Sunteți pe pagina 1din 7

FISA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ANEXA ROI – nr. înreg. 3737/ 09.09.2021, aprobat în C.A. din 09.09.2021
(conform OMEC 4247/ 2020, OMECTS nr. 6143/01.11.2011 modificat prin Ordin 3189/ 2021)

Numărul fișei postului: _____________


Numele și prenumele cadrului didactic: ________________________________
Specialitatea: ________________________________
Perioada evaluată: 2021-2022
Calificativul acordat: ______________________________

Domenii ale Criterii de performanță Indicatori de performanță Punctaj Punctaj acordat


evaluării maxim Autoevaluare Comisie de C.A.
evaluare
1.1. Respectarea programei școlare, 1. Existența planificărilor calendaristice. 1
1. Proiectarea a normelor de elaborare a 2. Concordanța planificării cu programele școlare. 1
activității documentelor de proiectare, 3. Concordanța planificării cu structura anului școlar. 1
precum si adaptarea acesteia la 4. Concordanta planificării cu achizițiile anterioare. 1
particularitățile grupei/clasei. 5. Respectarea structurii planificării calendaristice (cu 1
evidențierea rubricii pentru proiectarea unității de învățare)
- Plan de lecție (până la definitivat)
- Schița lecției (permanent)
6. Respectarea termenului de predare. 1
1.2. Implicarea în activitățile de 1. Implicarea în realizarea de acțiuni în cadrul stabilirii CDS, 1
proiectare a ofertei educaționale la CDL (procese-verbale, etc.) 1
nivelul unității. 2. Realizarea si aplicarea chestionarelor.
1.3. Folosirea tehnologiei informației 1. Realizarea documentelor de proiectare în format electronic 1
și comunicațiilor -TIC în activitatea
de proiectare didactică.
1.4. Proiectarea activităților-suport 1. Realizarea activităților-suport în concordanță cu programa 2
pentru învățarea în mediul online și a școlară în vigoare.
instrumentelor de evaluare aplicabile 2. Elaborarea unor instrumente de evaluare aplicabile online. 2
online, din perspectiva principiilor de
proiectare didactică.

1
1.5. Proiectarea unor activități 1. Realizarea de activități extracurriculare incluse în Graficul 2
extracurriculare corelate cu activităților extrașcolare la nivel de unitate școlară
obiectivele curriculare, nevoile și
interesele educabililor, planul
managerial al unității.
15

2. Realizarea 2.1. Utilizarea unor strategii 1. Utilizarea metodelor active 1


activităților didactice care asigură caracterul 2. Utilizarea auxiliarelor curriculare. 1
didactice aplicativ al învățării și formarea 3. Adaptarea limbajului în funcție de disciplină și 1
competențelor specifice. particularitățile de vârstă ale elevilor. 1
4. Caracterul aplicativ al informației.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor
materiale din unitatea de învățământ 1. Utilizarea mijloacelor TIC. 2
în vederea optimizării activităților
didactice, inclusiv resurse TIC.
2.3. Utilizarea de resurse educaționale 1. Utilizarea de resurse educaționale deschise 2
deschise, aplicații online, crearea și 2. Folosirea de aplicații online 2
susținerea sesiunilor de învățare pe 3. Crearea și susținerea sesiunilor de învățare pe platforme 2
platforme educaționale. educaționale.
2.4. Diseminarea, evaluarea si 1. Lecții deschise 2
valorizarea activităților realizate. 2. Referate 1
3. Întâlniri la nivelul ariei curriculare. 1
2.5. Organizarea și desfășurarea 1. Proiectarea activității didactice prin intermediul tehnologiei 2
activităților didactice, curriculare și și internetului
extracurriculare în mediul școlar, 2. Elaborare de Proiecte educaționale (în școală/ local/ zonal/ 2
extrașcolar județean/ național/ internațional)
2.5 Formarea deprinderilor de studiu 1. Organizarea activităților practice si aplicative în procesul de
individual ș i în echipă în vederea învățare:
formării/ dezvoltării competenței de a. Pregătirea activităților practice 1
,,a învăța să înveți”. b. Desfășurarea activităților practice 1
2.6. Organizarea si desfășurarea de 1. Implicarea cadrului didactic în cel puțin o activitate de 2
activități prin participarea la acțiuni voluntariat la nivelul unității școlare/ local/ zonal/ județean/
de voluntariat. național/ internațional. 1
2. Mobilizarea elevilor pentru participarea la activitățile
extracurriculare pe școală

25

2
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparentei 1. Prezentarea și explicarea procedurii de evaluare:
rezultatelor criteriilor, a procedurilor de evaluare a. graficul evaluărilor/disciplină/modul 1
învățării si a rezultatelor activităților de b. precizarea obiectivelor/ evaluare 1
evaluare b. asigurarea feedback-ului 1
3.2. Aplicarea testelor predictive, 1. Modele de teste. Aplicarea testelor 1
interpretarea și comunicarea 2. Barem de corectare. 1
rezultatelor. 3. Interpretarea rezultatelor. Măsuri ameliorative 1
4. Discuții la nivelul ariei curriculare 1
3.3. Utilizarea diverselor 1. Metode de evaluare în portofoliul elevului și al profesorului 2
instrumente de evaluare, inclusiv a (fișe de lucru, teme de casă, fișă de activitate, referate,
celor online. proiecte, ppt-uri, etc.).
3.4. Promovarea autoevaluării și 1. Asigurarea egalității de șanse (prin acțiuni specifice și prin 1
interevaluării. acțiuni transversale) 1
2. Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau
inter-evaluare colegială (elevi) 2
3. Existența Portofoliului elevului.
3.5. Evaluarea satisfacției 1. Chestionare 2
beneficiarilor educaționali
3.6. Coordonarea elaborării 1. Stabilirea conținutului portofoliului elevului 1
portofoliului educațional ca element 2. Monitorizarea și intervenția pentru realizarea 1
central al evaluării rezultatelor corespunzătoare a portofoliului
învățării. 3. Evaluarea portofoliului elevului 1
3.7. Realizarea și aplicarea unor 1. Utilizarea aplicațiilor online ca instrumente de evaluare 1
instrumente de evaluare a activității 2. Asigurarea de feedback fiecărui elev.
online, valorizarea rezultatelor 1
evaluării și oferirea de feedback
fiecărui elev.
20

4. Managementul 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat 1. Întreținerea clasei/ cabinetelor, inventare, predare/ primire/ 1
clasei (reguli de conduită, atitudini, evidența manualelor, etc.
de elevi ambient) pentru desfășurarea 2. Popularizarea și respectarea ordinelor și legilor în vigoare 1
activităților în conformitate cu (abateri și sancțiuni) – ROFUI/ ROI.
particularitățile clasei de elevi. 3. Întocmirea corectă si predarea la termen a situațiilor 1
statistice, absențe, catalog, registru matricol, etc. 2
4. Portofoliul dirigintelui, conform structurii.

3
4.2. Monitorizarea comportamentului 1. Procese-verbale de la ședințele Consiliului profesorilor 1
elevilor și gestionarea situațiilor clasei (raport); Înștiințarea în scris a părinților cu privire la
conflictuale. rezultatele elevului, sancțiuni, note în carnet și luarea
măsurilor corespunzătoare pentru a-l proteja pe copil
împotriva oricăror forme de violență.
2. Proces-verbal consultații cu părinții, referate despre elevi, 1
caracterizări psihopedagogice, etc.

4.3. Cunoașterea, consilierea si 1. Consilierea elevilor CES (curriculum adaptat), consultații 1


tratarea diferențiată a elevilor cu părinții acestora, etc.
2. Ore de dirigenție/ consiliere elevi. 1
3. Dosare burse, Euro 200, Bani de liceu, Burse profesionale, 1
etc.
4.4. Motivarea elevilor prin 1. Activități de bună practică. 2
valorizarea exemplelor de bună
practică.
12

5. Managementul 5.1. Participarea la programele de 1. Existența numărului minim de credite prin cursuri sau grade 1
carierei și al formare continuă/ perfecționare și didactice (90 CPT în ultimii 5 ani);
dezvoltării valorificarea competențelor 2. Participarea la cursuri de formare continuă organizate de 2
personale științifice, didactice și metodice ISJ, CCD, etc., cercuri pedagogice, consfătuiri județene,
dobândite simpozioane;
3. Participarea la examene naționale - Evaluarea Națională 2
și Bacalaureat (membru, asistent sau evaluator)
5.2. Implicarea în organizarea 1. Realizarea atribuțiilor specifice 1
activităților metodice la nivelul
unității de învățământ/ catedrei
5.3. Realizarea/ actualizare 1. Portofoliul profesional (documente dosar-formare continuă, 1
portofoliu profesional, dosar dosar personal-secretariat)
personal.
5.4. Dezvoltarea capacitații de 1. Identificarea si atragerea unor parteneriate cu Instituțiile 0,5
comunicare si relaționare in publice locale pentru desfășurarea activităților
interiorul si in afara unității (cu extracurriculare.
elevii, personalul scolii, echipa 2. Atragerea părinților în activitățile extracurriculare și 0,5
manageriala și cu beneficiarii din comunitare/ amenajarea cabinetelor/ laboratoarelor/ sălilor de
cadrul comunității-familiile clasă, etc.
elevilor).

4
6. 6.1. Dezvoltarea de parteneriate și 1. Implicarea în programe, proiecte, acțiuni realizate în 1
Contribuția la proiecte educaționale în vederea vederea dezvoltării instituționale.
dezvoltarea dezvoltării instituționale 2. Implicarea/implementarea a cel puțin un proiect educațional 1
instituțională și la promovat în comunitate.
promovarea 6.2. Promovarea ofertei 1. Implicarea în realizarea de acțiuni de promovare a ofertei 1
imaginii unității educaționale educaționale a CMC
școlare
6.3 Promovarea imaginii unității 1. Participarea la acțiuni de învățare și complementare actului 2
de învățământ în comunitate prin de învățare: examene, probe de verificare, simulări examene,
participarea și rezultatele elevilor concursuri școlare, olimpiade, competiții, inclusiv în mediul
la olimpiade, concursuri, online (elaborare subiecte, supraveghere, evaluarea
competiții, activități cunoștințelor elevilor).
extracurriculare și extrașcolare 2. Expoziții, cenacluri, reviste școlare, publicații. 1
realizate în mediul școlar, 3. Pregătirea suplimentară a elevilor. 2
extrașcolar și în mediul online

6.4. Realizarea /participarea la 1. Implicarea și activarea elevilor și colegilor (cadre didactice) 1


programe/ activități de prevenire și în acțiuni de combatere a violenței.
combatere a violenței și a bullying- 2. Efectuarea serviciului pe școală/ participare programe de 2
ului în mediul școlar și/sau în prevenire și combatere a violenței și a bullying-ului în
mediul online; mediul școlar și/ sau în mediul online.
6.5. respectarea normelor, 1. Măsura respectării procedurilor de securitate a muncii si de 1
procedurilor de sănătate și PSI.
securitate a muncii, de prevenire și Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia
stingere a incendiilor și de situații muncii
de urgență pentru toate tipurile de Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui
activități desfășurate în cadrul domeniu
unității de învățământ, precum și a
sarcinilor suplimentare
6.6. Implicarea activă în crearea 1. Colaborarea permanentă cu comunitatea locală, cu agenţii 1
unei culturi a calității la nivelul economici, cu părinţii, cu presa, cu factorii de cultură, etc.
organizației.

6.7. Promovarea de activități de 1. Realizarea de activități de învățare interactive prin 2


învățare interactive prin utilizarea utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul
unor instrumente realizate cu tehnologiei.
ajutorul tehnologiei

15

5
7.1. Manifestarea atitudinii morale 1.Comportamentul față de personalul școlii (directori, personal 2
7. Conduita și civice (limbaj, ținută, respect, didactic, didactic auxiliar, etc), părinți, agenți economici,
profesională comportament). comunitate, etc.
7.2. Respectarea și promovarea 1. Comportament în concordanță cu Codul etic al cadrului 2
deontologiei profesionale didactic și R.O.I./ R.O.F.U.I.
2. Semnarea condicilor de evidență: prezență, consiliere, 1
activități extracurriculare.

5
TOTAL 100

Conform Anexei 2 la OMECTS nr.6143/01.11.2011 și revizuită conform Anexei 1 la OMEC 4247/ 13.05.2020.
Data evaluării în C.A.: ……………………
Funcția Numele și prenumele Semnătura

Cadru didactic evaluat


Responsabil comisie
Director/Președinte C.A. ARIEȘAN AURORA
Membri C.A. BOBEICĂ ALINA
DRĂCEA MIHAELA-CORNELIA
RĂDULESCU RODICA
TUDOR ELENA-SIMONA
STOICA ANA
PANAIT MARIAN-VALERIE
SISEA MIRELA
ȚICU CĂTĂLIN
HOGEA ANCUȚA
DAVID REMUS
GHEORGHE VASILE
BOIAN EDUARD
TOCITU DIANA- ANDRADA- lider de sindicat

6
COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
OMECTS nr. 6143/2011 , modificat și completat prin OMEC. nr. 4247/ 13.05.2020.
Anexa 1. Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar
GRAFICUL / CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE
TERMENE ACTIVITĂȚI
27 iunie – 12 august 2022 Depunerea fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului justificativ, însoțit de
dovezi, la secretariatul unității.
Validarea de către consiliul profesoral a fișelor de autoevaluare/evaluare ale
29 – 31 august 2022 personalului didactic și didactic auxiliar.
Evaluarea în comisii / compartimente.
Evaluarea în consiliul de administrație.
Comunicarea, prin secretariatul unității de învățământ, hotărârii consiliului de
administrație către toate cadrele didactice/ didactice auxiliare care nu au putut fi
prezente pentru evaluarea finală.
1-2 septembrie 2022 Depunerea contestațiilor.
Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor.
Observații:
- Fișele de autoevaluare/evaluare vor fi însoțite obligatoriu de Raportul justificativ al activității desfășurate și documente justificative pentru punctajul acordat,
conform criteriilor și indicatorilor din fișa de autoevaluare/evaluare. Se depun la SECRETARIAT (semnate).

- Grila de punctaj (conform OMECTS 6143/2011, OMEN 3597/2012 + OMEC. nr. 4247/ 13.05.2020 +Anexe):
100 – 85 de puncte = calificativul Foarte bine;
84,99 – 71 de puncte = calificativul Bine;
70,99 – 61 de puncte = calificativul Satisfăcător;
≤ 60,99de puncte = calificativul Nesatisfăcător.
Model:
COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”, ORAȘUL SINAIA
Profesor: .............................................
Disciplina predată: ....................................

RAPORT JUSTIFICATIV
privind activitatea desfășurată în anul școlar 2021-2022

CONCRET, CE S-A REALIZAT ...

Prof: ………………….

S-ar putea să vă placă și