Sunteți pe pagina 1din 157

gianninajollhys

LUCY WALKER

Judec`torul
de pace
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
MIHAELA ST~NCIUCU

ALCRIS
gianninajollys

Capitolul 1
Asistenta [ef` a spitalului Inland River o privi consternat` pe Lisa.
Avea pe fa]` o expresie de genul „Ce s` fac eu cu femeia asta?“.
Era o fat` frumoas`, cu un p`r negru bogat, cu ochi de un albastru
profund [i cu buze ro[ii [i umede. St`tea nemi[cat` [i p`rea atât de
lini[tit`, \ncât dac` n-ar fi clipit din când \n când din genele lungi [i
dese, ar fi putut trece drept un portret. Nu era \nalt`, dar nici scund`
– de statur` potrivit`. {i era destul de t`cut`. Evident, intuise c`
prezen]a ei era o problem`.
Având senza]ia c` fata vroia s-o ia [i pe ea, asistenta era pe jum`tate
iritat`. Desigur, situa]ia nu-i convenea deloc.
Lisa se gândea cât de tân`r` era asistenta [ef`. 24-25 de ani,
probabil. Acolo, \n spitalul acela-bungalou, singur` \n mijlocul
pustiet`]ii! O uimea autoritatea atât de tinerei asistente, dar fa]a nu-i
tr`da gândurile. Trecuse prin mult prea multe, ca s`-[i mai dezv`luie
orice sentimente.
– |ntr-adev`r, p`cat! spuse \n cele din urm` asistenta [ef`,
aranjându-[i sub bonet` o [uvi]` rebel` de p`r. |mi pare r`u c` e[ti \n
situa]ia asta. Dar cum naiba ai venit tocmai pân` aici, s` cau]i acul \n
carul cu fân? Cum l-ai l`sat pe [ofer s` plece f`r` tine? {tii c` o s`
ajung` la Darwin.
6 LUCY WALKER

Expresia sorei [efe se schimb`, \n timp ce se uit` peste um`rul


Lisei, la norul de praf care se ridicase \n urma precipitatei plec`ri a
ma[inii po[tei.
– Po[ta[ul mi-a spus c` m` aduce de la Goldstone. Vocea firav` a
Lisei suna perplex`. Mi-a spus c` aici trebuie s` cobor pentru
Pardalote. N-am putut ajunge altfel la Pardalote…
– Nimeni nu poate ajunge la Pardalote nici pe aici, nici pe alt` cale,
decât cu permisiunea b`trânului domn Lindsay. {i el nu permite
nim`nui. Dac` e[ti nepoata lui, a[a cum spui, trebuie s` [tii deja asta,
nu-i a[a?
– Dar acesta este cel mai apropiat ora[. Cel pu]in a[a apare pe
hart`. Scrie cu litere de-o [chioap`: „Finch's Creek“…
– Un spital [i o pist` pentru ateriz`ri! Astea, draga mea, nu fac un
ora[.
Lisa \[i mut` privirea spre cl`direa din stinghii de lemn [i din fier
a spitalului, apoi studie podeaua din lemn a verandei pe care st`teau
amândou`. Se sim]i jenat`, dar n-o ar`t`.
– |mi pare r`u, spuse ea dup` un timp, privind-o din nou pe
asistenta [ef`. De data asta, ochii [i gura o tr`dar`, ar`tând cât de
vulnerabil` era \n realitate. Se aplec` s`-[i ridice bagajul, ca [i cum
ar fi urmat s` plece, \ns` realiz` dintr-o dat` c` nu avea unde s`
mearg`.
– Exact, spuse asistenta [ef`, ghicind explica]ia ac]iunilor ei. Nu te
po]i \ntoarce, nici nu po]i merge mai departe. Va trebui s` mergem
\n`untru, nu?
Lisa se uit` la ea, f`r` s`-i r`spund`.
„Un chip ca un portret“, se gândi din nou asistenta [ef`. „Atât de
dr`gu]`. Nu, nu este cuvântul potrivit. Cu adev`rat frumoas`, chiar
dac` e plin` de praf [i \mbr`cat` cu rochia aceea atât de scurt`. |ntr-un
alt timp [i \ntr-un alt loc, s-ar fi putut afla pe peretele unei galerii de
art`, undeva \n Europa.“
– Bine ai venit, rosti ea cu voce tare. O s-o rog pe una din fete
s`-]i dea o camer`. |ndr`znesc s` presupun c` ]i-ai dori s` faci un du[
[i s` m`nânci ceva. Dup` asta, o s` ne gândim ce s` facem cu tine.
JUDEC~TORUL DE PACE 7

– Mul]umesc, r`spunse Lisa. Se d`du deoparte, l`sând-o s` intre


prima. Era un gest prin care recuno[tea importan]a gazdei sale.
De[i era iritat` din cauza situa]iei dificile \n care o pusese ultima ei
vizitatoare, asistenta [ef` fu pl`cut impresionat` de bunele maniere
ale fetei.
Ei bine, spuse ea resemnat`. |ntotdeauna am dus lips` de
personal. |]i putem g`si ceva, pân` când descoperim o solu]ie cum s`
ajungi la Pardalote. Putem transmite mesaje prin intermediul sta]iei
radio. Doar c` este foarte pu]in probabil ca cineva s` le recep]ioneze
din acea vale retras` [i destul de misterioas`. Nu cred s` aib` o sta]ie
radio!
Intrar` \ntr-un hol mic. Dintr-un culoar de pe dreapta, se apropie
\n grab` o tân`r` asistent` \ntr-o uniform` de un bleu pal.
Oh, asistent` [ef`…, \ncepu ea. Apoi se opri, v`zând-o pe Lisa, cu
bagaje cu tot. Expresia ei spunea:“|nc` una?!“. Uitându-se la asistenta
[ef`, strânse din buze [i se ab]inu de la comentarii.
Lisa decise c` asistenta trebuia s` fie de aceea[i vârst` cu ea – probabil
18 sau 19 ani.
Da, asistent` Dean?
E din nou acel domn Ransome. A atât de agitat \ncât va \ncerca s`
se ridice din pat. |i spunem \ncontinuu c` trebuie s` stea lini[tit. Cu
opera]ia aceea la ochi, e absolut necesar s` stea \n repaus total. E prea
devreme pentru urm`toarea lui injec]ie, nu?
Asistenta [ef` se uit` la Lisa cu un nou interes.
– Cel pu]in avem o slujb` pentru aceast` tân`r` domni[oar`, spuse
ea, [i \n vocea ei se distinse un ton de u[urare. O s`-l l`s`m pe domnul
Ransome pe mâinile ei.
– Alt vizitator \n a[teptarea unui zbor spre Rocky Creek sau spre
Mount Hesitant, asistent` [ef`?
– Mi-a[ fi dorit s` fie a[a. Nu, asistent` Dean. M` tem c`
domni[oara Tonkin a[teapt` un soi de transport spre Pardalote.
Probabil un tren-de-c`mile, sau o echip` de m`gari s`lbatici. Nu m`
pot gândi la altceva care s-o duc` acolo.
8 LUCY WALKER

V`zând figura pe care o f`cuse Lisa, \i p`ru r`u c` spusese asta.


Nu-i pl`cea s` fie neospitalier`, dar era \ntr-adev`r greu s` conduc` un
spital \n locul acela periferic, chiar [i f`r` num`rul constant de
vizitatori caza]i \n el. Cei mai mul]i veneau s` a[tepte avionul marfar
ca s`-i transporte la una din sta]iile mai \ndep`rtate din nord sau din
sud. Sau din est, la frontiera dinspre Teritoriul Nordic, a[a cum se
\ntâmpla \n cazul de fa]`. De când fusese construit spitalul la
intersec]ia drumurilor din Finch's Creek, devenise hotel pentru
c`l`tori.
– Vino cu mine, domni[oar`… hm… Tonkin, spuse politicos
tân`ra asistent`. Este o camer` destul de dr`gu]`. Micu]`, s` [tii.
Ultimul ei locatar a fost episcopul. A fost la Stray's Find s` inaugureze
o biseric` – una mic`, desigur, dar…
Sporov`i \ncontinuu, conducând-o pe Lisa printr-un pasaj scurt
din lemn, apoi pe un culoar pe care erau aliniate camere tot din lemn.
|ntre marginea superioar` a pere]ilor [i acoperi[ul asem`n`tor unei
clapete era o distan]` menit` s` asigure aerisirea \n perioadele de
canicul`. Toate u[ile erau larg deschise. Erau \ntr-adev`r camere mici,
fiecare con]inea câte un pat, un scaun [i o mas` de examinare. Atât.
Asistenta Dean a[tept` ca Lisa s` intre prima.
– Eu sunt Marjory, spuse ea vesel`. De fapt, sunt \ngrozitor de
bucuroas` s` te v`d. Oricine, numai s`-l supravegheze pe acel
Ransome! De fapt, este foarte dr`gu], dar doctorul de la Ambulan]a
Aerian` l-a operat ieri la ochi: pur [i simplu trebuie s` stea nemi[cat.
– M` bucur c` pot fi de ajutor. Nu m` mai simt chiar a[a o pacoste.
Numele meu e Lisa.
– Ciudat, dar chiar ar`]i ca o Lisa. Nu m` \ntreba de ce, dar a[a
este. De fapt, ador`m oaspe]ii. Regiunea asta este atât de pustie! {i
asistenta [ef` \i ador`, atâta timp cât nu sunt r`t`ci]i. {tii tu… genul
c`rora aterizeaz` aici f`r` s` aib` nici un aranjament \n leg`tur` cu
modul \n care vor merge mai departe. E[ti unul dintre c`l`torii
„r`t`ci]i“? |[i \nghesui mâinile \n buzunarul [or]ului ei apretat, apoi
se uit` contrariat` la Lisa. |mi pare r`u… Dar tu [tii \ncotro te
\ndrep]i, nu?
Lisa \[i l`s` bagajul pe podea [i se a[ez` pe marginea patului.
JUDEC~TORUL DE PACE 9

– Da, r`spunse ea simplu.


– Dar partea cu mijlocul de transport? Nimeni n-a ajuns la
Pardalote, [tii? Am o idee genial`! se a[ez` lâng` Lisa. |nsu[i domnul
Ransome! Bine\n]eles, când se va sim]i mai bine. Merge cu vitele sale
\n direc]ia aceea, sau \n apropiere. Desigur, \n Marele Necunoscut, „\n
apropiere“ poate \nsemna la sute de mile dep`rtare…
Lisa zâmbi, iar Marjory deschise gura, aproape din invidie. Lisa
avea cea mai frumoas` dantur` pe care o v`zuse. Zâmbetul
schimbase expresia neclintit` a fe]ei ei \ntr-una foarte delicat` [i
adorabil`.
– Mama mea, continu` Marjory, obi[nuia s` spun`: „Toat` lumea
iube[te persoanele care zâmbesc“. N-ar trebui s` ar`]i atât de serioas`,
Lisa. Poate din cauz` c`…
– M-am r`t`cit? Nu tocmai, Marjory. O s` apar` ceva, nu? Cum ar fi
pacientul vostru, domnul Ransome. Mi-a dat pân` [i ceva de f`cut, \n
timp ce a[tept. Am transmis mesaje peste tot, prin intermediul sta]iei
radio, ca bunicul meu s` afle c` vin. Nu pot s` cred c` n-are sta]ie
radio!
– Am auzit c` una sau dou` ferme de bovine nu au. Dar m` tem c`
n-am auzit niciodat` ca cineva s` contacteze Pardalote. {tii, nici m`car
pe hart` nu figureaz`. Se presupune c` toate sta]iile sunt trecute pe
hart`.
– Poate c` bunicul meu e o persoan` mai retras`.
– Nici m`car nu-l cuno[ti?
– Nu. Mama \mi vorbea foarte rar despre el. Mi-a[ dori s-o fi
\ntrebat mai multe. Dar acum e prea târziu. A murit acum trei luni.
Fa]a Lisei deveni din nou neclintit`, asemenea unui tablou.
– Oh, \mi pare r`u. Bine, spuse Marjory Dean, ridicându-se [i
\ndreptându-[i mai \ntâi [or]ul, apoi boneta micu]` pe care o purta pe
cre[tetul blond. Dac` mai z`bovesc, asistenta [ef` o s` stea cu gura pe
mine. O s-o trimit pe Gertie cu ni[te ceai. Cabina de du[ este \n mica
anex` de pe verand`. Exist` [i un avantaj \n a avea ultima camer` de
pe culoar: e[ti cel mai aproape de baie. Iar \n momentul acesta, e[ti
singurul nostru vizitator.
10 LUCY WALKER

– Mul]umesc, spuse Lisa. S` vin s` te caut? Sau pe asistenta [ef`?


Dup` ce voi fi \ngrijit de domnul Ransome, vreau s` spun. Este un om
\n vârst`?
Marjory Dean râse [i ochii ei c`prui se asem`nar` cu bronzul
[lefuit, plini de lumini.
– Destul de \n vârst`! remarc` ea \n glum`. |n jur de 30 de ani. De
fapt, mai degrab` superb, dac` e[ti o amatoare a genului cresc`tor-de-
bovine-\n-zona-periferic`. Doar c`, desigur, are ochii bandaja]i. N-o s`
vezi decât o siluet` lung`. Dar este \n \ntregime aproape la fel de
m`sliniu ca [i pe fa]`.
– Ce vrei s` spui?
– |l po]i sp`la cu buretele, dac` vrei sau dac` ]i-o cere asistenta
[ef`. Este ca [i cum ai \ncerca s` ]ii la p`mânt un bivol s`lbatic.
– Oh, nu! exclam` alarmat` Lisa. Asta ar \nsemna c` n-a[ fi
competent`. Eu am fost educatoare la o gr`dini]`, nu asistent`
medical`.
Marjory st`tea \n dreptul u[ii. Ie[i, apoi \[i vâr\ din nou capul pe
u[` [i ochii ei ar`tau mai r`uvoitori decât pân` atunci.
– Foarte bine. Exact de asta are nevoie. Când vine vorba despre
disciplin`, e \ntr-adev`r genul „gr`dini]`“. Am s`-i spun asistentei [efe.
O s` fie \ncântat`.
Apoi plec` [i singurul ecou al cuvintelor ei fu zgomotul u[or al
pa[ilor ei pe culoarul din lemn.
„Ce zi!“, se gândi Lisa, stând nehot`rât` pe marginea patului.
Camera de oaspe]i era destul de departe de restul \nc`perilor
spitalului, astfel \ncât pân` acolo nu mai ajungea nici un sunet. Afar`
soarele str`lucea pe cerul alb. Copacii st`teau \mpietri]i, iar
\ntinderea de tufi[uri era nemi[cat`, ca [i cum ar fi a[teptat \ndelung
ceva. P`rea o a[teptare \n afara timpului. Probabil c` natura asculta [i
a[tepta eternitatea. Numai motorul z`ng`nea, \n cabina sa metalic`
de afar`.
Dup` ce Lisa f`cu du[, Gertie, ajutorul de asistent` cu ochi mari de
catifea negr` [i cu zâmbetul larg, \i aduse ceaiul [i câ]iva biscui]i
JUDEC~TORUL DE PACE 11

proasp`t f`cu]i. |[i schimbase rochia scurt` [i pr`fuit` cu o alta, din


oland` de culoarea untului. Materialul era pu]in mai gros decât
bumbacul, \ns` cel pu]in era cel mai apropiat de alb pe care-l avea. {i
\i pl`cea. Felul \n care rochia l`sa s` i se ghiceasc` formele \i ridica
moralul.
Asistenta [ef` era ocupat` \ntr-o alt` parte a spitalui, când Lisa intr`
\n salonul principal. Marjory Dean nu avusese de gând, \ns` o alt`
asistent` de vârsta a doua [i cu un chip frumos veni repede s-o salute
pe noua sosit`.
– E[ti domni[oara Tonkin, nu-i a[a? \ntreb` ea cu un zâmbet de
bun venit. Marjory a spus c` te putem striga Lisa. Nu te deranjeaz`, nu?
Sunt mult mai mare decât tine. Numele meu este Ann Davitt.
C`s`torit`. Sunt adjuncta asistentei [efe Small. Mi se spune câteodat`
[i asistenta adjunct`.
– |mi pare bine, spuse politicoas` Lisa. Asistenta [ef` a pomenit
despre un pacient care nu va fi a[a de \ncântat s` m` cunoasc`…
Sprâncenele doamnei Davitt se ridicar`, \ns` ochii [i zâmbetul ei
erau amuzate.
– Sun` ca [i cum ai vorbi despre un copil. Marjory ne-a spus c`
ai lucrat la o gr`dini]`. M` tem c` deja i-a dat vestea cea nou` [i
domnului Ransome. Iar el nu s-a amuzat. Zâmbetul ei deveni [i
mai larg.
– Oh, Doamne!
– Nu-]i face griji, copil`. E un om cumsecade, dar m` tem c`
pân` acum nimeni n-a reu[it s`-l re]in` la pat. I-am spus c` are
dou` op]iuni: o educatoare sau un jandarm. N-a prea avut de
ales, nu?
– Chiar a[a de tare o s`-l deranjeze?
– Sigur c` nu. I-am spus c` e[ti o fat` frumoas` de la ora[, cu un
glas cald [i afectuos.
– Dumnezeule! exclam` Lisa. Doar nu te refereai la mine, nu?
Ce-a spus? C` ur`[te toate femeile, indiferent de vocea lor?
12 LUCY WALKER

– Nu. Chiar vrei s`-]i spun? Pacientul Ransome e un om cu o voin]`


de fier. Desigur, e unul dintre cei mai mari cresc`tori de bovine din
lume. Dar pacientul este pacient, nici mai presus, nici mai prejos decât
alt` persoan` bolnav`.
– Poate ar fi mai bine s` nu [tiu.
– Dar a[a vei [ti la ce s` te a[tep]i. A spus c`… Doamna Davitt f`cu
o pauz` [i se uit` la Lisa cu sprâncenele ridicate [i cu un zâmbet
sarcastic, \ntrebându-se cum avea s` reac]ioneze fata la remarcele
pacientului Ransome. A spus: „Atunci, ad-o disear` \n patul de lâng`
mine. Acela e momentul \n care orice b`rbat are nevoie s` fie deranjat.
Oricum, nu pot s` dorm \n blestematul `sta de spital.“
Lisa râse. Domna Davitt, ca [i Marjory Dean mai devreme, fu surprins`
[i destul de \ncântat` de lumina [i farmecul de pe chipul fetei.

***

|n partea cea mai \ndep`rtat` a camerei toate obloanele erau


ridicate [i, drept urmare, aproape \n afara \nc`perii se afla patul \n
care st`tea \ntins un b`rbat \mbr`cat \n pijama de culoarea nisipului
[i cu desene tropicale. Avea ochii acoperi]i cu un bandaj gros din
tifon. Era atât de lung, \ncât picioarele \i atingeau grilajul de la
cap`tul patului.
Lisa se gândi c` probabil era foarte \nalt stând \n picioare.
Ventilatorul din suportul din apropiere agita cear[aful aruncat la
cap`tul patului. B`rbatul rupea un chibrit \n buc`]ele m`runte \ntre
degetele lungi ale mâinii drepte.
– Alo, spuse el f`r` s` mi[te capul, auzind pa[ii care se \ndreptau
spre el. Cine vine de data asta? Tigroaica de asistent` [ef` sau cocheta
Dean?
– Nici una, r`spunse doamna Davitt cu o voce blând` [i
consolatoare. }i-am adus un vizitator care s` stea de vorb` cu tine.
– Oh! Mama Davitt, nu? Deci, acum mi-ai adus profesoara! Te-am
avertizat c` data viitoare când cineva m` amenin]`, m` d`d`ce[te, m`
JUDEC~TORUL DE PACE 13

lingu[e[te sau \ncearc` s` m` mituiasc`, m` ridic din pat [i plec


acas`, a[a \nf`[urat la ochi cum sunt. Toate cele 178 mile.
Lisa \l privi pe pacient. Da, era foarte \nalt! Avea o gur` frumoas`
[i atât cât se z`rea din din]ii s`i \n timp ce vorbea, ar`tau [i ei foarte
bine. Avea o b`rbie puternic` [i un gât solid. Toat` fiin]a lui emana
putere [i… bronz.
Cineva atât de zgomotos, atât de furios \n aparen]`, se putea ]ine
de cuvânt [i s` plece, se gândi ea. Ca [i cum i-ar fi auzit gândurile, el
\ntreb`:
– Te \ntrebi de ce n-o fac, domni[oar` profesoar` Cum-te-o-
chema? Ei bine, din clip` \n clip`…
– Nu sunt profesoar`, iar numele meu este Lisa. Am fost doar
asistenta unei educatoare, la o gr`dini]`. A[a cum Gertie este ajutor de
asistent`, mai degrab`…
El gemu.
– Ajutor de asistent`! spuse el exasperat. Detest cuvântul „ajutor“.
Pân` ca pistolul acela s` se descarce [i ca tot praful acela de pu[c`
s`-mi intre \n ochi, n-am avut niciodat` nevoie de ajutor.
– Nu, sigur c` nu, fu de acord doamna Davitt. {tim cu to]ii c` e[ti
proprietarul unei cresc`torii de bovine, domnule Ransome. C` lucrezi
cu cirezi mari de vite s`lbatice [i c` te descurci de unul singur la
Nangardee. Acum e rândul nostru s`…
– Dumnezeule! implor` pacientul. Sunt d`d`cit din nou? Asistent`
Davitt, vrei, te rog, s` m` tratezi ca pe un adult, unul de un metru
nou`zeci, 32 de ani, care se ocup` de bovine? Un b`rbat care
altminteri opereaz` cu poten]ialele contracte de arend`, stabile[te
drepturile minerilor [i a[a mai departe… Lotul ocup` câteva sute de
mile de step` s`lbatic`. Sunt capabil s` conduc tot statul `sta
blestemat, dac` mi se cere…
– Da, domnule Ransome, spuse asistenta Davitt pe un ton nu
tocmai mângâietor. {tim cu to]ii c` e[ti un om influent. Atunci când
nu ai probleme cu vederea, desigur.
Protestul ei d`du rezultate, c`ci pacientul se opri din \nvârtitul
b`]ului de chibrit [i r`mase dintr-o dat` nemi[cat.
14 LUCY WALKER

– Când o s` pot vedea din nou? \ntreb` el. Din senin, Lisei \i p`ru
r`u pentru el. Leul fusese r`nit [i doborât la p`mânt. Ce scop mai
avea s` se agite? Mai ales c` nu era sigur cum avea s` vad` de acum
\nainte.
– Pentru momentul de fa]`, te voi l`sa \n compania vizitatoarei
tale, spuse din complezen]` doamna Davitt, reducând din nou la
t`cere pseudoeroul. Lisa, \ncearc` s` nu-l la[i s`-[i mi[te capul. Una
dintre granulele pe care doctorul Anderson a trebuit s` le scoat` era
localizat` foarte aproape de pupila ochiului stâng. Praful de pu[c` a
fost pe punctul de a-i pune \n pericol [i ochiul drept. Singura speran]`
de a se reface complet este s` stea absolut nemi[cat. Men]ine-]i tonul
vocii jos [i ai grij` s` nu se agite, te rog. Altfel, va trebui s`-i d`m un
alt sedativ.
– Da, sigur, \ncuviin]` \ncet Lisa.
– Vorbe[te-i, dac` po]i, despre ceva interesant, dar care s` nu i[te
controverse. Nimic din ce-ar putea s`-l fac` s` \ntoarc` brusc capul.
Tratamentul s`u postoperatoriu este acela[i ca \n cazul cataractei.
Sunt interzise mi[c`rile bru[te.
– |n]elege, a[a cum \i \n]elege [i pe copiii de gr`dini]`, se r`sti
pacientul. Nu-mi spune pove[ti despre cutremure sau inunda]ii,
numai despre binefaceri sau despre p`s`ri, albine [i zâne!
Doamna Davitt cl`tin` din cap spre Lisa [i apoi plec`. R`mas` cu
puternica impresie c` nu trebuia s`-l sperie, Lisa se a[ez` u[or pe
scaunul de lâng` pat. Urm` o lini[te de câteva secunde, dup` care
pacientul vorbi. De data aceasta, vocea lui era nea[teptat de
lini[tit`:
– E[ti acolo, Lisa? E[ti \nc` acolo, Lisa Cum-te-o-mai-chema?
Inima Lisei se \mblânzi \ntr-un mod surprinz`tor. Aproape c`-l
comp`timea pe b`rbatul acela mândru [i dificil. Vocea lui sunase ca o
rug`minte sincer`. Ca [i cum ar fi avut nevoie ca ea s` fie acolo.
– Numele meu este Lisa Tonkin, \l ajut` ea. Sunt \nc` aici. Nu plec
nic`ieri.
„Lisa Tonkin!“ Buzele lui se mi[car` ca [i cum i-ar fi repetat
numele. Urmar` alte câteva clipe de lini[te.
JUDEC~TORUL DE PACE 15

– Nu-]i place numele meu? suger` cu blânde]e Lisa.


– S`-mi plac`? Oh, da. E dr`gu]! Se \ncruntase gânditor dedesubtul
bandajului, dar acum buzele lui schi]au un zâmbet mali]ios. Pe scurt,
Tonky? \ntreb` el. Îmi invoc` viziuni diabolice ale vie]ii de ora[.
Honky-Tonky! Lisa, [tii ce e acela Honky-Tonky?
– Ei bine…
– Sigur c` nu [tii. Ai vocea unei fete dr`gu]e [i lini[tite. Luat` cu
bini[orul. Educat` dup` toate canoanele societ`]ii, tocmai potrivit` ca
s` predea pre]io[ilor copii ai altora…
Era din nou sarcastic. Lisa nu-i r`spunse.
– Mai e[ti acolo, Tonky? Tonul rug`tor reveni.
– Cred c` e[ti un om foarte r`sf`]at, domnule Ransome, spuse
\ncet Lisa. Când [tii c` sunt aici, e[ti nepoliticos. Când crezi c` e
posibil s` fi plecat, te compor]i ca un b`ie]el neajutorat.
– Asemenea elevilor t`i?
– Nu predau, domnule Ransome. Ajut, doar.
– Cum?
– Am grij` de echipament [i de juc`rii. C`r]i de colorat [i juc`rii
Lego, genul `sta de lucruri. Le p`strez curate [i lipesc c`r]ile rupte.
Câteodat` m` joc [i eu cu cei mici. Le cânt la pian, iar ei danseaz`…
– La pian? Dumnezeule! Înc` mai au obiecte din astea?! Credeam
c` \n ziua de azi se poart` Beatles [i chitara.
Lisa nu r`spunse [i se f`cu din nou lini[te.
– Tonky, mai e[ti acolo?
– Da. Sunt aici. N-o s` plec f`r` s`-]i spun. Vezi tu, \n ciuda
lucrurilor pe care le spui, [tiu c` vrei cu adev`rat s` fiu aici…, chiar
dac` am lucrat la o gr`dini]`.
Buzele lui se curbar` \ntr-un zâmbet frumos. Inima Lisei tres`ri din
nou. Era ceva sfâ[ietor \n leg`tur` cu b`rbatul \nalt [i puternic,
imobilizat neputincios la pat. O atingea undeva, \n adâncul sufletului.
– De ce e[ti aici, la Finch's Creek, Tonky?
– Te rog, spune-mi Lisa. Îmi place mai mult.
– Bine. Numele meu este Magool. James Magool Ransome.
Spune-mi Jim.
16 LUCY WALKER

– Magool? se mir` Lisa.


– Da. Cuvântul aborigen pentru „cap“. Mândria de a fi [ef. Cel mai
mare fiu al celui mai mare dintre fiii celui mai mare fiu… [i a[a mai
departe. B`[tina[ii l-au numit pe primul Ransome care a venit din vest
la grani]a Teritoriului, [i a[a a r`mas de atunci. Ca s`-]i fie mai u[or,
te-a[ sf`tui s`-l prescurtezi la Jim.
Lisa râse. Fa]a ei lini[tit` se destinse \ntr-un zâmbet splendid, dar
Magool, alias Jim Ransome, nu putea vedea asta. {i totu[i, o sim]i \n
râsul ei.
– Câ]i ani ai, Lisa? Cât de \nalt` e[ti, cât de gras` e[ti [i ce culoare
au ochii t`i?
– Nu sunt deloc gras`, spuse ea indignat`. De fapt, sunt chiar
slab`… sper. Se hot`r\ s`-l p`c`leasc` pu]in. Am 19 ani, sunt \nalt`,
am p`rul blond, cu bucle bogate, iar ochii mei sunt c`prui-aurii, ca
reflexiile de lumin` ale mierii. Port \mbr`c`minte frumoas` [i
scump`… Chiar \i f`cea pl`cere s`-l tachineze \n felul acela. Într-un
minut, reu[ise s`-[i creioneze un portret de o frumuse]e
r`v`[itoare.
– Atunci, ce naiba cau]i printre tufi[urile din Finch's Creek? Pentru
o fat` superb` [i bine \mbr`cat` ca tine, e un drum foarte lung pentru
o slujb`. O s`-]i arzi pielea de culoarea piersicii…
– N-am venit s` caut de lucru, dac` asta crezi, spuse hot`rât` Lisa.
Sunt doar \n trecere. A[tept ca bunicul meu s` trimit` dup` mine. Este
un mare cresc`tor de bovine, la fel ca [i tine. Doar c`, desigur, este
foarte ocupat. Cu toat` harababura asta cu \nsemnatul vitelor…
– Halal cresc`tor de bovine, dac` se ocup` de \nsemnatul vitelor,
când are un oaspete care a[teap` s` fie luat. Ce se \ntâmpl` cu
supraveghetorul lui? {i cu ajutoarele sale?
– Ei bine, spuse Lisa cu blânde]e, \ns` f`r` a se l`sa intimidat`.
Poate c` [i supraveghetorul se ocup` tot cu \nsemnatul vitelor.
Probabil c` face [i celelalte lucruri care trebuie f`cute \n perioada asta
la o cresc`torie de bovine. Probabil c` la Pardalote, lucrurile merg
pu]in altfel decât \n alte p`r]i…
JUDEC~TORUL DE PACE 17

– Pardalote!
Lisa se aplec` [i-i prinse capul tocmai când acesta \ncerca s`-l
ridice. Cuvântul „Pardalote“ \i ie[ise ca o plesnitur` de bici. Îns`
\nainte ca el s` se mi[te, Lisa \i prinsese capul \ntre palme [i acum i-l
]inea cu fermitate.
– Nu trebuie! spuse ea. Nu trebuie s` te mi[ti a[a. Din cauza
opera]iei, vreau s` spun… Îi d`du drumul. Apoi \ntreb` tem`toare:
N-ai deschis ochii, nu?
– Nu pot s`-i deschid. Pleoapele-mi sunt imobilizate de pome]i cu
ajutorul unor fâ[ii de fier galvanizat. Asistentele sunt rugate s`-l
numeasc` „ghips“ – conven]ia anului!
– Ce u[urare! Vreau s` spun – c` n-ai deschis ochii! Mâinile ei
erau \nc` pe obrajii lui, ]inându-i capul pe pern`, ca [i cum s-ar fi
temut s` nu cedeze cine [tie c`rui imbold de a se mi[ca brusc. El \[i
ridic` mâinile, f`când ca palmele Lisei s` r`mân` prizoniere, lipite de
fa]a lui.
– Mâini reci! }ine-le acolo, Lisa. Dac`-mi ]ii capul \n locul meu, nu
m` deranjeaz` c` e[ti \nalt`, blond`, frumoas` [i scump \mbr`cat`.
Doare al naibii, dar asistentele acestea „binevoitoare“ nu mi-ar da nici
m`car o aspirin`! Spun c` nu [i-ar mai face efectul injec]iile acelea pe
care mi le fac o dat` la 4 ore! Lisa…, frumoas` [i blond` Lisa…,
Pardalote ai spus?
Lisa \[i aminti acum c` asistentele spuseser` c` ferma domnului
Ransome era undeva \n apropiere de Pardalote. Ro[i toat`, gândindu-se
la l`ud`rosul discurs pe care-l ]inuse despre bunicul ei. Era posibil ca
domnul Ransome s`-l cunoasc`. Lisa [tia foarte pu]ine despre
Pardalote, cu excep]ia faptului c` mama ei tr`ise odat` acolo, fugise de
acas` ca s` se c`s`toreasc` pe ascuns cu un jocheu care locuia al`turi,
cineva pe care tat`l s`u \l respinsese cu vehemen]`. Tat`l Lisei murise
când ea era mic`. De atunci, bunicul Lindsay nu-i mai scrisese
niciodat` mamei ei. Poate c` nici nu [tia c` murise. Apoi mai era [i
misterul prin care mama ei \i l`sase mo[tenire cea de-a treia parte a
cresc`toriei. Avoca]ii spuseser` c` locul acela nu exista. Nu figura pe
Harta Pastoral` a Terenurilor de Închiriat.
18 LUCY WALKER

Lisa venise \n nord ca s` afle adev`rul [i s`-[i g`seasc` bunicul,


pentru c` nu avea nici fra]i, nici p`rin]i. Numai el putea \n]elege ce
\nsemna ca la 19 ani s` r`mân` singur` pe lume.
}inu \n mâini capul lui Magool Ransome pân` când ro[ea]a din
obraji \i pieri \ncetul cu \ncetul. O mir` puterea mâinilor care le
sus]ineau pe ale ei. Nu mai sim]ise niciodat` chipul unui b`rbat, nici
mâinile unuia peste ale ei. Magool \i d`du u[or drumul, iar Lisa se
a[ez` pe scaun.
– S` nu mai faci asta, bine? \l rug` ea. M` refer la \ntorsul capului,
nu la ]inutul mâinilor mele, desigur…
– Deci \]i place s` fii ]inut` de mân`, Tonky? {i nu numai de c`tre
copiii de gr`dini]`, nu-i a[a? Cu buclele acelea blonde [i cu ochii de
culoarea mierii, a[ \ndr`zni s` spun c`-]i dau târcoale o mul]ime de
b`rba]i. Desigur, cu un nume ca Tonky…
– Nu spune ce ai de gând s` spui… Honky-Tonky, domnule
Ransome, rosti pe ner`suflete Lisa. Î]i pot ghici cuvintele \nainte de a
mi le adresa.
– Spune-mi Jim.
– Vrei s` fii amuzant, dar se \ntâmpl` s` [tiu ce e Honky-Tonky.
Lisa deveni destul de indignat`.
– Un loc \n care b`rba]ii care tr`iesc \n step` iau cine romantice cu
ni[te domni[oare mai mult decât atr`g`toare…
– Înc` te vrei amuzant, domnule…
– Jim, pe scurt. Sigur c` po]i \ncepe cu Magool [i apoi s` te apropii
u[or, cu r`bdare de celebrul Jim.
– Nu te deranjeaz` numele dublu? „Celebru“ [i „Jim“?
– Punct pentru tine! Gura lui Magool Ransome se curb` \ntr-un
zâmbet minunat, de genul celor instantanee [i blânde. Foarte
\n[el`tor, probabil.
Capitolul 2
Pa[i u[ori se auzir` de-a lungul holului, apoi \n salon. Asistenta
Davitt aduse o tav` din email alb, acoperit` cu un prosop din lân`.
– Bine, bine! declar` ea, ca [i cum le-ar fi vorbit unor copii, \ns` cu
inten]ii bune. Se pare c` pacientul nostru st` acum lini[tit [i docil!
Pesemne c` \ngerul p`zitor te-a adus cu ma[ina po[tei, Lisa. M` tem c`
e vremea pentru injec]ia domnului Ransome. Asta \l lini[te[te cu
adev`rat [i-l adoarme.
– {i a[a ve]i avea [i voi câteva clipe de pauz`! pufni pacientul. În
spitalul `sta nu mai sunt [i al]i bolnavi, mam` Davitt?
Asistenta pusese tava pe m`su]a al`turat` [i acum \i masa viguros
bra]ul cu acool metilic. Lisa se uit` \n alt` direc]ie. Nu vroia s` vad`
cum acul p`trunde \n bra]ul acela puternic [i bronzat, [i asta nu
pentru c` l-ar fi considerat ca pe un copil. Doar c` pentru un b`rbat
atât de \nalt [i de puternic trebuia s` fie umilitor s` stea \ntins,
\nf`[urat la ochi [i s` rabde s` fie \n]epat cu ace. Din senin, Lisa
descoperi c`-[i face griji pentru demnitatea lui masculin`.
– Gata, anun]` asistenta Davitt când termin`. Era vocea unei
persoane obi[nuite s` lucreze cu adolescen]i dificili. Urm`rind fa]a
pacientului, Lisa v`zu cum strâmb` din gur`, nu din cauza durerii
provocate de injec]ie, ci respingând pur [i simplu ideea de a fi d`d`cit.
20 LUCY WALKER

– Eu una, l-a[ plesni, spuse pe nea[teptate Lisa. Cu ajutorul


cuvintelor, nu cu o lovitur`. Cred c` reac]ioneaz` mai bine la genul
acesta de tratament.
– Ei bine, vezi tu, Lisa, draga mea, sunt asistent`. Sunt obi[nuit` cu
toate tipurile de oameni. Oh, da, domnule Ransome, oi fi tu mare [i
puternic \n pustiet`]ile acelea unde se afl` ferma ta, dar aici e[ti un
biet pacient. Unul din sutele pe care-i trat`m \n decursul unui an.
– Mai degrab` a[ dormi pe spinarea unui crocodil, decât \ntr-un pat
de spital, se r`sti pacientul, f`r` a avea nici o preten]ie de a fi politicos.
Lisa… Se opri pentru c` \i fusese greu s` rosteasc` ultimul cuvânt.
Ridicând o sprâncean`, asistenta Davitt se uit` la fat`.
– Vezi? Sedativul \ncepe deja s`-[i fac` efectul. O s` adoarm` \n
aproximativ dou` minute. Atunci, vom avea cu to]ii parte de pu]in`
lini[te. În camera personalului este ceai, draga mea. Gertie ]i-a mai
preg`tit câteva sandvi[uri. Probabil c` te-ai s`turat deja de ele, dar nu
mai este mult pân` la cin`. Lu`m masa de sear` mai devreme, astfel ca
asistenta care lucreaz` \n schimbul de noapte s` poat` veni pe la 7.
– Dar el… domnul Ransome… nu ia cina?
– Oh, ba da. Asistenta de noapte \i serve[te masa pe la 9. Apoi \l
l`s`m treaz pân` \n jurul orei 12, când i se administreaz` din nou
sedativul, ca s`-l ]in` lini[tit pân` diminea]`, dup` ce-i sp`l`m pe
ceilal]i pacien]i.
Bra]ele lui Magool Ransome z`ceau aproape inerte pe lâng` el.
Asistenta Davitt \i aranj` dou` perne de-o parte [i de alta a capului, ca
s`-l \mpiedice s`-l mi[te. Trecu dou` fâ[ii late de pansament pe sub
perne, apoi peste pieptul lui [i \n cele din urm` le leg` pe fiecare de
câte o bar` a patului. Din cap`tul patului, cobor\ \nc` dou` fâ[ii pe
care le strecur` sub bra]ele lui, legându-le ca pe o curea.
– Foarte inteligent, spuse \n [oapt` Lisa.
– E un dar de la Dumnezeu, \ncuviin]` asistenta Davitt. Un soi de
c`ma[` de for]` pentru partea superioar` a corpului. O s`-l \mpiedice
s` se \ntoarc` \n somn.
De la bra]e \n sus, Magool Ransome, pacientul cel neastâmp`rat,
era literalmente legat.
JUDEC~TORUL DE PACE 21

– S` nu-]i par` r`u pentru el, draga mea. Doarme bu[tean. Pân` la
urm`, este \nc` \n stadiul postoperatoriu [i trebuie \ntr-adev`r s`-i
salv`m vederea. |n]elegi? Tratamentul acesta este o necesitate.
– Da, [tiu.
Lisa r`mase uitându-se la pacient. Chipul ei devenise din nou
\mpietrit, ca [i cum nu reflectase niciodat` vreo expresie. |n adâncul
sufletului, \l comp`timea pu]in – nu ca pe un b`rbat care trebuia s`
ajung` din nou s`n`tos, ci pe Magool Ransome \nsu[i. B`rbatul acela
\nalt [i sarcastic, rege al teritoriului s`u, undeva la mile dep`rtare, era
acum redus la o siluet` aproape inert`, \ntr-un pat oarecare. Pe
deasupra, mai era [i obiectul de studiu al str`inilor! Cât de mult
trebuia s` urasc` asta! Doar un alt trunchi doborât \n p`dure, ca alte
sute.
Lisa clipi. Ce gânduri ciudate \i treceau prin minte. Prima dat`, un
leu r`pus la p`mânt, iar acum… un copac c`zut! Dintr-o dat`, \[i d`du
seama c` doamna Davitt se uita la ea, cu sprâncenele ridicate.
– Draga mea. N-o s` te faci niciodat` asistent`, nu-i a[a? mai mult,
primul sfat care i se d` unei asistente recrutate este: „Nu te \ndr`gosti
niciodat` de un pacient.“ |n realitate, nu e decât o mil` deghizat`. |n
plus, pacientul are, invariabil, o iubit` sau o so]ie pe undeva.
|ntotdeauna, oamenii bolnavi se dovedesc a fi altfel, odat` ce se
\ns`n`to[esc.
Lisa o ajut` s` aranjeze tava, apoi \nveli pacientul.
– Da, spuse ea dup` o scurt` t`cere. Presupun c` trebuie s` fie
c`s`torit. Probabil, are [i copii. Doar c` nu se comport` \ntocmai ca un
familist, nu? E prea intolerant, vreau s` spun. La urma urmelor,
trebuie s` vrea s`-[i recapete vederea.
– Ei bine, a[a ai crede. Dar \n registrul nostru apare „nec`s`torit“.
De[i tân`ra care l-a adus \mpreun` cu nu-[tiu-ce geolog era foarte
posesiv` \n privin]a lui. L-a s`rutat de r`mas-bun [i tot tacâmul. Iar el
n-a obiectat. Ei bine… acum ar face-o? Ea era o persoan` remarcabil`,
foarte inteligent`, [tia multe despre accidentul lui.
P`[ir` u[or prin salon, ie[ir` afar`, \n c`ldura cople[itoare, apoi
str`b`tur` pasajul acoperit care ducea \n aripa principal` a spitalului.
22 LUCY WALKER

– Dar ea… aceast` persoan` remarcabil` [i inteligent`… n-a


a[teptat pân` când s-a \ncheiat opera]ia? se interes` gânditoare Lisa.
– Ei bine, nu. A trebuit s` se \ntoarc` \napoi, cu cel`lalt b`rbat,
desigur. Caut` minerale prin zonele acestea. I-a \mprumutat rulota ca
s`-l transporte pe domnul Ransome. A[a c` ea a trebuit s` plece, altfel
am fi avut doi oaspe]i \n camerele de rezerv`. Tu [i cu ea.
– Tot una, spuse Lisa. Cred c` a[ fi a[teptat, dac` ar fi fost al meu.
{i nu m` refer doar la domnul Ransome, ci la orice persoan` la care
a[ fi ]inut [i care ar fi suferit un accident. A[ a[tepta pân` când a[ [ti
c` opera]ia a avut succes.
– Tu, draga mea copil`, nu locuie[ti permanent la Finch's Creek.
Aici nu e nimic altceva, \n afara spitalului [i a pistei de ateriz`ri. Foarte
plictisitor pentru unii.
– Dar ar fi putut r`mâne al`turi de el, ca s`-l \mpiedice s` se mi[te.
Acela[i lucru pe care-l fac [i eu. Ar fi avut ceva de f`cut.
– M` tem c` nu [i domni[oara Imelda Bannister. Ei bine, cel pu]in
dup` felul \n care arat`. Avea propriile ei afaceri de care trebuia s` se
ocupe, f`r` \ndoial`. Aceasta este camera personalului, draga mea.
Intr` [i f`-te comod`. Apoi, poate vei vrea s` arunci o privire \mprejur.
E chiar pl`cut s` te plimbi pân` jos, la pârâu. Trebuie s` fug, s`-mi
termin treaba.

***

Timpul trecu. Lisa \[i petrecuse 4 zile [i 3 nop]i ca oaspete-ajutor


la Spitalul Inland River, dar nu primise \nc` nici o veste de la bunicul
ei, sau de la cineva din Pardalote.
Din cauza prea multor sprâncene ridicare, \ncetase s` mai
pomeneasc` numele fermei. Mai multe persoane \i spuseser` c` locul
acela nu exista. Al]ii \i spuseser` c` probabil nu era altceva decât o
tab`r` pe valea vreunui râu, cu o popula]ie majoritar` de papagali. La
urma urmelor, numele de Pardalote reprezenta o specie oarecare de
papagali. Asistenta de noapte se hazardase \n a afirma c`, având \n
vedere faptul c` numele domnului Lindsay era cunoscut mai ales de
JUDEC~TORUL DE PACE 23

c`tre aborigenii care veneau pentru tratament, acesta era probabil un


pustnic, sau un excentric care locuia \ntr-o parohie dintr-o vale din
zonele care nu figurau pe hart`.
Remarcele acestea \i erau adresate cu blânde]e Lisei, ca [i cum
toat` lumea \ncerca s-o dezam`geasc` \ncetul cu \ncetul. Dac` avea s`
g`seasc` vreodat` drumul spre Pardalote, [i era posibil ca pacientul
Ransome s-o ajute, putea avea un [oc teribil. A[a c` trebuia s` fie
preg`tit` dinainte.
Pe de alt` parte, un b`[tina[ b`trân care suferea de un gen de
paralizie, spusese c` lucrase odat` pentru [eful Lindsay. Ajutorul
bolnavilor o impresiona pe Lisa. Se gândea la moartea mamei ei.
Pentru prima oar`, se bucura c` murise atât de brusc, \n timp ce uda
gr`dina. Se uita la soarele care apunea \n spatele dealurilor de dincolo
de mare. Apoi c`zuse. Murise. Atât de repede.
{ocul o n`ucise pe Lisa. |n parte, acesta fusese motivul pentru care
venise \n nord, \n c`utarea bunicului ei. Nu fusese numai misterul
mo[tenirii unei p`r]i dintr-o ferm` misterioas`. Ci ne\ncrederea \ntr-o
pierdere atât de nea[teptat`, \ngrozitorul sentiment al singur`t`]ii.
Descoperea acum un nou gen de clemen]`, aceea de a nu fi
bolnav. Felul \n care mama ei trecuse \n nefiin]` fusese unul
binecuvântat, la urma urmelor.
Aborigenul cel b`trân \i spusese c` Lindsay era un om bogat, avea
o proprietate \ntins`, multe vite [i cai. |[i vindea animalele la
Wyndham. Tot de la el aflase [i c` avea o cas` mare, pe care o
construise tat`l bunicului s`u; tat`l aborigenului lucrase pentru
str`bunicul Lisei.
– Eu n-a[ lua \n seam` spusele lui Jimmy, o sf`tui mai târziu
asistenta [ef` pe Lisa. Este un om foarte b`trân. Ani de-a rândul a fost
c`l`uz` prin teritoriile acestea [i are tendin]a de a asocia gre[it numele
fermelor. {i nu mai are percep]ia timpului. E adev`rat, sunt persoane
care se stabilesc provizoriu pe terenul public, \n v`ile acelea periferice.
Nu au \ntotdeauna contracte de \nchiriere.
Cu toate astea, era ceva \n privin]a lui Jimmy care o f`cea pe Lisa
s`-l cread`. {i nu era vorba de optimism. Avea dovada lucrurilor pe
24 LUCY WALKER

care i le povestise mama ei, lucruri despre vestitele zile ale


\nsemnatului, despre care-i pomenise [i Jimmy. Despre cum c`minul
fusese construit din nuiele \mpletite [i tencuite, apoi c`ptu[it cu
]es`tur` de iut`. {i cum aduseser` apoi piatr` cu piatr` ca s`
consolideze pere]ii [i s` reziste atât cât vreun Lindsay avea s` colinde
dealurile acelea. Casa ar`ta ca [i cum ar fi f`cut parte chiar din deal.
Mama ei \i spusese despre dealul abrupt de la vest, unde obi[nise s`
se vad` cu jocheul de la ferma vecin`, b`rbatul care devenise tat`l Lisei
[i care murise curând.
Ferma vecin`. Putea fi oare locuin]a lui Magool Ransome? Lisa
spera s` nu fie a[a.
{i totu[i…
De ce avea sentimentul acela ciudat ori de câte ori \l privea? De ce
fusese atât de surprins` s`-l vad` atât de neajutorat?
Mama ei nu men]ionase niciodat` numele Ransome. |ns` mama ei
l`sase atât de multe lucruri nespuse. {i nef`cute.
|n cea de-a [aptea zi a [ederii ei la spital, Lisa \ncepu s` se
\ngrijoreze \ntr-adev`r \n privin]a a ceea ce trebuia s` fac` \n
continuare. Atât spitalul cât [i serviciul radio de la Goldstone
transmiseser` mesaje peste tot, \ns` nu primiser` nici un r`spuns de
la domnul Lindsay.
– Desigur, e posibil ca bunicul t`u s` nu aib` o sta]ie radio, spuse
asistenta [ef`, p`rându-i r`u pentru r`t`cirea lini[tit` de pe chipul
Lisei. Sunt câ]iva locuitori care nu prea cred \n modernizare, sunt
foarte conservatori. Mai a[tept`m o zi-dou`, [i dac` nu primim nici un
semnal, \i vom cere sfatul domnului Ransome. Nu ar`ta atât de
\ngrijorat`, Lisa! Ne face mare pl`cere s` te avem aici. Ne-ai fost de
mare ajutor – le-ai citit pacien]ilor no[tri, [i mai ales domnului
Ransome, din ziare [i din reviste. |n ceea ce-l prive[te, ai fost trimisa
lui Dumnezeu. Un pacient atât de dificil…
– Oricine ar fi putut face asta, spuse Lisa, fiind corect` fa]` de
Marjory Dean [i de Gertie, ca [i de asistenta din tura de noapte, care
adesea f`ceau treburi asem`n`toare.
JUDEC~TORUL DE PACE 25

– Dar nu cu o voce ca a ta, remarc` asistenta [ef`. Apoi ad`ug`


inten]ionat: De aceea te cere \ntotdeauna pe tine. Este un om foarte
egoist, m` tem. Apropo, Elstonul mi-a transmis de diminea]` prin
radio c` avionul lor va zbura la amiaz` [i ne va aduce ultimele ziare din
Goldstone. |i vei citi „Australianul“ prima dat` domnului Ransome, da?
Se poart` mult mai frumos atunci când e satisf`cut \n privin]a [tirilor
zilei.
Deci [i asistenta [ef` ]inea s`-i fac` pe plac pacientului-vedet`!
Lisa se \ntreba câteodat` cum ar`tau ochii lui, ce culoare aveau.
Avea s`-i deschid` [i s` descopere c` p`rul ei nu era nicidecum blond
[i ondulat, ci scurt [i negru, c` nu era deloc \nalt`, [i nici frumoas`.
Cele câteva rochii pe care le avea erau foarte simple, \n compara]ie cu
afirma]iile extravagante pe care le f`cea \n fiecare zi, \n beneficiul
oarbei lui curiozit`]i.
Se \ntreba [i \n leg`tur` cu Imelda Bannister – fata care-l \nso]ise
dup` accident. Imelda! Ce nume minunat! Probabil c` i se potrivea,
desigur. Frumoas` [i f`r` \ndoial` arogant`! Oh, \n fine! Nu asta i se
potrivea domnului Magool Ransome – Jim, pe scurt?! De fapt, [i el era
la fel. Recalcitrant [i arogant. Cu excep]ia momentelor \n care o
tachina. Atunci era… ei bine… diferit! Câteodat`, Lisa credea c` era
\ntr-adins dificil, pentru c` uneori uita [i devenea blând [i chiar
amuzant.
|n ziua care urm` discu]iei cu asistenta [ef`, Ambulan]a Aerian`
survol` zona Finch's Creek. |n spital se produse o mare agita]ie pentru
c`, pe lâng` scoaterea bandajelor domnului Ransome, erau
programate dou` opera]ii de extirpare a amigdalelor pentru doi copii
aborigeni. Fusese adus [i un v`car suspect de apendicit`.
Doctorul Anderson avea s` fie ocupat [i mica sal` de opera]ii
trebuia dezinfectat` \n mai multe rânduri. Dup` rundele de
cur`]enie, Lisa nu mai r`mase s` ajute. F`cu o plimbare mai lung`.
Luase decizia acesta pentru c` nu putea \ndura s` i se cear` s` fie de
fa]` [i s` ]in` boluri sau t`vi \n momentul \n care i se descopereau
ochii lui Magool Ransome. Nu vroia s`-i vad` ochii dac` se g`sea c`
nu putea vedea bine.
26 LUCY WALKER

Vederea distrus`! N-ar fi un simplu copac doborât la p`mânt. Ar fi


mult mai r`u: un copac n`p`stuit [i complet nefolositor. Pentru
totdeauna.
|n afar` de asta, Lisa nu vroia ca el s` deschid` ochii, s` vad`
perfect [i s` descopere o fat` de statur` medie, cu p`rul cum nu se
putea mai drept, f`r` nici o urm` de bucle. Se \ndrept` spre pârâu [i
privi uimit` apa care str`lucea \n umbra copacilor de pe mal. Judecând
dup` petele de noroi, \[i d`du seama cât de mult sc`zuse nivelul apei,
de când trecuse perioada umed` a anului. Curând, probabil \n câteva
s`pt`mâni, albia pârâului avea s` sece de tot, cu excep]ia b`l]ilor de
noroi [i a lacului mic din spatele spitalului.
Totul era atât de fierbinte [i de lini[tit. |ntr-o aparent` a[teptare.
Era aproape ca [i cum pârâul, lacul, copacii col]uro[i [i neclinti]i
a[teptau, asemenea ei, s` se \ntâmple ceva. S` vin` bunicul ei? S`
deschid` ochii domnul Ransome? Lini[tea aceea deplin` o f`cu pe Lisa
s` simt` c` lucrurile acelea aveau via]` [i c` purtau masca r`bd`rii pe
care le-o conferea eternitatea. Dac` ar fi putut avea-o [i ea!
Dup` un timp \ndelungat, se \ntoarse la spital. Celor doi copii le
fuseser` scoase amigdalele, iar apendicul v`carului era [i el pe
jum`tate scos. Ochii lui Magool Ransome erau ultimii pe lista
priorit`]ilor. Era \nc` bandajat.
– Sigur c` da, prostu]o! confirm` Marjory Dean. Din cauza c`ldurii,
\n timpul zilei trebuie s` l`s`m obloanele deschise. Pân` aproape de
apus, când lumina e mai slab`, doctorul Anderson n-o s`-i scoat`
bandajele domnului Ransome.
Lisa se pref`cu a nu fi dezam`git`, ci doar foarte pu]in interesat`.
– Deci, continu` Marjory, fii dr`gu]` [i cite[te-i ceva. Doctorul
Anderson a adus o mul]ime de reviste cu el. Pacientul Ransome nu
mai este pacient – nu [tiu dac` a fost vreodat`. Din clip` \n clip` va
\ncepe s`-[i desfac` pansamentele de unul singur.
– Da, desigur, spuse rapid Lisa. Presupun c` doctorul nu i-a
recomandat s` urmeze \n continuare rutina cu sedativele.
– Nu, draga mea. Acela a fost tratamentul pentru primele 48 de
ore. Apoi, desigur, ai ap`rut ca o man` cereasc` [i ne-ai salvat pe to]i.
JUDEC~TORUL DE PACE 27

– M` bucur c-am putut fi de folos, spuse mirat` Lisa, sperând c`


Marjory avea dreptate.
Nu se putea gândi la nimic altceva ce ar fi putut spune. Din nou,
fa]a ei ar`ta neclintit`. Atât de neclintit`, \ncât Marjory Dean se
\ntreb`, nu pentru prima oar`, ce se petrecea \n mintea fetei.
– Apropo. Aborigenul acela b`trân, Jimmy, a spus c` trebuie s`
soseasc` dou` ma[ini. Una, \n curând, iar cealalt` cu mult dup` ce
soarele va apune. Cum de [tiu oamenii ace[tia ai stepei c` urmeaz`
ceva, nu putem spune. Dar [tiu \ntotdeauna, [i nu se iau mereu dup`
semnale de fum.
– Mi-a spus mama. E vorba de sunetele pe care le fac [i care str`bat
curen]ii de aer.
– Cum nu cred \n vr`jitorii, probabil c` asta trebuie s` fie,
concluzion` Marjory. Acum, m` duc s` iau masa. Când doctorul
Anderson termin` opera]iile, sunt de serviciu. Cred c` voi fi prin
preajm` când i se vor scoate bandajele lui Ransome. Ar fi mai bine ca
cineva s` \ndep`rteze din apropierea lui toate obiectele care pot fi
aruncate… preventiv doar…
Era prima oar` când Lisa nu se oferi voluntar`. {i nici nu-i citi
pacientului. Consider` c` cel mai bun lucru pe care-l putea face
pentru propria ei lini[te sufleteasc` era s` ia masa cu asistenta Davitt
[i apoi s` ias` la o plimbare. |[i salv` con[tiin]a, f`cându-le baie
copiilor c`rora li se scoseser` amigdalele [i care suportau cu stoicism
durerile din gât.
Era o lec]ie binevenit` pentru domnul Magool Ransome, se gândi
Lisa \n timp ce le aranja copiilor sprâncenele, zâmbindu-le \ntr-un fel
care-i f`cea pe micu]i s`-i r`spund`.
O s` vin s` v` v`d \nainte s` m` culc, le promise ea. Apoi plec` \n
grab`, c`ci doctorul Anderson tocmai se \ndrepta spre salonul
domnului Ransome. Asistenta [ef` se gr`bea al`turi de el, privind
direct \nainte, dar Marjory, care participa [i ea, \ncrunt` din sprâncene
spre Lisa [i-i f`cu un semn prin care o anun]` c` era timpul lui Magool
Ransome – pe scurt, Jim. Lisa \l interpret`: „Mai repede!“.
28 LUCY WALKER

Lisa merse [i merse. Nu [tia de cât timp. O or`? Dou`? Trebuia s`


fie sigur` c` \n momentul când se \ntorcea, Magool Ransome nu
numai c` nu mai era bandajat, \n cel mai r`u caz, ci [i c` dormea dus.
Când reveni \n mica \nc`pere destinat` oaspe]ilor, cu gândul la pu]in`
lini[te [i intimitate, descoperi cu frustrare c` \n patul ei st`tea \ntins`
Marjory Dean, aproape adormit`, \n ciuda faptului c` era \mbr`cat`
\nc` \n uniforma de asistent`. Cu ochii pe jum`tate deschi[i,
ascunzându-[i r`utatea, Marjory o privi pe cealalt` fat`.
Ei bine? \ntreb` ea. Nu vrei s` afli nout`]ile?
Bunicul a trimis vreun mesaj?
Marjory se ridic` [i se pref`cu exasperat`: orice asem`nare cu
starea de somnolen]` disp`ru.
– Las`-l pe bunicul t`u! Nu-mi spune c` nu vrei s` [tii despre ochii
domnului Ransome! {i despre…
– Vede? \ntreb` Lisa, sperând c` vocea ei sunase natural.
– Bine\n]eles c` vede! {tiu de ce ai plecat, domni[oar` Mi-e-Fric`.
Te temeai c` putea r`mâne orb pentru totdeauna.
– Tu nu erai nelini[tit`? ripost` prompt Lisa. Pân` la urm`… este
pacientul t`u. Nu al meu. Eu sunt doar…
– Doar fata care a stat al`turi de el [i l-a r`sf`]at, astfel \ncât s` aib`
un comportament rezonabil.
Lisa se a[ez` pe pat [i se uit` la mâinile ei.
– Ciudat, spuse ea, nu l-am r`sf`]at deloc. Cu asta s-a ocupat
asistenta Davitt, chiar [i tu, pu]in. eu n-am f`cut decât s`-i r`spund \n
acela[i fel \n care mi-a vorbit.
– {i nu i-a pl`cut? Ca [i ]ie, dealtfel! Marjory se uit` la Lisa [i ochii
ei reflectau \n continuare r`utatea. A[tepta ca cealalt` s` reac]ioneze
\ntr-un fel, dar Lisa n-o privi. Fa]a ei avea din nou alura unui tablou.
– Ce culoare au ochii lui? \ntreb` ea [optit.
– Cenu[ii. Oh, a fost foarte lini[tit. Cum n-a g`sit nimic prin
preajm` cu care s` poat` arunca, toat` lumea a sc`pat teaf`r`. Chiar [i
Imelda…
– Imelda?
Genele negre ale Lisei zburar` \n sus. L`sase garda jos.
JUDEC~TORUL DE PACE 29

– Da. A venit [i ea. Una dintre cele dou` ma[ini pe care le-a
prev`zut Jimmy avea drum pe aici. Cel pu]in, ea a avut \ncredere! Sau
calm, cum vrei s`-i spui. A venit \narmat` cu hainele domnului
Ransome [i s-a asigurat c` geologul care a \nso]it-o ultima oar` nu mai
apare [i de data asta.
– Dar \nc` nu avea voie s` p`r`seasc` spitalul. M` refer la domnul
Ransome. Lisa nu mai ascundea nimic acum. O privi pe cealalt` fat`.
Marjory v`zu alarmarea [i uimirea de pe fa]a Lisei.
– A[! Dac` toate corpurile str`ine au fost \ndep`rtate [i dac` toate
micile r`ni i s-au vindecat, a[a cum s-a [i \ntâmplat, atunci de ce s`-l
mai re]inem pe ner`bd`torul pacient Ransome la pat, ca s` nu mai
vorbim de spital!
– A plecat? „Oh, nu!“, se gândi \n sufletul ei.
– |mi pare r`u, Lisa, dar a plecat, o l`muri Marjory. Au plecat
amândoi. {i pacientul, [i fata.
Buzele Lisei erau umezite. Ochii ei negri erau larg deschi[i, \ns`
nu-i tr`dau gândurile [i sentimentele. Fa]a ei era calm` [i lipsit` de
umbre. |[i repeta \n minte iar [i iar…
Plecase f`r` s`-[i ia r`mas-bun! Oh, oare cum putuse?!
Lisa a[tept` câteva clipe, \ns` Marjory r`mase t`cut`.
– |mi pare r`u, feti]o! spuse ea \n cele din urm`, ridicându-se din
pat [i aranjându-[i [or]ul [i boneta \n precarele lor pozi]ii obi[nuite.
To]i sunt la fel, continu` f`r` menajamente. M` refer la pacien]i. Este
hazardul profesiei de asistent` medical`! Vin, fie c` te resping, fie c`-]i
m`nânc` din palm`, [i-i ]ii de mân`… Apoi pleac`. Câteodat` pleac`
[i atât. Alteori pleac` \nso]i[i de o Imeld`… Oft`. |ntotdeauna cele
care vin s`-[i ia iubi]ii din spital sunt femei frumoase.
„A plecat f`r` s`-mi spun` r`mas-bun!“, se gândi din nou Lisa.
„N-a l`sat nici un mesaj… Nici m`car unul prin care s` m` ajute s`
ajung la Pardalote! A plecat pur [i simplu!“
Se sim]ea ca pe vremuri, când era mic` [i mama ei se \mboln`vise
[i nu-[i amintise de ziua ei. Nici atunci [i nici mai târziu.
Capitolul 3
Asistenta [ef`, Lisa [i Gertie st`teau la umbra verandei spitalului [i
urm`reau norii de praf care pluteau printre arbu[ti. Mai devreme,
Jimmy prev`zuse c` bunicul ei avea s` vin` s-o ia. Venea o alt` ma[in`.
Lisa se str`duia s` se gândesc` la altceva, \n afara autovehiculului
care se z`rea \n dep`rtare [i \n care era posibil s` fie bunicul ei.
Când, \n cele din urm`, ma[ina opri undeva, la vest de spital, ochii
Lisei se m`rir`, iar ai lui Gertie se holbar`. Asistenta [ef` \[i \ndrept`
boneta deja dreapt`. Nici una dintre ele nu scoase o vorb`, fiind
uimite peste m`sur`. Cel care condusese trecuse prin fa]a lor [i nici
m`car nu se uitase \n direc]ia lor.
|n ciuda generosului strat de praf ro[iatic, ma[ina era \ntr-o
condi]ie magnific`. Era un Dodge vechi de aproape 15 ani, dar era
p`strat foarte bine, ca [i cum ar fi fost un model nou.
B`rbatul de la volan era \n vârst`, cu o figur` serioas` [i cu buzele
sub]iri. Purta o p`l`rie cu borul larg, care p`rea [i ea abia scoas` din
cutie. Când cobor\, cele trei v`zur` c` avea un costum negru demodat,
un guler ]eap`n [i o cravat` neagr`. Avea alura unui b`rbat atent
ferchezuit, dar de mod` veche.
P`rea s` nu observe cele trei siluete de pe verand`. {i totu[i,
evident, nu era orb. Scoase din compartimentul pentru m`nu[i o
JUDEC~TORUL DE PACE 31

cârp` [i [terse parbrizul. Apoi se plimb` \n jurul ma[inii, scuturând


praful. |n cele din urm`, puse cârpa la locul ei, \nchise \n t`cere
portiera [i abia apoi se \ntoarse ca s` str`bat` cei 20 de yarzi pân` la
verand`.
Lisa se uita \ncontinuu spre el. S` fi fost oare bunicul ei?
– Bun` diminea]a, asistent` [ef`, spus el ridicându-[i p`l`ria [i
a[ezându-[i-o cu grij` \napoi. Citise cu un instinct infailibil autoritatea
de pe chipul femeii din centrul trioului [i-i diagnosticase corect
statutul. Sunt Henry Lindsay. |n]eleg c` nepoata mea este oaspetele
dumneavoastr`?
– Bun` diminea]a, domnule Lindsay. Bine a]i venit la Finch's
Creek. Da, nepoata dumneavoastr` se afl` aici. Este un oaspete
fermec`tor [i ne-a ajutat foarte mult. |[i adaptase perfect manierele [i
discursul noului venit. Tân`ra din dreapta mea, continu` ea cu o
demnitate elaborat`, este nepoata dumneavoastr`, Lisa Tonkin. Nu-i
a[a?
Femeile st`teau pe verand`, iar domnul Lindsay pe o treapt` mai
jos, a[a c` fu nevoit s`-[i ridice privirea c`tre fat`.
– Bun` diminea]a, Lisa, spuse el, f`r` a ar`ta vreo emo]ie. Semeni
foarte mult cu mama ta.
Pe chipul Lisei ap`ru o grimas`. Sim]i o durere \n piept. Nu era
vorba de omul acela distant [i lipsit de orice urm` de afec]iune, ci de
faptul c` ar`ta a[a cum trebuia s` fi ar`tat mama ei, când fusese tân`r`.
Mama ei nu-l v`zuse pe Henry Lindsay de peste 20 de ani.
– Bun`… diminea]a… Dintr-o dat` sim]i c` pierduse ceva.
– {i cealalat` domni[oar`? se interes` domnul Lindsay, uitându-se
\n stânga asistentei [efe.
– Ce-i cu mine? \ntreb` Gertie \nainte ca asistenta [ef` s` poat`
spune ceva. Eu sunt doar Gertie. Nu mai am nici un alt nume. Am fost
adus` aici de mic` [i l`sat` \ntr-o camer` de rezerv` de pe culoarul
principal. Bine\n]eles, spre binele meu, dac` m` \ntreba]i.
– Gertie, o \ntrerupse cu blânde]e asistenta [ef`. |i putem povesti
oaspetelui nostru asta mai târziu, dac` va fi necesar. Se \ntoarse spre
noul venit. Nu intra]i, domnule Lindsay?
32 LUCY WALKER

– Doar atât cât nepoata mea s`-[i strâng` hainele [i ce alte bunuri
mai are. Am s` beau o can` de ceai, mul]umesc. F`r` zah`r [i f`r` lapte.
Lisa r`mase nemi[cat` \n locul \n care st`tea de 20 de minute. Cu
excep]ia primei \ntreb`ri, ea, nepoata lui, ar fi putut foarte bine s` nu
existe. Odat` ce urc` pe verand`, Lindsay \[i scoase din nou p`l`ria,
descoperind un p`r grizonant piept`nat ca la carte [i o piele foarte
bronzat`. Asta fu tot ce Lisa putu s` observe, c`ci b`trânul st`tea
deoparte cu o polite]e grav`, dar pedant`, ca asistenta [ef` s` intre
prima. Apoi disp`ru \n umbra pasajului, ]eap`n [i formal, \n singurul
costum negru v`zut de-a lungul a nenum`ra]i ani \n nordul tropical.
|[i purta seme] p`l`ria, ca [i cum ar fi fost st`pânul p`mântului. Era o
apari]ie care stârnea un sentiment de uimire amestecat cu team`.
Lisa nu-[i aminti niciodat` celelalte detalii ale acelei zile. Se
\nvârtise prin jur, vorbise pu]in, ca [i cum ar fi fost uluit`. Toate
ac]iunile ei fuseser` urmarea aceleia[i autohipnoze.
Pu]in dup` miezul zilei, Lisa se trezi \n ma[ina mare [i neagr`,
afundat` \n scaunul din piele, deplasându-se constant [i \n lini[te pe
drumul acoperit cu pietri[ care ducea de la spital spre marele
necunoscut. Spera c`-[i luase la revedere [i c`-i mul]umise cum se
cuvine asistentei [efe. Avea s`-i scrie mai târziu [i s`-i mul]umeasc` din
nou din suflet, a[a cum inten]ionase de fapt.
Acum era \n ma[in`, al`turi de bunicul ei, iar spitalul era la mile
dep`rtare. Domnul Lindsay nu-i adres` nepoatei sale nici un cuvânt,
a[a c` Lisa r`mase [i ea t`cut`.
– Bunicule, spuse Lisa, rupând \n cele din urm` t`cerea. Unde este
Pardalote?
– O s` vezi unde este, atunci când o s` ajungi acolo.
Trebuia s-o fi redus la t`cere, dar o nou` ambi]ie o f`cu s` se
\nc`p`]âneze. Mama ei tr`ise acolo, undeva, \n acea imens` pustietate.
Poate c` mama ei c`l`torise pe drumul acela.
Pardalote nu apare pe nici o hart`, spuse ea. Nici pe harta
Pastoral`, nici pe cea a Departamentului Terenurilor. Majoritatea
fermelor e indicat` pe hart`, nu?
Asta nu dintr-un motiv solid.
JUDEC~TORUL DE PACE 33

Lisa fu surprins` de ciudatul r`spuns. Bunicul ei ]inea cu tot


dinadinsul s` fie diferit de restul lumii, poate cu excep]ia lui Jimmy.
Amintindu-[i blânde]ea cu care-i vorbise b`trânului paralizat, Lisa se
\mbun`. I se adresase ca unui egal. Pân` la urm`, avea totu[i ceva
omenesc.
– Mama mi-a vorbit despre Goldstone, a[a c` [tiam c` e prin zon`.
La Goldstone mi-au spus c` pentru Pardalote trebuie probabil s`
cobor la Finch's Creek. Nimeni nu era sigur. Po[ta[ul m-a adus la
spital. Am crezut c` e un ora[…
– Prostii, spuse b`trânul.
– Te referi la faptul c` Finch's Creek este un spital [i nu un ora[?
– M` refer la oamenii care n-au altceva de f`cut decât s` se
preocupe de Pardalote.
– De ce nu e pe hart`, bunicule?
– Pentru c` nu l-am pus niciodat` pe hart`. Nici tat`l meu n-a
f`cut-o, nici tat`l lui. Nu e treaba nim`nui, \n afara familiei Lindsay. Nu
ne place s` fim deranja]i.
Mult timp dup` aceea, Lisa r`mase t`cut`. Oamenii \[i \nscriau
singuri propriet`]ile pe hart`?!
Apoi se gândi la Magool Ransome, care probabil locuia undeva
aproape.
– Ai vecini, bunicule? Pentru prima dat`, Lindsay se cl`tin` pu]in,
ca [i cum cineva l-ar fi scuturat de mân`.
– Nu. Nu ceea ce nume[ti „vecini“.
– Era un pacient la spital. Numele lui era Magool Ransome…
Ma[ina se zdruncin` u[or, trecând peste câ]iva arbu[ti abia
crescu]i. Dur` câteva clipe pân` când revenir` pe drum.
– N-ai de-a face cu Ransome decât [i numai dac` spun eu. Pentru
prima oar` de când p`r`siser` spitalul, b`trânul se \ntoarse [i se uit`
direct la nepoata sa. Ochii lui erau de un albastru pal [i inexpresiv.
|n ciuda c`ldurii cople[itoare, Lisa sim]i fiori de ghea]`. Tat`l ei
murise când ea era doar un bebelu[. Oare din cauza lui bunicul ei
nu-i mai privea pe cei din familia Ransome ca pe ni[te vecini? Erau ei
sigur „cei de al`turi“? Tat`l ei provenea de acolo? Fusese jocheu, ceea
34 LUCY WALKER

ce \nsemna c` \nv`]ase treburile legate de ferm` practicând la o alt`


cresc`torie. A[a c` nu era rud` cu familia Ransome. Lisa se sim]ea
u[urat`!
Când ajunser` \n sfâr[it, Lisa descoperi c` ferma era exact a[a cum
\i spusese mama ei [i cum o descrisese b`trânul Jimmy \n engleza lui
stricat`. Podeaua verandei era f`cut` din lemn de molid. Din`untru
r`zb`tea lumina dat` de l`mpile de kerosen care atârnau de grinzile
tavanelor. |n soba imens` din \nc`p`toarea buc`t`rie ardea focul. Ici-
colo se aflau piese de mobilier executate manual, la fel de vechi ca
\ntreaga cas`. |ntr-un col] se g`sea un vas mare \n care era a[ezat un
m`nunchi de lumân`ri, care erau probabil folosite la aprinsul l`mpilor.
Lisa era obosit`, ]âfnoas` [i fl`mând`. Era prea ame]it` ca s`
observe detaliile c`minului, cu excep]ia faptului c` era parc` desprins
dintr-un vis care se petrecea \n urm` cu 100 de ani. Ceea ce observ`,
pentru c` o surprinse, fu o femeie care treb`luia lâng` foc, agitându-se
apoi ca [i cum ar fi avut [i ea un drept real asupra acelei case vechi.
Era de vârsta a doua, slab`, auster` [i deloc primitoare. Din contr`,
realiz` Lisa mai târziu, ea \ns`[i nu era binevenit`.
– Doamna Watson! Explic` scurt bunicul ei. Menajera mea. |]i va
da ceva de mâncare [i te va conduce \n camera ta.
Lisa \ncerc` s-o salute, dar dup` o prim` privire iscoditoare,
doamna Watson se \ntoarse cu fa]a la sob`.
– U[a de la dreapta, spuse ea, f`r` s` se \ntoarc` spre fat`. Ia-]i o
lumânare ca s` aprinzi lampa. Po]i face du[ \n cabina din spatele
verandei… prin u[a din mijloc.
Acesta fu singurul ceremonial de bun venit care-i fu oferit la sosirea
\n casa mamei ei. |ndreptându-se spre u[a care-i fusese indicat`, Lisa
auzi totu[i ceva care-i ridic` moralul.
– Cu toat` t`r`[enia cu spitalul, acel domn Ransome a venit prin
zon` azi, spuse doamna Watson. |i recunosc murgul. E cel pe care l-a
c`l`rit sezonul trecut la cursele de la Wyndham. Ce caut` acolo sus, la
nici o zi dup` \ntoarcerea de la Finch's Creek?
|nchizând cu grij` \n urma ei u[a de plas`, Lisa auzi r`spunsul
direct al bunicului ei.
JUDEC~TORUL DE PACE 35

– Dac` e Jim Ransome, colind` dealurile din vest ale propriet`]ii


lui. Asta cu siguran]`. Timpul ne va spune ce caut` acolo. Pân` atunci,
ne vom vedea de treburile noastre.
Jim Ransome! Un timp \ndelungat, Lisa auzi muzica amintirilor ei…
„Spune-mi Jim, pe scurt, Lisa…“
Deci ferma Ransome, Nangardee, era \ntr-adev`r vecin` cu
Pardalote! Magool Ransome – Jim – c`l`rea din când \n când la
frontiera de sus dintre cele dou` propriet`]i!
Lisei i se p`ru c` i se deschisese u[a c`tre Rai.

***

De diminea]`, Lisa se simi]i incomparabil mai bine. Prin fereastra


mic` [i p`trat` \l z`ri pe bunicul ei, \mbr`cat \n haine de fermier, cu
nelipsita lui p`l`rie, \ndreptându-se spre c`rarea pietruit`. Mergea
printre g`ini [i pui, ca [i cum ele n-ar fi existat. Câteva minute mai
târziu, \l v`zu c`l`rind cel mai frumos cal pe care-l v`zuse. |n via]a ei
nu mai v`zuse un om care s` stea atât de drept \n [a.
Pentru tot restul lumii, prin fereastra aceea dintr-un perete gros de
18 inci, era ca [i cum ar fi privit gospod`ria unei ferme obi[nuite,
dintr-o zon` mult mai locuit`. Un râu curgea \n josul câmpului
\ngr`dit [i copaci mari [i boga]i se ridicau \n vale, puternici spre cer.
Al`turi de cas` era o gr`din` de zarzavaturi, iar \ntr-un teren
\mprejmuit cu sârm` p`[tea o vac`. Era ca \ntr-un vis, c`ci Lisa [tia c`
era \n inima unui teritoriu s`lbatic. |n mijlocul pustiet`]ii. La sud, c`tre
grani]a cu Teritoriul, \ncepea de[ertul. {i cu toate astea, aici era un
paradis verde.
Ciudat, dar nu se mai temea. {i nu se mai sim]ea tocmai singur`…
\n pofida indiferen]ei menajerei. Exista cu adev`rat un vecin!
|n afar` de asta, putea fi incitant s` exploreze valea.
Magool Ransome locuia acolo, \n partea vestic`. Era sigur` de asta,
fiindc` auzise ce spusese menajera. Ea, Lisa, avea ceva de discutat cu
36 LUCY WALKER

el, dac` avea s`-l \ntâlneasc` din \ntâmplare, \n plimb`rile ei prin


cheile acelea abrupte. |i aprinsese ]ig`rile, \i citise, \i permisese s-o
tachineze [i fusese de ajutor.
Apoi, el plecase pur [i simplu f`r` s`-[i ia r`mas-bun. Nu l`sase nici
un mesaj. Plecase.
Ei bine… desigur, exista Imelda!

***

Lisa g`si drumul spre cabina du[ului. Traversând sufrageria, se


sim]i din nou pu]in incomod. Dar era goal`, singurul semn de via]`
era flac`ra pl`pând` care mocnea \n sob`. Când se \ntoarse \n camera
ei, \mbr`c` cele mai b`rb`te[ti haine pe care le avea – o c`ma[` alb`,
pantaloni scur]i de culoarea nisipului [i [osete lungi, de aceea[i
culoare. Se machie ca s` se protejeze de c`ldur`. Avea sentimentul c`
machiajul de efect nu-i prea surâdea doamnei Watson.
Lisa vroia s` fie de ajutor \n cas`, dar cel mai mult vroia s` ias` afar`
[i s` inspecteze exteriorul acelei case vechi [i lucrurile din imediata ei
apropiere.
Când reveni \n sufragerie, v`zu un tân`r bronzat care st`tea la
masa mare din lemn din centrul \nc`perii. Seara trecut` nu-l v`zuse.
Picioarele lui lungi st`teau dep`rtate sub mas`, erau \mbr`cate \ntr-o
pereche de pantaloni strâm]i kaki. Purta, la fel ca bunicul ei, cizme cu
tocuri de fermier. Mânca cereale dintr-un bol [i citea ziarul \ntins pe
mas`. La cel`lalt cap`t al mesei era p`l`ria lui.
|[i ridic` \ncet privirea când Lisa intr`. Câteva secunde, ea st`tu \n
picioare, iar el r`mase pe scaun, uitându-se unul la altul. Apoi, \[i
apropie \n sil` picioarele, \mpinse \napoi scaunul [i se ridic`. |[i puse
o mân` pe sp`tarul scaunului [i cealalt` pe mas`. Era un mod lene[,
dar nu lipsit de gra]ie, de a se ridica.
– Ei bine! spuse el. Se uit` la ea \ncet, meditativ, ca [i cum ar fi
evaluat-o pozitiv sau ca pe o b`taie de cap.
JUDEC~TORUL DE PACE 37

Lisa nu spuse nimic. Ar`ta din nou asemenea unui tablou mut.
B`rbatul deschise mai larg ochii [i \ncepu s` manifeste un adev`rat
interes. Nu era suficient de \nalt`, \ncât s` treac` drept o frumuse]e.
Era \mbr`cat` simplu [i avea gesturi naturale.
„De ce arat` a[a? Ca [i cum ar a[tepta ceva? Ce?“, se \ntreb` ea.
– Deci! \ncepu el. Interesant, la urma urmelor! Asta dac` po]i vorbi
la fel de bine cum ar`]i.
Lisa se gândi c` se comporta deliberat grosolan. Nu avea s` fac`
nici o „mi[care“, pân` când ea, str`ina, nu-[i ar`ta adev`rata fa]`.
– Mul]umesc, spuse Lisa f`r` s`-i zâmbeasc`. Am trecut de faza cu
\nsemnatul? Nu a[teptai pe cineva ca mine?
– Cam a[a ceva. Trase cu vârful cizmei un scaun. Ia loc, o invit`.
Vrei s` m`nânci ceva? |n vasul de pe marginea sobei e ceai.
|ntotdeauna se g`se[te acolo. Chiar [i noaptea. |]i place ceaiul fiert
tare? A[a \l bem noi pe aici.
Lisa se deplas` precaut` spre mas` [i se a[ez`. Observ` c` avea
ochii alba[tri, asemenea majorit`]ii celor din nord. Era un albastru
p`lit de soare, ca al bunicului ei. Erau gânditori, chiar blânzi, [i totu[i
nu spuneau nimic.
Un moment, Lisa crezu c` avea s`-i spun` „Ia-]i un bol [i o lingur`,
sau dac` vrei, m`nânc` direct de pe mas`“. P`rea genul care s` aib`
astfel de maniere. |n fa]a ei nu era nimic altceva, \n afara unui bol de
culoarea p`mântului [i o cutie mare cu cereale. P`l`ria uzat`, dar plin`
de personalitate st`tea la loc de cinste, \n capul mesei.
Lisa se \n[elase. Tân`rul \[i \mpinse scaunul [i se ridic` din nou. Se
\ndrept` agale spre dulapul enorm din \nc`pere [i-i aduse un bol, o
lingur`, o farfurie mic` [i un cu]it. O can` [i o farfurioar`. Le aranj`
aproape cu grij` \n fa]a Lisei.
Oare-[i râdea de ea? N-avea nici cea mai mic` idee.
Ocoli scaunul ei [i a[ez` din nou, apoi \i d`du cutia cu cereale [i
bolul cu zah`r.
– Chiflele sunt sub [tergarul de pe c`minul sobei. |n cealalt` parte,
ai ceai. Dac` vrei ou` cu [unc`, trebuie s` te treze[ti la 5:30. Atunci e
38 LUCY WALKER

ora micului dejun la Pardalote. Acum, m` tem c` nu po]i lua decât o


gustare. Nu era nici t`ios, nici politicos. Nu f`cea decât s`-i expun`
faptele.
– Nu vreau decât atât, mul]umesc, spuse Lisa punându-[i câteva
cereale.
– Laptele este \n…
Se r`zgândi [i nu-i spuse de unde putea s`-[i ia singur` lapte. Se
ridic` \nc` o dat`, se duse pân` \n fundul verandei [i se \ntoarse cu un
ulcior mare. |l a[ez` hot`rât pe mas`, la \ndemâna ei. Apoi, se \ntoarse
precaut la locul [i la ziarul lui. Era unul din ziarele pe care le adusese
seara trecut` bunicul ei.
Lisa mânc` \n t`cere. Credea c` \n]elegea ce se petrece \n mintea
tân`rului. Se \mpotrivise venirii ei la Pardalote, dar acum, c` venise
totu[i, nu o g`sise a[a o catastrof`.
El \ntoarse o pagin` a ziarului. Lisa \[i \mpinse scaunul [i se duse
s`-[i toarne o can` de ceai pe care o \nc`lzi cu pu]in` ap` fierbinte
din vasul de al`turi. Se \ntoarse la mas` [i se a[ez` din nou. El se
uit` la ea, studiind-o iar din cap pân`-n picioare. Aproape c`
zâmbea.
– Numele meu e Lisa Tonkin.
– {tiu. Eu sunt Ton Watson.
– Ei bine… acum, c-am spart ghea]a…
– Nici vorb` de ghea]` aici, Lisa. Nimic altceva, \n afara unei c`lduri
z`pu[itoare. Nu avem frigidere sau alte lucruri de genul `sta la
Pardalote. Dac` vrei un trai u[or, cred c` va trebui s` te \ntorci de
unde ai venit.
– Nu vreau un trai u[or. Lisa \i zâmbi. Era un simplu surâs, dar
\nl`tur` barierele. Dac` Tom Watson ar fi v`zut vreodat` o gr`din` cu
flori, acum ar fi crezut c` fa]a ei sem`na cu una. Vezi tu…, continu`
ea, vreau s` stau o vreme la Pardalote, asta-i tot. A fost c`minul mamei
mele…
Tom Watson c`ut` \n buzunarul de la c`ma[` cele necesare pentru
o ]igaret`. Apoi rul` u[or tutunul \n foi]a argintie. „Cânt`re[te pe
JUDEC~TORUL DE PACE 39

\ndelete“, se gândi Lisa. Mama ei \i spusese c` oamenii care tr`iau \n


inima stepei, \n adev`rata pustitate, f`ceau a[a. |[i luau timpul
necesar.
– Vom vedea, spuse el când ajunse \n final la o concluzie. Lisa se
\ntreb` pe cine inclusese Tom când spusese „vom“.
– E[ti fiul doamnei Watson? \ntreb` ea dup` ce lu` dou` \nghi]ituri
de ceai.
– A[a este.
– Am cunoscut-o asear`. Eram \ngrozitor de obosit` [i plin` din
cap pân`-n picioare de praf. Presupun c` nu i-am l`sat o impresie prea
bun`… Lini[te. Vreau s` spun, nici nu se poate, dup` o zi \ntreag` de
c`l`torit…
Tom \[i aprinse ]igara la fel de tacticos [i de \ncet cum o r`sucise.
Ochii lui \i fixar` pe ai ei, apoi, ca [i cum ar fi l`sat o frac]iune de
secund` garda jos, \i zâmbi. Fu doar o lic`rire, o scurt` sc`p`rare.
Disp`ru la fel de repede cum se ivise.
Mama se ocup` acum de l`pt`rie, spuse el.
L`pt`rie?
Da. La Pardalote nu exist` lapte praf sau mâncare congelat`. Totul
este proasp`t, rod al p`mântului.
Minunat! zâmbi Lisa.
Tom Watson reac]ion` gânditor la zâmbetul fetei. Chipul Lisei
\nflorise din interior, devenind de-a dreptul \ncânt`tor, crestând,
f`r` ca ea s`-[i dea seama, armura tân`rului. Doamna Watson intr`
\n \nc`pere. Ducea o g`leat` cu lapte [i o can` cu smântân`. R`mase
neclintit`, uitându-se la cei doi care st`teau la masa veche [i solid`.
Avea o expresie gânditoare, nu atât de neprimitoare ca seara
trecut`.
– Tu ai schimbat caii din ]arc, Tom? \ntreb` ea.
– Acum o jum`tate de or`, r`spunse el, tr`gând din nou din ]igar`.
Urm`torul lucru care trebuie f`cut e s` prindem cei doi cai pe care
i-am castrat ca s` trimitem dup` b`trân. E posibil c` McPhee s`-i vrea
mâine.
40 LUCY WALKER

– Atunci ar fi mai bine s` te apuci de treab`, nu?


– La momentul potrivit, spuse \ncet Tom. Continu` s` fumeze,
privind la Lisa [i „gândind pe \ndelete“. Doamna Watson se duse lâng`
sob` [i turn` laptele din g`leat` \ntr-un recipient de la marginea
acesteia. Lisa se ridic`.
– M` tem c` \nc` n-am spus „bun` diminea]a“, se scuz` ea. Trebuie
s` fi dormit prea mult. Sau cel pu]in, n-am realizat c` toat` lumea s-a
trezit atât de devreme la Pardalote.
– Oricine lucreaz` pentru p`mânt se treze[te devreme, replic`
\ncet doamna Watson, f`r` s` se \ntoarc`.
– Sper s` v` pot ajuta…, \ncepu Lisa, \ndreptându-se stângace
spre sob`. Era o sufragerie imens`, a[a c` exerci]iul acesta necesit`
ceva pa[i.
– Po]i \ncepe de mâine, probabil, \ncuviin]` doamna Watson. Puse
g`leata jos [i \mpinse recipientul cu lapte \n sob`. Ne[tiind ce s` fac`,
Lisa ridic` g`leata.
– Pot s` iau eu asta pentru dumneavoastr`, se oferi ea. Unde
trebuie pus`?
– Trebuie op`rit`. Doamna Watson se \ntoarse [i o privi meditativ.
Acum d`dea dovad` de bun`voin]`?
– |n l`pt`rie? se interes` Lisa. Era doar foarte ner`bd`toare s`
viziteze locul acela [i s` op`reasc` toate g`le]ile pe care le g`sea
acolo, orice, numai s` fie de folos [i s` scape de „cercet`torii“
Watson: mama [i fiul. Vroia s` le fac` pe plac, dac` era posibil, dar nu
era sigur` cum.
– Ce-ai face \ntr-un loc asem`n`tor unei l`pt`rii? \ntreb` surprins`
doamna Watson.
– Mi-a spus mama, izbucni Lisa. |n ochii menajerei str`fulger` o
lumin` stranie.
– Mama ta n-a avut nici o grij` la Pardalote, afirm` hot`rât`
doamna Watson. A plecat [i a fost renegat` de c`tre tat`l ei…
– Mama a murit, [opti Lisa.
Fa]a menajerei fu traversat` de o umbr` de triste]e, imediat mascat`.
JUDEC~TORUL DE PACE 41

– Asta nu schimb` cu nimic lucrurile, spuse ea cu mai mult`


blânde]e. Privirea \i alunec` nervos spre fiul ei, care st`tea \nc` la
mas`. El nu-[i ridicase ochii. Tom, spuse ea, recâ[tigându-[i calmul.
Du-o pe Lisa la l`pt`rie. M` gândesc c` i-ar face pl`cere s-o viziteze.
Ar fi bine s`-i ar`]i unde sunt p`strate lucrurile. |n boiler mai este
ap` pentru op`rit. Poate c` pân` la urm`, ne poate da o mân` de
ajutor. O va ]ine ocupat`. Pardalote este un loc singuratic pentru o
tân`r`.
Urmar` alte câteva mesaje de la mam` c`tre fiu. Acum Tom p`rea
dispus s` abandoneze ziarul [i se ar`t` chiar interesat s-o conduc` pe
Lisa \n lumea de afar`.
– Hai, Lisa. Pe aici. Expresia lui, ca [i a menajerei, se \mblânzise
vizibil. A[tept` ca ea s` ias` prima. Când trecu pe lâng` el, \i lu` g`leata
din mân`. Lisa zâmbi recunosc`toare, dar f`r` s` exagereze, astfel ca
el s` nu \n]eleag` gre[it. Vroia doar s` fie prietenoas`.
Când ie[i pe verand`, Lisa avu instantaneu pl`cuta senza]ie de
spa]iu. Acum putea testa imaginile pe care mama ei i le descrisese. La
est era „ p`mântul r`s`ritului“, iar la vest – „p`mântul asfin]itului“. De
acolo venise tat`l ei. Acolo locuia Magool Ransome! Atât de aproape!
Poate c`…
Ah! Dar exista cineva pe nume Imelda. Dac` Imelda putuse s`-l ia,
putea s`-l [i ]in`, s`-l p`streze.
Prima zi trecu f`r` ca sentimentele Lisei s` fie v`t`mate [i f`r` prea
multe incidente verbale cu domnul Lindsay. Din fericire, nu intrase \n
nici un coflict cu acel fermier puternic, Tom Watson. |ntre ei era un
fel de acceptare suspendat`.
De fapt, dup` un prânz cu carne rece de vac` [i salate \mbietoare,
atitudinea lui Tom se \mbun`t`]ise vizibil. Fusese re]inut destul de
mult \n „biroul“ din spatele verandei, la o conferin]` cu mama lui. |n
timp ce se petrecea asta, Lisa sp`lase vasele [i le pusese cu grij` la
locul lor. Sim]ea c` \n ceea ce-o privea pe doamna Watson, acest` mic`
\ncercare putea fi un test.
Spre dezam`girea ei, bunicul nu veni acas` \n noaptea aceea.
42 LUCY WALKER

– |l a[tept`m, spuse cu oarecare re]inere doamna Watson.


– E plecat la Tab`ra 1, interveni Tom. Probabil c` va r`mâne acolo
câteva zile ca s` verifice magaziile. Dac` se duce [i la Knob Hill, o s`
lipseasc` mai mult. I-au sosit acolo câ]iva muncitori noi.
– Nu se simte atât de bine zilele astea, spuse mama lui Tom.
– Ac]ioneaz` dup` propria lui lege. |ntotdeauna a f`cut-o. Din
nou, Tom expunea faptele, cu obi[nuitul s`u ton neutru.
Lisa se str`dui s` nu se simt` r`nit` c`, de[i abia o adusese la ferm`,
bunicul ei plecase pur [i simplu la munc`, f`r` s`-i spun` nici un
cuvânt. Ca [i cum ar fi \ncetat s` existe acum, c` o salvase de la Finch's
Creek.
„Poate cu timpul, am s`-i câ[tig afec]iunea“, se gândi ea plin` de
speran]`.
Dup` cin`, \n seara aceea, Tom o scoase din nou afar` pe Lisa,
ca s` poat` vedea ferma \n lumina difuz` a nop]ii. Era o priveli[te
minunat` – umbrele copacilor abia r`zbeau prin argintiul
lacurilor.
– Nu-i de mirare c` nimeni nu [tie cum s` ajung` la Pardalote,
spuse ea. Pur [i simplu, nu-l po]i vedea, nu-i a[a? Nici m`car din aer,
m` refer. Statul face multe survol`ri cu aeroplanul, nu?
– N-am v`zut decât de dou` ori un avion venind. {i era la o
\n`l]ime foarte mare. Câteodat` se vede drumul spre est sau spre vest.
– De ce nu [i spre nord sau spre sud?
– La nord nu sunt decât albii secate de râuri, teritoriul cheilor –
pustiu, cu excep]ia câtorva p`[uni pentru vite c`tre Wyndham. Eu un
teren plin de denivel`ri. Iar din sud ai venit tu. Apoi, urmeaz` de[ertul.
– A[a c` nu vine nimeni \n direc]ia asta?
– N-ar [ti cum s` ajung`, decât dac` li s-ar ar`ta, spuse Tom râzând
scurt. Doar cei din familia Ransome, din valea din vest, mai aduc
str`ini. B`trânul face asta foarte rar. A adus câ]iva oameni noi la Knob
Hill… se opri brusc.
„Acum [tiu sigur – cea mai apropiat` ferm` de Pardalote este
proprietatea lui Magool Ransome!“ Lisa se \nveseli. „|ntr-o zi, dac` voi
r`mâne aici suficient…“
JUDEC~TORUL DE PACE 43

Apoi \[i aminti de cineva pe nume Imelda. Ce n-ar fi dat s` [tie cine
era cu adev`rat Imelda! Cu ce drept \l luase atât de nea[teptat din
spital pe domnul James Magool Ransome?
B`trânul nu se \ntoarse acas` nici \n urm`toarele dou` zile [i nop]i.
Lisa discutase foarte pu]in cu doamna Watson. Asta pentru c`
menajera, nu neprietenoas`, dar \nc` precaut`, p`rea s` n-o prea
observe pe noua venit`. Totu[i, când \i vorbea fiului ei despre b`trân,
din vocea ei transp`rea un ton de \ngrijorare.
{i Tom era adesea t`cut, \ns` amabil. |n cea de-a doua zi \i \n[eu`
un cal de povar` care putea fi strunit mai u[or [i o duse la o plimbare
c`lare. Lisa era aproape novice \n ceea ce privea echita]ia, dar dup`
primele 10 minute [tiu c` avea s`-i plac` la nebunie. Tom o duse pe
cheile din est, ca s` poat` vedea bovinele p`scând pe versant. |ntr-un
]arc \ndep`rtat se z`rea o herghelie de cai.
Când \[i strunir` caii spre drumul de \ntoarcere, Lisa v`zu o dâr`
de fum \n partea vestic` a peisajului. Pe m`sur` ce se uit`, dâra deveni
o coloan` de fum \n toat` regula.
– B`[tina[ii \[i trimit semnale? se interes` ea, f`r` s` se a[tepte s`
fie luat` \n serios. Dâra de fum sem`na mai mult cu una care ie[ea din
hornul unei case.
Cu ochi mici, de sub borul larg al p`l`riei sale, Tom Watson studie
fumul. Umbra l`sat` de p`l`rie era atât de \ntunecat`, \ncât ochii lui
p`reau dou` puncte str`lucitoare.
– Nu, spuse el, dar nu-i explic`. Restul drumului spre cas` \l f`cur`
\n t`cere.
Acum Lisa [tia \nc` ceva, unde se afla cu exactitate Nangardee,
c`minul lui Magool Ransome. Nu-[i d`dea seama cum de era atât de
sigur`, dac` nu din cauza tonului ciudat al vocii lui Tom.
– Bunicul t`u s-a \ntors, o anun]` Tom când traversar` p`[unea
fermei lor.
– Parc` ai fi Jimmy. Lisa nu-l prea crezu. |i pl`cea s` prezic`…
– Las`-l pe Jimmy! Calul lui Old-fella pa[te lini[tit lâng` copacul
acela uria[. Nimeni altcineva nu-l c`l`re[te pe Challenger. A[a c` dac`
el este prin zon`, la fel st` treaba [i cu bunicul t`u.
44 LUCY WALKER

Lisa se sim]i u[urat`, dar pu]in intimidat` de lipsa de menajament a lui Tom.
– De ce-i spui bunicului „Old-fella“?
– A[a \i spun aborigenii. Pe aici \nseamn` „{eful“ – cel care
stabile[te legea, \n englez`. A[a cum c`petenia lor de trib este cel mai
important om. |naintea lui, tat`l s`u a fost „Old-fella“. {i \nainte,
bunicul lui. Au nume aborigene diferite, dar care desigur \nseamn`
acela[i lucru.
– |n]eleg.
Un nume aborigen ca „Magool“, de exemplu? {i cuvântul acela
\nsemna tot „[ef“. |nsu[i Magool \i spusese.
Tom se aplec` \n [a [i deschise poarta, iar dup` ce intrar`, se
aplec` din nou ca s-o \nchid`. Apoi se \ndrept` [i-[i ridic` seme]
capul, privind direct spre prima cea]` ro[iatic` de apus care se ivise
\n spatele dealurilor vestice. Ochii lui se mic[orar` pe m`sur` ce
asfin]itul cobora. Lisa v`zu felul ciudat \n care f`lcile lui se \ncle[tar`.
Tom urm`rea silueta unui om c`lare. Omul acela p`rea foarte
departe. Atât de singur, acolo sus! El [i calul s`u p`reau nemi[ca]i,
uitându-se \n josul v`ii Pardalote. Oare se uita la ei?
Lisa st`tea neclintit`, legat` parc` de aceea[i vraj` care f`cea ca fa]a
ei s` semene unei picturi. C`l`re]ul din dep`rtare era o pat`
\ntunecat` \n flac`ra vie a cerului vestic. Lisa sim]i o durere brusc` \n
inim`, c`ci \i amintea de un b`rbat \nalt [i puternic, z`când inert la
pat, care devenea atât de vulnerabil la o simpl` \n]ep`tur` de ac. Acum
nu era decât o siluet` neagr` [i solitar`, pe fundalul stacojiu al
apusului de soare.
Magool Ransome. Trebuia s` fie el. Din regatul s`u de pe culmea
acelor dealuri, se uita acum la ea [i la fermierul care o \nso]ea. Oare o
recuno[tea?
Tom se \ntoarse spre Lisa.
– Ce se \ntâmpl` cu tine, Lisa?
– Apusul. Dac` nu l-ai vedea, n-ai putea crede c` e atât de frumos,
nu-i a[a, Tom? Ochii ei coborâr` de pe dealurile \ndep`rtate ca s`-i
\ntâlneasc` pe ai lui. Dar tu la ce te uitai, Tom?
JUDEC~TORUL DE PACE 45

– Cred c` z`risem un vultur. Ridic` frâul [i-[i \nghionti cu cizma


calul. Asta e ora la care po]i vedea astfel de vie]uitoare. Sunt p`s`ri
r`pitoare, survoleaz` dealurile \n c`utarea victimei.
– Vulturii? \ntreb` nedumerit` Lisa.
– P`streaz` distan]a de culmile dealurilor, Lisa. Vulturii pot fi foarte
periculo[i. O privi drept \n ochi. Mai ales cei care urm`resc p`s`rile
tinere, o preveni el. Vâneaz` singuri. P`streaz` o parte din prad`
pentru nevoile viitoare, apoi caut` din nou. Sunt genul `sta de p`s`ri.
Lisa clipi. Oare Tom vorbea cu dublu \n]eles?
C`l`rir` pân` la grajduri. Tom \i lu` frâul [i-l atârn` de una dintre
bârnele din lemn, apoi o ajut` s` descalece. Alunecând din [a \n
bra]ele lui, Tom o re]inu o secund` mai mult.
– Fii atent` la vulturi, spuse el, glumind pe jum`tate. Zâmbi cu
mali]iozitate [i schimb` subiectul. Poate c` Old-fella te a[teapt` acas`.
S` nu fii prea dur` cu el, Lisa. Nu te alia cu du[manii lui, pentru c` are
mul]i, [i sunt de asemenea antreprenori.
Se uit` uluit` la Tom. Nu putea s` cread` c` vrusese s` spun` ceea
ce credea ea. |l v`zuse [i el pe Magool Ransome de culmea dealului!
Acum era sigur`.
– Eu s` fiu dur` cu Old-fella?! Poate cel`lalt…
– Ei bine, du-te s`-l vezi. Joac`-]i c`r]ile inteligent. El va fi cel care
va dori favoruri. Accept` asta pentru c` ]i-o spun eu. Ai putea avea de
câ[tigat. Nu po]i [ti niciodat`, nu? |n locul t`u, a[ sta aproape de masa
de joc. {i a[ juca de acolo.
Lisa era atât de nedumerit`, \ncât nu-[i mai aminti apoi cum se
eliberase din bra]ele lui Tom [i cum p`r`sise grajdul.
Un minut mai târziu, uit` complet de el. |n cas` se aprinseser`
luminile [i prin fereastra mare \l z`ri pe bunicul s`u stând \ntr-un
fotoliu. Fa]a lui nu mai exprima obi[nuita arogan]`, ci ar`ta obosit`,
b`trân`, poate chiar pu]in trist`.
Când Lisa intr` \n cas`, Lindsay se uit` spre u[`. V`zu o fat` cu
obrajii str`lucitori [i cu ochii plini de lumin`.
Oh, bunicule! M` bucur atât de mult s` te v`d! F`cu o pauz`,
tânjind dup` un bun venit, [i temându-se \n acela[i timp s` nu spun`
ceva nepotrivit. Te-ai \ntors acas`!
46 LUCY WALKER

B`trânul \[i vâr\ mâna \n c`ma[` [i ap`s` \n dreptul inimii. Ea crezu


c` se crispase din cauza unei dureri bru[te [i alerg` lâng` el.
Bunicule! Te sim]i bine?
Sigur c` m` simt bine, ripost` el. Pu]in obosit, asta-i tot. |n general,
nu sunt niciodat` obosit. Mâna lui liber` se leg`na \n l`turi, jucându-se
cu urechile unui câine ciob`nesc australian negru cu pete cafenii.
Ce câine frumos! exclam` Lisa, a[ezându-se pe podea lâng` animal.
Pot s`-l mângâi? O s` m` lase?
Da, dac` spun eu. B`trânul p`rea \nduio[at de aten]ia imediat` pe
care Lisa o manifestase fa]` de câine. A[a, Sept, se adres` el animalului.
Las-o pe domni[oara s` te mângâie.
Sept? Ce nume ciudat…
Deloc. E al [aptelea \n linia descenden]ilor. To]i n`scu]i [i crescu]i
la Pardalote. Uit`-te la perni]ele labelor lui. Sunt foarte dure, poate
c`lca oriunde. La fel de bun ca un dingo.
Câinele o privi tolerant pe Lisa, \n timp ce ea \i ridic` o lab` [i-i
mas` perni]a. Ochii lui erau prieteno[i.
– A[a [i trebuie, spuse ea ferm. Câinii ciob`ne[ti australieni sunt
pe jum`tate descenden]ii câinilor dingo, nu?
– Deci m`car atâta [tii! R`ceala [i asprimea din glasul b`trânului
disp`rur` \ntrucâtva. Lisa [tia din instinct c` iubea foarte mult acel
câine. |i permisese s` se apropie pu]in mai mult de el, pentru c` [i ea
\l admira pe Sept.
– Desigur. Cred c` am \nv`]at la [coal`. |l mas` blând sub b`rbie,
urm`rindu-l [i a[teptând s` dea fericit din coad`, \n semn de aprobare.
Ador lucrurile frumoase, ad`ug` ea. Sept este un câine frumos.
– Atunci, ce zici de `sta? B`trânul scoase mâna din c`ma[` [i-o
duse la buzunar. Scoase \n palm` o piatr` str`lucitoare cu [ase fa]ete,
de form` piramidal`. Avea o culoare mov-alb`strie care \n adâncime se
stingea \ntr-un bleu-alburiu.
– Oh, dar e superb! exclam` ea cu ochi str`lucitori. E un cristal,
nu-i a[a? E natural, nu? Ochii ei priveau minuna]i piatra. {ase fa]ete
perfect egale [i un vârf perfect piramidal! E un miracol, nu-i a[a?
JUDEC~TORUL DE PACE 47

– Ei bine, ce este? Nume[te-l, \i ceru el.


– N-am idee, m`rturisi ea. Lisa cl`tin` din cap. Ar fi vrut s`-i fac` pe
plac bunicului ei, [tiind.
– Beril, spuse el. A[a se nume[te; e foarte valoros. Pe dealurile
astea sunt o mul]ime de astfel de pietre, de[i pân` acum n-a fost
descoperit unul atât de mare.
– Pe dealurile acestea? \ntreb` Lisa, ne\ncrez`toare. Nu apuc` s`
aud` r`spunsul, c`ci doamna Watson intr` gr`bit` \n \nc`pere. Femeia
avea acum o cu totul alt` \nf`]i[are, c`ci era agitat` [i preocupat`.
– S` nu-mi spui c`-]i faci griji, Old-fella! \l mustr` ea. Nu vezi c`…
– Prostii, baliverne! o \ntrerupse b`trânul, reluându-[i vechiul
comportament. Fiul t`u o s` vin` \n câteva minute, doamn` Watson.
Du-te [i \ngrije[te-te de el. Probabil c`, dac` \i cunosc apetitul, va vrea
s` m`nânce…
Lisa se uit` surprins` pe rând la cei doi. Cât de diferi]i erau din
senin! {i cine [i-ar fi imaginat-o pe doamna Watson f`cându-[i griji
pentru cineva? Ce d`dea [i mai mult de gândit: ce-l f`cuse pe bunicul
ei s`-[i schimbe atitudinea fa]` de ea, nepoata lui? Oare se \ntâmplase
vreun miracol acolo, pe dealuri, sau oriunde fusese el plecat?
B`trânul \[i ]inea din nou mâna \n c`ma[`, masându-[i u[or zona
din dreptul inimii. Avea ochii \nchi[i, dar buzele lui schi]au un zâmbet
u[or satisf`cut, ca [i cum i-ar fi pl`cut s`-i vorbeasc` atât de aspru
doamnei Watson.
|nc` \ngenuncheat` al`turi de câine, Lisa se uit` anxioas` la
menajer`. La rândul ei, femeia se uita la b`trân, mai \ntâi cu
\ngrijorare, apoi cu exasperare. Se \ntoarse cu fa]a la sob`, \ncercând
s` ascund` c` ceva o nelini[tea. Cuvintele t`ioase ale bunicului?
Lisa se uit` \n ochii aurii ai lui Sept [i cl`tin` \ncet din cap. Câinele
b`tu u[or din coad` pe podea. Lisa \[i ridic` privirea. B`trânul \i urm`rise
cu un ochi. Mâna lui liber` mângâia piatra pre]ioas`. Când v`zu c` Lisa
\[i \ndreapt` privirea spre el, \nchise repede ochii [i-[i sprijini capul de
sp`tarul scaunului, pref`cându-se din nou a fi palid [i obosit.
Oare cât de vicleni puteau fi cu to]ii \n locul acela? F`ceau to]i
acela[i joc?
Capitolul 4

Diminea]a urm`toare, \n timp ce se \mbr`ca, Lisa auzi vocile unor


b`rba]i care veneau de pe verand`. Se trezise foarte devreme [i se
sim]ea mai fericit` \n ziua aceasta, c`ci bunicul ei \[i recuperase seara
trecut` energia. Fusese din nou ar]`gos [i concis, dar distant. |n
realitate, Lisa se sim]ea u[urat`. B`trânul era din nou \n form`. Ciudat,
dar Lisa se considera salvat` de la o anumit` anxietate pe care o g`sea
inexplicabil`. Când se trezise, se gândise c` ar fi fost o idee minunat`
s` fac` o list` cu lucrurile bune [i rele care i se \ntâmplaser` [i s` le
compare. V`zuse la est „p`mântul r`s`ritului“ [i fusese splendid.
V`zuse o coloan` de fum ridicându-se \n spatele dealurilor de vizavi –
de pe „p`mântul asfin]itului“. Asta fusese [i mai frumos. Mama ei \i
vorbise cel mai mult despre „p`mântul asfin]itului“. Acolo locuise tat`l
ei. Lisa aproape c` putea auzi vocea mamei ei. Odat`, cândva, avea s`
mearg` s` descopere singur` ]inutul acela.
Dar ce fusese cu cina de seara trecut`? Ei bine, lucrurile nu
merseser` prea r`u. Tom \i zâmbise \n treac`t de câteva ori. Old-fella
se comportase excat la fel ca atunci când \l cunoscuse la Finch's Creek,
dar p`ruse s` se simt` bine [i nu ar`tase palid [i obosit, ca \nainte de
mas`. Lisa descoperise c` el putea s` iubeasc` unele lucruri. Superba
JUDEC~TORUL DE PACE 49

lui piatr` de beril [i ciob`nescul australian, de exemplu. Poate c` dac`


se str`duia \n continuare…, avea s-o iubeasc` [i pe ea… Dac` nu
iubire, atunci poate recunoa[tere?
Vocile de afar` se auzir` \n continuare, a[a c` Lisa scoase capul pe
fereastr` ca s` vad` cine era. Pe marginea verandei st`teau trei b`rba]i:
bunicul ei, Tom [i un alt fermier.
– N-ai dus-o \n partea de vest? \l \ntreb` bunicul ei pe Tom.
– Nu. Am dus-o \n josul v`ii, pe drumul Jinga, c`tre est. Destul de
departe, având \n vedere c` nu [tie s` c`l`reasc`… \nc`.
„Ei bine, e adev`rat“, recunoscu Lisa lamentându-se, [tiind c` vorbeau
despre ea. „Totu[i, cu pu]in` r`bdare… cine [tie? Poate c` Tom…“
– }ine-o la distan]` de dealurile din vest. Am mai dat ordinele astea
[i \nainte. E o zon` periculoas` din mai multe motive. Po]i s`-i dai Lisei
b`trâna iap` Nellie. Am s-o trimit pe Nellie \n ceva timp. Sam, aici de
fa]`, duce azi ceilal]i cai la p`scut \n afara propriet`]ii. |ntre timp, dac`
nepoata mea hoin`re[te prea departe, avertizeaz-o \n privin]a
locurilor periculoase. Ai \n]eles, Tom?
Lisei i se p`ru un discurs foarte lung pentru bunicul ei, dar sesizase
o oarecare blânde]e \n el. |n spatele tonului indiferent [i rece, dorea
ceva cu adev`rat intresant pentru ea. Avea s` trimit` dup` un cal
lini[tit [i b`trân pe care s`-l c`l`reasc` ea! Interdic]iile bunicului s`u \n
leg`tur` cu „locurile periculoase“ puteau avea de-a face cu remarca lui
Tom despre vulturi. Oare vulturii ace[tia din nordul \ndep`rtat erau
periculo[i pentru oameni? Nu auzise niciodat` de a[a ceva. De fapt, \[i
f`cuse impresia c` pur [i simplu Tom nu vroia ca ea s` mearg` acolo.
Poate din cauz` c` propria ei mam` \[i g`sise acolo un iubit. Tom
\mp`rt`[ea poate sentimentele bunicului ei. |n direc]ia aceea, spre
dealurile din vest, b`trânul \[i pierduse fiica.
Dar pentru Lisa \nsemna ceva! De acolo, de pe „p`mântul asfin]itului“,
venise tat`l ei! Se \ntoarse la mas` [i-[i termin` de piept`nat p`rul.
Apoi, se privi \n oglind`. Ce v`zuse cu o zi \n urm` Tom la chipul
acela? Când o ridicase din [a [i o ]inuse pu]in mai mult \n bra]e?
De afar`, se auzi vocea lui Tom:
50 LUCY WALKER

– Bine, Old-fella!
Ciudat c` tân`rul i se adresase \n fa]` \n felul acela! To]i faceau la
fel? Chiar [i doamna Watson?
|n buc`t`rie, doamna Watson frigea fripturi [i f`cea ou` pr`jite. |n
jurul mesei, fiecare citind câte un ziar din cele aduse de b`trânul
Lindsay, st`teau patru b`rba]i. Ochii Lisei se m`rir`. Pân` la urm`,
Pardalote era un loc populat!
To]i cei patru purtau haine de lucru kaki [i cizme de c`l`rie, cu
tocuri \nalte. |n capul cel mai \ndep`rtat al mesei st`teau aliniate
p`l`riile pr`fuite de cowboy. B`rba]ii aceia erau cresc`tori de vite.
Când Lisa intr`, \[i ridicar` \ncet privirile, apoi reveniser` to]i asupra
ziarelor, ca [i cum ar fi v`zut o fantom`. Lisa se duse lâng` sob`, acolo
unde menajera treb`luia din greu.
– V` pot fi de ajutor? \ntreb` precaut` Lisa.
Doamna Watson nu se uit` \n direc]ia ei [i nici nu-i r`spunse
imediat.
– Ei bine… po]i \ncerca. Pune \n fiecare farfurie câte o friptur` [i
câte patru ou`. Pentru uria[ul de lâng` fereastr`, [ase ou`. Dup` ce
tremin`, po]i s` cure]i. Old-fella [i Tom au mâncat deja. Ca [i bunicul
Lisei, doamna Watson revenise \n diminea]a aceea la normal.
– Mul]umesc pentru c` m` l`sa]i s` fiu de ajutor, spuse ea, cu slaba
speran]` de a p`trunde pu]in prin carapacea menajerei.
– Dup` ce pleac` oamenii, \]i po]i prepara [i tu micul dejun, spuse
doamna Watson cu vocea ei lipsit` de expresivitate. Dup` ce termini,
ar fi bine s` ie[i, azi. Uit`-te prin \mprejurimile fermei, plimb`-te.
– Desigur. Mi-ar face pl`cere. Cu dou` farfurii cu mâncare fierbinte
\ntr-o mân`, Lisa se aplec` s` ia co[ul cu pâine. Sunt atât de multe de
v`zut…
Doamna Watson se opri din pr`jitul ou`lor [i se uit` cu aten]ie la
fat`. Bunele inten]ii ale Lisei [i fericirea pe care o sim]ise mai devreme
\ncepeau \ncetul cu \ncetul s` se spulbere.
– S` nu te duci departe, o sf`tui menajera. Unele drumuri sunt
anevoioase. Oamenii pleac` la \nsemnat. {i Tom. Or s` lipseasc` vreo
câteva zile.
JUDEC~TORUL DE PACE 51

– Oh… bine… Mul]umesc de \n[tiin]are…


– Ia-]i mâncare \ntr-un co[ [i ]ine-te departe din drumul meu. E
mai bine a[a. Ai s` vezi!
Deci Tom pleca la \nsemnatul vitelor! Se \ntreba unde era.
Presupunea c` bunicul ei plecase deja, dar nu avea curajul s` \ntrebe.
Urm`toarele câteva zile, avea s` r`mân` singur` cu domna Watson!
Da, \ntr-adev`r, avea s` fac` o plimbare!
Duse farfuriile la mas`. B`rba]ii se pref`ceau doar c` citesc. Când
Lisa se \ntoarse spre ei, \[i \ngropar` din nou capetele \n spatele
ziarelor. Puse co[ul cu pâine \n mijlocul mesei [i a[ez` cele dou`
farfurii \n fa]a a doi dintre ei.
– Bun` diminea]a toturor, spuse ea cât putu de senin`. Eu sunt
Lisa. Lisa Tonkin.
De data aceasta, b`rba]ii se uitar` la ea. Erau foarte bronza]i, a[a
cum Lisa nu mai v`zuse vreodat`. Erau slabi [i vânjo[i, cu fe]e ridate.
Oamenii ace[tia locuiser` dintotdeauna \n step`. Probabil c` nu-l
p`r`siser` niciodat`. Lisa zâmbi din nou, de aceast` dat` datorit`
mir`rii timide din ochii lor.
Fe]ele lor se crispar` pu]in, ca [i cum ar fi vrut s`-i zâmbeasc` [i ei,
dar erau atât de neobi[nui]i cu exerci]iul acela, \ncât mu[chii obrajilor
lor nu se clintir`. Renun]ar` [i se \ntinser` dup` chifle.
– M` \ntorc imediat cu celelalte farfurii, promise ea.
Când micul dejun se termin`, Lisa proced` cum i se spusese. |[i
g`ti ceva de mâncare, \n timp ce menajera era plecat` la l`pt`rie. Apoi
sp`l` vasele, cur`]` masa de lemn [i se asigur` c` gr`tarul [i tigaia de
pr`jit nu au nici o pat`, astfel \ncât nici zece doamne Watson s` nu le
g`seasc` vreun cusur.
M`tur` podeaua buc`t`riei [i apoi cur`]` [i \n camera ei, dar nu se
apropie de birou, de camera bunicului ei sau de cele care apar]ineau
doamnei Watson [i fiului ei. Era mult prea nervoas` ca s` se
aventureze \n direc]iile acelea.
Dealtfel, o enervase [i faptul c` doamna Watson aproape c` o
gonise, refuzâdu-i orice ajutor la l`pt`rie. Se descurcase cu adev`rat
de minune la buc`t`rie. Nu trecuse mult de când r`s`rise soarele [i
deja c`ldura \nv`luise dealurile.
52 LUCY WALKER

Dac` avea s` fac` o plimbare, a[a cum i se sugerase, atunci ar fi fost


cu atât mai bine cu cât pleca mai devreme. Cu alte cuvinte, avea
permisiunea s` evadeze. O plimbare \nsemna s` exploreze, [i erau atât
de multe de v`zut!
Da, avea s` fac` acea plimbare [i s`-[i ia prânzul!
Lisa \[i preg`ti câteva sandvi[uri pe care le a[ez` \ntr-un co[ule]. |[i
pusese p`l`ria de soare din bumbac [i pantalonii scur]i. Se sim]ea
preg`tit` pentru excursie [i era foarte fericit`. Nu avea de la cine s`-[i
ia r`mas-bun. Se p`rea c` doamna Watson nu se \ntorsese la ferm`.
Era posibil s` se fi dus la oricare dintre casele r`spândite de-a lungul
gardurilor care \ngr`deau ]arcurile. Peste tot domnea lini[tea. Nu era
nimeni acas`.
Cu capul sus [i cu un um`r pu]in aplecat din cauza mânc`rii [i a
apei, Lisa porni s`-[i descopere lumea – lumea pe care o cunoscuser`,
cu mult timp \n urm`, p`rin]ii ei.
Când ajunse \n col]ul cel mai \ndep`rtat al cur]ii fermei, Lisa
\ntoarse capul ca s` vad` \nc` o dat` cum ar`ta casa, cu verandele ei
largi. Totul era atât de frumos \n felul s`u nemi[cat, adormit [i sc`ldat
de soare; visul de a-[i g`si c`minul pierdut devenise realitate.
Apoi, \n timp ce se uita, v`zu un chip la una dintre ferestre.
Pân` la urm`, doamna Watson nu plecase! Urm`rea plecarea Lisei.
Dar de ce?
Neputând g`si r`spunsul acestei \ntreb`ri, Lisa se \ntoarse spre
gardul din lemn al fermei [i se c`]`r`. Nu mai era nici un cal.
Ciob`nescul australian era cu bunicul ei. Plecaser` to]i. Lumea casei
bunicului [i a mamei ei st`tea neclintit` \n absolut` lini[te, sub cerul
alb [i fierbinte, ca [i cum, asemenea fe]ei de la geam, urm`rea \n t`cere
cum ultimul vl`star al familiei Lindsay pornea s`-[i vad` regatul.
Acum Lisa nu mai era atât de sigur` c` era fericit`. Stepa putea fi
\nfrico[`toare \n condi]iile acestea, \n a[teptare, nemi[cat` [i t`cut`,
apar]inând nim`nui, nici unui Lindsay, ci poate doar timpului [i ei
\ns`[i.
Lisa se \ndrepta spre nord, dar picioarele o purtau, imperceptibil
\n partea vestic` a v`ii, ca [i cum ceva care nu ]inea de ea o conducea
JUDEC~TORUL DE PACE 53

\n direc]ia aceea. Acolo erau copaci. Poate [i p`s`ri. |n spatele acelui


deal se ridicase cu o zi \n urm` o coloan` de fum, dintr-un horn. Asta
\nsemna oameni!
Acolo, pe „p`mântul asfin]itului“, erau oameni! |ncetul cu \ncetul,
fericirea o cuprinse din nou.
Lisa se trezi privind o c`rare \ngust` care se pierdea printre copaci
[i delu[oare, \ndreptându-se \n susul cheii. Undeva acolo, c`rarea
disp`rea \n spatele unor blocuri de roci stâncoase. Apoi, mai sus,
reap`rea deasupra lor. Lisa porni la drum. Ajunse \ntr-un soi de
platform` natural` \ntre doi pere]i uria[i de stânc`. R`mase neclintit`
[i se uit` \n josul urm`toarei v`i, unde era mai mult` verdea]`, iar
pantele erau mai line. Lâng` spinarea \ndep`rtat` a dealului se g`sea
o ferm`, din hornul c`reia se ridica, printre crengile copacilor, o
coloan` de fum. Era un alt Pardalote, vechi [i frumos; pentru mai
mult` r`coare, partea dinapoi era construit` \n stânc`. Un singur lucru
era diferit. Lisa \[i ]inu respira]ia, privind [i privind…
|n fa]a verandei principale erau dou` vehicule: un Land-Rover
pr`fuit [i o ma[in` frumoas` [i modern` de teren.
Soarele fierbinte str`lucea direct pe capota acelei ma[ini. Diferitele
ei detalii str`luceau ca [i cum ar fi fost l`mpi cu arc electric. Trebuia
s` fi fost cur`]at` de curând de praful care invada orice se aventura s`
c`l`toreasc` prin ]inuturile acelea. Poate c` ma[ina apar]inea cuiva!
Sau venise acolo ca s` r`mân`? Conta, pentru c` dou` siluete se
sprijineau de spatele automobilului. Lisa nu putea vedea prea bine
cine erau, dar credea c` erau un b`rbat [i o fat`. Din cauza dep`rt`rii,
totul \n valea aceea era minuscul. Chiar [i ferma p`rea o c`su]` de
p`pu[i. Urma de praf \nsemna un câine care alerga pe c`rarea pietruit`
spre cei doi de lâng` ma[in`.
Lisa se uit` \ndelung. Era ca [i cum ar fi privit un loc fantastic – o
juc`rie construit` din piese – atât de frumoas` [i de atât de neatins.
Nangardee! Ferma lui Magool Ransome! Trebuia s` fie! Pentru c`
tat`l ei provenise de acolo, Lisa credea c` se uita la propria ei cas`. O
parte din ea se tr`gea de acolo, la fel cum cealalt` venea din
Pardalote.
54 LUCY WALKER

Coloana de fum care se ridica \n spirale, purtat` de vânt. Da. Acesta


era locul din care venise fumul pe care-l v`zuse cu o zi \n urm`, când
c`l`rise cu Tom.
Lisa se sim]ea de parc` ar fi asistat la ceva magic. Totul era mult
prea departe, iar ea nu fusese invitat` la petrecere. Nici la Pardalote nu
fusese invitat`! |n]elegea c` doamna Watson trebuia s` supravegheze
„intrusa“. Cea al c`rui loc nu era acolo.
Un minut mai târziu, Lisa-[i uit` sup`rarea. |[i aminti ceva. C`rarea
pe care ajunsese acolo se continua \n sus. Trebuia s` duc` undeva.
Porni din nou, urcând cu atâta \nver[unare, \ncât se tot \mpiedica [i
aluneca. Un instinct magic \i spunea c` ducea \ntr-un loc important.
Drumul \nconjura ni[te roci, terminându-se \ntre doi pere]i
stânco[i masivi care se deschideau spre cer. Lisa p`trunse \n locul
acela ciudat, asem`n`tor unui cuib de vultur. Apoi r`mase ca
\mpietrit`, neputându-se s`tura de priveli[tea ce se dezv`luia ochilor
ei. |n fa]a ei, chiar \n mijlocul deschiderii, era o banchet` din lemn
identic` celei din buc`t`ria de la Pardalote. Putea fi chiar una de acolo.
|n fa]a banchetei era un telescop fixat pe un stand, cu luneta
\ndreptat` \n jos, \n exterior, spre zonele \ndep`rtate din spatele
acelui deal.
Aproape pe vârfuri, Lisa se apropie de banchet`. Ochii ei mari [i
ne\ncrez`tori erau fixa]i pe telescop. Nu era tocmai pr`fuit; trebuia s`
fi fost folosit nu demult. Dar de c`tre cine?
|nc` tem`toare, se a[ez` u[or pe banchet`, ca [i cum Dumnezeu ar
fi v`zut-o f`când ceva r`u. Se apropie de ocularul telescopului.
Trebui s` regleze mai \ntâi imaginea [i s` [tearg` lentila cu batista.
Apoi, ca o imagine dintr-o lantern` magic`, \ncetul cu \ncetul, valea de
jos \ncepu s` se vad`. Acum o putea vedea \n detaliu. Mai \ntâi ap`ru
hornul fumegând. Apoi, pe m`sur` ce aplec` luneta – acoperi[ul,
veranda [i apoi limuzina str`lucitoare cu cei doi oameni care st`teau
lâng` ea. Lisa ]inu telescopul pe loc, la fel [i respira]ia.
B`rbatul era Magool Ransome! Vorbea [i zâmbea unei persoane
care ar`ta minunat [i care putea fi Imelda! Oare a[a era? Ea se sprijinea
de capota ma[inii, gesticulând gra]ios, \ns` destul de energic, ca [i
JUDEC~TORUL DE PACE 55

cum ar fi demonstrat ceva. Chiar [i de la distan]a aceea, Lisa era sigur`


c` era frumoas`. Silueta ei era superb`, chiar [i \n rochia aceea simpl`,
dar perfect croit`. Efectul era de necontestat.
Magool Ransome nu p`rea tocmai la fel ca \n pijama [i cu
bandajele \n jurul ochilor. Dar era foarte \nalt. P`rul lui negru [i partea
de jos a chipului s`u erau acelea[i, la fel [i umerii, bra]ele cu mâinile
ag`]ate de cureaua de la pantalonii kaki. Negre[it, era Magool
Ransome – pacientul cel ner`bd`tor! Comportamentul lui era
inconfundabil, c`ci \i zâmbea frumoasei femei de lâng` el, tachinând-o,
râzând pu]in, [i având totu[i aerul acela de st`pân al universului. O
tachina pe femeia aceea matur`, la fel cum o tachinase [i pe Lisa. La fel
ca \nainte, era st`pân pe situa]ie.
El fusese c`l`re]ul singuratic pe care-l z`rise ieri, la apus, pe
culmea dealului! El vizitase Pardalote. Era sigur` de asta! O v`zuse
c`l`rind al`turi de Tom! Fusese atât de aproape de ea!
Marjory Dean spusese c` ochii lui erau cenu[ii, migdala]i. Lisa nu
putea distinge culoarea, dar \[i d`dea seama c` proprietarul lor se
sim]ea bine al`turi de fata care se sprijinea de ma[ina din fa]a lui.
|ntre timp, inima Lisei b`tea foarte repede. Era prea emo]ionat` ca
s` con[tientizeze asta.
Ar fi putut r`mâne o ve[nicie s` priveasc`, \ns` timpul trecuse [i
era mai bine s` se \ntoarc`. Drumul spre cas` era lung [i \ntortocheat
[i nici m`car nu mâncase prânzul pe care-l adusese cu ea.
Ce n-ar fi dat s` fi [tiut de ce st`teau cei doi lâng` ma[in`! Oare
pleca Imelda undeva? Lisa spera s` fie a[a. Departe, foarte departe!
Dac` Imelda ar fi fost o persoan` cu adev`rat dr`gu]`, i-ar fi spus lui
Magool Ransome c` nu era politicos din partea lui s` p`r`seasc`
spitalul f`r` s`-[i ia r`mas-bun de la toat` lumea. |n cazul \n care
cineva nu era de fa]`, dac` nu putea s` a[tepte, un bile]el cu câteva
cuvinte ar fi fost foarte potrivit.
Lisa fusese cea care avusese grij` de el [i care se ocupase de cele mai
mici necesit`]i \n cele opt zile \n care fusese bandajat la ochi. Nu Imelda.
Lisa \[i lu` mâinile de pe telescop [i se ridic`. Acum se sim]ea pu]in
trist`, ca [i cum o mân` i-ar fi ap`sat inima. Se \ntoarse \ncet cu spatele
la valea lui Magool Ransome, spre pere]ii stânco[i.
56 LUCY WALKER

„Probabil c` a uitat deja c` am existat vreodat`! Probabil c` nu


m-a recunoscut ieri. Cum pot fi atât de proast`?!“
Pentru ziua aceea, Lisa \[i pierduse gustul pentru aventuri. Hot`r\
c` cel mai bine era s` mearg` acas`. Nu-[i d`dea seama c` decisese
deja s` se \ntoarc` a doua zi. Uitase c` de fapt i se interzisese s` calce
pe teritoriul lui Ransome. Gândindu-se la el, inima ei tres`lt` din nou.
Locuiau atât de aproape, \ncât cu greu Lisa se putea concentra la
altceva. Poate aveau s` se \ntâlneasc` \ntr-o zi – cu sau f`r` Imelda? –
Lisa nu putea r`spunde la \ntrebarea aceea. {i nici nu \ncerc`.
Cufundat` \n gândurile ei, nu numai c` uit` s` m`nânce, dar nici
nu-[i d`du seama cum ajunsese acas`. Se \nserase.
Doamna Watson ie[ise din cas` [i se \ndrepta spre gr`dina de
zarzavaturi. Când o z`ri pe Lisa venind pr`fuit`, cu p`rul zbârlit [i
[chiop`tând u[or, se opri [i a[tept` pân` când fata ajunse mai
aproape.
– {chiop`tezi? \ntreb` ea. E[ti obosit`? Trebuie s` fi mers prea
departe. Ai lipsit toat` ziua! La Pardalote nu avem timp liber ca s` ne
\ngrijim de r`ni]i, [tii?
– Am o pietricic` \n pantof, asta-i tot, spuse ea simplu. Avusese o
zi incitant` [i vorbele neprimitoare ale doamnei Watson fur` ca un du[
rece. N-am sim]it-o decât acum un minut, explic` ea. A[teptam s`
ajung pe verand` ca s-o scot. E mai u[or… dac` stau jos…
– Aici, \n nord, nimeni nu face nimic cum e mai u[or. Va trebui s`
te obi[nuie[ti cu asta, Lisa, dac` ai de gând s` r`mâi mai mult. M` tem
c` aici via]a e grea.
– Sper s` \nv`] repede s`-i fac fa]`, spuse Lisa cu demnitate. Cu
siguran]`, voi \ncerca.
Lisa ajunse [i se a[ez` pe verand`, nu numai ca s`-[i scuture
pantoful, ci [i ca s` se odihneasc`. Era mai obosit` decât crezuse.
– Oamenii n-or s` se \ntoarc` la cin`, spuse doamna Watson,
uitându-se nedumerit` la Lisa. Totu[i, Old-fella ar trebui s` se \ntoarc`.
Cu el, nu [tii niciodat`. Cum spune Tom, ac]ioneaz` dup` propria lui
lege. Se opri, apoi ad`ug`: Ai face bine s` iei cina, cu toate c` e târziu. Eu
\l a[tept pe Old-fella – \n cazul \n care vine. Am s` aprind lumina \n curte.
JUDEC~TORUL DE PACE 57

– Da, desigur, fu de acord Lisa. De fapt, se sim]ea u[urat` c` nu


trebuia s` ia cina doar cu femeia aceea ciudat`. {i totu[i, ar fi preferat
s`-l a[tepte pe bunicul ei. |i p`rea r`u c` ajunsese atât de târziu acas`.
E ceva ce n-ar trebui s` ating? A[ putea face o gre[eal`…
– Focul este aprins. Doamna Watson ie[i pe verand` ca s` aprind`
luminile. Tom s-a purtat cum se cuvine cu tine, când a]i fost pleca]i?
\ntreb` ea cu ochi curio[i. Pe nea[teptate, Lisei \i p`ru r`u pentru
cealalt` femeie. Se luptase practic cu ea \ns`[i pân` s`-i adreseze
\ntrebarea aceea.
– Sigur c` da. Lisa se str`dui s` zâmbeasc`. A fost un gest foarte
frumos din partea lui s` m` duc` la o plimbare. A fost foarte amabil.
{i foarte atent – m-am sim]it foarte bine…
– |n regul`. Ar fi bine s` ai grij` cu Tom. Pare s` te plac`. {tii, \n
ultimii zece ani, el a fost cel care a fost al`turi de Old-fella. Este
supraveghetorul. |n]elegi ce \nseamn` asta? Acum, Tom [tie mai bine
decât Old-fella ce se \ntâmpl` cu vitele. Pentru ceea ce a f`cut pentru
ferma asta, el… Se \ntrerupse, strângând din buze ca s` se \mpiedice
s` mai spun` ceva. Intr` \n cas`. E un compliment c` Tom te place,
Lisa. |n general, nu prea ia fetele \n serios. E mai bine s` [tii asta.
Tot ce-i spusese era destul de ciudat pentru Lisa. Se bucura c` Tom
o pl`cea, dar nu avea idee ce era \n mintea doamnei Watson, nici de
ce-i vorbise a[a. Aproape c-o avertizase…
Cu excep]ia luminilor aurii de pe c`rare, afar` era \ntuneric. Luna
nu r`s`rise \nc`. |n acea lumin` firav`, Lisa o v`zu pe doamna Watson
plimbându-se de colo-colo pe verand`. Din când \n când, se oprea [i
se apleca \ntr-o parte, ca [i cum ar fi ascultat. Doamna Watson \l
a[tepta pe bunicul Lisei cu o anxietate curioas`. Lisa cl`tin`
nedumerit` din cap. Poate c` oamenii din nord erau diferi]i.
Lisa realiza c` era ceva foarte personal \n privin]a atitudinii
doamnei Watson. Pu]in jenat` c` asistase f`r` s` vrea, Lisa se \ntoarse
la buc`t`rie. Se a[ez` la mas` [i d`du deoparte cu furculi]a cartofii.
Niciodat` nu-i pl`cuser` preg`ti]i \n felul acela. {i totu[i, cu câteva
minute \n urm`, fusese atât de fl`mând`…
U[a se deschise [i doamna Watson intr`. Lisa putea vedea clar
\ngrijorarea de pe chipul ei.
58 LUCY WALKER

– Cum ai putut s` m`nânci atât de calm`, la ora asta, \n timp ce


bunicul t`u… \ncepu doamna Watson. Apoi se opri brusc. Urm` o
pauz` lung`. Foarte bine, atunci, continu`… spuse pe un ton mai
echilibrat. La urma urmelor, nu e problema ta, nu? Tu [i mama ta nu
v-a]i gândit niciodat` la el, \n ace[ti 20 de ani…
Lisa l`s` jos furculi]a [i cu]itul.
– N-am [tiut de el, spuse ea. Vreau s` spun, eu n-am [tiut de el, cu
excep]ia faptului c` tr`ia undeva \n pustietate… Se opri.
– Asear` ai putut vedea c` e foarte obosit, continu` doamna
Watson. |i spun mereu: „Stai prea mult acolo, zilele astea. |ntoarce-te
\nainte s` se \ntunece.“ C`ldur` cople[itoare ziua, iar noaptea
temperaturi foarte sc`zute. Pentru un om tân`r, nu \nseamn` nimic.
I-am spus lui McPhee de la tab`ra extern` s`-l supravegheze… Se
opri, dându-[i seama c` rostise cu voce tare gândurile ei furioase. Se
\ntoarse \n grab`. Continu`-]i cina, Lisa, [i du-te la culcare, suger` ea
mai lini[tit`. La urma urmelor, nu are nici o leg`tur` cu tine. De ce ai
venit…? Se \ntrerupse din nou, ascultând.
„Ascult` dac` se \ntoarce Old-fella“, se gândi Lisa, comp`timind-o.
„Deci \i pas`! |i pas` [i de altcineva, \n afar` de Tom!“
– Asear`, la mas`, bunicul p`rea s` se simt` bine, spuse Lisa
gânditoare, \ngrijorat` [i ea.
Doamna Watson nu-i r`spunse. St`tea \n picioare, nemi[cat`.
Asculta ni[te sunete care veneau de afar`. Lisa aplec` [i ea capul. Putea
auzi ceva… tropotul vag al copitelor unui cal care se apropia din ce
\n ce mai mult.
– Tom? \ntreb` ea \nviorându-se. Sau, mai bine, chiar Old-fella?
– Nu e calul lui Tom [i nici Challenger. Ascultar` din nou.
– Cum pute]i fi atât de sigur`? \ntreb` Lisa, \ncercând s-o calmeze.
E atât de departe…
– M-am n`scut printre cai, spuse sec doamna Watson. Nu se
mi[case deloc. Lisa st`tea [i ea neclintit`, concentrându-se.
Trop`itul venea din ce \n ce mai aproape. Acum se auzea destul de
clar. O pauz`, dup` care urm` zgomotul unui cal care ateriza dup` o
s`ritur`. C`l`re]ul nu a[teptase s` deschid` poarta. S`rise peste gard.
Ce bine c` aprinseser` luminile din curte!
JUDEC~TORUL DE PACE 59

Câteva minute mai târziu, pe verand` se auzir` pa[i. Ochii lor


fixar` u[a. Old-fella n-ar fi c`l`rit niciodat` \n felul acela! Era peste
puterile lui, la vârsta aceea. {i pa[ii aceia! Dar Tom…
Cineva travers` veranda [i u[a de deschise.
Intr` un b`rbat. Nu adres` nici o \ntrebare. Se opri \n fa]a u[ii. Nu
se uit` la doamna Watson, ci la fata care st`tea la mas`. Un lung
moment, Lisa crezu c` viseaz`, sau c` a \nnebunit. Trecuse atât de
pu]in timp de când \l v`zuse \ntr-o alt` vale, stând de vorb` cu o fat`
frumoas`, lâng` o ma[in` str`lucitoare. |n fa]a ei era chiar Magool
Ransome!
|n ciuda sosirii lui inopinate, zâmbea. Era real. Pân` la urm`, nu
era sup`rat` pe el.
– Bun` seara, doamn` Watson, spuse Magool, sco]ându-[i p`l`ria
[i [tergându-[i sprâncenele cu mâneca.
Doamna Watson se \ntoarse cu spatele la el. Magool se uit` la Lisa.
Privind-o doar pe ea, \n col]urile ochilor lui ap`rur` riduri.
– Bun` seara [i ]ie, spuse Magool cu o curtoazie ironic`. |n
zâmbetul lui era ceva u[or sardonic.
Lisa spera ca el s` n-o fi recunoscut. Se descrisese ca fiind \nalt`,
cu bucle aurii. Asta se \ntâmplase când el fusese bandajat la ochi, la
Finch's Creek. Se distrase inventându-[i o alt` \nf`]i[are, ca s`-l
pedepseasc` pentru arogan]a lui. Acum totul avea s` se \ntoarc`
\mpotriva ei, a[a c` zâmbetul pe care-l afi[` era doar pe jum`tate
luminos.
|n mijlocul gândurilor care o str`fulgerau, realiz` c` ceva era \ntr-
adev`r \n neregul`. Era o anume urgen]` \n vizita lui intempestiv`.
– Bunicul…? \ntreb` ea. Din cauza lui ai venit? Ce s-a \ntâmplat?
Magool travers` \nc`perea [i-[i puse p`l`ria pe mas`, la fel ca Tom
[i ca ceilal]i fermieri. Scoase un scaun cu vârful cizmei [i se a[ez` \n
fa]a Lisei, uitându-se direct la ea.
– Da, [opti el cu grij`, ca [i cum n-ar fi vrut s-o alarmeze. Bunicul
t`u – domni[oar` Lisa Tonkin – a avut un accident u[or. Sau a[a pare.
Oricum, nu-]i face griji. Cel pu]in momentan.
Confuz` [i \ngrijorat`, Lisa t`cea.
60 LUCY WALKER

– Unde? Poftim? s`ri doamna Watson, apropiindu-se de mas`. De


unde [tii tocmai tu?
Magool se ridic` din nou [i-i trase [i ei un scaun, \ns` menajera \i
ignor` gestul.
– M-a anun]at Jabberdee, spuse el. |l [tii pe Jabberdee? Face parte
din acela[i trib cu oamenii vo[tri din est…
– Ce s-a \ntâmplat? \l \ntrerupse t`ios doamna Watson.
Lisa realiz` cu team`, dar \n acela[i timp cu certitudine, c` femeia \[i
f`cuse cu adev`rat griji pentru b`trân. Undeva, \n str`fundul inimii care
p`rea din piatr`, ea p`stra o afec]iune deosebit` pentru st`pânul ei.
– V` rog, lua]i loc, doamn` Watson. O s` v` fie mai u[or. Din câte
[tiu, \nc` nu exist` o cauz` real` pentru care s` v` alarma]i.
Doamna Watson se a[ez` [i-i ceru lui Magool s` continue. Lisa
st`tea neclintit`, fixându-l cu ochi mari.
– |n diminea]a asta, Jabberdee l-a g`sit pe Challenger r`t`cit pe
dealul de lâng` cea de-a patra tab`r` exterioar`. S-a luat dup` urmele
calului [i l-a g`sit pe Old-fella \ntins pe spate pe una dintre stânci.
Aparent, era incapabil sau nu vroia s` se mi[te. Era con[tient [i la fel
de ]âfnos [i de dictator ca de obicei. Nici o fractur`. Jabberdee i-a l`sat
mâncare [i a venit la tab`ra noastr` de \nsemnat. De acolo, au trimis
un mesaj radio la Nangardee. Magool f`cu o pauz`, l`sându-le pe
doamna Watson [i pe Lisa s` asimileze tot ce se petrecuse. Zâmbetul
lui disp`ruse, acum era doar autoritar. Discursul lui fusese un amestec
de cuvinte rostite când pe ner`suflate, când t`r`g`nat. Scoase din
buzunar tutun [i hârtie [i \ncepu s` r`suceasc` o ]igar`. Se uit` la Lisa.
– Le-am dat oamenilor mei instruc]iuni s` trimit` o echip` de salvare
[i s`-l aduc`. Fie c` Old-fella vrea, fie c` nu. Termin` de r`sucit ]igara,
apoi ad`ug`: cu alte cuvinte, cu sau f`r` cooperarea lui. Am destul`
\ncredere \n experien]a lui Jabberdee de vraci, \ncât s` cred c` se
\ntâmpl` ceva cu Old-fella. De[i, probabil c` nu e nimic dezastruos.
– Pari foarte dur, spuse Lisa preocupat`.
– Nu dur, poate hot`rât.
– De ce nu te-ai dus s`-l iei chiar tu? \ntreb` furioas` doamna
Watson. Uitase c` \n urm` cu cinci minute, Magool nu fusese binevenit
la Pardalote. Ai fi putut…
El o \ntrerupse scurt, dar politicos.
JUDEC~TORUL DE PACE 61

– Am f`cut ceea ce trebuia, \n cel mai potivit [i mai expeditiv mod.


V` rog s` \n]elege]i. Eram la ferm` când mesajul a ajuns, pu]in dup`
ora 14. Am aranjat ca oameni de \ncredere s`-l aduc` aici pe b`trân,
unde \i este locul. Eu \nsumi sunt aici, nu acolo. Doamn` Watson,
uita]i c` numai cineva cu autoritate sau o rud` poate chema
Ambulan]a Aerian`. |nc`p`]ânat cum este, Old-fella nu are o sta]ie
radio aici. Trebuie s` te bazezi pe McPhee, care e la prea multe mile
distan]`.
– Dac` bunicul meu este bolnav, cum putem chema Ambulan]a
Aerian`? \ntreb` repede Lisa.
– Am f`cut asta deja, de la Nangardee. Am venit s` v` spun ce s-a
\ntâmplat [i s` repar semnalul luminos din valea voastr`, astfel ca
doctorul Anderson s` poat` vedea s` aterizeze. Asta, dac` se decide s`
vin` \n noaptea asta.
– Cât` impertinen]`! exclam` doamna Watson, ridicându-se. Dac`
Old-fella p`rea ca de obicei, atunci probabil c` nu are nimic. Ai preluat
controlul pentru c` este \n vârst` [i crezi c` po]i prelua [i Pardalote.
Doar asta ]i-ai dorit dintotdeauna, nu? Tom este supraveghetorul. El
va ridica probleme, când va ajunge. La fel [i Old-fella. N-o s` le plac`
s` se amestece altcineva. Mai ales de la Nangardee.
– A avertiza \nseamn` a permite defensiva, spuse cu blânde]e
Magool. |n cazul acesta, am s`-i spun doctorului Anderson s` fac`
ni[te sedative subcutanat capabile s`-l lini[teasc` pe Old-fella. |n genul
celor pe care \i pl`cea Lisei Tonkin s` le administreze la Finch's Creek.
Ochii lui \i fixar` pe ai ei [i-i zâmbi. Avea ochi autoritari, cenu[ii,
deloc migdala]i, a[a cum spusese Marjory Dean. Erau limpezi, slav`
Domnului! Nu aveau nici m`car o cicatrice.
Un minut, gândurile Lisei zburar` vinovate de la accidentul lui Old-
fella la pacientul cel ner`bd`tor \n rolul proprietarului unei ferme.
Cineva care putea da cu u[urin]` [i cruzime la o parte oameni ca
bunicul ei [i ca doamna Watson.
– S`-]i fac un ceai? A[ putea, eventual, s`-]i preg`tesc ceva de
mâncare? spuse ea, s`rind \n picioare, ner`bd`toare s` scape mai
repede de stânjeneal` [i s`-i arate recuno[tin]` pentru ve[tile aduse.
Doamna Watson fu scandalizat` de sugestia Lisei.
gianninajollys

62 LUCY WALKER

– Voi face eu asta, dac` va trebui, spuse ea scurt. Voi…


– E \n regul`, mul]umesc, r`spunse Magool. Am mâncat deja. Dac`
\mi permite]i, m` voi duce s` repar semnalul luminos. Repet, pentru
cazul \n care va fi necesar s` vin` imediat.
– Nu este nici unul dintre oamenii no[tri, spuse doamna Watson.
Au plecat cu to]ii la \nsemnat.
– |l am pe Jabberdee, \mpreun` cu veri[oara lui, Nooma, din
partea voastr`. Am mai chemat câ]iva oameni din step` din partea
voastr` de est. Când am intrat, i-am l`sat s` pun` semne.
Când se uit` la Lisa, \n ochii lui se z`ri un zâmbet abia ghicit.
Ce-ai f`cut? \ntreb` doamna Watson. Oamenii aceia sunt aborigenii
no[tri. Nu primesc ordine decât de la…
De la cineva ca Jabberdee? Este cineva despre care [tiu c` ]ine la
Old-fella, spuse el pe acela[i ton blând. |[i \mpinse scaunul, \[i lu`
p`l`ria [i se ridic` \n picioare, apoi se \ndrept` spre u[`. Ar fi bine s`
preg`ti]i camera lui Old-fella, \n cazul \n care are nevoie de odihn` la
pat, \i aminti. {i ceva de mâncare pentru doctorul Anderson. Dac` vine
\n noapeta asta, s-ar putea s` aib` un copilot. Depinde când o s` vin`.
De lâng` u[`, \[i mai \ntoarse o dat` privirea \napoi.
|n leg`tur` cu doctorul Anderson…, \ncepu Lisa.
Având \n vedere \ntreaga ta experien]` din spital, domni[oar`
Tonkin, sunt sigur c` vei [ti ce s` faci cu el când o s` vin`, spuse ironic
Magool. Desigur, nu poate fi vorba de bandaje la ochi, dar f`r`
\ndoial` va fi nevoie de sedative.
Ne vedem afar`…, spuse Lisa cu o hot`râre brusc`. Doamn`
Watson, v` rog s` m` scuza]i. Nu va dura mult.
M`car o dat`, Lisa se decise s`-[i apere demnitatea. Magool
Ransome l`sase prea multe lucruri nespuse. El ]inu u[a, a[teptând ca
ea s` ias`. Afar` era acum destul de \ntuneric. Soarele disp`ruse \n
spatele dealului. Magool arunc` \n pietri[ mucul de ]igar`, s`rind de
pe verand` [i l`sând-o pe Lisa sus.
– Ei bine? Ai de gând s` mergi \n vale, c`l`uzindu-te dup` te miri
ce [i jucându-te de-a detectivul de noapte, Lisa? Sau ai s`-l a[tep]i aici
pe bunicul t`u? Poate ai putea s`-i ar`]i pu]in` bun`tate iubitoare –
oricum e foarte posibil s` se prefac` a nu avea timp pentru a[a ceva.
JUDEC~TORUL DE PACE 63

– Am s`-l a[tept aici, bine\n]eles. Te rog, nu m` \n]elege gre[it. Nu


vreau decât s` te \ntreb cum m-ai recunoscut. Nu sunt atât de \nalt`
precum am spus. {i p`rul meu este negru, nu blond, f`r` bucle…
– Nu ]i-am spus la Finch's Creek? \ntreb` el mirat, dar amuzat.
Cred c-am omis. Asistenta [ef`, asistenta Davitt, asistenta Dean, chiar
[i Gertie – toate mi-au descris felul \n care ar`]i, la diferite intervale de
timp, desigur.
– Nu m-am gândit la asta! Cât` prostie! De ce ]i-ar fi spus despre mine?
– Desigur, le-am \ntrebat.
– Oh!
Lisa era dezolat`. De ce trebuise s` vrea s` [tie de la al]ii cum ar`ta
ea?! |i vedea profilul \n lumina difuz` a r`s`ritului de lun`. Faptul c`-i
privea capul u[or aplecat atingea \ntr-un mod curios corzile inimii ei.
Avea de-a face cu trecutul \n care-l v`zuse neajutorat, \n primele zile
dup` opera]ie, când i se f`cuser` injec]ii. Un b`rbat uria[, puternic,
ner`bd`tor, cu o voin]` de fier, ca domnul Proprietar-de-Ferm`-
Ransome, nu erau meni]i s` fie neajutora]i.
– Apoi, e vocea ta…, spuse el, uitându-se din nou la ea. Chiar dac`
nu te-a[ fi recunoscut mai devreme, ]i-a[ fi cunoscut vocea.
Lisa spuse din nou „Oh!“, pe un ton de mirare amestecat` cu
team`.
– Sper c` vocea mea e \n regul`. Ascun[i \n umbr`, ochii ei erau
plini de curiozitate [i de nervozitate.
– Cu atâtea ordine date, cine nu [i-ar aminti vocea?! spuse el -
uitându-se piezi[. Scoase chibriturile din buzunar [i-[i aprinse \nc` o
]igar`. |n flac`ra chibritului, Lisa v`zu ovalul fe]ei lui [i lic`rirea din
ochii lui. Odat` ce-ai fost profesoar`, a[a vei r`mâne \ntotdeauna!
\ncheie el.
Lisa \[i \ndrept` spatele.
– Am fost ajutor, nu profesoar`, \i aminti ea ferm. Mi-ar fi pl`cut s`
fi fost profesoar`. Dar n-aveam calificarea necesar`.
– Se pare c`-mi aduc aminte c` mi-ai mai spus asta, remarc` el senin.
– Scuz`-m`, eu intru. Dintr-o dat`, Lisa sim]i nevoia s` plece. S-ar
putea ca doamna Watson s` aib` nevoie de mine. |n plus, dac` \ntr-
adev`r ai venit s`-l aju]i pe bunicul…
64 LUCY WALKER

– O clip`, Lisa. Te rog. Nu ne putem gr`bi \ntr-o situa]ie ca asta.


Distan]a, timpul [i l`sarea nop]ii vor \mpiedica aducerea bunicului t`u
cât`va vreme. A[a c` s` fim calmi, de dragul tuturor.
Se \ntorsese \ntr-o parte, dar nu cu spatele. St`tea pe c`rarea
pietruit`, imediat sub verand`, ra]ionând foarte logic. Lisa trebuia s`
recunoasc` asta. R`s`ritul lunii era acum mai aproape, iar cerul era
mai luminos. V`zu c` el \[i aranjase p`l`ria pe cap.
– Preg`tirile pe care le facem aici sunt pentru cazul \n care \l aduc
pe Old-fella \n noaptea asta. Dar nu avem nici o certitudine. De fapt,
terenul dintre cea de-a patra tab`r` de la Knob's Hill [i ferm` este unul
extrem de dificil.
– Dar doctorul va veni?
– Nu pân` nu va primi un nou apel din partea mea. Semnalele
luminoase vor fi reparate \ndat`, dar nu vor fi aprinse pân` nu voi
spune eu. Nu i-am explicat asta doamnei Watson pentru c` am sim]it
c` trebuia s` digere [i s` accepte prezen]a mea aici. |nainte s` se apuce
de treab`, avea nevoie de timp pentru procesul digestiv.
– Nu avem instalat` o sta]ie radio [i…
– {i McPhee e prea departe, oricum, inaccesibil pe timpul nop]ii.
Da, m-am gândit la toate astea. Am o echip` de exper]i din sud care
lucreaz` la ni[te mine, pe dealul de lâng` Nangardee. Au o ma[in` cu
o sta]ie de emisie-recep]ie [i pot s` p`streze contactul cu ferma
Nangardee. Imediat ce Jabberdee ne d` de veste c` \l aduc aici pe Old-
fella, am s` transmit un mesaj. Am men]ionat pân` acum c` e \n toate
min]ile, n-are nici o fractur` [i c` e la fel de \nc`p`]ânat ca \nainte?
|nc` nu e \n pericol.
De data aceasta, Lisa se sim]ea ru[inat`, nu numai pentru
nervozitatea ei, ci pentru c` ea [i doamna Watson se ar`taser` atât de
pu]in ospitaliere \n fa]a complicatei organiz`ri pe care Magool o
aranjase atât de rapid.
Dup` ce te ocupi de semnalele acelea, trebuie s` intri \n cas`,
insist` ea. Nu po]i r`mâne afar` toat` nopatea. Temperaturile scad…
Se deplasase la umbra unui copac [i acum desf`cea frâiele calului.
Râsul lui era un ecou jos [i sâcâitor al zilelor sale bune de la spital.
{i eu m` gândisem tot a[a, spuse el.
JUDEC~TORUL DE PACE 65

Lisa fu luat` din nou prin surprindere. |n timp ce-i f`cuse invita]ia,
se str`duise s` fie conving`toare [i nu fusese necesar. Nu era ceva ce
el nu pl`nuise, chiar dac` \nsemna s`-[i petreac` o noapte sub
acoperi[ul de la Pardalote. Asta \n ciuda atitudinii doamnei Watson!
Ce fel de b`rbat era el \n realitate?
Cu o mi[care de avânt, Magool \nc`lec`. |n umbra fe]ei lui
bronzate se z`rir` din]ii albi. Zâmbea din nou, probabil din cauza
sl`biciunii femeii, c`ci \i ghicise stânjeneala.
Drag` Lisa, spuse cu un ton u[or ironic. Ca s` m` asigur dac`
primesc vreun mesaj de la ma[ina de pe cealalt` parte a dealului, sau
de la Nangardee, [i eu am o sta]ie de emisie-recep]ie. Chiar aici, lâng`
[a. Vezi? Nu am omis nimic. Ai putea s`-i spui [i doamnei Watson
despre ultimele descoperiri ale [tiin]ei, ca o feti]` cuminte. N-o s`-i
plac`, dar \n timp, o s-o scuteasc` s`-[i mai fac` atâtea griji. Cu
semnale de fum [i cu sta]ii radio, Old-fella nu este atât de departe.
Spune-i c` e pe mâini bune.
Lovi frâul de grumazul calului [i un minut mai târziu nu mai era
decât o siluet` \ntunecat` \n luminile cur]ii, care galopa \n josul v`ii.
Lisa \l urm`ri plecând, ascultând fiecare b`taie de copite, pân` când
nu mai distinse nici un sunet \n lini[tea v`ii.
Magool Ransome era o enigm`. Trebuia s` se obi[nuiasc` mai
repede cu asta. Cât de u[or era s` trateze cu o persoan` deschis` [i
direct`, ca Tom Watson! Dac` Tom ar fi fost acolo, ar fi preluat el
controlul [i ea ar fi [tiut ce s` fac` [i cum, astfel \ncât s` n-o supere pe
mama lui. Tom ar fi fost direct, nu s-ar fi folosit de menajamente: totul
ar fi fost simplu! N-ar fi existat nici o \ncurc`tur`!
|ntre timp, trebuia s` mearg` [i s-o previn` pe doamna Watson \n
privin]a posibilei \ntoarceri a lui Magool Ransome.
Doamna Watson se hot`râse c` era cazul s` ia cina. |nsemna s` aib`
ceva de f`cut.
{i? \ntreb` ea, stând jos, f`r` s` se uite la Lisa. Despre ce-a]i vorbit
afar`? Ce planuri a]i putut face tu [i b`rbatul acela de la Nangardee?
Nu [tii c` bunicul t`u nu are de-a face cu oamenii de acolo? N-a mai
avut \ncredere \n ei de mai bine de 20 de ani. Nu c` ar fi pomenit de
asta. Dar pur [i simplu, [tiu. Atac` mâncarea din farfurie de parc` i-ar
66 LUCY WALKER

fi fost de asemenea du[man. Era evident c` nu-i era foame. Lisa se


duse lâng` sob` [i scormoni c`rbunii. Apoi puse \n ulciorul de al`turi
câteva frunze de ceai.
|n seara aceasta n-a fost un vecin pe care s` nu te po]i baza, explic`
ea \n [oapt`. Sunt sigur` de asta. A f`cut \ngrozitor de multe ca Old-
fella s` ajung` acas` \n siguran]` [i s` primeasc` \ngrijirile necesare…
Te referi la faptul ca l-a l`sat s` fie adus de o [leaht` de fermieri [i
de aborigeni?! |n timp ce el a c`l`rit pân` aici? Ar fi trebuit s` fie pe
deal, f`când ceva pentru b`trân. Z`ng`nea furculi]a de farfurie. A dat
buzna \n`untru f`r` s` bat` la u[`…, continu` ea. Ce maniere…
Am sentimentul c` domnul Ransome s-a gândit c` se putea s` nu
deschidem u[a, odat` ce vedem cine e. |n momentul acela, poate c`
bunicul era mai important pentru el decât sentimentele noastre.
A[ fi pus z`brele [i a[ fi z`vorât u[a, dac` a[ fi [tiut cine e, declar`
ilogic doamna Watson.
|n ciuda \ngrijor`rii [i a \ncord`rii momentului, Lisa nu se putu
ab]ine s` nu zâmbeasc` u[or \n timp ce menajera continua cu n`duf.
Totul era atât de lipsit de logic`! Dac` Magool Ransome n-ar fi putut intra,
n-ar fi [tiut ce se \ntâmplase cu Old-fella, nici de ce nu venise la cin`.
Ceaiul nu fierse mult` vreme, dar Lisa consider` c` vederea
lichidului \ntr-o can` avea s-o lini[teasc` pe doamna Watson. |ns`[i
asupra ei avea acela[i efect. Turn` ceai \n dou` c`ni [i apoi le aduse la
mas`. Cum s` anun]e c` era posibil s` aib` un oaspete \n noaptea
aceea? {i c` acel oaspete era b`rbatul nepoftit de la Nangardee?
Lisa sorbi din ceai. Dup` un minut, l`s` cana jos [i-[i a[ez` coatele
pe mas` [i fa]a \ntre mâini. Se hot`r\ s`-i spun` doamnei Watson \n
maniera caracteristic` lui Tom Watson. S` enun]e pur [i simplu
problema. Era, probabil, unica modalitate.
– Dat fiind faptul c` nu avem o camer` liber`, decât dac` folosim
camera lui Tom, suger` ea, cred c` ar fi bine s` improviz`m un pat aici.
Probabil c` vom avea un musafir.
– Te referi la doctorul Anderson? tres`ri doamna Watson
– Dumnezeule! Am uitat de doctor! |ngrozitor! Se poate s` nu
piloteze el avionul, a[a a spus domnul Ransome. S-ar putea s` aib` un
copilot. Asta ar \nsemna trei paturi. Avem trei?
JUDEC~TORUL DE PACE 67

– |ntrebi dac` Old-fella are trei paturi? Nu mi s-a spus c` ai de]ine


ceva aici, Lisa. A[a c` nu exist` nici o ocazie pentru „avem“. Oricum,
de ce trei? Chiar [i cu un copilot, e pu]in probabil ca doctorul s`
ocupe dou` paturi deodat`.
Lisa sorbi din nou din ceai. Ceva \i spunea c` pân` la urm`,
lucrurile erau tot ame]ite.
– M` gândeam la domnul Ransome, spuse ea, f`când un efort s`
par` non[alant`. Cu greu ne putem a[tepta s` doarm` pe podea… Ei
bine, cel pu]in dup` tot ce a f`cut.
– Domnul Ransome?! Te referi la b`rbatul acela de la Nangardee?!
strig` ea. S` doarm` aici?! Sub acoperi[ul meu… Se opri, \nghi]ind
greu. Dac` ar [ti, Old-fella ar muri mai degrab`, decât s` trec` pragul
casei. N-o s` permit` una ca asta.
– Old-fella ar putea fi foarte bolnav \n momentul \n care va fi adus
\n pragul casei, \i aminti cu blânde]e Lisa. |n orice caz, nu [tim ce s-ar
fi putut \ntâmpla cu el, dac` n-ar fi fost b`rbatul acela de la Nangardee.
Indiferent de vrusese s` spun` doamna Watson, nu mai scoase un
cuvânt. |[i \mpreun` buzele, ca [i cum [i-ar fi \nghi]it vorbele. Se uit`
suspicioas` [i agitat` la Lisa.
Lisa \[i b`u ceaiul f`r` s` se gr`beasc`, urm`rind \n acest timp u[a.
|ntr-un fel ira]ional, spera, dorea ca aceasta s` se deschid` [i s` intre
miraculos Magool \mpreun` cu bunicul ei.
Lini[tea era \ndelung` [i ap`s`toare, a[a c` dup` câteva minute, se
uit` la doamna Watson. Celalt` femeie se oprise din mâncat; \[i ]inea
mâinile \n poal`, nemi[cate. Se uita \n cap`tul \ndep`rtat al mesei,
acolo unde era preg`tit locul lui Old-fella, ca pentru cin`. Chipul ei
era umbrit. |n spatele fa]adei de paznic intransigent [i gelos, doamna
Watson avea inim`.
Pentru prima dat` de când Magool Ransome le d`duse
\nfrico[`toarea veste, ea \ns`[i vroia s` se relaxeze. Avusese o zi plin`!
F`cuse un drum lung, atât cu gândul, cât [i cu picioarele.
Capitolul 5

|n seara aceea, minutele trecur` greu; la fel [i orele. Doamna


Watson preg`ti de mâncare de parc` ar fi avut un batalion \ntreg de
oaspe]i.
– Paturile… \i aminti Lisa. N-ar trebui…?
– Nu facem nimic pân` nu vedem cine vine. Dac` Old-fella ajunge
primul, atunci va decide el. Este ferma lui.
Lisa se sim]i, nu pentru prima oar`, pus` la punct.
– Ei bine, suger` ea, m` l`sa]i, v` rog, s` v` ajut la g`tit? Mi-ar face
mare pl`cere. {i m` pricep. M-a \nv`]at mama. Se opri. Doamna
Watson se uit` lung la ea pe deasupra mesei pe care erau \ntinse
mormane de aluat. Lisa spusese din nou ceva nepotrivit. Ca de obicei,
menajera era deliberat lipsit` de amabilitate.
Nu, nu era chiar a[a. Se preocupase foarte mult din cauz` c` Old-
fella era \n pustietate [i c` p`]ise ceva. {i Lisa era foarte \ngrijorat`. Dar
trebuia s` fac` tot ce putea s` ascund` asta. Era evident c` nu \i era
permis s`-i pese de bunicul ei sau s-o men]ioneze pe mama ei.
Orele nop]ii treceau una dup` alta. Afar` nu se auzea nimic, doar
p`s`ri ciripind, din când \n când. Lini[tea aproape c` ]ipa, era atât de
material`.
JUDEC~TORUL DE PACE 69

Tocmai când Lisa se gândea la asta, o v`zu pe doamna Watson


\ndreptându-[i ]inuta [i \ntorcând capul ca s` asculte. Se ridic` [i ea [i
ascult`. |n dep`rtare, se distingea un nou sunet. De fapt, era zgomotul
unor copite care veneau din vale.
Nici una dintre ele nu vorbi pân` când zgomotul nu se apropie.
Doamna Watson l`s` umerii \n jos dezam`git`, apoi \ncepu s` strâng`
nervoas` instrumentele de g`tit, lovindu-le unele de altele, \n semn de
protest. Oricine ar fi fost cel care venea din vale, era evident c` nu era
de acord. Mai pu]in obi[nuit` s` recunoasc` zgomotele \n lini[tea din
nord, Lisa [tia c` musafirul n-avea s` fie binevenit.
|ncerc` s`-[i ascund` speran]a c` acel c`l`re] era Magool Ransome
care se \ntorcea la ferm`. Avea s`-i ]in` companie! {i se putea s` aduc`
ve[ti noi.
Lisa se duse lâng` u[`. De dragul bunelor maniere, se gândi ea, [i
nu din alte motive, nu-l putea l`sa s` intre nepoftit a doua oar` \n
aceea[i noapte. Ajunse la u[` \n acela[i moment \n care Magool veni de
pe verand`. R`maser` [i se uitar` unul la cel`lalt prin plasa de la u[`.
– Vreo veste? \ntreb` Lisa, \ncercând s` sune impersonal \n timp
ce-i deschise u[a.
– Da, spuse el scurt [i intr`. Se uit` la fa]a ostil` a doamnei Watson.
Situa]ia este la fel ca \nainte. M` tem c` nu-l vor putea aduce \n
noaptea asta la ferm`. {ti]i, nu e tocmai dispus s` vin`. {i cheile sunt
\ntunecoase [i \n[el`toare \n p`r]ile acelea.
– Dar se simte bine? insist` cu anxietate Lisa. Te rog, intr` [i ia loc.
O s`-]i preg`tesc o sup`…
– Da, e bine, spuse obosit Magool. Se duse lâng` mas` [i-[i puse
p`l`ria \n cap`tul cel mai \ndep`rtat, la fel ca mai \nainte.
„Se face comod“, se gândi u[urat` Lisa. „A[a [i trebuie…, luând \n
considerare…“ Repet` \ntrebarea cu voce tare.
– Dar bunicul se simte bine? De unde [tii, domnule… hm…
– Magool, spuse el uitându-se la ea [i zâmbindu-i. Jim, pe scurt.
Am mai men]ionat asta, nu-i a[a? Nu exista nici un „domn“ la Finch's
Creek, \]i aminte[ti?
Doamna Watson se uita când la unul, când la altul, speriat` [i
suspicioas`.
70 LUCY WALKER

– De unde [tii c` se simte bine? repet` Lisa, ne[tiind cum altfel s`-i
r`spund`. Ochii ei erau \ntuneca]i, iar fa]a avea aerul acela de neatins,
care-i ascundea vulnerabilitatea.
– Sta]ia de emisie-recep]ie, copil`. Credeam c` am men]ionat mai
devreme ultimele descoperiri ale [tiin]ei. Nu?
– Vrei s` spui c` ai putut contacta pe cineva de sus, de pe deal, de
aici, din vale?
Ne\nduplecat`, Doamna Watson asculta; \n adâncul sufletului, \[i
dorea s` afle ve[tile. |ns` nu putea trece peste faptul c` cei doi se
cuno[teau dinainte, de altundeva.
Magool st`tea pe acela[i scaun ca mai devreme. Scoase din
buzunarul de la [old o cutiu]` dreptunghiular` pe care o a[ez` pe
mas`.
– Aici este, spuse el. |ncearc`-l [i tu, Lisa… O privi [i, de data asta,
ea v`zu \n ochii lui adev`rata oboseal`, ca un nor greoi. Mi-ar face
pl`cere cana aceea de ceai, ad`ug` el. Am visat, sau chiar ai pomenit
de a[a ceva?
Lisa avu remu[c`ri, \ns` \ndr`zni s` nu le arate. De-abia se st`pânea
s` nu ia sta]ia de emisie-recep]ie [i s` \ncerce s` afle de una singur`
ceva. |n schimb, se duse lâng` foc [i lu` ceainicul.
Doamna Watson se mut` \n cap`tul mesei [i r`mase s`-l priveasc`
pe oaspetele nepoftit care st`tea jos. Magool vru s` se ridice, dar ea \l
opri.
– Po]i s` stai \n continuare. Eu prefer s` stau \n picioare. Vreau s`
[tiu ce nout`]i ai adus.
– V-am spus, doamn` Watson, \ncepu Magool cu blânde]e. Totul e
la fel ca \nainte. Old-fella se odihne[te la cheile de lâng` tab`ra a patra.
Jabberdee [i tovar`[ii lui sunt acolo [i au grij` de el. Nu putea fi pe
mâini mai bune. Nu au raportat nimic serios, \n afara \nc`p`]ân`rii lui
Old-fella. Sau poate fi…? Se opri, l`sând \ntrebarea \n aer.
|n \nc`pere se f`cu brusc lini[te.
Se putea oare ca el s`-l cunoasc` pe Old-fella chiar mai bine decât
Jabberdee? Lisa turn` ceai \n c`ni [i le aduse pe mas`. Doamna Watson
se mi[c` \n sfâr[it [i aduse o tav` cu biscui]i fierbin]i.
JUDEC~TORUL DE PACE 71

– Sau poate fi ce? \ntreb` ea plictisit`. Ce vroiai s` spui? Nu mai era


furioas`, nici neprimitoare.
Lisa ghici cuvintele nespuse dintre cei doi. Un cal b`trân de curse
r`mâne \n joc, st`pân [i legiuitor al ]arcului s`u; apoi, \ntr-o zi, sose[te
un fermier [i anun]`: „Arm`sarul cel b`trân s-a pr`bu[it la p`mânt!“.
|n astfel de cazuri, proprietarul fermei \[i scoate \ncet arma [i se
\ndreapt` cu trist` deliberare spre ]arc.
Singurul zgomot din buc`t`rie era mocnitul c`rbunilor din sob`.
Câteva minute, nici unul dintre ei nu se uit` la ceilal]i. Doamna
Watson st`tea pe scaunul ei, \n capul mesei.
– Beau [i eu o can` de ceai, mul]umesc, Lisa, spuse ea. Toat`
vr`jm`[ia, furia [i antipatia din vocea ei disp`ruser`. Avea un ton sec`tuit.
Magool \[i lu` cana de ceai.
– A[a c`, vede]i? spuse el cu gravitate. Pân` când nu-l consult` un
doctor, nu putem [ti sigur. |ntre timp, cel mai bine e s` fim preg`ti]i.
S` nu uit`m, \ns`, c` e foarte posibil ca Old-fella s` nu fie decât
extenuat. Se odihne[te \n felul lui. {i, ca de obicei, respinge orice
interven]ie. Magool \[i schimb` privirea de la chipul t`cut al Lisei la
doamna Watson. Pur [i simplu nu putem risca, nu-i a[a? Pân` când ne
dovede[te c` nu e a[a, trebuie s`-l trat`m ca pe o persoan`
accidentat`. Dac` totul e \n regul`, Old-fella nu va pierde timpul.
Biscui]ii ace[tia sunt cei mai delicio[i pe care i-am gustat vreodat`,
doamn` Watson. Va trebui s` recomand re]eta lor la Nangardee.
Bine\n]eles, dac` sunte]i amabil` s` mi-o da]i.
Menajera nu r`spunse. Era posibil s` nu fi auzit ultimele lui
cuvinte. Ochii ei erau pironi]i asupra cutiei de pe mas`. Mu[când
dintr-un biscuit, Lisa ar`ta de asemenea ca [i cum aceasta ar fi fost
sâmburele anxiet`]ii lor. Obiectul acela [tia toate secretele \n leg`tur`
cu se petrecea pe deal. Putea auzi totul, indiferent de distan]`. Magool
lu` cutia \n mân` [i-i d`du drumul.
– Vre]i s` auzi]i cum fac leg`tura, doamn` Watson? \ntreb` el.
Ea aproape c`-i r`spunse: „Nu. Ultimele descoperiri ale [tiin]ei nu
sunt pentru oamenii din Pardalote. Old-fella nici n-ar vrea s` aud` de
a[a ceva.“
Magool v`zu dilema ei [i \n]elese. A[tept` \n t`cere. Lisa vorbi \n
numele ei:
72 LUCY WALKER

– Te rog, Magool. Da, am vrea s` faci asta. Am putea afla ceva nou.
Poate chiar ve[ti bune…
– Aici NS215. PS219?
– Da, sunt eu, Nellie, rosti Magool \n cutiu]`. Ferma s-a \nchis pe
timpul nop]ii?
– Da. Am r`mas doar eu. Sunt pe recep]ie pân` la ora 1. Am f`cut
un tablou de sarcini, astfel ca cineva s` fie \n permanen]` la sta]ia radio.
– Bravo. Ai mai auzit ceva de la tab`ra de pe deal, de când am
telefonat ultima oar`?
– Nu. N-a sunat decât Imelda s` se asigure c` liniile telefonice sunt
deschise.
Concentrat` asupra cutiu]ei metalice, Lisa se sperie la auzul
numelui Imeldei. |n realitate, sim]i un junghi. Mai v`zuse \nainte cum
se utilizau sta]iile de emisie-recep]ie. Le foloseau [oferii de taxi ca s`
contacteze baza, sau la inginerii constructori care d`deau instruc]iuni
oamenilor afla]i pe schele. Dar nu visase vreodat` la un obiect atât de
mic, ca sta]ia de emisie-recep]ie de m`rimea unui buzunar din mâna
lui Magool. De fapt, cel mai ciudat era c` acea cutie minuscul` putea
avea un efect atât de bine conturat asupra ei, din simplul motiv c` din
el r`sunase numele „Imelda“.
– Da! spunea Magool. A[ fi sunat-o eu \nsumi pe Imelda, dar de
aici nu pot stabili o leg`tur` clar` dincolo de deal. Sper s` nu se
supere prea r`u dac` a[teapt` câteva ore. Dac` te sun` din nou,
mul]ume[te-i c`-mi ]ine locul. {i Nellie? Nu uita s`-i transmi]i toat`
dragostea mea, da? Va [ti ea ce vreau s` spun. E o parol`.
– N-o s` se supere c`-]i ]ine locul, r`spunse vocea din cutiu]`. Ar
face orice pentru tine, [efule, dar`mite s`-[i rateze micul dejun la
ferm`, mâine diminea]`. Imelda este o cerceta[` foarte bun`, dac`
lu`m tot \n considerare. Terminat.
– Venind din partea ta, Nellie, este vorba de un duh a nop]ii. De
acord, este o bun` cerceta[`. Va ]ine totul sub supraveghere. Terminat
pentru acum. Noapte bun`.
– Terminat. Noapte bun`, [efule.
Doamna Watson r`m`sese \ncremenit`; ochii ei nu p`r`siser` nici
o clip` radioul. Se uita ca [i cum v`zuse pentru prima oar` Aurora
Boreal` [i trebuia s` recunoasc` existen]a unui asemenea fenomen.
JUDEC~TORUL DE PACE 73

– Trebuie s` preg`tim un pat…, spuse Lisa.


Doamna Watson scutur` din cap [i reveni \n regatul buc`t`riei de
la Pardalote.
– Da, desigur. Vocea ei era monoton`, ca [i cum ar fi cedat, f`r` ca
totu[i s` \n]eleag` de ce. Canapeaua aceea de acolo. Se poate monta
ca pat. Acum, n-o s` avem nevoie de altele…
Lisa vru s` sugereze camera lui Tom. O canapea \n buc`t`ria-
sufragerie i se p`rea prea pu]in ospitalier pentru un vecin care le
f`cuse un bine. Dar nu avea curajul s` ia o astfel de decizie.
|ntr-un mod misterios, Magool sim]i problema. Strânse sta]ia de
emisie-recep]ie [i se uit` la Lisa. Avea caracteristicul s`u zâmbet
ironic.
– Mi-ar pl`cea s` dorm pe canapea, spuse el. Mai ales pe una dintr-o
camer` luminat` de foc. Mi s-a spus c` valoreaz` foarte mult \n
magazinele coloniale de antichit`]i. Voi avea pl`cuta senza]ie de a
dormi pe o comoar`.
Doamna Watson nu [tiu cum s` ia vorbele lui. Dintr-o dat`, Lisei \i
p`ru r`u pentru ea. Prezen]a lui Magool Ransome la Pardalote o sfâ[ia
ne\ndur`tor pe doamna Watson \n dou` persoane. Una care era \n
secret u[urat` c` vecinul cu mintea \ntreag` [i cu ultima descoprire a
[tiin]ei avea grij` de Old-fella. Cealalt` \l respingea pe intrus pentru c`
era cine era: du[manul de dincolo de deal.
Dup` o jum`tate de or`, Lisa preg`ti canapeaua, \i ar`t` lui Magool
unde era du[ul, \i d`du o pijama de-a lui Tom [i-i oferi \nc` o can` de
ceai. F`cu toate astea cu delicate]e, \ncercând s` nu aduc` un afront
preten]iilor doamnei Watson la suzeranitatea asupra fermei
b`trânului.
|[i spuser` rapid [i formal „noapte bun`“. Doamna Watson se
\nchisese deja \n cochilia ei. Magool ar`ta de parc` abia putea ascunde
iritantul fapt c` \i f`cea pl`cere s` se amuze pe seama Lisei.
Exista, totu[i, o compensare. Lisa decise c` Magool nu putea s`
arate a[a – s` etaleze o \ntreag` serie de bune maniere [i \n acela[i
timp s` fie atât de aproape de a o tachina – dac` n-ar fi fost sigur c`
b`trânul se sim]ea bine. Nu putea fi atât de lipsit de suflet.
74 LUCY WALKER

***

Diminea]a, toat` lumea din vale ar`ta schimbat`.


Magool se trezise primul, f`cuse du[ [i preg`tise ceai pentru to]i,
inclusiv pentru doamna Watson. Aflase deja prin sta]ia radio c` \l
aduceau pe Old-fella. Aveau s` soseasc` \n aproximativ 2 ore. Nu
intrevenise nici o schimbare.
– Doamn` Watson, ajutorul meu de la tab`r` a preluat ini]iativa [i
a chemat Ambulan]a Aerian`, anun]` Magool \n timp ce serveau ceaiul.
V` pute]i preg`ti pentru o invazie \n mijlocul dimine]ii?
Doamna Watson se ridic` de la mas` [i cercet` stadiul \n care se
g`sea flac`ra din sob`.
– Da, atât timp cât nu vor demola casa, spuse ea aproape f`r`
bun`voin]`, apoi se \ntoarse cu spatele. Pentru ea, absen]a unor ve[ti
proaste despre Old-fella \nsemna ve[ti bune. Din comportamentul ei
reie[ea credin]a c` cei de la Nangardee aveau s` soseasc` [i s` plece
cât de repede cu putin]`. Avea s` se \ngrijeasc` personal s` fie a[a.
Lisa \ncerca s` fie vesel`.
– Ce bine c` a]i g`tit asear`, doamn` Watson. Vreau s` spun…
pr`jiturile [i biscui]ii. {i supa. Or s` le plac` la nebunie. Mai ales lui
Tom. Sunt convins` c` Tom trebuie s` fi auzit ceva [i c` va veni acas`.
Am un presentiment…
– Cum s` fi auzit ve[tile? \ntreb` doamna Watson. Nu are o sta]ie
de emisie-recep]ie ca aceea pe care domnul Ransome a fost atât de
ner`bd`tor s` ne-o arate asear`. Old-fella n-ar permite…
– Sesizez o not` de triumf? \ntreb` Magool, tachinând-o cu
blânde]e pe menajer`. F`r` \ndoial`, ca to]ii supraveghetorii de seam`,
Tom \[i vede de treaba lui, la \nsemnat. Nu cred s`-l preocupe
\ntoarcerile acas` \n importanta perioad` a \nsemnatului. Mai \ntâi
priorit`]ile, nu?
– |n majoritatea timpului, ai dreptate, domnule Ransome, spuse
t`ios doamna Watson. Pe Tom \l preocup` orice accident care-l
implic` pe Old-fella. Este treaba lui. |n afar` de asta…, repet` ea
JUDEC~TORUL DE PACE 75

inten]ionat, \n momentul acesta mai avem un musafir. Lisa. Asta


schimb` lucrurile, nu? Tom este de acord cu Lisa. A dus-o la o
plimbare c`lare. Po]i vedea [i tu c` ea sper` s` fi auzit ve[tile [i s` se
\ntoarc` acas`. Tom nu se ocup` numai de vite, \nsemn`ri [i vânz`ri.
Te asigur, domnule Ransome.
Ochii Lisei se m`riser`, apoi deveniser` din nou reci [i de neatins.
Era aceea[i expresie de a[teptare care \ngrijorase [i \n acela[i timp
vr`jise pe toat` lumea la Finch's Creek. Lisa st`tea ca \mpietrit`;
\ntr-un fel foarte delicat, [i fa]a ei era la fel de \mpietrit`. Magool o
privi gânditor.
– Deci Tom, supraveghetorul, \ncepu el \n [opat`, are pe cineva la
inim`? asta vre]i s`-mi spune]i, doamn` Watson?
Lisa nu vorbi. Se gândi c` [i Magool Ransome avea pe cineva la
inim`. Erau chit, dac` ajutorul lui de tab`r`, c`ruia i se adresase la
feminin, fusese gata s` r`mân` pe deal jum`tate din ziua care trecuse
[i majoritatea nop]ii ca s`-l ajute. Acea „ea“ trebuia s` fie Imelda. Nu
f`cea decât s`-[i continue rolul pe care-l \ncepuse când \l luase pe
Magool de la Finch's Creek. Din cauza Imeldei, Magool \ncetase s` mai
fie un pacient [i plecase. Nici m`car nu-[i luase r`mas-bun…
Magool puse cana pe mas` [i \ncepu s` caute \n buzunar tutunul
[i foi]a pentru ]ig`ri.
– De ce e[ti atât de t`cut`, Lisa? \ntreb` el [optit.
– Am fost t`cut`? |[i ridic` perplex` privirea.
– Cam a[a ceva. Nu erai cu noi. Visai la tropote de copite venind
din vale… la Tom \ntorcându-se de la \nsemnat?
– Ah, da, se poate. Lisa nu gândea foarte limpede. Se \ntreb` la ce
se gândise \n realitate. Ceva \n leg`tur` cu Tom care auzise ve[tile.
Imelda. Oamenii din Finch's Creek care se ajutau unii pe ceilal]i.
Cineva care plecase pur [i simplu. Cineva pe nume Imelda. Ochii Lisei
fur` \nce]o[a]i de viziuni imaginare ale reputatei frumuse]i a Imeldei.
Cineva spusese c` era r`pitoare.
Dar, desigur, nu-i putea spune asta lui Magool. Gândurile erau
lucruri foarte intime, chiar [i atunci când erau \ncurcate. A[a c` Lisa
clipi [i-l privi \n ochii cenu[ii.
76 LUCY WALKER

Doamna Watson veni la mas` [i lu` ceainicul. Se uit` cu aten]ie la


cei doi. {i ea se gândea la ceva.
„Asta ca s`-i \n[tiin]ez c` Tom se gânde[te foarte mult la Lisa. Cu
cât vine mai repede, cu atât mai bine. Dac` a[ avea o cutie din aceea,
a[ lua leg`tura cu McPhee. L-ar anun]a pe Tom ce se \ntâmpl` aici.
B`rbatul acela de la Nangardee st` chiar pe scaunul lui Tom! Lisa \l
face s` se simt` binevenit! Ar fi trebuit s`-i spun` s` se a[eze pe alt
scaun. Porc`rii sau nu, am s`-i spun lui Old-fella s` cumpere un
radio…“ Gândurile ei se \ntrerupser`. „Ah! Dar dac` este cu adev`rat
bolnav?! Ce s-ar \ntâmpla atunci?“
Fa]a ei ar`ta obosit`, ca [i cum n-ar fi dormit bine. Nu era nimeni
s`-i vad` expresia, doar fl`c`rile din sob`. St`tea cu spatele la cei
doi.
– Ei bine, m` scuza]i. Doamn` Watson? Lisa? Hot`rându-se rapid,
Magool se ridic` [i-[i recuper` p`l`ria. Sunt multe de f`cut \n vale. Pot
s` le spun s` sting` semnalele luminoase. F`cu o pauz` de o frac]iune
de secund`. V` mul]umesc pentru g`zduire.Se \ndrept` spre u[` f`r`
s` se uite \napoi, o deschise, \[i aranj` p`l`ria pe cap [i ie[i.
„Pleac` din nou!“, se gândi Lisa. Oare de ce o interesa?
Ascult` cum cizmele lovir` veranda, apoi urm` o bufnitur`, când
s`ri pe c`rarea pietruit`. Pleca din nou!
Lisa se ridic` de la mas`. Erau multe de f`cut. Nu trebuia s`
leneveasc`, s` viseze cu ochii deschi[i! A[ternuturile trebuia strânse de
pe canapea, iar camera cur`]it`. Totul trebuia s` fie pus la punct
pentru sosirea lui Old-fella. Se \ndoia c` el avea s` observe.
{i pentru Tom, dac` primise ve[tile. |ntr-un cuvânt, un c`min curat
[i primitor era un lucru bun. I se spusese c` to]i b`rba]ii erau
recunosc`tori pentru o primire cum se cuvenea, vesel`, dac` toate
lucrurile care trebuiau f`cute erau f`cute.
Apoi, era Imelda, desigur, dac` venea [i ea. Presupunând asta…
Nici o Imelda n-avea s` g`seasc` la ferma Pardalote vreun fir de praf,
sau vreun lucru nelalocul lui!
De ce-[i f`cea griji pentru Imelda?! Era probabil la mile dep`rtare!
El plecase din nou! Pur [i simplu.
JUDEC~TORUL DE PACE 77

***

La 11:30, lini[tea v`ii fu tulburat` din nou. Un fermier str`in se


apropie – un om de la Nangardee.
– Ceilal]i oameni \l aduc imediat pe Old-fella. Unde este [eful?
– Te referi la b`rbatul acela de la Nangardee? \ntreb` cu r`ceal`
doamna Watson. Este…
– Cum se simte bunicul? \ntreb` \n grab` Lisa. V` rog, domnule…
hm…
– Bob, domni[oar`. Oarecum, b`trânul e destul de bine. Are
acela[i temperament autoritar. Nu merge. Nici m`car un pas. S-ar
putea s` nu fie decât pur` \nc`p`]ânare. De ce? Ei bine, nu vrea s` ne
spun`. Pur [i simplu nu se ridic` \n picioare s` mearg`.
– Foarte frumos din partea dumneavoastr` c` a]i venit s` ne
anun]a]i, spuse Lisa. Nu poate fi prea grav, nu? Prea bolnav, vreau s`
spun.
– Ei bine, a[a se comport`, \n]elege]i ce vreau s` spun. E un semn
bun c` protesteaz` vehement [i \njur` de mama focului când \l punem
s` se a[eze \n pozi]iile cele mai bune ca s` poat` fi transportat prin
chei. Demonstreaz` c`, oricum, nu e pe moarte. Cu siguran]`.
– |mi iau p`l`ria [i vin [i eu, spuse doamna Watson.
– Exact asta nu pute]i face, cucoan`, spuse fermierul. |mi cer scuze
c` dau ordine la dumneavoastr` acas`. Dar trebuie s`-l aducem singuri
aici, altfel ceilal]i or s` ajung` \naintea noastr` la Nangardee. Având \n
vedere c` presupun c` vom trece mai \ntâi pe aici. S-ar isca dispute, ar
interveni oarecare pumni. Dac` m` \ntreba]i pe mine, prea mul]i se
cred [efi. Am venit doar ca s` v` spun c` Old-fella Lindsay e pe drum.
Dac` vine [eful Ransome, sunte]i bune s`-i spune]i c` totul e \n regul`?
Se uit` la Lisa. Pielea lui bronzat` p`rea aspr`, \ns` \n ochii lui
lic`rea un zâmbet mali]ios.
– Fiind nepoata lui Old-fella, \i vei spune tu lui Magool, da? Sigur?
Nu vreau s` m` fac` buc`]i, cum poate, dac` vrea. Magool este foarte
deosebit. {i \n multe alte feluri, dac` \n]elegi ce vreau s` spun.
78 LUCY WALKER

– Da, sigur c` am s`-l anun], spuse Lisa, zâmbind pentru prima


oar` \n diminea]a aceea. Aici, totul este preg`tit. Magool are o sta]ie de
emisie-recep]ie; poate reu[i]i s`-l contacta]i a[a…
– {i s` recepteze mesajul Domni[oara-{ef`, de la Nanagardee?! S`
\mpr`[tie praful cu limuzina aceea a ei? Ar \nsemna s` fie [i mai mul]i [efi.
Nu c` n-ar veni oricum aici, suficient de repede. A[a e ea. Trebuie s` fie
prima la locul faptei. Ei bine, de data asta am \nvins-o. Pe deplin [i cinstit.
Lisa nu prea \n]elese ce vrusese s` spun` cu ultimele cuvinte –
aproape c` asista la o \ntrecere. |ntr-o clipit`, fermierul \nc`lec` [i disp`ru.
– Cum s`-i d`m mesajul lui Magool? se \ntreb` neajutorat` Lisa.
– Foarte bine dac` nu putem, spuse scurt doamna Watson. Eu am
s`-l \ngrijesc pe Old-fella pân` când vine doctorul. Nu e prima dat`
când ]in locul unei asistente medicale la ferm`. Nu mai avem nevoie
de oamenii aceia de la Nangardee.
– Oh… dar… protest` Lisa. Au fost foarte amabili. Mai ales
b`rbatul acesta [i cei care-l aduc pe bunicul. Ce ne-am fi f`cut f`r` ei?
Oh… Se \ntrerupse pentru c` menajera intrase \n`untru \n timp ce ea
continua s` vorbeasc`. „Dac` a[ putea s` m` \ntâlnesc cu bunicul!“ \[i
spuse ea. „De ce nu? Chiar [i pe jos… doar c` a[ sup`ra pe toat`
lumea. Mai ales pe doamna Watson.“
Ce situa]ie ridicol`!
Se uit` \n josul v`ii [i-[i uit` imediat iritarea. |ntre capetele celor
doi pere]i din fundul v`ii, o pat` m`runt` devenea mai mare cu fiecare
secund`. Lumina prinse aripile sale, acolo sus, [i ceva str`luci
asemenea unei oglinzi. |n lumina soarelui se sc`lda un avion.
Dedesubt, \n largul v`ii, se apropia un nor de praf. Venea un alt
c`l`re], de data aceasta dinspre nord. Trebuia s` fie Magool. Cu acea
sta]ie de emisie-recep]ie, aflase probabil c` doctorul trebuia s` soseasc`.
Dintr-o dat`, totul era \n ordine. Old-fella era \n drum spre cas`,
unde-l a[tepta, dup` cum spusese Magool, bun`tatea lor iubitoare;
Ambulan]a Aerian` sosea [i ea. La fel [i Magool. Pân` la urm`, totul
mergea bine \n lumea aceea stranie.
Lisa vru s` fug` s`-i dea de [tire doamnei Watson. Apoi se opri [i
se uit`, c`ci \i atrase aten]ia o mi[care \n col]ul opus al v`ii. Din
JUDEC~TORUL DE PACE 79

direc]ia aceea venise cu bunicul ei de la Finch's Creek. Se apropia \nc`


un nor de praf. Fiind un nor mare [i deplasându-se repede, nu putea
fi un alt c`l`re]. Era o ma[in`!
Ajutorul-rival al fermierului de la Nangardee? |nc` unul din cei
„prea mul]i [efi“? Sau poate buna-cerceta[` ridicând praful cu limuzina
ei de vedet`?
Din clip` \n clip`, cl`re]ul din nord [i ma[ina din sud aveau s` se
\ntâlneasc` pe c`rarea pietruit` din curtea fermei.
Lisa nu putu suporta s` vad`. Intr`. Mai degrab` ar fi trecut printr-un
cutremur, decât s` vad` cum Magool Ransome o s`rut` pe Imelda.
|n scurt timp, Ambulan]a Aerian` ateriz`.
Lisa se duse la toalet` [i \ncepu s`-[i aranjeze p`rul [i fa]a, f`r`
s`-[i dea prea bine seama ce f`cea, sau de ce. |[i l`s` mânile pe mas`
[i se privi \n oglind`.
„Nu fac asta pentru mine. Nici pentru doctorul Anderson. Nu-[i va
aminti c` m-a v`zut la Finch's Creek. Nu e nici pentru bunicul meu. El
n-o s` observe inten]ionat. Cu siguran]`, nu pentru Magool Ransome,
e de la sine \n]eles. Dar Imelda… dac` este ea?“ Ei bine, Marjory Dean
spusese c` era frumoas`. Confruntarea a dou` fete era \ntotdeuna
dur`, chiar dac` ambele \ncercau s` mascheze asta. Desigur, ea nu
putea câ[tiga un duel al \nf`]i[`rii. Nu-[i dorea decât s` treac` de
scrutin f`r` s` se simt` stânjenit`. S` fie m`car considerat` concurent`!
Nu s` se simt` m`runt`! La naiba! Ce importan]` avea, oricum?!
Lisa \[i piept`n` p`rul [i-[i examin` machiajul natural. Nu era
nimic evident. Ar fi fost o gre[eal` fatal`. Toat` lumea s-ar fi \ntrebat
de ce. |[i schimb` tricoul, dar nu [i pantalonii scur]i [i \n locul
papucilor, \nc`l]` sandalele.
Se sim]ea mai bine. Era preg`tit` pentru \nfruntarea cu Imelda.
Se \ntoarse \n buc`t`rie. Doamna Watson agita deja focul [i
reumplea ceainicul.
– Afar` sunt atât de mul]i oameni! spuse Lisa. A sosit o ma[in`. {i
cred c` [i Magool Ransome, pe calul s`u. A]i auzit când a aterizat
avionul? S` m` duc s` v`d?
T`cere. Lisei \i pieri pu]in din elan.
80 LUCY WALKER

– Atunci, s` scot c`ni [i farfurii? {i câteva din pr`jiturile [i biscui]ii


pe care i-a]i f`cut ieri? \ncerc` ea din nou.
– Da, f` asta. Nu atinge pr`jiturile pe care le-am pus pe farfuria
albastr` special pentru Old-fella.
– A]i f`cut unele speciale? Oh, m` bucur atât de mult. Va avea
nevoie s` se simt` ca acas`.
– |l aduc acum din vest. Jum`tate din tribul zonei e cu el. E ciudat c`
to]i ace[ti oameni au reu[it s` ajung` \n acela[i timp. E ceva straniu \n asta.
– Nu e straniu. Poate c`… e sta]ia aceea radio. Magool Ransome
este un bun organizator, nu-i a[a?
Doamna Watson se \ntoarse [i o privi cu r`ceal`.
– Nu men]iona numele `sta \n prezen]a bunicului t`u, o sf`tui ea.
O s`-l \nfurii.
– Dar… \ncepu ea nedumerit`. V` trebui s` afle, nu? Bunicul va
trebui s` afle cum a fost salvat. Magool a fost cu adev`rat minunat. A
f`cut atât de multe…
– Nu [tii ce vorbe[ti, Lisa! Nimeni de la Nangardee n-a f`cut
vreodat` ceva, dac` n-a avut un motiv. Ceva de câ[tigat din asta.
Ransome \ncearc` de mult s` se amestece \n afacerile Pardalote. Pune
ceva la cale, \n folosul s`u propriu. Sunt sigur` de asta. Desigur, Old-
fella nu spune nimic. Dar a[a procedeaz` el \n orice privin]`.
– Dar…
– Nu m` contrazice, Lisa. {i nu-mi pune \ntreb`ri. F` doar ce-]i
spun. Dac` vrei s` vorbe[ti cu cineva, ar fi bine s` fie Tom. Tom este
supraveghetorul [i [tie cum e cel mai bine pentru Pardalote. Zilele
astea, Old-fella nu mai e atât de sigur pe el. Tom e demn de \ncredere.
Trebuie s` te bazezi pe el, Lisa.
Lisa fu atât de surprins`, \ncât nu [tiu ce s` r`spund`. Se f`cu
lini[te, nu se auzi decât zgomotul pe care-l f`cu \n clipa când a[ez` o
can` pe farfuria ei.
Ridic` brusc capul. De afar` se auzir` mai multe voci. Trebuia s` fie
o adev`rat` delega]ie de oameni ai stepei!
– Au sosit, spuse Lisa, uitându-se plin` de speran]` la doamna
Watson. Ar fi dat orice s` fug` afar` [i s`-[i \ntâmpine bunicul. Cumva,
[tia c` un asemenea gest i-ar fi displ`cut menajerei.
JUDEC~TORUL DE PACE 81

– V` rog, doamn` Watson, putem ie[i pe verand`? El o s` ne


a[tepte… cel pu]in pe dumneavoastr`, sunt sigur`. A[teapt` cu
ner`bdare s` bea ceaiul special preg`tit de dumneavoastr`. {i acele
pr`jituri.
Doamna Watson \[i scoase [or]ul. Lisa observ` cât de frumos era
piept`nat` menajera \n diminea]a aceea. Nici m`car o [uvi]` nelalocul
ei. Nu se rujase, dar \[i d`duse cu pu]in` pudr`.
„|ntr-adev`r, vrea s`-i fac` bunicului o primire c`lduroas`. Nu mai
pare atât de dur`. |n ciuda aparen]elor, are totu[i inim`.“
– Ai grij` ca ceaiul s` fiarb` \n continuare, spuse doamna Watson.
{i uit`-te la biscui]ii din cuptor. Am f`cut o serie nou`… Se \ndrept`
spre u[` \n timp ce vorbea, a[a c` nici ea, nici Lisa nu auzir` pa[ii. |n
dreptul u[ii se z`rir` umbrele a dou` siluete.
Mai politicos decât ziua trecut`, Magool b`tu la u[`. Apoi, o
deschise neinvitat. Se d`du la o parte, l`sând s` intre persoana care-l
\nso]ea.
– Putem intra? \ntreb` el. Nici Lisa, nici menajera nu-i r`spunser`,
fiind absorbite pe de-a-ntregul de femeia care-l \nso]ea.
Lisa se str`duia din greu s` nu fac` ochii mari. Maniera ei de a-[i
ascunde surprinderea era ca fa]a ei s` devin` ca de piatr`, asemenea
unui tablou. Era pierdut`… se gândea. Ochii ei alba[tri ca marea
erau lumino[i [i \ntreb`tori [i totu[i nu spuneau nimic… \ntrebau
doar.
– Domni[oara Imelda Bannister, spuse Magool. Doamna Watson,
menajera de la Pardalote, Imelda. Iar aceast` fat` t`cut` de la mas`
este domni[oara Lisa…
– Nu-mi spune, \l \ntrerupse Imelda. Las`-m` s` m` gândesc…!
A[a cum spusese Marjory Dean, era r`pitor de frumoas`, \ntr-un
stil potrivit stepei. Purta o c`ma[` superb` simpl`, dar croit` perfect,
de culoarea nisipului [i pantaloni kaki. Pe p`rul castaniu [i str`lucitor
st`tea o p`l`rie de cowboy \ntr-o versiune modern`. Avea fa]a oval`,
de un bronz sidefat, [i luminat` datorit` zâmbetului profesional. Ochii
ei erau ame]itori, de culoarea alunei.
Inima Lisei se opri. De ce se deranjase s`-[i fac` piept`n`tura aceea
[i s`-[i aplice modestul machiaj?
82 LUCY WALKER

– Nu-mi spune, Jim…, \l implor` din nou Imelda, f`când un gest


din mân`. Este…? Las`-m` s` v`d. Ce-au spus despre ea? O s`-mi
amintesc \ndat`.
Lisa st`tea pur [i simplu [i se uita.
– Draga mea fat`, spuse Imelda, ca [i cum ar fi consolat un copil.
La ce Dumnezeu te ui]i? Nu sunt o fantasm`, s` [tii. E[ti destul de
interesat` de mine, nu-i a[a?
Doamna Watson ie[i dispre]uitoare pe verand`. Era evident c` nu
aproba compania. Se dusese s`-l \ntâmpine de una singur` pe b`trân.
Nepoata lui nu era dorit` \n momentul acela.
– |mi pare r`u, spuse Lisa. O frac]iune de secund`, ochii ei p`rur`
pierdu]i. |n afara lui Magool, care deschisese u[a pentru doamna
Watson, nu p`rea s` deranjeze pe nimeni faptul c` menajera plecase
f`r` s` le spun` ceva musafirilor.
Imelda se a[ez` la mas` cu familiaritate, dar totu[i gra]ios. Se
sim]ea ca acas`. Lisa a[tepta ca Magool s` spun` sau s` fac` ceva.
– Ei bine, iat`-ne, Lisa, spuse el, aproape prea familiar ca s` fie
adev`rat. Ai cunoscut-o pe Imelda, nu? Imelda Bannister? A venit la
spital la Finch's Creek [i le-a cunoscut pe toate asistentele…
– Nu, spuse \ncet Lisa. Trebuie s` fi fost plecat`.
Frumoasele sprâncene ale Imeldei se ridicar`.
Plecat`? \ntreb` ea ne\ncrez`toare. Unde te-ai fi putut duce, la
Finch's Creek?
La plimbare, a[ \ndr`zni s` spun, suger` Magool, privind-o pe Lisa
cu acel zâmbet amuzat. Ea este Lisa de la Pardalote, Imelda – dac` asta
\ncercai s`-]i aduci aminte. Este foarte pasionat` de plimb`ri. Nu se
afl` la ferm` decât de foarte pu]in timp, dar sunt convins c` deja s-a
plimbat \n estul, sudul, nordul v`ii, ca [i \n vest…
Subliniase cuvântul „vest“, iar Lisa sesizase. Dar nu avea de unde
s` [tie… sau era posibil?
Ochii ei lansar` \ntrebarea, \ns` el era ocupat s` caute tutunul [i
foi]a pentru ]ig`ri. Nu se mai uita nici la subiectul remarcelor sale
batjocoritoare, nici la Imelda.
Privirea Lisei reveni asupra Imeldei. Musafira luase lene[` un
biscuit de pe farfurie [i-l ron]`ia.
JUDEC~TORUL DE PACE 83

„Aceasta este buc`t`ria doamnei Watson“, ar fi vrut Lisa s`-i spun`.


„Ai grij` cum te por]i!“
– Cerule! exclam` Imelda \ntre dou` \nghi]ituri. De ce trebuie s`
te ui]i \n felul `sta?! Sunt doar un musafir obi[nuit, [tii? |ntotdeauna e
pl`cut s` vizitezi [i alte ferme izolate. Nu-i a[a, Jim, dragule? Se uit` \n
sus, la Jim, \ntr-un fel foarte prietenos. Are un mulaj pe fa]`, sau ceva
\n genul `sta, Jim? |i e greu s` vorbeasc`? E destul de dr`gu]`, [tii?
Lisa avea \nf`]i[area aceea a unui tablou, dar nu-[i d`dea seama.
Ridicându-[i capul de la ritualul de r`sucire a ]ig`rii, Magool o observ`
cu interes.
– Nu este un mulaj, r`spunse Lisa \n locul lui, cu destul` blânde]e.
Câteodat`, râd. {i am [i plâns uneori… destul de mult. Presupun c`
atunci mu[chii mei trebuie s` fi lucrat.
– Bravo ]ie, râse Imelda. Se \ntoarse spre Magool. Mi-am amintit!
spuse ea \ncântat`. Acum [tiu. Aceasta e fata pe care n-a venit nimeni
s-o ia de la Finch's Creek. Cerule!
Magool umezi foi]a de ]igar`, trecând-o \ncet prin dreptul buzelor.
Se uit` la Lisa [i zâmbi cu adev`rat, aproape ca un conspirator. Doar
c` nu putea fi.
Un zâmbet glacial, abia z`rit, ap`ru drept r`spuns.
Evident, pân` la urm`, cineva a venit dup` ea, spuse el. Lisa, doar
n-ai f`cut din \ntâmplare o plimbare pân` aici, nu? {tiu c` te pricepi la
escalad`ri…
B`rbia Lisei se ridic` scurt. Mândria ei, deja r`nit` de cuvintele
Imeldei, \i veni cu promptitudine \n ajutor.
N-am f`cut nici o plimbare, domnule Ransome, spuse ea cu
gravitate, cu acee[i expresie ca de piatr`. Bunicul a venit s` m` ia de
la Finch's Creek. |ntotdeauna am fost sigur` c` o s` fac` asta… când
va [ti exact unde m` aflu.
Dumnezeule, Jim! exclam` Imelda. Sun` ca un text dintr-o carte,
sau ceva de genul `sta!
Ochii Lisei se \ntoarser` asupra Imeldei. Cât de perfect era
\mbr`cat`, chiar [i pentru regiunea aceea de step`! Hainele erau mai
mult decât potrivite. Fa]a ei avea un bronz str`lucitor, iar culoarea din
obrajii ei era natural`. P`rul care se z`rea sub p`l`ria modern` era de
84 LUCY WALKER

un castaniu-ro[cat str`lucitor. Nu tocmai natural. Dar toat` lumea


f`cea câte ceva ca s` aib` p`rul str`lucitor. Lisa \i iert` Imeldei acel
artificiu, dar nu [i vorbele „fata pe care n-a venit nimeni s-o ia“. O
r`niser` profund.
Imelda se uit` din nou la Lisa cu un soi de curiozitate amuzat`.
Râse.
– Chiar pare de pe alt` lume, Jim. Destul de naiv`, dar dulce. Nu
cumva a venit de la vreun orfelinat?
– A[a e, Lisa? \ntreb` el, cu acela[i zâmbet. Lisa crezu, sau vis`, c`
\n el era promisiunea unui ajutor. Totu[i…?
Ei bine! Oricum, era un vis frumos.
Cl`tin` din cap atât de u[or, \ncât numai Magool Ransome observ`
c` alunga o fantezie sâcâitoare.
– Nu, spuse ea cu voce tare. }i-am spus exact cine sunt, când erai
pacient la Finch's Creek, domnule Ransome. Atunci, tu erai cel care
punea \ntreb`rile.
– Ai dreptate. |mi aduc aminte clar! Ai fost profesoar` la o
gr`dini]`! Asta e! Am dreptate, nu-i a[a?
– Nu, spuse \ncet Lisa. Puteau juca jocul acela \n doi, se gândi ea.
Era \nc` o dat` pacientul cel \nd`r`tnic. Da data asta, \i erau bandajate
inima [i mintea, nu ochii.
– Am fost ajutor la o gr`dini]`. Decupam ilustra]ii pentru copii. M`
jucam cu ei; \n general, ajutam s` fie amuza]i. A[a cum se face [i
pentru pacien]i, \n unele spitale…
– Bravo, Lisa, râse Magool. Am cerut-o, nu-i a[a?
– Cu siguran]`, Jim drag`. Ai meritat-o! spuse Imelda. Biscui]ii
ace[tia sunt delicio[i. Se sup`r` cineva dac` mai iau unul? Desigur,
sunt \ngrozitori pentru siluet`…
– Te rog, mai ia unul, spuse Lisa. Voi preg`ti [i ceai.
– Po]i g`ti la fel de bine cum ar`]i, nu-i a[a? Imelda se uit` cu
sprâncenele ridicate la cealalt` fat`.
– Da. Dar biscui]ii [i pr`jiturile acelea sunt f`cute de doamna
Watson. Oh! Dumnezeule…! Zbur` lâng` cuptor, lu` o cârp` [i
deschise u[a. Scoase o tav` cu biscui]i ar[i [i se uit` la ei ca [i cum i-ar
fi venit s` plâng`. Doamna Watson n-o s` mi-o ierte niciodat`…
JUDEC~TORUL DE PACE 85

– F` al]ii, o sf`tui Imelda. Draga mea, pocita aceea n-o s` se


\ntoarc` prea curând, dac` s-a dus s` se al`ture alaiului de bun venit.
Apropo, ce se \ntâmpl` cu ea? Nu s-a str`duit deloc s` fie amabil`. Jim!
Stai jos. M` \ngrijoreaz` când faci umbr` peste um`rul meu. {tii c`
sunt supersti]ioas`…
Chiar dac` auzise, Magool nu-i r`spunse. Se duse lâng` Lisa [i-i lu`
tava din mâini.
Arunc eu astea afar`, spuse el. {i la naiba cu f`cutul altora! Doama
Watson va fi atât de agitat` [i de alrmat` când se va \ntoarce cu bunicul
t`u, \ncât biscui]ii, proaspe]i sau ar[i, n-au s-o mai intereseze.
Mul]umesc, spuse Lisa recunosc`toare. Cred c` ar fi bine s` umplu
ceainicul mai \ntâi. Bunicul meu ar crede c` ospitalitatea de la
Pardalote ar fi foarte s`r`c`cioas`, dac` nu v-a[ oferi nimic r`coritor.
Imelda se ridic`.
Mul]umesc, dar nu. F`r` ceai. N-am venit decât s`-i dau un mesaj
lui Jim. N-are nici o leg`tur` cu b`trânul, pierdut sau g`sit. Un mesaj
foarte personal! De asta mi-am permis s` intervin. E[ti prea tân`r` s`
\n]elegi c` mesajele personale se \nmâneaz`, \n general, pe loc, Lisa?
Lisa cl`tin` din cap. |[i imagina c` acea c`ma[` pe care pe vremuri
o purtase la [coal` [i pantalonii scur]i o f`ceau s` arate mai tân`r`
decât era. |n felul ei amuzat [i protector, Imelda \i vorbea totu[i de
sus.
|n]eleg, spuse ea.
Atunci, nu-i men]iona b`trânului despre vizita mea. Doar dac` nu
cumva draga de menajer` ajunge \nainte. E ca un animal de cas`. Ei
bine, eu voi pleca. Voi discuta cu Jim afar`, cu sau f`r` tava de biscui]i
ar[i.
Fluturând din mân` [i zâmbind, ie[i pe verand`. {i plecar`.
Nu pentru prima oar` \n diminea]a aceea, Lisa r`mase pe loc [i
inspir` adânc. Apoi expir` u[or.
G`l`gia f`cut` de oamenii stepei se \nte]i brusc.
„Bunicul sose[te acum!“, se gândi Lisa. |[i ap`s` cu mâinile obrajii.
„|ngerule P`zitor, te rog, f` s` fie \ncântat s` m` vad`. {i \]i mul]umesc,
Magool – Jim, pe scurt – pentru c` ai scos biscui]ii ar[i [i i-ai ascuns.“
Capitolul 6
Lisa ie[i pe verand`. La o dep`rtare de 100 de yarzi era un cerc de
oameni care o uimi. Uit` de Imelda. Oare de unde veniser` cu to]ii?!
Pardalote fusese un loc pustiu.
O mul]ime de aborigeni, b`rba]i, femei [i copii, st`teau la umbra
unui copac. Lâng` ei, trei fermieri [i un aborigen coborau o targ`.
Doamna Watson [i Magool Ransome, acum [i Imelda, se oprir`
deasupra siluetei care st`tea proptit` de perna de r`murele [i frunze.
To]i, [i cei de la umbra copacului [i cei din jurul b`trânului, vorbeau
plini de exaltare.
Lisa tânjea s` sar` de pe verand` [i s` alerge la ei. Olds-fella era
bunicul ei. Dac` \i apar]inea cuiva, aceea era ea. Totu[i, se temea s`
n-o supere pe doamna Watson \ncât s` i[te un conflict irevocabil.
Decise f`r` tragere de inim` c` atitudinea posesiv` a menajerei fa]` de
tot ce ]inea de Pardalote era \ndrept`]it`. Era c`minul ei, [i \l
\ntre]inuse pentru b`trân ani \ntregi. Lisa era str`ina.
„Deci [i Imelda e acolo! De ce ar fi ea, iar eu nu?!“
Dar degeaba se gândea la asta. Dac` ar fi fost genul Imeldei, n-ar fi
stat pironit` pe verand`, ca o p`pu[` de cear`!
JUDEC~TORUL DE PACE 87

Magool Ransome \ntoarse capul [i se uit` spre cas`. Se desprinse


din grup [i veni spre Lisa. |n afar` de \n`l]imea [i de bronzul s`u,
zâmbetul lui abia schi]at era lucrul cel mai vizibil pe m`sur` ce se
apropia.
– Totul e \n regul`, Lisa, spuse el. Old-fella are o min` s`n`toas`,
iar vocabularul lui frizeaz` grotescul. Acum e[ti lini[tit`?
– Da. Mul]umesc pentru c` ai venit s`-mi spui. A[ vrea s` merg [i
eu la el, dar… ei bine, nu sunt sigur`…
– |l d`d`cesc deja prea mul]i oameni? Aerele de proprietar` ale
doamnei Watson? Ai dreptate. |n afar` de asta… Se opri [i se uit` un
minut la ea. Sunt sigur c` cea mai bun` primire pe care i-o po]i face e
s` te vad` a[teptându-l r`bd`toare aici, Lisa, spuse el pe nea[teptate.
Se uit` \n dep`rtare, \ncruntându-se.
– Presupun c` doctorul o s` [tie de ce bunicul s-a a[ezat [i nu se
mai ridic`. Trebuie s` existe un motiv, nu-i a[a?
– Desigur c` o s` [tie, spuse el. E obi[nuit cu ciud`]eniile
oamenilor din step`. Bunicul t`u a fost a[a de când l-am cunoscut. Pe
vremea aceea eram un pu[ti care se c`]`ra \n copaci. Este un om
independent, care ac]ioneaz` dup` propiile lui legi… Se \ntrerupse.
|mi pare r`u, Lisa, spuse el dup` un moment de ezitare, retrag toate
criticile. Po]i considera c` nu le-am f`cut?
– Sigur c` da.
– Vorbind despre c`]`rat \n pomi [i despre doctorii de la
Ambulan]a Aerian`… Magool privi \n josul v`ii, iat` c` vine.
Lisa \[i umbri ochii. Trei indivizi se \ndreptau spre cas`, fiecare
l`sând \n urma sa câte un nor de praf. Magool se uit` din nou la Lisa.
F`cuse o mi[care ca [i cum ar fi vrut s` coboare de pe verand`, dar el
cl`tin` din cap.
– Nu, spuse el. A[teapt` aici, Lisa. E mai bine a[a. Cred c` [tii asta.
– Da, r`spunse ea f`r` tragere de inim`. Cred c` [tiu.
B`rba]ii ridicaser` targa b`trânului. |l aduceau \n cas`. Sem`na cu
un mar[ triumfal. Aborigenii p`r`sir` umbra copacului [i se al`turar`
alaiului. Imelda mergea spre ma[ina ei. Era pr`fuit`, dar \nc`
str`lucitoare. Pe capot` se z`rea o anten`, desigur, radioul ei.
88 LUCY WALKER

Cei care-l purtau pe Old-fella ajunser` la marginea verandei.


Printre cei care ]ineau targa, Lisa z`ri fa]a b`trânului. Avea o min`
palid`, pu]in cenu[ie. |n spatele grupului, obosit [i impun`tor, venea
Sept, câinele lui.
Toat` lumea amu]i. |n felul lor telepatic, caracteristic stepei,
fiecare [tia c` aceasta era o ceremonie special`. Fata de pe verand`, cu
fa]a ei frumoas` [i lini[tit` [i cu ochii aten]i, era nepoata lui Old-fella.
Era sângele lui. Oare avea s` se arate \ncântat s-o vad`? Se stinsese \n
sfâr[it vechea vrajb` dintre el [i fiica lui, mama Lisei?
P`ru c` toat` lumea \[i ]ine respira]ia, \n timp ce bolnavul [i tân`ra
fat` se privir`. Amândoi uitaser` c` nu erau singuri.
Câinele st`tea nemi[cat, cu urechile ciulite. Doamna Watson
urm`rea [i ea scena. Nimeni nu putea citi expresia din ochii ei.
– Bunicule? \ncepu Lisa. Vocea ei, \ntotdeauna blând`, cu greu se
putea auzi.
Old-fella se uit` \n continuare la ea, cu buzele strânse, cu ochii
distan]i, ca prima oar` când se v`zuser`, la Finch's Creek. Apoi, destul
de brusc, i se \ntâmpl` ceva. Trecuse un nor prin fa]a soarelui, sau
fusese o umbr` \n ochii lui? Fermierii st`teau ca \mpietri]i. Aborigenii
inspirar` din nou, aproape la unison. Ochii lor mari [i negri se uitau
plini de speran]` când la b`trân, când la Lisa.
Umbra din ochii bunicului disp`ru [i \n locul ei lic`ri o lumin`.
Buzele i se zb`teau s` zâmbeasc`. Lisa cobor\ de pe verand` [i se
apropie de el. El ridic` o mân`. Lisa o prinse [i o strânse cu putere.
Avea lacrimi \n ochi. |ntre mâinile lor strânse se spuser` mii de lucruri.
Aborigenii [i Sept [tiau acele lucruri. Fe]ele se destinser` spontan \n
zâmbete satisf`cute; cei mai \n vârst` \[i \ncuviin]au unii altora,
atot[tiutori. Sept d`du din coad` [i se a[ez` s`-[i scarpine urechea.
Ridicându-[i privirea, Lisa \ntâlni ochii doamnei Watson, de dincolo de
targ`.
F`r` vreun cuvânt, \ncheiar` un armisti]iu, cel pu]in temporar.
– Doamna Watson a organizat o primire grandioas` pentru tine,
bunicule, spuse Lisa. N-am mai v`zut vreodat` astfel de biscui]i [i
pr`jituri. Avem [i smântân` [i cea mai bun` friptur`. Tom le-a trimis.
JUDEC~TORUL DE PACE 89

– |ntotdeauna te-ai gândit la stomac, nu-i a[a, Lisa? morm`i


b`trânul. Ei bine, intr` [i \ncepe s` pui masa. N-am mâncat de dou`
zile. Ai grij` s`-l hr`ne[ti [i pe Sept.
Chiar [i fermierii ar`tau surprin[i. B`trânul nu explodase pe loc [i,
mai important, era interesat de mâncare. Trebuia s` se simt` mai bine.
Lisa f`cu ce i se spusese [i intr` \n cas`. Era lini[tit` pentru c` era
sigur` c` bunicul ei \i comunicase o \n]elegere. |ntre ei nu avea s` fie
nici un r`zboi, \n nici un caz unul pentru spa]iul de respirat. Era
recunosc`tor c` nu-[i frânsese mâinile, n`pustindu-se asupra lui cu
\ntreb`ri despre boli [i despre s`n`tate. Lisa [tia din instinct c`
mândria bunicului ei \n privin]a s`n`t`]ii avusese de suferit. Pentru un
om \n vârst`, s` fie adus acas` pe o targ` fusese un lucru absolut lipsit
de demnitate.
Dup` ce Imelda plecase, spunându-i acele lucruri importante,
Magool Ransome se \ntoarse [i intr` \n sufragerie cu doctorul
Anderson. Apoi, se \nchiser` amândoi \mpreun` cu pacientul, \n
camera b`trânului.
F`r` s`-[i spun` vreun cuvânt, Doamna Watson [i Lisa \ncepur` s`
\mpart` oaspe]ilor mâncare.
Parc` ironic, atmosfera de la Pardalote p`rea festiv`. |n ciuda
faptului c` st`pânul s`u fusese adus acas` \n condi]ii de urgen]`.
Lisa vedea altfel lucrurile. |l aduseser` \n via]`!
Era atât de ocupat` s` \mpart` farfurii [i s` reumple c`ni, s`-[i fac`
loc prin norii de fum de ]igar`, \ncât nu avu timp s` se \ntrebe ce se
petrecea \n spatele u[ii \nchise din cap`tul culoarului. Intuitiv, \[i
pusese toat` \ncrederea \n \n]elepciunea oamenilor stepei. Ei [tiau
totul. De data asta, n-avea nici o leg`tur` cu semnalele de fum. Erau
veseli, vorb`re]i [i ferici]i, a[a c` totul trebuia s` fie \n regul` cu b`trânul.
{i Sept ar fi [tiut dac` ar fi fost vreun pericol. Se culcase f`r` nici o
grij` cu nasul \ntre labele din fa]`.
Dup` ce terminar` de mâncat, fermierii ie[ir` pe verand`.
Lisa r`mase singur` cu doamna Watson \n buc`t`rie. |[i dorea
foarte mult s`-i spun` ceva femeii mai \n vârst`, dar aceasta se
\nchisese din nou \n cochilia ei [i nici m`car nu se uita \n direc]ia Lisei.
Pu]in mai târziu, Magool Ransome intr` \n buc`t`rie.
90 LUCY WALKER

– Totul e bine, spuse el scurt. Old-fella a ame]it. Se pare c` are o


fobie \n privin]a ame]elilor. Doctorul Anderson a spus c` \nregistr`rile
de la spital arat` c` tat`l lui a murit din cauza unui atac declan[at de
o ame]eal` acut`. Magool se uit` de la Lisa la fa]a doamnei Watson,
apoi din nou la Lisa. Bunicul t`u nu prezint` o tensiune \ngrijor`toare.
Este doar pu]in deasupra nivelului normal. Doctorul spune c` va
trebui ]inut sub observa]ie o vreme. De fapt, a f`cut un atac de panic`.
Cred c` ar fi bine s` te duci s` vorbe[ti cu doctorul Anderson. |]i va da
el instruc]iunile.
Lisa porni spre u[`, apoi se opri. Se \ntoarse [i v`zu c` doamna
Watson se albise la fa]`. Ochii ei negri aproape c` str`luceau de furie,
nu de team`. |[i scoase [or]ul. Era de competen]a ei s` discute cu
doctorul tratamentul lui Old-fella! Chipul ei spunea asta.
– Duce]i-v` dumneavoastr`, doamn` Watson, spuse \ncet Lisa. |l
cunoa[te]i pe bunicul mai bine decât mine. Ave]i mai mult`
experien]`…
|nainte s` termine de vorbit, doamna Watson azvârli [or]ul pe
sp`tarul unui scaun [i disp`ru pe u[`. |n buc`t`rie se l`s` t`cerea.
– De ce ai f`cut asta, Lisa? \ntreb` curios Magool. |n momentul
acesta, bunicul t`u are nevoie de prieteni [i de rude. Tu \ntruchipezi
totul \ntr-o singur` persoan`. |n ciuda fa]adei, este un om b`trân
foarte speriat.
– A cerut s` vin eu? Special? Ochii ei de un albastru \nchis p`reau
f`r` fund. Fa]a ei era lini[tit`, r`bd`toare [i ascult`toare.
– Nu, spuse el, cânt`rindu-[i fiecare cuvânt. N-a cerut pe nimeni.
Nu este genul de om care s` cear` vreunei fiin]e s` fac` ceva pentru
el. {tii asta? Nu \nseamn` c` nu are nici o nevoie [i nici un sentiment.
Este foarte \nc`p`]ânat, atât. Cel care a cerut s` vii tu, din moment ce
e[ti rud`, a fost doctorul Anderson.
– Doamna Watson va urma \ndeaproape instruc]iunile doctorului,
spuse Lisa f`r` nici un fel de intona]ie. A[a e ea. Totul este f`cut ca la
carte. E o perfec]ionist` \n privin]a lucrurilor practice.
JUDEC~TORUL DE PACE 91

– Crezi c` va fi mai bun` pentru Old-fella decât tine, nepoata lui?


– Da.
– |n]eleg. Te superi dac`-i duc doctorului Anderson ceva de
mâncare? A \ntâmpinat greut`]i ca s` ajung` aici. A fost o aterizare
dificil`. Mai adaug` [i faptul c` munce[te din greu s`-l ]in` pe b`trân
disciplinat. Magool se uit` la Lisa. Nu e deloc o treab` u[oar`…,
\ncheie el. Nu reac]ioneaz` bine când vine vorba s` fac` ce i se spune.
– Am s` fac ceai proasp`t, spuse Lisa, evitând ochii lui. Cum putea
s` explice drepturile doamnei Watson? Am f`cut mai devreme [i câteva
sandvi[uri pentru doctor.
– Deci \ntre timp ai f`cut ceva folositor? Era mai mult o afirma]ie
decât o \ntrebare. Lisa era cu spatele la el, punând frunze \n ceainic.
Mâinile ei r`maser` nemi[cate un minut lung.
– Da, spuse ea. Nu avu curajul s`-i spun` c` [i doamna Watson
avea propriile ei sentimente [i drepturi. Cuvântul chinezesc pentru
„r`zboi“ era o pictogram` cu dou` femei \n buc`t`rie.
– M` scuzi câteva minute, Lisa? Trebuie s` verific ceva la sta]ia
radio. Dac` Imelda poate primi un telefon, voi [ti cât de departe a
ajuns. A plecat destul de brusc. Vroiam s-o v`d pentru ceva foarte
important. Trebuia s`-mi dea r`spunsul \ntr-o chestiune de foarte
mare importan]` pentru mine.
– Poate c` nu [tia c` era important…, spuse Lisa, inten]ionând
s`-i g`seasc` o scuz` amabil` Imeldei.
– Oh, ba da, Lisa. Se mi[case ca [i când ar fi vrut s` mearg` la u[`.
Intui]ia feminin` func]ioneaz` de fiecare dat` când doi oameni se
gândesc la o aventur` obi[nuit`. Crezi \n intui]ia feminin`?
Lisa se \ntoarse. Magool se oprise, ca [i cum ar fi deliberat.
Devenise \ngândurat.
– Da, spuse ea. Cred. Probabil [i Imelda crede.
– A[a am zis [i eu. Câteodat`, Imelda poate fi foarte obositoare. M`
tem c` Old-fella a c`zut din gra]ie \ntr-un moment nepotrivit pentru
mine. Trebuie s` plec. M` voi \ntoarce mai târziu ca s` v` ajut.
92 LUCY WALKER

Ajungând \n acela[i timp \n dreptul u[ii de la buc`t`rie, doamna


Watson nimeri fa]` \n fa]` cu Magool. Str`lucea de satisfac]ie [i se
\mp`unase cu un aer important. Era o cu totul alt` persoan`. Lisa sim]i
o urm` de invidie. De fapt, \i venea s` plâng`. Old-fella \i apar]inea
doamnei Watson, \n timp ce ea, nepoata lui, era prizonier` \n
buc`t`rie, ocupându-se de rutina preg`tirii ceaiului. Magool \i
apar]inea Imeldei. Trebuia s` alerge la ea ca s` clarifice acea „aventur`
obi[nuit`“? Ce putea fi mai obi[nuit decât dragostea [i c`s`toria? Asta
trebuia s` fie. Petreceau atât de mult timp \mpreun`! Era atât de
evident c` \ntre ei era ceva! Toat` lumea apar]inea cuiva. Oh, ei bine!
Visul cu ochii deschi[i al Lisei fusese spulberat ca un balon de s`pun.
Din vina ei, pentru c` era atât de naiv`! Doamna Watson avusese grij`
de b`trân ani de-a rândul. Cât despre Magool, trebuia s` recunoasc`,
Imelda era absolut ame]itoare.
– Totul e \n regul`? \ntreb` Magool.
– Da, mul]umesc. Am venit s`-i preg`tesc lui Old-fella un ceai
special. |i place \ntr-un anumit fel. Nici prea tare, nici prea slab [i cu
o pic`tur` de mu[tar.
– Sunt sigur c` o s` i-l face]i perfect, spuse sec Magool. Acum, dac`
nu v` sup`ra]i, trebuie s` m` ocup de ni[te afaceri urgente. Nimic \n
leg`tur` cu Old-fella, v` asigur. E o chestiune personal`.
Afar` se auzir` pa[i traversând veranda. |n cadrul u[ii se ivi unul
dintre fermierii care-l aduseser` pe b`trân.
– Am un mesaj pentru tine, [efule. Manierele lui p`reau prea
\ndr`zne]e. Domni[oara Bannister a spus s` v` anun] c` a luat cu ea la
Nangardee doi dintre oamenii no[tri [i c` v` vede]i acolo. Curând,
sper` ea. Cel pu]in a[a mi-a spus. Se opri [i zâmbi mali]ios. Se pare c`
are ceva personal de discutat cu tine [i nu poate prin sta]ia de emisie-
recep]ie. A spus c` e dispus` s` a[tepte pân` când termini treaba aici.
V`zând expresia lui Magool, zâmbetul \i pieri, sim]indu-se dintr-o dat`
stânjenit. Magool \l fixa cu o privire ca de ghea]`.
JUDEC~TORUL DE PACE 93

– Doamn` Watson! spuse fermierul, \ntr-o \ncercare nereu[it` de


a-[i masca remarcele lipsite de tact. Ve]i fi bucuroas` s` auzi]i c` Tom
se \ndreapt` spre cas`. A[a mi-a spus Jabberdee. Se pare c` Tom a aflat
ve[tile [i va ajunge curând. Cred c` Jabberdee [i oamenii lui vor pleca.
Tom n-o s` fie prea fericit s`-i vad` doftoricind pe teritoriul lui…
Expresia de pe chipul lui Magool deveni de nedescifrat.
Fermierul nu reu[ise s` se revan[eze, dar se str`duise. Doamna
Watson decise c` era momentul s` pun` piciorul \n prag cu „str`inii“
de la Nangardee.
– Vezi, domnule Ransome? spuse ea, ar`tând mul]umit` de sine.
Mai bine ai fi \nso]it-o pe domni[oara Bannister. Pare s` aib` preten]ii
serioase de la tine. E[ti de acord, Lisa, nu?
|ncremenit` \n acela[i loc, \n fa]a sobei, Lisa nu [tiu ce s` spun`.
Doamna Watson v`zu nedumerirea ei [i rupse tot ea t`cerea.
– Mul]umim pentru ajutorul t`u, domnule Ransome. Nu te mai
re]inem din treburile tale. Avem nevoie de un b`rbat \n cas`, desigur,
dar Lisa [i cu mine \l vom avea pe Tom, acum. Am sperat s` vin`. Lisa
l-a a[teptat \n buc`t`rie, pentru orice eventualitate. Nu-i a[a, Lisa?
Lisa era uluit`. Toate astea erau nout`]i pentru ea. Se uita când la
unul, când la cel`lalt. Pe fa]a doamnei Watson se \ntip`rise un aer
victorios; chipul lui Magool era ilizibil.
– Voi fi foarte bucuroas` s`-l v`d acas` pe Tom, spuse ea \n cele
din urm`. Avem nevoie de el. O s` te scuteasc` pe tine, Magool… |i
pieri glasul. Ar fi vrut s` spun` altceva, c`ci inima ei sim]ea altfel. Dar
cuvintele doamnei Watson [i implica]iile lor o reduceau la t`cere. De
fapt, n-o mai auzise pân` atunci pe doamna Watson spunând o fraz`
atât de elaborat`. {i oricum, ce importan]` mai avea? S`-l a[tepte pe
Tom era mai bine decât s` nu a[tepte pe nimeni. Tom era bun. Asta
\nsemna ceva.
– Mul]umesc, Magool, pentru tot ce-ai f`cut…, bâigui ea,
privindu-l. Te rog… Ai spus c` ai vrea \nc` o can` de ceai? Nu vrei s`
a[tep]i? Am s`-l fac repede [i n-o s` te re]in mult. Promit…
94 LUCY WALKER

– Nu-]i face griji, Lisa, spuse Magool, u[or ironic. Se \ntoarse la


mas`. Acum, c` m` gândesc mai bine, Nangardee o s` fie tot acolo [i
peste o or`. Cu siguran]`, am s` beau un ceai. Doamn` Watson,
crede]i c` doctorul Anderson o s` se supere dac`-[i \mparte
sandvi[urile cu mine?
– Probabil c` nu. Fusese luat` prin surprindere de schimbarea de
atitudine [i de inten]ie a lui Magool.
– Ca [i ceaiul pe care numai dumneavoastr` \l pute]i prepara ca
s`-i face]i lui Old-fella pe plac, continu` el cu fermitate, reu[ind totu[i
s` insinueze c` „punea ceva la cale“. Cred c` sandvi[urile acelea au o
savoare deosebit`. E doar o b`nuial`…
Doamna Watson era total derutat`. |[i studie suspicioas`
musafirul.
Te rog, serve[te ceaiul [i prânzul, spuse ea scurt. Nu uita de
mesajul domni[oarei Bannister, nu c` ar fi posibil. Mi s-a spus c`
ocup` un loc special \n schema ta de afaceri.
Destul de corect. Informatorul t`u are dreptate. Cât timp fierbe
ceaiul, m` duc s` transmit un mesaj. Desigur, codificat. |mi place
ceaiul fierbinte, tare [i f`r` zah`r, Lisa. Se \ndrept` din nou spre u[`,
apoi se opri.
Apropo, doamn` Watson, ad`ug` el, \n cazul \n care v` face]i griji
pentru confortul lui Tom, \mi voi muta calul din drumul s`u. Propabil
c` l-am priponit chiar pe locul lui. P`mântul pare s` fi fost cam
b`t`torit \n ultima vreme. Nu poate fi vorba de Challenger, a[a c`
presupun c` trebuie s` fie datorit` vizitelor dese f`cute de Tom \n
timpul \nsemnatului?
Se \ntoarse spre fermierul care st`tea sprijinit de clan]a u[ii,
fascinat de ultimele cinci minute ale conversa]iei.
– Sam! spuse t`ios Magool. Fermierul \[i \ndrept` ]inuta [i plecar`
\mpreun`.
Departe, \n josul v`ii, un nor de praf care se ridica \n urma unui
c`l`re] singuratic vestea c` Tom Watson se \ntorcea acas`. C`l`rea
lini[tit, f`r` s` se gr`beasc`, aproape la pas.
JUDEC~TORUL DE PACE 95

Acas` \l a[tepta o fat`, iar b`trânul era imobilizat la pat! Nu avea de


ce s` fie prea ner`bd`tor. Avea suficient timp la dispozi]ie. Nu credea
\n for]atul norocului. |nv`]ase to]i caii pe care-i c`l`rise s` mearg`
\ncet. La fel proceda [i cu vitele, când se apropiau de ap`. F`r`
ambuscade, f`r` \nc`ier`ri de coarne.
Iar Lisa era o fat` atât de frumoas`!

***

U[a camerei lui Old-fella era \ntredeschis` [i Lisa o \mpinse u[or,


de team` s` nu-l trezeasc`, dac` dormea. Din pat, el urm`ri cum se
deschide u[a milimetru cu milimetru. Fa]a lui era \n umbr`, a[a c` Lisa
nu v`zu c` \n clipa \n care \i z`ri chipul blând [i prietenos, mai \ntâi \i
lic`rir` ochii, apoi \i \nchise deliberat pe jum`tate.
– Bunicule?
– Ei bine, intr`, dac` tot ai venit. Nu fi atât de \nceat`. |nchide u[a
dup` tine. Mama ta nu te-a \nv`]at s` \nchizi u[a când intri \n camera
unui bolnav?
– Nu [i pe c`lduri tropicale, bunicule, spuse ea venind al`turi de
el. |n afar` de asta, s` [tii c` nu e[ti foarte bolnav. Chiar deloc, dac` ai
grij`. A[a a spus doctorul Anderson. La fel [i aborigenii din est de
Pardalote. Ei [tiu, nu-i a[a?
Ochii lui se aprinser` din nou.
– Aborigenii au spus c` nu sunt prea bolnav, nu? A[! Ei bine, ei
trebuie s` [tie. Niciodat` n-am [tiut ceva ce ei s` nu [tie deja. Voi
discuta serios cu ei când o s` m` ridic din patul `sta [i când o s` scap
din mâinile b`trânei mame Watson.
– }ine foarte mult la tine, bunicule. De fapt, n-am venit mai
devreme la tine pentru c` [tiam c` vroia s` fie prima care s` aib` grij`
de tine. Era nelini[tit`, [tii? Se a[ez` pe marginea patului [i se aplec`
s`-i aranjeze cear[aful pân` sub b`rbie.
96 LUCY WALKER

– Nu te agita pe lâng` mine, feti]o, spuse ar]`gos b`trânul.


Presupun c` ai \nv`]at abera]iile astea la spital…
– Da. {i cum s` fac un fotoliu din perne. E mult mai confortabil
decât s` stai \ntins cu dou` perne sub cap. Vrei s`-]i ar`t?
Nu a[tept` permisiunea lui. Se ridic` \n picioare, c`utând din
priviri mai multe perne. Old-fella o urm`ri \n t`cere, ochii lui ageri [i
stin[i m`surând fiecare detaliu al \nf`]i[`rii ei. Chipul, p`rul, trupul ei
tân`r [i suplu. P`rea atât de determinat`.
– Exact ca mama ta, spuse el caustic. Trebuie s` fie ca tine. Nu-i
a[a?
– Dac` e vorba de confortul t`u, da. Scuz`-m` un minut. Cred c`
[tiu de unde pot lua mai multe perne.
– Plute[te ca un fulg… bolborosi el moroc`nos, f`r` s` se adreseze
cuiva anume. La fel ca mama ei. {i ca mama mamei ei… Se \ntrerupse,
apoi ad`ug`, ca [i cum ar fi fost obligat s` continue [irul de
dezaprob`ri. E mult mai bine decât când se fâ]âie pe aici femeia aceea,
Watson, sau când Tom trosne[te \ncoace [i-ncolo pe culoare, la orice
or` din zi [i din noapte.
Totu[i, aceste ultime reflec]ii nu fuseser` spuse, \n mintea lui, nici
cu furie, nici cu antipatie. |n inima lui se ascundea o recuno[tin]`
timid`, dar \n acela[i timp prea mult` \nc`p`]ânare [i mândrie ca s`
admit` asta. Ei bine, cel pu]in, nu cu voce tare. Nu vroia s` aud`
despre astfel de virtu]i pe care le avea sau nu.
|ntotdeauna fusese a[a [i a[a avea s` fie pân` la sfâr[it.
Luând pernele din dulapul de pe hol, Lisa se gândi din nou cum
fiecare apar]inea cuiva. Dar acum Tom venea acas`! Era surprins` cât
de bucuroas` se sim]ea dintr-o dat`. Nu mai trebuia s` fie ea cea
singur`! Avea pe cineva!
Capitolul 7
– De unde ai luat toate pernele alea? se interes` el \mbufnat. |l dau
pe Sept pentru corcitura de dingo a lui McPhee, dac` doamna Watson
]i-a dat cheile de la magazie!
– Nu, nu mi le-a dat, bunicule. |n afar` de asta, n-a[ fi avut timp s`
m` duc pân` la magazie [i s` m` \ntorc.
B`trânul \[i sim]i un moment inima \nmuiat`, \ns` nu era preg`tit
s` cedeze \nc` \n fa]a nepoatei sale.
– Doar nu te a[tep]i ca adun`tura aceea de la Nangardee s` [tie s`
fac` ceva, ca s` nu mai vorbesc de o targ` decent`?! La nimereal`, `sta
e stilul lor! Orice e \ndeajuns de bun. Ca femeile… ele sunt
contrariul. S`-]i spun ceva, fata mea. Când vreau ca o femeie s` fac`
ceva, \i spun s` fac` exact opusul. Fiind contra, ea face exact cum
vreau eu. Fii istea]` cu ei, a[a cum ai fi cu un dingo. F`-i s` guste din
propriul lor medicament. A[a trebuie s` te por]i cu ei…
Se ambalase din nou \n v`lm`[agul furiei, a[a c` Lisa profit` de
preocuparea lui [i-i ridic` bra]ele, tr`gându-l mai \n fa]` [i a[ezând
pernele.
– Acum las`-te pe spate [i spune-mi cum te sim]i. Zâmbi.
– La naiba…, \ncepu el. Apoi se opri. Partea lui superioar` se
rezem` \ntr-un fotoliu din perne. {i era o senza]ie pl`cut`. Nu-i tocmai
98 LUCY WALKER

r`u, având \n vedere…, recunoscu el. Ai crezut c` m` p`c`le[ti,


tr`gându-m` a[a? Ei bine, pentru [ederea ta lini[tit` aici, s` [tii c` nu
ai reu[it. Nimeni nu m` p`c`le[te. M` auzi?
Lisa st`tea pe marginea patului. Ar fi vrut s`-i mângâie mâna, dar
se gândi c` ar fi mers prea departe, prea repede.
– Nu e la nimereal`? \ntreb` ea solemn.
– Uit`-te la mine, Lisa! N-am s` accept prostii privitor la ce cred eu
despre cei de la Nangardee sau despre femei. Am propria mea opinie
[i r`mân la ea.
– Dar bunicule, au fost de mare ajutor. Magool Ransome a venit
pân` aici…
– Cine? tun` el.
– Magool. Locuie[ti atât de aproape de el, trebuie s`-l cuno[ti bine.
– Te referi la Jim Ransome? Cum de \ndr`zne[te s`-[i spun`
„Magool“? {tii ce \nseamn` numele `sta? |nseamn` „[ef“. Este un
cuvânt aborigen [i n-am s` permit s` fie rostit pe aici. Eu sunt [eful.
Acum 100 de ani, cei din familia Lindsay i-au \nvins pe Ransome. Ni[te
parveni]i [i ni[te str`ini, asta sunt.
– Da, bunicule. Am s` ]in minte. Dar dac` am s`-l mai \ntâlnesc
vreodat`, n-o s` te superi dac` am s`-i mul]umesc pentru ajutor, nu-i
a[a?
– S`-i mul]ume[ti?! Uit`-te la mine, tân`r` domni[oar`! Nu [tii
nimic despre afacerile din nord-vest. Dac` ai avea pe umeri capul unui
b`rbat, m-a[ fi deranjat s`-]i explic. Dar nu ai, a[a c` n-am s-o fac. A
avut parte de concesiuni, dar nu mai departe de atât. Cel pu]in, \n
momentul acesta. Exist` o limit`. |n]elegi asta? Nici un inci mai
departe. |nc` nu sunt pe moarte…
– Nimeni nu crede c` e[ti pe moarte, bunicule, spuse Lisa cu
blânde]e. Aborigenii sunt p`trun[i de spiritul de s`rb`toare. Sept s-a
culcat. Doamna Watson [i cu mine, [i doctorul, suntem de acord cu
opinia colectiv`. {i noi suntem fericite.
– Atunci, ce naiba e \n neregul` cu mine?!
– O u[oar` ame]eal`. E un clopo]el care sun` \n mintea ta [i-]i
spune: „Ar fi bine s` am pe cineva \n preajm` cu care s` vorbesc. Ar fi
JUDEC~TORUL DE PACE 99

bine dac` m-a[ odihni pu]in, din când \n când [i s` m` bucur pu]in de
aten]ia unei femei.“ Mesajul te-a sup`rat atât de r`u, \ncât te-ai a[ezat
[i nu te-ai mai ridicat, doar ca s` le ar`]i tuturor c` nimeni [i nimic, nici
m`car clopo]elul din con[tiin]a ta, nu-]i d` sfaturi.
B`trânul se l`s` pe spate \n fotoliul de perne [i se uit` la nepoata sa.
– Din prima clip` \n care te-am v`zut, mi-am spus: „E perseverent`.
Tipul obi[nuit – vorb`rea]` – dac` \i dau, fie [i pe jum`tate, ocazia.“
A[a c` nu ]i-am dat ocazia. Nu?
Lisa râse, strângându-[i genunchii [i leg`nându-[i trupul suplu [i
tân`r.
– Nu, nu mi-ai dat nici m`car un sfert de ocazie. {tii ce am spus eu,
bunicule? Am zis: „E clar c` nu-i place s` vorbeasc`. Ar fi mai bine
s`-mi v`d o vreme de treburile mele. Asta, pân` când ajung s`-l cunosc
mai bine“.
– Uit`-te aici, tân`r` domni[oar`…, \ncepu el. Apoi, peste capul
Lisei, o v`zu pe doamna Watson intrând. }inea o tav` cu un bol din
care ie[ea abur.
– Ceaiul t`u preferat! A[a cum \]i place… \ntotdeauna ]i-l
preg`tesc, atunci când e[ti pu]in obosit…
– Eu, obosit?! morm`i el. Vorbe[ti prostii, femeie! N-am fost \n
via]a mea „obosit“!
– Nu, fu de acord doamna Watson. A[ez` tava pe scaunul de
lâng` pat. Nu ceea ce se cheam` cu adev`rat „obosit“. Nici m`car o
dat` \n ace[ti 15 ani. Pur [i simplu, bei din când \n când ceaiul acesta
special.
Lisa se ridic` de pe pat [i apoi ie[i din camer`. Dintr-o dat`, era atât
de fericit`, \ncât aproape alunec`, alergând pe culoar. |mpinse u[a de
la buc`t`rie [i se n`pusti \nainte, spre un viitor minunat, se gândi ea..
|n realitate, fu direct \n bra]ele lui Tom Watson.
– Oh! |ncet! spuse el. O prinsese, iar acum o ]inea strâns \n bra]e.
Ea se uit` fix la el, surprins`.
– Tom!
– Bun`, Lisa! Nu [tiam c` po]i zâmbi atât de frumos. E[ti o fat`
foarte frumoas`, Lisa. Se uit` la ea; era acela[i om al stepei care vorbea
100 LUCY WALKER

t`r`g`nat [i ale c`rui expresii erau pe jum`tate subtile, pe jum`tate


ascunse. Era mai mult decât interesat s` p`streze aproape de el trupul
tinerei fete.
– Oh, Tom! spuse Lisa, eliberându-se u[or. |mi pare atât de r`u c`
m-am n`pustit a[a. Foarte ne\ndemânatic`! Dar m` bucur s` te v`d.
– Te bucuri?
– Da. Sunt \ncântat`. Acum avem un b`rbat \n cas`, care s` ne ajute
s` avem grij` de Old-fella. Vrei s`-]i spun ceva? M` \ntrebam cum
aveam s` reu[im, eu [i cu mama ta, s`-i facem baie. Era o adev`rat`
dilem`, te asigur!
Tom râse, ar`tându-[i din]ii frumo[i [i puternici. Dintr-o dat`, ar`ta
bine, chiar [i cu uniforma pr`fuit` [i p`tat` de la lucru.
– Dac` n-a[ fi venit eu s` rezolv partea asta, mama s-ar fi descurcat,
nu-]i face griji, spuse el. N-am \ntâlnit niciodat` ceva c`ruia s` nu-i
poat` face fa]`. Chiar [i lui Old-fella. De[i el n-ar mul]umi nim`nui
care ar spune asta.
– Trebuie s`-]i fie foame… Lisa se \ndrept` spre sob`.
– Nu atât de repede, Lisa. Ca [i b`trânul [i ca [i mama, voi mânca
atunci când voi fi gata. Vreau s` [tiu ceva…
– Da?
– Ce-a c`utat individul `la, Ransome, la Pardalote? N-a fost nevoie
mult timp de el, nu? Am auzit c` a [i dormit aici…
– El a organizat totul. Opera]iunea de salvare a bunicului meu.
Presupun c`-i putem spune „salvare“?
Tom evit` s` r`spund`.
– Ar`]i diferit, Lisa, spuse el, privind-o atent. Sclipitoare [i fericit`.
De ce? Nu cred c` e vorba despre conversa]ia plin` de entuziasm a lui
Old-fella. Sau a mamei…
Lisa \[i \ndep`rt` din ochi o [uvi]` rebel` de p`r [i-[i ridic` mândr` b`rbia.
– Sunt fericit` pentru c` acum toat` lumea e acas` la Pardalote. Eu.
{i tu, Tom. Suntem cu to]ii aici, [i totul va fi bine. Nu-i a[a? La \nceput,
când am venit, eram emo]ionat`…
{uvi]a \i alunec` din nou. Tom i-o aranj` la loc cu vârful degetului.
– Atunci, n-are nici o leg`tur` cu prezen]a lui Ransome aici? L-ai
cunoscut la spitalul din Finch's Creek, nu?
gianninajollys

JUDEC~TORUL DE PACE 101

– Era unul dintre pacien]i, spuse demn` Lisa. |n afar` de asta,…


– O avea pe Imelda Bannister care s` se agite pentru el. Asta vroiai
s` spui? A venit dup` el [i aici. De la Nangardee?
– Tom. E[ti ca aborigenii; [i ca Sept. {tii totul dinainte. Semnale de fum?
– Poate. Nu spun. Deci cei doi s-au \ntors la Nangardee, nu? Ei
bine, le urez noroc. Aici nu sunt bineveni]i.
Lisa se eliber` de mâna care o ]inea.
– Hai s`-i l`s`m. Cine ar fi crezut c` putem vorbi atât de mult
despre atât de pu]ini oameni care se afl` la atâtea mile dep`rtare? |n
plus, de data asta, el s-a dus dup` ea. Tom, ai spus c` vei mânca atunci
când vei vrea. Acum e momentul?
– Dup` ce fac du[. Se \ndrept` spre u[`, apoi se uit` la Lisa. {i ea
se \ntorsese, astfel c` ochii lor se \ntâlnir`. Zâmbir`.
– Tom, m` bucur atât de mult c` e[ti acas`. Am mai spus asta,
nu-i a[a? |mi era fric` s` nu fiu singur`.
– S`-]i spun ceva, Lisa. {i eu m` bucur c` sunt acas`.
Restul zilei trecu \ntr-o avalan[` de activit`]i, majoritatea
\mplicându-l pe Old-fella, concentrându-se asupra nevoilor [i
protestelor lui. Erau momente \n care, de[i vocifera din to]i r`runchii,
Lisa sim]ea \n str`fundul ochilor [i al glasului lui ceva demn de mil`.
„Se teme c` ar putea fi cu adev`rat bolnav. Poate c` pentru prima
oar` \n via]a lui se teme de ceva“, se gândi Lisa. {tia c` doamna Watson
era con[tient` de \ndoiala din inima b`trânului. De data asta,
menajera era plin` de tact \n tot ce-i spunea atât bolnavului, cât [i
Lisei. Acum, c` avea de cine s` se \ngijeasc`, era o cu totul alt`
persoan`. |ntr-un fel, asta o \nduio[a pe Lisa. B`trânul avea s`-[i revin`
din criza de tensiune. Credea asta pentru c` ajunsese s` cread` \n
b`[tina[i [i \n ciob`nescul australian.
Când Lisa intr` \n cas`, Tom disp`ruse. Cinci minute mai târziu, \n
timp ce cur`]a cartofii pentru masa de sear`, auzi copite galopând,
pierzându-se \n dep`rtare, \n nordul v`ii.
Trebuia s` fie Tom! Unde se ducea? Doar nu se \ntorcea la
\nsemnat! F`r` m`car s`-[i ia r`mas-bun! Cum r`mânea cu baia lui
Old-fella? Nu se putea s` fie [i el tot un r`t`citor!
102 LUCY WALKER

Oh, cum [i-ar fi dorit s` [tie ce ar fi vrut doamna Watson s`


preg`teasc` pentru cin`! {i câte por]ii. Oare ce putea sau ce vroia Old-
fella s` m`nânce?

***

– L-am sp`lat pe Old-fella pe mâini [i pe fa]`, spuse doamna Watson.


|i face foarte bine s` fie r`corit o dat` la câteva ore, mai ales seara…
– {tiu, fu de acord Lisa. {i noi f`ceam asta la Finch's Creek. Am
v`zut cât de bine se sim]eau pacien]ii…
– La Finch's Creek?! Dumnezeule! Ai stat acolo pu]in mai mult de
o s`pt`mân` [i erai deja asistent`?!
Ro[ie \n obraji, Lisa se \ntoarse la cartofi.
– Vroiam s` spun c` ajutam pu]in, se scuz` ea. Le f`ceam baie
copiilor. Duceau lips` de personal…
– Nu trebuie s`-mi dai explica]ii, Lisa. Sunt lucruri care te privesc.
M` bucur s` aud c` ai fost de ajutor. A fost dr`gu] din partea ta.
– Atunci, ce pot face ca s` v` ajut cu cina? Lisa era pu]in derutat`
de indulgen]a pe care doamna Watson o ar`ta fa]` de ea.
– Ia-]i ceva de mâncare, ca o fat` cuminte. Eu decid singur` când [i ce
servesc la mas`. }i-am mai spus asta! Nu-]i aminte[ti nimic, Lisa? Nu e
nevoie de atâ]ia cartofi, s` [tii. Tom n-o s` ia pân` la urm` masa cu noi.
De mâncarea b`trânului m` ocup eu. Ca \ntotdeauna. {tiu ce-i place…
– Desigur! \ncuviin]` Lisa. Nu \ndr`zni s` \ntrebe de ce plecase
Tom. O astfel de \ntrebare putea spulbera momentul acela de
\n]elegere dintre ele.
– A[ vrea s`-l v`d pe bunicul \n seara asta, spuse ea cu precau]ie.
– Po]i s` arunci mai târziu o privire. Trebuie s` faci asta, sigur.
Probabil c` a[teapt` de la tine curtoazia unui „noapte bun`“. Dar s` nu
vorbe[ti, dac` nu te superi. Oamenii cu tensiune ridicat` ar trebui s`
nu vorbeasc`. Trebuie s` ne \ngrijim amândou` de asta.
– Oh, da. Sigur. N-am s`-l deranjez, doamn` Watson. Promit. Sper
c` nu l-am agitat mai devreme…
– Ei bine, dac` m` gândesc, e[ti mai degrab` t`cut`, trebuie s`
recunosc, spuse ea pe un ton mai prietenos. Lisa realiz` c` doamna
JUDEC~TORUL DE PACE 103

Watson chiar se gândea, cânt`rea cum era mai bine pentru Old-fella.
Nu e[ti o persoan` tocmai captivant`, Lisa. Cu atât mai bine, când
avem un bolnav \n cas`. F`cu o pauz` [i o studie pe fata care scotea
cartofii din bol [i-i a[eza pe prosop. Nu, nu e[ti captivant`, slav`
Domnului! repet` ea. Ca Imelda Bannister. |n compara]ie cu ea, e[ti
la fel de t`cut` ca un [oricel. Desigur, ea e sclipitoare. Atr`g`toare,
dac` te dai \n vânt dup` genul `sta de persoan`. Dar eu nu m` dau. Ar
fi avut un efect foarte nociv asupra lui Old-fella. M` bucur c` a plecat.
– Da, e sclipitoare, \ncuviin]` Lisa.
– M` bucur c` Ransome s-a dus dup` ea. Fac o pereche de pomin`.
Totul e bine când se termin` cu bine. Ce crezi?
– Da… a[a cred…
– Eu nu cred, eu [tiu. Apreciaz` o astfel de companie exotic`,
pentru c` de asta are nevoie. Sunt la fel. A[a mi se pare. Se potrivesc
de minune. Atâta timp cât p`streaz` distan]a de Pardalote.
Fa]a Lisei era \nc` \mpietrit`. Ochii ei \ngândura]i erau sumbri, dar
doamna Watson nu v`zu asta, c`ci Lisa se aplec` asupra cartofilor.
Doamna Watson nu mai fusese nicicând atât de vorb`rea]`. Lucrul
acesta, \n sine, reprezenta o surpriz`. Suna ca [i cum ar fi avut un scop
prietenesc, ca [i cum ar fi vrut s`-i dea Lisei un sfat.
– Ei bine, spuse menajera cu senin`tate, unde am pus cârpa aceea?
Oh, iat-o! Am s` [terg pu]in praful \n camera lui Old-fella. Trebuie
s`-i fac [i patul din nou. Ca s` se simt` confortabil \n timpul nop]ii.
Spunând asta, disp`ru pe u[`.
Mâinile Lisei se oprir` din treb`luit. |[i trecu o mân` de-a lungul
frun]ii, \ndep`rtându-[i [uvi]ele neastâmp`rate de p`r.
Cum se schimbase totul! Doamna Watson f`cea conversa]ie, era
fericit` pentru c` \l avea pe Old-fella imobilizat \n camera sa [i-i
permitea s` aib` grij` de el. Lisa spera c` o parte din acea fericire se
datora [i faptului c` [tia c` ea nu \ncerca s`-i submineze autoritatea,
sau s` i-l ia pe Old-fella pentru c` \i era rud`.
Plecarea lui Tom fusese totu[i atât de nea[teptat`! De ce nu
pomenise nimeni nimic despre asta? Probabil c` Old-fella \i spusese \n
cuvinte dure c` \nsemnatul era mai important. Dar Tom nu l`sase nici
un mesaj. Doamna Watson nu p`rea deloc dezam`git`.
104 LUCY WALKER

Totul p`rea atât de t`cut acum. Atât de pu]in \n urm`, casa fusese
atât de plin` de via]` [i de fericire. Fusese invadat` de oameni care
vorbiser` [i râseser`, nimeni nu-[i f`cuse griji pentru bunicul ei.
Acum, ferma era aproape pustie. Chiar [i bunicul ei era oarecum p`zit.
|n sensul pozitiv, desigur! Cât de [ov`itoare se sim]ea \n ziua aceea!
Mai târziu, \n seara aceea, Lisa se duse la u[a lui Old-fella, ca s`-i
ureze „noapte bun`“. Promisese s` nu intre, a[a c`-i f`cu un semn cu
mâna [i-i zâmbi. Lumina din`untru se reflect` \n ochii ei, f`cându-i s`
str`luceasc` asemenea frumosului beril al b`trânului. Lisa nu-[i
d`duse seama, dar, uitându-se la bunicul ei, \[i aminti, pe nea[teptate
[i f`r` nici un motiv, c` era acolo, la Pardalote, nu numai pentru
interesul lui sau ca s` \ngrijeasc` de el.
Fusese vorba [i despre acea ciudat` „a treia parte“, men]ionat` \n
testamentul mamei ei. N-avea idee de ce se gândea acum la asta, dar o
afect`. Se hot`r\ s` nu se mai gândeasc` niciodat` la asta, dac` se
putea. Avocatul \naintase un dosar la Administra]ia Public` [i cu to]ii
fuseser` sceptici \n privin]a existen]ei vreunei a treia p`r]i. Spuseser`
c` probabil mama ei se gândise c` \ntr-o zi avea s` mo[teneasc` ceva
[i c` aveau s` cerceteze problema mai \ndeaproape.
Totul se terminase acum. Dac` se putea s` r`mân` la Pardalote,
avea s-o fac` pentru binele bunicului ei, [i nu din interes propriu.
Flutur` din nou din mân`.
– Noapte bun`, bunicule, [opti ea. Somn u[or.
Old-fella \[i ridic` mâna [i-i f`cu [i el semn. {i el avea ceva anume
\n ochi. Era aproape ca o conspira]ie. Dintr-o dat`, chipul lui \mpov`rat
de p`r alb, deveni diabolic, ca [i cum ar fi avut un secret comun. P`rea
foarte \ncântat de acel secret. Totul era foarte straniu, dar pl`cut.
– Noapte bun`, copil`, spuse el cu glas aspru.
Lisa uit` c` bunicul ei trebuia s`-l fi trimis pe Tom, luându-i o
companie agreabil`. Era ceva \ntre ei!
Avea s` aib` grij` s` fac` tot ce-i st`tea \n putin]` ca s` le fac` pe
plac doamnei Watson [i lui Old-fella. |n felul acesta, \n c`min aveau s`
domneasc` lini[tea, pacea [i bun`tatea.
Capitolul 8
Trecuser` câteva zile de când Old-fella fusese adus acas` de c`tre
oamenii de la Nangardee. Se sim]ea mult mai bine, era chiar plin de
via]`, cu excep]ia momentelor \n care-[i amintea s` pozeze \n ipostaza
de invalid. Temporar, s`n`tatea [ubred` p`rea s` aib` farmecul ei.
Descoperise c` i se acorda aten]ie mai u[or decât atunci când d`dea
ordine.
– V` rog, doamn` Watson, spuse \ntr-o zi Lisa, l`sa]i-m` s` fac eu
patul bunicului \n locul dumneavoastr`. {i s`-i cur`] \n camer`. E o
munc` grea…
– De când [tie o fat` de la ora[ la fel de multe despre munca grea
ca cineva care toat` via]a a tr`it \n inima stepei? \ntreb` doamna
Watson, mai mult sau mai pu]in vesel`.
– Cred c` m-am gândit mai simplu, recunoscu ea. M-am gândit c`
v-ar prinde bine o schimbare. M` refer s` varia]i pu]in sarcinile…
– Vrei s` spui c` vrei s`-]i variez \ndatoririle? Ceea ce dore[ti este
o zi liber`, presupun. Ca fermierii din sud. Ei nu lucreaz` niciodat`
[apte zile pe s`pt`mân`. Nu l-am auzit niciodat` pe Tom s` nu…
– De ce nu v` lua]i dumneavoastr` o zi liber` [i s` fi]i ca un sudist?
De ce nu? M` descurc aici. |n afar` de asta, Tom mi-a spus c`
obi[nuia]i s` c`l`ri]i s`pt`mânal pân` la taberele-satelit.
106 LUCY WALKER

– Tom vorbe[te prea mult, spuse scurt doamna Watson. |n plus,


Old-fella are nevoie de mine. Nu de tine, nici de Tom, nici de
altcineva. Are nevoie de mine. Eu \l \n]eleg.
– Da, v` cred, fu de acord Lisa. |i sunte]i foarte util`. Ar fi vrut s`
adauge: „Ca nepoat` a lui, v` sunt recunosc`toare“, dar [tia c` ar fi
iritat-o.
Continu` s` spele vasele de la micul dejun. Apoi, când doamna
Watson fugi s` r`spund` la clopo]elul b`trânului, strânse prosoapele
[i [or]ul menajerei [i le duse la sp`l`torie.
|n dep`rtare o z`ri pe Nooma, o aborigen`, \ntorcând rufele pe
sârma de uscat. O \ntâlnise pe Nooma \n urm` cu trei zile, la
sp`l`torie. De atunci, cele dou` fete schimbau zâmbete [i-[i f`ceau cu
mâna de fiecare dat` când se vedeau. Deveniser` din ce \n ce mai
apropiate. De fapt, dac` n-ar fi fost Nooma, Lisa ar fi fost din nou
singur`. Cu excep]ia unor sc`p`ri, doamna Watson nu era \ntotdeauna
vorb`rea]`.
Cât despre bunicul ei? Câteodat`, vroia ca Lisa s`-i vorbeasc`, dar
de cele mai multe ori o gonea: „Pleac`. La Pardalote se g`se[te de
lucru pentru mâini lene[e. |ntotdeauna a fost a[a. Azi am tensiunea
ridicat`.“
Lisa [tia foarte bine c` tensiunea lui era \n limitele normale, la fel
[i el.
La rândul ei, Lisa se mul]umea cu semnul din mân` pe care
b`trânul i-l f`cea \n fiecare sear`, când se oprea la u[a lui ca s`-i ureze
„noapte bun`“.
O dat` sau de dou` ori, surprinsese \n ochii lui o lic`rire brusc`,
dup` ce era inten]ionat t`ios cu ea. Inima ei tres`rea de fiecare dat`
când vedea lic`rirea aceea, c`ci era sigur` c` f`cea un anumit joc al
test`rii. Nu avea s` fie câ[tigat \ntr-o zi [i o anun]a.
„Destul de corect“, se gândi ea. „Dar putem face amândoi acela[i
joc! Ne vom juca de-a [oarecele [i pisica. Cu siguran]`, suntem de
acela[i sânge.“
Diminea]a care urm` conversa]iei despre variatul sarcinilor, Old-
fella trimise dup` Lisa.
JUDEC~TORUL DE PACE 107

Bun` diminea]a, bunicule! Lisa afi[ase cel mai frumos zâmbet al ei.
Doamna Watson mi-a transmis c` vroiai s` m` vezi. |n general, nu
trebuie s` te deranjez \nainte de ora zece. Pân` atunci, simt c`…
Las` ce crezi, Lisa. Femeii aceleia sâcâitoare [i enervante nu-i pas`
ce simte nimeni…
Bunicule, te \n[eli, spuse cu blânde]e, dar ferm Lisa. Atunci când
suni atât de tare din clopo]el, doamna Watson aproape c` alearg`. |l
aud [i p`s`rile din vale.
A fost f`cut ca s` fie auzit de p`s`ri [i de vite. Cele mai bune
clopote sunt cele de la Condamine. Au fost f`cute de c`tre un artist.
Sunt foarte melodioase. Vitele ar cânta [i ele, dac` ar putea. Fermierii
[i p`s`rile o fac.
Da, bunicule. Dar [i f`r` clopo]el, doamna Watson nu este o
femeie „sâcâitoare [i enervant`“. |]i este devotat`! {i este foarte bun`.
Sper c` [tie c` tu n-ai inten]ia…
Nu-mi spune mie ce inten]ii am, tân`r` domni[oar`, [i nu da
ordine aici \n leg`tur` cu clopotele sau cu adjectivele pe care le aleg.
Am mai spus-o [i \nainte. Femeile sunt \ntotdeauna contra. Absolut
toate. Eu dau ordinele aici. M` auzi?
Da, bunicule, spuse Lisa cu sfial`, dar numai ca s`-l \mpace.
Bine. Atunci, am s`-]i dau un ordin. Ie[i la aer proasp`t. S` n-aud
comentarii legate de c`ldur`. O tân`r` ca tine trebuie ias` afar`…
Dar…
Lini[te. F` ce ]i s-a spus. |nva]` s` fii activ`. |nva]` s` parcurgi
distan]e, a[a cum merg eu, câte 20 de mile pe zi, dac` a[a vreau.
|nt`re[te-te! Asta e ideea. Dac` ai de gând s` r`mâi mult` vreme pe
aici, ar fi bine s` fii dur`. Via]a e grea \n step`.
Ochii lui alba[tri ca de ghea]` o urm`reau, dar Lisa credea c` \n
diminea]a aceea era de fapt mai mult precau]ie decât r`ceal` \n ei.
Urechile ei auziser`, iar inima re]inuse fraza „dac` ai de gând s` r`mâi
mult` vreme pe aici“.
„Oare ce pune bunicul la cale \n diminea]a asta? Doamna Watson
i-a spus pove[ti despre mine, cu blânde]e, sper. Dintr-un motiv
anume, se potrive[te jurnalului lui de ordine din ziua asta.“
Ei bine, ce ai de spus \n ap`rarea ta? o chestion` el.
108 LUCY WALKER

Mi-ar face pl`cere s` ies [i s` m` \nt`resc, bunicule. Mi-ar pl`cea s`


fac o plimbare mai lung`, de[i nu cred c` ar trebui s` m` avânt la 20
de mile, \nainte s` m` antrenez. |ndat` ce termini cu mine, \mi iau
p`l`ria, ceva de mâncat [i de b`ut [i plec.
Old-fella f`cu tot posibilul s` nu par` speriat. Nu se a[teptase ca ea
s` r`spund` provoc`rii. Ochii de acel albastru profund ai Lisei se uitau
\n ochii lui [i zâmbeau, topind \ncetul cu \ncetul ghea]a din privirea
b`trânului. O lu` de mân`.
– Bravo ]ie! V`d c` ai ceva sânge de Lindsay, \n ciuda jocheului de
la Nangardee care a luat-o pe mama ta. E adev`rat, a avut
consim]`mântul ei, altfel n-ar fi plecat.
– Dac` n-ar fi plecat, n-a[ fi aici, bunicule.
– Da… ei bine, ai dreptate… Nu ]i-a cerut nimeni s` vii! \ncheie
el, revenind la vechea lui atitudine.
– Dar te bucuri c` acum sunt aici…
– S` m` bucur?! Aproape c` se scutur`. Prostul de Tom! Se uit` din
nou la ea, de data asta luându-[i la revedere din priviri. Du-te, ia-]i
lucrurile [i pleac`, feti]o. Petrece o zi \n natur`. Evadeaz` din casa
b`trânei `steia.
– Da, bunicule. {i mul]umesc. |nc` n-am explorat Pardalote. O s`
ai grij` de tine?
– S` am grij` de mine?! explod` el. S-ar crede c` e cineva bolnav \n
cas`. Tom \mi spunea \ncontinuu asta. L-am trimis instantaneu \napoi.
Tom \[i num`r` banii \nainte s`-i fi câ[tigat. Crede c` nu-mi dau seama
de jocul lui. Ca [i tine, Lisa. Crezi c` nu [tiu ce joc faci. Ei bine, [tiu.
A[teapt` [i-ai s` vezi. Am pl`nuit totul. Vei avea parte de o surpriz`,
fata mea. Acum, vrei s` pleci de aici [i s` m` la[i s` fac un du[?
– Da, bunicule, plec. U[oar` ca o pas`re, se aplec` [i-l s`rut` pe
frunte. Poftim! spuse ea. De când vroiam s` fac asta! Surprinse privirea
lui uluit`. Apoi zbur`. Old-fella era ultimul om de pe p`mânt care ar fi
suportat s` vad` o femeie „contra“ \nl`crimat`.

***
JUDEC~TORUL DE PACE 109

Lisa urc` din nou \n cheile vestice. Traversând valea, jum`tate din
ea spera ca bunicul s` n-o \ntrebe mai târziu unde fusese \n ziua aceea.
Acea parte din ea se temea de explozia lui de furie. Cealalt` jum`tate
spera s-o \ntrebe. I-ar fi pl`cut s` spun` adev`rul. Atunci, lucrurile s-ar
fi a[ezat cu adev`rat. El \nsu[i ar fi obligat s`-i explice. De ce, de
exemplu, exista o lege nerostit` care-i interzicea aproape s` manifeste
orice fel de interes fa]` de partea vestic`? Nu mai era nici un jocheu
fugar care s` a[tepte s` fie urmat de o alt` Lindsay. Asta era o
certitudine. Poate c` bunicul ei o chinuia doar. O pedepsea pentru
gre[eala mamei ei. Dar acum nu mai exista nici un jocheu! Acolo nu
era decât Magool Ransome.
Iar Magool o avea pe Imelda. Oare se logodiser` deja? Cum se
gr`bise s` mearg` dup` ea, la Nangardee!
La fel ca aborigenii, bunicul trebuia s` [tie. A[a c` de ce s` [i fac`
griji pentru Lisa – „fata pe care n-a venit nimeni s-o ia“? Bunicul i-ar
spune [i care erau concesiile pe care i le f`cuse lui Magool, b`rbatul
cu care nu vroia s` aib` de-a face. De unde paradoxul?
Când \ncepu s` escaladeze cheile, se gândi la alte lucruri. Oare
telescopul era acolo \n ziua aceea? Dac` nu, cine-l mutase? Ce avea s`
vad` \n vale, la ferm`? Oare Magool avea s` fie acolo? Chiar [i Imelda?
Când ajunse \n vârf, se apropie \ncet de locul cu pricina. Avea s`
fie dezam`git` dac` nu-l g`sea acolo. Dar era! Telescopul se g`sea \n
acela[i loc.
Lisa l`s` jos geanta cu mâncare [i se a[ez` \n grab`. |i lu` mai mult
s` potriveasc` lentila, dar asta pentru c` era atât de pripit`. Apoi,
dintr-o dat`, z`ri ferma Nangardee. St`tea acolo nemi[cat`, dormind
\n valea de basm. Totul era atât de static! |n ziua aceea, Magool
Ransome nu era acolo. Nici urm` de Imelda. Nu era nici un fermier [i
nici un cal. Nimic…
Apoi, din senin, sesiz` o mi[care \n apropiere. Lisa regl` luneta.
Era un tân`r aborigen \n gr`dina din spate. Dar \n rest, nici un alt
semn de via]`. Lumea din valea de jos era una de vis.
Lisei \i venea s` plâng`, \ns` [tia c` ar fi fost un gest patetic. Se
plimbase, escaladase, apoi, nimic! Nimeni!
110 LUCY WALKER

Unde se duseser` cu to]ii? Oare Magool se dusese cu Imelda la


\nsemnat? C`l`rea ea la fel de bine pe cât conducea?
Când ea plecase f`r` el, Magool p`r`sise \n grab` Pardalote. Oare
Imelda f`cuse asta doar ca s`-l chinuiasc`? Poate c` era foarte
\ndr`gostit. Doamna Watson spusese c` Imelda era o persoan`
captivant`, iar ea, Lisa, p`rea doar un [oarece.
Mult mai sus, pe dealul de vizavi, Lisa v`zu nori de praf ridicându-se
\n aer. Presupuse c` erau urmarea cirezilor de vite. Poate c` acolo erau
Magool [i Imelda.
Cobor\ luneta telescopului [i abandon` banca. Se \ntoarse spre
deschiderea care ducea pe drumul spre acolo. Pu]in mai jos, v`zuse o
scobitur` \n coasta dealului. Avea s-o exploreze. Era posibil s`
g`seasc` una dintre mult c`utatele picturi rupestre preistorice. Lucruri
de genul acela se g`seau din \ntâmplare.
Urm` drumul \napoi, apoi se c`]`r` câ]iva pa[i pe panta abrupt` a
dealului, pân` intr` cu grij` \n gura pe[terii. Ochii i se m`rir` de
uimire.
Nu erau picturi rupestre, ci o comoar`. |ntregul acoperi[ al pe[terii
era \ncrustat cu cristale micu]e [i str`lucitoare, de form` hexagonal`.
Nu erau ca superbul beril al lui Old-fella, dar erau minunate \n
deosebirea [i \n micimea lor. Unele erau de un verde pal [i sticlos,
altele albastru-deschis. Altele erau de un alb-argintiu. Ca [i berilul lui
Old-fella, aveau câte [ase fa]ete perfecte [i vârfuri piramidale. Lisa \[i
d`du seama c` unele dintre c`zuser` pe jos. Le lu` afar` ca s` poat`
observa mai bine str`lucirea lor.
|ntorcându-se \n pe[ter`, v`zu ceva ce nu observase \nainte.
|ntr-o parte, lâng` peretele de stânc`, era un târn`cop. Sprijinit de
perete, mai departe, era un ciocan mai mic cu o coad` ca de
târn`cop. Lisa era sigur` c` v`zuse poza unei astfel de unelte \ntr-o
revist` sau \ntr-o carte. Se numea „ciocanul geologilor“. Geologii
erau cei care avea de-a face cu pietrele pre]ioase, mineralele, chiar
[i cu petrolul.
JUDEC~TORUL DE PACE 111

Uneltele acelea erau ale lui Old-fella. Era sigur`. Bancheta de pe


platou era una din cele din buc`t`ria de la Pardalote. Mânerele
uneltelor spuneau aceea[i poveste.
Lisa privea uluit`.
De ce Old-fella ]inea sub supraveghere Nangardee? Pentru c`
spera s` g`seasc` \n pe[tera aceea mai multe pietre asem`n`toare
pre]iosului s`u beril? {i, din moment ce nu avea \ncredere \n
Ransome, se asigura ca ei s` nu-i descopere comoara din pe[ter`?
Un nou gând o \nfrigur` [i se sim]i trist` pentru bunicul ei. Pân` la
istoria cu ame]eala, când \ncepuse s` se team` c` era bolnav, se ]inuse
la distan]`. {i foarte singur.
Era posibil ca telescopul care supraveghea Nangardee s` fi fost
modalitatea intermediar` a unui b`trân de a-[i g`si companie. Vroia s`
[tie ce puneau la cale vecinii s`i, doar pentru companie. De un lucru
Lisa era sigur`. Acum nu-i mai putea spune lui Old-fella unde fusese la
plimbare. Nu putea pomeni de telescop sau de pe[ter`. Mândria lui ar
suferi o lovitur` prea mare.
|n noaptea aceea, Lisa abia se a[ezase \n pat, când auzi o b`taie \n
geam. Prima dat` crezu c` erau crengile copacului de afar` pe care le
sufla vântul. Apoi b`t`ile devenir` mai insistente [i-[i d`du seama c`
cineva \ncerca s`-i atrag` aten]ia.
– Tu e[ti, Lisa? Era vocea lui Tom.
– Tom? Tu e[ti?
Lisa nu [tia dac` se sim]ea u[urat` sau bucuroas`. Fusese singur`.
Acum putea s` recunoasc`. Mai ales c` b`trânul se culcase f`r` s`-i
spun` „noapte bun`“.
|mbrac`-te [i vino afar`. Vreau s` vorbesc cu tine.
Da, vin. A[teapt`, te rog…
Gr`be[te-te. Diminea]` n-o s` mai fiu aici. M` \ntorc la tab`ra de
\nsemnat. Am c`l`rit 10 mile ca s` te v`d.
D`-mi câteva minute, Tom. Ne \ntâlnim pe veranda din fa]`.
Cineva c`l`rise 10 mile ca s-o vad`! Cuiva pe lumea aceea \i p`sa
atât de mult de ea!
112 LUCY WALKER

Se strecur` pe vârfuri pân` pe verand`. Tom se sprijinea de un


stâlp, o siluet` \ntunecat` cu o ]igar` aprins` \n mân`. C`utând \n
umbr`, Lisa v`zu c` \nc` purta p`l`ria. |n timp ce ridic` ]igara [i trase
din din ea, ochii \i str`lucir` pe \ntunecimea chipului. |[i \ndrept`
]inuta.
– Bravo, spuse el. Vocea lui spart` avu un farmec nea[teptat
pentru Lisa. Hai s` st`m pe banc`.
Lisa lu` loc, iar Tom se a[ez` lâng` ea, \ntinzându-[i picioarele
lungi. P`rea oarecum ciudat c` l`sase un spa]iu \ntre el [i Lisa. Ea
realiza situa]ia stranie, dar n-o \n]elegea.
Cu o mi[care scurt` din degete, Tom arunc` mucul de ]igar`.
– Ai f`cut un drum lung, Tom, se aventur` Lisa. {i pe \ntuneric!
Chiar au fost 10 mile?
– Pentru mine n-a fost lung [i da, au fost 10 mile, r`spunse Tom
\ncet.
– M` bucur c` ai venit.
– Un b`rbat ca mine nu are ocazia s` vad` o fat` decât când se
duce dup` marf`, de cel mult trei ori pe an. Singurele locuri \n care
[tiu c` sunt fete sunt Wyndham [i Darwin. Am s` merg acolo
curând.
Lisa \[i \mbr`]i[` genunchii.
– E foarte frumos c` ai vrut special s` vezi acest` fat`, spuse ea
fericit`. {tii, la \nceput am crezut c` n-o s`-]i plac` deloc s` m` aflu
aici. |]i aminte[ti acea prim` diminea]`? |n buc`t`rie?
– |mi amintesc.
Urm` o t`cere prelungit`, pe care Lisa o \ntrerupse:
– Desigur, n-aveai de unde s` [tii ce fel de persoan` sunt, spuse ea.
Puteam fi…
– Nu a[teptam pe nimeni. Old-fella n-a spus de ce pleac` la Finch's
Creek.
– Atunci, am fost un [oc? Oh, a[ fi vrut s` fi [tiut…
– {tiam c` vine cineva, de[i Old-fella n-a spus. |ntotdeauna [tiu.
– De unde?
JUDEC~TORUL DE PACE 113

– De la unul din oamenii de la tab`r`. Are o sta]ie radio veche. De[i


Old-fella nu vrea s` aib` obiecte de genul `sta, câteodat` \i place s` afle
nout`]i de la Mc Phee. Niciodat` nu spune. Old-fella e genul de om
care p`streaz` informa]iile pentru sine.
– Cineva de la tab`r` a recep]ionat mesajele pe care le-am trimis
de la spital?
– Cam a[a ceva. Când \i convine, McPhee se comport` la fel ca
b`trânul. Dar noi am [tiut c` pleac` s` aduc` pe cineva special. Am
[tiut pentru c` a luat Dodgeul, \n locul Land Roverului. {i s-a \mbr`cat
a[a cum o face o dat` la zece ani. N-am [tiut despre cine e vorba.
McPhee nu ne-a spus.
– Dar Land Roverul ar fi fost mai potrivit pentru terenul acela…
– Da, dar nu era special. Nu este atât de confortabil.
– Tom, vrei s` spui c` atunci când a venit dup` mine, bunicul a
considerat o ocazie \ndeajuns de important` ca s` \mbrace hainele de
s`rb`toare? Contam atât de mult pentru el?
– Cam a[a.
– E greu de crezut, spuse Lisa nedumerit`.
Urm` o alt` pauz`, dar de data asta \ncepu Tom:
Mama a aflat mai târziu. Cred c` i-a spus McPhee. Mi-am dat seama
din comportamentul ei. Era \ngrijorat`. Nu [tia cum o s` fii.
Tom, te rog… N-am avut inten]ia s` vin aici [i s` v` sup`r pe to]i.
N-am avut nici cea mai mic` idee. Vroiam s`-mi g`sesc bunicul. Doar
atât.
Mama e \n regul` acum. S-a \mbunat.
Dar tu te-ai sup`rat?
Aveam de gând s` m` sup`r. Recunosc, Lisa. Dar n-am f`cut-o.
Când te-am v`zut [i te-am auzit vorbind atât de blând… Apoi,
alalt`ieri, când ai venit alergând \n buc`t`rie, am v`zut cum \]i
str`luceau ochii. Ar`tai [i mai frumoas`. {i ai nimerit direct \n bra]ele
mele. Mi-a pl`cut.
Lisa era surprins`. Cât de mult se schimbase Tom de la prima lor
\ntâlnire!
114 LUCY WALKER

Inima ei \ncepu s` bat` pu]in mai tare. Cineva dorise s-o vad`
\ndeajuns de mult \ncât s` str`bat` 10 mile! Era minunat. Iar acum
spusese ceva despre ochii ei str`lucitori. Pân` la urm`, nu era genul
[oricel. Nu pentru Tom. Nu mai era nici „fata pe care n-a venit nimeni
s-o ia“. Old-fella \mbr`case cel mai bun costum al s`u [i luase cea mai
bun` ma[in`!
Gândul c` lui Tom [i lui Old-fella le p`sa suficient \ncât f`cuser`
lucrurile acelea o \n`l]ar` \n al nou`lea cer.
Lisa nu [tia cum s`-i mul]umeasc` lui Tom, sau dac` trebuia s`-i
spun` ceva. Se sim]ea fericit`, dar pu]in stânjenit`. Tom se sprijinise
de sp`tarul b`ncii [i-[i r`sucea o alt` ]igar`.
Spune-mi despre p`[unile din nord, Tom, \ncepu ea, ca s`
\ntrerup` lini[tea care devenise, ca [i spa]iul dintre ei, pu]in ciudat`.
Sunt numai copaci [i p`duri?
Nicidecum! Sunt zone a c`ror vegeta]ie e alc`tuit` \n majoritate din
arbu[ti. La nord de acolo se \ntinde cel mai denivelat teren din lume.
Dune de nisip r`sar la tot locul. {i creste muntoase.
Vorbe[ti ca [i cum ]i-ar pl`cea. Chiar dac` e denivelat.
Este incitant. Ca [i cum ai fi singur pe lume. Continui s` conduci,
dar nu ajungi niciodat` la orizont. Dunele \ncearc` s` te \nsp`imânte,
dar nu reu[esc. Asta pentru c`, \ntr-un fel, [i tu e[ti una dintre ele. Nu
m` pricep la descrieri, Lisa. Trebuie s` vezi cu ochii t`i.
Lisa \[i strânse din nou genunchii.
– Oh, Tom. Mi-ar face pl`cere. Crezi c` voi putea?
– Nu v`d de ce nu. Voi trece pe acolo cu camioneta, ca s` fac
aprovizionarea. Curând. Atunci, vei avea ocazia.
– Va trebui s`-i cer voie bunicului. M` \ntreb dac` o s` m` lase s` merg.
– Las` asta \n grija mea. M` ocup eu. Cel mai bun moment va fi
când se va ridica pe picioare [i va c`l`ri s`-[i vad` oamenii din vârful
dealului nord-vestic. N-o s`-i lase prea mult singuri.
– Oameni? Fermieri, vrei s` spui?
– Nu. Ei sunt cei care fac ultimele retu[uri \nainte de \nsemnat.
|nsemnatul este treaba mea. Eu sunt supraveghetorul de la Pardalote.
JUDEC~TORUL DE PACE 115

– Atunci…
– Oamenii pe care \i are acolo sus se pricep la pietre [i la minerale.
Poate crede c` o s` g`seasc` aur sau ceva de genul `sta. Dup` p`rerea
mea, alearg` dup` cai verzi. |n ]ara asta, vitele sunt cele care aduc
bani. Old-fella are o sl`biciune pentru minerale. Uit` lucrurile cu
adev`rat importante.
– Cum ar fi vitele, de exemplu?
– Exact. Tu ai spus-o, Lisa.
– Cât timp ar fi plecat, bunicului nu i-ar fi dor de mine, nu-i a[a? spuse
Lisa \ngândurat`. Cu toate astea, ar trebui s`-l \ntreb`m mai \ntâi…
– Las`-m` pe mine, Lisa. Prea mult zgomot noaptea \n jurul taberei
de \nsemnat stârne[te panica \n rândul vitelor. Ia aminte. Totul
trebuie f`cut cu b`gare de seam`. La fel trebuie s` procedezi [i cu Old-
fella. Cu b`gare de seam`.
– Cred c` e[ti un intrigant, Tom, spuse Lisa râzând [i ridicându-[i
mai sus genunchii.
– |n preajma unei fete frumoase ca tine? De ce nu?
Lisa nu auzi ultimele lui cuvinte. Genunchii ei c`zur` la p`mânt [i
se ridic` \n picioare.
Valea era o splendoare argintie, dar culmile dealului din vest erau
\ntunecate de copaci, iar piscurile [i contraforturile unor mun]i vechi
aruncau umbre ici [i colo.
Oare visase c` ceva se mi[case acolo? Chemând-o, chiar! Ea era cea
care avea o sl`biciune, nu Old-fella. De când era aici, la Pardalote, un
pisc anume \i f`cea parc` semn s` vin`. |n fiecare noapte ap`rea
seme], poruncitor [i negru \n fundalul apusului.
Tom spunea ceva oarecum flatant. Ceva despre „Tom, Lisa [i
Pardalote apar]inând la to]i trei…“.
Apar]inând c`rui lucru, cui?
Ea apar]inea culmii acelui deal! Nici m`car bunicului ei…
„Ciudat cum luna estompeaz` str`lucirea stelelor“, se gândi ea.
„Cu excep]ia aceleia care str`bate de acolo, de pe culmea mea. E totu[i
atât de str`lucitoare.“
116 LUCY WALKER

|[i \ndrept` ]inuta. Lumini]a se mi[case. Nu era o stea, ci o lumin`.


Ceva o purta. Pe m`sur` ce trecea printre copaci, ap`rea [i disp`rea.
Lisa se uit` \n continuare. Era surd` la vorbele [optite [i t`r`g`nate ale
lui Tom. Mai era \nc` o lumin`, care se deplasa spre cealalt`.
Magool [i Imelda?
Faptul c`, pe lumina lunii, vârfurile stâncoase erau doar pentru
oameni ca Imelda o durea. Nu tuturor le era dat s` ating` culmile
lumii. Poate c` pân` la urm` nu erau Magool [i Imelda! Dar
sentimentele Lisei r`maser` acelea[i, ca [i când ar fi fost \ntr-adev`r ei.
Locul acela de \ntâlnire ]inea de Pardalote. Fusese al mamei ei. {i
al tat`lui ei, jocheul de la Nangardee. Acum era al ei, al Lisei. Pentru c`
descoperise singur` drumul pân` acolo. Ceva \n`untrul ei ar fi vrut s`
fug`, s` traverseze valea, s` r`spund` chem`rii piscului. St`tea solitar \n
lumina lunii, spunându-i c` inima ei apar]inea lui. Nici unui alt loc.
Dar r`mase neclintit` pe banc`, lâng` Tom, ascultând vocea lui
monoton` [i cuvintele lui flatante. |nchise ochii [i \n`bu[i chemarea,
la fel [i gândul c` Magool era acolo cu Imelda. Dar \n \ntunericul
ochilor ei \nchi[i ap`ru imaginea lui bandajat, culcat \n patul de spital.
|n locul vocii sc`zute a lui Tom, o auzi pe cealalt`, cu tonul ei amuzat
[i ironic: „Ei bine, Tonky? Ce ai g`sit s`-i cite[ti azi \nd`r`tnicului t`u
elev? Ceva picant [i scandalos, sper. Sunt orb, profesoar` drag`, a[a c`
nu te pot vedea cum ro[e[ti. Dar dac` pun mâna pe obrazul t`u, s-ar
putea s` simt. Ce zici de asta, Lisa? S` pun mâna pe obrazul t`u?“
Dar când \[i rec`p`tase, \n cele din urm`, vederea, \l ame]ise felul
\n care Imelda, [i nu ea, radiase lâng` patul lui. {i Imelda \l luase cu
ea, f`r` s` ro[easc`.
„Dar nu \n vârful dealurilor mele“, rosti hot`rât` Lisa cu voce tare.
„Dealurile mamei mele [i ale tat`lui meu! Ale lui Old-fella…“
Tom se sperie.
– Lisa, despre ce Dumnezeu vorbe[ti?!
|l prinse de mân`, ca s`-i arate c` era recunosc`toare pentru
lucrurile frumoase pe care i le spusese [i ca o scuz` c` nu fusese
atent`. Lui Tom p`rea s`-i plac` s-o ]in` de mân`.
JUDEC~TORUL DE PACE 117

– Ai spus c` oamenii bunicului caut` minerale [i lucruri de genul


`sta? Ei bine, nu pe platoul dealului din vest. Am o sl`biciune \n
leg`tur` cu locul acela, Tom. |ntr-un fel, a apar]inut…
– Da…, spuse Tom, ne\n]elegând \nc`.
– Cea de-a doua op]iune nu e suficient de bun`, nu-i a[a, Tom? Te
rog, Tom, nu m` l`sa vreodat` s` m` mul]umesc cu a doua op]iune.
Tom nu avea nici cea mai mic` idee la ce se referise ea. Nu
\nsemnase nimic, se hot`r\ el. Toate femeile erau mai mult sau mai
pu]in slabe cu duhul.
– Câteodat`, cea de-a doua op]iune se dovede[te, \n timp, [i cea
mai bun`, spuse el sec. A[a se \ntâmpl` cu vitele. Presupun c` e timpul
s` intri \n cas`, Lisa. Am de f`cut un drum de zece mile.
– Da, sigur. Nu vrei s`-]i fac o sup`?
– N-am timp. Deci, am stabilit totul, da? Mergi cu mine la
Wyndham.
– Dac` se poate aranja, Tom. Sper.
Dar gândul \i zbur` din nou \ntr-un loc foarte \nalt.
„|l iubesc“, \[i spuse ea [i nu se referise la Tom. „|l voi iubi
\ntotdeauna, cu toate c` exist` Imelda. N-a[ fi recunoscut niciodat`,
dac` dealul acesta negru-argintiu n-ar fi fost luat \n st`pânire de
altcineva. Nu-mi vor lua [i locul `sta! M`car atât \mi apar]ine. A fost al
p`rin]ilor mei, nu al Imeldei. N-am s-o las niciodat` s` mi-l ia…“
Capitolul 9
Ocupat` cu treburile casei, pentru Lisa zilele trecur` pe nesim]ite,
devenind mai \ntâi o s`pt`mân`, apoi o alta [i \nc` o alta.
Lui Old-fella \i pl`cea s`-i citeasc` ziarele [i revistele pe care i le
trimitea McPhee de la tab`r`. Lisa descoperi c`, fiind \n contact cu
\ndep`rtata civiliza]ie datorit` sta]iei radio, lui McPhee i se aduceau
mereu ziare. Peste Pardalote nu trecea nici un avion, cu excep]ia
Ambulan]ei Aeriene.
Dup` ce le termina de citit, i le trimitea printr-un fermier lui Old-
fella. La intervale regulate de timp, cineva venea s` raporteze stadiul
\nsemnatului [i progresele f`cute.
Câteodat` venea \nsu[i Tom ca s`-i aduc` la cuno[tin]` num`rul de
piei [i de persoane care fuseser` implicate \n opera]iunea de \nsemnat.
– De ce e atât de important? \l \ntreb` \ntr-o sear` Lisa. Pe lâng`
vitele de ras`, trimi]i spre vânzare [i piei, nu?
– Partea noastr`, da, spuse Tom cu \nver[unare.
– De ce? Cu cine le \mp`r]i]i?
– Cu cine crezi? Cine este singurul nostru vecin? Nu exist` garduri
care s` despart` Pardalote de Nangardee, a[a c` nu se [tie de la ale cui
vite provin pieile. Au fost atribuite pur [i simplu. Nimeni nu poate [ti
care apar]in uneia dintre ferme [i care celeilalte.
JUDEC~TORUL DE PACE 119

– Deci te \ntâlne[ti totu[i cu Magool Ransome? Chiar dac` o


singur` dat` pe an?
– Nu eu! De asta McPhee locuie[te la tab`ra extern`. El este
arbitrul. Nangardee trimite trei fermieri, noi la fel. Apoi, pe rând, un
om din fiecare delega]ie \[i alege animalul pe care s`-l taie, iar McPhee
]ine eviden]a.
– Ce sistem ciudat!
– Nu e un sistem. Este „legea p`mântului“, ceea ce \nseamn` c`
este practicat` pe scar` larg` de c`tre fermele care sunt atât de mari
\ncât nu pot [i nu vor s` se \ngr`deasc`. Legea asta este recunoscut`
chiar [i de c`tre instan]ele judec`tore[ti, cu toate c` n-a fost scris`
niciodat`, din câte [tiu. Este un obicei.
– |n cazul acesta, cred c` e minunat, spuse Lisa entuziasmat`. Nu
exist` dispute asupra unui animal anume.
– Nici m`car nu ne vorbim, Lisa. T`iem animalele [i plec`m. Atât.
– Oh, Dumnezeule! Sunte]i ni[te oameni ciuda]i. E aproape un
r`zboi t`cut. A[ vrea s` [tiu ce a provocat antipatia dintre familiile
Ransome [i Lindsay.
– McPhee mi-a spus c` e o chestiune istoric`. Cu o genera]ie sau
dou` \n urm` a existat un conflict \n leg`tur` cu frontierele. Lindsay
au fost primii aici [i n-au v`zut nici un motiv pentru care teritoriul lor
s` fie survolat, doar pentru c` Ransomeii au ap`rut câteva luni mai
târziu \n valea vecin`.
– Dar guvernul? Nu intervine?
– Nu \nc`. Mai demult erau p`mânturi pustii. Nu le vroia nimeni.
|n secolul trecut [i la \nceputul acestuia erau o mul]ime de persoane
care se stabileau provizoriu pe teritoriile din nordul Australiei, unii
chiar \n stepa cea mai \ndep`rtat`. Acum 100 de ani, pentru to]i
nordul reprezenta cel`lalt cap`t al lumii. Chiar [i acum 30 de ani.
Acum lucrurile s-au schimbat, \ns` Old-fella nu vrea s` fac` nici o
modificare. |n momentul de fa]`, Lisa, oricine poate dovedi c` a
crescut vite chiar aici, la Pardalote, poate pretinde arenda [i ar avea
90% [anse s-o ob]in`.
– Oricine? exclam` ea. Te referi la McPhee sau la oricare dintre
fermieri?
120 LUCY WALKER

– Nu. Ei doar s-au ocupat de vite. Nu le-au crescut. Tom f`cu o


pauz`, apoi ad`ug`: |n genera]ia asta, numai eu [i Old-fella am crescut
vite [i cai.
– Nu pot \n]elege de ce bunicul nu… Lisa se opri, c`ci surprinsese
o nuan]` \n vocea lui Tom.
„Old-fella n-ar \ncheia un contract oficial de arendare, dar Tom ar
putea. Tom n-ar face asta, desigur. Este supraveghetorul bunicului. O
parte din beneficiu \i apar]ine, are salariu [i locuie[te aici de când era
mic.“
Tom avea s` r`mân` loial, pân` \n ultima zi [i ultima or` din via]a
b`trânului. Lisa era sigur` de asta.
– De ce pari atât de \ngrijorat`, Lisa? Old-fella are s` fie bine de
\ndat` ce va vrea. Ar fi chiar [i acum, dac` [i-ar pune mintea…
– Da, [tiu. Cred c` \i face pl`cere… \ntr-un fel.
– A[a este. Dar e mai mult decât atât. Se \ngrije[te ca s` nu se mai
\ntâmple. S-a speriat, Lisa.
– {tiu.
– Acum ceva vreme, m-am gândit c` \[i face griji, spuse \ncet Tom.
A \nceput acum vreo trei luni. Acum cred c` a \ncetat. Nimeni nu [tie
ce se \ntâmpl` \n mintea lui Old-fella, dar pun pariu pe ce vrei c` [i-a
clarificat lucrurile.
– Ce lucruri [i-a clarificat, Tom?
– Lisa, Tom [i Pardalote! Le-a legat pe toate trei. {i-a spus: „N-am
nici un fiu care s` duc` ferma mai departe, dar uite câte am \n schimb.
Lisa, Tom [i Pardalote! De ce naiba \mi fac griji?!“ |n]elegi, Lisa? De asta
nu-[i mai face probleme. A f`cut o simpl` adunare.
Lisa ridic` gânditoare o sprâncean`.
– Se poate… De[i \nc` nu mi-a cerut s` r`mân definitiv. |n fiecare
zi \mi pun speran]a c` o s`-mi spun`. Oricum, singurul lucru care
conteaz` cu adev`rat e s` fie din nou cel de dinainte. A[ crede c` mai
are zeci de ani de tr`it. De fapt, ur`sc s` vorbesc despre el ca [i cum
ar fi prea b`trân sau ar putea muri \ntr-o zi. Te rog, Tom, hai s` vorbim
despre altceva.

***
JUDEC~TORUL DE PACE 121

Lisa de-abia ajunse [i se a[ez` cu revista \n mân` pe scaunul de


lâng` patul b`trânului, când Old-fella \i spuse c` \n seara aceea nu
vroia s` i se citeasc`. Nu avea dispozi]ia necesar`.
– Stai acolo [i de data asta, ascult`-m` tu pe mine, Lisa. E vremea
s`-]i spun câteva lucruri. |nc` nu [tii nimic despre Pardalote.
Lisa fu atât de bucuroas` c` avea s` afle despre ferm`, \ncât
aproape c` se r`suci pe scaun.
– Da, bunicule. Te rog, spune-mi. Vreau s` [tiu.
B`trânul se uit` piezi[ la ea.
– Cum ar fi ce, de exemplu?
– Ei bine, \mi spui despre Ransome [i despre Nangardee [i de ce
nu-]i plac? La ce te-ai referit când ai spus c` le-ai f`cut unele concesii?
|nseamn` c` ai vrut s` fii un vecin mai amabil? Te rog, bunicule,
spune-mi.
B`trânul nu se mai uita la ea, ci privea \ncruntat, cufundat \n
gânduri.
– Vezi, continu` Lisa. A[ vrea s` [tiu ce ar trebui sau nu s`-i spun lui
Magool Ransome, dac` vine aici s` \ntrebe cum te mai sim]i. E posibil
s` vin`, [tii? Ne-a fost de mare ajutor \n ziua \n care ai fost adus.
– Te referi la Jim Ransome? Nu ]i-am spus s` nu mai folose[ti \n
preajma mea numele „Magool“? Fiind femeie, e[ti \ntotdeauna contra
[i faci pe dos tot ce-]i spun. Ei bine, domni[oar`, dac` vrei s` [tii, am
intuit [i asta…
– C` o s`-]i pun \ntreb`ri?
– Nu, tun` el. Am intiut c` vei face contrariul [i c` o s`-i spui tot
a[a. Am avut dreptate, nu-i a[a?
– Bunicule drag`, m` \ndoiesc c` dup` ce a plecat te-ai mai gândit
vreo secund` la asta.
– Tân`r` domni[oar`, pui la \ndoial` cuvântul meu? Ascult`…
Tonul furios al vocii b`trânului nu o alarm` deloc pe Lisa. Un al
[aselea sim] \i spunea c` bunicul ei f`cea un soi de joc [i c` ferocitatea
lui era fals`. Dar nu era sigur`.
– Ascult, bunicule, spuse ea, sunând \ntr-adins docil`.
Old-fella se sprijini cu spatele de pern` [i-[i fix` privirea pe
peretele opus.
122 LUCY WALKER

– Foarte bine, atunci. Timpul trece. E[ti prea tân`r` s` \n]elegi


asta? Când timpul trece, lucrurile se schimb`. Faci concesii pentru c`
a[a este omene[te. Fie c`-]i place, fie c` nu. Sfatul meu este s` nu-]i
ba]i capul cu Ransomeii. M` ocup eu de asta. Ai \n]eles? O s` afli \ntr-o
zi. Se opri. Nu mai sunt \n forma \n care obi[nuiam s` fiu, iar Jim
Ransome [tie asta. Are totu[i meritul lui: e \ntotdeauna la curent cu
actualitatea. Am fost cu ochii pe el. Pe ei, de fapt. Sunt numai el [i o
veri[oar` mai \n vârst` care se \ngrije[te de cas` pentru el. {i fiin]a
aceea ostentativ` cu care este v`zut peste tot. Pân` [i numele ei e
ostentativ. Amelia… sau ceva \n genul `sta.
– Imelda, \l corect` cu blânde]e Lisa. B`trânul \ntoarse capul [i se
uit` din nou la ea. Ochii lui erau de acela[i albastru ca de ghea]`, \ns`
de data asta erau \ntreb`tori.
– Deci [tii [i asta, nu?
– Da. A venit \n ziua \n care erai bolnav. Cred c` [i ea vroia s` fie
de ajutor. Dar a plecat…
– Foarte bine. Ea nu [tie… nici unul dintre ei nu [tie… c` am un
as \n mânec`. Din moment ce [tii atât de multe, tân`r` domni[oar`,
[tii despre ce as e vorba?
– Nu, bunicule. Te rog spune-mi. Mi-ar pl`cea s` [tiu.
– {iretenie. Asta am. Asul meu e [iretenia. Ai auzit câinele acela
dingo care url` noaptea de pe deal? Supravie]uie[te. Nu-l prinde
nimeni. Nici fermierii, nici Tom. Au \ncercat \n mai multe rânduri. Dar
nu-l pot prinde. {tii de ce?
– E foarte rapid? Sau poate c` e tân`r [i puternic?
– Tân`r [i puternic, pe naiba! Animalul acela este tat`l tuturor
câinilor dingo de prin p`r]ile astea. Este [iret, Lisa. De asta. {iretenia.
A[a supravie]uie[te. De aceea eu, Old-fella Lindsay, supravie]uiesc. {i
eu sunt [iret. {i st`pânesc p`mântul de la Nangardee.
– Da…, spuse \ncet Lisa. Sunt sigur` c`-l st`pâne[ti.
– ~sta e un lucru pe care e bine s`-l [tii. De data asta sun`
\mp`ciuitor. Urm`toarele lui cuvinte fur` \nc`rcate de regret.
|mb`trânesc [i mu[chii m` las`. Tân`rul acela de la ferm` are din
bel[ug. F`cu o pauz` [i apoi p`ru s` re\nvie din nou. {iretenia m`
ajut` ca lucrurile s` fie \n final a[a cum vreau. Nici unul dintre ei
JUDEC~TORUL DE PACE 123

nu-[i dau seama de asta, pentru c` ei cred c` planul meu este exact
opus fa]` de cum este \n realitate. |n]elegi asta, Lisa?
Lisa nu \n]elegea, dar nu recunoscu decât par]ial. Vroia s`-i fac` pe
plac pentru c` vedea c` b`trânul avea nevoie de asta.
– Cred c` \ncep s` \n]eleg. Te rog, spune-mi despre [iretenia ta,
bunicule. Ce-ai f`cut cu ea \n ultima vreme?
– Oh, nu! Nu m` prinzi \n felul acesta, fata mea! |ncerci s` afli, nu? Ei
bine, nu-]i spun \nc`. O s` [tii la sfâr[it. Toate la timpul lor. O s` ias` exact
invers decât te a[tep]i, ]i-am spus asta deja. Am aranjat totul \n leg`tur` cu
ce trebuie f`cut cu Pardalote dup` moartea mea. M` ascul]i, Lisa?
– Da, sigur c` da.
– Am pl`nuit s`pt`mâni la rând. Nu uita c` ]i-am spus c` sunt [iret,
Lisa. A trebuit s` fiu pentru c` era singura cale de a rezolva lucrurile.
Timpurile s-au schimbat. Acum lucrurile stau altfel.
– Da, totul se schimb`, nu-i a[a? Anotimpurile. Recoltele. Chiar [i
vitele devin mai mari [i mai grase.
– Ai jucat vreodat` [ah, Lisa?
– Nu, dar mi-ar face pl`cere s` \nv`]. Crezi c` a[ putea? E dificil?
– Petrece-]i timpul \nv`]ând lucruri mai folositoare pentru femei,
feti]o. Cum s` conduci un c`min – asta e treab` pentru femei. Se opri
[i inspir` adânc, ca [i cum ar fi avut nevoie de mai mult aer. {ahul este
pentru generalii de aramat` care organizeaz` r`zboaiele pân` la ultima
b`t`lie. {i pentru oameni ca mine, care [tiu c` atunci când vor s`
ob]in` un anumit lucru, nu se n`pustesc direct, ca un bivol, asupra
unei por]i.
– Cred c` \n]eleg…
– Nu \n]elegi [i n-o vei face niciodat`. Femeile sunt \ntotdeauna
contra. Fac exact invers de ce li se spune. Absolut toate sunt perverse.
{i mama ta. {i tu vei fi la fel, Lisa. Accept asta. Se opri din nou [i
respir` adânc. De aceea trebuie s`-mi construiesc propria strategie.
Acum, ascult`! Atunci când vrei ceva, nu te duci direct dup` lucrul
acela. }ine minte asta. Te \nvârte[ti, te prefaci. Asemenea unui dingo.
Induce inten]ionat oamenii \n eroare. A[a câ[tig`. P`c`le[te oamenii,
f`cându-i s` cread` c` are de gând ceva, când \n realitate planul lui
este cu totul altul. |n felul `sta, ceilal]i nu [tiu ce pune la cale.
– Bunicule, spuse u[or Lisa. Vrei s` deschid fereastra? Ar`]i de
parc` ai avea nevoie de mai mult aer.
124 LUCY WALKER

– Nu, sigur c` nu, spuse el pe un ton moroc`nos [i iritat. Intr`


musculi]e. Sunt obosit, asta-i tot. Prea mult` vorb`. Tom mi-a vorbit
mai mult de o or`. Ce nu [tie el e c` m` vl`guie[te. M` plictise[te. Este
un cresc`tor de vite foarte priceput, totu[i.
– Este un bun supraveghetor, bunicule. Simte c` e necesar s` te
]in` la curent cu mersul \nsemnatului.
– Necesar, pe naiba! Se pricepe la \nsemnat mai bine decât oricare
alt fermier din nord [i el [tie asta. {tie [i c` eu [tiu. Nu, nu, Lisa… sunt
obosit. O s` trag un pui de somn. Po]i s`-mi termini articolul acela
mâine diminea]`.
– Desigur, bunicule. |]i mul]umesc pentru c` mi-ai spus atât de
multe. Despre tine, m` refer…
Lisa se opri [i-l s`rut` pe frunte. El \nchise ochii [i nu f`cu nici un
gest prin care s`-i dea de \n]eles c` sim]ise buzele ei calde.
– Vroiam s` [tii c` am rezolvat totul, Lisa. Acum, ]i-am spus, du-te.
Las`-m` s` dorm.
Lisei i se p`rea ciudat totul, dar nu putea fi sigur`. Poate c` bunicul
ei \ncerca s`-i spun` ceva, dar \n loc s` se prefac`, se d`duse de gol \n
ultimul moment. Avea atâta \ncredere \n sine, [i totu[i \n spatele ei, se
temea c` era posibil ca planul pe care-l pusese la cale s` nu se
realizeze pân` la urm` a[a cum \[i propusese.

***

Târziu \n noaptea aceea sosiser` doi fermieri din locuri


\ndep`rtate. Dormiser` \n c`su]a din fundul cur]ii, iar diminea]a
veniser` la ferm` pentru micul dejun. Veniser`, explicar` ei, ca s`-i dea
personal raportul lui Old-fella despre condi]iile din partea nordic` a
stepei. Doamna Watson era ocupat` cu friptura [i cu ou`le pentru
oaspe]i, a[a c` o trimise pe Lisa cu tava pentru Old-fella.
– Oh, deci tu e[ti cea cu tava! \ntreb` el vesel. Ce face Mama
Watson, hm? Nu-i scap` din priviri pe oamenii `ia? Ei bine, voi dou`
a]i face bine s` elibera]i ferma ast`zi. Am oamenii mei care s` aib` grij`
de mine, dac` este nevoie. Femeile n-au ce c`uta \n discu]iile
b`rba]ilor. Pleca]i amândou`. Afar` toat` ziua. Spune-i doamnei
Watson c` astea sunt ordinele mele.
gianninajollys

JUDEC~TORUL DE PACE 125

– Mi-ar prinde bine \nc` o zi liber`, spuse bucuroas` Lisa. |nv`]ase


c` b`trânul o aprecia mai mult dac` \i d`dea ascultare cu
promptitudine. Atunci când lansa o provocare, \i pl`cea s` fie
\ntâmpinat de o alta-bumerang. Puse tava pe mas` [i-i aranj` perna.
Dac` n-ai grij`, bunicule, va fi o plimbare lung`, de o zi. O s`-]i fie dor
de mine, nu-i a[a? Se uit` la fa]a lui. Nu era amuzat. De data asta,
bumerangul ei c`zuse la p`mânt.
– A[a deci. M` [antajezi, nu? Ei bine, s`-]i spun cum reac]ionez la
[antaje. Pleac`. {i pentru toat` ziua, fata mea. Nu vreau s` te aud sau
s` te v`d pân` dup` l`satul serii. M` auzi, Lisa?
– Da, bunicule, spuse plin` de regret Lisa. Glumeam doar. {tii asta,
nu-i a[a? La Finch's Creek aveau un pacient \nd`r`tnic [i obi[nuiam
s`-l amuz \n felul acesta. |l luam \n serios…
– Un pacient \nd`r`tnic! Deci asta e, nu? url` b`trânul. Pot s`
\ntreb despre cine e vorba? Nu de Jimmy! Tic`losul `la de Ransome,
hm? Mi-au spus c` l-ai a[teptat. Deci cu el m` compari?
– Te rog, bunicule, \l implor` Lisa. Am fost lipsit` de tact, asta-i tot.
– Foarte bine, dar eu sunt cel care d` ordinele aici; [i s` l`s`m
deoparte amuzatul pacientului! Pleca]i amândou` pentru restul zilei.
Afar`. Poate le trece prin cap femeilor din ferma asta c` vreau o zi doar
pentru mine… cu oamenii mei…
– Da, desigur, bunicule. Nu m-am gândit la asta. Dar toat` ziua?
– Toat` ziua. Du-te [i ia-]i p`l`ria [i co[ule]ul cu mâncare [i du-te
s` vezi Pardalote. De ce ai venit aici? S` te \nvârte[ti prin cas`? Vei fi un
om al stepei pe cinste!
|n spatele cuvintelor lui dispre]uitoare, Lisa sesizase o not` de
\ngrijorare. B`trânul vroia cu adev`rat ca ea s` plece. Poate [i doamna
Watson. Pentru binele lor, ca [i al lui, vroia ca ele s`-[i ia o vacan]`.
Lisa \ndr`zni s` nu-i arate c` \n]elegea. |n schimb, se \ndrept` spre u[`,
ar`tând corespunz`tor de nedumerit`. Când ajunse \n dreptul u[ii, se
uit` \n oglinda din perete. B`trânul se l`sase pe spate [i ar`ta foarte
mul]umit de sine. Era pe cale s` atace micul dejun cu o u[urare
ciudat` pentru un invalid.
De data asta, Lisa era sigur`. Bunicul ei punea ceva la cale. Ce,
probabil c` nu avea s` afle. Era inutil s` \ncerce s` ghiceasc`.
126 LUCY WALKER

Lisa \i aduse la cuno[tin]` doamnei Watson ordinele date de Old-fella.


– Perfect, spuse pe nea[teptate doamna Watson. Punea deoparte
prosoapele folosite, \n timp ce fermierii din cap`tul mesei \[i
aprindeau primele ]ig`ri pe ziua aceea. Lisa \i v`zu schimbând \ntre ei
zâmbete mali]ioase. „Oare fac parte to]i din aceea[i conspira]ie?“
– Crede]i c` e bine s`-l l`s`m amândou` singur pentru tot restul
zilei? \ntreb` Lisa.
– Bine\n]eles. E mult mai bine decât ne spune. |n plus, de mult`
vreme nu mi-am mai antrenat calul. S-ar putea ca McPhee s` aib` ziare
[i reviste noi pentru C`petenie. |[i ridic` privirea de la mormanul de
prosoape [i se uit` la Lisa, de data aceasta cu un aer for]at de
prietenie. Ia mâncare [i un termos. {i p`l`ria. |ntoarce-te la apusul
soarelui. Dup` ce se gândi o clip`, ad`ug`: Tom va fi aici \n seara asta.
Lisa surprinse din nou zâmbetele r`ut`cioase din rândul b`rba]ilor
de la mas`. Via]a era un [ir \ntreg de enigme. Dup` felul \n care se
comportau to]i \n ziua aceea, ar fi crezut c` vroiau s` scape de ea. Ar fi
crezut [i c` doamna Watson ar fi vrut ca iubitul ei fiu s` fie la mile dep`rtare,
nicidecum c` i-l oferise ca pe o tenta]ie ca s` se \ntoarc` la asfin]it.
Jum`tate de or` mai târziu, \n drum spre ie[irea din ferm`, Lisa
duse leg`tura de prosoape murdare la sp`l`torie. Nooma, aborigena
cu zâmbet frumos, era ocupat`, acoperit` \ntr-un nor de abur. Vederea
zâmbetului ei larg \i f`cu bine Lisei. M`car cuiva \i f`cea pl`cere s-o
aib` \n preajm` \n ziua aceea.
– De ce pleci singur` la plimbare? \ntreb` Nooma. Ce zici dac`
a[tep]i ca Nooma s` termine treaba cu prosoapele [i merge]i
\mpreun`? Ai destul` mâncare, Lisa?
– Vii cu mine? Oh, Nooma, mi-ar face mare pl`cere! Lisa arunc`
bagajul cu merinde [i-[i \mpinse p`l`ria pe spate. Repede. D`-mi
prosoapele alea, Nooma. Le sp`l eu, cât timp tu \ntinzi celelalte rufe.
– Bine, Lisa! S` le speli repede, da? Doamna Watson e ocupat` cu
cei doi care au venit la Old-fella, hm? Poate mai târziu o s` mearg` la
McPhee, s` vad` dac` nu are ziare noi.
– Se pare c` [tii foarte multe, Nooma. Dar nu totul. Lisa \ncepu s`
stoarc`, apoi s` cl`teasc`. E posibil ca doamna Watson s`-l viziteze pe
McPhee, dar cei doi din cas` sunt cresc`tori de vite.
Nooma \ncepu s` râd` cu hohote.
JUDEC~TORUL DE PACE 127

– Tipul acela, Rep, a fost cresc`tor de vite acum zece ani. Acum nu
se mai ocup` cu asta; este cercet`tor. Cel`lalt, Jack, s-a \ndeletnicit cu
vitele o scurt` perioad` de timp, anul trecut, asta-i tot. A strâns mul]i
bani \n perioada \nsemnatului. Acum nu mai este cresc`tor de vite,
lucreaz` cu cei care sap` dup` pietre prin zon`. Acolo… Ar`t` spre
nordul v`ii.
Mâinile Lisei p`r`sir` cl`bucii de s`pun [i se uit` la Nooma. Fata de
culoare râdea \ncontinuu, l`sându-[i capul pe spate.
– Doamna Watson poate crede c` cei doi au venit ca s` discute
despre vitele lui Old-fella, spuse Nooma. Dar ei au venit s` vorbeasc`
despre pietre albastre, poate [i albe, sau galbene [i micu]e.
– Nooma! spuse Lisa, \ncetând sp`latul. {tii cum se numesc
pietrele acelea? Sunt berile?
Nooma ridic` din umeri.
|n locul acela sunt foarte multe pietre. Old-fella a adus mul]i
oameni din sud ca s`-i spun` numele pietrelor.
Da…, \ncuviin]` gânditoare Lisa. Cred c` mi s-a spus c` are o echip`
de geologi undeva, pe cealalt` parte de dealului. Tom a spus c`…
Tom este un bun cresc`tor de vite, spuse vesel` Nooma. Foarte
bun. Lui nu-i plac pietrele. {efului Ransome \i plac la fel de mult ca [i
lui Old-fella.
Lisa era atât de uimit` de nout`]i, \ncât o l`s` pe fat` s`-i ia
prosoapele din mân`, f`r` ca m`car s` observe. „Ciudat cum toat`
lumea [tie câte ceva, dac` nu totul. Dar eu nu [tiu nimic. Ei bine, de
ce a[ [ti? Sunt doar o str`in` aici. Ce m` prive[te pe mine?“
– Bine, e[ti gata, Lisa? spuse Nooma. Acum putem pleca amândou`
la plimbare. Vrei s`-]i ar`t c`rarea negrilor, hm?
– Da, te rog, Nooma. Mi-ar pl`cea. Sper s` nu fiu o elev` prea
plictisitoare. Am impresia c` jum`tate din timp…
Nooma nu f`cu decât s` zâmbeasc` atot[tiutoare. Ciripind vesele,
cele dou` fete traversar` valea spre vest. Când ajunser` la pârâu,
Nooma nu vru s` treac` de partea cealalt`. Avea altceva \n gând.
Am s`-]i ar`t câteva drumuri \n direc]ia asta, Lisa. O conduse pe
c`r`ri \ntortocheate, care urcau spre culmea dealului vestic. Ca
hipnotizat`, Lisa urm`rea cu aten]ie lec]iile Noomei, dar cealalt`
128 LUCY WALKER

jum`tate a ei care vedea tot ce f`ceau, [tia exact unde mergeu [i era
foarte \ncântat`. Acolo unde telescopul supraveghea ferma lui Magool
Ransome, Nangardee. Oare avea s` vad`, de la distan]`, o altfel de
piatr` la mâna stâng` a Imeldei?
De[i \n ultimele s`pt`mâni fusese ocupat` cu treburile fermei, Lisa
fusese \ntr-un soi de a[teptare. |n`untrul ei, ceva fusese \ntr-o stare de
suspensie.
Se gândise ocazional c` vizitele nocturne ale lui Tom u[uraser`
oarecum sentimentul acela de a[teptare. Uneori, când Tom o ]inea de
mân` [i-i spunea c` era frumoas`, [tia c` a[tepta altceva. S` apar` acea
lumin` str`lucitoare pe piscul care o \mbia.
Dar nu o mai z`ri.
Acum, \n timp ce Nooma o c`l`uzea prin urcu[urile [i coborâ[uirle
cheilor, Lisa realiz` \n adâncul sufletului ei c` a[teptase ceva mai mult.
|nc` o privire asupra Nangardee. |nc` o vizit` din partea lui Magool
Ransome. Una singur`, care ar face poate ca inima ei s` capituleze [i
s` se lini[teasc`!
La urma urmelor, el era – \ntr-un fel – pacientul ei. Trebuia s` se
gândeasc` la el numai \n sensul acela. Era normal ca ea s` vrea s` [tie
c` ochii lui erau \n perfect` condi]ie.
Chiar dac` Imelda era [i ea acolo, era mai bine decât dac` nu-l mai
vedea deloc – decât prin telescop.
Pentru restul, \l avea pe Tom. Confortabil, puternic, dârz, \n stare
s` c`l`reasc` zece mile pentru ea. Era un muncitor destoinic [i un om
bun, chiar dac` uneori \nc`p`]ânat. |i sem`na pu]in lui Old-fella. Ce
putea cere mai mult o orfan`, „o fat` pe care nu venise nimeni s-o ia“?
|n afar` de asta, Pardalote era [i c`minul lui Tom. Reprezenta un fel
de siguran]`… Oare ce-a de-a doua op]iune era mai bun` decât nici
una?
„Lisa, Tom [i Pardalote“! Oare asta punea la cale b`trânul? Cineva
care s` duc` totul mai departe… \ntr-o zi.
Capitolul 10
Câteva minute mai târziu, cele dou` fete \nconjurat` ultimele
r`m`[i]e ale unui afloriment de granit ro[u, cotind la stânga. Ajunser`
pe c`rarea lui Old-fella, la doar câ]iva pa[i de instrumentul de
supravegheat! Nooma o urm`ri cu viclenie pe Lisa, str`lucindu-i ochii
de râsul ascuns.
– M-ai adus aici \ntr-adins, spuse Lisa acuzator. De unde ai [tiut…?
Vreau s` spun, de ce aici? Ca [i cum locul acesta ar avea de-a face cu
mine! Se opri. Ochii Noomei ar`tau \n]elepciune. Sigur c` [tiai, \ncheie
f`r` menajamente Lisa. Voi, oamenii stepei, [ti]i \ntotdeauna totul…
Cealalt` fat` ridic` inocent` din umeri.
– Uit`-te acolo, spuse ea. Ochiul mare de sticl` – telescopul, hm?
Po]i vedea departe, jos, la Nangardee. Poate \l vezi pe v`rul meu,
Jabberdee. Du-te [i prive[te, o \ndemn` Nooma, \ncuviin]ând din cap
[i zâmbind. Eu m` duc s` caut ierburi de mâncat. Poate [i o iguan`
gras` pentru cin`, sau o [opârl`.
Nooma disp`ru, dar Lisa r`mase tot la intrarea pe platoul dealului,
cercetându-[i con[tiin]a. O pierduse! |nc` ceva care plecase.
„Ce a[tept? De ce nu m-a[ uita prin telescop? Am mai f`cut-o
\nainte. De ce m-a[ sim]i tocmai acum vinovat`?“
130 LUCY WALKER

Ah! Dar \ntr-o noapte, stând pe banca de pe verand`, v`zuse acolo


sus o lumin` mai puternic` decât str`lucirea stelelor. Atunci \[i
spusese ceva. |ns` asta fusese \nainte ca Tom s-o ia de mân`.
Lisa cl`tin` din cap, alungând gândurile c`rora le d`dea prea mare
importan]`. Se uit` \n jos, la p`mânt. Sim]i c` devine din nou
puternic`. |nchise ochii, dar când \i deschise iar, [tiu c` v`zuse bine.
Acolo, clar` [i indubitabil`, era urma unei cizme. Fusese l`sat` de
curând: dup` dup`-amiaza de ieri, oricum. Prima lec]ie a Noomei \[i
atinsese scopul! Ieri vântul adiase u[or, astfel c` p`mântul fusese acoperit
peste noapte de o pelicul` de praf. Urma era chiar din ziua aceea!
Lisa se \ntoarse repede. La deschiderea drumului, se opri
\nlemnit`. Dou` siluete se \ndreptau spre ea dinspre culmea
superioar` a dealului. Un b`rbat [i o femeie. Felul destins \n care
mergeau spunea c` aveau dreptul s` fie acolo. Pe proprietatea lui Old-
fella?! Cu siguran]`, era partea de deal care ]inea de Pardalote.
Lisa r`mase neclintit`, ca [i cum ar fi f`cut parte din platoul
muntos. Cei doi se apropiar`. Magool Ransome [i Imelda. Magool era
\nalt, bronzat, unic. Imelda ar`ta la fel de ostentativ` ca de fiecare dat`
când o v`zuse. Chiar [i \n hainele de step`, era la fel de \ngrijit`. Avea
[i un aer de profesionist`. Poate c` \nainte s` vin` \n nord, fusese o
persoan` extrem de important` la ora[!
La rândul ei, Imelda o v`zu pe Lisa. Se \ntoarse [i-i spuse ceva lui
Magool, care \n momentul respectiv se concentra la ceva de pe
p`mânt. F`cu un gest aproape teatral prin care i-o ar`t` pe Lisa.
Magool \[i ridic` rapid privirea. Apoi se apropiar` \mpreun`,
continându-[i explorarea.
Magool ridic` din nou capul [i studie mica distan]` care-i
desp`r]ea de Lisa. Ridic` din sprâncene aproape batjocoritor. Apoi
zâmbi. Lisa \[i domoli cu greu inima.
Atitudinea lui p`rea s` spun`: „Iat`-te! Credeam c` n-o s` te mai
v`d vreodat`.“ Expresia aceasta fu \nlocuit` de una u[or amuzat`, care
o nedumeri pe Lisa. Nu avea idee c` el se gândea la cineva foarte tân`r.
Un copil mic, de[i poate foarte drag.
Ei bine, la urma urmelor, n-o cuno[tea atât de bine.
JUDEC~TORUL DE PACE 131

Pe de alt` parte, era posibil s` aib` praf pe fa]`, din care cauz` s`
arate hilar. Ei bine, praful putea s` r`mân`! Avea s`-l poarte ca pe o
emblem` a mândriei! R`mase pe loc, a[teptând pur [i simplu. Acum
erau la numai un pas \n fa]a ei. Amândoi aveau un aer de genul „ce
bine c` ne-am \ntâlnit \n vârful dealului“. Efectul pe care-l ob]inur` fu
acela c` Lisa afi[` incon[tient` ipostaza ei de portret.
Magool \[i \ncepu ritualul de fabricat al ]ig`rii, uitându-se \n acela[i
timp la Lisa. V`zând expresia ei t`cut` [i nemi[cat`, ridic` \ntreb`tor
din sprâncene.
– Uite cine e aici, spuse Imelda. Iat-o pe Lisa de la Pardalote!
Fata…
– „Pe care n-a venit nimeni s-o ia“, \ncheie Lisa \n locul ei. Chipul
nu-i tr`da nici unul dintre gândurile care \i treceau prin cap. Ochii ei
de acel albastru profund priveau \n expectativ`.
– Magool, spuse ea \n cele din urm`, râzând. Cred c` e timid`, dar
[i viclean`, \n acela[i timp. Nu crezi?
– Nu, spuse el scurt, a[ezând tutunul \n foi]a special`. Sunt ocazii
\n care este destul de vorb`rea]`. {i amuzant`. Vei descoperi asta,
Imelda, dac` vei fi vreodat` pacient` \n spital. |i zâmbi Lisei.
– Nu e nici o viclenie \n a fi timid, nu-i a[a Lisa?
– Un minut mai devreme, spuse ea foarte \ncet, vorbeai despre
mine ca [i cum n-a[ fi fost de fa]`.
– Da? |mi cer scuze.
– Oh, Jim! \i \ntrerupse Imelda. Descoperise intrarea pe platou. Ce
este? Dou` blocuri uria[e de roc` stâncoas` care ascund ce? Pur [i
simplu, trebuie s` investighez! P`[i cu grij` printre cele dou` roci, apoi
scoase din nou capul. Jim… pentru numele lui Dumnezeu, vino s`
vezi! Ce crezi? Un telescop! Reglat ca s` se poat` vedea jos, la
Nangardee… Disp`ru din nou \n`untru, ca s`-[i satisfac` evident
curiozitatea.
– |mi cer scuze, spuse Magool. Ne ier]i?
– Da. Desigur. |mi pare r`u pentru ce i-am spus Imeldei…
– E a spus-o prima, a[a c` n-o s` se plâng`. Sunt sigur de asta.
Imelda are un sim] al umorului foarte ascu]it.
132 LUCY WALKER

– Foarte bine, spuse simplu Lisa. Ochii ei p`reau \n continuare


enigmatici \n timp ce-l privea pe Magool. El \ntoarse u[or capul [i-i
r`spunse privirii.
– E[ti foarte amuzant`, Lisa, cum stai aici singur`, \n vârful
muntelui. Ca un copil r`t`cit. Te sim]i pierdut`?
Lisa clipi, apoi cl`tin` din cap ca [i cum ar fi \ncercat s` revin` din
locuri \ndep`rtate \n prezent.
– |mi pare r`u, spuse ea, zâmbindu-i. Nu, nu m` simt pierdut`. Am
fost surprins`, asta-i tot.
– S` ne vezi? Ei bine, nu venim foarte des aici, sus. Recunosc.
Vroiam s`-i ar`t Imeldei pe lumin` o forma]iune ciudat` la câ]iva yarzi
pe chei.
– E foarte interesat` de cheile acestea?
Magool râse.
– Bine\n]eles c` este. Este meseria ei s` fie interesat`. Toat` lumea
din compania mea trebuie s` ajung` [i s` se men]in` interesat \n
sensul acesta.
– S` se men]in` interesat? repet` gânditoare Lisa. Da, presupun c`
a[a trebuie… Cuvintele lui Magool – „s` se men]in` interesat“ –
implicau un gen de permanen]`. Oare chiar erau logodi]i dup`
ritualul tradi]ional? Trebuia s` se uite la mâna stâng` a Imeldei, când
termina de inspectat proprietatea lui Old-fella.
– Lisa, spuse Magool, m` bucur s` te v`d din nou. {tiu c` bunicul
t`u se simte bine. Jabberdee m` ]ine la curent. Zâmbetul lui deveni
u[or ironic [i ad`ug`: |nainte ne desp`r]eau gratiile patului. Acum este
un lan] muntos – [i o mul]ime de prejudec`]i.
Lisa se gândi c` vorbele lui izvorâser` din amabilitate. Poate c` \i
p`rea r`u c` Imelda râsese de ea. Trebuia s` par` mai dur`.
– Am venit la plimbare cu Nooma, spuse ea, ca s` treac` la subiecte
mai practice. {i eu m` bucur s` te v`d, Magool. Am mai fost aici
\nainte…
– Da. {tiu. Zicând asta se uit` la ea, [i v`zând uimirea ei zâmbi
amuzat. Apoi urm` inevitabila ro[ea]`.
Imelda \[i zâr\ din nou capul prin deschiz`tura dintre stânci.
JUDEC~TORUL DE PACE 133

– Jim, insist` ea, ce faci acolo?! Vino aici, pentru numele lui
Dumnezeu! E o adev`rat` revela]ie! O s` te uimeasc` \n mod pozitiv.
– Da, voi veni \ntr-un minut, Imelda. Vreau s` m` asigur c` Lisa \i
va transmite lui Old-fella ur`rile mele de bine: ur`ri de \ns`n`to[ire
grabnic` [i tot restul.
– Oh, bine, atunci. Fii rapid, dragule. N-avem prea mult timp la
dispozi]ie, nu? spuse Imelda, disp`rând din nou pe platou.
„Ciudat“, se gândi Lisa. „M` \ntreb cum de nu i-a ar`tat pân` acum
Imeldei locul acesta. E evident c` [tia despre el…“
– Lisa, spuse Magool, la ce te gânde[ti?
– M` \ntrebam…
– Unde s-a dus Nooma? Ei bine, uite c` vine \n spatele t`u. Se pare
c` a f`cut o plimbare \n cerc.
– O v`d… ezit` Lisa, apoi se \ntoarse din nou spre Magool [i-l privi
drept \n ochi. De unde ai [tiut c` am mai fost aici \nainte? De unde [tii
c` acolo este un telescop? Este \ntre grani]ele teritoriului bunicului
meu, nu?
– Dac` \n ceea ce prive[te Pardalote exist` grani]e, atunci \mi
imaginez c` r`spunsul este „da“. Zâmbetul lui pe jum`tate ironic
reveni. {tiam c` ai mai fost aici pentru c` jos la Nangardee \mi dau
seama când cineva se joac` de aici cu telescopul. Vezi tu,
corespunz`tor cu ora din zi, soarele bate pe sticl`, iar reflec]ia este
destul de str`lucitoare. Am presupus c` trebuia s` fii tu. Prima oar`,
Old-fella [i Tom erau pleca]i de la ferm`. Nu putea fi altcineva…
Lisa refuz` s` ro[easc` din nou. Trebuia s`-[i p`streze demnitatea.
– Desigur, \ncuviin]` ea. Reflec]ia este asem`n`toare unei lumini.
Cine [tie? Cineva ar putea trimite un S.O.S. cu ajutorul telescopului,
dac` ar fi vreodat` nevoie de a[a ceva.
– Cine [tie? spuse el non[alant, \ns` zâmbetul \i pieri de pe buze.
Apoi ad`ug` rece [i serios: sper s`-]i aminte[ti asta, Lisa. Dac` se va ivi
vreodat` ocazia…
– Sunt sigur` c` nu. Dar \]i mul]umesc pentru c` e[ti un vecin atât
de amabil. Era bucuroas` c` adusese vorba despre rela]iile amabile
\ntre vecini.
134 LUCY WALKER

Nooma d`dea sfioas` târcoale unei roci [i-i urm`rea cu un pl`cut interes.
– Bun`, Nooma! spuse Magool. Deci ai adus-o azi pe Lisa pe
platoul dealului, hm? Ce n`stru[nicii mai pui la cale?
Nooma \ntoarse capul, pref`cându-se timid`. D`du cu piciorul \n praf,
apoi se uit` mai \ntâi la Lisa [i la Magool. Fa]a ei se destinse \ntr-un zâmbet.
– Am adus-o pe Lisa azi, aici, pentru c` m-am gândit c` poate vedea
ceva frumos jos, la Nangardee, {efule, spuse ea vesel`.
– |n]eleg. Nu cumva e ceva frumos aici, pe culmea dealului?
– Oh, nu, {efule. Nu eu. Niciodat`. Jabberdee d` târcoale destul de
des pe aici. Uneori poate…
– Motivele tale sunt pure ca apa din pârâu, Nooma, sunt sigur de
asta. Ei bine, dac` o iei pe c`rarea abrupt`, ar fi bine s` ai grij` de Lisa.
Este periculoas` pentru cei care n-o cunosc. Old-fella a trecut pe acolo
zilele acestea…
– Nu-]i face griji, {efule. O s` am grij` de ea. |n plus, trebuie s-o
aduc pe Lisa acas` teaf`r` [i nev`t`mat`… L`s` remarca suspendat` \n
aer, uitându-se la cer, m`surând pozi]ia soarelui. Avea un aer de
inocen]` poate prea copil`reasc`. |n seara asta vine Tom, ad`ug` ea.
Avem destul timp ca s` ajungem jos \n siguran]`. Apoi, el ar putea sosi
la apusul soarelui…
Ochii ei se rotir` vicleni spre Magool. Singurul lui r`spuns fu
t`cerea.
Lisa nu avea nici cea mai mic` idee ce \nsemna schimbul acela de
replici. Nu avea nici un sens. Ce leg`tur` avea Tom? Iar \n ceea ce
privea ora, ea [i Nooma nici m`car nu-[i luaser` \nc` prânzul. Se uit`
când la unul, când la cel`lalt. Buzele lui Magool erau strânse, iar ochii
lui reflectau o anume pedeaps` de ghea]` pentru Nooma. Nooma
afi[ase un zâmbet atot[tiutor care venea din zile, nop]i, ani, petrecute
\n locurile s`lbatice, pustii [i necunoscute ale marii stepe australiene.
Imelda ie[i iar prin deschiz`tura dintre roci.
Jim, dragule! strig` ea exasperat`. Pân` acum ar fi trebuit s` [tii
toat` povestea lui Old-fella, sau s` i-o oferi lui pe a ta. Vino. Mor de
ner`bdare s`-]i ar`t ceva. |ntre rocile astea este o piatr` asem`n`toare
forma]iunilor acelea de cristal…
JUDEC~TORUL DE PACE 135

Bine, Imelda. |mi pare r`u c` te-am f`cut s` a[tep]i. M` bucur c`


te-am v`zut, Lisa…, chiar dac` numai câteva minute, \n vârful acestei
p`r]i a lumii. Salut`rile mele doamnei Watson. {i, desigur…, lui Tom.
La revedere, Magool, spuse Lisa [i se \ntoarse. Nu era nevoie de
desp`r]iri politicoase de Imelda, pentru c` Imelda, o persoan` care nu
se preocupa decât de sine, disp`ruse \nc` o dat` pe platoul lui Old-
fella.
Invazia aceea a propriet`]ii bunicului ei o mâhnea profund pe Lisa,
dar acum nu mai putea face nimic. |n afar` de asta, sim]ea c` Magool
n-avea s` fac` nimic dezonorabil. Nu-i st`tea \n fire. Era posibil s` fi
descoperit [i el pe[tera cu cristale de mai jos? Ce sup`rare ar putea
provoca asta!
Lisa o urm` pe Nooma pe c`rarea care cobora cheile.
Nooma, de ce m-ai dus pe platoul din vârful dealului? Ai f`cut-o
inten]ionat, nu-i a[a?
Nooma privi \n l`turi, apoi râse. Ochii ei mari erau invada]i de
lic`riri viclene.
De ce? \ntreb` ea.
Fu rândul Lisei s`-i ocoleasc` privirea. Ca to]i semenii ei, Nooma
[tia tot, inclusiv ce se \ntâmpla \n inimile oamenilor! Ghicise cumva c`
Magool Ransome avea s` fie acolo, poate [i Imelda. Inten]ionase ca ei
s` se \ntâlneasc`. Dar de ce?

***

Lisa travers` plin` de speran]` terenul pietruit spre cas`. |[i


petrecuse ziua \n mijlocul naturii [i fusese minunat, \n ciuda
domni[oarei Imelda Bannister. V`zuse zborul papagalilor care
adusese curcubeul zilei ei, iar \n seara aceea, când avea s` fie singur`
\n patul ei, avea multe lucruri la care s` se gândeasc`. Ora de culcare
era momentul pentru cele mai intime gânduri ale ei.
136 LUCY WALKER

Apoi, Tom avea s` soseasc` \n seara aceea, mai devreme sau mai
târziu. Asta \nsemna companie, cineva cu care s` vorbeasc`. Tom avea
s`-i povesteasc` despre papagali – unde se duceau [i de unde veneau.
|[i promisese s` nu se mai gândesc` niciodat` la acea „a treia parte“,
dar poate… dac` \ntreba cu grij`… Tom i-ar spune câte ceva despre
administra]ia fermei Pardalote. Tânjea s` [tie totul, c`ci se sim]ea deja
ca acas` la Pardalote. Era casa ei.
Pu[ca era sprijinit` de gardul verandei, când Lisa ajunse la ferm`.
Deschise u[a [i intr` \n buc`t`rie. Dup` lumina orbitoare de afar` a
dup`-amiezei târzii, \n`untru p`rea \ntuneric. Clipi [i scutur` din cap,
ca [i cum ar fi alungat cea]a.
Când ochii i se acomodar`, v`zu mai bine. Tom era deja acas`!
St`tea la mas`, cu picioarele aruncate \n fa]`. P`l`ria lui pr`fuit` ocupa
locul de cinste, \n cap`tul mesei.
„Trebuie s` aib` un raft pentru p`l`rii“, se gândi ea.
Tom se uit` la Lisa peste cea[ca de ceai, apoi \[i apropie \ncet
picioarele. |[i \mpinse scaunul [i se ridic`. Zâmbi lent, fapt care pe Lisa
o nedumerea de fiecare dat`. Dar era bucuros s-o vad` – putea sim]i
asta. |i zâmbi \n r`spuns, la fel de bucuroas`.
Vrei o can` cu ceai? \ntreb` el de la distan]`.
Da, te rog. De fapt, de-abia a[tept s` beau una. Se a[ez` la mas`,
iar el se duse la sob` [i aduse ceainicul.
Proasp`t f`cut! Las`-m` s`-]i torn eu. {i pr`jiturile acelea sunt
f`cute tot acum, cu siguran]`. Ia una.
Mul]umesc, Tom. O s` iau. Te rog, spune-mi, ai venit de mult? Ce
face bunicul?
S-a \ntors la vechiul lui caracter. Cel pu]in, a[a era ultima dat` când
l-am v`zut, ferchezuit [i gata s` plece cu cei doi care au venit seara
trecut`. Se pare c` l-au adus cu ei pe Challenger. {i Sept e plecat, iar
el nu ar merge nic`ieri, decât dac` l-ar \nso]i pe b`trân.
Lisa puse la loc pr`jitura pe care tocmai o luase [i se uit` la el,
ne\ncrez`toare.
JUDEC~TORUL DE PACE 137

– Vrei s` spui c` a plecat? Cu cresc`torii aceia de vite?


– Nu sunt cresc`tori de vite, Lisa. Tom se a[ez` [i se sprijini \ncet
de sp`tarul scaunului, cu un u[or aer de superioritate. Indivizii aceia
vin din chei. Sunt doi din echipa care sap` [i sfredele[te roci acolo. |[i
cump`r` haine de schimb de la magazinele de pe drum – le place s`
arate ca ni[te fermieri. Au un nume preten]ios, pe care l-am uitat.
Caut` minerale. De ce, n-o s` [tiu niciodat`. Aici este teritoriul vitelor.
A[a a fost \ntotdeauna, [i a[a va fi mereu.
Lisa era \ntr-un stadiu vecin cu [ocul. Deci ceea ce-i spusese
Nooma despre oamenii aceia era adev`rat!
Bunicul s-a referit la ei ca fiind „oamenii lui“. De ce s-a dus cu ei?
Pentru c` a vrut. Nimeni nu l-a oprit vreodat` s` fac` ceea ce a vrut,
Lisa. Se simte foarte bine acum. Am v`zut cu ochii mei, \nc` de ultima
dat` când am venit. Mi-am dat seama c` se preg`tea s` plece, de[i a
fost [iret. V-a trimis la plimbare pe tine [i pe mama, ca s` poat` pleca
f`r` prea multe discu]ii [i b`t`i de cap.
„Desigur! Ceva \mi spunea c` pune ceva la cale. Dar s` se \mbrace
[i s` porneasc` \n chei?!“
– Tom, a l`sat vreun mesaj pentru mine? \ntreb` ea, str`duindu-se
s` nu-[i tr`deze sentimentele.
– Da, spuse laconic Tom. Ultimul lucru \nainte s` plece. S` vedem
dac` mi-l amintesc bine. Un mesaj nebunesc, dup` p`rerea mea. Dar
apoi, de când a \nceput s` descopere pietricelele alea colorate, Old-
fella [i-a cam pierdut min]ile.
– Drag` Tom, \l implor` Lisa. Te rog. Care e mesajul de la bunicul?
{i nu mai spune c` „[i-a cam pierdut min]ile“. Cel pu]in, nu-mi spune
mie.
Tom râse.
– Chiar ]ii la el, nu-i a[a, Lisa? {tii ce? Când devii atât de serioas`,
ochii t`i cap`t` cel mai frumos albastru profund. Chipul t`u \mi
aminte[te \ntr-un fel de o fotografie pe care trebuie s-o fi v`zut odat`.
{i \mi place felul \n care ai spus „drag` Tom“. A sunat frumos.
138 LUCY WALKER

– Tom. Ce spune mesajul de la bunicul?


– Bine. |nfrâneaz`-]i ner`bdarea, pân` când mi-l amintesc exact.
Spunea a[a… M` ascul]i?
– Te ascult.
– Iat`:… „Spune-i nepoatei aceleia a mea, când se \ntoarce de la
colindatul cheilor vestice \mpreun` cu Nooma, c` o vulpe tân`r`
poate fi [ireat`, dar nu poate p`c`li un dingo b`trân“. Tom f`cu o
pauz`, urm`rind efectul cuvintelor sale. Ce crezi c` a vrut s` spun` cu
asta, Lisa? Oricine s-a n`scut \n nord [tie c` dup` standardele câinilor,
vulpea nu e prea de[teapt`. Poate c` [tia despre o anumit` pas`re
r`pitoare din valea ceea, hm?
Ochii Lisei erau mai \ntuneca]i ca niciodat`. „Vorbesc \ntotdeauna
\n termeni de p`s`ri [i animale! To]i! Old-fella \ncearca s`-mi transmit`
ceva. Dar ce? {tia chiar [i unde am fost azi. Un alt telescop ascuns la
ferm`?“. Ridic` privirea [i-l surprinse pe Tom studiindu-i chipul. Lisa
cl`tin` din cap.
– Numai Dumnezeu [tie. |mi spunea ceva despre câinele dingo pe
care-l auzim pe deal, \n fiecare noapte. A spus c` nimeni nu-l poate
prinde…
– Poate vrea s` spun` c` nu-l po]i prinde pe Old-fella \n cursa
farmecelor tale. Ai \ncercat asta?
– Da, recunoscu ea f`r` ocoli[uri. Vroiam s` m` plac`. Dar n-am
farmece…
– Poate c` da sau poate c` nu, \n ceea ce-l prive[te pe Old-fella,
spuse el, luând-o de mân` [i tr`gând-o spre el. Dar pentru mine? Ei
bine, e altceva. Am o sugestie. Pân` la urm`, nu te pot lua la \nsemnat,
a[a cum ]i-am promis. Am plecat deja cu prima serie de vite. Cea mai
rapid` treab` pe care am f`cut-o vreodat`. Un record! {tii de ce, Lisa?
Ea cl`tin` din cap.
– M-am s`turat s` c`l`resc 10 mile dus [i 10 mile \ntors, de fiecare
dat` când vreau s` v`d o fat`. Old-fella a spus c` o s` lipseasc` o
s`pt`mân` sau dou`, dar curând va trebui s` plec dup` provizii. Ce
JUDEC~TORUL DE PACE 139

zici, vii cu mine la Wyndham? Nu are cine s`-]i dea sau nu voie. Mama
e de acord. De fapt, a vrut asta pentru tine, pentru binele t`u, mai
exact. S-a gândit c` trebuie s` vezi ]inutul de sus. E o excursie pe
cinste, dac` vrei s` vezi adev`ratul ]inut s`lbatic. Vii?
Lisa nu avea idee de ce \ncuviin]eaz` din cap, dar o f`cu. Avea
leg`tur` cu sentimentele ei [i \n momentul acela nu-i prea p`sa unde
mergea, sau de ce.
Probabil c` gre[ise cu bunicul ei. Plecase [i el, la fel ca Magool
Ransome. Amândoi procedaser` la fel! |i l`sase un mesaj aspru,
insinuând c` uneltise. Asemenea unui dingo, nu avea s` cad` \n plas`.
Tom se uit` \n ochii Lisei, iar ea \l privi, f`r` s`-l vad`, sau s`
realizeze c` \nc` o mai ]inea de mân`. Nu v`zu nimic, \n afara
gândurilor ei \ntunecate.
Poate c` \ntr-adev`r uneltise ceva! Venise \n nord ca s` g`seasc` un
c`min [i s` deslu[easc` ce \nsemna misterul „celei de-a treia p`r]i“, din
testamentul mamei ei. Desigur! Expus \n felul acela, totul indica faptul
c` era avid` dup` averea bunicului ei. Old-fella v`zuse asta [i avea s`
ac]ioneze prin modalit`]ile lui „[irete“. Doamna Watson interpretase
[i ea la fel! Nu era de mirare c` nu fusese primitoare cu ea!
– Lisa! o strig` Tom, scuturându-i mâna, ca [i cum ar fi vrut s-o
trezeasc`. La ce te gânde[ti? Vrei s` faci c`l`toria aceea, sau nu? Ne
putem distra de minune \n portul pentru vite. Clope]ei la picioare [i
inel pe deget… spuse el inten]ionat. M` \n]elegi, Lisa? }i-ar pl`cea?
– Da, spuse ea, vr`jit` de propriile ei gânduri \ntunecate [i de ochii
lui Tom. N-avea nici cea mai mic` idee – [i nici nu-i p`sa – de ceea
ce-i spunea b`rbatul din fa]a ei.
„Old-fella a plecat f`r` s`-[i ia r`mas-bun. La fel [i Magool. Nici
m`car mama nu [i-a luat r`mas-bun, când a murit. Toat` lumea o s`
fac` la fel, toat` via]a mea. To]i pleac` \ntotdeauna.“
Se uit` la chipul lui Tom, dar nu v`zu decât valoarea lui ca
supraveghetor al lui Old-fella. Cel mai bun creasc`tor de vite din nord.
„Lisa, Tom [i Pardalote!“ Trioul necesar! Oare asta era?
Mâna lui Tom o ]inea strâns; [i era ferm`. Era un sprijin.
140 LUCY WALKER

– Da, repet` ea. Mi-ar pl`cea s` vin cu tine, Tom. Foarte mult.
Mi-ar pl`cea s` v`d ]inutul s`lbatic…
– Cu clopo]eii la picioare [i cu inelul pe deget? Zâmbetul lui fu
u[or glacial.
– Da… Cu clopo]eii la picioare [i cu inelele pe deget, indiferent
de unde ai scos expresia asta de gr`dini]`, Tom.
Tom decise c` nu era momentul cel mai nimerit s` \nceap` jocul
s`rutului. Urechea lui sesizase pluralul cuvântului „inel“. Ghici pe
jum`tate c` Lisa nu \n]elesese cu adev`rat ce vrusese s` spun`.
Dar Wyndham era la mare dep`rtare [i aveau destul timp. Odat`
ajun[i acolo… ei bine, o fat` ca Lisa nu avea unde altundeva s` se
\ndrepte, decât direct \n bra]ele lui.
– Ia loc [i am s`-]i torn \nc` o can` de ceai, Lisa, spuse el, zâmbind
machiavelic. Probabil c` cealalt` s-a r`cit deja. Apoi, va trebui s` te las.
Trebuie s` m` v`d cu mama \n birou. |n leg`tur` cu afacerile. Când
Old-fella e plecat, eu [i mama conducem afacerile fermei.
– Mul]umesc, spuse Lisa [i se a[ez`. |l l`s` pe Tom s`-i aduc` ceai
proasp`t. |i f`cu chiar [i un sandvi[, c`ci nu p`rea tocmai interesat` de
pr`jiturile de pe mas`.
Lisa avusese o zi mai mult decât lung` [i era obosit`, iar acum, Tom
o a[teptase. Era un sentiment pl`cut s` fie a[teptat`, \n loc s` fie ea cea
care a[tepta. Mai ales c` era extenuat`. Avea mare nevoie de cineva…
Iar el era foarte bun cu ea.
Capitolul 11
Dup` ce luaser` decizia \n seara aceea, nu schimbaser` mai mult
de câteva cuvinte. Tom avusese multe de f`cut. Camioneta nu mai
fusese folosit` de mult [i trebuia s` se ocupe de ea, s`-i verifice
cauciucurile [i motorul, noaptea târziu. Apoi, trebuia s` \ncarce [i s`
verifice echipamentele necesare unei c`l`torii lungi prin step`. Dura
cel pu]in dou` zile pân` când ajungeau \n ora[ul nordic.
„S-ar putea s` ne ia mai mult“, spuse vag Tom.
– Ai plecat cu ma[ina [i \n condi]ii mai rele, spuse agitat` doamna
Watson când \i aduse fiului ei sup` cald`, \n timp ce el muncea \nc`.
– Avem de f`cut mai mult de 150 de mile pe teren neuniform –
\nainte s` ajungem m`car la drumul asfaltat, spuse Tom. Era obosit,
deci irascibil. De data asta am o fat` cu mine. Nu-]i dore[ti o pauz`
prea \ndelungat`, nu? Trebuie s` ajungem acolo [i s` facem rapid ce
trebuie f`cut odat` ce suntem acolo. Se opri [i-[i [terse sprâncenele.
Cum am spus, unii oameni trebuie trata]i ca vitele. Trebuie \nsemna]i
\n pas alerg`tor. |n felul acesta, n-au timp s` intre \n panic` [i s-o ia la
goan`.
– Te pricepi la vite, de acord, Tom. Dar la fete? Mai ales cu una ca Lisa?
– Las`-m` pe mine, mam`, vrei? Oricum, tu te-ai gândit prima la
asta, nu eu. Toat` p`l`vrageala pentru care a trebuit s` vin dup`
142 LUCY WALKER

miezul nop]ii, când Lisa s-a dus la culcare, presupunând c` eu sunt


deja la jum`tatea drumului \napoi spre tab`ra de \nsemnat! S-a
terminat cu aranjamentele de genul `sta. Am hot`rât.
Mama lui \ncuviin]` \ncet.
– Recunosc, mi-a pl`cut ideea, ad`ug` Tom. F`r` \ndoial`, se
potrive[te perfect cu mine [i cu Pardalote.
– Ei bine, repar` camioneta, Tom. McPhee a aranjat timpul [i locul,
odat` ce ajungi la Wyndham. Vechea lui sta]ie radio s-a dovedit cu
adev`rat folositoare. Mi-am petrecut o zi \ntreag` s` merg pân` la
tab`ra extern` [i \napoi, doar \n speran]a c` va fi de acord. A fost un
lucru bun c` b`trânul mi-a dat o zi liber`. {i Lisei.
– Am crezut c` te-a trimis, ca [i pe Lisa, s` schimbi aerul. Ce a pus
la cale?
– Noaptea dinainte ar`ta foarte sigur pe el. {tii cum procedeaz`,
Tom. Pân` la urm`, \i a[tepta pe cei doi [i vroia s` plece [i el. S-a
gândit c` vor fi mai pu]ine motive de sfad`, dac` Lisa [i cu mine am fi
plecate. Cam asta e, sunt sigur`.
– {iret ca \ntotdeauna, spuse gânditor Tom.
– Oricum, m` gândesc la ce va fi când se va \ntoarce, Tom. Ce vom
face atunci?
– Nu-]i face griji, pentru numele lui Dumnezeu! Old-fella nu va fi
niciodat` sup`rat pe tine, dac` asta te nelini[te[te. Are nevoie de tine,
[i dac` n-a [tiut \nainte, acum a aflat cu siguran]`. De când a avut
accidentul acela vascular. Se va preface, dar va \nnebuni dac` nu e[ti
prin preajm`.
– Da. Am avut grij` s` fie a[a. Dar nu uita c`…
– Nu uit nimic, spuse Tom exasperat, strângând o curea la
schimb`torul de viteze. Uite, pân` acum nu [tiam c`-]i faci griji
vreodat`. Are nevoie de amândoi. Sunt cel mai bun cresc`tor de vite
din nord [i Old-fella merge \ntr-atât de departe, \ncât face el \nsu[i
afirma]ia asta. Dac` m` leg de Pardalote prin Lisa, se va sim]i [i mai \n
siguran]`, nu-]i dai seama? Sângele familiei Lindsay merge mai
departe. Cea mai bun` menajer` [i cel mai bun cresc`tor de vite din
nord se \nglobeaz` \n dinastie. Oameni pe cinste, [i el e con[tient de
asta. Cred c` asta pune la cale, dac` vrei p`rerea mea.
JUDEC~TORUL DE PACE 143

– Da, v`d asta, spuse doamna Watson [i fa]a i se mai lumin` pu]in.
A[a e cel mai bine pentru to]i. Doar c` trebuie s` ajung` la asta pe c`ile
lui ocolite.
– Deci [i tu crezi c` e cel mai bine pentru to]i, nu? Atunci, ai putea
\ncerca s-o placi pe Lisa. {i s` ar`]i asta mai mult. {tiu c` ai mai
\ncercat o dat`, mai demult. Atâta timp cât ea este mul]umit` din
punctul `sta de vedere…
– Da, a[a voi face. |n afar` de asta…
– Acum, care e problema? |n afar` de ce?
– Mi-am petrecut jum`tate din via]` având grij` de Old-fella. Sunt
obi[nuit` cu el. {i ]in foarte mult la el. N-a[ permite s` i se \ntâmple
ceva. Chair [i atunci când zbiar` [i comand`. Eu…
– Ai \nv`]at s`-i ignori latura aceea, la fel ca [i mine. Nu mai e mult,
[i voi fi eu cel care zbiar` [i comand`. |mi pare r`u s-o spun din nou,
chiar dac` te sup`r`, dar… \mb`trâne[te…
– Cred c` de asta se teme…
– Mi-a[ dori s`-i fie team` s` se amestece \n afaceri dubioase cu
pietre, minerale [i cristale. {i s` lase Pardalote pentru vite. S`-[i piard`
min]ile \n sensul acesta. {i s` nu m` contarzici \n privin]a asta! Acum,
las`-m` singur, mam`. Trebuie s` pun rabla asta la punct [i s` [i dorm
câteva ore, ca s`-mi poarte noroc.
F`când automat ce i se spusese, Lisa \[i preg`ti bagajele pentru
plecarea de a doua zi de diminea]`. Jum`tate din ea era ner`bd`toare
s` fac` acea c`l`torie prin nordul \ndep`rtat. |[i spunea \ncontinuu c`
era un mare noroc s` aib` o astfel de oportunitate. Cealalt` jum`tate
era insensibil` din cauza unei stranii letargii.
Era s`tul` s` se mai gândeasc` la oameni ca Magool [i Imelda, ca
bunicul ei – oameni care plecaser`.
Desigur, de fiecare dat` ea fusese cea care d`duse gre[. Gre[ise cu
bunicul ei, asta era evident. |ncercase s`-l tachineze \n felul \n care o
f`cuse uneori cu Magool Ransome, \n spital, r`spunzând exact \n felul
\n care \i vorbise el. Dar nu reu[ise cu nici unul dintre ei. De ce nu se
\nv`]ase minte?
144 LUCY WALKER

Ei bine… mai era Tom! El nu plecase! Confortabilul [i protectorul


Tom, care nu credea c` ea putea gre[i! O considera pân` [i frumoas`;
[i-i spusese asta, ceea ce era mai important.
Se s`turase s` se gândeasc` pân` la epuizare la acela[i lucru.
Avea s`-[i strâng` lucrurile [i s` plece. O c`l`torie prin nordul
teritoriului c`tre Wyndham avea s`-i fac` bine. Era hot`rât! Avea
nevoie de ceva tonic! Drumul cel lung pân` la ora[ul vitelor era solu]ia
perfect`. Avea s` fie vesel` de dragul lui Tom. Deocamdat`, cel pu]in.

***

Doamna Watson \i urm`ri p`r`sind curtea pietruit` a fermei.


Pentru prima oar`, Lisa o v`zu pe menajer` zâmbind cu adev`rat [i
mul]umit`. Era ceva nea[teptat, pentru c` Lisa se temuse c` doamna
Watson dezaprob` plecarea ei cu Tom. Era atât de u[urat` de aparenta
ei bun`voin]`, \ncât \i f`cu semn cu mâna. De fapt, ea \ns`[i se sim]ea
mai fericit`. Cât de diferit` era lumea, dac` to]i cei din jurul ei
zâmbeau!
Trebuia s`-[i aminteasc` s` zâmbeasc` [i ea mai des.
Se \ndreptar` \n josul v`ii. Nu o dat`, Lisa se \ntoarse s` priveasc`
dealurile din vest. |n cap`tul cel mai \ndep`rtat al v`ii, Tom vir` spre
nord-vest, urmând \n continuare drumul dintre cele dou` stânci de
granit. Str`b`tur` o suprafa]` \ntins` cultivat` cu iarb` \nalt`, u[or
\ng`lbenit` din cauza apropierii perioadei secetoase.
– Ce este, Tom? \ntreb` Lisa surprins`.
– Sorg, r`spunse scurt. |nc` una din toanele lui Old-fella.
– |l vinde? Aduce venituri suplimentare fermei?
– Nu. |l trimite \ntr-un loc numit „Centrul Nordic de Cercetare a
Cerealelor“. Este un mod de a se pune bine cu guvernul, ca s` nu le
vin` vreo idee \n privin]a arendei. {i ca s`-i gâdile lui Old-fella orgoliul.
Asta-i tot!
– Dar tu e[ti supraveghetorul. N-ar trebui s` te intereseze, Tom?
– Eu m` ocup de vite, Lisa. Nu-mi pierd timpul cu tot felul de
culturi la latitudini ca astea. Old-fella \i are pe tat`l [i pe fratele
JUDEC~TORUL DE PACE 145

Noomei care s` se ocupe de partea asta. Din partea mea, pot s` le


p`streze ei. {i berilul [i mineralele alea, la fel. Ap` de ploaie! Uit`-te
spre vest, Lisa. Vezi fumul de acolo? Sunt rudele Noomei care
comunic`.
– Ce spun?
– Nu [tiu s` citesc semnalele de fum, dar presupun c` anun]`
restul tribului c` sosim. Tu [i cu mine, Lisa. {opti \n barb`: Sper
s` ]in` nout`]ile doar pentru aborigeni, cel pu]in \n urm`toarele
dou` zile.
– Credeam c` emit sunete speciale, spuse Lisa.
– {i a[a, dar pe timpul nop]ii. Pe o raz` de 100 de mile, vor [ti
exact unde suntem, imediat ce vom ajunge pe drumul asfaltat.
Lisa privi coloana de fum. Exista un singur lucru pe care n-aveau
s` [i-l spun` vreodat` unul altuia.
– }ine-te bine, o sf`tui Tom câteva minute mai târziu. Locurile
astea nu sunt nivelate.
Lisa strânse mânerul portierei. Cu o \ntoarcere rapid`, Tom vir`
camioneta la un unghi drept. Cinci minute mai târziu, traversau o
paji[te destinat` vitelor, mai larg` decât drumul pe care merseser`
pân` atunci, dar [i mai dificil`. Vitele trecuser` pe acolo \n urm` cu
câteva zile. Lisa \[i d`du seama de asta dup` urmele de pe p`mânt.
Amintindu-[i instruc]iunile Noomei, c`ut` crengi rupte sau \ndoite
care nu se uscaser` \nc`.
Acum c`l`toreau printr-o vale joas`, spre un teritoriu cu o
vegeta]ie mai bogat`. Lisa putu identifica unii dintre arbu[ti. Iarba era
foarte \nalt`.
– Vezi norul de praf din dep`rtare? \ntreb` Tom.
– Da. Sunt vitele, nu-i a[a? Oh, a[ vrea s` le v`d mai de aproape.
– M` tem c` nu se poate. Am luat-o pe aici ca s` m` asigur c` cei
care le conduc le transport` \n siguran]`. Asta e tot ce vroiam s` [tiu.
Am s`-i las s` se descurce, pentru prima dat` \n via]a mea.
– De ce?
– Am o \ntâlnire la Wyndham. Trebuie s` ajung la timp. Pe aici,
cirezile de vite se deplaseaz` cu doar 6-7 mile pe zi.
146 LUCY WALKER

Lisa se \ntreb` ce \ntâlnire avea, dac` trebuia respectat` cu atâta


promptitudine. De obicei Tom f`cea lucrurile f`r` s` se gr`beasc`.
|[i petrecur` noaptea sub stele. Din cauza denivel`rilor drumului
aproape nedeslu[it Lisa fusese zgâl]âit` \ncontinuu, astfel c` nu
avusese timp s` se bucure de frumuse]ea cerului. Imediat ce intrase \n
sacul de dormit, c`zuse \ntr-un somn profund [i f`r` vise. Nu
observase nici m`car c` Tom, care st`tuse lâng` ea, fumând, \[i luase
propriul s`u sac de dormit [i se dusese lâng` copacul de al`turi. Nu
observase nici c` temperamentul lui de mai devreme nu fusese la fel
de cump`tat ca de obicei. Dormise când el \i aruncase un „noapte
bun`“ f`r` nici o tragere de inim`.
|n diminea]a urm`toare, \[i strânser` lucrurile [i pornir` din nou,
imediat dup` r`s`ritul soarelui.
Tom spuse c` nu era sigur dac` aveau s` ajung` \n noaptea aceea
la Wyndham.
– A[a ar trebui. De aici, vom putea merge mai repede, dar nu se
[tie niciodat`, nu? poate vom mai petrece [i noaptea asta sub cerul liber.
Un lucru e sigur: dup` somnul de asear`, nu vei mai fi atât de obosit`.
– Nu, sunt convins`. M` simt extraordinar \n diminea]a asta. Dar
cum r`mâne cu \ntâlnirea important`?
– Presupun c` mai poate a[tepta \nc` 24 de ore. Ce spui, Lisa? Ce
p`rere ai?
– Dac` spui tu, Tom, \ncuviin]` ea. Nu vedea nici un \n]eles mai
adânc \n cuvintele lui. |[i pusese toat` \ncrederea \n el. Era ocupat` s`
studieze un nor de praf alergând pe urmele lor \n dep`rtare, dinspre
vest. Se mi[ca pe o traiectorie aproape paralel` cu a lor. Lisa o urm`ri
câteva minute, apoi se \ntoarse s` priveasc` dincolo de Tom, la est.
Când se uit` din nou \n direc]ia opus`, v`zu c` norul de praf ro[u
se \ndrepta spre ei.
– Tom, ce este praful acela de acolo? Nu e un vârtej… nu se
\nvârte[te. Alearg` ca un nor maroniu pe p`mânt.
– Cineva \ntr-o ma[in`, spuse el, f`r` s`-[i schimbe privirea de la
drum. Am v`zut-o acum zece minute. Cineva care se \ndreapt` spre
drumul principal, presupun. Vine dinspre p`[uni.
JUDEC~TORUL DE PACE 147

Tom trebuia s` se concentreze la condusul printre ierburile \nalte


[i col]urile de stânc` ce se iveau pe nea[teptate la tot pasul. Lisa
urm`rea cu interes norul de praf care devenea din ce \n ce mai mare.
Se \ndrepta spre nord, [i totu[i se apropia v`zând cu ochii de ei.
– Ne-au v`zut, nu? Poate fi cineva care vrea s` ne ajute? Sau care
s-a r`t`cit?
– Ei bine, ma[ina \i merge bine. Tom arunc` o privire \n direc]ia
vehiculului str`in, apoi \[i concentr` din nou aten]ia asupra drumului.
Dac` are vreo treab` cu noi, ne va \ntâlni curând. Las`-l s` vin`.
Câteva minute mai târziu, Lisa fu sigur` c` ma[ina inten]iona s` le
taie calea. Se gândi c` ar fi minunat s` \ntâlneasc` alte persoane acolo,
\n mijlocul pustiet`]ii.
Vehiculul ciudat trecu \n spatele lor. Tom nu schi]` nici un gest,
nici m`car nu se uit` \n oglinda retrovizoare. Era \n totalitate ocupat
cu ocolitul obstacolelor care le ie[eau \n cale. Apoi, ma[ina \i dep`[i
cu o mi[care brusc`. Dup` 50 de yarzi se opri, barându-le drumul.
|njurând \n barb`, Tom opri [i el. Praful se ridic` \ntr-un nor
orbitor [i timp de un minut, nimeni nu putu v`zu nimic. Un b`rbat se
ridic` de pe locul [oferului. Era acoperit \ntr-o cea]` ro[iatic`
provocat` de propria-i ma[in`. {i totu[i, \n mi[c`rile lui aproape
amenin]`toare era ceva extrem de familiar. Era \nalt [i purta o p`l`rie
de cowboy cu boruri largi. Trânti portiera \n urma lui.
Tom st`tea neclintit, cu amândou` mâinile pe volan, a[teptând.
Lisa observ` c` necunoscutul purta pantaloni [i c`ma[` kaki. {i
mersul lui bine m`surat, \n timp ce se \ndrepta spre ei, \i era la fel de
familiar. Chiar [i prin v`lul de praf, \nainta hot`rât, f`r` s` se
gr`beasc` totu[i.
Str`inul se opri chiar \n fa]a camionetei. St`tea cu picioarele u[or
dep`rtate [i cu degetele ag`]ate de cureaua de la pantaloni.
Inima Lisei r`mase \mpietrit`. Apoi \ncepu s` bat` nebune[te.
Era Magool Ransome!
Câteva secunde, nimeni nu scoase nici un cuvânt. Apoi Magool
veni lâng` locul copilotului [i deschise portiera.
148 LUCY WALKER

– Coboar`, Lisa, spuse el pe un ton poruncitor. Vii cu mine.


Lisa crezu c` inima i se opre[te. Lini[tea ]inutului pustiu [i norul
de praf se a[ternur` peste ei. |ncetul cu \ncetul, Lisa \[i reveni [i clipi.
Nu [tia dac` momentul acela era magic, sau doar un vis nebunesc, o
n`lucire datorat` norilor de praf.
Magool se uit` dincolo de ea.
– Da, Tom, spuse el categoric. De aici, preiau eu controlul.
Mâinile lui Tom se \ncle[tar` pe volan. |l privi pe cel`lalt cu ochii
pe jum`tate \nchi[i. Ochii lui Magool r`maser` la fel cum fuseser` din
momentul \n care ie[ise din negura de praf – reci [i duri. Nimic mai
mult. Lisa tot nu [tia ce s` spun`. |ntr-un fel ireal, se sim]ea salvat`: \n
cea mai mare parte, de ea \ns`[i. Dar \ntr-un fel ceresc.
Ruperea t`cerii fu inevitabil`.
– Micul t`u joc s-a \ncheiat, Tom, spuse r`spicat Magool. Vocea lui
ar fi putut t`ia un diamant. Pune jos bagajul Lisei, apoi continu`-]i
drumul spre nord. Am \n]eles c` ai o \ntâlnire la Wyndham la care
trebuie s` ajungi. F`-o cu altcineva. Lisa vine cu mine.
Mâna lui era \nc` pe mânerul portierei, dar Lisa nu f`cu nici o
mi[care. Ie[ise din transa de surpriz`, iar acum era nedumerit`. |i era
datoare lui Tom.
– Tu e[ti cel care ar trebui s`-[i vad` de drum, Ransome, rosti Tom,
pe un ton agresiv. Asta nu te prive[te. Afacerile fermei Pardalote nu au
nici o leg`tur` cu Nangardee.
– Nu? Ai face bine s`-l \ntrebi pe Old-fella.
Tom tres`ri, ca [i cum ar fi realizat brusc ceva.
– Vrei s`-mi spui c`…?
– A[a cum am spus. Old-fella m-a trimis.
Lisa \nchise ochii. Apoi \i deschise [i se uit` la Magool.
– Vrei s`-mi spui c`…?
– Exact, Lisa, spuse el cu blânde]e. Vin \n numele bunicului t`u.
– Oh! Fa]a ei lu` o expresie ne\ncrez`toare.
– Nu prea \mi vine s` cred a[a ceva. Tom era deopotriv`
dispre]uitor [i sceptic. Ar fi venit el \nsu[i. Se simte \ndeajuns de bine
\ncât s` conduc`. Ce drepturi ]i-ar acorda ]ie, un Ransome de la
Nangardee?
JUDEC~TORUL DE PACE 149

– Mi-a recunoscut drepturile. Acelea de administrator al unei


anumite propriet`]i. M` aflu aici atât din dispozi]ia Consiliului de
Administra]ie, cât [i la cererea lui Old-fella. O s` afli singur, când o s`
ajungi la Wyndham. Mattison este temporar magistrat acolo. {tii
despre ce proprietate vorbesc. Fusese o afirma]ie, nu o \ntrebare.
Ochii i se \ntoarser` la Lisa [i tonul i se schimb` din nou. Vii, Lisa? o
\ntreb` \ncet.
Visa \nc`. Sau poate c`-[i pierduse min]ile, a[a cum spuneau
despre Old-fella. |n acela[i timp, era con[tient` c` se sim]ea vinovat`
fa]` de Tom. |n felul ei, avusese \ncredere \n el. Magool \n]elese totul,
dup` fa]a ei.
– Coboar`, Lisa, porunci el. Se aplec` [i o ridic` aproape brutal din
camionet`. Lisa se uit` la Tom, inten]ionând s`-i spun` ceva amabil.
Dar când v`zu expresia inconfundabil` de pe chipul lui, r`mase
t`cut`.
„Chiar nu-i p`sa deloc de mine!“. Ciudat, dar o duru. {i totu[i se
sim]ea u[urat` – [i ea fusese fals`!
Tom deschise u[a cabinei din spatele lor, scoase bagajul Lisei [i-l
arunc` la p`mânt, ca [i cum ar fi fost total lipsit de valoare. Se uit`
direct \nainte [i porni motorul, apoi camioneta hurui \n dep`rtare.
Nici nu se uitase la ea, nici nu-i spusese „la revedere“.
|n câteva secunde, plecase. Dar de data asta, Lisa era bucuroas`…
u[urat`.
Totul se petrecuse atât de repede. La semnul unui spirit, un
curcubeu \[i aruncase pe cer culorile [i apoi se ascunsese \n spatele
norilor. Acum era cu adev`rat \n siguran]`, \n grija lui Magool
Ransome. Venise dup` ea! |nger drag coborât din ceruri – oare ce
\nsemnau toate astea?
Capitolul 12

Magool puse bagajul Lisei \n portbagaj, apoi \i deschise portiera.


– Vii? Vocea lui era atât de diferit` acum. R`bd`toare [i blând`. Lisa
era speriat` de schimbare. R`mase privindu-l, \mpietrit` de uimire.
Tom disp`ruse \n dep`rtare. Ea [i Magool erau singuri \n mijlocul
pustiet`]ii [i de[i \n jurul lor se \nvârteau rafale de praf, reu[eau cumva
s` se priveasc` \n ochi.
Ca \n trans`, Lisa urc` \n ma[ina lui, iar Magool \nchise u[a \n urma
ei, apoi se aplec` \n dreptul geamului. Fa]a lui era atât de aproape de
a ei, \ncât ca s` ascund` c` era de-a dreptul vr`jit`, fu nevoit` s`
clipeasc`. Magool scoase din buzunar un obiect micu] [i str`lucitor de
forma unei frunze [i i-l \ntinse.
– Pentru doamna profesoar`, cu dragoste, [opti el. O ofert` de
pace! O accep]i?
Era o foarte frumoas` pan` de papagal. Magool \i zâmbi,
tachinând-o. |i zâmbi [i ea u[or [i lu` pana. Cum \i putea explica
sentimentul acela de u[urare [i de salvare care o st`pânea acum?
El \[i duse mâna sub b`rbia ei, \i \nclin` u[or capul astfel \ncât s`
se potrivesc` [i o s`rut`. Ca [i darul lui, buzele lui le atinser` abia
sim]it pe ale ei.
JUDEC~TORUL DE PACE 151

– Tot pentru doamna profesoar`! Un s`rut, cu toat` dragostea


mea! O privi \n ochi, \ntreb`tor. Ai \ncredere \n mine, Lisa?
Ea d`du din cap. Nu-i putea spune, pentru binele lui Tom, c` o
salvase. De propria ei naivitate, desigur.
Magool f`cu \nconjurul ma[inii, se a[ez` la volan, trânti portiera,
apoi puse mâna pe cheile care erau deja \n contact. Dar l`s` mâna
s`-i cad`. Se uit` la Lisa, care \nvârtea absent` \ntre degete pana de
papagal, astfel \ncât, prins` de lumin`, aceasta reflecta toate culorile,
ar`tând asemeanea asfin]itului. {i Magool venea tot de pe „p`mântul
asfin]itului“.
– M` bucur c`-]i place pana.
– E frumoas`. De unde ai [tiut c` o s`-mi plac`?
– M-am gândit c` a[a va fi, iar Nooma mi-a spus c` ]i-ar pl`cea cel
mai mult, dintre toate cadourile. M-am gândit la tine, Lisa. E un fel de
a \ncepe s` cunosc preferin]ele tale, nu-i a[a?
– |]i mul]umesc pentru pan`, Magool. Apoi inspir` adânc, s`-[i fac`
singur` curaj, [i ad`ug` aproape \n [oapt`: {i \]i mul]umesc [i pentru
s`rut.
– Poate o s`-l repet`m \ntr-o alt` zi. {i mie mi-a pl`cut s`rutul. De
data acesta, porni motorul [i \ntoarse ma[ina.
– De ce ai venit dup` mine, Magool?
– S`-]i spun pe drum? Avem de parcurs o distan]` considerabil`.
– De ce te-a trimis bunicul? De ce m` aflu \n ma[ina ta… pentru
c` e[ti „administratorul propriet`]ii“, sau cum?
– Taci [i ascult`-m`, ca un copil cuminte. Acum eu sunt cel cu creta
[i cu tabla. |n locurile \n care pentru sute de mile este un singur om,
trebuie s` existe un magistrat voluntar, pentru orice eventualitate. Un
Judec`tor de pace. |n]elegi? Aici, eu sunt acela.
– |n]eleg. Domnul James Magool Ransome, Judec`tor de pace.
– Exact. Acum, \n cazul t`u, administratorul public din capital`
pretinde anumite drepturi de proprietate care-]i sunt l`sate prin
testament de c`tre mama ta. Nu poate veni personal pân` aici ca s`-]i
apere interesele. A[a c` las` asta \n slujba Judec`torului local de pace.
|nc` o dat`, acela sunt eu.
152 LUCY WALKER

– |n]eleg. {i Judec`torul de pace – acela e[ti tu – a considerat c`


nu este \n interesul propriet`]ii mele s` merg la Wyndham cu Tom?
– Bine\n]eles c` a[a a considerat! Nu era nici m`car \n interesul t`u
personal! Tom avea de gând s` fug` cu tine, Lisa. Cu alte cuvinte, un
mariaj. Astfel, Tom ar fi avut drepturi morale de loc]iitor al t`u. Pân`
la urm`, când afacerea se va \ncheia \n sfâr[it, vei avea acelea[i
drepturi asupra Pardalote ca [i Old-fella.
– Te rog, am voie s` te \ntrerup?
– Da, dar n-o face prea des. Vreau s` ajung la izvorul de acolo ca
s` lu`m prânzul. Nooma a \nc`rcat scaunele din spate cu fel [i fel de
bun`t`]i pe gustul t`u.
– Nooma? Lisa era \n continuare uimit`. Tot ea ]i-a spus [i despre
pan`.
– Da, copil`. Nooma s-a tot perindat \ntre Pardalote [i Nangardee cu
rapoarte detaliate despre ce se petrecea \n vale. De asemenea, fratele ei
l-a ]inut la curent pe bunicul t`u cu s`p`turile de pe deal. Jabberdee,
v`rul lor, m-a informat pe mine. Fac to]i parte din acela[i trib.
– Deci… rosti \ncet Lisa. Tot timpul `sta am tr`it \ntr-un soi de
cuib de spioni? Dar ce leg`tur` ar avea Nooma, fratele ei [i rudele lor
cu mine?
– Toat` zona asta deluroas` este terenul de vân`toare al tribului
lor. De aceea. Este a lor dinaintea timpului. Au un interes deosebit
s`-i vad` pe ceilal]i ferici]i [i ca totul s` mearg` bine cu locatarii albi.
Doar nu-i \nvinov`]e[ti?! Uneori le place s`-[i exerseze suprema]ia, \n
propriul lor fel. Vezi coloanele acelea de fum la orizont? |i spun lui
Old-fella c` venim.
– Nu \n]eleg. De ce bunicului? El a plecat…
– Cine e povestitorul: tu sau eu?
– Tu, capitul` Lisa.
– Bine. Nu m` \ntrerupe decât dac` trebuie neap`rat. Ne-am
\n]eles?
– Da.
– Imediat ce a aflat de moartea mamei tale, lui Tom i s-a n`z`rit c`
bunicul t`u este nu numai b`trân, dar c` a \nceput chiar s`-[i piard`
min]ile. Tom [tia foarte bine c` Lindsay nu avea drepturile de arend`
gianninajollys

JUDEC~TORUL DE PACE 153

asupra fermei Pardalote. Nici un Lindsay nu a considerat vreodat` c`


trebuia s` le revendice. La urma urmelor, p`mântul fusese gol. Doar
ei erau aici. Nimeni nu le-a spus s` plece. Nici m`car o dat`, timp de
atâtea genera]ii. Dar lucrând aici mul]i ani, Tom putea pretinde
drepturile. Desigur, preten]ia avea nevoie de un suport.
– |mi pl`cea Tom…, spuse loial` Lisa.
– Bravo ]ie! Este unul dintre cei mai buni cresc`tori de vite din
nord. Te-a[ sf`tui s`-l p`strezi ca supraveghetor.
– Eu? Magool, de unde ai [tiut de moartea mamei?
– De la administratorul public. Este un tip avid de informa]ii. Te
\ntrebi cum de mama ta ]i-a l`sat o treime din Pardalote, dac` nu exist`
drepturi de arend`? |n urm` cu trei ani, Pardalote a fost \nregistrat ca
proprietate destinat` explor`rilor minerale, nu p`[unatului. Pornind
de asta, au existat oarecare confuzii. Zona mineral` acoper` Pardalote,
Nangardee [i multe alte teritorii vecine. Mama ta de]inea o parte din
drepturile asupra explor`rilor minerale, pe care ]i-a l`sat-o ]ie.
– Ai spus c` am acelea[i drepturi ca bunicul, spuse ea nedumerit`.
Asta \nseamn` dou` treimi. Cine de]ine cealalt` treime?
– Eu.
– Vrei s` spui…? gemu Lisa. Vrei s` spui c` noi doi suntem
parteneri, [i cu bunicul? |[i duse mâna la frunte, ca [i cum ar fi durut-o.
– Da.
– Dar trebuie s` fi [tiut asta, când erai pacient la Finch's Creek! Lisa
era atât de tulburat`, \ncât nu [tia dac` se \ntorceau sau dac` plecau.
Credea c` nu auzise bine.
– {tiam. Dar atunci \i ]ineam locul administratorului public! Când
am auzit tonurile dulci ale fetei care st`tea lâng` patul meu, hr`nindu-m`
sau citindu-mi dieta zilei, nu mi-am mai putut st`pâni curiozitatea.
– {i nu mi-ai spus? \ntreb` acuzatoare Lisa. Apoi ad`ug` cu triste]e:
ai plecat f`r` m`car s`-]i iei r`mas-bun.
– M-am comportat oficial ca administrator al t`u, Lisa. Era \n joc
onoarea oficial`. Un administrator nu poate lua beneficii. M-am gândit
c` e mai bine s` fug, \nainte de a m` confrunta cu o dureroas`
problem` a inimii. Am trimis vorb` ca unul din geologii mei s` vin` [i
s` m` ia. Repede.
154 LUCY WALKER

Lisa nu \n]elesese prea bine partea cu „dureroasa problem` a inimii“,


decât dac` Magool se referise la faptul c` sim]ise nevoia disperat` de a fi
\n compania domni[oarei care lua min]ile tuturor b`rba]ilor.
– Imelda? \ntreb` ea uimit`. Geolog?
– Da. Bannister & Co. Consultan]i geologi. Imelda este unul dintre
cei mai buni, are o atitudine dictatoare, \ns` \[i cunoa[te meseria. Mai
bine decât unii b`rba]i. De aceea a venit dup` mine la Pardalote, când
l-au adus pe Old-fella. Avea de raportat o nou` descoperire.
– Este [i foarte frumoas`…, coment` \ncet, foarte \ncet, f`r` s` ia
prea \n serios \nsemn`tatea cuvintelor.
Magool râse.
– O femeie care are o ambi]ie atât de implacabil` [i concentrat`
\ntr-o singur` direc]ie, ca Imelda, nu poate fi frumoas`, Lisa. O femeie
care are \ntotdeauna dreptate. Cel pu]in, nu pentru un b`rbat. Dac`
mai adaugi [i faptul c` e un geolog al naibii de bun, care conduce
echipe… Bietul orgoliu al unui b`rbat cere ca din când \n când s` fie
nevoie de el. Desigur, o admir nespus. Suntem prieteni buni. Asta-i tot.
– Oh…!
– De ce ai oftat lung?
– Eram geloas` pe ea, recunoscu simplu Lisa.
Piciorul lui Magool ap`s` pe frân`.
– Ce-ai spus, Lisa? \ntreb` el, cu mâinile \nghe]ate pe volan, ca [i
cum [i ele ar fi ascultat. Privea direct \nainte, \nchizând ochii pe
jum`tate, ca [i când soarele ar fi fost prea str`lucitor ca s`-i poat` face
fa]` \n momentul acela.
– Eram geloas` pe ea. A venit dup` tine [i te-a luat. E o prostie,
[tiu, dar consideram c` \ntr-un fel \mi apar]ineai; bine\n]eles, când
erai bandajat la ochi. {tii, asistentele medicale au deseori senza]ia asta
fa]` de pacien]ii lor. Un fel de sentiment posesiv, m` tem.
– Nu [tiam.
– Apoi, ad`ug` Lisa, pe platoul de pe deal, ea era cea posesiv`. Era
dreptul ei. M-am sup`rat foarte r`u c` ai plecat f`r` s`-]i iei r`mas-
bun… Ezit`, apoi \ncheie \n grab`: acum, c` ]i-am spus, ar fi mai bine
s` conduci, te rog. Probabil c` bunicul ne a[teapt`.
– Poate s` mai a[tepte! spuse Magool sec, dar nu lipsit de
amabilitate. Te-a l`sat s`-l a[tep]i la Finch's Creek. Asta pentru c` [tia
JUDEC~TORUL DE PACE 155

c` m` duceau la spital. S-a gândit c` ar avea de câ[tigat dac` ni se


aprind amândurora c`lcâiele. {i Old-fella [i Pardalote. Old-fella este
foarte inteligent. Are [iretenia unui câine dingo.
„{iretenia pe care se bazeaz` bunicul! Micul lui joc de [ah: oameni
\n locul pionilor!“
– Erai furios? \ntreb` ea.
– Nu, m` amuzam. A trebuit s` renun]e la antagonismul ereditar [i
s` fac` unele concesii familiei Ransome, \nc` din prima zi \n care Tom
Watson i-a vârât \n cap ideea c` atunci când avea s` \mb`trâneasc` de
tot, avea s` depind` \n totalitate de supraveghetorul lui. Fie c`-i
pl`cea, fie c` nu, Old-fella a trebuit s` fac` o mic` adunare. Avea
nevoie de cineva pe care s` se poat` baza, ca s` poat` pretinde cu
succes drepturile de arend` pe care le neglijase atât de mult timp.
Altfel avea s` le piard`. Oricine le poate revendica. Mai ales Tom
Watson. A[a c` am \ngropat securea. Ne-am asociat \n afacerea cu
mineralele. El a f`cut concesii \n privin]a teritoriului, iar eu am permis
ca numele Nangardee s` r`mân` nemen]ionat. Ne-am \ntâlnit la
jum`tatea drumului.
– {i a implicat-o [i pe mama?
– Nu. Eu am implicat-o.
– Tu? Nu \n]eleg…
– Mi-am dat seama c` \ntr-o zi, curând, va avea nevoie de cineva
care s`-i apere interesele. Cineva c`ruia s`-i pese. Trebuia s` fie fiica
lui. Mama ta! L-a ajuns din urm` timpul, Lisa. Nici unul dintre noi nu
b`nuia c` nu fiica, ci nepoata lui va fi cea care va veni din nord.
Magool f`cu o pauz`, apoi ad`ug` cu blânde]e: Nangardee \i era dator
mamei tale. Mama ta s-a c`s`torit cu jocheul tat`lui meu, care le-a fost
complice. Din cauza asta ea [i-a pierdut mo[tenirea. Am sim]it c` e o
chestiune de onoare…
– O chestiune de onoare! repet` ea \n [oapt`. Dup` o pauz`
\ntreb`: mama [tia? De proprietatea de minerale?
– Da. Dar se temea c` nu avea s` ias` nimic. Trebuia s` g`sim
minerale \n cantit`]i comerciale. Cred c` de asta nu v-a spus ]ie sau
avocatului ei. Ca s` nu fii dezam`git` dac` nu reu[eam.
156 LUCY WALKER

Urm` o t`cere \ndelungat`, timp \n care st`tur` acolo, \n lumina


soarelui dup`-amiezii.
Lisa era impresionat` de generozitatea lui. Era trist` din cauza
gre[elilor ei din trecut. {i pentru mama ei. Era bucuroas` c` Magool
se \mp`case cu bunicul ei [i c` puseser` cap`t conflictului dintre cele
dou` familii.
|n adâncul sufletului meu, [tiam! spuse ea cu voce tare. Era ceva…
Ce [tiai, Lisa?
C` e[ti un om bun [i generos. La Finch's Creek te-ai pref`cut doar
c` e[ti un pacient dificil, nu-i a[a? Era un subiect de discu]ie pentru
asistente. Ai f`cut totul cu scopul de a ne determina s` te r`sf`]`m…
Ai f`cut ceva pentru Old-fella, ca s`-l aju]i atunci când va fi prea b`trân
ca s` se descurce singur. Dar el nu e \nc` sigur, nu? A pus un telescop
focalizat pe Nangardee. |l iubesc, Magool. E adorabil, \n ciuda vicleniei
lui. Doamna Watson simte [i ea asta, altfel nu i-ar fi devotat`. Dar [tiu
c`-i place s` deruteze oamenii. Totul a fost un joc. Asemenea [ahului.
|n felul acesta, nu era singur. S-a pref`cut deliberat c` se opune s` te
\ntâlnesc din nou…
Pe m`sur` ce Lisa vorbea, \ncordarea lui Magool disp`ru \ncetul cu
\ncetul. |i zâmbi for]at.
Old-fella nu putea uita \n doar câteva luni suspiciunea de trei
genera]ii. Nici unul dintre noi nu ar fi putut trece atât de u[or peste
asta. |l \n]eleg. I-a pl`cut s` fac` jocul acesta. A fost un mare pionier al
acestui teritoriu.
{i s-a ocupat [i de s`p`turile dup` cristalele de beril din pe[tera de
pe deal! |[i iube[te nespus pre]ioasa piatr`. Este foarte mare, de cel
mai frumos albastru. Are [i un nume minunat – beril.
Zâmbetul lui Magool se l`rgi. Se uit` la Lisa [i albul din]ilor lui
contrast` cu pielea bronzat`. Lisa se topi toat`.
– Piatra aceea albastr` pe care o poart` la el? Beril?! Pe naiba! Este
ametist, Lisa, dar nici unul dintre geologi nu are inima s`-i spun`. L-ar
ucide.
– Atunci, ce…?
– Ametistul se g`se[te al`turi de cristale, \n cotloane ciudate ale
p`mântului. Nu e nici atât de rar, nici atât de pre]ios. Nici berilul nu
JUDEC~TORUL DE PACE 157

este, cu excep]ia cazurilor \n care verdele este \n cea mai pre]ioas`


form` a lui – smaraldul. Las`-l pe b`trân s`-[i tr`iasc` visul, Lisa. Pe
dealurile acestea c`ut`m argint, plumb [i cupru, poate chiar nichel.
Old-fella crede c` sunt porc`rii. |n stare brut`, ele nu au luciul acela
albastru, nu sunt frumoase [i nu str`lucesc. De aceea. Porni din nou
motorul.
– |mi pare r`u c` bunicul te-a pus \ntr-o postur` jenant`, l`sându-m`
la Finch's Creek, spuse cu regret Lisa. Nu aveam nici cea mai mic` idee…
Dintr-o dat`, fa]a lui ar`t` retras` \n sine [i asta f`cu s`-i par` [i mai
r`u Lisei.
– Old-fella nu m-a pus \ntr-o situa]ie stânjenitoare, Lisa, \i spuse el
aproape dur. Mi-a d`ruit cele mai bune opt zile din via]a mea. A[a stau
lucrurile. Mergem?
Motorul pornise, dar ro]ile nu se mi[car`. Mâna lui era pe
schimb`torul de viteze, dar n-o mi[c`. |n schimb, se uit` la Lisa. |n
ochii lui se citi mai \ntâi p`rere de r`u, apoi tandre]e.
– Ai o voce pl`cut`, Lisa, spuse el \n [oapt`. Dulce [i blând`. Erai
atât de adorabil` [i de vulnerabil`, cu chipul acela atât de lini[tit, cu
aer trist [i inocent. O privea atent, ca [i cum ar fi absorbit fiecare linie
[i curb`, \ncercând s` le memoreze pentru totdeauna. Oh, da!
continu` el. Adesea tr`geam cu ochiul de sub bandaj, atunci când \mi
spuneai c` te ui]i \n alt` direc]ie \n timp ce vorbeai.
– Cu toate recomand`rile medicului?! s`ri ea ca ars`. Ai fi putut s`…
– La naiba cu ochii mei! Eu \mi f`ceam griji pentru inima mea.
Nimeni nu mi-a dat vreun medicament pentru plângerea asta. Nici
m`car o \n]ep`tur` din când \n când…
Ochii ei p`reau r`t`ci]i.
– Vrei s` spui c`…
– M-am \ndr`gostit de o fat` care a ap`rut din senin, din ma[ina
po[tei. A fost atât de u[or! Te iubesc, Lisa. Draga [i blânda mea Lisa.
Foarte, foarte mult. Chipul lui era serios, aproape sobru. Dar vezi tu,
un administrator are o anumit` responsabilitate. Motivele lui trebuie
s` fie irepro[abile. A[a c`, draga mea Lisa…
– Te rog, Magool…, \i \ntrerupse pledoaria Lisa, rostind cuvintele
pe ner`suflate. Te rog din suflet, Magool! Las` \n grija magistratului de
158 LUCY WALKER

la Wyndham toate \ndatoririle tale de administrator. Eu m` tem pentru


inima, nu pentru proprietatea mea. {i inima mea sufer`. Nimeni nu
mi-am mai spus vreodat` ce medicament s` iau pentru asta. Doar tu…
– Doar eu?
Un minut vr`jit r`maser` acolo, pierdu]i \n ceea ce citea fiecare pe
chipul celuilalt. El \[i lu` mâinile de pe volan [i le \ntinse spre ea, iar
Lisa se aplec` \nainte: bra]ele lui o \nconjurar`.
– Lisa? E[ti sigur`?
– Atât de sigur`! |[i sprijini fruntea de um`rul lui. Sim]i b`rbia lui
odihnindu-se pe p`rul ei. Apoi buzele lui. Magool \i ridic` u[or b`rbia
[i-i \nclin` \ncet capul. O s`rut`, de data aceasta nu ca o atingere de puf.
Lisa strânse atât de tare din ochi, \ncât v`zu stele. Magool o iubea!
Oare era adev`rat?
– Cel pu]in [tim c` bunicul t`u o s` se bucure. A pl`nuit totul,
vulpoiul b`trân! |n momentul acesta, tabla lui de [ah trebuie s` arate
tare bine. Pardalote [i Nangardee unite \n siguran]`, pentru
totdeauna! Dar cu dragoste. M` \ntreb dac` a prev`zut pân` [i asta…
– Da. Acum \mi dau seama. Pentru orice eventualitate, m-a l`sat la
Finch's Creek. Prietenul lui, Jimmy trebuia s` afle – aborigenii [tiu
\ntotdeauna totul. Jimmy avea s` citeasc` \n inimile noastre [i s`-i
spun`. Apoi…
Nu, nu putea s`-i spun` \nc` despre principiile bunicului ei \n
privin]a femeilor, nici cum fusese \n chei, \mpotriva dorin]elor
aparente, dar nu [i reale, ale bunicului ei. Avea s`-i spun` mai târziu.
Mult mai târziu. Acum era prea important pentru o confuzie atât de
prosteasc`. Era posibil ca Magool s` râd` de ea. B`trânul o \mpinsese spre
Nangardee [i spre cheile din vest, f`când s` par` o aventur` incitant` [i
misterioas` care-i era interzis`. {tia c` ea avea s` vrea s` vad` drumul
pe care mama ei plecase de la Pardalote [i de unde venise tat`l ei.
{iretenia lui n`scocise alura aceea special`. Un stimulent ca s` se
aventureze \n direc]ia aceea. Bunicul ei drag se ]inuse tot timpul de
jocuri!
– Ce este, Lisa? o \ntreb` blând Magool.
– Nimic, doar c` a[ vrea cu adev`rat s` \nv`] [ah, odat`. Apoi, a[
juca o partid` cu bunicul. Apoi…
JUDEC~TORUL DE PACE 159

– Oh, Lisa. Pari de temut.


– Nu tocmai! [opti ea. |l iubesc pe bunicul. E unic, nu-i a[a? Pân`
la urm`, nu cred c` a[ vrea s`-l \nving la vreun joc. Magool, hai s`
mergem s`-i d`m vestea! Te rog!
– Draga mea Lisa! Nooma, Jabberdee – \ntregul trib – trebuie s`-i
fi spus deja totul, a[a cum a f`cut [i Jimmy, la Finch's Creek. Uit`-te
spre vest. Fumul vorbe[te din nou. Old-fella trebuie c` st` culcat pe
spate, chicotind, jubilând – a[teptând s` ne spun` c` tot timpul a
[tiut-o.
Pornir` la drum prin marea de praf [i ierburi, \ndreptându-se spre
ferma lui Old-fella [i apoi spre „p`mântul asfin]itului“. Lisa \[i puse
mâna pe um`rul lui. Apoi o ridic` din senin, c`ci o chinuia o \ntrebare:
– Magool? Ce se va \ntâmpla cu Tom [i cu doamna Watson?
– Nimic, spus el cu un zâmbet mali]ios. Tom va continua s` fie cel
mai bun cresc`tor de vite din nord [i supraveghetorul lui Old-fella, iar
doamna Watson va r`mâne devotata lui menajer` [i va \ngriji mai
departe de b`trân [i de ferm`. Este c`minul lor. El [tie asta. Nici unul
dintre ei trei nu [tie cum s` tr`iasc` altfel, [i fiecare are nevoie de
ceilal]i. Draga [i buna mea Lisa se va c`s`tori cu mine [i va face ca
Nangardee s` fie cel mai fericit loc de pe planet`?
– Da, Magool.
– Jim, pe scurt.
– Jim, pentru toat` via]a!

Sfâr[it

gianninajollys

S-ar putea să vă placă și