Sunteți pe pagina 1din 2

Intocmiti un Plan de audit intern multianual (trei ani) la o societate comerciala de prestari servicii turistice.

Raspuns: La planificarea strategica multianuala a auditului intern la o societate de prestariservicii turistice se determina strategia de auditare a entitatii pentru urmatorii 3 ani.Elaborarea strategiei tine de competenta entitatii sau compartimentului de audit intern.P l a n i f i c a r e a s t r a t e g i c a m u l t i a n u a l a d e a u d i t i n t e r n s e r e f e r a l a u r m a t o a r e l e categorii de misiuni: I) misiuni de asigurare ;II) misiuni de consiliere; I I I ) m i s i u n i d e e v a l u a r e . Misiunile de asigurare ajuta entitatea sa-si indeplineasca obiectivele sale prinoferirea asistentei personalului entitatii in efectuarea controlului intern.Prin intermediul misiunii de consiliere se ofera recomandari de imbunatatire aeficacitatii managementului si controlului intern.Misiunea de evaluare are ca scop exprimarea opiniei independente si obiectivereferitor la eficacitatea managementului si controlului intern. Planificarea strategica contine rezumatul principalelor decizii de planificare, seprezinta in forma succinta si conforn normei metodologice intruneste 12 elemenete debaza: Obiectivele entitatii si instrumentele de realizare a lor (vanzarea a cat mai multor pachere turistice prin operatiunii de early booking, discount-uri acordate pentrulast minutes, grupuri de turisti, toate acestea avand la baza contracte cu clauzede achitare in avans); Riscurile majore legate de realizarea obiectivelor entitatii (riscuri determinate deaparitia unor calamitati naturale, riscuri de tara); M o d a l i t a t e a d e d e t e r m i n a r e a o b i e c t e l o r a u d i t a b i l e ( v a a v e a i n v e d e r e z o n e l e geografice, in care societatea are servicii turistice); Factorii care pot influenta negativ activitatea entitatii in viitor (neprofitabilitateaanumitor zone turistice, deprecierea anumor valute); Modalitatea evaluarii riscurilor (folosind matricea riscurilor, prin care see v a l u e a z a potentialele riscuri ce pot aparea prin evaluarea gradului de risc c u probabilitatea aparitiei acestuia); Frecventa auditarii sistemelor manageriale si de control intern (se face cel putin odata pe an cu ocazia auditarii situatiilor financiare, fara insa a fi limitat); Resursele necesare si disponibile pentru realizarea planului strategic multianualde audit intern (resurse financiare, tehnice, umane); I m p a c t u l i n s u f i c i e n t e i d e r e s u r s e p e n t r u r e a l i z a r e a p l a n u l u i s t r a t e g i c ( n u s e realizeaza in totalitate, drept urmare auditorul nu poate emite opinii pertinente); P r o i e c t u l p l a n u l u i a n u a l a l a c t i v i t a t i i d e a u d i t p e n t r u p r i m u l a n a l p l a n u l u i strategic; Necesitatea instruirii personalului implicat in auditul intern; Modalitatea de respectare a cadrului normativ si a cerintelor de raportare stabilite de Ministerul Finantelor. Pentru elaborarea planului de audit intern este necesar de a fi dete r m i n a t e activitatile supuse auditului.Fiecarei activitati trebuie precizate operatiunile auditabile.In practica se aplica o metodologie unica de stabilire a activitatii operatiunilor auditabile,care presupune realizarea in 2 etape:I) precizarea activitatii si

operatiunilor auditabile;II) ierarhizarea activitatii si operatiunilor auditate.Activitatile de audit sunt precizate sau identificate pe baza rezultatelor analizeiriscurilor.sunt analizate riscurile legate de nereguli,deficiente,abateri si disfunctionalitatica urmare a nerespectarii cadrului normativ sau a prevederilor documentelor de finantare si a contractelor incheiate in baza lor.La etapa a II-a, activitatile identificate pentru a fi supuse auditului intern suntierarhizate in functie de nivelul riscului. In acest scop se precizeaza riscurile posibilefiecarei operatiuni in cazul activitatii financiar contabil.P l a n u r i l e a n u a l e a l e a c t i v i t a t i i d e a u d i t i n t e r n s e e l a b o r e a z a i n b a z a p l a n u l u i strategic multianual. De regula, planurile anuale contin 4-5 misiuni de audit intern, maifrecvent o misiune de asigurare, 2 misiuni de consiliere si 2 misiuni de evaluare.La elaborarea planului anual se tine cont de urmatoarele informatii: 1. Deficiente constatate in cadrul auditelor anterioare; 2.Verificarile solicitate de unitatile de audit subordonate; 3. Riscurile identificate aferente activitatilor,functiilor,operatiunilor sistructurilor entitatii; 4. Tipul misiunii de audit intern pentru fiecare structura a entitatii sau unitatii deaudit subordonate. Planul anual de audit contine 8 elemente de baza: 1. scopul actiunilor de auditare; 2. obiectele actiunilor de auditare; 3. operatiunile supuse auditului intern; 4. structurile organizatorice la care se desfasoara actiunea de auditare; 5. durata actiunii de auditare; 6. perioada supusa auditarii; 7. auditorii antrenati in actiunea de audit; 8. precizarea cunostintelor de specialitate si a expertilor straini care necesita de a fiimplicati in audit.