Sunteți pe pagina 1din 156

TERRY LAWRENCE

Crede \ntr-o
dragoste de
durat`
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
MIHNEA COLUMBEANU.

ALCRIS
Capitolul 1

– Baloane! exclam` cu uimire Aurora, feti]a de cinci ani.


Melissa Drummond st`tea lâng` ea \n u[`, ]inând-o
strâns de mân`. Priveau \mpreun` baloanele albastre [i
argintii care umpleau apartamentul de hotel. Unele se
\nghesuiau lâng` ipsosul aurit al tavanului rococo. Altele se
rostogoleau alene pe covorul persan. Iar altele, legate de
ghivecele cu flori, se leg`nau la nivelul ochilor.
– Vom avea nevoie de o secure ca s` ne croim drum
printre astea, spuse Melissa. Sau de un ac, ad`ug` ea
printre din]i.
Aurora alerg` \n mijlocul camerei, stârnind o furtun` de
nori alba[tri. Oricât de tare s-ar fi st`pânit, Melissei \i crescu
imediat inima, gândindu-se la omul care se str`duise atâta
s` aduc` un zâmbet pe buzele unei feti]e pe care n-o
cunoscuse niciodat`.
De[i la fel de posibil era ca inten]ia lui s` fi fost aceea de
a o impresiona pe mama feti]ei.
6 TERRY LAWRENCE

Parc` drept r`spuns la o imaginar` salv` de trompete, \n


acela[i moment intr` Helene. Cu un bra] \ntins gra]ios de
sub capa cu tiv de blan`, mama Aurorei se opri \n u[a
apartamentului.
– Dumnezeule, draga mea, ai mai v`zut vreodat` o
nebunie ca asta?
Melissa \[i st`pâni un zâmbet. Contesa Helene St.
Eugenie von Schloos Thuringen, fost` so]ie a Prin]ului
Albrecht, mai recent fost` so]ie a lui Alain Trenchement,
magnatul petrolist francez, [tia cu siguran]` cum s`-[i fac`
intrarea. Ca s` nu mai pomeneasc` de prezen]a ei pe prima
pagin` a ziarelor! Articolele despre recenta goan` a Helenei
dup` un nou so] \mpinseser` pân` [i familia regal` britanic`
pe paginile de mijloc ale tabloidelor! Aristocra]i din toat`
Europa se \ntreceau s` cucereasc` mâna mondenei multi-
milionare.
Iar unii aveau mai mult` imagina]ie decât al]ii, \[i spuse
Melissa, privind extravagantul decor. Z`rind un cartona[
prins pe un balon, \l lu` [i i-l \nmân` contesei.
– O, dar e de la Reggie! exclam` Helene.
Reginald Hempton-Smythe, complet` \n t`cere
Melissa. Titlu: Lord Darby. Na]ionalitate: englez.
Propriet`]i: extinse. Se \nscrisese recent \n haita pe]ito-
rilor care alergau cu limba scoas` pe urmele Helenei.
Helene cam gâfâia [i ea dup` el, având \n vedere cât se
str`duise s`-l ignore s`pt`mâna trecut`, la Opera din
Paris. La sfâr[itul spectacolului, Lordul Darby mai-mai c`
nu se târa la picioarele ei.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 7

– A[a se explic` acvamarinul [i argintiul, replic` Melissa,


ar`tând cu capul spre baloanele care se leg`nau tot ca ni[te
capete, confirmând parc`. Sunt culorile m`t`surilor lui de
la curse.
Helene se b`tu cu cartona[ul peste b`rbia pudrat`.
– E unul dintre cei mai buni cresc`tori de cai din Anglia.
Sau, cel pu]in, a[a am auzit...
De la Lordul Darby \nsu[i, conchise Melissa. Din câte
v`zuse, cinstitul [i nes`ratul latifundiar englez p`rea hot`rât
s`-[i altoiasc` arborele genealogic cu al Helenei cât de
curând posibil.
Fulger`tor, Helene se hot`r\:
– Mergem.
– La...?
– La Bedford House. Ne-a invitat pentru o s`pt`mân`. Fii
bun` [i f` bagajele, da?
Melissa prinse din zbor invita]ia pe care Helene i-o
arunc` din mers, \nainte de a intra \n dormitor, \nchizând
ap`sat u[a dup` ea. Baloanele se \nvolburar` \n curentul
stârnit.
Sim]i un junghi de duio[ie la adresa infailibilului opti-
mism al feti]ei. Ultimii trei ani de cutreier`ri prin Europa nu
fuseser` u[ori pentru Aurora. Un copil de cinci ani ar fi tre-
buit s` fie \nscris curând la o [coal`, ceea ce \nsemna c`
mama sa trebuia s` se stabileasc` undeva. Oriunde.
Trecându-[i degetele peste literele \n relief ale invita]iei,
Melissa se \ntreb` dac` nu cumva r`spunsul \l oferea
Reginald Hempton-Smythe. Baloanele p`reau s` indice c`
8 TERRY LAWRENCE

avea cel pu]in sim]ul umorului. {i p`rea \ndr`dgostit \ntr-


adev`r de Helene. Ar fi fost prea mult s` cear` s-o plac` [i
pe feti]a ei?
„E normal, \i explicase Aurora odat`, cu precocitatea ei
nelini[titoare. M`mica are nevoie de un so]. Când o s` aib`
unul, atunci voi avea [i eu un nou t`tic. Nu trebuie decât s`
am r`bdare.“
Ce [tia o feti]` de cinci ani despre r`bdare? Un copil are
nevoie de cineva care s`-l fac` s` se simt` deosebit, unic,
iubit. Dar Melissa primise instruc]iuni clare: trebuia s` fac`
bagajele [i s` rezerve locurile. |nainte de a \ncepe o strig`
pe Aurora.
Feti]a alerg` la ea, cu bra]ele pline de baloane.
– Da, Miss?
– Mergem \n vizit` la Lordul Darby, cel care a trimis
baloanele. }i-ar pl`cea?
Prudent`, Aurora se gândi câteva momente \nainte de a
r`spunde:
– O s`-mi plac`, dac` m` place [i el pe mine.
Melissa se l`s` \ntr-un genunchi, \mbr`]i[ând-o strâns.
– Te va pl`cea, p`pu[ico. Altfel, \nseamn` c` toate vor-
bele lui sunt umflate cu aer [i...
F`cându-i cu ochiul, conspirativ, trase \n jos un balon de
sub tavan [i \l \mpunse cu col]ul ascu]it al invita]iei. Balonul
se sparse cu un pocnet.
Aurora ]ip` vesel. |n câteva secunde, camera \ncepu s`
p`c`ne ca un aparat de popcorn, baloanele sp`rgându-se \n
stânga [i-n dreapta.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 9

|n timp ce aduna resturile scofâlcite de pe birou, Melissa


form` num`rul de la recep]ie. Conform invita]iei, nu tre-
buia decât s` aterizeze pe Aeroportul Heathrow din Anglia
mar]i diminea]a. Omul Lordului Darby, Reilly, urma s` le ia
\n primire.

***

Când ajunser` la Heathrow, scepticismul Melissei se


\necase \ntr-un ocean de detalii. Parcurgând
instruc]iunile pe care le trimisese Reilly prin fax la Paris,
dirij` bagajele spre Platoul Unu – ce-o mai fi fost [i `la...
Dup` ce bif` ultimul articol de pe list`, porni spre poar-
ta cea mai \ndep`rtat` a terminalului, unde le g`si pe
Helene [i Aurora privind afar` prin fereastra de plexi-
glas.
Venind \n spatele lor, Melissa \[i v`zu imaginea reflectat`
\n geam. Cureaua gen]ii \i tr`sese \n josul um`rului bluza cu
volane. Pulov`rul en-coeur ro[u, decoltat, lung pân` pe
coapse, era [i el strâmb. Noroc c` pantalonii crem erau
ne[ifonabili, ideali pentru c`l`torii.
Ar`ta epuizat`. Obrajii pistruia]i i se \mbujoraser`.
{uvi]ele cârlion]ate de p`r ro[cat i se r`sfirau peste frunte ca
fâ[iile pleo[tite ale unor baloane sparte. S-o fi v`zut mama
ei, sigur ar fi f`cut o criz`. „Dac-ar`]i a[a, \n veci n-o s` se
uite un b`rbat la tine!“
Probabil c` nu. Dar, dup` cele cinci c`snicii ale lui Sally,
Melissa era hot`rât` s` ating` alte scopuri \n via]`.
10 TERRY LAWRENCE

Deocamdat`, ca secretar`, guvernant` [i tovar`[` de


c`l`torie, se ocupa de toate detaliile care \i asigurau Helenei
o via]` lipsit` de griji.
{i totu[i, ori de câte ori privea hainele la ultima mod` [i
machiajul impecabil al [efei sale, nu se putea ab]ine de la
compara]ii. P`rul de abanos al Helenei se rev`rsa pe umeri
\ntr-o cascad` prelung` [i dreapt`, spre deosebire de la]ele
Melissei, r`sucite [i \mbârligate ca o vi]`-de-vie ne\ngrijit`.
Melissa renun]ase de mult la orice speran]` de a atinge
[i ea un asemenea rafinament elegant [i dezinvolt.
– Dac` dorin]ele ar fi cai, to]i am fi ca Lordul Darby, pro-
prietari ai unor herghelii \ntregi.
Helene \ntoarse capul, privindu-[i secretara \n ochi.
– Poftim?
– Am aplicat instruc]iunile Lordului Darby, doamn`.
Trebuie s` apar` cineva din clip`-n clip`.
– Bun.
Helene ar`t` cu capul spre platoul de aterizare, o ]int`
din linii ro[ii [i albe pictate pe asfalt.
– {tiai c` urma s` zbur`m cu a[a ceva?
– Lu`m cioclopterul! explic` Aurora, tr`gând-o de mân`.
– Elicopterul, o corect` Helene, pe gânduri. Oare e
\nchiriat?
Bondoc, verde-\nchis, elicopterul st`tea pe platou ca un
broscoi pe o frunz` de nuf`r. Prin u[a larg deschis` se
vedeau fotoliile, \ntr-o nuan]` familiar` de acvamarin.
– Are blazonul familiei pictat pe coad`, observ` Melissa,
cu voce tremur`toare.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 11

– |ntr-adev`r! confirm` Helene, pe un ton care sugera c`


opinia ei despre Reginald Hempton-Smythe progresase
spectaculos.
Melissa sim]i un gol \n stomac. Detesta zborurile. |n cei
trei ani de când c`l`toreau \mpreun`, nu folosiser` decât
aeronave de pasageri interna]ionale, masive. Dr`covenia
asta era gra]ioas` ca un melc c`ruia \i c`zuse-n cap o
s`mân]` cu frunzuli]e \n form` de elice.
V`zu un b`rbat care d`dea ocol aparatului, \mbr`cat
\ntr-o salopet` pr`zulie [i cu ni[e c`[ti la gât. Pilotul.
Melissa \[i st`pâni imboldul de a bate \n geam, pentru a-i
cere ca \n schimb s` le aduc` o ma[in`. F`c`le]ul cu bla-
zon de pe heliport era un co[mar \mplinit. Iar expresia
extaziat` a Helenei nu l`sa loc de nici o \ndoial`. Nici
moart` n-ar mai fi acceptat s`-[i continue drumul cu alt
mijloc de transport.
Omul \n salopet` pr`zulie avea vreo treizeci [i cinci de
ani. P`rul: [aten deschis, scurt, \ngrijit. Pielea: t`b`cit` [i
br`zdat` – de un sim] de r`spundere aspru pus la \ncercare,
spera Melissa. Ad`ugând la toate acestea umerii lui la]i, de
n`dejde, [i spatele ne\ncovoiat de oboseal` sau del`sare,
Melissa se sim]ea cât de cât mai lini[tit`.
Pân` când pilotul se \ntoarse [i o surprinse privindu-l.
Ochii lui c`prui-aurii, pe un chip care exprima pu]in`
emo]ie, erau cei mai blânzi pe care-i v`zuse \n via]a ei.
|n timp ce pilotul pornea spre ele, Melissa \[i ]inu respi-
ra]ia. |n cazul oric`rui alt b`rbat, pa[ii aceia hot`râ]i [i
preci[i ar fi p`rut ]epeni, formali. Din partea lui, ar`tau
12 TERRY LAWRENCE

fire[ti, relaxa]i, ca ai unui om care [tie \ntotdeauna \ncotro


se \ndreapt`, care nu ezit` niciodat`. Un om pe care te po]i
baza.
Pilotul deschise u[a [i \nclin` scurt din cap.
– Am instalat scara. V` pute]i \mbarca.
– Mul]umesc, r`spunse Helene, plutind maiestuos pe
lâng` el.
– Hai [i tu, feti]o. Toat` lumea la bord!
Aurora alerg` dup` mama ei, strângându-[i sub un bra]
ursule]ul.
Melissa r`mase ]intuit` locului.
– Nu cumva v` e team` s` zbura]i, nu-i a[a, domni[oar`?
Team`? Nu se temea decât de a-[i tr`da teama. Toat`
via]a \[i câ[tigase existen]a creând cât mai pu]ine probleme.
Rigid`, ]inându-[i capul atât de drept \ncât ar fi putut
duce \n echilibru un teanc de c`r]i pe cre[tet, Melissa p`[i
pe asfalt, apoi se opri din nou, \nghi]ind \n sec. Pilotul \[i
reluase inspec]ia dinainte de decolare, a[a c`, sub pretextul
acestei \ntârzieri, Melissa r`mase jos, studiindu-l la fel de
atent pe cât \[i inspecta el aparatul.
Deodat`, ochii li se \ntâlnir`. Melissa se str`dui s` par`
cât mai indiferent`, dar expresia lui p`rea s`-i accepte con-
templa]ia cu calm – ba chiar, o frac]iune de secund`, cu
pl`cere.
Melissa \[i potrivi f`r` rost volanele de sub guler.
– Vremea asta din Anglia...!
– E prea rece sau prea c`lduroas`?
– {i una [i alta, de fapt...
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 13

|[i frec` palmele umede de pulov`r. Pilotul nu spuse


nimic. Ochii lui erau suficient de gr`itori. Ar fi a[teptat-o
toat` ziua, dac` trebuia.
Absurd de recunosc`toare pentru r`bdarea lui, Melissa \i
adres` un zâmbet de scuz`. Parc` ar fi avut din nou [aptesprezece
ani, numai coate, genunchi noduro[i [i membre dizgra]ioase.
– E o prostie, nu-i a[a? |n fiecare zi zboar` mii de
oameni...
Pilotul cl`tin` \ncet din cap.
– Unii oameni nu se \nal]` niciodat` de la sol.
Melissa \i \n]elese sensul cuvintelor. Unii oameni nu-[i
asumau niciodat` riscuri, nu-[i p`r`seau confortabila lume
personal`, indiferent cu ce mijloace de transport c`l`toreau.
Binevoitor, dar ferm, pilotul o provoca s`-[i asume riscul.
Cu elicopterul sau cu el \nsu[i?
Melissa \i evit` privirea, ar`tând spre lista pe care o ]inea
\n mân`.
– Sunte]i sigur c` avem destul combustibil?
Pilotul b`tu cu pixul \n hârtie, f`când o \nsemnare pe
margine.
– Mul]umesc c` mi-a]i amintit.
– Sper sincer c` glumi]i, se \ncrunt` Melissa.
Mijindu-[i ochii, pilotul \ncepu s` inspecteze elicopterul
cu privirea, de jos \n sus.
– Pneurile, umflate. Ferestrele, sp`late...
Ochii i se oprir` deasupra carlingii.
– Da, [i elicea e la locul ei.
Cu un hohot de râs, Melissa capitul`.
14 TERRY LAWRENCE

– Scuza]i-m` c`-s a[a de sperioas`. Nu m` \ndoiesc c`


[ti]i ce face]i.
– |ntr-adev`r... r`spunse el \ncet, cu o subtil` fermitate
ca de o]el \n glas. Niciodat` nu fac o mi[care f`r` a fi con-
vins ce am de f`cut [i cum anume.
– Iar acest lucru e valabil [i pentru femei?
Imediat ce Melissa rosti aceste cuvinte, obrajii i se \mpur-
purar`. Nu-i venea s` cread` c`-l putuse \ntreba a[a ceva.
Pilotului, \ncs, p`rea a-i veni s` cread`. Dintr-o dat`, o
privi mai atent.
Pre] de-o secund`, toate sunetele din jur \ncetar`.
Vuietul turboreactoarelor sc`zu ca un zumzet \ndep`rtat
de albine \nchise \n cutii de conserve. Melissei i se p`ru
c` sim]ea o vibra]ie u[oar` sub piele. Parc` ar fi stat sus-
pendat` \n aerul gros ca mierea, capturat` de privirea
ochilor lui chihlimbarii. Toat` via]a \[i dorise s-o
priveasc` astfel cineva, ca [i cum ar fi v`zut-o cu
adev`rat, f`când-o s` se simt` o persoan` realmente
important`.
Zâmbi strâmb, \ncercând s` alunge senza]ia. Jocurile
amoroase erau perfecte pentru cei care obi[nuiau s` le
practice. Helene ar fi [tiut exact de avea de f`cut.
– Nu lua]i \n seam` ce-am spus adineaori. Cred c` sunt
prea nervoas`...
Dup` ce se f`cuse de râs \n fa]a unui om complet
necunoscut, elicopterul p`rea cel mai atr`g`tor refugiu.
F`cu un gest amor]it spre scar`:
– Mergem, domnule...?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 15

– Reilly. La ordinele dumneavoastr`. {i... domni[oar`?


– Da?
– |mi place curajul dumneavoastr`.
Melissa râse, cam f`r` \nsufle]ire. Cu respira]ia t`iat`, urc`
treptele, urmat` de Reilly. Un frison \i str`b`tu bra]ul, ca o
ghirland` de scântei, când mâna pilotului o atinse pe cot.
– Nu e nici un pericol, domni[oar`. Altfel, n-a[ lua un
copil la bord.
Aurora. Pentru Melissa, copilul era aidoma unui colac de
salvare. Pentru nimic \n lume nu i-ar fi dezv`luit feti]ei
temerile ei. Aplecându-se sub plafonul jos, porni spre locul
de al`turi. Poate c`, dac` o ruga frumos, Aurora avea s`-i
dea ursule]ul pentru a-l ]ine \n bra]e pân` decolau.
Glasul sc`zut al lui Reilly o opri \n loc.
– Regret, domni[oar`. Va trebui s` sta]i \n fa]`, cu mine.
Ca s` echilibr`m \nc`rc`tura.
Melissa coti spre scaunul copilotului, a[ezându-se pe
pernele tari de piele. Reilly se instal` lâng` ea. |[i aplic` pe
cap c`[tile, \ncepu s` apese diverse butoane, [i schimb`
câteva cuvinte, \ncet [i succint, cu operatorul din turnul de
control.
Motorul murmur`, iar palele elicei \ncepur` s` se
roteasc`, tot mai repede.
Melissa \[i desprinse privirea dinspre p`mânt.
– Sper c` nu v` deranjeaz` dac` v` privesc.
Gura lui Reilly se arcui \ntr-un zâmbet tipic masculin.
{tia prea bine c` Melissa nu-l sc`pase din ochi nici un
moment. Totu[i, manierele lui r`maser` irepro[abile.
16 TERRY LAWRENCE

– Cum v` sim]i]i dumneavoastr` mai comod, domni[oar`.


Pentru \nceput, n-ar fi stricat s`-[i scoat` din cap ideile
hormonale. Se vedea clar c` Reilly era un pilot competent [i
cu experien]`, atât de sigur pe sine \ncât \[i permitea s`-i ia
\n râs temerile.
– „Elicea e la locul ei“, ce s`-]i povestesc...! morm`i
Melissa pentru sine.
Ea era cea care-[i pl`smuia fantezii cu mâini competente
mângâind pielea, cu un b`rbat metodic [i priceput f`când
dragoste cu o femeie. Ea era cea care visa cu ochii deschi[i
la un b`rbat atât de sigur pe sine \ncât putea tachina o
femeie pân` \i alunga orice stânjeneal` pe care ar fi putut-o
avea \n pat. Cum v` sim]i]i dumneavoastr` mai comod,
domni[oar`.
Se sim]ea ca o fraier`. Niciodat` nu se compl`cuse \n fan-
tezii romantice. |[i v`zuse mama fug`rind prea mul]i
b`rba]i, schimbând so]ii ca pe [osete, la primul semn de
estompare a pasiunii. Estompare \ntotdeauna inevitabil`, \[i
spuse cu r`ceal` Melissa, \n timp ce elicopterul, cu o smuci-
tur`, se ridica de la sol.
„Da' [tii cum s` ridici o femeie de pe picioare!“ \i veni ei
s` comenteze.
Gluma i se opri \n gât, sub un nod de groaz` cât pumnul.
Capitolul 2

|ncordându-se, Melissa \i arunc` lui Reilly o privire


aprig`. Ochii lui aten]i scrutau asfaltul. |i urm`ri, peste
autocisternele cu combustibil [i avioanele de pe pist`, tur-
boreactoarele de navet` [i cursele interna]ionale. Se aflau \n
mijlocul unei gigantice table de [ah tridimensional [i numai
Reilly cuno[tea cu precizie locurile tuturor pieselor.
Când reu[i s`-[i descle[teze maxilarele, strig` peste
duduitul motorului:
– Cât de departe e Bedford House?
Reilly ar`t` cu capul spre o casc` instalat` lâng` locul copi-
lotului. |n timp ce [i-o aplica pe cap, Melissa \l v`zu r`sucind
un buton de pe tabloul de bord. Privirea lui \i trecu peste fa]`,
oprindu-se asupra ochilor, \nainte de a cobor\ \ncet spre
buze.
– M` auzi?
Inima Melissei tres`ri puternic \n piept. Glasul lui
electronic suna nefiresc de aproape, murmurându-i
18 TERRY LAWRENCE

intim direct \n urechi. La doar un pas distan]`, \i v`zu


buzele mi[cându-se \n timp ce regla volumul [i \ntreba
din nou:
– Acum m` auzi?
Melissa \[i linse buzele uscate, dând din cap.
– Dac` ai nevoie de mine, vorbe[te \n microfon.
De un pahar cu t`rie avea nevoie. Mo[mondi la micro-
fon, sperând ca Reilly s` nu-i aud` gâfâitul.
Avea buze \nguste, acel domn Reilly. Când se concentra,
[i le strângea \ntr-o liniu]` sub]ire, studiind zona de sub eli-
copter. Melissa se \ntreb` ce gust aveau. Nu c` ar fi putut
afla vreodat`. O intriga, relaxat [i sever \n acela[i timp, cum
era, distant [i totodat` lini[titor.
Probabil fusese militar, judecând dup` eficien]a cu care
\[i \ndeplinea sarcinile [i cicatricea de pe fa]`. Linia crestat`
pornea de sub p`r, [erpuia peste tâmpla dreapt` [i disp`rea
dup` casc`.
Reilly se r`suci \n scaun, \ndep`rtându-[i microfonul de
gur` pentru a-i vorbi Aurorei:
– E[ti gata s` vezi Londra din aer, feti]o?
– Am mai v`zut-o, r`spunse cu sinceritate Aurora.
– Din avion, explic` Melissa. E o voiajoare cu expe-
rien]`.
– Atunci, ce-ai zice de Sherwood Forest?
Aurora r`mase cu gura c`scat`.
– Unde locuie[te Robin Hood?
– |ntocmai, el [i to]i B`ie]ii Veseli.
– Tare mi-ar mai pl`cea!
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 19

– |n drum spre Bedford House, vom trece peste


Nottingham. Am s`-]i ar`t toate ascunz`torile lor.
Aurora \[i lipi imediat nasul de geam.
Cu un zâmbet, Reilly se \ntoarse la loc. Melissa \i sur-
prinse privirea.
– |]i mul]umesc, spuse ea \ncet. Pentru tot.
Reilly scoase din buzunar o pereche de ochelari de
soare, cu un zâmbet [treng`resc.
– Mul]ume[te-mi când ateriz`m.
Relaxat` \n sfâr[it, Melissa râse de umorul lui macabru.
Dar veselia \i fu \nlocuit` de team`, când curen]ii de aer
\ncepur` s`-i zgâl]âie. Elicopterul s`lta \ncoace [i-ncolo ca
un balon gigantic, plutind la treizeci de metri deasupra
p`mântului.
Helene c`sca, r`sfoind o revist` de mod`. Aurora b`tea
din palme. Melissa \[i acoperi gura.
|n timp ce se \ndreptau spre nord, \l privi cu jind pe
Reilly. Sim]ea nevoia s`-i vad` lic`rirea ironic` din ochi,
siguran]a [i hot`rârea care o \ncredin]au c` totul avea s` fie
\n ordine. Dar \n ochelarii lui de soare nu se vedea decât
reflectarea unei fe]e cu ochi mari [i p`r ro[cat, extrem de
palid`.
– Totu-i \n regul`, domni[oar`?
– Da.
Atâta numai c` dintr-o dat` \i era dor de el, [i nu
\n]elegea nici cum [i nici de ce. |n timp ce Reilly scruta
cerul [i se consulta cu turnul de control, Melissa se sim]ea
\n mod nejustificat exclus`. Era un sentiment ciudat de
20 TERRY LAWRENCE

\nstr`inare. Refuz` s` st`ruie asupra lui. Se afla acolo ca s`


aib` grij` de Aurora, nu s` ofteze dup` pilo]i. Se r`suci \n scaun.
O mân` b`rb`teasc` puternic` o prinse de bra].
– O.K.?
– M` uitam doar...
Reilly se uit` el \nsu[i spre feti]`, apoi o privi pe Melissa
ca pentru a-i reaminti ce spusese: Nu e nici un pericol,
domni[oar`. Altfel, n-a[ lua un copil la bord.
Poate c` existau pe lume b`rba]i c`rora le p`sa de senti-
mentele unei feti]e. {i poate c` feti]ele nu erau singurele
care aveau nevoie de ei.
Prostii. Reilly avea s` dispar` curând. Dup` ce le
depunea cu bine pe aerodrom, urma s`-[i vad` de drum,
luându-[i zborul ca un balon umplut cu heliu. Sau ca
dragostea \ns`[i, când o femeie era atât de necugetat` \ncât
s` cread` \n ea.

„Nervoas` fat`“, \[i spuse Reilly peste o or` [i jum`tate,


privind spre Melissa, \n timp ce coborau c`tre Bedford
House. Cu cât aterizau mai repede, cu atât avea s` se rela-
xeze mai curând. Era surprins s` constate cu cât` ner`bdare
a[tepta s-o vad` din nou zâmbind.
La drept vorbind, \n tot timpul zborului aproape c`
nu-[i luase ochii de la el. Se putea m`guli cu gândul c` \l
pl`cea, dar Reilly nu se min]ea niciodat`. Nu era decât un
om care-[i f`cea meseria. {i dac` [i-o f`cea bine, ea avea
s`-i mul]umeasc` [i amândoi urmau s`-[i vad` de treburi.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 21

Cuno[tea bine sistemul. Sentimentul nepotolit de a dori


mereu mai mult \l tulbura. Un iz slab de parfum \i a]â]a
sim]urile. Probabil era al contesei. Totu[i, \i pl`cea s`-[i
imagineze c` emana dinspre femeia de lâng` el, o mireasm`
delicat` care plutea \n jurul ei ca o aur`.
Mâna i se strânse pe man[`. Femeia de al`turi st`tea
\ncordat`. Era la fel de con[tient` de prezen]a lui ca [i el de
a ei, dar din alte motive.
Reilly ar`t` cu capul spre poiana p`trat`, verde,
defri[at` \n p`dure la trei sute de metri distan]` de
Bedford House.
– Acolo vom ateriza.
– Excelent, r`spunse ea, cu buzele crispate [i cu privirea
drept \nainte.
Pilotul râse. O pl`cea. Nu se l`sa biruit` de team`. |n
timp ce el dep`nase pove[ti despre Codrul Sherwood
pentru feti]`, atractiva guvernant` râsese, pusese
\ntreb`ri, comentase inven]iile lui cele mai fanteziste. {i,
tot timpul, strânsese \n mâini bra]ele fotoliului, pân`
când pielea se crestase sub unghiile ei t`iate scurt. Nu
voia ca feti]a s`-i observe spaima, dar de el nu se putuse
ascunde.
Blestemul spiritului de observa]ie, \[i spuse Reilly. Era
b`rbat; imaginea acelor unghii \nfigându-se \n omopla]ii lui
\l f`cea s`-[i apese [i mai tare umerii pe sp`tar.
|ntre timp, Melissa pusese picior peste picior. Fa]a ei
oval` era palid`, iar ochii alba[tri, nelini[ti]i. |n privire i se
citea o \ncredere deplin` \n capacit`]ile lui.
22 TERRY LAWRENCE

Din partea sa, Reilly avea \ncredere numai \n lucruri tan-


gibile. Se s`turase de \ncrederea nejustificat` fa]` de al]ii. O
\ncercase, cu rezultate dezastruoase.
Ar`t` spre paji[tea de jos. |n mijlocul p`tratului verde
cre[tea un stejar masiv.
– Aici e, feti]o, i-l ar`t` el Aurorei.
– Doar n-o s` ateriz`m pe el! declar` Melissa.
– Nu, o s` mânc`m sub el.
– Un picnic! exclam` Aurora.
– Un picnic? \ntreb` [i contesa, aplecându-se s` vad` mai
bine. Reggie e atât de inventiv! chicoti ea.
– |ntr-adev`r, murmur` Reilly. E de un romantism mare
cât toat` mo[ia asta.
Auzindu-i comentariul \n casc`, Melissa \i arunc` o
privire atent`.
Chipul lui Reilly r`mase nep`s`tor.
Prin stânga lui treceau vârfurile copacilor. Mâna Melissei
se \ncle[t` pe bra]ul fotoliului. F`r` a se \ntreba de ce, Reilly
\i desprinse degetele [i le a[ez` pe man[`, pe sub ale lui.
– Ce faci...?! se mir` Melissa.
– Aterizez, r`spunse Reilly, scrutând terenul \n ambele
direc]ii.
– Melissa piloteaz` elicopterul! exclam` Aurora.
– Ba nu piloteaz` nici un elicopter! strig` Melissa \n
microfon.
Asurzit de strig`tul ei \n casc`, Reilly se strâmb`.
– Nu voiam decât s` te sim]i st`pân` pe situa]ie,
domni[oar`. }i-e mai u[or dac` participi.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 23

– Nu pot s` fac asta! [opti insistent Melissa \n microfon.


– Ba po]i. E la fel de u[or ca [i cum ai schimba vitezele
ma[inii.
– Ma[inile cu care circul eu au schimb`tor
automat.
Reilly zâmbi, f`r` s` sl`beasc` strânsoarea.
– E[ti gata? \ntreb` el.
Melissa privi cu ochi mari cum degetele lui p`trundeau
printre ale ei. Pielea i se \nfierbânta. Respira]ia \i deveni mai
sacadat`, mai intens`.
|n timp ce ochii ei st`teau a]inti]i asupra lui, Reilly \[i
mut` privirea. La fel s-ar fi uitat la el [i \n pat, la fel s-ar fi
mi[cat \mpreun` [i acolo, \n`l]ându-se, plutind, coborând...
coborând...
Un [oc slab \i str`b`tu trupul. Arunc` o ultim` privire
spre comenzi, \n timp ce fantezia se risipea.
– Gata.
Melissa \[i smuci mâna, privind pe fereastr` cu gura
c`scat`.
– Am aterizat!
– Asta spuneam [i eu, domni[oar`, replic` Reilly,
sco]ându-[i casca.
– Dar abia am sim]it! Mi se p`ruse c`...
Reilly o privi atent.
– Ce ]i se p`ruse...?
„Nu conteaz`“, \[i spuse Melissa. Tot ce-[i dorea era ca
imaginile din mintea ei s` dispar` cât mai repede. |[i ima-
ginase trupurile lor \nl`n]uite, palpitând la fel ca motorul
24 TERRY LAWRENCE

elicopterului, mâna ei strâns` pe un trunchi tot atât de dur


[i lunecos ca man[a, mâna lui strâns` pe deasupra,
ar`tându-i ce voia s` fac`, ce voia s` simt`...
Avea nevoie de aer.
|[i descheie centura, concentrându-se asupra motivului
pentru care se afla acolo.
– Nu-i a[a c` a fost minunat, Aurora?
Feti]a turuia non-stop, \n timp ce elicea \ncetinea.
Melissa se duse s`-i adune juc`riile [i c`r]ile de pove[ti.
– Disear` vom citi din „Robin Hood“.
– I-am v`zut casa! exclam` Aurora. Am zburat chiar pe
deasupra!
– {tiu, r`spunse Melissa, la fel de impresionat` – dar din
cu totul alte motive.
Reilly deschise u[ile [i instal` scara. Helene cobor\ prima.
– Unde e Lordul Darby?
– Va sosi \n curând, doamn`.
– Mergem la un picnic, iubito, continu` Helene,
\ntinzându-i mâna Aurorei.
– Da, m`mico.
– Cred c` vei fi invitat` [i tu. Trebuie s` fii foarte
ascult`toare.
– Da, m`mico.
– Dup` ce termini de mâncat felul doi, Melissa \]i va
aduce desertul.
– Da, m`mico.
Melissa percepu sub\n]elesul ordinului. Contesa dorea
s` r`mân` singur` cu Lordul Darby, la sfâr[itul mesei.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 25

F`r` o singur` privire \n urm`, Helene porni peste


paji[te, spre locul picnicului. Aurora r`mase pe loc.
Melissa \i piept`n` repede p`rul blond ca mierea.
– Va fi totul bine, prin]eso, spuse ea. Lordul Darby e un
om cu gust [i discern`mânt...
Sper.
– ...Cu siguran]`, te va considera cea mai bun` feti]` pe
care-a cunoscut-o vreodat`.
Aurora se uita dezam`git` dup` mama ei.
– Nici n-o s` m` observe, oft` ea.
Probabil c` nu, \ncuviin]` Melissa \n sinea ei. |n com-
para]ie cu Helene, feti]a nu avea nici o [ans`.
– S-ar putea ca azi s` fie mai ocupat cu altele. |n fond,
n-a mai v`zut-o pe mama ta de... de duminic`. Dar \]i
promit c`, pân` la sfâr[itul s`pt`mânii, \[i va spune:
„Cum am putut s` n-o v`d mai repede pe feti]a asta
dr`gu]`?“
– Cinstit?
Melissa detesta promisiunile care nu puteau fi respec-
tate, dar ce altceva i-ar fi putut spune?
Spre imensa ei u[urare, Reilly \i veni \n ajutor.
– Da, domni]`. Orice om care nu-i orb s-ar socoti binecu-
vântat s` aib` o fiic` precum matale.
Aurora se lumin` la fa]`, sorbindu-i cuvintele. |n fond,
era omul care [tia unde locuia Robin Hood.
Reilly f`cu o plec`ciune adânc`.
– Dac` mai ai nevoie de ceva \n timpul vizitei, s` m`
chemi.
26 TERRY LAWRENCE

– E[ti [i majordom? \ntreb` Melissa.


– M` ocup de mo[ie, domni[oar`.
– Dar pilotezi!
– {i supervizez sistemele de securitate, [i angaja]ii...
Avem un personal numeros, desigur, dar \n vremurile astea
oamenii de calitate se g`sesc mai greu...
Dup` toate notele de plat` ale Helenei pe care le achi-
tase, Melissa [tia cât de grele erau vremurile. Iar dac`
principalul criteriu conjugal al contesei era securitatea
financiar`, ar fi interesat-o foarte mult s` cunoasc` situa]ia
servitorilor lui Reggie.
– Crezi c` lipsa de angaja]i ar putea afecta [ansele
Lordului Darby? \ntreb` prudent Reilly. Ar risca s` d`uneze
pe]itului?
Parc` i-ar fi citit gândurile. Oare o considera pe Helene o
ahtiat` dup` avere? Le judeca \n sinea lui?
– Conform unor ziare de scandal de-a dreptul ru[inoase,
declar` Melissa cu convingere, s-ar p`rea c` pe Helene n-o
intereseaz` decât banii. Sunt sigur` c` ]ine foarte mult la
Reg... vreau s` spun, la Lordul Darby... altfel, n-ar fi acum
aici.
– Din partea mea, domni[oar`, cred c` [i el ]ine la dum-
neaei, r`spunse indiferent Reilly.
– Serios?
– Evident, nu-mi \ncredin]eaz` asemenea sentimente
personale.
Jenat` de aprinderea cu care-i luase ap`rarea contesei,
Melissa se rezem` de elicopter.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 27

– Evident, nici contesa nu-mi dezv`luie senti-


mentele ei. Totu[i, putem presupune c` sper` s`
g`seasc` ceea ce-[i dore[te orice femeie rezonabil` de
la o c`snicie.
– {i anume?
– Iubire. Respect reciproc. Comuniune.
– Comuniune, domni[oar`?
– A avea anumite lucruri \n comun.
– Aha.. Cum ar fi mo[iile? Propriet`]ile?
Resursele?
Melissa avea senza]ia nelini[titoare c` Reilly o tr`gea de
limb`.
– Dac` insi[ti, da.
Ochii lui o privir` lung.
– Eu nu insist niciodat`.
|ncercând s` revin` la vechiul subiect, Melissa se sim]i
datoare s` precizeze c` securitatea financiar` era un motiv
legitim de preocupare ori de câte ori erau implicate mari
averi.
– Trebuie s` aib` \n vedere [i viitorul Aurorei. O
mam` bun` se gânde[te \ntotdeauna la binele copiilor
ei.
– Nu m` \ndoiesc. Doar te-a angajat pe dumneata.
Acest compliment nea[teptat o f`cu pe Melissa s` cli-
peasc` din ochi.
– Din câte \n]eleg, tat`l feti]ei a fost prin], continu`
Reilly.
– Prin titlu [i na[tere, dar cam atât...
28 TERRY LAWRENCE

Subiectul ascenden]ei Aurorei o irita \ntotdeauna. |n


pofida genealogiilor nobile [i a impresionantelor conturi
bancare, nici unuia dintre b`rba]ii Helenei nu-i st`tuse
mintea la copii.
– Am fost angajat` dup` ce c`snicia Helenei cu
prin]ul s-a destr`mat, spuse ea, [tiind c` Reilly putea afla
acelea[i informa]ii din orice gazet` de bârf`. Finalizarea
divor]ului a durat ani de zile. |ntre timp, Prin]ul Albrecht
a avut un fiu, din urm`toarea c`snicie. Aurorei i-a l`sat o
rent` viager`. |n rest, nu mai manifest` nici un interes la
adresa ei. Cât despre tat`l ei adoptiv, al doilea so] al
Helenei, Monsieur Trenchement, pe el nu-l interesau
deloc copiii.
– Cred c` ai petrecut mult timp cu feti]a.
– |ntr-adev`r.
– Te temi c` aceast` situa]ie se va schimba, dac` mama ei
se rec`s`tore[te?
Intui]ia lui o impresiona. Fu nevoit` s`-i r`spund` sincer.
– M` tem s` nu-[i fac` prea mari speran]e, numai pentru
a fi dezam`git`.
– }ii foarte mult la ea.
Melissa nu vorbise cu nimeni despre slujba ei, dar cal-
mul r`bd`tor al lui Reilly p`rea s-o \ncurajeze. Un aseme-
nea interes, sincer sau nu, putea fi periculos de
seduc`tor.
– Am vorbit cam mult, nu-i a[a?
– N-ai spus nimic necuviincios, domni[oar`. Emo]iile
zilei...
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 29

Da, numai c` el nu p`rea deloc emo]ionat. Expresia lui


era complet indescifrabil`. Oare exista ceva care s`-l poat`
zgudui vreodat` pe Reilly?
|l studie discret \n timp ce lucra. Nu era mult mai \nalt
decât ea. Melissa avea un metru [aptezeci [i era slab` ca o
scândur`. Reilly nu avea mai mult de un metru [aptezeci [i
cinci, iar chipul \i era lat [i masiv. Pilota elicopterele [i \ntin-
dea pateul pe pâine cu aceea[i aten]ie metodic` fa]` de detalii.
– Lucrezi de mult timp pentru Lordul Darby?
Reilly ridic` privirea, uitându-se peste cre[tetul ei, spre o
alee din p`dure pe unde se apropia zgomotul unui motor
de ma[in`.
– A venit Excelen]a Sa.
Un Rolls-Royce negru ie[i dintre copaci, intrând \n
poian` ca un iaht care vine la acostare.
– Helene nu e singura care [tie cum s`-[i fac` intrarea \n
scen`, murmur` Melissa.
– Mul]umesc, domni[oar`.
– Poftim?
Reilly se ab]inu s` mai continue. Nu avea c`derea s`-[i
dezv`luie opiniile despre toate acele teatralisme. Baloane,
picnicuri, zboruri cu elicopterul... Ce [tia el despre cum se
face curte femeilor? Dar Reggie \l implorase s` g`seasc`
vreo idee cu care s-o impresioneze pe contes`.
Rolls-Royce-ul gresat proasp`t se opri lin lâng` p`tura de
picnic. {oferul cobor\ [i deschise portiera din spate. Subtil,
Reilly lu` pozi]ia drep]i, \n timp ce Helene se avânta \n
bra]ele lui Reggie.
30 TERRY LAWRENCE

Se vedea clar c` lordul nu era obi[nuit cu efuziunile


feminine. O b`tu pe spate, cam \ncurcat, \n timp ce Reilly,
]uguindu-[i buzele, murmura neauzit sfaturi, cu privirea
spre cer. Ce naiba, omule, s`rut-o!
Contesa primi un pupic pe obraz.
Reilly \[i \nghi]i un morm`it.
Imediat, \ns`, o mi[care discret` \i atrase aten]ia. Aurora
st`tea pe loc, a[teptând s` fie luat` \n seam`, iar Melissa o
\ncuraj` \nclinând u[or capul.
– Du-te, \i [opti ea. D` bun`-ziua.
Spre consternarea lui, Reilly se pomeni bomb`nind ace-
lea[i instruc]iuni la adresa patronului s`u.
– Du-te, dom'le... Zâmbe[te-i feti]ei. Ia-o de mân`.
Dup` o \ntârziere, penibil` dar scurt`, Reggie o observ`
pe Aurora. F`cu un pas rigid \nainte [i o mângâie pe cap cu
convingere. Aurora scoase de la spate ursule]ul. Reggie
ezit` un moment, apoi \l mângâie [i pe el, aproape cu
aceea[i convingere. Aurora p`ru mul]umit`. Reilly p`ru s`
zâmbeasc`.
Melissa [i Reilly oftar` la unison.
Capitolul 3

Melissa ro[i. Gungureau ca doi porumbei!


Reilly tu[i \n pumn.
Contesa se a[ez`, rezemându-se alene de trunchiul
copacului.
Reggie lu` loc al`turi, \ntr-o pozi]ie de admira]ie extaziat`.
Aurora se juca, pe col]ul p`turii, cu ursule]ul.
Miller, [oferul, puse pe iarb` o frapier` cu sticle de vin,
deschise o cutie cu pahare de cristal, o a[ez` al`turi [i se
retrase umil spre Rolls-Royce, pe care \l porni \n mar[arier,
pe alee, pân` disp`ru printre copaci.
„Salva de bun venit s-a tras, obiectivul a fost atins“,
reflect` Reilly.
– Ar fi deplasat s` \ntreb care sunt sentimentele Lordului
Darby fa]` de copii?
|ntrebarea Melissei \i rupse firul gândurilor. |i d`dea
senza]ia c` ar fi fost \n stare s` \ntrebe orice, \n interesul
feti]ei. Oare [i \n propriul ei interes ar fi \ntrebat orice?
32 TERRY LAWRENCE

– Fa]` de copii... repet` el, tr`gând de timp. Lordul


Darby e burlac, domni[oar`.
– Mm-hmm...
– Printre cuno[tin]ele lui nu se num`r` mul]i copii.
– Mm?
|nainte de a g`si o expresie mai potrivit`, \i atrase aten]ia
o mi[care de pe p`tur`. Reggie introdusese tirbu[onul \n
sticla de vin, pe care acum [i-o fixa strâns sub bra].
Melissa \[i \ncruci[` bra]ele pe piept, urm`rind scena cu
un zâmbet amuzat. Se vedea clar c` omul nu era un Alain
Trenchement. Probabil c` avea servitori abili [i eficien]i
pentru asemenea sarcini. Oameni ca Reilly.
Al`turi, majordomul-pilot r`m`sese t`cut, \ncordat.
Pocnetul dopului r`sun` \n toat` poiana, urmat de râsul
ca un tril vesel al Helenei. Reilly se relax`. Melissa avu grij` s`
ofteze \n acela[i timp cu el. Surprins, Reilly \i arunc` o privire.
Melissa chicoti, \n timp ce Rolls-Royce-ul ap`rea din nou,
cu aceea[i lunecare maiestuoas`. Din ma[in` \ncepur` s`
coboare mai mul]i servitori la rând, ca un [ir de clowni la circ.
Aurora \i privi complet fascinat`.
Helene \i privi moderat \ncântat`.
Melissa \l privi pe Reilly.
Reilly urm`rea servitorii de la distan]`, observând cum se
comportau. Fiecare ducea câte o tav` sau un co[ de picnic.
Serveau pe rând diversele feluri, \nainte de a se retrage cu
umilin]`.
Ca un general de campanie \ncântat de desf`[urarea
b`t`liei, Reilly d`du din cap.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 33

|n clipa când pocni \nc` o sticl` de [ampanie destupat`,


Melissa avu o brusc` revela]ie.
– Dumneata ai preg`tit toate astea!
Chipul lui Reilly deveni de nep`truns.
– Datoria mea e s` m` \ngrijesc ca totul s` mearg` bine,
domni[oar`.
Cel mai evaziv r`spuns cu putin]`. Din câte v`zuse la
Paris, Lordul Darby era prea lipsit de imagina]ie ca s`
curteze astfel o femeie. Reilly, \ns`, era \ntruchiparea fan-
teziei [i a organiz`rii – ca s` nu mai pomeneasc` discre]ia.
– La toate astea de-acum m` refer, insist` Melissa. Ne-ai
adus cu elicopterul, am aterizat \ntr-un lumini[, st`m la un
picnic...
– Ai vreo nemul]umire, domni[oar`?
La drept vorbind, avea. Ochii Melissei se \ngustar`.
– Nu mi-ai spus dac` Lordului Darby \i plac copiii.
– Nu ]i-am spus, domni[oar`?
Melissa pufni. Parc` ar fi \ncercat s` scoat` ap` din piatr`
seac`.
– Deci, \i plac?
Reilly \i d`du o farfurie.
|n timp ce mu[ca din sandvi[ul cu creson, Melissa con-
tinu` s`-l ]intuiasc` din privire.
– Ei?
– Lordului Darby \i plac caii, gr`dinile sale [i Bedford
House.
– |n ordinea asta?
Majordomul-pilot \i ignor` tonul caustic.
34 TERRY LAWRENCE

– Poate c` nu e foarte cald sau predispus spre mani-


fest`rile afectuoase vizibile, dar nu este un om crud. E...
grijuliu.
– {i asta ce anume ar vrea s` \nsemne?
– Are grij` de tot ceea ce \i apar]ine.
|n mintea Melissei se ivi un conac plin cu camere perfect
\ntre]inute, ca un muzeu, \n care copiii nu aveau voie s`
vorbeasc` mai tare decât \n [oapt`.
– Gr`dini perfecte? Rase de cai perfecte? Persoane per-
fecte?
Reilly o privi drept \n ochi, ferm.
– E un om bun.
Din cine [tie ce motiv prostesc, \l credea. Dar asta n-o
\mpiedica s` judece [i singur`. Urm`ri picnicul pân` când
vasele fur` strânse. Atunci, Lordul Darby se ridic` [i o con-
duse pe Helene spre marginea p`durii. |n timp ce intrau
\ntre copaci, Helene \l lu` de bra]. Reggie o b`tu u[urel pe
dosul mâinii.
Reilly gemu la fel de u[urel din gât.
– Unde se duc? \ntreb` Melissa.
– Dincolo de colin` e un mic ele[teu cu pe[ti aurii. Dup` ce-l
v`d, \i va ar`ta un [ir de stejari s`di]i pe vremea Regelui James.
– Aha! \ndrept` Melissa un deget spre pieptul lui. Deci
le-ai planificat \ntr-adev`r pe toate!
Reilly, care tocmai ungea o felie de pâine cu unt, se opri
la jum`tatea mi[c`rii.
– E bine s` fii preg`tit dinainte, domni[oar`.
– S` ai un scenariu dinainte scris, vrei s` zici.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 35

– |ntotdeauna e[ti atât de suspicioas`?


– Numai când e vorba de dragoste sau de b`rba]i – sau
[i de una, [i de alta.
– Nu vrei ca totul s` mearg` f`r` probleme pentru
st`pâna dumitale?
– Adul]ii \[i pot purta singuri de grij`. Pentru mine nu
conteaz` decât fericirea Aurorei.
– {i a dumitale proprie nu?
|ntrebarea o f`cu s` \ncremeneasc`. De ce-l interesa pe
el? {i de ce dorea, \n secret, acest interes?
Reilly o privea lung, coborând calm ochii dinspre fa]a ei
c`tre sâni, talie [i picioarele suple. Cl`tin` din cap, cu
urm`torul comentariu:
– Mare p`cat...
Indignat`, Melissa ro[i, sus]inându-i privirea. N-avea
decât s` se zgâiasc` la ea cât poftea. Cu cât se uita mai mult,
cu atât avea [i ea ocazia s`-l observe mai bine – b`rbia
p`trat` [i \nd`r`tnic`, [uvi]ele aurii-albicioase rare din p`r,
blânde]ea [ocant` a ochilor.
|ntre timp, Aurora se \ndep`rtase de mama ei [i
curtezanul acesteia, iar acum veni \n fug` spre elicopter.
Melissa desf`cu bra]ele.
– Te sim]i bine, p`pu[`?
V`zându-l pe Reilly, Aurora \ncetini brusc. Ridic` din umeri,
cu privirea spre iarb`, leg`nându-[i ursule]ul de o l`bu]`.
– Discutau lucruri plicticoase.
– Aha...
Pe negândite, \ntinse mâna, luând-o pe a lui Reilly.
36 TERRY LAWRENCE

– I-ai mul]umit Lordului Darby pentru mas`? o \ntreb`


Melissa, cu o lic`rire \n ochi.
– Da.
– Cred c` ar trebui s`-i mul]ume[ti [i lui Reilly. El a
preg`tit totul.
– Tot dumneata ai preg`tit [i baloanele? \ntreb`
Aurora.
Melissa râse, uimit` de intui]ia feti]ei.
– Are dreptate, nu?
– Sper c` n-am \ntrecut m`sura, domni[oar`, recunoscu
indirect Reilly.
– Au fost minunate, zâmbi Melissa. I-au pl`cut [i Helenei,
iar Aurora le-a adorat.
– Dar dumitale ]i-au pl`cut?
Melissa clipi din ochi. Tocmai când crezuse c` deveniser`
dou` cuno[tin]e \ntr-o rela]ie comod`, Reilly \ncepea s-o
trateze ca [i cum opiniile ei l-ar fi interesat. Ca [i cum ar fi
avut o anume importan]`.
– Au fost de-a dreptul fermec`toare, declar` Aurora,
imitând involuntar accentul t`r`g`nat al mamei sale.
Melissa chicoti, risipind tensiunea. |l pl`cea pe Reilly, nu
\nc`pea nici o \ndoial`. Dac` aveau s` lucreze unul \n
apropierea altuia o s`pt`mân`, era mai bine s` recunoasc`
acest lucru.
|n timp ce Aurora \l apuca [i de cealalt` mân`, Melissa \l
lu` de bra], cu \ndr`zneal`.
– A fost o idee foarte inspirat`, spuse ea. Cred c` toate
ideile dumitale sunt la fel de inspirate.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 37

– M` str`duiesc, domni[oar`.
– {i-acum, arat`-ne iazul cu pe[ti aurii.
Cu o plec`ciune, Reilly \ncepu s` le conduc` \ntr-acolo.
|n timp ce mergeau agale printre copaci, le spuse povestea
Casei Bedford. La un moment dat, acoperi mâna Melissei cu
a lui. O parte din ea se \ntreba cum de se deprinsese a[a cu
c`ldura lui, \ntr-un timp atât de scurt. O alt` parte o prevenea
s` nu se ata[eze de el prea strâns. |n fond, veniser` acolo \n
interesul sentimental al Helenei, nu al ei.

Chiar dac` majoritatea oamenilor nu interpreteaz` la


propriu expresia „a muri de plictiseal`“, cina luat` cu
Lordul Darby, \n seara aceea, o \ngrijora profund pe
Melissa. Lordul Darby profitase de privirile adoratoare pe
care i le arunca Helene, pentru a se lansa \ntr-o descriere
am`nun]it` a negocierilor agricole \ntreprinse de
Comunitatea Economic` European`. Se p`rea c` f`cea parte
dintr-un comitet...
F`când mari eforturi s` ]in` ochii deschi[i, Melissa con-
templa tavanul \nalt al sufrageriei. Mulajele de ipsos \ncon-
jurau un candelabru nefolosit. Pere]ii erau zugr`vi]i \ntr-un
ro[u \nchis [i acoperi]i cu tablouri \n ulei l`cuite. |n col]uri
st`teau de straj` busturi de marmur` ale unor str`mo[i de
seam`. Melissei \i p`rea r`u pentru ei – erau obliga]i s`-[i
]in` tot timpul ochii deschi[i...
Helene râse vesel. Capul Melissei se ridic` din piept, cu
o tres`rire. Pur [i simplu nu reu[ea s` r`mân` treaz`.
38 TERRY LAWRENCE

Undeva, \n holul vast, o pendul` b`tu orele unsprezece.


St`pânindu-[i un c`scat, Melissa privi spre Aurora. B`rbia feti]ei
c`zuse \n piept. Din clip`-n clip` putea s` se aud` un sfor`it.
Apoi \l z`ri pe Reilly, stând \n umbr`, lâng` perete. Inima
\i tres`ri. Temperatura i se ridic` la fel cum sc`dea nivelul
vinului din pahar. De ce? se \ntreb` ea. Toat` seara st`tuse
acolo, ca o eminen]` cenu[ie.
Povestea Lordului Darby se \ntrerupse. St`pânul casei \i
f`cu un semn lui Reilly.
– M` ocup imediat, r`spunse acesta.
{i se apropie de Melissa, cu o sticl` de vin \n mân`.
– Mai dori]i, domni[oar`?
– Nu! exclam` Melissa, s`rind \n picioare, spre sur-
prinderea tuturor celor de la mas`. Scuza]i-m`. Cred c` e
timpul s-o duc pe Aurora la culcare.
Auzindu-[i numele, Aurora se trezi pe jum`tate, dând din
cap somnoroas`.
Reilly \i trase scaunul Melissei, care se ridic` de la mas`,
cu picioarele tremurându-i.
– Noapte bun`, doamn`, salut` ea, dând din cap spre
Helene. Noapte bun`, Lord Darby.
– O, dar mai sta]i, \i ceru Reggie, dezam`git. Voiam s` v`
mai povestesc ceva.
– Despre Robin Hood? morm`i Aurora, frecându-se la
ochi.
– Despre Reilly.
Melissa se dezmetici pe loc. Sim]i c`, \n spatele ei, major-
domul se \ncorda u[or.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 39

– Este neap`rat necesar, domnule?


– Prostii, b`trâne. O s` le plac`.
Helene se aplec` \nainte.
– Dar Reg, iubitule, credeam c` vrei s` ne mai poveste[ti
pu]in despre fascinanta istorie a familiei tale.
Reggie p`ru decep]ionat. Sugestia lui nu fusese primit`
tocmai cu bucurie.
– Dar e o \ntâmplare interesant`...
– De fapt, doamn`, i se adres` Reilly contesei, cred c`
aceasta este o \ntâmplare de familie.
Melissa observase tonul am`rât pe care Reilly se str`duia
atâta s` [i-l ascund`. Acel moment nu f`cea parte din
preg`tirile lui.
– O povestire despre Reilly, murmur` ea, a[ezându-se la
loc. Abia a[tept s-o ascult.
Aurora se trânti [i ea din nou pe scaun.
Resemnat, Reilly se duse la locul lui de lâng` perete,
unde se opri cu mâinile la spate.
– A[a, deci...! \ncepu Reggie, frecându-[i palmele. Eram
plecat \n Irlanda de Nord, cu ni[te treburi ale guvernului
Maiest`]ii Sale. Nimic de mare importan]`, dac` nu v` e cu
sup`rare, dar intra \n atribu]iile mele de membru al unei
subcomisii din Camera Lorzilor...
Discret, Reilly tu[i \n pumn.
Reggie clipi din ochi.
– A... |n fine. {i, \ntr-o diminea]`, când m-am urcat \n
automobil – pe-atunci nu aveam [ofer sau, mai bine zis, al
meu r`m`sese aici, la mo[ie...
Reilly se ridic` pe vârfuri, s`ltând u[or.
Reggie prinse imediat semnalul.
40 TERRY LAWRENCE

– {i, reveni el la subiect, deschid u[a ma[inii, intru, bag


cheia \n contact [i... ce v`d? Pe volan, un bilet. „Aten]ie,“
scria, „dac` porni]i acest automobil, va exploda.“
– Nu se poate! exclam` Helene.
– Ba se poate! scrut` Reggie fe]ele celor din jurul mesei.
|n continuare, eram instruit s` vorbesc la banca mea din
Londra, de la telefonul ma[inii, [i s` transfer un milion de
lire sterline \ntr-un anumit cont. Dac` nu respectam acele
instruc]iuni, Jaguar-ul [i cu mine aveam s` ne \ncet`m exis-
ten]a peste exact treizeci de minute – sau chiar mai
devreme, dac` \ncercam s` deschid portiera.
– Dar e de-a dreptul \ngrozitor! coment` Helene. {i ce
Dumnezeu ai f`cut?
– L-am sunat pe Reilly. Sau, mai bine zis, o bran[` a
Serviciilor Speciale. Unitatea de Dezamorsare a
Bombelor.
Era rândul Melissei s` se mire.
– Ai lucrat la dezamorsarea bombelor...?!
Reilly o privi un moment, \nainte de a reveni cu privirea
\n gol, spre centrul mesei.
– |ntr-o vreme, domni[oar`. N-a durat mult.
– A durat destul de mult pentru mine, glumi Reggie.
– |ntr-adev`r, toarse Helene ca o pisic`. Te rog, con-
tinu`.
Reggie se color` de la guler pân` \n vârful urechilor,
când degetele ei se strecurar` printre ale lui.
– Au sosit trei autovehicule blindate, cu dou`zeci de
militari. |n timp ce examinau meticulos Jaguar-ul, Reilly
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 41

a venit la fereastr`, a b`tut \n geam cu degetul [i m-a


\ntrebat: „M` scuza]i, domnule, ave]i un minut liber?“
To]i zâmbir`. Melissa profit` de ocazie pentru a-l mai stu-
dia pu]in pe Reilly.
– Ne[tiind dac` puteam deschide fereastra sau nu,
l-am \ntrebat dac` era vreun pericol. {i [ti]i ce mi-a
r`spuns?
– Ce? \ntrebar` \ntr-un glas Helene, Melissa [i Aurora.
– „Vom afla curând, domnule.“
Izbucnir` \n râs. Pân` [i Reilly zâmbi un moment.
– {i ce-ai f`cut? \ntreb` Helene.
– Ce era s` fac? replic` Reggie. |ntrucât p`rea dispus s`
stea acolo \n timp ce eu \ncercam, am ap`sat pe clan]`...
F`cu o pauz` de efect.
Ochii Aurorei se m`rir` cât dou` farfurii.
– {i...?
– {i...? \ntreb` [i Melissa, sim]ind c`-i venea sângele \n
cap.
– {i nimic. Absolut nimic. Reilly mi-a dat o batist` ca
s`-mi [terg fruntea de transpira]ie, apoi a anun]at c` loca-
lizaser` bomba, sub capot`. |n timp ce to]i treceau la pos-
turi, \n spatele autovehiculelor, Reilly [i-a scos trusa de
scule, a ales câteva perechi de cle[ti [i s-a apucat de lucru.
Parc` ar fi fost un mecanic reparându-mi carburatorul, atât
de calm se mi[ca. {i tot timpul a vorbit, spunând glume,
comentarii despre vreme... Dumnezeule, nu-mi mai
amintesc nici jum`tate din tot ce-a spus atunci...!
Reilly interveni, ca la un semnal dinainte stabilit:
42 TERRY LAWRENCE

– F`ceam doar conversa]ie, domnule.


Reggie pufni.
– Dup` dou`zeci [i opt de minute, dac` nu v` e cu
sup`rare, dou`zeci [i opt din cele treizeci men]ionate \n
mesaj, Reilly s-a ridicat, [i-a scuturat pantalonii de praf [i mi-a
deschis portiera ca [i cum ar fi fost un [ofer de limuzin`
profesionist. M-am rostogolit afar` ca o p`pu[` de cârpe,
pot s` v` spun.
– |ntr-adev`r, domnule, complet` Reilly. Grea treab`, s`
te bazezi pe al]ii.
– Dar eu te aveam pe tine, Reilly, pe care s` m` bazez,
aici e-aici! preciz` Reggie, \ntorcându-se apoi spre cele trei
ascult`toare impresionate. A[a c`, pe loc, i-am oferit o
func]ie pe via]`. |ntrucât tocmai \mi salvase [i mie via]a, mi
s-a p`rut cel mai cinstit lucru.
– {i a primit imediat, declar` Aurora.
– A, nu, se \ncrunt` Reggie. Tocmai asta-i ciud`]enia. A
refuzat. Dar, peste exact un an, a ap`rut la u[a mea. „A[ dori
s` intru \n slujba dumneavoastr`.“ Nu a[a a fost, Reilly?
– Cam asta era ideea, cred, domnule. Dumneavoastr` v`
aminti]i mai exact decât mine.
Melissa se \ndoia foarte mult de acest lucru. Reilly nu
p`rea s` uite sau s` treac` nimic cu vederea. Curios, fap-
tul c` dusese cândva o via]` periculoas` n-o surprindea.
{i era fascinat` c` o \nlocuise cu aceast` existen]` buco-
lic`. De ce se angajase un asemenea om \ntr-un serviciu
casnic? Toat` povestea lui Reilly ridica numeroase semne
de \ntrebare.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 43

Dar \n seara aceea n-avea s` mai primeasc` nici un


r`spuns. |n timp ce Helene se \nduio[a c` Reggie sc`pase cu
via]` ca prin urechile acului, Melissa se ridic` de la mas`.
– Ora de culcare, p`pu[`.
– Dar vreau s` mai ascult o poveste!
– Alt` dat`. Acum, s`rut-o pe mama ta [i ureaz`-i noapte
bun`.
Aurora se conform`, \ndurând \nc` o mângâiere pe cap
de la Reggie. Reilly deschise u[a holului. |n prag, feti]a ezit`.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Melissa.
– Sunt [i sus bombe?
Reggie s`ri din scaun:
– Doamne sfinte! Am speriat copilul? N-am vrut...
– E-n regul`, \l asigur` Melissa. A venit \ntr-o cas` str`in`,
iar ora e foarte târzie pentru ea.
Reilly se \ns`rcin` imediat cu rezolvarea micii crize.
– Am s-o conduc \n camera ei, dac` nu v` sup`ra]i, dom-
nule. Servitorii vor strânge masa mai târziu.
– Foarte bine. Bravo. A[a s` faci. Aici r`mân eu, \n con-
tinuare... ar`t` el cu capul, cam ]eap`n, spre Helene.
– Am aprins focul \n bibliotec` [i am preg`tit brandy,
dac` dumneavoastr` [i contesa dori]i s` v` retrage]i acolo.
– Splendid! exclam` Reggie, u[urat. |ntr-adev`r, te
gânde[ti la toate!
– Nu-mi fac decât meseria, domnule.
Reggie \i oferi contesei bra]ul [i amândoi pornir` prin
hol, spre bibliotec`.
Dup` plecarea lor, Melissa medit` cu voce tare:
44 TERRY LAWRENCE

– Oare de ce am eu impresia c` ai spune „nu-mi fac decât


meseria“ chiar [i dac` ai salva-o pe Regina Angliei de o
turm` de bivoli furio[i?
Evitându-i zâmbetul ironic, Reilly s`lt` \n bra]e trupul
obosit al micii Aurora, urcând cu ea scara.
– S-ar putea s` ai dreptate, domni[oar`.
|n spatele lui, Melissa se \ncrunt`. Dup` o zi de când se
cuno[teau, r`mânea un mister total pentru ea.
– „S-ar putea s` ai dreptate“, murmur`. S-ar putea ca
porcii s` zboare, dac` ar avea aripi.
– Nu [tiu dac` s-ar putea [i asta, domni[oar`, replic`
Reilly, oprindu-se la u[a camerei.
– Nu-]i scap` nimic, nu-i a[a?
– M` str`duiesc.
– |n urma instruc]iei de la brigada antiterorism?
Reilly o duse pe Aurora la pat, depunând-o u[urel peste a[ternut.
– Te culci [i dumneata aici, domni[oar`?
Melissa [tia al naibii de bine c` inten]ionat ocolise
r`spunsul. Asupra ei, rolul lui de valet nu avea nici un efect.
Distinsese sub masc` omul, umorul lui, intui]ia, asprimea
incitant` a cuiva care nu se n`scuse pentru a fi slug`. A unei
persoane ca ea.
– |n camera al`turat`, spuse ea.
– Aha...
Reilly f`cu un pas \napoi, \n timp ce Melissa descheia
pantofii Aurorei.
– Feti]a nu se va speria, dac` se treze[te singur` \ntr-o
cas` str`in`?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 45

– Nici un risc. Când adoarme, nu mai deschide ochii


pân` diminea]a târziu.
– Foarte bine, domni[oar`.
– Totu[i, \]i mul]umesc c` m-ai \ntrebat. E[ti foarte sen-
sibil, [tiai?
– Mi s-au atribuit epitete [i mai nepl`cute.
– De c`tre cine?
|n ochii lui fulger` un gând misterios.
– Atunci, eu m` duc.
– Reilly?
– Da, domni[oar`? se opri el la jum`tatea drumului spre
u[`.
Melissa [tia c` pân` atunci evitase r`spunsurile la toate
\ntreb`rile ei. {tia c` nu avea nici un drept s` le pun`. {i
totu[i, avea de spus atât de multe lucruri... Porni spre el,
oprindu-se la un pas distan]`. Secretele lui Reilly o atr`geau
irezistibil.
– A fost o \ntâmplare foarte interesant`.
– |i place s-o povesteasc`.
– Iar dumitale \]i place s`-l vezi mul]umit.
Reilly \[i foi picioarele \n loc.
– Dac` nu te superi c`-mi permit...
– Da? \l \ncuraj` ea, apropiindu-se.
– Cred c` ar face o pereche reu[it`.
– O pereche...?
Nu voise s` vorbeasc` pe ton de flirt. Era doar captivat`,
vr`jit` de aura l`mpii care se oglindea ca dou` stelu]e \n
ochii lui c`prui-aurii. Nu avea de unde [ti prin ce trecuse,
46 TERRY LAWRENCE

nici ce anume \l adusese acolo. De ce \n elicopter flirtase cu


ea, iar \n cas` p`stra distan]a? {i de ce, f`r` voia ei, mâna i
se ridic` s` acopere distan]a care-i desp`r]ea?
Fiindc` era singura cale pentru a se apropia de el.
Cuvintele nu d`duser` nici un rezultat. Reilly era un om
care avea nevoie de atingeri.
Degetele ei \i atinser` obrazul, urm`rind conturul
proeminent al cicatricei. O cuprinse compasiunea. De acolo
trebuia s-o aib`, din Irlanda de Nord, de la vreo bomb`...
Reilly o apuc` de \ncheietura mâinii.
Melissa scoase un u[or ]ip`t.
– |mi pare r`u, domni[oar`. Nu \ntre]in rela]ii cu
oaspe]ii.
– Rela]ii? Eu doar...
– Nu m` bag unde n-am ce c`uta. Dac` nu te superi c`-]i
spun.
Melissa nu mai [tiu ce s` r`spund`. Obrajii i se \nfier-
bântar`.
– N-am vrut s`...
– Nici nu m` \ndoiesc, domni[oar`. A[a c`, s` ne oprim aici.
– Scuz`-m`.
Cuvintele ei \l ajunser` \n u[`.
– Nu ai de ce s` te scuzi, domni[oar`. Cred c` e timpul
s` ne culc`m, amândoi... Adic`... |n fine, noapte bun`.
{i \nchise u[a \n urma lui.
Ar fi trebuit s` fie amuzant, felul cum c`zuse \n plasa pro-
priului s`u dublu-\n]eles. Iar Melissa s-ar fi amuzat, dac` nu
s-ar fi sim]it cea mai mare neghioab` din lume.
Capitolul 4

Ce-o fi apucat-o, s`-l ating`? Melissa continua s` ro[easc`


numai amintindu-[i. Nu voise s`-i fac` un avans romantic.
Nu voise decât...
Oft`. Nici ea nu era sigur` ce voise, tot ce [tia era c` din-
colo de fa]ada aceea distant` p`rea s` pândeasc` un om cu
mai multe fe]e decât \i convenea s`-[i arate. Un om foarte
singur.
{i atr`g`tor.
Dar asta nu era treaba ei. Ea trebuia s` se ocupe de
Aurora. Feti]a avea de explorat o cas` \ntreag`. {i p`rea
hot`rât` s-o vad` pe toat` \ntr-o singur` zi.
– Serios, Aurora, te por]i ca [i cum ar fi o cas` a
p`pu[ilor, uria[`.
– E distractiv.
{i mai era [i un pretext ideal de a evita noi \ntâlniri
jenante cu Reilly. A[a c` Melissa accept` [i, de-a lungul
48 TERRY LAWRENCE

zilelor de vineri [i sâmb`t`, ea [i Aurora se strecurar` prin


nenum`rate poduri, \nl`turând pânze de p`ianjeni,
descoperind c`rucioare pentru copii, de la \nceputul
secolului, [i ghete cu carâmbi \nal]i [i nasturi. Se r`t`ciser`,
cu un delicios sentiment de aventur`, când Aurora trase de
cordonul unui clopot, \ntr-un dormitor nefolosit de la etaj,
iar Reilly ap`ru ca prin farmec. Feti]a \i ceru, pe un ton
poruncitor, s` descuie o u[` misterioas`. Melissa, la fel ce
poruncitor, \i ceru propriei sale inimi s` nu mai bat` ca un
ceas cu arcul \ntors pân` la refuz.
Reilly scoase o cheie universal` din buzunarul vestei \n
dungi [i deschise u[a de form` ciudat`, triunghiular`, de
sub panta acoperi[ului.
– Fii atent` pe unde calci, feti]o.
Ochii Melissei s`getar` spre el, dar Reilly i se adresase
exclusiv Aurorei. Aceasta intr` \n pod ca \ntr-o pe[ter`
vr`jit`.
– Mai ave]i nevoie de mine? \ntreb` el, risipind t`cerea
\ncordat`.
Oare imagina]ia ei \nfierbântat` era aceea care
atribuia accente sugestive fiec`rui cuvânt pe care-l ros-
tea Reilly? Cu greu, Melissa \[i g`si curajul pentru a
r`spunde:
– M` gândeam c` am putea fi prieteni.
Reilly \[i ascunse destul de bine surprinderea. Numai la
un asemenea r`spuns nu se a[teptase.
– Vom lucra \mpreun` o s`pt`mân`, continu` ea. Vom
locui \n aceea[i cas`...
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 49

– Dumneata e[ti \n vizit`, domni[oar`.


– Dar nu ne desparte nici o pr`pastie social`. Sunt anga-
jat`, coleg` cu dumneata. Putem avea cel pu]in rela]ii pro-
fesionale.
– Cel pu]in... murmur` el sec, cu o und` de
dezam`gire.
– Serios, te por]i cu mine de parc` a[ fi f`cut` din
por]elan. Sau o mas` care trebuie s` fie lustruit`.
– Chiar a[a? Din câte [tiam, abia te-am atins...
Dar remedie imediat situa]ia, plimbându-[i degetele de
la um`rul pân` la cotul ei, ap`sând materialul fin al
pulov`rului.
Melissa avu impresia c` fierbin]eala acelor degete i se
infiltra \n piele. Fu str`b`tut` de un fior.
Atingerea avusese acela[i efect [i asupa vocii lui, care
deveni mai groas`, cu un accent mai aspru.
– E[ti o femeie c`reia nu i-ar strica unele atingeri...
Cândva, [i Melissa \[i spusese acela[i lucru despre el.
– }i s-ar aprinde pielea – uite, ca acum...
Reilly ridic` mâna de pe um`r spre obrazul ei, \nl`turân-
du-i o [uvi]` de p`r, mângâind-o abia sim]it cu vârfurile
degetelor. Era de ajuns. |i g`si urechea, coborând apoi pe
pielea sensibil` din spatele acesteia.
Era prea mult. Cu un fior, Melissa se retrase. Se jucase cu
focul. Nu avusese alt scop decât s`-[i fac` un prieten, nu s`
ini]ieze o rela]ie intim`.
– |mi pare r`u dac` m-ai \n]eles gre[it...
– M-a[ mira s` fie a[a...
50 TERRY LAWRENCE

{tiuse la ce se referise, atât \n acea prim` noapte, cât [i


acum. {tia de ce picioarele ei r`mâneau ]intuite locului, \n
timp ce el \i cutreiera gâtul cu degetele.
– Prieteni... [opti Melissa.
N-ar fi cerut mai mult. Nu credea \n mai mult.
Mâinile lui Reilly coborât` pe lâng` trup, docile. F`cu o
plec`ciune.
– Dac` mai ai nevoie de mine [i pentru altceva...
– N-o s` am.
|i d`du cheia, punându-i \n palm` metalul cald.
– Cu asta po]i descuia multe u[i. Folose[te-o f`r` team`
tot timpul cât e[ti aici, ad`ug` el, sus]inându-i privirea.
Melissa strânse cheia pân` când din]ii acesteia i se
\nfipser` \n palm`.
– Pot [i s` \ncui u[i cu ea?
– Dac` dore[ti...
Ar fi trebuit s` se a[tepte. Reilly era un om cu pasiunea
detaliilor. Avea s`-i satisfac` toate necesit`]ile – dac` \l
l`sa.
O exclama]ie \i atrase aten]ia, f`când-o s` ofteze u[urat`:
– Aurora...
Privirea lui Reilly nu [ov`i.
– E \n siguran]`.
Dar era [i Melissa \n siguran]`?
– Trebuie s` v`d ce face. {tii, \[i bag` nasul peste tot. Pot
fi cuie ruginite, capcane vechi pentru ur[i...
Un moment, se \ntreb` dac` Reilly \i accepta scuza.
O l`s` s` treac`.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 51

– Bau! strig` Aurora, s`rind de dup` un horn.


Melissa tres`ri mai-mai s` le[ine. Luând-o de mâna mur-
dar` de funingine, porni spre u[`.
Dar Reilly plecase.

Sâmb`t` dup`-amiaza, Melissa aproape \[i alungase din


minte tulbur`torul schimb de replici cu Reilly. Se vedea
bine c` el o [i f`cuse. Diminea]a, \n timp ce vizita grajdurile
cu Helene [i Lordul Darby, \l z`rise ie[ind din garaj. |i zâm-
bise politicos, iar el d`duse din cap, cu o expresie formal`,
\nchis`, complet dezinteresat`.
Dup`-amiaz`, pacea [i lini[tea se l`saser` peste Bedford
House. Aurora [i Melissa se jucaser` \n camera feti]ei,
fuseser` la capel`, \[i luaser` gustarea, apoi ie[iser` s` se
plimbe prin gr`dini.
La un moment dat, Aurora ar`t` cu degetul:
– Hai s` ne uit`m acolo!
|ntorcând capul, Melissa v`zu un perete \nalt de
verdea]`.
– Hai s` vezi! o chem` Aurora, disp`rând dup` col].
Oftând, Melissa o urm`. Merse pân` la cap`tul gardului
viu, unde g`si un coridor lung, umbrit. |n dreapta se
deschideau trei drumuri.
– E un labirint! exclam` ea, zâmbind.
Pietri[ul alb scrâ[nea sub pantofii ei. Ajunse \ntr-o
fund`tur`, de unde se \ntoarse, g`si alt culoar [i porni
pe-acolo.
52 TERRY LAWRENCE

– Aurora?
Toate c`r`rile ar`tau la fel. Ascult` pa[ii m`run]i ai feti]ei
pe pietri[.
Prin frunzi[ r`sun` un chicotit. Melissa gr`bi pasul. |n
stânga se c`scau alte dou` deschiz`turi, iar o alta o ademe-
nea pe dreapta, mai departe. Privind dup` primul col], v`zu
un zid verde [i o urn` maiestuoas` de marmur`.
– Unde e[ti?
– Aici! r`spunse Aurora cu o logic` impecabil`.
– Dac` tu e[ti acolo, atunci unde naiba sunt eu?
Un chicotit [i un scrâ[net gr`bit de pa[i pe pietricele.
Melissa coti spre est, apoi spre sud, apoi spre vest. |n cele din
urm`, g`si o fântân` unde un \nger potolea setea altuia cu un
ulcior din care susura apa. O mai v`zuse deja de trei ori.
– Aurora?
Chicotelile se \ndep`rtau. Dup` \nc` zece minute de
c`ut`ri zadarnice, Melissa \ncepu s` se \ntrebe serios dac`
aveau s` ajung` \napoi la timp pentru cin`. Soarele se
ascundea \n nori, iar atmosfera se r`cea. Umbre oblice
\ntunecau labirintul.
De pe urm`toarea alee se auzir` pa[i. Auzindu-i cum se
apropiau, Melissa se ascunse sub o arcad` de frunze.
Num`r` pân` la zece, apoi scoase un chiot ascu]it [i s`ri.
– Te-am prins, dr`gu]o, acum nu-mi mai scapi!
Nimeri drept \n bra]ele lui Reilly.
Cu un morm`it, Reilly o \ndep`rt` de el, la o lungime de
bra]. Dur` pu]in mai mult pân` s`-[i reg`seasc` [i ea calmul.
|[i trecu o mân` prin p`rul r`v`[it de pe frunte.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 53

– Cum ai ajuns aici? \l \ntreb`.


– V-a v`zut o camerist`, de la etaj, [i mi-a propus s` v`
vin \n ajutor. C`uta]i ie[irea?
Melissa c`uta o v`g`un` \n care s` se ascund`. Era o femeie
competent` [i lucid`, de dou`zeci [i [apte de ani. De ce avea
nevoie s` fie salvat` ori de câte ori \l \ntâlnea pe Reilly?
– Mul]umesc, n-am nici o problem`.
Reilly o m`sur` cu privirea, f`r` s` se gr`beasc`.
– Sunt de aceea[i p`rere, domni[oar`.
– Admiram, ``... vegeta]ia.
– {i e pe placul dumitale?
– E foarte deas`.
– Aha...
Lucirea ironic` din ochii lui se stinse, ca la coborârea
unei cortine.
– Ai dori s` m` urmezi? o \ntreb` Reilly, indicând o
c`rare.
Ar fi dorit s`-i dea un [ut \n fund. Se purta de parc` zil-
nic li s-ar fi r`t`cit musafirii prin labirint. Melissa porni dup`
el, str`b`tând mai multe c`r`ri pe rând.
– Puteam s` jur c` am mai trecut pe-aici...
– Te induce \n eroare, domni[oar`. Oamenii se r`t`cesc
adesea [i nu mai [tiu \ncotro s-o ia.
– Nu face pe filosoful cu mine, Reilly.
– Poftim?
Melissa nu-i r`spunse. |n timp ce d`deau col]ul, z`ri pe
buzele lui un zâmbet discret, complice. Inima i se poticni.
Picioarele \i urmar` exemplul.
54 TERRY LAWRENCE

– Aten]ie cum calci, domni[oar`.


Labirintul nu era nici pe departe la fel de \ntortocheat ca
omul de lâng` ea. Melissa tânjea s`-l \ntrebe ce anume \l deter-
minase pe un militar s` aleag` via]a la ]ar`, dar nu \ndr`znea.
– Ai v`zut-o pe Aurora? \l \ntreb`.
– A ie[it acum câteva minute. Buc`t`reasa i-a dat o far-
furie de sup`.
– ~sta-i un mod politicos de a spune c` un copil a g`sit
ie[irea de-aici mai repede decât mine?
Un nou surâs ezit` pe buzele lui, \nso]it de o lucire hazlie
a ochilor.
|n sfâr[it, ie[ir` din labirint, \n spatele casei. Reilly o
ar`t`, cu o plec`ciune.
– Am ajuns, domni[oar`.
– |]i mul]umesc c` m-ai salvat, Reilly. Din nou...
|l salut` milit`re[te [i se r`suci pe c`lcâie.
– F`r` dumneata nu m-a[ fi descurcat.
– Nu-mi fac decât meseria, domni[oar`.
Picioarele Melissei \ncremenir`, ]intuite de p`mânt. Se
\ncord` din tot trupul. |nchise strâns ochii.
Imediat, Reilly veni lâng` ea.
– S-a \ntâmplat ceva?
– Dac` mai spui o singur` dat` c` nu-]i faci „decât mese-
ria“, cred c` am s` urlu.
Reilly p`ru nedumerit.
– Scuz`-m`, domni[oar`, nu-mi fac decât...
Melissa deschise gura.
Degetele lui o acoperir`.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 55

Atingerea \i \nghe]` r`suflarea \n pl`mâni. Sub ap`sarea


ferm` a acelor degete, cuvintele pierir` ca [i cum nici n-ar fi
fost, urmate de dispozi]ia amical` pe care \ncercase s-o
creeze.
Avea nevoie de atingere.
Trupul i se r`zvr`tea, [i inima la fel. Dar Reilly nu jinduia
dup` nimic. Reilly era complet st`pânit, \nchis \n sine,
nesim]itor.
Expresia lui, \ns`, spunea cu totul altceva. Studiind-o
de la ochii surprin[i pân` la b`rbia ridicat`, \i confirma
toate temerile. Avea tot atâta nevoie de ea cât` avea [i ea
de el.
– N-ar trebui s` facem asta, murmur` Melissa, ar`tând cu
un gest stângaci spre casa care se \n`l]a \n spatele lor.
– Dac` a[a spui dumneata, domni[oar`...
Departe de a-i da dreptate, murmurul lui senzual
f`g`duia mult mai mult. Nu era nevoie decât ca Melissa s`
accepte.
– Ai spus c` nu te \ncurci cu oaspe]ii.
– Ai spus c` nu e[ti oaspete.
Melissa inspir` tremur`tor, umezindu-[i buzele cu vârful
limbii.
– Nu cred \n rela]iile de genul `sta.
– De care gen?
De genul care face picioarele unei femei s` tremure.
– Nu cred \n dragoste.
Reilly chicoti, p`rând mult mai fascinat de senza]ia pielii
ei decât de cuvintele pe care le rostea.
56 TERRY LAWRENCE

– Ce importan]` are aici credin]a? \ntreb` el, retr`gându-[i


totu[i mâna.
– Nu doresc a[a ceva... \ncerc` Melissa s` se corecteze,
dorind la culme s` se lipeasc` de trupul lui dur, s` fie
strâns` \n bra]e.
Reilly \[i \ncle[t` ambele mâini la spate.
– Scuz`-m`, domni[oar`. Vechile reflexe se pierd greu.
– La ce reflexe te referi?
– La ticul `sta verbal, c` „nu-mi fac decât meseria“.
– Aha...
Toat` f`ptura Melissei tremura ca o trestie lâng` malul
râului, cl`tinat` de curen]i, str`b`tut` de o c`ldur` lichid`.
– N-am s-o mai spun, dac` te deranjeaz`, \i promise el cu
blânde]e sincer`.
– Ce-]i pas` dumitale ce m` deranjeaz` pe mine [i ce nu?
|i p`sa. I se citea \n ochi. Melissa \[i veni \n fire suficient
ca s` râd`, sufocat.
– Dac` \ntre Helene [i Lordul Darby nu se leag` nimic,
am s` plec.
– |ntocmai. {i e cu atât mai bine a[a. N-a[ vrea s` te tul-
bure nimic \n timpul vizitei.
– Nici chiar faptul c` te doresc?
N-ar fi trebuit s` spun` asta. {i n-ar fi putut s-o regrete
nici cu pre]ul vie]ii.
Fa]ada se fisur`. Toate \ncerc`rile lui de a-[i p`stra
indiferen]a e[uar`. Dintr-un pas, trupul i-l atinse pe a-l ei. O
mân` \i cuprinse talia, cealalt` ceafa. O s`rut` f`r` nici un
preambul, franc, fl`mând. Nu mai era un s`rut de tatonare,
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 57

era b`rbatul care-[i revendica dreptul de a fi b`rbat.


Polite]ea, protocolul, deferen]a, toate se sfâr[eau o dat` cu
\nceputul unui asemenea s`rut.
Se termin` nea[teptat de repede. Boarea unei adieri care
ar fi putut s` fie respira]ia lui mângâie buzele \ntredeschise
ale Melissei, f`când-o s` deschid` ochii.
Reilly nu spuse nimic. Privind peste capul ei, studie toate
ferestrele casei, pentru a se convinge c` nu-i v`zuse nimeni.
Cu o mi[care scurt` a capului, ar`t` spre u[a buc`t`riei.
– Dup` dumneata, domni[oar`.
O supusese unui s`rut arz`tor, brutal, sfruntat, iar acum
se a[tepta s`-[i reia pref`c`toria a[a-zisei lor prietenii? Nici o
[ans`.
Oprindu-se sub arcada veche de piatr`, Melissa se
rezem` de tocul rece al u[ii.
– |]i dai seama c` trebuie s` discut`m.
– Dac` dore[ti, domni[oar`.
Tonul lui deta[at \i aduse o sc`p`rare \n ochi.
– Bine\n]eles c` doresc!...
Nu, nu suna bine...
– Vreau s` zic, n-a[ spune c` avem de vorbit, dac` n-ar fi
necesar. Exist` anumite lucruri pe care trebuie s` le privim
\n fa]`.
– Cum spuneam, domni[oar`, dac` dore[ti s` vorbim,
vom vorbi.
{i o l`s` pe treapta u[ii, singur`.
58 TERRY LAWRENCE

Furioas`, neajutorat`, cu nervii \ntin[i la limit`, Melissa


se \nvârtea prin camer`. Trebuia s`-i vorbeasc`, iar el f`cuse
acest lucru imposibil. Declara]ia lui misterioas` d`dea de
\n]eles c` o discu]ie ar fi \nsemnat c` Melissa ]inea la el. Ce
era s` fac`, s`-[i petreac` urm`toarele patru zile exprimân-
du-se numai prin gesturi...?
Când pendula de jos b`tu ora unsprezece, Melissa
arunc` o privire spre Aurora. Noua poveste interminabil` a
lui Reggie, la cin`, o doborâse pentru seara aceea.
Melissa se gândi la dragonul b`t`u[ din basmul favorit al
Aurorei. La fel ca acolo, dorin]ele ei [ov`iau [i se mistuiau
\n momentul când le \nfrunta. Ea [i Reilly aveau s` discute.
Pornind spre scara \ngust` de serviciu de la cap`tul holu-
lui, cu un zâmbet \nver[unat, Melissa \ncepu s` coboare
spre bârlogul dragonului.

|n timp ce punea \nc` o farfurie pe suport, la uscat,


Reilly zâmbi \n sinea lui. Nu-i venea s` cread` c` jucase
un rol \n provocarea acelei aventuri. Ce [tia el despre
femei? Cuvintele pe care i le strigase Clare \n ziua
aceea din Comitatul Armagh rezumau perfect adev`rul:
„N-ai ce c`uta aici! Ce [tii tu, tic`los f`r` inim`? Ie[i
afar`!“
Poate c` se referise la politic`, la problemele de nerezol-
vat din Irlanda de Nord. Poate c` se referise la rela]iile din-
tre b`rba]i [i femei. Se p`rea c` existau unele lucruri pe care
nici cea mai mare iubire nu le putea \ndrepta.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 59

Reilly lu` o g`lu[c` de sârm`, atacând crusta de mu[tar


uscat de pe o farfurie. |n clipa urm`toare, mâna \i
\nlemni.
O z`rise reflectat` \n ochiurile negre ale ferestrei. St`tea
\n u[`, cu un picior peste prag, ca [i cum [i ea ar fi mirosit
pericolul. Reilly se concentr` s` respire normal, s`-[i adune
gândurile.
– Bun` seara, domni[oar`.
Melissa \[i \ndrept` umerii [i intr`, c`utând s` par` cât
mai curajoas`.
– Nu [tiam c` m-ai v`zut.
Reilly l`s` farfuria jos, [tergându-[i mâinile cu un prosop
de buc`t`rie.
– O cau]i pe buc`t`reas`, domni[oar`? Vrei o gustare,
poate?
– Dup` festinul din seara asta?
– Buc`t`reasa e foarte mândr` de friptura de miel.
Melissa râse. Lui Reilly \i pl`cea râsul ei. |i amintea de
spa]iile \ntinse, de picnicul de lâng` elicopter, când Reggie
\i f`cuse curte Helenei. De-atunci, p`rea s` fi trecut o via]`
de om. Melissa devenise prudent`, alarmat` de senza]iile pe
care se str`duiau amândoi s` [i le ignore.
O privi \n timp ce contempla dulapurile, ma[ina de g`tit,
totul cu excep]ia lui. Ar`t` cu capul spre chiuvet`.
– Credeam c` \ntr-o cas` ca asta sp`latul vaselor e sarci-
na altcuiva.
Reilly d`du drumul prosopului cu care-[i \nf`[urase
pumnul.
60 TERRY LAWRENCE

– |mi place s` le sp`l eu. Mama mea m-a \nv`]at. Era sor`
de prim`rie.
Melissa ridic` privirea, curioas`. Era dornic` s` asculte,
atâta timp cât nu vorbeau despre ei \n[i[i.
– O sor` de prim`rie, continu` Reilly, se ocup` de
cazurile din vecin`tate, de pacien]ii externa]i din spital care
mai au nevoie de \ngrijiri. Ori de câte ori era re]inut` pân`
târziu, tata g`tea, iar eu sp`lam vasele.
– Se vede c`-]i face pl`cere.
– M` relaxeaz` dup` o zi grea.
Existau [i alte posibile compensa]ii la sfâr[itul zilei. O
cas` unde s` se \ntoarc`, unde s`-l a[tepte o fiin]`
iubit`...
– E[ti sigur` c` nu te pot servi cu nimic? Cu un ceai,
eventual...?
Pân` fierbea apa, pân` se a[eza ceaiul... Ar fi re]inut-o
mai mult pe loc.
Melissa se rezem` cu ambele mâini pe marginea mesei,
aplecându-se conspirativ:
– {tii ce mi-a[ dori cu adev`rat?
– Ce anume, domni[oar`?
– S` [tiu mai multe despre dumneata.
– M` tem c` ar fi foarte plictisitor.
– Ba n-ar fi deloc, insist` ea, strângându-[i mâinile \ntre
genunchi. E[ti un om incredibil. Expert \n dezamorsarea
bombelor, pilot de elicopter, majordom... [i sp`l`tor de
vase.
Reilly pufni.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 61

– Unele cer mai mult` \ndemânare, altele mai pu]in`...


Râser` amândoi. |n lumina aceea, p`rul ei se asorta cu
lucirea portocaliu-ro[iatic` a oalelor cu fund de aram` de
pe perete.
– N-am putea fi prieteni?
Femeia aceea avea nevoie de dragoste, pasiune, devota-
ment – nu de „prietenie“...
Reilly \[i ascunse un zâmbet amar. |ntorcându-se spre
chiuvet`, \[i cufund` pân` la \ncheieturi mâinile \n apa
fierbinte, c`utând ceva de sp`lat. Apuc` un m`nunchi de
cu]ite.
– Te descurci bine cu copiii, observ` Melissa.
Nea[teptatul compliment \i pl`cu. Copiii erau importan]i
pentru ea.
– |]i dore[ti, domni[oar`?
– S` am copii, vrei s` spui? \ntreb` ea, ridicând apoi din
umeri. Mai \ntâi, ar trebui s` m` m`rit.
– {i nu te tenteaz`?
– Nu cred \n c`snicie.
O privi lung. Melissa \[i desf`cu mâinile, \ntr-un gest de
neputin]`.
– {i st`pâna dumitale? continu` el. Pare destul de
hot`rât` s` se m`rite.
– St`pâna mea? zâmbi Melissa. |n America, s-ar numi
„patroan`“. St`pânele sunt cu totul altceva.
– St`pâne pe inimile b`rba]ilor.
– Pe ale b`rba]ilor \nsura]i, se gr`bi ea s` adauge, pentru
a nu-l l`sa s` intre la idei.
62 TERRY LAWRENCE

Dar pe Reilly \l fr`mântau deja destule idei. St`pân` pe


inima lui... Amant`... So]ie... Pe care [i-ar fi dorit-o? Sau,
poate, era sortit` s` devin` marea dragoste pierdut`? Via]a
ei depindea de planurile contesei. A lui era ancorat` aici, pe
loc.
Cuvintele lui Clare \i revenir` \n minte: N-ai ce c`uta aici!
Locul lui era la Bedford House. Nu voia s` [i-l piard`
numai pentru o prostie.
– De ce te \ncrun]i?
Reilly ridic` privirea.
– F`r` motiv, domni[oar`.
– {tii, m` numesc Melissa.
– Feti]a \]i spune „domni[oar`“.
– |mi spune Miss. E un fel de porecl`. Când avea doi ani,
nu putea pronun]a „Melissa“.
– A, atunci e ceva personal... Miss.
Ochii ei se dilatar` u[or. Nu mai era o form` de adresare.
Era o cheie, o cale de a intra.
Se foi pe scaun.
– Te deranjez de la treab`...
– N-a[ spune niciodat` asta, Miss.
Melissa se \ncrunt`. Cumva, se ab`tuser` de la planul pe
care [i-l preg`tise cu atâta grij`.
– Deci, e[ti \mpotriva c`s`toriei... relu` Reilly.
Capitolul 5

– Pentru unii, e solu]ia ideal`, r`spunse Melissa. Nu cred


\n durabilitatea ei.
Majoritatea oamenilor credeau \n dragostea pentru toat`
via]a. Majoritatea oamenilor visau la a[a ceva, \[i spuse
Reilly.
– Când mama a murit, fusese c`s`torit` cu tata de
aproape patruzeci de ani.
– Condolean]ele mele.
– Au trecut ni[te ani de-atunci, Miss.
Melissa r`mase t`cut`, f`cându-l s` ridice ochii. O v`zu
privind spre tavan.
– Ia s` vedem... murmur` ea. Dac` au fost c`s`tori]i
patruzeci de ani, \nseamn` c` tu ai vreo...
– Treizeci [i [ase. Sunt cel mai mare din trei fii.
– Aha.
– Sper c` nu te sim]i jignit` dac` vârsta ta m` intereseaz`
mai pu]in. Femeilor nu le place s` fie \ntrebate câ]i ani au.
64 TERRY LAWRENCE

Melissa râse, fermecat` de unda de flirt din glasul


lui. Reilly se considera stângaci cu femeile. L-ar fi
jucat pe Mel Gibson \nsu[i, dac` ar fi f`cut-o s` zâm-
beasc`.
– {i p`rin]ii t`i?
– Ce-i cu ei? \ntreb` ea, \nveselit`.
– Dac`-mi spui cât timp au fost c`s`tori]i, ]i-a[ putea
deduce vârsta.
Zâmetul ei pieri de pe buze.
– Dac`-]i spun c` au fost c`s`tori]i doi ani, la ce con-
cluzie ai ajunge?
Vru s`-[i fereasc` privirea, dar ochii lui Reilly i-o re]inur`
pe loc.
– O c`snicie destr`mat`?
– Dizolvat`, mai bine zis. Mistuit`.
Melissa ridic` din umeri [i, ne[tiind \ncotro s-o ia, veni
lâng` el la chiuvet`, evitându-i privirea.
– Dragostea trece. Copiii, nu. Chiar [i familiile
destr`mate pot s` reziste, atâta timp cât copiii [tiu c` vor
avea \ntotdeauna pe cineva.
– Oricine are nevoie de asta.
– Nu [i eu, cl`tin` din cap Melissa. Am l`sat-o \n urm`.
Am \nv`]at s` nu mai a[tept ceva ce n-avea s` se \ntâmple
niciodat`. M` descurc singur` perfect.
– {i ai inima plin` de dragoste gata s` fie oferit`.
Avea atâtea de oferit, [i pe toate i le d`ruia feti]ei.
– De-asta te-ai angajat ca guvernant`?
Zâmbetul ei deveni radios.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 65

– |n ziua când am v`zut-o prima oar` pe Aurora am [tiut


c` nu m` mai puteam desp`r]i de ea.
La fel cum [tiuse Reilly \n ziua când o v`zuse prima oar`
pe Melissa.
– {i ce-ai s` faci când va cre[te?
– Crezi c` m-am ata[at prea strâns de ea?
– N-am spus asta, Miss.
– {tiu c` la un moment dat va merge la [coal`. E
de[teapt`-brici. Dar mai \ntâi Helene trebuie s` se m`rite, s`
se a[eze la casa ei...
– S-ar putea ca asta s` se \ntâmple mai repede decât
crezi.
Dac` Reilly ar fi avut vreun cuvânt de spus, iar fi f`cut pe
Helene [i Reggie s` se c`s`toreasc` a doua zi.
– Patroana ta are o \nver[unare destul de unilateral`.
– Mai bine zis, bilateral`.
Râser` din nou. De ast` dat`, t`cerea care urm` fu mai
pl`cut`. Reilly se \ntreb` dac` Reggie ar fi acceptat ideea
unei escapade – s`pt`mâna viitoare, eventual.
– Pot \ndr`zni s`-mi exprim o opinie, Miss...?
– Care anume?
Melissa \[i rezem` un cot pe bufet, proptindu-[i cealalt`
mân` \n [old.
– {i de ce-mi ceri permisiunea? Nu sunt contes` – sunt
doar o angajat`, la fel ca tine.
– Dup` umila mea p`rere, zâmbi el, cu cât \i v`d mai
mult \mpreun`, cu atât sunt mai convins c` Excelen]a Sa ar
fi un so] [i un tat` iubitor. Pare s` ]in` sincer la Aurora.
66 TERRY LAWRENCE

– V`d c` nu ]i-a sc`pat...


Reilly [tiuse c` era un detaliu important pentru ea.
– E un considerent de care trebuie s` ]inem seama. Pe
lâng` sentimentele contesei pentru Excelen]a Sa, desigur, [i
pe lâng`... cum o numeai – „comuniune“?...
Obrajii Melissei se \mbujorar`. Aruncându-[i capul pe
spate, izbucni \n râs, apoi lu` un pahar nesp`lat.
Reilly lu` [i el unul [i le ciocnir`.
– Pentru o pereche fericit`!
– S` aib` parte numai de dragoste!
Când privirea i se desprinse din ochii ei, Melissa sim]i c`
inima i se strângea ca un pumn.
– Sunt sigur c` Excelen]a Sa va avea grij` de feti]`, c`ut`
Reilly s` continue conversa]ia.
Melissa \l privi drept \n ochi, spunând cu o voce sur-
prinz`tor de aprins`:
– Tu ai avea grij` de ea, Reilly. Dac` ar locui aici, sunt
sigur c` ar fi cea mai ocrotit` [i mai \ngrijit` feti]` din lumea
\ntreag`.
{i guvernanta ei? Reilly voia s` aib` grij` [i de ea.
Mâna Melissei i se depuse pe bra]. |i atinse cu vârfurile
degetelor mâneca suflecat`, degetul mare sim]i firele de p`r
rar [i aspru. Privirea \i [ov`i când \[i d`du seama c` \l
atingea din nou.
– M` bucur c` spui asta, Miss.
Melissa pufni, bucuroas` c` avea o scuz` ca s` se retrag`.
– „M` bucur c` spui asta“! Cât e[ti de formal!
– {i cum altfel ai vrea s` fiu?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 67

|ncruci[ându-[i bra]ele, Melissa se rezem` cu coatele


pe marginea bufetului, leg`nându-[i posteriorul \n aer.
– De fapt, aici cum obi[nuie[ti s` te relaxezi?
Pentru Reilly, faptul de a fi tachinat de o femeie frumoas`
pân` \i d`dea sângele \n clocot numai „relaxare“ nu se
putea numi. R`mase cu privirea spre chiuvet`.
– A[a...? continu` Melissa, plesc`ind cu mâna \n apa
plin` de cl`buci.
– |mi place s` [tiu c` toate sunt \n ordine.
– Hmm... |n compara]ie cu dezamorsarea bombelor,
cred c` orice alt` activitate e lini[titoare.
Reilly zâmbi, neputând \n]elege nici \n ruptul capului de
ce inima \i b`tea ca o tob`.
Apoi, Melissa se apropie [i mai mult, atingându-i coapsa
cu a ei.
– Ia s` vedem. Dac` asta e relaxare, atunci ce faci ca s` te
distrezi?
Pentru \nceput, Reilly continu` s` n-o priveasc`.
Imagina]ia \i oferea atâtea distrac]ii, câte nu putea duce –
iar trupul nu se l`sa nici el. Noroc c` era \ncins cu [or]ul de
buc`t`rie. Porni \n lungul bufetului, [tergându-l cu cârpa de
vase.
– Ca s` m` distrez... repet` el, sco]ând dopul chiuvetei.
Apa \ncepu s` gâlgâie prin ]eav`.
– Cum se distreaz` un b`rbat tân`r, plin de via]`,
rezonabil de atr`g`tor...
– Mul]umesc, Miss.
– N-ai de ce. M-ai \ntrerupt.
68 TERRY LAWRENCE

– Scuzele mele, Miss.


Melissa chicoti.
– Ce face un asemenea b`rbhat ca s` nu devin` la fel de
somnoros, manierat [i muceg`it cum e casa asta veche?
– Se mai g`sesc solu]ii... r`spunse el pe un ton m`surat.
– Mira-m-a[. Totul e sub control. Gr`dinile sunt plivite [i
aranjate. Caii sunt hr`ni]i [i ]es`la]i. Ceilal]i servitori dorm
du[i...
Cu alte cuvinte, erau singuri. Reilly se concentra atât de
tare asupra apei cu cl`buci, \ncât s-ar fi crezut c` \n adân-
curile chiuvetei pândea monstrul din Loch Ness.
Melissa \i lu` mâna \ntr-a ei, unind palmele s`punite ale
amândurora.
– E-n regul`, Reilly. Putem flirta. Putem [i s` râdem. De-asta
am coborât. M-am gândit c`, dac` putem vorbi ca doi adul]i
normali, vom l`sa \n urm` restul problemelor. Trebuie s`
recuno[ti c` situa]ia \ncepuse s` devin` cam ridicol`.
Faptul c` o dorea, ridicol? Niciodat`.
Mâna ei o strânse pe a lui, cu un gest matern. Parc` ar fi
fost o c`tu[` de fier, \ncle[tându-i inima.
– Am ajuns dincolo de ceea ce-a fost \ntre noi, declar` ea.
– E[ti sigur`?
– Altfel, n-a[ putea s`-]i vorbesc, s` te tachinez a[a.
Un brânci cu [oldul.
– Atrac]ie fizic`, atâta a fost. Scântei, ocheade, poft`. Au
trecut, s-au terminat, s-au dus, c`l`torie sprâncenat` le
doresc.
B`tu cu palma \n bufet.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 69

– Ne e mult mai bine ca prieteni. Nu e[ti de acord?


Reilly morm`i. Deschise robinetul [i \ncepu s` cl`teasc`
un pahar. |l ridic` de parc` ar fi fost Sfântul Graal, privindu-l
\n lumin`, cu f`lcile atât de strânse \ncât o ven` de pe gât
\ncepu s`-i pulseze.
– Sper c` nu m` g`se[ti prea \ndr`znea]`... se cam bâlbâi Melissa.
– Niciodat`.
– N-am fi putut s` ne evit`m \n continuare.
– |ntr-adev`r.
– Dac` \ncercam, astea patru zile ar fi p`rut o eternitate.
Prive[te totul \n fa]` [i va trece – asta-i filosofia mea.
Deci, voia s` nu mai r`mân` nimic. Reilly puse paharul
pe mas`, cu zgomot. Tr`gându-[i [or]ul peste cap, \l f`cu
ghemotoc [i \l arunc` pe un scaun. Nici m`car nu se uit` s`
vad` unde c`zuse.
Prietenie, spusese Melissa. |[i dorea ceva palid [i fad, la
fel de delicios ca laptele c`ldu].
– {tii ce doresc?
Melissa \nghi]i \n sec. Reilly nu ridica niciodat` tonul.
– Pu]in` lini[te [i pace? Pot s` plec.
– Nu.
|i lu` fa]a \n mâini. Umede [i calde, palmele lui miroseau
a s`pun.
– Vreau s` r`mâi aici.
– ~`, dar eu...
– {i s` nu mai sco]i o vorb`.
Reilly \[i \ndes` trupul \ntr-al ei, acoperindu-i cu buzele
gura \ntredeschis` de mirare. S`rutul nu dur` mult. |n
70 TERRY LAWRENCE

schimb, respira]ia Melissei se acceler`, excitându-l, ca [i


b`t`ile inimii ei care bubuia \n acela[i ritm cu a lui – [i fap-
tul c` r`mase \ntr-adev`r pe loc.
|[i desf`cu degetele peste omopla]ii ei, ap`sând-o cu
palmele. Movili]ele rotunde ale sânilor se turtir` la pieptul
lui. Reilly inspir` adânc, cu pieptul \ncordat [i sângele clo-
cotind prin vene. Nu voia s` se opreasc`. Era târziu, \n cas`
se l`sase lini[tea. Un geam`t adânc, dintr-un piept de
femeie, o serie de gâfâieli sacadate nu se puteau face auzite
prea departe. Aveau timp. {i lini[te.
Melissa \[i trase respira]ia. Reilly i-o retez` din nou.
– |mi doresc asta din ziua când te-am v`zut prima oar`...
|[i plimb` buzele peste ale ei, apoi i le deschise cu limba.
Melissa gemu.
Gustul ei era delicios. Avea gura ca satinul, mângâiat` de
limba lui aspr`. Din piele \i emana un amestec de mirosuri
– mosc, fum [i trandafiri.
– Miro[i a vatr` cald` [i a flori...
– N-ar trebui s`... [opti ea.
– Ba o s`.
– Reilly...
– Taci.
{i o gust` din nou. Din nou acea invazie st`ruitoare...
Trupul ei se destinse sub al lui. O strânse [i mai tare. Melissa
se ridic` u[or pe vârfuri. Coapsele i se potrivir` peste ale lui.
– Melissa.
Sunetul propriului ei nume o f`cu s` deschid` ochii. Fu
[ocat` s` vad` unde ajunsese, \n ce pozi]ie primitoare \i
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 71

st`teau [oldurile, \n care parte \l strângea cu neru[inare \n


bra]e. |n adâncurile ochilor ei alba[tri se ivi din nou
\ndoiala, \necând senza]iile pe care le stârniser` \mpre-
un`.
Reilly \i rosti din nou numele, ursuz, insistent, \ncercând
cu disperare s` ]in` pe loc un moment care deja \i sc`pa
printre degete.
– Nu pleca.
Melissa cl`tin` din cap.
– Suntem prieteni. Nu putem cere nimic mai mult.
N-o fi putut ea, dar el dorea mai mult. Via]a era o alter-
nativ` \ntre totul sau nimic. Prea mult timp se mul]umise cu
nimicul. Nu orice cas` era un c`min; nici o slujb` nu era
totuna cu o via]`.
O strânse din nou \n bra]e. Asta spunea totul, naturale]ea
cu care se potriveau, simplitatea, firescul unirii \ntre dou`
trupuri.
– E o nebunie.
– E realitatea.
Cuvintele \ncepur` s` i se rostogoleasc` de pe buze,
nea[teptate, nest`vilite.
– Exist` o camer` \n turnul de la est, cu baie [i [emineu.
Faian]` pe pere]i, lumân`ri pe vatr`. Nimeni nu poate vedea
\n`untru. Te-a[ sp`la acolo. Te-a[ s`puni, pe umeri, pe sâni,
peste tot... Printre picioare...
Melissa cl`tin` din cap, cutremurându-se, \n timp ce
mâinile lui \i mângâiau bra]ele, adâncitura din josul
spatelui.
72 TERRY LAWRENCE

– E[ti un vr`jitor.
– Vino cu mine.
– Nu pot.
– Ba putem. Putem merge acolo. Am s`-]i ar`t.
|ntinse mâna spre robinet, \ntrerupând [uvoiul de ap`
cristalin`. |[i umplu palma [i i-o aduse la gur`.
Melissa tremura din tot trupul. Reilly \[i \nclin` palma.
Apa se rev`rs` peste pieptarul bluzei ei, prelingându-se \n
decolteu, sclipind pe pielea \nfierbântat`. Gura Melissei se
deschise \ntr-un strig`t mut.
Reilly \[i lipi palma ud` de baza gâtului ei, sim]indu-i pul-
sul, coborând nemilos spre piept.
Din gâtul acela palid se desprinse un geam`t:
– Nu...
– ~sta e doar \nceputul.
Piele pe piele, ude, degete desf`cându-se \n bluz`,
tr`gând pân` când un nasture se descheie, apoi \nc` unul.
Reilly \i cuprinse \n palm` sânul mic. Dantela umed` a
sutienului se ag`]` de sfârcul \nt`rit.
Melissa gemu din nou.
Nu era doar un simplu cuvânt. Reilly \i asculta trupul.
|ntinse materialul bluzei, coborându-[i capul s` mângâie cu
limba curbura sânului. Genunchii Melissei se \nmuiar`. O
prinse \ntre coapse, potrivindu-[i un picior \ntre ele ei,
sim]indu-i dulcea c`ldur` din acel loc, mirosind-o...
– Nu!
Melissa se smulte din strânsoare, \mpleticindu-se \napoi. Ie[irea
spre gr`din` era mai aproape decât scara. Se retrase \ntr-acolo.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 73

– Nu pentru asta am venit...


Reilly r`m`sese singur lâng` chiuvet`, cu chipul
\ntunecat de frustrare.
Strângându-[i bluza la gât, Melissa \ng`im`:
– Am venit ca s`-]i ofer prietenia. Mi-ai \n]eles gre[it...
– Nu min]i, o \ntrerupse el, cu glasul aspru ca pânza de
sac. Nu ne min]i.
– Nici o clip` nu m-am gândit...
– O doreai. Aveai nevoie.
F`cu un pas spre ea, o v`zu tres`rind [i se opri.
– Ai nevoie de ceea ce-]i pot d`rui eu. Ai nevoie de atin-
geri, de mângâieri, de dragoste. De un b`rbat care s`-]i
poat` umple trupul cu al lui, iubindu-te pân` te las` toate
puterile. Un b`rbat care s` te s`rute pân` când focul se
\nte]e[te atât de tare \ncât cer[e[ti s` fie potolit.
– Nu mi-ai vorbit niciodat` a[a.
– Voiam s-o fac.
Asprimea din glasul lui \i opri respira]ia. Abia acum
\n]elese Melissa de ce p`strase acea distan]`. {tiuse c` la cea
mai mic` fisurare a fa]adei, la cea mai m`runt` sp`rtur`,
toate acele cuvinte s-ar fi rostoglit de-a valma, ca o cascad`,
ca apa unui val seismic. |napoia acelei aparen]e discrete
pândeau sentimentele turbulente ale unui b`rbat p`tima[.
Pân` când Melissa atinsese \ncuietoarea.
– Nu e adev`rat. E numai poft`, singur`tate... Abia dac`
ne cunoa[tem...
– Ai nevoie de un b`rbat. De un om cu care s` \mpar]i câte ceva
din iubirea asta, \n loc de a o irosi pe toat` numai pentru o feti]`.
74 TERRY LAWRENCE

Aceste cuvinte o usturar`. Melissa \[i \ndrept` umerii.


– Nu [tii ce vreau.
– Nu [tiu? Niciodat` n-am \ntâlnit o femeie mai dornic`
decât tine.
Cuvintele lui o izbir` ca un du[ cu ap` rece.
– Nu sunt dornic` deloc!
Reilly \[i s`lt` un [old pe marginea chiuvetei, m`surând-o
din cre[tet pân`-n t`lpi.
– E[ti femeie, nu-i a[a?
O lua cu ame]eli. Chiar \ntr-un asemenea hal se d`duse
de gol? |[i strânse pumnii pe lâng` trup.
– Voi pleca peste patru zile. Pân` atunci, ]i-a[ fi
recunosc`toare dac` m-ai l`sa \n pace.
{i se r`suci pe c`lcâie, trântind u[a \n urma ei.
Reilly \nchise robinetul dintr-o mi[care scurt` a mâinii,
apoi \[i privi chipul oglindit \n geamul de deasupra chiu-
vetei. Vorbise serios. Dac` Melissa [i-ar fi ascultat senti-
mentele, nu temerile, ar fi recunoscut cât de bine se
potriveau. Locul ei era acolo, lâng` el.
Dar pe cine \ncerca s` am`geasc`? F`cuse o mi[care
gre[it`, \ntr-un moment gre[it.
Iar acum st`tea neputincios, pe când tot penibilul situa]iei
\i exploda \n fa]`. Nu i se \ntâmpla pentru prima oar`.
– Ei, acum s` te v`d ce faci, colega...!
T`cerea din buc`t`ria goal` fu singurul r`spuns.

Ultimele lui cuvinte o t`iau adânc, ca un cu]it. E[ti


femeie, nu-i a[a?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 75

Venise jos cu inten]ia unei explica]ii ra]ionale. Sau, cel


pu]in, a[a \[i spusese. Doar nu putuse fi chiar atât de oarb`
fa]` de propriile ei motiva]ii, nu? Gre[elile mamei sale nu se
transmiteau pe cale genetic`!
E[ti femeie, nu-i a[a?
– Lua-te-ar dracu', Reilly!
Melissa scrâ[ni din din]i [i-[i continu` drumul prin
p`dure, cu bluza ag`]ându-i-se \n crengi [i pantalonii
plesni]i de ferigi. Era femeie, iar el era un b`rbat foarte
dezirabil. |l s`rutase din toat` fiin]a ei, iar el \i interpretase
ac]iunile \n felul cel mai adecvat. Nevoie. Poft`. Sl`biciune.
Dac` o lua din nou \n bra]e, probabil c` ar fi f`cut aceea[i
blestem`]ie.
|n urma ei, pe p`mântul moale, trop`iau ni[te pa[i.
Melissa se ascunse dup` un copac.
O lantern` \[i plimb` raza peste ferigile care se unduiau
\n direc]ia ei, [u[otind [i ar`tând ca ni[te tr`d`toare.
– Melissa?
Scrâ[netul frustrat din glasul lui o f`cu s` \ncremeneasc`.
– Melissa!
Vorbea cu glas puternic [i sever, foarte masculin [i
foarte, foarte nefericit.
N-avea decât s` cârâie cât poftea. Mai degrab` \nghe]au
focurile iadului \nainte ca ea s` r`spund` la o chemare atât
de ar]`goas`. Pe de alt` parte, tare-ar mai fi vrut s`-i spun`
vreo dou`. „Dornic`“, auzi acolo!
Reilly se opri la zece pa[i distan]`, \n \ntuneric.
Fasciculul de lumin` \[i \ncet` pendularea.
76 TERRY LAWRENCE

– Dac` mai mergi mult, vei declan[a sistemul de alarm`,


o preveni ei. Peste tot sunt senzori. Activeaz` unul, [i ne
vom pomeni cu comisarii aici \n cinci minute.
Avea dreptate. {i avea [i un câine. Vandyke, unul dintre
labradorii negri ai Lordului Darby, zburda fericit de la un
copac la altul.
Prezen]a lui o \ncuraj`. Orice era de preferat decât s` fie
singur` cu Reilly. Cu o voce calm` [i st`pânit`, anun]`:
– Aici sunt.
Reilly se r`suci \n loc. Lumina lanternei g`si picioarele
Melissei [i \ncepu s` urce \ncet. Avea bluza \nc` umed`.
Dou` pete \ntunecate \i scoteau \n eviden]` mugurii
\nt`ri]i ai sânilor. |[i \ncruci[` bra]ele pe piept, \ncrun-
tat`.
Stingând lanterna, Reilly o \ntreb`:
– Vii cu mine \n cas`?
– Prefer s` mai respir pu]in aer curat.
– Cred c` ce s-a \ntâmplat \ntre noi a fost destul de curat.
Melissa \[i sim]i gâtlejul contractându-se. Nu-i ardea de
glum`.
– Ai s` r`ce[ti, continu` Reilly.
– {i cine e de vin`?
Reilly pufni, pornind spre ea.
– |nc` un minut, [i-au s`-]i cl`n]`ne din]ii. Ia asta.
Aprinse din nou lanterna [i-i puse o hain` pe
umeri.
– Te gânde[ti la toate.
Mâinile lui r`maser` pe umerii ei.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 77

– |mi fac doar datoria, domni[oar`.


Melissa \nchise ochii, cl`tinându-se spre el. Se \ncord`,
\n a[teptarea unui nou s`rut; un cotlon vinovat al sufletu-
lui tânjea dup` asta. |n schimb, primi ceea ce ceruse: dis-
tan]`. Reilly \[i retrase mâinile. Numai amintirea o mai
ap`sa.
Fu recunosc`toare când putu vorbi cu o voce calm` [i
puternic`:
– Vreau s` [tii c` nu sunt dornic`, lipicioas`, disperat`
sau orice alt atribut de fat` b`trân` pe care-l folose[ti când
seduci musafirele.
– Nu e[ti musafir`.
– Atunci, ce sunt?
Reilly o [tia la fel de sigur pe cât cuno[tea fiecare palm`
de loc din acea p`dure. Era femeia pe care o dorea. Dac`
voia s-o p`streze, trebuia s` procedeze mult mai chibzuit
decât o f`cuse pân` atunci.
– E timpul s` ne \ntoarcem.
|n timp ce pornea pe c`rarea luminat` de lantern`,
Melissa \ncepu s` \n[ire explica]iile una dup` alta:
– Iar tu, e timpul s` [tii cum st`m. Nu cred \n c`s`torie.
Nu cred \n dragoste. Cuvântarea ta despre b`i, mângâieri [i
altele a fost foarte simpatic`, dar nu cred nici \n aventurile
de-o noapte.
– Eu aveam \n minte patru nop]i.
Melissa se r`suci spre el.
Cu un oftat, Reilly ridic` mâna, pre\ntâmpinându-i
urm`toarea izbucnire.
78 TERRY LAWRENCE

– |]i promit c` n-am s` m` mai apropii de tine timp de


patru zile.
– Aha. Bine.
|ntorcându-se, Melissa porni din nou, pân` când un nou
gând o opri \n loc.
– {i nop]ile...?
Reilly \[i st`pâni zâmbetul.
– Nici nop]ile.
– Minunat.
{i, cu b`rbia ridicat`, Melissa porni mai departe.
Reilly \i lumin` c`rarea, apoi ridic` raza lanternei peste
jean[ii ei, mângâindu-i dr`g`stos, tot mai sus... Dezgustat de
sine, stinse lanterna.
|l refuzase, l`sându-l activat ca o petard` gata s`
explodeze. Dar nu avusese ultimul cuvânt. Orice gre[eli
puteau fi \ndreptate. Uneori, via]a \]i acord` [i a doua [ans`.
Iar Reilly era hot`rât s` profite la maximum.
Capitolul 6

– M`mica ne-a invitat disear` s` lu`m cina cu Lordul


Reggie.
– Se nume[te Lordul Darby, sau Reggie, sau Domnul.
– Sau Tati?
Zâmbetul Melissei \nghe]`. Nu voia ca Aurora s`-[i fac`
speran]e, mai ales din moment ce Helene \i ceruse deja s`
peg`teasc` bagajele.
– {tii, pl`nuiam s` plec`m mâine.
– Poate c` da, poate c` nu, inton` melodios feti]a, cu un
lic`r \n ochii ei alba[tri, ca [i cum ar fi [tiut un detaliu
necunoscut de prev`z`toarea ei guvernant`.
– Numai nu-]i face speran]e prea mari, p`pu[`.
– Nu-mi fac.
– „Atunci, e[ti mai de soi ca mine, Gunga Din“, cit`
Melissa, \ncepând s-o gâdile, pân` când Aurora fugi [i
smulse un volum de Rudyard Kipling de pe un raft. {i-ar fi
dorit s` se poat` refugia [i ea \n lectur` la fel de u[or.
80 TERRY LAWRENCE

Dar nu trebuia decât s` se gândeasc` la cuvântul „dor-


nic`“, [i i se astâmp`rau toate poftele. Iar comentariul lui
despre „iubirea irosit` pentru un copil“ o durea. A[ezân-
du-se pe pervazul ferestrei, lâng` feti]a care citea, o
strânse lâng` ea; iubirea d`ruit` copiilor nu se pierdea
niciodat`.

|n aceea[i sear`, intrar` amândou` \n sufragerie, ]inân-


du-se de mân`. Helene \i \mprumutase o rochie neagr` cu
paiete, anume pentru acea ocazie. Decolteul larg \i dez-
golea un num`r. Fusta pensat` \i cuprindea [oldurile \n
falduri strânse, coborând oblic spre glezne. Caracterul for-
mal al ultimei seri la conac o mul]umea: \i d`dea ocazia de
a-i ar`ta lui Reilly c` avea totul sub control. Era gata s`
plece.
Aurora se ridic` pe vârfuri, pentru a s`ruta obrazul
Lordului Darby. Acesta o mângâie pe cap, cu afec]iune sin-
cer`. Helene ar`ta magnific, cu p`rul brunet rev`rsându-i-se
simplu [i elegant pe umerii albi.
Reilly se desprinse din penumbr`, pentru a-i trage
scaunul. Melissa d`du din cap politicos, a[ezându-se. Când
\mpinse scaunul la loc, degetele lui Reilly \i atinser` bra]ul
gol, f`când s` i se opreasc` respira]ia. Sim]i un junghi \n
piept.
– Un pahar de vin, pentru \nceput? propuse vesel
Reggie, din capul mesei.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 81

Melissa observ` c` mâna lui st`tea \nl`n]uit` cu a


Helenei. „Nu-l ]ine prea strâns“, spuse ea \n gând. „Sus
ne-a[teapt` bagajele.“ Oare Reilly [tia c` Helene pl`nuia s`
plece a doua zi diminea]a?
Dintr-o dat`, vru s`-l anun]e pe Reilly, s`-l previn` c` a
doua zi plecau.
– Domni[oar`?
Melissa tres`ri.
Cu o expresie de nep`truns, Reilly se aplec` peste um`rul ei.
– Dori]i carne sau pe[te?
|l privi lung. |i sim]i tensiunea adunat` \n trup.
– Pe[te, te rog.
Reilly \i puse o por]ie \n farfurie, cu o palet` de argint.
– Buc`t`reasa e foarte mândr` de aceast` delicates`.
De[i \nc` nu luase nici o \mbuc`tur`, Melissa sim]i c` i se
oprea un os \n gât.
– Pân` acum, toate au fost minunate.
Trebuia s`-l previn`, s`-i vad` reac]ia. Oare avea s`
sufere? Sau s` fie u[urat? Cum putea s` \ntrebe, când nu-[i
\n]elegea nici m`car propriile ei sentimente?
Nu pentru prima oar`, se mir` de felul \n care dragostea
\[i b`tea joc de femei. |l respecta pe Reilly pentru felul cum
p`strase distan]a, \n ultimele zile. Dar acest lucru n-o oprea
s`-l condamne – pentru aceea[i r`ceal`. Acum, când vizita
era pe sfâr[ite, Melissa se \ngrozea la gândul plec`rii.
– Reilly. Vreau... vreau doar s`-]i spun c` [ederea noastr`
aici a fost foarte...
Reilly \ncremeni.
82 TERRY LAWRENCE

R`sucindu-[i [ervetul \n poal`, Melissa \ncheie pe un ton jalnic:


– |]i mul]umec pentru tot ce ai f`cut.
– Am \ncercat s` v` satisfac toate dorin]ele.
Ochii ei s`getar` spre ai lui. |n privirea acestora din
urm` se citea limpede: nici un moment nu se gândise la
altceva.
|n continuare, Melissa mânc` f`r` s` simt` nici un gust.
Nu sim]ea decât ochii lui Reilly, a]inti]i asupra ei pe tot par-
cursul cinei.
La sfâr[it, Reilly ap`ru lâng` um`rul ei.
– Ar mai dori domni[oara [i altceva?
|l privi drept \n ochi, r`spunzând \ntr-o [oapt` \ncordat`.
– Da, fir-ai al dracului. Ce mi-ai f`cut? Voiam prietenie.
Camaraderie. {i tu ai transformat totul \ntr-o problem` de...
de...
– De via]` [i de moarte?
Melissa zâmbi amar.
– Melodramatic dar adev`rat.
A doua zi aveau s`-[i reia existen]ele ordonate cu grij`,
tr`ite pentru al]ii, ca o parodie a vie]ii.
Reilly \[i drese glasul, privind spre tacâmuri, apoi \ntreb`
\ncet:
– Mai vrei un pahar cu vin?
– Nu vin...
|nc` un s`rut. |nc` o atingere. Cineva trebuia s` str`bat`
pr`pastia care-i desp`r]ea.
Când Reilly lu` farfuria, Melissa \l apuc` de \ncheietura
mâinii.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 83

– Poate c` sunt exact a[a cum spui [i am [i eu dorin]ele


mele. Dar nu \ndr`zni s` afirmi c` ai fi mai imun la asta
decât mine.
|ncet, ochii lui Reilly se ridicar` spre ai ei.
– Cred c` m-am exprimat destul de clar, domni[oar`.
Dac` ave]i nevoie de mine, v` stau la dispozi]ie.
Melissa \[i amintea gustul gurii lui, senza]ia trupului
care-i \nfiera pielea cu o fierbin]eal` nemai\ntâlnit`.
– N-am vrut s` ajungem aici.
– Unele lucruri sunt mai presus de voin]ele noastre.
– Poate c` am gre[it din capul locului, apropiindu-m` de tine.
– Dragostea gre[e[te vreodat`?
Cuvântul c`zu \ntre ei precum ceara picurând de pe mar-
ginea unei lumân`ri aprinse.
– M` scuza]i? interveni Reggie, de la cel`lalt cap`t al
mesei. S-a \ntâmplat ceva? Pe[tele nu e reu[it?
Reg`sindu-[i cel dintâi calmul, Reilly r`spunse:
– Poate era bine dac` st`tea doar pu]in mai mult, dom-
nule.
Reggie se \ncrunt`.
– S` vorbe[ti cu buc`t`reasa, da? Foarte ciudat... Nu-i st`
\n obicei...
– A[a voi face, domnule. Imediat.
– {i adu [ampania, dac` e[ti bun.
Reilly disp`ru pe u[a escamotat` care ducea la buc`t`rie.
Reveni cu o sticl` de [ampanie, c`reia \i scoase dopul \n col]ul
camerei. Din gâtul sticlei ]â[ni un val de aburi reci, ce]o[i.
Reggie \[i drese glasul [i se ridic` \n picioare.
84 TERRY LAWRENCE

– Doamnelor [i... domni[oarelor. Helene, draga mea.


Aurora, mica mea prin]es`. {i Melissa, minunat` [i eficient`
Melissa. Ne-a f`cut mare pl`cere s` v` g`zduim aici. Crede]i-m`
când spun c` Bedford House rareori a fost onorat` de atâtea
femei frumoase [i fermec`toare \n acela[i timp. A fost o
mare cinste pentru noi.
Discursul continu` cu o uluitoare fluen]` [i siguran]` de
sine. |n sfâr[it, Reggie ridic` din nou paharul spre ele.
– Sunt singurul domn care \nchin` \n s`n`tatea lor?
Reilly. Hai [i tu, b`trâne. Bea.
Reilly \[i umplu un pahar [i \l ridic`.
– Pentru doamne.
La auzul glasului s`u aspru, Melissei i se frânse inima. |i
sim]ea ochii furtuno[i sfredelind-o, impunându-i s`-l
priveasc`. Reggie se uita la Helene, cu o expresie la fel de
intens`.
– A fost o vizit` minunat`, gânguri Helene.
– Atunci, fie ca toat` luna s` fie la fel de minunat`,
r`spunse Reggie, acoperindu-i mâna cu a lui.
– Nu m` \ndoiesc.
– Draga mea!
– Iubitule!
Melissa clipi din ochi. Nu era sigur` c` auzea bine. Din
partea lui, Reilly puse sticla \n frapier` cu un zgomot
nepotrivit de sonor.
– R`mânem aici! anun]` Aurora.
– Da, draga mea, replic` mama ei. Reggie mi-a cerut s`
petrecem aici toat` luna iunie. }i-ar pl`cea?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 85

– O, da!
Feti]a s`ri de pe scaun, \nainte ca Reilly, luat prin sur-
prindere, s` i-l poat` trage. Alergând spre capul mesei, \[i
arunc` bra]ele pe dup` gâtul lui Reggie.
Privirea uimit` a Melissei \l surprinse pe Reilly r`sucindu-se
\n loc. Nici el nu [tiuse.
Helene zâmbi cu nevinov`]ie.
– S-a \ntâmplat ceva?
– Valizele, [opti printre din]i Melissa. Bagajele.
|n timp ce Aurora o \mbr`]i[a, Helene râse indulgent.
– Acelea sunt pentru Aurora [i pentru mine. Doar nu ]i-ai
f`cut [i valiza ta?
– Credeam c`...
– Reggie ne-a invitat la Londra, ca s` ne arate aparta-
mentul pe care-l folose[te când e \n sesiune Camera
Lorzilor. Nu-i a[a? \ntreb` ea, \ntinzând cu elegan]` mâna
dreapt`.
Reggie \i lu` mâna.
– Nu-i mare lucru. Un apartament georgian. Câteva anti-
chit`]i pe care le-am adunat de ici, de colo...
– Te vei descurca de minune f`r` noi, o asigur` Helene
pe Melissa. Aurora, Reggie [i cu mine vom fi ca o mic`
familie.
Reilly f`cu un pas \nainte.
– Scuza]i-m`, domnule, ve]i avea nevoie de serviciile mele?
– Aiurea, r`spunse Reggie. Cred c` suntem \n stare s` ne
descurc`m singuri, dou` zile \n ora[. Preg`te[te o valiz`, va
fi de ajuns.
86 TERRY LAWRENCE

Con[tiin]a \i spunea Melissei c` era o veste minunat`.


Aurora avea nevoie s`-[i petreac` timpul cu mama ei, s` se
simt` dorit` [i iubit`. Inima ei, \ns`, nu se l`sa convins`.
Oricât [i-ar fi spus c` nu conta, o potopeau vechile senti-
mente. Mereu martor` a fericirii altora, privea cum \nc` o
familie proasp`t \nchegat` o excludea \ncet, \ncet...

A doua zi diminea]a, dup` ce-[i lu` r`mas-bun de la


Aurora [i mama ei, Melissa porni prin camerele pustii ale
casei, apoi \[i lu` trusa de pictur`. N-avea de gând s`-[i
plâng` singur` de mil` [i nici s-o invidieze pe Aurora pen-
tru aten]iile mamei sale, de care avea atâta nevoie. Prefera
s` fac` un lucru la care se pricepea, d`ruindu-se culorilor [i
luminii.
Dou` ore mai târziu, pe o colin` care domina Bedford
House, Melissa studia acuarela pe care o pictase \n
s`pt`mâna trecut`. |[i \nmuie pensula \n albastrul blând ca
al cerului. Cuvintele [i picturile \i aduceau \n suflet o lini[te
care rivaliza cu a conacului [i a propriet`]ii \ntinse la
picioarele ei.
– M` \ntreb cui \i plac cel mai mult pove[tile mele – mie,
copilului, sau copilului din mine?
– Cum r`mâne cu femeia din tine?
Reilly. Melissa \[i \nfipse din]ii \n coada pensulei, pe
care o ]inea \n gur`, tr`gând adânc aer \n piept. Era mai
bine s`-i fac` fa]`, mai ales dac` aveau s` lucreze \mpreun`
o lun` \ncheiat`.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 87

– Ce stil ai, s` te apropii a[a pe furi[...


– Discre]ia e o adev`rat` art`.
– |n noaptea aceea n-ai fost tocmai discret.
Cu glas scrâ[nit, Reilly replic`:
– Am p`strat distan]a, nu?
Melissa nu era chiar atât de sigur`. De fiecare dat` când
gusta câte un vin cu arom` de mirodenii, se gândea la el.
Se a[ez` pe sc`unelul pliant, ar`tând spre [evalet.
– |n regul`. Ce p`rere ai?
– |mi pot p`stra p`rerile pentru mine. Dac` nu sunt
binevenite...?
Convins` c`-[i putea ]ine reac]iile sub control, \i arunc`
o privire.
– Pân` acum nu ]i le-ai p`strat. Cu toat` discre]ia ta,
reu[e[ti s` spui tot ce ai \n minte.
„{i s` faci tot ce ai \n minte. {i s` m` determini s` simt
lucruri la care nici n-a[ fi visat vreodat`, depravate [i
explicite...“
Reilly se apropie, l`sându-se pe vine lâng` ea, pentru a
studia pictura.
– E corect`, domni[oar`. Dar...
– Dar...?
– Nu prea real`.
U[urat` c` era atent la tablou, Melissa \l provoc`:
– Iar te por]i cu tact.
|nclinându-[i capul, Reilly mai privi un timp pictura.
– Arat` ca o ilustra]ie din c`r]ile pentru copii. Frumoas`,
precis`, dar nu-]i d` senza]ia c` ai putea tr`i \n ea.
88 TERRY LAWRENCE

– |nseamn` c` i-am prins starea exact, r`spunse Melissa,


aplicând tu[e ro[ii de culoare pe hornurile aripii de est,
plin` de mul]umire.
– Bedford House nu e adev`rat`?
– E un vis. A[a au fost toate, peste tot pe unde-am
c`l`torit – la Paris, la Salzburg, la Vene]ia – hoteluri de clasa
\ntâi [i vile opulente [i luxoase. Helene [i Aurora s-au n`scut
\n lumea asta, dar pentru mine e ca o carte sau un film.
Lumea de vis \n care locuiau cei boga]i nu f`cea decât s`-i
sporeasc` sentimentele de inadaptare. |[i l`s` gândul s`
treac` de la sine, retu[ând ]iglele de pe acoperi[ul \n pant`
al serei.
Reilly se a[ez` pe p`mânt, la un metru, unul [i jum`tate
distan]` de taburetul Melissei, mestecând un fir de iarb`.
– La ce te gânde[ti? \ntreb` el, observându-i privirile
piezi[e pe care i le tot arunca.
– Acum e prima oar` când mi te-am putut imagina ca
militar.
– A, mda. Nu-s echipat „[toc“.
– Poftim...?!
– Nu port uniforma obi[nuit`. Azi-diminea]` am lucrat \n
garaj. Iar dup` ceai, am f`cut [i pu]in gr`din`rit.
– Lucrezi [i \n gr`din`?
– Cu condi]ia s` nu fac praf verzele lui Crowley. M-a pus
s` sap gropi pentru araci, pân` te-am observat pe tine aici [i
am [ters-o.
– M` bucur s` aflu c` m`car un om de pe proprietatea
asta te ]ine din scurt.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 89

– Crowley e cel mai vechi aici. Englezii `[tia sunt un


popor de gr`dinari.
– Tu nu e[ti englez?
– Tat`l meu a venit din Irlanda \n anii [aizeci, ca s` caute
de lucru. Totu[i, niciodat` n-am fost considera]i complet
britanici.
– Dar ai servit \n Irlanda de Nord. |n tab`ra britanicilor.
– Aveam nevoie de slujb`. {i-mi pl`cea s` lucrez la
dezamors`ri. M` gândeam s`-mi fac o carier` din asta.
– {i n-a mers?
Observând c` \i privea chipul, Reilly \[i atinse cu degetul
cicatricea. Spre surprinderea Melissei, izbucni \n râs.
– Nu-]i face cine [tie ce iluzii. Pe asta o am din ultima
s`pt`mân` de instruc]ie.
– Nu mai spune!
– O goan` pe pista cu obstacole, noaptea. M-am ag`]at
\n ni[te sârme ghimpate pe sub care ar fi trebuit s` trec
târâ[.
– Ce ghinion! râse Melissa, cu chicotidul cald r`sunându-i
peste colin`.
– Deci, credeai c` am f`cut cine [tie ce fapt` de
eroism?
Melissa d`du din cap, sp`[it`.
– Bine, am s` re]in pentru proxima ocazie când voi dori
s` impresionez o doamn`.
– {i cine s` fie, oare...? \ntreb` ea, revenind la pictur`.
– Femeile din via]a mea... murmur` meditativ Reilly, dar
nu mai ad`ug` nimic.
90 TERRY LAWRENCE

|n asemenea momente, când Reilly a[tepta cu r`bdare,


Melissa se relaxa aproape \mpotriva propriei voin]e. Era
tentat` s`-[i deschid` sufletul \n fa]a lui, s`-i dezv`luie
lucruri pe care preferase s` le p`streze numai pentru sine.
|n schimb, prefer` s`-l \ntrebe despre el. Voia s` [tie mai
mult decât senza]ilie pe care i le putea provoca atingerea
lui.
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` ea, [tergând o pensul`.
Ochii li se \ntâlnir`. Nu era nevoie de cuvinte, lucru pen-
tru care amândoi se sim]eau recunosc`tori.
– |n Ulster?
– Da.
Dup` un moment de gândire, Reilly continu`:
– Am cunoscut o femeie.
Melissa \ncepu s` picteze nori pe cerul din tablou.
– Se numea Clare, \n comitatul cu acela[i nume. Ne-am
cunoscut \ntr-o cârcium`. A fost atât de bun` \ncât s` intre
\n vorb` cu mine. Nu eram tocmai bineveni]i acolo.
– Probabil [tia \n ce se b`ga.
– Mda. Colegii m-au prevenit s` nu m` amestec. Eu am
crezut c` dragostea putea s` schimbe totul.
– Te-a f`cut s` suferi?
– Am f`cut-o eu pe ea.
Melissa \[i l`s` pensula jos.
– Nu pot s` cred, spuse ea \ncet.
– Aveam atâta minte \ncât s` fiu discret, s-o vizitez numai
dup` ce se \ntuneca, s` plec pe furi[ \nainte de r`s`ritul
soarelui.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 91

– Era v`duv`?
– |[i pierduse b`rbatul \ntr-un schimb de focuri din
Derry. S-a mutat la ]ar`. Era singur`, de-asta s-a ata[at de
mine. Avea nevoie de cineva care s`-i alunge frustr`rile
sexuale.
Melissa se \nro[i la fa]`. Reveni la pictur`, \ncepând s`
\nconjoare casa cu pete de umbr` verde-\nchis.
Reilly continu`:
– Eu \mi spuneam c` era mai mult decât sex, de[i to]i m`
contraziceau. |ntr-o zi, am primit un telefon la cazarm`,
despre o bomb` \ntr-o cas`. Când am ajuns, era prea târziu.
Melissa \l privi [ocat`. Reilly cl`tin` din cap.
– Ie[ise la timp. Nimeni n-a fost r`nit, dar casa se f`cuse
praf. Am g`sit-o \n stare de [oc, ]ipând la mine s` plec, s`
dispar. Mi-a spus c` locul meu nu era acolo [i niciodat` n-
avea s` fie. Nu eram bun decât pentru un singur lucru – [i
avea dreptate, desigur.
Din nou \i \nv`lui o t`cere prelungit`. Vântul [uiera peste
culmea colinei.
– }i-a[ fi recunosc`tor dac` n-ai spune-o, ad`ug` el
ar]`gos.
– Ce s` nu spun?
– C` n-a fost vina mea. C` nu eu am pus bomba.
– I-ai fi salvat casa, dac` puteai.
– Nu trebuia s` \ncep un lucru pe care n-aveam cum
s`-l duc pân` la cap`t. Construiam un castel cu temelie de
nisip.
Melissa privi spre Bedford House.
92 TERRY LAWRENCE

– De-asta ai primit oferta Lordului Darby?


Rezemându-se \ntr-un cot, Reilly d`du din cap, cu
privirea \n josul colinei.
– |n prima zi când am venit din sat, pe jos, am v`zut
aceea[i priveli[te. {i mie mi s-a p`rut c` ar`ta ca o cas` din
c`r]ile cu pove[ti. M-am hot`rât s`-mi petrec aici tot restul
vie]ii, dac` m` primea.
– {i te sim]i ca acas` aici?
Ridic` ochii spre ea \nainte de a r`spunde:
– Da.
– {i nu te sim]i niciodat` singur? Nu duci dorul celorlalte
femei?
– N-au existat alte femei.
Câteva culori se amestecar`, formând o pat` urât`.
Melissa \njur`, tamponând-o cu un [erve]el. Reilly r`mase \n
a[teptare.
– Asear`, eram sigur` c`-n diminea]a asta urma s` plec`m.
– Mai avem o lun` \ncheiat`.
– Doar dac` nu cumva Helene [i Reggie se ceart`. Atunci,
ce facem? Nu sunt complet st`pân` pe via]a mea.
– {i tu te sim]i singur`.
– O am pe Aurora [i s` n-aud o vorb`! replic` Melissa,
\mpungând aerul cu pensula spre el. Din vârf se desprinse
un strop de vopsea, p`tându-i cu albastru pantalonii, la un
deget distan]` de fermoar.
Melissa \nmuie [erve]elul \n vasul cu ap`, \ntinzând
mâna ca s` [tearg` pata, pe negândite. Când v`zu \ncotro i
se \ndrepta mâna, cotul i se retrase brusc \napoi lâng` trup.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 93

– Scuz`-m`. Poftim.
Reilly lu` [erve]elul, cu un zâmbet strâmb, ironic.
– M` [terg singur.
|nro[indu-se ca focul, Melissa se aplec` s`-[i adune mate-
rialele de pictur` \mpr`[tiate \n jur.
– Nu m-ai l`sat s` termin... spuse el.
– Te rog. Nu te \ntrerupe.
– {i mie \mi sunt dragi copiii. {i femeile, când sunt dor-
nice de a[a ceva.
Iar`[i „dornicia“ asta! Melissa \ncepea s` se
enerveze.
– Nu [tiu dac` s-o consider sinceritate, sau cea mai aro-
gant` [i \ncrezut`...
Reilly arunc` [erve]elul [i se apropie, acoperind cu
trupul lumina soarelui. Melissa \n`l]` capul, ajungând cu
nasul aproape la \n`l]imea petei albastre.
– O spun \n singurul fel cum [tiu. Pân` ai venit tu aici,
nu-mi lipsea nimic. M` crezi sau nu, [i locul t`u e aici, la fel
ca al meu.
– D`-mi voie s` [tiu eu mai bine.
– Oare chiar [tii...?
Bomb`nind o aluzie la oamenii din Neanderthal, Melissa
se r`suci pe taburet, \nchizând capacul trusei.
– Cred c`-mi pl`ceai mai mult ca valet, Reilly.
Numai fiindc` tu ai nevoie de o femeie, \ncepi acum
s`...
Mâna lui i se afund` \n p`r. |n loc s-o ridice spre el, \[i
potrivi palma dup` forma capului. Abia apoi o trase, atât
94 TERRY LAWRENCE

de mult \ncât Melissa aproape c` atinse cu b`rbia mate-


rialul pantalonilor. Trupul lui emana tensiune [i c`ldur`.
– |ntotdeauna am fost dispus s` lucrez pentru ceea ce-mi
doresc. Voi lucra [i pentru tine.
– Asta ce-ar vrea s`-nsemne?
– C` cele patru zile de gra]ie au trecut.
Numai de nu i-ar fi fost vocea la fel de [uier`toare ca vân-
tul...
– Eu n-am nici un cuvânt de spus?
– Ce-ai avut de spus, ai spus. |n bra]ele mele.
– A fost un moment de sl`biciune.
– A fost momentul adev`rului.
Ar fi putut s-o s`rute. |n schimb, \i d`du drumul. Porni
cu pas s`ltat \n josul pantei, conform vechilor formalit`]i ale
duelurilor. Ajuns la zece pa[i distan]`, se opri, r`sucindu-se
\n loc.
– Sunt hot`rât s` te am, Melissa. Cred c` e cazul s` fii
avertizat`.
Capitolul 7

Melissa intr` \n buc`t`rie la ora [apte punct. Imitând


siguran]a de sine a Helenei, merse spre mas`, cu un zâmbet
politicos, neluând \n seam` privirile surprinse ale servito-
rilor. Dac` avea s` mai stea acolo treizeci de zile, era
hot`rât` s`-i arate lui Reilly cât de u[or se integra.
Atâta numai c` sim]urile \i intrar` \n alert` imediat ce-l
v`zu. Lucirea din ochii lui \i spunea c` o a[teptase.
St`pânindu-se, salut` cu o \nclinare amabil` a capului.
– Bun` seara la toat` lumea. Din moment ce luna asta
vom lucra \mpreun`, am g`sit de cuviin]` s` v` fac o
vizit`.
– Suntem onora]i, r`spunse Reilly, l`sând jos cu]itul cu
care t`ia friptura. |[i [terse mâinile cu un [ervet de in [i
porni \ncet spre ea.
Inima Melissei f`cu o mic` tumb`. Zâmbetul, \ns`, \i
r`mase fix ca al unui model.
96 TERRY LAWRENCE

Cu o privire \ntreb`toare, dar p`strându-[i atitudinea


protocolar`, Reilly gesticul` spre ceilal]i.
– Pe cei mai mul]i i-ai cunoscut \n treac`t. Permite-mi s`
fac prezent`rile. El e Crowley, gr`dinarul.
– |ncântat`.
B`trânul cu chip zbârcit \i ignor` mâna \ntins`, atingân-
du-[i fruntea ca [i cum ar fi salutat cu degetul la [apc`.
– Asemenea.
Urm` [eful pazei, Haverford, apoi dou` cameriste, Cicely [i
Jenny, abia ie[ite din adolescen]`, care chicoteau dându-[i
coate, \n timp ce Melissa se \ndrepta spre Martha, camerista
[ef`.
– Ast` sear` avem personal redus, coment` Reilly. Miller
l-a dus pe Excelen]a Sa la Londra, iar ceilal]i au liber.
Buc`t`reasa, o femeie trupe[`, trecut` de cincizeci de
ani, cu ochi ageri ca de [oim, lu` mâna Melissei \ntr-ale ei.
– Bine ai venit, spuse ea. S`-]i pun o farfurie, scumpo.
– Mul]umesc foarte mult.
– Te sim]i bine, drag`? |]i place ceaiul? {tiu c` americanii
\l beau altfel decât noi.
– E delicios. {i m` simt extrem de bine aici. |mi pare r`u
c` nu v-am cunoscut pân` acum.
Melissa se a[ez` \ntr-un cap`t al mesei, iar Reilly \n
cel`lalt. Buc`t`reasa \mp`r]i zarzavaturile. To]i angaja]ii \l
tratau pe Reilly cu un respect vizibil. {i totu[i, nici unul nu
se apropia prea mult, nimeni nu trecea de barierele
invizibile pe care le ridicase \n jurul lui.
Nimeni, numai ea.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 97

Nu peste mult, conversa]ia \ncepu s` graviteze \n jurul


contesei. Cum era Helene ca st`pân`? Sever`? Dreapt`?
Recunosc`toare? Oferea prime de Cr`ciun? Râzând, Melissa
r`spundea cu tact la toate \ntreb`rile.
O camerist` tân`r` trecu direct la obiect:
– Ce-o s` se-ntâmple dac` Excelen]a Sa se \nsoar` cu
st`pâna matale?
Melissa t`cu, a[teptând ca ideea s`-[i fac` efectul. Dac`
Reggie [i Helene se c`s`toreau, ea [i Reilly aveau s` fie
\mpreun` tot timpul, zilnic...
– Nu vom [ti decât dac` se va \ntâmpla a[a, murmur`
Reilly \n locul ei, risipind t`cerea.
Alt` camerist` abord` o nou` problem`:
– {i ce-o s` ne facem dac` te \nsori tu, Reilly? Dac` ne
p`r`se[ti pentru vreo doamn`? Atunci cum o s` ne descurc`m?
– Casa asta binecuvântat` e doamna inimii lui, bomb`ni
Crowley.
R`spunsul lui Reilly se pierdu \n râsul general. Când con-
versa]ia reveni la subiectele cotidiene, Melissa \i surprinse
privirea. Nu \nc`pea nici o \ndoial` pe cine o considera
Reilly doamna inimii lui.
Buc`t`reasa aduse garniturile pentru friptura de porc,
uitându-se din când \n când de la majordom la guvernant`
[i viceversa. Dar Melissa era prea ocupat` ca s` observe. Se
sim]ea acceptat`. |i demonstrase lui Reilly c` se putea adap-
ta \n lumea lui. Iar la momentul potrivit, peste o lun`, peste
un an, avea s-o poat` p`r`si la fel de u[or, f`r` nici o privire
\n urm`.
98 TERRY LAWRENCE

A doua zi diminea]a, Melissa se hot`r\ s` exploreze


p`durea, c`utând ruinele castelului aflat dincolo de mar-
ginea din sud a propriet`]ii.
Porni cu sc`unelul \ntr-o mân` [i trusa de pictur` pe
um`r, pân` v`zu printre copaci pere]ii albi ai unei c`su]e.
Deasupra, acoperi[ul de crengi era \mbr`cat \n mu[chi
verde [i brun. Observ` ferestruicile cu perdele \n p`tr`]ele
albastre. |ncântat` [i curioas`, \ncepu s` modifice
priveli[tea \n imagina]ie, transformând-o \ntr-o cas` de
p`durar unde prin]esa se putea ascunde de lupul cel mare
[i r`u.
Nu se a[teptase nici o clip` ca din cas` s`-i ias` \n \ntâm-
pinare \nsu[i lupul.
Inima Melissei se opri \n loc.
Reilly o privea nemi[cat.
– N-am [tiut de casa asta... murmur` ea.
Cu fa]a par]ial umbrit` de frunzele printre care str`lucea
soarele, Reilly o \ntreb`:
– Vrei s` intri?
Dac` nu erau decât colegi, sosise momentul s` se com-
porte ca atare. Aplecându-se ca s` \ncap` pe u[a joas`,
Melissa intr`. La vederea interiorului r`coros, izbucni \n râs.
– Dumnezeule mare, parc-ar fi o sta]ie radio!
De-a lungul unui perete erau dispuse unele peste altele,
câte patru, dou`sprezece monitoare de televiziune. Camere
video, \n diverse stadii de demontare, st`teau pe un banc de
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 99

lucru zgâriat. Toate celelalte suprafe]e erau acoperite de


cabluri, sârme, suluri de izolier [i un computer. Printr-o
u[i]` cu arcad`, Melissa v`zu un re[ou, un ibric [i câteva far-
furii nesp`late.
– Credeam c` e o c`su]` primitoare, eventual locuin]a
buc`t`resei [i a lui Crowley...
– Prefer` apartamentul din casa mare. Asta-i ghereta de
paz`. De aici monitoriz`m tot ce se \ntâmpl` pe mo[ie.
– Haverford locuie[te aici?
– |[i \mparte sarcinile \ntre proprietatea noastr` [i alta.
Azi lucreaz` dincolo.
Melissa \[i aminti c` Reilly le d`duse o zi liber` aproape
tuturor angaja]ilor. Se \ntreb` dac` o f`cuse inten]ionat.
– Arat` destul de complicat, coment` ea, ar`tând cu
capul spre monitoare.
– Din spirit de prevedere. Dup` atentatul asupra ma[inii
Excelen]ei Sale, am considerat c` e mai sigur a[a. De[i nu ne
pa[te nici un pericol real.
„Nu fi atât de sigur“, spuse Melissa \n sinea ei, cu
mali]iozitate.
– A fost primul lucru de care m-am ocupat când am venit
aici, ad`ug` Reilly.
Ochii Melissei se \ndreptar` spre patul \ngust, nef`cut.
|nc`perea avea un aer de pustietate [i nefolosin]`, deta[at,
impersonal. Cam ca Reilly, \[i spuse ea; observând, neim-
plicându-se, pân` când se apropia de femeia dorit`.
– N-ar fi bine s` fie mai aproape de cas`? \l \ntreb`. N-ar
fi mai sigur?
100 TERRY LAWRENCE

– Dac` lumea ar fi sigur`, n-am avea nevoie de toate astea.


Iar dac` o femeie ar fi putut iubi un b`rbat f`r`
teama de a fi lovit`, n-ar fi avut nevoie de atâtea
ocoli[uri.
Prefer` s`-[i alunge gândul.
– Ei bine, cred c` \ncep s` pictez. Nu te deranjeaz` dac`
schi]ez casa, nu-i a[a?
– E[ti artist`.
– Cu diplom` de la colegiu.
– E o calificare tipic` pentru o guvernant`?
– Inten]ionasem s` fac munca asta numai vara. Dar
mi-am schimbat planurile \n ziua când am cunoscut-o pe
Aurora. Am [tiut c`-mi g`sisem locul.
Reilly trecu \ntre ea [i u[`.
– Nu te-ai gândit niciodat` c` s-ar putea ca locul t`u s`
fie aici?
– Ce idee aiurit`, pentru un om atât de practic ca
tine!
– |mi urmez instinctele.
Melissa \[i \ncruci[` bra]ele pe piept, hot`rât` \n sfâr[it
s`-l \nfrunte.
– Am [i eu priorit`]ile mele. Aurora...
– N-a[ fi niciodat` invidios pe un copil. {tiu cât de mult
conteaz` pentru tine.
– Are nevoie de mine.
– Dar tu de ce ai nevoie?
– S`-mi \ncep desenul.
Reilly pufni.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 101

– Femeile au nevoie [i de dragoste.


– Altfel de dragoste decât cea pentru copii, sunt
sigur`, replic` Melissa, aruncându-[i pe spate o [uvi]`
rebel`. {i-acum, dac` vrei s` m` scuzi...
– Te temi s` nu fii lovit`?
Individul era ca o stânc`. Dac` el nu voia s` se urneasc`,
nimic nu-l putea clinti din loc.
– Reilly, \ntr-o lun` nu putem face mare lucru \mpreun`.
Numai dac` nu cumva \i vine Helenei vreo toan` [i ne
ordon` s` zbur`m mâine la Paris.
– E genul?
|ntrebarea o puse pe gânduri. De când sosiser` la
Bedford House, Helene nu mai recursese la r`sf`]urile ei
mondene. |n preajma lui Reggie era relaxat` [i-[i folosea
farmecul [i distinc]ia f`r` obi[nuitele ei mofturi. P`rea
fericit`.
{i totu[i...
– Helene [i Reggie n-au nimic de-a face cu noi. Nu
putem lega nici un fel de rela]ie, \n numai o lun`.
– Ei au putut.
– N-o s` dureze.
– O po]i face [i \ntr-o zi, \ntr-o or`. Numai s-o la[i s` se
\ntâmple. Uneori, e de ajuns o singur` privire.
Melissa \nghi]i \n sec. Voise s` ias` din \nc`pere cu capul
sus [i umerii drep]i – iar Reilly o atinsese ca [i cum ar fi fost
un obiect de mare pre].
– Nu mai vorbi a[a.
– Cum anume?
102 TERRY LAWRENCE

– Ca un romantic.
– Nu m` crezi.
Cl`tinând din cap, Melissa afi[` cel mai dispre]uitor zâm-
bet de care era \n stare.
– Cine a fost?
– Cine-a fost cine?
– B`rbatul care te-a lovit.
– N-a fost nici unul. Pe nici unul nu l-am l`sat s` ajung`
atât de aproape.
Voise s` sune ca un avertisment, nu ca o confesiune. |i
v`zuse pe b`rba]ii lovi]i de mama ei, sau pe cei care o
loviser` pe aceasta. Dragostea nu era demn` se \ncredere
sub nici o form`. Pasiune, atâta era [i nimic mai mult.
Fugar`, efemer`...
– Nicicând nu te-a[ lovi... spuse Reilly, reluându-[i
accentul din Yorkshire. Nicicând nu te-a[ min]i.
– Pe mine \ns`mi nu vreau s` m` mint. Nu vreau s`-ncep
s` cred \n fantasme.
– Asta-i o fantasm`? \ntreb` el, atingându-i u[or sânul cu
dosul palmei.
Pl`mânii Melissei \ncremenir`, umplându-se cu un vid
\nghe]at, dureros.
– Când e vorba de iubire, femeile se mint singure. Cât de
important` e, cum nu pot tr`i f`r` ea... Ne cl`dim ni[te
speran]e la \n`l]imea c`rora nu se poate ridica nimeni.
– Tu n-o faci.
– Dragostea am`ge[te oamenii, apoi piere. E ca gripa: \]i
trece pân` la urm`.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 103

Ochii r`bd`tori ai lui Reilly \nc` n-o eliberaser` din


plasa lor; \[i ridic` \ncet dosul mâinii, pân` pe gâtul ei.
– Nu face asta.
– Te doresc.
– Am s` plec.
– Po]i s` r`mâi.
– N-o s` mearg`.
– Dac` nu vrei s` crezi, nu ]i-o cer. S` [tii numai un
lucru, sunt la dispozi]ia ta. Zi [i noapte. Oricât dore[ti.
Pentru orice dore[ti.
– Nu m` mai atinge! \i ordon` ea, cu r`suflarea
t`iat`.
Reilly cl`tin` din cap, cu umbra unui surâs pe buze.
– ~sta-i un lucru pe care nu-l pot face.
– Credeam c` Reilly cel puternic [i minunat e \n stare de
orice.
Reilly voia s-o fac` s` cread` \n iubire. {i nu reu[ise. O
s`pt`mân` nu fusese de ajuns. Poate c` nici o lun` n-ar fi
fost. Dar o or`...? Cine [tie?
|[i deschise palma, trecându-[i degetele peste bluza ei de
bumbac. Dragostea consta din multe, iar Melissa nu credea
\n nici una dintre ele. Nu avea \ncredere \n blânde]e.
Afec]iunea o speria de moarte. Cât despre comuniune, nu-i
dezv`luise nimic din via]a ei trecut`.
Potrivindu-[i degetele pe gâtul ei, Reilly o trase spre el. |i
sim]i \mpotrivirea, \i v`zu gura crispându-se. |l ruga din ochi
s` se opreasc`. Nu se opri.
|i atinse buzele cu ale lui.
104 TERRY LAWRENCE

Melissa \ncepu s` tremure, topindu-se treptat-treptat.


– Asta e, feti]o...
Pleoapele ei se \nchiser`, cu o mi[care tremur`toare. O
cuprinse \n bra]e. Blând [i umed, s`rutul se prelungi câteva
momente... câteva minute. |ntr-un târziu, Melissa se
\ndep`rt`, tr`gându-[i respira]ia.
– Deci, e[ti de acord cu mine. Nu poate s` dureze.
Reilly era de acord. Poate c`, undeva pe parcurs, Melissa
observase c` o alt` cale de a iubi o femeie consta \n a fi
\ntotdeauna de acord cu ea. O s`rut` din nou.
Pas cu pas o sim]i contopindu-se cu el, dou` trupuri
devenind unul singur. Când \i acoperi sânul cu palma, cea
care tremura era mâna lui.
Mâinile ei erau sigure [i m`t`soase, cuprinzându-l pe
dup` gât.
– Ai avut dreptate. |n buc`t`rie, vreau s` spun. Te doresc
– sunt \ntr-adev`r dornic`... A trecut atâta timp...
Aceast` m`rturisire nea[teptat` \l zgudui pe Reilly pân`-n
adâncul sufletului.
– Cât a trecut? \ntreb` el, cu o u[oar` \n`sprire a glasului.
– Prea mult.
Reilly \[i st`pâni un moment patima, dorindu-i confi-
den]ele la fel de mult pe cât \i dorea [i trupul.
– Vorbe[te-mi despre ultimul b`rbat din via]a ta.
– N-au fost prea mul]i.
– Eu mi-i imaginam stând la coad`.
Melissa râse, mul]umindu-i cu o privire sfioas` pentru
acest compliment.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 105

– |n colegiu, m` a[teptam ca prietenii mei s` termine


studiile [i s` porneasc` pe alte c`i. {i a[a au f`cut.
Felul nep`s`tor \n care ridic` din umeri umplu sufletul
lui Reilly de revolt`.
– Uneori, m` \ntreb dac` nu cumva eu i-am alungat.
Nu i-o spusese niciodat`. Involuntar, Reilly o strânse [i
mai tare, \ncordat, \ntr-un contrast total cu mi[c`rile ei
unduitoare, complet relaxate.
– De ce faci asta, Reilly? Dac` nu te-a[ cunoa[te, a[ crede
c` \ncerci s` m` seduci.
Acesta ea secretul lui. Nici pe masa de tortur` nu i l-ar fi
putut smulge cineva. Se aplec` s-o s`rute.
Melissa \[i retrase capul, cu un zâmbet juc`u[ pe
buze.
– Nu crezi \n toate aiurelile alea despre dragoste, nu-i
a[a?
– Nu... scrâ[ni el.
|i cânt`ri r`spunsul cu seriozitate.
– Avem o aventur` [i nimic mai mult.
Minciunile se adunau \n gâtul lui. |i spusese atât de mult
din adev`r cât ar fi putut ea s` accepte.
– E[ti o femeie frumoas`. Te doresc.
– Serios?
Mai mult decât orice pe lume.
Melissa \[i frec` nasul de gâtul lui.
– M` dore[ti? \ntreb` ea pe un ton glume].
O dorea din prima zi când o v`zuse, lâng` elicopter,
tremurând de fric` [i \ncordat` de curaj. Femeia spiritual`,
106 TERRY LAWRENCE

\ncrez`toare, generoas`, pe care o \ntrez`rise lâng` Aurora,


[i cea vulnerabil`, precaut`, pe care o v`zuse \n momentele
indiscrete – [i le dorea pe amândou`.
|[i drese glasul.
– Niciodat` nu mi-am dorit mai mult ceva.
Vorbea prea insistent. Melissa \i arunc` o privire dojeni-
toare.
– Numai s` nu-mi spui c` e pentru toat` via]a.
Dac` nu era s` fie, amintirile aveau s` r`mân`, cu sigu-
ran]`. Nu se \ndoia.
– Dac` sex dore[ti, atâta va fi.
– Bine.
Melissa \i privi c`ma[a, desf`cându-[i degetele peste
pieptul lui. |i evit` ochii.
– N-am s` te dezam`gesc.
Apoi, \l sfredeli cu un zâmbet.
– La sfâr[it, am s` plec. Nu m` voi ag`]a de tine. N-am s`
plâng. Am s`-mi iau cu mine amintirile [i-mi voi vedea de
drum.
Singurul adev`r se g`sea \n b`t`ile inimii ei, \n felul cum
mirosea, \n gustul buzelor [i al gurii...
– E[ti extrem de bun cu mine, Reilly.
– |ncerc, Miss.
Spre enorma lui u[urare, Melissa râse. Spre imensa lui
dezn`dejde, \l ap`s` cu sânii pe piept [i-[i frec` nasul de
obrazul lui.
– E[ti un om bun. Chiar [i când joci rolul celui mai
\ncuiat valet din lume.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 107

|ncuiat, \nchis – iar camera era la fel de \nchis`, de


\n`bu[itoare. Reilly o \mpinse spre dormitor [i se aplec`
peste pat pentru a deschide ferestruica. Perdelele fluturar`
\n vânt. Apoi, se \ntoarse.
Când Melissa d`du s` fac` un pas \nainte, nesigur` pe
picioare, o prinse \n bra]e. O culc` pe pat dintr-o mi[care,
\ntinzându-se lâng` ea.
– Am visat clipa asta, [opti Melissa.
Nu era vis. Reilly \[i trecu mâna peste coapsele ei, pentru
a-i dovedi c` era adev`rat.
– Spune-mi c` nu-i adev`rat.
Melissa râse \nceti[or.
O s`rut`, iar ea \[i ]inu respira]ia. |ncepu s-o guste, peste
tot, gâtul, sânii, pântecul...
– Spune-mi c` nu-i adev`rat.
Nu mai putea vorbi. |ncerc` s`-[i \ntoarc` fa]a; Reilly n-o
l`s`. O s`ruta, privind cum \i tremurau pleoapele, sim]ind
cum \i tremura [i trupul.
– Reilly.
N-avea s` se mai opreasc`, nu \nainte de a-i spune tot ce
avea de spus, cu mâinile, cu gura, cu trupul. Cu dragoste.
Cu orice \n afar` de cuvinte.
Capitolul 8

Din [emineu se r`spândea un miros acru de piatr` rece


[i funingine \nvechit`. Reilly \[i trase un scaun [i se a[ez`,
imaginându-[i focul trosnind, o camer` pl`cut`, o femeie
a[teptându-l \n a[ternutul r`v`[it.
F`când ghemotoc un ziar vechi, \l arunc` \n c`min [i
r`sturn` un bu[tean peste el. Sc`p`r` un chibrit, privind
cum se aprindeau fl`c`rile.
Dup` câteva momente, Melissa intr` \n camer`. |[i luase
pe ea bluza larg` [i lung`, aproape ca o rochie. Tivul i se
unduia \n jurul coapselor, mângâind picioarele suple pe
care Reilly le sim]ise cu câteva minute \n urm` \ncol`cindu-i
[oldurile.
Dup` ce ezit`, pe pardoseala rece, Melissa se apropie.
N-o putea privi \n ochi. |n sufletul lui, furia se \ncol`cea
ca sârmele unei bombe cu ceas. Nu-i pl`ceau pref`c`toriile.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 109

Nu-i convenea c` se folosise de ea numai pentru a dovedi


un lucru. Chiar dac` acel lucru era faptul c` o iubea, cu trup
[i suflet.
– Nu vrei s` te \ntorci? \l \ntreb` Melissa
Cât curaj trebuia s` aib` o femeie, \[i spuse el,
posomorât. Nu era de mirare c` dragostea le punea pe
fug`.
– Nu mai am obiceiul s` m` furi[ez pe fereastr`.
– Ce vrei s` spui?
Reilly lu` o \nghi]itur` de ceai rece, pentru a-[i limpezi
glasul r`gu[it de furie.
– F`ceam dragoste cu Clare, fugeam pe fereastr` [i
pân`-n zori eram \napoi la cazarm`. Camarazii g`seau c`
era o distrac]ie nemaipomenit`. Când s-a ales praful de
tot, mi-am spus c` niciodat` n-am s` mai fac asta. Niciodat`
nu voi mai iubi o femeie care s` nu fie a mea, undeva unde
nu-mi am locul.
Melissa lip`i descul]` pân` \n spatele lui, pentru a-i pune
o mân` pe um`r.
– Locul t`u e aici.
– {tiu.
Brusc, Reilly se aplec` \nainte, amestecând prin cenu[a
rece din c`min, pentru a \ncerca s` a]â]e o flac`r`. Când
reveni la loc, mâna ei nu mai era acolo.
– Acum mai trebuie s` g`sesc femeia.
Dac` aceste cuvinte o durur`, Melissa nu ar`t`.
– Nimeni nu poate [ti ce se va \ntâmpla cu Reggie [i
Helene. Pân` nu afl`m, nu putem face nimic.
110 TERRY LAWRENCE

Reilly l`s` t`cerea s` se prelungeasc`. Ceea ce tocmai


f`cuser` nu \nsemna nimic pentru ea? Nu putea fi a lui - i-o
spusese cu gura ei.
– De-asta ai plecat? \ntreb` ea \ncet.
De-asta ai plecat din pat? ar fi fost \ntrebarea com-
plet`.
– Dac` m` culc cu o femeie, vreau s` m` culc \n patul ei,
s` m` trezesc \n bra]ele ei, s` spun c` e a mea [i s` [tiu c`
`sta-i adev`rul. Vreau s` am \ncredere c` rela]ia noastr` va
dura. Tu nu dore[ti acela[i lucru? Sau \l dore[ti? \ntreb` el,
aruncându-i o privire.
Melissa ar`ta la fel de dezam`git` pe cât se sim]ea Reilly.
– Ne-am \n]eles.
– |ntr-adev`r.
Cum putuse crede c` s-ar fi r`zgândit \ntr-o or`? Era
\nc`p`]ânat`, \nd`r`tnic`, lipsit` de inim`.
– E timpul s` m` \mbrac.
– Ai fost satisf`cut`?
|ntrebarea lui scurt` o opri \n loc. Pe sub zâmbetul ei se
sim]ea o und` de triste]e.
– Ai fost foarte blând.
Reilly prefer` s`-[i p`streze pentru sine râsul brutal.
– Atunci, nu m` prea cuno[ti.
O sim]i ezitând \n u[`, a[teptând \nc` ceva – o \ncura-
jare, o mângâiere, tandre]ea pe care o arat` un b`rbat
dup` ce a f`cut pentru prima oar` dragoste cu o femeie.
Dup` câteva momente, Melissa \nchise u[a dormitorului
\n urma ei.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 111

De ce? se \ntreb` Reilly. Acceptase tot ceea ce-i d`ruise el


– atâta vreme cât \[i \nchipuiser` c` era numai sex. Acum de
ce se ar`ta r`nit`?
Fiindc` e femeie, tolomacule!
Reilly scuip` o sudalm`. N-ar fi trebuit s` joace dup`
regulile ei. Trebuia s`-[i urmeze instinctele, s-o iubeasc` a[a
cum merita s` fie iubit`.
Dintr-o mi[care a mâinii, arunc` restul de ceai \n c`min.
Fl`c`rile pe care se chinuise s` le aprind` se mistuir`,
disp`rând \ntr-un nor de fum cenu[iu murdar.

Melissa st`tea culcat` \n cada de la baie. Intrase \n cas`


prin buc`t`rie, spunându-i buc`t`resei c` n-avea s` coboare
la cin`. Apoi fugise \n camera ei, prea agitat` ca s` poat` sta
la un loc. Adunându-[i halatul [i alte câteva lucruri, pornise
\n explorare, a[a cum f`cea Aurora, pân` când g`sise legen-
dara baie despre care \i vorbise Reilly, cea cu [emineu [i
faian]` de culoarea Mediteranei \n iulie.
Ceea ce se \ntâmplase, se \ntâmplase. Era o femeie \n
toat` firea. {tia cât de superficial` [i scurt` putea fi
dragostea.
M`car de data asta dac` ar fi durat pu]in mai mult...
|i ordon` inimii s` tac`, tr`gându-[i unghiile peste buca-
ta de s`pun.
– N-ai s` faci asta. N-ai s` te-apuci s` ghice[ti gândurile
nim`nui, s` regânde[ti, s` critici, s` ne acuzi pe vreunul
dintre noi.
112 TERRY LAWRENCE

L`s` s`punul \n ap`, ca o min` marin`, [i se scufund` pân` la b`rbie.


– Un moment de chimie pur`, atâta a fost. Pofta carnal`
n-are nimic romantic. Nici romantismul nu e romantic.
Ar fi putut s` fie pu]in mai atent, nu s-o lase singur`
acolo, \n dormitor.
– {i cine i-a spus c` te sim]i bine a[a? C`-]i place s` stai
singur`?
Nu se putea s`-l iubeasc`. Gândul de a-l iubi o \ngrozea.
Iubirea \nsemna pierdere, \ntotdeauna.
– {i dac` l-am [i pierdut?
|nchise strâns ochii. Era hot`rât` ca data viitoare s` dea
clar de \n]eles cum st`teau amândoi.
Focul trosni. O scândur` scâr]âi dincolo de u[`. Melissa
deschise ochii.
Reilly deschise u[a.
Cufundat` \n ap` pân` la b`rbie, Melissa strânse \n mâini
marginile c`zii.
– Scuz`-m` dac` nu m` ridic.
Abia dac` o b`g` \n seam`. Cu bra]ele pline de prosoape
[i o cutie cu lumân`ri albe [i groase, Reilly se \ndrept` spre
sp`l`tor.
– Baia asta e rareori folosit`. M-am gândit c`
domni[oarei i-ar prinde bine câteva prosoape \n plus.
Poftim, acum o lua cu „domni[oara“! |[i lua aerul `sta ener-
vant de \ncrezut, ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat \ntre ei.
– Mai dori]i un lemn pe foc?
Melissa \i arunc` o privire crunt`, str`b`tut` dintr-o dat`
de furie.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 113

– Nu mi-ar strica pu]in` c`ldur` \n plus.


Reilly \[i \ndrept` umerii, brusc, ca [i cum i s-ar fi \nfipt
un cu]it \ntre omopla]i.
– Foarte bine, Miss.
– Nu te-am a[teptat aici, continu` ea, cu b`rbia ridicat`
sfid`tor.
– Eram \n gr`din`. Am v`zut lumina din turn.
{i-l imagin` hoin`rind prin gr`din` noaptea. Parc` ar fi
sim]it mirosul plantelor [i al florilor. |n spa]iul restrâns [i
umed al b`ii, recunoscu aroma familiar` a pielii lui. O
potopir` amintirile. Sub ap`, \[i apropie coapsele.
Glasul lui scrâ[nea aspru ca pietri[ul.
– Personalul e liber \n seara asta. N-a[ fi venit, dac` nu
eram sigur de discre]ie.
– Nici nu m` a[teptam la altceva.
Nici n-ar fi cerut altceva.
– N-ai venit la cin`.
– Mi-a trimis buc`t`reasa un sandvi[.
R`m`sese pe noptiera ei, neatins. Nu avea poft` de mâncare.
Spre surprinderea ei, Reilly se a[ez` pe marginea vetrei,
cu coatele pe genunchi, privind-o lung.
– Ar fi trebuit s` spun mai mult.
Inima Melissei se poticni \n piept.
– Nu te scuza.
– Te-am r`nit. Am promis s` n-o fac niciodat`.
Iar mie mi-e team` c` te iubesc, replic` ea \n gând. {i am
promis s` n-o fac niciodat`.
|[i drese vocea.
114 TERRY LAWRENCE

– Nu trebuie s` spui nimic, Reilly. Ne-am \n]eles c` nu


amestec`m dragostea. N-am pl`nuit ceea ce s-a \ntâm-
plat.
– {i ne vom purta ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntâmplat?
I-ar fi fost imposibil – la fel de imposibil cum i-ar fi fost
[i s` uite totul.
– A fost un simplu act fizic.
– |ntr-adev`r.
Sub ap`, degetele picioarelor ei g`sir` bucata alunecoas`
de s`pun [i o apucar`.
– Casa asta nu-i atât de mare.
– {tiu cine \n care parte din ea este, [i când. {i când e
liber` casa din p`dure.
|i propunea s` se \ntâlneasc` din nou.
– Pot fi discret, ad`ug` el scurt.
„Nu vreau s` fii discret cu mine!“ \i venea s` strige.
– Poate ar fi mai bine c` termin`m chiar acum.
– N-a fost decât \nceputul.
– Ne-am l`sat du[i de val, Reilly.
– Am mai f`cut-o [i \nainte.
– Mai departe.
– Dincolo de lun` [i mai departe.
|l privi \ncruntat`, \nro[indu-se \n obraji.
– Nu e nevoie s` te por]i cu tact; m-am sim]it la fel de
bine ca tine.
– S-ar fi putut [i mai bine.
Umilin]a de care fugise toat` seara o cuprinse dintr-o
dat`.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 115

– Ai vrea s` fii mai sincer?


– Dac` ai putea, ai desface totul?
Melissa \[i cuprinse mijlocul cu bra]ele. Genunchii \i ie[eau
din ap`, ca dou` insule pustii \n mijlocul unei lagune albe.
– Nu.
– Eu, da.
|l privi surprins`.
– |n vechea mea meserie, omul nu are decât o singur`
[ans`. Cu tine, mi-a[ dori o a doua [ans`.
Camera era atât de mic`, \ncât dac` \ntindea mâna l-ar fi
putut atinge. Nu-[i desprinse mâinile de trup.
– Nu vorbe[ti serios.
– Te-am min]it.
Nu voia s` aud`. O sedusese cu pasiune, cu tandre]e.
Nici un b`rbat nu se mai purtase a[a cu ea, acordându-i
toat` aten]ia, anticipându-i fiecare reac]ie.
O min]ise.
– Nu cred, spuse ea.
– Te iubesc. M-am pref`cut c` nu te iubeam. Putem con-
tinua s` ne prefacem, sau putem fi sinceri.
Respira]ia Melissei se opri. |n baie se f`cu frig, ca [i cum
cineva ar fi deschis fereastra turnului. Melissa se ridic` \n
picioare, [iroind de ap`. Nu-i p`sa c` Reilly o vedea – nu era
nimic nou pentru el. Voia s` ia un prosop.
Reilly lu` unul \nc` \nainte de a i-l cere.
– N-ai nici o treab` s` m` iube[ti, Reilly.
– Treaba mea e s` le dau oamenilor lucrurile de care au
nevoie.
116 TERRY LAWRENCE

– Atunci, d`-mi prosopul. Te rog.


Stând \n picioare, \l domina de la \n`l]imea c`zii,
poruncitor – o ro[covan` cu ochii verzi sc`p`r`tori [i o pan-
glic` verde ud` pe piept. Reilly retrase pu]in prosopul, atât
cât s` nu-l poat` ajunge.
– Am spus s`-mi dai prosopul.
N-avea chef de joac`. Apuc` un cap`t al prosopului [i \l
smuci. Picioarele \i alunecar` sub trup. }ip`, iar Reilly o
prinse \n bra]e.
Neintimidat`, Melissa \ncerc` s` se smulg` din strân-
soarea lui.
– D`-mi drumul!
– E[ti pe teren alunecos.
– D`-mi drumul când \]i zic!
– Numai când vei fi \n siguran]`.
– Am s` ]ip!
– Dac` te-ar putea auzi cineva de-aici, legenda n-ar mai
exista, replic` el pe un ton rezonabil.
– Care legend`? \ntreb` Melissa, de la un milion de kilo-
metri distan]`.
– Legenda nefericitei Lady Ann, so]ia celui de-al treilea
Lord Darby.
– Doar n-o fi murit aici? \ntreb` ea. A legat-o \n lan]uri,
sau ce i-a f`cut?
– Aici se \ntâlnea cu amantul ei. Timp de aproape
dou`zeci de ani. Nu s-au putut c`s`tori niciodat`.
– {i asta-i chiar o tragedie atât de mare? Se aveau unul pe
cel`lalt.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 117

– Dar numai pe furi[.


Reilly reu[ise s-o st`pâneasc`. Acum, dorea ca [i ea s` se
simt` st`pân` pe el. Ridicându-i o mân`, \ncepui s`-i s`rute
fiecare deget [i s`-i ling` palma.
– Te-am prevenit, spuse el. Am de gând s` te iubesc cât
de mult o fi s` fie...
Avea s-o iubeasc` pân` când nu mai putea s` nege c`
sentimentele dintre ei erau reale, pân` când [tia c` era a
lui.
Pe buzele Melissei se ivi un surâs. |i d`du drumul, pen-
tru a-[i plimba mâinile pe pieptul lui, tr`gându-l spre ea.
– Atunci, mai bine s` \ncepem.

Impun`torul Rolls-Royce ap`ru la curba aleii. |n timp


ce \ncetinea, to]i cei de pe trepte se \ndreptar` pu]in de
spate, a[teptând ca Miller s` coboare [i s` deschid`
portierele.
Melissa sim]ea durerea u[oar` din mu[chii \ncorda]i.
Sânii \i erau sensibiliza]i, \ngreuna]i dulce. Picioarele \i
tremurau. Dorin]a o ardea ca j`raticul \ntr-un cuptor. |[i
atinse gulerul de dantel`, pentru a se asigura c`-i acoperea
bine urma ultimei mu[c`turi dr`g`stoase a lui Reilly.
Involuntar, \ntinse mâna spre a lui.
Reilly evit` gafa, f`când un pas \nainte.
– Bine a]i venit acas`, Excelen]a Voastr`. Sper c` a]i avut
o c`l`torie pl`cut`.
118 TERRY LAWRENCE

Zâmbind radios, Reggie cobor\ din automobil. Miller o


ajut` pe Helene s` coboare de pe canapeaua din spate.
Imediat, Reggie o cuprinse \n bra]e.
– Minunat`, Reilly. Minunat`. Crowley, Melissa... salut`ri
tuturor!
– Bun`, Melissa, gânguri Helene. Ne-ai lipsit \ngrozi-
tor.
Aurora s`ri din ma[in`, zbughind-o pe lâng` mama ei,
pentru a o izbi pe Melissa \n plin, \ntr-o \mbr`]i[are strâns`.
Dintr-o dat`, toate grijile Melissei se risipir`. Cum s-ar
mai fi putut gândi [i la altceva decât la acea zvârlug` de
energie [i voie bun`?
– }i-a pl`cut \n c`l`torie, p`pu[ic`?
– Am v`zut „Gr`dina secret`“! {i Trafalgar Square! {i
British Museum. Sunt acolo atâtea pietre de la toate
mormintele alea vechi, [i dinosauri, [i Tuten... Tuti...
Tutu...
– Tutankhamon?
– Da! |l [tii?
– Numai din vedere.
– Era \mbr`cat tot \n aur [i avea masca aia, cred c` o mie
de kile cânt`rea...
Melissa \i zâmbi Helenei.
– Bine a]i venit.
Helene oft` melodramatic.
– M` tem c` a p`strat toate astea pentru tine. O s` te
inunde cu anecdote.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 119

– Feti]a a fost perfec]iunea \ntruchipat`, declar` Reggie.


O adev`rat` pl`cere.
– {i plin` de energie! ad`ug` Helene. Niciodat` nu
mi-am dat seama cât talent ai s`-i g`se[ti ocupa]ii.
Melissa pricepu aluzia.
– Acum vom merge \n camera ei, dac` vre]i. |mi po]i
povesti totul acolo, p`pu[`.
– Nu uita]i s` coborâ]i la cin`! mai strig` Helene peste
um`r, \n timp ce pleca \mpreun` cu Reggie.
– Da, doamn`, desigur.
Apoi, Melissa \i zâmbi feti]ei, care turuia \ncontinuu.
– Vorbe[ti de parc` ai avea \n cap toat` Londra.
– Ooooh! se tângui Aurora, apucându-se cu mâinile de
tâmple. Toat` Londra, aici?
– Aici a intrat, [i pe-aici o s` ias`, r`spunse Melissa,
atingându-i cu un deget fruntea, apoi buzele.
|n clipa urm`toare, Aurora \l z`ri pe Reilly, care-l ajuta pe
Miller s` descarce bagajele din Rolls-Royce. |l trase de
mânec`.
– Reilly, ar fi trebuit s` vii [i tu. |n ora[ a explodat o
bomb`. A r`sturnat un autobuz cu etaj!
– Am auzit la radio, feti]o. Noroc c` n-au fost victime.
– Tati n-a vrut s` mergem s` vedem. Eu a[ fi vrut s` m`
duc...
Melissa [i Reilly schimbar` o privire.
– Trebuie s`-l nume[ti „domnul“, \i aminti Melissa cu
blânde]e.
120 TERRY LAWRENCE

– A zis c`-i pot spune Tati. Sau Reggie. Dar m`mica a


spus c` Reggie nu se cuvine, \n familie.
– |n familie, hmm...? repet` Reilly, sco]ând \nc` o valiz`
din ma[in`.
– Cred c` v-a]i \n]eles destul de bine, coment`
Melissa.
Aurora \i trase pe amândoi spre ea, ner`bd`toare s` le
dea o informa]ie urgent`. Se aplecar` atât de mult \ncât
capetele li se atinser`.
– M`mica \l place foarte mult, [opti ea.
– Serios? murmur` Melissa.
St`teau atât de aproape, \ncât sim]ea mirosul aftershave-ului
lui Reilly [i al apretului din guler. |i distingea puncti[oarele
aurii din ochii de chihlimbar.
– Tu ce crezi? \ntreb` Aurora.
Reilly se ridic`, aranjându-[i vesta.
– Cred c` \n casa asta e mare nevoie de o nunt`.
– Nu-i da speran]e prea mari, \l preveni Melissa.
– Eu credeam c` a[a trebuie s` fie speran]ele, mari,
replic` Aurora. Dac` ai speran]e mici, ce câ[tigi? Nu-i a[a,
Reilly?
Melissa n-avea chef s` se lase fermecat` de precocit`]ile
feti]ei de cinci ani. |i arunc` lui Reilly o privire de avertis-
ment.
– Hai, contrazice-m`.
Reilly \i studie atitudinea b`t`ioas` [i trase concluzia c`,
\ntr-adev`r, discre]ia era partea cea mai bun` a virtu]ii.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 121

– Am spus c` \n casa asta e nevoie de o nunt`. Am pre-


cizat cumva c` trebuie s` fie a lor?
{i o ]intui cu o privire care ar fi putut aprinde fe[tilele
lumân`rilor.
Inima Melissei aproape c` se opri \n loc.
Aurora ceru s` afle cine se c`s`torea, dac` nu m`mica ei.
– Nimeni, se r`sti Melissa.
O lu` de mân` [i pornir` spre cas`.
Râsul inimos al lui Reilly le urm`ri pân` \n camer`. Auzi
acolo, o nunt`! Melissei numai de râs nu-i ardea. Nu avea de
gând s`-[i fac` prea mari speran]e.
Dar \n suflet \i r`sunau cuvintele logice ale Aurorei: Eu
credeam c` a[a trebuie s` fie speran]ele, mari!
Capitolul 9

– Feti]a a adormit?
– Pe termen lung!
Ceasul din hol b`tu de unsprezece. Reilly st`tea lâng`
Melissa, care arunca o ultim` privire spre feti]a adormit`,
din u[a camerei. |i ]inea mâna pe talie, familiar, puternic,
sugestiv, dând clar de \n]eles c` se a[tepta s`-l urmeze când
\[i termina treaba.
|n timp ce se \ndep`rtau, \i spuse \ncet:
– La noapte, contesa va dormi \n camera Excelen]ei Sale.
Melissa nu fu surprins`. |i v`zuse la cin`. Pasiunea dintre
ei era un motiv \n plus pentru a-i acorda Aurorei [i mai
mult` aten]ie. Melissa \i citise cu o jum`tate de or` mai
mult, atât ca s-o calmeze, cât [i pentru a amâna inevitabila
\ntâlnire cu Reilly.
Se opri \n fa]a propriei ei camere. Degeaba i-ar fi cerut s`
nu intre. Avea cheia.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 123

– Ce dore[ti?
Reilly \[i l`s` trupul s` r`spund` \n locul lui. Se apropie,
\nghesuind-o la perete. Buzele lui le atinser` pe ale ei,
urcând apoi peste obraz, gene [i frunte.
– E[ti cald`.
– Din cauza vinului de la cin`.
O ap`s` pu]in mai tare, privind-o \n ochi.
Melissa nu-[i putea desprinde privirea din ochii lui, cum
nu-[i putu st`pâni nici [oapta gâtuit`:
– Dac` faci toate astea, m` s`ru]i, m` a]â]i... de ce nu m`
iube[ti?
– Te-a[ putea \ntreba acela[i lucru.
– Refuzi s` faci dragoste cu mine.
– Am f`cut.
– {tii ce vreau s` spun.
– Pot s` m` culc cu tine?
– Cu condi]ia s` pleci \nainte de a se trezi Aurora.
– Pot s` m` culc cu tine tot timpul de-acum \ncolo?
– {tii c` a[a ceva nu se poate. Helene...
– ...[i Reggie. Sunt \ndr`gosti]i.
– S-ar putea termina totul mâine.
– Sau ar putea s` dureze o ve[nicie. Ce leg`tur` are asta
cu noi?
– Cea mai important` leg`tur`. Dac` Helene pleac`, va
trebui s` plec [i eu.
– Vreau s` r`mâi aici.
N-o asculta.
124 TERRY LAWRENCE

– Te vreau aici... {i aici...


|i depuse un s`rut \mb`t`tor, pe gât. Desf`cându-i cor-
donul halatului flau[at, \[i strecur` mâna \n`untru. |i
mângâie trupul prin c`ma[a de noapte pe care i-o
cump`rase Aurora de la Londra. Era modest`, de flanel`, ca
a unei eleve. Reilly o atingea de parc` ar fi fost din m`tasea
cea mai fin`.
– Te iubesc.
{tiind ce urma, Melissei \i era cu atât mai greu s` reziste.
O atingea, iar ea se topea, cu tot trupul tremurându-i de
ner`bdare.
– Atunci, iube[te-m`.
Cu un morm`it, Reilly deschise u[a dormitorului [i o
\mpinse pe Melissa \n`untru. Picioarele li se \ncurcar`, apoi
Reilly \i ridic` poalele c`m`[ii de noapte pân` la genunchi.
– Am s` te iubesc a[a cum [tiu eu.
– Nu te opri.
– Nu m` voi opri niciodat`. M` crezi?
Nu putea s` nege ceea ce-i f`ceau mâinile lui, felul cum
i se \nsufle]ea pentru el toat` f`ptura, \nfierbântat`, umed`,
gata s`-l primeasc`. Reilly o atinse cu degetul mare. Parc` ar
fi str`b`tut-o un [oc electric.
– Crezi c` te iubesc?
O atinse din nou. {i din nou.
– Da... Te rog...
Genunchii i se \nmuiar` [i, când se ]inu de el, unghiile i
se \nfipser` \n bicep[ii lui.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 125

Reilly se l`s` \ntr-un genunchi, s`rutând-o pân` când


Melissa se arcui pe spate, cutremurându-se.
– Spune-mi c` m` iube[ti.
Nu putea, cum nu putea nici s` opreasc` acel val de
dorin]` care o str`b`tea, purtând-o cu sine tot mai repede,
tot mai departe...
– Iube[te-m`... [opti ea.
|i sim]ea eforturile de a se st`pâni, pozi]ia rigid`, puterea
abia controlat`.
– Te doresc.
– E[ti a mea? \ntreb` Reilly, luându-i fa]a \ntre mâini.
S`rut`rile nu sunt r`spunsuri. Spune-mi.
Ajunsese gata s` cedeze. Putea s`-l aib` atunci, pe loc,
s`-l fac` s-o iubeasc`.
– Stai cu mine la noapte.
– Voi r`mâne. Cu o condi]ie.
– Iubirea adev`rat` e necondi]ionat`.
Reilly scoase o \njur`tur` scurt`.
– Iubirea e un angajament, sau nu e nimic.
Arcuindu-[i mâna peste tendoanele \ncordate ale gâtului
lui, Melissa \l sim]i cum tremura.
– Asta \nseamn` nimic?
– |ntre noi trebuie s` fie mai mult decât sexul. Te
iubesc.
|ncepea s` urasc` sunetul acelor cuvinte, obliga]iile pe
care le implicau. O str`b`tu un fior rece. F`cu un pas
\mpleticit \napoi.
126 TERRY LAWRENCE

– Dac` nu faci dragoste cu mine, pleac`.


|ndoindu-i gânditor \ntre degete pliurile c`m`[ii de
noapte, Reilly \ncepu s` i-o aranjeze la loc.
Melissa \l plesni peste mân`, pornind spre patul cu bal-
dachin.
– Somn u[or, \i ur` el.
– Du-te dracului!
|n timp ce deschidea u[a, Reilly chicoti:
– E[ti o femeie complicat`, ba bine c` nu.
Melissa arunc` spre el cu o pern`. Reilly o prinse din
zbor, cu o mân`. Aranjând-o cu grij`, o puse pe un
fotoliu.
– Noapte bun`, Miss.
A doua pern` lovi u[a, cu un zgomot \nfundat.
– {i s` nu te mai prind pe-aici!

Melissa \[i petrecu restul s`pt`mânii \n camera Aurorei,


\nv`]ând-o pe feti]` cum s`-l reconstituie pe Tutankhamon
din acuarele [i ]inându-i scurte lec]ii de istorie a Egiptului.
Toate \i reu[eau de minune, cu o excep]ie: \ncerc`rile de
a-l uita pe Reilly.
Era umilitor ca un b`rbat s`-i fac` declara]ii de dragoste
[i s` se m`rgineasc` la mângâieri – fie [i de genul cel mai
intim.
– Preludiu, spuse Aurora.
Doamne fere[te, doar nu gândise cu voce tare?!?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 127

– Ce-ai spus, iubito?


– |nainte de pies`. A[a se numea. {i piesa a fost
minunat`. {tii vreunul dintre cântece? Toate biletele se vân-
duser`, dar Reilly ne-a f`cut rost. Reggie zice c` Reilly e \n
stare de orice.
Melissa \i adres` un zâmbet boln`vicios. Reilly era
\ntr-adev`r \n stare [i f`cea orice – mai pu]in dragoste...
Aurora o privi lung, apoi \i puse dosul mâinii pe frunte.
– Pari distrat`, iubito. Ai febr`? Ai dormit bine?
Imita]ia perfect` a Helenei o f`cu pe Melissa s` râd` u[or.
Feti]a cre[tea atât de repede...!
Mâna mic` a Aurorei i se leg`n` prin dreptul ochilor, rea-
ducând-o la realitate.
– Ce s-a \ntâmplat?
– Avem un musafir.
– Un ce...? \ntreb` Melissa, \ntorcându-se.
|n u[a deschis` st`tea Reilly, impecabil ca de obicei.
Melissa se \ntreb` dac` mai observase [i altcineva povara
nev`zut` care-i ap`sa umerii \n ultima vreme, tensiunea
ce-i \ngreuna ochii.
Sim]i c`-i cre[tea inima.
– Vrei ceva?
Expresia lui chinuit` spunea totul. Cu un mare efort de
voin]`, Reilly reu[i s` salveze aparen]ele.
– Voiam s` [tiu unde s` le pun pe astea, spuse el,
\mpingând \n camer` un c`rucior de ceai plin cu flori.
Melissei i se opri respira]ia.
128 TERRY LAWRENCE

– Care buchet e pentru noi?


– Toate.
{i \i \ntinse o carte de vizit`.
Melissa o citi, \nro[indu-se ca focul. Apoi [i-o lipi de
piept, \nainte ca Aurora s` vad` textul.
– Ce scrie? se interes` feti]a.
Cu o mân` tremur`toare, Melissa o b`tu u[urel peste nas
cu plicul.
– Nu fi b`g`rea]`.
Privind \n gol, ca un soldat \n fa]a plutonului de
execu]ie, Reilly se leg`n` \nainte [i \napoi pe c`lcâie.
– Florile sunt de la mine, feti]o. M-am hot`rât s`-mi iau
libertatea de a-i face curte lui Miss.
– Adic`, cum? \ntreb` Aurora.
– Adic`...
Reilly tu[i \n pumn.
– Scuz`-m`. E ceea ce \i face [i Excelen]a Sa mamei tale.
|i trimite flori, o invit` la picnicuri, \i toarn` vinul \n pahar...
– O ]ine de mân`?
Cu o privire scurt` spre Melissa, Reilly r`spunse:
– Dac`-i d` voie...
– O giugiule[te când nu se uit` nimeni?
Melissa pufni indignat`.
– E clar c` cineva iar a tras cu ochiul pe furi[!
Neluând \n seam` aluzia, Aurora se opri \n fa]a lui Reilly,
cu mâinile la spate, ca un general trecându-[i \n revist`
trupele.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 129

– Ai de gândi s`-i mai trimi]i [i alte flori lui Miss?


– Da, feti]o, a[a am de gând.
– {i baloane?
– Dac` le prime[te.
– {i dulciuri? {tii, \i plac foarte mult.
Privirea lui s`get` un moment spre dreapta.
– Serios?
– Da' arahide nu, totu[i. |i plac numai alea cu miez
moale.
Reilly lu` din nou pozi]ia drep]i.
– Atunci, acadele cu miez moale vor fi, feti]o.
– {i \nc` ceva. Trebuie s-o nume[ti altfel.
– Miss e insuficient?
– R`spunde oricum i-ai spune, dar m`mica \l nume[te pe
Reggie \ntr-un fel anume. El e inam... imam...
Se \ncrunt`, \ncercând s`-[i aminteasc`.
– Inamorato, scrâ[ni Melissa printre din]i. E \n italian`.
– Inamorato, repet` Reilly, savurând fiecare silab`.
– Ce \nseamn`? \ntreb` Aurora, uitându-se de la unul la
altul.
Reilly gândi cu repeziciune, \nainte de a r`spunde grav:
– |nseamn` scumpi[or.
Aurora zâmbi. Era clar c` guvernanta ei cea \ncruntat` [i
valetul ca un sold`]el de plumb aveau nevoie de câteva
l`muriri.
– Reggie i-a cump`rat lui m`mica o mul]ime de crizi...
cri... cri-zan-te-me! La Londra. O camer` \ntreag`!
130 TERRY LAWRENCE

Reilly [tia. El le comandase. A[a \i venise [i ideea cu flo-


rile pentru Melissa. Dac` [tia s` curteze o contes`, ar fi tre-
buit s` poat` face curte [i unei guvernante.
Din p`cate, guvernanta nu se prindea \n joc.
– Nici o floare, declar` ea. Nici un balon, nici un
picnic...
– Credeam c` feti]ei i-ar pl`cea un picnic...
– O, da! exclam` Aurora, b`tând din palme.
Melissa o strânse lâng` ea.
– {i nu te folosi de copil! Figurile astea nu ]in cu mine,
Reilly! Am avut o \n]elegere.
– {i ce \n]elegere s` fi fost aia?
Se \n]eleseser` s` nu amestece rela]ia dintre ei cu
problemele profesionale. Se \n]eleseser` ca el s` nu mai
coboare glasul [i s` nu-i mai arunce priviri senzuale – ca
astea de acum. Se \n]eleseser` s` nu-i mai ia niciodat` mâna,
pentru a i-o mângâia sugestiv cu degetul.
– Sunt \n mijlocul unei lec]ii, spuse Melissa, dând din
cap de mai multe ori, insistent, spre mica lor martor`.
– }i s-a pus un cârcel la gât?
Mâna lui Reilly se ridic` direct spre mu[chiul gâtului,
fr`mântându-i-l \ntr-un fel care-i trimitea fiori pe [ira
spin`rii.
– Guvernanta ta pare s` aib` febr`, feti]o.
– I-am spus eu c` e palid`!
– |ntr-adev`r...
Ochii lui \i sfredelir` pe ai Melissei.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 131

– Nu putem ]ine secret lucrul `sta, nu-i a[a, iubito?


– Atunci, nu mai putem continua, replic` Melissa,
dintr-o dat` cu respira]ia t`iat`. Vreau s` zic, nu putem dis-
cuta a[a ceva, \n camera feti]ei...
Nu se puteau privi \n felul acela, nu puteau s` aib`
asemenea gânduri, asemenea sentimente...
– Nu se cuvine, ad`ug` ea.
Reilly st`tu un moment pe gânduri. Apoi, culese un
trandafir de pe c`rucior [i se l`s` \ntr-un genunchi,
oferindu-i-l feti]ei.
– O prin]es` vede multe [i spune pu]ine. Avem \ncredere
\n discre]ia |n`l]imii Voastre.
– Mul]umesc.
– N-ai s` ne dai de gol secretul?
– Niciodat`.
Aurora \l b`tu pe um`r cu trandafirul.
– Po]i s` te ridici.
Reilly se conform`, cu buzele arcuite \ntr-un zâmbet.
Când se \ntoarse spre Melissa, expresia \i deveni aspr` [i
\nc`p`]ânat`, cu o privie hot`rât`.
|[i ridic` mâna la buze.
– Am f`g`duit s` te iubesc. |nainte, am de gând s` te
curtez.
– M` avertizezi?
– Te cuceresc.
132 TERRY LAWRENCE

Râdeau [i glumeau, \n timp ce caii mergeau la trap


\napoi spre grajduri. Reilly [i Melissa o provocaser` pe
Aurora de dou` ori la câte o curs` pe care o abandonaser`
cu neru[inare, l`sându-i calul s` se \ndep`rteze cu câteva
zeci de metri. Aurora replicase c` nu era cinstit, c` nu voiau
decât s` se giugiuleasc` f`r` martori.
|n timp ce intrau \n curtea grajdurilor, Reilly \i v`zu pe
Reggie [i Helene stând lâng` o u[`, de mân`, cu capetele
al`turate, ca o imagine tipic` a perechii ideale. Discutaser` toate
aspectele unei posibile c`s`torii, dup` cum \i spusese Reggie.
Dup` ce desc`lec`, Reilly o ajut` pe Aurora s` coboare [i ea.
Ap`ru un gr`jdar, care duse calul \n boxa lui. Aurora \l urm`.
Melissa r`mase \n [a pân` când Reilly se apropie [i o
cuprinse de talie; abia atunci se l`s` s` alunece \n bra]ele
lui. Trupurile abia li se atinser`. |n clipa când cizmele ei
ajunser` pe sol, Reilly \[i l`s` mâinile s` cad` pe lâng` trup.
Numai \n ochi li se citea fericirea acelei dup`-amiezi,
intimitatea secretelor pe care le \mp`rt`[iser`.
– Vezi? spuse el, ar`tând cu capul spre [efii lor \ncadra]i
\n arcada din cap`tul opus al grajdului. Toate se leag` de
minune...
– Trebuie totu[i s` avem grij` cum ne comport`m.
– Al doilea nume al meu e Discre]ie.
– Nu l-am aflat niciodat` pe primul.
Nu apucase s` i-l spun`.
Ecoul ascu]it al unei voci femeie[ti se f`cu auzit pe toat`
lungimea grajdului.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 133

– Nu \n]eleg de ce presupui c` a[ sim]i a[a ceva! se r`stea


Helene.
– Dar, iubito...
Restul r`spunsului blajin al lui Reggie fu acoperit de
fream`tul nervos al cailor. Melissa [i Reilly \ncremenir`, f`r`
s` scoat` o vorb`.
– Nu-mi vorbi mie pe tonul `sta, replic` Helene.
– Nu e un ton, spuse Reggie mai tare, e un r`spuns. Dac`
nu ]i-ar zbura mereu gândurile aiurea, n-ar fi necesar s` te
dojenesc a[a.
– O, Doamne!... murmur` Melissa.
F`lcile lui Reilly se \ncle[tar` strâns. {tia c` era un cuvânt
nefericit ales.
– Sau, poate, continu` Reggie, adoptând acea corectitu-
dine rigid` la care renun]ase de când sosise Helene la
Bedford House, „dojan`“ nu e termenul cel mai potrivit.
Mai degrab`, voiam s` spun...
– S` nu spui nimic!
Melissa tres`ri, când crava[a Helenei spintec` aerul cu
un [uierat.
Imediat urm` vocea ei cu accent str`in, p`trunz`tor:
– N-am s` m` m`rit cu un b`rbat care se poart` ca un
st`pân! Am avut doi b`rba]i din-`[tia \n via]a mea, un prin]
care credea c` titlul lui \i d`dea toate drepturile, [i altul care
voia s` m` cumpere cu miliardele [i trilioanele lui. Ce-mi
pas` mie? Vreau s` fiu iubit`, nu st`pânit`. Nu sunt
proprietatea nim`nui!
134 TERRY LAWRENCE

– Dar, iubito, iar \]i zboar` gândurile la...


– Ha! }i-ar`t eu ]ie zburat! Reilly! Unde-i pilotul `la? Vom
zbura la Heathrow tout de suite. Aurora! Melissa!
Helene ie[i din grajd ca o furtun`, spre cas`, cu Reggie
urmând-o nervos.
Praful se a[ez` \n urma lor. Melissa [i Reilly st`teau
amu]i]i. Caii trop`iau \n boxe. Un gr`jdar fluier` \ncet,
cl`tinând din cap, \n timp ce scotea [aua ultimului cal.
– Unde-i Aurora? \ntreb` \ncet Melissa. Trebuie s-o
g`sesc pe Aurora.
Reilly o apuc` de \ncheietura mâiniii. Cu ochi
sc`p`r`tori, Melissa se r`suci spre el.
– Dac` a auzit...
Drept r`spuns, Reilly \i ar`t` cu capul spre o box` aflat`
la doi pa[i de locul conflictului \ntre Helene [i Reggie.
Aurora ap`ru din spatele calului, cu ]esala \ntr-o mân`
[i casca \n cealalt`. Palid` ca moartea, \[i privi guvernan-
ta.
Melissa alerg` la ea, cuprinzând-o \n bra]e.
– O s` se rezolve totul, p`pu[`.
– Dar \mi pl`cea aici... [opti Aurora, lipindu-[i obrazul
umed de fa]a Melissei.
– {i mie, iubito. {i mie.
Reilly sim]i un junghi \n stomac. Strânse pumnul.
– Se vor l`muri ei, feti]o. Oamenii mari se mai [i ceart` uneori.
– M`mica nu se scuz` niciodat`.
– Ce importan]` are, dac` se iubesc? insist` el.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 135

– {i dac` nu se iubesc?
Posomorât, Reilly privi spre fa]a ridicat` c`tre el a
Melissei.
– Dac` ei nu se iubesc, nimic nu ne \mpiedic` pe noi s`
ne iubim.
Melissa se ridic`, ]inând mânu]a Aurorei \ntr-a ei.
– Dac` Helene pleac`, va trebui s` plec [i eu.
– Nu sunt st`pâni pe via]a ta.
|l privi cu un zâmbet tandru, cl`tinând din cap, \n timp
ce ochii i se umpleau de lacrimi.
– Din p`cate, nici tu nu e[ti. |mi pare r`u, Reilly.
O conduse pe feti]` afar`, vorbindu-i \ncet, [i pornir`
amândou` gr`bite spre cas`.
Iar o f`cuse. Iar se \ndr`gostise de o femeie care nu
putea fi a lui – [i totul, numai fiindc` acceptase s` o curteze,
f`r` a o cunoa[te m`car.
Reilly porni [i el spre cas`. Avea nevoie de un r`gaz de
gândire. Nu era de acord cu Melissa – vie]ile lor le
apar]ineau. Via]a oricui era prea scurt`, ca s`-[i poat` per-
mite s` abandoneze f`r` lupt`. Singura \ntrebare era: cu
cine s` lupte?
Capitolul 10

Cu violen]` controlat`, Reilly trase draperiile ferestrei


din dormitor. Era patru dup`-amiaza, ora ceaiului \n tot fos-
tul Imperiu Britanic. Sosise timpul s` aib` o discu]ie cu
Excelen]a Sa.
– Aici sunt, morm`i Reggie, ascuns \n adâncurile unui
fotoliu, cu o cup` de cristal \ntr-o mân` [i o sticl` de brandy
pe jum`tate goal` \n cealalt`. A plecat?
– Ultima oar` când am v`zut-o, contesa era \n bibliotec`,
domnule.
Certându-se cu Melissa. Reilly nu avusese timp s` trag`
cu urechea, avea altele de f`cut.
– Am telefonat la aerodromul local. Elicopterul nu va fi
gata pân` mâine diminea]`. Era programat pentru revizie [i
acum e complet demontat.
– Revizie? Niciodat` n-ai permis altcuiva s` se ating` de el.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 137

– Toate au un \nceput, domnule.


Urm` o pauz` lung`.
– Nu cumva for]ezi pu]in adev`rul, Reilly?
– Toate au un \nceput, repet` Reilly pentru sine, cu un
morm`it.
Lu` sticla din mâna lui Reggie [i o puse pe mas`, cu
zgomot. Dup` p`rerea lui, lovitura emo]ional` \l
doborâse pe Lordul Darby mai cumplit decât alcoolul cel
mai tare.
– Nu v` pute]i da b`tut, domnule.
– Nu prea am \ncotro, b`trâne.
– Prezenta]i-v` scuzele.
R`steala milit`roas` a lui Reilly f`cu ca pe chipul palid al
lui Reggie s` se a[tearn` o vag` surprindre.
– S`-mi prezint scuzele? Ce naiba, omule, n-am f`cut
nimic r`u!
– Ve]i face, domnule, dac` o l`sa]i pe contes` s` plece.
Niciodat` nu l-am v`zut pe Excelen]a Sa atât de... atât de-al
dracului de fericit, dac`-mi scuza]i expresia. Ar fi mare p`cat
ca totul s` fi fost degeaba.
Reggie chibzui la judecata succint` a lui Reilly.
– |mi dau seama c` ai f`cut mari eforturi. Dar cucoana
m-a p`r`sit. Ghinion. Nu mai pot face nimic.
– Cump`ra]i-i ceva, domnule. Un cadou simbolic...
Reggie s`ri din fotoliu.
– N-am de gând s-o cump`r, Reilly. Helene are senti-
mente. O fi p`rând ea o flu[turatic`, dar te asigur c` are un
suflet foarte profund [i complicat – [i tipic femeiesc. {i al
138 TERRY LAWRENCE

dracului s` fiu dac` reu[esc s` i-l descifrez. Vorbeam despre


c`l`rie [i, ce s` vezi, deodat` se repede s` m` acuze c` o
consider proprietatea mea!
Reilly bomb`ni gutural.
– E chiar atât de r`u? \l \ntreb` Reggie.
– Cum nu se poate mai r`u, domnule. Nu ave]i nici o
ie[ire. Dac` \i da]i dreptate, v` acuza]i singur. Dac` o con-
trazice]i, va \n]elege c` a avut ea dreptate.
– Dar i-am spus c` nu e adev`rat! I-am amintit de toate
lucrurile pe care i le-am... i le-ai... cump`rat. Tot ce-am f`cut
pentru ea.
– {i?
– M-a acuzat c` o cred interesat` numai de bani. N-a lip-
sit mult s` dea \n mine cu crava[a.
– Am observat crava[a, domnule.
– Poftim?
– O sc`pare de moment, domnule.
– I-am cump`rat br`]ara aia, calul Aurorei...
– V` place feti]a?
– E un \nger. |mi aminte[te de mama ei.
– {i o iubi]i pe contes`?
Reggie se duse la fereastr`, cu o expresie care nu mai
avea nevoie de cuvinte.
– De regul`, un gentleman nu discut` despre a[a
ceva.
– Ave]i perfect` dreptate, domnule.
La fereastr`, Reggie ridic` la buze cupa plin`, apoi mâna
i se opri.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 139

|n gr`din`, Melissa se ]inea dup` Helene, care gesticula


cu aprindere. Oare fa]a Helenei era br`zdat` de lacrimi?
Avea ochii umfla]i?
Privind de lâng` Lordul Darby, Reilly nu-[i putea da
seama. {tiind c` Melissa \[i implora st`pâna s` mai fac` o
\ncercare, o \ncuraj` \n sinea lui.
– Crezi c` a[ rezolva ceva cump`rându-i un flecu[te]?
\ntreb` \ntr-un târziu Reggie.
– Pentru o femeie, cadourile nu sunt ni[te fleacuri, dom-
nule.
– |ntr-adev`r. S` zicem c` inten]ia conteaz`. Pe scurt,
oare crede c` mai am [i altceva \n cap? Numai la ea m` gân-
desc, zi [i noapte.
Dup` ce mai medit` un timp, Reilly formul` \n sfâr[it
\ntrebarea care-i \ngrijora pe amândoi.
– {i dac` nici cadoul nu d` rezultate?
– Atunci, face]i altceva, r`spunse insistent Reilly. {i pe
urm`, altceva. Nu v` da]i b`tut, domnule, mai ales dac` o
iubi]i.
|n acel moment, Reggie \[i v`zu majordomul \ntr-o
lumin` cu totul nou`.
– Te-ai implicat foarte mult \n povestea asta.
– |ntr-un fel, domnule.
Gura lui Reggie se strânse cu severitate. Trânti cartea de
telefon \n mâinile lui Reilly [i ar`t` spre aparat.
– F`-mi leg`tura cu bijutierii aceia din Londra, pe aceea[i
strad` cu Hotelul Ritz.
Reilly se \nsufle]i imediat.
140 TERRY LAWRENCE

– S` le spun ce v-ar interesa? Alt` br`]ar`? Ceva mai mare?


|ngândurat, Reggie miji ochii.
– Ba ceva mai mic...
– Mai mic?
Lui Reilly i se usc` gura. Dac` Reggie \i oferea un cadou
prea ieftin, Helene s-ar fi sim]it de dou` ori mai jignit`. {i
atunci, niciodat` n-aveau s-o mai câ[tige.
– Ceva de m`rimea unui inel... continu` Reggie.
Reggie \ncepu s` r`sfoiasc`, pân` ajunse la num`rul
dorit. Bijutier: verighete, inele de logodn`.
– Foarte bine, domnule. Foarte bine.

Sufrageria ar`ta ca o cavern`. Reggie nu coborâse, iar


Helene se scuz`, sub pretextul c` o durea capul. Pân` [i
Reilly lipsea. Ab`tut`, Melissa o lu` pe Aurora de mân` [i o
duse la buc`t`rie, unde mâncar` \n t`cere, \mpreun` cu
restul angaja]ilor.
Ploaia lovea \n ferestre. Un tunet zgâl]âi ochiurile de
geam. Crengile zgâriau zidurile de piatr`. |n sfâr[it, peste
urletul furtunii se auzi zgomotul unei chei \n broasc`.
Reilly deschise u[a, cu impermeabilul fluturându-i \n
vânt.
Melissa s`ri \n picioare [i alerg` \n bra]ele lui. Con[tient
de prezen]a celorlal]i, Reilly deveni pu]in mai rigid. |n
spatele ei, conversa]iile \ncetar`. Salaria]ii schimbau priviri.
Nu se mai auzea nici o vorb`.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 141

Nu-i p`sa. |nc`lcase o regul` cardinal` [i pu]in \i p`sa.


V`zu expresia furtunoas` din ochii lui. Inima \i era plin` de
toate lucrurile pe care le avea de spus.
Reilly o desprinse u[urel din bra]ele lui, cu o privire de
nep`truns.
– Scuz`-m`, Miss.
Amu]it`, Melissa se retrase.
– Unde-ai fost?
– Am avut de f`cut un comision, Miss. Excelen]a Sa mi-a
cerut s` zbor pân` la Londra.
– La ora asta? Pe vremea asta?
– Parc` elicopterul era \n revizie... morm`i Haverford, de
la mas`.
– Da' repede mai circul` zvonurile pe-aici... murmur`
drept r`spuns Reilly.
– Nu chiar atât de repede, se pare, replic` [eful pazei, cu
o privire spre Melissa.
Buc`t`reasa zâmbi, amestecând sosul. Cameristele \[i
f`cur` cu ochiul. Crowley \[i unse cu unt \nc` un biscuit,
preferând s`-[i vad` de treburile lui.
– Ai zburat peste casa lui Robin Hood? \ntreb`
Aurora.
Reilly o mângâie pe cap.
– |mi pare r`u, feti]o, n-am avut timp.
Melissa, r`mas` \n u[`, \[i \ncruci[` bra]ele pe piept.
– Ar trebui s` profi]i de orice ocazie.
Interven]ia ei \i surprinse pe to]i, inclusiv pe ea \ns`[i.
Reilly \i evit` privirea.
142 TERRY LAWRENCE

– S-ar putea s` ai dreptate, Miss.


– Nu renun]a niciodat`, asta e deviza mea.
– {i a mea. Mai ales cu unele ocazii. Contesa e tot
hot`rât` s` plece?
– N-am vorbit cu ea recent.
Voiam s` vorbesc mai \ntâi cu tine.
Buc`t`reasa se ridic` s`-i pun` lui Reilly mâncarea \n far-
furie.
– Nu te deranja, Mary, spuse el \ncet. Mai \ntâi am o
treab` cu Excelen]a Sa.
– S` nu ]i se r`ceasc` mâncarea, scumpule.
– N-am s` \ntârzii mult.
{i totu[i, Melissa avea senza]ia c`, dac` mai st`tea câteva
minute acolo, avea s` se r`ceasc` de-a binelea, ca o stan` de
piatr`. Nu [tia dac` s` se \nfurie sau s` izbucneasc` \n plâns.
Nu \n]elegea de ce se purta Reilly a[a.
Poate c` \n timpul zborului pân` la Londra [i \napoi
apucase s` se gândeasc` pe \ndelete la tot ce discutaser`.
Poate ajunsese la concluzia c` era riscant s` dea curs unei
rela]ii cu o femeie care nu cuno[tea sensul cuvântului
„iubire“.
|n fa]a oglinzii de lâng` scara de serviciu, Reilly se opri
s`-[i aranjeze vesta [i cravata. Se b`tu cu mâna peste buzu-
nar, unde avea un pache]el.
Melissa parcurse distan]a care-i desp`r]ea.
– |l iube[te, s` [tii.
Cu gâtul ]eap`n [i spatele [i mai ]eap`n, Reilly abia dac`
\ntoarse capul.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 143

– Contesa pe Excelen]a Sa?


– {tiu c` a[a e, Reilly. |l iube[te foarte mult.
Ochii lui chihlimbarii \i \ntâlnir` \n sfâr[it pe ai ei.
– {i el o iube[te. Nu m` \ndoiesc.
Atunci, de ce se purta a[a?
– Trebuie s` facem ceva, insist` Melissa, oprindu-l
\nainte de a urca scara. Au nevoie s` afle ce sentimente
nutresc unul pentru cel`lalt.
– Atunci, i-ar putea spune.
– Acum?
Reilly arunc` o privire peste um`r, spre ocupan]ii t`cu]i
ai mesei.
– Dac` m` scuzi, Miss, am un pachet pentru Excelen]a
Sa.
Obrajii Melissei se \nro[ir`. Privirea \i cobor\ \n p`mânt.
Reilly nu \n]elesese o vorb` din tot ce-i spusese.
– Desigur. Dac` vrei s` pleci, nu m` l`sa s` te re]in.
Un moment, Reilly mai st`tu pe loc, cu f`lcile strânse,
\nvârtind \ntre degete o cutiu]` p`trat`, \nvelit` \n catifea.
Apoi, porni \n susul sc`rii.
|ndreptându-[i umerii, Melissa anun]` c` ora de culcare
a Aurorei trecuse de mult.
– Dar abia dac` ai mâncat ceva, replic` buc`t`reasa.
A[teapt` s`-]i pun \ntr-o farfurie, ca s-o iei cu tine.
– Nu, mul]umesc. Noapte bun` la toat` lumea.
Melissa nu lu` \n seam` valul de conversa]ii care izbucni
\n clipa când ie[ir` din buc`t`rie.
La baza sc`rii mari, Aurora o trase de mân`.
144 TERRY LAWRENCE

U[a bibliotecii se deschise [i ie[i Reilly. P`rea c` se a[tep-


tase s-o g`seasc` acolo, fiind dinainte preg`tit pentru
re\ntâlnire. Drept ca un soldat, \[i \nclin` capul [i le invit`
\n`untru.
Melissa strânse mâna Aurorei, refuzând s` se lase intimi-
dat` de calmul lui \nghe]at.
– Am s`-]i vorbesc.
– Poate c` mai târziu va fi mai convenabil.
– Acum.
– Melissa!
Helene ap`ru dintr-un col] al bibliotecii, parc` plutind,
cu un zâmbet de beatitudine pe fa]`. S`rut` aerul, la dou`
degete distan]` de obrajii Melissei.
– Vezi, iubito, totul s-a rezolvat! }i-am spus eu c` o s` se
aranjeze!
Helene \i spusese? Melissa clipi rapid din ochi. Iar faptul
c` mâna care fâlfâia fericit` prin fa]a ei purta un inel cu un
rubin cât unghia n-o ajut` cu nimic s` se dezmeticeasc`.
– Reggie m-a cerut \n c`s`torie!
– {i i-a]i r`spuns...?
– Da!
Aerul se rev`rs` din pieptul Melissei. Ochii i se umplur`
de lacrimi.
– E o veste minunat`, doamn`!
Aurora se \nghesui \ntre ele, \mbr`]i[ându-[i mama pe
dup` mijloc.
– M`mica se m`rit` din nou!
Apoi se repezi s`-l \mbr`]i[eze [i pe Reggie.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 145

Acesta o mângâie pe cap cu atâta entuziasm, \ncât


Vandyke l`tr` [i \ncerc` s` se amestece [i el.
– Gata, morm`i Reggie, toate s-au rezolvat pân` la urm`,
exact cum a spus Reilly. {tiam eu. {tiam c-aveau s` se
rezolve.
Melissa se \ntoarse spre Reilly, cu lacrimile din ochi
sporindu-i str`lucirea zâmbetului.
– Tu ai f`cut asta?
Reilly se \ncrunt` aproape imperceptibil, aruncând o
privire de avertisment \n direc]ia Helenei.
– El mi-a adus inelul! exclam` contesa. A zburat pân` la
Londra numai ca s`-l ia. Nu-i a[a c`-i minunat? {i atât de
generos!
Mângâie obrazul lui Reggie.
– |]i mul]umesc, iubitul meu!
Aurora se apropie de Reilly \n pa[i de dans. Majordomul
se aplec` adânc, l`sând-o s`-l cuprind` cu bra]ele pe dup`
gât.
– Bine ai venit \n familie, feti]o.
– |]i mul]umesc, Reilly.
Melissa veni [i ea al`turi.
– |]i mul]umeasc [i eu, Reilly. Pentru tot.
– |mi fac doar datoria, Miss.
– {i nimic mai mult?
|ncerca s` vorbeasc` pe un ton glume], dar inima i se
frângea de team`. Reilly o cucerise pe femeia dorit` de
Reggie. „Datoria“ lui luase sfâr[it.
O trase pe Aurora de mân`.
146 TERRY LAWRENCE

– E vremea s` te culci, p`pu[`.


– Nu bei [i tu pu]in` [ampanie cu noi, Melissa?
– Regret, domnule, ast` sear` nu, refuz` ea invita]ia
Lordului Darby. Altfel, asta mic` n-o s` mai adoarm`
pân`-n zori.
– Voi avea un t`tic nou!
– {tiu, p`pu[`, dar acum e ora de culcare. Nici o grij`,
mâine diminea]` ai s`-l g`se[ti tot aici.
{i pe Reilly de asemenea. A doua zi diminea]a [i \n
fiecare zi de-atunci \ncolo. Dac` se \ndep`rta de ea, cum
aveau s` mai lucreze \mpreun`, cum s` locuiasc` \n aceea[i
cas`?
– Desigur, ne vei ajuta cu nunta! strig` Helene \n urma
ei. Avem atâtea de preg`tit...!
– Am s`-l sun pe avocat mâine diminea]` la prima or`,
doamn`.
– Plicticosul `la \ngrozitor! {i trebuie s` anun]`m
flor`ria, aprovizionarea, planificarea... Mai ]ii minte când
m-am m`ritat cu Monsieur Trenchement? Vreau ca acum s`
fie tocmai invers!
– Am \n]eles, doamn`. {tiu tot ce e necesar pentru
preg`tirea unei nun]i.
Reggie \i f`cu semn majordomului.
– Reilly, dis-de-diminea]` s`-i telefonezi avocatului meu.
Un acord prenup]ial, prevederi pentru Aurora, fonduri de
colegiu, conturi \n banc`. Vreau ca feti]ei s` nu-i lipseasc`
nimic.
– Am \n]eles.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 147

– Tu [i Melissa ve]i rezolva totul perfect. N-am nici o


\ndoial`.
Reilly nu era atât de sigur. O privi pe Melissa cum o lua
pe Aurora [i porneau spre scar`, \n timp ce le turna celor
doi [ampania. Apoi se retrase lâng` perete, l`sându-i cu pla-
nurile [i scuzele lor.
De ce se purtase atât de nesim]itor cu ea, ca un tic`los
f`r` inim`, cum \l acuzase cândva Clare c` era?
Fiindc` Melissa avusese dreptate tot timpul: nu aveau
nici un viitor \mpreun`. Dac` o ceart` \ntre Reggie [i
Helene putea spulbera tot ce exista \ntre ei, iubirea nu
era de ajuns pentru a reface lucrurile. Nu-[i putea per-
mite s`-i cumpere un rubin, dar singurul r`spuns
r`mânea tot un inel.
Capitolul 11

– Parc-ai fi un c`lug`r copiind Sfintele Scripturi.


Când Reilly intr` \n bibliotec`, Melissa \[i mu[c` buzele.
|i fusese un dor nebunesc de el. Din seara anun]ului, nu-l
mai v`zuse decât pe fug`. Se ocupa de avoca]ii care veneau
zilnic cu ma[inile lor negre, \nchizându-se ceasuri \n [ir cu
Lordul Darby. Serviciile lui Reilly, care cuno[tea la perfec]ie
proprietatea, fuseser` din nou indispensabile.
Reilly puse pe marginea mesei un caiet legat \n scoar]e
de piele ro[ie.
– Agenda cu adrese a Excelen]ei Sale. Mi-am luat liber-
tatea de a \nsemna cu creionul cine s` primeasc` invita]ii [i
cine s` primeasc` anun]uri.
– Eficient ca \ntotdeauna. Cred c-ai stat treaz nop]i \n [ir
ca s-o faci [i pe asta.
Inima Melissei \ncremeni, când Reilly \ntinse mâna spre
ea, aparent \mpotriva propriei voin]e. |i atinse abia sim]it
cearc`nele de sub ochi.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 149

– Nu sunt singurul care-[i pierde nop]ile.


Melissa \nchise strâns ochii, atingându-i cu genele dege-
tul mare.
– Ce s-a \ntâmplat, Reilly?
S`ltându-[i pensele pantalonilor, Reilly se a[ez` cât de
departe \i permitea canapeana edwardian`.
– Am avut nevoie de un timp de gândire.
– {i ce hot`râre ai luat?
Ochii lui cutreierar` rafturile pline de c`r]i.
– Va trebui s` comand`m ni[te ghirlande pentru rafturi.
Oaspe]ii se vor a[tepta ca toate camerele s` fie \mpodobite
s`rb`tore[te.
– {i flori? Am uitat de flori.
Reilly cobor\ privirea spre modelele complicate ale
covorului oriental.
– Ai spus c` m` iube[ti, Reilly. Am dreptul s` \ntreb dac`
mai e adev`rat.
– Ai avut dreptate când ai spus c` vie]ile noastre nu ne
apar]in. A[a cum stau lucrurile acum, nu avem nici un
viitor.
– Asta nu \nseamn` c` nu voi lupta pentru ceea ce avem.
– {i ce anume avem?
Melissa l`s` pixul pe mas`, tr`gându-se pe canapea mai
aproape de el. Ochii lui inexpresivi coborâr` spre locul
unde coapsele li se atinser`. Nimeni nu se pricepea mai
bine decât Reilly s`-[i ascund` sentimentele.
Rezemându-[i cotul de sp`tarul canapelei, Melissa \[i
trecu degetele prin p`rul lui de culoarea nisipului, privind
150 TERRY LAWRENCE

cum sclipeau firele aurii. |ncerc` din r`sputeri s` nu


recunoasc` tensiunea care-i \ncord` tr`s`turile, \n`sprindu-le.
|[i adun` curajul \nainte de a i se risipi \n toate cele patru
vânturi.
– Când Helene [i Reggie s-au certat, mi-am dat seama c`
te iubesc mai mult decât crezusem. Dac` situa]ia asta se
poate destr`ma \n orice moment, trebuie s` profit`m de tot
timpul pe care-l avem la dispozi]ie.
– {i iubirea este de ajuns?
– Iubirea e totul.
El o \nv`]ase asta. Chiar acolo \ncepuse, cu o atingere
pe obraz. Melissa ap`s` cu buzele acel loc, sim]indu-i
tres`rirea nervoas`. |[i rezem` fruntea de pielea lui
\ntins`, inspirându-i mirosul incomparabil, aromele mas-
culine de mosc amestecate cu un iz vag familiar, un
miros str`vechi pe care Melissa \l asocia cu ocaziile
deosebite.
– Ai lustruit argint`ria.
Orice, numai s` i se potoleasc` nervii \n timp ce-[i aduna
curajul.
– Vreau de la tine mai mult decât iubire, Melissa.
Drept r`spuns, Melissa \i adres` un zâmbet dulce.
– Atunci, hai s` ne \ntâlnim \n casa din p`dure.
– Nu se poate.
– {tiu c` e[ti ocupat. Ce crezi c` f`ceam eu aici, t`iam
frunz` la câini?
– E evacuat`.
Surprins`, Melissa trase aer \n piept, tremur`tor.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 151

– Casa din p`dure? Era cuibul nostru.


– Mut`m monitoarele de securitate \ntr-o camer` de dea-
supra grajdurilor. E un loc mai bun pentru corpul de gard`,
mai centralizat. Casa din p`dure va r`mâne goal`.
Melissa se rezem` de sp`tar, strângându-[i sub ea
picioarele lungi, parc` \ntr-o atitudine defensiv`.
– Oare de ce am sentimentul c` m` excluzi [i pe mine
din via]a ta?
Reilly voia s-o includ` cu totul \n via]a lui, dar mai \ntâi
trebuia s`-[i g`seasc` cuvintele. Venise s-o cear` \n
c`s`torie. Ar fi trebuit s` fie cea mai fericit` zi din via]a
amândurora. {i când colo, bâjbâia, c`uta cuvinte simple, se
ag`]a de detalii, de ghirlande, de invita]ii, de toate
m`run]i[urile cu care \[i ocupase timpul \n ultimele dou`
s`pt`mâni, pe când se chinuia s` se decid` cum s`-i cear`
mâna, ce s`-i ofere.
A-i cere unei femei s`-i d`ruiasc` via]a ei era ca [i cum ar
fi trebuit s` aleag` firul pe care s`-l taie \n mecanismul unei
bombe cu ceas. Dac` \l refuza, asta era – totul lua sfâr[it.
Nici o alt` [ans`.
Se ridic` de pe canapea [i porni cu mi[c`ri ]epene spre
u[ile duble. |i adres` câteva cuvinte unei cameriste care
z`bovise prea mult \n hol, [tergând cu p`m`tuful de praf un
Adonis din bronz. Convins c` nu-i mai deranja nimeni,
\nchise u[ile \n urma lui [i reveni la canapea.
Când se a[ez`, \[i atinse involuntar vesta. Ar fi trebuit s`
se gândeasc` s`-i cumpere [i ei un inel, când se dusese la
Londra – de-atunci, nu mai avusese timp. Nu-i st`tea deloc
152 TERRY LAWRENCE

\n fire s` piard` din vedere un detaliu atât de important. |l


f`cea s` se simt` nervos [i nesigur pe sine. Ca un om \ndr`gos-
tit. La fel se sim]ise [i \n Irlanda de Nord, cândva. De data asta
dorea o garan]ie, \nainte de a-[i angaja inima [i sufletul.
Melissa se \ntorsese cu spatele, r`sfirând cu degetele
teancul de invita]ii.
– Reilly, nu e nevoie de toate preliminariile astea.
Inima lui se strânse \n piept. |l refuza \nc` \nainte de a i-o
fi cerut.
– |n]eleg, râse Melissa, cu o expresie \n ochi pe care nu
voia ca Reilly s-o vad`. St`pânul t`u se \nsoar`. }i-ai f`cut
datoria. Aventura cu mine a fost un avantaj colateral. {i un
minunat exemplu al spiritului t`u de prevedere. |ntr-
adev`r, te gânde[ti la toate. Când Helene a vrut s` plece, eu
am fost aici, convingând-o s` se r`zgândeasc`. Pentru c` m`
f`cuse[i s` m` \ndr`gostesc de tine. Bine lucrat, Reilly.
O apuc` de umeri, \ntorcând-o spre el cu for]a, f`r`
menajamente.
– N-ai fost niciodat` o simpl` „datorie“ pentru mine.
Melissa \l ]intui cu privirea, refuzând s` i se repro[eze
fanteziile care pân` [i ei \ns`[i \i p`reau paranoice.
– {i de unde voiai s` [tiu? Ce voiai s` cred? Nu vrei s`-mi
vorbe[ti. De dou` s`pt`mâni, m` evi]i \ncontinuu.
– M-am gândit.
– {i la mine, printre altele?
– Numai la tine.
– Atunci, de ce nu m` prime[ti lâng` tine? De ce m` ]ii
a[a la distan]`?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 153

– Nu eram sigur ce-ai fi spus.


Privirea ei \ntreb`toare \i cercet` ochii tulbura]i.
– A[ fi spus lucrul pe care dou` s`pt`mâni am tot \ncer-
cat s` ]i-l spun: c` te iubesc. E chiar atât de \nsp`imânt`tor?
– Este, dac` m` po]i p`r`si oricând.
Melissa trase adânc aer \n piept, adunându-[i puterile.
Nedorind s-o lase s` se retrag` [i mai mult, Reilly \ntinse
bra]ele spre ea. |[i \ndes` degetele \n p`rul ei cald [i
m`t`sos, cu buzele la câ]iva centimetri de ale ei, sc`ldându-i
fa]a \n respira]ia lui fierbinte.
– Trebuie s` [tiu c` vei r`mâne, orice s-ar \ntâmpla cu ei.
Nu mai suport st` st`m a[a, atârna]i doar de un fir, Melissa.
– Te iubesc.
– Spune-mi c` e[ti a mea.
– Sunt a ta.
– Pentru ve[nicie?
Melissa râse, \ng`duitor de ast` dat`, plimbându-[i
mâinile peste fa]a lui.
– {tii bine c` nu cred \n ve[nicie. Dar cred \n iubire. Tu
m-ai f`cut s` cred \n ea. E[ti un om minunat, Reilly.
– E[ti fericit` aici?
– Mai fericit` ca oriunde [i oricând.
– Atunci, r`mâi. M`rit`-te cu mine.
– {tii bine c` nu se poate.
Reilly \i cuprinse fa]a \n mâini, ca pe o comoar` mai
pre]ioas` decât argintul.
– Nu glumesc. Vreau s` r`mâi aici.
– M` ai. Numai s` nu-mi ceri...
154 TERRY LAWRENCE

– De ce nu?
Melissa se desprinse din \mbr`]i[area lui. Cumva,
[tiuse tot timpul c`, la cea mai mic` mi[care neinspi-
rat`, la primul cuvânt gre[it, totul avea s` se
destrame.
– Nu pot.
Se retrase de-a lungul canapelei, pe lâng` mas`, pân`
când degetele \i atinser` gr`mezile de invita]ii.
Reilly o urm`. Trebuia s` \ncerce.
– De ce nu po]i?
– Fiindc` o c`s`torie e ve[nic`, r`spunse ea simplu. Iar
ve[nicia nu dureaz`.
– Poate s` dureze.
– Dac` a[a crezi, atunci crezi [i \n c`snicia Helenei cu
Reggie. {i, atâta vreme cât c`snicia lor va dura, voi fi aici. Nu
plec nic`ieri, Reilly.
– Decât dac` va pleca feti]a.
– E aici. {i eu sunt aici. Nu pierde ocazia. De ce nu ]i-e
de ajuns iubirea?
Cuvintele Melissei \l loveau ca ni[te schije, r`nindu-l
oricât ar fi \ncercat s` se apere. Ar fi rugat-o \n genunchi,
ar fi f`cut orice. Dar nu putea trece peste \mpotrivirea
ei.
– Mi-am jurat s` nu m` culc niciodat` cu o femeie despre
care nu pot spune c` e a mea.
– Am f`cut deja dragoste.
– N-a fost decât un \nceput. Am putea face dragoste toat`
via]a. |n veci nu te-a[ p`r`si!
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 155

– {i Aurora? I-am promis c`-i voi fi \ntotdeauna al`turi,


dac` are nevoie de mine. Nu-mi pot lua cuvântul \napoi,
numai fiindc` m-am \ndr`gostit.
– {i dac` am eu nevoie de tine?!
Ochii Melissei se umezir`.
– Ea a fost mai \ntâi.
Reilly trase adânc aer \n piept.
– Vrei s` spui c` trebuie s` m` \mpac cu gândul
`sta.
Clipind cu repeziciune, pentru a-[i st`vili lacrimile,
Melissa r`spunse:
– Dac` m` iube[ti, accept`-m` a[a cum sunt. Te
rog...
Fu nevoit` s` se [tearg` repede la ochi, când Aurora vâr\
capul pe u[`.
– Ce e, p`pu[ico?
– V` mai certa]i mult?
Melissa se a[ez`, \ntinzând bra]ele, iar Aurora alerg` spre
ea. O leg`n` \ncet, mângâindu-i p`rul.
– Nu fi trist`, Melissa.
– Nu pentru mine \mi fac griji...
Se str`duia din r`sputeri s` nu-i frâng` oasele, atât de
tare o strângea \n bra]e.
– M` vei avea \ntotdeauna, p`pu[`. Orice s-ar \ntâmpla.
{tii asta.
– Sigur, doar unde s` te duci?
Reilly [terse u[urel o lacrim` de pe obrazul Melissei, cu
dosurile degetelor.
156 TERRY LAWRENCE

– Are dreptate, feti]o. |ntotdeauna va fi al`turi de tine.


– Cu tine, Reilly? \ntreb` Aurora.
– Mda, r`spunse el. Dar numai dac` m` prime[te...
– P`i te iube[te...! Na – c` mi-a zis s` nu-]i spun!
– Atunci, va fi secretul nostru.
Aurora chicoti. Afar`, un fluture pluti pe briza verii târzii,
chemând-o parc`.
– Pot s` m` duc afar`? \ntreb` feti]a, coborând de pe
genunchii Melissei.
– Fugi!
– N-ai s` mai plângi?
– Mi-am revenit.
Dup` ce o s`rut` pe obraz, Aurora strecur` o floare cu
tulpina rupt` \n mâna lui Reilly.
– Mai f`-i curte! [opti ea.
– Mul]umesc, feti]o.
Melissa \[i d`du ochii peste cap – dar n-avea nici un rost
s` se mai prefac`. |n clipa când Aurora ie[i pe u[`, o r`puse
dorul de a fi \n bra]ele lui. Avea nevoie de un om pe care s`
se sprijine, un b`rbat adev`rat, ca Reilly, care [tia \ntot-
deauna cum s` \ndrepte orice. |l cuprinse cu bra]ele, lipin-
du-[i obrazul de gâtul lui cald.
– Nu mai are nevoie de mine...
– Dac` va avea, [tie unde s` te g`seasc`.
Reilly o s`rut` pe p`r, pe obraz, sim]indu-i umezeala
s`rat` a lacrimilor.
– Iar dac` ea nu mai are nevoie de tine, eu \nc` mai am
– [i voi avea toat` via]a.
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 157

– N-ai nevoie de nimeni. Tu e[ti Reilly. Lumea se


\nvârte[te pentru c` tu \ntorci ceasurile \n fiecare diminea]`.
– Un b`rbat nu are nevoie de o femeie \n acela[i fel ca
un copil, continu` el, s`rutând-o \ncet, blând, cu inten]ii nes-
pus de clare. Dar dac` \]i dore[ti un alt copil, pe care s`-l
cre[ti f`r` team` c` l-ai pierde, cu \ncredere [i iubire, cred
c` asta se poate aranja... |n toat` lumea, nu exist` un loc
mai potrivit unde s`-l cre[ti.
Nu exista nici un loc mai potrivit pentru c` Reilly \l f`cea
s` fie astfel: sigur, \ngrijit, ap`rat. Melissa privi \n jur.
Proprietatea era a Lordului Darby, dar aveau un col]i[or [i
pentru ei – casa din p`dure.
– Vrei s` locuim aici?
– Vreau s` te iau cu cununie.
– Asta nu sun` ca o \ntrebare.
– Nici nu este.
Melissa \[i st`pâni un râs [ocat.
– De obicei ai mai mult tact, domnule Reilly. M` a[tep-
tam s` mi-o ceri mai ceremonios.
|n ochii lui se aprinse o lumin` pe care i-o cuno[tea mult
prea bine.
– Locul t`u e aici. Cu mine. Nu \ncape nici o \ndoial`.
– Am [i eu un cuvânt de spus?
– Numai unul singur: „da“.
Melissa \i atinse fa]a, urm`rind cu vârfurile degetelor
cicatricea, de la tâmpl` pân` la ureche. Niciodat` nu
avusese \ncredere \n iubire, nim`nui nu-i \ncredin]ase sen-
timentele ei. Dar Reilly era cu totul altceva. |i \ncredin]ase
158 TERRY LAWRENCE

via]a ei, \n ziua aceea când se urcase \n elicopter. |i


\ncredin]ase trupul ei, nu o dat`, noaptea. Avea s`-i
\ncredin]eze iubirea ei, [tiind c` era \n siguran]`. Atâta
vreme cât totul depindea de Reilly, nu exista nici un pericol.
– Cum reu[e[ti? se minun` ea. M` faci s` cred \n atâtea
lucruri, s`-mi asum riscuri... Pân` [i-n mixerul `la zbur`tor
m-ai convins s` m` urc.
– {i-am s` te conving s` vii [i \n fa]a altarului.
Se ghemui \n bra]ele lui.
– {i dac` mariajul Helenei [i al lui Reggie nu dureaz`?
– Va dura al nostru.
O s`rut` din nou. |i spusese cândva c` fiecare fapt` din
dragoste era o f`g`duial`. Era un om care credea \n
f`g`duieli.
Iar Melissa credea [i ea.
– Po]i s` stai aici [i s` lucrezi, s` pictezi, s` ai copii [i s`
m` iube[ti. Dac` feti]a are nevoie de tine, va [ti unde s` te
g`seasc`.
– {i tu?
– {i eu, ce?
Melissa \[i desp`r]i buzele, l`sându-l s` intre, gustându-l,
savurându-l.
– Vei avea nevoie de mine vreodat` a[a cum am eu
nevoie de tine?
– Te voi iubi pân` o s` se d`râme casa peste noi.
Aflat` \n grija lui Reilly, n-avea s` se d`râme niciodat`.
– Te iubesc, Reilly.
– Deci, crezi \n iubire?
CREDE |NTR-O DRAGOSTE DE DURAT~ 159

– Cred \n tine.
Mai mult nu avea nevoie s` aud`. Deschise fereastra [i
strig` spre Aurora:
– Lec]ia de c`l`rie s-a mutat la ora unu, feti]o! Hai, d`
fuga \ntr-acolo!
Cu un ]ip`t \ncântat, Aurora o lu` la goan` spre grajduri.
Melissa zâmbi, cuprinzându-l cu bra]ele pe dup` gât.
– Te-ai \n]eles cu ea \nainte de a veni aici!
– |mi place s` fiu prev`z`tor.
– La toate te gânde[ti!
– M` gândesc numai la tine. {i nu-mi imaginez c` m-a[
putea opri vreodat`.
|ncet, Reilly \nchise u[a. Melissa \[i ]inu respira]ia pân`
când \l sim]i ajungând \n bra]ele ei. Se s`rutar`, \ncepând
s`-[i murmure sute [i sute de promisiuni. Cuvintele nu con-
tau, dar jur`mintele, da. |n sfâr[it, Melissa g`sise ceea ce-i
lipsise toat` via]a – o iubire \n care s` cread`. |n bra]ele ei,
Reilly era agitat [i plin de patim` – dar [i sigur, stabil,
r`bd`tor [i priceput. Iubirea lui era cea mai solid` temelie
pe care se putea cl`di o cas`. {i era timpul s` \nceap`.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și