Sunteți pe pagina 1din 110

Planul de îngrijire – de la teorie la practică

Curs pentru asistenții medicali


Autor:
As.Med. Lic Pr. Msc.
Crîșmaru Coca-Stela
Obiectiv global:

Documentarea și aplicarea îngrijirilor acordate


pacienților într-un mod standardizat- utilizarea
Planului de îngrijiri prin constientizarea
importanței conceptului de "nursing", ca
fundament al activității asistentului medical.

12/30/2021 2
Obiectivele operaționale :
Generale- Formarea de deprinderi pentru întocmirea planului de
îngrijiri
Specifice :
1.Însușirea cunoștințelor referitoare la noțiunile teoretice privind
aplicarea procesului de nursing în practica medicală.
2. Dezvoltarea abilităților pentru evaluarea inițială a pacientului,
culegerea datelor , analiza și interpretarea datelor, intocmirea planului
de îngrijire, aplicarea îngrijirilor propriu-zise, evaluarea rezultatelor
3. Cunoașterea și însușirea etapelor procesului de nursing în vederea
planificării, organizării și eficientizării activității asistentului medical,
având ca scop principal creșterea calității îngrijirilor acordate cu
repercursiuni directe asupra evoluției pacientului.

12/30/2021 3
REZULTATE AȘTEPTATE

1. Dobândirea abilităților de a planifica îngrijirile acordate


pacienților
2. Documentarea îngrijirilor acordate prin utilizarea
instrumentelor specifice
3. Dezvoltarea apitudinilor practice de întocmire a unui plan
de îngrijire

12/30/2021 4
CUPRINS

12/30/2021 5
Capitol 1- Introducere în nursing
• Definiţia dată de OMS spune că nursingul este o parte
integrantă a sistemului de îngrijire a sănătăţii ce cuprinde:
- promovarea sănătăţii;
- prevenirea bolii;
-îngrijirea persoanelor bolnave (fizic, mental, psihic,
handicapaţi) de toate vârstele, în toate unităţile sanitare,
aşezările comunitare şi în toate formele de asistenţă socială.
• OMS precizează rolul nursei în societate şi anume: „Rolul
nursei în societate este să asiste indivizi, familii şi grupuri, să
optimizeze şi să integreze funcţiile fizice, mentale (psihice) şi
sociale, afectate semnificativ prin schimbări ale stării de
sănătate”.
12/30/2021 6
Istoricul profesiei
• Istoria profesiunii de îngrijire a bolnavilor începe cu
înfiinţarea primei şcoli de către Florence Nightingale. Astfel,
pentru prima oară în istoria îngrijirilor, practica începe să se
bazeze pe gândire, pe aspectele medicale, tehnice.
• Procesul de îngrijire al bolnavilor a luat naştere din timpuri
străvechi, când femeile îşi pansau bărbaţii răniţi, reântorşi din
războaie sau de la vânătoare.
• Până la jumătatea secolului XX îngrijirile au depins de
concepţiile religioase.

12/30/2021 7
Istoricul profesiei
12 mai a devenit ziua intenațională a asistentului medical – ziua
de naștere a primei nurse recunoscute Florence Nighingale care a
înființat prima școală pentru pregătirea nurselor.
Nursingul modern a început în secolul XX când au fost
dezvoltate mai multe concepte. Dintre inițiatorii nursingului
modern se evidențiază Virginia Henderson, Mojori Gordon.

12/30/2021 8
Competența asistentei
medicale
Competenţa asistenţei medicale presupune cunoştinţe şi
elemente de competenţă :
1. Cunoaşterea unui model conceptual de îngrijire (nursing);
2. Cunoştinţe acumulate;

3. Cunoaşterea demersului ştiinţific.

12/30/2021 9
Competența asistentei medicale
1.Un model conceptual este un ansamblu de concepte, o
imagine mentală care favorizează reprezentarea realităţii.
Modelul conceptual este o dimensiune esenţială- „filozofia
noastră” privind îngrijirile.
Definirea cadrului conceptual presupune următoarele elemente :
- scopul profesiei- de ce..... ?
- ţelul activităţii :beneficiarul; -pentru cine ....?
- rolul său; -ce voi ....?
- dificultăţi le pacienţiilor de care se ocupă – surse de
dificultate: lipsa forţei fizice, a voinţei sau a lipsei de
cunoştinţe); care este cauza....?
- natura intervenţiilor acordate pacientului (de înlocuire,
suplinire, ajutare, întărirea forţei); -cum .....?
- consecinţele acestei acţiuni- ce rezultate ....? 12/30/2021 10
Competenţa asistentei medicale :
2. Cunoştiinţele necesare care sunt acumulate pentru aplicarea
unui model conceptual:
- ştiinţifice,
- tehnice,
- relaţionale,
- etice,
- legislative,
ajută asistenta să stabilească relaţii cu pacienţii, să colaboreze cu
anturajul pacientului, să lucreze într-o echipă multidisciplinară şi
în comunitate.

12/30/2021 11
Competenţa asistentei medicale :

3. Demersul ştiinţific :

este un instrument de investigaţie, de analiză, de


interpretare, de planificare şi de evaluare a îngrijirilor
(nursingului).

12/30/2021 12
Competenţa asistenţei medicale :
Componentele esenţiale ale unui model conceptual sunt
următoarele :
- postulate;
- valori;
- elemente – scopul profesiei;
- ţelul activităţii (beneficiarul);
- rolul activităţi;
- dificultăţi întâlnite de pacient;
- intervenţia acordată;
- consecinţele.

Postulatele sunt suportul teoretic şi ştiinţific al modelului conceptual.

12/30/2021 13
De reținut!

Competenţa asistentei medicale :

Elementele vieţii profesionale :


1) scopul profesiei este de-a ajuta pacientul să-şi conserve sau să-şi
restabilească independenţa sa, în aşa fel încât să poată să-şi satisfacă nevoile
prin el însuşi, de a favoriza vindecarea pacientului, sau de a asista muribundul
spre un sfârşit demn;
2) obiectivul activităţii profesionale este beneficiarul, adică persoana sau
grupul de persoane spre care se îndreaptă activitatea;
3) rolul profesiei – rolul social – rolul asistentei este de suplinire a
dependenţei (ceea ce nu poate să facă persoana);
4) sursa de dificultate – dificultăţile pacientului care fac ca acesta să nu poată
răspunde la una din nevoile sale şi care sunt cauzate de o lipsă de forţă, de
voinţă, de cunoştinţe;
5) intervenţia aplicată persoanei – asistenta nu trebuie să piardă din vedere
omul în globalitatea sa. Asistenta va ajuta la creşterea independenţei
persoanei;
6) consecinţele – rezultatele obţinute – ameliorarea dependenţei sau
câştigarea independenţei, ceea ce reprezintă atingerea scopului.
12/30/2021 14
Atribuții și responsabilități ale Asistentului

Medical Generalist ( AMG )


Conform European Nursing Council, 2018,
responsabilitățile profesiei de asistent medical sunt:
- susținerea, promovarea siguranței pacienților,
- îngrijirile de calitate,
- îmbunătățirea continuă a calității,
- efectuarea și utilizarea cercetărilor și a practicilor bazate
pe dovezi
- contribuția la politica de sănătate și la managementul și
punerea în aplicare a sistemelor de sănătate

12/30/2021 15
Procesul de îngrijire, în legislația națională în vigoare Ordonanța de urgență nr.
144 / 2008 reglementează următoarele atribuții și responsabilități ale asistentului
medical generalist:
• Stabilește în mod independent necesarul de îngrijiri generale de sănătate pentru pacienți.
• Furnizează servicii de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă.
• Furnizează servicii de îngrijiri generale de sănătate de natură curativă.
• Furnizează servicii de îngrijiri generale de sănătate de recuperare.
• Planifică activitatea de îngrijire: stabilește activitățile, ierarhizează activitățile ce urmează să fie derulate,
stabilește perioada de timp necesară derulării activităților.
• Organizează activitatea de îngrijire.
• Obține informații necesare stabilirii procesului de îngrijire.
• Analizează semnele și simptomele în funcție de afecțiune și starea de dependență.
• Identifică starea de dependență a pacientului.
• Stabilește diagnosticul de nursing în funcție de afecțiune.
• Elaborează obiective adecvate de îngrijire.
• Identifică și implementează intervenții adecvate de îngrijire.
• Implementează Planul de îngrijire.
• Îngrijește pacienții în funcție de diagnostic.
• Stabilește Planul de îngrijire specific fiecărei afecțiuni.
• Stabilește Planul de îngrijire împreună cu echipa de îngrijire și cu pacientul/familia.
• Obține consimțământul pacienților/familiei pentru aplicarea Planului de îngrijire.
• Efectuează/implementează activități de îngrijire a pacienților.
12/30/2021 16
• Efectuează o evaluare cuprinzătoare și sistematică a pacientului
Atribuții și responsabilități ale Asistentului Medical

Generalist ( AMG )

Se asigură că Planul de îngrijire răspunde adecvat la modificările


continue ale necesităților de îngrijire ale pacientului.
Colaborează cu toți membrii echipei medicale.
Respectă recomandările medicale în procesul de îngrijire.
Respectă POPM pentru AMG/M/AM.
Monitorizează implementarea Planului de îngrijire.
Monitorizează rezultatul intervențiilor de îngrijire aplicate.
Completează, actualizează și controlează documentele de îngrijire
ale pacienților.

12/30/2021 17
Atribuții și responsabilități ale Asistentului Medical Generalist
• Gestionează formularele și documentelor instituționale: întocmește documentele și
rapoartele, completează actele și documentele, îndosariază și păstrează
documentele.
• Comunică adecvat și eficient cu pacienții și aparținătorii: informează bolnavii și
aparținătorii acestora în ceea ce privește dieta și tratamentul utilizând tehnici de
comunicare adecvate.
• Comunică eficient cu membrii echipei medicale.
• Rezolvă în beneficiul pacienților situațiile conflictuale apărute.
• Efectuează educație pentru sănătate și promovează un stil de viață sănătos pentru
pacienți.
• Menține integritatea pacienților și previne situațiile ce pot afecta siguranța
pacienților.
• Identifică și raportează situațiile de risc pentru pacienți și pentru personalul medical
și de îngrijire.
• Acordă primul ajutor în situație de urgență.
• Elaborează strategii de sănătate.
• Implementează programe de educație pentru sănătate.
• Participă la cursuri de formare continuă pentru asistenți medicali/moașe.
• Recomandă reguli și proceduri de derulare a activității de îngrijire.
12/30/2021 18
Capitol II. Funcţiile asistentei medicale :
• Funcţiile de natură independentă: asistenta participă din
proprie iniţiativă, temporar sau definitiv, la:
- îngrijiri de confort, atunci când pacientul nu îşi poate
îndeplini singur anumite funcţii;
- stabileşte relaţii de încredere cu persoana îngrijită şi cu
aparţinătorii;
- transmite informaţii pacientului, învăţăminte, ascultă
pacientul şi îl susţine;
- este alături de indivizi şi colectivitate în vederea
promovării unor condiţii mai bune de viaţă.

12/30/2021 19
Funcţiile asistentei medicale :

• Funcţia de natură dependentă :

– la indicaţia medicului, aplică metodele de observaţie, de


tratament sau de readaptare, observă la pacient modificările
provocate de boală sau tratament şi le transmite medicului.

12/30/2021 20
Funcţiile asistentei medicale :

 Funcţia de natură interdependentă :


– asistenta colaborează cu alţi profesionişti din domeniul
sanitar (educatori, psihologi, logopezi, profesori), social,
educativ, administrativ, etc şi participă la activităţi
interdisciplinare.

12/30/2021 21
Funcţiile asistentei medicale :

 Alte funcţii :

 funcţia profesională :
– este rolul cel mai important al asistentei, acela de a se ocupa
de pacient şi a face pentru el ceea ce el nu poate face.

Funcţiile din codul asistentei medicale sunt :


- promovarea şi menţinerea sănătăţii;
- prevenirea îmbolnăvirilor;
- îngrijirea bolnavilor şi recuperarea acestora.

12/30/2021 22
Funcţiile asistentei medicale :

 Alte funcţii :

 funcţia educativă :
– rolul educativ reiese din relaţiile pacient-asistent şi din
relaţiile de muncă cu personalul din subordine, practicanţi,
studenţi (educarea personalului de nursing).

12/30/2021 23
Funcţiile asistentei medicale :
 Alte funcţii :
 funcţia economică
de gestionare – gestionarea serviciului, organizarea
timpului, precizarea priorităţilor de aprovizionare.

 funcţia de cercetare
asistenta, ca participantă în echipa de cercetare, alături de
medic, are atribuţia de identificare a domeniilor de
cercetare de nursing.

12/30/2021 24
Capitolul III- Procesul de
nursing 1
 este o metodă sistemică, logică, de organizare si desfasurare
a ingrijirilor, de identificare, diagnosticare şi soluţionare a
problemelor de dependenta, formuland un plan de interventie
si evaluand eficienta acestui plan, in urma implementarii lui.

 permite asistentei medicale să precizeze un diagnostic de


îngrijire şi să trateze răspunsurile umane în faţa îmbolnăvirii şi
la boală;

12/30/2021 25
Procesul de nursing 1

 filozofia modernă a procesului de nursing se bazează pe îngrijirea


individuală a pacientului, pe baza unui plan care va asigura îngrijirea
specifică menită să răspundă cerinţelor fiecărui individ;

 nursingul se bazează pe acțiuni competente obtinuțe în practica de


specialitate, dar și pe un sistem de atitudini față de om, față de profesie.

12/30/2021 26
MODELE CONCEPTUALE
ÎN NURSING
• Modelul bio-psiho-social al Virginiei Henderson (1897-1996),
abordat preponderent la nivelul instituțiilor de învățământ din
România, stabilește rolul asistentului medical de a analiza cele
14 nevoi fundamentale ale pacientului în vederea identificării
nevoilor afectate și implementarea intervențiilor adecvate de
îngrijire pentru obținerea independenței/ autonomiei
pacientului (Henderson, 1966).

12/30/2021 27
MODELE CONCEPTUALE
ÎN NURSING
Modelul de analiză a sistemelor de sănătate funcțională al lui
Marjory Gordon (1911-2015), stabilește rolul asistentului
medical de a analiza cele 11 sisteme funcționale ale pacientului
în vederea identificării sistemelor afectate și implementarea
intervențiilor adecvate de îngrijire pentru obținerea calității vieții
pacientului (Gordon, 1994).

12/30/2021 28
Procesul de nursing
Aplicarea cadrului conceptual al Virginiei Henderson în procesul de

ingrijire:
 ușureaza identificarea nevoilor pacientului pe plan bio-psiho-social,
cultural și spiritual
 permite identificarea surselor de dificultate care împiedică satisfacerea
nevoilor.
 permite stabilirea intervențiilor capabile sa reducă influența acestor
surse de dificultate, în scopul de a ajuta persoana să-și recapete autonomia
(pe cat posibil).
12/30/2021 29
Nevoia fundamentală
Planul de îngrijiri al pacientului este organizat pe un model
conceptual care presupune evaluarea nevoilor fundamentale.
Asistenta trebuie să ştie că o nevoie fundamentală este o
necesitate vitală, esenţială a fiinţei umane pentru a-şi asigura
starea de bine, în apărarea fizică şi mentală.

12/30/2021 30
Nevoile fundamentale ale pacientului :

Cele 14 nevoi fundamentale sunt :

1 - a respira şi a avea o bună circulaţie;


2 - a bea şi a mânca;
3 - a elimina;
4 - a se mişca şi a avea o bună postură;
5 - a dormi şi a se odihni;
6 - a se îmbrăca şi a se dezbrăca;
7 - a-şi menţine temperatura corpului în limite normale;
8 - a fi curat, îngrijit, a-şi proteja tegumentele şi mucoasele;
9 - a evita pericolele;
10 - a comunica;
11 - a acţiona conform propriilor convingeri şi valori, a practica religia;
12 - a fi preocupat în vederea realizării;
13 - a se recrea;
14 - a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea.
12/30/2021 31
Nevoile fundamentale ale pacientului -MASLOW:

5 , - Nevoia de rea liz a r e –


rea liza r ea per sona lită ţii,
autodepăşir ea , crea tivita tea

4 - Nevoia d e rec u noaş tere – d e


iu bire, d e rec unoş ti inţă, de s ti mă,
d e rec u noaş tere a statu tu l u i, a
comp et enţei, d e res pect ;

3 - Nevoi a d e ap artenenţă – d e a
s tăpâni s it u aţ iil e, nevoia d e a
aparţ ine u nu i grup , d e a fi
recu nos c ut ş i ac cep tat de c ăt re
gru p ;

2 - Nevoia de s iguranţă – s e m anifestă în cazul


agres iunii e xte rne, c um ar fi pie rdere a l ocului de
m uncă, sc him bare a m e diul ui, oraşului , catas trofe,
război;

1 - Nevoi fi ziol ogic e – a mânc a, a


bea, a te od ihni , a comuni ca, a te
d is tra, a elimi na, abs enţa d u reri i,
anu l area s u feri nţ ei, nevoia d e aer,
ap ă, etc ;

12/30/2021 32
Aplicarea modelului
conceptual
Pentru a aplica un Plan de îngrijire individualizat pacientului
asistenta medicală face o evaluarea inițială a nevoilor
fundamentale prin raportarea la starea de independență a
nevoilor.
Acestă evaluare permite identificarea stării de independență sau
dependență a pacientului

12/30/2021 33
Independenţa în satisfacerea nevoilor fundamentale

 independenţa este un status care presupune funcţionarea fiinţei


umane ÎN TOATE DIMENSIUNILE BIO-PHIO-SOCIAL

 o persoană independentă este o persoană care îşi poate satisface


autonom toate trebuinţele sale.

 independenţa poate fi totală (pentru toate trebuinţele) sau parţială


(pentru anumite trebuinţe).

12/30/2021 34
Dependenţa în satisfacerea nevoilor

fundamentale

 este incapacitatea persoanei de a îndeplini singur, fără ajutorul altei persoane,


acţiuni care să-i permită un nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor astfel încât
să fie independent

 este moderată sau totală, temporară sau permanentă.

12/30/2021 35
Dependenţa în satisfacerea nevoilor

fundamentale
Tipuri de dependenţă :

 potenţială
 actuală
 descrescândă
 permanentă

12/30/2021 36
Dependenţa în satisfacerea nevoilor fundamentale
Dependenţa potenţială - atunci când problema de dependență este posibil
să apară din cauza unor predispozțtii, iar în acest caz trebuie planificată o interventie.
Exemplu: la un pacient subalimentat, imobilizat la pat, pot aparea ulcere de presiune =
escare) – prin prevenire se poate evita această dependenţă.
Idntificând riscurile potențiale pentru sănătatea pacientului – identificăm dpendența
potențială

! Aplicănd măsuri de prevenire reducem dependența potențială.

Dependenţa actuală (prezentă) – atunci când problema este prezentă,


dependența este actuală, iar în acest caz acțiunile vor fi corective.

12/30/2021 37
Dependenţa în satisfacerea nevoilor

fundamentale
Dependenţa descrescândă – când dependența pacientului se reduce este în
descreștere, iar rolul asistentei este de a susține acest progres și de a ajuta pacientul să-
și regăseasca gradul optimal de autonomie.

Dependenţa permanentă, sau cronică -Ex: paraplegie – atunci când , în ciuda


îngrijirilor din partea asistentei, problema nu poate fi corectată și dependența este
permanentă sau cronică.

! Rolul asistentei este suplinirea a ceea ce el nu poate face independent și de a-l


ajuta să se adapteze în aceste limite.

12/30/2021 38
Nevoia Manifestarea de dependență Problema de dependență

1.RESPIRAŢIE/ □ dispnee □ tuse □ tiraj □ cornaj □ Afectarea schimbului de gaze


CIRCULAŢIE □wheezing □ protezat respirator □ Afectarea ventilației pulmonare spontane
  □ HTA □ hTA □ tahicardie □ □ Ventilație pulmonara asistată
bradicardie □ puls aritmic □ paloare disfuncțională-
□ cianoză □monitorizat □ Scăderea capacității sistolice a inimii-
□ altele________________________ □ Ineficiența a circulației sg. în țesuturile
periferice-

2.COMUNICARE Stare mentală: □ Agresivitate


□ anxietate □ obnubilare □ Comunicare ineficientă la nivel sezorio-
□ orientat/dezorientat temporo-spațial motor
Capacitate senzorială: □ Comunicare ineficientă la nivel
□ cecitate □ surditate intelectual
□ hipoacuzie □ protezare auditivă □ Comunicare ineficientă la nivel afectiv
Comunicare verbală: □ Izolare socială
□ limbă vorbită__________________ □ Perturbarea comunicării familiale
□ afazie □ dizartrie □ Atingerea integrităţii funcţiei şi rolului
□ surdo-mut □ altele: ____________ sexual

3.IGIENĂ □ carență de igienă: □ Dificultate/incapacitate de a-şi face


STAREA TEGUMENTELOR □ tegumente murdare îngrijirile cotidiene de igienă
□ păduchi □ Carenţe de igienă
□ altele:__________ □ Alterarea tegumentelor/ mucoaselor/
□ necesită ajutor/suplinire la igiena fanerelor
corporală □ Dezinteres/Refuz faţă de măsurile de
□ aspectul tegumentului:_____________ igienă
□ escară de decubit:_________________
□plagă:____________________________

12/30/2021 39
Nevoia Manifestarea de dependență Problema de dependență
A elimina Urină:□poliurie□polachiurie□oligurie □ Eliminare urinară inadecvată cantitativ
□disurie □anurie □hematurie□ retenție de sau calitativ
urină □ glob vezical □ Incontinenţă de urină/mat.fecale
□ Diaree
□ incontinență urinară□cateterizare □ Constipaţie
ureterovezicală□ altele:___________ □ Eliminare menstruală / vaginală
Scaun: (nr.scaune/zi; aspect) inadecvată
□ diaree: _____□ constipație: ___ □ Diaforeza
□ melenă □ rectoragie□altele:___ □ Expectoraţia
Vărsături (nr./aspect):______ □ Deshidratarea
□ Eliminări patologice ( tub de dren/secreții
□ hematemeză
otice/oculare/plagă, sonda nazogastică,
□ altele: ____________ vărsături)

Expectorație/spută:
□ aspect/cantitate:_____□ hemoptizie □
vomică□ altele:________
Transpirație:□diaforeză□hiperhidroză
□ amenoree □ dismenoree
□ metroragie □ menoragie
□ leucoree patologică: ____________
□ edeme□ ascită□ anasarcă
5.TEMPERATURA □ subfebrilitate □ febră moderată □ Hipotermie
□ febră ridicată □ hiperpirexie□ frisoane □ Hipertermie
□ convulsii febrile □
hipotermie
 

12/30/2021 40
Nevoia Manifestarea de dependență Problema de dependență
6. ALIMENTAŢIE □ obezitate □ cașexie □ deshidratare □ Alimentaţie/Hidratare inadecvată prin
/HIDRATARE □ inapetenţă/anorexie□ masticație dificilă deficit
  □ disfagie □ greață □ bulimie/polifagie □ Alimentaţie/Hidratare inadecvată prin
□ polidipsie surplus
TIP DE ALIMENTAȚIE: □ Dificultate/Incapacitate de a se
□ naturală: □ activă □ pasivă □ artificială: alimenta/hidrata
□ parenterală □ sondă NG □ gastrostomă □ Refuz de a urma regimul (dieta)
□ regim alimentar impus:_____________ □ Regim alimentar impus terapeutic
□ obisnuințe alimentare .............................
7. MIŞCARE /POSTURĂ □ Mobilizare cu ajutor:_____________ □ Dificultate/Incapacitate de a se mişca
□ Dificultate de deplasare: ___________ □ Refuz de a face activităţi fizice
Deplasare cu:□ baston/cârjă□cadru □ Postură inadecvată
□ cărucior □ Necoordonarea mişcărilor
Mobilitate redusă sau absentă: □ Hiperactivitate
□ Paralizie: ________ □ Pareze:________ □ Repaus impus terapeutic
□ Distrofie musculară
Poziții vicioase ale corpului/membrelor:
Deformări ale coloanei vertebrale:
□ cifoză □ scolioză □ lordoză
Deformări ale membrelor:
□ genu valgum □genu varum □ altele:____
□ Echilibru afectat/vertij
□ Poziție antalgică: __________________
□ Poziție impusă terapeutic: ___________
8. ÎMBRĂCARE /DEZBRĂCARE □ dificultate/incapacitate de a se □ Dificultate/Incapacitate de a se îmbrăca
  îmbrăca/dezbrăca singur
□ necesită ajutor □ Dezinteres faţă de ţinuta vestimentară
□ refuză să se îmbrace/dezbrace
□ credințe/religie

12/30/2021 41
Nevoia Manifestarea de dependență Problema de dependență

9. A EVITA PERICOLELE □ alergii medicamentoase/alimentare: □ Durere acută/cronică


  _______________________________ □ Dureri de naștere
□ comportament agresiv □ autoagresiune □ Anxietate/Frică
Durere: □ Nu □ DA => evaluarea durerii: □ Stare depresivă
□ localizare:________________________ □ Pierderea stimei de sine
□ iradiere:__________________________ □ Pierderea imaginii de sine
□ intensitate:________________________ □ Risc de incidente/accidente/complicaţii /
□ caracter:_________________________ violenţă faţă de sine/violență faţă de alţii/
□ factori care îi cresc/diminuează risc infecţios pentru mediu
intensitatea: □ Alterarea integrităţii psihice
□ altele:_________________________
10. SOMN SI ODIHNĂ □ treziri nocturne frecvente □ Insomnie
  □ ațipiri diurne □ oboseală □ astenie □ Oboseală/Epuizare /Disconfort
□ coşmar □ iritabilitate □ sforăit □ Dificultate/incapacitate de a se odihni
□ apnee în somn□ utilizează □ Hipersomnie
somnifere
11. A FI UTIL (A se REALIZA) □ neparticiparea la îngrijiri □ Sentiment de neputinţă
□ apatie □ tristeţe □ descurajare □ depresie □ Devalorizare
□ resemnare □ sentiment de inferioritate □ Dificultate de a-şi asuma roluri sociale
12. A ÎNVAŢA SĂ-ŞI GESTIONEZE □ refuz de a ști □ Cunoştinţe insuficiente privind
SĂNĂTATEA □ comportamente inadecvate gestionarea sănătăţii
□ cere informații □ Dificultate de a învăţa gestionarea
propriei sănătăţii
13. CREDINŢE RELIGIOASE □ religie __________________________ □ Dificultate de a participa la activităţi
□ refuzul unor proceduri ______________ religioase□ Culpabilitate/Frustrare □
Nelinişte faţă de sensul propriei existenţe
14. A SE RECREA □ obiceiuri de a se destinde: ___________ □ Dificultate/incapacitate/refuz de a
  □ dezinteres/refuz de a participa la activități participa la activităţi recreative
recreative □ Dezinteres de a participa la activităţi
□ incapacitate de a îndeplini o activitate recreative
recreativă

12/30/2021 42
Capitolul IV- Planul de
îngrijire

Scorul de dependență și încadrarea pacientului în nivelul de


dependență corespunzător permite evaluarea necesarului de
resurse optim pentru acordarea îngrijirilor specifice pacientului .

12/30/2021 43
Scorul de dependență
• Evaluarea nivelului/ scorului de dependenţă a pacientului foloseşte
ca instrument de măsură pentru a ne orienta în procesul de îngrijire.
! Se efectueaza la internare , zilnic sau când intervine o schimbare
în starea pacientulu și la externarea pacientului .
• Astfel, consemnarea şi urmărirea nivelului/ scorului de dependenţă
ne permite aprecierea rezultatului obţinut în urma tratamentului şi
intervenţiilor de îngrijire.
• Determinarea şi consemnarea nivelului / scorului de dependenţă se
poate face şi numai pentru una sau mai multe dintre nevoile
nesatisfăcute, acordând nevoii respective punctaj de la 1 la 4, fără să
se mai facă totalizarea punctelor.

12/30/2021 44
Clasificarea în patru
categorii de dependenţă :
persoana Scor până la 14 nivel  1
independentă 
pacient cu Scor de la 15 la nivel 2
dependenţa 28
moderată 
pacient cu Scor de la 29 la nivel 3
dependenţă majoră 42
pacient cu Scor de la 43 la nivel 4
dependenţă totală 56

12/30/2021 45
Formule de calcul
utilizate
• Gradul mediu de dependenta este calculat ca suma
evaluarilor : scorul evaluarii la internare + scorul evaluarii in
timpul spitalizarii ((la 24 ore/48 ore/72 ore... in functie de
pacient si de durata medie de spitalizare)+ scorul evaluarii la
externare impartit la numarul de evaluari.
Evaluare internare+ E1....+ En+ Evaluare externare
MEDIA = _______________________________
2+n
Notă:  2+n =Numar evaluari.

12/30/2021 46
Formule de clacul scor
mediu de dependență
Scor mediu dependență=SCMD

SCMD= scor la internare+ scor la externare


2
Când se realizează doar evaluarea inițială la intenare și evaluarea
finală la externare

12/30/2021 47
NR. NEVOIA FUNDAMENTALĂ STAREA DE SCOR
CRT INDEPENDENȚĂ/
. DEPENDENȚĂ
1 a respira şi a avea o bună circulaţie; INDEPENDENT 1

2 2 - a bea şi a mânca; DEPENDENT 2


3 3 - a elimina 3
4 4 - a se mişca şi a avea o bună postură; dependent 4

5 5 - a dormi şi a se odihni; inependent 1


6 6 - a se îmbrăca şi a se dezbrăca; depentent 2

7 7 - a-şi menţine temperatura corpului în dependent 3


limite normale;
8 8 - a fi curat, îngrijit, a-şi proteja dependent 4
tegumentele şi mucoasele;
9 9 - a evita pericolele; independent 1
10 10 - a comunica; dependent 2
11 11 - a acţiona conform propriilor convingeri dependent 3
şi valori, a practica religia;
12 12 - a fi preocupat în vederea realizării; dependent 4

13 13 - a se recrea; independent 1
14 14 - a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea dependent 2
TOTAL SCOR EXEMPLU 33 12/30/2021 48
NIVELUL DE DEPENDENŢĂ
• Independenţa este un status care presupune funcţionarea plenară a fiinţei umane. O persoană
independentă este o persoană care îşi poate satisface autonom toate nevoile sale.
• Dependenţa este incapacitatea persoanei de a îndeplini singur, fără ajutorul altei persoane,
acţiuni care să-i permită un nivel acceptabil în satisfacerea nevoilor astfel încât să fie
independent.
• Nivelul de dependenţă al persoanei îngrijite se poate determina după evaluarea funcţiei de
independenţă/dependenţă a fiecărei nevoi fundamentale, după cum urmează:
• Niveluri de dependenţă:
• Nivelul 1: Persoana este independentă şi autonomă.
• Nivelul 2: Persoana prezintă o dependenţă moderată.
• Nivelul 3. Persoana prezintă o dependenţă majoră.
• Nivelul 4: Persoana prezintă o dependenţă totală.
• Fiecare nevoie fundamentală poate fi încadrată într-una dintre cele patru categorii.
• Prin acordarea unui punct de la 1 la 4 (în funcţie de gravitate) fiecărei nevoi şi totalizând
aceste puncte, se obţine un total care poate varia între 14 şi 56 de puncte( = scor de
dependenta). Totalul de puncte permite clasificarea pacienţilor în 4 categorii de dependenţă.   

12/30/2021 49
Capitolul V- Etapele
procesului de nursing
Procesul
de nursing
transformat in un proces
actiune prin
utilizarea planului organizat si
de nursing. planificat;

o metoda stiintifica de un proces dinamic


rezolvare a problemelor in fiecare etapa
actuale si potentiale ale putand obtine noi
pacientului; date despre pacient;

o metoda rationala de un sistem ciclic -


planificare si promovare etapele procesului
a intervenţiilor de nursing sunt in
individualizate; inter-relatie ;

12/30/2021 50
ETAPELE PROCESULUI DE INGRIJIRE

● culegerea de date sau
1 aprecierea

Asistenta medicala
2 ●
● analiza si interpretarea lor

3 ●
● planificarea ingrijirilor

4 ●
● realizarea interventiilor

5 ●
evaluarea
12/30/2021 51
Procesul de nursing
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE ASISTENTUL MEDICAL ÎN CADRUL
PROCESULUI DE NURSING

• colectarea informatiilor;
• verificarea datelor;
• stabilirea profilului pacientului;
• interpretarea datelor;
• elaborarea diagnosticului de nursing;
• stabilirea prioritatilor;
• stabilirea obiectivelor;
• selectarea strategiilor de nursing;
• intocmirea planului de nursing.

12/30/2021 52
Avantajele procesului de nursing pentru
persoana care acordă îngrijiri
• permite asistentei medicale un control mai mare asupra propriei practici
(creste profesionalismul);
• creste responsabilitatea;
• da satisfactie muncii, folosind cunoştinţele, experienţa şi intuiţia în
furnizarea de îngrijiri a pacientului;
• asigură un limbaj comun pentru asistentele medicale şi ajută la verificarea
profesiei;
• asigură continuitatea îngrijirii pacientului, prin comunicarea exactă a
planului de îngrijire, pacientului şi membrelor echipei de îngrijire;
• permite luarea deciziilor pentru rezolvarea problemelor pacientului;
• evidentiaza legalitatea actiunilor.

12/30/2021 53
Avantajele procesului de nursing pentru
pacient
• beneficiaza de îngrijiri de calitate în funcție de nevoi;
• are asigurată continuitatea îngrijirilor- planul fiind
accesibil echipei de sănătate care are nevoie de un reper de
informații pentru fiecare problemă;
• determină pacientul să participe la îngrijiri și să se preocupe
de obținerea unei mai bune stări de sănătate.

12/30/2021 54
Procesul de nursing
CARACTERISTICILE PROCESULUI DE NURSING

12/30/2021 55
COLECTAREA DE DATE SAU APRECIEREA
 este faza inițiala, debutul procesului de îngrijire de la care începe derularea acestui
demers.
 promovează o abordare holistică a îngrijirii = preocupări pentru aspectele fizice,
psihice, sociale, culturale şi spirituale ale pacientului;
 este un proces continuu, asistenta medicală observă permanent , întreabă, notează
datele obținute pentru fiecare pacient
 De la primirea pacientului în unitatea de îngrijire – spital, secție, compartiment sau
în momentul contactului initial cu personalul de ingrijire și pe tot parcursul
îngrijirii, culegerea de date permite asistentei medicale să-și stabilească
intervențiile pe care le va acorda.

12/30/2021 56
-date legate
Tipuri de
de viata
informatii Date obiective pacientului,
obtinute observate de de
Date asistenta
despre
obiceiurile
subiective pacient sale, de
expuse de anturajul
pacient sau de
mediul
inconjurator
Date conținând
informații
trecute și
informații
actuale

APRECIEREA NURSING
12/30/2021 57
- ▪ legate de starea fizică a pacientului :
date
- obiceiuri : alimentaţie, ritm de viaţă;
- temperatura, -
variabile scaun,
- tensiunea arterială, - mişcarea,
- funcţia respiratorie, - oboseală,
- evenimente legate de sănătate: boli - apetit sau anorexie, - durere,
- diureză, - reacţii
alergice etc.

anterioare, sarcini, intervenţii chirurgicale, ▪ legate de condiţiile psihologice :


- anxietate,
- stare
de conştienţă,
- stres, - grad de
accidente ; autonomie,
- confort, - capacitatea de
comunicare.
date - stare depresivă,
relativ
- elemente fizice: grup sangvin, deficiente

stabile
Informaţiile
senzoriale, proteze, alergii;
culese
referitoare la
- reţeaua de susţinere a pacientului: familie,
pacient sunt de
două feluri:

prieteni.

12/30/2021 58
Surse de informaţie :

directă : indirectă :
-pacientul - familia,
- anturajul,
- echipa medicală,
- dosarul medical.

12/30/2021 59
Observarea pacientului :

Utilizează:
vederea,
auzul,
atingerea,
mirosul.

12/30/2021
Mijloacele de a obţine informaţii :

observarea
pacientului

consultarea
interviul
surselor
secundare
pacientului

12/30/2021
Interviul
Este dialogul cu pacientul, se desfăşoară în intimitate, permite
depistarea nevoilor nesatisfăcute ale persoanei.
Interviul trebuie efectuat în momentul oportun pentru bolnav, să
respecte ora de masă, momentele de oboseală sau de repaus.
În timpul interviului asistenta trebuie să menţină contactul vizual cu
pacientul, să aibă o expresie mimică senină, chiar surâzătoare
uneori, limbaj care să dovedească pacientului dorinţa de a-l asculta.
Asistenta trebuie să posede abilităţi în a pune întrebări adecvate,
abilităţi în a face o sinteză din spusele pacientului, capacitatea de a
face o ascultare activă prin reformularea conţinutului a ceea ce
afirmă pacientul.

12/30/2021 62
Etapele interviului
-începerea interviului : asistenta îşi prezintă numele, funcţia,
explicând scopul interviului şi asigurarea că acesta este
confidenţial;

-desfăşurarea interviului : asistenta pune întrebări deschise


(„spuneţi-mi despre problema care v-a adus la spital”), sau
întrebări închise la care pacientul răspunde prin da sau nu;

-concluzia interviului : „vă mulţumesc că mi-aţi răspuns la la


aceste întrebări”, „am înţeles care sunt problemele dvs.”

12/30/2021 63
ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR

 pentru ca datele culese sa poata orienta asistenta spre interventii individualizate


este important ca ele sa fie analizate si interpretate.
 aceasta presupune identificarea nevoilor specifice ale pacientului, nu numai a
celor care caracterizeaza orice fiinta umana.

Interpretarea datelor este un proces mental, împărţit în 2 faze:

• examinarea datelor culese şi interpretarea lor;

• enunţarea unei judecăţi clinice privind semnificaţia situaţiei analizate;

12/30/2021 64
2.ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR
Analiza datelor se face prin :
 examinarea datelor
 clasificarea datelor : - date de independenta-acelea permit satisfacerea autonoma a nevoilor
-date de dependenta
-stabilirea problemelor de ingrijire
-recunoasterea legaturilor si a prioritatilor (problemelor)
 regruparea datelor la fiecare din cele 14 nevoi. Regruparea permite identificarea resurselor
individuale.

Interpretarea datelor inseamna a da un sens, a explica originea sau cauza problemei de


dependenta adica, a defini sursele de dificultate.

 Analiza si interpretarea datelor vor conduce asistenta la stabilirea diagnosticului de ingrijire.

12/30/2021 65
2.ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR

Diagnosticul de ingrijire (de nursing)

Diagnosticul de ingrijiri/nursing este o problemă de sănătate actuală sau


potenţială, pe care asistentele medicale, în virtutea educaţiei şi experienţei lor, sunt
capabile şi calificate să o trateze .

În 1990 a fost adoptată oficial definiţia diagnosticului de îngrijire (de nursing) de către
Adunarea Generală (ANADI): „Enunţul unei judecăţi clinice asupra reacţiilor la
problemele de sănătate prezente sau potenţiale, la evenimentele de viaţă ale unei
persoane, ale unei familii sau ale unei colectivităţi.

12/30/2021 66
Diagnosticul de ingrijire este format din doăa sau
trei elemente principale:
1. Problema de
dependenta a
persoanei

3.Semne si
simptome

2. Cauza
problemei de
dependenta
(etiologia)

12/30/2021
2.ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR

Componentele diagnosticului de ingrijire( de nursing)


Problema de dependenta
 o putem defini ca o schimbare defavorabilă de ordin bio-psiho-social, cultural sau
spiritual in satisfacerea unei nevoi fundamentale care se manifesta prin semne
observabile.
 problemele de dependenta se definesc în urma analizei și interpretarii datelor ( a
manifestărilor de dependență.
 termenii care arată o schimbare în starea de sănătate și frecvent folosiți in
formularea problemei sunt: alterarea, deteriorarea, deficit, incapacitate,
diminuare, dificultate, perturbare.

12/30/2021 68
2.ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR

Componentele diagnosticului de ingrijire( de nursing)

 De exemplu : -alterarea starii de constienta …


-atingerea integritatii pielii….
-alterarea integritatii fizice….
-alterarea mobilitatii fizice…
-alterarea eliminarii intestinale:
constipatie.

12/30/2021 69
2.ANALIZA SI INTERPRETAREA DATELOR

Diagnostic
de nursing

diagnostic
diagnostic posibil
posibil

– este
este acela
acela care
care
descrie
descrie oo problema
problema a a
carei
carei prezenta
prezenta nunu este
este
sigura. In loc sa se
sigura. In loc sa se
riste
riste aa

diagnostic
diagnostic diagnostic
diagnostic actual
actual
potential cand
potential cand o
o -cand manifestarile
-cand manifestarile
problema
problema poate
poate de
de dependenta
dependenta sunt
sunt
surveni
surveni –
– daca
daca nu
nu prezente,
prezente,
se
se previne;
previne; observabile;
observabile;

12/30/2021
3. PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR

Dupa formularea diagnosticului de îngrijire, asistenta elaborează un plan de actiune, care să

influenteze pozitiv, starea fizică și mentala a persoanei și să reducă problemele de dependență.

Planificarea îngrijirilor înseamna stabilirea unui plan de intervenție, prevederea etapelor,

a mijloacelor de desfășurare , evaluarea riscurilor pentru a preveni apariția altor probeme

de dependență.

 Planul de intervenție tine cont si de recomandările medicale- intrevențiile delegate

Planul de intervenție cuprinde :

 a) obiectivele de îngrijire

 b) intervențiile

12/30/2021 71
3.PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR
a.Obiectivele de îngrijire – prima componentă a planificării îngrijirilor

Un obiectiv de îngrijire poate fi definit astfel:

 descrierea unui comportament pe care-l așteptăm de la pacient

 un rezultat pe care dorim să-l obținem în urma intervențiilor -comportamentul scontat al

pacientului,un comportament care se dorește să se observe în manifestările pacientului

 pacientul și familia trebuie incluși în acest proces de formulare a obiectivului.

 vizeaza atitudinea, comportamentul sau acțiunea pacientului însuți (sau a familiei, a

grupului și colectivității).

12/30/2021 72
3.PLANIFICAREA INGRIJIRILOR
Pentru aceasta, asistenta trebuie să formuleze obiectivele pornind de la sistemul S.P.I.R.O.

S =specificitate- să aparțina unui singur subiect (familie,grup etc.) ex. “ca d-na X….”
P =performanta (atitudine, comportament așteptat ) –acțiuni, atitudini, comportamente
așteptate de la persoana, pornind de la un verb activ. ex. “ca d-na X să înțeleagă și să efectueze ….”

I =implicare -exprimă nivelul de implicare a persoanei ( adică singur sau cu ajutor).


R =realism -obiectivul să țina cont totdeauna de capacitatile fizice, intelectuale, afective ale
persoanei; -pentru a fi aplicabil, el trebuie să fie realist și aceasta atât din punct de vedere al
capacității persoanei, cât și din punct de vedere al abilității și disponibilității asistentei pentru a-l ajuta
să atingă obiectivul.

O =observabil -comportamentele, acțiunile și atitudinile să poata fi observabile,


măsurabile, evaluabile cu precizie. Se poate referi la diferite momente ale zilei, sau la un ritm de
genul de 2 ori /zi sau de 3 ori/ zi, sau cantitate 10 pasi, 10 minute.

12/30/2021 73
3.PLANIFICAREA INGRIJIRILOR
Obiectivele pot fi :
 pe termen scurt (O.T.S.) ore ,zile
 pe termen mediu (O.T.M.) o saptamana
 pe termen lung (O.T.L.)saptamani, luni

Exemple:
O.T.S.- D-na X va fi asezată în fotoliu în fiecare zi, timp de o ora, de 3 ori pe zi –
acesta este un obiectiv de intervenție a asistentei
O.T.M. – Ca într-o saptamana d-na X să mearga fără ajutor până la baie
O.T.L. – Ca d-na X să-și mărească progresiv mobilitatea degetelor ca să fie capabilă sa
tricoteze în termen de o luna.

12/30/2021 74
Evaluare 1 Evaluare 2 Evaluare 3
Nevoie Z1-2 Z3-4 Z5-6-7
fundamentală Inițială De progres De final
Obiective Intervenţii de îngrijire
DIAGNOSTIC DE
NURSING (PES)

1. A respira şi a □Pacientul/ □măsor și supraveghez respirația de .....X/zi, SaO, Ob. realizat Ob. realizat Ob.
avea o bună a să □ poziţionez adecvat pacientul: □semişezând, □ altele........................... □manifestări □manifestăr realizat
circulaţie prezinte □ asigur condiţii de microclimat ameliorate i □manifestă
  respirație □educ pacientul să nu devină sursă de infecție □ ameliorate ri
  /circulatie □recomand repaus vocal absolut manifestări □ ameliorate
  îmbunătățit □ asigur mobilizarea secretiilor prin absente manifestări □
Dg de nursing ă în termen □umidificare □hidratare Ob. absente manifestăr
_________________ de □nebulizare □tapotament nerealizat Ob. i
_________________ .....ore/zile □drenaj postural □ tuse asistată □ nerealizat absente
_________________   □ aplic îngrijiri pentru oprirea epistaxisului manifestări □ Ob.
_________________ □Altele □pregătesc psihic/fizic pacientul pentru tehnici(delegate) noi manifestări nerealizat
_________________ □ supraveghez şi îngrijesc specific pacientul după explorări şi manopere   noi □
_________________ medicale: .......................................................................   ..................... manifestăr
__________ □ observ şi notez caracteristicile sputei ...................... ... i
  □măsor și supraveghez TA, puls,edeme .. ..................... noi
  □asigur și supraveghez regimul alimentar conform evoluţiei sale ...................... ... ...................
  □ asigur diminuarea activităţii fizice/repaus absolut .. ..................... .....
  □ poziţionez adecvat pacientul: □semişezând, □ altele........................... ...................... ... ...................
  □ suplinesc nevoile de bază a pacientului .. .....
  □ supraveghez semnele complicaţiilor ...................
  □Pregătesc fizic și psihic pacientul pentru:□puncție,□examen .....
  radiologic,□examen endoscopic □analize
  □administrez O2 pe:□mască□sondă.......l/min
  □administrez medicația:□ inhalator□ parenteral□ oral și observ efectul acesteia
  □ aspir secreţiile traheobronsice
  □ permeabilizarea căilor respiratorii superioare
  □Pregătesc pacientul pentru investigaţii şi manopere
  specifice : ...........................................................................................................
  □ Efectuez □ EKG, □probe de efort,
  □altele ......................................................................................
  □ montez si supraveghez cateterul venos( branula)
  □ recoltez analize de laborator
□ asigur îngrijiri după orice tehnică
  □Administ O2 pe: □ mască □ sonda........l/minAdministrez medicația

12/30/2021 75
3.PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR

Intervenția – a 2 a componentă a planificarii îngrijirilor

Alegerea intervenției permite asistentei să determine modul de a


acționa pentru a corecta problema de dependență a pacientului.

Deciziile pe care le adoptă asistentul medical în procesul de îngrijire


sunt activităţi sau intervenţii menite să conducă la rezultatele
aşteptate şi specificate în obiectivele propuse în planul de îngrijire.

12/30/2021 76
3.PLANIFICAREA ÎNGRIJIRILOR

Intervenția – a 2 a componenta a planificarii îngrijirilor

Deciziile trebuie aibă următoarele caracteristici:

- să fie compatibile cu planul terapeutic;


- să fie bazate pe raţionament ştiinţific;
- să fie specifice pentru fiecare persoană asistată;
- să folosească procedee educative de tip predare / învăţare.

12/30/2021 77
3.PLANIFICAREA INGRIJIRILOR

b.Interventia – a 2 a componenta a planificarii ingrijirilor

Pentru ca interventiile sa fie evaluabile trebuie:

-sa se indice la ce ora (2, 6 sau 10 ore), in care moment al zilei(dimineata, dupa
baie etc.);

-la ce interval (de 3 ori pe zi, de 4 ori pe zi etc.);

-sau ce continuitate, pe ce durata trebuie sa se desfasoare actiunea asistentei


sau sa se supravegheze continuu semnele (de ex.dispneea).

12/30/2021 78
4.EXECUTAREA (APLICAREA ) INGRIJIRILOR

 constituie momentul realizării constiente și voluntare a


intervențiilor planificate pentru a obtine rezultatul așteptat.

 aplicarea în practică a acțiunilor are ca scop să ajute pacientul


să-și mențină sau să-și recapete independența sau un oarecare
nivel de independență

 sunt antrenați: pacientul, asistenta, echipa de îngrijire, familia


(apartinatorii). Implicarea acestora are ca scop reducerea sau
eliminarea cauzelor problemei.

12/30/2021 79
CONSEMNAREA MANEVRELOR DE INGRIJIRE AUTONOME

ZI DE SPITALIZARE Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7
Tura T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

MANEVRA DE INGRIJIRE
Completarea dosarului de ingrijiri
Asigura conditiile desfasurarii examenului medical
Termometrizare
Masoara funcțiile vitale: TA, puls, respitație, temp.
Eliminari(S, U)
Toaleta (Parțială= P Generală= G)
Mobilizare activa/pasiva
Comunicare
Educatie sanitara
Alimentatia
Hidratarea
Transportul
Schimbarea lenjeriei(P+C)
Pregătirea pacientului pentru investigații
Asigura securitatea pacientului
Administrarea oxigenului
Evaluarea medicamentelor prescrise (autoadministrarea)
Aplica toate metodele de prevenire a IAAM
Supravegherea aparatului gipsat
Semnatura asist. med.

12/30/2021 80
•CONSEMNAREA MANEVRELOR DE INGRIJIRI MEDICALE DELEGATE

Data Asis Administrar Testarea Administra Perfuzii Recoltare probe alte tehnici*
tent e i.v. sensibilității re i.m. adminis biologice sondaje,
med trate clisme,spălătu
ical ri, toaleta
plăgilor,
pansament

Sem Trat Ora Medi Ora Medic Ora Sol Or sâ ur al Ora tehnica Or
natu ame came ament uția a ng in te a
ra nt nt e a
                           
                           
                           
         
         
                           
                           

12/30/2021 81
5. EVALUAREA INGRIJIRILOR – atingerea obiectivelor

stabilite
 este etapa de evaluare a schimbărilor survenite în starea de sănătate a
pacientului în relaţie cu scopul propus, ca rezultat al intervenţiilor
asistentului medical.

 este considerată, în termeni de specialitate, CUM anume a răspuns


pacientul după implementarea planului de acţiune-plan de îngrijire

 este o descriere precisă şi o apreciere a rezultatelor îngrijirilor acordate


pacientului, în funcţie de obiectivele stabilite.

12/30/2021 82
Nr. OBIECTIVE DE ÎNGRIJIRE REALIZATE: Z1 Z 2 Z 3 Z4 Z5 Z 6 Z7 Externare
Crt
1 Îmbunătățirea respirației                
2 Dezobstrucția căilor respiratorii                
3 Diminuarea tusei                
4 Obținerea unei oxigenări optime                
5 Normalizarea pulsului                
6 Valori ale TA în limite normale                
7 Asigurarea unei alimentații corespunzătoare calitativ, cantitativ                
8 Asigurarea unei hidratări corespunzătoare calitativ, cantitativ                
9 Suplinerea în alimentație și hidaratare                
10 Combaterea grețurilor/vărsăturilor                
11 Eliminare urinară adecvată                
12 Reducerea edemelor                
13 Asigurarea eliminărilor adecvate calitativ și cantitativ pentru fecale                
14 Eliminări menstruale normale                
15 Normalizarea transpirației                
16 Prevenirea complicațiilor imobilizării                
17 Restabilirea tonusului muscular și a mișcărilor articulare                
18 Prevenirea complicațiilor datorate necoordonării mișcărilor                
19 Îmbunătățirea posturii                
20 Obținerea unui somn satisfacător calitativ și cantitativ                
21 Obținerea unui confort psihic                
22 Asigurarea unei lenjerii de pat și corp curate                
23 Asigurarea igienei tegumentelor, fanerelor și mucoaselor                
24 Obținerea unei temperaturi corporale în valorile normale                
25 Diminuarea durerii                
26 Asigurarea unei comunicări eficiente la nivel senzorial și motor                
27 Asigurarea unei comunicări eficiente la nivel inelectual și afectiv                
28 Asigurarea anturării sociale                
29 Respectarea credințelor religioase, a convingerilor și valorilor proprii                
30 Creșterea stimei de sine                
31 Obținerea unei stări de bine.                
12/30/2021 83
5.EVALUAREA INGRIJIRILOR
Evaluarea zilnică a planului de îngrijiri/nursing va trebui să
răspundă la următoarele întrebări:

 Ating intervenţiile propuse obiectivele intermediate de pacient?


 Sunt realiste orele şi datele stabilite iniţial?
 Este necesară modificarea intervenţiilor de nursing pentru a asigura
realizarea obiectivelor?
 Este necesară modificarea limbajului din plan sau a metodelor de
comunicare, pentru buna participare a asistentelor medicale din celelalte
schimburi?
 Este necesară consultarea altui membru din echipa de ingrijiri pentru mai
multe informaţii care să ajute la identificarea cauzei, problemelor sau la
elaborarea inter-venţiilor potrivite pentru realizarea obiectivelor?
 Există vreo modificarea în starea pacientului care să necesite adăugarea
unui nou diagnostic de nursing sau a unei probleme de colaborare?
 Este necesar să intervenim în lista de priorităţi iniţială?
12/30/2021 84
5.EVALUAREA INGRIJIRILOR
Evaluarea se face periodic la anumite intervale de timp. Ritmul
este adesea indicat de obiectiv.
Evaluarea este o fază vitală, iar în caz de nereuşită, procesul se
reia.
Evaluarea urmareste doua aspecte :
-rezultatul obtinut sau schimbarea observată de asistenta
medicală la pacient ;
-satisfacția pacientului.

12/30/2021 85
5.EVALUAREA INGRIJIRILOR

 Raportat la rezultatul obtinut, evaluarea este un proces ciclic, care se repeta

in functie de obiectivul stabilit si de obiectivele ulterioare, elaborate din

faptul ca rezultatul asteptat inca nu a aparut .

 Cand se observa ca manifestarile de dependenta nu s-au diminuat, deci

obiectivul nu a fost atins, procesul de nursing se reia, restructurand

diagnosticul si planul de ingrijire.

 Evaluarea permite reajustarea obiectivelor si deci, reajustarea sau chiar

modificarea interventiilor.

12/30/2021 86
Capitolul VI- Dosarul de îngrijire
Planul de îngrijire și anexele sale
Reguli de bune practici pentru intocmirea Planului de îngrijire:
• Să ofere îngrijiri de calitate bazate pe dovezi
• Să fie un bun instrument de comunicare cu membrii echipei medicale
• Să fie dovada medico-legală a unei practici de îngrijire corecte
• Să ofere îngrijire personalizată, centrată pe pacient
• Să ofere oportunitate pacientului de a participa la propria îngrijire și să stimuleze
alegerile pacientului (deciziile se iau împreună cu pacientul/familia acestuia
• Să promoveze starea de sănătate din perspectiva pacientului
• Să fie adaptat continuu la nevoile reale sau potențiale ale pacientului
• Să cuprindă instrucțiuni clare privind intervențiile de îngrijire
• Să cuprindă obiective de îngrijire specifice
• Să cuprindă intervenții de îngrijiri clar formulate

12/30/2021 87
Capitolul VI- Dosarul de ingrijire

PLAN DE ÎNGRIJIRE A PACIENTULUI DIN SECȚIA________________________________


I . PACIENT II. EVALUARE INIȚIALĂ
Nume Prenume   Data/ora  

Nr. FOCG/   NumePrenume  


Asistent Medical
Semnătură
Salon/Pat  

 
Mod de internare
(urgenţă/BT/transfer   ALERGII
)  

SCOR DEPENDENȚĂ NIVEL DEPENDENȚĂ


Nume Prenume
 
persoane de contact

Nr. Telefon de
 
contact
Grad de rudenie  

12/30/2021 88
Culegerea datelor

Pentru a iniția o relație


III. CONSIMŢĂMÂNT: Subsemnatul………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pacient/aparținător sunt de acord să profesională cu pacientul/
colaborez cu asistentul medical pentru elaborarea și implementarea îngrijirilor/ Planului de îngrijire. aparținătorul este recomandat
ca asistenta medicală să se
Data Semnătura pacientului/aparţinătorului Semnătura asistentului medical prezinte și apoi să obțină
consimțământul pacientului
pentru elaborarea și aplicarea
Planului de îngrijire
IV. PARAMETRII LA INTERNARE/TRANSFER
Temperatura Puls T.A. Respirație Greutate Înălțime

12/30/2021 89
Exemplu de culegere date:

12/30/2021 90
Alte fișe de evaluare a pacientului – instrumente

practice pentru îngrijiri de calitate

 Riscul de cădere
 Evaluarea durerii
 Riscul de escară
 Monitorizarea caterului venos periferic

12/30/2021 91
V. SCALA NORTON DE EVALUARE A RISCULUI LA ESCARĂ

Stare fizică Stare Mobilitate Activitate Incontin Scor


menta enţă

1 foarte 1 1 imobil 1 1 da <12Risc foarte înalt


rea stupo 2 limitată dependent 2 des 14-12 Risc înalt
2 mediocră are 3 uşor 2 ajutor 3 16-14 Risc scăzut
3 medie 2 afectată des ocaziona
4 bună confu 4 completă 3 ajutor rar l
zie 4 4 nu
3 independe
apatie nt
4
alertă

Dată/scor Dată/s Dată/scor Dată/scor Dată/sco Dată/scor


cor r  

12/30/2021 92
Instrument de evaluare a riscului cutanat neonatal

(NSRA)
1. Evaluarea riscului neonatal al pielii la internare, apoi după cum
indică scorul total, înainte de transfer
2. Nouă apariție a leziunilor cutanate, adică țesut IV / excoriație /
infectat / zona de presiune, trebuie să înscrie din nou indiferent
de total
3. Furnizați pachetul de îngrijire pentru prevenirea și gestionarea
leziunilor prin presiune neonatală (PIPM) ca indicat prin scor -
4. Documentați pachetul de îngrijire neonatală PIPM în foaia de
scor NSRA din notele clinice
5. Comunicați orice modificare medicului curant

12/30/2021 93
Categorie Descriere Sc Z1 Z2 Z Z4zz
or 3
Actual Nou-născuți ˂28 săptămâni 4        
Vârsta Nou-născuți ˃28 săptămâni și ˂33 săptămâni 3
gestațională Nou-născuți ˃33 săptămâni și ˂28 săptămâni 2
Nou-născuți ˃38 săptămâni 1
Senzorial Nivel scăzut de conștiință / mușchi relaxat / puternic sedat. 4        
Percepţie Supersensibil la zgomot, lumină și atingere / ușor de agitat / greu de calmat. 3
Ușor agitat, dar se calmează cu măsuri de confort / puține comportamente de auto- 2 
calmare. 1
Răspunsuri adecvate vârstei la stimuli, comportamente alerte și bune de auto-calmare.
Activitate / Nu face nici cea mai mică schimbare de poziție - este necesară asistență completă. 4        
Mobilitate  Face modificări ocazionale ușoare în poziția corpului sau a extremităților. 3
Face modificări frecvente în poziția corpului sau a extremității, de exemplu, întoarce 2
capul. 1
Face schimbări majore și frecvente de poziție, mișcând toate extremitățile, întoarce
capul.
Umiditate Umed constant datorită umidității ridicate / urinei / plăgii / stomii. 4        
  Pielea este adesea umedă - lenjeria trebuie schimbată o dată / 8 ore. 3
Pielea ocazională umedă - necesită schimbarea lenjeriei o dată / 12 ore. 2
Pielea de obicei uscată, schimbări de rutină de scutec și lenjerie o dată pe zi. 1
Respirator Intubat și ventilat 4        
A sustine CPAP 3
Debit mare și / sau debit mic. 2
Fără suport respirator. 1
Integritatea pielii Pierderea extinsă a integrității pielii /plăgii /leziunilor sub presiune/ dispozitivelor 4        
  medicale 3
Pierderea localizată a integrității pielii / zona ruptă / edem. 2
Iritație / roșeață minoră a pielii. 1
Integritatea pielii intactă.
Colectarea Multe încercări de acces IV - canulație / sânge / linie arterială. 4        
sângelui  Punctele venoase care duc la vânătăi mari în jurul locului de inserție / edem. 3
Număr puncții ˃3 în 24 de ore. 2
Prelevarea de sânge zilnic sau săptămânal. 1
Nutriție TPN / Lipide / Fluide IV / NBM / nu tolerează nutienți / medicamente IV 4        
  TPN / lipide / fluide IV / nutienți trofice. 3
Fluide TPN / Lipide / IV, cu alimentare prin gavaj 2
Alimentat gastric complete?- per os? 1
  Scorul total          
Documentat în foaia de scor NSRA
12/30/2021 94
Prevenirea și gestionarea leziunilor prin presiune neonatală (PIPM)- escare- intervențiile

asistentului
Scor Catego Evaluare, aplicare medical documentare
intervenții,
ul de ria de
risc risc
≤8 Risc 1. Continuă evaluarea și documentarea zilnică a
scazut integrității pielii.
  2. Reevaluarea modificărilor stării.
3. Educați mama/ colegele cu privire la prevenirea
presiunii
9 - 16 Modera 1. Scor / Repoziționați la fiecare 6 - 8 ore.
  t 2. Reevaluați și documentați integritatea pielii 6 - 8 ore.
Risc 3. Mențineți o hidratare, nutriție și oxigenare adecvate.
4. Păstrați pielea curată și uscată.
5. Repoziționați echipamentele / dispozitivele la fiecare 2 -
4 ore.
6. Respectați linia IV orar pentru integritate, perfuzie și
plasare a pielii.
7. Educați mama / colegele cu privire la prevenirea
presiunii
12/30/2021 95
17 - 24 Risc ridicat 1. Scor / repoziționați nou-născuții și dispozitivele de echipament cel puțin la fiecare 4 – 6 ore
    2. Reevaluați și documentați la fiecare 4 - 6 ore.
3. Respectați linia IV orar pentru integritate, perfuzie și plasare a pielii.
4. Asigurați-vă o ameliorare adecvată a durerii pentru a promova mișcarea.
5. Mențineți o hidratare, nutriție și oxigenare adecvate.
6. Păstrați pielea curată și uscată.
7. Educați mama/ colegele cu privire la prevenirea presiunii
8. Documentați orice leziuni de presiune existente sau noi.
9. Aduceți o asistentă medicală cu experiență pentru a examina zona de îngrijorare, pentru a vă oferi
sfaturi suplimentare tratamentul necesar și puneți planul de îngrijire la locul și documentul.
10. Gândește - am nevoie de o a doua persoană care să ajute la schimbarea dispozitivelor / poziției
pentru a ajuta la prevenirea disconfortului / durerii?

25 - 32 Extrem 1. Scor / reevaluați, inspectați pielea cel puțin 2 - 4 ore, asigurându-vă


  Risc echipamentele / obiectele nu apasă pe piele și pe document.
  2. Mobilizați / schimbați echipamentele / dispozitivele de poziție 2-3 ore pe oră, dacă este necesar.
3. Gândește - trebuie să protejezi proeminențele capului și ale oaselor?
4. Respectați liniile centrale / IV pe oră pentru integritate, perfuzie și plasare a pielii
5. Asigurați-vă o ameliorare adecvată a durerii pentru a promova mișcarea.
6. Mențineți o hidratare, nutriție și oxigenare adecvate.
7. Păstrați pielea curată și uscată.
8. Educați mama / colegii cu privire la prevenirea presiunii(escarei de decubit)
9. Documentați orice leziuni de presiune existente sau noi.
10. Utilizați dispozitive adecvate pentru reducerea presiunii, cum ar fi gelul
saltea / suport dermapad
11. Aduceți o asistentă medicală cu experiență pentru a examina zona de îngrijorare, pentru a vă oferi
sfaturi suplimentare tratamentul necesar și puneți la dispoziție un plan de îngrijire, apoi documentați-vă.
12. Gândește - am nevoie de o a doua persoană care să ajute la schimbarea dispozitivelor / poziției pentru
a ajuta la prevenirea disconfortului / durerii?
13. Evaluați corect îngrijirea tendințelor.
14. Este nevoie ca medical specialist să consulte copilul?

12/30/2021 96
VI. SCALA RISCURILOR DE CĂDERE J. H. DOWNTON
Căderi anterioare Scor Deplasare Scor Medicamente Scor
NU 0 Normală 0 Niciunul 0
DA 1 Sigură cu ajutor 0 Tranchilizante/ sedante 1
Deficit sensorial Scor Nesigură cu ajutor / fără ajutor 1 Diuretice 1
Niciunul 0 Imposibilă 0 Hipotensoare/nediuretice 1
Alterați vizuale 1 Stare mintală Scor Antiparkinsoniene 1
Alterați auditive 1 Orientat 0 Antidepresive 1
Extremități (ictus,…) 1 Confuz 1 Altemedicamente 0

Risc Scor total =


12/30/2021 97
Riscul de cădere
Măsuri aplicate pentru reducerea riscului de cădere:
 brățară de identificare pacient cu semalizarea riscului- culoare
roșie,
 Pat cu laterale de protecție
 Semnalizarea pavimentului umed
 Semnalizarea unui deficit al acuității vizuale, auditive a
pacientului

12/30/2021 98
Scala de durere analogă și vizuală

12/30/2021 99
Scala de durere pediatrie

12/30/2021 100
Măsuri pentru reducerea durerii
Intervenții delegate ale asistentului medical – administrarea
medicației la recomandarea medicului
Intervenții autonome:
 Poziție antalgică
 Identifică sursa de dificultate care produce disconfortul
 Tehnici de relaxare
 Comunicare
 Condiții de mediu ambant plăcut

12/30/2021 101
Evaluarea durerii

12/30/2021 102
Monitorizarea catererului venos periferic
Data ora regiunea anatomica
Data
Data
ora
ora
regiunea anatomica
regiunea anatomica
FIȘA DE MONITORIZARE –
CVP/CVC
Monitorizare Data Data
I II III I II III Data ora regiunea
Montare/grosime             anatomica ________________
Pansament de fixare            
as. med.________________
curat Data ora regiunea
Tegument            
nemodificat anatomica__________ as.
Spalare cu ser             med._________________
heparinat/SF
Administrare subst             Data ora regiunea
medicamentoase anatomica_____________ as.
Schimbare            
med._____________
pansament
Suprimare cateter            

12/30/2021 103
Evaluarea finală a pacientului la
externare

Sinteza îngrijirilor și recomandările de îngrijiri la domiciliu


Planul de îngrijire este parte integrantă a FOCG, se arhivează
împreună.

12/30/2021 104
 
•SITUAȚIA ÎNGRIJIRILOR LA EXTERNARE
1. Pacientul s-a internat cu următoarele probleme prioritare de îngrijire:
2. S-au aplicat intervenții autonome pentru reducerea dependenței prin ajutor/suplinire la:
 
 igiena corporală  mobilizare/deplasare  alimentație  creșterea confortului  educație
pentru sănătate
3. Se externează:  independent  dependent  parțial dependent
 4. Scor de dependență la internare: ___________
5.Scor de dependență la externare: ___________
6. Recomandări
 Necesită ajutor/suplinire la:  alimentație  deplasare  igienă
 
 Alte recomandări:
 

NUME ȘI PRENUME PACIENT  

DATA EXTERNĂRII  
NUME ȘI PRENUME ASISTENT
 
MEDICAL
SEMNĂTURĂ ASISTENT MEDICAL
SEMNATURA ASISTENTA SEFA  

12/30/2021 105
Feedbackul pacientului

12/30/2021 106
Reglementarea privind calitatea
îngrijirilor
OMS 446/2017-Standarde ,proceduri și metodologia de evaluare si acreditare a
spitalelor stabilește următoarele criterii:
• Procesul de îngrijire abordează integrat și specific pacientul cu asigurarea
continuității asistenței și îngrijirii medicale
• Planul de îngrijire a pacientul ca fiind parte integrantă din managementul
cazului
• Planul de îngrijire individualizat este întocmit de către asistentul medical pe
baza recomandărilor medicale
• Planul de îngrijire se bazează pe datele obținute la momentul internării
• Planul de îngrijire este adaptat în funcție de evoluția pacientului,
• La externare se întocmește un plan de îngrijiri care se comunică atât
pacienților/aparținătorilor, cât și medicului de familie/medicului care a trimis
pacientul la internare.

12/30/2021 107
02 R MANAGEMENTUL CLINIC

Planul de ingrijire a pacientului este parte


02.03.04 Cr
integranta din managementul cazului.
Personalul medical asigura ingrijirea completa si
02.03.04.01 C
personalizata a pacientului.
Planul de ingrijire individualizat este intocmit de
02.03.04.02 C catre asistentul medical, pe baza recomandarilor
medicale.
Planul de ingrijire este adaptat in functie de evolutia
02.03.04.03 C
pacientului.
La externare se intocmeste un plan de ingrijiri care se
comunica atat pacientului/apartinatorilor, cat si
02.03.04.04 C
medicului de familie/medicului care a trimis
pacientul la internare.

Necesarul de personal medical de ingrijire este


02.03.04.05 C
stabilit in functie de nevoia de ingrijire a pacientului.
12/30/2021 108
DETALIILE FAC DIFERENȚA!
Vă mulțumesc!

12/30/2021 109
Bibliografie
1. Ghid de nursing, autor Lucreția Titircă, ed. Cartea medicală
2. Ghid de elaborare şi dezvoltare a planului de îngrijire organizarea și
documentarea procesului de îngrijire, OAMGMAMR
3. Anexa 1- la OMECT 2713/29.11.2007
4. OMS 446/2017-Standarde ,proceduri simetodologia de evaluare si
acreditare a spitalelor
5. Ordinul Presedintelui ANMCS 151/2017 instrumentele de lucru utilizate
in Ciclul II de acreditare
6. Anexa 1- la OMECT 2713/29.11.2007Standardele de pregatire
profesionala si Curriculum pentru calificarea “asistent medical generalist”
7. OUG 144/2008 aprobata prin L53/2014 privind exercitarea profesiei de
asistent medical generealist,moașă și asistent medical din Romania
8. https://media.starship.org.nz/nsra-neonatal-skin-risk-assessment

12/30/2021 110

S-ar putea să vă placă și