Sunteți pe pagina 1din 58

GEORGETATOMA

de evoluore

strotegii

Dentru coPlrl

'

de 5-7 ont

MAKTAVAR?Ar.rDAN

.{rh'-1NtRa' ^

A-

nv-/fl

'-y

dUNIYEK9ULi

>^FERMECAT:

r,

2,3

\oo^

s

,u t'"

&

{:

Aceaet* lucrareeeberealizatZ

conformilatecu

noulCurriculumpenlru educalla

timVuriea copiiloraprobaN Vrin ordinulM.E.C.I,nr,b233lO1,Og,2OOO

t

GEORGETATOMA

s$$"

f,

t

a

a

AI!G;-.IELMARiAMAGDALENA

ICRDACI-I EEIANA ELENA.

MIHAIIOANA

fo4iREAADINAMARIA

I

IEDELEAFILOFTEIA

MARTAVAnSANDAN

%vi

w

7

?rV

*ff.ouo ""\

*.& T

COLABORATORI

.

RADUCUELENA

SAMARESCUCONSTANTA

sAvAnrscuoANAtRtNr'

STANGABRIELAFLORICA

TOLO.SRODICADORINA

EVATUAREINITIALA

ATENTIA- SPIRITULDEOBSERVATIE-PRONUNTIA

'Privegfecu oienfiece/edoudimagini. 'Spunecoreestediferenlodintreele. ' Spunedocd ptiidince povestefoc porfepersonoie/e Sicum senume5fe popu$o.

b_#

i :.ir'ii,r'',,:iii i{,4, !,; ti

r,,if .i: +:: -',

EVATUAREINITIATA

i"r., ,1;l

1

' Stobi/egte ordineaimaginitor.

' Creeozdopovesfe dupd ocesfeorespecldndsuccesiuneo evenimenteior.

31Wf,${tN1+$IIN

.;

.i.

EU$tLUfvlEAnnEA

FAf,NILIAMEA

' Recunoogfe personaieledinimagineaoldturata.

' Creeozdo povesfedesprefamiliadinimogine.

. Spunecdli membriarefomitiofo Sicu

' Deseneozdin spoliullibernisipul.

' Co/oreozdadecvat imogineo-

' Scriefiinspofiu/de mai ios puncfu/dupa model'

cinepetrecice/maimulttimp.

i--:',--.-+

,

.]*-f

|--_

it

ffi

EU Sr LUMEAMEA iH tufifirAFERMEcITA

' Descrieimogineaotdtturatd. 'Spuneundeseof/dceidoicopii5icefoc ei.

' Povesfegfecum esfeso/ofo de grupd gice foci tulo grddinifd.

' Alcdtuiegfepropoziliicu iucdriile dinimogine.

' Coloreozdimaginea.

' Deseneozdin spoliulliberliniule.

' Scrieinspofiu/de moi jos/inioverticolddupd model.

||ll

I

7

EU Sr LUMEAMEA CORPUTUMAN

'Privegfecu ofenlieimogineo oldturafdgispunedince poeziefoce porte. ("SfotulMamei")

' Recifdsfrofoilustrotd inimogine.

' Alcdtuiegtepropoziliicu cuvinfe/e:fotd, pdr, ochi,gurd,zdmbet.

' Deseneozdinspafiulliberdintiipieptenului.

' Scriefiinspofii/ede mai jos /iniooblicd dupa rnodel.

' Coloreozdimoginea.

/////

///

cEMAittcottlonnAz

ANUL $r FilCEtEtul

' Privegfecu otenlie ce/e patru zdne dinimagineo oldfurotd, spunecine sunfpice gfridesprefiecore. 'Creeazd o povesfedesprece/epofrufiicealeanului.

' Spunecoreanotimpi[iplocecelmaimulf $ide ce.

' Deseneozoin spaliutliberptooiadusdde vdnf.

,r'

'

Scrieinspofiu/de moi ios perechi de liniidupd model.

'

Co/oreozoimaginile.

I

cEMATttcon.lonnAa

VITAMINE,VITAMINEDEtA CINE?

' Privegfecu atenlieimogineooldturatd.

' Recunoogfegidenumegfe fructelegi/egumeIetoamnei

' Desporfeinsi/obenumelefructelorgilegumelorcunoscufe. 'Spunedocd Sfiio poeziedesprefructe,legumesouvifomine.

' Spunece conlinfructelegi/egume/e.

' Deseneozdinspaliullibercodile.

' Scriein spoliulde moi jos bosfonuIdupd model.

ffi

l

cEMAittcott.loanAr

FENOMENEAtENATURII

' Privegfecu ofenfieimogineooldturatagispunedin cepovesfefoce porfe.

' Povesfe5tefrogmentulilustrot.

' Desporieinsilobecuvintele:fenomene,zdpadd,fulger,gheafa. Alcdtuiegtepropozitiicu ocesfecuvinte.

' Deseneozdinspaliu//ibersfe/ufede gheold.

'Scriein spa|iuldemoi jos semne/egroficedupd model.

' Coloreozdimoginea.

ffi

ffi

ffiffi

*,4

x

ffi\:I

l

i

.a

"

"t'

15 i

i

l

,,:

l;. u.

.'f

cEMAittcott.loanAa

UNIVERSUT

' Priveglecu otenlieimogineaoldturofdgispunedince poeziefoce porte.

' Recifodocd polipoezio.

' Desporfeinsi/obecuvintele:cosmonaut, rochefd,univers,soore. A/cdfuiegtepropoziliicu oceslecuvinte.

' Deseneozoinspaliulde moiiossemne/egraficedupd model.

' Co/oreozdimogineaaldturofd.

w

*

w

*

/

*

Nt

\*t

b\o

*

v{+'

W

t^,

/s-

'-t-"t-' 9

&.

*

17

.:,.:l'

NotSUNTEMnonnAut

'Descrieimogineooloturatdgispune dince poeze foce porte. ("Cdnfec" de GeorgeCogbuc/

' Co/oreozd adecvot imogineo oldturotd gi deseneozd sub fluier fot ofdfeo boloone soufloriclte litereore numele ldrii noostre.

' Deseneozdin spofii/ede moi jos ornomenfe pentru costumul nalionol dupd model.

.#q%

fl18"

i

,

o

OBICEIURISTRABUNE

' Descrieimogineooldturotd.

' Spunece dofini sunf reprezentotein imogine. Cdnd merg copiii cu

colindul?

' Ceco/ind onunldnogtereoDomnului?

' Dd fiecdruicopil dinimogineo oldturotdun nume core sdinceopd cu Iitero"A".

' Alcdtuie,gfepropoziliicu cuvintele:sfeo,plugugor,sorcovd,buhai,coprd,

brod,impodobit.

' Coloreozdimogineo. 'Scriedocd polilitero'A"dupd model.

vtNE,vtNEMOSCRACTUN!

' Descrie imagineo aldturota gi spune din ce povesfe foce

porte

frogmentulilustrot.("Fetitocu chibritunJe"de H.C.Andersen/

' Spuneinpreojmocdreisdrbdlorisepefrece fristaintlmplore.

' Cineoduce doruricopiilorinAjunulCrdciunului? 'Dd-ifeti'leidinpovestenumelepe coretlpurtamoma luilsus.

' Cuce sunefincepe cuvAnfutl"Momo"?Dor"Moria"?

' Coloreazdimogineo. 'Scriedocd poliinspofii/ede moijos/ifero'M"$icuvdntul"MAMA"dupd model.

:.

: :' l

1

A FOSTODATA

TTNERETErAnAsArnANrTe

' Descrieimogineooldturatdgispunedin ce bosmfoce porte frogmentul

ilustrat.('Tinerelefdrd bdtrdnefegiviofd fdrd de moorte"de Pefre/spirescu/

' Povesteglefrogmentulcoreti-opldcut celmoimult.

' Pdndundea zburotcalulluiFdt-Frumos?

'Cu ce sunefincepe cuvdntul"nor". 'Desporle insilobecuvintele:nor,neinduplecot,ndprosnic,nepufinciosgi olcofuiegte propozifiicu e/e.

ffi

#

' Scriedocd

'Scriedocd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvolote.

po'fiinspofii/ede moi jos /ifero "N" dupd model.

{ I

\^

\

t\

':lf t\-.l

/r

l{

I

l\

\\*

\

I

'-

--f-----

\\

ffi'ft

"'#*

cttm,rsTE /

* FosT $t vA FtArct pE rAnnANT?

AFosTonssA"

LADABUNICII

' Creeozdo povesfe dupd imagineaoloturofo. 'Povesfegfe-ne cumeslecosobunicilorfai.

' Ce pdsfreazdgipoortd cu mdndrie strdbunicii si bunicii tdi. (costumul notional) 'Spunecu ce sunefincepecuvdnful"ie".

' Do fiecdruicopil dinimcgineoatdfurotdcdte un numecore sdinceood cusunefu/ "/".

' Desporfeinsi/obe: ie,ilie,Iodd,fatd, vdtnic,moramd, bete,ilori.

' Alcofuiegfepropoziliicu ocestecuvinfe. 'Scriedocd poli inspofiilede moijos/ifero"/"dupd model. 'Scriedoco polipe ultimelerAnduficuvintecu lifereleinvotote.

A FOSIODATA

STRABUNtTNOSTRI

'Privegfecu afen'lieimogineaoldturotd.

' lmagineozd-fiSiredddiologuldintreofilerulveterande rdzboigicopri.

' Pentruce ou luptat strdmogiinogtri? 'Ce credefico opfeopfdbatrdniide lo urma$ilor?

' Cuce sunefincepe cuvdntul"Unire"?Dor"urma$"?

' Desporfeinsilobeocestecuvintegiformeozdpropoziliicu ele. 'Scriedocd poli inspofii/ede moijoslitero"tJ"dtJpdmodel. 'Scriedocd pofipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdtote.

I

I

L-

AUFosT Sr suNr

in lunulNoSTRU

pArvrAruru

rur

vrETUTToAREIE

' Spunece veziinimogineooldturotd. 'Povesfegteundesenonimatincereoi intdlnifpersonojeledinimogine.

' Spunecoreesfesforeo emolionoldo celordoud personoje. 'Dd celordoud vieluitoorecdfe unnumecoresdinceopd cusunefu/ "R".

' Spunecuvinte coreincep cu sunefu/ "R"gio/cdfuiegte propoziliicu ele.

' Coloreozdimogineo.

'Scriedocd

'Scriedacd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdfote.

po|i inspofiilede moi jos/itero"R"dupd model.

i

i

ooo"\G

41Oo

o\A

"F [.

AUFosT Sr suNT iN.runutNoSTRU

ANTMATELE grpAsAnrrrpAmANTUtul

' Privegfecu atenfieimogineo oldturofo gispune din ce povesfe foce parte.("Ciubofeleleogorului"de CdlinGruio)

' Povesfegtefrogmenfulilustrot. 'Spunecorepersonoi fi-a plocufcelmaimulfgidece:

'Ce /-osupdrofpe hangiu? 'Spunegio/fecuvintecoreincepcusunefu/'E".

' Co/oreozdimagineo. 'Scriedocd poli inspofii/ede maijos/ifero "E" dupd modet. 'Scriedacd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvalofe.

#i

F$ #

'32',

rf

I

0il

33

EUS|MT,CREEZ St EXPRTM

zAffigETuLMAMEI

' PriveSfecu atenlieimogineooldturafdgispune dince poeziefoce porte. ("Momo"de Eugen Bejenqriu) 'Spunedocd gtiipoezio souo povesfe despremomd.

I

*

g

' Cdndsdrbdtorimziuomamelor?

'Cum te otintdpefinemamo?(Odor

' Cuce sunefincepe cuvdntul"odor"?

' Spune cel pulin treicuvinfe core

)

incep cu sunefL)l "O", desporfe-lein

silobe,o/cofuiegtepropoziliicu ocesfecuvinte.

' Co/oreozdodecvat imogineooldfurotd.

' Scriedocd

'Scriedoca polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdtate.

poli inspofii/ede maijos/ifero "O" dupd model.

I

,1::=*tt-t

.at,

:

ri"

i+

. '.,;}rffi il ;:=.1

::'!'l::'5

aatta.tt'^

't.':.\, iiii

,,

'-1"i"'' "#

Llr

i.-.ii

i--"\

i

\.\\'i t.,gli"'

.\\

.'-{,

,rj::*

|

i,-

iil

,

:

Ii

u"Ll--,,{ri

'

.

EUS|MT,CREEZ SI EXPRTM

FANTEZTE

$r curoARETNGRADTNA

$l sugsoARE

' Spunece veziinimogineooldturato. 'Spune o povesfesouo poeziedespref/ori.

' Numegfeflorilepe core/ecunogfigispunece cu/ooreou pefo/elelor.

' Cuce sunefincepe cuvdntul "crizontemd"?

' Spunetreinume de floricore so inceopd cu sunefu/ "C" $i o/cdfuie5fe propoziliicue/e.

' Coloreozdodecvot imogineoaldturatd.

' Scriedocd

'Scriedocd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdfote.

poli inspof/e de moi jos /ifero "C" dupd model.

ittvATDEPEAcuM

crNEFACE

Sl CUMFACE?

Privegfecu

in ce

otenlie imogineooldturofdSispune ce vezt.

.

.

'

' Spuneontonimulcuv

'

poezieoi intotnitfoofe meseriiledinimogine?

Cumsuntoom eniicoremuncesc?

lntului "hornic"'

Cuce sunefincePecuvdntul"lene"?

.

Spune cdfe

trei cuvinfe in core

suneful "L" sd se of/e Io incepuful

cuvdntu!ui,ininteriorulcuvdnfu/ui 5i losfdrgifu/cuvdntului'

' Coloreozdodecvot imogineooldturotd'

. scriedocd poli inspofiilede

' Scriedocd poyipe

moiioslifero

"L" dupd model.

uttimeterdnduricuvintecu litereleinvdlote'

"1

I

w

invAl DEPEAcuM DEPEcAr*pPEMASANomrnA

' Privegfecu ofeniie

porte. ("Povesfeo pdinii")

imagineo oldturotd pispune din ce povesfe f

' Povesfegtefragmentulilustrot.

' Co/oreozd odecvof Tmogineo oldturotd.

' Alcdtuiegfepropozliicu cuvintele:soc,sifd,spic,sore,semdndfoore,secen5. 'Spunecu ce sunefincepocesfecuvinfe.

' Scriedocd poli inspofii/ede moiios/ifero "S" dupd model. 'Scriedacd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvalote.

f^

43

INVATDEPEACUM

cAdroRnDE-AtuNGUrvREMtl

' Privegfecu oten|ie imogineo aldturotd gispune unde oi intdlnifocesf miiloacedetronsport.

' Denumegtemijloacelede tronsportdin imogine.

' ince cotegorieintrd ocestemijtoacede tronsport?

' Cucesunefincepe cuvOntul"terestru"? 'Spuneoltecuvintecoreincepcusunefu/'?'.

' Coloreozdadecvot imogineoaldturotd. ' Scriedocd poli inspofii/ede moi jos litero "T' dupd model. 'Scriedocd polipe ultimelerdnduricuvinfecu litereleinvdlote.

,t

a

-i

itrvATDEPEAcuM

HAIDETIiruexcuRsrE!

' Privegfecu otenlie imogineooldturofd 5i spunece vezi.

' Cuce sunefincepe cuvdntul "hortd"? 'Spuneoltecuvintecoreincepcu sunefu/'H".

' Dece credeficd studiozdeducofooreogicopiii,horta?

' Cumsep/eocd in excursie?(gruporggnizot)

' Cuce sunefincepe cuvdntul"grLJp"? 'Spune altecuvintecoreincepcu sunefu/"G".

' Scriedocd poli inspofii/ede mai jos lifere/enouinvdfate dupd model.

' Scriedocd polipe ultimelerdnduricuvintecu literelenou invdtote.

sAremAxonE$Ttcu MINE! cEvor n cANovot FtMARE?

' Privegfecu of enlie imogineaoldfurotd Sispune ce vezi.

' lJndemergemcdnd sunfembolnovi?

' Spunesinonimulcuvdntului "rnedic".

' Cuce sunefincepe cuvdntul"doctor"? 'Cumsenumegtedoctorulcoreoregriidde onimolebolnove?

' Spunecuvintecoreincepcusunefu/ "D"5icusunefu/ "V".

. Alcdtuiegfe propo ziliiincore sdfo/ose5tiuncuvdnf core incepe cu sune "D"gi uncuvdntcu sunefu/ "V".

,ddi I

tr5q

.

.

Scriedocd poli inspofii/ede moijos/itere/enou invdlotedupd model.

Scriedocd potipe uttimeterdnduricuvintecu literelenou invdfote.

{n 0.

'

i

t,

sArr mANonESTlcu MINE!

POtlTlsTUL,PRIETENUtMEU

.

Privegfecu otenlie imogineooldturofd5ispune cevezi. 'Spunedince poeziefoceporte. ["Pesfrodd')

-

'

' Cuce sunelincepe

Cumsenumesc persoonelecore vegheozdlosiguronlonoostrd?

Cuce sunefincepe

cuvdntul"iondorm"?

cuvdntul "zebrd"?

SpuneCuvinfeCOreinCepcu

.

'Alcdfuiegfe

sUnefUl'!"5iCtJsUnetUI"Z"'

propo ziliiincoresdfo/osegtiuncuvdnt coreincepe cu sune

'!"giun cuvdntcLJsunetul"Z". . scriedocd poli inspofii/ede

' Scriedocd'p.1i p.

moi io.s liferelenou invdfofe dupd model'

uttimelerdnduricuvintecu literelenou invdfofe'

;11:!r:J:t:;:=:.,ilj;ffi

I

l

l I

o n

o

o

 

{

:

I

t

.,ii:-"!+rl

D

r

I'

#_#{8

sArennAruonE5TlcuMINE!

in cunANDvot Ft ScotAR

' Povesiegfece veziinimogineooldturotd.

'Spune dince poeziefoce porte.("$coldrila")

' Ce oreinmdnd $coldrifa?

' Cuce sunefincepe cuvdntul"flori"?

' Ddgco/drileiunnumecoresdinceopdcusunetul "F'.

' COndseinfoorcede /o scoo/d undei5ifoce temele?

' Cuce sunefincepe cuvdntttl "birou" ? . Spunecuvdntu!coreincepecu sunefu/ "B"gi core descriesforeofetifei.

' Scriedacd poli inspofiilede moiios/itere/enou invdlotedupd model. 'Scrie dacd polipe ultimeterdnduricuvintecu literelenou invdlote.

\.-a*-^-'

PRIETENIDEPRETUTINDENI

'Descrie imogineooldturotdgispune dince poezie foce porfe("1lunie E/enoDrogog/

' Recifdprimo giultimosfrofd din poezie.

' Povesfegfecumsdrbdfore Stiziuo de I tunie.

' Coloreozdimogineo oldturotd.

'scrie docd poli inspof/e de

'Scriedocd

moijo.s/ifere/einvofote.

polipe ultimetedoud rdndurinumele prietenilortdi.

:

!:]

56

:

'

a-,,.t'

'

-

t_

'::

Prive5tecu ofenfie imaginea $i spune din ce poveste foc par personoieleprezenfofe.("Pdcald" )

.

Poveste5le fragmentulreprezenlafin

imagineode moijos.

. spunein caredinpersonoie/edinpoveSfiferegose5ii.

. Repefdimpreundcu co/egii poeziilecarefi-ou ' Coloreozdadecvafimaginea.

plocutce/moimult '

J

Coleclia,,lnfre

traditionalism

qi modernism"

Lucrarea,inlru lradiTrionaliam qi modernism- otrategiide evaluare Ventru coViii

de5-7 ani"e6le un auxiliardidacziccareoVrijin*activihateainatructiveducalivHin qr*dinilZ. Educataarelevor qkoiln acesNauxiliardidactica eeriede ouqeotiicu Vrivire la evaluareaaahiziliilor Vadaqoqioe ale copiilorde 5-7 ani in domeniullimbh qi comunicare,domeniul qtiinlelorqidomeniulomgi societate. Caurmarea celor ?rezentate lucrarea Vrimeqte avizul, Ventru a puleati utilizaaL

?ngr*dinirr*,

,a/tA^"-'q

f1--a

Ls.8.N.:978-973-7816-73-3

Pret: 5.5O RON

IlLlffLrtrtriltrtrtrLrL|f||

lnaVecT,orGeneralM.E.C.|.Viorica?reda