Sunteți pe pagina 1din 155

giannijollys

STELLA FRANCES NEL

Pas`rea
cânt`toare
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
ANDREEA DR~GHICI.

ALCRIS
giannijollys

Capitolul 1

Samantha MacDonald descuie u[a, o \mpinse cu genun-


chiul [i intr` \n cas`. |[i arunc` plasa pe un scaun [i se l`s` s`
cad` pe cel`lalt. |[i scoase pantofii [i se rezem` de sp`tar
oftând din greu \n timp ce \[i \ndep`rta de pe fa]` [uvi]ele
r`zle]e de p`r [i \nchidea ochii.
Dup` un timp \i deschise pentru a privi spre cel`lalt cap`t
al camerei, unde se afla un portret ag`]at pe perete [i sim]i o
mare durere \n piept deoarece prezen]a iubitei sale bunici
Mary era \nc` vie.
Bunica MacDonald, pe care nepoata ei o alinta spunându-i
bunica Mary, nu mai era decât o amintire minunat`… un
portret care o privea de pe peretele micu]ei sufragerii. Bunica
Mary avusese grij` de ea \nainte [i dup` acea \ndep`rtat`
noapte ploioas` \n care ma[ina p`rin]ilor ei alunecase pe
[oseaua umed` [i o l`sase orfan` pe Samantha MacDonald
care avea pe atunci numai [ase ani. Mary MacDonald fusese
giannijollys
6 STELLA FRANCES NEL

[ocat` de moartea singurului ei fiu [i a nurorii sale, dar, \n


final, reu[ise s` dep`[easc` acel moment [i \[i rev`rsase toat`
dragostea asupra micu]ei nepoate care avea mare nevoie de
\ngrijirea ei.
Acum ea nu mai era… Samantha r`m`sese cu ea \ntr-o
noapte neagr`, mângâindu-i mâinile [i \nc`lzindu-le pân`
când scumpa ei bunic` \i zâmbise pentru a-[i lua r`mas bun,
\mp`cat` cu gândul c` nepoata sa era asigurat` financiar [i
avea o cas` a ei. Lui Sam \i era dor de ea [i [tia c` o parte din
inima ei va r`mâne \ntotdeauna a preaiubitei sale bunici.
Samantha se \ndrept` cu greu spre vechiul balansoar [i oft`
uitându-se la ceas. Avusese o zi plin` la spitalul unde lucra la
biroul de primire [i ca asistent`. Ast`zi fusese foarte ocupat`
[i picioarele o dureau din cauz` c` str`b`tuse de nenum`rate
ori coridoarele lungi.
Trezindu-se din visare se ridic` repede \n picioare. John
putea s` soseasc` \n orice clip` [i ea cump`rase ni[te fripturi
frumoase pe care trebuia s` le pun` pe gr`tar, [tiind c` nici un
b`rbat nu ar dori s` a[tepte prea mult cina, mai ales dup` o zi
atât de plin` [i un drum atât de lung.
Se \ndrept` repede spre buc`t`rie \n timp ce gândurile \i
fugeau la australianul John Lane, proprietarul unei ferme cu
turme de oi \n sudul Australiei, c`ruia \i pl`cea s` citeasc` [i s`
scrie romane. O c`l`torie de afaceri pentru ultima lui lucrare
\l adusese la Edinburgh, unde Sam \l \ntâlnise \n timpul unei
petreceri la care se afla \mpreun` cu prietenii ei, Flora [i
„Dobby“ Dobson. John intrase \n vorb` cu ei, participând la
PAS~REA CÂNT~TOARE 7

glumele lor [i lui Sam \i pl`cuse pentru umorul lui, iar el \i


acordase din ce \n ce mai mult` aten]ie \n zilele care
urmaser`. F`cuser` multe plimb`ri cu ma[ina sau pe jos,
vizitând castele vechi [i locuri de interes istoric. Merseser` la
picnicuri [i Samantha descoperise c` \mpreun` cu el se sim]ea
bine, distrându-se copios.
— Cred c` noul nostru prieten s-a \ndr`gostit, drag`,
\ncepu Flora Dobson când se \ntorceau de la o petrecere [i se
\ndreptau spre casele lor. A fost foarte romantic \n aceast`
sear` [i, practic, i-a gonit pe to]i b`rba]ii care au \ndr`znit s`
danseze cu tine!
Samantha, care \[i aranja p`rul bogat [i negru, se opri [i o
privi uimit`.
— {i eu \l plac, Flora, e amuzant, fermec`tor [i plin de
via]`… ei bine, \mi place John.
Zgomotul cauciucurilor unei ma[ini care se oprea o trezi
pe Sam la realitate. |[i scoase repede [or]ul micu], se privi \n
oglinda din buc`t`rie [i reu[i s` se lini[teasc` pân` când
ajunse la u[a de la intrare de unde se auzea soneria.
John Lane nu p`rea prea emo]ionat, dar bucuria din ochii
lui gri o asigura c`-i face pl`cere s-o revad`. Samanta \i zâmbi
urându-i bun venit [i deschise larg u[a. B`rbatul ezit` o clip`
[i se \ntoarse pentru a privi gr`dina.
— Te superi dac` nu intr`m \n cas` acum, Sam? Vreau s`
admir frumuse]ea gr`dinii tale \nainte de l`sarea nop]ii…
arat` atât de proasp`t` [i de colorat` \n compara]ie cu restul
peisajului.
8 STELLA FRANCES NEL

Ea \l conduse \n jos pe sc`rile late [i se plimbar` printre tufele


\nflorite care \mpodobeau covorul de iarb` gras` de un verde-
crud. John nu prea avea chef de vorb` [i Samantha nu rupse
t`cerea. El se oprea din când \n când pentru a admira florile [i,
\ntr-un târziu, ajunser` din nou \n fa]a sc`rilor, unde John \i vorbi:
— Cu siguran]` iube[ti foarte mult acest loc [i aceast`
gr`din` minunat`. Totul e lini[tit [i \]i cople[e[te \ntreaga
fiin]`, a[a cum faci [i tu cu cei din jur.
— |]i mul]umesc, John. Lini[tea pe care o sim]i aici a fost
creat` numai de bunica Mary. Simt c` ea mai este \nc` aici [i
c` nu va pleca niciodat`.
— Nu fi trist`, Samantha, fii fericit` pentru amintirile pe
care le ai. Ei i-ar face pl`cere acest lucru. John \i atinse u[or
um`rul [i apoi se \ndreptar` spre cas`.
— Sunt sigur` c` ]i-e foame… ce gazd` nepoliticoas` sunt!
|]i voi oferi, ca pe o mare dovad` de ospitalitate, un pahar din
vi[inata bunicii mele, p`strat` pentru ocazii speciale. Vrei?
Privirea lui p`trunz`toare o uimi. Poate nu… nu vrei vi[inat`.
Eu… eu nu am alte b`uturi \n cas` [i…
Zâmbetul lui era pl`cut.
— Mi-ar face pl`cere s` gust din aceast` vi[inat` special` [i
sunt onorat de faptul c` tu consideri \ntâlnirea noastr` o
ocazie. Am adus o sticl` de [ampanie pentru cazul \n care
\ntâlnirea se va transforma \n ceva… cu totul special. A[adar,
draga mea domni[oar` MacDonald, vrei… crezi… John \i
privi ochii mari [i verzi …nu crezi c` aceste b`uturi ne vor
transforma \ntr-un cuplu de alcoolici?
PAS~REA CÂNT~TOARE 9

Sam râse cu poft`. Pentru o clip`, \n care fusese speriat` de


gândul c` el o va \ntreba… ei bine, la ce ocazie special` se
referise el?
— Sigur c` nu, prostu]ule, reu[i ea s` spun`. {ampania ta
n-ar trebui s` fie pus` la rece?
— O vom pune \n frigider. Mi-e o foame de lup, hai s`
facem ceva \n leg`tur` cu asta. El o lu` de mân` [i intrar`
\mpreun` \n cas`

***

— Po]i crede a[a ceva? Dup` ce c` e fermec`toare, [tie [i s`


g`teasc`! exclam` ne\ncrez`tor John Lane \n momentul \n
care se a[ezau \n mica [i eleganta sufragerie pentru a bea
cafeaua din ce[cu]e minuscule.
— |]i mul]umesc, domnule, zise Sam zâmbindu-i gale[.
El o studia cu o privire p`trunz`toare. Ochii ei verzi aveau
str`luciri asem`n`toare cu razele soarelui [i erau \ncadra]i de
gene care parc` erau poleite cu bronz. Obrajii erau \nal]i [i
avea o… da, o guri]` superb`, iar nasul era micu].
— Mai \ntâi de toate, \ncepu John reu[ind s` treac` peste
magnetismul acelui moment [i ochii lui Sam se \ndreptar`
spre fa]a lui, voiam s`-]i vorbesc despre familia mea, Sam, dac`
acest lucru nu te va plictisi.
— |mi va face pl`cere, spuse Samantha zâmbind. Vreau s`
[tiu totul despre familia ta. |ntotdeauna mi-am dorit s` am o
familie mare.
10 STELLA FRANCES NEL

— Bunica Mame conduce familia. To]i o numim a[a, \n


afar` de cel mai mic nepot. Sora mea Amanda, so]ul ei Allan [i
cu mine, locuim \n casa p`rinteasc`. Mame e o femeie
minunat`, direct` [i calm`. Chiar [i Mark o ascult`.
Samantha \l \ntrerupse:
— Mark este v`rul t`u care are grij` de ferm` când tu e[ti ple-
cat? De ce ai spus „chiar [i Mark“? De ce e el mai presus de voi?
— Ei bine, Mark este un autoritar [i un fel de [ef al clanu-
lui, obi[nuit s` fac` totul a[a cum vrea el… e o mân` de fier
\ntr-o m`nu[` de catifea, dac` pot s` m` exprim a[a. Mame \l
apreciaz` destul de mult, spuse John strâmbându-se.
— Pare un b`rbat pe care nu l-a[ include niciodat` printre
rudele mele preferate, spuse Samantha indignat`.
— Nu \n]elege gre[it descrierea pe care i-am f`cut-o
b`trânului Mark, scumpo. Poate c` e un tiran uneori, dar are
responsabilit`]i mari pe care le \ndepline[te cu tact [i
excep]ional. Toat` familia \l ador` [i ne subordon`m lui pen-
tru c` are dreptate \ntotdeauna. Mandy, sora mea mai tân`r`
cu patru ani, e o scump` [i e extrem de devotat` so]ului ei,
Allan [i celor doi copii… o feti]` botezat` dup` Mame, dar
c`reia i se spune Twinkles, nebun` dup` balet…
— {i eu eram \nnebunit` dup` balet [i luam lec]ii când eram
mic`. Dar, de când am \nceput s` lucrez la spital, aceast` pasiune
a disp`rut din cauza numeroaselor preocup`ri noi pe care le am.
— Cel`lalt copil, Hamilton, c`ruia \i spunem Ham, e neas-
tâmp`rat, merge pe [aptesprezece ani [i ador` caii… [tii s`
c`l`re[ti, Sam?
PAS~REA CÂNT~TOARE 11

— Am avut doi cai foarte frumo[i. Obi[nuiam s` merg la


]ar` [i s` c`l`resc. Sam v`zu o str`lucire \n ochii lui. Spune-mi
mai multe, John.
— Stephen, fratele vitreg al lui Mark, locuie[te \mpreun` cu
el, este foarte \nc`p`]ânat [i are \nclina]ii spre destr`b`lare, se
duce des prin baruri [i nu \[i \ndepline[te \ndatoririle. Mark se
ceart` tot timpul cu el.
— Probabil c` via]a \mpreun` cu „mâna de fier“ l-a f`cut s` fie a[a!
— Oh, haide, Sam drag`, chiar e[ti convins` c` Mark este
un tiran, dar s` [tii c` nu e atât de b`trân! Multe fete au \ncer-
cat s`-l cucereasc`, dar v`rul meu pare imun. Mi-a[ dori ca el
[i Sheila… El se opri brusc.
— {i cine este Sheila? Curiozitatea ei fusese trezit`, \ns`
John Lane p`rea plictisit. Alt` rud` de-a ta?
— Una foarte… `… o rud`… \ndep`rtat`. El se ridic` de
pe scaun [i se \ndrept` spre c`min, stând cu spatele la ea. Se
\ntoarse bruc. To]i erau convin[i c` aceast` Sheila va deveni
so]ia mea. Locuie[te \mpreun` cu p`rin]ii ei, la câ]iva kilo-
metri de ferma mea. Am crescut \mpreun` [i familia a f`cut
gre[eala s`-[i imagineze c` \ntr-o zi ne vom c`s`tori. Sheila
m-a ajutat foarte mult la romanele mele.
Samantha consider` aceste cuvinte ca pe o noutate
[ocant`.
— Ei bine, pare persoana potrivit` pentru tine, John. O
cuno[ti dintotdeauna [i te-a ajutat foarte mult, aceste lucruri
sunt o baz` solid` pentru o c`snicie. De ce vrei ca ea s` ajung`
\n bra]ele lui Mark… ?
12 STELLA FRANCES NEL

— Pentru c` a[a trebuie s` se \ntâmple, draga mea… Te-am


\ntâlnit pe tine [i nu mai conteaz` nimeni altcineva. }in foarte
mult la Sheila, dar eu m-am schimbat mult. Cred c` ai ghicit
care sunt inten]iile mele când ]i-am scris pentru a te \n[tiin]a
c` voi veni s` petrec câteva zile la hotelul de aici, nu-i a[a?
Ochii lui gri o priveau st`ruitor.
— Hai s` st`m jos, te rog. Samantha sim]ea cum i se
\nmoaie picioarele. Am realizat \ntrucâtva care sunt inten]iile
tale, John, dar eu… eu nu [tiu ce s` spun.
— Spune-mi doar c` m` iube[ti suficient de mult pentru a
te c`s`tori cu mine, draga mea. John se a[ez` \n fa]a scaunului
ei [i \i cuprinse mâinile \ntr-ale lui. Sau ai pe altcineva?
— John, ne cunoa[tem de foarte pu]in timp. Sunt oarecum
derutat`. Nu exist` nici o alt` persoan` la care s` ]in mai mult
decât la tine, dar oare aceasta este dragoste? |mi po]i spune c`
sunt o romantic` dac` vrei, dar mi-am imaginat \ntotdeauna c`
dragostea este un fel de aur` misterioas`!
John se \ncrunt`.
— Nu mai spune nimic, iubito. Cel pu]in nu m-ai refuzat
cu un „nu“ hot`rât. Cred c` te-am gr`bit, dar ]inând cont de
faptul c` nu exist` o alt` persoan` implicat`, \nseamn` c` am
\nceput bine. Ofer`-mi [ansa s`-]i ar`t ce \nseamn` dragostea
[i \n ce se poate transforma aceasta. Te rog s` te gânde[ti,
vrei?
Samantha \l privi t`cut`.
— Te voi suna mâine [i ]ine minte c` voi fi aici pân` la
sfâr[itul s`pt`mânii. Pân` atunci va trebui s`-mi dai un
PAS~REA CÂNT~TOARE 13

r`spuns. Deocamdat` \]i spun noapte bun`, draga mea.


Somn u[or [i vise pl`cute… las`-m` s` fiu [i eu printre ele!
Samantha r`mase \mpietrit` \n mijlocul sufrageriei,
ascultând cum zgomotul motorului ma[inii lui se pierde \n
dep`rtare, [i nereu[ind s` gândeasc` limpede.
— {i-a uitat [ampania… Mâine e duminic`, a[a c` nu tre-
buie s` m` duc la serviciu… Va r`mâne aici toat` s`pt`mâna
viitoare… Am auzit c` e foarte cald \n Australia… oh,
Dumnezeule!

***

Era vineri [i John a[tepta un r`spuns \n aceast` sear`.


Va pleca mâine din Edinburgh [i se va \ntoarce dup` ea
dac` r`spunsul pe care i-l va da va fi afirmativ. Dac` va fi unul
negativ, va pleca direct \n Australia.
— M-am hot`rât s` accept. Atunci de ce m` simt atât de r`u?
se \ntreb` Samantha \n timp ce se odihnea \n gr`din`. Va
p`r`si aceast` oaz` de lini[te, care totu[i va r`mâne a ei [i pe
care domnul Willoughby o va locui [i o va \ntre]ine pentru ea.
Va face parte dintr-o familie mare [i va fi implicat` \n
ac]iunile acesteia.
Asta era tot ce \nsemna c`s`toria cu John? o \ntreb` vocea
ei interioar`.
— Ce prostie, sigur c`-l iubesc, r`spunse ea \n [oapt`, pu]in
speriat`.
Capitolul 2

— E[ti fericit`, Sam?


— Da, John, cred c` \n curând vor disp`rea [i ultimele mele
regrete!
— Regre]i faptul c` te-ai hot`r`t s` te m`ri]i cu mine, sau c`
]i-ai p`r`sit c`su]a lini[tit` pentru a te \ndrepta spre o desti-
na]ie necunoscut`? John \i lu` mâna pentru a o ]ine pe vola-
nul ma[inii, sub a lui, [i o privi gale[.
— V` rog, domnule Lane, fi]i atent la drum!
Mergeau pe autostrada aglomerat` pentru a ajunge la
hotelul unde urmau s`-[i petreasc` noaptea \nainte de-a
lua avionul spre Australia. Urmau s` treac` peste m`ri [i
oceane pentru a ajunge la Adelaide [i de acolo aveau s`
mearg` cu ma[ina pân` la ferma Lane care se afla \n
inima sudului. Viitoarea ei cas`… Cum o va accepta acea
familie pe Samantha MacDonald care nu era pentru ei
PAS~REA CÂNT~TOARE 15

decât o str`in`? {i acea fat`, Sheila, urma s` fie r`nit`,


sau va lupta cu toat` puterea pentru cel pe care-l credea al ei?
|[i ridic` plin` de mândrie capul. Acea fat` trebuia s`
accepte situa]ia!
Samantha se \ntoarse spre tovar`[ul ei de drum.
— Telegrama bunicii tale m-a bucurat foarte mult, John,
pentru c` spunea c` m` accept`, chiar dac` nu m-a v`zut nicio-
dat`. Telegrama de la doamna Jonathan Lane se afla \n po[eta
ei: „A[tept cu o bucurie anticipat` s`-mi cunosc viitoarea
nepoat`. Dumnezeu s` fie cu tine. Cu dragoste. Mame.“
— Da, Mame e o b`trânic` extraordinar`. Sunt atât de feri-
cit c` ai acceptat s` ne c`s`torim acolo cu toate c` mi-a[ dori
din tot sufletul s`-]i pun inelul \n deget chiar acum. Familia
mea nu ar fi deloc mul]umit` dac` am lipsi-o de bucuria de a
participa la nunta noastr`, mai ales Mame, [i \]i pot spune cu
siguran]` c` n-ar fi avut cum s` ajung` cu to]ii aici. Ferma nu
se afl` chiar \n mijlocul s`lb`ticiei [i \]i vei putea alege orice fel
de rochie de mireas` [i cea mai frumoas` bijuterie. Magazinele
din Adelaide sunt foarte bine aprovizionate cu ultimele
nout`]i \n materie de mod`.
— Nu m-am temut niciodat` c` voi ajunge \n mijlocul
s`lb`ticiei, coment` Sam.
John râse.
— Sigur c` nu, iubito. Mark a trimis o scrisoare ceva mai
târziu [i \]i citez: „Sper c` aceast` c`l`torie de afaceri nu a fost
un e[ec. Gânde[te-te bine ce alegi!“
16 STELLA FRANCES NEL

— Oh, ce om r`u! Sper c` atunci când se va \ndr`gosti…


vreau s` spun dac` va g`si o fat` care s` poat` r`mâne cu el,
va vedea c`… c` dragostea adev`rat` nu cunoa[te limite…
oricum, tu e[ti un b`rbat matur, nu un adolescent orb [i sunt
sigur` c` vei face a[a cum \]i dore[ti! Samantha se \ndrept` \n
scaun, ro[ie \n obraji din cauza indign`rii [i cu ochii verzi
str`lucind de mânie.
— Gata! Lini[te[te-te, fricoaso ce e[ti. A[a e Mark [i \n scurt
timp te vei obi[nui cu el. Are grij` de familia lui a[a cum \[i
p`ze[te uliul cuibul. I-am cam dat planurile peste cap…
Sheila [i alte lucruri. Dar, a[teapt` s` vezi ce o s` zic` \n
momentul \n care va vedea ce bijuterie am adus! Se va \nverzi
de invidie [i va fi mai r`u decât a fost vreodat`, punem pariu?
John râse vesel [i claxon` lung, speriind o b`trân` care trecea
strada [i care se opri pentru a-i face semne agitate cu
umbrela.
B`trâna \i aminti lui Sam de bunica ei [i \nchise ochii pen-
tru a gândi \n lini[te. „Iubita mea bunic` Mary, \n curând voi
duce o alt` via]`, dar nimeni nu va reu[i s` m` fac` s` te uit
vreodat`.“
— La ce te gânde[ti, draga mea? \ntreb` el privind-o repede.
Deja ]i-e dor de cas`?
— Nu… m` gândeam doar, oft` ea.
— Vino mai aproape de mine. Drumul acesta este a[a de
lung [i eu vreau s` te ]in \n bra]e pentru a m` asigura c` e[ti
numai a mea!
PAS~REA CÂNT~TOARE 17

Ea se \nro[i pentru c` ochii lui se opriser` s` admire buzele


ei senzuale [i p`rul str`lucitor ca m`tasea. Privirea lui John
Lane se \ndrept` apoi spre [osea… o frac]iune de secund`
prea târziu pentru a evita un camion care traversa o inter-
sec]ie.
Impactul d`du ma[ina peste cap de dou` ori.

***

Samantha \l privi insistent pe doctorul William Strang [i el


se \ntoarse grav spre ea.
— Draga mea Samantha, \n acest stadiu nu putem [ti dac`
John va mai putea merge vreodat`. R`nile grave pe care le-a
suferit i-au afectat unii centri nervo[i [i au cauzat paralizia,
dup` cum [tii. E norocos c` mai este \n via]`.
— Da, [tiu, Bill, [i c` are parte de o \ngrijire medical` de
excep]ie. Mi-am dat seama cât de mult ai luptat pentru a-l
men]ine \n via]` [i \]i voi fi etern recunosc`toare… chiar dac`
nu va mai putea merge niciodat`. Totu[i am convingerea c`
John va merge din nou.
Doctorul Strang o privi gânditor [i i se f`cu mil` de ea.
— Draga mea, tratamentul nu va fi atât dureros, cât
\ndelungat [i lent, [i, ca s`-]i spun adev`rul, va fi mai dureros
pentru tine decât pentru el. Numai tu vei fi cea care va trebui
s` \ndure toate astea. Tratamentul \l va face pe John s` se
simt` neajutorat [i va avea mare nevoie de tine pentru a-i ridi-
18 STELLA FRANCES NEL

ca moralul. Sentimentul lui de inutilitate… \n]elegi ce vreau


s` spun? |nc` mai e[ti hot`rât` s` pleci acas` \mpreun` cu el,
s` te m`ri]i cu el?
Ea ro[i, dar r`spunse privirii lui \ntreb`toare ridicând
b`rbia [i privindu-l fix.
— Sunt [i a[a voi face. Oh, John a \ncercat din r`sputeri s`
m` resping`, dar eu sunt hot`rât`… se va face bine!
— Sunt bucuros c` \]i dai seama de implica]ii. Vei avea
nevoie de mult curaj [i sânge rece, iar John e un b`rbat noro-
cos, deoarece cred c` tu po]i s`-i oferi exact ceea ce-i trebuie.
Bill \i zâmbi \ncurajator.
— Mul]umesc. Voi face tot ce pot pentru a-l face fericit.
— Te mai doare glezna? Ai avut o fractur` grav`… când ]i
se scoate ghipsul?
— Cât mai curând. Doctorul Montrose e mul]umit de
rezultate. Nu-]i face griji \n privin]a mea, m` simt bine,
mul]umesc.
Doctorul Strang o privi cu mult` admira]ie [i apoi abord`
un ton profesional.
— John e restabilit acum pentru a merge acas`. |l cunosc
foarte bine pe Luke Mannering [i am \ncredere \n el c` va
respecta cu stricte]e tratamentul. Este un doctor bun [i fami-
lia Lane \l cunoa[te foarte bine.

***
PAS~REA CÂNT~TOARE 19

Adelaide. V`zu marea albastr` care atingea p`mânturile


verzi \n timp ce avionul ateriza pe pist`. Trecur` prin aero-
port, pe unde c`ru]ul lui John fusese dus de un b`rbat \n uni-
form` albastr`, care zâmbea tot timpul, [i ajunser` la intrare
unde \i a[tepta familia Lane [i ma[ina acestora.
To]i \i \ntâmpinar` bucuro[i, cu bra]ele \ntinse, [i Allan
Jones le ur` bun venit cu vocea lui bland`.
Drumul se \ntindea nesfâr[it printre stânci ascu]ite [i
dealuri mici. |n dep`rtare se vedeau mun]ii \nal]i acoperi]i de
p`duri [i de o cea]` alb`struie. Sam \ncet` s` mai studieze
peisajul [i se \ntoarse spre b`rbatul de lâng` ea. John refuzase
o c`l`torie cu micul avion de po[t` [i spusese c` poate c`l`tori
foarte bine cu ma[ina [i c` dorea s` fie \mpreun` cu Samantha
\n prima ei c`l`torie prin aceast` ]ar`.
— E[ti obosit, dragul meu? \l \ntreb` ea, zâmbind \ncuraja-
tor. Mai e mult pân` la ferm`?
Surâsul lui John era re]inut.
— Nu este departe, dup` principiile australiene. Ferma se
afl` lâng` Blue Hills. Cred c` vom reu[i s` ajungem acas` la
apus.
Intrar` pe aleea fermei \n momentul \n care aceasta era
colorat` \n portocaliu [i auriu de razele soarelui care se
stingea, dând casei o \nf`]isare primitoare [i vegeta]iei din jur
o culoare verde-transparent`.
— Ce se \ntâmpl` aici? Cât timp trebuie s` mai a[tept?
John… Mandee! Haide]i odat`!
20 STELLA FRANCES NEL

— Cerule! Am uitat c` Mame a noastr` poate striga atât de


tare! spuse Amanda luând-o de mân` pe Sam. Haide]i, b`ie]i,
repede… nu fi speriat`, draga mea, bunica vrea numai s` se
fac` auzit`. John? Repede!
Tad [i Mike ridicar` scaunul pe deasupra sc`rilor mari de
la intrare [i le parcurser` repede.
Doamna Jonathan Lane se sprijinea \n bastonul pe care-l
]inea \n mâna dreapt`. Aceasta nu era o bunicu]` obi[nuit`.
Era \nalt`, slab` [i cu o ]inut` dreapt` \mbr`cat` \ntr-o rochie
gri, cu gâtul \mpodobit cu o bro[` enorm` [i cu p`rul alb
m`t`sos strâns \ntr-un coc rotund la ceaf`. Nasul ei era mic [i
buzele pline, completate de ni[te ochi mari, adânci [i foarte
alba[tri. Ochii ace[tia \l studiau cu aten]ie pe b`rbatul din
scaunul cu rotile.
Amanda facu un pas \nainte pentru a o \mbr`]i[a pe
b`trâna doamn` [i fu r`spl`tit` cu o strângere ferm` [i cu o
privire albastr`. Mandy fu s`rutat` zgomotos, apoi
\ndep`rtat`.
— I-am trimis pe cei doi n`zdr`vani ai t`i s` fac` baie pen-
tru c` ast`zi au hot`rât s` alerge prin praful de afar`. Cred c`
ar trebui s` verific`m dac` au zgârieturi.
Amanda Jones zâmbi vis`toare [i-l lu` de mân` pe so]ul ei
pentru a-l trage \n cas`.
— Bun`, draga mea Mame. John surâse privind ochii ei
alba[tri care se \ntoarser` imediat spre el. Aceasta este fata
mea, Samantha.
PAS~REA CÂNT~TOARE 21

— V`d \nc` foarte bine. Ei bine, John? Vocea ei era ciudat de aspr`.
Sam [tia c` bunica lui \l iube[te foarte mult [i c` astfel
\ncerca s` dep`[easc` acest moment plin de emo]ii. Ea,
Samantha MacDonald, avusese parte de o privire cercet`toare
[i inima \ncepuse s`-i tremure. Mame nu o va pl`cea nicio-
dat`.
John \n]elese foarte bine acea privire [i concluzia tras` de ea,
[i, de aceea, o privi pe Sam cerându-i scuze cu ochii lui calzi.
— Uit`-te la mine, b`iete! Ai destul timp mai târziu s` prive[ti
oriunde \n alt` parte. Acum, las`-m` s` v`d… ar`]i destul de
bine [i presupun c` nu va mai trece mult timp pân` când vei
putea s`-]i plimbi tezaurul peste tot. Mame se opri [i-l s`rut` pe
buze. Bine ai venit acas`, J… Johnny.
Vocea \i tremurase pu]in când \i rostise numele [i ea tu[i
c`utând s` ascund` acest lucru.
— Am r`cit din nou! |[i ridic` ochii pentru a o privi cu
mult` intensitate pe fata care st`tea cu mâinile pe mânerul
scaunului cu ro]i. Privirea ei trecu de la p`rul negru m`t`sos,
la trupul slab [i apoi, din nou, la fa]a lui Sam [i la p`rul aces-
teia.
— Dezleag`-]i p`rul, veni ordinul ei aspru.
Samantha o privi uimit`.
— Dezleag`-l, am spus!
Fata ridic` repede mâinile [i \ncepu s`-[i desfac` agrafele
pentru ca p`rul s`-i cad` \ntr-o cascad` pe umerii care tremurau.
Ultimele raze de soare \l f`ceau s` str`luceasc` precum o aur`.
22 STELLA FRANCES NEL

— Ai cam mult p`r. Mmm, e[ti cam slab`, cred c` dac` te-ai
mai \ngr`[a pu]in ai ar`ta destul de bine. Ochii… dubioas`
combina]ie, verde [i galben. De unde vine asta? |ntrebarea
aceasta o [oc` pe Samantha.
Ar fi dorit s` protesteze, dar \ncerc` plin` de disperare s`
ascund` mânia care cre[tea \n fiin]a ei. Se sim]ea ca o… o
mânz` aliniat` pentru inspec]ie! Oare ar fi trebuit s` mearg`
pu]in \n galop pe verand` pentru a-[i ar`ta picioarele [i
\n`l]imea? Nimeni nu era mai agasat decât ea \n momentul \n
care vorbi.
— V`d foarte bine cu ei, drag` doamn` Lane. De asemenea,
din]ii mei sunt foarte buni, nu crede]i? Ce mai face]i?
Ce f`cuse? Cea care vorbise \n acest fel nu era cu siguran]`
Samantha MacDonald. Ceea ce spusese n-o va mai face nicio-
dat` s` intre \n gra]iile acestei b`trâne rigide, dar va impune
oare un oarecare respect pentru cei mai tineri? Oare ne vom
mai putea \n]elege vreodat`? Mi-am ratat [ansa de a face o
impresie bun`!
Ie[irea ei fusese urmat` de lini[te.
John fu primul care \[i reveni.
— Sam, draga mea… \ncepu el neg`sindu-[i cuvin-
tele.
— Of! Mame \[i reg`sise [i ea vocea. Nu e nevoie s`-]i ceri
scuze \n locul meu, John Lane. Bunul sim] m` face s` realizez
c` am fost o b`trân` foarte rea. |mi accep]i scuzele, Samantha
MacDonald?
PAS~REA CÂNT~TOARE 23

Str`lucirile din ochii ei alba[tri denotau furie sau r`utate,


\[i spuse Sam \ngrijorat` c` va c`dea din picioare deoarece
genunchii i se \nmuiaser`, \ns` reu[i s` r`mân` dreapt` [i s`
foloseasc` cele mai rele cuvinte ale ei pentru a o face pe
doamna Lane s`-[i accepte singur` scuzele ei sincere.
— Sigur nu sunt eu cea care ar trebui s`-[i cear` iertare,
doamn` Lane? Eu… habar nu am ce mi-a venit. Mi-am pierdut
manierele. Bunica Mary m-a \nv`]at c`… c`… Se opri repede,
pentru c` Mame venise lâng` ea [i strângea ferm \n bra]e
umerii ei care tremurau.
— Gata, feti]o, s` nu mai continu`m. |mi plac oamenii
care au o personalitate puternic`, a[a c` nu m` dezam`gi
acum. S` ne accept`m scuzele reciproce. Sunt o b`trân`
proast` (nu spune familiei c` am admis acest lucru!). Bine ai
venit la Blue Hills, Samantha MacDonald… po]i s` m` s`ru]i
dac` vrei.
— |mi doresc foarte mult, spuse repede Sam [i se \ntinse
pentru a-i s`ruta obrazul, dar Mame \ntoarse capul [i buzele ei
ajunser` s` le \ntâlneasc` pe cele ale Samanthei.
— |ntotdeauna trebuie s` s`ru]i ceea ce e f`cut pentru a fi
s`rutat, [i numai dac` \]i dore[ti asta. Era un ordin.
Mandy [i Allan reap`rur` \mpreun` cu fiul [i cu fiica lor, iar
b`trâna \i privi cu asprime.
— Chiar toat` lumea [i-a pierdut manierele? Amanda,
condu-o pe Samantha \n camera ei. Allan, mergi cu John, [i voi
doi, neispr`vi]ilor, termina]i cu r`zgâiala asta. Ave]i destul
24 STELLA FRANCES NEL

timp s` v` juca]i mai târziu. S` nu \nt`rzia]i la cin`. Ea intr` \n


cas` [i Sam auzi \n spatele ei un murmur: „Mânz` cu perso-
nalitate, \ntr-adev`r!
Mai târziu, Sam st`tea pe verand` [i privea mun]ii \nal]i din
dep`rtare, ale c`ror siluete se conturau \n \ntuneric.
Dormitorul ei avea dou` u[i, dintre care una d`dea \n cas`
[i cealalt` \n veranda care o \nconjura, acolo unde se afla ea
acum. Auzi zgomotul ro]ilor [i John ap`ru lâng` ea destul de
\ngrijorat.
— Bun`, scumpo. Bine c` e[ti gata. Cred c` te sim]i mai
bine dup` du[. El \i lu` mâna \ntr-a lui. Priveli[tea de aici este
minunat`. Trebuie s`-l cuno[ti pe Mora, valetul [i cameristul
meu aborigen [i pe so]ia lui, Mina, buc`t`reasa noastr`, care
cânt`re[te peste o sut` de kilograme. Cindy, fiica lor, face o
gr`mad` de treburi. Pe cei mici i-ai cunoscut sau nu?
— Nu… [i asta numai din cauz` c` am vorbit prea mult [i
nu m-am comportat ca o doamn`, \ncepu Samantha. Aproape
c` mi-e fric` s` dau ochii cu familia ta la cin`… de ce râzi,
John Lane?
— Pentru c` ast`zi am v`zut-o pentru prima dat` pe sur-
prinz`toarea Mame r`mas` f`r` cuvinte. El chicoti din nou
amuzat. Oh, ce fa]` f`cuse! {i niciodat` \nainte n-am auzit-o
cerându-[i scuze deliberat… sunt sigur c` i-ai oferit acestei
doamne o lec]ie. |ns` iart-o pentru tot, [tiu c` a fost foarte
\ngrijorat` din cauza noastr` [i manierele ei r`ut`cioase nu fac
decât s` ascund` o inim` de aur.
PAS~REA CÂNT~TOARE 25

— Am fost o proast` [i promit c` de acum \ncolo m` voi


st`pâni pentru a nu fi nepoliticoas`.
— Tremuri, draga mea? Cred c` nu-]i poate fi frig pentru c`
noaptea e destul de cald`. Ia-]i un [al pe umeri [i hai s`
cunoa[tem \ntreaga familie.

***

Mame ridic` o mân`, cu un gest imperios.


— Va fi o cin` mai deosebit` \n aceast` sear`, Mike. Vei g`si
[ampania \n barul de lâng` mas`. Ai grij` cum sco]i dopul pen-
tru c` st` la rece de azi-diminea]`.
Mike Simpson, foarte dischisit [i \ngrijit, plec` spre dulap
[i Tad Martin \l urm` [i \l privi \ngrijorat \n timp ce destupa sti-
cla.
Când se ridicar` paharele, Sam \l privi pe John [i-i v`zu
ochii plini de resentimente [i [tia, instinctiv, c` se gândea la
trecut, la o alt` sticl` de [ampanie… cea pe care o dechiseser`
la ea acas`. Cât de bine s-au distrat atunci… clipele acelea i se
p`reau foarte \ndep`rtate. Zâmbindu-i plin` de blânde]e, \l
f`cu s`-i \ntoarc` zâmbetul. „Va fi din nou la fel, \ntr-o zi…“
\[i promise ea \n gând.
Zgomotul unei ma[ini care frân` \l f`cu pe Ham s` alerge
spre u[`.
26 STELLA FRANCES NEL

— E Mark! Mark s-a \ntors, \i deschid eu u[a…


Stomacul lui Sam se strânse când \l v`zu pe tân`rul b`rbat
care acum se afla \n spatele b`iatului. El se \ndrept` direct
spre Mame [i o s`rut` pe vârful nasului.
— Stephen! Când te-ai \ntors?
Stephen. Ea \[i reveni la normal.
— Am auzit c` John a adus cu el o frumuse]e, a[adar era
normal s`-mi fac apari]ia… Stephen Lane \i zâmbi lui John
pentru a-i ura bun venit [i vocea lui se pierdu când d`du cu
ochii de Samantha. |naint` \ncet, se opri \n fa]a ei [i \ntreb`
amuzat: John, mai sunt [i alte frumuse]i ca aceasta acolo de
unde vine? Cum se nume[te acel rai \n care a tr`it? Dac`, din
\ntâmplare, aceasta nu este prietena ta, atunci c`ut`rile mele
s-au terminat.
El se aplec`, \i lu` mâna [i-i s`rut` degetele sub]iri, unul
câte unul. Ea \l privea stupefiat` [i-l l`sa s` continue, privind
uimit` \n jur [i v`zând c` nimeni nu avea de gând s` intervin`.
Respirând adânc, ea \i zâmbi frumos [i \[i trase cu gra]ie
mâna dintr-a lui.
— Bun`, Stephen. Eu sunt Samantha [i sunt flatat`… de
galanteria ta. Acolo de unde vin eu sunt multe fete ca mine.
Probabil c` de vin` este clima [i faptul c` am avut bunici sco]iene.
Mike [i Tad \ncepuser` s` chicoteasc` v`zând ro[ea]a care
\l cuprindea pe Stephen [i expresia lui uimit`. El \[i lu` ochii
de la Sam [i \i privi peste um`r. Apoi se \ntoarse spre John [i-i
vorbi \ncet.
PAS~REA CÂNT~TOARE 27

— John, te felicit din tot sufletul [i vreau s`-]i spun c` dac`


m` voi c`s`tori vreodat`, sper ca mireasa mea s` fie la fel de
fermec`toare ca doamna ta. S` dea Domnul s` nu ne
p`r`seasc` vreodat` pentru c` dac` va face asta, soarele nu va
mai str`luci peste Blue Hills, continu` el grav.
Se l`sase lini[tea deoarece to]i cei afla]i \n camer`
urm`reau discursul uimitor al lui Stephen. Acesta zâmbi [i \l
\mbr`]i[` pe John.
— Nu trebuie s` ne facem griji din cauza asta, nu-i a[a,
John? Parc` sunte]i cu to]ii adormi]i. Un pahar… un toast
pentru frumuse]e! |ntorcându-se spre Twinckles, Stephen o
ridic` \n sus. Dans`m, balerino, regina inimii mele?
Surprinz`tor, \[i spuse Sam amuzat` \n timp ce discuta cu
Mame [i Mandy, privind-i nemul]umit` pe b`rba]i. Vivacitatea
lui Stephen era contagioas`.
Mame ar fi dorit s` se retrag` [i John p`rea obosit [i palid.
Sam se \ndrept` spre scaunul lui, dar Stephen o opri,
apuncând el scaunul [i ignorând protestele lui John, care [i-ar
fi dorit-o pe Samantha lâng` el. Mora \[i a[tepta st`pânul pen-
tru a-l ajuta s` se culce. Stephen \i salut` politicos [i plec`.
— Noapte bun`, Sam. Noapte bun` tuturor.
— Somn u[or, dragul meu. Samantha \l s`rut` pe John [i se
retrase \n camera ei.
Capitolul 3

Se trezi la r`s`ritul soarelui, f`cu un du[ care o \nvior` [i se


hot`r\ s` \mbrace rochia sub]ire de culoarea narciselor. |[i
perie cu \ndemânare p`rul [i \l leg` cu o benti]` verde.
Sandalele cu toc jos \i completau ]inuta.
Dorind s` ias` la aer se \ndrept` spre verand`. Auzi zgo-
mote din buc`t`rie, [i \n aer plutea mirosul cafelei. Aten]ia ei
se \ndrept` spre sunetele care veneau din copaci … oare era
o co]ofan`? Gr`dina era plin` de o mare varietate de plante pe
care ea nu le putea deosebi. {tia doar cum arat` un arbore de
cauciuc… erau cei mai \nal]i, a[a cum remarcase John, care \i
mai spusese c` aici existau copaci din specii rare, foarte
valoro[i pentru uleiurile care se extr`geau din frunzele lor.
Avea foarte multe de \nv`]at. Plimbându-se \n continuare
ajunse aproape de bungalourile lucr`torilor, din hornurile
c`rora ie[ea fum. Stând acolo [i \ntrebându-se ce fel de
oameni erau ace[tia, auzi ni[te pa[i [i se \ntoarse, v`zându-l pe
PAS~REA CÂNT~TOARE 29

Ham. Acesta purta blugi alba[tri, o c`ma[` [i bocanci, iar p`rul


\i era frumos aranjat. P`rea foarte bine pus la punct [i \[i lovi
c`lcâiele când se opri \n pozi]ie de drep]i \n fa]a ei.
— Bun` duminea]a, Ham. Spune-mi, cine st` \n aceste…
case?
— Ah, aici stau muncitorii. {tii, Mina, Mora [i Cindy. {i Jim,
Stormy, \mpreun` cu ajutoarele lor, adic` b`rba]ii care con-
duc turmele. Tata \[i petrece mult timp la birou. {tii c` e
veterinar, concluzion` cu mândrie Ham. |i vei cunoa[te pe to]i
[i \i vei \ndr`gi, domni[oar` MacDonald, ei sunt oamenii
no[tri. De mai multe ori au sim]it nevoia s` plece [i au
disp`rut uneori o s`pt`mân` \ntreag`, dup` care s-au \ntors la
noi. Se pare c` acum sunt destul de ferici]i aici [i au de gând
s` fac` treab`.
— |]i mul]umesc pentru toat` descrierea pe care mi-ai
f`cut-o, Ham, [i te rog s`-mi spui Sam… M` vei ajuta s` \nv`]
cum s` m` port cu ei, [i alte lucruri care \mi vor fi folositoare?
{tiu foarte pu]ine despre obiceriurile de aici [i a[ aprecia
foarte mult ajutorul t`u. Samantha p`rea descurajat` [i b`iatul
\ncepu s`-[i dea importan]`.
— Sigur c` te voi ajuta, te po]i baza pe mine. Mai exist` un
bungalou \n spate, lâng` birou. Acolo stau Tad [i Mike [i al]i
muncitori atunci când vine vremea tunsului. Avem cea mai
rapid` echip` de tuns din toat` Australia [i e interesant s`-i
prive[ti cum \[i fac treaba.
— Cred c` e extraordinar. A[ vrea s`-i v`d [i pe c`l`re]ii care
mân` turmele, vreau s` le v`d pe toate. Casa de var` despre care
30 STELLA FRANCES NEL

am vorbit asear`… nu e nici o problem` dac` o folosesc \mpre-


un` cu Twinckles? Arat` minunat cu iedera aceea care a \nv`luit-o.
— Mark dormea acolo… obi[nuia s` doarm` acolo \nainte
de a-[i termina c`su]a.
— Nu se va sup`ra dac` o folosim?
— Nu cred, zise Ham scuturând din cap. O folosea numai
ocazional, atunci când nu ne mai putea suporta, sau când
dorea s` se gândeasc` \n lini[te.
— |nseamn` c` e un tip foarte ursuz?
Ham zâmbi.
— Dac` asta \nseamn` ceea ce cred eu c` \nseamn`, atunci
nu este. E un om dintr-o bucat` [i ne pune pe to]i la
respect… când se afl` aici. Zâmbi din nou ar`tând spre pos-
teriorul lui. Am sim]it mâna lui grea când tata n-a fost prin
preajm` pentru a m` pedepsi… dar Mark nu e un om r`u [i
face lucrurile a[a cum trebuie.
Sam oft` [i se preg`tea s` continue conversa]ia când
b`iatul o lu` repede de mân`.
— Am uitat! Fusesem trimis s` te chem la cafea. Mama \mi
va trage o mam` de b`taie, e deja ora micului dejun.
Se \ndreptar` spre cas` ]inându-se de mân`, ajungând
acolo respirând greu chiar atunci când Mina, care \l privi
\ncruntat` pe Ham, b`tea cu putere \n ]eava ag`]at` de mar-
ginea acoperi[ului verandei.
Samantha se gr`bi s` ajung` \n camera lui John, dar Mora
\mpingea deja scaunul spre sufragerie. Se aplec` pentru a-l
s`ruta repede [i John \i zâmbi.
PAS~REA CÂNT~TOARE 31

— E[ti proasp`t` [i elegant`. Ai dormit bine?


— Ah, da, John, am dormit bu[tean. Cred c` aerul minunat
de aici este de vin`. Tu cum ai dormit?
— Chiar am reu[it s` dorm. E bine s` fii din nou acas` [i
abia a[tept s` vin` doctorul Luke care va sosi aici cu avionul
de po[t` \n aceast` diminea]`. Dumnezeule, sunt mai
\nfometat decât zece cai la un loc!
Mame, a[ezat` \n capul mesei, chicoti v`zând expresia lui
Sam \n fa]a platourilor mari pline cu [unc` pr`jit`, cârn`ciori
[i omlet` care erau aduse pe mas` de Mina. Pâinea de cas`
era proasp`t`, feliile erau frumoas t`iate [i ar`tau delicios.
Cei doi oieri li se al`turar`, dup` ce fuseser` pleca]i toat`
diminea]a.
— M`nânc`, feti]o, vei fi surprins` s` vezi cum toat` aceast`
mâncare dispare extrem de repede \n momentul \n care
b`rba]ii \ncep s` m`nânce. Acum vom \ncerca s` mai ad`ug`m
pu]in` carne pe scheletul t`u pr`p`dit.
Sam deschise gura pentru a protesta, dar Mame continu`,
zâmbind [treng`re[te.
— F`r` scuze de aceast` dat`. Serve[te-te… nu vorbi \n
timp ce m`nânci, e o pierdere de timp!
John [i Samantha ie[ir` apoi pe verand`. John \ncepu s`
povesteasc` despre Jonathan Lane care pusese bazele aces-
tui imperiu vast al oilor, despre cei doi fii ai lui, tat`l lui [i
tat`l lui Mark, care muriser` amândoi pe p`mântul pe
care-l iubeau atât de mult. Mama lui Mark se \ntorsese \n
]ara ei natal`, Canada, iar fiul ei a r`mas aici pentru a-[i
32 STELLA FRANCES NEL

ajuta bunicul la ferma de oi pe care o mo[tenea \mpreun`


cu John. Mama lui John a murit la scurt timp dup` tat`l lui
[i, dup` trei ani sosise vestea c` [i mama lui Mark murise.
Acesta o vizitase chiar \nainte de a muri pentru a o implo-
ra s` se \ntoarc`, dar ea \[i deschisese un atelier de croito-
rie [i prefera aceast` via]` celei \nsingurate pe care o
ducea la ferm`, [i pe care dorea s-o p`streze numai \n
amintire.
— Eu am fost \ntotdeauna mult mai interesat de a scrie
romane, a[a c` \mpreun` cu Mandy am c`zut de acord s`-i vin-
dem jum`tate din p`mânturile noastre lui Mark care iube[te
via]a pastoral` mai mult decât noi doi la un loc. Se pricepe de
minune la cai [i oi.
— E incredibil.
John râse [i era pe cale de a dezvolta subiectul când auzir`
motoarele avionului care se apropia.
— Tommy Crawford, pilotul avionului de po[t`, ne va
face o vizit` pentru obi[nuita lui can` de ceai. E un tip sim-
patic [i probabil c` moare de curiozitate s` te vad`. Sper c`
Luke este cu el. Figura lui John avea o expresie stranie. M`
rog ca el s` fie optimist dup` ce m` va examina. Vreau s` te
iau \n bra]e, vreau s` tr`iesc din nou. O s` m` sus]ii,
Samantha?
Sam \l privi cu tandre]e, dorind ca inima ei s` bat` cu
putere pentru a putea r`spunde dragostei lui cu aceea[i pasi-
une. |l iubea din tot sufletul. Oare pasiunea va veni mai
târziu, dup` ce se vor c`s`tori?
PAS~REA CÂNT~TOARE 33

Amanda se \ndrepta spre ei urmat` de doi b`rba]i. Tom


Crawford era un b`rbat scund, cu o musta]` mare. El se
prezent` [i o privi cu mare interes, gratulându-l pe John cu
remarca:
— Unii tipi au tot norocul din lume. |ns` amintindu-[i de
accident b`tu \n retragere ru[inat. |mi pare r`u pentru cele
\ntâmplate, b`trâne, dar sunt \ncredin]at c` Luke te va face
bine. Mandy, unde e ceaiul pe care mi l-ai promis? \ntreb` el
\n timp ce o urma \n cas`.
Ochii lui John erau plini de afec]iune \n momentul \n care-i
ura bun venit celuilalt b`rbat.
— Samantha, iat`-l pe doctorul nostru, Luke Mannering.
Era \nalt [i avea ochi c`prui foarte blânzi.
— Bun venit, Samantha. Acum \mi dau seama de ce John al
nostru e atât de ner`bd`tor…
Dumnezeule, to]i cei de aici erau extrem de sinceri [i \]i
aruncau adev`rul \n fa]`. Ea primi salutul lui cu un zâmbet
deoarece \ncepuse s`-i plac` acest doctor. John va fi pe mâini
bune.
Mandy [i Tommy ie[ir` din cas` cu tava de ceai, iar Mame
\i \nso]ea. Tommy sorbi repede dou` ce[ti de ceai [i plec` \n
grab`, f`cându-le cu mâna.
— Coresponden]a e \n birou. Voi lua scrisorile expediate \n
drum. La revedere, prieteni. Luke va r`mâne aici dou` zile,
dup` care trebuie neap`rat s` se \ntoarc` la cabinetul s`u.
Samantha intrase \n cas` când Allan \[i f`cu apari]ia cu
sacul de po[t` [i \i chem` \n timp ce d`dea drumul radio-
34 STELLA FRANCES NEL

emi]`torului. Acesta era modul \n care puteau comunica fer-


mierii, doctorii [i oricine avea ceva de raportat. Transmisiile
de diminea]` erau o delectare pentru femei, deoarece puteau
bârfi \ntre ele, puteau schimba re]ete [i puteau afla nout`]ile
importante.
Primul mesaj era pentru Luke [i venea de la asistenta
medical` care lucra cu el:
— Lucy Bennet s-a hot`rât s` nu v` mai a[tepte. Are acum
un b`iat mare, de patru kilograme. Felicit`ri, doctore, i-a pus
numele dumneavoastr`! Totul e bine aici.
Luke \i d`du câteva instruc]iuni, dup` care se auzi o alt` voce:
— Doctore Luke, cred c` \n ]ar` sunt deja mul]i copii care
v` poart` numele! Urm` un râs amuzat.
— Aceasta este Donna, morm`i furios doctorul [i r`mase
surprins când auzi râsetele celor din jur.
Alte [tiri se f`cur` auzite, dup` care Allan \nchise aparatul.
Mame morm`i nemul]umit`.
— Nici o veste de la Mark. A \ntrecut limita! Apoi va ap`rea
ca [i când… nimic nu s-ar fi \ntâmplat!
|i era cu adev`rat dor de el… \[i spuse surprins`
Samantha.
Luke apuc` mânerele scaunului lui John.
— Haide, vechi prieten, s` \ncepem prima [edin]`.
Sam f`cu o mi[care pentru a se apropia de ei, \ns` John
spuse repede:
— Nu vom avea nevoie de tine. |n timp ce plecau el deve-
nea din ce \n ce mai palid.
PAS~REA CÂNT~TOARE 35

— Haide, drag`, e timpul s` vizitezi casa [i ferma. Trebuie


s` vezi ce \]i ofer` viitorul, spuse Mandy tr`g`nd-o u[or de
mân` pe Sam. Vei fi o regin`.
Samantha se gândi \nsp`imântat` c` era posibil ca tot ceea
ce vedea s`-i apar]in` \ntr-o zi. Nu ar reu[i niciodat` s` con-
duc` eficient o astfel de ferm`, a[a cum reu[eau s-o fac` Mame
[i cu Mandy.
— Mandy drag`, stai pu]in. Vreau s`-]i spun ceva [i nu pot
striga dup` tine dac` mergi atât de repede… Te rog!
— Bine, voi merge \ncet.
— Ei bine, e… nu pot… of, Mandy, nu [tiu nimic despre
cum se poate conduce o ferm` atât de mare, totul e atât de
bine organizat. Poart`-te ca de obicei. Voi merge \mpreun`
cu tine pentru a \nv`]a totul. Nu sunt o lene[` [i promit c`
te voi ajuta la orice, vom \mp`r]i \ndatoririle. Te rog,
Mandy.
Amanda Jones privea tavanul, pere]ii, orice altceva \n
afar` de persoana care se afla lâng` ea. Se l`s` lini[tea
pân` când sim]i cum mâna Samanthei \i strânge pu]in
bra]ul.
— S`-mi fie ru[ine pentru c` te tachinez. Sigur c`
vom face totul ca de obicei, \]i ia ani de zile ca s` \nve]i
totul, dar dac` ai ceva important de ad`ugat, s` [tii c`
vom lua \n considerare, spuse ea zâmbind
\n]eleg`toare. |n acest moment m` po]i ajuta s` fac
inventarul lenjeriei. Pun pariu c` exist` un munte de
lenjerie nearanjat`.
36 STELLA FRANCES NEL

Erau foarte ocupate \n camera unde se ]inea lenjeria când


auzir` ni[te strig`te afar`. F`r` s` vrea, Sam se opri din lucru
speriat`.
Mandy se opri din num`ratul cear[afurilor [i remarc`:
— Sheila, \i recunosc vocea… va veni imediat aici, a[a c` fii
preg`tit`. Vorbe[te-i cu aten]ie, Sam pentru c` ea se a[teapt`
s` poat` fi al`turi de John, mai ales acum când el… of,
Doamne, iar \ncep s` vorbesc aiurea!
P`rea [ocat` [i Samantha era pe cale s` vorbeasc` \n
momentul \n care Luke strig` de la u[`:
— Vrei s` vii pu]in, Sam?
Merse \mpreun` cu el pân` \n camera lui John care era
palid [i \ngrijorat, a[ezat \n scaunul lui. Luke se a[ez` pe pat
indicându-i s` se a[eze lâng` el. Ar`t` apoi spre John.
— John [i cu mine am avut o discu]ie \n contradictoriu, de
aceea pare atât de r`v`[it.
— Ascult`-m`, Luke, nu o voi l`sa pe Sam…
— Taci, b`iete [i las`-m` s` vorbesc. John are nevoie de un
tratament special \n fiecare zi, Samantha, [i eu nu pot r`mâne
aici \n tot acest timp. Cred c` tu ai s` te descurci foarte bine.
|]i pot ar`ta procedurile, nu sunt prea dificile [i [tiu c` ai expe-
rien]` ca asistent`. Exerci]iile au rolul de a-i pune \n mi[care
mu[chii, numai pân` \n momentul \n care Getsenberg va
decide c` e timpul s`-l consulte din nou. John a insistat s`
trimit o asistent` aici… te \ntreb pe tine pentru ce, din
moment ce totul este atât de simplu. Ce crezi despre toate
astea, Sam? Luke se ridic` [i se \ndrept` spre fereastr`.
PAS~REA CÂNT~TOARE 37

A[tept` câteva momente, dup` care se \ntoarse spre ea.


— Dac` sim]i c` nu e[ti capabil` s` faci asta, nu-]i fie
team` s` recuno[ti. Vom \ncerca s` g`sim o asistent`, cu
toate c` acestea sunt atât de \n]epate \ncât creeaz` multe
probleme.
— Oh, te rog, Luke, nu e necesar. Sigur c` voi face terapia
\mpreun` cu el, dac` tu crezi c` sunt capabil`, \l asigur`
Samantha. Pentru o clip` am fost uimit` [i de aceea n-am
r`spuns imediat.
Brusc, o fat` intr` alergând \n camer`. Avea p`rul negru
tuns scurt [i ochi c`prui str`lucitori. Se aplec` spre John [i \l
s`rut` pe buze.
— Te-a sup`rat cineva, Johnny? Spune-i Sheilei [i ea va
avea grij` de asta! exclam` ea trecându-[i degetele sub]iri prin
p`r.
— Bun`, Sheila, vrei s`-mi eliberezi gâtul? |nc` m` mai pot
ap`ra singur. Dar se pare c` tu o vei \ncurca r`u din cauza
unei femei foarte geloase… ai cunoscut-o?
Sheila se \ndrept` \ncet [i o privi pe Samantha.
— Samantha MacDonald, ai fost primit` foarte bine aici…
sincer, eu personal a[ fi dorit s` fie cu totul altfel. Doar mi-ai
furat b`rbatul, cred c` [tii foarte bine asta, nu? Oricum, tu e[ti
cea care \l are acum [i se pare c` nu exist` nici o speran]` ca
eu s`-l pot recâ[tiga. Se pare c`, \n nefericirea mea, va trebui
s` m` ata[ez de cel`lalt v`r! conchise ea triumf`toare, dup`
care ad`ug` sup`rat`: Asta dac` Mark va fi de acord! Po]i vorbi
acum.
38 STELLA FRANCES NEL

|n timp ce Sam \ncerca s`-[i revin` dup` aceast` tirad` dra-


matic`, Mame intr` \n camer`. Sheila se \ntoarse spre ea cu o
mi[care gra]ioas`.
— Mame, drag`, tocmai le spuneam acestor…
— Am auzit tot, [i dac` Samantha are de gând s`-[i fac` baga-
jele pentru a pleca [i a nu ne mai vedea niciodat`, nu voi fi deloc
surprins`, e[ti… e[ti o… o actri]` foarte proast`! Ie[i afar`
acum, nu vezi c` Luke vea s` fie singur cu John [i cu Samantha?
Voi pleca [i eu… \n cazul \n care nu ave]i nevoie de mine.
Ochii ei alba[tri o priveau rug`tor pe Sam [i aceasta se
\ndrept` repede spre ea.
— Te rog s` r`mâi, Mame, pentru a asculta recomand`rile
lui Luke.
Sheila se oprise \n pragul u[ii, dar Luke o privi pân` când
aceasta ridic` din umeri [i disp`ru.
Luke Mannering \[i alese cu grij` cuvintele.
— I-am dat foarte multe instruc]iuni lui John. Nu sunt un mare
specialist \n acest domeniu [i am transmis numai sfaturile doc-
torului Bill Strang [i ale lui Getsenberg. John trebuie s` urmeze
cu stricte]e terapia \n urm`toarele s`pt`mâni, dup` care chirur-
gul se va hot`r\ s`-l vad` din nou. |]i voi ar`ta ce trebuie s` faci,
Samantha, ast`zi [i mâine, dup` care te vei descurca singur`.
John avea de gând s` protesteze, dar doctorul \l opri
ridicând mâna.
— Urmeaz` procedurile cu ajutorul logodnicei tale. Dac` se
va dovedi c` nu este capabil`, abia atunci vom \ncepe s`
c`ut`m o asistent`, spuse el, una urât`!
PAS~REA CÂNT~TOARE 39

— M-ai mai lini[tit, Luke, dar de ce discuta]i despre o asis-


tent` [i despre capacit`]ile Samanthei? Ce trebuie s` fac`? \i
chestion` \ngrijorat` Mame.
Pe un ton plin de nervozitate, Sam \i explic` \ntreaga
situa]ie. John privea moroc`nos pe fereastr` [i bunica ei se
interes` de ce este atât de sup`rat.
— Ei bine, Mame, nu cred c` este… \ncepu el s` vorbeasc`
pe un ton r`stit.
— Samantha, vino cu mine… dac` mai ascult multe
proteste s-ar putea s` nu mai fiu responsabil de faptele mele.
Hai s` mergem \n gr`din`. Doctorul Mannering lu` mâna
Samanthei [i ie[ir` amândoi din camer`.
Când ajunser` \n gr`din`, Luke spuse:
— S` nu crezi c` am fost r`u cu John, draga mea. Acesta e
singurul mod \n care \l putem men]ine pe linia de plutire. Nu
trebuie, sub nici o form`, s` cad` \ntr-o stare de depresie care
nu va face decât s`-i \nr`ut`]easc` situa]ia. S`n`tatea [i spiritul
lui trebuie men]inute \n bun` stare pentru ceea ce are
Getsenberg de gând. Noi ]inem mereu leg`tura [i \i voi trans-
mite toate progresele pe care le face John.
Capitolul 4

Zilele treceau foarte repede. Luke plec` mul]umit c`


Samantha se descurca bine cu pacientul lui [i promi]ând c` se
va \ntoarce cât poate de repede. John era foarte timid, \ns`
eficien]a logodnicei \l f`cu s` treac` \n scurt timp peste frus-
trarea lui [i acum p`rea bucuros s` primeasc` ajutorul
mâinilor ei, \n fiecare diminea]` \n care ea ap`rea pentru a-i
aplica terapia prescris` de doctor.
|n majoritatea dimine]ilor, Samantha c`l`rea \mpreun` cu
tân`rul Ham. |nc`leca pe Champagne, ale c`rui culori se
potriveau cu numele, un cal blând care se supunea comen-
zilor ei [i cu care se \mprietenise foarte repede. Pe zi ce tre-
cea c`l`reau mai repede [i mai departe. Aerul proasp`t al
dimine]ilor o f`cea s` se \ntoarc` la ferm` cu obrajii \mbujo-
ra]i [i cu ochi str`lucitori. Se bronzase repede datorit` razelor
soarelui puternic [i Stephen remarc`:
PAS~REA CÂNT~TOARE 41

— Soarele australian a s`rutat-o pe doamna noastr` [i


[i-a l`sat amprenta asupra ei. |mi place foarte mult cum ar`]i.
Sam se ru[in` [i r`mase t`cut` \n timp ce toat` familia
o studia cu aten]ie. Da, i se potrivea, fusese constatarea
lor.
— |i d` [i mai mult` personalitate, o face s` par` o femeie
\ncânt`toare [i pasionat`, \ns` rece ca stelele care parc` te
sfideaz` din \n`l]imea cerului. Ce frustrant! exclam`
Stephen.
|n aceast` diminea]` nu avusese timp s` c`l`reasc`.
B`rba]ii se preg`teau pentru num`ratul [i marcatul oilor [i
toat` lumea era ocupat`. Samantha ajutase la buc`t`rie. I se
p`rea c` f`cuser` atât de mult` mâncare \ncât puteau hr`ni o
\ntreag` armat`! Chiar \nainte de prânz, Mina \i d`du pe to]i
afar` din buc`t`rie pentru o pauz` [i Sam g`si un scaun vechi
plasat strategic sub un arbore de cauciuc foarte b`trân. Era
destul de cald afar`. La umbra copacului adia un vânticel
r`coros [i ea \nchise ochii, oftând din greu.
Nori mari se strângeau desupra mun]ilor [i ea spera c`
acesta e semn c` va ploua, chiar dac` anotimpul ploios era
departe [i vara st`pânea \ntreg ]inutul. Dac` va ploua vreo-
dat`, ea avea de gând s` ias` afar` [i s` stea acolo pân` când
va fi udat` pân` la piele. Va fi o binecuvântare.
Dealurile din dep`rtare o atr`geau [i \[i spuse c` va c`l`ri
pân` acolo dup`-amiaz`. Ham era plecat cu b`rba]ii, dar va fi
minunat s` fie singur`… da, \[i va lua un termos cu ap` rece
[i se va plimba mult timp dup` prânz.
42 STELLA FRANCES NEL

Calul nechez` când o v`zu; era gata de plecare [i bucuros


de venirea ei, probabil c` diminea]a \i sim]ise lipsa. Un tân`r
aborigen o ajut` pe Samantha s` pun` [aua pe cal. Norii se
\ngr`m`deau desupra dealurilor [i totul p`rea \ncremenit.
Nu plouase deloc de când venise ea aici, dar auzise
povestiri despre ploi toren]iale [i furtuni \nsp`imânt`toare.
Neavând nici un pic de experien]` [i neb`nuind nimic,
Samantha \[i urm` drumul. Acei câ]iva nori erau departe [i ea
va avea timp s` se \ntoarc` acas` \nainte de \nceperea ploii…
dac` aceasta va veni.
Nu se gr`bi absolut deloc [i Champagne era destul de
mul]umit de pasul \n care mergea [i de opririle pe care le
f`ceau când ea dorea s` examineze vreo plant` sau vreun
copac. Samantha studie o plant` cu flori de un ro[u \nchis,
gardurile vii, [i recunoscu urmele cangurilor. Culese câteva
flori pe care dorea s` le identifice mai târziu. Ajuns` la poalele
dealurilor, \[i privi ceasul [i realiz` c` timpul trecuse foarte
repede. Ar fi trebuit s` se \ntoarc`… nu, era aproape de des-
tina]ia ei [i nu dorea decât s` arunce o privire \n jur.
|ncepu s` mearg` pe pant` [i studie formele ciudate ale
copacilor care o \nconjurau. Frunzele lor verzi [i dese f`ceau
mult` umbr` [i nu l`sau r`d`cinile s` se usuce. Sam auzi un
tunet [i ridic` ochii pentru a vedea c` cerul se \ntunecase deja
[i c` furtuna avea s` \nceap` din clip` \n clip`. Se \ndrept`
repede spre cal.
— B`trâne, trebuie s` dai tot ce po]i ca s` ajungem repede
acas`! strig` Sam \n timp ce-i mângâia gâtul pentru a-l lini[ti.
PAS~REA CÂNT~TOARE 43

Animalele intrau \n panic` pe timp de furtun` [i calul dorea s`


ajung` la ad`postul grajdului cât mai curând. Când Sam se
urca \n [a, tunetul se auzi puternic [i cerul fu spintecat de un
fulger care lumin` \ntreg peisajul.
Champagne se sperie [i-[i arunc` departe c`l`rea]a care se
lovi cu putere de p`mânt. Sam v`zu mii de stele [i dup` aceea
\[i pierdu cuno[tin]a.

***

Samantha realiz` c` ni[te mâini blânde \i mângâiau fruntea


[i se plimbau pe trupul ei pentru a vedea dac` este r`nit`. I se
p`rea c` \noat` printr-o mare de bule… Mâinile ajunser` din
nou pe fruntea ei [i gemu când sim]i o durere ap`s`toare \n
ceaf`. Auzi o voce care murmura \ncet, dar foarte insistent la
urechea ei:
— M` po]i auzi, feti]o, m` po]i auzi? Totul e bine, drag`. |]i
po]i mi[ca mâinile [i picioarele? Nu \ncerca s` vorbe[ti…
mi[c`-]i doar mâinile [i picioarele dac` po]i.
Efortul de a deschide ochii o f`cu s` geam` din nou [i
vocea aceea incredibil` se auzi iar:
— E[ti \n siguran]`, iubito, \n siguran]`… m` auzi? Ea \[i
mi[c` cu greu mâinile care i se p`reau foarte grele, [i apoi
picioarele.
Ce i se \ntâmplase? Amintirile \i reveneau \ncetul cu \nce-
tul… fulgerul… calul speriat… probabil c` fusese aruncat`
din [a [i se lovise la cap.
44 STELLA FRANCES NEL

— Da, te aud, reu[i ea s` spun` [i vocea o \ncuraj` imediat.


— Biata de tine, [tiu c` te doare capul \ngrozitor. Te voi
a[eza \n alt` pozi]ie. Te rog s`-mi spui imediat dac` te doare
ceva.
Când ea \ncuviin]` \n [oapt`, sim]i dou` bra]e ferme care \i
ridicau umerii foarte \ncet.
— Te doare ceva, feti]o?
Samantha murmur` un nu [i vocea aceea deveni mai
blând`.
— Bine! Te voi duce \ntr-un loc mai confortabil. E[ti
ud` pân` la piele [i nu am vrea s` faci pneumonie. Bra]ele
puternice o duceau pe sus. Aici e o cr`p`tur` \n stânc`
unde cred c` e uscat… Fusese l`sat` jos [i \ntins` con-
fortabil \n poala cuiva, capul r`mânându-i pe bra]ul acela
puternic.
— |ncearc` s` te relaxezi. Va trebui s`-]i p`strezi toate
puterile.
Dac` nu ar fi avut durerea aceea cumplit` de cap ar fi fost
fericit` s` r`mân` acolo, \n acele bra]e, pentru tot restul vie]ii!
Ploaia se oprise, cerul se luminase [i Samantha deschise ochii
pentru a-i privi pe cei ai persoanei care-i vorbise [i care erau
atât de alba[tri \ncât o f`cur` s` clipeasc` [i s` \nchid` din nou
pleoapele.
— Relaxeaz`-te, feti]o, te-ai lovit destul de r`u la cap.
Vorbe[te numai dac` nu faci un efort prea mare. Cum ai ajuns
aici?
— Unde e… calul meu? [opti ea nelini[tit`.
PAS~REA CÂNT~TOARE 45

— A[a ai ajuns aici? C`l`ream pe lâng` poalele dealurilor [i


te-am g`sit \ntins` pe jos, ca [i când ai fi c`zut din cer. Probabil
c` animalul s-a speriat [i a fugit.
— Da. Furtuna a \nceput când urcam \n [a, calul s-a speriat
[i… m-a aruncat.
Urm` o t`cere lung`.
— Te-a mai l`sat durerea de cap?
— M` simt mult mai bine, mul]umesc.
Samantha f`cu un efort pentru a se ridica, dar el o re]inu
\n bra]ele acelea puternice.
— Nu, \nc` nu te mi[ca… voi \ncerca s` te duc pân` la
mine acas`… nu e departe.
Ea \ncerc` s`-l priveasc` din nou printre gene. Avea un nas
acvilin, buze ferme [i senzuale care p`reau tandre, dar existau
[i semne de inflexibilitate. B`rbia ascu]it` era despicat` adânc
[i \l f`cea s` par` destul de vulnerabil, p`rul negru \i era dat
pe spate de degetele lui ner`bd`toare [i ochii aceia alba[trii
erau \ncadra]i de gene foarte negre. Un gât puternic…
— E[ti mul]umit`? o chestion` el blând [i Samantha ro[i
\nainte de-a \nchide repede ochii. Casa lui era aproape?
Singura a[ezare din apropiere \i apar]inea lui… nu, nu era
posibil… acest str`in blând… acel om era b`trân [i r`u.
Inima \ncepu s`-i bat` cu putere [i-i auzea ecoul \n cap. El
sim]i aceast` schimbare [i \ncepu s`-i vorbeasc`:
— Iubito, am de gând s` risc [i s` te duc la mine acas`. Ai
nevoie de \ngrijire [i cu cât acest lucru se va \ntâmpla mai
repede, cu atât va fi mai bine. Strângând-o cu putere \n bra]e,
46 STELLA FRANCES NEL

b`rbatul se ridic` \ncet [i \ncepu s` mearg`. Te voi urca pe


calul meu [i va trebui s` te ]ii singur` \n [a pân` când m` voi
urca \n spatele t`u. Crezi c` po]i face asta?
— Da, cred c` da.
— Bine! Acum… ]ine-te bine, vin [i eu. Gata, sprijin`-te de
mine. Haide, b`trâne Frost… mergi \ncet! |ncepur` s` se
deplaseze [i Sam \[i mu[c` buzele din cauza durerii insu-
portabile pe care o sim]ea la ceaf`.
Din fericire \[i pierdu repede cuno[tin]a [i se trezi abia
dup` ce fusese c`rat` \n cas` [i schimbat` de hainele
ude… \ntr-un flanel moale [i larg, apoi acoperit` cu
p`turi c`lduroase [i cu picioarele lipite de sticle cu ap`
cald`.
Stephen nu era acas`, a[adar Mark Lane trimise dup`
Jix, servitorul aborigen c`ruia \i ordon` s` plece imediat
la ferm` [i s`-i duc` o scrisoare st`pânei Mandy care era
rugat` s` vin` imediat aici cu ma[ina. El, Mark, g`sise o
fat` z`când incon[tient` la poalele dealurilor — n-o \ntre-
base care \i e numele — [i care probabil c` avea o con-
tuzie. Nu avea alte r`ni, dup` cum observase el, dar
Mandy trebuia s` vin` preg`tit` s` petreac` noaptea
acolo. Jix \l putea lua pe Frost care avea [i acum [aua
pus`.
Mark se \ntoarse [i o apuc` de \ncheietura mâinii. Pulsul ei
era destul de normal [i acum respira adânc. El presupuse c`
nu mai era incon[tient`, \ns` dormea adânc. Oare aceast` fat`
era un semn? |i studie cu aten]ie tr`s`turile. Genele negre
PAS~REA CÂNT~TOARE 47

acoperau ochii cu sclipiri aurii [i p`rul ei era bogat [i frumos,


chiar dac` era murdar de noroi [i ud. Buzele ei erau senzuale
[i palide. Uimit de ceea ce vedea, o studie [i mai am`nun]it. |i
p`rea destul de cunoscut`… [i, cu toate acestea, [tia c` dac`
ar fi \ntâlnit-o vreodat` n-ar mai fi putut s-o uite.
Mark trecu \n sufragerie unde \[i turn` un pahar de coniac
[i privi pe fereastr`. |[i reaminti… John \i f`cuse o descriere
str`lucitoare care se potrivea perfect cu fata care dormea \n
dormitor. Cu siguran]` c` veniser` deja din Sco]ia. Ea era sin-
gura str`in` care nu [tia c` vara izbucnesc furtuni pe nea[tep-
tate prin aceste p`r]i. De ce era singur` [i oare ce c`uta atât de
departe de ferm`? Samantha MacDonald.
Mark Lane \[i b`u coniacul [i ie[i afar` destul de \ncordat.
Strângea din buze \n timp ce st`tea pe verand` privind prin
\ntunericul umed. Ma[ina se opri \n fa]a casei [i el r`mase
nemi[cat \n timp ce Mandy [i Allan se apropiau. F`r` s`-i
salute, le f`cu semn s`-l urmeze.
Intrar` \ncet \n dormitor [i se apropiar` de pat. Mark trecu
pe partea cealalt`.
— Cine este aceast` fat`, Amanda, o cuno[ti? |ntrebarea
fusese pus` aproape \n [oapt`.
Chiar [i \n aceste momente de agita]ie, Mandy observ` c`
el \ntrebase „Cine este?“ \n loc de „Cum se simte?“ Se p`rea c`
pentru el conta mai mult s-o identifice pe aceast` fat`. Oare
era prea târziu pentru a mai avea rost vreo alt` \ntrebare?
Amanda se aplec` [i prinse \ncheietura lui Sam cu degetele ei
sub]iri.
48 STELLA FRANCES NEL

— Mark, ea e Sam… Samantha MacDonald. Ah, respir`, e


\n via]`! Nu… nu e… Mandy se \ntoarse plin` de speran]`
spre so]ul ei care \i \nconjur` umerii firavi cu bra]ul lui.
— Sigur c` respir`, draga mea. Credeai… haide, iubito,
avem nevoie de tine. Mark ne-a scris c` probabil are o con-
tuzie [i nici o alt` ran`. D`-te la o parte [i las`-m` s` v`d. M`
pricep cât de cât deoarece sunt veterinar. Respir` destul de
regulat. |n afar` de durerea de cap care o va mai nec`ji câteva
zile, \[i va reveni complet. Allan se \ndrept` dup` ce o exami-
nase pe fata adormit` care gemu u[or [i se mi[c` \n momen-
tul \n care el o atingea.
— A[adar, e a[a cum am crezut, e Samantha MacDonald.
Mark Lane vorbea mai mult pentru sine. Strânse din buze
sup`rat [i ochii i se \ntunecar`.
Allan \[i privi ceasul.
— |ncep discu]iile de sear` prin sta]ia radio. Vom \ncerca
s`-l contact`m pe Luke pentru a primi ni[te sfaturi. Haide,
Mark, deschide radioemi]`torul. El ie[i repede din camer` [i
Mark \l urm` \ncet.
Mandy \l urm`ri uimit`. Ce nu-i convenea? Se purta foarte
urât [i privirea lui \ntunecat` o speriase. Ea era singura vino-
vat` pentru c` o l`sase pe Sam s` plece c`lare de una singur`,
dar nu observase ce se \ntâmpl` afar` [i nu avusese timp s-o
avertizeze pe biata fat` \n leg`tur` cu aceste furtuni nea[tep-
tate [i nici nu-[i imaginase vreodat` c` Sam ar c`l`ri atât de
departe de ferm`. Când calul Samanthei ap`ruse f`r` c`l`re]
intraser` imediat \n alert`, Allan \mpreun` cu doi aborigeni
PAS~REA CÂNT~TOARE 49

plecaser` s-o caute [i John era disperat pentru c` nu putea


pleca \n c`utarea ei. Se \ntâlniser` cu Jix care venea s` le aduc`
mesajul [i Allan se \ntorsese dup` Mandy [i ma[in`, intrând \n
cas` numai pentru a-i \n[tiin]a pe John [i pe Mame c`
Samantha fusese g`sit`. Acum se aflau aici [i totul p`rea \n
regul`, \ns` oare de ce Mark se purta atât de ciudat, de ce era
atât de sup`rat? Cineva gre[ise [i Amanda Jones b`nuia c` vina
va fi arunct` asupra ei.
Se aplec` spre pat când Sam deschise ochii.
— Sam, draga mea, eu sunt, Mandy. Spune-mi, te rog, cum
te sim]i?
— M` doare foarte r`u capul, \n rest m` simt bine, Mandy.
Te-am speriat? |mi pare r`u. Ochii ei \nce]o[a]i privir` prin
camer`. Am avut un vis \n care am auzit o voce blând` [i am
fost purtat` \n bra]e de mâini puternice, [i acum… Unde
sunt… spune-mi, Mandy… unde sunt?
Vocea ei \ncepuse s` tremure [i Mandy se gr`bi s`-i
r`spund`:
— E[ti acas` la Mark, draga mea. El te-a g`sit [i te-a adus
aici. Ai fost aruncat` din [a [i te-ai lovit la cap, dar acum te afli
\n siguran]`, la c`ldur`, [i eu voi r`mâne cu tine.
A[a \i murmurase [i vocea… „\n siguran]`, la c`ldur`“.
Acele mâini ferme, tandre… se afla \n siguran]`, acas` la
Mark. |[i aminti cuvintele lui tandre: „Biata de tine, m` po]i
auzi?“ Mark spusese asta? {tiuse cu cine vorbe[te? {tiuse c` ea
e Samantha MacDonald, femeia pe care el o dezaproba total?
{i ea se odihnise \n bra]ele lui, mul]umit` s` r`mân` acolo
50 STELLA FRANCES NEL

pentru totdeauna! Samantha se enerv` [i \[i acoperi ochii cu o


mân` pentru ca Mandy care o privea nelini[tit` s` nu-i poat`
vedea emo]ia.
— Ce s-a \ntâmplat, Sam? Te rog, spune-mi dac` te mai
doare ceva. Allan [i Mark \ncearc` s` ia leg`tura cu John [i cu
Luke. Vrei s` le mai spui ceva?
Samantha c`zu pe gânduri [i \[i spune c` numai inima ei e
r`nit`. Cu voce tare spuse:
— Spune-i lui John c` m` simt bine [i c` vreau s` ajung cât
mai repede acas`, te rog.
— Asta nu se va \ntâmpla decât mâine [i numai dac` doc-
torul Luke ne d` acordul lui. |mi pare r`u c` te-ai lovit la cap,
dar sunt bucuroas` c` \n rest nu ai nimic. Mark p`rea disperat
când am ajuns [i m-a speriat foarte tare. Mi-am imaginat tot ce
e mai r`u \n clipa \n care i-am v`zut fa]a.
— Cred c` nu i-a fost deloc u[or s` m` care \n bra]e atâta
drum, [i numai disperarea l-a f`cut s` ac]ioneze astfel, spuse
Sam zâmbind cu greu. Du-te [i transmite-i lui John mesajul
meu.
— …cheam-o odat` pe Mandy, Allan, se auzi vocea lui John
\n momentul \n care Mandy \[i f`cu apari]ia \n camer`. Se
a[ez` [i replic`:
— Sunt aici, John. Sam s-a trezit, o doare capul foarte r`u,
dar \n rest a spus c` e bine [i c` vrea s` se \ntoarc` repede
acas`. I-am spus c` asta se va \ntâmpla numai dac` Luke este
de acord. A]i luat leg`tura cu Luke?
Allan \ncuviin]` c` doctorul e pe recep]ie.
PAS~REA CÂNT~TOARE 51

— I-am spus lui Allan ce trebuie s` fac`, Mandy. Mark are,


din fericire, pastilele pe care trebuie s` le ia Samantha [i pe
care trebuie s` \ncepe]i s` i le administra]i [i, \n rest, trebuie
s` fie lini[tit`. Tommy m` va aduce mâine acolo [i atunci vom
vedea dac` e \n]elept s-o ducem pân` la ferm`. Sunt foarte
bucuros c` ai fost prin preajm` pentru a o ajuta, Mark, altfel
ar fi f`cut o pneumonie urât`. John?
— {i eu \]i mul]umesc pentru c` ai fost acolo, Mark, zise
John cu o voce stins`. Voi veni acolo mâine. Mame nu m-a
l`sat s` plec \mpreun` cu ei, dar cred c` un somn bun \i va
face mult mai bine fetei mele decât prezen]a mea acolo. Abia
a[tept s` te v`d, Luke. Ai grij` de ea, Mandy… Vocea lui se
pierdu pentru a se face auzit` cea a lui Mame:
— Mark, nici nu [tiam c` te-ai \ntors acas`. Ai grij` de fat`
[i vino s` m` vezi cât mai curând. La revedere!
Operatoarea \ncepu s` vorbeasc`:
— |mi pare bine c` domni[oara MacDonald nu a avut un
accident grav [i c` se va face bine, toat` lumea a auzit aceast`
discu]ie. Mai ave]i alte mesaje? Allan \nchise radioul.
Mandy se \ntoarse spre Mark.
— Acum ne po]i saluta, Mark? |mi pare foarte r`u, a fost
numai vina mea. Mi-a spus c` pleac` la plimbare, dar eu nu
observasem cum este vremea. N-a[ fi l`sat-o s` plece cu
Champagne care nu suport` absolut deloc furtuna. Nu mi-am
imaginat c` va merge atât de departe, se dezvinov`]i ea. Nu fi
sup`rat, te rog!
Mark ridic` o mân` [i-i mângâie buclele.
52 STELLA FRANCES NEL

— Nu dau vina pe tine. Fata nu avea de unde s` [tie c`


\ncalc` o regul` strict` impus` \n districtul nostru [i anume
cea c` femeile nu trebuie s` c`l`reasc` singure. Oricum, nu
crezi c` ar fi mai bine s`-i spui toate acestea lui John?
Domni[oara MacDonald e logodnica lui, nu a mea. A fost
foarte norocoas` pentru c` \n momentul \n care am v`zut
c` se apropie furtuna am \nc`lecat [i am plecat s` v`d dac`
a mai r`mas vreo oaie r`t`cit` pe câmp. {tii cât de repede
se dezl`n]uie aceste furtuni. M-am \ntors abia azi
diminea]`.
— Cum au mers treburile la Kingston? \l \ntreb` Allan.
— Foarte bine, lâna noastr` e de o calitate excep]ional`.
De asemenea, am achizi]ionat [i doi câini ciob`ne[ti pe care
\i voi ]ine aici \n momentul \n care vor fi adu[i, peste câteva
zile.
— Cred c` Sam se \ntreab` ce ne re]ine aici. Sugerez ca
voi doi s` intra]i [i s`-i spune]i noapte bun`. D`-mi mie
pastilele, Mark. Câte trebuie s` ia… presupun c` sunt pen-
tru durerea de cap, nu? Apoi tu po]i pleca, Allan pentru c`
cineva trebuie s` aib` grij` de copiii no[tri care nu fac decât
s`-l \ngrijoreze [i mai mult pe John, \i spuse Mandy so]ului
ei.
— Cum se simte John? o \ntreb` Mark.
Allan \i r`spunse:
— E bine, uneori cam dezn`d`jduit, dar cine \l poate
\nvinui de asta, mai ales când are lâng` el o logodnic`
minunat` pe care nu o poate duce \n fa]a altarului? Luke [i-a
PAS~REA CÂNT~TOARE 53

pus toat` n`dejdea \n mâinile prietenului t`u Hans


Getsenberg [i Samantha e foarte convins` de faptul c` John va
merge din nou.
Mark Lane f`cu o mi[care brusc` [i \[i stinse ]igara.
— Voi c`uta pastilele, Mandy. Te po]i duce la ea, voi veni
eu s` le aduc. Trebuie s` ia dou` acum [i altele peste câteva
ore, asta dac` poate s` doarm`, spuse el ie[ind din camer`.
Samantha deschise ochii când Mandy [i Allan intrar` \n
camer`.
— John a primit mesajul meu, Mandy?
— Da, toat` lumea \]i trimite complimente. Luke va ajunge
mâine aici [i Allan va veni \mpreun` cu John… a insistat s`
vin` chiar \n seara asta. Din fericire, Mark are pastilele pe care
]i le-a prescris Luke. Sunt calmante pentru durerea de cap.
Allan, spune noapte bun` [i du-te la ferm`, drag`.
Allan \[i s`rut` so]ia, o salut` pe Samantha [i ie[i din
camer`. |l auzir` strigându-l pe Mark [i la scurt timp dup`
aceea, motorul ma[inii care se \ndep`rta.
— M` duc s` \nc`lzesc ni[te lapte \n timp ce Mark caut`
pastilele. Trebuie s` bei ceva fierbinte… nu va dura mult! zise
Mandy \ndreptându-se repede spre buc`t`rie.
Samantha \nchise ochii [i \[i mi[c` \ncet capul… ce
durere… ce ame]eal`! Dac` ]inea capul \ntors \ntr-o parte,
durerea nu mai era atât de pronun]at`. Se gândi la toat`
agita]ia pe care o provocase distrugând lini[tea familiei
Lane… [i a lui Mark. Nu era de mirare c` Mandy con-
statase c` el era sup`rat. Ar`ta ca un copil neajutorat
54 STELLA FRANCES NEL

\ntins` \n acest pat cu ochii \nchi[i, cu p`rul murdar [i ciufulit


[i cu figura palid` a unui om bolnav. Tân`r` [i vulnerabil`.
Asta \[i spunea [i Mark \n timp ce intra \ncet \n camer` [i o
privea. Tabloul care i se \nf`]i[a \i provoca o oarecare
suferin]`.
Sim]ind c` cineva se afl` acolo, ea deschise ochii mari [i \l
privi. Ochii lui cu str`luciri albastre p`reau c-o hipnotizeaz` [i
Samantha se chinui s` priveasc` \n alt` parte. |ns` ei erau
aproape… din ce \n ce mai aproape… [i apoi \[i \ndreptar`
deliberat privirea spre p`rul ei.
— |mi pare r`u c` nu am putut face nimic pentru a-l cur`]a,
spuse Mark \n timp ce-i \ndep`rta o [uvi]` \mbâcsit` care-i
c`dea pe fa]`. S-ar fi putut s`-]i cauzeze o durere [i mai mare
de cap. Mandy va avea grij` de asta mai târziu… uite pastilele.
Te sim]i mai bine? Se \ndrept` spre fereastr` [i se rezem` de
tocul ei. |[i \ncruci[` picioarele [i mâinile \n timp ce privea \n
lini[te noaptea de afar`. Ochii ei hipnotiza]i \l urm`reau. Acest
b`rbat era \nalt, cu [olduri \nguste \mbr`cate \n pantaloni
strâm]i [i avea mi[c`ri de felin`, gra]ioase [i repezi. Nu era de
mirare c` reu[ise s-o duc` \n bra]e atât de u[or! Umerii lui
erau la]i. Ar fi trebuit s`-[i dea seama de asta \nc` de când
capul se rezemase atât de confortabil de unul dintre ei.
A[tepta ceva, privind-o ironic. Samantha ro[i \ntrebându-se
dac` el putea s`-i citeasc` toate gândurile.
— Da, mul]umesc, reu[i ea s` spun` \ntr-un târziu. }i-am
f`cut o gr`mad` de probleme, a trebuit s` m` duci \n bra]e
atâta drum [i apoi…
PAS~REA CÂNT~TOARE 55

— …A trebuit s` te \ntind \n pat. Blugii uzi se lipiser` de


tine. Oricum, calul meu te-a c`rat, nu eu. Privirea lui trecu de
la fa]a ei la muntele de p`turi cu care era \nvelit`. Nu am g`sit
decât acest pulov`r cu care s` te pot \mbr`ca repede. Mark
surâse când v`zu confuzia de pe fa]a ei.
Samantha se ru[in`… era o r`utate din partea lui faptul c`-i
men]ionase asta tocmai acum.
Acesta nu era acela[i b`rbat care se purtase atât de blând
cu ea \n urm` cu câteva ore. Oare totul se datora faptului
c` acum aflase adev`rata ei identitate? De aceea voia s-o
r`neasc`? Ei bine, ea \i va ar`ta c` nu avea de ce s` fac`
acest lucru, ignorându-l. Sam ridic` b`rbia cu mândrie [i se
crisp` din cauza durerii pe care o sim]i \n adâncul capului.
Mark ajunse \ntr-o clip` lâng` ea.
— Dac` a[ fi \n locul t`u n-a[ mai face acest gest \nc` o dat`. Nu
\n starea \n care e[ti. Ai timp destul mai târziu când \]i vei putea ridi-
ca b`rbia ar`tându-]i mândria [i \nc`p`]ânarea f`r` a sim]i nici o
durere. F`r` a mai ad`uga ceva, el \i cuprinse umerii slabi cu unul din
bra]ele lui [i o ridic` u[or \n timp ce potrivea pernele cu mâna liber`.
Sam r`m`sese f`r` cuvinte. |l privea numai plin` de uimire
\n timp ce el o ridica u[or pentru a o a[eza \ntr-o pozi]ie mai
confortabil`. Apoi el se opri [i-i s`rut` vârful nasului!
— Bun`, Samantha MacDonald. Ne-am \ntâlnit \ntr-un mod
cu totul neformal. Mark Lane, la dispozi]ia dumneavoastr`…
sunt sigur c` ai nevoie de mult confort.
|nc` \l mai privea mirat` când Mandy \[i f`cu apari]ia cu
laptele fierbinte.
56 STELLA FRANCES NEL

— }i-am adus laptele. Ea \[i mut` privirea de la unul la


altul. Mark p`rea amuzat [i Samantha era ro[ie \n obraji [i res-
pira repede. Sper c` nu ai f`cut febr`, draga mea Sam, nu? Ai
sup`rat-o cu ceva, Mark? |i era bine \nainte de plecarea mea
din camer`.
— De ce a[ sup`ra-o, draga mea veri[oar`? Dup` ce am
\nfruntat furia naturii, mi-am riscat via]a pentru a o aduce aici
\n siguran]`, i-am dat primul ajutor [i, practic, am trezit la
via]` trupul ei \nghe]at, de ce a[ strica acum toate astea? Am
f`cut cuno[tin]` doar, r`spunse el grav \n timp ce ochii lui
aveau sclipiri viclene.
Doamna Jones \l studie ne\ncrez`toare.
— Atunci \nseamn` c` aceast` \ntâlnire a sup`rat-o, te
cunosc [i [tiu cât de r`ut`cios e[ti, Mark Lane! Bea laptele
\mpreun` cu cele dou` pastile, drag`. Cine te-a a[ezat atât de
confortabil… tu singur`? R`spunsul lui Sam veni printr-o
privire indignat` spre b`rbatul de lâng` pat. Mda, nu ne
vom ocupa acum de p`r, s-ar putea s` ai dureri [i mai mari
de cap. Las`-m` s`-]i [terg fa]a cu acest prosop, pari foarte
\ncins`.
— Mul]umesc, Mandy, m` simt bine. Te rog numai s` iei sti-
clele cu ap` cald`, ele m` \ncing atât de r`u. Sam \nchise ochii pe
jum`tate pentru a evita privirea amuzat` a ochilor lui alba[tri.
Mandy \ntinse mâinile sub p`turi [i sCoase toate sticlele.
— Vrei s` r`mân cu tine, sau preferi s` dormi?
— Pastilele pe care le-a luat o vor adormi \n câteva minute.
Eu plec acum. Mai r`mâi pu]in cu ea, Mandy. Noapte bun`,
PAS~REA CÂNT~TOARE 57

domni[oar` Mac, dac` te odihne[ti bine, vei fi capabil` s` te


ridici din pat mâine diminea]`, spuse Mark atingându-i u[or
obrazul cu dosul mâinii lui.
— Noapte bun`, domnule Lane [i \]i mul]umesc din nou.
Sunt \ntr-adev`r recunosc`toare pentru eforturile
supraomene[ti pe care le-ai f`cut pentru a-mi salva via]a… cu
riscul s` ]i-o pierzi pe a dumitale. Ea \[i mu[c` buzele, \ns`
prea târziu pentru a ascunde ironia din voce. Am \nv`]at multe
din aceast` gre[eal` [i nu voi mai face niciodat` prostia s-o
repet. Noapte bun`.
Zâmbetul ei \l [oc` pe Mark. F`cu un pas stângaci \nainte,
se opri [i o privi pe Mandy, \[i trecu repede o mân` prin p`r
[i apoi le \ntoarse spatele pentru a p`r`si camera.
Pleoapele Samanthei c`zur` brusc [i Mandy se aplec` pen-
tru a-i lua paharul aproape gol din mân`.
— Acum te voi l`sa singur`, voi dormi \n sufragerie. Dac` ai
nevoie de mine strig`-m`, am o lamp` de veghe [i voi ajunge
imediat lâng` tine… promi]i?
— Draga mea Mandy, e[ti atât de bun` cu mine…
Medicamentele o ame]iser` [i \n câteva minute adormi.
Mult mai târziu, b`rbatul de pe verand` care \[i fuma \n
lini[te pipa auzi un geam`t. Ajunsese \n camer` \nainte ca
Mandy s` coboare din pat. Ea i se al`tur` [i o privir` \mpreun`
pe fata adormit`. Mandy se \ntoarse spre el.
— Du-te la culcare, Mark, n-are nimic. E foarte târziu.
Mark Lane o l`s` singur` [i se \ndrept` spre camera lui.
Capitolul 5

Veni diminea]a, str`lucitoare [i senin`. Ploaia udase


p`mântul, vegeta]ia prinsese via]` [i \mpr`[tia un miros
proasp`t. Prin geamurile deschise p`trundea o adiere u[oar`
[i Samantha se trezi \nviorat` de aerul r`coros. Soarele \[i
\mpr`[tia razele prin camera unde se afla [i parc` o invita s`
ias` din cas`. Se ridic` pu]in [i descoperi c` n-o mai durea
deloc capul [i c` avea numai o senza]ie de greutate \n ceaf`.
Dac` ar putea face o baie sau un du[… p`rul ei era foarte
murdar. |nc` se mai \ntreba dac` exista vreun risc s` se ridice
din pat [i s` plece \n c`utarea b`ii, când auzi o b`taie \nceat`
\n u[`. |n momentul \n care r`spunse, u[a se deschise repede
[i ap`ru o femeie care sem`na mult cu Mina, care avea acela[i
zâmbet larg [i aducea tava cu ceaiul.
— Bun` diminea]a, doamn`. Negresa puse tava pe noptiera
de lâng` pat. Eu sunt Danielle [i sunt foarte bucuroas` c` v`
PAS~REA CÂNT~TOARE 59

sim]i]i atât de bine. |mi pare foarte r`u c` nu am fost aici


noaptea trecut` pentru a v` \ngriji. Sunt mul]umit` c` m`car
acum v` pot ajuta cu ceva.
— Mul]umesc, Danielle. Sunt \ncântat` s` te cunosc. A[
vrea s` fac o baie acum, dar cred c` ar fi mai bine s` a[tept
trezirea doamnei Mandy care \mi va spune dac` pot face asta
sau nu. Aveam nevoie de un ceai, mul]umesc.
— Mul]umesc, doamn`, acum \i voi duce ceaiul doamnei
Mandy. Când Danielle ie[i pe u[` \[i f`cu apari]ia Mark.
— Bun` diminea]a, zise el moroc`nos \n timp ce o studia
cu aten]ie.
— Bun` diminea]a, Mark… domnule Lane. Samantha \nc`
mai era confuz`.
— Nu cred c` e bine s` te ridici. Te mai doare capul?
— Nu, m` simt bine [i nu-mi doresc decât s` fac o baie.
— Mandy te poate sp`la \n pat, cu un burete. Nu vreau s`-mi
asum nici un risc \nainte de venirea lui Luke.
— Dar m` simt bine, doar ]i-am spus… \ncepu ea, \ns` fu
imediat oprit` de mâna lui ridicat`.
— Nu fi \nc`p`]ânat`, te rog… Bun` diminea]a, Mandy,
zise el când aceasta i se al`tur`.
— Bun` diminea]a, Mark, Sam. Parc` nici n-a[ fi dormit.
M-am culcat foarte târziu. Ar`]i mult mai bine, Sam. Ai dormit
bine?
— Vrea s` fac` baie, dar cred c` ar fi mai bine s-o speli tu
cu un burete, Mandy. Asta e tot ce va primi domni[oara Mac
deocamdat`. Mark se \ntoarse pe c`lcâie [i le p`r`si.
Capitolul 6

Zilele fierbin]i treceau repede [i l`sau locul nop]ilor


r`coroase cu cer \nstelat. La ferma Lane via]a decurgea nor-
mal, \ntr-un ritm lent [i metodic. B`rba]ii erau mult timp
pleca]i de acas` pentru c` aveau treburi pe p`[unile
\ndep`rtate [i se preg`teau pentru tunsul oilor.
Samantha [i Mame se ocupau de treburile casei la care \i
ajutau Mina [i Mora. John [i Sheila erau foarte ocupa]i cu noul
lui roman [i, de multe ori, ceruser` ca prânzul s` le fie adus \n
birou. Sam \l vedea pe John numai la micul dejun, la cin` [i
când \i f`cea tratamentul, dar observase c` lumina din camera
lui nu se stingea decât foarte târziu, \n noapte. Sheila \[i adu-
sese câteva lucruri [i declarase c` are inten]ia s` r`mân` aici
pân` când John nu va mai avea nevoie de ajutorul ei.
De câte ori avea timp, Mame o lua pe Samantha [i mergeau
\mpreun` spre copacii cei mai umbro[i unde b`trâna \ncerca
s-o \nveseleasc` povestindu-i \ntâmpl`ri din trecutul ei [i
PAS~REA CÂNT~TOARE 61

bârfindu-[i prietenele. Se purta foarte frumos cu Sam [i o


privea cu aten]ie, observând c` ochii aceia verzi cu sclipiri
aurii se \ndreptau din ce \n ce mai des spre mun]i cu o expre-
sie plin` de dorin]`, ca [i când ar fi vrut s` cunoasc` tot ceea
ce era acolo… [i b`trâna devenea atunci \ngrijorat`.
Când Samantha va dori s` [tie totul, lucru ce se va \ntâm-
pla cu siguran]`, o va trimite pân` acolo \nso]it` de cineva,
pentru a alunga privirea aceea plin` de dorin]`.
Mandy [i Allan se \ntoarser` cu pove[ti amuzante din
c`l`toria lor [i multe morm`ieli din partea lui Allan \n momen-
tul când so]ia lui o invit` pe Sam s` vad` ce-[i cump`rase.
Doctorul Luke p`strase leg`tura cu ei [i, \ntr-o sear`, \i
spuse lui John c` Getsenberg venea la ferm` [i c` trebuia s`
apar` destul de curând. John deveni palid [i Samantha avea
un nod \n gât. Mandy prelu` radio-emi]`torul [i \ncepu o con-
versa]ie animat` cu to]i vecinii pe care-i invit` la petrecerea de
sâmb`ta viitoare, dat` \n cinstea Samanthei MacDonald.
R`spunsurile fuseser` entuziaste.
— Foarte bine, vor veni cu to]ii la timp, cu avionul, cu
ma[inile, cu c`ru]e, pe jos!
|ntr-o diminea]`, Allan o convinse pe Samantha s` mearg`
\mpreun` cu el pentru a vedea marcarea animalelor la stâna
lui Mark. Va fi o schimbare de peisaj pentru ea, \[i spuse Mame
\ngândurat`.
Allan mergea repede cu jeepul decapotabil [i aerul de
diminea]` era proasp`t. Samantha \[i ]inea p`l`ria cu mâna [i
62 STELLA FRANCES NEL

ochii i se umeziser` din cauza vântului. Kilometrii erau par-


cur[i repede [i, \n curând, trecur` pe lâng` ferma lui Mark
l`sând \n urm` un nor de praf \n timp ce se \ndreptau spre
grajduri. Muncitorii aveau foarte mult` treab` [i-i salutar`
repede pe noii veni]i prin \n`l]area mâinilor. Samantha [i
Allan se \ndreptar` spre ]arcuri. Inima ei tres`ri când d`du cu
ochii de el.
Mânecile c`m`[ii lui kaki erau suflecate [i \i dezveleau
bra]ele bronzate [i murdare. |[i scoase de pe cap p`l`ria veche
[i-i salut`. O privea insistent cu ochii lui alba[tri [i ridic` mâna
pentru a-i saluta prezen]a, dup` care continu` s` inspecteze
oile care treceau printre gardurile special montate.
Timpul trecu repede [i soarele, aflat acum sus pe cer,
\ncinsese atmosfera. Mark le strig` tuturor s` se opreasc`, apoi
s`ri gardul cu mult` u[urin]` [i i se al`tur` Samanthei care
privise cu mult` aten]ie opera]iunile.
— Bun`! Allan s-a trezit foarte devreme. Ce mai fac cei de
acas`? \ntreb` el rezemându-se de bârna gardului de lâng` ea.
— Bun`, Mark. Acas` totul e bine. Samantha realiz` c`
r`m`sese f`r` cuvinte, dar nu reu[i s` formuleze o alt` fraz`.
|i era mai cald ca niciodat` pentru c` st`tuse la soare toat`
diminea]a. |[i scoase p`l`ria [i \[i \ndep`rt` [uvi]ele r`zle]e
care sc`paser` din cocul de la spate [i \i c`deau acum pe
fa]`.
— Mergem la umbr`? Sunt sigur c` te-ai \nc`lzit foarte tare
la soare. Trebuie s` bei multe lichide. Pornir` amândoi [i
PAS~REA CÂNT~TOARE 63

bra]ul lui \l atinse pe al ei, iar Samantha se feri repede. Ezit`


pu]in oprindu-se \n loc, dup` care \l urm` la o distan]` apre-
ciabil`.
— Nu te-a plictisit s` urm`re[ti num`r`toarea? Ea se \nro[i
[i Mark surâse. Nu-mi r`spunde… cred c` te-a interesat, din
moment ce ai venit pân` aici [i ai stat atâta timp \n soare, lâng`
gardurile de fier.
Ea nu aprecie deloc tonul lui [i era gata s` riposteze, când
Mark continu` nep`s`tor:
— Nu ar trebui s` stai atâta timp \n soare, iubito. Po]i face
insola]ie sau arsuri pe piele…
Samantha era impresionat` [i dezarmat` \n fa]a tonului lui
blând [i, de aceea, nu-i mai vorbi cu r`utate.
— Da, Mark. Pân` [i ea era uimit` de r`spunsul docil pe
care i-l d`duse. Ochii lui alba[tri \i studiau cu aten]ie fa]a
ro[ie, dup` care se \ndreptar` spre ceilal]i b`rba]i.
Stephen \[i \ntinse bra]ele.
— Mam`! Se pare c` te-ai transformat \ntr-o bil` de foc. Nu
pleca de lâng` mine, stai cu noi. Prefer s` m` uit la tine decât
la oile astea proaste care miros urât. Dac` ar ar`ta [i ele ca
tine… num`r`toarea ar fi mult mai pl`cut`.
Mark râse.
— Problema va fi c` atunci nu ai vrea numai s` le numeri.
El se \ndep`rt` [i o l`s` acolo pe Sam, confuz` [i uimit` de
vorbele pe care le aruncaser` muncitorii pr`fui]i. Pauza s-a ter-
minat… spuse Mark f`când un gest cu mâna, dup` care se
giannijollys
64 STELLA FRANCES NEL

\ntoarse spre Samantha. Stai aici dac` mai vrei s` r`mâi, e mai
r`coare, apoi te po]i duce \n cas` unde Danielle \]i va servi
prânzul… noi avem mâncarea aici. Te po]i odihni pu]in, dup`
care po]i veni din nou aici… El f`cu o pauz` [i o privi grav.
Nu-]i dau ordine; ochii t`i sunt ro[ii din cauza soarelui. Era
doar o sugestie… ne vedem mai târziu… El \i \ntoarse spatele
[i plec`.
Nu prea avea de gând s` intre \n cas`, fiind mai curioas`
de ceea ce se \ntâmpla decât \nfometat`, dar pa[ii o duceau
spre r`coarea pere]ilor de piatr`. U[a verandei era deschis` [i
Danielle st`tea pe un scaun.
— Am auzit c` sunte]i aici [i sunt onorat` s` v` servesc
prânzul. Pe verand` e r`coare [i voi pune masa aici. V` rog s`
lua]i loc [i v` voi servi imediat.Vocea ei blând` o \ncânt` pe
Samantha care \ncepuse s` se relaxeze.
— Danielle, \mi pare bine c` te rev`d. Vreau s` m` sp`l pe
mâini… nu-]i face griji, [tiu unde se afl` baia. Strig`-m` când
e[ti gata.
— Da, doamn`, cu pl`cere.
Casa era constuit` \n form` de L, era r`coroas` [i lini[tit`.
Sam trecu prin dormitorul unde dormise atunci când c`zuse
de pe cal. Baia str`lucea de cur`]enie. Se sp`l` pe fa]` [i \[i
[terse p`rul pr`fuit cu unul din prosoapele ag`]ate lâng`
cad`. Trecând din nou prin hol fusese tentat` s` intre pe u[a
deschis` a celuilalt dormitor. Aceasta trebuia s` fie camera
lui Mark; [tia din instinct c` nu i se potrivea lui Stephen.
PAS~REA CÂNT~TOARE 65

Acolo se afla un pat acoperit cu o cuvertur` albastr`, un


dulap, un corp de rafturi [i o m`su]` a[ezat` lâng` pat, plin`
de c`r]i [i, lâng` care se afla un fotoliu mare din piele
neagr`.
Samantha \naint` pentru a studia titlurile. Mark alesese
mai multe genuri de romane. Erau acolo c`r]i de aventuri [i
de ac]iune. Un volum avea semnul \n el [i ea \l ridic` pentru a
citi titlul… „Mila 18“ de Leon Uris… {i ea citise acea saga a
unor zile teribil de tragice.
Puse cartea la loc [i ie[i, pentru a se \ntinde pe patul din dor-
mitorul „ei“. Camera p`rea tot nelocuit`. |[i reaminti acele
clipe… Parc` trecuser` ani \ntregi de când el st`tuse rezemat de
fereastr` [i \i vorbise ironic, apoi \i mângâiase obrazul \ntr-un
gest tandru, dându-i la o parte p`rul de pe fa]`. Sam avu
senza]ia c` se sufoc` [i ie[i repede pe verand`.
Danielle adusese un bol cu salat` verde.
— Prânzul e aproape gata, doamn`. Samantha ascult`
povestirile Daniellei despre rela]iile dintre aborigeni, despre
problemele lor de s`n`tate [i am`nunte picante din familiile
acestora. Casa lui Mark era mare [i locuit` numai de el [i de
fratele lui. Oare luase \n considerare faptul c` \ntr-o zi va avea
o familie numeroas`? Danielle \i spuse c` primea multe vizite
de afaceri.
— St`pânul este un om bun [i r`bd`tor, cu toate c`
ordinele lui sunt aspre, zise aborigena surâzând, [i trebuie
respectate cu stricte]e.
66 STELLA FRANCES NEL

Chiar [i a[a, el r`mânea tot un… un dictator! \[i spuse Samantha.


Auzi voci [i zgomot de farfurii \n spatele casei. B`rba]ii
luaser` prânzul [i acum servitorii strângeau masa. R`mase \n
cas` aproape o or`, dup` care se \ndrept` spre banca de la
umbr`, a[teptând terminarea num`r`torii care probabil se va
sfâr[i azi, spre satisfac]ia lui Mark. Avea o turm` destul de
mare, \[i spuse Sam gândindu-se c` [i câ[tigurile erau mari
pentru c` lâna se vindea la un pre] foarte bun. Probabil c`
acest b`rbat strânsese o avere imens`. B`rba]ii luar` o nou`
pauz` de ceai, dup`-amiaza târziu, [i venir` spre banca pe care
st`tea Samantha.
Mark era cu ei. P`rea obosit, dar personalitatea lui puter-
nic` \nc` o mai impresiona pe Sam care era din nou tulburat`.
Allan ap`ru din direc]ia grajdurilor, aducând cu el un registru
mare. Se apropie de Mark [i \ncepur` o discu]ie. Apoi se uitar`
amândoi spre locul unde st`tea Sam. Mark f`cu un gest
hot`rât [i Allan ridic` din umeri [i-i f`cu semn cu mâna când
o v`zu. El se \ndrept` spre ma[in`, arunc` volumul pe
banchet`, se a[ez` \n spatele volanului [i plec` l`sând \n urm`
un nor de praf.
Samantha intr` \n panic` [i s`ri de pe banc`. Era clar c`
nu uitase de ea pentru c`-i f`cuse cu mâna; era sigur` c` se
\ntorcea la ferm` dintr-un motiv anume, dar de ce n-o luase
[i pe ea? Nimic nu putea fi atât de urgent \ncât s` nu-i fi l`sat
timpul s-o strige pentru a pleca \mpreun`. N-ar fi \ntârziat
deloc.
PAS~REA CÂNT~TOARE 67

Amintindu-[i gestul lui Mark, Samantha se pr`bu[i pe


banc`. La naiba cu el… ar fi trebuit s-o \ntrebe ce dorea s`
fac`… monstru autoritar! Nu va mai r`mâne nici o clip` aici!
Se ridic` [i porni spre cas`.
Mark, o privi pân` când disp`ru.
— Pân` [i invincibilul Mark Lane a fost fermecat, nu? zise
Stephen \n barb`.
Mark \l privi cu ochii alba[tri plini de furie.
— Vezi-]i de treaba ta, ordon` el scurt.
Stephen era surprins. Domnul Mark Lane era pe cale de a
se \ndr`gosti!
— Nu te sup`ra pe mine, [efule! exclam` el sarcastic.
Mark \l ignor` [i-l privi r`ut`cios. Stephen ar fi dorit s`-l
\ntrebe care fusese motivul plec`rii bru[te a lui Allan, dar \[i
\nghi]i vorbele pentru c` Mark \i \ntorsese spatele.
Samantha se \ndrept` spre baie [i \[i sp`l` din nou mâinile
[i fa]a, cu mi[c`ri nervoase. |[i dorea s` fie suficient de
pr`fuit` pentru a murd`ri \ntreaga baie.
— Nu te mai purta copil`re[te, proasto, \[i spuse ea cu voce
tare \n timp ce se privea \n oglind`, apoi v`zu o foaie care
ie[ea dintre oglind` [i perete. Sam o trase de acolo [i v`zu
fotografia unei femei extrem de frumoase. |n col]ul de jos al
acesteia scria: „Lui Mark, cu dragoste, Carol“.
O puse la loc cu degetele care acum \i tremurau. Probabil
c` aceast` fat` era foarte deosebit` dac` poza ei fusese adus`
\n baie unde el \i putea studia [i admira frumuse]ea \n timp ce
68 STELLA FRANCES NEL

se b`rbierea. Ei bine, Mark era un b`rbat atr`g`tor, a[adar,


presupuse ea, existau multe femei care se \ndr`gostiser` de el.
Probabil c` era [i destul de bogat… Sam ie[i repede pe
verand` [i se a[ez` pe un [ezlong, \nchizând ochii. Acum nu
se mai sim]ea atât de agresiv` [i de iritat`.
Sim]ea c` e supravegheat` de cineva [i deschise repede
ochii pentru a-l vedea pe Mark, care \[i ridicase piciorul pe un
scaun [i o studia cu ochii alba[tri \ngusta]i, care erau \n con-
trast cu tenul lui bronzat [i pr`fuit.
Samantha se ridic`. Era sigur` c` nu a]ipise… Cum reu[ise
acest b`rbat s` ajung` lâng` ea f`r` a face nici un zgomot?
— E partea mea indian`, cred, zise el citindu-i gândurile [i
Sam era disperat`, ne[tiind cum s`-[i ascund` mai bine senti-
mentele.
— Ai… ai terminat atât de repede… Allan s-a \ntors?
Probabil c` dormise, pentru c` soarele era ro[u \n spatele
mun]ilor.
Mark \ntoarse scaunul [i se a[ez` pe el.
— Allan? Allan nu se mai \ntoarce, trebuia s` studieze
urgent ni[te date din registru. |i voi preda notele asupra
num`r`torii [i verific`rii animalelor mai târziu.
— Dar… dar cu mine cum r`mâne? se mir` ea.
— Ce-i cu tine… mm? El se pref`cea c` nu \n]elege [i
Samantha se sim]i frustrat`. Se chinui s` mearg` pân` la
cap`tul verandei [i \napoi, controlându-se cu dificultate [i
apoi vorbind cu greu:
PAS~REA CÂNT~TOARE 69

— Eu… cum… voi… ajunge… acas`?


— Cum vei ajunge acas`? Mark \i repeta cuvintele de parc`
nici acum n-ar fi \n]eles, dup` care d`du impresia c` \n]ele-
sese. Ah, asta era! Voi avea onoarea s` te conduc acas`, zei]o.
E[ti foarte s`lbatic`… parc` e[ti o p`gân`…, spuse el \n timp
ce observa cum fata furioas` \ncearc` s`-[i men]in` calmul,
stând dreapt` [i mândr`. El se mi[c` u[or [i \n ochii lui, care
o priveau, ap`rur` sclipiri \ntunecate.
Danielle \[i f`cu atunci apari]ia cu o tav` plin` de pahare [i
Stephen ap`ru simultan pe sc`rile verandei. El \i zâmbi
Samanthei.
— Bun`, drag`, eu nu voi fi aici la cin`, Mark. Fiona a ordo-
nat [i eu m` supun… dup` ce voi bea câteva pahare.
— Po]i lua jeepul. Eu o voi duce pe domni[oara Mac acas`
cu ma[ina mea.
— Ce onoare pe capul meu… Fiona va fi \ncântat`! Ei bine,
asta e. El prepar` b`uturile [i-i oferi un pahar lui Sam, care \nc`
mai era dezorientat` de oferta lui Mark de-a o conduce el
acas`. Allan nu va sc`pa u[or pentru c` o p`r`sise… Ea accept`
paharul [i ochii ei erau foarte str`lucitori din cauza furiei.
— Nu ai drum pe acolo, Stephen? Nu vreau s`-l deranjez pe
Mark, dar Allan a plecat atât de repede, nici m`car nu m-a
\ntrebat dac` vreau s` merg cu el, spuse ea cu o blânde]e
pref`cut`.
Stephen \[i mut` privirea de la ea la Mark, ale c`rui mâini
erau \ncle[tate pe speteaza scaunului.
70 STELLA FRANCES NEL

— Ei bine, nu mergeam chiar \n acea direc]ie, dar o pot lua


pe acolo, chiar dac` ocolesc.
— Eu o voi duce acas` pe Samantha, zise Mark pe un ton
blând, dar autoritar.
Urm` o lini[te adânc` [i Stephen \[i b`u repede paharul.
— Bine, atunci eu plec, la revedere tuturor. |n lini[tea care
urm` auzir` motorul ma[inii care se pierdea \n dep`rtare.
Samantha st`tea nemi[cat`, cu paharul neatins \n mâinile
tremurânde. Mark o privea atent cu ochii pe jum`tate \nchi[i.
Mâinile lui se dezlipir` de sp`tarul scaunului de care se
ag`]aser` [i \[i lu` b`utura pe mas`.
— Relaxeaz`-te [i bea, feti]o… [i \ncearc` s` nu m` mai
ur`[ti atât de mult. Str`lucirile aurii din ochii t`i sunt gata s`
se transforme \n fl`c`ri, remarc` el laconic.
— Cum \ndr`zne[ti?! exclam` Sam printre din]i.
Mark veni mai aproape de ea [i râse.
— Draga mea Samantha, \ndr`znesc s` fac ce vreau [i când vreau,
chiar [i s` recunosc faptul c` sunt atras de o micu]` s`lbatic` [i
r`ut`cioas`. Nu am de gând s` te m`nânc, frumoaso, [i nu am avut
nici un alt motiv s` te re]in decât bucuria de a fi \n compania ta.
Samantha f`cu un pas \napoi pentru c` el se afla mult prea
aproape de ea.
— Vei face un drum \n plus…
— Din contr`, trebuia s` merg la ferm`. Allan a[teapt` ni[te
documente importante de la mine. Mark o lu` de mân` [i-i
oferi un scaun.
PAS~REA CÂNT~TOARE 71

Atingerea lui p`rea s-o ard` [i ea se cufund` repede \n


scaunul care prezenta siguran]`. El avea o mare putere de
atrac]ie [i ea tremur` de ciud` pentru c` l`sase acest lucru s-o
cople[easc`. Sam ridic` paharul [i b`u, dup` care ochii i se
umplur` de lacrimi din cauza t`riei b`uturii care-i ardea
gâtul…
Ochii b`rbatului care o privea erau acum plini de amuza-
ment.
— Bea \ncet, Mac, b`utura trebuie sorbit` [i savurat`, nu
turnat` pe gât ca [i când via]a ta ar depinde numai de ea.
Samantha \l privi cu incocen]`. Depindea de el pentru a
ajunge acas`, a[a c` trebuia s` se poarte demn [i s` accepte
inevitabilul cu mult` mândrie. Enervarea ei nu f`cea decât s`
stârneasc` amuzamentul [i ironia lui.
— Danielle ne va servi cina devreme [i apoi te voi conduce
acas`, \n siguran]` [i nev`t`mat`. Voi face un du[ rapid acum.
Fii cuminte [i mai bea un pahar, dar \ncet… nu-]i face griji, nu
vom \ntârzia prea mult…
Ea r`mase \mpietrit`, sim]ind c` trupul [i mintea ei erau
atât de \ncordate \ncât ajunseser` la extenuare. Mark \[i f`cu
apari]ia dup` dou`zeci de minute [i ridic` o sprâncean` când
v`zu paharul gol. Prepar` b`uturi \n dou` pahare [i ea \l
accept` pe cel care i se oferea f`r` comentarii, iar el se a[ez`
pe scaunul aflat \n fa]a ei.
— Accep]i s` iei cina cu mine?
— Am de ales? i-o \ntoarse Samantha.
72 STELLA FRANCES NEL

— Acum, nu. Sunt mai mult decât onorat c` accep]i cu atâta


recuno[tin]`, spuse Mark \nclinând politicos capul.
Ea era uimit` de schimb`rile rapide care interveneau \n atitudinea
lui. Mark Lane putea fi moroc`nos, r`ut`cios, ironic, dar [i curteni-
tor, tandru, iar \n unele ocazii avea o atitudine care te l`sa perplex.
Danielle anun]` c` cina era gata. Felul principal era, desi-
gur, friptura de oaie, care se servea \n diferite feluri, iar
Samantha ar fi dorit s` [tie re]eta dup` care fusese preparat`
acum dar, v`zând c` el ridic` o sprâncean`, se r`zgândi [i \[i
st`pâni impulsul de a \ntreba.
Mark conversa cu u[urin]`, acoperind subiecte variate [i ea
se trezi r`spunzându-i, \ncântat` de faptul c` aveau subiecte
comune de discutat.
— Bei un lichior \nainte de plecare… un coniac? \ntreb`
Mark oferindu-i un pahar când ea \ncuviin]`. Ea b`u pu]in,
apoi oft` adânc [i se ridic` \n picioare.
— Sunt gata de plecare, Mark.
El se \ntoarse spre ea [i figura \i era lipsit` de expresie,
enigmatic`, iar bra]ele \i atârnau pe lâng` trup, ca [i când era
lipsit de speran]`. Sam era mirat` de aceast` schimbare a ati-
tudinii lui [i-l urm`, cu inima strâns`, spre verand`.
— A[tept`-m` aici, te rog… voi aduce ma[ina. Vocea lui era
aspr` [i porni cu pa[i mari prin \ntuneric.
Parcurgeau drumul \ntr-o lini[te absolut` [i Samantha
deschise dup` un timp geamul pentru a l`sa aerul rece s`
intre. Bucuria companiei \n care se afla disp`ruse.
PAS~REA CÂNT~TOARE 73

B`rbatul de lâng` ea mirosea a parfum [i a tutun.


Samantha se mi[c` nelini[tit` [i realiz` c` el avea darul de
a-i trezi toate sim]urile. Niciodat` pân` acum nu sim]ise o
astfel de atrac]ie fizic` [i o sl`biciune atât de mare… capul
\ncepuse s-o doar` [i se apropie mai mult de fereastra
deschis`. Va lupta \mpotriva acestei atrac]ii pe care n-o putea
controla, era sigur` c` nu este dragoste pentru c` ea \l iubea
pe John, a[adar nu era decât o simpl` atrac]ie care va trebui
s` dispar`, pentru binele tuturor, [i mai ales al ei. Oare el \[i
d`duse seama de sentimentele ei [i b`tuse \n retragere?
Samantha intr` \n panic`… Oare Mark credea c` ea era —
care era cuvântul potrivit? — o stricat`… pentru c` \i c`zuse
\n bra]e atunci când o g`sise la poalele dealurilor [i de aceea
se purta cu ea \n acest fel? Dar el trebuia s`-[i dea seama c`
\n acel moment era sl`bit` [i avea nevoie de ni[te bra]e pro-
tectoare.
Viteza ma[inii sc`zu [i Sam \[i \ndrept` repede ochii spre
b`rbatul de la volan. Mark \i ar`t` ceva pe geam.
— Uite! Tat`l, mama [i un pui.
Samantha uit` de problemele ei [i privi fascinat` o familie
de canguri f`când salturi mari.
— Au fost orbi]i de faruri [i acum sunt \n pericol s` intre
sub ro]ile ma[inii, a[a c` trebuie s` fim foarte aten]i.
— Chiar pot s` r`mân` \n aer mult timp [i s` omoare un om
cu cozile lor mari? Uite ce coad` are acela! Trebuie s` fie un
mascul, desigur.
74 STELLA FRANCES NEL

Mark lu` piciorul de pe frân` [i ma[ina \ncepu s` \nainteze u[or.


— Un cangur matur poate s`ri mai mul]i metri. |[i folosesc
picioarele din spate [i coada pentru a ateriza. Pe aici sunt mai
mult de o sut` de specii de canguri, de la cangurul gigant pân`
la cangurul pitic care se hr`ne[te cu fructe.
Mark nu mai scoase nici un cuvânt apoi, [i \n curând se
v`zur` luminile casei mari.
Se oprir` \n fa]a acesteia [i Samantha puse mâna pe
mânerul portierei. Mark se mi[c` de pe locul lui [i se
apropie de ea pentru a-i \nconjura trupul sub]ire cu unul
din bra]ele lui puternice, \n timp ce cu cel`lalt \i ]inea
mâna.
O \ntreb` blând:
— Crezi c` ai putea sau ai vrea s`-mi spui un lucru,
Samantha? E[ti fericit`, chiar dac` lucrurile stau a[a cum stau
cu John? Ar putea trece foarte mult timp pân`… pân` la
c`s`torie. Nu te \ngrijoreaz` viitorul?
Grija lui nea[teptat` [i plin` de afec]iune o lu` pe
nepreg`tite [i o sperie.
— Sigur c` nu! Nu m` \ngrijoreaz` nimic, reu[i ea s`
r`spund`.
— De ce „sigur c` nu“? E[ti o fat` normal`, s`n`toas`, cu
sentimente normale. Vocea lui era blând` [i se afla atât de
aproape de ea \ncât \i putea sim]i respira]ia pe obraz.
— Sunt… sunt mul]umit` a[a cum sunt, spuse ea rezemân-
du-se de sp`tarul scaunului.
PAS~REA CÂNT~TOARE 75

— Chiar e[ti? |]i mul]umesc pentru c` ai cinat cu mine.


Ochii lui Mark c`zur` pe buzele ei. Te pot s`ruta pentru
asta… [i pentru lunga, lunga ta a[teptare?
Ea se \nfurie când \i auzi cuvintele [i str`lucirile aurii din
ochii ei sem`nau acum cu cele din ochii unui tigru, devenind
din ce \n ce mai \ntunecate.
— Mark Lane, \l repezi ea, insinuezi cumva… c` sunt… c`
sunt \nsetat` dup`… dup` dragoste… asta faci? Ei bine, las`-m`
s`-]i spun c` John m` poate s`ruta oricând dore[te, a[a c` nu
v`d cum m-ar putea ajuta… s`rut`rile tale.
— Oh, nu, Samantha, nu te sup`ra pe mine, spuse Mark
privind-o mirat din cauza furiei pe care-o sim]ise \n vocea ei.
El \[i trase bra]ul, zâmbi [i o s`rut` pe frunte. Acum te-am
sup`rat cu adev`rat… |mi pare r`u, Mac, sunt o brut`. E nor-
mal s` fii atât de nervoas`, dar buzele tale m-au atras atât de
mult \ncât nu mi-am mai dat seama ce spun.
El deschise portiera [i \nainte ca Samantha s`-[i recapete
calmul, cobor\ [i deschise portiera ei.
R`mase nemi[cat` o clip`, incapabil` s` se mi[te, dup`
care cobor\ \ncet din ma[in`. Picioarele \i tremurau, dar
f`cu un efort suprem pentru a merge normal pân` la u[a din
fa]`.

***
76 STELLA FRANCES NEL

John avea un dic]ionar \n poal` [i Sheila st`tea \ntins` pe


sp`tarul scaunului lui, aplecat` spre el. Mame citea \n scaunul
ei care sem`na cu un tron. |[i \ntrerupser` activit`]ile când
Mark [i Samantha intrar` \n cas` [i \i salutar` \ngrijora]i. John
era destul de concentrat asupra dic]ionarului, Sheila ridic` o
mân` salutându-i a[a cum f`ceau indienii, iar ochii de vultur
ai lui Mame se plimbar` de la unul la altul.
Samantha se \ndrept` direct spre John.
— Bun`, John, dragul meu, \mi pare bine c` te g`sesc aici
[i nu \n biroul t`u. E o schimbare, pân` de curând \]i petreceai
ziua numai acolo. Se aplec` pentru a-l s`ruta [i el \i lu` mâinile
\ntr-ale lui.
— Mark a avut grij` de tine, iubito?
Sheila o salv` pe Sam de la un r`spuns care-i crea pro-
bleme. Ea st`tea \n cealalt` parte a lui John [i privise gândi-
toare aceast` scen` plin` de afec]iune.
— Las`-m` s`-]i ar`t o dat` cum trebuie s`-]i salu]i b`rbatul
dup` ce ai fost plecat` atâta timp de lâng` el, spuse ea cu un
aer de femeie atot[tiutoare.
— Chiar a[a, Sheila! Ai avut foarte multe experien]e \n acest
sens? Spune-mi! Sam pretinse c` e entuziasmat` de spusele
fetei cu toate c` inima i se oprise \n loc.
— E foarte clar! spuse bruneta \ncle[tându-[i din]ii. Ce crezi
c` fac eu [i cu John toat` ziua, \n spatele u[ilor \nchise?
— Scrie]i romane? \ntreb` Samantha cu o ne\ncredere
pref`cut`.
PAS~REA CÂNT~TOARE 77

— Cât` dreptate ai! zise Sheila plin` de resentimente. Unele


personaje se pot \ndr`gosti [i de [oferii de camioane, altele cred
c` sinuciderea e rezolvarea tuturor problemelor pe care le au.
Samantha \[i ridic` b`rbia cu mândrie.
— Ei bine, eu nu-l v`d zile \ntregi pe cel pe care-l iubesc, [i
ast`zi, când am fost re]inut` f`r` voia mea de c`tre un alt
b`rbat, sunt \ntâmpinat` cu r`utate. Ea se \ntoarse spre Mark
plin` de ironie. Dragul meu, alung`-mi durerea, hai s` plec`m
departe de aceast` cas` unde se practic` vr`jitoria [i sui-
cidul… F`cu o pauz` pentru a privi cartea din poala lui
Mame… Vr`jitoarele citesc acum despre arta contemporan`!
Mark o privea fascinat [i uimit, dar privirile lui ironice
sem`nau mult cu cele din ochii ei. Ar fi putut foarte bine s`
intre \n jocul ei. El o ridic` pe Samantha \n bra]e, foarte sus [i
o privi s`lbatic.
— Hai s` sc`p`m de diavol! Vei merge cu mine, frumoasa
mea, spre castelul meu imens din mun]ii neatin[i!
— Ar fi bine s` v` gr`bi]i, coment` Sheila cu r`utate.
Samantha deveni gânditoare [i \ncepu s` se zbat` pentru a
sc`pa de bra]ele lui puternice. Mark o ]inea strâns [i-i vorbi \ncet.
— Nu-]i fie team`, micu]o, prin]es` scump`.
John \ncepu s` comenteze:
— Oh, sire, da]i-mi micu]a \napoi. Voi fi blând cu ea pentru
c` este singura mea fericire. Promit s`-i mân`nc numai
jum`tate de deget la dou` zile.
Sheila strig` la el:
78 STELLA FRANCES NEL

— Scorpionule! Mâna ta fin` mi-a fost promis` mie…


John \[i trecu mâna prin p`r [i spuse:
— Lini[te, satan`, cred c` [i tu ai degete suculente, o flat` el.
Ea respir` adânc, extaziat`.
— Oh, domnul meu!
Mame privea acest dialog amuzat`. Era obi[nuit` cu astfel
de manifest`ri din partea nepo]ilor ei. |ns` acum \n]elesese
apelul disperat pe care-l f`cuse Samantha, [i-i vobi lui Mark pe
un ton acuzator:
— Las-o jos, oierule, \i vei rupe oasele.
Mark o ascult` [i o a[ez` pe Samantha cu picioarele pe
podea, \ns` f`r` a-[i lua mâinile de pe ea. Sheila o privi atent
pe Sam ai c`rei ochi verzi aruncau sclipiri veninoase spre cel
care n-o l`sa \n pace. Mark \[i lu` mâinile de pe ea \n timp ce
un mu[chi \i tres`rea pe obraz, dar fa]a \i era lipsit` de expre-
sie. Sheila deveni gânditoare [i se \ntreb` ce se \ntâmpla \ntre
cei doi. Privirea din ochii acelei fete nu era una obi[nuit` [i
totu[i care era cauza furiei ei? Se \ntoarse spre John [i trupul
ei ascunse complet silueta Samanthei, apoi se apropie de el
ducând [i scaunul acolo.
John spuse plin de resentimente:
— Am \ncercat din r`sputeri s` fac lucrurile a[a cum tre-
buie, puiule.
— Ai fi putut s` faci orice [i tot nu m-a[ fi sup`rat pe tine,
spuse ea aproape \n [oapt`. |mi face pl`cere s` te ajut, sincer.
Acest lucru d`… d` un sens existen]ei mele.
PAS~REA CÂNT~TOARE 79

— Numai faptul c` exi[ti [i e[ti a[a cum e[ti e de ajuns. |n


afar` de asta, am nevoie de tine s` m` aju]i.
— Ah, ai stricat totul! exclam` Sheila s`rind \n sus [i privin-
du-l pe Mark care-[i g`sise un scaun confortabil, [i la
Samantha care se a[ezase uimit` lâng` Mame. Asta fac to]i
b`rba]ii. M` duc s` v`d dac` a fost preg`tit` cafeaua \n
buc`t`ria vr`jitoarelor, zise ea disp`rând repede.
— Te-ai distrat bine ast`zi, Sam? \ntreb` John.
— Ah, grozav, mul]umesc. Ea reu[i s` zâmbeasc`, f`r` a-l privi pe Mark.
— |mi pare bine. Allan s-a \ntors \napoi cu un mesaj de la Mark…
— Chiar, unde este Allan? \ntreb` furioas` Sam. Pun pariu
c` s-a ascuns deja \n pat.
Mark se trezi din visare.
— Am uitat! Trebuie s`-i dau ni[te acte, zise el \ndreptân-
du-se repede spre u[`.
John \l strig`:
— |nc` se mai afl` \n birou, Mark. Mandy s-a culcat.
— La[a! morm`i Samantha [i John o privi surprins.
— Mandy e o la[`?
— Nu, nu ea… Vreau s` spun Allan… of, nu conteaz`.
Mame interveni brusc:
— Ne-am decis s` facem o petrecere \n aer liber sâmb`t`.
— O petrecere… sâmb`t`?
— Da, sâmb`t`. Mame se aplec` spre Samantha [i \[i trecu
o mân` prin fa]a ochilor ei. Revino-]i, feti]o, e petrecerea dat`
\n cinstea ta.
80 STELLA FRANCES NEL

— Ah, da, o petrecere \n aer liber. Sam se entuziasm` repede.


— E genul de petrecere unde se servesc fripturi mari, fripte
bine pe un gr`tar care va scoate destul fum pentru ca nimeni
s` nu-[i dea seama ce temperament s`lbatic ai.
John râse când auzi cum o descrie bunica lui pe Sam.
— Toat` lumea se distreaz`, m`nânc` fripturile apetisante
[i stinge sosurile picante cu mult` bere. Apoi to]i \ncep s`
cânte \n timp ce se \ntreab` cum vor sc`pa de fumul care le-a
\nnegrit c`m`[ile [i blugii.
Samantha r`mase pe gânduri [i \[i spuse c` ar fi
nemaipomenit s` poat` cunoa[te mai mult` lume pentru ca
apoi s` aib` alte preocup`ri [i astfel s` scape de Mark… de
sentimentele ei exagerate pentru el… s`-l evite cât mai mult
posibil.
Mark [i Allan intrar` \n camer`, iar Sheila le oferi cafea \n
timp ce discu]ia continua pe tema petrecerii.
— A venit [i veri[oara Fionei de la Adelaide. Se pare c`
luminile ora[ului nu mai sunt atât de str`lucitoare de când
te-a cunoscut pe tine, Mark… \n ultimul timp face vizite
foarte dese verilor ei de la ]ar`, [opti Sheila destul de tare
pentru a fi auzit` de Sam. Carol Dutton. Am impresia c`
Mark a vr`jit-o de la prima \ntâlnire, [i el a fost destul de
ame]it de str`lucirea ei.
— Ah, foarte interesant, interveni John.
Ochii alba[tri ai lui Mark o str`fulgerar` pe Sheila, \ns`
aceasta \i sus]inu privirea cu mult` \ndr`zneal`.
PAS~REA CÂNT~TOARE 81

— Era un secret, Mark? Oh, gura mea mare! exclam` ea cu pref`c`torie.


Samantha \i arunca priviri de o]el lui Allan, promi]ându-i
parc` o mustrare sever`. Aten]ia ei era \ndreptat` acum c`tre
Mark, a[teptând replica lui la remarca Sheilei. Oare Carol era
femeia din fotografia aflat` \n baia lui?
— Nu era nici un secret, pentru c` oricum nu po]i ]ine un
secret când tu te afli \n preajm`, gur` spart`, i-o arunc` Mark
\n timp ce \[i studia degetele bronzate.
Trebuia s` existe un oarecare adev`r \n povestea asta, pen-
tru c` el nu negase nimic. Era atr`g`tor [i impresionant, deci
existaser` destule femei \n via]a lui… sau, cel pu]in, una pe
care-o adorase, cea care scrisese „Lui Mark, cu dragoste,
Carol“. Mark \i \ntâlni privirea [i ochii lui alba[tri aveau sclipiri
diavole[ti \n timp ce se ridica alene de pe scaun pentru a se
\ndep`rta cu mi[c`ri de felin`.
Când ajunse la u[`, se \ntoarse spre ei.
— Acum voi pleca pentru ca voi s` pute]i bârfi via]a mea
amoroas` atât de plin`… ce gând minunat… \n timp ce eu
m` voi duce acas` [i voi visa la toate femeile din via]a mea. Le
\ntoarse spatele [i râse cu poft` pân` când ajunse \n curte.
Capitolul 7

Samantha se aplec` spre oglind` pentru a-[i aplica pe buze


un ruj aproape incolor [i apoi se \ndep`rt` pentru a se studia
cu aten]ie. Fusta scurt` [i vaporoas` se potrivea perfect cu
bluza simpl` [i singura ei podoab` era o bro[` din cuar]
fumuriu, o bijuterie de familie p`strat` de bunica Mary.
Sandalele aurii cu toc [i p`rul coafat \ntr-un coc chiar \n vâr-
ful capului o f`ceau s` par` [i mai \nalt`, \i d`deau o alur`
maiestuoas`. Trebuise s` mai taie din p`r pentru c`-i fusese
foarte greu s`-l coafeze a[a cum dorea. |[i terminase toaleta [i
se \ndrept` spre fereastr`. Ochii ei machia]i discret accentuau
str`lucirile aurii.
Ie[i din camer` [i se \ndrept` repede spre biroul lui John.
Cei doi \nc` se mai aflau acolo. Sam \i studie [i remarc`
amuzat`:
— Cred c` am uitat… te-am invitat sau nu la petrecere?
John era uimit.
PAS~REA CÂNT~TOARE 83

— E chiar atât de târziu? Sam, ar`]i foarte bine… Sheila, de


ce nu mi-ai reamintit c` trebuie s` m` \mbrac?
— Cred… cred c` nu mi-am dat seama. O privi atent pe
Sam [i deveni r`ut`cioas`. Dac` va trebui s` concurez cu
aceast` femeie minunat` m` dau b`tut` de pe acum. Ea
acoperi ma[ina de scris cu o hus` [i ie[i repede din birou.
John \[i ceru scuze:
— |mi pare r`u, iubito, Mora a venit de câteva ori [i a
morm`it ceva \n leg`tur` cu faptul c` trebuie s` m` schimb.
Trimite-l aici [i \]i jur c` voi fi gata \n cel mai scurt timp.
— Nu-i nevoie s` te gr`be[ti, John, numai Mame a fost cea
care m-a avertizat asupra faptului c` unii musafiri vin mai
devreme, a[a c` am hot`rât s` fim preg`tite pentru ace[tia. Te
pot ajuta eu?
— Nu, mul]umesc, Mora e foarte priceput [i \nc` mai pot
s`-mi aranjez singur cravata.
— Atunci \l voi trimite la tine \n camer`, spuse ea \n timp
ce se \ndep`rta.
Mame i se al`tur` pe verand`.
— Mmm… ar`]i extraordinar [i miro[i minunat, spuse
Samantha.
— {i tu la fel, MacDonald. E[ti gata s` \nfrun]i invita]ii?
— Nu v` face]i griji, doamn` Mame. Ave]i \n fa]` un exem-
plu tipic de femeie sofisticat` care e gata s`-[i primeasc`
oaspe]ii. Samantha privi prima ma[in` care se oprea \n fa]a
casei. Presupun c` vin fermierii din zon`.
84 STELLA FRANCES NEL

— Nu e a[a, sunt simpli ]`rani, \n afar` de cea din fa]` care


vorbe[te \ncontinuu [i parc` \ncearc` s` conduc` singur` tot
sudul Australiei.
Din ma[in` cobor\ Donna Bennet, bunica Fionei. Dup` ce
toat` familia lor se reuni, \ncepur` s-o studieze pe str`ina
sco]ian`. O f`ceau \n aceea[i manier` \n care o studiase [i
Mame Lane pentru prima dat`.
Domni[oara MacDonald era st`pân` pe sine [i \nfrunta cu
nep`sare privirile lor curioase.
— Uimitor! Se auzi verdictul Donnei.
Ma[inile veneau una dup` alta [i prezent`rile se f`ceau rapid.
John se gr`bise s` ajung` lâng` ele [i era \ntâmpinat de to]i cu o
pl`cere evident`. To]i erau \ngrijora]i pentru el din cauza acciden-
tului pe care-l suferise [i a consecin]elor acestuia, \ns` \ncercau s`-l
binedispun`, f`r` a-l face s` se simt` stingherit. Sam \i aprecia pe
australieni pentru sinceritatea [i prietenia de care d`deau dovad`.
Veranda fusese aleas` ca loc pentru desf`[urarea conver-
sa]iilor. Acolo era r`coare, exista destul spa]iu [i scaunele erau
aranjate confortabil. Pe masa mare erau aranjate platourile [i
b`uturile preparate la bar erau servite tuturor celor care
sporov`iau veseli. Danielle avea grij` de copiii care alergau
veseli prin curte [i Samantha \i zâmbi recunosc`toare.
Aborigena o salut` agitându-[i mâinile.
— O aborigen` nu putea lipsi de la o asemenea petrecere.
Era sigur` c` Stephen o adusese cu el… Sam nu [i-o putea
imagina c`l`rind.
PAS~REA CÂNT~TOARE 85

Se auzi motorul avionului de po[t` [i la scurt timp dup`


aceea Luke Mannering \[i f`cu apari]ia \mpreun` cu Tommy
Crawford. Pilotul o salut` pe Sam dup` ce urc` sc`rile:
— Salut! E o frumuse]e uimitoare… nu-i a[a? \[i mi[c`
musta]a \n stânga [i-n dreapta f`cându-i pe to]i s` chicoteasc`.
Ea \ntâmpin` cu r`ceal` admira]ia lui [i se feri de privirea care
o urm`rea.
Doctorul Luke o lu` de mân`.
— Scumpa noastr` e mai frumoas` decât mi-o aminteam
eu. Ochii lui erau sinceri [i ciuda]i, iar stinghereala lui o uimi.
Inima lui Sam \ncepu s` bat` cu putere, sim]ind c` trebuie s`
se preg`teasc` pentru ce era mai r`u.
Auzir` o exclama]ie sonor`.
— Salut, doctore! Ce mai fac numero[ii copii care-]i poart`
numele?
— Bine, Donna, foarte bine. A[tept \nc` doi s`pt`mâna
viitoare, \n aceea[i zi. Sunt un norocos, nu-i a[a? O privi
viclean pe r`ut`cioasa femeie [i \i \ntoarse spatele pentru a-l
saluta pe John.
Samantha se \nvârti printre grupurile pestri]e care o
primir` cu prietenie, acceptând-o \n mica lor comunitate.
|n curte se aprinseser` focurile pentru a preg`ti gr`tarele.
Mora supraveghea focurile [i avea grij` de jar. Ceilal]i abori-
geni care munceau la ferm` urm`reau cu timiditatate petre-
cerea, printre copacii de[i.
Stephen se \ntreb` cu voce tare:
86 STELLA FRANCES NEL

— Unde naiba e Mark [i ce a f`cut cu fetele?


Se stârni un râs general [i se auzi o remarc`:
— Flirteaz` cu amândou` \nainte ca tu s` ai [ansa de a o
cuceri pe vreuna dintre ele!
Samantha surprinse privirea lui Luke care se afla destul de
departe pe verand`, [i o cuprinse \ngrijorarea. Avea un aer ciudat
[i p`rea extrem de preocupat… oare se \ntâmplase ceva cu
Mark? Alung` imediat acest gând. Dac` s-ar fi \ntâmplat ceva,
Luke n-ar fi ezitat s` informeze \ntreaga familie. Probabil c` se
confrunta cu o problem` medical` dificil`, \ns` acest lucru nu-i
era caracteristic.
Mame cobor\ treptele [i se \ndrept` spre focuri. |i d`dea
indica]ii Morei, când se auzi motorul ma[inii lui Mark.
Samantha r`mase nemi[cat` [i \l privi cum urc` treptele
\mpreun` cu fetele de lâng` el.
Fur` \ntâmpina]i cu mult entuziasm [i Mark \[i ceru scuze
pentru \ntârziere. Mâna lui se afla pe um`rul blondei de lâng`
el, care era cu siguran]` Fiona [i care disp`ru \mpreun` cu
Stephen. Cealalt` femeie era \nalt`, blond` [i purta o rochie
str`lucitoare, argintie, care \i punea \n eviden]` trupul
seduc`tor. Samantha o privi cu mali]iozitate [i invidie \n timp
ce se \ntreba dac` aceast` frumuse]e [tia cum s` se \mbrace
pentru o petrecere \n aer liber. Cu siguran]`, Fiona, care purta
o rochie scurt`, f`r` mâneci, ar fi putut s-o \ndrume pe
veri[oara ei. |ns` domni[oara Dutton p`rea genul de femeie
care nu accepta nici m`car sfatul prietenesc al unei veri[oare.
PAS~REA CÂNT~TOARE 87

Felul \n care se purta Carol ar`ta cât de stânjenit` e pentru dis-


crepan]a ]inutei sale. Fuma ]igar` de la ]igar` [i aten]ia ei se concen-
tra numai asupra b`rbatului de lâng` ea, care nu p`rea prea \ncântat.
Samantha se rezem` de trunchiul mare al arborelui de cau-
ciuc [i fl`c`rile jucau pe fa]a ei. R`mase lini[tit` acolo, privind
frunzele alb`strui ale copacului [i felul \n care Mora aranja
fripturile pe gr`tar.
Mark se \ndrept` \mpreun` cu Carol spre locul \n care se
afla Mame [i \i zâmbi bucuros.
— Scumpa mea, Carol dorea neap`rat s` te cunoasc`. I-am
spus c` tu e[ti iubirea vie]ii mele [i, pur [i simplu, a murit de
gelozie. Carol, iat-o pe adorata mea Mame.
Carol Dutton p`rea surprins`.
— Oh, am crezut c` Mame este o… ce mai face]i,
doamn`… `…?
— Eu sunt Mame Lane. Nu m` potrivesc cu descrierea care
]i-a fost f`cut`?
— Oh, nu, a]i spus… vreau s` spun, desigur… Carol \ncerc`
s`-[i ascund` nervozitatea ridicând din umeri. Mark f`cuse
deliberat o astfel de descriere pentru a-i trezi gelozia [i vicleana
ei veri[oar` Fiona \l ascultase cum minte f`r` a-l contrazice.
— Ce mai face]i, domni[oar` Dutton? o \ntreb` cu r`ceal`
Mame, ai c`rei ochi alba[tri o fixau pe blonda din fa]a ei
caracterizând-o pe loc. |i \ntoarse spatele \n momentul \n care
i se adres` cineva.
Mark se aplec` spre Mame.
88 STELLA FRANCES NEL

— Unde e oaspetele nostru de onoare?


Bunica lui f`cu un gest [i el privi \n jur. Mi[cându-se cu o
siguran]` de sine insolent`, el cobor\ sc`rile [i travers` curtea.
Samantha era tot rezemat` de copac [i ar`ta ca o ]iganc` \n
lumina fl`c`rilor care d`deau o nuan]` ro[cat` p`rului ei
negru. Ridic` ochii [i \l v`zu aproape de ea, cum o prive[te cu
ochii lui alba[tri.
Samantha f`cu un pas spre el.
— Bun` seara, Mark. Vocea ei tr`da o oarecare timiditate [i
tu[i repede pref`cându-se c` inhalase fum.
Mark Lane ridic` din umeri cu uimire.
— Ce vezi \n aceste fl`c`ri, vr`jitoareo? Ghice[ti probabil
viitorul altora. Mâna lui puternic` o cuprinse pe a ei. |n
curând, toate aceste mânc`ruri alese, preg`tite cu atâta trud`,
vor fi devorate de mul]ime. Haide, pot prepara ni[te b`uturi
r`coritoare pentru a te asigura c` sunt mai priceput la asta
decât Stephen.
Bucuria pe care Samantha o sim]ise diminea]a reveni.
Mâna lui era rece [i ferm`. El se gândise la ea [i venise s-o
caute. Zâmbi la aceste constat`ri.
Luke o invit` pe Samantha la dans [i ea c`zu din nou pe
gânduri, amintindu-[i de comportamentul lui din aceast`
sear`.
— Sam, dup` acest dans, vrei s` te retragi… spre camera
ta? Am nevoie de intimitate pentru a discuta ceva cu tine, zise
Luke a[teptând r`spunsul ei.
PAS~REA CÂNT~TOARE 89

— Bine, Luke, spuse ea repede.


Mark Lane \i urm`rea, \ns` nu putea auzi ce \[i [optesc.
Privi fa]a ei \n timp ce Luke disp`rea de pe verand` [i se
\ntreb` ce ar fi putut s`-i spun` acesta pentru a o \ngrijora.
Sam intrase \n camera ei foarte nelini[tit` [i \l g`si pe Luke
stând pe marginea patului. El o pofti s` se a[eze [i ea realiz`
c` \i tremur` picioarele.
Doctorul o studie cu aten]ie, \n lini[te. Oft` f`r` s`-[i dea
seama.
— Hans Getsenberg va sosi la Adelaide miercuri.
— Luke! Sam \[i \ncle[t` mâinile.
— Va veni s`-l vad` pe John vineri.
— Luke…?
Doctorul Mannering se mi[c` brusc.
— Pune-]i capul pe genunchi… a[a. Stai a[a… acum ridic`-te
\ncet. El o sus]inu punându-[i un bra] pe umerii ei. |mi pare
r`u c` ]i-am provocat un [oc, Sam. N-am \nv`]at niciodat` cum
s` dau ve[tile. M-am gândit la asta toat` seara.
— De ce… de ce nu mi-ai spus mai devreme?
— Am crezut c` te-ar putea \ngrijora aceast` veste… era
prea mult` lume \n jur.
Dup` câteva minute, Samantha reu[i s`-[i revin`.
— A]i g`sit un loc \n care s` vorbi]i \ntre patru ochi? \ntreb`
Mark din pragul u[ii deschise.
Samantha \l privi \nm`rmurit`. Luke ridic` repede privirea
spre el [i apoi se \ntoarse spre ea.
90 STELLA FRANCES NEL

— Te sim]i mai bine acum, Sam? \ntreb` el men]inându-[i


bra]ul pe umerii ei.
Mark intr` \n camer`.
— Samantha e bolnav`?
Luke nu-i r`spunse [i Sam \[i mu[c` buzele.
— Ei bine, Luke?
— Ei bine ce, Mark? Doctorul Luke avusese de gând s`
continue, dup` care \l privi t`cut pe b`rbatul din fa]a lui.
Mark Lane era furios [i rece, iar ochii lui \ngusta]i p`reau
dou` slouiri de ghea]`. Samantha nu v`zu toate acestea pen-
tru c` \[i privea uimit` faldurile fustei. |ntr-un târziu, ridic`
ochii [i pronun]` \n acea lini[te cuvintele care st`teau pe
buzele lui Luke:
— Mark… Mark, Luke mi-a spus c` domnul Getsenberg va
veni la Adelaide s`pt`mâna viitoare. S`pt`mâna viitoare,
Mark!
— John [tie? \ntreb` Mark \ntorcându-le spatele [i vârându-[i
mâinile \n buzunarele pantalonilor. Respir` adânc [i se
\ntoarse cu fa]a la ei, repetând \ntrebarea: John [tie?
Luke r`spunse:
— Pe Sam am [ocat-o deja, era s` le[ine. Nu, am vrut
ca Sam s` fie prima care afl`, s-ar putea ca aceast` veste
s`-l \ngrijoreze prea mult pe John. Ar trebui s`-i spun sau
nu?
— Nu, Luke, ai procedat corect. Probabil c` aceast`
veste l-ar fi surescitat [i nu s-ar mai fi gândit la altceva toat`
PAS~REA CÂNT~TOARE 91

seara, iar asta nu i-ar fi f`cut bine. |l cunosc… cu to]ii l-au


f`cut s` spere, zise Sam rug`toare. Nu te sup`ra pe Luke pen-
tru c` mi-a spus mie mai \ntâi, [tiu c` tu ai fi fost urm`torul
care aflai aceast` veste. {i, te rog, Mark, deocamdat` nu-i
spune nimic lui John, a[teapt` pân` când familia va fi
singur`.
Era foarte palid` [i ochii pe care-i ridicase spre el erau mari
[i lumino[i. Mark se a[ez` lâng` ea pentru a-i cuprinde
mâinile care tremurau \n mâinile lui calde [i puternice,
f`când-o s` se lini[teasc`.
— Pot face asta, Samantha. Când ai primit ve[ti de la Hans,
Luke?
— Am primit o telegram` telefonic` de la el \n aceast`
diminea]`. John trebuie dus la spital mar]i, pentru preg`tirile
preliminare. Dac` totul va merge bine, vineri va avea loc
marele eveniment.
Cei doi b`rba]i vorbeau privind figura mic` a lui Sam. Mark
ridic` o sprâncean` [i \ntreb` \ngrijorat:
— Va fi dus cu avionul sau cu ma[ina?
— Cu avionul. Va fi un drum mult mai scurt [i Tom va fi
bucuros s`-l duc`. O c`l`torie atât de lung` cu ma[ina, \n
starea \n care se afl`, nu-i poate face decât r`u.
— Tu e[ti doctorul. Eu o voi aduce pe Samantha cu ma[ina,
pentru c` \n avion nu este destul loc [i pentru noi, oricum
vom avea nevoie de o ma[in`. Mark \l anun]` astfel c` el [i cu
Samantha vor fi negre[it al`turi de John.
92 STELLA FRANCES NEL

— Bine, Mark, dar nu veni]i mai devreme de joi, spuse Luke.


— Vrei s` spui c` nu-l vom putea vedea pe John… nu-l
putem vizita… pân` vineri? \ntreb` Samantha cu o voce \ngri-
jorat`.
— Ar fi bine s` n-o face]i, pentru c` el se va afla sub influ-
en]a tranchilizantelor aproape tot timpul [i nu dorim s` fie
stresat, draga mea. Probabil c` joi ve]i putea intra la el \n salon
pentru câteva minute.
Allan se afla \n pragul u[ii.
— Ce se \ntâmpl` aici?
Mark \l puse la curent [i b`rbatul cel \nalt \l ascult` \n
lini[te. La sfâr[it, f`cu un singur comentariu.
— Dumnezeule! exclam` el surprinz`tor de emo]ionat.

***

Duminic` diminea]a, dup` micul dejun, toat` familia se


afla pe verand`, citindu-[i fiecare scrisorile. Samantha \i citea
ziarul lui John, care asculta [tirile cu ochii \nchi[i. |ns` gân-
durile ei erau departe [i se \ntreba dac` el o asculta sau se gân-
dea la altceva.
John primise ve[tile legate de el cu t`rie [i calm. Ultimul lui
comentariu, f`cut dup` ce toat` familia aflase nout`]ile, adu-
sese lacrimi \n ochii tuturor.
— Ei bine, cred c` era [i cazul. Sper c` m` vor l`sa s`-mi
scriu romanul cât timp voi fi internat. M` voi plictisi de moarte
PAS~REA CÂNT~TOARE 93

dac` nu m` vor l`sa s` fac asta, remarc` John [i p`str` pentru


sine orice dubiu asupra refacerii lui, ar`tând numai o \ngrijo-
rare tandr` pentru bunica sa care fusese r`v`[it` de vestea lui
Luke. P`stra]i-v` cu to]ii speran]a, nu ave]i de ce s` v` face]i
griji, totul va decurge normal.
Samantha se oprise din citit pentru c` era prea adâncit` \n
aceste gânduri.
— Te ascult, scumpo, spuse John f`r` s` deschid` ochii [i
ea continu` cu o voce care tremura u[or.
Mark ridic` privirea din scrisoarea pe care-o citea deoarece
tonul ei [i tremurul vocii \l miraser`. O studie cu ochii pe
jum`tate \nchi[i. Genele ei lungi erau l`sate \n jos peste obra-
jii frumo[i, \n timp ce se chinuia s` citeasc` ziarul. Oare la ce
se gândea? Oare Samantha MacDonald realizase c` lucrurile ar
putea ie[i altfel decât dorea ea? Avusese mare \ncredere \n
recuperarea total` a lui John [i probabil spera [i acum c` va
veni ziua \n care se vor putea c`s`tori pentru a duce o via]`
normal`.
Mark se ridic` \ncet de pe [ezlongul lui [i cobor\ treptele.
Samantha \l urm`ri [i se opri din nou din citit. John
deschise ochii [i o privi uimit.
— Ai obosit? Nu mai continua s` cite[ti, oricum nu e nimic
interesant. E destul de cald ast`zi. F` pu]in` mi[care [i vezi ce
face aborigena aceea lene[`, pentru c` a trecut de mult ora
ceaiului. Mai bine stai aici [i \ncearc` s`-l \nvesele[ti pe amicul
nostru.
94 STELLA FRANCES NEL

Sam se ridic` [i se \ntinse pentru a-[i dezmor]i picioarele.


Mina ap`ru cu tava de ceai [i John oft` mul]umit.
— Serve[te-ne tu, Sam, ceaiul [i aspirina ne vor face bine.
Samantha porni \n direc]ia lui Mark. Nu prea avea de gând
s`-i vorbeasc`; p`rea moroc`nos [i ea nu dorea s` asculte vreo
remarc` r`ut`cioas` la adresa ei, era un lucru c`ruia nu-i
putea face fa]` ast`zi. John era cel care-i ocupa toate gândurile
[i avea impresia c` [i Mark se confrunt` cu acest lucru, ca [i
\ntreaga familie. Cu to]ii se ar`taser` plini de speran]` [i
reu[iser` s` fac` fa]` situa]iei cu toate c` nervii le erau \ncor-
da]i… Samantha era r`v`[it`, se rugase ca Dumnezeu s` fie cu
ea pentru a o ajuta la momentul potrivit.
|l g`si pe Mark stând pe vine aproape de trunchiul unui
copac [i tr`gând linii pe p`mânt cu un b`].
— Ceaiul a fost servit, Mark, [i nu ar fi trebuit s` ie[i \n
soare f`r` o p`l`rie pe cap.
— Mul]umesc, Mac, spuse el surâzând. |[i continu` apoi
desenul [i Sam \l privi câteva minute, dup` care, un curaj pe
care nu [i-l cunoscuse pân` acum, o f`cu s` vorbeasc` din
nou.
— Mark, e[ti \ngrijorat pentru John… cred c` to]i suntem.
{tiu c` el va fi bine când se va \ntoarce \napoi, a[a c` te rog,
Mark, nu-]i face prea multe griji...
El se ridic` \ncet, f`r` s-o priveasc`.
— Chiar crezi asta din toat` inima?
— Da, cred.
PAS~REA CÂNT~TOARE 95

— Cum a[a? \ntreb` el printre din]i.


— Ei bine, a[a simt eu… ezit` Sam.
— {i sentimentele tale au fost \ntotdeauna reale? \ntreb`
din nou Mark \n timp ce rupea b`]ul din mâinile lui cu o
mi[care rapid`.
— Nu, Mark, nu \ntotdeauna. Acum sunt sigur`… po]i s`
spui c` am o presim]ire, sau ceva de genul `sta, zise Sam
râzând nervos. Nu g`sesc cuvântul potrivit.
Ochii lui adânci, alba[tri priveau fix fa]a ei tân`r`.
— „P`streaz` o ramur` verde \n inima ta [i Dumnezeu \]i va
trimite o pas`re cânt`toare“, cit` Mark \ncet.
Samantha deschise ochii mari [i ace[tia devenir` lumino[i
de \ncântare. Repet` \n [oapt` cuvintele.
— E minunat, Mark. Pot s` te \ntreb de unde provin aceste
cuvinte?
— E un proverb spaniol pe care l-am auzit cu mult timp \n
urm`. Cred c` remarcabila ta \ncredere \n soart` [i cuvintele
tale m-au f`cut s` mi-l amintesc.
— Mul]umesc, Mark, spuse ea impresionat`.
— Eu \]i mul]umesc, micu]o, pentru c` m-ai f`cut s` uit
cruda realitate. |ns` vom \nv`]a cu to]ii s-o accept`m, \n timp.
O oarecare asprime din tonul lui o debusol` pe Samantha.
Atunci pentru ce \i mul]umea? El nu fusese deloc ironic, era
sigur` de asta, [i totu[i, umilin]a sau p`rerea de r`u nu i se
potriveau. Mark se spropie de ea când v`zu c` Sam nu avea de
gând s` plece. Ochii lui erau enigmatici, \ns` ar`tau o oarecare
96 STELLA FRANCES NEL

blânde]e ori de câte ori o priveau [i, paradoxal, acest lucru o


durea. Acest b`rbat avea darul de a se juca tot timpul cu sen-
timentele ei.

***

John \[i alesese c`r]ile pe care voia s` le ia cu el [i i le d`du


lui Sam. Ea [i Sheila \l ajutaser` s`-[i \mpacheteze lucrurile de
care avea nevoie [i c`r]ile pe care insistase s` le ia cu el. Se
\ntrista la gândul c` va fi plecat mult timp [i Sam \l \nveselea
mereu, iar Sheila \l tachina.
Privind-o [i ascultând-o pe fata cu p`r negru [i cre], Sam \[i
d`du seama c` sub masca ei de veselie exista mult` nelini[te,
lucru pe care se pare c` John nu-l observase. El o \nconjura cu o
oarecare afec]iune, \ns` vorbeau cu destul` re]inere. Oare ea,
Sam, fusese cea care \i cauzase mult` suferin]` acestei fete care
acum era nevoit` s`-[i ascund` dragostea sub o veselie exagerat`?
Samantha se sim]i vinovat`, dar nu avea cum s` \ndrepte
lucrurile pentru c` John o alesese pe ea [i, ajungând acum s-o
cunoasc` bine pe Sheila, [tia de ce procedase a[a. Dac` Sam
ar fi cunoscut-o pe aceast` fat` \nainte ca John s`-i cear` mâna,
oare ar fi acceptat asta [tiind cât de mult va suferi Sheila? Ei
bine, faptul era \mplinit. Când John o rugase s` vin` cu el aici
\i povestise despre fata aceasta pe un ton indiferent, consi-
derând-o pe Sheila numai o fat` pe care Mark [i familia lui
doreau ca el s` o ia de so]ie. Atunci, ce vin` avea ea?
PAS~REA CÂNT~TOARE 97

Samantha murmur` o scuz` [i-i l`s` singuri. Pa[ii o con-


duser` afar` din cas`, prin gr`din`, spre c`su]a de var`. |ntr-un
fel, aceasta devenise un refugiu, un loc lini[tit unde putea
medita atunci când dorea s` fie singur`.
Mame o urm`rea de la o fereastr` [i v`zu cât de \ngrijorat`
este. Se hot`r\ s-o urmeze [i \[i lu` bastonul pentru a ie[i din
cas` pe urmele ei. Sam st`tea la fereastra c`su]ei cu mâinile \n
buzunare [i privea prin perdelele frumoase. Se \ntoarse [i
zâmbi for]at când o v`zu pe Mame.
— Vino aici, copil`, stai lâng` mine. Dup` ce se a[ezar`,
Mame trecu la subiect. Poate c` acum te deranjez, dar [tii c`
\ntotdeauna sunt gata s` te ascult, chiar dac` ai necazuri sau
dac` vrei s`-mi faci numai confiden]e. Dac` vrei, \]i po]i ima-
gina c` eu sunt bunica ta, Mary.
Dulcea]a zâmbetului \i aduse lui Sam lacrimi \n ochi, [i \[i
mu[c` buzele pentru a nu izbucni \n plâns.
B`trâna \i lu` mâna [i o strânse cu hot`râre.
— |i sim]i foarte mult lipsa, feti]o. Spune-mi ce te fr`mânt`
[i eu voi \ncerca s`-]i alung temerile, a[a cum ar fi f`cut ea.
Sam o privi prin perdeaua lacrimilor.
— Semeni atât de mult cu ea, drag` Mame, \mi pare foarte
bine c` exist` o persoan` \n care pot avea \ncredere… \ns` nu
[tiu ce a[ putea s`-]i dest`inuiesc.
— Nu cumva e vorba de John? |]i faci griji pentru el?
— Da, \ntr-un fel a[a este, dar nu din cauza opera]iei... nu
e vorba de asta... ezit` Sam.
98 STELLA FRANCES NEL

Mame sim]i c` inima i se strânge. Samantha MacDonald


voia s` plece, nu mai era \ndr`gostit` de John; oare va a[tepta
m`car pân` la \ns`n`to[irea lui? Gândurile acestea erau ni[te
nori grei [i negri care prevesteau frutun`.
— Spune-mi ce ai pe suflet, copil`.
Sam \[i ridic` b`rbia cu mândrie.
— Mame, Sheila \[i dorea cu adev`rat s` se m`rite cu John,
era totul stabilit? Spune-mi adev`rul.
B`trâna oft` u[urat`.
— Asta e tot ce te \ngrijoreaz`, draga mea?
— Da. {tiu c` acum e prea târziu, dar m` simt vinovat` pen-
tru c` Sheila pare s` ]in` mult la John, cu toate c` el nu mi-a
spus niciodat` asta. Se pare c` John nu credea c` ea \l iube[te
cu adev`rat. Mi-a spus numai c` este fata pe care to]i credeau
c` el o va cere \n c`s`torie.
Samantha devenise grav`.
— La asta ne a[teptam cu to]ii, ea a fost mereu apropiat`
de John [i el o trata posesiv. Dar ]ine minte un lucru, el a ple-
cat de aici, te-a \ntâlnit pe tine [i alegerea a fost a lui, nu a ta.
A[a c` nu ai de ce s`-]i faci griji \n leg`tur` cu sentimentele
Sheilei.
— Nu-mi place deloc cum sun`, Mame. Este o fat` bun`,
care \ncearc` s`-[i ascund` dragostea... nu e u[or s`
supravie]uie[ti când iubitul t`u alege pe altcineva.
— |ncerci s` te eschivezi, sau s` crezi c` John te-a p`c`lit...
pentru ca mai târziu s` realizeze c` Sheila a fost [i este
PAS~REA CÂNT~TOARE 99

adev`rata lui dragoste? Oh, nu, nu pot crede asta.


Sentimentele pe care le are John pentru tine sunt evidente!
Sam era [ocat` de cuvintele lui Mame. Acum era [i mai con-
fuz`.
— Mi-e team` c` ai \n]eles gre[it. Eu nu m` gândeam la sen-
timentele lui John, ci la cele ale Sheilei.
— Draga mea Samantha, s` nu crezi c` sunt insensibil`.
Lucrurile vor r`mâne a[a: tu e[ti iubita lui John [i Sheila tre-
buie s` accepte acest lucru, oricât de greu i-ar fi. Nu te mai
\nvinov`]i pentru ce s-a \ntâmplat [i concentreaz`-te asupra lui
John. Are mare nevoie de tine, mai ales \n s`pt`mânile care
vor urma. Ochii str`lucitori ai lui Mame erau sinceri [i o rugau
s-o asculte.
— Da, cred c` va avea nevoie de mine, zise Sam aproape \n
[oapt`.
Urm` o pauz`, dup` care b`trâna \ntreb` cu mult interes:
— Sam, cât de mult ]ii la John?
Ea \[i ridic` pleoapele.
— Mame, ce \ntrebare!
— Vreau s` te \ntreb dac` \l iube[ti sincer, cu adev`rat... a[a
cum \l iubesc eu pe Jonathan al meu. Inima ta salt` de fericire
când te gânde[ti la el?
Samantha privi \n jos pentru a ascunde umbrele \ntunecate
din ochii ei verzi.
— John este un b`rbat minunat, \l iubesc mai mult decât l-ar
putea iubi oricine altcineva. B`nuiesc c` sentimentele tale nu
100 STELLA FRANCES NEL

au aceea[i conota]ie cu ale mele, Mame. }in suficient de mult


la el pentru a-i dori numai fericirea, chiar dac` acest lucru ar
putea s` m` fac` nefericit` pe mine.
— Te contrazici, draga mea. Nu \n]eleg cum vine asta.
Fericirea ta e \mplinit` pentru c` \l iube[ti, iar el este
mul]umit, spuse Mame uimit`.
— Da, ai dreptate, vorbeam aiurea, continu` Sam pentru ca apoi
s` schimbe subiectul. Mark m` va duce joi la Adelaide. Mame, vino cu
noi. Sunt sigur` c` John va dori s` te aib` lâng` el. Po]i... vrei s` vii?
Ruga ei blând` o impresion` pe Mame.
— Draga mea, cât de mult mi-am dorit s` te aud spunând
asta, zise ea clipind des. Voiam s` merg cu tine, \ns` Mark nu
mi-a spus nimic. Speram, doream s` m` invi]i [i pe mine...
— Oh, Mame, ce prostie, sigur c` vei merge cu noi. Nu tre-
buia s` a[tep]i o invita]ie. Este nepotul t`u [i sunt sigur` c` va
avea nevoie de tine. Mark nu te-a \ntrebat dac` vrei s` mergi
pentru c` va fi un drum obositor... \ns` [oseaua e bun`, ma[ina
e confortabil` [i tu e[ti o femeie s`n`toas`. Po]i s` te \ntinzi pe
bancheta sin spate [i \l voi ruga pe Mark s` nu mearg` prea
repede. Drag` Mame, te iubesc! exclam` Sam \mbr`]i[ând-o.
— Ar trebui s`-l \ncuraj`m, nu? Altfel nu vom avea nici o
[ans`. Mame \[i lipise capul de gâtul ei [i Sam sim]i ceva
umed. Lacrimi?
— |mi vei ar`ta dragostea ta [i pe parcursul drumului. Hai
s` facem ultimele preg`tiri, spuse Sam privind-o pe Mame
care se ridica de pe canapea.
Capitolul 8

Ma[ina mare [i puternic` \nghi]ea cu u[urin]` kilometrii.


Se f`cuse dup`-amiaz` [i mai aveau pu]in drum de str`b`tut.
Mame alesese s` stea \n fa]` \n prima parte a c`l`toriei [i
acum, dup` ce s-au oprit pentru un prânz frugal, trecuse pe
bancheta din spate.
Samantha era acum \n fa]` [i-[i odihnea capul pe sp`tarul
scaunului. Mark era mai imposibil ca niciodat` [i fusese
moroc`nos \nc` de când le luase de acas`, iar ea era
recunoasc`toare faptului c` reu[ise s` se \nchid` bine \n cara-
pacea ei. Printre genele ei negre cu vârfuri aurii privea mâinile
lui care erau pe volan [i avea \ncredere \n puterea lor. Mâini
blânde, mâini de fier...
— Se \ntinde pe patruzeci de acri.
— Ce-ai spus, Mark? \ntreb` Sam, trezit` din visare.
Pierdut` \n gândurile ei nu auzise comentariul lui.
Mark o privi [i ochii lui p`reau amuza]i.
102 STELLA FRANCES NEL

— Te-ai plictisit?
— Oh, nu, deloc, spune, te rog.
— |]i vorbeam despre Gr`dina Botanic`. Se \ntinde pe
patruzeci de acri [i are cea mai frumoas` colec]ie de nuferi din
lume. Trebuie s`-]i faci timp ca s-o vizitezi, ca [i Galeria
Na]ional`. Acolo se g`sesc cele mai frumoase monezi pe care
le-am v`zut vreodat`. Lacul Torrens e un loc minunat. Mi-ar
pl`cea s` te duc acolo ca s` vezi lebedele negre ce plutesc pe
el.
Mark intr` \n traficul de pe North Terrace [i \n curând se
aflau pe [oseaua care-i ducea la hotelul unde urmau s` fie
primi]i cu aten]ia [i ospitalitatea specific` australienilor.
B`rbatul \nalt [i bronzat era, evident, foarte cunoscut [i apre-
ciat, judecând dup` aten]ia care i se acordase de la \nceput...
de fapt, era un magnat al p`[unilor! |n scurt timp, Mame [i
Samantha erau conduse \n apartamentul care le fusese rezer-
vat, [i bagajele lui Mark erau aduse \n camera de lâng` acesta.
— Cât lux! exclam` Sam \ntorcându-se de la fereastra care-i
oferise priveli[tea \ntregului ora[. Printre arborii mari din
curtea hotelului se z`reau valurile unei piscine care str`lucea
\n lumina amurgului. Se uit` \n baia roz cu ornamente
str`lucitoare. Am impresia c` m` aflu \ntr-un apartament
regal! Se a[ez` \ncântat` \ntr-unul din scaunele mari [i lu` o
pozi]ie foarte stilat` \n timp ce-[i scotea pantofii. O camerist`
tân`r` le desf`cea bagajele \n dormitor. Sufrageria \n care se
afla acum Sam era plin` de mobil` aleas` pentru a se potrivi
cu furnirul verde [i cu frumoasele carpete de pe pere]i.
PAS~REA CÂNT~TOARE 103

— Intr` tu prima \n baie, Mame. Sunt atât de bucuroas` c`


Mark ne-a g`sit acest apartament! |mi place s` te am \n preajm`.
— {i mie. |mi pare nespus de bine c` am venit cu voi,
deoarece cred c` ai nevoie de un gardian.
— De ce? \ntreb` agasat` Samantha. Mark st`tea \n camera
de al`turi, oare Mame se gândise...
— Ei bine, am v`zut cu ochii mei aten]i destule priviri sus-
pecte care porneau \n direc]ia ta \n momentul când ai intrat \n
acest hotel.
— Chiar a[a? Nu mi-am dat seama, chicoti Sam, nervoas`.
— Crede-m` c` nu s-ar \ntâmpla nimic atâta timp cât Mark
]i-ar fi \n preajm`... n-ar \ndr`zni!
— Mda, morm`i Samantha, ar fi suficient` una din privirile lui
de ghea]` pentru ca toate [ansele mele s` dispar`. Exist` aici vreo
fat` care ar putea s`-i \nmoaie inima de piatr`, s-o r`neasc` poate,
pentru ca eu s` pot fi lini[tit`? ad`ug` ea plin` de speran]`.
— Inima lui e deja r`nit`, [opti b`trâna f`r` s`-[i dea seama.
Continu` cu voce tare: Carol e pe aici, pe undeva. Mai exist`
[i un cuplu tân`r pe care el \l viziteaz` când are timp, Jack [i
Angie Breem, care acum au un bebelu[. Poate c`-i vom \ntâl-
ni; Mark e foarte ata[at de ei. {i probabil c` exist` [i alte femei
atr`g`toare aici... a[adar, se pare c` vei avea foarte mare
nevoie de mine.
— Acum am \n]eles, spuse Samantha zâmbind sec. Inima
lui Mark e r`nit`? De cine? Acum intra]i \n baie, doamn`, [i
p`stra]i-mi [i mie din s`rurile acelea parfumate. Trebuie s` fim
frumoase pentru John.
104 STELLA FRANCES NEL

Amândou` erau gata când Mark b`tu la u[` [i intr` \mpre-


un` cu Luke. Doctorul cuprinse fa]a b`trânei sale prietene cu
mâinile [i o s`rut` pe obraji. Sam se ridic` [i Luke se apropie
de ea, iar ochii ei se umezir`. El \i cuprinse talia cu un bra] [i
cu mâna cealalt` \i ridic` b`rbia.
— Bun`, frumoaso. Ochii lui c`prui care zâmbeau v`zur`
lacrimile din ochii ei verzi. Ne vom \ntâlni cu Hans disear` [i,
dac` avem noroc, el \l va vindeca pe John... numai pentru a
avea onoarea [i satisfac]ia de a primi mul]umirile tale.
— Luke! Credeam c` francezii de]in monopolul flat`rilor,
dar voi, asutralienii, se pare c`-i \ntrece]i. Acum, condu-m` la
el [i las`-m` s`-l \mbr`]i[ez, spuse repede Samantha. El e... are
\ncredere \n ce va urma, Luke?
Luke \[i l`s` bra]ele \n jos.
— Hans Getsenberg n-a vorbit prea mult, Sam, dar
cunoscându-l bine, cu cât spune mai pu]ine, cu atât am mai
mare \ncredere c` totul va fi bine. E cel mai bun \n acest
domeniu... ai \ncredere \n el.
— Voi avea, promise Sam, \ngândurat`.
Capitolul 9

Pentru a nu [tiu câta oar`, Samantha se uit` la ceasul ei ce


str`lucea \n lumina lunii care-[i \mpr`[tia razele prin camer`.
Dup` o c`l`torie atât de lung` [i dup` ce st`tuse treaz` atât de
târziu, ar fi trebuit s` fie obosit`... era extrem de obosit`, \ns`
nu putea adormi. Ce se \ntâmpla cu ea? Hans [i cu Luke lua-
ser` cina cu ei [i r`m`seser` mult timp \n sufragerie, Hans dis-
cutând cu Mark despre trecut [i atr`gându-i [i pe ceilal]i \n
conversa]ia lor. Era miezul nop]ii când ea [i cu Mame
ajunseser` \n paturile lor. Era sigur` c` nu avea de ce s`-[i fac`
griji pentru John. Era prea obosit`, asta era. Mame dormea
adânc \n cealalt` parte a camerei. |n lumina slab`, Sam v`zu c`
e ora patru [i jum`tate diminea]a.
Se ridic` din pat [i se \ndrept` spre baie pentru a-[i sp`la
fa]a [i din]ii. |[i lu` \ncet hainele [i ajunse \n sufragerie,
\nchizând u[a dormitorului. Aprinse veioza de pe m`su]` [i se
\mbr`c`, hot`rât` s` r`mân` aici pân` se lumineaz` [i apoi s`
106 STELLA FRANCES NEL

fac` o plimbare. Auzi zgomotele \ndep`rtate ale traficului [i


motorul unei ma[ini din apropiere, care nu voia s` porneasc`.
U[a apartamentului se deschise [i ap`ru o siluet` \nalt`,
\ntr-o pijama bleu. Samantha privi fa]a sup`rat` a lui Mark.
— Mark, te-am trezit eu, sau nici tu nu po]i dormi? [opti ea
speriat`.
El o privi \ncruntat.
— Zgomotul m-a trezit [i am v`zut lumina aprins` de pe
balcon. {i pe... nu, e[ti treaz` de mult timp, e[ti \mbr`cat`. Ce
s-a \ntâmplat, Samantha, nu te sim]i bine?
— Pur [i simplu n-am putut s` dorm. M` simt foarte bine,
doar... nu [tiu exact, r`spunse ea, \ncurcat`.
Mark \i lu` mâinile \ntre palmele lui calde.
— Subcon[tientul t`u \[i face griji pentru John, probabil c`
asta e cauza insomniei tale. El \i mângâie mâinile, adâncit \n
gânduri. {tiu! O plimbare bun` te va obosi [i apoi vei putea
dormi câteva ore.
— Dar nu pot dormi cât timp John...
— V`d c` ai destul timp, spuse Mark privindu-[i ceasul. Cinci
diminea]a. Avem patru ore la dispozi]ie. A[teapt` s` m` \mbrac.
Pune o hain` pe tine, zise el \n timp ce ie[ea din camer`.
Dup` câteva minute el ap`ru \n u[`; Sam stinse veioza [i \l
urm`. Mark g`sise timp s` se b`rbiereasc` [i parfumul lui
mirosea puternic. Ajunser` cu liftul \n holul de la intrare [i un
portar somnoros le deschise u[a. Aerul dimine]ii era proasp`t
[i Sam \i era recunosc`toare lui Mark pentru sugestia de a-[i
lua o hain`.
PAS~REA CÂNT~TOARE 107

El \i lu` mâna [i \mpreun` cu a lui o introduse \n huzu-


narul hainei, apoi plec` mai departe cu pa[i mari, pe care-i
\ncetini repede, când sim]i c` o trage dup` el. Oamenii plecau
deja la serviciu [i traficul era destul de intens. Mark \i ar`t`
câteva cl`diri de pe North Terrace… Parlamentul, Galeria
Na]ional` [i Muzeul.
Cerul era roz-auriu \n momentul \n care se \ntorceau la
hotel.
Mame mai dormea \nc` [i Samantha refuz` s` deschid` u[a
dormitorului, temându-se c` o va trezi.
— Trebuie s` dormi, Samantha, insist` Mark, dar ea r`mase
hot`rât` s` n-o deranjeze pe b`trâna doamn`. Patul meu...
po]i dormi acolo, suger` el.
Samantha era \ngrozit`. Ce ar crede personalul hotelului?
— Pedant` mic`! Nu uita c` te-am v`zut \ntr-o postur` mult
mai intim`, [opti Mark.
Iar o \ncol]ea! Sam se \ndrept` spre canapea [i se a[ez`,
ne\ndr`znind s` r`spund` pentru c` ar fi \nceput din nou s`
se certe. B`rbatul o privea cu amuzament [i oarecare tandre]e
\n zâmbetul vesel. Se a[ez` pe canapea lâng` ea.
— A[ putea fuma sau crezi c` fumul va trece de acea u[` [i
va ajunge la n`rile sensibile ale lui Mame?
— Po]i face ce vrei... eu nu, mul]umesc. Samantha se
rezem` de sp`tar. Mai erau [i alte scaune... de ce trebuia s`
stea lâng` ea? Ar fi trebuit s` plece de lâng` el? Era prea
obosit` pentru a se mai deranja. |l studie printre gene pe
b`rbatul brunet de lâng` ea. Jacheta lui era aruncat` pe bra]ul
108 STELLA FRANCES NEL

canapelei [i pulsul \i umfla vena proeminent` de la baza gâtu-


lui puternic. Culoarea bleu i se potrivea de minune...
Pleoapele ei c`zur`.
Mark \[i stinse ]igara [i se aplec` peste ea.
— Scoate-]i haina. El o trase \n sus astfel \ncât umerii [i
pieptul ei erau lipite de al lui \n timp ce \i ridica picioarele pe
canapea cu cealalt` mân`. Sam murmur` prin somn un
protest, dar Mark zise hot`rât: |nchide-]i gura ta frumoas` [i
dormi, micu]o. Tata o s` aib` grij` de tine.
Ce rost avea s` se \mpotriveasc`? |i era bine [i australianul
putea fi blând. Nu sim]ea nici o pornire s`lbatic` din partea
lui... Samantha se apropie [i se cuib`ri la um`rul lui \n timp
ce o n`p`deau amintirile... „draga mea, e[ti \n siguran]`“,
mâini blânde, u[oare, [oapte. Somnul adânc reu[i s-o
cuprind`...
Mult mai târziu, Mark Lane \i zâmbi cameristei care \ncre-
meni când ajunse \n camer` cu ceaiul de diminea]` [i acest
zâmbet se extinse spre ruda lui b`trân` care descoperise patul
gol [i acum privea uimit` fa]a fetei adormite. Ridic` o
sprâncean` privind fa]a lui Mark care o asigura c` nu se \ntâm-
plase nimic [i, oftând dezaprobator, Mame se ocup` de
servirea ceaiului.

***

— Sunt de foarte mult timp \n`untru, i se adres` Mame


nepotului ei care st`tea cu spatele [i privea pe fereastra s`lii
PAS~REA CÂNT~TOARE 109

de a[teptare. Nervii \i erau \ntin[i [i era uimit` de calmul lui


Mark [i al Samanthei. |i era imposibil s` citeasc` sentimentele
fetei pentru c` Sam se afundase \ntr-un fotoliu mare, \nchisese
ochii [i \ncerca s` se relaxeze \n lini[te. Totu[i, ar`ta \ngrijo-
rat`.
Singura indica]ie asupra faptului c` Mark era nervos putea
fi c` fuma ]igar` dup` ]igar`. R`m`sese cu spatele la ele [i
p`rea interesat de urm`rirea traficului de afar`. La constatarea
ei nervoas`, el se \ntoarse [i se apropie.
— Pentru cei care a[teapt` timpul trece dureros de \ncet,
draga mea. }i se pare c` au trecut ore \ntregi, dar, de fapt, nu
e chiar a[a de mult...
U[a se deschise [i Sam s`ri \n picioare; trei perechi de ochi
erau \ndreptate spre b`rbatul \n halat alb care-[i f`cuse
apari]ia. Se uit` la fiecare dintre ei [i apoi \[i flex` \ncheieturile
obosite.
Hans Getsenberg respir` mul]umit [i zâmbetul care urm`
era minunat pentru c`-i asigura pe cei trei oameni care a[tep-
tau c` totul e bine.
Mark se mi[c` repede pentru a o sprijini pe Mame care era
foarte palid`, \n timp ce Samantha r`mânea nemi[cat`, cu
lacrimi \n ochi. Ea \ntinse mâinile pentru a-i mul]umi omului
\n halat alb [i acesta \i \mbr`]i[` trupul care tremura.
— Draga mea, totul e bine. Dumnezeu \n imensa lui
bun`tate e cu noi [i, \n scurt timp, John Lane va rede-
veni omul de dinainte. Va merge din nou, \i asigur` el
simplu.
110 STELLA FRANCES NEL

— |]i mul]umim, Hans... Dumnezeu s` te binecuvânteze,


spuse Mark, dup` care o ajut` pe Mame s` se a[eze pe scaun.
|mi po]i prescrie ceva pentru ele? A[teptarea [i nelini[tea...
poate un calmant?
— Sigur c` da, a]i trecut prin momente grele. Hans o
eliber` pe Sam [i ap`s` pe un buton de pe perete. Murmur`
ceva unei asistente [i ea se gr`bi s`-i \ndeplineasc` dorin]a.
— Zilele care urmeaz` vor fi foarte importante. Vom urma
o terapie strict` care \l va \nv`]a s` mearg` din nou. Presupun
c` dumneavoastr`, domni[oar` Samantha, ve]i r`mâne aici?
— Eu [i cu doamna Jonathan vom r`mâne, spuse Sam
privindu-l pe Mark. Cred c` tu ai spus c` te \ntorci, nu?
— Da, r`mân aici numai câteva zile, pentru c` trebuie s` m`
\ntorc la treab`. M` voi \ntoarce când John va fi gata s` mearg`
acas`. Luke ne va transmite toate progresele pe care le face.
— Bine, John se afl` \n salonul post-operator [i \nc` nu-l
pute]i vizita, dar va fi \ntr-o form` bun`, a[a c` nu v` face]i
griji. Veni]i disear`. Sunt de gard` toat` ziua [i pute]i lua
oricând leg`tura cu mine.
Asistenta se \napoie cu dou` p`h`rele pline cu un lichid
l`ptos [i Sam \l sorbi bucuroas` pe al ei pentru c` era extrem
de \ncordat`. Se calm` aproape imediat [i v`zu c` Mame are
aceea[i reac]ie.
Hans plec` [i Mark le conduse pe Samantha [i pe Mame
pân` la ma[in`, \ntorcându-se cu to]ii la hotel. Dup` mas`,
Mark le p`r`si pentru o \ntâlnire de afaceri [i le promise c` se
va \ntoarce pân` la ora ceaiului.
PAS~REA CÂNT~TOARE 111

Samantha \ncepu s` m`soare camera, nelini[tit`, [i Mame,


care cro[eta ceva, \i spuse s` se a[eze [i s` se relaxeze. Sam o
ascult` [i \ncepu s` studieze un ghid turistic pentru Adelaide
pe care-l sc`p` din mân` când auzi ]ârâitul telefonului.
— Samantha? V` sun de la familia Jack Breem. Am vorbit la
spital. John e bine, dar va fi ame]it pân` disear`. Am vorbit [i
cu Stephen de la oficiul po[tal al Fionei [i el va anun]a toat`
familia. Mai pot face ceva pentru tine sau pentru Mame?
— Nu, \]i mul]umim c` ne-ai sunat, Mark. |mi pare bine c`
toat` familia va afla ve[tile bune, sunt atât de departe [i vor fi
foarte recunosc`tori c` te-ai gândit s` le alungi grijile. Acum
era sigur` c` el putea fi st`pân pe orice situa]ie. Mame mi-a
povestit despre prietenii t`i.
John clipi când ei intrar` \n salonul lui \n diminea]a
urm`toare. Ar`ta proasp`t [i era b`rbierit. F`cuse efortul de a
gusta din micul dejun care era a[ezat pe m`su]a cu ro]i. El
\ntinse mâinile spre Mame [i spre Sam care se aflau lâng`
patul lui. Mark \i privea de la cap`tul patului cum se s`rutau.
Ar`t` spre p`tura care-l acoperea.
— Ce ascunzi acolo? \ntreb` el pe un ton mai moroc`nos
decât dorise.
— Chiar vrei s` [tii? \ntreb` John respirând adânc. Tot ce v`
pot spune pentru a v` impresiona e… este c` am dou` pro-
teze mari cu ajutorul c`rora m` voi putea mi[ca satisf`c`tor.
Mame se a[ez` [i \[i scoase batista.
– Pot plânge cât vreau de mult pentru c` nimeni n-are de
gând s` m` opreasc`, zise ea [tergându-[i fa]a.
112 STELLA FRANCES NEL

— Pot s` fac [i eu acela[i lucru? \ntreb` Sam suspinând [i


John o \mbr`]i[` repede.
— Haide, haide. {i femeile au proteze la sâni. Ale mele sunt
destul de urâte, dar foarte performante [i imagineaz`-]i cât de
bine m` voi mi[ca.
John o privi pe Sam când r`maser` singuri.
— |]i mul]umesc pentru flori, draga mea, sunt minunate...
[i ale Sheilei de asemenea. Acum trage-]i un scaun mai
aproape pentru c` \]i voi face o propunere.
Ea se a[ez` [i John continu`:
— Sam, ce-ai spune dac` ai locui aici, \n Adelaaide?
— Aici? De ce? \ntreb` Samantha, uimit`.
— Las`-m` s` termin, te rog. Ar fi mult mai bine pentru
mine \n ceea ce prive[te scrisul. Dup` cum [tii, trebuie s` ]in
leg`tura mereu cu universitatea [i cu editorii mei, iar faptul c`
trebuie s` corespondez cu ei \n fiecare zi \mi r`pe[te mult
timp deoarece avem multe de discutat…
— Dar, John, cum \]i po]i p`r`si casa natal`? De ce, eu…
Samantha era prea [ocat` de propunerea lui nea[teptat`.
John zâmbi \ngrijorat.
— O pot p`r`si cu destul` u[urin]`, dar se pare c` tu e[ti
prea uimit` de asta. |ntotdeauna am avut impresia c` iube[ti
ferma Blue Hills mai mult decât pe mine. Oricum, era numai
o idee [i nu te-a[ r`pi de acolo contrar voin]ei tale… am fost
egoist, dar nu-mi d`dusem seama cât de mult iube[ti acel loc.
Gândul c` trebuie s` p`r`seasc` aceste locuri, casa \n care
fusese primit` cu atâta c`ldur`, familia aceea care o acceptase
PAS~REA CÂNT~TOARE 113

cu bucurie, pentru a locui \ntr-un apartament sau \ntr-o c`su]`


de la ora[ o \mboln`vea pe Sam. |i era r`u, dar \ncerc` s` vor-
beasc` lini[tit`.
— Nu ai fost deloc egoist, John. Oricum, acest lucru e con-
venabil \n ceea ce prive[te munca ta. Dar a fost un [oc pentru
mine. D`-mi pu]in timp de gândire, \l rug` ea.
— Bine, feti]o, spuse el privind-o piezi[. Acum, când am dat
glas ideilor mele, mi-am dat seama c` ele nu sunt chiar atât de
bune. Tu apar]ii acelui loc [i nu vie]ii de la ora[. Uit` acum de
asta, vom discuta din nou când voi fi pe picioarele mele, spuse
el mângâind-o u[or.
Hans [i Luke \[i f`cur` apari]ia pentru o consulta]ie [i
Samantha f`cu o plimbare prin parcul spitalului cât timp
fizioterapeutul lua la cuno[tin]` cazul [i \ncepea exerci]iile de
refacere a mu[chilor pacientului.
Capitolul 10

Soarele dimine]ii str`lucea [i d`dea sclipiri ro[iatice


p`rului ei negru \mpr`[tiat pe umeri. Funda verde [i rochia
alb` accentuau culoarea ochilor ei cu str`luciri aurii ca ale
soarelui. Ea [i cu Mark merseser` la aeroport pentru a a[tepta
avionul care-l va duce pe el acas`. B`rbatul se rezemase de
ma[in` [i privea uimit p`rul ei m`t`sos \n care se juca briza.
Se apropie de ea [i-i \ndep`rt` [uvi]ele de pe fa]` cu un deget.
— Termin`, Mark! Trebuia s`-l leg de diminea]`. Sam era
iritat` de ceea ce sim]ea când o atingea el.
— S` nu-l tai niciodat`, Sam. Dac` a[ avea autoritatea unui
logodnic sau a unui so], a[ \mpiedica acest sacrilegiu [i a[
insista s`-l por]i a[a [i noaptea. Oare cum ar fi ca buclele aces-
tea de m`tase s` stea \mpr`[tiate pe pieptul meu? se \ntreb` el
privind-o cu ochi str`lucitori.
— E o prostie s`-l port a[a… r`zle], parc` a[ fi o adoles-
cent`. Vorbea cu nep`sare pentru a ascunde stânjeneala pe
PAS~REA CÂNT~TOARE 115

care i-o provocau remarca lui [i ochii aceia \n care dansau


fl`c`ri. Sam \i mai v`zuse a[a când Mark Lane o certase. Probabil
c` str`lucirile acelea diavole[ti ar`tau pl`cere. El juca murdar [i
ea trebuia s` se obi[nuiasc` cu asta pentru a-[i g`si lini[tea.
Tommy Crawford \[i f`cu apari]ia [i Mark se aplec` s-o
s`rute pe nas.
— Ai grij` cum conduci. |nfrâneaz`-]i pornirile nes`buite.
Ai grij` de tine pentru c` eu nu-]i pot fi tot timpul aproape,
spuse el mângâindu-i p`rul. Totu[i, mie \mi place a[a.
|nainte ca Sam s`-i dea replica potrivit`, el [i cu Tom erau
\n avion.
Dup` prânzul copios pe care-l lu` \mpreun` cu Mame \n
sufrageria apartamentului de la hotel, lenevir` amândou` \n
pat discutând [i ascultând radioul. Când fu servit ceaiul,
Samantha se \ntinse [i se \ndrept` spre fereastr`.
— Toat` mâncarea [i leneveala m-au f`cut s` m` simt bol-
nav`. M` duc s` fac o plimbare pe malul râului. Vii?
Mame era adormit` [i n-avea de gând s` se ridice din pat.
Sam o s`rut` [i plec`. Ajuns` \n holul hotelului se opri pentru
a studia revistele de la stand f`r` s` observe privirile aprecia-
tive pe care i le aruncau doi b`rba]i. Se oprir` din discu]ii pen-
tru a se apropia de ea [i apoi continuar` s` vorbeasc` \n
spatele ei, \ndreptându-se spre ie[ire.
— …avionul de po[t` s-a zdrobit la aterizare. Pasagerul e
un bogat proprietar al unei ferme de oi… undeva \n nord-
est… E r`nit grav… Lane, un nume foarte cunoscut…
116 STELLA FRANCES NEL

Cuvintele lor o izbir` pe Samantha. Se \ntoarse repede, \ns` ei


disp`ruser` deja prin u[ile de sticl`. Picioarele ei \ncremeniser`
pe podea [i urechile \i vâjâiau. |[i urni picioarele cu mare dificul-
tate [i ajunse la lift. |ncerc` s`-[i reaminteasc` ce spunea acel
b`rbat „zdrobire la aterizare… grav r`nit… Lane“ Nu… Nu!
Capul i se \nvârtea [i Sam abia g`si u[a apartamentului
lor… O privi buimac` pe Mame care se ridicase din pat.
— Samantha? Ce s-a \ntâmplat, copil`?
Din]ii \i erau \ncle[ta]i [i \ncerc` s` bea din paharul cu ap`
pe care Mame \l dusese la buzele ei dup` ce o a[ezase pe un
scaun, privind-o cu \ngrijorare.
Sam vedea ca prin cea]` fa]a \nfrico[at` a lui Mame [i
\ncerc` s`-[i recapete controlul. Nu trebuia s-o sperie, nu
trebuia… Zumzetul din urechile ei se transform` \ntr-un
fâ[âit.
— Avionul de po[t`… zise ea pierzându-se [i ducând
mâna la buzele care-i tremurau. Cum… ce trebuia s`
spun`? Dar vocea ei fu \nlocuit` de cea a b`rbatului care
anun]a [tirile:
— …avionul de po[t` a aterizat for]at, pilotul [i pasagerul
sunt adu[i \napoi de avionul de serviciu. Pilotul are r`ni
u[oare, dar pasagerul a suferit leziuni multiple, \ns` nu atât de
serioase cum ne temeam. Le repet numele: pilotul e Benny
Craft [i pasagerul Martin Lang. Avionul a fost grav avariat…
Samantha \nghe]`. Nu putea decât s` priveasc` mâinile
b`trânei doamne, \ncle[tate.
PAS~REA CÂNT~TOARE 117

— Bietul meu copil, spune-mi, sunt tare… s-a \ntâmplat


ceva cu John? Sau e ceva \n leg`tur` cu [tirile, cuno[teai pe
vreunul dintre ei?
— Nu John… [tirile. Am… am auzit un b`rbat \n hol… el
a spus Lane [i apoi a plecat. Vocea ei era aproape o [oapt` [i
oft` u[urat`. Dumnezeule, credeam c` e Mark… Ce nume a
spus?
— Lang, Martin Lang. Nu are r`ni fatale, oricine ar fi el. Ai
crezut c` numele e Lane? Biat` copil`, ai suferit un adev`rat
[oc.
— {oc? A[ fi vrut s` mor, Mame. Scumpul meu iubit r`nit,
poate pe moarte sau… mort. Samantha \[i \ngrop` fa]a \n
mâinile tremurând, incon[tient` de dest`inuirea pe care o
f`cuse. Iart`-m`, drag` Mame, pentru c` te-am speriat atât de
r`u.
Doamna Jonathan Lane avea ochii mari [i inima \i era grea
\n timp ce o privea pe fata care lupta s`-[i revin` [i care spu-
sese f`r` s`-[i dea seama un adev`r care pe Mame o tr`snise.
Samantha realizase adev`rul [i nu mai putea ascunde faptul
c`-l iube[te pe Mark. |l iubea cu toat` fiin]a ei, mai presus de
o simpl` afec]iune sau dragostea pe care crezuse c-o simte
pentru John...
Samantha se ridic` [i porni spre fereastr`. Era ciudat, dar
nu trecuser` nici m`car dou`zeci de minute de când coborâse
la parter. Ce poveste! Privi \n gol [i apoi se \ntoarse cu un
zâmbet fals.
118 STELLA FRANCES NEL

— Cred c` voi face plimbarea aceea [i dac` \l voi vedea pe


b`rbatul care m-a derutat am s`-i trag un pumn \n nas. Ochii i
se limpezir` \n timp ce se concentra asupra lui Mame. |mi
pare r`u, Mame, preferi s` r`mân cu tine?
— Sigur c` nu. |]i va face bine o plimbare [i eu n-am nimic.
Du-te la plimbare, draga mea. Mame \i f`cu semn cu mâna,
[tiind foarte bine c` Sam dorea s` fie singur` cu revela]ia ei.
Se va \napoia cu o expresie controlat`. Samantha va trece
peste asta [i mândria ei o va ap`ra, \[i spuse Mame foarte
sigur` pe ea. John nu va afla niciodat`, de la ea sau de la Sam.
Oare logodnica lui integr` va avea puterea s` se c`s`toreasc`
sim]ind numai afec]iune fa]` de el? Nu exista nici o compara]ie
\ntre afec]iune [i dragostea pasionat`. Gândurile lui Mame
erau pline de o speran]` disperat` [i de compasiune.

***

Veni [i ziua \n care Samantha intr` \n salonul spitalului [i


John f`cu ni[te pa[i pentru a-[i \ntâmpina logodnica, ]inând câte
un baston \n fiecare mân`, cu o asistent` zâmbitoare lâng` el.
Erau numai cinci pa[i, dar \i f`cuse singur!
Sam \l privea uimit` [i inima \i era plin` de bucurie, de
afec]iune [i mul]umire. Se apropie de el f`r` a putea rosti
vreun cuvânt, dar ochii ei lumino[i spuneau totul.
Asistenta aduse un scaun lâng` b`rbatul mândru de el [i \l
atinse pe um`r.
PAS~REA CÂNT~TOARE 119

— Stai jos, tinere. E de ajuns, deocamdat`, [i dac` nu te


opre[ti aici vei c`dea la picioarele dânsei... [i ce c`dere va fi!
Privi]i-l, domni[oar` MacDonald, [ti]i proverbul „Mândria vine
\nainte de o c`dere“. Mândria str`lucea [i pe fa]a ei \n timp ce
a[tepta ca John s` se a[eze.
Dup` plecarea asistentei se l`s` lini[tea [i John vorbi \ntr-un târziu.
— E[ti uimit`, nu-i a[a, iubito? N-am avut niciodat` chef s`
vorbesc a[a cum am acum.
— Drag` John, n-am spus niciodat` atât de multe \ntr-un
timp a[a de scurt, zise Sam reg`sindu-[i vocea.
John \i mângâie mâna.
— Da, am citit totul \n ochii t`i. S`rut`-m`.
Samantha se aplec` spre el plin` de tandre]e.
Din acea dup`-amiaz` \n care suferise acel [oc [i \[i d`duse
seama de adev`ratele ei sentimente, \[i crease o masc` demn`
care o p`r`sea numai \n momentele grele de agonie
sufleteasc`. Dragostea pe care-o sim]ea pentru Mark nu-i
d`dea pace [i era mereu \n gard` când era \n prezen]a lui John
sau a altora. Mame \i [tia taina, dar ea p`stra t`cerea asupra
acestui subiect.
Hot`rârea pe care-o luase, [i anume de a r`mâne cu John
\n Adelaide, o costase mult. Dup` zile [i nop]i de nelini[te,
Samantha v`zuse \n asta o solu]ie; era singura cale de a trece
peste situa]ia \n care se afla. Cel pu]in nu-l va mai \ntâlni atât
de des pe Mark. {tia foarte bine cât de vulnerabil` era \n
prezen]a lui. Mark era foarte inteligent [i \[i va da seama ime-
120 STELLA FRANCES NEL

diat de sentimentele ei. O durea faptul c` p`r`sea acea familie


iubitoare [i casa lor ospitalier`, \ns` la[itatea era singura cale
de sc`pare.
Sam deschise subiectul brusc.
— John, \]i aminte[ti c` mi-ai propus s` locuim aici dup`
c... c`s`torie? Cred c` e o idee minunat`. Eu... \mi place mult
aici. Lucrul cel mai important e munca ta. Am mers mult prin
Adelaide de când am venit aici [i am descoperit c` e un ora[
\ncânt`tor [i c` exist` cartiere frumoase unde ai putea lucra \n
lini[te. Familia poate veni aici... noi \i putem vizita... Ea se opri
la acest gând.
John zâmbi.
— |ncerci s` m` convingi pe mine... sau pe tine \ns`]i? E[ti
mult prea ata[at` de Blue Hills.
Sam \ncerc` din nou.
— Nu, dragul meu, iubesc ferma deoarece... acolo am fost
\n mijlocul unei familii, tu erai acolo. M` \n]elegi? Dac` tu e[ti
aici, sunt [i eu cu tine [i atunci acest ora[ va deveni casa mea.
Pot aprecia la fel de bine [i acest loc.
— Cât de repede te-ai hot`rât, zise John privind-o gân-
ditor [i convins numai pe jum`tate. Oare de ce senti-
mentele ei se schimbaser` brusc? Poate c` r`m`sese destul
\n ora[ pentru a nu mai iubi atât de mult ferma Blue Hills.
Probabil c` se sim]ise singur` când el era ocupat cu noul
roman, dar va fi [i mai singur` aici, mai ales \n lipsa fami-
liei. Sam nu ar`tase niciodat` c` se sim]ea singur` [i John
PAS~REA CÂNT~TOARE 121

b`nuia c` \l acceptase ca so] mai ales datorit` faptului c`-i


oferea o familie. Avea sentimentul c` se produsese o schim-
bare \n femeia din fa]a lui, se maturizase, era cam trist` [i
impenetrabil`. Te joci cu mine, \[i spuse el continuând s`
gândeasc`.
— Sunt hot`rât`, iubitule. |l vom ruga pe Luke s` ne
g`seasc` o c`su]` frumoas`, dar \ntre timp ne vom \ntoarce la
frumoasa ferm` pentru... a a[tepta ziua cea mare. John o stu-
dia cu aten]ie cum devine palid` [i vocea lui sun` ciudat când
o \ntreb`:
— Ar trebui s` ro[e[ti. Sau vrei s` m` p`r`se[ti?
Oare aceasta era [ansa ei de a-i cere eliberarea [i de a-i
spune c` vrea s` se \ntoarc` \n Sco]ia? Dac` va ajunge acolo
nimeni nu-[i va da seama c` \[i oferise inima unui b`rbat
care nu avea nevoie de ea. Cum va reac]iona John la asta?
Nu avea de gând s`-i spun` despre Mark, ci dorea s`-i
declare c` ceea ce sim]ea pentru el nu era dragoste, ci o
mare afec]iune, iar ea nu era preg`tit` s` se m`rite \n aces-
te condi]ii. Cât timp p`strau aceast` rela]ie, nici unul nu
avea sc`pare, chiar dac` [i el ar fi iubit pe altcineva. Chiar
atunci când aceste gânduri \i treceau repede prin minte,
buzele ei r`spundeau ferm.
— N-am de gând s` plec.
— Bine, inocenta mea, eu...
— Nu-mi spune a[a! exclam` ea, sup`rat`.
John o privi surprins.
122 STELLA FRANCES NEL

— |mi pare r`u, draga mea, n-am [tiut c` te deranjeaz`.


Vom pune asta la punct cât de curând... nu fi timid`. El se
\ntinse [i-i cuprinse b`rbia \n mân` pentru a-i privi ochii misterio[i.
Chiar e[ti speriat`! Te rog s` nu fii... nu am de gând s` m` gr`besc.
Din moment ce am a[teptat atât, acum sunt plin de r`bdare.
Doctorul Hans [i cu mine am vorbit mult despre acest subiect
delicat [i \mi este indicat s` mai a[tept pu]in. |]i convine asta?
— Voi fi gata... când vei fi [i tu, John, \i spuse Sam cu gra-
vitate, dup` care se str`dui s` par` vesel`. Apropo, nu trebuie
s` fii atât de delicat, pentru c` am auzit [i eu unele lucruri.
Acum, fii b`iat bun [i spune-mi ce ai discutat cu Hans despre...
via]a ta sexual`.
Ea \l ascult` cu interes cum \i vorbea, \ncurcat [i incoerent.
Când termin` de vorbit, Samantha \l studie amuzat`.
— E adev`ratul diagnostic? Se pare c` ai o maladie
incurabil`!
John \[i l`s` mâinile s` cad` \ntr-un gest lipsit de speran]`.
— E ca atunci când te prive[te o femeie rece, calculat` [i
cinic` pe care o [tiai plin` de c`ldur` [i compasiune... asta
d`râm` un b`rbat.
— Ei bine, aceast` femeie trebuie s` plece. Dac` nu plec
acum, Mame se va \ngrijora. Te s`rut pentru a-mi lua r`mas
bun? \l \ntreb` Samantha aplecându-se [i s`rutându-l. Mame
\[i cere scuze c` nu a venit azi pentru a-[i vedea copilul
mergând. Oh, John, a[ vrea s` intru \n prima biseric` pentru
a-i mul]umi lui Dumnezeu.
PAS~REA CÂNT~TOARE 123

— Nu e nevoie, Samantha MacDonald. El a primit de mult


mul]umirile tale când ai avut atâta \ncredere \n El pentru recu-
perarea mea, [opti John. Nu se va sup`ra deloc dac` vei fi la
fel de \ncrez`toare [i de acum \ncolo.

***

Mai erau trei zile [i se \ntorceau acas`.


Acas`... Samantha avea o cumplit` durere de cap [i \[i
peria cu brutalitate p`rul care-i c`dea mereu pe fa]`. Oft`
sup`rat` [i ridic` receptorul telefonului pentru a face o pro-
gramare.
Dou` ore mai târziu p`r`sea salonul de coafur` cu p`rul
t`iat deasupra umerilor \ntr-o tunsoare modern`. |[i sim]ea
capul foarte u[or [i se preg`tea pentru comentariile acide care
vor urma ac]iunii sale impulsive.
Mame morm`i mul]umit` când Sam intr` \n camer`. Dup`
ce studie capul fetei din toate unghiurile, declar` c` ar`ta
bine, dar o f`cea s` par` mult mai tân`r`.
—Desigur, \nc` nu am ajuns la senilitate, mai am câ]iva ani de
tinere]e \n care m` pot bucura de via]`, i-o \ntoarse tân`ra plin`
de sarcasm. |[i mi[c` p`rul \ntr-o parte [i \n alta pentru a-i da
volum. Nu voi mai folosi vechile agrafe [i demodatele fundi]e.
— Nu [tiu ce va spune familia când te va vedea.
B`ie]ii...
124 STELLA FRANCES NEL

— La naiba cu b`ie]ii. Când m-au \ncercuit nu mi-au ar`tat \ndurare!


— Samantha! Ce limbaj... pari o hippy! Vorbind despre
b`ie]i, trebuie s`-]i spun c` Mark ]i-a trimis un mesaj asear`,
când eu eram cu Luke... Mame se opri când Sam, care se afla
\n drum spre dormitor, \ncremeni.
— Ei bine, despre ce e vorba? \ntreb` ea stând cu spatele.
Spune-mi care era mesajul.
— A spus c` \nc` \i mai place acel stil. Eu n-am \n]eles.
— Acum \mi spui! exclam` Samantha studiindu-[i vârfurile
pantofilor. Nu \nseamn` nimic, e doar una din glumele lui,
zise ea intrând \n dormitor.

***

Samantha st`tea cu spatele la geam [i inima i se


strânse când \l v`zu pe Mark s`rutând-o pe Mame.
Dorea s`-l \mbr`]i[eze pentru a-l sim]i lâng` ea. El se
\ntoarse spre Sam [i ea strânse cu putere \n mâini tocul
ferestrei, fiind sigur` c` b`t`ile repezi ale inimii ei sunt
vizibile.
Mark se opri [i a[ez` cutia pe care o adusese pe unul din
scaune, \n timp ce ochii lui alba[tri o studiau cu aten]ie.
— Bun`, Samantha.
— Bun`, Mark, rosti ea \n loc s` dea glas inimii pentru a
spune: „Bun`, ho]ule de inimi!“
Mark oft` [i se aplec` s-o s`rute pe Sam chiar pe buze.
PAS~REA CÂNT~TOARE 125

— E[ti o vr`jitoare! E de-ajuns s` spun un cuvânt pentru ca


tu s` faci invers. Pe viitor nu-mi voi mai permite s` spun c` ai
un gât frumos, pentru c` ai fi \n stare ]i-l tai. Ai fost de acord
cu acest sacrilegiu, Mame?
— Sam poate s` fac` ce vrea, i-o \ntoarse Mame cu asprime.
Era prea greu [i \i d`dea dureri de cap.
Mark se a[ez` f`r` a mai comenta [i-[i deschise tabachera
\n timp ce se rezema de sp`tarul canapelei. Ea se preg`tise
pentru o \ntreag` tirad` dezaprobatoare, \ns` natura lui con-
tradictorie o uimea din nou. El nu f`cuse decât s-o s`rute [i s`
ofteze din plin de regret, s`rut care r`mase \ntip`rit pe buzele
ei. Mame spusese odat`: „Nu s`ruta niciodat` dac` nu sim]i c`
trebuie s` faci asta“.
— Tom [i cu mine am trecut pe la John. Arat` extraordinar
[i e foarte vesel. A[a c` mâine plec`m acas`. Am terminat tre-
burile la ferm` [i toat` lumea a[teapt` s` v` \ntoarce]i. Mark
ar`t` spre cutie. Mandy a trimis asta la dorin]a lui John [i pre-
supun c` e... o rochie.
Dând capacul la o parte, Sam exclam`:
— E rochia mea, rochia de la Paris! Nu am nevoie de ea. De
ce a vrut-o John? Oricum...
— Se pare c` John s-a gândit c` ie[i \ntr-o sear`, \nainte de
\ntoarcerea acas`. Am primit instruc]iuni pentru a te escorta [i
a uimi ora[ul, zise Mark.
— Dar nu vreau! se v`ic`ri Sam.
Mark ridic` o sprâncean`.
126 STELLA FRANCES NEL

— Logodnicul t`u mi-a dat permisiunea s` cinez cu tine


\nainte de \ntoarcerea \n s`lb`ticie. Din nefericire m-a ales pe
mine pentru a-]i ]ine companie.
— Din nefericire pentru tine. Ce povar` teribil`... cum o
supor]i? zise Sam \ncercând s` se prefac`. John habar nu are,
n-am nevoie de distrac]ie.
— Ei bine, nu trebuie s` te duci, \ncerc` Mame s`-i g`seasc`
o scuz`.
— Nu e deloc o povar`, frumoaso, e o pl`cere. Am
rezervat o mas` la restaurantul Colonel Light. Accept` cu
gra]ie pentru c` va fi pentru ultima dat` când \]i voi fi
escort`. Plec pe Coasta de Aur. Am nevoie de o c`l`torie.
Inima Samanthei era frânt`... el pleca. Ei bine, poate c`
asta rezolva totul; nu va mai sim]i atrac]ia lui magnetic` atâta
timp cât va fi la ferm`. Dac` se va \ntoarce, ea [i cu John vor
avea casa lor \n Adelaide. Dac`? Sigur se va \ntoarce, aici e
casa lui. Gândul care urm` o nelini[ti [i mai mult; capul
clanului Lane, adic` Mark, va dori s` fie prezent la nunta
lor... ar putea fi chiar cel care o va conduce la altar, \n lipsa
tat`lui pe care Sam nu-l avea „Te rog, Doamne, ]ine-l
departe, nu l`sa s` se \ntâmple asta“, se rug` ea \n gând cu
disperare.
Mark a[tept` r`spunsul ei cu interes.
Vocea ei interioar` \i spunea s` se duc`. Vor fi singuri [i ast-
fel va avea \nc` o amintire pre]ioas`. Când se gândi la
\mbr`]i[`rile lui deveni slab`.
PAS~REA CÂNT~TOARE 127

— Foarte bine, Mark, accept cu pl`cere. |[i imagina cât l-ar


fi surprins dac` i-ar fi vorbit sincer: „|]i mul]umesc, dragul
meu, accept \ncântat` invita]ia ta \n rai, chiar dac` e numai
pentru o singur` sear`“.
— Vom bea pentru asta, spuse Mark ridicând receptorul [i
sunând la room-service. |[i scoase haina [i se rezem` de
sp`tarul canapelei, \ntinzându-[i picioarele lungi cu indolen]`.
Curând intr` chelnerul, venind cu tava plin`.
Chelnerul turn` b`uturile [i plec`. Mark o studie pe Sam
pe deasupra paharului [i ea sim]i c` se \nfioar`. Se plimb` cu
paharul \n mân` pân` la fereastr` [i \napoi, mi[cându-se \ncet
\n timp ce Mame \i urm`rea cu coada ochiului pe amândoi.
— Scoate rochia din cutie, trebuie c`lcat`, \i ordon` Mark.
Sam se opri \n loc [i \l privi ame]it`.
— Da domnule, imediat, sire! exclam` ea ascunzându-[i
intimidarea când puse paharul pe mas`. {tii totul despre
materiale, desigur, continu` ea sco]ând la iveal` rochia [i scu-
turând-o. Aceste materiale noi [i rezistente nu au nevoie s` fie
c`lcate.
Mark privea mirat rochia.
— Doamne! Mandy ]i-a pus [i bretele?
— Bretele? Oh, st` singur` pe mine, spuse ea izbucnind \n
râs când \i v`zu figura uimit`.
— Nu pot s` cred asta... trebuie s` respiri, e de ajuns s-o faci
o dat`... [i vei r`mâne goal`, nu crezi? B`rbatul mirat privea
rochia [i fa]a ei. Da, \ntr-adev`r, e de-ajuns s` tr`ie[ti o emo]ie
128 STELLA FRANCES NEL

[i voi ajunge s` dansez cu o femeie \n bustul gol... cum vom


putea dansa? O vei purta pe riscul t`u! zise el moroc`nos.

***

Samantha privi \n jur cu interes când se a[ezar` \n sala


mare a restaurantului, cu pere]i de sticl`. Colonelul
Williams Light, primul mare comandant al armatei aus-
traliene, care a pus bazele acestui ora[ \n 1836. Aici, \n acest
restaurant care-i purta numele, aveau loc spectacole de
cabaret \n fiecare sear`.
Un chelner foarte amabil aduse o sticl` de [ampanie [i
Mark degust` pentru a-[i ar`ta satisfac]ia, iar paharele le fur`
umplute [i el \l ridic` pentru a toasta.
— |n s`n`tatea ta, draga mea.
— |n s`n`tatea ta, \i ur` Samantha pe un ton blând.
Cina a fost servit` excelent [i f`r` grab`. Mark era un
partener perfect [i atent, p`rând a fi mândru de privirile
admirative care i se aruncau Samanthei. Comand` vinul
ar`tându-se a fi un excelent cunosc`tor. {i Sam \l f`cuse
s`lbatic!
|ntre timp, visurile ei deveneau realitate. |n afar` de faptul
c` ea nu purta o diadem`.. [i c` partenerul ei nu o iubea...
Samantha, nefiind obi[nuit` cu acele vinuri alese, \ncepuse
s` se simt` ame]it` [i Mark o \ntreb` \ntr-un târziu:
— Dori]i s` dans`m, domni[oar` MacDonald?
PAS~REA CÂNT~TOARE 129

Sam \[i ]inu respira]ia când el o lu` \n bra]e, considerându-se


norocoas` c` orchestra cânta o melodie ritmat` [i se concen-
tr` asupra pa[ilor care urmau b`t`ile exotice ale tobelor.
Dup` primul dans, inima Samanthei se mai lini[ti [i reu[i
s` danseze bine, ghidat` de pa[ii experimenta]i ai lui Mark.
Bucuria \i f`cea ochii s` str`luceasc`, iar buna dispozi]ie \i
fusese transmis` [i lui Mark, devenind astfel un cuplu fericit,
care se distra cu entuziasm.
Luminile se stinser` [i Mark o strânse [i mai tare \n bra]e,
iar vocea lui vibr` la urechea ei când \i cânt` versurile
melodiei.
— Ea... era ca o pas`re alb`... Mm, avea ceva din noaptea
\ntunecoas`... Ea... era ca o salcie plâng`toare [i nu-i spunea
nici unui b`rbat st`pânul ei, dar \n ziua \n care ea... a plecat...
Lui Sam i se strânse inima, iar el \i sim]i tremurul [i o privi
fix. Ea \[i ]inu ochii \n jos, dar b`rbatul \i sim]ise ezitarea.
Melodia se termin`, el o eliber` din \mbr`]i[are [i pornir` \n
lini[te spre masa lor.
— Cred c` am nevoie de aer, Mark. Sunt cam ame]it`, zise
ea reu[ind s` par` indiferent`.
— De la b`utur`, draga mea pas`re alb`? \i zâmbi Mark
oferindu-i bra]ul. Ie[ir` afar` la lumina stelelor [i \n r`coarea
aerului nop]ii. Sam respir` adânc [i Mark o privi \ngrijorat.
— Nu e bine ceea ce faci, Mac. Aerul rece combinat cu
b`utura nu te poate inviora, dac` nu e[ti obi[nuit` cu aceast`
combina]ie...
130 STELLA FRANCES NEL

— {i cui \i pas`? \ntreb` Samantha sim]ind c` plute[te ca o


bul` prin aerul u[or. |[i \ntinse cu gra]ie bra]ele spre Mark [i
el p`[i spre ea ca [i când ar fi dansat.
— Mark? [opti ea emo]ionat`.
El se opri [i veni mai aproape.
— S`rut`-m`, \i ordon` blând Samantha.
— Samantha... zise el cuprinzându-i bra]ele.
— Am spus s` m` s`ru]i! repet` ea cu s`lb`ticie, \nchizând ochii.
El n-o mai strângea atât de tare \n bra]e [i trecur` clipe lungi
pân` când Sam deschise ochii [i-l v`zu privind-o cu lini[te.
— Ce naiba \ncerci s` faci? |ncerci s` dovede[ti ceva?
\ntreb` Mark rupând brusc t`cerea.
— Vreau s` m` s`ru]i, repet` ea cu \nc`p`]ânare.
— Oare rochia asta te face s` te por]i a[a? \ntreb` el trecându-[i
un deget peste pielea moale de deasupra decolteului amplu.
— Nu, zise ea tremurând \n a[teptare.
— Atunci, ce? Vrei s`-]i confirm faptul c` sunt... fascinat...
de tine?
Samantha \l privi uimit`, iar el complet`:
— Dac` a[ crede asta, a[ dovedi c` e reciproc... [i periculos.
— Dar un simplu s`rut nu e periculos? zise ea, nervoas`.
— Sigur c` da. Periculos ca naiba! Mul]ume[te stelei tale
norocoase c` sunt un b`rbat cu scaun la cap [i nu un profitor.
|ns` nu m` provoca prea mult... s-ar putea s` prime[ti ceea ce-mi
ceri, scump` MacDonald! El o l`s` \n pace [i se \ndep`rt` pen-
tru a-[i aprinde o ]igar` din care trase adânc.
PAS~REA CÂNT~TOARE 131

Sam se gândi uimit` c` el ar fi singurul b`rbat cu scaun la


cap care i-ar refuza dorin]ele. Nu [tia ce voia s` dovedeasc`.
|i spuse aproape f`r` glas:
— Cred c` a[a sunt eu. Sunt o tic`loas` care joac`
dublu... alerg dup` noroc. Acum, c` am declarat oficial acest
lucru, a[ putea s` profit [i eu de o ]igar`? Am fost sur-
prins`... tentat` chiar de b`rbatul care mi-a fredonat un cân-
tec de dragoste la ureche, spuse ea a[ezându-se pe una din
b`ncile de piatr`.
Mark veni spre ea, aprinse o ]igar` [i i-o oferi, iar str`luci-
rile focurilor r`maser` \n ochii lui alba[tri.
— Vrei s` spui c` eu am devenit o tenta]ie? Iart`-m` pentru
c` am f`cut asta. Am impresia c` sunt un par[iv, zise el a[ezân-
du-se [i atingând-o u[or pe um`r. Samantha, oare putem nega
c` \ntre noi exist` o... atrac]ie? Hai s` fim sinceri.
Sam ridic` ochii [i \ntâlni c`ldura din ai lui.
— {tiu foarte bine c` tu \l iube[ti pe John. Iart`-m`. Cert e
c` tu e[ti foarte atr`g`toare... Dac` John nu ar exista tot tim-
pul \n gândurile mele, mi-a[ pierde capul [i dracu’ [tie ce s-ar
\ntâmpla atunci.
Ea nu se mi[ca [i nu vorbea. Mark oft` [i se ridic` \n
picioare, \ntinzându-i mâna. Samantha o accept` [i el o ajut`
s` se ridice.
— |]i pot spune c` sunt onorat de cererea ta? |n alte \mpre-
jur`ri ]i-a[ fi r`spuns cu cea mai mare pl`cere... Intr`m?
\ntreb` el ridicându-i b`rbia cu un deget. |]i promit c` nu voi
132 STELLA FRANCES NEL

mai provoca indiscre]ii. Ne-am distrat de minune \n aceast`


sear` [i ar fi p`cat s`-i punem cap`t atât de brusc. El \i \ncon-
jur` umerii cu un bra] [i pornir` spre masa lor.
|n hol se \ntâlnir` cu Carol Dutton!
B`rbatul care o \nso]ea se purta foarte indiferent cu ea [i
Carol tres`ri din cauza surprizei.
— Ei bine, e \ncânt`tor s` v` g`sesc aici! Bun`, drag`.
Bun`, Samantha, ai trecut la via]a din \nalta societate? Ea
privi repede rochia Samanthei [i ridic` una din
sprâncenele pensate când v`zu bra]ul lui Mark care-i
\nconjura umerii.
— A fost peste a[tept`rile noastre. Bun`, Carol, bun` seara,
Lance, \i salut` Mark preg`tindu-se s` plece mai departe când
Samantha \i zâmbi lui Carol.
Escorta blondei le bloc` drumul \n timp ce o privea pe
Sam.
Mark \[i lu` bra]ul de pe umerii ei [i spuse:
— Samantha, el e Lance Bannister... domni[oara
MacDonald.
Ochii lui Lance se m`rir` când lu` mâna Samanthei [i \i
v`zu inelul.
— Ei bine, nu se poate... doar n-ai f`cut-o deja...
Carol \l \ntrerupse, exasperat`:
— Sigur c` nu, prostule. Samantha e logodnica lui John
Lane [i Mark are grij` de ea, presupun, cu mai mult` pl`cere
decât ar trebui.
PAS~REA CÂNT~TOARE 133

— |ntradev`r, asta e pl`cerea mea. Cuvintele lui erau politi-


coase, dar mali]ioase [i Sam urm`ri buzele deschise ale acelei
fete... chiar sem`nau cu gura c`scat` a unui pe[te r`mas pe uscat.
Ochii lui Bannister st`ruiau asupra lui Sam.
— Ce-ai zice dac` ne-am uni for]ele, Carol? Putem... s`-l
eliber`m pe Mark de greaua lui... \ndatorire. Asta dac` nu ave]i
nimic \mpotriv`, domni[oar` MacDonald?
— Dac` Mark vrea, spuse Samantha cu dezaprobare.
— Haide, Mark drag`. Tipul `sta m` plictise[te, hai s` ne
distr`m, \l invit` sugestiv Carol. Sunt sigur` c` Sam nu are
nimic \mpotriv`. Cred c` ai dorit s`-]i \nlocuie[ti v`rul.
— Nu fi tic`loas`, Carol, se strâmb` Lance, uimit de privirea
rece care \i era adresat`.
— Foarte bine, \ncuviin]` brusc Mark, luându-i bra]ul lui
Sam [i pornind spre masa lor. La cererea lui, chelnerul preg`ti
masa pentru patru persoane [i se a[ezar` cu to]ii pentru a
urm`ri spectacolul de cabaret.
|n lumina difuz`, Sam \l privi pe Mark [i \l v`zu uitându-se
la ea. Acesta se aplec` [i \i [opti:
— Trebuie doar s`-mi spui [i plec`m imediat. Ace[tia doi
sunt cunoscu]i pentru indiscre]iile lor.
Sam spuse impulsiv:
— Marele Mark Lane a fost deranjat de ceva! Nu, nu vom
pleca acum, Carol moare de curiozitate s` afle de ce ne afl`m aici
[i e nebun` dup` tine. Nu cânta la urechea ei dac` n-ai de gând
s` supor]i consecin]ele, [opti Sam fiind acoperit` de muzic`.
134 STELLA FRANCES NEL

— Voi face acest lucru cu tine dac` vii mai aproape, [opti el.
— Mark! Samantha se aplec` pu]in peste mas` [i \[i lu`
po[eta de sear`. |i zâmbi dulce lui Carol [i lui Lance. Trebuie
s`-mi re\mprosp`tez machiajul, zise ea plecând \n momentul
\n care luminile se aprindeau [i spectacolul lua sfâr[it.
Lance Bannister era singur la mas` când se \ntoarse ea.
— Stai lâng` mine, vreau s` ne cunoa[tem mai bine,
p`pu[`. De unde e[ti?
— Din Sco]ia. Acolo l-am cunoscut pe John. Mul]i
australieni erau \ndr`zne]i, dar acesta p`trundea [i \n
am`nunte intime.
— Mark e un tip norocos, zise Lance sprijinindu-se cu
coatele de mas`.
— Mark? \ntreb` Sam privindu-l uimit`.
— Da, Mark, scumpa mea. E minunat s` ai grij` de copii ca
tine. |ns` toate lucrurile bune au un sfâr[it. Carol mi-a spus c`
John e preg`tit pentru tine.
Samantha \l studie cu r`ceal`.
— Cât de mult te intereseaz` asta, domnule Bannister?
El o privi pe femeia uimit` [i apoi râse copios.
— M` intereseaz`! E[ti o femeie pe cinste, iubito. {obolanii
ca mine doresc s` cucereasc` foarte repede astfel de p`pu[i.
— Ai grij` c` ]i se v`d din]ii. Presupun c` destina]ia lor e s`
extermine... corpuri str`ine. Sam nu-l pl`cea deloc [i nu se
mira c` Mark \l dezaproba. |i p`rea r`u acum c`-l tachinase pe
Mark [i c` r`m`sese aici.
PAS~REA CÂNT~TOARE 135

Lance se oprise din râs [i ochii lui \nvenina]i \i studiau


tr`s`turile, oprindu-se pe decolteul ei generos. Veninul
disp`ru pentru a fi \nlocuit de o dorin]` arz`toare.
— Noi doi, \mpreun`, putem face timpul s` se opreasc`,
iubito. Prima mea dorin]` ar fi s` te transform \ntr-o femeie
mai blând`.
Melodia pe care o cânta orchestra se termin` [i Sam \i v`zu
pe Mark [i pe Carol vorbind cu un cuplu aflat la una dintre
mese. Lance \i intercept` privirea.
— Carol ]i-a furat prietenul, vei avea mult de lucru pentru
a-l rec`p`ta, zise el ridicându-se [i \ntinzându-i mâna.
Danseaz` cu mine.
Sam r`mase pe loc, iar el se apropie.
— Sau vrei s` facem o mic` scen`, ce zici, iubito?
Nu-[i dorea acest lucru [i accept` invita]ia lui. Lance era un
dansator excelent, dar profita din plin de orice apropiere. Sam
se \ntreba unde oare l-a \ntâlnit Carol, pentru c` ei i se p`rea
c` acest b`rbat era ciudat. Sam cercet` \nc`perea [i g`si figura
lui Mark c`ruia probabil \i transmisese telepatic dorin]a ei,
pentru c` el se apropie imediat.
— Când mai vii \n ora[? Voi fi \ntotdeauna liber pentru tine,
[opti Lance pe un ton \nc`rcat de sub\n]elesuri care o
dezgust` pe Samantha.
Mark \l b`tu pe um`r [i, ignorându-i protestul, schimb`
partenerele cu o u[urin]` care o surprinse pe Sam.
— S-a \ntâmplat ceva, scumpo?
136 STELLA FRANCES NEL

Sunetul vocii lui o f`cu s` se \nvioreze. Samantha se


apropie [i mai mult de el [i-i zâmbi atât de tandru \ncât ochii
lui se \ntunecar`.
— Acum nu mai e nimic \n neregul`, Mark.
— |ncerci s` m` provoci din nou? Te avertizez...
— Oh, nu... pur [i simplu m` simt bine. Nu-mi place deloc
Lance Bannister.
— S-a purtat urât cu tine?
— Nu-mi place de el. Are... ochii insolen]i. Te superi dac`
plec`m acum?
Mark nu a[tept` ca ea s` termine pentru c` se opri din dans
[i o conduse spre masa unde \l v`zuse vorbind mai devreme.
— Angie, Jack, ea e Samantha. }ine]i-o aici, m` voi \ntoarce,
spuse el disp`rând.
— Stai jos, Samantha, morm`i Jack Breem [i so]ia lui
chicoti.
— Mark e f`r` \ndoial` un dictator!
|l privir` cum lua [alul [i po[eta lui Sam [i-i arunca pu]ine
cuvinte lui Carol. |l ignor` complet pe Lance, ai c`rui ochi
cercetar` sala pentru a se opri asupra Samanthei. Ea \i \ntoarse
spatele [i Mark ajunse foarte repede \n spatele scaunului ei.
— Mul]umesc, Jack. E[ti gata, drag`? Hai s` bem o cafea pe
undeva.
— |mi pare bine c` v-am cunoscut, spuse Sam. |mi cer scuze
pentru deranj. Sper c` voi avea ocazia s` v` cunosc mai bine.
Capitolul 11

Razele soarelui de dup`-amiaz` str`luceau \n buclele ei


când se apropiau de ferm`. Putea vedea \n dep`rtare [irul de
ponei care \nconjura casa lui Mark Lane. O cas` care p`rea
ireal`... Dup` ce-[i lu` r`mas-bun de la John, nu \nainte de-a
avea o scurt` discu]ie, Mark plec`.
Samantha trecu repede prin cas` [i se furi[` \n gr`din`
\mpreun` cu gândurile ei haotice care o oboseau din cauza
ferocit`]ii lor. Consecin]ele erau dezastruoase, se sim]ea
sl`bit` [i nu se putea aduna. Adânc \n interiorul ei se \nfiripa
suspiciunea c` nu proceda bine, c` ar trebui s` amâne ziua
nun]ii pentru ca mariajul ei s` nu fie numai o fars` din care s`
nu poat` sc`pa.
John se sim]ea destul de bine acum. Veniser` deja
cataloagele care \nf`]i[au nun]i luxoase [i el va insista \n
curând s` stabileasc` data. Nu avea cum s` opreasc` \naintarea
planurilor. {i Samantha obosise deja s` r`spund` mângâie-
138 STELLA FRANCES NEL

rilor lui afectuoase. El d`dea vina pe stresul \n care tr`ise ea


pe parcursul zilelor lui de spitalizare [i credea \n refacerea
for]elor Samanthei.
Integritatea ei \i crea dificult`]i când trebuia s`-i r`spund`
cu bucurie \n timp ce inima ei apar]inea altcuiva. Nu putea s`
umple golul pe care-l l`sase Mark \n urma lui. Dragostea ei nu
disp`rea o dat` cu absen]a lui [i durerea era imens`. De aceea,
nu-i era u[or s` se prefac` \n fa]a lui John [i s` se gâdeasc`
plin` de bucurie la unirea lor.
Sam se \ndrept` spre cas` [i \l v`zu pe John \mpreun` cu
Sheila, adânci]i \n conversa]ie, pe verand`. John privi \n sus [i
o v`zu c` se apropie. Cobor\ treptele pentru a o \ntâmpina [i
inima lui Sam era plin` de mul]umire, ca de fiecare dat` când
\l vedea mergând pe picioarele din ce \n ce mai puternice.
El \ntinse bra]ele spre ea.
— Sam drag`, nu trebuie s` mergi singur` atât de departe,
\nc` nu ]i-ai ref`cut puterile. El \i privea ochii lipsi]i de expre-
sie. Vino s` stai jos, ai f`cut un efort prea mare. Ar trebui s`
bei ceva r`coritor, trebuie s`-]i spun ni[te nout`]i importante.
Când se a[ezar`, John \i vorbi Sheilei:
— Sam e foarte palid`, nu crezi, Sheila?
Aceasta o studie pe Samantha plin` de curiozitate, iar cea
din urm` se sim]i vulnerabil` [i le zâmbi amândurora.
— John e mult prea \ngrijorat. Nu s-a \ntâmplat nimic, am
mers prea mult pe jos. A fost o prostie din partea mea. Mm, ce
bun e sucul... Spune-mi nout`]ile, John.
El se aplec` spre ea, entuziasmat.
PAS~REA CÂNT~TOARE 139

— Editorii mei mi-au trimis o scrisoare \n care m` invit` s`


]in ni[te cursuri la universitate. Doresc s` le confirm imediat
c` accept. E minunat!
— |ntr-adev`r, John. Nu mi-am dat seama c` e[ti o perso-
nalitate atât de important`. Când?
— Cât de curând doresc, au spus ei, [i m-au rugat s` nu
amân prea mult trimiterea confirm`rii.
— Dar e normal s` accep]i, e \ncânt`tor! exclam` Sheila,
entuziasmat`.
— {i Sam are un cuvânt de spus...
— E o prostie s` spui asta! Sigur c` trebuie s` te duci, John,
zise Samantha.
— Ai uitat de nunta noastr`? S-ar putea suprapune cu aces-
te cursuri [i nu cred c` ai vrea s`-]i petreci astfel luna de
miere.
— Nu, n-am uitat, spuse Sam cu o voce pierdut`, \n timp ce
\ncerca s` par` vesel`. Probabil c` dac` ei nu se gr`besc prea
mult am putea s` scurt`m luna de miere sau am putea...
amâna c`s`toria, ce zici?
John o privea oarecum amuzat.
— Ce chestie! Oare ce e mai important? Cursurile sau
c`s`toria? Nu prelungi agonia! termin` el pe un ton u[or sar-
castic.
Samantha reu[i s` se lini[teasc`.
— Ai spus c` scrisoarea e urgent` [i c` nu-]i po]i petrece
luna de miere ]inând cursuri [i [tiu c` eu te-a[ \ncurca destul
de mult. |]i spun sincer c` nu vreau ca tu s` pierzi ceva [i nu
140 STELLA FRANCES NEL

\n]eleg de ce m` for]ezi s` iau o hot`râre. Ori predai cursurile


[i ne c`s`torim când te \ntorci, ori ne c`s`torim [i pleci la
cursuri \nainte de a merge \n luna de miere, ori ne c`s`torim
[i plec`m f`r` ca tu s` mai ]ii cursurile.
—Hopa! Ai grij`, domnule John Lane! explod` plin` de
\ncântare Sheila.
John le privi dezam`git \nainte de-a izbucni \n râs.
Sam se ridic` atât de repede \ncât scaunul ei se r`sturn`.
— Nu cred c` e amuzant. Cred c` voi doi pute]i rezolva sin-
guri aceast` problem`. Se pare c` John e hot`rât s` mearg` la
cursuri, a[a c` lua]i o hot`râre ]inând cont de asta. Voi fi prin
preajm`!
Dup` câteva minute Sheila ap`s` pe clan]a u[ii de la dor-
mitorul lui Sam [i o g`si \ncuiat`, iar apoi b`tu \ncet. Sam nu
r`spunse.
— Te rog, Sam, deschide u[a. |mi pare r`u pentru cele
\ntâmplate [i vreau s`-]i vorbesc.
Sam \[i \ngrop` fa]a \n pern`. De aceast` dat` nu avea de
gând s` cedeze \n fa]a nim`nui. Sheila nu-i mai vorbi [i Sam \i
auzi pa[ii \ndep`rtându-se.
Se prezent` la cin` cu o privire care nu admitea discu]ii
asupra acelui subiect. John o privi numai o dat` [i se lini[ti.
Mai târziu, Sam se afla pe treptele verandei privind luna care
str`juia stelele mari. John veni lâng` ea [i-i \nconjur` talia cu
bra]ul pentru a o conduce \n gr`din`. Ei bine, asta era, \[i zise ea.
— Ei bine, Sam? \ntreb` John ajungând \n fa]a ei [i
\mbr`]i[ând-o.
PAS~REA CÂNT~TOARE 141

— John? spuse ea \n [oapt`.


El \i s`rut` urechea.
— Nu fi sup`rat` pe mine, Sam. Am fost \ncântat de acea
scrisoare [i nu m-am gândit la altcineva decât la ce voi face
eu. Hai s` uit`m asta, spuse el strângând-o cu putere \n bra]e.
|]i aminte[ti c` la spital mi-ai spus c` vei fi preg`tit` când voi
fi [i eu? Eu sunt [i te a[tept de mult timp. Vrei s` stabilim
data?
Transpira]ia brobonea fruntea lui Sam \n timp ce el se
apropia de ea. O s`rut` lung [i blând. Ea \i r`spunse [i el
deveni pasionat [i Samantha se \ndep`rt` f`r` s` vrea.
John \[i ridic` pu]in capul.
— Lini[te[te-te, draga mea, nu-]i fie team`. S`rut`-m` \n
continuare...
Trecur` clipe lungi [i John \[i l`s` bra]ele \n jos.
— Sam, e[ti transpirat` toat`, dar pielea \]i este rece. |nc`
mai e[ti bolnav`?
— Nu, John... nu pot... am fost o proast`, zise ea sim]ind
cum inima ei intr` \n agonie.
John o a[ez` pe banca din gr`din` [i-i \nconjur`
umerii.
— Trebuie s` te \nv`] s` nu fii prostu]`, iubita mea. El \i
mângâie umerii [i gâtul. Sam nu era impresionat`, dar când
mâinile lui devenir` pasionate, tremur` incontrolabil. B`rba-
tul o s`rut` satisf`cut [i plin de dorin]`, dup` care o eliber` [i
se ridic` \n picioare ca s-o priveasc`.
— Nu va merge, nu-i a[a, draga mea Sam?
142 STELLA FRANCES NEL

Ea era \nghe]at` [i nu-l putea asigura de nimic. Fusese atât


de convins` c` \n timp \l va iubi [i acum, când el se apropiase
mai intim de ea, e[uase lamentabil.
— Ce s-a \ntâmplat cu noi, Sam? Lipse[te ceva... m-am
schimbat din cauza acelui accident blestemat... sau te-ai
schimbat tu?
— Iart`-m`, John. Cred c` nu ne-am \n]eles prea bine \n... \n
seara asta, pled` ea cu inima \ndoit`. S` te ia naiba, Mark Lane, pen-
tru c` ai spulberat fericirea lui John... [i a mea! \[i zise ea \n gând.
— Nu for]a lucrurile. Nu mi-ai r`spuns la \ntrebare. Las`
asta acum, pari foarte obosit`. |nc` nu te-ai f`cut bine [i con-
tratimpul \n care ne-am aflat ast`zi are desigur leg`tur` cu
asta. Vom rezolva lucrurile mâine, zise el \ntorcându-i spatele
[i disp`rând \n \ntuneric.

***

Draperiile trase l`sau lumina soarelui s` intre \n camer`.


Samantha deschise ochii [i o v`zu pe Mina a[ezând tava cu
ceaiul pe masa de lâng` pat. John ap`ru \n pragul u[ii
deschise [i c`sc` \nainte s` intre.
— Bun` diminea]a, Sam. E destul de târziu [i devenisem
\ngrijorat c` nu te trezeai.
— Bun` diminea]a, John. E chiar a[a de târziu? \ntreb` ea
sim]indu-[i pleoapele grele [i inima goal` când el se apropie.
Nu \ncerc` s-o s`rute, \[i puse doar mâna pe fruntea ei \n timp
ce se a[eza pe marginea patului.
PAS~REA CÂNT~TOARE 143

— Am rugat-o pe Mina s`-]i aduc` ceai proasp`t, cel`lalt se


r`cise deja.
Sam se ridic` pe perne [i John \i oferi o cea[c`, a[teptând
ca ea s` bea \nainte de a vorbi din nou.
— Seara trecut` a fost un fiasco, nu-i a[a? Iart`-m` pentru
felul dramatic \n care ]i-am vorbit. Eram plin de dorin]` [i
voiam ca tu s` cazi imediat \n bra]ele mele.
El o f`cea s` se simt` prost fiind atât de bun [i cerându-[i
scuze când nu avea de ce. Ea fusese cea care gre[ise.
— John, te rog, am meritat-o din plin. Eram uimit`...
nesigur`..., \ncerc` ea s` se scuze.
— N-are importan]`, cred c` aceste lucruri se \ntâmpl`
când femeile sunt prea emo]ionate. Ai trecut prin multe
\ncerc`ri [i ai avut nevoie de mult` putere pentru a
putea rezista \n ultimul timp. Familia te admir` pentru
asta...
Samantha se lupta cu ce-i mai r`m`sese din con[tiin]a ei.
Decep]ia aceasta trebuia s` ia sfâr[it, oricât de mult l-ar r`ni \n
momentul când i-ar spune adev`rul despre comportarea ei;
poate c` dragostea lui nu era atât de mare pentru a nu putea
s-o uite. Dac` ar putea citi viitorul ar considera c` e mai bine
s` pun` cap`t rela]iei lor. John i-ar p`stra secretul [i Mark nu
va afla niciodat`. Sam respir` adânc pentru a putea s`-[i
deschid` inima. Curajul \i disp`ru când el \ncepu s` vor-
beasc`:
— Te iubesc mult, Sam, dar te-ai purtat ciudat de când am
ie[it din spital. Po]i nega asta?
144 STELLA FRANCES NEL

— Chiar a[a, John? Poate c` ai dreptate [i ]i-ai r`spuns sin-


gur la \ntrebare. Vrei s` mai ai pu]in` r`bdare? Insist` ea.
John o studie grav [i zâmbi ironic.
— R`bdarea a devenit un cuvânt prea obi[nuit \n vocabularul
nostru. Bine, vom l`sa totul s` se rezolve de la sine. Am de gând
s` \ncalec din nou, vii s` vezi? zise el b`tând-o pe um`r [i plecând.
|n timp ce se \mbr`ca, Samantha sim]i c`-i este foarte dor
de cas`. Oh, dac` ar putea da timpul \napoi, pentru a se afla
din nou \n frumoasa ei c`su]` din Sco]ia, singur` [i lini[tit`...
{i apoi... veni o sear` când John \i spuse cu ochii plini de
\n]elegere:
— Nu fi ru[inat`, Sam. Cel pu]in nu ai pretins c` m` iube[ti
când nu sim]eai asta pentru mine. Te-ai str`duit mult de dra-
gul meu... dar sufletul t`u cinstit nu te-a l`sat s` m`
decep]ionezi. Am putea spune doar... ce a fost a fost?
Ochii Samanthei se umplur` de lacrimi \n fa]a resemn`rii
lui. John se a[ez` pe scaunul de lâng` ea [i-i [terse ochii.
— Nu plânge, iubito, voi trece peste asta. Nu fi atât de
\ndurerat` pentru un lucru ce nu-]i st` \n puteri. Nu aveai de
unde s` [tii c` ceea ce ai crezut c` e iubire era doar afec]iune
[i o mare dorin]` de a avea o familie. Sam, r`mâi aici [i las`-m`
s` plec la acele cursuri. |n acest fel putem crea o perspectiv`,
[i la \ntoarcere lucrurile ar putea... sta bine din nou.
Pur [i simplu nu-l putea l`sa s` plece f`r` s` fie sincer`. Nu
era corect s`-i dea speran]e false. Trebuie s` se despart` chiar
acum de el. |ns` nu va auzi din gura ei nimic despre iubirea
f`r` speran]` pe care i-o purta v`rului lui.
PAS~REA CÂNT~TOARE 145

— ...dup` cum vezi, drag` John, nu pot r`mâne aici la


nesfâr[it, spuse ea gândindu-se la eventuala \ntoarcere a lui
Mark. A[ vrea s` mai r`mân aici. Familia ta, a[a cum ai ghicit
a umplut golul care m` \nconjura [i \mi va fi dor de to]i,
inclusiv de tine... Ea se opri, realizând cât de mult o durea.
Trebuia s`-[i ia adio de la to]i cei pe care \ncepuse s`-i
iubeasc`... draga Mame, care ocupase un timp locul bunicii
Mary... Mandy, sora pe care n-o avusese niciodat`... to]i
ceilal]i care ]ineau la ea... [i John. Ea \l r`nise, \ns` el
r`m`sese blând, afectuos, \n]eleg`tor, iar Sam va sim]i \ntot-
deauna c` a abandonat o familie care devenise a ei... Dar tre-
buia s` plece. |nc` mai am micu]a mea cas` [i cei de la spital
m` a[teapt`.
Durerea era prezent` \n vocea lui John care \i strângea
mâinile.
— Oh, Sam, nu fi atât de dezn`d`jduit`. Crezi c` nou` nu
ne va fi dor de tine? |ns` dac` asta e dorin]a ta, a[a s` fie.
Familia nu te va l`sa s` pleci a[a u[or. Acum e[ti de-a nostr` [i
to]i \]i vor spune c` asta e [i casa ta. Te vor primi \ntotdeauna
cu sinceritate [i c`ldur`... sper c` ne vei vizita \ntr-o zi. El se
rezem` de sp`tar [i lini[tea deveni dureroas`. |i voi anun]a c`
plec singur [i c` voi c`uta un apartament la Adelaide, ceea ce
e perfect adev`rat, pentru c` m` voi muta acolo oricum. Le
putem da vestea la momentul potrivit, depinzând de durata
cursurilor. Te rog, Sam, r`mâi aici; nu te gr`bi s` pleci, te
implor. M` voi gândi cum s` rezolv`m asta. Nu l`sa... aceast`
situa]ie... s` te alunge.
146 STELLA FRANCES NEL

Samantha \[i rezem` obrazul de mâna lui [i spuse simplu, cu sinceritate:


— |]i mul]umesc, John Lane, pentru inima ta \n]eleg`toare
[i pentru tot ce mi-ai spus. Voi face exact cum mi-ai spus [i \]i
voi a[tepta decizia. Am o singur` cerere... t... te rog... nu-l l`sa
pe... pe Mark s` afle.
John zâmbi [i-i mângâie obrazul.
— |nc` \]i mai e fric` de acel vultur?
— Pu]in, zise ea zâmbindu-i.

***

Ea ajunse la umbra copacilor [i a[tept` c`l`re]ul care se


apropia repede. Sheila opri cu u[urin]` calul.
— Ce mai galop! |mi aminte[te de o alt` zi... Bruneta \[i
scoase p`l`ria [i \[i [terse fruntea. Sam, te-am urm`rit pentru
c` voiam s`-]i vorbesc [i tu vei asculta ce am de spus, chiar
dac` \]i va pl`cea sau nu!
— Bine, Sheila, hai s` ne a[ez`m sub acest copac [i
s` vorbim. |mi aduci aminte de un r`zboinic \nfocat,
zise Sam privind-o curioas` pe fata hot`rât` de lâng`
ea.
— Te-ai purtat destul de ciudat \n ultimul timp [i azi ai
\ntrecut m`sura. Samantha MacDonald, de ce-l la[i pe John s`
plece singur? De ce nu te duci cu el?
— Nu cred c` e treaba ta...
— Eu a[a vreau s` cred! i-o \ntoarse Sheila ignorând-o. El te
iube[te [i are nevoie de tine...
PAS~REA CÂNT~TOARE 147

— Nu mai are, o \ntrerupse Sam.


Sheila o privi, uimit`.
— E[ti nebun`? Sigur c` are. E[ti iubita lui [i vrea s`-i fii
al`turi. Ea o studie pe Sam [i vocea \i deveni o [oapt`. Doar
nu... nu vrei s` spui...
— Nu mai sunt iubita lui.
Sheila era [ocat`.
— Dar de ce? Nu \n]eleg. John voia s` stabileasc` ziua
nun]ii, te iubea atât de mult. Ce s-a \ntâmplat?
— M-a ajutat s` g`sesc curajul de a-i spune c` nu-l mai
iubesc.
Sheila diger` mirat` cuvintele ei.
— Nu... nu pot crede asta. Cum a reac]ionat?
— |n singurul fel \n care putea reac]iona un b`rbat ca
John... foarte bine, zise Sam, l`sând ochii \n jos pentru a se
feri de privirile c`prui ale Sheilei.
Mâna acesteia o acoperi pe a ei.
— Sam, ce te fr`mânt`? Te-ai schimbat... vrei s` vorbim
despre asta? Uneori ajut`.
Samantha dorea de mult timp s` se dest`inuiasc` cuiva. Nu
familiei, erau prea apropia]i de John [i de Mark. Sheila \l iubea
pe John [i nu s-ar fi sup`rat s`-i afle secretul, iar Sam avea
\ncredere \n ea. Nimeni nu-i putea da vreun sfat, nu exista nici
unul, dar ar fi vrut s` scape de taina care o rodea, [i s` o [tie
totodat` \n siguran]`... Samantha \[i ridic` \ncet capul.
— Sheila, l-am dezam`git pe John. Când a venit timpul s`-i
ar`t dragostea mea, aceasta disp`ruse. Nu m-am putut
148 STELLA FRANCES NEL

preface, cu toate c` asta inten]ionasem. Sam respir` adânc. S-a


comportat minunat, a fost atât de \n]eleg`tor. Nu-i puteam
oferi o decep]ie. |mi era imposibil s` continui când... iubesc
pe altcineva...
— Mark, constat` Sheila f`r` a mai pune \ntreb`ri.
Samantha \i vorbi atunci despre atrac]ia care o cople[ise,
despre efortul ei de a lupta \mpotriva acestei sl`biciuni. |i
povesti [i despre ziua \n care se pr`bu[ise acel avion \n care
crezuse c` se afla el [i despre revela]ia pe care-o avusese. |[i
impusese atunci s` nu-l r`neasc` pe John, dar fiin]a ei refuzase
s` coopereze.
{i acum se desp`r]ise de John cu acordul amândurora. El
nu [tia despre Mark pentru c` ea nu dorise s`-l fac` s` sufere
prea mult... iar iubirea pe care i-o purta lui Mark va r`mâne
mereu ascuns`...
— Cred c` soarta mea nu a fost s`... primesc o pas`re
cânt`toare, [opti Samantha \ndurerat`.
Sheila rupse t`cerea adânc` \n care se cufundaser`.
— Sam, crezi c` John ar fi suferit mai mult dac` ar fi aflat de
Mark?
Samantha deschise ochii.
— Cum a[ putea [ti? |mi pot asuma acest risc? Tu ai face
asta? Se pare c` scrisorile lui sunt destul de vesele [i e entuzi-
asmat de cursurile pe care le ]ine. Nu am de gând s`-l fac s`
sufere mai mult, s` l`s`m lucrurile a[a. |n curând voi pleca [i
nu va mai avea nici o importan]`.
— Mark [tie ce sentimente ai pentru el?
PAS~REA CÂNT~TOARE 149

— Nu, fereasc` Dumnezeu! exclam` Sam cu ochii mari. |]i


imaginezi cât de zeflemitor ar fi... a[ prefera s` mor decât s`-i
dezv`lui acest secret.
— Nu face asta, Sam, m` sperie expresia ta! exclam` Sheila
sco]ând din buzunar pachetul de ]ig`ri [i aprinzând dou` din-
tre ele pentru a-i oferi una lui Sam.
Fum` gânditoare câteva minute [i apoi \ntreb` \ngrijorat`:
— Sam, atunci \nseamn` c` n-ai suferi dac` John... s-ar
\ntoarce spre altcineva?
— John? zise Sam privind-o. Adic` spre tine?
— Da, spre mine.
— Sheila drag`, a[ fi sincer fericit` dac` el ar g`si dragostea
pe care o merit` [i acest lucru mi-ar u[ura povara pe care o
port pe umeri.
— Vorbe[ti serios?
Sam \ncuviin]` [i Sheila \[i \ndrept` umerii.
— Atunci, m` duc la el... are nevoie de o secretar`, nu-i a[a?
|l iubesc suficient de mult pentru a accepta [i locul doi, asta...
dac` m` vrea [i el.
Simplitatea constat`rii ei o impresion` adânc pe Sam.
— Ai deja un loc \n inima lui, draga mea.
Sheila era \ncântat` de perspectivele pe care le avea, dar
r`m`sese trist`, remarcând:
— El se va \ntoarce \napoi, [i când te va vedea...
— Am inten]ia s` m` \ntorc \n Sco]ia [i te pot asigura c` nu
m` voi \ntoarce niciodat`. Nu-mi pot schimba sentimentele.
Trebuie s` plec, Sheila... Mark se va \ntoarce acas`.
150 STELLA FRANCES NEL

— Sam, sunt egoist`, m` gândesc numai la John [i la mine,


spuse contrariat` Sheila.
— John a insistat s` mai r`mân. Nu pot, nu pot, trebuie s`
plec! Lacrimile \i curgeau pe obraji [i Sheila o \mbr`]i[` plin`
de compasiune.

***

„M-am gândit mult la viitorul pe care-l puteam avea \mpre-


un`. Nu a fost s` fie, poate c` accidentul a fost numai o aver-
tizare din partea destinului. Credeam c` nu m` va \mpiedica
nimic s` merg pân` la cap`t. |]i mul]umesc pentru c` m-ai aju-
tat s` m` refac. Sheila m` ajut` foarte mult [i \]i transmite un
mesaj cifrat: «Bateriile nu sunt \nc`rcate, dar vor fi \n
curând.»??? Apartamentul e frumos, \ns` simt lipsa \ngerului
meu p`zitor. S` nu fii jenat` când ne vom re\ntâlni. Aminte[te-]i
c` \]i sunt prieten. Probabil c` Mame e furioas`, dar va accep-
ta totul \n curând. Nu o p`r`si pân` când eu sau Mark
ajungem acas`.“
Samantha ridic` ochii din scrisoare [i o v`zu pe Mame care
o studia din partea cealalt` a mesei. {i ea avea o scrisoare \n
mâinile care-i tremurau, provenind probabil din aceea[i surs`.
Schimbar` privirile \n lini[te [i dragostea din ochii b`trânei
doamne o \nv`lui pe Sam.
— Ce a fost, a fost, repet` Mame cuvintele lui John.
— Acum [tii, Mame. Te rog s` m` ier]i, am \ncercat din
r`sputeri, spuse Sam.
PAS~REA CÂNT~TOARE 151

— Nu te \nvinov`]i, draga mea, a[a a fost s` fie. {tiu ce sim]i


pentru Mark. Dragostea nu poate fi st`vilit`. Sper c` nu ai de
gând s` ne p`r`se[ti, Sam. John mi-a scris...
— Mame, te rog! Inima mea plânge, dar trebuie s` plec.
Cum mai pot r`mâne aici când [tiu ce fa]` va face Mark când
va auzi de aceast`... desp`r]ire? |l iubesc, voi fi lâng` el... nu,
n-a[ putea suporta asta. Probabil c` sunt la[`... dar las`-m` s`
plec, drag` Mame, las`-m` s` plec \nainte ca el s` se \ntoarc`.
Poate c` voi veni \napoi cândva...
— Dar [i Mark ]ine la tine, Sam drag`.
— Probabil. Nu vreau ca el s` simt` mil` pentru mine [i s`
m` oblige s` r`mân numai pentru c` se consider` responsabil
de ceva. Oricum, ca s` fim sincere, eu nu fac parte din familie
[i nu am nevoie de a[a ceva. A... ai ve[ti de la el?
— Da, nu va sosi foarte curând. John trebuia s`-i anun]e
data nun]ii... acum nu [tiu...
— E bine, s`n`tos? \ntreb` Sam, f`r` a reu[i s`-[i ascund` \ngrijorarea.
— Da, drag`, a[a cred. Vrei s`-i cite[ti scrisoarea?
— Nu! [opti Samantha. Nu, mul]umesc, Mame.
Zilele treceau foarte \ncet. Samantha \[i aranjase c`l`toria
spre Sco]ia ei iubit`.
Mame se \mboln`vi subit [i c`zu la pat plângându-se de
dureri \n tot corpul, iar Sam trebuia s` r`mân` acolo pân` la
\ntoarcerea lui Mandy care se afla \n vizit` la copii. Sam avea
grij` de cas` [i Allan de muncitori. Era destul de \ngrijorat`
pentru c` [i Stephen era plecat... Familia p`rea \mpr`[tiat` \n
diverse locuri.
152 STELLA FRANCES NEL

Sam reu[i s` ia leg`tura cu Luke prin radio [i el \i promise


c` va veni foarte curând, sf`tuind-o s` ]in` pacienta la pat. Sam
era disperat`, când auzi avionul care sosi dup`-amiaza.
— Oh, Luke, ce bine c` ai venit! Nu \n]eleg ce se \ntâmpl`
cu Mame, are dureri care par s`-i str`bat` \ntreg corpul. Nu
are poft` de mâncare... n-a f`cut febr`...
Mame n-o l`s` pe Sam s` stea \n camer` \n timpul consul-
ta]iei, pretextând c` e jenat` când o prive[te cineva. Nu-i pl`cu
acest lucru, pentru c` avusese mare grij` de ea. |ns` unele per-
soane \n vârst` se comport` ciudat.
Luke ie[i din camer` u[or surâz`tor [i o g`si pe Sam a[tep-
tându-l nelini[tit`.
— Nu e nimic grav, Sam. Inima ei e bun`, oasele b`trâne \i
cam dau de furc`, e un pic r`cit`...
— Dar n-are febr`, Luke, [i mu[chii ei au spasme. Doar nu
crezi c` e poli... Ea nu reu[i s` pronun]e tot cuvântul.
— Samantha drag`! Sigur c` nu. Te rog s` nu-]i faci griji, are
nevoie de tine [i a fost [ocat` de vestea plec`rii tale. Ai putea
s` mai r`mâi o s`pt`mân` sau chiar mai mult?
Sam \l privi cu ne\ncredere.
— Mi s-au confirmat rezerv`rile, dar dac` pot aranja ceva...
presupun c` nu pot pleca acum.
— M` pot ocupa eu de asta, Sam. Voi amâna rezerv`rile.
— Mul]umesc, zise ea mirat`. Nu-]i pun la \ndoial` diagnos-
ticul, Luke, dar n-am mai v`zut nici un caz de r`ceal` care s`
arate astfel. Mame nu e o persoan` care cade la pat din orice.
Luke \i vorbi cu hot`râre.
PAS~REA CÂNT~TOARE 153

— Eu sunt doctorul, drag`, totul va fi bine dac` vei avea


grij` de ea [i de cas` pân` la \ntoarcerea lui Mandy. Hai s` bem
ceva [i s`-i trimitem un pahar [i lui Mame... are nevoie de un
\nt`ritor.
— Nu, n-am de gând s` fac asta. Cred c` alcoolul \i va spori
durerea.
Luke râse cu poft`.
— Oh, scump` asistent`! Dac` zici tu, o vom l`sa s` sufere...
zise el când ajunser` \n sufragerie. A[a, [tiu unde sunt
b`uturile... tu ce vrei s` bei?
Sam \i spuse [i ad`ug`:
— Cum de e[ti singur? Unde e Tommy?
Luke Mannering se umfl` \n pene.
— Ai \n fa]a ta un b`rbat care [i-a atins visul. Doctorul
zbur`tor e pilotul propriului s`u avion.
Sam \l felicit` [i apoi \l \ntreb`:
— L-ai... l-ai mai v`zut pe John?
Luke o privi grav.
— Da, draga mea, [i n-ai de ce s`-]i faci griji pentru el. {tiu
totul [i sunt sigur c` el va trece peste aceast` situa]ie. Sheila
mi-a spus c` e hot`rât` s`-l prind` \n mreje.

***

O s`pt`mân` mai târziu, Samantha \nc` mai privea mun]ii.


O dâr` de praf \i atrase aten]ia... trebuia s` fie Stephen care se
\ntorcea de la familia Fionei. |n curând va avea loc o nunt` \n
154 STELLA FRANCES NEL

familie, \ns` ea nu va fi prezent`. Poate va mai fi \nc` una, \[i


spuse ea gândindu-se la Sheila. Fata nu pierdea timpul [i dup`
spusele ei, John \ncepea s` devin` pe zi ce trece vechiul ei
tovar`[ [i prieten.
Samantha se \ndrept` spre grajduri, \l preg`ti pe
Champagne [i plec` \n direc]ia dealurilor. Dorea s` mai fac` o
plimbare pân` la locul unde mâinile blânde ale lui Mark o
mângâiaser` [i acea voce tandr` \i [optise la ureche. Ce mult
timp trecuse...
Sam desc`lec` [i porni \ncet spre stâncile unde o ad`pos-
tise el [i unde \i [optise c` e \n siguran]` \n timp ce o strângea
\n bra]e. Cât de bine \[i amintea vocea lui blând`.
Samantha se a[ez` pe p`mânt, izbucnind \n plâns.
Champagne nechez` [i ea \l privi afectuos.
— C`lu]ule drag, \]i accept scuzele pentru c` m-ai aruncat
din [a... dar lucrul acesta a avut consecin]e...
Ea privi mult timp \n gol. Calul nechez` din nou [i figura ei
plâns` fu acoperit` de o umbr`.
— Samantha?
Nebunia punea st`pânire pe ea, auzea voci, vedea silueta
lui familiar` apropiindu-se.
Mark se aplec` [i r`mase pe vine privind-o adânc \n ochi.
— Mac, te-a durut atât de mult? Cum te pot ajuta s` supor]i
aceast` suferin]`? Vocea lui era adânc` [i tandr`.
{ocul acestei apari]ii o amu]ise pe Samantha. Privea fix
ochii lui alba[tri plini de compasiune [i total lipsi]i de
ironie.
PAS~REA CÂNT~TOARE 155

— De ce ]i-a f`cut John asta... de ce? \ntreb` el sup`rat.


— Suferin]`... durere... John? Cuvintele lui erau neinteligi-
bile pentru ea. Ai \n]eles gre[it, Mark. John nu m-a f`cut nicio-
dat` s` suf`r. Eu l-am r`nit pe el. Nu eram... potrivi]i.
— Potrivi]i? Dar v` iubea]i... care e semnifica]ia suferin]ei
din ochii t`i?
El era prea aproape de ea [i acest lucru o cople[ea.
Samantha f`cu efortul de-a se mi[ca, dar Mark o opri
prinzând-o cu mâinile acum blânde.
— Nu fugi, Mac. E u[or s` vindeci capetele sparte, dar sti-
clele fierbin]i nu ajut` deloc inimile frânte. Ai \ncredere \n
mine... Vreau s` te ajut s` scapi de umbrele care \ntunec`
ochii t`i minuna]i.
— Am \ncredere \n tine. Am descoperit c`... dragostea mea
pentru John nu e atât de mare pentru a m`... c`s`tori cu el.
Era foarte important pentru ea ca Mark s` nu-[i acuze v`rul.
— Atunci tu ai fost cea care a pus cap`t rela]iei? \ntreb` el
privind-o cu ochi str`lucitori.
Samantha \[i ridic` plin` de mândrie capul.
— Eu am f`cut primul pas. Po]i s` spui c` fiin]a mea s-a
r`zvr`tit \n absen]a iubirii.
— Iube[ti... pe altcineva?
Sam se ridic` disperat` \n picioare [i-i \ntoarse spatele.
— Dac` nu-l iubesc pe John asta nu \nseamn` c` iubesc pe
altcineva!
— {i aveai de gând s` pleci \nainte de \ntoarcerea mea. Cât
de grav l-ai r`nit pe John? \ntreb` el cu un anumit scop.
156 STELLA FRANCES NEL

— John a fost \n]eleg`tor... a fost bun cu mine. Sheila e deja


lâng` el [i \l consoleaz` pentru o pierdere nu foarte mare.
Dac` Mame nu s-ar fi \mboln`vit... nu a[ mai fi r`mas aici.
Mark o \ngân` sec:
— Dac` Mame nu s-ar fi pref`cut c` e bolnav` a[ fi... \ntâr-
ziat. Mi-a trimis un mesaj \n care-mi spunea c` pleci [i c` ai
rupt logodna cu John, iar asta era tot. Când am \ntrebat-o
despre ce e vorba a refuzat s`-mi r`spund` [i mi-a spus doar
unde te g`sesc.
Sam chicoti, mirat`.
— Am sim]it c` e ceva \n neregul` cu boala ei [i Luke a jucat
un teatru excelent. Mame Lane m-a f`cut s` r`mân aici
inten]ionat!
— Oh, da, iubito! Gânde[te-te pu]in cum am alergat de la
un continent la altul pentru a avea o [ans`...
Sam se \nfior`.
— {ansa de a m` ironiza pentru ce am f`cut? E adev`rat c`
ai f`cut atâta drum pentru asta?
— ... {ansa de a-mi dezv`lui sentimentele. Mame a [tiut din-
totdeauna, de-asta te-a re]inut. Nu am venit ca s` te iau peste
picior, Samantha, \n ciuda p`rerii proaste pe care o ai despre
mine, ci pentru a pleda pentru iubirea care m-a cople[it din
prima zi \n care te-am \ntâlnit, chiar \n acest loc. O dragoste
care nu-[i avea rostul pentru c` era f`r` speran]`, \nc` din
start. Asta deoarece apar]ineai singurului b`rbat \mpotriva
c`ruia nu puteam s` lupt. Acum e[ti liber`, a[a c` voi \ncepe
lupta pornind de la ceea ce cred c` ar putea fi al meu...
PAS~REA CÂNT~TOARE 157

Vocea lui tremura u[or pentru c` Samantha \l privea cu


ochii acum limpezi. Se privir` timp \ndelungat, ca pentru a se
reg`si unul pe altul. Str`lucirile aurii ale ochilor ei verzi se
\mpleteau cu focurile din ochii lui alba[tri.
Mark \ntinse bra]ele spre ea.
— Vino, Samantha MacDonald.
Inima ei b`tea fericit` când se duse \n bra]ele lui.
— Dragostea sufletului meu... Iubirea d`dea un alt timbru
vocii lui.
— {i eu te iubesc... te voi iubi \ntotdeauna, zise ea fericit`.
Am vrut s` fug de tine, dragul meu, [opti Sam impresionat`.
Mark o privi \n ochi [i se pierdu \n adâncurile lor verzi-
aurii.
— Pentru asta sunt sigur c` te voi pedepsi, Mac! exclam` el
aplecând capul.
Pas`rea din copacul care-[i r`sfrângea ramurile asupra lor
\[i cânta trilurile pentru a le \nt`ri unirea minunat` [i soarele
\[i cobora razele spre inimile lor \n care va exista o flac`r`
etern`.

Sfâr[it

giannijollys