Sunteți pe pagina 1din 30

STATUTUL STUDENTULUI MILITAR

- studii universitare de licen -

Validat de Senatul universitar n edin a din 20.04.2011

Bucureti 2011

Statutul studentului militar

CUPRINS

CADRUL GENERAL ... 3 CAPITOLUL 1 NMATRICULAREA I DOCUMENTELE STUDENTULUI MILITAR . 6 CAPITOLUL 2 DREPTURILE I OBLIGA IILE STUDENTULUI MILITAR . CAPITOLUL 3 RECOMPENSE I SANC IUNI ... CAPITOLUL 4 FRECVEN A .. CAPITOLUL 5 EVALUAREA PREGTIRII STUDENTULUI MILITAR I PROMOVAREA ANULUI UNIVERSITAR .. CAPITOLUL 6 EXAMENUL DE DIPLOM I REPARTIZAREA ABSOLVENTULUI. CAPITOLUL 7 SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE ECTS .. CAPITOLUL 8 TRANSFERURI, NTRERUPERI DE STUDII, RENMATRICULRI I ECHIVALRI DE DISCIPLINE .. 8 11 16

18

23 24

25

CAPITOLUL 9 MOBILIT I DE STUDII ... 28 DISPOZI II FINALE ... 30

1 din 30

Statutul studentului militar

CADRUL GENERAL Art. 1. (1) Academia Tehnic Militar func ioneaz n conformitate cu prevederile urmtoarelor acte normative n vigoare: a) Legea Educa iei Na ionale nr. 1/2011; b) Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; c) Hotrrea Guvernului privind organizarea programelor de studii universitare n institu iile militare de nv mnt superior din subordinea Ministerului Aprrii Na ionale, nr. 606/2005; d) Ordinul ministrului aprrii na ionale pentru aprobarea institu iilor militare de nv mnt superior din subordinea Ministerului Aprrii Na ionale care organizeaz programe de studii universitare, nr. M.140/2005; e) Legea privind organizarea i func ionarea Ministerului Aprrii, nr. 346/2006; f) Legea privind statutul cadrelor militare nr. 80/1995, cu modificrile i completrile ulterioare; g) Hotrrea Guvernului Romniei privind organizarea i func ionarea Academiei Tehnice Militare nr. 264/2007; h) alte legi, hotrri, ordine, dispozi iuni, regulamente, metodologii, proceduri emise de Guvern, Parlament, Ministerul Aprrii Na ionale, Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului sau alte organisme cu atribu ii n domeniul nv mntului. (2) Obiectivul fundamental al nv mntului din academie l constituie formarea i dezvoltarea profesional a ofi erilor de logistic n serviciul tehnicoingineresc, a ofi erilor specialiti i a personalului civil selec ionat pentru nevoile n domeniu ale structurilor de aprare, ordine public i securitate na ional sau ale unor beneficiari din ar i din strintate, n condi iile legii. (3) nv mntul din academie este organizat i se desfoar potrivit prevederilor legale privind nv mntul n Romnia i pe baza reglementrilor specifice stabilite pentru Ministerul Aprrii Na ionale. Art. 2. (1) Academia desfoar activit i de nv mnt superior, organizate prin programe de studii universitare de licen , masterat i doctorat, n domeniile i programele de studii acreditate, precum i alte forme de pregtire, de perfec ionare i de specializare. (2) Academia efectueaz cercetare tiin ific i elaboreaz studii tiin ifice n domeniul de competen , potrivit solicitrilor structurilor din sistemul de aprare, ordine public i securitate na ional i ale altor beneficiari, pe baz de contracte ncheiate n acest scop.

2 din 30

Statutul studentului militar

Art. 3. Prezentul statut reglementeaz drepturile, obliga iile i activitatea profesional a studentului militar din Academia Tehnic Militar. Art. 4. Calitatea de student militar al academiei la studii universitare de licen o pot avea: a) cet enii romni declara i admii la concursul de admitere pe locuri finan ate de la buget; b) cet enii din alte ri, colariza i n baza aprobrii ministrului aprrii na ionale. Art. 5. (1) Activitatea educativ-formativ din academie este orientat n scopul asigurrii competen elor ofi erului de logistic n serviciul tehnico-ingineresc, n msur s-i ndeplineasc atribu iile func ionale att ale primei func ii, ct i pentru parcurgerea unei cariere complete. (2) Diploma de inginer, acordat dup finalizarea studiilor universitare de licen , atest c titularul a dobndit competen e generale, de specialitate, militare i abilit i cognitive specifice profesiei de inginer n domeniu, este capabil s cunoasc, s n eleag i s-i asume rolul de conductor de activit i tehnico-economice militare i de lider militar, pe baza cunotin elor i deprinderilor de organizare, planificare, control i conducere, precum i a valorilor institu iei militare. (3) Cunotin ele generale permit comunicarea efectiv oral i scris n domeniul de studii, n specialitate i n contexte culturale diverse; acestea reprezint fundamentul pentru abordarea tiin ific a domeniului de studii i a specialit ii, asigurnd capacitatea de n elegere i asimilare a cunotin elor noi i facilitnd creativitatea i inovarea. (4) Cunotin ele de specialitate se refer la procesele de cunoatere i n elegere specifice domeniului de studiu considerat ca un tot, la modul de stabilire de rela ii ntre cunotin ele specifice diferitelor discipline i arii profesionale, la familiarizarea cu cele mai recente dezvoltri ale cunoaterii i ale aplica iilor profesionale din domeniu, precum i la n elegerea i aplicarea principiilor fundamentale i a metodelor specifice de investigare. (5) Competen ele generale i abilit ile cognitive specifice, asigurate prin programele de studii universitare de licen , sunt: a) culegerea, analiza i interpretarea de date i informa ii din punct de vedere cantitativ i calitativ, din diverse surse alternative specifice domeniilor de licen i specializrilor, precum i din literatura de specialitate, pentru formularea de argumente, decizii i demersuri concrete; b) utilizarea unor moduri diverse de comunicare scris i oral, inclusiv n dou limbi strine de larg circula ie interna ional; c) crearea abilit ilor de utilizare a tehnologiilor informatice; d) asumarea responsabilit ii de a elabora un program personal de autoperfec ionare n specializare i n arm;

3 din 30

Statutul studentului militar

e) conceperea i conducerea proceselor specifice domeniului de studii/ specializrii/ armei. f) aplicarea conceptelor, teoriilor i metodelor de investigare fundamentale din domeniu/ specializare/ arm pentru formularea de proiecte i demersuri profesionale/ militare; g) dezvoltarea capacit ilor de sintetizare i interpretare a informa iilor, de rezolvare a unor probleme de baz i de evaluare a concluziilor posibile domeniului/ specializrii/ armei; h) formarea capabilit ilor de analiz independent a problemelor i capacitatea de a comunica i demonstra solu iile alese din domeniu/ specializare/ arm; i) dezvoltarea capacit ii de a evalua probleme complexe i de a comunica n mod demonstrativ solu iile alese din domeniu/ specializare/ arm; j) creterea ini iativei n analiza i rezolvarea de probleme specifice domeniului/ specializrii/ armei; k) dezvoltarea abilit ilor de conductor de organiza ii i structuri tehnice sau de logistic militare, rezistent la efort fizic i psihic, cu spirit de ini iativ; l) formarea i dezvoltarea capacit ii de a organiza, coordona i elabora activit i i strategii n domeniul logistic; m) asigurarea aptitudinilor i deprinderilor de a elabora, executa i coordona activit i de testare i evaluare; n) dezvoltarea capacit ii de a organiza, coordona i controla activit ile de pregtire tehnic de specialitate a personalului; o) asigurarea deprinderilor de a elabora standarde i instruc iuni n domeniul specific de activitate. (6) Competen ele de specialitate se stabilesc prin planurile de nv mnt ale programelor de studii universitare de licen pentru fiecare domeniu de studii/ specializare. Art. 6. Procesul pregtirii formativ-educative a studentului militar are ca obiective: a) educarea i dezvoltarea aptitudinilor de specialist pe linie tehnicotiin ific: se realizeaz prin activit ile didactice cu specific ingineresc, teoretice, practice i practic-aplicative, n concordan cu prevederile planurilor de nv mnt i fielor disciplinelor, similare i n volum comparabil cu cele ale pregtirii inginerului civil din re eaua nv mntului universitar na ional; b) educarea pe linie militar i dezvoltarea aptitudinilor de lupttor i conductor militar: se realizeaz prin parcurgerea disciplinelor cu specific militar, a activit ilor de instruc ie din timpul semestrelor sau din cadrul modulelor de pregtire militar, dup caz, precum i a stagiului la unit i; studen ii sunt organiza i pe batalioane, companii, plutoane, grupe i grupe de studii i asigur func ii de ef de clas, comandant de grup, comandant de pluton, nlocuitor al comandantului de

4 din 30

Statutul studentului militar

companie, nlocuitor al comandantului de batalion sau alte atribu iuni militare specifice; c) dezvoltarea spiritului de lucru n echip: se realizeaz prin antrenarea studen ilor la lucrul n grup, la activit ile de nv mnt, cercetare tiin ific, cultural-educative i sportive, precum i la activit ile militare specifice (serviciul de permanen , convocri militare, trageri cu armamentul din dotare etc.); d) dezvoltarea profilului etic, moral i patriotic: se realizeaz prin cultivarea n rndul studen ilor a principiilor onoarei, eticii i moralei civice i militare; e) dezvoltarea capacit ilor de efort fizic i psihic: se realizeaz prin programe de instruc ie, de pregtire fizic, psihologic i psihopedagogic adecvate, potrivit planurilor de nv mnt, fielor disciplinelor i programului orar zilnic al studentului militar. CAPITOLUL 1 NMATRICULAREA I DOCUMENTELE STUDENTULUI MILITAR Art. 7. nmatricularea ca student militar se face pe baza rezultatelor finale ale concursului de admitere, prin Ordin al rectorului (comandantului) academiei, nscris n ordinul de zi pe unitate, n termen de 10 (zece) zile de la prezentarea n academie pentru parcurgerea modulului de pregtire militar de la nceputul anului I de studii. Art. 8. La nmatriculare, fiecare student militar este nscris n registrul matricol, pe baza certificatului de natere (n copie) i diplomei de bacalaureat n original, sub un numr matricol unic precizat n ordinul de nmatriculare, valabil pe ntreaga perioad de colarizare n academie; numerele matricole se dau n continuare pentru fiecare serie de studen i. Art. 9. Diploma de bacalaureat n original se pstreaz, pe toat durata studiilor, la Sec ia management universitar, fiind returnat titularului la absolvirea academiei sau n cazul exmatriculrii. Art. 10. (1) Candidatul declarat admis la concursul de admitere pe locurile finan ate de la buget care nu se prezint la academie sau nu trimite acte legale pentru justificarea neprezentrii n termen de 5 (cinci) zile de la data nceperii primului modul de pregtire militar din anul I de studii, care nu are diploma de bacalaureat n original la Sec ia management universitar, precum i cel care nu semneaz, dup caz, contractul sau angajamentul cu Ministerul Aprrii Na ionale sau cu celelalte structuri beneficiare este considerat retras. (2) Locul devenit astfel vacant va fi oferit urmtorului candidat declarat neadmis, n ordinea strict descresctoare a mediilor, cu termen de prezentare de maxim 10 (zece) zile de la data nceperii primului modul de pregtire militar din anul I de studii; n caz contrar, acest loc se anuleaz.

5 din 30

Statutul studentului militar

Art. 11. La Sec ia personal se pstreaz pe toat durata studiilor, pentru fiecare student militar, un dosar cu urmtoarele documente: a) actele de nscriere la concursul de admitere; b) lucrrile scrise/ testele tip gril de la concursul de admitere; c) contractul sau angajamentul ncheiat de studentul militar cu Ministerul Aprrii Na ionale sau cu ceilal i beneficiari; d) aprecierile anuale; e) copii dup ordinele prin care i s-au acordat anumite drepturi, recompense sau sanc iuni; f) alte documente de interes referitoare la activitatea desfurat pe parcursul studiilor. Art. 12. (1) Academia elibereaz fiecrui student militar nmatriculat urmtoarele documente: a) carnet de serviciu; b) permis de acces n institu ie; c) legitima ie de nvoire; d) carnet de student; e) legitima ie de student; f) legitima ie de student pentru reducere transport; g) carnet cupoane, pentru cltoria studen ilor pe cale ferat cu reducere 50%. (2) Carnetul de student se completeaz i se vizeaz anual de ctre facultate; n carnetul de student se nscriu de ctre examinatori notele ob inute la toate formele de verificare prevzute n planurile de nv mnt. (3) Modificrile neautorizate n documentele studentului sunt considerate falsuri n acte publice i se sanc ioneaz potrivit reglementrilor legale n vigoare. (4) Carnetul de student i legitima ia de student permit accesul la biblioteci, n sli de lectur, n baze sportive i la diferite activit i social-culturale. (5) Absolventul academiei pstreaz carnetul de student i pred celelalte documente. (6) Pierderea documentelor de la alin. (1) se anun prin publicare ntr-un ziar de larg circula ie na ional i atrage dup sine sanc iuni disciplinare. (7) Eliberarea duplicatelor pentru documentele de la alin. (1) pierdute, cu excep ia documentului de la lit. g), se face dup apari ia anun ului referitor la pierderea documentului n cauz, pe baza raportului personal la care se anexeaz o copie a anun ului din ziar. (8) n caz de exmatriculare sau transferare la alte institu ii de nv mnt superior, studen ii sunt obliga i s predea compartimentelor emitente toate documentele de la alin. 1 (inclusiv carnetul de student), n perioada semnrii fiei de lichidare.

6 din 30

Statutul studentului militar

Art. 13. (1) Fiecare student militar colarizat pentru nevoile Ministerului Aprrii Na ionale va ncheia, pn la depunerea jurmntului militar, un contract cu durata de 8 ani de la numirea lor n prima func ie. (2) Pentru ceilal i beneficiari, contractul sau angajamentul scris, dup caz, se ncheie i se semneaz potrivit prevederilor reglementrilor interne ale beneficiarilor pentru care se pregtete studentul militar respectiv. (3) Contractul sau angajamentul scris se elaboreaz n trei exemplare: un exemplar n dosarul studentului militar de la Sec ia Personal, un exemplar se elibereaz studentului militar i un exemplar se arhiveaz la fiecare beneficiar. (4) Pe parcursul primului semestru al anului I de studii, to i studen ii militari vor ncheia un contract de studii universitare de licen cu academia. Art. 14. (1) n cazul nerespectrii contractului/ angajamentului semnat, nerespectrii obliga iilor de nv mnt i/sau ca urmare a aplicrii unei sanc iuni, studentul militar este exmatriculat, prin Ordin al rectorului (comandantului) academiei, nscris n ordinul de zi pe unitate. (2) Senatul universitar, la propunerea Consiliului facult ii, va stabili dac studentul militar exmatriculat va fi obligat s restituie cheltuielile de ntre inere pe timpul colarizrii/ instruirii, conform reglementrilor legale n vigoare. (3) Cheltuielile de ntre inere pe timpul colarizrii/ instruirii reprezint cheltuielile efectuate din bugetul academiei cu hrnirea, echiparea, cazarea, transportul pe timpul vacan elor sau permisiilor, precum i cu asigurarea altor drepturi specifice colarizrii/ instruirii (solda lunar, alte drepturi bneti etc.), potrivit reglementrilor legale n vigoare existente la data exmatriculrii. (4) Studentul militar, exmatriculat din academie dup parcurgerea modulului de pregtire militar de la sfritul anului I de studii, este considerat cu stagiul militar satisfcut i i se elibereaz livret militar. (5) Absolven ii academiei care nu respect contractul / angajamentul semnat, dup caz, cu Ministerul Aprrii Na ionale sau cu ceilal i beneficiari sunt obliga i s restituie cheltuielile de ntre inere efectuate pe timpul colarizrii/ instruirii, propor ional cu timpul servit i potrivit reglementrilor legale n vigoare existente la data trecerii n rezerv. CAPITOLUL 2 DREPTURILE I OBLIGA IILE STUDENTULUI MILITAR Art. 15. Studentul militar din academie, pe ntreaga perioad de colarizare, are urmtoarele drepturi: a) s foloseasc baza tehnico-material destinat nv mntului pentru o temeinic pregtire profesional, militar, moral-cet eneasc, culturaleducativ i sportiv: laboratoare; cabinete; amfiteatre; sli de clas; sli de lectur; bibliotec; baz sportiv; celelalte mijloace puse la dispozi ie;

7 din 30

Statutul studentului militar

b) s beneficieze de sprijinul cadrelor didactice, comandan ilor, efilor i superiorilor n pregtirea militar i de specialitate; c) s participe la activit ile tiin ifice studen eti organizate de institu ie, precum i la cele organizate pe plan na ional sau interna ional; d) s fac parte din cercurile tiin ifice studen eti organizate de academie; e) s fac parte din colective de cercetare tiin ific ale institu iei; f) s participe la activit ile sportive i culturale din academie i din armat, precum i la activit ile organizate de cercurile militare din garnizoan; g) s beneficieze de mobilit i studen eti n ar sau n strintate, precum i de credite transferabile, cu respectarea reglementrilor militare n vigoare; h) s publice n revistele editate n academie i n Ministerul Aprrii Na ionale concluziile unor studii de specialitate, rezultatele cercetrilor tiin ifice sau articole pe teme tiin ifice sau artistice; i) s aleag i s fie ales n Consiliul facult ii i n Senatul universitar al academiei; j) s fac parte din asocia iile studen eti apolitice, legal constituite n academie, n armat i n via a civil, numai cu aprobarea comandantului (rectorului) academiei; k) s apeleze la cile i mijloacele prevzute n regulamentele militare pentru a-i face cunoscute opiniile privitoare la activitatea studen ilor din cadrul academiei, precum i asupra oricror probleme care afecteaz imaginea academiei sau armatei; l) s beneficieze de hran i cazare (un drept similar bursei de studii), precum i de sold, echipament, rechizite i alte drepturi materiale sau bneti; m) s beneficieze de prime i alte recompense pentru rezultatele ob inute la nv tur, n cercetarea tiin ific i pentru conduit militar ireproabil; n) s beneficieze de drepturile regulamentare de ocrotire a snt ii, de recuperare a capacit ii fizice i intelectuale, inclusiv tratament pentru refacerea snt ii; o) s beneficieze de vacan e, permisii i nvoiri conform graficului cu structura anilor universitari i prevederilor regulamentelor militare; p) s i se acorde grade onorifice n anii I-IV; q) s beneficieze de documente de transport gratuite pe calea ferat sau de decontarea contravalorii documentelor de transport rutier pentru deplasarea la domiciliu, tur i retur, pe timpul vacan elor prevzute n planurile de nv mnt i n graficul cu structura anului universitar; r) s i se recunoasc stagiul militar ndeplinit dac este exmatriculat din academie dup parcurgerea convocrii de pregtire militar de la sfritul anului I de studii; s) s primeasc pensie sau alte drepturi legale n situa ia cnd este trecut n rezerv din motive de boal, accidente sau rniri soldate cu incapacitatea permanent de munc datorate serviciului;

8 din 30

Statutul studentului militar

t) s fie promovat n func ii de comand pe baza rezultatelor la nv tur i a deprinderilor militare: nlocuitor comandant de batalion, nlocuitor comandant companie, nlocuitor comandant de pluton, comandant grup, ef de clas i altele; u) s se poat documenta la unit i militare i civile (institute de cercetri, regii autonome, societ i comerciale etc.) pentru ntocmirea proiectului de diplom din cadrul examenului de diplom; s i se asigure materialele necesare i s i se acorde asisten a tehnic de specialitate n vederea realizrii pr ii practice impuse prin tema proiectului de diplom; v) s beneficieze, la absolvire, de reparti ie n unit ile (forma iunile) armatei sau n structurile pentru care este pregtit, n raport cu nevoile acestora i rezultatele ob inute la nv tur; w) de a face contesta ie i/sau s apeleze la cile i mijloacele prevzute n regulamentele militare pentru a-i spune punctul de vedere, precum i asupra oricror probleme care i afecteaz imaginea. Art. 16. (1) Absolventul beneficiaz de concediu de odihn, imediat dup absolvire i pn la prezentarea la unitatea unde a fost repartizat. (2) Concediile medicale se aprob de comandant i se nscriu n ordinul de zi pe unitate, la propunerea medicului de familie sau pe baza biletului de ieire din spital i cu avizul unui medic din academie. Art. 17. Studentul militar poart ntreaga rspundere pentru propria pregtire i comportare i este obligat: a) s i nsueasc cunotin ele i s i formeze deprinderile stabilite de obiectivele prevzute n planurile de nv mnt i fiele disciplinelor, pentru a deveni ofi er de logistic n serviciul tehnico-ingineresc, capabil s ndeplineasc atribu iile func iilor pe care va fi ncadrat i cadru militar cu alese calit i moral-civice n societate, familie i la locul de munc; b) s ndeplineasc la timp i n bune condi ii toate obliga iile profesionale prevzute n planurile de nv mnt i programele analitice; c) s respecte programul orar al academiei, ordinea i disciplina militar; d) s participe la toate activit ile de nv mnt i la celelalte activit i ordonate; e) s respecte onoarea i demnitatea de student militar i s aib o inut ngrijit; f) s manifeste, n orice mprejurare, virtu i moral-civice, spirit de lupt pentru aprarea valorilor i institu iilor democratice, curaj, ndrzneal, ncredere n for ele proprii; g) s dea dovad de respect, bun cuviin , solicitudine, polite e i spirit umanitar n orice mprejurare, s acorde ajutor necondi ionat celor afla i n pericol, s protejeze copiii, btrnii, femeile, persoanele n vrst sau cu handicap;

9 din 30

Statutul studentului militar

h) s desfoare toate activit ile din academie i din afara acesteia n limitele caracterului apolitic al Armatei Romniei; i) s nu fac parte din partide sau organiza ii politice, din secte religioase sau din alte organiza ii interzise de lege; j) s nu recurg la greve sau alte forme de protest colectiv sau s se solidarizeze cu studen ii civili n astfel de ac iuni; k) s nu participe la mitinguri, demonstra ii sau alte ac iuni cu caracter politic sau revendicativ; l) s fie cinstit i corect, s nu foloseasc frauda i minciuna pentru a ob ine avantaje de orice natur i nici s tolereze pe cei care au comis asemenea fapte sau au astfel de tendin e; m) s execute cu promptitudine i necondi ionat ordinele primite; n) s respecte regulile de lucru cu documentele i informa iile clasificate; o) s dea dovad de vigilen , de spirit critic i autocritic; p) s manifeste ini iativ n ndeplinirea atribu iilor func ionale; q) s respecte reglementrile generale i interne privind organizarea i func ionarea cminelor, bibliotecilor, bazei sportive i cantinelor militare, normele de convie uire i comportare civic; r) s respecte codul de etic universitar i normele sociale de convie uire i de conduit, s dea dovad de polite e, respect i decen n rela iile de serviciu i n societate; s) s foloseasc cu eficien i rspundere baza material-didactic i celelalte bunuri materiale puse la dispozi ie de academie, s le pstreze i s le ntre in permanent; studentul militar care se face vinovat de degradarea prematur sau de distrugerea bunurilor materiale din dotare are obliga ia s repare prejudiciul; t) s cunoasc i s respecte normele de protec ia muncii, de prevenire i stingere a incendiilor i de acordare a primului ajutor; u) s respecte ntocmai prevederile jurmntului militar, ale contractului semnat, ale prezentului statut i ale celorlalte regulamente militare i acte normative care reglementeaz activitatea n armat i n academie. Art. 18. Pe timpul studiilor, studentul militar din academie ndeplinete func ii n serviciul de permanen , n conformitate cu necesit ile academiei i n scop de nv mnt. CAPITOLUL 3 RECOMPENSE I SANC IUNI Art. 19. (1) Pentru rezultatele deosebite ob inute la nv tur, pentru contribu ii la reprezentarea meritorie a academiei la manifestri tiin ifice, culturale i sportive na ionale sau interna ionale, studentul militar poate fi recompensat prin: a) mul umire, felicitare sau citare prin ordin de zi pe unitate; b) scrisoare de mul umire adresat prin ilor;
10 din 30

Statutul studentului militar

c) acordarea certificatului de merit, a diplomei de merit, a distinc iilor sau a nsemnelor onorifice (ecuson, insign etc.); d) fotografierea lng drapelul de lupt desfurat; e) publicarea numelor i a fotografiilor studen ilor cu rezultate deosebite la nv tur pe site-ul academiei; f) acordarea permisiei de merit; g) nscrierea pe placa de onoare (eful de promo ie pe academie); h) conferirea de decora ii; i) acordarea de premii n bani sau n obiecte; j) naintarea n gradul onorific urmtor; k) ridicarea sanc iunii disciplinare dat anterior. (2) Poate fi recompensat studentul militar care, prin ac iunea sa, a adus servicii deosebite academiei, Ministerului Aprrii Na ionale sau rii. (3) Recompensele pot fi acordate de efii/ comandan ii nemijloci i (direc i), rectorul (comandantul) academiei, efii/ comandan ii ealoanelor superioare, efii/ directorii structurilor beneficiare (Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei-Administra ia Na ional a Penitenciarelor), ministrul aprrii na ionale, Primul Ministru al Guvernului Romniei i Preedintele Romniei. Art. 20. (1) Studentului militar i se acord grade militare onorifice, dac a avut o comportare bun i a ndeplinit toate obliga iile de nv mnt, astfel: a) frunta, dup promovarea semestrului nti al anului I de studiu; b) caporal, dup promovarea anului I de studiu; c) sergent, dup promovarea anului II de studiu; d) sergent major, dup promovarea anului III de studiu; e) plutonier, pentru studentul militar care ndeplinete func ia de comandant de pluton n cadrul subunit ilor de studen i; f) plutonier major, pentru studentul militar care ndeplinete func ii de nlocuitor al comandantului de companie n cadrul subunit ilor de studen i; g) plutonier adjutant, pentru studentul militar care ndeplinete func ii de nlocuitor al comandantului de batalion n cadrul subunit ilor de studen i. (2) Acordarea gradelor onorifice se face n prima sptmn a semestrului 2 al anului I de studii, respectiv nainte de plecarea n vacan a de var la sfritul anilor I, II i III de studii, prin Ordin al comandantului academiei, nscris n ordinul de zi pe unitate. (3) Dup promovarea examenului de diplom, studentul militar va fi naintat la gradul de sublocotenent/similar, prin Ordin al ministrului aprrii na ionale sau al beneficiarului (Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul

11 din 30

Statutul studentului militar

Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei-Administra ia Na ional a Penitenciarelor). (4) Studentul militar, din anii I-III de studii, care promoveaz anul de studiu dup sesiunea a treia de examene sau dup sesiunea de reexaminri se nainteaz la gradul onorific urmtor cu prilejul Zilei Armatei. (5) n raport cu anul de studii i cu func ia militar ndeplinit, studentului militar i se acord drepturile bneti conform legii. Art. 21. (1) Constituie abateri de la disciplina militar urmtoarele fapte care compromit onoarea i demnitatea militar: a) mprumuturile de bani i/sau bunuri materiale; b) dezinformarea sau tinuirea unor fapte de indisciplin svrite n unitate; c) prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri i sesizri individuale/peti ii n grup neconforme cu realitatea; d) ascunderea sau nedeclararea identit ii n cazul comiterii unor abateri sau refuzul de a se legitima la cererea comandan ilor i superiorilor n grad sau a organelor militare de control; e) prezentarea la program sau la intrarea n serviciu sub influen a buturilor alcoolice/drogurilor sau consumul acestora n timpul programului, serviciului, exerci iilor i misiunilor; f) lipsa de respect manifestat fa de personalul didactic; g) participarea voluntar la manifestrile unor comunit i religioase sau organiza ii prin care se aduc atingere demnit ii militarului, statului sau na iunii romne i emiterea unor opinii discriminatorii fa de grupuri de persoane sau entit i sociale; h) participarea la activit i cu caracter politic care au ca efect implicarea institu iei militare; i) portul neregulamentar al uniformei, gradelor i nsemnelor militare; j) nerespectarea regulilor de igien individual i colectiv; k) instigarea altor militari sau favorizarea cu inten ie a acestora la svrirea de fapte care constituie abateri disciplinare. (2) Reprezint abateri de la disciplina militar urmtoarele fapte privind exercitarea atribu iilor func ionale: a) nerespectarea atribu iilor de serviciu sau superficialitate n ndeplinirea acestora; b) dezinteresul n pregtirea personal; c) nentre inerea armamentului i a tehnicii din dotare; d) nclcarea reglementrilor n vigoare privind protec ia informa iilor clasificate na ionale, NATO i UE; e) introducerea sau de inerea, n orice alt loc unde sta ioneaz militari a buturilor alcoolice, drogurilor sau a materialelor periculoase; h) introducerea uneia sau a mai multor persoane, fr aprobare n unitate; i) nclcarea normelor de conduit militar n unitate. (3) Constituie abateri de la disciplina militar urmtoarele fapte privind ndeplinirea misiunilor/activit ilor:
12 din 30

Statutul studentului militar

a) nencadrarea n programul orar al unit ii; b) absen a nemotivat de la serviciu, pn la 24 de ore; c) neraportarea despre executarea ordinelor primite; d) ntrzierile n executarea sau transmiterea ordinelor primite; e) nendeplinirea misiunii n condi iile ordonate; f) prsirea fr aprobare a unit ii; g) ptrunderea fr autorizare ntr-un loc cu acces limitat, semnalizat sau cunoscut n acest sens; h) sustragerea de la ndeplinirea serviciului sau de la desfurarea activit ilor specifice; i) fumatul sau aprinderea focului n locuri nepermise; j) nerespectarea normelor de protec ie a mediului, sntate i securitate n munc i P.S.I. (4) Pentru nendeplinirea obliga iilor de nv mnt, pentru nerespectarea prevederilor regulamentelor militare, a normelor de convie uire academic, de comportare n societate i a prevederilor prezentului statut, studentului militar i se pot aplica urmtoarele sanc iuni disciplinare: a) avertisment; b) mustrare verbal; c) retrogradare n gradul onorific; d) nlocuire din func ia de conducere (nlocuitor comandant de batalion, nlocuitor comandant companie, comandant de pluton, comandant de grup, ef de clas); e) exmatriculare din academie. (5) Sanc iunile disciplinare se propun i se acord de efii/ comandan ii direc i (nemijloci i) i efii/ comandan ii ierarhici. (6) Contesta ia la sanc iunea disciplinar aplicat se poate face n termen de 30 de zile lucrtoare de la comunicarea ei i se adreseaz efului ierarhic celui care a aplicat sanc iunea disciplinar. (7) Sanc iunile disciplinare de la literele c-d se aprob de ctre rectorul (comandantul) academiei, la propunerea comandantului batalionului de studen i, iar sanc iunea disciplinar de la litera e se aplic dup analizarea faptelor n edin e ale Consiliului facult ii i ale Senatului universitar al academiei. Art. 22. (1) Este exmatriculat i trecut n rezerv, studentul militar care: a) nu a semnat contractul cu Ministerul Aprrii Na ionale sau cu beneficiarul pentru care este pregtit; b) a refuzat s depun jurmntul militar; c) a solicitat, prin raport personal, retragerea de la studiile universitare de licen (implicit renun area la locul finan at de la bugetul de stat); d) a fost declarat inapt medical pentru serviciul militar; e) nu a acumulat cel pu in 51 de credite la disciplinele de pregtire inginereasc n fiecare din anii universitari I, II i III, dup sesiunea a III-a de examene;
13 din 30

Statutul studentului militar

f) nu a acumulat 240 de credite la disciplinele de pregtire inginereasc dup parcurgerea programului de studii; g) nu a promovat formele de verificare aprobate n mod excep ional dup sesiunea de reexaminri a anului universitar; h) nu a promovat anul universitar; i) a ncercat s promoveze examene sau alte forme de verificare prin fraud; j) a manifestat dezinteres la nv tur, a absentat nemotivat i repetat de la activit ile didactice i a avut abateri disciplinare repetate; k) nu a demonstrat capacitatea necesar ndeplinirii obliga iilor de nv mnt i nu s-a adaptat rigorilor vie ii universitare i militare; l) a comis fapte care, potrivit Codului Penal, constituie infrac iune i pentru care exist o hotrre judectoreasc definitiv; m) a comis fapte precum consumul sau comercializarea de stupefiante sau substan e interzise, consumul excesiv de buturi alcoolice, multiplicarea i distribuirea de materiale cu caracter obscen, pornografic sau propagandistic, furtul de orice valoare, inducerea comandantului direct sau ierarhic n eroare i cu inten ie, agresarea cadrului didactic sau a efului / comandantului nemijlocit / direct sau ierarhic, alte fapte infrac ionale constatate de o comisie desemnat de Senatul universitar al academiei; n) a participat la activit i politice care l fac incompatibil cu calitatea de student militar; o) a aderat la culte sau secte religioase n afara legii sau ale cror activit i vin n contradic ie cu reglementrile specifice activit ii militare. (2) Studentul militar exmatriculat n condi iile alin. (1), lit. i), l), m), n) i o) nu mai poate relua studiile n academie. (3) Studentul militar exmatriculat n condi iile alin. (1), lit. j) poate relua studiile n academie numai printr-un nou concurs de admitere. (4) Studentul militar exmatriculat n condi iile alin. (1), lit. a), b), c), d), e), g) i h) poate continua studiile n academie la nv mntul cu tax de studii, la cerere, prin repetarea anului de studii sau cu trecerea n anul urmtor, numai dac exist locuri neocupate i, respectiv, dac ndeplinete condi iile stabilite n regulamentul studen ilor cu tax de studii (numrul minim de credite pentru trecerea n anul universitar urmtor). Art. 23. (1) Exmatricularea studentului militar i trecerea n rezerv se analizeaz n edin e ale Consiliului facult ii, la care este invitat studentul militar, se valideaz de Senatul universitar al academiei i se aprob de rectorul (comandantul) academiei. (2) n Ordinul de exmatriculare i de trecere n rezerv se vor specifica urmtoarele:

14 din 30

Statutul studentului militar

a) motivul; b) (ne)obligativitatea restituirii cheltuielilor de ntre inere pe timpul colarizrii/instruirii; c) cu sau fr stagiul militar ndeplinit; d) data la care se trece n rezerv; e) modul cum se poate face reluarea studiilor n nv mntul superior (cu sau fr posibilitatea de transfer ntr-o alt institu ie de nv mnt superior, prin sus inerea unui nou concurs de admitere n academie sau n alt institu ie de nv mnt superior, cu posibilitatea continurii studiilor n academie la nv mntul cu tax de studii prin repetarea anului de studii sau cu trecerea n anul urmtor). (3) Exmatricularea din academie i trecerea n rezerv a studentului militar se consemneaz n ordinul de zi pe unitate cu nscrierea elementelor precizate la alin. (2), literele a) la e). Art. 24. Pentru abateri grave sau dezinteres la nv tur, decanul facult ii, ntiin eaz (n scris) sau invit n academie prin ii studentului militar. Art. 25. Pentru nepromovarea examenului de diplom n prima sesiune, studentul militar nu este naintat n primul grad de ofi er i nu este repartizat n func ie, fiind informat structura beneficiar pentru care era pregtit. Art. 26. (1) Studentul militar declarat inapt medical pentru serviciul militar, care pe timpul colarizrii a avut o comportare bun, poate continua studiile pn la ncheierea situa iei la nv tur n semestrul sau anul universitar respectiv, la cerere, dac sntatea i permite i cu aprobarea ministrului aprrii na ionale. (2) Studentul militar declarat inapt medical pentru serviciul militar va fi exmatriculat i trecut n rezerv, cu stagiul militar satisfcut, fr plata cheltuielilor de ntre inere pe timpul colarizrii/instruirii; studentul poate continua studiile n regim de studii cu tax, la cerere, prin repetarea anului de studii sau cu trecerea n anul urmtor, numai dac exist locuri neocupate i, respectiv, dac ndeplinete condi iile stabilite n regulamentul studen ilor cu tax de studii (numrul minim de credite pentru trecerea n anul universitar urmtor). Art. 27. Studentul militar exmatriculat i trecut n rezerv primete, la cerere, situa ia colar a anilor promova i i a anului nepromovat. CAPITOLUL 4 FRECVEN A Art. 28. (1) Studentul militar este obligat s participe la toate activit ile didactice, activit ile de instruc ie i la formele de verificare prevzute n planurile de nv mnt i fiele disciplinelor, frecven a fiind obligatorie.

15 din 30

Statutul studentului militar

(2) Absen ele nemotivate de la activit ile didactice, de instruc ie sau de la formele de verificare atrag dup sine sanc iuni disciplinare. (3) Eviden a frecven ei este inut n condica de clas de ctre personalul didactic nscris n sarcina didactic i n programarea orar, n care se vor nregistra toate absen ele, indiferent de cauzele care le-au generat. (4) Condica de clas este nregistrat la compartimentul documente clasificate i se ia n primire de ctre eful de grup, pe baz de semntur, prin grija facult ii. (5) eful de grup semneaz pe fiecare fil a condicii de clas i este responsabil de trecerea absen elor. (6) Pe timpul vacan elor i a permisiei de Pate, condicile de clas se pstreaz la facultate, eful de grup fiind rspunztor de primirea i predarea condicii de clas. (7) Pe parcursul sptmnii sau n zilele de smbt, duminic sau srbtori legale, condicile de clas se pot verifica, dup caz, de comandantul de companie, comandantul batalionului de studen i, directorul de departament, ndrumtorul de studii, decanul facult ii sau prorectorul pentru nv mnt, predarea-primirea condicilor de clas fcndu-se prin grija efilor de grup. (8) nainte de plecarea n vacan a de var condicile de clas se predau la compartimentul documente clasificate, prin grija facult ii i se pstreaz conform reglementrilor n vigoare. (9) Condicile de clas se verific sptmnal de cadrul didactic ndrumtor de studii, bilunar de ctre directorul de departament i decan i semestrial de prorectorul pentru nv mnt. Art. 29. (1) Un student militar poate absenta motivat (din motive medicale) de la activit ile de nv mnt (cursuri, sesiuni de examene, practic, activit i de instruc ie), cumulat, cel mult 90 zile lucrtoare ntr-un an universitar; peste aceast limit studentul militar este exmatriculat din academie i trecut n rezerv (n cazul n care este declarat inapt medical pentru serviciul militar) sau poate fi renscris n anul universitar urmtor prin prelungirea duratei de colarizare. (2) Prelungirea duratei de colarizare este admis numai din motive medicale dac, n urma expertizei comisiei medico-militare, clasarea este ridicat n cel mult un an de la ntreruperea studiilor i academia are cifre de colarizare la specializarea urmat ini ial sau apropiat, caz n care se sus in forme de verificare de diferen . Art. 30. (1) Studentul militar poate lipsi de la activit ile de nv mnt planificate prin programarea orar, cu posibilitatea motivrii absen elor, dac este nscris n ordinul de zi pe unitate sau n registre special constituite, n urmtoarele situa ii: a) pentru cazuri de boal, pe baza biletului de ieire din spital sau scutirii medicale aprobate de comandant; b) pentru nvoirea (permisia) acordat, potrivit reglementrilor n vigoare, de ctre comandant;

16 din 30

Statutul studentului militar

c) pentru executarea serviciului de zi ordonat; d) pentru participarea la manifestri tiin ifice, concursuri tiin ifice studen eti, competi ii sportive sau culturale na ionale i interna ionale, aprobate de comandant; e) pentru documentarea n vederea realizrii proiectului de diplom, cu avizul ndrumtorului de studii sau ndrumtorului de proiect; f) pentru participarea la mobilit i de studii sau la stagii de cercetare tiin ific n ar sau strintate. Art. 31. (1) Motivarea absen elor se face de ctre decanul facult ii la propunerea ndrumtorului de studii, pe baza actelor justificative i a cererii individuale naintate de student, n cel mult o sptmn de la reluarea activit ii, iar modul de solu ionare va fi adus la cunotin a acestuia n termenul legal de ctre ndrumtorul de studii. (2) Lunar, decanul facult ii informeaz prorectorul pentru nv mnt despre studen ii militari care au absentat nemotivat de la activit ile de nv mnt. (3) Situa ia studen ilor militari care absenteaz nemotivat, n mod repetat, de la activit ile de nv mnt, este analizat, dup caz, de ctre Consiliul facult ii sau Senatul universitar al academiei, lundu-se msurile ce se impun. CAPITOLUL 5 EVALUAREA PREGTIRII STUDENTULUI MILITAR I PROMOVAREA ANULUI UNIVERSITAR Art. 32. (1) Evaluarea pregtirii studentului militar se face n mod continuu att pe parcursul anului universitar (n cadrul prelegerilor, seminariilor, lucrrilor practice de laborator, aplica iilor tactice, proiectelor etc.) prin discu ii i ntrebri, lucrri de control, referate de laborator, teme de cas, ct i la ncheierea cursurilor prin formele de verificare prevzute n planurile de nv mnt i fiele disciplinelor (examene, colocvii, proiecte de curs). (2) n prima sptmn a fiecrui an universitar, prin grija ndrumtorilor de studii, studentul militar este informat despre disciplinele i formele de verificare prevzute n planurile de nv mnt i fiele disciplinelor, precum i ce cadre didactice vor asigura activit ile de nv mnt. (3) La nceperea cursurilor, cadrul didactic titular de disciplin aduce la cunotin a studentului militar numrul de ore alocate disciplinei, reparti ia orelor pe activit i didactice, lucrrile obligatorii de ntocmit (referate de laborator, teme de cas, caiete de exerci ii i probleme, lucrri de control), modul de sus inere a formelor de verificare i modalit ile de evaluare a cunotin elor i deprinderilor. Art. 33. (1) Evaluarea pregtirii studentului militar se face la toate disciplinele prevzute cu forme de verificare n planul de nv mnt al programului de studii universitare de licen .

17 din 30

Statutul studentului militar

(2) Volumul, nivelul cunotin elor i modul de sus inere a formelor de verificare sunt stabilite prin fiele disciplinelor, fiind de competen a titularului de disciplin. (3) Formele de verificare se pot sus ine prin: a) examen (scris, oral, scris i oral); b) colocviu (scris sau oral); c) proiect de curs. Art. 34. (1) Studentul militar este obligat s participe la sus inerea tuturor formelor de verificare i n perioadele planificate prin structura anului universitar sau prin alte documente de organizare a nv mntului. (2) Pentru a se prezenta la sus inerea examenelor, studentul militar trebuie s ndeplineasc obliga iile colare prevzute n fia disciplinei respective (lucrri de control, referate de laborator, teme de cas, proiecte, aplica ii tactice etc.). (3) Studentul militar care a absentat motivat de la lucrri de laborator i lucrri de control sau care nu a ob inut la toate lucrrile obligatorii nivelul minim necesar pentru a fi admis la sus inerea examenului va reface sau ncheia lucrrile respective pn la nceperea sesiunii de examene, dup un program stabilit n acord cu titularul disciplinei. (4) Colocviile i proiectele de curs se sus in, de regul, n ultima sptmn de cursuri (nainte de sesiunea nti i sesiunea a doua de examene), potrivit precizrilor din fia disciplinei. (5) n cazuri excep ionale, la propunerea decanului facult ii, prorectorul pentru nv mnt poate aproba sus inerea colocviilor sau proiectelor de curs dup sesiunea nti de examene, dup sesiunea a doua de examene sau pe timpul sesiunii a treia de examene, dar nu mai trziu de ncheierea anului universitar. (6) n cazul studen ilor care particip la mobilit i de studii sau stagii de cercetare tiin ific interna ionale, sus inerea formelor de verificare se poate face i n sesiuni de examene suplimentare, la propunerea decanului facult ii, cu avizul prorectorului pentru nv mnt i cu aprobarea rectorului (comandantului) academiei. (7) La disciplinele care se desfoar pe parcursul a dou semestre, prevzute cu examen n fiecare semestru, nepromovarea primului examen nu restric ioneaz participarea la cel de-al doilea examen. Art. 35. (1) La disciplinele prevzute cu un singur examen dup dou semestre de predare, grupa de studiu poate solicita cadrului didactic titular de disciplin sus inerea examenului par ial; prezentarea studen ilor militari la examenele par iale este facultativ. (2) Examenele par iale se sus in n primele dou sptmni ale semestrului urmtor i se desfoar n acelai mod ca celelalte examene.

18 din 30

Statutul studentului militar

(3) Programarea examenelor par iale se aprob de ctre decanul facult ii, la propunerea grupei de studiu i cu acordul cadrului didactic titular de disciplin, fiind nscris n ordinul de zi pe unitate prin grija facult ii. (4) Personalul didactic titular de disciplin stabilete tematica i bibliografia necesar pentru examenul par ial, precum i ponderea rezultatului ob inut de studentul militar asupra notei finale de examen. (5) Rezultatele ob inute de studen ii militari la examenele par iale se pstreaz de titularii de disciplin, fiind utilizate la stabilirea notelor finale, care se nscriu n cataloagele de note. Art. 36. (1) Alegerea unei discipline op ionale sau a unui grup de discipline op ionale se efectueaz pe baz de tabele nominale, ntocmite pe grupe de studiu, semnate de studen ii militari i avizate de cadrele didactice titulare de discipline, directorul de departament i decanul facult ii. (2) n cazul n care nu se ndeplinesc condi iile de organizare a disciplinelor op ionale solicitate, minoritatea studen ilor militari se supune majorit ii, organizndu-se o singur disciplin op ional sau un singur grup de discipline op ionale. (3) Dup aprobare, participarea la activit ile didactice i la formele de verificare a studen ilor militari nscrii este obligatorie. Art. 37. (1) nscrierea la disciplinele facultative se efectueaz cu avizul cadrelor didactice titulare de discipline i pe baza tabelelor nominale, ntocmite pe grupe de studiu, semnate de studen ii militari i avizate de directorul de departament i decanul facult ii. (2) Dup aprobarea disciplinelor facultative, participarea la activit ile didactice i la formele de verificare a studen ilor militari nscrii este obligatorie. (3) Notele ob inute de studentul militar la disciplinele facultative se trec n registrele matricole i se iau n calculul mediei anuale de promovare numai n cazul n care acestea mresc media anual. Art. 38. (1) Studentul militar promoveaz anul universitar i acumuleaz 60 unit i de credite ECTS dac ob ine note de promovare la toate formele de verificare prevzute n planurile de nv mnt, la disciplinele de pregtire inginereasc. (2) n academie, evaluarea pregtirii studentului militar se face cu note, numere ntregi, de la 1 (unu) la 10 (zece), nota minim de promovare fiind 5 (cinci), situa ie n care se acord toate unit ile de credite prevzute n planul de nv mnt la disciplina respectiv. (3) n cazul n care se prevede o singur form de verificare la dou sau mai multe discipline, n fia de note se trece media notelor de la fiecare disciplin, calculat cu dou zecimale, fr rotunjiri. (4) Pentru a ob ine not de promovare la formele de verificare, studentul militar trebuie s probeze c are cunotin e cel pu in satisfctoare la disciplina
19 din 30

Statutul studentului militar

respectiv; la acordarea notei se ine seama de participarea studentului militar la seminarii, laboratoare, aplica ii, precum i de modul de ndeplinire a obliga iilor prevzute n programa analitic, potrivit precizrilor fcute de cadrul didactic titular de disciplin la nceputul activit ilor didactice. (5) La proba scris i oral se sus ine nti proba scris; studentul militar care a ob inut la proba scris cel pu in nota 7 (apte), nu mai este obligat s participe la proba oral, aceast not fiind considerat nota final la disciplina respectiv. (6) Notele ob inute de studentul militar la toate formele de verificare prevzute n planul de nv mnt se nscriu obligatoriu n carnetul de student i n cataloagele de note, prin grija examinatorilor. (7) Nepromovarea formelor de verificare (examen, colocviu, proiect de curs), precum i neprezentarea pentru sus inerea acestora se consider restan . (8) Notele la examene, colocvii i proiecte de curs nu pot fi contestate. Art. 39. Studentul militar este obligat s sus in examenele n cele trei sesiuni stabilite prin structura anului universitar; n afara sesiunilor nu pot fi sus inute examene, dect n situa ii excep ionale i cu aprobarea comandantului academiei. Art. 40. (1) Pentru sesiunea nti i sesiunea a doua de examene, programarea examenelor se ntocmete de ctre Sec ia management universitar, pe baza propunerilor primite de la grupele de studen i, avizate de cadrele didactice titulare de disciplin, ndrumtorul de studii, directorul de departament de specialitate i decanul facult ii care coordoneaz specializarea, prorectorul pentru nv mnt, se aprob de ctre rectorul (comandantul) academiei i se nscrie n ordinul de zi pe unitate. (2) Programarea examenelor trebuie s asigure un interval minim de 3 4 zile ntre examene, fiind adus la cunotin a studen ilor cu 20 de zile naintea nceperii sesiunii de examene; n cazuri excep ionale, bine motivate, decanul facult ii poate propune modificarea programrii ini iale, iar dup aprobarea de ctre rectorul (comandantul) academiei se nscrie n ordinul de zi pe unitate. (3) Pentru sesiunea a treia de examene i sesiunea de reexaminri, programarea examenelor se face de ctre facultate, la propunerea cadrelor didactice titulare de disciplin, avizate de directorul de departament, de decanul facult ii, de ctre prorectorul pentru nv mnt i se aprob de ctre rectorul (comandantul) academiei i se nscrie n ordinul de zi pe unitate; dup aprobare, programarea examenelor din sesiunea a treia de examene se afieaz la panoul facult ii, nainte de plecarea studen ilor n vacan , iar o copie se nainteaz la Sec ia management universitar. (4) Examenele nepromovate din sesiunea nti de examene pot fi intercalate ntre examenele din sesiunea a doua. Art. 41. (1) Formele de verificare se sus in n fa a examinatorilor (la examene acetia sunt numi i prin ordin de zi pe unitate).

20 din 30

Statutul studentului militar

(2) Examinatorii sunt cadre didactice care au predat disciplina i au condus seminariile sau lucrrile practice la acea grup. (3) Examenele se sus in n ziua i n sala fixat prin programare (ordin de zi pe unitate). (4) nlocuirea examinatorilor se poate face numai la cererea scris i justificat a acestora i cu aprobarea rectorului (comandantului) academiei. Art. 42. (1) ntr-un an universitar, studentul militar poate solicita, prin raport scris, reexaminarea pentru mrirea notei pentru cel mult dou examene i dou colocvii, dac este integralist dup sesiunea a doua de examene i nu a fost sanc ionat disciplinar; la proiectele de curs nu se admit reexaminri pentru mbunt irea notei. (2) Reexaminarea pentru mrirea notei are loc numai n sesiunea a treia de examene i se sus ine n fa a unei comisii, numit prin ordin de zi pe unitate prin grija facult ii din care fac parte titularul de disciplin i cel pu in dou cadre didactice din comisia didactic de profil; nota ob inut la reexaminare, chiar dac este mai mic, devine not definitiv la disciplina respectiv, nlocuind nota anterioar; rapoartele de reexaminare se pstreaz la Sec ia management universitar. Art. 43. (1) ncheierea situa iei la nv tur se face cu cel pu in trei zile nainte de nceperea noului an universitar i/sau cu o sptmn nainte de nceperea examenului de diplom. (2) Media de promovare a anului universitar se calculeaz cu dou zecimale, fr rotunjiri, ca medie aritmetic a notelor ob inute la formele de verificare (examene, colocvii i proiecte de curs) prevzute n planurile de nv mnt. Art. 44. (1) n academie studentul militar nu poate repeta anul universitar nepromovat i, ca urmare, acesta este exmatriculat i trecut n rezerv. (2) Studentul militar din academie nu poate promova doi ani de studii ntr-un an universitar. (3) Pe timpul colarizrii, studentul militar din academie nu poate urma concomitent dou specializri n academie sau n alte institu ii civile de nv mnt superior. Art. 45. (1) n cazuri cu totul excep ionale, la propunerea Consiliului facult ii i cu acordul Senatului universitar, rectorul (comandantul) academiei poate aproba reexaminarea studentului militar care, la ncheierea sesiunii a treia de examene, a acumulat 51 de credite la disciplinele de pregtire inginereasc, dac acesta a avut o comportare bun i nu a primit sanc iuni disciplinare pe timpul anului universitar. (2) Reexaminarea studentului militar are loc n fa a unei comisii format din cel pu in trei cadre didactice din departamentul de specialitate.

21 din 30

Statutul studentului militar

Art. 46. (1) Studentul militar care nu a promovat, pn la nceperea noului an universitar, toate formele de verificare prevzute n planul de nv mnt, ntruct a absentat din motive ntemeiate, dovedite cu acte, mai mult de 90 zile lucrtoare (n condi iile art. 29), poate beneficia de prelungirea duratei de colarizare, prin reluarea studiilor n acelai an de studii, ncepnd cu anul universitar urmtor. (2) Prelungirea duratei de colarizare nu se consider repeten ie i nu poate fi acordat doi ani consecutivi. (3) Prelungirea duratei de colarizare se aprob de rectorul (comandantul) academiei, la propunerea Consiliului facult ii, validat de Senatul universitar. (4) Numele studentului militar care beneficiaz de prelungirea duratei de colarizare se nscrie n darea de seam anual ce se nainteaz la Direc ia Instruc ie i Doctrin i la Direc ia Management Resurse Umane din Ministerul Aprrii Na ionale i se comunic n scris, dup caz, beneficiarului pentru care este pregtit (Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerul Justi iei-Administra ia Na ional a Penitenciarelor). Art. 47. Studentul militar care din motive bine justificate, dovedite cu acte (mbolnviri grave, cazuri de for major), rmne dup sesiunea a treia de examene cu maxim dou forme de verificare nepromovate i care nu ndeplinete condi iile de prelungire a duratei de colarizare, poate sus ine restan ele o singur dat, n termen de 20 zile de la reluarea activit ii de nv mnt, numai dac aceasta nu depete 30 de zile de la nceperea anului universitar; aprobarea se d de ctre rectorul (comandantul) academiei, la propunerea Consiliului facult ii, validat de Senatul universitar; n caz contrar, studentul militar este exmatriculat. CAPITOLUL 6 EXAMENUL DE DIPLOM I REPARTIZAREA ABSOLVENTULUI Art. 48. (1) Studiile n academie se ncheie cu examen de diplom. (2) Organizarea i desfurarea examenului de diplom n academie se face pe baza metodologiei proprii, elaborat n conformitate cu metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor n nv mntul superior aprobat de Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i reglementrilor din Ministerul Aprrii Na ionale, validat de Senatul universitar al academiei. Art. 49. Se poate prezenta la examenul de diplom numai absolventul care a promovat examenul de competen lingvistic sau care posed certificat de competen lingvistic n termenul de valabilitate i eliberat de institu iile recunoscute de Departamentul de Limbi Strine i Comunicare Intercultural din academie, a ndeplinit toate obliga iile de nv mnt prevzute n planul de nv mnt i a depus la secretariatul subcomisiei pe specializare, cu 5 zile nainte de nceperea examenului de diplom, proiectul de diplom i referatul conductorului tiin ific.
22 din 30

Statutul studentului militar

Art. 50. (1) Examenul de diplom const din probe sub form de lucrri scrise i sus inerea proiectului de diplom, n conformitate cu metodologia proprie validat de Senatul universitar. (2) Media minim de promovare a fiecrui examen este 5 (cinci). (3) Media minim de promovare a proiectului de diplom este 5 (cinci). (4) Media minim de promovare a examenului de diplom este 6 (ase). Art. 51. (1) Absolventului militar care a promovat examenul de diplom i se elibereaz brevet de ofi er i diplom de inginer, n arma i programul de studii urmate. (2) La diploma de inginer se anexeaz diploma supplement, care asigur transparen a interna ional i faciliteaz recunoaterea academic i profesional a studiilor universitare de licen . (3) Diploma supplement se elibereaz gratuit, fiind completat att n limba romn, ct i n limba englez. Art. 52. (1) Absolven ii academiei apar innd Ministerului Aprrii Na ionale sunt numi i n func ii prin Ordin al ministrului aprrii na ionale, n ordinea descresctoare a mediilor generale de clasificare i n raport cu nevoile armatei. (2) Absolventul care a ob inut cea mai mare medie general de clasificare pe programul de studii este declarat ef de promo ie pe programul de studii respectiv, iar cel care a ob inut media cea mai mare pe institu ie este declarat ef de promo ie pe institu ie, numele su fiind nscris pe placa de onoare a academiei. (3) Absolventului care a ob inut media de clasificare peste 9,50 inclusiv i se elibereaz, pe lng diploma de inginer i diploma de merit specific institu iei. Art. 53. Absolventul care nu a promovat examenul de diplom primete, la cerere, certificat de studii universitare i situa ia colar. CAPITOLUL 7 SISTEMUL CREDITELOR TRANSFERABILE ECTS Art. 54. (1) n academie se aplic Sistemul European de Transfer al Creditelor de Studii ECTS, stabilit n Uniunea European, sistem care faciliteaz recunoaterea universitar a disciplinelor promovate, mobilitatea studen ilor i recunoaterea academic a perioadelor de studii. (2) Unit ile de credite reprezint punctajul valoric asociat volumului de activit i didactice (cursuri, seminarii, lucrri de laborator, ndrumare elaborare proiecte de curs, practic), precum i studiul individual, schimburi de experien , pregtirea pentru examen, elaborarea propriu-zis a proiectelor de curs pe care un student militar trebuie s le parcurg pe timpul unui semestru. (3) Unit ile de credite se exprim n numere ntregi strict pozitive.
23 din 30

Statutul studentului militar

(4) Alocarea unit ilor de credite se face pentru fiecare disciplin din planul de nv mnt. (5) Acordarea unit ilor de credite se face odat cu promovarea disciplinei; nu se admit acordri par iale de unit i de credite pe componente de activit i didactice aferente disciplinei. (6) Acumularea de credite reprezint suma unit ilor de credite ob inute prin promovarea disciplinelor pe parcursul unei perioade de timp (de regul, semestru sau an de studii). (7) Transferul de credite se realizeaz n caz de mobilitate de studii. (8) Unit ile de credite sunt numite transferabile numai n msura n care sunt recunoscute pentru echivalarea unei perioade de studiu (un semestru sau un an de studii) pe care studentul militar a desfurat-o n cadrul unui alt program de studii, facult i sau universit i din ar sau strintate. Art. 55. Studiile universitare de licen din academie se organizeaz pentru domeniile i programele de studii acreditate sau autorizate s func ioneze provizoriu, cuprind patru ani de studii, cu un total de 240 unit i de credite pentru disciplinele inginereti (60 unit i de credite pentru fiecare an universitar, respectiv cte 30 unit i de credite pentru fiecare semestru; 10 unit i de credite din semestrul 8 sunt alocate examenului de diplom) i 40 unit i de credite pentru disciplinele de pregtire militar. Art. 56. (1) Promovarea anului de studiu i trecerea n anul urmtor se face dac studentul militar ob ine / acumuleaz 60 unit i de credite, respectiv note de promovare, la toate disciplinele inginereti obligatorii i op ionale din planul de nv mnt i 10 unit i de credite la disciplinele de pregtire militar. (2) Dac nu sunt ndeplinite condi iile de la alin. (1), studentul militar este exmatriculat, cu posibilitatea trecerii, la cerere, la nv mntul cu tax de studii n academie, conform art. 23, alin. (4). CAPITOLUL 8 TRANSFERURI, NTRERUPERI DE STUDII, RENMATRICULRI I ECHIVALRI DE DISCIPLINE Art. 57. (1) Transferul studen ilor militari n institu iile militare de nv mnt din Ministerul Aprrii Na ionale este reglementat prin ordin al ministrului aprrii na ionale (nr. M22/2002). (2) Studen ii militari ai Academiei Tehnice Militare i Academiei Navale Mircea cel Btrn Facultatea de Marin Militar se pot transfera ntre cele dou institu ii militare de nv mnt superior numai la programe de studii din domenii apropiate, dup ncheierea anului I de studii i pn la nceperea anului II de studii; transferul se aprob de eful Statului Major General, cu acordul comandan ilor celor dou institu ii militare de nv mnt superior.

24 din 30

Statutul studentului militar

(3) Alte transferuri de studen i de la alte institu ii militare sau civile de nv mnt superior n academie nu se admit. Art. 58. (1) n academie transferul unui student militar de la un program de studii la altul se poate face la cererea studentului militar, numai n limita locurilor aprobate, din motive bine justificate i cu aprobarea, dup caz, a Direc iei Instruc ie i Doctrin i a Direc iei Management Resurse Umane din Ministerul Aprrii Na ionale sau a celorlalte structuri de aprare, ordine public i securitate na ional pentru care este pregtit (Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerului Justi iei-Administra ia Na ional a Penitenciarelor), la propunerea comandantului academiei. (2) Poate fi transferat numai studentul militar care a promovat anul I sau anul II de studii dup sesiunea a doua de examene; cererile incomplete i nregistrate dup 15 septembrie nu se iau n considerare. (3) n cazul cnd numrul cererilor de transfer este mai mare dect numrul locurilor disponibile la programul de studii din anul respectiv, se va ine seama, n primul rnd, de situa ia colar a solicitan ilor (ordinea strict descresctoare a mediilor anuale) i de temeinicia motivelor pentru care solicit transferul. (4) Formele de verificare de diferen se stabilesc de departamentul care coordoneaz pregtirea programului de studii n care este transferat studentul militar, cu acordul titularilor de discipline i se valideaz n Consiliul facult ii primitoare; un extras din procesul-verbal al Consiliului facult ii se nainteaz la Sec ia management universitar; formele de verificare de diferen se sus in pe parcursul anului universitar, n aceleai condi ii ca i celelalte forme de verificare; dac examenele de diferen nu sunt promovate pn la sfritul anului universitar, atunci studentul militar este exmatriculat; la examenele de diferen nu se admit reexaminri. Art. 59. (1) Transferul studen ilor militari din academie se poate face i prin schimb reciproc de programe de studii, n primele dou sptmni de la nceperea anului I de studii, astfel: a) ntre doi studen i militari de la acelai beneficiar numai cu aprobarea beneficiarului respectiv; b) ntre doi studen i militari de la beneficiari diferi i numai cu aprobarea ambilor beneficiari. (2) Cererile incomplete i nregistrate dup o sptmn de la nceperea anului I de studii nu se iau n considerare. Art. 60. (1) n academie, ntreruperea studiilor universitare de licen nu este posibil, dect n situa ia cnd studentul militar este fat i este nsrcinat. (2) ntreruperea studiilor universitare de licen se face pe baza cererii scrise a studentei, la propunerea medicului ef al academiei, avizat de Consiliul facult ii,

25 din 30

Statutul studentului militar

validat de Senatul universitar i cu aprobarea comandantului (rectorului Academiei Tehnice Militare). (3) ntreruperea studiilor de ctre o student este permis o singur dat pe timpul studiilor universitare de licen , durata ntreruperii fiind de maxim 2 ani consecutiv. (4) n Ordinul de ntrerupere a studiilor universitare de licen se va preciza durata ntreruperii studiilor, perioada de ntrerupere i data renmatriculrii. (5) Numele studentei care beneficiaz de ntreruperea studiilor se nscrie n darea de seam anual ce se nainteaz la Direc ia Instruc ie i Doctrin i Direc ia Management Resurse Umane din Ministerul Aprrii Na ionale i se comunic n scris, dup caz, beneficiarului pentru care este pregtit (Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerului Justi iei-Administra ia Na ional a Penitenciarelor). (6) Studenta care a beneficiat de ntreruperea studiilor va fi renmatriculat la acelai program de studii sau la un altul apropiat, pe baza unei cereri depus cu cel pu in 30 de zile nainte de nceperea anului universitar, va avea acelai numr matricol, iar colarizarea se va face dup planul de nv mnt al seriei n care va fi nmatriculat, fiind obligat s parcurg toate formele de verificare de diferen rezultate din compararea planurilor de nv mnt. (7) Pe timpul ntreruperii studiilor obliga iile Ministerului Aprrii Na ionale fa de student, referitoare la hrnire, echipare, cazare, precum i acordarea drepturilor materiale i bneti, conform prevederilor legale, nceteaz. Art. 61. Studentul militar exmatriculat din academie n condi iile art. 22, alin. (4) se poate renmatricula, la cerere, pentru continuarea studiilor n academie la nv mntul cu tax de studii, astfel: a) prin repetarea anului de studii, fie la acelai program de studii, fie la un altul apropiat (cu promovarea eventualelor forme de verificare de diferen ) unde exist locuri neocupate; b) prin trecerea n anul urmtor de studii, dac ndeplinete condi iile stabilite n regulamentul studen ilor cu tax de studii (numrul minim de credite pentru trecerea n anul universitar urmtor) i dac exist locuri neocupate. Art. 62. (1) Dac n anii anteriori nmatriculrii n academie, studen ii militari au parcurs i au promovat n academie sau n alte institu ii de nv mnt superior din ar sau strintate discipline similare cu cele din planul de nv mnt al seriei din care face parte, acestea pot fi echivalate. (2) Echivalarea disciplinelor i stabilirea eventualelor forme de verificare de diferen rezultate din compararea planurilor de nv mnt i/sau a fielor disciplinelor se face n conformitate cu Procedura de echivalare a disciplinelor n cadrul programelor de studii universitare de licen din Academia Tehnic Militar.

26 din 30

Statutul studentului militar

CAPITOLUL 9 MOBILIT I DE STUDII Art. 63. (1) Studen ii militari din academie afla i la studii universitare de licen pot participa la mobilit i de studii n baza unor protocoale sau acorduri (uni sau bilaterale) ncheiate la nivelul Ministerului Aprrii Na ionale, la nivel na ional sau la nivel institu ional. (2) Participarea studen ilor militari la mobilit i de studii se face, dup caz, cu aprobarea ministrului aprrii na ionale, a beneficiarului (Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerului Justi iei-Administra ia Na ional a Penitenciarelor) sau a ealonului superior. Art. 64. (1) n func ie de con inutul i durata de desfurare, mobilit ile de studii pot fi: a) semestru de substitu ie: un semestru din academie este desfurat n alt institu ie, unde studentul militar parcurge discipline identice sau similare fa de cele din planul de nv mnt, dar care au alocate 30 unit i de credite; n cazul n care semestrul de substitu ie se desfoar ntr-o institu ie militar, pe lng cele 30 unit i de credite vor fi precizate i creditele la disciplinele militare parcurse; b) an de substitu ie: un an universitar din academie este desfurat n alt institu ie, unde studentul militar parcurge discipline identice sau similare fa de cele din planul de nv mnt, dar care au alocate 60 unit i de credite; n cazul n care anul de substitu ie se desfoar ntr-o institu ie militar, pe lng cele 60 unit i de credite vor fi precizate i creditele la disciplinele militare parcurse; c) stagiu de cercetare tiin ific: are ca scop elaborarea proiectului de diplom i are durata minim de 3 luni; se desfoar n semestrul 8, de regul, n perioada de elaborare a proiectului de diplom; d) stagiu de practic sau plasament de cercetare tiin ific: are ca scop rezolvarea unei teme de cercetare stabilit de academie; studentul care particip la aceast activitate este obligat s-i ndeplineasc sarcinile pe linie de nv mnt. (2) Studen ii militari din academie pot parcurge pe durata studiilor universitare de licen dou mobilit i de studiu tip un semestru de substitu ie, n aceeai institu ie sau n dou institu ii diferite, dar nu n semestre consecutive, sau o singur mobilitate de studii tip un an de substitu ie. Art. 65. (1) Selec ionarea studen ilor militari pentru participarea la mobilit i de studii se face prin competi ie deschis, organizat la nivelul academiei sau la nivelul unei facult i din academie, pe baza unei metodologii stabilite la nivelul

27 din 30

Statutul studentului militar

academiei, n care se iau n considerare criterii care includ rezultatele la nv tur i alte criterii stabilite de facultate, inclusiv reglementrile specifice Programului de mobilit i. (2) Selec ia studen ilor militari se realizeaz de ctre o comisie numit la nivelul academiei, care ine seama de competen ele lingvistice (comunicate de catedra/departamentul de limbi strine), rezultatele la nv tur i celelalte criterii. Art. 66. (1) Participarea studen ilor militari la mobilit ile de studii precizate la art. 66, literele a), b) i d) se face inndu-se seama de Ghidurile de studii ale celor dou institu ii de nv mnt superior, precum i pe baza unui contract de studii (Learning agreement) aprobat de Consiliul facult ii, n care se precizeaz, dup caz, coresponden a disciplinelor din academie cu cele de la universitatea partener. (2) Participarea studen ilor militari la mobilit ile de studii precizate la art. 66, litera c) se face inndu-se seama de Ghidurile de studii ale celor dou institu ii de nv mnt superior, precum i detaliile aprobate referitoare la elaborarea proiectului de diplom. (3) nainte de plecarea studen ilor militari la mobilit ile de studii se ncheie un contract de studii (Learning agreement), n trei exemplare (un exemplar pentru academie, un exemplar pentru institu ia unde se efectueaz mobilitatea de studii i un exemplar pentru studentul militar), care con ine lista disciplinelor, formele de verificare i numrul de credite alocate fiecrei discipline, precum i obligativitatea trimiterii fiei de note. (4) Institu iile de nv mnt superior unde se desfoar mobilit ile de studiu sunt obligate s trimit academiei (conform contractului de studii ncheiat), la ntoarcerea studen ilor militari n academie, fiele de note (semnate i parafate legal), n care sunt precizate: denumirea disciplinelor, formele de verificare, notele i numrul de credite alocat fiecrei discipline, numrul total de credite. (5) Contractul de studii (Learning agreement exemplarul pentru institu ie) i fia de note (ambele semnate i parafate legal), pe baza crora se completeaz registrele matricole i se elaboreaz diploma supplement, se pstreaz la Sec ia management universitar. (6) n cazul n care din fia de note rezult c un student nu a promovat unele discipline (nu a ob inut creditele alocate disciplinei), situa ia acestuia se rezolv, dup caz, potrivit prevederilor din prezentul statut, a prevederilor din Grila de echivalare a notelor n func ie de ara n care s-a desfurat mobilitatea, nr. A 7089/ 2006 (de regul, sus ine formele de verificare mpreun cu grupa sa, potrivit hotrrii Consiliului facult ii) sau este exmatriculat. (7) n registrele matricole din academie i diploma supplement se nscriu disciplinele parcurse, unit ile de credite i notele ob inute la institu ia de nv mnt superior partener, cu men iunea semestru/an de substitu ie parcurs la .. (institu ia partener).

28 din 30

Statutul studentului militar

(8) Pentru efectuarea unitar a clasamentului absolven ilor de la un program de studii, n vederea repartizrii n func ii, notele ob inute la institu ia de nv mnt superior partener se echivaleaz n conformitate cu Grila de echivalare a notelor n func ie de ara n care s-a desfurat mobilitatea, nr. A 7089/ 2006 i cu prevederile din contractul de studii (Learning agreement) i se nscriu, de asemenea, n registrul matricol. DISPOZI II FINALE Art. 67. Studentul militar apar innd altor beneficiari (Serviciul Romn de Informa ii, Serviciul de Informa ii Externe, Serviciul de Telecomunica ii Speciale, Serviciul de Protec ie i Paz, Ministerul Administra iei i Internelor, Ministerului Justi iei-Administra ia Na ional a Penitenciarelor) va respecta prevederile prezentului statut; naintarea n gradul de sublocotenent/similar, dup caz, i reparti ia acestuia n func ii se face potrivit reglementrilor specifice stabilite de beneficiarul pentru care s-a pregtit. Art. 68. Statutul studentului militar din Academia Tehnic Militar nu substituie reglementrile legale n vigoare, regulamentele militare i legile rii. Art. 69. Prevederile prezentului statut pot fi modificate numai de Senatul universitar al academiei la apari ia unor noi reglementri ale Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului sau ale Ministerului Aprrii Na ionale. Art. 70. Prezentul statut va fi adus la cunotin a studen ilor de ctre ndrumtorul de grup, pe baz de semntur. * * *

Prezentul statut a fost validat n edin a Senatului Academiei Tehnice Militare din 20 aprilie 2011 i intr n vigoare ncepnd cu 01 mai 2011.

29 din 30