Sunteți pe pagina 1din 156

JAN SCARBROUGH

Cele mai bune


inten]ii

ALCRIS
Pentru Brenna [i John.
Mama voastr`
este mândr` de voi.

Capitolul 1

– Nu ai de gând s` s`ru]i mireasa?


Grey Jerome se \ntoarse uimit spre proasp`ta [i
tân`ra so]ie a tat`lui s`u.
Mama lui vitreg`, \nalt` [i zvelt`, era \mbr`cat`
\n satin, dantel` [i diamante. P`rul ei platinat era
acoperit cu o e[arf` de m`tase. |mpr`[tia \n jur o
mireasm` de parfum scump [i \n mâna gra]ioas`
]inea o cup` cu [ampanie.
– Sigur, spuse el, ridicând din umeri.
Grey fusese \ntotdeauna un pacifist.
Femeia cu buzele ro[ii, umede de [ampanie, \[i
lipi gura de a lui cu o intensitate nepl`cut`. La
urma urmei era mama lui vitreg`, de[i putea s`
treac` u[or drept sora lui mai mare.

5
Cum s`rutul se prelungea [i Grey se sim]ea din
ce \n ce mai dezgustat, \[i d`du seama c` femeia
aceea purta s`mân]` de scandal. {i el nu avea chef
de a[a ceva.
– Las-o mai moale, tinere, interveni tat`l lui,
tr`gându-l de umeri \n spate [i \ntrerupând, spre
u[urarea lui, acel s`rut nepotrivit, care p`rea s` nu
se mai termine.
Cu \nceput de chelie [i un brâu ro[u peste
burta proeminent`, tat`l lui ar`ta cam penibil \n
smoching alb. Dar m`car p`rea fericit.
– G`se[te-]i o femeie, b`iete, ad`ug` el
f`cându-i cu ochiul [i \ntorcându-se spre so]ia sa,
luând-o la vals pe muzica lui Strauss, cântat` de
orchestr`.
Grey \i privi cu regret. Din propria experien]`,
[tia c` fericirea tat`lui s`u era trec`toare.
Râsul proaspetei doamne Jerome \l \nfiora
nepl`cut. Se \ntoarse cu spatele, \ntrebându-se
de ce acceptase invita]ia tat`lui s`u la acea
recep]ie penibil`. Devenise oare [i el la fel de
prins \n jocul corpora]iei lui Carson Jerome, ca
to]i executivii lingu[itori care mi[unau \n jurul
tat`lui s`u?

6
Grey refuz` [ampania oferit` de un osp`tar
\mbr`cat \n alb [i se strecur` \ntr-un col] mai retras
[i mai \ntunecat al s`lii de banchete.
A[ezându-se pe un scaun, \[i trecu obosit mâna
prin p`r, \ncercând s` ignore râsetele [i discu]iile
purtate de cei din jur. Nu mai suporta s` participe
la asemenea petreceri mondene. Se s`turase de
pref`c`torie.
Câte erau acum? Cinci? Da. Proasp`ta doamn`
Jerome era a cincea so]ie. Grey se \ntreb` cum
putea s` aib` \ncredere \n tat`l s`u, dup` atâtea
divor]uri? B`rbatul acela s`rise din floare \n
floare, c`utându-[i fericirea, f`r` s-o g`seasc` vre-
odat`.
|nsur`]eii se \nvârteau pe acordurile muzicii,
primind aplauze frenetice din partea
oaspe]ilor. Grey privi ochii mamei sale vitrege
[i \[i d`du seama ce exprimau. L`comie! Foame
de bani [i de putere. Foame care nu putea fi
potolit` decât de averea lui Carson Jerome. Cu
siguran]` acela era motivul pentru care se
c`s`torise cu el!
Muzica se opri [i cuplul se desp`r]i. Grey
observ` un cunoscut om de afaceri \ntâmpinându-l

7
pe tat`l lui \ntr-un mod familiar. „Oricând este un
moment bun pentru a discuta probleme de
afaceri“ era motto-ul preferat al tat`lui s`u.
Grey se implicase destul de mult \n compania
tat`lui s`u pentru a-[i da seama c` el nu era f`cut
pentru a[a ceva. Afacerile \i displ`ceau la fel de
mult ca râsul mamei sale vitrege.
Strângându-[i dezgustat buzele, \[i privi mama
vitreg` plimbându-se printre invita]i cu gra]ie [i
non[alan]`. Felul arogant \n care \[i ]inea b`rbia
spunea multe despre caracterul ei. Francezii aveau
un termen pentru asta: „nouveau riche“. Femeia
aceea intrase \n via]a tat`lui lui la fel de u[or ca
toate fostele so]ii. Era frumoas`, plin` de nuri [i \l
prostise pe Carson pentru a parveni.
Doar mama lui, Martha, fusese altfel.
– Bun`, Grey! \i \ntrerupse [irul gândurilor o
voce sub]iric`.
Ochii c`prui ai surorii sale vitrege \l priveau
inocen]i. P`rul ro[cat \l mo[teniser` to]i copiii
familiei Carson, dar \n plus, feti]a avea nasul plin
de pistrui. Grey se bucura c` nu mo[tenise [i el
acea caracteristic`. Ar fi ar`tat carghios la cei
dou`zeci [i cinci de ani ai lui cu pistrui pe nas.

8
– Bun`, Glory!
– M` cheam` Gloria Jerome! \l corect` ea indig-
nat`.
Grey o lu` \n bra]e, mirosindu-i aroma de
[ampon de copii [i ciocolat`.
– Câ]i ani ai, domni[oar` Jerome?
– Opt. Dar [tii câ]i ani am, de ce m` mai
\ntrebi?
– Am uitat.
– Grey?
– Da?
– {tii ce am f`cut ast`zi?
– Nu. Spune-mi.
– Mi-am c`l`rit poneiul, [opti ea.
– Serios?
– Carson mi-a spus c` \mi va lua un cal adev`rat
de echita]ie, dac` \nv`] bine s` c`l`resc. {tii, cum
ai avut [i tu. {i mi-a mai spus c` m` las` s` m` duc
[i la concursuri.
– Bravo ]ie!
– Uite, se taie tortul.
– V`d.
C`rei so]ii \i apar]inea Gloria? Celei de-a treia?
Da. |n afar` de mama lui, cea de-a treia fusese

9
cea mai dr`gu]`. So]iile patru [i doi fuseser` un
dezastru. Doamne, cum suna! Le num`ra ca pe
ni[te oi.
|i p`rea r`u pentru micu]a Gloria, care crescuse
f`r` s`-[i cunoasc` cu adev`rat tat`l. La naiba! Lui
Grey \i p`rea r`u pentru el \nsu[i, amintindu-[i de
copilul neglijat care fusese.
– Cum ai ajuns aici? \ntreb` el.
– Carson mi-a trimis limuzina. La nou` plec,
pentru c` trebuie s` m` culc.
Ce fel de tat` era Carson? Adusese \n mijlocul
unei petreceri de oameni mari o feti]` de opt ani
nesupravegheat`. Iresponsabilitatea lui \l dezgus-
ta, dar nu-l surprindea.
– Doamnelor [i domnilor, drag` familie, dragi
prieteni, vorbi proasp`ta mireas` \n microfon. Ne
bucur`m s` \mp`rt`[im cu noi cea mai frumoas` zi
din via]a noastr`.
– Cum o cheam`? \l \ntreb` Gloria.
– Lana, sau cam a[a ceva.
– Este foarte frumoas`. A[a a[ vrea s` fiu [i eu
când m` voi m`rita.
– Draga mea, dar tu e[ti frumoas`! spuse Grey
sim]ind cum i se tope[te inima. Vrei s` m`nânci tort?

10
– Am mâncat mai devreme. Mi-au dat la
buc`t`rie. Este foarte bun. Cu ciocolat`.
– Nu mai spune!
Mireasa se plimba prin mul]ime, primind cu
bun`voin]` princiar` complimente [i felicit`ri.
– Dragi invita]i, vorbi tat`l lui Grey \n microfon,
v` invit`m la dans.
Orchestra \ncepu s` cânte o variant` jalnic` a
melodiei “She loves you” a forma]iei Beatles.
Carson [i Lana se luar` de mâini [i \ncepur` s`
]op`ie pe ringul de dans ca ni[te copii. |ncercarea
lor nereu[it` de dans sem`na cu un ritual
r`zboinic al pieilor ro[ii.
– Gloria, \[i \ntreb` Grey sora mai mic`,
strângând-o de mân`, vrei s` dansezi?
– Sigur! exclam` ea fericit`, s`rind \n sus de
bucurie.
Se strecurar` prin mul]ime spre ringul de dans
[i \ncercar` s`-[i fac` loc. Gloria era o mic`
dansatoare foarte talentat` [i Grey se sim]ea pe
lâng` ea ca un urs.
– Nu au muzic` bun`, constat` Gloria.
– Da, confirm` el, c`lcând din gre[eal` pe
picior pe cineva din spatele lui. Scuza]i-m`. Vai!

11
Doamn` Chapman, ce mai face]i? M` ierta]i. Sunt
un dansator lamentabil.
Femeia cu p`r argintiu \i zâmbi amabil`, punân-
du-i o mân` plin` de bijuterii pe bra].
– Nu face nimic, drag`. Ai alte talente.
– Mul]umesc.
Femeia se \ntoarse spre partenerul ei, comen-
tând cu voce tare:
– Este fiul lui Carson. Un geniu \n calculatoare.
– Mda. Niciodat` nu fusese Grey. Mereu era
prezentat ca fiul lui Carson. Micul geniu al familiei
Jerome, care s`rise peste facultate, intrând de pe
b`ncile liceului direct \n compania de calculatoare
a tat`lui s`u. Mo[tenitorul milioanelor de dolari ai
Corpora]iei de Computere Jerome, din Santa
Clara, California.
Toate softurile computerelor companiei erau
create de el. Grey era mândru de succesul s`u, dar
sperase ca tat`l lui s` \l iubeasc` pentru ce era el,
[i nu pentru ceea ce f`cuse pentru corpora]ie.
Grey privi proasp`t c`s`tori]ii, \ntrebându-se
dac` Jerome era un nume de care s` fie mândru.
Muzica se opri [i, transpirat, Grey o \ntreb` pe
Gloria:

12
– Vrei un suc?
– Da.
Dar \n acel moment \ncepu un vals [i Lana
\mpreun` cu Carson le blocar` drumul.
– Facem schimb de parteneri? propuse Lana,
privindu-l cu sub\n]eles pe Grey.
– Sigur, spuse micu]a Gloria cu ochii str`luci-
tori de emo]ie.
Grey o privi cu mil`. {i el, mic fiind, sperase s`-i
câ[tige \ntr-un fel aten]ia tat`lui s`u. Dar nu
reu[ise. {tia c` \ncercarea Gloriei era sortit` e[ecu-
lui.
Carson accept` propunerea, luându-[i fiica la vals.
– Ei? \[i ridic` Lana o sprâncean` spre Grey.
– Este o adev`rat` performan]` pentru angajata
unei agen]ii de turism, spuse Grey ironic, accep-
tând valsul for]at.
– Da, Carson este un dulce.
– Nu-i a[a?
– Nu te pune cu mine, [uier` Lana, strângându-[i
degetele \n jurul gâtului lui.
– Lana, [tiu ce spun. Am v`zut atâtea femei
trecând prin patul tat`lui meu! Sper pentru tine c`
ai un contract prenup]ial avantajos.

13
– Cu mine va fi altceva.
– A[a a spus [i so]ia num`rul patru.
– E[ti unicul lui fiu. Sper c` ai de gând s` m`
sus]ii. Carson va ]ine cont de p`rerea ta.
– Carson ]ine cont de p`rerea mea atunci când
vin cu idei noi pentru companie. Nu \mi va cere
p`rerea \n leg`tur` cu via]a lui amoroas`.
– Foarte bine face. Asta pentru c` nu este trea-
ba ta, [opti suav Lana.
– Corect.
Exact \n acel moment, orchestra se opri. Grey
se \nclin` cu fals respect \n fa]a ei [i Lana \i arunc`
o privire veninoas`.
– Mul]umesc pentru dans, Gloria, spuse
Carson, al`turându-li-se.
Lana \l lu` pe Carson de bra] [i ridicându-[i
sfid`toare b`rbia, \l privi pe Grey cu o expresie
care spunea: “O s` vezi tu”.
– Cât e ceasul? \ntreb` Gloria, urm`rindu-i pe
cei doi, \ndep`rtându-se.
– Nou`, spuse Grey, privindu-[i Rolex-ul.
Trebuie s` pleci. Te conduc eu la limuzin`.
}inând-o de mân`, Grey porni \mpreun` cu
Gloria prin holul hotelului, oprindu-se la por-

14
tar, pe care-l rug` s` le cheme limuzina. Apoi
ie[ir` afar`, a[teptând \n aerul proasp`t de mai,
discutând nimicuri. Limuzina sosi [i Grey o
ajut` pe Gloria s` urce, s`rutând-o pe obraji de
noapte bun`, apoi intr` \n hotel, sim]indu-se
mai singur.
Ar fi vrut s` plece [i el, dar nu se cuvenea. A[a
c` se \ntoarse \n col]ul lui \ntunecat. Muzica p`rea
mai tare [i zgomotele mai insuportabile. Grey se
a[ez` picior peste picior, gânditor.
Ce se petrecea cu tat`l lui? De ce nu se
mul]umise cu dragostea mamei lui? Martha \l aju-
tase s` fac` colegiul, sacrificându-se pentru el. {i \l
iubise atâ]ia ani \n t`cere, f`r` s`-l \n[ele vreodat`.
{i niciodat` nu-i d`duse lui Grey vreun motiv s`-[i
urasc` tat`l. De[i Carson o f`cuse adesea.
Da. Grey avea nevoie de dragostea [i devota-
mentul unei femei ca Martha. Dar unde putea el
s` g`seasc` o asemenea femeie, atunci când \n
jurul lui roiau numai \nfometate de bani precum
Lana?
Bog`]ia era un impediment. Era drept, compa-
nia \i oferise [ansa de a se realiza, dar [i el \i
d`ruise \n schimb cinci ani din via]` [i mult`,

15
mult` munc`. Jum`tate din câ[tiguri se datorau
inven]iei softului s`u. Deja era indispensabil
firmei.
Dar pe cine p`c`lea? Tot fiul lui Carson Jerome
era. {i toat` via]a se luptase \mpotriva acelei ima-
gini. Fetele cu care se \ntâlnise fuseser` con[tiente
de averea de care dispunea. Niciodat` nu putea fi
sigur pentru ce anume \l iubeau.
Poate datorit` acelui fapt nu avea s` g`seasc`
niciodat` dragostea adev`rat`. {i asta \i strica toat`
dispozi]ia.
– Hei, Grey! Aici erai? De ce te-ai retras \n
\ntuneric? \l \ntreb` Carson.
– M` gândeam...
Carson \[i puse o mân` posesiv` pe um`rul lui.
– E[ti preg`tit pentru \ntâlnirea de luni cu
Ballard? Este prima ta \ntâlnire cu un client. {i eu
nu te pot \nso]i. Sunt \n luna de miere, spuse el,
f`cându-i cu ochiul.
– Corect.
– {tii c` de rezultatul \ntrevederii depind
multe.
– Atunci de ce nu vii [i tu?
– S`-mi ratez luna de miere?

16
– {i mie mi-ar prinde bine o vacan]`.
– Cum?
– Da. O vacan]`. Sunt epuizat.
– La vârsta ta nu st`team o clip` locului, spuse
tat`l lui pe un ton sup`rat. Lucram zi [i noapte.
– {i mai aveai timp [i de femei, spuse Grey,
privindu-l ostil.
– Ce prostii ]i-a mai b`gat maic`-ta \n cap?
– Mama a murit, ai uitat? S` n-o mai vorbe[ti
vreodat` de r`u! {i s` [tii c` aveam [i eu ochi s`
v`d.
– Ce vrei s` spui, b`iete?
– |mi provoci scârb`. Alergi de la o femeie la
alta, ca un motan \n c`lduri. Nu-]i pas` de copiii t`i
sau de inimile pe care le calci \n picioare.
– Altceva? \ntreb` Carson rece.
– Vreau s` m` retrag de la companie. Nici nu
sunt sigur c` m` mai pasioneaz` calculatoarele.
Vreau s` \ncerc [i altceva.
– Bastard nerecunosc`tor ce e[ti! strig` Carson
cu din]ii \ncle[ta]i.
– Bastard? Interesant. M-am n`scut la trei ani
dup` ce te-ai c`s`torit cu mama. M` \ndoiesc c` a[
fi bastard.

17
Carson \l privi cu o ur` nedisimultat`. {i Grey
realiz`. Nu era fiul lui! Resim]i durerea aproape
fizic. Privi \nc` o dat` b`rbatul pe care-l crezuse
tat`l s`u atâ]ia ani. Dac` ar fi [tiut mai de mult!
– Se pare c` adev`rul doare, zâmbi Grey
nesigur, \ncercând s`-[i recapete echilibrul.
– Carson, ]i-e r`u? interveni Lana, alergând
\ngrijorat` spre ei.
Carson p`rea \mpietrit.
– Se pare c` fiul meu nu-mi apreciaz` efor-
turile, spuse el lipsit de expresie. Nu vreau s` mai
[tiu de el.
Lana \l privi triumf`toare. Carson se \ntoarse cu
spatele [i plec` f`r` s` priveasc` \n urm`.
– O s` vad` el cum este s` te descurci de unul
singur, ad`ug` Carson, adresându-se Lanei.
– Bine... tat`, spuse Grey confuz. Construie[te-]i
singur imperiul, f`r` prin].
Nu-i venea s` cread`. Teama, amestecat` cu
u[urarea \l n`uceau. Pentru prima oar` putea
experimenta ceva nou, prin propriile puteri.
Pentru prima oar`, avea [ansa de a descoperi
dragostea adev`rat`. Pentru prima oar` era cu
adev`rat... liber.

18
Capitolul 2

– Cred c` o s`-]i plac` de mama mea, spuse o


voce firav` din spatele lui.
Grey \[i \ntoarse privirile de la calul pe care \l
]es`la spre doi ochi alba[tri, sinceri [i inocen]i.
Feti]a era mai \nalt` decât Gloria [i poate cu doi,
trei ani mai mare.
– De ce?
– Este foarte dr`gu]`, spuse ea nesigur`,
c`utându-[i cuvintele. {i... de[teapt`.
– Hmm. |mi plac femeile de[tepte, admise con-
cesiv Grey, zâmbind.
– {i este foarte bun`, ad`ug` feti]a, entuzias-
mat` de reac]ia lui prietenoas`.

19
– Asta este foarte important. O m`mic` trebuie
s` fie bun`. Mai ales cu copiii ei.
– N-a avut prea mul]i prieteni.
– Serios? \ntreb` Grey preocupat s` ]in` \n frâu
calul care p`rea agitat.
– |]i place s` fii gr`jdar?
Grey \ncepu s` ]esale din nou calul, \ntrebân-
du-se unde voia s` ajung` micu]a. Se angajase de
o s`pt`mân` la grajdul Wildwood [i nu se gândise
prea mult de ce Mary Wilder, \l acceptase a[a de
repede. Iubea caii. |i iubise de când era mic. {i era
al doilea lucru la care se pricepea, dup` calcula-
toare.
|i pl`cea munca fizic`. Se trezea de diminea]` ca
s` munceasc` din greu la grajduri, de[i primea un
salariu mic. |[i dorise o schimbare \n via]` [i o
ob]inuse. Era total diferit de ceea ce f`cea \nainte,
când st`tea zeci de ore \n fa]a computerului.
– Da, sigur c` \mi place. Iubesc caii.
– {i eu.
– D`-mi te rog ]esala aceea.
Feti]a \l privi, \nro[indu-se \ncântat`. F`r` s`-l
mai \ntrebe altceva, \i d`du ]esala cerut`.

20
– Mul]umesc. Pe tine cum te cheam`?
– Jessica Shannon, spuse ea serioas`. Dar po]i
s`-mi spui Jessie.
– |ncântat de cuno[tin]`, Jessie, spuse el, zâm-
bindu-i cald. Pe mine m` cheam` Grey.
– {tiu, se hlizi ea [i fugi.
Grey \[i zâmbi, dându-[i seama c` tocmai iscase
o mic` pasiune.
}es`l` coada bogat` a calului, gândindu-se c`
faptul c` \i pl`ceau copiii constituia un avantaj.
Noua lui munc` presupunea cuno[tin]e \n materie
de \ngrijirea a cailor, dar [i dragoste [i r`bdare fa]`
de copii, deoarece la grajdul Wildwood din
Prospect, Kentucky, se d`deau lec]ii de c`l`rie \n
special pentru cei mici.
Asta era ironia sor]ii. Dac` tat`l lui n-ar fi insis-
tat atât de mult s` ia lec]ii de c`l`rie, n-ar fi ob]inut
niciodat` slujba de gr`jdar \n Prospect.
– Mami! Uite! El este Grey!
Feti]a se \ntorsese, tr`gându-[i de mân` mama.
Privind peste crupa calului, Grey o v`zu pe Jessie
\mpreun` cu o femeie ezitând \n u[a grajdului. Se
observa clar c` era jenat` de situa]ie.

21
Grey o privi \n ochii alba[tri, de o expresivitate
nemai\ntâlnit`, [i r`mase f`r` suflare. P`rul ei
blond, lung [i drept str`lucea \n soare. Tr`s`turile
fine ale fe]ei bronzate p`reau de o delicate]e
nep`mântean`. {i ceea ce \l uimi mai mult pe
Grey, fu sinceritatea pe care o emana [i dragostea
cu care \[i ]inea fiica de mânu]e. P`rea un \nger.
O studie pu]in [i \[i d`du seama: avea ceva din
aerul mamei lui, Martha.
– Fiica mea mi-a spus c` tu e[ti noul gr`jdar,
zise ea cu o voce de madon`.
– Da, r`spunse el, pe un ton nesigur.
|n acel moment, calul se cabr` n`r`va[,
f`cându-l pe Grey s`-[i piard` echilibrul. Ce
situa]ie jenant`! Acum se g`sise s` nu-l asculte?
– Hei, stai pe loc, nebunule!
Femeia tres`ri speriat` [i f`cu câ]iva pa[i spre el.
– Te-a lovit?
– Nu, dar niciodat` nu po]i fi sigur cu caii. Nu
te po]i pune cu un monstru de o ton`!
– Asta \i spun [i eu fiicei mele. Ea uit` c`
poneiul ei, Dr. Doolitle cânt`re[te peste trei sute
de kilograme, spuse ea, cifulindu-i p`rul feti]ei.

22
– Deci poneiul t`u este Dr. Doolitle? o \ntreb`
Grey pe Jessie, aruncând \ntr-o cutie ]esala. S` [tii
c` este un animal foarte cuminte. Te rog frumos,
d`-mi cârpa aceea.
Femeia lu` un prosop atârnat de un cui pe u[a
grajdului [i i-l d`du. Degetele lor se atinser` u[or,
provocându-i lui Grey reac]ii ciudate.
– Mul]umesc, doamn` Shannon, spuse el,
dregându-[i glasul, \ncercând s` ignore emo]iile
stârnite.
– Christy.
– Christy, repet` el sub vraja acelui chip fru-
mos. |mi place numele t`u.
– Mul]umesc.
Femeia se \nro[ise [i Grey se sim]ea din ce \n ce
mai jenat. T`cerea dintre ei se adâncise [i el nu
reu[ea s` se gândeasc` la nimic inteligent de spus.
– Mama nu este m`ritat`, explic` feti]a.
– Serios? zâmbi Grey. Nici eu.
Apoi profit` de moment ca s` se \ntoarc` spre
cal. |ncepu s` \i cure]e vârtos gâtul lung [i plin de
mu[chi bine contura]i. Christy nu era c`s`torit`.
Ei, [i ce?

23
– Jessie, draga mea, spuse femeia, ce-ar fi s` te
duci s` vezi ce face Meg?
Christy avea o intona]ie ciudat`. Era
emo]ionat`? Jenat`? Jessie plec` din grajd,
l`sându-i singuri.
– Iart`-m` pentru \ntrebarea fiicei mele. Se pare
c` vrea s` fac` totul pentru a-mi g`si perechea.
– Fii lini[tit`, o asigur` el sincer. Nu face nimic.
Este o feti]` foarte simpatic`.
– Câteodat` e prea simpatic`, spuse Christy u[or sup`rat`.
– Este doar un copil.
Grey g`sea atitudinea lui Christy dezarmant`.
P`rea a[a de cinstit`. Nu sem`na cu nici o femeie
cu care se \ntâlnise pân` atunci.
{i p`rea prea tân`r` pentru a fi m`mic`. Purta o
pereche de blugi strân[i pe coapsele ei zvelte, un
tricou alb [i \n picioare avea o pereche de cizme
negre de c`l`rie.
– }ie \]i place s` c`l`re[ti? \ntreb` Grey.
– Da, \mi place.
– {tii bine s` c`l`re[ti?
– Nu, dar iau lec]ii. A fost ideea lui Jessie. La
\nceput n-am vrut, dar acum \mi place foarte mult.

24
Grey d`du scurt din cap, concentrându-se la
copita calului, pe care o cur`]a cu \ndârjire.
{i Christy era uimit` de reac]iile ei \n fa]a
noului angajat al lui Mary Wilder. |ncerca s`
priveasc` \n alt` parte, dar nu reu[ea. Urm`rea
plin` de admira]ie mu[chii \ncorda]i ai tân`rului
care cur`]a calul. De[i era asudat [i plin de praf,
avea o noble]e aparte.
– Mary mi-a spus c` e[ti din California.
– Da...
Ce \i mai spusese proprietara grajdului despre
el? Mary Wilder fusese antrenoarea lui ani buni.
{tia multe despre el. Mai precis, totul.
– Fiica ta seam`n` mult cu sora mea mai mic`,
schimb` el subiectul.
– Ai o sor` mai mic`?
– Da.
– Câ]i ani are?
– Opt ani.
Da, b`rbatul acela era atr`g`tor. De mult
timp Christy nu se mai sim]ise atras` de un
b`rbat. De când se c`s`torise [i nici dup` ce
so]ul ei murise.

25
– Jessie are zece ani, spuse ea pe un ton \ndurerat.
Grey o privi surprins.
– Nu pari s` ai vârsta pentru o fiic` de zece ani.
– Mul]umesc, spuse ro[ind Christy. Am fost o
mireas` tân`r`. Pe Jessie am n`scut-o când aveam
doar optsprezece ani.
Grey fluier` printre din]i admirativ [i se
\ntoarse spre cal.
Christy \l studie \n continuare. B`rbatul acela
avea ceva. Nu [tia ce. Poate culoarea neobi[nuit` a
p`rului... Nu ar`ta a gr`jdar. P`rea inteligent, spi-
ritual [i demn de \ncredere. Orice ar fi fost, o f`cea
s` se simt` bine.
Grey trecu la a patra copit`. Dup` ce termin`,
se apropie de ea, [i se sprijini de perete, odihnin-
du-se.
– Tu câ]i ani ai? \l \ntreb` Christy
– Dou`zeci [i cinci.
– Serios?
– Pun pariu c` b`nuiai c` sunt mai tân`r.
– Da, zâmbi ea.
– P`rul `sta ro[cat m` face s` par de opt-
sprezece ani. Noroc c` nu am pistrui.

26
– De ce? P`rul t`u are o culoare deosebit`. {i
pistruii mi se par simpatici.
– Poate la o feti]` de zece ani, dar la un b`rbat
de dou`zeci [i cinci...
Din nou se a[ternu t`cerea \ntre ei. Christy \i
evit` privirea iscoditoare. B`rbatul acela p`rea
interesat de persoana ei.
– Mereu ave]i parte de vremea asta umed` \n
Kentucky? puse el \ntrebarea de convenien]`, doar
de dragul de a spune ceva.
– Da...
Din nou se l`s` t`cerea.
– E[ti divor]at`?
– Nu. So]ul meu a murit.
– |mi pare r`u.
– Mul]umesc.
– {i nu ]i-e greu? O mam` singur`...
– Mi-a fost mult timp greu, [i mie [i lui Jessie.
Dar pân` la urm` ne-am descurcat.
Amintirea mor]ii lui Tate [i a dificult`]ilor finan-
ciare o cople[ir`. Sau era vorba de prezen]a acelui
b`rbat? Se sprijini de u[a grajdului, \ncercând s`-[i
g`seasc` echilibrul.

27
– Vii la antrenamente zilnic? \ntreb` Grey.
– Doar vara am timp. |n cursul anului muncesc.
Sunt profesoar`.
– Ce predai?
– Engleza, la clasa a opta.
– Vai de mine! Nu te invidiez. Adolescen]ii pot
fi foarte dificili uneori.
– Da. Nu-]i plac copiii?
– Ba da. Foarte mult. }i-am spus c` am o sor`
mai mic`. Dar de la o vârst`... copiii pot fi foarte
obositori.
– {i mie \mi plac, a[a c` nu mi se pare grea
munca de profesoar`.
– Acum [tiu ce m` intrig` la tine, spuse el,
privind-o atent.
Christy ridic` \ntreb`toare o sprâncean`.
– E[ti o superfemeie deghizat`, spuse el
f`cându-i juc`u[ cu ochiul.
– Hmm. Cred c` luciditatea ]i-a fost afectat` de
munc`.
– Adic`?
– Ai primit prea multe lovituri de copite \n cap.
Grey izbucni \ntr-un râs nest`vilit.

28
Capitolul 3

– |]i place noul meu gr`jdar?


Christy o privi pe Mary Wilder, proprietara
grajdului, stând \n mijlocul arenei de antrena-
ment. Jessie c`l`rea \n cerc poneiul ]inut \n frâu de
antrenoare.
– |mi place, spuse Christy. De ce?
– Te-am v`zut cam des prin preajma lui Grey,
s`pt`mâna asta, zâmbi Mary.
– Nu [tiu ce vrei s` spui, Mary, zise ea,
\nro[indu-se.
Era chiar a[a de evident?
– Jessie, stai dreapt` \n [a! strig` Mary. Nu tre-
buie s` te eschivezi de la r`spuns.

29
– Nu \n]eleg.
– Hai, Christy! |]i place de Grey! Se vede, ce
Dumnezeu!?
– Arat`, bine. Asta nu neg.
– {i?
– Bine... Este... fermec`or.
Fermec`tor? Avea ni[te reac]ii ciudate fa]` de el.
Reac]ii fizice, cu siguran]`.
Christy era o v`duv` cu copil mic. Nu avea timp
de alte complica]ii. Ce-i tot trecea prin cap?
– Gata, Jessie. Opre[te-l pe Dr. Doolitle, spuse
Mary. Lec]ia s-a terminat. Ai fost la \n`l]ime, draga
mea.
Jessie zâmbi, \ncântat` de compliment. Christy
sim]i cum i se sfâ[ie inima. Fiica ei sem`na mult cu
Tate. Uneori i se p`rea c` tr`ie[te cu fantoma fos-
tului ei so] \n cas`.
Mary o ajut` pe Jessie s` coboare.
– Hai, du-]i poneiul \n grajd, spuse ea.
Mary [i Christy o urmar`.
– Nu trebuie s` te \nchizi \n carapace, spuse
Mary, luând-o de bra] cu un gest prietenesc [i
c`lduros. Te tachinam [i eu pu]in.

30
De[i Christy o considera pe Mary o prieten`
bun`, nu putea s`-i dezv`luie emo]iile ce le tr`ia.
Nici ea nu le \n]elegea prea bine. {i era mai bine
s` nu se str`duiasc` s` le \n]eleag`.
– {tiu, Mary. Iart`-m`. Dar este prea
devreme.
– Da, draga mea. {tiu c` \nc` mai suferi
dup` Tate. {i este normal. Iart`-m` tu pe
mine. Voiam doar s` [tii c` Grey este un
b`iat extraordinar [i provine dintr-o familie
bun`.
– De ce s-a angajat aici? \ntreb` Christy, dorind
s` par` dezinteresat`.
– }i-am mai spus. L-a p`r`sit norocul.
– Are probleme cu autorit`]ile?
– Nu! |n nici un caz!
– Atunci?
– De ce nu-l \ntrebi personal? {tii c` nu-mi
place s` discut treburi de genul `sta.
– Nu-l \ntreb pentru c` nu m` intereseaz`.
Voiam s` fac [i eu conversa]ie.
– Cum vrei. Eu trebuie s` plec.
Femeia o l`s` singur` \n fa]a grajdului.

31
|n fond de ce \[i punea atâtea \ntreb`ri \n
leg`tur` cu acel Grey? Oricum, nu ajungeau
nic`ieri. Cel mult, avea s` fie o aventur` de o var`.
{i era s`tul` de astea.
Sigur, s`tul` era cam mult spus. Ultima oar`
când avusese o aventur` de o var`, r`m`sese
\ns`rcinat` cu Jessie.

* * *

Grey o ajuta zâmbind pe Jessie s`-[i lege


poneiul. De fiecare dat` când o \ntâlnea pe Christy,
starea lui de spirit se \mbun`t`]ea. Era de-a dreptul
euforic.
Mary intr` \n grajd [i-l privi \ncruntat`.
– Nu te mai holba, Jerome. Vezi-]i de treaba ta.
– Da, doamn`.
– Dup` ce \l legi pe Dr. Doolitle, s`-mi aduci
calul lui Meg.
Grey o privi atent [i observ` \n ochii b`trânei
doamne o sclipire de amuzament. Mary era o dul-
cea]`! Avea sim]ul observa]iei teribil de ascu]it.
Nimic nu-i sc`pa.

32
– Da, doamn`, spuse el, f`cându-i cu ochiul.
– E[ti incorigibil!
Grey must`ci, continuându-[i munca. Desf`cu
chingile care legau [aua poneiului obosit [i tran-
spirat [i \i puse pe spate o p`tur`.
Jessie [i Meg \l priveau hlizindu-se. Grey trecu
pe lâng` ele, f`cându-le cu ochiul [i intr` \n
urm`torea box`, preg`tind de antrenamente calul
lui Meg.
Mary intr` dup` Grey, luând calul de c`p`stru.
– Hai, Meg, la treab`! Mul]umesc, Grey, spuse
ea. S`-mi preg`te[ti urm`torul tr`pa[.
– Sigur, doamn`, r`spunse el, salutând-o pe
Christy, care p`rea gânditoare [i preocupat` de
ceva.
– Doolitle este cam \ncins, spuse ea pe un ton
pierdut.
– Nu prea, zise el, trecându-[i mâna peste
p`tura care acoperea spatele poneiului.
O privi pe sub sprâncene, \ncercând s`
\n]eleag` de ce se sim]ea a[a de atras de ea. N-o
v`zuse decât la antrenamente, de vreo dou`, trei
ori. |n rest, nu [tia nimic despre ea.

33
– Te preocup` ceva? o \ntreb` el.
– Nu, tres`ri ea uimit`. De ce m` \ntrebi?
– E[ti t`cut`, spuse el, luând un burete ud
dintr-o g`leat`.
– M` gândeam.
Grey stoarse buretele, trecându-l pe spatele
poneiului.
Ce secrete ascundea femeia aceea? |l intriga. De
fapt, totul \l intriga la ea. P`rul ei m`t`sos, gura
voluptoas`, coapsele zvelte...
Nu putea s` mai reziste \n ritmul acela. Privirile
aruncate pe furi[, discu]iile \n doi peri [i
supozi]iile interminabile \l n`uceau. Trebuia s`
fac` pasul hot`râtor, s-o invite undeva.
– Mami, mami! strig` Jessie. Mama lui Meg m-a
invitat la Meg acas` \n noaptea asta. M` la[i? Te
rooog!
Grey le privi invidios. Christy \[i privea fiica cu
dragoste, dându-i la o parte din ochi o [uvi]` de
p`r. {i-ar fi dorit [i el acela[i tratament din partea
acelei femei delicate.
– Bine, iubita mea. Dar s` vorbesc mai \ntâi cu
mama lui Meg.

34
– Ce bine! ]op`i fericit` feti]a \n jurul mamei sale.
Grey nu sc`p` ocazia [i se apropie de Christy.
– S` \n]eleg c` e[ti liber` \n seara asta?
– Da. De ce?
– Nu vrei s` iei cina cu mine?
– Cina? \ntreb` ea, \nro[indu-se.
– Da, cina. Masa pe care oamenii o iau de obi-
cei seara, spuse el cu o sclipire juc`u[` \n ochi.
– Serios? Mul]umesc pentru explica]ie, zise ea,
rotindu-[i ochii.
– Ei, ce spui?
– Ce ai vrea s` spun?
– Ora [ase \]i convine?
– Da, accept` ea f`r` ezitare.

* * *

Grey o invitase la cin`! Christy arunc` o privire


rapid` spre Grey. Nici m`car nu mai putea s`
m`nânce. Stomacul \i tremura de emo]ie, avea
gura uscat` [i limba fierbinte.

35
Restaurantul mexican era plin de lume. Christy
\ncerca s` ignore agita]ia din jurul ei, concentrân-
du-se asupra lui Grey, care nu o sc`pa din priviri.
Chelneri]a \i servi cu tortilla [i salsa.
– |]i plac preparatele cu condimente iu]i? o
\ntreb` el pe Christy.
– Nu, r`spunse ea.
– Mie \mi plac.
– Mi se pare normal. Doar e[ti din California.
– S` [tii c` nu to]i californienii sunt amatori de
condimente iu]i.
– Normal. Depinde de gust. Dar m-am l`sat
furat` de o idee preconceput` despre oamenii
care locuiesc \n anumite zone ale ]`rii.
– Ai ceva \mpotriva californienilor?
– Nu neap`rat. Poate doar faptul c` acolo s-au
adunat prea mul]i \ngâmfa]i pe metru p`trat.
– Cu ce ar fi Kentucky mai bun?
– Nu este mai bun. Dar nici mai r`u. Depinde
de oameni. Dar ce, te-ai sup`rat?
– Nu. Nici mie nu-mi place California.
Era pentru prima oar` când se \ntâlneau \n
alt` parte decât \ntr-un grajd. Christy era

36
emo]ionat` [i \[i dorea s` poarte o
conversa]ie cât mai lejer` [i mai natural`.
– Din ce parte a Californiei e[ti?
Din nord, spuse el, f`r` s`-i mai dea alte expli-
ca]ii.
Christy observ` c` lui Grey nu-i pl`cea s`
vorbesc` despre el, a[a c` \ncerc` s`-l abordeze pe
alte c`i.
– Spuneai c` ai o sor` mai mic`, \ncepu ea.
– Da. O cheam` Gloria. Este sor` de tat`.
Christy \l privi \ntreb`tor.
– Mda. Tata este o persoan` aparte. A avut
multe so]ii. Din fericire nu are decât doi copii.
– Pe tine [i pe Gloria.
– Da. Gloria este o dulcea]`, dar mi-e mil` de
ea.
– De ce?
– Va avea o copil`rie trist`, ca a mea. O
copil`rie lipsit` de dragostea unui tat`.
Christy se \nnegur`. Povestea Gloriei \ncepea s`
semene prea mult cu cea a feti]ei ei. {i Jessie era
un copil f`r` tat`. Ea \ncercase s` fac` totul pentru
ca fiica ei s` nu resimt` acea situa]ie.

37
– Te gânde[ti la Jessie? \ntreb` el cu compasi-
une, dând dovad` de o intui]ie remarcabil`.
– Da, r`spunse ea uimit`.
– Christy, nu este acela[i lucru. T`ticul lui
Jessie a murit. Nu [i-a p`r`sit copilul de bun`voie.
Tat`l meu [i al Gloriei ne-a neglijat din cauza afa-
cerilor [i a femeilor.
– Este mai r`u s` fii neglijat de tat` decât s` \l
pierzi definitiv? \ntreb` ea ne\ncrez`toare.
– Uneori. Eu, de pild`, am fost dezmo[tenit din
cauza certurilor care au survenit \n urma acestei
neglij`ri. Dar eu sunt adult, pot s` trec peste aces-
te lucruri mai u[or, \n schimb sora mea Gloria, nu
[tiu cum va reac]iona.
Christy \l mângâie u[or pe mân`. |i p`rea
\ngrozitor de r`u pentru suferin]ele suflete[ti ale
copil`riei lui nefericite.
– De câte ori a fost c`s`torit tat`l t`u?
– De cinci ori. Ultima ceremonie a avut loc
acum o lun`. {i toate nevestele au fost mult mai
tinere decât el.
– Vai!
– Da, este de mirare!

38
– Cred c` ai suferit mult, trecând de atâtea ori
prin traumele divor]urilor tat`lui t`u.
– Nu prea. Sincer s` fiu, nu m-am ata[at de nici
una dintre so]iile care s-au perindat prin casa tat`lui
meu. M-a afectat mult pierderea mamei mele.
– Când a murit? \ntreb` ea comp`timitoare.
– S-a \ntâmplat anul trecut. Ne iubeam mult.
Eram foarte apropia]i.
Christy \[i c`ut` cuvintele. Nu voia s`-l fac` s`-[i
aminteasc` lucruri dureroase. Dar sim]ea nevoia
s` afle mai multe despre el.
– Cum a murit?
– A fost r`pus` de cancer, spuse el pe un ton
aproape [optit.
– A[a l-am pierdut [i eu pe Tate, zise ea, izbuc-
nind \n plâns.
Christy nu era o persoan` care s` se exterio-
rizeze \n fa]a oricui. De mult` vreme nu o mai
f`cuse.
Fusese c`s`torit` cu Tate vreme de zece ani. |l
iubise mult. {i el o iubise, dar rareori i-o ar`tase.
Fusese un tat` bun [i grijuliu, dar niciodat` nu-l
sim]ise ca pe un so] adev`rat, iubitor [i atent.

39
– |mi pare r`u, spuse Grey.
– Se pare c` avem ceva \n comun, zâmbi Christy
printre lacrimi.
– Sper ca lucrurile pe care le avem \n comun s`
nu se reduc` la atât.
Pentru prima oar` \n via]a ei, Christy se sim]ea
\n]eleas` [i consolat`. Grey era al`turi de ea.
Chelneri]a reveni la masa lor cu un platou de
burrito aburind. Aroma mânc`rii \i aminti c` era
\nfometat`.
– Hai s` mânc`m, spuse Grey. Poft` bun`.
– Mul]umesc la fel.
Discu]ia deveni mai lejer`. Vorbir` despre
antrenamentele la staulul Wildwood, despre cai [i
copii. |n cele din urm`, Grey reu[i s-o fac` s` râd`
[i s` uite de necazuri.
|ntr-un cuvânt, se sim]eau bine.
Dup` ce terminar` de mâncat, chelneri]a le
aduse nota de plat` [i Grey scoase portofelul.
Christy lu` o gur` de ap` [i \l v`zu \ncruntându-se.
– S-a \ntâmplat ceva? \ntreb` ea.
– Mda, spuse el, sco]ând o bucat` de hârtie. Se
pare c` am uitat s`-mi \ncasez cecul.

40
Capitolul 4

Grey intr` \n panic`. Cum de fusese a[a de


neglijent, \ncât s` uite s`-[i \ncaseze cecul? Se sco-
toci prin portofel. Nu avea nici un ban. {i \[i anu-
lase toate c`r]ile de credit \nainte s` plece din
California, \n ideea de a porni de la cap`t o via]`
nou`. Realitatea era jenant`. Nu putea s` pl`teasc`
masa.
– Cred c` va trebui s` m` a[tep]i s` sp`l vasele
la buc`t`rie, \ncerc` el s` glumeasc`.
Christy \l privi f`r` cuvinte, cu gura ei frumoas`
\ntredeschis` de uimire.
– Am fost a[a de agitat de când am venit \n
Kentucky, \ncât am uitat s`-mi deschid cont \n
banc`, se gr`bi el s`-i explice.

41
– Presupun c` resturantul nu-]i va accepta cecul.
– Nu.
– Stai lini[tit, spuse ea amuzat`, scotocindu-se
prin geant`, am [i eu bani.
– Vai, m` simt a[a de prost. Te-am invitat la cin`
f`r` s` am nici un ban la mine. M` po]i \mprumu-
ta pân` mâine?
– Sigur c` da.
– Promit c` mâine \]i dau to]i banii.
– Serios? \l tachin` ea.
– Jur!
– Bine, te cred, spuse ea, strângându-i mâna
u[or, consolator. Consider` c` ai cont deschis la
mine. Dar nu abuza!
Cât` \ncredere avea Christy \n el! Cu siguran]`
nu avea cuno[tin]` de existen]a conturilor lui
din California. |l credea un simplu gr`jdar care
uitase s`-[i \ncaseze salariul. |l pl`cea a[a cum
era el. Dac` nu l-ar fi pl`cut, sau ar fi fost o alt`
fat` interesat`, l-ar fi l`sat balt`, cu datorie cu
tot, la restaurant. Dar ea se oferise s`-l \mpru-
mute.
Grey ar fi dorit s`-i spun` tot adev`rul. Christy
merita s` [tie. Dar nu sosise \nc` momentul.

42
– Hai s` plec`m, spuse ea, l`sând pe mas` o
sum` de bani.
– Mul]umesc din suflet.
– Las` asta... f`cu ea din mân`.
– O s` m` recompensez fa]` de tine.
– Serios? ridic` ea dintr-o sprâncean`.
Grey se ridic` u[urat \n picioare [i \i trase
scaunul, conducând-o printre mese spre ie[ire. Nu
[tia de ce, dar se sim]ea prost. Christy c`zuse pe
gânduri [i nu mai scotea nici o vorb`. Pierduse
teren \n fa]a ei?
Deschise u[a din dreapta [oferului, f`cându-i
loc \n Mustangul vechi pe care [i-l cump`rase cu
pu]in timp \n urm`. Alungându-[i presim]irile
negre, Grey intr` \n ma[in` [i porni motorul,
demarând \n tromb`.
Christy \l privi u[or uimit`, apoi se l`s` pe
sp`tarul scaunului, zâmbind.
|n acel moment, Grey se sim]i ru[inat de
reac]iile lui. Ce-i venise s` conduc` a[a de ner-
vos, ca un licean rebel? Ce voia s` demon-
streze?
|n scurt timp ajunser` \n zona veche a ora[ului
Louisville, acolo unde locuia Christy. Grey opri

43
ma[ina, cobor\ [i-i deschise u[a, preg`tindu-se
s`-[i cear` scuze pentru comportamentul lui din
seara aceea.
Spre surprinderea lui, Christy \l invit` \n cas`.
Grey nu [tia ce s` cread`. Nu se a[teptase la a[a
ceva. Credea c` [ansele lui fuseser` spulberate de
mult.
– Hai, ce faci, nu vii? \l \ntreb` ea din u[`, cu
cheile \n mân`.
Intrar` \n cl`direa veche cu o arhitectur`
deosebit`. Apartamentul avea camerele \nalte [i
vopsite \ntr-o culoare cald`. Christy \l invit` \n
camera de zi, ale c`rei ferestre \nalte \i d`deau un
aer solemn.
Ce vrei s` bei?
– Orice.
– Un ceai cu ghea]`?
– Da, spuse el, a[ezându-se pe canapea.
Privi \nc`perea, oprindu-[i aten]ia asupra
[emineului maiestuos ce trona \n mijlocul
\nc`perii. Pe poli]a de marmur` v`zu numerose
fotografii \nr`mate, cu Jessie [i cu Christy. |ntr-una
din ele, o v`zu pe Christy mireas`. Deborda de
tinere]e, dar nu avea nimic din fericirea tinerelor

44
mirese. P`rea trist`, obosit`. Al`turi de ea, \l v`zu
pe b`rbatul care trebuia s` fie fostul ei so]. Spre
surprinderea lui, era mai b`trân decât se a[tep-
tase. Atitudinea lui rigid` \l uimi. Ce fel de b`rbat
era acela care nu zâmbea nici m`car \n ziua nun]ii
lui?
Fotografiile acelea aveau un mister pe care
Grey voia s`-l dezlege.
– Gata, \i surâse Christy, intrând cu o tav` mare
pe care ducea dou` pahare [i o caraf` de ceai cu
ghea]`.
– Las`-m` s` te ajut, s`ri Grey de pe canapea,
luându-i tava grea din mâini.
– Mul]umesc.
– Pentru nimic.
– Vrei zah`r?
– Nu, mul]umesc.
Christy \i turn` cu mâini u[or tremurânde ceai
[i \i d`du paharul.
– Este foarte bun, spuse Grey, luând o
\nghi]itur`.
|ncepu s` transpire. Conversa]ia se blocase. Se
sim]ea ca un adolescent la prima \ntâlnire.
Oricum, Christy era cu trei ani mai mare decât el.

45
Oare de ce \l invitase \n cas`? Din prietenie, sau
mai mult? La ce se a[tepta ea oare de la el?
Christy probabil c` \i sim]ise emo]ia, pentru c`
\l privea rece, st`pân` pe situa]ie.
Grey \i zâmbi stângaci, sim]indu-[i pulsul din ce
\n ce mai accelerat.
– Nu te mai sim]i jenat. Se poate \ntâmpla
oricui, \ncerc` Christy s`-i u[ureze situa]ia.
– }i-e u[or s` spui.
– Tu crezi c` dac` sunt proprietara unui cal, am
bani?
Ce voia s`-i spun`?
– |ntre]inerea unui cal cost` enorm.
– Din banii t`i sunt pl`ti]i angaja]ii ca mine,
\ncerc` Grey s` glumeasc`.
– De când a murit Tate ne-am descurcat foarte
greu cu banii. Cu banii \ncasa]i de pe asigurarare
am terminat de pl`tit casa. Credeam c` pot tr`i din
salariul meu de profesoar`. Dar nu este chiar a[a.
Christy se ridic` [i \ncepu s` se plimbe prin
camer`. Grey se a[ez` picior peste picior [i o privi
\n expectativ`.
– Nu [tiu dac` am f`cut ceea ce trebuia, se
fr`mânt` ea.

46
– Ai f`cut ceea ce trebuia la vremea respectiv`.
– M-a \ncurcat mult afacerea lui Tate. Brokerul
meu \ncearc` de o lun` s-o vând`. Cu banii ace[tia
a[ putea pl`ti \ntre]inerea lui Doolitle. Dac` nu, va
trebui s`-l vând.
– Vai, nu!
– Nu vreau s` vând poneiul lui Jessie, spuse
Christy, privindu-l cu o fa]` palid`. Feti]a mea a
avut de suferit din multe puncte de vedere când
a murit tat`l ei. A[ vrea, \n m`sura
posibilit`]ilor, s-o fac s` simt` c` nimic nu s-a
schimbat.
Grey o privi cu mil`. Dac` ar fi putut,le-ar fi
ajutat cu toat` dragostea pe Christy [i pe
Jessie. |i aminteau de rela]ia pe care o avusese
el cu mama lui. |n copil`rie nu sim]ise lipsuri
materiale. Fusese v`duvit doar de dragostea
patern`.
Dar tat`l lui Jessie murise. Pe umerii lui Christy
c`deau toate grijile materiale. Nu mai avea un so]
care s-o sprijine.
– }i-am povestit toate astea ca s`-]i dai seama c`
sunt un caz atipic. Nu sem`n cu nici una dintre
femeile acelea bogate care-[i duc copiii la c`l`rie.

47
A[a c` nu trebuie s` te sim]i jenat din cauza \ntâm-
pl`rii din seara asta. Pentru c` nici eu nu m` simt.
– Ai fost t`cut` pe tot drumul de \ntoarcere.
M-am gândit c` [ansele mele de a te cuceri s-au
dus pe apa sâmbetei.
– Vai, nu! \ncerc` ea s`-l lini[teasc`. M` gân-
deam dac` s`-]i povestesc despre situa]ia mea
material`. Nu voiam s` te mai sim]i prost. De aceea
am f`cut-o.
Grey r`mase impresionat. Christy se gândise la
el, la sentimentele lui.
– Nu m-am mai sim]it a[a de jenat de când eram
\n liceu. Jucam \ntr-o pies` de teatru [i mi-am uitat
replicile.
– Serios? zâmbi Christy.
– Da. M` \ndr`gostisem de o fat` din sal` [i am
uitat tot ce trebuia s` spun. Acela a fost sfâr[itul
carierei mele actorice[ti.
Christy izbucni \n râs. Atmosfera se detensio-
nase.
– Câ]i ani aveai?
– {aisprezece.
– Vai! {i cum a decurs rela]ia cu fata aceea? \l
\ntreb` ea sincer interesat`.

48
– Nu am ajuns nic`ieri, bine\n]eles. Dup`
spectacol am auzit-o comentând cu ni[te pri-
etene de-ale ei presta]ia mea jalnic`.
– Bietul de tine!
– Tr`iam \n California printre copii care visau
s` devin` vedete de cinema, \i explic` el. Prin acea
gaf` copil`reasc` devenisem un marginalizat.
– Cred c` te-ai sim]it \ngrozitor.
– Este adev`rat, dar \n seara asta m-am sim]it de
zece ori mai \ngrozitor.
Christy se \ncrunt`.
– Ce ai? o \ntreb` Grey.
– M` gândesc la Jessie... Ce se va \ntâmpla cu ea
dac`?... Doamne fere[te?
– Nu trebuie, \ncerc` el s-o lini[teasc`.
Cum putea s` se gândeasc` la a[a ceva? |i era
mil` de ea. P`rea a[a de vulnerabil` [i singur` \n
fa]a vie]ii!
|ntre ei se l`s` t`cerea. Grey \i urm`ri mi[c`rile,
reac]iile, privirea trist`, preocupat`. Era atât de
aproape de ea \ncât se sim]ea prins \n vraja miro-
sului de lavand` pe care \l emana la fiecare
mi[care. |ncet, ca prin vis, Grey se apropie de ea [i
\i mângâie obrajii delica]i.

49
|i ridic` b`rbia privind-o drept \n ochi, apoi se
aplec` [i o s`rut` u[or.
Christy \nchise ochii, invitându-l s` nu se
opreasc`. Grey o s`rut` din ce \n ce mai aprins,
prins \n vâltoarea pasiunii.
– Doamne, respir` greu ea, sprijinindu-se \ntre
pernele canapelei, epuizat`.
Grey o privi \nfometat, dorind s-o s`rute iar [i
iar. Dar se ab]inu. Se \ntoarse spre m`su]` [i lu`
paharul de ceai, sorbind \nsetat lichidul am`rui.
– Iart`-m`, spuse el, dregându-[i glasul.
Christy \l privi uimit`.
– De ce? Nu-mi pare r`u c` m-ai s`rutat.
– Nici mie.
– Atunci?
– Cred c`... m` \ndr`gostesc de tine, spuse el,
f`r` s` se gândeasc`.
Ochii lui Christy se m`rir` [i Grey \[i d`du
seama c` f`cuse o gre[eal`. N-ar fi trebuit s-o
sperie.
– Doamne! [opti ea.
– Nu trebuie s` te sperii.
– Nu m` sperii, doar c`... M` simt atras` de
tine, dar nu poate fi vorba de dragoste. Nu m-am

50
gândit niciodat`... Este mult prea devreme. Ne-am
\ntâlnit de câteva ori la grajd [i am ie[it doar o
sear` \mpreun`... Grey, nu [tiu ce s` spun.
– Nu crezi \n dragostea la prima vedere? \ntreb`
el cu priviri \nfl`c`rate.
– Nu [tiu. Tu?
– Eu cred. Este pentru prima oar` când cred.
– A trecut a[a de mult de când... Grey, am fost
c`s`torit` zece ani de zile. Apoi Tate s-a
\mboln`vit... |ntâlnirea cu tine m-a dat peste cap.
Nu m` a[teptam s` se mai \ntâmple ceva interesant
\n via]a mea.
– La fel [i eu, spuse el, \nghi]ind greu. Ascult`-m`,
Christy. Nu trebuie s` vorbim despre asta acum. {i
eu sunt derutat. Dar s` nu consider`m asta un
subiect \nchis.
– Bine, spuse ea.
Lui Grey nu-i venea s` cread` c` ea acceptase.
El \i dezv`luise sentimentele [i Christy nu-l
respinsese. Dimpotriv`. Admisese c` sim]ea ceva
pentru el. {i el era bulversat dându-[i seama c` se
\ndr`gostise de ea a[a de repede. Cuvintele \i
ie[iser` pur [i simplu din gur` singure [i
negândite.

51
Probabil c` a[a sim]ise [i Carlton fa]` de so]iile
lui. Dar Grey nu voia s`-[i imite tat`l. Nu avea
nevoie de flirturi [i iubiri trec`toare.
Se ridic` \n picioare, \ndreptându-se spre
[emineu. Fotografia lui Tate \i atr`gea aten]ia f`r`
s` vrea. Nu [tia de ce, dar \i era ciud` pe el. Era
gelos.
– Am atâtea probleme pe cap, spuse ea,
l`sându-[i privirea \n p`mânt.
– S` \n]eleg c` acum te preocup` vânzarea afa-
cerii lui Tate? o \ntreb` el, b`gându-[i intimidat
mâinile \n buzunare, f`când semn din cap spre
fotografia de pe [emineu.
– Da, r`spunse ea gânditoare. Nu [tiu când se
va vinde, dac` se va vinde, ce pre] a[ ob]ine pe
ea... Brokerul nu mi-a dat mari speran]e.
– De ce? Ce fel de afacere conducea?
– Ceva neinteresant, oricum.
– Adic`?
– O afacere cu computere.

52
Capitolul 5

Computere? Grey primise cuvintele ei ca pe


o lovitur` \n plex. |n drum spre Prospect nu
reu[ise s` se gândeasc` la nimic altceva decât la
afacerea lui Tate Shannon. Christy \i povestise
despre compania pe care o condusese so]ul ei.
Se ocupa cu servicii de depanare [i vânzare.
Fa]` de compania tat`lui s`u, aceea era ca
[oarecele pe lâng` elefant. Carson nu se
\ncurca cu nimicuri. Compania Jerome se
ocupa cu produc]ia de softuri [i avea o cifr` de
afaceri enorm`.
Ajungând la ferm`, Grey cobor\ din ma[in`,
bucurându-se de boarea r`coroas` a nop]ii. Nu-i
venea s` intre \n apartamentul de deasupra graj-

53
dului, pe care i-l oferise Mary. Se sim]ea agitat.
Evenimentele prin care trecuse \n seara aceea nu-i
d`deau pace. Fusese o sear` plin`.
Ar fi vrut s-o ajute pe Christy s`-l p`streze pe
Dr. Doolitle. N-ar fi suportat s` vad` dezam`girea
\n ochii micu]ei Jessie, a[a cum o v`zuse de
nenum`rate ori la Gloria.
Sora lui mai mic` suferise adesea din cauza
neglijen]ei tat`lui lor, care uita s` apar` la eveni-
mentele importante ale fiicei sale. |n cazul surorii
sale, Grey nu avea nici o putere. Nu i-ar fi schim-
bat \n veci comportamentul lui Carson.
Putea \n schimb s` fac` ceva pentru Christy [i
Jessie. Dar ce? Se sim]ea neajutorat.
Când lucra la companie, de]inea controlul [i,
cel mai important, banii. Ca gr`jdar, salariul lui era
infim. Ca dovad` c` \n acea sear` nu reu[ise s`-[i
pl`teasc` nici m`car consuma]ia. La naiba!
Pentru prima oar` regreta faptul c` nu avea
bani. Bani pentru a cump`ra compania lui Tate
Shannon.
Dar chiar nu avea bani? Bine\n]eles c` avea! Doar
c` n-ar fi vrut s` se foloseasc` de ei. |[i f`cuse o
promisiune: s` porneasc` o nou` via]`, de la zero.

54
Se afla \ntr-o situa]ie f`r` ie[ire. Trebuia s` le
ajute pe Christy [i pe Jessie. Banii din conturile lui
nu-i ajungeau pentru a cump`ra afacerea lui Tate,
dar dac` ar fi vândut ni[te propriet`]i...
Da. Ideea prindea contur [i nu-i mai d`dea
pace. A[a avea s` fac`.
Intr` \n apartament, gândindu-se la problem` \n
continuare. Avea s` se foloseasc` de banii pe care \i
câ[tigase singur. Asta nu \nsemna c` trebuia s` se
\ntoarc` la via]a pe care o dusese \n California.
Ideea de a o ajuta pe Christy \l entuziasmase
peste m`sur`. Abia a[tepta s-o vad` fericit`. La fel
cum Christy voia s`-[i vad` fiica fericit`.
De ce \[i dorea s` fac` asta? Pentru c` o iubea.
Cu siguran]` o iubea. Se \ndr`gostise de ea la
prima vedere, a[a cum \i m`rturisise [i ei.
Trebuia s` cumpere afacerea lui Tate, dar sub
un nume fals. Nu voia s` afle nimeni c` el o ajutase
pe Christy. Dar asta \nsema s-o mint` din nou.
Deja o min]ise omi]ând s`-i spun` c` tat`l s`u era
multimilionarul Carson Jerome.
Christy nu trebuia s` i se simt` datoare sau obli-
gat`. Voia ca ea s` se \ndr`gosteasc` de el, de la
sine. S`-l iubeasc` pentru ce era, nu pentru ce avea.

55
Trebuia s`-[i ascund` generozitatea pentru c` alt-
fel ar fi pierdut-o pe femeia de care se \ndr`gostise.

* * *

– Jessie! strig` Mary Wilder. }ine-l \n frâu!


Bravo! A[a! Acum d`-i drumul.
Christy urm`rea spectacolul sus]inut de fiica ei
[i alte patru feti]e. Soarele puternic de iunie o
f`cea s` transpire abundent [i sim]ea c` i se face
r`u. Niciodat` nu suportase c`ldurile din
Kentucky.
Sau poate Grey Jerome era de vin`. St`tea de
partea opus` a arenei, dând instruc]iuni feti]elor,
completând-o pe Mary. Se pricepea destul de bine
la instructaj, pentru un simplu gr`jdar. P`rul lui
ro[cat str`lucea \n soare ca o flac`r` vie. Era un
b`rbat frumos.
Inima lui Christy \ncepu s` bat` \n ritmul
caden]at al copitelor poneilor. |[i puse mâna la
ochi, protejându-se de soare. Grey avea ceva care
o intriga. |i m`rturisise c` se \ndr`gostise de ea,
dar asta nu o f`cea s` se simt` mai bine.
Dimpotriv`. O nelini[tea.

56
Nu o deranjase incidentul cu banii. Nici ea nu
era bogat`. {i f`cuse bine c` \i povestise despre
situa]ia ei material`. Dar ea trebuia s` se gân-
deasc` \n primul rând la Jessie [i la bun`starea ei.
Nu-[i permitea s` se \ndr`gosteasc` de un gr`jdar
la fel de s`rac precum era ea.
– A mers bine, \i spuse mul]umit` Mary.
– Crezi?
– Prive[te! Acum vine partea final`.
Cei cinci ponei c`l`ri]i cu gra]ie [i pricepere de
feti]e se apropiar` de juriu \n linie dreapt` [i dup`
ce se oprir` r`maser` nemi[ca]i.
V`zându-[i copilul, inima lui Christy se umplu
de mândrie [i \ncepu s` aplaude frenetic al`turi de
ceilal]i spectatori.
– A avut o evolu]ie excelent`, spuse Grey,
apropiindu-se de ea [i de Mary.
– {tiu, spuse Christy, f`r` s`-[i mai ia ochii de la
fiica ei.
– Dup` p`rerea mea, iese pe primul loc, spuse
Mary.
– {i eu spun la fel, o aprob` Grey.
Juriul se apropie de cai, inspectându-i
\ndeaproape. Christy \[i fr`mânt` emo]ionat`

57
mâinile. Grey o v`zu [i \[i puse un bra] lini[titor \n
jurul umerilor ei. A[teptarea era ca o tortur`. Cine
avea s` câ[tige?
– Hai, hai, [opti ea.
Grey o strânse u[or de mân`. Christy \l privi
\ndurerat`. Grey o privea a[a de frumos! Jocul
acela trebuia s` ia sfâr[it. Trebuia s`-i spun` c` nu
mai puteau continua. Pentru binele fiicei sale.
– {i pe locul \ntâi... anun]` crainicul, Dr. Doolitle
c`l`rit de Jessica Shannon!
– Doamne! strig` fericit` Christy, aplaudând
emo]ionat` pân` la lacrimi.
– Bravo! strig` [i Grey. {tiam eu.
– De unde ai [tiut?
– Am eu un al [aselea sim], \i f`cu Grey enig-
matic cu ochiul.
Toat` lumea n`v`li \n aren` s` felicite
câ[tig`torii. Mary puse o panglic` albastr` de
câ[tig`tor \n jurul gâtului poneiului [i organiz` o
mic` grupare pentru fotografia de final.
– Felicit`ri, Jessie, spuse Christy s`rutându-[i
fiica, orbit` de blitz-urile ziari[tilor.
– Mul]umesc, zise ea, respirând agitat. Am
câ[tigat prima mea panglic` albastr`!

58
– Ai meritat-o. {i prive[te ce frumoas` este
cupa! spuse Mary, agitând cu mândrie trofeul de
cristal.
– Ai fost la \n`l]ime, spuse [i Grey, ciufulind-o.
Christy \l privi [i el \i f`cu juc`u[ cu ochiul.
Inima \ncepu s`-i bat` cu putere [i \[i l`s` privirile
\n jos.
Se obi[nuise cu acele reac]ii. Grey o f`cea
mereu s` se simt` ca o adolescent`. Pentru a zecea
oar` se hot`r\ s`-i spun` cât mai curând c` a[a nu
mai mergea.
– Nu mai pot, oft` Jessie. Vreau s` m` schimb.
Costumul `sta m` omoar`.
S`ri de pe ponei [i luând-o de mân` pe Mary,
pornir` spre vestiare. Grey \l lu` pe Doolitle de
c`p`stru [i pornir` al`turi de Christy c`tre graj-
duri.
– Unde o fi disp`rut toat` lumea? \ntreb`
Christy privind \n jur.
– S-au dus s` urm`reasc` restul spectacolului, \i
explic` el, punând o p`tur` pe spatele poneiului.
– A, da.
– |n sfâr[it suntem din nou singuri! spuse el,
zâmbindu-i.

59
Christy se pref`cu c` nu pricepe mesajul.
– Christy?
– Da...
Grey se aplec` u[or [i o s`rut` cu tandre]e pe
buze.
– De când vreau s` fac asta, zâmbi el.
Christy privi \n alt` parte.
– Ce se petrece cu tine? Nu-]i place cum te
s`rut?
– Ba da. Foarte mult.
– Bine. M` \ngrijorasem.
– Grey... Hai s` st`m pu]in pe scaune.
– Presimt c` \mi vei ]ine o predic`, must`ci el.
Christy \[i fr`mânt` mâinile, ne[tiind de unde
s` porneasc`. |[i lu` inima \n din]i [i \ncepu:
– Grey, vreau s` vorbim.
– Spune, Christy. Ce te preocup`?
– Mi-e team` c` ]i-am dat speran]e de[arte.
– Ce vrei s` spui?
– Mi-ai zis c` m` iube[ti...
– Da, te iubesc [i a[ vrea s` ajungi [i tu s` sim]i
asta pentru mine. Dar nu te gr`besc, ]i-am mai spus.
– Nu e vorba de asta...
– Atunci? Nu po]i s` m` iube[ti? \ntreb` el \ndurerat.

60
– Nu. A[ vrea, dar nu pot.
– Nu are sens ce spui. Vrei. Cum s` nu po]i? Ce
te re]ine? Ai spus c` nu ai pe nimeni.
– Nu am, este adev`rat.
– Nu-]i place de mine?
– Ba da. {i ]in la tine. {i m` faci s` m` simt ca o
adolescent` \ndr`gostit`.
– Foarte bine, spuse el, ridicând din umeri.
Asta [i voiam. Este un \nceput.
– Da, dar nu-mi permit s` m` las purtat` de
sentimentul `sta. Trebuie s` m` gândesc la
Jessie.
Grey o privi, \ncercând s` \n]eleag` mesajul. Ce
\ncerca ea s`-i spun`?
– Ce leg`tur` are Jessie cu asta?
– Grey, am o responsabilitate mare. Nu pot s`
fiu egoist`. Jessie este mai imporatnt` decât mine.
– Vrei s` spui c` nu ai de gând s` te implici \ntr-o
rela]ie cu mine, concluzion` Grey.
– Cam a[a ceva.
Grey \[i trecu degetele prin p`r. La orice se
a[teptase, numai la a[a ceva nu.
– Dar mi-ai spus c` vrei s`-mi dai m`car o [ans`,
nu se l`s` Grey.

61
– }i-am spus-o \ntr-un moment de confuzie.
Eram ame]it` de s`rut`rile tale, de vorbele pe care
mi le spusese[i...
– {i acum?
– Acum gândesc limpede. Nu pot.
– }i-e chiar a[a de greu?
– Da. Am un copil de crescut.
– Christy, vorbe[te ra]iunea din tine [i nu
inima, constat` Grey.
– A[a [i trebuie! exclam` ea, \ncercând s` se
apere. Indiferent cât de mult ]in la tine, nu pot s`
m` implic \ntr-o rela]ie, atâta timp cât Jessie are
nevoie de mine.
– De ce?
– Abia pot avea grij` de mine [i de fata mea. Nu
pot s` m` leg de cineva care...
– Spune, Christy, m` pricep s` primesc lovi-
turi.
– Care... câ[tig` mai pu]ini bani decât mine.
Lui Grey \i venea s` plâng` [i s` râd`. Asta era
ironia sor]ii. Când femeile din jurul lui [tiau c` are
bani, \l iubeau pentru avere. Acum, când aceast`
femeie [tia c` nu are bani, tocmai de aceea nu
putea s`-l iubeasc`.

62
– |n]eleg, spuse el acru.
– Grey! Nu vreau s` te r`nesc, min]indu-te.
M-am gândit c` ar fi mai bine s`-]i spun acum,
\nainte ca lucrurile s` evolueze. A[a vom avea de
suferit mai pu]in.
– Mda.
– Grey, nu te sup`ra. |mi pare r`u, dar... spuse
ea, luându-i mâinile \ntr-ale sale.
– Dar nu este o situa]ie permanent`, \ncerc` el
s-o conving`. Nu am de gând s` fiu gr`jdar toat`
via]a. Vei vedea de ce sunt \n stare. Acord`-mi
pu]in timp [i \ncredere.
– {tiu, dar...
– }i-e team`.
– Da. Nu vreau s`-mi asum riscuri.
– Orice rela]ie presupune un risc.
– {tiu prea bine. Tocmai de aceea...
– Dar [i atunci când te c`s`tore[ti, nimeni nu-]i
va garanta c` rela]ia va dura.
– Acum zece ani am f`cut o gre[eal`
asem`n`toare [i a[a s-a n`scut Jessie.
– Dar Jessie nu este o gre[eal`.
– Nu spun c` feti]a mea este o gre[eal`, dar
consecin]ele au fost dezastruoase.

63
– Crede-m`! Nu vei face o gre[eal` iubindu-m`.
– Nu, Grey, nu vreau s` te r`nesc.
– Dar o faci.
Grey se ridic` [i \ncepu s`-l ]esale pe Doolittle.
Dac` l-ar fi v`zut \n acel moment tat`l s`u, s-ar fi
t`v`lit pe jos de râs [i i-ar fi spus: „}i-am zis eu!
Banii conteaz`!“
Celularul lui Christy sun`, \ntrerupându-le
gândurile. Grey nu se \ntoarse spre ea, dar
ascult`:
– Serios? Doamne, nu-mi vine s` cred, spuse
Christy. Mul]umesc. Te sun eu luni.
Grey o privi. Era palid`. Se apropie de ea [i o
\ntreb` \ngrijorat:
– Ce s-a \ntâmplat? Ve[ti proaste?
– Nu, spuse ea, privindu-l intrigat`.
– Po]i s`-mi spui [i mie?
Christy respir` adânc [i vorbi, cu fa]a plin` de
emo]ii amestecate. P`rea \n acela[i timp fericit`,
confuz`, uimit`.
– Era avocatul meu. Mi-a spus c` cineva a
cump`rat afacerea lui Tate.
Grey t`cu un moment, privind \n alt` parte.
– Cine? \ntreb` el.

64
– Nici el nu [tie. A \ncheiat contractul cu un avocat.
Grey \[i frec` bra]ele, preocupat.
– Asta \nseamn` c` grijile tale financiare au luat
sfâr[it, spuse el, privind-o pe sub sprâncene.
– A[a se pare, spuse ea, plimbându-se \n cerc
emo]ionat` [i fr`mântându-[i mâinile. Nu [tiu.
Vestea asta m-a cam dat peste cap. Trebuie s` m`
gândesc.
– Acum \l po]i p`stra pe Dr. Doolitle, spuse
Grey \ncet.
– Da, slav` Domnului! Adic` a[a cred. Nici
m`car nu [tiu cu cât s-a vândut afacerea.
Grey zâmbi. El [tia.
– {i poate acum vei fi dispus` s`-mi oferi o
[ans`, profit` el de ocazie. Re]ine, nu voi fi gr`jdar
toat` via]a.
– {tiu, Grey, dar...
– Ei, ce spui? |mi oferi [ansa?
Christy se arunc` de gâtul lui [i \i [opti \n ure-
che:
– Grey, mereu am fost dispus` s`-]i ofer o
[ans`. Dar acum s-a ivit \ntr-adev`r momentul s`
]i-o dau.

65
Capitolul 6

– L-ai mai c`l`rit vreodat` pe Dr. Doolitle? o


\ntreb` Grey, zâmbind.
– Nu, r`spunse Christy, privind cu fric` poneiul
din fa]a ei.
– Este foarte u[or, mam`.
– }i-e u[or s` spui, zise ea, \ntorcându-se spre
fiica ei. La vârsta ta, poate c` a[ fi f`cut-o f`r`
team`. {i oricum, este poneiul t`u, tu \l cuno[ti
bine. Nu [tiu ce s` zic...
– Hai, mam`, nu-]i fie fric`.
Lui Christy nu-i era fric`. Era doar
emo]ionat`. Totdeauna \[i dorise s`-l c`l`reasc`
pe Dr. Doolitle.

66
Mary era plecat` din ora[ [i Grey se oferise s`-i
dea lec]ii \n locul ei.
– Trebuie s` te sim]i ca un cowboy ca s-o faci
cum trebuie, \i explic` el.
– Ca un cowboy???
– Ei, bine, cowgirl. Hai, sus cu tine.
– S` tr`i]i! zâmbi Christy.
– Vrei s` te ajut?
– Nu, mul]umesc.
Doolitle avea o \n`l]ime impresionant` pentru
un ponei. P`rea un cal \n toat` regula.
Christy ar fi avut nevoie de ajutor, dar nu voia
s` se fac` de râs \n fa]a lui Jessie. |[i puse curajoas`
un picior \n sc`ri [i \[i lu` avânt, reu[ind s` se suie
pe ponei.
– Bravo! o \ncuraj` Grey.
Christy \i arunc` o privire ucig`toare.
De când acceptase faptul c` \[i permitea s` se
\ndr`gosteasc` de Grey, se hot`râse s` p`streze
totu[i controlul situa]iei. |n zece ani de zile, uitase
cum era s` iubeasc` un b`rbat. Se sim]ea la fel de
stângace ca acum, când c`l`rea pentru prima oar`.
Stângace, speriat`, dar deosebit de \ncântat`.

67
Sim]indu-i emo]ia, Dr. Doolitle forn`i. Grey \l
apuc` de c`p`stru.
– Nu, d`-i drumul, spuse Christy. Las`-m` c`
m` descurc.
– Cum vrei.
Pornir` spre aren`. Christy nu mai c`l`rise de
mult` vreme. |i era greu s` mearg` pe cal [i la pas.
Dar \[i aminti repede. Era ca mersul pe biciclet`.
Se bucura c` nu se f`cuse complet de râs \n fa]a lui
Jessie [i a lui Grey.
– Comand`-i s` mearg` la trap, o sf`tui Grey.
Christy o v`zu pe Jessie stând pe scaunul lui
Mary, cu Grey al`turi, [i imaginea o impresion`.
Ar`tau bine \mpreun`.
Era adev`rat, Grey nu va putea niciodat` s`-l
\nlocuiasc` pe Tate. Ar`ta mai degrab` ca un frate
mai mare al lui Jessie.
Grey urm`ri evolu]ia noii lui eleve cu fascina]ia
\ndr`gostitului. Christy era o c`l`rea]` bun` [i
ar`ta bine \n [a.
– Gata, Christy, la pas.
– Slav` Domnului! strig` ea, gâfâind u[or. Doolitle
este mai greu de c`l`rit decât mi-am imaginat.

68
Jessie izbucni \n râs aruncându-i o privire
plin` de semnifica]ii lui Grey. Sigur c`
Doolitle era greu de c`l`rit! Jessie câ[tigase
concursul pentru c` avea talent [i muncise din
greu.
– Nu este deloc greu de c`l`rit, brav` ea.
– Hai, Jessie, nu mai face pe grozava, spuse
Christy râzând.
Grey c`zu pe gânduri. Când era de vârsta lui
Jessie, Carson, pe atunci c`s`torit cu mama
Gloriei, era mult mai apropiat de el, tocmai
datorit` cursurilor de c`l`rie. Doar c` tat`l s`u \i
pretindea s` câ[tige toate concursurile. Rela]ia lor
se schimbase radical atunci când Carson se
desp`r]ise de mama Gloriei. {i de atunci nimic nu
mai fusese ca \nainte.
Dar nu mai voia s`-[i aminteasc` trecutul. Acum
le avea pe Christy [i Jessie. Se bucura c` le salvase
financiar, cump`rând compania lui Tate. Meritase
efortul. Chiar dac` ele nu [tiau cine era adev`ratul
Grey.
– Bravo, mam`! aplaud` Jessie de pe scaunul
lui Mary. Ar`]i ca un cowboy adev`rat.

69
– Ca o cowgirl, o corect` ea.
– Ai c`l`rit bine, Christy, pentru prima [edin]`,
spuse Grey.
– Mul]umesc.
– Nu uita! Genunchii strân[i [i \mpingi c`lcâiele
\n jos, spuse el, potrivindu-i picioarele \n sc`ri.
– }in bine mânile? \ntreb` ea, \nro[indu-se \n
urma atingerii lui intime.
– Nu. }ine-le pu]in mai sus. {i privirea \ntre
urechile poneiului.
– A[a?
– Da. {i locul \ntâi... Christy Shannon pe
Dr. Doolitle!
– Fac contesta]ie! strig` Jessie, s`rind de pe
scaun [i alergând spre ei. Juriul a fost mituit!
Christy izbucni \n râs.
– Stai lini[tit`, Jessie n-o s`-]i pun niciodat` \n
pericol premiul.
– Te ajut s` cobori? o \ntreb` Grey.
Christy cobor\ din [a, ajutat` de bra]ele puter-
nice ale lui Grey. Apoi se \ntoarse cu fa]a spre el,
privindu-l drept \n ochi. Grey nu reu[i s` se ab]in`
[i o s`urt` u[or pe buze.

70
– Hei! Ce face]i acolo? strig` Jessie.
– Ne juc`m, râse Grey.
– Nu m` prosti]i voi pe mine!
Christy izbucni \n râs, cu obrajii \n fl`c`ri. Se
desf`cu din \mbr`]i[are [i pornir` to]i trei \mpre-
un` cu Dr. Doolitle spre grajduri.
„Prostit“ era cun cuvânt bun. Descria exact felul
\n care se sim]ea Grey. Prostit [i ame]it. {i foarte,
foarte norocos.

* * *

Christy era fericit`. Era \ndr`gostit` [i se sim]ea


iubit`. Acum, c` problemele financiare disp`ruser`
se sim]ea liber` s`-[i dea drumul sentimentelor.
Dovezile de dragoste ale lui Grey erau vii [i gr`itoare.
Se sim]ea \nconjurat` de o aur` de tandre]e.
– Vrei un hot-dog? o \ntreb` Grey.
– Poftim? S` ne stric`m imaginea? spuse ea,
privind costumul impecabil al lui Grey [i rochia ei
neagr` de cocteil.

71
– |ntrebam [i eu.
– Nu, nu vreau.
– Nu ]i-e foame?
– Nu prea, spuse ea, privindu-i ochii rug`tori.
Vai, iart`-m`. }i-e foame, nu-i a[a?
– Sincer s` fiu, a[ fi \n stare s` m`nânc un cal
\ntreg. Chiar vrei s` urm`rim tot restul specta-
colului?
– Nu prea m` intereseaz` harna[amentele de
parad`. Hai s` ne lu`m ceva de mâncare. Dar
exclus hot-dog.
– Bine. {i s` [tii c` de data asta am bani.
Christy zâmbi, dându-[i ochii peste cap. Grey
se ridic` \n picioare [i \[i f`cu loc printre specta-
tori.
Mary le oferise dou` bilete la spectacolul
hipic din Lexington, dându-le ocazia de a fi din
nou singuri \mpreun`. Christy nu v`zuse nicio-
dat` un asemenea spectacol, dar nici nu p`rea
atras` de el.
– A[teapt`-m` aici, \i spuse Grey, ajutând-o s`
se a[eze pe un scaun, la o mas` \n zona amenajat`
\n chip de restaurant. Ce ai vrea s` comand?

72
– Las la alegerea ta.
– Orice, \n afar` de hot-dog.
– Perfect. Dar e[ti sigur c` ai bani? \ntreb` ea,
râzând.
– Sper, zâmbi el, \ndep`rtându-se.
Christy \l privea. Acum era singur` [i putea s` se
gândeasc` \n voie la rela]ia lor. Se sim]ea foarte
bine. Un pic euforic`.
Nu-i p`rea r`u c` se \ndr`gostise de Grey. Nu
ar`ta nici pe departe ca un gr`jdar obi[nuit. Avea
gra]ie [i elegan]`. Se vedea c` nu era f`cut pen-
tru a[a ceva, de[i se pricepea mai bine decât
oricine la cai. Putea s-o \nlocuiasc` chiar [i pe
Mary. Spera doar s` se ]in` de cuvânt [i, la un
moment dat, s` se orienteze spre alt` meserie,
pentru c` [i-ar fi dorit un viitor al`turi de el.
Salariul lui de gr`jdar [i al ei de profesoar` nu le
asigurau nici pe departe un trai decent. Dar
poate era prematur s` se gândeasc` la o eventu-
al` c`s`torie cu el.
Dup` cincisprezece minute, \ncepu s` priveasc`
nelini[tit` \n jur. Grey nu mai ap`rea. |l reper` cu
u[urin]` prin mul]uime. Nimeni nu avea p`rul atât

73
de ro[cat [i str`lucitor ca el. Zâmbi fericit`. Era a[a
de ar`tos! Nici o femeie care venise \nso]it` la
spectacol nu se putea l`uda cu o companie a[a de
atr`g`toare. {i observase o mul]ime de rivale
\ntorcând capul dup` el. Se sim]ea mândr`.
Inima \ncepu s`-i bat` cu putere. Cu cine era
Grey? Al`turi de el ap`ruse o femeie tân`r`, plati-
nat` [i deosebit de elgant`. Pe lâng` ea, Christy
p`rea o cenu[`reas`. Gelozia \[i ar`t` col]ii. Cine
era femeia aceea [i de unde o cuno[tea Grey?
Pentru prima oar`, realiza c` Grey era un b`rbat
seduc`tor, tân`r [i cu perspective. {i ea trebuia s`
fie foarte atent`. Cum putea ea, v`duv` cu copil
mic, s` se lupte cu asemenea rivale?
Femeia platinat` \l s`rut` ap`sat pe obraz [i se
\ntoarse spre un b`rbat \n vârst`. Christy r`sufl`
u[urat`. Cei doi p`reau a fi \mpreun`. Dar cine
era b`rbatul acela \n vârst`? Parc` \l cuno[tea de
undeva.
{i deodat` \[i aminti. Era un multimilionar
cunoscut, pasionat de cai de curse, care de]inea o
herghelie de campioni. Dar de unde \l cuno[tea
Grey? Lucrase pentru el?

74
|[i \ntoarse aten]ia spre Grey [i \[i d`du seama
din privirile lui c` se sim]ea stânjenit. Se hot`r\ s`
descopere singur` misterul. Se ridic` de la mas` [i
\[i f`cu loc prin mul]ime.
– Grey, spuse ea, apropiindu-se de cei trei.
– Prietena ta? \ntreb` femeia aceea frumoas`.
– Da. Christy Shannon, o prezent` Grey.
– Vai, ce frumoas` este! Felicit`ri, Grey. Dar
pe noi nu ne prezin]i? \ntreb` femeia. Sau ]i-e
ru[ine?
– Chiar a[a, Grey, nu te-am educat \n spiritul
`sta, interveni [i b`rbatul.
Christy \i privi confuz`. Ce voia s` spun` omul
acela?
Grey strâmb` din nas [i privind-o cu regret pe
Christy, spuse oftând:
– Christy, ]i-o prezint pe mama mea vitreg`,
Lana [i pe... Carson Jerome, tat`l meu.

75
Capitolul 7

Christy \mpietri. |[i plimb` privirea de la Grey


la cel care-i fusese prezentat drept tat`l lui. Acum
\[i d`dea seama de ce figura acelui b`rbat i se
p`rea familiar`. Grey sem`na mult cu tat`l lui.
Se sim]ea profund dezam`git`, tr`dat`, min]it`.
– Noi voiam s` mânc`m ceva. Vre]i s` lua]i
masa cu noi? \ntreb` Carson Jerome.
– Nu, noi aveam alte planuri, spuse Grey pe un ton rece.
– Bine, atunci sper s` ne mai vedem, r`spunse
dezam`git tat`l s`u.
– Poate, spuse Grey. La revedere.
Christy nu mai apuc` s`-i salute pentru c` Grey
o trase de mân`, \ndep`rtându-se de cuplu.

76
Se a[ezar` la masa lor. Grey p`rea nervos. |[i
plimba nelini[tit palmele prin p`rul lui ro[cat,
privind \n jur.
Christy se ab]inu s` fac` vreun comentariu.
Revela]ia era prea proasp`t` \n mintea ei. Sim]ea
cum i se ridic` tensiunea. Era din ce \n ce mai
furioas` pe Grey. O l`sase s` cread` c` era un
gr`jdar s`rac, atunci când el era de fapt fiul multi-
milionarului Carson Jerome. De ce omisese s`-i
spun` cine era el de fapt?
Nu p`reau a fi certa]i. Carson Jerome p`ruse
bucuros s`-[i \ntâlneasc` fiul. Doar Grey fusese
cam nepoliticos. {i asta poate din cauza prezen]ei
ei. Se sim]ea cu musca pe c`ciul`. Ce-i ascundea?
Dar mai furioas` era pe faptul c` Mary \i ascunsese
adev`rul. Cu siguran]` c` [tiuse pe cine angajase.
Nu era de mirare c` Grey se pricepea la cai.
Tat`l s`u de]inea o adev`rat` herghelie de campi-
oni [i probabil c` râsese de ea atunci când v`zuse
cât de devotat` era poneiului ei am`tât.
De ce se ascundea? De ce o min]ise? {i dac` o
min]ise o dat`, probabil o min]ise [i \n leg`tur` cu
faptul c` o iubea. Nu mai [tia ce s` cread`.

77
– Vreau s` plec acas`, spuse ea pe un ton dezam`git.
Grey o privi disperat. {tia c` leg`tura lor se va
sfâr[i \ntr-o zi. Avea un noroc! Halal! Tocmai acum
trebuia s` se \ntâlneasc` cu tat`l s`u? |i venea s`
dispar` pur [i simplu de ru[ine [i sup`rare. Cum
s`-[i mai repare gre[eala?
– Vreau s` plec acas`, repet` Christy mai
hot`rât`.
– Bine. S` mergem.
Se ridicar` de la mas` [i Grey \ncerc` s-o ia de
mân`. Christy se smuci nervoas`.
– |nceteaz`!
Grey \[i retrase mâna nefericit, sim]indu-se bun
de nimic, a[a cum se sim]ise ani de zile \n fa]a
tat`lui s`u.
Nu mai putea tr`i a[a. Se \ndep`rtase de Carson
Jerome tocmai pentru a-[i g`si adev`rata persona-
litate, adev`ratul destin, adev`rata dragoste.
Blestemul Jerome \l urm`rea oriunde se ducea.
Trebuia s` fac` ceva. Trebuia s`-i spun` adev`rul
lui Christy. Poate nu era prea târziu.
Lu` hot`rârea, suindu-se \n Mustang, al`turi de
Christy, pe locul [oferului.

78
– Eu [i tat`l meu ne-am certat foarte tare. M-a
dezmo[tenit. De asta locuiesc \n Kentucky.
– Este treaba ta de ce locuie[ti \n Kentucky. Nu
m` intereseaz`.
– Haide, Christy, fii bun` [i \n]elege-m`. Sunt
certat cu tat`l meu [i de aceea nici nu ]i-am
povestit despre el prea multe.
– Prea multe? Era suficient s`-mi spui
esen]ialul. C` e[ti fiul lui Carson Jerome.
– Sunt fiul lui, dar parc` nu a[ fi.
– Mie mi s-a p`rut c` te iube[te foarte mult [i se
bucur` s` te vad`.
– }i s-a p`rut. Nu-l cuno[ti.
– M` rog. Ideea este c` m-ai min]it.
– Ba nu te-am min]it.
– Bine. Ai omis s`-mi spui cine este tat`l t`u.
Tot minciun` se cheam`.
– Am venit \n Kentucky \n ideea de a-mi reface
via]a, uitându-mi tot trecutul. Mary m-a ajutat
foarte mult oferindu-mi o slujb`. A[a am ajuns
gr`jdar.
– {i Mary de ce nu mi-a spus cine e[ti?
– Am rugat-o eu s` fie discret`.

79
– De unde o [tiai pe Mary?
– Lucra pentru tat`l meu.
– Minunat! exclam` ea, \ncruci[ându-[i bra]ele
peste piept. {i cum crezi c` ar trebui s` m` simt
eu?
– Christy, te rog, \ncearc` s` m` \n]elegi. |mi
doream un nou \nceput. M` s`turasem s` fiu aso-
ciat cu imaginea tat`lui meu. Voiam o via]`
simpl`.
– Foarte bine. {i asta presupunea s` m` min]i?
– Nu te-am min]it.
– Repet. Nu mi-ai spus adev`rul. Este acela[i
lucru.
– Nu era important, spuse el \ncet, atingându-i
bra]ul.
– Nu era important! pufni ea. M-ai l`sat s` cred
c` e[ti gr`jdar!
– Dar sunt gr`jdar. Trecutul nu mai conteaz`
pentru mine. Voiam ca tu s` m` placi pentru
cine sunt, nu pentru c` tat`l meu este Carson
Jerome.
– |n nici un caz nu te-a[ fi pl`cut pentru faptul
c` e[ti fiul lui Carson Jerome. Poate c` a[ fi ajuns s`

80
te iubesc, dac` nu mi-a[ fi pierdut \ncrederea \n
tine. }i-ai ascuns adev`rata identitate, min]indu-m`
pe mine [i pe fiica mea.
– Am omis s`-]i men]ionez c` tat`l meu este
foarte bogat. Asta-i tot. Nu voiam s` risc s` \ncepi
s` m` placi pentru banii tat`lui meu.
– Tot nu \n]elegi!
– Ce vrei s` spui?
– E[ti a[a de egoist, \ncât nu-]i dai seama c`
min]indu-m`, eu nu mai pot avea \ncredere \n tine.
Asta este ideea! De unde s` [tiu eu c` nu m-ai
min]it [i \n alte privin]e? De exemplu atunci când
mi-ai spus c` m` iube[ti?
– |]i jur c` nu te-am min]it! strig` el
\nver[unat.
– Nu te mai cred.
Doamne! La a[a ceva nu se a[teptase. Cum s-o
conving`? O iubise din prima clip` [i acum o iubea
la fel de mult.
– |mi doream dragostea ta... spuse el, pornind
ma[ina.
Conduse \n t`cere, gândindu-se la \ncurc`tura
\n care intrase. T`cerea lui Christy era ostil`.

81
T`cerea lui era plin` de \ngrijorare. Poate era mai
bine s`-i spun` acum tot adev`rul.
– De asta nu ]i-am spus nici de afacerea lui
Tate.
– Poftim?
– Ei bine, eu am fost acela care a cump`rat afa-
cerea lui Tate, recunoscu el, dorind s` fie sincer
pân` la cap`t.
– Ai cump`rat-o? De ce?
– Voiam s` te ajut, spuse el \ncruntat, concen-
trându-se asupra drumului.
– S` m` aju]i!?
– Da. Nu-]i aminte[ti când mi-ai povestit c`
dac` nu vinzi afacerea lui Tate nu po]i p`stra
poneiul Doolitle pentru Jessie?
– Dar nu ]i-am spus s-o cumperi.
– {tiu. Asta pentru c` nu [tiai c` pot s-o fac. Dar
am f`cut-o pentru c` te iubesc.
– Nu trebuia, spuse ea cu r`ceal`.
– Nu suportam s` te v`d c` suferi din cauza ba-
nilor. Dar nici nu voiam s` [tii cine eram eu de fapt.
– Scuzele astea nu schimb` cu nimic datele
problemei.

82
– La \nceput, când m` credeai un simplu
gr`jdar, aveai \ncredere \n mine, \ncerc` el s-o
conving`.
– Nu mai ]ine, Grey.
– Faptul c` sunt milionar schimb` cu ceva
datele problemei?
– Da. M-ai min]it.
– Nu chiar.
– Asta este p`rerea ta. Din punctul meu de
vedere, nu cred c` mai pot avea \ncredere \n tine.
– {i asta ce \nseamn`?
– C` nu pot continua rela]ia cu tine.
Grey sim]i c` i se rupe inima. Nu mai vedea cale
de \mp`care. Christy p`rea hot`rât`.

* * *

Drumul spre cas`, \n t`cere, \i p`ru lui Christy


aproape la fel de greu de suportat ca moartea lui
Tate. Gândurile negre o chinuiau \ngrozitor. Ce
trebuia ea s` fac` acum?

83
De ce crezuse \n b`rbatul acela, \mp`rt`[indu-i
secretele [i visele? Cum de fusese a[a de naiv`?
|[i deschisese pur [i simplu inima \n fa]a lui.
Cu experien]a ei de profesoar` ar fi trebuit s`
deosebeasc` adev`rul de minciun`. |n cariera ei
ascultase cele mai n`stru[nice scuze [i tot nu le
crezuse.
Era clar. Fusese orbit`. Se orbise singur`.
Crezuse \n cineva [i se \n[elase.
Intrar` \n ora[ul scufundat \n noapte, dar la fel
de aglomerat ca ziua. Christy se foi nelini[tit` \n
scaun. Nu [tia de ce, dar avea o presim]ire sumbr`.
Sim]ea c` nenorocirile din seara aceea nu se
sfâr[iser`.
Cotir` pe strada ei [i parcar` \n fa]a casei. Pe
geamurile camerei de zi lic`rea o lumin` ciudat`.
– Doamne! Grey! Incendiu! strig` ea, s`rind din
ma[in`.
Alergar` \mpreun` spre verand`, dar Grey o
opri \nainte ca ea s` pun` mâna pe clan]`.
– Stai! Trebuie s` ne gândim ce s` facem.
– Poftim? Jessie doarme \n camera ei [i tu \mi
spui s` ne mai gândim?

84
– Crezi c` po]i s` treci prin fl`c`ri? Christy! Revino-]i!
– S` nu-mi spui mie ce s` fac!
– Hai prin spate! Pe aici nu putem intra.
Christy \l ascult` [i ocolir` casa. |n fa]a u[ii de
serviciu st`tea o adolescent` disperat`.
– Unde este Jessie? o scutur` Grey pe fata
\ns`rcinat` s` aib` grij` de fiica lui Christy.
– F`ceam floricele [i ne-am dus \n camera de zi
s` ne uit`m la un film, explic` tân`ra printre sus-
pine. Ne-am dat seama c` arde dup` ce a pornit
alarma de fum.
– Unde este Jessie? repet` Christy.
– A]i ie[it \mpreun`? o \ntreb` Grey.
– Nu, \ncepu tân`ra s` plâng`. A fugit \n camera
ei. Spunea ceva de o panglic` albastr`.
– Doamne, nu! murmur` \ngrozit` Christy.
Luao-ar naiba de panglic`! Sunt urm`rit` de
ghinioane!
– Unde o fi acum? |n ce parte a casei? \ntreb`
Grey.
– Am v`zut-o la geamul camerei ei. |i era fric` s` sar`.
– Arat`-mi-o, ordon` Grey. {i tu, Christy, sun`
de pe telefonul meu celular la pompieri.

85
Christy alerg` la ma[in` [i form` 911, dând
indica]ii persoanei de la cap`tul firului. Apoi, cu
inima b`tându-i s`-i sparg` pieptul alerg` spre
aripa casei \n care se afla dormitoul lui Jessie.
Fereastra camerei fiicei sale era larg deschis` [i
din`untru ie[eau v`l`tuci de fum gros. {i deodat`,
o v`zu pe Jessie plângând [i strângând \n mân`
banglica albastr` pentru care \[i riscase via]a.
Grey deja se suise pe scara de incendiu. Christy
\l privi \ngrijorat`, spunând o rug`ciune. Scara
aceea era la fel de veche ca [i casa. Nu [tia dac`
rezista greut`]ii lui Grey. |l v`zu ajungând la etajul
unu, la fereastra deschis` [i luând-o pe Jessie \n
spate.
Christy r`sufl` u[urat`, dar \n acela[i moment
auzi un scrâ[net \nfior`tor, scara ced` [i Grey
\mpreun` cu Jessie se pr`bu[ir` de la patru metri
\n gol.

86
Capitolul 8

– Christy, \mi pare a[a de r`u, spuse Mary,


ajungând \ntr-un suflet \n sala de a[teptare a spi-
talului de urgen]`.
– Mul]umesc, zâmbi ea, acceptându-i
\mbr`]i[area \ntr-o stare de letargie \n care intrase
\n urm` cu câteva ore.
– Ce face Jessie? \ntreb` Mary privind-o \ngrijo-
rat`.
– Este \n afara oric`rui pericol. A inhalat pu]in
fum, dar acum [i-a revenit. Doarme. Mi-e team`
pentru Grey. Nu [tiu cum s` dau de tat`l lui. Ne-am
\ntâlnit ieri la Lexington, dar nu ne-a spus unde \l
putem g`si.
– Am vorbit eu cu el. Trebuie s` apar`.
– Mul]umesc, Mary.

87
– Ce s-a \ntâmplat cu casa ta?
– Nu [tiu. Când am plecat cu ambulan]a, pom-
pierii \nc` se luptau cu fl`c`rile.
– Pot face ceva pentru tine?
– Nu, mul]umesc. Prezen]a ta \mi este sufi-
cient`.
Mary \i strânse u[or mâna, a[ezându-se lâng` ea
pe banchet`.
– Deci pân` la urm` ai aflat cine este tat`l lui
Grey?
– Da.
– |mi pare r`u c` nu ]i-am putut spune.
– Nu mai are importan]`. Tu nu ai nici o vin`.
– Ar fi trebuit s`-]i spun, totu[i.
– Ideea este c` Grey m-a min]it. Dar, Mary, te
rog. Nu mai vreau s` \mi amintesc.
– Iart`-m`.
– Nu-i nimic. Dar sunt a[a de tulburat`.
Evenimentele din seara asta m-au cople[it.
– {tiu, draga mea. Dar tu e[ti tare. O s` treci [i
peste asta.
Cople[it` de sentimentul de vinov`]ie, Christy
rememor` evenimentele acelei seri. |l acuzase pe
Grey de f`]`rnicie [i el \[i riscase via]a salvându-i

88
fiica. Crezuse c` nu mai poate avea \ncredere
\n el, iar el aproape \[i d`duse via]a pentru ea.
O salvase financiar, cump`rând afacerea lui
Tate, iar acum \i salvase fiica. O iubea cu adev`rat.
De ce se \ndoise de el? Cum putea ea s`-i
r`spl`teasc` acum sacrificiile?
Un medic \n halat alb se apropie de ea.
– Dumneavoastr` sunte]i so]ia domnului Jerome?
Christy \nghe]`. So]ia?
– Domnul Jerome nu este c`s`torit, eplic`
Mary, luând-o pe Christy de mân`.
– Sunte]i rude?
– Nu. Tat`l lui este \n drum spre spital.
– {i dumneavoastr`?
– Suntem prieteni. Domnul Jerome este anga-
jatul meu.
– |n]eleg.
– O s`-[i revin`? \ntreb` Christy, reg`sindu-[i glasul.
– Nu [tim \nc`. Abia a ie[it din opera]ie. A[ dori
s` m` anun]a]i când sose[te tat`l s`u.
– Sigur, spuse Mary.
Doctorul plec` salutându-le scurt, preocupat.
Mary [i Christy se a[ezar` pe banchet`, a[teptând
sosirea lui Carson Jerome.

89
Ap`ru \n câteva minute, \nso]it de Lana, având
o min` trist`. P`rea \mb`trânit cu zece ani.
– Mary, cum se simte fiul meu?
– Abia a ie[it din opera]ie. M` duc s`-l chem pe
medic, spuse ea, plecând.
– Ce faci, Christy? Cum te sim]i? \ntreb`
Jerome, \ntorcându-se spre ea.
– Bine.
– {i fiica ta?
– {i ea este bine, spuse Christy, izbucnind \n
plâns.
– Slav` Domnului!
Mary se \ntoarse urmat` de chirurgul care-l
operase pe Grey.
– Dumneavoastr` sunte]i tat`l? \ntreb` el.
– Da. Carson Jerome. Spune]i-mi, \n ce stare se
afl` fiul meu?
– Lovitura la cap ne \ngrijoreaz` cel mai tare.
Fiul dumneavoastr` a fost operat de o echip`
\ntreag` de profesioni[ti, care [i-au dat toat`
silin]a. Neurochirurgul a \nl`turat un hematom
[i a oprit sângerarea capilarelor. De acum \ncolo
nu mai putem face nimic. Natura va lucra sin-
gur`.

90
– Ce [anse are?
– Din p`cate nu putem [ti a[a de repede.
Ce r`spuns era `sta? Christy se \ncrunt`
frustrat`. Doctorii `[tia [tiau ceva vreodat`? Auzi!
Natura!
– Doi dintre dumneavoastr` pute]i s`-l vizita]i
câteva minute.
– Mul]umim, doctore, spuse Carson. Lana, du-te
la hotel [i trimite-mi ma[ina.
– Dragul meu, dar nu ai vrea s` te \nso]esc?
– Nu. Trebuie s` ne gândim la copil, spuse el,
mângâindu-i abdomenul. {i apoi, cred c`
domni[oara Shannon ar fi mai \n drept s`-l viziteze
pe Grey.
Lana \i arunc` o privire veninoas` lui
Christy.
– Cum vrei.
– Hai, Lana, te conduc eu, interveni Mary,
luând-o de bra].
– Mul]umesc, spuse Lana din vârful buzelor.
Carson se \ntoarse spre Christy, oferindu-i
bra]ul. Atingerea b`trânului domn [i privirea
lui \i era foarte familiar`. Grey sem`na mult cu
tat`l lui.

91
|l urmar` pe tân`rul chirurg care-i conduse pe
un culoar \n salonul de terapie intensiv`. Mirosul
de antiseptic [i huruitul constant al echipamentu-
lui medical deveni din ce \n ce mai puternic.
– S` nu v` speria]i de toate aceste tuburi, spuse
doctorul anticipând emo]ia care-i cuprinsese pe
cei doi.
– Vom \ncerca, zâmbi vag Carson.
– Ave]i cinci minute, [opti chirurgul, dând la o
parte o draperie alb`, dup` care se afla patul lui Grey.
Christy se apropie [ov`itor de b`rbatul \ntins.
P`rea atât de vulnerabil. Avea un bandaj alb \n
jurul capului [i bra]ele pline de perfuzii. Era
conectat la un aparat de respirat [i p`rea scufun-
dat \ntr-un somn adânc.
– Doamne! Nu credeam c`-l voi vedea a[a vreo-
dat`, spuse Carson cl`tinându-se.
– Nici eu.
– Nu pot s` cred c` eram la un pas de a-l
pierde.
Christy l`crim` plin` de regrete. Din cauza ei
ar`ta Grey a[a. Nu-i venea s` cread`. {i Carson
p`rea distrus. Cum ajunseser` ei doi, tat` [i fiu, s`
se certe?

92
– Ce m` fac dac` moare? [opti Carson.
– Nu va muri.
– De unde [tii? izbucni el.
– Sunt sigur`!
– Am gre[it mult fa]` de el. A[ vrea s` pot s`-mi
cer iertare. A[ vrea s` ne \mp`c`m.
Egoismul lui Carson o [oc`. B`rbatul acela
dorea ca fiul lui s` se \ns`n`to[easc` doar pentru
a-[i cere iertare? Doar pentru a tr`i cu con[tiin]a
\mp`cat`?
– Vreau s`-l duc \napoi \n California. S`-l am
aproape de mine. Dac` va trebui, \mi voi da toat`
averea ca s`-l pun pe picioare.
– Grey nu are nevoie de bani, domnule Jerome,
zâmbi ea cu triste]e.
Carson o privi ostil, apoi \[i \ntoarse capul,
nereu[ind s-o priveasc` \n ochi. Christy avea drep-
tate. Grey ajunsese aici din cauza faptului c` fusese
lipsit de dragoste.
– L`sa-]i-l aici, domnule Jerome. Grey a fost
fericit aici.
O asistent` d`du la o parte draperia, \ntrerupându-i.
– M` scuza]i. Vizita a luat sfâr[it. Pute]i reveni
\ntr-o or`. V` anun]`m dac` intervine vreo schimbare.

93
– Mul]umim, spuse Carson \ndep`rtâdu-se.
Christy \l mai mângâie pe Grey pe bra]ul rece [i
plin de vân`t`i, apoi \l urm` pe Carson \n sala de
a[teptare.
– M` scuza]i, domnule Jerome. N-am vrut s` fiu
nepoliticoas`, dar cred c`-l cunosc suficient de
bine pe Grey ca s` [tiu ce-[i dore[te.
– Nimeni nu-l \n]elege cu adev`rat pe Grey.
Cred c` nici el nu se \n]elege [i nu [tie prea bine
ce vrea.
– Vre]i s` v` spun eu ce vrea? Ce vrem cu to]ii:
dragoste.
– Poate c` ai dreptate. {i eu tot asta caut.
Presupun c` Grey ]i-a povestit de e[ecurile mele
\n c`snicie.
– Da.
– Din cauza asta ne-am certat. La nunta mea. {i
l-am dezmo[tenit.
– Mi-a spus.
Carson se a[ez` ostenit pe o banchet`.
– Spune-mi, zise el privind-o \n ochi, e[ti sigur`
c` Grey este fericit aici, \n Kentucky?
– Da. |i place mult munca la grajd.
Carson oft`.

94
– Vezi tu, `sta a fost un alt motiv de ceart` \ntre
noi. Mereu mi-am dorit s` conduc` compania.
Niciodat` nu l-am \ntrebat dac` \i place ceea ce
face. Dar are un talent \nn`scut \n domeniul cal-
culatoarelor, programelor, softurilor.
– Poate c` nu slujba de la companie l-a deran-
jat cel mai tare, suger` Christy.
– Te iube[te? o \ntreb` Carson brusc.
– A[a mi-a spus.
– Am v`zut dup` cum te privea. E[ti o femeie
norocoas`. Eu n-am avut niciodat` parte de
dragostea lui.
– Nu cred c` v` ur`[te, spuse ea, p`rându-i r`u
pentru nefericirea b`rbatului de lâng` ea.
– Dar tu, \l iube[ti?
– Da, r`spunse ea f`r` s` se gândeasc`.
{i \n acel moment chiar credea ceea ce
spunea.
– Grey este un b`iat norocos. Mai norocos
decât mine.
– Dar dumneavoastr` \l iubi]i? \ntreb` ea,
ridicându-[i b`rbia.
– Presupun c` Grey ]i-a spus c` nu-l iubesc,
zâmbi trist Carson.

95
– Mi-a spus c` nicodat` nu i-a]i stat al`turi, nu
l-a]i sus]inut, nu a]i fost acolo, lâng` el, când avea
nevoie de dumneavoastr`.
Carson \[i frec` obosit fa]a. Oft` adânc [i \ncepu:
– Tat`l meu a fost alcoolic. Am crescut \n
s`r`cie [i mi-am f`cut afacerea singur. Copiii mei
au avut tot ce le-a trebuit sau ce [i-au dorit.
Christy cl`tin` din cap.
– V`d c` nu m` crezi, spuse Carson.
Christy nu r`spunse, privindu-l cu repro[.
– Poate c` a[ fi putut s` fiu un tat` mai bun,
recunosc. Dar i-am oferit [ansa de a se realiza \n via]`.
– A]i recunoscut mai devreme c` poate era mai
bine s`-l l`sa]i s`-[i aleag` meseria.
– Am gre[it, bine? Asta vrei s` auzi?
– Nu, nu eu vreau s` aud asta. Grey are nevoie
s` v` aud` cum v` cere]i iertare.
– N-am [tiut niciodat` s`-mi exprim senti-
mentele. N-am [tiut niciodat` s`-i spun c` \l
iubesc, oft` Carson.
– Dar nu era nevoie s` i-o spune]i, [opti
Christy, f`cându-i-se mil` de el. Era suficient s` i-o
ar`ta]i. Nu ajunge s`-i spui cuiva c`-l iube[ti [i s`-i
dai bani, dac` nu i-o [i ar`]i.

96
– Dar eram ocupat cu afacerile. Trebuia s`-i
asigur existen]a.
– Existen]a, da. Ar fi fost suficient. Nu era
nevoie s` construi]i un imperiu.
– U[or de spus. Am fost luat de val. Când
porne[ti de la zero, nu [tii când s` te mai opre[ti.
– V` cred [i poate c` v` \n]eleg.
– {i acum ce s` fac?
– S` v` cere]i scuze, s` v` lua]i revan[a fa]` de
el. {i asta cât mai repede. Uneori, poate fi prea
târziu.
Carson se gândi pu]in, apoi se \ntoarse spre ea
cu o privire animat`.
– Nu. Uite cum voi face. Ai spus c` te iube[te [i
c` este fericit \n Kentucky. Dac` Grey scap` cu
bine, \l voi l`sa \n grija ta, aici.

* * *

Epuizat`, Christy se \ntinse lâng` copilul ei


adormit. Nu voia s` se mai gândeasc` la ziua de
mâine, când avea s` fac` fa]` pierderii c`minu-

97
lui [i imaginii vulnerabile a lui Grey. B`rbatul
care \i salvase via]a fiicei ei ar`ta ca o epav`.
Din discu]ia cu Carson tr`sese o concluzie.
B`rbatul acela era un egoist iremediabil, care nu
mai putea s` \nve]e s` iubeasc` cu adev`rat.
Nu-l \n]elegea. O via]` \ntreag` se zb`tuse pen-
tru firm` [i afaceri, neglijându-[i copiii. Ce fel de
p`rinte era el?
|[i \ndrept` privirea spre Jessie. Somnul ei
lini[tit o f`cu s` plâng`. |[i iubea a[a de mult feti]a!
Era totul pentru ea. {i se gândea la ceea ce era mai
bun pentru ea. |i demonstra prin fiecare gest c` o
iube[te [i n-ar fi neglijat-o niciodat` pentru afaceri.
Oare Grey ar fi fost un tat` bun pentru Jessie?
Dup` ce o min]ise, nu credea c` mai putea s` aib`
\ncredere \n el. De[i aproape \[i d`duse via]a pen-
tru ceea ce avea ea mai scump.
Pe noptier`, la capul lui Jessie st`tea panglica
albastr` care le adusese dezastrul. O lu` \ncet,
mângâind m`tasea fin` [i o puse pe pern`. Apoi se
aplec` cu dragoste infinit` [i s`rut` fruntea rece a
micu]ei.

98
Capitolul 9

Grey se trezi \ntr-o diminea]` \nsorit`, dou`


s`pt`mâni mai târziu. Nu mai era conectat la nici
un aparat. Singurele amintiri din acea noapte
plin` de ghinioane erau bandajul din jurul capului
[i vân`t`ile care se \ng`lbeniser`. Se sim]ea sl`bit
[i ame]it. Oricum, nu se putea da jos din pat f`r`
ajutorul asistentei.
Christy privea pe geam. Soarele \i lumina pro-
filul delicat [i linia senzual` a gurii. Era a[a de fru-
moas`! P`rea trist` [i sl`bit`. Ar fi vrut s-o strâng`
\n bra]e [i s`-i ofere toat` dragostea [i protec]ia lui.
Dar [tia c` nu era \n stare de a[a ceva. Era prea
epuizat.

99
Christy venise la spital s`-l vegheze zi de zi,
timp de dou` s`pt`mâni. Mama ei venise \n ora[
special ca s` aib` grij` de Jessie. De când le
arsese casa se mutaser` \ntr-o rulot` oferit` de
Mary.
Christy pierduse totul \n incendiu. Mai pu]in
fiica. {i asta era cel mai important.
Grey \[i mai amintea doar momentul c`derii [i
]ipetele fetelor. Din instinct o protejase pe Jessie
cu trupul lui, amortizându-i c`derea. Dar la
impactul cu p`mântul, totul se scufundase \n
\ntuneric. Trei zile z`cuse \ntre via]` [i moarte [i
dou` s`pt`mâni nu se mi[case din pat. Poate de
aceea celelalte sim]uri i se ascu]iser`.
Mirosul parfumului lui Christy \i gâdil` n`rile.
Credeam c` dormi, spuse Christy apropiindu-se
de el.
Nu trebuia s` mai vii [i azi.
– A[a am vrut eu.
– Ai vrut?
– Sigur c` da, spuse ea, privind \n alt` parte.
Grey zâmbi amar. Christy \i ascundea ceva.
Tocmai ea, care ]inea a[a de mult la adev`r! Nu.

100
Christy venise s`-l vad` pentru c` i se sim]ea
datoare. Dar el nu-i dorea recuno[tin]a, ci
dragostea.
– {tiu c` ai venit pentru c` ai sim]it c` a[a tre-
buie, spuse Grey \ncet.
– I-ai salvat via]a fiicei mele. Nu pot uita asta.
– A[a ar fi f`cut oricine \n situa]ia mea.
– Nu, ai fost curajos. Dac` mi-a[ fi pierdut fiica,
a[ fi murit.
– {tiu.
– Niciodat` nu voi putea s`-]i mul]umesc \ndea-
juns.
– Ba da. M` po]i ierta, spuse el, luând-o de
mân`.
Christy \ncerc` s` se retrag`, dar Grey, cu o
for]` surprinz`toare o opri.
– Las`-m`, spuse ea.
Grey \i d`du drumul, cu o privire trist`.
– |mi pare r`u, [opti el.
– Nu trebuie s` te scuzi.
– {i eu nu vreau recuno[tin]a ta.
– O meri]i, spuse ea, ridicându-se de pe mar-
ginea patului.

101
Grey o privi trist. Nu se a[teptase la o asemenea
\nc`p`]ânare din partea lui Christy. Era clar c`
niciodat` nu avea s`-l ierte.
– Poate c` tu ar trebui s` \nve]i s` ier]i.
– Pe cine s` iert? \ntreb` Grey.
– Pe tat`l t`u.
– Carson nu are nici o leg`tur` cu asta, spuse el
sup`rat, privind \n alt` parte.
– Ba are foarte multe leg`turi cu asta.
– Nu \n]eleg. Nici nu [tie m`car c` am fost la un
pas de moarte.
– Ba da. Te-a vizitat \n seara accidentului.
Grey o privi mirat.
Christy se apropie de el, \n]elegându-i
uimirea.
– Tat`l t`u a stat lâng` tine pân` a aflat c` e[ti
\n afara oric`rui pericol, \i explic` ea cu blânde]e.
Voia s` te ia cu el \n California.
– Serios? {i de ce n-a f`cut-o? \ntreb` el plin de
\ndoieli.
– Am avut o mic` discu]ie cu el. I-am explicat
cât de fericit te sim]i \n Kentucky. I-am spus c` voi
avea eu grij` de tine. Sper c` n-am gre[it.

102
– Nu. California nu mai \nseamn` nimic pentru
mine. Nu m` mai leag` nimic de meleagurile ace-
lea.
– Te cred. Dar s` [tii c` tat`l t`u a sunat zilnic
s` vad` ce mai faci.
– Serios? {i de ce n-a vorbit cu mine?
– Pân` acum câteva zile nu puteai vorbi cu
nimeni.
– M` bucur s` aflu c`-i pas`, spuse el, \ncrun-
tându-se.
– Vezi? La asta m` refer. Uite cât de sup`rat
e[ti pe el! Parc` ai fi un copil! Mai \ntâi ar trebui
s` te \mpaci cu tat`l t`u [i apoi s` te a[tep]i s` te
iert eu.
– Parc` ai fi un psiholog profesionist! Hai, nu
vrei s` m` mai psihanalizezi? De ce crezi c` nu ]i-am
dezv`luit adev`rata mea identitate?
– De unde naiba s` [tiu? {tiu doar c` tat`l t`u
nu este un om r`u. Este doar slab. }i-a dorit
binele tot timpul, dar n-a [tiut s`-]i arate cât te
iube[te.
– Se pare c` [armul Jerome a func]ionat [i pe
tine, spuse el sarcastic.

103
– Ha! Acum \n]eleg de ce nu reu[i]i s` v`
\mp`ca]i voi doi. Sem`na]i prea mult.
– Adic`?
– |ncerca]i s` fi]i ceea ce nu sunte]i. El \[i caut`
tinere]ea, c`s`torindu-se cu femei mult mai tinere
decât el. {i tu pretinzi c` nu e[ti bogat, deghizân-
du-te \n gr`jdar.
– Dar eu n-am r`nit pe nimeni f`când asta.
– Nu! Doar pe mine! strig` ea, p`r`sind
\nc`perea.

* * *

Christy ie[i \n aerul \ncins al dup`-amiezii de


var`, \ntrebându-se dac` nu fusese prea aspr` cu
Grey. |n fond el nici nu-[i revenise complet. Era
sl`bit fizic [i psihic.
Se sui \n ma[in` [i porni spre locuin]a ei
provizorie. Caii lui Mary o \ntâmpinar` cu un
forn`it u[or. Deja se \mprietenise cu to]i. Erau
vecinii ei. |ntr-un fel, invidia creaturile acelea fru-

104
moase. Duceau o existen]` atât de simpl`!
Mâncau, beau, dormeau \ntr-un grajd, alergau...
A doua zi urma s`-l aduc` acas` pe Grey [i s`
aib` grij` de el. A[a le promisese doctorilor [i lui
Carson Jerome. Nu [tia cum avea s` se descurce.
|l iubea pe Grey, dar nu avea \ncredere \n el.
Nu-l putea ierta pentru c` o min]ise. Era ciudat`
\nver[unarea aceea a ei.
Era adev`rat, Grey \[i ceruse iertare. Dar ea nu
era preg`tit` s`-l ierte. {i de aceea se ascunsese \n
spatele ne\n]elegerii dintre el [i tat`l lui, spunân-
du-i c`-l va ierta \n momentul \n care \[i va ierta [i
el tat`l.
Adev`rul era c` se temea s` mai iubeasc` din tot
sufletul. Experien]a cu Tate o devastase. |l iubise
mult, dar el niciodat` nu-i \mp`rt`[ise senti-
mentele. Sau o f`cuse, dar \n felul lui. Fusese un
b`rbat de onoare, dar rece.
Nu [tia dac` mai era \n stare s` repete gre[elile
tinere]ii. {i decât s` ri[te, mai bine st`tea deoparte.

105
Capitolul 10

Grey \[i \ntinse picioarele pe m`su]a de


cafea, sprijinindu-[i capul pe sp`tarul canapelei
din camera de zi a locuin]ei lui Christy. Zilele
pe care avea s` le petreac` al`turi de femeia pe
care o iubea, urmau s` fie un adev`rat chin.
Christy \[i pierduse \ncrederea \n el [i el era
hot`rât s` i-o recâ[tige. Avea s` duc` o lupt`
serioas`, pentru c` femeia aceea era plin` de
resentimente.
Prima oar` fusese floare la ureche. Christy se
dovedise a fi o femeie deschis` [i cald`. Dar \n
urma minciunilor lui, ea se retr`sese \ntr-o cara-
pace de \nc`p`]ânare.

106
Dar Grey nu se d`dea b`tut u[or. Se
\ndr`gostise de ea cu adev`rat [i nu voia s`
cedeze pân` nu recâ[tiga teritoriul pierdut.
Dac` \l avusese o dat`, putea s`-l aib` [i a doua
oar`.
Din buc`t`rie venea un miros apetisant de
carne fript`. Christy g`tea prânzul. Râsetele lui
Jessie destindeau atmosfera, f`când-o s` par` cas-
nic`, familial`.
Grey tocmai reu[ise s` se relaxeze, când sirena
alarmei de fum porni asurzitor. Jessie \ncepu s`
]ipe disperat` [i Grey s`ri \n picioare. Era sl`bit,
dar reu[i s` ajung` la buc`t`rie.
– Grey! De ce te-ai ridicat? Nu ai voie! strig`
Christy printre ]ipetele lui Jessie, care i se
ascunsese \n bra]e.
– Ce s-a \ntâmplat?
– Nimic! Fumul de la carne a declan[at alarma,
spuse ea, mângâindu-[i fiica.
Grey alerg` pe holul de la intrare [i \nchise alar-
ma. De[i sirena se oprise, Jessie plângea [i suspina
necontrolat.
– Hai, Jessie, nu mai fi speriat`. Am oprit-o,
spuse Grey.

107
– Mul]umesc, [opti tr`gându-[i nasul Jessie.
– Pentru nimic, spuse Grey, ciufulindu-i mo]ul
de pe frunte. Doar [tii c` te po]i baza pe mine,
zâmbi el.
– Gata, iubito, lini[te[te-te.
– Ce avem de mâncare? \ntreb` Grey, \ncer-
când s` le distrag` aten]ia de la incident. Mor de
foame.
Christy \l privi recunosc`toare. La naiba! El
nu mai avea nevoie de recuno[tin]a ei. Se
s`turase.
– Hamburgeri ar[i, zâmbi ea.
– Hai mai bine s` organiz`m un picnic afar`,
suger` el. Ce spune]i? Am v`zut un gr`tar aruncat
prin curte.
– Da, da! s`ri Jessie fugind \n curte.
– Este foarte speriat`, de la incendiu. Tresare
la fiecare zgomot, viseaz` urât... \i explic`
Christy.
– |mi \nchipui.
– Doctorul mi-a recomandat s` consult un psi-
holog, dar nu-mi permite asigurarea.
– Te pot ajuta eu.
– Nu, mul]umesc.

108
– Dar mi-ar face pl`cere.
– {tiu, spuse Christy luând hamburgerii cu o
palet` [i a[ezându-i pe o farfurie \ntins`.
– Dac` nu vrei s` accep]i ajutorul meu, te pot
\mprumuta.
– Nu, pentru c` [tiu c` nu ]i-i pot restitui.
– Atunci ia-o ca pe un cadou.
– La fel ca afacerea lui Tate? Nu, mul]umesc.
– Al]ii ar aprecia oferta, râse Grey, deschizând
u[a buc`t`riei, care d`dea \n curte.
– Stai, Grey. {i eu \]i apreciez oferta, dar vreau
s` m` descurc singur`.
Grey se apropie de ea, dându-i o [uvi]` de p`r
blond dup` ureche. Era a[a de fragil` [i vulnera-
bil`. Buzele ei frumoase erau \ntredeschise [i \i
tremurau u[or.
– Hei, Christy. Ce facem noi aici? Tu te sim]i
\ndatorat` c` ]i-am salvat fiica [i eu nu vreau
recuno[tin]a ta. |mi spui c` vrei s` te descurci sin-
gur`? Nu te cred. P`rerea mea este c` nu-mi
accep]i ajutorul. Te iubesc, Christy. Vreau s` te
ajut, s` fac ceva pentru tine. Vreau ca [i tu s` m`
iube[ti. Nu-mi doresc recuno[tin]a ta. {i sunt con-
vins c` odat` [i tu m-ai iubit.

109
– Nu vreau s` te r`nesc, Grey, [opti ea cu un
glas blând, dar nu pot...
– {[[, te rog, spuse el, lipindu-i degetul ar`t`tor
de buze. Nu-mi spune c` nu po]i.
O dorea cu disperare [i \nd`r`tnicia ei \l scotea
din min]i. F`r` s` se mai gândeasc`, se aplec` [i o
s`rut` u[or. {i, minune! Christy \i r`spunse.
Nedorind s` frâng` leg`tura fragil` care se stabilise
\ntre ei, Grey se opri [i o mângâie cu tandre]e pe
obraji.
Jessie n`v`li \n buc`t`rie, rupând vraja.
– Ai preg`tit masa? o \ntreb` Grey, f`cându-i cu
ochiul.
– Mary ne-a adus scaune [i o mas` de r`chit`.
– Perfect! Hai s` le vedem, spuse Grey, \ncântat
de entuziasmul feti]ei.
– Jessie, ia ni[te farfurii de plastic, o rug`
Christy. Eu aduc mâncarea.
Grey o privi \n ochi [i realiz` c` tocmai câ[tigase
ceva. Nu [tia precis ce. Poate pu]in` \ncredere.

* * *

110
Ce naiba f`cuse? Se l`sase s`rutat` de Grey. Ba, mai
mult! |i r`spunsese, sim]indu-se u[or nemul]umit`
când s`rutul lui se terminase a[a de repede.
Se bucur` v`zându-[i fiica relaxat` [i fericit`,
culegând flori din gr`dini]`. Jessie era lumina
ochilor ei. |i dorea tot binele. Nu putea s`-[i per-
mit` s` se lege de un b`rbat ca Grey. Era clar c` \l
dorea. Dar pentru binele fiicei ei, mai \n]elept era s`
stea la distan]`. Grey nu era un b`rbat de \ncredere.
Oare chiar a[a era, sau ea devenise prea pre-
ten]ioas`? |n fond, Grey era [i el o fiin]` uman`,
supus` gre[elii.
Nu. Ea era prea \nc`p`]ânat` ca s`-l ierte. Sau
prea r`nit` de rela]ia anterioar` ca s` mai ofere
[anse vreunui b`rbat.
Asta era grav.
– Hai s` intr`m \n cas`, spuse Grey, dup` ce ter-
minar` de mâncat.
– E[ti obosit?
– Pu]in, dar nu de asta. M` omoar` ]ân]arii.
Christy \l privi cu aten]ie. Era obosit. Se vedea.
{i era normal. Abia ie[ise din spital.
– Cât de frumoas` e[ti, Christy, spuse Grey
\ncet, r`t`cind cu privirea peste chipul ei.

111
– Nu pari prea obosit, zâmbi ea.
– Nu m` pot ab]ine...
– Ar trebui s-o faci.
Grey râse [i \ncepu s-o mângâie pe bra]ele
goale.
– Grey!
– Da?
– Potole[te-te. Ne vede Jessie.
– Este ocupat` cu alte activit`]i. Culege flori.
– Nu pot...
– Nu spune asta. Nu se [tie niciodat`.
– Grey, nu te juca cu mine.
– Nu m` joc. Sunt al naibii de serios, spuse el,
privind-o adânc \n ochi. Po]i s`-mi spui c` sunt
egoist, pentru c` te doresc din tot sufletul.
Christy s`ri \n picioare. De mult timp nu i se
mai f`cuser` asemenea complimente. |i pl`ceau,
dar sim]ea c` nu le putea face fa]`.
– Grey! Nu complica situa]ia.
– N-ar fi tebuit s` m` invi]i la tine acas`.
– Acum am f`cut-o, a[a c` fii bun [i comport`-te
corespunz`tor.
– Ai dreptate, iart`-m`, spuse el, coborându-[i
privirile nefericit.

112
|ncepu s` strâng` masa cu senza]ia c` lupta lui
abia \ncepuse. {i avea s` fie grea.

* * *

Strig`tul din noapte o f`cu s` sar` din a[ternu-


turi. Jessie avea din nou un co[mar. Fusese atât de
relaxat` \n ziua aceea.
|[i puse un halat [i se duse \n camera fiicei sale.
Spre surprinderea ei, Grey st`tea pe marginea pa-
tului [i o ]inea pe Jessie \n bra]e. Feti]a \[i sprijinea
capul pe pieptul lui [i suspina u[or.
|n acel moment, v`zându-[i feti]a, centrul uni-
versului ei \n bra]ele lui Grey, inima i se topi.
– O s`-[i revin`, \i spuse Grey. Voi sta cu ea,
pân` adoarme.
– Dar, Grey...
– Fii lini[tit`, nu m` deranjeaz`. Sunt obi[nuit.
Ai uitat c` am o sor` mai mic`?
– Bine, spuse ea, plecând spre dormitorul ei.
Nu [tia de ce \i d`dea voie lui Grey s` intre \n
via]a lor, când luase de mult timp hot`rârea de a
nu-i permite s-o fac`.

113
Capitolul 11

Razele soarelui de diminea]` p`trunser` prin


storurile trase, trezind-o pe Christy. Se frec` la
ochi nemul]umit`. Nu-i pl`ceau dimine]ile.
Curând avea s` \nceap` [coala [i va trebui s` se
trezeasc` la cinci diminea]a pentru a ajunge la ora
[apte. Ce via]` chinuit`!
Se ridic` \n pat, \ntinzându-[i oasele [i porni
spre baie, \nc` ame]it` de somn. Recunoscu de pe
hol aroma familiar` a cafelei de diminea]`.
Probabil c` Grey se trezise \naintea ei [i o f`cuse.
B`rbatul acela era fantastic! Se afla \nc` \n conva-
lescen]` [i tot devreme se trezea.
U[a de la baie era \ntredeschis` [i Christy intr`,
dând peste Grey, care st`tea aplecat peste chiuvet`
cu pieptul gol.

114
– ‘Nea]a, spuse Grey vesel, cu fa]a plin` de
spum` de ras.
Ar`ta foarte bine. Parc` era o statuie greceasc`.
Mu[chii bine contura]i se reliefau la fiecare
mi[care.
Christy se \nro[i, trezindu-se studiindu-l.
– Mie nu mi se pare a[a de bun`, morm`i ea
somnoroas`.
– Te-ai trezit cu fa]a la cear[af?
– Mda... Scuz`-m` c` am dat peste tine.
– Nu-i nimic, spuse el, [tergându-se cu un
prosop. Te-am trezit? Am \ncercat s` fac cât mai
pu]in zgomot.
– Nu m-ai trezit. Mai ai mult?
– Nu, tocmai am terminat. Hai c` te las pe tine,
spuse el [i trecu pe lâng` ea, punându-[i un tri-
cou. }i-am f`cut cafeaua. Te a[tept \n buc`t`rie.
Christy \l urm` la scurt timp, proasp`t` [i
\nviorat`.
– Vrei cafea? o \ntreb` Grey, \ntinzându-i o
cea[c` plin`.
– Mul]umesc.
– Vrei fri[c`?
– Nu.

115
– |mi \nchipuiam, spuse el, aruncând o privire
admirativ` taliei ei fine.
– Mereu te treze[ti a[a devreme? \ntreb` ea,
schimbând subiectul.
– A[a se trezesc gr`jdarii, spuse el privindu-i
halatul lung pe sub care i se contura trupul frumos.
– Dar tu n-ai fost toat` via]a gr`jdar.
– Nu, n-am fost.
– De unde ai avut bani s` cumperi afacerea lui
Tate? }i-a dat tat`l t`u? \ntreb` ea, a[ezându-se
confortabil pe un scaun, picior peste picior.
Grey \i privi piciorul lung [i sub]ire dezgolit.
Christy se \nro[i u[or [i se acoperi pudic.
Lui Grey \i era greu s` se concetreze asupra
altor subiecte. Nu voia s-o mai mint` pe Christy. O
f`cuse o dat` [i situa]ia se \nr`ut`]ise. Poate c` era
mai bine s`-i spun` tot adev`rul.
– Ai auzit de programul Sampson?
– Vag.
– Eu l-am inventat.
Grey lu` o gur` de cafea. {tirea nu p`rea s-o
impresioneze pe Christy.
– Este un soft complicat, instalat \n toat`
re]eaua de calculatoare Jerome. De fapt, progra-

116
mul nu este a[a de complicat. E foarte u[or de
folosit. Datorit` lui, ac]iunile Jerome au crescut de
dou`zeci [i patru de ori.
Christy \l privi inexpresiv. Grey se \ntreb` dac`
nu cumva discu]ia o plictisea, a[a c` scurt` expli-
ca]iile.
– Ideea este c` datorit` lui, am f`cut mul]i
bani.
Era pentru prima oar` când o femeie nu p`rea
impresionat` de averea lui. Christy \l privea la fel
ca \nainte, bându-[i lini[tit` cafeaua.
Grey se ridic` \n picioare agitat. Situa]ia era
oarecum penibil`. Pân` acum, \l deranjase s` dis-
cute cu alte femei despre succesele lui \n progra-
mare. Toate p`reau excesiv de impresionate [i
interesate.
{i acum, culmea, dezinteresul lui Christy \l
f`cea s` se simt` nelini[tit [i frustrat.
– Iart`-m` c` te plictisesc, spuse el, trecându-[i
mâna prin claia ro[cat`.
– Nu m` plictise[ti deloc. Te ascultam.
– P`i cam asta este totul, \n mare.
– Tate era \nnebunit dup` calculatoare,
\ncepu ea. Când st`tea \n fa]a monitorului parc`

117
era un copil. Nu i-am \n]eles niciodat` pasiunea.
Dar asta ne aducea bani, a[a c` nu m` deranja.
Cât ar mai fi vrut Grey s`-l poat` \nlocui pe
Tate! S` fie so]ul lui Christy, s`-i aduc` bani [i, cel
mai important, s` le iubeasc` pe ea [i pe Jessie.
– {i eu eram a[a! Datorit` companiei tat`lui
meu, beneficiam de cele mai avansate tehnologii.
Am ajuns s` cunosc a[a de bine calculatoarele \ncât
n-am mai fost nevoit s` fac o facultate pentru asta.
– Serios? Adic` erai un geniu.
– Nici chiar a[a. Iubeam calculatoarele la fel ca
Tate. Din pasiune po]i face multe.
– {i acum?
– Sincer s` fiu, nu le simt lipsa.
– Serios?
– Foarte serios.
– Cum a[a?
– Se pare c` \mi plac mai mult caii.
– |nseamn` c` po]i ajunge departe [i \n dome-
niul `sta.
– Dar am ajuns.
– Serios?
– Da, am câ[tigat multe panglici albastre, la fel
ca Jessie. Dar am renun]at la idee, pentru c` tat`l

118
meu p`rea c`-[i dore[te numai s` câ[tig. Nu se
bucura de victoriile mele pentru mine, ci pentru
trofee.
– Ai fost vreodat` \n birourile lui Tate? schimb`
ea subiectul. Bob Flynn, managerul, mi-a spus c`
nu te-a v`zut pe acolo. Poate c` ar fi bine s` te duci.
– N-am avut timp. Dup` ce doctorii m` vor l`sa
s` conduc, o voi face.
Telefonul \i \ntrerupse [i o trezi pe Jessie care
veni somnoroas` \n buc`t`rie [i se a[ez` lâng` Grey,
ca [i cum acela ar fi fost locul ei de când lumea.
Când Christy se \ntoarse [i \i v`zu al`turi, [tiu
c` cei doi deveniser` inseparabili. Jessie se ata[ase
de Grey, ducând dorul unui tat`, iar Grey se
ata[ase de ea, obi[nuit fiind cu o sor` mai mic`.
– A[ vrea s` te rog ceva, spuse Christy.
– Spune. Orice.
– A[ vrea s` ai grij` de Jessie. Trebuie s` plec la
Louisville ca s` discut ceva cu avocatul meu.
– M` descurc [i singur`! ripost` Jessie.
– A[ vrea s`-l v`d pe Dr. Doolitle. F`r` tine nu
cred c` m` pot descuca eu, spuse Grey, f`când-o
s` se simt` util` [i important`. Am nevoie de o
mic` d`dac`.

119
– Bine, accept` Jessie.
– Mul]umesc, spuse Christy.
– Pentru nimic.
– Eu trebuie s` m` preg`teasc de plecare.
– Nici o problem`.
Christy se \ndep`rt` unduindu-[i [oldurile \ntr-o
mi[care natural` [i sexy, f`cându-l pe Grey s` tresar`
cuprins de dorin]`. Trebuia s` se gândeasc` la altceva.
Gându-l c` nu o putea avea pe Christy \l \nnebunea.
– Jessie, ce-ar fi s` preg`tim micul dejun?
– Hai!
Se sim]ea bine cu micu]a. Entuziasmul ei \i
d`dea for]` [i \ncredere.

* * *

Remarca lui Christy \l f`cuse pe Grey s` se simt`


vinovat. A[a c` a doua zi, o rug` pe Mary s`-l con-
duc` la Louisville, acolo unde se aflau birourile lui
Tate Shannon. Dac` tot cump`rase o companie,
poate scotea [i un profit din ea.
Bob Flynn, managerul companiei Shannon,
avea \n jur de cincizeci de ani. Fusese programator

120
\nc` de pe vremea pionieratului \n calculatoare.
Grey \l respecta pentru asta. Avusese parte de
mul]i mentori ca el la compania tat`lui s`u. Un
profesionist experimentat [i o minte inovatoare
puteau construi un al doilea imperiu Jerome.
– Domnule Jerome, m` bucur s` v` \ntâlnesc.
– Domnul Jerome este tata. Spune]i-mi Grey.
– Grey, zâmbi el.
– Doamna Shannon mi-a sugerat s` trec pe aici,
a[a c` am ascultat-o [i iat`-m`. |mi pare r`u c` nu
am putut s` apar mai devreme.
– Ai trecut printr-un accident serios, salvând-o
pe Jessie. Este de \n]eles. Dar niciodat` nu e
prea târziu, zâmbi Bob Flynn. Suntem dispu[i
s`-l iert`m pe salvatorul curajos al fiicei lui
Tate.
– {i dumneavoastr` a]i fi f`cut acela[i lucru.
– Nu prea cred, zâmbi el. Am r`u de \n`l]ime.
– Am venit s` v` \ntreb cu ce v-a[ putea ajuta.
Avocatul m-a informat c` ave]i un buget restrâns.
– Afacerile ne merg bini[or. Vindem destule
computere, mai ales companiei Jerome.
– Sunte]i sigur c` nu mai ave]i nevoie de
capital?

121
– Dac` vrei s`-mi faci un cadou, nu te voi refuza.
Sincer s` fiu, afacerea ai cump`rat-o la un pre] de
nimic. Valora mult mai mult. Dar am sc`zut pre]ul pen-
tru a o vinde mai repede. Christy avea nevoie de bani.
– {tiu.
– Afacerea are un poten]ial incredibil.
– V` ascult.
– Tate s-a \mboln`vit pe nea[teptate [i n-a avut
timp s`-[i pun` \n practic` ideile. Christy nu se pri-
cepe la afaceri [i apoi, aveam nevoie de bani. Cu
banii t`i, visul lui Tate s-ar putea realiza. Am stu-
diat ni[te proiecte \ncepute de el [i...
– Continua]i.
Bob Flynn \ncepu s` se joace cu un pix, privin-
du-l drept \n ochi.
– Tu te pricepi la computere. {i eu m` pricep...
Cu o campanie publicitar` bun` [i ni[te pre]uri
mai sc`zute, am putea intra \n marile afaceri. Ideea
este s` asigur`m servicii \n plus fa]` de cele incluse
\n ofertele marilor companii.
– De ce nu i-a]i spus lui Christy despre ideea lui Tate?
– Cu ce bani m-ar fi putut ajuta ea? {i cred c`
dup` moartea so]ului ei nu era \n stare s` se gân-
deasc` la asta.

122
– Nu neap`rat.
– Spune]i asta de parc` ea nu [i-ar fi iubit so]ul.
– Nici chiar a[a.
– Nu \n]eleg.
– N-ar trebui s` discut`m despre asta, \ncerc`
Flynn s` evite subiectul.
– Trebuie s` cunosc toate \mprejur`rile. De
acum m` pot considera membru de familie.
– Tate s-a c`s`torit din sim]ul datoriei. Christy
r`m`sese \ns`rcinat` cu copilul lui.
– {tiu asta. {i?
– Adic` nu s-a c`s`torit cu ea din dragoste.
C`snicia lor a fost bazat` pe respect [i... cam atât.
Grey \nghe]`. Presim]irile lui fuseser` confir-
mate. Tate nu-[i iubise so]ia. Christy nu cunoscuse
niciodat` dragostea adev`rat`. Poate de aici lipsa
ei de \ncredere [i \nc`p`]ânarea cu care \i res-
pingea avansurile. Nu voia s` mai fie r`nit` din
nou.
{i \n acel moment se hot`r\. El avea s` schimbe
acea situa]ie.

123
Capitolul 12

De când se \ntorsese de la avocat, cu dou` zile


\n urm`, Christy se \nchisese \n sine. Nu mai
comunica cu nimeni, nu mai râdea, era mai t`cut`.
Grey [i-ar fi dorit s` afle ce o deranja. Ce discu-
tase oare cu avocatul?
Dup` cin`, ie[ir` \n curte s` ia o gur` de aer.
Norii negri de la orizont anun]au furtuna.
– Hai s` st`m pu]in pe banc`, propuse Grey.
– Sigur, de ce nu? conveni ea.
Christy privi cu resemnare rulota care le servea
drept cas`. |nc` nu se obi[nuise s` locuiasc` acolo.
|i era recunosc`toare lui Mary, dar situa]ia nu-i
convenea. Voia un c`min adev`rat pentru Jessie [i
nu [tia cum s` i-l ofere.

124
– Dac` ne-ar vedea Tate... spuse ea \ncet.
Doamne, unde am ajuns!
Grey se \ncord` neputincios. Ar fi vrut s`-i ofere
mai multe ei [i lui Jessie, dar ea nu-l l`sa. Ar fi vrut
s` le asigure un trai mai bun [i mult`, mult`
dragoste.
– A[ vrea s`-]i mul]umesc din nou pentru tot ce
ai f`cut pentru noi.
– Nu trebuie.
– Ba da. Mai ales pentru ce ai f`cut pentru
Jessie. Dac` nu erai tu...
– Putea fi oricine altcineva \n locul
meu.
– Sunt \ngrijorat` din cauza ei.
– Fii lini[tit`. Copiii \[i revin mai repede decât
ne \nchipuim noi.
– Sper din tot sufletul.
– Nu am copii, dar \mi \nchipui ce sim]i.
Dore[ti tot binele fiicei tale [i este normal.
– Jessie a ocupat primul loc \n via]a mea, din
momentul \n care am [tiut c` sunt \ns`rcinat`. Era
responsabilitatea mea.
– A[a c` te-ai c`s`torit cu tat`l ei, ca s`-i asiguri
un trai mai bun.

125
– Da. Tate a fost un tat` bun. Dar acum el nu
mai este printre noi. Se pare c` trebuie s` m` des-
curc singur` [i nu prea v`d cum. Sunt doar o
simpl` profesoar`.
– Nu mai fi a[a dur` cu tine \ns`]i. O s` reu[e[ti
s`-i asiguri un trai bun fiicei tale [i singur`.
– Nu \n]elegi. Sunt a[a de \ndatorat`, \ncât avo-
catul meu vrea s` declare falimentul. Nici m`car
nu pot s` \nchiriez un apartament, dar s` mai ]in
[i poneiul lui Jessie. Dar de ce \]i spun eu toate
astea? Oricum, tu nu m` po]i ajuta.
Christy se ridic` cu obrajii \n fl`c`ri de pe
banc`, pornind spre cas`.
– Stai pu]in, Christy.
– La naiba! Mi-am promis c` nu-]i voi spune
nimic. La naiba, Grey Jerome!
– Stai pu]in, am spus, zise el, tr`gând-o de bra]
\napoi.
Christy \nghe]`.
– Spune-mi, Christy, ce te sup`r`? zise el cu
voce blând`.
– Tocmai ]i-am spus.
– |ncerc s` \n]eleg ce ]i-a spus avocatul. Nu se
poate s` nu fi avut o poli]` de asigurare pe cas`.

126
– Nu-mi ajung banii de pe poli]`. Sunt \nda-
torat` pân` peste cap. Nici pân` acum n-am achi-
tat funeraliile lui Tate [i cheltuielile medicale.
– |n]eleg.
– Speram s` pot p`stra poneiul lui Jessie, dar
mi-e imposibil, spuse ea \ntorcându-[i capul \n alt`
parte. Bine m`car c` avem un acoperi[ deasupra
capului.
Grey sim]i cum \l cuprinde mila. |ntinse mâna
[i o mângâie u[or pe obraz, \ntorcându-i capul
spre el.
– Uit`-te la mine, o rug` el.
Christy se smuci, aruncându-i o privire t`ioas`.
– {tiu c` e[ti plin` de resentimente, spuse el.
V`d c` \nc` nu m-ai iertat.
Christy se preg`ti s` riposteze, dar Grey \i puse
un deget pe buze.
– {[[. Ascult`-m`. {tiu c` te-am r`nit,
min]indu-te, dar a[ vrea s` m` revan[ez. Acum
zece ani te-ai c`s`torit cu Tate pentru a-i oferi lui
Jessie un c`min. {i eu ]i-a[ putea oferi a[a ceva.
Odat`, ai f`cut o c`s`torie de convenien]`.
C`s`tore[te-te cu mine, acum, din acela[i motiv.
Pentru Jessie.

127
– Nu se poate, Grey, spuse ea, privindu-i ochii
plini de sinceritate. {tii c` nu te pot iubi. Nu este
drept pentru tine.
– Christy, recunoa[te c` nu vrei s` m` iube[ti.
Asta este cu totul altceva.
– Nu vreau, nu pot, nu mai conteaz`...
Christy se lupta cu sine. {tia c` Grey avea drep-
tate, dar nu voia s` recunoasc`. Nici \n fa]a lui, nici
\n fa]a altcuiva. Nici m`car fa]` de ea \ns`[i.
– Ei, ce spui?
– {tii \n ce te bagi? \ntreb` ea.
– Sigur.
– {tii la ce responsabilit`]i te \nhami?
– M-am gândit la asta, spuse el, privind-o cu
dragoste. Cred c` ai observat c` Jessie m` place.
– Dar, asta ar \nsemna c` ai deveni tat`l ei
vitreg. E[ti atât de tân`r!
– Crezi c` sunt prea tân`r? Crezi c` nu m`
pot descurca? zâmbi el trist. Christy, s` [tii c`
din multe puncte de vedere sunt un om
b`trân.
Grey \i salvase via]a fiicei ei [i `sta era un punct
foarte important. Tot el fusese acela care-i readu-
sese zâmbetul pe buze. Grey \i red`ruise fiica.

128
Privirile lui spuneau multe. O iubea. Dar ea
nu-l iubea. Sau nu voia s`-l iubeasc`.
S` fac` aceea[i gre[eal`? S` se c`s`toreasc`
[tiind c` mariajul urma s` fie lipsit de pasiune? |n
c`snicia cu Tate \i lipsise acela[i lucru. {i nu o
dusese r`u.
Ce s` fac`? S` se c`s`toreasc` din nou din
motive practice? Alt` cale nu vedea.
Da. Asta avea s` fac`. Era singura solu]ie. Se va
c`s`tori cu Grey.
De un lucru era sigur`: nu-l va iubi nicio-
dat`.
– Cum vrei tu, Grey...

* * *

Se c`s`torir` dou` s`pt`mâni mai târziu.


Doctorii \l consultar` pe Grey, g`sindu-l perfect
\ns`n`to[it [i \[i d`dur` acordul. Mama lui Christy
veni \n Kentucky, luând-o cu ea pe Jessie. Mary
Wilder [i Bob Flynn \i \nso]ir` la ceremonie, fiind
singurii invita]i.

129
Dup` oficierea scurtei ceremonii, plecar` \ntr-o
mic` lun` de miere \n Smokey Mountain.
Pe drum, Christy se \ntreb` de nenum`rate ori
de ce f`cuse acel pas. |ncerc` s` se conving` c` era
singura cale ra]ional` de a ie[i din impasul finan-
ciar. Prima oar` se c`s`torise din dragoste. A doua
oar`, din interes.
– Ei, iat` c` am ajuns, spuse Grey, oprind
motorul.
– Da, spuse Christy sim]ind cum inima \ncepe
s`-i bat` mai tare.
Grey \[i \ncle[t` degetele pe volan, privind
\nainte. Respir` adânc, f`cându-[i parc` curaj, [i \[i
\ntoarse capul spre ea.
– M-am gândit c` ne-ar prinde bine s` petrecem pu]in
timp \mpreun`, singuri, spuse el, dregându-[i glasul.
– Da.
– Dar dac` nu vrei, adic`...
– {tiu la ce te a[tep]i din partea mea, spuse ea
cu am`r`ciune. Am mai fost c`s`torit`.
– Christy, am mai discutat subiectul `sta. Eu nu
te for]ez s`... Dac` nu vrei, te \n]eleg. |n fond,
toat` povestea nu este decât o afacere. Profitabil`
pentru amândoi, zâmbi el.

130
– Eu am cel mai mult de profitat din asta, Grey.
Vei fi ca un tat` pentru Jessie, ne vei asigura traiul.
Dar tu? }i-am mai spus c` nu te pot iubi.
– Putem s` ne desp`r]im, dac` vrei.
– {[[, spuse ea, punându-i delicat un deget pe
buze. Poate c` am \nnebunit, dar simt c` mariajul
nostru va merge. Hai s` ne str`duim pu]in.
Zâmbetul lui era trist. Ce f`cuse? Cu ce era el
mai bun decât Carson? Practic, Christy se
c`s`torise cu el pentru banii lui, nu pentru c` \l
iubea. Era un [antajist sentimental.
– |mi pare r`u c` am ajuns aici, spuse Grey.
Optimismul lui se dusese pe apa sâmbetei. |n
ce se b`gase? Se afla \n fa]a unei femei experimen-
tate. Se sim]ea ca un prost. Cum avea s`-i fac` fa]`?
Sperase c` lucrurile vor evolua altfel.
– Hei, unde ]i-a disp`rut curajul? \ntreb`
Christy, sim]indu-l. S` nu-mi spui c` e[ti virgin?!
– Sincer s` fiu, sunt!

131
Capitolul 13

Christy st`tea \ntins` \n patul matrimonial al


apartamentului \nchiriat. Nu-i venea s` cread` c`
ajunsese aici.
Dormitorul era luminat slab de o lamp` de pe
noptier`. Din baie se auzea du[ul. Christy nu
reu[ise \nc` s` se schimbe \n c`ma[` de noapte.
|nc` mai purta pantalonii scur]i [i tricoul cu care
fusese \mbr`cat` \n ziua aceea.
Grey o bulversase total. Nu-i venea s` cread`.
Un tân`r de dou`zeci [i cinci de ani, care pe dea-
supra ar`ta [i foarte bine, nu f`cuse dragoste nicio-
dat` \n via]a lui! Se c`s`torise cu un copil! |ntr-un
fel, asta o f`cea s` se simt` experimentat` [i
superioar`.

132
De ce oare n-o f`cuse pân` la acea vârst`? Poate
c` \ntr-adev`r credea \n dragoste. Sau poate având
exemplul negativ al tat`lui s`u, se \nver[unase s`
g`seasc` o femeie pe care s-o iubeasc` cu
adev`rat.
Dar dac` el credea cu adev`rat \n dragoste, de
ce se b`gase \ntr-o c`snicie \n care [tia c` nu va
avea parte de a[a ceva?
Grey merita o so]ie bun`. Merita s` fie iubit.
|[i frec` obrajii energic, \ncercând s` elibereze
tensiunea acumulat`. Apoi, cu un nou avânt, se
ridic` din pat, se dezbr`c` \n dou` secunde [i f`r`
s` se mai gândeasc` intr` \n baie.
Aburii fierbin]i o \ntâmpinar`, \nc`lzind-o.
Umbra lui Grey de dup` draperia tras` o f`cu s`
ezite un moment. Respir` adânc [i dând draperia
la o parte intr` \n cad`, al`turi de Grey.
El nu-i sim]ise prezen]a. St`tea cu ochii \nchi[i,
l`sând du[ul s`-i ude fa]a. Brusc, se \ntoarse spre
ea, \nro[indu-se.
Aburii gro[i [i prezen]a masculin` a lui Grey o
f`cur` pe Christy s` respire din ce \n ce mai greu.
Se privir` o clip` uimi]i, apoi Christy lu`
ini]iativa. Apuc` cu blânde]e buretele pe care

133
Grey \l ]inea strâns \n mân` [i \l s`puni bine, apoi
\ncepu s`-l mângâie pe piept cu mi[c`ri languroase.
Ochii lui Grey se \nce]o[ar`, umplându-se de
dorin]`. Se apropie mai mult de ea, luând-o \n bra]e.
|n acel moment, \[i pierdur` amândoi echili-
brul pe suprafa]a alunecoas` a c`zii [i c`zur`
\mpreun` cu zgomot peste perdea, pe pardoseala
rece [i dur` a b`ii.
– Doamne! exclam` Christy.
– Te-ai lovit? o \ntreb` el, ridicându-se \n coate.
– Eu n-am nimic. Tu s` nu fi p`]it ceva, râse
Christy, stând deasupra lui.
– Nu, n-am nimic, izbucni [i el \n râs. Te rog
frumos s` nu spui nim`nui ce am p`]it! {i a[a am
o reputa]ie...
– Ce reputa]ie?
– Inexistent`.
– Hai s` ne ridic`m!
Christy \ncerc` s` fac` o mi[care, dar Grey o
opri. O privi o clip` adânc \n ochi iar apoi o s`rut`
plin de pasiune. Trupurile lor ude [i fierbin]i se
c`utar`. Instinctele lor func]ionau perfect. Grey se
eliber` rapid, a[a cum era [i normal, pentru o
prim` experien]`.

134
Spre suprinderea lui Christy, o lu` de mân` [i o
trase \n dormitor. Smulse cuvertura care acoperea
patul [i se a[ez` pe spate. Christy se sui deasupra
lui, sim]indu-l la fel de tare [i dornic.
Christy lu` ini]iativa, c`l`rindu-l din ce \n ce
mai frenetic.
– Christy, nu mai pot, [opti el, cu respira]ia
\ntret`iat`, privind-o cu ochi mari.
– Nici nu mai trebuie, spuse ea \n fiorii extazu-
lui.
Grey se arcui gemând [i strângându-i bra]ele cu
putere, apoi c`zur` \mpreun` \ntre a[ternuturi.
– Christy, [opti el, dându-i o [uvi]` de p`r ud
dup` ureche. Te iubesc.
Christy se \ntinse pe pieptul lui, s`rutându-l pe
gât, tandru.
– {i eu.

135
Capitolul 14

Christy se frec` la nas, gâdilat` de mirosul de


cai [i hot-dog. Erau \n mijlocul lui august [i se
aflau \n plin târg. Faimosul târg de var` din
Kentucky. Corturile ridicate erau un adev`rat
refugiu din fa]a c`ldurii [i razelor de soare insu-
portabile ale verii.
Christy, Jessie [i Grey pornir` spre graj-
duri.
– Gr`bi]i-v`! \i admonest` Jessie.
– Venim, venim, spuse Christy.
Entuziasmul lui Jessie era debordant [i o f`cea
pe Christy fericit`. |n sfâr[it fiica ei era aceea[i de
alt` dat`.

136
De când se c`s`torise cu Grey, renun]ase la
slujba de profesoar`, dedicându-[i timpul lui
Jessie. |nc` locuiau \n rulota lui Mary, dar
curând, aveau s` se mute \ntr-o cas` nou`.
Christy ar fi trebuit s` fie fericit`, dar ne\ncre-
derea ei nu-i d`dea pace. |[i \nchisese inima \n fa]a
lui Grey, evitând apropierile fizice din timpul zilei.
Doar noaptea \[i permitea s`-[i dea drumul senti-
mentelor.
Atitudinea ei nu era corect`. Dar via]a \n sine
nu era dreapt`. |n dorin]a ei de a-i face via]a mai
bun` lui Jessie, \l r`nise pe Grey. {tia asta, din
privirile lui. Cu toate acestea, Grey nu-i repro[a
nimic, de[i avea tot dreptul. Era un om prea
bun. Prea bun pentru ea. Poate c` nici nu-l
merita.
Christy ar fi vrut ca lucrurile s` se schimbe, dar
deocamdat` nu [tia cum.
Ferma Wilder, pe teritoriul c`reia se organiza
târgul, decorase zece grajduri cu panglici albastre
de s`rb`toare. |n interiorul grajdurilor se insta-
laser` platforme speciale \n arii amenajate cu
scaune [i mese pentru recep]ii.

137
Jessie alerg` spre prietena ei, Meg, care se
preg`tea pentru concursul anului.
– Stai lini[tit`, Meg, spuse mama acesteia, dac`
vrei s` fii gata la timp.
Jessie era pu]in geloas` pe Meg. Anul acesta ea
nu participa la concurs. Dar Grey \i promisese c`
anul urm`tor nu-l va rata.
– E[ti emo]ionat`? o \ntreb` Jessie pe Meg.
– Tremur toat`.
– Fii lini[tit`. Sunt sigur` c` vei câ[tiga.
– Dac` participai [i tu, eram sigur` c` nu am
nici o [ans`.
Inima lui Christy se strângea de durere. Nu
reu[ise s`-[i ]in` promisiunea fa]` de fiica sa.
Fusese nevoit` s` renun]e la antrenamentele cu
Dr. Doolitle. Dar f`r` Grey, Jessie nu ar mai fi par-
ticipat niciodat` la vreun concurs. Era a[a de gene-
ros! Nici m`car Tate nu se putea compara cu el.
|n acel moment realiz` c` ea de fapt f`cea
acela[i lucru pe care-l f`cuse Tate, refuzând s`-l
iubeasc`, s`-[i deschid` inima \n fa]a lui Grey.
– Mam`, mam`! Nu mai auzi? Hai s` vedem
spectacolul! strig` Jessie. Trebuie s` intre Meg.

138
– Gata, gata. Vin.
Pornir` \mpreun` spre arena de spectacole.
Erau o familie! Grey era un tat` adev`rat pentru
Jessie. {i voia s` fie un so] adev`rat pentru ea.
Numai c` ea nu-l l`sa.
– Hai, Grey, ce faci? Nu vii? \ntreb` ea, v`zându-l
c` r`mâne \n urm`.
Grey ezit`, dar Christy \i \ntinse mâna. Surprins
de invita]ie, Grey \i lu` mâna mic` [i cald`,
pornind al`turi spre aren`, ca un cuplu veritabil.

* * *

Arena \n care se ]ineau concerte rock, con-


cursuri de trac]iune cu tractoare [i spectacole de
circ, organiza acum Concursul Na]ional de Cai de
Echita]ie.
Intrarea era liber` [i f`r` locuri, a[a c` Grey,
Christy, Jessie [i p`rin]ii lui Meg se a[ezar` cât mai
aproape de centrul arenei. |n fa]a lor se afla masa
juriului, decorat` cu steaguri [i flori.

139
– Prima o s` fie Kimberly Moreman, le explic` Jessie.
– La ce clas` este ea? \ntreb` Christy.
– La clasa cailor de opt ani.
Poarta se deschise [i cinci ponei c`l`ri]i de copii
intrar` \n linie dreapt`, salutând juriul [i specta-
torii.
Locul \ntâi \l câ[tig` Kimberly Moreman, antre-
nat` de Mary. Grajdul Wildwood producea numai
campioni.
Dup` spectacol urmar` aplauzele [i intr` o alt`
forma]ie de cinci ponei.
Grey \nlemni.
– Gloria! strig` el. Uite, Christy, ea este Gloria!
Sora mea mai mic`.
– Gloria? Care dintre ele?
– Uite! Acolo, ultima.
– Ce caut` aici?
– Nu [tiu, spuse el emo]ionat. Dar este cea mai
bun`. Cred c` va câ[tiga.
{i \ntr-adev`r, la categoria ei, Gloria Jerome lu`
panglica albastr`.
– M` duc la ea, spuse Grey.
– Gr`be[te-te.

140
Grey \[i f`cu loc printre spectatori [i fugi spre intrare.
– Glory! strig` el, v`zând-o prin mul]ime.
– Grey?
– Da, aici! strig` el, f`cându-i cu mâna [i \ndrep-
tându-se spre ea. Ai fost nemaipomenit`. {tiam c`
vei câ[tiga...
– Cât m` bucur c` te v`d, Grey.
– {i eu m` bucur, draga mea. Bravo! Ai
câ[tigat.
– Sunt a[a de fericit`!
– {i eu sunt fericit pentru tine.
– Vii cu mine?
– Acum am pu]in` trebab`.
Ochii Gloriei se \ntristar`.
– Dar vin mai târziu.
– Te rog.
– Spune-mi, \n ce grajd e[ti repartizat`?
– Grajdul T, \i spuse antrenorul. Hai, Gloria,
trebuie se mergem.
– Pa, Grey, ne vedem, da?
– Da. O s` te caut.
– M` bucur a[a de mult c` ne-am \ntâlnit! spuse
Gloria [i plec` spre grajduri.

141
– {i eu m` bucur c` te-am \ntâlnit, fiule, spuse
Carson din spatele lui.
Grey \nlemni.
– Am fost \ngrijorat din cauza ta, spuse Carson.
Mi-ai tras o sperietur`...
– Dac` erai a[a de \ngrijorat din cauza st`rii
mele, ai fi putut s` m` suni, spuse Grey cu
am`r`ciune.
– Am vorbit cu domni[oara Shannon. Ea mi-a
comunicat c` te sim]i mai bine.
– Acum este doamna Jerome.
– Felicit`ri, zâmbi tat`l s`u.
– Mul]umesc.
Grey \[i privi tat`l cu ostilitate. |i dusese dorul,
dar nu voia s` recunoasc`. Era \nc` plin de resen-
timente. Nu [tia dac`-l va putea ierta vreodat`.
– Aici st`m \n drum, spuse tat`l s`u. Hai s` st`m
pu]in de vorb`.
– Sigur, conveni Grey, urmându-l spre aria de
recep]ie.
Sup`rarea lui era copil`roas`, dar nu se putea
ab]ine. Suferise de mic copil. Deja nu mai [tia cum
s`-l iubeasc`.

142
– Ce cau]i aici? \ntreb` Grey.
– Poate nu-]i vine s` crezi, dar am adus-o pe
Gloria la concurs. Nu [tiam c` este a[a bun`
c`l`rea]`.
– Cum ai fi putut s` afli? Niciodat` nu ai privit-o.
Numai eu am fost cu ea la antrenamente. Tu te
mul]umeai s` prime[ti rapoarte de la angaja]i.
– {tiu de ce-mi spui asta, zise Carson privindu-l
\n]eleg`tor. S` [tii c` m` str`duiesc s` fiu un
p`rinte bun. Nu mi-e u[or, crede-m`. Dar vreau
s`-mi cunosc copii, \nainte s` mor.
– Cum a[a? De unde schimbarea asta?
– Era s` te pierd \n accidentul acela. Atunci
mi-am dat seama cât de mult \nsemna]i voi, copiii,
pentru mine. Mi-am dat seama de multe lucruri
atunci.
– De exemplu?
– Mi-am dat seama c` nu am fost un tat` bun [i
tu s-ar putea s` nu m` ier]i niciodat`...
– Continu`.
– Gloria este \nc` mic` [i poate sufer` din lipsa
aten]iei mele. {i \n afar` de asta, mai a[tept un
copil de la Lana.

143
– Felicit`ri.
– Mi-am dat seama c` nu este prea târziu s`-mi
revizuiesc comportamentul.
– Repet, felicit`ri, spuse Grey sceptic.
– Dac` vrei, du-te s-o vezi pe Gloria. }i-a dus
dorul. Este foarte ata[at` de tine.
– {tiu. O s` m` duc. |ntr-un fel, am fost ca un
tat` pentru ea. {tii, eu nu prea am avut copil`rie.
– A[ fi vrut s` fie altfel.
– La revedere, tat`.
– La revedere, fiule.
– Ai venit cu so]ia?
– Nu. Doar eu cu Gloria. }i-am mai spus. Vreau
s`-mi cunosc copiii \nainte s` mor.
– Nu este cam târziu?
– Sper s` nu fie. M`car \n cazul Gloriei [i al
copilului care se va na[te.
Grey \[i privi tat`l disp`rând \n mul]ime. Apoi,
privind spre Christy observ` mânia sc`p`rând \n
ochii ei.

144
Capitolul 15

– Omul \ncerca s`-[i cear` scuze, spuse Christy


cu repro[. De ce nu l-ai ajutat pu]in?
– De unde [tii tu c` voia s`-[i cear` scuze?
ripost` Grey.
Christy \l privi t`ios [i se \ntoarse cu
spatele.
– Stai pu]in, spuse el, apucând-o de mân`.
Explic`-mi [i mie ce ai vrut s` zici.
– E[ti orb, Grey? Spune-mi! Se pare c` da. Poate
c` nu voia s`-]i cear` scuze ]ie, dar se str`duie[te
s` fie un tat` bun pentru Gloria. Crezi c` Lana nu
ar fi vrut s` vin` [i ea la spectacol? Eu sunt sigur`
c` ar fi vrut, dar a pus-o Carson la punct. A vrut s`
vin` singur, cu fiica lui.

145
– Faptul c` i-a cump`rat un cal scump [i a adus-o
\n Louisville nu [terge cu buretele toate gre[elile.
{i mie \mi cump`ra cai scumpi.
– Poate c` a[a \n]elege el s` fac` declara]ii de
dragoste.
– Ale naibii declara]ii! Dragostea nu \nseamn`
bani [i tu [tii asta poate cel mai bine.
– Dragostea nu \nseamn` bani, dar banii pot
ajuta dragostea, nu?
Acum vorbeau despre ei. Pentru prima oar` dis-
cutau acea problem` spinoas`. Era dureros, dar
Grey nu-i putea cump`ra dragostea lui Christy cu
bani.
– Se pare c` tu nu te-ai jenat s` iei ce ]i-am
oferit.
Christy \l privi \ndurerat`.
– E[ti un prost, Grey Jerome. Nu vezi p`durea
de copaci. Carson nu este perfect, dar se
str`duie[te. {tii, uneori am impresia c` Jessie este
mai de[teapt` decât tine.
Grey \nghe]`. Ce-i venise s-o r`neasc` pe Christy?
O privi, sim]ind nevoia s-o ia \n bra]e [i s-o
mângâie, s-o strâng`, s-o iubeasc`. Voia s` se simt`
iubit [i ziua, nu numai noaptea.

146
Voia ce nu putea avea. Era prizonierul propriu-
lui s`u co[mar. Se c`s`torise cu o femeie pe care o
iubea, dar care nu-l va iubi niciodat`.
– Trebuie s` m` duc la Jessie. Am l`sat-o sin-
gur`, spuse Christy.
– Sigur. F` ce trebuie.
Grey r`mase pe loc, tremurând, privind-o con-
fuz pe Christy care se \ndep`rta. St`tu pe loc dou`
secunde, apoi se \ntoarse [i o rupse la fug`,
c`utând-o pe Gloria.
|ncle[tându-[i pumnii, Grey se gândi c` tat`l
lui merita s` nu fie iertat. Felul \n care se pur-
tase cu mama lui fusese inacceptabil.
Recuno[tea c` nu r`m`sese insensibil la durerea
pe care i-o citise \n ochi. |ntr-un fel, Christy avea
dreptate. Dar ea nu cuno[tea toate datele pro-
blemei.
Nimeni nu era perfect. Dar tat`l lui era un ego-
ist irecuperabil. De[i banii lui fuseser` un real
suport pentru el [i mama lui, Grey [tia c` asta nu
era totul.
Acum se putea considera independent. Ce-i
mai putea oferi Carson? Srânsese bani muncind
singur, avea o afacere cump`rat` din banii

147
câ[tiga]i pe inven]ia lui, salvase via]a unei feti]e [i
nu a oric`rei feti]e, ci via]a propriei fiice. Chiar
dac` era vitreg`. Avea responsabilit`]i. Avea o
familie.
Christy conta pentru el mai mult decât Carson
[i el o r`nise. Se considera adult dar, vorba ei, se
purtase ca un copil.
G`si grajdul T, intr` [i r`mase \mpietrit la
vederea scenei din fa]a lui. Carson, multimi-
lionarul egoist, aranja p`rul ro[cat al fiicei lui.
– Stai lini[tit`, Gloria, spuse Carson.
– Tu nu [tii s` m` aranjezi ca mama.
– Las`-m` s` \ncerc.
– Las`-m` pe mine, interveni Grey. Am mai
f`cut asta.
– Grey! s`ri Gloria \n bra]ele lui. Tata spunea
c` nu mai vii, dar eu [tiam c` o s` ne mai
vedem.
– Cum s` nu vin s` te v`d?
Carson \[i privi copiii cu tandre]e.
– Uite, tat`. Trebuie s` fii mai atent, \i explic`
Grey, demonstrându-i. A[a.
– Mereu ]i-a pl`cut s` te dai mare \n fa]a mea, \i
zâmbi Carson, cl`tinând din cap.

148
Privirea ochilor tat`lui s`u \l impresion`. Ceva
se schimbase. Ceva subtil, dar pe care, cunoscân-
du-l, Grey \l remarca. Carson se str`duia.
– Am venit s-o iau pe Gloria cu mine. Vreau s`
o cunoasc` pe Jessie.
– Jessie? Cine este Jessie?
– Nepoata ta, dac` se poate spune a[a, zâmbi
Grey. Este fiica so]iei mele. Are zece ani [i e foarte
dr`gu]`. |i plac caii, la fel cum \]i plac ]ie.
– Vreau s-o cunosc, tat`. Pot? se rug` Gloria de
Carson.
– De ce nu? spuse acesta.
Grey respir` adânc [i luându-[i inima \n din]i,
\ntreb`:
– Vre]i s` lu`m cina \mpreun`? Am auzit c` \n
pavilionul restaurant g`tesc ni[te hamburgeri
pican]i extraordinari.
– Ne-ar face mare pl`cere, fiule, zâmbi Carson.

149
Capitolul 16

Norii se adunar` pe cer, acoperind luna plin`.


Christy se a[ez` pe scaunul de r`chit` de lâng`
masa de picnic. Era epuizat`. C`ldura lunii august
\i storcea fiecare strop de energie.
Fusese surprins` atunci când Grey se \ntorsese
printre ei \mpreun` cu Gloria. Se sim]iser` bine.
Grey le cump`rase sucuri [i hamburgeri. Apoi co-
lindaser` prin târg. Grey le f`cuse surprize fetelor,
cump`rându-le juc`rii de plu[ [i vat` de zah`r.
V`zuser` cel mai mic cal din lume [i se d`duser`
\n toate ma[inu]ele de distrac]ii. Apoi se \ntâlni-
ser` cu Carson [i luaser` cina \mpreun`.

150
Pentru prima oar`, Christy \i v`zuse pe cei doi,
tat` [i fiu, purtând o conversa]ie normal`.
{i acum era epuizat`. Epuizat` [i uimit`.
Ce \nsemnase tot acel comportament? Urma s`
intervin` o schimbare [i \n mariajul lor?
– Jessie vrea s-o \nvele[ti, spuse Grey, ie[ind
din rulot`.
– Vai, cum m-ai speriat! s`ri Christy ca ars` de
pe scaun.
– |mi pare r`u.
Grey o privi \n \ntuneric. Tr`s`turile ei \i erau
a[a de familiare! Atunci de ce exista acea r`ceal`
\ntre ei?
– Cred c` trebuie s` plec, sparse ea t`cerea.
– Stai, o rug` Grey, atingând-o u[or pe bra].
Vreau s` vorbesc ceva cu tine.
– Dar m` a[teapt` Jessie... protest` ea.
– Nu-i nimic. Deocamdat` cite[te o carte
despre cai.
– Bine. Spune.
Grey se apropie mai mult de ea, aproape
atingând-o. Un fior de dorin]` \i st`b`tu trupul lui
Christy. De ce avea reac]iile acelea fizice fa]a de el?

151
– Vreau s`-mi cer scuze.
– De ce?
– |mi pare r`u c` te-am min]it \n leg`tur` cu
trecutul meu.
– Ah...
– |mi pare r`u c` te-am r`nit.
– De ce \]i ceri iertare acum?
Grey t`cu o clip`, luându-i mâinile \ntr-ale
sale.
– Am interpretat lipsa de preocupare a tat`lui
meu ca fiind lips` de dragoste. Nu te-am \n]eles
când mi-ai spus c` tat`l meu nu poate fi perfect.
Mânia a crescut o dat` cu mine. Carson mi-a l`sat
un gol \n suflet. Dar asta nu mai conteaz`, Christy.
Tu [i Jessie sunte]i cele mai importante fiin]e din
via]a mea.
Christy r`mase nemi[cat`. Ce se petrecea cu ea?
O femeie normal` s-ar fi aruncat \n bra]ele b`rba-
tului care i-ar fi spus a[a ceva. Nu mai avea
\ncredere. Unde [i-o pierduse? Oare Tate o r`nise
chiar atât de tare?
– I-ai spus asta [i lui Carson?
– Adic`?

152
– I-ai spus tat`lui t`u c` \]i pare r`u pentru to]i
ace[ti ani de mânie?
– Nu chiar.
– Nu chiar?
– Nu cu acelea[i cuvinte.
– {i te a[tep]i s`-]i cad \n bra]e?
– Ar fi frumos.
– Ei bine, nu se va \ntâmpla. De ce s`-]i accept
scuzele? Oricum, au venit prea târziu. M-ai r`nit.
Tocami când \ncepusem s` cred \n tine, m-ai
tr`dat.
Grey o apuc` de b`rbie, for]ând-o s`-l priveasc`
\n ochi. Chiar [i a[a, \n \ntuneric, Christy \i putea
citi furia.
– Sunt prea obosit ca s` m` mai joc, Christy. A
fost o zi grea. Poate c` nu mi-am cerut iertare cum
ar fi trebuit, dar am f`cut-o. |n schimb, [i eu [i el
ne str`duim. Dar tu? Unde ]i-e spiritul de fair-play?
Christy \[i smuci b`rbia din strânsoare [i \l privi
amenin]`tor.
– S` nu m` mai atingi!
– M-ai ]inut la distan]` s`pt`mâni \ntregi! Tot
ce-mi doream era s` fiu un tat` bun pentru Jessie

153
[i un so] bun pentru tine. Voiam s` te iubesc [i
tu nu mai [tiai ce s` faci ca s`-mi ridici \n cale
obstacole. Nu [tiu de ce, dar \ncepe s` nu-mi mai
pese.
– La fel cum nu ]i-a p`sat când i-ai r`nit pe cei
din jur.
– Nu [tiu de ce \mi tot arunci chestia asta \n
fa]`. Mi-am cerut scuze, ce vrei s` mai fac? S`
te implor? Nu sunt perfect. Presupun c` tu
e[ti.
– Este o afirma]ie ieftin`.
– La fel de ieftin` ca arogan]a ta. Ai spus c`
dac` \mi iert tat`l te vei gândi dac` m` vei ierta
[i tu pe mine. Am f`cut-o. Tu ce mai a[tep]i?
Gânde[te-te mai repede, pentru c` nu [tiu dac`
mai vreau s` continu c`snicia asta fals`. Ori
\ncepi s` m` iube[ti, ori mâine plec \n
California.
Christy \i arunc` o privire ucig`toare.
– F` ce vrei. Eu m` duc la Jessie, spuse ea,
\ntorcându-se cu spatele.

154
* * *

Christy trânti u[a rulotei [i se sprijini de ea


gâfâind. Sim]ea c` \i iese inima din piept de
emo]ie. Abia acum v`zuse cât de fragil` era
leg`tura dintre ei. Grey voia s` divor]eze. Doamne!
Cuvântul “divor]” \i f`cea r`u. Fusese v`duv`.
Acum o s` devin` divor]at`. Ceva era \n neregul`
cu ea.
Intr` \n vârful picioarelor \n camera lui Jessie,
care adormise cu lumina aprins`. Se apropie u[or
de ea [i \i lu` cartea alunecat` din mâini pe pla-
pum`.
– Mami? o opri Jessie.
– Credeam c` ai adormit, puiule.
– Nu m-ai pupat.
– Iart`-m`, zâmbi ea, s`rutându-[i fiica pe
frunte.
– Acolo m-a pupat [i Grey.
Christy tres`ri.
– Mami?

155
– Da?
– Dac` vrei s`-l vinzi pe Doolitle, s` [tii c` nu m` sup`r.
– De ce spui asta? \ntreb` Christy surprins`.
– {tiu c` Grey nu prea are bani. Dac` trebuie
s`-l vinde]i, vinde]i-l.
– Nu te superi?
– Nu. Atâta timp cât tu [i Grey sunte]i al`turi de mine.
Christy \[i privi surprins` fiica. Copilul acesta
era mai inteligent decât un adult!
– Hai, dormi [i nu-]i mai bate c`p[orul cu
prostii. Vorbim diminea]` despre asta.
Mi[cat` profund, Christy \[i s`rut` din nou fiica
[i plec` din camer`. Nu-i venea s` cread`. Pe Jessie
n-o deranja lipsa lui Doolitle. Se putea lipsi de un
cal, dar de dou` fiin]e umane, nu. |n fond era
normal, dar la un copil era surprinz`toare acea
observa]ie.
Christy se zb`tuse atâta ca fiica ei s` nu simt`
lipsurile financiare [i ea era totu[i con[tient` de
ele. {i, mai mult, nu o deranjau.
Gre[ise, gre[ise profund! F`cuse o gre[eal`
prosteasc` din \nc`p`]ânare. Era mai rea ca un
copil. Era cât pe ce s` piard` totul.

156
– Grey, [opti ea.
{i o rupse la fug` \n curte.
Grey st`tea \n \ntuneric, pe un scaun de r`chit`.
Christy se apropie de el pe t`cute.
– Grey... \ncepu ea cu inima cât un purice.
Grey o privi obosit.
– Te ascult.
– Grey, am gre[it. Voiam s` te fac s` suferi a[a
cum am suferit [i eu. Tate m-a r`nit cu indiferen]a
lui, tu cu minciunile.
– Ai ajuns la concluzia asta \n timp ce o \nveleai
pe Jessie?
– Da, spus ea, ridicându-[i b`rbia.
– Interesant, spuse el cu am`r`ciune.
Doamne! Ce prostie f`cuse! Scuzele ei nu mai
aveau nici un efect asupra lui Grey!
– Jessie mi-a spus ceva care mi-a deschis ochii.
Mi-am dat seama c` am gre[it.
– Gura copilului adev`r gr`ie[te, spuse el
ironic.
– |nceteaz`, Grey. Ascult`-m`.
Norii care acopereu luna se \mpr`[tiar` [i
Christy \i v`zu tr`s`turile fe]ei cu claritate. Era

157
sup`rat [i r`nit. Profund r`nit. Spera c` mai putea
s` \ndrepte lucrurile.
– {i eu am \ncercat s` te fac s` m` ascul]i [i nu
ai vrut. Poate acum nu vreau nici eu s` te ascult.
– {tiu. Da te rog s` m` ascul]i. Jessie m-a f`cut
s`-mi dau seama c` pierdeam din vedere ceea ce
era cel mai important. Fiica mea nu avea nevoie de
un cal. Ea are nevoie de o familie iubitoare.
– Christy, [opti el blând, [tergându-i o lacrim`
de pe fa]`.
Ea era a[a de emo]ionat`, \ncât nici nu-[i
d`duse seama c` plângea.
Se arunc` \n bra]ele lui, plângând \n hohote.
– Grey, dac` te pierd nu-mi mai r`mâne nimic.
Mi-a fost a[a de team` c` am stricat totul! Ce m`
f`ceam dac` m` p`r`seai?
– Ce m-a[ face eu dac` tu nu ai mai fi nevasta
mea?
– Am fi distru[i amândoi, râse ea printre lacrimi.
– Da.
– Hai s` nu mai fim sup`ra]i. Hai s` ne
\mp`c`m odat`, spuse el, ridicându-i u[or b`rbia.
Promite-mi c` nu ne mai cert`m niciodat`.

158
– |]i promit.
– Spune-mi c` m` iube[ti, [opti el.
– Te iubesc, Grey Jerome, spuse ea clar, privin-
du-l \n ochi. Te-am iubit din prima clip`.
– {i eu te-am iubit din clipa \n care mi-ai spus
c` am primit prea multe lovituri de copite \n cap.
– M-am gândit la ceva, spuse ea, tr`gându-[i
nasul.
– La ce?
– A[ vrea s` fac dragoste cu tine, acum.
– Merge pe o mas` de picnic? \ntreb` el
ridicând o sprâncean`.
– A[ prefera \ntr-un pat, râse ea.
Grey o ridic` \n bra]e [i porni cu ea spre rulot`,
deschise u[a [i o trânti \n nasul unui trecut pe care
voia s`-l uite.

Sfâr[it

159

S-ar putea să vă placă și