Sunteți pe pagina 1din 156

KATE STAR

|n numele
prieteniei

ALCRIS
M-94
Capitolul 1

Doctorul Carl Harvey nu sem`na cu imaginea pe care


Jessica [i-o f`urise despre el. |l ura de atât de mult timp, \ncât
pân` la urm` [i-l reprezentase sub tr`s`turile unui monstru,
incapabil de sentimente omene[ti. |n fa]a acestui frumos
necunoscut cu fa]a zâmbitoare, fu cuprins` de panic`. Oare se
putea ca acest b`rbat s` fie \ntr-adev`r r`spunz`tor de moartea
prietenului s`u? Cu capul vâjâind, accept` s`-[i pun` mâna pe
bra]ul \ntins. Când degetele ferme puse st`pânire pe ale sale,
se sim]i cuprins` de o vinov`]ie amestecat` cu team`.
Subterfugiul pe care-l folosise pentru a fi desemnat` pe acest
post i s` p`ru brusc contestabil [i la ideea c` doctorul Carl
Harvey putea s` descopere leg`tura sa cu Chris, nu-[i putu
st`pâni un fior.
6 KATE STAR

– Cum s-a desf`[urat c`l`toria dumneavoastr`, domni[oar`


Diamond?
Ochii c`prui o priveau cu bun`voin]`. Jessica se str`dui s`
le sus]in` examenul f`r` s`-[i piard` puterile.
– Avionul care m-a adus de la Londra era foarte confortabil.
|n schimb, formalit`]ile de la vam`, la Detroit, mi s-au p`rut
foarte lungi.
– Asta este inevitabil când se intr` \n serviciul familiei
regale din Reichenstein. Va trebui s` v` obi[nui]i, spuse
doctorul cu un zâmbet.
Tân`ra fat` se \ntreb` \nc` o dat` cum un b`rbat atât de
diabolic se putea ascunde sub o aparen]` atât de simpatic`.
Dac` nu l-ar fi urât atât de mult, l-ar fi g`sit chiar foarte
seduc`tor.
– Este prima mea experien]` cu regalitatea, murmur` f`r`
s` se gândeasc`.
– Ve]i vedea c` prin]ul George este fermec`tor. Am urmat
aceea[i [coal`, \n Anglia [i nu-[i d` deloc aere. Prin]esa Karine,
so]ia sa, este \ncânt`toare. De altfel, ve]i merge imediat s`-i
cunoa[te]i.
|ntorcându-se, urc` treptele largi ale sc`rii de la intrare.
|n timp ce urma silueta \nalt` \mbr`cat` \n gri, Jessica not` c`
bagajele \i erau duse de doi servitori cu haine albe. Limuzina
imens` care venise s-o ia de la aeroport se \ndep`rta deja spre
o destina]ie necunoscut`, unde va fi lustruit` pân` la
|N NUMELE PRIETENIEI 7

scoaterea celui mai mic fir de praf de pe caroseria


str`lucitoare. Oftând, trecu de o u[` de stejar [i intr` \ntr-un
somptuos [i impun`tor hol lambrisat.
Carl Harvey \i explic` \n [oapt` c` aceast` cas` apar]ine
unui "rege" al automobilului, care \[i \ntemeiase regatul când
Detroit \[i \ncepuse dezvoltarea.
– Cea mai mare parte a acestor locuin]e istorice au fost
transformate \n muzee, dar prin]ul a putut s-o \nchirieze pe
aceasta pe toat` durata sejurului s`u \n Statele Unite.
Tulburat` de parfumul subtil al apei sale de toalet`, Jessica
murmur` câteva cuvinte despre extraordinara frumuse]e a
locului.
– Prima impresie este \ntotdeauna important`, declar`
doctorul, a]intind asupra ei o privire enigmatic`.
Un fior de team` o str`b`tu la ideea c` poate cuno[tea
motivul real al prezen]ei sale. Era imposibil! hot`r\ \n cele din
urm`. Dac` a[a st`teau lucrurile, n-ar fi ob]inut niciodat` acest
loc. Din fericire, ajunser` pe culoar.
– Prin]ul ne a[teapt` \n biroul s`u, declar` doctorul
Harvey, b`tând la o u[` sculptat`.
Câteva secunde mai târziu, o secretar` tân`r` le deschise.
Zâmbi la vederea medicului.
– Intra]i, doctore Harvey, spuse aceasta, \ntorcându-se la
biroul s`u, a[ezat \ntr-un col] al vastei \nc`peri.
Prin]ul se ridicase pentru a-i \ntâmpina.
8 KATE STAR

– Iat-o a[adar pe fermec`toarea infirmier` care te va asista,


Carl. Ce face]i, domni[oar`? ad`ug` strângând ferm mâna
Jessic`i.
– Foarte bine, domnule, dar dumneavoastr`? \ntreb`
tân`ra fat` cu nervozitate.
Jenat`, regret` c` nu-[i \ntrebase ghidul dac` trebuia s` fie
mai ceremonioas`. Poate trebuia s` spun` "sire"... sau
"Maiestatea Voastr`"....?
– V-a]i v`zut apartamentele? \ntreb` repede prin]ul.
– Nu \nc`.
– Am venit direct s` te vedem, George, interveni Carl
Harvey.
Aceast` familiaritate o mir` mai \ntâi pe tân`ra fat`, dar
apoi \[i aminti c` cei doi b`rba]i frecventaser` aceea[i [coal`.
Nu avu timp s` \ntârzie mai mult asupra problemei, deoarece
se b`tu la u[`. O femeie elegant`, care putea s` aib` \ntre
treizeci [i patruzeci de ani, \[i f`cu intrarea. Jessica remarc`
unghiile lungi cu manichiura f`cut`, la fel ca [i p`rul blond
care-i aureola fa]a perfect machiat`.
– V-o prezint pe secretara mea, Madeleine Cumming.
{i iat-o pe domni[oara Jessica Diamond, declar` doctorul
Harvey.
Jessica \[i ]inu respira]ia, amintindu-[i de toate d`]ile când
\ncercase s`-l g`seasc` pe marele b`rbat, dup` moartea lui Chris.
Madeleine Cumming o \ndep`rtase \ntotdeauna politicos.
|N NUMELE PRIETENIEI 9

– V` voi ar`ta camera dumneavoastr`, murmur` secretara


model, adresându-i un zâmbet rece.
– |l vom \nso]i pe prin]ul George la o cin` important`,
preciz` Carl Harvey, adresându-se Jessic`i, a[a c` este de
preferat s` v` odihni]i \n aceast` dup`-amiaz`.
– Ve]i avea nevoie de serviciile mele, \n aceast` sear`?
\ntreb` \ncet Madeleine Cumming.
– Nu cred, profita]i s` v` relaxa]i.
– Prefer s` expediez coresponden]a \ntârziat`, murmur`
suav secretara. Binevoi]i s` m` urma]i, domni[oar` Diamond.
Cu o ironie pu]in amar`, tân`ra femeie hot`r\ c` frumosul
medic \ntre]inea cu secretara sa rela]ii... privilegiate. F`r` vreo
tranzi]ie, mintea \i reveni la prin]. Cu talia sa medie [i p`rul
blond tuns perie, \i lipsea prestan]a. Dac` ar fi trebuit s`-l
indice pe prin] dintre cei doi b`rba]i prezen]i, cu siguran]`
l-ar fi eviden]iat pe elegantul doctor Harvey. Era o dovad`
suplimentar` c` nu trebuia s` se \ncread` \n aparen]e, se
gândi urmând-o pe Madeleine Cumming.
Camera sa se afla la etajul superior, la cap`tul unui culoar
lung. O vaz` plin` cu trandafiri parfuma]i fusese pus` pe o
mas` joas`, lâng` fereastr`. Jessica travers` imediat \nc`perea
pentru a admira vederea. A[a cum sperase, ferestrele largi
d`deau spre lacul Saint-Clair. Fascinat`, privea apele cenu[ii
pres`rate cu spum`, când un vapor mare, albastru cu alb,
ap`ru de pe râul Detroit.
10 KATE STAR

– Ce vedere frumoas`! oft` Jessica.


– |ntr-adev`r, consim]i Madeleine Cumming care i se
al`turase.
Efluviul de parfum fran]uzesc ce o \nv`luia pe tân`ra
femeie, o aduse pe Jessica la realitate.
– Lucra]i de mult timp pentru doctorul Harvey?
– Nu-mi ve]i ghici vârsta atât de u[or! exclam` secretara cu
un râs limpede.
– Nici m`car nu m-am gândit la asta!
– Ei bine... Sunt \n serviciul doctorului Harvey de... ceva
timp, dar asta nu \nseamn` c` sunt cu un picior \n groap`.
Pu]in agasat` de insisten]a doamnei Cumming, Jessica \[i
dori s` fie singur`.
– Mul]umesc c` m-a]i condus pân` aici, spuse cu fermitate.
Cred c` m` voi \ntinde pu]in.
– Bun` idee! eclam` secretara, \n]elegând aluzia. Aici, ve]i
avea nevoie de toat` energia. Sper c` nu a]i socotit c` este o
slujb` foarte lini[tit`.
– Nu mi-am imaginat niciodat` c` ar fi astfel.
|ndat` ce Madeleine Cumming p`r`si \nc`perea, tân`ra fat`
oft` u[urat`. Soarele dup`-amiezii se rev`rsa \n camer`,
aprinzând str`luciri de rubin pe covorul ro[u.
Draperiile asortate erau sus]inute de cordoane aurii, pentru a
l`sa s` intre cât mai mult` lumin`. Cuvertura din dantel` era
de o pur` delicate]e... Poate mo[tenitoarea unui baron al
|N NUMELE PRIETENIEI 11

automobilului dormise acolo, chiar \naintea nun]ii?


Vis`toare, Jessica se duse \n baie, unde o a[tepta o cad`
impresionant`, cum exista \n anumite castele engleze[ti.
Dup` ce se relax` \n apa cald` [i parfumat`, se strecur`
\ntre cear[afurile r`coroase care \i \mpodobeau patul.
Adormi profund...
O trezi un zgomot surd [i continuu. Ridic` receptorul
gândindu-se c` \nsu[i telefonul era regal.
– Am nevoie de dumneavoastr`, domni[oar` Diamond,
spuse vocea grav` [i profund` a doctorului Harvey.
– Ceva nu este \n ordine, doctore?
– Vom discuta când \mi ve]i fi al`turi.
– Dar unde...?
– |n aripa medical`, la parter, o \ntrerupse cu enervare.
|nchisese. Jessica privea receptorul t`cut.
– Da, doctore. Desigur, doctore, murmur`.
Se sim]ea aproape u[urat` c` i se ar`tase \n adev`rata
lumin`. Pân` la urm`, era chiar b`rbatul arogant pe care se
a[teptase s`-l \ntâlneasc`!
Din fericire, uniforma alb` se afla deasupra \n valiz`.
Totu[i \i trebuir` cinci minute pentru a o \mbr`ca [i a-[i
strânge p`rul lung, blond, \ntr-un coc sobru, care-i accentua
puritatea tr`s`turilor.
Nu-[i acord` timp s`-[i machieze fa]a proasp`t`.
Pentru oricare alt b`rbat, [i-ar fi dat osteneala s`-[i sublinieze
12 KATE STAR

ochii mari alba[tri, sau s`-[i pun` pu]in roz pe buze, dar nu
pentru Carl Harvey!
Acesta o a[tepta \n holul aripii medicale, \n timp ce arunca
priviri ner`bd`toare spre orologiul din perete.
– Iat`-v` totu[i! exclam` cu ironie.
– A trebuit s` m` \mbrac, replic` tân`ra fat`.
Carl \i \ntorsese deja spatele [i \mpinse u[ile batante care
d`deau spre un fel de clinic` \n miniatur`. Furioas`, Jessica \l
urm` \n cabinetul \n care el primea pacien]ii. Dup` ce-i indic`
un scaun, doctorul se a[ez` greoi \n spatele biroului.
La vederea fe]ei sale preocupate, Jessica se \ntreb` despre ce
urgen]` era vorba. Carl Harvey nu se gr`bea, p`rând c`-[i
caut` cuvintele. |n sfâr[it, se hot`r\.
– Oare pot avea \ncredere \n dumneavoastr`?
Inima Jessic`i b`tea s`-i sparg` pieptul... {tia!
– Pentru c` dac` nu este cazul, prezen]a dumneavoastr`
nu-mi va fi de nici un folos, continu` el. Va trebui s` jura]i c`
nu ve]i tr`da \ncrederea celor pe care-i servim.
– Asta se \n]elege de la sine, afirm` Jessica u[urat`.
– Prin]esa Karine mi-a cerut s-o consult... \ncepu doctorul,
privind cu aten]ie chipul tinerei fete. Cred c` a[teapt` un
copil.
– Dar este minunat! Unde este problema?
– Const` \n faptul c` dore[te ca starea sa s` r`mân` secret`,
replic` medicul cu voce exasperat`.
|N NUMELE PRIETENIEI 13

Nimeni nu trebuie s` afle vestea... Nici chiar so]ul.


Jessica nu-[i putu st`pâni un zâmbet.
– Asta nu va fi oare pu]in cam greu? Vreau s` spun c` acest
gen de evenimente se... dezv`luie singure.
– Nu este o glum`, replic` t`ios medicul. L`sa]i-m` s` v`
descriu antecedentele medicale ale prin]esei. Primele dou`
sarcini s-au desf`[urat normal. Prin]esa Charlotte are acum
opt ani [i mica Hélène, [ase. |n continuare, prin]esa a pierdut
doi copii [i de fiecare dat` \n a treia lun`. Poporul din
Reichenstein fusese deja anun]at prin pres` c` era a[teptat un
mo[tenitor. V` pute]i imagina publicitatea care ar \nconjura
evenimentul...
Emo]ionat`, Jessica \[i aminti de suferin]a pacientelor sale
care trecuser` prin aceea[i experien]`.
– Biata femeie!
V`zând compasiunea care lumin` ochii alba[tri ai
asistentei, medicul renun]` la tonul rece.
– Dup` sfatul ginecologului regal, s-a hot`rât ca prin]esa s`
foloseasc` mijloacele actuale pentru a evita o nou` sarcin`.
Dar recent, ea s-a hot`rât s` nu mai ]in` seama de asta, pentru
a mai \ncerca s` aib` un al treilea copil.
– Când v-a spus toate acestea?
– Pu]in dup` sosirea dumneavoastr`. Dup` ea, va intra \n
perioada periculoas`. Am acceptat s-o consult \n aceast`
dup`-amiaz`. |n afar` de camerista sa devotat`, Louise, ve]i fi
14 KATE STAR

singura care, cu mine, vom de]ine secretul. Prin]esa ]ine ca


so]ul s`u s` nu fie anun]at decât când sarcina va fi destul de
avansat`. De altfel, pentru acest motiv m-a prevenit. Cina are
loc pe un pachebot care navigheaz` pe Saint-Clair. Se teme de
urm`rile unei asemenea seri... Ah! Iat-o.
Medicul [i infirmiera se ridicar`, \n timp ce o tân`r` femeie
brunet` intr` \n \nc`pere. De talie mijlocie, avea o fa]` cu
tr`s`turi fine, luminat` de un zâmbet blând. B`trâna doamn`
care o urma, trebuia s` fie Louise. P`ru dezolat` când st`pâna
sa \i d`du liber.
– Dar, doamn`...
– A[teapt`-m` \n apartamentul meu, repet` prin]esa cu o
fermitate afectuoas`.
|ndat` ce Louise plec`, Carl Harvey o prezent` pe asistenta
sa prin]esei, \nainte de a o introduce \ntr-o sal` de consulta]ii
de o cur`]enie minu]ioas`.
– Suntem singuri? \ntreb` prin]esa cu \ngrijorare.
– Am dat liber personalului auxiliar, o lini[ti medicul.
Domni[oara Diamond te va ajuta s` te dezbraci.
Jessica \naint`, pu]in intimidat`. Dar uit` foarte repede
calitatea pacientei, pentru a nu vedea \n ea decât o tân`r`
femeie \ngrijorat`.
– Suntem gata, doctore, spuse \n cele din urm`, luând
spontan mâna prin]esei, \ntins` pe masa de consulta]ii.
Medicul se aplec` asupra tinerei femei.
|N NUMELE PRIETENIEI 15

|n timpul minutelor care urmar`, Jessica nu se putu


\mpiedica s`-i admire blânde]ea, ca [i iscusin]a cu care \[i
lini[tea pacienta.
– E[ti \ns`rcinat` de aproximativ paisprezece s`pt`mâni,
trase concluzia, \ndep`rtându-se.
– |n aceast` perioad` l-am pierdut pe ultimul, anun]`
prin]esa cu voce slab`. M-am sim]it r`u \nc` de la \nceput.
De data aceasta, m` simt de minune.
– Pari foarte s`n`toas`, aprob` Carl Harvey.
Domni[oara Diamond te va ajuta s` te \mbraci, apoi vom
discuta tratamentul. Nu v`d nici un motiv s` nu duci aceast`
sarcin` la termen.
– M` voi descurca singur`, spuse vesel` tân`ra femeie.
|ncepe]i f`r` mine, vin imediat.
Zâmbitori, medicul [i asistenta se retraser`.
– Sper s` nu m` fi ar`tat prea optimist, murmur` Carl când
fur` \n cabinet.
Jessica \l observa cu aten]ie, surprins` s` descopere c`
marele b`rbat putea fi [i el supus \ngrijor`rii.
– Pot oare s` v`d dosarul prin]esei? \l \ntreb`.
Medicul \mpinse \n direc]ia sa un teanc sub]ire de hârtii.
– Le-a p`strat de la ultimul avort. A[a cum ve]i putea
constata, nici o malforma]ie nu explic` aceste accidente.
Dar voi face \n a[a fel \ncât s` nu se mai \ntâmple nimic de
acest gen, ad`ug`, lovind biroul cu pumnul \nchis. {i aici, ve]i
16 KATE STAR

interveni dumneavoastr`. Femeile ascult` \ntotdeauna de alte


femei, dar nutresc fa]` de b`rba]i o ne\ncredere oarecum...
biologic`.
Jessica izbucni \n râs, ceea ce o \mpiedic` s` g`seasc` pe
loc r`spunsul adecvat.
– Teoria dumneavoastr` nu este lipsit` de un oarecare
bun-sim], spuse \n sfâr[it. Ce a[tepta]i de la mine?
Tr`s`turile crispate ale doctorului se relaxar`.
– Va trebui s` o convingem c` este necesar s` se
odihneasc`. Apoi, ve]i veghea asupra ei ca o umbr`. Este o
tân`r` femeie activ`, \ntotdeauna pe baricade...
T`cu, deoarece u[a tocmai se deschisese \n fa]a prin]esei.
– Ce a]i hot`rât?
– Este necesar s` te odihne[ti...
– Odihn`! Este ceea ce mi-a repetat f`r` \ncetare medicul
meu, la precedenta sarcin`.
– Oare l-ai ascultat?
– Uneori... m`rturisi prin]esa râzând u[or.
– |n cazul de fa]`, te vei supune hot`rârilor medicului [i \i
vom spune lui George...
– Nu \nc`, \l rug` \ncet tân`ra femeie. |n aceast` sear`,
presa va sta la pând`, [i-l cuno[ti pe so]ul meu, le va dezv`lui
secretul.
– N-a]i putea oare r`mâne aici? suger` Jessica.
|N NUMELE PRIETENIEI 17

– {i mâine, ziarele vor anun]a c` am fost victima unei


indispozi]ii! Nu! Am \ntru totul \ncredere \n voi [i, dac` nu m`
ve]i p`r`si, nu voi sim]i nici o nelini[te.
Zâmbitoare, prin]esa \ncheie \ntrevederea, p`r`sind
\nc`perea. Jessica a[tept` s` aud` u[a \nchizându-se \nainte de
a \ndr`zni s` ridice ochii spre Carl Harvey.
– Femeile! oft` acesta cu exasperare.
– {i mai ales prin]esele... preciz` tân`ra fat`.
– George este prea \ng`duitor cu ea. Dac` era so]ia mea...
Pentru \nceput, a[ fi obligat-o s` asculte.
– Crede]i c` pute]i supune voin]a unei femei ca [i când ar
fi vorba de un animal? spuse Jessica pe un ton degajat.
– Nu considera]i c` am spus ceea ce nu am spus, declar`
t`ios medicul, care se ridic`. V` las s` citi]i, ad`ug`
\ndreptându-se spre u[`. Ah... Disear` nu are rost s` purta]i
uniforma, deoarece \n principiu ne vom amesteca printre
invita]i. Totu[i, doresc s` n-o p`r`si]i pe prin]es`. |n timp ce
sunte]i aici, consulta]i [i dosarul prin]ului. Este diabetic.
{i... s` nu \ntârzia]i disear`.
Jessica suportase acest potop de recomand`ri cu ochii
pleca]i. Ce b`rbat insuportabil! Slav` Domnului, plecase.
U[urat`, se cufund` \n dosarul familiei regale.
Când ajunse la cap`t, aproape se \nnoptase. Acum [tia
destul despre diabetul prin]ului, astmul micu]ei Hélène [i
anghina b`trânei ducese, pentru a nu p`rea complet
18 KATE STAR

ne[tiutoare a doua zi diminea]a. Trebuia s` capete siguran]`,


deoarece la timpul potrivit \i va pretinde doctorului Harvey
explica]ii despre moartea lui Chris. Va trebui s`-i spun` de ce
i se administrase tân`rului b`rbat o doz` de insulin` care
dusese la deces, [i pentru ce motiv ea nu putuse ob]ine nici o
informa]ie despre dram`...
La \ntoarcerea \n camera sa, \n]elese c` aceast` \ntrevedere
cu doctorul Harvey \i trezise vechile nelini[ti. Nu-l cunoscuse
pe Chris Douglas de prea mult timp, dar \i apreciase
compania, cel pu]in la \nceput. Apoi, rela]iile lor se
degradaser`. Chris devenise atât de posesiv, \ncât a trebuit s`
se despart`. Dar tân`rul b`rbat refuzase s` accepte aceast`
decizie. |n ziua mor]ii sale, Jessica \[i adunase tot curajul
pentru a-l anun]a c` nu se vor mai vedea. Mai \ntâi, Chris
explodase de furie, apoi pretinsese c` nu avea timp s` discute.
– Trebuie s` plec, Jess, dar nu abandonez partida. Nu crezi
ce spui.
– Bine\n]eles c` da! exclamase aceasta.
U[a se trântise... Fusese ultima dat` când \l v`zuse pe Chris.
Când aflase despre moartea sa, sim]ise o u[oar` triste]e,
amestecat` cu o insuportabil` vinov`]ie. Oare se putuse
sinucide?
Dar orice efort pentru a descoperi adev`rul fusese
zadarnic; ca [i când societatea farmaceutic` unde Chris fusese
angajat \n calitate de subiect de experien]`, avea ceva de
|N NUMELE PRIETENIEI 19

ascuns. Treptat, Jessica \l \mpov`r` pe directorul acesteia,


doctorul Carl Harvey cu toat` r`spunderea dramei. Nu putea
tr`i lini[tit` atâta timp cât nu-l va demasca, se hot`râse ea.
|ntr-o zi, un anun] interesant fusese afi[at pe tabloul de
informa]ii al spitalului \n care lucra: doctorul Carl Harvey
c`uta o infirmier` pentru a-l asista dincolo de mare.
|[i prezentase imediat candidatura. Dup` toate aparen]ele,
marele b`rbat era probabil gr`bit, deoarece fusese acceptat`
imediat.
Era o [ans` unic` s` descopere adev`rul [i inten]iona s`
profite de ea...
Capitolul 2

Când limuzinele regale ajunser` pe cheiul râului Detroit,


unde era ancorat pachebotul, ziari[tii se aflau deja acolo.
– Iat-o pe prin]es`! strig` o voce agitat`. Ce frumoas` este!
|ntr-adev`r, prin]esa purta o rochie din m`tase de culoarea
untului, care punea \n valoare str`lucirea colierului de
diamante. Plasat` imediat \n spatele ei, Jessica se sim]ea ca
ruda s`rac`, \n fusta neagr` [i bluza sa alb`.
– N-are rost s` ne \ngrijor`m pentru pacienta noastr`, \i
murmur` doctorul Harvey, \n timp ce porneau pe pasarel`.
– Este \ncânt`toare! \nt`ri tân`ra fat` cu sinceritate.
Ridic` scurt ochii spre vecinul s`u, mai seduc`tor ca
niciodat` cu costumul bine croit [i c`ma[a imaculat` cu papion.
Cum \i \ntinse mâna pentru a o ajuta s` dep`[easc` ultima
treapt`, Jessica \i zâmbi politicos, gândindu-se c` o galanterie
|N NUMELE PRIETENIEI 21

nu va reu[i s-o fac` s` uite cine era. Dar deocamdat`, mai


degrab` decât s`-[i tot aminteasc` ranchiuna, era de preferat
s` admire acel cadru splendid. Salonul fusese amenajat
\ntr-un mod atât de somptuos, \ncât te-ai fi crezut \ntr-un
hotel de lux. Avea chiar [i lustre! Amuzat`, Jessica \[i imagin`
simfonia de sunete ascu]ite din timpul nop]ilor cu furtun`.
– Vaporul acesta navigheaz` oare pe ocean? \[i \ntreb`
\nso]itorul.
– Acum, nu. Aici se organizeaz` doar recep]ii extrem de
apreciate, dar... costisitoare.
Coborând vocea, \l \ntreb` cine era gazda lor, un b`rbat cu
p`rul c`runt care-[i \ntâmpina invita]ii \n compania so]iei lui
elegante.
– Este \n fruntea unei firme interna]ionale, explic` lini[tit
Carl Harvey. Prin]ul George se gânde[te s` accepte instalarea
unei sucursale \n Reicheinstein, ceea ce-i va permite s`
finan]eze noul s`u centru de cercet`ri medicale. Aten]ie, va fi
rândul nostru...
Strecurându-[i o mân` sub cotul tinerei femei, o prezent`
industria[ului. Un minut mai târziu, se \ndreptau spre masa
regal`.
|n timp ce se l`sa condus`, Jessica se gândea la ceea ce
tocmai \i adusese la cuno[tin]` Carl Harvey. Nu se \ndoia c`
acesta va deveni directorul viitorului centru. Impresia \i fu
confirmat` de zâmbetul c`lduros al prin]ului, la vedea
22 KATE STAR

vechiului s`u prieten. Era limpede c` doctorul Harvey nu va


\ntârzia s`-[i exercite autoritatea \ndoielnic` asupra
complexului spitalicesc din Reichenstein, concluzion` cu
am`r`ciune.
|ndat` ce fu a[ezat` pe locul ce-i fusese rezervat, un
chelner cu hain` alb` se aplec` pentru a-i umple cupa cu
[ampanie. Râsul cristalin al prin]esei r`sun` nu departe de ea.
Cum Jessica \i arunc` o privire rapid`, tân`ra femeie \i zâmbi
\nainte de a se \ntoarce spre gazd`.
– N-am v`zut-o niciodat` pe prin]es` atât de radioas`,
constat` doctorul Harvey, care fusesese a[ezat lâng` tân`ra
fat`. Totu[i, a[ prefera s` nu danseze, ad`ug` \n [oapt`.
– Ave]i dreptate.
Ridic` spre el ochii de un albastru nevinovat, \nainte de a
continua:
– Spune]i-mi mai multe despre noul centru de cercetare,
doctore Harvey. Ve]i face [i dumneavoastr` parte din el?
Ochii c`prui ai interlocutorului s`u str`lucir` de un
entuziasm expansiv.
– Mi se pare c` \n afara orelor de munc`, mi-ai putea spune Carl.
Suntem chema]i s` lucr`m al`turi timp de câteva luni, Jessica...
– Cu mare pl`cere, Carl. Acum, \n ceea ce prive[te acel
proiect...
– Ei bine, este foarte simplu. Prin]ul George mi-a propus
s` conduc centrul. Pe de alt` parte, voi preda chirurgia la
|N NUMELE PRIETENIEI 23

Facultatea de medicin`. Complexul va include \n plus un nou


spital. Totul va trebui s` fie terminat \n octombrie, când
prin]ul se va \ntoarce \n ]ara sa.
– Dar credeam c` aveai deja un post \n cercetare? se mir`
Jessica, afi[ând o pref`cut` naivitate.
Carl p`ru surprins.
– S-ar spune c` ai f`cut o anchet` \n ceea ce m` prive[te?
Tân`ra fat` reu[i s` râd` for]at.
– Cine oare n-a auzit, \n timpul studiilor, vorbindu-se de
marele Carl Harvey? Dup` câte [tiu, ai petrecut doi ani \n
fruntea unei importante firme farmaceutice, Chemico.
– Sunt flatat de interesul pe care se pare c`-l acorzi
trecutului meu... |n schimb, eu nu [tiu aproape nimic despre
dumneata, doar c` e[ti o infirmier` extrem de apreciat` \n
spitalul londonez Sainte-Celine. De ce ai renun]at la acel post?
Jenat`, Jessica p`ru c` acord` toat` aten]ia chelnerului care
\i punea \n farfurie câteva buc`]i de somon.
– Voiam s` c`l`toresc \nainte de a fi prea târziu, \i explic`
\n cele din urm`.
– Prea târziu? Dar ai de-abia dou`zeci [i cinci de ani!
– Desigur, dar a[ vrea s`-mi schimb orizontul. Nu trebuie
s` r`mâi prea mult timp \n acela[i loc, nu crezi?
– Totul este o problem` de personalitate. |n ceea ce m`
prive[te, m` gândesc \ntr-adev`r s` p`r`sesc Reichenstein,
\ndat` ce centrul se va putea dispensa de serviciile mele.
24 KATE STAR

Privirea sa p`trunz`toare p`ru c` o cerceteaz` câteva


secunde pe tân`ra fat`.
– Te pot lua cu mine, dac` dore[ti. Prin]ul mi-a cerut s`-mi
recrutez echipa \n timp ce suntem \n Statele Unite.
Inima Jessic`i o luase razna. Ce ocazie minunat` \i oferea!
Totu[i, nu putea accepta.
– Este pu]in cam devreme pentru a hot`r\ asta, spuse
foarte repede. S` a[tept`m s` vedem dac` \]i voi conveni.
Tocmai se instalase orchestra. Cum primele acorduri ale
unui vals romantic se auzir`, Carl o \ntreb` dac` voia s`
danseze.
– Nu te nelini[ti pentru prin]es`, \i spuse v`zând-o ezitând.
Se ridic`. |mpotriva voin]ei sale, tân`ra fat` \i accept` mâna
\ntins`, nevoind s`-l intrige printr-un refuz.
|n timp ce chelnerii strângeau, perechile veneau pe pist`.
|ndat` ce mâna fin` a lui Carl i se a[ez` pe spate, tân`ra fat`
fu str`b`tut` de un fior de pl`cere. Furioas` pe ea \ns`[i, ridic`
ochii spre doctor. Acesta o observ` cu aten]ie, având \ntip`rit`
pe chip o expresie enigmatic`.
– Oare ne-am \ntâlnit deja? o \ntreb`.
– Nu cred.
Jessica \[i ]inu respira]ia, deoarece o strânsese mai puternic.
– Am trecut de câteva ori pe la Sainte-Celine, când c`utam
studen]i \n medicin` \n m`sur` s` testeze produsele noastre,
continu` Carl cu non[alan]`.
|N NUMELE PRIETENIEI 25

Inima Jessic`i b`tea s`-i sparg` pieptul. Oare era momentul


s`-l \ntrebe dac` \[i amintea de Chris Douglas?
Renun]` aproape imediat, f`r` s`-[i m`rturiseasc` totu[i c` nu
voia s` strice acea clip` pl`cut`.
Când orchestra t`cu, r`maser` o secund` fa]` \n fa]`.
Ochii gravi ai medicului examinar` \n treac`t silueta zvelt`
\mbr`cat` sobru \n negru [i alb. Cu p`rul blond r`spândit pe
umeri [i ochii mari limpezi, degaja o gra]ie fragil`. |nf`[ur` o
[uvi]` \n jurul unui deget de-al s`u.
– Te prefer coafat` astfel, \i murmur`.
Perechile treceau pe lâng` ei pentru a ajunge la locurile
lor, totu[i ei nu p`reau s` observe, ca [i când fuseser` singuri
pe pist`. Cel care rupse vraja fu medicul.
– Totu[i, ai dreptate s`-l strângi \n coc, când por]i
uniforma, trase brusc concluzia.
O conduse spre masa lor. Chelnerul le aduse al doilea fel de
mâncare. Jessica accept` feliile de vit` t`iate foarte sub]iri
\nso]ite de anghinare \n crust` de pesmet [i brânz` ras` [i ]elin`.
– |n]eleg c` prin]ul ]ine regimul s`u, constat` Jessica
zâmbind.
– Sunt \ncântat c` ai avut timp s`-i studiezi dosarul.
Starea sa este \ntr-adev`r stabil`, deoarece este un pacient
model.
|n timp ce discutau despre s`n`tatea cuplului princiar,
savurau mânc`rurile rafinate care li se servir`. Brusc, tân`ra
26 KATE STAR

fat` \i z`ri pe prin] [i pe prin]es`, care se \ndreptau spre pista


de dans.
– Carl! exclam` \n [oapt`. Ce vom face oare?
– Deocamdat` nimic. Nu se pune problema s` provoc`m
un scandal.
– Poate ar fi trebuit s`-i spui prin]esei c` s`n`tatea sa este
precar`, pentru a fi mai prudent`.
– Nu este cazul, replic` medicul \ncruntându-se, [i am
obiceiul s` fiu sincer fa]` de pacien]i. Nu se câ[tig` nimic
vrând s`-i \n[eli.
Ce ipocrit! se gândi tân`ra fat` cu am`r`ciune. Uitase s`
precizeze c` adapta adev`rul propriilor interese... F`r` s`
spun` nimic, Jessica observa perechea princiar` care evolua
sub sclipirea flashurilor.
– M`car este un slow, remarc` medicul.
Totu[i, oft` cu u[urare când r`sunar` ultimele acorduri.
– Am sc`pat de team`, r`sufl` Jessica \ntorcându-se spre
ferestrele largi.
Sub cerul plin de stele, ferestrele imobilelor str`luceau \n
mii de sclipiri. Fascinat`, tân`ra fat` \[i uit` misiunea.
Carl Harvey n-o sc`pase din ochi.
– Dac` am face câ]iva pa[i afar`? \i suger`.
Jessica fu \ncremenit` o clip`, temându-se s` fie singur` cu
el \n mijlocul nop]ii, dar Carl era deja \n picioare. Agasat` de
acest autoritarism, se l`s` totu[i condus` pân` la superba
|N NUMELE PRIETENIEI 27

punte superioar`. |n clipa \n care ajunser` \n aer liber,


pachebotul intra pe lacul Saint-Clair. Jessica observ` profilul
energic al \nso]itorului s`u, gândindu-se c` probabil
pacientele \l adorau... f`r` s` mai pun` la socoteal`
infirmierele. De ce oare nu sem`na cu personajul rece [i
calculat pe care [i-l imaginase? I-ar fi fost mult mai u[or s`-[i
\nf`ptuiasc` planul!
– Carl...?
Acesta se \ntoarse spre tân`ra fat`, intrigat de tensiunea pe
care i-o percepea \n voce.
– A[ vrea s`-]i pun o \ntrebare, spuse Jessica [i vocea \i
tremura.
– Te ascult.
– Este referitor la munca ta, \n fruntea societ`]ii Chemico.
Doctorul \ncetini brusc pasul.
– Tratam probleme extrem de complexe [i confiden]iale.
Te-ar sup`ra mult dac` am discuta despre asta cu alt` ocazie?
Este timpul s` ne \ntoarcem lâng` pacienta noastr`.
Jessica nu avu timp s` fac` observa]ia c` tocmai o
p`r`siser`, deoarece Carl se \ndep`rtase deja cu pa[i mari.
Nemul]umit`, \l urm` \mpotriva voin]ei sale. |n fond, refuzul
medicului era cu siguran]` dovada mustr`rilor sale de
con[tiin]`... Dar nu-i va permite s` se eschiveze continuu!
|ndat` ce se a[ezar`, medicul pocni din degete.
– Chelner! Fragi [i [ampanie!
28 KATE STAR

Imediat ce cupele le fur` umplute, o ridic` pe a sa \n


direc]ia tinerei fete.
– Pentru colaborarea noastr`!
Jessica \l imit` \n t`cere, nu f`r` a evita privirea ochilor
c`prui \n care juca o lic`rire mali]ioas`. Hot`rât lucru,
b`rbatul acesta o surprindea. Nu numai c` nu r`spundea la
\ntreb`ri, dar f`cea astfel \ncât s` nu-i por]i pic`. Cu toate c`
nu-l cuno[tea decât de câteva ore, sim]ea deja dorin]a de a-i
pl`cea... |l tr`dase pe Chris!
– Te fr`mânt` ceva, Jess? o \ntreb` blând, trecându-[i un
deget sub b`rbia tinerei fete, pentru a o obliga s`-l priveasc`.
Emo]ionat` de solicitudinea sa, Jessica sim]i un nod \n gât
[i avu toate greut`]ile din lume s`-[i st`pâneasc` lacrimile.
– |mi... aminteam de un prieten, murmur`.
– Un apropiat, f`r` \ndoial`?
– Nu-l cuno[team de foarte mult timp.
– |ntr-una din aceste zile, \mi vei spune de ce vorbe[ti despre
el la trecut. Trebuie s` \n]eleg oare c` a]i \ncetat s` v` vede]i?
Jessica d`du din cap f`r` s` r`spund`. Exact \n acea clip`,
cuplul princiar ajungea pentru a doua oar` la locurile lor.
Tân`ra fat` observ` cu \ngrijorare c` prin]esa se sprijinea cu
greutate de so]ul s`u. Carl era deja \n picioare.
– Vino cu mine, \i ordon` \n [oapt`.
|ndat` ce li se al`turar`, prin]esa Karine \ntinse mâna
medicului.
|N NUMELE PRIETENIEI 29

– Carl! Slav` Domnului, e[ti aici!


Acesta o sus]inu exact \n clipa \n care le[ina. Din fericire,
nimeni nu remarcase nimic. Foarte palid, prin]ul \[i st`pâni
un strig`t.
– Este prea cald, spuse Carl. O voi duce s` ia aer.
Pu]in dup` aceea reu[iser` s` ajung` pe punte, f`r` a
atrage aten]ia curio[ilor.
– Ce se \ntâmpl` oare? \ntreb` imediat prin]ul.
Carl se str`dui s` câ[tige timp.
– Prea mult` agita]ie, o atmosfer` prea ap`s`toare. Te rog,
George, cere s` se bran[eze aerul condi]ionat \nainte de a
avea alte sincope. M` ocup eu de Karine, \ntoarce-te lâng`
gazd`.
|mpotriva voin]ei sale, prin]ul se supuse, \n timp ce Carl [i
Jessica \i \ntindeau so]ia pe un [ezlong. |nviorat` de briz`,
aceasta nu \ntârzie s` deschid` ochii.
– Oh nu! oft` prin]esa. Oare mi-am pierdut cuno[tin]a?
– M` tem c` da, \ncuviin]` Carl. }i-ai supraestimat for]ele,
Karine, dar nu te teme de nimic. Am acuzat c`ldura excesiv`,
a[a c` George n-are nici o b`nuial`. Acum te vei \ntoarce
acas`.
Cu o eficacitate remarcabil`, Carl organiz` o plecare
discret`, dup` ce-i transmise prin]ului c` so]ia sa trebuia s` se
odihneasc`, dar c` el nu avea nici un motiv s` p`r`seasc`
recep]ia.
30 KATE STAR

La miezul nop]ii, Carl [i Jessica o culcar` pe prin]es`, nu


f`r` a-i smulge promisiunea c` \[i va pune so]ul la curent cu
starea sa, chiar a doua zi diminea]`.
– Crezi c`-]i va urma sfatul? \ntreb` Jessica pu]in mai târziu.
– Nu sunt sigur. Este o femeie extrem de \nc`p`]ânat`,
totu[i incidentul din aceast` sear` a speriat-o. Cu cât George
va fi mai curând la curent, cu atât va fi mai bine.
– Oare va anun]a evenimentul presei?
– Cu siguran]`, va evita s` dea speran]e \nainte de na[terea
copilului. Pân` atunci se va ruga s` fie un fiu.
– Oare este atât de important?
– Este o problem` de succesiune. Tronul Reichensteinului
este transmis copiilor de sex masculin.
Sosirea prin]ului puse cap`t acestor explica]ii.
– Unde este? exclam` trecând pragul \nc`perii cu pas
gr`bit. A[ fi vrut s` vin imediat, dar eram chiar \n mijlocul
negocierilor.
Carl evit` s` \ntâlneasc` privirea prietenului s`u.
– Se simte bine, afirm` cu voce lini[titoare.
– |mi ascunzi ceva! Nu poate fi \ns`rcinat` pentru c`...
Asta este, spune-mi! A[teapt` un copil?
– O vei \ntreba tu \nsu]i, George.
Chipul prin]ului radia de bucurie.
– A[adar, nu m-am \n[elat! Vom s`rb`tori evenimentul cu
[ampanie.
|N NUMELE PRIETENIEI 31

Se preg`tea s` sune, dar Carl \l re]inu.


– Nu vom s`rb`tori deloc. Karine intr` doar \n luna a patra
[i ne r`mâne drum lung de parcurs. Acum, du-te [i te culc`,
ordinul medicului.
– Bine, domnule, exclam` prin]ul George zâmbind.
Mul]umesc pentru tot, Carl, \ncheie cu voce mai joas`,
p`r`sind \nc`perea.
Medicul scoase un oftat de u[urare.
– Ai st`pânit admirabil situa]ia, remarc` lini[tita Jessica.
Ochii c`prui str`lucir` de umor.
– Cât este de pl`cut s` fii apreciat la justa ta valoare!
Oamenii uit` prea des c` suntem fiin]e umane [i c` avem [i
noi nevoie din când \n când de o mic` \ncurajare.
Tân`ra fat` se \ndrept` spre fereastr`, uimit` de curentul
de complicitate care se crease \ntre ea [i acest b`rbat.
|n dep`rtare, un pachebot str`lucind de lumini aluneca pe
apele negre ale lacului.
– Este o vedere frumoas`.... murmur` Carl, foarte aproape
de ea.
Surprins`, Jessica observ` c` i se al`turase. Parfumul subtil
al apei sale de toalet` o \nv`lui \n \ntregime. Se \nfior`.
– Este timpul s` m` culc, hot`r\ tân`ra fat`, \ntorcându-se.
Dar nu realizase c` doctorul era atât de aproape! Se afl`
brusc la câ]iva centimetri de el, cu ochii la nivelul b`rbiei sale
energice. Cu o mi[care rapid`, Carl \i puse mâinile pe umeri.
32 KATE STAR

– Oare m` \n[el, sau \]i este team`? E[ti o tân`r` persoan`


foarte ne\ncrez`toare, Jess.
– Adev`rat? poate am motive s` fiu.
– Este limpede c` te fr`mânt` o problem`. Dac` pot face
ceva pentru dumneata...
O s`rut` pe frunte, ca [i când i se adresa unei copile
\nc`p`]ânate, apoi se \ndep`rt`, l`sând-o singur` [i tulburat`.
Mâine, \[i jur` tân`ra fat`, va pune \n sfâr[it cap`t acestui joc
periculos, obligându-l s`-i spun` adev`rul.
Capitolul 3

Micul dejun era servit \n sufragerie, o \nc`pere


\ncânt`toare cu pere]i lambrisa]i. Când Jessica intr`, Carl [i
Madeleine Cumming erau deja a[eza]i \n fa]a unei mese
acoperite cu o fa]` de mas` imaculat`. Absorbi]i de discu]ie,
de-abia \i remarcaser` sosirea.
– Dac` asta este p`rerea dumitale, spunea medicul,
continu`.
M` \ncred \ntru totul \n judecata dumitale.
– Dar, Carl, presupune c` nu este de acord.
– |n acest caz, voi interveni eu \nsumi.
Carl ridic` ochii spre tân`ra fat`.
– Serve[te-te de la bufet. Diminea]a fiecare ia ce-i place.
– Mul]umesc.
34 KATE STAR

Când se \ndep`rt`, Jessica observ` c` doctorul \[i continu`


conversa]ia \n [oapt`. Se \ntoarse s` se a[eze, punându-[i \n
fa]` pâine pr`jit`, un suc de portocale [i o cea[c` de cafea.
– Asta este tot ce vei mânca? se mir` Carl Harvey.
Cu siguran]`, e[ti ca Madeleine. Se supune permanent unui
regim.
– Dar nu a[ putea r`mâne supl` [i frumoas` dac` a[ ceda
l`comiei, nu crezi? exclam` Madeleine \ncre]indu-[i nasul cu
cochet`rie.
– Ah, femeile! r`spunse Carl râzând. Socotesc c` nu vei
c`dea de inani]ie \n mijlocul dimine]ii, Jessica, pentru c` nu
vom duce lips` de treab`.
– Nu te nelini[ti, r`spunse \ncet tân`ra fat` \ntinzându-[i
pu]in` dulcea]` pe pâinea pr`jit`. Care este programul, ast`zi?
Madeleine pufni cu o anumit` ostenta]ie.
– Draga mea, cu doctorul Harvey trebuie s` te a[tep]i la
orice, vei afla asta foarte repede!
– Mul]umesc, Madeleine, interveni Carl. Sunt sigur c`
domni[oara Diamond cunoa[te perfect situa]ia. Vom discuta
despre asta \n birou, Jessica. {i acum, doamnelor, binevoi]i s`
m` scuza]i...
Ridicându-se, p`r`si \nc`perea, aparent f`r` s`-[i dea seama
de tensiunea care domnea \ntre cele dou` tinere femei.
Secretara scoase o tabacher` din po[eta din piele de crocodil.
|[i aprinse o ]igar` [i zâmbi mali]ios.
|N NUMELE PRIETENIEI 35

– |n locul dumitale, nu l-a[ l`sa pe doctor s` a[tepte.


Jessica se mul]umi s`-[i \nghit` ultima buc`]ic` f`r` s`-i
r`spund`, agasat` de \ndr`zneala \nso]itoarei. Aceasta p`ru
c`-i ghice[te gândurile.
– Carl detest` c` fumez, [opti ea.
– B`nuiesc, replic` t`ios tân`ra infirmier` ridicându-se [i
\ndreptându-se spre u[`.
Se \ntreb` \nc` o dat` despre leg`turile care-i legau pe
medic [i pe secretar`. Nu erau numai profesionale, trase
concluzia, cu ciud`. Mergând de-a lungul coridorului, trebuia
s` admit` c` femeia aceasta \i displ`cea profund...
Carl era adâncit \n hârtiile sale. |ndat` ce intr`, \i adres` un
zâmbet prietenesc.
– Gata s` \ncepem? Una dintre cameriste este convins` c`
sufer` de o criz` de apendicit`, dar o cred pu]in isteric`.
Oricum, o vom consulta. Urmeaz`-m`.
Se ridic` [i o conduse pe Jessica \ntr-o mic` sal` unde \i
a[tepta o tân`r` fat` cu fa]a nec`jit`.
– Du-o \n primul separeu [i ajut-o s` se dezbrace, ordon`
medicul.
Câteva clipe mai târziu, dup` un examen aprofundat, Carl
era convins c` tân`ra camerist` nu suferea decât de
melancolie [i de o foarte mare oboseal`.
– |]i vei lua câteva zile de odihn`, Julie.
36 KATE STAR

Tân`ra fat` accept` aceast` recomandare cu un zâmbet


seduc`tor. Evident, deja suferea mai pu]in.
– |ntoarce-te s` m` vezi s`pt`mâna viitoare, \i recomand`
Carl \nainte de a se \ndep`rta.
– Da, doctore Harvey.
Julie se \ndrept`, ajutat` de Jessica.
– Nu-l g`si]i minunat? [opti camerista \ndat` ce medicul
disp`ru. Ce noroc ave]i s` lucra]i cu el. Este atât de frumos,
\ncât ar putea fi actor!
– Sunt convins` c` prefer` s` practice medicina, replic`
Jessica zâmbind. E[ti fericit` aici? continu` foarte repede,
pentru a schimba subiectul.
Julie schi]` o min` posomorât`.
– Nu este r`u. De fapt, doresc doar s`-mi pl`tesc studiile.
|ndat` ce voi putea, m` voi \ntoarce la universitate.
M` plictise[te atât de mult s` [terg toat` ziua praful cu
p`m`tuful de pene!
Jessica d`du din cap cu simpatie, apoi \[i p`r`si rapid
pacienta, pentru a i se al`tura lui Carl. |n acea diminea]`, nu
avur` de tratat decât cazuri u[oare: o \ncheietur` scrântit`, o
r`ceal` [i câteva migrene cronice.
– Toate persoanele tinere se hr`nesc prost, trase concluzia
Carl, oftând. Ah! silueta! Ce nu faci ca s` r`mâi suplu!
Apropo, ]i-am spus c` tân`ra Julie este anorexic`? Trebuie s`
veghem \n mod deosebit asupra ei. Acum un an, nu cânt`rea
|N NUMELE PRIETENIEI 37

decât patruzeci de kilograme. |i vei consulta dosarul, dar nu


imediat, deoarece a[ vrea s`-l cite[ti pe al micu]elor prin]ese.
Nu vor \ntârzia.
Jessica de-abia avu timp s` parcurg` lista bolilor de
copil`rie. Ajunsese la astmul [i eczema micu]ei Hélène, când
cele dou` feti]e sosir`, \nso]ite de fidela Louise.
Preocupat s` n-o lase singur` pe prin]esa Karine, Carl o
trimise pe femeia cumsecade lâng` st`pâna sa. Sigur` c` alte
dou` protejate ale sale erau pe mâini bune, camerista nu
discut`.
Examenul Charlottei fu rapid. Carl vru s` se asigure c` era
la fel de s`n`toas` cum afirma dosarul s`u.
– E[ti s`n`toas` tun, trase concluzia doctorul.
– Ce \nseamn` s`n`toas` tun? se mir` mezina.
– Doctorul vrea s` spun` c` sunt fermec`toare, afirm` calm
Charlotte.
– Este rândul t`u, Hélène, spuse medicul st`pânindu-[i un
zâmbet.
Copila se apropie docil` [i Jessica \i admir` p`rul lung,
negru, str`lucind \n soare. Carl o ridic` pe feti]` [i o \ntinse pe
mas`, \nainte de a o asculta cu grij`. Când se \ndrept`, zâmbea
cu bun`tate, totu[i Jessica \l sim]i c` nu era mul]umit.
– Ai fost oare obligat` s` folose[ti inhalatorul pe care ]i
l-am dat? o \ntreb`.
38 KATE STAR

– L-a folosit noaptea trecut`, interveni Charlotte. Louise a


trebuit s` r`mân` ore \ntregi lâng` ea. F`cea zgomotul acela
ciudat, ca [i când [uiera.
– O voi preveni pe Louise c` trebuie s` m` cheme, morm`i
Carl cu voce \ngrijorat`.
– |i voi spune eu, afirm` Charlotte cu un aer important.
S` [tii, m` ascult` \ntotdeauna.
Carl izbucni \ntr-un râs sincer, care-i descoperi din]ii albi [i
frumo[i. Hot`rât lucru, se gândi Jessica, [tia s` se poarte cu
femeile... chiar [i foarte mici.
– Ce-]i face pielea? o \ntreb` Carl pe Hélène.
Mica prin]es` \[i ridic` mâneca, descoperind astfel ni[te
pete \nro[ite. Medicul cercet` cu grij` leziunile \nainte de a-i
cere Jessic`i s`-i aplice o nou` pomad`.
– A fost testat`? \[i f`cu griji tân`ra fat`.
Medicul se \ncrunt`.
– Evident! Crezi oare c` a[ fi folosit-o \n caz contrar? V` rog
s` ave]i extrema amabilitate de a aplica acest balsam,
domni[oar` Diamond.
Furioas`, Jessica execut` prescrip]ia f`r` s` spun` o vorb`.
Când termin`, Carl \ntoarse spre ea o fa]` amabil`.
– Ducesa ne roag` s`-i facem o vizit` \n apartamentul s`u.
|n drum, le vom l`sa pe Hélène [i pe Charlotte.
Dup` ce l`s` câteva instruc]iuni personalului, doctorul
p`r`si aripa medical`, cu câte o prin]es` la fiecare bra]. Jessica
|N NUMELE PRIETENIEI 39

\i urm`, amuzat` de modul \n care feti]ele se str`duiau s`


atrag` aten]ia medicului.
|ndat` ce copilele fur` \ncredin]ate Louisei, pornir` pe un
culoar \ntunecos, la cap`tul c`ruia se afla apartamentrul
ducesei v`duve, mama prin]ului.
– S` nu te la[i impresionat`, o sf`tui Carl pe Jessica. Are o
personalitate impun`toare, dar trebuie s` te concentrezi
asupra cazului clinic, de asta suntem aici.
Când medicul b`tu la u[`, tân`ra infirmier` \ncerca
disperat` s`-[i aminteasc` ce citise referitor la anghina
b`trânei doamne. Dar \ndat` ce fur` introdu[i, se l`s` distras`
de luxul interior. Panouri din lemn brun \ncadrau un [emineu
de marmur` \n care ardea un foc bun, \n ciuda c`ldurii
soarelui de var`. |n adâncul unui fotoliu, o siluet` mic` era
aplecat` peste canava.
– Ah, tu e[ti, Carl? exclam` aceasta cu u[urare. M` temeam
c` am vizitatori [i nu ar`t niciodat` bine ziua.
Lumina artificial` este cea mai bun` aliat` a mea, de când am
trecut de patruzeci de ani... Cine este? ad`ug`, ar`tând-o pe
Jessica.
– Noua mea asistent`, domni[oara Diamond.
– Apropie-te, domni[oar`... Ah! Acum, v`d c` por]i una din
acele \ncânt`toare uniforme. {i de ce merit onoarea vizitei
tale, dragul meul Carl?
– A]i pus s` fiu chemat, \[i aminti medicul.
40 KATE STAR

– Adev`rat? exclam` ducesa, \ncre]ind fruntea. Ah da, \mi


amintesc! Pieptul m-a f`cut s` suf`r teribil \n noaptea asta.
Din fericire, am \nghi]it una din acele pastile pe care i le-ai
l`sat Giselei.
Dup` ce-i puse câteva \ntreb`ri cameristei, Carl insist` s-o
consulte imediat pe b`trâna doamn`. Când fu sigur c` fusese
\ndep`rtat orice pericol, insist` s` fie chemat \n cazul unui
nou atac.
– Ziua, sau noaptea, n-are importan]`! recomand` pentru
ultima dat` \nainte de plecare.
O convinseser` pe duces` s` se culce. |ntins` \n patul
mare, avea expresia unui copil pedepsit, care a[teapt` s` plece
cei mari pentru a face ceea ce vrea.
– Pariez c` se va ridica imediat ce va crede c` suntem
departe, coment` Carl. Evident, disear`, când voi trece s-o
v`d, va fi cuminte sub p`turi... Uneori, am impresia c` nu
trebuie s` \ngrije[ti niciodat` o persoan` pe care o cuno[ti de
atât de mult timp. M` consider` \nc` un [colar.
– Când ai \ntâlnit-o pentru prima dat`?
– Când George m-a luat cu el \n Reichenstein, \n timpul
vacan]elor de var`. |]i pot spune c` la [apte ani, \mi inspira
groaz`.
– Erai deja la internat?
– P`rin]ii mei c`l`toreau foarte mult. Pentru ei, era cel mai
bun mijloc de a rezolva problema pe care o reprezentam...
|N NUMELE PRIETENIEI 41

Ajunseser` \n aripa medical`. Gânditoare, Jessica [i-l


imagina pe micul Carl. Probabil fusese pl`pând, deoarece
trupul musculos r`m`sese foarte sub]ire la vârsta sa. De altfel,
ce vârst` putea avea? Cam treizeci [i cinci de ani, hot`r\,
observând câteva fire argintii prin p`rul negru.
– La ce te gânde[ti?
– |mi... spuneam c` erai foarte tân`r pentru a fi desp`r]it
astfel de p`rin]i. Ai fra]i [i surori?
– Nu, sunt singurul fiu.
Carl se \ntoarse, deoarece o infirmier` auxiliar` \l inform`
c` unul dintre gr`dinari se t`iase adânc cu fier`str`ul. Dup` ce
Jessica se ocup` de cur`]irea r`nii, medicul puse câteva copci,
apoi \i f`cu b`rbatului o injec]ie antitetanos.
– Trebuie s` merg la centrul medical din Detroit pentru
a-mi recruta viitoarea echip`, \i spuse Carl asistentei sale.
Mi-ar pl`cea s` p`ze[ti fort`rea]a \n absen]a mea. La cel mai
mic mecaz, m` vei suna la acest num`r. Crezi c`-]i po]i asuma
aceast` responsabilitate?
– Desigur.
– |mi spuneam c` poate vom putea cina \mpreun` \n seara
aceasta, continu` f`r` vreo tranzi]ie.
Jessica ridic` spre el ochii \ntreb`tori, uimit` c`
presupunea dintr-o dat` c` ar fi \ncântat` s` ias` cu el.
– Este \ntotdeauna mai u[or s` discu]i \n fa]a unei mânc`ruri
bune, continu` Carl f`r` s` par` c` observase ezitarea.
42 KATE STAR

– N-am alt plan pentru sear`, dar...


Medicul n-o l`s` s` continue.
– |n acest caz, re]in o mas` la Mario.
Când plec`, Jessica \ncepu s` cure]e sala de consulta]ii,
ajutat` de o tân`r` auxiliar`. Gândind la tân`rul Carl, realiz` o
dat` \n plus cât de c`lduroas` era propria sa familie. Mama \[i
exercitase meseria de profesor, f`r` s`-[i fi neglijat vreodat`
cele dou` fete, g`sind \ntotdeauna timp s` se ocupe de ele
dup` o zi lung` de munc`, sau o sear` petrecut` corectând
lucr`rile.
{i Jessica avusese \ntotdeauna dreptul de a-[i aduce
prietenii acas`, chiar dac` p`rin]ii nu-i pl`ceau. A[a fusese [i
\n cazul lui Chris. |[i aminti de t`cerea \ngrozitoare care se
l`sase \n \nc`pere, când Chris l`sase s`-i scape acea glum` de
prost gust.
|n acea sear`, Chris insistase s-o \nso]easc` acas` la p`rin]ii
ei. Ace[tia contaser` pe o sear` de odihn` bun`, totu[i f`cur`
impresie bun` acelui musafir nea[teptat. Tat`l s`u abordase
subiecte interesante, pân` când Chris stricase atmosfera
printr-o butad` de prost gust. Cel mai r`u era c` nici m`car
nu-[i d`duse seama de pasul s`u gre[it.
Toat` via]a Jessica fusese atras` de cei slabi, cu siguran]`
pentru c` se sim]ea responsabil` de \ntreaga lume.
Fusese impresionat` de confiden]ele lui Chris, care \i spusese
c` nu-[i cunoscuse niciodat` adev`rata familie. Fusese adoptat
|N NUMELE PRIETENIEI 43

de mic copil, dar nu se sim]ise vreodat` foarte apropiat de


p`rin]ii adoptivi, care muriser` \ntr-un accident de ma[in`
când avea unsprezece ani. Fusese plasat \ntr-un orfelinat
c`ruia \i p`stra o amintire execrabil`.
– S`rmanul Chris! oft` Jessica.
– M-a]i chemat? \ntreb` tân`ra auxiliar`.
– Da... Este timpul s` te \ntorci la dumneata, voi termina
singur`, se gr`bi s` r`spund` tân`ra fat`.
Dup` plecarea auxiliarei, Jessica termin` sterilizarea
instrumentelor. O clip` mai târziu, p`r`sea [i ea aripa
medical`, gândindu-se la Chris. |n timpul studiilor, reu[ise
s`-[i g`seasc` mama adev`rat`. Se a[teptase ca aceasta s` se
mândreasc` s` aib` un fiu student la medicin`, dar pur [i
simplu \i ceruse s` nu-[i divulge identitatea. Dup` toate
aparen]ele, \i era ru[ine de acest copil ilegitim...
Ajungând \n camera sa, Jessica se str`dui s` \[i alunge
amintirile triste. Acum, Chris era mort... La ce bun oare, s`-i
evoce trecutul nefericit?

***

La mijlocul dup`-amiezii, Jessica fu convocat` de prin]esa


Karine. Aceasta remarc` imediat expresia \ngrijorat` a tinerei fete.
44 KATE STAR

– Voiam doar s` stau de vorb` cu dumneata, preciz`


prin]esa zâmbind. |]i place ceaiul?
– Da, Maiestatea Voastr`...
– Te rog, s` renun]`m la aceast` curtoazie. Pentru c`
lucrezi cu Carl, \mi po]i spune Karine... \n particular, desigur,
spuse râzând u[or. Lapte, sau l`mâie? ad`ug` umplând ce[tile.
– L`mâie... Maies.... v` rog.
Izbucnir` \ntr-un râs complice [i ghea]a fu spart`. Jessica
observ` c` erau singure. Nu se vedea nici m`car credincioasa
Louise.
– Doream s`-]i vorbesc de la femeie la femeie, \ncepu calm
prin]esa. N-a[ vrea ca feti]ele mele s` sufere prea mult din
cauza sarcinii. A[teptau acest sejur \n Statele Unite cu atât`
ner`bdare! Prev`zusem s` mergem s` vedem cascada Niagara,
s` vizit`m Cape Cod...
Jessica inspir` adânc. Trebuia s` uite rangul pacientei sale,
pentru a nu vedea \n ea decât o mam` ca toate celelalte,
preocupat` s` i se simt` bine copiii [i \mp`r]it` \ntre foarte
multe obliga]ii.
– Carl [i cu mine nu avem inten]ia s` v` ]inem \n puf pân`
la na[tere. Totu[i, date fiind antecedentele medicale, venirea
copilului pe lume trebuie s` fie principala dumitale prioritate.
Cel mai bine este s`-]i câ[tigi fetele de partea dumitale.
– Ce vrei s` spui?
|N NUMELE PRIETENIEI 45

– Cred c` vor fi foarte mândre s` aib` un fr`]ior sau o


surioar` [i mai ales s` \mp`rt`[easc` secretul cu dumneata.
A[a c`, vorbe[te-le despre fratele sau sora care va veni.
Spune-le c` o na[tere este un eveniment natural, dar c`
uneori trebuie luate precau]ii speciale. Cred c` vor \n]elege.
– Ai vrea oare s` asi[ti la discu]ia noastr`? Asta m-ar lini[ti.
– Desigur. Vestea le va face s` nu-[i mai \ncap` \n piele de
bucurie. Cât despre excursii, nu te \ngrijora, vom g`si o
solu]ie.
Prin]esa o \ntrerupse cu entuziasm.
– Oare cum nu m-am gândit la asta! M` ve]i \nlocui
dumneata [i Carl. Feti]ele \l ador`... [i dac` \l vei \nso]i, va fi
perfect. Charlotte viseaz` cascada Niagara, iar Helenei i-am
promis c` va vedea balene la Cape Cod.
– Nu asta voiam s` spun...
– Fetele sunt pu]in cunoscute de public, continu` Karine
f`r` s` par` c` remarc` reticen]ele tinerei fete. Dac` sunt cu
Carl [i cu dumneata, \mbr`cate simplu...
Jessica nu avu inima s` \ntrerup` acel val de cuvinte.
Oare ce va spune Carl când va fi \n[tiin]at de aceste planuri?
|l cuno[tea atât de pu]in...
– |nc` pu]in ceai, Jessica?
– Nu mul]umesc... Karine. Trebuie s` m` \ntorc \n aripa
medical`.
46 KATE STAR

L`sându-[i imediat cea[ca, prin]esa \[i \nso]i vizitatoarea


pân` la u[`.
– Mi-ai fost de un pre]ios ajutor, \i spuse strângându-i cu
prietenie mâna.
Mai târziu, dup`-amiaz`, Jessica p`r`si cabinetul. |ncepea
s` se team` de sear`. Nu numai c` va trebui s`-l interogheze
pe Carl despre responsabilitatea sa \n moartea lui Chris, dar
va trebui s`-i anun]e [i planurile prin]esei. Se \ntreb` la ce
anume va reac]iona mai r`u....
Capitolul 4

Restaurantul "La Mario" era situat \n centrul Detroitului.


Prin]ul George insistase ca unul dintre [oferii s`i s`-i conduc`
pe Carl [i pe Jessica \n limuzina regal`.
– Dori]i s` v` a[tept, domnule? \ntreb` tân`rul b`rbat
politicos.
Cu uniforma [i cu manierele sale respectuoase, \ncepuse s`
atrag` aten]ia trec`torilor. Carl se gr`bi s`-l concedieze.
– Nu, mul]umesc, vom lua un taxi la \ntoarcere, declar`
strecurându-[i mâna sub bra]ul Jessic`i.
|n clipa \n care intrar` \n cl`dire, un gur`-casc` exclam`:
– Nu este acea prin]es` str`in`.... Oare care era numele
s`u?
– Nu, \l inform` un altul. Prin]esa Karine este brunet` [i
aceasta este blond`. Nu \n]eleg...
48 KATE STAR

Tân`ra fat` \[i st`pâni un zâmbet \nainte de a se \ndrepta


cu toat` \n`l]imea sa de un metru [aizeci [i opt. Nu \n fiecare
zi erai confundat` cu o alte]` regal`, se gândi.
Fu recompensat` pe nea[teptate pentru tot timpul pe care-l
petrecuse preg`tindu-se. Avusese dreptate s` aleag` costumul
nou de culoare crem, o nebunie pe care [i-o permisese chiar
\nainte de a p`r`si Londra. Cu bluza din m`tase roz [i
sandalele cu tocuri \nalte, se sim]ea plin` de \ncredere.
– Pe aici, domnule, masa dumneavoastr` este gata.
– Vom bea mai \ntâi un pahar la bar, spuse calm Carl.
Con[tient` de privirile admirative care se a]inteau asupra
sa, Jessica \[i urm` "patronul". Coco]at` pe un taburet, \l auzi
comandând dou` cocteiluri... Evident, nu-[i d`duse osteneala
s-o consulte... Dar \n acea sear` degaja un farmec atât de
devastator, \ncât se [tia incapabil` s` se bosumfle.
– Dou` Manhattan, anun]` barmanul punând cele dou`
pahare pe bar.
Carl \l ridic` pe al s`u \n direc]ia \nso]itoarei.
– |n s`n`tatea dumitale!
– Mmm... Este bun, declar` tân`ra fat` dup` ce sorbi o
\nghi]itur`. Ce este?
– Cinzano [i Canadian Club, spuse Carl cu un zâmbet.
Este primul dumitale sejur \n Statele Unite?
– Da. Mi-am dorit \ntotdeauna s` v`d America.
– Da?... o \ncuraj`.
|N NUMELE PRIETENIEI 49

Tân`ra fat` \ncepu curajos:


– Hm... Prin]esa Karine tocmai se \ntreba dac` nu am fi de
acord s` le ducem pe micile prin]ese s` viziteze anumite
locuri. Acum, c` ea este \ns`rcinat`, nu se mai poate deplasa
deloc... Dar ar fi p`cat ca feti]ele s` fie dezam`gite, nu crezi?
Carl \[i l`s` brusc paharul \n fa]`.
– Mergi drept la ]int`, spuse el pe un ton glacial. Oare e[ti
pe cale s`-mi explici c` ai acceptat sugestia prin]esei?
– Este greu de refuzat. De altfel, \n interesul pacientei
noastre...
– Te rog, scute[te-m` de aceste motive perfide! {i las`-m`
s`-]i amintesc c` eu sunt cel care ia deciziile, asta
incluzându-le [i pe cele privitoare la pacienta noastr`.
Acum, s` mergem s` cin`m.
Jessica \l urm`, cu ochii pleca]i. Când fur` a[eza]i unul \n
fa]a celuilalt, \ntr-un \ncânt`tor separeu, de-abia remarc`
tablourile reprezentând Vene]ia, care \mpodobeau pere]ii.
– Nu fi atât de trist`... murmur` Carl, punându-[i mâna
lung` peste cea a tinerei fete. Trebuie s` \n]elegi c` trebuie s`
m` consul]i \ntotdeauna, dac` dore[ti s` \ntre]inem rela]ii de
munc` bune. Este limpede?
Jessica d`du din cap f`r` s`-l priveasc`, jignit`, dar \n
acela[i timp u[urat` c` nu mai era sup`rat.
– A]i ales, domnule?
50 KATE STAR

– Nu \nc`, r`spunse Carl f`r` s`-[i ia ochii de la tân`ra fat`.


La ce te-ai angajat? continu` cu o voce mai blând`.
– Hm... Pentru c` prin]esa este momentan imobilizat`, va
trebui s` le ducem pe Charlotte [i pe Hélène s` viziteze
cascada Niagara [i.... Cape Cod.
– Dar este o treab` foarte \ncurcat`! Trebuie s` m` gândesc
pentru \nceput la recrutarea echipei mele, \nainte de
\ntoarcerea \n Reichenstein.
– Oare aceste dou` micu]e prin]ese, a c`ror mam` a[teapt`
un copil, nu merit` un efort suplimentar?
O clip`, crezu c` medicul va exploda. |[i vâr\ capul \ntre
umeri, a[teptând s` suporte furtuna, când Carl izbucni \ntr-un
râs cordial.
– Ai vinde [i ghea]` eschimo[ilor! exclam`. Dar spune-mi...
Cascada Niagara, mai \n]eleg, dar Cape Cod?
– Din cauza balenelor, murmur` tân`ra fat`, cu ochii
pleca]i cu \nc`p`]ânare spre fa]a de mas`.
– Desigur! Cum oare nu m-am gândit la asta? Suntem gata,
ad`ug` adresându-se chelnerului. Gogo[ile umplute cu carne
sau brânz` sunt delicioase aici. |]i place buc`t`ria italieneasc`,
Jess?
Aceasta d`du din cap, gândind c` era pu]in prea târziu
pentru a \ntreba.
– Pentru \nceput, gogo[i cu carne, \i indic` doctorul chelnerului,
apoi, o faraona, o insalata verte [i o sticl` de vino rosso.
|N NUMELE PRIETENIEI 51

– Ce este oare aceast`... faraona? \ntreb` Jessica \ndat` ce


b`rbatul se \ndep`rt`.
– Este o bibilic`, sunt sigur c`-]i va pl`cea la nebunie.
– Adev`rat?
O clip`, avu dorin]a de a-l sfida, dar era de preferat s` nu
rup` armisti]iul. De altfel, câteva minute mai târziu, trebuia s`
admit` c` avusese dreptate: mânc`rurile pe care le alesese
erau unele mai delicioase decât celelalte. Când ajunser` la
profiterol, tân`ra fat` \[i g`sea \nso]itorul \ntru totul
fermec`tor. Dup` o cea[c` de cafea foarte tare, Jessica oft`
mul]umit` [i se l`s` pe sp`tarul banchetei.
– Pari mai tân`r` când te relaxezi, spuse Carl pe un ton
inofensiv. {i mai frumoas`... ad`ug`, u[or ironic.
Furioas`, Jessica sim]i c` ro[e[te.
– Mul]umesc! Vorbe[te-mi despre munca de la Detroit, se
gr`bi s` reia. Mi-ai spus adineaori c` vei foarte ocupat, \nainte
de plecarea \n Reichenstein.
– Este vorba \n principal de recrutare. Caut \n special pe
cineva care s` poat` s` se ocupe de cercetarea farmaceutic`.
Astfel, m` voi putea consacra chirurgiei.
– |]i lipse[te sala de opera]ie?
– Foarte mult...
– |n acest caz, de ce ai acceptat conducerea la Chemico?
f`cu Jessica pe un ton degajat.
– Aveam nevoie de bani.
52 KATE STAR

– Salariul de chirurg nu-]i ajungea?


– |n acea perioad`, nu!
– |n acest caz, de ce ai demisionat dup` doi ani?
Se str`duia s`-[i ascund` exaltarea. Niciodat` nu visase s`-l
chestioneze pe Carl cu atâta \ndr`zneal`....
– Asta se transform` \n interogatoriu! exclam` Carl cu
enervare. De ce te interesezi atât de mult de treburile mele?
Luat` pe nepreg`tite, Jessica juc` totul pe o carte:
– Deoarece Chris Douglas era prietenul meu...
Timp de câteva secunde, Carl \[i a]inti asupra ei o privire
uluit`, apoi memoria p`ru s`-i revin`.
– Chris Douglas... Pentru acest motiv m` h`r]uie[ti cu
\ntreb`ri?
– Caut adev`rul.
– Ca toat` lumea, mi se pare. M-am plictisit de toat`
povestea asta.
– Dar ce s-a \ntâmplat? De ce ai acceptat s` i se injecteze o
insulin` care nu fusese \nc` experimentat`?
– Taci! Nu [tii nimic despre \mprejur`ri...
– Bine\n]eles, pentru c` ai refuzat s` m` prime[ti. Chris era
un student f`r` un ban. Avea nevoie de bani...
Chelnerul \ntrerupse tirada tinerei fete, punând un telefon
pe mas`.
– Un apel pentru dumneavoastr`, domnule.
|N NUMELE PRIETENIEI 53

Aceast` diversiune p`ru s`-l u[ureze pe Carl, care lu`


receptorul. Agasat`, tân`ra fat` \[i jur` c` nu va sc`pa atât de
u[or.
– Sosesc imediat, spuse foarte repede.
Cu inima palpitând, Jessica \n]elese c` discu]ia lor era
\ntrerupt` de o urgen]`. Carl se \ntoarcea deja spre chelner.
– Chema]i-mi un taxi. Prin]ul, \i explic` Jessic`i. A f`cut o
com` diabetic`.

***

Taxiul gonea \n noapte. Când ajunser` la lac, Jessica z`ri


locuin]a princiar` complet luminat`. Louise [i auxiliara de
noapte \i a[teptau sus pe palierul sc`rii de la intrare.
– Slav` Domnului, iat`-v`, doctore! exclam` infirmiera.
Prin]ul a venit s`-mi spun` c` nu se simte bine, apoi s-a
pr`bu[it sub ochii mei. Nu [tiam...
Carl se repezise deja \n hol, urmat de Jessica. O g`sir` pe
prin]es` mergând \n lungul [i \n latul culoarului din aripa
medical`.
– Este acolo, le spuse cu o u[urare vizibil`.
Prin]ul era \ntins pe masa de consulta]ii. Infirmiera de zi,
care fusese trezit` din somn, \i lua pulsul.
54 KATE STAR

– Transpir` abundent, le explic` aceasta. Cum se plângea


de ame]eli, l-am sf`tuit s` se culce, apoi v-am sunat.
– N-a cinat, spuse calm Karine. Avea de studiat ni[te hârtii
importante [i...
– Ar fi trebuit s`-l obligi s` m`nânce ceva! o cert` Carl, ca
[i când prin]esa era o elev` rea. Cuno[ti totu[i instruc]iunile
mele!
V`zând c` era privit cu mirare, cobor\ tonul.
– Maiestate, dori]i cu siguran]` s` v` \ntoarce]i \n camera
dumneavoastr`? V` voi ]ine la curent cu starea prin]ului.
Louise, ocup`-te de st`pâna dumitale.
– Da, domnule doctor.
– Domni[oar` Diamond, \i vom injecta o solu]ie de
insulin`. }ine-i bra]ul, te rog. Bine... Acum, s`-i punem
perfuzia. Glucoza ar trebui s`-l scoat` din com`.
Muncir` unul lâng` altul f`r` s` schimbe o vorb` \n plus.
|n sfâr[it, prin]ul clipi din pleoape.
– Ce s-a... bomb`ni.
– Pl`te[ti pre]ul neascult`rii! glumi Carl.
– |mi pare r`u, morm`i prin]ul. A[ putea avea pu]in` ap`?
|mi amintesc c` aceast` amabil` mic` infirmier` m-a \ntins
aici... |nc`perea dansa... Oh! capul meu!
– {i toate astea pentru c` n-ai cinat!
Percepând o not` de u[urare \n vocea r`gu[it` a medicului,
Jessica evalu` brusc teama sa profund`.
|N NUMELE PRIETENIEI 55

Ea \ngrijise un pacient, dar Carl resuscitase un prieten


vechi.
– Oare m` pot \ntoarce \n camera mea? \ntreb` prin]ul.
– Nu, vei r`mâne aici. Iar mâine va trebui s` te supui la o
serie de teste. Vrei s` preg`te[ti un pat, domni[oar` Diamond?
De-abia o privise, gândi Jessica, gr`bindu-se s` execute
ordinele medicului. F`r` \ndoial` uitase seara lor... Dar f`cuse
o treab` bun`, admise \mpotriva voin]ei sale, b`tând perna cu
palma.
– Totul este preg`tit?
Carl tocmai ap`ruse \n u[a \nc`perii, sus]inându-[i
prietenul. Jessica \l ajut` pe prin] s` se culce, apoi Carl se
a[ez` \ntr-un fotoliu.
– R`mân cu el. Du-te la culcare, Jess [i... mul]umesc pentru
c` m-ai asistat atât de bine, ad`ug` cu un zâmbet obosit.
Tân`ra fat` \i remarc` tr`s`turile trase.
– Pari epuizat, murmur` cu simpatie. Vrei s` vin s` te
\nlocuiesc peste dou` ore?
– M` voi descurca foarte bine. Odihne[te-te, micu]o.

***
56 KATE STAR

Chiar \nainte de a adormi, Jessica \[i aminti chipul frumos


al lui Carl Harvey, cu maxilare energice, mâinile sensibile
a[ezate pe bra]ele fotoliului. |[i dorea cu disperare s` nu aib`
de-a face cu moartea lui Chris, deoarece b`nuia c` va trebui s`
lupte din toate puterile pentru a nu se \ndr`gosti de el...
A doua zi diminea]`, \l f`cur` pe prin] s` se supun` unui
num`r de teste, \n timp ce \ngrijeau cazurile u[oare ale
personalului. |n biroul vechi, Madeleine Cumming tria
coresponden]a lui Carl. Din când \n când se ivea pentru a-i
pune o \ntrebare cu voce mieroas`. Când ie[ea din camera
prin]ului, \nc`rcat` cu o tav` grea, Jessica fu gata s` se izbeasc`
de secretar`.
– Te g`sesc foarte gr`bit` \n diminea]a asta! exclam`
Madeleine, aruncând o privire spre bluz` pentru a se asigura
c` nu s-a p`tat.
– Suntem destul de ocupa]i, admise cu r`ceal` Jessica.
– Ai petrecut o sear` pl`cut` "La Mario"? Ultima dat` când
Carl m-a dus acolo...
T`cu, deoarece medicul tocmai ap`ruse la cap`tul
culoarului. Imediat, cele dou` femei se desp`r]ir`, nu f`r` s`
schimbe un zâmbet de ghea]`. |ndep`rtându-se, Jessica se
gândi c` Madeleine \i f`cuse un serviciu informând-o c` nu era
singura care fusese invitat` de Carl...
Un minut mai târziu, era lâng` prin], c`ruia i se al`turase
so]ia sa.
|N NUMELE PRIETENIEI 57

– Cum te sim]i \n diminea]a asta? o \ntreb` Carl pe tân`ra


femeie.
– Perfect, replic` aceasta zâmbind. Sper c` de data aceasta
totul se va desf`[ura bine.
– Dac`-mi d`ruie[ti un fiu, voi fi cel mai fericit dintre
b`rba]i, oft` prin]ul George. Nu s-ar putea determina sexul
acestui copil, Carl?
– Nu! exclam` prin]esa. Fat` sau b`iat, n-are nici o
importan]`.
– Bine\n]eles, draga mea. Nu voiam s` te \ntristez.
Uit` ceea ce tocmai am spus.
– Cred c` George trebuie s` se odihneasc` dup`-amiaz`,
promise prin]esa.
Când medicul \i deschise u[a, \l privi.
– Mul]umesc c` te-ai oferit s` te ocupi de micu]e, Carl.
Sunt \ncântate. Bine\n]eles, voi avea grij` de toate detaliile
materiale.
– Bine\n]eles, repet` medicul aruncându-i o privire uciga[`
asistentei sale, care \ntoarse capul.
La sfâr[itul dimine]ii, Madeleine veni s`-i anun]e c`
preparase cafea. Ajungând \n mica sal` rezervat` personalului,
Jessica fu surprins` s` descopere acolo un vizitator.
– Sunt mul]umit s` v` v`d, spuse Carl necunoscutului.
Jessica, ]i-l prezint pe unul dintre candida]ii pe care i-am
primit ieri, Matthew Brearley.
58 KATE STAR

{i dumneai este domni[oara Diamond, asistenta mea.


Madeleine \i \ntinse tân`rului b`rbat o cea[c` de cafea.
– Dup` accent, am presupus c` sunte]i englez. Oare ce v`
aduce \n aceast` parte a lumii?
Matthew \[i trecu nervos o mân` prin p`rul negru.
– Anul trecut, am f`cut cercetare \ntr-o universitate
american`. Contractul mi s-a terminat; de aceea, doresc s`
ob]in acest post \n Reichenstein.
– Ave]i calific`rile necesare, r`spunse Carl, dar nu sunte]i
singurul candidat. Din acest motiv, v` propun s` lucra]i cu
mine \n vara asta. Astfel, vom vedea dac` ne \n]elegem
reciproc.
– Accept cu bucurie propunerea dumneavoastr`,
domnule. Mi-am adus toate actele pentru a le putea studia.
– V` mul]umesc. Nu este decât o formalitate, dar este
necesar`. Jessica, du-l pe Matthew s` viziteze aripa medical`.
E[ti liber` dup`-amiaz`, dar s` te \ntorci disear`. Prin]ul va
petrece a doua noapte aici.

***

Fericit` de acest liber nea[teptat, tân`ra fat` cobor\ s` se


\ntind` pe iarba care m`rginea lacul.
|N NUMELE PRIETENIEI 59

Cu fa]a spre soarele cald de august, se adânci \ntr-un


pasionant roman poli]ist...
Când se trezu brusc, nu [tia cât timp dormise, dar pielea \i
era cald` [i uscat`.
– Sper c` ]i-ai aplicat o crem`, observ` o voce grav`.
Carl st`tea \n picioare lâng` ea, aureolat de lumin`.
Se sim]i stânjenit`.
– E[ti aici de mult timp?
– Destul. Nu m` l`sa inima s` te trezesc. Dup` câte v`d, \]i
plac misterele, spuse medicul descifrând titlul c`r]ii.
– |mi place la nebunie s` le rezolv, replic` Jessica,
privindu-l drept \n ochi.
– Ei bine, permite-mi s`-]i dau un sfat, domni[oar`
Sherlock Holmes, nu te amesteca \n ceea ce nu te prive[te,
deoarece s-ar putea s`-]i arzi degetele.
– Dac` faci aluzie la Chris Douglas, s` [tii c` eram foarte...
apropia]i. {i sunt convins` c` aceast` afacere a fost \n`bu[it`
inten]ionat.
– Vei citit raportul judec`torului de instruc]ie \n pres`.
Pân` atunci, nu te mai gândi la asta, Jess.
Aceasta se cufund` \n ochii \ntuneca]i, gândindu-se c` era
cel mai tulbur`tor b`rbat pe care-l \ntâlnise vreodat`.
Era imposibil s`-l descopere \ntru totul, totu[i nu se putea
\mpiedica s`-i acorde \ncredere, când o privea astfel.
60 KATE STAR

Carl se aplec` \ncet spre ea [i, ca \ntr-un vis, buzele sale le


atinser` u[or pe ale tinerei fete. Fu o mângâiere u[oar`, totu[i
o emo]ion` profund pe Jessica.
– Biata mea Jess, murmur` doctorul. Nu te chinui singur`.
Timp de câteva secunde, mâna lung` i se a[ez` asistentei
sale pe obrazul \mbujorat, apoi o ajut` s` se ridice.
Urcar` \ncet, \n t`cere, spre cas`.
Cu inima \nc` b`tând s`-i sparg` pieptul, Jessica se duse \n
camera sa pentru a se schimba. Când se apropie de oglind`
pentru a-[i prinde boneta, o privi cu uimire pe necunoscuta
cu ochi lumino[i [i str`lucitori care-i st`tea \n fa]`.
Oare acesta era chipul dragostei?...
– |i datorez lui Chris s` descop`r ce s-a \ntâmplat cu
adev`rat, murmur` cu o hot`râre dureroas`.
Capitolul 5

|n timpul lunii care urm`, Jessica fu atât de ocupat`, \ncât


de-abia avu timp s` se gândeasc` la Chris. Printre alte
responsabilit`]i, trebui s-o ajute pe prin]es` s` le anun]e
fiicelor sale na[terea bebelu[ului. A[a cum sperase tân`ra fat`,
Hélène [i Charlotte fur` \ncântate.
– Pentru c` mama trebuie s` se odihneasc`,
dumneavoastr` [i doctorul Harvey ne ve]i duce s` vedem
cascada Niagara? ghici cea mai mare.
Jessica arunc` o privire nelini[tit` \n direc]ia prin]esei
Karine, notând \n trecere c` p`rea extrem de obosit`.
– Este adev`rat, Charlotte, mama ta va profita de c`l`toria
noastr` pentru a se ocupa de ea \ns`[i, are nevoie de asta.
La sfâr[itul dup`-amiezii, \i \mp`rt`[i [i lui Carl nelini[tea \n
leg`tur` cu prin]esa.
62 KATE STAR

– {i pe mine m` preocup` starea sa, aproba medicul, a[a


c` am f`cut apel la doctorul Jim Gregory. Este cel mai bun
obstetrician din ora[.
– Prin]esa [tie despre venirea sa?
Un zâmbet flutur` o clip` pe buzele lui Carl, apoi se a[ez`
\n spatele biroului [i-i indic` un scaun cu mâna.
– Nu \nc`, dar ne vom gândi la modul \n care i-o vei
anun]a.
– Oare trebuie s` \n]eleg c` te bazezi pe mine pentru a o
convinge pe prin]es` s`-l primeasc`?
– Te va asculta... Trebuie s-o convingi c` acest examen este
indispensabil [i c` vom face tot ce este posibil pentru a p`stra
secretul, afirm` medicul cu o voce fermec`toare.
– {i când se presupune c` o voi converti pe prin]es` la
punctul t`u de vedere?
– Vom cina cu George [i cu Karine, disear`.
– Adev`rat?
Carl ignor` inflexiunea ironic`.
– Va fi cea mai bun` ocazie pentru a discuta. De exemplu,
când voi femeile v` ve]i retrage \n timp ce noi vom bea un
pahar, fumând o ]igar`.
– Nu pot s` cred c` aceste seri sunt atât de conven]ionale!
Ai fi putut m`car s` m` anun]i.
– Prin]esa m-a invitat \n aceast` diminea]`. Sunt surprins c`
nu ]i-a vorbit despre asta. N-aveam nici un motiv s` refuz invita]ia.
|N NUMELE PRIETENIEI 63

– Puteam s` fiu ocupat`! preciz` cu r`ceal` Jessica


– Te-ai fi achitat de obliga]ie pentru c` ai fi anulat
\ntâlnirea... Ca s` fiu sincer, nu voiam s` te eschivezi.
– {i de ce a[ fi f`cut-o?
– Pentru a m` evita, a[a cum te str`duie[ti \n ultimul timp.
Jessica \[i a]inti privirea asupra interlocutorului cu ochii
str`lucind de mânie.
– Nu neg. Nu simt nici o pl`cere \n compania unui b`rbat
care refuz` s`-mi r`spund` la \ntreb`ri.
– Poate dore[ti s` demisionezi? S` [tii c` pot g`si cu
u[urin]` pe altcineva.
– Nu! |mi place aceast` munc` [i nu am inten]ia s` renun]
la ea. M` str`duiesc chiar ca... prietenia mea pentru Chris s`
nu ne strice rela]iile profesionale, Carl.
– {i ai reu[it. Regret doar c` n-am mai avut ocazia s` ne
vedem \n afara orelor de serviciu. Consider c` ie[irile \n doi
\mbun`t`]esc rela]iile [i permit rezolvarea anumitor
probleme. Madeleine a apreciat \ntotdeauna s` cineze cu
mine.
– Nu m` mir`!
Mirat de triste]ea pe care crezu c` o percepuse \n vocea
asistentei sale, Carl se \ntreb` de ce oare \i detesta secretara.
Ridicând din umeri, hot`r\ c` toanele femeilor erau chiar de
ne\n]eles.
– |ntâlnirea la gazdele noastre, la ora opt.
64 KATE STAR

– Da, domnule. M` pot duce imediat \n camera mea?


Trebuie s` aleg o ]inut`...
– Ar trebui s` por]i acel costum crem... cel pe care-l aveai
când am cinat "La Mario". {i... desf`-]i p`rul, ad`ug` cu un
zâmbet mali]ios.
|mbujorat`, Jessica se gr`bi spre u[`. B`rbatul acesta era
\ntr-adev`r insuportabil! Acest mod de a-[i manipula semenii
o scotea din s`rite. Fusese unul dintre motivele pentru care \l
evitase, deoarece sim]ea c` va reu[i s-o supun` voin]ei sale,
dac` nu era atent`...

***

La ora opt fix, Carl o a[tepta \n fa]a apartamentelor


princiare. |n smochingul negru, era atât de seduc`tor, \ncât \]i
t`ia respira]ia. C`ma[a imaculat` \i punea \n valoare pielea
bronzat`, iar pantalonii bine croi]i \i subliniau picioarele
lungi, musculoase. |i adres` un zâmbet c`lduros care-i
descoperi frumo[ii din]i albi.
– E[ti foarte frumoas`, Jess, murmur`, \nf`[urându-[i o
[uvi]` lung`, m`t`soas`, \n jurul degetului s`u ar`t`tor.
Dac` ar fi [tiut m`car! se gândi Jessica, amintindu-[i orele
agitate pe care le petrecuse sp`lându-[i p`rul, apoi uscându-l.
|N NUMELE PRIETENIEI 65

Era suficient` doar o reflec]ie a sa pentru a o arunca \ntr-o


activitate excesiv`.
O clip` mai târziu, erau introdu[i \n salon. Ducesa era deja
instalat` lâng` [emineul de marmur`. Chipul i se \nsenin` la
vederea medicului [i a \ncânt`toarei sale infirmiere.
– Vino lân` mine, Carl. Ast`zi n-am v`zut decât servitori.
De ce nu m-ai vizitat?
– Am fost foarte ocupat, doamn`, dar dac` a[ fi b`nuit c`
avea]i nevoie de \ngrijiri medicale...
– Nu fi atât de ceremonios, b`iatul meu. Nu este atât de
mult timp de când, tu [i George, cerea]i o poveste \nainte de
a v` culca. |n acea perioad` aveai timp s`-mi acorzi.
– Mama! interveni prin]ul din u[a \nc`perii. Carl trebuie s`
fie foarte plictisit s` te aud` mereu evocându-i copil`ria, sunt
sigur de asta.
– Deloc! protest` Carl.
– S` mergem s` cin`m, propuse prin]esa.
Carl \i oferi bra]ul ducesei, pentru a o ajuta s` se ridice.
Prin]ul deschise drumul \ntre so]ia sa [i Jessica, explicând c`
era vorba de o cin` intim`.
– Nu vom fi decât noi cinci. Ce pl`cere, s` petreci o sear`
de familie! Obliga]iile mele sunt atât de numeroase, \ncât
aceast` ocazie se prezint` rareori.
Prin]ul lu` loc \n capul mesei, prin]esa la dreapta [i Jessica
la stânga sa. Carl se a[ez` al`turi de tân`ra fat`, \n timp ce
66 KATE STAR

ducesa se instal` \n fa]a lui, foarte hot`rât` s`-i monopolizeze


aten]ia.
Se servi felul \ntâi, melci. Jessica se servi cu precau]ie.
Al`turi, Carl \[i st`pâni un zâmbet.
– Nu dore[ti mai mult? o \ntreb` serios.
– Nu, mul]umesc.
Tân`ra fat` \[i ]inu respira]ia \nainte de a \nghi]i prima
\mbuc`tur`. Spre marea sa surpriz`, mâncarea se dovedi
delicioas`.
– V`d c` apreciezi condimentele, coment` vecinul s`u, cu
o lic`rire zeflemitoare \n adâncul ochilor.
Jessica ro[i \ncurcat`, \n]elegând c`-i ghicise dezgustul.
|n acea clip` realiz` c` unul dintre motivele pentru care-l
evita, era complexitatea sentimentelor sale fa]` de medic.
Putea s`-l urasc` timp de un minut [i s` se simt` tulburat` \n
secunda urm`toare, pentru c` \i d`duse impresia c` era
singura femeie din lume care-l interesa.
– Când \mi lua]i nepoatele \n excursie? \ntreb` ducesa cu
vocea sa pu]in tremur`toare.
– S`pt`mâna viitoare, doamn`.
– |]i plac la nebunie cascadele, dar s` fii atent la accidente.
|n timp ce b`trâna doamn` nu contenea cu sfaturile, se
servi cu smântân`, \nconjurat` cu creve]i, apoi o salat`, brânz`
[i fructe.
– Este timpul s`-i vorbe[ti prin]esei, \i [opti Carl Jessic`i.
|N NUMELE PRIETENIEI 67

Aceasta ridic` repede ochii, dar el se \ntorsese.


Sim]i deodat` c`-i lu` mâna, sub fa]a de mas`. Tân`ra fat` nu
r`spunse ap`s`rii sale, totu[i i se p`ru c` degetele \i tremurau
când se \ndep`rt`.
– S` urc`m la mine, Jessica, propuse prin]esa. |i vom l`sa
pe domni s` discute ca \ntre b`rba]i.
Carl \i f`cu cu ochiul tinerei fete care era gata s`
izbucneasc` \n râs. A[adar, avusese dreptate: acest ritual
anacronic \[i urma cursul la prin]i. Zâmbind, Jessica se ridic`
pentru a o urma pe prin]es`.
– Gisele te va conduce \n camera ta, mam`, spuse prin]ul
George ducesei.
– Uneori, am impresia c` sunt tratat` ca o copil`, bomb`ni
b`trâna doamn`.
– Dar ave]i nevoie de odihn`, interveni Carl.
– Dac` spui tu... bodog`ni ducesa [chiop`tând spre u[`.
Prin]esa o conduse pe Jessica de-a lungul unui culoar, apoi
suir` câteva trepte care duceau \n apartamentele sale.
Salonul amintea o prezen]` feminin`, cu amestecul de
pasteluri [i trandafiriu. O canapea confortabil` era a[ezat` \n
apropierea [emineului. Numeroase l`mpi r`spândeau o
lumin` intim` [i cald`. Era o \nc`pere unde era pl`cut s`
tr`ie[ti, se gândi Jessica luând loc printre perne, un loc \n care
o mam` se putea relaxa cu copiii, departe de ochii publicului.
– O cea[c` de cafea? propuse prin]esa.
68 KATE STAR

– Cu mare pl`cere.
|n timp ce gazda sa o servea, tân`ra fat` not` cu u[urare c`
nici un servitor nu se afla \n \mprejurimi. Trebuia s` dea
dovad` de diploma]ie, altfel Carl va fi furios... Lu` o voce
blând` [i profesional` \n acela[i timp.
– Cum te sim]i?
– M-am sim]it pu]in obosit` zilele astea, dar sunt sigur` c`
nu este nimic grav. Oricum, Carl m` consult` mâine.
– Tocmai voiam s`-]i vorbesc... Carl crede c` ar trebui s`
consul]i un obstetrician. Nu e[ti niciodat` prea prudent.
– Este imposibil! |]i imaginezi publicitatea care ar urma?
– Dar Maiestatea Voastr`... Karine, trebuie s` te preocupe
mai \ntâi copilul. Nu po]i r`mâne f`r` supraveghere \n timp ce
noi lipsim. De aceea, Carl [i-a luat libertatea s` cear` ajutorul
unui eminent specialist, doctorul Jim Gregory. Va asista mâine
la consulta]ie.
– Se pare c` a]i organizat totul, constat` prin]esa pe un ton
indiferent. Carl i-a vorbit, presupun, so]ului meu despre asta.
– Bine\n]eles, replic` Jessica, fericit` c` medicul \i
precizase asta.
– George este \ntotdeauna de acord cu Carl! Dar s`
presupunem c` vestea ajunge \n pres` [i c` dup` aceea pierd
copilul...
– Preferi oare s`-l pierzi pentru c` ai neglijat un sfat
medical? Sarcina va r`mâne secret`, dar cu ce pre]?
|N NUMELE PRIETENIEI 69

Prin]esa oft`.
– V`d c` nu am de ales. Nu mi-a[ ierta-o niciodat`, dac`...
– Totul va fi bine, dac` ne urmezi sfatul, preciz` foarte
repede Jessica. {i vom face \n a[a fel \ncât vizita doctorului
Gregory s` nu fie cunoscut`.
– Prezen]a dumitale m` \ncurajeaz` atât de mult, Jessica...
Acum s` trecem la organizarea c`l`toriei voastre. {i mai \ntâi,
este problema hainelor...
Dup` o jum`tate de or`, totul era aranjat. Jessica observ`
c` \ncepuse s` se bucure de aceast` plecare. Cu cele dou`
feti]e ca \nso]itoare, nu avea nici un motiv s` fie vreodat`
singur` cu Carl...
– S` ne \ntoarcem la George [i Carl! propuse prin]esa.
Tân`ra fat` tres`ri, prins` \n flagrant delict de visare.
– Da, desigur.
Prin]esa o cerceta cu curiozitate.
– Ai mult noroc s` lucrezi cu Carl. }i se pare seduc`tor?
Este p`rerea general` printre tinerele noastre femei.
– Pe plan strict profesional, doctorul Harvey este o
persoan` \ntru totul competent`, afirm` tân`ra fat` ro[ind.
Prin]esa zâmbi discret. |nc` o cucerire a doctorului Carl, se
gândi, dar nefericita victim` nu [tie \nc`...
B`rba]ii se retr`seser` \n salon, de unde se auzeau
hohotele lor de râs. La vederea tinerelor femei, se ridicar` cu
galanterie. |ndat` ce se a[ezar`, Carl veni lâng` Jessica.
70 KATE STAR

– A]i discutat oare? o \ntreb` \n [oapt`.


– N-are rost s` [u[oti]i, interveni prin]esa, sunt de acord
s`-l v`d pe doctorul Gregory al vostru, dar voi fi furioas` dac`
presa vorbe[te despre asta.
– Nu te \ngrijora, exclam` Carl pe un ton enigmatic.
Am imaginat un plan solid. S` nu m` \ntreba]i, deoarece nu v`
voi spune nimic, ad`ug` cu o grimas` pref`cut sever`.

***

A doua zi diminea]`, intrând \n biroul lui Carl, Jessica avu


surpriza s` g`seasc` un b`rbat \n salopet` de lucru, a[ezat \n
spatele biroului.
– Ce s-a... ? \ncepu tân`ra fat`.
– Am venit s` repar echipamentul de radioscopie, replic`
necunoscutul.
– Nu [tiam c` era defect...
Asta nu explica de ce se instalase pe locul lui Carl, se gândi
tân`ra fat`. Era oare un ho]...?
– Jim! exclam` vocea c`lduroas` a lui Carl, \n spatele ei.
Stupefiat`, \l v`zu \naintând spre necunoscut, cu mâna
\ntins`.
– A]i putea oare s`-mi explica]i... \ncepu Jessica.
|N NUMELE PRIETENIEI 71

– }i-l prezint pe doctorul Jim Gregory, iar ea este asistenta


mea, domni[oara Diamond, declar` Carl cordial.
Jessica strânse mâna "muncitorului".
– A[adar, sunte]i doctorul Gregory? Dar aceste haine...
– O deghizare, bine\n]eles, interveni Carl. Nu te-a
recunoscut nimeni, Jim?
– Nu. Am parcat ma[ina veche \mprumutat` de la unul
dintre studen]ii mei. Santinela fusese prevenit` c` un
muncitor va veni [i m-a l`sat s` trec f`r` dificultate.
Ai apreciat \ntotdeauna misterul, dragul meu Carl [i planul t`u
s-a desf`[urat dup` cum ai prev`zut. Nici m`car domni[oara
Diamond nu-mi cuno[tea identitatea.
– Oh, doctorul Harvey nu-mi spune niciodat` nimic, spuse
Jessica pe un ton pu]in \n]epat. Sunt ultima informat` de
proiectele sale.
Pu]in surprins, obstetricianul \i privi pe rând pe cei doi
interlocutori ai s`i. Sub aparen]a de curtoazie, cei doi p`reau
s` aib` rela]ii mai degrab` tensionate...
La rândul s`u, Jessica \l observa pe medic. De[i nu era
frumos, \n sensul clasic al cuvântului, avea un zâmbet
seduc`tor. Ochii plini de bun`tate erau \nconjura]i de riduri
fine de expresie. A[a cum era, \i pl`cea foarte mult.
Vocea lui Carl o scoase din visare.
– Ne po]i face oare pu]in` cafea?
– Desigur, doctore.
72 KATE STAR

Când se \ntoarse \n birou, cei doi b`rba]i t`cur` brusc, ca


[i când vorbiser` despre ea, \n cazul \n care nu abordaser` o
problem` despre care nu trebuia s` fie informat`. |i servi f`r`
o vorb`, apoi discutar` \ndelung cazul prin]esei.
– Oare cât timp inten]ioneaz` s` p`streze secretul? se mir`
doctorul Gregory. Starea sa se va vedea pân` la urm`.
– Deocamdat` poart` rochii ample, preciz` Jessica
zâmbind. Pretinde s` r`mân` \n apartamentele sale pân` când
se na[te copilul.
– Este imposibil! Prin]es` sau nu, trebuie s` caute \nainte
de toate binele copilului.
– Nu te nelini[ti, interveni Carl. Putem avea \ncredere \n
domni[oara Diamond, care are o putere de convingere
absolut remarcabil`.
Jim Gregory \i zâmbi confratelui.
– Ai noroc s` fii asistat de o tân`r` infirmier` atât de
competent`. Sper c` o apreciezi la justa sa valoare.
– Absolut. A [tiut s` se fac` indispensabil`.
Jessica evit` privirea ironic` a "patronului" [i prefer` s`
schimbe discu]ia.
– Vre]i s` m` duc s-o iau pe prin]es`?
– Excelent` idee!
Un minut mai târziu, tân`ra fat` o g`si pe prin]es` \ntr-o
stare de surescitare neobi[nuit`. Nu dormise bine [i se trezise
foarte prost dispus`.
|N NUMELE PRIETENIEI 73

– Mi-am schimbat p`rerea, spuse aceasta brusc.


Am \ncredere total` \n Carl [i nu vreau pe nimeni altcineva.
– Dar doctorul Gregory este deja aici.... \ncepu Jessica.
– Ei bine, va trebui s` plece. Bine\n]eles, \l voi recompensa
pentru vizita sa.
– Nu asta este problema, Maiestatea Voastr`. |n propriul
dumneavoastr` interes, trebuie s`-i permite]i acestui
obstetrician s` v` consulte.
– M` voi mai gândi, spuse prin]esa cu arogan]`. Poate c`
mâine...
– Dar doctorul Gregory [i-a dat mult` osteneal` s` ajung`
pân` la noi incognito. F`r` s` punem la socoteal` c` are cu
siguran]` [i alte angajamente.
– S` r`mân` a[adar dou` zile! Madeleine va organiza asta
cu u[urin]`, spuse prin]esa ie[ind din camer`.
O clip` mai târziu, Jessica anun]` vestea proast` celor doi
medici. Doctorul Gregory nu p`ru surprins.
– Sunt capricii de femeie bogat` [i adulat`, coment` f`r` s`
se sinchiseasc`. Când lucram la Hollywood, \mi petreceam
jum`tate din timp a[teptându-mi frumoasele paciente. Dar nu
este nici o piedic`, pot s` lipsesc de la spital, deoarece am
[ansa s` am un asistent excelent.
|n[tiin]at`, Madeleine se agit` cu eficacitatea obi[nuit`.
– Pe aici, domnule, v` voi ar`ta camera dumneavoastr`.
74 KATE STAR

|ndat` ce r`maser` singuri, tân`ra fat` se \ntoarse spre


Carl, pu]in stânjenit`.
– |mi pare r`u c` nu am fost mai conving`toare.
– Ai f`cut tot ce ai putut, Jess, nu fi descurajat` de o mic`
\nfrângere, spuse medicul blând.
|[i trecu un deget sub b`rbia delicat` pentru a o obliga
s`-l priveasc` \n ochi. Cu inima b`tând, Jessica percepu \n ei
un sentiment mai puternic decât simpatia. Când \[i puse
mâinile pe umerii s`i, un fior de pl`cere o str`b`tu.
|ncet, buzele lui Carl le atinser` pe ale sale. Plecându-[i
pleoapele, tân`ra fat` inspir` parfumul apei sale de toalet`.
– Mul]umesc, Jess.
Readus` brusc la realitate, aceasta \[i d`du seama c` se
l`sase spre el, cu ochii \nchi[i. Oare de ce-i mul]umea? se
gândi desprinzându-se din bra]ele lui pentru a fugi spre u[`.
Pentru c` cedase astfel? |ngrozit` de acest gând, \[i petrecu
restul zilei evitându-l.
Nu fu prea greu. Dup` sarcinile de diminea]`, drumurile li
se desp`r]iser`. Jessica dispuse de o dup`-amiaz` liber`, \n
timp ce Carl se \ntre]inu cu confratele s`u. Tân`ra fat` profit`
s` se duc` la magazine. Fu \ncântat` s` g`seasc` ni[te haine
frumoase care s`-i \mbog`]easc` garderoba. La urma urmei,
voia s` fie demn` de reputa]ia doctorului Carl Harvey, \n
timpul excursiei la cascada Niagara.
Capitolul 6

A doua zi diminea]`, Jessica fu anun]at` c` prin]esa Karine


era gata s`-l \ntâlneasc` pe doctorul Gregory.
– |mi pare r`u c` am provocat toat` aceast` nepl`cere,
m`rturisi ea. Eram convins` c` acest nou examen i-ar putea
d`una copilului.
– N-ai de ce te teme. Doctorul Gregory este un obstetrician
extrem de competent.
Când cele dou` femei ajunser` \n aripa medical`, Carl
d`duse liber \ntregului personal, astfel \ncât nimeni nu avu
nici o b`nuial`. Dup` prezent`rile obi[nuite, Jessica o preg`ti
pe prin]es`. Sim]ind nelini[tea pacientei sale, o ]inu de mân`
\n timp ce cei doi medici se aplecaser` asupra tinerei femei.
Dup` un timp, Jessica b`nui c` cei doi b`rba]i erau
\ngrijora]i. Pân` la urm`, ace[tia se retraser` \n \nc`perea
76 KATE STAR

vecin` [i Jessica le percepu sunetul \n`bu[it al vocilor prin


peretele desp`r]itor.
– Ce se \ntâmpl`? \ntreb` prin]esa. De ce nu-mi spun ce-i
fr`mânt`?
– Probabil nu este important [i orice ar fi...
Sosirea lui Carl puse cap`t explica]iilor incomode.
– Karine, Jim [i cu mine suntem de acord asupra unui
punct: ai colul prea dilatat, ceea ce se poate dovedi
primejdios. A[a c` ne-am hot`rât s`-l \nchidem cu ajutorul a
ceea ce se nume[te serclaj. Astfel, vom evita orice incident
pân` la data când vei na[te.
Jessica scoase un oftat de u[urare. Cuno[tea aceast`
metod` de a \ndep`rta orice risc de avort. Adun` repede
materialul necesar, apoi se \ntoarse lâng` prin]es`, pe care
n-o mai p`r`si pe toat` durata interven]iei. |n timp ce lucra,
Carl explica \n [oapt` fiecare mi[care.
– Ai fost foarte curajoas`, trase concluzia, când totul se
terminase.
Prin]esa p`rea epuizat`.
– Mul]umesc mult, murmur` aceasta. Sunt fericit` c` a]i
descoperit ce nu era \n ordine. Presim]eam asta, dar refuzam
s` accept.
Doctorul Gregory \i adres` un zâmbet prietenos.
Uneori, pacientele erau mai pu]in ra]ionale.
|N NUMELE PRIETENIEI 77

– Este mai bine s` privi]i adev`rul \n fa]`, Maiestatea


Voastr`. {i acum, dac` binevoi]i s` m` scuza]i, va trebui s` m`
\ntorc la spital. Carl, te voi suna pentru a afla dac` totul
decurge normal, ad`ug`, disp`rând pe culoar.
Jessica r`mase lâng` prin]es` pân` când aceasta se sim]i
mai bine. Pu]in mai târziu, o \nso]i la ea.
– R`mâi s` m`nânci de prânz cu mine, propuse prin]esa.
Am nevoie s` vorbesc cu cineva.
– Cu mare pl`cere, dar va trebui s`-l anun] pe Carl.
Detest` s` m` piard` din vedere, preciz` Jessica râzând.
– Sunt sigur` de asta. |n acest caz, folose[te telefonul
interior. Louise, po]i s` serve[ti. Domni[oara Diamond va
prânzi cu mine.
Carl p`ru mul]umit de aceast` invita]ie.
– Este perfect, Jess. Asigur`-te c` prin]esa se va odihni toat`
dup`-amiaza.
– Am \n]eles. Când dore[ti s` cobor?
– Deocamdat` nu este nici o urgen]`. Inten]ionez s` triez
ni[te hârtii cu Madeleine [i dac` este nevoie te voi chema,
spuse doctorul \nchizând.
Jessica privi \ndelung receptorul mut. Descoperea c`
detest` s` r`mân` mult timp departe de Carl, chiar dac` o
repezea..., ceea ce se \ntâmpla deseori. |i pl`cea s` lucreze cu
el, lâng` el, s`-[i confrunte ideile cu ale sale...
78 KATE STAR

– Sper c`-]i place somonul, spuse prin]esa, \ntrerupându-i


astfel [irul gândurilor.
|n acea clip`, Jessica observ` tava pe care Louise tocmai o
a[ezase \n fa]a sa. Felii sub]iri de pâine de secar` erau aranjate
frumos lâng` farfurie. |ntr-un col], o cup` de cristal con]inea
fragi [i kiwi.
– Pare delicios!
Zâmbitoare, prin]esa \[i concedie camerista. Discutar` apoi
cu \nsufle]ire, prin]esa p`rând fericit` c`-[i dep`[ise teama [i
\nfruntase acest examen medical.
– |mi place acest doctor Gregory, totu[i nu voi accepta
s`-l v`d \n absen]a lui Carl. Am atât de mult` \ncredere \n el.
– Este un medic foarte bun, admise Jessica.
– Cel mai bun! Mi-a[ pune via]a \n mâinile sale. De altfel,
nu \n]eleg cum s-ar putea \ndoi cineva de integritatea sa.
Oh! Poate nu ar fi trebuit s` vorbesc despre asta, dac` nu e[ti
la curent.
Jessica inspir` adânc.
– Ce s-a \ntâmplat exact?
– Ei bine... Când conducea acea \ntreprindere
farmaceutic`, un incident regretabil a costat via]a unui
student. Dup` câte [tiu, ancheta dureaz` \nc`, dar Carl a
demisionat imediat. |n acea perioad` i-a propus George s`
organizeze centrul nostru medical. Avusese mereu inten]ia,
iar aceast` afacere n-a f`cut decât s` gr`beasc` lucrurile.
|N NUMELE PRIETENIEI 79

Prin]esa se pierdu \n laude asupra medicului s`u favorit,


dar Jessica n-o mai asculta. Oare de ce p`r`sise Carl Chemico?
De bun`voie, cum sugerase Karine, sau fusese concediat?...
{i de ce ancheta nu fusese totu[i \nchis`?
– Te sim]i bine, Jessica? E[ti atât de palid`, deodat`!
– M` simt foarte bine. Ce spuneai?
– Afirmam c` de fapt Carl este incapabil de vreun
subterfugiu, dar destul cu acest subiect. Dac` ne-am \ntoarce
la c`l`toria voastr`?
|[i petrecur` restul dup`-amiezii planificând excursia, de la
alegerea hotelurilor, pân` la avantajul blugilor pentru micile
prin]ese. Cum inten]ionau s` adauge o servitoare expedi]iei,
Jessica o propuse pe Julie, tân`ra fat` pe care o \ntâlnise la
\nceputul sejurului s`u.
– Este o tân`r` student` care \mi va fi de mare ajutor, \i
explic` prin]esei. Nu profeseaz` aceast` meserie decât pentru
a-[i pl`ti studiile.
– Te las s`-]i alegi compania, Jessica. Mi se pare c` ve]i avea
nevoie [i de un [ofer.
– N-are rost, s-ar putea mai ales s` atrag` aten]ia asupra
prin]eselor.
– |n acest caz... de ce nu l-a]i lua pe acel tân`r cercet`tor
care-l ajut` pe Carl \n laborator? Oare cum se nume[te?
– Faci aluzie la Matthew Brearley? Cred \ntr-adev`r c` se
preocup` prea pu]in de ceea ce i se cere, \n cazul \n care este
80 KATE STAR

pl`tit. Oh! S` nu vezi \n asta o critic`, dar ca to]i oamenii tineri


este mereu \n lips` de bani. Cred c` lui Carl i-a fost mil` de el,
de aceea i-a oferit aceast` slujb` de var`. Se gânde[te s`-l
\nroleze \n echipa care-l va \nso]i \n Reichenstein.
– |ntr-adev`r, George mi-a vorbit despre el. Dac` \l lua]i,
Carl va avea ocazia s`-l cunoasc` mai bine. Când sunt relaxa]i,
oamenii se dezv`luie mai u[or.
Jessica promise s` discute despre asta cu Carl, apoi se
preg`ti s-o p`r`seasc` pe prin]es`. |ndat` ce fu sigur` c`
tân`ra femeie se sim]ea bine, se retrase pentru a merge \n
aripa medical`.
U[a lui Carl era \ntredeschis`, destul pentru a percepe
zvonul unei conversa]ii. F`r` s` vrea, se opri \n prag, \n loc s`
intre \n birou.
– Sunt fericit c` m-ai \nso]it, Madeleine, o asigur` vocea
sincer` a lui Carl. M` \ntreb cum m-a[ fi descurcat f`r` tine.
– Este cel mai bun lucru pe care-l puteam face, replic`
\ncet secretara. Ai fost atât de bun cu mine, \n to]i ace[ti ani...
Am avut norocul s` pot plânge pe un um`r de prieten.
Carl tu[i, ca pentru a-[i ascunde emo]ia, apoi peste
\nc`pere se l`s` t`cerea. Oare o luase \n bra]e? se \ntreb`
Jessica, \ncordat`. Cum va reu[i s` se retrag` f`r` s` fie auzit`?
– Ar fi mai bine s` ne \ntoarcem la munc`, spuse \n sfâr[it
Carl.
|N NUMELE PRIETENIEI 81

Când ma[ina de scris \ncepu s` ]`c`ne, tân`ra femeie


scoase un oftat de u[urare. Num`r` pân` la zece, apoi porni
\napoi pân` la u[ile batante ale culoarului. Le \mpinse cât mai
zgomotos posibil.
– Este cineva aici?
|n spatele u[ii biroului, medicul era aplecat asupra
dosarelor, \n timp ce secretara b`tea la ma[in` cu zel. O clip`,
Jessic`i i se p`ru c` are imaginea tandrului lor interludiu.
– Putem discuta despre c`l`torie? \l \ntreb` imediat pe
Carl.
Acesta p`ru c` ezit`.
– Suntem destul de ocupa]i... Pe de alt` parte, tot va trebui
s-o facem \ntr-o zi. Madeleine, te-ar sup`ra s`-]i continui
treaba \n biroul t`u?
}`c`nitul \ncet` [i secretara \ntoarse spre infirmier` o fa]`
ostil`.
– Dac` v` gândi]i c` sunt \n plus... insinu` adunându-[i
lucrurile. Presupun c` nu-mi vei cere s` v` \nso]esc \n timpul
c`l`toriei, Carl?
– Prefer s` las clinica \n grija ta atent`, r`spunse acesta
blând.
Oftând, Madeleine se \ndrept` spre u[`. Dup` ce ie[i,
medicul a]inti asupra Jessic`i o privire \ntreb`toare.
– Despre ce vrei s` discut`m, Jess?
82 KATE STAR

Tân`ra fat` \i aduse la cuno[tin]` propunerile prin]esei \n


cele mai mici detalii. Carl fu imediat cucerit de ideea de a-i lua
cu ei pe Julie [i pe Matthew.
– Ar fi \ntr-adev`r cea mai bun` ocazie s`-l cunosc pe acest
tân`r... Ce crezi despre el, Jess? Po]i s` vorbe[ti f`r` team`,
deoarece i-am dat o jum`tate de zi liber`.
Iar el a profitat de asta pentru a se bucura de compania
Madeleinei, se gândi tân`ra fat` cu triste]e. |ncerc` s` se
concentreze asupra tân`rului Matthew.
– Munce[te din greu, are un caracter frumos, este amabil.
Pe scurt, \mi place.
– Nu-l g`se[ti pu]in prea... calm?
– Doar când lucreaz`, dar asta mi se pare o calitate.
– F`r` \ndoial`. Ei bine, dac` am trecut \n revist`
problema, voi termina ceea ce am \nceput cu Madeleine.
Jessica \i adres` medicului un zâmbet mieros.
– Mai ales n-a[ vrea s`-]i iau mai mult timp, murmur`.
|n \nc`perea vecin`, ]`c`nitul \ncetase. |n schimb, pocnetul
tocurilor \nalte se apropie de u[`. Nu avea nici un motiv s`-[i
impun` prezen]a, se gândi tân`ra fat`, \ntâlnindu-se \n u[` cu
secretara lui Carl.

***
|N NUMELE PRIETENIEI 83

Zilele urm`toare fur` consacrate preg`tirilor.


Surescitate, micile prin]ese nu \ncetau s`-i cheme sub cele mai
diferite pretexte. {i \n timp ce se f`ceau valizele, trebuia s` se
asigure c` prin]esa va fi supus` unei supravegheri medicale.
Doctorul Gregory acceptase s` ia asupra lui acest lucru, dar
refuzase s`-[i mai ascund` identitatea mult timp.
– Nu voi mai re\ncepe mascarada, \i spuse lui Carl.
Dac` prin]esa dore[te s` m` vad`, va trebui s` admit` c`
secretul s`u poate fi divulgat. Sarcina are toate [ansele s` se
desf`[oare normal, a[a c` nu v`d de ce ar t`cea mai mult timp.
Dac` persist` s` r`mân` \n camer`, bârfele nu vor \ntârzia s`
circule.
Carl era de aceea[i p`rere cu confratele s`u, totu[i \i ceru
s` mai respecte dorin]ele prin]esei. |n sfâr[it, c`l`torii p`r`sir`
locuin]a princiar`.
Când ma[ina cobora aleea, cu Matthew la volan, Jessica
scoase un oftat de u[urare. Preg`tirile n-ar fi necesitat mai
mult` aten]ie dac` ar fi trebuit s` plece \n cucerirea muntelui
Everest, se gândi amuzat`.
– Pari fericit`, constat` Carl zâmbindu-i peste capetele
micu]elor prin]ese.
– Sunt mul]umit` c`, \n sfâr[it, am plecat. |n ultimul timp,
mi s-a \ntâmplat deseori s` m` \ndoiesc.
– Ai fost perfect`.
– Mul]umesc, murmur` tân`ra fat`, privind afar`.
84 KATE STAR

Complimentele lui Carl erau rare, dar sincere. |[i d`du


seama cu o strângere de inim` c`-i c`uta tot mai mult
aprobarea.
La vam`, feti]ele nu \ntârziar` s` se agite. Un lung [ir de
ma[ini a[tepta [i ele \[i pierduser` r`bdarea.
– Este pre]ul incognitoului, le explic` amabil Carl. Voia]i s`
cunoa[te]i lumea, acum trebuie s` ave]i r`bdare. Când va fi rândul
nostru s` ar`t`m pa[apoartele, s` m` l`sa]i pe mine s` vorbesc.
O clip` mai târziu, ofi]erul p`ru n`ucit când realiz`
identitatea feti]elor, dar actele erau \n regul` [i-i l`s` s` treac`.
– Sper c` nu va vorbi nim`nui despre vizita noastr`, oft`
Carl când pornir` pe Ambassador Bridge cu direc]ia Windsor.
– Privi]i râul! strig` Charlotte. Vezi vapoarele mari, Helene?
Cele dou` feti]e luar` fiecare câte o mân` a lui Carl,
impresionate de aceast` vedere spectaculoas`. Când se
lini[tir`, acesta le descrise anumite locuri din \mprejurimile
Niagarei.
Jessica zâmbea ascultându-l. Va fi un tat` perfect. De altfel,
era curios c` nu se c`s`torise \nc`... Dar poate era!
Ideea aceasta nu-i venise niciodat`. {tia atât de pu]ine despre
el! Cu inima strâns`, se l`s` pe spate [i \nchise ochii. |n ciuda
b`nuielilor pe care le nutrea, nu se putea \mpiedica s`-l
iubeasc`... Departe, de foarte departe, \l auzi pe Carl
explicându-le prin]eselor cum apele Niagarei se rev`rsau
\ntr-un zgomot puternic. Leg`nat` de acea voce grav`, adormi.
|N NUMELE PRIETENIEI 85

Vis` c` fusese luat` de un vârtej din ce \n ce mai rapid.


Pe mal se afla un b`rbat... Carl! |l striga, dar el refuza s`-i vin`
\n ajutor, cu un zâmbet ironic pe buze.
– Carl! strig`, trezindu-se.
Acesta \i lu` imediat mâna.
– Jess, ce se \ntâmpl`?
– Nu [tiu. Probabil c` am adormit.
V`zând fa]a din co[mar atât de aproape de a sa, se \nfior`.
Totu[i nu mai era zeflemitoare [i ostil`, ci \mblânzit` de o
tandr` solicitudine.
– Trebuie s` fii epuizat`, spuse Carl blând. Matthew, fii
atent la ie[irea apropiat`, vom c`uta un han mic. Prefer s`
evit`m cafenelele aglomerate.
– Dar vreau un hot dog! strig` Helene. N-am mâncat
niciodat` [i mama mi-a spus...
– Dac` asta vrei, vei avea unul, dar \ntr-un loc lini[tit, o
\ntrerupse ferm medicul.
Matthew se angaj` pe un drum perpendicular pe [osea,
apoi rular` timp de câteva minute pân` la un ora[ mic,
adormit. Chiar [i pisica \ncol`cit` pe pragul restaurantului nu
se deranj` când trecur` peste ea.
Prin]esele observau cu curiozitate sala veche, \n timp ce
Carl le \mpingea pân` la o mas`. Nu era cl`direa mic` [i
cochet` pe care sperase s-o g`seasc`, dar cel pu]in vizita lor va
trece neobservat`.
86 KATE STAR

|n afar` de tân`ra chelneri]` care ap`ru din buc`t`rie, locul


era pustiu.
Helene puse imediat mâna pe meniul din plastic.
– A[ vrea un hot dog, declar`.
– Ar trebui s`-l la[i pe tata s` aleag`, o sf`tui angajata.
– Nu este tat`l meu, tata este...
– Aduce]i un hot dog acestei feti]e, interveni Carl foarte
repede. Ceilal]i vom lua supa de legume a casei, dar [i
mâncarea zilei.
– Ceea ce apreciez la dumneavoastr`, domnule, sunt
deciziile rapide, observ` Matthew zâmbind.
A[ezat \n fa]a patronului s`u, p`rea mai relaxat decât de
obicei, cu c`ma[a ro[ie [i blugii presp`la]i.
– Unele probleme, ca alegerea unei haine sau a unei
mânc`ruri, nu pretind tergivers`ri \ndelungate. |n schimb, mi
se \ntâmpl` s` ezit ore \ntregi, ba chiar zile sau luni, când este
vorba despre o treab` important`. |n cele din urm`, e[ti
obligat s` te \ncrezi \n propria judecat`.
– Ce \n]elege]i oare printr-o treab` important`? \ntreb`
Julie cu o voce nervoas`.
De la plecare, era prima dat` când \ndr`znea s` i se
adreseze doctorului Harvey. Când Jessica \i propuse s`-i
\nso]easc`, fusese \ngrozit`, dar era de preferat decât s`
continue s` m`ture locuin]a princiar`. A[a c` acceptase, totu[i
nu era foarte sigur` de pozi]ia sa ierarhic`, aici.
|N NUMELE PRIETENIEI 87

Medicul \i zâmbi. De[i Julie fusese \ntotdeauna guraliv` \n


calitate de pacient`, nu rostise nici un cuvânt de când
plecaser` din Detroit. Era u[urat s` vad` c` se destinsese
pu]in. Anorexia ei p`rea s` apar]in` trecutului, \[i spuse cu
satisfac]ie.
– |mi pui o \ntrebare capcan`, \i r`spunse \n cele din urm`.
– Noi avem dificult`]i \n a lua unele decizii, interveni
Jessica. F`r` \ndoial`, Julie vrea s` [tie ce te face s` ezi]i timp
de zile sau luni.
Realizând brusc c` se exprimase cu o voce tensionat`,
Jessica ro[i. Ceea ce \ncepuse ca o conversa]ie banal`, se
transformase din nou \n iscodire.
Medicul \[i a]in]i asupra ei ni[te ochi duri.
– Este vorba despre probleme de via]` sau de moarte.
De exemplu, trebuie s` men]in \n via]` \n mod artificial un
pacient, sau s`-i \ntrerupi \ngrijirile? Trebuie s`-i anun]i unui
bolnav c` nu-i mai r`mân decât câteva s`pt`mâni de via]`?
Opera]ia este de luat \n considerare, dac` nu ofer` decât
perspectiva unei vie]i lipsite de puteri? Când ai de \nfruntat
asemenea probleme de con[tiin]`, toate celelalte par
derizorii.
O t`cere ap`s`toare se l`s` \n sal`. Amenin]a s` se
prelungeasc`, dar vocea strident` a Helenei sparse tensiunea.
– Privi]i pisica!
U[urat`, Jessica privi \n direc]ia indicat` de micul deget.
88 KATE STAR

O pubel` din plastic \n culori vii era instalat` lâng` un


armoniu vechi. Dar cel mai ciudat era c`, la intervale regulate,
capacul i se ridica, descoperind micul cap gri al unui pisoi.
– Vreau s`-l mângâi! exclam` Helene.
Sosirea hot dogului atât de mult a[teptat \i schimb` planul.
Pe durata mesei, conversa]ia fu \n mod deliberat u[oar`.
Vizibil, Carl f`cea tot posibilul pentru a crea o atmosfer` de
vacan]`, iar Jessica se hot`r\ s` nu-l mai h`r]uiasc` la tot pasul.
– Este mult mai bine decât \ndr`zneam s` sper, spuse
medicul v`zând-o mu[când dintr-o par` zemoas`.
Tân`ra fat` d`du din cap. Supa fusese delicioas` [i friptura
de pas`re \n sos de vin excelent`. Carl pl`ti nota [i apoi
trecur` din nou peste pisica adormit`.
– N-a fost "Turnul de argint", cum pretindea firma, dar a
meritat ocolul, constat` Carl când urcar` \n ma[ina ro[ie,
mare.
Un concert de voci ghiftuite \i r`spunse. Instalat` lâng`
Matthew, Julie \i arunc` o privire medicului. |n timpul mesei,
\l descoperise \ntr-o lumin` nou`. Domni[oara Diamond era
mai u[or accesibil`, dar nu [tiuse niciodat` ce gândea
doctorul Harvey. Era fericit` s`-l descopere atât de omenos [i
atât de cordial. Era intrigat` de raporturile sale cu tân`ra
asistent`. Sau p`reau a fi la cu]ite, sau \[i zâmbeau ca ni[te
\ndr`gosti]i...
|N NUMELE PRIETENIEI 89

La sfâr[itul dup`-amiezii ajunser` la hotelul "Niagara-Lake".


Feti]ele dormiser` dou` ore, atât de bine \ncât erau din nou
proaspete, bine dispuse [i pu]in agitate. |n ciuda oboselii,
Jesica se str`duia s` fie calm`. Hot`râse c` Julie va dormi cu
ele, dar camera tinerei infirmiere comunica printr-o u[` cu a
lor.
– S` nu ezi]i s` m` chemi \n caz de nevoie, \i spuse Juliei,
retr`gându-se.
Julie [i Matthew se oferir` s` le plimbe pe prin]ese prin
parcul care \mprejmuia hotelul. U[urat` s` conteze un timp
pe cei doi tineri, Jessica \nchise u[a de comunicare.
Deschise fereastra, ceea ce opri imediat aerul condi]ionat.
Un parfum de trandafiri urca dinspre straturi. Aten]ia \i fu
atras` de o gr`dini]` oriental`, unde poduri mici din lemn
treceau peste ni[te pârâia[e. Luminat` de razele soarelui care
apunea, z`ri o siluet` masculin`. Imediat, inima \ncepu s`-i
bat` mai repede, ca de fiecare dat` când nu se a[tepta s`-l vad`
pe Carl. V`zând c` p`rea anormal de obosit, \[i dori s` fie
lâng` el, pentru a-l \ncuraja.
Cât trebuia s-o urasc` pentru c` \l h`r]uia astfel!
Dac` m`car ar accepta s`-i spun` ce [tia, l-ar l`sa \n pace.
La terminarea contractului, va ie[i din via]a lui [i nu-l va mai
vedea niciodat`...
|n acea clip`, v`zu un necunoscut \nalt, abordându-l pe
medic. |ncepur` s` discute, ca [i când Carl a[teptase aceast`
90 KATE STAR

\ntâlnire. Totu[i, aruncau \n jurul lor priviri nelini[tite, care o


intrigar` pe tân`ra fat`. |nchise cu pruden]` fereastra, sigur`
c`, dac` ar fi surprins-o pe cale s`-l spioneze, Carl ar fi furios.
Capitolul 7

Bubuitul asurzitor o cople[i pe Jessica \n clipa când


deschise portiera ma[inii. Matthew parcase \n josul colinei, cât
mai aproape posibil de Niagara. Micu]ele prin]ese ]op`iau
literalmente pe loc. Grijulie, Jessica lu` mâna Helenei,
hot`rât` s` n-o piard` din ochi. |[i petrecuse o parte a nop]ii
\ngrijindu-i astmul [i voia s` evite ca agita]ia s` declan[eze o
nou` criz`.
– M` voi ocupa eu de Helen, dac` tu ai grij` de Charlotte,
\i propuse lui Carl.
– Ne-am \n]eles. Julie [i Matthew, cred c` nu vom avea
nevoie de voi \n timpul orelor urm`toare. Profita]i s` v`
relaxa]i, \n timp ce noi vom fi ca orice domn [i doamn` care
au ie[it cu copiii.
92 KATE STAR

– Este foarte amabil din partea dumneavoastr`, domnule,


spuse Matthew zâmbind.
– Nu-mi mai spune "domnule" aici. Sunt doar bunul [i
b`trânul Carl, nu uita.
Tân`rul b`rbat d`du din cap.
– Vino, Julie! exclam` vesel, strecurându-[i o mân` sub
bra]ul tinerei fete.
– Ce \nseamn` s` fii tân`r, coment` Carl, f`când complice
cu ochiul \n direc]ia Jessic`i.
– Biet mo[neag! Crezi c` vei putea ajunge [ontâc-[ontâc
pân` la cascad`?
– Va trebui s` m` aju]i...
Coborâr` panta pân` \n locul unde râul se rostogolea
\ntr-un tumult \nspumat. Imediat, feti]ele \ncepur` s` strige
de bucurie.
– Nu cred c` \n[el`m pe nimeni cu preten]iile noastre de
familie, [opti Carl la urechea tinerei fete. Pari mult prea tân`r`
pentru a le fi mam`.
Cum o strângea lâng` el, Jessica \ncerc` s` se elibereze.
– |n acest caz, de ce continu`m s` ne prefacem? dori s`
glumeasc`.
– Nu \ncerca s`-mi scapi, continu` Carl pe acela[i ton.
S` \nso]esc trei fete frumoase, ce mi-a[ putea dori mai mult?
– E[ti bine dispus, ast`zi.
|N NUMELE PRIETENIEI 93

|n acea clip`, d`dur` col]ul colinei [i cascada Niagara le


ap`ru \n toat` splendoarea ei. Jessica se opri brusc.
– Este \ntr-adev`r impresionant!
Erau \nconjura]i de o mul]ime de spectatori, totu[i Jessic`i
i se p`ru c` ea [i Carl erau singurii care sim]eau magia clipei
prezente. Soarele de diminea]` str`lucea pe malul american,
\n timp ce pe coasta lor canadian`, se formase un curcubeu
deasupra valurilor agitate.
– Vreau s` m` apropii de ap`! strig` Charlotte tr`gându-l
pe Carl de bra]. S` mergem mai aproape, te rog.
– }i-ar pl`cea s` mergi sub cascad`? suger` medicul.
Zâmbi la vederea chipurilor extaziate ce se \ntoarser` spre
el, apoi \[i conduse \nso]itoarele de-a lungul unei c`r`ri care
ducea pân` la intrarea \n tunel. Pentru prima dat`, Helene
p`ru \nsp`imântat`. Strânse mai tare mâna Jessic`i când
coborâr` \ntr-o pe[ter` \ntunecoas` \n care erau atârnate ni[te
impermeabile.
– Nu vreau s` \mbrac asta! se smiorc`i Helene \n timp ce
persoana ce avea \n grij` vestiarul, c`uta o hain` de m`rimea
sa.
– Va trebui, draga mea, remarc` angajata. Cum te cheam`?
– Helene. Mama n-a putut veni pentru c`...
Jessica se gr`bi s` distrag` aten]ia copilei, \ncheindu-i
impermeabilul.
– Este perfect! Vino, Helene.
94 KATE STAR

Un minut mai târziu, disp`ruser` \ntr-un ascensor, care-i


ducea \n adâncurile p`mântului. |nghesuit` lâng` Carl, Jessica
ridic` ochii spre el, gândindu-se c` era greu de recunoscut
onorabilul medic \n \mbr`c`mintea aceea ciudat`. Dar ochii \i
r`mâneau aceeia[i, sub gluga din plastic galben.
|ntorcându-se, remarc` un b`rbat \nalt, lâng` u[i. Insistase s`
intre \n ultima clip`, de[i liftierul obiectase c` avea cabina deja
plin`. I se p`ru c`-l recunoa[te.
Oare unde \l mai v`zuse? Cu o ciudat` strângere de inim`,
realiz` c` individul nu-l sc`pa din ochi pe Carl... {i brusc, \l
recunoscu. Era b`rbatul care-l abordase pe Carl \n gr`dina
oriental`! Dar \n acest caz, de ce medicul nu-i f`cea semn?
|ndat` ce u[ile se deschiser`, valul de turi[ti se rev`rs`
\ntr-un tunel \ntunecat. Deasupra capetelor lor, p`rea c` tun`.
– Suntem sub cascada Niagara, explic` ghidul cu voce
puternic`, pentru a domina zgomotul.
|n acea clip`, Jessica \[i d`du seama c` avea câte o prin]es`
ag`]at` de fiecare bra] [i c` medicul disp`ruse. Vru s`-l caute,
dar mul]imea o \mpingea \nainte, gr`bit` s` reg`seasc` lumina
zilei. Când ajunser` \n spatele perdelei groase a cascadei,
Charlotte vru s` se elibereze din strânsoarea Jessic`i, care
refuz` s`-i dea drumul. Cât despre mica Helene, p`rea
fascinat` de spectacol [i nu strig` când fu stropit` de ap`.
Sim]ind-o frisonând, tân`ra infirmier` fu cuprins` de
nelini[te. Nu era frig, dar umezeala \nconjur`toare se putea
|N NUMELE PRIETENIEI 95

dovedi periculoas`. Luând copila \n bra]e, o trase pe cea mai


mare spre ie[ire.
Ni[te bra]e puternice o u[urar` de povar`.
– S-ar spune c` ne-am pierdut, observ` Carl cu voce calm`.
– Credeam c` ne-ai abandonat, replic` Jessica pe acela[i
ton.
F`r` s` par` c`-i auzise remarca, medicul porni cu pa[i
repezi, strângând lâng` el o feti]` \ncântat`. Tân`ra fat` \l
urm`, ]inând-o \nc` ferm de mân` pe Charlotte.
Când ie[ir` din pe[ter`, aerul li se p`ru extrem de cald.
– Presupun c` a]i mânca un hot dog, suger` Carl celor
dou` feti]e care scoaser` mici exclama]ii de pl`cere.
– Va fi greu de p`strat acest regim când ne vom \ntoarce la
Detroit, observ` Jessica.
– Sunt \n vacan]`, moroc`noaso!
Tinerei fete i se p`rea c` buna sa dispozi]ie este pu]in
for]at`, ca [i când ]inea s`-[i fac` uitat` dispari]ia de moment.
Ajunser` \n fa]a restaurantului a c`rei firm` anun]a c` acolo se
g`seau cei mai mari hot dogi din regiune.
O clip` mai târziu, Jessica se amuza de eforturile f`cute de
micu]ele prin]ese pentru a mânca acei mastodon]i. Se \ntoarse
spre Carl, care-i zâmbi.
– Chiar p`rem ni[te p`rin]i ferici]i, spuse acesta
punându-[i mâna peste cea a \nso]itoarei sale.
96 KATE STAR

Aceast` atingere trezi \n ea dorin]a arz`toare de a savura o


clip` de intimitate cu el. Ridicând ochii spre medic, observ` \n
adâncul ochilor de culoare \nchis` o lic`rire ciudat` [i de
ne\n]eles.
– Dar p`rin]ii lor ferici]i au nevoie [i ei s` fie \ntre patru
ochi. Vrei s` cinezi cu mine \n seara asta, Jessica?
Aceasta se \ndemna la calm.
– Ca ieri, presupun, adic`... to]i \mpreun`.
– Cu siguran]`, nu! Patru adul]i luptând cu dou` feti]e
\nd`r`tnice, am alt` concep]ie despre relaxare!
– |n acest caz, ce propui?
– Prin]esele vor putea lua o gustare consistent` la sfâr[itul
dup`-amiezii, apoi se vor culca devreme. Le vom l`sa sub
supravegherea lui Matthew [i a Juliei, \n timp ce noi vom merge
la restaurantul hotelului. Acestor doi tineri le place atât de mult
s` fie unul \n compania celuilalt, \ncât nu se vor plânge.
Cu inima palpitând, Jessica se cufund` \n ochii c`prui [i
str`lucind de mali]ie.
– Evident, vom fi foarte aproape... Cred c` m-ai convins.
Carl \i strânse mâna \nainte de a se \ntoarce spre feti]e cu
un zâmbet glume].
– Crede]i c` le ve]i da de cap`t?

***
|N NUMELE PRIETENIEI 97

La sfâr[itul zilei, prin]elese se ar`tar` irascibile [i dificile.


Soarele era \nc` sus pe cer, dar erau obosite de plimbare.
– {i mâine este o zi, spuse Carl \mpingându-le spre ma[in`.
Matthew [i Julie \i a[teptau \n interior, cu toate geamurile
coborâte. P`reau ferici]i, dar frân]i de oboseal`.
– V-a]i distrat bine? \i \ntreb` Jessica.
Julie oft`.
– A fost formidabil, dar de-abia a[tept s` fiu sub du[.
– {i noi, spuse Carl instalându-le pe feti]e \n spate. Apoi ne
vom putea \ntâlni to]i la piscina hotelului.

***

Soarele care apunea aureola \n ro[u culmile stejarilor,


când Jessica \nchise fereastra. Nici un zgomot nu mai venea
din camera prin]eselor, doborâte dup` ultimele zbenguieli \n
piscin`. Cât despre Julie [i Matthew, st`teau \n micul salon al
feti]elor, foarte ferici]i unul \n compania celuilalt.
|n picioare \n fa]a dulapului cu oglind`, tân`ra fat` \[i
examin` cu \ngrijorare imaginea. Oare jupa nu era prea
scurt`? Când cump`rase acest costum negru la Detroit,
vânz`toarea o asigurase c` era ultima mod`. |n magazin i se
p`ruse perfect, dar acum... avea impresia c`-[i arat` trupul \n
98 KATE STAR

mod indecent. Arunc` o ultim` privire siluetei armonioase,


chipului luminos pe care str`luceau ni[te imen[i ochi alba[tri,
deasupra unui nas mic, obraznic. Cel pu]in lui Carl \i pl`cea
p`rul lung, blond, l`sat pe umeri. Nu-i mai r`mânea decât s`
a[tepte ca partenerul s`u s` vin` s-o ia.
R`sfoia distrat` o revist` când se b`tu la u[`. |n loc s`
alerge spre u[`, cum [i-ar fi dorit enorm s-o fac`, se str`dui s`
mearg` s` deschid` f`r` grab`.
– Deja? f`cu ea cu o mirare bine jucat`.
Nemi[cat, Carl o contempla cu un fel de nesa].
Incon[tient` de seduc]ia sa, Jessica ridic` privirea nelini[tit`.
– Nu-]i... plac astfel \mbr`cat`?
– S` mergem s` cin`m, tân`r` naiv`.
Jessica lu` bra]ul pe care i-l oferea, apoi pornir` printr-un
labirint de culoare la cap`tul c`ruia g`sir` \n sfâr[it
restaurantul. Conversa]ia vesel` a \nso]itorului s`u contribui
la lini[tirea Jessic`i. Când chelnerul \i conduse la masa lor, \[i
reg`sise complet siguran]a.
– |mi place mult acest decor! oft` tân`ra fat`.
Lumina era atât de sc`zut`, \ncât pe alocuri sala era
cufundat` \n \ntuneric. Totu[i, lumân`rile r`spândeau o
lumin` pl`cut`, care \nfrumuse]a fe]ele [i f`cea s` str`luceasc`
tacâmurile de argint.
Buchete splendide \nveseleau fe]ele de mas` imaculate [i
acordurile pl`cute ale unui concert de Rahmaninov se
|N NUMELE PRIETENIEI 99

auzeau din difuzoarele ascunse \n ornamentele \n form` de


frunze.
– Sunt fericit c`-]i place. |ncepusei s` semeni cu o mam`
de familie, istovit`. Dar acum... Ce transformare!
E[ti \ncânt`toare, Jess.
Aceasta binecuvânt` obscuritatea care-i ascundea
\mbujorarea.
– Mul]umesc...
Savurar` relaxa]i Martiniurile comandate de Carl, apoi
mâncar` o salat` cu buc`]ele de pâine pr`jit`, urmat` de o
friptur` de carne de vit` cu smântân` [i piper, specialitatea
hotelului.
– S` facem o pauz` \nainte de desert, propuse Carl.
Nu suntem gr`bi]i... Seara de-abia a \nceput.
Jessica \i zâmbi tulburat`. La lumina lumân`rilor p`rea [i
mai seduc`tor [i foarte tân`r, ca [i când se hot`râse s`-[i uite
grijile pentru un timp.
– Aveai dreptate, spuse tân`ra fat` foarte \ncet, aveam
nevoie s` ne relax`m.
Carl \[i puse mâna lung` peste cea a Jessic`i.
– |mi place s` te v`d astfel, Jess. E[ti dintre acele tinere
persoane pe care trebuie s` le amuzi pentru a le scoate din
preocup`rile lor. Acel... prieten despre care mi-ai spus c`-]i
era foarte apropiat, era oare Chris Douglas?
Inima Jessic`i \[i spori ritmul.
100 KATE STAR

– Nu l-am cunoscut foarte mult timp. La \nceput, \mi


pl`cea... Dar apoi, s-a dovedit prea posesiv. Am \ncercat s` ne
desp`r]im \n ziua... \n ziua mor]ii sale. Dac` tr`ia, am fi putut
discuta... Nu merita s` moar` astfel.
– Sunt dezolat.
– Dezolat? repet` tân`ra fat` retr`gându-[i mâna. Asta nu-l
va aduce \napoi la via]`.
O profund` triste]e marca frumosul chip al medicului.
– Nu. Ascult`, nu-mi mai este foarte foame. S` trecem peste
desert, pentru a bea o cafea \n camera mea.
A[adar, iar se eschiva! se gândi cu mânie Jessica. Dar cel
pu]in reu[ise s`-i zdruncine siguran]a. De data aceasta, nu-i va
mai sc`pa.
– De acord, spuse ridicându-se.
De[i p`ru surprins de plecarea lor gr`bit`, chelnerul nu
f`cu nici un comentariu. Imediat ce Carl semn` nota de plat`,
i se al`tur` \nso]itoarei sale \n fa]a ascensorului. Jessica se
a[ez` \ntr-un fotoliu, \n timp ce gazda sa comanda cafeaua
prin telefon. Nu rostir` nici un cuvânt pân` când o tân`r`
chelneri]` le aduse o tav`. Dup` ce plec`, Jessica atac`:
– Bun! M`car e[ti dezolat. |ncepusem s` cred c` e[ti de
marmur`, remarc` tân`ra fat` cu r`ceal`.
– Dimpotriv`. Ideea c` aceast` via]` tân`r` s-a \ntrerupt
atât de brutal, m-a chinuit zi [i noapte.
– Dar cum s-a \ntâmplat?
|N NUMELE PRIETENIEI 101

– Nu [tiu. El nu trebuia s` experimenteze acel lot de


insulin`. Eu \nsumi am scris pe dosarul s`u c` era inapt.
– De ce?
– Pentru c` diabetul s`u era prea u[or pentru a suporta un
remediu atât de puternic. Decesul a fost cauzat de o doz`
excesiv` din acest nou produs, dar nu [tiu cine i l-a
administrat, preciz` Carl, cu fa]a aproape cenu[ie.
– Dar erai r`spunz`tor!
– |ntr-adev`r. Din acest motiv am demisionat.
Jessica lupt` \mpotriva dorin]ei de a i se repezi \n bra]e,
pentru a-i alina durerea. Poate nu \ncearc` decât s` m`
\mbuneze? |n acest caz, a reu[it, se gândi tân`ra fat` ridicând
mâna pentru a atinge obrazul lui Carl.
– Nu [tiam c` ai fost atât de puternic impresionat...
|n]elegi, Chris n-a avut familie. A[a c`, m-am gândit c` era de
datoria mea s` aflu adev`rul.
Carl zâmbi cu triste]e.
– Ai f`cut o treab` bun`, Jess, dar nu merge mai departe.
S-ar putea s` faci descoperiri pu]in pl`cute.
|n timp ce rostea ultimele cuvinte, o trase spre el [i o s`rut`
pe frunte. Intrigat`, Jessica ridic` ochii spre el.
|l v`zu ca prin cea]` aplecându-se [i apoi puse st`pânire pe
gura sa cu pasiune.
|nnodându-[i bra]ele \n jurul gâtului s`u, tân`ra fat`
r`spunse f`r` rezerve s`rutului. Când mâinile sensibile ale
102 KATE STAR

medicului \i parcurser` spatele, corpul Jessic`i se aprinse ca [i


când \n vene i se rev`rsase o lav` fierbinte.
O b`taie \n u[` \i readuse brusc la realitate. Jessica se
smulse din bra]ele lui Carl. Oare cât timp r`m`sese cuib`rit`
\n bra]ele lui? Lumea p`rea c` se oprise \n loc... Cu un fel de
uimire imprimat` pe fa]`, Carl o l`s` s` se \ndep`rteze.
– A[az`-te. M` duc s` deschid.
Tremurând, Jessica se pr`bu[i \ntr-un fotoliu. |ndat` ce
medicul deschise u[a, recunoscu vocea Juliei. |n]elegând c`
Helene se afla prad` unei crize de astm, s`ri \n picioare.
– Vin imediat!
– Mergem amândoi.
Tân`ra fat` scotoci cu \nfrigurare \n po[et` \n c`utarea
unui pieptene. |n ciuda urgen]ei, nu putea merge la micu]ele
prin]ese ro[ie [i ciufulit`...
O clip` mai târziu, p`trundeau \n camera prin]eselor.
Jessica recunoscu imediat [uieratul tipic asmaticilor. Carl se
afla deja la c`p`tâiul feti]ei.
– S-a trezit brusc, explic` Julie. Apoi a \nceput s` plâng`,
pentru c` nu putea respira.
– |i voi face o injec]ie. Domni[oar` Diamond, aduce]i-mi
trusa. Relaxeaz`-te, draga mea, ad`ug` adresându-se copilei,
care-i zâmbi.
Jessica \i \ntinse medicului seringa, remarcând \n trecere
buzele alb`strii ale micii paciente. |n timp ce-i murmura
|N NUMELE PRIETENIEI 103

cuvinte alin`toare, Carl inject` antispasmodicul, apoi o lu` pe


Helene \n bra]e [i-i ar`t` cum s` respire.
Dup` câteva minute, cianoza aproape disp`ruse. Jessica \l
privea \nduio[at` pe \naltul doctor Harvey, leg`nând-o tandru
pe mica prin]es`.
– Acum Helene se simte mai bine, spuse Carl \n sfâr[it.
Totu[i, este de preferat s` r`mâi lâng` ea, Jessica. Julie se va
culca \n camera ta.
– Desigur, \ncuviin]` tân`ra infirmier`.
– A[adar, ]i-o \ncredin]ez pe Helene, domni[oar`
Diamond, dar s` nu ezi]i s` m` chemi la cel mai mic semn
\ngrijor`tor.
Jessica \i fu recunosc`toare c` adoptase acel ton
profesional. Avea nevoie s` se \ndep`rteze, s` se gândeasc`
mai bine la ceea ce se produsese \ntre ei. Totul se petrecuse
atât de repede... I se p`rea c` fusese luat` de un curent mai
puternic decât ea, totu[i nu visase niciodat`...
– Noapte bun`, murmur` Carl \ndreptându-se spre u[`,
f`r` s` priveasc` \n urm`.
Dup` ce plec` [i Julie, Jessica se a[ez` lâng` Helene.
Copila dormea profund, iar respira]ia \i era din nou normal`.
Tân`ra fat` se duse s` sting` lumina, apoi se culc` pe patul lui
Julie [i \nchise ochii. Imediat \i ap`ru chipul lui Carl [i \n
minte \i r`sunar` cuvintele pe care le rostise acesta.
– S-ar putea s` faci descoperiri pu]in pl`cute...
Oare ce vrusese s` spun`?
Capitolul 8

|n timpul urm`toarelor dou` zile, Jessica insist` ca Helene


s` se odihneasc`. Tot ceea ce o putea agita pe feti]` era evitat.
La sfâr[itul sejurului, se hot`râr` s` se \mbarce pe
"Domni[oara ce]ii", un vapor care plimba turi[tii pe Niagara.
– Helene are nevoie s` ias`, declar` ferm Carl [i tu la fel,
Jessica.
Aceasta oft`.
– M`rturisesc c` a[ p`r`si cu pl`cere hotelul.
Cele dou` zile petrecute \n compania unei feti]e
posomorâte se dovediser` pu]in cam grele, mai ales când
ceilal]i plecau \n excursie. Dar era hot`rât` ca pacienta sa s` fie
perfect pus` pe picioare când se va aventura din nou \n lume.
|ntâlnind ochii lui Carl, se gândi c` aceast` izolare nu
fusese \ntru totul negativ`, deoarece \i permisese s` evite s` fie
|N NUMELE PRIETENIEI 105

singur` cu el. Când \[i amintea clipele pasionate pe care le


\mp`rt`[iser`, se \ntreba dac` medicul voise s`-i \n`bu[e
b`nuielile sub s`rut`ri \nfl`c`rate. Oricum ea gre[ise
l`sându-[i inima s` domine asupra ra]iunii...
Când se \mbarcar` pe "Domni[oara ce]ii", li se distribuir`
din nou impermeabile.
– De data aceasta sunt negre, observ` Julie. Nu este o
culoare foarte potrivit`!
– E[ti \ncânt`toare! o compliment` imediat Matthew.
Tân`ra fat` ridic` spre el ni[te ochi surprin[i. Aceste câteva
zile fuseser` cele mai fericite din via]a sa [i datora aceast`
fericire nea[teptat` lui Matthew. Spera doar c` nu se va
schimba fa]` de ea când se vor \ntoarce la Detroit...
Exact \n clipa când trecur` pasarela de \mbarcare, Jessic`i i
se p`ru c`-l z`re[te pe necunoscutul din tunel. O clip` mai
târziu, \[i repro[a aceast` obsesie. Toat` lumea sem`na,
deformat` de acele impermeabile inconfortabile. Carl avea
dreptate: avea nevoie de relaxare, deoarece pân` la urm` \[i va
pierde sim]ul realit`]ii.
Luând cu el greaua \nc`rc`tur` uman`, vaporul se
\ndep`rta de chei. |n ciuda protestelor sale, Helene era
coco]at` pe umerii lui Carl. Mul]imea era atât de \nghesuit`,
\ncât acesta se temea s` nu aib` greut`]i \n a respira, dac` o
a[eza pe punte. |n apropierea cascadei, "Domni[oara ce]ii"
\ncepu s` se legene. Cum se apropia de rostogolirea furioas`
106 KATE STAR

a valurilor, pasagerii speria]i se a[teptau s` se r`stoarne


dintr-o clip` \n alta.
– Vede]i de ce ni s-au propus impermeabile, spuse Carl
râzând.
Cu fa]a acoperit` de pic`turi fine, Jessica \i zâmbi. Spera ca
vaporul s` fac` stânga-mprejur, deoarece p`rea imposibil s` se
men]in` la suprafa]a acestui cazan care fierbea. |n sfâr[it,
"Domni[oara ce]ii" fu de acord s` se \ndep`rteze.
– Uf! oft` tân`ra infirmier`. A fost minunat, dar pu]in
\nsp`imânt`tor.
– Nu te \ngrijora. C`pitanul face aceast` manevr` de mai
multe ori pe zi [i n-a comis niciodat` nici cea mai mic`
gre[eal`.
– M` \ntreb unde sunt \ndr`gosti]ii no[tri, i-ai v`zut, Carl?
– Cu siguran]`, nici m`car n-au observat c` ne-am
\ndep`rtat de chei. Probabil se plimb` mân` \n mân`,
[optindu-[i mici nimicuri.
Tân`ra fat` \ncepu s` râd`. Era nostim s` [i-i imagineze pe
Julie [i pe Matthew pierdu]i unul \n contemplarea celuilalt, \n
timp ce vaporul se leg`na pe valurile zgomotoase.
– Se pare c` dragostea face lucruri ciudate...
Lic`rirea tandr` care tocmai se aprinsese \n adâncul ochilor
lui Carl \i \ntrerupse visarea cu voce tare.
– Sunt \ntru totul de acord cu tine, replic` aceasta atât de
\ncet, \ncât Jessica nu fu sigur` c` \l auzise bine.
|N NUMELE PRIETENIEI 107

Jenat`, se \ntreb` cum oare s` pun` cap`t acestei


conversa]ii primejdioase, când un strig`t tulbur` atmosfera.
– Om peste bord!
Imediat, Carl o puse pe Helene \n bra]ele Jessic`i.
– M` duc s` v`d dac` pot s` ajut.
|l v`zu croindu-[i drum prin mul]imea care se \nghesuia
de-a lungul bastingajului. De altfel, un ofi]er se str`duia s` o
\mpr`[tie.
– Elibera]i trecerea, v` rog!
Un tân`r matelot plonj`, imitat de mai mul]i al]ii. Jessica \i
privea \ndreptându-se \n aceea[i direc]ie, când vocea Juliei
r`sun` \n spatele s`u.
– Jessica, unde este Matthew? Nu reu[esc s`-l g`sesc!
Era lâng` mine [i, \n secunda urm`toare nu l-am mai v`zut.
– Calmeaz`-te, o vei enerva pe Helene. |l vom g`si.
Cu pre]ul unui enorm efort, Julie reu[i s` se controleze [i
se sprijini de balustrad` pentru a urm`ri opera]iunea de
salvare. Era imposibil s` se deplaseze, a[a c` nu puteau decât
s` se str`duiasc` s` le lini[teasc` pe micu]ele prin]ese care
\ncepuser` s` se agite.
– Vreau s` cobor de pe vaporul `sta, declar` Charlotte pe
o voce plâng`rea]`.
– {i eu, se smiorc`i Helene.
– Nu va mai dura mult. |ndat` ce... Oh, Dumnezeule!
– Este Matthew! strig` Julie. |i recunosc p`rul ondulat.
108 KATE STAR

|n timp ce se scotea din ap` corpul inert, Jessica o l`s` pe


Helene pe punte, pentru a o \nconjura pe Julie cu bra]ul.
V`zu unul dintre salvatori \ntinzându-l pe Matthew pe punte.
Tân`rul b`rbat purta \nc` impermeabilul negru, dar \[i
pierduse p`l`ria.
– L`sa]i-l s` treac` pe acest b`rbat, este medic! strig` un
marinar.
La vederea lui Carl, Jessica scoase un oftat de u[urare.
Dac` cineva \l putea salva pe Matthew, el era acela, se gândi
privindu-l aplecându-se peste \necat.
Julie era verde de team` [i \[i r`sucea mâinile.
– Oare ce-i face?
– Respira]ie artificial`.
Dup` câteva secunde, pieptul tân`rului b`rbat \ncepu s` se
ridice. Carl se \ndrept`, cuprins de o imens` u[urare.
Matthew deschise ochii [i-l privi.
– Ce s-a \ntâmplat? bâigui.
– Vom vorbi despre asta mai târziu. Acum, odihne[te-te.
De pe culmea colinei, ajunse pân` la ei urletul unei sirene.
– Nu vreau s` merg la spital, murmur` Matthew.
Cum \ncerca s` se ridice, medicul \l \mpiedic` blând.
– Nu este decât o formalitate. Dac` totul este \n regul`, te
vor l`sa s` ie[i. Crede-m`, \i voi \mpiedica s` te ]in` mai mult
decât trebuie.
|N NUMELE PRIETENIEI 109

Medicul \[i ]inu cuvântul [i reu[i s` gr`beasc` formalit`]ile


de spitalizare. Matthew se puse pe picioare foarte repede [i
Carl putu s`-l duc` rapid la hotel.
Jessica le culca pe micu]ele prin]ese când se b`tu la u[`.
|[i petrecuse ziua lini[tindu-le pe Julie [i pe feti]e, \n timp ce
Carl [i Matthew lipsiser`, a[a c` \ncepuse s` se simt` la cap`tul
puterilor. Se gr`bi s` deschid` [i nu-[i putu st`pâni un zâmbet
\ncântat la vederea lui Carl.
– |n sfâr[it!
Uitându-[i toate bunele hot`râri, se repezi \n bra]ele sale.
|n secunda urm`toare vru s` se \ndep`rteze, dar Carl o re]inu
de umeri, pentru a o s`ruta pe frunte.
– Ce primire! S` trag concluzia c` e[ti fericit` s` m` vezi?
F`r` m`car s` se \ntoarc`, Jessica percepu uimirea fetelor.
– Cum se simte Matthew?
– Se simte bine. Tocmai l-am culcat \n camera sa.
Voiau s`-l ]in` peste noapte la spital, dar le-am jurat c` voi
avea grij` de el.
Cum f`cuse câ]iva pa[i \n \nc`pere, feti]ele i se ag`]ar` de
bra]e.
– S-ar crede c` am lipsit timp de o lun`.
– Asta pentru c` am fost foarte \ngrijorate, domnule, spuse
foarte repede Julie. Oare l-a[ putea vedea imediat pe Matthew?
Carl a]inti o privire binevoitoare asupra fe]ei mici
\ngrijorate.
110 KATE STAR

– Doar o clip`... dar nu singur`, ad`ug` medicul


remarcând ochii str`lucind de \ncântare. Te voi \nso]i imediat
dup` ce le voi examina pe Charlotte [i pe Helene. Va trebui
s`-]i p`strezi calmul. Matthew are mai ales nevoie de odihn`.
– Ai descoperit cum s-a produs accidentul? \ntreb` Jessica.
– Matthew spune c` nu-[i aminte[te nimic. Presupun c`
este \nc` sub [oc, dar c`-i va reveni memoria.
Deocamdat` este inutil s` i se pun` \ntreb`ri. Principalul este
c` e bine, s`n`tos.
– Se va putea \ntoarce cu noi la Detroit?
– O noapte bun` de somn [i nu va mai avea nimic.
Evident, voi conduce eu, a[a c` Matthew se va putea odihni \n
timpul c`l`toriei. Acum, l`sa]i-m` s-o examinez pe Helene.
|ngenunche lâng` patul feti]ei pentru a o asculta cu
stetoscopul. Când se \ndrept`, p`rea mul]umit.
– Totul este \n regul`. Dore[ti s` te \ntorci \n camera ta,
domni[oar` Diamond?
– Prefer s` r`mân aici.
– Cum dore[ti. Vino, Julie, s` mergem lâng` Matthew.
Jessica \i privi ie[ind din camer`. Nu voise s` se apropie de
Carl, p`r`sindu-le pe micu]ele prin]ese. O str`b`tu un fior de
dezam`gire. Dup` clipele de intimitate care-i apropiaser`,
aceast` \ntoarcere la rela]iile profesionale constituia un
adev`rat du[ rece!
– Cite[te-mi o poveste! o rug` Charlotte.
|N NUMELE PRIETENIEI 111

Jessica zâmbi. Cu copilele, era sigur` c` nu se putea


\nduio[a mult timp de soarta sa, se gândi cu u[urare.

***

C`l`toria de \ntoarcere p`rea f`r` sfâr[it. Jessica arunc` o


privire peisajului, care de dou` ore nu mai varia. Erau paji[ti
vaste, printre care se ridicau uneori câteva case.
|[i a]intise privirea pe p`rul lui Matthew, a[ezat \n fa]a ei,
lâng` [ofer. Tot nu reu[ea s`-[i explice cum survenise acel
accident, deoarece m`surile de securitate i se p`ruser`
perfecte pe "Domni[oara ce]ii". Dar deocamdat`, Carl
pretindea ca tân`rul b`rbat s` fie l`sat \n pace. Chiar [i Julie
trebui s` fie de acord s`-[i \nfrâneze curiozitatea.
Se ajunse \n sfâr[it la frontier`. Dup` formalit`]ile de vam`,
trecur` râul care separa Statele Unite de Canada, [i curând,
ma[ina p`trunse \n parcul regal. Jessica scoase un
imperceptibil oftat de u[urare, dar care fu sesizat de Carl.
– Trebuie oare s` \n]eleg c` n-ai apreciat drumul,
domni[oar` Diamond?
– Trebuie s` m`rturisesc c` perspectiva de a-mi relua
sarcinile obi[nuite nu-mi displace.
– Mi-ar pl`cea s`-]i iei mai \ntâi o zi liber`, dac` este posibil.
112 KATE STAR

Sistemul video de securitate avertizase perechea princiar`


de \ntoarcerea copilelor. Când Carl parc` \n fa]a locuin]ei,
prin]ul [i prin]esa coborau treptele de la intrare.
Feti]ele ]â[nir` pur [i simplu din vehicul, pentru a se arunca
\n bra]ele p`rin]ilor.
– Cum te sim]i? o \ntreb` pân` la urm` Jessica pe prin]es`.
– Foarte bine, nu m-am sim]it niciodat` mai bine.
– L-ai chemat pe doctorul Gregory? interveni Carl.
– Nu, m-am comportat foarte bine. Vre]i s` intr`m?
Plimb` o privire \ngrijorat` \n \mprejurimi. De când talia i
se \ngro[ase, se temea f`r` \ncetare de indiscre]ia vreunui
jurnalist.
– Te voi consulta mâine diminea]`, promise Carl \nainte de
a se \ntoarce spre Matthew. Du-te s` te odihne[ti tinere, te voi
vedea mai târziu.
– Este bolnav? se mir` prin]ul.
– Nimic grav... Matthew \noat` mai pu]in bine decât \[i
imagina, atâta tot.
Pu]in [ocat` de aceast` manier` de a prezenta faptele,
Jessica ceru s` se retrag` [i ea \n camer`.
– Desigur. Vom vedea diminea]` dac` avem foarte mult de
lucru. Domni[oara Diamond mi-a fost de mare ajutor, f`r` ea
n-a[ fi putut \nfrunta dificult`]ile c`l`toriei, ad`ug`,
adresându-se prin]ului.
– E[ti un b`rbat norocos, constat` acesta din urm`.
|N NUMELE PRIETENIEI 113

Ro[ie \n obraji, tân`ra fat` se \ndep`rt`. Trebuia s` fie


singur`, pentru a-[i pune ordine \n gânduri....
Ziua urm`toare, Carl nu putu s`-i acorde liberul promis.
S-ar fi spus c` toat` lumea din cas` a[tepta \ntoarcerea lor
pentru a se prezenta la clinic`. |n plus, trebuia consultat`
prin]esa [i s`-l fac` pe prin] s` se supun` testelor de rutin`.
Doar la mijlocul dup`-amiezii tensiunea se relax`.
– Nu b`nuiam c` acest post se va dovedi atât de obositor,
oft` Jessica \n fa]a unui suc de portocale.
– Dar nu regre]i c` ai venit?
V`zându-l aplecându-se spre ea cu o lic`rire de solicitudine
\n adâncul ochilor, se bucur` c` erau desp`r]i]i de birou.
Imediat ce se aflau singuri, se sim]ea gata s` comit` orice
nebunie...
– Nu regret nimic.
– |n acest caz, \nso]e[te-m` \n Reichenstein! Vom forma o
echip` extraordinar`.
Jessica ridic` spre el o privire nesigur`. Dac` cel pu]in ar fi
putut fi sigur` c`...
– V`d c` oferta mea \]i displace. Uit` c` ]i-am f`cut-o.
|ncurcat`, tân`ra fat` \[i aminti ce-i povestise Matthew, \n
ajun. |i f`cuse o vizit` pentru a se asigura c` nu-i lipsea nimic
[i, spre marea sa surpriz`, p`ru s`-[i aminteasc` limpede
accidentul.
114 KATE STAR

– Am sentimentul clar c` am fost \mpins, dar doctorul


Harvey pretinde c` bat câmpii.
{i acum, Jessica se \ntreba de ce oare medicul nu-i spusese
despre aceast` conversa]ie.
– L-ai examinat pe Matthew, ast`zi?
– Am fost s`-l v`d de diminea]`, dar dormea \nc`.
– {i-a reg`sit memoria? \ntreb` Jessica pe un ton degajat.
– Mintea \i este confuz` \nc` [i nu se pune problema s`-l
\ntreb`m.
Tân`ra fat` se ridic` pentru a termina de aranjat.
De[i r`mânea impasibil`, se sim]ea tulburat`. Carl \i cerea
implicit s`-i acorde \ncredere, dar oare cum era posibil dac`
misterul care \l \nconjura devenea din ce \n ce mai compact?
Capitolul 9

|ntr-o c`lduroas` zi de septembrie, prin]esa Karine era pe


cale s` fac` o baie de soare \n parc, când un ziarist prea zelos
urc` pe zid [i o fotografie. Indiscretul fu alungat imediat, dar
fotografia ap`ru \n presa local`. Se traser` imediat concluzii
asupra \ngr`[`rii sale [i, mai degrab` decât s` nege eviden]a,
tân`ra femeie prefer` s`-[i anun]e sarcina \n mod oficial.
Vestea se r`spândi cu iu]eala fulgerului. Reporterii de
televiziune fur` \ndep`rta]i cu fermitate, totu[i unii membri ai
Casei Regale fur` autoriza]i s` acorde interviuri. Carl [i Jessica
fur`, evident, foarte solicita]i, dar se mul]umir` cu observa]ii
superficiale asupra st`rii prin]esei, f`r` s` dea nici un detaliu
medical. |n ochii lumii, totul se desf`[ura perfect.
– {i a[a trebuie s` fie, repet` Carl când ultimul ziarist \i
p`r`sise.
116 KATE STAR

– Bine\n]eles, \nt`ri Jessica.


|l observ` pe medic ce-[i trecu distrat o mân` prin p`rul
negru [i des. Era din ce \n ce mai indiferent fa]` de ea, se
gândi cu triste]e. De câteva s`pt`mâni de-abia \i vorbea, doar
dac` nu avea s`-i pun` vreo \ntrebare referitoare la un pacient.
Vara era pe sfâr[ite [i \nc` refuza s` le duc` pe micu]ele
prin]ese la Cape Cod.
Poate se temea s` fie singur cu ea? |n acest caz, nu avea nici
un motiv s` se nelini[teasc`, deoarece era sigur` c` putea s`
se st`pâneasc`. Dar de fiecare dat` când \l privea, \[i sim]ea
siguran]a sl`bind considerabil. Hot`r\ totu[i s`-i pun`
\ntrebarea cu o non[alan]` bine simulat`.
– Ai fixat data expedi]iei la Cape Cod?
– C`l`toria aceasta nu se pune \n discu]ie.
R`spunsul o alarm` pe tân`ra fat`. Pân` acum, se
mul]umise s` evoce programul \nc`rcat, dar era prima dat`
când \i opunea un refuz categoric.
– Dar ai promis!
– D`-mi voie... E[ti singura care ]i-ai luat un angajament.
Trebuie s` m` ocup mai \ntâi de recrutarea echipei mele.
– Nu le po]i dezam`gi pe Charlotte [i pe Helene...
Era ultimul argument. Dac` nu era impresionat de
dezam`girea celor dou` feti]e, \n acest caz nimic nu-l va
convinge. Va trebui s` aranjeze altfel.
– Dac` nu ne po]i \nso]i, te-ar putea \nlocui Matthew.
|N NUMELE PRIETENIEI 117

– Nu!
Cum ridicase spre el ochii uimi]i, \i explic`:
– Este prea tân`r pentru a-[i asuma o asemenea
responsabilitate.
– Are dou`zeci [i cinci de ani, ca mine.
– Dar nu are nici o experien]` cu aceste familii princiare.
Pe de alt` parte, am nevoie s` termine treburile pe care le-a
\nceput.
Dezam`git`, tân`ra fat` plec` ochii \n p`mânt.
Vocea blând` a medicului o f`cu s` tresar`.
– Dac` aceast` excursie este atât de important` pentru
Charlotte [i Helene, ar trebui s` ne supunem voin]ei lor.
Inima Jessic`i b`tu mai tare. {tia c` detest` s` revin` asupra
hot`rârilor sale.
– Mul]umesc, Carl. Micu]ele vor fi atât de fericite! M` duc
imediat s-o anun] pe prin]es`.
– A[teapt`! spuse medicul, \nconjurând biroul pentru a-i
bara trecerea. Nu vom putea pleca \nainte de sfâr[itul lunii.
|n plus, prefer s` c`l`torim cu avionul [i ajun[i acolo, s`
\nchiriez o ma[in`, ceea ce-mi va permite s` reduc durata
c`l`toriei. M` voi ocupa s` organizez totul [i nu vom lua nici
un membru al personalului. Vom face pentru a doua oar` pe
p`rin]ii ferici]i, \ncheie zâmbind.
Tân`ra fat` se gr`bi s` ajung` la u[`, sim]indu-[i bunele
hot`râri sl`bind. Cât timp Carl era indiferent, se putea crede
118 KATE STAR

tare, dar dac` \[i ar`ta fa]` de ea tot farmecul, nu mai era
sigur` de nimic...
|ndat` ce p`r`si aripa medical`, se \ndrept` spre
apartamentele princiare. La acea or`, prin]esa \[i bea de obicei
ceaiul, a[a c` era momentul potrivit pentru a discuta cu ea.
Spre marea sa surpriz`, prin]ul George [i ducesa se aflau
cu tân`ra femeie.
– M` voi \ntoarce mai târziu, Maiestatea Voastr`.
F`cu gestul de a se retrage.
– E[ti binevenit`, Jessica. Vei bea ceaiul cu noi.
Chiar voiam s` discut cu dumneata despre excursia la Cape
Cod.
– Este de asemenea motivul pentru care am venit s` v` v`d,
spuse tân`ra fat` acceptând cea[ca pe care i-o \ntinase Louise.
Doctorul Harvey tocmai m-a anun]at c` vom pleca la sfâr[itul
lunii.
– Nu se gr`be[te, observ` prin]esa. S-ar spune c` aceast`
c`l`torie \l sup`r`.
– Este evident! exclam` ducesa.
– Ce vre]i s` spune]i?
B`trâna doamn` se \ntoarse spre fiul s`u.
– Oare nu acolo locuie[te Victoria?
– Haide, mam`, totul a fost atât de demult! Sunt convins c`
acum nu mai are nici o leg`tur` cu ea.
– Ce scandal, când l-a p`r`sit! Mi-a fost mil` de el.
|N NUMELE PRIETENIEI 119

– Nu este obligat s` mearg` s-o vad`.


– Totu[i, sunt foarte sigur` c`-i va face o vizit`, replic` trist
ducesa. |l cunosc mai bine decât oricare dintre voi. Nu s-a
resemnat niciodat`, \n]elege]i, \nc` o iube[te.
– |mi poate explica cineva despre ce este vorba? \ntreb`
\ncet prin]esa.
– Nu [tii? se mir` b`trâna doamn`. N-a fost \n \ntregime
vina Victoriei, dar...
– Mam`, te rog, taci! ordon` prin]ul.
Ducesa bomb`ni dezaprobator, dar se supuse.
Degetele tremur`toare luar` canavana pentru a continua
lucrul de acolo de unde \l l`sase.
– Ia o pr`jituric`, domni[oar` Diamond, propuse prin]esa
Karine, pentru a \nl`tura stânjeneala care se l`sase peste micul
salobn.
– Mul]umesc.
Jessica accept` o felie de chec, pe care o uit` imediat \n
farfurie. Oare cine era aceast` misterioas` Victoria care-l
p`r`sise pe Carl? Dac` o iubea \nc`, Jessica nu se mai mira c`
refuza s` plece la Cape Cod...
|ndat` ce putu, \[i p`r`si gazdele pentru a merge \n camera
sa. |n cazul \n care Carl r`m`sese fascinat de o femeie care-l
tr`dase, trebuia mai mult ca oricând s` se \ndep`rteze din
drumul s`u...
120 KATE STAR

***

Când avionul cu reac]ie se ridic` spre cerul de septembrie,


Jessica scoase un oftat de u[urare.
– |n sfâr[it, am reu[it!
– Te \ndoiai? spuse Carl cu o lic`rire juc`u[` \n adâncul
ochilor.
Jessica \l fulger` cu privirea.
– Doctore Harvey, oare trebuie s`-]i amintesc c` ai f`cut
totul pentru a \mpiedica aceast` c`l`torie?
– {tiu, n-am fost foarte amabil...
– Cuvântul mi se pare pu]in cam delicat, replic` tân`ra fat`
pe un ton mai degajat.
– Acum c` am p`r`sit Detroit, m`rturisesc c` aceast`
expedi]ie la Cape Cod este o idee bun`, recunoscu resemnat
Carl.
– {i eu! exclam` Helene, care era a[ezat` pe genunchii
Jessic`i. Vom vedea puiul de balen` Jimbo, cu mama sa.
– Adic` s` sper`m c`-i vom z`ri, o corect` tân`ra fat`.
– |i vom vedea! afirm` din nou Helene, cu o voce hot`rât`.
– Sper c` nu va fi dezam`git`, \i [opti Jessica \nso]itorului
s`u.
|N NUMELE PRIETENIEI 121

– |n general, c`pitanii ambarca]iunilor de agrement fac \n


a[a fel \ncât s` g`seasc` balenele, dac` se afl` acolo.
Inten]ionez chiar s` fac fotografii.
– Ai mai participat la acest gen de excursie?
– O singur` dat`, dar p`strez o amintire de neuitat.
– |n acest caz, de ce te-ai opus atât de mult acestei
c`l`torii?
Trecând un deget sub b`rbia tinerei fete, o oblig` s`-l
priveasc` \n ochi.
Pui prea multe \ntreb`ri, copila mea. |ntr-una dintre aceste
zile, poate vei regreta c` ai fost atât de curioas`.
Cu inima b`tând s`-i sparg` pieptul, Jessica se str`dui s`-i
zâmbeasc` lini[tit`.
– Nu sunt mul]umit` decât când primesc r`spunsuri.
– Adev`rat? |i adres` o privire lung`, apoi se \ntoarse spre
Charlotte, care \i solicita aten]ia.
Ma[ina de \nchiriat \i a[tepta la aeroport. Când ajunser` la
Princetown, situat la un pas de Cape Cod, soarele plonja \n
marea str`lucitoare. Micu]ele prin]ese adormiser` \n timpul
ultimei p`r]i a drumului, ratând astfel acest spectacol unic al
unei fâ[ii sub]iri de p`mânt cufundându-se \n ocean
Carl re]inuse un apartament. Jessica fu \ncântat` la vederea
balcoanelor largi, care toate d`deau spre plaj`.
– S` nu-]i faci griji de pre], preciz` Carl zâmbind.
Prin]esa Karine a insistat ca fiicele sale s` profite de ce este
122 KATE STAR

mai bun. Din motive de siguran]`, este de preferat s`


\mp`r]im acela[i apartament. Prive[te aceast` lun`
extraordinar`!
Jessica admir` astrul argintiu suspendat pe un cer de
catifea neagr`, pres`rat cu diamante minuscule. |n \ntuneric,
percepu formele mai multor vapoare mari, ancorate lâng`
]`rm. Frumuse]ea \ncânt`toare a acestui loc o f`cu s` scoat`
un oftat de pl`cere.
Carl \[i puse bra]ul pe umerii tinerei fete. Era atât de
aproape, \ncât aceasta crezu c`-i simte b`t`ile inimii.
– Am cerut s` ni se serveasc` cina aici. Este de preferat s`
nu l`s`m copilele singure.
Micu]ele prin]ese se culcaser` \nc` de la sosire. A[a c`
dispuneau de câteva ore de libertate. |[i ]inu respira]ia...
Oare Carl avea o inten]ie ascuns`?
Acesta o f`cu s` se \ntoarc` pentru a-[i adânci privirea \n
ochii limpezi.
– Trebuie s` ies, Jess, am de v`zut pe cineva.
Cuprins` de o mare decep]ie, tân`ra fat` t`cu.
Fusese convins` c` nu se va duce \n vizit` la Victoria; chiar
dac` o mai iubea \nc`, nu va vrea s` redeschid` r`ni vechi.
Dar era vizibil c` dragostea \i era mai puternic` decât orice...
– Ai prieteni \n regiune? f`cu ea cu vocea domoal`.
Carl zâmbi, mângâindu-i obrazul.
|N NUMELE PRIETENIEI 123

– |ntreb`ri, mereu \ntreb`ri! S` nu deschizi nim`nui \n


lipsa mea, \n afara personalului de serviciu. Nu vei lipsi mult.
|i zâmbi din nou când \nchise u[a \n urma lui.
Nemi[cat`, Jessica avu impresia c` se \neac` \ncet... |n fond,
avea tot dreptul s` nu-[i petreac` seara cu ea... Oare nu-i
d`duse \n timpul acestor ultime s`pt`mâni toate motivele s`
cread` c`-l detesta?
O b`taie discret` \n u[` o scoase din visarea dureroas`.
Scuturându-[i toropeala, se duse s` deschid` chelnerului care
aducea o singur` tav`. A[adar, Carl premeditase s-o lase
singur`, se gândi, a[ezându-se \n fa]a mesei.
Escalopul \nso]it de o salat` crocant` [i proasp`t`, era
delicios, dar toat` pofta de mâncare \i disp`ruse. |n cele din
urm` \mpinse farfuria [i se hot`r\ s` se culce devreme.
Dup` ce ascultase o clip` respira]ia Helenei, se duse s` se
culce \n patul imens. Dar somnul nu venea s`-i aduc` uitarea.
Agitat`, nu se putea \mpiedica s` pândeasc` \ntoarcerea lui
Carl. Poate nu se va \ntoarce decât diminea]`, dup` o noapte
de pasiune \n bra]ele iubirii de odinioar`. Ducesa vorbise
despre un scandal, când \l p`r`sise Victoria. Asta \nsemna c`
fuseser` cu siguran]` c`s`tori]i...
|n sfâr[it, un zgomot de pa[i pe culoar o alert`.
Aprinse lumina, cu inima palpitând.
– Carl?
Silueta \nalt` ap`ru \n u[a camerei sale.
124 KATE STAR

– N-ai adormit \nc`?


– Te a[teptam, spuse Jessica foarte repede.
– Sunt aici, acum. Am trecut s` le v`d pe feti]e.
Dorm lini[tite.
Str`b`tuse distan]a care-i desp`r]ea [i acum se afla lâng`
pat. Jenat`, tân`ra fat` \[i d`du seama brusc c` avea o c`ma[`
de noapte foarte u[oar`.
Când se a[ez` lâng` ea, se d`du \napoi nervoas`.
– Nu fi atât de pudic`, Jess! \i spuse Carl râzând.
Am v`zut foarte mult` lenjerie frumoas` \n via]a mea,
dar trebuie s` m`rturisesc c` aceasta este cea mai
fermec`toare.
Atinse u[or dantela alb` care-i \mpodobea um`rul, apoi se
aplec` pentru a s`ruta exact locul pe care tocmai \l atinsese.
– Nu! exclam` Jessica nelini[tit`. {tim amândoi c` nu
putem continua a[a!
– Cum adic`?
– Ne prefacem c` totul merge cât se poate de bine \ntre
noi, \n timp ce nu avem nici un viitor comun.
– Nu m` gândeam decât la prezent. |n aceast` clip`, Jess,
e[ti atât de dezirabil`...
– |nceteaz`! Nu vreau s` lungesc lista cuceririlor tale.
– Oare ce vrei? o \ntreb` blând.
– S` ie[i din camera mea!
|N NUMELE PRIETENIEI 125

Timp de câteva secunde, ridic` spre el ochii str`lucind de


furie, apoi \ncepu s` plâng`, \nnebunit` de dragostea \n[elat`.
Carl vru s-o atrag` spre el, dar \l respinse.
– Te rog, pleac`! suspin` tân`ra fat`. De ce m` chinuie[ti
astfel?
– |mi pare r`u, spuse Carl dându-i drumul. Nu voiam s` te
aduc \n aceast` stare. Iart`-m`.
|n timp ce vorbea, se ridicase. Printre lacrimi, Jessica se
gândi c` niciodat` nu fusese mai seduc`tor. Brusc, se \ntreb`
dac` execitase aceea[i atrac]ie asupra so]iei sale, câteva ore
mai \nainte. Avea oare inten]ia s` fac` o a doua victim`, \n
aceea[i sear`?
Ajuns la u[`, Carl se \ntoarse pentru a-i adresa un zâmbet
pu]in obosit.
– Noapte bun`, Jess, mâine avem o zi lung` \n fa]a noastr`...
Tân`ra femeie \l auzi umblând de colo-colo prin camer`,
apoi ajunse pân` la ea sunetul vocii. |n]elese c` probabil
telefonase. |[i st`pâni dorin]a de a ridica propriul receptor
pentru a-i spiona conversa]ia. Via]a particular` a lui Carl nu o
privea, \[i repet` afundându-[i capul \n pern`.
Capitolul 10

Soarele se ridicase pe un cer f`r` nori când Jessica trase


draperiile. Le auzi pe micu]ele prin]ese jucându-se \n camera
lor, \n timp ce [iroitul du[ului ajunse pân` la ea, din baie.
Strângând din din]i, alung` deliberat amintirile din ajun.
Singura sa preocupare trebuia s` fie feti]ele [i ultimele lor
zile \n Statele Unite. Pu]in dup` \ntoarcerea lor de la Cape
Cod, familia regal` trebuia s` plece \napoi \n Reichenstein.
Carl \i va \nso]i pentru a organiza noul centru medical, dar ea
nu-l va urma. Nu-[i mai dorea decât s` se \ndep`rteze definitiv
de doctorul Harvey, pentru a uita de existen]a sa.
Cât despre ancheta asupra mor]ii lui Chris, va renun]a.
Va afla concluziile poli]iei, când acestea vor ap`rea \n pres`.
Va fi fericit` s` afle c` era vorba de un accident. Carl avea cu
siguran]` motivele sale pentru a-i ascunde anumite fapte, dar
din nefericire, justi]ia \i va cere f`r` \ndoial` s` dea socoteal`.
|N NUMELE PRIETENIEI 127

Str`duindu-se s` zâmbeasc`, se al`tur` feti]elor, a c`ror


agita]ie sporea ne\ncetat la perspectiva unei ie[iri pe mare.
Când ajunser` la locul de \mbarcare, Jessica fu surprins` s`
constate c` mai multe vapoare a[teptau turi[tii pentru a-i duce
\n larg. Prin]esele \l aleser` pe cel ale c`rui culori erau cele
mai stridente [i cu difuzoarele cele mai asurzitoare.
Din fericire, muzica t`cu \ndat` ce se \ndep`rtar` de chei, f`r`
\ndoial` pentru a nu speria balenele.
Merser` o clip` de-a lungul coastei, \nainte de a o l`sa \n
urm`.
– Balenele tr`iesc destul de departe de ]`rm, explic`
medicul, cu ochii a]inti]i spre orizont. Nu-]i este frig? ad`ug`
cu solicitudine.
Tân`ra fat` scutur` din cap. De[i soarele dogorea briza se
r`corea pe m`sur` ce se \ndep`rtau de uscat. Mica Helene se
ghemuise lâng` ea, iar Jessica avu grij` s-o acopere bine.
Cât despre Charlotte, toat` aten]ia \i era \ncordat` asupra
valurilor. Brusc, r`sun` un strig`t:
– Pe aici!
Imediat pasagerii se \ngr`m`dir` fluturând deasupra
capetelor aparatele de fotografiat. |n acea clip`, o imens`
balen` se ivi din ap`, la câ]iva metri de vapor.
– Este Jimbo! strig` Charlotte cu o voce strident`.
Mastodontul cerceta aceste creaturi zgomotoase cu o
privire trist`.
128 KATE STAR

– Probabil are vreo doisprezece metri lungime, observ`


Jessica.
Remarc` brusc c` un pui de balen` se afla lâng` monstru,
\ncercând s` imite mi[c`rile spectaculoase ale mamei.
– Acela trebuie s` fie Jimbo, declar` cu calm Helene, iar cea
mare este mama sa.
Sub calmul aparent trebuia s` fi fost surescitat`, deoarece
\ncepu brusc s` emit` o respira]ie [uier`toare, caracteristic`.
Imediat, Jessica scoase din po[et` un inhalator pe care-l plas`
sub nasul copilei.
– Am face mai bine s` ne ad`postim.
– Atâta timp cât Jimbo va fi aici, nu voi pleca! protest` copila.
– De acord, hot`r\ Carl, luând feti]a \n bra]e.
Helene se cuib`ri la pieptul medicului. |n timp ce lupta
s`-[i recapete respira]ia, nu sc`p` din ochi balenele. De altfel,
animalele mari nu se gr`beau s` p`r`seasc` scena, ca [i când
le pl`cea enorm s` se dea \n spectacol. |n sfâr[it, spintecând
pentru ultima dat` suprafa]a apei, disp`rur` \ntr-o ]â[nire de
spum`.
|ndat` ce oceanul deveni din nou neted, Carl o duse pe
Helene \n interior. |i vorbi blând câteva clipe [i dup` câteva
minute respira]ia feti]ei deveni iar normal`.
Din mi[carea vaporului, Jessica ghicise c` se \ntoarce \n port.
– M` voi ocupa eu de Helene, spuse tân`ra fat` luând-o pe
feti]a somnolent` din bra]ele medicului.
|N NUMELE PRIETENIEI 129

– |n acest timp, m` duc dup` cafea.


Tân`ra fat` \l urm`ri cu privirea \ndreptându-se spre bar,
gândindu-se cu disperare c`, \n curând, va ie[i din via]a ei
pentru totdeauna. Ochii \i str`luceau de lacrimi [i se \ntoarse
pentru a nu alarma feti]ele. Dac` totul ar fi putut fi altfel...
Carl se \ntoarse lâng` ea când \ncepu s` sufle vântul.
Vaporul \ncepu s` se legene, f`când s` se rostogoleasc` pe jos
sticlele de Coca [i de limonad`. Valurile cenu[ii nu formau
\nc` rulouri, totu[i cerul se \nc`rcase cu nori. Când primele
pic`turi de ploaie se sparser` pe punte, cele dou` copile se
ghemuir` lâng` Jessica. Bra]ul lui Carl se odihnea pe sp`tar, \n
spatele ei, dar tân`ra infirmier` [tia c` nu era vorba decât de
o atitudine protectoare.
Când vaporul p`trunse \n port, se \ntoarse spre ea.
– }i-a pl`cut aceast` plimbare?
– N-a[ fi ratat acest spectacol pentru nimic \n lume.
Feti]ele, care adormiser` \n timpul drumului de \ntoarcere,
se agitar` [i deschiser` ochii.
– Ce vom face acum? \ntreb` Charlotte cu vioiciune.
– Vom vizita ora[ul, replic` medicul luându-le pe fiecare de
câte o mân`. Este un loc fascinant.
Spre marea u[urare a Jessic`i, ploaia \ncetase [i soarele se
ivise din nou de dup` nori. Carl le conduse printre str`du]ele
\nguste [i pitore[ti, ar`tându-le \n trecere casele interesante.
|n cele din urm`, se opri \n fa]a unui muzeu.
130 KATE STAR

– V` voi l`sa aici o clip`. |ncepe]i vizita f`r` mine, voi fi


imediat al`turi de voi. Exist` aici o reproducere a unei
buc`t`rii de la \nceputul secolului, care le va pl`cea micu]elor.
S-au plasat acolo ni[te manechine reprezentând o mam` [i
copiii s`i, ca [i imita]ii perfecte de pr`jituri [i pl`cinte.
– Oh, da! S` mergem! exclam` Charlotte.
– Vei lipsi mult timp? \ntreb` Jessica, indiferent`.
– Nu... Trebuie s` v`d pe cineva timp de câteva minute.
|ntorcându-se, tân`ra fat` le conduse pe feti]e spre cl`dire.
– Nu te gr`bi, spuse peste um`r, ne \ntâlnim la hotel.
F`r` s` a[tepte r`spunsul, gr`bi pasul. Un minut mai târziu,
lua bilete, f`r` s` acorde nici o aten]ie flec`relii prin]eselor.
N-avea decât s`-[i petreac` toat` ziua cu Victoria. La urma
urmei, nu avea nevoie de el!
– Unde este frumoasa buc`t`rie? \l \ntreb` Charlotte pe un
angajat.
– Pe aici, draga mea.
Jessica se gr`bi s` li se al`ture protejatelor sale. |n timp ce
ele admiraser` reproducerile, tân`ra infirmier` examin` o
veche arm` de foc. Când se \ntoarse, z`ri un tablou ale c`rui
culori luminoase \i atraser` aten]ia. Autorul prinsese
admirabil starea schimb`toare a m`rii, se gândi, amintindu-[i
valurile agitate care \i scuturaser` o or` mai \nainte.
Opera avea ca titlu "Furtun` pe ocean", iar autorul se
numea... Victoria Harvey. Inima Jessic`i \ncepu s` bat` cu
|N NUMELE PRIETENIEI 131

putere. |ntr-un ora[ atât de mic... se putea oare s` fie so]ia lui
Carl?
– V` place aceast` pânz`? La Pincetown, doamna Harvey
este una dintre artistele noastre favorite.
– O g`sesc foarte frumoas`, se auzi r`spunzând tân`ra fat`.
Oare este de vânzare?
– N-a[ [ti s` v` spun. {ti]i, am \mprumutat-o pentru
expozi]ie. Dar pute]i afla de la doamna Harvey.
Locuie[te foarte aproape. Ie[ind, coti]i la stânga [i-i ve]i
observa imediat casa alb`.
– Mul]umesc mult. Veni]i, fetelor.
Jessica nu [tia ce va face... Poate va cump`ra pur [i simplu
un tablou. Va fi o minunat` amintire a sejurului s`u \n Statele
Unite...
Câteva minute mai târziu, se gr`bea de-a lungul unei str`zi
\nguste, cu câte o feti]` ag`]at` de fiecare bra]. Curând, z`ri
locuin]a Victoriei. Era \ncânt`tor de feminin`, cu perdelele
cochete [i trandafirii care cre[teau \n dezordine \n fa]a intr`rii.
U[a se deschise l`sând s` treac` o siluet` cunoscut`. Jessica \[i
]inu respira]ia v`zându-l pe Carl aplecându-se pentru a s`ruta
pe cineva. Era prea departe pentru a vedea bine femeia, dar
\ntrez`ri un trup zvelt \mbr`cat \n blugi [i un pulover crem, ca
[i un cap blond.
Brusc, nu mai dori s` afle mai mult. Pân` acum, sperase c`
era vorba de o gre[eal`, dar acum c` o z`rise pe Victoria
Harvey \n carne [i oase...
132 KATE STAR

– Doctore Harvey! strig` Charlotte, care tocmai


recunoscuse b`rbatul \nalt care cobora aleea \n direc]ia lor.
Acesta se opri o clip` \nainte de a gr`bi pasul.
– Ce face]i aici?
– Jessica voia s` cumpere un tablou, explic` feti]a.
Carl a]inti ni[te ochi duri asupra tinerei fete.
– Dore[ti o recomandare? |n cazul \n care nu te afli aici
pentru a m` spiona?
– Mi-am schimbat p`rerea, fetelor. S` ne \ntoarcem la
hotel.
Cu un dispre] rece \ntip`rit pe chip, Carl \i lu` bra]ul.
Re]inându-[i suspinele, tân`ra fat` \nainta orbe[te. Oare cum
putuse fi atât de indiscret`? Totu[i \[i repetase c` via]a
particular` a lui Carl nu-l privea decât pe el.
Cinar` foarte devreme \n sufrageria mare a hotelului. Nu o
cin` cu lumân`ri, de data aceasta! se gândi Jessica ajutând
feti]ele s`-[i taie carnea.
– R`mâi aici \n seara asta?
– Da, r`spunse Carl scurt. Am de lucru.
– Eu m` voi culca devreme.
Medicul d`du din cap, vizibil hot`rât s` nu fac` nici un
efort pentru a \ntre]ine conversa]ia. Imediat ce masa se
termin`, Jessica le duse pe prin]ese \n camera lor pentru a le
preg`ti pentru noapte. Carl veni s-o consulte pe Helene, apoi
se retrase. Dup` ce-[i \nveli protejatele, tân`ra fat` se duse \n
|N NUMELE PRIETENIEI 133

propria camer` [i \ncuie u[a. Nu voia nici o vizit` \n noaptea


asta...
O trezi foarte devreme soneria telefonului. Se preg`tea s`
r`spund`, când auzi vocea lui Carl. De data aceasta nu-[i
dorea deloc s`-i asculte conversa]ia. Se \ntinse din nou [i
\nchise ochii. Un minut mai târziu, se b`tea la u[`.
– Deschide, Jessica.
– O clip`!
Dup` ce-[i \mbr`c` \n grab` capotul, \l l`s` s` intre.
– Trebuie s` plec`m la Detroit.
– De ce?
– Prin]esa Karine sufer` de dureri abdominale.
Gregory trebuie s` fie la c`p`tâiul ei.
– Nu ar fi de preferat s` fie internat`?
– Sigur c` da, dar Karine este pacienta cea mai
\nc`p`]ânat` din cariera mea. Treze[te-le pe micu]e \n timp ce
eu sun la aeroport.
– Unde este prin]esa? \ntreb` Carl imediat ce p`trunse \n
hol.
Louise ridic` spre el o fa]` epuizat`.
– Este instalat` \n aripa medical`, domnule doctor.
Camerista \[i asum` r`spunderea feti]elor, \n timp ce Carl
[i Jessica se gr`bir` spre clinic`. Madeleine \i a[tepta \n fa]a
u[ii batante.
– Doctorul Gregory este acolo.
134 KATE STAR

– Slav` Domnului! exclam` Carl, repezindu-se spre sala de


consulta]ii.
Jessica fu imediat frapat` de expresia \ngrijorat` a
doctorului Gregory. Medicul \i lu` pu]in mai la o parte, pentru
ca prin]esa s` nu-i aud`.
– Am \ncercat s-o conving s` se interneze. Va na[te
prematur.
– I-ai scos serclajul?
– Nu \nc`, dar va trebui s` se intervin` curând.
Este \ns`rcinat` de treizeci [i dou` de s`pt`mâni, iar ritmul
cardiac al copilului este excelent. Va tr`i dac` ac]ion`m foarte
repede, dar va avea nevoie de \ngrijiri speciale pe care nu i le
vom putea da aici.
Cumn prin]esa gemea, se gr`bir` la c`p`tâiul s`u.
Tân`ra femeie \ntinse bra]ele spre Carl.
– Slav` Domnului, prietene, e[ti aici. Ajut`-m`, nu mai pot
suporta aceast` suferin]`!
Medicul \[i \ncuraj` pacienta, \nainte de a o consulta \ndelung.
Cu fa]a crispat`, se \ntoarse \n sfâr[it spre confratele s`u.
– S` scoatem serclajul, nu putem risca via]a copilului.
Jessica preg`tise deja instrumentele. Le \ntinse f`r` o vorb`
practicienilor, apoi se d`du \napoi pentru a urm`ri
interven]ia. |n sfâr[it se auzi vocea lui Jim Gregory.
– Na[terea este iminent`.
Imediat, tân`ra fat` instal` sub pacient` prosoape sterile,
\n timp ce Carl \i cerea Karinei s` \mping` doar când \i va
spune el.
|N NUMELE PRIETENIEI 135

– O voi ajuta eu, propuse Jessica luând mâna prin]esei.


|n timp ce [tergea fruntea ud` a pacientei, nu-[i cru]a
cuvintele de \ncurajare, \ndemând-o s` urmeze sfaturile
medicilor.
– Z`rim capul, anun]` Jim dup` o lung` contrac]ie.
– Sper c` este b`iat, gâfâi Karine.
– O vom [ti curând, spuse cu amabilitate Jessica, trecând
un burete umed peste fa]a transpirat`.
Carl se asigur` c` gâtul copilului nu era \nf`[urat de
cordonul ombilical. Cu urm`toarea \mpingere, fur` expulza]i
umerii [i trupul, atât de bine \ncât copilul putu fi eliberat [i
a[ezat pe pântecul mamei.
– Dorin]ele ]i s-au \mplinit!
Micul prin] scoase un strig`t slab, ca [i când protesta
\mpotriva tratamentului brutal care i se aplica. Imediat, Jessica
\l \nf`[ur` \n lenjerie steril`.
– Da]i-mi-l! exclam` prin]esa. Dumnezeule, cât este de
mic!
– Jessica, spuse Carl cu voce r`gu[it`. Sun` centrul medical
din Detroit. S` trimit` o ambulan]` [i un incubator.
|n timp ce-[i scotea masca, tân`ra fat` alerg` spre biroul lui
Carl. Era gata s` se izbeasc` de Madeleine, care ie[ea.
Se preg`tea s` se scuze, când fu frapat` de chipul r`v`[it al
secretarei. P`rea c` anii se n`pustiser` brusc asupra frumoasei
femei blonde, mereu atât de impecabil`.
136 KATE STAR

– Ce se \ntâmpl`?
– Trebuie s` plec, d`-i asta doctorului Harvey, spuse
Madeleine \ntinzându-i un plic.
– Nu preferi s` i-l \nmânezi personal?
– Nu! N-a[ putea s`-l \nfrunt. Este mai bine a[a.
– Cum dore[ti... Iart`-m`, trebuie s` telefonez.
Madeleine \i \ntorsese deja spatele. Timp de o clip`, Jessica
se \ntreb` dac` aflase c` doctorul \[i rev`zuse so]ia...
|ndep`rtând cu hot`râre acest gând din minte, Jessica \mpinse
u[a biroului [i se opri brusc, n`ucit` de spectacolul din fa]a
ochilor... Aplecat peste fi[ele lui Carl, Matthew scotocea \n
dosare. La zgomotul pa[ilor s`i, se \ntoarse cu un teanc de
hârtii \n mân`.
– Nu [tiam c` cercet`rile tale te aduc \n biroul doctorului
Harvey, exclam` tân`ra infirmier` cu o voce indiferent`.
Tân`rul b`rbat f`cu gestul de a \nconjura biroul.
R`mase nemi[cat la vederea lui Carl, a c`rui siluet` \nalt` se
contura \n cadrul u[ii.
– Ai sunat spitalul? Oare pot s` [tiu ce e[ti pe cale s` faci,
Matthew?
– Pot s` v` explic totul, domnule.
– Te voi asculta, dar nu are rost ca domni[oara Diamond
s` asiste la aceast` discu]ie. Jessica, \ntoarce-te lâng` doctorul
Gregory.
– Dar n-am telefonat \nc`...
|N NUMELE PRIETENIEI 137

– M` voi ocupa eu... Iar dumneata, Matthew, r`mâi aici.


Pretind o explica]ie.
U[urat` s` nu fie martor la aceast` nepl`cut` confruntare,
tân`ra fat` se gr`bi s` ajung` \n sala de travaliu. |l g`si acolo
pe prin]ul George \nnebunit de fericire [i aplecat asupra
so]iei, c`reia \i murmura cuvinte de dragoste.
Câteva minute mai târziu, Carl li se al`tur`, cu chipul ca de
piatr`. Absorbit` de \ngrijirile pe care le d`dea bebelu[ului,
Jessica nu avu timp s` pun` \ntreb`ri. Fu u[urat` când copilul
fu a[ezat \n incubator [i dus cu mama spre spital.
|n timp ce ambulan]a gonea nebune[te, observ` cu
mul]umire c`, datorit` oxigenului, culorile micului prin] se
\mbun`t`]iser`. |ntorcându-se spre Carl, \i remarc` tr`s`turile
\ncordate. |n schimb, tân`ra mam` radia de fericire.
|n acea clip`, \[i aduse aminte de scriscoarea Madeleinei.
O scoase imediat din halat, pentru a i-o \ntinde medicului.
– Madeleine mi-a cerut s`-]i \nmânez asta.
Carl privi o clip` cu aten]ie p`tratul alb, \nainte de a-l vâr\
\n buzunar, f`r` s`-l deschid`. Jessica insist`.
– Cred c` este important.
– Va a[tepta, replic` doctorul cu o voce distant`.
Capitolul 11

S-ar fi spus c` tot spitalul fusese anun]at de sosirea


micului prin]. |ndat` ce ambulan]a parc` \n curtea mare, vreo
zece infirmiere luar` asupra lor r`spunderea mamei [i a
copilului.
– Ni-i po]i \ncredin]a, \i spuse \n acea clip` Jim Gregory lui
Carl. Odihne[te-te \n timp ce-i instalez [i revino peste o
jum`tate de or`.
Dând din cap, Carl \l urm` pe obstetrician cu pas greoi.
|ngrijorat`, Jessica se gândi c` medicul avea \ntr-adev`r
nevoie de odihn`. De diminea]`, de la plecarea din Cape
Cod, nu-[i tr`sese sufletul nici un minut. Brusc, \[i d`du
seama c` prin]ul George se afla lâng` ea.
– Nu v` voi mul]umi niciodat` destul pentru ajutor, \i
spuse cu recuno[tin]`.
|N NUMELE PRIETENIEI 139

Ajunser` la u[ile din sticl`. Când se \ntoarse spre prin]


pentru a-i zâmbi, un ziarist se apropie de ei [i o \mpinse u[or.
– Fi]i amabil` [i v` \ndep`rta]i, vreau s`-i facem o
fotografie prin]ului George.
Jessica ridic` ochii spre el, [ocat` pu]in de acea
comportare \ndr`znea]`. |n secunda urm`toare auzi o
\mpu[c`tur`, apoi un trup se pr`bu[i peste al s`u. |n clipa \n
care se \ntindea pe jos, v`zu c` [i prin]ul c`zuse. Tân`ra fat`
vru s` se ridice, dar b`rbatul care o aruncase la p`mânt o
men]inu \ntins` cu fermitate. Consternat`, \l recunoscu pe
Carl. Era \ntins peste ea, ca [i peste prin]ul George.
– Nu mi[ca, \i ordon`. Acolo este un maniac care ne ia
drept ]int`.
Jessica sim]i ceva cald [iroindu-i pe fa]`. Sânge! Carl fusese
probabil r`nit, \ncercând s`-i apere.
– Las`-m` s` te examinez, Carl, e[ti atins...
– Lini[te!
|nchizând ochii, tân`ra fat` rug` cerul ca tr`g`torul s` fie
prins. Dup` un timp care i se p`ru o eternitate, auzi o voce
aspr` rostind foarte aproape de ea.
– S-a terminat, v` pute]i ridica. V` sim]i]i bine, domnule?
Jessica \l privi cu stupoare pe b`rbatul care se aplecase
asupra lor. Oare \l mai v`zuse? Nu! Nu putea fi... Totu[i, da!
140 KATE STAR

Era chiar tipul pe care \l v`zuse de mai multe ori, [i \n timpul


primei lor expedi]ii. |l recunoscu f`r` nici o \ndoial` posibil`
când o ajut` s` se ridice.
Tân`ra fat` nu avu timp s`-l \ntrebe, deoarece Carl era
\ntins pe o targ`.
– Carl!
– Sunte]i rud`? \ntreb` un medic, remarcând fa]a ei
tulburat`.
– Nu... Lucrez pentru el... Sunt infirmier`.
Totul \ncepu s` se \nvârt` \n jurul ei, \n timp ce fa]a
tân`rului medic disp`rea \n cea]`. Acesta \i spuse ceva ce nu
auzi, apoi se pr`bu[i lent spre el.
– Este \nc` sub [oc... Biata copil`, nu este de mirare, dup`
tot ce i s-a \ntâmplat!
Jessica deschise ochii, clipind din pleoape. Lumina care
provenea de pe culoar p`rea anormal de puternic`.
– V` rog, nu pute]i stinge lampa aceea? M` doare ochiul
drept.
– Era de prev`zut, spuse o voce binevoitoare. A]i f`cut un
herpes al nervului optic.
– Dar cum...?
– Probabil mocne[te de un anumit timp. Cu siguran]`,
v-a]i obosit foarte mult?
|N NUMELE PRIETENIEI 141

– Am muncit din greu... Da, m` sim]eam frânt` de


oboseal` \n timpul acesta.
– Traumatismele declan[eaz` deseori apari]ia acestui gen
de boli, explic` infirmiera. Oricum, ve]i fi bine \ngrijit`.
Prin]ul George a cerut s` beneficia]i de cele mai noi
tratamente.
– Dar nu pot r`mâne aici! protest` slab tân`ra fat`.
Cine se va ocupa de pacien]ii mei?
– Dac` v` gândi]i la micu]ele prin]ese, am trimis o
infirmier` care va avea grij` de ele \n absen]a dumneavoastr`.
Prin]esa Karine se afl` \nc` la maternitate. Bebelu[ul este \nc`
\n incubator, dar este \n afar` de pericol. Acum, trebuie s`
dormi]i. Dac` ave]i nevoie de ceva, ap`sa]i pe acest buton.
– A[tepta]i... Cum se simte doctorul Harvey?
– Ce erou! exclam` infirmiera cu entuziasm. S-a sacrificat
pentru a salva via]a prin]ului... [i pe a dumneavoastr`.
– Dar cum se simte?
– Este \nc` \n sala de opera]ie. Se \ncearc` extragerea
glon]ului... Dar nu v` nelini[ti]i, cei mai buni chirurgi din
ora[ se afl` la c`p`tâiul s`u.
– Când infirmiera \nchise u[a dup` ea, Jessica se cufund`
\ntr-un \ntuneric aproape complet. Prin fereastr`, z`rii cornul
lunii. Nu era la fel de frumoas` ca astrul pe care Carl [i cu ea
142 KATE STAR

\l contemplaser` la Cape Cod, probabil nu era aceea[i...


B`tea câmpii... |n capul \nfierbântat r`sunau sunete de tobe.
Somnul neregulat \i fu punctat cu visuri obsedante.
Vedea fa]a lui Carl, care i se contura \n fa]a ochilor, \ntindea
mâna pentru a-l atinge, dar se risipea imediat. La trezire,
primul gând fu pentru el. Infirmiera \i recomandase s` nu se
nelini[teasc`, dar era imposibil. Dac` nu supravie]uise
opera]iei...
Ap`s` cu \nfrigurare pe sonerie.
– Cum v` sim]i]i \n aceast` diminea]`? \ntreb` infirmiera
p`trunzând \n camer`.
– Pot s` am ve[ti despre doctorul Harvey? Au reu[it oare
s` extrag` glon]ul?
– Se localizase lâng` inim`, totu[i au reu[it. Are noroc c`
este \nc` \n via]`.
– Pot s`-l v`d?
– Nu este permis nici un vizitator, cu excep]ia rudelor.
Oricum, nu sunte]i \n stare s` ie[i]i de aici.
Pune]i termometrul sub limb`.
Jessica se supuse, resemnat`. |n]elese din expresia
infirmierei c` temperatura era ridicat`, dar era prea sl`bit`
pentru a se preocupa de asta.
|N NUMELE PRIETENIEI 143

Timp de mai multe zile, tân`ra fat` avu un somn agitat [i


o trezire dureroas`. |ntr-o zi, \n timp ce un tân`r stagiar \i
acorda \ngrijiri, \[i z`ri imaginea \ntr-o oglind`.
Constat` \ngrozit` c` toat` partea dreapt` a fe]ei era umflat`.
Cât timp va fi atât de urât`, nu va \ndr`zni s` ias` din camer`.
Pân` atunci, ceru \n fiecare zi ve[ti despre Carl [i afl` cu
\ncântare c` era din ce \n ce mai bine.
|n sfâr[it, \ndr`zni s` se cerceteze din nou \ntr-o oglind`.
Spre marea sa u[urare, umfl`tura disp`ruse. |n afar` de o
u[oar` cicatrice sub ochiul drept [i a unei palori neobi[nuite,
nimic nu-i mai tr`da boala.
– Ne ve]i p`r`si curând, \i spuse pu]in mai târziu
infirmiera. Trebuie s` ne mai asigur`m c` nu ve]i suferi nici o
sechel` [i cu siguran]` v` ve]i sim]i sl`bit` un anumit timp.
De ce nu v` relaxa]i mai mult? Este limpede c` sunte]i
epuizat`.
– A[ vrea s`-l v`d pe doctorul Harvey.
– Mi se pare dificil, totu[i m` duc s` m` informez.
U[urat`, Jessica se l`s` pe spate. Nu-i puteau respinge
cererea! Oare nu era ea asistenta lui Carl, \ntr-un fel, mâna sa
dreapt`?
– Domni[oar` Diamond?
Un medic tân`r st`tea \n u[`.
144 KATE STAR

– Da?
– Vin s` v` examinez.
– Dar trebuie s`-i fac o vizit` doctorului Harvey! protest`
tân`ra fat`. Nu pute]i amâna acest examen pe mai târziu?
– |n]eleg c` v` gr`bi]i s`-l \ntâlni]i, dar mi s-a spus c` nu-l
pute]i vedea \nainte de o jum`tate de or`. Doamna Harvey
este lâng` el [i nu poate primi decât o singur` persoan` o
dat`. A[a c` avem timp s`...
Jessica deja nu-l mai asculta. Dac` Victoria se gr`bise la
c`p`tâiul so]ului s`u, \mp`carea era probabil total`.
|nchis` \ntr-o t`cere posac`, se supuse mâinilor pricepute ale
medicului.
– Pute]i s` p`r`si]i camera, o anun]` acesta \n cele din
urm`. Totu[i, fi]i atent` s` nu v` obosi]i. Sunte]i sl`bit` [i a]i
suferit un [oc puternic.
Jessica \[i cobor\ cu greu picioarele din pat. Dup` ce-[i
\nc`l]` papucii, se ridic`.
– |nceti[or, recomand` infirmiera, sus]inând-o. Cred c` ar
fi mai bine s` folosi]i fotoliul rulant, nu-mi p`re]i foarte
solid`.
Pu]in mai târziu, se felicit` c` urmase sfaturile infirmierei.
Culoarele \i p`rur` atât de lungi, \ncât nu ar fi avut niciodat`
puterea s` le parcurg`.
|N NUMELE PRIETENIEI 145

– Patronul dumneavoastr` se gânde[te s` construiasc` un


centru medical \n Europa? \ntreb` infirmiera din curiozitate.
– |ntr-adev`r. Mai exact, la Reichenstein.
– Ve]i pleca \mpreun`?
– Cu siguran]`, nu.
– Nu v-a cerut-o? Credeam c` face]i parte din echipa sa?
Spre marea u[urare a Jessic`i, ajunseser` \n fa]a u[ii lui
Carl.
– Acum, m` pot descurca singur`. Mul]umesc mult.
– Nu v` gr`bi]i, v` voi a[tepta pe culoar.
– N-are rost, v` voi telefona când voi vrea s` m` \ntorc \n
camera mea.
Ridicând din umeri, infirmiera cioc`ni \ncet.
– Domni[oara Diamond este aici, domnule.
P`r`sind fotoliul, Jessica intr` \n camer` cu pa[i pruden]i.
I se p`rea c` lumea \ntreag` se \nvârte[te \n jurul ei [i trebui
s`-[i adune toat` energia pentru a dep`[i f`r` a se \mpiedica
distan]a care o desp`r]ea de Carl.
– Biata mea copil`, pari \ntr-o stare jalnic`! Vino aici s` te
privesc.
Jessica \i zâmbi cu curaj \nainte de a se pr`bu[i pe scaun.
– Dup` toate aparen]ele, eu sunt cel care ar fi trebuit s`
m` deplasez, glumi Carl. Mi s-a spus ce ]i s-a \ntâmplat,
146 KATE STAR

continu` pe un ton mai serios. V`d c` mai ai o cicatrice sub


ochi.
Cu un deget, \i atinse u[or obrazul.
– Biata Jess... murmur`.
Tandra sa solicitudine o emo]ion` atât de mult pe tân`ra
fat`, \ncât \ncepu s` plâng`.
– Ei, gata, nu asta voiam! spuse Carl cu amabilitate
[tergându-i fa]a de lacrimi cu o batist` mare care r`spândea
un pl`cut miros de ap` de colonie.
– |mi pare r`u. Nu voiam...
– Bine\n]eles c` nu! Ai trecut prin clipe grele [i ai nevoie
s`-]i recape]i puterile, f`cu medicul cu vocea pe care o
destina pacien]ilor.
Jessic`i \i fu ru[ine de sl`biciunea sa.
– Totu[i, am venit s` aflu ve[ti despre tine, Carl. Cum te
sim]i?
– Foarte bine. Echipa chirurgical` este \ntru totul
remarcabil`, aici. Mi-au l`sat glon]ul, ca amintire. Vrei s`-l
vezi?
Tân`ra fat` se \nfior`.
– Nu, mul]umesc. Se [tie cine a tras?
– Un dezechilibrat care voia s`-l omoare pe prin].
Auzise vorbindu-se despre proiectul spitalului din
|N NUMELE PRIETENIEI 147

Reichenstein [i [i-a imaginat c` vor fi desfiin]ate ni[te posturi


aici.
– Dar a fost prins, acest... maniac?
– Poli]ia a pus mâna pe el imediat dup` atentat.
Mare noroc c` detectivul care nu m` p`r`sea l-a putut prinde
imediat.
– Un detectiv! repet` tân`ra fat`. Era oare b`rbatul care
]i-a vorbit când eram pe jos?
– |ntr-adev`r. De ce-mi pui aceast` \ntrebare?
– L-am observat \n timpul primei noastre c`l`torii,
r`spunse tân`ra infirmier` cu o voce stânjenit`.
Carl p`ru surprins.
– Unde l-ai v`zut, exact?
Jessica se \ntoarse câteva secunde. |n fond, sinceritatea era
de preferat... Inspir` profund \nainte de a \nfrunta privirea
\ntunecat`.

***

– Te priveam prin fereastra hotelului [i... [i acest b`rbat


te-a abordat \n mica gr`din` oriental`. A doua zi, se afla \n
148 KATE STAR

ascensorul care cobora sub cascada Niagara, dar l-ai ignorat.


Poate m` \n[el, totu[i mi s-a p`rut c` se afla [i pe
"Domni[oara ce]ii".
– Ce detectiv fin ai devenit! Este f`r` gre[eal`, te felicit.
– Din ce motiv nu te pierdea niciodat` din vedere?
– Pentru a ne confrunta deduc]iile referitoare la Matthew.
– Matthew? Trebuie s` m`rturisesc c` nu \n]eleg nimic.
Carl \i mângâie obrazul cu o tandre]e amuzat`.
– Am`râtul acesta de Matthew a acceptat s` lucreze pentru
o organiza]ie interna]ional` care f`cea bani din furtul
secretelor medicale. |n general, face apel la studen]i s`raci,
c`rora le propun bani \n schimbul unor detalii despre
produsele farmaceutice care vor fi lansate pe pia]`. |n timpul
anilor de studiu, Matthew era prieten cu Chris Douglas.
– Matthew \l cuno[tea pe Chris! Dar nu [tiam c`...
– {tia mai ales c` prietenul t`u era diabetic. De aceea l-a
convins s` se ofere pentru testarea noului lot de insulin`.
Se presupunea c` va fura un e[antion, dar din nefericire, i-am
respins candidatura...
– Pentru c` diabetul s`u era prea u[or, mi-ai spus.
Carl ezit` \nainte de a continua.
– Nu fusese singurul motiv al refuzului nostru.
Descoperisem \ntr-o ocazie precedent` c` tân`rul Chris
|N NUMELE PRIETENIEI 149

folosise dou` produse \n acela[i timp pentru a se aduce


\ntr-o stare de euforie artificial`.
– Asta explic` ni[te lucruri... L-am b`nuit c` se drogheaz`,
deoarece trecea cu u[urin]` de la exaltare la depresie.
Dar când am abordat acest subiect, s-a \nfuriat. De fiecare
dat` când \l priveam \n ochi, m` acuza c`-i supraveghez
dilatarea pupilelor... [i era adev`rat! A fost \ngrozitor!
|n zilele care au urmat mor]ii sale, m-am sim]it ca eliberat`...
– |n]eleg, murmur` Carl.
– Apoi, am fost cople[it` de vinov`]ie, pentru c` \n loc s`
fiu revoltat`, nu sim]eam decât un u[or sentiment de triste]e.
– {i de aceea te-ai hot`rât s` descoperi un alt vinovat,
deduse Carl gânditor.
Tân`ra fat` zâmbi, printre lacrimi.
– Ar fi trebuit s` fii psihiatru.
– Nu trebuie s` fii pentru a ghici ceea ce este evident.
Nu sunt sigur c`, \n starea ta, ar trebui s`-]i spun mai mult.
– Te rog, Carl, nu-mi ascunde nimic.
– Dac` asta vrei...
|i lu` mâna, ca pentru a diminua [ocul provocat de
dezv`luiri. Imediat lini[tit`, Jessica se relax`.
– |n ziua mor]ii sale, Chris Douglas a f`cut \n a[a fel \ncât
s` se \nchid` \ntr-unul din laboratoarele de la compania
150 KATE STAR

farmaceutic`. A \ncercat diferite combina]ii de droguri, dar


unul dintre aceste cocteiluri a fost prea tare pentru el.
Trupul i-a fost g`sit a doua zi diminea]a.
– S`rmanul Chris... Continu`, te rog. De ce oare acest
eveniment nu a fost divulgat prin pres`?
– Pur [i simplu deoarece Chris nu ar fi putut intra \n
cl`dire f`r` un ajutor din interior. To]i eram b`nui]i, dar eram
singurul care [tia asta, \n calitate de director al firmei.
Am acceptat s` demisionez, pentru ca vinovatul s` se
lini[teasc`. Trebuia s` cread` c` ancheta fusese \nchis`.
|n ceea ce m` prive[te, am fost permanent supravegheat.
Când poli]ia mi-a propus s`-l angajez pe Matthew, n-am fost
prea \ncântat, dar m-au asigurat c` asta va duce la ceva
pozitiv. Eram convin[i c` Matthew va fi interesat de oferta
mea, deoarece lucra \nc` pentru organiza]ia sa.
Carl oft` \ndelung \nainte de a continua.
– Aproape regret c` am acceptat s` ajut justi]ia.
– De ce?
– Pentru c` am descoperit pân` la urm` c` cineva \n care
aveam deplin` \ncredere era implicat \n aceast` afacere.
– Madeleine?
Carl d`du din cap cu triste]e.
|N NUMELE PRIETENIEI 151

– N-a fost vina ei, nu s-a putut st`pâni. Totul este \n


scrisoarea pe care mi-ai dat-o din partea ei. }ine, cite[te-o.
Jessica scutur` din cap \n semn de refuz. Nu-i pl`cuse
niciodat` secretara, dar nu dorea deloc s` se bucure de
c`derea sa.
– N-ar suporta s` mi-o \ncredin]ezi, Carl.
– |n acest caz, \]i voi relata eu con]inutul. Ai dreptul s` afli
adev`rul dup` ce m-ai h`r]uit, a[a cum ai f`cut-o, cu
\ntreb`rile.
Jessica zâmbi, fericit` s` g`seasc` o tandr` complicitate cu
el.
– Madeleine a fost o asistent` excelent`, relu` Carl, dar
n-am [tiut totul despre trecutul s`u. P`rea c` nu voia s`
abordeze aceast` problem` [i i-am respectat dorin]a. A[a c`
n-am avut nici cea mai mic` b`nuial` despre ceea ce mi-a
dezv`luit \n scrisoare... Când avea abia cincisprezece ani,
a[tepta un copil. Familia a alungat-o din casa p`rinteasc` [i a
fost primit` \ntr-un c`min catolic, care g`zduia alte mame
singure. Copilul a fost adoptat la na[tere.
– Dar de ce \mi poveste[ti asta? Via]a particular` a
Madeleinei nu m` prive[te. A suferit destul ca s` nu i se
dezv`luie via]a str`inilor.
– A suferit, \ntr-adev`r.
152 KATE STAR

Mai ales când fiul s-a prezentat \ntr-o zi la biroul s`u


pentru a-i cere ajutor financiar s`-[i continue studiile
medicale.
– Chris, murmur` Jessica, \nm`rmurit`. Nu, nu este
posibil, nu era atât de \n vârst`...
– Ar fi fost fericit` s` te aud`, totu[i acum are patruzeci de
ani. L-a rugat pe Chris s` p`streze secretul identit`]ii sale, iar
ea \i va pl`ti \n mod regulat o rent`. Nu b`nuia \n nici un caz
c` b`iatul putea s` aib` activit`]i frauduloase. Pân` \ntr-o zi,
când a realizat c` a aranjat lucrurile pentru a-[i face o dublur`
dup` cheile sale. {i-a amintit c` i-a dat trusa de chei \ntr-o
sear` \n care i-a \mprumutat ma[ina s` ias` cu o prieten`.
– Oh nu! Credeam c` i-a \mprumutat-o un coleg!
– Nu-l putem condamna pe bietul b`iat c` a vrut s` te
seduc`, glumi Carl cu \n]elegere.
– Continu`! Cum [i-a dat seama Madeleine c` fiul ei a
intrat \n laborator datorit` cheilor sale?
– Matthew a \n[tiin]at-o. |n timp ce noi eram la Cape Cod,
a invitat-o din când \n când. F`r` \ndoial`, spera c`-i va putea
fi de folos, iar ea era flatat` de aceast` aten]ie... Un tân`r de
vârsta fiului s`u, \n]elegi! |n timpul unei ie[iri la restaurant, a
fost foarte vorb`re]. Descoperind necinstea lui Chris, a ghicit
\n acela[i timp c` trebuie s`-i fi folosit cheile. B`nuielile i-au
|N NUMELE PRIETENIEI 153

fost confirmate prin faptul c` Matthew i-a propus s` câ[tige


mul]i bani dac` accept` s` coopereze cu el.
– {i unde este Matthew, acum?
– Se \ntoarce \n Anglia, \ncadrat de doi poli]i[ti.
Ne a[teptam s` fac` o gre[eal`. Dup` ce l-ai surprins \n acea
zi, am contactat imediat poli]ia. A fost arestat \n urm`torul
sfert de or`. Presupun c` se a[tepta s` fie prins \n timpul
primei noastre c`l`torii. Recunoscându-l pe detectivul meu
pe "Domni[oara ce]ii", a fost cuprins de panic`. A \ncercat s`
se ascund` ag`]ându-se \n exteriorul vaporului. {i astfel a
c`zut \n ap`.
– El mi-a spus c` fusese \mpins! m`rturisi Jessica.
– {i bine\n]eles, l-ai crezut...
Sub privirea lui amuzat`, tân`ra fat` \[i pierdu cump`tul.
Credeam c` poate.
Se \ntrerupse brusc, mirat` c` se putuse \ndoi de
integritatea lui Carl. Era cel mai minunat b`rbat din lume [i
era prea târziu pentru a-[i recunoa[te gre[eala. Nu va [ti
niciodat` c` \l iubea...
Brusc, \[i aminti de Julie, tân`ra camerist` \ndagostit` de
Matthew.
– Biata Julie! Va suferi o mare decep]ie.
– Va uita, afirm` Carl cu \n]elepciune.
154 KATE STAR

Inten]ioneaz` s` se \ntoarc` \n curând la facultate.


Mi-a spus chiar c` vrea s` devin` infirmier`.
– Cu atât mai bine! Este o fat` inteligent`.
Jessica se agit` stânjenit` pe scaun. Toate aceste explica]ii
nu o lini[tiser`, de[i venise \n Statele Unite pentru a le
ob]ine. Acum, era de preferat s` se \ntoarc` \n Anglia cât mai
repede posibil, pentru c` nimic nu era posibil \ntre Carl [i ea.
Se ridic` greu.
– Sper c` nu pleci! Mai am \nc` multe lucruri s`-]i spun.
O b`taie u[oar` \n u[` o scuti pe tân`ra fat` s` r`spund`.
– Doamna Harvey \ntreab` dac` o mai pute]i primi câteva
minute, domnule. I-am spus c` ave]i deja o vizitatoare, dar
insist`.
O femeie scund`, surescitat` se repezi \n camera lui Carl.
– Sper c` nu te deranjez, dragul meu, dar am uitat s` te
\ntreb...
Se \ntrerupse pentru a o privi pe Jessica.
– Oare ne-am mai \ntâlnit? o \ntreb`, \ncruntându-se.
Tân`ra fat` \[i punea exact aceea[i \ntrebare.
Recunoscu silueta zvelt` z`rit` \n u[a casei albe, la Cape Cod.
Dar p`rul pe care-l crezuse blond, era de un alb str`lucitor.
Chipul era al unei femei mult mai \n vârst` decât Carl.
– Am fost recent la Princetown.
|N NUMELE PRIETENIEI 155

– L`sa]i-m` s` v` prezint. Domni[oara Diamond, mam`.


Jessica, sunt \ncântat c` ai \n sfâr[it ocazia s-o cuno[ti pe
mama, Victoria Harvey.
– Mama ta! Dar credeam...
– Oare ce ]i-ai imaginat?
Evident, p`rea s` se amuze mult de \ncurc`tura Jessic`i.
– Oh, acum nu mai are importan]`.
Doamna Harvey o examin` pe tân`ra fat` cu aten]ie.
– {tiu unde v-am v`zut! |l a[tepta]i pe Carl \n fa]a u[ii
mele, cu cele dou` mici prin]ese. Dup` plecarea sa, v-am z`rit
pe fereastr`. M-am gr`bit pe strad` pentru a v` invita s` intra]i
la mine, dar era]i deja plecat`.
– Mam`, pot s` [tiu oare ce aveai atât de important s`-mi spui?
– Am uitat s` te \ntreb despre pictur`, când vrei...?
– Ssst, este un secret! |]i voi telefona mai târziu.
Zâmbind, doamna Harvey \i privi pe rând pe Carl [i pe
Jessica.
– Foarte bine, murmur`. Fii sigur c`-]i aprob alegerea.
Se aplec` pentru a-[i s`ruta fiul pe frunte, apoi merse spre
tân`ra fat`.
– Sper s` v` rev`d curând, domni[oar`. Ve]i fi \ntotdeauna
binevenit`, declar` doamna Harvey, s`rutând-o u[or pe obraz
pe Jessica.
156 KATE STAR

|ncremenit`, aceasta vru s` protesteze.


– Dar m` \ntorc curând \n Anglia!
Doamna Harvey \nchisese deja u[a, f`când un ultim semn
de adio. Dar Carl auzise ultimele cuvinte ale jessic`i. Se a[ez`
pe marginea patului aruncându-i priviri furioase.
– Ce-ai spus?
Jessica \[i st`pâni dorin]a nebun` de a i se repezi \n bra]e.
– Ei bine... am ajuns la sfâr[itul contractului [i...
– Cine vorbe[te de contract? izbucni Carl ridicându-se.
Vreau s` r`mâi cu mine. La naiba! ]i-am r`spuns totu[i la toate
\ntreb`rile, acum \mi po]i acorda \ncredere!
– Nu asta este problema!
Când se ridic` [i ea \n picioare, avu impresia c` p`mântul
tremura. |n clipa \n care era gata s` alunece jos, Carl o atrase
spre el. Se cl`tinar` \mpreun` câteva secunde, apoi doctorul
o antren` spre pat. Câteva clipe mai târziu, buzele sale calde
puneau st`pânire pe cele ale Jessic`i, care crezu c` le[in` de
pl`cere. Uit` de orice, pentru a se abandona f`r` regret
dragostei lui...

***
|N NUMELE PRIETENIEI 157

Deschizând ochii, Jessica privi tavanul alb. |ncerc` s` se


ridice dar Carl o re]inu râzând. Tân`ra fat` se pref`cu c` se
zbate.
– Foarte bine, dac` asta vrei, accept` medicul a[ezându-se
al`turi. Dar n-ai s`-mi scapi, deoarece am ceva s` te \ntreb.
– {i eu!
– Iar? De data asta, despre ce este vorba?
– De ce nu mi-ai spus c` mama ta locuia \n Princetown?
Am crezut c` te \ntâlneai cu o iubit`, sau chiar cu.... so]ia ta.
– Cum oare ai putut inventa asemenea poveste!
– |n urma unei indiscre]ii a ducesei. Spunea de o doamn`
Victoria Harvey care te p`r`sise.
– |ntr-adev`r, \]i datorez o explica]ie. E[ti bine instalat`?
Cuib`rit` lâng` el, Jessica d`du din cap. Nu mai tremura la
ideea c` medicul va pune la loc ultima pies` din puzzle.
Nimic n-o mai speria.
– Mama a fost \ntotdeauna un caracter impulsiv.
|mi amintesc de injuriile pe care i le striga tat`lui meu, dar el
nu se sup`ra niciodat`. Cum \i iubeam pe amândoi, eram
dezolat s` constat c` nu se \n]elegeau. M` \ntrebam mereu
dac` eu eram r`spunz`tor de acest conflict.
Jessica \i strânse mâinile cu tandre]e.
158 KATE STAR

– Când aveam zece ani, mama l-a p`r`sit pe tata pentru a


tr`i cu un artist. Tata mi-a spus c` nu trebuia s-o \mpiedic`m,
c` va fi mai fericit` cu acel b`rbat. Din nou am crezut c` eram
la originea acelei desp`r]iri... Dar vai, tata nu-[i d`duse seama
c` mama urmase un individ f`r` scrupule. Dup` moartea
tat`lui meu, acum câ]iva ani, am descoperit c` acel... artist
pusese mâna pe toate posesiunile familiei. Pentru a \ncheia,
a plecat cu o femeie mai tân`r`, l`sând-o pe mama s` se lupte
cu datoriile. Era \ntr-o stare jalnic`, \n pragul unei depresii.
|n acel timp, am acceptat postul de director al \ntreprinderii
Chemico. Mama s-a internat \ntr-un spital de psihiatrie.
Când a ie[it, i-am cump`rat casa.
– Este norocoas` s` aib` un fiu ca tine.
– La \nceput, nu voia s` m` vad`. Cu siguran]`, se sim]ea
vinovat` c` m` p`r`sise când eram copil. Totu[i, mi-a promis
s` m` anun]e când va fi destul de tare s` \nfrunte trecutul.
– }i-a scris?
– Niciodat`. |i trimiteam cu regularitate cecuri, dar nu
r`spundea.
– Pân` la urm`, te-ai hot`rât s` te duci tu s-o vezi?
– {i sunt fericit c` am f`cut-o. Am putut constata c` este
\ntr-o excelent` stare de s`n`tate. Mi-a spus c` se gândea de
mult timp s` m` vad`, dar nu \ndr`znea, dup` tot acel timp.
|N NUMELE PRIETENIEI 159

Pe de alt` parte, via]a \i era \mplinit` datorit` picturii [i a


prietenilor arti[ti.
– Are un real talent. Dup` ce am v`zut unul dintre
tablouri, la muzeu, am vrut s-o cunosc.
Carl se \ndrept`, brusc \ngrijorat.
– Ce titlu avea?
– De ce aceast` \ntrebare?
– Se \ntâmpl` c` am avertizat-o pe mama c` inten]ionez
s` cer mâna unei frumoase tinere fete. Mi-a spus c` \mi va
oferi una dintre operele sale ca dar de nunt`.
– {i... cine este fericita aleas`?
Buzele lui Carl se apropiar` de ale sale. Jessica se \nfior`.
– S` nu te joci cu mine, \i murmur` lâng` gur`. Vrei s` fii
so]ia mea?
– Voiam doar s` te aud spunând-o, doctore Harvey.
Astfel, le voi putea povesti nepo]ilor c` bunicul lor m-a cerut
\n c`s`torie pe un pat de spital.
|nchise ochii [i se cuib`ri lâng` b`rbatul minunat care-i va
deveni so].

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și