Sunteți pe pagina 1din 237

Cursul 5 ENZIME Caracteristici generale ale enzimelor nsu iri caracteristice enzimelor Complexul ES Centrul activ al enzimelor Energia

ergia de activare a reac iilor catalizate enzimatic

Caracteristici generale ale enzimelor

Ce sunt enzimele ? catalizatori ai reac iilor chimice din organismele vii

nsu irile comune cu catalizatorii


ac ioneaz n concentra ii foarte mici; nu se consuma n cursul reac iei; nu modific constantele de echilibru ale reac iilor pe care le catalizeaz ; gr besc numai atingerea st rii de echilibru pentru reac iile termodinamic posibile.

nsu iri caracteristice enzimelor


A.Sunt macromolecule proteice B. Au eficien catalitic mult mai mare

C.Au specificitate D. Activitatea lor poate fi reglat

A.Cu excep ia ribozimilor (ARN)

enzimele sunt invariabil proteine

Structur : a. enzime cu structura strict proteic : ribonucleaza chimotripsina lizozimul din mucusul nazal i lacrimi;

b. enzime cu structura heteroproteic :  parte proteica numit apoenzim

partea neproteic numit cofactor:


 coenzim = component neproteic organic , legat slab necovalent de apoenzim ;  grupare prostetic = component organic legat puternic de apoenzima (ex. hemul)  metal- legat permanent sau temporar

B.Enzimele asigur viteze mari reac iilor


reac iile enzimatice sunt de 106 - 1012 ori mai rapide ca cele neenzimatice a.hidratarea CO2 este catalizat cea mai activ enzim : de anhidraza carbonic ,

CO2 + H2O

H2CO3

 105 molecule/ secund

reac ia este de 107

ori mai rapid dect reac ia necatalizat

b.descompunerea H2O2 catalizat de Fe3+ i de catalaz :

2 O2

2O

O2
2x106 ori mai

activitatea catalazei este de mare ca a Fe3+

C.Specificitate
1. de reac ie 2. de substrat: -absolut -relativ : -de grup
-mai larg

3. stereospecificitate

1.Specificitate de reac ie
Substrat + Reactant clasificarea enzimelor:
Oxido-reductaze; Transferaze; Hidrolaze; Liaze; Ligaze.

Produ i

2.Specificitate de substrat
(selectivitate n alegerea substratului) a.Specificitate absolut E utilizeaz ca S un singur compus chimic:
-ureaza catalizeaz hidroliza ureei:

H2 N

CO

NH2 + 2 H2O

CO2 + 2 NH3
hidroliza esterului colinei cu acidul

-acetilcolinesteraza catalizeaz
acetic:
H3C COO CH2 CH2 + H2O

H3 C COOH + H2 C HO

CH2 N +(CH 3) 3

N +(CH3 ) 3

-anhidraza carbonic

b.Specificitate relativ :  de grup


E catalizeaz un tip de reac ie pentru o familie de compu i

R CH 2 OH

Alcool dehidrogenaza NAD+ NADH + H+

R CH

Enzima are afinitate mare pentru alcoolul etilic

b.Specificitate relativ  mai larg


Glicozidazele
2

( , )

O
2

( , )

1 2 5 2

Proteazele

Pepsin NH CH CO R2 NH CH CO R3 R3 = fenilalanin, tirozin metionin, leucin

Tri si NH CH CO
2

NH CH CO
3

R2

lizin, arginin

Chimotripsin NH CH CO R2 NH CH CO R3 R2 = Phe, Tyr, Trp

Carboxil esterazele

C R1

3.Specificitate stereochimic Enzimele disting -un enantiomer levogir de cel dextrogir; -un izomer cis de cel trans.
COOH Lactat dehidrogenaza HO C H NAD
+

COOH C O

CH3 Acid L-lactic

NADH + H

CH3 Acid piruvic

Vitamina PP
CONH2

COOH

CONH2 O

O P O O

H2 C O-

N
O

N Acidul icotinic niacina)

N Amida acidului nicotinic niacinamida)

NH2 OH OH
-

N N

P O O

N N

H2 C

OH OR
Nicotinamid-adenin dinucleotid NAD +)

(R

H ormeaz NAD+ ; R

-PO3H2 ormeaz NADP+)

COOH CH2 CH2 COOH Acid succinic FAD FADH2 HOOC


succinatdehidrogenaza

COOH C C Acid umaric

acidul maleic (izomerul cis) nu se ob ine nici n urme:

Vitamina B2
Con ine heterociclul numit izoaloxazin
N O CH2 CH CH CH CH2 O OH OH OH H3C N N NH H3C N O
lumicrom lumi lavin ribo lavin lavin adenin mononucleotid (FMN) lavin adenin dinucleotid (FAD) (H) (H) (H) (H) (OH) adenozin `-mono os at (AMP)

NH 2 N N

O P OOH OH
adenozin

P O O-

O H2 C

N O

6.Activitatea catalitic a enzimelor poate fi modulat de anumi i agen i reglatori.

Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin:


A.Nu modific echilibrele chimice la care conduc reac iile reversibile B.Prezint specificitate de reac ie C.Majoritatea sunt proteine D.Intervin numai n reac ii chimice posibile din punct de vedere termodinamic E.Ac iunea lor este susceptibil de reglare

Complexul ES
reprezentare reac ii enzimatice :

E + S

ES

E + Produsi

Centrul activ al enzimelor


Enzimele sunt macromolecule care prezint Centrul activ = entitate tridimensional unde se leag substratul

Centrul activ al enzimelor =


o regiune restrns din protein cu structur chimic i geometric bine determinate

Cine confer structura Centrului Activ ?


natura resturilor aminoacidice i organizarea secundar , ter iar i

cuaternar a proteinei.

Centrului activ al chimotripsinei


S A S S B S S E-chimotripsina contine S S C S legturi disulfurice S S

His - 57 din lan ul B; Ser - 195 din lan ul C; Asp - 102 din lan ul B.

Structura tridimensional a Echimotripsinei

Tri

As - is-

Centrul activ con ine resturi aa ce creaz o entitate tridimensional complementar cu substratul

Inhibitorii interfer cu proteazele utilizate de HIV pentru transformarea proteinelor precursor (gag, pol, env) n proteine active Inhibitorul proteazelor blocheaz centrul activ al enzimelor

Fatty Acid Desaturases - Integral Membrane Metalloenzymes

ScienceDaily (Oct. 16, 2006) Univ Chicago S-a identificat structura tridimensional a enzimei de degradare a insulinei, care degradeaz i amiloidul F implicat n boala Alzheimer. Enzima este o int promi toare

Formarea pl cii amiloid

Centrul activ al enzimelor


centru de legare prezint resturi aminoacidice care asigur legarea substratului centru catalitic prezint resturi aa responsabile de catalizarea propriu-zis Resturile de aa din situsurile catalitice ale enzimelor sunt: Cys, Ser, His, Tyr, acid Glu i Asp, Lys cu grup rile func ionale:
OH, SH, NH3+, COOHN
+

NH

imidazol

Complexul enzim substrat (ES)


structuri labile, cu o via foarte scurt ntre E i S se stabilesc: - for e necovalente (pun i de hidrogen, interac iuni hidrofobe, interac iuni electrostatice) sau -covalente reversibile Complementaritatea chimic determin legarea E-S i geometric

Modelul clasic (lac t cheie)


al CA al enzimei n raport cu structura substratului, propus de Emil-Fischer

ubstrat

Enzim

Comple ul E

Modelul lact cheie

Este un model rigid.

Modelul dinamic centrul indussau complementaritate indus ,


produs de Koshland, este acela de mna n m nu

Modelul indus presupune o flexibilitate a zonei n care se afl centrul activ

ubstrat

nzim Modelul centrului indu

omplexul

Cum ac ioneaz enzimele ?


Mecanismul de ac iune privit din 2 perspective:
modificarea energiei n timpul reac iei; rolul centrului activ n realizarea catalizei din punct de vedere chimic

Ce este energia liber de activare ?

Toate reac iile chimice sunt nso ite de varia ii ale energiei In organismele vii temperatura i presiunea == constante

Energia liber de reac ie (G caracterizeaz reac iile din lumea vie

Reac iile posibile termodinamic decurg cu sc derea energiei libere a reactan ilor (Gprodu i (Greactan i <0

reac ie exergonic , (G<0 reac ie endergonic , (G>0

Cum se modific energia n timpul reac iei ?


Virtual, toate reac iile chimice au o barier energetic ce separ rectan ii de produ i

Aceast barier numit energie liber de activare este diferen a dintre energia reactan ilor i energia intermediarului care se produce n timpul form rii produsului.


An T n B p p

Energia liber

Energia liber de activare a reactiei (necatalizate)

tare de tranzitie (reactie necatalizat) tare de tranzitie tare initial


Reactanti A +

(reactie catalizat)

Energia liber de activare a reactiei (catalizate)

Energia total eliberat

tare inal
Produsi C + D

Durata reactiei

Enzima nu modific energia liber a reac iei catalizate ((G0), a reactan ilor sau produ ilor, i deci nu modific echilibrul rec iei (constanta de echilibru)

Enzima furnizeaz o cale de reac ie alternativ , prin mic orarea energiei libere de activare (ca urmare a mic or rii entropiei substratului)

Formarea st rii de tranzitie

Mecanisme chimice folosite de centrul activ pentru a transforma

Substrat

Produ i

Centrul activ al E stabilizeaz starea T* a substratului

Cataliza covalent
Enzime care formeaz intermediari covalen i enzim -substrat: Clasa serinei Tripsina, Chimotripsina, Elastaza, Acetilcolinesteraza Clasa cisteinei Gliceraldehid 3P-dehidrogenaza, Papaina Clasa histidinei Glucozo 6-fosfataza, Succinil~CoA sintetaza Clasa lizinei D-aminoacid oxidaza, Transaldolaza

Tri

Cataliza acido-bazic
Enzimele con in grup ri func ionale care pot ac iona ca donori sau ca acceptori de protoni: amino, carboxil, sulfhidril, imidazol, hidroxilul fenolic.

hidroliza esterilor carboxilici i fosforici, reac ii de izomerizare

Gl

z - -f

f t iz

r z

Exist un factor de tensiune n cataliza enzimatic ?

legarea S la E poate deforma att enzima ct i substratul centrul activ al unor enzime este relativ nepolar

Care dintre urm toarele afirma ii referitoare la enzime sunt adev rate:
A.Scad (G0 (energia liber ) a reac iei catalizate B.Scad energia de activare a procesului catalizat C.Deplaseaz echilibrul reac iei catalizate n sensul form rii produ ilor D.Catalizeaz ruperea i/sau formarea unor leg turi covalente E.Cresc viteza de apari ie a produ ilor de reac ie

Enzimele:
A.Sunt polizaharide naturale B.Au structur asem n toare vitaminelor C.Pot cuprinde n structura lor to i aminoacizii naturali D.Pot fi reprezentate de anumite molecule de acizi nucleici E.Pot fi localizate n membranele celulare deoarece au structur lipidic

Cursul 6

18.11.2009

Cinetica enzimatic
Factori care influen eaz activitatea enzimatic Teoria cinetic Michaelis-Menten Ecua ia Lineweaver Burk Inhibi ia activit ii enzimelor Enzime alosterice

Cinetica enzimatic
Cinetica studiaz reac iile chimice: desf urarea n timp a reac iei;

factori care influen eaz viteza reac iilor; etapele intermediare prin care trec reactan ii pn devin produ i.

Cum caracteriz m cinetic o reac ie chimic ?

Prin viteza de reac ie

Viteza unei reac ii = varia ia n timp a concentra iei reactan ilor sau a produ ilor de reac ie. A
d[ A ] v! dt

d[ ] v! dt

ecua ii cinetice

Ce postuleaz Legea cinetic

Viteza de reac ie este propor ional cu produsul concentra iilor reactan ilor

Pentru o reac ie: A Produ i

V = K [A]

Pentru o reac ie: A+B Produ i

V = K [A][B]

K = constanta de vitez sau viteza specific


(V de reac ie la concentra ii 1M ale reactan ilor)

Activitatea enzimatic
U.I. (unitatea interna ional ) = activitatea enzimei care transform 1 Qmol substrat/minut n cond standard de pH, temperatur , cofactori Activitatea molecular = nr. molecule de S transformate n produs de c tre o molecul de E /secund . Activitatea specific = nr. de unit i de activitate enzimatic / mg de protein total . Constanta catalitic (turn-over number) = nr. de transform ri S P catalizate de fiecare CA al E n unitatea de timp.

Factorii care influen eaz activitatea enzimatic


Temperatura; pH; [E]; [S]; prezen a inhibitorilor

Temperatura
T optim = temp. la care activitatea enzimelor este maxim
activitatea enzimatic % 00

50

20

40 Toptim 60 temperatura

pH
pH-uri extreme denatureaz enzimele Varia ii mici de pH n zona de stabilitate a enzimei modific v.

Viteza de reactie (v)

amilaza salivara
Pepsina Fosfataza alcalin

[E]
[S] = constant , v este propor ional cu cantitatea de enzim
activitatea enzimatic %

concentratia enzimei

Ecua ia Michaelis Menten


K E+ K2 E K3 E + Produs

V = f([s]) la [E], temp., pH = constante


activitatea enzimatic vmax vmax 2 KM

saturatie

concentratia substratului

Michaelis i Menten au introdus

parametrii cinetici KM i Vmax

K E+S ES K2 Etapa rapid

K3

E + Produs

Etapa lent

Unde E, ES i S sunt n echilibru [Etotal]=[ES] Vmax=K3[Etotal] La echilibru v1 = v2 + v3 K1[E][S] = K2[ES] + K3[ES] K1[E][S] = [ES](K2 + K3)

KM
KM este o m sur a afinit ii dintre E i S afinit ile enzimelor pentru substraturile lor
sunt cu att mai mari cu ct valorile KM sunt mai mici

[ E ][S] K 2  K 3 ! ! KM [ES] K

Ecua ia Michaelis - Menten


Ecua ia de vitez a reac iilor enzimatice cu un singur substrat sau ecua ia lui Michaelis-Menten

Vmax .[ S ] K M  [S ]

reprezentare grafic

v = f([S]) este un arc de hiperbol .

activitatea enzimatic vmax saturatie vmax 2 KM

concentratia substratului

Vmax Vmax [S] ! 2 K M  [S]

K M ! [S]

KM este numeric egal cu [S] la care viteza reac iei este semimaxim

Ecua ia Lineweaver Burk


Ecua ia Michaelis-Menten inversat este ecua ia unei drepte.

max .[ S ]  [S ]

!
max

1  [ S ] Vmax

1/V Panta = KM/Vmax 1/Vmax

- 1/KM

1/[S]

Inhibi ia activit ii enzimelor

Inhibi ia activit ii enzimelor


sc derea activit ii catalitice a enzimei n prezen a unui compus chimic denumit inhibitor

Inhibitorii pot fi: endogeni (metaboli i) exogeni (substan e toxice,medicamente)

Inhibi ia poate fi: - ireversibil - reversibil

Inhibi ia ireversibil
leg turi covalente ntre E i I
E + I EI

Cnd [I] = [E] activitatea catalitic a enzimei este redus la zero.

diizopropil-fluorofosfatului (DIFP) inhib acivitatea serin enzimelor


NH CH CH2 OH + F O P O DIFP - HF CH3 O CH CH3 CH3 HC CH3 O CO
NH

CH CO CH2 O P O CH3 O CH CH3

CH3 HC CH3

acetilcolinesteraza este foarte sensibil la ac iunea DIFP

DIFP este utilizat ca paralizant

Hemoproteinele (citocromi, hemoglobina) sunt inactivate de c tre:

CO

-CN

care se leag de ionul de Fe2+ din hem

Inhibi ia reversibil
E I EI

Ce efecte are Ic asupra celor doi parametrii cinetici vmax i KM ?

Inhibi ia reversibil poate fi:


Competitiv Necompetitiv Uncompetitiv

Inhibi ia reversibil competitiv


Ic este analog structural al S
se leag n centrul activ al enzimei prin acelea i grup ri ca S;

ntr-un sistem cu: E, S i Ic au loc reac iile:


E I S ES E rodusi

EI

reac ia enzimatic atinge Vmax dar la concentra ii mari de S. aparent creste KM, deci afinitatea enzimei pentru S scade i nu se modific Vmax;
acti itatea e zi atic
a

1/ sat ratie

Ic

Ic 1/
a

2 - 1/KM`

KM K ` M

c ce tratia s strat l i

- 1/KM

1/[ ]

Ic (compu i naturali sau de sintez )


Acizii dicarboxilici: oxalic, malonic, malic, oxaloacetic, pirofosfat sunt inhibitori competitivi ai succinat dehidrogenazei (SD).
COOH CH2 CH2 COOH Acid succinic FAD FADH2 HOOC uccinat dehidrogenaz
H

COOH C C
H

Acid umaric

Sulfanilamida
Folat sintetaza, la bacterii este p c lit i sintetizeaz un intermediar cu sulfanilamid n locul acidului para-aminobenzoic care nu se poate transforma n acid folic. Cum acidul folic este indispensabil bacteriilor, acestea mor.
NH2 NH2

SO 2 NH 2 Sulfanilamida

COOH Acid p-aminobenzoic

OH N H2 N N N 5 N pterina

10 9 CH2 NH

COOH CO NH CH CH2 CH2

acid p-aminobenzoic acid pteroic

COOH acid glutamic

Analogi structurali ai bazelor purinice i pirimidinice

se utilizeaz n chimioterapia cancerului. inhib sinteza de acizi nucleici, mpiedicnd diviziunea celular care este mult mai rapid n tumori

Metotrexat

analog al acidului folic se folose te n chimioterapia leucemiilor.


NH 2

O N CH2 N
R

COON H CH

O CH2 C O-

N H2N N N H

R H aminopterin R -CH3 metotrexat

Inhibi ia reversibil necompetitiv


Substratul i inhibitorul necompetitiv (In)
nu sunt analogi structurali nu au dimensiuni comparabile In nu se leag n centrul activ

E + I

ES + I

si

EI

ESI

activitatea enzimatic vmax v`max vmax / 2 v`max / 2 KM concentratia substratului - 1/KM + Ic

1/v

+ Ic

1/v`max 1/vmax 0 1/[S]

Se modific Vmax KM nu se modific n prezen a inhibitorului

grup ri - SH libere (nu din centrul activ), pot lega slab:


Ag+ Hg2+ Pb

care mic oreaz sau chiar anuleaz activitatea enzimelor

a a se explic efectul otr vitor al unor metale grele

Pb inhib ferochelataza

Inhibi ia reversibil uncompetitiv Un astfel de inhibitor modific


KM i Vmax
E S ES + I ESI E r si

Enzime alosterice
Sunt proteine oligomere (dimeri, tetrameri, etc.)

Au mai multe centre de legare pentru S (cte un centru pentru fiecare subunitate).

Curbele v = f([S]) sunt sigmoide

Vmax se atinge atunci cnd toate centrele active sunt ocupate cu S

Parametrii cinetici pentru enzimele oligomere sunt: -Vmax i -S0,5(S50) concentra ia substratului pentru

care reac ia are o vitez semimaxim

activitatea enzimatic vmax vmax / 2

concentratia substratului

Aspectul sigmoid al curbei v = f([S]) reflect o modificare a afinit ii enzimei pentru substrat

Enzimele care dau curbe v=f([s]) sigmoide sunt denumite alosterice

Liganzii fixa i pot fi:


identici (de ex. Substraturi n ambele centre) sau diferi i

centru izosteric

leag substratul

centru alosteric (allos=altul)


(poate fi situat pe acela i lan polipeptidic dar n regiune diferit )

leag un efector alosteric

Activatori alosterici Inhibitori alosterici

acti itatea e zi atic 100 %


3

50

1 2

KM

[S]

Dup natura centrelor de legare i a liganzilor pentru aceste centre, efectele alosterice sunt: Efecte homotrope (presupun cooperarea ntre dou centre izosterice Efecte heterotrope (cooperare ntre un centru izosteric i un centru alosteric)

Alosteria
capacitatea unor liganzi de a modifica func iile unor proteine prin inducerea unor tranzi ii alosterice (modific ri conforma ionale).

Caracteristici esen iale pentru Enzimele alosterice: -catalizeaz etape cheie din c ile metabolice;

ireversibile, cu (Go < 0


-au structur cuaternar

Dou Modele explic mecanismul de ac iune al Enzimelor Alosterice


1.modelul concertat (simetric) 2.modelul secven ial

Elemente comune ale modelelor Fiecare monomer al oligomerului are centrul s u activ Monomerii coopereaz n fixarea substratului : homotrop heterotrop Reglarea alosteric se face cu consum minim de energie

Modelul simetric
Subunit ile dimerului, pot avea dou
conforma ii; -R (relaxat ) cu afinitate mare pentru substrat -T (tensionat ) cu afinitate mic pentru substrat.

Modelul impune simetria dimerului, care exist numai n forma R sau T.

La enzimele heterotrope: Activatorii stabilizeaz starea R Efectorii negativi stabilizeaz starea T

Modelul secven ial

admite interac ia st rii R cu starea T Legarea lui S la primul monomer se face cu dificultate

Ce tip de cooperare am ntlnit la realizarea rolurilor Hemoglobinei ????

Hemoglobina fixeaz O2 prin cooperativitate (homotrop ) coordonat de factorii: H+; CO2; 2,3-DPG (heterotrop )

Curs 7 Reglarea cantitativ a enzimelor Reglarea eficien ei catalitice Complexe multienzimatice Antienzime Izoenzime Denumirea enzimelor Clasificarea enzimelor

Reglarea activit ii enzimelor Viteza reac iilor enzimatice cheie din c ile metabolice depinde de: cantitatea de enzim ;

eficien a enzimelor

Reglarea cantit ii de enzim


prin dinamica proceselor de biosintez i de degradare
Aminoacizi
s d

Proteine

Enzimele constitutive: Ks = Kd Catalizeaz procese fundamentale pentru existen a celulei. Se g sesc n celule n cantit i relativ constante. Ele nu sufer fluctua ii mari n raport cu factorii de mediu.

Enzimele inductibile: Ks > Kd Sunt implicate n c i catabolice. se sintetizat numai n prezen a substratului Substratul ac ioneaz ca un inductor, accelernd sinteza enzimelor.

Enzimele represibile: Ks < Kd Sunt implicate n procese anabolice Sinteza lor este ncetinit de produsul final al reac iei catalizate; Represia se face de obicei, prin intermediul complexelor corepresori - aporepresori.

Controlul degrad rii proteinelor (enzimelor) -se face independent de controlul sintezei; -se face prin intermediul ubiquitinei; -este proces dependent de ATP.

Reglarea eficien ei catalitice a enzimelor Factorii ?????

Activitatea unor Enzime alosterice depinde de concentra ia substratului:


A E1 E2 C E3 P

Reglarea printr-un intermediar (feed forward stimulare):

E1

E2

E3

Produsi

Glucoz
ATP ADP 1

Glucozo-6-fosfat
2

Etapa hexozelor

Fructozo-6-fosfat
ATP ADP
3

Fructozo-1,6-bisfosfat
4

Gliceraldehid-3-fosfat
NAD+ NADH + H+ H3PO4

Dihidroxiaceton-fosfat

1,3-Bisfosfoglicerat
ADP ATP 6 Fosforilare la nivel de substrat

Etapa triozelor
7

3-Fosfoglicerat 2-Fosfoglicerat
8 H2O

Fosfoenolpiruvat
ADP ATP 9 Fosforilare la nivel de substrat

Piruvat

activitatea enzimatic vmax vmax / 2

concentratia substratului

Glucoz + ATP

Glucozo-6-P + ADP

Hexokinaza: -prezent n toate esuturile extrahepatice, -are afinitate mare pentru glucoza (KM = 0,15 mM) - esuturile preiau glucoza din snge la orice valoare a glicemiei Glucokinaza: -prezent numai n ficat -are afinitate mic pentru glucoza (KM = 10 mM) - este activ dup ingestia de glucide

CH=O H HO H H C C C C H2C OH H OH OH OH
Hexokinaza Mg2+

CH=O

H2C C HO H H C C C H2C

OH O H OH OH OPO3 H 2

ATP ADP

H HO H H

C C C C H2C

OH H OH Glucozo-6-fosfat
izomeraza

OH OPO3 H2

Glucoz

Glucozo-6-fosfat

Fructozo-6-fosfat

Reglarea activit ii enzimelor alosterice prin produsul final (inhibi ie de tip feed back)
E1 E2 E3

Produsi

E1 A B

E2 C

E3 E4

D E

P1 P2

Reglarea covalent
Apare la organismele superioare i presupune activare prin ruperea unor leg turi covalente

enzime interconvertibile Conversia are loc prin: fosforilare-defosforilare; nucleotidilare

activare prin proteoliz proces unidirec ional

Enzime interconvertibile prin fosforilare <==> defosforilare


Fosforil rile: -sunt catalizate de kinaze (reglate hormonal, interconvertibile fosfo-defosfo); -sunt ireversibile; -necesit ATP Defosforil rile: -sunt ireversibile; -se fac hidrolitic n prezen a unor fosfataze; -fosfatazele sunt supuse unui control hormonal.

ATP

proteinkinaze

ADP

Enzim (Ser-OH)
forma defosfo

Enzim (Ser-OP)
forma fosfo

fosfataze Pi HO 2

enzime active n forma fosforilat glicogen fosforilaza implicat n catabolismul glicogenului

Enzime active n forma defosfo glicogen sintaza implicat n proces anabolic

activarea este implicat ntr-o cascad de evenimente declan ate de legarea unui hormon la o membran celular

Reglarea covalent prin proteoliz


Proenzimele (zimogenii)
sunt produse la locul de sintez n form inactiv activarea se face la locul de ac iune.

Activarea se face
sub influen a factorilor de mediu i Autocatalitic
printr-un proces ireversibil de rupere a unor leg turi peptidice specifice.

De ce este necesar existen a zimogenilor ?


se ob in foarte rapid
prin transform ri minore
cantit i mari de enzime active.

Enzimele proteolitice digestive secretate de stomac: pepsinogenul secretate de pancreas: tripsinogenul, chimotripsinogenul, proelastaza, procarboxipeptidaza Enzimele coagul rii sngelui (secretate de ficat n form de proenzime) Enzimele sistemului complement

a.Enzimele proteolitice digestive hidrolizeaz proteine: Transformarea HCl pepsinogen pepsina (- segment terminal (44 aminoacizi) cu caracter bazic)

Transformarea Tripsinogen enteropeptidaz


(denumire veche enterokinaz )

tripsin

(fragment N-terminal de 6 aminoacizi din tripsinogen) Tripsina activeaz tripsinogenul, chimotripsinogenul, proelastaza, i procarboxipeptidaza. Zimogenii pancreatici se activeaz cnd con inutul stomacal a ajuns n duoden.

Transformarea chimotripsinogen

chimotripsin

este activat de tripsin se face prin ndep rtarea a dou dipeptide Chimotripsina cuprinde trei lan uri peptidice i cinci pun i de sulf.

Centrului activ al chimotripsinei


S A S S B S S E-chimotripsina contine 5 legturi disulfurice S S C S S S

His - 57 din lan ul B; Ser - 195 din lan ul C; Asp - 102 din lan ul B.

Structura tridimensional a Echimotripsinei

In intestin
Tri si e i tri si e

Enteropepti

tri si

r car Tri si ar

i e ti aza

i e ti aza

r car

i e ti aza

ar

i e ti aza

Enzimele coagul rii i fibrinolizei. Exist dou c i ini iate de activatori diferi i care converg ntr-o cale final comun calea intrinsec , cu participare de factori sanguini; calea extrinsec , la care particip de origine exclusiv tisular . i factori

Ini ierea procesului de coagulare este urmat de activarea n cascad a factorilor de coagulare Care sunt avantajele unui r spuns reglator n cascad ? -o cantitate foarte mic de ini iator declan az un r spuns amplu. -fiecare etap a cascadei amplific r spunsul

Fibrinoliza. Componen ii necesari dezagreg rii chiagului se g sesc n snge n form inactiv i se activeaz proteolitic
act r tis lar

Plas i

Plas i

ea

e fi ri

Pe ti e s l

ile

Implic o modificare covalent a enzimei: A.modularea alosteric B.inhibi ia competitiv C.asocierea unei enzime cu un cofactor D.inhibi ia necompetitiv E.reac iile de fosforilare n prezen a kinazelor specifice

Care dintre urm toarele enzime proteolitice este activat prin hidroliza acid a proenzimei inactive? a. tripsina b. chimotripsina c. elastaza d. pepsina e. carboxipeptidaza

Care dintre urm toarele afirma ii descriu corect enzimele alosterice?


a. efectorii pot stimula sau inhiba legarea substratului b. activitatea lor nu este inhibat prin feed back c. curbele v=f([S]) sunt sigmoide d. difuzeaz rapid prin membranele celulare e. sunt, de obicei, plasate la nceputurile c ilor metabolice

Antienzimele

Antienzime (antiproteaze) = proteine reglatoare Serpinele sunt inhibitori de serin proteaze Se leag necovalent n centrul activ al serin proteazelor:

antitrombina III

E1 antiproteaza
(denumit i E1 antitripsina)

inhibitorul pancreatic al tripsinei inhibitorul proteinei C (proteina C este o serin proteaz plasmatic dependent de vitamina K, activat de trombin , care transform factorii activi VIIIa i Va ai coagul rii n forme inactive).

Antitrombina III: -prezent n plasm ;

-inactiveaz trombina i al i factori ai coagul rii: IXa, Xa, XIa

Cine m re te viteza de formare a complexelor ireversibile ntre antitrombina III i serin proteazele coagul rii ? Heparina

E1-antiproteaza: -protein plasmatic ; -este E1-globulin


inhib elastaza, tripsina i alte proteaze

E1-antiproteaza sintetizat de ficat de monocitele i macrofagele alveolare


are rol n protejarea esuturilor de ac iunea elastazei

Elastaza = enzim proteolitic distructiv , secretat de neutrofilele activate poate distruge elastina din pere ii alveolelor pulmonare

O deficien

la nivelul E1-antiproteazei poate

duce la instalarea emfizemului pulmonar

Inhibitorul pancreatic al tripsinei: -este o protein cu masa mic , produs de pancreas. -se leag de tripsin , prevenind distrugerea pancreasului.

Izoenzimele
Izoenzimele: - proteine oligomere -catalizeaz aceea i reac ie n toate esuturile; -difer prin: structur distribu ie tisular .

Diferen ele structurale pot influenta propriet ile fizico-chimice: pH izoelectric mobilitate electroforetic masa molecular

diferen iere prin nsu irile catalitice: afinit i diferite fa de acela i substrat;

sensibilit i diferite la ac iunea unor efectrori alosterici;


_ specificit

i distincte pentru coenzime

Izoenzimele LDH (lactat dehidrogenaza) enzim intracelular

LDH are structur cuaternar omogen sau heterogen ; lan uri M (muscle) LDH = tetramer lan uri H (heart).

LDH are cinci izoenzime: H4, H3M, H2M2, sau

HM3,

M4

dup mobilitatea electroforetic LDH1 LDH5

Reac ia catalizat :
Lactat dehidrogenaza H3 C CH COOH H3 C C COOH OH Acid L-lactic O Acid piruvic

NAD+

NADH + H+

Izoenzimele LDH au afinit i diferite pentru piruvat (sau lactat): H4 i H3M


inim afinitate mic pentru piruvat (l transform greu n lactat)

M4

i M3H mu chi scheletici i ficat afinitate mare pentru piruvat

 Determinarea activit ii enzimelor serice


poate fi folosit n clinic pentru stabilirea originii esutului lezat

Izoenzimele creatin kinazei (creatin fosfokinaza)


Creatin kinaza: -enzim intracelular ; -dimer format din dou subunit i: B (de la brain) M (de la muscle) Are trei izoenzime: MM (prezent n mu chi i miocard) BB (prezent n creier i mu chi) MB (prezent n urme numai n miocard).

reac ia catalizat este reversibil :


Creatin + ATP Fosfo-creatin + ADP

Cre terea activit ii creatin kinazei-MB n ser, indic lezarea miocardului (infarct de miocard)

Activitatea CK2 n plasm la 24 ore dup infarct

Activitatea LDH n plasm la 36 40 ore de la infarct

Ore Infarct

Complexe multienzimatice
Asambl ri de proteine ntr-un complex, cu scopul de a cre te eficien a global a procesului. Rolul lor: cataliza coordonat a unei succesiuni de reac ii; minimalizarea unor reac ii secundare. Exempl: acid gras sintaz , complexul piruvat dehidrogenazei, etc.

Clasificarea i denumirea enzimelor


Denumirea enzimelor se pot utilza trei modalit i: -ad ugarea sufixului az la numele substratului (zaharaz , ureaz , glucozidaz ) -denumire dup ac iunea specific a enzimei (guanilat ciclaz , lactat dehidrogenaz , glutation reductaz ) -denumiri particulare f r leg tur cu reac ia catalizat : pepsin , chimotripsin , tripsin .

Numele enzimei cuprinde: -denumirea substratului, -tipul reac iei catalizate, -coenzima Fiecare enzim este codificat de patru cifre, care definesc: -clasa; -subclasa; -sub-subclasa; -num rul de ordine al enzimei din ir.

Clasificarea enzimelor
Sunt 6 clase de enzime dup tipul de reac ie catalizat: 1.Oxidoreductaze 2.Transferaze 3.Hidrolaze 4.Liaze 5.Izomeraze 6.Ligaze

Oxidoreductazele catalizeaz reac ii redox (transfer de electroni sau de hidrogen) Subclase: Dehidrogenazele catalizeaz transferul de hidrogen de la substrat (SH2) pe o coenzim redox (NAD+; NADP+; FMN; FAD):

SH2

Sox

oH2

Vitamina PP
CONH2

COOH

CONH2 O

O P O O

H2 C O-

N
O

N Acidul nicotinic (niacina)

N Amida acidului nicotinic (niacinamida)

NH2 OH OH
-

N N

P O O

N N

H2 C

OH OR
Nicotinamid-adenin dinucleotid (NAD +)

(R

H ormeaz NAD+ ; R

-PO3H2 ormeaz NADP+)

Vitamina B2
Con ine heterociclul numit izoaloxazin
NH2 N O CH2 CH CH CH CH2 O OH OH OH H3C N N NH H3C N O
icrom l mifla i ri ofla i l (H) (H) (H) (H) ) (OH) a enozin 5`-monofosfat ( MP) a enozin

N N

O P OOH OH O H2 C N O

P O O-

fla i mononucleoti ( MN) fla in a enin inucleoti (

Reductazele catalizeaz transferul de hidrogen de la o coenzima redus (adesea NADPH) la un acceptor:

Sox + CoH2

SH2 + Co

Oxidazele catalizeaz transferul de echivalen i reduc tori de la un substrat la dioxigen, reducndu-l fie la ap , fie la peroxid de hidrogen:

SH2 + 1/2 O2 SH2 + O2

Sox + H2O Sox + H2O2

Peroxidazele catalizeaz transferul de echivalen i reduc tori de la un substrat la un peroxid (HOOH sau R-OOH)

SH2 +

HOOH

Sox + 2 H2O

2G-SH + HOOH G-S-S-G + 2 HOH glutation peroxidaz

Dioxigenazele ncorporeaz dioxigenul n molecula de substrat (care cuprinde o leg tur dubl ):

CH CH

+ O2

CH O + O

CH

H3 C

CH 3

CH 3

CH 3

H3 C

CH 3

F-caroten

CH 3

CH 3

H3 C

CH 3

caroten dioxigenaza H3 C CH 3

O2 n prezenta srurilor biliare

CH 3

CH 3 CH O

CH 3 Reducere

Retinal (retinalaldehid) Oxidare

H3 C

CH 3

CH 3

CH 3 CH 2 OH

H3 C

CH 3

CH 3

CH 3 COOH

CH 3

Retinol (Vitamina A 1)

CH 3

Acid retinoic

Monooxigenazele ncorporeaz numai un atom de oxigen n substrat, celalalt atom al dioxigenului este redus la ap . Multe monooxigenaze sunt hidroxilaze care implic participarea sistemului redox: NADP+ - (NADPH+ H+)
R-H + O2 + (NADPH + H+) R-OH + H 2O + NADP+

Transferazele
catalizeaz reac ii de transfer a unei grup ri de la un donor c tre un acceptor

AX + BY

AY + BX

Subclase: Aminotransferaze (transaminaze) catalizeaz transferul unei grup ri amino ntre un amino i un cetoacid. Coenzima participant este piridoxal fosfatul.
R1 CH COOH + R2 NH2 C O COOH R1 C O COOH + R2 CH COOH NH2

HC HO

O CH2 OH
ATP ADP

HC HO

O CH2 O P OO-

H3 C

N Piridoxal H2 C NH2 CH2 OH

piridoxal-kinaza

H3 C

N Piridoxal os at O H2 C NH2 CH2 O P O-

HO

ATP

ADP

HO

O-

N H3 C Piridoxamina

piridoxamin-kinaza N H3 C Piridoxamin os atul

COOH H3 C CH COOH + NH2 CH2 CH2 C O GPT H3 C C O COOH +

COOH CH2 CH2 HC NH2

Alanin

Acid iruvic

COOH

COOH

AcidE-cetoglutaric

Acid lutamic

COOH CH2 HC NH2 +

COOH CH2 CH2 C O GOT

COOH CH2 C O +

COOH CH2 CH2 HC NH2

COOH

COOH

Acid aspartic

COOH

Acid oxaloacetic

COOH

AcidE-cetoglutaric

Acid glutamic

Aciltransferazele catalizeaz transferul restului acil de pe compu i cu poten ial chimic ridicat (R-CO~SCoA), pe acceptori potrivi i cu formare de esteri, amide, anhidride:

R-CO~S-CoA

R1-OH

R-CO-OR1

CoA-SH

Coenzima A - SH
Acid pantotenic OH CH3 Tioetanolamina NH CO CH2 CH2 SH ADP O CH2 CH2 NH C O CH C CH3 CH2 O O P O P O O
-

NH2 N H2 C N O O OH O P OON N

Fosforil transferazele (kinaze) catalizeaz transferul resturilor fosforil de pe ATP pe substraturi:

Glucoz + ATP

Glucozo-6-P + ADP

CH=O H HO H H C C C C H2C OH H OH OH OH
Hexokinaza Mg2+

CH=O

H2C C HO H H C C C H2C

OH O H OH OH OPO3 H 2

ATP ADP

H HO H H

C C C C H2C

OH H OH Glucozo-6-fosfat
izomeraza

OH OPO3 H2

Glucoz

Glucozo-6-fosfat

Fructozo-6-fosfat

Metiltransferazele catalizeaz transferul grup rilor cu un atom de carbon coenzima care poart aceste grup ri este tetrahidrofolatul (FH4).

OH N H2 N N N 5 N pterina

10 9 CH2 NH

COOH CO NH CH CH2 CH2

acid p-aminobenzoic acid pteroic

COOH acid glutamic

Transport grup ri: metil (-CH3) hidroximetil (-CH2OH) formil (-CHO) formimino (-CH=NH) metilen (-CH2-),

transformarea serinei n glicin :


CH2 N H2 C NH2 +
N H

H2 C HC

OH NH2

H N 5 N H FH4

9 10 CH2 NH serin hidroximetil trans eraz

CH2

COOH Serin

COOH Glicin

N5, N10-metilen FH4

formarea grup rilor metil:

N5,N10-metilen-FH4 + (NADH + H+)

N 5-metil-FH4 + NAD+

metilarea homocisteinei la metionin

CH3 H2 C H2 C HC NH2 SH + N 5 CH2 NH homocisteinmetiltransferaza metilcobalamina H2 C H2 C HC NH2 S CH3 +

H N

CH2 NH

COOH Homocistein

N H 5 N -metil FH4

COOH Metionin

N H FH4

transformarea deoxiuridilatului n deoxitimidilat (folosit n sintez de ADN):


O NH O O P O H2 C O
-

O H3 C CH2 N + N
H

NH N O O + FH4

N O

CH2

N timidilat sintaza

O O P O H2 C O
-

OH H dUMP

N , N -metilen FH4

10

OH H dTMP

Hidrolazele
A-B + H2O A-H + B-OH

Subclase

Esterazele care pot fi:


carboxilesteraze (cu substrat R-COOR) tiolesteraze (cu substrat R-CO -SR)
fosfomonoesteraze (substrat R-O-PO3H2) fosfodiesteraze sau fosfataze (substrat R-O-PO2H-O-R1)

Glicozidaze Peptidaze

NH2 N O O
-

HR

NH2 N N O O H 2C O N N

O O P O
-

O O P O
-

N N

P O
-

O H 2C

N O

Adenilatciclaza

HO

HO

P O
-

ATP

OH

AMPc

NH 2 N N O O P O
-

Metilxantine
N O

NH 2 N N

N N

H2 C

Fosfodiesteraza

P O
-

O H2C

N
O

OH

AMPc

Insulin Ca2+-Calmodulin

HO

HO

5`-AMP

Liazele catalizeaz reac ii de adi ie reversibile, la leg turi multiple. Anhidraza carbonic catalizeaz hidratarea dioxidului de carbon:

CO2

2O

2CO3

Fumaraza catalizeaz hidratarea acidului fumaric la acid malic:

H C C

COOH + H 2O Fumaraza

COOH HC CH 2 COOH Acid malic OH

H HOOC Acid umaric

Izomerazele
catalizeaz reac ii de izomerizare: Racemazele transform un enantiomer dextrogir n enantiomerul levogir

(+)-Alanina

(-)-Alanina

Epimerazele schimb configura ia unui singur atom de carbon asimetric

D-Glucoz

D-Galactoz

HC H HO HO H C C C C

O OH H H OH OH
0

HC H HO H H C C C C

O OH H OH OH OH 20 HO HO H H

HC C C C C

O H H OH OH OH

H2C

H2C

H2C

D-Galactoz

D-Glucoz

D-Manoz

Izomerazele cis-trans modific configura ia unei duble leg turi

Acid fumaric

Acid maleic

Mutazele schimb pozi ia unei grup ri n molecul

COOH HC H2 C OH OPO 3 H2 mutaz

COOH HC H2 C OPO 3 H2 OH

Acid 3- os ogliceric

Acid 2- os ogliceric

Ligazele
catalizeaz reac ii de condensare cuplate cu scindare de ATP
A-H + B-OH ATP ADP + Pi A-B

Sinteza glutaminei catalizat de glutaminsintetaz :


Acid glutamic + NH3 Glutamin ATP ADP

O COOH C CH2 NH3 + CH2 HC NH2 ATP ADP+Pi Glutamin sintetaz CH2 CH2 HC NH2 NH 2

COOH

Acid glutamic

COOH

Glutamin

Sintazele catalizeaz legarea a dou molecule f r implicarea ATP Haminolevulinat sintaza glicogen sintaza NOS - nitric oxid sintaza

Vitaminele care pot fi transformate n coenzime pentru a participa la reac ii de oxido-reducere sunt:
A.Nicotinamida i riboflavina B.Vitamina C i biotina C.Biotina i nicotinamida D.Tiamina i riboflavina E.Tiamina i Biotina