Sunteți pe pagina 1din 244

Teoria şi metodologia

curriculumului

Conf. univ. dr. Simona Eftimie

18.01.2019 1
Structura cursului TMC

1. Elemente generale ale curriculum-ului. Tipuri de


curriculum

2. Instrumente, documente curriculare

3. Aspecte problematice ale proiectării


curriculumului

4. Problematica contemporană a evaluării


curriculumului
18.01.2019 2
PROFESORUL -
EXPERT

18.01.2019 3
PROFESORUL - EXPERT

Expertiză
în domeniu

 PROFESORUL – DUBLU EXPERT


 Profesorul – proiectează / Expertiză
implementează / evaluează didactică

18.01.2019 4
Competenţele educaţionale ale
cadrului didactic
 Competenţe generale (teoretică, metodică, practică),

 Competenţe specifice (competenţă în domeniul de


specialitate, competenţă pedagogică, competenţă
profesională, competenţă managerială),

 Metacompetenţe (capacităţi operaţionale şi de


intervenţie dirijată, capacităţi etic-relaţionale, sociale şi
de inserţie economică-management şi cultură politică,
capacităţi de inovaţie şi de dezvoltare în contexte de
schimbare şi transformări social-politice şi economice).
18.01.2019 5
 Profesorul competent ...

18.01.2019 6
A fi competent poate însemna:

 a aplica cunoștințe de specialitate;


 a folosi deprinderi specifice;
 a analiza;
 a lua decizii;
 a fi creativ;
 a lucra cu alții ca membru al unei echipe;
 a comunica eficient;
 a te adapta la mediul de muncă specific;
 a face față situațiilor neprevăzute.
18.01.2019 7
Cum ne apreciem gradul de competență?

 Putem fi apreciaţi ca fiind „competenţi”,


suntem „un sistem competent” în măsura în
care satisfacem anumite cerinţe/ nevoi
(exprimate sau nu) ale celor interesaţi de
rezultatele activităţii noastre.

18.01.2019 8
...și a fi competent...

18.01.2019 9
SCHIMBAREA DE
PARADIGMĂ

CENTRAREA PE
COMPETENŢE

18.01.2019 10
Ce predăm /învățăm
/evaluăm?
și cum?
și, mai ales, de ce?

LEN / 2011
(Masterat didactic)

18.01.2019 11
cunoștințe

nu știu știu
transmitere de
cunoștințe


,,cu cât înveți mai
mult, cu atât știi
mai mult... “

18.01.2019 12
competențe

nu pot pot
formare de
competențe


,,nu e suficient să fii
bun, trebuie să fii și
bun la ceva”

18.01.2019 13
Exercitiu de reflectie
 Deplasarea accentului pe formarea de
competențe presupunere renunțarea la
cunoștințe? Argumentați răspunsul.

18.01.2019 14
Centrarea pe elev (1)
 Curriculum-ul şi învăţarea sunt individualizate
la maxim (conţinuturi în funcţie de posibilităţile,
interesele, nevoile elevului);
 Progresează în ritm propriu (timpului flexibil,
învăţarea independentă);
 Elevii sunt activi, se încurajează iniţiativa, îşi
construiesc cunoaşterea, în şcoală şi în afara
acesteia; Orice experienţă nouă de învăţare este
corelată cu precedentele;

18.01.2019 15
Centrarea pe elev (2)
 Cadrul didactic este, înainte de orice,
persoană resursă (informează și
facilitează accesul la informaţii,
diagnostichează dificultăţile elevului, îl
orientează fără a-l contrazice, lucrează
individual sau în grupuri mici).
 Şcoala, grădiniţa sunt deschise spre
exterior. Învăţarea realizată de la
persoane din afara instituţiei este la fel de
valoroasă precum cea de la cadrul didactic
18.01.2019 16
Centrarea pe elev (3)
 Actualitatea şi problemele vieţii intră în instituţia de
învăţământ;
 Relaţia cu cadrul didactic este democratică. În
funcţie de vârstă, de nivelul de experienţă şi de
pregătire, elevii participă la formularea cerinţelor şi la
respectarea şi aplicarea lor.
 Se stimulează, în limita condiţiilor concrete,
participarea celui care învaţă, la stabilirea obiectivelor,
selecţia conţinuturilor, a modalităţilor de evaluare. Fiind
vorba de aspecte asupra cărora s-a convenit (au
„negociat”), elevii se simt responsabili şi motivaţi.
18.01.2019 17
Centrarea pe elev (4)
 Spaţiul, mobilierul, echipamentele sunt
utilizate flexibil. La dispoziţia cadrelor
didactice, a elevilor stă o mare varietate de
materiale de învăţare.
 Sistemul claselor rigide, constituite pe criteriul
cronologic, din elevi de aceeaşi vârstă, este
abandonat. Se preferă eterogenitatea. Este
favorizat lucrul în grupuri mici constituite din
elevi de vârste diferite.

18.01.2019 18
Centrarea pe elev (5)
 Examinările tradiţionale sunt mai puţin folosite,
chiar pe cale de dispariţie. Se preferă evaluarea
formativă, cu ajutorul probelor de evaluare
criterială (prin obiective).
 Obiectul evaluărilor îl reprezintă, cu prioritate,
procesele mentale (cogniţia) ale celui care
învaţă, în defavoarea produselor învăţării. Se
stimulează/ încurajează autoreflecţia,
autoevaluarea, autoreglarea
comportamentului de învăţare (metacogniţia)
18.01.2019 19
Conceptul de
curriculum

18.01.2019 20
Evoluție semantică a
conceptului de curriculum
 Curricula (curriculum)= cursă, alergare,
traseu
 Termenul de curriculum a apărut în
vocabularul legat de educație la sfârșitul sec.
al XVI-lea (documente ale universităților medievale din Olanda,
Scoția) – începutul sec. al XVII-lea

 mijlocul sec XIX – XX - curriculum se referea


la conținuturi instructiv – educative (program
de studii)
18.01.2019 21
Evoluție semantică a
conceptului de curriculum
 1900 – H. Key - „Secolul copilului” -
deplasarea accentului de la conţinutul
învăţării spre cel care se află în câmpul
influenţelor educative
 1902 – J. Dewey - ”The Child and
Curriculum” – pericolul de a interpreta ca
fiind două realităţi independente, autonome,
disciplinele studiate în şcoală (ce se învaţă)
şi, respectiv, experienţa de învăţare a
copilului, organizată în şcoală (cum se
învaţă).
18.01.2019 22
Evoluție semantică a
conceptului de curriculum
 1918 – F. Bobitt – Curriculum – se pun
bazele Teoria curriculum-ului (știința despre C)
 1950 – R.W. Tyler – Basic Principles of
Curriculum and Instruction - sistematizează
componentele curriculum-ului: obiectivele educaţionale,
experienţele de învăţare sau conţinuturile învăţăturii, metodologia organizării
acestor experienţe de către şcoală, evaluarea rezultatelor învăţării

 Anii 60 – curriculum-ul își lărgește aria (deși în


lumea francofonă este folosit în continuare cu sensul de program de studii)

18.01.2019 23
Evoluție semantică a
conceptului de curriculum
 Astăzi – debateri:
 Conservatorii – restrâng conceptul la conținuturile
instrucțional educaționale (plan, programă,
manual)
 Reformiștii – propun extinderea conceptului la
întreaga experiență de învățare din școală, dar și
din contexte non și informale

18.01.2019 24
Concluzii – conceptul de
curriculum
 curriculum (din latinescul: sg. curriculum, pl. curricula) =
cursă, alergare, traseu.

 poate fi interpretat ca proiect educațional privit d.p.d.v.:


 Structural: finalități, conţinuturi, timp, strategii de
instruire și de evaluare,

 Funcțional (ca proces): activități cu scop prin care se


transmit conţinuturi (proiectare, implementare,
evaluare)

 Al produsului (toate documentele curriculare ce


alcătuiesc Curriculum-ul Naţional)
18.01.2019 25
Definirea curriculumului
în sens larg

 este un proiect educativ care defineşte:


 scopurile şi obiectivele unei acţiuni educative,
 căile, mijloacele şi
 activităţile utilizate pentru realizarea finalităţilor,
 metode şi instrumente de evaluare.

 Se referă la conţinuturile şcolare incluse în programele


şcolare, la experienţele de învăţare ale elevilor trăite atât în
şcoală (educaţia formală) cât şi în afara ei (educaţia
informală şi nonformală).

18.01.2019 26
Definirea curriculumului
în sens restrâns

 pentru unii actori educaţionali înseamnă totalitatea


documentelor în care se consemnează experienţa de
învăţare (curriculum vitae, programa şcolară, planul de
învăţământ, manualele şcolare, caietele de lucru etc.),

 iar pentru alţii desemnează doar elementele de


conţinut ce sunt predate-învăţate-evaluate.

18.01.2019 27
Definiții de dicționar

 Curriculum desemnează conţinuturile de predat şi timpul


care le este consacrat într-un ciclu de studii al unei
instituţii de învăţământ (Eudiset - Thesaurus multilinque
pour le traitement de l'information en education, 1973).

 Curriculum desemnează disciplinele care sunt studiate


sau prescrise pentru studiu într-o şcoală; orice program
de activitate (The Oxford English Reference Dictionary,
1995).

18.01.2019 28
Definitii de autor
 Curriculum semnifică întreaga activitate de învăţare
care este planificată şi îndrumată de şcoală, indiferent
dacă se realizează în grup sau individual, în interiorul sau
în afara şcolii (Kerr, 1967).

 În sens larg, se desemnează prin curriculum ansamblul


proceselor educative şi al experienţelor de învăţare
prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar. În
sens restrâns, curriculumul cuprinde ansamblul acelor
documente şcolare de tip reglator în cadrul cărora se
consemnează datele esenţiale privind procesele
educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le
oferă elevului. Acest ansamblu de documente poartă, de
regulă, denumirea de curriculum formal sau oficial
(Crişan et al., 1998).
18.01.2019 29
Conceptul de curriculum -
concluzii

 Curriculum este un concept-construct, o


construcţie mentală, care are în vedere o
realitate ce urmează să fiinţeze (D. Potolea).

 Iar proiectarea pedagogică:


 se înscrie în logica pedagogică a curriculumului,
 poate beneficia de avantajele explicative şi
metodologice ale teoriei curriculumului şi,
 generează produse curriculare specifice.
18.01.2019 30
Curriculum
Concepte corelate

18.01.2019 31
Competenţele sunt...

... ansambluri structurate de cunoştinţe


şi deprinderi dobândite prin învăţare;
... acestea permit identificarea şi
rezolvarea în contexte diverse a unor
probleme caracteristice unui anumit
domeniu.
1999

18.01.2019 32
Tipuri de competenţe in
documentele curriculare
 Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu
şi se formează pe durata mai multor ani de studiu;
acestea au un grad ridicat de generalitate şi
complexitate.

 Competenţele specifice se definesc pe obiect de


studiu şi se formează pe durata unui an şcolar; ele sunt
deduse din competenţele generale, fiind etape în
dobândirea acestora.

18.01.2019 33
Concept cheie – aria
curriculara
 Aria curriculară: un grupaj de discipline care
urmărește atingerea unor obiective comune
 favorizează coerența orizontală între discipline înrudite
(transfer de concepte și metodologie)

18.01.2019 34
Ariile curriculare
 Reprezintă o categorie fundamentală a
Curriculumului Naţional
-Limbă şi comunicare -Limbă şi comunicare
-Matematică şi Ştiinţe -Matematică şi Ştiinţe
ale naturii ale naturii
-Om şi societate -Om şi societate
-Arte -Arte și Tehnologii
-Tehnologii
-Educaţie fizică şi sport -Sănătate și motricitate
-Consiliere şi orientare -Consiliere şi orientare

18.01.2019 35
Ariile curriculare – educația
timpurie
Arii curriculare Domenii de dezvoltare

Limbaj si Dezvoltarea limbajului, comunicării


comunicare și a premiselor scis-cititului
Dezvoltarea cognitivă și
Științe
cunoașterea lumii
Arte Capacități și atitudini de învățare
Educație fizică Dezvoltare fizică, sănătate și igienă
personală
Educație pentru Dezvoltare socio – emoțională
societate
18.01.2019 36
Perspective europene:
competenţele cheie

18.01.2019 37
Perspective europene:
competenţele cheie
 Competenţele cheie - combinaţie specifică
de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini adecvate
contextului, de care are nevoie fiecare individ
pentru:
 împlinirea şi dezvoltarea personală,
 cetăţenia activă,
 incluziune socială şi
 angajare pe piaţa muncii.

18.01.2019 38
Perspective europene de abordare
integrată - 8 domenii de competenţă

 1. comunicare în limba maternă


 2. comunicare în limbi moderne
 3. matematică – ştiinţe – tehnologii
 4. competenţe civice şi interpersonale
 5. tehnologia informaţiei şi a comunicării
 6. competențe antreprenoriale
 7. educaţia pe parcursul întregii vieţi
 8. sensibilizarea şi exprimarea culturală
18.01.2019 39
Exercițiu
 Asociați fiecărei competențe cheie una sau
mai multe arii curriculare!

18.01.2019 40
Perspective europene de
abordare integrată - domenii
de competenţă

18.01.2019 41
Bazele dezvoltării
competenţelor cheie
 în educaţia timpurie şi clasa pregătitoare
 al căror curriculum urmăreşte dezvoltarea fizică,
socio-emoţională, cognitivă a limbajului şi comunicării,
precum şi dezvoltarea capacităţilor şi a atitudinilor în
învăţare;
 învăţământul liceal continuă dezvoltarea şi
diversificarea competenţelor-cheie
 şi, totodată, asigură formarea competenţelor specifice
în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare

18.01.2019 42
Competențele cheie
 sunt finalităţi explicite şi asumate ale
învăţământului obligatoriu
 potrivit Legii Educaţiei Naţionale / 2011, art.
68, Curriculumul naţional pentru învăţământul
primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii
de competenţe-cheie care determină profilul
de formare a elevului

18.01.2019 43
Profilul de formare
 componentă reglatoare a curriculumului
naţional, care sintetizează finalităţile
sistemului de învăţământ;
 indică ţintele învăţării.

18.01.2019 44
Profilul de formare
 Are rol de interfaţă între şcoală şi societate:

 este un reper pentru dezvoltarea traseelor de învăţare


propuse de sistemul educaţional (planuri de
învăţământ şi programe şcolare, orientarea
profesorului în construirea unui context de învăţare);

 indică direcţiile de dezvoltare a viitorului absolvent,


relevante din perspectiva integrării sociale,
profesionale şi personale a acestuia.

18.01.2019 45
Exerciții
 De ce este nevoie de dezvoltarea
competențelor de sensibilizare și exprimare
culturală la absolvenți?
 Cum dezvoltăm competențele de comunicare
la matematică?

18.01.2019 46
Tipuri de curriculum

18.01.2019 47
Tipuri de curriculum
În literatura pedagogică se întâlnesc următoarele tipuri
de curriculum:

 Curriculum formal - diferenţiat în curriculum nucleu şi


curriculum la decizia şcolii (CDŞ).

a. Curriculum nucleu - trunchiul comun al programelor şcolare,


cadrul de referinţă al evaluărilor naţionale.
b. Curriculum la decizia şcolii - diferenţa de ore între curriculum
nucleu şi nr. min./max. de ore pe săptămână, pe disciplină şi
pe an de studiu, prevăzute în planurile cadru de învăţământ.

18.01.2019 48
CDȘ

b. Curriculum la decizia şcolii - se poate realiza prin:

b.1. curriculum extins

- tip de CDŞ derivat dintr-o disciplină studiată în trunchiul


comun, care urmăreşte extinderea C.G. din curriculumul
nucleu prin noi C.S. şi noi conţinuturi;
- presupune parcurgerea în întregime a programei atât a
conţinuturilor obligatorii cât şi a celor neobligatorii;
- extinderea se va face în numărul maxim de ore prevăzut în
plaja orară a unei discipline.

18.01.2019 49
CDȘ

b.2. curriculum aprofundat:

- tip de CDŞ derivat dintr-o disciplină studiată în trunchiul


comun;
- urmăreşte aprofundarea C.S. din curriculumul nucleu prin
noi unităţi de conţinut (dezvoltarea unor teme/capitole),
- diversificarea activităţilor de învăţare în numărul maxim
de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline; cf. OM nr.
3638/ 11 aprilie 2001, aprofundarea se aplică numai în
cazuri de recuperare pentru acei elevi care nu reuşesc să
atingă nivelul minimal al obiectivelor prevăzute de
programă în anii anteriori.

18.01.2019 50
CDȘ
b.3. curriculum elaborat de şcoală

- opţionalul ca disciplină nouă - se proiectează şi se


construieşte în zona trans- şi interdisciplinară;
- introduce noi obiecte de studiu, în afara acelora
prevăzute în trunchiul comun la un anumit profil şi
specializare, sau teme noi, care nu se regăsesc în
programele naţionale;
- are alocată o rubrică separată în catalog;
- iar opţionalul integrat introduce ca obiecte de studiu noi
discipline structurate în jurul unei teme integratoare
pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe
arii curriculare.
18.01.2019 51
Tipuri de curriculum

 Curriculum specializat - diferenţierea pe categorii de


cunoştinţe, deprinderi, aptitudini (arii curriculare) în
funcție de specializare (calificarea).

 Curriculum explicit, scris - oficial, specific unei instituţii


educaţionale concrete; parte a instruirii formale, este
conţinut în documente şcolare,

 Curriculum informal, implicit - alte ocazii şi oportunităţi de


învăţare; rezultatul influenţei educaţiei informale
transmise de familie, mass-media, grupuri profesionale,
grupuri de prieteni şi restul influențelor socializatoare
care au ca finalitate educarea sau formarea fiecărui
individ.
18.01.2019 52
Tipuri de curriculum

 Curriculum ascuns
 Este experienţa de învăţare care se dobândeşte din mediul
psiho-social şi cultural al clasei (climatul de studiu,
personalitatea profesorului, relaţiile interpersonale, sistemul de
recompense şi sancţiuni, atitudinile faţă de alţii, sistemul
propriu de valori);
 Include mesajele şi lecţiile derivate din modul de organizare al
şcolii (săli de clasă, aranjarea elevilor în bănci, segmentele de
instruire formală), atitudinile, gesturile, ritualurile profesorilor.
Poate include mesaje pozitive şi negative, interpretările fiind
condiţionate de perspectiva elevului sau a observatorului.

18.01.2019 53
Reflectați!- Modalităţi de
manifestare a curriculum-
ului ascuns
 ideologia implicită a programelor şi manualelor (alegerea textelor
pentru manuale, exemplele alese;
 comportamentele cotidiene ale cadrului didactic (metodele de
predare şi de evaluare, comportamentele nonverbale ale
profesorului, stimularea spiritului de câştig, de competiţie,
echitatea relaţiilor cu elevii);
 regulile şi obiectivele vieţii şcolare; „climatul” în şcoală etc.;

 structura şi organizarea şcolară (o şcoală unică sau o şcoală


filiere – deschise/închise; o organizare pe clase de nivele);
prezenţa sau absenţa examenului selectiv; premierea elevilor sau
nu; obedienţa cultivată; conformismul; efectele „halo” şi
„Pygmalion”; cine e elevul? ce părinţi are? din ce mediu social
18.01.2019 54
provine?
Reflectați!

Deosebirile dintre curriculumul scris/ formal şi curriculumul


„voalat” / ascuns sunt mari, iar ignorarea celui din urmă
comportă consecinţele grave.

ex. Un elev se poate adapta perfect curriculumului oficial


comportându-se ca un „premiant” dar poate rămâne un
inadaptat la curriculumul ascuns, plângându-se de
„atmosfera şcolară” care îi pare chinuitoare, neplăcută,
reprobabilă.

18.01.2019 55
Tipuri de curriculum

 Curriculum absent
 nu este predat şi transmite elevilor mesajul că aceste
elemente nu sunt importante în cariera lor şcolară,
 lipsa informaţiei nu este neutră (ex. programa de
istorie sau geografie – lipsa oricărei referinţe la
integrarea europeană)
 are efecte importante în tipul de opţiuni pe care este
capabil să le facă elevul pentru înţelegerea şi
interpretarea unei probleme.

18.01.2019 56
Reflectati!

• Ignoranţa nu este simplă „lipsă de cunoştinţe”. A nu


studia limbile clasice nu înseamnă doar a nu cunoaşte
latina şi greaca veche; înseamnă a nu putea aprecia
valorile clasicismului, cu marile sale modele morale şi
cu elevaţiile civilizaţiei greco-romane.
• Mai mult, null-curriculum este întotdeauna însoţit de
prejudecata că tot ceea ce nu se predă (nefiind
specificat în written-curriculum) nu merită să fie învăţat.

 Exemplificați din activitatea dvs.!


18.01.2019 57
Tipuri de curriculum
 Curriculum virtual - mesajele mass-media.

 Curriculum retoric - este alcătuit din ideile şi materialele


creatorilor de politici educaţionale, de oficialităţile şcolare
şi administrative, de politicieni; sursele pot fi centrele de
cercetare şi inovare, proiecte naţionale de reformă şi
publicaţii de specialitate;
 poate fi amplificat prin publicarea de statistici
(rapoarte naţionale şi internaţionale) care au darul de
a sugera „căi de mijloc” bune de urmat de „individul
mediu”.

18.01.2019 58
Tipuri de curriculum
 Curriculum de suport - materiale curriculare
adiţionale, ghiduri pentru profesori, culegeri de
texte, probleme, software educaţional.

18.01.2019 59
Tipuri de curriculum

 Curriculum predat - experienţa de învăţare oferită direct


de educatori elevilor în activitatea curentă.

 Curriculum testat (evaluat) - experienţa de învăţare


concretizată în teste, probe de examinare, instrumente
de apreciere a progresului şcolar.

 Curriculum învăţat - ceea ce elevul învaţă de fapt ca


urmare a acţiunii cumulate a celorlalte tipuri de
curriculum
18.01.2019 60
Perspective de analiză
a curriclum-ului
-structurală
-procesuală
-a produselor

18.01.2019 61
Perspectiva structurală -
Componentele curriculumului
Analiza structurii curriculumului – modele:
a) modelul triunghiular,

b) modelul pentagonal.

18.01.2019 62
Componentele curriculumului
a) modelul triunghiular

18.01.2019 63
Componentele curriculumului
b) modelul pentagonal

18.01.2019 64
Reflectati!
 In România, în ultimii ani, aţi remarcat
apropieri notabile ale programelor /
manualelor şcolare / altor documente
curriculare de modelul pentagonal?

18.01.2019 65
Componente ale curriculumului
1. Finalităţi şi obiective.
2. Conţinuturi sau subiecte de studiu selecţionate şi
organizate cu scopuri didactice.
3. Timpul alocat însuşirii de cunoştinţe, formării şi
dezvoltării de competenţe, dezvoltării unei atitudini
si a unor comportamente dezirabile.
4. Metodologii de predare-învăţare.
5. Metodologii de evaluare a performanţelor şcolare.

18.01.2019 66
Componentele curriculumului

1. Finalităţile educaţiei se concretizează în:


- idealul educaţional,
- scopurile educaţiei şi
- obiective educaţionale.

 sunt generate de contextul social şi de


caracteristicile bio-psihologice ale
individului.
18.01.2019 67
Componentele curriculumului:
finalități – 29.04

Idealul educaţional:
 are o dimensiune socială, o dimensiune pedagogică
şi o dimensiune psihologică;
 exprimă în esenţa sa modelul sau tipul de
personalitate solicitat de condiţiile sociale ale unei
etape istorice, pe care educaţia este chemată să-l
formeze în procesul desfăşurării ei.

? În ce document este specificat idealul educatiei?


(LEN, art.2, aln. 3)
18.01.2019 68
Tipuri de ideal – repere istorice
 Vechii greci: A+B+F (kalokagathia)

Natura și educația se aseamănă în multe


privințe: educația schimbă într-adevăr omul, dar
prin această schimbare îi dă o a doua natură.
(Democrit)

18.01.2019 69
Tipuri de ideal – repere istorice
 Evul mediu: cavalerul / călugărul soldat /
monahul
 cultivarea umilinței (în școlile mânăstirești)
 Renașterea: omul universal
 J.A. Comenius: viața aceasta nu este decât o
pregătire pentru cea eternă (erudiție + virtute +
pietate)
 J. Locke: gentleman-ul în stare să-și conducă
treburile în mod rațional și cu folos (virtute, bună
creștere, înțelepciune)
18.01.2019 70
Tipuri de ideal – repere istorice
 Epoca modernă: cetățeanul, întreprinzătorul
 A+B+F
 Aspirația către valorile creștine
 Libertate, egalitate, fraternitate
 Legalitate

 Azi – v. profilul de formare (cele 8 domenii de


competență cheie)

18.01.2019 71
Componentele curriculumului –
finalități

 Scopul şi obiectivele reprezintă intenţionalităţi ale


procesului instructiv-educativ care indică schimbări ce
urmează să se producă în conştiinţa şi conduita
individuală.

 Diferenţierile constau în gradul de generalitate şi


concreteţe, gradul de complexitate, timpul necesar
realizării finalităţilor proiectate.

18.01.2019 72
Scopul
Scopul stabileşte achiziţiile ample şi complexe,
verificabile după o anumită perioadă de timp:
 1.Scopuri generale ale învăţământului -
determinate de rolul, de funcţiile sociale şi
individuale ale învăţământului.
 2. Scopuri specifice ciclurilor curriculare şi
tipurilor de şcoli - determinate de particularităţile
vârstei şi ale structurilor profesionale (precizate
în Curriculumul naţional).

18.01.2019 73
Obiectivele educației

18.01.2019 74
Obiectivul educaţional
 reflectarea anticipată a unui rezultat sub forma unei
performanţe ce poate fi identificată la încheierea acţiunii
educaţionale,
 indică achiziţii specifice concrete, testabile, măsurabile,
controlabile după un interval de timp scurt.
 indică întotdeauna o acţiune pe care urmează să o
realizeze elevul, acţiune ce se exprimă printr-un
comportament observabil (ex. La sfârşitul lecţiei elevul
va fi capabil să ilustreze cu un exemplu concret principiul
pus în discuţie).

18.01.2019 75
Funcţiile obiectivelor
 de anticipare a unei realităţi
 orice obiectiv indică un rezultat al educației ce nu
există încă, dar urmează să se producă
 pot să apară efecte ale curriculum-ului ascuns datorită
variabilelor de natură umană

 de comunicare axiologică
 obiectivele comunică prin formularea lor valorile în
slujba cărora este pusă educaţia
 comunității sociale și părinților, cadrelor didactice,

18.01.2019
elevilor 76
Funcţiile obiectivelor
 de evaluare (obiectivele au în vedere
identificarea unui răspuns al elevului; orice
evaluare se raportează la obiective)
 Evaluare inițială (O/pregătire), formativă
(O/rezultate parțiale), sumativă (O/O realizate)
 Evaluare normativă (rezultate/normă),
criterială (rezultate/criterii)
 Eficacitate (O proiectate/O realizate), eficiență
(O realizate/resurse folosite)
18.01.2019 77
Funcţiile obiectivelor
 de organizare şi (auto)reglare a procesului
instructiv-educativ (vizează toate etapele
proiectării şi realizării unei lecţii)
 Proiectare
 Implementare
 Evaluare

18.01.2019 78
Observaţii
 A. Între cele trei categorii de finalităţi trebuie
să existe unitate şi continuitate.
 B. Nivelul de autoritate educaţională la care
se stabilesc aceste finalităţi depinde de
gradul de centralizare al sistemului de
învăţământ dintr-o ţară.
 În cazul României, finalităţile educaţionale sunt
stabilite de către autorităţile centrale (Ministerul
Educaţiei şi Comisii de Specialitate) până la
nivelul obiectivelor operaţionale.
18.01.2019 79
Observaţii
 C. Din punct de vedere axiologic, în ultimele
decenii s-a produs o răsturnare a priorităţilor
ierarhia tradiţională a finalităţilor educaţionale
(Cunoştinţe, Aptitudini, Atitudini) s-a
răsturnat, accentul mutându-se pe formarea
atitudinilor şi a aptitudinilor (G.Văideanu).

18.01.2019 80
Clasificarea pe niveluri
 Competențele generale (în programele
școlare)
 Competențele specifice (în programele școlare)
 Obiectivele operaționale (proiectul de lecție)

18.01.2019 81
Obiectivele operaționale

 La nivelul practicii şcolare este necesară


cunoaşterea modului în care se poate ajunge
la obiectivele operaţionale (comportamente
observabile şi măsurabile ale realizate pe
parcursul sau la sfârșitul activității).
 Au fost elaborate instrumente care îi pot
facilita profesorului procesul de
operaţionalizare.
18.01.2019 82
Obiectivele operaționale
 În funcţie de conţinutul lor (de comportamentele
solicitate) sunt:
 cognitive,
 afective şi
 psihomotorii.

18.01.2019 83
Taxonomia lui B. Bloom –
domeniul cognitiv
1. Cunoaştere (terminologie, date, termeni,
clasificări, criterii, metode, principii și legi,
teorii)

Verbe specifice:
a defini, a recunoaşte, a distinge, a
identifica, a enumera, a numi, a reproduce,
a alege, a formula

18.01.2019 84
Taxonomia lui B. Bloom –
domeniul cognitiv
2. Înţelegere (capacitatea de a raporta noile
cunoştinţe la cunoştinţele anterioare prin:
- transpunere – interpretare - extrapolare)

Verbe specifice:
a tranforma, a ilustra, a redefini, a interpreta, a
reorganiza, a explica, a demonstra, a extinde, a
extrapola, a estima, a determina, a distinge, a
generaliza, a parafraza, a rescrie, a rezuma

18.01.2019 85
Taxonomia lui B. Bloom –
domeniul cognitiv
3. Aplicare a noilor cunoştinţe

Verbe specifice: a aplica, a generaliza, a


utiliza, a alege, a clasifica, a restructura, a
schimba, a demonstra, a descoperi, a
manipula, a modifica, a prezenta, a folosi

18.01.2019 86
Taxonomia lui B. Bloom –
domeniul cognitiv
4. Analiza pentru căutarea elementelor,
relaţiilor, principiilor de organizare

Verbe specifice: a distinge, a identifica, a


recunoaşte, a analiza, a compara, a deduce,
a detecta, a diferenţia, a ilustra, a alege, a
separa, a dirija

18.01.2019 87
Taxonomia lui B. Bloom –
domeniul cognitiv
5. Sinteza (crearea unei opere personale,
elaborarea unui plan de acţiune, derivarea unor
relaţii abstracte dintr-un ansamblu)

Verbe specifice: a scrie, a relata, a produce, a


proiecta, a planifica, a propune, a deriva, a
formula, a sintetiza, a aborda pe categorii, a
combina, a compune, a imagina, a explica, a
modifica, a organiza, a rezuma, a rescrie

18.01.2019 88
Taxonomia lui B. Bloom –
domeniul cognitiv
6. Evaluarea (critică internă – în interiorul
unei lucrări, critică externă – valoarea unui
proces care e mijloc relevant pentru un
scop)

Verbe specifice: a judeca, a argumenta, a


valida, a decide, a evalua, a compara, a
contrasta, a standardiza, a aprecia, a
descrie, a justifica, a interpreta

18.01.2019 89
Valoarea taxonomiei
I. Valoarea teoretică
- Schema propusă (prima de acest gen)

- Clarifică relația informativ – formativ


- Ce niveluri se referă la aspectele informative?
- Ce niveluri se referă la aspectele formative?

18.01.2019 90
Valoarea taxonomiei
II. Valoarea practică
- Servește secvențierii obiectivelor operaționale

- Inspiră activitatea profesorului


- Oferă verbele specifice fiecărui nivel
- Oferă profesorului posibilitatea de
(auto)evaluare
- Inspiră modele de probe de evaluare pentru
fiecare categorie de obiective
18.01.2019 91
Valoarea taxonomiei
 Aplicații: Tabelele de specificație
 pe linii – conținuturile; pe coloane – tipuri de
obiective /competențe
 pt fiecare obiectiv / competență se stabilește cel
puțin o probă de evaluare (ex.: x/1 – reușește să
realizeze obiectivul 1 dintr-o încercare)

18.01.2019 92
Tabela de specificații
Ob. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Elev
A X / 1 X / 3 X / 1 X /1 0/4 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 4
B 0/2 X/3 X/1 X/2 X/2 X/1 X/1 X/3 0/1 0/1 7
C X / 2 X / 1 X / 1 X / 1 X / 2 X / 1 X / 1 X / 1 X / 1 X / 1 10
D X/1 X/2 X/1 X/1 0/3 0/1 X/1 X/1 X/1 0/1 7
E X/1 0/3 0/1 X/1 0/2 0/1 0/3 0/2 0/1 0/1 2
F X/1 X/2 X/1 X/1 X/2 X/1 X/1 X/3 0/1 0/1 8
Total 5 5 5 6 3 3 4 4 2 1

18.01.2019 93
Tabela de specificații
 Observații tabela de specificații:
 Pun în evidență nivelul individual / al clasei
 Putem deduce o ierarhie a dificultăților
obiectivelor:
 O 10 e cel mai dificil (doar unul a reușit);
 O 4 are o complexitate mai mică (a fost realizat de
toți)
 O 1, 2, 3 probabil complexitate mică (realizate de
majoritatea elevilor, deși există diferențe – v. nr. de
încercări)

18.01.2019 94
Limitele taxonomiei
 Oare ierarhizarea nu atentează la integritatea
vieții psihice? Se iau în calcul și reacțiile
atitudinale ale elevilor?
 Este reală această ordonare?
 Este sinteza mai puțin complexă decât
evaluarea?

18.01.2019 95
Taxonomia revizuită a obiectivelor
 Taxonomiile elaborate sub conducerea lui
Benjamin Bloom (1956);
 Taxonomia revizuită a lui Lorin Anderson:

Reamintire → Înţelegere → Aplicare →


Analiză → Evaluare → Creare

18.01.2019 96
Tehnici de operaţionalizare a
obiectivelor
 Gilbert de Landsheere;
 Roger F. Mager.

18.01.2019 97
Tehnica lui Gilbert de Landsheere
 implică cinci etape - cinci întrebări la care profesorul
trebuie să răspundă pentru a formula un obiectiv
operaţional:
 Cine (toți elevii);
 Când (pe parcursul lecţiilor – mixtă, de consolidare,
recapitulare - sau la sfârsitul activităţilor – de transmitere,
formare de priceperi și deprinderi);
 Ce (comportamentul elevului);
 Cum (strategia didactică);
 Care (performanţa minim acceptată – nr., procent, greșeli
acceptate).

18.01.2019 98
Tehnica propusă de R. Mager
 include un singur comportament caracterizat prin trei
indicatori:
- specificarea comportamentului final (ce trebuie să
realizeze elevul) în termeni observabili;
- descrierea condiţiilor de realizare,
- specificarea nivelului de reuşită minimală (nr.
minim de răspunsuri corecte sau numărul maxim de
greşeli tolerate şi interval de timp maxim oferit
pentru rezolvarea sarcinii).

18.01.2019 99
Critica operaționalizării
 Pot fi minimalizate comportamente
importante în educație (comportamentele
simple sunt mai ușor de operaționalizat) –
aspectele formative
 Pot fi neglijate ocazii favorabile ale învățării
care nu au fost prevăzute în formularea
obiectivelor
 Este nedemocratic să prevezi în avans și
precis cum ar trebui să se comporte elevul
după încheierea acțiunii
18.01.2019 100
Critica operaționalizării
 În anumite discipline (ex. arte) este mai greu
să identifici comportamente măsurabile.
 Cadrele didactice ar putea fi evaluate mai
degrabă în raport cu rezultatele învățării
decât în funcție de folosirea oportună a
proiectării, experiențelor neprevăzute etc.
 Uneori rezultatele neintenționate sunt mai
valoroase, dar concentrarea pe obiectivele
specificate ar putea face evaluatorul neatent
la acestea.
18.01.2019 101
Alte taxonomii
Domeniul afectiv și psihomotor

18.01.2019 102
Taxonomia lui Krathwohl –
domeniul afectiv
1. Receptarea prin: conştientizarea
mesajului, voinţa de a recepta, atenţie
dirijată sau preferenţială

A diferenţia, a separa, a izola, a diviza, a


accepta, a acumula, a combina, a alege, a
răspunde, a asculta, a controla, a asimila

18.01.2019 103
Taxonomia lui Krathwohl –
domeniul afectiv
2. Reacţia/răspunsul prin: asentiment, voinţa de a
răspunde, satisfacţia de a răspunde

A se conforma, a urma, a aproba, a oferi, a


discuta, a practica, a (se) juca, a aplauda, a
aclama, a-şi petrece timpul liber într-o activitate

18.01.2019 104
Taxonomia lui Krathwohl –
domeniul afectiv
3. Valorizarea prin: acceptarea unei valori,
preferinţa pentru o valoare, angajare

a-şi spori competenţa prin, a renunţa, a


specifica, a ajuta, a încuraja, a acorda
asistenţă, a subvenţiona, a argumenta, a
dezbate, a protesta, a nega, a încuraja

18.01.2019 105
Taxonomia lui Krathwohl –
domeniul afectiv
4. Organizarea prin: conceptualizarea unei valori,
organizarea unui sistem de valori

A discuta, a abstrage, a compara, a teoretiza o


temă, a organiza, a defini, a formula, a armoniza,
a omogeniza

18.01.2019 106
Taxonomia lui Krathwohl –
domeniul afectiv
5. Caracterizarea prin: ordonarea
generalizată, caracterizarea globală,
autocaracterizarea globală

A revizui, a schimba, a completa, a face


aprecieri valorice legate de o activitate, a
dirija, a rezolva, a evita, a-şi asuma o
sarcină, a colabora conform unor norme
manageriale

18.01.2019 107
Taxonomia în domeniul
psihomotor – Simpson
1. Percepţia prin: stimulare senzorială,
selecţia indicilor, traducere

A auzi, a vedea a pipăi, a gusta, a mirosi, a


simţi, (ex. - a descoperi defectul unei maşini
după zgomot, a traduce impresia muzicală
în dans etc.)

18.01.2019 108
Taxonomia în Domeniul
psihomotor
2. Dispoziţia (mintală, fizică, emoţinală)

A cunoaşte instrumentele necesare unei


lucrări de atelier (ex. a lua poziţia necesară
pentru a arunca bila de popice, a fi dispus
să execuţi o operaţie tehnlogică etc.)

18.01.2019 109
Taxonomia în Domeniul
psihomotor
3. Reacţia dirijată prin: imitaţie, încercări şi erori
(ex. a executa un pas de dans imitând, a
descoperi procedeul cel mai eficient pentru a
executa o operaţie practică – la caligrafie etc.)

4. Automatism (ex. a fi capabil să execute un lanţ


de mişcări la gimnastică etc.)

18.01.2019 110
Taxonomia în Domeniul
psihomotor
5. Reacţia complexă cu înlăturarea nesiguranţei,
performanţă automată (ex. a monta un aparat şi a
te folosi de el fără ezitare, a şti să cânţi la vioară
conform unor norme estetice etc.)

6. Adaptarea: a modifica voluntar mişcările în


condiţii dificile fără a pierde eficienţa

7. Creaţia: a coordona mişcarea în condiţii noi cu


randament superior

18.01.2019 111
Componentele
curriculumului
Conținutul învățământului

18.01.2019 112
Componentele curriculumului
2. Conţinutul reprezintă o componentă fundamentală
din perspectiva teoriei curriculumului.
- include ansamblul valorilor din câmpul de
influenţă educaţională
- sub forma unor corpuri organizate de informaţii,
date factuale, situaţii problemă, noţiuni, principii,
modele de acţiune şi gândire.

18.01.2019 113
Conținutul
 2 accepțiuni:
 Una largă: domeniile disciplinare (fizică, matematică,
istorie etc.)
 Una restrânsă: ca element al disciplinei școlare
(accepțiunea tehnică)
 Observații:
 Nu orice informație este un element de conținut al
învățământului (ci doar valorile științifice, cluturale,
tehnologice, socio-politice)
 Este selecţionat, organizat în raport cu anumite norme
pedagogice.
18.01.2019 114
Conținutul
 Dimensiuni ale problematicii conținutului
 Calitativă: Ce să se predea în școală și care sunt
sursele de derivare ale conținutului?
 Cantitativă: Câte cunoștințe / informații?
 Organizațională: Cum să fie structurate,
organizate aceste informații, după ce criterii?
 Temporală: Cât timp este necesar pentru
asimilarea cunoștințelor respective?
 Psihologică: Care este stadiul în care aceste
informații devin accesibile?
18.01.2019 115
Probleme critice ale conținutului
1. Menținerea unui echilibru dinamic între cultura
socială și cea școlară
- Diferențiere vs integrare (arii curriculare; esențializare)
- Cultură generală vs specializare (curriculum comun)
- Discipline obligatorii vs opționale

2. Relația stabilitate – schimbare la nivelul c.î.

3. Relația informativ – formativ (conținuturi – capacități)

18.01.2019 116
Menținerea unui echilibru dinamic
între cultura socială și cea școlară

 Informaţia socială/informaţia utilă (gradul de


modernizare al învăţământului)
 Informaţia utilă /informaţia pragmatică (util / real
încorporat în documentele școlare)
 Informaţia pragmatică/informaţia asimilată (eficienţa
procesului de învăţământ)

I.s. > I.u. > I.p. > I.a.

18.01.2019 117
Menținerea unui echilibru dinamic
între cultura socială și cea școlară

Probleme:
 Cum se poate reduce asincronismul dintre
creșterea cantității de informație și
capactitățile psihologice limitate ale ființei
umane?
 Cum putem pregăti absolvenții pentru
integrarea socială și profesională (când există
riscul ca informațiile să se degradeze moral)?

18.01.2019 118
Menținerea unui echilibru dinamic
între cultura socială și cea școlară

 Soluții parțiale:
 Creșterea duratei învățământului obligatoriu
 Creșterea nr de ore în programul săptămânal de
studiu
 Diversificarea structurilor de învățământ
 diversificarea studiilor (profiluri / specializări, clase
omogene / eterogene / grupuri de nivel)
 și diferențierea instruirii (sarcini de învățare, gradul de
dirijare al învățării, timpul de învățare; organizarea
clasei)
18.01.2019 119
Menținerea unui echilibru dinamic
între cultura socială și cea școlară

 Soluții parțiale:
 Reconsiderarea planurilor de învățământ (ariile
curriculare; minim / maxim; dispar discipline, apar altele)
 Revizuirea programelor școlare (reducerea datelor
factuale, istoricism vs accent pe gândire; restructurarea
intedisciplinară a conținuturilor)
 Revizuirea metodologiei instruirii (accent pe formativ:
tehnici de muncă intelectuală, modele și metode de
cunoaștere, accentuarea motivației intrinsece pt
învățare)
 Dezvoltarea sistemului educației permanente
18.01.2019 120
Probleme critice ale conținutului
2. Relația stabilitate – schimbare la nivelul
c.î.
>---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10
Stabilitate -------------------------------------------------------------Schimbare
1. Obiectivele generale ale 4. Conținuturile integrate 7. Îndrumările metodice
instruirii în programele de studiu privind predarea
disciplinelor
2. Structura sistemului 5. Nr de ore alocate 8. Perfecționarea
școlar fiecărei discipline conținuturilor de bază
3. Sistemul disciplinelor de 6. Manualele 9. Formarea personalului
învățământ didactic
10. Metodele predare –
18.01.2019 învățare 121
Probleme critice ale conținutului
3. Relația informativ – formativ (conținuturi –
capacități)
 Conținutul = ce se învață
 Procesul = învățarea procedeelor prin care
cunoștințele sunt asimilate
 Controverse - orientări:
 Enciclopedistă (accent pe conținuturi)
 Formativistă (accent pe capacități, deprinderi)
 Utilitaristă (selecția conținuturilor în funcție de
18.01.2019
utilitate) 122
Tendinţe în organizarea conţinuturilor
(1)
a. Monodisciplinaritatea - organizarea conţinuturilor pe
discipline predate relativ independent

b. Multidisciplinaritatea - existenţa unor transferuri


disciplinare care se realizează în special prin
juxtapunerea unor cunoştinţe, informaţii sau metode din
mai multe domenii, în scopul evidenţierii caracteristicilor
comune ale acestora.

c. Pluridisciplinaritatea - o abordare complexă (din mai


multe perspective) a unei problematici, teme sau situaţii,
în scopul evidenţierii relaţiilor multiple existente între
diverse realităţi.

18.01.2019 123
Tendinţe în organizarea
conţinuturilor (2)
d. Transdisciplinaritatea - întrepătrunderea mai
multor domenii şi coordonarea cercetărilor astfel
încât să conducă la descoperirea unui nou spaţiu de
cercetare.

e. Interdisciplinaritatea - o abordare globală,


complexă a unui fenomen, abordare care implică
transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de
abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată fi
contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală;
18.01.2019 124
Tendinţe în organizarea
conţinuturilor (3)

Organizarea interdisciplinară a conţinuturilor (C. Creţu)

 ca transfer din domenii învecinate (ex. psihologie şi


pedagogie istorie şi geografie biologie, chimie şi fizică);
 ca transfer de metode de cunoaştere sau de cercetare (ex. metoda
analizei statistice a datelor, metode analizei istorice);
 ca transfer de concepte (valorificarea semnificaţiilor şi valenţelor unui
concept în domenii diferite de cunoaştere).

18.01.2019 125
Tendinţe în organizarea
conţinuturilor (4)
f. Predarea integrată a conţinuturilor:
obiectul de învăţământ are ca referinţă nu
o disciplină ştiinţifică, ci o tematică
unitară, comună mai multor discipline
- se ia ca referinţă o idee sau un principiu
integrator care transcede graniţele dintre
disciplinele ştiinţifice şi grupează cunoaşterea în
funcţie de noua perspectivă.

18.01.2019 126
Tendinţe în organizarea
conţinuturilor (5)
g. Organizarea modulară a conţinuturilor:

- Proiectarea conţinuturilor în moduli didactici ce pot


fi parcurse de subiect independent de restul
sistemului din care face parte.

- Eficienţa aceste organizări este deosebită din


perspectiva educaţiei permanente.

18.01.2019 127
Direcții ale reformei
conținuturilor
 Îmbogățirea și diversificarea conținuturilor
învățării
 Reevaluarea și accentuarea funcției
aplicative a conținuturilor
 Reconsiderarea structurii obiectelor de
învățământ (logica didactică – logica științei;
predarea ca produs și ca proces)

18.01.2019 128
Direcții ale reformei
conținuturilor
 Asimilarea perspectivei interdisciplinare și
predarea integrată a științelor
 Organizarea modulară
 Diversificarea studiilor și diferențierea
instruirii
 Informatizarea învățământului
 Coborârea pragurilor de vârstă în predarea
științelor și introducerea programelor
accelerate de instruire
18.01.2019 129
Diversificarea studiilor
 Profile și tipuri de unități școlare (înv
neobligatoriu); școli speciale
 Cursuri opționale – facultative
 Organizarea claselor de elevi
 Clase omogene (capacitatea intelectuală /
performanțe școlare globale)
 Grupe omogene

18.01.2019 130
Diferențierea instruirii
a) La nivel de obiective, sarcini de învățare,
conținuturi
a) Sarcina de învățare – diferențiere dpdv cantitativ
sau calitativ
b) Gradul de dirijare al învățării
c) Timpul de învățare
b) La nivel de metode, procedee – moduri de
instruire: frontal, grupal, individual

18.01.2019 131
Componentele
curriculumului
Timpul de învăţare

18.01.2019 132
Componentele curriculumului
3. Timpul de învăţare reprezintă o
constângere, dar şi o condiţie a învăţării;

Orice document școlar fundamental face


referire la timp.
ex. Planul cadru de învățământ
Programa școlară
Manualul școlar alternativ
Obs: Deși este o componentă fundamentală, cercetările cu privire la
timp datează abia din anii 80.
18.01.2019 133
Timpul de învăţare
 Paradoxuri referitoare la timp
 Timpul alocat studiului are un anumit grad de
convenționalitate (1 an = aprox. 9 luni);
 Indiferent de natura disciplinei, de obiective, de
rezultatele obținute perioada de studiu a
disciplinei respectă timpul prevăzut.
 Ex: ora de 50 min (de ce nu minicursuri de 20 – 30
min?)

18.01.2019 134
Timpul de învăţare
Categorii temporale:
 A) timpul alocat (Ta) pentru învăţare
(prescris oficial, rezervat activității
nemijlocite);
 B) timpul efectiv utilizat / angajat pentru
învăţare (o parte din Ta);
 C) timpul necesar individual pentru
învăţare.

18.01.2019 135
A) Timpul de învățare - alocat
 Depinde de structurile decizionale;
 Uneori e alocat fără o fundamentare
științifică, ci în funcție de anumiți factori:
 externi (tradiția școlii, disponibilitatea cadrelor
didactice, politica educațională)
 și interni (compoziția clasei, mărimea, mijloacele
de instruire disponibile, spațiul fizic)

18.01.2019 136
B) Timpul de învățare – efectiv
utlizat
 Anii 70 – SUA – Raportul lui J. Coleman
(Egalitatea oportunităților educaționale): rolul
decisiv în reușita școlară nu este dat de
caracteristicile individuale ci de familie
(caracteristici culturale și socio – economice)
inegalitatea socială  inegalitate şcolară

Michael Rutter: când creşte timpul alocat


învăţării, creşte şi performanţa.
18.01.2019 - Comentați cu aplicație la învățământul românesc de 137
după 1989!
B) Timpul de învățare – efectiv
utilizat
 Alte cercetări:
 Medley: educatorul eficace acordă mai mult
timp educației academice (intelectuală, științifică),
activităților frontale și cu grupuri mari de elevi (mai
puțină activitate independentă) – folosește timpul
alocat activităților independente pentru oferi
dirijare diferențiată

18.01.2019 138
C) Timpul de învățare -
necesar individual
 Modelul învățării depline (J.B. Carroll, apoi
dezvoltat de B. Bloom)
 Premise:
 Elevii au ritmuri personale de învățare
 90%-95% dintr-o populație școlară poate obține
rezultate superioare dacă timpul de învățare se
ajustează la nevoile individuale
 Pt cei 2 autori, aptitudinea ar trebui definită prin
viteza învățării (timp necesar pt o sarcină de
învățare)
18.01.2019 139
C) Timpul de învățare -
necesar individual
 Distribuție rezultate -  Distribuție rezultate -
Curba lui Gauss – Curba J – diferențiere
timp, strategii comune timp și sarcini (film 30
min - VTS_01_1.VOB)

18.01.2019 140
C) Timpul de învățare -
necesar individual
Schema modelului învățării depline
 Obiective
 evaluare inițială
 prezentare obiective  program de recuperare
 prezentare obiective
 prezentare conținuturi – predare – învățare
 evaluare formativă  program suplimentar 
activități de învățare cooperante
 test sumativ
18.01.2019 141
Perspectiva
produselor curriculare
Documente curriculare

18.01.2019 142
Documente curriculare
 Unde este evidentă această schimbare de
paradigmă?
 Ce documente reglatoare există?

18.01.2019 143
Documente curriculare

 Documente curriculare cu caracter reglator

 Planul-cadru de învăţământ
 Programele şcolare

 Aceste documente, împreună cu altele


(manuale, ghiduri, auxiliare etc.),
formează curriculum-ul naţional

18.01.2019 144
PLANUL CADRU DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
 Planul cadru de învățământ: document
oficial de tip reglator care stabilește (în
funcție de nivelul de școlarizare)
 Disciplinele studiate de către elevi în școală,
 Nr. minim și maxim al acestora și
 Nr. total de ore pe săptămână

18.01.2019 145
Principii de elaborare a
planului cadru
 Principiul compatibilităţii naţionale şi
internaţionale;
 Principiul egalităţii şanselor;
 Principiul raportării la misiunea şi profilul
nivelului de şcolaritate;

18.01.2019 146
Principii de elaborare a
planului cadru
 Principiul selecţiei şi integrării achiziţiilor
reprezentative ale ştiinţelor, tehnologiilor,
ariilor culturale în conformitate cu domeniul
interesat, cu respectarea logicii interne a
ştiinţelor şi cu promovarea interdisciplinarităţii;

 Principiul raţionalităţii efortului intelectual şi al


distribuţiei sarcinilor de învăţare;

18.01.2019 147
Principii de elaborare a
planului cadru
 Principiul corelaţiei funcţionale dintre
pregătirea obligatorie şi pregătirea opţională,
dintre pregătirea teoretică, metodologică şi
pregătirea practică/aplicativă;

 Principiul economicităţii: anticiparea


costurilor, îndeplinirea criteriilor de eficienţă;

 Principiul asigurării calităţii educaţiei


18.01.2019 148
Exemplu: FILIERA TEORETICĂ. PROFIL REAL
SPECIALIZAREA: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

ARIA CURRICULARĂ / Clasa a XI-a Clasa a XII-a


Disciplina TC CD TC+CD CDŞ TC CD TC+C CDŞ
D

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 - 7 7 - 7
Limba şi literatura română 3 - 3 3 - 3
Limba modernă 1 2 - 2 2 - 2
Limba modernă 2 2 - 2 2 - 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 6 3 9 6 3 9
4-6 4-6
ALE NATURII
Matematică 2 2 4 2 2 4
Fizică 2 1 3 2 1 3
Chimie 1 - 1 1 - 1
Biologie 1 - 1 1 - 1
18.01.2019 149
Sursa: http://www.edu.ro/index.php/articles/c555/
Planul cadru
 Conceptul cheie al planurilor cadru de
învățământ?

18.01.2019 150
Ariile curriculare – ponderea în
planul cadru
1. Limbă şi comunicare - limba şi literatura maternă, străine, clasice
(gimnaziu – cca 37%; liceu – cca 28% )
2. Matematică şi ştiinţe - matematică, ştiinţe, fizică, chimie, biologie
(gimnaziu – cca 20%; liceu – cca 28% )
3. Om şi societate – istorie, geografie, educaţie civică, economie,
psihologie, filozofie, logică etc. (gimnaziu – cca 10%; liceu – cca
16%)
4. Arte – educaţie plastică, educaţie muzicală (gimnaziu – cca 10%;
liceu – cca 8%)
5. Sport – educaţie fizică şi sport (gimnaziu – cca 10%; liceu – cca
8%)
6. Tehnologii - abilităţi practice, educaţie tehnologică, informatică, TIC
etc. (gimnaziu – cca 8%; liceu – cca 8%)
7. Consiliere şi orientare (gimnaziu – cca 5%; liceu – cca 4%)

18.01.2019 151
Planul cadru - Concepte
corelate
 Cicluri curriculare: grupe de ani de studiu care
definesc profilul de formare adecvat unei
etape de vârstă
 Trunchi comun: oferta educațională obligatorie
pentru toți elevii care parcurg același program
de formare
 Opționale: oferta educațională propusă de
școală

18.01.2019 152
Planul cadru - Concepte
corelate
 Plajă orară: diferența între nr. minim și nr.
maxim de ore alocate unei discipline / arii

 Schemă orară: modalitatea concretă prin care


clasele și școlile își realizează orarul (nr. de
ore /săptămână, extinderi ale disciplinelor și
opționale)

18.01.2019 153
Importanţa planurilor-cadru

 Asigură egalitate de şanse: conţin


activităţi comune tuturor elevilor din ţară
(TC)
 Asigură diferenţierea parcursului şcolar
în funcţie de interesele, nevoile,
aptitudinile specifice ale elevilor (CD,
CDS)

18.01.2019 154
Temă de reflecţie

 De ce credeţi că a fost
nevoie de “decuparea”
unor arii curriculare în
planurile-cadru?
 Sunt efecte asupra
formării personalului
didactic?

18.01.2019 155
Programa şcolară
- document care are în centrul activităţii
didactice ideea de programare a demersului
didactic către realizarea obiectivelor;

- descrie oferta educaţională a unei discipline


pentru un parcurs şcolar determinat.

18.01.2019 156
Programa şcolară
Structura programei școlare
- Nota de prezentare

- Competențe generale și competențe


specifice
- Conținuturi

- Sugestii metodologice și de evaluare

18.01.2019 157
Programă analitică-Programă şcolară

Programa analitică Programa şcolară

- oferă conţinuturi detaliate - oferă conţinuturi esenţializate


într-o tentativă de prezentare structurate în jurul unor
exhaustivă a acestora concepte majore
- se centrează pe - se centrează pe cunoaşterea ca
cunoaşterea ca produs proces
- pune accent pe autoritatea - pune accent pe achiziţiile
tratatului academic învăţării
- favorizează declarativul – - favorizează funcţionalitatea –
ceea ce se învaţă de ce se învaţă
- conduce la o didactică - conduce la o didactică
reproductivă problematizatoare
- presupune evaluare de - presupune evaluare de
cunoştinţe
18.01.2019
competenţe 158
Manualul şcolar

 unul dintre instrumentele de lucru pentru elevi;

 detaliază sistematic temele recomandate de


programele şcolare la fiecare obiect de studiu şi
pentru fiecare clasă.

18.01.2019 159
Manualul şcolar
Funcţiile pe care le îndeplineşte manualul sunt:
 funcţia de informare – conținuturi, mijloace didactice sau
grafice specifice;

 funcţia de formare a capacităţilor şi de dobândire /


aplicare a cunoştinţelor – modul de prezentare a
conţinutului, exerciţiile propuse;

 funcţia de antrenare a capacităţilor cognitive, dar şi


afective în experienţa de învăţare;

 funcţia de autoinstruire şi de menţinere a interesului


pentru învăţare – tehnicile de autoevaluare propuse.
18.01.2019 160
Manualul tradiţional / modern
TRADITIONAL MODERN
 Operează o selecţie rigidă a  Operează o selecţie permisivă a
conţinuturilor (ansamblu fix de conţinuturilor (ansamblu variabil
informaţii, tratare amplă, de tip de informaţii, în care profesorul şi
academic). elevul au spaţiu de creaţie).
 Informaţiile sunt prezentate ca  Informaţiile sunt prezentate astfel
interpretare standardizată, încât stimulează interpretări
închisă, universal valabilă şi alternative şi deschise şi
autosuficientă şi constituie un constituie un mijloc pentru
scop în sine. formarea unor competenţe, valori
şi atitudini.
 Oferă un mod de învăţare care  Oferă un mod de învăţare care
presupune memorarea şi presupune înţelegerea şi
reproducerea. explicarea.
 Reprezintă un mecanism de  Reprezintă un mecanism de
formare a unei cunoaşteri de stimulare a gândirii critice.
tip ideologic.
18.01.2019 161
Reflecție
 Care sunt criteriile pe care le folosiți în
alegerea unui manual?

18.01.2019 162
Manualul şcolar
Condiţiile ce trebuie respectate în realizarea
unui manual:
1. didactice
2. psihologice
3. igienice
4. estetice
5. ştiinţifice
6. economice

18.01.2019 163
Manualul şcolar
Alte cerinţe:
 pentru o oră de curs - 5-8 pagini la 2 rânduri,
 conţinutul - într-o formă esenţializată, explicită,
 noi cuceriri ştiinţifico-tehnice
 să evite istoricismul, cunoştinţele cu uzură morală,
descriptivismul, repetări, paralelisme,
 să trezească curiozitate şi tensiune epistemică,
necesitatea studierii şi altor surse bibliografice,
 să cuprindă după capitole mai importante întrebări şi
exerciţii recapitulative, date prezentate sintetic care să
sprijine studiul individual.

18.01.2019 164
Cerințe în evaluarea manualelor
 Condiții didactice

 să respecte unui stil cognitiv adecvat vârstei,


 să nu se limiteze la nivel reproductiv,
 să valorifice potenţialul informativ-formativ al conţinutului,
 să realizeze prelucrarea conţinuturilor pe criteriile coerenţei
logice, al accesibilităţii, al diferenţierii, al dozajului
complexităţii sarcinilor, al stimulării activităţii independente,
al clarităţii, al flexibilităţii, al susţinerii atenţiei şi motivaţiei;

18.01.2019 165
Cerințe în evaluarea manualelor
 Condiții psihologice
 să se adapteze la particularităţile de vârstă,
 să activeze procesele psihice,
 să stimuleze gândirea creatoare, învăţarea prin
descoperire, independenţa şi activismul, diferenţierile
individuale, să susţină atenţia şi motivaţia;
 Condiții igienice
 lizibilitatea textului sau a materialului ilustrat,
 calitatea hârtiei, a cernelii tipografice,
 formatul manualului;

18.01.2019 166
Cerințe în evaluarea manualelor
 Condiții estetice
 calitatea tehnoredactării,
 ilustraţii, legare, colorit;
 Condiții stiinţifice
 structura logică, evitarea erorilor ştiinţifice, cantitatea şi
calitatea informaţiei, nevoia de inteligibilitate,
 substanţialitate, coerenţă, abordare interdisciplinară şi
integrată a ştiinţelor;
 Condiții economice
 rezistenţa la deteriorare,
 costuri.
18.01.2019 167
Proiectarea
curriculumului
centrat pe competențe

18.01.2019 168
Proiectare tradițională vs.
Proiectare curriculară
Priorități în Proiectarea tradiţională Priorități în proiectarea curriculară
 Conţinuturile,
 obiectivele,
 instruirea dirijată (formală),
 instruirea (formală dar şi
nonformală şi informală) +
autoinstruirea;
 profesorul (cu o formare iniţială şi  corelaţia funcţională profesor-
continuă care pune accent pe elev (formarea iniţială şi
pregătirea de specialitate în continuă a profesorului
detrimentul celei psihopedagogice) valorificând integral pregătirea:
de specialitate-
psihopedagogică -metodică);
 schema rigidă de desfăşurare a  schemă flexibilă de desfăşurare
activităţii (subordonată a activităţii (care urmăreşte, în
conţinuturilor, fără a urmări, în mod mod special, corelaţia
special, corelaţia obiective- obiective-conţinuturi-metode-
conţinuturi-metode-evaluare). evaluare; evaluarea continuă).
18.01.2019 169
?
 Ce avantaje prezintă proiectarea curriculară?

18.01.2019 170
Așadar,
Curriculumul centrat pe competențe, valori și atitudini
răspunde cerințelor:
 Predării – profesorul devine organizator de
experiențe de învățare (larg evantai de metode și
instrumente);
 Învățării – sporește motivația elevului pt acțiune;
competențele angajează achizițiile anterioare ale
elevului;
 Evaluării – legătura curriculum – evaluare devine
mai transparentă și eficientă (indicatori de
performanță; egalitate de șanse de acces și
tratament pedagogic).

18.01.2019 171
Planificarea calendaristică

- ar trebui să fie condusă de următoarele


întrebări:
a. DE ce se învaţă? – C.S.
b. CE se învaţă? - Conţinuturi: cunoştinţe,
deprinderi, atitudini, valori, sentimente
c. CUM se învaţă? - Activităţi de învăţare
d. CÂND se învaţă? - Condiţii potrivite pentru
aplicare
18.01.2019 172
Exercițiu
 Care sunt pașii pe care îi parcurgeți în
elaborarea planificării calendaristice?

18.01.2019 173
Planificarea calendaristică
Planificarea calendaristică parcurgerea
etapelor următoare:
 Lectura, înţelegerea şi interpretarea
programei;
 Stabilirea unităţilor de învăţare;

 Planificarea calendaristică orientativă;

 Proiectarea unităţilor de învăţare.

18.01.2019 174
Planificarea calendaristică

Ce se urmărește în elaborarea
planificării calendaristice?

18.01.2019 175
Planificarea calendaristică

 asocieri între CS şi conţinuturi în cadrul unităţilor de


învăţare.
 succesiunea de parcurgere a unităţilor de învăţare,
alocarea timpului necesar pentru fiecare unitate de
învăţare în funcţie de obiective, conţinuturi, nivelul
clasei, stil de predare.

18.01.2019 176
Planificarea calendaristică
 Planificarea calendaristică se realizează
ţinând cont de următoarele elemente:
Unitate Competențe Conţinuturi Nr. de ore Săptămâna Observaţii
de specifice alocate
învăţare

18.01.2019 177
Proiectul unităţii de învăţare
 Ce este UI?

18.01.2019 178
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare - ansamblu de lecţii, congruent


din punct de vedere al obiectivelor urmărite, unitar din
punct de vedere tematic (al conţinutului disciplinar), cu
activităţi adecvate, subordonate obiectivelor şi
desfăşurându-se într-un mediu cu resurse specifice;

18.01.2019 179
Proiectul unităţii de învăţare
 Etape în elaborarea proiectului UÎ
 identificarea unor teme majore şi organizarea
conţinuturilor în jurul acestora oferă o astfel de
imagine într-o manieră mult mai clară decât
enumerarea unei succesiuni de lecţii.
 Identificarea de competențe specifice
 Asocierea pentru fiecare competență a unor
resurse, activități de învățare, forme de evaluare

18.01.2019 180
Proiectul unităţii de învăţare
 are următoarea structură:

Conţinuturi Competenţe Activităţi Resurse Modalităţi Observaţii


(detalieri) specifice de de
învăţare evaluare

18.01.2019 181
Proiectul unităţii de învăţare

 Conţinuturi - detalieri ale conţinuturilor – din programa


şcolară - abordate în cadrul unităţii de învăţare;

 Obiective de referinţă / competenţe specifice - fie se


corelează activitățile de învățare cu obiectivele de
referinţă (programele pentru învăţământ primar), fie se
identifică corelaţiile competenţe specifice–conţinuturi
(clasele pregătitoare, I, II, V – XII);

 Activităţile de învăţare sunt elaborate pentru a se


atinge obiectivele de referinţă/ a se dezvolta
competenţele specifice enumerate.
18.01.2019 182
Proiectul unităţii de învăţare
 Resurse - mijloace didactice, de timp, de loc, forme
de organizare a clasei etc.;

 Evaluare - metodele/ instrumentele de evaluare


aplicate pe parcursul unităţii de învăţare pentru
identificarea achiziţiilor fiecărei activităţi de învăţare.
 Unitatea de învăţare se finalizează prin evaluare sumativă.
Proiectarea activităţii de evaluare se realizează
concomitent cu proiectarea demersului de predare/
învăţare.

18.01.2019 183
Intrebări / ipoteze
 Formulați întrebări / ipoteze ce pot fi
dezbătute în legătură cu proiectul UÎ

18.01.2019 184
CONCEPEREA UNEI

PROGRAME DE OPȚIONAL

18.01.2019 185
Modele de generare a curriculumului la
decizia şcolii
 (a) Opţionalul la nivelul disciplinei - activităţi,
proiecte, module, care reprezintă o ofertă diferită faţă de
cea propusă de autoritatea centrală; presupune
formularea (în școală) unor noi C.S. care nu apar în
programă.

 (b) Opţionalul la nivelul ariei curriculare - alegerea


unei teme care implică cel puţin două discipline dintr-o
arie; pornind de la C.G. ale disciplinelor, vor fi formulate
noi C.S. din perspectiva temei pentru care s-a optat.

 (c) Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare -


poate fi proiectat pornind de la un obiectiv complex de tip
transdisciplinar sau interdisciplinar, prin intersectarea
unor segmente de discipline aparţinând mai multor arii;
C.S. apar ca specificări ale C.G..
18.01.2019 186
Exercitiu
 Exemplificați (sau inventați) posibile opționale
care s-ar putea încadra în una dintre cele 3
categorii descrise anterior!

18.01.2019 187
Proiectarea unui opţional
Programa de opţional se proiectează folosind modelul programelor
şcolare de trunchi comun; componentele acesteia sunt:

 Argument

 O.R. asociate activităţilor de învăţare / C.S. asociate


conţinuturilor

 Lista de conţinuturi

 Modalităţi de evaluare
 Bibliografie
 Standarde curriculare
18.01.2019 v. exemplul algoritmului optional Singer p. 128-129 188
Algoritm – Elaborarea programei
de opţional
Inițial
 De ce ar fi util pt elevi?  C.S.
 Ce vreau să știe elevul la sfârșitul anului? 
conținuturi (altele!)
 De ce vreau să învețe elevul despre aceste teme?
 noi C.S.
 De ce vreau să învețe despre…?  noi conținuturi
 noi C.S.
 Obțin nucleul programei de opțional (C.S. și
conținuturi)

18.01.2019 189
Algoritm – Elaborarea programei
de opţional
Ulterior
- Propunem un titlu sugestiv;

- Formulăm argumentul;

- Exemple de activități de învățare asociate


fiecărei competențe;
- Precizăm câteva modalități de evaluare;

- Identificăm posibile surse bibliografice.

18.01.2019 190
Programa opțional
 Pentru Argument, se va redacta o pagină
care motivează cursul propus: nevoi ale
elevilor, ale comunităţii locale, formarea unor
competenţe de transfer etc.

18.01.2019 191
Programa optional
 Competențele specifice
 vor fi formulate după modelul celor din programa
naţională (al materiilor de trunchi comun)
 nu vor fi reluări ale acestora.
 Dacă opţionalul ar repeta obiectivele de referinţă ale programei şcolare a
disciplinei, atunci opţionalul respectiv nu ar aduce nimic nou din punctul de
vedere al formării şi dezvoltării unor capacităţi ale gândirii (ar aprofunda
eventual, prin adăugarea unor conţinuturi, abilităţile care se formează prin
urmărirea obiectivelor din programa naţională).
 este corect formulat dacă, prin enunţul său, răspunde
la întrebarea “ce poate să facă elevul?”.
 Dacă răspunsul la această întrebare nu este clar (ceea ce poate face elevul
nu poate fi demonstrat şi evaluat), atunci competența este prea general
definită. Pentru un opţional de o oră pe săptămână se vor defini şi urmări 5-6
CS - pe care elevii urmează să le atingă până la sfârşitul anului.

18.01.2019 192
Programa opțional
 În cazul în care opţionalul este prevăzut pentru un
nivel de şcolaritate sau un ciclu curricular, este
necesar să fie definite şi C.G. din care se deduc C.S.
pentru fiecare an de studiu.

 Dacă oferta cuprinde un opţional pentru mai mulţi ani


de studiu, se redactează câte o programă pentru
fiecare an, având grijă să apară explicit progresia
obiectivelor / competențelor de la un an de studiu la
altul.

 Dacă este un opțional la nivel de mai multe arii


curriculare, se vor specifica C.G. dar și un obiectiv /
competență transdisciplinară.
18.01.2019 193
Corespondenta C.G. – C.S.
 O.C.  O.R.  activități de învățare
 C.G.  C.S.  conținuturi

18.01.2019 194
Programa opțional
 Lista de conţinuturi - informaţiile pe care opţionalul le propune
ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de
obiective. Altfel spus, sunt trecute în listă acele informaţii care
vor fi introduse, combinate şi recombinate între ele şi cu altele
învăţate anterior, într-un cuvânt, acele informaţii care vor fi
vehiculate în cadrul opţionalului.

 Ca şi în cazul informaţiilor prevăzute în programele obligatorii


(ale disciplinelor de trunchi comun), informaţiile din lista
opţionalului nu vor fi considerate ca un scop în sine, ci ca un
mijloc pentru formarea intelectuală.

18.01.2019 195
Sugestii metodologice
 Se vor puncta pentru fiecare conţinut metode,
mijloace şi forme de organizare specifice

 Se va insista pe metode activ-participative -


ce determină învăţarea activă (interactivă,
participativă, prin cooperare)

 Este recomandabil ca programa de opţional


să conţină şi bibliografie.
18.01.2019 196
Programa opțional
 Ca modalităţi de evaluare, vor fi menţionate
tipurile de probe care se potrivesc
opţionalului propus (de ex. probe scrise,
probe orale, probe practice, referat, proiect
etc.).
 NU VOR FI INCLUSE PROBELE ca atare.

18.01.2019 197
Evaluare Programa opțional
În cursul elaborării proiectului de programă
se poate consulta următoarea listă de
întrebări ajutătoare:

 Compețentele generale (pentru opţionale


care se studiază în mai mulţi ani):
 se reflectă în C.S.?

18.01.2019 198
Evaluare Programa opțional
 Competențele specifice sunt:
 măsurabile, specifice (nu sunt formulate la modul
general, ci le corespund anumite conţinuturi)?
 în număr corespunzător?
 corelate cu tema opţionalului?
 adecvate nivelului de cunoştinţe şi vârstei elevului?
 derivă din CG (dacă acestea sunt formulate)?
 unice (sau se repetă sub diferite forme)?
 altele decât în programa de trunchi comun?

18.01.2019 199
Evaluare Programa opțional
Conţinuturile sunt:
 corelate cu CS?
 altele decât în programa de trunchi comun?
 o resursă cuprinzătoare pentru obiectivele de
referinţă?
 organizate articulat, sistemic?
 organizate astfel încât să se cumuleze şi să permită
progresul?
 entităţi esenţiale, fără contradicţii?
 posibil de învăţat, adaptate la experienţa elevului?
 adecvate intereselor, nevoilor prezente şi viitoare ale
elevului?

18.01.2019 200
Evaluare Programa opțional
Activităţile de învăţare:
 duc la dezvoltarea capacităţilor propuse?
 pot fi derulate efectiv în clasă?
 presupun activitatea nemijlocită a elevului?
 permit învăţarea în cooperare?

18.01.2019 201
Standarde minime de
performanță
 sunt criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare;

 constituie specificări de performanţă vizând cunoştințele,


competenţele şi comportamentele stabilite prin
curriculum.

 indică gradul în care sunt atinse obiectivele fiecărei


discipline de către elevi, la sfârşitul fiecărei trepte de
învăţământ obligatoriu.

 reprezintă, pentru toţi elevii, un sistem de referinţă


comun şi echivalent, vizând sfârşitul unei trepte de
şcolaritate.
18.01.2019 202
Caracteristicile standardelor
curriculare de performanţă
- sunt orientate spre profilul de formare al elevului la
finalizarea parcursului şcolar şi la intrarea în viaţa
socială. Ele ar trebui să motiveze elevul pentru învăţarea
continuă şi să conducă la structurarea capacităţilor
proprii învăţării active.

- permit evidenţierea progresului realizat de elevi de la o


treaptă de şcolaritate la alta. Standardele sunt exprimate
simplu, sintetic şi inteligibil pentru toţi agenţii
educaţionali.

18.01.2019 203
Standarde minime de
performanță
Elaborarea standardelor are în vedere:
 finalităţile pe treaptă şi pe ciclu de
şcolaritate
 CG şi CS ale disciplinei
 caracteristicile psihopedagogice ale
vârstei şcolare vizate

18.01.2019 204
Standarde minime de
performanță
Locul standardelor în sistemul curricular
- asigură conexiunea între curriculum și
evaluare;
- pe baza lor vor fi elaborate nivelurile de
performanţă, precum şi itemii necesari
probelor de evaluare; sunt repere normative.

18.01.2019 205
Standardele de performanţă şi
agenţii educaţionali
- Standardele curriculare de performanţă constituie repere utile
tuturor agenţilor implicaţi în procesul educaţional. Astfel:
 elevii vor şti care sunt aşteptările explicite în ceea ce priveşte
învăţarea - în termeni de cunoştinţe, competeţe şi atitudini -
precum şi criteriile de evaluare a performanţelor la sfârşitul unei
trepte de şcolaritate;
 profesorii îşi vor regla demersul didactic în funcţie de limitele
stabilite prin standarde;
 părinţii vor lua cunoştinţă de aşteptările pe care le are şcoala
faţă de elevi;
 conceptorii de curriculum vor avea un sistem de referinţă
coerent şi unitar cu privire la performanţele dezirabile la elevi;
 evaluatorii vor avea la dispoziţie repere de la care să pornească
elaborarea nivelurilor de performanţă, a descriptorilor şi a itemilor
de evaluare.

18.01.2019 206
Proiectul activităților
didactice

18.01.2019 207
Proiectul activităţilor didactice

 mai concret decât proiectul de unitate de învăţare;


 Lecţia tradiţională
 tipurile de lecţii:
 după metodele predominant utilizate: de descoperire
inductivă/deductivă/transductivă, prelegere, problematizare, de
comunicare etc.
 după ponderea activităţii actorilor educaţionali: în care predomină
activitatea profesorului, în care predomină activitatea elevilor, în care
predomină activitatea unor specialişti invitaţi etc.
 după sarcinile didactice fundamentale: de transmitere/dobândire de
cunoştinţe, de formare de priceperi şi deprinderi, de sistematizare şi
recapitulare, de evaluare, mixtă.

18.01.2019 208
Structura tipurilor de lecţie
 Lecția mixtă:
 Moment organizatoric;
 Verificarea conținuturilor însușite anterior;
 Pregătirea elevilor pentru receptare;
 Enunțarea titlului și a unor obiective;
 Comunicarea și insusirea de noi cunoștințe;
 Fixarea și sistematizarea;
 Explicații pentru continuarea învățării și tema
pentru acasă
Structura tipurilor de lecţie
 Lecția de formare de priceperi și deprinderi
 Moment organizatoric;
 Precizarea temei și a obiectivelor;
 Actualizarea / însușirea unor cunoștințe necesare;
 Demonstrația model a profesorului;
 Antrenarea elevilor în realizarea activității;
 Realizarea independentă a lucrărilor;
 Aprecierea performanțelor și tema pentru acasă.
Structura tipurilor de lecţie
 Lecția de sistematizare
 Precizarea conținutului, a obiectivelor și a planului
de recapitulare;
 Recapitularea propriu zisă pe baza planului;
 Realizarea unei lucrări pe baza cunoștințelor;
 Aprecierea activității elevilor;
 Precizarea și explicarea temei.
Structura tipurilor de lecţie
 Lecția de verificare și apreciere
 Precizarea conținuturilor de verificat;
 Verificarea conținuturilor / aprecierea rezultatelor;
 Precizarea modalităților de completare a lacunelor
și sugestii de valorificare a cunoștințelor.
Proiectul activităţilor didactice
 Strategia didactică este modul de abordare
a învăţării şi predării, mod de combinare a
resurselor (ansamblu de metode, forme de
organizare, materiale şi mijloace didactice) în
vederea atingerii obiectivelor.

 Metoda vizează calea necesară pentru


atingerea obiectivelor procesului didactic.

18.01.2019 213
Demersuri de optimizare a
modelului lecţiei tradiţionale
a. Din perspectiva pedagogiei postmoderne:

 implicarea, motivarea elevilor pentru subiect


(demonstraţie, film scurt etc.);

 prin întrebări cu răspuns deschis profesorul


poate sesiza care sunt ideile preconcepute ale
elevilor în raport cu subiectul dat; apoi profesorul
ar trebui să prezinte date şi informaţii care vin în
contradicţie cu ideile preconcepute ale elevilor,
lăsându-i în acelaşi timp pe aceştia să caute
singuri soluţii.
18.01.2019 214
Demersuri de optimizare a
modelului lecţiei tradiţionale
 elevii pot fi organizaţi în grupuri de lucru, rolul
profesorului este de a oferi consultanţă şi
informaţii acestora.
 grupurile se reunesc - conturarea posibilelor
soluţii de rezolvare.
 evaluarea se poate realiza în mod tradiţional
(teste hârtie-creion, de exemplu), dar se pot
utiliza şi alte variante.

18.01.2019 215
Demersuri de optimizare a
modelului lecţiei tradiţionale

b. Scenariul unei lecţii de tip constructivist:


1. începutul lecţiei: a descoperi, pune
întrebări;

2. desfăşurarea lecţiei: a implica elevii în


situaţii reale; a organiza dezbateri; a căuta,
a strânge şi a organiza informaţii; a
experimenta; a defini parametrii unei
investigaţii;
18.01.2019 216
Demersuri de optimizare a
modelului lecţiei tradiţionale
3. elaborarea unor explicaţii şi soluţii: a
construi şi a explica un model; a elabora o
altă explicaţie; a integra soluţia descoperită
în cadrul cunoaşterii şi experienţelor
anterioare;

4. iniţierea de activităţi: a lua decizii; a


aplica informaţii şi a face apel la
deprinderile adecvate; a transfera dintr-un
18.01.2019 domeniu în altul idei şi informaţii; a pune 217
Exercițiu
 Exemplificați un tip de activitate propus
recent la clasă și care se încadrează într-una
dintre cele două tendințe prezentate anterior
(descoperire sau investigație)!

18.01.2019 218
Aspecte problematice
de evaluare a
curriculumului

18.01.2019 219
Operațiile evaluării
 Măsurarea desemnează procedeele prin care sunt
culese informaţiile şi prin care se stabileşte o relaţie între
un ansamblu de evenimente, caracteristici şi anumite
simboluri (cifre, litere, expresii).

 Aprecierea presupune emiterea unei judecăţi de valoare


asupra rezultatelor măsurării; implică o atitudine
axiologică, deci o raportare a rezultatelor la un sistem de
valori (criterii).

 Decizia exprimă scopul evaluării şi implică evaluatorul în


roluri de factor decizional: stabilirea obiectului evaluării
(ce se doreşte a fi evaluat) în concordanţă cu obiectivele
deciziilor care urmează să fie adoptate, adoptarea de
măsuri amelioratorii pentru etapele următoare ale
18.01.2019 220

procesului de învăţământ.
DELIMITĂRI CONCEPTUALE
 Eficienţa – Rezultate obţinute
Condiţii, resurse

 Eficacitatea – Rezultate obţinute________


Rezultate dorite (Obiective)

 Progresul şcolar – Situaţia de la începutul programului


Rezultatele la sfârşitul programului

 Randamentul şcolar – nivelul desfăşurării activităţii apreciat prin


termeni de eficacitate şi defineşte rezultate raportate la
obiective; randamentul şcolar optim se exprimă în termeni de
performanţă pozitivă.
18.01.2019 221
Sisteme de notare
NOTAREA NUMERICĂ: cifre ordonate pe o scală metrică; două aspecte
explică existenţa mai multor modele:
 semnificaţia mărimii cifrelor prin care se exprimă aprecierea,
respectiv mărimea celor două segmente prin care se delimitează
starea de reuşită de starea de eşec. La noi, segmentul ce
caracterizează reuşita are şase valori, iar cel ce caracterizează
eşecul are patru valori.
 scala notelor însăşi.
 10 trepte în România, Finlanda
 7-8 trepte în cele mai multe sisteme
 1-5 sau 5-1
 alte scale: 10-20 note în Franţa, 13 note în Danemarca.
 Avantaje şi limite:
- sub raportul utilizării lor, scalele cu 7-8 trepte permit o apreciere cu
precizie a notării, fără dificultăţile pe care le implică notarea mai mare
de 10 trepte.
18.01.2019 222
!
Comentati: cea mai precisă evaluare este
scala binară admis/respins, ca şi scala cu trei
trepte.
Permite o diminuare a erorilor de apreciere, dar nu permite o nuanţare.

18.01.2019 223
Sisteme de notare
NOTAREA LITERALĂ - ţările anglo-saxone. Ordinea alfabetică e
corelată cu ordinea descrescătoare a rezultatelor.

Variaţii de la un sistem la altul: în SUA, teste standardizate şi


etalonate stabilesc, în funcţie de un punctaj, nota literală,
astfel:
 A – 100 de puncte (excelent)
 B - 80-90 de puncte (bun)
 C - 70-80 de puncte (mediu)
 D - 60-70 de puncte (slab)
 E - 50-60 de puncte (eşec)
 Sub 50 de punte: eşec.
18.01.2019 224
Sisteme de notare

NOTAREA PRIN CALIFICATIVE - folosită mai rar ca notarea


numerică sau literală.
 4-5 trepte: excepţional, foarte bine, bine, suficient,
nesatisfăcător.
 Forma cea mai simplă este cea binară: admis/respins.

NOTAREA PRIN CULORI este unul din sistemele de notare cele


mai vechi; acum este restrâns, fiind cel mai utilizat în
învăţământul preşcolar.
La Facultatea de Drept:
 Bile negre – nesatisfăcător
 Bile roşii – nivel mediu
 Bile albe – performanţă foarte bună.

18.01.2019 225
Caracteristicile unui curriculum
de calitate
 adecvarea; • transparenţa curriculumului;
 extensia; • articularea optimă a etapelor
procesului curricular;
 dimensiunea;
• consistenţa internă şi
 individualizarea; externă;
 şanse egale; • secvenţialitatea;
 echilibrul; • proporţionalitatea între vechi
 relevanţa; şi nou, adecvarea la
 diferenţierea; specificul profesional;
 progresia şi continuitatea; • prospectivitatea;
 pertinenţa în raport cu • logicitatea,
obiectivele educaţionale; • aplicativitatea,
 permeabilitatea; • exemplaritatea.
18.01.2019 226
Exercițiu
 Dintre caracteristicile prezentate anterior,
care dintre ele credeți că nu sunt respectate
în sistemul românesc? Argumentați!

18.01.2019 227
Evaluarea instrumentelor,
documentelor curriculare
 Planul de învăţământ
 Programa şcolară
 Planificarea calendaristică
 Manualul şcolar
 Culegeri, materiale auxiliare
 Ghiduri metodologice

18.01.2019 228
Proiectul UI
 Analiza unui exemplu de proiect de UI

18.01.2019 229
Analiza grilei de evaluare a
manualelor / CDS
 V. doc. “Lista verificare manual”;
 documente auxiliare Teoria evaluarii\lista
verificare manual.doc
 “Lista verificare opțional”
 documente auxiliare Teoria evaluarii\lista
verificare optional.doc

18.01.2019 230
Evaluarea curriculumului
insusit de catre elevi
Itemii de evaluare, din punct de vedere al
obiectivităţii în notare, sunt:
 Obiectivi
 Semiobiectivi
 Subiectivi

 O probă de evaluare: toate cele 3 categorii

18.01.2019 231
Exemplu – test de evaluare
1. Alegeti raspunsul corect!
In planul cadru de invatamant sunt mentionate:
a. Programe scolare;
b. Arii curriculare;
c. Obiective generale;
d. Principii ale predarii – invatarii.
2. Completati cu raspunsul corect!
Numarul de arii curriculare prevazut in planul cadru de
invatamant este …
3. In spatiul liber de mai jos, scrieti 3 motive pentru care planurile
cadru de invatamant trebuie modificate periodic si doua motive
pentru care nu ar trebui modificate prea des.

18.01.2019 232
Itemii obiectivi
Tipuri:
a. cu alegere duală;
b. de tip pereche;
c. cu alegere multiplă.

18.01.2019 233
Itemi obiectivi
a. cu alegere duală
 A se evita enunţurile cu caracter general, irelevante, a căror
structură poate genera ambiguităţi sau dificultăţi, enunţuri lungi şi
complexe, introducerea a două sau mai multe idei într-un enunţ
(cu excepţia relaţiei cauză-efect).
 numărul enunţurilor adevărate şi al celor false, lungimea lor să nu
furnizeze indici care să faciliteze răspunsurile corecte.
 cerinţele vor fi de genul răspundeţi prin A sau F, alegeţi, precizaţi
în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat sau fals.

Avantaje – timp redus şi volum mare de cunoştinţe verificate de


complexitate medie şi redusă (poate fi dezavantaj).
Dezavantaje – tehnică inutilizabilă când nu există un singur răspuns
corect, vulnerabilitate de răspunsuri furnizate la întâmplare,
identificarea răspunsurilor false, incorecte nu presupune
cunoaşterea răspunsurilor corecte, adevărate etc.
18.01.2019 234
Itemi obiectivi
b. de tip pereche
 numărul premiselor şi numărul răspunsurilor să fie diferite, iar
elevii instruiţi că fiecare răspuns poate fi folosit o dată, de mai
multe ori, niciodată,
 listele să nu fie excesiv de lungi (4-7),
 elementele mai scurte să fie amplasate în coloana din dreapta,
 lista răspunsurilor să fie aranjată conform unui criteriu logic
(alfabetic, crescător etc.).
 cerinţele vor fi: indicaţi prin săgeţi, stabiliţi corelaţii, relaţii, uniţi
elementele din coloana A cu cele din B.

Avantaje – volum mare de cunoştinţe timp scurt, cotare rapidă, uşor


de construit.
Dezavantaje – tehnică inutilizabilă pentru abordarea unor rezultate
de învăţare complexe.
18.01.2019 235
Itemi obiectivi
c. cu alegere multiplă
 problemele trebuie să fie bine definite şi semnificative, se include un
volum mare, se elimină materialul irelevant, alternativele vor fi
gramatical consistente cu premisa pentru a nu induce răspunsurile,
 între alternative va figura un răspuns corect sau cel mai bun răspuns,
 răspunsurile vor fi plauzibile,
 lungimea alternativelor nu trebuie să furnizeze indicii pentru răspuns.
 cerinţele vor fi: găsiţi varianta corectă de răspuns, încercuiţi. Există
două variante – alegeţi răspunsul corect, alegeţi răspunsul cel mai bun.

Avantaje: flexibilitate, omogenitate, discriminări complexe, erorile comise


de candidaţi pot furniza informaţii utile pentru interpretare statistică.
Dezavantaje: nu pot fi prea multe răspunsuri din care să se aleagă, nu
poate fi utilizată tehnica pentru a evalua capacitatea de organizare şi
exprimare a ideilor.

18.01.2019 236
Itemii semiobiectivi
d. Cu răspuns scurt;
e. De completare;
f. Întrebări structurate.

18.01.2019 237
Itemi semiobiectivi
Elevului i se cere să ofere un răspuns în totalitate sau o parte
componentă a unei afirmaţii. Răspunsul cerut are corespondenţă
directă cu date factuale existente în curriculum – cuvinte, formule,
algoritmi, simboluri, reprezentări grafice etc..

d. cu răspuns scurt – formulare clară, concisă, concretă, de


preferat să nu fie utilizate fragmente din manuale, spaţiile pentru
răspuns trebuie să fie suficent de mari şi plasate în dreptul
întrebărilor, trebuie să se evite excesul de spaţii albe.
Cerinţele vor fi: precizaţi câte categorii, enumeraţi după model.
Există două variante: prin intermediul unei întrebări, prin
intermediul unei formulări incomplete.
Avantaje: timp scurt de aplicare, uşor de construit, răspunsul produs şi
nu selecţionat reduce probabilitatea ghicirii, solicită actualizarea
integrală a rezultatelor învăţării.
Dezavantaje: la cotare apar dificultăţi de lecturare, ambiguităţi ce pot
apare la proiectarea neglijată a testului, complexitatea redusă a
18.01.2019rezultatelor învăţării evaluate. 238
Itemi semiobiectivi
e. de completare – cerinţele pot fi: completaţi
definiţia, spaţiile libere.

f. întrebări structurate – cerinţele pot fi: se prezintă


schema… se cere, explicaţi, cum se realizează
legătura, grupaţi, specificaţi.
Avantaje: libertatea de exprimare, complexitate mare.
Dezavantaje: timp lung de aplicare, inconsistenţă,
reprezentativitate redusă.

18.01.2019 239
Subiectivi
(sau cu răspuns deschis ce vizează
capacităţile intelectuale – gândire
divergentă, creativitate, etc.)
g. rezolvări de probleme

h. eseu structurat/semistructurat

i. eseu liber/nestructurat.
18.01.2019 240
Exercitiu
 Enumerați minim 10 concepte din domeniul
curriculum-ului pe care le-ați include în
dicționarul cursului!
 Realizați harta acestor concepte!

18.01.2019 241
Exemple sarcini de lucru –
aplicații
 Plecând de la explicaţia sintagmei experinţă de
învăţare, explicaţi rolul proiectării.
 Proiectaţi o situaţie de învăţare în vederea
atingerii unui obiectiv de referinţă/ dezvoltării unei
competenţe specifice.
 Principiile referitoare la curriculum sunt … În ce
documente curriculare veţi face uz de acestea?
Indicaţi influenţa asupra proiectării.

18.01.2019 242
Enunţ autoevaluativ
 Pe parcursul acestui modul m-am confruntat cu următoarele dificultăţi:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 Îmi este încă neclar:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
 Pentru intervalul de timp următor îmi propun:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

18.01.2019 243
Vă mulțumesc!

18.01.2019 244

S-ar putea să vă placă și