Sunteți pe pagina 1din 15

Încetarea căsătoriei

Unităţi de conţinut:
1. Generalități privind încetarea căsătoriei.

2. Încetarea căsătoriei în urma decesului unuia dintre soţi sau a declarării pe cale
judecătorească a decesului unuia dintre soţi. Cazuri de restabilire a căsătoriei.

3. Desfacerea căsătoriei prin divorţ ca modalitate de încetare a căsătoriei.Concepte


juridice privind divorțul.

4. Desfacerea căsătoriei de către organul de stare civilă.

5. Desfacerea căsătoriei de către notar.

6. Desfacerea căsătoriei în instanţa de judecată.

7. Momentul încetării căsătoriei şi efectele juridice ale încetării căsătoriei.


Obiective:
să cunoască modalitățile de încetare a căsătoriei;
să identifice conceptele divorțului;
să determine modalităţile de desfacere a căsătoriei;
să determine ordinea de examinare a litigiilor apărute
între soţi în procesul de divorţ;
să evalueze normele privind momentul încetării
căsătoriei şi să facă propuneri în domeniu;
să relateze despre cauzele de încetare a căsătoriei.
1. Generalități privind încetarea
raporturilor de căsătorie
Declararea nulității căsătoriei (desființarea căsătoriei);
(tema nr. 6)
Încetarea căsătoriei în urma decesului sau declarării
pe cale judecătorească a decesului;
Încetarea căsătoriei prin divorț (desfacere):
1. de către organul stare civilă
2. de către notar
3. de către instanța de judecată
2 . Încetarea căsătoriei în urma decesului unuia dintre soţi sau a declarării pe cale
judecătorească a decesului unuia dintre soţi. Cazuri de restabilire a căsătoriei.

Moartea naturală (constatată direct, prin examinarea cadavrului)este modul


firesc de încetare a căsătoriei.
Efecte:
1. soțul supraviețuitor, care a luat la încheierea căsătoriei numele celuilalt soț,
îl menține și după încetarea acesteia;
2. soțul supraviețuitor minor, care a dobândit prin căsătorie capacitatea
deplină de exercițiu și încă nu a împlinit vârsta de 18 ani, păstrează această
capacitate;
3. ocrotirea părintească asupra copiilor rezultați din căsătorie, trece la soțul
supraviețuitor;
4. dacă la încheierea căsătoriei a fost ales regimul legal al bunurilor,
proprietatea comună devălmașă încetează;
5. dacă la încheierea căsătoriei a fost ales regimul matrimonial contractual al
bunurilor, la decesul unuia din soți contractul matrimonial încetează.
Declararea pe cale judecătorească a
decesului unuia dintre soți
Persoana poate fi declarată decedată prin hotărâre a instanţei de judecată dacă
timp de 3 ani la domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6
luni dacă a dispărut în împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care
dau temei a presupune că a decedat în urma unui anumit accident.Un militar
sau o altă persoană dispărută fără veste în legătură cu acţiuni militare poate fi
declarată decedată numai după expirarea a 2 ani de la încetarea acţiunilor
militare. Ziua morţii persoanei declarate decedată se consideră ziua la care
hotărârea judecătorească privind declararea decesului ei a rămas definitivă.
Dacă o persoană dispărută în împrejurări care prezentau o primejdie de moarte
sau care dau temei de a presupune că a decedat în urma unui accident este
declarată decedată, instanţa de judecată poate să declare ca dată a decesului
ziua morţii ei prezumate. Declararea decesului produce aceleaşi efecte juridice
ca şi decesul fizic constatat.
(art. 168 Codul Civil)
2. Desfacerea căsătoriei prin divorţ ca modalitate de
încetare a căsătoriei.Concepte juridice privind divorțul.

Divorțul reprezintă disoluția sau ineficacitatea


căsătoriei survenită în timpul vieții soților, fie datorită
unor motive temeinice, imputabile soțului pârât sau
ambilor soți, fie în cazuri excepționale, datorită dorinței
exprimate a ambilor soți.
Concepte juridice privind divorțul
Identificăm mai multe concepții privind divorțul
care se clasifică după câteva criterii:
1. Temeiul juridic al divorțului:
 concepția divorțului prin efectul voinței soților;
 concepția divorțului prin efectul hotărârii
judecătorești;
 concepția mixtă;
2. Natura motivelor de divorț:
 concepția divorțului-sancțiune;
Concepte juridice privind divorțul
 concepția divorțului-remediu;
 concepția mixtă.

3. Reglementarea motivelor de divorț:

 concepția enumerării motivelor de divorț;


 concepția stabilirii criteriilor de apreciere a
motivelor de divorț;
 concepția mixtă.
Desfacerea căsătoriei se realizează:

1. de către organul de stare


civilă
2. de către notar
3. de către instanța de
judecată
Desfacerea căsătoriei de către organul
stare civilă
În baza acordului comun al soţilor:

în cazurile în care între aceştia nu există neînţelegeri referitoare la:


 partajul proprietăţii comune în devălmăşie;
 la întreţinerea, educaţia şi domiciliul copiilor minori comuni;
 la întreţinerea unuia dintre soţi.

La cererea unuia dintre soţi dacă celălalt soţ:

   - este supus unei măsuri de ocrotire judiciare;


    - a fost declarat dispărut;
     - a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.
(de văzut Legea privind actele de stare civilă, nr. 100, 2001)
Desfacerea căsătoriei de către notar
Condiții:

1. existența acordului și prezenței ambilor soți (se


acceptă prezența unui soț dacă celălalt și-a exprimat
anterior acordul în formă autentică)

2. cerearea trebuie să prevadă modul de participare a


părinţilor la educaţia, întreținerea copiilor minori
comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata
pensiei de întreţinere a soţului/soției sau partajul
averii comune dobândite în perioada căsătoriei.
Procedura desfacerii căsătoriei de
către notar
La momentul înregistrării cererii, notarul acordă soţilor, potrivit
prevederilor Codului familiei, un termen de 30 de zile pentru
eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru
retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit cu acordul
soților cu maximum 30 de zile.
În termen de 3 zile de la data emiterii încheierii de desfacere a
căsătoriei prin acordul soților, notarul transmite organului de stare
civilă teritorial, pentru efectuarea înregistrării actului de stare civilă,
împreună cu dovada achitării taxei de stat pentru înregistrarea actelor
de stare civilă, două originale ale încheierii și originalul certificatului
de căsătorie. Câte un original al încheierii se eliberează părților și un
original al încheierii se reține de notar în arhiva sa.
(de văzut Legea privind procedura notarială nr. 246 din 2018)
Căsătoria se desface în. instanța de judecată:

1. Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord


privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa
acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor
când unul dintre soți este supus unei măsuri de ocrotire
judiciare; a fost declarat dispărut; a fost condamnat la
privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani și a
cazurilor în care căsătoria a fost desfăcută prin încheiere
notarială.
2. În cazurile când există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă
unul dintre ei refuză să se prezinte la organul stare civilă
pentru soluţionarea problemei.
           
Momentul încetării căsătoriei şi efectele juridice
ale încetării căsătoriei.
Efectele juridice ale încetării căsătoriei prn divorț:
1. dispare calitatea de soț și fiecare dintre cei doi se poate recăsători
2. foștii soți nu mai au obligația de fidelitate conjugală și sprijin
moral
3. soțul care a luat la căsătorie numele celuilalt soț, îl poate păstra
și după divorț
4. încetează obligația de sprijin material reciproc (cu unele
excepții)
5. divorțul nu afectează statutul juridic al copiilor
6. se schimbă regimul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei