Sunteți pe pagina 1din 157

giannijollys

LACEY DANCER

Pasiune [i scandal

ALCRIS
giannijollys

PROLOG

LOS ANGELES, 1970

Un urlet strident acoperi brusc vacarmul muzicii rock care


se rev`rsa \n valuri \n apartamentul IG.
Sim]ind c`-i trece un fior rece pe [ira spin`rii, tân`ra cu
p`rul ro[cat care st`tea \n apropierea u[ii de la balcon se ag`]`
de bra]ul unui adolescent cu p`rul lung, \mbr`cat \ntr-o scurt`
de piele, care se apropiase de ea.
– Ai auzit?
– Ce?
– Urletul... Parc` era un strig`t de femeie!
– Aiurea! Probabil c` l-ai confundat cu sirena poli]iei... \i
suger` el cu nep`sare \nainte de a duce la buze ]igara de
marijuana. }i s-a n`z`rit!
– Nu, nu era o siren`, era o voce omeneasc`! insist` ea.
{i, f`r` s` mai a[tepte r`spunsul tân`rului, se repezi spre
casetofonul cu difuzoare stereo. P`rul ro[cat \i acoperea cu
buclele lui umerii goi. Opri muzica, ini]iativ` ce stârni un cor
de proteste.
Dar pu]in câte pu]in, se f`cu lini[te. De data asta se auzeau
distinct, provenind din exterior, suspine \ntret`iate de strig`te
slabe. Era evident c` o femeie era prad` unei vii emo]ii.
6 LACEY DANCER

Tinerii prezen]i \n \nc`pere schimbar` ni[te priviri nelini[tite.


– Ce naiba se \ntâmpl`? morm`i unul dintre b`ie]i.
– Parc` vine dinspre patio, spuse un altul cu limba
\mpleticindu-i-se.
– Nu, din parc.
– Oh! E doar o feti]` care plânge, spuse unul din partici-
pan]i, f`r` pic de emo]ie \n glas.
Afar`, o voce b`rb`teasc`, puternic` [i vibrând de \ngrijo-
rare, r`cni brusc:
– Chema]i o ambulan]`! Repede!
Aceste cuvinte avur` asupra micului grup efectul unei
lovituri de bici, [i \n apartamentul IG urm` o adev`rat`
busculad`. Mâna]i de acela[i impuls, ca \ntr-o singur`
mi[care, invita]ii se repezir` spre hol, coborâr` un etaj [i
se strânser` \n fa]a intr`rii, scrutând din priviri semiob-
scuritatea din parc. Ferestrele se luminar` rând pe rând
pe fa]ada imobilului. U[ile \ncepur` s` se trânteasc`, \n
timp ce locatarii \n pijama sau \n capoate ap`reau pe bal-
coane.
Gemetele [i suspinele se f`ceau \n continuare auzite \n
noaptea cald` californian`.
Ken Amberson, paznicul de la Bachelor Arms, \[i croi drum
prin mul]ime.
– Ce s-a \ntâmplat? V` rog s` v` da]i la o parte.
Ie[i \n parc [i se al`tur` unui mic grup care st`tea nemi[cat
pe alee.
O voce de femeie, cu un u[or accent slav, \ncerca s`
lini[teasc` pe cineva.
– Nu mai plânge, micu]a mea. Vino cu mine, eu...
O palm` zdrav`n` o \ntrerupse brusc.
Ken Amberson \i administrase plâng`cioasei o corec]ie,
care puse cap`t ca prin farmec miorl`ielilor.
Se justific` apoi pe un ton posomorât:
PASIUNE {I SCANDAL 7

– E cel mai bun remediu \mpotriva crizelor de nervi.


Apoi \[i \ndrept` aten]ia spre tân`rul b`rbat, \ngenunchiat
pe pietri[ lâng` un corp nemi[cat. Pete de culoare \nchis` care
sem`nau cu sângele \i mânjeau mâinile [i pieptul.
– Ce s-a \ntâmplat, Blackstone?
Zeke Blackstone nu-i acord` nici m`car o privire paznicului.
– A chemat cineva o ambulan]`? se interes` o voce gâtuit`
de emo]ie.
Tân`ra ro[cat` care se sesizase prima [i \i b`gase pe to]i \n
vitez`, venea \n fug`. Elegan]a ei discret` [i bunul-gust s`reau
\n ochi \n compara]ie cu ceilal]i.
– Am reu[it s` iau leg`tura cu spitalul, spuse ea. De la
urgen]` mi-au recomandat s` nu mi[c`m r`nitul [i s` nu facem
nimic \nainte... OH! Nu...
Chipul ei frumos deveni brusc livid.
– Eric!... Dar e Eric!... Zeke, ce i s-a \ntâmplat?
Amberson o \mpinse f`r` menajamente [i i se adres` din
nou lui Zeke Blackstone, care r`m`sese \ngenunchiat lâng`
r`nit.
– Ce i-ai f`cut? A fost un accident?
Tân`rul se \nc`p`]âna s`-l ignore pe gardian.
– S` nu-l mi[c`m? [opti el cu o voce pe care emo]ia o f`cea
s` tremure. Din nefericire, sfatul nu ne mai este de nici un
folos. Am vrut s`-l ridic, dar... eu... eu cred c` este mort.
De[i pronun]ate \n [oapt`, aceste ultime cuvinte se
r`spândir` \n mul]ime, provocând un val de [oapte \ngrozite.
– Mort? repet` Amberson. Cum? De ce?
– N-am nici cea mai mic` idee, [opti Zeke, f`r` s` se
\ndep`rteze de trupul \nsângerat al prietenului s`u.
Gânduri confuze i se \nv`lm`[eau \n minte. Cum de se
putuse produce o asemenea tragedie? Se revedea flec`rind
vrute [i nevrute acum câteva ore cu Eric, \n biroul acestuia. |n
timp ce beau câte o bere, se \ntre]inuser` \ndelung asupra sce-
8 LACEY DANCER

nariului pe care tân`rul \l scrisese \mpreun` cu fratele lui,


Jack. Nimic din comportamentul lui Eric nu te-ar fi putut l`sa
s` presim]i o asemenea dram`!
– Presupun c` a c`zut, spuse Zeke.
– S` cad`? De unde? s` r`sti Amberson la el.
Zeke Blackstone ridic` obosit din umeri.
– De unde vrei s` [tiu?
Ar`t` printr-un semn al b`rbiei balcoanele de la cel de al
treilea etaj al imobilului.
– De acolo de sus, de la el, presupun...
Zgomotul strident f`cut de sirena unei ambulan]e le
acoperi vocile.
Cu chipul livid, cu privirea pierdut` \n gol, frumoasa
ro[cat` plângea \n t`cere. Un b`rbat tân`r, cu chipul pe
jum`tate acoperit de barb` [i favori]i, se strecur` printre
ceilal]i [i, ajungând lâng` ea, \i cuprinse umerii cu un gest pro-
tector.
– Oh! Ethan, gemu ea sprijinindu-se de el. E \ngrozitor.
Adineauri am v`zut femeia din oglind`. A fost un semn al des-
tinului.
– Sst! \i [opti el la ureche strângând-o cu putere la piept.
Lini[te[te-te, Donna drag`... Sunt aici... De acum \nainte vei fi
fericit`, \]i promit, scumpa mea...
Capitolul 1

|n locul patiseriei franceze, ]inut` de o pereche de viet-


namezi, Willow Ryan [i-ar fi imaginat mai degrab` un bar de
mâna a doua sau un cabaret de strip-tease. Dar, cu excep]ia
acestui magazin mic, frumos [i curat, decorul corespundea
exact imaginii pe care tân`ra femeie o avea despre locul \n
care \[i desf`[ura via]a un detectiv particular: \ntunecos, r`u
famat, \ntr-un cuvânt bun de ocolit.
Da, aceast` parte a Bulevardului Hollywood cunoscuse \n
mod sigur [i zile mai bune... La fel ca [i aceast` cl`dire veche,
gândi Willow intrând pe u[a micului imobil. Zugr`veala
culoarului se co[covise din cauza umezelii, iar fiecare treapt`
a sc`rii gemea sub pa[ii ei, de parc` st`tea s`-[i dea sufletul.
Un singur bec lumina destul de prost palierul \ngust pe
care era situat biroul. Willow remarc` faptul c` lipseau dou`
litere din inscrip]ia aurie care \mpodobea u[a de la intrare.
Sim]ind c` i se \nte]esc b`t`ile inimii, tân`ra femeie vru s`
bat` la u[`, dar apoi se r`zgândi, pentru a-[i mai acorda câte-
va clipe suplimentare de gândire.
|n fond, mai avea timp \nc` s` revin` asupra hot`rârii pe
care o luase, nu-i a[a?
10 LACEY DANCER

O ame]eal` brusc` o cuprinse la ideea c`, dac` se


\nc`p`]âna, nimic nu va mai fi ca \nainte, nici \n cel mai bun
caz. {i punând r`ul \n fa]`, risca s`-]i strice via]a. {i pe a altcui-
va, pe deasupra.
Ra]iunea \i sufla s` plece. Nu era ea fericit` [i a[a, f`r` s`
aib` nevoie s` dezgroape trecutul? Realizându-[i planul,
\nsemna s`-[i pun` \n mod sigur \n pericol lini[tea.
Pentru prima dat` \n via]a ei, totu[i, nu avea nici un chef s`
fie rezonabil`.
De altfel, avea de ales? Nevoia de a [ti o obseda prea mult
timp pentru ca s` se r`zgândeasc` tocmai acum. Nu, nu putea
s` renun]e. Era foarte simplu, dar totodat` [i foarte complicat.
Tr`gând aer \n piept, \[i trecu mâna tremur`toare prin
p`rul scurt [i m`t`sos de culoare ro[cat`, apoi ap`s` cu
hot`râre pe clan]` [i p`trunse \ntr-o mic` sal` de a[teptare
care evoca decorul unui film poli]ist din anii ‘30.
Privirea ei f`cu \nconjurul \nc`perii: un birou mic de un stil
nedefinit, scaune tapi]ate cu un scai cr`pat, o m`su]` joas`
dreptunghiular` pe care tronau un teanc de publica]ii [i o
scrumier` plin` de mucuri. Dup` cum se p`rea, nu se mai
f`cuse cur`]enie pe aici de vreo s`pt`mân` bun`.
Suprafa]a biroului era plin` de hârtii, creioane [i ziare
vechi. |n spatele lui, pe un perete murdar, fusese ag`]at un
calendar. Imaginea lunii respective reprezenta un peisaj
montan. Un val de mirosuri amestecate o lu` de nas: fum de
]igar`, cafea dat` \n foc [i arom` de pâine cald` care venea de
la brut`ria de la parter. Pentru a completa decorul, nu mai
lipsea decât o secretar` blond`, cu pulpele dezgolite [i
mestecând gum`.
{i bine\n]eles, personalul detectivului particular!
Tân`ra remarc` \n acel moment o u[` \ntredeschis` \n
fundul \nc`perii. Aha... Deci secretara [i patronul erau f`r`
\ndoial` pe cale de a pune la punct programul zilei.
PASIUNE {I SCANDAL 11

– Hello! strig` ea. E cineva aici?


Nici un r`spuns.
Se apropie de u[`.
– Domnule Hart? Sunte]i acolo?
Un zgomot \n`bu[it \i ajunse la urechi, ca un mârâit de ani-
mal... |n orice caz, nimic care s` semene cu zgomotele familiare
ale unui birou \n plin` activitate. Din ce \n ce mai nedumerit`,
fu gata s` lanseze un nou apel, dar pe urm` se r`zgândi.
Dac` \n loc de a discuta programul zilei, Steve Hart [i
secretara lui erau pe cale de...
Se \ncrunt` [i arunc` o privire spre ceas: ora nou` [i dou`zeci [i cinci.
– Nu cred totu[i... [opti ea ]uguindu-[i buzele.
Nu stabiliser` o \ntâlnire pentru ora nou` [i jum`tate?
Steve Hart o a[tepta \n mod sigur. Doar nu-[i b`tuse degeaba
gura precizându-i c` vine \n mod special din Oregon [i c`
dorea s`-l viziteze dis-de-diminea]`, ca s` poat` fi liber` dup`-
amiaz`? Ca o femeie de afaceri priceput` ce era, Willow Ryan
avea inten]ia s` profite de vizita ei fulger la Los Angeles ca s`
ia leg`tura cu doi sau trei clien]i importan]i.
{i nu avea nici un chef s`-[i piard` timpul de poman`
f`când anticamer`.
Cu un pas hot`rât, str`b`tu cei câ]iva metri care o
desp`r]eau de u[` [i b`tu energic de trei ori.
– Domnule Hart?
Din nou acela[i mârâit \n`bu[it.
O exclama]ie de enervare \i sc`p` de pe buze. Nu-i pl`cea
ca cineva s`-[i bat` joc de timpul ei. N-ar fi totu[i mai \n]elept
s` revin` pu]in mai târziu? Sau [i mai bine, s` se lipseasc` de
serviciile lui Steve Hart [i s` descopere un alt detectiv, capabil
s` se ]in` de cuvânt când stabilea o \ntâlnire.
Se preg`tea s-o ia din loc, când identific` brusc natura zgomotelor.
Cineva sfor`ia!
{i \nc` f`r` nici un pic de discre]ie!
12 LACEY DANCER

„M`car s` m` conving singur` dac` a[a stau lucrurile” se


decise ea intrând \n \nc`pere.
„|nc` un decor demn de anii ‘30” gândi ea examinând
plin` de curiozitate locul. Acelea[i scaune obosite ca \n sala
de a[tepare, \n plus un fi[et de metal [i o comod` de lemn
a[ezat` sub unica fereastr`. Doar biroul din lemn de acaju,
cu ornamente din aram`, nu se potrivea cu s`r`cia
mobilierului.
Un sac de box era ag`]at \ntr-un col] al \nc`perii [i, lâng`
el, o geant` sport larg deschis` care l`sa s` se \ntrevad` ni[te
[osete murdare, un prosop de o cur`]enie \ndoielnic` [i o
pereche de m`nu[i de box. Un calculator nou-nou] trona pe
unul dintre scaune... fiindc` nu-[i g`sise loc pe birou, a c`rui
suprafa]` disp`rea sub o \ngr`m`deal` de c`r]i, dosare [i car-
toane de pizza. Mirosul de cafea ars` provenea de la o cafe-
tier` electric`, uitat` \n func]iune.
|ntins pe o canapea veche de piele, un b`rbat dormea.
Willow f`cu un pas mare peste geanta sport, fu gata s` se
\mpiedice de o pereche de adida[i gigantici, [i scoase cafetiera
din priz` cu un gest ma[inal, \nainte de a-[i \ndrepta aten]ia
spre individul care sfor`ia.
Era \ntins pe spate, cu un bra] peste fa]` [i cu cel`lalt
atârnându-i moale pân` jos. Picioarele goale se sprijineau de
bra]ul canapelei, mult prea mic` pentru statura lui impresio-
nant`. Probabil c` trecea de un metru nou`zeci. Era \mbr`cat
cu ni[te blugi uza]i, rup]i \n genunchi. Tricoul albastru,
decolorat [i plin de pete, se mula pe pieptul incredibil de
musculos. P`rul blond \i c`dea \n dezordine pe frunte. Un
\nceput de barb` se z`rea pe b`rbia voluntar`. Gura \ntre-
deschis` l`sa s` se ghiceasc` o dantur` perfect`, demn` de
reclam` pentru o past` de din]i. {i din aceast` gur` ie[eau
ni[te sfor`ituri regulate care f`ceau s` vibreze buzele
c`rnoase, pline de senzualitate.
PASIUNE {I SCANDAL 13

Willow scoase un suspin. Era disperat`. Adormitul `sta era


copoiul fin care-i fusese recomandat cu atâta caldur`? Asul
care va reu[i s` dezlege pentru ea enigma \ntregii ei existen]e?
Sincer spus, era cam greu de crezut.
Mai ezit` o dat`, din ce \n ce mai tentat` s-o [tearg`. Tipul
oferea mai degrab` imaginea unui sportiv lipsit de griji decât
cea a unui competent detectiv particular. Dar, pe de alt` parte,
nu reu[ise el s` reg`seasc` urma fratelui mai mic al lui Angie
Clairbone, cea mai bun` prieten` a lui Willow, dup` ce o
jum`tate de duzin` de detectivi \l declaraser` disp`rut pe vecie?
Nu trebuie niciodat` s` te \ncrezi \n aparen]`, se hot`r\ ea,
gata s`-i acorde beneficiul \ndoielii. Desigur, totul p`rea s`
indice c` Steve Hart petrecuse o noapte cam agitat`. Un
asemenea comportament nu era prea profesional! Dar poate
c` detectivul fusese ocupat pân` peste cap cu urm`rirea unor
contrabandi[ti sau trafican]i de droguri, [i asta chiar pân` \n
zori! La urma urmei, dup` ce c`l`torise mai multe mii de kilo-
metri, doar nu era s` renun]e tocmai acum?
A[a c`, se resemn` [i \l scutur` de um`r.
– Domnule Hart!
Aceasta continu` s` sfor`ie impasibil.
Willow f`cu cea de a doua tentativ`.
B`rbatul scoase un sunet de protest [i d`du din mâini ca s`
scape de persoana indezirabil`. Dar f`r` s` se trezeasc`.
Schimbându-[i tactica, ea ridic` storurile vene]iene pentru
a l`sa s` p`trund` \n \nc`pere razele soarelui de diminea]`.
B`rbatul \ntoarse spatele luminii [i continu` s` sfor`ie \n legea lui.
Willow \[i ridic` exasperat` privirea spre tavan.
– Nu-mi mai r`mâne altcineva de f`cut...
Reper` pe birou obiectul de care avea nevoie: o rigl` solid`
din o]el. Se servi de ea ca s` loveasc` puternic unul din
col]urile metalice ale biroului. Zgomotul rico[` de perete cu
brutalitatea unei \mpu[c`turi.
14 LACEY DANCER

Ca \mpins de un resort, b`rbatul s`ri \n picioare.


– Ce s-a \ntâmplat? morm`i el cu o voce r`gu[it`.
Ap`rându-[i ochii cu mâna din cauza soarelui, el \[i plimb`
privirea uimit` de jur-\mprejur.
– Cine e[ti?
– |mi pare r`u c` v-am trezit, domnule Hart, dar aveam sta-
bilit` o \ntâlnire la ora nou` [i jum`tate [i...
– Cine e[ti? bomb`ni el, \ndreptându-[i spre tân`ra femeie o
privire n`ucit`, de un albastru ca safirul. {i ce cau]i \n biroul meu?
– Numele meu este Willow Ryan. Avem \ntâlnire...
– Ah, da! E adev`rat.
Ca pentru a-[i alunga somnul, el se frec` la ochi apoi \[i fix`
interlocutoarea, buim`cit \nc`. I s` p`ru c` distinge silueta unei
femei \nalte [i suple, dar cum putea fi sigur, \n starea de nebulozi-
tate \n care era? Se \ntorsese \n zori, dup` o urm`rire de mai multe
ore pe str`zile din Los Angeles, [i se sim]ea frânt de oboseal`.
– V` rog, a]i putea l`sa storul?
Willow d`du din cap cu un surâs pe jum`tate amuzat, pe
jum`tate iritat.
– Sunte]i sigur c` v-a]i trezit, domnule Hart?
– Bine\n]eles. Dac` nu, n-a[ sta de vorb` cu dumneavoas-
tr`. Ce naiba! V` hot`râ]i odat` s` l`sa]i jos blestematul `la de
transperant?
Willow se execut`, dup` ce \i arunc` o privire ucig`toare.
Când o s` priceap` c` nu-i pl`ceau deloc manevrele lui?
– Satisf`cut?
– Da, mul]umesc.
Scoase un suspin din adâncul pieptului, \nainte de a se
freca din nou la ochi.
– Asculta]i... hm... Wilma, nu-i a[a?
– Willow... Willow Ryan.
– Ascult`, domni[oar` Willow Ryan, \]i m`rturisesc c` \n
aceast` diminea]` nu m` prea simt \n form`. A[a c` te rog s`
PASIUNE {I SCANDAL 15

faci un mic efort ca s` m` supor]i pân` când mi se mai


limpezesc ideile, de acord? |mi trebuie o cea[c` de cafea ca s`
revin la realitate.
Willow zâmbi ironic.
– Ah, da? |mi pare r`u pentru tine! Fiindc` m` tem c` s-a
produs un mic accident tehnic...
|i indic` printr-un semn al capului cafetiera carbonizat` [i,
\n ciuda enerv`rii ei, Willow nu se putu \mpiedica s` simt` un
pic de simpatie pentru detectiv. {i ea avea nevoie de o doz`
bun` de cofein` c` s` se simt` \n form` când s`rea din pat.
– Cum? Iar am uitat s-o scot din priz`? Ce naiba, mi se
\ntâmpl` a treia oar` anul `sta!
Se ridic` \mpleticindu-se, scotoci \n buzunarul blugilor [i-i
\ntinse tinerei femei o bancnot` mototolit`, spunându-i cu
mult` familiaritate:
– Fii dr`gu]` [i coboar` la Thuy. E patiserul de jos. Cere-i
o can` de cafea [i cornuri calde. {i dac` n-ai luat \nc` micul
dejun, alege-]i ceva [i pentru tine.
Lui Willow nu-i veni s`-[i cread` urechilor.
– Vrei...Vrei s` m` duc s`-]i cump`r cafea, am \n]eles oare
bine? articul` ea uluit`.
Steve \[i ridic` ochii spre tavan.
– Oh! Inutil de a face din asta o problem` de stat! Te rog doar
s`-mi faci un mic serviciu, s` nu-]i sacrifici principiile feministe.
|i flutur` bancnota prin fa]a ochilor, ner`bd`tor.
– Accep]i s` m` aju]i doar de data asta? O s` profit de
absen]a ta ca s`-mi fac toaleta! {i o s` m` revan[ez alt` dat`
pentru asta.
Willow se gândi c` aceast` ocazie nu se va ivi \n mod sigur
niciodat`, dar acum discu]iile nu-[i aveau rostul.
– Cum \]i place cafeaua?
– Neagr` [i cu dou` buc`]i de zah`r.
Ad`ug` surâzând.
16 LACEY DANCER

– |]i mul]umesc, Willow. |mi faci un mare serviciu.


Surâsul lui o f`cu s` se topeasc`. Putuse s` constate deja c`
Steve Hart, chiar [i adormit, degaja o senzualitate viril` care
nu o l`sa deloc indiferent`... {i c`, atunci când s`rise de pe
canapea, chiar somnoros [i ar]`gos, avea un farmec de
net`g`duit.
Dar când surâdea, era pur [i simplu un tip tr`snet. Cel
mai... pe care \i v`zuse \n via]a ei.
Cuvintele lui Angie Clairbone \i revenir` \n minte:
„Nu numai c` e cel mai bun detectiv particular de Coasta
de Vest, dar \n plus e [i frumos ca un zeu grec!”
Willow pusese aceast` remarc` \n contul talentului lui
Angie de a exagera. |n materie de farmec masculin, prietena ei
avea gusturi... hiperbolice.
Dar de data asta, \i datora scuze. B`rbatul `sta era exact a[a
cum \l descrisese prietena ei. Superb. Felin. Incredibil de viril...
Tu[ind pentru a-[i ascunde tulburarea, \nh`]` bancnota [i
relu` cu o voce pe care [i-o dorea ferm`:
– Bine, de acord. Revin \n zece minute...
Cu obrajii ro[ii ca para focului, se gr`bi s`-i \ntoarc` spatele
[i ad`ug` din pragul u[ii:
– ...Dar sper c` o s` ne punem pe treab` dup` \ntoarcerea mea.
– |]i promit, p`pu[o! replic` el imediat imitând la perfec]ie
vocea lui Humphrey Bogart. Zece minute \mi va fi de ajuns ca
s` fiu omul t`u!

***

|n ciuda acestei promisiuni, Willow g`si biroul gol când se


\ntoarse. |n mod categoric, Steve Hart nu era un om de
cuvânt.
Sim]i c`-i sare mu[tarul. |[i pierduse [i a[a destul timp [i
era mai bine s` se opreasc` aici. Mascul superb sau nu, Steve
PASIUNE {I SCANDAL 17

Hart nu era singurul detectiv particular din Los Angeles. {i \n


ciuda reu[itei sale \n afacerea Clairbone, nu p`rea s`
corespund` la ceea ce se a[tepta de la el. |n primul rând, ca
detectiv particular demn de acest nume, avea un cabinet
mizerabil. |n cele dou` \nc`peri domnea o asemenea dezor-
dine, \ncât Willow nici nu [tia m`car unde s` pun` cafeaua [i
cornurile pe care le adusese.
– A[teapt`, o s` fac pu]in loc.
Willow tres`ri. Detectivul tocmai intrase f`r` c` ea s`-l aud`.
Era proaspt`t ras [i un miros pl`cut de after-shawe mentolat
gâdil` n`rile tinerei femei, tulburând-o mai mult decât ar fi vrut.
– Aten]ie, o s` te arzi! \i spuse el luându-i paharul de plas-
tic din mân`. I-am spus mereu lui Thuy c` serve[te cafeaua
prea fierbinte.
B`u o \nghi]itur` cu o mutr` de cunosc`tor, \nainte s`
adauge:
– Scuz`, te rog, dezordinea de aici. Dar imagineaz`-]i c`
secretara mea [i-a dat demisia f`r` preaviz acum o s`pt`mân`
[i am fost atât de ocupat \ncât n-am g`sit nici un minut liber
pentru a face pu]in` cur`]enie. |]i m`rturisesc de altfel cu
umilin]` c` nu sunt deloc modelul unui b`rbat de interior.
– Cred c` am \n]eles deja asta, \l ironiz` ea.
{i imediat sim]i c` se \mbujoreaz`. Steve \[i scoase tricoul
[i \[i puse \n jurul gâtului un prosop alb care nu-i ascundea
deloc anatomia superb`. Sim]ind c` i se \nte]esc b`t`ile inimii,
ea \i admir` umerii la]i, bra]ele musculoase, pieptul acoperit
de un p`r cre] [i auriu, pântecul plat...
Ni[te compara]ii \i trecur` imediat prin minte. Poate
Discobolul? Sau mai degrab` David al lui Michelangelo...
– Ei, a[a mai merge... relu` el, aruncând la co[ un teanc de
hârtii vechi.
– Poftim? [opti ea, incapabil` s`-[i pun` ordine \n gânduri
[i dou` cuvinte cap la cap.
18 LACEY DANCER

– Am zis: a[a mai merge...


Eliber` [i un scaun, mai aruncând un vraf de hâr]oage.
– ... Te rog acum s` te a[ezi aici, domni[oar` Ryan. Sper c`
nu te-ai sup`rat c` ]i-am spus Willow? Nu mai am nevoie decât
de câteva clipe: atât cât s` clasez dosarele astea [i s`-mi pun
un tricou curat. {i pe urm`, ne punem pe treab`. De acord?
Willow \[i d`du drumul pe scaun, sim]ind c` n-o prea mai
]in picioarele.
– De... de acord.
|l studie \n timp ce el p`rea absorbit de preocup`rile lui,
fascinat` f`r` voia ei de jocul mu[chilor sub pielea bronzat`,
Willow sim]i un gol \n stomac când Steve se apleca s` deschid`
u[a comodei [i \ngr`m`di pe un raft un teanc de dosare.
Gestul lui \i punea \n eviden]` fesele tari [i rotunde, pe care
blugii se mulau perfect. Tipul ar fi putut s` pozeze c` top
model pentru reviste.
Enervat` de reac]iile nea[teptate pe care i le provoca,
Willow se for]` s`-[i \ntoarc` privirea de la el. Nu-i st`tea \n
obicei s` i se scurg` ochii dup` b`rba]i. Atunci, de ce aceast`
emo]ie când Steve Hart o privea cu ochii lui alba[tri, \n care
sc`p`ra o lumini]` pe cât de arogant` pe atât de senzual`? Era
deci a[a de vulnerabil`?
Da... trebui ea s` admit` cu moartea \n suflet.
|n disperare de cauz`, \ncerc` s`-[i concentreze aten]ia
asupra obiectelor de pe birou. Z`ri un registru de contabili-
tate deschis. Pe paginile p`tate de cerneal` [i de urme de
gum`, se aliniau coloane de cifre \ntr-o dezordine de
nedescris. O expresie dezaprobatoare \i ap`ru pe fa]`. Deci, \n
era informaticii, Steve Hart nu era nici m`car \n stare s`-[i ]in`
corect contabilitatea! {tia oare s` se foloseasc` de calculatorul
nou-nou], pus cu neglijen]` pe un scaun?
Un zgomot din spatele ei o f`cu s` se \ntoarc`. Steve toc-
mai ie[ea din ceea ce gândi ea c` trebuie s` fie un grup sani-
PASIUNE {I SCANDAL 19

tar. |[i pusese pe el o c`ma[` alb`. |[i descf`cu lini[tit cureaua


[i \[i b`g` poalele c`m`[ii \n blugii cura]i...
„Nu te mai holba a[a la el!” se admonest` ea \n gând. „Doar
nu e prima oar` \n via]a ta când vezi un mascul frumos... chiar
dac` cel de fa]` e deosebit de reu[it”, admise ea \n [oapt`.
– Ai spus ceva? o \ntreb` Seve cu amabilitate, \ntorcându-[i privirea spre ea.
Cu obrajii \n fl`c`ri, Willow \[i fix` vârfurile pantofilor.
– Hm... ziceam c` ]i s-a r`cit cafeaua.
Se aplec`, lu` paharul pe care el \l l`sase pe birou [i i-l \ntinse.
– Mul]umesc.
B`u o \nghi]itur`.
– Delicioas`! Sunt convins c` Thuy adaug` un pic de
vanilie dar degeaba am \ncercat s`-i trag de limb` pe b`trânii
vietnamezi... n-au vrut s`-mi dezvaluie secretul lor.
Dup` ce mu[c` dintr-un corn, adaug`:
– Crocant [i cald \nc`! Exact cum \mi place. Dar spune-mi...
pentru tine n-ai cump`rat nimic?
– Nu, mul]umesc, am luat deja micul dejun.
– Ah! |n]eleg. Faci parte din categoria celor care se scoal`
cu noapte-n cap?
– Da, cam a[a ceva.
El continu`, agitându-i punga cu cornuri pe la nas:
– E[ti sigur` c` nu vrei m`car unul?
– Sigur`.
F`r` s` se gândeasc`, \l prinse de bra] pe Steve ca s`-l \mping`
mai departe de ea [i sim]i un val de c`ldur` trecându-i prin trup
când epidermele lor intrar` \n contact.
Privirile li se \ncruci[ar`. Timp de câteva clipe, ochii
alba[tri al b`rbatului re]inur` privirea cu sclipiri aurii ai tinerei
femei... {i fu ca [i cum o lume fermecat`, plin` de promisiuni
se deschisese \n fa]a lor.
Willow \[i retrase brusc mâna, \n timp ce Steve se refugie
\n grab` \n spatele biroului s`u.
20 LACEY DANCER

– E timpul s` ne punem pe treab`, morm`i el. Presupun c`


agen]ia ]i-a spus deja esen]ialul?
Ea \l privi stupefiat`.
– Agen]ia? Care agen]ie?
Angie \i men]ionase c` biroul lui f`cea parte dintr-o
agen]ie? Nu. Se mul]umise s`-i dea prietenei sale num`rul de
telefon al lui Steve Hart, recomandându-i s`-l sune cât mai
curând posibil.
Uimirea ei era atât de evident`, \ncât b`rbatul se sim]i
dator s`-i dea o explica]ie.
– Nu ]i-a comunicat condi]iile? Am nevoie de o stenodac-
tilograf` care s` [tie s` bat` optzeci de cuvinte pe minut. Dac`
nu atingi aceast` performan]`, m` \ndoiesc c` vom putea bate
palma, ad`ug` el cu o umbr` de regret \n voce.
Privirile lacome pe care i le aruncase Willow Ryan \n
ultimile zece minute \ncepuser` s`-l tulbure. Nu mai avea
nevoie de \nc` o secretar` care s` se \ndr`gosteasc` de el! Mai
ales când tipa era atât de sexy.
De data asta refuza s` ri[te. Ultima secretar` \i aruncase
demisia \n fa]`, \n ziua când o f`cuse s` \n]eleag` c` senti-
mentele pe care le avea pentru ea nu vor dep`[i niciodat`
limitele unei prietenii... Ce scen` penibil`! Când [i-o reamintea,
nu se sim]ea deloc \n largul lui. Nu-i st`tea \n fire [i nu putea
s` sufere s` r`neasc` oamenii, [i \n mod special femeile.
Nu! N-ar mai putea suporta o asemenea situa]ie. |n
speran]a c` o va descuraja pe aceast` nou` candidat`, ad`ug`
pe un ton repezit:
– Bine\n]eles c` \n toate dimine]ile va trebui s`-mi preg`te[ti
cafeaua [i s`-mi aduci cornuri calde de la Thuy. Va trebui de
asemenea s` duci rufele murdare la sp`l`toria din col].
Se \ntrerupse v`zând-o c` d` din cap cu energie, \n timp ce
ochii de culoarea chihlimbarului aruncau fulgere de mânie.
Atunci spuse, aproape u[urat:
PASIUNE {I SCANDAL 21

– Trebuie s` \n]eleg c` postul nu te intereseaz`,


domni[oar` Ryan?
– Exact. De fapt, eu...
– Ei bine, e perfect! |n acest caz...
– N-am venit pentru locul de secretar`, se ap`r` Willow.
|n acela[i timp, Steve \[i termina fraza:
– ... Ce-ai zice s` lu`m prânzul \mpreun`?
Realizând brusc \ncurc`tura, schimbar` o privire stupefiat`.
Steve fu primul care \[i reg`si graiul.
– Hmm... Cred c` am \ncurcat borcanele, remarc` el
surâzând.
Realiza, dar pu]in cam târziu, c` fermec`toarea lui inter-
locutoare nu avea nimic dintr-o modest` func]ionar`. {i dup`
distinc]ia ei, deducea c` nu era deloc familiarizat` cu vocabu-
larul pe care obi[nuia s`-l foloseasc` cu clien]ii lui.
O examin` cu mai mult` aten]ie. Purta un elegant taior-
pantalon de culoare gri \nchis. Pe dedesubt se putea z`ri o
bluz` din m`tase de culoarea filde[ului. Cerceii [i br`]ara erau
\n mod sigur din aur masiv. Tunsoarea impecabil` [i sofisticat`
a p`rului ro[cat \i punea \n valoare delicate]ea tr`s`turilor [i
ochii mari cu sclipiri de chihlimbar. Iar servieta pe care o ]inea
pe genunchi era din piele [i valora ea singur` salariul pe o
lun` al fostei lui secretare...
– Da, se pare c` n-ai fost trimis` de agen]ia de plasare,
relu` el.
Willow d`du din cap \n semn c` nu.
– Deci, n-ai nici un chef s` lucrezi pentru mine.
– Tocmai ]i-am spus asta.
– |n]eleg... |n acest caz, care este motivul c`ruia \i datorez
pl`cerea vizitei tale, domni[oar` Ryan?
– Am venit s` m` aju]i s`-mi reg`sesc tat`l, domnule Hart.
Capitolul 2

Steve r`mase impasibil. Nu era o cerere banal`,


bine\n]eles, dar i se mai \ncredin]aser` asemenea cazuri de
c`utare a unor rude apropiate sau mai \ndep`rtate. |ns`
fusese vorba de adolescen]i fugi]i de acas`, f`r` s` lase nici o
adres`...
|i surâse plin de bun`voin]` tinerei femei.
– Poveste[te-mi totul de la \nceput, domni[oar` Ryan... sau
mai bine Willow, dac` n-ai nimic \mpotriv`.
Ea d`du din cap, p`rând cuprins` de o oarecare nervozitate.
– Ei bine... prietena mea Angie Clairbone m-a \ndrumat
aici, fiindc` ai reu[it s`-i g`se[ti fratele f`r` s` dispui de prea
multe indicii, atunci când situa]ia p`rea disperat` [i f`r` ie[ire.
Steve d`du din cap f`r` s` se impacienteze. Clien]ii lui
aveau adesea nevoie de o introducere mai lung` pân` a
ajunge la faptele respective.
– Da, \mi amintesc foarte bine de Teddy... Un pu[ti \nalt [i
slab, cu o chic` [aten`. Sunt destul de mândru de felul cum am
rezolvat afacerea. Ca s`-]i m`rturisesc totul, am reu[it s`-l g`sesc
\nainte ca lucrurile s` ia o \ntors`tur` proast`... Ce mai face?
PASIUNE {I SCANDAL 23

– Bine. Acum se duce \n mod regulat la [coal`. Iar p`rin]ii


lui... s-au decis s` ia leg`tura cu un psihiatru.
– Grozav!
– Ah! Era s` uit... Angie m-a rugat s`-]i transmit complimente.
– Dr`gu] din partea ei. Când o vezi, nu uita s-o salu]i din
partea mea.
Willow \[i mu[c` buzele, ne[tiind prea bine cum s` \nceap`.
– Adesea e mai u[or s-o iei de-a dreptul, o \ncuraj` Steve
cu un surâs.
– Necazul e c` nu dispun de prea multe informa]ii pe care
s` ]i le pun la dispozi]ie.
– |ncepe cu \nceputul! Mai vedem noi pe urm`... De când
a disp`rut tat`l t`u?
– De la na[terea mea, Altfel zis, de dou`zeci [i cinci de ani.
– Deci nu l-ai cunoscut niciodat`... E[ti un copil adoptat?
– Nu, cel pu]in nu oficial. Vezi, am fost crescut` de unchiul
[i m`tu[a mea. |n sfâr[it... O parte din copil`ria mea.
Un surâs melancolic \i ap`ru pe buze.
– Când ]i-am zis c` e complicat...
– Dac` era simplu, n-ai fi avut nevoie de serviciile mele.
Continu`, Willow.
– Ei bine... am crescut \ntr-o comunitate.
Steve ridic` mirat din sprâncene.
– Vrei s` zici... una din acele comunit`]i de hippie care se
\ntorseser` \n sânul naturii prin aniii ‘60?
– Da. M`tu[a mea Sharon [i so]ul ei, Dan, au fondat-o \n
1965 \mpreun` cu vreo zece prieteni. La \nceput, nu era decât
o ferm` mic` situat` \n apropiere de Bend, \n Oregon, la
poalele mun]ilor Cascade. A crescut \ncetul cu \ncetul,
ajungând la dimensiunile unui sat... care a reu[it s`
supravie]uiasc` pân` \n zilele noastre, ceea ce nu s-a prea
\ntâmplat cu multe comunit`]i de acest fel. Cuno[ti produse-
le Blackberry Meadows?
24 LACEY DANCER

– Te referi la jeleurile [i dulce]urile fabricate pe baz` de


fructe de p`dure, produse f`r` conservan]i, care nu se g`sesc
decât \n b`c`niile de lux?
– Da. Ei bine... comunitatea noastr` le fabric`.
– Adev`rat? Preferin]ele mele se \ndreapt` spre gemul de
fragi, o anun]` Steve cu o privire pofticioas`. Iar cel de afine e
divin!
– O s`-i transmit complimentul m`tu[ii Sharon, ea a inven-
tat re]etele, \i r`spunse Willow nu f`r` mândrie \n glas.
Legenda familiei men]ioneaz` c` Sharon a preparat prima oal`
de dulcea]` pe ma[ina de g`tit cu lemne de la ferm`. Apoi
membrii comunit`]ii au \nceput s`-[i vând` produsele pe
pie]ele din regiune. {i an dup` an le-a mers vestea de bune
ce sunt [i succesul nu s-a l`sat a[teptat. Azi posed`m o gam`
complet` [i marca Blackberry Meadows este distribuit` pe
toat` Coasta de Vest.
Steve d`du din nou din cap, a[teptând r`bd`tor
continuarea.
– Pe scurt... m-am n`scut acolo la 26 februarie 1971. Mama
mea nu s-a al`turat comunit`]ii decât pentru a m` aduce pe
lume. La trei luni dup` na[terea mea, s-a \ntors la Los Angeles,
l`sându-m` pe mâinile pricepute ale surorii ei Sharon [i ale
cumnatului ei Dan. Dou` luni mai târziu, unchiul [i m`tu[a
mea au primit vestea c` a fost c`lcat` de un camion pe
Bulevardul Hollywood. A murit pe loc.
– {i... tat`l t`u?
– Nu [tiu cine este. Nimeni nu l-a cunoscut vreodat`...
– Certificatul t`u de na[tere poart` men]iunea „tat`l
necunoscut?”
Ea ezit` din nou fiindc` nu se sim]ea deloc \n largul ei.
– De fapt eu... Nu am certificat de na[tere.
O triste]e imperceptibil` se putea deslu[i \n vocea ei.
Con[tient de asta, Steve \ncerc` s`-[i \nfrâneze ner`bdarea.
PASIUNE {I SCANDAL 25

– N-ai certificat de na[tere? cum e posibil a[a ceva?


– M-am n`scut la ferm`. Sharon [i prietenele ei erau ni[te
moa[e pricepute. Din principiu, membri comunit`]ii erau
ostili oric`rei forme de... birocra]ie, ca s` zicem a[a. Na[terea
mea n-a fost deci niciodat` declarat` \n mod oficial.
– Dar... Cum ai reu[it s` te \nscrii la [coal`? S`-]i iei per-
misul de conducere? S` ob]ii un act de identitate?
– Sharon trecea c`s`toriile, na[terile [i mor]ile petrecute \n
cadrul comunit`]ii \n Biblia familial`. Metoda ]i se pare poate
cam neortodox`, dar este perfect legal` \n statul Oregon. Prin
urmare, mi-a fost de ajuns s` prezint aceast` prob` ca s`-mi
reglementez situa]ia civil`.
– Presupun c` n-ai frecventat \n mod... regulat [coala.
– De fapt, n-am p`r`sit ferma \nainte de vârsta de
unsprezece ani. Dar \n comunitate existau trei fo[ti \nv`]`tori
care se ocupau de copii. A[a c` educa]ia mea nu a fost câtu[i
de pu]in neglijat`. Abia când am intrat la colegiu, am urmat
ni[te cursuri, ca zic a[a... normale. Am ast`zi o licen]` \n con-
tabilitate [i sunt diplomat` a unei [coli de comer]. Ceea ce
mi-a permis s` preiau conducerea firmei Blackberry Meadows
[i s` asigur activitatea de marketing...
Realizând brusc c` \ncerca s`-[i justifice ascensiunea pro-
fesional` fa]` de un necunoscut, se opri. Nu vorbindu-i
despre meseria ei \l va ajuta pe detectiv s`-i reg`seasc` tat`l.
Sosise momentul s`-i furnizeze pu]inele indicii de care dis-
punea.
– |nainte de na[terea mea, mama tr`ia la Los Angeles [i
probabil c` \n acest ora[ am fost conceput`, relu` ea cu o voce
hot`rât`. A urmat ni[te cursuri de art` dramatic` [i era chel-
neri]` \ntr-un bar, \n a[teptarea unui rol. |n luna aprilie 1970,
a anun]at-o pe sora ei, Sharon, c` a primit \n sfâr[it un rol mic
\ntr-un serial de televiziune. Câ[tigul \i permisese s` se mute
\ntr-un alt apartament, \mpreun` cu o prieten`. Pu]in dup`
26 LACEY DANCER

aceea, \i trimitea o nou` scrisoare \n care \i m`rturisea c` a


\ntâlnit un tip formidabil, c` rolul ei \n serial a avut succes [i
c` a primit un nou angajament. Pe scurt, totul p`rea s` mearg`
ca pe roate... Apoi m`tu[a Sharon n-a mai primit ve[ti de la ea
timp de patru luni. {i \n septembrie [i-a f`cut apari]ia \n comu-
nitate distrus` suflete[te, bolnav` [i \ns`rcinat` \n trei luni...
– Da. {i n-a vorbit nim`nui, nici chiar surorii ei despre acel
tip „formidabil”, care dup` cât se pare, a l`sat-o \ns`rcinat` iar
apoi a p`r`sit-o?
– Nu, \n ciuda \ntreb`rilor insistente ale lui Sharon [i Dan,
a p`strat \ntotdeauna o t`cere plin` de \nc`p`]ânare asupra
identit`]ii amantului ei.
Steve reflect` o clip`.
– {i ]ii neap`rat s`-l reg`se[ti pe acest b`rbat? o \ntreb` el,
de[i [tia de la \nceput r`spunsul. Totu[i, atitudinea lui nu
pare s` indice c` avem de-a face cu un gentleman.
|n chip de r`spuns, tân`ra cl`tin` din cap.
Atunci, Steve se gr`bi s` continue, preferând s` joace cu
c`r]ile pe mas`:
– Dac`, printr-un noroc extraordinar, reu[esc s` dau de
urma lui, ceea ce, date fiind pu]inele elemente de care dispun,
mi se pare destul de improbabil, tipul poate refuza s` te
vad`... iar de recunoa[terea paternit`]ii, ce s` mai vorbim.
Te-ai gândit la aceast` eventualitate?
– Bine\n]eles c` da. Dar vreau totu[i s` \ncerc m`car...
{i spunând aceste cuvinte, strânse din pumni. O hot`râre
salbatic` \i \n`sprise tr`s`turile frumoase.
– Vreau s` aflu cine este tat`l meu. E dreptul meu, nu-i a[a?
Steve d`du din cap, renun]ând s-o mai contrazic`.
– Cum vrei. D`-mi s` v`d scrisorile pe care mama ta i le-a
trimis surorii ei din Los Angeles. Le ai, nu-i a[a?
Willow \[i deschise geanta diplomat [i scoase un plic mare
pe care i-l \ntinse detectivului.
PASIUNE {I SCANDAL 27

– O s` g`se[ti aici [i câteva fotografii [i o ilustrat` adresat`


mamei mele [i semnat` „E”, preciz` ea privindu-l cu aten]ie \n
timp ce el a[eza pe birou con]inutul plicului.
– Nu exist` [i alte plicuri? se mir` Steve.
– Din nefericire nu. Sharon nu s-a gândit c` ar avea vreun
rost s` le p`streze. S`raca! Nu putea s` ghiceasc` faptul c` vom
avea nevoie de ele \ntr-o bun` zi.
Steve parcurse \n grab` foile \ng`lbenite de timp. Scurte,
scrise cu o cerneal` violet`, debordând de un entuziasm spe-
cific tinere]ii, ele nu con]ineau nici un element de care s-ar fi
putut ag`]a, de la care [i-ar fi putut \ncepe cercet`rile.
„Am ob]inut \n fine un rol... citi el cu voce tare. Joc rolul
unei infirmiere \n Trecerea nemiloas` a timpului. Am \ntâlnit
un tip formidabil. Gra]ie lui, scenari[tii mi-au mai b`gat pe ici-
colo câte o replic` [i apar \n mai multe scene... Christine [i cu
mine ne vom muta \n noul nostru apartament s`pt`mâna
viitoare... O s` pot \n sfâr[it s` reduc num`rul orelor \n care
fac pe chelneri]a \n bomba aia...”
Scrisorile se terminau cu „V` s`rut` cu dragoste, Donna”.
Le puse la loc pe birou [i lu` ilustrata, f`r` timbru [i f`r`
adres`, ceea ce te l`sa s` presupui c` fusese pus` direct \n
cutia de scrisori a destinatarului. Imaginea reprezenta o
pereche, v`zut` din spate, care mergea pe plaj`, la apusul
soarelui. Deasupra capetelor lor, cineva scrisese: „Tu [i cu
mine”, apoi tr`sese dou` s`ge]i spre personaje. Pe verso,
aceea[i mân` ad`ugase: „Asear` m-ai f`cut s`-mi pierd com-
plet capul. Te iubesc. E”.
Steve trecu apoi la fotografii. Prima o \nf`]i[a pe Willow [i
pe mama ei, imediat dup` na[terea bebelu[ului. Donna
Ryan, epuizat`, p`rea s` ]in` cu greutate \n bra]ele ei noul-
n`scut, ro[u la fa]` [i \ncruntat. Chipul palid [i cu tr`s`turi
obosite al tinerei femei exprimau o bucurie amestecat` cu
nostalgie.
28 LACEY DANCER

Cea de a doua fotografie fusese f`cut` câteva s`pt`mâni


mai târziu. Mama p`rea [i mai sfâ[iat`, \n timp ce bebelu[ul ei
se f`cuse dolofan [i râdea vesel.
Willow preciz`:
– Celelalte fotografii au fost f`cute cu mult \nainte de
na[terea mea, pe vremea când mama se afla \mpreun` cu pri-
etenii ei la Los Angeles.
Timp de o clip`, Steve trebui s` se ciupeasc` pentru a se
asigura c` nu viseaz`. |ntre Donna Ryan care \[i ]inea copilul \n
bra]e [i artista care jucase \ntr-un serial vechi, la televizor \n
urm` cu câteva luni, era aceea[i diferen]` ca \ntre zi [i noapte.
Chiar moda excentric` de la \nceputul anilor ‘70 nu putea s`
ascund` prospe]imea [i frumuse]ea actri]ei. La optsprezece ani,
Donna Ryan era un boboc de fat`, cu ni[te ochi imen[i, tr`s`turi
\ncânt`toare [i picioare interminabile. P`rul splendid de
culoare ro[cat` \i ajungea pân` la c`lcâie. |ntr-una din fotografii,
unde era \mbr`cat` \ntr-o rochie alb`, vaporoas`, sprijinit` de
un gard de fier forjat [i surâdea cu fa]a \ntoars` spre obiectiv.
Steve \[i ridic` privirea [i studie chipul lui Willow timp de
o clip`.
– Ai ochii ei, constat`. {i aceea[i culoare de p`r.
Tân`ra se ab]inu de la orice comentariu. Continu` s`-l
priveasc` atent \n timp ce el examina [i restul fotografiilor.
Ultimile \nf`]i[au, \n fa]a aceluia[i gard din fier forjat, un grup
de patru b`ie]i [i dou` fete, \n diverse pozi]ii. |ntr-una din ele,
un tân`r b`rbos, cu favori]i, \nconjurase amical cu bra]ul
umerii Donnei.
– Presupun c` b`nuie[ti pe unul dintre ace[ti patru tineri
c` ar fi tat`l t`u? sfâr[i prin a o \ntreba Steve fixând-o cu
aten]ie pe Willow.
Tân`ra d`du din cap aprobator.
– E [i asta o posibilitate, nu-i a[a? Dac` mama a considerat
c` e bine s` p`streze aceste fotografii, presupun c` a avut un
PASIUNE {I SCANDAL 29

motiv \ntemeiat. |mpreun` cu ilustrata sunt singurele amintiri


pe care le-a adus cu ea de la Los Angeles, când a venit \n
comunitate.
Steve cl`tin` distrat din cap, \nainte de a studia din nou cu
aten]ie fiecare fotografie. Cl`direa care se ghicea \n spatele gri-
lajului de fier forjat i se p`rea ciudat de cunoscut`. Poate din
cauza arhitecturii \n stil spaniol? Totu[i, \n California de Sud,
stucul roz [i balcoanele din fier forjat sunt destul de banale.
Turnul \n stil maur, \n schimb...
Lu` o lup` dintr-un sertar pentru a le putea studia mai
\ndeaproape.
O exclama]ie de triumf \i sc`p` de pe buze.
Nu mai \nc`pea nici o \ndoial`, cuno[tea acest imobil.
{i dou` dintre figuri erau de asemenea familiare...
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Willow nelini[tit`.
El lovi u[or fotografia cu lupa.
– Imobilul `sta... este o cl`dire din cartier. Se nume[te
Bachelor Arms. Este situat` foarte aproape de aici. |n plus, am
impresia...
Ezit` o clip`.
Willow sim]i c` i se taie respira]ia, privind ]int` spre buzele
lui, ca [i cum \ntreaga ei via]` depindea de ceea ce urma el s`
spun`.
– ... c` unul din tineri este chiar Zeke Blackstone.
Tân`ra exclam`, ne\ncrez`toare.
– Zeke Blackstone! Actorul? E[ti sigur?
El \i \ntinse fotografia [i lupa.
– Uit`-te bine la tipul brunet din stânga, acolo... Dac` nu
este Zeke Blackstone, atunci e fratele lui geam`n!
– Doamne! Ai dreptate... [opti ea stupefiat`. |l
recunosc.
– Acum uit`-te cu aten]ie [i la tipul de lâng` el. Cel care o
]ine de gât pe mama ta.
30 LACEY DANCER

Willow privi chipul b`rbatului pe care i-l indicase Steve


– Cine e? Tot un actor?
– A fost, pe vremuri. Nu ]i-l aminte[ti?
Willow f`cu semn c` nu [i-l \ntreb` despre cine e vorba.
– Ethan Roberts, \i f`cu cunoscut Steve. Viitorul senator de
California, dac` republicanii câ[tig` alegerile.
– Oh! e[ti... e[ti sigur? \ng`im` ea.
Ethan Roberts!... Ini]iala „E” de pe ilustrat`... {i aceast`
pozi]ie care denota intimitate, erau revelatoare. Dup` atâ]ia
ani de incertitudini, solu]ia era la \ndemâna ei, atât de simpl`?
– Chiar... crezi c` e el? [opti ea ridicând spre Steve o privire pierdut`.
– Poate. Dar nu e chiar atât de complicat s` afl`m.
Puse mâna pe telefonul instalat \n fa]a lui.
Willow \l privea n`ucit`.
– Vrei s` zici... c` o s`-i telefonezi? Imediat?
|nchizând ochii, \ncerc` s`-[i st`pâneasc` b`t`ile nebune[ti
ale inimii.
– E[ti sigur c` e o idee bun`, detectiv Hart?
– Vrei s` cuno[ti adev`rul, da sau nu?
– Da, bine\n]eles c` da, dar...
Cu o mân` tremur`toare, ea puse fotografia [i lupa pe
birou, apoi obiect`:
– E pu]in cam delicat s`-l \ntrebi a[a, de-a dreptul, dac`...
Se \ntrerupse [i trase aer \n piept.
– ... Cum po]i s` formulezi la telefon o \ntrebare atât de
personal`? relu` ea tirul \ntreb`rilor.
– Pur [i simplu, ajunge s`-l \ntreb, \i r`spunse Steve. Dar
nu-]i face probleme, n-am inten]ia s` fiu atât de direct la tele-
fon... Vreau doar s`-i solicit o \ntâlnire.
Form` cu un deget num`rul de la informa]ii.
– Alo!... A]i putea s`-mi da]i, v` rog, num`rul de telefon al
domnului Ethan Roberts din Los Angeles?
Urm` o scurt` t`cere.
PASIUNE {I SCANDAL 31

– E la secret? |n acest caz, a[ dori s` ob]in num`rul de tele-


fon de la biroul de campanie electoral`... Mul]umesc.
Mâzg`li un num`r de telefon pe un blocnotes de pe birou,
apoi \l form` pe cadranul aparatului.
Cu sufletul la gur`, Willow a[tepta, convins` c` el nu va
ob]ine nimic. Dup` câteva minute de discu]ie cu o secretar`,
Steve reu[i s` intre \n leg`tura direct` cu unul dintre colabo-
ratorii apropia]i ai candidatului Roberts.
– Steve Hart la telefon... A[ dori s` vorbesc cu domnul
Ethan Roberts... |mi pare r`u, dar e vorba de ceva personal...
Da, am \n]eles c` sunte]i directorul lui de campanie, dar v`
repet c` e vorba de o afacere personal` [i foarte confiden]ial`.
A]i putea s`-l anun]a]i pe domnul Roberts c` aceasta este \n
leg`tur` cu o tân`r` numit` Donna Ryan... Da, R-y-a-n... Fiica
ei, Willow Ryan, are de pus ni[te \ntreb`ri importante dom-
nului Roberts... Da, va putea s` m` g`seasc` când dore[te, la
urm`torul num`r de telefon...
– {i acum ce facem? se interes` Willow pe un ton \ngrijo-
rat, imediat ce Steve puse receptorul jos.
– A[tept`m.
– Cât timp?
– Greu de zis. Câteva minute, câteva zile... totul depinde
de cât timp \i va trebui interlocutorului meu ca s`-i transmit`
mesajul patronului s`u... [i de importan]a pe care Ethan
Roberts o va acorda spuselor sale.
– Câteva zile? suspin` ea. Nu [tiu dac` o s` am r`bdarea s`
a[tept atât de mult!
– Asta-i culmea! Stai \n ne[tiin]` de atâta amar de timp [i
acum nu mai po]i s` a[tep]i dou`zeci [i patru de ore. Ce con-
teaz`?
– {tiu, dar acum când se pare c` am ajuns la cap`tul firu-
lui parc` stau pe c`rbuni \ncin[i. De fapt, eu...
Soneria telefonului o \ntrerupse.
32 LACEY DANCER

– Crezi... crezi c` e el? Deja?


Cu un zâmbet mali]ios pe buze, Steve ridic` receptorul.
– Alo? Steve Hart la telefon.
|n timp ce vorbea, ap`s` pe clapa telefonului, \n a[a fel
\ncât Willow s` poat` urm`ri convorbirea.
– Aici este biroul pentru viitoarea campanie electoral` a
domnului Ethan Roberts, spuse o voce de femeie. V` sun \n
leg`tur` cu mesajul pe care l-a]i l`sat pentru domnul Roberts.
– Da?
– Domnul Roberts m-a \ns`rcinat s` v` informez c` trebuie
s`-[i petreac` seara la San Francisco la o gal` de caritate. Deci
nu v` poate \ntâlni imediat. Dar dac` v` convine, ar fi \ncântat
s` v` primeasc`, acas`, pentru a lua \mpreun` micul dejun...
– |mi convine perfect.
– Foarte bine.
Secretara \i dict` o adres` \nainte de a \nchide.
O lini[te ap`s`toare se l`s` \n micul birou.
– Doamne... Doamne! sfâr[i prin a \ng`ina Willow, care
devenise livid` la fa]`.
Steve s`ri \n picioare.
– Ce naiba! Doar n-o s` le[ini.
– Nu... cred. Nu [tiu.
Se sprijini de sp`tarul scaunului, cu r`suflarea t`iat`.
|ntr-o clip`, Steve \nconjur` biroul.
– Bag`-]i capul \ntre genunchi, \i porunci el punând o
palm` autoritar` pe ceafa ei.
– Nu... nu e nevoie, te asigur... Nu e genul meu s` le[in.
Steve \[i retrase palma [i Willow ridic` privirea spre el.
– Doar c`...
Sim]indu-se la cap`tul puterilor, \[i lipi obrazul de [oldul
lui Steve.
– ... nu credeam c` m` va afecta atât de mult, \i m`rturisi
ea, \nainte de a izbucni \n hohote de plâns.
PASIUNE {I SCANDAL 33

Tulburat, detectivul r`mase nemi[cat, luptând contra


senza]iilor ciudate care amenin]au s`-i \ncurce ideile.
Contactul degetelor lui cu p`rul m`t`sos, parfumul delicat de
floare trezeau \n el o dorin]` \n`bu[it`... Timp de o clip`, fiind
con[tient totu[i de pericol, fu tentat s-o ia \n bra]e pe Willow
pentru a o consola [i a-i [terge lacrimile.
Bine\n]eles c` nu era prima dat` când munca lui \l obliga
s` \ncurajeze o femeie disperat`... Dar ]inuse vreodat` \n bra]e
o client` atât de \ncânt`toare, de emo]ionat` [i de ispititoare?
Sperând c` era prea tulburat` ca s` remarce reac]iile fizio-
logice pe care farmecul ei \l producea asupra lui, el \i [opti cu
o voce blând`:
– Lini[te[te-te, Willow... Respir` adânc [i o s` te sim]i mai
bine.... Atâta timp cât nu suntem siguri de nimic, nu are rost
s` ne b`g`m cine [tie ce idei \n cap.
Willow \[i sufl` nasul.
– Ai... ai dreptate.
Cu ochii str`lucind de lacrimi, se \ndep`rt` de el [i \ncerc`
s`-i surâd`.
– Iart`-m`... Nu [tiu ce m-a apucat!
– Reac]ia ta e de \n]eles. Nu ]i se \ntâmpl` \n fiecare zi s`
devii fiica unui viitor senator... {i faptul c` face parte din
tab`ra republicanilor nu rezolv` cu nimic lucrurile.
Aceast` ultim` remarc` \i f`cu pe amândoi s` râd`. U[urat
s` vad` c` discu]ia lor p`rea mai destins`, Steve d`du la o
parte o [uvi]` rebel` care c`zuse pe fruntea tinerei femei. Apoi
c`p`t` curaj [i cuprinse \ntre palme chipul ei \ncânt`tor.
Cu inima b`tând mai puternic din cauza emo]iei, \[i trecu
degetul peste buzele care i se ofereau.
|ncordat` ca o c`prioar` h`ituit`, Willow r`m`sese pri-
zoniera privirii albastre.
El repet` gestul, apoi mângâie cu vârful degetelor curba
obrazului [i b`rbia micu]` dar volunatar`. Fascinat de pielea
34 LACEY DANCER

alb` [i m`t`soas`, sim]ea nevoia s` continue mai departe... [i


mai departe. |n acest moment, avea chef s` comit` toate
nebuniile din lume, s` fie \ndr`zne]... {i nu ignora faptul c`
asta \i st`tea \n putere. Vulnerabil`, dezorientat`, Willow era la
discre]ia lui... Da, s` o seduc` [i s-o fac` s` se \ntind` pe cana-
pea ar fi fost un joc de copil... O s`rutare, apoi \nc` una [i ea
s-ar fi supus tuturor dorin]elor lui.
Palma lui \i cuprinse ceafa [i, printr-o ap`sare u[oar` o
oblig` s` se ridice. Willow reac]iona asemenea unei
marionete. F`r` s` scoat` nici un cuvânt, el se aplec` spre ea
[i s`rut` u[or gura senzual`... apoi \nc` o dat`... apoi a treia
oar`. Willow \[i \ntredeschise buzele ca pentru a pretinde mai
mult... [i de data asta el o s`rut` cu voluptate.
Un geam`t slab sc`p` din gâtul tinerei femei, semn al fricii
dar [i al pl`cerii.
Dar fu de ajuns ca s` rup` farmecul. Ce naiba se \ntâmpla
cu el? \i trecu brusc prin minte lui Steve. Nu-[i fixase el ca
regul`, o dat` pentru totdeauna, s` nu amestece munca [i
pl`cerea? De altfel, nici nu era demn de el s` profite de o
femeie disperat`.
O \ndep`rt` cu blânde]e.
– Te sim]i mai bine acum?
– Hm... da.
{i cel mai ciudat lucru era c` nu min]ea. S`rutul tandru [i
plin de senzualitate al lui Steve f`cuse s`-i dispar` ca prin
farmec teama.
– M` simt mult mai bine.
– Sunt \ncântat s` aud asta [i, fiindc` nu-l putem vedea pe
Ethan Roberts \nainte de ziua de mâine, \]i sugerez s` facem
un mic tur \n zona unde se afl` Bachelor Arms. Presupun c`
dore[ti s` vezi locul unde probabil c` ai fost conceput`...
Capitolul 3

Ceva mai destins`, Willow \[i sprijini ceafa de sp`tarul din


piele alb` al Mustang-ului decapotabil al lui Steve [i \[i oferi
fa]a mângâierii soarelui californian.Sim]ind vântul c`ldu] care-i
ciufulea p`rul, se gândi c` f`cuse bine s` renun]e provizoriu
la ma[ina ei \nchiriat`, pentru a profita de pl`cerea oferit` de
o asemenea curs`.
Era una din acele splendide zile de prim`var` care te
f`ceau s` sim]i c` ai cânta [i ai dansa f`r` nici un motiv.
Ame]it` de o stare pl`cut` de bine, tân`ra femeie \nchise ochii
[i \[i \nchipui c` gone[te \n vitez` spre San Francisco sau spre
San Diego. Direc]ia nu avea nici o importan]`! Visa s` fac` o
plimbare lung` \n compania lui Steve pe autostrada m`rginit`
de colinele verzi ale coastei pe de o parte [i apele albastre ale
Pacificului cu cealalt` parte.
Un scrâ[net brusc de pneuri, urmat de un claxon furios [i
o \njur`tur` \i tulbur` dintr-o dat` visarea, obligând-o s`
deschid` ochii. Ma[ina lui Steve rula acum pe Canyon
Boulevard. Un [ofer \i dep`[ise. F`r` \ndoial`, enervat de rit-
mul lent al Mustang-ului el \i amenin]a cu pumnul.
36 LACEY DANCER

Ridicând din umeri, Willow se \ntinse c` o p`s`ric` lene[`


care tocmai se sculase din somn [i se \ntoarse spre Steve.
– Oamenii nu mai sunt capabili s`-[i fac` timp pentru a
tr`i. De fapt...
– Da?
– Adineauri am uitat un am`nunt esen]ial: tariful t`u.
Omise s`-i precizeze c` o asemenea sc`pare nu-i st`tea
deloc \n fire. Steve nu trebuia s` afle c` un piept musculos [i
ni[te umeri la]i puteau s`-i ia momentan min]ile unei femei de
afaceri ca ea.
– {aizeci de dolari pe or`, cu un avans de [ase sute de
dolari, o anun]` el f`r` s` clipeasc`. {i toate cheltuielile pe
deasupra, bine\n]eles.
Se feri s`-i m`rturiseasc` c` acesta era tariful lui cel mai ridicat
[i c` avea obiceiul s`-[i stabileasc` onorariile \n func]ie de averea
clien]ilor s`i. Dar o femeie care conducea o afacere \nfloritoare ca
Blackberry Meadows era f`r` \ndoial` o femeie bogat`.
Willow nu-[i putu re]ine o exclama]ie de uimire. Ca s`-[i
reg`seasc` tat`l, bine\n]eles c` nu avea inten]ia s` se
zgârceasc`. Dar i se p`rea c` detectivul exagerase de data asta.
– {aizeci de dolari pe or`? Nu crezi c` e pu]in cam scump,
chiar pentru un detectiv particular din Los Angeles?
Steve izbucni \n râs [i spuse cu o dezinvoltur` pref`cut`:
– Scump, eu? }i-am f`cut un tarif preferen]ial. Pentru ochii
t`i frumo[i, bine\n]eles.
|[i \nso]i cuvintele cu o privire provocatoare, apoi continu`:
– Dar dac` \]i dep`[e[te posibilit`]ile financiare, se poate
aranja! De exemplu, am putea face un schimb \n natur`.
Propunerea declan[` \n ea o tulburare comparabil` cu
aceea pe care o \ncercase atunci când Steve o s`rutase.
Era o senza]ie periculoas`. Deplasat`. De care trebuia s` se
scape imediat.
Tu[i pentru a-[i ascunde jena.
PASIUNE {I SCANDAL 37

– Ce \n]elegi prin asta, domnule Hart!


– Categoric nu ceea ce \]i imaginezi, o lu` el peste picior.
Min]ea, bine\n]eles. |n schimbul serviciilor lui, nu i-ar fi
displ`cut deloc Willow, mai ales c`, de la plecarea lor, faptul
c` o vedea al`turi de el lenevind la soare nu-l l`sase deloc
rece.
|ncerc` s`-[i vin` \n fire. Ce p`cat c` era clienta lui.
– M` gândeam la un simplu schimb de servicii profesio-
nale, relu` el cu seriozitate.
– Un troc, deci! exclam` ea, a[ezându-[i picior peste picior,
mi[care care o f`cu s`-[i lipeasc` um`rul de al lui. Care dintre
talentele mele ]i s-ar p`rea demn de interes, domnule detec-
tiv?
Pozi]ia ei, un pic provocatoare, \l puse \n \ncurc`tur` pe
Steve. St`tea a[a, cu gândul de a-l seduce? Nu, bine\n]eles c`
nu. F`r` un sex-appeal spontan, pe care nici taiorul ei cu o
croial` clasic`, potrivit unei femei de afaceri, nu reu[ea s`-l
ascund`. Willow \mpr`[tia \n jurul ei o senzualitate
natu7ral`.
– {tii s` te folose[ti de un calculator, Willow?
Tonul vag condescendent o scoase din s`rite pe tân`ra
femeie.
– Modelul pe care l-am v`zut \n biroul t`u e pu]in cam
dep`[it, dragul meu. Eu utilizez un soft de recunoa[tere
vocal`, cu casc` de ascultare [i microfon \ncorporat. Nu mai
am nevoie de claviatur`! Calculatorul lucreaz` la comand`
vocal`, r`spunse ea pe un ton deta[at, deloc nemul]umit` de
ocazia ivit` de a-l face praf. Dar bine\n]eles c` [i modelele mai
vechi, a[a cum e al t`u, \mi sunt familiare, la fel ca [i impri-
mantele care le completeaz`. Sper c` al t`u are o bun`
transpunere grafic`...
– Pu]in \mi pas`! morm`i el, ofensat. Vreau doar s`-mi
transpun contabilitatea pe calculator.
38 LACEY DANCER

– Ah! Trebuia s-o spui de la \nceput.


Efectua un rapid calcul mintal.
– Judecând dup` registrul pe care l-am z`rit pe biroul t`u,
mi-ar trebui cel pu]in dou`-trei zile ca s` pun pu]in` ordine
prin conturile tale. {i \nc` dou` ca s`-]i fac ni[te programe
adecvate. |n total, cinci zile de munc` pe brânci!
Cu un mic surâs pe buze, se pref`cu ocupat` s` scuture un
fir invizibil de praf de pe pantalonii ei \nainte de a ad`uga pe
un ton deta[at:
– Pentru aceea[i munc`, Blackberry Meadows \mi pl`te[te
cam patru mii de dolari. Uitasem s`-]i precizez c` va trebui s`
te \nv`] cum s` te folose[ti de calculator. S` rotunjim deci la o
s`pt`mân` [i vom fi chit.
– Cei patru mii de dolari... socoti]i \nainte sau dup` plata
impozitelor?
– |nainte, admise ea. Dar cei [aizeci de dolari ai t`i, tot
\nainte, presupun, nu-i a[a?
Steve izbucni \n râs. Doamne! Cât era de tenace... de dur`
chiar! Rareori o discu]ie de afaceri se dovedise atât de stimu-
lent`!
{i rareori trebuia s` ]in` piept unui adversar atât de
seduc`tor.
– Ei, Steve? Batem palma?
– A[teapt`! M` gândesc.
– Ca s`-]i dovedesc bun`voin]a mea, accept s`-]i fac cadou
cele dou` zile \n care te voi \nv`]a s` folose[ti calculatorul [i
programele.
– |n acest caz... O.K.! |ncheiem afacerea.
Dou` zâmbete satisf`cute ap`rur` \n acela[i timp pe
chipurile lor. {i cei doi protagoni[ti se a[ezar` mai bine pe
locurile lor, convin[i fiecare \n parte c` a fost cel mai câ[tigat
din acest aranjament.
PASIUNE {I SCANDAL 39

***

Bachelor Arms era situat pe Canyon Boulevard, \ntre o


b`c`nie italieneasc` [i un bar denumit Flynn’s. Era o cl`dire
frumoas` cu trei etaje, având tencuiala c`zut` ici [i colo, cu
balcoane din fier forjat [i un turn cu creneluri de inspira]ie
maur`, care se ridicau pline de mândrie pe acoperi[ul de
ardezie ro[ie. Construit \n anii ‘20 de un comerciant bogat,
imobilul avusese parte de diver[i proprietari, \nainte de a fi
\mp`r]it \n apartamente. Dar \n ciuda stric`ciunilor datorate
scurgerii timpului, nu-[i pierduse nimic din farmecul sau ele-
gan]a lui.
Sim]indu-se pu]in emo]ionat`, Willow studie fa]ada fru-
moas` de culoare roz care oferea un contrast pl`cut cu albas-
trul cerului. Bine\n]eles c`, fa]` de vremea când fuseser`
f`cute fotografiile, palmierii din spatele grilajului crescuser`.
{i ni[te straturi de flori multicolore \nveseleau gazonul din
fa]a intr`rii, \n timp ce \n cli[eele de epoc` peluza avea aspec-
tul unei preerii. Dar cu excep]ia acestor dou` detalii, Bachelor
Arms era identic cu imobilul care se vedea \n fotografiile
mamei ei. Deci nu era de mirare c` Steve \l recunoscuse destul
de repede!...
Cum r`m`sese a[ezat` \n ma[in` f`r` s` scoat` nici un
cuvânt, Steve \i spuse glume]:
– Te-ai hot`rât s` r`mâi acolo toat` ziua, sau vii cu mine?
– Iart`-m`, cobor imediat, se scuz` ea.
{i luându-[i geanta diplomat, ie[i din ma[in`. Steve \i
\ntinse mâna spunându-i:
– Fiindc` mi-ai \ncredin]at fotografiile-document, d`-mi
voie s` te scap de geant`. O pun \n portbagaj.
Cu coada ochiului \i admir` silueta elegant`, subliniat` de
taiorul-pantalon.
40 LACEY DANCER

Willow nu-[i putu re]ine un surâs, v`zându-l cu cât` grij`


[terge cu man[eta urmele de degete pe care le l`sase pe
caroserie, \n timp ce umblase la portbagaj.
Steve \i surprinse privirea [i \ncerc` s`-[i justifice gestul.
– Ma[ina mea nu e ca celelalte ma[ini. Merit` s` fie \ngri-
jit` [i r`sf`]at`.
– Atunci de ce o la[i \n strad`, \n loc s`-i g`se[ti o parcare
p`zit`?
– |n acest cartier, nu risc` mare lucru... {i de altfel, e sufi-
cient s-o atingi ca s` declan[ezi o alarm` care te scoal` din
mor]i.
|i cuprinse talia cu bra]ul [i o conduse spre intrarea imo-
bilului. Dup` ce trecur` de grilaj [i str`b`tur` aleea pân` la
u[a masiv` de la intrare, fur` dezam`gi]i s` constate c` accesul
\n cl`dire era comandat printr-un cod. Pe fronton, deasupra
u[ii, str`lucea cu litere aurite numele re[edin]ei. Printr-un
geam, reperar` \n hol mai multe cutii de scrisori. Pe una din-
tre ele, o mân` necunoscut` scrisese cu vopsea neagr`
„Legenda gr`ie[te adev`rul”.
Willow se \ncrunt`.
– Ce legend`? dup` p`rerea ta, ce poate s` \nsemne asta?
Steve cl`tin` uimit din cap.
– N-am nici cea mai mic` idee. F`r` \ndoial` e vorba de o
glum` a tinerilor.
|n spatele lor, o voce cu accent slav \i f`cu brusc s` tresar`:
– Cum? Nu cunoa[te]i legenda necunoscutei din
oglind`?
O femeie mic` de statur` [i foarte \n vârst` st`tea \n josul
treptelor. Purta un costum de jogjing de culoare roz-bombon,
ni[te basche]i pr`fui]i, [i o caschet` prev`zut` cu o vizier` din
lamè. Pe spate atârna o coad` de cal alb` ca z`pada.
– Vre]i s` intra]i? V` bloc`m probabil drumul? se interes`
politicoas` Willow.
PASIUNE {I SCANDAL 41

– Nu, deloc. Dup` Jogjing-ul matinal, intru \ntotdeauna pe


intrarea de serviciu, r`spunse b`trâna doamn` cu un surâs
larg. Dar când am v`zut c` \l c`uta]i pe paznic, am venit s` v`
spun c` lipse[te. L-am v`zut plecând dup` cump`r`turi \n
momentul \n care p`r`seam imobilul. Dar, dup` p`rerea mea,
trebuie s` se \ntoarc` dintr-un minut sau altul.
Surârsul nu-i p`r`si chipul, \n timp ce urca treptele.
– Vre]i s`-l \ntâlni]i probabil \n leg`tur` cu un aparta-
ment?
– Nu, doar ca s`-i punem dou` sau trei \ntreb`ri \n
leg`tur` cu ni[te fo[ti locatari, \i explic` Steve. {ti]i cumva de
cât timp lucreaz` aici?
– Oh! Domnul Amberson locuie[te la Bachelor Arms
aproape de...
Se \ntrerupse pentru a face un rapid calcul mintal.
– ... dou`zeci [i opt de ani!
Steve [i Willow tres`rir`. Dou`zeci [i opt de ani? Acest
Amberson \[i va aminti \n mod sigur de Donna Ryan.
– A fost angajat \n 1968, preciz` amabila b`trânic`. |mi
amintesc foarte bine data fiindc` este anul \n care mi-am
zugr`vit apartamentul \n mov... O idee catastrofal`, \ntre
noi fie vorba! ad`ug` ea râzând \ntr-un fel care \]i mergea
drept la inim`, f`când-o nespus de simpatic`. {i, v`zându-mi
disperarea, Ken Amberson a acceptat imediat s` repare...
dezastrul.
– Trebuie s` \n]eleg din asta c` [i dumneavoastr` locui]i
aici din 1968? o \ntreb` Willow cu o privire str`lucind de
speran]`.
– Oh! Nu! M-am instalat \n acest imobil cu mult \nainte de
aceast` dat`, feti]a mea! |n 1947, ca s` fiu mai exact`...
O t`cere de ghea]` urm` acestei declara]ii.
– Hazardul aranjeaz` bine lucrurile, sfâr[i prin a remarca
Steve. Am pornit cu dreptul \n diminea]a asta!
42 LACEY DANCER

– Poate femeia din oglind` v` vrea binele? le suger`


b`trâna doamn` f`cându-le glume] cu ochiul.
– Dar ce-i cu femeia asta din oglind`? se mir` Willow.
Interlocutoarea lor le f`cu semn cu b`rbia spre inscrip]ia
de pe cutia de scrisori [i le [opti pe un ton misterios:
– Legenda gr`ie[te adev`rul.
– Ce legend`? interveni Steve oarecum ner`bd`tor.
B`trânica surâse.
– E o poveste lung`... Ce-a]i zice s` veni]i s` be]i o cea[c`
de ceai la mine, ca s` v` pot povesti totul.
Le \ntinse cu gra]ie mâna.
– Permite]i-mi s` m` prezint. Nata[a Kurian.
– Steve Hart.
Se \ntoarse apoi spre tovar`[a lui.
– Iar ea este Willow Ryan... Accept`m cu pl`cere
propunerea dumneavoastr`, doamn` Kurian.
Se \nclin` [i duse cu galanterie micu]a mân` ridat` la buze,
s`rutând-o u[or.
Un surâs \ncântat al Nata[ei Kurian \i dovedi c` i-a apreciat
gestul.
– Face]i la fel ca toat` lumea de aici: spune]i-mi doar
Doamna, le spuse ea pe un ton solemn \nainte de a deschide
u[a imobilului.

***

– La drept vorbind, nimeni nu cunoa[te identitatea femeii


din oglind`, le explic` Nata[a Kurian pe un ton grav, turnând
ceaiul fierbinte [i foarte negru \n trei ce[cu]e fine de por]elan
aranjate \n suporturi din argint cizelat. Se poveste[te c` ea a
tr`it aici prin anii ‘20, când Bachelor Arms era \nc` o somp-
tuoas` re[edin]` particular`. Dar \mprejur`rile mor]ii ei au
r`mas pân` acum \nv`luite \n mister...
PASIUNE {I SCANDAL 43

Se \ntoarse spre impozantul samovar care trona pe o


m`su]` din apropiere, apoi ad`ug` pu]in` ap` cald` \n ceaiul
musafirilor ei.
Willow \[i ascunse zâmbetul, v`zând cât de stângaci umbla
Steve cu ce[cu]a lui. Instalat pe o sofa mic` din plu[ ro[u, cu
sp`tarul acoperit de un [al vechi din ca[mir, p`rea la fel de \n
largul lui printre [erve]ele din dantel` [i mul]imea de
bibelouri care \mpodobeau apartamentul doamnei Kurian, ca
un elefant \ntr-un magazin de por]elanuri.
Surprinzând privirea ironic` a lui Willow, \i scoase limba,
dar \n a[a fel \ncât s` nu fie v`zut de amabila lor gazd`. Willow,
a[ezat` \n fa]a lui \ntr-un fotoliu plin de pernu]e, \i r`spunse
pe furi[ cu o strâmb`tur`.
– Ceea ce e sigur, e c` moartea misterioasei femei a fost
tragic`, relu` gazda lor pref`cându-se c` n-a observat
manevrele invita]ilor s`i. {i de când a avut loc aceast` dram`,
se poate observa câteodat` imaginea victimei \n oglinda din
apartamentul IG. Apare mai ales persoanelor a c`ror via]` e pe
punctul de a suferi importante schimb`ri. S` vezi respectiva
fantom` \nseamn` c` cel mai scump vis al vie]ii tale sau cel
mai \ngrozitor co[mar se va realiza. Prima sa victim` a fost o
tân`r` actri]` pe nume Jeannie Masters, al c`rei corp a fost
g`sit \n piscina situat` pe vremuri \n patio...
Se \ntrerupse [i-l fix` pe Steve cu mult` aten]ie.
– |n]eleg dup` expresia ta c` nu m` crezi, domnule Hart.
El d`du din cap, bine dispus.
– Departe de mine ideea de a vrea s` v` ofensez, Doamn`,
dar sunt cam sceptic când aud acest gen de pove[ti.
– {i dac` ]i-a[ zice c` am v`zut cu ochii mei imaginea ei \n
oglind` \nainte de a deveni amanta lui Errol Flynn?
– {i asta reprezenta \ndeplinirea unui vis scump sau un
co[mar \ngrozitor? \i replic` Steve glume].
Nata[a Kurian chicoti \ncântat`.
44 LACEY DANCER

– R`mâne secretul meu. Oricum, o adev`rat` doamn` nu


vorbe[te despre nop]ile ei de amor.
|[i b`ur` ceaiul, apoi Steve scoase din portofel dou` din
fotografiile pe care i le \ncredin]ase Willow
Nata[a le examin` cu aten]ie.
– Fetele astea n-au locuit mult timp aici, rosti ea \n cele din
urm`. Totu[i mi-o amintesc bine...
Cu vârful degetului o indic` pe Donna.
– O adev`rat` splendoare! Privi]i-i tr`s`turile... Ce statur`
superb`! Am fost cosmetician` la Studiorile Xanadu o groaz`
de ani, le explic` ea plin` de mândrie. A[a c` frumuse]ea
feminin` nu are secrete pentru mine. {i pot s` v` asigur c`
dup` fata asta li se scurgeau ochii la to]i b`ie]ii din cl`dire.
Dac` memoria nu m` \n[eal`, juca ni[te roluri de ingenu` la
studiourile Columbia Pictures.
Se uit` gânditoare la Willow.
– Ce ciudat, ai aceea[i ochi cu ai ei... [i aceea[i culoare de
p`r.
– Nimic de mirare, fiindc` sunt fiica ei.
Nata[a l`s` s`-i scape o exclama]ie de u[urare.
– Deci asta era! Mi se p`rea mie c` \mi aminte[ti de cineva.
– V` aminti]i din \ntâmplare cine era iubitul ei? se interes`
Steve. cumva unul dintre tinerii din fotografie?
– Doamne, cum a[ putea s` [tiu? oft` Nata[a, dând din cap
cu un aer dezolat. Era pe la \nceputul anilor ‘70... din cauza
stupidei idei privind emanciparea sexual`, to]i tinerii se cul-
cau cu toat` lumea! Sunt aproape sigur` c` am v`zut-o pe fata
asta frumoas` la bra]ul unuia dintre tinerii `[tia... dar de aici
[i pân` a ajunge la concluzia c` unul dintre ei se bucura de
exclusivitatea favorurilor ei...
– Dar dintre tinerii ace[tia, v` aminti]i pe cineva?
– Oh, chiar foarte bine... Blondul cel \nalt e Zeke
Blackstone, actorul care a luat pân` acum mai multe premii
PASIUNE {I SCANDAL 45

Oscar. Cel cu musta]` [i favori]i se nume[te Ethan Roberts. La


drept vorbind, el nu f`cea parte dintre prefera]ii mei.
– Da? {i de ce nu? o \ncuraj` Steve s` continue.
– Prea arogant, prea sigur pe el... P`cate ale tinere]ii,
bine\n]eles.
|i adres` lui Steve un zâmbet complice.
– Cine [tie? Acum c` ]inte[te spre Senat, poate c` s-a schim-
bat, cu vârsta?
– Poate. {i ceilal]i?
– Cei doi din primul rând erau fra]i. Fra]ii Shannon: Jack
cel mai mic, [i cel`lalt...
Se \ncrunt`.
– .... Eric... mi se pare.
Willow scoase o exclama]ie. Ethan... Eric... Dou` persoane
care \ncepeau cu E. Ce noroc pe ei!
– Eric Shannon a murit, suspin` Nata[a cl`tinând din nou
din cap, dar de data asta cu triste]e. S-a spus c` a fost vorba de
o sinucidere. Dar aceast` versiune a faptelor nu m-a convins
niciodat`. Prefer s` cred c` a fost vorba de un accident tragic.
– Când [i cum s-a sinucis? o \ntreb` Willow \ncercând s`-[i
ascund` dezam`girea.
– |n 1970, c`zând de la al treilea etaj. Accidentul a avut loc
f`r` \ndoial` la pu]in timp dup` ce au fost f`cute aceste
fotografii... Era \n iunie. Sau \n iulie, nu mai [tiu precis... dac`
acest lucru este atât de important pentru voi, ar trebui s`-l
\ntreba]i pe Ken Amberson... sau s`-l contacta]i pe Jack
Shannon, fratele lui Eric. Ken \i cunoa[te \n mod precis noua
adres`...
– La mai mult de dou`zeci de ani dup` plecarea unui
locatar? M-a[ mira, oft` Steve.
– Jack Shannon [i Faith, so]ia lui, s-au mutat recent de aici,
le explic` amabila b`trânic`. |n mod sigur au fost interesa]i s`
li se trimit` coresponden]a...
46 LACEY DANCER

– Vre]i s` spune]i c` Jack Shannon n-a p`r`sit niciodat`


Bachelor Arms?
– Nu, nu asta... S-a mutat dup` moartea fratelui s`u [i se
spune c` a plecat \n Vietnam, \ncercând s` uite aceast` dram`.
M` crede]i sau nu, dar femeia din oglind` l-a readus la
Bachelor Arms. I-a ap`rut \n vis...
Luând din nou fotografia \n mân`, le ar`t` cu vârful dege-
tului spre tân`rul blond.
– Dar cel mai uimitor este c` Ezechiel Blackstone a tr`it
aceea[i experien]`... E de necrezut cât de mult a influien]at
acest imobil via]a locatarilor s`u, nu vi se pare?
Steve l`s` s`-i scape o exclama]ie, care denota c` \ncepuse
s`-[i cam piard` r`bdarea.
– A[tepta]i! Doar nu vre]i s` m` face]i s` cred c`...
Se opri brusc, ca lovit de tr`snet.
– Ezechiel? Dar adineauri, vorbind despre actor, l-a]i numit
Zeke Blackstone, nu-i a[a?
– Ezechiel este de fapt adev`ratul lui nume de botez. Mi-a
m`rturisit asta \ntr-o dup`-amiaz`, acum mult timp, când era
\ntr-o pas` proast` [i era \n lips` de confiden]i. Originar din
New York, a trebuit s`-[i p`r`seasc` familia de timpuriu pen-
tru a-[i face o carier` la Hollywood. {i-a ales diminutivul de
Zeke, pentru a fi mai u[or de pronun]at.
Capitolul 4

– Trei prenume care \ncep cu E! gemu Willow dup` ce


p`r`sir` apartamentul Nata[ei Kurian. {i trei tineri cu care
mama mea era \n rela]ii \n perioada când m-a conceput!
Oricare dintre ei ar putea fi tat`l meu...
T`cu \nainte de a spune pe un ton obosit [i descurajat:
– {i acum, ce facem?
– |l \ntreb`m pe portar, \i suger` Steve. Poate c` el [tie mai
mult decât doamna Kurian.
O lu` de bra] [i urcar` pân` la urm`torul etaj. B`trânica \i
sf`tuise s` urce pân` la apartamentul IG, care era acum liber.
Dup` ce-[i f`cea cump`r`turile, Ken Amberson avea obi-
ceiul s` efectueze mici repara]ii prin apartamente.
G`sir` u[a \ntredeschis`. Din`untru se auzeau lovituri de
ciocan. Se anventurar` \n hol [i ajunser` \ntr-o \nc`pere
imens`, luminat` dinspre est [i vest prin dou` ferestre mari.
Parchetul din lemn de culoare deschis` [i pere]ii albi con-
tribuiau la luminozitatea unui salon de asemenea propor]ii.
Privirile le fur` imediat atrese de o oglind` imens`, fixat`
deasupra unui [emineu din marmur`. |ncadrat` de o ram` din
48 LACEY DANCER

lemn cu sculpturi baroce, p`rea s` nu aib` vârst`, l`sând


impresia c` e mai veche decât \nsu[i imobilul. |n acest decor
sobru, mai degrab` pustiu, ar fi trebuit s` creeze senza]ia unui
obiect inutil. Totu[i, nu-]i puteai \nchipui acea \nc`pere f`r` ea.
– Crezi c` e vorba de oglinda despre care ne-a vorbit doam-
na Kurian? \i [opti Willow.
– F`r` \ndoial`. Nici nu v`d alta... {i ne-a precizat c` se
g`se[te \n apartamentul IG, nu-i a[a?
Dup` o u[oar` ezitare, Willow se apropie de oglind` cu un
pas [ov`ielnic [i privi cu aten]ie suprafa]a ei lucioas`, pe care tre-
cerea timpului \[i l`sase amprenta. Dar nici o fantom`, nici o crea-
tur` misterioas` nu ap`ru s`-i fac` vreun semn. Nu se vedea decât
pe sine [i pe Steven, cum r`m`sese la câ]iva pa[i \n spatele ei.
Contrastul izbitor dintre siluetele lor o f`cu s` zâmbeasc`.
Cu p`rul lui blond, tenul bronzat [i umerii de sportiv, Steve
\ncarna perfect modelul unui play-boy californian. |n com-
para]ie cu el, \n elegantul ei taior de croial` clasic`, ea ap`rea
delicat` [i sofisticat`. Trupul zvelt, tenul de culoarea sidefului
[i p`rul ro[cat \i d`deau un aer delicat, aproape eteric.
Totu[i Willow nu se considerase niciodat` o fiin]` fragil`.
F`r` \ndoial` c` \nf`]i[area atletic` a lui Steve o f`cea s` par`
vulnerabil`... Da, \n fa]a unei asemenea masculinit`]i agresive,
se sim]ea brusc foarte feminin`. Cel pu]in asta era imaginea pe
care le-o \ntorcea plin` de indiferen]` oglinda fermecat`.
Dar \i pl`cea aceast` impresie? Willow dorise \ntotdeauna
s` fie modern`, liber`, independent`. Dar \n acest moment,
frumo[ii umeri ai lui Steve Hart o \ndemnau s` se \nghe-
suiasc` la pieptul lui ca o feti[can` naiv`.
Steve se apropie de ea [i \i [opti la ureche:
– Ei? E ceva misterios cu oglinda asta?
– La prima vedere nu...
|i \ntoarse spatele tulburat` [i, ca s` scape de magnetismul
prezen]ei lui, \i suger`:
PASIUNE {I SCANDAL 49

– Având \n vedere c` nu se mai aud loviturile de ciocan, nu


crezi c` ar trebui s` ne semnal`m \n vreun fel prezen]a dom-
nului Amberson?
|n aceea[i clip`, portarul \[i f`cu apari]ia \n prag. Era un
b`rbat mic de statur`, gr`su] [i chel, \mbr`cat \ntr-o salopet`
kaki. }inea \n mâna dreapt` un burlan. Ochii lui de un
cenu[iu deschis \i scrutar` b`nuitori pe cei doi intru[i.
Lui Willow nu-i pl`cu de la bun \nceput.
– Cine sunte]i? bomb`ni b`rbatul. {i ce face]i aici?
Apartamentul este gol, nu e nici de \nchiriat, nici de vânzare.
Willow prefer` s`-i lase lui Steve ini]iativa discu]iei.
– Nu suntem \n c`utarea unei locuin]e, \i explic` lini[tit
detectivul. Am dori doar s` v` punem câteva \ntreb`ri.
– De ce? Sunte]i ziari[ti?
– Noi am...
– Au fost o groaz` pe aici, \l \ntrerupse Amberson pe un
ton moroc`nos. Cât timp Blackstone a locuit \n cl`direa asta,
\mprejurimile erau pline de mâzg`litori de hârtie. Dar ca s` v`
piar` cheful, o s` v` spun c` nu mai locuie[te aici. S-a mutat
luna trecut` dup` c`s`toria fiicei sale. Deci dac` a]i venit s` v`
b`ga]i nasul pe aici trimi[i de vreun ziar de scandal, pune]i-v`
pofta-n cui [i [terge]i-o! N-am nimic s` v` spun.
– Lini[ti]i-v`, nu suntem ziari[ti, domnule Amberson.
Steve \i \ntinse portarului o carte de vizit`.
– Sunt detectiv particular. Iar domni[oara Ryan este clienta mea...
Amberson studie cartona[ul alb, dar r`mase continuare
\ncruntat.
– {i ce ancheta]i?
– Nu v` ascund c` Zeke Blackstone ne intereseaz` [i pe
noi, r`spunse Steve f`r` s`-[i piard` cump`tul. Dar nu din
motivele pe care le crede]i...
– {tiam eu c` sunte]i ziari[ti, se mont` Amberson privindu-i
mânios. Lua]i-o din loc \nainte s` chem poli]ia.
50 LACEY DANCER

– Dar am dori s` v` punem ni[te \ntreb`ri [i \n privin]a lui Ethan


Roberts, continu` Steve f`r` s` se lase impresionat de amenin]are.
– Poftim?!
– ... Ca [i despre Eric [i Jack Shannon, \ncheie el, impertubabil.
dup` sclipirea brusc` a ochilor cenu[ii, [tiu c` a reu[it s`
trezeasc` curiozitatea portarului.
Atunci, continu`.
– A[ dori s` cunosc leg`tura dintre ace[ti b`rba]i [i o tân`r`
numit` Donna Ryan...
– De unde scoate]i toate numele astea?
Sim]ind c` portarul a mu[cat momeala, Steve \i f`cu un
semn u[or lui Willow. |n]elegându-i imediat mesajul, tân`ra
scoase fotografiile din po[et`, acolo unde le pusese dup` ce
doamna Kurian le studiase adineauri. {i i le \ntinse lui
Amberson.
B`trânul r`mase t`cut câteva clipe privind pozele cu un
amestec de mânie [i stupefiac]ie.
– Presupun c` sinuciderea lui Eric v` interesez`, morm`i el
\ntr-un târziu.
– Nu numai. Ne-ar pl`cea s` afl`m tot ce s-a \ntâmplat \n
acea var`...
– De ce?
– E confiden]ial.
– |n acest caz, nu am nimic... de spus.
Steve \[i scoase portofelul din buzunar.
– Dou`zeci de dolari ar putea s` v` re\mprosp`teze memo-
ria?
Amberson nici nu clipi.
– Patruzeci?
Willow \l prinse de bra] pe Steve.
– Steve, nu banii t`i \l intereseaz` pe domnul Amberson, \i
spuse ea, ghicind c` nu l`comia era punctul slab al b`trânului.
Apoi \i surâse cu dr`g`l`[enie paznicului.
PASIUNE {I SCANDAL 51

– Domnule Amberson, sunt fiica Donnei Ryan. Eu l-am


angajat pe domnul Hart ca s` m` ajute s` descop`r identitatea
tat`lui meu. {i avem ni[te motive temeinice s` credem c` e
vorba de unul dintre cei trei tineri din fotografie. Eric, Zeke
sau Ethan. Toate informa]iile care vom reu[i s` le strângem
despre ei ne vor fi de un real folos... V` reaminti]i de o
locatar` numit` Donna Ryan?
– Da, \mi amintesc de ea, sfâr[i prin o morm`i paznicul. O
fat` frumoas`... S-a instalat aici \n mai 1970 cu o prieten`. Ethan
Roberts, actualul politician, le-a f`cut rost de apartament... Pe
atunci jucau \mpreun` \n nu mai [tiu ce serial de televiziune...
L`s` s`-i scape un râs dispre]uitor.
– Probabil c` [i-a \nchipuit c` o s`-i pice mai u[or \n bra]e
dac` o s` locuiasc` aici...
– {i a reu[it? se interes` imediat Steve.
Amberson ridic` din umeri.
– De unde s` [tiu? Pe vremea aia Bachelor Arms era un
adev`rat lupanar. Toat` lumea se culca cu toat` lumea. Am
v`zut-o pe Donna ie[ind cu Roberts de dou` sau trei ori... Dar
[i cu al]ii. |i pl`cea s` se duc` [i \n apartamentul fra]ilor
Shannon. Dar de unde vre]i s` [tiu dac` f`cea dragoste cu ei?
Nu era genul de fat` care s` se dea \n spectacol f`r` pic de
ru[ine... Ceea ce e sigur \ns` e faptul c` sinuciderea lui Eric a
fost o lovitur` grozav` pentru ea!
Le f`cu semn s`-l urmeze [i se \ndrept` spre u[a balconu-
lui care d`dea spre parc.
– Privi]i acolo jos, pe aleea m`rginit` de hipiscus a descope-
rit Blackstone cadavrul prietenului s`u. Medicul legist al poli]iei
a spus c` Eric Shannon era mort de mai mult de o or`. Mai multe
persoane trecuser` pe lâng` el f`r` s`-i dea nici o aten]ie,
b`nuind c` e beat. Ceva mai \ncolo, o pereche st`tea pe o banc`,
giugiulindu-se. Nici b`iatul nici fata n-au v`zut accidentul. Pe
\ntuneric, nimeni nu [i-a \nchipuit c` e vorba de o dram`...
52 LACEY DANCER

Pe Willow o trecu un fior u[or pe [ira spin`rii. Se p`rea c` paznicu-


lui \i f`cea o pl`cere pervers` de a rememora aceste detalii macabre.
– Puli]i[tii au spus c` Eric s-a aruncat de la etajul al treilea.
El locuia pe acela[i palier cu mama ta, ad`ug` el privind-o pe
tân`ra femeie cu o bucurie r`ut`cioas`.
– Vre]i s` spune]i c`... erau \mpreun`? \ng`im` Willow. L-a
v`zut s`rind?
Paznicul \i r`spunse printr-un ridicat din umeri.
– Dup` p`rerea poli]i[tilor, ea era jos, la serata care avea
loc \n acest apartament. Dar ea e cea care a dat alarma auzind
ni[te urlete. {i tot ea a chemat ambulan]a.
– Credeam c` nimeni n-a remarcat cadavrul lui Eric
Shannon, obiect` Willow care pierduse [irul povestirii.
– Fata care se giugiulea cu iubitul ei pe banc` a \nceput s`
scoat` ni[te ]ipete isterice când l-a v`zut pe Zeke Blackstone
\ncercând s`-l ridice pe r`nit. Abia atunci a realizat c` s-a
\ntâmplat ceva grav.
– Ce-ar fi c`utat Donna Ryan la Eric Shannon? {i cum ar fi
intrat \n apartamentul lui? \ntreb` Steve.
– N-ar fi trebuit decât s` \mping` u[a. Nimeni nu \ncuia pe
vremea aceea... a[a era moda.
Willow r`mase o clip` t`cut`, \ncercând s`-[i pun` ordine
\n gânduri. Ce va sim]i ea dac` descoperi c` Eric Shannon era
tat`l ei? Abia s`-l reg`seasc` [i s`-l [i piard`...
Sim]indu-[i inima grea, \l \ntreb`:
– S-a aflat de ce s-a sinucis?
– S-a spus c` \n seara aceea s-a certat \ngrozitor fratele lui.
Dar de unde s` se [tie precis? Oricum, cei doi fra]i se
ciond`neau mai tot timpul. |n orice caz, Jack Shannon s-a
volatilizat imediat dup` terminarea anchetei. Dovad` c` nu
avea con[tiin]a prea curat`. Dac` vre]i s` afla]i p`rerea mea,
din cauza asta fratele lui Eric a plecat \n Vietnam...
D`du dezam`git din cap.
PASIUNE {I SCANDAL 53

– Bine\n]eles c` povestea asta cu cearta poate s` fie o pur`


inven]ie... Poate c` Eric Shannon se drogase mai mult ca de
obicei? N-ar fi primul care s-a aruncat pe fereastr` imaginân-
du-[i c` va putea zbura ca o pas`re, nu-i a[a? |n fond, care e
diferen]a? destinul lui fusese pecetluit...
– Poftim? morm`i Steve.
– V`zuse femeia din oglind`.
– Iar blestemata asta de oglind`! Ce naiba! Domnule
Amberson [ti]i la fel de bine ca [i mine c` sunt pure fantezii.
– Nu! replic` portarul cu vehemen]`. Vre]i o dovad`? |n
1930 o artist` pe nume Jeannie Masters a fost g`sit` \necat` \n
piscina care se afla pe atunci \n patio. {i asta s-a \ntâmplat \n
mijlocul unei petreceri, stropit` din bel[ug cu b`utur`, exact ca
\n cazul Shannon. Nimeni n-a v`zut nimic! Niciodat` nu s-a
aflat dac` a fost vorba de un accident, o sinucidere sau o
crim`... {i ea o v`zuse pe femeia din oglind`!
Steve \[i ridic` exasperat ochii spre tavan.
– Cum pute]i da crezare unor asemenea prostii? Legenda
asta a fost inventat` de un mitocan de geniu, care a g`sit \n
asta un mijloc excelent de a abuza la naivitatea altora!
Ochii de culoarea o]elului ai b`trânului Amberson se
\ngustar` ca o lam` de cu]it pe fa]a br`zdat` de riduri.
– Iar eu v` spun c` e purul adev`r! Ea apare \n oglinda
apartamentului IG, \mbr`cat` \ntr-o rochie lung`, alb`, cu un
surâs melancolic \ntip`rit pe buze... Iar apari]ia ei semnific`
faptul c` via]a cuiva va fi dat` peste cap... \n sensul bun sau r`u
al cuvintelor!
– Poate a]i v`zut-o [i dumneavoastr`? \l ironiz` Steve.
– N-am zis asta... Dar [tiu c` nu e o simpl` legend`.
– {i din \ntâmplare, nu pute]i aduce ca martori decât dou`
cadavre [i o doamn` aproape centenar`.
– Nu numai! protest` enervat Amberson. Ethan Roberts a
v`zut acest semn al destinului \nainte de primirea rolului care
54 LACEY DANCER

l-a f`cut celebru. Iar so]ia lui Jack Shannon a primit [i ea


aceea[i prevestire a destinului...

***

– Gata, s-a rezolvat, o anun]` Steve punându-[i telefonul


celular \n buzunarul interior al hainei. Avem \ntâlnire cu sce-
naristul Jack Shanon [i so]ia lui, la doi pa[i de aici, la
Flynn’s...
{i \i indic` printr-un semn al capului barul care se g`sea
ceva mai \ncolo pe [osea.
– |n seara asta, la ora optsprezece, \]i convine? ad`ug` el
\ntorcând cheia \n contactul Mustang-ului.
– Da, perfect, oft` Willow.
Dar tonul [i expresia fe]ei \i dezmin]eau spusele.
El \i arunc` o privire prietenoas`.
– Ei, e[ti sigur` c` totul este \n regul`? \i [opti el, aranjându-i
dup` ureche o [uvi]` de p`r care-i mângâia obrazul. Pari
cam... zdruncinat`.
Pe Willow o trecu un fior la atingerea lui.
|[i \ntoarse brusc fa]a, \nainte s` fie tentat` s` fac` vreo
prostie.
– Da, da... totul e \n regul`.
Dar el \i cuprinsese tandru ceafa \n c`u[ul palmei drepte.
– Ai tot dreptul s` te sim]i tulburat`... La urma urmei, nu
\n fiecare zi descoperi brusc trei poten]iali ta]i!
– Te asigur c` totul este \n regul`, insist` ea for]ându-se s`
zâmbeasc`. S` [tii c` nu fac parte din rândul fiin]elor fragile
care le[in` din senin! |]i promit c`... n-o s` mai dau ap` la
[oareci ca azi-diminea]`!
Un zâmbet [treng`resc se \ntip`ri pe buzele lui Steve.
– Nu trebuie s` te scuzi, copila mea. Ai dreptul s` plângi pe
um`rul meu de câte ori sim]i nevoia, asta e inclus \n tarif.
PASIUNE {I SCANDAL 55

– {i tarifele tale \]i dau dreptul s` h`r]uie[ti clientele?


De cum \i ie[ir` de pe buze aceste cuvinte, le [i regret`. La
urma urmei, Steve nu o... h`r]uise. Fiindc` ea oricum consim]ise.
{i dac` voia ca lucrurile s` mearg` bine \n continuare, a[a
ceva nu mai trebuia s` se \ntâmple \n nici un caz.
El \[i retrase imediat mâna.
– Dac` este cumva o aluzie la s`rutul meu, spuse el, nu ai
de ce te teme! Am gre[it pierzându-mi capul [i \mi cer scuzele
de rigoare.
Willow izbucni \n râs.
– |]i ceri scuze? Dar de ce?
– Fiindc` am profitat de vulnerabilitatea ta ca s` abuzez de tine.
Acest cuvânt o f`cu s` sar` \n sus pe Willow.
– S` „abuzezi” de mine? Cine te crezi, domnule Hart?
N-am permis niciodat` unui b`rbat s` abuzeze de mine. {i
dac` m-ai s`rutat... asta s-a \ntâmplat fiindc` am vrut-o [i eu.
– Atâta timp cât e[ti clienta mea, n-ai de ce s` te temi, con-
tinu` el cu nep`sare. Nu m` culc cu femeile care m` pl`tesc.
E un principiu de la care nu fac nici o excep]ie.
Mânia f`cu s` scapere scântei \n ochii lui Willow.
– {i ce te face, m` rog, s` crezi c` ai cea mai mic` [ans` de
a te culca cu mine, domnule Hart?
Un zâmbet senzual ap`ru pe buzele frumoase ale
\nso]itorului ei.
– Nu cred, sunt sigur de asta. |n biroul meu, dac` a[ fi vrut,
a[ fi putut cu u[urin]` s` te dezbrac [i s` te \ntind pe cana-
peaua mea, f`r` s` protestezi câtu[i de pu]in.
|n fa]a unei asemenea arogan]e masculine, Willow r`mase
la \nceput f`r` grai. Apoi o mânie surd` f`cu s`-i fiarb` sângele
\n vine, \n timp ce Steve ad`uga cu o mutr` diabolic`:
– Dar nu pierzi nimic a[teptând, frumoaso... Dup` ce \l
vom reg`si pe t`ticul t`u, o s` trec imediat Rubiconul [i o s`
te bag \n patul meu f`r` nici o mustrare de con[tiin]`.
Capitolul 5

Pentru prima oar` \n via]a ei, Willow se hot`r\ s`-[i anuleze


toate \ntâlnirile profesionale. {i \[i petrecu \ntreaga dup`-
amiaz` hoin`rind prin ora[, cascând gura pe la vitrine [i
f`când câteva cump`r`turi.
Steve urma s` treac` s-o ia de la hotel pe la ora cinci [i
jum`tate. Pân` atunci avea destul timp s` pun` la punct planul
de r`zbunare care se contura \ncetul cu \ncetul \n mintea ei.
Doar nu era s` \nghit` afrontul pe care i-l f`cuse obraznicul de
Steve Hart.
Toat` dup`-amiaza, indiferent ce f`cea, vorbele detectivu-
lui nu-i ie[ea din minte, enervând-o la culme. Ce tupeu!
Bine, de acord, s`rutul lui nu o l`sase de piatr`... Ei [i? |n
starea \n care se g`sea \n acea clip`, reac]ia ei nu era de
mirare. Dar asta \nsemna c` dorea s` se culce cu el? Nu,
bine\n]eles c` nu! {i mai ales nu pe canapeaua aia veche [i
jegoas`, pe care el avusese preten]ia c` ar fi putut face
dragoste cu ea...
Willow \nchise ochii, sup`rat` pe ea \ns`[i de data asta.
Uite c` propria ei imagina]ie \i juca feste! Imagini ale lui Steve,
PASIUNE {I SCANDAL 57

s`rutând-o cu pasiune, mângâind-o pe tot trupul, \i dansau


prin fa]a ochilor. |mbr`]i[`rile lor p`tima[e...
Sim]i c` se \nro[e[te.
Era mai bine s` priveasc` adev`rul \n fa]`. S` fac` dragoste
cu Steve Hart o tenta mai mult decât ar fi vrut s` recunoasc`.
Dar \n alte \mprejurari [i cu condi]ia s` i-o cear` cu totul alt-
fel! |n orice caz, tipul `sta arogant se \n[ela crezând c` e sufi-
cient s` pocneasc` din degete ca ea s`-i pice \n bra]e. Ce
\ngâmfat!
„Pân` vei trece la fapte, \ncrezutule mult` ap` va mai curge
pe Rubicon, morm`i ea luând-o pe Rodeo Drive, marele bule-
vard din Los Angeles pe care se g`sesc majoritatea maga-
zinelor de lux din ora[. O s` te fac s` \nduri chinurile lui
Tantal [i \ntr-un fel atât de rafinat, \ncât \n dou` zile o s` te
târ`[ti \n genunchi cerându-mi iertare”.

***

Când Steve opri Mustang-ul \n fa]a hotelului \n care locuia


Willow, crezu c` inima o s`-i stea \n loc. O femeie sublim`...
fatal`... \l a[tepta \n capul sc`rilor. Colan]i negri, rochie neagr`
mini asortat` cu o vest` ajustat` care-i punea spectaculos \n
valoare silueta zvelt`... Era cea mai sexy creatur` pe care o
v`zuse vreodat`.
|nv`luind-o \ntr-o privire uluit`, o studie din cap pân`-n
picioare, cu o mutr` pofticioas`. Azi-diminea]`, taiorul clasic
nu-i dezv`luise picioarele interminabile, de o form` perfect`,
talia de viespe, gra]ia unduitoare a mersului... Mai tulburat ca
de obicei, o privi coborând treptele, apoi \nconjurând
Mustang-ul [i deschizând portiera, luând loc cu o u[urin]`
senzual` pe scaunul din piele alb` de lâng` el. Trebui s` fac`
un efort deosebit ca s`-[i st`pâneasc` reac]iile intempestive
provocate de emo]ie.
58 LACEY DANCER

{i dac` Willow \i remarc` tulburarea, se pref`cu totu[i c`


n-a observat nimic.
– Ei? Ce nout`]i? se interes` ea pe un ton deta[at, \n timp
ce ma[ina se angaja pe bulevard.
Cu un aer inocent, Willow se a[ez` picior peste picior, fapt
ce avu ca efect ridicarea cu \nc` vreo câ]iva centimetri a
rochiei [i a[a prea scurt`, dezv`luind [i mai mult coapsele de
top model.
Steve \nghi]i \n sec. O f`cea special, sau ce naiba? Dac` nu
cumva \ncerca s`-l pedepseasc` pentru purtarea lui cam f`r`
perdea de azi-diminea]`?
Un zâmbet scurt \i flutur` pe buze când \[i reaminti de
promisiunea, f`r` echivoc [i mai degrab` cinic` pe care i-o
lansase c` pe o provocare, \nainte s` se despart` de ea.
Vocea batjocoritoare a lui Willow \l smulse din gândurile lui.
– Ei? }i-ai \nghi]it limba?
– Hmm! M` gândeam, asta-i tot. I-am telefonat prietenului
meu Marty, care este ofi]er de poli]ie. Propriile lui investiga]ii
confirm` spusele lui Amberson. Eric Shannon s-a omorât
c`zând de la balconul apartamentului s`u situat la al treilea
etaj, lâng` cel al Donnei Ryan. A zgâriat balustrada \n c`dere.
Nimeni nu [tie de ce a vrut s`-[i pun` cap`t zilelor. Se con-
firm` c`, pu]in mai \nainte, se certase cu fratele s`u, care a
coborât apoi s` danseze \n apartamentul IG. Dar poli]i[tilor
nu li s-a p`rut o explica]ie plauzibil`. {i contrar insinu`rilor
lui Amberson, la autopsie, medicul legist n-a g`sit nici cea mai
slab` urm` de stupefiant \n sângele lui. A constatat doar c`
victima b`use bere [i fumase pu]in` marijuana. Pe scurt, nimic
deosebit. E cam greu de crezut c` Eric s-a aruncat pe fereastr`
sub efectul drogului sau al b`uturii.
Ezit` \nainte de a continua, \ntrebându-se dac` e prudent
de a-i transmite a[a, una dup` alta, toate informa]iile pe care
le ob]inuse.
PASIUNE {I SCANDAL 59

– Accidentul a avut loc pe 28 iunie 1970. Aproape cu opt


luni \nainte de na[terea ta.
– Eric Shannon ar putea fi deci tat`l meu?
– F`r` concluzii pripite! E o posibilitate [i nimic mai mult.
– Pe scurt, n-am avansat nici un pic!
Când se \ntoarse spre el, tivul rochiei se mai ridic` pu]in,
aducându-l \ntr-o stare de agonie... Când naiba o s` se hot`rasc`
s`-l lase \n pace? Dac` o s` se \nc`p`]âneze s` mai arunce gaz pe
foc, pe el o s`-l loveasc` \n mod sigur apoplexia.
– {i serialul televizat \n care juca mama mea? continu` ea,
insensibil` la privirile lacome ale \nso]itorului ei.
– Nu cine [tie ce nici din acest punct de vedere bomb`ni
Steve l`rgindu-[i pu]in gulerul de la c`ma[`. De altfel, mi-a venit
[i foarte greu s`-mi g`sesc ni[te informatori... Din fericire, am
reu[it s` conving secretara de la studiourile Columbia Pictures
s` se duc` s` scotoceasc` prin arhive. Mi-a confirmat c` Donna
Ryan [i Ethan Roberts au jucat \mpreun`, dar e un lucru pe care
noi \l [tiam deja. |n afar` de asta, doi actori \[i reamintesc c` au
lucrat \mpreun` cu mama ta. Primul mi-a spus c` era un
adev`rat talent [i nu \n]elege de ce a disp`rut pur [i simplu,
dup` ce scenari[tii \i \mbog`]iser` mult rolul. Un machior a
identificat-o imediat, v`zându-i poza. Figura ei l-a frapat pentru
acelea[i motive ca ale doamnei Kurian... dar ce faci, Wilow?
– |mi scot vesta... Nu ]i se pare c` e \ngrozitor de cald \n
ma[ina asta?
Steve r`mase hipnotizat de spectacolul unghiilor carmin
alunecând pe ]es`tura neagr`, pe m`sur` ce tân`ra femeie se
descheia la nasturi. Azi-diminea]` avea oare unghiile l`cuite?
Nu, precis nu, fiindc` altfel ar fi remarcat.
– Aten]ie! S-a pus stopul! \l avertiz` ea. Doar n-o s` cioc-
ne[ti ma[ina din fa]a noastr`.
El \[i ridic` ochii exact la timp pentru a evita coliziunea.
Dar dup` ce opri Mustang-ul, privirea lui Steve fu atras` ca un
60 LACEY DANCER

magnet de Willow. {i spectacolul pe care \l descoperi f`cu s`


i se urce sângele \n cap.
|n momentul când se aplec` \n fa]` ca s`-[i scoat` mânecile
strâmte ale vestei, sânii mici [i tari fur` gata s` ias` din decol-
teul p`trat al elegantei rochii negre.
– Po]i s` m` aju]i, te rog? i se adres` ea, \ntinzându-i mâna
stâng`.
El se execut` f`r` s` r`spund`, cu ochii a]inti]i spre sânii
rotunzi care se ghiceau prin ]es`tura sub]ire o rochiei.
– |]i mul]umesc!
Ea \i surâse vesel`.
– Niciodat` n-a[ fi crezut c` poate fi atât de cald \n luna
octombrie. {i e singura ]inut` de cocteil pe care am adus-o cu
mine. A[a c` n-am avut de ales!
Era o minciun`, bine\n]eles. Cump`rase rochia [i vesta
chiar \n dup`-amiaza respectiv`, de la un magazin de lux de pe
Rodeo Drive. Dup` care se \ncredin]ase \ngrijirilor unei
manichiuriste [i unui coafor de renume.
– Steve... s-a schimbat stopul.
– Oohh!... Iart`-m`.
Demar` \n grab`. Willow \[i \mp`turi vesta [i, [tiind c` el o
pânde[te cu coada ochilor, o puse pe scaunul din spate,
f`când \n a[a fel \ncât s`-i ofere ca din \ntâmplare posibilitatea
de a mai arunca o privire \n decolteul ei.
Steve \[i \n`bu[i o \njur`tur`.
Nemaiputând s` se st`pâneasc`, sfâr[ii prin a bomb`ni:
– Ce naiba speri?
Ea \l fix` cu o privire ironic`.
– Poftim?
– Oh! Nu face pe sfânta cu mine! {tiu eu c` ]i-ai pus ceva
\n minte...
Willow se mul]umi s`-i surâd` cu un aer inocent.
– Nu [tiu despre ce vorbe[ti, Steve.
PASIUNE {I SCANDAL 61

El \[i ridic` ochii spre cer, ne[tiind prea bine ce simte:


mânie sau admira]ie? sau amândou`? O alta s-ar fi sim]it
vexat`. Dar nu ea! Ce temperament!
Continu` s` arunce priviri pofticioase spre picioarele fru-
moase, bra]ele fine, pieptul provocator.
– Aten]ie! E[ti cam distrat, dragul meu. O s` trecem de
Flynn’s! exclam` ea ar`tând cu degetul trotuarul din stânga lor.
Steve sc`p` o \njur`tur` printre din]i. Apoi, [oseaua fiind
pe moment liber`, frân` brusc [i trase de volan pe stânga.
Derapajul lui controlat o proiect` pe Willow direct \n portier`.
– S`lbaticule! alt` dat`, fii te rog amabil s` m` anun]i când
mai faci asemenea manevre, fiindc` eram s`-mi rup o unghie!
– Data viitoare? Sper c` nu va exista o dat` viitoare,
bomb`ni el, oprind ma[ina \n parcarea barului.
Dup` ce opri motorul, \ncerc` s`-[i numere b`t`ile
nebune[ti ale inimii, rugându-se ca Willow s` nu remarce
efectul pe care \l avuseser` asupra lui manevrele ei. Chiar \n
acea clip`, ar fi avut chef s-o r`stoarne pe bancheta din spate
[i s` fac` dragoste cu ea...
Cu mâinile crispate pe volan, \ntoarse spre ea o privire furibund`.
– |]i dai seama c` din cauza prostiilor tale, era s` avem un
accident?
– Aha! rosti ea pe un ton deta[at.
Tocmai scotocea prin minuscula po[et` de sear`, de unde
extrase \n cele din urm` un ruj de buze. Apoi puse mâna pe
oglinda retrovizoare.
– |mi dai voie?
{i f`r` s`-i mai a[tepte r`spunsul, \ntoarse oglinda spre ea.
– Willow... spuse el cu o voce amenin]`toare.
– D`-i drumul, te ascult! Despre ce prostii era vorba?
{tiind c` se uita la ea, f`cu s` alunece cu senzualitate pe
buze rujul, \nso]indu-[i gestul de o mimic` adorabil`. De[i
furios, Steve nu se putu \mpiedica s` râd`.
62 LACEY DANCER

– }i-ai pus \n gând s` m` faci s`-mi pierd capul, nu-i a[a?


|l privi drept \n ochi [i-i zâmbi cu cochet`rie.
– Da! Sau cel pu]in a[a sper...
– Ai reu[it peste a[tept`ri, oft` el. {i [tii asta, vr`jitoare
mic`!
– Sigur... dar ai meritat-o din plin, Steve!
Sedus f`r` voia lui, el se decise s` joace corect.
– A[teapt` s`-]i deschid portiera, spuse el v`zând-o c` vrea
s` coboare. Admirându-]i picioarele, era s`-mi uit manierele
de gentleman...
|nconjur` ma[ina [i-i \ntinse mâna.
– Cum se face c` nu ]i-am remarcat \nc` talia incredibil de
fin` [i gâtul lung ca de leb`d`? E[ti chiar mai frumoas` decât
cel mai sexy manechin.
Willow râse cristalin.
– Erai f`r` \ndoial` prea preocupat s`-mi devorezi din
priviri decolteul, Steve.
O sclipire de dorin]` se aprinse \n ochii alba[tri.
– Mai devreme sau mai târziu, \]i promit c` acest corp
nu-mi va r`mâne necunoscut.
– Promisiuni... mereu promisiuni!
Luând mâna care i se \ntindea, cobor\ din ma[in` o gamb`
\mbr`cat` \n m`tase [i puse \n sfâr[it pe asfalt dou` picioare
\nc`l]ate \n balerini, prin[i cu funde din satin negru.
Steve crezu c` o s` le[ine. De unde naiba ghicise c` el avea
o adev`rat` sl`biciune pentru satinul negru? Sim]ea c` ame]e[te
numai privind fundi]ele care-i \ncercuiau gleznele fine.
Prima oar` când vor face dragoste, ea va purta ace[ti bale-
rini, \[i promise el \n gând. {i nimic altceva...
– Steve?
– Hmm... Da?
– D`-mi, te rog, vesta. Nu se [tie niciodat` cu aerul `sta
condi]ionat.
PASIUNE {I SCANDAL 63

Dup` ce el \i d`du ascultare, ea se \ndrept` spre bar


ondulându-[i [oldurile [i-i veni s` râd` când \l auzi \nbu[indu-[i
o nou` \njur`tur` \n spatele ei.
Perfect!... Decolteul \n form` de V care-i dezgolea spatele
pân` \n talie \[i f`cuse la rândul lui efectul, ca [i cus`tura retro
care-i \mpodobea colan]ii negri.
S`racul! Nu avea nici o [ans` de sc`pare.
– O s` m` r`zbun, bomb`ni el, doar pe jum`tate furios
\ns`.
Râsul cristalin [i r`spunsul lui Willow \i sunar` pl`cut \n
urechi.
– Sper!

***

Flynn’s era un \ncânt`tor bar de cartier, cu un mobilier


modern de culoarea filde[ului \n combina]ie cu negru, scaune
tapi]ate cu catifea ro[ie, având pe pere]i postere ale starurilor
de la Hollywood din anii ‘50. O mul]ime compact` se \nghe-
suia aici \n aceast` vineri [i chelneri]ele \mbr`cate \n smoching
se strecurau cu greutate printre clientela zgomotoas` [i ani-
mat`.
Willow \[i mu[c` buzele descoperind destul de repede c`
]inuta ei avusese succes nu numai asupra lui Steve. Doi tineri
r`m`seser` cu paharul \n mân` \n drum spre gur` \n clipa
când trecu pe lâng` ei, iar un brunet cu o privire tenebroas`
\i f`cu discret cu ochiul.
Mascându-[i jena \n spatele unui zâmbet de fa]ad`, se
gândi c` ar fi mult mai cuminte s`-[i pun` vesta. Exact \n acel
moment, Steve \i ghici dorin]a.
– Pune asta pe tine! {i repede!
Aruncându-i vesta pe umeri, o \nl`n]ui cu un bra] protec-
tor, atingere care o f`cu s` se tulbure mai mult decât ar fi vrut.
64 LACEY DANCER

Surâse, \ncântat` \n fond de accesul brusc de gelozie al


\nso]itorului ei. B`rba]ii erau atât de posesivi de la natur`,
\ncât i se p`rea tentant s` continue s` joace acest mic joc
\ntreaga sear`.
Ca [i cum \i ghicise din nou gândurile, el o preveni:
– Nu \ntinde prea mult coarda, Willow! Doar nu vrei ca un
admirator prea \ntreprinz`tor s-o \ncaseze \n public, nu-i a[a?
Fiindc` trebuie s` te previn pe loc: detest rivalii!
{i, pe negândite, o s`rut` rapid pe buze [i o trase spre bar.
– Pot s` v` spun ceva? \i \ntreb` el pe cei doi barmani care-[i
vedeau de treburi \n spatele tejghelei lungi din mahon.
– Cu pl`cere, r`spunse brunetul care preg`tea un cocteil.
Ce dori]i?
– Am \ntâlnire cu un anume Jack Shannon. |l cunoa[te]i?
– Da, r`spunse b`rbatul devorând f`r` ru[ine din priviri
decolteul lui Willow. E a[ezat la o mas` din fundul s`lii,
\mpreun` cu so]ia sa.
– Mul]umesc. Ne-a]i putea servi la masa lor? Eu am s` iau
o bere [i...
|ntoarse o privire \ntreb`toare spre Willow.
– Orice, dac` se adaug` [i tequila, rosti ea aruncând o
privire plin` de senzualitate barmanului.
Steve o ciupi cu discre]ie de bra]. Barmanul anun]`:
– O bere [i un cocteil mexican.
– Rece, v` rog, avu timp s` precizeze Willow \nainte ca
Steve s-o \n[face de bra] [i s-o duc` departe de tejghea.
Dup` câ]iva pa[i, ea \i porunci cu o voce iritat`:
– Acum d`-mi drumul!
– Promi]i c` o s` te por]i bine?
Ochii cu sclipiri de chihlimbar lansau fulgere.
– Ce \ndr`zne[ti s` insinuezi, Steve? Care din noi doi nu se
poart` cum trebuie?
El ridic` din umeri.
PASIUNE {I SCANDAL 65

– De acord, de acord, nu-i nevoie s`-]i sar` mu[tarul!


|[i sl`bi strânsoarea, iar ea \l privi cu un aer mali]ios.
– O s` fiu cuminte doar pentru c` n-am nici un chef s`
provoc un scandal.
El râse dezam`git.
– Ah, dac` n-ai exista, ar trebui s` te inventez, Willow.
Cu un aer [iret, ea \[i deschise po[eta [i scoase un [erve]el.
– {terge-te cu el... Ai urme de ruj pe buze.

***

Willow descoperi c` Jack Shannon avea cam cu dou`zeci


de ani mai mult decât so]ia lui, Faith. Aceasta nu dep`[ea \n
nici un caz dou`zeci [i cinci de prim`veri. Cu p`rul ei [aten,
ochii mari de culoarea alunei [i chipul pur, poseda o candoare
angelic`; prin contrast cu fa]a ridat` a so]ului ei, aceasta p`rea
s` accentueze diferen]a de vârst`.
|n mod normal, Willow ar fi atribuit f`r` \ndoial` faptul de a
fi luat de nevast` o femeie atât de tân`r` dorin]ei, un pic pate-
tice, de a lupta \mpotriva b`trâne]ii... Dar nu \ntârzie s`
descopere c` nu exista nimic patetic la Jack Shannon. Tr`s`turile
marcate [i corpul lui osos erau acelea ale unui b`rbat care tr`ise
multe, v`zuse multe [i nu se mai l`sa impresionat de nimic, lui
Willow nu-i venea deloc greu s` [i-l imagineze str`b`tând jungla
vietnamez`, cu o mitralier` pe um`r... Cu excep]ia momentelor
când \[i \ndrepta privirile spre adorabila lui so]ie. Atunci orice
urm` de duritate disp`rea de pe chipul lui...
– Da, \mi amintesc foarte bine de Donna, spuse el dup` ce
examin` fotografiile pe care Steve le etalase pe mas`. Pozele
au fost f`cute \n ziua când s-a mutat la Bachelor Arms, \n luna
aprilie, dac`-mi mai amintesc bine. Dup` ce Eric [i cu mine
le-am ajutat pe fete s`-[i urce lucrurile, am coborât cu to]ii \n
patio ca s` bem o bere [i s` facem fotografii.
66 LACEY DANCER

– Era iubita fratelui dumneavoastr`? \l \ntreb` Steve.


Jack ridic` din umeri.
– E posibil... dar cred c` se vedea [i cu Ethan Roberts.
Acesta nu avea decât numele ei pe buze. {i el a fost acela care
i-a sugerat s` se instaleze la Bachelor Arms. Lui Ethan \i pl`cea
s` se laude cu serile pe care le petreceau \mpreun`. Totu[i...
D`du din cap.
– ... e complicat. Mi-a[ b`ga mâna \n foc c` se distra [i cu
Eric, chiar dac` nu [tiu cât de departe au mers lucrurile. De
fapt, \ntre fratele meu [i mine nu erau ni[te raporturi exce-
lente. {i \n anul acela, ne-am certat tot timpul ca chiorii. Dac`
am fi avut mai mult` \ncredere unul \n altul, poate c` a[ fi
putut \mpiedica drama care...
Instinctiv, Faith Shannon \[i puse mâna peste cea a so]ului
ei [i degetele lor se \nl`n]uir`.
– |n seara mor]ii lui, ne-am certat mai violent ca de obicei,
relu` Jack. Pentru o poveste stupid` despre un scenariu pe
care-l scriam \mpreun`... Am p`r`sit apartamentul, nebun de
furie. Nu l-am mai rev`zut \n via]`.
– Ierta]i-ne c` v` oblig`m s` retr`i]i toate aceste vechi
amintiri, [opti Willow, emo]ionat` de suferin]a pe care o citea
\n privirea lui. Nu v-am plictisi cu toate astea dac` n-ar fi atât
de important pentru mine.
– Hmm... a curs mult` ap` pe gârl` de atunci... Oricum, nu
mai putem re\nvia trecutul, nu-i a[a?
– {i Zeke Brackstone? interveni brusc.
– Vre]i s` afla]i dac` acest actor ie[ea cu ea? Nu, nu cred.
Era \ndr`gostit nebune[te de o alt` actri]`, Ariel Cameron. |n
vara aceea, turnau un film \mpreun`.
– Ariel [i cu el s-au c`s`torit, au divor]at, apoi s-au c`s`torit
din nou de curând, nu-i a[a? remarc` Willow surâzând.
– Da. Dou` s`pt`mâni dup` nunta propriei lor fiice, [i-au
luat zborul spre Las Vegas ca dou` turturele!
PASIUNE {I SCANDAL 67

– De fapt, de ce au divor]at?
Jack ridic` amuzat dintr-o sprâncean`.
– Hmm... Ar trebui s`-i pune]i lui Zeke \ntrebarea asta.
– Chiar am inten]ia, r`spunse Steve f`r` s` zâmbeasc`. A]i
ie[it [i dumneavoastr` cu Donna Ryan, domnule Shannon?
Surâsul lui Jack se l`rgi.
– Glumi]i... Nici n-a[ fi avut curajul s`-i propun. Eram mult
mai tân`r decât ea [i abia \mi f`ceam debutul \n meserie, pe
când ea era deja lansat`.
– Deci nu v-a]i culcat cu ea, \l \ncol]i Steve, decis s` nu lase
nimic nel`murit.
– Nu.
Detectivul d`du satisf`cut din cap, apoi \i \ntinse ilustrata.
– Dup` p`rerea dumneavoastr`, e scrisul lui Eric?
Jack f`cu o strâmb`tur`.
– A[ dori s` v` fiu de folos, dar au trecut mai mult de
dou`zeci [i cinci de ani de când n-am mai v`zut scrisul fratelui
meu, [i nu cred s` fi p`strat vreunul din manuscrisele lui.
So]ia lui interveni cu o voce nespus de pl`cut` auzului:
– |]i aminte[ti de cuf`rul pe care domnul Amberson l-a
aranjat cu atâta grij`, cu pio[enie a[ zice chiar? Pe care voia s`
ni-l dea când ne-am reinstalat la Bachelor Arms. Ai refuzat s`-l
deschizi. Poate con]ine scrisori [i scenarii vechi scrise de Eric?
– E adev`rat, ai dreptate. Nu pot s` suf`r s` m` \ntorc \n
trecut. Dar Amberson a p`strat \n mod sigur cuf`rul. Probabil
c` l-a depozitat undeva prin pod.
– Am putea arunca o privire prin el? risc` s` intervin`
Willow, plin` de speran]`.
– Nu v`d nici un inconvenient \n asta. Dar trebuie mai \ntâi
s` da]i de el.
Scoase o carte de vizit` din buzunar.
– Iat` telefoanele la care pot fi g`sit acas` [i la ziar. Da]i-un
telefon ca s` stabilim o \ntâlnire.
68 LACEY DANCER

– Lucra]i la Los Angeles Times? se mir` Willow. Domnul


Amberson ne-a spus c` a]i fost militar, sau ceva de genul `sta...
Jack \[i ridic` exasperat ochii spre tavan.
– Nu-mi spune]i c` a scos iar de la naftalin` povestea aia cu
\nrolarea \n Vietnam?
– Hmm... ba da.
– Jack n-a fost niciodat` soldat, preciz` Faith cu aceea[i
voce blând`. F`cea reportaje pe front ca ziarist.
So]ul ei oft` enervat.
– Lui Amberson \i place la nebunie s` povesteasc` verzi [i
uscate. De fapt... v-a vorbit despre legenda de la Bachelor
Arms?
– Cu am`nunte! spuse Willow, sim]ind c` o trece un fior.
Se p`rea c`-i fac pl`cere detaliile macabre.
– Nici nu m` mir`... Furios c` n-a v`zut-o el \nsu[i, ador`
s` insiste asupra p`r]ilor oribile, dar le trece sub t`cere pe
celelalte.
– Vre]i s` spune]i c` [i dumneavoastr` crede]i \n fantas-
magoriile astea? spuse Steve surprins.
Un zâmbet jenat ap`ru pe buzele lui Jack.
– Nu-mi place s` m`rturisesc \n public... dar a[a, \ntre noi,
pot admite asta. Da, am v`zut-o cu ochii mei pe femeia din
oglid`. La fel ca [i Faith...
Schimb` o privire complice cu so]ia lui, \n timp ce Steve \l
fixa cu ironie.
– {i sunte]i reporter la Times!
– „Cerul [i p`mântul ascund mai multe mistere decât toate
c`r]ile de filozofie” recit` Jack un vers din Shakespeare. N-a[
putea s` v` descriu ce am z`rit \n oglind`, nici s` v` explic de
ce. Dar a[a s-a \ntâmplat!
Steve \i privi rând pe rând pe cei doi so]i.
– Glumi]i, nu-i a[a? Doar n-o s` m` face]i s` cred c` v`
imagina]i cu adev`rat c` a]i z`rit o fantom`?
PASIUNE {I SCANDAL 69

– Ei bine, da, domnule Hart! spuse Faith pe un ton t`ios.


Fantom`, spirit sau iluzie optic`? Habar n-am... Dar a fost de ajuns
ca s` ne schimbe via]a. {i n-o s` las pe nimeni s` afirme contrariul!
– Hmm... nu vreau s` v` pun la \ndoial` sinceritatea,
r`spunse Steve binevoitor.
– |n acest caz, am reu[it s` v` convingem pu]in? replic`
Faith surâzând.
Jack adun` fotografiile pentru a le mai studia o dat`, apoi
\ndrept` spre Willow o privire dezolat`.
– Mi-ar pl`cea s` v` pot spune c` sem`na]i cu fratele meu
\ntr-un mod frapant, dar din nefericire...
Cl`tin` din cap \nainte de a ad`uga:
– Nasul pu]in acvilin, poate?
– Asem`n`tor cu al t`u, remarc` so]ia lui.
– O form` destul de r`spândit`, remarc` Steve. Nu, asta nu
dovede[te mare lucru.
Jack \i \napoie fotografiile lui Willow.
– Dac` dori]i, accept s` m` supun unei analize a sângelui.
– O... analiz` a sângelui? \ng`im` Willow derutat`. Ca s`
dovedi]i \n mod formal c` nu sunte]i tat`l meu?
– Nu, pentru a \ncerca s` afl`m dac` v` sunt cumva unchi.
Willow se \ntoarse spre Steve, cu o privire str`lucind de speran]`.
– Chiar se poate? Testele sunt destul de perfec]ionate pentru a[a ceva?
– Posibil, r`spunse el cu reticen]`, nevrând s`-i dea
speran]e de[arte. Trebuie s` m` interesez.
– Ca ziarist am f`cut deja ni[te cercet`ri pe tema asta, se
gr`bi s` precizeze Jack. Pentru un articol privind un proces de
paternitate. Cu tehnologia asta modern`, un test A.D.N. poate
dovedi aproape 100% dac` nu avem nici o leg`tur` de familie
[i 80% dac` suntem rude.
O fix` pe tân`ra femeie cu o privire grav`.
– Eu personal sunt gata s` \ncerc, dac` [i dumneavoastr`
sunte]i de acord.
Capitolul 6

|n ma[in`, tot gândindu-se la spusele lui Jack Shannon,


Willow r`mase mult timp t`cut`. Decep]ia ei era atât de mare
cu cât \[i pusese mari speran]e la \ntâlnirea cu fratele lui Eric.
Din nefericire, identitatea tat`lui ei r`m`sese tot misterioas` [i
ancheta nu avansase deloc. O singur` consolare: analiza sân-
gelui pe care Jack se oferise singur s-o fac`. Cel pu]in, fratele
lui Eric nu \ncerca s` scape de anumite responsabilit`]i...
– La ce te gânde[ti? E[ti \n c`utarea unor mijloace de a m`
scoate din min]i? o \ntreb` Steve care nu [tia cum s` inter-
preteze t`cerea pasagerei lui.
De fapt, Willow era departe de asemenea gânduri. |ntâl-
nirea cu un b`rbat care ar fi putut fi unchiul ei \i scoase din
minte orice gând de r`zbunare.
Pân` acum \ns`, fiindc` provocarea din ochii lui alba[tri
trezea din nou \n ea spiritul combativ. Nu se jurase ea s`-l fac`
s` depun` armele \nainte de sfâr[itul serii? {i era hot`rât` s`
se ]in` de promisiune...
Se a[ez` picior peste picior \ntr-un fel care-i t`ia r`suflarea
lui Steve [i se for]` s`-[i alunge gândurile negre. A[a c` \i
adres` detectivului surâsul ei cel mai seduc`tor.
PASIUNE {I SCANDAL 71

***

– De obicei te s`ru]i când \]i urezi noapte bun`, \i susur`


ea cu o voce plin` de promisiuni, când se oprir` \n holul
hotelului unde tr`sese tânara femeie.
Steve \nghi]i \n sec.
– Nu crezi c` e pu]in cam riscant, Willow?
O scânteie plin` de [iretenie se aprinse \n privirea tinerei
femei.
– De ce? Nu ai \ncredere \n tine?
– |n tine nu am \ncredere, domni[oar` Ryan, o corect` el.
R`mânând surd` la acest repro[, Willow vru s`-l mângâie
pe obraz. Dar Steve respinse gr`bit mâna prea \ndr`znea]`.
Toat` seara se jucaser` de-a [oarecele cu pisica... |ntâi \n
micul restaurant mexican unde cinaser` dup` plecarea de la
Flynn’s apoi pe drumul de \ntoarcere. Willow flirtase f`r` pic
de ru[ine, folosindu-[i tot farmecul din dotare. {i rezervele ei
p`reau inepuizabile.
Con[tient de riscuri, Steve se l`sa totu[i dus de val,
savurând fiecare secund` a micului lor joc. {i pe m`sur` ce se
apropiau de miezul nop]ii, Willow \[i schimba cu ingeniozitate
tehnica, \nso]indu-[i ocheadele \nfl`c`rate cu mângâieri
subtile [i atingeri aproape imperceptibile care aprindeau \n el
un adev`rat incendiu.
Acum o \ntrebare \ncepuse s` nu-i mai dea pace. Pân` unde
o s` mearg` ea? Pân` la cap`t? |l dorea ea oare cu adev`rat?
Sau c`uta doar s`-i pl`teasc` poli]a?
Imediat ce primi cheia de la recep]ie, ea \l trase \n direc]ia
ascensorului.
– Condu-m` pân` la u[`. Am auzit c` aici, \n Los Angeles,
hotelurile nu sunt deloc sigure.
72 LACEY DANCER

Invita]ia era clar`. Hotelul de patru stele, situat \ntr-un


cartier reziden]ial, avea o reputa]ie excelent`, iar crimi-
nalii care t`iau gâtul clien]ilor prin locurile r`u famate n-ar
fi putut s` treac` de paza asigurat` cu discre]ie chiar din
hol.
Steve sim]ea c` nu mai rezist` mult, dac` Willow \[i con-
tinu` manevrele.
|n fa]a u[ii de la camera ei, el decise s` pun` cap`t aces-
tui mic joc periculos. |nc` o provocare [i va face cea mai
mare prostie din via]a lui. Se \ndep`rt` pu]in de ea [i o
privi.
– {i dac` am decreta \ncetarea focului, Willow?
Un surâs ademenitor ap`ru pe buzele ei c`rnoase, \n timp
ce ochii cu sclipiri de chihlimbar \i indicau f`r` nici o urm` de
ambiguitate c` nu are de gând s` \nceteze ostilit`]ile, pân`
când adversarul nu va mu[ca ]`râna.
|[i scoase cu mi[c`ri lente vesta care c`zu la picioarele lor.
Cu o mutri[oar` plin` de promisiuni, se cambr`, lipindu-[i
sânii mici [i rotunzi de pieptul lui musculos.
– {i de ce s` ne oprim, Steve? Nu-]i plac?
El r`mase mut, cu ochii sco[i din orbite. Imaginea \mbi-
etoare a sânilor mici de culoarea filde[ului care se z`reau prin
r`scroiala decolteului, producea asupra lui efecte devasta-
toare.
– Oh, Willow! oft` el mâncând-o din ochi. Ai scoate din
min]i [i un sfânt!
Tân`ra surâse [i se lipi [i mai mult de el.
– {i cum e[ti b`rbat [i nu sfânt, cred c` reu[esc s` te scot
chiar [i mai repede din min]i.
Steve \[i [terse fruntea. Cum de fusese atât de naiv ca s`
cad` astfel \n urm`?
F`când un efort supraomenesc ca s`-[i st`pâneasc`
dorin]a, adopt` un ton t`ios.
PASIUNE {I SCANDAL 73

– Nu mai insista, Willow. }i-am mai spus c` nu m` culc cu


clientele. E... e un principiu de la care refuz s` fac vreo
derogare.
Dar vocea \l tr`da deja.
Ridicându-se \n vârful picioarelor, tân`ra \[i \ncol`ci bra]ele
\n jurul gâtului lui Steve [i-i atinse buzele cu o gur` lacom`.
Dup` flac`ra care se aprinse \n ochii alba[tri [tiu c`, de data
asta, Steve va fi o prad` u[oar`. Nu numai c` acest lucru se
putea citi pe chipul lui r`v`[it, dar se sim]ea [i \n \ncordarea
mu[chilor atletici.
Dar nu era destul pentru ea. Se jurase s` testeze pân` la
cap`t limitele lui Steve Hart.
{i ale ei, bine\n]eles...
Cu o art` des`vâr[it` a seduc]iei, \[i frec` u[or sânii de
c`ma[a lui Steve.
– {i nu faci niciodat` vreo excep]ie?
Sim]indu-[i gâtul uscat, el f`cu semn c` nu.
Atunci Willow \i mas` cu blânde]e ceafa.
– Nici m`car când clienta consimte?
De data asta Willow dep`[ise limitele. Steve se degaj` [i o
\mpinse f`r` menajamente.
– Inten]iile tale sunt serioase, Willow? Nu este doar un joc
pentru tine?
– {i dac` e serios, o s` mergi pân` la cap`t?
– Da, dar numai dup` terminarea anchetei.
– Dar acum, imediat, nu m` dore[ti chiar deloc?
|l sim]i \ncordându-se ca s` poat` rezista...
{i brusc o \nl`n]ui [i o s`rut` pân` \[i pierdur` amândoi
r`suflarea.
Willow jubil` \n sinea ei. Câ[tigase! Era acum momentul s`-l
resping` [i s` izbucneasc` \ntr-un hohot de râs dispre]uitor.
Dar ce se \ntâmpla cu ea? Uite c` se preta \n continuare la
acest joc.
74 LACEY DANCER

C`zut` \n propriai curs`, se cuib`ri \n bra]ele lui,


sim]indu-[i trupul \n fl`c`ri. Buzele lor se c`utau fierbin]i,
ner`bd`toare...
|nchise ochii, tulburat` [i descump`nit` totodat`.
|mbr`]i[ând-o p`tima[, Steve o f`cea s` simt` f`r` nici un
echivoc intensitatea dorin]ei lui de b`rbat. Dus` de val, \l l`s`
pe el s` ia ini]iativa. Degetele lui ner`bd`toare se strecurar` \n
sutien. Bretelele rochiei \i alunecar` pe umeri, descoperindu-i
bustul. Ni[te buze fierbin]i se lipir` de sânul rotund.
Niciodat`, dar niciodat` \n via]a ei nu se mai sim]ise atât de
tulburat`. O adev`rat` furtun` se dezl`n]uia \n ea, m`turând
totul \n calea ei... fu nevoit` s`-[i lipeasc` fa]a de um`rul lui
pentru a-[i \n`bu[i gemetele.
Brusc, când mâinile neastâmp`rate ale lui Steve se aventu-
rar` pe sub rochia ei, soneria ascensorului se f`cu auzit`,
sp`rgând t`cerea.
Liftul se oprise la etajul comandat.
Cu privirile r`t`cite, cu r`sufl`rile t`iate, se \ndep`rtar` \n
grab` unul de cel`lalt. Willow abia avu timp s` ridice de jos [i
s`-[i pun` jacheta, c` u[a alunecase deja \ntr-o parte, l`sând s`
p`trund` trei oameni de afaceri, \narma]i fiecare cu o geant`
diplomat.
Steve culese \n grab` de pe jos po[eta lui Willow, aflat` la
picioarele lor. |ntreg con]inutul lor s` r`spândise pe mochet`:
un ruj de buze, o pudrier` de aur, o carte de credit, cheia
camerei...
Tremurând de emo]ie, el confisc` acest ultim obiect, f`r` s`
[tie prea bine ce urma s` fac` cu el... \nainte de a-i \napoia
po[eta lui Willow.
Introduse cheia \n broasc` [i se \ntoarse spre ea. Arzând de
o dorin]` nest`pânit`, nu-[i mai putur` dezlipi privirile unul
de cel`lalt.
Acum nu mai era vorba de o simpl` joac`...
PASIUNE {I SCANDAL 75

Cum Steve r`mase nemi[cat, Willow deschise u[a \n locul


lui [i f`cu un pas \n camer`.
– Nu intri?
Cu tr`s`turile crispate de voin]a de a-i rezista, el d`du din
cap.
– Nu, Willow, imposibil...
|i trebuir` mai multe clipe tinerei femei pentru a-[i st`pâni
sentimentul de frustrare.
Sfâr[i prin a capitula, aruncându-i o privire rece.
– Cum vrei...
|nainte de a \nchide u[a, nu se putu \mpiedica s` adauge:
– N-o s` m` ai niciodat`. M-ai auzit? Niciodat`!
{i dup` ce rosti aceste cuvinte, \i trânti u[a \n nas.
Steve trebui s` se lupte \mpotriva unei bru[te dorin]e de a
se da cu capul de pere]i.
Auzi un zgomot \nfundat din spatele u[ii, \n timp ce se
\ndrepta spre ascensor. Willow d`duse furioas` cu po[eta de
u[`, dup` care se aruncase \n pat plângând \n hohote.

***

O sonerie insistent` o smulse dintr-un somn agitat.


|n`bu[indu-[i un c`scat \n pern`, \ntinse mâna [i c`ut` pe
pip`ite telefonul pentru a pune cap`t acestui insuportabil
chin. Dar, neg`sind nimic, fu nevoit` s` se scoale [i ridic`
receptorul cu un gest furios.
– Alo? morm`i ea, transpirat` [i cu gândul \nc` la visurile
ei erotice. Cine e la telefon?
– E aproape opt [i un sfert, r`spunse calm b`rbatul
visurilor ei. {i \]i reamintesc c` aveam \ntâlnire \n holul
hotelului t`u la ora opt fix, ca s` mergem la Ethan Roberts.
Vocea cald` [i b`rb`teasc` a lui Steve o f`cu s` \nro[easc`
pân` \n vârful urechilor. Imaginile obsedante ale nop]ii se
76 LACEY DANCER

\nc`p`]ânau s`-i danseze prin fa]a ochilor... Trupurile lor


\nl`n]uite... Mâinile lui Steve atingându-i pielea... Buzele lui
fierbin]i devorându-le pe ale ei...
Cum nu-i r`spundea nimic, el ad`ug` pe un ton b`nuitor:
– Te pomene[ti c` e[ti \nc` \n pat?
Aceste vorbe avur` asupra ei efectul unei \n]ep`turi de
albin`. Aruncând pe jos cuvertura sub]ire, s`ri \n picioare, cu
receptorul tot la ureche.
– De unde ai mai scos-o [i pe asta? Tocmai m` duceam s`
fac un du[ când a sunat telefonul...
Steve scoase o exclama]ie indignat`.
– Dac` \n]eleg bine, nici nu ]i-ai f`cut \nc` toaleta!
– Ei bine, tocmai...
– |]i reamintesc faptul c` Ethan Roberts ne a[teapt` la el
acas` la ora nou` fix [i nu locuie[te \n acest cartier. Eu
crezusem c` te gr`be[ti s` \nchei aceast` anchet`, Willow...
Cât timp \]i trebuie?
– Un sfert de or`. Maximum dou`zeci de minute!
– Cum?! Vrei s` zici c`...
Iute ca fulgerul, ea \nchise telefonul, refuzând s` mai
asculte repro[urile b`rbatului care o obsedase \ntreaga
noapte.

***

Sprijinit de o coloan` de marmur`, Steve \[i b`g` celularul


\n buzunarul interior al hainei [i \[i [terse fruntea. Numai fap-
tul c` [i-o imagina pe Willow cu cincisprezece etaje mai sus [i
era suficient s`-i a]â]e sim]urile. Era oare dezbr`cat` când \i
r`spunsese la telefon? Ce punea pe ea când se scula din pat?
Un halat scurt? Un neglijeu vaporos? Sau... nimic?
PASIUNE {I SCANDAL 77

Intensa frustare din noaptea precedent` \l cuprinse din


nou. {i totu[i se luptase ca un apucat cu sacul lui de box. |n
via]a lui nu mai dorise o femeie a[a cum o dorea pe Willow
Ryan... {i nu numai pentru c` \l provocase pe fa]`.
Nu, pe femeia asta o dorise de la prima privire pe care i-o
aruncase. Fusese suficient s`-l fixeze cu ochii ei mari, stropi]i
cu puncti[oare de aur. Ni[te ochi capabili s` farmece un
b`rbat pentru tot restul vie]ii lui...
Desigur c` avusese \ntotdeauna o mic` sl`biciune pentru
domni[oarele aflate la ananghie... [i c` ele nu p`reau chiar inac-
cesibile! Majoritatea clien]ilor lui \i f`ceau ochi dulci. I se \ntâm-
plase s` le admire pe unele, \ns` numai pe perioada anchetei.
Imediat ce le rezolva problemele, ele \ncetau s`-l mai intereseze.
Dar Willow, cu p`rul ei ro[cat rev`rsat \n valuri pe umeri,
nu se putea compara cu nici una! Cum de g`sise curajul \n
ajun ca s` se sustrag` tenta]iei? Nici acum nu [tia.
O singur` consolare avea: [i ea era la fel de frustrat` ca [i
el! Oh! Putea ea mult [i bine s` se joace de-a femeia fatal`, pe
el nu-l p`c`lea. Asear`, \nainte s`-i trânteasc` u[a \n nas, nu
v`zuse el str`lucind dorin]a \n frumo[ii ei ochi? Nu-i auzise
suspinele \n`bu[ite? {i nu-i ghicise frustrarea ascuns` sub
pref`cuta ei indiferen]`?
Faptul acesta \i d`duse puterea s` se \ndep`rteze de u[`,
f`r` s` se \ntoarc` s` bat` \n ea cu pumnii c` un nebun, de[i
ar fi fost nespus de tentat.
Certitudinea c` ea nutrea pentru el acelea[i sentimente
devastatoare \i d`dea for]a s` reziste pân` la sfâr[itul
anchetei... {i atunci o s` vad` ea! Iar el, Steve, nu va fi \ncer-
cat nici m`car de umbra unei remu[c`ri...
Dar nu \nainte!
„Ar fi de milioane dac` s-ar adeveri c` Ethan Roberts e tat`l
ei, morm`i el. Numai a[a o s` pot sfâr[i chiar acum, diminea]a,
cu blestemata asta de anchet`!”
78 LACEY DANCER

|n momentul când ea va \nceta s`-i mai fie client`, o s` fac`


dragoste cu ea pân` la epuizare. |[i jura asta...

***

|ntr-o grab` nebun`, Willow f`cu un du[ [i se \mbr`c`,


acordându-[i totu[i câteva minute \nainte, ca s` se gândeasc`
ce toalet` s`-[i aleag`. Renun]ând la aspectul de femeie fatal`,
prefer` s` joace cartea seduc]iei discrete [i se opri la o rochie
de prim`var` dintr-o m`tase imprimat`, al c`rei decolteu
cuminte nu risca s` provoace ocheade \ndr`zne]e pe drum.
|nc`l]` aceia[i balerini din ajun. O umbr` de fard [i pu]in ruj
pe buze f`cur` s` se \nvioreze tenul palid [i ochii pu]in
\ncerc`na]i de o noapte prea scurt` de somn. Lu` o jachet`
alb` pe bra] [i... era gata!
Nu-i trebuise mai mult de o jum`tate de or` pentru asta [i
se \ntreba acum dac` va avea curajul s` \ntâlneasc` privirea lui
Steve, dup` tot ce se petrecuse \n ajun.
Dac` ar fi putut s`-i [tearg` din memorie acel episod, acum
atât de jenant! Ce idee diabolic` \i trecuse prin minte? Era
pentru prima oar` din via]a ei când o l`sase s` ias` la suprafa]`
pe seduc`toarea care z`cea \n ea... {i ce era mai \ngrijor`tor,
era c`-i pl`cuse la nebunie asta!
Se \nro[i ca focul la fa]` când \[i aminti de ultimile ei
cuvinte:
„N-o s` m` ai niciodat`...”
|nebunise oare? Când se gândea c` fusese la doi pa[i, la
propriu [i la figurat de a-l ademeni \n patul ei pe masculul `sta
arogant, [i c`, dup` ce \l provocase [i \l sfidase, prin cuvinte
imprudente, \[i dezv`luise bateriile. |n mod sigur c` acum el
o lua drept o femeiu[c` vulgar`!
PASIUNE {I SCANDAL 79

Când ea se sim]ea nebune[te atras` de el! |[i amintea cu


emo]ie mâinile lui mari [i mângâietoare, pieptul puternic,
bra]ele musculoase...
Oh! Ce bine se sim]ise, cât de feminin` se sim]ise \n bra]ele
lui...
Furioas` pe sine, \[i interzise imediat s` viseze \n toiul zilei
[i ie[i din camer`.
De acum \nainte rela]iile lor vor r`mâne strict profesionale,
\[i promise ea luând ascensorul. Steve Hart avea o misiune
precis`: s`-i reg`seasc` tat`l. {i nici nu se gândea s`-i permit`
s`-[i dep`[easc` rolul!
Cu atât mai r`u pentru ea, dac` o singur` privire din partea
lui era de ajuns ca s-o fac` s` se \nfioare din cap pân`-n
picioare!

***

Steve pândea cu febrilitate u[ile celor patru ascensoare


care l`sau s` se reverse \n hol un val de clien]i ai hotelului.
Când Willow \[i f`cu apari]ia dintr-unul din ele, la treizeci
de minute exact dup` ce \i trântise telefonul \n nas, sim]i c`
mânia lui se tope[te ca z`pada la soare.
Vampa ispititoare din ajuns se volatilizase, fiind \nlocuit`
de o \ncânt`toare tân`r` \mbr`cat` \ntr-o rochie \nflorat`.
P`rea atât de proasp`t` [i odihnit`, ca [i cum evenimenele
din ajun trecuser` pe lâng` ea f`r` s-o afecteze câtu[i de
pu]in.
Mai era oare furioas` pe el? Oricum nu p`rea... O privi cu
aten]ie. Ea \l c`uta din priviri [i i se p`ru c` descoper` \n ges-
turile ei o imperceptibil` nervozitate.
Dar poate c` era numai tulburat` de perspectiva de a-[i
reg`si \n curând tat`l... chiar dac` prefera s` cread` c` el era
cauza principal` a emo]iilor ei.
80 LACEY DANCER

Se \ndrept` spre ea [i primi o lovitur` drept \n inim`


v`zând cum chipul lui Willow se lumineaz`, la fel ca al unui
copil care descoper` cadourile aranjate sub ramurile bradului
de Cr`ciun.
Deci el era motivul acestei bru[te schimb`ri? Niciodat` nu
se sim]ise atât de fericit...
Acum Willow se \nro[ise. {i \[i plecase privirea... Off! |i tre-
buir` dou` sau trei secunde s`-[i revin` \n fire.
Fa]` \n fa]` se privir` cu timiditate, ca doi adolescen]i la
prima lor \ntâlnire.
– Apropo de asear`... rostir` amândoi deodat`.
Dou` zâmbete stânjenite ap`rur` \n acela[i timp pe fe]ele
lor.
– Te ascult, [opti Steve privind-o drept \n ochi.
Dar ea \[i plec` din nou capul [i, fixându-[i vârfurile
balerinilor, \ng`im`:
– Ei bine... eu... eu voiam s`-mi cer scuze pentru asear`.
Purtarea mea a fost incalificabil`. |mi... pare cu adev`rat r`u.
Steve surâse \n col]ul gurii, \ncercând s`-[i st`pâneasc`
ritmul infernal al b`t`ilor inimii.
– Mie nu, Willow.
Ea \l privi uluit`.
– Poftim?
– Eu nu regret. Ador s` mi se \ntâmple a[a ceva...
Abia se ab]inu s` nu strige \n gura mare:
– ... [i sper c` o s` re\ncepi acest joc cât mai curând posi-
bil, \ncheie el cu o voce tremurând de emo]ie.
Willow r`mase cu gura c`scat`, ne[tiind ce s`-i r`spund`.
– Hai, vino, ad`ug` el luând-o de mân`. Ethan Roberts ne
a[teapt` la micul dejun [i suntem deja \n \ntârziere!
Capitolul 7

Willow nu se sim]i deloc surprins` când afl` c` Ethan


Roberts locuie[te \n Pacific Palisades, unul dintre cartierele
cele mai luxoase din Los Angeles. Acolo, ferite de privirile
vulgului, locuin]ele somptuoase erau ascunse de gardurile vii,
\nalte [i dese, sau de zidurile gen „Evul Mediu“, spre deose-
bire de vilele din Beverly Hills, unde noii \mbog`]i]i [i vede-
tele de cinema \[i etalau cu mândrie gr`dinile [i piscinele de
forme insolite.
Casa lui Ethan Roberts nu f`cea excep]ie de la regul`.
Trebuir` s` a[tepte la o poart` supravegheat` de o camer`
electronic` s` culiseze \n fa]a lor pentru a putea \n sfâr[it s`
p`trund` \ntr-o gr`din` splendid`, ale c`rei straturi de flori
\ngrijite dovedeau c` e vorba de mâna unui gr`dinar de
meserie. Vegeta]ia bogat` ferea casa de privirile indiscrete.
Cu pere]ii ei de c`r`mid` [i structura din lemn, vila, vast`
[i luxoas`, se deosebea net de construc]iile moderne din sticl`
[i o]el care f`ceau furori \n cartierele vecine. |n partea dreapt`
era flancat` de un mic patio, unde fusese amenajat un solar \n
aer liber, \mpodobit cu tufe de geranium de un ro[u-aprins.
82 LACEY DANCER

Exact \n fa]a intr`rii, era fixat un suport \n care steagul


american flutura cu mândrie \n briza u[oar` ce sufla din
direc]ia oceanului. O biciclet` de copil, p`r`sit` pu]in mai
\ncolo, forma o pat` de culoare albastr` pe gazonul verde.
Un garaj, ale c`rui por]i erau larg deschise, ad`postea un
Lincoln Continental, gri-metalizat, [i un Land Rover. Steve
parc` Mustang-ul ceva mai \ncolo.
Când se opri motorul, nu se mai auzi decât fâlfâitul
drapelului \n b`taia vântului [i zgomotul metalic al suportu-
lui.
– „ Dumnezeu s` binecuvânteze America“, spuse el ironic
aruncându-i o privire complice a lui Willow.
Un surâs fugar ap`ru pe buzele tinerei femei.
– S` \n]eleg c` e[ti patriot, Steve?
– Nu, nu-i vorba de asta, dar nu g`se[ti c` familia Roberts
face cam mult caz, cu drapelul lor [i cu casa \n stilul american
al secolului XIX?
Plimbându-[i privirea de jur-\mprejur, Willow fu nevoit` s`
admit` c` tovar`[ul ei nu se \n[ela. „ Noi suntem o familie de
americani obi[nui]i“ p`rea s` strige sus [i tare fiecare detaliu
al acestui decor gândit cu minu]iozitate. Te-ai fi putut crede \n
mijlocul unui spot publicitar pentru campania electoral` al
candidatului Roberts.
Poate „ punerea \n scen`“ ar fi fost mai conving`toare dac`
ni[te fiin]e umane ar fi fost prezente pentru o a anima? O feti]`
pedalând pe biciclet`, de exemplu. Sau o femeie citind o carte
\n patio.
– Doamna [i copiii sunt poate \n ora[ la cump`r`turi,
suger` ea, urcând al`turi de Steve aleea pavat` care ducea spre
intrare.
– Nu, fiindc` \n cazul acesta ar fi luat Land Rover-ul. Este
tipul de ma[in` pe care-l folosesc snobii cartierului când \[i fac
cump`r`turile sâmb`t` diminea]a!
PASIUNE {I SCANDAL 83

Abia pronun]ase aceste cuvinte c` u[a se deschise pentru a


l`sa s` ias` o feti]` \mbr`cat` \ntr-o salopet` galben` de bum-
bac, un tricou alb [i \nc`l]at` \n sandale. S`ri treptele din dou`
\n dou` \n urm`rirea unui c`]elu[ care se zbenguia l`trând
vesel.
– Ierta]i-m`... \ng`im` ea trecând prin fa]a lor ca o s`geat`.
|n acea clip`, Willow z`ri o privire tigrat` care mo]`ia pe
una din trepte. C`]elu[ul se ducea drept spre ea, f`r` a-[i da
seama de pericol. Feti]a vru s`-l prind` dar... prea târziu! Se
auzi un mieunat indignat, urmat de un schel`l`it. Trezit` din
siest`, pisic` zgâriase furioas` botul c`]elu[ului.
Cu un aer vinovat acesta din urm` se refugie \n bra]ele
tinerei lui st`pâne.
– Mary-Catherine, las` câinele c` o s` te murd`re[ti! se auzi
din interiorul casei o voce de femeie. Alma o s` fie din nou
obligat` s` te schimbe.
O femeie tân`r` [i frumoas`, \n ]inut` de tenis, \[i f`cu
apari]ia pe verand`. |nalt` [i sub]ire, blond` [i cu tenul bron-
zat, ea avea aruncat pe um`rul drept un sac de sport [i
\nvârtea pe deget o leg`tur` de chei.
Copilul \ndrept` spre ea o privire vrednic` de mil`. Labele
c`]elu[ului l`saser` dou` pete de culoare \nchis` pe tricoul
alb.
– Dar, m`mico, Butterscotsch are nevoie...
– Butterscotsch trebuie s` \nve]e s` se apere singur, asta-i
tot! o \ntrerupsese o voce, de data asta b`rb`teasc`.
Un b`rbat \nalt [i bine f`cut, cu un chip pl`cut, \mbr`cat
\ntr-un tricou ro[u [i ni[te bermude din pânz` de culoare bej,
ap`ru la rândul lui pe verand` [i \nconjur` cu bra]ul umerii
tinerei femei.
Willow sim]i c` \ncepe s`-i bat` mai repede inima când \l
recunoscu \n persoan` b`rbatul pe Ethan Roberts. Musta]a [i
favori]ii disp`ruser`, bine\n]eles. P`rul [aten, pu]in grizonant
84 LACEY DANCER

pe la tâmple, era tuns mult mai scurt ca \n tinere]e.


Câteva riduri \[i f`cuser` [i ele apari]ia, f`r` a strica \ns`
linia tr`s`turilor b`rb`te[ti. |n ciuda acestor schimb`ri
minore, Ethan Roberts sem`na frapant cu tân`rul din
fotografii...
– Pune jos câinele! \i porunci el cu severitate feti]ei. {i vino
s`-]i ceri iertare invita]ilor no[tri... Nici m`car nu i-ai salutat!
– Bine, t`ticule.
Mary-Catherine \i d`du imediat ascultare. Cu privirea plin`
de c`in]`, feti]a se \ndrept` spre ei, ]inându-[i mâinile ascunse
la spate.
– Ierta]i-m` c` v-am \mbrâncit. Dar Butterscotsch nu are
voie s` mearg` pe peluz` fiindc` stric` florile.
Dup` ce termin` de vorbit, ridic` o mutri[oar` plin` de
team` spre tat`l ei. El \i f`cu un semn imperceptibil din cap [i
feti]a fugi spre Land Rover, vizibil u[urat` c` a sc`pat atât de
u[or.
– {i nu mai alerga atât de repede! o cert` el, \nainte de a
continua enervat: Ah, copiii `[tia! Mereu fac prostii! Era fiica
mea, Mary-Catherine... {i so]ia mea, Joanna.
– |ncântat` s` v` cunosc, spuse Joanna pe un ton politicos,
f`r` s` le strâng` totu[i mâinile. Sper c` n-o s` v` sup`ra]i c`
sunt nevoit` s` v` p`r`sesc atât de repede, dar sunt deja \n
\ntârziere... Trebuie s-o duc pe Mary-Catherine la cursul de
dans, \nainte s` ajung la clubul meu de tenis.
Se \ntoarse spre so]ul ei.
– Ne \ntoarcem la prânz, scumpul meu. Spune-i tu, te rog,
Almei s` lege câinele, de acord?
Privind-o cum coboar` pe aleea ce ducea spre garaj, Steve
se \ntreb` brusc de ce Ethan Roberts neglijase s`-[i prezinte
musafirii so]iei lui. O misiune deliberat`? Sau pur [i simplu
uitase? {i de ce aceast` plecare precipitat`, exact \n momentul
sosirii lor? Sau era vorba de o simpl` coinciden]`?
PASIUNE {I SCANDAL 85

Un b`rbat cu cuno[tiin]a \mp`cat` n-ar avea nimic de


ascuns familiei lui, gândi el, mirosind ceva \n neregul`. |n
schimb, un b`rbat care vedea ap`rând pe nea[teptate din tre-
cutul lui o fiic` nelegitim`...
Cu surâsul pe buze, Ethan Roberts se adres` tinerei femei:
– Presupun c` sunte]i domni[oara Ryan?
Steve remar` faptul c` st`pânul casei arunc` priviri pe furi[
spre Land Rover-ul care cobora pe alee, ca [i când se gr`bea
s`-l vad` disp`rând.
– Da, eu sunt Willow Ryan. {i domnul este... asociatul
meu, Steve Hart.
Cei doi b`rba]i \[i str`punser` mâinile cu un aer b`nuitor.
– V` rog s` intra]i, ad`ug` Roberts dându-se la o parte ca
s`-i lase s` intre.
Interiorul casei era \ns`[i imaginea fa]adei: aranjat ca un
decor de film. Se p`rea c` decoratorul c`utase s` creeze cu
exactitate chintesen]a unui interior tipic american. Albul [i
albastrul domneau, cu o tent` de ro[u ici [i colo. Cu excep]ia
câtorva frumoase mobile moderne, ansamblul apar]inea
epocii coloniale. Rama unei oglinzi mari plasate deasupra
[emineului era dominat` de vulturul sculptat, emblema
Statelor Unite. Un tablou \mpodobea unul din pere]ii salonu-
lui. |ntr-o factur` clasic`, el o reprezenta pe Joanna Roberts,
a[ezat` pe un fotoliu tapi]at cu brocart, ]inând-o pe Mary-
Catherine pe genunchi. Un b`ie]el de vreo doisprezece ani
st`tea coco]at pe unul din bra]ele fotoliului, al`turi de el un
adolescent \n picioare. |n spatele lor, Ethan Roberts domina
mica sa familie cu un aer mândru de patriarh.
– Am comandat acest portret acest portret acum cinci ani,
le explic` el dup` ce surprinse privirea lui Willow \ndreptat`
spre el. Am profitat de prezen]a b`ie]ilor aici, \n timpul
vacan]ei de cr`ciun.
|l ar`t` pe cel mai mic.
giannijollys
86 LACEY DANCER

– El este Edward... Lâng` el e Peter, b`iatul cel mare. {i


probabil c` a-]i recunoscut-o pe feti]`. Avea pe atunci trei
ani...
– Ce familie \ncânt`toare! remarc` politicoas` Willow.
O familie... care era poate [i a ei, gândi ea brusc cu pu]in`
team`. |i surâdea oare aceast` idee? |n fond, de ce nu i-ar fi
pl`cut s` aib` o surioar` adorabil` [i doi fra]i...
O strângere u[oar` de mân`... [i Steve o reduse cu
picioarele pe p`mânt. Nu avea dreptul s`-[i lase imagina]ia
s-o ia razna. Nu \nc`...
– Probabil c` sunte]i foarte mândru de ea, ad`ug` Willow,
hot`rât` s`-i fac` pe plac st`pânului casei.
Acesta din urm` surâse.
– Foarte! Familia mea e tot ce am mai pre]ios pe lume!
Schimbând brusc tonul, strig` pe un ton autoritar:
– Alma!
O servitoare de origine spaniol`, \mbr`cat` \ntr-o rochie
neagr` [i [or] alb, se prezent` \n pragul u[ii.
– Da, domnule Roberts?
– Câinele lui Mary-Catherine a sc`pat din nou, spuse el pe
un ton t`ios, p`rând s` insinueze c` servitoarea era vinovat`
de incident. Pune-i lesa. {i du bicicleta \n garaj la locul ei.
Femeia d`du din cap docil`.
– Bine, domnule Roberts.
– Serve[te-ne afar` micul dejun, ca de obicei.
Abia disp`ruse servitoarea, c` Roberts redeveni numai
zah`r [i miere.
– Pe aici, v` rog...
|i conduse spre o tereas` superb` care oferea o vedere
spectaculoas` spre Pacific.

***
PASIUNE {I SCANDAL 87

Ca printr-un acord tacit, atâta timp cât dur` micul dejun, se


ab]inur` s` abordeze subiectul principal al \ntâlnirii lor. Alma
le servi un delicios fel mexican, compus din fructe exotice [i
cereale.
– Po]i l`sa cafetiera pe mas`, \i spuse Ethan când terminar`
de mâncat. Te chem dac` mai ai nevoie de ceva.
Servitoarea le \ntoarse spatele, gr`bindu-se s` se
retrag`.
– Muchas gracias, senora, \i mul]umi Steve.
Alma tres`ri, vizibil uimit` c` cineva i se adreseaz` \n limba
ei matern` [i mai ales cu atâta polite]e. Apoi surâse cu timidi-
tate, \nainte de a [opti cu o voce blând`:
– Gracias, senor.
Dup` ce femeia p`r`si terasa, Willow \i arunc` tovar`[ului
ei o privire admirativ`.
– Steve? |nc` un talent ascuns? Nu mi-ai spus c` vorbe[ti
spaniola!
El ridic` din umeri cu modestie.
– Hmm! A devenit indispensabil \n California, nu? Mai ales
\n meseria mea.
– {i despre ce meserie e vorba, mai exact? se inform` Ethan
Roberts cu o imperceptibil` mi[care de ner`bdare. Ar fi timpul
s` abord`m problema care v-a adus aici.
– Sunt detectiv particular, \l anun]` Steve cu senin`tate,
pândind reac]ia interlocutorului s`u.
Dar acesta p`rea interesat doar de cea[ca lui de cafea.
– |n]eleg, spuse el cu o voce lipsit` de intona]ie, ca [i cum
nimic nu i se p`rea mai normal.
Ad`ug`, adresându-i-se lui Willow:
– Directorul meu de companie mi-a spus c` vre]i
s`-mi pune]i dou` sau trei \ntreb`ri \n privin]a unei
vechi prietene. Mama dumneavoastr`, dac` am \n]eles
bine, nu-i a[a?
88 LACEY DANCER

– Da, eu...
Ezit`, ne[tiind prea bine cum s`-[i formuleze mai bine
\ntrebarea.
– Trebuie mai \ntâi s` v` informez c` a murit imediat dup`
na[terea mea...
– Doamne, nu [tiam! exclam` Ethan cu o voce tulburat`,
plin` de simpatie. Ce veste trist`! Trebuie s` v` m`rturisesec
c` m-am \ntrebat adesea ce a devenit curajoasa noastr`
Donna... Când a disp`rut pe nea[teptate, m-am pierdut \n tot
felul de presupuneri... {i \n cele din urm` m-am gândit c` s-a
s`turat de meseria de actri]` [i de intrigile de la Hollyood. Am
ghicit exact?
– Hmm... de fapt, nu [tiu aproape nimic despre ea. {i nu
[tiu nimic nici despre b`rbatul care... care a fost tat`l meu. Iat`
de ce \ncerc s` strâng ni[te informa]ii asupra vie]ii pe care a
dus-o mama mea la Los Angeles, \nainte de na[terea mea. {tiu
deja c` a]i jucat \mpreun` \ntr-un serial de televiziune [i a]i
locuit amândoi la Bachelor Arms.
– {i a]i dori s` v` vorbesc despre ea?
– Da. V-o aminti]i pe mama?
– Glumi]i? Cum a[ fi putut uita chipul Donnei Ryan? Era o
tân`r` \ncânt`toare...
Ad`ug` cu un aer amabil:
– ... [i \i sem`na]i mult!
Un zâmbet nesigur pluti pe buzele tinerei femei. Avea
ochii mamei sale, era adev`rat, la fel [i culoarea p`rului,
dar asem`narea se oprea aici. Complimentul lui Ethan
Roberts o f`cea s` nu se simt` \n largul ei. Avea
nepl`cuta impresie c` \ncerca s-o flateze, cu un scop
precis.
– Pân` unde a mers intimitatea dumneavoastr` cu
Donna Ryan? \l \ntreb` pe nea[teptate Steve, enervat de
preambulul lung.
PASIUNE {I SCANDAL 89

{tia c` Willow se ar`t` diplomat` pentru a-l duce pe


nesim]ite pe Roberts spre \ntrebarea care o preocupa. Dar
detectivul ghicea c` aceste precau]ii nu-i vor servi la nimic.
Ca un bun politician ce era, tipul [tia s-o manevreze cu
abilitate pentru a evita un subiect nepl`cut, chiar pericu-
los.
– A]i ie[it \mpreun` cu Donna Ryan? relu` Steve f`r` a-[i
ascunde ner`bdarea.
– „ Ie[it“? repet` Ethan ca [i cum avea \ndoieli asupra sen-
sului acestui cuvânt. Dac` vre]i...
– Cum a[a? Nu vre]i s` fi]i mai precis?
– Ei bine... de dou` sau trei ori studiourile pentru care
lucram ne-au obligat s` ne afi[`m \mpreun`. Da, acest gen de
publicitate se practica mult \n acea epoc`. Mai ales pentru
lansarea tinerilor actori. {i dup` cum v` spuneam adineaori...
|i f`cu lui Willow cu ochiul.
– ... mama dumneavoastr` era foarte frumoas`. S-au gândit
c` o poveste de dragoste inventat` \ntre cei doi protagoni[ti ar
fi o bun` publicitate pentru serial [i ne-ar ajuta s` ne lans`m
\n carier`.
Privirea lui Steve c`p`t` o sclipire de o]el.
– Paznicul de la Bachelor Arms pretinde c` a]i insistat ca
Donna s` se instaleze acolo. {i acest lucru va fost impus de
studiourile respective?
– Donna c`uta un apartament. {i era unul care urma s` se
elibereze la etajul al treilea al imobilului meu. Foarte simplu,
deci!
– Foarte ciudat. Versiunea lui Jack Shannon difer` sensibil
de a dumneavoastr`...
– Jack Shannon? [opti Ethan Roberts p`lind u[or.
Dar \[i reveni imediat.
– Ia te uit`! Au trecut secole de când n-am mai auzit
vorbindu-se despre el! Cum \i mai merge b`trânului Jack?
90 LACEY DANCER

– B`trânul Jack, dup` cum \i spune]i, pretinde c` v-a]i dat


toat` osteneala s` o seduce]i pe Donna Ryan... f`r` succes
\ns`!
Surâsul lui Ethan disp`ru imediat.
– Eram tân`r [i liber. Donna era foarte frumoas`. E foarte
posibil s` fi \ncercat s` m` distrez cu ea. Dar persoana mea n-a
interesat-o din p`cate, dac` asta vre]i s` afla]i...
– Deci, nu v-a]i culcat niciodat` cu ea?
– Poftim?! se revolt` Roberts, vizibil [ocat. Bine\n]eles c`
nu am fost niciodat` amantul Donnei! Cum \ndr`zni]i s` insi-
nua]i un asemenea lucru? Mai ales \n fa]a fiicei sale!
– Pentru c`... m` \ntrebam dac` nu sunte]i cumva tat`l
meu, rosti Willow dintr-o suflare.
Ethan o privi de parc` \[i pierduse min]ile
– Eu... tat`l dumneavoastr`?
– Ei bine, da, eu...
Cu privirea scânteind de furie, st`pânul casei se ridic` \n
picioare.
– Dac` \ncerca]i s` m` [antaja]i, v` previn de pe acum c` v`
pierde]i timpul. Ie[i]i din casa mea \nainte s` chem poli]ia. {i
gr`bi]i-v`!
Punându-i o mân` pe bra], Steve o opri pe Willow care
p`rea gata s`-i de-a ascultare. Apoi, sigur c` gazda lor \ncerca
s`-i intimideze, \l privi calm.
– Lini[ti]i-v`, domnule Roberts. Nu este vorba de o curs`.
Clienta mea nu râvne[te nici la banii dumneavoastr`, nici nu
vrea s` v` distrug` reputa]ia. Tot ceea ce dore[te este s` afle
dac` exist` cea mai minc` [ans` ca dumneavoastr` s` fi]i tat`l ei.
– Nu! Tocmai v-am spus asta.
– Foarte bine, foarte bine. V` cred.
Cu un surâs pe buze, Steve continu` cu non[alan]`:
– {i ave]i vreo idee care dintre prietenii Donnei ar fi putut
fi tat`l copilului ei?
PASIUNE {I SCANDAL 91

– Categoric nu! {i din ce motiv, m` rog, ar fi trebuit s` fiu


eu mai „ luminat“ \n aceast` problem`?
– Fiindc` Donna [i dumneavoastr` juca]i \n acela[i serial
de televiziune. Locuia]i \n aceea[i cas` [i ave]i ni[te cuno[tin]e
comune. Ni[te motive destul de valabile pentru a-i cunoa[te
iubitul, nu-i a[a?
Se \ntoarse spre Willow.
– Arat`-i fotografiile, Willow.
Ea \[i deschise po[eta.
– ... [i ilustrata.
|l studie cu aten]ie pe Roberts, \n timp ce acesta se uita \n
fotolii.
– Datorit` acestor fotografii am reu[it s` v` d`m de urm`,
\i explic` detectivul. |n ciuda timpului scurs, nu mi-a venit
deloc greu s` v` recunosc. La fel ca [i pe Zake Blackstone. {i
Bachelor Arms, ca fundal al fotografiilor. Trec des prin fa]a
imobilului, care se afl` la doi pa[i de biroul meu. Paznicul
ne-a asigurat c` dumneavoastr` [i Eric Shannon a]i ie[it dese-
ori cu Donna. Dar, \n ambele cazuri, nu [tia cât de serioas` a
fost aceast` leg`tur`.
Se \ntrerupse când \l v`zu pe Ethan citind ilustrata.
– Dumneavoastr` a]i scris-o? \l \ntreb` Willow.
– Nu. Poate Eric?
Steve l`s` s`-i scape un oftat.
– Poate... Pic` destul de r`u, fiindc` e mort, spuse el ener-
vat:
surprins` de asprimea tonului lui, Willow \l privi cu uimire,
dar Steve \i impuse t`cerea, f`cându-i discret cu ochiul.
Intimidarea lui Roberts f`cea parte din strategia lui.
– Paznicul ne-a vorbit despre sinucidere. A men]ionat ceva
[i despre o... oglind`.
– Ah, da, oglinda... [opti Ethan, cu privirea \ndreptat` spre
fotografii. Uitasem complet de legenda aia idioat`.
92 LACEY DANCER

– Idioat`? Amberson pretinde c` a]i v`zut personal apari]ia.


O sclipire mânioas` \i aprinse privirea.
– N-are importan]`! Omul `la e nebun de legat, ripost`
Roberts pe un ton acru.
– Nu eu am spus-o, d`du Steve din cap, intrigat de vehe-
men]a lui. Dar asta este [i p`rerea lui Jack Shannon. Totu[i
Jack a v`zut femeia din oglind`.
– Faith Shannon, so]ia lui Jack, pretinde chiar c` acest
eveniment le-a schimbat via]a, interveni Willow.
–|ntotdeauna m-am gândit c` Jack n-a mai r`mas \n toate
min]ile dup` moartea fratelui lui, se mul]umi s` bomb`ne Roberts.
Apoi, adunând fotografiile cu un gest hot`rât, i le \napoie
lui Willow, ad`ugând:
– |mi pare r`u, dar nu v` pot fi de nici un fel de folos,
domni[oara Ryan. Crede]i-m` c` a[ fi dorit s` v` pot ajuta...
Steve se ridic` f`r` s` mai insiste.
– La drept vorbind, când veneam \ncoace, [tiam c` [ansele
noastre erau destul de slabe, remarc` el pe un ton mai vesel.
|n]elesese c` n-o s` mai scoat` nimic de la Roberts.
Continu`:
– Câteva fotografii [i o ilustrat`... cam pu]ine indicii! Mai
ales c` s-au scurs dou`zeci [i cinci de ani de la respectivele
fapte. Nu i-am ascuns domni[oarei Ryan c` va fi destul de difi-
cil s`-i reg`sesc tat`l.
– Eu nu-mi pierd totu[i speran]a, remarc` Willow ridicân-
du-se la rândul ei. Mai r`mâne cuf`rul care con]ine lucrurile
r`mase de la Eric. Cine [tie? Poate c` vom da acolo peste vreo
scrisoare sau vreo fotografie, care ne vor oferi cheia misteru-
lui? {i \nc` n-am vorbit cu Zeke Blackstone... Poate \[i va
reaminti el ceva?
Willow \i \ntinse mâna gazdei lor.
– |nc` o dat` v` mul]umesc, domnule Roberts. Sper c` nu
v-am deranjat.
PASIUNE {I SCANDAL 93

– Absolut deloc! Dac` a]i [ti cât` pl`cere mi-a f`cut s` vor-
bim despre acele timpuri...
|i \nso]i pân` \n salon unde \i a[tepta servitoarea.
– Alma o s` v` conduc`. V` rog s` m` scuza]i c` n-o fac per-
sonal, dar am de dat câteva telefoane.... La revedere!
O dat` ajun[i \n hol, Steve se asigur` cu discre]ie c`
st`pânul casei disp`ruse. Apoi \i adres` repede servitoarei
câteva cuvinte \n limba spaniol`. Alma arunc` o privire
speriat` \n jurul ei, apoi \i r`spunse printr-un torent de expli-
ca]ii pe care Willow nu le \n]elese.
– Gracias, senora, \i mul]umi Steve \ntinzându-i o carte de vizit`.
Dup` o imperceptibil` ezitare, servitoarea o b`g` gr`bit` \n
buzunarul rochiei.
– Ce ai \ntrebat? se interes` Willow imediat ce fur` instala]i
\n ma[in`. {i ea ce ]i-a povestit?
– Voiam s` [tiu de cât timp lucreaz` la familia Roberts.
– {i?
– De aproape opt ani.
– {i...?
– E[ti sigur` c` vrei s` [tii? Ceea ce am aflat nu arunc` o
lumin` prea favorabil` asupra unui b`rbat care, \]i reamintesc,
ar putea fi tat`l t`u.
Un surâs fugar ap`ru pe chipul tinerei femei.
– Dac` te-am angajat, Steve, n-am f`cut-o cu inten]ia de a
te l`sa s`-mi arunci praf \n ochi.
– Bun... Se pare c` via]a de familie a domnului Roberts nu
e chiar atât de idilic` pe cât pare...
Willow \[i ridic` privirea pe cer.
– Mul]umesc, dar pricepusem asta!
Steve surâse.
– Daaa?!
– Evident! Nu m` lua drept tâmpit`. Roberts e un tiran. Se
vede de la o po[t`!
94 LACEY DANCER

De data asta Steve \i zâmbi cu gura pân` la urechi. Apoi


relu` pe un ton [mecheresc:
– Ia te uit` ce perspicace e micu]a doamn`! Dac` ]i-ai l`sa
afacerea [i te-ai asocia cu mine? Am forma o echip` grozav`
amândoi!
Willow râse, sim]indu-se flatat` f`r` voia ei.
– |]i mul]umesc, dar \mi ador munca. {i tot nu mi-ai
r`spuns la \ntrebare. Ce ]i-a spus Alma?
– Ei bine... a intrat \n serviciul lor \n momentul \n care
Roberts [i noua lui so]ie ob]inuser` de la judec`tor s` li se
\ncredin]eze spre cre[tere [i educare amândoi b`ie]ii. Joanna
era \ns`rcinat` cu Mery-C atherine [i avea nevoie de o servi-
toare s-o ajute, mai ales c` so]ul ei se afla \n plin` campanie
electoral`... Da, s-a prezentat [i la alegerile legislative din
1998. Dup` p`rerea Almei, tat`l [i fiii \ntre]ineau ni[te rela]ii
destul de \ncordate. O dat` alegerile terminate, n-a mai avut
nevoie de b`ie]i pentru a juca rolul familiei americane ideale.
A[a c` i-a expediat la un internat de pe Coasta de Est, de unde
\i scoate din când \n când pentru a juca aceea[i fars`...
– Dac` \n]eleg bine, totul sun` fals \n via]a lui Ethan
Roberts: Casa, familia...
Medita câteva clipe \nainte de a continua:
– Deci a putut s` mint` [i \n privin]a mamei mele. {i a
rela]ilor dintre ei...
– Bine\n]eles. Dar cum s` afl`m, Willow? Dac` Roberts nu
vrea s` coopereze, suntem cu mâinile legate.
Tân`ra se \ncord`.
– Refuz s` stau cu mâinile \n sân, Steve. Toat` via]a mea am
vrut s` aflu secretul acesta, [i n-o s` dau tocmai acum \napoi.
Poate c` aflarea lui nu va \nsemna nimic... sau poate \mi va da
peste cap \ntrega existen]`... Dar pu]in \mi pas`! Trebuie s`
[tiu [i te rog s` continui cercet`rile.
Capitolul 8

– Deci care este urm`toarea noastr` etap`? se interes`


Willow, \n momentul când p`r`seau Pacifique Palisades pen-
tru a se angaja pe bulevardul San Vincente.
Steve \ncepu s` râd`:
– Urm`toarea noastr` etap`? Ce \n]elegi de fapt prin asta?
– Credeam c` vrei s` faci echip` cu mine...
– Hmm... glumeam!
Willow se bosumfl`.
– Cum a[a? Nu-mi place s` m` ia cineva peste picior, Steve.
{i ca s` se r`zbune, \[i ridic` rochia, [i a[a scurt`, cu câ]iva
centimetri, [i b`tu languros din gene.
– Nu \ncepe iar, Willow, [opti el mângâind din priviri coap-
sa care se ghicea prin ]es`tura sub]ire. Dac` te mai ui]i a[a la
mine, nu mai r`spund de nimic...
Willow se \nro[i, sim]indu-se pu]in vinovat`.
– Ai dreptate. Nu trebuia s` te duc \n ispit`.
Mutri[oara ei \ncruntat` \l f`cu s` surâd`.
– Nu mai e[ti furioas` pe mine?
96 LACEY DANCER

– Deloc. M` simt doar pu]in... jenat`.


– {i de ce, m` rog?
– Din cauza aluziei pe care mi-ai f`cut-o referitor la cele
\ntâmplate asear`. Numai când m` gândesc la asta, \mi vine
s`-mi iau picioarele la spinare!
Steve izbucni \n râs.
– P`cat! {i eu care speram la o nou` performan]`
disear`.
– Nu conta pe asta, Steve! Crezi c` mai vreau s` cad \n ridi-
col \nc` o dat`? Nu-]i face iluzii. N-o s` m` mai pretez la acest
gen de joc.
– E[ti a[a de sigur`, Willow?
Zâmbetul lui [iret o scoase din fire.
– Te crezi irezistibil, nu-i a[a, domnule Hart?
– Irezistibil? Nu [tiu... Dar \n orice caz tu n-o s`-mi mai
rezi[ti mult timp!
Willow fu tentat` s`-l p`lmuiasc`... \nainte de a admite \n
sinea ei c` poate Steve avea pu]in` dreptate.
El zâmbi pe furi[ v`zând-o cum strânge enervat` din
pumni.
– Dac` aceast` idee nu-]i displace, spuse el, s` [tii c` eu
n-o s` mai rezist mult timp tenta]iei. Singurul gând care m`
obsedeaz` de dou`zeci [i [ase de ore [i...
Consult` cu o privire rapid` ceasul de pe tabloul de bord.
– ... [i optsprezece minute, preciz` el, e dorin]a de a face
dragoste cu tine, Willow.
Tân`ra femeie sim]i c` se \nbujoreaz`, iar râsul senzual al
lui Steve avu asupra ei efectul unei pale puternice de vânt
\ndreptat` spre o p`dure incendiat`.
– Te [ochez? ad`ug` el, plimbând o mân` non[alant` pe
coapsa ei m`t`soas`.
PASIUNE {I SCANDAL 97

Cu un gest rapid, ea \i \mpinse bra]ul [i \ntoarse capul,


gândindu-se c` n-ar avea probabil puterea s` se opun`
dorin]ei lui, dac` ar mai \ncerca din nou s-o mângâie.
Drumul continu` \n t`cere. Fiecare dintre ei \[i sp`rgea cu
disperare capul s` g`seasc` un subiect de conversa]ie. |n
zadar. Parc` erau obseda]i de dorin]a care-i \mpingea unul
spre cel`lalt.
– Dac` ]i-a[ zice c` nu mi-a pl`cut ceea ce s-a \ntâmplat
asear`, ar \nsemna s` te mint, sfâr[i prin ai [opti Steve. {i dac`
]i-a respins avansurile, a fost numai din cauz` c` nu pot s`
suf`r s` amestec munca mea cu pl`cerile.
Ridic` u[or din umeri.
– Dar sunt b`rbat, tu e[ti femeie, [i ne sim]im atra[i cu
violen]` unul de cel`lalt. A[a c`, hai s` admitem acest lucru [i
s` nu facem o dram`... |ntre timp, avem o anchet` de terminat.
– Hmm... da, [opti Willow, tot ro[ie la fa]`.
– A fost serioas` propunerea ta de a-mi pune contabilitatea
la punct?
– Bine\n]eles!
– |n acest caz, ce-ai zice dac` te-ai [i apuca de lucru? |n tre-
cere, te pot l`sa la birou.
– {i tu ce-o s` faci \n timpul `sta?
– Verific`ri de rutin`. Am vreo dou` sau vreo trei \ntreb`ri
s`-i pun vechiului meu prieten Marty. Care \n afar` de prieten
e [i poli]ist \ntre noi fie vorba... Apoi o s` \ncerc s` contactez
unele persoane care se \nvârtesc \n cercurile politice. {i dac`
am timp, o s`-mi bag nasul [i prin arhivele ziarului Los
Angeles Times...
|n ciuda dorin]ei de a sc`pa de tenta]ie, perspectiva unei lungi
dup`-amiezi petrecute f`r` Steve o f`cu s` se simt` melancolic`.
Chiar nu se mai putea lipi de el?
98 LACEY DANCER

– Ia-m` cu tine! O s`-]i fiu de folos.


– Nu, o s` rezolv mult mai repede de unul singur...
Strâmb`tura cu care \i fu primit` aceast` remarc` \l f`cu s`
izbucneasc` \n râs.
– ... [i numai fiindc` mutri[oara ta frumoas` mi-ar distrage
aten]ia, dar mai ales fiindc` sunt obi[nuit cu dedesubturile
presei, politicii [i poli]iei. Oi fi tu un as \n domeniul t`u de
activitate, dar al meu \]i este complet necunoscut.
Willow trebui s` se resemneze.
– Dac` a[a spui... Atunci las`-m` la cabinetul t`u. O s`
\ncerc s` pun pu]in` ordine \n talme[-balme[ul `la pe care tu
ai preten]ia s`-l nume[ti contabilitate. O dup`-amiaz` de lucru
pe brânci abia dac`-mi va ajunge s` scot la lumin` câteva con-
turi.

***

P`trunzând \n biroul lui Steve, Willow descoperi cu uimire


c`, din ajun, proprietarul locului \[i d`duse osteneala s` fac`
pu]in` ordine. |i u[urase munca, punând noul calculator pe
birou, al`turi de registrele de contabilitate [i un dosar
con]inând principalele acte: facturi, chitan]e, note de cheltu-
ieli.
Dar un alt obiect \i atrase \n primul rând aten]ia. Când \[i
puse vesta pe umera[, remarc` brusc, a[ezat` pe m`su]a de
telefon, o fotografie mare \ncadrat` \ntr-o ram` de piele verde.
Intigrat` [i surescitat` de ideea c` \[i va b`ga nasul \n via]a par-
ticular` a lui Steve, o lu` \n mân` cu emo]ie.
Fotografia fusese f`cut` la mare, pe un iaht. |n fundal, linia
elegant` a velierului alb se deta[a pe albastrul oceanului. Un
b`rbat [i o femeie mai \n vârst` - p`rin]ii lui, decise Willow -
PASIUNE {I SCANDAL 99

st`teau sprijini]i de parapet. Pu]in mai \n spate, Steve \[i lipise


obrazul de cel al unei \ncânt`toare tinere de vreo dou`zeci de
ani. Sora lui, f`r` \ndoial`, judecând dup` asem`narea celor
dou` chipuri. Steve \i cuprinsese pe to]i trei \n bra]e.
Naturale]ea pozei, tandre]ea gestului, bucuria care se
putea citi pe chipurile celor patru persoane o emo]ionar`
pân` la lacrimi pe Willow. Ce bine era s` ai o familie, una
adev`rat`! gândi ea imediat, sim]indu-[i inima grea.
Dar ce ciudat`, \n fond, aceast` descoperire! Ea [i-l imagi-
nase mai degrab` pe Steve ca un lup solitar, nu \nconjurat de
o familie iubitoare... Din cauza meseriei lui, poate, sau
grosol`niei de care \i pl`cea câteodat` s` fac` parad`? |l con-
siderase cam s`lbatic, mândru de independen]a lui, de for]a [i
de \ncrederea pe care o avea \n el.
|n orice caz, se \n[elase. Trebuia s` trag` concluzia c` per-
sonalitatea lui Steve era mult mai complex` decât b`nuise
ea?
Se smulse cu regret din gândurile ei, puse fotografia la loc
[i se a[ez` \n fa]a biroului. Studie toate actele [i le clas`. Apoi
\i trebuir` dou` ore bune pentru a introduce datele \n calcu-
lator. {i registrele erau \n dezordine. Steve avusese mare
noroc c` fiscul nu venise \nc` s`-l controleze! Doamne, cum
de se putuse descurca \ntr-o asemenea harababur`!
Spre ora [aptesprezece, ca s`-[i fac` pu]in curaj, se hot`r\
s`-[i acorde o binemeritat` pauz`. Se ridic`, se \ntinse cu
voluptate [i f`cu \ncet turul biroului.
|ntr-un col] al \nc`perii trona sacul de box. Cu vârful dege-
tului atinse urmele l`sate de pumnii lui Steve. Pielea era mai
tare decât ar fi crezut [i sacul, mult mai greu decât p`rea.
Cuprinzându-l cu amândou` mâinile, abia reu[i s`-l fac` s` se
balanseze câ]iva centimetri.
100 LACEY DANCER

– Nu e de mirare c` are ni[te mu[chi de o]el! exclam` ea


plin` de admira]ie.
Apartamentul mai cuprindea, al`turi de birou, o baie [i o
buc`t`rioar` cu frigider. Din p`cate, gol-golu]! Privirea ei c`zu
pe o cutie veche de \nc`l]`minte. Interiorul ei fu o adev`rat`
revela]ie: o pung` de cafea, filtre, dou` c`ni de por]elan, lapte
praf [i pache]ele de zah`r. Bun! Deci Steve nu era atât de cer-
tat cu treburile domestice dup` cum voia s` par`. Ceea ce nu
f`cea decât s` confirme impresia lui Willow: mai avea multe de
aflat despre tipul `sta!
|n sfâr[it, dup` ce se jur` c` ea nu se va preta niciodat` la
o asemenea josnicie, nu putu rezista tenta]iei de a scotoci prin
dulapurile din birou... La urma urmei, autorizând-o s`-[i bage
nasul prin conturile lui contabile, Steve Hart nu-i d`duse [i
dreptul s` arunce o privire prin via]a lui particular`?
Curiozitatea lui fu repede dezam`git`. |n dulapul mare nu
descoperi decât articole de sport: un [or], o adev`rat` colec]ie
de tricouri, [osete albe cu benti]` elastic` tricolor` [i slipuri
care o f`cur` imediat` s` se \nro[easc`, imaginându-[i-le pe
trupul proprietarului lor.
Sertarele laterale nu d`dur` la iveal` nimic interesant. Nici
fotografii ale iubitei, nici scrisori de dragoste, nici dosare
secrete. Nu erau decât câteva furnituri de birou, aranjate cu
cea mai mare grij`.
Ceea ce sfâr[i prin a convinge c` dezordinea de nedescris
care domnea aici \n ajun nu fusese decât un accident. |n mod
evident, Steve Hart era un tip meticulos, care-[i f`cea un
punct de onoare din a nu l`sa \n urma lui nimic compro-
mi]`tor.
Era gata s`-[i abandoneze cercet`rile, când privirea \i c`zu
pe... o impresionant` colec]ie de prezervative!
PASIUNE {I SCANDAL 101

Ducându-[i mâna la gur`, ea \[i \n`bu[i un strig`t u[or. Ce


concluzie trebuia s` trag`? C` Steve Hart era un afemeiat inco-
rigibil? Un amant focos? Sau amândou` la un loc?
F`r` s` vrea, imagina]ia ei o lu` razna [i ni[te imagini ero-
tice [i fierbin]i \ncepur` s`-i danseze prin fa]a ochilor. Le
alung` [i \nchise sertarul cu un gest brusc, dup` care \[i
ascunse fa]a \n mâini. Un adev`rat incendiu mocnea \n ea,
amenin]ând s-o cuprind` din cap pân`-n picioare.
Nu, nu voia s` se mai gândeasc` la a[a ceva.
Dar tenta]ia era mult prea puternic`.
Nemai]inând cont de nimic, se decise s` ri[te [i s` mai
arunce o privire \n`untrul sertarului compromi]`tor. Num`r`
trei cutii de câte treizeci [i [ase de prezervative, de m`rci [i
culori diferite. Una dintre cutii era pe jum`tate goal`.
Cu o mân` tremur`toare, lu` micul p`trat de plastic [i \l
privi gânditoare. Nu mai \nc`pea nici o \ndoial`, Steve Hart
avea o via]` sexual` care putea fi considerat`... cel pu]in
activ`. Acest` descoperire schimba ceva din sentimentele ei
pentru el? Bine\n]eles, dar nu avea nici un chef s` fie o
cucerire printre multe altele. Dar experien]a avea [i avantaje,
nu-i a[a? Dac` Steve Hart era la fel de bun \n pat ca [i \n
meserie...
Fu cuprins` de o panic` subit`. {i dac` \n bra]ele acestui
Casanova nu va fi la \n`l]ime? Sigur c` avusese [i ea aman]i...
Doi mai exact. Dar pl`cerea fad` pe care i-o d`ruiser` ei se
putea compara cu furtuna de emo]ii pe care o dezl`n]uia \n ea
doar o singur` privire a lui Steve? Numai când se gândea la el,
sim]ea c` o trec transpira]iile.
Inima \ncepu s`-i bat` nebune[te când se gândi c`, \n
curând, vor face dragoste. Era o certitudine. O convingere
intim`. {i gândindu-se la asta \i venea s` cânte \n gura mare.
102 LACEY DANCER

Iar \n privin]a a ceea ce-i rezerva viitorul, asta era cu totul


alt` poveste. |n clipa de fa]`, Willow considera c` era un lucru
lipsit de importan]`. Conta doar intensitatea [i... urgen]a
dorin]ei lor reciproce.
Oft` [i puse la loc prezervativul \n cutie, \nchise sertarul [i
se instal` \n fa]a calculatorului, hot`rât` s` termine pân` la
sfâr[itul zilei. Se confund` \n debite [i credite, venituri [i chel-
tuieli, profituri [i investi]ii, ceea ce o ajut` s` dea uit`rii ochi
alba[tri [i trupul voinic al unui anume Steve Hart...

***

Cam trei ore \i trebuir` s` rezolve grosul. O prim` clasare


\i permise s` descopere c` Steve utiliza un sistem de contabi-
litate complet dep`[it. Avusese un noroc chior c` nu primise
\nc` vizita unui inspector de la fisc. Ultimile lui declara]ii de
venituri erau completate gre[it.
Mai r`m`sese un teanc de hârtii cu care nu [tia ce s` fac`:
pagini din bloc notes care men]ionau, \n cel mai bun caz, o
dat`, un nume [i o sum` de bani.
Dup` ce se gândi mai bine, ajunse la concluzia c` erau f`r`
\ndoial` „ bac[i[urile“, de genul celui pe care Steve vrusese s`
i-l dea lui Amberson ca s`-i dezlege limba.
Zâmbi cu \ndoial`. Va g`si oare vreun mijloc s` le fac` s`
treac` la capitolul cheltuieli, ceea ce i-ar da dreptul la
reducerea impozitului? Se cam \ndoia. Ridicând din umeri,
b`g` teancul de foi \ntr-un dosar pe care lipi o etichet` „con-
fiden]ial“.
Apoi se ridic`, \[i lu` vesta, po[eta, \ncuie biroul [i cobor\
scara s`-[i cumpere ceva de mâncare de la b`c`nia de jos.
PASIUNE {I SCANDAL 103

***

Spre sfâr[itul dup`-amiezii, Steve adunase destule infor-


ma]ii despre Ethan Roberts ca s` poat` face f`r` indulgen]` un
portret al politicianului. Viclean, rece, calculat, tipul era
detestat de toat` lumea. {i to]i \i recuno[teau o capacitate
ie[it` din comun de a manipula oamenii.
|n fa]a unei asemenea atitudini cinice, de care se p`rea c`
fac` [i parad`, lui Steve nu-i venea deloc greu s`-[i \nchipuie
c` o l`sase gravid` pe Donna Ryan [i apoi o p`r`sise, f`r` s`-i
pese câtu[i de pu]in de tân`r` [i de bebelu[ul ei.
Dar cum s` dovedeasc` asta? Detectivului \i trebuiau fapte,
nu simple presupuneri. Doar un examen al sângelui \i putea
aduce dovada. Iar Roberts va refuza categoric s`-[i fac` ana-
lizele indispensabile \n asemenea cazuri. Steve nu-[i f`cea nici
o aluzie \n privin]a atitudinii pe care o va adopta Roberts.
Bine\n]eles c` Willow [i Steve puteau s`-l amenin]e pe candi-
datul la Senatul SUA c` vor face scandal... Dar Roberts era un
politician abil. Va improviza \n mod sigur o contra lovitur`. Pe
de alt` parte, acest gen de scandaluri, a[a-zise particulare, nu
\mpiedicaser` niciodat` pe nimeni s` fie ales.
Mai r`mânea o posibilitate. Ethan Roberts s` nu fie tat`l lui
Willow. Dar atunci ce se \ntâmplase cu misteriosul iubit? Steve
avea impresia c` revenise \n punctul de unde plecase.
{tia c` Roberts va continua s` nege cu \nver[unare. {i
\ncepu s` cread` c` adev`rul va r`mâne pentru totdeauna
\ngropat. {i c`, pân` la sfâr[itul zilelor ei, Willow nu-[i va
cunoa[te tat`l.
Aceast` eventualitate f`cu s` i se strâng` inima. Nu putea s`
sufere ideea c` o s`-i provoace o decep]ie, c` o s`-i \n[ele
104 LACEY DANCER

speran]ele pe care [i le pusese \n ancheta f`cut` de el... Va fi dis-


trus`! Sau mai degrab` nu, se corect` el imediat. R`nit`, nebun`
de furie, dar nu distrus`. Willow era o femeie puternic`, \[i
putuse da seama de asta de[i o cuno[tea de atât de pu]in timp.
Ceea ce n-o va \mpiedica s` sufere.
{i acest gând \i era de ajuns lui Steve ca s` trezeasc` \n el
dorin]a de r`zbunare.
Mâinile i se crispar` pe volan, \n timp ce chibzuia la un
plan menit s`-i smulg` cu for]a adev`rul lui Ethan Roberts.
Jubila la gândul c` l-ar putea pocni drept \n mutra aia \ngâm-
fat`. Ce pedeaps` de nimic \ns` pentru un om care nu ezitase
nici o clip` s`-[i abandoneze iubita [i copilul!
Dar Willow s-ar opune f`r` \ndoial` acestei solu]ii, pe cât
de violent`, pe atât de inutil` [i periculoas`, \[i spuse el zâm-
bind f`r` voie.
Poate \ns` c`, la urma urmei, \[i b`tea degeaba capul.
Cuf`rul cu amintiri, care-i apar]inuse lui Eric Shannon [i pe
care Jack \l l`sase prad` uit`rii \n podul vechii lor case, \l va
pune poate pe o alt` pist`. Dac` Eric era tat`l tinerei femei?
Ancheta nu era \nc` terminat`. Trebuia s`-l mai ia la \ntreb`ri
[i pe Zeke Blackstone. Christine London, care locuise cu
Donna Ryan, ar fi putut s` le furnizeze ni[te informa]ii
pre]ioase asupra leg`turilor pe care le \ntre]inuse prietena lor.
Din nefericire, acum zece ani, Christine plecase \n Europa [i
nimeni nu mai [tia nimic despre ea.
Steve \[i parc` Mustang-ul la doi pa[i de cl`direa \n care se
afla biroul lui [i se hot`r\ s` n-o demoralizeze pe Willow. S`
nu-i raporteze decât aspectele pozitive ale cercet`rilor lui,
l`sând \n urm` detalile nepl`cute. Se gr`bea s`-[i termine
ancheta, \nainte ca dorin]a pe care o nutrea pentru tân`ra
femeie s`-l fac` s` comit` vreo impruden]`.
PASIUNE {I SCANDAL 105

Gândul c` o va \ntâlni \n curând \l f`cea s` fream`te de


ner`bdare. Pe el care pân` acum \[i \nchipuise c` [i a[teptarea
face parte din pl`cerea seduc]iei! |ntâlnirea cu Willow \i
d`duse peste cap toate principiile. Dac` se mai chinuia a[a
câteva zile, sim]ea c` o s`-[i piard` min]ile...
|ncuie portiera [i se \ndrept` spre biroul lui, sim]ind
c`-i vine s-o ia la fug`, de gr`bit ce era. Intensitatea
reac]iilor sale \l uluia. |i va trebui timp s` se obi[nuiasc` cu
noua lui stare de spirit. |n via]a lui nu i se mai \ntâmplase
a[a ceva!
|n acea clip`, o v`zu pe trotoarul de vizavi, ie[ind din
b`c`nie. Inima \ncepu s`-i bat` nebune[te.
Era ca [i cum fulgerul se ab`tuse asupra lui. |[i \n]elegea
acum intensitatea reac]iilor...
Era pur [i simplu \ndr`gostit!
El, Steve Hart... durul... un donJuan al zilelor noastre! El
care avusese femei cu zecile, dar f`r` s`-[i d`ruiasc` niciodat`
inima, uite c` se \ndr`gostise de la prima privire de o micu]`
siren` ro[cat`. {i, colac peste pup`z`, [i clienta lui! Era de
necrezut...
– Ei! Willow! o strig` el cu o voce r`gu[it` de emo]ie.
Chipul tinerei femei se lumin`.
– Steve! A[tept`-m`, vin...
}inea un pache]el \n mân` [i urm`rea traficul cu un aer dis-
trat.
Steve era fermecat. Willow era atât de frumoas`, de fin`, de
tentant`, de...
O privi cum se angajaz` \n traversare.
{i, ca \ntr-un co[mar, z`ri \n aceea[i clip` o ma[in` albastr`
care se \ndrepta spre ea ca un bolid.
Willow! Fii atent`!
106 LACEY DANCER

Ea \ncremeni pe loc, mirat`, apoi ]ip` descoperind ma[ina


care gonea nebune[te. Paralizat` de groaz`, \nchise ochii,
a[teptând teribilul impact.
Brusc, dou` bra]e puternice o \mbrâncir`. Apoi sim]i o
durere puternic` la um`r [i la cap. Urm` un scrâ[net de
pneuri, punctat de un claxonat furios. |n aceea[i clip`, Steve,
care o prinsese \n bra]e, sim]i aripa dreapt` a ma[inii lovindu-l
\n coaps`. Cu scumpa lui povar` \n bra]e, se rostogoli pe o
ma[in` care sta]iona pe cealalt` parte a [oselei [i se trezi cu
Willow peste el.
Un suspin de u[urare \i sc`p` de pe buze. Când \n]elesese
c` nu era grav r`nit. Dar... Willow?
– Willow? [opti el, cu vocea vibrând de emo]ie, Willow,
scumpa mea, cum te sim]i?
Ea ridic` spre el un chip r`v`[it.
– Bi... bine, cred.
– Nu e[ti r`nit`? E[ti sigur` c` n-ai nimic?
– Ei! se auzi o voce b`rb`teasc` \n spatele lor. Vre]i s` chem
un doctor?
– Da, repede, v` rog!
– N... nu e nevoie! \ng`im` tân`ra femeie ridicându-se cu
greu. Eu... eu n-am nimic. Slav` Domnului.
Steve \i cuprinse umerii ca bra]ul, cu mult` duio[ie.
– E[ti sigur`?
– M` doare pu]in um`rul, dar \n rest... merge... Dar tu, Steve?
– Eu n-am nimic, se gr`bi el s` afirme, ne]inând cont de
durerea din coaps`.
Apoi se adres` tân`rului care asistase la toat` scena:
– A]i avut timp s` observa]i cine conducea ma[ina?
– Nu... r`spunse acesta, dup` o clip` de gândire. De altfel,
[oferul nici n-a oprit.
PASIUNE {I SCANDAL 107

– {i num`rul? L-a]i re]inut cumva?


– Nu... dar era o Honda Accord de un albastru-\nchis, de
asta sunt sigur. {i fugea ca vântul... Cred c` [oferul voia s-o
accidenteze pe doamna. Sau, \n orice caz, asta e impresia pe
care mi-a l`sat-o.
Steve deveni livid. De fapt, vorbele tân`rului nu f`ceau
decât s`-i confirme temerile.
– Chiar crede]i asta?
– Sunt de accea[i p`rere cu tân`rul, interveni o femeie care
st`tea pu]in mai \ncolo. Ma[ina s-a \ndreptat exact spre pri-
etena dumneavoastr`, când putea s-o evite cu u[urin]`...
– Cine conducea? Un b`rbat?
Femeia ezit`.
– Da, a[a cred...
– Nu, era o femeie... intreveni tân`rul. Blond`, cu p`l`rie.
{i voia s-o calce pe domni[oara, sunt sigur de asta.
– Ce fel de p`l`rie?
– Nu o caschet` ca a mea, \n orice caz... o p`l`rie [ic, din pai.
– De ce culoare?
– Asta n-am v`zut. |n orice caz, \nchis` la culoare. Negr`
sau maro, cred.
Steve se scotoci prin buzunare [i \i \ntinse tân`rului o banc-
not` de zece dolari.
– V` mul]umesc. Ne-a]i fost de mare ajutor.
– N-ave]i pentru ce!
Steve se \ntoarse spre Willow.
– Po]i s` mergi? Sau trebuie s` te duc eu \n bra]e?
Tân`ra femeie \i surâse [i \[i strecur` mâna \ntr-a lui, cu un
gest care-i merse drept la inim`.
– Cred c` pot s` merg [i singur`, nobile cavaler. F`r` tine
a[ fi fost la spital... sau la morg`.
Capitolul 9

|n timp ce urcau scara care ducea la biroul detectivului,


Willow remarc` din \ntâmplare c` blugii lui Steve erau sfâ[ia]i
pe toat` lungimea piciorului stâng. F`r` s` ]in` cont de
protestele lui, ea \l trase de mân` pân` \n baie pentru a con-
stata exact cum stau lucrurile.
Dar Steve insist` s` dezinfecteze \ntâi zgârietura care
sângera pe um`rul tinerei femei. Lu` alcool, tampon` t`ietu-
ra, apoi aplic` un pansament adeziv.
– Aproape am terminat... \i [opti el la ureche, când o v`zu
c` se strâmb` de durere. Ustur` r`u?
– Pu]in. Dar nu e nimic grav.
Abia terminase, c` Willow se [i aplec`, dând la o parte cu
vârful degetelor, plin` de precau]ie, p`r]ile sfâ[iate ale
blugilor. Un hematom uria[ ap`ruse pe coapsa stâng` a lui
Steve.
– Din fericire nu exist` nici o t`ietur`, spuse ea dup` ce
\l examin` cu aten]ie. Este suficient s` aplici un unguent
antiinflamator. Exist` a[a ceva \n dul`piorul t`u cu medica-
mente?
PASIUNE {I SCANDAL 109

– S-ar putea.
F`cu rapid inventarul dul`piorului [i g`si ceea ce c`uta.
|ntinse pomada cu delicate]e, apoi \ncepu s` maseze u[or
locul umflat [i \nvine]it
– Am avut un noroc chior, remarc` ea. A fost cât pe-aici s`
d`m \n primire amândoi.
– Las`-m` pe mine s` fac asta, Willow, o s`-]i murd`re[ti
rochia.
Ea \i surâse, emo]ionat` de brusca intimitate ce se stabilise
\ntre ei datorit` accidentului.
– Ce importan]` mai are? Oricum rochia mea e distrus`, la
fel [i ciorapii. M`tasea n-a f`cut niciodat` cas` bun` cu o
c`z`tur` pe asfalt.
|ngrijorat, Steve \i ridic` rochia, f`r` a se mai gândi s`-i
cear` permisiunea. Ciorapul din m`tase culoarea pielii era
f`cut praf, dar din fericire nu se vedea nici o ran`.
– Ei, ce faci? protest` ea sim]ându-i mâinile care se urcau
de-a lungul coapsei.
– |]i scot ciorapul... {i nu mai face mutra asta, Willow.
Trebuie s` v`d cum se prezint` picioarele tale.
Ea se \nro[i, tulburat` de aceast` atingere atât de intim`.
– A[teapt`, pot s` m` descurc foarte bine [i singur`. De alt-
fel, \n primul rând trebuie s` m` descal].
Dar, \n timp ce se apleca s` desfac` baretele balerinilor, se
sim]i cuprins` de o brusc` ame]eal` [i fu gata s` cad`.
Bra]ele lui Steve o cuprinser` la timp.
– Ce s-a \ntâmplat, draga mea? Doar n-o s` le[ini aici!
– N... nu. Doar c`... m` simt pu]in cam sl`bit`. Dar \mi
revin eu, nu-]i face griji.
– Stai lini[tit`! Nu e[ti \n stare s` te dezbraci singur`,
remarc` el. {i ]ine-te de umerii mei!
Cu un gest blând [i \ndemânatic totodat`, el \i scoase
pantofii.
110 LACEY DANCER

– {i acum e rândul colan]ilor.


Willow schi]` un zâmbet v`zându-l pe Steve cum \nge-
nuncheaz` \n fa]a ei, precum un nobil cavaler.
Dup` accident, \ncepuse s`-l priveasc` cu al]i ochi. Steve
\[i riscase via]a s-o salveze pe a ei. {i dac` promisiunea pe
care [i-o f`cuse c` \l va vedea \ntr-o bun` zi la picioarele ei se
realiz` \n sfâr[it, Willow era acum departe de gândul
r`zbun`rii.
Tulburat` mai mult decât [i-ar fi putut imagina, \ncerc`
s`-i opreasc` mâna, dar el o \mpiedic`, f`când un gest ener-
vat.
– Nu mai face pe mironosi]a! Doar n-oi fi crezând c` n-am
mai dezbr`cat niciodat` o femeie?
{i, f`r` s`-i mai a[tepte r`spunsul, f`cu s` alunece ciorapii
fini de-a lungul coapselor lungi, mângâind \n trecere pielea
m`t`soas`.
Willow \[i \n`bu[i un strig`t de surpriz` [i \i zâmbi, \n timp
ce el \i examina ambele picioare.
– Câteva zgârieturi f`r` gravitate, diagnostic` el, dând dru-
mul la rochie. O s` te faci mai repede bine dac` n-o s` por]i
ciorapi câteva zile.
Când Willow se aplec` s`-[i \ncal]e balerinii, o nou`
ame]eal` o f`cu s`-[i piard` echilibrul.
{i cinci minute mai târziu, se trezi \ntins` pe canapeaua din
biroul lui Steve.
Acesta \i [tergea fa]a cu o compres` \nmuiat` \n ap` rece.
– Ce... ce s-a \ntâmplat? [opti ea.
– Taci din gur`! {i stai lini[tit`, \i porunci el, când ea
\ncerc` s` se ridice \ntr-un cot.
– Dar apa rece \mi curge pe gât [i \mi intr` [i \n gur`, se
plânse ea. {i vreau s` m` scol.
– |n acest caz, las`-m` s` te ajut. {i nu mai face gesturi
bru[te! Cine [tie? Poate ai vreo leziune intern`.
PASIUNE {I SCANDAL 111

Dup` ce o ajut` s` se a[eze comod [i-i puse [i o perni]` sub


ceaf`, el \i atinse cu delicate]e tâmplele cu vârful degetului
ar`t`tor.
– Te doare?
– Pu]in...
– Aparent nu ai nimic, dar ar fi mai \n]elept s` mergem la
spital. Nu se [tie niciodat`...
– Cum? La spital?! protest` ea cu vehemen]`. Te asigur c`
nu-i nevoie! C`l`resc de când eram copil [i am c`zut de atâtea
ori mai r`u ca adineaori, f`r` s` p`]esc nimic. Ajut`-m` s` m`
ridic \n picioare.
El cl`tin` din cap surâzând, dar se execut` f`r` s`
protesteze.
– Ce femeie \nc`p`]ânat`! |nceti[or... Gata!
– Eu... cred c` e \n regul`, [opti ea, f`r` s` \ndr`zneasc`
totu[i s` mearg`.
Dar imediat prefer` s` se a[eze. El o privea cu gravitate.
– Dac` ai [ti ce spaim` mi-ai tras! Am crezut c` ma[ina aia
o s` te calce. Dar [i tu... Ce idee s` traversezi pe unde nu era
trecere marcat` pentru pietoni.
Willow mai g`si puterea s`-i surâd`.
– Voiam s` ajung mai repede lâng` tine.
– Alt` dat` s` fii mai prudent`!
– A[a o s` fac! Spune-mi, Steve... Chiar crezi c` a vrut s` m`
calce? Dup` p`rerea ta, accidentul a fost premeditat?
Steve se \ntunec` imediat la fa]`.
– Nu [tiu, Willow... Dar nu vrei mai bine s` nu te mai
gânde[ti la asta? Acum ai nevoie \n primul rând de odihn`. M`
duc s`-]i aduc sandalele din baie. Cât lipsesc, s` nu te mi[ti.
Ne-am \n]eles?
– Am \n]eles [efu’!
Când Steve disp`ru, ea mi[c` din cap cu mult` precau]ie,
de la dreapta la stânga [i din fa]` spre spate. Pere]ii se mai
112 LACEY DANCER

\nvârteau parc` pu]in \n jurul ei, dar dac` evita gesturile


bru[te, va fi \n stare s`-[i p`streze echilibrul.
Dup` ce Steve o \nc`l]`, se ridic` \n picioare, \ns` cu ajutorul lui.
– Po]i s` mergi?
– De ce nu? replic` ea, pu]in iritat` c` o trateaz` ca pe un
copil de cinci ani.
– Perfect! Atunci mergem la spital!
– La spital! Cred c` ai o idee fix`. Doctorii o s` insiste s`
r`mân acolo dou`zeci [i patru de ore sub observa]ie [i, sincer
\]i spun, numai de asta n-am chef! Condu-m` mai bine pân` la
hotelul meu.
– Ce naiba, Willow! Un le[in nu e o nimica toat`. Poate ai
o hemoragie intern`.
– Nu mai spune prostii, mi-a venit ame]eal` [i cu asta basta,
s` \ncheiem discu]ia! Tu e[ti cel care reac]ioneaz` dispro-
por]ionat \n raport cu evenimentul.
– De unde [tii c` n-ai nimic grav?
– Fiindc` [tiu cât sunt de zdravan`. Genul `sta de accident
mi s-a mai \ntâmplat [i \n trecut, [i cunosc pe dinafar` urm`rile.
Oft`, apoi ad`ug` zâmbindu-i:
– Ascult`, Steve, solicitudinea ta m` mi[c`, dar te asigur c`
m` simt foarte bine. Ceea ce \mi trebuie e o baie fierbinte, o
cin` [i o noapte \ntreag` de somn... Apropo de cin`,
cump`rasem ceva, dar a ajuns probabil \n rigol`.
Un surâs lumin` chipul lui Steve. Se p`rea c` \i trecuse o
idee prin cap...
– Nu vreau o cin` la pachet sau din frigider. A[a c` nu v`d
decât o solu]ie: Vii la mine.
Willow r`mase cu gura c`scat`.
– La tine?
Un fior \i trecu pe [ira spin`rii când se gândi ce risca. S` se
duc` la Steve nu \nsemna s` se arunce \n gura lupului, cu
ochii \nchi[i?
PASIUNE {I SCANDAL 113

– De ce... de ce s` vin? m` simt foarte bine \n camera mea


de hotel.
– Singuric`? Imagineaz`-]i o clip` c` ai putea le[ina \n baie.
„... Sau c` persoana care a vrut s` te omoare va face o nou`
tentativ`“, fu gata s` adauge Steve \nainte s` se gândeasc` la
faptul c` nu era momentul s-o sperie.
– Steve, eu...
– Ai nevoie de un \nger p`zitor, o \ntrerupse el pe un ton
hot`rât. Ori acas` la mine, ori la spital. Alege!
Willow \[i \n`bu[i un oftat.
– Nu m` duc la spital, repet` ea \nc`p`]ânat`.

***

Casa lu Steve era foarte diferit` de cl`direa care ad`postea


biroul detectivului. Willow se a[teptase s` g`seasc` un mic
apartament foarte fuc]ional dar lipit de suflet. {i descoperi cu
uimire o vil` modern`, situat` pe colinele de la Santa Monica,
\n apropiere de Los Angeles. Decorul, de toat` frumuse]ea,
era \nc` s`lbatic.
Pe din afar`, casa nu avea nimic spectaculos: era o vil` cu
etaj acoperit` cu ]igl` ro[ie [i \nconjurat` de o gr`din`
umbroas` plin` de palmieri, cactu[i [i dafini ro[ii.
Steve \nchise poarta [i o conduse pe Willow pe alee.
Tân`ra se gândi imediat cu emo]ie la ferma \n care crescuse.
Vegeta]ia era diferit`, bine\n]eles, fiindc` respectiva comuni-
tate se stabilise mult mai la Nord, \ntr-un climat mai aspru
decât al Californiei. Dar reg`sea aceea[i atmosfer` rustic`,
acela[i sentiment de a fi una cu natura. O impresie extrem de
pl`cut`, pe care aproape c` o uitase de când birourile firmei
Blackberry Meadows se mutaser` la Portland, unde Willow
\nchiriase un apartament \n care locuia când nu c`l`torea
pentru a asigura promovarea produselor lor. {i, cu toate c`
114 LACEY DANCER

aprecia avantajele vie]ii citadine, i se \ntâmpla câteodat` s` se


gândeasc` plin` de nostalgie la solitudinea [i lini[tea de la
ferm`.
Urcând treptele verandei, auzir` un coiot urlând \n
p`durile din apropiere.
Un surâs \ncântat ap`ru pe buzele tinerei femei.
– Doamne... dar e de nerezut! {i când m` gândesc c` ne
afl`m atât de aproape de Los Angeles.
– E pl`cut , nu-i a[a? |nchipuie-]i c`, de la fereastr`, v`d
alergând c`prioarele! Ca s` nu-]i mai pomenesc de perechea
de [oimi care [i-a f`cut cuib \n eucaliptul de la cap`tul
gr`dinii. Prive[te...
|i ar`t` cu degetul arborele, ale c`rui frunze argintii
fo[neau u[or \n briza serii.
– |n fiecare diminea]`, p`s`rile astea curajoase m` studiaz`
pline de gravitate când \mi iau micul dejun. Nu e minunat?
Vino, Willow...
Interiorul casei \i smulse tinerei femei un strig`t de admi-
ra]ie. Intrar` \ntr-o \nc`pere uria[`, foarte \nalt`. Ni[te gea-
muri imense l`sau s` p`trund` \n valuri lumina soarelui
care asfin]ea. Parchet din lemn de culoare deschis` bine
lustruit. Pere]i v`rui]i \n alb, pe care tablourile moderne, viu
colorate, \[i aduceau nota lor de culoare. Câteva fotolii,
divane [i paravane, aranjate cu pricepere, desp`r]eau
buc`t`ria de sufragerie [i salon, f`r` a \mpiedica vreun
moment ca privirea s` se bucure de vegeta]ia luxuriant` a
gr`dinii.
Willow fluier` \nceti[or.
– Sunt teribil de impresionat`, ce pot s` mai zic! Tu ai ame-
najat singur totul?
Steve d`du din cap afirmativ, zâmbind cu modestie.
– Po]i s-o iei [i a[a... I-am dat planurile mele [i
instruc]iunile respective arhitectului [i am ales personal
PASIUNE {I SCANDAL 115

mobilele. Dar sora mea, Laurie, s-a ocupat de decorare. Ea e


cea care a ales covoarele, bibelourile, lenjeria, vesela...
Willow d`du din cap, admirând rafinamentul detaliilor:
[emineul mare din fundul \nc`perii, co[ule]ele de r`chit`
pline de reviste, sfe[nicele de fier forjat a[ezate pe o mas` de
stejar, sculptat` manual...
– E splendid, Steve! Niciodat` nu mi-a[ fi \nchipuit c`
locuie[ti \ntr-un interior atât de somptuos.
– |mi iubesc mult casa, recunoscu el.
Un gând nu-i d`dea pace, un gând c`ruia prefera s` nu-i
dea glas acum. C` \ntr-o zi, Willow [i el vor locui \mpreun` \n
aceast` cas`...
Dar era \nc` prea devreme s`-i \mp`rt`[easc` visul lui,
hot`r\ Steve, de[i era foarte tentat s`-i spun` chiar acum.
– Vrei s` m`nânci ceva, sau \ncepi prin a face o baie
bun`?
– |ntâi baie. Am mai ron]`it ceva la b`c`nie, \nainte s`...
– ... \nainte ca un [ofer ne\ndemânatic s` fie cât pe-aci s`
dea peste tine, termin` Steve \n locul ei, nedorind s` abordeze
acum acest subiect delicat. Vino s`-]i ar`t unde e baia.
Luând-o de mân`, o duse pe un culoar \n cap`tul c`ruia
se g`sea o camer` foarte spa]ioas`. Tonurile calde ale
zugr`velii [i ale covoarelor evocau cu subtilitate culorile
de[ertului: bej [i albastru. Un pat imens cu coloane ocupa
centrul \nc`perii. Exact \n fa]a lui se g`sea un [emineu mic,
iar pe lateral o u[` mare cu geamuri se deschidea spre un
balcon de lemn.
Aceea[i vedere splendid` spre coline.
– Sper c` nu te deranjaz` s` folose[ti baia mea, \i [opti
Steve tr`gând-o spre el.
Neputând s` mai reziste tenta]iei, el \i s`rut` p`tima[
buzele c`rnoase. |[i dorea asta de când o luase \n bra]e, atunci
când ea \[i pierduse cuno[tin]a.
116 LACEY DANCER

Willow se ag`]` de umeri lui largi, sim]ind c` i se \nmoaie


genunchii. Din nou i se \nvârtea capul... dar pentru un motiv
care nu avea nimic de-a face cu accidentul.
Când se desp`r]ir`, se privir` \ndelung, cu r`suflarea t`iat`,
\nainte ca Steve s` [opteasc` cu o voce tremur`toare:
– O s`-]i dau un tricou [i un halat ca s` te po]i schimba.
Prosoapele le g`se[ti \n dulapul din baie.
– |]i mul]umesc, Steve.
– Folose[te-te de tot ce ai nevoie. Exist` [i un dul`pior cu
medicamente. Dac` sim]i c` \ncepe s` te doar` capul, ia o
aspirin`
– Deocamdat` m` simt bine.
– E[ti sigur` c` te po]i descurca f`r` mine?
Willow se \nro[i pu]in.
– Da, sunt sigur`!
– Dac` mai ai ame]eli, nu ezita s` m` strigi. O s` stau de
cealalt` parte a u[ii.

***

Ame]eli? Numai la gândul s`rutului p`tima[ a lui Steve,


sim]ea c` i se \nvârte[te, capul, gândi ea b`gându-se cu
pl`cere \n apa fierbinte, \n care turnase un spumant de baie
cu un miros divin. {i dac` l-ar chema \n ajutor? {i-l imagina pe
Steve intrând gr`bit, mângâind-o, plimbându-i cu grij`
buretele pe umeri [i pe piept... {tia totu[i c` nu are dreptul
s`-[i lase imagina]ia s` vagabondeze. Dar, f`r` voia ei, Willow
\ncepea iar s` viseze. De ce naiba b`rbatul `sta o f`cea s`-[i
piard` min]ile?
|l dorea, bine\n]eles. [i totu[i, abia \l cuno[tea de dou` zile!
Un interval prea scurt de timp pentru a se gândi s` i se
d`ruiasc`
PASIUNE {I SCANDAL 117

***

Nervos, ner`bd`tor, Steve se plimba prin camer`, \ncer-


când s` r`mân` insensibil la sunetele slabe care-i parveneau
din baie. S` [i-o imagineze pe Willow goal` \n baia lui, plim-
bându-[i m`nu[a din buret pe rotunjimile ispititoare, era de
ajuns s`-l \nebuneasc`.
|nchise ochii, tentat s` se strecoare \n \nc`perea
vecin`, obsedat de amintirea sânilor rotunzi care palpitau,
de parfumul ca de floare care se r`spândea din p`rul ei
m`t`sos.
Ardea de dorin]a de a o \mbr`]i[a s`lbatic, de a lua ceea ce
ea nu-i va refuza... |[i \nchipuia cum ar p`trunde \n baie [i ar
da la o parte perdeaua de la du[ cu o mân` tremur`toare. Ea
s-ar \ntoarce spre el, cu obrajii \n fl`c`ri, [i i s-ar oferi f`r` nici
un fel de re]inere.
{i când se gândea c` n-o cuno[tea decât de dou` zile! Cum
era posibil s` nutreasc` pentru ea ni[te sentimente atât de
intense, atât de minunate \ncât sim]ea c` o [`-[i piard`
min]ile? Nu-i venea s` cread`!
Ce naiba, doar era clienta lui! Trebuia s`-[i bage bine asta
\n cap. {i ca lucrurile s` se \ncurce [i mai mult, Willow fusese
[i accidentat`! Bine\n]eles c` ei nici nu-i trecea prin minte la
ce chinuri \l supunea.
Nu rezist` totu[i tenta]iei da a bate u[or la u[`.
– Willow? E totul \n regul`?
– Hmm... da, sunt gata imediat.
Dup` vocea ei sugrumat`, ghici c` era la fel de tulburat` ca
[i el.
– Oh! Dar nu e nevoie s` te gr`be[ti! Voiam doar s` m`
asigur c` n-ai le[inat.
118 LACEY DANCER

Auzi zgomotul du[ului, apoi se f`cu lini[te. {i-o imagina


ie[ind din baie. Vedea cu ochii min]ii pic`turile de ap` rosto-
golindu-se prin dulcea vale dintre sâni, pântecul plat, coapse-
le lungi...
De data asta, era deja prea mult. Trebuia cu orice pre] s`
fug` de tenta]ie, fiindc` \n caz contrar va face \n mod sigur o
prostie.
– Willow?
– Da?
– Te a[tept \n buc`t`rie. Pe curând!

***

Instala]i unul \n fa]a celuilalt la masa din buc`t`rie, devo-


rau cu poft` o cin` compus` dintr-un ghiveci de legume [i
sandvi[uri cu brânz` [i friptur`. |nviorat` de baie [i de dou`
pastile de aspirin`, Willow se sim]ea \n plin` form`.
– Mi se pare c` \mi datorezi ni[te explica]ii, rosti ea la un
moment dat, surâzând.
Steve o privi uimit.
– Explica]ii? Pe ce tem`?
– Casa asta luxoas`... nu prea se potrive[te cu cabinetul `la
s`r`c`cios de detectiv.
–{i ce-i cu asta?
– Nu mai face pe inocentul, \n]elegi prea bine ce vreau s`
zic. Biroul `la am`rât d` de \n]eles c` proprietarul lui abia o
poate scoate la cap`t. Pe când aceast` cas` \l tr`deaz` pe omul
de afaceri \nst`rit!
Ad`ug` surând:
– Deci nu v`d decât dou` posibilit`]i. Ori ai o surs` secret`
de venituri, pe care o presupun ilegal`, ori e[ti sponsorizat de
vreun milionar!
Steve zâmbi.
giannijolys
PASIUNE {I SCANDAL 119

– {i dac` a[ dispune de o avere personal`?


– A[a st` situa]ia?
– Vezi vreun inconvenient?
Ea \l fix` surprins`.
– Nu, bine\n]eles c` nu!
Ea se \ncrunt` uimit`
– {i cum naiba ai reu[it s-o aduni? Ca om de afaceri, nici
m`car nu ]i-a p`sat s` ]ii o contabilitate corect`.
– Posed un portofoliu de ac]iuni, administrat de sora mea,
Laurie... care e bancher.
– {i de unde ai acest portofoliu?
– Mama a fost o Fallon. De mai multe genera]ii familia
mea posed` multe terenuri \n Valea San Fernando. |n ziua \n
care construc]ia unui sistem de iriga]ii a transformat aceste
p`mânturi aride \n câmpii fertile, familia Fallon s-a
\mbog`]it.
Willow fluier` admirativ. Numele de Fallon nu-i spunea
nimic dar \[i imagina f`r` greutate averea colosal` pe care o
prezentau aceste titluri de proprietate.
– {i familia din partea tat`lui? }i-a l`sat [i ea mo[tenire un
frumos pachet de ac]iuni?
– Nu, mama mea a f`cut o mezalian]`, spuse el râzând.
Tat`l meu nu avea avere. Dar era o mic` celebritate. Numele
de William Hart \]i spune ceva?
Willow scoase o exclama]ie de surpriz`. Marele avocat, care
se retr`sese de curând din activitate, devenise celebru prin
ap`rarea drepturilor civice [i a cauzelor pierdute.
– Bine\n]eles c` \l cunosc! Ei bine, mi-ai ascuns ni[te
lucruri importante... Iat` cum se explic` re[edin]a ta, c` nu
pot s`-i zic cas`, dar nu [i aspectul s`r`c`cios al biroului.
– Cum a[a?
– Cu asemenea p`rin]i, cum se face c` n-ai devenit la rân-
dul t`u un celebru avocat, absolvent al universit`]ii Harvard?
120 LACEY DANCER

– Sunt absolvent al universit`]ii Harvard. Dar nu [i avocat.


Willow râse.
– Vreun accident pe parcurs?
– Nu, deloc. Numai c` un avocat trebuie s` respecte legea,
pe când mie \mi place s` lucrez dup` propriile mele reguli.
– Ceea ce nu explic` totu[i motivul pentru care ]i-ai ales
aceast` meserie. Nici de ce biroul se g`se[te \ntr-un asemenea
cartier...
– Pentru c` acolo locuiesc clien]ii mei. Chiar [i oamenii s`raci
au nevoie de ajutorul unui detectiv. Iar \n privin]a meseriei... am
ales-o datorit` gustului meu pentru aventur` [i risc.
Willow r`mase gânditoare o clip`, \nainte de a-l \nv`lui
\ntr-o privire emo]ionant`.
– Joci bine teatru, domnule Hart. |n realitate nu e[ti deloc
atât de dur cum pretinzi a fi. Sub cuirasa ta, e[ti un om sensi-
bil, nu-i a[a? Un idealist... Un cruciat al timpurilor moderne.
– Opre[te-te... morm`i el.
{i b`u \n grab` o \nghi]itur` de ceai cu ghea]` pentru a-[i
masca jena datorat` complimentelor lui Willow.
Dar ea \[i continu` ideea:
– Lucrezi pentru v`duve [i orfani. |i aju]i s`-[i rezolve
problemele, e[ti un erou care lupt` pentru adev`r [i dreptate
\n mahalalele Los-Angeles-ului...
Punându-[i jos paharul, el \ncerc` s-o fac` s` tac` printr-o
privire sever`. Dar ea \i zâmbi, pu]in ironic, [i se privir` mult
timp, t`cu]i, cu inima b`tând nebune[te.
– E[ti un cavaler f`r` team`... sfâr[i ea cu o voce care abia
se auzi.
– Willow, ce naiba, gata! Ar fi trebuit s` te previn...
Ea \l privi provoc`tor.
– S` m` previi? Ce pui la cale, domnule Cavaler?
Ca electrizat de cuvintele ei, el s`ri \n picioare, r`sturnându-[i
scaunul. |nconjur` masa [i o lu` \n bra]e.
Capitolul 10

S`rutul pe care i-l d`du p`ru la \nceput c` vrea s-o


pedepseasc`, dar se transform` repede \ntr-o promisiune
erotic`. {i Willow se abandon` f`r` s`-i opun` rezisten]`. Se
lipi de Steve [i \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul gâtului lui, lacom`
de s`rut`ri, de mângâieri, de \mbr`]i[`ri.
Timp de mai multe minute, buzele lor r`m`ser` lipite, rând
pe rând pasionate [i blânde, lacome [i juc`u[e, posesive [i
rug`toare.
{i \n tot acest timp, mâinile lui Steve executar` un adev`rat
balet voluptos pe trupul lui Willow.
Ea nu-i rezist` când o trase spre salon [i o \ntinse cu
blânde]e pe covor. Conta doar imperioasa nevoie de a-[i
satisface dorin]a, o dorin]` care \n dou` zile se transformase
\n obsesie. Da, aceste dou` zile de priviri arz`toare, de atingeri
tulbur`toare, de vise senzuale alungaser` ca prin farmec reti-
cen]ele ei. Willow ardea de dorin]a de a i se d`rui. Imediat.
F`r` s` mai a[tepte nici o clip`.
Degetele ei tremurau când \ncepu s`-i desfac` cureaua,
apoi nasturii de la blugi, \n timp ce Steve o dezbr`c`
122 LACEY DANCER

ner`bd`tor. Halat, bikini [i tricou c`zur` lâng` ei, l`sând-o pe


Willow dezbr`cat` [i vulnerabil` \n fa]a voin]ei lui.
Cu obrajii \n fl`c`ri, termin` la rândul ei s`-l dezbrace, apoi
\l trase spre ea.
– A[teapt`, dr`coaic` mic`! Nu a[a de repede! gemu el cu
ochii \nchi[i, \ntr-un ultim efort de a-[i st`pâni dorin]a.
Un zâmbet ironic ap`ru pe chipul tinerei femei.
– Te-ai schimbat cumva, Steve, scumpule? Frumosul meu
cavaler se teme cumva?
F`r` s`-i r`spund`, el o strivi cu greutatea trupului s`u [i o
p`trunse brusc.
Ame]it` de senza]ii pe care nu le mai \ncercase niciodat`,
Willow \l strânse \ntre coapsele ei pentru a se uni mai bine cu
el. Ritmul pe care i-l impunea Steve o \nnebunea. Era magic,
s`lbatic, frenetic.
Sim]indu-[i pântecele \n fl`c`ri, ea se abandon` ame]it`
valurilor de nespus` pl`cere pe care fiecare mi[care puternic`
a lui Steve le f`cea s` se nasc` \n ea. Dezl`n]uia \n trupul ei
unde de o intensitate nebântuit`, care o aruncau \ntr-un vârtej
de voluptate.
Sim]ea c` o s` ia foc. Dintr-o clip` \n alta se va pr`bu[i \n
eternitate.
O pl`cere mai intens` decât \[i imaginase vreodat` c` ar
putea exista explod` \n ea, seducându-i trupul. Strig` de feri-
cire, sim]indu-se pe deplin \mplinit`, [i \nchise ochii.
|i trebuir` mai multe clipe ca s`-[i dea seama c` Steve
ajunsese \n Nirvana \n acela[i timp ca [i ea.
– Oh, dragul meu, gemu ea lipindu-se de el. A fost atât de
bine!
Bine [i unic! Niciodat`, gândi ea imediat, nu se va mai sim]i
atât de bine.
R`m`ser` \nl`n]ui]i un lung [i extrem de pl`cut moment.
Willow uitase de [ocul accidentului, ca [i de faptul c` o durea
PASIUNE {I SCANDAL 123

capul [i um`rul. Desigur c` o pândeau \n continuare, dar sen-


timentul de \mplinire care o cuprinsese era atât de minunat
\ncât prefera s` uite de tot ce nu era legat de aceast` pl`cere
atât de nou`.
– Steve... Oh, Steve! repet` ea, ame]it` de fericire.
El deschise ochii [i o privi cu aten]ie.
– E[ti fericit`, \ngerul meu?
– Hmm... Tu ce p`rere ai?
Steve o fix` cu duio[ie, gândindu-se c` ea avea ochii cei mai
blânzi, mai mângâietori, mai expresivi pe care-i v`zuse vreo-
dat`. Fiecare emo]ie p`rea s` le schimbe nuan]a, a[a cum fac
nori[orii pe cerul verii. |n ace[ti ochi el citise deja vulnera-
bilitatea, teama, provocarea, dar [i \ncrederea, mânia [i
amuzamentul. Dorin]a ei arz`toare le d`duse reflexe aurii. |n
acest moment, fericirea \i f`cea s` scânteieze ca stelele.
|l iubea oare [i altfel decât fizic? Cât timp se va scurge pân`
când dragostea va face s`-i str`luceasc` ochii de pisic`? Dar nu
avea importan]`! Steve avea r`bdare s` a[tepte. Felul cum
f`cuser` dragoste nu dezv`luise o profunzime a sentimentelor
care dep`[ea simpla pl`cere fizic`? Aceast` speran]` \i d`du
curaj. Willow era a lui de acum \ncolo. O s-o iubeasc` [i o s-o
p`streze pentru totdeauna lâng` el.
Vocea ei vesel` \l smulse din gânduri.
– N-a[ vrea s` te descurajez, scumpule, dar parchetul, chiar
acoperit de covor, nu ofer` prea mult confort... [i nici tu nu
e[ti prea u[or!
El se d`du la o parte [i se scuz` surâzând:
– Ai dreptate, iart`-m`. Ne vom sim]i mai bine \n pat.
Senzualitatea str`lucea din nou \n privirea lui albastr`.
Willow \n]elese c` vor re\ncepe ceea ce ea credea c` nu mai
e posibil [i c` vor sim]i din nou bucuria vie]ii numai datorit`
trupurilor lor.
|i surâse, gata s` se supun`.
124 LACEY DANCER

***

– Te-ai gândit vreodat` s` ai copii? \l \ntreb` Willow,


mângâind cu vârful degetului chipul lui Steve.
St`teau tol`ni]i \n pat, mole[i]i dup` ce f`cuser` din nou
dragoste. O raz` de lun` se strecura prin fereastra \ntre-
deschis`, luminând camera [i patul cu str`lucirea ei argintie.
Era o clip` de o rar` perfec]iune, de fericire absolut`.
|ntrebarea \l f`cu pe Steve s` ofteze.
– Copii? Da, mi-a trecut prin minte, dar n-am g`sit nicio-
dat` partenera ideal` ca s`-i „ fabric“!
– N-a fost o simpl` curiozitate din partea mea. Mi se pare
atât de frumos s`-mi imaginez un copil care s`-]i semene.
Urm` o scurt` t`cere, \nainte ca ea s` ri[te din nou, \n
[oapt`:
– Steve?
– Da?
– Apropo de copii...
– Da?
– Sau mai degrab`... de contracep]ie.
– Aha!
– Am v`zut c` e[ti prev`z`tor din acest punct de vedere,
fiindc` ai \ntotdeauna câteve cutii cu prezervative la
\ndemân`.
Steve r`mase cu gura c`scat`, \nainte s` izbucneasc` \n râs.
– Willow! Deci mi-ai scotocit prin sertarele biroului?
– C`utam o ascu]itoare! se ap`r` ea cu o minciun` nevino-
vat`.
– Spuse altora a[a ceva, [mecher` mic`! Sunt gata s` pariez
c` ai f`cut-o din curiozitate. Via]a mea sexual` te interesa deci
atât de mult?
PASIUNE {I SCANDAL 125

– Bine\n]eles! Nu g`se[ti normal s` m` preocupe?


– De ce s` nu vorbim mai degrab` despre a ta?
– Nu \ncerca s` schimbi subiectul!
– Spune tu prima. Pe urm` va fi rândul meu, \]i promit.
– N-am nimic de m`rturisit. Primul meu amant a fost la fel
de neexperimentat ca [i mine. Cel de al doilea a fost un coleg
de la universitate...
– {i...?
– {i asta-i tot! N-a durat decât câteva s`pt`mâni. {i f`r` fan-
tezii... po]i s` m` crezi. Via]a mea sexual` nu este la fel de
picant`, sau mai bine zis la fel de agitat` ca a ta!
El \[i ascunse un zâmbet \n semi\ntuneric. Doi aman]i
doar? Dar \n fond ce era de mirare \n asta? Willow nu era
genul de femeie care se d`ruie[te primului venit... Ceea ce
f`cea [i mai pre]ios faptul c` \i cedase...
Trebuia s` trag` concluzia c` ea era pe cale s` se
\ndr`gosteasc` de el, f`r` s`-[i dea seama?
– Picant`, agitat`?! S` nu exager`m, protest` el. Desigur c`
pot s` \nscriu mai mult decât dou` amante \n palmaresul meu,
dar a trece drept un Casanova e ceva cam exagerat.
– Atunci de ce o asemenea rezerv` de prezervative?
El o lu` râzând \n bra]e.
– |nchipuie-]i c` cele mai multe le dau.
Ea \l privi ne\ncrez`toare.
– Cui le dai?
– Tinerilor din cartier! mul]i dintre ei nu au familie [i sunt
obliga]i s` se prostitueze ca s` tr`iasc`. Pentru ei, prezerva-
tivele nu sunt un lux, te rog s` m` crezi.
– Oh... \n]eleg, [opti ea jenat`.
– |n schimb, cele pe care le p`strez \n sertarul de la nopti-
er` sunt destinate uzului meu personal.
Deschizând sertarul, scoase o cutie [i \i verific`
con]inutul.
126 LACEY DANCER

– O jum`tate de duzin`?! Din fericire, noaptea este lung`.


Ce-ai zice dac` ai folosi chiar acum unul?
Willow pufni \n râs.
– Nu e pu]in cam târziu? Adineaori...
– Da, am fost cam impruden]i. Regre]i?
– Nu. Deloc! Chiar dac` a[ avea un copil de la tine...
El \i \nchise gura cu un s`rut [i o \mbr`]i[` cu patim`.
Willow se l`s` iubit`, \ncântat` de rapiditatea cu care
dorin]a lor ren`[tea f`r` \ncetare. De data asta, Steve
exploar` cu o mân` expert` fiecare centimetru al corpului
ce i se oferea, c`utând zonele care o f`ceau s` se
dezl`n]uie. Ea se abandon` f`r` reticen]e mângâierilor
acestor degete pricepute, pân` când, nemaiputând s` se
st`pâneasc`, \i sc`p` din mâini pentru a-[i \ncepe propria
exploarare.
El \i conduse mâna \nc` [ov`itoare [i Willow \ndr`zni pu]in
câte pu]in, ame]it` de pl`cerea intens` pe care o citea \n ochii
alba[tri la fiecare nou` mângâiere.
Când Steve o rug` s`-l cru]e, Willow se a[ez` c`lare pe el
[i, dup` ce el o p`trunse, \ncepu s`-[i mi[te voluptos pântecul
\naite [i \napoi.
Nu \ntârziar` s` cunoasc` \mpreun` un nou moment de
extaz.
Când ultimul spasm str`b`tu trupurile lor \nl`n]uite, ea se
lipi de el, ascunzându-[i fa]a la um`rul lui puternic, pentru a
continua s` fie una cu el.
Ame]i]i de fericire, c`zur` curând \ntr-un somn pl`cut,
menit s` le refac` for]ele.

***

Crezi c` accidentul meu ar putea avea vreo leg`tur` cu cel


al mamei mele? \l \ntreb` brusc Willow, fixându-l cu aten]ie.
PASIUNE {I SCANDAL 127

Confortabili instala]i \n jacuzzi-ul care ocupa un col] al


terasei, sorbeau cu \ncetinitorul din ni[te pahare mari cu
oranjad`, lenevind sub jetul c`ldu] de ap` care le \nviora
trupurile obosite de o lung` noapte de dragoste.
Steve ezit`, \ncruntat. Din ajun [tia c`, mai devreme sau
mai târziu, va trebui s` abordeze acest subiect „fierbinte“ [i
acest` perspectiv` \l f`cea s` nu se simt` deloc \n largul lui.-
Interpretarea pe care o d`dea el faptelor risca s-o
nelini[teasc` pe Willow.
– Ce vrei s` spui? se interes` el precaut.
– Nu [tiu... Ma[ina aia a \ncercat \n mod deliberat s` m`
calce. Iar mama mea a murit \n acela[i fel. Nu ]i se pare c` e o
coinciden]` bizar`?
– Vorbe[te-mi despre accidentul pe care l-a avut mama ta.
Ce s-a \ntâmplat exact?
– De fapt, nu cunosc decât pu]ine am`nunte. Singurul
lucru exact pe care-l [tiu e c` a fost c`lcat` de o ma[in` \n timp
ce traversa Hollywood Bulevard. M`tu[a Sharon a aflat ce s-a
\ntâmplat câteva zile mai târziu, când a primit o scrisoare de la
comisariat. |n sânul comunit`]ii noastre nu s-a vorbit nicio-
dat` despre aceast` dram`. {tiu doar c` poli]ia a ajuns la con-
cluzia c` a fost vorba despre un banal accident de circula]ie [i
c` [oferul respectiv n-a fost niciodat` g`sit.
Ghicindu-i emo]ia, Steve se apropie de ea [i-i cuprinse
umerii cu bra]ul, privind-o cu blânde]e.
– Scrisoarea respectiv` men]iona \mprejur`rile \n care a avut
loc accidentul? De exemplu, spunea dac` mama ta traversa
printr-un loc interzis pietonilor, sau dac` [oferul a trecut pe ro[u?
– N-am nici cea mai mic` idee, Steve. Sharon n-a p`strat
scrisoarea.
|l fix` cu o privire plin` de speran]e amestecat` cu team`.
– Dar tu ai avea posibilitatea s` anchetezi „ dedesubturile“
accidentului?
128 LACEY DANCER

– Am [i f`cut-o, Willow. Ieri l-am rugat pe prietenul meu


poli]istul s` consulte arhivele prefecturii. O s` avem r`spun-
sul mâine.
– E posibil s` fi \ncercat... s-o omoare, nu-i a[a? La fel ca pe mine?
Steve se \ncrunt`.
– Nu e decât o supozi]ie, Willow. De care trebuie \ns` s`
]inem seama.
Tân`ra r`mase t`cut` o clip`.
– {i vinovatul o fi Ethan Roberts? sfâr[i ea prin a-i sugera.
– Posibil. Dar nu avem o certitudine \n acest sens.
– Dar tu \l b`nuie[ti, nu-i a[a?
– |n cele dou` accidente, [oferul a fugit, dar asta nu
constitue o prob`. Ethan Roberts este \n stare s` se afle \n
spatele acestor crime. Informa]ile pe care le-am strâns despre
el nu sunt deloc... m`gulitoare.
– Spune-mi repede!
El \[i \n`bu[i un oftat.
– Ei bine, uite. Conform anchetei mele \ntreprinse \n stu-
diourile de formare, Roberts a debarcat la Hollywood pe la
sfâr[itul anilor ‘60 pentru a-[i face o carier` de actor. A debu-
tat cu sporturi publicitare, \nainte de aprinde ni[te roluri de
mâna a doua prin seriale de televiziune. Primul s`u succes a
fost \ntr-un serial unde interpreta rolul unui medic. {i cu
aceast` ocazie a cunoscut-o pe mama ta. Aici n-a min]it.
Produc`torul le-a aranjat primele \ntâlniri, dar la rug`mintea
lui Roberts, se pare. Dup` p`rerea unui operator care mi-a
furnizat toate aceste informa]ii, Roberts \ncerca s-o aga]e pe
mama ta. Dar nu [tiu dac` m`rturia lui e demn` de \ncredere:
tipul a recunoscut \n mod deschis c`-l ur`[te pe politician, a[a
cum l-a detestat [i pe actor. Nimic de mirare. Scumpul nostru
Ethan \i trata pe tehnicieni ca pe ni[te sclavi...
– ... la fel ca [i pe servitori, de altfel, remarc` Willow cu o
mutr` dezaprobatoare.
PASIUNE {I SCANDAL 129

– Nu te contrazic. |n schimb, operatorul o adora pe mama


ta. Mi-a descris-o ca pe o tân`r` amabil`, prietenoas`, bun`
profesionist`... ceea ce l-a f`cut s` r`mân` neconsolat când
n-a mai jucat \n respectivul serial. Se pare c` toat` lumea \i
prezicea o carier` str`lucitoare.
Willow cl`tin` emo]ionat` din cap. Steve continu`:
– Pe scurt, Roberts a terminat cu actoria \n 1972, dup` ce
a jucat \n dou` sau trei seriale f`r` succes.
– Culmea e c` televiziunea a difuzat recent unul din ele. O
tâmpenie care a f`cut s` scad` audien]a.
– |ncepând din 1972, s-a hot`rât s` se consacre exclusiv
regiei de film. Cinci ani mai târziu a luat-o \n c`s`torie pe
Heather Blaine, fiica unui modest fuc]ionar. Primul lor fiu,
Peter, s-a n`scut [apte ani mai târziu. Au divor]at \nainte ca cel
de al doilea, Edward, s` sufle \n lumânarea de pe primul lui
tort. Roberts a avut pe vremea aceea un oarecare succes, dar
filmele sale, de o factur` \ndoielnic`, nu rulau decât \n s`li
specializate. Ceea ce nu l-a \mpiedicat s` adune o avere fru-
moas`. |n acest timp, so]ia [i cei doi fii ai lor, \ncercau s-o
scoat` la cap`t \ntr-un apartament format din dou` camere,
departe de str`lucirea Hollywood-ului.
Willow nu-[i putea ascunde indignarea, \n timp ce Steve
continua:
– |ncepând din 1982, succesul a \ncetat s`-i mai surâd`, a[a
c` Roberts a \nceput s` fac` numai filme publicitare. |n acea
perioad` a \ntâlnit-o pe Joanna Hudson, fiica unui bogat
politician. Cei doi b`rba]i s-au simpatizat de la \nceput [i \ntre
ei s-a n`scut o adev`rat` prietenie. Cu sprijinul lui Hudson,
Roberts a câ[tigat primul s`u mandat electoral \n 1985. Banii
[i experien]a socrului s`u i-au permis s` ocupe un loc de con-
silier municipal. Am uitat s`-]i precizez c` el [i Joanna se
c`s`toriser` cu un an \nainte. |n 1986, Roberts care candida la
alegerile legislative a \ncercat s`-[i „ recupereze“ b`ie]ii con-
130 LACEY DANCER

siderând c` „i-ar prinde bine“. Heather, fosta lui so]ie, nu avea


nici o [ans` s` câ[tige procesul. Cu buzunarele pline de
dolarii lui Roberts, avoca]ii au acuzat-o pe mama copiilor c`
este morfinoman` [i c` se prostitueaz` ca s`-[i poat` cump`ra
drogurile. Nu numai c` n-au ezitat s` se foloseasc` de martori
mincino[i, dar au devenit [i mai credibili când s-a descoperit
c` Heather a avut o mic` problem` cu drogurile \n ado-
lescen]`. {i mai r`u \nc`, ea a recunoscut c` a primit bani de
la aman]ii ei ca s` reu[easc` s` supravie]uiasc` \mpreun` cu
copiii. Degeaba au sus]inut sus [i tare martorii ap`r`rii c` era
cea mai bun` dintre mame [i c` f`cuse totul doar pentru a-[i
putea cre[te copiii. Cauza ei era f`r` speran]`... Mai ales c`
presa conservatoare a preluat afacerea, prezentându-l pe
Roberts drept tat`l ideal, luptând ca s`-[i smulg` urma[ii din
ghearele unei mame dec`zute. Dup` trei s`pt`mâni de dezba-
teri furtunoase, lui Ethan Roberts i s-au \ncredin]at cei doi
b`ie]i, de care nu se interesase niciodat` pân` atunci. Heather
a f`cut o criz` de isterie, \n plin tribunal, urlând la fostul ei so]
c` nu va sc`pa atât de u[or [i c` ea va scoate la iveal` toate
tic`lo[iile lui din trecut. Dup` dou` zile, a fost g`sit` moart`
\n baia apartamentului ei, din cauza unei supradoze de
heroin`.
– O sinucidere? \l \ntreb` Willow, cu inima cuprins` de o
team` nea[teptat`.
– Dup` p`rerea poli]iei, da. Dar moartea ei era atât de con-
venabil` pentru Roberts, \ncât \mi vine destul de greu s` dau
crezare acestei versiuni. Ce chilipir s` scapi de un martor
sup`r`tor, nu-i a[a?
– Ca [i mama mea... [opti Willow, cu privirea \nce]o[at`.
Sau ca mine.
Steve o strânse cu blânde]e \n bra]e.
– Nu sunt de cât ni[te simple ipostaze, scumpa mea. S-ar putea
foarte bine ca moartea mamei tale s` fie un simplu accident...
PASIUNE {I SCANDAL 131

– {i ieri, tot un simplu accident ar fi fost? Adolescentul care


a v`zut scena, n-a afirmat el c` ma[ina gonea \n mod deliberat
spre mine?
– E adev`rat, admise Steve parc` regretând.
Spusele tân`rului nu f`cuser` decât s`-i confirme propriile
b`nuieli. I se p`ruse [i lui ceva ciudat, v`zând c` ma[ina acce-
lereaz` f`r` nici un motiv.
– {i eu cred c` [oferul acela voia s` te omoare, sfâr[i el prin
a recunoa[te.
Willow \nchise ochii, luptându-se \mpotriva unui acces
brusc de panic`.
– |]i dai seama c`, dac` Ethan Roberts e tat`l meu,
\nseamn` c` sunt fiica unui criminal? Ce oroare, \ng`im` ea cu
greutate.
– |nc` o dat` \]i spun c` nu suntem siguri \n privin]a asta,
scumpa mea. Poate c` o s` g`sim un indiciu \n acest sens \n
faimosul cuf`r... sau poate c` acest indiciu ne va dovedi c` Eric
era tat`l t`u. Dac` nu cumva va fi vorba de Zeke Blackstone...
sau de vreun alt tip a c`rui existen]` nici m`car n-o b`nuiam...
Pentru moment, nimic nu dovede[te c` ai fi fiica tic`losului
`sta de Roberts. Slav` Domnului!
– Dar asta e convingerea ta intim`, nu-i a[a? {i crezi c` a
\ncercat s` m` omoare fiindc` eu constitui un poten]ial obsta-
col \n calea carierei lui politice?
Steve r`mase t`cut, ezitând s`-i r`spund`, dar refuzând s-o
mint`.
Atunci Willow \[i ascunse fa]a la pieptul lui [i izbucni \n
hohote de plâns.
Capitolul 11
Steve o strânse \n bra]e cu o infinit` tandre]e [i-i mângâia
p`rul m`t`sos, [tiind c` e mai bine s-o lase s`-[i plâng` toate
lacrimile. S-o \ncurajeze cu banalit`]i sau minciuni n-ar fi fost
de nici un fel de folos.
A[a c` se mul]umi s-o legene \nceti[or. Timp de câteve
clipe lini[tea nu fu tulburat` decât de susurul apei din jacuzzi
[i plânsul lui Willow. {i când hohotele de plâns se potolir`
\ncetul cu \ncetul, Steve c`zu ca adormit, la fel ca un copil
epuizat de o mare durere... când brusc, o auzi [optindu-i cu o
voce calm`:
– Când eram mic`, inventam o serie de pove[ti pentru a
justifica dispari]ia tat`lui meu. Detalile scenariului se schim-
bau f`r` \ncetare, dar o constat` persista: dac` ne abandonase
pe mama [i pe mine, nu fusese vrerea lui ci mâna destinului
care-l constrânse-se s` fac` asta. Ceea ce nu-l \mpiedica s` ne
iubeasc`... undeva departe... acolo unde tr`ia.
F`cu o scurt` pauz`, \nainte de a ad`uga cu un surâs trist:
– Bine\n]eles, când am pornit \n c`utarea unui tat`, [tiam
c` acest erou mult visat nu exist` decât \n imagina]ia mea. Este
PASIUNE {I SCANDAL 133

de altfel [i motivul pentru care mi-au trebuit atâ]ia ani pân` s`


pornesc cercet`rile: mi-era team` s` nu fiu prea dezam`git`.
Dar credeam c`...
Vocea \i tremur` u[or:
– ... o s` descop`r o fiin]` normal`! Un b`rbat care a p`strat
o amintire frumoas` despre mama mea, care va fi poate
mul]umit s` afle c` are o fiic`... {i acum m` tem ca nu cumva
monstrul `sta s`-mi fie tat`.
Emo]ionat de disperarea ei, Steve \i cuprinse chipul \n
palme.
– Chiar dac` descoperim c` e[ti fiica lui Ethan Roberts, ce
se va schimba pentru tine? Nimic, afirm` el plin de convin-
gere. Unchiul [i m`tu[a ta te-au crescut [i au f`cut din tine o
adorabil` tân`r`. Indentitatea tat`lui t`u nu prezint` nici o
importan]`! Educa]ia modeleaz` oamenii, nu biologia, fii con-
vins` de asta, Willow.
Un surâs palid lumin` chipul ei.
– {tiu asta, Steve! {i chiar dac` o s` descop`r c` sunt fiica
lui Ethan Roberts, o s`-mi revin! Numai c`...
|[i plec` pleoapele, sfâ[iat` de dou` emo]ii contradictorii:
regretul de a fi nevoit` s` renun]e la visele ei de copil [i
dorin]a de a face fa]`, orice s-ar \ntâmpla.
– Povestea asta m-a debusolat un pic! relu` ea for]ându-se
s` zâmbeasc`. Dar cu timpul o s` uit, [i lucrurile vor intra pe
f`ga[ul lor normal.
Admirându-i curajul, Steve sim]i c` i se pune un nod \n gât.
– Te iubesc, \i spuse el dintr-o r`suflare.
Willow r`mase t`cut` câteva clipe, nefiind \n stare s`
reac]ioneze \n vreun fel. De trei zile, evenimentele se precipi-
tau \n via]a ei [i \ncepuse s` se simt` dep`[it` de ele.
– Eu... eu nu sunt sigur` de sentimentele mele, \ng`im` ea
\n cele din urm`.
134 LACEY DANCER

Steve \i surâse cu duio[ie, \n]elegându-i reac]ia. Nu-[i


promisese el c` va avea r`bdarea s` a[tepte?
– Nu te sim]i obligat` s` spui ceva \n aceast` clip`, scumpa
mea... Am vrut doar s` [tii ce simt eu pentru tine.
Se ridic` [i-i \ntinse mâna.
– Vino, e timpul s` ne preg`tim ca s` mergem la Zeke
Blackstone. El [i so]ia lui ne a[teapt` la ora [aisprezece.
Trebuie mai \ntâi s` trecem pe la hotelul t`u ca s`-]i iei
lucrurile... Fiindc` te instalezi aici pân` la sfâr[itul
cercet`rilor, nu-i a[a?

***

Pe drum, Willow se sim]i cuprins` de o brusc` timiditate la


gândul c` \l vor \ntâlni pe unul dintre cele mai mari staruri de la
Hollywood... Fiindc` Zeke Blackstone era f`r` \ndoial` unul din-
tre actorii cei mai seduc`tori [i mai talenta]i din genera]ia lui.
Pornit s` cucereasc` Hollywood-ul la vârsta de dou`zeci [i
doi de ani, dup` un prim succes pe scenele de pe Broadway,
cunoscuse gloria de la primul s`u film [i apoi trecuse din suc-
ces \n succes. La patruzeci [i [apte de ani, era un b`rbat bogat
[i celebru, care nu se m`rginise s` joace doar roluri de tipi
frumo[i [i misterio[i ci devenise un regizor [i un produc`tor
de talent.
El [i so]ia sa, vedeta de televiziune Ariel Cameron, locuiau
\n cartierul cel mai [ic [i mai exclusivist din Los Angeles,
Malibu Beach Colony, poreclit „ Colonia“ de ferici]ii care
aveau privilegiul s` tr`iasc` aici.
A[teptându-se s` descopere un peisaj care s`-i taie respi-
ra]ia, cu vile ultra elegante [i magazine pe m`sur`, Willow se
PASIUNE {I SCANDAL 135

sim]i oarecum dezam`git` s` nu vad` decât ni[te str`zi lungi


[i goale, m`rginite de ziduri \nalte, pe care ici [i colo se
c`]`rase vi]a s`lbatic`.
– E[ti sigur c` aici e? se mir` ea, când Steve o lu` pe o alee
\ngust` [i modest` care ducea la vila lui Zeke Blackstone.
El zâmbi cu sub\n]eles.
– Ai r`bdare, Willow! O dat` ajun[i la destina]ie, o s`
\n]elegi de ce cartierul are o asemenea reputa]ie...
Totu[i ea nu z`rea de o parte [i de alta a aleii decât un gard
viu, s`lb`ticit, care la vest masca vederea spre Oceanul Pacific.
Când Steve parc` Mustang-ul \n fa]a garajului familiei
Blackstone, ea nu z`ri decât o scar` de lemn care ducea la u[a
de intrare de un albastru decolorat.
Ariel Cameron \n persoan` le deschise u[a dup` ce sunar`.
|nalt`, sub]ire [i gra]ioas`, avea p`rul de culoarea aurului,
ni[te ochi ca turcoazele [i aceea[i siluet` fin` pe care Willow
o admira adesea pe ecranul televizorului.
Era \n picioarele goale, \mbr`cat` extrem de simplu \n
ni[te blugi albi care-i subliniau linia impecabil` a picioarelor
interminabile, [i cu o tunic` din bumbac. Perlele fine care-i
\mpodobeau urechile [i diamantul inelului ad`ugau o tu[`
sofisticat` ]inutei ei nonconformiste.
– Zeke este pe tereas`, \i anun]` ea surâzându-le cu ama-
bilitate. V` rog s` intra]i...
Se luar` dup` ea [i, p`trunzând \n cas`, Willow \n]elese
imediat ce dorise s` spun` Steve. Holul corespundea exact
imaginii pe care [i-o f`cuse despre interiorul unui star: imens,
cu pardoseala din marmur`, decorat cu mobile luxuase
extrem de moderne [i de un portret al lui Ariel semnat de
unul dintre pictorii \n mare vog`.
Coborâr` apoi dou` trepte care duceau spre un salon \nc` [i
mai spectaculos. Canapele mari, fotolii adânci, covoare groase
136 LACEY DANCER

[i moi, totul p`rea c` te invit` la lenevie [i la destindere. Un pian


alb ocupa un col] al \nc`perii, al`turi de un [emineu uria[, \n
care ar fi putut arde cu u[urin]` trunchiului unui arbore mare.
Dar mai ales incredibila vedere spre Pacific te las` cu gura
c`scat`. Geamul imens care d`dea spre ocean \]i d`dea impre-
sia c` aceasta ajunge pân` \n cas`.
Cu un telefon celular \ntr-o mân`, Zeke Blackstone mergea
\n lung [i-n lat pe terasa care p`rea o prelungire a salonului.
|i salut` cu amabilitate când \i v`zu intrând \n \nc`pere.
– A[eza]i-v`, \n timp ce eu m` duc s` aduc ceva de b`ut din
buc`t`rie, le propuse Ariel Cameron invita]ilor, ar`tându-le cu mâna
cea mai apropiat` canapeaua. Un vin alb, bine r`cit, v-ar pl`cea?
– Pentru mine este perfect, fu de acord Steve.
– {i pentru mine, se gr`bi s` spun` Willow.
Geamul care d`dea spre teras` culis`.
– Ah, iat`-l pe so]ul meu.
Willow \l privi pe furi[ pe actor. Zeke Blackstone era la fel
de frumos ca \n filmele lui. Foarte \nalt, musculos, bronzat,
forma un contrast uimitor cu so]ia lui, fragil`, blond` [i alb`
la fa]`. Ochii lui negri ca abanosul scânteiau pe fa]a pu]in
ridat`, un subtil amestec \ntre gra]ie [i virilitate. Purta ni[te
blugi cam decolora]i, o c`ma[` din pânz` de in pu]in [ifonat`
[i ni[te sandale comode. Contrastul dintre senzualitatea sa
animalic` [i elegan]a rasat` a so]iei lui era izbitor.
– Zake Blackstone, se prezent` el \ntinzându-le mâna, ca [i
cum invita]ii s`i riscau s` nu-l recunoasc`.
Se a[ez` cu non[alan]` pe bra]ul uneia dintre canapele.
– Ce vânt bun v` aduce? De fapt, prietenul meu Jack
Shannon mi-a l`sat un mesaj oarecum misterios pe robotul
telefonic, insistând s` v` primesc, f`r` s`-mi precizeze \ns`
motivul vizitei voastre.
Râse u[or \nainte de a ad`uga, cl`tinând din cap:
PASIUNE {I SCANDAL 137

– O, la, la! Ce ]i-e [i cu scritorii `[tia! |ntotdeauna urm`resc


efecte dramatice!
Continuând s` vorbeasc`, se ridic` pentru a-[i ajuta so]ia
care ap`ruse din buc`t`rie cu o tav` \n mân`.
– A crezut totu[i de cuviin]` c` trebuie s` men]ioneze
numele Donnei Ryan, o tân`r` actri]` care a locuit la
Bachelor Arms la \nceputul anilor ‘70, \n aceea[i perioad` cu
mine.
Le \ntinse la fiecare câte un pahar de vin.
– Deci ce pot face exact pentru voi?
Willow arunc` o privire [ov`itoare \n direc]ia lui Ariel.
Aceasta le surâse invita]ilor, f`cându-i imediat s` se simt` \n
largul lor
– Dac` este vorba despre vreo fost` iubit` a so]ului meu,
nu ezita]i! Sunt „ blindat`“ \n aceast` privin]`.
Willow d`du din cap, gândindu-se c` ar fi mai bine s`
mearg` direct la ]int`.
– Ei bine, iat` despre ce e vorba... tat`l meu este necunos-
cut [i m` \ntrebam dac`...
|i lipsi curajul s` continue.
– ... dac` Zeke Backstone nu e tat`l \n chestiune, termin`
actorul \n locul ei.
Trei perechi de ochi ului]i se \ntorser` spre el. So]ia lui
reac]ion` prima.
– Po]i s` ne explici cum de ]i-a trecut subit ideea asta prin
cap? \ntreb` ea cu o voce calm`.

***
138 LACEY DANCER

Zeke studia fotografiile pe care i le d`duse Willow.


– S` [tii c`... n-am fost niciodat` iubitul mamei tale, spuse el
\n sfâr[it. Dar dac` dore[ti, sunt gata s` fac o analiz` a sângelui.
Willow se \nro[i, sim]indu-se pu]in \ncurcat`.
– Nu, nu e cazul, eu...
– Poate mai târziu, interveni Steve decis s` nu neglijeze nici
o pist`. |n acest stadiu al anchetei nu este indispensabil.
Willow \l mustr` din privire. Pentru ea, propunerea spon-
tan` a lui Zake Blackstone constituia o m`rturisire suficient` a
nevinov`]iei lui.
– V` aminti]i ceva despre via]a sentimental` a Donnei
Ryan? relu` detectivul.
– Da, o vedeam adesea \n compania lui Eric Shannon.
Steve [i Willow tres`rir` \n acela[i timp.
– Cu Eric? Nu cu Ethan?
– Ei bine...
Zeke cl`tin` din cap, vizibil nec`jit c` nu poate fi mai precis.
– Cum s` v` explic? Situa]ia nu era deloc simpl`. De dou`
sau de trei ori am v`zut-o pe Donna la bra]ul lui Ethan. Dar la
pu]in timp dup` instalarea ei la Bachelor Arms, s-a \ndr`gostit
de Eric.
– Erau aman]i?
– A[a credeam pe atunci... Dar cum s` [tiu exact? Eric nu-mi
f`cea confiden]e. Iar dup` moartea lui, nu mi-am mai pus
aceast` \ntrebare.
– De ce?
– Când Donna s-a \ndr`gostit de Eric, Ethan a f`cut o
adev`rat` criz` de gelozie. Cei doi tineri au fost gata chiar s`
se bat`. Ethan avea tendin]a s-o considere pe Donna ca pe
proprietatea lui \n exclusivitate, fiindc` datorit` lui ea \[i
g`sise un apartament la Bachelor Arms. Ethan nu era deloc un
tip altruist.
PASIUNE {I SCANDAL 139

– Deci, dac` \n]eleg bine, ea ie[ea [i cu unul [i cu cel`lalt?


– Da, dar erau cu adev`rat intimi? Asta n-o mai [tiu!
V`zând c` Willow p`le[te, el \i arunc` o privire, prin care
\[i cerea scuze.
– La optsprezece ani, ai adeseori o inim` zburdalnic`!
{i imediat dup` sinuciderea lui Eric, am v`zut-o pe
Donna plângând \n hohote \n bra]ele lui Ethan. |n mod
spontan, spre el s-a \ndreptat \n durerea ei. Re]ine]i c` \n
seara accidentului, eu personal eram \ntr-o stare... cam
confuz`. Ceea ce face s` nu-mi amintesc prea bine ce s-a
\ntâmplat. Dar mi se pare c` i-am auzit vorbind despre
femeia din oglind`. Parc` \i vr`jise cineva! Drept s` v`
spun, mie mi s-a p`rut \ntotdeauna chestia asta o aiu-
real`!
– Iar blestemata asta de legend`! oft` Steve ridicându-[i
privirea spre tavan.
– Da, Ethan sus]inea c` a z`rit-o de dou` ori \n oglind` pe
femeia respectiv` [i asta exact \nainte s` primeasc` rolul care
l-a lansat \n carier`. El \ntotdeauna a crezut \n aceast` legend`.
{i sunt gata s` pariez c` mai crede \nc`!
Steve bomb`ni dispre]uitor:
– Cu ni[te politicieni atât de stupizi, nu e de mirare c` so-
cietatea noastr` se duce de râp`!
Zeke pufni \n râs.
– Oh, dar Ethan nu e singurul care d` dovad` de atâta
credulitate. O mul]ime de oameni pretind c` au z`rit-o pe
femeia din oglind`. |ncepând cu Jack Shannon!
– Da, [tiu. {i tigroaica aia mic` de nevast`-sa era s`-mi
scoat` ochii când i-am pus la \ndoial` cuvintele.
Zeke zâmbi bine dispus.
– Pare blând` ca un mielu[el, dar ascunde un caracter
vulcanic
140 LACEY DANCER

– Dar dumneavoastr` a]i v`zut-o? se interes` politicoas` Willow.


– Pe cine? Pe femeia din oglind`? Nu, dup` câte mi-amintesc.
– Eu am v`zut-o, interveni Ariel.
So]ul ei \i arunc` o privire stupefiat`.
– Dar... când asta?
Ea râse \nceti[or.
– Prima oar` când ne-am dus \mpreun` la Bachelor Arms.
– De ce nu mi-ai spus nimic?
– Hm! N-a fost decât o apari]ie fugar`, \ncât m-am \ntrebat
dac` nu cumva mi s-a p`rut.
–{i aceast` apari]ie v-a marcat via]a? continu` Willow.
Obrajii lui Ariel se \nro[ir`.
– Cred c` da. Zeke [i cu mine am \nceput s` ne vedem din
ce \n ce mai des, apoi ne-am rec`s`torit. Faptul c` ne-am
reg`sit nu constituie un miracol? N-am mai fost niciodat` atât
de ferici]i ca acum.
– {i bine\n]eles c` re\ntâlnirea se datoreaz` fantomei? o
ironiz` f`r` r`utate Steve.
– Poate... Cine [tie? |n orice caz, m-am gândit \ntotdeauna
c` un fluid magic se degaja din apartamentul IG.
– Jack e oricum convins de asta, intr` [i Zeke \n vorb`.
E sigur c` o for]` supranatural` ne-a obligat pe to]i patru
s` revenim acolo. Pe el [i pe so]ia lui, apoi pe mine [i
Ariel.
Un surâs \i lumin` chipul.
– {i acum, voi doi descoperi]i Bachelor Arms. Nu vi se pare
uimitor?

***
PASIUNE {I SCANDAL 141

– M` \ntreb ce-or fi având oamenii \n cap, oft` Steve luând cele


dou` cornete de \nghe]at` pe care i le \ntindea vânz`torului. Cum
de ni[te adul]i \n toate min]ile pot crede asemenea baliverne?
Mâncaser` fructe de mare \ntr-un mic restaurant situat pe
malul oceanului, apoi se hot`râser` s` se plimbe pe plaj`,
\nainte s` se \ntoarc` acas`.
Briza c`ldu]` care venea din larg le mângâia obrajii.
– Ce peisaj din Shakespeare cita Jack Shannon zilele tre-
cute? Ah, da... „ P`mântul [i cerul ascund mai multe mistere
decât toate c`r]ile de filozofie!“
Willow atac` pofticioas` \nghe]ata.
– {i la urma urmei, de ce nu? Nu crezi c` exist` o lume
necunoscut` [i invizibil`, paralel` cu lumea real`?
– Nu, r`spunse Steve cu fermitate.
F`r` voia lui, privirea \i \ntârzia pe limba mic` [i roz care
lingea \nghe]ata. {tia c` Willow n-o face inten]ionat, dar
aceast` priveli[te \i aprindea sângele.
– Lumea real` \mi ajunge! exclam` el privind-o cu senzua-
litate.
– Dar ce este realitatea? oft` ea, f`r` s` sesizeze starea de
spirit a \nso]itorului ei. E o no]iune pe care o avem. Filozofii
discut` de... Oh, Steve, \nghe]ata ta!
Din neaten]ie, Steve o sc`pase pe nisip, la picioarele lor.
– Nu-i nimic, o s-o \mp`r]im pe a mea, dac` tu...
Se \ntrerupse brusc, \n]elegând ce semnifica]ie avea
fl`c`ruia care dansa \n privirea lui.
– Pu]in \]i pas` de \nghe]ata mea, nu-i a[a? [opti ea lan-
guros.
El o lu` imediat \n bra]e.
– Chiar deloc!
Willow \[i \n`bu[i un geam`t. Steve o \ntreb` pe un ton
gr`bit:
142 LACEY DANCER

– Preferi s` ne continu`m plimbarea?


– Decide tu, scumpul meu.
– |n acest caz, s` ne \ntoarcem acas`. Abia a[tept s` fac o
mie de lucruri mai indecente decât s` m`nânc o \nghe]at`.

***

Dar când intrar` \n salon, becul ro[u al robotului telefonic


le atrase aten]ia, calmându-i pe moment.
Steve ap`s` butonul cu un deget gr`bit.
„ – Domnul Hart? Am reu[it \n sfâr[it s` aflu unde se
g`se[te faimosul cuf`r cu amintiri, spunea vocea lui Jack
Shannon. De fapt, e b`gat \n pivni]a apartamentului. IG,
unde Amberson l-a depozitat cu grij`, atunci când Faith [i
cu mine ne-am mutat de acolo. Paznicul vegheaz` cu
gelozie asupra acestui cuf`r, ca [i cum ar fi vorba de ni[te
relicve. Când v` spuneam eu c` e nebun delegat! Pe scurt,
m` duc mâine s`-l recuperez. Ce a-]i zice s` ne \ntâlnim
pe la ora zece, \n apartamentul IG? Eu sunt proprietarul [i
nu l-am \nchiriat \nc`. Dac` nu cumva prefera]i s` ne
vizita]i \n noua noastr` cas` \n cursul s`pt`mânii? Faith ar
fi \ncântat` s` cin`m \mpreun` joi sau vineri. Da]i-mi un
telefon...
Willow sim]i c`-i trece un fior pe [ira spin`rii Cuf`rul `sta
va dezlega misterul? Când se gândea c`-i mai trebuia s` a[tepte
o jum`tate de zi pentru a fi sigur`...
Sim]indu-i nervozitatea, Steve o strânse de mân`.
– Mergem mâine, scumpa mea.
Ap`s` din nou pe butonul robotului, pentru a asculta
urm`torul mesaj.
PASIUNE {I SCANDAL 143

„ – Steve? Marty la telefon. Aveai dreptate \n privin]a cazu-


lui Donnei Ryan. Am dat de raportul poli]iei: [oferul a fugit
dup` ce a c`lcat-o [i n-a fost g`sit niciodat`. Afacerea a fost deci
clasat`. Dac` vrei am`nunte, sun`-m` mâine la comisariat.“
– Ei bine, totul e clar acum, nu-i a[a? [opti Willow, cu ochii
str`lucind de lacrimi. Ethan Roberts a omorât-o pe mama [i,
\n mod evident, a \ncercat s` se debaraseze \n acela[i fel [i de
mine.
Steve cl`tin` gânditor din cap.
– Poate, dar nu avem nici o dovat` \n acest sens. Mai
lipse[te ceva.
Ca pentru a-[i pune ordine \n gânduri, \[i frec` \ndelung
fruntea.
– E ceva \n neregul` \n toat` povestea asta. Nu-mi vine s`
cred c` Ethan Roberts s-a hot`rât s` te omoare numai pentru
c` e[ti fiica lui!
– Cum a[a?
– Imagineaz`-]i pentru o clip` c` tu ai fi spus toat`
povestea presei, sau chiar c` i-ai intentat un proces de pater-
nitate. Mass media ar fi vorbit despre asta cincisprezece zile,
cel mult. |n prezent, acest gen de scandal nu mai e de ajuns
pentru a distruge cariera unui om politic. Nu, se teme de
altceva.
– Bine\n]eles! Se teme c` va fi acuzat de moartea mamei
mele
Steve cl`tin` din nou din cap cu gravitate.
– Da, dar nu numai. Presupun c` are ceva grav pe
con[tiin]`. {i crede-m`, intui]iile mele sunt rareori gre[ite. A[a
c`, pentru a fi siguri, am o idee...
Capitolul 12

– E[ti sigur c` o s` mearg`? oft` cu \ngrijorare Willow, când


Steve \mpinse grilajul din fier forjat care bloca accesul \n
Bachelor Arms.
– Cine nu risc`, nu câ[tig`! Asear`, la telefon, când am
pomenit \n treac`t despre accidentul mamei tale, Roberts s-a
pref`cut c` nu \n]elege, dar l-am sim]it cum \l trec
transpira]iile. {i a p`rut extrem de interesat, când am ad`ugat
c` o s` am \n sfâr[it acces la un dosar ultraconfiden]ial, p`strat
de Jack Shannon \n pivni]a locuin]ei. Cunoscând ora \ntâlnirii
noastre, \n mod sigur se va manifesta \n vreun fel. {i atunci nu
ne mai r`mâne decât s`-l facem s` m`rturiseasc` adev`rul. Te
sim]i preg`tit`?
– Da.
– }i-e team`?
– N... nu.
Traversar` gr`dina care \nconjura imobilul. Dar zgomotul
u[or al pa[ilor lor de pietri[ul aleii tulbura lini[tea. Bachelor
Arms p`rea s` dormiteze \n c`ldura dimine]ii, dup` plecarea
locatarilor s`i la serviciu.
PASIUNE {I SCANDAL 145

Jack Shannon le d`duse num`rul codului. Când p`trunser`


\n holul mare, o r`coare brusc` \i \nv`lui, \n timp ce t`cerea
deveni [i mai ap`s`toare. Sim]ind c` o trece un fior, Willow se
lipi de Steve [i-l lu` de bra].
Urcar` la primul etaj. U[a apartamentului IG era \ntre-
deschis` ca pentru a-i invita s` intre. Ceea ce nu-i \mpiedica s`
ezite \n prag.
Steve o strânse de mân`.
– Nu e[ti obligat` s` vii, scumpa mea. Dac` preferi, du-te
s` m` a[tep]i \n ma[in`.
Dar Willow \[i ridic` b`rbia.
– Nu, te \nso]esc. Vreau s` aflu singur`.
{i dup` ce rosti aceste cuvinte, \l trase \n`untru.
Apartamentul era gol.
– Jack Shannon [i Amberson s-au dus probabil s` caute
cuf`rul \n pivni]`, \[i d`du Steve cu p`rerea. Nu vor, probabil,
s` piard` prea mult timp.
Z`rind oglinda mare fixat` deasupra [emineului, Willow se
apropie de ea, ca atras` de un magnet, [i atinse cu vârful
degetelor ghirlanda de trandafiri [i frunze sculptate care
\mpodobeau rama.
– Nu este decât o oglind` veche [i banal`. Cum s` crezi
c` posed` puteri supranaturale? [opti vis`toare tân`ra
femeie.
Steve \i \nl`n]ui talia cu bra]ul.
– Legendele au [i ele via]a lor. Poate c` n-a fost decât o
inven]ie a proprietarului ca s` m`reasc` valoarea imobilu-
lui.
– V` \n[ela]i, protest` brusc o voce ar]`goas` din spatele
lor
Se \ntorser` amândoi deodat`.
Steve reu[i s`-[i \n`bu[e o exclama]ie triumf`toare. Cursa
fuc]ionase.
146 LACEY DANCER

Ethan Roberts st`tea postat \n pragul \nc`perii. |n costu-


mul s`u bleumarin de o croial` impecabil`, c`ma[a alb`,
cravata [i pantofii elegan]i, \ncarna imaginea perfect` a politi-
cianului „ ajuns“.
Cu o excep]ie, totu[i.
}inea un revolver \n mâna dreapt`.
Willow \[i duse mâna la gur` ca s`-[i \n`bu[e strig`tul de spaim`.
– Gre[i]i dac` n-o lua]i \n serios pe femeia din oglind`,
relu` Ethan Roberts cu un zâmbet ironic. Ar putea \ncerca s`
se r`zbune pe voi. Eu personal nu m` tem de ea, fiindc` s-a
ar`tat \ntotdeauna generoas` cu mine.
Steve \l fixa impasibil.
– Mi-a f`cut impresia c` nu crede]i \n legende, domnule Roberts.
– Am min]it, admise el f`r` s`-i scape din ochi. Un om politic
care crede \n fantome nu face figur` bun`, nu-i a[a? Aleg`torii
m-ar fi putut face s` pl`tesc scump asta... Nu te mi[ca, Hart!
ad`ug` el, \n momentul când Steve vru s-o trag` pe Willow
mai aproape de el.
Vocea lui era t`ioas` ca o lam` de o]el.
– Nu m` obliga]i s` fac un gest regretabil. A[ putea s` v`
omor imediat, pe dumneavoastr` [i pe domni[oara Ryan.
– Imediat? Dar care sunt de fapt inten]iile dumneavoastr`?
se interes` Steve f`r` s` par` speriat.
Un zâmbet cinic \ncre]i buzele politicianului.
– Nu v` face]i probleme, domnule Hart, totul este
prev`zut. Am pus la punct un mic scenariu de accident. Oh,
nu de ma[in`, ar fi riscant. Nu, de data asta m-am gândit la un
incendiu. La dumneavoastr` acas`, \n frumoasa vil` de pe
colinele Santa Monica. |mi \nchipui deja titlurile mari din
ziare... Doi aman]i g`si]i carboniza]i \n patul lor din cauza
unui detector de fum defect. Ce triste]e! Bine\n]eles c` n-am
fixat \nc` data acestei regretabile tragedii.
Steve continua s`-l priveasc` f`r` s` clipeasc`.
PASIUNE {I SCANDAL 147

– De data asta nu ve]i sc`pa atât de u[or,domnule Ethan


Roberts. Mul]i oameni nu mai au \ncredere \n dumneavoastr`.
De altfel, Jack Shannon [i Amberson trebuie s` soseasc` dintr-un
minut \n altul. {i dac`, dup` un timp, vor fi descoperite
cadavrele noastre, b`nuielile se vor \ndrepta imediat spre
dumneavoastr`, fiindc` i-am relatat cazul unui prieten de-al
meu, poli]ist, care e pe cale s` \ntreprind` ni[te cercet`ri [i
asupra trecutului.
– Poate c` poli]ia m` va b`nui, admise Roberts pe un ton
lini[tit. Ei [i? Nu va de]ine niciodat` o prob` formal` asupra
vinov`]iei mele. Iar \n ceea ce-i prive[te pe Shannon [i pe
imbecilul `la de paznic, nu vor fi câtu[i de pu]in \n m`sur` s`
depun` m`rturie \n privin]a acestor amenin]`ri.
Surprinzând expresia \ngrozit` a lui Willow, el ad`ug` cu
un zâmbet viclean:
– Nu, fi]i lini[tit`, nu i-am omorât. Doar c` i-am \ncuiat de
dou` ori cu cheia \n beci, \n timp ce erau ocupa]i cu c`utarea
faimosului cuf`r. Nimeni nu m-a v`zut intrând, fiindc` am
p`strat o cheie de la poart` dinspre parc. A[a c` am intrat pe
intrarea de serviciu, f`r` s` \ntâlnesc pe cineva. {i vor mai
trece câteva ore pân` va veni cineva s`-l elibereze pe prietenul
vostru, Shannon [i pe tembelul de Amberson. Iar anchetatorii
vor pune incendiul vilei pe seama unor neglijen]e fatale.
– Nu va ]ine, Roberts.
– Ba da, replic` acesta sigur pe sine. Ca [i \n alte d`]i... {ti]i
c` nimic nu e mai u[or decât o crim`? E suficient s`-]i iei dou`
sau trei precau]ii elementare. {i bine\n]eles, s` nu te \ncrezi \n
nimeni, pentru a evita tr`darea. Dar \n afar` de asta, nimic mai
simplu! Dovada? Nimeni nu m-a b`nuit vreodat`.
– Eroare! Noi [tim c` v-a]i asasinat fosta so]ie.
Ethan Roberts cl`tin` din cap zâmbind.
– }]]... ]]]... Supradoza de heroin`. Dovedi]i contrariul!
Traumatizat` de pierderea celor doi b`ie]i, a vrut s`-[i pun`
148 LACEY DANCER

cap`t zilelor.Cine n-ar \n]elege asta? Chiar poli]ia a subscris la


aceast` versiune a faptelor.
– {i... mama mea? \ng`im` Willow care tremura de furie
dar [i de team`. {i pe ea a]i omorât-o? Dar de ce?
Un rictus deform` brusc tr`s`turile lui Ethan Roberts.
– Pentru c` era un pui de lele [i l-a preferat pe Eric
Shannon \n locul meu! Când eu o lansasem \n carier`! Eu o
instalasem la Bachelor Arms! Eram nebun dup` ea! Mie \mi
revenea de drept, nu-i a[a?
– Dar Donna nu v` iubea, ripost` Steve. {i dac` accepta s`
ias` cu dumneavoastr`, era doar fiindc` produc`torul serialu-
lui o obliga s` fac` asta. {i când s-a \ndr`gostit de Eric
Shannon, a vrut s` rup` definitiv orice leg`tur`. M` \n[el?
Ethan Roberts strânse pumnii.
– Se \nc`p`]âna s` nu recunoasc` faptul c` eram f`cu]i
unul pentru cel`lalt. Trebuia s-o fac s` \n]eleag` asta!
Steve tres`ri.
– S` \n]eleag`? {i cum a]i procedat, domnule Roberts?
|mpins de vechea ur`, Roberts nu-[i d`du seama [i mu[c`
din momeal`
– La faimoasa petrecere, \i spionam pe ea [i pe Eric.
Abrutizatul `la de Eric tocmai se certase \ngrozitor cu fratele
lui \n privin]a unui scenariu scris \n comun, [i avea nevoie de
consolare, s`r`cu]ul de el! Donna se dusese s`-l caute. Nu era
o problem`, fiindc` nu avea decât de traversat palierul. Fra]ii
Shannon [i ea locuiau la acela[i etaj. Pe vremea aceea, nimeni
nu-[i \ncuia u[ile. M-am ascuns \n spatele u[ii de la camera lui
Eric [i am ascultat geam`tele celor doi aman]i. Apoi Donna a
adormit [i nenorocitul `la de Eric a ie[it pe balcon s` fumeze
o ]igar`. N-am l`sat s`-mi scape ocazia. Nu m-a auzit când am
intrat. M-am apropiat de el [i l-am \mpins peste balustrad`.
Apoi m-am amestecat \n mul]imea vesel` din apartamentul IG.
Când Donna a coborât ca s` afle unde este Eric, cineva i-a spus
PASIUNE {I SCANDAL 149

c` s-a dus s` cumpere bere. Un zvon pe care-l r`spândisem


chiar eu! S-a mai scurs o or` pân` s` fie g`sit corpul. Zeke a
dat alarma, dup` ce s-a \mpiedicat de picioarele cadavrului...
– El \[i reaminte[te c` Donna s-a \ntors la dumneavoastr`
dup` moartea lui Eric. A[a a fost?
– Exact. Avea nevoie de un um`r pe care s` plâng` [i de
care s` se sprijine. Dar refuza \n continuare s` se culce cu
mine. Totu[i [tiam c` va veni [i ziua mea norocoas`! Am
r`sf`]at-o pe stricata aia mic`, pân` când mi-a m`rturisit c` e
gravid` cu Eric.
Strigatul lui Willow \i smulse lui Roberts un rânjet.
– Da, Eric Shannon este tat`l dumneavoastr`, domni[oar`
Ryan. Pute]i fi sigur` de asta.
– Oh, da! exclam` Willow, revoltat` [i dezgustat` totodat`.
E \ntr-adev`r o u[urare pentru mine s` aflu c` nu sunte]i tat`l
meu.
O sclipire de am`r`ciune trecu prin privirea lui Roberts.
– Nici nu m` mir. |i sem`na]i mamei dumneavoastr`. Sunt
sigur c` i-a]i mo[tenit caracterul imposibil.
– De ce a]i a[teptat mai mult de un an ca s-o omorâ]i? relu`
Steve. De ce nu v-a]i debarasat de ea când a]i aflat c` a[teapt`
copilul altuia?
– Fiindc` a fugit imediat, f`r` s` spun` nimic. Nu [tiam
unde se ascunde. Ne vorbise despre respectiva comunitate, dar
f`r` s` ne dea ni[te indicii precise. Dup` ce a n`scut, a revenit
rugându-m` s-o iert [i s` lu`m totul de la \nceput. |ns` am
\n]eles repede c` avea ni[te b`nuieli \n privin]a mor]ii lui Eric
[i c` era \n c`utarea unor probe prin care s`-mi dovedeasc`
vinov`]ia. Apoi m-a amenin]at chiar c` o s` se adreseze poli]iei.
Desigur c` nu putea dovedi nimic. Dar cum mi-a[ fi putut
asuma asemenea risc? Aveam \n fa]` o carier` promi]`toare.
Totul mergea bine [i nu-mi puteam permite o publicitate de-
zastruoas`. Donna devenise o piedic` pentru mine.
150 LACEY DANCER

– {i atunci a]i suprimat-o.


– Da. Moartea e o solu]ie foarte la \ndemân`! Deghizat cu
abilitate, am furat o ma[in` dintr-o parcare, apoi am urm`rit-o
pe Donna [i am dat peste ea. Cinci minute mai târziu, parcam
vehiculul \ntr-o strad` din apropiere [i plecam lini[tit, f`r`
peruc` [i restul deghiz`rii.
– {i dou`zeci [i cinci de ani mai târziu, \n acela[i
fel, a]i c`utat s` v` debarasa]i [i de fiica Donnei, nu-i
a[a?
– Cât` perspicacitate, domnule Hart!
– Presupun c` nu ave]i remu[c`ri? interveni Willow,
\ngrozit` de atâta cinism. Dormi]i lini[tit noaptea?
– Bine\n]eles!
– Sunte]i exact tipul psihopatului, complet lipsit de
con[tiin]` [i moralitate, oft` Steve \ngrozit.
Apoi, schimbând tonul, ridic` brusc vocea, ca pentru a se
adresa unui interlocutor invizibil.
– E \n regul`, Marty. Avem motive s`-l trimitem la pu[c`rie
pân` la sfâr[itul zilelor lui.
Ethan Roberts \l privi plin de dispre] pe detectiv.
– Scute[te-m` de trucurile astea, Hart. Nu ]in!
Cu surâsul pe buze, Steve \[i d`du la o parte haina,
ar`tându-i firul unui microfon miniatural.
Chipul lui Roberts se \nvine]i.
– Nu! url` el \ndreptându-[i revolverul spre Steve.
Glon]ul porni, dar Steve nu p`ru deloc speriat. Cu o
mi[care felin` se repezi spre Roberts.
Timp de ni[te clipe care p`rur` nesfâr[ite, se luptaser`
corp la corp. Steve \ncerca s` men]in` la vertical` bra]ul \nar-
mat al criminalului. |n cele din urm` reu[i s`-l lipeasc` pe
Roberts de un perete. |i r`suci \ncheietura mâinii [i revolverul
c`zu pe parchet, cu un zgomot metalic.
– Ia-l! Repede! strig` Steve.
PASIUNE {I SCANDAL 151

Dar Willow nu-i a[teptase ordinul. Se [i repezise s`-l \n[face.


Mai mul]i poli]i[ti p`trunser` \n \nc`pere. Unul dintre ei \i
puse c`tu[ele lui Roberts.
– Nu-mi pute]i face asta! strig` politicianul. E ilegal! Sunt
membru al consiliului municipal [i candidat la Senat. Pretind
c`...
Se \ntrerupse brusc, cu chipul desfigurat de groaz`. Ochii
lui priveau r`t`ci]i spre peretele din spatele um`rului lui
Steve.
Acesta \ntoarse instinctiv capul. |n spatele lui nu se g`sea
decât oglinda imens`, care reflecta imaginea grupului.
Steve ridic` din umeri [i \l privi pe Roberts cu un aer
ironic.
– Mai ai \nc` halucina]ii? Femeia din oglind` e pe cale de
a-]i mai face ni[te semne? P`cat pentru tine, Roberts, de data
asta cel mai \ngrozitor co[mar e pe cale s` ]i se realizeze.

***

– Credeam c` vestele anti-glon] sunt bune s` te protejeze


de toate loviturile, spuse Willow nelini[tit` privind spre con-
tuzia care \ncepuse s` se \nvine]easc` pe pieptul lui Steve.
|l \mpinsese f`r` menajamente pe poli]istul care se oferise
s`-l \ngrijeasc` pe detectiv.
– Dragul de tine! Parc` te-a lovit cu o bât` de base-ball.
|ntorcându-se spre ofi]erul de poli]ie care a[tepta ceva mai
retras, ad`ug` pe un ton furios:
– {i vre]i s` m` face]i s` cred c` e tot ce ave]i mai bun?
Locotenentul surâse cu o bun`voin]` pref`cut`.
– |mi pare r`u, doamn`, dar \n prezent nu exist` un model
mai perfec]ionat.
152 LACEY DANCER

Ridicându-[i ochii spre tavan, Willow \[i scoase la rândul ei


vesta [i i-o \ntinse b`rbatului. |nainte de a-[i \ndrepta din nou
toat` aten]ia spre Steve, a[tept` ca poli]i[tii [i criminalul s`
p`r`seasc` \nc`perea.
– Sper c` tic`losul `la nu ]i-a fracturat coasta. Te doare r`u?
Surâsul lui Steve se transform` \ntr-o strâmb`tur`.
– Hmm... Numai când m` ape[i prea tare.
Willow \[i retrase imediat mâna.
– Oh! |mi pare r`u... N-am f`cut-o special. Iart`-m`,
scumpul meu, eu...
– Willow! o \ntrerupse el râzând. Nu-]i face probleme. Nu
e mai grav` decât vân`taia pe care am avut-o la coaps`, dup`
prima tentativ` de asasinat a banditului `stuia. Totul e bine
când se sfâr[e[te cu bine, nu crezi?
– E adev`rat.
Ca pentru a o face s` simt` mai bine fericirea de a fi \n via]`
[i de a r`mâne \n sfâr[it singuri, el o lu` \n bra]e [i o strânse
la piept.
Dup` câtevea clipe, Willow ridic` ochii spre el, surâzându-i.
– Steve?
– Da?
– Te iubesc, [opti ea. Uite c` ]i-am spus-o! Voiam s` [tii
asta.
Steve sim]i c` i s-a uscat gura de emo]ie.
– O s` vorbim despre asta mai târziu, scumpa mea.
A[teapt` s`-]i mai vii pu]in \n fire.
Ea \l privi indignat`.
– Doar n-o s` \ndr`zne[ti s` insinuezi c` nu [tiu ce vorbesc?
C` delirez din cauza emo]iei?
– Hmm... nu din cauza asta?
– Ce tupeu! Dac` n-ai fi r`nit, domnule detectiv, ]i-a[ trage
un pumn \n stomac ca s` te \nv`] minte s` nu mai spui baza-
conii... Dar nu e timpul trecut, ad`ug` ea râzând.
PASIUNE {I SCANDAL 153

|l s`rut` pe obraz, apoi continu`, pe un ton solemn:


– Te iubesc, Steve Hart!. {i o s` te iubesc pân` la sfâr[itul
zilelor mele!
– Willow, eu...
Se \ntrerupse, prea emo]inat ca s` mai poat` continua. Un
surâs fericit plutea pe buzele lui Willow.
– S`rut`-m`, prostule! ad`ug` ea \mbr`]i[ându-l.
– Hmm... hmm! tu[i cineva jenat \n spatele lor. V` deran-
jez cumva?
– Da! r`spunse Steve f`r` s` se sinchiseasc` [i culese un alt
s`rut de pe buzele lui Willow.
Jack Shannon st`tea \n pragul apartamentului s`u, cu un
cuf`r de lemn \n bra]e.
– M-am gândit c` v-ar face pl`cere s` v` uita]i imediat \n el.
Am g`sit o mul]ime de lucruri pasionante.
Puse cuf`rul pe [emineu, apoi se \ntoarse spre detectiv.
– |nc` o dat` \]i mul]umesc, Steve. Stratagema ta a reu[it.
Aruncându-i o vorb` lui Roberts c` am p`strat o cutie plin` cu
amintiri de la fratele meu, l-ai pus \n gard` [i a reac]ionat ime-
diat.
– Nu eram chiar atât de sigur, le m`rturisi Steve. Roberts
putea s` v` omoare [i s` pun` mâna pe cuf`r.
– Trebuia s` risc pentru a cunoa[te \n sfâr[it adev`rul. Din
fericire, totul s-a sfâr[it cu bine [i v` pute]i imagina cât m` simt
de u[urat aflând c` Eric nu s-a sinucis.
– Mai degrab` lui Willow ar trebui s`-i mul]umi]i, fiindc` ea
a insistat s` duc pân` la cap`t ancheta.
– Dac`-mi permite-]i, a[ vrea s`-mi \mbr`]i[ez nepoata,
spuse Jack.
Willow \i s`ri imediat de gât.
– Doamne, cât sunt de fericit`, \ng`im` ea f`r` s`-[i poat`
re]ine lacrimile de bucurie care \ncepuser` s` i se rosto-
goleasc` pe obraji. Dragul meu unchi!
154 LACEY DANCER

Acesta o \mbr`]i[` emo]ionat, \nainte de a ad`uga râzând:


– Cuvântul sun` pu]in cam ciudat, \n gura unei
domni[oare care e cam de vârsta nevestei mele. Dar va trebui
s` m` obi[nuiesc.
– E interesul dumneavoastr`! intr` [i Steve \n vorb`.
Willow nu prea e dus` la biseric`, a[a c` sunt sigur c` v` va
spune „ unchiule Jack“, când v` va fi lumea mai drag`.
Unchiul [i nepoata se mai \mbr`]i[ar` o dat`, \naite ca Jack
Shannon s`-[i ia r`mas-bun de la ei.
– Vai de mine, era s` uit, le spuse el din u[`. V` a[tept`m
pe amândoi la cin`, miercurea viitoare! V` convine?
– Perfect!
Când zgomotul pa[ilor lui se pierdu pe culoar, privir`
cuf`rul cu o team` amestecat` cu emo]ie.
– Cam... tremur... \i m`rturisi Willow. Deschide-l tu.
Steve lu` cuf`rul [i-l puse pe parchet. Cu o mân`
[ov`itoare s`lt` capacul. Apoi \ntinse pe parchet comorile pe
care le ascundea de mai mult de dou`zeci [i cinci de ani:
fotografii, câteva ilustrate trimise de Donna amantului ei.
{i, lucrul cel mai important: jurnalul intim al lui Eric.
Cu inima b`tând s` se sparg`, Willow parcurse câteva
pagini.
„ ... Donna m-a anun]at azi c` e \ns`rcinat`, citi ea la \ntâm-
plare. Un copil! O s` avem un copil! Sunt nebun de bucurie...“
Dup` ce termin` de citit, privirea \i str`lucea de lacrimi.
Niciodat` n-ar fi crezut c` e posibil` o asemenea fericire. Nu
numai c` acum [tia cine e tat`l ei, dar afla \n acela[i timp c`
p`rin]ii ei tr`iser` o mare pasiune. Doar moartea \i desp`r]ise.
– Oh, Steve! [opti ea pierdut`. Steve, eu...
Se opri brusc, sim]ind c` inima \ncepe s`-i bat` nebune[te.
Acolo \n oglind`, exact \n fa]a lor, era...
Steve \i urm`ri privirea.
– Tu... tu o vezi? \ng`im` ea.
PASIUNE {I SCANDAL 155

Steve trebui s` clipeasc` de mai multe ori pentru a se


convinge c` nu viseaz`.
– Hmm... da, trebui el s` admit` f`r` chef. Ce naiba, eu...
Da, v`d ceva.
Fixar` cu o incredibil` emo]ie imaginea destul de [tears` a
unei femei \ntr-o rochie alb`, lung`. Avur` amândoi impresia
c` d`dea din cap, ca [i cum \i aproba. Dup` ce schi]` un surâs
foarte blând, apari]ia se [terse din oglind`.
Din cale afar` de tulbura]i, se privir` cu uimire.
– Nu e decât o halucina]ie, decise Steve, realist ca \ntot-
deauna. Dar dac` e vorba de o fantom`, \nseamn` c` a venit
s` te anun]e c` ]i s-au realizat dorin]ele.
– Da, \n sfâr[it m` simt lini[tit`, recunoscu Willow
strângând la piept jurnalul tat`lui ei. Dar femeia din oglind`
ne adresa un alt mesaj.
– Ce vrei s` spui?
– Ei bine... ai v`zut-o [i tu pe femeia \n alb.
– Hmm... nu, eu...
– Nu \ncerca s` te fofilezi, [mecherule! spuse ea râzând, \n
timp ce \l apuca de b`rbie ca s`-l oblige s-o priveasc` \n ochi.
Adineaori erai [i tu stupefiat.
– O simpl` iluzie optic`. {i m` rog, ce \nseamn` asta, dup`
p`rerea ta?
– |nseamn` c` cel mai frumos vis al nostru se va \ndeplini.
Continu` s`-l priveasc` plin` de duio[ie [i-l \ntreb`:
– {i care este acest vis, dup` p`rerea ta?
El izbucni \n hohote de râs, \nainte s` pun` st`pânire pe
gura ei.
– Acela[i ca [i al t`u, dragostea mea, de vreme ce o s` ne
c`s`torim.
EPILOG

|n aceea[i sear`, radioul [i televiziunea difuzar` vestea


arest`rii lui Ethan Roberts. A doua zi, \n Los Angeles Times
ap`rea un articol semnat de Jack Shannon care dezv`luia
adev`rata fa]` a acestui politician veros.
De altfel, reporterii [i fotografii se buluceau \n fa]a casei de
pe Pacific Palisades. O revist` avusese chiar ideea de a trimite
un reporter acas` la detectivul care f`cuse s` izbucneasc` tot
scandalul, ca s`-i ia un interviu.
Dar Steve [i Willow se volatilizeser` parc` [i nimeni nu [tia
unde disp`ruser`.

***

– S-ar putea zice \n sfâr[it c` s-a terminat cu co[marul `sta!


oft` Willow, dup` ce privir` la televizor reportajul consacrat
arest`rii lui Ethan Roberts.
PASIUNE {I SCANDAL 157

– Da! fu de acord Steve satisf`cut. De acum \nainte toat`


lumea va [ti c` tipul este o sec`tur`!
Willow se \ntinse cu voluptate. Stând al`turi pe o canapea,
se uitau \mpreun` la [tirile de sear` \n camera lor de hotel.
Tân`ra spuse gânditoare:
– Ceea ce nu m` \mpiedic` s` simt o mic` \mpuns`tur` \n
inim` când m` gândesc la familia lui. |]i aduci aminte de feti]a
aceea adorabil`? Biata pu[toaic`...
– Crede-m` c` va fi mult mai fericit` \n via]`, o dat` sc`pat`
de sub influien]a nefast` a unui asemenea tat`, replic` Steve
vrând s`-i smulg` telecomanda din mân`.
– Jos labele! Acum urmeaz` [tirile de la Burs`...
– Ei [i? Wall Street se va afla tot acolo [i mâine diminea]`,
Willow se pref`cu indignat`.
– Am dreptul s` fiu la curent cu actualitatea Bursei dac` a[a
am chef!
– {i eu am dreptul s` fac dragoste cu so]ia mea! Imediat!
Abia pronun]ase cuvântul so]ie [i Willow sim]i c` se
tope[te ca z`pada la soare. I se p`rea atât de minunat acest
cuvânt, atât de romantic! De[i se scurseser` deja dou` zile de
la c`s`toria lor fulger din Las Vegas \i f`cea la fel de mult`
pl`cere s`-l aud`. Din fiecare dat` când cuvântul \[i lua zborul
de pe buzele lui Steve, ea sim]ea c` inima \ncepe s`-i bat` mai
repede.
De când conducea firma Blackberry Meadows, crezuse
\ntotdeauna c` afacerile erau singurul ei scop \n via]`,
al`turi de dorin]a de a-[i reg`si tat`l, bine\n]eles. Acum [tia
cine este el [i era mândr` de p`rin]ii ei, dar descoperise c`
problemele ei de marketing veneau mult \n urma rolului de
so]ie. |mpreun` cu Steve pusese la punct \n am`nunte
viitorul lor. El \[i va continua activitatea de detectiv [i
158 LACEY DANCER

Willow va \nfiin]a \n Los Angeles un magazin unde se vor


vinde \n exclusivitate produsele fabricate de comunitate.
Vor locui \mpreun` \n frumoasa cas` de pe coline. Dar pân`
atunci, \[i tr`ia din plin fericirea cu totul nou`, dorindu-[i ca
acest` senza]ie minunat` s` dureze pân` la sfâr[itul zilelor ei.
– Foarte bine! spuse Steve surprins de aerul ei absent.
Fiecare cu gusturile lui! V`d c` preferi televizorul \n loc s` te
giugiule[ti cu so]ul t`u.
Willow stinse televizorul smulgându-se din reverie.
Imaginile defilaser` pe ecran f`r` m`car s` le vad`. Se lipi
dr`g`stoas` de Steve [i \ncepu s`-i descheie, unul câte unul,
nasturii c`m`[ii.
– Ne-a mai r`mas o jum`tate de or` pân` la cin`, nu-i a[a?
O scânteie de dorin]` se aprinse \n ochii alba[tri ai lui Steve.
– E o propunere, doamna Hart?
– {i \nc` cum, domnule Hart!
|l trase spre patul mare cu baldachin, instalat \n cel mai
frumos apartament al hotelului.
Steve \[i \n`bu[i un geam`t.
– Crezi c` o jum`tate de or` ne va ajunge, dragostea mea?
– V`zând [i f`când.
Cu o privire de femeie fatal`, \[i trase fermoarul de la
rochie, dând la iveal` doi sâni rotunzi pe care se mula dantela
transparent` a sutienului.
Când vru s`-[i dezlege fundele din saten negru care,
\nf`[urate \n jurul gleznelor, re]ineau balerinii \n picioare,
Steve se opri:
– Nu, nu-i scoate...
Ea \l privi, amuzat` dar [i mirat`.
– S` p`strez ce? Pantofii?
El o strânse cu putere \n bra]e.
PASIUNE {I SCANDAL 159

– Da. Am chef s` fac dragoste cu tine, având drept unic`


podoab` aceste arabescuri negre \n jurul gleznelor.
Willow pufni \n râs.
– Nu [tiam c` so]ul meu...
Savur` acest cuvânt ca pe o bomboan` [i \l repet`:
– ... c` so]ul meu are asemenea fantezii.
|nfiorat` de pl`cere, se lipi de el.
Steve d`du la o parte cuvertura roz [i o \ntinse pe
cear[afuri. |ncet, cu gesturi \ndemânatice, f`cu s`-i alunece
rochia de-a lungul picioarelor frumoase.
Privirea lui str`luci când descoperi c` poart` un chilo]el
din dantel` neagr`.
– Oh, Willow! gemu el. Nu ]i-am m`rturisit niciodat` \ncli-
na]ia mea spre desuurile negre. {i cel pe care-l ai pe tine e mai
sexy decât \n visurile mele cele mai nebune[ti.
O privi câteva clipe, plin de duio[ie, dorin]` [i emo]ie.
– Te iubesc, sfâr[i el prin a-i [opti \nainte de a o acoperi cu
corpul lui.
Ea se cambr`, sim]indu-[i trupul \n fl`c`ri.
– {i eu te iubesc, Steve. Mai mult decât orice pe lumea asta!

Sfâr[it

giannijollys

S-ar putea să vă placă și