Sunteți pe pagina 1din 6

t

>
i
jt
r BROOKE HASTINGS
iI
;
I
tI
a

t
ll
I

I
I
t v a o-
mfr,rht
Traducerea gi adaptarea in limba romini der

MIRBLADOROBANTU

Editum !i Tipognfia

ATCRIS
ii !

Capituhl l
marea calmi' iar
Zoe se simpa minUnat, era pe nurc. Cenrl era senir\
o ficea
Iv1acAdam o imbrlf,q a qn Arfua.in oclii lui era ceva ce o hscina 9i

domici sI afle ce ascundea privirea tui. in clipa acee4 banca incepu sd se

legene ameninqftor qi tinira femeie {ip['


Haide, Zoe, tezeqte'te! auzi ea o voce de birbal
-
afli.
Tanifa femeie clipi des, incercind sd4i dea seama unde se
NlacAdamstiteainpicioarelingdeagioprive4darpechipulluinuera
nici urmi de zimbet. se aflau in bifoul lui, nu pe o barti.
senzasa de

clitinare era rezulanrl hpnrlui cn-i scuturauminrl'


MacAdam? intrebi ea privindu'l confuz cu ochii eiveui'
-
exclaml el enelYat. ce frci aici la ora
-Pennu numele tui Dumnezeul
asa din noapte? Nu 1i-am spus de atitea ori sI nu te
intorci labirou dupa

ce termini programul de lucru?


Programul de lucru' '. 7,re. se ridici, impleticindwse' DupI ce

puFq daf
teimfuu$e de verificat dosarele, hj propusese si se odihneasci
se pare ci adormise.
#

BROOKE HASTINGS
m{ru1
- Nu inlelegi, incepu ea si_i explice . Cilndnfost plecat dupd-amuia
l'am ajutat pe Donald. Ai spus ci
ai nevoie urgenti de contul Renfrw.
- Oh, MacAdam,
zise ea cu dulcrai in
- Nu aveai de ce si-r ajuti pe Donald! continud
plecata*;;;;# ltnus I
e,n" lr
er cu rlceard,
-^^_- ci:rsGE
srs
ajutindo si's,i recapere echiribnrr. Nu eEi
nevoitd si atergi Ia Donard siJ
intAlnjrcodin
"lnrilnirea
Mama
Ai^ sea", .a
a$4d*
ei i-a transmis
*;;;ffi ; ffi
aju{ atunci cind pocnegte din degete, mesalu] uiu
o doj€ni, dar ii cuprinse talia ca so r
^i ai ^X^t- 12 timp s relfEi ci mr, n
tT* p.
f,ni mai bine.
:,"
bdrbanrlui se inrunecari-
,rton..a-"j,ou"".pil
Nu era pnma data dnd zre se afla rn
bratere rui. inci de cand era
copili, nu eziase si-i sari in ajutor salvindo Aga cum Zrx sw A se ta indqh
Cind birbanrl incepu sd-i masere ugor
din incurciturile in care intra.
tusese o *r;;.; Lrsrh
;zs,{i pierdu aqfudiml
r
ceafa amortjti din antn pujei
rynr:^^
incomode, Zoe simti ci o cuprinde
ameleara, MacAdam era inalt, avea
orplice ce se indmptar.
; ;;_ffi il
.d*,
umeri largi si chiar dacd acum efa nervos, adeuann
nu rar
se simlea bine in bralele rui,
:::::T intro zi cu hlrhrul
cis:itoryari
"#;; fi ;
Tenfuaoft.i murqumiti, dar tresiri
cend in spatele lor cineva r,si drese * ;;;
ryrat ]a*ffi
glasul, ficindo si se depirtae jenati trlfrrar cumpinrr si ar fi
lui il insotea. unura Findlay o saruti
de r,IacAdam. Nu rcarnasecd iubia reacdonar alt'el. *
cu riceari, tar kxii rispunse ra fel.
WAerao penoani pe care no putea supofia Zn. c:rrtbanuir inrcxdeaurn ci
, aceeaera Ursula.
aqrm dorada Daci k LrcJe ru re
- cred ci acum mi descurc firi ajutoml tiu, se adresi ea birbanrrui. ar fi aur
E lrI I
P.4ini rsere
iij mr:_ _
sdiopfice. ^^
ufiafluceinfelnirca
Sunt doar obositi, nu beati.
stdcrde ahren.\,nAndr
;*i;
- Dragul meu, nu pot si cred cd permiti ang2.iatrtlorsi-f, vor$eascd o Pittsre
fud
asfel! se revolti Ursula. la bxaiut lui ; ;# P r-mq
Chiar daci se simEa
-Zoe aspusci e obositi, li lud el apawea. rlarmln
regrera. Dad MaQ{dam
asporndfri & rrq
- Mi-ar placea sd4i gdsegti o secreari
potrivlt4 reoea Eqlr q:i
& ,r,fu
cinela care sar potrivi mult mai bine
Reece. Cunosc pe
rinpra t*h,,:^
cinera trebuia si-i , .
^, , deschifi
1u
..r,;, f
tr IW
in acest pos' ra urma urmeror, nu odii lle
,',- z-r
mai conduci o micd,afacerc.$antiemr putea fi adt d.
ort J
: *r pnra
tttffidefTrF vP'''u*46
u
navar sa dezvortat uimitor rn
urtirnur zlaI una dintre
inrrn zi
ntro ,. "ano
timp
zoe nu enatatde s,.i
ac
petreaci tuara zjua,o*
* -d#ffS
nai'i irnc.at sd nu-gi dea seaflu ce unnireste narzl Da
iubia prruu rnr{lr
lui Reece' cum rndriznea sd sugereze
ci nu era potriviti? Ei bine,
ftnqnn,^
cabilidri; financiare,
srabilirdrii ^ava d3 g'nd"'r.,r.r";f,;ffi;
T ryo:nrl
domniqoara Findlaytrebuia si intereagi In momennrl acela
cd sunt si oameni care ripostezi. tresdri cand d.idu seama ce
Doar nu*i ddduse -sl ^l,laadam o
seama Ia ce se gandear*,.*, fiyios p
ce ai
- Oh, MacAdam , are ezcu dulcea$ in glas, la scut timp dupd
plecat a sunat domnipara Vintis. A spus cn regretn ca febuie
si anuleze

inslnifeadin vafiindngti sIcina$impreuni mfiine+ear['


ssara ast4 daf

Mama ei ia tqarumis mesajul tiu 9i qteti ci nu te.a prins la tirnp. sperl

cd, ai gisit la timp pe alteineva, fepede cfind ochii albas,tri ai


^daugdL
barbatului se intunecarl"
AqacumTffiqtl'-cisevahd.ptaUnulaseenervf.ingrozitorcl
fusese o solutie detr'l:f:tds,i4i pierdu cumpenrt
lnainte ca MacAdam sI'i

orplice ce se intamplzse. Folcsi un limbaf pe care, dupi


pirerva secrearei,

nicio doamni anwlf,l1n nu l-ar fotosi, mai ala daci spera


sI se
qi'ar fi
cisltoreasciinro zi cu bdsarul cu care vorbea asdel. Daci unula
ar$ aorjlar:h citeva lacrimi, poate MacAdam ar fi
pistrat cumparul 9i
readionat aldel.
Zoe, care blnuise intotdeauna ci Unula nu are
prea multi minte' avea

acumdomda,Dadufiawtpuflnirlbdare,sil'arfilisatpeMacAdam
vtntis efa una
sl.i orplice, ar fi aflat dindlnifea acestuia cu domnisoara
;;.**ri. vdzand cum o prive$te bisarul pe ursula, zilele acesteia
la bralul tui erau numirate.
Zoe nu
chiar dacise simpaoarccum responsabilide aceasti situafie,
iubitele lui
rcgreta Dacn MacAdam nu vedea singur din ce aluat erau
pirea ciudatci la vars6 lui
cineva trebuia si.i deschidi ochii. Lgi Zoe i se
putea fi atat de orb cAnd era yor{ya de femei. Se temea ci sar
putea cisitori

inno zi cu una dintre aceste femei superficiale cafe n-ar acceptlca soful

siaipetreacatffdlniJlnpegarrtienrlnaval.Darpentrureugiaahceriigi
la aventurile lui.
stabilitn$i financiare, avea de gand sd incnidl ochii
in momenrul acela nairi dnd hj didu seama ci MacAdam o priwsle.

Doar nu-gi dnduse seama la ce se gindea! Era probabil


furios pentm ci
BROOKN HASTINGS
m{nn
fusese indiscretd, dar spera si uite incidennrl expricindu-i ci fusese prea
obositi ca sd inteleagii situatia. Daci tonul lur
Reece
:'srst mm
Nu prea aveace silifaca, nu-i asa? incerci
ea sI se calmue.poate nu
obsene sau nu-i
*o" rr;ff*
era o secretari foane bun{ dar Ort G
spunlAre un
sl_ql
dactilografia nufilr, cr
repede si corecl in prus, era . - nn
fa'ilhnzaln cu teminorogia forositi
pe un gantier ,*nr. Daca adauga
faptnl ci puteafacefalittemperamentului
*1.;i:
\nds. kobahr
A vorbit,*0,:,*
nu e$e
::*er---'e-r'cr 'r-
a
ril
H il
siu. . .
.xri enen-eze. ia
ror * I g-K F,
-
Hai sd plecim! zise cu nceald,birbanrr
c6nd ursula hi intrerupse
urma J"y
melor' nijurh
fu m"t
tmda asd respire, Vi duc acasi pe *bsiup.'m arta-
amindoud!
-
Oh, Reece, nu metgem si dansim la'Vincente,,? -Xoare ai dreprate. zse rndrfereru
binu.l.
Acesa era singumr loc din oriqerul
aflat pe coasa scotiei unde oamenii
fj,iflr1si
-_ Dacirorbesti dapre Zoe.
ft zupirar Rrecr.
ru rt ny
puteau si be4 si minince
9i si danseze.
imi pare riu, rispunse bir$atul apisdnd - v ftrbui so concdiezl
;;;-ffi
- pedalade acceleratie, dar
mi tem ci m'arn fizginditinprivinqa dansului.
Nu am dispozi{a potriviti.
- 1.\r xr rebui nul
r,Er€ efl de acord. sau
- Nu fi riu, dragule, se arinti unura. Doar pentru
cd m-am eneffat cerea
Firft"ttE
pufin... d:r ff,
- Nu vei mai aveamotiv so faci! - T':n Suu ca ar lisat
s:i scape' d.'i
:::ctn;i il ciurate,-"*"
a cw :.
- Ce wei sd spui? intrebd frumoasa femeie.
- Oare cind vor invi,a femeile d,e marbine sd gindeasca inainte in fra uner asetrucuse
vorbeasci?
si ]:*y-morna
\\_apte bunt zr scun
: hadxnrf
urmi o ticere tensionati, in timpul cdreia unura pdru si-qi piardi din
.rtrn'v rxintr ntn@\i
7- - Porrerr
r"'wr{
nou cumpitul.
'j:t:" y
_=_:r:T_:.r
dupo ee
Lnl- rnrrrt
w
- Dad am ,."s concluzii pripite, a fost
doar vina
- _ "--'aru r4i
iia dra *=nxtcelr\sr
rE :{ ri
acestei tinere reg1t[rd&
nepricepute pe cafe ai insistat s<t
angajgzica secretard!
ic _ j.rfti Fnnfie drnl --=
hirbard
-TAndrameun nume, {. 4__.r _, }iinpletmfrci
-r.-i:--^-
'.-
- a :}:*: CfpX:"c,
- $tiu totul despre ea si despre intreagaei famirier riposti
cu ciudi hfl
Ursula, Cine nu stie? _,4 &_ :.
JITCI \i sri $gtr nili esy:t
Til!--i. q1 s; h:r.tlcdilrry
-Adevdrat?
tl
- --
:i ic cind o xiirrtp
a::
ATRACTIA MARII 9

Daci tonul lui Reece MacAdam fusese menit *owettizae, ursula nu


observi sau nu-i didu ateqie.

- Dal Ce sl-1i spunl Are un nume, dar nu mi-ar pllcea sl'l folosesc in
public. E o scorpie!Avorbit intenlionat infotgmeadespre domnigoara
Vintis. Probabil nu este adevirat tot ce a spus, dar a ficut tonrl doar ca si
enervsze. [a urma urmelor, nicignei femei nu'i place sI fie folositi
ca
mi
substitut pentru alta.

- Poate ai drepate, zise indiferrent bI6arul.


- Pe ea ar trebui si fii supimt, Reece, nu pe mine!
- Daci vortegti despre 7'e, afli d fii|voi ocupa de ea
qi mu tlrzrru'

-Ar trebui so concediezi!

-Aqa artrebui, nu?


oare era de acord, silu cef€a pfuerea iubitei lui? se intrebi cu teaml

7tr.
- Tqti gtiu ci ai llsato si scape, dqi a comis o multime de
greSelil

continui cu rluate Ursula.


MacAdam opri maqinain hpunei useluxoase'

- Noapte buni! zise scurt bi$atul.


Femeia cobori si trinti frilioasa portiera'
Zoe se uiti cu mili dupa ea. Unii oameni nu gtiu sI piadi"
valntimpla'
-Trebuia si+j deaseama ci as,ase

- Taci! o avertizi printre dinti brirbaml.

-Am ficut o simPli rcmarci. . .

-Nu ai niciundrePt so hci!

Dar am drepnrl sI mi suplr, nu-i as.d se bosumfli Zoe. Ai auzit cum


-
mi-aspus?

- Si vezi cum o sI fie cind o si lncep eu!