Sunteți pe pagina 1din 156

PATRICIA HILL

Prins`
\n mrejele
pasiunii
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
CECILIA IONESCU

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

|n tot timpul drumului de la Londra, Liza sperase vag c` Dirk


Lancaster va fi la aeroportul din Perth pentru a-[i \ntâmpina fiul;
\ns` nu fu cu adev`rat surprins` s` vad` c` nu se deplasase. Acum
c` ajunseser` \n Australia, c`l`toria lor se \ncheia printr-un ultim
zbor de la Perth la Derby.
Prin hublou, Liza putea vedea de-o parte oceanul [i de cealalt`
câmpia lipsit` de vegeta]ie care se \ntindea, nesfâr[it`, p`mântul
pârjolit, de un brun ro[cat sub soarele torid. {i, str`b`tând aceast`
câmpie, un drum lung, drept, cenu[iu, ca o cicatrice \n peisaj, un
nor de praf se ridica \n jurul unui convoi de animale care erau duse
de la fermele din interiorul regiunii spre câmpiile de coast`, mai
m`noase.
La fiecare aterizare, Barney o \ntrebase dac` ajunseser` [i Liza
trebuise s`-i spun` inevitabil c` mergeau mai departe. Bietul micu]
era obosit, se gândi ea cu afec]iune. Pu]in \ngrijorat`, spera c` totul
se va desf`[ura bine, c` dup` doar câteva s`pt`m\ni, Barney va fi
obi[nuit cu noua sa via]` [i c` ea se va putea \ntoarce \n Anglia cu
6 PATRICIA HILL

sufletul lini[tit. Acum, c` veri[oara sa Elaine, mama lui Barney


murise, educa]ia copilului revenea tat`lui s`u, a[a c` Liza \l ducea
\n Australia, la el.
|n sfâr[it, ajunser` la Derby, aeroportul cel mai apropiat de
Yarrawonga. Cu o u[oar` nelini[te, Liza adun` bagajele de mân`,
ursul de plu[ al lui Barney [i cele câteva c`r]i cu poze luate pentru
a-l distra \n timpul c`l`toriei. O clip` mai târziu, coborâser` din
avion.
– Trebuie s` fi]i domni[oara Harlow? {i iat`-l pe micu]ul Barney.
Liza se \ntoarse [i se afl` \n fa]a unui b`rbat de circa cincizeci de
ani, usc`]iv, cu pielea aspr`. Purta blugi, o c`ma[` din bumbac [i o
p`l`rie cu boruri largi.
– Eu sunt Bill Taggart, se prezent` el, strângându-i mâna. Dirk
m-a \ns`rcinat s` vin s` v` iau cu elicopterul.
– Elicopterul?
– Yarrawonga este la mai mult de o sut` de kilometri de aici.
– Oh... da.
Ea se \ntoarse spre Barney.
– Ne vom urca \ntr-un elicopter!
Un zâmbet larg ap`ru pe fa]a copilului.
O dat` \n zbor, \l l`s` pe Bill s` vorbeasc`. Ea admira peisajul
care i se \ntindea \n fa]` din toate p`r]ile cabinei. Aceast` ]ar` p`rea
atât de \ntins`, atât de aspr`, culorile erau atât de contrastante, atât
de accentuate.. }i se p`rea c` totul aici avea o for]` special`.
– Cât timp ve]i r`mâne printre noi? o \ntreb` Bill dup` un timp.
Ar fi p`cat s` pleca]i imediat, dup` o c`l`torie atât de lung`.
Ea arunc` o privire nelini[tit` spre Barney, \nainte de a
r`spunde.
– Nu este \nc` nimic stabilit. Dar nu cred c` r`mân foarte mult
timp.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 7

– Dirk ar fi mul]umit s` aib` pe cineva care s`-i poarte de grij`


micu]ului. Exist` [i Vera Leeper care a luat asupra ei \ngrijirea casei,
dar ea nu este tot timpul acolo. Cât despre Dirk, el este tot timpul
pe afar`.
Liza era consternat`.
– Vre]i s` spune]i c` nu este nimeni care s` se ocupe de Barney!
– Nu, dar va g`si Dirk o solu]ie.
Ar fi putut s` se preocupe mai devreme, \[i spuse ea
furioas`. Nu se va ab]ine s`-i aduc` la cuno[tin]` ce gândea
despre asta.
– M` a[teptam s` vin` s` ne \ntâmpine la Derby.
– Este prea ocupat cu ferma.
Cu siguran]`, r`spunse ea rapid. Dar... nu [i-a v`zut fiul de
peste doi ani!
Bill consim]i cu o mi[care din cap.
– Poate prefer` ca reg`sirea s` se fac` acas`.
Sau poate c` nu voia s` se deranjeze, se gândea ea când Bill
exclam`:
– Privi]i. Sosim. Drept \n fa]a noastr`.
|n ciuda descrierii pe care i-o f`cuse Elaine, Lizei i se t`ie
respira]ia. Mai multe construc]ii de diferite m`rimi se grupau \n
jurul locuin]ei principale. O cas` frumoas` cu dou` etaje, cu pere]ii
tencui]i. Era \nconjurat` de o verand` larg` \n stil colonial, ale c`rei
ferestre mari cu geamuri l`sau s` se ghiceasc` prezen]a a
numeroase flori [i plante de toat` frumuse]ea. |n jurul acestei
locuin]e erau r`spândite câteva case [i ele acoperite cu tencuial`,
grajduri de vite [i [ure, se pare. Spre dreapta, u[or retras, se afla un
spa]iu vast, unde p`[teau caii.. |n spatele casei se distingea pata
albastr` pe care o f`cea apa din piscin` \n acest peisaj de culoarea
p`mântului ro[cat. Aceasta era \nconjurat` de o teras` mare [i de
8 PATRICIA HILL

numero[i arbu[ti care asigurau insuli]e de r`coare [i umbr`. Iar


pu]in mai departe, terenul de tenis era \nconjurat de mari arbori
exotici. Ansamblul d`dea impresia unei oaze de verdea]` [i de
civiliza]ie \n mijlocul pustiului stâncos [i arid.
Un tân`r b`rbat ro[cat le veni \n \ntâmpinare. Nu purta decât un
[ort kaki [i Liza \[i spuse c` era extrem de con[tient de corpul s`u
bine f`cut.
Bill f`cu prezent`rile.
– Larry Kemp... Domni[oara Harlow. {i iat`-l pe Barney, fiul lui Dirk.
Larry nu lu` \n seam` copilul [i acord` toat` aten]ia sa Lizei,
privind-o \n ochi.
– |ncep s` cred \n minuni. Credeam c` nu exist` o fat` frumoas`
la o sut` de kilometri de jur \mprejur [i iat` c` o adev`rat`
frumuse]e ne vine din cer.
– |nceteaz` cu tr`nc`neala, \l \ntrerupse Bill, [i f`-te folositor. Ia
bagajele.
Se \ndreptar` spre cas` [i atunci Liza v`zu un b`rbat \nalt,
musculos, \mbr`cat \n blugi kaki [i cu o c`ma[` \n carouri. Acesta \i
privea de sus de pe peron. Nu se mi[ca, nu \nainta, nici m`car
pentru a-i \ntâmpina..
Lâng` trepte, Liza ezit`, strângând mâna lui Barney. Sim]ea
a]intit` asupra ei privirea lui Dirk, care o cerceta am`nun]it.
– Bun` ziua, domni[oar` Harlow, sau probabil \]i pot spune
Liza acum.
Vocea \i era aspr`, t`ioas`, f`r` urm` de c`ldur`. |[i a]inti o clip`
privirea asupra ei, parc` evaluând-o, apoi li se adres` celor doi b`rba]i.
– Bill, Larry, duce]i bagajele \n`untru. Vera v` va ar`ta \n ce
camere s` le l`sa]i.
A[tept` ca cei doi b`rba]i s` intre pentru a-[i \ntoarce \n sfâr[it
aten]ia spre fiul s`u. |i \ntinse mâna copilului.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 9

– Salut, Barney, trebuie s` fii obosit, nu?


Liza \l \mpinse u[or pe micu] c`tre tat`l s`u cu un gest
\ncurajator, dar Barney, intimidat, nu f`cu decât unul sau doi pa[i
[i asta f`r` s`-[i ia ochii de la ea. La rândul s`u, Dirk nu mai p`rea
interesat de el, se \ntoarse [i le f`cu semn s` intre.
– Veni]i, v` voi prezenta Verei.
Casa era pl`cut r`coroas`. Intrar` direct \ntr-un salon spa]ios. La
stânga, o canapea din piele ro[cat` se afla \n fa]a unei mese joase,
rectangulare, pe care erau a[ezate câteva obiecte: o scrumier` din
bronz, o statuet` din piatr` lustruit`, reprezentând un fel de bivol,
o cup` din cositor. La dreapta, de-a lungul peretelui, o bibliotec`.
Fotolii adânci r`spândite prin \nc`pere incitau la odihn`. Covoarele
colorate aduceau note vii, ici [i colo. Totu[i, se sim]ea un fel de
austeritate masculin` inten]ionat impus` ansamblului. Oare Dirk
[tersese orice urm` a trecerii Elainei?
Trecur` de o u[` cu geamuri [i ajunser` \ntr-un hol de unde
urca o scar`. Din spatele \nc`perii se deschise o u[` ce l`s` s` intre
o femeie plinu]`, cu chip jovial. |[i [tergea mâinile pe [or]ul din
bumbac ro[u. Era de vârst` mijlocie, avea p`rul brunet [i ondulat [i
toat` fa]a \i era acoperit` cu pistrui.
– Trebuie s` fi]i domni[oara Harlow, spuse ea, f`r` s` a[tepte
prezent`rile luI Dirk. A]i c`l`torit bine?
– Bine, mul]umesc. {i dumneavoastr` sunte]i doamna Leeper,
a[a este?
– Da, dar toat` lumea \mi spune Vera. |ngenunche lâng` Barney
[i-l s`rut` cu putere pe obraz.
– Dar tu e[ti un b`iat mare acum! Ultima dat` când te-am v`zut
nu erai mai mare decât un pui de cangur pitic.
Barney l`s` cu timiditate capul \n jos. Vera râse [i-[i trecu mâna
prin p`rul s`u m`t`sos.
10 PATRICIA HILL

Se ridic` [i-i conduse \n camerele lor. Dirk nu-i urm`, dar când
Liza privi peste um`r \n timp ce urca scara, \l v`zu cercetându-i. O
clip`, privirile li se \ntâlnir`; atunci el se \ntoarse [i se \ndep`rt`
rapid. Se auzi u[a trântindu-se \n urma lui.
|nc`perea pe care i-o ar`t` Vera era la fel de r`coroas` [i
pl`cut` ca salonul. Un stor vene]ian filtra lumina exterioar` [i
toat` \nc`perea era sc`ldat` \ntr-o luminozitate pl`cut`. Dou`
fotolii se aflau \n jurul unei mese mici rotunde, acoperit` \n
\ntregime cu o fa]` de mas` \n tonuri pastelate, cu imprimeuri
câmpene[ti, ce amestecau verdele prim`v`ratic al frunzelor cu
movul, rozul [i liliachiul motivelor florale. |ntr-un vas, un
buchet cu flori tropicale \nmiresma toat` camera. Patul era
acoperit cu o cuvertur` din bumbac alb, brodat`, peste care
erau a[ezate perne din acela[i material cu fa]a de mas`. Lâng`
pat, pe o policioar`, se afla o lamp` de noapte, galben` ca paiul,
foarte frumoas`.
– Iat` camera dumneavoastr`, domni[oar` Harlow.
– Este foarte frumoas`, mul]umi Liza. Barney unde va dormi?
– Chiar al`turi. M-am gândit c` se va sim]i mai bine lâng`
dumneavoastr`. Baia este \n fa]`. Vino micu]ule, am ceva s`-]i ar`t.
Barney, care de la sosire nu scosese \nc` nici un cuvânt, l`s` s`-i
scape o exclama]ie de aprobare, intrând \n camera sa. Pere]ii
\nc`perii fuseser` vopsi]i \n culoarea untului [i lipite postere cu
ma[ini, avioane [i vapoare. Dar ceea ce-l impresionase pe Barney
era, printre numeroasele juc`rii ce acopereau podeaua, un tren
electric complet, c`ruia nu-i lipseau nici podurile, nici g`rile, nici
un accesoriu. Liza v`zu c` era un model mai vechi. O clip`, crezu
c` Dirk Lancaster reg`sise pentru fiul s`u una din vechile lui juc`rii,
dar Vera \i dezv`lui f`r` s` vrea c` se \n[al`, când \i spuse c` juc`riile
fuseser` ale fiului ei, acum adult.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 11

Dup` ce-i aminti lui Barney c` se afla \n \nc`perea vecin`, Liza


se \ntoarse \n camera sa pentru a se schimba. Era preocupat`.
Sentimentele sale pentru aceast` ]ar` erau abivalente. |n]elegea c`
veri[oara sa nu suportase s` se afle atât de departe de toate, ea
c`reia \i pl`cea s` fie \n centrul unei vie]i animate, dar \n ceea ce-o
privea, sim]i imediat o afinitate cu aceast` ]ar`. Poate asta se datota
frumuse]ii sale aspre [i culorilor vibrante ale peisajului care-i
atr`geau privirile de artist`.
F`cu un du[, \mbr`c` o rochie de bumbac albastr` ca cerul [i
cobor\ cu Barney pe care-l smulse \n trecere noii sale pasiuni,
trenul electric. Vera preg`tise ceaiul pe verand`. Erau o mul]ime de
chifle unse cu unt, jambon [i chec f`cut \n cas`.
– Unde este domnul Lancaster?
– Dirk? Nu [tiu exact, dar \l ve]i vedea la ora ceaiului.
– Nu este „ora ceaiului”?
– Oh, mai exact este o gustare, r`spunse Vera râzând. Aici, ceea
ce noi numin ceai, este masa de sear`, cina dumneavoastr`. Pentru
Dirk, este principala mas` din zi. V` mai pot aduce ceva,
domni[oar` Harlow?
– Spune-mi Liza. {i dac` ai vrea s` bei o cea[c` de ceai cu mine,
mi-ar face mare pl`cere.
– Cu pl`cere. Este primul dumitale sejur \n Australia? o \ntreb`
ea a[ezându-se.
– Da, nu p`r`sisem \nc` niciodat` Europa.
– P`cat c` vii \n asemenea \mprejur`ri, r`spunse Vera, privindu-l
pe Barney cu coada ochiului.
Dar curând, copilul \[i termin` Coca-Cola [i Liza \i d`du voie s`
se \ntoarc` s` se joace cu trenul s`u electric.
– Ce poveste trist`, relu` Vera. Un accident de ma[in`, asta a
fost? Era cu un b`rbat?
12 PATRICIA HILL

– Da, unul dintre prietenii s`i. Au murit imediat.


– Dirk nu mi-a spus nimic despre ce s-a \ntâmplat, doar c`
Elaine a murit. A[a este de când a plecat ea. Eu nu-ndr`znesc
niciodat` s`-i rostesc numele de fric` s` nu m` ucid` pe loc.
– Totu[i, la \nceput c`s`toria lor p`rea c` va fi o reu[it`, \[i
aminti Liza cu triste]e. Formau o pereche atât de perfect`, vreau s`
spun c` p`reau atât de ferici]i \n fotografiile pe care le primeam.
Vera p`ru sceptic`.
– Iart`-m` c` spun asta, Liza, dar veri[oara dumitale nu era
f`cut` s` tr`iasc` la Yarrawonga. Era prea citadin`. Aici,
trebuie s` apreciezi pl`cerile simple. Nu se pune problema s`
mergi la recep]ii [i s` umbli prin magazine \n fiecare zi a
s`pt`mânii...
– Nu este mult` lume \mprejur; Elaine se sim]ea probabil foarte
singur`...
– Avea un so] bun [i un copil adorabil. Putea s` fac` ce-i pl`cea,
s` ia avionul pentru Perth \n orice clip`. Dirk era nebun dup` ea [i
o l`sa s` cheltuiasc` oricât voia. Dac` ai fi v`zut ce rochii avea! Dup`
plecarea sa, Dirk a aruncat tot ce l`sase. A vândut chiar aproape pe
nimic un cal pe care i-l cump`rase. Nu putea suporta ceea ce-i
amintea de Elaine.
– Dar el, de ce era atât de aspru? Vreau s` spun... cred c` a fost
vina amândurora pentru e[ecul c`s`toriei lor. Din câte mi-a spus
Elaine, este [i el pu]in de condamnat...
– Nu este [i p`rerea sa.
– Este un b`rbat dur, nu? risc` Liza cu timiditate.
– Trebuie s` fii pentru a tr`i aici. |n plus, este mai dur cu el
\nsu[i decât cu ceilal]i.
– Poate n-ar fi trebuit s` se c`s`toreasc`. Nu este loc \n via]a sa
pentru o femeie, se hazard` Liza, gânditoare.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 13

– Orice b`rbat are nevoie de-o femeie, replic` Vera senten]ios.


Liza c`ut` s` schimbe subiectul conversa]iei.
– |n sfâr[it, sper doar c` Barney se va obi[nui aici.
– Oh, cu siguran]`. {i apoi, dumneata e[ti aici pentru a-l ajuta.
– Dar eu nu r`mân decât vreo cincisprezece zile!
– Numai? Vera p`rea surprins`. Credeam c` vei r`mâne mai
mult timp. Dirk nu mi-a spus nimic precis, dar am avut aceast`
impresie. El mi-a spus c` vii cu copilul [i c` vei r`mâne ca s` te
ocupi de el.

*
* *

O or` mai târziu, Liza se odihnea pe un [ezlong la marginea


piscinei, gustând pl`cerea de a sim]i pe piele c`ldura oceanului.
Era foarte cald, chiar la aceast` or` \naintat` a unei dup`-amieze de
iarn`. Cu ochii \nchi[i \l asculta pe Barney jucându-se \n ap` cu al]i
copii de pe proprietate, deveni]i noii s`i prieteni. |[i l`s` gândurile
s` se \ndrepte asupra primelor sale impresii aici. Deodat`, \[i d`du
seama de o prezen]` lâng` ea. Deschise repede ochii [i-l v`zu, \n
picioare, \n fa]a sa, pe Dirk Lancaster, dominând-o cu statura sa.
Oare de cât timp o observa astfel? Se ridic` dintr-o s`ritur` [i lu`
prosopul de baie pentru a se acoperi, sim]indu-se goal` sub
privirea care o cerceta.Costumul s`u de baie de dimensiuni foarte
reduse nu acoperea decât foarte pu]in [i sim]i ro[ea]a urcându-i \n
obraji.
– Nu te deranja pentru mine, \i spuse el, f`r` s`-[i ia ochii de la
ea. Cum ]i s-a p`rut Yarrawonga?
– N-am avut timp s`-mi dau seama, dar \n orice caz, ai o cas`
pl`cut`.
14 PATRICIA HILL

Liza era \ngrozitor de stânjenit`, ne[tiind ce atitudine s` adopte.


– Trebuie s` fie greu de administrat o ferm` \ntr-o ]ar` atât de
aspr`, relu` ea, pentru a rupe t`cerea.
– Greu, repet` Dirk de parc` nu [i-ar fi pus niciodat` \ntrebarea,
a[ spune mai degrab` c` este un fel de provocare. N-am suportat
niciodat` oamenii c`rora nu le plac decât lucrurile u[oare.
Ca Elaine, de exemplu, risc` Liza.
– |Pentru mine, Elaine a murit acum doi ani, când a plecat. A[a
c` s` nu mai vorbim despre ea.
Liza nu-l putea asculta renegând-o astfel pe veri[oara sa, \n fa]a
ei. |ntreaga situa]ie o revolta [i nu se putea re]ine s` nu-[i exprime
indignarea.
– Vrei f`r` \ndoial` s-o [tergi pe Elaine din memoria dumitale,
s` faci ca [i când n-ar fi existat niciodat`! Dar este imposibil: ]i-a
l`sat un fiu pe care nu-l po]i renega.
Dirk \[i \ntoarse privirea de la Liza pentru a-l observa pe Barney.
– Da, mi-a l`sat un fiu, repet` el posomorât.
– {i ar trebui s` fii fericit pentru asta!
Când se \ntoarse din nou spre ea, chipul lui era \ntunecat, de
nep`truns.
– Am de lucru, spuse el t`ioas. Venisem doar s` m` asigur c`
nu-]i lipse[te nimic. Te voi vedea la cin`.
Plec` \n grab`, f`r` s` adauge nimic. Merse de-a lungul piscinei
f`r` s`-i acorde lui Barney nici o privire. Liza \l urm`ri din ochi, f`r`
s` prea [tie ce trebuie s` cread` despre acest b`rbat.
Capitolul 2

– Nu pleca, Liza. Mi-e team`. Nu m` l`sa.


Barney o re]inea. Venise s`-l culce [i r`m`sese mai mult timp
decât de obicei, citindu-i o poveste.
– Ascult`, spuse ea, las lampa aceasta mic` aprins` [i nu voi
\nchide u[a. Dac` ai nevoie de mine, m` strigi [i sosesc imediat.
– |mi promi]i?
– Promit. Voi fi jos \n timp ce iau masa cu tat`l t`u. Te voi auzi.
|l \nveli [i-l s`rut` \nainte de-a se \ntoarce \n camera sa pentru a
se schimba. Când fu gata, cobor\ \n sufragerie. Acolo, se opri
surprins` la vederea lui Dirk Lancaster. {i el se schimbase [i \n ce
fel! Purta un costum gri deschis peste o c`ma[` alb` imaculat` [i o
cravat` albastru \nchis. Acesta trebuie s` fi fost Dirk care o sedusese
pe Elaine, cel pe care i-l descrisese \n termeni atât de alogio[i de-a
dreptul, la \nceputul c`s`toriei lor. Acum era foarte elegant, foarte
diferit de fermierul care o \ntâmpinase, \n blugi [i cu c`ma[a
descheiat`, cu bra]ele [i fa]a acoperite de acel praf de p`mânt
ro[cat. |ns`[i vocea p`rea diferit`, mai pu]in aspr`, mai pu]in
agresiv`.
16 PATRICIA HILL

– Bun` seara, Liza. Vrei s` bei ceva? Ar trebui s` \ncerci un vin


australian. Acesta este un Riesling din valea Cygne, o regiune la sud
de Perth.
Dirk lu` sticla din frapier`, umplu paharele [i-l ridic` pe al s`u
spre Liza.
– |n s`n`tatea dumitale, Liza. Bine ai venit la Yarrawonga!
– Hm... Este bun.
– Este pl`cut s` vezi o englezoiac` apreciind un produs
australian. Am experien]e din cele mai dificile.
– |nc` o ironie pentru Elaine?
– Cum ]i-am spus \n aceast` dup`-amiaz`, nu vreau s` vorbesc
despre veri[oara dumitale.
– {i totu[i, este mereu prezent` \n gândurile dumitale, nu?
– Ce te face s` crezi asta? Exist` oare vreun singur motiv pentru
care gândurile mele s` se \ndrepte spre femeia care m-a p`r`sit?
– Un anumit sentiment de vinov`]ie, poate.
– Eu? Vinovat? Glume[ti!
– Nu. Nu pretind c` Elaine era f`r` pat`, dar...
– E[ti foarte perspicace, o \ntrerupse el.
– ... Dar poate ai gre[it [i dumneata. De ce nu-]i pui \ntrebarea?
Dirk se putu ab]ine s` r`spund` datorit` interven]iei Verei
Leeper, care-i anun]` c` cina era gata.
– Bine, mul]umesc. Sosim imediat, r`spunse Dirk.
Ca toat` casa, sufrageria era foarte pl`cut`, dar f`r` nici cel mai
mic semn de mân` de femeie. Mobilele din lemn de culoare \nchis`
[i tapetul de o singur` culoare, verde deschis, degajau o anumit`
severitate. |nc`perea era spa]ioas` [i foarte sobr`. O mas`
impozant` din lemn masiv \n mijloc ocupa mult loc. Scaunele erau
acoperite cu un material cu motive geometrice \n diferite tonuri de
verde, asortat tapetului, dar de o tent` pu]in mai pronun]at`.
Evident, când era singur, Dirk probabil nu mânca \n aceast`
\nc`pere solemn`.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 17

Ca prim fel, Vera le servi o delicioas` salat` de fructe de mare \n


care se amestecau creve]i [i molu[te, apoi aduse un platou de vit`
cu m`sline, foarte parfumat cu ierburi aromatice [i Dirk \i puse
Lizei \ntreb`ri politicoase despre c`l`torie. Dup` un timp, ea \l
\ntrerupse:
– Dirk, trebuie s` vorbim despre Barney.
El \[i lu` timpul de a savura \n lini[te o \nghi]itur` de vin \nainte
de a-i r`spunde.
– Spune-mi, Liza, de ce te intereseaz` atât de mult viitorul lui Barney?
– Nu este normal s` m` preocupe? r`spunse ea \n defensiv`.
Vreau s` spun... este fiul veri[oarei mele [i m-am ata[at de el foarte
mult \n ace[ti ultimi doi ani.
– A[ pune pariu c` te-ai ocupat de el mai mult decât mama lui.
– Ce te face s` spui asta? replic` ea, pentru a evita s` r`spund`.
– Un anumit num`r de lucruri. Faptul c` ai ]inut s`-l \nso]e[ti
pân` aici mai degrab` decât s`-l \ncredin]ezi unei persoane str`ine,
de exemplu. {i apoi, \n seara aceasta, urcând s` m` schimb, te-am
auzit când \l culcai. Dar mai ales pentru c` o cunosc pe Elaine [i-mi
imaginez atitudinea ei. Trebuie s` fi fost foarte mul]umit` s` aib` o
veri[oar` tân`r` [i foarte devotat` pentru a se ocupa de fiul s`u.
– Situa]ia nu era foarte pl`cut`, \ncercam s`-i fac via]a mai
u[oar`.
– Cu siguran]`. {i desigur, a profitat din plin. Sunt convins c` \n
seara accidentului era cu un b`rbat...
– {i ce-i cu asta, este o crim`? Cum crezi c` era via]a Elainei,
singur`, cu un copil de crescut?
– Pot s`-]i amintesc faptul c` nu eu am alungat-o! Ea este cea
care a plecat.
– Pentru c`-i f`ceai via]a insuportabil`!
– Adev`rat? Vocea \i era plin` de ironie. Ce ]i-a spus Elaine
despre via]a ei aici?
18 PATRICIA HILL

– Dac` vrei s` [tii cu adev`rat, izbucni ea exasperat`, Elaine


mi-a spus c` erai autoritar [i arogant. {i dac` este s` cred ceea ce
am v`zut de la sosirea mea, avea perfect` dreptate.
– Ah, da? }i-a spus oare [i tot ceea ce puteam avea eu s`-i
repro[ez?
– N-a pretins niciodat` c` este perfect`.
– Este convenabil!
– Cum po]i vorbi astfel?
– Dumneata e[ti cea care a abordat subiectul, nu eu. |n ceea ce
m` prive[te, a[ prefera ca pe viitor s` nu mai vorbim despre asta.
– S` revenim, a[adar, la Barney, dac` vrei. Ce inten]ionezi s` faci
\n leg`tur` cu el?
– Nu te nelini[ti. Exist` mul]i al]i copii pe proprietate, mamele
lor vor avea grij` s` nu i se \ntâmple nimic.
Liza era stupefiat` s`-l vad` refuzându-[i astfel responsabilit`]ile.
– Totu[i, nu-l po]i l`sa sub supravegherea nesigur` a nu [tiu
cui! |n acest moment, este foarte fragil. Este un copil de cinci ani,
tocmai [i-a pierdut mama [i acum se g`se[te str`mutat \ntr-o
ambian]` complet diferit` de cea care-i era obi[nuit`. Are nevoie de
cineva care s` se ocupe realmente de el, cineva cu care s` se simt`
\n siguran]`.
– Vrei s` spui cineva care va lua locul dumitale \n via]a sa,
preciz` Dirk lini[tit.
Era ca [i când Lizei i se \mplântase un cu]it \n inim`. Oare cum
va putea suporta s`-l p`r`seasc` pe Barney unui tat` egoist [i
câtorva femei necunoscute, având deja grija propriilor lor copii.
Dar ce s` fac`? Nu va putea r`mâne la infinit.
Dirk o privea cu curiozitate.
– Te nelini[te[ti cu adev`rat pentru acest copil, nu-i a[a?
– Da.
Era ca [i când \[i m`rturisise pu]in sl`biciunea.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 19

– Atunci, solu]ia este simpl`, relu` Dirk. R`mâi mai mult timp
decât prev`zuse[i ini]ial, pân` când va fi complet adaptat.
– De ce a[ face-o? \ntreb` ea trist`. Barney va fi [i mai dependent
de mine, atâta tot. |n plus, se pare c` ai uitat c` trebuie s` m` \ntorc
la munca mea.
– }i-am spus c` iau asupra mea toate cheltuielile dumitale
aici.
– Nu este numai o problem` de bani: nu-mi pot l`sa cariera
dup` cum vreau, cum nici dumneata nu-]i po]i l`sa ferma s` se
administreze singur`.
– Vrei s` spui c` fiecare zi petrecut` aici, \]i \ntârzie munca [i se
acumuleaz`...
– Nu... Nu chiar a[a. Sunt stilist` independent`. Mi-am executat
comenzile pe care le aveam, \nainte de plecare. {ii, \n domeniul
modei, ele sosesc \n valuri.
– A[adar, dac` n-ai nimic urgent care s` te a[tepte, po]i la fel de
bine s` r`mâi dou` luni \n loc de dou` s`pt`mâni.
– Dou` luni! exclam` ea.
– Este un fel de a vorbi.
– Ascult`, voi \ncepe prin a r`mâne cele dou` s`pt`mâni
prev`zute. Apoi, vom vedea.
De[i nu promisese nimic, Dirk p`rea mul]umit.
– Ar fi p`cat s` nu profi]i de sejurul dumitale aici pentru a vedea
pu]in din aceast` parte a Australiei. Te voi duce \n câteva locuri
interesante.
– Ar trebui s`-]i consacri timpul lui Barney, nu mie, replic`
ea cu o voce \nver[unat`. |ncearc` mai degrab` s` te apropii de
el. Cum po]i refuza mereu responsabilit`]ile fa]` de fiul
dumitale [i...
– Mi se pare c`-mi accept responsabilit`]ile, o \ntrerupse el
t`ios. Este aici la mine [i va fi \ngrijit corect. Nu este suficient?
20 PATRICIA HILL

– Poate c` Barney nu are decât cinci ani, dar chiar la vârsta asta,
copiii sunt sensibili la ceea ce-i \nconjoar`. Pot face diferen]a \ntre
a fi tolera]i [i a fi realmente iubi]i [i dori]i.
– De aceea \]i este complet credincios?
– Ce vrei s` spui?
– Toat` atitudinea sa fa]` de dumneata, modul \n care se aga]`
de dumneata... Nu este ceva nou, nu-i a[a, asta nu dateaz` de la
moartea mamei sale.
– Dac` sugerezi c` Barney nu-[i iubea mama...
– Te iube[te mai mult, atâta tot. De ce nu accep]i? A[ paria cu
u[urin]` c` te ocupai de el mai mult decât Elaine.
– F`ceam... tot ce puteam... \n timp ce Elaine lucra.
|n clipa aceea, Vera intr` cu desertul: o superb` [arlot` cu kiwi.
V`zând farfuria Lizei \nc` pe jum`tate plin`, Vera avu un aer
ofensat.
– Nu-]i place carnea mea de vit`?
– Oh, ba da. A fost foarte bun`, se gr`bi Liza s` r`spund`, iart`-m`.
Numai c`... nu-mi este prea foame. Trebuie s` fie decalajul orar, sau
poate c`ldura.
– }i se pare c` este cald! exclam` Vera râzând. Acum este iarn`
[i ast`zi a fost bine [i r`coare. S` vezi vara cum este!
Pân` la sfâr[itul mesei Liza prefer` s` evite orice nou subiect de
ne\n]elegere cu Dirk. |l \ntreb` despre Yarrawonga. Foarte repede
el vorbi cu entuziasm despre nord-vest \n general [i despre
cre[terea vitelor \n special.
– Este prima regiune din Australia care a fost descoperit` de
europeni, \i explic` el. Cu toate acestea, pân` foarte curând, era
foarte r`mas` \n urm`. Avem unul dintre cele mai mari z`c`minte
de minereu de fier din lume, mine de diamante, foraje petroliere
submarine [i un gigantic complex de irigare, plecând de la Ord
River [i facând posibil` orice fel de cultur`. Dar pe mine, ceea ce
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 21

m` intereseaz` este cre[terea animalelor. Am instalat propriul meu


sistem de irigare aici, plecând de la pu]uri adânci. |n acest fel, pot
produce nutre]. Asta ne modific` total timpul \n care turmele
trebuie s` fie conduse pe jos pe coast` pentru a fi \ngr`[ate. Acum,
eu fac asta aici cu loturile mele de alimentare [i-mi trimit grosul
turmelor preg`tite pentru vânzare, \n \ntregime cu trenul. Este un
moment captivant pentru Australia occidental`, a[a c` regiunea se
deschide a[a cum se petrece.
Liza ascultase fascinat` de explica]iile sale. Mai târziu, \n camer`,
se gândi din nou la aceast` prim` zi \n Australia, pe acest p`mânt
imens [i s`lbatic. R`mase un timp la fereastr`, contemplând stelele,
diferite aici \n emisfera sudic` de cele pe care pe care le [tia la
Londra. De ce oare veri[oara sa g`sise locul atât de penibil, nu avea
aici tot ce-[i putea dori? Dirk era un b`rbat foarte atr`g`tor [i casa
sa era luxoas` [i pl`cut`. Considerând situa]ia din punctul de
vedere pur material, Elaine putea p`rea nebun` c` l`sase toate
astea. Desigur, dac` se \ncredea \n ce-i spusese, [i \n ceea ce ea
\ns`[i v`zuse ast`zi, Dirk era un b`rbat dur, autoritar, greu de
suportat.

*
* *

A doua zi de diminea]`, Liza fu trezit` \n zori de sosirea lui


Barney \n camera sa. Se cuib`ri lâng` ea [i o strânse \n bra]e.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` ea cu o voce \nc` adormit`.
– Mi-a fost team` când m-am trezit, Liza. Dar mi-am amintit c`
tu erai aici.
Cât de des se \ntâmpla asta la Londra, se gândi ea. Barney venea
\ntotdeauna lâng` ea; [tia c` Elaine avea somnul greu diminea]a [i
nu se va trezi.
22 PATRICIA HILL

|n sfâr[it... |[i d`duse cincisprezece zile pentru ca el s` nu mai


aib` atâta nevoie de ea. Dar vor fi oare suficiente?
– Haide, \n picioare Barney, exclam` ea o clip` mai târziu, f`r`
s` lase nimic din descurajarea sa trec`toare s`-i apar` \n voce. Ziua
\ncepe devreme la o ferm`; dac` am pleca \n c`utarea unui mic
dejun?
– Oh, da!
– |ntoarce-te \n camera ta [i \mbrac`-te. Vin s` te ajut \ntr-un
minut. }i-am pus asear` un [ort [i un pulover curat lâng` pat, pe
scaun.
Vera \i \ntâmpin` c`lduros când coborâr` pu]in dup` ora [apte
[i jum`tate.
– Ce vre]i pentru micul dejun? Ar merge un biftec [i ni[te ou`
pr`jite?
– Oh, nu, mul]umesc, se gr`bi Liza s` r`spund`. De obicei
mânc`m doar cereale [i câteva felii de pâine pr`jit`. Presupun
c` Dirk se va \ntoarce curând s` ia gustarea, continu` f`r` s`
[tie de ce.
– Nu. A ie[it la prima or` pentru a verifica ni[te \mprejmuiri care
s-au r`sturnat. Nu se va \ntoarce pân` la prânz. Apropo, mi-a spus
s` m` \n]eleg cu dumneata pentru mâncare. |n general, lui \i las
ceva \n frigider. Se serve[te singur când se \ntoarce; seara, \i g`tesc
un platou mai substan]ial. Dar poate ]i-ar pl`cea...?
– Este \n ordine, Vera. Pot foarte bine s` g`tesc eu.
Când \[i terminar` micul dejun luat pe verand`, Liza ie[i cu
Barney s` exploreze proprietatea. |[i d`du repede seama c` acele
cl`diri pe care le v`zuse de sus [i i se p`ruser` foarte grupate una
lâng` alta, erau de fapt destul de \mpr`[tiate.
La aproximativ dou` sute de metri de cas` se afla un castel de
ap` \nalt [i foarte aproape o barac` mic` din foi de tabl`
ondulat`. Dup` zgomotul care se auzea, acesta trebuia s` fie
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 23

generatorul care furniza electricitatea. De aici pornea un [ir de


[ure unde erau depozitate furajele [i ma[inile agricole. Mai era o
cl`dire care p`rea un magazin, dar bine\n]eles nu era deschis la
ora aceea. Pe drum, mai mul]i câini prieteno[i le venir` \n
\ntâmpinare. V`zur` de asemenea numero[i curcani [i pui de
g`in` care alergau liberi peste tot, râcâind solul plin de praf la
r`d`cina arborilor mari.
|nconjurar` o aglomera]ie de arbu[ti, merser` de-a lungul
barierei albe a vastei \mprejmuiri unde p`[teau caii. |ntr-o
\mprejmurire al`turat` mai mic`, un b`rbat \nc`leca un cal brun
\nchis cu nuan]e ro[ietice care arunca din copite cu s`lb`ticie.
Liza \n]elese c` tocmai era dresat [i se opri cu Barney s`
priveasc`. Recunoscu pe cel care c`l`rea ca fiind tân`rul b`rbat
obraznic care-i \ntâmpinase la coborârea din elicopter. Când \[i
d`du seama c` avea public pentru a-l admira, \ncepu s` fac` pe
grozavul. L`s` s`-i cad` pe jos p`l`ria de lucru cu boruri late, \[i
porni calul \n galop [i se aplec` din alergare s-o ridice, cu, un aer
important.
– Cât este de puternic, exclam` Barney, care s`rea pe loc, cu
\ncântare. Mi-ar pl`cea s` [tiu s` fac asta.
– Vei fi \n stare \ntr-o zi.
– Adev`rat? Ochii c`prui str`luceau de o bucurie anticipat`.
– Bine\n]eles. Aici, la Yarrawonga, vei deveni un c`l`re] f`r`
pereche.
– Oare tata este un c`l`re] bun?
– Cu siguran]`.
– Eu cred c` este cel mai bun din lume, tu nu, Liza?
– Poate. S` continu`m acum, acolo jos sunt [i alte case pe care
nu le-am v`zut \nc`.
|n timp ce mergeau de-a lungul primului grup de bungalouri,
chipul cunoscut al Verei Leeper ap`ru \n u[a uneia dintre verande.
24 PATRICIA HILL

– Face]i turul propriet`]ii, exclam` ea vesel`. Este o idee bun`.


Intra]i \n cas` s` be]i o cea[c` de ceai.
Barney fu fascinat de papagalul Verei, o pas`re mare, care
r`spundea la numele de Coco. Avea un repertoriu de câteva cuvinte
[i porni un monolog f`r` oprire care-l entuziasm` pe copil.
Vera \i propuse Lizei s`-i prezinte câteva dintre so]iile
celorlal]i angaja]i ai fermei. |n primul bungalou, unul dintre
noii prieteni ai lui Barney, \ntâlni]i \n ajun pe marginea
piscinei, un b`ie]el de opt ani care se numea Steve, \[i f`cea
temele. Avea cartea a[ezat` pe mas` \n sufragerie [i asculta la
radio emisiunea „{coala acas`”. Vocea profesorului explica un
punct geografic.
Casa urm`toare era cea a Mollyei Fletcher. Era mai \n vârst`
decât cealalt`, avea aproximativ [aizeci de ani, avea o constitu]ie
robust` [i era plin` de energie. Dup` câteva minute, dou` tinere
intrar` [i li se al`turar`. Molly propuse o nou` cea[c` de ceai. Se
a[ezar` toate \n jurul mesei p`trate, acoperit` cu o fa]` de mas` din
pânz` alb`, brodat`. |n apropiere, Barney se juca pe jos, la intrare
cu doi pisoi tigra]i adorabili. Evident, femeile erau curioase s-o
cunoasc` mai bine pe Liza [i o \ntrebaser` deja pe Vera despre tot
ce [tia.
Se auzi un zgomot de pa[i \n verand` [i intr` Larry. Anun]` c`
uitase ceva, travers` \nc`perea \n grab` [i disp`ru pe o u[` din
spate. Reap`ru o clip` mai târziu.
– A[adar, be]i o cea[c` de ceai, observ` el, cu ochii a]inti]i
asupra Lizei.
– Serve[te-te, dac` vrei, spuse Molly f`r` ceremonie, [i apoi
dispari, pu[tiule. Este o reuniune \ntre femei.
– V`d, replic` el, f`r` s-o p`r`seasc` \ns` din ochi pe Liza. |n
ceea ce m` prive[te, prefer femeile \ntre patru ochi.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 25

– Nici nu m`-ndoiesc!
Izbucnir` toate \n râs. Când fu plecat, Molly relu` cu o cl`tinare
din cap:
– ~sta este Larry! Ai remarcat cum te privea Liza, ia aminte [i fii
cu ochii pe el. Nu poate sta lini[tit.
– Orice ar a[tepta Larry de la mine, \[i pierde timpul, r`spunse
Liza râzând.
– |l impresioneaz` tot ce poart` fust`. V` asigur c` dac` aveam
o fat`, n-ar fi stat la mine. Pentru nimic \n lume!
Când mica lor reuniune se sfâr[i, Liza hot`r\ c` era timpul s`
se duc` s` se ocupe de mas`. Dup` ce se \ntoarse cu Barney, v`zu
c` frigiderul era bine aprovizionat [i scoase ni[te pulpe de pui cu
care preg`ti o paella. Apoi g`si ingredientele necesare pentru a
prepara desertul favorit al lui Barney, o tart` dulce, pe care o
puse la cuptor.
Aranja masa când intr` Dirk.
– Sper c`-]i place paella, spuse ea cu o u[oar` \ngrijorare.
– Ce bine miroase! Dar n-ar fi trebuit s` te preocupi de mine.
– Trebuie s` fac de mâncare pentru Barney [i n-avea importan]`
prea mare dac` preg`team pentru doi sau pentru trei.
– Ai f`cut totul singur`?
– Te mir`? replic` ea prea prompt. Imediat sim]i dorin]a s`
retracteze ceea ce spusese: Elaine se l`uda mereu c` n-avea nici o
calitate de gospodin`.
– Vrei s` bei o bere rece, bun`? suger` Dirk f`r` s` acorde
aten]ie spuselor ei.
– A[ prefera un sifon, cred c` la fel [i Barney.
– Ce-ai f`cut de diminea]`? \ntreb` Dirk, sco]ând b`uturile.
– Am f`cut turul cl`dirilor, ceea ce ne-a dat ocazia s` \ntâlnim
câteva dintre femei... Molly, Susan [i Betty. Lui Barney i-a pl`cut
mult papagalul Verei. {i, bine\n]eles, caii.
26 PATRICIA HILL

– M` gândeam c` putem merge s` ne plimb`m \n aceast` dup`-


amiaz`, anun]` el spre surpriza ei. Sunt câteva locuri nu foarte
departe de aici, care merit` osteneala de-a fi v`zute.
– Ce \n]elegi prin „nu foarte departe”?
– Cu aproxima]ie, o sut` de kilometri. M` gândeam s` te duc la
Geikie George [i la Tunnel Creek.
– Circa o sut` de kilometri pentru o plimbare de o jum`tate de
o zi! Cum vom merge? Cu elicopterul?
– Nu. Vom lua Range Roverul.
– Oare nu va fi un drum prea lung pentru Barney? \ntreb` ea,
atunci când acesta se ridic` dup` ce-[i terminase paella. Era gr`bit
s` se \ntoarc` la joaca sa cu trenul electric.
– Nu m` gândeam s`-l iei cu dumneata. El va avea tot timpul s`
vad` ceea ce e de v`zut, \n timp ce dumneata trebuie s` profi]i de
ocazia pe care o ai de-a vizita Australia.
– |n aceste condi]ii, po]i uita de ie[irea pe care ai propus-o,
spuse ea rece. Lui Barney trebuie s`-i consacri timpul, nu mie. Dac`
r`mân aici, este pentru a-i u[ura trecerea la via]a lui nou`, pentru a
se obi[nui cu dumneata. F` \n a[a fel \ncât s` te accepte.
– Trebuie oare s`-l implor pentru asta? Mi-a acordat o favoare
venind aici?
– Barney este fiul dumitale! Nu este vina lui c` a fost desp`r]it
de dumneata timp de doi ani!
– Nu este nici a mea, \]i amintesc asta.
Liza fu tentat` s`-i replice c`, dimpotriv`, era doar vina sa, sau
cel pu]in avea tot atâta vin` cât [i Elaine. Dar la ce bun?
– S` ne oprim aici, vrei?
– Bine, de acord, accept` el. Ascult`. Iat` ce vom face.
Renun]`m la Tunnel Creek, vom merge pân` la trec`tori, este mai
aproape. {i astfel \l vom lua [i pe Barney. Este bine?
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 27

Plecar` aproape imediat dup` mas`. Drumul care str`b`tea zona


ce ducea spre ora[ era desfundat. Liza admira \n jurul s`u peisajul
bogat colorat \n care se amestecau, sub albastrul clar al cerului,
brunul ro[iatic al p`mântului, galbenul ar`miu al ierburilor rare [i
uscate, umbra arborilor pipernici]i [i chirci]i. Sensibilitatea de
artist` a Lizei se de[tept` \n mijlocul tuturor acestor culori [i
regret` c` nu-[i adusese cu ea o palet`.
Dup` ce parcuser` vreo dou`zeci de kilometri, Dirk anun]` c`
ie[eau de pe p`mânturile de la Yarrawonga. Ar`t` cu o mi[care a
capului lan]ul de mun]i care se \ntindea la stânga lor [i ale c`ror
culmi se \nro[eau \n dep`rtare.
– Acolo exist` aur, f`cu el remarca. Dar este destul de greu de
g`sit. Cu toate acestea, mai sunt câ]iva c`ut`tori de aur pe aici.
– Oau! exclam` Barney care, \n fa]a unei asemenea ve[ti, \[i uit`
timiditatea. Exist` o hart` pe care sunt indicate comorile?
– Nimic de acest fel. {i foarte pu]ini exploratori au g`sit bog`]ii
pe aici.
Liza [tia c` Dirk f`cea un efort vizibil vorbind cu Barney, dar nu
exista nici o c`ldur`, nici urm` de afec]iune \n vocea cu care-i
r`spundea.
Pentru a nu l`sa balt` conversa]ia, \l asalt` cu \ntreb`ri pe Dirk.
Referitoare la norul enorm de p`s`ri albe care trecuser`
\ntâmpl`tor pe deasupra lor, cacadu, spuse el,... referitoare la
ridic`turile ciudate de culoare brun`, pe care le vedeau pe lâng`
drum [i care puteau fi luate cu u[urin]` drept sculturi moderne,
dar se dovedir` a fi de fapt mu[uroaie..., [i referitoare la arbori cu
forme ciudate [i trunchiuri argintii, baobabi care \nmagazinau \n
trunchiurile lor ap`, cu scopul de-a trece peste sezonul secetos,
adic` lungile luni f`r` ploaie, ceea ce dura \n aceast` parte a
Australiei, din aprilie pân` \n noiembrie. De[i Barney, care era
\ntotdeauna avid de orice fel de informa]ii, asculta cu interes
28 PATRICIA HILL

explica]iile lui Dirk, nu se putea spune c` era cu adev`rat o


conversa]ie \ntre tat` [i fiu [i Liza \[i pierduse speran]a unui succes
al acestei plimb`ri.
Deodat`, \n fa]a lor ie[i un grup de p`s`ri emu, dintr-o albie
stâncoas` a unui torent. Mersul lor ciudat le d`dea aerul unui corp
de balet pe scena operei. |n perfect` armonie, penele de la coad`
marcau ritmul unei simfonii neauzite [i f`ceau parad` \ntr-un mod
comic pe picioarele lor lungi. Când Range Roverul trecu pe lâng`
ele, rupser` rândurile pentru a se retrage \nnebunite, ca \n fa]a
apari]iei unui demon.
– Oh, prive[te aceste p`s`ri, Barney. Se numesc emu. |]i
aminte[ti, le-am v`zut la Londra, la gr`dina zoologic`.
Liza era mul]umit` s` aib` un nou subiect de discu]ie.
– Ce ne po]i spune despre ele, Dirk? continu` ea.
– Sunt destul de obi[nuite pe aici, le ve]i vedea des.
Nu ad`ug` nimic \n plus.
– Dar... emu nu pot zbura, nu-i a[a?
– Nu, n-au decât ni[te urme de aripi, nu destul pentru a le
suporta greutatea corpului.
– Pentru Dumnezeu, nu po]i spune mai mult? bomb`ni ea spre
Dirk.
– Dac` te intereseaz` atât de mult, am acas` o carte groas`
despre Australia. te va informa mult mai bine despre emu decât
mine, r`spunse el imperturbabil.
Mânia Lizei disp`ru când ajunser` la trec`tori. Era un loc de o
frumuse]e impresionant`, t`iat de-a lungul secolelor \ntr-o roc`
dur` de râul Fitzroy; vara, \n sezonul ploilor, el devenea un torent
rapid, ce nu era navigabil. Dar iarna \nceta s` curg`. |n ciuda
secetei, \n trec`toare r`mânea totu[i ap`. Ajunser` exact la timp
pentru a lua mica ambarca]iune de agrement ce plimba câ]iva
turi[ti \n spectaculosul peisaj natural.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 29

|n apele calme [i limpezi, Liza v`zu oglindit` imaginea vertical`


a coralilor fosiliza]i, de la culoarea alb` ca untul, la ro[u str`lucitor,
br`zda]i cu ro[u-\nchis. Linia apei, vizibil` pe stânc` la cel pu]in
cinci metri de nivelul actual, l`sa s` se \n]eleag` for]a teribil` a
curentului care se auzea \n adâncul trec`toarei \n momentul
formidabilelor ploi de var`. Dar, pentru moment, totul era calm [i
lini[tit, era o oaz` de r`coare [i verdea]`, plin` de via]` s`lbatic`.
Tr`iau aici mici crocodili de ap` dulce, nepericulo[i pentru om,
p`s`ri variate, bâtlani, cormorani, pesc`ru[i-verzi, papagali cu aripi
ro[ii [i multe altele \nc`.
– Nu m` a[teptam deloc la a[a ceva. Mi-ar fi pl`cut s`-mi a[tern
impresiile pe hârtia de desen, \[i dori Liza.
– Vrei s` spui, s` faci schi]e?
– Mai degrab` acuarele, un desen simplu n-ar reda toate aceste
culori splendide.
Spre surpriza sa, Dirk p`rea interesat.
– Vom g`si tot ce ai nevoie... Dac` trebuie, le vom aduce cu
avionul de la Perth. {i ne vom \ntoarce s` petrecem câteva zile aici.
Ce spui de asta?
– Ar putea fi foarte pl`cut.
– A[a va fi. |i vom putea cere Verei s`-l ia pe Barney la ea \n
timpul absen]ei noastre.
– Oh, nu! Ajunge!
Energia protestului s`u f`cu vreo câ]iva pasageri s` se \ntoarc`.
– }i-e team`? o \ntreb` el cu un aer ironic.
– De cine? De dumneata? Cu siguran]` nu! replic` ea sfid`toare.
Dar nu \ndr`zni s`-i sus]in` prea mult privirea.
Când pornir` spre Yarrawonga, soarele la apus d`dea o nou`
\nf`]i[are dramatic` peisajului. Cerul era ca focul [i fiecare dintre
acele mu[uroaie uria[e misterios sculptate \ntindea umbre imense
[i neregulate.
30 PATRICIA HILL

Ajunser` la un loc \ngust \n care drumul f`cea o serie de viraje


ca [i când cobora \n valea unui curs de ap` secat, pentru a urca din
nou de cealalt` parte. Range Roverul f`cea schimb`ri bru[te ale
direc]iei de mers peste obstacole [i de mai multe ori bra]ul lui Dirk
\l atinse u[or pe cel al Lizei. |i era imposibil s` se \ndep`rteze de el,
deoarece \l ]inea \n bra]e pe Barney, care adormise dup` aceast`
dup`-amiaz` \n aer liber, dar de fiecare dat` când sim]ea atingerea
bra]ului lui Dirk pe piele, nu se putea st`pâni s` nu se \nfioare.
F`r` s` anun]e, el se opri [i Liza se gândi mai \ntâi c` aveau
probleme cu ma[ina. Dirk r`mase a[ezat \n spatele volanului, f`r` s`
\ncerce s` ias`. |ntoarse capul spre ea [i o privi cu intensitate. Apoi,
\ncet, se aplec` [i puse st`pânire pe buzele ei. S`rutul s`u fu
incredibil de blând, \mpr`[tiind \n trupul ei nu val de fericire. Liza [tia
c` nu trebuie s`-l lase s` fac` asta, dar se sim]ea incapabil` s`-l resping`.
– N-ar fi trebuit, protest` ea când Dirk se \ndep`rt` \n sfâr[it. Ai
profitat c`-l ]in pe Barney. Nu te puteam \mpiedica.
– O voiai cu adev`rat?
Cu o mi[care brusc`, se \ntoarse [i ma[ina demar`. Merser` \n
t`cere pân` la Yarrawonga. Liza, derutat` [i confuz`, \ncerca s`-[i
uite emo]iile, f`r` s` [tie ce s` cread`.
Când ajunser`, Barney dormea \nc` adânc [i Liza sper` o clip`
c` Dirk \l va duce pân` \n cas`. Dar nu-i propuse asta; veni pur [i
simplu s`-i deschid` portiera.
Ocupat` s`-l care pe Barney, Liza nu o remarc` \nainte de a
ajunge la verand` pe femeia a[ezat` \n unul din fotoliile mari, din
ramuri de palmier, cu picioarele frumoase \ncruci[ate. Era foarte
seduc`toare \n bluza din m`tase de culoare gri [i blugii mula]i.
P`rul lung, blond cu reflexe cenu[ii, era neglijent prins \ntr-un coc
u[or. Pielea fin` avea culoarea mierii, se gândi Liza.
– Dirk, oare ce te-a putut re]ine atât de mult timp, dragule? \l
\ntreb` ea cu o voce t`r`g`nat`, lene[`. Te a[tept de-o ve[nicie!
Capitolul 3

– Iat-o pe Margo Newton, \i explic` Dirk Lizei. Ea [i fratele s`u,


Colin Beale, au ferma vecin`, Ashey Downs. Margo, ]i-o prezint pe
veri[oara Elainei, Liza Harlow.
– |ncântat` s` te cunosc, spuse Liza cu un zâmbet politicos.
Tân`ra femeie nu catadicsi s` r`spund`. Arunc` o privire spre
Barney care dormea.
– A[adar, iat` copilul. Tot nu \n]eleg, Dirk, de ce vrei s`-l ]ii aici.
– N-am de ales.
– Cred c` ai fi putut aranja din punct de vedere financiar cu
aceast` veri[oar` a so]iei tale, s`-l creasc` la Londra.
Liza f`cu un efort asupra ei \ns`[i pentru a-[i st`pâni furia [i
r`spunse cu r`ceal`:
– Nu v-a venit \n minte c` a[ putea avea propria mea munc`?
– ... Sau cu oricine altcineva, ad`ug` Margo, ca [i când Liza n-ar
fi spus nimic.
Aceasta fierbea de furie [i nu era sigur` c` se va putea st`pâni
mult timp.
– Dac` e[ti de acord, \i spuse lui Dirk, \i voi da lui Barney supa
[i-l voi culca..
32 PATRICIA HILL

F`r` nici o \ndoial`, Margo [i Dirk se aflau \n cei mai buni


termeni, se gândi Liza cu dispre], urcând scara. Se sim]ea
descurajat`, v`zând temperamentul femeii, iar idila lor n-o \ncânta
deloc \n leg`tur` cu viitorul lui Barney.
Zece minute mai târziu, \n timp ce-l dezbr`ca, auzi un motor
demarând \n apropierea casei. Se gr`bi la fereastr`, la timp pentru
a vedea o ma[in` mare american` \ndep`rtându-se. A[adar, Margo
plecase. Liza nu era nemul]umit` c` n-o va avea \n fa]a ei la cin`!
|l culc` pe Barney [i trecu \n camera sa pentru a se schimba. |n
mod ciudat, \[i reg`sise buna dispozi]ie, alese o rochie u[oar` de
mod` veche, roz, care-i avantaja tenul, [i cobor\.
Dirk a[tepta \n salon. O sticl` cu vin se r`cea \n frapier`. Hot`rât
lucru, devenise un obicei pe care-l accepta f`r` s`-i displac`. |n
seara ceea, Dirk purta un alt costum gri deschis cu striuri fine.
Contrastul \ntre Dirk fermierul de peste zi [i acest b`rbat elegant o
mira \nc` o dat`. Ro[i u[or, amintindu-[i de s`rutul foarte tandru
pe care i-l d`duse \n acea dup`-amiaz`.
– Vizitatoarea ta n-a r`mas mult timp, observ` ea cu o voce
lipsit` de naturale]e.
– Margo se oprise numai \n trecere s`-mi propun` s` cinez la
Ashey Downs \n seara asta. Bine\n]eles, nu puteam s` accept.
– De ce nu? replic` Liza cu energie. Este p`cat s` decep]ionezi
o prieten` atât de bun`.
– Mi-ar fi fost greu s` te las singur` aici; n-ar fi fost foarte
elegant.
Buna dispozi]ie a Lizei disp`ru total \n câteva minute.
– Las`-m` s`-]i spun un lucru, Dirk Lancaster. Nu se pune
problema dac` s`-mi ]ii sau nu companie mie. Mai degrab` decât s`
te str`duie[ti s` fii o gazd` perfect` fa]` de mine, \ncearc` s` umpli
pr`pastia care s-a format \ntre tine [i fiul t`u \n ace[ti doi ani. Cât
despre seri, pentru c` Barney este culcat, po]i s` faci foarte bine
ceea ce-]i place.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 33

– Este foarte amabil din partea ta.


R`spunsese cu ironie, dar evident, reu[ise s`-l \nfurie.
– Dac` te gândeai bine, ad`ug` ea, n-ar fi trebuit s` refuzi
invita]ia f`cut` de Margo.
– Dar nu este prea târziu, m` pot duce. Oricum, voi pleca acolo
cu elicopterul.
– |n locul t`u, a[ pleca imediat. Cât de fericit` va fi Margo s` te
vad`!
– Foarte bine, spuse el dup` ce ezit` pu]in. O voi anun]a pe
Vera c` vei cina singur`. Vei fi cu siguran]` culcat` când m` voi
\ntoarce, a[a c` \]i doresc o noapte bun`.
Liza se pref`cu indiferent` [i se a[ez` ca pentru a-[i savura mai
bine paharul cu vin. Pe masa joas` se afla o revist` pe care o lu` [i
o r`sfoi nervoas`. A[teptând ca Dirk s` ias`, câteva minute mai
târziu, \[i d`du seama c` st`tea de un timp cu privirea a]intit` la
aceea[i pagin` pe care se afla un taur premiat cu un an \n urm`, f`r`
s`-l vad`. |n cele din urm`, Vera trecu capul pe u[` pentru a o
anun]a c` cina era gata.
Dup` o felie de pepene galben de la ghea]`, servi o felie de
mu[chi file de vit`.
– Ce trist s` m`nânci singur`, spuse ea comp`timitoare. Oh,
aceast` Margo!
– Presupun c` Dirk merge acolo frecvent.
– Sau vine ea aici, r`spunse Vera cu dezaprobare.
– Ashey Downs este departe de aici?
– Cincizeci, [aizeci de kilometri, nu mai mult. Nu este o
proprietate la fel de important` ca Yarrawonga. Margo [i fratele s`u
au mo[tenit-o la moartea tat`lui lor. |n acea perioad`, Margo tr`ia
la Perth, cu so]ul ei.
34 PATRICIA HILL

– Acum de ce tr`ie[te aici? Este v`duv`, divor]at`?


– Nu. De fapt, nu tr`ie[te cu adev`rat aici, face naveta \ntre
Perth [i Ashey Downs. So]ul s`u este bancher, este mult mai \n
vârst` decât ea, l-a luat de b`rbat pentru banii s`i, este sigur. Dup`
mo[tenire, tr`ie[te desp`r]it` de el.
– Presupun c` nu va \ntârzia s` divor]eze [i s`-l ia de so] pe Dirk.
– Din nefericire, a[a s-ar spune. Eu \n nici un caz nu doresc s`
servesc o asemenea femeie.
Vera ie[i s` aduc` desertul. Se \ntoarse o clip` mai târziu cu o
\nghe]at` de vanilie, acoperit` cu zah`r ars.
– Am uitat s`-]i spun c` Shirley, sora mai mic` a lui Dirk, sose[te
mâine. Asta \nseamn` c` vei avea pu]in` companie.
– O credeam la pension la Perth.
– Da, dar este vacan]`.
– Dirk nu mi-a vorbit despre asta.
– Nu se \n]eleg prea bine \n ultimul timp. Dirk se ocup` de
educa]ia ei de când era de cinci ani. Este greu s` ai
responsabilitatea unei adolescente. Vei vedea, are capul plin de
vise romantice.
Liza \[i imagin` cu u[urin]` \mpotrivirea tinerei fete fratelui s`u
autoritar.
F`r` s` reu[easc` s`-[i g`seasc` somnul, r`mase \ntins` \n pat un
timp ce i se p`ru o ve[nicie. Nu se putea \mpiedica s` nu ciuleasc`
urechile la zgomotele nop]ii, \n a[teptarea \ntoarcerii elicopterului.
Dup` dou` alarme false, auzi \n sfâr[it vuietul acestuia.. Zgomotul
se amplific` pân` acoperi totul, apoi motorul se opri [i elicele se
lini[tir`. |n lini[tea care reveni, \l auzi pe Barney strigând-o
plângând.
Se ridic` \n grab`, \mbr`c` un chimono [i se repezi \n picioarele
goale \n camera lui.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 35

– Era elicopterul, spuse ea aplecat` peste patul lui Barney.


Te-ai speriat? Nu este nimic, tat`l t`u a ie[it \n seara aceasta [i
tocmai s-a \ntors.
|l \nveli [i b`tu u[or perna. |l ]inea de mân`, preg`tit` s`-l
a[tepte s` adoarm` din nou.
– Ce vom face mâine diminea]`? o \ntreb` el, pe jum`tate adormit.
– Vom vedea... Oh, sora tat`lui t`u sose[te \n vacan]`. Este
m`tu[a ta, dar are [aisprezece ani [i merge \nc` la [coal`.
– Crezi c-o voi iubi?
– Desigur.
– {tii, pe tata nu-l iubesc prea mult.
– Nu trebuie s` spui asta... Este doar pentru c` \nc` nu-l cuno[ti,
atâta tot.
– Este mereu sup`rat pe ceva, nu zâmbe[te niciodat`.
Liza avu brusc nepl`cuta senza]ie c` era observat`. Se \ntoarse
rapid [i-l v`zu pe Dirk \n cadrul u[ii, cu haina pe umeri. Se \ntreb`
de cât timp era acolo [i-i asculta.
– Nu te-am auzit urcând, \l acuz` ea. Barney a fost trezit de
elicopter.
– Dou` repro[uri \ntr-o singur` fraz`! Am f`cut prea mult
zgomot [i n-am f`cut destul. Ce s` fac?
– Acum, pentru c` e[ti aici, ai putea s` intri [i s`-i urezi lui
Barney noapte bun`.
– N-ar fi trebuit s` te sperii de elicopter, spuse el cu o voce
indiferent`. Acum, dormi. N-o vei ]ine pe Liza treaz` toat` noaptea.
Barney \nchise rapid ochii. Liza se aplec` [i-l s`rut` pe frunte.
– Noapte bun`, Barney, vise pl`cute.
– Noapte bun`, Liza.
– Noapte bun`, Barney, spuse imediat Dirk, la rândul s`u.
– Noapte bun`... tat`.
36 PATRICIA HILL

Liza l`s` u[a \ntredeschis` [i se \ntoarse \n camera sa. Dirk o


urm`. Ea nu protest`, hot`rât` s` profite de ocazie pentru a-i spune
ce gândea.
– Ai putea ar`ta pu]in mai mult` \n]elegere. |i vorbe[ti
\ntotdeauna lui Barney de parc` ar avea maturitatea unui adult. |l
sperii.
– Nu po]i m`car o dat` s` ui]i pu]in de Barney? Nu crezi c` un
b`rbat [i o femeie pot avea [i alte subiecte de discu]ie?
F`cu o mi[care spre ea [i Lizei \i veni atunci \n minte c` era \n
camera ei, un loc \n care nu putea s` discute cu un b`rbat ca Dirk
Lancaster. Mai ales \n plin` noapte, când nu purta decât o c`ma[`
de noapte u[oar` din bumbac [i un chimono din m`tase fin`. Cu
siguran]`, el nu va \ncerca nimic, dar era o nechibzuin]` c`-l l`sase
s` intre.
– Vrei s` p`r`se[ti camera mea, Dirk? Se str`duia s`-[i p`streze
o voce calm`, dar era excesiv de \ncordat`.
– Ai spus c` nu-]i este team` de mine. Poate ]i-e team` de tine
\ns`]i.
– Este ridicol.
– |ntr-adev`r? Pasiunile se declan[eaz` repede \n acest climat...
pentru b`rba]i ca [i pentru femei. |ncepi s-o descoperi, nu?
– Ie[i, ie[i imediat!
|n loc s` asculte, el se apropie [i mai mult. Ea se d`du un pas
\napoi, dar se izbi de mas`.
– Pierzi un timp pre]ios, o ironiz` el. Dac` ai fi r`mas mai multe
luni, am fi avut timp s` juc`m acest joc. Dar dac` nu e[ti atent`,
Liza, te vei \ntoarce \n Anglia blestemându-te c` n-ai profitat de o
asemenea ocazie.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 37

– Drept cine te crezi? Ce tupeu!


St`tea \n fa]a ei, dominând-o cu statura sa. Era a[a de aproape,
\ncât \i sim]ea c`ldura corpului, parfumul b`rb`tesc. Atât de
incredibil de aproape, \ncât suferea c` nu sim]ea bra]ele
musculoase cuprinzând-o.
Când dup` ceea ce i se p`ru o ve[nicie de a[teptare [i de
dorin]`, Dirk o strânse lâng` el [i-i puse mâna pe gât, nu-[i putu
re]ine un geam`t \n`bu[it. Orice idee de a-i rezista acestui b`rbat
disp`ru \n aceea[i clip`. Nu mai r`mânea decât o dorin]` spontan`.
Buzele lui Dirk le \ntâlnir` pe ale sale pentru un lung s`rut blând
[i mâinile sale \ncepuser` s` urm`reasc` formele delicate ale
corpului ei, apropiind-o [i mai mult.
Cu un gest rapid [i ner`bd`tor, Dirk \ndep`rt` protec]ia sub]ire
a chimonoului m`t`sos [i-[i strecur` degetele \n deschiz`tura
c`m`[ii de noapte. |i mângâie tandru pieptul rotund, f`cându-l s`
se \nt`reasc` \n palma sa, iar Liza se arcui spre el.
– Liza e[ti atât de frumoas`, \i murmur`. Perfect`. Ieri deja, pe
marginea piscinei... Nu mai pot a[tepta.
Cu o mi[care brusc`, Dirk f`cu s` alunece c`m`[a de noapte de
pe umerii s`i [i aceasta \i c`zu la p`mânt. Când \[i puse mâinile pe
umerii ei goi, Liza \[i d`du deodat` seama ce era gata s` fac`.
|nsp`imântat`, se eliber` din \mbr`]i[are.
– Ie[i! ordon` ea fuiroas`. M` dezgu[ti!
Dirk o l`s` s` scape. Respira precipitat, dar r`spunse calm.
– Nu, Liza, nu te dezgust, dimpotriv`, m` dore[ti. De ce nu vrei
s` accep]i?
– Afar`! strig` ea, luând c`ma[a de noapte pentru a se
acoperi.
– Trebuie s` \n]eleg c` reac]ionezi a[a fa]` de to]i b`rba]ii pe
care-i \ntâlne[ti?
38 PATRICIA HILL

– Nu fi ridicol.
– Ai o fire pasional`, Liza. Am [tiut-o din prima clip` \n care
mi-am a]intit privirea asupra ta. De ce refuzi o experien]` care ar
putea fi fantastic` pentru amândoi?
– Te dispre]uiesc, Dirk Lancaster, mai mult decât po]i crede.
– Asta n-are nimic de-a face cu faptul c` m` dore[ti.
Ceea ce sugera Dirk era cum nu se poate mai adev`rat; nu se
putea st`pâni s` nu-l doreasc` fizic [i asta n-avea nimic de-a face cu
ceea ce gândea.
– Vreau s` p`r`se[ti aceast` camer` imediat [i s` nu mai pui
piciorul aici! Ai \n]eles?
– De acord. S` spunem c` nu voi mai veni pân` când nu m` vei
invita.
– Asta n-are nici o [ans` s` se \ntâmple!
– Vom vedea.
– Nu v`d de ce te interesezi de mine. Nu-]i lipsesc, probabil,
„invita]iile” prin alte p`r]i, i-o arunc` ea când ajunse la u[`.
– E[ti geloas`? o \ntreb` el cu un aer amuzat.
– Eu, geloas` pe Margo Newton? Glume[ti! Ce sperai oare? Te
\ntorci de la amanta ta [i ai vrea s` fiu gata s` te primesc imediat \n
patul meu!
– Margo [i cu mine am avut pur [i simplu o cin` foarte pl`cut`
\n doi, apoi...
– Nu vreau s` [tiu ce-a]i f`cut apoi!
– Iart`-m`, am crezut contrariul. Nu voi mai spune un cuvânt
despre acest subiect.
– A]i... Vreau s` spun, \ntâmpl`tor...
– La cererea ta, nu mai spun nimic \n plus. Noapte bun`, Liza.
S` dormi bine, dac` ai s` po]i...
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 39

Dup` plecarea sa, Liza r`mase o clip` ]intuit` locului. Corpul


\i p`stra \nc` amintirea atingerii lui Dirk [i se \ntoarse trist` \n
patul s`u.

*
* *

A doua zi diminea]`, Liza afl` de la Vera c` Dirk se va \ntoarce


s` ia micul dejun cu ei.
Chiar dac`, \ncepând din acea clip`, se a[tepta \n orice moment
la venirea lui, nu-[i putea controla emo]iile când intra. Ro[i din cap
pân`-n picioare, b`t`ile inimii i se accelerar` [i sim]i c` i se \nmoaie
picioarele. |n ceea ce-l privea pe Dirk, nu p`rea câtu[i de pu]in
jenat, ca [i când uitase scena din noaptea precedent`. P`rea bine
dispus, a[a c` Liza prinse ocazia s`-i prezinte o idee pe care o avusese:
– Barney pare s` fi mo[tenit dragostea ta pentru cai, Dirk, [i-[i
dore[te la nebunie s` \nve]e s` c`l`reasc`. M-am gândit c` ai putea
probabil s`-i g`se[ti un ponei [i s`-i dai câteva lec]ii.
– Larry Kemp se ocup` de cai. |i voi cere s` aleag` un animal
potrivit pentru Barney [i s` \nceap` s`-l \nve]e.
– Dar... n-ai putea s`-l \nve]i tu \nsu]i?
– Nici nu se pune problema.
|n loc s` continue s`-l \nfrunte pe Dirk, ea se \ntoarse spre
Barney.:
– }i-ar pl`cea s` ai un ponei?
– Un ponei al meu! exclam` copilul \ncântat.
– Da, al t`u. {i te voi \nv`]a eu s` c`l`re[ti.
– Tu? se mir` Dirk.
– Am \nv`]at când eram adolescent`. {i n-o f`ceam r`u pe
vremea aceea.
40 PATRICIA HILL

– Cum se face? Te credeam o fat` de la ora[.


– Am tr`it cu p`rin]ii mei la ]ar`. Am f`cut c`l`rie ajutând
cluburile hipice locale. Am câ[tigat chiar câteva premii \n diferite
competi]ii.
Avu pl`cerea de a vedea \n ochii lui Dirk o urm` de apreciere.
– Voi rezerva un cal [i pentru tine. Vom putea face câteva ie[iri
\mpreun`, dac` se prezint` ocazia.
– Ar fi foarte pl`cut s` hoin`rim to]i trei, r`spunse ea cu un aer
pref`cut nevinovat.
Când Dirk \[i termin` micul dejun, plec`. Liza eliber` masa [i
duse farfuriile la buc`t`rie. St`tea \nc` de vorb` cu Vera când Larry
Kemp ap`ru \n u[`. O privea insistent, cu obr`znicie.
– Patronul a zis c` v` trebuie doi cai.
– Exact. Ai ceva pentru Barney [i pentru mine?
– Nici o problem`, Liza.
– Nu fi atât de familiar Larry, interveni Vera. Pentru tine, este
domni[oara Harlow.
– Când ve]i fi gata, domni[oar` Harlow, eu sunt la ]arcuri.
– Venim peste un sfert de or`.
Liza urc` s` se schimbe [i s`-l ia pe Barney din camera sa.
– Tat`l t`u a promis la micul dejun c` vei avea un cal [i este
preg`tit, spuse ea cu entuziasm. Nu-i amabil din partea lui?
Cei doi cai ale[i de Larry erau adorabili, poneiul de culoarea
cafelei cu lapte, cu ochii mari c`prui [i supu[i, cel`lalt, un cal mai
mare, cenu[iu cu pete mici.
– Cel mic este blând ca un miel, o asigur` Larry. Dar al
dumneavoastr` este pu]in mai nervos.
– Cum se numesc?
– Gypsy [i Ladybird. Pute]i face un tur \n timp ce m` ocup de
Barney [i de Gypsy.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 41

– Nu-i nici o problem`. Pot s`-l \nv`] eu \ns`mi s` c`l`reasc`.


– Am instruc]iuni stricte. Eu sunt cel care trebuie s`-i dea lec]ii.
Aceasta era a[adar r`zbunarea lui Dirk! Ea nu voise s` ias`
singur` cu el, el nu-i oferea pl`cerea de a-l \nv`]a pe Barney s`
c`l`reasc`.
|n timp ce Larry se ocupa de asta, f`cu un tur cu Ladybird \n
\mprejurimile propriet`]ii, apoi se \ntoarse pentru a vedea cum se
descurca Barney. Larry era indiscutabil un profesor bun, nu
\nc`pea nici o \ndoial` \n privin]a asta. Foarte repede, Barney [tiu
s` se ]in` \n [a f`r` ajutor.
Dup` o jum`tate de or`, Larry \i spuse lui Barney s` descalece
pentru a se odihni pu]in.
– S` [ti]i c`, \i spuse Lizei, acest copil se comport` de parc` a
fost n`scut \n [a. Are o leg`tur` \nn`scut` cu animalele. Va putea
deveni un adev`rat cresc`tor de animale.
– Mi-ar pl`cea s` aib` un animal de cas`. Din nefericire, \n
apartamentul meu din Londra nu era posibil, dar \mi vorbea tot
timpul despre hamsterii pe care-i avea la gr`dini]`.
– Am un pui de cangur pe care i l-a[ putea da. L-am g`sit lâng`
un tufi[ [i l-am luat la mine acum câteva zile.
– Oh, \i va pl`cea atât de mult, Larry. E[ti sigur c` nu te
deranjeaz` s` te despar]i de el?
– Tot ce v` fac` pl`cere, domni[oar` Harlow.
Ea cl`tin` din cap. Acest Larry era incorigibil! Dar avea inim`
bun`. Brusc, se sim]i mai optimist`. Cu siguran]`, lucrurile se vor
aranja pentru Barney.
Capitolul 4

Dirk lu` avionul s`u, un Cessna, pentru a se duce la Derby s-o


ia pe Shirley de la aeroport, o onoare pe care n-o acordase fiului
s`u cu dou` zile mai \nainte.
Liza a[tepta cu ner`bdare sosirea adolescentei, sperând c`
aceasta va fi mai mult o sor` mai mare, decât o m`tu[`, pentru
Barney. Când auzi avionul, se repezi cu Barney afar` pentru a o
\ntâmpina. Dar entuziasmul \i sc`zu rapid la vederea celor dou`
fe]e \ncordate. Era evident c` fratele [i sora avuseser` o alterca]ie
pe drum. Shirley st`tea \mbufnat` cu \nc`p`]ânare [i Dirk fierbea
de furie.
– Liza, ea este sora mea Shirley, spuse Dirk t`ios.
Nici un zâmbet nu \ndulci expresia tinerei fete. Fusese oare
avertizat` \mpotriva Lizei, pentru simplul motiv c` era veri[oara
Elainei? Dac` va fi cazul, pentru Barney, va face tot posibilul s`
câ[tige prietenia [i \ncrederea lui Shirley.
– Salut, spuse ea cu un zâmbet prietenos, Barney nu mai putea
de ner`bdare s` te revad`. |[i aminte[te foarte bine de tine.
Era cam exagerat, dar pentru o cauz` bun`.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 43

Tân`ra fat` \[i uit` o clip` proasta dispozi]ie, \i zâmbi lui Barney,
\ngenunche [i-l s`rut`.
– |ntr-adev`r, \]i aminte[ti de mine, Barney? Ai crescut atât de
mult, c` te-a[ fi recunoscut cu greu.
– |notam cu tine, r`spunse el timid.
– Este adev`rat. Petreceam mult timp la piscin` când veneam \n
vacan]e.
– S` intr`m, \[i pierdu Dirk r`bdarea. Voiai s` te schimbi [i s` te
r`core[ti, Shirley. Dup` aceea, avem de vorbit.
De vorbit? Intona]ia din vocea sa indica faptul c` va fi ceva
serios, a[a c` Liza prefer` s`-i lase. Pentru a ie[i, pretext` c` Barney
vrea s`-[i revad` poneiul.
|l mângâiau pe Gypsy când auzir` o voce cunoscut` \n spatele
lor. Era Bill Taggart, b`rbatul care venise s`-i ia de la Derby.
– Salut, Barney. Ce faci Liza? M` duc s` arunc o privire la lotul
de \ngr`[are, vre]i s` m` \nso]i]i?
Urcar` \n camioneta lui Bill [i o luar` pe drumul pr`fuit [i
desfundat, plin de f`ga[uri adânci, consecin]` a sezoanelor
ploioase precedente.
– Aici, \n regiunea Kimberley, avem mai mult noroc decât \n
interior, unde nu este practic decât pustiu... Noi avem o clim`
aproape musonic`. |n fiecare an, ploile toren]iale de var` ne
regenereaz` p`[unile. Dar, chiar [i a[a... uneori avem mari
probleme s` men]inem animalele \n deplin` s`n`tate.
– |mi \nchipui! Totu[i, \n felul s`u, aceast` ]ar` este foarte
frumoas`.
– Sunt \ncâtntat s` te aud spunând-o. |n ceea ce m` prive[te, cu
siguran]` n-a[ fi atât de entuziast dup` o zi lung` [i dur` \n [a, dar
n-a[ schimba via]a asta pentru nimic \n lume.
– Când voi fi mare, voi fi fermier! spuse Barney cu mândrie.
– Ca tat`l t`u, a[a este? El este un adev`rat cresc`tor de animale.
{i trebuie s` fii când ai mai mult de patru sute de mii de hectare din
44 PATRICIA HILL

care trei sferturi nu sunt \mprejmuite. |ntr-o ferm` se poate


\ntâmpla orice [i se \ntâmpl`. Tat`l t`u \[i p`streaz` \ntotdeauna, \n
orice ocazie, sângele rece.
Bill oprise camioneta pe culmea unei coaste [i trebui s` a[tepte
un timp s` se lase praful. |n fa]a lor se \ntindea o p`[une vast` cu
iarb` gras` [i foarte verde, unde bovinele erau a[zate \n diferite
\mprejmuiri. Mai multe mori de vânt pompau \n permanen]` apa
din subsol.
– Noi avem carne de cea mai bun` calitate de când ne \ngr`[`m
vitele pe loc, explic` Bill. Dar cost` destul de mult s` \ntre]ii un
asemenea sistem de irigare, dac` vrei s` asiguri furajul \n
permanen]`. Pentru ca s` fie rentabil, trebuie s` [tii s` apreciezi
evolu]ia pie]ii c`rnii. Dirk [tie asta perfect.
Beill \i f`cu s` \nconjoare lotul de alimentare. Era incredibil de
mândru de fiecare realizare a patronului s`u. Le aduse la cuno[tin]`
cu exactitate câte milioane de litri de ap` pompau ma[inile, câte
mii de capete de animale treceau prin lotul de alimentare \n fiecare
an, câte kilograme luau animalele \n timpul \ngr`[`rilor de [ase
luni. Dirk Lancaster nu f`cea oare niciodat` nici o gre[eal`? \ncheie
prin a se \ntreba Liza, iritat`.
Când \[i termin` turul de verificare, Bill \[i privi ceasul [i
observ` c` r`m`seser` mai mult timp decâ era prev`zut. Se
\ntoarser` rapid, \nainte ca cineva s` se nelini[teasc` de absen]a lor
prelungit`.

*
* *

Shirley st`tea \ntins` pe un [ezlong, pe verand`, cu fa]a


\ncruntat`. Se schimbase [i acum purta blugi [i un pulover [i \[i
prinsese p`rul blond \ntr-o coad` de cal.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 45

– M` duc s` preg`tesc o cea[c` de cea. Vrei [i tu?


|n fa]a aerului de indiferen]` total` al tinerei fete, continu`:
– O fac \ntr-un minut. Barney, r`mâi cu Shirley.
|n buc`t`rie, Vera \ntindea un aluat pentru tart`.
– Am avut o scen`!
– |ntre Dirk [i Shirley?
– Nu i-ai auzit?
– N-am fost aici. Bill Taggart ne-a luat s` vedem lotul de
\ngr`[are.
– Aceast` tân`r` domni[oar` nu mai vrea s` se \ntoarc` la [coal`
\n trimestrul viitor. I-a venit ideea de a avea propriul apartament la
Perth [i de a \ncepe s` lucreze.
– {i ce fel de munc` o intereseaz`?
– M` \ndoiesc c` [tie. Ceea ce vrea, este s` fie independent`.
– La [aisprezece ani!
– Desigur, Dirk nici nu vrea s` aud`. Pentru el, nici nu se
pune problema s` nu se \ntoarc` la [coal` dup` \ncheierea
vacan]ei. Dup` p`rerea mea, nu s-a \ncheiat discu]ia. Shirley este
[i ea o Lancaster [i are tot atâta caracter ca fratele s`u, nimic de
spus.
– Dar va trebui totu[i s`-[i asculte pân` la urm` fratele, nu?
– Ei, da. Va fi interesant de v`zut cum se vor def`[ura lucrurile.
Când Liza reveni pe verand`, Barney era pe genunchii lui
Shirley [i-i explica ce fermier formidabil va fi el mai târziu. Shirley
era foarte dr`gu]`, se gândi Liza, avea o prospe]ime adolescentin`,
care-i d`dea mult farmec. P`rea limpede c`-[i adora nepotul [i
amândoi se \n]elegeau deja foarte bine.
– Vera ]i-a preg`tit un sifon \n buc`t`rie, \i spuse ea lui Barney,
cu scopul de a r`mâne pu]in singur` cu Shirley. Am impresia c` te
cunosc deja, Elaine mi-a spus atâtea despre tine, continu` ea,
adresându-se tinerei fete, f`r` s` ezite s` mint`.
46 PATRICIA HILL

– Cu siguran]`, nu de bine, bomb`ni Shirley.


– De ce crezi asta?
– Elaine m-a detestat \ntotdeauna, \nc` de la prima noastr`
\ntâlnire. Nu suporta s` m` vad` petrecându-mi vacan]ele aici.
– N-ai impresia c` era mai degrab` invers, c` tu o considerai pe
Elaine ca pe un intrus \ntre tine [i fratele t`u, ceea ce era de altfel
normal la vârsta pe care o aveai?
– Ea o intrus`. S-a aruncat asupra lui [i când s-a s`turat s`
tr`iasc` aici, a plecat.
Loialitatea lui Shirley se \ndrept` spre fratele s`u, \n ciuda
mâniei \mpotriva lui..
– Cât timp r`mâi? relu` brusc Shirley dup` o clip` de t`cere.
– Nu [tiu. |n mod normal, vreo cincisprezece zile. Vreau s` fiu
sigur` c` Barney s-a instalat bine. Sosirea aici este o mare schimbare
pentru el. De-abia \[i aminte[te c` a tr`it aici [i este foarte timid cu
Dirk. Sunt mul]umit` c` e[ti aici, deoarece \l vei putea ajuta. |ntr-un
anumit sens, s-ar putea crede c` a acceptat cu bine moartea mamei
sale dar, de fapt, n-a \n]eles c` n-o va mai vedea niciodat`. Pe
nea[teptate, o caut` [i \ncepe s` plâng`. Nu pot pleca \nainte de-a
fi sigur` c` se simte bine.
– Asta \nseamn` c` vei r`mâne \nc` un timp.
– Nu prea mult, sper. Trebuie s`-mi reiau munca. {tii, sunt stilist`.
– Desenezi modele de colec]ie?
– Da, \ntr-un anumit sens, fac acest gen de lucruri.
– Trebuie s` fie formidabil. Cât mi-ar pl`cea s` fac asta!
– Te intereseaz` arta, Shirley?
– Cred. Nu m-am gândit niciodat` cu adev`rat la asta. Dirk m-a
f`cut s` \nv`] materii [tiin]ifice, dar m` plictisesc atât de mult.
– Tot ceea ce faci \mpotriva voin]ei tale este plictisitor.
– Dac` cel pu]in fratele meu ar putea \n]elege asta! |n clipa
aceea, Barney intr` pe verand`. Ducea cu mult` precau]ie un mic
animal \n bra]e.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 47

– Prive[te ce mi-a dat Larry, Liza: un pui de cangur.


– Oh, este adorabil. Adu-l aici, ca s`-l putem vedea.
Era fericit` c` Larry \[i ]inuse promisiunea. Barney era \n al
nou`lea cer.
– Va trebui s` fii atent s` nu-l r`ne[ti. Este \nc` un pui.
– {tiu. Larry mi-a spus c` trebuie s`-i dau lapte [i Vera mi-a
preg`tit o sticl` special` pentru el, dar... nu [tiu cum s` fac...
– |]i voi ar`ta, propuse Shirley. Am avut [i eu un pui de cangur
când eram mic`.
|nc` o dat`, Liza remarc` blânde]ea lui Shirley când i se adresa
nepotului s`u. |n cazul \n care i l-ar putea \ncredin]a pe Barney, ar
pleca mai lini[tit`, se gândi ea. Dar Shirley nu va r`mâne la
Yarrawonga.

*
* *

Benjie Gorge nu era un loc foarte lini[tit, foarte odihnitor. Nu


se auzea nici un zgomot, de-abia din timp \n timp fo[netul vreunui
animal prin iarb` sau o b`taie de arip` când o pas`re \[i lua zborul.
Liza lucr` la acuarela sa o or` sau dou`, apoi se opri din pictat [i se
\ntinse \n iarba uscat`. Cu bra]ele \ncruci[ate sub cap, privea
distrat` cerul de un albastru \nchis, f`r` nori.
Se sim]ea pu]in vinovat`, ca de fiecare dat` când \l l`sa pe
Barney \n grija lui Shirley. Era \n Shirley ceva ce o deranja, ceva
pref`cut. Nu se \ndoia de afec]iunea real` pe care i-o purta
nepotului s`u, dar i se p`rea c` se folose[te de el \ntr-un scop
personal, pe care nu-l cuno[tea.
Trecuser` zece zile de la sosirea sa la Yarrawonga [i \nc` nu
credea c` l-ar putea l`sa pe Barney. |n timpul zilei, i se p`rea
deseori c` b`iatul nu avea atâta nevoie de ea, dar \n fiecare sear`
vedea c` s-a \n[elat. Deseori sosea \n camera sa plângând, ca [i când
48 PATRICIA HILL

i-ar fi fost team` c` n-o va mai vedea. Men]ionase de câteva ori


faptul c`, \n curând, se va \ntoarce la Londra, pentru ca el s` se
obi[nuiasc` treptat cu aceast` idee. |l asigurase c` nu va pleca
imediat, dar ghicea c` el se temea s` nu dispar` din via]a sa \n
timpul nop]ii, ca mama lui. A[a c`, de fiecare dat` când \l culca, \l
lini[tea, \i promitea c` va fi \nc` acolo la trezirea lui.
Liza descoperise Benjie Gorge \ntr-o zi \n care se plimba singur`
cu Ladybird, cu trusa sa de pictur` \n spate. Mai târziu, la
\ntoarcerea acas`, aflase c` aceast` trec`toare \[i luase numele de la
un bandit celebru care se ascunsese aici \n secolul trecut. Acum
venea frecvent \n acest loc ce sem`na cu Geikie Gorge, unde \i
dusese Dirk, dar era mai mic [i mult mai lini[tit. |n aceste trec`tori,
Liza g`sea o surs` de inspira]ie permanent`. |ncerca s` prind` pe
hârtie culorile profunde ale stâncilor care se reflectau \n apa
nemi[cat`, \ncerca s`-[i exprime impresiile, s` fixeze zborul unui
stol de p`s`ri cacadu albe sau de flamingo roz. |n fiecare zi se
\ntreba cum nu putuse Elaine s` fie fascinat` de frumuse]ea
s`lbatic`, dramatic` a acestei ]`ri.
Auzi pasul unui animal \n spatele ei pe creast` [i se \ntoarse.
|mpotriva luminii, v`zu silueta unuii b`rbat c`lare. Imediat \l
recunoscu pe Dirk [i inima \ncepu s`-i bat` mai repede. El cobor\
cu calul \n trec`toare [i Liza \i putu admira stilul perfect. Când
ajunse sub copacul de care era legat` Ladybird, se d`du jos din [a
[i l`s` animalul s` i se al`ture acesteia. Se a[ez` lâng` ea \n iarb`,
cu un picior \ntins [i cu mâinile \n jurul genunchiului ceilulalt, care
era \ndoit.
– A[adar, iat` unde te ascunzi, spuse el ca introducere. Dar
pictezi cu adev`rat bine, ad`ug`, privind acuarela la care lucrase.
– Nu sunt chiar nepriceput`.
– Pari \n stare s` prinzi ceea ce este esen]ial \n natura acestei
regiuni. Pu]ini oameni o \n]eleg. Nu v`d \n Kimberley decât un loc
aspru, nepl`cut, prea uscat iarna, prea cald [i prea umed vara.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 49

– Iube[ti aceast` regiune, nu-i a[a?


– Mi-am petrecut aici toat` via]a, cu excep]ia unui scurt interval
când am locuit la Perth cu p`rin]ii. Dar nu mi-a pl`cut ora[ul mai
mult ca tat`lui meu.
– Tat`l t`u a pus pe picioare Yarrawonga?
– El a cump`rat primele p`mânturi, a pus s` se construiasc`
locuin]a [i cl`dirile. Era greu \n acea perioad` [i n-a mai vrut niciodat`
s` fac` altceva. N-ai v`zut Yarrawonga func]ionând cu adev`rat.
– Presupun c` tu ai f`cut din ea ceea ce este acum.
– Pe bazele care mi-au fost date.
Dirk p`rea \ntr-o dispozi]ie cordial`, gata s` vorbeasc` [i s`
asculte. A[a c` Liza risc` s` ating` cu calm conflictul s`u cu Shirley.
– {i mama voastr` a murit, nu? Probabil c` n-a fost u[or pentru
tine s` cre[ti o sor` atât de tân`r`, \ncepu ea.
– Ah, atunci nu.
– Problemele adolescen]ilor sunt \ntotdeauna dificile chiar [i
pentru p`rin]ii lor.
– Copila asta este complet stupid`.
– Nu mai este o copil`, are [aisprezece ani.
– Are vârsta de [coal`. Nu pot s-o fac s` mearg` acolo cu for]a,
dar nu se pune problema s` tr`iasc` singur` la Perth. Dac` \ntr-
adev`r nu vrea s`-[i termine [coala, va r`mâne la Yarrawonga.
– Dar \i este groaz` de asta! exclam` Liza cu spontaneitate.
– Ar trebui s` fii mul]umit` gândindu-te c` se va ocupa de
Barney.
– A[ fi mul]umit` dac` a[ [ti c` r`mâne cu pl`cere. Dar va pleca
imediat ce va fi posibil.
Se l`s` \ntre ei o t`cere tensionat`. De ce oare fiecare discu]ie a
lor se \ncheia cu o confruntare? Nu vor putea niciodat` s`
vorbeasc` \n mod calm?
– Cred c` ai putea vinde asta pe un pre] bun, spuse Dirk, de
parc` [i el voia s` fac` un efort \n acest sens. Ar`t` spre acuarela ei.
50 PATRICIA HILL

– M` \ndoiesc. Pentru tot ceea ce atinge arta, trebuie mai mult


decât ni[te aptitudini, trebuie ceva \n plus, ce nu are toat` lumea.
– Tu n-ai acel „ceva \n plus”? \ntreb` el surprins.
– |n domeniul meu, da. De aceea m-am specializat pe profilul
de mod`.
– Vorbe[te-mi pu]in despre munca ta, Liza.
– Fac tot felul de lucruri: schi]e pentru publicitate, motive de
]es`turi pentru diferite situa]ii: de vânzare, de colec]ie, pentru
cataloage de vânzare prin coresponden]`.
– Este mai divers decât \mi imaginam.
– Credeai c` nu exist` decât marile colec]ii de croitorie de lux?
Dar pâinea mea zilnic` sunt hainele de gata pentru toat` lumea. |n
schimb, marile case ne aduc reclamele lor, s` lucrezi pentru ele \]i
spore[te reputa]ia.
– Cum \]i g`se[ti comenzile? Ai un agent?
– Da, desigur.
– {i... ai un iubit? \ntreb` el direct.
|ntrebarea nea[teptat` o surprinse.
– Asta nu te prive[te, replic` ea.
– La[i terenul liber...
– Te rog!
– De ce ai mimat indignarea, când te-am s`urat \n seara aceea?
– Era mai mult decât un s`rut, \]i aminte[ti, r`spunse ea cu
ciud`.
– Nu mult mai mult, dup` cum s-au \ntors lucrurile. M` doreai
\n seara ceea, Liza, ai min]i spunând contrariul.
– Ai un tupeu!
– Pur [i simplu constat un fapt. Nu uita c` am ]inut acest trup
adorabil \n bra]ele mele [i c` te-am sim]it r`spunzând mângâierilor
mele. Cum ai face-o din nou dac` te-a[ lua \n bra]e.
Liza s`ri \n picioare, indignat`, dar furioas` pe ea \ns`[i c` nu-[i
putea st`pâni tulburarea.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 51

– Ai o foarte bun` p`rere despre tine dac`-]i imaginezi c` poate


fi adev`rat!
– S` fie oare o provocare, Liza? Se ridicase la rândul s`u.
Iat` c` iar \ncepea. Din nou, nu [tia ce s` fac` pentru a nu se
\nfierbânta sim]indu-l atât de aproape. Se str`dui s` nu fug`
imediat, s` nu-i demonstreze astfel tulburarea sa.
La atingerea degetelor lui Dirk pe bra]ul ei gol, ar fi cedat.
Ireparabilul se va produce [i nu putea s` se sileasc` s`-l \mpiedice,
dimpotriv`, \l a[tepta cu atâta intensitate \ncât tot trupul \i suferea.
Da, trebuia s` recunoasc`, \l dorea [i nu putea rezista chem`rii lui.
|nchise ochii pentru a-[i st`pâni emo]iile, dar cum s`-[i men]in`
calmul?
Dirk \i \nconjur` umerii cu bra]ele. Se sim]i \nvins` lâng`
trupul s`u cald, având capul ascuns lâng` gâtul lui. Buzele lui
Dirk \i dezmierdau fa]a, \i frigeau pielea. Când el \i g`si gura [i
i-o s`rut` cu \nver[unare, Liza avu impresia c` le[in`. S`rutul s`u
provoca \n ea senza]ii de necontrolat [i tot corpul \i tremura de
dorin]`.
Dirk se \ndep`rt` atunci u[or [i o privi insistent din cap pân`-n
picioare.
– Spune-mi acum c` nu m` dore[ti, \i spuse el cu voce joas`.
Dar ea nu mai dorea s` nege. La ce bun s` refuze eviden]a? {i
era atât de simplu s` nu se \mpotriveasc`. Dirk [i cu ea se doreau
cu intensitate, aveau nevoie unul de cel`lalt pentru a-[i domoli
pasiunea. O asemenea nevoie, \ncât scrupulele [i temerile erau
anihilate.
F`r` s`-i a[tepte r`spunsul, Dirk \ncepu din nou s-o s`rute. De
data aceasta, Liza r`spunse s`rutului s`u f`r` re]inere. Se lipi [i mai
mult de el, spori \mbr`]i[area, \ncepu s`-l mângâie la rândul ei.
Dar, brusc, Dirk se d`du foarte u[or \napoi [i ciuli urechea. Se
auzea un autovehicul apropiindu-se pe drum.
– Ce nepoftit! exclam` Dirk. Tocmai acum!
Capitolul 5

– A[adar, iat-o pe frumoasa Liza Harlow despre care mi s-a


vorbit atât de mult! \ncepu b`rbatul care veni s` li se al`ture \n
trec`toare.
– Bun` ziua, Colin, ce te aduce aici? exclam` Dirk f`r` prea
mare c`ldur`.
– Din fericire, nu m` sup`r u[or. A[ putea avea impresia c` nu sunt
bine venit. Ei bine, prezint`-m` acestei fermec`toare tinere femei.
– Liza, Colin Beale, fratele lui Margo.
Liza tremura \nc` \n urma scenei pe care Colin o \ntrerupsese.
Acum i se p`rea greu de crezut c` o tolerase. F`cu un efort asupra
ei \n[`[i pentru a zâmbi calm` [i a-i \ntinde mâna cu un gest firesc.
– |mi doream teribil s` te \ntâlnesc de când sora mea mi-a vorbit
despre dumneata. Eram sigura c` e[ti o adev`rat` frumuse]e.
– Adev`rat? M` uime[ti, \l ironiz` ea.
– Mai curând ceea ce nu mi-a spus Margo m-a pus \n mi[care.
Ea considera c` n-avea nici un sens ca Liza s` r`mân` la
Yarrawonga. Cred c` ar fi de preferat s` nu-i spun lui Margo c`
v-am g`sit ascun[i pe amândoi, departe de priviri indiscrete.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 53

– Ajunge, Colin, \l \ntrerupse Dirk \n mod brutal. Tot nu ne-ai


spus ce cau]i pe aici.
– Am venit la Yarrawonga special s-o v`d pe Liza cu proprii mei
ochi, dar nu era acolo. Shirley mi-a spus c` picteaz` [i c` Bengie
Gorge este unul din locurile ei preferate. Speram s` te g`sesc
singur`, Liza, [i \n plin` crea]ie.
– Am trecut prin acest loc retras din \ntâmplare, morm`i Dirk.
– Adev`rat? {i eu care credeam c` era o \ntâlnire aranjat`. Cât
este de u[or s` te \n[eli!
Colin f`cu câ]iva pa[i pân` la acuarel` [i o cercet` cu aten]ie,
cu bra]ele \ncruci[ate. Degaja o elegan]` natural` accentuat` [i mai
mult de hainele elegante: pantaloni din pânz` de culoare ar`mie
[i o c`ma[` cu dungi fine, albastre, bine croit`. Era cu pu]in mai
scund decât Dirk, bine f`cut, cu p`rul [aten \nchis [i purta
musta]`.
– Este, \ntr-adev`r bine, ai talent. Cum reu[e[ti s` \n]elegi atât
de bine Australia?
– Am \ncercat doar s` redau o impresie.
– Ai putea s` redai unele „impresii” despre Ashey Downs \n
timpul sejurului dumitale. Sincer, a[ fi mândru s` le ag`] pe pere]i.
– Tocmai \i spusesem Lizei c` ni[te picturi de aceast` calitate ar
putea fi vândute pe un pre] bun, interveni Dirk. Dar refuz` s` m`
cread`.
– Se pare totu[i c` ai doi cump`r`tori. Vino la Ashey Downs \ntr-una
din zilele astea...
– Nu [tiu dac`...
– Nu, ascult`, am o idee mai bun`. Am putea merge s` vedem
picturile indigene din pe[terile din Windjama George. S` spunem
c` este o perioad` important` din istoria artei primitive, ceva care
nu poate decât s` te afscineze.
– Tocmai m` preg`team s`-i propun s-o duc acolo, remarc`
Dirk, spre surprinderea Lizei.
54 PATRICIA HILL

– Dar eu am fost primul.


– Este prea departe pentru a nu merge cu avionul, iar tu n-ai
avion, obiect` Dirk.
– Putem face drumul cu ma[ina, nu este a[a de teribil, va dura
pur [i simplu o zi. Vom lua hran` rece [i ne vom opri pe drum s`
mânc`m.
Colin p`rea \ncântat de ideea sa, \n schimb lui Dirk era departe
de a-i surâde.
– A[adar, Liza, pe care dintre noi doi \l vei prefera?
Ea se gândi rapid. S` accepte invita]ia lui Colin avea avantajul de
a-i ar`ta lui Dirk Lancaster c` nu se pierduse \n \ntregime sub
farmecul s`u. Era, de asemenea, un mijloc de a-[i dovedi ei \n[`[i
c` scena precedent` nu fusese decât o clip` de incon[tien]`
trec`toare [i c` acum \[i reg`sise controlul sim]urilor. Se \ntoarse
spre Colin.
– Propunerea dumitale este foarte atr`g`toare. Când am putea
merge acolo?
– De-a ce te joci Liza? exclam` Dirk.
– Ai vreo obiec]ie s` fac aceast` plimbare cu Colin?
– Se pare c` ai uitat c` ai r`mas la Yarrawonga ca s` te ocupi de
Barney.
– Deloc, Dirk, \l corect` ea. Dac` r`mân, este pentru ca Barney
s` \nve]e s` depind` mai pu]in de mine. Pentru ca tat`l s`u s`
devin` treptat persoana cea mai important` din via]a lui. A[a c`,
dac` e[ti gata s` petreci o zi \ntreag` departe de pre]ioasa ta ferm`,
pleac` mai curând cu el decât cu mine. Du-l pe el la Windijama
George, sau \n alt` parte, n-are importan]`, atâta vreme cât este cu
tine.
– Aici, ea amarcat un punct, sublinie Colin.
– Nu te amesteca, replic`, Dirk.
– Am spus c` voi merge cu Colin [i nimic nu m` va face s`-mi
schimb p`rerea.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 55

– Bine, faci ce vrei!


Dirk era \n mod vizibil furios [i jignit. |ntoarse spatele [i plec`
\n grab`. Liza n-avea decât o dorin]`, s` fug` s`-l aduc` \napoi [i
s`-i cear` iertare. S`-i spun` c` nu voise s` spun` asta, c` trebuia
s`-i \n]eleag` confuzia emo]iilor, c` ea... |l v`zu cu inima strâns`
urcând \n [a. Plec` f`r` s` se \ntoarc`. Zgomotul pa[ilor calului
descrescu treptat [i r`mase singur` cu Colin.
– Ei bine, constat` Colin amuzat, prietenul nostru Dirk s-a
sup`rat...
– L-ai provocat.
– Eu? se mir` el cu o nevinov`]ie pref`cut`. Mai degrab`
dumneata i-ai vorbit \n cuno[tin]` de cauz` [i nu te condamn.
– Am ac]ionat \n func]ie de Barney, nu de Dirk.
– Nu-i datorezi nimic. Dimpotriv`, ar trebui s`-]i fie
recunosc`tor pentru ceea ce faci pentru el.
Liza nu se sim]ea prea \n largul ei de \ntors`tura pe care o lua
conversa]ia.
– Prefer s` nu mai vorbim despre Dirk, \l \ntrerupse ea.
– S` vorbim atunci despre mica noastr` plimbare. Dac` am
stabili-o pentru mâine?
Liza ezit`. S` ias` cu Colin imediat, a doua zi, nu-i spunea mare
lucru, \n plus, ]inea s`-i tempereze elanul.
– Nu, nu mâine. Trebuie s` m` \n]eleg cu Shirley s` aib` grij` de
Barney.
– Poimâine, atunci?
– Nu... vom vedea peste câteva zile.
– Te voi suna mâine, de acord?
– Bine, de acord... Iart`-m`, dar acum trebuie s` plec. Sunt
a[teptat`.
Bine\n]eles, min]ea, dar nu voia s` prelungeasc` aceast`
\ntâlnire. Deja \[i regreta hot`rârea. Cum putuse s` promit` astfel,
f`r` s` se gândeasc`?
56 PATRICIA HILL

*
* *

Liza cobor\ \n seara aceea dup` ce-l culc` pe Barney, când toat`
casa se umplu de muzic` rock. Se gr`bi \n salon [i-i ceru lui Shirley
s` mic[oreze volumul. Voia s`-l aud` pe Barney dac` eventual o
striga. Shirley se execut` imediat. N-ar fi fost atât de prompt` dac`
n-ar fi fost pentru Barney; copilul era totu[i singurul lor teren de
\n]elegere.
– Mi s-a p`rut c` am auzit plecând elicopterul, spuse Liza. Dirk
a ie[it \n seara asta?
– Ghice[te unde s-a dus! Este nedrept. Nu vrea s` tr`iesc
singur` la Perth, \mi vorbe[te despre „pericol moral”, dar el nu
renun]` la o femeie ca Margo Newton.
Liza sim]i gelozia strângându-i inima.
– N-ai dreptul s` spui asta, numai pentru c` fratele t`u o
viziteaz` seara pe Margo. Nu \nseamn` neap`rat...
– Nu po]i fi chiar atât de naiv`. Ei doi n-au decât un singur lucru
\n comun, este limpede.
– Poate interpretezi gre[it situa]ia. Dirk este liber, acum c`
Elaine a murit [i Margo este \n proces de divor].
– Cum, crezi c` s-ar putea c`s`tori cu Margo? Dar ar fi
\ngrozitor. |]i imaginezi via]a mea cu aceast` femeie \n chip de
cumnat`! N-a[ putea s` suport. {i Barney, la asta te-ai gândit?
– Pentru Margo, Dirk este stupid c`-l ]ine aici; g`se[te c` Barney
ar fi trebuit s` r`mân` \n Anglia.
– La tine?
– La mine sau la oricine altcineva. Pu]in \i pas`.
– |l vei lua cu tine dac` ei se c`s`toresc. Asta i-ar conveni de
minune lui Margo.
– Orice a[ face, va fi pentru Barney, nu pentru Margo, nici
pentru Dirk.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 57

– Sunt sigur` c`-l vei lua cu tine. Dar eu, cu mine ce se va


\ntâmpla? Voi r`mâne aici cu Margo \n spate. Câteodat` \l detest pe
Dirk. Nu pot totu[i decât s` a[tept majoratul pentru a-l trimite la
naiba.
Ochii lui Shirley se umplur` de lacrimi.
– E[ti nedrepat`, Shirley, s` vorbe[ti astfel despre fratele t`u.
A[a dur cum ]i se poate p`rea c` se poart` fa]` de tine, tot ceea ce
face este mereu spre binele t`u.
– Cum este s` m` ]in` prizonier` aici, replic` Shirley. Nu v`d \n
ce fel asta este pentru binele meu.
– El vrea ca tu s` te hot`r`[ti s` te \ntorci la [coal` [i s` mergi
apoi la universitate. Nu po]i fi rezonabil`?
– Tu de ce parte e[ti? \ntreb` Shirley cu suspiciune.
– Este doar o problem` de bun-sim]. Este evident c` nu dore[ti
s` r`mâi la Yarrawonga, iar [coala nu poate fi atât de \ngrozitoare
cum spui.
– Ba da! Este plictisitoare [i stupid`. Cum po]i fi interesat de
materii ca matematica, geografia sau economia comercial`?
– |ncearc` atunci s`-i convingi pe Dirk [i pe profesorii t`i s` te
lase s` urmezi materiile care-]i plac. Ce ]i-ar pl`cea s` faci?
Shirley se strâmb`, f`r` s` r`spund`.
– Ei bine, nu te po]i plânge de atitudinea fratelui t`u, dac` nici
tu \ns`]i nu [tii ce vrei.
– I-am spus deja ce vreau. Vreau s`-mi g`sesc de lucru la Perth.
M` \ndoiesc c` voi fi tratat` ca o copil`.
– N-are sens s` vrei s` munce[ti orice doar pentru a câ[tiga bani
[i a te sim]i independent`. Trebuie s` \ncerci s` faci ceva care te va
interesa [i \]i va aduce satisfac]ii.
|n clipa aceea Vera \[i trecu capul pe u[` pentru a anun]a c` cina
era gata. Mâncar` cotlete de miel cu legume, apoi spum` de
ciocolat`, f`r` prea mare poft` de mâncare. Când terminar`, Shirley
murmur` ceva printre din]i \n leg`tur` cu faptul c` iese pu]in s` ia
58 PATRICIA HILL

aer. Liza nu era nemul]umit` c` sc`pa de compania tinerei fete


ursuze. Un timp \ncerc` s` citeasc`, dar nu reu[ea s` se
concentreze. Gândurile \i zburau f`r` s` vrea [i direc]ia lor era mai
curând deprimant`.
Dirk se va c`s`tori oare cu Margo? Ea nu i se potrivea absolut
deloc. De ce oare era atras de femei sofisticate, care nu puteau fi
fericite decât \ntr-un ora[ animat? Avusese deja experien]a cu
Elaine... Dac` se va c`s`tori cu Margo, aceast` a doua c`s`torie va fi
la fel de dezastruoas` ca prima. {i apoi, dup` p`rerea Verei, Margo
[i Colin erau dou` mâini sparte, incapabile s`-[i administreze cum
trebuie ferma. |n plus, Margo nu era mama vitreg` ideal` pentru
Barney, dimpotriv`.

Cât despre Colin! Va suna mâine pentru plimbarea lor la


Windjama Gorge. Ce idee proast` s` accepte aceast` invita]ie! |n
mod normal, n-ar fi acordat niciodat` o cât de mic` \ntâlnire
unui b`rbat ca el. {i de ce o f`cuse oare? Pentru a-i demonstra lui
Dirk c` s`rut`rile pasionate schimbate o clip` mai \nainte nu
\nsemnau nimic special pentru ea, c` rela]ia lor r`m`sese
neschimbat`.
{i acum, ce trebuia oare s` cread` Dirk despre ea? Era teribil de
ru[inat`. Nu-i r`mânea decât un lucru de f`cut, s` refuze acaest`
plimbare sub orice pretext.
Aceast` hot`râre luat`, Liza se sim]i mai calm`. Se a[ez`
confortabil \ntr-un scaun balansoar. Dar gândurile sale revenir`
rapid la Dirk. Cum putuse oare s` fie astfel atras` fizic de un b`rbat
pe care nu-l apreciase niciodat` [i nu-l pl`cuse? De un b`rbat pe
care-l considera demn de dispre]?
Dar unde era Shirley? La piscin`? Dorea oare s` se scalde \nainte
de culcare? Liza ascult`, dar nu auzi decât zgomotele obi[nuite ale
nop]ii, animalele [i p`s`rile de noapte din jurul casei, o muzic`
slab` ce venea de la radioul unuia dintre bungalouri [i, dac` erai
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 59

foarte atent, zgomotul surd [i continuu al generatorului electric.


Nelini[tit`, Liza ie[i [i f`cu \nconjurul piscinei f`r` s` g`seasc` pe
nimeni. Apa era nemi[cat` [i calm` [i suprafa]a \i lucea \n lumina
lunii.
Se \ntoarse spre cas`. Pe parcursul verandei o strig` de mai
multe ori pe Shirley, dar nu ob]inu nici un r`spuns.
Poate se nelini[tea f`r` rost. Dac` Dirk era aici, ce-ar fi f`cut
oare? Trebuia s`-i telefoneze la Ashey Downs pentru a-l anun]a?
|n sfâr[it, Shirley ap`ru din \ntuneric [i urc` treptele verandei.
– Unde erai?
Inten]ionat, Liza luase o voce rece [i acuzatoare.
– Ce te prive[te pe tine? r`spunse Shirley cu agresivitate.
– Ei bine, eram nelini[tit` fire[te...
– De ce s` fii nelini[tit`? E[ti d`daca lui Barney, nu a mea.
– Pentru a pune lucrurile la punct, \]i amintesc c` nu sunt
d`daca nim`nui. Dar s` l`s`m asta. M` simt r`spunz`toare pentru
tine pentru c` sunt mai \n vârst`, atâta tot. Nu cred c` Dirk ar fi ie[it
dac` n-a[ fi fost cu tine.
– Ce te face s` crezi c` Dirk se preocup` de mine?
– Este evident.
– Atunci, de ce se va c`s`tori cu Margo [i o va aduce s` locuiasc`
aici?
– Pentru Dumnezeu, Shirley, nu-i spune nimic despre asta lui
Dirk. N-am men]ionat c`s`toria lui Margo decât ca pe o
posibilitate.
– Oh, o va face. Acum sunt sigur`. Dar \mi este egal!
Era o complet` schimbare a st`rii de spirit. Liza se nelini[ti de
ceea ce ar fi putut pune la cale tân`ra fat`.
– Shirley, ce pui la cale?
– Ce s` pun la cale?
Se pref`cu nevinovat`, dar p`stra un aer de sfidare. Din
dep`rtare, un zumz`it de amplifica progresiv.
60 PATRICIA HILL

– Trebuie s` fie Dirk care se \ntoarce.


Siguran]a lui Shirley disp`ru ca un balon care se dezumfl`.
– Urc s` m` culc \nainte s` intre, spuse ea gr`bit`,
Ajuns` la u[`, se \ntoarse spre Liza.
– Nu-i vei spune nimic? o \ntreb` cu o nelini[te copil`reasc`.
– Fugi [i te culc`. {i nu aprinde lumina \n camera ta, altfel Dirk
va observa. Las`-l s` cread` c` dormi demult.
Elicopterul ateriz` \n spatele copacilor. Liza dorea [i ea s` urce
s` se culce, dar nu voia s` dea impresia c` fuge. Intr` \n salon, se
a[ez` pe canapea [i relu` cartea pe care o abandonase. Nu avu mult
timp de a[teptat. Dirk intr` \n \nc`pere \n pas rapid.
– Bun` seara, Liza. Ai r`mas târziu.
– M-a captivat cartea asta, min]i ea. Sper c` ai petrecut o sear`
pl`cut`.
– Foarte pl`cut`, mul]umesc.
– Colin era acolo? se auzi ea \ntrebând.
– Da, [i n-a \ncetat s` vorbeasc` despre tine [i despre planul
vostru de a ie[i. P`rea convins c` a f`cut o nou` cucerire.
– Cum po]i [ti asta?
– Totu[i, [i mie mi se pare la fel.
Liza voise s`-i spun` c` se \n[ela, c` se hot`râse ferm s` refuze
aceast` plimbare. Dar atitudinea lui Dirk o scoase din s`rite.
– Ei, bine, replic` ea \n schimb, ce importan]` are?
– E[ti chiar proast` dac` \ncerci s` faci indiferent ce cu Colin.
Nu este decât un play-boy \ngâmfat [i f`r` nici un sim] al
responsabilit`]ii. Conduce Ashey Downs drept spre ruin`.
Cu ajutorul surorii sale, ad`ug` \n gând Liza. Dac` Margo [i
fratele s`u aveau probleme cu banii, era solu]ia ideal` pentru ea
s`-l ia de so] pe fermec`torul vecin abia r`mas v`duv. Margo se
mai c`s`torise deja din interes, [i cu un b`rbat mult mai \n
vârst`. Fapul c` Dirk era foarte seduc`tor nu putea fi decât un
avantaj \n plus.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 61

– Ar fi mai \n]elept s` m` ascul]i, continu` Dirk. P`ze[te-te de


Colin, va ob]ine de la tine ceea ce-[i dore[te [i atâta tot.
– Ceea ce nu este cazul t`u, presupun! i-o \ntoarse ea.
Se sfidar` din priviri câteva lungi [i intense clipe. |n cele din
urm`, Dirk rupse t`cerea \ncurcat.
– Liza... \n dup`-amiaza aceasta la Benjie Gorge, am crezut...
Liza a[tepta cu disperare urmarea, cu inima b`tând s`-i sparg`
pieptul. {tia c`-l dorea din tot sufletul când o lua \n bra]e, când o
mângâia, când o s`ruta cu pasiune. |l dorea atât de mult. Dar [tia
de asemenea c` oricât ar costa-o, trebuia s`-i se opun` din toate
puterile, s`-[i combat` reac]iile instinctive [i s` ac]ioneze cu calm.
Dac` punea un deget pe ea, nu [tia pân` unde ar fi ajuns. |n mod
hot`rât, f`cu câ]iva pa[i [i se a[ez` \n spatele unui fotoliu. Dirk f`cu
o min` de parc` nu-i remarcase mi[carea.
– Dar n-are importan]`... Nu m` l`sa s` te lipsesc mult timp de
somnul t`u neprih`nit.
Capitolul 6

|n diminea]a urm`toare, Liza lua micul dejun cu Barney [i


Shirley pe verand`, când un camion cu prelat` se opri \n fa]a
propriet`]ii. Dirk se d`du jos din el [i li se al`tut` gr`bit.
– Trebuie s` merg la Derby pentru afaceri. Tu [i Barney vre]i s`
m` \nso]i]i? {i tu Shirley, dac` vrei.
– Ce este deosebit la Derby? bomb`ni aceasta din urm`.
– Nu mare lucru, de acord cu tine. Dar este un ora[ cu toate
avantajele civiliza]iei pe care se pare c` le apreciezi atât de mult.
– Un ora[! Nume[ti `sta un ora[! replic` Shirley cu dispre].
Dirk nu f`cu nici un comentariu [i se \ntoarse spre Liza.
– Pe tine te tenteaz`?
Pentru prima dat` \i propunea din proprie ini]iativ` o ie[ire \n
care-l cuprindea [i pe Barney. Iat` \n sfâr[it un pas pe calea cea
bun`, se gândi ea cu pl`cere. Nu va l`sa s` scape o asemenea
ocazie.
– Derby este un principal port comercial din Kimberly pentru
exportul animalelor. Exist` multe lucruri de v`zut [i f`cut acolo,
contrar a ceea ce a spus Shirley.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 63

– Cum vom merge?


– Vom lua Cessna. Este mai rapid decât elicopterul. Plec`m
peste un sfert de or`, de acord?
Ea \[i termin` \n grab` micul dejun [i urc` \mpreun` cu Barney
s` se schimbe. El nu era prea bine dispus \n acea diminea]` [i nu
reu[i s`-l \nsufle]easc` \n perspectiva ie[irii lor. Când fur` gata
amândoi, coborâr` [i ea telefon` la Ashey Downs.
– M-am gândir c` ar fi mai s` te sun, Colin. Voi lipsi toat` ziua.
Dirk ne duce, pe mine [i pe Barney, la Derby.
– Ah... Bine. Pe când stabilim \ntâlnirea noastr`?
– Tocmai, \n leg`tur` cu asta, cred c` ar fi mai bine s` nu ne mai
gândim la ea, dac` nu te deranjeaz`.
– Dac` nu m` deranjeaz`! Dirk te-a f`cut s`-]i schimbi p`rerea,
nu-i a[a?
– |n nici un caz. Dar nu cred c`-l pot l`sa pe Barney singur o zi
\ntreag`.
– Nu asta doreai ieri. Ce s-a schimbat, oare?
– Nimic, dar... Vom vedea mai târziu, \ncheie ea t`ios, când
Colin \ncepu din nou s` argumenteze.

*
* *

|n cabina \ngust` a avionului, Liza sim]i o real` nelini[te [tiindu-l


pe Dirk atât de aproape de ea. |n mod ciudat, Barney adormise [i
nu-i solicita aten]ia, a[a c` gândurile \i puteau r`t`ci liber.
Inevitabil, privirile i se a]intir` asupra bra]elor bronzate ale lui Dirk,
asupra umerilor lui musculo[i. Purta o c`ma[` din bumbac fin,
alb`, c`reia \i suflecase mânecile. Dorea atât de mult s` pun` mâna
pe acest bra] aurit de o raz` de soare matinal! |[i schimb` discret
pozi]ia [i-[i d`du osteneala s` priveasc` atent linia orizontului
drept \n fa]a ei, nemi[cat`, dar asta nu-i schimb` cu nimic starea de
64 PATRICIA HILL

spirit. Liza [tia c` Dirk \i resim]ea prezen]a, ca [i ea pe a lui.


Eforturile de a schimba din când \n când câteva cuvinte nu
reu[iser` s` le destind` tensiunea [i astfel conversa]ia, men]inut`
cu mare greutate, r`mânea artficial` [i stângace.
Sim]i o puternic` u[urare când, \n sfâr[it, v`zu \n fa]a lor
\ntinderea oceanului str`lucind \n soare.
Curând, Dirk \ncepu manevrele de aterizare [i ea \l trezi blând
pe Barney. Dirk \nchirie o ma[in` [i nu le trebui decât pu]in timp
pentru a ajunge \n centrul micului ora[. El intr` mai \ntâi \ntr-un
motel dr`gu] [i-i propuse s` se odihneasc` acolo cu Barney, \n timp
ce el se va duce la \ntâlnirile profesionale.
– M` \ntorc cât mai repede posibil. Toate acestea n-ar trebui
s`-mi ia mai mult de o or`. Apoi vom avea toat` ziua pentru
plimbare, de acord?
– Bine\n]eles, nu-i a[a, Barney?
Copilul d`du din cap f`r` s` zâmbeasc`. Liza era decep]ionat`
s` vad` c` el, de obicei atât de vesel, nu aprecia ie[irea [i r`mânea
ursuz. G`si un scaun lâng` piscin` [i comand` o cafea pentru ea [i
un sifon pentru Barney.
Dirk nu \ntârzie s` se \ntoarc`. Plecar` atunci \mpreun` s` vad`
una dintre curiozit`]ile locale, la câ]iva kilometri de centrul
ora[ului. Era vorba despre un soi uria[ de baobabi cu trunchiuri
groase, pe care-i remarcaser` deja aproape peste tot \n regiune.
Acesta era cu adev`rat enorm. Se pretindea c` avea patru sute de
ani. Dar renumele lui venea \n principal mai ales de la
\ntrebuin]area ce-i fusese dat` odinioar`. Era cunoscut sub numele
de „arborele \nchisoare“; \ntr-adev`r, \n perioada \n care for]ele de
poli]ie nu puteau acoperi atât de rapid ca ast`zi distan]ele lungi,
trunchiul s`u g`unos servea drept \nchisoare pentru ultima etap`
\nainte de Derby, când duceau acolo r`uf`c`torii. Dirk le relata
povestea unuia dintre ocupan]ii celebri ai arborelui \nchisoare, un
om aflat \n afara legii pe nume Porumbel, care teroriza regiunea la
sfâr[itul secolului trecut.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 65

O asemenea poveste ar fi trebuit \n mod normal s`-l captiveze


pe Barney, dar el nu reu[ea s`-i acorde aten]ie. Ce ghinoin, el,
\ntotdeauna atât de vioi [i entuziast, s` fie \ncercat de o r`ceal`
tocmai \n ziua \n care tat`l s`u \i propusese s`-l ia cu el [i se p`rea
c` f`cea eforturi \n vederea unei apropieri. Liza remarcase c`
Barney se \ntinsese de mai multe ori [i avea dificult`]i de respira]ie..
|ncepu s` se nelini[teasc` realmente când Barney \i spuse o clip`
mai târziu c`-l dureau capul [i ochii. |i puse mâna pe frunte: ardea.
Se \ntoarser` imediat la motel pentru odihn`. Acolo, Barney
de-abia mânc` \n sil` câteva buc`]ele. Avea un aer foarte jalnic \n
fa]a farfuriei pline.
– Cu siguran]`, este bolnav, ar trebui s`-l consulte un medic.
– M` ocup eu de asta.
Dirk se \ntoarse o clip` mai târziu [i anun]` c` rezervase o
caban` \n care Barney putea fi examinat [i c` medicul va sosi \n
scurt timp.
Doctorul Verral se dovedi a fi o tân`r` femeie simpatic`, de circa
treizeci de ani. |l ascult` pe Barney cu aten]ie [i o \ntreb` pe Liza
despre simptomele pe care le prezentase. Trase concluzia c` \n
mod sigur avea un \nceput de rujeol`. |i explic` rapid Lizei evolu]ia
normal` a bolii [i timpul necesar de izolare [i c`ut` s-o lini[teasc`.
– Nu exist` nici un motiv de \ngrijorare excesiv` pentru un
copil robust. Trebuie doar avut grij` s` nu existe complica]ii.
– Complica]ii?
– Exist` \ntotdeauna un u[or risc cu rujeola; este o boal` ce
trebuie luat` \n serios. De aceea, noi d`m atâta importan]`
imuniz`rii. Presupun c` b`iatul n-a fost niciodat` vaccinat?
Liza trebui s` m`rturiseasc` faptul c` \ntr-adev`r nu era sigur`,
n-at fi putut afirma c` mama lui Barney \i f`cuse la timp vaccinurile.
Nici Dirk nu [tia mai multe. Liza se nelini[tea \n special pentru c`
n-avea nici un medic la Yarrawonga. Dup` o rapid` discu]ie cu
Dirk, hot`râr` amândoi ca ea [i Barney s` r`mân` la Derby.
66 PATRICIA HILL

Dirk aranj` \n consecin]` cu direc]ia motelului s` re]in` cabana


atâta timp cât va fi necesar. Apoi Liza \l l`s` pu]in cu Barney \n timp
ce f`cu rapid un tur \n ora[ pentru a cump`ra ve[minte de noapte
[i lucruri de toalet`, ca [i alte mici lucruri ca reviste pentru ea [i o
carte de pove[ti pentru copii. |ntoars` la motel, intr` \n caban` \n
vârful picioarelor, \n cazul \n care Barney dormea. |l surprinse pe
Dirk \n picioare, lâng` pat. |[i observa fiul adormit cu un aer
gânditor. Expresia de pe chipul s`u era extrem de dur`, dar el o
schimb` imediat \ntr-un larg zâmbet de bun sosit când o v`zu pe Liza.
– Ai g`sit tot ce voiai, Liza?
– Cred c` da.
– |n nici un caz s` nu-]i lipseasc` nimic. Biroul motelului \]i va
da tot ce-]i trebuie [i po]i pân` una alta s` trimi]i un membru al
personalului s` fac` anumite cump`r`turi. Mi-e team` c` nu te vei
sim]i bine singur` aici, Liza.
– Nu-i nimic. Sunt mai lini[tit` s`-l [tiu pe doctor \n apropiere.
Sper c` n-a molipsit al]i copii la Yarrawonga.
– M-ar mira. Noi am avut deja un caz de rujeol` anul trecut, [i
dac` ]in bine minte, nu s-a \ntins.
Poate exagera ea ]inând s` r`mân` aproape de un medic? Dar
Barney nu era propriul ei fiu [i asta \nsemna o diferen]`, trebuia s`
fie cu atât mai viligent`.
|l trezi cu delicate]e pe Barney pentru a-l dezbr`ca [i a-i pune
pijamaua pe care i-o cump`rase. |nainte de a-l culca din nou, \l
dezmierd` un timp. El adormi din nou f`r` greutate.
– S`rmanul micu], murmur` ea.
– E[ti afectuoas` cu copiii, Liza.
– Toate femeile sunt, \n mod instinctiv. Este firea noastr`.
– Nu, nu toate, asta \]i face cinste. Ascult`, nu trebuie s` plec
imediat, dac` ai suna s` cerem un ceai?
Cabana avea o verand` mic` aranjat` cu câteva fotolii din ramuri
de palmier [i aici \[i b`ur` ceaiul. L`sar` \ntredeschis` u[a de
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 67

comunicare pentru cazul \n care Barney s-ar fi trezit. Soarele era


acum jos, acoperind suprafa]a m`rii cu reflexe de bronz
str`lucitoare. Din nou Liza fu mult prea con[tient` de prezen]a lui
Dirk lâng` ea [i tensiunea dureroas` ce se ridica \ntre ei o f`cu s`
tremure. Ca diminea]a \n avion, sim]ea o teribil` dorin]` de a se
ridica, de a-l atinge. Se vedea \n bra]ele lui Dirk, [i-l imagina
mângâind-o, s`rutând-o cu tandre]e, l`sând-o cu respira]ia t`iat`.
|[i \ncruci[` mâinile cu putere pentru a se st`pâni [i a fi atent` la
conversa]ie.
|n cele din urm`, dup` un timp care Lizei i se p`ru foarte lung
[i totodat` foarte scurt, Dirk anun]` c` pleca.
– M` simt vinovat c` te las astfel. S` [tii c`-]i sunt foarte
recunosc`tor pentru ceea ce faci, Liza. |]i voi telefona imediat dup`
ce ajung. Te voi suna \n fiecare zi. {i voi veni curând s` te v`d.
– Da.
Sim]ea un nod \n gât [i nu putea spune mai mult. Dirk se
ridicase, dar totu[i nu se mi[ca [i r`mase s-o priveasc` un timp.
Având \n spate lumina soarelui ce apunea, Lizei i se p`ru [i mai
seduc`tor decât de obicei. Cu un deget, urm`ri forma obrazului
tinerei femei. Era atingerea cea mai u[oar` posibil, dar Liza o sim]i
cu atâta intensitate... |l urm`ri cu privirea când se \ndep`rt`, [i-[i
puse mâna pe obraz ca pentru a p`stra amintirea acestei mângâieri
tandre [i delicate.
Barney avu o noapte agitat` [i de mai multe ori Liza trebui s`
vin` la c`p`tâiul lui. Diminea]`, el avea ochii ro[ii [i str`lucitori [i
nu vru s` m`nânce nimic [i b`u numai câteva \nghi]ituri de lapte.
Apoi adormi imediat.
De[i se \mbr`case, Liza, epuizat` de noaptea de veghe, se culc`
[i ea. Fu trezit` dup` un timp de o b`taie \n u[`. S` gândi c` era
camerista [i strig` s` intre, cu o voce adormit`. Spre marea sa
surpriz`, cea care deschise u[a fu Margo Newton. Margo, \mbr`cat`
\ntr-un costum imaculat din in de culoarea untului, cu p`rul blond
68 PATRICIA HILL

acoperit cu o p`l`rie mare de aceea[i culoare delicat` ca piersica,


a[a cum era [i bluza fin` de m`tase! Margo \n pantofi din pânz` cu
toc \nalt [i delicat parfumat`.
Liza \[i putu da seama \n mod special de avantajul s`u. Se ridic`
rapid [i-[i netezi \n grab` cu mâna fusta \n timp ce-[i scutura
buclele mari brunete cu o mi[care din cap.
– E[ti ultima persoan` pe care m` a[teptam s-o v`d.
– Ce primire! Este aproape ora unsprezece, nu m` gândeam c`
te g`sesc \nc` \n pat.
– Mi-am petrecut cea mai mare parte a nop]ii lâng` Barney. Te
pot \ntreba ce te aduce aici?
Margo se a[ez` nep`s`toare \ntr-un fotoliu [i-[i \ncruci[` cu
elegan]` picioarele.
– Sunt aici pentru c` ast`zi m` duc la Perth. M` opresc
\ntotdeauna la acest motel pentru a m` schimba [i a m` face
prezentabil` pentru \ntorcerea \n lumea civilizat`. La recep]ie s-a
men]ionat prezen]a dumitale aici, \n fa]a mea, [i am vreut s` v`d
cum te sim]i. Pentru Dumnezeu, nu se poate face pu]in` lumin`?
– Nu, nu se poate. Lumina puternic` \i obose[te ochii lui
Barney. {tii cu siguran]` c` are rujeol`.
– Da. Desigur, am avut deja, altfel n-a[ fi venit. Presupun c` Dirk
v-a adus la Derby ieri, dar pentru ce?
– Dirk trebuia s` mearg` pentru afaceri. Ne-a propus s`-l
\nso]im.
Liza nu fu nemul]umit` de contrarietatea vizibil` a lui Margo,
a[a \ncât continu` pe aceea[i linie, f`r` mil`.
– Am petrecut momente foarte pl`cute. Din nefericire, la
\ncheierea zilei, Barney avea temperatur`. Dirk a chemat imediat
medicul. Când am aflat c` era rujeol`, ni s-a p`rut de preferabil ca
eu s` r`mân aici cu el.
– |n]eleg. {i ce planuri ai acum?
– R`mânem la Derby pân` trece ce este mai r`u. Când Barney
se va restabili, \i voi cere lui Dirk s` vin` s` ne ia.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 69

– Continuu s` cred c` totul ar fi mai bine dac` ai lua acest copil


\napoi cu dumneata, \n Anglia.
– Mai bine pentru dumneata, vrei s` spui.
– Yarrawonga nu este un loc unde s` creasc` un copil mic.
– Locul unui copil este lâng` tat`l s`u. Ai inten]ia s` te
c`s`tore[ti cu Dirk, nu-i a[a? nu se putu \mpiedica s` \ntrebe.
– |n ce m`sur` te prive[te asta?
– M` nelini[tesc pentru Barney. Nu pot s` nu m` \ntreb ce se va
\ntâmpla cu el, cu o mam` vitreg` ca dumneata.
– Oare \ntr-adev`r pentru Barney te nelini[te[ti, nu pentru
dumneata? Proprietarul a mii de hectare de p`mânt este o prad`
frumoas`. Dar s` n-ai nici o speran]`, poate Dirk se va amuza cu
dumneata, dar cu siguran]` nu te va conduce la prim`rie!
– Nu mi-a venit niciodat` gândul `sta.
– Nu? Spune-mi, Dirk te-a dus deja \n patul s`u?
Liza se st`pâni la timp s` nu nege, furioas`. De ce s`-i dea
acestei femei asigurarea pe care voia s-o aud`?
– Dup` cum spuneai chiar dumneata acum o clip`, \n ce m`sur`
te prive[te asta?
– Dac` s-a \ntâmplat, e[ti chiar proast`. Este tot ceea ce vrea de
la dumneata. Nimic mai mult.
– Ar trebui s` fii [i dumneata atent`, Margo. Evident, Dirk este
un b`rbat c`ruia \i place s`-[i \n[iruie cuceririle. Poate asta este tot
ceea ce vrea [i de la dumneata.
– Acum trebuie s` plec sau pierd avionul. Pentru ultima dat`,
Liza, te sf`tuiesc s`-l iei pe Barney \n Anglia.
– S` fie oare o amenin]are? Ai fi \n stare s`-i faci via]a imposibil`?
– Vorbesc numai \n interesul s`u. Oricum, aici va fi dus \ntr-un
internat. Dar sunt sigur` c` Dirk \]i va mul]umi cu generozitate dac`
te ocupi de el.
Liza era prea ab`tut` pentru a \ncerca s` replice. Dup` plecarea
lui Margo, r`mase o clip` s`-[i rumege propriile gânduri. Oare Dirk
70 PATRICIA HILL

nu va fi \ntr-adev`r nemul]umit dac`-i va propune s`-i p`streze fiul?


|[i aminti expresia lui ciudat` de ieri, când se \ntorsese de la
cump`r`turi. Avea \n privire un resentiment fa]` de copil. {i
acceptase imediat ca ea s` r`mân` la Derby cu Barney – asta evita
cu siguran]` inconvenientul de a-l avea la Yarrawonga.

*
* *

– Vin s` te v`d mâine, o asigur` Dirk la telefon.


Era a cincea oar` când suna [i, \n fiecare zi, Liza a[teptase cu
ner`bdare acaest` scurt` convorbire cu el. |n fiecare sear`, când se
apropia ora [apte, nu-[i g`sea locul pân` nu r`suna soneria. Dar de
fiecare dat`, scurta lor conversa]ie tr`mânea foarte neutr`. Ea \i
f`cea lui Dirk un raport am`nun]it asupra st`rii de s`n`tate a lui
Barney. De[i acum \i ap`ruser` pete ro[ii pe toat` fa]a [i pe corp,
dup` doctori]a Verral nu era nici un motiv de \ngrijorare. Dirk o
asculta desigur politicos, dar f`r` mare interes, dup` cum i se p`rea
Lizei. Dup` aceasta, nu mai avea prea multe de ad`ugat. |nchizând,
\ncerca s` se \nfurie \mpotriva lui Dirk, \mpotriva indiferen]ei sale.
Dar \n loc de asta, reu[ea doar s` se \ntristeze. Apoi, când Barney
dormea, \[i petrecea seara r`sfoind o revist` sau privind la televizor,
dar \ntotdeauna imaginea lui Dirk \i r`mânea \n fa]a ochilor, ca un
supliment la ceea ce citea.
Dar acum Dirk va veni la Derby mâine! Liza avu un moment de
panic`.
– Când? La ce or` sose[ti?
– Nu [tiu. Cât mai devreme posibil. A[tept pe cineva de
diminea]` [i voi veni dup` toate probabilit`]ile mai degrab` dup`-
amiaz`.
|mbr`cându-se a doua zi de diminea]`, Liza \[i d`du seama c`
singurele haine pe care le avea – rochia cu mâneci din bumbac de
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 71

culoare deschis` pe care o purtase \n ziua \n care sosise la Derby [i


fusta [i puloverul pe care le cump`rase \n dup`-amiaza aceea, erau
[ifonate [i l`b`r]ate. Când camerista intr` cu tava cu micul dejun,
Liza men]ion` impresia sa c` este \mbr`cat` ne\ngrijit.
– De ce nu v` duce]i \n Clarendon Street s` v` cump`ra]i ceva,
domni[oar` Harlow. Pot s` r`mân eu cu Barney pentru o jum`tate
de or`. Patronul nu va spune nimic atâta timp cât treaba este f`cut`.
Era o femeie de circa patruzeci de ani, vioaie, pu]in plinu]`,
fericit` c` tr`ie[te, un adev`rat fenomen. Avea \ntotdeauna o glum`
pentru Barney, care vizibil o pl`cea mult. Liza n-avea nici o team`
s` i-l \ncredin]eze.
– E[ti sigur`, Hilda...?
– Cum s` nu! {i de fiecare dat` când vre]i s` v` aerisi]i pu]in, a[
putea veni s`-i ]in companie, cu condi]ia s` nu fie \n timpul
serviciului meu. Este suficint s` m` anun]a]i pu]in \nainte.
F`r` nici o \ndoial`, era pl`cut s` ias` \n sfâr[it la soare dup`
toate aceste zile petrecute \nchis` lâng` un copil bolnav. |ntr-unul
din magazinele din ora[ \[i g`si o rochie dr`gu]` cu jupa plisat` [i
cu un decolteu avantajos. Avea culoarea untului proasp`t, care
contrasta pl`cut cu culoarea p`rului s`u lung, negru. Remarc`
faptul c` buclele \i erau lipsite de vigoare [i hot`r\ s`-[i cumpere un
[ampon. Lu` de asemenea fard de pleoape [i un ruj de buze. Când
reveni la motel, Hilda \i citea o poveste lui Barney.
– V-a]i \ntors deja, a]i fost rapid`! Noi am avut doar timp s` citim
o poveste. Tocmai am \nceput-o pe a doua. Va r`mâne pentru alt`
dat`! Noroc \n aceast` dup`-amiaz`, \i ur` ea Lizei, ie[ind cu un larg
zâmbet complice.
Liza ro[i u[or. Barney \i povestise probabil c` tat`l s`u venea
ast`zi [i Hilda tr`sese concluzia c` acesta era motivul pentru care
voia s` fie frumoas`. Ceea ce era foarte adev`rat!
Dirk sosi exact dup` trei [i jum`tate. Purta pantaloni din pânz`
u[oar` de culoare ar`mie [i o c`ma[` alb` \ntredeschis` la piept.
72 PATRICIA HILL

Adusese ciocolat`, fructe, mai multe reviste pentru Liza [i ni[te


benzi desenate. Dar mai ales, avea de asemenea cu el ursul de plu[
al lui Barney, cel cu care acesta adormea \n fiecare sear`. Copilul \l
privi cu \ncântare [i puse mâna cu tandre]e pe plu[.
– }ine, \i spuse Dirk fiului s`u. M-am gândit c` s-ar putea s`-]i
lipseasc`. E[ti fermec`toare, ad`ug` el, adresându-i-se Lizei.
– Mul]umesc.
Ea r`spunse cu greu, mi[cat` de compliment [i jenat` de privirea
apreciatoare a lui Dirk. Inima \i b`tea cu putere [i se sim]ea ro[ind.
– Cum se simte micul nostru bolnav? Are o min` mai bun` decât
credeam.
– Se simte pu]in mai bine, de ieri. Doctorul Verral a spus c`
acum este pe cale de vindecare.
– Vrei s` mai r`mâi aici?
– Da, prefer, m` simt mai lini[tit` s`-l [tiu pe doctor foarte
aproape.
– Tat`, Joey [i Gypsy sunt bine?
– Da, Larry se ocup` de Joey \n lipsa ta. N-ai de ce s` te
nelini[te[ti.
– Sunt sigur` c` le lipse[ti, ad`ug` Liza.
Pentru a rupe t`cerea ce amenin]a s` se stabileasc`, Liza ceru
ve[ti despre Shirley.
– N-am v`zut-o prea mult, doar \n timpul meselor..
Dirk p`rea deosebit de nemul]umit. Poate ar fi trebuit s` mearg`
mai departe, dar putea oare s` discute problemele lui Shirley \n fa]a
lui Barney? {i apoi, avea ea \ns`[i destule probleme pentru a se mai
amesteca \n treburile adolescentei. Aceast` s`pt`mân` la Derby
fusese un fel de parantez` pentru ea. Dar dup` aceea? Se va
\ntoarce la Yarrawonga cu Barney, [i apoi? Nu era mai aproape de
o solu]ie fericit` decât \n ziua sosirii.
|ntr-un efort disperat de a g`si o conversa]ie care s`-l includ` [i
pe Barney, \l \ntreb` pe Dirk ce f`cuse \n ultimele zile.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 73

– Cea mai mare parte a timpului am adunat animalele cu


ajutorul elicoperului.
– Lui Barney i-ar fi pl`cut s` vad` asta, nu-i a[a Barney? Folose[ti
deseori elicopterul?
– De fiecare dat` când este posibil. Dar când terenul este prea
dificil atât pentru elicopter, cât [i pentru ma[ina de teren, atunci ne
folosim \nc` de cai. {i \ntotdeauna va fi astfel. Accept toate
avantajele tehnicii [i echipamentelor, dar sunt foarte mul]umit c`
vechile metode bune nu mor complet. Odinioar`, trebuia s` fii cu
adev`rat un b`rbat curajos [i dur pentru a fi un bun cresc`tor de
animale. Asta lipse[te pu]in azi, lucrurile sunt mai u[oare.
– Dar este \nc` un mod de via]` aventuros, nu? |mi imaginez c`-]i
aduce multe satisfac]ii.
– Asta depinde de ceea ce vrei s` faci cu via]a ta.
– Voiam doar s` spun c` se pare c` ]ie \]i aduce tot ceea ce-]i place.
– Adev`rat?
Liza fu enervat` de remarca lui. Considera c` Dirk Lancaster este
un tip privilegiat, care avea toate avantajele imaginabile. Era
puternic, extrem de seduc`tor, avea un fel de-a fi care atr`gea toate
femeile pe care le \ntâlnea \n drumul s`u. De acord, prima sa
c`s`torie fusese un e[ec, ceea ce putea dezan`gi orice b`rbat
mândru. Dar acum, asta era de domeniul trecutului. Avea un fiu
lâng` el... un pu[ti adorabil care promitea s` calce pe urmele tat`lui
s`u. Acum, c` Elaine murise, era liber s` se rec`s`toreasc` [i, cu
aceste atuuri, putea alege ce i se p`rea mai bun. {i, \n schimb,
pusese ochii pe o femeie lipsit` de interes ca aceast` Margo
Newton. Iat` ce o \nfuria.
– Vrei un ceai? \i propuse ea pentru a schimba cursul
gândurilor.
– Dac` ai, cu pl`cere.
Dirk r`mase pu]in mai mult de-o or`. Liza avu penibila impresie
c`-[i calcula timpul care trebuia s` r`mân` pentru a nu fi
74 PATRICIA HILL

nepoliticos. Se \ntreb` cu am`r`ciune, de ce-[i pierduse astfel toat`


dup`-amiaza pentru a le face o vizit`. Când se preg`ti de plecare, \[i
ignor` aproape total fiul. La u[`, Liza, furioas`, \i aminti de
prezen]a acestuia.
– Pentru Dumnezeu, spune-i m`car la revedere lui Barney, cum
este normal.
Dirk ezit` o clip`, apoi str`b`tu \nc`perea [i puse mâna pe
um`rul fiului s`u.
– La revedere, Barney. S` fii un b`iat curajos [i mai ales n-o
sup`ra pe Liza.
– La revedere, tat`.
Barney r`spunse cu acea voce pe jum`tate speriat` [i pe
jum`tate mândr` pe care o avea când tat`l s`u catadicsea s` i se
adreseze \n mod direct.
Dirk porni din nou \n direc]ia u[ii, dar \nainte de a ie[i o privi
lung pe Liza.
– |]i sunt foarte recunosc`tor pentru ceea ce faci. Crede-m`.
Când el fu plecat, ochii Lizei se umplur` de lacrimi. Erau lacrimi
de umilin]`. Recunosc`tor! S` se duc` la naiba el [i recuno[tin]a
lui! Ea nu o voia. Nu voia nimic de la el. Se hot`r\ s`-[i alunge
pentru totdeauna din minte imaginile trupului s`u, ale bra]elor,
amintirea s`rut`rilor. Dar oare mai putea? Fu str`b`tut` de un fior
când trebui s`-[i m`rturiseasc` inutilitatea acestei hot`râri; era
evident c` nu [i-o va putea ]ine niciodat`. Cum s` uite acele clipe
pasionate, cum s` se sileasc` s`-i suporte lini[tit` prezen]a?
Capitolul 7

Dup` cum prev`zuse doctori]a Verral, s`n`tatea lui Barney se


ameliora pe zi ce trecea. |n m`sura \n care asta nu-l obosea prea
tare, \i spuse ea Lizei, nu mai avea nici un motiv s` r`mân` culcat [i
putea \n sfâr[it s` ias` la soare. A[a c` Liza \l l`sa acum s` se joace
afar`, \n fa]a verandei [i, ocazional, se duceau s` fac` scurte
plimb`ri. Exista \n apropierea motelului un zid de protec]ie
\mpotriva furtunii, unde le pl`cea s` se duc`. |ntr-o dup`-amiaz` \n
care st`tea acolo cu Barney privind un cargou care se mi[ca \n
timpul fluxului, Liza fu surprins` s` aud` \n spatele ei o voce
cunoscut`:
– Ah, iat`-te. |n sfâr[it te-am g`sit.
– Colin! Ce faci aici?
– Ei bine, când am v`zut c` nu e[ti \n caban`, m-am informat [i
am aflat c` te plimbi cu pl`cere pe aici.
– Dar ce te aduce la Derby voiam s` spun.
– Nu ghice[ti? Am venit s-o v`d pe Liza. Nu puteam s` nu-]i fac
o vizit`. A[adar, iat`-l pe fiul [i mo[tenitorul Lancaster. Cum te
sim]i? Ai biruit boala?
76 PATRICIA HILL

– Este aproape vindecat. Este domnul Beale, Barney, el [i sora


lui au o ferm` care se nume[te Ashey Downs.
Colin se a[ez` \n apropierea Lizei, pe micul zid din piatr`.
– S`rmana mea Liza, trebuie s` te plictise[ti de moarte.
– Deloc. Ne-am distrat bine de când te sim]i mai bine, nu-i a[a,
Barney?
– Bine\n]eles, dar nu-]i lipsesc distrac]iile? M` gândeam s` te
duc s` vezi arborele \nchisoare.
– Mul]umesc, dar am fost acolo cu Dirk, \n prima zi. |n plus, nu
putem merge nic`ieri unde Barney risc` s` fie \n contact cu al]i
copii, poate fi \nc` molipsitor.
– Ei bine, atunci s` lu`m cel pu]in o \nghe]at`.
– Iat` o idee bun`.
– Vom g`si ceva mai bun pentru disear`, doar dumneata [i cu
mine, când tu vei fi culcat [i adormit, ad`ug` spre Barney.
– Oh, dar...
Ea \ncepu s` protesteze, dar Colin \i puse un deget pe buze
zâmbind, se \ntoarse cu spatele [i se \ndrept` spre cafenea.
Urm`rindu-l cu privirea, Liza \[i sim]i inima strângându-se. Va
deveni Colin sup`r`tor?
Pân` la urm`, temerile Lizei fur` nejustificate. Colin fu
fermec`tor [i dup`-amiaza trecu \n mod agreabil. Era pl`cut s` se
relaxeze \n compania sa, dup` momentele de crispare pe care le
cunoscuse cu Dirk.
Chiar [i Barney p`rea mul]umit c` el era acolo, de[i Colin de-abia
\i adres` câteva cuvinte.
Când Liza observ` c` Barney \ncepuse s` oboseasc`, propuse s`
se \ntoarc` la caban`, unde \i oferi o cea[c` de ceai. Dup` aceea \i
spuse c` era timpul s` plece, deoarece era timpul ca Barney s` se
culce.
– De acord, plec, dar te voi vedea mai târziu, Liza. Am putea s`
cin`m \mpreun`.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 77

– |ntr-adev`r, nu pot, Colin. {i oricum, n-ar trebui s` te gânde[ti


s` te \ntorci acas`? Ai un drum lung de f`cut.
– Oh, nu ]i-am spus? Am rezervare aici pentru noapte. A[a c`
avem toat` seara \naintea noastr`.
– Colin, cu siguran]` \n]elegi c` nu-l pot l`sa singur pe Barney.
– Vrei s` m` faci s` ced c` n-ai pus piciorul afar` f`r` acest pu[ti
de când e[ti aici!
– Bine\n]eles c` nu. Am aranjat cu una dintre cameriste pentru
a putea face ocazional câte un drum.
– Cum se nume[te?
– Hilda. De ce?
Colin se \ntoarse spre Barney.
– Ce spui dac` a[ lua-o pe Liza la restaurant \n seara asta. Cred
c` are nevoie s`-[i schimbe gândurile, ce p`rere ai? |i vom cere
Hildei s` stea cu tine, de acord?
Dup` un moment de reflexie solemn`, Barney sonsim]i cu o
mi[care din cap. Era evident c` nu [tia ce s` cread` despre acest
Colin care, \n cea mai mare parte a timpului, \l ignora cel pu]in la
fel ca Dirk [i care, dintr-o dat`, i se adresa \n modul cel mai
prietenesc.
– Ei bine, Liza! Tot ceea ce ne mai r`mâne de f`cut este s` ne
punem de acord cu aceast` Hilda. M` ocup eu de asta.
Colin ie[i cu un aer triumf`tor. Dup` plecarea sa, Liza \l privi pe
Barney cu o anumit` \ngrijorare.
– E[ti sigur c` nu te deranjeaz` dac` te las cu Hilda pentru a
cina cu Colin?
– Nu. |mi place mult Hilda. |mi spune pove[ti frumoase.
Liza trebui s` admit` c` perspectiva de a petrece seara \n
compania unui adult era foarte tentant`. Chiar dac` \l iubea
profund pe Barney, o s`pt`mân` \ntreag` petrecut` \ngrijind
permanent un copil de cinci ani, era \n cele din urm` pu]in deprimant.
Hilda sosi pe la ora [apte.
78 PATRICIA HILL

– |mi pare bine c` ie[i pu]in, domni[oar` Harlow, [i ce b`rbat


seduc`tor este [i el.
– Este foarte amabil din partea dumitale c` ai venit. Nu m` voi
\ntoarce prea târziu.
– R`mâne]i cât de mult timp vre]i. Barney [i cu mine ne vom
sim]i foarte bine \mpreun`. |ntotdeauna am spus c` trebuie s` te
distrezi când ai ocazia.
La ora [apte [i un sfert, Dirk sun` ca de obicei. Mai mult ca
niciodat`, Liza sim]i acea senza]ie ciudat` de jen` dureroas`
ridicând receptorul.
– Ce faci?
– Bine. Barney merge din ce \n ce mai bine.
– Perfect, atunci vom putea s` mergem mâine s` hoin`rim.
– Mâine?
– Da, vin s` v` v`d.
– Of... Barney va fi \ncântat.
– {i tu, Liza?
– Desigur, voi fi la fel de \ncântat`. Va fi pl`cut s` avem pu]in`
companie.
Liza [tia c` ar fi trebuit s`-i spun` lui Dirk despre Colin care era
\n acea sear` la Derby, dar cu toate acestea, nu vru s` provoace
mânia inevitabil` care ar fi urmat. Va g`si cu siguran]` mâine un
mod de strecura \n mod firesc o aluzie \n conversa]ie.
Tocmai \nchise când sosi Colin. Purta un costum gri foarte
elegant, o cravat` mai \nchis` cu buline negre [i \[i piept`nase p`rul
[aten spre spate.
– Gata, Liza?
– Da,
– {i nu uita]i ce v-am spus, domni[oar` Harlow, nu sunte]i
obligat` s` v` \ntoarce]i devreme, \i aminti Hilda.
Liza surprinse o privire complice \ntre Hilda [i Colin [i b`nui
brusc faptul c` se \n]eleseser` amândoi \n prealabil, poate chiar
Colin \i d`duse pentru aceste cuvinte un bacsi[ substan]ial.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 79

Ie[ir` din caban` [i se \ndreptar` spre restaurantul motelului.


– Tocmai a telefonat Dirk. Ne va face o vizit` mâine.
– Nu renun]`!
– Cum asta?
Ajunser` la u[ile mari din sticl`, l`sate deschise pentru a se
profita de aerul c`ldu] al serii [i intrar` \ntr-un bar mic, cu o
atmosfer` intim`. Mesele erau instalate \n mici separeuri lini[tite [i
l`mpi \mpr`[tiate ici [i colo difuzau o lumin` pl`cut`. Dup` ce se
a[ezar`, Colin comand` cocteiluri [i [eful de sal` le prezent`
meniul.
– Ceea ce voiam s` spun este c` \n mod evident, Dirk te dore[te.
– Ceea ce spui n-are sens. Rela]iile mele cu Dirk... Era doar so]ul
veri[oarei mele, atâta tot.
– Asta nu v` interzice s` ave]i rela]ii mai intime. Cu siguran]` a]i
avut ocazia, dormind sub acela[i acoperi[.
Colin p`r`si tonul glume] pentru a relua cu seriozitate:
– S` nu faci nimic, Liza. Dirk nu va putea decât s`-]i fac` r`u.
– Mi se pare c` sub masca unui sfat, vorbe[ti pentru dumneata
\nsu]i.
Colin o privi \ntr-un mod atât de edificator, \ncât se sim]i foarte
stânjenit`. Cu siguran]`, Colin era foarte seduc`tor, foarte
atr`g`tor. Dac` ar fi c`utat o aventur` pl`cut`, el ar fi fost f`r` nici
o \ndoial`, perfect. Dar ea nu asta visa, nici nu se punea problema.
– Nu sunt r`u inten]ionat, Liza. Am fost \ntotdeauna sincer cu
dumneata, \n timp ce Dirk... Dac` eram femeie, nu i-a[ fi acordat
nici cea mai mic` \ncredere.
– M` \ntreb dac` sora dumitale ar fi de aceea[i p`rere. Se pare
c` ea \l cunoa[te foarte bine pe Dirk.
– Nu te nelini[ti pentru Margo. |[i poate purta singur` de grij`.
Ea [tie \ntotdeauna foarte precis ce face când este vorba de b`rba]i.
Liza sim]i un nod \n gât. Avea ocazia s` ob]in` un r`spuns exact
la \ntrebarea care o chinuia.
80 PATRICIA HILL

– Crezi c` Margo se gânde[te s` se m`rite cu Dirk?


– {i, ce-i cu asta? |n ce m`sur` te-ar interesa?
– M` gândesc tot la Barney. Nu [tiu care va fi cu adev`rat situa]ia
sa dac` Dirk se va rec`s`tori.
– Ce vrei s` spui?
– Ei bine, nu mi se pare c` Margo iube[te mult copiii.
– Nu, de altfel nici eu, accept` Colin râzând. Dar nu-]i face griji.
Aceste lucruri se aranjeaz` de la sine. |n ceea ce m` prive[te, nu voi
face nici o obiec]ie \n cazul \n care Margo [i Dirk se hot`r`sc s`-[i
legalizeze rela]ia, acum când amândoi sunt liberi, sau pe cale s` fie.
M` \n]eleg bine cu Dirk [i ar fi bine s` fiu legat de vecinul meu. A[
putea \ntotdeauna s`-i cer s`-mi dea o mân` de ajutor \n cadrul
exploat`rilor noastre. El este un cresc`tor de vite mai bun decât
mine, nu-mi este ru[ine s` recunosc. {i referitor la Barney... n-ar fi
cea mai bun` solu]ie s` continue s` tr`iasc` la Londra, cu dumneata?
– Oare Margo este cea care ]i-a sugerat asta?
– Recunoa[te c` toat` lumea ar fi mai fericit`, \ncepând cu
dumneata. Este evident c`-l adori pe acest copil.
– Chiar dac` Barney [i-a pierdut mama, i-a r`mas \nc` tat`l. El
nu poate refuza responsabilit`]ile pe care le are [i s` nu-[i ia fiul
cu el.
– Calmeaz`-te Liza. Vei vedea c` pân` la urm`, cu siguran]`,
totul se va aranja. Suntem aici pentru a ne distra, a[a c` de ce am
pierde timpul discutând despre alte persoane?
Liza \[i strânse cu putere pumnii pe sub mas`. Acum [tia, [i cu
ce certitudine, c` temerile sale referitoare la c`s`toria lui Dirk nu se
datorau doar viitorului lui Barney. Adev`rul, umilitor, greu de
acceptat, era limpede: era \ngrozitor de geloas`. |ntr-un fel sau
altul, trebuia s` se vindece de aceast` obsesie stupid`. N-avea oare
la \ndemân` cea mai bun` metod` posibil`? Cu Colin, nu era \n
pericol s` se implice emo]ional. Un flirt u[or cu unul ca el era ceea
ce i-ar fi prescris doctori]a Verral.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 81

– Pari gânditoare, Liza. Hai, zâmbe[te.


– Iart`-m`. Ce pl`cut este acest loc! Ce ie[ire nesperat` pentru
mine \n aceast` sear`.
Luase un ton vesel. Colin o privi \n adâncul ochilor cu un aer
p`trunz`tor.
– E[ti foarte frumoas`, Liza. Dar b`nuiesc c` ]i s-a spus deja de
sute de ori.
– Este \ntotdeauna pl`cut s-o auzi spunându-se.
– Nimic mai u[or decât s`-[i spui adev`rul unei femei
seduc`toare.
Comandar` cina [i b`ur` un alt cocteil, a[teptând s` fie gata.
Colin insist` s` ia [ampanie.
Lista de bucate era foarte bogat` \n feluri de mâncare fastuoase
[i de data aceasta Liza uit` de num`rul caloriilor [i-[i oferi o mas`
savuroas`: \ncepu cu un delicios homar preparat ca \n America [i
continu` cu o friptur` tradi]ional` de vit`, \nso]it` de broccoli.
Pentru a \ncheia, din lista cu numeroase deserturi, alese o enorm`
piersic` Melba. Când sticla de [ampanie se termin`, Colin chem`
[eful de sal` pentru a o \nlocui, dar Liza refuz` cu fermitate.
– Nu, Colin. A fost delicioas`, dar ajunge. Am b`ut deja mai
mult decât sunt obi[nuit`.
– Dar \n seara aceasta s`rb`torim ceva.
– Ce anume?
– |nceputul unei frumoase prietenii.
Spunând asta, Colin se apropie [i \[i puse cu tandre]e mâna
peste cea a Lizei. Mai târziu, când se \ntoarser` spre caban`, Liza nu
fu nemul]umit` s` aib` sus]inerea lui Colin \n jurul umerilor,
deoarece nu se sim]ea prea sigur` pe picioare. Era pu]in ame]it`
dup` acest exces de [ampanie cu care nu era obi[nuit`. Dar nu era
o crim`, nu-i a[a, s` bei câteva pahare cu un prieten; aceste ultime
zile o obosiser` nervos, dar \n acest moment se sim]ea \n sfâr[it
minunat de bine.
82 PATRICIA HILL

– Nu, nu aceasta este cabana, protest` când Colin se opri. A mea


este mai jos, lâng` piscin`.
– Este cabana mea, Liza. Am putea bea un ultim pahar.
– Nu, mul]umesc. }i-am spus deja, Colin, am b`ut destul, m`
simt pu]in ame]it`. |n plus, am r`mas mai mult timp decât
inten]ionam [i Hilda...
– Hilda nu se nelini[te[te pentru dumneata. Vino, Liza, doar
cinci minute. Mâine diminea]` plec devreme, a[a c` nu te voi mai
vedea.
– Cinci minute atunci, nimic \n plus. {i nu voi bea nimic altceva
decât un pahar mare cu ap` sau cu tonic.
Cabana lui Colin era o replic` aproape exact` a celei pe care o
ocupa ea cu Barney, atâta doar c` aceasta era verde, \n timp ce a sa
era galben`. Trecea \n revist` asem`n`rile [i deosebirile, a[a c` nu-l
v`zu pe Colin umplând paharele. Când i-l d`du pe al s`u [i când
\ncepu s` bera, observ` c`-i pusese vodc` \n tonic. Se hot`r\ s` nu
fac` un caz din asta, dar s` nu bea [i s` plece imediat. Puse scurt
paharul pe masa din apropierea ei.
– Am petrecut o sear` minunat`, Colin, mul]umesc.
– Dar nu s-a \ncheiat.
– Ba da. |]i urez noapte bun`.
|[i l`s` [i el paharul [i, apropiindu-se, \i puse mâna pe umeri.
– E[ti o fat` formidabil`, Liza. S` [tii c` ai pus mâna pe mine.
– |mi pare r`u, dar nu poate fi nimic serios \ntre...
El \i \ntrerupse protestul punându-[i buzele peste cele ale Lizei.
Se scurser` câteva secunde [i Liza fu cuprins` de o ciudat` senza]ie.
S`rutul deveni mai intens [i el o strânse aproape. Apoi \ncepu s`-i
acopere cu s`rut`ri u[oare pieptul. Ei \i sc`p` un geam`t u[or [i
buzele i se \ntredesciser` pentru a rosti un nume...
Liza se d`du \napoi cu groaz`. Numele care \i venise pe buze era
al lui Dirk. Transportat` cu pl`cere de un val de incon[tien]` senzual`,
se imaginase \n bra]ele lui Dirk. Ale lui Dirk, nu ale lui Colin!
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 83

– Ei, ce s-a \ntâmplat?


– |mi pare r`u, Colin, trebuie s` plec.
– S` pleci? Nu m` po]i l`sa astfel!
– Pentru c` m-ai invitat la o cin` cu [ampanie? Pentru atâta n-ai
ob]inut dreptul de a m` duce \n patul t`u.
– Nu m-am gândit niciodat` la asta.
– Iart`-m`, Colin. M-am exprimat gre[it... Dar... nu vreau s` stau
atât de târziu. Hilda se va \ntreba ce mi s-a \ntâmplat.
– Va fi mai curând surprins` s` te vad` \ntorcându-te atât de
devreme.
– Oricum, cred c` ar fi mai bine s` plec acum.
– Ascult`, \mi pare r`u c` te-am bruscat pu]in. S` trecem peste
asta, de acord? S` spunem c` era doar un tandru s`rut de noapte
bun` [i s` fix`m o viitoare \ntâlnire.
– Nu va fi o alt` \ntâlnire, Colin.
– Dac` a[ crede c` asta gânde[ti cu adev`rat, a[ fi foarte sup`rat, Liza.

*
* *

– Colin a fost ieri aici.


Liza ar fi vrut s` strecoare cu indiferen]` asta \n conversa]ie, dar
spre marea ei nepl`cere, se auzi vorbind cu o voce plin` de sfidare.
– Ce voia? \ntreb` Dirk agresiv. Ca [i când n-a[ putea s`-mi
imaginez!
– Era \n trecere prin Derby [i a venit pur [i simplu s` ne spun`
bun` ziua.
– Când asta?
– Dup`-amiaz`.
– Nu mi-ai spus asear` la telefon. Când a plecat?
– Diminea]`, \mi \nchipui.
– A petrecut noaptea aici!
84 PATRICIA HILL

– De ce nu? Este un motel. Toate aceste \ntreb`ri ridicole...


parc` am fi la tribunal.
Erau a[eza]i pe o plaj` izolat`, la câ]iva kilometri de Derby.
Aduseser` cu ei hran` rece, pentru a putea prânzi acolo. Ziua era
frumoas`, nu prea cald`, [i dinspre uscat sufla o briz` u[oar`. Lâng`
ei, Barney se juca, \n`l]ând castele de nisip, cu o g`letu[` din
plastic.
– Pentru c` se pare c` te intereseaz`, afl` c` eu [i Colin am
mâncat la restaurantul motelului. Hilda, camerista, s-a ocupat de
Barney \n timpul absen]ei mele.
– Liza, te-am aten]ionat \n privin]a lui Colin Beale.
– {tiu, [i Colin m-a aten]ionat \n privin]a ta. A[a c` sunte]i chit.
Acum, vrei s` l`s`m acest subiect? Ce face Shirley?
Dirk p`ru pe punctul de a continua discu]ia, dar se st`pâni.
– Este cum nu se poate mai \nc`p`]ânat`.
– Ce altceva ai fi sperat? Shirley nu dore[te deloc s` r`mân` la
Yarrawonga.
– Atunci [tie ce-i r`mâne de f`cut.
– S` fie obligat` s` se \ntoarc` la [coal` nu poate fi o solu]ie.
Sora ta este o fat` \ncânt`toare, inteligent`, dar nu pare genul care
s` se adapteze modelului clasic.
– Ei bine, va trebui s` \nve]e s` se str`duiasc`.
– E[ti cu adev`rat incredibil. Toat` lumea din jurul t`u trebuie
s` fac` ce-ai hot`rât tu, totul trebuie f`cut \n felul t`u. Nu te \ntrebi
niciodat` dac`...
– Dac` ce?
– Oh, nimic.
Descurajat`, Liza deschise co[ul de picnic pe care-l preg`tise
motelul [i-l chem` pe Barney s` vin` s` m`nânce.
Mai târziu, \n ma[in`, pe drumul de \ntoarcere la motel, Liza se
gândi cu melancolie c` ar fi putut petrece o zi foarte frumoas` dac`
aceast` conversa]ie agresiv` n-ar fi strecurat o umbr` \ntre ei.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 85

Barney era mai obosit decât \n alte zile dup` aceast` ie[ire la aer
liber [i nu protest` când Liza \l culc` dup`-amiaz`.
Ie[ind din caban`, Liza aproape se lovi de Dirk care deschidea
u[a \n aceea[i clip`. El o prinse de mân` cu putere. Liza r`mase
nemi[cat` \n loc, asaltat` de valul de emo]ie care o cople[ea. |ncet,
ridic` ochii pentru a-i \nfrunta privirea. Dorin]a pe care o citi
acolo, o tulbur`. |i ]inea mâna \nc` strâns \n a lui [i cu degetul
\ncepu s`-i mângâie u[or \ncheietura, acolo unde pielea este atât
de fin` peste vine.
– Liza, a[ vrea s` pot...
Fu \ntrerupt de Barney, care o striga pe Liza s`-i dea un pahar
cu ap`. Ea se eliber` prompt din stransoare [i fugi \n interior. Dup`
aceasta, cele câteva cuvinte nefire[ti schimbate cu Dirk \n salonul
verandei \n jurul unei ce[ti de ceai fur` pentru Liza un adev`rat
co[mar. Nu \ndr`znea s`-l priveasc` \n fa]` pe Dirk , speriat` la
ideea unei eventuale atingeri accidentale. A[ezat` foarte dreapt` \n
fotoliu, cu un nod \n stomac, se str`duia s` vorbeasc` despre tot
felul de lucruri cu voce calm`, ca [i când nimic nu se \ntâmplase.
Cu o u[urare infinit`, \l auzi hot`rând c` ar fi mai bine s` se
\ntoarc` la Yarrawonga. {i, totu[i, de-abia plecase ma[ina [i \ncepu
s`-i lipseasc` \ngrozitor.
Oh, da, acum [tia clar, era \ndr`gostit` cu disperare de Dirk [i
nu se mai putea preface c`-l ignor`.
Capitolul 8

Trei zile mai târziu, Dirk reveni la Derby \n Cessna, cu scopul de


a-i duce pe Liza [i Barney \napoi la Yarrawonga. Acesta din urm`,
cu toate c` era \nc` pu]in obosit, putea fi considerat vindecat.
Doctori]a Verral \i spusese Lizei c` nu mai avea de ce s` se
nelini[teasc`. Barney era foarte \ncântat la ideea de-a se \ntoarce,
cu atât mai mult cu cât, \n zilele urm`toare marea s`rb`toare anual`
reunea cresc`tori de animale din regiune pentru rodeo [i alte
competi]ii ce se desf`[urau la Yarrawonga.
Liza se bucura de asemenea de aceast` manifesta]ie, deoarece
mul]imea de invita]i, prieteni [i vecini veni]i din toat` regiunea
Kimberley, va limita riscul de a fi singur`, fa]` \n fa]` cu Dirk.
|nainte de a fi sigur` c`-i putea suporta \n mod firesc compania,
avea nevoie de pu]in timp pentru a-[i st`pâni sentimentele.
Mai multe persoane erau deja venite, când Dirk ateriz` cu
Cessna pe terenul de la Yarrawonga. Era vorba, \n cea mai mare
parte, de cresc`tori de animale veni]i din regiunile cele mai
\ndep`rtate [i care, \n consecin]`, preferau s` vin` \n ajunul
competi]iilor amicale. Seara fu foarte pl`cut` [i foarte animat`. To]i
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 87

erau reuni]i \n jurul mesei mari din sufragerie [i discutau \n mod


pl`cut [i nici un str`in n-ar fi putut b`nui c` Yarrawonga era
departe de a fi atât de lini[tit` cum p`rea din exterior.
Margo [i Colin, chiar dac` nu r`m`seser` peste noapte, erau
[i ei prezen]i \n acea sear`. |mbr`cat` cu un splendid caftan din
m`tase \mpodobit cu spirale aurii [i ro[ii, Margo se comporta \n
mod vizibil ca st`pân` a casei. Din frânturi de conversa]ie pe
care le prinsese ici [i colo, Liza \n]elese limpede c` pentru to]i,
era o stare de fapt ca \n curând Dirk [i Margo s`-[i oficializeze
rela]ia. Cu Liza, invita]ii erau foarte prieteno[i, dar pruden]i [i
rezerva]i, ca [i când aveau grij` s` nu fac` gafe fa]` de veri[oara
Elainei. Colin f`cu \n a[a fel \ncât s` fie a[ezat lâng` Liza [i ea
remarc` repede c` tot timpul cât mâncar`, Dirk \i observa din
cel`lalt cap`t al mesei. Printr-un fel de sfidare, r`spundea
glumelor lui Colin, zâmbea cu veselie la cuvintele m`gulitoare
pe care i le [optea la ureche. Cu toate acestea, dup` cin`,
consider` mai prudent s`-i refuze propunerea de a face un tur
pe afar`.
Ultimii invita]i sosir` devreme a doua zi diminea]`. La ora zece
toat` lumea era acolo [i pe terenul de la Yarrawonga se aflau
aliniate dou`sprezece avioane u[oare de dou` ori mai multe ma[ini
de diferite tipuri. Barney era deja \nconjurat de un grup de copii pe
care [i-i f`cu repede prieteni. Li-l prezent` pe Joey [i le permise cu
generozitate s`-l \ncalece pe Gypsy. Liza d`dea târcoale \n jurul lor
f`r` a avea deloc aerul c`-l ]ine sub observa]ie. Se amuz` auzindu-l
vorbind cu atâta mândrie despre Dirk noilor s`i prieteni. Tata a[a,
tata pe dincolo, nu se mai oprea! Exact ceea ce trebuia s` a[tepte
de la un fiu care vorbea despre tat`l s`u. Dar totu[i, pe m`sur` ce
Barney \[i accepta tat`l, se apropia momentul \n care ea va trebui
s` plece. S`-l p`r`seasc` pe Barney va fi o suferin]` cumplit` pentru
88 PATRICIA HILL

ea, dar o va face, [tiind c` era spre binele copilului. Dar s`-l
p`r`seasc` pe Dirk! Sentimentul de jalnic` dezolare pe care-l
\ncerca la acest gând o \ngrozea. |l dispre]uia pe Dirk pentru ceea
ce era: un b`rbat arogant, plin de el \nsu[i, un so] dezagreabil [i un
tat` neglijent, dar nu-[i putea \n`bu[i dragostea pentru el. Era
ridicol. Dac` ar avea cea mai mic` urm` de bun sim], ar pleca
imediat. Ar putea fi chiar de preferat pentru Barney dac` i-ar
impune greaua desp`r]ire [i l-ar obliga s` nu mai conteze pe ea.
Dar Liza era incapabil` s` se mai gândeasc` la asta; emo]iile
haotice o zdruncinau nervos [i se sim]ea deprimat` la apropierea
momentului \n care va lua teribila hot`râre. |n timpul \ntrecerilor
de rodeo care precedau \ntrecerile de dup`-amiaz`, se surprinse
strângând atât de puternic bariera, \ncât articula]iile degetelor i se
albir`.
– Tat`l meu este cel mai bun, tat`l meu este cel mai bun! Nu-i
a[a, Liza?
Barney, foarte agitat, era lâng` ea [i o ]inea de un picior. Liza se
\ndrept`, alarmat`; \n fa]a ei, la doar câ]iva metri, de cealalt` parte
a \mprejmuirii de lemn, Dirk \nc`lec` un taur s`lbatic, care d`dea
\ngrozitor din copite. |[i ]inea p`l`ria cu mâna stâng` [i se servea
de acest bra] pentru a-[i men]ine echilibrul. Lizei i se p`rea c` putea
c`dea \n orice clip`.
– Aten]ie! Aten]ie!
Era cu adev`rat vocea ei? Ea fusese cea care strigase astfel? |n
mijlocul \ncuraj`rilor, chemarea ei se pierdu. Nu [i pentru cel ce se
afla \n spatele ei.
– E[ti \ngrijorat`?
Era Colin [i, instinctiv, Liza f`cu o mi[care \napoi. El se aplec`
spre ea. Purta o c`ma[` \n carouri mari \n tonuri de albastru [i blugi
de culoare \nchis`.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 89

– Nu te alarma, nu i se va \ntâmpla nimic. Dirk este foarte tare


la jocul `sta. Pe mine nu m` intereseaz` prea mult, recunosc.
– Pare atât de periculos.
– {i a[a este, \n cazul \n care nu [tii foarte exact ce trebuie s`
faci, ceea ce nu este cazul lui Dirk. El este \ntotdeauna campionul
acestor manifesta]ii. Nimeni nu-l poate egala pe Dirk Lancaster pe
un cal sau un taur s`lbatic. |n ceea ce m` prive[te, nu corespunde
cu ideea mea de distrac]ie. Prefer s`-mi p`strez energia \n vederea
unor pl`ceri mai intime.
Demonstra]ia lui Dirk lu` sfâr[it [i urm` un concert de
aplauze când, nev`t`mat, desc`lec`. O privi pe Liza ca [i când
a[tepta s`-i aprecieze curajul. Inten]ionat, ea se \ntoarse spre
Colin [i-i zâmbi.
– Mi se pare c` ai o p`rere foarte bun` despre reu[itele tale cu
femeile.
– Pân` \n prezent, da. Dar \ncep s`-mi pun \ntreb`ri. Puterea
mea de seduc]ie se pare c` nu te atinge, Liza. Când vom merge s`
vedem pe[terile din Windjana?
– Nu pot s` vin, Colin.
– Nu po]i, sau nu vrei?
– Ei bine... amândou`. |ntr-adev`r, nu pot s`-l las pe Barney
singur toat` ziua.
– V`zându-l \n acest moment, nu-i lipse[ti prea mult.
– Nu este acela[i lucru... |n plus...
– Ce mai este?
– Iart`-m`, Colin, dar asta n-ar merge \ntre noi.
– Eu continuu s` sper.
– Ai mai spus asta deja. De ce nu accep]i un refuz ca r`spuns?
– M` vei considera \nc`p`]ânat Liza, dar atâta timp cât vei spune
nu, voi continua s` \ncerc.
90 PATRICIA HILL

|ntrecerile de dup`-amiaz` fur` jocuri mai pu]in serioase, \n


care participan]ii foloseau animale diferite pentru c`l`rit, cea mai
mare parte preg`tite \n padocurile de la Yarrawonga. Entuziasmul
ajunsese la culme. Separat, fiecare curs` se \ncheia \ntr-un
asemenea nor de praf ro[u, \ncât deseori era dificil de determinat
cu certitudine cine era \nving`tor. Oricum, nimeni nu d`dea cu
adev`rat importan]` acestui lucru. To]i râdeau [i discutau cu inima
deschis` [i, \n general, câ[tigurile ajungeau \n casieria Serviciului
Regal de Medicin` Mobil` sau la alte opere de caritate.
Mai multe grupuri plecar` \nainte de c`derea nop]ii, deoarece
aveau \n fa]a lor un lung drum de parcurs. Dar mai r`m`seser`
destui invita]i pentru a \nsufle]i marele gr`tar [i seara dansant` ce
trebuia s` urmeze. Cele mai multe dintre femei se schimbar`
pentru serbare [i Liza fu fericit` s` g`seasc` \n valiz` rochia elegant`
pe care zitase s-o ia p`r`sind Londra. Desigur, nu era o rochie
lung`, de sear`, ci din crep, cu ape argintii [i verzi [i cu spatele
foarte decoltat, având totu[i o anumit` alur`.
Cât despre Margo, adoptase un stil ]ig`nesc. Purta o rochie
lung` din tafta alb`, cu volane [i dantele [i \[i \nodase peste [olduri
o e[arf` lat` ro[ie. |nc` de la primele dansuri, ni[te sambe
\ndr`cite, p`rea evident c` inten[]iona s`-l monopolizeze pe Dirk.
A[a c` Liza, care voia s` fie sigur` c` va avea \ntotdeauna un
partener dac` Dirk privea spre ea, \i permise lui Colin o anumit`
apropiere.
Barney ceruse s` r`mân` pentru serat` [i Liza consider` c`, \n
mod excep]ional, nu-i putea face r`u. Nu fu totu[i surprins` s` vad`
ca la ora nou` nu se mai putea ]ine pe picioare. |l convinse f`r` nici
o dificultate s` mearg` la culcare [i-l duse \n camera sa. Adormi
imediat ce puse capul pe pern`, epuizat de aceast` zi plin` de
emo]ii pentru un b`ie]el de cinci ani.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 91

Coborând, Liza se opri o clip` pe scar` la fereastra mare ce


d`dea spre serbare [i observ` luminile colorate de sub ochii s`i.
Toat` lumea p`rea s` se distreze [i era un zgomot incredibil. Se
\ntoarse pentru a-[i continua drumul când remarc` o mi[care pe
furi[ pe partea \ndep`rtat` a peluzei; o pereche se fofila discret
printre eucalip]i, Shirley [i Larry Kemp, mân` \n mân`! |nainte de
a se afunda mai adânc \n boschet, Shirley privi la dreapta [i la
stânga pentru a se asigura c` nimeni nu-i v`zuse.
Proast` mic`, se gândi Liza, se angaja \ntr-un flirt cu Larry. Era
prea tân`r` [i neexperimentat` ca s` [tie cum s` ias` din
\ncurc`tur` dac` Larry devenea prea \ndr`zne] [i strecurându-se
astfel cu el prin desi[uri c`uta \ntr-adev`r necazurile. Dirk ar fi
furios dac` ar afla. {i avea [i de ce. Unul ca Larry era un veritabil
pericol pentru o pu[toaic` de [aisprezece ani.
Lizei nu-i trebui decât o clip` pentru a se hot`r\. Cobor\ scara \n
mare grab`, travers` peluza rapid [i intr` sub copaci, strigând-o pe
Shirley.
– Unde e[ti? Sunt Liza.
Nici un r`spuns. Totu[i, era sigur` c` perechea nu putea fi prea
departe [i trebuia s-o aud`. Chem` din nou, mai tare, [i cu o voce
mai autoritar`.
– Shirley, unde e[ti? Sunt eu, Liza, r`spunde.
Nimic. Atunci \naint` mai adânc [id`du aproape peste ei. Erau
\ntin[i pe jos, la r`d`cina unui pom, strâns \mbr`]i[a]i, f`r` s`
spun` un cuvânt, sperând cu siguran]` c` ea va renun]a [i va
pleca...
– Te-am v`zut de la sus de la fereastr` [i am...
– {i ce-i cu asta? Vezi-]i de treburile tale, Liza.
– Bine\n]eles c` n-o s` r`mân nep`s`toare când te surprind
purtându-te ca o proast` cu un afemeiat ca acest...
92 PATRICIA HILL

– Ei, despre mine vorbe[ti a[a?


– Tocmai de aceea sunt nelini[tit`. N-o po]i l`sa \n pace pe
Shirley, Larry? Este prea tân`r` pentru tine.
– Nu atât de tân`r` cum pare, când o vezi la treab`. Oricum, nu
este treba adumneavoastr`, cum a spus [i Shirley. pleca]i.
– Nu, tu e[ti cel care va pleca, Larry. {i s` nu te mai v`d cu
Shirley, ai \n]eles?
– Nu m` l`sa, Larry.
– Nu te nelini[ti, dragostea mea, n-am aceast` inten]ie. Poate c`
Liza este geloas`, nu?
– Dac` nu dispari imediat, \l chem pe Dirk. Nu ]in s-o fac, dar
dac` m` obligi...
– Cred \ntr-adev`r c` o va face. Ar fi mai bine s` plec, Shirley.
Shirley p`stra t`cerea [i Liza \n]elese c` reu[ise s-o sperie pe
tân`ra fat`, ceea ce o u[ur`. Perspectiva de a pune \n practic`
amenin]area [i de a-l anun]a pe Dirk n-o entuziasma deloc, f`r` s`
pun` la socoteal` scena inevitabil` care ar fi urmat.
– De ce e[ti atât de rea cu mine, \ntreb` Shirley dup` ce Larry plecase.
– Mai curând ]i-am f`cut un serviciu. Sunt mai \n vârst` [i-]i pot
spune c` te joci cu focul.
– Nu m` mai trata ca pe o copil`! Crezi c` sunt prea tân`r` ca
s` m` descurc? Cunosc regulile jocului, Liza.
– |n acest caz, ai face mai bine s` nu-]i pierzi timpul cu unul ca
Larry. Asta poate fi periculos. Dac` m`car erai mai mare, ai fi [tiut
cel pu]in ce faci.
– Ca tine, b`nuiesc.
– Despre ce vorbe[ti?
– Despre tine [i Colin Beale! Crezi c` n-a observat nimeni! Mai
\ntâi vine s`-[i petreac` noaptea cu tine la Derby [i \n seara aceasta
am v`zut cum de-abia v` putea]i st`pâni s` nu v` atinge]i!
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 93

– Te \n[eli complet. |ntre Colin [i mine nu este absolut nimic.


– Oh, nu te critic. Faci ce vrei, atât timp cât \]i aminte[ti c` este
valabil [i pentru ceilal]i.
|]i repet c` nu este nimic \ntre noi. Dar oricum, este \n afara
subiectului. Vorbeam despre tine [i Larry [i [tii probabil ce
reputa]ie are \n leg`tur` cu femeile.
– Este nedrept, Larry nu este cu adev`rat a[a.
– Sper c` totu[i nu-]i imaginezi c` este \ndr`gostit de tine!
– Poate c` nu este, dar m` place mult. El \ntr-adev`r se
intereseaz` de mine, ceea ce nu este cazul fratelui meu.
– Ceea ce spui n-are sens [i [tii asta! Dirk se preocup` foarte
mult de tine [i de aceea ar fi foarte furios dac` ar afla c` te \ntâlne[ti
cu Larry prea des. Dac` vrei un iubit, ai putea totu[i s` alegi pe
cineva mai bun.
– Unde? Ar fi mai de bun-sim] s` merg \n zona din afara ora[ului
[i s` descop`r unul \n spatele unui baobab? Sunt atâ]ia b`rba]i
liberi \n regiune \ncât nu [tiu cu care s` \ncep.
Liza \[i repro[` remarca stupid` [i deplasat`.
– {tiu c` este cam limitat aici pentru tine, dar...
– Limitat! Este nivelul zero. {i tu vrei s` pun cap`t singurului
lucru care-mi face via]a suportabil`!
– Credeam c` ceea ce spuneam, referitor la faptul c` dac` este
necesar \i vorbesc lui Dirk despre asta. Uit`-l pe Larry! Crede-m`,
nu merit` necazurile pe care le vei avea dac` \i spun fratelui t`u
ce-am surprins.
– Nu po]i dovedi nimic. Dac` faci asta, va fi cuvântul t`u
\mpotriva cuvântului meu!
|ndat` ce spuse asta, Shirley ie[i de sub copaci \n fug`. Liza
a[tept` o clip` \nainte de a o urma, pentru a-i da timp s` se
calmeze. Liza \[i repro[a c` avusese aceast` scen` cu Shirley [i se
94 PATRICIA HILL

detest` pentru c` jucase rolul de stric`tor de petrecere. Dar nu


putea face altfel. Era sigur` c` tân`ra fat` nu se temea c` va fi
\n[elat` [i renun]ase la orice pruden]`. La [aisprezece ani, Shirley
era \nc` prea vulnerabil` pentru o lec]ie dur`, pe care i-ar fi dat-o
o aventur` cu Larry.
Liza se hot`r\ s` se \ntoarc` pe peluz` [i s` se al`ture
dansatorilor. La ie[irea din grupul de eucalip]i, fu surprins` s`-l
vad` brusc pe Dirk ap`rând \n fa]a ei cu un aer \nver[unat.
– Ce faci, Liza?
– Eu... nimic.
– Nimic?
– Vroiam doar s` fiu singur` o clip`.
– Dar oare e[ti singur`? Asta-i \ntrebarea.
– Bine\n]eles.
– Nu l-am vzut pe Colin de peste un sfert de or`.
– Nu era cu mine.
– Atunci este pentru prima dat` \n toat` seara. V-am observat.
– Te-a[ fi crezut prea ocupat s` remarci indiferent ce.
– Nu \ncerca s` \ntorci situa]ia.
– Nu cred c` m` preocup` asta. Faci ce-]i place [i eu la fel, de
acord?
– Nu. Atâta timp cât e[ti invitata mea, m` simt responsabil
pentru tine.
– Nu te nelini[ti pentru mine. Spre deosebire de sora ta, eu sunt adult`.
– Atunci, poart`-te ca o adult`.
– Dac` n-ai nimic \mpotriv`, m` \ntorc s` dansez.
– Sau s`-l \ntâlne[ti pe Colin.
– Nu fi atât de stupid.
Erau fa]` \n fa]`, amândoi furio[i. Liza se preg`ti s` plece, dar
Dirk o \mpiedic` prinzând-o de umeri. Cu aceea[i mi[care, o
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 95

strânse lâng` el [i o s`rut`. Gura lui Dirk o cuprindea pe a sa \ntr-un


s`rut lacom. Rapiditatea asaltului o lu` pe Liza prin surprindere.
|ncerc` s` se elibereze, dar f`r` convingere. Gemu \ncet [i renun]`
când buzele lui Dirk le strivir` pe ale sale. Strâns` lâng` el, Liza
sim]i for]a dorin]ei sale \nc` nepotolite. Mânile lui Dirk i se
plimbau pe spate, pe [olduri, pe talie, lipind-o tot mai mult de el.
Liza nu mai [tia decât un singur lucru: \l voia pe acest b`rbat, \l voia
cu o intensitate care cerea imperios satisfac]ie... acum, chiar aici,
\n aceast` clip`.
Nefiind obligat s-o mai re]in`, mâinile luI Dirk \ncepur` s`-i
mângâie pieptul, \ntârziind asupra vârfurilor sânilor. |l l`s` pe Dirk
s-o duc` \n interiorul grupului de copaci, cu toat` rezisten]a
\nfrânt`.
– Liza... e[ti atât de frumoas`, atât de de dezirabil`.
Nu protest` când Dirk o culc` sub el. Mâinile sale \nfl`c`rar` tot
trupul Lizei, de[teptând \n ea senza]ii profunde [i de necontrolat.
Liza sim]i atunci sub bra]ul stâng atingerea unui obiect rece [i
metalic, un lan] [i un medalion de argint. Se preg`tea s`-l arunce
pu]in mai departe când \[i d`du seama ce era. Talismanul pe care-l
purta Shirley \ntotdeauna la gât! Era culcat` pe acela[i pat din iarb`
deas` care-i primise câteva minute mai devreme pe Shirley [i pe
Larry.
Fu cuprins` brusc de un val de dezgust. Cu o for]` care-l
surprinse pe Dirk, \l \mpinse [i s`ri \n picioare.
– Ce s-a \ntâmplat?
Dirk se ridicase \n grab`. |naint` din nou spre ea, dar Liza se
d`du \napoi, strecurând medalionul \n deschiderea decolteului
s`u. Nu putea recunoa[te motivul bru[tei sale schimb`ri de
atitudine. Cum s`-i explice cât de murdar` se sim]ea? C` degetul
acuzator pe care-l \ndreptase un minut mai \nainte asupra surorii
96 PATRICIA HILL

sale, era acum \ndreptat spre ea? Nechibzuin]a lui Shirley


\ncurajase un afemeiat, f`r` principii f`r` s` [tie m`sura cu adev`rat
riscul la care se expunea. Dar ce se putea spune despre propria sa
nechibzuin]`? Nu mai avea scuza inocen]ei tinere[ti. {tia exact ce
f`cea, acceptase [i r`spunsese avansurilor luI Dirk. |ncuviin]ase cu
pasiune \mbr`]i[area sa, fusese gata s` i se ofere.
– Am face mai bine s` ne \ntoarcem la ceilal]i. Vor \ncepe s` se
\ntrebe unde suntem.
– La naiba cu ceilal]i! Se pot distra [i f`r` noi. Acum un minut
nu te nelini[teai câtu[i de pu]in pentru ei.
– Pentru Dumnezeu, Dirk, nu exagera ceva ce nu este decât o
distrac]ie trec`toare.
– Asta este pentru tine... o distrac]ie trec`toare?
– Ce-ai vrea s` fie altceva?
– Mincinoaso!
– Consider`-m` mincinoas`, dac` asta \]i poate aduce o cât de
mic` satisfac]ie.
– De ce nu e[ti cinstit` [i sincer` cu tine \ns`]i? Situa]ia este simpl`:
te doresc [i m` dore[ti. |mprejur`rile ne-au apropiat pentru câteva
s`pt`mâni [i ar fi o prostie s` ne lipsim de ceea ce vrem amândoi.
– Nu-]i ajunge Margo? {i adineaori spuneai c` te sim]i
r`spunz`tor pentru mine c` sunt invitata ta! Astfel \]i asumi
responsabilitatea fa]` de musafiri?
Dirk era \n fa]a sa, cu bra]ele pe jum`tate \ntinse ca pentru a o
prinde [i a o scutura. O clip`, \ncerc` un sentiment de triumf la
ideea c` marcase un punct. Dar imediat se schimb` complet.
Adev`rul nu era atât de simplu [i limpede cum \l prezenta Dirk. Se
sim]i ab`tut` [i f`r` putere.
– Cred c` a[ face mai bine s` p`r`sesc imediat Yarrawonga.
Vorbele \i veniser` \nainte chiar ca gândul s` i se formeze \n
\ntregime \n minte.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 97

– Nu! Nu pleca!... Desigur, nu te voi putea \mpiedica dac` o vrei


cu adev`rat.
– Nu este nici locul [i nici momentul s` discut`m, despre asta.
Vorbise cu demnitate, dar de fapt \[i dorea cu ardoare s`
m`rturiseasc` \n mod umil c` el n-o voia, c` nu va putea niciodat`
s` plece cu drag` inim`.
– De cine fugi Liza, de mine... sau de tine \ns`]i?
– Nu se pune problema s` fug.
– Nu? Nu te-ai sinchisit de nimic pân` când te-ai speriat brusc
de pasiunea pe care ai dezl`n]uit-o. Este oare [i felul t`u de via]`
amoroas` \n Anglia? Te arunci de gâtul b`rba]ilor pentru ca apoi, \n
ultimul moment, s` dai \napoi ca o tân`r` fecioar` \nsp`imântat`.
– Dac` n-ai fi atât de ridicol, a[ g`si reflec]iile tale ofensatoare.
Acum, te rog, las`-m` s` trec.
Liza se \ndep`rt` rapid printre copaci. |i tremurau \nc`
picioarele [i-i vuia capul. Se gândi mai \ntâi s` se retrag` \n camera
sa [i s` nu mai apar` la serbarea care promitea s` mai dureze \nc`
mult timp. Dar o anumit` mândrie o \mpinse s` lupte \mpotriva
unei asemenea sl`biciuni. |i va ar`ta lui Dirk \n ce m`sur` o putuse
afecta scena precedent`! Se va amesteca printre invita]i [i se va
preface c` petrece o sear` foarte pl`cut`, f`cându-i pl`cere s`
danseze cu oricine o va invita.
Dou`zeci de minute mai târziu, dup` ce schimbase mai mul]i
parteneri, dansa din nou cu Colin.
– E[ti [i mai splendid` ca adineaori. Exist` \n tine un fel de
\nsufle]ire, de str`lucire pe care n-a[ putea-o defini. Nu-]i este mil`
de un nefericit, Liza? Când \mi vei acorda \ntâlnirea promis`? }i-am
spus c` nu voi renun]a! Ascult`, iat` ce putem face. Este o
plictiseal` detestabil`, dar s`pt`mâna viitoare, Margo [i cu mine
a[tept`m s` vin` la Ashey Downs agen]i de la banc`. Va trebui s`-i
98 PATRICIA HILL

plimb`m peste tot [i s` le ar`t`m tot... ca [i când ar fi treab` lor!


Numai pentru c` avem nevoie de banc` pentru finan]are, n-ar
trebui s` le dea dreptul s`-[i vâre nasul \n treburile noastre
personale! Dac` am face plimbarea noastr` s`pt`mâna viitoare, s`
zicem mar]i? A[ termina pân` atunci cu ace[ti oameni plictisitori.
Liza de-abia asculta ce-i spunea. Amintirea s`rut`rilor \nfl`c`rate
ale lui Dirk \i ardea \nc` pielea. Se \nvârtea pe pista de dans ca un
automat, f`r` s`-[i dea seama ce f`cea. Deodat`, \n]elese c`
zâmbetul s`u reflex fusese luat de Colin drept o acceptare.
– Este minunat, Liza. Voi veni s` te iau mar]i diminea]` foarte
devreme... \nainte de opt. Vom lua cu noi un co[ pentru picnic.
– Dar, Colin...
– Nu, Liza. Nu te voi l`sa s` dai \napoi. |ntâlnirea este fixat`!
|n acel moment, ea \ntâlni privirea lui Dirk. El \i observa cu
animozitate. Liza nu se putea st`pâni s` nu tremure sub privirea sa
rece [i, ca reac]ie, se \ntoarse spre partenerul s`u cu cel mai
fermec`tor zâmbet.
– Ei bine, de acord, Colin, pe mar]i.
Capitolul 9

Larry se afla \n ]arc când Liza [i Barney se \ntoarser` \n acea


dup`-amiaz` din plimbarea c`lare. |n felul s`u nep`s`tor, veni \ncet
pân` la barier` [i le-o deschise.
– Vreau s`-]i vorbesc, Larry, spuse Liza desc`lecând.
El \nchise poarta \n urma lor [i o \nfrunt`, cu degetele \nfipte cu
non[alan]` \n cureaua lat` din piele [i cu p`l`ria \ntr-o parte. Dar
\n spatele acestei expresii lini[tite [i \ngâmfate, se sim]ea ap`rea o
anumit` nelini[te.
– S`-mi vorbe[ti? Despre ce?
Trecuse deja o s`pt`mân` de la serbare, o s`pt`mân`
deprimant` pentru Liza. La Yarrawonga atmosfera era imposibil`...
nimic nu mai mergea \ntre ea [i Dirk, \ntre ea [i Shirley, \ntre Dirk
[i Shirley. |n aceste ultime zile, tân`ra fat` devenise [i mai ursuz` [i
\ncruntat`. |n sfâr[it, culmea, \n diminea]a aceea când \l ajuta pe
Barney s`-[i hr`neasc` puiul de cangur, Liza \i surprinse f`r` s` vrea
pe Shirley [i Larry vorbind pe ascuns, \n spatele generatorului
electric. Dintr-o dat`, i se p`ru c` ar putea fi o idee bun` s` apeleze
la firea bun` a lui Larry, presupunând c` avea a[a ceva, pentru a
face s` \nceteze rela]ia lor. Dar nu acum, nu \n prezen]a lui Barney.
100 PATRICIA HILL

– |n particular, vreau s` spun. Disear`?


– |n ce problem`? Despre Shirley?
– Vom vorbi disear`, la ora opt [i jum`tate, e bine?
– Presupun c` trebuie. Unde?
– Chiar aici, va fi la fel de bine ca oriunde.
– Cum vre]i, domni[oar` Harlow.
Cina din acea sear` fu la fel de nepl`cut` ca \n zilele precedente,
Dirk [i Shirley nerostind o vorb` \n tot timpul mesei. Ca [i \n
celelalte zile, de-abia terminaser` de mâncat c` Dirk plec` s` se
\nchid` \n biroul s`u cu scopul de-a \ncerca s` rezolve ni[te hârtii.
|n salon, Shirley se duse direct la magnetoscop [i scoase cutia cu
casete. F`r` s-o consulte pe Liza, alese un film, \l introduse \n
aparat [i se afund` \ntr-un fotoliu.
La ora opt [i jum`tate, Liza anun]` vag c` iese s` ia pu]in aer. |i
ceru lui Shirley s` ciuleasc` urechile la eventualele chem`ri ale lui
Barney.
Era o noapte foarte \ntunecat`, f`r` lun`. Nu avu totu[i
probleme s` g`seasc` drumul pân` la ]arc. Larry a[tepta deja, cu
coatele rezemate de barier`. F`r` s`-[i mi[te corpul, \ntoarse capul
la sosirea sa.
– A[adar, ce-i cu toat` aceast` poveste? A]i hot`rât pân` la urm`
c` sunt irezistibil?
Liza se st`pâni s` nu-i r`spund` cu mânie. Nu era momentul s`
caute ceart`. Inspir` adânc [i \ncepu cu o voce amabil`:
– Iat`, Larry. Am venit s`-]i cer s-o la[i \n pace pe Shirley.
– Cum?! Vre]i s-o las pe Shirley?
– Este exact ceea ce am spus. |]i cer s` n-o mai vezi.
– Acum \mi cere]i, s`pt`mâna trecut` \mi ordona]i.
– |n seara aceea eram furioas` [i pe bun` dreptate. Dar cred c`
a striga nu este cel mai bun mod de a rezolva problema aceasta.
{tiu c` acum, cu siguran]` te gânde[ti c` nu m` prive[te...
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 101

– |ntr-adev`r! N-ave]i nici o leg`tur` cu Shirley, astfel c` nu


\n]eleg ce ave]i de spus.
– Dar este atât de tân`r`, \ncât nu m` pot \mpiedica s` nu m`
simt pu]in responsabil` când o v`d angajându-se \n rela]ii \n care
n-are nici o experien]`. Nu po]i \n]elege r`ul pe care i-l po]i face,
Larry? Nu te condamn cu totul. {tiu c` Shirley este foarte dr`gu]`...
– Nu la fel ca dumneavoastr`!
– Las`-m` pe mine \n afara discu]iei.
– De ce a[ face-o, când a]i venit aici din proprie voin]`?
– Ascult`, Larry, [tii probabil c` Shirley nu se \n]elege acum cu
Dirk. El crede c` trebuie s` se \ntoarc` la [coal` [i ea nu vrea.
– Aceast` s`rman` micu]` \[i va pierde timpul \ntr-o institu]ie
pentru tinerele fete.
– I-am spus lui Dirk s` \ncerce s-o lase s` fac` ceva care i-ar
conveni [i s` n-o oblige s` r`mân` la Yarrawonga. Povestea aceasta
cu tine... Nu spun c` nu te g`se[te atr`g`tor, Larry, dar este mai ales
o sfidare a fratelui s`u. Dac` el descoper` ceva, ar fi foarte r`u
pentru amândoi.
– Crede]i c`-mi este fric` de patron?
– Nu, desigur. A fost o prostie din partea mea s` te tratez cum am
f`cut-o \n acea sear`. Dar acum vin s`-]i cer ajutorul, \n interesul lui
Shirley. Dac` ai un cât de mic sentiment pentru ea, \nceteaz` s-o vezi.
– {i ce voi face \n schimb? Ave]i vreo sugestie s`-mi face]i?
– Sunt sigur` c` vei g`si singur.
– M-am gândit deja. {tii ce cred? E[ti geloas`, inimioar`. Geloas`
c` o [col`ri]` va avea ce-]i dore[ti la nebunie.
– Ce-mi doresc la nebunie...
– Da, [i asta-mi convine. Sunt \ntotdeauna gata s`-i fac pl`cere
unei femei seduc`toare.
– Nu po]i crede c` \ncerc s-o \ndep`rtez pe Shirley de tine
pentru c` sunt geloas`! }i-ai pierdut capul probabil. N-a[ vrea
pentru nimic \n lume s` fiu v`zut` \n compania unui b`rbat ca tine.
102 PATRICIA HILL

– Nimeni nu mi-a vorbit niciodat` a[a. Dar am \n]eles. E[ti genul


c`reia \i place s` fie luat` cu for]a. De acord, vom face cum \]i place.
Brusc, Larry o apuc` strâns. Chiar \nainte s`-[i dea seama ce
voia, bra]ele musculoase o \nconjurar` \ntr-o \mbr`]i[are s`lbatic`
[i buzele i se strivir` violent de ale ei. |ncerc` s`-l resping` cu
disperare, dar f`r` nici un rezultat. Descump`nit`, Liza se \ntreba
cum s` scape, dac` nu strigând dup` ajutor [i cum va explica atunci
c` se g`sea \ntr-o situa]ie atât de umilitoare? Oricum, pentru
moment nu putea nici m`car s` strige: gura \i era prins` \nc` de
s`rutul umed [i \n`bu[itor al lui Larry. |ncepu s` se zbat` cu furie,
\ncercând s` se elibereze din bra]ele lui [i-l lovi pe \nfundate. |n
cele din urm` Larry se d`du pu]in \napoi, nu \nainte de a-i acoperi
gura cu mâna stâng` pentru a nu putea striga. Cu mâna dreapt` \i
]inea cu putere \ncheieturile mânilor la spate.
– Te \nfurii degeaba. Comparat` cu tine, Shirley este blânde]ea
\ntruchipat`. Po]i lovi cât vrei dac` \]i face pl`cere.
Liza \n]elese \ngrozit` c` nimic din ceea ce ar putea spune sau
face acum nu-l va mai opri pe Larry. Mâna care-i acoperea gura
cobor\ \n decolteul s`u [i ea inspir` profund pentru a striga din
toate puterile. Dar \nainte de-a putea scoate cel mai mic sunet, o
voce furioas` se auzi \n apropierea lor. Larry fu \mpins cu
brutalitate departe de ea [i fu \n sfâr[it liber`. Recunoscu vocea lui
Dirk. Pe cât de u[urat` de interven]ia lui, Liza era la fel de \ngrozit`
c` o g`sise \n aceast` situa]ie dificil`.
– Ce naiba faci, Larry?
– L`sa]i, [eful. Domni[oara este major` [i [tie ce face. Nu s-a
\ntâmplat nimic \mpotriva voin]ei ei. |ntreba]i-o.
– Este adev`rat, Liza?
– Bine\n]eles c` nu. Larry [i-a f`cut ni[te idei gre[ite.
– Ei, este nebun`. Ea mi-a dat \ntâlnire. V` asigur.
– Ajunge, Larry. Dispari. Vom vorbi mai târziu.
– Asculta]i patroane, doar nu ve]i crede tot ce spune ea...
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 103

– N-ai auzit când ]i-am spus s` dispari?


Dirk \l prinse pe Larry de umeri [i-l \mpinse \n fa]a lui. Liza \i
auzi discutând, f`r` s` \ncerce s` afle ce spuneau.
Era la jum`tatea drumului spre cas` când Dirk o ajunse din urm`.
– Acum, spune-mi adev`rul.
– }i l-am spus... Larry \[i face idei.
– Dac` este adev`rat, este foarte ciudat c` nu te-am auzit
strigând. |n plus, de unde i-au venit lui Larry aceste idei? Shirley mi-a
spus c` ai ie[it s` iei aer, cum ai ajuns \ntr-o asemenea situa]ie?
Liza r`mase t`cut`; se \ntreba ce putea spune f`r` s` dezv`luie
nimic din motivele \ntâlnirii sale cu Larry. Orice explica]ie risca s-o
implice pe Shirley [i era ultimul lucru pe care-l voia. Cu cât va
spune mai pu]in, cu atât va fi mai bine!
– Nu te preface fa]` de mine. Dac` preferi pu[tii, este treaba ta.
– |n nici un caz Larry nu mai este un pu[ti!
– Are câ]iva ani mai pu]in ca tine. Te credeam pu]in mai mândr`.
– Nu eu l-am incitat.
– Dar nici nu l-ai oprit. {i Larry n-ar fi \ncercat nimic f`r` o
minim` \ncurajare... nu cu una dintre invitatele mele.
– A[ prefera s` nu mai discut`m despre asta, Dirk. S` nu mai
vorbim, vrei?
– Foarte simplu. Vom ignora acest oribil lucru ne\nsemnat ca [i
când n-ar fi existat, este u[or.
– Oh, ajunge! Cum po]i s` adop]i o asemenea atitudine dup`
tot ceea ce mi-ai spus [i ai f`cut?
– Nu te nelini[ti, Liza, nu este nici un pericol s` se \ntâmple din
nou. Nu m` intereseaz` femeile care dau dovad` de atât de pu]in`
judecat`.
Sub efectul furiei, f`r` s` aib` pur [i simplu timp s` se gândeasc`
ce f`cea, Liza \i d`du o palm` puternic`. Imediat, mâna lui Dirk
\naint` [i o prinse de \ncheietur` \nainte ca ea s` poat` da \napoi.
O strânse pân` când o f`cu s-o doar`.
104 PATRICIA HILL

Timp de mai multe secunde, r`mase astfel f`r` s` se mi[te;


degetele lui Dirk i se \nfipseser` \n carne [i se sfidau prin priviri cu
mânie. Liza se \ntreb` ce s-ar \ntâmpla dac`, \n pofida cuvintelor
grele, Dirk \ncerca acum s-o s`rute. Ar fi avut oare puterea s`-i
reziste? Sau va renun]a la orice mândrie pentru a se i se supune?
Dar chiar atunci, cu un gest de dezgust [i de dispre], Dirk o
respinse violent [i \[i \nfund` mâinile \n buzunarele pantalonilor.
– Oh, du-te naibii! Nu meri]i osteneala s`-mi ies din fire.
Se \ntoarse [i se afund` \n noapte f`r` s` adauge un cuvânt.

*
* *

– Liza, pot s`-]i vorbesc?


Shirley tocmai ie[ise din cas` [i-i aruncase cuvintele cu
resentiment. Liza se a[ezase de-o clip` pe marginea piscinei, privin-
du-l pe Barney care se distra cu al]i copii. Era trecut de unsprezece,
dar era totu[i prima dat` când o vedea pe Shirley \n acea diminea]`.
Aceasta nu coborâse pentru micul dejun. Spre marea sa u[urare,
Liza nu-l \ntâlnise nici pe Dirk. Dup` izbucnirea din ajun, nu era
gr`bit` s`-l vad`.
– Pari contrariat`. S-a \ntâmplat ceva?
– Este vorba despre Larry! Molly Fletcher mi-a spus c` a plecat
\n diminea]a asta cu motocicleta sa [i c` [i-a luat toate lucrurile.
Spunea c` nu crede c` are de gând s` se \ntoarc`. Nu pot s` cred!
Liza se gândi un moment la ce-ar putea spune.
– S-ar putea s` fie adev`rat. {tii, Dirk [i Larry s-au certat asear`.
– Certat? |n leg`tur` cu ce? {tii?
Liza n-avea nici o dorin]` s` povesteasc` am`nuntele dubioase
ale scenei penibile din ajun, dar trebuia neap`rat s`-i spun` ceva lui
Shirley. |n caz contrar, tân`ra fat` necugetat` ar fi fost \n stare s`-i
cear` explica]ii chiar lui Dirk.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 105

– Ai face mai bine s` iei loc Shirley [i s` \ncerc s`-]i explic.


– A[adar?
– Iat`. Vorbeam asear` lâng` ]arc când...
– Tu \i vorbeai? Cum se face asta? Iar voiai s` te amesteci \ntre
noi doi!
– |ncercam s`-l fac pe Larry s` \n]eleag` r`ul pe care ]i-l putea
face continuând s` te vad` [i...
– Cu ce drept \]i vâri nasul \n ceea ce nu te prive[te? Este via]a mea!
– Dac` Dirk observa ceva, [tii c` ar fi devenit periculos.
– Vrei s` spui c` el nu [tie \nc` nimic despre ce s-a \ntâmplat
\ntre Larry [i mine? Dar atunci de ce s-au certat?
– Din cauza mea. Vezi tu, Dirk a sosit când... când vorbeam cu
Larry [i a fost furios. Aproape s-au b`tut.
– Dar nu \n]eleg! De ce s-ar fi \nfuriat Dirk pentru c` tu vorbeai
cu Larry?
– ...Era ceva mai mult de atât. S-a \ntâmplat ca Larry s` \nceap`
s` fie intim cu mine [i...
– Cu tine? Nu te cred.
– Dar este adev`rat, Shirley. El consider` orice femeie \ntâlnit`
ca pe o aventur` posibil`. {tiu bine c` te gândeai c` e[ti deosebit`
pentru Larry, dar... este doar un afemeiat, un colec]ionar de femei.
De aceea m-am nelini[tit atât pentru tine, pentru c` vei fi
decep]ionat` [i \n[elat`. Cinstit, Shirley, este mult mai bine c` nu
mai este aici.
– Oh, nu! {i ce se va \ntâmpla cu mine acum?
– Te vei str`dui s` ui]i [i s` nu te mai gânde[ti. Crede-m`, se
poate, \]i vorbesc din experien]`. Aveam un prieten \n Anglia,
\nainte s` vin aici; eram \mpreun` de mult timp, credeam c` rela]ia
noastr` era complet sigur` [i solid`, m` gândeam chiar c` \ntr-o zi
ne vom c`s`tori. Dar m` \n[elam. Când am \ntâlnit o greutate
adev`rat`, m-a l`sat balt`. Eram disperat`, dar treptat mi-am
revenit, s` [tii. Acum, aproape c` nu m` mai gândesc la asta.
106 PATRICIA HILL

Ce ipocrit` sunt, se gândi ea \n timp ce vorbea. Dac` toate astea


i se p`reau acum atât de departe [i ireale, era pentru c` nu-[i mai
putea imagina nimic altceva decât aceast` via]` la Yarrawonga,
lâng` Dirk Lancaster.
– Trebuie s` \ncepi s` gânde[ti \n mod constructiv, Shirley.
Dac` aveai ni[te propuneri rezonabile referitor la ceea ce vrei s`
faci cu via]a ta [i dac` i-ai fi ar`tat c` te gânde[ti \n mod serios la
asta, sunt sigur` c` l-ai fi putut pân` la urm` convinge pe Dirk s` te
lase s` faci ce ]i-ar fi pl`cut. Este adev`rat, crede-m`!
– De ce ar trebui s` te ascult? Dac` nu te-ai fi amestecat, Larry
ar fi fost [i acum cu mine. O [tiu, sunt sigur`. Dar acum el a plecat
[i sunt complet singur` pe lume.
– Nu spune asta, Shirley. |l ai pe Dirk, care se ocup` \ntr-adev`r
de tine, chiar dac` pentru moment nu v` \n]elege]i, [i pe Barney. {i
apoi mai sunt [i eu care fac tot ce pot. Chiar dac` e[ti convins` c`
n-ar fi trebuit s` m` comport astfel, este cel mai bine. M` gândesc
mult la tine, Shirley, [i, \n scurtul timp care mi-a r`mas de stat aici,
voi \ncerca s` te ajut \n m`sura \n care pot.
– Când pleci?
– Nu [tiu exact, dar curând, desigur. Nu [tiu dac` r`mânând mai
mult va fi cea mai bun` solu]ie pentru Barney. Cred c` acum, când
nu mai este atât de dependent, ar trebui s`-l oblig s` se descurce
f`r` mine.
– Nu pleca, Liza, nu acum. N-am fost \ntotdeauna foarte amabil`
cu tine, dar... am atâta nevoie de o prieten`. |mi este... fric`.
– De ce-]i poate fi fric`, Shirley?
P`rea epuizat`; cu fa]a livid` [i tr`s`turile crispate, p`rea
realmente disperat`. Ochii i se umplur` de lacrimi, buzele \i
tremurau [i nu reu[ea s` vorbeasc`. Liza \[i sim]i inima strângându-i-se.
– Haide, spune-mi ce-i cu tine.
– Cred... c` sunt \ns`rcinat`.
Capitolul 10

– Sper, Liza, c` n-o \ncurajezi pe Sirley s` fie capricioas` fa]` de mine.


– Ce vrei s` spui cu asta?
Ea \l privi surprins`, a[ezat` pe o piatr` pu]in mai sus de el. La
sosirea sa, inima Lizei \ncepu s` bat` mai repede. De-ar putea
m`car s` se debaraseze de aceast` obsesie nes`buit` pentru Dirk;
dar pentru ea va r`mâne \ntotdeauna cel mai irezistibil [i mai
seduc`tor dintre b`rba]ii pe care-i \ntâlnise vreodat`. Chiar când se
crezuse \ndr`gostit` de Kevin, nu sim]ise niciodat` o asemenea
tulburare.
Trecuser` dou` zile de la alarmanta dezv`luire a lui Shirley. |n
diminea]a aceasta, Liza ie[ise singur` pentru o or` sau dou` cu un
bloc de desen. |n acest loc, la câteva sute de metri de cas`,
vecin`tatea unuia dintre acei baobabi ciuda]i [i dou` mu[uroaie
uria[e curios conturate, g`sise un subiect interesant, pe care-l
reperase \n ajun când se plimbase c`lare cu Barney. |l credea pe
Dirk ocupat pe p`[unile \ndep`rtate \nc` de diminea]`, a[a c` fu
foarte surprins` [i consternat` de apari]ia sa brusc`. Venise pe jos
[i Liza b`nui c` o c`utase inten]ionat.
108 PATRICIA HILL

– |n ultimele zile, tu [i Shirley sunte]i foarte apropiate. Ce


pune]i la cale? |ncerci oare s` pui mâna pe mine prin intermediul
surorii mele?
– Nu fi ridicol. Cine ]i-a putut da o asemenea idee?
– Cred c` este o presupunere valabil`. Din seara aceea \n care
]i-am \ntrerupt „conversa]ia“ cu Larry, m` prive[ti ca [i cum a[ fi
ciumat.
– Am avut exact aceea[i impresie dup` felul \n care m` priveai.
– Sperai s` te aprob, având \n vedere situa]ia \n care te aflai?
Liza \[i lu` creionul pentru a nu p`rea interesat`, dar \i
tremurau mâinile atât de tare \ncât nu putea desena [i asta o f`cea
s`-[i tr`deze [i mai mult nervozitatea. Nu [tia cum s` se apere fa]`
de aceste atacuri.
– Am fost perfect con[tient` c` ai o proast` p`rere despre mine,
Dirk. {i dac` binevoie[ti, a[ prefera s` nu ne mai vedem de acum.
– Dar eu nu vreau! {tii, Liza, m` intrigi, e[ti o adev`rat` enigm`
pentru mine. E[ti o femeie inteligent`, sensibil`, o artist` [i totu[i
te po]i comporta atât de ira]ional. Po]i fi cald` [i senzual` o clip` –
[i mi-ai oferit destule ocazii s`-mi dau seama de asta – [i brusc, s`
dai \napoi ca o adolescent` speriat`. Te por]i astfel pentru a te
amuza sau e[ti \ntr-adev`r complexat`?
– Nu ]i-a trecut niciodat` prin minte c` poate nu voiam s` ies cu
oricine.
– Prin asta vrei s` pui c` Larry este genul t`u de b`rbat? C` ai fi
mers bucuroas` pân` la cap`t cu el? Sincer, m` \ndoiesc c` ai fi
f`cut cea mai bun` alegere. Am puternica impresie c` dac` n-a[ fi
fost \n trecere pe acolo, Larry ar fi ob]inut ceea ce voia, cu sau f`r`
acceptul t`u.
– N-are nici un sens! Larry nu f`cea decât s` glumeasc` [i...
– Astfel ai ales s` prezin]i lucrurile? Glumea?
Era stupid, \[i spuse ea, ca din teama de a n-o tr`da pe Shirley,
s` lase conversa]ia s` ia o \ntors`tur` periculos de personal`.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 109

– O dat` pentru totdeauna, vrei s` fii amabil [i s`-]i vâri \n


cap c` asta nu te prive[te absolut deloc? }i-a[ fi foarte
recunosc`toare [i...
Se opri brusc când el o prinse de umeri, o ridic` de pe piatra sa
[i o a[ez` direct pe jos \n fa]a lui.
– D`-mi voie s` aduc o corec]ie, Liza, m` intereseaz` foarte
direct. Atâta timp cât e[ti la mine, r`spund pentru tine. Aici este o
]ar` aspr` [i manierele civilizate cu care ai fost obi[nuit` la Londra
nu se aplic` \ntotdeauna.
– |ntr-adev`r, a[a se pare! {i la cine trebuie s` caut ap`rare
\mpotriva ta?
– Ai face mai bine s` fii atent` la ceea ce-]i spun, Liza. Larry
Kemp s-a hot`rât probabil s` plece \nainte de-a mai avea necazuri
cu mine, dar nu este singura persoan` nedorit` prin \mprejurimi.
Mai este [i Colin Beale, de exemplu.
– Iat`-ne ajun[i din nou la Colin! Poate ]i-ar pl`cea s` afli c`-mi
petrec ziua de mâine cu el. Ne vom duce la Windjama Gorge.
– Credeam aceast` idee abandonat`.
– Nu, a fost doar amânat`. Colin [i cu mine am c`zut de acord
\n ziua serb`rii.
– Nici nu se pune problema s` te duci. |i voi telefona lui Colin
[i-i voi spune.
– N-ai s` faci nimic de genul acesta. M` voi duce [i cu asta basta.
– De-a ce te joci, Liza? Ce speri s` ob]ii \n acest fel?
– S` ob]in? O zi agreabil` \ntr-o companie pl`cut`, ce este r`u
\n asta? Colin este un \nso]itor fermec`tor [i spiritual.
– Foarte bine, Liza, f` cum crezi. Dar s` nu m` condamni dac`
vei regreta toat` via]a.

*
* *
110 PATRICIA HILL

– Nu [tiu la ce or` m` va aduce Colin \napoi, Shirley. Este un


drum lung pân` la trec`tori, a[a c` ar fi mai bine s` nu m` a[tep]i.
De acord?
– Desigur. |l pot culca eu pe Barney dac` este necesar. S`
petreci o zi frumoas`, Liza.
Tân`ra fat` \i adres` un zâmbet u[or. Atitudinea sa fa]` de Liza
se schimbase complet. Toate opozi]iile precedente p`reau uitate [i
se ag`]a de Liza ca de o prieten` [i o confident`. P`rea s` se fi
resemnat cu faptul c` Larry nu era cel care-i trebuia [i c` n-ar fi
trebuit s` se sinchiseasc` de el niciodat`. Când Shirley recunoscu
plângând c`-i m`rturisise temerile sale c` era \ns`rcinat` chiar \n
ajunul plec`rii sale, Liza ghici c` acesta era principalul motiv al fugii
sale [i nu cearta cu Dirk \n leg`tur` cu ea.
De[i Colin sosise foarte devreme, Dirk ie[ise de mult timp, ceea
ce-i convenea Lizei. Shirley [i Barney st`teau pe treptele verandei
[i-[i agitau mâinile \n semn de r`mas bun. Copilul \l dezmierda cu
tandre]e pe Joey al s`u adorat [i p`rea lini[tit, a[a c` Liza n-avea nici
o grij` c`-l p`r`sea toat` ziua. Dar Shirley o privea plecând cu atâta
team`, \ncât se sim]ea sfâ[iat` de mil`. |[i spunea \n schimb c`
faptul c` avea r`spunderea fa]` de micul s`u nepot \i va da
adolescentei un alt subiect de preocupare \n timpul acestei
perioade de a[teptare nelini[tit`. Shirley nu [tia absolut deloc ce
posibilit`]i de testare a sarcinii erau pe proprietate [i Lizei i se p`rea
imprudent pentru amândou` s` \ncerce s` afle. Se gândiser` c`
pentru \nceput ar fi fost mai \n]elept s` fie sigure, \nainte de-a lua
o hot`râre.
Când ma[ina o lu` pe drumul de p`mânt care de-a lungul a
kilometri \ntregi str`b`tea zona din afara ora[ului \nainte de-a
ajunge la [oseaua din Gibk River Beef, Liza nu scosese \nc` nici un
cuvânt.
– Pari absent`, Liza. Nu te sim]i bine?
– Ba da, sunt bine.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 111

– Pu[tiul este complet vindecat, nu?


– Oh, da.
– {i acum, care este programul?
– Programul?
– Planurile tale. Sper c` vindecarea sa nu \nseamn` c` ne vei
p`r`si curând.
– Nu [tiu, Colin. Nu este nimic hot`rât.
{i nimic nu va putea fi atâta timp cât exista incertitudinea fa]`
de starea lui Shirley. N-o putea p`r`si acum [i s-o lase la
cheremul fratelui s`u. Pân` când va [ti cu certitudine dac` Shirley
era sau nu \ns`rcinat`, trebuia s` r`mân` la Yarrawonga. |ntr-un fel,
trebuia s` recunoasc` faptul c` pentru Liza era o u[urare de-a putea
amâna hot`rârea din cauza unui element din afar`. Astfel nu se va
mai \ntreba la nesfâr[it dac` va trebui s`-l lase sau nu pe Barney.
Sosi]i la Beef Road, \naintar` mai repede. Ajunser` la Windjama
Gorge exact \nainte de ora unsprezece [i Colin propuse s`
m`nânce atunci de prânz; vor putea apoi admira panorama.
Se instalar` \n apropiere de una din acele minunate suprafe]e
plane de ap` care erau tot ce r`mânea din râul Lennard \n timpul
sezonului secetos. |n fa]a sa se \n`l]au cu m`re]ie pere]ii aluneco[i ai
trec`torilor. Colin scoase proviziile din co[ [i deschise o sticl` cu vin.
– Când vin ploile de var`, locul \n care suntem chiar acum, este
sub metri de ap` tumultuoas`.
– Pare de necrezut...
– Mai cunosc ceva cu adev`rat incredibil: e[ti [i mai frumoas`
când ro[e[ti.
Ad`ug` asta mângâindu-i blând obrazul cu buzele, f`r` s`
insiste. M`car de-ar fi acesta tonul dat \ntregii zile: tandru, voios,
u[or [i pl`cut.
|ncepur` s` m`nânce ce aveau la picnic: pulpe de pui pr`jite,
pâine de cas` crocant`, toate \nso]ite de o salat` [i urmate de fructe
proaspete, iar Liza sim]i toate grijile [i nelini[tile sale disp`rând...
112 PATRICIA HILL

preocup`rile pentru viitorul lui Barney, problemele lui Shirley,


dragostea sa f`r` speran]` pentru un b`rbat care o dispre]uia. Se
str`dui s` le uite un timp, s` pretind` pentru câteva ore c` toate
aceste lucruri nu existau.
Merser` mai \nainte \n trec`tori [i ca la Geikie, Liza admir`
m`re]ia acestor locuri, splendoarea rocilor, vegeta]ia
surprinz`toare. Aici [i-ar fi dorit s` fi adus carnetul de desen [i
culorile. P`s`rile erau de asemenea minunate, dar Colin nu-i putu
da numele nici uneia dintre ele m`car. |n cele din urm` ajunser` la
o pe[ter` unde, pe unii pere]i, se aflau picturi preistorice.
– Ce p`rere?
– Sunt tulburat`. Se simte aici un fel de for]` primitiv` care trece
prin timp pân` la noi... {i sunt atât de fericit` c` m-ai adus aici, Colin.
Când \ncepuser` s` se gândeasc` s` porneasc` \napoi, Colin
propuse s-o conduc` mai \ntâi \ntr-un alt loc foarte interesant: alte
faleze unde puterea apei s`pase de-a lungul anilor un tunel \n
calcar pe o distan]` de o jum`tate de kilometru. P`trunser` pu]in
\n interiorul tunelului [i putur` vedea acolo forma]iuni
spectaculoase de stalactite foarte frumoase suspendate de tavan.
Pu]in dup` ce plecar`, se oprir` din nou pentru a bea un ceai \ntr-un
c`tun mic numit Fitzroy Crossing. Se a[ezar` sub o bolt` de
verdea]` lini[tit`, \ntr-o gr`din` pl`cut` [i umbroas` [i-[i b`ur`
ceaiul acompania]i de cântecele numeroaselor p`s`rele din copacii
care-i \nconjurau.
– Ce zi minunat`! |]i mul]umesc, Colin.
– Dar ziua nu s-a terminat. Pe drumul de \ntoarcere, trecem pe
la Ashey Downs, am putea s` ne oprim \nainte de a te conduce la
Yarrawonga.
– Oh, nu [tiu..
.
Desigur; asta \ntârzia momentul \n care se va afla din nou \n fa]a
problemelor din Yarrawonga, dar nu dorea deloc s-o \ntâlneasc` pe
Margo. Colin p`ru c` ghice[te motivul reticen]elor ei.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 113

– Nu ]i-am spus c` Margo este la Perth, nu va fi acolo. Vino, Liza.


– Numai pu]in.
Dar o dat` ajun[i la Ashey Downs, timpul se prelungi \n mod
periculos. Proprietatea era mai mic` de jum`tate din Yarrawonga
[i \n mod cert, ne\ntre]inut`. Exista un aer general de p`r`sire [i
neglijen]` \n jurul casei principale, o construc]ie lung`, care p`rea
f`cut` la \ntâmplare, f`r` un plan definit. Piscina era instalat`
recent [i Colin \i ar`t` un loc proasp`t cur`]at, pentru un teren de
tenis.
Se a[ezar` pe [ezlonguri pe verand`, pentru a profita de
ultimele raze de soare. O femeie cu chipul dur [i o \nf`]i[are
auster`, pe nume Gladys, le servi b`uturi r`coritoare. Totul era
calm la aceast` or` din zi [i, f`r` s`-[i dea seama, Liza oft`
adânc.
– De ce un asemenea oftat?
– Oh, nu [tiu. A[a, \n general.
– Ca problema c` nu [tii ce s` faci \n leg`tur` cu fiul lui Dirk?
– |n parte.
– Ce s-ar \ntâmpla dac` te-ai hot`r\ s`-l iei cu tine \n Aglia? L-ai
putea adopta?
– Ac]ionezi \n favoarea lui Margo?
– Calmeaz`-te. |ntrebam pur [i simplu. Dar prive[te lucrurile
a[a: pentru Barney ar fi bine, pentru tine la fel [i de acord... i-ar
conveni cu siguran]` [i lui Margo. N-ar trebui refuzat` o solu]ie care
aranjeaz` pe toat` lumea.
– {i Dirk?
– Dirk nu [i-a exprimat dorin]a de a p`stra copilul, nu?
– Nu sunt sigur` c` ar fi bine pentru Barney... nu pe termen
lung. Acum, mai mult sau mai pu]in, s-a instalat aici, ar fi o nou`
schimbare pentru el. |n plus, ce-i pot oferi eu?
– Multe, a[ spune. Este evident c`-]i este devotat. Ce crede
iubitul t`u despre Barney?
114 PATRICIA HILL

– Iubitul... meu?
– Cel care te a[teapt` la Londra. Nu cred c` nu exist` unul.
– N-am un iubit. {i nici o munc` la care s` m` \ntorc. De fapt,
acum nu mai am nici un agent care s`-mi procure comenzi.
– Cum asta?
– Pentru c` era una [i aceea[i persoan`... iubit [i agent \n acela[i
timp. Ne-am desp`r]it chiar \nainte de venirea mea aici.
– Din cauza asta?
Ea consim]i [i Colin se apropie [i-i puse o mân` pe genunchi.
– Ce fel de b`rbat era ca s`-i fac` a[a ceva unei fete ca tine? Ca
[i când nu [i-ar fi dat seama, Colin \[i l`s` mâna pe genunchiul
Lizei, care \ncepu s` se simt` jenat`. F`r` s` spun` nimic, se a[ez`
mai adânc \n scaun [i \nl`tur` atingerea. Dup` câteva minute de
t`cere, Colin propuse s` intre \n`untru.
– Este ciudat, dar se pare c` \ncepe s` bat` vântul. Aproape c`
a[ putea crede c` va fi furtun`.
– Ar fi mai bine s` m` \ntorc atunci, \nainte ca s` \nceap`.
– Nu te nelini[ti. Este sezonul secetos, aminte[te-]i, a[a c` nu va
ploua. |n plus, nu po]i pleca astfel [i s-o jigne[ti pe Gladys. Ne
preg`te[te cina.
– Dar nu pot r`mâne atât de târziu, Colin.
– Vino. Ce-ar putea fi mai pl`cut decât o cin` bun`, urmat` de
o plimbare cu ma[ina la \ntoarcere?
|nc` o dat`, Liza se l`s` convins` din sl`biciune. |i spusese lui
Shirley s` n-o a[tepte, a[a c` nu avea nici un motiv s` refuze [i de
fapt era mul]umit` s` scape de atmosfera ap`s`toare a cinelor de la
Yarrawonga. Sobra Gladys le servi un foarte bun` friptur` de vit` cu
garnitur` de orez. Ca desert mâncar` diferite fructe. Colin o
\ndemn` s` bea vin, dar Liza se men]inu cu fermitate \n limita a
dou` pahare. Dup` mas`, Gladys le aduse cafeaua \n salon \nainte
de a le ura noapte bun` [i a se \ntoarce \n propriul s`u bungalou.
Liza observ` cu nepl`cere c` acum era singur` \n cas` cu Colin
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 115

– |ndat` ce termin`m asta, am putea s` plec`m.


– |ncep \ntr-adev`r s` m` gândesc la faptul c` ceva nu este \n
ordine cu mine. Mereu \ncerci s` fugi de compania mea.
– Nu fi stupid. }i-am spus, Colin, am avut o zi minunat`. Dar
timpul trece [i...
– S` ascult`m pu]in` muzic`. Am primit un disc nou s`pt`mâna
trecut`. |]i place bluesul?
– Da, dar...
– Atunci, \]i va pl`cea asta.
Se \ndrept` spre pick-up [i puse cu hot`râre un disc. |nc`perea
fu inundat` de o muzic` pl`cut`. Liza oft` cu resemnare, dar
curând se l`s` antrenat` de ritmul leg`nat. Se a[ez` pe perne [i
\nchise ochii. Sim]i canapeaua afundându-se sub greutatea lui
Colin când acesta veni s` se a[eze lâng` ea. |ncerc` s` se dea pu]in
\napoi, dar Colin \[i trecu bra]ele \n jurul umerilor ei [i o re]inu
politicos, dar ferm, lâng` el.
– Este bine, nu-i a[a? \i murmur` la ureche.
{ era \ntr-adev`r bine, Liza trebui s` admit`. Era atât de mult
timp de când nu se mai aflase \n bra]ele unui b`rbat \ntr-un mod
prietenos, afectuos. A[a c` r`mase unde era [i aprecie acest
moment de lini[te, toate problemele fiind deocamdat` uitate. Era
de iertat dac` m`car o dat` sc`pa de ele pentru scurt timp...
Aproape imperceptibil, Colin alunec` mai mult spre ea [i obrajii
lui \i atinser` pe ai ei. Liza \i sim]i c`ldura, mirosul s`n`tos de om
care tr`ie[te \n aer liber [i puternicele b`t`i ale inimii. Buzele lui \i
atinser` u[or p`rul, ochii [i \n cele din urm` buzele. Era un s`rut
tandru, \n care nu exista pasiune.
– Cel pu]in dac`...
Cel pu]in dac` ce? Dar cuvintele \i veniser` Lizei pe buze f`r` s`
vrea [i nici ea \ns`[i nu [tia ce vrusese s` spun`. Probabil, cel pu]in
dac` s-ar putea \ndr`gosti de Colin? Cel pu]in dac` \n locul lui
Colin ar fi fost Dirk? Cel pu]in dac` nu l-ar fi \ntâlnit pe Dirk
Lancaster sau n-ar fi venit niciodat` \n Australia?
116 PATRICIA HILL

– S` nu mai spui „dac` cel pu]in...“, Liza. Las` lucrurile s`


mearg` de la sine. Dac` vreodat` o fat` a avut nevoie s` fie alintat`,
aceea e[ti tu.
Era adev`rat. Se sim]ea atât de disperat`. Când Colin o s`rut`
din nou, r`spunse la s`rutul lui... [i timpul trecea.
Brusc, Liza se d`du repede \napoi, \n sfâr[it alertat`. S`rut`rile
blânde ale lui Colin \[i schimbaser` natura, deveniser` mai
insistente, mai intime.
– Te rog, las`-m` s` plec, Colin. N-am avut niciodat`
inten]ia s`...
– De ce faci atâtea mofturi? Vom avea clipe minunate \mpreun`,
vei vedea.
– Nu. Las`-m`.
– Nu face atâtea nazuri. Sunt nebun dup` tine [i este evident
c` [i tu te-ai ata[at de mine. Nu mai fi atât de timid` [i nu te
sinchisi de nimic. Crede-m`, dup` aceea vei g`si lumea mai
frumoas`.
– Nu, Colin. Te asigur. Este adev`rat c` am petrecut o zi foarte
pl`cut` [i-]i mul]umesc pentru c` m-ai dus acolo, dar asta este tot.
|mi pare r`u dac` ]i-am dat o impresie gre[it`...
– Este cel mai mic lucru care se poate spune. Am crezut cu
adev`rat c` am \ntâlnit o nou` Elaine [i nu exist` multe femei de
acest gen, mai ales \n regiunile din jurul ora[elor. Dar dovede[ti c`
e[ti mai degrab` o dezam`gire.
– Elaine? Vrei s` spui c` ea [i cu tine...
– Nu-mi spune c` nu [tiai, Liza. Nu este genul de lucruri
despre care femeilor le place s` vorbeasc` \ntre ele? Veri[oara ta
era cu adev`rat teribil`. Am petrecut ceva timp \mpreun`. Speram
s` fii ca ea.
– Colin, \mi spui adev`rul?
– Bine\n]eles. De ce a[ min]i?
– {i... Dirk a aflat?
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 117

– Nu, este pu]in probabil. Am fost discre]i [i bietul de el n-a


[tiut niciodat`. N-ai s` divulgi secretul?
{i s`-i dea lui Dirk un motiv \n plus s`-i dispre]uiasc` veri[oara?
{i pe ea cu aceea[i ocazie. N-avea rost.
– Nu, nu, n-am inten]ia s`-i vorbesc despre asta.
– Iat` o schimbare. N-o vei regreta, ]i-o jur, nu cu mine.
– Nu, Colin! Te rog, du-m` \napoi, la Yarrawonga. Imediat!
– De acord, dar f`r` un s`rut, nu exist` transport.
– Nu fi stupid. Ce speri s` ob]ii \n acest fel?
– }i-am spus: un s`rut. Numai un mic s`rut \n semn de
mul]umire pentru drumul de \ntoarcere acas`.
– |]i voi mul]umi când voi fi acolo.
– Oh, nu, nu sunt atât de u[or de p`c`lit. Acum sau nu te
conduc \napoi.
– Doar un s`rut, nimic \n plus. Ne-am \n]eles?
– Promit.
Promisiunea n-avea nici o valoare, trebuia s` se a[tepte la asta.
Liza acordase acest s`rut presupunând c` era modul cel mai simplu
de a ie[i din aceast` situa]ie care durase prea mult. Dar imedit
bra]ele lui Colin o \nconjurar`, o strânser` ca o menghin` [i
mângâierile lui se f`cur` precise. Liza se zb`tea din toate puterile,
dar nu reu[i s` se elibereze. Slav` Domnului, fu salvat` de
zgomotul unui vehicul care sosise \n fa]a propriet`]ii; Colin o l`s`
pân` la urm`.
– Fir-ar s` fie!
Se auzi motorul ma[inii oprindu-se, o portier` trântit` [i \n
verand` r`sunar` pa[i. Dirk deschise u[a [i intr`. Liza era foarte
stânjenit` de-a fi astfel surprins` aproape \n bra]ele lui Colin. Se
d`du repede \napoi pentru a pune distan]` \ntre ei. Trebuia s` fie
\ngrozitor de ciufulit` dup` \mbr`]i[`rile lui Colin.
– Hm... Salut! Ce cau]i aici \n seara asta? Nu [tii c` Margo este la
Perth?
118 PATRICIA HILL

– {tiu.
– Ce vrei, Dirk? \ntreb` Liza.
– Mi-am imaginat c` te g`sesc aici.
F`cu un gest de refuz enervat spre Colin care, la bar, \i \ntindea
o sticl` cu whisky.
– Am petrecut momente minunate, nu-i a[a Liza? {i m-am gândit
s` \ncheiem ziua frumos, cinând aici.
– {i presupun c` era]i pe punctul de a \ncheia seara minunat
când am intrat?
– S-ar putea spune [i a[a.
– Ai un mantou?
– L-am l`sat \n ma[ina lui Colin. De ce?
– Du-te [i ia-l. Ne \ntoarcem acas`.
– Barney este bolnav?
– Deloc. Pentru tine \mi fac griji.
– M` va conduce Colin la Yarrawonga, Dirk. Ne-am \n]eles deja.
– Am spus: du-te [i ia-]i mantoul.
– Acum, ascult`...
– |ntr-adev`r, Liza, n-are sens, interveni Colin. A[ face drumul
de dou` ori, \n timp ce Dirk nu-l mai face decât o dat`.
– Vrei s` spui c` dai \napoi?
– Fii rezonabil`. Vreau s` spun c`...
– Gr`be[te-te [i ia-]i mantoul. Nu este timp de pierdut. Oricât
de ciudat ar p`rea, vom avea o furtun`.
– A[a m` gândeam [i eu. I-am spus de altfel Lizei, nu-i a[a? Dar,
desigur, credeam c` m` \n[el. Nu plou` niciodat` \n acest sezon.
– Este bine cunoscut. Ce a[tep]i, Liza?
Ea se \ntoarse spre Colin, sperând c` el s`-i propun` s-o
conduc` la Yarrawonga. Dar el \[i admira paharul ca [i când era
fascinat de con]inutul lui. Era \nfrico[at` la perspectiva de a face
drumul singur` cu Dirk, un Dirk victorios care-i for]ase pe ea [i pe
Colin s` se supun` voin]ei sale. Sim]ea o puternic` dorin]` de a-l
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 119

sfida, de-a refuza \n mod categoric s` se urce \n ma[ina lui. Dar cum
Colin nu se oferea, ce altceva s` fac` decât s` accepte cu umilin]`
s` plece cu Dirk? Cu o tres`rire a demnit`]ii se sili s` zâmbeasc`
amabil.
– Dup` cum f`ceai observa]ia, Colin, ar fi p`cat ca s` ai de f`cut
drumul de dou` ori, dus [i \ntors. |]i urez a[adar noapte bun` [i \]i
mul]umesc pentru aceast` zi pl`cut`. Mi-a f`cut \ntr-adev`r pl`cere
aceast` ie[ire.
Dirk [i Liza se a[ezar` unul lâng` altul \n Ranger-Rover [i o
t`cere ap`s`toare se instal` \ntre ei. Dirk \[i concentra aten]ia
asupra drumului plin de [leauri [i ma[ina s`rea \n \ntuneric la
fiecare dintre numeroasele hopuri.
– De ce ai venit s` m` iei, Dirk?
– Nu este evident?
– Nu, pentru mine nu este deloc evident.
– }i-am spus mai \nainte c` \n ciuda modului incon[tient \n care
ai ales s` te compor]i, m` simt r`spunz`tor fa]` de tine cât timp vei
fi sub acoperi[ul meu. N-ar fi trebuit niciodat` s` accepte s` te las
s` pleci toat` ziua cu Colin Beale. Când am v`zut c` nu te-ai \ntors
pân` la cin`, am \n]eles ce urma s` se \ntâmple.
– Nimic nu urma „s` se \ntâmple“, dup` cum o spui \ntr-un mod
atât de fermec`tor.
– Nu? Atunci de ce p`rea]i amândoi atât de stânjeni]i când am
intrat?
– Pentru c`... ei bine, nu te a[teptam.
Din felul \n care conducea Dirk, era evident c` era foarte furios
\mpotriva ei. Trecea peste [leauri [i gropi cu mânie [i Lizei aproape
i se f`cu r`u fiind astfel scuturat`. Dar p`stra t`cerea [i refuza s` se
plâng`. Ajunser` la o trecere foarte dificil` \n care ma[ina f`cu o
deviere brusc` de la dreapta spre stânga.
– De ce ai luat ma[ina, Dirk, [i nu elicopterul, cum faci de
obicei când vii la Ashey Downs?
120 PATRICIA HILL

– Din cauza vremii.


– A vremii? Poate te gândeai c` ar putea s` plou`?
– A[teapt` pu]in s` plou` [i vei \n]elege de ce n-am luat
elicopterul.
Câteva minute mai târziu, o pic`tur` mare de ap` se zdrobi pe
parbriz. Apoi o alta [i \nc` una. |n fascilulele luminoase ale
farurilor ,v`zur` [iroaiele de ploaie [i brusc, se aflar` \n mijlocul
unui potop.
– M`i s` fie! speram s` fi dep`[it Berry Creek \nainte de a ne
prinde furtuna.
– De ce?
– Vei vedea singur`.
Aversele puternice care c`deau acum \i obligar` s` \ncetineasc`;
chiar cu cele patru ro]i motrice, vehiculul derapa pe c`rarea care,
\n câteva minute, dintr-un drum plin de praf se transformase \ntr-o
suprafa]` de noroi alunecoas`. Deodat`, Liza auzi \n fa]` lor un
vuiet \ngrozitor, mai puternic decât zgomotul ma[inii. |n acel
moment, Dirk opri motorul Range-Roverului.
– Ce este?
– Prive[te. Nu vezi?
La \nceput, ea nu reu[i s` observe ceva \n mijlocul furtunii.
Apoi, stupefiat`, v`zu... Un torent dezl`n]uit transportând trombe
de ap` str`b`tea drumul.
– Iat` Berry Creek. Era complet sec atunci când am trecut la
venire [i asta de mai multe luni.
– Ce vom face?
– Singurul lucru posibil. S` a[tept`m. Aceast` furtun` n-ar
trebui s` dureze [i peste dou` ore vom putea trece albia torentului
prin vad.
– Dou` ore!
– Aceast` perspectiv` este atât de \ngrozitoare? Ai fi preferat s`
fii \n compania lui Colin?
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 121

– Fie-]i mil`, nu vrei s` m` la[i \n pace cu Colin?


Dirk nu r`spunse. O clip` mai târziu stinse farurile ma[inii
pentru a nu consuma inutil bateria.
Timp de mai multe minute nici unul, nici cel`lalt nu spuse o
vorb`; nu se auzea decât vuietul furtunii \n jurul lor. Liza se \nfior`,
dar nu de frig. S` stea astfel \n \ntuneric total, atât de aproape de
Dirk, o tulbura profund.
Când \n cele din urm` el rupse t`cerea, fu pentru a-i murmura
numele foarte tandru. Se \ntoarse pe jum`tate spre ea, \n scaunul
s`u, [i-i puse mâna pe bra]. Liza tremura la ideea a ceea ce se va
\ntâmpla curând. Dirk o atrase spre el [i ea se l`s` f`r` s`
protesteze. Nici cu voie, nici f`r` voie, ci ca [i când lucrul acesta era
absolut inevitabil. O clip` mai târziu, buzele lui Dirk le g`sir` pe ale
ei, iar ea r`spunse cu un sentiment de imens` fericire.
|ntredeschise buzele [i s`rutul lui Dirk fu lung, tandru [i pasionat
\n acela[i timp. Sim]ea o bucurie atât de mare...
Dirk se d`du u[or \napoi [i c`ldura respira]iei sale trecu peste
obrazul Lizei.
– Liza, te doresc atât de mult... Am atâta nevoie de tine.
– Da...
|[i d`du vag seama c` Dirk las` \n jos scaunele vehiculului. Apoi
\ncet, cu precau]ie, o dezbr`c` [i-[i scoase propriile haine. O
mângâie cu ging`[ie, mâinile \i r`t`ceau peste pielea m`t`soas`,
delectându-se cu goliciunea ei. O acoperi cu s`rut`ri pe buze, pe
pleoape, pe obraji, pe gât, cobor\ spre piept unde \ntârzie pân`
când tot trupul Lizei cerea potolirea dorin]ei. Afar`, ploaia se
\nte]ea cu violen]` \n caroseria ma[inii. Aproape \n extaz, Liza
strânse convulsiv umerii lui Dirk, \[i alunec` degetele de-a lungul
spatelui s`u [i-l strânse [i mai mult lâng` ea. Când \n sfâr[it Dirk
r`spunse cererii ei t`cute, se \nfior` de pl`cere [i se l`s` dus` de
valul ce-o purta.
Capitolul 11

Liza se dezmetici dintr-un somn dulce, plin de un sentiment de


\ncânt`toare fericire. |n jurul ei era numai noapte [i lini[te. Era
acoperit` cu o p`tur` groas`, sub care era goal`. Amintirea a ceea
ce tocmai tr`ise \i \mbujor` obrajii. Oare unde era Dirk? se \ntreb`.
Se ridic` [i se a[ez` ]inându-[i \nc` p`tura peste piept dintr-o
pudoare instinctiv`. La o sut` de metri de ma[in`, v`zu o limin`
mi[cându-se \n noapte: Dirk cu o lantern`. |n \ntuneric, \[i c`ut` \n
grab`, pe dibuite, hainele [i se \mbr`c` rapid. Când el i se al`tur`
\n vehicul, era complet \mbr`cat`.
Dirk nu f`cu nici un comentariu la ceea ce se petrecuse \ntre ei
când deschise portiera [i se sui al`turi.
– Albia râului este aproape practicabil`. Putem pleca.
Dirk se aplec` peste ea [i imediat to]i mu[chii Lizei se \ncordar`.
Dar el \ndrept` pur [i simplu scaunul \n pozi]ia vertical` normal`.
Calm, f`r` o vorb`, porni motorul [i aprinse farurile. Range-Roverul
\ncepu s` \nainteze \ncet [i cu anumite dificult`]i; ro]ile alunecau
pe noroi [i ma[ina amenin]a s` patineze \n fiecare clip`. Apoi
urcar` panta celuilalt versant al cursului apei [i luar` vitez`.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 123

Aparenta indiferen]` a lui Dirk fa]` de ea, o \nghe]` pe Liza.


Parc` ar fi fost doi str`ini. El conducea t`cut prin noapte. Oare la ce
se gândea? Va mai sim]i vreo dorin]` pentru ea acum când putea
s-o socoteasc` printre cuceririle lui?
Nu este drept, se gândi Liza cu triste]e. De ce nu m` pot implica
emo]ional la fel de pu]in ca el? |n schimb, iat` c` acum \l iubesc pe
Dirk mai disp
erat` ca niciodat`. |i era complet, \n \ntregime, supus`. Sunt o
idioat` c` l-am l`sat s-o fac`, se dojenea ea. Niciodat` nu se va mai
\ntâmpla asta, niciodat`! Dar [tia \n mod sigur c` nu se va ]ine de o
asemenea hot`râre. Ar fi fost suficient ca Dirk s-o ia \n bra]e [i ar fi
fost incapabil` s`-i reziste, n-ar fi avut putere.
Nu exista decât o solu]ie: s` p`r`seasc` Yarrawonga cât mai
repede posibil [i s` se \ntoarc` \n Anglia. Nu-l va uita niciodat` pe
Dirk, niciodat` nu va \nceta s`-l iubeasc`. Dar cel pu]in când mii de
kilometri o vor desp`r]i de el, nu va mai fi chinuit` \n fiecare zi, \n
fiecare minut de prezen]a lui. Din nefericire, nu putea pleca
imediat, nu \nainte ca situa]ia lui Shirley s` fie l`murit`. {i atunci...
atunci se va putea hot`r\ la aceast` ruptur` radical`. Asta nu-i va mai
pune mari probleme lui Barney; acum era lini[tit` asupra acestui
punct.
Când ajunser`, casa era cufundat` \n \ntuneric, cu excep]ia unei
l`mpi aprinse deasupra u[ii de la verand`.
– Ar fi mai bine s` te duc eu.
– Nu, nu este nevoie.
– Nu fi stupid`. Este plin de noroi [i sandalele pe care le por]i
vor fi distruse iremediabil. A[teapt` acolo, vin pe partea ta.
Vocea \i era aspr`, t`ioas`; era aproape marcat` de ostilitate.
Purtat` \n bra]e de Dirk, având bra]ele \n jurul gâtului lui, Liza abia
\ndr`znea s` respire. Ajuns la verand`, o puse jos f`r`
menajamente, ca [i când era fericit s` scape de-o grea povar`.
124 PATRICIA HILL

– Mul]umesc.
– Dore[ti ceva? O b`utur` cald`?
Ea scutur` din cap.
– Atunci, mai bine du-te [i culc`-te.
F`r` s` r`spund`, Liza travers` salonul [i urc` scara. Trecuse
deja peste [ase trepte când el o strig` cu blânde]e. |ncet, cu corpul
foarte drept, se \ntoarse spre el.
– Liza...
– Ce este?
– Nimic. Du-te la culcare.

*
* *

Liza fu trezit` de cineva care o scutura de umeri. Deschise ochii


[i v`zu razele soarelui filtrându-se printre lamele storului.
– Shirley! Ai p`]it ceva?
– Nimic. Dimpotriv`. Iart`-m` c` te-am trezit, dar voiam s`-]i
vorbesc \nainte s` se scoale Barney. Pentru c`... Totul este \n
regul`, Liza, nu m` mai tem c` sunt \ns`rcinat`.
– Oh, Shirley, este perfect. Sunt atât de bucuroas` pentru tine.
Liza \nconjur` cu bra]ele gâtul tinerei fete [i o s`rut` cu
afec]iune. |n fine, era u[urat` de-o mare surs` de nelini[te.
Dar pe m`sur` ce ziua \nainta fu obligat` s` admit` c` nu mai
avea ce scuz` s` g`seasc` pentru a-[i \ntârzia plecarea din
Yarrawonga, L`s` totu[i lucrurile s` treneze [i, minut dup` minut,
trecur` orele.
|n seara aceea, dup` cin`, se uit` la un film video cu Shirley.
Tocmai se preg`teau s` urce s` se culce când Dirk ap`ru \n u[a
biroului s`u. A[tept` s` plece Shirley.
– Liza, pot s`-]i vorbesc?
– Ce s-a \ntâmplat?
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 125

– Ai fost foarte posomorât` \n seara asta \n timpul cinei. De ce?


Regre]i noaptea trecut`?
– Bine\n]eles c` o regret! Ce credeai?
– Nu v`d de ce, Liza. Ceea ce s-a petrecut \ntre noi este perfect
natural. Când un b`rbat [i o femeie sunt atra[i cu intensitate unul
spre cel`lalt [i dac` \mprejur`rile o cer, este inevitabil s` se culce
\mpreun`.
– Cum po]i oare fi atât de rece [i de cinic referindu-te la asta,
Dirk?
– Noaptea trecut` nu m-ai considerat rece [i cinic. Dimpotriv`.
– E[ti incredibil! Nu te preocup` nimic altceva decât propria
persoan`. Te folose[ti de oameni, cum te-ai folosit ieri de mine. {i
dac` nu-]i convine s` ai pe cineva \n apropierea ta, \i ar`]i limpede
c` vrei s` scapi de el.
– Cineva?
– Vorbeam despre Barney. Un copil care [i-a pierdut mama. Ce
fel de b`rbat f`r` inim` e[ti s` nu vrei s`-l iube[ti, s`-l aperi, s`-l faci
fericit? Este fiul t`u, Dirk, carne din carnea ta...
– Te \n[eli, Liza.
– Oh, [tiu c` nu i-ai adus realmente prejudicii lui Barney. Nu
asta voiam s` spun. Dar un copil simte diferen]a care exist` \ntre o
manifesrate rece a datoriei p`rinte[ti [i c`ldura iubirii unui tat`.
– Aici este miezul problemei, Liza. Eu nu sunt tat`l lui Barney.
– Cum?
– Am spus c` Barney nu este fiul meu. Nu inten]ionam s-o afli,
dar m-ai obligat, pentru c`...
– Nu... \n]eleg.
– |ntr-adev`r? {i totu[i este cât se poate de simplu. Elaine este
mama lui Barney, desigur, dar un alt b`rbat decât so]ul s`u este
tat`l copilului ei. Se \ntâmpl` destul de des.
– Acesta este motivul pentru care Elaine [i cu tine v-a]i
desp`r]it?
126 PATRICIA HILL

– Asta a fost pic`tura care a umplut paharul. Dar am avut mereu


certuri dezgust`toare referitoare la absolut orice [i, \n cele din urm`,
Elaine a l`sat s`-i scape aceast` fermec`toare informa]ie. Nu [tiu dac`
a f`cut-o inten]ionat sau voia s` m` r`neasc` pentru c` nu acceptasem
s-o duc \ntr-o croazier` \n jurul lumii care trebuia s` dureze trei luni.
A doua zi dup` aceast` scen`, când m-am \ntors dup` o inspec]ie de
rutin` la locul de alimentare, plecase [i-l luase pe Barney cu ea.
– {tii cine era cel`lalt b`rbat?
– Dup` brutala sa dezv`luire, n-a mai spus un cuvânt [i a refuzat
s`-mi spun` despre cine era vorba. Cu siguran]`, cineva \ntâlnit la
Perth sau la Darwin.
Liza fu cuprins` de un sumbru sentiment de triste]e. Ea n-avea
nici o \ndoial` asupra identit`]ii tat`lui lui Barney dup` ceea ce
aflase pe de alt` parte de la Colin. {i, \ntr-adev`r, acum c` se
gândea la asta, descoperea anumite asem`n`ri \ntre acesta [i copil,
de exemplu, forma buzei inferioare [i aspectul p`rului. Slav`
Domnului c` Dirk nu p`rea s`-l suspecteze pe Colin [i \nsu[i Colin
nu p`rea s`-[i \nchipuie c` Barney putea s` fie fiul s`u...
– Presupun c` asta explic` de ce n-ai \ncercat niciodat` s-o cau]i
pe Elaine [i n-ai f`cut nici o tentativ` s`-l iei pe Barney.
– Exact.
– Dar de ce ai acceptat s` vin` aici când te-am sunat pentru a-]i
anun]a moartea Elainei?
– Ce altceva puteam face? |n mod legal, acest copil este al meu.
Chiar dac` alegeam s` fac public` infidelitatea so]iei mele, nu m`
puteam eschiva de la responsabilit`]ile fa]` de el.
– Dar nu este o solu]ie s`-l tolerezi pur [i simplu pe Barney aici
pentru o chestiune de principii, Dirk.
– Eu nu v`d alt` alternativ`. Dar tu?
Dac` existase un moment adecvat pentru a-i propune s`-l ia pe
Barney \n Anglia cu ea, cu siguran]` acesta era. Dirk i-ar fi respectat
propunerea, era sigur` de asta, i-ar fi acceptat-o chiar cu pl`cere.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 127

Dar ea avea nevoie de timp pentru a se gândi mai bine; trebuia


s` asimileze descoperirea [ocant` pe care tocmai o f`cuse referitor
la veri[oara sa. Pân` ast`zi, acceptase f`r` probleme toate criticile
Elainei despre so]ul s`u egoist, dar acum [tia c` exista [i un alt
aspect de luat \n considera]ie. Indiferen]a aparent` a lui Dirk fa]`
de Barney era astfel \n mare parte explicabil`. S`rmanul micu], ce
se va \ntâmpla cu el?
– Dirk... |ntr-adev`r, \mi pare r`u.
– De ce ]i-ar p`rea r`u? N-are rost. Totul se datoreaz` gre[elii
mele de-a acorda \ncredere unei femei.
– Te rog! Nu l`sa aceast` poveste s` te \n`creasc`.
– Presupun c` b`rba]ii ar trebui s` fie recunosc`tori când li se
deschid ochii [i când v`d femeile \n adev`ratul lor chip. N-am nici
o iluzie asupra femeilor, Liza, a[a c` nu pot fi decep]ionat de ele.
– Dar ai avut! Este evident c` Elaine te-a r`nit profund.
– Faci o gre[eal`. Este o dovad` \n plus la ceea ce am crezut
\ntotdeauna... Femeile sunt ni[te tri[oare prin firea lor. Oh, sunt de
acord c` pentru un timp scurt, când am \ntâlnit-o pe Elaine pentru
prima dat`, la Perth, m-a l`sat s` cred c` m` \ndr`gostisem. Dar asta
n-a durat. A trebuit s` recunosc faptul c` mariajul nostru era un
adev`rat dezastru. Dar aveam un copil, sau cel pu]in, naiv, a[a
credeam.
– Pân`... Pân` când Elaine ]i-a spus adev`rul \n leg`tur` cu
Barney, n-ai avut nici o b`nuial`?
– Nici una.
– |l iubeai pe Barney ca pe propriul fiu?
– Fire[te.
– Atunci, cum ]i-ai putut schimba complet atitudinea numai
pentru ceea ce ]i-a spus Elaine? Acel copil care te iube[te [i de care
ai fost mândru din ziua na[terii lui pân` la trei ani... exist` totu[i.
Barney nu s-a schimbat datorit` dezv`luirii mamei sale despre
conceperea lui. Te admir` enorm, nu uita, tat`l s`u este minunat!
128 PATRICIA HILL

Ar trebui s`-l auzi cum se laud` cu tine fa]` de al]i copii... c` e[ti cel
mai bun, cel mai grozav! Este un copil foarte afectuos [i vrea atât de
mult s` te poat` iubi [i s`-l iube[ti [i tu, m`car s` nu-l ]ii tot timpul
la distan]`. |n]eleg c` trebuie s` fie \ngrozitor pentru un b`rbat s`
descopere c` nu este cu adev`rat tat`l copilului pe care l-a
considerat \ntotdeauna fiul s`u. Dar Barney nu poate fi judecat
pentru gre[eala mamei sale. Acest copil nevinovat va trebui s`
sufere toat` via]a?
– Cum l-a[ putea iubi ca pe „carne din carnea mea”, când \n
fiecare clip` [tiu c` nu este cazul.
– Milioane de oameni fac asta: p`rin]ii adoptivi..
– Este complet diferit. Ce ar putea fi Barney pentru mine dac`
nu o amintire permanent` a ceea ce era mama lui?
– Ar putea s` fie copilul t`u, Dirk. Numai \n cazul \n care-l vei
considera astfel, va putea fi fiul t`u. Dar atâta timp cât vei persista
s` crezi c` Barney nu este nimic altceva decât o \n[el`torie pe care
]i-a impus-o Elaine, nu vei \nceta s`-l ur`[ti.
– Nu-l ur`sc.
– |n acest caz, te afli la jum`tatea drumului spre a-l iubi. Asta \]i
cere doar un mic efort suplimentar.
– |mi ceri prea mult, Liza. Ar fi mai lini[titor [i mai pl`cut pentru
tine dac` te-ai \ntoarce \n Anglia convins` c` aici totul este perfect
[i ideal. Dar nu este cazul [i nu va fi niciodat`. Nu pot fi obligat la
asta.
– Oare, \ntr-adev`r a[a vezi lucrurile? Crezi c` eu caut un mijloc
de a-l l`sa pe Barney \n seama ta ca s` am con[tiin]a lini[tit`? S` [tii
c` nimic nu-mi va face mai mult` pl`cere decât s`-l iau \napoi cu
mine \n Anglia [i s`-l cresc eu \ns`mi. S`-l adopt.
– Adev`rat, Liza? }i-ar pl`cea s`-l adop]i?
– Da... Da, desigur.
{i era adev`rat, chiar dac` vorbise sub efectul impulsului [i nu
se gândise bine pentru a [ti cum va cre[te copilul, când va avea de
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 129

luptat din greu pentru a-[i g`si de lucru. S-ar putea cu greu baza pe
un ajutor financiar de la Dirk, date fiind \mprejur`rile, dar oricum,
se va aranja ea. A[tepta nelini[tit` r`spunsul lui Dirk. |i va accepta
oare propunerea? {i dac` da, era acum \n interesul lui Barney?
– Nu cred c` a-l lua pe Barney cu tine \n Anglia este cea mai
bun` solu]ie, nici pentru tine, nici pentru mine. Te-ai gândit la
asta?... Du-te [i te culc`, nu te voi mai re]ine. Vom putea s` relu`m
discu]ia cu alt` ocazie. Noapte bun`, Liza.

*
* *

Ziua urm`toare le aduse vizita lui Margo, tocmai revenise din


ultima c`l`toria la Perth. Lizei i se p`ru c` acum, când divor]ul ei
era aproape pronun]at, avea inten]ia s` gr`beasc` lucrurile \ntre ea
[i Dirk [i s` aranjeze via]a la Yarrawonga \n maniera \n care-i va
conveni când va fi so]ia lui Dirk. R`mase la cin` [i \[i d`du cu
p`rerea asupra tuturor subiectelor legate de \ndrumarea casei.
– |n locul t`u, Dirk, a[ insista ca Shirley s` se \ntoarc` imediat
la [coal`. |[i pierde pur [i simplu timpul r`mânând aici.
Shirley, \nchis` \ntr-o \mbufnare posomorât`, nu r`spunse
nimic la asta. Se p`rea c` personalitatea dominant` a acestei femei
zdrobise spiritul de independen]` al tinerei fete. Dar mai târziu,
profitând de momentul \n care Dirk o conducea pe Margo la
ma[in`, Shirley l`s` s` izbucneasc` fa]` de Liza mânia sa st`pânit`.
– Ce tupeu are! Dac` \[i imagineaz` c` voi suporta s-o am tot
timpul \n spate când va fi so]ia lui Dirk, se \n[al`.
– Oricum, Shirley, nu vei r`mâne la Yarrawonga dac` Margo
conduce totul aici.
– Nu te pune cu mine.
– Nu vreau s` spun c` ar trebui totu[i s` te \ntorci la [coal`. Va
exista cu siguran]` o alt` solu]ie.
130 PATRICIA HILL

– Care? Eu nu sunt bun` la nimic.


– Nu spune asta. Nu vei fi bun` la nimic dac` te \nc`p`]ânezi s`
nu-]i termini [coala. Trebuie s`-]i faci o calificare \ntr-un domeniu.
Dirk ap`ru \n u[` [i imediat Shirley morm`i urarea de noapte
bun`, apoi fugi \n camera sa.
– A]i devenit foarte apropiate una de alta \n ultimul timp.
– Nu complot`m \n spatele t`u, dac` la asta te gânde[ti.
– Vrei s` bei ceva \nainte de culcare?
– Nu, pentru mine nimic, mul]umesc.
– Crezi c` m` \n[el fa]` de Shirley, nu-i a[a?
– {tii ce cred despre asta.
Dirk \[i puse un pahar cu whisky, travers` \nc`perea [i se opri
\n fa]a unui totem indigen din lemn sculptat, a[ezat pe o etajer` a
bibliotecii. Se deplasa \ncet.
– Dac` ]i-a[ spune... Dar de ce ai fi interesat` de pove[tile
familiei mele?
– Dar sunt. Vreau s` spun... Desigur, tot ce dore[ti s`-mi spui
m` intereseaz`.
– Ar fi ca [i când a[ putea vedea istoria repetându-se sub ochii
mei. A[a mam`, a[a fat`.
– Vorbe[ti despre propria mam` [i despre Shirley?
– Da. Tat`l meu a visat \ntotdeauna s` aib` propria ferm`.
|ndat` ce a putut, accepta tot felul de munci numai pentru a pune
bani de o parte. Bine\n]eles, mama \i cuno[tea planurile \nc` din
timpul primei \ntâlniri. |l \ncurajase [i-l f`cuse s` cread` c` acesta
era genul de via]` pe care [i ea visa s`-l duc`. Dar când veni ziua cea
mare [i când tata cump`r` prima parcel` chiar aici, \[i schimb`
p`rerea [i \ncepu s` regrete via]a de la ora[. Indiferent ce f`cea tat`l
meu pentru confortul ei, nu era destul de bine niciodat`. Nimic
nu-i pl`cea [i nu \nceta cu protestele... De mai multe ori mama
ne-a l`sat pe tata [i pe mine, pentru a se \ntoarce \n sud, la p`rin]ii
s`i. Apoi, dup` o lun` sau dou`, revenea acas` [i totul re\ncepea;
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 131

repro[urile [i protestele sale. Ca [i tata, eu adoram via]a aici. |n cele


din urm`, când aveam treisprezece ani, mama fu din nou
\ns`rcinat`. {i acela a fost momentul \n care tata s-a hot`rât s`
cedeze \n fa]a ne\ncetatelor sale observa]ii. Vându tot [i ne
mutar`m la Perth. Sosind acolo, avea aproape inima frânt`, ca [i
mine de altfel. Tata \[i puse to]i banii \ntr-o b`c`nie [i reu[i destul
de bine, dar avea oroare de aceast` via]`. {i toate astea pentru
nimic, de fapt. Când Shirley avea optsprezece luni, mama ne-a
p`r`sit din nou [i a plecat cu un b`rbat care avea un club de noapte
la Sydney. N-am mai v`zut-o niciodat`.
– Este ciudat, Dirk, dar Elaine nu mi-a vorbit niciodat` de asta.
– Nu i-am povestit niciodat`. Elaine se bosumfla [i se plictisea
de moarte când \i vorbeam despre trecut.
– Când v-a]i \ntors la Yarrawonga?
– Câ]iva ani mai târziu. Dup` ce am aflat c` mama murise. Vezi
tu, tata continua s-o iubeasc` \n ciuda a tot ce se \ntâplase [i pân`
\n acea zi nu renun]ase la speran]a c` se va \ntoarce. Dar moartea
sa schimb` totul. Tata se inform` [i afl` c` noul proprietar era gata
s` se descotoroseasc` de proprietate. De fapt, nu [tiuse s`
administreze \n mod convenabil ferma [i era mul]umit s-o poat`
revinde. Nu era un cresc`tor de animale. Cu toate acestea a
negociat aprig. Tata a dat ultimul b`nu] [i s-a \mprumutat la banc`
pentru a cump`ra. S-a str`duit s` munceasc` s` valorifice aceste
terenuri [i s` ne lase o mo[tenire decent`. A murit cu aproximativ
optsprezece luni mai târziu, de o criz` cardiac`.
– {i tu ai preluat ferma dup` el. Trebuie s` fi fost foarte tân`r
pentru a-]i asuma asemenea responsabilitate.
– Aveam nou`sprezece ani \n acea perioad`. Dar v`zusem destul
pentru a lua hot`rârile necesare. Fusesem neputincios lâng` tat`l
meu v`zând toate greut`]ile pe care i le impusese via]a. Te mai mir`
\nc` faptul c`-mi ur`sc mama, c` o dispre]uiesc?
132 PATRICIA HILL

– Poate existau ni[te motive pentru comportarea sa, motive pe


care, prea tân`r, nu le puteai \n]elege? Gânde[te-te de exemplu c`
mama ta ar fi fost probabil o femeie profund nefericit` s` tr`iasc`
astfel.
– {i-a p`r`sit copiii, Liza, \n acela[i timp cu so]ul. Nu este
suficient pentru a o condamna? Nu [tiu ce este mai r`u, o femeie
care poate face un asemenea lucru, sau o femeie care-i paseaz`
so]ului s`u un copil care nu este al s`u. B`rba]ii sunt nebuni s`
acorde o cât de mic` \ncredere unei femei.
– Opre[te-te! La[i am`r`ciunea s`-]i altereze judecata.
– Nu po]i s` \n]elegi? Mama l-a \n[elat pe tata, so]ia mea m-a
\n[elat. Nu-mi voi l`sa sora s-o ia pe acelea[i urme. Otrava este aici,
Liza, mo[tenit` ereditar [i trebuie \nl`turat` \nainte de a fi prea
târziu.
Acest gând prinsese r`d`cini adânci \n mintea lui Dirk. Copil,
\nv`]ase o lec]ie crud`, dur`, \n fa]a exemplului mamei sale: c` un
so] nu trebuia s` acorde niciodat` \ncredere so]iei sale. M`car dac`
femeia pe care o luase la rândul s`u \n c`s`torie s-ar fi purtat altfel,
m`car dac` ar fi fost iubitoare, gata s` \mpart` cu so]ul s`u grijile
zilnice. Existau probabil milioane de femei de acest gen pe lume [i,
totu[i, el alesese una dintre acelea care se c`s`toresc doar pentru a
se putea desp`r]i. {i Dirk se preg`tea s` fac` din nou aceea[i
gre[eal`, cu Margo... o femeie cel pu]in la fel de egoist` [i de crud`
ca Elaine.
– Te \n[eli \n leg`tur` cu Shirley. Complet. Dac` ceva o poate
\mpinge pe sora ta \ntr-o direc]ie gre[it` astea sunt m`surile
represive. Ai face bine s` m` crezi, Dirk.
– A[adar, ce propui, s-o las s` fac` ce vrea \n loc s-o oblig s`-[i
reia [coala? S` accepte orice slujb` la Perth?
– Nu, \n nici un caz. Dar este esen]ial ca, indiferent ce ar face,
s` fie un lucru pe care [i-l dore[te [i care s`-i aduc` satisfac]ii.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 133

– M` \ntreb care ar putea fi acesta. M` \ndoiesc c` are o cât de


mic` idee. N-are \n minte decât s` se distreze.
– Asta doar pentru c` nu crede c` merit` osteneala s` se
gândeasc` la asta. Este convins` c` vei refuza orice propunere pe
care ]i-ar face-o.
– |n nici un caz. Nu, dac` ar fi de bun-sim].
– {tii, Dirk, atunci când Shirley a sosit, s-a ar`tat foarte
interesat` de munca mea. P`rea c` [i-ar fi dorit s-o fac`.
– Desigur, f`r` \ndoial` \[i imagineaz` c` duci o via]`
furtunoas`, \n medii artistice [i \ntâlne[ti enorm de mul]i oameni.
Nu pretind c` \]i cunosc munca, dar presupun c` pentru a \ncepe,
trebuie s` ai talent [i s` te faci apreciat. Probabil trebuie s`
munce[ti din greu [i s` faci o ucenicie dificil` pentru a reu[i.
– Absolut. |ns` cred c` Shirley are un talent nativ pentru desen,
pe care l-ar putea dezvolta. Când face schi]e pentru Barney, are
ceva... o anumit` u[urin]`.. De câteva ori, a reu[it s` m`
impresioneze.
– Vrei cumva s` la[i s` se sub\n]eleag` c` ar putea deveni o
artist` de mod`, ca tine?
– Probabil, nu. Este un domeniu foarte specializat [i pu]in
deschis. Eu am avut noroc. Dar exist` [i alte domenii care folosesc
aptitudinile artistice din punct de vedere comercial... orice
industrie publicitar`, de exemplu. Mai exist` ilustra]ia de carte, de
felicit`ri [i \nc` multe altele. Shirley ar putea urma un curs la o
[coal` de art` [i apoi va vedea la ce se va fixa.
– Nu va accepta niciodat`. Are oroare de [coal`. I se pare foarte
greu.
– Nu este adev`rat. Shirley se plictise[te, Dirk; asta este
problema ei. Materiile care i se predau la [coal` o plistisesc, s`
r`mân` la Yarrawonga [i s` nu fac` nimic, o plictise[te. Se revolt`
deoarece consider` c` o tratezi tot ca pe o copil`. Este normal s`
\ncerce ni[te resentimente. Ceea ce-i trebuie, este s` i se trezeasc`
134 PATRICIA HILL

interesul. |ntr-o [coal` de art` se va afla \ntr-o ambian]` de campus


studen]esc [i sunt sigur` c` \ntreaga ei atitudine va deveni mai
constructiv`. Cel pu]in va \ntâlni printre ceilal]i elevi spirite
asem`n`toare cu al s`u [i...
– |mi imaginez genul. Spirite cât se poate de libere!
– Mul]umesc mult. |]i amintesc faptul c` [i eu am fost student` la arte.
– Iart`-m`. Nu spuneam c` to]i sunt la fel.
– Dimpotriv`. Dac` m` iau dup` experien]a mea, sunt oameni
care sper` s` fac` lumea mai bun` decât este.
– Asta nu-i seam`n` surorii mele.
– Nu vei [ti niciodat`, dac` nu-i dai o [ans`. De ce n-o \ntrebi ce
gânde[te? S-ar putea s` fii surprins.
– Crezi?
– Cel pu]in, nu cost` nimic s` \ncerci. N-ai nimic de pierdut.
– M` voi gândi la asta.
– Minunat! Te vei comporta cu tact când o vei \ntreba?
– Consideri asentimentul meu drept sigur, Liza. Nu face asta
niciodat`.
Liza se st`pâni s` nu r`spund`. Dac` voia s`-[i ating` scopul,
f`cea mai bine s` nu-l \nfrunte inutil.
Dirk \[i termin` whiskyul [i-[i puse paharul pe masa joas`.
– E[ti hot`rât` s` pui totul \n ordine \n jurul meu, nu?
– Adic`?
– |n seara aceasta a fost Shirley, ieri Barney. M-am gândit mult
la ceea ce mi-ai spus \n leg`tur` cu el.
– {i...
– Ai dreptate. Am fost nedrept cu el. Dar nu pretind c`-mi va fi
u[or s`-mi schimb atitudinea. De fiecare dat` când \l privesc, v`d
\n[el`toria mamei lui. Dar m-am hot`rât s` nu-i port pic` pentru
asta. Dup` cum spuneai, Barney este un pu[ti adorabil [i este
copilul pe care l-am iubit [i de care am fost mândru. Poate voi reu[i
s` simt din nou la fel.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 135

– Mul]umesc, Dirk, pentru c` spui asta. Este cu adev`rat extraordinar.


– Ei bine, pentru c` totul este aranjat, vei pleca \n sfâr[it cu
inima u[oar`. Dar... nu ne p`r`si imediat, Liza. Nu este neap`rat
necesar, nu-i a[a? Te rog, mai r`mâi pu]in.
Ar fi trebuit s`-i spun` nu. Nu! Ar trebui s`-i spun` c` sarcina sa
aici fusese \ndeplinit` [i c` va lua primul avion. Pentru c` fiecare zi,
fiecare or`, fiecare minut \n plus la Yarrawonga \i va face plecarea
[i mai grea.
Dar nu spuse nu. |ntre ei se l`s` o lung` t`cere; apoi, cu un
geam`t surd de dorin]` st`pânit`, Dirk strânse corpul tremurând al
Lizei \n bra]ele sale. S`rutul trezi \n ea \ntreaga pasiune rezervat`
lui Dirk. Timpul se oprise \n loc [i pentru ei nu mai exista pe lume
decât bra]ele [i buzele lor care se c`utau reciproc.
F`r` s` [tie exact cum ajunsese acolo, Liza se afla acum \ntr-o
camer` \n care nu intrase niciodat` \nainte. Camera lui Dirk. Lampa
mic` de noapte aprins` pe comoda din cire[ difuza o lumin`
pl`cut`, filtrat` \n \nc`pere. Dirk \i scoase rochia u[oar`, se
dezbr`c` [i se \ntinse cu ea pe patul mare...
Câteva ore mai târziu, ea se trezi \n bra]ele lui Dirk. Ceea ce
f`cuse era o adev`rat` nebunie, dar nu s-ar fi putut st`pâni.
Probabil se mi[case, deoarece Dirk se trezi la rândul s`u. Se
aplec` asupra ei, \i zâmbi [i-i \ndep`rt` de pe frunte o [uvi]` din
p`rul negru ondulat. Apoi o strânse pe Liza [i mai puternic lâng` el
[i descoperir` c` pasiunea pe care o crezuser` consumat` se repeta
\n toat` splendoarea sa.
Capitolul 12

Zilele urm`toare fur` pentru Liza un deliciu \n acela[i timp


dulce [i amar. Sentimentele sale treceau alternativ de la o stare la
alta f`r` nici un menajament; oscila \ntre o fericire f`r` margini [i o
depresie profund`. Când ea [i Dirk g`seau modul de a fi \mpreun`
singuri, atunci se \neca \n valul minunat de dragoste [i pasiune
c`ruia nu mai c`uta s`-i reziste; dar \n tot restul timpului, cu inima
strâns`, \[i amintea cu nelini[te c` nu era decât o scurt` preioad` \n
via]a sa, câteva momente magice furate realit`]ii aspre pe care nu
\ntârzia s-o reg`seasc`.
Un alt fapt o bucura [i o mâhnea \n acela[i timp. Era vorba
despre noua atitudine a lui Dirk fa]` de Barney. |n mod vizibil, Dirk
f`cea un mare efort pentru a se apropia de copil. Acum i se adresa
\n mod direct, cum n-o f`cuse niciodat` \nainte [i, uneori, se distra
pu]in cu el, cu mingea. |ntr-o dup`-amiaz`, reu[i chiar s`-l ia pe
b`ie]el cu elicopterul, pentru o opera]iune de aducere a vitelor la
marginea de sud a propriet`]ii. La fiecare apropiere, Barney
r`spundea cu \ncântare, cu o afec]iune cald`, a[a cum Liza [tiuse
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 137

\ntotdeauna c` o va face. Era \ncântat` de aceast` schimbare a


rela]iilor lor, dar asta \i \nt`rea certitudinea dureroas` c` prezen]a
sa la Yarrawonga nu va mai fi necesar` mult timp.
Dirk fusese mai lent \n a adapta sugestiile Lizei referitoare la
Shirley. Dar, chiar [i fa]` de sora sa, atitudinea \i devenise mai pu]in
dur` [i acuzatoare, ca [i când \n cele din urm` \[i d`duse seama de
inutilitatea de a se lupta cu cineva al c`rui spirit de independen]`
seam`na cu al s`u. Liza fusese deseori tentat` s`-i men]ioneze lui
Shirley perspectiva unei [coli de art`, de[i nu \ndr`znise, de team`
ca Dirk s` hot`rasc` pân` la urm` \mpotriva acestei idei. Dac` nu
spunea nimic, \n schimb prindea orice ocazie de-a o face pe tân`ra
fat` s` ia un creion \n mân`, sub pretextul de a inventa noi jocuri
pentru Barney, ceea ce era o surs` de nenum`rate varia]iuni.
Dirk nu se mai dusese la Ashey Downs la un moment dat, \ns`
Margo p`rea \n schimb s` fie o vizitatoare aproape permanent` \n acele
zile la Yarrawonga. Mereu [i mereu, Liza \ntâlnea ochii verzi care o
priveau cu o ostilitate evident`. Era ca [i cum Margo citea pe chipul s`u
rela]iile intime care existau acum \ntre ea [i Dirk [i Liza se temea de
zilele \n care avea de suportat prezen]a ei. |n plus, Margo nu pierdea
niciodat` ocazia s-o pun` \n inferioritate pe Liza \n prezen]a lui Dirk.
Fu [i mai r`u \n sâmb`ta \n care Margo veni s`-[i petreac` ziua
la Yarrawonga [i-[i adise fratele cu ea. Privindu-l pe Colin \n lumina
dezv`luirilor lui Dirk referitoare la Barney, Liza nu mai avea nici o
\ndoial` c` tat`l copilului era Colin. Asta o f`cea s` se simt`
stânjenit` cu ei. Dar nimeni altcineva, nici chiar Dirk, nu p`ru s`
remarce asta [i se hot`r\ s` se comporte normal. |n acea dup`-
amiaz` c`lduroas`, lenevir` to]i, dup` mas`, pe terasa din
apropierea piscinei, a[eza]i \n fotolii, la umbra unei umbrele.
– Am oare dreptate s` cred c` m` evi]i, Liza? Ascult`, \mi pare
r`u c` am fost \n acea sear` cam familiar cu tine. Dar nu po]i
condamna un b`rbat c`-[i \ncearc` norocul. Dac` promit s-o las
balt`, vei accepta s` m` vezi din nou \ntr-una din aceste zile?
138 PATRICIA HILL

– Nu, Colin. Nu cred c` ar fi o idee bun`.


– Am petrecut clipe atât de frumoase \mpreun` la Windjama.
Chiar tu ai spus-o, aminte[te-]i...
Liza i-ar fi putut spune c` remarca sa entuziast` referitoare la
acest subiect fusese f`cut` atunci numai datorit` lui Dirk, dar se
mul]umi s` scuture din nou negativ din cap.
– Oh, spune-mi da, Liza. Acord`-mi o alt` zi ca aceea, te rog. Ar
fi teribil pentru mine dac` m-ai refuza.
– Sunt surprins` c` \ndr`zne[ti s`-mi sugerezi un asemenea
lucru, dup` ceea ce mi-ai spus. |n leg`tur` cu Elaine.
– Este o poveste veche, Liza. |n plus, totul se terminase \ntre
noi, mult timp \nainte de plecarea Elainei.
Liza era revoltat` de atitudinea indiferent` a lui Colin. Nici
m`car nu se pref`cea c` o iubise pe Elaine [i considera rela]ia lor
ca pe un lucru normal [i f`r` importan]`. Dar rezultatul acesteia –
Barney \i produsese o profund` durere lui Dirk [i -i \nt`rise
ne\ncrederea [i dispre]ul fa]` de femei.
Margo, care de câteva minute disp`ruse \n interiorul casei,
reveni cu tava pentru ceai. |[i ar`ta astfel f`r` \ncetare dreptul de a
se folosi nestânjenit` de buc`t`ria de la Yarrawonga.
– {tiu c` nu e \nc` ora ceaiului, dar m-am gândit c` toat` lumea
va fi mul]umit` s` bea o cea[c` \ntr-o dup`-amiaz` atât de cald`. {i
pentru tine, Barney, am adus un pahar mare de lapte rece.
Noua politic` a lui Margo era s`-l farmece pe Barney. Liza ghici
c` aceasta sim]ea probabil schimbarea de atitudine a lui Dirk fa]` de
copil [i se hot`râse \n consecin]` s` procedeze astfel. Se p`rea c`
brusc, ideea de a-l duce pe Barney la internat, zburase.
– {tii, Dirk, ar trebui s` iei o guvernant`. O femeie pl`cut`, de
vârst` mijlocie, care ar avea calificare pedagogic` [i ar putea \n
egal` m`sur` s` ajute \n cas`. Ar trebui s` po]i g`si f`r` greutate pe
cineva. Pot s` tatonez terenul pentru tine dac` vrei.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 139

– Nu cred c`...
– N-are sens s` la[i problema deoparte [i s` speri c` se va
rezolva totul de la sine.
– Tu ce crezi despre aceast` idee, Liza?
– Ei bine...
Ea privi ce f`cea Barney. Nu-i pl`cea s` discute acest gen de
probleme \n prezen]a lui. Din fericire, nu p`rea preocupat de
conversa]ie. Era \ntins pe burt` lâng` marginea piscinei [i se juca
agitând neglijent apa cu o mân`.
– Pentru c` \n curând Liza pleac`, p`rerea ei nu ne este foarte
util`.
– Nu sunt de acord, Margo, Liza este mai \n m`sur` decât
oricare dintre noi s` judece ce este mai bine pentru Barney.
Oricum, nu este momentul s` discut`m despre asta.
Margo \i arunc` Lizei o privire du[m`noas`. Era ca [i când, se
gândi Liza, nepl`cerea lui Margo de-a o vedea se transformase chiar
acea clip` \ntr-o ur` necru]`toare [i c` \ncepând de acum \ncolo
\ntre ele se declarase un r`zboi deschis.
Pentru a \nvenina [i mai mult lucrurile \ntre ele, câteva minute
mai târziu surveni o mic` \ntâmplare ce-o f`cu pe Margo s` ro[easc`
de furie [i umilin]`. Barney se juca \n jurul lor cu o minge din
plastic albastr` [i atunci când trecu pe lâng` ea, Margo \l prinse
râzând de bra] [i-l strânse demonstrativ la piept. Dar Barney se
eliber` prompt [i se gr`bi \n bra]ele Lizei.
Seara, mai târziu, Margo profit` de o clip` \n care era singur` cu
Liza \n salon, exact dup` cin`, pentru a se preg`ti de plecare.
– N-o s` mearg`, Liza, s` [tii.
– Ce s` nu mearg`?
– Micul t`u joc cu pu[tiul. Este absolut evident c`-l \ncurajezi
\mpotriva mea.
– N-am vorbit absolut deloc despre tine cu Barney. {i-a f`cut
propria lui p`rere singur, din ceea ce-a v`zut la tine.
140 PATRICIA HILL

– Ei bine, Dirk nu este prost. S` nu crezi c`-i po]i pune atât de


u[or la]ul de gât.
– Vrei s` spui, cum \ncerci tu s-o faci?
– Este mult timp de când ar fi trebuit s`-]i faci bagajele [i s`
p`r`se[ti Yarrawonga. |n schimb, te impui aici [i faci tot ce po]i
pentru a-l men]ine pe Barney dependent de tine.
– Nu este adev`rat!
– Nu? Am v`zut \n ce fel nu scapi niciodat` ocazia s`-l s`ru]i [i
s`-l alin]i... E[ti mereu \n preajma lui [i te extaziezi \n fa]a a tot ce
face, ca [i când ar fi \nc` un bebelu[ [i nu un b`iat de cinci ani. {i
aceast` demonstra]ie de fiecare sear` \n clipa când \l culci, când \i
cite[ti o poveste! {tii foarte bine c` Vera sau oricare alta dintre
femeile care vin aici ar putea lua asupra lor acest` treab` f`r` nici o
greutate, contra unei anumite pl`]i.
– Ora de culcare este momentul \n care un copil are nevoie cel
mai mult d` se simt` \n siguran]` [i iubit. Pu]ine femei consider`
aceste clipe ca pe o „treab`”.
– Oricum, asta nu-]i va aduce nimic, crede-m`. Oh, da, de acord,
este \n interesul luI Dirk s` fii aici pentru a te ocupa de Barney,
atâta timp cât \i convine, dar când nu va mai avea nevoie de tine \]i
va spune s` pleci. A[a c`, \n locul t`u, a[ avea pu]in` demnitate [i
a[ pleca atâta timp cât a[ mai putea lua eu hot`rârea.
Aceast` ultim` \mpuns`tur`, sc`pat` exact \nainte ca ceilal]i s`
se \ntoarc` \n salon era cea mai \ngrozitoare dintre toate
comentariile nepl`cute ale lui Margo. Liza [tia bine c` situa]ia sa
actual` era umilitoare, se gândise suficient la asta... dar cum putea
fi demn`, când era \ndr`gostit` cu disperare? Dirk voia s` r`mân`;
de fapt, nu-i cerea \nc` s` plece... Asupra unui punct, Margo avea
perfect` dreptate... Dirk se folosea de ea. Liza [tia c` lucrul cel mai
rezonabil de f`cut era s` p`r`seasc` imediat Yarrawonga \n cazul \n
care avea destul` putere [i voin]` pentru a se obliga la asta. Dar [tia
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 141

de asemenea, [i cu cât` disperare \[i d`dea seama de asta, c` nu va


putea pleca niciodat` \nainte de \ngrozitoarea, dar inevitabila clip`
\n care Dirk \i va spune s` plece.

*
* *

– Mâine sear` suntem cu to]ii invita]i la Ashey Downs pentru


cin`.
Dirk intr` \n salon [i anun]` aceast` veste dup` ce primsie un
apel telefonic de la Margo \n biroul s`u.
– Nu conta]i pe mine, r`spunse Shirley. Nu doresc deloc s`
merg \n vizit` la familia Beale. Voi r`mâne acas` s`-l supraveghez pe
Barney.
– Nici nu se pune problema. Margo a insistat \n mod special s`
mergi [i nu cred c` vei regreta. M-am gândit s`-i cerem Verei s`
r`mân` cu Barney, ad`ug` el, \ntorcându-se spre Liza.
– Vera a men]ionat \n timpul zilei c` mâine este aniversarea
so]ului ei. N-ar fi foarte amabil s-o oblig`m s` vin`. Dan nu-i
nimic, voi fi oricum mul]umit` s` r`mân cu Barney la
Yarrawonga.
– E[ti sigur` c` nu te deranjeaz`?
– Dimpotriv`.
Liza spera ca atunci când Shirley se va urca s` se culce, Dirk va
relua subiectul cu ea. Era pentru prima dat` când Shirley, ca [i ea
\ns`[i, erau invitate expres la Ashey Downs. Se \ntreb` de ce
prezen]a lui Shirley era reclamat` \n mod special. Oare ce preg`tea
Margo? |ncerca s`-[i fac` din Shirley o aliat` \n campania de a-l
ob]ine pe Dirk? Dar din nefericire, afl` c` nu avea posibilitatea
de-a fi singur` cu Dirk \n acea sear`. Pu]in \nainte de ora nou` [i
jum`tate, primiser` un telefon de la Bill Taggart. Pompa principal`
142 PATRICIA HILL

de pe lotul de alimentare se rupsese [i dac` n-o reparau \n orele


imediat urm`toare, ar fi trebuit s` scoat` animalele din
\mprejmuire. Dirk \i explic` scurt Lizei c` n-avea nici o idee de
momentul \n care se va \ntoarce [i plec` \n grab` cu elicopterul.
Liza nu-l v`zu a doua zi de diminea]`, ci numai \n fug`, când se opri
pentru a telefona.
Seara, atunci când Dirk se preg`tea s` p`r`seasc` \mpreun` cu
Shirley casa, \ntârzie pu]in.
– |ntr-adev`r, nu te sup`r` s` r`mâi singur` aici?
– Nu. {i nu este prima dat`.
– |n seara aceasta este un motiv special. M` gândeam s`-]i
vorbesc despre asta, Liza, dar n-am avut ocazia.
– Ar fi de preferat s` pleci. Margo este genul de femeie c`reia
nu-i place s` a[tepte.
– Mi-e team` c` ne vom \ntoarce târziu.
– |ntoarce]i-v` cât de târziu v` va pl`cea. Voi profita de asta s`
m` culc devreme.
Dirk o ajunse \n pas rapid pe Shirley la elicopter [i plecar`.
Dup` ce zgomotul disp`ru \n noapte, Liza r`mase a[ezat` \n fotoliu
f`r` s` fac` nimic. N-avea nici un motiv deosebit s` se simt` atât de
trist` [i deprimat`, dar un fel de al [aselea sim] o avertiz` c`,
indiferent ce pusese Margo la cale, ea va suferi.
|n lini[tea nop]ii era deosebit de atent` la eventualul zumz`it al
unui motor. Brusc inima \ncepu s`-i bat` mai repede. I se p`ru c`
aude ceva din dep`rtare. Se \ntorcea deja elicopterul? Ba nu, era
doar o ma[in`. Zgomotul crescu apropiindu-se pân` când vehiculul
se opri \n fa]a verandei. Liza, surprins`, se ridic` [i veni la u[` exact
la timp pentru a-l vedea pe Colin Beale ie[ind din ma[in`.
– Ce cau]i aici, Colin?
– Ce primire! Credeam c` vei fi \ncântat`, Liza, s` nu fii singur`
toat` seara.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 143

– Dar...
– Nu exist` dar, când este vorba de tine. Când am aflat c` nu vei
veni s` m`nânci cu noi \n seara aceasta, pentru c` r`mâi s` ai grij`
de Barney, m-am gândit c` a[ face o fapt` bun` \n aceast` zi, dac`
a[ veni s` \mpart cu tine cina solitar`.
F`r` s` a[tepte s` fie invitat, Colin trecu prin fa]a ei [i intr`. Se
\ndrept` direct spre bar, ca [i cum era acas` la el.
– Te deranjeaz` dac` m` servesc cu un pahar? Sunt \nsetat. Vrei ceva?
– Pentru mine, nimic.
– Ar trebui s`-mi ]ii companie. Nu este foarte ospitalier s`-]i la[i
invitatul s` bea singur. Vei bea un pahar de Xeres cu mine.
– Bine, de acord, doar un pahar mic. Nu po]i r`mâne, Colin.
– Pentru Dumnezeu, doar nu sugerezi c` Dirk \mi va refuza
dou` degete din scotchul s`u.
– Nu, bine\n]eles c` nu.
– Nici s` \mpart cu tine ce este la cin`.
– {tii bine c` nu este asta.
– Atunci... e[ti \ncol]it`, \ngerul meu.
– Nu-mi spune asta.
– Nu m` po]i \mpiedica s` sper totu[i, Liza. Vino, nu fi o gazd`
atât de meschin`. Aici, \n regiunea tradi]ional` din afara ora[ului,
u[a este \ntodeauna deschis`. A[adar, de ce n-am intra \n buc`t`rie
s` preg`tim o mas` bun`? Dac` ceea ce ai prev`zut nu este suficient
pentru dou` persoane, cu siguran]` po]i s` sco]i ceva din
congelator, nu?
Se p`rea c` n-avea nici un sens s` fac` o scen`. Liza \i spusese
Verei s` nu preg`teasc` nimic pentru cin` \n seara aceea. Avusese
inten]ia s`-[i prepare o omlet` [i s` se culce devreme. |mpotriva
voin]ei ei, scoase din frigider ceea ce avea nevoie s` preg`teasc` o
mas`, biftec, legume [i o tart` cu arom` de zmeur`. Colin, care-[i
terminase b`utura, se pref`cea c` ignor` vizibila sa ostilitate [i,
a[ezat la mas`, o privea ocupându-se de cin`, \n timp ce deschidea
o sticl` de bere.
144 PATRICIA HILL

– Nu este fermec`tor? Singuri, doar noi doi, \mpreun` pentru sear`.


– Nu suntem singuri, Barney este sus.
– Un copil, asta nu conteaz`. Nu trebuie s` fii atât de speriat`,
Liza. |]i promit s` m` port... \n mod rezonabil.
Lizei i se p`rea de necrezut c` putuse sim]i vreodat` cea mai
mic` \nclina]ie spre Colin. |n seara aceea, reac]ia fa]` de el era ceva
ce sem`na mai curând a dezgust.
– Acum a[ vrea s` pleci, Colin.
Abia terminaser` de mâncat. Colin se ridic`, veni \n spatele
scaunului Lizei [i \[i puse mâinile pe umerii s`i.
– Nu fi a[a.
– Am spus s` pleci. |n]elege c` nu te vreau aici.
– Cel pu]in d`-mi mai \ntâi o cea[c` de cafea.
– De acord. O cea[c` de cafea [i pleci.
Liza aduse cafeaua \n salon. Era foarte atent` s` p`streze
distan]a. Acum era teribil de ner`bd`toare ca el s` plece, dar Colin
nu se gr`bea [i \ncepu s` fie realmente furioas`. Când dup` mult
timp, el se \ntinse [i se ridic`, sim]i o mare u[urare.
– Nu-mi dai un s`rut de adio?
– Nu, Colin.
– }i-e team` de pasiunea pe care ar pute-o dezl`n]ui? Ei bine,
cum vrei. Mul]umesc pentru ospitalitate, Liza, chiar dac` n-a fost
nici spontan`, nici c`lduroas`. Pe curând.

– Liza, e[ti treaz`?


|n u[a camerei sale era Shirley. P`rea deosebit de agitat`. Liza
auzise elicopterul aterizând cu zece minute mai \nainte. Inima
parc` i se oprise \n loc, imaginându-[i c` persoana care urc` scara
[i se opre[te la u[a ei era Dirk. Se ridic` [i aprinse lampa de pe
noptier`. Shirley intr` [i se a[ez` la picioarele patului.
– Ce este Shirley?
– Este fantastic, Liza. |n ciuda tuturor lucrurilor \ngrozitoare pe
care le-am spus despre Margo, este \ntr-adev`r super. N-ai s`
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 145

ghice[ti niciodat`. Liza. Voi merge \ntr-o [coal` de art` la Perth.


Margo a aranjat cu cineva pe care-l cuno[tea s` m` \nscrie. Mi-a
g`sit chiar un loc unde s` locuiesc... un apartament pe care-l voi
\mp`r]i cu alte trei fete. Nu este fantastic? Sunt sigur` c`-mi va pl`cea
enorm la aceast` [coal`. Tu spui deseori c` am un anumit talent.
Aceast` ocazie nesperat` \mi va putea aduce speran]e minunate.
– |mi spuneai c` Margo este cea care a aranjat toate astea,
Shirley?
– Da, nu este incredibil? |ntotdeauna am crezut despre ea c`
este pur [i simplu detestabil` [i apoi, brusc, iat` ce minune face
pentru mine.
– Dar... ce-a spus Dirk?
– A fost complet de acord. Spune c` [tia c` am aptitudini
artistice pentru c` i-ai spus tu [i c` tu ai fost prima care i-ai sugerat
ideea [colii de art`. I-a vorbit lui Margo despre asta [i ea a g`sit
propunerea fantastic`, a[a c` s-a ocupat de tot. Dar nu pari
\ncântat`, Liza.
– Ba da, sunt. Este o veste minunat`, Shirley. Când \ncepi?
– Imediat. S`pt`mâna viitoare. De-abia a[tept. Va fi foarte diferit
de [coala aceea \ngrozitoare unde eram \nainte!
Mai vorbir` câtev aminute, apoi Shirley se duse s` se culce, cu
capul plin de vise. Liza se \ntinse sub cuvertur` [i privi trist` \n
tavan. A[adar, Margo reu[ise s` i-o ia \nainte!
Dar Shirley era fericit`. Asta era important. Cu siguran]`, trebuia
s`-[i asume acest lucru.. Era egoist [i mschin s` se simt` indispus`
[i jignit` doar pentru c` nu ea era persoana care ob]inea
recuno[tin]a lui Shirley. Liza \ncerca s` se oblige s` cread` c` totul
se potrivea de minune. Dac` Margo devenea cumnata lui Shirley,
nu era oare de prefereat ca tân`ra fat` s` se \n]eleag` bine cu ea mai
degrab` decât s` simt` animozitate? De fapt, probabil de aceea Dirk
a aranjat lucrurile \n acest mod, pentru a ameliora rela]iiile dintre
sora sa [i femeia pe care se gândea s-o ia de so]ie..
146 PATRICIA HILL

Liza se trezi a doua zi de diminea]` cu hot`rârea ferm` de a


p`r`si ne\ntârziat Yarrawonga. |[i \mplinise obiectivul care
motivase venirea sa \n Australia. Barney era de acum fericit c` se
afla aici, \[i accepta tat`l tot mai mult cu fiecare zi. Cât despre
Shirley, toate problemele sale p`reau c` se rezolvaser` \n mod
miraculos. Liza nu va mai r`mâne mult timp doar pentru a-i face
pl`cere lui Dirk, nu-i va mai permite s` se foloseasc` de ea pân` \n
ziua \n care se va hot`r\ s-o ia de so]ie pe Margo [i-i va cere s` se
\ntoarc` \n Anglia. Dac` spera s`-[i p`streze pu]in amor propriu,
trebuia s` se elibeze de ceea ce o ]inea legat` de el. Nu putea s` se
opreasc` s`-l iubeasc` pe Dirk, era peste puterile ei, dar nu-i va mai
fi \n mod spontan o sclav` complet devotat`.
Nu-i voi mai permite s` se apropie de mine, \[i jur` ea p`r`sind
camera. |l g`si pe Barney deja trezit [i se \mbr`case singur. Era
absorbit de trenul s`u electric, iar Liza \l l`s` s` se joace [i cobor\
singur` \n salon. Din fericire, Dirk nu era prin \mprejurimi, a[a c`
putu telefona imediat la o agen]ie de turism din Derby [i f`cu o
rezervare pentru ziua urm`toare pentru Perth. Acolo va putea
a[tepta oricât de mult timp va fi nevoie pentru a g`si un zbor spre
Londra. |i va cere lui Bill Taggart s-o duc` la Derby cu elicopterul.
{i dac` nu era posibil, va \mprumuta o ma[in` pe care cineva o
putea duce \napoi mai târziu. |ntr-un fel sau altul ,va p`r`si
Yarrawonga.
Liza fu u[urat` c` Dirk nu ap`ru \n acea zi la micul dejun, cum
obi[nuia s-o fac`. Dup` ce mânc` \n grab`, \l l`s` pe Barney \n
supravegherea lui Shirley [i se duse pentru ultima dat` cu Ladybird
\n mica trec`toare unde fusese deseori s` picteze \n singur`tate.
Locul o atr`gea ca un refugiu lini[tit, o ascunz`toare \n care-[i
putea reconsidera sentimentele [i s`-[i ia r`mas bun de la aceast`
]ar` de-o frumuse]e primitiv` [i aspr`. Luase cu ea cafea [i
sandvi[uri [i se preg`tise s` r`mân` cea mai mare parte a zilei \n
aceast` oaz` de pace.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 147

De-abia se instalase când \n]elese c` f`cuse o gre[eal` s` vin`.


Foarte repede, o cuprinse o triste]e profund`. Perspectiva de a-i
spune adio lui Barney, \i rupea inima. Ca [i s`-l p`r`seasc` pe Dirk!
Era mai mult decât putea suporta. Numai când va fi din nou acas`
\n Anglia [i când mii de kilometri \i vor desp`r]i, va putea s`
alunge dragostea ce o sim]ea pentru el, f`r` speran]` de
reciprocitate.
Timpul trecea \ncet [i Liza nu \ncerc` s` picteze. Se a[ez` pe o
piatr` [i-[i l`s` privirea s` se plimbe \ncet peste suprafa]a plan` a
apei din fa]a sa, pierdut` \n gânduri triste. |[i aminti de clipe de
fericire pe care le cunoscuse cu Dirk, o fericire \ntotdeauna
amestecat` cu triste]e [i mânie. Acum i se p`rea c` aceste câteva
s`pt`mâni la Yarrawonga erau sigur o perioad` din via]a sa de adult
care avea un sens. Totul se schimbase pentru ea. Ceea ce f`cuse
\nainte de a-l cunoa[te pe Dirk \[i pierduse orice semnifica]ie, orice
fundament. |n fa]a ei, viitorul era nesigur [i \ntunecat, f`r` motive
de-a fi tr`it.
Brusc, Liza auzi sosind din dep`rtare un cal \n galop. O clip`
dup` aceea, silueta unui c`l`re] se contur` \n \naltul falezei
trec`toarei. Era Dirk, exact cum \i ap`ruse \n prima zi, \n urm` cu
câteva s`pt`mâni. |l v`zu coborând c`lare pe drumul dintre stânci,
pân` la locul unde o l`sase pe Ladybird. |[i leg` calul de acela[i
copac. Liza era incapabil` s`-[i controleze emo]iile care o
cuprindeau.
– M-am gândit c` te g`sesc aici, dar nu eram sigur c` e[ti
singur`.
– Ce vrei s` spui? Cine-]i imaginezi c` se \ntâlne[te cu mine?
– Credeam c` i-ai fi putut da o nou` \ntâlnire prietenului t`u
Colin. Aceast` trec`toare este un loc idilic. Este oare locul obi]nuit
\n care v` \ntâlni]i?
– Vorbe[ti de parc` m-am v`zut mult cu Colin.
– Nu este cazul? De exemplu, noaptea trecut`.
– Noaptea trecut`...?
148 PATRICIA HILL

– A petrecut seara cu tine, singur, la mine acas`! S` nu negi.


– Colin doar a cinat cu mine. Atâta tot. A plecat foarte
devreme.
– Adev`rat? Cu toate acestea, când am p`r`sit Ashey Downs cu
Shirley era aproape miezul nop]ii [i Colin nu se \ntorsese \nc`. Am
crezut atunci c` este la Derby pentru afaceri. Dar când am sunat-o
de diminea]` pe Margo pentru a-i mul]umi de cin` [i de
amabilitatea fa]` de Shirley, mi-a spus c` fratele ei a recunoscut c`
a venit aici, de fapt. Când m` gândesc la faptul c` ]i-am acordat
\ncredere c` te-ai sacrificat r`mânând la Yarrawonga cu Barney! A
fost foarte bine uneltit, draga mea Liza, s`-l invi]i pe Colin când [tiai
c` ve]i fi \n cas` doar voi doi singuri.
– Dar n-am...
– De ce continui s` te prefaci nevinovat`? De acord, po]i spune
c` ai dreptul deplin de-a te purta cum \]i place! }i-l acord... fie c`
este Colin sau orice alt b`rbat, chiar un ageamiu ca Larry Kemp. Dar
pe viitor ai putea s` nu m` mai pui \n aceea[i oal` cu ei.
– Cu cea mai mare pl`cere! Oricum, asta nu se va mai \ntâmpla
Dirk, deoarece m-am hot`rât s` p`r`sesc Yarrawonga. Am re]inut
deja un loc mâine la un zbor pentru Perth.
– Ce joc faci, Liza?
– Nu fac nici un joc. Pur [i simplu nu mai exist` nici un motiv
s` r`mân mai mult timp aici.
– Nici un motiv? Atâta importan]` are pentru tine ce-a fost
\ntre noi?
– Aparent, n-are deloc mai mult` importan]` pentru mine decât
pentru tine. {i de ce ar trebui s` aib`? Se pare c` nu-]i dai seama cât
e[ti de \nfumurat, Dirk. De ce prespui c` ceea ce pentru tine n-are
nici o valoare, ar trebui s` \nsemne ceva pentru mine?
– Ajunge! Explica]iile tale sunt foarte clare. M` \ntreb doar de ce
speram mai mult de tine decât de la veri[oara ta. Po]i pleca mâine,
Liza, [i drum bun! Las`-m` s` m` \ngrijesc singur de produsul uneia
din „ocupa]iile obi[nuite” ale Elainei.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 149

Furia sa \nver[unat` o alarm` pe Liza. Aceast` mânie absurd`


nu-l va \ntoarce iar \mpotriva lui Barney? |[i puse mâna pe bra]ul
s`u [i, \n nelini[tea sa, bâigui pentru a-l face s`-[i recunoasc`
gre[eala.
– Dirk, nu trebuie s` gânde[ti \n felul acesta despre Barney...
– Mul]umesc, dar nu cred c` voi mai suporta o alt` critic`
moral` de-a ta referitoare la fiul Elainei. {i nici referitoare la orice
alt subiect, de altfel!
– Te rog, Dirk... Detest`-m` dac` trebuie, dar nu-l \nvinov`]i pe
Barney. Ai \nceput prin a-l iubi ca pe propriul t`u fiu [i vei putea cu
u[urin]` s`-l iube[ti din nou \n acela[i fel.
– Mi se pare c` am mai auzit deja toate acestea mai \nainte.
Devine obi[nuin]`.
– Trebuie s` m` ascul]i.
– S` te ascult pe tine, Liza? E[ti ultima persoan` din lume pe
care a[ asculta-o. Totu[i, n-a[ putea spune c` nu m-ai \nv`]at nimic.
|]i sunt profund recunosc`tor c` mi-ai \nt`rit intui]ia de-a nu avea
niciodat`, indiferent de \mprejur`ri, \ncredere \n femei.
– Nici chiar \n Margo?
– Rela]ia mea cu Margo nu te prive[te mai mult decât m`
prive[te pe mine a ta cu Colin. Cu siguran]` nu te voi mai vedea
pân` mâine, Liza, a[a c` ar fi de preferat s` ne lu`m r`mas bun pe
loc. |i voi cere lui Bill Taggart s` te conduc` mâine la Derby cu
elicopterul. De acord?
Liza accept` cu un semn din cap, incapabil` s` g`seasc` pu]in
curaj pentru a riposta. Reu[i totu[i cu mare greutate s`-[i re]in`
lacrimile. Un foarte scurt moment, Dirk p`ru c` ezit`; apoi, f`r` un
cuvânt, se \ntoarse [i porni cu pa[i mari, furio[i spre cal. Dup` ce
\nc`lec` dintr-o mi[care energic`, se \ndep`rt` f`r` o privire pentru
Liza. Numai dup` ce el disp`ru dup` culmea trec`torii Liza se
pr`bu[i pe o piatr` [i izbucni \n plâns, v`rsând toate lacrimile pe
care [i le re]inuse.
Capitolul 13

Liza r`mase \n mica trec`toare pân` la ceasul \n care umbrele se


\ntindeau f`r` m`sur`. Trupul lipsit de energie \i era greu, mintea
amor]it` [i gândul de a-i aduce la cuno[tin]` lui Barney c` p`r`sea
Yarrawonga p`rea peste puterile ei.
Cum va putea oare suporta desp`r]irea de acest copil? {i trebuia
cu adev`rat s`-l lase \n urma ei? Dintr-o inspira]ie brusc`, hot`rârea
fu luat`: \l va duce pe Barney cu ea \n Anglia. Mai mult \nc`, va
pleca imediat, cât mai repede posibil, nu va a[tepta ziua de mâine.
S`ri \n picioare, \[i adun` lucrurile [i alerg` pân` la copacul unde
a[tepta calul s`u.
Dou`zeci de minute mai târziu, ajunsese la proprietate,
Cl`dirile aveau o lucire ro[iatic`, sc`ldate la acea or` \n razele
ar`mii ale soarelui care apunea. Desc`lec`, \[i f`cu totu[i timp s-o
mângâie pe Ladybird pe bot \n semn de adio, apoi i-o d`du \napoi
b`rbatului care preluase munca lui Larry Kemp.
Când Liza intr` \n cas`, jos nu era nimeni. Consult` cu
febrilitate orarul companiei australiene de avia]ie al c`rui program
r`m`sese pe masa mic` lâng` telefon [i descoperi c` un avion
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 151

p`r`sea Derby la ora nou`. Sun` la agen]ie [i i se confirm` c` \nc`


mai putea s` rezerve dou` locuri pentru seara aceea, \n locul celui
pe care-l ceruse pentru a doua zi de diminea]`. Cu cât mai repede,
cu atât mai bine! Acum trebuia s` g`seasc` mijlocul de-a ajunge
pân` la Derby.
Parc` r`spunzând dorin]ei sale, Bill Taggart tocmai intr` \n acea
clip`.
– Salut, Liza. Dirk mi-a spus c` vrei s` mergi mâine la Derby. La
ce or` trebuie s` vin s` te iau?
– De fapt, planurile mele s-au schimbat, Bill, [i trebuie s` plec
\n seara aceasta. |n realitate, chiar acum. Se poate?
– Cum vrei. Doar n-ai probleme?
– Nu, este \n ordine. Voi fi gata peste o jum`tate de or`.
– De acord. O voi anun]a pe so]ia mea c` nu voi fi aici pentru
mas`.
– |mi pare r`u c` te oblig s` ie[i, Bill.
– Nu face nimic, nu te nelini[ti. N-am prea des ocazia s` petrec
seara cu prietenii din Derby. Asta \mi va mai schimba gândurile.
Totul merge prea bine, se gândi Liza cu un fior de nelini[te când
urc` scara. Cu siguran]`, se va \ntâmpla ceva care \i va z`d`rnici
planurile. |l g`si pe Barney \n camera lui Shirley cu tân`ra fat`.
– Salut, Liza, te-ai \ntors târziu. Te a[teptam. Voiam s`-]i cer
sfatul \n leg`tur` cu ce voi avea nevoie pentru [coal`.
– Nu acum, dac` nu te superi. Trebuie s` plec la Derby... cu
ni[te treburi. Bill m` conduce acolo cu elicopterul [i m` gândeam
s`-l iau [i pe Barney.
– Treburi? La ora asta, Liza? Nu te vei \ntoarce decât noaptea
târziu [i este deja aproape timpul ca Barney s` se culce.
– {tiu, dar nu-i va face nici un r`u ca \n mod excep]ional s` stea
treaz mai mult timp. Vrei s` vii, nu-i a[a, Barney?
– Oh, da. |mi place mult s` zbor cu elicopterul. Este atât de
distractiv!
152 PATRICIA HILL

Liza trecu \n camera sa, alese rapid câteva haine pentru ea [i


pentru Barney [i lu` ursul s`u din plu[ pe care-l adora. Era
maximum ce putea duce \ntr-o geant` mic` de c`l`torie. S` ia o
geant` mai mare, ar provoca b`nuieli; va avea deja destule
dificult`]i s` explice lui Bill când o va vedea sosind pe terenul de
decolare al elicopterului cu Barney. F`r` nici o \ndoial`, Dirk va fi
mul]umit s`-i vad` pleca]i pe amândoi. Dar s-ar putea totu[i s`
\ncerce s-o \mpiedice s`-l ia pe Barney, pentru a se r`zbuna pe ea,
sau pur [i simplu pentru a salva aparen]ele.
Când cobor\ la parter, Liza intr` \n vitez` \n buc`t`rie pentru a
o saluta pe Vera. Se scuz` c` va lipsi \n seara aceea, de[i cina, deja
preg`tit`, era \n cuptor. Ar fi vrut s`-i spun` ceva dr`gu] \n semn de
adio acestei femei care fusese atât de primitoare cu ea, dar nu
\ndr`zni. Cu Shirley fu [i mai r`u! Cu moartea \n suflet, trecu doar
capul pe u[a salonului [i strig` scurt „Ciao”. Hot`r\ s`-i scrie lui
Shirley imediat ce ajungea la Londra [i s`-i explice motivele fugii
sale gr`bite. Poate \ntr-o zi va fi posibil s` se \ntâlneasc` din nou.
Alergând prin norul de praf ro[u ridicat de elicopter, Liza se
gr`bi s` traverseze curtea [i s` ajung` la aparatul preg`tit de
decolare. Bill o a[tepta [i o clip` mai târziu se aflau \n aer deasupra
fermei Yarrawonga. Liza privea \n jos cu un imens sentiment de
triste]e, c`uta s`-[i \ntip`reasc` \n memorie aceast` ultim` imagine
a propriet`]ii lui Dirk. Foarte repede, cl`dirile devenir` din ce \n ce
mai mici [i curând disp`rur` \n \ntunericul nop]ii.
– N-am \n]eles c`-l vei lua [i pe micu]. Dirk mi-a spus doar de
dumneata c` vrei s` te conduc; nu mi-a precizat de ce. R`mâi acolo
mai multe zile?
– Hm... da.
– Cât timp?
– Nu [tiu \nc`, Bill.
Prefera s` r`mân` evaziv` \n leg`tur` cu acest subiect [i-i adres`
un zâmbet larg, pentru a-l face s` uite eventualele b`nuieli. Barney,
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 153

obosit la aceast` or` târzie, \n ciuda \ncânt`rii sale pentru aceast`


c`l`torie, adormi repede [i, \n cele din urm`, chiar [i vorb`re]ul Bill
nu mai spuse nimic. Lizei i se p`ru o ve[nicie \nainte de-a z`ri \n
sfâr[it luminile din Derby. |[i mai adusese o dat` \n minte diferitele
momente ale celor câteva s`pt`mâni ciudate, \n afara timpului, pe
care tocmai le tr`ise la Yarrawonga [i se gr`bea s` fie departe de
toate acestea.
– |mi \nchipui c` vrei o ma[in` pentru a te duce la hotel.
– Nu, mul]umesc, nu voi p`r`si aeroportul... Hm. vreau s`
spun... sunt a[teptat`.
Improviz` o explica]ie gr`bit` \n fa]a aerului surprins al lui Bill.
Dar era \ntr-un anumit sens adev`rat: un avion o a[tepta pentru a
o duce de la Derby la Perth.
– Voi a[tepta cu dumneata, atunci.
– Nu, te rog, nu. Nu este nevoie. Ia un taxi pentru a te duce \n
ora[ [i \ntâlne[te-]i prietenii. {i... mul]umesc mult c` m-ai adus.
– Când te \ntorci, Liza?
– Voi telefona. La revedere, Bill, [i \nc` o dat` mul]umesc
pentru tot.
A[teptarea \n aeroport i se p`ru interminabil`. Dar veni \n sfâr[it
momentul \n care se putur` \mbarca. Din fericire, Barney era prea
epuizat pentru a pune \ntreb`ri stânjenitoare [i câteva minute dup`
ce fur` instala]i \n scaunele lor, adormi din nou.
Liza \nchise de asemenea ochii, \ncercând s` se relaxeze, s` se
gândeasc` la viitor [i apoi s`-[i fac` planuri. Slav` Domnului, se
putea \ntoarce \n apartamentul s`u din Londra. Imediat ce va sosi,
va contacta gr`dini]a \n care Barney va trebui \nscris la \ntoarcerea
sa [i spera c` va mai fi un loc pentru el. Dar primul lucru pe care-l
avea de f`cut era s` câ[tige repede bani. Liza socoti, printre
diferitele agen]ii artistice pe care le cuno[tea, cele pe care le va
vizita primele [i c`rora le va cere s` figureze \n registrele lor.
154 PATRICIA HILL

Zgomotul motoarelor \n momentul decol`rii \l trezi pe Barney


[i, pe jum`tate adormit, el \ntreb` dac` acum se \ntorceau acas`.
Liza prinse ocazia [i-i explic` destina]ia lor.
– A[a este. Ne \ntoarcem acas`, \n Anglia.
– Pentru a fi cu mama?
– Nu, Barney... }i-am explicat deja c` n-o vei mai vedea niciodat`
pe mama ta. Dar tu [i cu mine mergem s` locuim amândoi \n
apartamentul meu, cum am f`cut-o \nainte de-a veni \n Australia.
– Dar eu nu vreau s` merg \n Anglia. Vreau s` r`mân aici, \n
Australia, cu tata.
Liza se preg`tea s`-i fac` repro[uri, când subit fu cople[it` de
ru[ine [i de remu[c`ri. La ce se gândise oare, smulgându-l astfel pe
Barney de la Yarrawonga, f`r` s` ia \n considerare nici o clip` care
era p`rerea sa? Bine\n]eles, el nu voia s`-[i p`r`seasc` tat`l, ceea ce
era mai mult decât normal; nu sperase doar la aceast` rela]ie, nu
pentru asta se str`duise atât de mult?
– Da... De acord, Barney. Te duc \napoi la tat`l t`u, nu te
nelini[ti. O vom \ntreba pe \nso]itoarea de bord ce avion lu`m
pentru a ne \ntoarce la Derby [i cred c` Bell va veni s` ne ia de
acolo cu elicopterul.
I-ar fi fost foarte greu s`-i dea explica]ii lui Barney asupra
comport`rii sale [i asupra acestui dus-\ntors cu avionul. Putea doar
s` se bucure c`, \n general, copiii acceptau purtarea ciudat` a
adul]ilor f`r` s` pun` \ntreb`ri. Dar când o \ntreb` pe \nso]itoarea
de bord, aceasta, uluit`, o inform` c` putea cobor\ la prima escal`,
la Broome, dar nu vor avea avion pentru Derby \nainte de a doua zi.
– |i vom telefona tat`lui t`u din Broome. El ne va spune ce s`
facem.
Copilul se mul]umi cu acest r`spuns [i, \ncrez`tor, se \ntinse
din nou lâng` ea.
Trebuia s` ajung` la Broome \n mai pu]in de o jum`tate de or`,
le spuse \nso]itoarea de bord; dar minutele treceau pentru Liza cu
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 155

o \ncetineal` exasperant`. Se str`duia s`-[i st`pâneasc` sentimentul


puternic de umilin]` [i s` se gândeasc` la ce va trebui s` fac la
coborârea din avion. Mai \ntâi, dup` ce va suna la Yarrawonga, va
trebui s` g`seasc` un loc unde s` petreac` noaptea. Cu siguran]`,
Dirk va face astfel \ncât s` vin` s`-i ia de la aeroportul din Derby. Se
sim]ea cuprins` de panic` la ideea de a se afla din nou \n fa]a lui,
dar n-avea nici un mijloc de a-l evita.
|n micul aeroport din Broome unde pân` la urm` aterizar`,
c`uta din ochi o cabin` telefonic`, dar o mân` i se a[ez` pe um`r.
– A[adar, iat`-v`! Mi s-a spus c` a]i p`r`sit avionul acum o clip`.
– Tat`!
Barney s`ri de gâtul lui Dirk, care-l prinse \n bra]e. |ngrozitor de
jenat`, Liza era totu[i aproape mul]umit` s`-l vad` pe Dirk. |n tot
cazul, era u[urat`: prezen]a sa rezolva cea mai mare problem` a ei.
N-avea importan]` cum [i pentru ce se afla acolo. Acum, c` Barney
\[i reg`sise tat`l, \[i putea continua drumul pân` \n Anglia. Bâigui
ni[te scuze gr`bite [i incoerente, explicând c` deoarece avionul
pentru Perth a[tepta \nc` pe pist`, putea \ncerca s` se\mbarce
\nainte de-a decola. Dar \n timp ce vorbea, Dirk se \ndrepta la
rândul s`u spre pist`.
– N-are importan]` ce spui. Te duc acas`?
– Acas`?
– La Yarrawonga, desigur.
– Dar nu m` pot \ntoarce la Yarrawonga. N-a[ putea s` suport.
– Nu supor]i? Dar credeam c`-]i place acest loc, Liza. Tu mi-ai
spus. Credeam c` erai fericit` la Yarrawonga.
– Eram fericit`, \ntr-un sens, dar... Oh, de ce nu vrei s` \n]elegi,
Dirk?
Liza v`zu un avion mic, exact \n fa]a lor [i recunoscu Cessna lui
Dirk. El deschise u[a, arunc` \n interior geanta de c`l`torie a Lizei
[i \l a[ez` pe Barney pe un scaun.
156 PATRICIA HILL

– Instaleaz`-te, Liza.
– Nu, Dirk, te rog, n-o pot lua de la \nceput... s` tr`iesc a[a. Nu
mai suport...
– Ce?
– Modul \n care... au evoluat rela]iile noastre. Asta nu putea s`
mai dureze mult timp, Dirk. Este de preferat s-o rupem categoric
acum, decât s` l`s`m situa]ia s` devin` tot mai echivoc`.
– Vom vorbi despre toate astea mai târziu, pe drumul de
\ntoarcere.
Liza nu mai avu putere s` argumenteze, f`cu ce-i ceruse Dirk [i
urc` \n avion. Dar când Dirk fu la comenzi, nu f`cu nimic pentru a
\ncepe manevrele de decolare.
– Mi-ai tras o spaim`, Liza. Eram mort de \ngrijorare.
– |mi pare r`u. Mi-am dat seama c` am f`cut r`u s`-l iau pe
Barney cu mine. Dar aveam mintea atât de \ncâlcit` [i confuz` [i...
nu-mi puteam imagina s`-l las, s` plec f`r` el. Dar m` hot`râsem
deja s`-l aduc \napoi la Yarrawonga, Dirk. Vezi tu, el nu voia s`
tr`iasc` \n Anglia cu mine; voia s` r`mân` cu tine, aici. De aceea am
coborât din avion la Broome. M` preg`team s` te sun când ne-ai
g`sit.
– Liza, este oare adev`rat c` eu nu \nsemn nimic pentru tine?
Ea \nchise ochii [i strânse scaunul cu putere. Dirk voia s-o
oblige s`-[i m`rturiseasc` dragostea pentru el? Asta voia s-o aud`
spunând?
– Nu te puteam l`sa s` pleci. Când am descoperit c` ai luat
avionul de sear` \n locul celui de diminea]`, am \n]eles c` trebuia
s` te ajung din urm` [i s`-]i vorbesc. |n acea clip` nu [tiam \nc`
faptul c`-l luasei pe Barney cu tine.
– De unde ai [tiut c` am plecat \n noaptea aceasta?
– De la May Taggart, so]ia lui Bill. M-am dus s` inspectez lotul
de alimentare f`r` un motiv anume, \n principal pentru a r`mâne
departe de cas` – de tine – [i apoi am trecut pe la ei. May mi-a spus
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 157

c` Bill tocmai o sunase s-o anun]e c` pleca la Derby \n aceast`


sear`. Am avut deodat` impresia... c` nimic nu mai avea sens. M-am
\ntors \n mare vitez` acas` [i Shirley mi-a spus c` ai plecat cu
Barney. Dat` fiind ora care era deja, am \n]eles c` nu voi ajunge la
Derby cu Cessna \nainte ca avionul vostru s` decoleze, a[a c` am
preferat s` m` gr`besc spre Broome. Dar chiar dac` a[ fi ajuns prea
târziu aici, n-a[ fi renun]at, Liza. Eram hot`rât s` te urm`resc pân`
\n Anglia, dac` trebuia.
– De ce, Dirk? Ce rost are? Nu este de preferat s` \ntrerupem
direct mai degrab`, decât s` l`s`m rela]iile noastre s` mai treneze
câteva s`pt`mâni sau câteva luni?
– |ntr-adev`r, a[a vezi tu lucrurile \ntre noi, Liza? Ca pe o rela]ie
temporar`?
– Ce-ar putea fi altceva? Dirk, las`-mi pu]in` demnitate,
mândrie. Nu te po]i a[tepta s` r`mâi la Yarrawonga pân` \n ziua \n
care te vei c`s`tori cu Margo.
– S` m` c`s`toresc cu Margo? Ei bine, n-am avut niciodat` \n
mod serios inten]ia asta...
– Dar tu ai spus...
– Nu, tu ai spus. {i ca un prost, te-am l`sat s` crezi. Stupiditatea
mea, Liza, a fost s` nu recunosc ceea ce era evident. Dar zburând
pân` aici, când voiam ca avionul s` mearg` [i mai repede, a trebuit
s` admit adev`rul.
– Adev`rul?
– C` te iubesc... C` n-a[ putea suporta s` te v`d disp`rând din
via]a mea... C` am nevoie s` te p`strez lâng` mine pentru
totdeauna. Ceea ce m` sperie acum, Liza, este c` nu voi fi iertat
pentru modul \n care te-am tratat.
– Oh, Dirk!
– Te vreau de so]ie, Liza. Cât mai repede posibil. Nu te vei sim]i
prea singur` la Yarrawonga?
158 PATRICIA HILL

– Singur`? Cu tine? Cu tine [i cu Barney? Via]a mea va fi mai


minunat` decât a[ fi putut visa vreodat`, Dirk! Te iubesc atât de mult!
Te iubesc din prima zi \n care te-am v`zut, chiar dac` atunci nu [tiam.
Credeam c` te dispre]uiesc... dar asta nu m-a \mpiedicat s` te iubesc.
– A[adar, te c`s`tore[ti cu mine?
– De o sut` de ori, da.
– O dat` ajunge. O dat`, dar pentru totdeauna.
Se aplec` spre ea [i o s`rut`. Cu Barney adormit \ntre ei doi, ca
prima dat` când o s`rutase. Dar acum buzele lui Dirk promiteau
toat` pasiunea pe care o vor \mp`r]i \n viitor.
Acest moment magic fu \ntrerupt de luminile unui avion ce rula
pe pista de zbor exact \n fa]a lor. Provocând un nea[teptat nor de
praf, acceler` pentru a lua vitez` [i decol`. Liza [i Dirk erau a[eza]i
\n cabina Cessnei \n t`cere; strân[i cu putere unul lâng` cel`lalt,
privir` avionul \ndep`rtându-se \n noapte.
– Referitor la Margo...
– Nu trebuie s` te explici.
– Dar ]in s-o fac. Nu voi pretinde c` ea [i cu mine n-am... Dar
n-am \n[elat-o pe Margo \n nici un fel. Asta ne-a convenit la
amândoi. Nimic mai mult.
– M` \ndoiesc de faptul c` Margo o s` fie de acord cu asta, Dirk.
– N-a avut nici un motiv s` cread` altceva. Nu i-am f`cut
niciodat` nici cea mai mic` promisiune.
– Dar trebuie s`-]i fi dat seama de planurile ce [i le f`cea.
– Nu pân` foarte de curând. Margo joac` fin, cu mult` [iretenie.
{i \ncep s` \n]eleg cel pu]in, \n ce m`sur` putea fi de pervers`, ca de
exemplu cu [coala de art` pentru Shirley. Când am spus \n fa]a ei c`
asta s-ar putea s`-i convin` lui Shirley [i c` examinez problema, s-a
aruncat asupra acestei idei imediat [i a luat totul asupra ei. Presupun
c` pentru a o aduce pe sora mea \n tab`ra ei. A sim]it probabil c`
sunt foarte atras de tine, Liza, deoarece n-a pierdut niciodat` ocazia
s` vorbeasc` despre tine \ntr-un mod pu]in m`gulitor.
PRINS~ |N MREJELE PASIUNII 159

– Noaptea trecut`, Dirk, dac` fratele ei a venit la Yarrawonga


pariez c` a fost la sfatul lui Margo, pentru a te face s` crezi c` el [i
cu mine... Dar nu este adev`rat, Dirk, s` nu crezi \n nici un caz un
asemenea lucru. Pu]inul pe care i l-am acordat a fost pentru c` asta
te costa pe tine. Probabil c`-mi pierdusem capul.
– Ne-am purtat stupid [i unul [i cel`lalt. Dar totul s-a terminat
cu bine. Oricum, Margo [i Colin nu vor mai fi mult timp vecinii
no[tri.
– De ce spui asta?
– Sunt \n pragul falimentului, iat` de ce. Au ignorat \n mod
constant amenin]`rile de la banc` ce-i provoca s`-[i reduc` modul
de via]` [i curând nu vor mai avea alt` solu]ie decât s` vând`.
– |n]eleg. |mi imaginez c`-]i convine s` po]i cump`ra p`mânturi
\n plus, Dirk.
– Nu, mul]umesc! Nu caut s` m` \ntind mai mult. Aproape o
jum`tate de milion de hectare, sunt de-ajuns pentru un singur om.
Vreau s` m` pot ocupa lini[tit de ele [i s`-mi consacru mai mult
timp so]iei mele. {i fiului meu.
– Fiului nostru!
Amândoi \l privir` cu tandre]e pe Barney, care dormea. Dirk lu`
\ntre palme fa]a Lizei [i o s`rut` lung. Fu un timp lung, \nc`rcat de
emo]ie, \nainte ca Dirk s` se preg`teasc` de decolare. Curând se
aflar` \n aer, deasupra regiunii Kimberley, de-abia luminat` de
lun`, \n drum spre Yarrawonga. |n drum spre c`minul lor.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și