Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Bucuresti

Facultatea de Teologia Ortodoxa


„Patriarhul Justinian”

LUCRARE PENTRU SEMINARUL: „STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT”

„EXEGEZA SI COMENTARIU LA IEREMIA 31:31-33”

Îndrumator: Student:

Prep. drd. Cristian Iatan Zarko Markovski

Bucuresti, 2007
ÎNTRODUCERE

Profetul Ieremia este unul dintre cei mai mari profeti şi scrierile lui între cele mai
însemnate şi importante texte ale Vechiului Testament. Lui îi apartin:

- Cartea lui Ieremia (52 capitole), a două dintre cele


patru ale marilor profeţi: Isaia, Ieremia, Iezechiel şi Daniel, şi
- Plansurile (5 capitole)

Precum şi numele lui marturiseşte: „Domnul este


preamărit”1, Ieremia a luptat viaţa întreagă pentru ridicarea
numelui divin la cinstea cuvenită. Cinstea care poporul evreu o
pierduse păcătuind de nenumarate ori şi feluri, abătându-se de
la calea Dumnului. Din pântecele mamei, până la sfărşitul vieţii
neîncetat a propovăduit poruncile de pocainţa şi a tânguit în
locul fraţilor săi. Cu şase sute de ani înainte a prevăzut venirea
Mântuitorului Hristos în lume şi a prorocit răspăndirea evreilor
pe tot pământul.

ÎMPREJURIMI ISTORICE

Profetul Isaia a trait în vremea domniei regilor: Iosia, Ioahaz, Iehonia şi Sedechia şi
Godolia ben Ahicam – ultima perioada regatului Iudaic de sud.

În vremea aceea, cel mai puternic imperiul, imperiul asirian, s-a destrămat sub atacurile
babilonienilor, egiptenilor, mezilor şi persanilor. În 612 î.H., sub conducerea regelui
Nebopolazar2 (625-605 î.H.), babilonieni, cu ajutorul mezilor, au cucerit capitală asiriana
Niniva şi în 610 cealaltă, Haran3, punându capăt imperiului asirian.

Singură altă fortă ramasă în zona, egipteni, au fost înfrânţi în 605 î.H.de câtre
babilonieni, la Carchemiş, bataliă care a decis istoria din urmatoarele secole. Victoria a fost
adusa de câtre celebrul urmaş lui Nebopolazar, Nabucodonosor. Batalia de la Carchemiş a fost
sfărşitul dominaţiei egiptene în Iudea.

Politica pro-egiptenă, a regelor evrei Ioiachim şi Sedechia, n-a fus una favorabila şi a
adus mânia lui Nabucodonosor asupra poporului ales. Dupa batalia la Carchemiş,
Nabucodonosor a intrat în Ierusalim, şi i-a adus pe mulţi evrei nobili ca sclavi în Babilon.

Evreii în mai multe rănduri au încercat să se elibereze dar fără succes. Regele Zedekia
care a domnit 11 ani, s-a răzbunăt împotriva babilonenilor, aşteptăndu-se la ajutorul

1
‫י ְִרמְ יָהּו‬, (Yirməyáhu)
2
Biblia, Bartolomeu Valeriu Anania-Arhiep.Clujului, p.966, ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR,
Bucuresti 2001
3
Dupa moartea regelui asirian – Asurbanipal 633 î.H., imperiul a slăbit în urma luptei de tron a celor doi fii ai
lui. Împeriul s-a împarţit în două regate cu capitale în Niniva şi Haran.

2
egiptenilor. Ajutorul n-a ajuns niciodată, în 568 î.H. Nabucodonosor a distrus Ierusalimul4,
templul şi a adus restul evreilor in robie.

AUTORUL

Profetul Ieremia s-a născut din sămănţa lui Veniamin, ca fiul preotului Hilchia din
cetatea Anatot în Iudeia, la numai cinci km de la Ierusalim. Tatal lui a fost slujitor la templul
din Ierusalim.

Chemarea directă a profetului să făcut în anul 627 cănd preotul Ieremia avea doar
douazeci de ani5. De mai multe ori să făcut o comparaţie între Ieremia şi Moise. De exemplu
similar ca marele proroc Moise, Ieremia să văzut prea mic şi neîndemanatic pentru a purta
poruncile lui umnezeu şi a încercat să se scuze.

În timp de aproximativ patruzeci6 de ani a prorocit la Ierusalem. Activitatea profetului a


fost cuprinsa între al treisprezecelea an din domnia ultimului rege dreptcredincios 7, Iosia, şi
distrugerea definitivă a Ierusalimului 585 î.H. Anul în care regele Godolia a fost ucis şi
ultimile ramaşiţe din comunitatea iudaică a parăsit Ierusalimul8.

În timpul celor patruzeci de ani ale profeţiei, Ieremia i-a avertizat pe evrei de mai multe
ori că din cauza idolatriei şi pacatelor în care au cazut o să aiba sa sufere şi i-a îndemnat să se
întorcă la Dumnezeu. Toate efortele lui au rămas zadarnice. Conducatori şi poporul mustraţi
nu s-au îndreptat şi în loc sa-l recunoasca pe Isaia ca unul adevârat sol al lui Dumnezeu, l-au
persecutat. De mai multe ori l-au întemniţat şi l-au chinuit ca tradator. Acolo, la capitala
regatului, Ieremia prin suferinţa a învaţat ca „adevărul aduce ura deasupra sa”.

Profetiile lui au fost aspru criticate de catre partidele politice naţiunii. „Partidul
Sionului” şi confidenţa superstiţioasa lui în templul, a îndemnat poporul împotriva lui
Ieremia. Partidul simpatizant Egiptului, l-a blestemat pentru condamnarea coaliţiei cu egipteni
precum şi viitorul imperiului Egiptean. În timpul asediului capitalei, a declarat ca nadejdea
pusa în ajutorul din partea Egiptului este zadarnică. Ieremia din nou a fost declarat ca
persoana non grata şi a fost condamnat la moarte în temniţa din pricina lipsei de patriotism.
Chiar dimpotriva, dragostea lui către fraţi săi depaşea raţionamenul omenesc. Neîncetat îi
tănguia şi se ruga lui Dumnezeu pentu ei. În timpul acestei mare crize naţionale, Ieremia a
profesat ceea mai mare profeţia sa: reînnoirea legământului cu Israelul.

Dupa distrugerea Ierusalimului, Ieremia n-a fost adus în robia babiloneana. El a ramas
in Canan de unde în urma a fost rapit de catre evrei care emigrau în Egipt. Potrivit unei
marturii găsite la Tertulian (Scorp.8), Ieremia a fost omorăt cu pietre în Egipt de către fraţi
săi.

4
http://biblia.com/jesusbible/jeremiah7.htm

5
Ier 1:5 - "Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-
am rânduit prooroc pentru popoare".
6
http://www.aboutbibleprophecy.com/p27.htm
7
626 î.H.
8
http://www.snunit.k12.il/njeru/eb35s.htm

3
ANALIZA PASAJULUI IS.31:31-33

31:31
Traducere Sinodala BOR, 198*9
31 Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda
legământ nou.
Cornilescu, 1921
,,Iatã, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un
legămînt nou.
Modern Greek Bible 1850
Idou,( e;rcontai h`me,rai( le,gei Ku,rioj( kai. qe,lw ka,mei pro.j to.n oi=kon VIsrah.l kai.
pro.j to.n oi=kon VIou,da diaqh,khn ne,an\
MK - Библија 1990
Еве *настапуваат дни, вели Господ, и ќе склучам со домот Израилев и со домот на
Јуда нов завет.
BG - "Синодален"
Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Иудин
нов завет,
SR - Дан-Караџић
Ево, иду дани, говори Господ, кад ћу учинити с домом Израиљевим и с домом
Јудиним нов завет,
RU - Russian Bible10
Вот наступа т дни, говорит Господь, когда Я закл чу с домом Израил и с домом
Иуды новый завет,
EN - King James
Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house
of Israel, and with the house of Judah:

Din primul verset clar reiese cine şi cui îi se adresează. Domnul este iniţiatorul acestui
legământ, acestei înţelegeri. El se referă casei lui Israel şi casei lui Iuda. Precum în vremea
aceea, poporul evreu a fost dezbinat, aşa şi întreagă umanitatea a avut nevoie da a fi adunată şi
unită.
Expresiunea „legământ nou” arata ca legământul prezent a învechit şi este nevoie da fi
schimbat, îmbunataţit.
Cuvântul diaqh,kh, hj, h este trădus ca: „legământ”, „завет“, „convenţie”, „contract”
(între doua parţi), dar se poate trăduce şi ca „testament”. Cu acest din urma termen vi fi tradus
la Evrei 9,15-17, deoarece Pavel îl raportează la Testamentul cel Noul, pe care Iisus Hristos l-
a instituit în urma şi în completarea celui Vechi.

9
http://e-mistic.org/html/be.html
10
The Russian Synodal Text of the Bible (Orthodox Synodal Edition 1917)

4
Trâducerea prin „testament”, descopera altă dimensiune a poruncii, ceea a voinţei lui
Dumnezeu. Tratament care leagă părţile agreeate, care Domnul însuşi creeaza condiţiile, şi nu
prezintă un tratament între părţi cu drepturi egale.

31:32
Traducere Sinodala BOR, 198*
Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de
mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în
legătură cu ei, zice Domnul.
Cornilescu, 1921
Nu ca legămîntul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de mînã,
sã -i scot din ţara Egiptului, legãmînt, pe care l-au cãlcat, măcarcă aveam drepturi de soţ
asupra lor, zice Domnul.
Modern Greek Bible 1850
ouvci. kata. th.n diaqh,khn( th.n o`poi,an e;kamon pro.j tou.j pate,raj auvtw/n( kaq, h[n
h`me,ran evpi,asa auvtou.j avpo. th/j ceiro.j dia. na. evxaga,gw auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou\
dio,ti auvtoi. pare,bhsan th.n diaqh,khn mou kai. evgw. avpestra,fhn auvtou,j( le,gei Ku,rioj\
MK - Библија 1990
Не онаков завет, каков што склучив со татковците нивни во денот, кога ги фатив
за раце, за да ги изведам од Египетската земја; тој Мој завет тие го нарушија, иако
останав во сојуз со нив, вели Господ.
BG - "Синодален"
не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за
да ги изведа из Египетската земя; оня Мой завет те нарушиха, ако и да оставах в съюз с
тях, казва Господ.
SR - Дан-Караџић
Не као онај завет, који учиних с оцима њиховим, кад их узех за руку да их
изведем из земље мисирске, јер онај завет мој они покварише, а ја им бејах муж, говори
Господ.
RU - Russian Bible
не такой завет, какой Я закл чил с отцами их в тот день, когда вз л их за руку,
чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хот Я оставалс в
со зе с ними, говорит Господь.
EN - King James
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them
by the hand to bring them out of the land of Egypt; which my covenant they brake, although I
was an husband unto them, saith the LORD:

5
Versetul 32 arata pe care legământ Domnul a hotarăt sa-l înnoiască. Este vorba de
legământul dat lui Moise cand Domnul i-a scos pe evrei din robia egiptena. Totuşi ei s-au
abătut de la legământul acela foarte uşor şi repede.
Este foarte interesant cum Domnul explica relaţia Să cu Israelul, ţinându-l de măna.
Minţilor lenevite şi inimilor împietrite este greu de a pricepe mesajele dumnezeieşti. De aceea
Domnul se coboara la nivelul înţelegerii ascultatorilor, folosindu-se de relaţii omeneşti ca să
accentueze idea abaterii din legamăntul iniţial
31:33
Traducere Sinodala BOR, 198*
Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice
Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar
ei Îmi vor fi popor.
Cornilescu, 1921
Ci iată legămîntul, pe care -l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul:
Voi pune Legea Mea înlãuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei
vor fi poporul Meu.
Modern Greek Bible 1850
avll, au[th qe,lei ei=sqai h` diaqh,kh( th.n o`poi,an qe,lw ka,mei pro.j to.n oi=kon
VIsrah,l\ meta. ta.j h`me,raj evkei,naj( le,gei Ku,rioj( qe,lw qe,sei to.n no,mon mou eivj ta.
evndo,muca auvtw/n kai. qe,lw gra,yei auvto.n evn tai/j kardi,aij auvtw/n\ kai. qe,lw ei=sqai
Qeo.j auvtw/n kai. auvtoi. qe,lousin ei=sqai lao.j mouÅ
MK - Библија 1990
Но еве го заветот, што ќе го склучам со домот Израилев по оние дни, вели Господ:
ќе го вложам Мојот закон во утробата нивна и ќе го напишам во срцата нивни, па Јас ќе
им бидам Бог, а тие ќе бидат Мој народ.
BG - "Синодален"
Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ:
ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и Аз ще им
бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.
SR - Дан-Караџић
Него ово је завет што ћу учинити с домом Израиљевим после ових дана, говори
Господ: метнућу завет свој у њих, и на срцу њиховом написаћу га, и бићу им Бог и они
ће ми бити народ.
RU - Russian Bible
Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит
Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им
Богом, а они будут Моим народом.
EN - King James
But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days,
saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will
be their God, and they shall be my people.

6
Acest Nou Legamănt, nu va fi ca cel din urma. În legamintele cu Noe, Avraam şi Saara,
accentul a fost pus numai pe Dumnezeu şi făgăduinţele Lui. În profeţia lui Ieremia despre
legământul cel nou, umanitatea şi Dumnezeu sunt prezenţi împreuna, nu ca doua parţi agreate
într-un contract, ci ceva mult mai profund. În acest legământ, Dumnezeu va îndeplini nu
numai partea dumnezeiască ci şi partea omeneasca.

 Legea lui Dumnezeu nu va mai o înţelegere externa care poate sa fie sparta prin
necredinţa oamenilor. Legamantul cel Nou va fi unul de baza pentru oameni şi va schimba
complet interactia comunitaţii. El va emana din centrul fiecarei persoane.

Legamăntul lui Hristos rezolva problemele care legământul lui Moise n-a putut. Ambele
legaminte au venit din hărul lui Dumnezeu şi aşteaptă un răspuns benevolent din partea
omului. Pe de altă parte, legământul lui Moise sta departe de omul:

- nu ofera soluţia pentru cele mai mari probleme omenirii, păcatul şi moartea;
- nu poate sa unească şi reintegra sufletul omenesc;
- se învaţa prin educatie;
- necesita practicare pe principiul fricii;
- nu ofera iertare completa.

Sf. Apostol Pavel în epistola să către Evrei11, ne da ceea mai potrivita cheie pentru
tălcuirea acestui pasaj.

El ne arată ca legea lui Moise este doar o umbra a legii celei noi, aduse de Hristos.
Precum şi însuşi Moise a fost doar o înfaţişare Arhiereului care avea să vina. Acum se pune
întrebarea: Dacă legământul lui Moise a fost potrivit, oare de ce a fost nevoie să se anunţe
venirea unul nou? Său precum ne spune Sf. Apostol: „"Nou", Domnul a învechit pe cel dintâi.
Iar ce se învecheşte şi îmbătrâneşte, aproape este de pieire.12

Testamentul cel nou va fi unul exaltat, transcendent, mistic şi adevărat, pentru că va fi


încheiat între Dumnezeu, cel necuprins, fără de început şi veşnic, şi pentru ca vă fi înregistrat
pe însaşi esenţa omului, adica inima şi cugetul lui. Acestă este legământul fără prihană şi
indestructibil. Ca să nu tragem concluizia greşita, despre aceste caracteristici ale
Legământului celui Nou, adică ca esenţa omului este o garanţie de durabilitate, Sf. Apostol
Pavel ne repetă cuvintele profetului Ieremia: „...pentru că Eu voi ierta fărădelegile lor şi
păcatele lor nu le voi mai pomeni"13

Dupa peste 2600 de ani de la aceasta prorocie, o enigma înca rămâne neghicită: Cum a
putut mintea unor oameni să rămâna la fel de incapabilă şi înima la fel de împietrită, ca să
înteleagă cuvintele prorociei, ca şi aceloră care in continuare l-au persecutat pe marele proroc
al lui Dumezeu, Ieremia?

11
Evr. 8:8 „Ci Dumnezeu îi mustră şi le zice: "Iată vin zile, zice Domnul, când voi face, cu casa lui Israel şi cu
casa lui Iuda, testament nou.”
12
Evr. 8:12
13
Ier. 31:34

7
Bibliografie:
Biblia sau Sfănta Scriptura – Editie Jubiliară a Sfăntulului Sinod, Versiune Diortosită
după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul
Clujului - Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucureşi -
2001

The Orthodox study Bible - New Testament and Psalms (New King James version) –
First edition participants: project director Fr. Peter E. Gillquist; Managing Editor Mr. Alan
Wellerstedtş Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee, 1999

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah

http://www.crestinortodox.ro/Vechiul_Testament___Chemarea_proorocului-24-1.html

http://www.gcfweb.org/institute/prophet/jeremiah-1.html

http://www.aboutbibleprophecy.com/p27.htm

S-ar putea să vă placă și