Sunteți pe pagina 1din 17

Contractul de transport auto de pasageri i bagaje

Iurie Mihalache, doctorand, lector (USM) Recenzent: Eugenia Cojocari, doctor habilitat n drept, profesor universitar (USM)
n literatura de specialitate contractul de transport a fost pe larg abordat de diferi i autori, n timp ce cu privire la contractul de transport auto de pasageri i bagaje pn n prezent exist pu ine lucr ri tiin ifice. S-au remarcat la acest capitol profesorii ru i . . , . . i . . , romni E.Cristoforeanu, O.C p n , Gh.Filip, I.T. Ciobanu, francezi L.Josserand, R.Rodire, D.Broussalle, iar din Republica Moldova doar Gh.Chibac n Comentariul Codului civil al Republicii Moldova i A.Blo enco n manualul Drept civil, Partea Special .1 Actualitatea temei reiese din faptul c transportul de pasageri n Republica Moldova se realizeaz , n cea mai mare parte, cu transportul public, cum sunt autobuzele, microbuzele, troleibuzele i taxiurile.2 La baza apari iei raporturilor de transport auto dintre c r u i pasager se afl contractul de transport de pasageri i bagaje. n temeiul contractului, c r u ul se oblig s transporte pasagerul la punctul de destina ie mpreun cu bagajele sale, iar pasagerul s achite taxa corespunz toare pentru c l torie. De aici rezult c contractul este unul strict comercial i este utilizat numai n desf urarea activit ii economice de ntreprinz tor. Contractul de transport auto de pasageri este un contract cu titlu oneros. Pasagerii pot beneficia de serviciile de transport numai dac procur un bilet de c l torie, achitnd pentru aceasta o tax de c l torie. Ca excep ie, fa de contractul de transport auto de pasageri se aplic i o regul special , stipulat la art.980 din Codul civil, ce ine de c l toria gratuit . Aceast norm se aplic , de regul , n transportul public n care pot c l tori gratuit unele categorii de persoane: pensionarii, invalizii3,

militarii, veteranii de r zboi .a.


n doctrin se men ioneaz c persoanele care de in dreptul prev zut de lege de a c l tori gratuit cu autobuzul i troleibuzul nu pot fi considerate ca fiind parte la contractul de transport. Ele sunt pasageri, ns dreptul lor de a c l tori rezult nu din contractul de transport, ci din normele dreptului administrativ care l oblig pe c r u s le transporte n mod gratuit.4 P r i ale contractului de transport auto de pasageri i bagaje sunt c r u ul (numit i transportator, agent transportator, ntreprindere de transport) i pasagerul. n calitate de c r u activeaz o organiza ie specializat n transportul public de persoane. Ea trebuie s de in licen eliberat de Camera de Licen iere a Republicii Moldova pentru prestarea serviciilor de folos public i o autoriza ie special emis de prim ria din localitatea respectiv . n timp ce pasager poate fi orice persoan fizic , indiferent de vrst , na ionalitate, origine etnic .a. n doctrin se duc discu ii referitor la faptul dac autogara trebuie recunoscut sau nu ca subiect al contractului de transport auto de pasageri n trafic interurban. Potrivit opiniei expuse de . . , n cazul dat vom avea un contract de transport trilateral, n care fa de pasager se vor obliga doi subiec i: c r u ul i autogara, care mpreun organizeaz ntregul proces de transportare.5 O abordare similar a problemei este realizat de . . , care aduce mai multe opinii pro i contra.6

n ce ne prive te, nu putem accepta ca autogara s fie recunoscut n aceast calitate, din motiv c n Republica Moldova g rile auto nu organizeaz i nu desf oar procesul de
transportare.7 Spre deosebire de autog rile din alte ri, gradul de implicare a autog rilor din Republica Moldova n activitatea de organizare a transporturilor este mai redus. Func ia de prestare a transportului este pe seama agen iilor de transport, iar rolul autog rilor se rezum doar la prestarea unor servicii auxiliare (vnzarea biletelor, anun area orelor de plecare i sosire, deservirea c l torilor cu sal de a teptare) i ele nicidecum nu pot fi parte la contractul de transport. Obiectul contractului de transport auto de pasageri i bagaje l constituie deplasarea pasagerului din punctul de pornire i pn la punctul de destina ie. Forma i modul de ncheiere a contractului. Contractul de transport auto n transportul public de pasageri pe teritoriul Republicii Moldova se ncheie n form verbal . Dovad a ncheierii contractului

serve te biletul de c l torie care i se elibereaz pasagerului la momentul achit rii pre ului. Pasagerii sunt obliga i s procure bilete i s le prezinte, dup caz (art.16 alin.(1) din Codul transporturilor auto). Biletul de c l torie este documentul care dovede te achitarea taxei de transport, acord c l torului dreptul de a se deplasa cu autobuzul (microbuzul) pn n punctul de destina ie indicat i confirm existen a asigur rii obligatorii a c l torului (art.16 din Codul transportului auto).8 Biletele pentru c l toria n traficul suburban i interurban cu curse regulate pot fi cump rate la casele de bilete ale autog rilor. Dac aceste case de bilete lipsesc, atunci costul c l toriei se achit nemijlocit oferului care are obliga ia de a elibera bilete de c l torie. O alt situa ie avem n cazul transportului urban regulat, deoarece biletele de c l torie se procur direct de la taxator, dup momentul urc rii pasagerului n salonul autobuzului. Forma special a biletului de c l torie este aprobat de Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, ea fiind aceea i pentru toate categoriile de pasageri, indiferent de direc ia de c l torie pe teritoriul rii, de costul biletului sau ora vnz rii lui. Momentul ncheierii contractului, de regul , coincide cu momentul n care pasagerul prime te biletul de c l torie i nu are importan modul de dobndire a biletului (de la ofer, taxator, casa de vnzare a biletelor .a.). Spre regret ns , att Codul transporturilor auto, ct i Regulamentul transportului auto de pasageri i bagaje nu prev d posibilitatea rezerv rii biletelor de c l torie. Deoarece n biletul de c l torie nu este indicat numele i prenumele de in torului, se consider c biletul este transmisibil. Potrivit art.986 alin.(2) din Codul civil, n cazul biletului transmisibil, posibilitatea transmiterii lui nceteaz cel trziu la nceputul c l toriei. Cu aceast ocazie, n Comentariul Codului civil al Republicii Moldova se aduc explica ii c biletul transmisibil este un document purt tor, la vedere, care nu este individualizat i fiecare persoan fizic ce dispune de acest bilet este n drept de a c l tori cu transportul respectiv. Posesorul biletului transmisibil este considerat parte contractant i c r u ul este obligat s - i execute fa de aceast persoan obliga iile sale contractuale.9 Intervalul de timp n care de in torul biletului l poate transmite unei alte persoane este strict limitat de lege, i anume: din momentul procur rii biletului i pn la nceperea c l toriei.10 Pasagerul are dreptul de a lua cu sine la transport, n mod gratuit, un copil cu vrsta de pn la 7 ani inclusiv, dac el nu ocup un loc separat pe scaun (pct.10 (a) din Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje). n acest context, nu trebuie acceptat ideea c transportarea copiilor s-ar realiza n afara unui contract de transport. Copii de pn la 7 ani particip la transportare n baza unui contract aparte, care se ncheie n form verbal i f r eliberarea biletului de c l torie. ncheierea contractului se realizeaz din momentul n care copilul mpreun cu reprezentantul lui au urcat n mijlocul de transport, avnd pentru aceasta acordul tacit al transportatorului. Deoarece copilul sub vrsta de 7 ani nu are capacitate de exerci iu,11 el nu poate ncheia careva acte juridice, de aceea contractul de transport este ncheiat din numele lui i n interesul lui de c tre reprezentantul legal. Minorul nu va putea s primeasc de sine st t tor executarea n temeiul acestui contract, el va fi acceptat la transport numai nso it fiind de o persoan matur . Dac minorul realizeaz de sine st t tor deplasarea, f r nso irea unei persoane mature, atunci ncheierea contractului de transport se examineaz reie ind din dispozi iile generale ale Codului civil al Republicii Moldova cu privire la ncheierea actelor juridice de c tre minori. Conform art.22 alin.(2) pct.a) C.civ., minorul n vrst de la 7 la 14 ani este n drept s ncheie de sine st t tor acte juridice curente de mic valoare care se execut la momentul ncheierii lor. Acest drept fiind valabil i pentru minorii cu vrsta cuprins ntre 14 i 18 ani (art.21 alin.(2) pct.d)). n leg tur cu aceasta, n literatura de specialitate se discut m sura n care contractul de transport auto poate fi calificat ca fiind act juridic curent de mic valoare. n acest scop se face deosebirea dintre particularit ile contractului de transport regulat urban i contractul de transport regulat interurban. Se men ioneaz c dac deplasarea n transportul regulat urban se num r printre actele juridice de mic valoare care se execut la momentul ncheierii lor, atunci n cazul contractului de transport interurban nu putem vorbi c ar exista acte juridice de mic valoare. Aceasta din urm toarele considerente: 1) la executarea contractului de transport auto interurban se modific esen ial aflarea n spa iu a persoanei. Minorul se poate afla la o dep rtare considerabil de cas , de p rin i i rude, f r a putea fi supravegheat de c tre ei; 2) costul biletului la anumite curse poate chiar s dep easc m rimea salariului tarifar, pe care unii doctrinari l consider punctul de reper pentru calificarea actului juridic ca act juridic de mic valoare.12 Consider m necesar ca n Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 2006, s fie prev zut vrsta minim de la care minorii ar putea c l tori f r nso irea reprezentan ilor cu transportul public. Pn atunci ns , suntem

de p rere c minorii cu vrsta de pn la 7 ani, n temeiul legii, nu sunt n drept de a c l tori singuri n transportul public n comun, ci de fiecare dat ei trebuie s fie nso i i de o persoan matur . n realitate ns , acest lucru nu se ntmpl . n ce prive te minorii cu vrsta cuprins ntre 7 i 14 ani, ei pot c l tori liber f r reprezentan ii lor doar n transportul urban regulat (cu troleibuzul, autobuzul i microbuzul). n schimb, n cazul transportului auto interurban, de i legea nu stabile te careva interdic ii n acest sens, decizia de a ncheia sau nu contractul de transport cu ace ti minori r mne pe seama agen iei de vnzare a biletelor sau a conduc torului mijlocului de transport respectiv.13 Licen ierea ntreprinderilor de transport auto de pasageri. Pentru a putea desf ura activitatea de transportare a pasagerilor, organiza iile de transport sunt obligate s de in licen de transport. n acest sens, Legea privind reglementarea prin licen iere a activit ii de ntreprinz tor, nr.451 din 30.07.2001,14 stabile te c printre genurile de activitate supuse reglement rii prin licen iere se num r i transportul auto de c l tori n folos public, iar organul competent de a elibera licen a respectiv este Camera de Licen iere (art.8 alin.(1) pct.15)). Licen a se elibereaz pe un termen de 5 ani, iar taxa de stat pentru eliberarea licen ei este de 2500 lei (art.18 alin.(1)). Sumele taxelor de licen se vars n bugetul de stat. Dorind s ob in licen a de transport auto de c l tori, persoana interesat va trebui s depun la Camera de Licen iere o cerere la care s anexeze pachetul de documente prev zut de lege (art.10 alin.(2)), iar n caz de refuz n acordarea

licen ei, decizia Camerei de Licen iere poate fi contestat n instan a de judecat .
Pentru dobndirea licen ei de transport auto de c l tori este necesar respectarea unor cerin e, care n literatura de specialitate au fost clasificate dup mai multe criterii, i anume: dup izvorul juridic: condi ii impuse de Codul civil, legisla ia din domeniul transporturilor, Legea privind reglementarea prin licen iere a activit ii de ntreprinz tor, Legea privind protec ia consumatorilor i alte acte normative; n func ie de obiectul reglement rii juridice: condi ii care privesc securitatea i confortul pasagerilor pe tot parcursul transport rii, iar, pe de alt parte, cele ce in de implicarea statului n eviden a i controlul realiz rii de c tre c r u a activit ii de ntreprinz tor; dup etapa la care se afl c r u ul n procesul realiz rii activit ii de ntreprinz tor, deosebim condi ii care se impun a fi respectate n faza de preg tire, cum sunt nregistrarea de stat i dobndirea licen ei, i cerin e care privesc desf urarea ulterioar a activit ii de ntreprinz tor.15 Pe lng faptul c este parte a contractului de transport auto ncheiat cu pasagerul, c r u ul mai este subiect al raporturilor juridice din sfera circula iei rutiere. Fa de oricare participant la traficul rutier, fie el proprietar al mijlocului de transport, ofer sau simplu pieton, sunt naintate o serie de reguli. Ele sunt obligatorii pentru to i participan ii la trafic, indiferent de faptul dac desf oar sau nu o activitate de ntreprinz tor. Aceste raporturi au la baz prevederile Regulamentului circula iei rutiere, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.357 din 13.05.200916 i normele date sunt orientate spre men inerea securit ii la trafic. Fa de unit ile de transport ale tuturor c r u ilor se impune respectarea unui sistem de cerin e tehnice, cum ar fi: controlul tehnic, repara ia i nl turarea pieselor defecte, paza mijlocului de transport n scopul de a preveni sustragerile neobservate .a. n consecin , urmeaz s facem deosebirea ntre dou categorii de cerin e care i se impun c r u ului: prima se refer la activitatea de ntreprinz tor i se rezum la deplasarea pasagerilor cu mijloacele de transport auto; a doua la cerin ele de securitate a traficului rutier, care se adreseaz nu doar c r u ului, ci tuturor participan ilor la trafic.17 n acest context, pentru eliberarea licen ei n transportul auto de c l tori Camera de Licen iere solicit respectarea cerin elor din prima categorie. Particularit ile transport rii bagajelor

Pasagerul poate lua cu sine n mijlocul de transport i bagaje. n acest caz, regulile cu privire la modul de transportare a bagajelor sunt prev zute n Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 2006. Potrivit
Regulamentului, bagajele se transport n sec ia de bagaje, iar n lipsa sec iei de bagaje n salonul autobuzului. Pasagerul mai poate lua cu sine n salon i bagaje de mn pentru care plata nu se percepe.18 Dac pasagerul dore te s transporte bagaj n sec ia de bagaje a autobuzului, atunci el trebuie s procure bilet. Biletul de bagaje poate fi procurat la casele de bilete, iar n lipsa caselor la ofer sau taxator. n cazul troleibuzelor, microbuzelor i autobuzelor de rut urban , ele nu dispun de sec ie pentru bagaje, de aceea pasagerul va prelua bagajul cu el n salon i, dac va fi necesar, va procura pentru bagaj un bilet de c l torie suplimentar, deoarece n transportul urban bilete speciale pentru bagaje nu exist . Dup ce pred bagajul n sec ia de bagaje a autobuzului, pasagerului i se elibereaz un jeton cu num r, al c rui duplicat se fixeaz de bagaj. Ajuns la punctul de destina ie, pasagerul va prezenta oferului jetonul, iar oferul, dup ce verific dac numerele coincid, i va eliberea pasagerului bagajul solicitat.

Uneori se poate ntmpla ca pasagerul s piard jetonul. n asemenea situa ii, cnd jetonul cu num r pasagerul nu l are, transportatorul i va putea elibera bagajele doar dac pasagerul va dovedi cu orice mijloace de prob c bagajele i apar in. Dac dovezile prezentate nu sunt suficiente, transportatorul poate cere un gaj, care i se va restitui pasagerului numai dup expirarea unui an din ziua depunerii bagajelor sau oricnd dac reu e te s prezinte dovezi conving toare. Din cauza dimensiunilor mici sau a caracteristicilor de fabricare, unele autobuze i microbuze nu au sec ii de bagaje, de aceea n cazul dat bagajele vor fi transportate n salonul vehiculului mpreun cu pasagerii. Locul pentru bagaje l va stabili oferul n a a mod nct s fie asigurat trecerea f r obstacole a pasagerilor pe u ile de intrare i ie ire. La predarea bagajelor pentru transport, pasagerul are dreptul s declare valoarea lui, achitnd o tax stabilit . Avantajul declar rii valorii bagajului const n aceea c dac bagajul a fost pierdut sau deteriorat, organiza ia de transport va fi obligat s -i restituie pasagerului o sum de bani care exprim costul real al bunurilor avute n bagaj. Exist i cazuri cnd pasagerul fie uit c a avut cu sine bagaj sau din alte motive coboar urgent din autobuz, f r a- i lua bagajul. n aceste cazuri, conform prevederilor Regulamentului, bagajele neridicate la sosirea mijlocului de transport, indiferent de faptul dac la primirea lor s-au eliberat sau nu jetoane cu num r, transportatorul le p streaz din contul pasagerului (pct. 77). R spunderea pentru bagaje. n cazul bagajelor care sunt transportate n salonul autobuzului, adic a bagajelor de mn , pasagerul poart r spundere de integritatea lor. Se consider c deoarece aceste bagaje nu au fost predate n mod special transportatorului, asupra loc nu a fost ncheiat contract de bagaje i el nu- i asum nici o r spundere asupra lor. O alt situa ie avem n cazul bagajelor predate la sec ia de bagaje a autobuzului. Biletul de bagaje (jetonul cu num r) confirm c ntre transportator i pasager a fost ncheiat un contract de bagaje. n caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere a bunurilor din bagaje, contractul va fi principalul izvor de na tere a r spunderii civile a transportatorului fa de pasager. n a a mod, responsabilitatea pentru integritatea bagajelor transportate n sec ia de bagaje din momentul primirii la transport i pn n momentul eliber rii lor o poart ntreprinderea auto c reia i apar ine mijlocul de transport auto. R spunderea juridic civil i contraven ional a pasagerului ncheind contractul de transport, pasagerul este n drept s solicite transportarea sa la punctul de destina ie n termenul indicat n graficul de circula ie, iar nerespectarea de c tre c r u a timpului stabilit n grafic denot executarea necorespunz toare a obliga iilor asumate prin contractul de transport i trebuie s angajeze r spunderea civil a c r u ului fa de pasager.19 n practic apar dificult i cu referire la repararea prejudiciilor cauzate de ajungerea cu ntrziere la destina ie a mijlocului de transport. Sunt frecvente cazurile cnd autobuzele sufer anumite defec iuni tehnice, tergiversnd perioada ajungerii pasagerilor la punctul de destina ie. n acest sens, Codul civil al Republicii Moldova stabile te c r spunderea c r u ului pentru prejudiciile care rezult din ntrziere este exclus dac altfel nu s-a convenit n mod expres sau dac transportatorul nu a ac ionat cu inten ie sau din culp grav (art.988 alin.(2)). Subliniem c norma respectiv din Codul civil nu este una adecvat , deoarece limiteaz drepturile pasagerului n calitate de consumator. Att Codul transporturilor auto, ct i Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje nu prev d angajarea r spunderii c r u ului pentru ntrziere, n timp ce contractul de transport propriu-zis pasagerul nu l de ine, deoarece acesta se ncheie n form verbal , singura dovad de ncheiere a contractului fiind biletul de c l torie, n care nu sunt prev zute penalit i n caz de ntrziere. Pasagerului i revine doar s aduc dovezi c transportatorul a provocat ntrzierea ajungerii la destina ie din inten ie ori din culp grav . Prima variant este pu in probabil ca s existe, de aceea mai real r mne a fi a doua variant : pasagerul s probeze prezen a culpei grave din partea c r u ului. n cazul culpei grave se ncalc cerin ele obi nuite, elementare, evidente, pe care nu le-ar fi nc lcat nici cel mai m rginit, reie ind din mprejur rile concrete ale cazului.20 La culpa grav debitorul nu manifest nici cel mai mic grad de diligen i precau ie, pe care trebuie s o manifeste orice participant la circuitul civil, nu ia nici cele mai elementare m suri n scopul execut rii corespunz toare a obliga iei, n opozi ie cu culpa u oar , n eleas ca o gre eal nensemnat .21 n a a mod, pasagerului i este foarte dificil s dovedeasc culpa grav a c r u ului la ntrziere. Ca ideie, o solu ie ar fi ca pasagerul s invoce c ntreprinderea de transport auto nu a asigurat func ionarea i starea normal a unit ii de transport, ceea ce a i determinat apari ia defec iunilor tehnice.

R spunderea contraven ional a pasagerului. Angajarea acestei forme a r spunderii se face n temeiul Codului contraven ional al Republicii Moldova;22 n calitate de sanc iune poate fi aplicat amenda sau munca neremunerat n folosul comunit ii. A adar, nerespectarea de c tre pasageri a regulilor de conduit n timpul transportului, c l toria lor f r bilete sau cu bilete de c l torie falsificate, angajeaz r spunderea contraven ional (administrativ ) a pasagerilor. Conform prevederilor de la art.203 din Codul contraven ional, urcarea sau coborrea din mersul vehiculului se sanc ioneaz cu amend de pn la 15 unit i conven ionale23 sau cu munc neremunerat n folosul comunit ii de pn la 40 de ore.24 Aruncarea gunoiului i altor obiecte prin fereastra sau u a troleibuzului, autobuzului i maxi-taxiului se sanc ioneaz cu amend de la 10 la 20 de unit i conven ionale sau cu munc neremunerat n folosul comunit ii de la 20 la 40 de ore. Aceea i amend este stabilit i pentru fumatul n troleibuze, autobuze i maxi-taxiuri. O amend mai redus este stabilit pentru c l toria f r bilet, care se sanc ioneaz pn la 10 unit i conven ionale (art.204), n schimb falsificarea biletelor i punerea lor n comercializare se sanc ioneaz cu amend de la 100 la 150 de unit i conven ionale (art.205). Pasivitatea pasagerului, manifestat prin faptul c el nu cere de la taxator biletul de c l torie care i se cuvine (cnd din neaten ie nu i s-a eliberat bilet sau pasagerul inten ionat refuz s ia biletul de la taxator), semnific c el accept s c l toreasc f r bilet. R spunderea contraven ional a pasagerului se angajeaz nu pentru faptul c nu a achitat costul c l toriei, ci pentru faptul c nu de ine bilet de c l torie. Dac pasagerul va aduce dovezi precum c a achitat costul c l toriei, dar nu are biletul de c l torie cu sine, aceasta nu-l va elibera de r spundere, ci i va servi ca circumstan atenuant .

Pasagerul poate fi exonerat de r spundere numai n cazul n care va dovedi c a achitat taxa, a solicitat de la taxator eliberarea biletului de c l torie, ns i s-a refuzat. n asemenea situa ie, cu toate c pasagerul nu de ine bilet de c l torie, ac iunea sa va fi calificat ca s vr it f r vinov ie.25
La c l toria cu autobuzele pe rute interurbane sunt frecvente cazurile cnd pasagerii speculeaz , achitnd costul biletului pn la o localitate, dar cobornd la alta. n asemenea cazuri, dac pasagerul ajunge pn la localitatea indicat n biletul de c l torie i nu p r se te mijlocul de transport, ci continu c l toria f r a avea achitat restul distan ei, el se consider pasager f r de bilet i asupra sa poate fi angajat r spunderea contraven ional , n temeiul art.204 din Codul contraven ional. n schimb, dac pasagerul, din neaten ie (spre exemplu, a adormit), nu a cobort la sta ia nscris n bilet, consider m c el nu trebuie sanc ionat, deoarece fapta sa nu ntrune te componen a de contraven ie. Norma de la art.204 din Codul contraven ional se va aplica doar n cazul inten iei pasagerului: spre exemplu, la cursa de autobuz Chi in u-Rezina pasagerul procur bilet de c l torie pn la sta ia Orhei, ns inten ia sa ascuns a fost de a cobor la ultima sta ie, cea din Rezina. Spre regret, Codul contraven ional nu stabile te sanc iuni pentru oferii de autobuze (microbuze) i pentru taxatori, atunci cnd ace tia nu acord bilete de c l torie. Problema dat este i mai evident n cazul curselor interurbane, cnd pasagerii adeseori sunt lua i pe parcurs, f r a primi bilete de la ofer. (Va urma) Note:
1 Prezen a unor surse tiin ifico-practice n acest domeniu devine necesar . Cu att mai mult c n cadrul facult ilor de drept se studiaz a a discipline ca Dreptul transporturilor i Dreptul civil, n care contractul de transport auto de pasageri i bagaje este abordat sub diferite aspecte. 2 Cel mai avantajos se dovede te a fi transportul public n comun. Conform datelor Biroului Na ional de Statistic al Republicii Moldova pe anul 2008, de serviciile agen iilor de transport pe teritoriul Republicii Moldova n total au beneficiat 326 mln. de pasageri, iar dintre ei majoritatea 319,7 mln. s-au deplasat cu transportul auto. 3 A se vedea: Gh.Chibac, A.B ie u, A.Rotari, O.Efrim. Drept civil. Contracte speciale. Chi in u: Cartier, 2006, p.281. 4 A se vedea: . . . . : , 1966, p.174. 5 A se vedea: . . . : . , 2005, p.8-9. 5 A se vedea: . . . : . , 2005, p.8-9. 6 A se vedea: . . . . n: , , : . M II , 2007 .. - a: , 2007, p.69-71.

7 n conformitate cu prevederile Codului transporturilor auto, autogara (sau sta ia auto) reprezint un complex de cl diri, incluznd o cl dire cu sal de a teptare, case de bilete, alte nc peri i servicii destinate deservirii c l torilor, precum i peroane pentru urcarea i coborrea c l torilor, locuri de parcare pentru autobuze i microbuze (art.3). 8 O defini ie a biletului este dat i n pct.1 din Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje, potrivit c ruia biletul reprezint un bon de cas emis de ma ina de cas i de control cu memorie fiscal sau document de strict eviden cu pre fixat, confec ionat n mod tipografic, care confirm plata i dreptul la c l torie al pasagerului, ncheierea contractului de transport ntre agentul transportator i c l tor, precum i faptul asigur rii obligatorii a pasagerului. 9 A se vedea: Gh.Chibac. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol.II. Edi ia a II-a. Chi in u: ARC, 2006, p.577. 10 Aici apare ntrebarea: ce se ntmpl n cazul n care pasagerul pn la nceperea c l toriei pierde biletul? Spre regret, att Codul transporturilor auto, ct i Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje nu reglementeaz problema dat . F cnd analogie cu dispozi iile din Codul transportului feroviar al Republicii Moldova, n asemenea cazuri biletul nu poate fi rennoit i costul lui nu se restituie (art.118 alin.(8)). 11 A se vedea: S.Baie , N.Ro ca. Drept civil. Partea General . Persoana fizic . Persoana juridic . Edi ia a III-a. Chi in u: .S.F.E.P. Tipografia Central , 2007, p.280. 12 A se vedea: . . . Op. cit., p.9-10. 13 O situa ie aparte avem n cazul n care contractul de transport l ncheie o alt persoan dect pasagerul. Sunt frecvente cazurile cnd persoanele juridice procur bilete de c l torie pentru deplasarea salaria ilor lor. n asemenea situa ii, contractul de transport se ncheie ntre organiza ie i transportator, f r participarea cet enilor. Aceste organiza ii care ncheie cu transportatorii contracte de transport pentru deplasarea grupului de cet eni, de regul , se afl cu ei n anumite raporturi juridice. Cet enii activeaz n baza contractului de munc , fiind salaria ii organiza iei respective. Deoarece este interesat n deplasarea salaria ilor, organiza ia preia asupra sa rolul de organizator al transport rii, achitnd pentru ei costul biletelor, rezerveaz num rul de locuri, poate negocia i alte condi ii ale contractului de transport. n a a mod, se ajunge la situa ia n care, de i calitatea de pasageri o au cet enii (salaria ii), ei nu ncheie cu c r u ul contract de transport, nici direct i nici prin reprezentant, ci organiza ia, ca persoan juridic , devine parte la contractul de transport i din numele ei comand i achizi ioneaz biletele de c l torie. 14 Legea privind reglementarea prin licen iere a activit ii de ntreprinz tor, nr.451 din 30.07.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28. 15 . . , // (Federa ia Rus ), 2008, nr.6, p.17. 16 Regulamentul circula iei rutiere, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.357 din 13.05.2009 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.92-93. 17 A se vedea: . . . Op. cit., p.18. 18 n autobuzele f r sec ie de bagaje pasagerul poate ocupa numai un loc de bagaje, pe cnd n autobuzele cu sec ie de bagaje 2 locuri. n acela i timp, pentru ca bagajele s fie admise la transport, sunt prev zute anumite cerin e, i anume: la transportarea bagajelor de mn se accept greutatea de pn la 30 kg, iar gabaritele nu trebuie s dep easc 60x40x20 cm i s nu incomodeze al i pasageri. Pentru aceste bagaje plata nu se percepe. n cazul n care bagajele de mn dep easc greutatea de 30 kg i m rimea de 60x40x20 cm, pasagerul va trebui s procure pentru ele un bilet i s le depun n sec ia de bagaje a autobuzului. 19 A se vedea: . . . // (Federa ia Rus ), 2006, nr.11, p.11. 20 A se vedea: A.Blo enco. Drept civil. Partea Special : Note de curs. Chi in u: Cartdidact, 2003, p.236. 21 A se vedea: M.Bojoga. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol.II. Chi in u: ARC, 2006, p.129130. 22 Codul contraven ional al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.218-XVI din 24.10.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6. 23 Conform art.34 din Codul contraven ional al Republicii Moldova, o unitate conven ional este egal cu 20 de lei. 24 Deoarece m rimea amenzii este redus , contravenientul accept s achite amenda pe loc. n practic , pentru asemenea situa ii munca neremunerat n folosul comunit ii se aplic foarte rar, ea se face prin hot rre a instan ei de judecat i numai dac contravenientul accept s execute o asemenea sanc iune (art.37 alin.(3) i (4) din Codul contraven ional). 25 A se vedea: A. . // (Federa ia Rus ), 2007, nr.12, p.30.

Continuare
Transportul auto urban de pasageri Considera ii introductive. Transportul public urban de pasageri cu mijloace de transport auto ocup un loc important n via a social a locuitorilor ora ului. De rnd cu ramurile ce in de ocrotirea s n t ii,

nv mnt, comer ul cu am nuntul sau sfera prest rii serviciilor de energie electric , gaze naturale, agent termic, ap i altele, transportul de pasageri n raza ora ului constituie un domeniu de prim necesitate n via a social a locuitorilor, precum i n func ionarea infrastructurii ora ului n ansamblu. Strategia dezvolt rii teritoriale, sociale i economice a unui ora depinde n mare parte de nivelul la care se afl re eaua transportului public auto de pasageri. El exercit o mare influen asupra dezvolt rii economice i sociale a ora ului i poate servi ca mijloc de accelerare sau de ncetare a dezvolt rii lui. n a a mod, locuitorii pot ajunge mai u or n diferite zone ale ora ului, i pot aranja nevoile cotidiene de deplasare la serviciu, studii, afaceri, alte activit i sociale i economice, iar prin aceasta se realizeaz integrarea urbei ntr-un sistem integru de func ionare i cooperare, avnd loc o leg tur ntre diferitele sale elemente componente.1 Fiind mai ieftin, transportul public urban auto de pasageri este destinat, nainte de toate, pentru deplasarea popula iei cu venituri mici. n acest scop organele administra iei publice locale pot oferi persoanelor socialmente vulnerabile, dup caz, facilit i la transportul public sub form de c l torii gratuite, compensa ii nominative pentru acoperirea lunar a cheltuielilor de transport, abonamente la pre redus .a. ns , asemenea avantaje nu sunt valabile pentru toate tipurile de transport de pasageri, ci doar pentru acele transporturi care apar in ntreprinderilor de stat, cum sunt parcurile de troleibuze i autobuze, ns nu i n cazul organiza iilor de transport care presteaz servicii comerciale de transport auto n baz de licen , c tigat prin concurs, organizat de prim ria ora ului pentru suplinirea unor rute noi. Transportul public urban de pasageri cu mijloace de transport auto se caracterizeaz prin anumite particularit i: n primul rnd accesibilitatea lui, prin care se n elege c orice persoan poate beneficia de serviciile transportului public i f r a fi necesar de a prezenta careva acte de identitate. Principala sarcin a pasagerului este de a procura biletul de c l torie, care confirm faptul ncheierii n form verbal a contractului de transport auto de pasageri; caracterul de mas al transportului, fiind destinat deplas rii pasagerilor n grup. Nu are importan num rul de pasageri prezen i n mijlocul de transport, transportatorul fiind obligat s efectueze cursele conform orarului de circula ie aprobat de administra ia public local . De regul , pe parcursul zilei fluxul de pasageri nu este uniform, el depinde de perioada n care se circul . Lund n considera ie orele de vrf ale zilei, diminea a ntre 7.30 i 8.30, respectiv seara ntre 17.00 i 18.00, fluxul de pasageri la autobuze, microbuze i troleibuze este cel mai intens; periodicitatea se manifest prin circula ia permanent la anumite intervale de timp, conform unui grafic aprobat din timp. n leg tur cu aceasta, pasagerul i transportatorul nu pot negocia n mod individual traseul de deplasare, momentul nceperii i cel al finis rii cursei sau timpul necesar ajungerii la destina ia final ; caracterul uniform al transportului n comun de pasageri se exprim att prin regimul specific de organizare a transport rii, ct i prin clauzele contractuale, care sunt acelea i pentru to i pasagerii. Organizarea transporturilor urbane regulate. Modul de organizare a transportului urban regulat de persoane este stabilit prin Regulamentul transporturi lor auto de c l tori i bagaje, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 28.07.2006.2 Organizarea rutelor urbane regulate noi, modificarea sau nchiderea celor existente se efectueaz de c tre prim ria ora ului.

Specificul ncheierii contractului de transport. Raporturile de transport care apar ntre ntreprinderea de transport i pasager au la baz contractul de transport de persoane reglementat de Codul civil al Republici Moldova. Cu toate acestea, am putea spune c raporturile de transport n cazul dat constituie o varietate a contractului de transport de persoane, deoarece se disting prin anumite particularit i: 1. Pasagerul ncheie contractul de transport n form verbal i ncheierea lui coincide cu momentul procur rii biletului de c l torie, acesta fiind unica dovad a ncheierii contractului cu c r u ul. ns , n bilet nu este indicat locul pe care urmeaz s l ocupe pasagerul n salonul autobuzului. La fel, nu exist men iuni cu referire la sta ia de coborre a pasagerului i nici destina ia final a rutei respective. Aceste condi ii nu fac parte din con inutul contractului de transport auto urban n comun de pasageri. 2. n con inutul contractului de transport public urban auto de pasageri nu se include i contractul de transport de bagaje. Pasagerul i poate lua cu sine gratuit bagaje de mn , ns dac dore te s transporte bagaje de dimensiuni mai mari, el va trebui s ncheie un contract de bagaje. n realitate, legea nu face deosebirea ntre biletul de pasageri i biletul de bagaje; biletele sunt acelea i, doar c n cazul bagajului pasagerul va procura de la taxator dou bilete: unul pentru sine i altul pentru bagaj. Mai mult ca att, bagajele r mn pe tot parcursul deplas rii n salon, al turi de pasager, deoarece transportul public urban nu este dotat cu sec ii de bagaje. 3. Dac contractul de transport de persoane n general este unul cu titlu oneros i sinalagmatic, atunci n cazul contractului de transport public urban auto de pasageri aceste dou caractere juridice pot s lipseasc . Exist unele categorii de persoane (invalizii, pensionarii, veteranii de r zboi, deputa ii, consilierii locali, poli i tii .a.) care sunt n drept de a beneficia de c l torie gratuit . Pentru aceste persoane contractul de transport este unul gratuit i unilateral, sus ine profesorul . . .3 n aceast context, . . aduce argumente c plata totu i se face, doar c pl titor nu este pasagerul, ci administra ia public local , care din bugetul local transfer anumite sume de bani pe contul ntreprinderii de transport pentru acoperirea cheltuielilor respective.4 Problema caracterului gratuit sau oneros al contractului de transport al persoanelor ce beneficiaz de dreptul legal la c l torie gratuit cu transportul public a fost abordat i de profesorul Gh.Chibac n Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Potrivit autorului, contractul de transport este, de regul , cu titlu oneros, ns transportarea bunurilor sau a pasagerilor n unele cazuri poate fi i gratuit . Transportarea gratuit nu este reglementat de regulile stipulate n Codul civil. De la aceast regul exist excep ie. Astfel, regulile stipulate n Codul civil se aplic n cazul n care transportarea este efectuat n cadrul activit ii de ntreprinz tor de c tre o persoan care ofer public servicii de transport. Este vorba, n primul rnd, de transportarea gratuit a diferitelor categorii de persoane fizice de c tre transportul public urban, electric i auto .5 n ce ne prive te, subliniem c n cazul persoanelor care de in dreptul legal de a c l tori gratuit cu transportul public, de i s-ar crea impresia c pentru aceste categorii de persoane contractul de transport este unul gratuit i unilateral, n realitate plata se realizeaz , doar c pl titor nu este pasagerul, ci administra ia public local . Din mijloacele financiare ale bugetului local, autoritatea public transfer periodic anumite sume de bani pe contul ntreprinderilor de transport cu scopul de a acoperi cheltuielile de c l torie gratuit a acestor categorii de persoane. Cea mai frecvent problema care apare n practic este c bugetul local acoper insuficient cheltuielile pe care le suport transportatorii de pe urma transport rii gratuite a persoanelor care beneficiaz de gratuit i. n consecin , se creeaz datorii fa de ntreprinderile de transport, iar n cazul n care din lipsa mijloacelor financiare transportatorii refuz s mai transporte gratuit i nainteaz ac iune n

judecat mpotriva administra iei locale, pentru a- i ntoarce datoriile, atunci din bugetul local li se transfer doar banii special rezerva i pentru acoperirea cheltuielilor din transport, i numai dac ace ti bani exist .6 n a a mod, ntreprinderile de transport sunt nevoite s activeze n pierdere. O solu ie este de a retrage dreptul la c l torie gratuit unor categorii de cet eni, c rora li s-a acordat acest drept de c tre administra ia public local , iar n schimb s li se achite lunar o compensa ie b neasc , sub forma unui adaos la pensie. Schema dat este aplicat actualmente de c tre Prim ria municipiului Chi in u, dup ce n septembrie 2009 consiliul municipal a luat decizia de a retrage dreptul pensionarilor la c l torie gratuit n transportul public. 4. Categoriile de persoane care beneficiaz de dreptul la c l torie gratuit n transportul public sunt prev zute n actele legislative, ns organele administra iei publice locale n mod suplimentar pot lua decizii prin care s l rgeasc num rul acestor categorii de popula ie. Dac asemenea hot rri au fost luate, atunci extrasul din decizia consiliului local, mpreun cu lista beneficiarilor de c l torie gratuit vor trebui afi ate n salonul tuturor autobuzelor i troleibuzelor ce apar in ntreprinderilor de stat i efectueaz transportul de persoane n raza ora ului respectiv. Spre exemplu, lista persoanelor ce beneficiaz de dreptul la c l toria gratuit n transportul public din raza municipiului Chi in u este stabilit prin Anexa nr.3 la Decizia Consiliului municipal Chi in u nr.8/8 din 15.09.2009 i din aceast categorie fac parte: a) ale ii locali (n raza unit ii administrativ-teritoriale respective), n conformitate cu prevederile art.23 al Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local.32 Potrivit legii, n exercitarea mandatului, alesul local are dreptul, n raza unit ii administrativ-teritoriale respective, la c l torie gratuit n transportul public terestru, cu excep ia taximetrelor i a transportului privat. Cheltuielile legate de deplasarea alesului local se restituie ntreprinderilor de transport din bugetul local respectiv; b) colaboratorii poli iei, n temeiul Legii cu privire la poli ie, nr.416 din 18.12,1990.7 Conform prevederii de la art.38, colaboratorii poli iei au dreptul s se deplaseze gratuit n transport pe teritoriul Republicii Moldova i s foloseasc n exerci iul func iunii mijloace de transport personal potrivit reglement rilor stabilite de Guvern; c) militarii i colaboratorii din organele securit ii statului, n temeiul Legii cu privire la organele securit ii statului, nr.619 din 31.10.1995,8 i a Deciziei Consiliului municipal Chi in u nr.8/8 din 15.09.2009. Potrivit legii, sistemul organelor securit ii statului se constituie din Serviciul de Informa ii i Securitate al Republicii Moldova, Serviciul de Protec ie i Paz de Stat, Departamentul Trupelor de Gr niceri, Serviciul Vamal, care i desf oar activitatea n conformitate cu legile respective, precum i din institu iile de nv mnt i alte institu ii i organiza ii nemilitarizate ale organelor securit ii statului (art.13 alin.(1)); d) copiii pn la vrsta de 7 ani. Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje n vigoare stabile te c pasagerul are dreptul s fie nso it de un copil n vrst de pn la 7 ani inclusiv, care va c l tori gratuit dac nu ocup un loc aparte pe scaun (pct.10 lit.(a)); e) g rzile populare. Potrivit Legii cu privire la g rzile populare, nr.1101 din 27.03.1997, membrul g rzii populare n exerci iul func iunii este n drept s foloseasc gratuit transportul urban de pasageri (cu excep ia taximetrelor), n modul stabilit de autorit ile administra iei publice locale (art.9 pct.(1) lit.(g)). De asemenea, pentru a putea c l tori gratuit cu transportul public din acea raz teritorialadministrativ , membrul g rzii populare mai este obligat s poarte, n exerci iul func iunii, brasard , s aib asupra sa legitima ia i insigna de membru (art.8 lit.(f));

f) veteranii de r zboi. Veteranii de r zboi au dreptul la c l torie gratuit cu toate mijloacele de transport urban de pasageri (cu excep ia taximetrelor), cu transportul auto n comun (cu excep ia taximetrelor), iar n localit ile s te ti n limitele unit ii administrativ-teritoriale respective, precum i cu transportul feroviar sau auto pe rutele suburbane (art.14 alin.(1) pct.(d) din Legea cu privire la veterani, nr.190 din 08.05.2003).9 Prin Decizia Consiliului municipal Chi in u nr.8/8 din 15.09.2009 s-a dispus c , al turi de aceste categorii de persoane prev zute de lege cu dreptul de a circula n mod gratuit cu transportul public n comun, n transportul urban regulat din raza municipiului Chi in u mai au dreptul la c l torie gratuit Eroii Uniunii Sovietice, Eroii Muncii Socialiste i persoanele decorate cu ordinele Slava de trei grade. 5. De rnd cu biletul pentru o singur c l torie, n transportul public urban auto de pasageri exist abonamente care sunt valabile pentru o anumit perioad de timp. Avantajul abonamentului este c ofer pasagerului dreptul de a se deplasa cu orice rute care sunt deservite de aceea i organiza ie de transport i f r a avea careva limit ri n acest sens. Specificul abonamentelor de c l torie este c pre ul lor nu depinde de num rul c l toriilor, ci de termenul abonamentului. Spre exemplu, n chio curile din municipiul Chi in u pot fi procurate abonamente la troleibuz pentru 1 lun i pentru 15 zile. Interesul transportatorului const n primirea anticipat a banilor, n schimbul unor servicii care vor fi prestate pe viitor, iar aceasta contribuie la simplificarea procedurii de lucru a taxatorului, dar i la acumularea din timp a unor sume de bani n bugetul organiza iei. Modul de achitare pentru c l torie i obliga iunile p r ilor. Modul de achitare pentru c l torie i obliga iunile p r ilor n transportul urban regulat de persoane sunt stabilite n Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Molodva nr.854 din 2006, iar pentru transportul public din municipiul Chi in u, care este i cel mai aglomerat din toat republica, n mod suplimentar au fost stabilite Regulile de c l torie n transportul public n raza municipiului Chi in u, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chi in u nr.3/35 din 22 iunie 2000. Dup urcarea n troleibuz, autobuz sau microbuz, c l torul este obligat s achite costul c l toriei pn la sta ia urm toare, taxatorului sau oferului. n cazul n care taxatorul lipse te, achitarea se efectueaz nemijlocit la conduc torul mijlocului de transport, cu eliberarea biletului.10 Conform Deciziei Consiliului municipal Chi in u nr.8/8 din 15 septembrie 2009, ncepnd cu 1 octombrie 2009 tariful pentru o c l torie cu troleibuzul n raza municipiului Chi in u este 2 lei, iar cu autobuzul 3 lei. Suplimentar, transportarea pasagerilor pe rutele urbane se organizeaz pe baza: abonamentelor lunare pentru maturi, abonamentelor lunare pentru elevi i studen i, legitima iilor unor categorii de cet eni care beneficiaz de facilit i conform legisla iei. Posesorii abonamentelor i legitima iilor sunt obliga i ca la urcare s le prezinte n form deschis taxatorului. Dac c l torii au asupra lor bagaje, atunci pentru fiecare din acestea este necesar de a procura un bilet de c l torie, excep ie f cnd bagajele (saco e, gen i, serviete) cu greutate i volum redus care sunt inute n mn .11 C l torul este obligat s a tepte vehiculul la sta ie sau, dup caz, pe trotuar ori pe acostament. La rndul s u, conduc torul mijlocului de transport trebuie s sta ioneze la fiecare sta ie atta timp, ct este necesar pentru urcarea i coborrea c l torilor, iar pornirea urmeaz s se fac numai dup nchiderea u ilor.12 n Regulile de c l torie n transportul public din raza municipiului Chi in u sunt stabilite obliga iuni i pentru taxator (pct.4). El trebuie s poarte uniforma de lucru, s fie amabil, s ncaseze plata pentru c l torie i s elibereze biletul respectiv. De fiecare dat este dator s verifice n form deschis

abonamentele i legitima iile de c l torie, chiar dac c l torii adeseori se incomodeaz de insisten a verific rii la care sunt supu i. R spunderea pentru neachitarea taxei de c l torie. Principala obliga ie a pasagerului este de a achita costul c l toriei, iar prejudiciile provocate transportatorului pentru neexecutarea obliga iei respective sunt nesemnificative, ceea ce nu d temei de ini iere a procedurii judiciare mpotriva pasagerului. Amenda pentru neachitarea taxei de c l torie se aplic de c tre controlorii ntreprinderilor municipale Regia transport electric i Parcul urban de autobuze . Amenda constituie 50 de lei i trebuie s fie nso it de eliberarea chitan ei respective. Mai mult ca att, plata amenzii nu-l elibereaz pe c l tor de achitarea taxei pentru c l torie, iar dac dup ce a pl tit amenda c l torul nu dore te s achite i taxa pentru c l torie, atunci el este obligat s p r seasc necondi ionat vehiculul.13 Transportul n regim de taxi Transportul n regim de taxi se realizeaz n baza contractului de transport auto de pasageri, care se ncheie ntre c r u ul taxist i pasager. Un specific al raporturilor de transport n regim de taxi este c , al turi de c r u i pasager, la ele particip i un al treilea subiect serviciul de informa ie i dispecerat, rolul c ruia este de a stabili leg tura informa ional de la distan ntre c r u i pasager.14 Lund n considera ie c serviciul de informa ie i dispecerat este persoan juridic i ea presteaz serviciile de informare din nume propriu, se creeaz impresia c pasagerul ncheie contractul de transport nu cu c r u ul, dar cu serviciul de informa ie i dispecerat, care ac ioneaz n interesele c r u ului. Deoarece legisla ia nu abordeaz problema respectiv , n doctrin se men ioneaz c , dup natura sa, raportul dintre c r u i serviciul de dispecerat are la baz un contract de comision: c r u ul intr n rela ii cu pasagerul din nume propriu, dar pe contul i n interesele c r u ului. Serviciul de dispecerat nu nume te clien ii, ci prime te doar comanda prin telefon, dup care l informeaz pe c r u , care, la rndul s u, decide dac s - i dea sau nu acordul la efectuarea transportului. Dac r spunsul c r u ului este pozitiv, atunci dispecerul n tiin eaz clientul cu privire la num rul, modelul automobilului de taxi i timpul n care va sosi.15 Cu adev rat, opinia expus de profesorul . . merit apreciere, dar r mne neclar ntrebarea: ntre cine se ncheie contractul de transport auto n regim de taxi? Att legisla ia, ct i doctrina de specialitate nu ofer un r spuns sub acest aspect. n ce ne prive te, sus inem c mai nti se impune a clarifica din ce moment are loc ncheierea contractului de transport. Dac consider m c momentul ncheierii contractului de transport este cel n care c r u ul i-a dat acceptul la telefon, prin intermediul dispecerului, fa de cererea clientului de a-i pune la dispozi ie taxiul i a-l transporta la destina ie, n cazul dat contractul se ncheie ntre dou p r i serviciul de dispecerat i pasager. n schimb, dac consider m c momentul ncheierii contractului este cel al urc rii pasagerului n taxi, atunci p r i ale contractului de transport sunt c r u ul i pasagerul. Subliniem c contractul de transport auto de pasageri n regim de taxi se ncheie din momentul urc rii pasagerului n mijlocul de transport i aceast ac iune coincide, de fapt, cu nceputul efectu rii transportului. n consecin , a a cum s-a men ionat deja, p r i ale contractului sunt c r u ul i pasagerul. Pasagerul poate lua un taxi n locurile de sta ionare a taxiurilor sau n orice loc prin ridicarea minii. ns , cea mai frecvent n ultimul timp este luarea unui taxi f cnd comanda prin telefon de la domiciliu sau de la serviciu. Este important a cunoa te faptul c urcarea i coborrea din taxi a pasagerilor se permite doar din partea dreapt a direc iei de circula ie. De aceea, taximetristul de fiecare dat opre te din partea trotuarului sau a marginii drumului, cu respectarea regulilor n acest sens. La fel, este interzis

urcarea sau coborrea pasagerilor din autoturismul oprit la culoarea ro ie a semaforului sau f r permisiunea oferului. Urcnd n taxi, pasagerul i comunic oferului locul deplas rii sale, iar oferul este obligat s transporte pasagerul la locul solicitat pe calea cea mai scurt . Cu toate acestea, oferul are dreptul s refuze pasagerului deplasarea pe strada sau drumul indicat, dac acestea nu ar corespunde cerin elor securit ii circula iei. La finalizarea cursei, oferul i anun pasagerului costul c l toriei, pasagerul achit banii i prime te de la ofer bonul de cas emis de aparatul de cas care este instalat n mod obligatoriu n toate autoturismele de taxi. Pasagerul poate lua cu sine gratuit bagajele. Cerin a fa de bagaje este ca ele s poat fi plasate liber n portbagajul taxiului, iar capota ma inii s poat fi nchis . De asemenea, se permite transportarea n salonul taxiului a diverselor obiecte, cum ar fi: aparatajul audio, video i alte obiecte de uz casnic i cultural, care pot fi plasate liber pe bancheta din spate, trec liber prin u ile taxiului, nu deterioreaz i nu murd resc c ptu eala din salon, nu deranjeaz oferul la conducerea automobilului i nu-i acoper cmpul vizual. n baza contractului de transport ncheiat cu pasagerul, c r u ului taxist i revine o obliga ie s transporte pasagerul la locul de destina ie. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunz toare a obliga iilor sale c r u ul poart r spundere civil fa de pasager potrivit normelor Codului civil al Republicii Moldova, Legii privind protec ia consumatorilor, Regulamentului transportului auto de c l tori i bagaje i altor acte normative. Ca exemplu, aducem un caz din practica judiciar a Republicii Moldova, cnd de pe urma unui accident rutier pasagerul a suportat o v t mare corporal , suferin e psihice i, n plus, a mai ratat cursa la avionul pentru care avea bilet. Pasagerul T.M. a depus cerere de chemare n judecat mpotriva I Auto-Taxist i a oferului Jereghi V., cu privire la repararea prejudiciului material i moral. n motivarea ac iunii reclamanta a indicat c a efectuat comanda serviciului de taxi 1403 pentru a se deplasa spre Odesa, de unde ulterior urma s plece cu avionul spre Riga. Comanda a fost primit i nregistrat de dispecerul I Auto-Taxist i transmis spre executare oferului-taxist Jereghi V. ns , n drum spre aeroport autoturismul a suferit un accident rutier, de care oferul Jereghi V. a fost recunoscut vinovat. n calitate de pasager, reclamantei i-au fost cauzate leziuni corporale medii; ca rezultat, ea nu a putut beneficia de biletele de avion procurate pentru plecarea la Riga i nici de a le restitui. n a a mod, reclamanta a solicitat repararea de la Jereghi V. i de la directorul I Auto-Taxist a prejudiciului material evaluat la suma de 39 682 lei, ce cuprinde costul biletului la avion i cheltuielile pentru tratamentul medical, precum i a prejudiciului moral 120 000 lei. Prin hot rrea Judec toriei R cani, mun.Chi in u, din 20 martie 2007 ac iunea a fost admis par ial, cu ncasarea de la Jereghi V. n beneficiul T.M. a prejudiciului material n sum de 3 282 lei i a prejudiciului moral n sum de 5 000 lei, n total suma de 8 282 lei; n rest ac iunea a fost respins . Curtea de Apel Chi in u, prin decizia sa din 10 octombrie 2007, a respins apelul declarat de c tre T.M. i a men inut hot rrea primei instan e. n fine, Curtea Suprem de Justi ie a Republicii Moldova a admis recursul declarat de c tre T.M., a casat par ial decizia instan ei de apel i hot rrea primei instan e n privin a prejudiciului moral i a emis o nou hot rre, prin care s-a ncasat de la I Auto-Taxist , n beneficiul T.M., suma de 20 000 lei cu titlu de prejudiciu moral; n rest, decizia instan ei de apel i hot rrea primei instan e au fost men inute. De asemenea, printr-o ncheiere Curtea Suprem de Justi ie a respins i cererea de revizuire naintat de I Auto-Taxist .16 Preten ii, ac iuni, restituirea taxei de transport

i recuperarea prejudiciului17 Pn la intentarea ac iunii n instan a judec toreasc este obligatorie depunerea preten iilor fa de agen ii transportatori.18 Adresarea n scris cu preten ie nu se reduce la o n tiin are, ci, din contra, p r ile raportului juridic devenit conflictual sunt obligate s ia toate m surile posibile pentru a clarifica nc n faza prejudiciar nen elegerile ap rute ntre ele.19 Prin naintarea preten iei se urm re te scopul de a restabili n mod rapid i eficient drepturile care au fost nc lcate, de a cerceta cauzele apari iei conflictului i de a lua m surile corespunz toare ce in de evitarea lui pe viitor.20 n a a mod, naintarea preten iei nu este doar o simpl adresare a pasagerului fa de c r u , ci o necesitate. Dac pasagerul nu a respectat calea prealabil de adresare a unei preten ii fa de c r u , n cazul n care se va adresa cu ac iune n judecat , judec torul i va restitui cererea de chemare n judecat n conformitate cu art.170 alin.(1) pct.(a) din Codul de procedur civil , care prevede c judec torul restituie cererea de chemare n judecat dac reclamantul nu a respectat procedura de solu ionare prealabil a pricinii pe calea extrajudiciar , prev zut de lege pentru categoria respectiv de pricini sau de contractul p r ilor. Cererea de chemare n judecat se restituie printr-o ncheiere motivat , n care judec torul indic modalitatea de nl turare a circumstan elor ce mpiedic intentarea procesului. ncheierea motivat , cererea de chemare n judecat i toate documentele anexate la ea se remit reclamantului, care, dup nl turarea neajunsului, se va putea adresa repetat n judecat . Spre regret, Codul civil nu stabile te un termen special de prescrip ie pentru transportul de persoane, de aceea va r mne valabil termenul general de prescrip ie extinctiv prev zut de Codul civil pentru toate categoriile de litigii i care este de 3 ani (art.267 alin.(1)). Curgerea termenului de prescrip ie pentru pasager ncepe de la data cnd el a aflat sau trebuia s afle despre nc lcarea dreptului s u. De regul , n practic termenul de prescrip ie ncepe s curg din momentul n care a avut loc accidentul sau evenimentul care au servit ca temei pentru adresarea n instan a de judecat . ns , aici apare o alt problem : perioada de solu ionare a reclama iei prealabile adresat de pasager c tre c r u se include sau nu n termenul general de prescrip ie de 3 ani? Dac da, atunci din ce moment ncepe curgerea termenului de 3 ani: de la data producerii evenimentului sau de la data primirii de c tre pasager a r spunsului scris la reclama ia sa? Mai mult, att Codul civil, ct i legisla ia din transportul auto de pasageri i bagaje nu stabilesc un termen de adresare a pasagerilor cu reclama ie fa de c r u . La fel, nu este prev zut n ct timp c r u ul trebuie s examineze i s solu ioneze reclama iile naintate de pasageri. Din aceste considerente, n practic sunt frecvente cazurile de tergiversare a examin rii cauzelor privind ap rarea drepturilor i intereselor pasagerilor ca consumatori ai serviciilor de transport, att n faza prejudiciar , ct i n cea judiciar . Lacuna n lege este i mai evident din moment ce la pct.86 din Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje este prev zut c modul i termenul de naintare i examinare a preten iilor care apar la transportarea pasagerilor i bagajelor sunt reglementate de legisla ia n vigoare. Pasagerul poate nainta preten ii fa de transportator n scris, n termenul stabilit de legisla ia n vigoare . Potrivit Regulamentului transporturilor auto de c l tori i bagaje, dreptul de a intenta ac iuni n leg tur cu decesul, leziunile corporale sau oricare alt prejudiciu cauzat s n t ii pasagerului se stinge dup expirarea a 3 ani, iar termenul de prescrip ie n general nu poate dep i 5 ani din ziua cauz rii prejudiciului. n ce prive te dreptul de a intenta ac iuni n leg tur cu prejudicierea bagajelor, acesta se stinge n toate cazurile dup expirarea unui an (pct.88). Prin urmare, cu toate c legisla ia din

transportul auto de pasageri i bagaje cuprinde unele termene speciale de prescrip ie, formularea lor n context nu este exact , iar numeroase ac iuni ale p r ilor r mn n afara prescrierii legale i pot genera situa ii practice de conflict. Ca exemplu de reglementare reu it n aceast privin servesc normele Codului civil al R.S.S.M. din 1964,21 n care se stabilea clar c nainte de a intenta c r u ului o ac iune ce decurgea dintr-un contract de transport, trebuia n mod obligator s i se prezinte preten ii. Preten iile puteau fi prezentate n decurs de 6 luni. La rndul s u, c r u ul era obligat s examineze preten iile primite i s -l n tiin eze pe peti ionar despre admiterea sau respingerea lor n curs de 3 luni. Dac preten iile erau respinse sau r spunsul nu era primit n termenul respectiv, atunci pasagerul se putea adresa cu ac iune n instan a de judecat n decurs de 2 luni, socotit din ziua primirii r spunsului sau expir rii termenului stabilit pentru r spuns (art.389). Normele respective se refereau la transportul auto n general, fiind valabile pentru transportul auto de persoane i de nc rc turi.22 Concluzii i recomand ri 1. Generaliznd cele expuse n leg tur cu contractul de transport auto de pasageri i bagaje, subliniem c toate raporturile ap rute dintre c r u i pasager care au ca obiect transportul pasagerilor pn la punctul de destina ie, sunt raporturi comerciale, fiind realizate de c tre c r u n scopul desf ur rii activit ii economice de ntreprinz tor. Aceste raporturi pot lua na tere numai n baza contractului de transport auto de pasageri i bagaje care se ncheie la momentul procur rii biletului de c l torie de c tre pasager. Forma contractului este una verbal , iar biletul reprezint doar o dovad scris c contractul de transport a fost ncheiat. n cazul transporturilor auto pe rute interurbane, contractul se ncheie pn la urcarea n mijlocul de transport, din momentul procur rii biletului de la casa de bilete. Pe cnd la transportul public urban cu autobuze, troleibuze, microbuze i taxiuri, contractul se consider ncheiat din momentul urc rii pasagerului n salonul mijlocului de transport, iar prin achitarea taxei de c l torie se confirm doar ncheierea contractului de transport. Contractul de transport auto de pasageri i ba2. gaje reprezint o varietate a contractului de transport n general, fiind reglementat de Codul civil, Codul transporturilor auto i Regulamentul transporturilor auto de pasageri i bagaje. Al turi de aceste acte normative se mai aplic deciziile i hot rrile administra iei publice locale, care instituie regulamente speciale pentru transportul public urban. Spre regret, pn n prezent n Republica Moldova 3. nu exist un act normativ special care ar reglementa raporturile dintre companiile de taxi i pasageri. De i instan ele judec tore ti aplic dispozi iile Legii privind protec ia consumatorilor, nr.105 din 13.03.2003,23 i ale Regulamentului transporturilor auto de c l tori i bagaje, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Molodva nr.854 din 2006, normele date nu acoper toate aspectele rela iilor juridice stabilite ntre p r i. Mai mult ca att, n cazul transportului interurban cu autobuze i al celui urban cu taxi i maxi-taxi (microbuze), n salonul mijlocului de transport nu sunt afi ate regulile de transport, acest lucru fiind respectat doar n cazul transportului urban cu troleibuze i autobuze. n cazul unor categorii de persoane care de in 4. dreptul legal de a c l tori gratuit cu transportul public veteranii de r zboi, deputa ii, consilierii locali, poli i tii .a., de i s-ar crea impresia c pentru aceste persoane contractul de transport este unul gratuit i unilateral, n realitate plata se realizeaz , doar c pl titor nu este pasagerul, ci administra ia public central i local , care din buget transfer anumite sume de bani pe contul ntreprinderilor de transport pentru acoperirea cheltuielilor respective.

Consider m necesar ca n Regulamentul transpor5. turilor auto de c l tori i bagaje, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 2006, trebuie s fie prev zut vrsta minim de la care minorii ar putea c l tori cu transportul public f r nso irea reprezentan ilor lor. Pn atunci ns , legisla ia na ional nu stabile te dreptul minorilor cu vrsta pn la 7 ani de a c l tori de sine st t tor i nici o interdic ie n acest sens nu exist . De aceea, n practic decizia de a ncheia sau nu contractul de transport cu ace ti minori r mne la discre ia persoanelor responsabile de vnzarea biletelor i a conduc torilor mijloacelor de transport. Note: 1 A se vedea: . . . : ; 2007, p.2-4. 2 Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje, aprobat prin Hot rrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.124-125. 3 A se vedea: . . : 4 A se vedea: . . . // (Federa ia Rus ), 2005, nr.1, p.35-36. . ,1966, p.162. . . ; 12.00.03 ; ; . . . . ,

5 Gh.Chibac. Comentariul Codului civil al Republicii Moldova. Vol.II. Edi ia a II-a. Chi in u: ARC, 2006, p.572. 6 A se vedea: . . . Op. cit., p.36.

7 Legea privind statutul alesului local, nr.768 din 02.02.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.34. 8 Legea cu privire la poli ie, nr.416 din 18.12.1990 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.1719. 9 Legea cu privire la organele securit ii statului, nr.619 din 31.10.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.10. 10 Legea cu privire la veterani, nr.190 din 08.05.2003 //Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86. 11 La pct.33 din Regulamentul transportului auto de pasageri i bagaje se men ioneaz c n autobuzele de rut urban se poate practica autotaxarea, iar c l torul achit taxa pentru c l torie i transportarea bagajelor prin compostarea tichetelor respective. Subliniem c autotaxarea la care se face referire n Regulament n prezent nu se mai practic pe teritoriul Republicii Moldova. Pasagerii achit costul c l toriei taxatorului, special angajat pentru vnzarea biletelor. Aceast modalitate nu este una eficient , de aceea exist discu ii n privin a substituirii formei actuale de taxare cu mijloacele moderne care se aplic pe larg n ora ele statelor membre ale Comunit ii Europene. 12 Posesorii abonamentelor i legitima iilor achit n mod separat plata pentru transportarea bagajelor. Cu alte cuvinte, aceste documente ofer un drept numai persoanei, nu i bagajului, de aceea n cazul n care bagajele dep esc cerin ele de greutate, c l torul va procura pentru ele bilet de c l torie. n

contextul n care majoritatea troleibuzelor i autobuzelor din municipiu sunt demult uzate, o norm foarte important este c se permite c l toria f r plat suplimentar n vehiculele ce vin n urma celui defectat (pct.2.2 din Regulile de c l torie n transportul public din raza municipiului Chi in u). 13 Fiind deja n salon, n timpul circula iei c l torul este obligat s se in de bare sau de mnere, pentru a evita traumele. n acela i timp, nu se admite urcarea c l torului n mijlocul de transport fiind n stare de ebrietate, i se interzice s consume b uturi alcoolice, s fumeze ori s tulbure lini tea celorlal i c l tori. La fel, el nu este n drept s se implice la mecanismele de deschidere a u ilor, deoarece pentru aceasta responsabil este oferul. 14 Prin Decizia Consiliului municipal Chi in u nr.12/10 din 27 noiembrie 2009 s-a stabilit c pentru c l toria n troleibuz f r documente de c l torie (bilete, abonamente, legitima ii cu dreptul de a c l tori gratuit, carnete de student i elev), n cazul acceptului de a pl ti amenda pe loc, nu se ntocme te proces-verbal. n cazul n care c l torii nu pl tesc amenda pe loc sau prezint legitima ii de provenien suspect , ei sunt condu i la sec ia de poli ie pentru a achita amenda n modul i m rimea stabilit de Codul contraven ional al Republicii Moldova. 15 n prezent exist pu ine companii specializate n transportul auto n regim de taxi, care au propria baz tehnico-material de producere. Multe companii angajeaz oferi particulari, prestndu-le servicii de informa ie i dispecerat contra plat . Problema dat este una dintre cele mai grave i ea i are originea ncepnd cu anii 90. Situa ia din trecut a fost reu it reflectat de expertul organiza iei IDIS Viitorul I.Cotru : Ini ial, patronul companiei ob inea licen a pentru prestarea serviciilor de informa ii, apoi dobndea de la organele abilitate 2-3 posturi de telefon i nchiria un spa iu, unde amplasa cele cteva aparate de telefon i/sau calculatoare. n acela i timp, procura o anten pe care o instala pe acoperi ul unui imobil i cteva sta ii radio, pe care le lua n arend pentru a le plasa n unit ile de transport. n paralel, afi a anun uri publicitare n mass-media privind angajarea taximetri tilor independen i sau a particularilor. Astfel, i ncepea activitatea noul serviciu de taxi de apartament/ birou , fiind nregistrat la inspectoratul fiscal nu cu statut de companie prestatoare de transport auto n regim de taxi, ci de companie prestatoare de informa ii. n fapt, transportarea c l torilor se efectua de taximetri ti independen i, tot riscul fiind transferat pe seama pasagerilor. Dup ncheierea cursei, oferii scoteau lampa de taxi, devenind iar i particulari (Cotru a I. Transportul public n regim de taxi: probleme i solu ii. - IDIS Viitorul , Chi in u, 2007, p.14). 16 A se vedea: . . . i i // . (Ucraina), 2009, nr.1, p.147. 17 ncheierea Colegiului civil i de contencios administrativ l rgit al Cur ii Supreme de Justi ie a Republicii Moldova din 21 octombrie 2009, dosarul nr.2rh-190/09. Arhiva Judec toriei R cani, mun.Chi in u. 18 n conformitate cu pct.85 din Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje, n cazul opririi for ate a autobuzului pe parcurs, indiferent de cauza care a provocat-o, i care face imposibil transportarea pasagerilor pn n punctul de destina ie, acestora li se restituie costul c l toriei i plata pentru transportarea bagajelor pentru distan a neparcurs . n acest context men ion m c n practic sunt frecvente cazurile cnd pe parcurs autobuzul sufer o defec iune tehnic ireparabil , nct nu- i mai poate continua deplasarea la punctul de destina ie. Prin urmare, pasagerii sunt nevoi i s - i dobndeasc independent alte mijloace de transport n acest sens. De i Regulamentul stabile te expres obliga ia tranportatorului de a restitui costul biletelor de c l torie i plata pentru transportarea bagajelor, la acel moment oferul nu dispune de bani suficien i, din motivul

c biletele au fost procurate de pasageri de la casele de bilete ale autog rii. n a a mod, pasagerii nu i vor putea recupera imediat cheltuielile de transport, ci doar la casele de bilete i numai la prezentarea biletului. De facto, acest lucru este adeseori irealizabil, deoarece sunt necesare noi cheltuieli pentru a ajunge la autogar , la care se adaug i alte incomodit i. Exist i situa ia invers , cnd pasagerul este obligat s restituie pagubele cauzate c r u ului n leg tur cu transportul. Spre exemplu, pentru deteriorarea utilajului mijlocului de transport auto, persoanele vinovate achit , n modul stabilit de lege, costul pagubelor stabilit n actul de constatare. Ac iunile c r u ilor contra pasagerilor pot fi intentate n judecat n decurs de 6 luni din ziua producerii evenimentului care a servit drept temei pentru intentarea ac iunii (pct.86 din Regulamentul transporturilor auto de c l tori i bagaje). Dac pasagerul nu este de acord cu calculul pl ii pentru utilizarea transportului auto, el este n drept s adreseze o peti ie c r u ului, indicnd esen a plngerii, data, ora mbarc rii i num rul mijlocului de transport utilizat, denumirea autog rii (sta iei auto) n care a fost procurat biletul. La rndul s u, c r u ul este obligat s examineze peti ia i s comunice peti ionarului rezultatele examin rii. 19 art.49 alin.(1) din Codul transportului auto i pct.89 din Regulamentul transportului auto de c l tori i bagaje. 20 A se vedea: . . , . . . , 1986, p.288-289. , . . . , 1985, p.5. . :

21 A se vedea: . . :

22 odul civil al R.S.S.M., aprobat de Sovietul Suprem al R.S.S.M. la 26 decembrie 1964 // Ve tile Sovietului Suprem al R.S.S.M., 1964, nr.36. n prezent este abrogat. 23 Men ion m c n cazul transportului auto de pasageri i bagaje nu poate fi aplicat prescrip ia stabilit de Codul civil la art.1021, n conformitate cu care termenul de prescrip ie n raporturile de transport este de un an, iar n cazul inten iei sau al culpei grave, termenul de prescrip ie este de 3 ani. Aceste termene i au aplicarea doar n transportul de m rfuri. 24 Legea Republicii Moldova privind protec ia consumatorilor, nr.105-XV din 13.03.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131.