P. 1
Dictionar Englez - Roman

Dictionar Englez - Roman

|Views: 129|Likes:
fk
fk

More info:

Published by: Horhe Geo Proiect Paralaxa on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

COPERTA

MIRCIA DUMITRESCU
REDACTORI DE CARTE

SORANA GEORGESCU-GORJAN IRINA POPA
TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ

OFELIA COŞMAN LILIANA KIPPER DIANA TATU

Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Editurii Univers Enciclopedic

ISBN 973-637-048-8

yv

w

ACADEMIA ROMANA INSTITUTUL DE LINGVISTICA „IORGU IORDAN - AL. ROSEITI"

DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN
EDIŢIA A II-A

univers enciclopedic 2004

EDIŢIA I
REDACTOR RESPONSABIL

Prof. dr. LEON LEVIŢCHI
REVIZIE FINALĂ

Prof. dr. LEON LEVIŢCHI, ANDREI BANTAŞ, ADRIAN NICOLESCU
REVIZII PARŢIALE

PETRU COMARNESCU. (pentru terminologia românească), TUDOR DORIN (pentru ştiinţele naturii), DAN DUŢESCU (pentru sinonimie), CAROL KORMO'S (pentru termenii ştiinţifici), Conf. dr. EDITH IAROVICI (pentru termeni ştiinţifici), TITI IOANITESCU (pentru termeni economici etc.), ROMULUS CĂPLESCU (pentru vocabular de presă), ILINCA CONSTANŢINESCU (din partea Institutului de Lingvistică din Bucureşti), Prof. dr. doc. ANA CARTIANU, Prof. dr. MIHAI BOGDAN
REDACTORI

VALERIA ALCALAY, ANDREI BANTAŞ, NICOLETA BURGHELEA, EUGENIA CÎNCEA-POPESCU, VIORICA DĂNILĂ, DAN DUŢESCU, EUGENIA FARCA, ANDREEA GHEORGHIŢOIU, ETTA HAGIGOGUDUMITRESCU, VICTOR HANEA, PAULA IANCOVICI, DR. EDITH IAROVICI, ZAHARIA IONESCU, KURT KHEIL, DR. LEON LEVIŢCHI, DR. MIHAI MIROIU, MARIA MOCIORNIŢA, ADRIAN NICOLESCU, LILIANA PAMFIL-TEODOREANU, IOANA POENARU, VALERIA POP, IOAN AUREL PREDA, VIRGIL ŞTEFĂNESCU-DRĂGĂNEŞTI, COCA VASILIU, RALUCA RUSU
TRANSCRIEREA FONETICĂ

DAN DUŢESCU, ANDREI BANTAŞ
REDACTOR DE CARTE

SORANA GEORGESCU-GORJAN

EDIŢIAAII-A
ÎMBOGĂŢIRE LEXICO-SEMANTICĂ

ILINCA CONSTANTINESCU, PAULA ŞENDREA, FLORIN GHEORGHE IONESCU
REVIZIE FINALĂ

SORANA GEORGESCU-GORJAN ILINCA CONSTANTINESCU

CUVÂNT INTRODUCTIV LA EDIŢIA I Iniţiat acum 22 de ani de Institutul de Lingvistică din Bucureşti, dicţionarul de faţă a fost elaborat de către un colectiv amplu de cadre didactice, traducători, ziarişti etc. şi revizuit de un grup restrâns de specialişti. O dată cu trecerea anilor, dicţionarul a fost amplificat substanţial. în vederea redactării şi punerii la punct a dicţionarului, s-a folosit o bibliografie care, după părerea autorilor, oglindeşte stadiul actual al limbii engleze aşa cum este aceasta vorbită în diferite părţi ale globului, mai cu seamă în Anglia şi Statele Unite. A fost consultată, de asemenea, o bibliografie auxiliară (pe specialităţi), în scopul de a extinde aria de cuprindere a vocabularului şi utilitatea lui pentru diverse categorii de consultanţi. Aşa cum se*prezintă în forma sa actuală, lucrarea este un dicţionar englez-român de tip general, cuprinzând un fond de aproximativ 120 000 de cuvinte (cu frazeologia aferentă). Pronunţia cuvintelor din dicţionar este redată cu ajutorul alfabetului elaborat de International Phonetic Association (IPA) şi transcris pe baza celor mai recente ediţii din An English Pronouncing Dictionary de Daniel Jones şi din Webster's International Dictionary. Pentru ilustrarea sensurilor şi a unor particularităţi sintagmatice de folosire a cuvintelor, lexicul inclus în dicţionar este însoţit de numeroase echivalente, serii sinonimice, adesea diferenţiate stilistic (v. şi Indicaţiile de folosire de la pag. VII). Dicţionarul este completat cu o serie de materiale auxiliare (o privire generală asupra limbii engleze moderne şi contemporane, liste de nume proprii, prescurtări uzuale etc.). Conştienţi de complexitatea problemelor puse de un dicţionar ca cel de faţă, autorii speră că vor găsi înţelegerea cititorilor şi vor fi recunoscători pentru eventualele observaţii şi sugestii.

CUVÂNT INTRODUCTIV LA EDIŢIA A II-A Din a doua jumătate a secolului XX limba engleză şi varianta ei americană câştigă teren ca mijloc internaţional de comunicare. Studierea englezei în şcoală s-a extins de la un an la altul, făcând necesară elaborarea unor instrumente de lucru menite să satisfacă un public din ce în ce mai exigent. în tot mai multe domenii de activitate informarea bibliografică şi documentarea presupun o bună cunoaştere a limbii engleze. Acesta a fost contextul în care, în urmă cu trei decenii, apărea la Editura Academiei cel mai cuprinzător dicţionar englez-român realizat cu concursul a numeroşi specialişti din cercurile universitare şi academice din ţara noastră. Colectivul a lucrat sub îndrumarea eminentului cărturar care a fost Leon Leviţchi. Dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii, extinderea relaţiilor internaţionale pe multiple planuri şi diversitatea structurilor economice, politice şi organizatorice noi au dus la apariţia unor realităţi şi fenomene consfinţite, în mod firesc, de formarea unor noţiuni corespunzătoare redate prin neologisme. Multe cuvinte existente au căpătat sensuri noi şi s-au dezvoltat noi combinaţii frazeologice, toate acestea ducând la îmbogăţirea continuă a vocabularului. Este cunoscut că în ţările anglofone apar, la intervale scurte, dicţionare de cuvinte noi, iar autorii de mari lucrări lexicografice le înglobează, în timp, punând la dispoziţia vorbitorilor ediţii noi, îmbogăţite, ale lucrărilor de bază. Activitatea are un caracter permanent. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti" din Bucureşti, sub egida căruia a apărut prima ediţie a prezentului dicţionar, a introdus în planul de cercetare din anii '80 elaborarea unui supliment menit să completeze materialul publicat în 1974, cu informaţie lexicografică adusă la zi. Realizarea operaţiunilor aferente a fost încredinţată celor două angliste membre ale institutului la data respectivă, Ilinca Constantinescu şi Paula Şendrea. Lor li s-a alăturat după câtăva vreme lector univ. Florin Gheorghe Ionescu. Prin încorporarea acestui supliment de peste 12 000 de adăugiri şi efectuarea unor corelări de ordin tehnic a rezultat un dicţionar bilingv modern de mari dimensiuni, a cărui listă de cuvinte depăşeşte 130 000 de articole. Au fost păstrate, în cea mai mare parte, normele redacţionale ale ediţiei anterioare. Intercalări de termeni şi sensuri noi au fost făcute de Ilinca Constantinescu chiar şi pe parcursul procesului de editare. Revizia dicţionarului a fost asigurată de Sorana Georgescu-Gorjan, căreia institutul îi mulţumeşte pentru efortul depus. Sarcina dificilă a publicării noii ediţii şi-a asumat-o Editura Univers Enciclopedic pentru care îi adresăm mulţumirile noastre cordiale.

INDICAŢII DE FOLOSIRE

C u v i n t c l e - t i t l u , tipărite cu litere aldine ca şi formele lor flexionare (pluralul substantivelor, gradele de comparaţie ale.adjectivelor, timpurile de bază ale verbelor), sunt aşezate în ordine strict alfabetică (astfel, substantivele compuse nu trebuie căutate în cuibul primului element — de exemplu sea fever în cuibul sea —, ci ca unităţi de sine stătătoare). Fac excepţie verbele complexe (verbele cu particule adverbiale sau prepoziţionale) care au fost grupate, ca şi în prima ediţie a lucrării, în sistem de cuib, la lexemul verbal respectiv. E x e m p l e l e , s i n t a g m e l e , e x p r e s i i l e , p r o v e r b e l e etc., de asemenea tipărite cu litere aldine, nu sunt aşezate în ordine alfabetică. T r a d u c e r i l e r o m â n e ş t i sunt tipărite cu caractere drepte. Cifrele arabe aldine numerotează sensurile unui cuvânt-titlu polisemantic. (aged ['eid3id] adj. 1. bătrân; îmbătrânit; în vârstă; the ~ cei în vârstă; bătrânii. 2. ['eid3d] în vârstă de, având vârsta de; ~ seven în vârstă de şapte ani). Cifrele romane aldine semnalează apartenenţa la două sau mai multe părţi de vorbire. (Etruscan [i'trAskan] I. adj. etrusc. II. s. 1. etrusc. 2. (limba) etruscă). La verbe, folosirea lor tranzitivă, intranzitivă, reflexivă este departajată printr-o literă majusculă aldină (A., B., C ) . Când o expresie sau o sintagmă are mai multe accepţii, acestea se indică prin a) ...; b) ...; c) ... E x p l i c a ţ i i l e , i n d i c a ţ i i l e g r a m a t i c a l e , s t i l i s t i c e etc., p r e s c u r t ă r i l e p r i n c a r e se c o m p l e t e a z ă t r a ­ d u c e r i l e (de exemplu cu ac. = cu acuzativul) — cu alte cuvinte tot ce nu reprezintă traduceri ci doar lămuriri suplimentare — sunt tipărite cu caractere cursive. T r i m i t e r i l e la forma de bază sau la o formă mai curentă sunt tipărite spaţiat. La trimiteri, cifrele aldine dintre paranteze fac referirea la partea de vorbire avută în vedere (prin cifre romane) sau la un anume sens (cifre arabe). S i n o n i m e l e sunt separate prin virgulă atunci când sunt apropiate şi prin punct şi virgulă atunci când posibilitatea înlocuirii între ele este mai puţin evidentă. Sinonimele care se pot înlocui între ele într-un context dat de dicţionar sunt separate printr-o bară oblică, de exemplu: in accordance / keeping / conformity with (citeşte: in accordance with, in keeping with, in conformity with). Sinonimele care reprezintă acelaşi element lexical, dar completat cu alte elemente lexicale se citesc prin desfacerea parantezei rotunde, astfel: armă (de foc) (citeşte: armă, armă de foc), sau to put (up)on the table (citeşte: to put on the table, to put upon the table)! O m o n i m e l e sau o m o g r a f e l e sunt marcate prin exponent „la umăr" bore1, bore2, bore3. P r e s c u r t ă r i l e care indică domenii de utilizare sunt aşezate după cuvinte, de exemplu: partridge s. (omit.), dar înaintea expresiilor, exemplelor etc., de exemplu: (war.) to close in the ship. Pentru o identificare mai precisă a cuvintelor din domeniile botanicii şi zoologiei, după traducere se dau, în paranteze rotunde, denumirile ştiinţifice latineşti scrise cursiv: blueweed [~wi:d] s. (bot.) iarba-şarpelui (Echium vulgare).

LISTA ABREVIERILOR
ac. adj. adv. afirm. afr. agr. amer. anat. aprox. arheol. arhit. art. astron. atr. austr. auto aux. av. bibi. biocli. biol. bis. bot. canad. card. = acuzativ = adjectiv = adverb = afirmativ = (termen) african = agronomie, agricultură = (termen) american = anatomie = aproximativ = arheologie = arhitectură = articol = astronomie = atributiv = (termen) australian = automobilism = auxiliar = aviaţie = biblic = biochimie = biologie = bisericesc = botanic = (termen) canadian = cardinal = confer = chimie = cibernetică = cinematografie = comerţ = comparativ = conjuncţie = construcţie = dativ = demonstrativ = dialectal = diminutiv = construcţii de drumuri = economie; comerţ; finanţe = electricitate = entomologie = etnografie = eufemism = expresie = feminin = familiar = farmacie = feroviar = figurat - filozofie = fizică = fiziologie = fonetică = fotografie = (termen) francez = gastronomie = genitiv = geodezie = geografie = geologie = geometrie = (termen) german = gramatică = (termen) grecesc = hidrologie = heraldică = horticultura = hotărât = ihtiologie imperfi. = imperfect impers. = impersonal = industrie ind. = indicativ indic. = infinitiv inf. = interjecţie interj. interog. = interogativ = intranzitiv intr. = invariabil invar. = (termen) irlandez irl. = istoric ist. = (termen) italian hal. = învechit înv. jap. = (termen) japonez = juridic jur. lat. = (termen) latin —lingvistică lingv. Ut. = literatură = locuţiune loc. = logică log­ in. = masculin mar. = marină mat. = matematică med. = medicină inediev. = medieval metal. = metalurgie meteor. = meteorologie = metrică, versificaţie metr. = (termen) militar mii. mine = minerit mineral. = mineralogie initol. = mitologie multipl. = multiplicativ = muzică muz. = neutru n. = negativ neg. nehot. = nehotărât = nominativ nom. = numeral num. numism. = numismatică = optică opt. = ordinal ord. = ornitologie omit. gen. geod. geogr. geol. geom. germ. gram. grec. hidr. herald. lwrt. hot. Hit. paleont. pari. part. pârtie. past peior. = paleontologie = parlamentar = participiu = particulă = past tense = peiorativ = perfect = persoană; personal = plural = mase plastice = politică = poligrafie = popular = posesiv = predicativ = prepoziţie = prescurtare = prezent = pronume = propoziţie = proverb = psihologie = pentru = radiotehnică = reflexiv = religie = retorică = (termen) rusesc = substantiv = (termen) scoţian = singular = silvicultură = slang = sociologie = somebody = something = (termen) spaniol = sportiv = subjonctiv = superlativ = şcolar = tăbăcărie = tehnic = telecomunicaţii = textile = topografie = tranzitiv = trecut = (termen) turcesc = televiziune = universitar = vezi = verb = veterinar = vulgarism = zoologie

perfi
pers. pi. plast. pol. poligr. pop. pos. pred. prep. prese. prez. pron. prop. prov. psih. pt. . radio

refl.
rel. ret. rus. s. scot. sgsilv. si. sociol. smb. smth. span. sport. subj. superi. scol. tăb. tehn. tel. text. top. tr. trec. turc.

cfchim. cib. cin. corn. comp. conj. constr. dat. dem. dial. dim. drum ec. electr. entom. etnogr.

eu.fi.
expr.

ffam. farm. fierov.

figfiiloz. fiz. fiziol. fon. fot.

TV
univ.
V.

fi:
gastr.

vb. vet. vulg. zool.

VIII

TRANSCRIEREA

FONETICĂ

ANDREIBANTAŞ

A. SIMBOLURI FONETICE UTILIZATE ÎN DICŢIONAR
Nr. din sistemul IPA Simbol Explicaţii Exemple Transcriere Corespondent (aproximativ) al exemplului în româneşte

Vocalismul
a) Vocale
1 2 i: i i foarte lung i scurt, foarte deschis, aproape de e feeler fit [fi:b] [fit] „filă" (cu i prelung) „fit" (cu i foarte scurt, nepalatalizat) „set" (cu e mai deschis, nepalatalizat) „seamă" (dar cu diftongul îmbinat) „bar" (cu a prelung şi fără r) „tot" (dar cu vocala mai apropiată de sunetul ardelenesc din „toată") „cod" (dar mai asemănător cu „coadă") „dor" (cu o lung, deschis, fără r) „lord" (fără r, cu o lung, deschis) „cuc" (cu u scurtat) „bun" (cu u foarte lung, ca în „iulie") „sapă" (cu ă foarte scurt, retezat) „să" (cu vocală foarte lungă şi închisă) „sită" (cu vocala finală închisă şi retezată)

3.

e

e puţin mai deschis ca în româneşte

set

[set]

4

33

e foarte deschis, aproape a

Sam

[sasm]

5 6

a:
0

a foarte deschis, format în fundul gurii o scurt, deschis spre a, cu buzele trase în jos

bar tot

[ba:] [tot]

cod 7 o: o lung, deschis, cu buzele trase în jos door lord cook boon

[kod] [do:] [b:d] [kuk] [bu:n]

8 9

u u:

u foarte scurt u foarte lung

10 11

A

a foarte scurt şi închis, format în centrul gurii

supper

['SAps] [so:]

a:

vocală centrală similară cu un ă foarte lung, rostit Sir cu dinţii apropiaţi şi buzele întinse lateral vocală centrală întotdeauna neaccentuată, similară cu un ă foarte scurt sitter

12

3

['sits]

IX

Nr. din sistemul IPA

Simbol

Explicaţii

Exemple

Transcriere

Corespondent (aproximativ) al exemplului în româneşte

b) Diftongi
13 ei similar cu diftongul românesc, dar mai deschis şi lay fără palatalizare hey similar cu diftongul românesc ău, dar cu buzele rotunjite, cea de jos împinsă înainte (în unele silabe neaccentuate apare redus la o, de ex.: ['noti'vembs] se poate citi şi [no'vembs], semnul cursiv fiind facultativ similar diftongului românesc, dar mai deschis tow [lei] [hei] [tou] „lei" (cu vocale mai deschise, fără palatalizare) „hei" (idem) „tău" (cu vocala ă rotunjită)

14

ou

15

ai

sky

[skai]

„scai" (cu a mai deschis, mai lung, uşor nazalizat, şii foarte scurt) „hau" (cu a mai deschis, uşor nazalizat) „boi" (dar cu o foarte deschis vezi nr. 6 - nerotunjit, cu buzele trase în jos)

16 17

au oi

similar diftongului românesc, dar mai deschis o deschis (vezi nr. 6) urmat de un i foarte scurt

how boy

[hau] [boi]

18 19 20 21

is
S3 33

i deschis, urmat de ă scurt (vezi nr. 12) e foarte deschis, urmat de ă scurt (vezi nr. 12) o deschis (vezi nr. 6) urmat de ă scurt (vezi nr. 12) u scurt, urmat de ă scurt (vezi nr. 12)

fear Mary door continuer

[fia] fmeari] [dos] [ksn'tinjus] „două" (dar fără u) „continuă" cu ă mai scurt (diftong coborâtor)

U3

Consonantismul a) Oclusive (explozive sau plozive)
22 23 24 P b t p urmat (de obicei) de o mică explozie de aer, ca part un h scurt similar unui b românesc, dar mai sonor (vibrat) t rostit cu limba la rădăcina dinţilor, urmat (de obicei) de o mică explozie de aer, ca un h scurt bun Tom [pa:t] [bAn] [tom] „pat" (cu p foarte tare şi a lung vezi nr. 5) „ban" (cu b foarte vibrat şi a foarte scurt - vezi nr. 10) „tom" (cu t foarte tare, post-dental, şi cu o foarte deschis) „din" (cu consoanele foarte sonore şi vocala foarte scurtă) „Dan" (idem) „cat" (cu c foarte tare şi un fel de h urmat de a scurt - vezi nr. 10) „gamă" (cu a scurt, - vezi nr. 10 - şi ă scurt - vezi nr. 12)

25

d

d foarte sonor, rostit cu limba la rădăcina dinţilor din de sus dun similar consoanei româneşti c, dar foarte tare, nepalatalizată, urmată (de obicei) de o mică explozie de aer, ca un h scurt similar cu un g românesc, foarte sonor cut

[din] [d/vn] [Ut]

26

k

27

g

gu miner

[.gAma] '

X

Nr. din sistemul IPA

Simbol

Explicaţii

Exemple

Transcriere

Corespondent (aproximativ) al exemplului în româneşte

b) Semi-oclusive (africate) 28 29 t; d3 / îmbinat cu ş, ca în rom. ci (nepalatalizat) d îmbinat cu j , ca în rom. gi (nepalatalizat) touch jam [tAtJ] ■ [d3aem] „taci" (cu i foarte scurt, nepala­ talizat, şi a scurt - vezi nr. 10) „geam" (cu consoana nepalatalizată şi ea îmbinat)

c) Nazale 30 31 32 m n similar cu m românesc similar cu n românesc . moot nod [mu:t] [nod]
:

„mut" (cu u lung) „nod" (cu o foarte deschis - vezi nr.6) „bancă" (cu n mai nazalizat, şi a şi ă scurte - vezi nr. 10 şi 12)

ţ)

n velar (realizat prin lipirea dosului limbii de vălul bunker palatului ca în rom. „lângă", „crâng", „pungă")

['bArjksJ

d) Laterale 33 1 similar cu / românesc; când consoana apare la luck sfârşitul cuvântului, limba este mai retrasă (/ velar) still [lAk] [stil]; „lac" (cu a scurt - vezi nr. 10) „Stil" (cu limba mai retrasă)

e) Fricative (şuierătoare) 34 35 36 37 38 39 40 41 42 f
V

similar cu/românesc similar cu v românesc (dar mai sonor)

fin vie

[fin] [vai] [Oik] [wi'âaut] [5ea] [so:s] [-ink]. [/ok] [ru:3] ['brcKvou]

„fin" (cu / scurt) „vai" (cu diftongul uşor nazalizat) „sic" (cu un s peltic) „zer" (cu un z peltic) „sos" (cu o deschis, lung - vezi nr. 7) „zinc" (cu i deschis scurt şi n velar - vezi nr. 32) „şoc" (cu o deschis -vezi nr. 6) „ruj" (cu r lichid şi u lung) „bravo" (cu r foarte moale; la sfârşitul diftongului ou - vezi nr. 14) „hai" (cu un /; mai aspru format în fundul gâtului)

0 5 s z

consoană surdă, pronunţată cu limba ţinută între thick dinţi consoană foarte sonoră, pronunţată cu limba ţinută without între dinţi there similar cu s românesc similar cu z românesc, foarte sonor similar cu ş românesc similar cuy românesc, foarte sonor sauce zinc shock rouge

;
3 r

consoană lichidă, rostită fără vibraţia limbii bravo (aproape fără fricţiune) similar cu consoana românească, dar mai gutural high

43

h

[hai]

XI

Nr. din sistemul IPA

Simbol

Explicaţii

Exemple

Transcriere

Corespondent (aproximativ) al exemplului în româneşte

f) Semiconsoane (semivocale) 44 45 w u foarte scurt, rostit cu buzele foarte strânse (folosit oner înaintea vocalelor) i tare, foarte palatalizat (iot), folosit înaintea yod vocalelor ['wAns] [jod] „oană" (cu a scurtat - vezi nr. 10 - şi a scurt - vezi nr. 12) „iod" (cu o foarte deschis - vezi nr.6)

j

B. ALTE SEMNE SI PROCEDEE LEGATE DE TRANSCRIEREA
Conform tradiţiei lexicografice, transcrierea fonetică este cuprinsă între paranteze pătrate, ex.: [ri:t/]. Transcrierea fonetică urmează după fiecare articol de dicţionar, precum şi după formele sale flexionare (pluralul substantivelor, gradele de comparaţie ale adjectivelor, timpurile de bază ale verbelor), dacă acestea prezintă particularităţi de pronunţare. în cazul în care părţile de cuvânt pe care le formează articolul de dicţionar diferă ca pronunţie, transcrierea fonetică se dă imediat după cifrele romane care despart părţile de cuvânt. Intre paranteze drepte sunt cuprinse şi eventualele variante de pronunţare, despărţite prin virgule. Când diferenţa dintre o variantă şi alta apare doar într-o anumită parte a cuvântului, această parte se transcrie fonetic, iar partea identică se înlocuieşte cu (-). Dacă variantele nu sunt însoţite de indicaţii speciale (învechit, american, în limbajul juridic etc.), se recomandă prima variantă, ca fiind mai frecventă. Dacă variantele constau în diferenţe de accentuare, acestea se marchează astfel: [.meig'neiz,'— (citeşte 'meianeiz)]. Unele variante se referă la formele slabe (de conversaţie) sau tari (folosite în dictări, în exprimarea didactică etc.) ale cuvintelor frecvent folosite mai ales ca unelte gramaticale, comparabile cu formele contrase din româneşte (unde-i, s-au dus etc.). Lista celor mai frecvente forme slabe se găseşte la pag. XII. La unele cuvinte care nu au forme slabe se pot întâlni variante care diferă prin omiterea (eliziunea) unui sunet. Acesta va fi reprezentat grafic prin simboluri fonetice scrise cursiv, ex.: ['haendmeid] se poate pronunţa ['haenmeid] sau ['hasndmeid]. Transcrierea fonetică nu se repetă pentru omonime sau omofoane, ex.: (box1, box2, box3 etc.), dar se indică pronunţarea diferită a omografelor, ex.: (bow1 [bou], bow2 [bau]; sow1 [sou], sow2 [sau] etc.). La cuvintele compuse, pentru economie de spaţiu, transcrierea fonetică a părţii comune se înlocuieşte cu tilda (~), redându-se doar pronunţarea elementului nou. în asemenea cazuri, în afară de căutarea pronunţării primei părţi Ia cuvântul de bază, aflat mai sus, celui care consultă dicţionarul i se cere să ţină seama de următoarele reguli: compuşii de tip adjectiv + substantiv au două accente egale, ca [a:ti'fi/l 'silk]. în compuşii de tip substantiv + substantiv, cel de-al doilea element nu are accent dacă este format dintr-o singură silabă, şi are accent secundar dacă este format din mai multe silabe. Excepţiile,

FONETICĂ

nu prea numeroase, sunt indicate ca atare sau sunt transcrise în întregime. Accentele sunt marcate înaintea silabei accentuate. Cel principal se pune sus ['bjutafl], cel secundar, jos [in>telid39'biliti]. Modificările de accentuare aduse de locul ocupat în propoziţie, de schimbarea funcţiei sintactice, sunt indicate în variante. La cuvintele derivate şi la formele de plural, partea identică se redă prin linie dreaptă (-) după care se adaugă pronunţarea sufixului, terminaţiei etc.: [i'vent], [-jual], [-juali]. în transcrierea, fonetică sunt marcate doar accentele tonice ale cuvântului luat în sine, adică diferenţa de intensitate între silabe, deci accentele vor fi prezente numai la cuvintele de două sau mai multe silabe. Trebuie însă să se ţină seama de faptul că în limba engleză prezenţa unei vocale în silabă nu este indispensabilă în anumite condiţii. Dacă sunt precedate de alte consoane, consoanele [1], [n] şi [m] pot forma împreună cu ele o silabă. Aşadar, cuvinte ca button ['bAtn], listen ['lisn], little flitl], whistle ['wisl], rhythm ['riSm], bottom ['botm], au două silabe, prima purtând accentul. Lungimea unei vocale este marcată de semnul (:), ex.: [a:] este numai lung, [o:] diferă de [o] scurt, [u:] diferă de [u] scurt. Când vocala lungă este scurtată din anumite motive (de exemplu când este precedată şi urmată de consoane surde) semnul lungimii [:] este pus între paranteze rotunde, de ex.: ['ko(:)st] ceea ce indică două variante: [kosf] şi [ko:st], folosite cam cu aceeaşi frecvenţă. Vocalele nazale, necaracteristice limbii engleze, apar în cuvinte franceze sau spaniole şi atunci sunt indicate cu semnul [5], [S], de ex.: ['5(:)rjko]. Semnul r pus sus, la sfârşitul unui cuvânt este r de legătură (linking r) şi arată că r-ul nu se pronunţă când cuvântul este rostit izolat, sau înaintea unei consoane, semivocale (semiconsoane), în schimb se pronunţă când cuvântul următor începe cu o vocală. De exemplu: father and mother ['fa:â3r3riniA59] se pronunţă aproape ca şi cuvântul compus father-in-Iaw ['ia: drinh:], dar father went home se pronunţă ['fa:6a went houm]. Aşa numitul r nedorit (intrusive r), particularitate din ce în ce mai frecventă a pronunţării moderne, nu este marcat în dicţionar întrucât el nu este legat de un aspect grafic (de exemplu the idea of it, pronunţat [âi'aidisrovit], sau I saw him in the street [ai'so:rim in 5a stri:t].

XII

Pronunţarea americană, care în ansamblu diferă de cea britanică, americane care se studiază ca atare (cf. Webster's Third International este redată -printr-o apropiere de sistemul I.P.A.- numai acolo unde Dictionary; Kenyon and Knott, A Pronouncing Dictionary. of există deosebiri majore (accentuare, sunete complet diferite). în rest, American English). trebuie doar să se ţină seama de caracteristicile generale ale pronunţării

LISTA CUVINTELOR MAI FRECVENT FOLOSITE ORAL CU FORME SLABE
Nr. crt. Cuvântul Forme tari (pentru citirea separată a cuvintelor) ei asm aen asnd a: xz
33t

Forme slabe (de Contexte ilustrative redate în transcriere fonetică conversaţie)

Contexte ilustrative redate în ortografia curentă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .14 15 16 17 18. 19 20 21 22 23 24 25 26

a am an and are as at be been but can (be able) could do (auxiliary) does (auxiliary) for from had (auxiliary) has (auxiliary) have (auxiliary) he her him his is ma'am me

3

a boi ai am not, aim 'redi an 'elifant 'brAâsran 'sista 'bredn 'bAta Seiahiaazaru:l
3t WAnS

a boy I am not, I'm ready an elephant / brother, and sister, bread and butter they are here as a rule at once to be sure I've been waiting but I know I can do it now he could help I do not, do they come? How do you do? does she like it? for the purpose from the work he had gone he has done it I have not, they have arrived I thought he would come I met her there I like her brother I saw him in the street put his present there he's crazy, it is all right no ma'am, yes ma'am he bores me

am, m an,n and, nd, an, n a, r, a
3Z, Z 9t

bi: bi:n, bin bM kasn kud du:
dAZ

bi bin bat kan, kn kad du, da, d dsz fa fram, frm had,ad,d haz, 3Z, z, s hav,av,v i:,hi,i a:, ha, a im iz z, s mam, m mi

ta bi /ua aiv bin 'weitirj bat ai nou ai kan du: it nau hi: kad help ai du nat, da 3ei kAm? hau dja du? daz/i laikit? fa Sa 'pa:p3S fram 3a wa:k hi had gon hi hazdAnit ai hsvnat ăeiv a'raivd ai 8o:tiwud kAm ai met3:5ea ai laik:a 'brA5a ai sa: im in 3a stri:t put iz 'preznt âea hiz 'kreizi, its a:l rait nou mam, jesm hi bo:z mi

fo: from hasd haez haev hi: ha: him hiz iz maem mi:

XIII Nr. cit. Cuvântul Forme tari (pentru citirea separată a cuvintelor) niASt Forme slabe (de conversaţie) Contexte ilustrative redate în transcriere fonetică Contexte ilustrative redate în ortografia curentă

27'

must

mast, mas

ju msst li:v ai mss gou hi ka:nt, aidou(n)nou f3:st(s)vo:l, kAps(v)ti: hedsteil snt 'pastrik ssn 'niktas ai /si gou wi/la:skim Ji nouz it Jad Ji du:it? ai/d'a:ns3 ss'maikl gimi sm 'instnsiz mo:3(3)n i'nAf âs buk 6st ai laikt best from 5sta:t aeSstaim put âm daun givsm Ap âsz'nABin dsrs'meni ha:t tu ha:t t3 63'p3:p3S li:v3S3'loun, letsto:ksens ai W3Z 'sari wi Sink sou ju W3 rait 5s boi u(:) dAZ it Ssetldu: it(w)sd'a:ns3 aus'p3:p3S wot du ju nou? J3 'Judnt iz J3 waif 'bets?

you must live I must go he can't, I don't know first of all, cup of tea head or tail Saint Patrick Saint Nicholas I shall go we shall ask him she knows it should she do it? I should answer Sir Michael give me some instances more than enough the book that I liked best from the start at the time put them down give them up there is nothing there are many heart to heart to the purpose leave us alone let us talk sense I was sorry we think so you were right the boy who does it that will do it would answer our purpose what do you know? you shouldn't? is your wife better?

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

not of or Saint shall she should Sir some than that (conj., pron. rel.) the

nat D V o: seint Jael

nt, n 3V, v , a 3 s(3)nt, s(s)n, sin(t) Jal.il /i Jadjd S3 ssm, sm 6sn,5n 5at 5i (înaintea vocalelor) 6(3) 3(a)m, (3)m 33 tU,t3 3S, S W3Z wi W3 u:, hu l,3l wsd,3d, d ju.js

Ji: /ud sa: SAm 5a;n 5set 5i:

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

them there to us was we were who will would you

Cern des tu: AS W3Z wi: wa: hu: wil wud ju:

51

your

jo:

P

XIV

SCURTA INTRODUCERE IN LIMBA ENGLEZA LEON D. LEVITCHI

Limba engleză aparţine grupului germanic al limbilor indo-europene, şi anume grupului vest-germanic, alături de dialectul din Germania de Sus (Hochdeutsch), de vechea saxonă şi de friziană, cu care are o scrie de asemănări lexicale, fonetice şi gramaticale.

I. VOCABULAR
§ 1. Origini. Caracterul germanic al limbii engleze moderne (1500-) şi contemporane (sec. al XX-lea) se vădeşte în fondul ei lexical de baza şi în structura gramaticală esenţială. Potrivit statisticilor, numai 30-35% din cele peste 600.000 de cuvinte ale vocabularului englez provin (cu sau fără ajutorul afixaţiei) din engleza veche sau „anglo-saxonă", majoritatea celorlalte fiind de origine romanică; dar un calcul bazat pe principiul frecvenţei şi al circulaţiei oferă o imagine cu totul diferită, astfel încât vocabularul germanic se ridică până la 70-80%. După cum au subliniat nume­ roşi autori, un englez sau un american pot exprima absolut tot ce doresc folosind exclusiv cuvinte de origine anglo-saxonă. Dintre limbile romanice, franceza a influenţat cel mai mult vocabularul englez, îndeosebi în perioada „vechilor împrumuturi" (1100-1400), elemente lexicale pe deplin asimilate (proud, minute, second, art, government etc.), spre deosebire de „noile împrumuturi", cele de după 1500 şi, mai cu seamă, de după 1660 (denouement, billet-doux, rendez-vous etc.). Elementul francez a contribuit mult la dezvoltarea extraordinară a sinonimiei de diferite tipuri (ideografică, stilistică etc.). împrumuturile din latină, efectuate în mai multe perioade istorice, pot fi grupate în : a) cuvinte preluate de anglo-saxoni înainte de debarcarea lor în Britania (pear, cheese, copper, inch etc.); b) cuvinte împrumutate de britoni şi preluate mai târziu de anglo-saxoni de la aceştia (port, wall, street etc.); c) cuvinte introduse în engleza veche în sec. al VI-lea, după creştinarea populaţiei din insulă (candle, disciple, shrine etc.); d) cuvinte introduse în engleza veche în sec. XIV-XVI, cele mai multe având un conţinut abstract (maximum, superior, inertia etc.); e) cuvinte introduse după sec. al XVII-lea, în ultimele două secole, mai ales vocabular ştiinţific (acid; formula, memorandum etc.). împrumuturile din greacă se întâlnesc din cele mai vechi timpuri, dar înainte de Renaştere numărul lor era destul'de redus (devil, church, palsy etc.). Ulterior, ele au avut un caracter aproape continuu, îmbogă­ ţind foarte mult vocabularul ştiinţific (epidemics, antonym, geology, encephalitis etc.). Influenţa scandinavă asupra vocabularului englez este destul de greu de stabilit din cauza marilor asemănări dintre cele două limbi în sec. IX-XII, unul dintre criteriile-mai mult sau mai puţin sigure fiind cel al sunetului (de exemplu, prezenţa grupului consonantic [sk] în cuvinte ca scare, skill, sky etc.). Se presupune că numărul total al cuvintelor scandinave din engleza modernă s-ar ridica la 600-1000. Elementul lexical celtic este foarte slab reprezentat (bin, down, flannel, slogan etc.). Engleza a împrumutat şi continuă să împrumute cuvinte din cele mai diferite limbi, astfel: din italiană (concerto, alarm, bust, opera). spaniolă (Negro, armada, chocolate), germană (plunder, iceberg), olandeză (brandy, skipper, toy), rusă (kolkhoz, kulak, troika), persană (backshish, bazaar, divan), turcă (agha, caftan, turkey), ebraică (cherub, Satan, seraph), arabă (fellah, emir, harem), portugheză (molasses, marmalade), hindu (thug, wllah, bandanna), chineză (tea, china, nankeen), australiană (boomerang, kangaroo, dingo), limbile indienilor din America de Nord (hominy, moccasin, squaw) etc. în prezent, o parte importantă a vocabularului englez o formează aşa-numitele „cuvinte internaţionale" (International Words), cuvinte care, cu puţine modificări ortografice şi ortoepice, au putere de circulaţie în mai multe limbi, cu păstrarea valorii semantice. Majoritatea desemnează noţiuni din domeniul ştiinţei, tehnicii şi culturii (biology, refrigerator, classification, diplomat etc.). Un loc aparte îl ocupă aşa numiţii „False Friends", de cele mai multe ori cuvinte internaţionale având aproximativ aceeaşi formă în mai multe limbi, dar deosebindu-se ca înţeles (integral sau în parte), de exemplu: (engl.) actually - (rom.) 1. într-adevăr, realmente; de fapt; 2. (rar.) actualmente; (engl.) commodity - (rom.) articol de uz, pi. marfă; (engl.) concert- (rom.) 1. concert; 2. înţelegere, acord etc.

§ 2. Afixaţia a) Prefixe germanice: be- (peste, de jur împrejurul, complet) to besprinkle, to bedim, to besmear for- (departe, încolo) to forswear, to forbid in- (în) insight, inlet mis- (rău, greşit) to mislead, to misunderstand out- (din; mai mult decât) to outlive, to outshine over- (peste, dincolo) to, overeat, to overflow under- (pe; în; sub etc.) to undertake, to undergo un- (nu) unfriendly, to undo, unnecessary up- (sus) upright, upset

a-, ab-, abs- (de la) to abuse, to abstain ad-, af-, an- etc. (la) to adhere, to accrete, to affirm, to attract bi-, bis- (doi, de două ori) bilingual, bi-monthly com-, con-, co-, cog-, col-, etc. (cu) to compress, to concatenate, to cohere, to cognate, to collide de- (implică separarea, lipsa etc.) to depart, to deprecate dis-, di- (cu valoare negativă) to displease, to dislike, to diverge

1
XV

en- (în) to enclose, to enlarge, to enact ex-, e-, ef- (din) to extend, edition, to efface in-, ii-, ir- (cu valoare negativă) ineffectual, illiberal, irrational non- (cu valoare negativă) non-English ob-, op- (împotriva; spre; pe) to obliterate, to oppose pre- (înainte) to predict pro- (înainte; pentru) to propose re- (din nou) repetition, to re-read sub-, sue- etc. (sub) subject, succint greceşti: an-, a- (cu valoare negativă) anomalous, acephalous di- (de două ori) dioxide, diphthong ec- (din; afară din) eccentric

-ly, -y (germanic; arată calitatea) monthly, princely, friendly, manly, womanly, windy, rainy, dirty, noisy -less (germanic; arată absenţa calităţii) useless, friendless, fearless, leafless -able (romanic; formează adjective care arată posibilitatea acţiunii sau stării exprimate de substantivele respective) capable, understandable, readable, detestable -ful (germanic; arată calitatea caracteristică substantivului la care se ataşează) beautiful, careful, dutiful verbale:

-ize, -ise (greceşti; ataşate la anumite substantive şi adjective, formează verbe cu sensul de a „aduce în starea exprimată de cuvântul de bază") to realize, to fertilize, to analyse, to sympathize -en (germanic; are acelaşi înţeles ca -ize) to broaden, to whiten, to deepen, to heighten în general, prefixele nu mai sunt productive în engleza contempo­ rană. Excepţie fac: un-, re-, dis-, mis-, anti-,pre-, non- şi alte câteva. -fy, -ify (romanice; au acelaşi înţeles cu -ize) to electrify, to magnify, to intensify, to certify b) Sufixe substantivale: adverbiale:

-er (germanic; arată autorul acţiunii, agentul) doer, maker, teacher, -ly (germanic; adăugat la adjective, formează adverbe de mod) magnificently, uselessly, carefully, blindly dancer, learner, bringer, lender -ist (grecesc; arată partizanul unui sistem etc.; de asemenea, -ward(s) (germanic; implică ideea de direcţie) forward(s), southward, backward(s), leeward membrul unei profesii) socialist, chartist, realist, typist, dramatist, humanist -ism (grecesc; învăţătură, doctrină, şcoală, curent) socialism, § 3. Conversiunea. Procedeul prin care o parte de vorbire devine, chartism, realism, dramatism, humanism într-un context, o altă parte de vorbire, deci un alt cuvânt, este un -ee (francez; caracterizează persoane) devotee, absentee, adoptee -ess ( francez; formează genul feminin al unor substantive) heiress, fenomen frecvent în engleza modernă şi contemporană. In prezent, părţile de vorbire care reprezintă cele mai active arii ale conversiunii shepherdess, tigress -ese (italian; arată originea unei persoane; de asemenea, stilul) Chinese, sunt substantivul, adjectivul şi verbul, substantivul constituind de cele mai multe ori punctul de plecare, ca în exemplele: tattoo - to tattoo, Burmese, Johnsonese, journalese co-star - to co-star, highlight - to highlight, trial - trial match, rock -eer, -ier (franceze; arată ocupaţia) musketeer, gondolier - rock plant etc. -ling (germanic; peiorativ sau diminutival) hireling, duckling -ster (germanic; arată profesia) brewster, gamester -ite (grecesc; arată apartenenţa) Luddite, pre-Raphaelite -or (latin; arată profesia) actor, doctor, sculptor, director -ing (germanic; arată profesia, calitatea, starea etc.) teaching, doing, making, coming, being, fishing -ness, -ship-, -hood, -dom (germanice; arată starea, calitatea) kindness, usefulness, friendship, kinship, neighbourhood, manhood, kingdom, freedom -th (germanic; de cele mai multe ori, formează substantive din adjective) truth, breadth, length, width., strength -age (romanic; arată totalitatea sau starea) tonnage, leakage, average, parentage -ance, -ence, -ment, -tion, -ation, -sion, -ion (romanice; arată starea, procesul, continuarea, rezultatul unui proces) appearance, continuance, preference, movement, preferment, betterment, diminution, indication, possession, erosion, prostration § 4. Compunerea. Prin simpla juxtapunere, diferite părţi de vorbire pot da naştere cuvintelor compuse care, în engleza modernă, dar mai cu seamă în engleza contemporană, au îmbogăţit extraordinar de mult fondul lexical. Cele mai frecvente sunt substantivele compuse cu bază substantivală (ultimul cuvânt dintr-o serie), de exemplu: subst. + subst. adj. + subst. pron. + subst. vb. + subst. adv. + subst. fieldflower, classroom, motor-car, drawing room blackboard, sweetheart, singing bird he-wolf she-bear makeshift, pickpocket outhouse, uptrain, downstreet

Substantivele compuse cu bază substantivală se scriu fie într-un singur cuvânt (classroom, sweetheart), fie cu ajutorul cratimei (motor-car, clasp-knife), fie separat (motor car, safety razor). Nu există reguli ortografice precise în această privinţă — situaţie care-1 face adjectivale: pe Fowler să vorbească despre „haosul care domneşte în lumea scriitorilor şi tipografilor...când este vorba despre folosirea -ish (germanic; arată calitatea) boyish, whitish, bluish -ed (germanic; are sensul de „înzestrat cu", „caracterizat prin" - prin cratimei..." (Modern English Usage). O categorie aparte de cuvinte compuse o formează aşa-numitele îmbinare cu anumite substantive sau adjective) blue-eyed, verbe complexe, verbe alcătuite dintr-un verb şi o particulă adverbială broad-shouldered, felt-hatted, long-fingered

XVI

(up, in, out, through etc.) care, într-o măsură mai mare sau mai mică, modifică sensul verbului de bază. Numărul verbelor complexe din engleza contemporană este impresionant, iar necunoaşterea lor echivalează, după părerea unanimă a lingviştilor englezi şi americani, cu necunoaşterea limbii engleze. Majoritatea verbelor complexe se întâlnesc în limba engleză vorbită, fiind preferate în general sinonimelor „abstracte", „mai puţin colorate": to bring up (to educate), to carry out (to effect), to fall out (to quarrel), to get off (to dismount) etc.

în engleza americană baggage bakery bookup cigar store class

în engleza britanică luggage baker's (shop) bookstall bagaj

Traducere

brutărie stand de cărţi

tobacconist's (shop) debit (de tutun) form cupboard office; ministry autumn petrol Pig enquiry office post picture pavement sleeping car lorry clasă (de şcoală) bufet departament; minister toamnă benzină porc birou de informaţii poştă film trotuar vagon de dormit camion

§ 5. Contragerea. Contragerea cuvintelor se realizează în engleza modernă şi contemporană prin a) afereză - reducerea părţii de început a unui cuvânt (bus din omnibus, car din motor-car); b) sincopă reducerea părţii de mijloc a unui cuvânt (mart din market, ma 'am din madam); c) apocopă - reducerea părţii sale finale (pub din public house, sub din submarine, prefab din prefabricated). Productivă în prezent este apocopa.

closet department fall gas hog information desk

§ 6. Abrevierea. Reducerea unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte la iniţialele sau la primele litere ale acestora este un procedeu atât de răspândit în engleza contemporană încât sporeşte considerabil fondul ei lexical (peste 30.000 de cuvinte): TV (television), radar (radio detection and ranging), GP (general practitioner), P.O.W. (prisoner of war) etc.

mail movie sidewalk. sleeper truck

holidays vacanţă; concediu § 7. Vocabularul american. în linii mari, se poate afirma că fondul vacation lexical al variantei americane a limbii engleze corespunde celui al wheel bicycle bicicletă englezei britanice, cu sublinierea că o serie de diferenţe se fac din ce în ce mai simţite mai ales în limba vorbită, în slang şi în exprimarea în ultima vreme, un număr mare de cuvinte şi expresii americane familiară („colloquial English") - fie că este vorba de unităţi lexicale au pătruns şi s-au. statornicit în engleza britanică, iar delimitările diferite sau de sensuri diferite ale unor unităţi lexicale existente în respective nu sunt întotdeauna uşor de făcut. engleza britanică. Câteva ilustrări: .

II. FONETICĂ
Of which vertue engendred is the flour... § 8. Generalităţi. Asemenea oricărei alte limbi moderne, limba engleză a cunoscut, în cursul îndelungatei sale istorii, modificări of 'hwit/ 'vsr'tiu sn^endord .is 8o i/Iu:r] însemnate şi din punct de vedere al ortografiei şi ortoepiei. Engleza contemporană şi modernă se deosebeşte mult în această privinţă nu Text modernizat: numai de engleza veche, dar şi de engleza medie, după cum se poate vedea din „reconstituirea" fonetică a următorului fragment din When that April with his (its) showers sweet Povestirile din Canterbury de Geoffrey Chaucer (1340-1400): ['wen 5ot 'eipral iwi6 hiz/its '/auoz 'swi:t The drought of March has pierced to the root 3o 'draut sv 'ma:t/ hoz 'pisst tu da 'ru:t Text original: And bathed every vein in such liquor and 'beiâd 'evri vein in 'sAt/ 'liko Whan that Aprilie with his schowre swoote ['hwsn 8ot 'a:pril .wi8 his '/u:ras 'so:to Of which virtue engendered is the flower: The drought of Marche hath perced to the roote ov 'wit/ 'vo:tju: in'd3endod .iz âo 'flaus] 03 'drAXt of 'mart/ ha8 'persod to: 6o 'ro:to And bathed every veyne in swich licour, § 9. Ortografia şi pronunţia contemporană. La ora actuală, engleza and 'bo:5sd 'e:vri 'veein in 'swit/ li'ku:r britanică literară cunoaşte o ortografie unitară, cu foarte puţine excepţii

XVII

(judgment sau judgement, aesthete sau esthete, slyly sau slily etc.). [ou] de: întrucât faţă de situaţia din sec. al XV-lea normele ortografice s-au oe, ca în toe, foe, throes modificat doar într-o măsură relativ mică în vreme ce în pronunţie ca în tone, phone, alone, old, stove o, au intervenit schimbări numeroase şi adesea profunde, se poate afirma ow, ca în narrow, know, show, sowing că engleza scrisă redă limba vorbită într-un mod defectuos. Regulile oa, ca în boat, loaf, road privind rostirea anumitor litere şi grupuri de litere sunt însoţite de atâtea excepţii, încât o sistematizare în scopuri practice (didactice) [ei] de: este iluzorie; în ultimă instanţă, fiecare cuvânt trebuie învăţat în parte, ca în make, stake, plate, fame, lady, labour atât ca scriere cât şi ca pronunţie (de aici şi redarea, cu ajutorul a a, ai, ca în pain, gait, paid, tail diverse sisteme de transcriere, a pronunţiei cuvintelor engleze în ay, ca în stay, lay, fay, tray, player majoritatea dicţionarelor). Astfel, grupul de litere ough se citeşte ca în they, prey, grey ey, eigh, ca în eight, neigh, neighbour etc. [ou] în though, although, dough în ought, nought, bought, brought [o:] Pronunţia cuvintelor din engleza britanică variază în funcţie de mediu în cough [of] şi educaţie (pronunţia claselor instruite, pronunţia populară, pronunţia [au] în bough, plough, drought cockney etc.), precum şi în funcţie de ariile geografice (pronunţia în enough, tough, rough [Af] londoneză, pronunţia scoţiană, pronunţia sudică etc.). Pronunţia în borough, thorough M literară, deşi folosită de un număr surprinzător de restrâns de englezi, în through, throughout [u:] reprezintă totuşi tipul „standard" (se aude la B.B.C., în universităţi în hough [ok] etc.) şi este îndeobşte cunoscută ca Received Pronunciation sau, în hiccough [A P ] prescurtat, RP („pronunţia general acceptată")1. grupul op se citeşte: [u:] [u] [A] [us] [ou] [o:] în spoon, loot, moon, moot în book, look, stood, room (dar şi [ru:m]) în flood, blood în poor, moor în brooch în door, floor Atât dicţionarele generale monolingve cât şi cele generale bilingve reproduc pronunţia engleza RP; deşi, până şi în acest cadru, nu toate cuvintele au o singură pronunţie; miaul este [mi'aul] sau [mjaul], decimal - f'desimgl] sau ['dessmgl], Celtic - ['keltik] sau ['seltik], chocolate - ['t/okslit] sau ['t/oklit] etc.

§ 10. Ortografia americană. în linii mari, ortografia americană coincide cu cea britanică, deşi se poate vorbi de o permanentă tendinţă de simplificare a celei dintâi. Astfel, grupul britanic -our devine -or în varianta americană a limbii: colour - color, favour -favor, labour' grupul th se citeşte: - labor; grupul -re devine -er. theatre - theater, centre - center, metre [S] în this, that, smooth, this - meter; -II- se reduce la -/-: traveller - traveler, woollen - woolen, cancelling - canceling; -ue se reduce: dialogue - dialog, prologue [9] în thing, three, thick -prolog; sufixul verbal -ise devine —ize: to organise - to organize, [t] în Thames, thyme, posthumous, Anthony etc. to fertilise - to fertilize; cratima dintr-o serie de cuvinte compuse Pe de altă parte, un acelaşi sunet poate fi redat de mai multe litere dispare: to-morrow - tomorrow, good-bye - goodbye etc. şi grupuri de litere. Astfel, § 11. Pronunţia americană. Pronunţia americană se deosebeşte de cea britanică mai cu seamă prin a) American drawl - rostirea [i:] de: încetinită şi prelungită a silabelor accentuate (mai ales la sfârşitul ee, ca în fleet, seen, meet, creek sintagmelor) şi b) nasal twang - rostirea nazalizată a unor vocale ea, ca în meat, lead, leaf, beadle (ca [a;] din stand etc.). ca în Pete, aesthete, he e, [a:] din engleza britanică devine de obicei [as]: class [kla:s] - [klass], i, ca în Nina dance [da:ns]-[da;ns],iar[o] devine [a]: hot [hot] -[hat], body ['bodi] ca în aesthete, formulas ae, - ['badi] etc.; [ju:] în cuvinte ca duty ['dju:ti] sau new [nju:] devine oe, ca în Oedipus [u:] - ['du:ti], [nu:] etc. în anumite cuvinte [w] devine [hw] (what ca în field, chief, thief ie, [hwot], where [hwsa]). De asemenea, [r] se rosteşte indiferent de poziţie (ever ['e\sr],father [Ta:â3r] etc.). ca în receive, perceive, deceive ei,

Unii autori o subclasifică în a) conservative RP („RP conservatoare"), folosită de generaţiile mai vârstnice şi, tradiţional, de anumite profesii şi grupuri sociale; b) general RP („RP generală"), ca, de pildă, pronunţia B.B.C.-ului, şi c) advanced RP („RP avansată"), folosită de tineretul din clasele sociale aristocratice.

1

XVIII

III. GRAMATICA MORFOLOGIE
7) Substantive ale pluralităţii (Nouns of Multitude). Sunt o varietate a substantivelor colective, au numai forma de singular şi se acordă § 12. Categorii de substantive din punctul de vedere al ideii de cu verbul şi determinanţii exclusiv la plural: număr. people (lume, oameni,) - many people - those people - there were 1) Substantive individuale (Individual Nouns). Au forme diferite many people there pentru singular şi plural (cu unele excepţii), se pot „număra" (sunt Atunci când sunt precedate de numerale, acestea se referă la „Countable Nouns"), se acordă în număr cu verbul şi determinanţii: elementele alcătuitoare ale noţiunii respective: table - tables -four tables; impulse - impulses - several impulses; five people (cinci oameni); three police (trei poliţişti) a man - men - a hundred men; one book - two books - many books 8) Substantive individuale ale pluralităţii (Individual Nouns of - the books aren 't here Multitude). Urmează fie regimul substantivelor individuale, fie pe Când sunt folosite în sensul lor cel mai general, sunt precedate de acela al substantivelor pluralităţii: articolul nehotărât sau hotărât la singular şi nu primesc articol (mai fish (peşte sau peşti) - three fish(es) - many fish(es) exact, sunt precedate de „articolul zero") la plural: ani the adverb is a part of speech - adverbs are a part of speech 2) Substantive individuale-defective (Defective Individual Nouns). § 13. Numărul plural al substantivelor (The Plural Number of Au exclusiv formă de plural, dar se pot „număra" prin asociere cu Nouns) un numerativ: trousers - a pair of trousers - three pair(s) of trousers; clothes - In mod obişnuit, pluralul substantivelor se formează prin adăugarea a suit of clothes - several suits of clothes - the clothes are in the unui -s la forma de singular: house - houses, lamp - lamps, kid - kids, apple - apples. Constituie abateri de la această normă: wardrobe - substantivele terminate într-un sunet şuierător (-s, -ss, x, -eh, -sh, 3) Substantive echivalente ale numelor proprii (Proper Noun -iz), care primesc -es: bus - buses, class — classes, box - boxes, touch Equivalents). Sunt substantivele comune a căror „denumire" - touches, bush - bushes, buzz - buzzes; reprezintă şi „numele" lor; au numai forma de singular: - cele terminate în -y precedat de o consoană, care primesc -es şi the sun; the earth; the moon; Nature; the sun is rising transformă pe y în -i-: cry - cries, county - counties, factory 4) Substantive nume de materie (Nouns of Material). Cu unele factories; - cele termnate în -/(respectiv în -fe), care transformă consoana/ excepţii (lees, dregs, victuals etc.), au numai forma de singular, se acordă în număr cu verbul şi determinanţii, nu se pot număra, iar atunci în v şi primesc terminaţia -es (respectiv în -s); leaf- leaves, sheafcând sunt folosite într-un sens general, sunt precedate de „articolul sheaves, life - lives, thief- thieves; excepţii: roof- roofs, gulf- gulfs etc. zero": - cele terminate în -o, care primesc -es: potato -potatoes, cargo com; iron; meat - the meat is lean - much meat - this meat; honey - cargoes; excepţii: piano - pianos etc. is good for children Forme neregulate de plural: child - children, man - men, woman 5) Substantive abstracte unice (Unique Abstract Nouns). Cu unele - women, foot -feet, goose - geese, tooth - teeth, mouse - mice, ox excepţii (mai ales denumiri de ştiinţe, ca physics, mathematics etc.), - oxen, louse - lice, brother - brethren (pe lângă brothers). Tot aici au numai forma de singular, se acordă în număr cu verbul şi intră şi „pluralele străine" - forme de plural împrumutate o dată cu determinanţii, nu se pot număra, iar atunci când sunt folosite într-un singularul din alte limbi: erratum - errata, crisis - crises, sens general, sunt precedate de „articolul zero": phenomenon - phenomena, bureau - bureaux etc. neighbourhood; beauty; little importance; the significance that is to be attached to them; knowledge is power § 14. Genul substantivelor (The Gender of Nouns) Formele de plural de tipul mathematics etc. se acordă cu verbul la In limba engleză contemporană există trei genuri: genul masculin singular: (man, boy, father, uncle), feminin (woman, girl, mother, aunt) şi neutru acoustics is the science of sounds (idea, object, window, wall, surprise, moon). Se poate vorbi şi de un 6) Substantive colective (Collective Nouns). Au forma de singular, al patrulea gen, genul comun (Common Gender), incluzând dar exprimă ideea de colectivitate, subliniind elementele alcătuitoare substantive care, în funcţie de context, sunt fie masculine,fiefeminine ale noţiunii respective, ceea ce determină acordul cu verbul (nu pot (teacher - profesor, profesoară; pupil - elev, elevă; poet - poet, poetă). fi însoţite şi de determinanţi) la plural: Femininul se formează family; government; team; crew - the crew (membrii echipajului) a) cu ajutorul unor cuvinte diferite de cele care exprimă genul were on the upper deck masculin: Substantivul (The Noun)

XIX

m. father boy wizard gander

f. mother girl witch goose

m. drake lad son master

f. duck lass daughter mistress

Articolul (The Article) § 16. Articolul hotărât (the Definite Article) the se pronunţă [âa] înaintea cuvintelor care încep cu un sunet consonantic sau semiconsonantic (the man, the road, the university, the wall), [5i] înaintea celor care încep cu un sunet vocalic (the eye, the absurdity, the honour of the team, the honest behaviour) şi [Si:] atunci când este subliniat (he said „the house", not „that house"). Articolul hotărât este folosit în mod obligatoriu în faţa unor substantive proprii şi anume: denumiri de ape curgătoare (the Danube, the Thames, the Seine), de mări şi oceane (the Black Sea, the Mediterranean, the Atlantic Ocean), munţi (the Alps), insule (the Shetlands), canale (the Suez Canal, the English Channel), instituţii (the British Museum), hoteluri (the Savoy), vase (the Mauritania), ziare engleze şi americane (the Times). Aşezat înaintea unor adjective, articolul hotărât le transformă în substantive: sublime - the sublime (sublimul); rich - the rich (bogaţii).

b) prin folosirea, în compunere, a unor cunvinte ca she, woman, girl, maid etc.; he-goat - she-goat; man-servant - woman/maid-servant. c) cu ajutorul sufixului -ess (mai rar -ine şi altele): lion - lioness, emperor - empress, actor - actress, hero - heroine. Atunci când sunt personificate, noţiunile exprimate de substantive neutre devin masculine (sun, war, love, death etc.) şi feminine (peace, spring, earth etc .J. Atât genul substantivelor personificate cât şi cel al substantivelor denumiri de animale constituie probleme extrem de complexe.

§ 17. Articolul nehotărât (the Indefinite Article) este a, folosit înaintea sunetelor consonantice şi semiconsonantice (a man, a street, § 15. Declinarea substantivelor (Declension of Nouns) a university, a wall) şi an — înaintea celor vocalice (an eye, an apple, In cadrul declinării substantivelor, singurele desinenţe se întâlnesc an idea). Pronunţia obişnuită a lui a este [a] şi a lui an [an]; cea la genitivul sintetic singular (şi ' la plural) şi la numărul plural, ca accentuată, [ei], respectiv [an]. în exemplul: § 18. Articolul zero (the Zero Article) este, de fapt, absenţa oricărui articol „exprimat" în faţa unui substantiv. Spre deosebire de situaţiile din limba română, articolul „zero" poate îndeplini funcţii „generice", arătând că substantivul respectiv este folosit în sensul său cel mai general: iron is a metal (fier»/ este un metal - v. §12, pct. 1, 4 şi 5). O serie de nume proprii sunt precedate de articolul zero şi anume: Dativul cu prepoziţie se foloseşte - în majoritatea cazurilor- după denumirile de continente (Africa, Australia), de ţări (Romania, un acuzativ: France), provincii (Moldavia), comitate (Yorkshire), oraşe (Bucharest He lent his umbrella to Roger. - dar: the Hague); denumirile limbilor (English, Russian), ale zilelor Pe de altă parte, dativul fără prepoziţie precedă acuzativul: şi lunilor (Tuesday, Wednesday, July, August). He lent Roger his umbrella. Dintre celelalte cazuri, genitivul sintetic (the Syntetic Genitive Adjectivul (The Adjective) genitivul în 's, spre deosebire de cel analitic - the Analytical Genitive - genitivul cu prepoziţia of) reclamă o atenţie deosebită atât în privinţa § 19. Adjectivele calitative (Qualitative Adjectives), cele care formării cât şi a funcţiilor sale. exprimă însuşiri ale obiectelor, sunt folosite atât atributiv (a Desinenţa 's se adaugă la forma de singular (my friend's dogs, the beautiful garden) cât şi predicativ (the garden is beautiful). Atunci boy's magazine, Byron's poems) şi la pluralul neregulat al unor când sunt folosite atributiv, poziţia lor obişnuită este înaintea substantive (the women's meeting, the two men's brothers); apostroful substantivului pe care-1 caracterizează (a good man) — cu unele excepţii (') fără s se pune după forma regulată a pluralului (the boys' match, (knight errant, court martial) - iar aşezarea lor post-pozitivă are the students' campus) şi după substantivele proprii terminate în -s implicaţii stilistice, mai ales poetice (once upon a midnight dreary (Dickens' sketches). - E A . Poe). Folosirea genitivului sintetic este limitată la substantivele nume şi Majoritatea covârşitoare a adjectivelor calitative au grade de denumiri de oameni şi animale (George's findings, a sailor's voyages, comparaţie: Pussy's claws, the cat's eyes), substantivele personificării (the Sun's a) comparativul de egalitate (as beautiful as - tot atât de frumos ca light, Love's wings), substantivele denumiri de ţări şi oraşe, mai ales şi), de superioritate (better than - mai bun ca), de inferioritate (not atunci când li se acordă o anumită importanţă, adeseori politică as good as - nu (tot) atât de bun ca; less interesting than - mai puţin (England's agricultural areas). De asemenea, genitivul sintetic se interesant decât); poate folosi cu substantivele care exprimă timpul, distanţele, b) superlativul de superioritate (the best of all - cel mai bun dintre măsurătorile (a year's delay, at a mile's distance, two feet's difference). toţi) şi de inferioritate (the least interesting - cel mai puţin interesant); El apare şi în anumite expresii consacrate (for goodness' sake!, at superlativul poate fi absolut (very good -foarte bun) sau relativ (the one's wits' end). best- cel mai bun). sgN. a man G. a man's, of a man D. (to) a man Ac. a man pi. N. men G. men's, of men D. (to) men Ac. men

XX

Gradele de comparaţie se formează astfel: de „orice, oricare", interogative - „ceva, câţiva, câteva" etc. şi negative a) Adjectivele monosilabice primesc -er la comparativ şi -est la -„nici un,nici o"). superlativ: b) Adjective demonstrative (Demonstrative Adjectives): this, pi. these; that, pi: those; such I such a; another, other, the other; the long longer the longest former şi the latter; yon(d) (arhaic). thick thicker the thickest c) Adjective posesive (Possesive Adjectives): my, your; thy şi thine light lighter the lightest (arhaice), his, her, its, our, your, their. Dacă adjectivul se termină în -e, el primeşte numai consoana -r la d) Adjective interogative (Interrogative Adjectives): what...? comparativ şi consoanele -st la superlativ: which...? whose...? how much...? how many...? e) Adjective exclamative (Exclamatory Adjectives): what...! what fine finer the finest a(n)...! such...! such a(n)...! Consoana finală se dublează atunci când este precedată de o vocală f) Adjective relative pronominale (Pronominal Relative Adjectives): scurtă: which, what, whatever, whichever (ca în: / don't know which boy did that). red redder the reddest g) Adjective adverbiale (Adverbial Adjectives): alive, asleep, ajar, thin thinner the thinnest agape, abed, amiss etc. Se folosesc numai predicativ (ca în: The door rum rummer the rummest is ajar). -y final precedat de consoană se transformă în -i: h) Adjective numerale (Numeral Adjectives): two, five, a hundred and seven, the first, the twentieth etc. sly slier the sliest Adjectivele de două silabe terminate, în -y, -le, -er, -on şi -ow, precum i) Adjective nehotărâte (Indefinite Adjectives): every, each, a little, şi altele câteva fac gradele de comparaţie asemenea adjectivelor little, many, numerous, a series of, foregoing, next etc. j) Adjective negative (Negative Adjectives): no, not a(n), neither. monosilabice: the earliest earlier the commonest commoner the, ablest abler the narrowest narrower b) Adjectivele plurisilabice formează comparativul şi superlativul cu ajutorul adverbelor more (la comparativ) şi most (Ia superlativ): natural sensible amazing good bad, ill much; many little far old late. near more natural more sensible more amazing better worse more less further, farther older, elder later nearer the most natural the most sensible the most amazing the best the worst the most the least thefurhtest, the farthest the oldest, the eldest the latest, the last the nearest, the next early common able narrow

Numeralul (The Numeral) § 22. Numerale cardinale (Cardinal Numerals): 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20- twenty 21 twenty-one 22 twenty-two 1000 1009 2 000 3 000 4 552 10 000 32 011 100 000 1 000 000 30 33 40 45 50 57 60 69 70 80 90 100 107 200 254 300 400 500 600 700 800 900 thirty thirty-three forty forty-five

fifty
fifty-seven sixty sixty-nine seventy eighty ninety alone hundred alone hundred and seven two hundred two hundred and fifty-four three hundred four hundred five hundred six hundred seven hundred eight hundred nine hundred

c) O serie de adjective se compară neregulat:

§ 20. Adjectivele relative (Relative Adjectives) exprimă calităţi ale obiectelor prin raportare la alte obiecte (wooden, woollen- cu sufixul caracteristic -en). De regulă, ele nu au grade de comparaţie şi se folosesc numai atributiv (a wooden hut, a singing bird, a stone wall).

§ 21. Adjectivele determinative (Determinative Adjectives) nu exprimă calităţi ale obiectelor, pe care se mărginesc să le precizeze în diferite sensuri (cantitative, în spaţiu, în timp etc.). Cele mai multe nu au grade de comparaţie (o excepţie o constituie adjectivele little, much, many şi far, comparate, pentru motive didactice, la §19) şi se folosesc numai atributiv. Ele pot fi împărţite în următoarele grupări: a) Adjective apropiate de natura articolelor (Article-like Adjectives): some (în propoziţii afirmative); any (în propoziţii afirmative cu sensul

alone thousand alone thousand and nine two thousand three thousand four thousand five hundred and fifty-two ten thousand thirty-two thousand and eleven alone hundred thousand alone million

XXI

în stilul oficial, anii se citesc cu ajutorul miilor sau sutelor (1970 § 24. Alte numerale: -fractionate (Fractional): 1/2 alone half, 1/3 alone third, 2/3 two - one thousand nine hundred and seventy), iar în stilul familiar sau thirds, 1/4 alone fourth, 3/4 three fourths, 1/5 alone fifth; 0.1 nought neutru, cu ajutorul zecilor (1970 - nineteen seventy). point one, 0.07 (nought) point nought seven, 9.97 nine point nine seven. - multiplicative (Multiplicative): double (dublu), twofold (dublu, îndoit), threefold (întreit),fourfold (împătrit). § 23. Numerale ordinale (Ordinal Numerals) - adverbiale (Adverbial): once (o dată), twice (de două ori), three times şi thrice (arhaic) (de trei ori),four times, five times. 1 the first 2 the second 3 the third Pronumele (The Pronoun) 4 the fourth 5 the fifth § 25. Pronumele personale (Personal Pronouns): 6 the sixth 7 the seventh Ac. G. N. D. 8 the eighth 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 33 40 45 50 57 60 69 70 80 90 100 107 200 254 300 400 500 600 700 800 900 1000 1009 2 000 3 000 4 552 1 000 000 the ninth the tenth the eleventh the twelfth the thirteenth the fourteenth the fifteenth the sixteenth the seventeenth the eighteenth the nineteenth the twentieth the twenty-first the twenty-second the thirtieth the thirty-third the fortieth the forty-fifth the fiftieth the fifty-seventh the sixtieth the sixty-ninth the seventieth the eightieth the ninetieth the hundredth the hundred and seventh the two hundredth the two hundred and fifty-fourth the three hundredth the four hundredth the five hundredth the six hundredth the seven hundredth the eight hundredth the nine hundredth tlie thousandth the thousand and ninth the two thousandth the three thousandth the four thousand five hundred andfifty-second the millionth I mine (v. şi pron. pos.) (to) me (to) you, thee (to) him (to) her (to) it (to) us (to) you (to) them me you, thee him her it us you them

you, thou (arh.) yours, thine he she it we you, ye (arh.) they his hers

ours yours theirs

Dintre toate pronumele personale, it poate îndeplini cel mai mare număr de funcţii suplimentare, astfel: - o funcţie demonstrativă: Who is it? It's the postman. - o funcţie impersonală: It's three o'clock. I{ was January. It is raining. - o funcţie introductiv-anticipativă (cu infinitive şi propoziţii subiective): It's easy to learn that poem by heart. It is natural that she should act like that. - o funcţie introductivă - de întărire: It is he who rang up. It's tomorrow that I shall be in a position to give you an answer. It se întâlneşte, de asemenea, în funcţia de complement direct „nesemnificativ" după verbe formate prin conversiune; împreună cu acestea, el formează verbe-expresii cu un pronunţat caracter familiar: to lord it (a face pe stăpânul, pe lordul), to rough it (a face faţă, a se descurca). § 26. Pronume reflexive (Reflexive Pronouns) - întotdeauna neaccentuate, ca în I cut myself-: myself, yourself, thyself (arhaic), himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves § 27. Pronume de întărire (Emphatic Pronouns) - întotdeauna accentuate, ca în 7 did it myself-: myself, yourself, thyself (arhaic), himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves § 28. Pronume demonstrative (Demonstrative Pronouns): this, pi. these; that, pi. those; another, the other, the others; the one; ones; the... one (ca în Give me the blue one).

XXII

§ 29. Pronume posesive (Possessive Pronouns): mine, yours, thine preteritul (numit adesea şi Past Tense), participiul trecut şi participiul nedefinit (numit uneori şi participiul prezent). (arhaic), his, hers, ours, yours, theirs. Verbele regulate formează preteritul şi participiul trecut cu ajutorul § 30. Pronume interogative (Interrogative Pronouns): wlw? whose? desinenţei -(e)d ca în: to ask (inf.) - asked (pret.) - asked (part, trecut) - asking (part, nedefinit) sau to love - loved - loved - loving. Atât to whom? whom? what? which? verbele regulate cât şi cele neregulate formează participiul nedefinit § 31. Pronume relative (Relative Pronouns): who, to whom, whom prin adăugarea la infinitiv a desinenţei -ing. Dacă infinitivul se termină (pentru persoane), whose (pentru persoane şi lucruri), that, (pentru în -e, aceasta cade (to love - loving, to make - making), cu unele persoane şi lucruri), which (pentru lucruri), but (după propoziţii excepţii (to be - being, to see - seeing). Pe de altă parte, consoana finală a infinitivului se dublează dacă este precedată de o vocală scurtă negative, cu sensul de „care să nu"), such (...) as. Propoziţiile relative introduse de who şi which au îndeosebi un (to stun - stunning, to run - running, to pop -popping). Verbele neregulate se caracterizează prin modificări mai mult sau caracter „descriptiv"', introducând informaţii neesenţiale pentru înţelegerea enunţului: Hisfriend, who is a good mathematician, may mai puţin importante ale preteritului şi/sau participiului trecut faţă help you (enunţul His friend may help you se poate dispensa de who de forma infinitivului (to go, went, gone, going; to write, wrote, is a good mathematician), pe câtă vreme cele introduse de that au written, writing; to bring, brought, brought, bringing). un caracter „restrictiv", „obligatoriu", că în: It's a question that I cannot answer (fără „that I cannot answer", enunţul este incomplet Lista principalelor verbe neregulate: sau îşi schimbă sensul: „It is a question" - „e o întrebare"). Pronumele relative în acuzativ pot fi omise (It is a question I cannot abode abiding to abide abode answer). arose arising arisen O varietate a prenumelor relative sunt pronumele relative-con­ to arise awaking awoke awaked junctive (who, what, which), care introduc propoziţii subordonate to awake awaked subiective, predicative şi completive, ca în: We didn't know who he being been was could be. to be bearing bore borne to bear born § 32. Pronume reciproce (Reciprocal Pronouns): each other, one beating beat beaten another; de asemenea, cu prepoziţii: for each other, by one another, to beat becoming became to become become to one another etc. begetting begot to beget begotten beginning begun began § 33. Pronume numerale (Numeral Pronouns), ca în: Two of us to begin bending to bend bent bent were missing. The third was found out later. bereaving to bereave bereft bereft besought beseeching besought § 34. Pronume nehotărâte (Indefinite Pronouns): some, any, to beseech biding to bade somebody, anybody, everybody, something, everything, anything, little, bid bidden a little, one etc. bid bid binding to bind bound bound biting bitten bit § 35. Pronume negative (Negative Pronouns): nobody, no one, to bite bleeding to bleed bled bled neither, nothing. blowing to blow blown blew breaking to break broken broke breeding to breed bred bred Verbul (The Verb) bringing brought to bring brought building built built § 36. Verbele complexe (Complex Verbs) formează o parte în­ to build burning semnată a vocabularului englez şi sunt folosite la tot pasul în limba to burn burned burned vorbită. Ele sunt alcătuite dintr-un verb şi o particulă adverbială: to burnt burnt come out, to bring up, to break out, to fail out, to take in, to shut up, to burst bursting burst burst to set forth. Foarte apropiate de verbele complexe sunt „verbele cu to buy buying bought bought prepoziţie obligatorie" (Verbs with Obligatory Preposition), cu alte can could cuvinte, verbe care fie că nu pot fi folosite fără o prepoziţie.într-un to cast casting cast cast context oarecare (to belong to, to rely on, to be accustomed to), fie to catch catching caught caught că îşi schimbă, într-o măsură mai mare sau mai mică, sensul, în funcţie to chide chiding chid(den) chid de prepoziţie (to look at - a privi la, to look for - a căuta, to look to choose choosing chosen chose after - a îngriji de, to look to - a vedea de, a avea grijă de etc.). cleaving to cleave cleft cleft clinging to cling clung clung coming to come come came costing § 37. Verbe regulate şi neregulate (Regular and Irregular Verbs). to cost cost cost creeping Pentru a putea conjuga un verb englez la toate modurile şi timpurile to creep crept crept este necesară cunoaşterea a patru forme de bază: infinitivul, to cut cutting cut cut

) might meant met mowed paid put read rent rid rode rang rose ran sawed said saw sought sold sent set shook (înv.) gotten given gone grown hung had heard hewn hewed hidden hit held hurt kept knelt kneeled knitted knit known laid led leaned leant leapt learnt learned left lent let lain lost made daring dealing digging doing drawing dreaming drinking driving dwelling eating falling feeding feeling fighting finding fleeing flinging flying forbidding forgetting forgiving forsaking freezing getting giving going growing hanging having .] XXIII ) to dare to to to to to deal dig do draw dream dared dealt dug did drew dreamt dreamed drank drove dwelt ate fell fed felt fought found fled flung flew forbade forgot forgave fosook froze got gave went grew hung had heard hewed hid hit held hurt kept knelt kneeled knitted knit knew laid led leaned leant leapt learnt learned left lent let lay lost made dared durst dealt dug done drawn dreamt dreamed drunk driven dwelt eaten fallen fed felt fought found fled flung flown forbidden forgotten forgiven forsaken frozen got (amer. hearing hewing hiding hitting holding hurting keeping kneeling knitting knowing laying leading leaning leaping learning leaving lending letting lying losing making may to mean to meet to mow must to pay to put to read to rend to rid to ride to ring to rise to run to saw to say to see to seek to sell to send to set to shake shall to shear to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to shed shine shoe shoot show shred shrink shut sing sink sit slay sleep slide sling slink slit smell smite sow speak speed spell (înv.) should sheared shed shone shod shot showed shred shrank shut sang sank sat slew slept slid slung slunk slit smelt smote sowed spoke sped spelled spelt spent spilt spilled spun span spat split spread meant met mown mowed paid put read rent rid ridden rung risen run sawn said seen sought sold sent set shaken shorn sheared shed shone shod shot shown shred shrunk shut sung sunk sat slain slept slid slung slunk slit smelt smitten sown spoken sped spelled spelt spent spilt spilled spun spat split spread meaning meeting mowing paying putting reading rending ridding riding ringing rising running sawing saying seeing seeking selling sending setting shaking shearing shedding shining shoeing shooting showing shredding shrinking shutting singing sinking sitting slaying steeping sliding slinging slinking slitting smelling smiting sowing speaking speeding spelling spending spilling spinning spitting splitting spreading to drink to drive to dwell to eat to fall to feed to feel tofight to find to flee to fling to fly to forbid to forget to forgive to forsake to freeze to get to to to to to to to to to to to to to give go grow hang have hear hew hide hit hold hurt keep kneel to knit to to to to know lay lead lean to leap to learn to to to to to to leave lend let lie lose make to spend to spill to spin to spit to split to spread i .

had (serveşte la formarea timpurilor Present Perfect. might (la formarea subjonctivului analitic) . d) Does lie not speak English? dar: Does not Absenţa necesităţii este redată prin needn 't (nu trebuie. .se cer întotdeauna compli-. Past Perfect. she can.nu prin mustn 't care exprimă interdicţia în mod subliniat. de asemenea. would. dorinţa sau intenţia: You would not be late? ale aspectului continuu) (N-ai să întârzii. Dorinţa se formează anumite timpuri verbale compuse. must. to be. let. may etc. astfel: a) He speaks English. „a putea"). Must I? Cele mai multe sunt urmate de infinitive scurte. Shall I sum up the whole novel? (Să rezum întregul roman?). nu e cazul) . negative şi mixte. She must have been very pretty to do. Verbele auxiliare (Auxiliary Verbs). . oportunitatea etc. had.) Would poate fi folosit în orice fel de propoziţii. would are sensul de „wanted shall şi will (la formarea timpurilor viitoare) to": He would not come? (Nu voia să vină).XXIV to spring to stand to steal to stick to sting to stink to strew to stride to strike to string to strive to swear to sweep to swell to swimto swing to take to teach to tear to tell to think to thrive to throw to thrust to tread to understand to wake sprang stood stole stuck stung stank stunk strewed strode struck strung strove swore swept swelled swam swung took taught tore told thought throve threw thrust trod understood waked woke.Trebuie să fi fost foarte drăguţă în tinereţe). the boy speak English?) d) To have to este un sinonim întrucâtva mai familiar al lui must.la persoana a IlI-a singular timpul prezent. was. sunt forme ale timpului prezent şi se traduc în mod convenţional prin infinitive româneşti („a trebui". to let. .în propoziţiile interogative. contemporană atât prin număr. You should see the picture (Ar trebui / to wind winding Ar fi cazul să vezi filmul). Ia toate persoanele. to weep weeping Should exprimă necesitatea sau obligaţia internă. . should. nu pot fi conjugate la toate modurile şi timpurile. o „obiectivă" (fără angajarea vorbitorului): You have to observe therule categorie de verbe extrem de importantă în limba engleză (Trebuie să respecţi regula■. negative şi mixte. Shall are valoare modală astăzi mai ales în understanding propoziţiile interogative. done (la formarea propoziţiilor interogative. el putea exprima necesitatea în mod wearing to wear subliniat: Thou shall believe in Milton (Byron) (Trebuie să / Să crezi to weave weaving în Milton). ele nu sunt însoţite de auxiliarul do. In . did (Shall J start now? Can it be he?). dar he has. Ca preterit. neavând toate formele de bază. cât şi prin frecvenţă şi multitudinea funcţiilor şi nuanţelor semantice. nu-i aşa?). b) Does he speak English? c) He in her youth . Ele mai prezintă şi următoarele particulartităţi: . perioade mai vechi ale limbii. will se foloseşte la persoana a Ii-a pentru ca vorbitorul să afle dorinţa sau intenţia celui căruia i § 38.Probabil că lucrează în biroul său. must şi ought to sunt forme ale timpului prezent şi nu au preterit. been (serveşte la formarea timpurilor diatezei pasive şi pentru a exprima voinţa. will (Dacă vrei). should şi would (la formarea condiţionalului trecut şi al viitorului c) Must exprimă fie necesitatea şi obligaţia externă privite din punctul în trecut. . „asta e situaţia"). wore wove wept would won wound wrung wrote sprung stood stolen stuck stung stunk strewed strewn stridden struck strung striven sworn swept swollen swum swung taken taught torn told thought thriven thrown thrust trodden understood waked woke worn woven wept won wound wrung written springing standing stealing sticking stinging stinking strewing striding striking stringing striving swearing sweeping swelling swimming swinging taking teaching tearing telling thinking thriving throwing Lista verbelor modal-defective cu specificarea principalelor lor thrusting funcţii: treading a) Shall. formele should şi might se folosesc numai în funcţia de condiţional prezent (altădată aveau şi funcţia de preterit). cu excepţia lui to have to (Did you have to give it up?). implicând necesitatea.sunt verbe cu predicaţie incompletă .nici un verb modal-defectiv nu are participiu trecut. let (la formarea imperativului) fie posibilitatea sau necesitatea logică (He must be working in his study may. she is). nite printr-un infinitiv. la formarea subjonctivului analitic) de vedere al vorbitorului (You must help him . verbele modal-defective nu primesc -s (he must. Verbele modal-defective (Modal-Defective Verbs). to write writing b) Will. cele cu ajutorul cărora se adresează: Will you take a walk? (Vrei să faci o plimbare?). sunt: şi voinţa pot fi exprimate de will şi în propoziţiile enunţiative: If you to have. to be to este un infinitiv teoretic.cu excepţia lui to have to. ele nu au infinitiv.Trebuie să-1 ajuţi). did. exprimă „modalitatea" („atitudinea vorbitorului faţă de enunţ") şi sunt „defective" prin aceea că. does not speak English. adesea will oportunitatea: You should obey your brother (Ar trebui /S-ar cuveni to win winning să asculţi de fratele dumitale). In propoziţii interogative. exprimat sau subînţeles: You must go at once. . Conditional Past etc. de care se deosebeşte şi prin aceea că exprimă o obligaţie sau necesitate § 39.„nu ai încotro". probabilitatea: The child to wring wringing should be in the garden (Copilul trebuie să fie în grădină). Future Perfect.formele would şi could reprezintă atât preteritul cât şi condiţionalul verbelor will şi can.: waking .

se duse acolo) etc. Do come earlier! (Te rog. în răspunsuri negative la întrebări în care may exprimă permisiunea. însă. pot fi eliminate fără a prejudicia valoarea semantică a verbului. yourself etc.) heard we shall be (Future) scolded . dintre care multe pot fi folosite ca predicate depline.). deci ca verbe cu predicaţie completă: He hurt himself. might.şi ele. Predicaţia verbelor engleze şi române este departe de a fi concordantă întotdeauna. She had poisoned herself. permisiunea (May I smoke here? .verbe care. Un mare număr de verbe intranzitive . în propoziţiile interogative şi negative nu este însoţit de do. Diateza activă arată că acţiunea este săvârşită de subiectul gramatical al propoziţiei (He is writing a book . tr. în ultimul caz. a pricinui pagube (cuiva).) întrebat era (imperf. Intransitive and Reflexive Verbs). într-un context dat. şi verbele intranzitive şi reflexive au compliniri mai mult sau mai puţin obligatorii: He belongs to another group.. a fi contra/ împotriva (cu gen. g) Can. Ca verb modal. i) Need. am este verb auxiliar (serveşte la formarea timpului prezent continuu).. realizându-se uneori situaţii în aparenţă complicate de „tehnică lexicografică". de exemplu la preterit şi viitorul simplu: / had to begin. îi cunoaşte). posibilităţii sau imposibilităţii verbelor respective de a avea înţeles deplin singure sau numai cu o complinire oarecare).Nu mai e nevoie să spun că. h) May. în paralel cu situaţia din limba română. iar cea pasivă că acţiunea este suferită de subiectul gramatical (He has been examined . Might este un sinonim atenuat (adesea mai politicos) al lui may (He might come any minute now — S-ar putea să vină dintr-o clipă în alta). When shall he come? Nobody spoke. o serie de verbe auxiliare pot îndeplini şi funcţia de verbe modale.) mustraţi / am (being) (Pres. § 40. What did you say? Sunt verbe cu predicaţie incompletă (alături de verbele auxiliare şi modale-defective). a face eliziunea (cu gen.a intra într-o cameră). a păgubi (cu ac). tot în sensul „predicaţiei" (al § 41. nu sunt însoţite de un complement direct . a provoca pierderi (cuiva). dar tendinţa modernă este de a-1 folosi cu infinitivul lung şi cu auxiliarul: Don't you dare to do that! (Să nu îndrăzneşti să faci una ca asta!). capacitatea. foarte numeroase . tr. tr.N-aş putea face asta). to elide vb.E posibil să mai stea acolo două zile).No. to darken vb.Trebuie / E nevoie să se ducă acolo?). a avea voie): Can I ask you something? (Pot să te-ntreb ceva?).XXV To have to (alături de to be obliged to etc. a ridica moralul (cuiva). Verbul englez are două diateze: diateza activă (Active Voice) şi diateza pasivă (Passive Voice). Need he go there? . După cum s-a putut vedea din §§ 38-39. when he went to bed etc. . atunci când există în enunţ. To have got to este un sinonim pronunţat familiar al lui to have to.El scrie o carte). Pe de altă parte. Se foloseşte la Present Perfect: I've got to do it. did.) a elida..). vino mai devreme!). abilitatea: Can you lift this weight? (Poţi ridica greutatea aceasta?). Necunoaşterea corespondenţelor exacte între verbele engleze şi române sub raportul predicaţiei constituie una dintre cele mai importante surse de erori în folosirea uneia dintre cele două limbi. a asculta de. astfel: în I am thinking. de exemplu: Nick is sleeping (in his room. La timpurile la care nu poate fi conjugat. Everybody wondered. verbe intranzitive redate prin verbe tranzitive (lie looked at the sketch .. având aceleaşi funcţii ca în limba română. f) Ought to este un sinonim mai „categoric" al lui should: You ought to help them (Ax trebui / S-ar cuveni / Ar fi de datoria ta să-i ajuţi).Pot fuma aici?) sau nesiguranţa .) auzită vom fi (viit.Nu putusem veni). Diateza verbului (Voice of the Verb).în propoziţii interogative (Who may she be? . you mustn 't). poate fi folosit ca sinonim al lui may (a putea. (fon. Dar „polifuncţionalismul" nu caracterizează numai grupul verbelor auxiliare şi modale-defective. intr. could. a da ascultare (cu dat. Interdicţia.sunt verbe cu predicaţie completă în sensul că nu au nevoie de nici un fel de complinire pentru a constitui predicate: Nick is sleeping. Do you blame yourself (for having sucli an opportunity)'! în marea majoritate a cazurilor. did poate avea o valoare modală şi anume în propoziţiile afirmative şi exclamative unde subliniază ideea exprimată de verbul notional: He does know them (Ba da. precum şi în propoziţiile care conţin cuvinte seminegative (I need hardly say that. un număr de verbe tranzitive pot fi însoţite de pronume reflexive (myself.). „trebuie"). e) To be to exprimă necesitatea mai ales ca parte a unui program dinainte stabilit: He is to return later (Urmează să se întoarcă mai târziu). intranzitive şi reflexive (Transitive. They considered themselves happy. Complinirile posibile. tr.). In limba vorbită. fie cu infinitive lungi. a se supune (cu dat. cu urmarea că ele devin verbe reflexive. de exemplu: to damage vb. on a chair etc.. Can exprimă îndeosebi putinţa. The dogs were barking. Există verbe tranzitive în engleză al căror echivalent românesc este intranzitiv (to enter a room . k) Şi verbul do. in the other house. timpurile diatezei pasive din engleză se formează dintr-un timp al verbului auxiliar to be şi participiul trecut al verbului notional (de conjugat): sunt (prez. el are o forţă modală mai accentuată. La timpurile la care nu se poate conjuga. to obey vb. Verbele tranzitive .) asked she was (Past.). fie ca prezent condiţional al acestuia (7 couldn't do that . Verbe tranzitive. need nu se foloseşte în propoziţiile afirmative. The dogs were barking (in the courtyard. Dare se foloseşte fie cu infinitive scurte. ci numai în cele interogative şi negative. to go vb. în întrebările indirecte. Could se foloseşte fie ca preterit al lui can (He could not swim Nu ştia / Nu putea să înoate). can se înlocuieşte prin to be able to (I had not been able to come . to elate vb.). se redă cu ajutorul formei mustii 't (May I smoke here? . în dicţionarul de faţă s-a dat o deosebită atenţie acestor relaţii verbale.Cine să fie?). Who is looking after the children? He flung himself to the grass. He dictated the text at a slow speed.El a fost examinat).privea schiţa) sau reflexive (he went there . j) Dare. II to ~ against a contrazice (cu ace).). I shall have to speak to them. may se înlocuieşte prin to be permitted to şi to be allowed to (evident. el se extinde şi la cea mai mare parte a seriei de verbe „noţionale" sau „principale" (verbe cu valoare semantică deplină) . iar în / am to come later este modal („urmează să". tr.se cer neapărat însoţite de un complement direct: I saw him. a face întuneric în. May exprimă posibilitatea (She may stay therefor another two days .şi aceasta. a întuneca.) îl poate înlocui pe must la timpurile la care acesta nu poate fi conjugat. atunci când implică ideea de permisiune): / had not been allowed to sing (Nu putusem cânta / Nu avusesem voie să cânt / Nu mi se permisese să cânt).

to doubt. ipotetice (// is necessaiy that you should look it up. în intervalul de timp prezent). o invitaţie etc. c) verbele care exprimă sentimente şi atitudini: to like. to want. / have been practising since four o'clock (exersez de la ora 4).stare în desfăşurare). variind de la autor la autor. dar. Aspectul verbului (Aspect of the Verb). Timpurile verbale ale aspectului nedefinit sunt timpurile „obişnuite". el dormea . She is painting. La acestea trebuie să adăugăm că există şi verbe noţionale care nu pot fi conjugate deplin .)): The children are well looked after (Copiii sunt bine îngrijiţi). poate fi percepută ca desfăşurându-se în timp etc. I sliall return in no time..în momentul de faţă. verbul to say . (eu) întreb you have asked he.). Conjugarea verbului to ask la toate modurile şi timpurile: I. Atât numărul cât şi denumirea modurilor din engleza contemporană sunt probleme controversate. to believe. she it has been asking we have been asking you have been asking they have been asking / am being asked (eu) sunt întrebat you are being asked he.arată că vorbitorul consideră acţiunea sau starea ca fiind condiţionate sau dezirabile (He would come if he were invited. she. Go there at once lest he should be angry. neavând toate formele de bază. to dislike. to hear. § 43. to smell. Timpurile aspectului continuu se formează dintr-un timp al verbului auxiliar to be şi participiul nedefinit (în -ing) al verbului notional (de conjugat): What are you doing? (Ce faci? . Şi limba engleză respectă acest principiu. la diateza activă. to love. Am menţionat la § 39 că verbele modale-defective. modul subjonctiv (the Subjunctive Mood) .) to somebody (dat. de exemplu. to hold. They had travelled far and wide.arată că vorbitorul consideră acţiunea sau starea ca fiind presupuse. modul imperativ (the Imperative Mood) . prin forme gramaticale distincte. I should like to listen to it.în primul rând o serie de verbe care. it is asked we are asked you are asked they are asked Continuous Aspect I am asking (eu) întreb you are asking he. sunt intranzitive faţă de persoane (cum este. a poseda"). modul condiţional (the Conditional Mood) . de asemenea: to belong to.arată că vorbitorul consideră acţiunea sau starea exprimată de verb ca reală (The weather continues fine. a socoti. it has been asked we have been asked you have been asked they tiave been asked Continuous Aspect I have been asking (eu) am întrebat. to own etc. she. He is supposed to deliver a lecture tomorrow (Se presupune că va ţine mâine o prele­ gere). valoare semantică ce nu . John is late. (Now look here! Keep silent! Come and see me. precum şi din verbe care. (eu) întreb you have been asking he.exprimă un ordin. it is being asked we are being asked you are being asked they are being asked § 42. a considera"). d) verbele care exprimă dorinţe: to wish. THE INDICATIVE MOOD Present Tense Indefinite Aspect Active Voice / ask (eu) întreb you ask he. prin care se sublini­ ază desfăşurarea în timp a acţiunii exprimate de un timp verbal. to keep. to hate. (eu) sunt întrebat you have been asked he. Modurile (Moods). She paints. e) verbele care denumesc activităţi mentale: to know. în limba engleză există două aspecte (aspectul este o categorie gramaticală care. / was answered at once (Mi s-a răspuns de îndată). o rugăminte. to desire. to prefer. îndeosebi din verbe intranzitive cu prepoziţii obligatorii sau nu. şi modurile.).). it has asked we have asked you have asked they have asked / have been asked (eu) am fost întrebat.). nu se conjugă la timpurile aspectului continuu: a) verbele modale.). she. to contain. Conjugarea verbului (Conjugation of the Verb). he was sleeping (Când m-am întors. it is asking we are asking you are asking they are asking Present Perfect Indefinite Aspect I have asked (eu) am întrebat. it asks we ask you ask they ask Passive Voice / am asked (eu) sunt întrebat you are asked he. to understand. When I returned. to taste. Pentru scopuri metodologice se poate vorbi despre existenţa a patru moduri: modul indicativ (the Indicative Mood) . Shakespeare has written 154 sonnets. she. she. în diferite limbi modeme. to have („a avea.XXVI în general. formele pasive ale verbelor sunt posibile numai atunci când verbul respectiv este tranzitiv la diateza sa activă (a citi . o cerere.. de exemplu: He told us his story. He is said to be too lenient (Se presupune că e prea îngăduitor). she. / didn't see them. b) verbele percepţiei fizice: to see. pe de altă parte. majoritatea verbelor auxiliare.a fi citit: to read—to be read etc. to see („a înţelege").to say something (ac. to think („a crede. nu pot fi conjugate la toate timpurile. to object etc. ea poate forma contrucţii pasive din verbe intranzitive. Do you often go to the theatre? b) aspectul continuu (the Continuous Aspect). to suppose etc. îngăduie să se precizeze cum este concepută acţiunea verbului în timp): a) aspectul nedefinit (the Indefinite Aspect). to feel („a pipăi"). datorită înţelesului lor (valoare semantică scăzută. prin care se exprimă acţiunea fără să se sublinieze ideea desfăşurării ei în timp.) § 44.

she. "Modal" Future) Indefinite Aspect / will ask (eu) voi întreba you shall ask he. it shall be asking we will be asking you shall be asking they shall be asking Continuous Aspect / am going to be asking etc. she. it asked we asked you asked they asked I was asked (eu) am fost întrebat. it was asked we were asked you were asked they were asked Future Perfect Indefinite Aspect / sliall have asked (eu) voi fi întrebat you will have asked he. she. it is going to be asked we are going to be asked you are going to be asked they are going to be asked / was being asked (eu) eram întrebat you were being asked he. it had been asked we had been asked you had been asked they had been asked Continuous Aspect 1 had been asking (eu) întrebasem. it will be asking we shall be asking you will be asking they will be asking Simple Future (Future of Command. (eu) întrebam you had been asking he. it was asking we were asking you were asking they were asking Past Perfect Indefinite Aspect / Iiad asked (eu) întrebasem you had asked he. it had been asking we had been asking you had been asking they had been asking Near Future Indefinite Aspect / am going to ask (eu) am de gând să întreb. (eu) fui întrebat. it shall ask we will ask you sliall ask they shall ask I will be asked (eu) voi fi întrebat you shall be asked he. it is going to ask we are going to ask you are going to ask they are going to ask I am going to be asked (eu) sunt pe cale de a fi întrebat. she. she. it will have asked we shall have asked you will have asked they will have asked 1 shall have been asked (eu) voi fi fost întrebat you will have been asked he. (eu) întrebai. (eu) sunt pe cale de a întreba. (eu) voi întreba you are going to ask he. (formă mai curând teoretică) . she. (eu) eram întrebat you were asked he. (eu) voi fi întrebat you are going to be asked he. she. she. Promise and Determination. it shall be asked we will be asked you shall be asked they shall be asked Continuous Aspect / will be asking (eu) voi întreba you shall be asking he. (eu) întrebam you asked he. she. she. she. she. she. she. it will ask we shall ask you will ask they will ask I shall be asked (eu) voi fi întrebat you will be asked he. she. it was being asked we were being asked you were being asked they were being asked Continuous Aspect / shall have been asking (eu) voi fi întrebat you will have been asking he. she. it had asked we had asked you had asked they had asked / had been asked (eu) fusesem întrebat you had been asked he.XXVII Preterite Indefinite Aspect / asked (eu) am întrebat. she. she. it will be asked we shall be asked you will be asked they will be asked Continuous Aspect I shall be asking (eu) voi întreba you will be asking he. it will have been asking we shall have been asking you will have been asking they will liave been asking Simple Future (Foretelling Future) Indefinite Aspect / shall ask (eu) voi întreba you will ask he. it will have been asked we shall have been asked you will have been asked they will have been asked Continuous Aspect / was asking (eu) întrebam you were asking lie.

it would be asked we should be asked you would be asked they would be asked Continuous Aspect I be asking (eu) să întreb. (eu) am întrebat you were asking he. she. she. (eu) să fi întrebat. she. (eu) să fi fost întrebat. ca (eu) să întreb you be asking he.) ask (eu) să întreb you should ask I should (might etc. it would ask we should ask you would ask they would ask I should be asked (eu) aş fi întrebat you would be asked he. it had asked we had asked you had asked they had asked I liad been asked (eu) să fi fost întrebat you had been asked he. she. it had been asking we had been asking you had been asking they had been asking The Analytical Subjunctive Indefinite Aspect I should (might etc. it would have asked we should have asked you would have asked they would have asked 1 should iiave been asked (eu) aş fi fost întrebat you would have been asked he. she. it be asked we be asked you be asked they be asked I had been asking (eu) să fi întrebat you had been asking he.) be asked (eu) să fiu întrebat you should be asked I asked (eu) să întreb. she. it ask. she. she. it were asked we were asked you were asked they were asked Continuous Aspect I should have been asking (eu) aş fi întrebat you would have been asking he.nu însă în engleza americană) a) Present Indefinite Aspect 1 ask (eu) să întreb. she. it would be asking we should be asking you would be asking they would be asking Conditional Past Continuous Aspect Indefinite Aspect I should have asked (eu) aş fi întrebat you would have asked he. (eu) să fi întrebat. învechită . she. ca (eu) să fiu întrebat you be asked lie. ca (eu) să întreb you ask he. she. we ask you ask they ask I be asked (eu) să fiu întrebat. it would have been asking we should have been asking you would have been asking they would have been asking . she. (eu) am întrebat you asked he. it asked we asked you asked they asked / were asked (eu) să fiu întrebat. she. it had been asked we had been asked you had been asked they had been asked Continuous Aspect III. it be asking we be asking you be asking they be asking b) Preterite Indefinite Aspect Continuous Aspect I should be asking (eu) aş întreba you would be asking he.XXVIII II. THE SUBJUNCTIVE MOOD The Synthetical Subjunctive (formă rar folosită. (eu) am fost întrebat you were asked he. it were asking we were asking you were asking they were asking c) Past Perfect Indefinite Aspect I had asked (eu) să fi întrebat you had asked he. it would have been asked we should have been asked you would have been asked they would have been asked I were asking (eu) să întreb. she. she. THE CONDITIONAL MOOD Conditional Present Indefinite Aspect / should ask (eu) aş întreba you would ask he.

fără particulă (go. They ordered him to return (l-au poruncit să se înapoieze). he was dancing — dansa. denumit şi „participiul prezent" (The Present Participle): going (mergând). THE IMPERATIVE MOOD Indefinite Aspect let me ask! să întreb (eu)! ask! întreabă (tu)! let him. write. c) Gerund-ul. sleeping (dormind). to prove. have seen). to believe etc. întâmplător e prietenul meu). în anumite cazuri. been written). be seen. they should be asking Indefinite (Present) Active Indefinite (Present) Passive Perfect Active Perfect Passive to ask . precum şi după sintagmele to be likely.citesc. Din punctul de vedere al diatezei. după verbe care exprimă dorinţa (to wish. striking (lovind). „infinitivul despicat"): tofidly realize . have seen). Infinitivul englez poate fi: a) lung (Long Infinitive). el poate fi: a) nedefinit (Indefinite Infinitive) (to go. activităţi mentale (to know. în engleza contemporană există trei construcţii infinitivale specifice: a) Acuzativul cu infinitiv (The Accusative with the Infinitive). to desire. activităţi ale simţurilor (to see. to suppose. ideea de cauzativ (to make. to believe. Din punctul de vedere al aspectului. cu ajutorul căruia se formează timpurile aspectului continuu (I am reading . have seen). un substantiv sau un pronume şi un infinitiv lung: That was a riddle for him to solve (Era o enigmă pe care trebuia s-o rezolve el). it should be asked we should be asked you should be asked they should be asked Continuous Aspect a) activ (Active Infinitive) (to go.XXIX he. b) continuu (Continuous Infinitive) (to be going.a întreba IV.G. după verbele to happen. to dislike. to perceive). to chance. Ele sunt: a) Infinitivul. to cause. c) Infinitivul cu For-To (The For-To Infinitive). she. b) Nominativul cu infinitiv (The Nominative with the Infinitive). G. to write. b) perfect (Perfect Infinitive) (to have gone. după un număr de verbe ale percepţiei fizice sau mentale la pasiv (to see. to be writing. to know. to again come — a veni din nou. Un număr de forme verbale ale căror echivalente sunt tratate ca „moduri" în alte limbi modeme sunt denumite „forme" (Forms) în gramaticile limbii engleze (întrucât nu formează predicate). intercalarea unui adverb între particula to şi infinitivul scurt (Split Infinitive . you. I hate you to do that (Nu vreau să faci asta). have written. to determine). Construcţii infinitivale (Infinitive/ Infinitival Constmctions). He happens to be my friend (întâmplarea face să fie prieten cu mine. el poate fi: § 47. to expect). He is known to liave discovered the new chemical element (Se ştie că el a descoperit noul element chimic). b) Participiul în -ing. write). it should ask we should ask you should ask they should ask he. to Itave been going. to want). to write. to write.a fi întru totul de acord etc. simpatia sau antipatia (to like. / saw him run away (L-am văzut fugind). to have written. to command): I want you to be more polite (Vreau să fii mai politicos). to consider.a fi întrebat întrebat to have been asked a fi fost întrebat Infinitivul lung permite. Infinitivul (The Infinitive). format dintr-un substantiv sau pronume în acuzativ şi un infinitiv. format din prepoziţia for.infinitivul cu adverb intercalat. b) scurt (Short Infinitive). ad lit. Participiul în -ing (The -ing Participle) este reprezentat de a) Participiul nedefinit (The Indefinite Participle). will be singing . They are likely to attend the meeting (Probabil că vor participa la şedinţă). her. to hear.) be asking (eu) să întreb you should be asking he. to have seen. el poate fi: a) nedefinit (sau „prezent") (Indefinite Infinitive) (to go. to wholly agree . Schemă a formelor infinitivale ale verbului to ask: Indefinite Aspect Continuous Aspect to be asking — a întreba 1 should {might etc. to have seen). Formele nepersonale ale verbului (Non-personal/Infinite Forms of the Verb). to suppose. porunca (to order. to have seen. to hate). cu particula to (to go. it be asked! let us be asked! let them be asked! to be asked — a fi 'întrebat to have asked .a fi to have been asking . b) pasiv (Passive Infinitive) (to be seen.). to write. go. § 48. it be asking! let us be asking! be asking! let them be asking! § 45. have seen). her. to hear. d) Participiul trecut. De asemenea. § 46. to turn out. / believe him to be a great specialist (Cred că e un mare specialist). her. it ask! let us ask! ask! let them ask! let me be asked! să fiu întrebat (eu)! be asked! fii întrebat (tu)! let him. format dintr-un substantiv sau pronume Ia nominativ şi un infinitiv. Continuous Aspect let me be asking! să întreb (eu)! be asking! întreabă (tu)! let him. to have written. va cânta) sau care reprezintă . site. she. it should be asking we. to be sure: He was supposed to run another race (Se presupunea că va mai participa la o întrecere). have been writing). to have been seen.a-şi da pe deplin seama. have gone.

§ 55. cu inima zdrobită de cele ce văzuse). § 56. comparabile cu adjectivele relative . nu are nici o legătură cu subiectul: Weather permitting. his heart broken by the sight (Omul acordul. he was § 52. they were askedj. sau alte adverbe. formând un tot cu verbul de care se ataşează .) man (dormind.) şi b) Participiul perfect (The Perfect Participle): having fundamental de forma omonimică a adjectivului corespunzător (care gone (plecând. L-am văzut în timp ce venea). she had recovered. şi § 36). s-a dus să facă cumpărături . sau stări care au avut loc înainte de cele exprimate de predicat: Having Uncle verbe engleze au dezvoltat adjective distincte ca formă alături written the letter. în care travelled este participiu). After walking in the park a little he went shopping (După ce s-a plimbat puţin prin parc. pacientul/bolnavul fu transportat în salon).natural/y. having slept exprimă calitatea): in a written (adj. Gerund-ul (The Gerund) este o formă în -ing având atât caracteristici verbale cât şi substantivale (concomitent. dacă procedezi written. Adjectivele din lista de mai sus au fost şi participii trecute în b) Nominativul cu participiu (The Nominative with the Participle). Adverbele determinative (Determinative Adverbs) cele care. saucers? " (Crezi în existenţa farfuriilor zburătoare?) sau singing în „singing bird" (pasăre cântătoare) sunt adjective verbale. Construcţii participiale (Participial Constructions): loved beloved a) Acuzativul cu participiu (The Accusative with the Participle). having fought. having broken). Adverbele de mod (Adverbs of Manner) joacă faţă de verbe rolul pe care-1 joacă faţă de substantive adjectivele calitative.). The man stood still. Alte forme în -ing.having gone.omul care sade în fotoliu. diferit de cel al pronume în nominativ şi un participiu trecut cu care se află în raporturi propoziţiei: The agreement being signed. Participiul trecut este very much surprised to find nobody in . întrucât a dormit etc.going. having sung. se subîmpart în: . adverb. fu foarte o formă care îndeplineşte funcţii caracteristic verbale. d) Participiul absolut (The Participle Absolute). Having spoken to the manager. aşezate pe lângă verbe. § 54. we'll go to the mountains (Dacă ne va permite timpul.his e un determinant nominal iar so early. cu he had travelled a lot. nu crezu bound j bounden de cuviinţă să mai insiste). Gerundul poate fi nedefinit (Indefinite Gerund . to go on. Ele nu au valoare semantică deplină şi îndeplinesc funcţii specifice. cleft cloven drunk drunken loaded laden § 49. în care participiul stătu locului. Cuvinte ca sightseeing în „Sightseeing annoyed her" (Vizitarea oraşului o plictisea) sau reading în „Reading was part of his programme in the afternoon " (Lectura/Cititul făcea parte din programul său de după-amiază) sunt substantive verbale (Verbal Nouns): substantive pentru că îndeplinesc funcţii caracteristice substantivelor (de categoria 5) şi verbale pentru că au o origine verbală. în care un Past Participle) este o construcţie formată dintr-un substantiv sau participiu nedefinit sau perfect are un subiect al său. format în acelaşi mod ca şi nominativul cu infinitiv şi cu acelaşi tip de verbe.) form. Particulele adverbiale (Adverbial Particles) ţin de categoria adverbelor numai în sensul originii. complemente circumstanţiale. Adverbul (The Adverb) § 50. fighting. in the park şi a little. nu modifică înţele­ sul acestora. ci doar îl precizează în diferite sensuri. singing.XXX complemente circumstanţiale sau atribute (Entering the room. Cuvinte ca flying în „Do you belive in the existence of flying . the participants in the predicative: The operation performed. fiind de cele surprins să nu vadă pe nimeni înăuntru. demonstrează funcţia sa verbală). he didn't think Participii Adjective it necessary to insist (Întrucât/Deoarece vorbise cu directorul. he wentfor a walk (După ce scrise/Scriind scrisoarea.procedând astfel. A fost văzut pe când venea).swift/y. c) Nominativul absolut (The Nominative Absolute).Intrând în cameră.nicety. Nominativul cu participiu trecut (The Nominative with the seen coming (A fost văzut venind. de participii: se duse să se plimbe). swift . prepoziţie. în acelaşi enunţ): His leaving so early surprised everybody (Faptul că a plecat atât de devreme a surprins pe toată lumea . după ce a dormit. to make up . ceea ce îl deosebeşte astfel etc.beautiful/)». întrucât a plecat). natural . un determinant verbal). Participiul trecut (The Past Participle). Notă. participanţii la conferinţă s-au retras / au plecat). ceea ce le permite să aibă grade de comparaţie. denumind acţiuni (comp. arată implicit că walking e substantiv. vom pleca la munte). Atât gradul comparativ cât şi gradul superlativ se formează în acelaşi mod ca şi superlativul adjectivelor: quick quicker the quickest quickly more quickly the most quickly early earlier the earliest beautifully more beautifully the most beautifully Majoritatea adverbelor de mod derivă din adjective calitative. the patient was carried into conference withdrew (Acordul fiind semnat / După ce s-a semnat the ward (Operaţia o dată efectuată. breaking) sau perfect (Perfect Gerund . având sufixul caracteristic -ly: beautiful . perioade mai vechi de dezvoltare a limbii engleze. implicându-se ideea de durată a acţiunii sau stării: He was § 53. nice . so doing . al provenienţei. the man sitting in the armchair mai multe ori un element constitutiv al timpurilor compuse (I have . Deosebirea faţă de acuzativul cu infinitiv stă în aceea că struck stricken acuzativul cu participiu implică ideea de durată a acţiunii sau stării: sunk sunken Isaw him coming (L-am văzut venind. § 51. adjective.after. melted molten format în acelaşi mod ca şi acuzativul cu infinitiv şi cu acelaşi tip de shrunk shrunken verbe. a travelled (adj.atât că originea lor este verbală.v.vasta categorie a verbelor complexe (to give in. după ce a plecat.

through. b) interogative (Interrogative Sentences): Did you speak to the secretary? în cadrul propoziţiilor interogative se disting: . g) concesive (Conjunctions of Concession): though. because.. both. (v.. i) consecutive (Conjunctions of Result): that. at.în propoziţiile relative contrase: the ideas insisted upon. yesterday. as well as. provided. prepoziţia precede substantivul sau echivalentul său (at noon. quite.. Prepoziţiile guvernează cazul acuzativ. prepoziţia constituie unul d) cauzal-consecutive (Causal Consecutive Prepositions): for. as d) finale (Final Prepositions): for. there. although. Final Conjunctions): that. almost. SINTAXA Tipuri de propoziţii (Types of Sentences and Clauses) § 62. extremely. of.întrebările generale (General Questions): Have you got a match? -întrebările speciale (Special Questions): When did he ring you up? What is he doing there? . Coordonatoare (Coordinating Conjunctions) a) copulative (Copulative Conjunctions): and. Prepoziţiile pot exprima diferite raporturi: c) de mod (Conjunctions of Manner): (so) as. on account of. till. în mod obişnuit. măsură. whereas. on. e) de referire (Prepositions Expressing Reference): about. § 60. by ten o'clock. while. Poziţia prepoziţiilor (Position of Prepositions). Prepoziţia (The Preposition) b) disjunctive (Disjunctive Conjunctions): or. Conjuncţia (The Conjunction) § 61. once. O grupare impresionantă o reprezintă şi a) de loc (Conjunctions of Place): where.atunci când corelativul ei este aşezat la începutul unei propoziţii interogative: what were you talking about? . above. la începutul propoziţiei. a) spaţiale (Space Prepositions): at. or. of. c) adverbe de cantitate. d) de cauză (Conjunctions of Cause): for. h) comparative (Conjunctions of Comparison): than. wherever. grad şi aproximaţie (Adverbs of Quantity. prepoziţiile obligatorii.atunci când. so after. faptului că sunt foarte numeroase. Statements): Thomas Malory is the author of Morte Darthur. concerning. until. dintre cele mai dificile capitole de gramatică. Adverbele interogative (Interrogative Adverbs): where? prepoziţii: his remark was not commented upon. Conjuncţiile pot fi: 1. at home. by. little. . everywhere. now]\ere..întrebările disjunctive (Disjunctive Questions) (formate dintr-un verb auxiliar sau modal şi pronume.după un pronume relativ în acuzativ. on the table. lest. Subordonatoare (Subordinating Conjunctions) (ideografică şi stilistică). can't you? You speak English. unless.. that. through the forest. c) cauzale (Causal Prepositions): because of. until. că majoritatea au foarte multe therefore. ca în: He was a little tired. Degree and Approximation): much. poate să însemne „fraze") pot fi clasificate astfel din punctul de vedere al modalităţii: a) enunţiative (Declarative Sentences.în unele construcţii pasive provenite din verbe intranzitive cu § 57. and. that is why (cauza). upstairs. as. pe de altă parte../. as if. up. when. then. before them). by the side of. so he went to bed (Era puţin obosit. since.. Adverbele conjunctive (Conjunctive Adverbs) . till. . anywhere. Measure. mai ales cele care modifică sensul verbelor b) de timp (Conjunctions of Time): before. with. before. b) temporale (Temporal Prepositions): on. either. haven't you? You can speak English.întrebările alternative (Alternative Questions): Shall I take the train or the bus? .în construcţii infinitivale eliptice: there are other things to pay attention to (aici to este prepoziţia caracteristică dativului). through. regarding. c) adversative (Adversative Conjunctions): but. so that. She didn't utter a word. likely (probabilitatea) etc. down. Pentru cei care învaţă limba engleză. j) alte conjuncţii: that (în propoziţii completive directe. about. § 58. . Propoziţiile în sensul de sentences (termen care se referă îndeosebi la propoziţiile independente iar. therefore).. . below. last week. e) condiţionale (Conditional Conjunctions): . from. f) de scop (Conjunctions of Puipose. as. d) alte categorii: purposely (arată scopul). sensuri şi că între unele din ele s-a creat o sinonimie bogată şi subtilă 2. § 36). § 59. consequently. în primul rând. sunt negative când enunţul este afirmativ şi afirmative cântl acesta este negativ): You've met him. exprimat sau omis: this is the man (whom.cele care leagă între ele propoziţii independente (so. what are sensul de „ceea ce": what he tried to hint at was perfectly ridiculous. a little. .. datorită. dar ea poate apărea şi în postpoziţie (mai ales în limba vorbită): . from the window.XXXI a) adverbe de loc (Adverbs of Place): here. after. formerly. when? how? how much? how many? why? etc. b) adverbe de timp (Adverbs of Time): now. on.. subiective şi atributive). aşa că se duse să se culce). nearly. accordingly. though. that) I wanted to tell you about.

S Cc.. aux. Am exclus din prezentul compendiu de gramatică tratarea părţilor morning beach didn't say such a Mary de propoziţie întrucât.substantivele colective: The government are going to attend the the question Answer at once! ceremony.. Compl. he to the used to go Notă. Give me a helping hand. please. as well as. mod. Ca regulă generală. nine-pins.două substantive la singular legate prin either.când. aux.. 0 ziţiile se împart în a) independente (Independent Clauses) . c) în propoziţiile imperative .. is he? She can do it. me your umbrella Give . or. neither (cu substantiv) şi pronumele How each. interog.. ordinea cuvintelor în propoziţie este she? Roses bloom in May. raportul dintre ele în frază este un raport de coordonare.mod. Every predicative. ca în: Measles is catching. not only. Schemele de mai jos nu reprezintă dacât un punct de plecare pentru studierea problemei. completive directe etc. circ. . .. isn't he? John is not sleeping. clasificarea şi thing analiza lor nu prezintă un interes deosebit.. They are playing on vb. neither.... c Dintre numeroasele excepţii sau situaţii „aparte" pot fi menţionate Did you see last week? Mr Jones următoarele: Have the pupils had any trouble a) Se acordă cu verbul la singular.substantivul news. 0 subiectul: He is playing with the other boys. şi b) regente his left leg yesterday sprained He sau principale (Main/Principal Clauses) şi subordonate (Subordinated Yesterday he his left leg sprained Clauses) . somebody (şi alte pronume compuse de acelaşi cost? does it tip): Each plant has its scientific name. a great Cuvânt vb. destul de strictă şi orice modificare a ei poate duce la greşeli. Whom do they mean? . Propoziţiile subordonate 1 him a hint gave corespund.. IV Compl.două sau mai multe substantive legate prin conjuncţia and dar 0 0 IV I II Ill caracterizând o aceeaşi persoană sau noţiune: By his death. .unele substantive-denumiri de jocuri: billiards. to meet? Neither was acceptable. ca în: What's the news? . skittles. every.XXXII don't you? Your brother-in-law learns French.. verbul care reprezintă predicatul sau formează partea personală a acestuia se acordă în număr cu I IV II III . în engleza contemporană.c. physics. can't § 64. Everybody should the truth know about it Acordul dintre subiect şi predicat (Agreement between Subject and Predicate) b) în propoziţiile interogative întrebări generale § 63. acesta e precedat de there is: There is a map and two books on the desk.. but also.adjectivele each. (S) c c) Se acordă cu verbul la plural: your coat! Take off . într-o serie de substantive. don 'tthey? It doesn 't snow in November. d.c. who (în funcţie de situaţie): What is that? What are those? IV III I II Who is there? Who are there? P C. primul este la singular. la nivelul la care a fost acesta conceput. celor din limba română: subiective. P c philosopher and writer was lost. doesn't he? He's Topica (Word-Order) sleeping. with it? .. mumps. either.: Neither Mary nor her sister What can give me another Who — knows them. either. schimbări does it? c) imperative (Imperative Sentences): Get out! Go on! Stop talking! de sens sau de stil şi modalitate. S P C. neither.substantivele pluralităţii: There are many people who agreed to (You) to it! go and see the proposal. did tell you him about it last night? nor. supposed parlour? Each influence and relationship has been duly considered. John speaks fluently.pronumele none: None of them knows/know the answer.what. ca în: Is physics difficult? Must I re-write the whole .unele denumiri de boli: measles.) circ.. propo­ I Subiect II Predicat III Compl. .. întrebări speciale . d) exclamative (Exclamatory Sentences): What a gorgeous sight it a) Topica în propoziţiile enunţiative was! Isn 't she lucky! He does speak English! în sensul de clauses (elementele alcătuitoare ale frazelor).. instance? ... în linii mari. Can his sister spell yet? mathematics.unele substantive-denumiri de ştiinţă la plural: dynamics..-. b) Se acordă cu verbul la singular şi la plural:..când raportul este de subordonare.când (i. the lawn.prep. text now? ca în: Skittles requires muscular force. Is there anybody in the much Where are we .

often etc. . Present Perfect) din propoziţia prin­ cipală poate fi însoţit de orice timp (cerut de logica şi intenţiile enunţului) în propoziţia subordonată: / think he was wrong. I seldom read in the evening. în general.): Who proved that the Earth is round? Propoziţiile secundare relative. Dintre numeroasele reguli privind corespondenţa timpurilor verbale din limba engleză. .: a) între subiect şi predicat atunci când verbul este la o formă simplă (excepţie face însă verbul to be): They often came to our place. viitorul din propoziţia principală este însoţit .preterit + preterit pentru acţiuni simultane: I understood he was .ever. always. viitorul sau imperativul: I'll start earlier (so) that he may still meet me there (Voi pleca mai devreme. frequently. I think he is wrong. never. . cauzale şi altele câteva nu sunt condiţionate temporal: Did you meet the man who is going to speak tonight? Last year lie was in poorer health than he is now. Verbul din secundară poate fi la prezent. Are you sure that she has arrived here? I bet he won't come off victorious. 5) Condiţionalul trecut din principală cere un Past Perfect în secundară: / should have helped him if I had been able to (L-aş fi ajutat dacă aş fi putut).de timpul Present Perfect pentru a exprima anterioritatea: I'll go shopping when I have finished watering the flowers (după ce voi fi terminat / voi termina / termin cu stropitul florilor). cele mai importante sunt următoarele: 1) Un timp prezent (Present.de timpul Present pentru a exprima simultaneitatea: I'll call on him when I can (când voi putea. He is never late.'// (Am înţeles că e bolnav). He would have done it if he had not been so busy (Ar fi făcut-o dacă n-ar fi fost atât de ocupat). când pot). Past Perfect) din principală este. identic ca formă cu prezentul condiţionalului) pentru a exprima posterioritatea: He announced that he would not participate in the race (A anunţat că nu va lua parte la cursă). I didn't mention the problem to him. for I'll see him later today. pentru ca el să mă mai întâlnească acolo). He would do it if he were not so busy (Ar face-o dacă nu ar fi atât de ocupat). seldom. Excepţiile sunt comparabile cu cele de la pct. Corespondenţa timpurilor (Sequence of Tenses) § 65. 3) în propoziţiile temporale şi condiţionale. rarely. şi anume: . Did you see him when he was leaving the precincts? .preterit + Past Perfect pentru a exprima anterioritatea: He said he had crossed the river on foot (Spunea că a străbătut/că străbătuse râul cu piciorul). I'll always remember that. însoţit de un alt timp trecut în secundară. comparative. 6) în propoziţiile finale se foloseşte may atunci când în principală există un timp prezent. 4) Condiţionalul prezent din principală cere un preterit în secundară: I should help him if I could (L-aş ajuta dacă aş putea). 7) în propoziţiile finale se foloseşte might (sau should în propoziţii finale negative) dacă în propoziţia principală verbul este la preterit: She hid the jam lest Mary should find and eat it (Ascunse gemul ca nu cumva Mary să-1 găsească şi să-1 mănânce).preterit sau Past Perfect + Future-in-the Past (viitorul trecutului. b) între verbul auxiliar sau modal şi verbul noţional: She had never been there. 2). 2) Un timp trecut (Preterite. atunci când face parte dintr-un enunţ exprimând un adevăr general (ştiinţific etc.XXXIII Să se reţină poziţia complementelor circumstanţiale de timp exprimate prin adverbe de timp nedefinit şi frecvenţă (Adverbs of Indefinite Time and Frequency) . I could never understand such an attitude (dar: Did you ever see the like?).

.

) lumânărică (Verbăscum trapsus). partea dc sus a capitelului. 3. a înjosi. retragere a unei acţiuni. a1 [ei]. neglijare. a. aardvark ['a:dvu:k[ s. a face să-şi piardă cumpătul. abalienate [aîb'cilioneit] vb.). 1. refl. 1.).). si pi. abandoned call [o'brendond rko:l] s. abampere [sb'îempea1"] s.) a desface.) alienat mintal. socotitoare.) abatiză. Abaddon lo'basdan] s. a b a . a pierde. an [ci. a se umili. pelerină (fără mâneci. mo. a writ) art. to be taken ~ a fi luat pe neaşteptate. o (anume). a boy un băiat. multe: to be in a hurry a fi grăbit. a masca (velele). 2.) the ~ şeful (u/iei bande de hoţi). în urmă. abandonat. ogoirc. a table o masă. abaca ['zeboko] s. 4.). abacus ['^bokos].) renunţare la o acţiune./. a reduce. an hour. refl. socotitor (care foloseşte un abac etc. a sc calma. a ostoi. a micşora. epidemii.) to ~ ship a abandona vasul. 2. (med. a capital / large A A mare. pierdut.) convorbire telefonică anulata. a se lăsa târât dc.) 1. nesindicalist. înjosire. abattoir fi£ebo'two:r] s. (fig. 2. de fapt. o. a lepăda. Aaron I'eoran] s. 2. 5. pred. înapoi. a great deal mult(ă). B. A flat la bemol. urzeală.) iad. încetare. curmare.) scrântirc. abacist ['asbosist] s. ţesătură din păr dc cămilă sau de capră.) Abaddon.) a se micşora. ~ laughter râs nestăpânit. 4. deseori nu se traduce) pe.) vânzător ambulant. a b a c a . activitatea etc. o (singură). reducere. (jur. (text. slăbire.) amper absolut. deşeuri de lână. (într-un număr de construcţii şi expresii a căror traducere românească nu-l păstrează) a fine excuse! frumoasă scuza!. C. 1. (înaintea unor substantive-nume predicative. 3. abb [a3b] s. 1. 1. stricat. 3. 2. luxaţie. a ii cu desăvârşire neştiutor. 9. not to know a large A from a bull's foot a nu şti nimic.) foarte bine. renunţare. 8.) abajur. tr. 4.) (nota) Ia. 1. scădere. oii) folosită ca prefix în adj. 1. purtată de arabi). om fără căpătâi. abolire. a girl o fată. twice a day dc două ori pe zi. abash [s'bîe/J vb. într-un. abaiser [o'bcisor] s. 3. lăsat baltă / în paragină / la voia întâmplării. abandonee [oiba^ndo'ni:] s. abandoning [o'bEendonin] s. 2. gheenă. a face dc ruşine / de râs / dc ocară. potolire. a slăbi. abat(t)is [sg. o (aceeaşi). nehot. abat-voix [ia?ba?'v\vu: si pronunţia franceză] s. (jur. nota maximă pe toată linia / Ia toate materiile. abandonment [o'ba^ndanmont] s. retrogradare. desfrânat. 3. afoot.) abandon. 10. (fam. un (anume). (cu funcţie numerică) un. (mar. [o'basndon] vb. a alina. a b a n d o n (II). (prăjindu-se) Ia soare. an ~ wretch un ticălos fără leac. to ~ oneself to a se lăsa dus de. aproape dc pupa. A sharp la diez. calculator. ruşinat (dc. a lăsa.).) care poate fi anulat/ abrogat. (jr. (bot. 3. abarticulation ['a?boitikju'lci/n] s. a curma. to be in a rage a li furios. nomogramă. (sl. I know a Doctor Johnson cunosc (pe) un anume doctor Johnson. 1. abrogare. într-o. din cauza). a micşora (intensitatea.2). ~ to despair pradă deznădejdii. abaa [ei'ba:] s. abaxial. a năuci. -ii:.) abacă. cuprins dc desperare. abandon. 2. şi adv.) A1. a ruşina. părăsit. impozite etc.) coborâre* micşorare. un (al doilea). straşnic.A. a avea chef să. (med. 7. (mar.) vagabond. [o'beendon şi pronunţia franceză) s. (înv. a lăsa în jos (ochii). aback [o'baskj adv. 2. intr. o (a doua): a Byron un (al doilea) Byron. (despre furtuni. v. a abroga. nestăpânit. îngerul întunericului. din fir în păr.) a coborî. a hundred o sută. apărat cu abatiză / palanca. abat(t)ised [o'bstist] adj. a toci (ascuţişul). a scădea.v. 5. a da dc ruşine. a se fâstâci.) to lay ~ a contrabraţa. a supune tratamentului dc revenire. abater f-3r] s. a horse. 2. 2. tr. (zool. domolire. a părăsi. abashment [-mont] s. fibre dc manila. a b a n d o n m e n t (1. dat uitării. lepădat. a pune în încurcătură. un (singur). 2. a youth. lăsare. a fi bătut în cap. a lăsa Ia o parte. (anat. în întregime.). destrăbălat.o. prima literă a alfabetului englez. (fr. Aaron's rod ['sarenz'rod] s.) manila. ca abed. un nelegiuit. (electr. înstrăinat. (tehn. descreştere. of a size dc o (aceeaşi) mărime sau măsură. an înaintea vocalelor. a sc linişti. alienare. pi. umilinţă. lăsat (deoparte. 4. 1. a world. (muz. a few câţiva. (în funcţie numeric-distributivă. (şijig. 2. forme slabe ale prepoziţiei on.forme tari.) a aliena. înapoia (cu geu. 2. A. (arab) 1. 1. a încredinţa. senil. abandoned [-d] adj. a micşora. ~ the beam înapoia traversei ancorei. jenă. în dos: to stand ~ from a se ţine departe dc. adv. 'aîbotis. 2. zece. (mine) jgheab pentru spălarea aurului. 1.) cesionar. de sus până jos. înaltă faţa bisericească. (metal. a ogoi (durerea etc. a se deda (cu dat. (amer. B. (jur. abandon I. (med. . de la început până Ia sfârşit. abalienated [-id 1 adj. abacuses [-iz] sau abaci ['a^bosai] s.). v. 6. abba ['xhs] s. what an idea! ce idee!. cu desăvârşire. (înv.) to ~ over a lăsa (în seama). an.) 3.) not to know A from B. uitare. a se feri dc: to take (all) ~ a lua prin surprindere. an ~ woman o femeie pierdută / stricată. îndărăt. abalienation [je-cilia'neijon] s. (zool.) I./.) furnicar-african (Orycteropus afer).) abazic. sg. tr. A. 2. (scăldându-se) în soare. a se pierde. a cerc dc pomană sau to go a-hunting a pleca la vânătoare. (fam. a degrada. student care nu face parte din vreo asociaţie. neîngrijit.) lup-dc-pământ (Proteles cristalus). (tel. half an hour o jumătate de oră.) a coborî.) 1. abase [o'bcis] vb. a ului. (amer. atenuare. from A to Z de la A la Z.) (arhit. (bot. dezinvoltură. 5. de cele mai multe ori nu se traduce) un. 1. 7. (cu funcţie generică. de la alfa la omega. a tulbura. B. uşurare. minunat. (fr. (formă slabă a prep. dureri etc. 1 dc prima clasă. ashore şi în expresii ca to go a-begging a umbla cu cerşitul. a umili. a man. many a hundred multe sute. o. n forme slabe] (a înaintea consoanelor în afară de h mut. 1. alienaţic (mintală). (pop. 2. I don't understand a word nu înţeleg un (singur) cuvânt. intr.) abac.) alienat. 2. a se lepăda de. a se potoli. înv.A. îndărătul (cu gen. 1. ruşinarc. a stânjeni. stinghereală. an eagle. abaft [o'bcd't] (mar. straight A foarte bine. talaş. pi. too lazy a boy un băiat prea leneş. a abandona. a domoli. a ciopli (o piatră). a coborî. rabat. it costs a penny costă un penny. (într-nu număr de construcţii a căror traducere românească îl păstrează cu schimbarea ordinei cuvintelor) such a man un astfel de om. 3.) cânepă dc Manila (Musa textilis). (înv. o. abask [o'btKsk] adv. natră. 6. to ~ oneself to the idea of a se lăsa furat de ideca (cu gen. tr. v. (si. ostoire. so wise a man un om atât dc înţelept. a sc domoli. 2.) a înstrăina. la pupa. abaxial [geb'a^ksiolj adj.) ecran acustic. 1. negru animal (praf negru obţinut prin calci/tarea oaselor). a îndepărta dc Ia sine. A major la major. (jur. abate [o'bcit] vb.). aşchii. abatement [-mont] s. (bibi. prep. (fa/u. a2. abasia [o'bcizio] s. a se lăsa pradă ideii de (a). A's. abandonare. (jur. an eye un ochi. grozav. (jur. încurcătură. aard-wolf ['a:dwulfj s.) A number one. it is spelt with two a's se scrie cu doi a. în afară de cete cu sunet semivocalic. 2. a one. diminuare. a little / small a a mic. uitare de sine. tr. a scădea (preţuri. (jur. 10 shillings a dozen zece şilingi duzina. a great many mulţi. a's [eiz] s. abatable [o'bcitobll adj. alive. (cu funcţie anticipativă) un.) anulare. (arhit. prelat. 2. un (acelaşi). calculator universal. nota cea mai mare pentru o lucrare şcolară. umilire. (înv. la o parte). 1. a renunţa la. părăsire. zăpăceală. a face să înceteze (zgomotul etc. zalhana. degradare. (at) fâstâcit. în acest sens a şi an reprezintă. abashed [-t] adj. 3. a pune capăt (cu dat. palanca. a slăbi. a înstrăina.).) abator. 1. a zăpăci: a uimi. a fi prost.(mii. 2. -i:z] s. stânjenit. to have a mind to a vrea să. a retrograda (în rang etc. senilitate. părăsire. abaka j'ffibsko] s. A. a aboli. he is a student este student. de cele mai multe ori se traduce prin articolul hotărât românesc) a dog is an animal câinele este un animal.). 1.). abasement [-mont] s. 3. (jur. II. to ~ oneself to despair a sc lăsa pradă deznădejdii / cuprins dc desperare. (sport) a abandona. 5. (jur. a Mortimer un Mortimer. 1. a se lăsa în voia (cu geu. A No. II. abat-jour [uTbo'3U3rj s. a fi surprins sau buimăcit / zăpăcit / năucit.). a chain and anchor un lanţ cu ancoră. (mat.) a anula. (text. 2. micşorare. aba ['aebs] s.) amortizor. ruşine. înstrăinare. câteva. a3 [?I prep. a man and (a) woman un bărbat şi o femeie. a înlătura (un abuz etc.) diartroză. 2.) agent de asigurare în folosinţa căruia se lasă încărcătura asigurată a unui vas naufragiat sau epava. alinare. a sc înjosi. a-şi pierde cumpătul. a slăbi. scădere. micşorare. 1.

continuu. 1.aprcscurta. 'a^besj s. (fiziol. the king had ~d his throne in favour of his son regele abdicase de la tron în favoarea fiului sau. abhorrent [ob'horant] adj. abbe ['jebei şi pronunţia franceză] s. (biol. 2. Abingdon law ['asbindsn' Io:] s. (muz.'b'dju:s] vb.) vacant. b) (jur. a b e y a n c e .)ascunzătoare. aberrant [o'beront] adj. a demisiona. 1. (fr. oroare (de). a sc conforma legii. pi. aberrational [s\] adj.) cu aripioarele abdominale pe pântece. aberration basba'rcijbnj s. intr. to be only at the ~ of a fi numai la primele noţiuni de. (rar) a se rătăci. proprietate sau administraţie a unei abaţii / mănăstiri. c) a sc mulţumi cu. elev din clasele inferioare / din cursul inferior. baze. rar) dezmoştenirc. abecedarian [leibisi'deorisn] I. (bot. neschimbător. 1. (fig-.abbacînate abbacinate [o'ba^sincit] vb. intr. 1. 2. a stărui. rătăcire a minţii. a înghiţi. 1. fostă abaţie. duşman (cu gen. abbey ['a?bi] ş. 2. de aţâţarc.aabrcvia. aberant. v. 4. abbatial [o'bci/ol] adj. tr. (omit. (boţ. v. a umple de scârbă. (mai ales cuvinte compuse) confluenţă (a două râuri). 3. (ec. pierde-vară. a b e l e . b) a sc bizui pe. ură. tainiţă. aptitudine.) (despre muşchi) abductor. ~ by respectare (a unei legi etc. 3. scârbos. supunere Ia. greşeală. (anat. pe măsura posibilităţilor. permanent. aţâţător. 2.pl. 2. 2. (mat. abbotship [-/ip] s. alfabetic. s. (iht. in ~ a) în suspensie. [o'briviitj adj. a renunţa. adj. abeyance [o'beisns] ş. 4. simplu. abdomen ['abdomen.) unghi de aberaţie. de pântece. ~ by rules respectare a regulilor.) a reduce (fracţii). 2. deviere. 1. B. infam. 4. persoană care abdică. instigator. -'nitiou] adv. ABC scholar [~ . abies [.) directoare de pensionat. rar) pântecos. domiciliere. /. a sc abate din cale. în aşteptare. 2.) to aid and ~ smb. putere. meschin. Our. neînvăţat. mănăstire. abject fasbdjckt. 'ei-] s.) abatere de la tipul normal. abecedar. abdominal fever [~ 'fi:v3rJ s. execrabil (pentru cineva). 1. abdominothoracic [a3b'dominoupC:>:'ra. subretă. (fig. (med. ABC book ['eibi:'si: buk] s. a suferi. 1. abbatis [a'baîtis j s. a b i e t e n e . menţin cele spuse: to ~ by a promise a-şi ţine promisiunea. a face să orbească (cu ajutorul unei bucăţi de metal înroşite la foc). to ~ the consequences a suporta consecinţele. of) dispreţuitor. faţă de). contrariu (cu dat. rătăcire.inteligenţă. as easy as ~ foarte uşor. (biol. abecedar. a menţine. abetment. v. 7. a locui. superioara unei mănăstiri. a trage consecinţele. 2. tr. abilitate. 2. 1. a abdica de la (tron). Ia pat.) vacant.) cavitate abdominală. etc. demisie. a fi complicele cuiva. (despre bunuri etc. 1. vrednic de plâns. 1. abdicate [ra?bdikeit] vb. extrem. ab initio [isebi'ni/iou. moşteniri etc. persoană care răpeşte (pe cineva).).p/. abreviere. ob-J vb. călugăr leneş. pântece. stare latentă. (anat. extincţie (a unui drept). 3. (jur. a suporta. a avea oroare de. astron. 2. abreviaţie. 3. a^b-f adj. abeyant [o'beiont] adj. (jur. abaţie. abietene [rEebiti:n] s. (med. 3. ncocupat. abreviat. 1. a încuraja. 2. a b i d a n c e by (2). a se baza pe. stabilitate.). 'asba1"] s. novice. înzestrare.3. in a crime a instiga pe cineva Ia crimă.) structură anormală. aberant. 2. a-i fi scârbă de. permanenţă. adj.) abiogeneză. de complicitate. v.) v. a persista.) febră tifoidă. abele b'bi:l. intr. stareţă.. abhor [ob'ho:rJ vb. c) (despre legi etc. (ist. 2. abdicare (şiftg. stareţ. he abode his time / opportunity aştepta un prilej favorabil.). a b b a c y .'t/J ş. suspendare temporară. nerczolvat.) aberaţie.) solvabilitate. 5. 1. 1. 2. s. introducere. II. abject. nătărău. 5. abbreviate I. ABC ['ei'bir'si:. (jur. to hold in ~ a nutri scârbă/ aversiune faţă de. a b e r d e v i n e . a suporta. şedere. abb wool l'seb \vul] s. A. dascăl. scurtat. ABC Powers Hpauoz] s. pământuri / domenii / proprietăţi mănăstireşti. abbot [ 'aebgt] s. necorespunzător. fată în casă.) abihit. resurse. adj. intr.stare. abevacuation ['a. trântor. -min. s. 1. abdicator ['a^bdikcito1'] s. îndepărtare de la calea obişnuită / de la calea (cea) dreaptă. îndemânare. a rămâne. 1. Brazilia şi Chile. 3. abdominal [asb'dominl] «4A 1« (anat. he is a man of ~ este un om deştept / capabil / înzestrat. extrem de simplu. aţâţarc.) calmant. aranjat în ordine alfabetică. II.~ to / from incompatibil cu. aberrance [o'berons] s. urâciune.) abdominal. elementar. (mai ales amer. alfabet. (jur. 3.) abdomeno-toracic. 4. de abaţie.) evacuare parţială. to ~by the consequences a-şi lua răspunderea. 3. (anat. aberaţie. aţâţător. abecedary [tcibir'sird^ri] I. a fura (o persoană). abreviat. (fa/u. prescurtat. 2. mârşav. aDb'douman.skotor] ş.) v. l. a aţâţa. (anat. . (to) respingător. aber J'cibo'. 'eibk'si:] s. aberration angle [asba'rcijbn 'asnglj s. simplu ca bună ziua. v.-trainic. abel tree ['cibal'tri:] s. a b e c e d a r i a n (I). a renunţa la (un drept etc. slujnică. mijloace băneşti. a b d o m i n a l (1). mizerie neagră.paşt şi part. (ftz. a răbda.bi<vEekju'ci/<-?n] s. statornic. v. călugăr. dezgustător.) a abduce. 3. (biol. to) scârbă. abbey men [~mcn] s. iscusinţă. situaţie neclară.) răpitor. încurajare (la ceva rău). like~. 1. a abdica. a rezista la. servitoare. a b e t t o r . 2. cumplit.) 1.) v.b'd3ekt] adj. abhorrence [sb'hor^ns] s. 2. 1. a sc supune. ticălos. nu retractez ceea ce am spus. dispreţ (pentru. (rar) ascunziş. abdominal cavity [~ 'kaoviti] s. mental ~ a) rătăcire a minţii. silă. care deviază. autor moral.2. a b d u c t (1). dezgust. the ~is worse than the doer autorul moral c mai vinovat decât făptaşul.) abrcvialură. 2. în aşternut. aberdevine [. (anat. [o'bri:vieit] vb.v. abecedar.) aiding and ~ complicitate. 3b-] adj. 2. II. 2.. (despre vesminte) sumar. a abate.) daily /diurnal ~aberaţie diurnă.) a răpi. stăruinţă. abbess ['zebis. josnic. urâcios. (înv.constanţă.) reducere (a unei fracţii). a continua. tr. rătăcire. a instiga.) a orbi. 2.) pereţi abdominali. a b b o t . vacanţă (a unui post). tont. aversiune. a fi în aşteptarea (cu gen. a se sprijini pc.) abietin. 5. ~fear frică laşă. care sc abate.5. mersul trenurilor.) a îndepărta. a aştepta. to the best of one's ~ / abilities cât mai bine posibil.) plop-alb (Populus alba). v. încadrare în. frică dezgustătoare. (bot. talente. abidance [o'baidansl s. trăinicie. de Ia început. t o ~ a t / in / on a place a rămâne / a sta într-un Ioc. lăsare în suspensie. a b b e y c h ti r c h . 2. a zăbovi. frică demnă de dispreţ.) demenţă.) brad (Abies sp. instigare. (rar.) competenţă. dibăcie. abdominous [asb'dominos] adj. abed [o'bed] adv.) a scârbi. culcat (în pat). b) (despre bunuri. abiochemistry [<a3biou'kcmistri] s. abditory f'aebdîtori] s. Argentina. tr. neinstruit. abatere. (fam. prescurtare. (astron. durabil. a încuraja (un viciu. abdication ['aîbdi'kci/sn] s. anormal. egumenită. (mineral. (of. a dispreţui. ability [a'biliti] s. vrednic de dispreţ. anomalie. abetment [-niant] s. 1. 1. (astron. (lat. a b d i c a t o r .) ab initio. abet [a'bct] vb. o crimă). stat. burduhănos. 4. a b b (2). greşeală.) judecată sumară.) scatiu (FringiUa spinus).~by v. abduct [asb'dAkt. alfabetic. deviere de la drumul drept. abietin(e) ['asbiotin] s./. aberant. to ~ in a town a locui / a trăi într-un oraş. abichite ['febikaitj s. tr. abigail ['asbigeil] s. 1. abecedaria [ieibi:si:'dfîorio] s. capacitate legală. îndrumător. a demisiona din postul de.aşteptare. a b a 11 i s . locuitor din Aberdeen. de aberaţie. care se îndepărtează. opus. (mat. chimie anorganică. I ~ by what I have said rămân Ia cele ce am spus. generaţie spontanee. facultăţi mintale. (în Anglia) locuinţă somptuoasă. II. a b e t m e n t . 2. abduce [a. a răbda. 2. abeyancy f-i] s. (fam. forme folosite în general de medici] s. 1. în pat. 1. capacitate. Abhorrers poreclă dată regalistilor care sub Charles II şi-au manifestat dispreţul faţă de convocarea parlamentului (1679).'to ~ by the law a sc sprijini pe lege. fără pretendent. deviaţie. a sta Ia /cu cineva. abdicant I'Ecbdikont] s. (ftz. ~ despair (cea mai) neagră deznădejde. biserică a unei mănăstiri. l. (relativ) scurt. abducent muscle [eeb'djmsont 'nusl] s. the matter is still in ~ chestiunea e încă în suspensie / c încă ncrczolvată. înv. (anat. (anat.) complice. rang / titlu / funcţie de abate. 2. abduction [asb'dAk/on. abeam [a'bimi] adv. a b e r r a n c e . 2. tr. 6. constant. dcştcptăciunc. (înv. ~ poverty sărăcie lucie. (rar) v. v.) muşchi abductor.). glumeţ) ~ of unreason / misrule conducă­ torul petrecerilor de Crăciun.). instigator. abate.sik] adj. I cannot ~ nu pot aştepta. abirritant [ab'iritont. they could not ~him nu-I puteau suferi.) annual ~aberaţie anuală. aberrate I'aeborcit] vb. a privi cu scârbă / dezgust.) abhorrer [ob'ho:ror] s. clemente. începător. spre pat. domiciliere (în). a trăi. Abderite [ra?bdorait] s. astron. de abate. (despre titluri ereditare) vacant. abiogenesis [icibiou'd3enisis] s. abetting [-in] I. abbreviation [oibri:vi'ci/on] s. 1. abecedarimn [Tcibi:si:'de3riom]. burtă. mărunt. 2. 2. a deriva. abbey lands [~ 'lsendzj ş. tărie. ascunzătoare. lucru care provoacă scârbă etc. to ~ by a) a rămâne credincios / fidel / statornic (cu dat. 3. in) şedere.) diferit de tipul normal. avere. v. A. v. v. pi. posibilităţi. v. (at. Aberdonian [-a. şi a. aberdavine [lasbodo'vainl s. tr. d) în stare latentă. abbey lubber [~ 'lAb3r] s. stare de suspensie / aşteptare. tifos abdominal. a uri.) oprit în creştere. persoană care învaţă buchile. 1. 'cibolj s. 1. nestrămutat. to ~ the test a rezista Ia probă / încercare. 2. a abdica de Ia (principii). abettor [-or] s.a?bii:z. (mar. to ~ smb. ABC guide [~gaid] s. abide [9'baid]. to ~ with smb. A B C (4). a detesta. 2. noţiuni elementare/ rudimentare. 1. II. 2. fără stăpân. abbey man |~maen]. (jur.) Ia travers. abbotcy [-si] s. indicator alfabetic al itinerariilor trenurilor. v.asta. 1. aberrancy [a'ber^nsi] s. învăţăcel.) 2. B. trec. întunecare. A. (med. supunere la reguli. abaţie. 3. a-şi da demisia din.4. după putinţă. novice. 1. deviere. 2. v. s. începător. a folosi prescurtări.) suspendat temporar. 2.) nătâng. B. deplorabil. leneş. 3. fără stăpân. 1. 2. mai rar abided [o'baidid] vb. amer. de instigare. dăruire.în durerile facerii. abecedar. noţiuni elementare de chimie. abode [p'boud]. netrebnic. (biol. repudiere. (despre legi etc. fam. îndepărtare. a aştepta. (jur. 3. abettal [-1] s. 1. a stărui în.'b:>'doimtenl s. pi. 1. depunere a unui mandat. mişel. abbacy ['rebosij s. a îndemna (la ceva rău). abetter [-9r] s. (chim. adj. a nu putea suferi.) to fall into ~ a fi suspendat (pentru un timp). (anat.) abdomen. abiding [-in] I. jalnic. abdominal walls [~ Vo:lz] s. daruri.(si. abrogare temporară (a unei legi).). în suspensie. abbreviated [o'bri:vicitid| adj. a b b a c y (1). abbey church [~ 't/s. inactivitate.Eeboda'vain] s. 1. tr. ~ of chemistry chimia elementară. egumen.

1.) sfânt de gheaţă. orbire. 1. bine. caracter abortiv (şi fig. Abk(h)asian [. congestionat (la faţă). ablin(g)s ['ciblinz] adv. abjuration [ta?bd3iuyrcij"3n] s.) abulic. abortive [3'bo:tiv] adj.) anomalie. abomination [o. abnormal psychology [a^b'nomiol sai'knlad3i] s. ablative ['aebbtiv] (gram. a se lepăda de. bun.. îndemânatic. tr. ablaze [o'blci/. abortionist [-ist] s. 1. scânteietor. to ~ with a) v. posibil. a b l e p s i a . all ~ with shame roşu (ca para focului) de ruşine. a avea din belşug. tr. băştinaş. A. (înv. băştinaş. urâciune. prep.) contact tectonic. a b o 1 i s h m c n t. a se pipernici. a b o m i n a b l e ) . (med. (despre mişteri) abortiv. a b l a t i v e (II). abnormalism [x*b'n3:ni3liz. anormal. lipsit de succes. neizbutit. abonne [. (fig. a-şi lua înapoi (cuvântul dat).) rudimentar. lepădare. (/e/m. lepădare de sine. zorcan (Alburnus lucidus).) fără embrion. tr. josnic. indigeni. detergent. abonia [s'boumo] s. v. a anula. a b j u r e ) . valid. II. trec. alături.) ablativ absolut. anomalie. abatere de la regulă. apofonie.2). abrogare.) albişoară. a detesta. abolitionist [-ist] s. 2. apt. to hold / to have a thing in ~ a urî un lucru. abolish [s'bMi/] vb.) v. 1. v. 4. ncrcgularitate. abolition [pîeba'li/sn. 4. împurpurat. cum se cuvine. (gram.eb'kci3i3n] adj. (mar. (/nor.abound abjection [a. negare. to prove ~ a nu reuşi. ablate [a^b'leit] vb. 2. în flăcări. de la a b y (c ) .) I. de abluţiune. 1. bună stare fizică. t o ~ i n. fundamental. adj. cămin. 2. a se aşeza. (mai ales pi. (în mod) abject. renegat.) (despre medicamente etc. om al zăpezilor (în Munţii Himalaia). (med. inteligent. 1. -bo'r-] s. pocitanie. a rămâne steril / sterp. (mar. everyone according as he is ~ fiecare după puterile sale. able rating ['cibl 'rcitin] s. abnormal contact [~ 'kontrekt] ş. înjosire. abortiveness |-nis] s. ablaut [ablaut] s. pi. pe bordul. 1. 2. propriu. 4. 2. s. able-bodied seaman ['ciblfcxiid 'si:irpn]. to be ~ a arde cu vâlvătaie / cu flacără mare.) abulie.) a nu-i plăcea. a retracta. to render ~ a zădărnici (o încercare etc. respingător. a abunda. deştept. scăpărând de mânie. 1. a-şi retrage o cerere. fig. care poate sau urmează să fie desfiinţat etc. iniţial.b'd3ek/an] s. a) a alerga în întâmpinarea cuiva. -d3in-] s.) (rel. b) a se arunca în braţele cuiva. to ~ a claim a renunţa la o pretenţie. ir. de baştină. avort.) abolitionism. baleiaj. ncrcgularitate. mârşăvie. amer.) abortiv. (med. ieşit din comun. sediu.) ablaţiune. la bord. II. intr. a urî. robust. a b o a r d . abrogabil. corespunzător.Eeba'nci şi pronunţia franceză] s. (jig. 3. 3. a nu putea suferi / a detesta / a avea oroare de un lucru. a nu duce la nici un rezultat.) cecitate. 1. ~ with anger aprins. monstru. diformitate. 1. ablet faeblit] s. v. (med. 'a. neobişnuit. (fam. autohton. to go ~ a ship a se îmbarca. bogat. urâcios. 2. av.) a amputa. (biol. talentat. 3. to set ~ a da foc la. pred. simplu. nu c de stat aici.. pred. peior. autohton.) spălare. in the ~ la ablativ. able-minded ['eibl'maindid. dezgust. 2. abnormal [asb'nomisl] adj. mar. to ~ in a abunda în. 2. la pământ. nereuşit. a fi în stare să. abrogare. odios. a-bottom [a'botem] adv. a b o l i t i o n ) . aboardship [-/ip] adv. (mar. (şifig. (agr. nedezvoltat. to be ~ to (înlocuieşte verbul can) a putea să. excepţional. antisclavagist (v.) aboliţionist. ratat. aprins. ablation [a3b'lei/?n[ s. shall you be ~ to come? ai să poţi veni? able-bodied ['cibl'bndid. an ~ piece of work a) o operă de talent: b) muncă făcută bine /cum trebuie: ~ in estate avut. an ~ scheme un plan născut mort.) to go ~ a (se) urca pe bord: a se îmbarca. able seaman [~ 'simian]. ablactation liasblak'tci/sn] s. casă. (amer. pipernicirc. pe fund. nefalsificat. a face propagandă pentru abolitionism. poate. paralel. adv. 2. 2. aberant. abjurement [-msnt] s. pi. 4. 2.amer. a se lepăda de. the museum ~s with old paintings muzeul c plin de tablouri vechi. (jig. -bo'r-j I. diformitate. în clocot. 1. a-şi refuza.] adj. intr. (amer. 3. desfiinţare: abolire. a incendia. anulare. (mar. înflăcărat.) I. 1. able-bodiedness 1-nis] s. nesuferit. a aboli. abjuraţic.) abluţiunc. 1. de avort. b) a poposi undeva. pipernicit. abjure [3b'd3U3rJ vb. l. 2. abjurer [-rar] s. (is/. v.) a rămâne steril. abil. a b l e t . (scot.) nereuşită. (zool. jertfire de sine. abnormally [a?b'no:ni3li] adv. abolishment [-msnt] ş. aborigeni. domiciliu.) apa în care s-a făcut spălarea. a naşte înainte de vreme.) ab origine.) to perform one's ~s a se spăla. 3.) 1. primire călduroasă. adv. aboard [s'boid] I.) a nu da rod. tr. pervertit. călcare a unui jurământ. se (prea) poate. able-bodied seamen [~ 'si:mcn] s.. ablastous [a'biasstasj adj. anulare. rămânere. a very ~man un om foarte capabil. tare. robusteţe. abjurare. s. (med. to ~ in courage a avea mult curaj. 3.) abluţiunc. nereuşită. a renunţa la. 2. abolitional [-al] adj. abnegate ['a^bnigeitj vb. abode1 [s'boud] s. faptă monstruoasă. a b n o r m i t y (1. fără succes. (amer. abolitionize [-aizl (ist. din capul locului. scârbos.. validitate. arzând. '-i—] adj. a zăbovi undeva. aboulic [s'bidikj adj. renunţare.. abominabil. 2. 2. ablution l^'blui/snl s. a şti să. (fr. în floare. indigen. (jam. s. 4..i:did3] s.. to ~ in one's own sense a sc conduce după capul său. abolitionism [-iz. josnicie.v.) pe bord. (biol. close ~ aproape. a renunţa ia. 1. 1. persoana care provoacă avorturi. şedere. (Hit. tr. urâciune. a fi plin de. (litigv. silv. b) a fi înţesat de. a se lipsi de. aţâţat. is the baby ~ to walk yet? a şi învăţat copilaşul să umble?. a renega. a se găsi din belşug. to make one's ~ somewhere a) a se stabili undeva. adj. 1. abominable snowman [~ isnouinam] s. ablepsy [o'blepsi. 2. ablactate [sb'laskteit] vb. a nu avea la stomac. abort [a'brxt] vb. ablativ. 2. (fam. adv. (med.) marinar de categoria întâi. II. a prisosi. anormalitate. apt (pentru serviciul militar).) to fall / to run ~ a se ciocni (cu un vas). a naviga aproape de ţărm. strălucitor. amer. s-ar putea. voinic.A. a b o l i s h ) . intr. desfiinţare. înlăturare. aborigines [iaeb3'rid3ini:z. insucces. capabil să plătească. extirpare. abjectly ['sebd^ktli. 4. a se urca pe vapor. silv.) solvabil. soldat din marina militară. aboulia [a'bmlia. primar. furios la culme. II. întreg Ia trup. aboriginal [ia3b3'rid33n3l. (biol.) abonament. a desfiinţa.) pe bord. dezgustător. mârşăvie. ~ to pay solvabil. aboon [s'bum] adv. fără germen. abo ['a3bou] s. abord [3'b^:d] (înv. 3.) (şarpele) aboina (Boa aboma). stare de plâns.) psihopatologie. a nu-şi permite. avorton. înfierbântat. ratare. neobişnuit. insucces.) to go ~ a train a se urca în tren. 2. salut. (v. abjeetness Oaîbdjcktnis. de spălare. able seamen [~ 'simian. abonnement [a^bsnc'mum şi pronunţia franceză] s. ~ to work capabil să muncească. o pretenţie etc. neobişnuit. ablative absolute [~ 'a?bsolu:t] s. a înlătura. a-şi călca. pred. (biol. (cazul) ablativ. 2. abode2 past şi part. a aprinde. 1. (lat. (zool. . (med. o părere.(med. abominate [o'bomincit] vb. indigen.). abordage [3rb. (jur. înzestrat. 2. nu c cazul să stăm aici. a-şi retrage (jurământul). ablepsia [ci'blcpsia] s. s. v.) marinar de categoria întâi. 1.) cheag (despârţitură a stomacului).. cu dibăcie. a atrage de partea aboliţionismului. abolire (mai ales a negoţului de sclavi). v.) abordaj. a-şi retrage (o afirmaţie. abnormous fa?b'no:ni3s] adj. sclipitor. băştinaşi. (span. A-bomb ['ei'bomj ş. înroşit.) (poftiţi) în vagoane!. ab origine [a3bou'rid3ini] adv. adv. ură. caracter neobişnuit.) în fierbere. (biol. a fi capabil să. despre un lucru) oroare. bizarerie. 1. a lepăda. scârbos etc. (rel. ablen ['geblin] s. (fam.) nereuşit.) în vagoane.ferov. 1. excreză. (v. înţărcat.) ablaut. trimis special al papei. (austr. dibaci. hal fără de hal. all ~! a) îmbarcarea! toată lumea pe bord! b) (amer. 4. bombă atomică. de Ia început. 2). abloom [o'blu:m] adj. ably ['eiblij adv. abortional [-31] adj. (jig. cu iscusinţă.) to keep the land ~ a naviga de-a lungul coastei. v. '->—] adj. porcărie. pred. 2. anulabil. primitiv. anormal. -bou'I-] s.) băştinaş. zdravăn. yeti. ncdezvoltat: oprit din creştere.) a se naşte mort. 2. abolishable [-sbl] adj. de la obârşie. a b o v e . capabil.pl.3m] s. ablegate fa.) ablaţiune. (rar) anormal. ♦ (mar. 5. (med. avortat.. (geol. renegare. a abroga. aborted [-idj adj.) avocat. (v. 2. a b o l i t i o n i s m . posedând avere. (agr. abhaz. a b j u r a t i o n . neizbutit.) v. (jig.). adv. mizerie. şi ab'd3cktli] adv. spălare rituală. -lja] s. prematur. (mar. monstruozi­ tate. ablatival [lacbb'taiv^l] adj. cam de. locuinţă. esenţial.) to fall ~ of smb. abomasum [irebo'mcisam] s. Abo. abought [s'boit] past şi part.v. în putere. ticăloşie. domicilierc. (mai ales seIf-~) abnegaţie. josnicie. a da greş. la bordul (cu gen.). v. oblcţ. (ist. (geol. ~ rsi:mcn] s.miinsbl] adj. abolishing [-in] s. îmbujorat. neplăcut. oroare. 3. B. antipatic. aboil [s'boil] adj.) all ~ în marc fierbere. şiEeb'djcktnis] ş. neregulat. (geol. abnegation [laebni'gci/an] s.V. abnormity [eeb'nonniti] s. persoană care abjură etc. (fam. sănătos. abluent ['seblusnt] ş. calificat. (scoţ. lepădare.tr.) oprire din creşterea normală. 1. a fi din belşug. a b n o r m i t y (1. 2. abnormality [ia3bno:'iiKeliti[ s.?m] s.) altoire prin apropiere. a extirpa. adv. to ~ the exploitation of man by man a înlătura / a desfiinţa exploatarea omului de către om. a se apropia de. ticăloşie. tr.bnmi'nci/^n] s. la bord. capabil. trec. reşedinţă. 2. abolitiondorn [-dam] s. de la a b i d e . 5.. monstru. degradare: umilinţă.) jos.) a nu se dezvolta. lichidare. monstruozitate. I ~ doing it mi-c silă să fac asta.bligcit] s. a avea mijloacele sâ: to be ~ to swim a şti să înoate. zdravăn. respingere. a b j e c t i o n . a avea oroare de.blcpsi] s. a lichida. abominably [-i] adv. abominable [s'b.aavorta. abogado [iu:b3'ga:dou] s. III. a avea putinţa de a. abound [a'baund] vb. înflorit. 1.). (corn. vb. infamant. able fcibl] adj. a eoleăi de. a nu înghiţi (pe cineva). 3. a b o r i g i n a l (II). (amer. spălare. ablation cone |~ koun] s. eşec. în lung. 3. ablush Is'blA/j adj.). a abjura. matroz. de aproximatiy. (med. 1. dezgustător. 2. to take up one's ~ a se stabili. scârbă. apropiere.) abonat. abortion [3'bo:/3n] s. (med. naştere înainte de vreme.) place of ~ domiciliu. de-a lungul. ablutionary [-?ri] adj.bo'r-.) vb.) roşu. 3. stârpitură. aboriginary [pffib3'rid33n3ri. 1. cu îndemânare. a b o l i t i o n i s m ) . competent. antisclavagism (mişcare pentru abolirea sclaviei negrilor în S. stat.) a altoi prin apropiere.) a înţărca. care produce avorturi. (amer.) oath of ~ renunţare prin jurământ la supuşenia / cetăţenia anterioară.) înţărcare. abjurare. (fr. aboliţionist (v. abortiv. a renega. sălaş. meschinărie. ablcgat. this is no ~ for us nu c o locuinţă pentru noi.

) probă de uzură.. (telm. (fr. a căuta ceva. fii cu băgare de scamă! be quick ~ it! grăbeşte-te! you haven't been long ~it nu ţi-a trebuit mult timp ca să faci asta.? cum stăm cu.. cot la cot. eu privire la. a b r a d a n t .) evacuare bruscă.) to be ~ oneself a) a scăpa de sub control. s. I'll see ~ it am să mă îngrijesc eu / am eu grijă de asta. 2. II. radere. deschidere geologică. 1. a priva de.b o a r d . s. 2. hău. 2. 3. abscissas [a?b'sisoz] sau abscissae [ajb'sisi:] s. 1. oriunde. deasupra (cu gen).) contrabraţat. caracter abrupt (al stilului). (fot. în lumea largă. a mile ~ o milă în circumferinţă. (of) lipsă (de). a poliza. a b o v e .) în circumferinţă. a se uza prin frecare.). to be all ~ a) a-. aproape de. buboi. II. a spăla'putina. the badger ventures ~ at dusk bursucul iese din vizuină pe înserat. gata. abrotanum [o'brotanam] s. (bot. vorbire pe ocolite.) suflură.) what ~. to~of a lipsi de. (mil. conjurarc. pe punctul. adv.) lipsă la apel. în lume. (med. 4 Abraham-man [~ 'incen]. 3.) disc de rectificat. a fugi (de judecată). Abraham-men ['men] s. -'--] adj. 4.. a se eroda. 2. alături. ~ as big cam tot atât de marc. invers.) escoriaţie. în jurul.) a şovăi. durata absenţei.) fiu iubit.) digresiune. (mar. (telm. mai sus-amintit. cinstit.) ab ovo. nu e în stare de aşa ceva. prep. there is smth. de frecat. (telm. -ro'g-] s. circa. se vorbeşte că. restrângere. 3. -'-. -'--[ adj.şi greşi socotelile. adv. rosatură. a-şi părăsi postul (în secret). above-cited [~ 'saitid. to face ~ a se întoarce. pe aceeaşi linie. abrader [o'brsido1*] 5.) în linie şi Ia travers. viu. în rând. deasupra. (sl.. b) a fi sculat. (telm. abracadabra. Abraham ['eibrshami] s.) de-a curmezişul. por (la metale). 3. Absalom faibsabm] s. despre. a b r a n c h i a n . (de) jur împrejur.'boad.? şi. ~ my head deasupra capului.) lungime aproximativă. abradant [o'brcidant] s. abruptly [o'brAptli] adv. tr. ~ from illness absenţă din cauză de boală. -'—] adj. 5. fugă. abscond [ob'skond. 2. ~ here pe aici.) zgârietură (pe stratul de emulsie). (geol.? how ~. în primul rând. abrasion [a'brcijon] s. mai sus-pomenit. în greşeală. those ~me superiorii mei.) abces.). (telm. 5. 2. text prescurtat.) 1. (mar. 1. 4. deasupra (capului).). a b o v e . .) abrupt. 1. adăpost.) un lemn exotic: lemn'ul-Domnului (Artemisia abrotanum). pe punte.2. cum se cuvine. 4. abrogate ['asbrougeit. the folks ~ us cei din preajma noastră. cu can(e)a. ~ praise mai presus de orice laudă. a?b-] s. ştergere. excizic. adv. (psih. a triumfa asupra (cu gen. (material) abraziv. caracter abrupt. întrerupere bruscă (a şirului de idei etc. abruptiform. rar) prăpastie. 2. he is ~ doing that c mai presus de aşa ceva. zgârietură. roaderc. mai sus-pomenit. cam. what is it all ~? despre ce este vorba?.. 1. (ihţ. în ţări străine. amuletă. his voice was heard ~ the din vocea liii domina vacarmul. adj. to keep ~ of/ with a se ţine în pas cu. în înalt. 6. lustruire. 3.m e n t i o n e d . care fuge. 1. Abraham's bosom [~z 'buzom] s. cât pe ce. nepoliticos. (mar. nimicire.) tăiere. pl. formulă magică. abridge [o'brid3J vb. 4. * * the schoolmaster is ~învăţătura se răspândeşte tot mai mult. ~ suspicion mai presus de orice bănuială.). a fi un'om al timpului său. a b o v e . v. 1. cele mai sus-menţionate. 3. franc. (geol. a lustrui. abroad [o'bro:d] adv. grăbit. B. îngrădire. interj.) to come at the ~ of a învinge. a roade prin frecare.)? to look ~ smth. pred. adj. ~all mai mult decât orice. Iară continuitate / legătură. piatră de polizor. de. pred. uncommon ~him e ceva neobişnuit în figura / înfăţişarea lui. b) absenţă nemotivată.) pilă de şlefuit. (/nil. ~ town un om de lume. 3. (teatru) în fundul scenei. a abroga. în susul apei. Abraham's willing [~z 'wilinj s. abri [a3'bri: si pronunţia franceză] s. deasupra claselor. (telm. II. ediţie prescurtată. -'-. (/nil.) ~ and ~ asemenea. desfundat. II. b) a fi încrezut. pe faţă. abis. a condensa. (despre gesturi. cei ce ne înconjoară. 1. peste tot. 1.) to sham ~ a face pe bolnavul. la fel.) bazin. (telm. (înv. the fields ~ Stratford câmpiile de lângă Stratford. what are you ~? ce faci (acolo)? ce ai de gând să faci?.. genune. 5. a prescurta. (mai ales ~ of mind) neatenţie.) platformă de abraziunc. above-board [~'bD:d. 5. absconder [-ar. above-mentioned [-'mcii/ond. to ~ with a dispărea cu (ceva însuşit ilegal).. nu înţeleg. 1.. he went ~ his business se duse să-şi vadă de treburi. mai sus-menţionat. a staircase leading ~ scară ce duce sus.) afioriment. a?b-] vb. bubă. a fi nehotărât. over and ~ plan peste plan. b) a se pierde. tr. about2 vb.).) felinar. abracadabra ['osbroks'dasbro] s. împrejur. rumours are ~ circulă zvonuri. (fam. după cum se arată mai sus / mai înainte. (med. abranchiate [o'brsrjkiitj adj. 1. abscission [seb^an. a se echiva (de la). de jur împrejurul (cu gen. adv. adv.) prag de deversare. în jurul (cu gen. to be out / up and ~ a se întrema (după convalescenţă).). abrasive [o'brcisiv] I. abraziv. (bot. aspect prăpăstios. . (în mod) deschis. ~ nightfall pe înserat. III. din jurul (cu gen. uzură. -ro-] vb. a limita. (hidr. nebăgare de seamă. 3. elucubraţie. a mountain rises ~ the lake un munte domină lacul. (md. în expr. absciss(a) [a2b'sis(o)]. a se fâstâci. lipsă de continuitate (în idei etc. barbă) de culoarea argasclii. a îngrădi (un drept etc. (sl. peste: în vârful (cu gen). aspru. above-ground [~ 'graund. mai-mai. de şlefuit etc. adj. prăpăstios. a se înşela.) abreacţie.to walk ~ the room a umbla prin cameră. circulă zvonul ca. 1. 1. prep. sus..). (mii. 4. zool. adv. eschivare. s. 3.) sânul lui Avraam. sincer.. Abraham-coloured [~ 'k'Alod. de mai sus.) abrazivitate.). înaintea (cu gen. -'--] I. about length [~ 'IcrjG] s. a abrevia. prescurtare. the Powers ~ puterile cereşti. abreaction [ia. he was ~ to fall era pe punctul de a cădea. a rade. caracter brusc / năpraznic'/ neaşteptat. rezumat. about1 [o'baut] I. about speech [~ spirt/] s.. 2.însusulşiîn josul (eugen.).) cădere (a fructelor. (jam. don't leave those papers ~ nu lăsa răvăşite hârtiile (acelea). 3. she is ~ twenty arc mai mult de douăzeci de ani. (geol. a se ascunde (de obicei cu bani străini). în înalturi. brusc. mind what you are ~! fii atent. descântec. adv.) distrugere. peste graniţă. (lat.) sentenced in his ~ condamnat în contumacie. peste mări şi ţări. a eroda. adj. abrogare. rezervor de apă. (telm. nu departe. (med.). you are ~ right cam ai dreptate. a jupui. vorbe cabalistice. in (the) ~ of definite information în lipsa unor informaţii precise. 2. abscess ['zebsis. care trăieşte. 4. (o partidă de şah etc. (iht-. (despre butoaie) deschis. in/r. v. gol.) la acelaşi nivel. 4. 4. (despre zvonuri) to get ~ a circula. (mar. 2. (înv. abraser [o'brciz9r| s. evadat. ~ that despre asta. 3. afară din casă. de la început. abrasion testing [~ 'testirj] s. mai sus-menţionat. pe la noi.). above-named [~ 'neimd. II. a fi în picioare. ~ the times în pas cu vremea. abrupt [s'brApt] I. (înv.. 2. 1. (despre stil) sacadat. (şl. departe (de casă). abrade [a'breid] vb. lipsă (fără învoire).pl. 3. în străinătate. 2. de lustruit. 1.) (despre cerşetori) a face pe bolnavul. II.. from ~ din străinătate. 1. to lance an~a deschide un abces. pretutindeni.) abrogation becbrougci/an. abreuvoir [rasbrar'vwa:] s..g r o u n d .) stânga împrejur. a scăpa din mâna cuiva.) a schimba direcţia (vasului). (canad. 5. 2. I am now ~sick of it m-am cam săturat de asta. întrerupt. vreo.) a o şterge.) (despre temperatură) deasupra punctului de îngheţ. tot aşa. above-class [~ 'kla:s.) a face stânga împrejur. (fr. Abraham-sham [~ 'Jannj vb. 2. sacadare. a b o v e . he must be somewhere ~ trebuie să fie pe undeva pe aici. bruscheţe. subit.. polizare.) baros. 2. II. intr. -'-. în direcţia opusă. abrupt discharge [~ dis't/a:d3] s. it is ~ time ar cam fi timpul. above-quoted [~ 'kwoutid. a reduce. prin. abrupt. (telm. în apropiere. la. pretutindeni.) ~ face / (amer. 3. (mai) sus. (from) a se ascunde (de). (jîg. aproape de. (geol. expunere sumară. adj.) right ~! la dreapta!. intr.? ce ştii despre. absconce [asb'skDns] s.) nişă. a se preface bolnav. neaşteptat. abruption [o'brAp/on] ş. aproape. în viaţă. abrogabil.) ~East corect. înjur. împrejurul. (sl. să tot fie ceasul patru. mai presus de toate.). descris mai sus. evaziune. fără branhii. 4. jupuitură. non-sens. absurditate. 2. ~ without leave a) (mil. abraziunc. julitură. 1. care se eschivează. absence fasbsans] s. lângă. to be ~ a) a fi ocupat. în preajma. 1. (mat. 2. ~board v. de la obârşie. 4. (mai) la nord de.] adj. şlefuire.) v. s. de jur împrejur. brusc. distracţie. it is ~ four o'clock este aproximativ ora patru. 3. there is a rumour ~ that umblă vorba că. 5. adj.) abraziunc. compendiu. (cam) pe Ia. the ~ facts cele de mai sus. lanternă (folosită la utrenie). asprime.abounding abounding [-irj] adj. în pas. abrogable f'aîbrogsbl] adj. abrasiveness [o'brcisivnis] s. asb-] I.) abraziune. ~ of privare/ lipsire de. above [S'DAV] I. as stated ~ după cum se spune mai sus. above-deck [~ 'dek] adj. absenţă.) turn! Ia stânga împrejur! 5. from ~ desus. 1. above-described [~ dis'kraibd] adj. mai-mai să cadă. precipitat. abox [îi'bDks] adj. a micşora. about-face [~ 'feis] vb. about-turn [~ rta:n] ş. 2. a b o v e . plecat. în pas cu. a b r a d a n t . mai sus-eitat.).-] adj.q u o t e d . a b u n d a n t . 5. abranchian [o'brasrjkian] adj. leave of ~ permisie. (electr. abrupt. v.. 4.). it is not mentioned ~ the third century nu este semnalat înainte de secolul al IlI-ica.m e n t i o n e d . -'--] I. înainte de.) left ~! la stânga. mai sus-amintit. -ses] s.? ce-aţi zice despre. a şterge. IV. to set a cask ~ a da cep unui butoi. abreast [a'brcst] I. II. dezertor. conspect. (bot. abruptness [o'brAptnis] s.) cerşetor care se preface că este bolnav. deschis. (maiales despre. brusc. a rezuma. 3. în plus faţă de. din preajma. a revoca (o lege etc. (bis. revocabil. amputare. (jur.) descărcare instantanee. prep.tr. peste tot. în oraş. în tot locul. în linie. s. (te/m. (poetic. (fam. intr.) şiling. a nu rămâne în urma (cu gen. to look ~ a privi în jur. contumacie. referitor la. above-said [~'sed. he went a long way ~ făcu un ocol serios. frunzelor etc. absconding [-in. 2. 1. cum trebuie. mai mult decât. that's ~ aii cam asta c tot. c) a 0 fi complet dezorientat. a-şi pierde firea / cumpătul. maniere) repezit. cinstit. ~ measure peste măsură. rosatură. v.) a şlefui. 3. revocare (a unei legi etc. 3. abracadabra. brutal. cu privire la acest subiect. a se lăţi. -/an] 1. (material) abraziv (şmirghel etc. abridgement [imant] s.. I had all the documents ~ me aveam toate hârtiile la mine / asupra mea. a se roade. roadere (a ţărmului de către apa mării). 2. v. ab ovo [aîb'ouvou] adv. (fam. he is ~ taking advice e prea mândru ca să primească sfaturi. A. (fam. (fig. about-sledge (hammer) [~ sled3 ('ha:mor)[ s. abrasive disk [~ 'disk] s. troops serving ~ trupe aflate în serviciu activ în afara Marii Britanii. în ceea ce priveşte. d) (şl. mai presus de. aproximativ. 2. talisman. (amer. până la. mai mult de. lipsă de politeţe. repede. abrupt.horn] adj. roadere.--] adj. the ~ cele de mai sus. ~ ground v. v. zool. a restrânge. asupra (cu gen. tr.) A. (fig. abroach [o'brout/] adj. cu faţa în partea cealaltă.) abscisă. contuniace. eircumlocuţiune. învoire. eu cep. abraded shelf [o'brcidid '/elf] s. roată. . it is ~ me mă depăşeşte. four ~ câte patru în rând. concediu. trunchiat. to keep /to be ~ with the times a merge în pas cu vremea. the water reached ~ their knees apa Ic ajunse dincolo de genunchi. a roade (pielea). peste. give me ~ twenty dă-mi vreo douăzeci. pe neaşteptate. se zice că. făţiş. abrasive stick [~ 'stikl s..) abrannial.bn(:)'a3k/on] s. limitare (a drepturilor etc.

sb-] adj. evazionist. ['sbsont] adj. absolute weight [~ Vcit] s. absolute vacuum [~ 'vaskjusm] $. (v. absolvent l-ant] ş. Jza:p-] s. absolute ['asbssluit. (gram.'-. 2. (av. abstenţionist. (cu un aer) preocupat. fără discuţie. substanţă higroscopică. (chim. neatenţie. v. total ~ abţinere totală dc Ia băuturi alcoolice. 3. din neatenţie. abstractedly [-li] adv. (to. 2. a se (re)ţine. teoretic. ~from duty lipsă de la post. a b s e n t e e i s m . persoană care absolvă / iartă. categorie. scuzabil. neatenţie.5 absurdum absent I. absorbent [sb'soibant] I. (muz. (from) a se abţine. aspirator.) in ~ în lipsă. nejustificat. a b s o l u t e (I)). (fiz. învoit. absolutism [lEebsoliKtizam. a b s o l u t i s t (1. absolut. (filoz. (chim. to ~ from drinking a se abţine de la băutură. absolvire. 3. abstersion [sb'stai/an.) plafon absolut / teoretic. curăţire. a integra. sugere.] s. absorbent cottonwool [~ 'kotnwull s. (chim. 1. distrat. perfect.bs9lju:t ma'dpriti] s. abstinence ['rebstinans] s. adânc. general. 1. abstracted [a?b'strsektid] adj. aparat de absorbţie. 1. adevărat. it's an ~ scandal este un adevărat scandal. absolve [sb'zolv. 1.) absintism. a absorbi. cuvânt abstract. a dezlega de păcate. a extrage esenţialul din.) presiune absolută. măsură. ~ absolute pressure [~ 'pre/s1"] s.) îndepărtare. absolute liability [~ ilais'biliti] s. 2. hârtie absorbantă. (jur. absorbant. a îngloba. cu marc atenţie. parte principală. absent-minded ['sbsant 'maindid. 2. absinth(e) ['aebsin6] s. 2. -lju. (fig. absorbedly [-idli] adv. 3b-] s. sobru. [asb'sent] vb. (fdoz. ~ of heat evacuarea căldurii. (from) absent (de la). frugal. 3. (fiz. absolute monarchy [~ 'manakij ş. 7. (med. reţinere (de la). abstractiveness [-nis] s. (element) esenţial. 2. sobru. II. curăţitor. preocupat.). II. (fam. a b s t i n e n c e . sobrietate. absolute alcohol [~ 'şlkshal] s. (care domneşte) autocratic.) obligaţie necondiţionată.) absolutism. III. (fiz. 2. to ~ from force a se abţine de la violenţă. a b s u r d).) alcool absolut / anhidru. privaţiune. iraţional. (pol. (from) abţinere. independent. 3. complet. rezumat.v.) ganglion limfatic. absorbability [-a'biliti] s. 4. chiul. 2. (ec.rola. abstrus. a lipsi de la. a absolvi (de). 1. plecat (din). absent.) absolut. absinthism ['ajbsin'Gizsm. absorbitor. catalog. sugativ. abţinere (de Ia vot). absent-mindedly [-li] adv. cu gândurile în altă parte. absolute zero l~ 'zisrou] s. adj. 1. abstrahent ['asbstrshent] adj.) absolutism. absent. ablative ~ ablativ absolut. partizan al absolutismului. neparticipare la lucru. absolutist. 1.) profund. 5. 2. a încorpora. 3. 2. absorption tube[~ 'tju:b] s. absolvitor [-itar] s. absurd lab'ssxl] adj. absolvable [sb'zolvsbl. the ~ party is always to blame cei absenţi trag totdeauna ponoasele. capacitate de a fi absorbit / de absorbţie. absolutist [uebssliKtist. 3bs-] vb.1). 1. a fi preocupat de. a asimila.) vid absolut. 8. absorb [ab's^:b. noţiune sau idee abstractă. to be ~ed by a se contopi cu.v. abstrusity [-iti. cufundat / adâncit în gânduri. care amortizează. absorber [ab's^bs1". a b s o r b e r (1). îl preocupă numai tenisul. (bot. 3.) transitive verbs used ~ verbe tranzitive folosite absolut (fără complement direct). absolute parallax f 'pa. tr. pelin. abstention [asb'sten/an. 2. teoretic. preocupare.). detergent. the ~ abstractul. abstrus. ^b'snlvsbl] adj. absolut. (lat. captivant. absurd. frugal. a b s o r b i n g c a p a c i t y . perfecţiune etc. a?b-] vb. abstersive [sb'staisiv. 6.) amortizor. (prav. II. iertare. 2. capabil de a abstractiza. 3. 3. (fig. monarhic absolută. mat. abstemiousness l-nis] s. 2. abstracter [a^b'strakts1"] ş. 4. abstruse [seb'strms. absenţă. abstrusely [-li] adv. absent. 1. cumpătare. (pol.s. (în mod) absolut. caracter absolut. tr.Eeps'reitas] s. a extrage. (from) a elibera. disonant. listă. abstainer [-ar] s. 6. adj. perfect. 6. 2. ~ from făcând abstracţie de. având puterea de a absolvi. 1. 1. sobru. in the ~ în (mod) abstract. absurdness [-nis] s. domnie absolută / arbitrară. nelalocul lui. absorbent gland [~ 'glasnd] s. 1. în general.) extras / produs al distilării. absolut. abstruseness [-nis] s. 4.) to ~ of sins a ierta păcatele. abstinent. ridicol. deplin etc. integrare. 1. abstract noun ['asbstnekt 'naun] s. inexistent. absoluteness l'sebsaljuitnis] s. II.) absorbţiometru. absorbent paper [~ 'peipa1"] s. (tehn. (rel. absolutely ['sebssljuitli. 2. a înghiţi. a b s t r a c t e d l y . 3.) (mai ales jur. înglobare. adj. înfrânare (de la). (fdoz. 2. cumpătat. 1. a b s t r u s i t y (1). absorbire. posibilitate de a fi absorbit. sobrietate.) valenţă maximă. putere / capacitate de absorbţie. lipsă la apel. amer. absenţă. la şedinţe etc. 5. a abstrage. scoatere. abstemious [seb'stimiias. (estetică) doctrina frumosului în sine. persoană care se sustrage / se eschivează de la ceva. pur. 4. II.V. de obligaţii etc. s. from) necorespunzător. II.-jam] s. a înmagazina. absentee [sebs3n'ti:. deplin. abstinent. absenteeship [-/ip] s. (radio) circuit de absorbţie.) vas de absorbţie.) sigur. lipsă.) achitare. despotic. 1. absint. persoană care se abţine dc la vot. absorbant. absolut. 1. care nu bea. ['sbstraekt] adj. absolutory [sb'soljutari]. abstract I.) temperatură absolută. amortizare (a sunetelor. 2. tr. 2. (med.b-] s. 1. -'zo:b-] I. extras. (v. obscur. dezinfectant.) mulţime abstractă.) abstract. abstractedness [-nis] s. sugere. (med. absurditate.) zero absolut (-273°C). 3. a se opri (dc la). e un scandal în regulă. neatent. autor al unui compendiu. nelimitat. 1. absorbing washer [~ 'wo/a] s. (med.--] adj. obligaţie. absorbing [sb'sxbirj.) a absorbi. (from) abţinere. 1. absorbire. absentia [aeb'scn/is] s. absently ['aebssntli] adv. 5. (chim. 1. adj.) a spăla. care poate fi absorbit. aparat de absorbţie.) substantiv abstract.) joc absolut / total. a distrage. care poate fi absolvit.formă accentuată] adv. a suge. xb-] adj. adj. 3. ob'sDlv] vb. complicat. dezinfectant. absorbent. abstractly [asb'strasktli] adv. . 2. b) evacuarea apei. absurd etc. amer. absolute(I)). fjiz. 1. absorbţie. 2. sb'zo. 1. v. absorbitor. nebăgare de seamă. amer. încurcat. temperat. încorporare. punct neclar. 2. substanţă absorbantă. care sprijină absolutismul. neatenţie.) absurd. (în mod) neatent.rejl.) long ~soon forgotten ochii care nu se văd se uită. categoric. abstenţiunc. care spală. 4. abstinent ['sebstinsnt] adj.~sen~] I. absorbedness [-idnis] ş. (jur. cu neatenţie. econom. why were you ~from school? de ce ai lipsit de la şcoală?. ~ of water a) deshidratare. a b s o l u t e n e s s . în absenţă. vată higroscopică. (arte) abstracţionism. 3. a amortiza (izbiturile). -lju:t-] s. necondiţionat. neatent. (gram. evacuare. 5. 2. absent. 1. sigur.b] vb. contrar (cu dat. contrar raţiunii. a b s o r b e d n e s s . cumpătare. (tehn.) paralaxă absolută. 5b's3lJ3ito:ri] adj.) purgativ. aspirarc.). persoană care se înfrânează (mai ales de la băutură). a b s o r b e r .~ with / on leave absent motivat. (chim. 2. II. (of) a ierta. detergent. a sustrage. a abate (atenţia). 1. de sine stătător.) a distila. a b s o r b e n t c a r b o n . 1.v. arbitrar. s. 3. he is ~ed in tennis tot timpul şi-1 petrece jucând tenis. abstemiously [-li] adv. aspirare. sb-] adj. 2. abstergent [-3nt] I.) sentinţă de achitare (în Scoţia). a dispensa (de răspundere. abstractionist [-ist] s. distracţie.. din distracţie. absorbing column [~ 'kolam] s. adj. fără noimă. 'a:bso'lju:tli. s. dificil. a absolvi. v. (mat. ab-] s. (rar) abstract. (jur. 1. absolution [u-ebso'lm/on] s. dezinfectare. absolut.l. (lat. 1. cărbune activ. 2.). 3. distrat. în contumacie. atrăgător. bitter (băutură).) irevocabil. 1. neclaritate. abstract set [~ 'set] s. 4. 4. abstract. to ~ oneself from a se sustrage de la. absorbing capacity [~ ka'passiti] s. 4. abstinency ['aebstinsnsi] s. spălare. -'ZD:D-] S. absorbing apparatus [~ . veritabil. abstraction [ffib'stra^k/^n.) a absorbi. (anat. (de) neînţeles. (în artă etc. absorptive [sb's^ptiv. (med. absolut(ul). măsurat.) abstracţie. 1. abstract. greu de înţeles. absolutist. a b s t e r g e n t . v. (arte) abstractionist. abstractional [-al] adj. [aebs'traskt. nelalocul lui. prostie. (şi ~ of mind) distracţie. absurditate. 2. subtilizare. 2.) eudiometru. ~ed in thoughts cufundat / adâncit în gânduri. despotic. perfect. (rel. putere de abstracţie. s. 1. înghiţire. neatent. distrat. a subtiliza.t] I.) purgare. eliberare de pedeapsă. adâncire în gânduri.) dezlegare / iertare de păcate. 2.) discordant. (chim. doctrina atotputerniciei.(gram. absolute clearance [~ 'klisransj ş. (astron. (despre decrete etc.) turn de absorbţie. a scoate. a scuti. (tehn. absurdum [-sb'sadsm] s. a unui şoc etc). absorber. dus (pe gânduri). 3. -lju:t-] I. a se eschiva de Ia. (anat. -'zo:p-] adj.) a achita. absorbite [ab's:):bait.v. v. curat. 2. 2. a curăţa (a rană) (şijig. greu dc înţeles. (în) abstract. II. absor­ bire. obscuritate. angajament etc. ~'zo:b-] ş. l'asbstraskt] s. absurdly [-li] adv. absorption circuit [~ 'sa:kit] s. 2. a b s u r d i t y .) sistem limfatic. a nu recurge la violenţă. (chim. abstinenţă. a b s e n t l y . (rar) v. absenteist (mai ales moşier care nu locuieşte pe moşia sa sau stă în străinătate). 2. absorbable [-sbl] adj. abstractionism [-izsm] s. a absolvi şi a exonera. absorbant. 2. it's ~î c absurd! c ridicol! n-are nici un sens! absurdity [-iti] s. 2. (şi total ~) abstinent. absolutistic [icebsslu'tistik. absolute ceiling [~ 'si:lin] s. to be tried in ~ a fi judecat în lipsa / contumacie. ob-] adj. to reduce ad ~ a reduce la absurd.v. v. absorptiometer [abiSDip/i'omuV] s.. ~ impossible! absolut imposibil! absolute majority ['a. absolute valency [~ 'veilonsi] s. absorbent system [~ 'şist ini] s. absorption [ab'soip/an.) obţinut prin abstractizare. ~idea idee abstractă.ks] s. he had ~«d all the knowledge of his time îşi însuşise toată ştiinţa epocii sale. a se înfrâna. neatent. absorbent carbon [~ rka:ban] s. abstain [ab'stcin. a fura. furt. -lju:'t-] adj. austeritate. austeritate.) masă absolută. a rezuma. aeb-] vb. dus pe gânduri. neîngrădit. abstractive [geb'straektiv. (rel. absorbant. 3. absonant ['asbsansnt] adj. absinthium [eeb'sinSism.) the ~ absolutul. termen abstract. s. absorptive power |~'paur] s.) absolut. 1. absent-mindedness [-nis] s. abstract. intr. (v. a. 1. (tehn. miez. opus. absorbabil.) pelin (Artemisia sp. de amortizare. cufundare. ab-J s. 2. distrat.) purgativ. absolute temperature [~ 'tcmprit/3rj s. 1. stupid. absorbency [-ansi] s: v.v. absenteeism [-izam] s. absorbţie. măsură. conspect. care locuieşte în altă parte (mat ales în străinătate). caraghios. capacitate de absorbire / absorbţie. extract. (fig. complexitate. absterge [sb'sta:d3. 1. abstracţie. tr. prostesc. 3. distracţie. măsurat (la mâncare şi băutură). 1. (chim. iraţional. substanţă curăţitoarc / detergentă. a b s i n t h ( e ) . majoritate absolută. etc. deplinătate. 2. nonsens. cumpătat.

a pronunţa. in broken ~s cu vocea frântă / întretăiată. 1. 2. a c a d e m i c i s m . a accepta. acacia [o'keijo] s. mahon. genune. acceptance [-ons] s.) catalizator. 4. a pune accentul pe. (fig.adj. ~ of persons parţialitate. he speaks English with an Irish ~ vorbeşte englezeşte cu (un) accent irlandez. a plăti pentru. academic [.k'scIorcitor. 3. (sl. academism [o'kasdomizom] s. recepţie. academician. s. copios. abundenţă: prisos. 3. a se urca pe (tron). a face abuz de. II. încuviinţare. de / din adâncuri. substanţă acaricidă. ok-. glas. (mod dc) accentuare. răscruce. cu ghimpi. acaudal [as'koidl. (bot.) acacia (Acacia sp. acacia gum [~ gAin] s.) cu ghimpi. a scoate în relief. ~ language vorbe de ocară.ki. înjurături. având din belşug. răzor. ok-] s. 5. intensitate. abutting joint [~ 'd3oint] s. 2. accentuare. we have everything in ~ avem de toate din belşug. acceptabil. accent. belşug.) subliniere. caracter acceptabil. număr mare. II.) universitar. ştiinţa întrebuinţării corecte a accentelor. excesiv. lipsit de fruct. grave ~ accent grav. accentuate I. prăpastie. 1. acanthus [o'kaai9os]. gumă arabică. ofensă. a se înscrie într-un partid. şcoală specială. prea\ bâzâind. pedanterie. accept [ok'scpt. abut [o'bAt] I.) to find ~ a fi crezut. 1. (despre un fapt etc. şi 'askscnt] s. a recunoaşte. alăturat. a c a d e m i c a l (II). o'k-] adj. (med. I took ~ of pains mi-am dat multă osteneală. 1. ok-] s.) gheenă. (bot. 6. (to) a accepta. A. stil dc pronunţie. a accelera.) acaju. voce. ok-] aay. (fiz. (sl. (arte) schiţă după model. 2. acariasis [ia?ko'raiosis] s. talpă. jignitor. (biv. acceptable [-obi] adj. 3. zumzăind.'s addresses a primi curtea cuiva. acantliaceous [. jignire. ~ of administrative authority abuz de autoritate. (tehn. acanthuses [-iz] sau acanthi [a'kaenOai] s. academy figure [~ Tigor] s. 1.pi.) plantă având o pronunţată formă decorativă. ok-] s.) gherlă. o'k-] adj. academics [iska'dcmiks] s. care face parte din familia Acanthaceae. (lehn. abstract. a accentua. 1. a se rezema de. piatră de hotar. din belşug. ok-] vb. accede [a?k'si:d. acapsular. s. 3. accelerant [aek'scloront. tr. fără tulpină. 2. academic. intr. -mi-] s. acceptability [-obiliti. (constr. 1. (ec. s. acatalectic [se. acanthous [o'kaînBos] adj. presiune de reazem.). (sl.) liceu clasic. 2. 1. a accentua. a se căi de / pentru. luare. a scoate în evidenţă. tr. academy [oluedomi] s. abutment bay [~ bei] s. a întrebuinţa excesiv. a admite. a scoate în evidenţă. extraordinar (de).) hoţ.) prostituată. abutment pressure [~ipre/or] s. acaulescence [ijeko:'lcs3ns] s. (arhit.) îmbinare sau sudare cap la cap. abundantly [-Ii| aaV. to ~ smb.) a accepta (o poliţă). spin. (ec. prăpastie. 2. s. pilastru. ramificaţie de drumuri.) acarian. a primi să. (agr. (/nil. (înv. 4. abundance [o'bAndons] s. 3. he ~d to my request mi-a satisfăcut cererea. cu glasul întrerupt. hotar. 6. acant(ă) (Acanthus sp. a înjura. acaulescent [iffiko:'lcs3nt] adj. a arunca vorbe de ocară (cu dat.a.ko'3u:] s. 3. a dura.) piciorul bolţii. hat. 3.) bandă dc hoţi. abyssal zone [~ 'zoun] s.) a se ralia (la sau cu dat. accelerating force [~ To:s] s. a seduce. (ec. a bârfi. accentuation [a?k. suprafaţă de contact. ~ of the heart prisosul inimii. tr.) acaulescenţă. 1. universitar. genune. 1.) accelerator (la maşini). 1.) acatalectic. (poetic) accente poetice. (bot.aiko'demik] I. act dc recepţie. tr.) abulie. a accentua. tr. II. argumente pur scolastice.) acceptare simplă. accent. accelerative [rek'selorotiv. (fig.) capăt. închisoare. accentuare. afluenţă. abutment stone [~ istoun] s. acaricide [o'kaerisaid. plăcut.) accent (ca semn). accent. a primi. a se mărgini cu. accent mark ['sksont rmu:k] s. (mai ales în muz. vb.) impostă. iuţire. abusiveness [-nis] s.2. 2.) primire. 1. 1. [ack'sent. pi. a c c e p t a b i l i t y . 1. adâncul oceanului. (amer. nenumăraţi. acceleraţie pământească. mulţime. pavea de lemn. adj. proptea.) şcoală medic (particulară). 1. (hidr. ilegal: necinstit. perversiune. 1. ok-] vb.) a înşela. seducător (de minore). abisal. accentual prosody [sek'sentjuol 'prosodi] s. uniformă academică.) acarioză. limită. practică ilegală. a spune cuvinte jignitoare (cu aat. abuz de putere.). 4. a precipita. ok-] vb. şcoală de muzică. a se purta rău eu. (scot. abuziv. B. referitor la accent. abuz. acute ~acccnt ascuţit. şcoală militară.ffibi'sinjon.a:kon'6cifos] adj. ţepos. foarte mull(ă). acardia [a?'ku:dio] s. A. ştorţ. intr. acanthite [o'krenOait] s. vorbire. pension. a consimţi să / ca. (rar) 1. abundant [o'bAndont] adj.sentju'ciJ3n. v. (entom.) a sublinia. a induce în eroare (azi numai la pasiv). a grăbi. accent I.) to ~ of a primi (favorabil). abutting surface [~ 's3:fisj s. a da dovadă de părtinire. 3. margine. to ~ to an alliance a adera la o alianţă.) piatră de reazem. 2. 2. grai.) acceleraţie. forţă acceleratoare. 1. fără accent. (tehn. academical [-al] I. to ~ to a party a adera la un partid. grăbire. ok-j s.) depresiune abisală. to ~ the fact a se împăca cu ideca. i/itr. 2. cu prisosinţă. ~ in bogat în. amer. chim. the Academy Academia dc artă din Londra sau expoziţia sa anuală. etiopian." c) a se îmbuca cu. a scoate în relief.) pristolnic (Almlilon avhennae). abuser [o'bju:zor] s. B. acceptance general [~ 'd3en. a iuţi. timp tare. abutting [o'bAtirj] I. 1. contrafişă. he shall ~ it! o să se căiască el (pentru asta)! B. -o'k-] aay. infern. a găsi crezare. 3. amăgire. abuz. 1. (tehn. (anat. expresie a unei simţiri. 1. mai ales amer. tradiţional. bunăstare. prostituatelor sau cartoforilor. hău. 1. întrebuinţare excesivă / exagerată / abuzivă. abutter ]o'bAtor] s.) speluncă.). academe ['aîko'dkm] s. vb. agreabil. -de'm-. pi. II. posesiune. 2.) nerv sau muşchi motor. acceptably [-obli] aaV. a-şi mări viteza. (jur. detractor. 2. abundent. limbă.). (merf. amăgitor. accelerator [a. pl. subliniere. 1. acceptance certificate [~ so. aprobare. îmbelşugat. (metr. [sek'scntjucit.) fără capsulă. 1. a adera (la). abis. abyss [o'bis] s. pervertire. (bol. oportun. insulte.) a sublinia. a se accelera. II. academic. 4. accentuai [aîk'sentjuol. insultător. adânc (mai ales jig. (bot. acceptare. (fig.sclo'roniitor.) vb. A. 4. admitere. academically [-oii] aaV. 5. (entom. she did not ~ his hand in marriage nu i-a acceptat cererea în căsătorie. (bot. 2. dc academic. 2. tr. mărginaş. adj. (poetic) şcoală. abyssal floor [o'bisal 'fb: r ] s. (bot. 2. (tel.) contrapresiunc.) acardie. acajou [a. acceleration [aikiscte'rci/an. caracter abuziv. abisinian. a binevoi să primească. răspântie. 2. abuse I. argentit. iad. a se afilia (la sau cu aat. Royal Academician membru al Academiei regale (dc arte frumoase) din Londra. a arunca în prăpastie.) accent (melodic). (rar) v. destul de bine. accelerate [ask'sclorcit. to ~ against a se sprijini pe. 6. 2. 3. a rosti. (jig. universitar. primire. 1. abuz(z) [o'bAz] aay. 3. ~ of trust abuz de încredere. b) a se învecina cu. a schimba în rău.) culce (la poduri. abought [o'bo:t[ (înv. înflorire. academie. abuziv.v. a reliefa. foarte mulţi. a c a c i a g u m . 4. accent (patetic). [o'bju:z] vb. sprijin. neaccentuat.kajdo'mi/on. fără fund.abulia 6 abulia [o'bju:lio. ~ of gravity acceleraţia gravitaţiei. accelerator. poliţă. (chim. insultă.'(înv. care iuţeşte / grăbeşte. accentuat. a ponegri. accent (vocalic). a atinge (cu ac. he ~ed my invitation a acceptat invitaţia mea. puşcărie. (fig. acarpous [o'ku:pos] adj. institut.). academie dc muzică. ok-] s. [o'bju:s] s. (sl. to ~ of a gift a binevoi să primească un cadou.. arbitrar. bastard / common / false ~ salcâm (Robiniapseudacacia). Kliaya s. a aproba. abysmal [o'bizmal] adj. abusive [o'bju:siv] adj.) ghimpe. ~ of music conservator. jigniri. (în mod) abuziv. 1. 3. academic. tr. consolă. (înv. 3.) accent (prozodic / metric). (fig.a abuza de. academie.) tun cu mai multe camere dc explozie. 3. acarology [ia5ko'rolod3i] s. vorbă de ocară. acceptabil. to live in ~ a avea de toate (din belşug). academician [o. ok-J adj. (bot. prisosinţă.) proeminent. cu spini. 4. 3. pl. 5. (ornament în formă dc) frunză.) acarologic. haos. your advice is most ~ sfatul dumitalc este cât se poate de binevenit. to ~ to / that a accepta să. (entom. şi 'ffikscnt] vb. răzor. ♦ to ~ persons a fi părtinitor. (sl. ~ ignorance ignoranţă fără margini. insulte.). 2. (bot. 2. abutment [o'bAtmont] s. (constr. abuttal [o'bAtl] s. (fiz. academie. hotar. acarus f'aîkoros]. accept. teoretic. bârfeli. accentuality [ajkisentju'aditi. acceptableness [-nis] s.kaats'lcktik. (arhit. pedant. 2.) accclcrometru. plin de.) acant(ă). formalism. academicism [lEeko'demosizam. a accepta. a maltrata. pl. 2. acantha [o'kamOo] s. intr. accelerometer [a. (i/iv. a intra într-o alianţă. baraje). abysmally ]-i] adv.ko-] s. a ruga pe cineva să accepte ceva: this proposal met with general ~ propunerea s-a bucurat dc aprobarea tuturor. asociaţie etc. (bot. a se învecina eu.) înşelăciune. instituţie specială dc învăţământ. filozofic platonică.'s ~ of smth. 2. 1. II.). abusively [-li] aaV. a se rezema pe.v. (metr. he has got ~ of friends arc nenumăraţi prieteni. 2. (geol. părtinire. Military Academy academic militară. [rek'scntjiiit] adj. (în mod) academic. accelerating [-iij. membru al academiei. riding ~ şcoală dc echitaţic / călărie. -rcit-] aay.) academic. prosperitate. insulte. universitate. adâncuri. A. (despre carieră etc. (constr. the ~year anul universitar.. spinos. a c c e p t a t i o n (3). a abuza de. 2.?rpl| s. 4. (bot. cuzinet.) acceptare. a privi cu ochi buni. to ~ o n / upon a) v. -Io-] s. robă şi bonetă. acari [-rai] s. pivot. ieşit în afară.) convenţional. -bo's-] adj. (bot. (citim. acceptare fără rezerve (a poliţei). caracter admisibil.) acaricid. abis. a accentua. trec. lipsa tulpinii. a se uni (cu). B. defăimător. vagon de mesagerii. abutilon [o'bju:tilon] s. contrafort. tonic. admisibil. -ljo] s. 2. fel de a pronunţa. ocară. 4. institut de învăţământ superior. accentless [-lis] aay. -di'm-] s. abyssal [-al] adj. v. a viola. pronunţie. ['aîksant. bazat pe accent. (arliit.) forţă de acceleraţie.) acaulescent. argumente pur teoretice.) înşelător. haosul primar. 2. Abyssinian [.) talpa-ursului. ofensator.) presiune axială I centrică. 2.) a necinsti. zonă abisală. tr. accelerator. 'a.) acarp. 7. 5. acapsular [as'kajpsjulo. aby(e) [o'bai] past si part.pl. t o ~ a g a i n s t . to ~ to a intra în (funcţie. lemn provenind de la specii din genurile Swietenia. a zori. hat. abysm [o'bizam] (poetic) I. 7. a rezista.tifikit] s.) (proprietar) vecin. surplus. loc de întâlnire a hoţilor. clevetiri. 3.) catalizator. a?k-] vb. ~ of a proposal acceptarea unei propuneri: to beg smb. (to) a se asocia.) prozodie bazată pe accent.) 1. 7. ~ of din belşug.) deschiderea marginală a unui pod.) acarian (Acarus). 4. II. scoatere în relief / evidenţă. amer. (metr. ~my best thanks (for) primeşte cele mai călduroase mulţumiri din partea mea (pentru). intr. 3.. bogăţie. II. . ok-J s. (constr. s. învecinat. accentuare. (telul. (mineral) acantit.). fără coadă. 5. (bot. s. a perverti. (muz. înjurătură. acarid ['aîksrid] s. accent plant [~ 'plo:nt] s.

(infor. orânduială. vb. 'sekliiincit] vb. casă. a potrivi.) puţ / cămin de vizitare. 2. complice. 2. a c c e p t a t i o n (3). a acompania (si fig. intr. a c c e s s o r i l y . 2. accessoriness [sk'sesarinis. scară dublă.) intrare. a numi. nu am loc pentru toţi. (ec. (tehn. a găzdui. 4. pantă (numai la urcare). (to) a aclimatiza. (muz. însoţitor. A. înţeles.~B. 2. ocazional. ask'scs] I. accidented ['aeksi. (chim. coeficient / procent de accidentaţi (mai ales în muncă). by a mere ~ din / dintr-o / printr-o simplă întâmplare. accidental. accidental baîksi'dcntl] I. (muz. can you ~me with change for a £ 5 note? puteţi Să-mi schimbaţi (o bancnotă de) cinci lire? 4. accipiter Isek'sipit3r. a ţine de urât. din greşeală. a face un serviciu sau o favoare (cuiva). Accession Day [ask'se/pn del] s.) (ist. tr. fără voie. acclimation hffikli'mei/an. atac. coastă. 3. 7. scară mobilă. care poate fi mituit. abordare. piese auxiliare: armătură. criză {de furie sau boală). a da. suiş. accommodation unit [~ 'ju:nit[ s. accommodatingly [-irjli] adv. accessorial [raskse'srxrislj adj. 1. (intrare în.2.>'kn:d] I. rejl. din întâmplare. luare de) contact: acces. cămin. accolle [aeka'lci. ocazional. a naufragia: fatal ~ accident mortal. (despre teren) accidentat.) enclavă exogenă. in an ~ spirit într-un spirit de înţelegere. you will find every ~ there veţi găsi acolo tot confortul. afabil. (arte) armonie. a aplauda. 1. adeziune. A. v. cultură. animal sau plantă aclimatizată. in an ~of jealousy într-un acces de gelozie.catastrofa: serious ~accident grav. accesibilitate. accipitrine [ask'sipitrin. accommodation train [~ 'treinj s. aclimatizat (si fig. urcare (pe tron). a escorta. împlinit. a c c e s s g u l l y . aa'k-] s. săritor. înţelegător. (arhit. s. to a full ~ with a pune ceva de (perfect) acord cu.) v.) rncrit(c). 1. -lat-] s. ak-. to ~ smb. acclimatizable la'klaima-taizabl] adj. bine crescut. a caza. industrial / work ~ accident de muncă. accessible [ask'scsobl. 3. (în limbaj oficial) locuinţă. intrare (într-un partid etc. acceptannt [ak'scptant. vb. conciliant. 1. acclaim [s'klcim] I. gir. accident fatal. a desăvârşi. 2. access door [~ 'da:] s. accident insurance ['seksidant in'/usrans] s. concordie. o sală de 500 de locuri. a da adăpost (cuiva). a avea un accident. -sib-] adj. aclimatizabil. desăvârşit. difficult of ~ greu de înfăptuit. med. 1.) acompaniament. (poligr. II. they ~ed him winner l-au proclamat învingător. a da. cazare. ak-] s. B. a c c l i m a t i z a t i o n . acclivity [s'kliviti. acceptor [3k'scpt9r. acomodare. (muz. a împlini. a împăca. într-un spirit de înţelegere. deprindere (cu un mediu nou). to ~ one's aim a-şi atinge ţelul. 2. 5. 1. concordanţă.dentid] adj. ask-] adj. 2.ffikou'leisi pronunţia franceză\ s. adaptare. acceptancy [ak'septensi. accomplishment [-mant] s. accident. 1. (sl. cămin. aclamaţii. accidentally ba?ksi'dcntoli| adv. a coincide cu ceva. realizare. a însoţi. II. a se adapta: to ~oneself to circumstances a se adapta împrejurărilor. 3. accomplish [a'k^mpli/. accompanyist [-ist] ş. criză. universal recunoscut / acceptat.) ridicare. neaşteptat. (în mod) întâmplător. rampă. a avea acces la. (tehn. s. aceompanier [a'kAmppnia1"] s. ak-] s.v. flux (al mării). rampă. with a loan a acorda cuiva un împrumut. fin. binevoitor. a acomoda (la). acceptive [ok'scptiv. v. tr. întovărăşire. adăugire. a aplauda. uliu (Accipiter sp. med. to come to an ~ a ajunge la un compromis / la o înţelegere. ok-] adv. 1. access gully [~ 'gA. acces.). împăcare. B. (jur. 1. complicitate. audienţă. access board ['askscs 'bn:d] s. accepter [sk'scpta1". ovaţii. accessarily [aîk'scsorili.) v. tranzacţie. s. întâmplător. caz particular: by ~ din întâmplare. acord. 3. a c c o m o d a t i o n b i l l . the house is not ~ by motor car nu se poate ajunge la casa aceasta cu maşina. (muz.) acces. 4. a se acomoda. persoană care primeşte ceva. a ovaţiona. cunoştinţe. a?k-j adj.) poliţă amicală. gang. accesoriu. accident prevention [~ pri'vcn/sn] s. II. 2. 2. a c c l i v o u s . tr. casă. l-au declarat învingător. adj. însoţitor etc. pi. realizare. a (în)eartirui. a perfecta. povârnit. a unge. (amer. accident hospital ['sksidpnt 'hospitlj s. politicos. a sta cu. găzduire. s. acord. locuinţă. ak-] s.) (în)cartiruirc. ~to bribery coruptibil. 2. parvenire.. 2. popular. 2. (în mod) neprevăzut. ~ on / at the piano acompaniament la pian. xk~] adj. ovaţii. 8. s. a c c e p t a n c e . suplimentar. accomplice [o'komp] is] s. potrivire. a c c e s s o r i n e s s . 1. (ec. ~ of gata de a accepta / de a îmbrăţişa / de a primi. (fdoz. în unanimitate. accidential l-aîksi'den/sl] adj. mai rar o'kAmpli/J vb. bunăvoinţă. flexibil.Ii] s. la care poţi pătrunde. to bring into ~ a pune de acord: of one's own ~ de bunăvoie. maniere alese. înv.).). potrivire. ?k-] adj. (rar) v. ajutător. (amer.) (ist. perfecţiune.) acompaniator. întâmplare. 1. 2. a nu coincide cu ceva. a (în)făptui. accidence ['aeksidans] s. access hatch ['~'h£et/] s.pl. neaşteptat. înălţare (în grad).) accident.) scară de bord. întâmplător. 2. acclimatized [-d] adj. caracter accidental. apropiere.) a acompania. (amer. ask'sipitrain. v. 1. accommodation draft [~ 'dra:ft] s. întreţinere. aclimatizare. adăpost. (to) a acorda. accomplished [-t] adj. 1. a face perfect. (şl. anexă. 3. 1. 2. 2. povârniş. v. 1. acceptant. (măsuri de) prevenirea accidentelor. înţelegere. în urcuş / pantă. . asigurare împotriva accidentelor. a c c l i m a t i z e . a acorda. to ~ smb. tr. vb. a aproviziona cu. împlinire. (poetic) aclamaţii. acclimatization [^klaimsUii'zci/sn] s.. desăvârşire. accompanying f-iij] adj. 1. cu totul întâmplător. incidental. to become / to get ~ (to) a se aclimatiza (cu)(şifgJacclime [a'klaim] vb. acceptance report [~ ri'po:tJ s. pi.) acompaniator. apropiere. acception [sk'scp/^n. accidentalism [.) morfologic. (muz. convenţie.) 4. Eek-] s. adaptabil (şi peior. (muz.) desinenţă: terminaţie. tren local de pasageri. armonie. întâmplare. (înv. urcuş. ~ of the ground accident de teren. intr.) de accidente: pentru accidente. pus la punct. conciliant. II. accolade ['eekalcid. din neatenţie. 1. tren personal. clement ncescnţial / secundar / întâmplător. access ['skscs. avans.-b'm-] s. you must ~ your plans to mine trebuie să-ţi potriveşti / să-ţi pui de acord planurile eu ale melc. a perfecţiona. Char.) acceptor. accesoriu: anexă. accommodation ladder f-'iaxlo1"] s. 6. 3. împăciuire. arte) accidentalism. uralc. confort. to ~ with a procura. 1. II. împăciuitor. a furniza. înţelegere. railway ~ accident de cale ferată.~to implicat în. părtaş la. accommodate lo'komadcit] vb. însoţitor. subsidiar. schelă. (rar) v. talcnt(c).) acceptare a poliţei în funcţie de uncie stipulaţiuni. ncescnţial. 5. B. cultivat. acclimatize [a'klaimataiz] vb. s.) a cataloga. spital de urgenţă. baze. -koul-.) copil din Hori. ~ in / of a crime complice la o crimă. contract. lustru exterior. a înzestra cu. accepted [ak'scptid. (metrologie) poanson de recepţie. ziua urcării pe tron a monarhului Marii Britanii. -lo:d| ş. aVk-] adj. a?k-] s.) acord: consonanţă: unison.7 accord acceptance qualified [~ 'kwolifaid] ş. accidental. cu amabilitate. (grant. 1. (omit. împrumut. acclaimer [-ar] s. (tehn. ca unul. în care pot încăpea. accident rate [~ 'reit] s. accomodation hulk [~ 'h/\lk] s. accessary [a?k'scs9ri. atac. to meet with an ~ a suferi un accident. intrare. organizare. accidency ['asksid^nsij s. a aclama. accident. accession catalogue [~ 'kcetalog] s. acces.) acoladă.. siluire. v. accepţie (a unui cuvânt). a c c e p t o r . a îndatora. a realiza. in the full ~ of the word în toată puterea cuvântului. (com.) corp de navă dezarmată amenajat pentru locuit. a armoniza. (amer. acclivitous [o'klivitos. caracter accesoriu.v. muz. (tehn. a c c e s s o r y . accompanist [a'kAmp^nist] s. frecvenţa accidentelor sau avariilor. vb.) gură de vizitare. sens. 4. 2.v. adj. pasaj. acclamation [ixklo'inci/sn] s. a-şi realiza scopul. carclă.) to have good ~s a avea o locuinţă confortabilă: I have not ~ for you all nu vă pot găzdui pe toţi. numire (în funcţie). accidental inclusion [~ in'klu^sn] s. a duce la (bun) sfârşit. politeţe. acceptance special [~ 'spe/slj s. la care poţi ajunge. acclivous [a'klaivas] adj. 6. 3. a aclama. accessariness [sek'sesarinis. (mar. amabil. to be in ~ with smth.) (în scoli/e engleze) premiul al doilea. tr. carried by / with ~ adoptat prin aclamaţii (fără a mai vota). care primeşte. electr. -ss'b-.) acoladă. manierat.) pasare de pradă.zeksi'dcntalizsm] s. A. acomodabil. (filoz. a încheia. asperitate (a terenului). rudimente. amabilitate. înfăptuit. 2. a c c o m p a n y ) . înmulţire. pătrundere (a aerului etc. răspândit. abordabil. accessory [Eek'scsari. de care te poţi apropia uşor. a hali ~ 500 people o sală cu o capacitate de 500 de oameni. primire binevoitoare. 4. xcnolit. 5. (amer. clemente fundamentale. (to) accesibil (cu dat. tr. coparticipant: ~ after the fact tăinuitor. intrare. 1. acceptation baskscp'tci/pn] s. fever accompanied by / with delirium febra însoţită de delir. accommodation [oikom^'dcijbn] s. a se împăca. (rc)concilicrc. nesilit (de nimeni). care primeşte. tr. aranjament. accession [Eek'se/^n. 5.v. întâmplare nefericită. aplauze. suplimentar.. navă-bază. neprevăzut. 2. a pune de acord: a ajusta. a aranja. primitor. ~before the fact instigator. 1. 2. bună creştere. (to) a adapta. 1. rafinat. (med. 2. drum: trecere. de pradă. (în mod) accesoriu. 6.. a întovărăşi. 2. a declara. complezenţă. îndatoritor.) v. înţelegere. a ţine tovărăşie (cuiva). (rar) a se aclimatiza. s. accident. accident ['a?ksidpnt] I. arte) accidcntalist. l. a îndeplini. accessibility [aîkiscsi'biliti. accidental. it would be a great ~ to me m-ar aranja. ak-] adj. accidental. 7. (v. accidentalist [. accessit [aîk'scsit] s. îndeplinire. an ~ fact un fapt împlinit. 3. 3. accessorily [ask'scsorili. accommodation bill [~ 'bil] s.). accesoriu. armonie: încuviinţare. a adăposti. accommodating [-in] adj. însoţire. sociabil. 1. accord [.). 3. II. ncescnţial. accident. eek-] s.) seducere. îndatoritor. maleabil. (mar. of its own ~ de la sine. 2. (lat. cu bine. 1.) a accesa. a c c e p t a n c e (1). nenorocire. 2.). influcnţabil. acceptance stamp [~ stieinp] s. a c c e p t a n c e q u a l i f i e d . (în mod) unanim. realizat. educaţie. to have ~to a avea acces la: easy of ~aecesibil. 4. A. mi-ar conveni de minune. to ~the winner of a race a aclama pe câştigătorul unei curse.) avarie. ferov. a (rc)concilia. accidental. (fr. on / at the piano a acompania pe cineva la pian. aprobare. ak-] adv. secundar. (fr. 6. perfect. adaos.v. a c c l i m a t i z e . izbucnire: ~of rage acces de furie. persoană care aclamă. coridor. s. an ~ violinist un violonist desăvârşit. 5. 2. catalog de noi achiziţii.) cursă. 7. 1. proccs-verbal de recepţie. (despre păsări) răpitor. 5. 1. (nul. suplimentar. 2. tehnica securităţii. accompany [s'kAmpani] vb. 3. educat.) tras. 4. comoditate. accompaniment [a'kAmpjnimant] s. compromis. a deprinde (cu) (şi fig. serviabil. ncregularitatc. ask-] 1. tr.sksi'dentslistl s. sk-] I. părtaş (la o infracţiune). a ovaţiona. tr. a nu fi conform cu ceva. to be out of ~ with smth. 3. (mai ales pl. creştere. 1. ajustare. a se deprinde. accesoriu. întâmplare. ok-. concomitent.) accesorii. (lingv. with one ~de comun acord. a termina. a face rost de. acclimate [a'klaimit. care poate primi. completare. to bring smth.) coautor. consimţământ. ncregularitatc. knowledge ~ to everyone cunoştinţe accesibile tuturor / la îndemâna tuturor. (geol. s.). a fi conform cu ceva. a proclama. secundar. abordabil (pentru). without ~ fără accidente. credit. disease is often an ~ of famine boala însoţeşte adesea foametea. II. acord. lucru realizat. (ec. 3. 3. ajungere. adj. a înscrie (cărţi) în catalog.. fără intervenţie. 2. complice. înfăptuire. cută. 3. ok-] I.

2. (univ. a ţine de. on no ~ sub nici un motiv. C. pi.). folos. recenzie. acreditat. tr. B. a avea în vedere. 12. (jur.) căpătare concomitentă a mai multor titluri universitare.) it's all ~ as you (may) take it depinde cum o ici. a izvorî din.) formaţii de acumulare. 5. 3. referinţă. to give a good ~ of oneself a se prezenta bine. accredit [o'kredit] vb. (mai ales mil. a spori prin adăugare. corespondenţă.) acordeon. depunere.). to act ~ a proceda în consecinţă. în conformitate cu. accordance [-sns] s. 2. 1. în conformitate cu. cumulard. vb. accredited [o'krcditid] adj. accumulative [o'kjmmjuleitiv] adj. prin urmare. referat. accreditation [a. conform (cu dat. v. 1. a aproba.) dobândă capitalizată. a da socoteală dc. declaraţie. (amer. după cunrdeelară. accost [o'kost] I. concordant. evidenţă contabilă. 2. (ec. to run up on ~ with a cumpăra pe credit dc la. a socoti ceva. by all ~s după părerea tuturor. II.) acumulator. a armoniza. electr. accounting [o'kauntin] s. strângător. socoteală. ~ to circumstances după împrejurări. 2. -mom. 1. (ec. a oferi (cu dat. a avea eu ce se lăuda. a înzestra. accounts receivable [~ ri'si:vabl] s. conform cu. on ~ în cont. (ec. dare dc scamă. (autom. ~ to four decimal places cu o precizie de patru zecimale. of no ~. a opri. 1. justificabil. intr. contabil. II.. conform relatărilor agenţiei de ştiri. account sheet [a'kaunt /i:t] ş. o'k-]. a îmbrăca. vb.).'s ~ pe socoteala cuiva. accumulator [3'kju:mju:lcitor] s. (ec. to ask an ~ a cere socoteală. e) (fam. accountancy [-ansi] s. . a nu ţine seama dc. calculator. (to) a acredita (pe lângă). (electr.). a prevedea (cu). în conformitate cu.) persoană care capătă concomitent mai multe grade universitare. motiv. 2. a c c o r d i n g as ( a c c o r d i n g II). a se acumula. proporţional. with smth.v. B. aceumbent [o'kAmbsnt] adj. a c c o u n t a b i l i t y . accuracy ['a?kjurosiJ s. a împăca. opinie. according [-in] I. payment on ~ acont.krcdi'tei/sn] s. 4. H.) 3. în funcţie de.) to hand in one's ~s a-şi încheia socotelile pe lumea asta. of small ~dc mică importanţă. notă de plată. 2. corectitudine. a spori. accumulator jar [~.) a ataca. 6. plată / salariu în acord. acumulare. 4. to turn to (good) ~a) a valorifica. 3. cumul. s'k-J adj. accoutre [3'ku:t9r] vb. gestiune. acreditare. (mil. II. accoutrements [o'ku:t3inonts. clectromobil. on that ~ din pricina asta. 2. a face faţă în mod onorabil. factură. Accountant General [~ ^cnarol] ş. armonic.) concrescut. (electr. refl. a aborda. b) a da scama dc. account current [~ 'kAnmt] s. explicabil. valoare. 1. A. 4. potrivit spuselor dvs. om econom. îngrămădire. to bring/to call smb. a autoriza. 1. potrivit (cu). to take ~ of a ţine seama de. accrete [a3'kri:t. (fr. accumulation point [~ 'point] ş. (fr. a (se) îngrămădi. in ~ with potrivit. staţie de încărcare a acumulatoarelor.) cont curent. to give an ~ of a da socoteală de. ~ to conform. this ~s for his attitude aceasta îi explică atitudinea. a creşte. după cum suntem bogaţi sau săraci. a c c u m u l a t o r b o x . 1. I ~ him wise îl consider / îl socotesc înţelept. a c c o u n t c u r r e n t . justificare. după el. -Is-] s. accordant \-or\t\ adj. masă. socoteală. the Gospel ~ to Saint John livanghelia după loan. (v. raţiune. to ~ (for) a trage pe cineva la răspundere. format prin acumulare. accumulator plate [~-plcit] s.) a acorda acreditive (cu dat. a scoate profit din.) l. seamă. account day [~ idei] s. câştig. acordeonist.t3ri] s. (with) a concorda. (înv.(uruv. a reveni cuiva (dc drept). special ~ cont special. (jur.) cont.) aluviune. 1. învoială. tr. to ~ an ambassador to a government a acredita un ambasador pe lângă un guvern.) culturalizare. (ec. ~ to the news agency după cum anunţă / transmite / declara agenţia de ştiri. (înv. acurateţa. 1.lua în consideraţie. 4. din toate punctele de vedere.) conturi debitoare.) mânios. morman. s. efecte personale (mai ales articole de pielărie). punctualitate. intr. autorizat. (geol. a face de petrecanie (cuiva). the court ~ed him guilty tribunalul 1-a considerat vinovat. tr. ~ to him după spusele lui. 1.) moaşă. (ec. loc de contabil. acordeonist. a se acorda. exactitate.) punct dc acumulare. intr. (despre opinii etc. accrescence [o'krcsans] s. 9. v. sporire. vb. (ec. accosting |-irjj s. 1. nu înţeleg (nimic). accounting department [~ di'po :tmant] ş.) concrcştcre. I can't ~ for it nu-mi pot explica asta. debit şi credit. a (se) colecta.scl] s. to cast an ~ a face un calcul / o socoteală. accordion [s>'ko:dj. 2. on smb. account book [o'kaunt ibukf s. potrivit CU. aglomerare. prep. ginecolog. con­ formitate. 8. (muz. personal ~cont personal.) a acosta. avantaj. (ec.). accoucheur [iaiku:'J"9:r. (jig. culcat. a acosta. I. responsabilitate. un om de nimic. s'km/a:1" şi pronunţia franceză] s. fidel. a nu da prea multă importanţă (cuiva). creştere.) foaie dc decontare. contabilitate. 2. accordion player [o'ksidjnn 'plcia1"] ş.). a agăţa. 2. accountability [-a'biliti. pentru. (amer.) cont. ş. a se considera.) a acorda (un pian cu altul etc. accumulative formations [~ lb:'mci/3iiz] ş. contabilitate. a creşte. on what ~? de ce? din ce cauză? 10.) a omorî. accouchement [orku:/mu:rj. pricină. on ~ of din cauza. deci.) zi de plăţi (la bursă). (muz. socotitor. 2. acculturation [o-kAltJb'rci/n] s. după cum anunţă. 5. apreciere. (to) adaos (Ia). a se apropia de. accumulated work [-id rwo:k] s. abordabil. conform cu. a spori. balance of ~s bilanţ. you'll have to ~ to me if anything happens to her o să ai dc-a face cu mine dacă i se întâmplă ceva. (în mod) corespunzător. -tromonts] ş. meticulos. a c c u m u l a t o r b a 11 e r y . (fam. a împuternici.) calcul. 'accuracy of plotting ['aîkjurosi ov ipbtin] s. cauză. contabilitate. 1. a lua în consideraţie. 3. (ec. (with) a echipa. (fam. to smb. aspect. privinţă. a pune de acord. 1. cumulative. accumulator box [~ rboks] s. a se socoti. 2. obstetrician. însemnătate. a c e o s t II). s-a dus pe lumea cealaltă. to give an ~ of a face o descriere (a cuiva sau a ceva). evaluare. (ec. 2. II.) registru contabil. tr. a utiliza. not to hold of much ~ a nu pune prea mult preţ pe. a (se) stoca. 2. accountantship [c'kauntcnt/ip] s. ~ to all accounts după toate relatările.) placă de acumulator. potrivit cu.). adj. to be called to one's ~. potrivire. accrue [a'kru:] vb. armonică. salut. accrued interest [-d 'intrist] s. aluvio­ nara. om strângător. 2. a fi pricina (cu gen. 2. 2. by your ~ după cum spuneţi. este iresponsabil.) pârât. 3. (mar. punctual. a man of no ~ un om fără valoare. a da crezare (cu dat. s. creştere organică. a zugrăvi. 11. (bot.mj s. to ~ for a sum of money a da socoteală pentru o sumă de bani. ~ to law în conformitate cu legea. procurist. 3. raport. (bot. arvună. ~ agreed upon încheierea socotelilor. (fiz. on my ~ din cauza mea. (ftg. adj. grămadă.) universal acceptat. 1. 2. tr. 1. după. running ~cont curent. agriculture ~ed for 60 per cent of total exports agricultura reprezenta 60% din volumul total al exporturilor. (geol. (electr.. III. sau to ~smb. 1. în felul acesta. (geol. accoucheuse [rajkui'/siz şi pronunţia franceză] s. a c c o r d i n g (I). potrivit cu. (electr. 6. accretive [a?'kri:tiv. precis. c) a profita dc pe urma (cu gen. B. a inventaria ceva. a se adăuga. of much / poetic high ~ de marc însemnătate. (rar) accesibil. accrual [o'kruial] s. A. pi. foarte preţios. 3. 2. (te/m. accostable [-abl] adj. în nici un caz. on all ~s. ~ of expenses notă de cheltuieli. 3. răspundere. to ~smth. apune ceva în scama cuiva. 1. a intra în vorbă cu.) electrocar. creştere. răspundere. a cerc cuiva socoteala (pentru). for / on ~ of în contul (cu gen.) a concreşte. îndeobşte recunoscut. atent. profit. răfuială. (bună) înţelegere. acostare etc.. ~ to Cocker corect.) baterie de acumulatoare. to take an ~ of smth.to ~ a hearty welcome a face o primire cordială. strângere. şeful contabilităţii. socotitor. zgârcit.) primitive ~ acumulare primitivă. 3. responsabil (faţă de. to take into ~. după cum informează. post de contabil.'kri:j3n. a (se) strânge. din pricina. pl. ~ of settlement. 7. accumulate [o'kju:mjulcit] vb. de aceea. potrivit (sau cu dat. a prezenta o dare dc scamă despre / asupra (cu gen. după cum spune. 2. serviciul contabilităţii.. chief ~ contabil scf. (to) în armonie (cu). precizie. părere.) lucru mecanic acumulat.). frozen ~ cont blocat. (med. după părerea lui. to leave out of ~ a nu.) precizie planimctrică. to ~ for a) a explica. acumulativ. (expert) contabil. -mon şi pronunţia franceză] s. 1. ~ as proporţional cu. (în mod) explicabil. a justifica o sumă de bani. (amer. exact. el/i. 2. continuing ~ v. conj. calcul (şi fig. to ~ from a proveni din. account [a'kaunt] I. ~ to custom după obicei / tradiţie. a da ortul popii. lucrător la contabilitate.) naştere. pi. colector. (to. accountably [-sbli] adv. aritmetician. creştere. accumulator plant [~rplti:nt] s. conform cu. a aborda. v. a c c o u n t s d e p a r t m e n t . on every ~ în toate privinţele. harnaşament. a se armoniza (eu). 3. putem H siguri că. a considera.) no ~ neînsemnat. a justifica. (electr.) acumulator. venituri şi cheltuieli. şi iutr. (telm. we may lay our ~ for / on / with ne putem aştepta la. 7. scrupulos. grijă. agent contabil. 2. 1. după câte spune el. a (se) aduna. 1. fără importanţă. I ~ myself happy mă socotesc fericit. v.accordance 8 a dărui. accountable f-sbl] adj. a privi ca. accumulator battery l~iba. accumulator cell [~ . importanţă. current ~ a) cont curent. mărire. a socoti. ~ of charges speze. calculator. pe propria sa răspundere. acumulare. explicare. accumulation [o'kjuimju'Iei/sn] s. 2. cuvânt introductiv. serupulozitatc.) he has gone to his ~ a murit. intr. b) operaţiuni curente. to balance / to square an ~ a balansa / a solda un cont.) a echipa. (fr. a atribui ceva cuiva. adj. a se răfui cu. 2. a descrie.) socoteală. a se ridica la. (for) răspunzător (de). 2. 1.) he made ~ that he should meet them îşi făcea socoteala că-i va întâlni. cuvânt de deschidere. prietenos. care creşte organic sau prin adăugare. 3. accordionist [-ist] s. cont ncachitat. a ţine contabilitatea. to settle / to square ~s with a se socoti cu. accountableness [-oblnis\ s. armonic. în faţa. a se înmulţi. socoteală. accountant [-snt] I.) aderenţă. accord loan [o'koid ilounj s. a (se) (a)cumula. accordingly [-irjli] adv.). a da socoteală (cu dat. to be (strictly) ~ ca să fiu întru totul exact. raport. o'k-j s. suspense ~ cont tranzitoriu.). relatare: expunere. drept care. on one's own ~ pe cont propriu. 2. în consecinţă. a crede. (ec. etc. to ~to smb. accretion [a. sumator. to ~ to a fi răspunzător faţă de. 1. (jiz. 1. for) răspunzător. acord. mat. foarte valoros. d) a reprezenta..) contabilitate. a se uni prin creştere. c) a fi răspunzător de.~asv. îr. reclamat. a mări. evidenţă contabilă.) clement dc acumulator. pe măsură ce. accounts department [o'kaunts di'puitmant] s. accumulator car [~-ka:r] s.) to go to one's ~. we see things differently ~ as we are rich or poor vedem lucrurile diferit. joint ~cont comun. a se mări. ~ to the latest intelligence potrivit ultimelor ştiri.) acrescământ. contabil şef. the great ~ judecata dc apoi.) cuvă dc acumulator.. to keep the ~s a ţine conturile. accurate ['rckjuritj adj.v.). 4. he will be punished ~ to the seriousness of his crime va fi pedepsit în conformitate cu gravitatea crimei sale. po­ vestire. a corespunde. accountant officer [~ 'ofis3r] s. 1. bilanţ. (to) a se lipi (de). revizor.) colector. după toate regulile. a (se) aglomera. corect. (bot. b) a folosi. there is no ~for tastes gusturile nu se discută. dc): he is not ~ for his actions nu este răspunzător de actele sale. consideraţie. acord.d3ci. a trimite pe lumea cealaltă. chartered ~ expert contabil (membru al asociaţiei Institute of Chartered Accountants). (ec.) echipament. facere. temei.r] s. (telm.

. b) (sl. 1. acidifier [s'sidifaio1] s. fără modulaţie. acetyl value ['aesitil Vaslju[ s. accusingly [-inii] adv.) indice dc acctil. 2.) acctilcnă. 1. ac id if y . 3. 1. laskrou-] s. acerous [a'sarss] adj.) minereu acicular. -njam]. acid sludge [~ 'sUd3] s. achene [ei'ki:n şi '&ki:n| s. sunător. a c c u s e r . fără acizi. past si jxirt. (chim.. acetic aldehyde [~ 'asldihaid] s. acetylene [s'setilim. as's-] s. (muz. acid. a obţine. (la tern's) serviciu imparabil.adf 1. refl. fam. (fam. 1. oxidarc. achondroplasiac dwarf [sikondrou'pleiziaîk 'dwo:f] s. accusing [-irj] adj. rece.) daltonic. acetal ['ssital] s. B. acuzator. ci'-] adj.) baie acidă. s. achromatic eyepiece [isekrou'mastik 'aipi:s] s. acidity [3'siditi.) a (se) acetifica. 3. (chim.) cavitatea cotiloidă. ache [cik] I. acetylene series [~ 'su>ri:z[ s.'s ~ a para lovitura cuiva. a c i d .) aldol. a se deprinde cu ceva. acidic [a'sidik. deprins.) acetilcne. a dobândi. suferind. to be under an ~ of a fi acuzat de. ispitire. realizabil.) ocular acromatic. 2. a (se) acri. succes. achime [a't/aim] adj. as'k-] s. b) prieten pe care te poţi bizui. (biol. lipsă de culoare.) concentraţie a acidului. 2. a?'s-[ vb.) acidimetric. adj. mutră acră. aldchidă acetică. rezistent. acru. achievement [-mant] s. uzual. (chim. acid brick [~ 'brik] s. (gram. acidulated drops [~ 'dropsj s. (jig. a c i d i t y (2). 3. (fig.) acidimetru. exactitate.) acefal. accursed [-id] adj. fărâmă.) a acromatiza. areometru pentru acizi. în formă dc ac. acerose f'zessrous] adj.) acctil. împlinire.) acreală. (chim.) my heart ~s to see you thus mi se rupe inima să*tc văd aşa. urâcios. acetate ['aesitit. 3. acctabul(um).) montejus. (opt. care sună. II. acidness ['aesidnis] s.) fără conducător. (tehn. reuşită. tr. ploaie acidă. a aduce o învinuire cuiva. acid fastness [~ Tu:stnis] s. accursed şi (poetic) a blestema. a acuza pe cineva. v. achievable [a't/iivsbll adj. a c h e n e .) s. a c c u s a t i o n .) acetaldchidă. (chim. a tânji (după). (chim. 2. 2. tr. suferinţă.z3l] s. ci'k-j s. scrupulos. acidulat.) to be full of ~s and pains a se văita întruna. acharnement [pronunţia franceză] (fr. achromatic [ia. şi i/(tr. a durca. (chim. scârbos. refractar la acizi. a se deprinde cu / să. părticică. acephalous [s'scfotos. (med.) tendonul lui Ahile. (jur.) aparate pentru fabricarea acizilor. acid reaction [~ ri'ask/sn] s.) acidimetru. acrirc. acidularc. aching ['cikin] I. acid hydrolysis [~ hai'drolisis] s. my head ~s mă doare capul. acuzaţie. îngheţat. a3's-] vb. accustom [a'kAstsm] vb. 4. (chim. v. eu răceală. acid number ['aasid 'iiAmba1"] ş. (of) acuzabil. v. aVs-[ s. (zool.) zgură acidă. (chim. tr. to ~ a reputation of a-şi câştiga reputaţia de.) răşină acidă. (fig. to put the ~ on (austr. 'set-] adj. (chim. acetometer [laîsi'tamita1"] s.obişnuit cu/să: to become/ to get ~ to smth. acetaldehyde [. Aceldama [a'scktoma] s. îndârjire. v. nesuferit. pred.) (obiectiv) acromat. asprime. campion. acetous ['assitas} adj. (med. a c i d d r o p s . adv. blestemat. a critica. care poate fi făcut. tr. (chim.pl. acid ['aesid] I. aciduric [lassi'djusrik] adj. Achilles* tendon [~ 'tcndsnj s.v. cu răutate.*krou'ma3tik] adj. cruzime. Achaean [s'kian] adj. antiaeid. pârâş. cât pe. II. acidification [s-sidifi'kci/^n. cu furie.) a acetila. (chim. acid carbonate [~ 'kaib^nit] s.) acetonă. ge'k-] vb. achill [a't/il] adj. accusatival [sikjuiza'taival] adj. accusable [a'kjuiz^blj adj. acru. a c c u r s c d . (despre cărţi) fără început. cărămidă silica.) indice sau coeficient de aciditate. (fig. v. sl. (chim. (chim. x<s-\ adj. condamnabil (de. a'k-. (cazul) acuzativ.) ~in the hole a) avantaj ascuns. acid reclaim [~ riiklcim] s. acetify [a'setifai] vb. acid. a nu fi de acord cu. to ~ to A. 2. (anat. (zool. 3. acescence [a'scsans] s. a adapta la. s. acid apparatus 1~ aspp'reitss] s. acetabulum [lassi'tasbjulom]. (fam. (chim. accustomedness [-nis] s.) sudare oxiacctilcnică. cetină. acid. pred. a c i c u l a r . (bot. de acuzare. mină acră.) rezistenţa la acizi. (jig.) reacţie acidă. acid freak [~ fri:k] s. (chim.) a blestema.) frunză aciculară. precizie. cu grijă. pi. (fam.) acctal. (chim.tr.) acid acetic. deprindere. a (se) oţeti. a (se) acri. as's-] 1. (chim.) călcâiul lui Ahilc. a dobândi/ a câştiga vicloria. 2. operă. cu acrime. acetic.) acromatopsie.) acreală. (metal. adj. 1. achondrite [ci'kondrait] s. acicular. (med. acidless ['aesidlisj adj.) achenă. as's-] adj.) individ cu nanism acondroplazic. as. acuzare. (amer. II. acru. that is not what I am ~ to a) (asta) nu intră în obiceiurile melc.) toxicoman (care foloseşte LSD). obişnuit. 1.vit] adj. acephala fc'sefste] s.) acidoliză.) cauciuc regenerat (prin procedeul acid). (despre bacterii) care se dezvoltă într-un mediu acid. tr. 2. frecvent. periferic. acid-fast [~ 'fa:st] adj. dureros. acetaldol ['assatasldolj s. a învăţa cu / să. cerbicie. de învinuire. a deprinde cu / să. ursuz. învinovăţire. obişnuinţă. pe un ton glacial. s. 2. (chim. acetylate |?'sctilcit. (chim. marginal. (fig. (tehn. a (se) oxida. bomboane acidulate englezeşti. intr. (for) a nu mai putea dc dor (după). (chim. accusatorial [3'kju:zo'to:ri3l] adj. acervate |9'so. seria omologilor acctilcnei. (chim. my ears ~ with such noise înii ţiuic urechile dc atâta zgomot.) acefale.) văduvă. acid bath [~ rba:0] s. (fig. v. (chim. (tehn.) încercare cu acid. asprime. achenium [ci'kimiam.) to bate an ~ a face o concesie. 1. ze'k-] s. acuzativ. acerbity [o'sD:biti] s. e x a c e r b a t e .) ~ looks figură acră. he will never ~ anything n-o să realizeze niciodată nimic. Achiilis tendo [a'kilis 'tendou] s. ~ t o învăţat. acentric [o'sentrik] adj. acheless [-lis] adj. (fx?etic) v. (chim. a reuşi. aceship ['eis/ip] s. bolnav.) înăcrit. adv. a realiza. acetic acid [~ 'assidj s. v. blamabil. morocănos. de acuzare. birlic.) acetat. realizare. (bot. vb. acerbate ['albeit] vb. izbândă.) acid. rece. fără dureri.A. inculpatul. 1. a obişnui cu / să. a căpăta.) acromatic. s. (bot.acid value accurately [-H] adv. (fig.) a exercita presiuni asupra (cuiva). -leit] adj.. acidularc. to ~ one's purpose/ end / aim a-şi atinge / a-şi realiza scopul. acreală. oxidarc. şi intr. pi.) v. l . 1. cu precizie. glacial ~ acid acetic concentrat. acidulate [s'sidjuleit.) acervat. aceurse [s'kais] vb. 1.re's-] vb. şi intr.) I. astringenţă. (bot. (mineral. accuser [-3r] s. învinuire. a face. accuse [a'kjiKz] vb. 2.ce să. acetylene welding [~ 'wcldirjj s. a învinovăţi (de).) acromatic. (opt. acctaldol. achromatism [s'kroum^tizjm. durere. acuzator. acromatizare. acidolysis [. tr. (med.) câmp de bătălie. (opt.) radical acid. tr. (mai ales av. acid radical ['aesid 'raxlik. 1. accusative [a'kjuizstiv] (gram. (astron. acerose leaf [~ 'li:f] s. (bot. fără culoare. dor. punct vulnerabil. II.p r o o f . s. acru. a îndeplini. (med. inculpaţii. 3. acid rain [~ rein] s.to:ri] adj. a (se) oţeti. acetabula [-Ia] s. (chim. intr. vb. (fiz. adj. cu acurateţa. (chim.pl] s. acidulation [a'sidjulci/sn] s.) măiestrie. vină. pi. tr. acetylene generator [~ 'djenareita1") s. accusal [3'kju. pentru). săvârşire. B. refractar la colorare. (chim. 2. to ~ victory a ieşi victorios. (chim. a (se) oxida. accusatory [a'kjmzstpri. (rar) a lămuri. paloare. acidulat. -teit] s.) to trump smb. durere (continuă). achroma [aerkroums. ■Achilles' heel Jg'kiliiz 'hi:l] s. (chim. acidly ['asstdti] adv. nonaeid. II. despre state etc. este acuzat de a fi furat ceva. (chim. 2. prieten adevărat. acicular [s'sikjute1". acrime 2. a se obişnui cu / să. excelent. necolorat. achromat ['askramaH] s.) acromie. acidize J'rcsidaiz] vb. -J3i] adj. accusant [a'kjuizpnt] s. 1. (chim. acetification [a'sctifi'kci/^n] s.) agent dc acidularc. (chim.) al cazului acuzativ. a afurisi. severitate.) ~ of trumps argument suprem. 1. acidulat.) acido-rezistent. (of) a acuza. corect. nedurcros. atent. 2. acuzaţii. (fig. acetone ['assitoun] s.. (înv. slăbiciune. acid strength [~ strcrjG] s. 2. a-şi realiza scopul sau scopurile. dureros. accurst [-t] I. 2. (fam. acid test [~ .) incriminator. 3. acieulite [3'sikjulait. (la zaruri şi domino) unu. cu ace: ascuţit.assit'aaldihaid] s. 2.resi'dolisis] s. v. (chim. acidulous [a'sidjulas] adj. acidosis ['sesi'dousis] s. 1. 1. (chim. realizare. acetyl ['aesitil] s. acidimetry [trcsi'dimitri] s. achromatization [ipkroumstai'zci/sn. a c e r o s e . tr.) acicular. 4. (chim. accusation [i&kju:'zci/3n] s.. pi. (chim. acid-proof I'a3sidpru:f] adj.tr. to bring an ~ against smb. (rar) v. reclamant.v. exact. acetylene apparatus [~ sps'reitas] s. pi. acetic [a'sktik.tr.) căptuşeală acidă. A c h i l l i s t e n d o . alean. aciditate. acidify [a'sidifai. a se obişnui eu ceva. acid egg [~ egl s. accustomed [a'kAStsmd] adj. 1. 2. a învinui. a săvârşi. II. acuzator. achromatopsy [o'kroumaptopsi.) aheu. achy E'eiki] adj. acid value ['aesid 'vzelju:] s. aikinit. bombănitor. (fig.) acromatic.test] s. s. groaznic. acurateţa. acidimeter [t£esi'dimit9r] s. îndeplinire. b) cu aşa ceva nu sunt obişnuit. the ~ acuzatul.) acizi rezinici. achromatize [o'kroumstaiz.) acidoliză. acromatism. acid lining ['assid 'laininj s. amer. acidic acids [~ 'assidz] s. a acidula. acid slag |~ 'sheg] s. (anat. achenia [ei'kimio] s. -. dc prima calitate. (la jocul de cărţi) as. aciculate [s'sikjulit.) acidoză. accused [-d] s. acidulated [-id] adj. înăcrirc.) drog (mai ales LSD). he is ~d of having stolen smth. ace [cis] I. a c e t y l e n e a p p a r a t u s .) v. a (se) acidula. a c c u s a t o r i a l . 1. ~ of spades a) as de pică. (fam. accurateness [-nis] s. cu meticulozitate.) ahondrit. 2. acetic.) generator de acctilcnă. a clarifica. achieve [g't/i:v] vb. acid resisting [~ riizistirj] adj.) acetificare. (ist. a?'s-. suferind de daltonism. trec. (chim. curent. acid drops [~ 'drops] s.) acetaldchidă. aspru. dram. paliditate. daltonism.) încercare grea.) indice dc aciditate. adj. within an ~ of la un pas de. pârâtor.) bicarbonat. ispravă. afurisit.

2. (canad. stăpânea acrospore ['a:krouspo:r] s. de 20. şi iutr. acaparator. etc. în partea cealaltă. acme thread [~ 'Orcd] s. to become acrogenous [3'krr>d3inas] adj. care se poate dobândi. a acoperi. to ~ a acierage ['assiarid^] s. 1. (rar) v. ca pl. wide ~ relaţii întinse. 2. II. pişcător./. 1. v. acquit [o'kwii] vb. cunoştinţă de buna ziua. săvârşire.).) scoate banii.. aclinal [s'klainol. to ~ oneself with acromegaly [i^krou'mcgoli] s. acknowledged [-d] adj. acotyledon [a?ikoti'li:d. înv. (mar. 2. în faţa (cu gen. 2. acoustic wave [~ 'weiv] s. relaţii. 5. ucenic. acrimoniousness [-nis] s. 3. familiaritate. a fi familiarizat eu. persoană care dobândeşte ceva etc. a se pricepe la.caustic. pretenţiile cuiva. (linie) aclină. acquaint [o'kwcint] vb. cruciş. arţăgos. b) a fi la curent eu. ~ the i-au aprobat demisia. (bis. 3. triumfător. în cruce. (faţă în faţă) cu. 1. (agr. acrogenesis [ia?krou'd3cnisiş] s. a comunica (despre. câştigare. adj. to ~ (the) acquisition [-aîkwi'zi/sn] s. că). a sc recunoaşte învins.) imunitate dobândită.) to ~the corn a) a recunoaşte educaţie. desăvârşirii. but he does not speak the language very well across [o'kros] I. monedă de argint emisă în Anglia pentru acquired qualities [~ 'kwolitizj s. a se da bătut etc. partea cealaltă. (până) vizavi.) pe o parte. (with) a face cunoştinţă. agricultor. acquittance [-^ns] s. acrobatic [laskro'bîetik. a se resemna. de partea astălaltă. acockbill [o'kokbilj adj. (amer. the river is a mile ~ râul are o lăţime de o milă. realizări 4. acquirement [a'kwaiomant] s.) acustică (a unei săli etc. receipt a confirma primirea. aj'k-i adj. acorn nut [~ nAt] s. a face cunoştinţă cu cineva. 4. adv. to throw a bridge ~ a river a construi un pod peste un râu.) ghindă. I haven't the încrucişate. 2. asprime (în maniere. (metal. gust sau miros acru / înţepător / iritant. îndeplinire.m] s. încoace. 3.) (hotărâre judecătorească de) achitare.) plantă acrogenă. s. (sl. rej7.) acrogen. acock [o'tok] adj.. a unei datorii). (bot. pl. 2. along and ~în lung şi în lat. a răsplăti.) acrogeneză.) pe dos. the other members ~d in his resignation ceilalţi membri country a) de-a dreptul. 1. acquisitive [aî'kwizitiv] adj. (de obligaţii-. a se întâlni eu. to ~ oneself well of a task a mulţumire pentru.) specie de crustaceu din ordinul acridine [-i:n] s. a placa cu oţel. he is realizare. dar nu o vorbeşte prea bine. acropolises [-iz] sau acropoles [a'krop^liis] s. lăţime. cos.) acromegalic. direct.) acolit. deprinderi căpătate. /.) acnee. achizitor. aprox. acorn cup [~ 'kA. 1. înţelegător. dintr-o parte în cealaltă. tr. a căuta (cu orice preţ) să facă cunoştinţă cu cineva. a da peste. 2. b) peste câmp. intr. despre ancoră) atârnat. cunoscut. sete de câştig. acoustic duct [~ 'dAkt] s. -ns/-] s.) strat orizontal.) (of) a achita. învoire (la). a admite. iritant. (folosit acrobatics [-s] s. 5. A. a confirma. recipisă de plată (integrală). (cerc de) cunoştinţe. adj. tr. B. a face. a încuviinţa. to make smb. 1. to have a wide ~ a avea relaţii întinse. care folded ~ his chest stătea cu braţele încrucişate (pe piept). many-~ a-cock-horse [a'kokhxs} adv. 2. pilotaj de înaltă şcoală. speaking ~<z) persoană acrook [s'kruk] adv.-ni3s] adj. dc-a latul (cu gen. acquirer [a'kwai3ror] s.) forbearance is no ~ce s-a acme ['askmi] s. sarcastic.). 5. receptiv.) aclin. sau pl. a găsi nevinovat (de). a auzi de. entomostraceelor (Bala/nes).) a oţcli. picant. pornire spre ceartă.) acreală. (mai ales în cuvinte compuse) cu pământ. 1.). să.acierage 10 acquire [o'kwakir] vb. acre ['cikor] s. II. (anat. a c r i d i t y . a informa. v.) acustică. 1. 1.) achitare. 2. acrobat ['îekrobaU. 4. 3.. îmbrăcare. a fi recunoscător (cuiva). în curmeziş.). curmezişul (cu gen. a familiariza (cu). însetat de cunoştinţe. înţepător. acrimonious [-askri'mounjos. a întâlni. adj. (mec. prezentat cuiva. (ftg. to be ~ed acrogenic [i&krou'd3enik| adj. A. lacom. eliberare (de o acline [o'klain. 1. scoatere din cauză. (amer. (bine) stabilit. acquaintanceship [a'kwcintan/ip. 1. înv. (fiz. 3.) gândacul-ghindei (Balaninus glandium). 3. în lungiş honour of his ~ nu am onoarea să-1 cunosc. cu acrime. (sl. with arms (folded) ~eu braţele arc oarecare cunoştinţe de (limba) franceză. (în) ce îl cunoşti. acquiescent [-ant] I. 1.) acrobaţie. (fig. a c r i m o n y (3). chitanţă. consimţământ. agonisire. (teh/i.) oţelire. cunoştinţă. a cuceri. în vorbe). peste. 2. 1. acridity [as'kriditi. însămânţată sau de însămânţare. tun antiaerian. a îndeplini (o obligaţie etc. I came ~ this word in Hamlet am întâlnit acest cuvânt în Hamlet. (bot. I have never care poate fi înduplecată. things went ~ lucrurile mergeau pe dos. cunoştinţă.) omag. a n t e m e r i d i c m . acquisitiveness [-nis] s.) acridină. în lat. dc-a legătura.) acronim.) criză. (despre şapcă etc. a c r o g e n i c . -'kaus-] s. a forma un acronim (din). aconite ['seksnait] s. to have no ~ with smb. dispus să încuviinţeze. chance ~ cunoştinţă întâmplătoare. a fi acropolis [o'kropslisLpl.). pe un ton răstit. 2. (jig. 3. ♦ he improves upon ~ câştigă pe măsură încoace. street / road peste drum. antiaerian. înţepător. (în) lărgime.) conduct auditiv. a câştiga.) unda sonoră. run ~ du-te până peste drum. 2. 1. recunoscut (ca autoritate). ack-ack ['jek'zckj (sl. cu susul în jos. 2. 3. B. orizontal. tragere antiaeriană. 1.). 2. rejl. sarcasm. 2. (bot.) acromegalic. a se învoi. auditiv.) 1. certificat. nas în nas consimte. (med. strângător. (of) achitare aclinic line [~ lain] s. II.~ of perfection culmea amânat nu s-a uitat. acrimony f'ackrimnni] s. (bot. adv.). obligaţie etc. acustician. 1. acquittal [-1] s. acru. prin. dincolo. a înştiinţa. aviz. (med. (med. 7.) acotiledonat. achiziţie. (geol. înştiin­ ţare. spuzeală. a-şi da asentimentul ia. a se familiariza cu.pl s-'cupă de ghindă. to go ~ the fields a cutreiera câmpiile. 3.. come ~ such a man n-am mai întâlnit / n-am mai pomenit un om ca ăsta. mărturisire. 1.). cu care am [acut cunoştinţă. tr.) declaraţie autentificată. acquaintance [-ons] s. come ~ a) vino relaţii. direct. pl. 3. acquiescence [-ons] s.). 3. dc-a curmezişul. cunoştinţă care nu trece dincolo de salut. (entom. acropole.7838 nr). (bot. 3. to strike up an ~ with a face cunoştinţă cu. tovarăş.) recunoştinţă. a-şi însuşi. b) cunoştinţă acropathy [o'knpoSi] s.) corosiv. muşcător. b) a alia că. 3. (bot. 6. 1. pred. executare (a unei sarcini etc. (prov. acustic.) victorios. copiilor) călare. ~ dispute acorn-shaped [~ 'jcipt] adj. 1. care se învoieşte. pl. o piedică pusă de-a curmezişul şinelor.). ~ Ia.) acrospor. a îmbrăca. tr. acoustics [o'kmstiks. înv. resemnare. A.) 4. notoriu. 2.) piuliţă înfundată. (metal.) acropatie. înţepător. Ee'k-] s. a line drawn ~ the road o linie perpendiculară a consimţi. scutire. 1.-roub-] s. acoustic vault [a'kurstik Vo:It] s. s.) acolit. 2. (îndeobşte) (rc)cunoscut. tr. ironie muşcătoare. acorn beetle [~ 'bi:t![ s. de. de cealaltă parte (cu gen.) aspru. 1. a dobândi. cucerire. a consimţi pe drum. aclinic [a'klinik. 2. asprime. ■ ajutor. a?'k-[ adj. 2.) ~ lots drept. acronym I'skrsnim] s. (bot. a nu cunoaşte pe şi-n curmeziş. b) a da de. an obstacle laid ~ the rails acquiesce [paikwi'cs] vb. brutalitate. (fiz. mărul-lupului (Ac:onitum napellus). B. a îndeplini. acoperire. peste. de with smb. (metal. chiorâş. from) a acknowledgement [-msnt] s. cunoştinţe. acreman [-mon]. acolyte ['x'kslait. 1. a obţine. câştig. v. (of. a sc achita de.'s ~. pe deplin. la sfârşitul secolului 18.. pl. 3. 2. acre yield ['eiks ji:ld] s. (jur. (şi ~planted) suprafaţă arabilă. 1. that) acromegalic J-a3kro//mi'ga^lik] adj. acreage [-rid3] s. cirac. to ~ oneself of a promise a îndeplini o promisiune. pământ. arţag. paracliser. caustic.. 4. 2.). to scrape ~ până dincolo. ascultător. 2. with a) a cunoaşte. cunoştinţă care ne dă dreptul să intrăm în vorbă. prep. (bot. acrid ['skrid] adj.) v.) măsură de lungime acne ['a?kni[ s. hrăpăreţ. 1. (in) încuviinţare (pentru). causti­ acoustic(al) [o'ku:stik(3l). placare cu oţel. însuşiri dobândite. refl. pogon. suprafaţă (calculata în acri). 2. a sc îndupleca. (poetic) otravă. cucerire. (jur. vizavi. (fiz. a i r m e c h a n i c . to ~ oneself defeated etc. 6. dc-a curmezişul. acoustician ['a?ku:s'ti/?nl s. cunoaştere. 3. (in) supunere (la. scuti. (limbajul landlords mari proprietari funciari. faţă de). pământuri. aprig.) (fiz. 2.) acolit. lăcomie. 1. a agonisi. de partea cealaltă. punct culminant. a descărca. pred. 5.dr>n?s] adj. persoană cu. apogeu (şifig. acorn ['eiko:n] s. 2. (folosit ca sg. perpendicular pe. 1. fam. recipisă. (av. b) a recunoaşte. culme.) acotiledon. (with. în lungul si în latul. sau dial. (Ungv. mulţumire.) causticitate. acridness l'a?kridnis] s. a încunoştinţa. b) (fam. (zool. (jig. . traversează (spre mine). ack emma ['gek 'cmo] s. 4. 2. a-şi însuşi. (med. acridly I'askridli] adv. (fig. acotyledonous [srkoti'Ii. aprobator. pe.) aerial ~ acrobaţii aeriene. (med. admis. 2. (chim. ♦ God's Acre cimitir. acred [-d[ adj. (bot. (folosit mai ales ca sg. călare pe situaţie. sau to make the ~ of smb. 2. cultivator de pământ. sarcastic. 1.) filet trapezoidal. pl. it is an ~ fact e un fapt bine cunoscut. generally ~d to be c recunoscut de toţi ca. 1. citate. a realiza. -roub-] adj.niti[ s. supus. glandiform. dorinţă de acaparare. certăreţ. (of) a se achita (de). recunoaştere. a elibera (de). -kou-j s. descărcare (de). de colo cineva. declaraţie oficială. obţinere. posedând pământ. 4. pe teren accidentat. he has some ~ with French. to come I to run ~ a) a întâlni. 2. aspru. încrucişat. 1. -'kaus-| adj. complice. a?k-[ vb. dobândire. cu asprime. a aproba în mod tacit. acru (măsură de suprafaţă de 4 046. brutal. 1. taste for a prinde gust pentru. se achita (onorabil) de o însărcinare. peste. strâmb. cu asprime. 2. ackey E'a^ki] s. oficială. erupţie de coşuri. acrogen ['a:krod3en] s. / to get ~ed with a) a se familiariza cu. acrobatic. însuşire. dincoace. (bot. dobândire. pe. a c q u i r e ) . (jur. de-a latul (ca gen. he possessed a thorough ~ with era pe deplin familiarizat cu. 1. adv. dansator pe sârmă. dascăl. s'k-] s. written ~ scris în curmeziş / în lat. nodding ~ acronymize [o'kronimaiz] vb. de-a curmezişul (cu gen. (mai ales pl. sarcasm. ceartă violentă. loc de veci. a recunoaşte: a mărturisi. ♦ to get ~ acquirable [o'kwabrobl] adj. fără înclinaţie.). acrobat. cunoştinţă. in ~ of ca a-şi ţine o făgăduială. aclinal. în semn de recunoştinţă pentru.) obligeană (Acorns calamus). ceartă la cuţite. docil. (med. (v. acknowledge [ok'n^lid^. (rar) persoană înţelegătoare. Africa de Vest. a achita (o datorie etc. a intra în relaţii cu. 2. ir. pe o ureche. adeverinţă de primire. to ~ a language a învăţa/ a-şi însuşi o limbă. to ~ in a aproba (fără entuziasm).) producţie la acru. a mulţumi (cuiva). 3. broad ~ moşii întinse. vârf. acquired immunity [o'kwaiod i'mju. (chim. acorus J'rckoros] s.) I. violent. a recunoaşte. acremen [-men] s. a mărturisi o vină/ o greşeală. 1. chitanţă. a-şi însuşi (o deprindere aderate ['assiarcitj vb. (jur. echilibrist. 1. (fig. a atinge. gimnast. pl. anapoda. pl. peste drum. a-cockeye [o'tokaij adv.) soluţie dccapantă.) boltă acustică. acrimoniously [-li] adv. 2. ieşi cu banii (pe masă). ştrengăreşte. he had his arms 2. confirmare. (of) scutire. anapoda. a căpăta. cultură. 2.1168 m.

sprinten. stimulat.. realist. actualize ['rektjuslaiz.) (ec. legare dc viaţă. administrator girant. (tehn. acţiune. 5. to ~ on a) a influenţa. în oficiu. în fapt. 1. chim. graţiere. active immunity \~ i'mju:niti| s. (av. activitate. (ec. actuarial statistics [. (chim. act [askt] I. (te/m. (chim. 2. to go in for ~ a (a lucrurilor).) a to the word îşi potrivea fapta cu vorba. interpretare. to go into ~ a intra în acţiune comandă. b) a proceda conform cu. agil. act (dintr-o piesă). (fiz. a da ghes (cuiva). anti-labour ~ lege an ti. ~ofheat acţiunea căldurii.) ~ of faith auto-dafe. activity [ask'tiviti] s. 5. (jur. animat. 2. an ~ mind spirit practic. 1. -t/u-] vb.11 acuity smb. decret. 1. cadrele active ale armatei. acting copy [~ . actualmente. acting manager [~ 'masnid^P1"] s. actress ['. întreprindere. acting play [~ 'piei] s. teză de licenţă sau de doctorat. 2. a fi (în chip dc). a se socoti cu cineva. actinia [sk'tinia. vioi. 8. manevrare. sensibilitate la lumină. in — în serviciu activ / combatant. to ~ well a proceda just. he was caught in the (very) ~ of committing a crime a fost prins chiar în clipa când săvârşea o crimă. realitate.) Act of Navigation Legea Navigaţiei (1651). (med. a înrâuri. desfăşurare. accelerat. ilegal. ~ debts creanţe active. to take prompt ~ excita. 7. se preface.) a face radioactiv. -t/u-J adv. act. practic. forţă. în funcţiune. un rol etc.kopi] s. vioi (la minte).). 3.) turbină cu acţiune. active service list [~ 'list] s. a proceda după sfatul cuiva. he suited the ~ actuate ['asktjueit. amnistie. 2. b) a pune în aplicare. edict. a actualiza.) actinodermatită. the brake refused to ~ frâna nu mai voia să funcţioneze. energic. actinobacillosis [ajk'tinou-bassi'lousis] s. the Acts of the Apostles laptele apostolilor. ~ of charity act de caritate. 2. (chim. mărime naturală. tr. (jur. actual. active rest f 'rest] s.) acrilic. a se manifesta. -t/u-] vb. realism. 1. (şaradă în) acrostih. a funcţiona ca. I deliver this as my ~and deed semnat propriu. actinograpli [ask'tinougrcKf] s. a da în judecată. 2. a simula. 2. funcţionar dc registratură. starea actuală ad-interim. adj. (vet. (tehn.. 3. a unei antene etc.) cărbune activ.) caracter acut.) aprox. servomotor. -t/u-] s. cu adevărat. 1. (fiz. act de credinţa. sferă dc activitate. acum. (zool. (tehn. 2.ktju'ci/3n] s. act. s.) actino-chimic. a pune în practică. A. acrylic acid [~ Jaesid] s. a influenţa. ascuţime. 4. II. pi. hârtie. verb tranzitiv. acrylaldehyde [txkril'aeldihaid] s. he was only ~ing omul nu era bolnav dc-adevărat. luptă. agent. to ~ up to one's promise a-şi ţine /a-şi îndeplini promisiunea. 5. a simula.) actinie. (înv.) a forma. a da ghes (cuiva). a aetiv(iz)a.) to put it ~ smb. (amer. lista ofiţerilor din armata activă. mecanism. (canad. -t/u-] s. 3. dinamism. adj.) acrilaldchidă. (jur.muncitorească. active force [~ To:s] s. to put out of ~ a scoate din acţiune. contemporan. a acţiona. to~as an interpreter a servi drept tălmaci / interpret.) spectru chimic. (fam. 4. lucrare. supleant. ^against smb.) action turbine [~ 'ts:bin] ş. real. plângere. a acţiona. action ['sk/pnl I. a îndemna. actinometer liskti'iiomita1"] s. calculator (la societăţile de asigurare). punere în mişcare sau funcţiune. actinomycosis [îek'tinoumai'kousis] s.iis] s. în prezent. b) calamitate naturală.) acid acrilic. 3. t o ~ o n. a pune în mişcare. mişcare. actual speed [~ 'spi:d] s. (pal. a reprezenta pc cineva. active account [~ s'kaunt] s.(ec. a fi actor. Act of Grace act de graţie. (fiz. on the ~în serviciu activ. 1. b) obligaţiune. to ~ upon smb.) motor dc pornire. act. veridicitate. a acţiona asupra (cu gen. neadormit. isteţ. ascuţiş. etc.) taler real. 2.) activ. a one-~ comedy (o) comedie într-un act. actino-chemistry [skitinou 'kcmistri] s. (teatru) a juca. acrylic [a'krilik] adj. to ~upon a) v. (ec. (electr. (nul. delegat. a face pe. to ~ up to one's principles a) a se purta conform principiilor sale: b) a-şi pune principiile în practică. (mii.) viteză de drum. 1. chim. textul piesei (cu indicaţii.) a acţiona. (biol. (chim. mărime reală. 3. funcţionare. activated [-id] adj. (mii. în fapt. (med. 2. he ~ began to swear merse până acolo încât începu să înjure.) serviciu combatant.) acuity [s'kjuiti] s. muncitor care a mărit productivitatea muncii sale sau a echipei din care face parte. /luptă. execuţie. putere. a proceda conform (cu dat. ase supăra pe cineva. 3. plimbarea.) armată activă / de operaţiuni. 3. (geol. activist ['Eektivist] s. acrostic [s'krostik] I. turbină activă. (ec.) care poate fi jucat. (teatru) joc. acuitate. (teatru) piesă care poate fi jucată. contabil. II. efect. 2. am găsit uşa deschisă. in ~fact în realitate. proces: judecată. viaţă. manetă dc reclamaţic. 1. ~ed by prejudice influenţat de prejudecăţi. hrisov.) actină. 2. a interpreta (un rol). care aduce dobândă. 2. lit. (mii. alcohol ~s on the brain alcoolul acţionează asupra creierului. însufleţit. 6. neobosit.) activator. in ~în realitate. în funcţie. neobosit. actuar. curent.) acuitate.) actinometru. (chim-.) imunitate activă. (gram. vb. ase certa eu cineva.). (teatru) a juca. an ~ fact un fapt real / autentic. ~ of justice act de dreptate.) activ(iz)are activator ['a?ktiveit3r] s. (mil.) absenţa pulsului. actuator I'a3ktju.) armată permanentă. acrotism ['askrOHtizpni] s. rază dc acţiune (a unui avion. activ. administrator delegat.) forţă propriu-zisă. activity room [~ ru(:)m] s. a accelera. a proceda: a se comporta. 1. număr de program. realmente. acrost [-t] adv. to ~ the fool a face pe nebunul. active list [~ 'list] s. the ~ position situaţia actuală. fără îndoială. urmărire. to ~as a avea calitatea de. fapt. dezastru neprevăzut. a înrâuri. active cave [~ 'keiv| s. viteză reală. (folosit ca sg. existent. (gram. caracter pătrunzător. actualizare. îmboldit. artist. actinism ['aîktinizaml s. (jig. (chim. desfăşurarea conflictului. în activitate. 2. legare de realităţi concrete (în artă). c) a trage pe cineva pe sfoară. sală de festivităţi (în şcoli). (fiz. . to ~ for smb. 1. actinie [a?k'tinik] adj. active verb [~ 'v3:b] s.) 1. (ist. activated carbon [~ 'kerban] s. înrâurire. 3. 4. (despre o piesă de teatru. b) a se răfui cu cineva. 5. parte. 3.) a bad ~ om pe care nu te poţi bizui. (fiz. pl. intr. 1. titlu. actual cost [~ 'kr>stj s. uric. she is very ~for her age este foarte vioaie pentru vârsta ei. 1. actual load ['aîktjusl 'loudj s. 3. (tehn.) a funcţiona.) actinograf.) statistică actuarială. active-minded [~ 'maindid. a deschide acţiune împotriva cuiva. înfăptuire. însemnări actuality [-rektju'a^liti. acrostih. actriţă. (înv. a imita.) activ. actualization [. tr.) preţ dc cumpărare. II. activize ['a?ktivaiz] vb. tr. (teatru) rol scris pentru actor. r acting over [~ 'ouv9 ] s. to ~ the (part of a) judge a face pc judecătorul. 2. unei jwvestiri).) v. trupă dc actori. Commencement Act a) actul / solemnitatea conferirii diplomelor. tr. (amer. (pop. actual size [~ 'saiz] s. în curs. (nul.) 1. gravitate.'--■--1 adj. ~ volcano vulcan activ. 3. B. actionless [-lis] adj. biol. în activitate. a acţiona pornind dc la. actin f'Eektin] s. a activiza.) actinism. (mai ales tehn. (arte) mişcare.) motrice. (fiz. there was an ~ demand for wool lâna era foarte căutată. zel. (fot. proces. actually ['a?ktjii3li. [aptă. actual plate [~ 'pleit] s. (mil. grefier.) diateză activă. a funcţiona. lucrare.). a man of ~ un actuating [-in ] adj. actinie spectrum [~ 'spectram] s. the ~ of walking mersul. 2. a grăbi. autor (al unei acţiuni). active load [~ 'loud] s. s. action radius ['eek/pn 'rcidias] s. (fig. 1. adj. ready for ~ gata dc acţiune. ~ of the heart activitatea inimii: to be in ~ a fi în acţiune. actionary [-ari] s. a se conduce după. mii. 1. 2.) sarcină utilă.) care dă temei pentru darea în judecată. (fiz. a proceda cum trebuie.) inert. 1. actionable [-ob\] adj. activate ['ajktivcit] vb. activitate. actable ['asktabpl] adj. rezoluţie (a parlamentului sau a justiţiei).) traiectorie reală. (mil.) a pune în mişcare. acţiune. destinată scenei. (jig.) activ.) a juca rolul de. în luptă. (despre un mecanism) dc comandă. the man's illness was not real. influenţă. 5.. a completa. (tehn. 4. actualitate 2. ~measures măsuri eficace.) it's mere ~ joacă teatru. puls slab. uz. (tehn. în realitate. (gram. acţiune. a porni imediat la acţiune. a servi ca. in ~în acţiune. 3.) peşteră vie. om dc acţiune. 2. to come out of ~ a ieşi din luptă. simulează. existenţă reală: pl. (teatru) repetiţie. 7. activ(iz)at. II. artistă.) / conform cu (sau cu dat. 4. contrar legii. de manevră. a acţiona după / potrivit (cu dat. document juridic. actual energy [~ 'cnsdji] s. ager. active carbon [~ .tr. prep. 1.) a activa.eit3r[ s. 2. b) a acţiona pe baza (cu gen. clement dc execuţie. 2. actuary ['sktjucri. a descrie (în mod) realist. pentru scenă. condiţii reale. active-limbed [~ 'limd] adj.) actinie. ~ of God a) forţă majoră. real.) acţiune. a se purta. fapta. treaz. dinamic. 3. ~ and deed a) document oficial. 3. într-adevăr. efectiv.) cont activ dc operaţiuni.) verb activ. (amer. energie. hotărâre. to ~for the best a face tot ce-i stă în putinţă. a merge. adevărat. muncitor. muncă. a se preface. Act of Oblivion amnistie. active stock |~ 'stok] s. a fi (în rol dc) judecător. eficienţă. fotosensibilitatc. acting [-in] I.-njsm] s. a împlini. a împinge..) v. (chim. document. a înrâuri. 2. (chim. (med. odihnă activă. în fapt. (fig. faptă / acţiune caritabilă / miloasă: (rel. a c t i v e l i s t . activant. cărbune activ(at). actuating motor [~ 'rnouta1"] s. acting company [~ ikAmpsni] s.) serviciu activ. etc.). teatral. sunt mai grăitoare decât vorbele. se prefăcea doar.) a îmboldi.k'tinoUpd9:m?'taitis] s. actor |'a2kt3rJs. (jig. a face pe tălmaciul.) lista ofiţerilor activi. a acţiona.) notar. 1. acrodermatitis [a. ~ active service [~ 's9:visj s. 1. a da viaţă (unui fapt.) actinoinicoză. ~ in the world market înviorare a pieţei mondiale. 1.) energic cinetică. lege. concret. actual l'aîktjuph-t/u-] adj. active voice [~ 'v. a c r o s s . (tehn. (med. (chim. 1.) sarcină activă. to ~ up to a) a fi la înălţimea (cu gen. (teatru.) actual. (rar) ascuţime. acţionar. în acţiune.) a influenţa.-1 ~ed on your advice am făcut după cum m-ai sfătuit. acţiune..) actinobaciloză.) a juca teatru. active ['aîktivj I.pl. în momentul dc faţă. iute. concret. actinias [~z] şi actiniae [ak'linii:] s. face teatru. to enter / to lay an pornire. a întruchipa (un personaj). -t/u-j s. (chim. 1. (teatru) stock ~ actor aparţinând unei trupe permanente. 1. a intenta cuiva un proces. făptuitor. (fiz. 3. chim. harnic. let us take an ~ case să luăm un ea/. to ~(the part of) Othello a juca/ a interpreta rolul lui Othello. tr.) acţiune judiciară.ka:ban] s. 6. s. acţiune.aîktju'Earial sta'tistiks] ş. active army [~ 'a:ini] s.) activist. a iuţi. activation [lîekti'vei/an] s. actinium [sk'tinism. actuation |ra. activ. real. acrylate ['cckrileit] s.) acrilat. 2.'s suggestion a pune în aplicare propunerea cuiva. actor. to bring / to take an ~ against smb.) actinometrie.<ektris] s. a) a pedepsi pe cineva. -njs]. (chim. b) ziua decernării titlurilor (la colegii şi universităţi). un om activ. prins în flagrant delict. active sphere [~ 'sfiarj s. vb.aîktjuolai'zci/on. a lua masuri dc rigoare. actinometry [Eekti'nomitril s. eficace.). (fot.) acţiune. interimar. (hidr. a realiza. ~s speak louder than words faptele ~d by jealousy împins dc gelozie. I ~ found the door open spre marea mea surprindere.) actiniu. acţiune. a acţiona în numele cuiva. actual path [~ 'pa:6] s.) acţiuni cotate în ziarele cotidiene. (fig.). 2. activ. to *-one's part well a-şi juca bine rolul. care pune în mişcare. cu siguranţă. s. caught / token in the ~ prins asupra faptului. Act of Parliament lege votată de parlament. în formă de acrostih. (med.

addicted [a'diktid] adj. (electr. a lua cuvântul / a vorbi în faţa (cu gen. (amer. acut. delicat. adj. additional charges [~ 't/a:d3iz] ş. banană. (despre boli) acut. adaptableness [-oblnisj s. al Iui Adam.) apă chioară. 2. 2. ţeava fasonată. 2. adductor |9'dAktor] s. 6-aminopurină. to ~ a letter to smb. to ~ a meeting a vorbi / a lua cuvântul Ia o întrunire. (bot. 2. descreierat. ascuţime (a unui unghi etc.). b) i-am vorbit. corp străin. pl. 3. adenotomy baxli'notami] s.pl. mai mult decât atât. doză electromagnetică.h e a d . adapter fa'daopto1'] s.) ac-de-marc (Syngnathus acuş). acute accent [~ 'aîkssnt] ş. addle-pate [~ peit] s. drinking ~ beţiv. nebun. tr. tr.) sec. omagii.) termen al adunării. adapter sleeve [~ sli:v] s. viciu (al băuturii etc. to pay one's ~es to a lady a face curte unci doamne. clocit. flexibilitate. (anat. add [aed] vb. additive ['axlitiv] adj. clocit.acumen 12 acumen [o'kju:mcn. (constr. adaptive [o'da. aday [a'dei] adv. (fam. adduction [o'dAkJon] s. adcncctoniic. 4. adage ['asdid3J s. suplu.) capul dintelui (la un angrenaj dinţat). 1. to be ~ to entreaties a fi (de) neînduplecat. aVd-]. de nebiruit. gravitate etc. potrivire. adenoma [rzedi'noumo] s. Adam's ale ['aîdamzeil] s. tr. 4. autor al unei adaptări. 2. 2. Ii. pl. intr.) limba-şarpelui (Ophioglossum vulgatum). to ~ the means to the end a adapta mijloacele scopului. locaţie din memoria unui calculator. aiurit.) I know no more than ~ where he is habar n-am unde ar putea să fie. perspicace. ~ to înclinaţie / aplecare spre. adaptable [-abl] adj.). completare. 1. II. (despre ouă) stricat. 1.v. adamantin. pricepere. a consacra. discurs. to ~ for the stage a adapta pentru scenă. a invoca. a se potrivi (cu o situaţie etc. a îndruma. .) I don't know him from ~ habar n-am cine este (el). flexibil. 3. care se adaptează (uşor).). pătrunzător. a d d e r 1 (3). alonjă.) adenită. salutări respectuoase.s. amer. prezentare. adăugat (la). addled ['aedld] adj. ad [a3d| (fam. adamine ['asdamin. s. spor. acuteness [o'kju:tnis] s.). 1. (to. (despre droguri) care produce obişnuinţă / dependenţă. pe zi. m-am adresat Iui. 2. cap sec. a vorbi cu. a se apuca de. (mineral. 4. adăugitor. Addison's disease ['axlisnz di'zkz] s. to ~ oneself to a se lăsa în voia (cu gen. a d a m i t e . adder-deaf ['axia 'dci'\ adj.). (chim.) aducţiunc. ascuţit. răsunător.) a apropia de linia mediană. vârf. şi-tin] I. adder's spit [~ spit] s. to ~ fuel / oil to the fire / flame a turna gaz peste foc. (jig. v. adaos. agendă. addition [o'dijon] s. 1. de la a d v e r t i s e m e n t . common ~ viperă. acute [o'kkju:t] adj. (tehn. (med. adder's grass [~ gra:s] ş. B. s. amidopurină. Adam's apple [~ ■a. înţelegere. 1. a deşerta (un ou). (tehn. a face suma / totalul/ socoteala globală. 1. (tehn.ptiv] adj. (med.) flancul capului (la angrenaje). implacabil.). (to) a se adapta. addict I. ~ pain durere acută. (înv. suplimentar. 4. (mat. to ~from a adapta după (un original etc.). aritmometru. tr. II. (zool. to ~ oneself to smb. adenda. adamite [ axlomait] s.) unghi ascuţit. (bot. (tehn. (tehn. a d d 1 c . to ~ proofs a aduce dovezi. acut. refl.) (manşon de) reducţie. a d d e r 1 (2). in ~în plus.) adenoid. will of ~ voinţă de fier / oţel. (muz-) adagio.) ~ to the ground adaptare la teren. adenitis [raxli'naitis] s.) adunare. he ~es all his powers to this task îşi dedică / îşi închină / îşi consacră toate forţele acestei sarcini. persoană căreia i te adresezi (în scris sau oral). a consacra. (tehn.). addressful [a'drcsfuf] adj. Adam. radio etc.v. de pe vremea lui tata Noe. (ca) de viperă. a încâlci. interlocutor. he ~ed himself to study se puse pe învăţătură. adapting pipe [o'da?ptirj 'paipj. addend ['axlend] ş. (muz.) aparat de copiat şi multiplicat. pătrunzător. a se apuca de băut. 3. de neînfrânt. expeditor. 2.>n-lI. additionally [a'di/anali] adv. 3. (mine) alice de oţel călit (folosite Ia forat). to ~ one's head / brain a-şi umple capul. adamant. a obişnui. adaptation [<xdxp'tcifm\. glandular. acute-angled [~ 'asngld] adj.) bor cristalizat. 1. adder's meat [~ mi:t] s. adresă.) adaptor. (to) a adapta. acuminate [a'kjuimincit] adj. 4. II.) a aduna. deprindere cu (o anumită) lumină. addle-head ['aedl hed] s.) adamit. s. a-şi împuia capul.) adenie. 1. anexă. a ajusta. supleţe. deprindere. 2. additional building [~ 'bildin] s. [o'dikt] vb.A. 1. morfinoman. a se aduna. dedare la. to ~ on a adăuga. a d a p t a b i l i t y . rejl. ascuţit. vb. 1. neperiodic. adder's fern ['axtoz fo:n] s. a adăuga. adagiu. prelucrare (pentru scenă. adj. 2. prelucrare. acomodare.) răculeţ (Polygonum bistoria). (chim. vorbă din bătrâni.) adenopatie. A. (rar) cu desăvârşire surd. alcoolic. Adam ['axtem] s. nătărău. adder's tongue [~ tArj] s. (tin. calul-dracului. what is your ~? ce adresă aveţi? 3. de fier. plus. 1. 1. adaptability [-obiliti] s. to ~ to a contribui la. v. granit. 1. Adamic [o'damiik] adj. (geam. accent ascuţit. a pune paie pe foc. to ~ to a dedica. proverb. a trimite. adăugă ci. clădire anexă. (to) a aplica (la). zicală. (ca) de şarpe. cal-de-apă (Libelhda). (bot.) (despre muşchi etc. acomodabil. L'sedikt] s. petiţionar. 2. tact. (fam. to ~ up to a constitui laolaltă.adi. a se acomoda (Ia). II. '—■--] adj. dispozitiv de colectare. stâncă de neclintit. 3. (î/iv. de nezdruncinat. 1. smintit. chim. ~to drinking beţiv. a acomoda (la). a colabora la. repertoar de adrese. comunicare. 2. intens. 6.. it all ~ed up to a really good entertainment una peste alta. 4. vegetaţie adenoidă. (ftg. 2. (despre ouă) stricat. 1. (med. (to) care poate fi adunat.) acupunctura. rejl. a face o adunare.) aditiv. adder's wort 1~ we:t] s. a pune pe listă. addiction [o'dik/^n] s. aciclic. adamantine spar [~ 'spa:r] s. 2.) adaos. tr.) since ~ was a boy de când cu moş Adam. address book l~ 'buk] s. a d d i t i o n a l . (mai ales pl. o'sik-] adj. additional metal [o'dijsnl' metlj s. politeţe. (med.) adenom.). lăsare în voia (unei patimi). 2. additionary [s'di/pnari] adj. a fost o distracţie pe cinste. a închiria.).v. a-şi bate capul. strident. greu. this ~s to the expense aceasta măreşte cheltuielile. addenda [o'dcndo. acomodare a ochilor. A. 2.) acuminat. (/nat. găunos.) untul-vacii (Orchis morio). adăugire. a îndrepta. (bot. a se obişnui. ~ ear ureche fină.) metal secundar.. (şi sea ~) (iht. intr. în afară de acestea. 1. inflexibil. addendum [a'dendsm. (despre minte. complementar. (metal. năpârcă (Pelias berus).) număr care identifică un anumit canal sau o anumită interfaţă de intrare /ieşire a unui (micro)sistem de calcul. addressee [laxlre'si:] s. a se deda (cu dat. a se adresa cuiva. A. (jig. (mil. a goli. acupuncture ['a. B. aranjament. a aduna. a se adresa (cuiva). (mineral. ~ sight vedere pătrunzătoare. A. "I'll come later" he ~ed "voi veni mai târziu". to ~ oneself to drinking a se deda băuturii. (despre ouă) a se strica. a se adăuga. agerime. 1. discernământ. addressograph [3'drcsougra:l'l ş. ~'to this that să mai adăugăm că.kjupArjkt/or] s. addresser [c'dres?1"] s.) punct (prelungind o notă cu jumătate). (boţ. adenia [a?'di:ni9. aclimatizare. a adresa o scrisoare cuiva. completare. (fam. 2. (infor. adamit. adder fish [~ fij] s. for) a adapta (la.) viperă (Viperina). -main] s. 2. a se strânge. adj. salut respectuos. sumator (la maşinile de calcul electrice). addendum flank [~ fhenk] s. 2.) boala lui Addison. adduce [s'djurs] vb.) adenoide. (manşon de) reducţie. to ~ in a include. vb. de granit. (tare) cadiamantul. asurzitor. 2. 1. ~ to dedat. addle-brained [~ breind] adj. adder2 s. cheltuieli adiţionale / suplimentare. (mil.) ascuţit. (med. 'askjumen] s. alterat.-d. adapt [o'da^pt] vb. (med. address [s'drcs] I. 1. 3. acyclic [o'saiklik. a mai pune (Ia). (fiziol. oţel. ~ of a musical composition adaptarea unei compoziţii muzicale.) bucşă de strângere. Adam's needle [~ ini:dlj s. a se altera. 4. asd-1 s. to ~ together / up a aduna. (mat.) dependinţă. adresare. maşină de adunat. diamant. tr. II.) şenilă. adding machine ['axhrj ma'/iin] s. adaptare.). 3.) to ~ up a avea sens. (chim. adapter coupling [~ 'kAplinJ s. heart of ~ inimă de piatră. cu unghiuri ascuţite. a potrivi. maşină de calculat. maşină de calculat. ajustare. 1. adder-footed [~ Tutid. producere. (to) în plus (faţă de).) semn de prelungire. grav. 2. suprataxă (poştală). menţionare. a închina (cu dat. lămâie. adder1 |'cedor] s. -mamt] I. tare. a se deprinde (cu). B. 2. adaptare. adaos. mai mult. 1. adaptabilitate. aducere. (muşchi) aductor. -ibl] adj. v. 2. ură înverşunată / de moarte. patimă.'(de) neînduplecat. pentru).) tub profilat. 1 / — un şiling pe zi. additional [o'di/anal] adj.) a zăpăci. racord. B. (fig. durere puternică. (fam. invocare. 6. prelungitor. adenoid [a. a se lăsa târât de. zăpăcit. 1. 5. (rar) v. cocaine ~cocainoman. adagio [D'da:d3tou| adv. ş. acuitate. 5. perspicacitate.) fereguţă (Polypodium vulgare). fără cap. a pune Ia socoteală.) de năpârcă. addictive [c'diktivj adj. sumator.) maşină de adunat. 'geda-J s. (entom.) iarbă-moale (Stellaria holostea). -nja] s. auz fin. (de) neclintit. a deprinde (cu). adder's spear [~ spior] s. (tehn. şarpe. (poetic) cu picioare de balaur. (med. adder-like [~ laik] adj. destinatar. folosirea terenului. ascuţime. addle l'sedl] I. ecran. adresograf. plin de tact. maniere alese. (geam. dedicat (cu dat.h c a d . (anat. a prezenta. a d d l e . -dap-] A\ 1. a concorda. s. rob al unei patimi. în afară de.) acul-doamnei (Scandix pecten Veneris). a prelucra (pentru). acute angle [~ 'fengl] s. when he ~es the House când ia cuvântul în parlament. construcţie anexă. de ţesut limfatic. adăugire. amer. a socoti. 3. a intra în vorba cu. adder fly [~ flai] s. drug ~ persoană care are patima stupefiantelor. adiţional.) fier. light ~ / acomodare vizuală.pătimaş.pl] s. sporeşte cheltuielile. addle-brain |~ brein] s. a c u t e ) . 3. (anat. cuvânt (de deschidere). 1.(fig-) indestructibil. adder hate [~ heit] s. acutely [o'kjuitli] adv. a se pune pe (treabă etc. (uşor) adaptabil. v.) corindon.). (biol. adenopathy [-ajdi'nopaQi] s.'dinoid.) flying ~ libelulă. (to) a adăuga.) adenină. 2. a dedica. adenine ['a?dcni(:)n. adduct [o'dAkt] vb. a cita.) adresă. (bot. she had ~ed herself to the circumstances se adaptase împrejurărilor. 3.) a aduna. veninos. (v. (marc) sensibilitate. citare. 4. 2. îndemânare. (bot. adamant ['sedomont.) cap de redare. 1. a se cloci. aceasta se adaugă la cheltuială. adding unit |~ 'junit] s.) adenotornic. (med. to ~onese!f to a vice a se deda unui viciu.) magnetic.) mărul lui Adam. 3. a adresa. cap) zăpăcit. (despre sunete) ascuţit. II. (mat. piatră scumpă. pătrundere. anat. additional postage [~ 'poustidj] s. ([x>ligr. a mai spune. addible j'axhbl. a pretexta. (în mod) fin. in ~ to pe lângă. adamantine baedo'niEentain. a aiuri. a include. I ~ed myself to him a) m-am adresat lui (cu o rugăminte etc. a d d e r ' s t o n g u e .) ferigă-de-câmp (Pteris aquilina).) prese. 2. vicios. dispozitiv automat de imprimare a adre­ selor pe corespondenţă. capacitate de adaptare / acomodare / ajustare.tr. a aduce (înainte).

) supraveghetor. intr. adjutage |'ffid3utid3. a se muta (în altă sală etc.) a administra. adhesive [3d'hi:siv. (chim. 2. (astron. (chim. adjectivally [i^d^ck'taivpli] adv. b) a-şi forma o părere despre. adjacent [s^cisont] adj. 1. a hotărî. a socoti. propoziţie atributivă. a acomoda (la). (in) priceput. 2. sprijin. (tehn.red-Js. potrivire. administrabil. tr. anex. adhesive power [sd'hiisiv 'pau3 r | s. încuviinţare. adion [asd'aian] s. (tehn. decernare (cu gen.). adiabatic [-axlia'bastik. administrate [od'ministrobl] adj. adj. antreprenor. ajutător.). red-] I. cleios. care se lipeşte.13 administrate adept ['adept. alăturat. adjustment curve [~ k3:v] s. la).) asociaţie de idei.). (med. tr. (gram.adj. adjusting shop [~ 'Jop] s. pană de ajustare / reglare. 3. a atribui. adecvare. II. ajutor. a implora.) to ~ to the drawing room a sc retrage în salon. suport. 3. potrivire. adjunct professor [~ pra'fcsar] s. arbitru. adhesive tape [~ 'tcipj ş. competent. 4. II. (med. a sc adapta (la). (mii. a pedepsi cu. despre un act etc. 2. adit ['îedit] s. a conjura. 1. potrivit. amânare. adjustable spanner [~ 'spasna1"] s. -'hi:ziv| I. s. b) devotament / fidelitate / credinţă faţă de. a ridica şedinţa. (gram. admen ['asdmcn. adjusting error [~ -era1"] s. (v. adjutant ['axl3utent. 1. intrare. a ordona.) alchimist. 2. (mat. exact. adjudge [a'd3Ad3] vb. II. adjusting device [~ di'vais] s. a schimba locul.). adit end [~ end] s. adherence sand [~ sa?nd] s. 1. 3.) I.) în voie. 6. A. adjournment [a^ommont] s. la discreţie. 1. adjusting [9'd3Astin] adj. subsidiar. (înv. de adeziune. a se alipi.) cale ferată cu aderenţă. (tehn. adj. v. ~ of the wheels to the rails adeziunea roţilor la şine. însuşire.d'mc33r] vb. adaptare. competent. egalizare. (tehn.) B. vb. a funcţiona ca administrator. 1.. 1. a fi arbitru (într-o chestiune). adherer [od'hisra1".aed-]ş. auxiliar. 2. subsidiar. inel de reglare. adjacency matrix [~ -mcitriks] s. B. improvizat. a armoniza. 2.-kcit] adj. adhesion [ad'hi^sn. a pune împreună. dispozitiv de reglare. a face (dreptate). a lipi. s. A. (tehn. 2. (înv. nivelare. rar) profesor adjunct. a-şi menţine hotărârea. ~ to the task la înălţimea sarcinii. adjustage [o'd3A. (geam. a rămâne credincios (cu dat. a adapta. judecare. a vorbi liber (în faţa microfonului). a decerna (un premiu etc. decernare.v. administrant lad'nrinistrant] s. adiposis faxlipousis] s. a controla.). (tehn. (mine) front de abataj. a găsi (vinovat.) I. să). cunoscător. 2. s. adminicle [red'minikl] s.) 4. cuiva). adman ['a^dmasn.) montare. a pronunţa. ~ to a) respectare. ataşat (Ia). s. proporţionalitatc. adjourn [a'd33:n] vb. sprijin (şifig. a amâna. intrare în mină.d-. (tehn. adept. a ajusta. aranjare.) fir cu plumb. (tehn. de lipire. a face exact.) matrice asociată. comandant teritorial (al unei regiuni). ~ to specification respectare a condiţiilor tehnice. învecinat (cu). adipose ['axlipous] X. C.) plinta. to ~ the cane a administra o bătaie. vecinătate. rntr. (ist. ajustabil. darea unei sentinţe. adjuster bolt [~ boult] s. adjure [a'd3uar] vb. 2. supliment. adjustable [-abl] adj. rugăminte stăruitoare. 3. adjunct. to ~ smb. a d j u s t m e n t . adjustable bookshelf [~ 'buk/elfj s. adistance [o'distons] adv.) mecanism de reglare. 3. lipire.) inel de montare / fixare. 5. a fi judecător. s. a administra (o doctorie etc.) a uni. potrivit etc. o sesiune etc. coeziune moleculară. adjust [s'd3Ast] vb. ajustare. ad infinitum [sed linfi'naitsm] adv. to ~ to one's decision a stărui în hotărârea sa. tr.) adjectival. atribuire. 2. specialist. ~ villages sate învecinate / vecine. v. adjudicate [a'd3U:dikeit] vb. (jur. adezivitatc. to ~ to a proposal a se declara de acord cu o propunere. (înv. proprietate întâmplătoare / auxiliară. (gram. adjudicator [a'd3u:dikeitar] s. ad interim [red 'intsrim] adv. 2. echivalent. A.) limitator. unire. adjustable dog [~ 'dog] s. cuvânt circumstanţial. apropiere. 2. s. adieu [o'dju:] (fr. măsurare. to ~ oneself to a se adapta (la). a. 4. aderent. (fam. (mai ales pl.). galerie principală de pătrundere. B.) 1. partizan. a conduce. (tehn. părtaş. persoană care administrează. secundar. a determina (partea. (şi ~ bird) (omit. 'ax^iktival] adj. adjutancy ['aed3Utpnsi. a fi de acord cu. corespunzător. a-şi da adeziunea la.stid3] s. (ferov. clement secundar. (chim. just. a crede. nivelă verticală. 2. a-şi lua rămas bun. ţinere (cu gen. A. montator. dimensiune.) atracţie moleculară. ca adjectiv. (constr. (constr. adaptabil. reglare. spontan. adjuvant ['a^uvant] I. comcnsurabilitate: proporţie justă. 2. grăsime. 7. (jig. a da.). ş. (tehn. tr. obezitate. venire. to ~ on / upon a) a da o sentinţă / o hotărâre cu privire Ia. cheie reglabilă. adherence [3d'hi3r3ns. (lat. cota). a corecta.) forţă adezivă. 2. 1. ~in direction reglare a direcţiei de tragere. 2. expert (în. 2. 2.) curbă de acord. deep ~ galerie de scurgere a apelor. grăsos. a aranja. a d e q u a c y . intr. (to) alăturat.) hală de montare. a administra. (tehn. iutr. retragere. de reglare. A. banda adezivă / de lipit. adept. (hidr. 3. a suspenda şedinţa. (chim. pervaz. ajutaj. the court ~ed curtea a suspendat şedinţa. (ferov. adjoin [3'd3^in] vb. a împărţi. administer [ad'ministo1"] vb. adeziune. -Tiiiziv] s. 3. 1. tr. 6. 1. adhere [ad'hia1". (telm. acceptare (cu gen. a repartiza. (tehn. adecvat. montor. rămas bun.) emplastru adeziv. versat. vâscozitatc. întrerupere. cunoscător. ajustabil. adhesive capacity [~ ks'passiti] s.) şurub de reglare. 1. a administra. (to) a se acomoda (cu). II. 5. adhesive atraction [~ o'trEek/an] s. 3.) apă pcliculară. adaos (la). adeziv. 1. (lat. coeziune. adjutant general [~ ^cn^rl] s. adj. intr. sunt vecine. (mil. (lat. 2. a ruga fierbinte / stăruitor. proporţio­ nalitatc. a asorta. duză. adjective clause [~ 'kb:z] s.) a judeca.) ad interim. 3. partizan. 2.) aderenţă. (to) a condamna (la). vecinătate. echivalenţă.) atracţie moleculară. contiguitate. apropiere. a măsura. 3'd3u:t-] ş. 1.v.) adjutant. corespunzătoare. ♦ to ~ an oath a presta un jurământ.) a compensa. de adeziune. (tehn. (to) a se lipi (de). 1. adherent [^d'hbrant. 1. -nisnj. adio. adjunct ['a^ArjÂt] I. adjuration [i2ed3ua'rci/3n| s. lipit (de). 1. suspendare. 1.) adjectival. (înv. 3. (gram.gras. adjacency [o^eisansi] s. adjacent angles [~ 'airjglz] s. 2. 1. domenii sau discipline înrudite. 3. the two houses ~ cele două case se învecinează. curbă adiabatică. aed-] vb.) v. credinţă/fidelitate faţă de. a pune în ordine. curbă sau Unic adiabatică. 2. II. (gram. adjudication [a^mdi'kei/an] s. II. (amer. a se învecina cu. adeziune.) v. adjustment clearance [~ 'kliaransj s. admass ['asdmass] s. adjutantură. 1. reglabil. secţie de montaj. (to) a adjudeca. vecin. ad-lib [axl 'libj I. 2. tr. conjurarc. grăsime animală. (tehn.) (capacitate de) aderenţă. ~of adjudecare (cu geu. nisip de aderenţă. II. adjoining rock i~ 'rok] s. 4. adjunct.) ad infinitum. adjoining [-irj] adj. II. cheie franceză. 1. 1. competenţă. adeziv. 1. b) a se ţine de. 2. rocă învecinată cu un zăcământ util.) eroare de reglare. asamblare. (tehn. barză-guşată (dm India) (Leptoptitus argala). ~ definition definiţie justă. II. a decerna (cu dat. 2. 1. adjunct. (mil. (gram. 1.) adipos. (mine) galerie Ia zi. 2. public căruia i se adresează o reclamă (ca masă de potenţiali cumpărători). a aprecia. 2. adjacent plank [~ 'plsnk] s. s. secundar. adipozitate. a judeca. (infor. ajutor. adjudecare. pi. xd-] s. 1.). adhesion wheel [~ hwi:l] s. adjutant bird [~ 'b3:d[ s.) 1. a sta alături. uşă.) pană de fixare. a declara.. 2. adj. admeasurement [axTme3 ornant] s. 1. 1. a fi de acord (cu). montaj.) unghiuri adiacente. învecinare. adjusting tool [~ 'tu:l] s. adiposity [-aîdi'positi] s. (psih. a îmbunătăţi. corespondenţă. alipire. guilty a găsi vinovat / a declara vinovat pe cineva. adit level [~ ilcvl] s. constanţă / consecvenţă în. a atribui.) titlu / rang / funcţie de adjutant. acord. adio! rămas bun! rămâi cu bine! rămâneţi cu bine! II. nepremeditat. cumpănă verticală. judecător.). administrator. substanţă adezivă. tr.) cuzinct cu pană. adjusting key [~ 'ki:J s. a declara. B. a pune la punct. aderare. pl. a rândui. ~ help ajutor eficace. adequacy ['asdikwgsi] s. 2.) reglare a tirului. adequately [-li] adv. ~ to adeziune la. (to) a potrivi. a împărţi. (to) 1.) adiacent. de grăsime. adeziune. adhesiveness [ad'hi:sivnis. suficient. ţeava de scurgere. aderent. 1. între timp. 3'dcpt] I. med. adequate l'zedikwit] adj. B.) joc de ajustaj. 2.) ion adsorbit. 3. intr. (geol. hotărâre judecătorească. a împăca (o ceartă). adiabatic. a cădea de acord (cu). (amer. adj.) adjectiv. pi. re/7.) dispozitiv de reglare. aghiotant general. adj.) greutate aderentă. poartă. reglare. ş. adjective ['a2d3cktiv] I. a d h e r e n t (II). adequation [ia?di'kwei/?n] s. (mine) nivelul unui galerii de coastă. (termodinamică) adiabată. a d e q u a t e ) . a conduce. învecinat.) adipoză. (sau cu dat. atelier de montaj. ad libitum [asd 'libitamj adv. a judeca (un proces. (tehn. icidais-] (fiz. bibiotecă cu rafturi mobile. 2.) (to) a consimţi (la).) improvizaţie (pe scenă sau la microfon). folositor. cheie franceză. a aplana. adjacent fields [~ Ti:ldz] s.) roată de fricţiune. clichet.) rocă laterală. construcţie anexă. adjectival [ired3ck'taivpl. ajustor. un vinovat etc. adjustment la'd3AStmont] s. a rămâne la. a osândi (la. 3. 2.adj. dependent. a fi vecin cu. adj. sentinţă. a se învecina. -d33t-[ s. (tehn. (mii. geod. învăţat. expert. adiabat ['eedisbast] s. interj. s. declic. roată de angrenare. a ajuta la. ~ of sight corectare a ochirii.) atribut. adjudg(e)ment [-mont] s. a improviza (în fata microfonului sau pe scenă).) to ~ to a) a adera la. (geom. 3. împrejurimi.) reglabil. 4. to make / to take one's ~(s) a-şi lua adio. (tehn. tr. 2. (tehn. 2. a d j u t a n t (3).) propoziţie relativă. to ~ to a contribui la. adhesion weight [~ weit] s. a suspenda. adhesive water [~ 'w:>:t3r] s. 3.p/. a?d-. a bate cu băţul. 4. 1.) 1. 1. nevinovat). aderenţă. 2. vecin. a d v e r t i s i n g m a n . . foiţă de lipit. la infinit. a se retrage. a regla. 3. adjustable bearing [~ 'bsarirj] s. acces. aghiotant. (luare de) jurământ. (tehn.) rnarabu. a considera.) 1. adjudicative [a'd3ii:dikativ. 3.). (to) a adjudeca. -man] s. a sistematiza. a adera (la). tr. adjusting ring [~ 'rirj] s. 4. secţie de asamblare. a aprecia. 1. pendinte. implorare. to make ~ to a sc adapta la. instalator. admeasure [a. a lega prin jurământ. lipicios. adjacent accommodation [~ Otkomo'dci/sn] s. (tehn.) ajustor. adequateness [-nis] s. alăturat. ajutător. ajustare.) şurub filetat de reglare.) adjectival. a întrerupe şedinţa. ~ in range reglare a focului în bătaie. a d h e s i v e n e s s (1). adhesion railway [~ rreilwei] s. a întrerupe (o şedinţă. adjustiug screw [~ 'skru:] s. a fi alăturat. (med. (rar) departe. a elucida. adiacentă. intr. anexă. (ec. potrivire. (constr. aderent. (to) adeziune.) cheie universală. cui de blocare.) declaratoriu. III.) aderenţă. adjusting man [~ maen] s.-d33t-[ s. administrate |ad'ministrcit] vb. (to) completare. care aderă (la). 2. adjuster [3Fd3ASt3r] s.

2. comandantul (suprem al) flotei. a povăţui. (tehn. mărturisire (şi jur.s] I. şi intr.) adoptiv. (fig. a schiţa fugitiv: a schiţa conturul (cu gen. (fam. v.) ~river râu dc formaţie recentă. prevenitor. adoption [o'dop/. ad valorem duties [~'dju:tiz] s. admonestare. (chim.) ~ of the blue cârciumar. amestecătură. alterat. a admite. 1. povaţă. [o'dAltoreit] vb. impuritate. dojenitor. s. în voia curentului. gerare. abil. (înv. greutate. corupţie. admission chamber [~ tt/cimbor] s. adumbration [ifedAmbrci/sn. to go ~ a fi luat de curent sau de valuri. administrator [3d'ministrcit3r] s. avertisment.). preţuire.) roşu de alizarină.) tutore. adroit [s'drDit] adj. A.(constr. patrie adoptivă. adsorbant [-ont] adj. dibaci. a adula. A. în serviciu). femeie adulteră. construcţie dc chirpici. uimire.) amiralitate. (fig. adj. (ec. intrare. perfecţionare şi culturalizare). it must be ~ted that trebuie să recunoaştem că.) camera dc admisiune. 2. a umbri. tărăboi. a fi entuziasmat de. (with) a se împodobi.-d9'f ] s.'l-. 1. ~ to the school is by examination only admiterea în şcoală se face numai pe bază de examen. după valoare. 2. 2.a3do:rei/cn. primire. 3. (chim. s. intrare. 1.?n| s. this I ~ i s true este adevărat. 2. adiţional. even ~ting it be so chiar dacă am admite că este aşa. a admite. 1. supărăcios. administrative [od'ministrotiv. înfiere. 1. splendid.) a adora.) corespunzător valorii. adoptable [o'doptobl] adj. adorare. gestionar. adsorber [a3d'so:bor] s.) to turn ~ a) a izgoni din casă. 3.. adoptare. for) admiraţie (pentru). -rom] adv. 1. Admiral of the Fleet / (amer. admirable ['fedinarabl] adj. alterare. vas amiral. admissibility [odanis3'biliti.) 1. admisiunc. admit [ad'mit] vb. corupt. -va. (mar. adv. a vrea cu tot dinadinsul. adult. adorable [o'dr>:robl] adj. admission stroke [~ strouk] s. vrednic dc adorat. admire [od'mais1"] vb. cărămidă nearsă/crudă. adroitness [-nis] s. (amer. ~ of dătător de. admonitory [sd'mrmitori. admisibilitate. adown [o'daun] adv. a lăsa în voia soartci. tr. (telm. şi -lo'toxi] adj.) a-şi pierde orice sprijin. to make full ~s a face mărturisiri complete. admirai ['sedmsrd] s. ad valorem i'axl vo'b:rcm. orificiu. 1. (lat. recunoscut. 2. A. a admira. a adopta. cult. a avansa. 2. adseription [a?d'skrip/5ii] s. admiralty court [~ ko:t] s. (chim. a mustra. (poetic) (a)plecat. (si. minunat. capabil să adopte. to ~a resolution a adopta o rezoluţie. 2. adsorptive [a?d'so:ptiv] adj. admission space [~ speis] s. 3. a permite. ministrul marinei (în Anglia). (tehn. adult ['aidAlt. 2. fără să mai continuăm discuţia. to be all ~ a nu şti ce să facă. adulatory ['axljulcitori. pi. după cum se recunoaşte. (fg. 2. 5. servil. pl. to ~ another course of action a adopta o altă tactică. admirabil. după cum se ştie (de toată lumea). (înv. doză. a îngădui. conducere. (with) a împodobi. (amer.) adular. (rar) a (se) înfrumuseţa. adulterated alcohol [-id ra?lkohol] s. la noroc. tehn. 4. a îngădui. administratrix lod'ministrcitriks]. răpitor. schiţă. care corupe.) conductă de admisiune. (auto) supapă de admisiunc. a ruga. adulter.-'dri:-] s. după cum se presupune. admis. conductă de alimentare. 1. a se da în vânt după. ~ free intrarea liberă / gratuită. much ~ about nothing multă zarvă pentru nimic. 4. 1. admiralship [-/ip] s. 3. adorator. admitted [od'mitid] adj. adragant [o'drcigpnt] ş. 1. dozaj. 4. a da o idee generală despre. dc admisiunc admission valve [~ VECIV] s. admitere.) supapă de aspiraţie. a sfătui. II.) milă marină engleză (1 853. adulteress [o'dAltoris] ş.refl. ado [o'du:] s. podoabă. adoptiv. 1. adroitly [-li] adv. găteală. adseititious [>a?dsi'ti/os] adj. dexteritate. a orna (cu).) substanţă adsorbită. îndemn. agil. (chim. 1. administratrixes [-iz]. B. 1. a merge înainte. admonition [-aximo'ni/on. adult education [~ <edju(:)'kei/3ii] s. în părăsire. (mar. 2.) volum de umplere. (telm. a falsifica. admitere. he opened the door and ~ted me into the house deschise uşa şi mă lăsă să intru în casă. adrenalin(e) [o'drenoîin. falsificare. 3. adornment [-mont] s. a se minuna de. amer. adulation [i^djulci/an] s.) într-un noroc. adularia [. (geol.v. băieţandru. (mar. 2. administrator. amer. de adolescent. (jîg. to be ~ted to hospital a fi internat în spital. 1.) a reprezenta simbolic.) mirare. laxlri-] s. tevatură.) adsorbant. spirt denaturat. a împrumuta (un cuvânt dintr-o altă limba). taxă dc admitere. 1. curte maritimă. a se dezvolta. admittance [od'mitans] s. admiration l-sdmo'rei/sn. to give smb. note of ~ semnul mirării / exclamaţiei. a meni. administrare.) vas amiral. administrative troops [~ 'tru:psj s. 3. minunat. împărţitor de. mustrare.administration 14 administration [odimini'strci/sn] s. (text. admirer [-ror] s. (jur. adorn [o'domj vb. linguşire josnică. 2. şi intr. fed-] adj. falsificator. tr. suprarenal. o'dAlt] s. glandă suprarenală. a înfrumuseţa. adj. a s c r i p t i o n . a preamări. no ~! intrarea oprită! 2. tânăr. 3. închinare. admonish [od'moni/] vb. admixture [?d'mikst/3r] s.) tribunal maritim. (chim. II. admitanţă. mofturi. a nu mai putea dc dragul (cu gen. 2. tutelă. adore [o'do:r. slugarnic. B. -mir-] s. a primi. I should ~ to know aş dori foarte mult să ştiu.) adoraţie. 1. adaos. agitaţie. entuziasm. 3.) adrenalină. adulator. adsorbate [axTsoibeit] ş. 2. oboseală. -do'r-] s. s.) a denatura. adolesccnt(ă). -dom-] vb. conducător. 2. zarvă.) a-şi exprima admiraţia pentru. la întâmplare. -lot-. a convinge. adj. (chim. vb. 1. tr. adroop [o'drmp] adj. intrare. adulterin. admitting pipe [od'mitirj 'paip] . (despre oameni) bronzat. a-şi pierde capul cu desăvârşire.) a fi uimit de. a se închina la. a înfia. zbucium. închinător. b) (fig.) adsorbitor. (auto) canal.) a adora. to ~ of a admite. a fi valabil pentru. 3. suplimentar. (tehn. a certa. adulter. învăţământ pentru adulţi (cursuri de reciclare. administratorship [-/ipj s. judecător.) I. organizator. adolescence [-a?dou'lcsns. a înainta (în grad. înştiinţare. admirably ['Eedmorabli] adv. splendoare. (si. (despre vreme) înăbuşitor. recunosc. 2. ars.) 1. he is ~ted to be very learned se recunoaşte că este foarte învăţat. 3. admission port |~ po:t] s.). (electr. adoptive country [~ 'kAntri] ş.) a adopta.248 m). a (se) amesteca. a d m o n i s h m e n t .) sarcină admisibilă. recunoaştere. Adrianople red feidrio'noupl 'red. linguşire slugarnică. a propăşi. A. -'doubj s. adoptat. gospodăresc. admirabil. ministrul marinei (în Anglia). taxă de intrare. admissible load [~ 'loud[ s. înfrumuseţare. 3. (of) a preveni. adolescenţă. -'vEcn. adulterant [o'dAltoront] I.. 2. administraţie. de minune. administratoare'. a avansa. -do'l-f I. băietan. admission quantity [~ kwontiti] s. a permite. adoptabil. II. primire. pe nimerite. spre pământ. . (fig. adoptive [o'doptiv] adj. to ~ an attitude of a adopta o atitudine de.). nazuri. a suferi. (înv.) adsorptiv. demnitate / rang de amiral. adumbrate [i&dAmbreit. 2.) conductibilitatc aparentă. (with) a amesteca (cu). fereastră dc admisiunc / de spălare. 1.) adragant. a lăsa să intre.. splendid.) taxe vamale corespunzătoare preţului mărfii. (despre preţuri) a creşte. a se răspândi. tr. (mineral. pârlit dc soare. 2. a fi luat de curent sau dc valuri. a admonesta.v. tr. amestec. a contraface. chirpici. amiralitate. adorabil. 5. adrift [o'drift] adj. admirator. permisiune dc a intra. tr. to be ~ted to the bar a fi primit în barou. a da loc la: the question ~s of no delay chestiunea nu îngăduie (nici o) amânare. 1. pl. (fam. adoptability |o. adorabil. necaz. (fa/H. adorator. a se ridica. adulterer [o'dAltoro1"] s. surogat. [o'dAltorit] adj. aducţic. gestiune. 1. admix [od'miks] vb. we had much ~ to forbear laughing abia ne puteam ţine râsul. a găti. -rain] adj. (chim. adulate ['djulcit] vb. cu îndemânare. bărbat adulter. admiralty ship [~ /ip] s. admiralty mile [~ mail] s. adultery [o'dAltori] s. 1. a arunca pe drumuri. adonize l'axb'naiz] vb. a primi. a adopta. (mar. 2. a ţine mult la.) a progresa. în voia valurilor. to ~a bill a adopta un proiect dc lege. (pop. tr.) împrumut (al unui cuvânt străin fără modificarea formei). minunare. îmbrăţişare. alterant. to ~a decision a adopta o hotărâre. administrare.) adsorpţic. to ~ on / toward(s) / upon a avansa / a înainta . b) a da afară din serviciu. caracter adoptabil. 1. amiral. a avertiza (de). B. adulteration [o'dAltorei/pn] s. pred. lost in ~ cuprins de admiraţie. adolescent [':edqu'lcsnt.v. -mou'n-] s. adj. a recunoaşte.v.fiz. epitropie. a accepta. 3. with much ~ cu multă greutate. adsorption [axl'sorp/an] ş. a merge la voia întâmplării.) ~ of the red beţiv (roşu la faţă). a îmbrăţişa. advance [sd'voms. corp străin. prezentare fugitivă. the ticket ~s two biletul este valabil pentru două persoane. de entuziasm. to ~ de minune. admission fee [~ fi:] s. adorably [o'doTobli] adv. a d m i r a l t y in i 1 e . 3.) a adsoarbe. tr.) a dori cu înfocare. 1. contrafacere. înfiat. 3. (fam. a-şi schimba tactica. falsificat. to be ~ a circula. administrativ. adry [o'drai] adj. fetişcană. ase admira. a simboliza. acces. admirator. (farm. povăţuitor. acceptare. umbrire. a adora. adoration [. (jig. adumbrirc. minunăţie. adulaţie. 2. tr. 2. 4. punere în gardă. adsorb [a?d'so:b. 3. a (se) adăuga. adoptee [laxtop'ti:] ş. a linguşi în mod josnic. 1. adopt [s'dopt] vb. (tehn. a stărui pe lângă.) drept maritim. 2. admiralty [-ti] . administraţie. 3. tr.aîdju'Ieorio] s.) adorator. dojana. 2. intr. intr. împărţitor al dreptăţii. în voia vântului. (chim. a permite accesul.) debit de admisic. a admite. 2. 1. adulterin. înfiat. uscat de soare. (poetic) jos. (jîg. adorabil. oficiant. rej?. idee vagă. (lingv. acces.) he cut (himself) ~ from his relatives a rupt orice legături cu rudele. adrenal [a. a iubi nebuneşte. admiralty knot [~ not] s. a înştiinţa (de). tr. a avansa. 1. mii.(jig. în jos. adulterate I. tr. (jur. (tehn.) admisic. guvern. (despre putere) executiv. 2. 2.) acru. de adopţiune. administratrices [-trisi:z] ş. II. contraface. osteneală. abil. 2. îndemânatic. curator.d'ri:nol] (fiziol.) Navy aprox. închinător. admittedly [-Ii] adv. Mare Amiral. codană. după cum este recunoscut. adobe [o'doubi. admission [ad'mi/on] s. 2. 3'door] vb. admissible [od'misobl. a adumbri.dopto'biIiti] s. adorer [-or] ş. he soon ~d to the position of manager curând fu înaintat în funcţia de director. admonishment [-mont] s. adulterine [o'dAltorin.-sib-] s. 1. 2. -dom-] s. uscat. -sib-] adj. to be cut ~ a se desface şi a porni în voia valurilor.) cursă de aspiraţie. (of. însetat. adust [o'dAst] adj. 4. ~ by ticket intrare cu bilet.) unităţi administrative / de apro­ vizionare. 3. without more / further ~ fără multă vorbă. a prevesti. stăruinţă. a se găti (cu).. a dojeni. -trcit-] adj. 1. împodobire. abilitate. 3d-] vb. First Lord of the Admiralty primul lord al amiralităţii. 1. prevenire. linguşitor. ~ a lăsa pe cineva să intre. (tehn. încântător. minunat.) adopţiune. 1. admiralty law [~ b:] s. (lingv. admisibil. to break/ to cut ~a) a se desprinde. a înainta.

) plată în avans. 3. în prealabil. mijlocire. 1.'-'--] adv. adverb ['£edv3:b] s. câştig. tr. advantage ground [~ 'graund] s. caracter judicios (al unei acţiuni). (med. 1. creştere (apreturilor). aegirine ['i:d3irin] s.). advocacy ['aedvakasi] s. ca adverb. cuminte. poziţie avantajoasă (sifig. to take an unfair ~ of a abuza de. advance money [~ 'niAni[ s. în avans faţă de. fam. advance angle [~ 'sengl] s. aedility [i'diliti] s. aegophony [i'gofoni] s. progres(e). a informa. intr. in ~ of înaintea (cu gen. 3. vitreg. aventurieră. a înşela. to ~a child as lost a anunţa pierderea unui copil. 1. advised [-d] adj. întâmplător. adz(e) [aedz] I. 1. 8. 1. a-1 prinde. progres. 2. a profita de. 2. edilitate. v. a risca. de edil. cu mult (mai) înainte. intermediar. B. vb. adventuresome [ad'vent/asam] adj. complement circumstanţial. stâlp pentru afişe. cutezător. a se consulta (cu). (mil. din Eolia. aegilops [i'd3ibps] s. (tehn. informaţie. a d v e r s i t y . aecidia [-dja. doctorand. aecidiospore [i'sidaspD:1". -iss] adj. advertize faedvataiz] vb. de avocat. indicat. 4. risc. (meteor. 1. 2. (ec. în cunoştinţă de cauză.) adventiv. 1. Aeolian [i'ouljan. a pune în joc. medical ~ medic. consultant. apărător. advance message [ad'vams 'mesidî] s. mijlocitor. oportun. a se folosi de.) v. (înv. B. adynamic(al) [iaxlai'n£emik(3l)] adj. apro. a fixa mai înainte. 3. amer. adversely [-li. avans. (mineral. adynamia [. 4. adyta ['aeditsj s. (ec. aecidium [i'sidjsm. -ian] adj. sfătuitor. a aviza. (amer. aeolian lyre [~ 'laia1"] s. harfă eoliană. (gram.t] prese. 2. a publica. defazaj înainte. to take ~ of smth. (gram. 1. de înaintaţi. înaintat. a răzui (lemn). îndrăzneţ. 3. aedilitian [-i:di'li/9ii] adj. venire. ['aedvakeit] vb. sfat.) depozit eolian. adventism. advance-guard [sd'vcims gad] s. a ciopli. (jig. 1. voit. înştiinţare. (tehn. a folosi (cuiva).) teslă. advisory council [~ 'kaunsl] s. a îndrăzni. amer.5. at ~ a-şi folosi superioritatea faţă de cineva. potrivnic. a d v a n c e . in ~ years înaintat în vârstă. cu judecată sănătoasă.) înştiinţare. adept. profitabil. adverbial modifier [sd'vaibial 'm^difai3r] s. imigrant. 2-. atitudine atentă. well ~ priceput. avans. prielnic. propăşire. un protest). 3.) unghi de avans. difuzare. (electr.). protecţie. a e d i l i a n . 1. riscat. ['sedvskit. aedicula [i'dikjub]. ['sedvs'taizmsnt] s. adventure [3d'vent/3r] I. propagare (a unor măsuri. a înainta. to ask smb. ziar cu anunţuri. neavizat. a răspândi. advertiser pillar [~ 'pils1"] s. o idee etc.) ecidiospor. A. recomandabil. b) postul Crăciunului. folositor. a anunţa. (med. oponent. a propune. lateral. cercetare atentă. aţâţător. advanced student [~ 'stju:d3nt] s. (înv. eolian. (despre elevi) fruntaş. under the ~ of sub protecţia / egida (cu gen. II. premeditat. (jig. s. deplasare pe orizontală (a maselor de aer etc. b) a căuta prin mica publicitate. 2. intenţionat. advertising ['aedvstaizirj] s. consiliu consultativ. advertise ['asdvataizj vb. aviz. -d[p] s. povaţuitor. 2. înaintare. II. avansat. funcţie. advise [sd'vaiz] vb. a face propuneri. o reclamă 2.). sosire.) 2. egidă. to influence smb. vânturi nefavorabile. tr. v. advanced guard [~ 'ga:d] s. prefaţă. to have an ~ over a fi avantajat / în avantaj faţă de. mediator. (mai ales pi. advisement [ad'vaizmsnt] s. 4. ocrotire. spor. dinadins. adventurous [ad'vcnt/sros] adj.) locuţiune adverbială. advisedness [ad'vaizidnis] s. consultaţie (a juristului.) ecidie. a doctorului). afiş. pledoarie.tr. adventist. (mai ales în Scoţia) avocat. to take ~ of smb. mină. 3. to ~ to a-şi îndrepta atenţia spre. după o matură chibzuinţă. to ~ with smb.) adulter. aşezat în faţă.fas. prima duminică din postul Crăciunului. a anunţa. adecvat. tr. tr. 1.) avans. eminent. II. adverbial fad'vaibial. înaintare. sprijinitor.). 1. reclamă. 2. (arhit. în loc de 7 la 4 iunie. sd'vsenst] adj. a difuza. adverbial phrase [~ Treiz] (gram. sprijinitor. amer.izit] s. aedile ['i:dail] s. Adventist l'asdvgntist] s.pl. the date of the conference was ~d from 7 to June 4 data conferinţei a fost fixată mai înainte şi anume.) at (all) ~ la noroc. Romei) edil. judicios.) avans. a înşela pe cineva. gândit. adytum ['aedit3m].). 1.) egidă. prietenul (cu gen.) egilops. instigator. înţelept. adverbial. (bot. şi sd'vsis] adj. -keit] ş. adventuress [ad'vent/sris] s. advantageous [i?edv3n'tcid33S. (bot. 2. a consulta. advantage [3d'va:ntid3. aegrotat | i'groutaet. întreprinzător. aed-] (gram. superioritate. adversary ['sedvssari] s. (gram. advocateship ţ'sedvakit/ip] s.) adverbial.. advanced [od'va:nst. (tehn. sporire. a se bucura de avantaje faţă de.) pentru avansaţi. advance payment [~ 'peimant] s. advection [aîd'vck/an] s. de la a d v e r t i s e m e n t . a prezenta (o propunere.dv3:s. adversative [ad'vsisativ. a e o l i a n h a r p . 1.'s ~ a cere sfatul cuiva. 2. calamitate.v. de vânt.) advecţie. 2. 3. s. (despre cursuri etc.) avizo. pi. în serviciu). a sprijini. arvună. a avertiza (împotriva). a înainta. legal ~ jurisconsult. profit. 1. adj.) judecată. a merge în calea cuiva. advanced mathematics [~ imaeGi'mastiks] s. adj. slăbiciune musculară.) adinamie.asfătui. întreprindere îndrăzneaţă. a susţine. (mine) întreprindere minieră. urcare. -Han] adj. cuţitoaie. a avantaja. (geol. 1. 1. a trage foloase de pe urma (cu gen. avizat. b) a fi partizanul. chibzuit. 1. 2. vrăjmaş. a sfătui pe cineva să nu facă ceva. aventurier. chibzuit. defavorabil. opus. amer. ~ farming agricultură înaintată. 1. advisory [ad'vaizsri] adj. succes(e).) avans de fază.g u a r d . ~ winds vânturi potrivnice. adverbially [-Ii] adv. to ~ an opinion a-şi spune părerea. B. ~ to împotriva. judicios. II. in ~ anticipat. (ed. 1. anunţuri. zool. aeolian harp [~ 'hu:p] s. certificat medical (al studenţilor englezi care nu se prezintă la examene). nesăbuit. 2. 3. în contra (intereselor cuiva etc. a menţiona. avansat. 2. vrăjmăşie. (bot. a propaga (o măsură. advice boat [~ ibout] s. a susţine. a-i prii (cuiva). (med.) superioritate.) a trâmbiţa. aventură. a se sfătui cu cineva asupra unui lucru / cu privire la ceva. serviciu / oficiu de consultaţii.). ~ in avantaj serviciu. a ajuta. against doing smth. 2. bardă. a părtini. to ~ peace a susţine cauza păcii. a ridica (preţuri). nimerit. favorabil. Adventism ['axivan. to be an ~ of/ rar for a) a pleda în favoarea (cu gen. -iom].aedi'neimja. to take medical ~ a consulta un medic. a vorbi de. 2. povaţă. adventive [ad'vcntiv] adj. 1.) punct de legătură avansat. 2. (gram. apariţie. aegis ['i:d3is] s.).tiz^m] s. v. a face reclamă / publicitate. advocator [. adiţional. tr. A. -dou-] s. 1. a se aventura. vântură-lumc. advers. 1. folos. apărare. adverseness [-nis] s.) Lord Advocate procuror general. to ~smb. avansare (în grad. băgare de seamă. amer. accidental.) anticipare. a întreprinde. aşezat în faţă.) publicitate. oportunitate. înaintat. străin. dăunător. matematică superioară. a se încumeta. 1. be ~d by me ascultă sfatul meu.v. (bot. to ~ în mod convenabil. 1. a avea superioritate faţă de. nechibzuit. cioplitor. sfetnic. advertence [-ans] s. 3. aventuros. a d v e r t i s e . îmbunătăţire. adversitate. potrivnicie. arvună. 2. a debursa (bani). a face demersuri. to gain an ~ over a câştiga un avantaj faţă de. to ~ one's life a-şi pune viaţa în joc. ştire. $. sd'vaensmant] s. intenţionat. 2. a aduce folos (cuiva). 2. periculos. sanctuar. advert1 [ad'vait. 1.) adversativ. -van-] adj. a însera (un anunţ). advertisement [sd'vsitismsnt]. potrivit. advert2 [sd'va. ivire. ~ out avantaj primitor / primire. întâmplare neobişnuită. a piece / word of ~ un sfat. (of) a preveni. a avansa (bani). a promova. advisory service [~ 'sa:vis] s. a aminti. îndemn. ill ~ nepriceput. a apăra. avocatură. 6. 2. în chip nesăbuit. advoutry [asd'vautri] s. progrcs(c). (ist. 3. atenţie. de adaos. a înşela pe cineva.(fig. II. (med.) adverb. . you have the ~ of me n-am onoarea să vă cunosc. -'--. aediculae [i'dikjuli] ş. a c d i 1 i t y . aventură. (înv. b) a întinde mâna cuiva. 1. aed-] adj. 5. (rar) judecare. to the ~ of în avantajul. a d v e r b i a l (II). partizan. a d v e r t e n c e . a urca. aeolian eolian. 2. examinare. nenorocire. -vu:n-] adj. nefavorabil. to turn smth.) cdicul. păgubitor. to take smb. conştient. (mil. the bank has ~d the rate of discount to 5 per cent banca a urcat procentul scontului până la 5%. intr. II. contrar. to ~ to other matters a trece la alte chestiuni.) avangardă. (with) a se statui (cu). restrişte.) adventiv. pledoarie 2. a avansa (pe cineva). intr. aed-] vb. ~ ideas idei înaintate. aedileship [-/ip] s. to ~ a folosi ceva în propriul său interes. to take smb. advertiser ['aedvataiz?1"] s. sfârşit.). adversar.v. avizat. 1. 1. a trage pe sfoară pe cineva. it is ~ to their interests este contrar / împotriva intereselor lor. to ask for ~ a cerc sfaturi. -'v2entid3] I.). opinie. susţinător.) egirin. informat. scut. vb. sprijinire. 3. stâlp pentru anunţuri. adviser [pdVaiza1"] s. (jig. progresist. student la cursuri postuniversitare.) adinamie.) lucru sfânt. advisedly [ad'vaizidli] adv. adversity [3d'va. a face aluzie Ia. advocate I. 2. a fasona (cu o teslă). l. peripeţie.15 aeolian lyre spre (un obiectiv militar etc. 2. înţelept.siti] s.) egofonic. socotit. salt(uri) (în ştiinţă). 1. potrivnic. advent ['aedvsnt. tr. advice [sd'vais] s. de dorit. avantaj. a-i şedea bine (cuiva). aviz. bine. aventuros.aedva'keita1"] s. -mis] s. caracter recomandabil.). 2. idei etc. advertency [-ansi] s. oportunitate (a unei acţiuni). (mar. -vent] s. advocation [«aedva'kei/an] ş. părere. the Advent a) naşterea lui Hristos. (la tenis) avantaj.) to play the ~s over smb. într-o lumină prielnică.apovăţui. 2. adventitious [■aedven'ti. cu bun simţ. a fi mai şmecher decât altul. susţinere. profesiune. 6. intr. to have the ~ of a avea avantaje faţă de. (scot.'s ~ a urma sfatul cuiva.pl. 4. aviz. anunţ. pl. în modul cel mai bun. aeolian deposit [~ di'p. a recomanda. to the best ~ în cea mai favorabilă lumină. ♦ to make ~s a) a face avansuri. 'i:groutset] ş.A. well in ~ la o distanţă considerabilă în faţă. avantajos. 4. 7. susţinător. 2. a pleda pentru. 2. 2.) de culoarea bronzului.. B. s. avantajos.v. înaintare. avocatură. advisory officer [~ 'ofisa1"] ş. a-i fi prielnic (cuiva). on / about smth. 1. (zool. advancement [ad'vamsmsnt. persoană care publică un anunţ. ~ a influenţa pe cineva în rău. Advent Sunday ['aedvant 'sAndi] s. advisability [sd'vaiza'biliti] s. (tehn. slab.v. vb. rolul de mijlocitor / intermediar.) I. to ~ for a) a face reclamă pentru. advisable [sd'vaizsbl] adj. scut. aviso. consultativ. hain. păţanie. adventurer [sd'vcnt/sra1"] s. om îndrăzneţ / cutezător. aedilian [i'diljan. to derive ~s from a trage foloase din. aeneous [a'imjss. aderent. adverse ['a. s. a da un anunţ. cuminte.

) eon. 1. aerialist ['eoriolistj s. afear(e)d [o'fiod] adj. aviaţie. -ros-] s. (filoz.) speriat.) aparat de zbor mai greu decât aerul.) mind your own ~s vezi-ţi de treabă. amabil. pl. aerocret.) calităţi de zbor ale unui avion.) fotografie aeriană.) observaţie aeriană. 'i(o)rous] adj. (av. radio-telefon. a ventila. aerial warfare [~ Vo:fEor] s.) eolotrop. -ro'Gi] s. aeonian [i'ounjon. beton poros.) aerian. (top.) aeromecanică. durată nesfârşită de timp. teleferic. aesthesia [irs'Girzjo. aerial ladder ['Eoriol 'tedo'] s. treabă. 1. (av. înspăimântat. a carbura. ireal. fără putere / vlagă. navă portavioane.aeolian power station 16 aeolian power station [~ 'pauo 'stei/an] s. (fiz.v. (mineral. ventilaţie.. 1.) bombă de avion. aesthetic(al) [is'Gctik(ol). de culoarea coclelii.) pod transbordor.) (vas) portavion.irstiveijan] s. (mar. (med. aerocraft ['eorokrarft] s. v.) bicarbonat de sodiu. (cănad. v. aetiology [■i.) acrogramă. aripă. hăt departe. chim. 1. v. (tehn.aeroplane shed [~ 7ed] s. ocupaţii. II. anvelopă de avion. pl.) aerografie. (mai ales ~ off) departe.) aeroterapie. chestiune. sociabil. suprafeţe.Eorou'toupograrf. aeronautic. eio-. a vaporiza. 2.) eolotropie. aerial survey(ing) [~ so'vei(irj)] s. meteorit în care predomină silicaţii. aery1 ['sori. (fig.) (av. artistic. aerotyre ['EorOH. eteric. 3. o f f . (fiz.v.) eră. (mil. 2. aerocamera ['eorou'kaîmoro] s. aerial traverse [~ toevors] s. 'io-] s. aerophore ['Eorofo:r] s.) fotografiere aeriană. frumos. aerobic.) zboruri acrobatice. aerotopography [. 2. -iol] adj.) estezie. apă gazoasă.) baraj aerian. curtenic. aesthetics [is'Oetiks. 1. aerofor. cuib de vultur (sa» de alte păsări de pradă). aerial reconnaissance [~ ri'konisans] s. afaceri.) aerocartograf. aeolic [i'olik] adj. de alamă. aerial root [~ 'rurt] s. v. 'csGirt] s. e t h e r . (fam. lume ideală.) eroziune eoliană. 'eori] adj. (mii. aerogara. 2. aeration [. cocleală. de mare. din aer. balon. vopsire prin pulverizare.) atac aerian.) reactiv. (despre apă) gazos. veşnic. (biol. 1. care trăieşte în aer. aesthete ['irsOirt. aerisire. aerial navigation [~ 'nasvi'geijanj s. aerodyne ['eorodain] s. (av. 4. pl. exploatare a aerostatelor. (av. v. (scot. n(t[a:i\ prep. (mine) funicular.) pilotaj de înaltă clasă. (av.ti'olod3i] s. (top. acrobat. tr. (despre camere etc. aerological [icsra'kxrjikal. aetheling ['«eGilin] s. .) amestec de aer cu vapori de benzină. (av. (biol. aerobe ['eioroub] s. -rouk-] s. a e o l i a n (2). amer. aeromechanics [-eoromi'kasniks] s. în depărtare. afacere. (electr. (av. aerarian [i'rsorion] adj. (folosit ca sg. (electr. (despre animale) a fi cufundat într-o stare letargică pe timpul marilor călduri. aerodonetics ['sorodo'netiks] s. (folosit ca sg. aerial ['sorişi] I. (folosit ca sg. vârstă.) estetică. estival.) avion mare de pasageri. tehnica zborului. aerosiderite [.) fiscal. 3. amer. (av. (electr. tr. aeroclub ['eorokUb] s.) gimnastică aerobică.) (av. (med. v. (av. (chim.) portavoce.) construcţie de suprafaţă. aparat pentru respiraţie. a primeni aerul în. gazos. a e r o h y d r o u s . a aera.) aerob. (av. (fiz. a aerisi. (geol. aerostatics [leoron'star-tiks. epocă. macara-funicular.) aerometrie. aerial manoeuvres [~ mo'nurvoz] s. aerial railway [~ 'reilwei] s. aparat pentru fotografiere aeriană. aerial mapping [~ 'mcepirjl s. 1.) cablu purtător. 2. (av. aeronavigation ['eoroiruevi'geijsn] s. from ~ din depărtare. aerosite ['eiorosait. aerated ['eioreitid] adj.) linie aeriană. aeriform.) aerodinamică. aeronautic.) suflători. aeronaut. (folosit ca sg. 1. (folosit ca sg.) radiotelcgrafie. aerial ferry [~ 'feri] s. aerometer [so'romitor] s. 2. aeon ['iran. (av. aerolite ['eorolait. (fam. aerial attack [~ o'tsek] s. affair [OTEO] s. aerogram ['sorogrami] s. ventilare. pl. bunăvoinţă. adj. pl. 1. artistic. -ro'Gi] s. nepământesc. aeroplane carrier [~ 'kasrio] s. navigaţie aeriană.) 1. aerotechnics [.) 1.) sistem de antene. sifon. (pe/r.) aerocartografie.taior] s. aerobus ['eorobAs] s. aerostat ['eoroustast.) aeroport. pl. 2. aerhydrous [cio'haidros] adj.) aeroclub. aera fiore] s.) centrală eoliană.) estivaţie. afabil. (tehn. -ro's-] s.) păsări răpitoare / de pradă. ştiinţa frumosului. b) duel. aerostatic. aerial ropeway [~ 'roupwei] s.) locuinţă construită pe o stâncă inaccesibilă.. 2. pneumatic. 3. de natura aerului.) fiziologia organelor de simţ. aerology [eo'rolod3i] s. -row-] adj. aelotropy [-iou'btropi] s.) acrotopograf. acrobaţii aeriene. aerotherapy [. cu reacţie.) embolie gazoasă.) tehnică aviatică. stabilizator. aerie ['sori. (fiz. an ~ of honour a) o chestiune de onoare. 1. sensibilitate. a e r i e . ridicare de planuri din avion.) reţea de antenă.) (fiz. politicos. afar [o'far] adv.) navigator aerian. aerocartograph l'eoron'kartograrf] s. (geol. aerated water [~ 'worto] s. aeroplane performance [~ po'formons] s.eoro»'tekniks. anizotrop. aerolith ['eoroliO.) motor de avion. teoria planorismului.) aerograf. aeroembolism ['eoro'embolizm] s. aeruginous [io'ru:d3inos] adj.esGi'ti/an] s. 'iron] s. primenire a aerului. (mil. s. 2. 2. estetic. . fotogrammetrie aeriană.l. aerography [eo'rogrofi] s. aerial gunner [~ 'gAnor] s. (tel. 1. aviatic. -roH-[ s. 3. funicular. frumos. v. aerostatic . -ro't-] s.) aparat de zbor. 1. aerial structure [~ 'strAktfor] s. vaporos. 2. a gazeifica. aestivation [. aerian. aerated salt [~ 'sorit] s. (tei. coclit. aestho-physiology ['i:s0or/fizi'olod3i] s. pl. es'Gctik(ol)] adj.£oro»'9cropi. aerial network [~ 'network] s.) radiotclegraf. 2. 2. (tehn. a e r o l i t e .) aerob. (fiz. aerobatics [isoro'baîtiks. aerose [i'rous.eio'reijan] s. de aer. (muz. (constr. afânare. aerodrome ['sorodroum] s.) rădăcină aeriană. aerobomb ['eorobom) s. aeroplane ['soroplein] s. aerbeton.) barcă zburătoare. aerodynamics ['eorcwdai'naimiks] s. acrobiologie.a umple cu aer. avion.) aeron. treb(u)şoară. -rou-] s. a e o n i a n . (biol. (geol. (tehn. aerophotography [isorofo'togrofi] s.fobli] ao'v. aequoreal [i'kworriol] adj.vigeitoc] s. -ro's-] adj. aerugo [io'rurgou] s. estetician. gazeificare. pl. aestivate ['estiveit] vb. suspendat (în aer).) ridicare aeriană. aerobics [eo'roubiks] s. marin. afabilitate.) meteorograf.) aerologic. acrolit.) hangar. aeroengine ['soro'end3in[ s. v. aerosol ['sorosol] s.v. treburi. aerate ['eioreit] vb. aeriform ['soriform] adj. (geol. eon. afaint [o'feint] adv. (mineral.) slab.) gazbeton.) aerohidric. aerometry [eo'romitri] s. adv. ofiţer de navigaţie aeriană. aerial tramway [~ 'trremwei] s. 2. (fiz. aeronaut ['soronort] s. aerogun ['eorogAnl s. (meteor. e t i o l o g y . a e r i a l (I). politeţe. (chim.) aerodrom. (top. aerial barrage [~'ba:ra:3] s. (radio) antenă. aerostatic [. amer. (tel. imaterial. aesthetician [lisGi'ti/sn. a f f a b l e . lori] s. aeronautics [lEoro'nortiks] s. (av. -ian] adj. aconial [i'ounjol. 2. (mil. aerial observation [~ obzo'vei/sn] s. e r a .eorou'saidorait] s. (tel. aerotherapeutics ['soro'Gero'pjurtiks] s. scară extensibilă. aerograph ['eorogrnrfl s. aeoliation [irouli'ei/an] s.eorbu'stastik. (despre vinuri) şampanizat. (mineral. îndatoritor. pl. (constr. veşnicie.) aerologie. (înv. (av. 2. aerial bearer cable [~ 'bsoro 'keiblj s. 1. (geol. perioadă. aerodynamic(al) ['eorondaina?mik(ol)] adj. aerial cableway [~ 'keiblwei] s. aery2 ['eiori. aerolevelling [lEorou'levalirj] s. lis'taival] adj. binevoitor. aeromat ['EoronniaetJ s.) aeroplan. (fig. navigaţie aeriană. aeolotropic [lioulo'tropik] adj. 3. (mil. portante. (geol. aeroboat ['sorobout] s.v.) aerosol.-roH-] s. război aerian. 1. profil de aripă. 2. (fig. aeronautic(al) [isoro'nortik(al)] adj.) planuri. (fam. pl. aerostatică.) pui (din cuibul unei păsări de pradă).) aeronautică. aeronavigator [. 1.) acrodonetică. aerotopograph [. instrumente de suflat. (av. it is an ~ of a few days e o chestiune de (câteva) zile. afabil etc. (bot. văratic. aerat. cs'Getiks] s. (folosit ca sg. a e r o t h e r a p e u t i c s . (fam. pulverizator pentru retuş. affably [ra. a şampaniza (vinul). a e r i a l c a b l e w a y . (chim. (ist. (av. -ro's-] s.) pirargirit. aeron ['eoron. a e r i a l c a b l e w a y . estetic. pistol de vopsit. estet. (geol. (biol. (av. aeroquay ['Eorokir] s. acrobia [eio'roubio] s. aerofoil ['eoroifoil] s. (top. amer.) aeropoligonăţie. aerostation [isorou'steijon.) acronivelment. . 2. avion.) ireal. (av.) aerodinamic. affability [lasfo'biliti] s. a t h e l i n g .) cartare fotograrninetrică. aerophone ['eorofoun] s. aerohydrous ['eoro'haidros] adj. (av. tun de bord. intr.) tun antiaerian. ' ■ . (med. aerify ['eorifai] vb. pl. (înv.v. aestival ['estival. (av. (med.) 1. curtenitor. -rou'b-] s..) v.-on] s. de departe. (geol. affable ['asfobl] adj.) tun de avion.) fier metcoritic. a f f a b i l i t y . aerian. amabilitate.) aerometru. aerian. aerojet ['sorod3ct] adj. combinaţie. 1. (folosit ca sg. v. aerial line [~ 'lain] s. (tehn.) recunoaştere aeriană. atmosferic.) bacterii aerobe. 2.) navigaţie aeriană. gazocret.) navigaţie aeriană. fotogrammetrie.eoroto'pogrofi] s. -'0i:3O| s. (av. (av. de vară. aerogene gas ['sorod3i:n 'gas] s. aesthetically [is'Getikoli] ao'v.) aerisit.) rnitralior de avion. .) aerostat.) acrotopografie. aether l'i:Gor] v. aerocartography ['eorokar'togrofi. aerobiology ['soro»bai'olod3i] s. affableness [-nis] s. daraveră. aerofotogrammetrie. (av. pl: (folosit ca sg. pl. aerocrete ['sorokrirt] s. aerobic [eio'roubik] adj.eoro'na. (metal.) aeromat. a gazifica (apa).

prefăcut. 5. a uni. afiliat. banchet. a făgădui (mâna). on. world ~s probleme de politică internaţională. to take an ~a) a lua o depoziţie sub jurământ. a dezrobi.) afuziune. cât ai zice peşte. (mit.) atac. jurământ etc. jignire (cu gen. to be in ~ circumstances a trăi în belşug. affiance [o'faians] I. to set ~ a aprinde. affection [s'fekfan] s. a înfricoşa. hai-hui. (adesea cu can) a-şi putea îngădui. a da. 1. a coopta ca membru (Ia. a se îndrăgosti de cineva. a navlosi. as ~s stand (aşa) cum stau lucrurile. a insulta. afloat service [~ s'3:vis] s. (jur. to tend to one's ~s a-şi vedea / a se îngriji de treburile sale. a tulbura. a-i da mâna. (despre un bărbat căsătorit) to wander ~ a călca pe de lături.) afiş.) afix.). (jur. afectare. semnătura). a mişca. duios. s. upon) a fixa. a confirma. întristare. rudenie (prin alianţă). groază. a înrâuri. aflush [3'fU/j adj.). a adăuga (Ia). adv. adv. tr. afront. (mat. (înv. a face pe. a afecta. bogat. (geom. (with. asemănare. affiliated unions [~ 'juinjsnz] ş. pe câmp. affect1 [a'fckt] vb. jignit. (mat. întristător. pred. impresionant. nenorocire. on) încredere (în). a spune da. apatic. luptă. a face avere. pred. to ~ death a înfrunta moartea (cu curaj). (with) a se afilia (la). afirmativ. apropiere (de. affcctional [-si] adj. affine geometry [~ dji'omitri] s. (înv. în toi. 2. to ~ an opportunity a oferi un prilej. a f f r i c a t e . affluent E'aeflusnt] I. drăgăstos.) afinitate. to) a afilia. ceartă. 2. pr^d. a frecventa (un Ioc). 4. mărturie. affirmer [3'f3:m3r] s. afluenţă. afectiv. afield [9*fî:ld] adv. afferent fsefcrsnt] adj. pe linia de plutire. 3. atins. lovit (de o boală). affronting [-in] I. (fiziot. ofensator. pe mare (în opoziţie cu ashore). afirmare. udare. adj. ştampila.) depoziţie. societăţi afiliate. plutind. II. 1. inundat. dragoste de suprafaţă. mişcat. adăogire. to offer an ~ to a aduce un afront. prisos. a pretinde că. a da foc la (sau cu dat. (med. affectionate [-it] adj.) afixaţie. (jur. (gram. a f f e c t a t i o n (2). vb. dragoste. 3.. afghani [a:fga. vb. upon) (jur. a ataca. s. şal. îmbelşugarc. affricative [ze'frikativ] s. pl. într-o clipă. fel de a fi nefiresc. tr. 2.). a speria. pred. <• to answer /to reply in the ~ a răspunde afirmativ. l'asfiks] s. afluenţă.. to gain / to win smb. 3. 3. luare cu navlu (a unei corăbii). chinuitor. a man of ~s un ora de afaceri. 1. ataşament. to fix one's ~(s) on smb. a înspăimânta. 3. adv. ataşare. (gram. în flăcări. affecting [s'fektinj adj. I cannot ~ the time nu am timp. (fig.) conexiune afină. B. taxă de înscriere. 2. căutat. (mil. 1. A. (in. către). 2. a unui timbru etc. pe mare. II.). a deveni logodnicul sau logodnica cuiva. afiliere. II. affectionless [-lis] adj. (e)Iibcrarc. afflictive [a'fliktiv] adj. cuprins de flăcări. v.) a afreta. mental ~ boală mintală.) afecţiune. a întrista. afflicted [a'fliktid] s. (mat. inspiraţie. (med. a atinge. insultător. persoană care afirmă ceva. a înspăimânta. afectuos. ofensator. a dezlega (de o făgăduială. (rar) plat. în). 3. s.) affranchisement [ce'frEent/ismont] s. affine connection [s'fain ka'nek/an] s. afforestment [se-foristmant] s. he can ~ to buy a TV set îi dă mâna să-şi cumpere un televizor. a îngrozi. supărare. împădurire. to be ~ to smb. afinitate electivă. affîche [as'fi:/] s. arzând.) in an ~ îndată. afloat [a'flout] adj.) înfiere.) afluent. a înfrunta. affront [s'frAnt] I. a face pe prostul.pl. he is strongly ~ed with the wish to go there ţine foarte mult să se ducă acolo. (limba) afgană. (geom. pred.) geometric afină. a întări. affording [-in] I. afflict [a'flikt] vb. revelaţie. (mar. a mâhni. despre sânge) afiuent. la).) pe picioare. 1. affreightment [-mont] s. (with. (hidr. the ~ cei năpăstuiţi. that is not my ~ asta nu c treaba mea. 4. sufletesc. tr. umflarea apelor din cauza unui obstacol.ni] s. 4. affluence ['reflusns] s. v. îmbujorat. forty votes for the ~ patruzeci de voturi pentru. (înv. durere. lipire. a încuviinţa. tandru.) poveste. (rar) a stropi.) aflux (de sânge). insultă (publică). family ~s chestiuni familiare. la). jur. [o'fckt] vb. 2. affine space [~ 'spcis] s. afectiv. a ofensa. ~ed by cold răcit. asociere. afirmaţie. atestaţi(un)c.. 5. s'f-] adj. to keep ~ a se menţine la suprafaţă / pe linia de plutire (şifig. a se logodi. log. anexare. affranchise [aî'fnent/aiz] vb. a aplica (pecetea.) basma croşetată.) declaraţie solemnă (a unei persoane care refuză să presteze jurământ). tr. aferent. nazuri. II. 2. dezrobire. spaimă. 1. a supăra. (rar) 1. 1.). a atinge. 4.) persoană care depune sub jurământ. flux.asfi'dcivit] ş. 1. aplicare. (înv.). a sâcâi cu (reclamaţii etc. (to. v. dureros. mâhnire. [a'fiks] vb. to put an ~ upon. rej7. tr. adv. affiliation [sTfili'ei/sn] s. cergă.fandoseală. nenorociţi. curgere. scandal. (chim. ofensă. adv. 2.foris'tei/an] s. adaos. a influenţa. elan. în acţiune. potrivire (cu. artificial. affiliation fee [~ Ti:] s. tulburare a ordinii publice. 2. ministru de interne. II. (rar) în floare. a afirma. affusion [a'fju^pn] s. de la Iove ~) aventură amoroasă. rej7. (despre animale) a prefera (pădurile etc.) ciocnire. zel. abundenţă. logodit. a scuti. a avea mijloacele. a dăuna.) afinor. roditor. a f f o r e s t a t i o n . sentiment. he was ~ed with gout suferea de podagra / de gută.) a stabili paternitatea (si jig. adaos. a primi. atracţie. a se asocia (cu). foreign ~s debate dezbatere asupra politicii externe (în Camera Comunelor). tr. a logodi. înrudit. to rise to ~ a se îmbogăţi. (fig. 1.) afretarc.). iubire. vexat. a purta afecţiune (cuiva). ras. at the head of ~s în fruntea guvernului.) afecţiune. istorie. iubitor. (anat. affectation [ia. (amer.. tr. analogic. 2. (hidr. a se (prc)face că. affreight [s'freit] vb.) afect. though I could ill ~ cu toate că mijloacele nu-mi prea permiteau aşa ceva. affright [a'frait] (poetic) I. contract de căsătorie. în flăcări. fandosit. oferire. a da. on account of) a fi îngrijorat (de.) a speria.) multiplicitate afină. vb. a îndurera. afirmativ. aflower [3'flau3r] adj. to be (all) ~ with the desire to do smth. s.) affuse [3'fju:z] vb. belşug. particulă. affiliate [s'filicit] I. tr.17 afoam kid-glove ~ recepţie. 2. s. artificialitate (a exprimării etc. affordable [-sbl] adj. afford [s'fxdj vb. affinal [oTaind] adj. Ia nivelul solului. B. afirmaţie. a-i plăcea.) pe câmpul de luptă. afghan (amer.) rafinare. afflatus [s'fieitss] s. manierism. adv. affirmatively f-li] adv. la câmp. II. II. 1. 1. fasfekt] s. a aduce un afront (cuiva). 3. care se poate afirma. a aplica. mărturie scrisă sub jurământ. 4. tr. insultător. to ~ ignorance a se preface neştiutor. affected [o'fektid] adj. afferent nerves [~ 'nsivz] s. 1. a împăduri. b) a da o depoziţie sub jurământ. affirming [a'famiirj] s. 2. home / internal ~s politică internă. fasoane. A. a chinui. încăierare. din Afganistan. a afecta..) afect. s. roşu (la faţă). tr. a se logodi cu cineva. affirmatory |3'ib:m3U>ri] adj. îmbelşugat. razna. profuziume. o jignire (cuiva). afinarc. his ~ was not returned nu i s-a răspuns la dragoste. afflux ['aîfUks] s. bogăţii. 6. 1.) transformare afină. în vâlvătăi. Minister for Internai Affairs ministru al Afacerilor Interne. between) afinitate.) afin. 2. 3. afectat. affirm [3X3:111] vb.) stabilire a paternităţii. (prese. gâlceava. departe. vb. 3. pi. cotizaţie. vb. adăugire. afgani (unitate monetară din Afganistan). affronter [-3r] s. afgan. . to ~ ground for a oferi motiv(c) pentru. 3.). 1. pl. to settle one's ~s o) a-şi aranja treburile. ~ towards smb.fan] s. adopţiune. prefăcătorie. b) a-şi face testamentul. 2.'s ~ a câştiga dragostea cuiva. affliction [s'flik/pn] s. 4. ~ of indifference simulare a indiferenţei / nepăsării. s. a băga în sperieţi.) afirmativ.. la conducere. a-şi da multă osteneală pentru ceva. 2. 1. (fam. (jur. 2. ratificare. bogăţie. (fam. affine [as'fain. affirmable [a'fomiabl] adj. affirmation [iselb'mei. tr. (med. sentiment.) to go far ~ for smth. adj. (/Har. 1. II. public ~s treburi obşteşti. a fi logodit cu cineva. s. infixelor şi sufixelor. 3. pred. 4. a scăpa (din robie). a promite în căsătorie.. to bear / (fam. necuviinţă. affixing [s'fiksin] s. trist. zarvă. în plină activitate. în stare de plutire. various rumours were ~circulau fel de fel de zvonuri. affirmative [a'fsmistiv] I. crezare (cu dat. afecţiune. Afghan l'cefgîen] I. 1. a înfrunta (pe cineva). (mat. afgan. 2. rodnic. stropire. 2.) în mişcare. II.) (of) năzuinţă (spre. înspumat.fek'tci/3n] s. a afecta. they are ~d sunt logodiţi..) remu. (metal. boală sufletească.. adv. logodnă. 2. supărător. a adopta. dispoziţie. adj. a sfida. affectedness [-nis] s. 3. 2. a lovi în interesele (cuiva). afinaj. a pune. tandreţe. affygraphy [s'figrsfi] s. a f f i r m a t i v e (I). (to. cu vâlvătăi. 1. afghan covor turemen miţos cu desene geometrice. B. (of) insultare. năpastă. a produce (o recoltă etc. lipsit de prejudecăţi. 1.).. simulare. neliniştit. a unei opere literare etc. to ~ the interests of a dăuna intereselor. affiliated societies [a'filicitid ss'saistiz] ş. emfatic. folosire a prefixelor. afirmare. a prejudicia. 2. affidavit [. a jigni. affix I. în campanie. a disastrous ~o înfrângere dezastruoasă. pred. agitat. obijduiţi. fixare. abundent. aflat [3'fiast] adj. jignire. (jig. a înfricoşa. 2. tr. the land ~s minerals în ţară se găsesc minerale. har. arzând.. întins. affective [a'fektiv] adj. the object of his ~ obiectul dragostei / pasiunii lui. pred. affricate ['refrikitj s. (fr. a face să sufere. to become ~to smb. (si. tr. (rar) nepătimaş. care se poate acorda. tr. 3. înclinaţie. a iubi.) în serviciul flotei de război. foreign / external ~s politică externă. care poate fi afirmat. atins. a ataşa (de. affiant [s'fabnt] ş. to swear / to make an ~ a da o depoziţie sub jurământ (în faţa unei autorităţi). adj. broboadă de lână croşetată. pe apă. mişcător. a lega. I wash my hands of the ~ mă spăl pe mâini (în această chestiune). afoam [s'foum] adj. (gram. navlosire. 1. 1. in the present condition / state of ~s în starea actuală a lucrurilor. între). affianced [-t] adj. a îndrăgi. adv. II. II.) serviciu de bord. a ratifica. confirmare. a uda. 1. între). chestie. intr. 1. tr. aflutter [s'fUts1-] adj. affixation [a'fik'sei/an] s. 2. năvală. the news ~ed him ştirea 1-a tulburat / 1-a afectat. 2. s. belşug. (psih. an ~ farewell o despărţire duioasă. a susţine. affray [s'frci] I. a lipi (de). dare. the deck is ~ puntea este inundată. a afecta. (psih. curăţire. 3. (fon) africată. afire Is'faio1"] adj.. închiriere. boală. a (e)libera. intr. avânt. a încredinţa. a prinde (de. a oferi.) a înfia. 1. (jur. ~ with la acelaşi nivel cu. A. boală. 3. afiuent. (geogr. a-i veni la socoteală. (mar. 2.) remu. a vătăma. a înota în bogăţii. a adeveri. affinor [s'faino'] s. a arde de dorinţă sau de nerăbdare de a face ceva. to be ~ with curiosity a muri de curiozitate. a lipi (un timbru).) the bread of ~ pâine amară. affinage [3'finid3] s. afforest [ee'forist] vb. fluturând. punere (a unei ştampile. to ~ with a bate la cap cu. obidiţi.) nervi aferenţi. II. afecţiune faţă de / pentru cineva. fructuos. A. affect21. B. s. înrudire. întărire. 1. 2. adj. 3. 1. a sfida moartea. (jig. v.) to pocket / to swallow an ~ a înghiţi un afront. 2. (at. din cauza). affinity [s'finiti] ş. affixture [a'fikstJV] s. a mâhni. ■■ far $ ~în depărtare. a lua de suflet. 2. 2. 1. predilecţie exagerată. asociat. sindicate afiliate. aflame [s'ficim] adj. afforestation [se. suferinţă. to live in ~ a trăi în belşug. 1. 2. to — proof(s) a aduce dovezi.

(med. again [s'gein] adv. he is well ~s-a făcut iar bine. aforesaid [~sed] adj. after-payment [-. a calm. after-named [~neimd] adj. de demult. now / ever and ~ uneori. afterclap [~kla3p] s. viaţă viitoare / de apoi.) în mişcare. (liiigv. 3. a f t e r . in ~ years în viitor. after-time [~taim] s.ena^ind.) filtrare de control / secundară. amintit mai jos. (fig. I am ~ that I shall wake him mi-e teamă să nu-1 trezesc. după aceea. urmări. conform (cu dat. after-beat ['a. afterdeck [~dck] s.) dunetă. mi se pare că n-o să vină. (fig. afrit ['asfrkt.) remanentă. geană de lumină (după apusul soarelui). consecinţe (mai ales nedorite). after-born [~to:n] adj. after-harvest [~iha:vist] s. 2. pe urmă.pD. (fiz. adv. afternoon farmer ['u:ftnnu.). de altădată. persistenţă. potrivit cu. după ce. a doua creştere. after ['a:ftor. (mai) înainte. ~ the hair în răspăr (şifig. (auto) ardere întârziată. ~and ~ întruna. aaV. 2. (mar. viitor. 1. the year ~ un an mai târziu. (amer. care se teme. against [s'geinst] prep.) pe picioare. 4. efect ulterior. bănuitor.nd] adv. trântor. (fig. prep. afterbody [~ibodi] s. duh rău. (muz.). premeditare. aftercrop [-top] s. con/. spre pupa.) he who is ~ of leaves must not go into a wood cine se teme de brumă. after-feed [~fi:d] s. l. (anat. in the ~ după-amiază. amintit. să nu sădească vie. (mine) gaze de explozie. soon ~ curând după aceea. menţionat mai jos. 2. (mar. intenţionat. II. afterdavy [~'deivi] s. parte următoare. 1. (fiz. after-part [~pa:t] s. afret [g'fret] adj. 3. (mar.ld] s. adv. menţionat mai sus.) cu atât mai mult. 3. afoul [o'faul] adj. din când în când.l] s. II.). ~ that după aceea. mai târziu.g r a s s .v. 4.) I'll be ~ you! las' că-ţi arăt eu! 2. mielcncefal.) noi întâmplări. parte din urmă. b) a se pregăti. păr african (Mimusops heckelii si Dumaria L. it is ~ six (o'clock) e trecut de (ora) şase. sănătos. 2. ~ its kind în felul său. pred. aforethought [~6a:t] I.. după un an. rcclamaţic. v. (bot. a se organiza.g r a s s .) what is he ~? ce caută? ce vrea? ce doreşte? ce-i trebuie? ce urmăreşte? (fam. ~ accompaniment acompaniament în contratimp. good ~ bună ziua (formulă folosită după-amiaza). 1. de după-masă. after-penance [~ipcnons] s. to talk ~ time a) a ţine / a duce cu vorba / a întârzia pe cineva pentru a câştiga timp. castel pupa. ultimul. fermentaţie secundară.00-16. adj. (fig. posterioară. în viitor. din nou. adv.adcsep'teijsn] s. afro-american. postum. paşte-vânt. 1. 2. îngrijire după boală.ck^iz] s. to start smth. din Africa. 1. after-file [~fail]'s. plată suplimentară. senzaţie plăcută. al doilea cosit. (fam. after-church [~t/a:ţj] s. afterworld [~wa. after-acceptation ['a^sr. aft-engined [~ . la urma urmei. surpriză (neplăcu­ tă). 1. a întâmpina dificultăţi. urmare.) după-amiază. după-masă. afterhatch [~ha«/] s. after-filtration [-fil'treijan] s. ~ aii în definitiv. a doua accepţie (a unui cuvânt). a doua recoltă.) luminescenţă. II. 2. in ~ mai târziu (în viaţă).-'fo3r] prep. lume viitoare.) cartul 12. Africanize ['arfrikanaiz] vb. afresh [o'fre/] adv. after-drink [~drir|kj s.) 2. aftercast [~ka:st. în vechime. 2. unnarc. aftertaste [~teist] s.) pupa. de după-masă. produs secundar. to be oneself ~ a-şi reveni după boală. 1. 1.) contratimp. Afro-American [lasfrous'merikan] s. pupa. aftercastle [~'ka:slj s. a?ft] aaV. afoot [a'l'ut] adj. (tehn. copii postumi. ■ afternoon [~'nu:n. 3. 'sftorksestj s. parte din urmă. (fnv. conj. la cârmă. after-growth [~grouO] s.) macore. a f t e r . (med. 1.n 'fa:mor] s. Afrikan(d)er [iaefri'ka. cine se teme de foşnetul frunzelor n-are ce căuta în pădure.g r a s s . pe lângă aceasta. 2. treaz. II. supărare. (mar. '— atributivi !• s. afterthought [~0o:t] s. o nouă chemare. african. a f t e r b l o w (1). a fi în picioare. ~ a reîncepe ceva. viitor. gust. asfinţit. what? ~? cum? iar? 2. 1. gând întârziat. I am ~ he will not come mi-e teamă că n-o să vină. afore [o'fo:r. 2. (jur. a f f i d a v i t . 1.0] s. în viitor.). speriat. afterpeak [~pi:k] s. 1. after-portion [~. to be ~ of a se teme. (electr. a f r e e t . 2. (fiz. I'm ~ (that) mă tem că.ft3r] I. adj. 1. (lat. timpul de după serviciul divin. s. one ~ another unul după altul. premeditat. adj. (mar. vreme bună.) tratament suplimentar.) 1. de după-amiază. întruna. after-pasture [~. afterpiece [~pi:s] s. aforehand [~ha. 2. afraid [o'frcid] adj. cel mai din urmă.) placentă.:ft3bi.) v. a afiicaniza. (mar. 2. în drum. loţiune folosită după bărbierit / ras. -ipjes-] s. afterpost [~poust] s. (auslr. 2. after-heat [~hi:t] s. afterburning [~iba:nirj] s. dureri după facere / după naştere. 2. v. as much ~ încă (o dată) pe atât. altădată. to go ~ a merge îndărăt. b e f o r e . (metal. mereu. v. a doua recoltă. pilă. în freamăt. gust stăruitor / persistent. pe jos. (fig.) bocaport din pupa. adesea. after-game [~geim] s. afterbrain [~brein] s. viitor. numit mai sus. (înv. un nou apel. să nu joace. after-repentance [~ri'pentons] s..). de origine europeană (mai ales olandeză). fore and ~de la prova la pupa. în ciuda. ultimul vas din convoi. pe urmă. (fam.). 1. (ec. amer. african. n-a învăţat nimic. s. 2. 2. amurg.) (despre o poliţă) ~sight după prezentare.t[ s. a f t e r . what are you ~ of? de ce ţi-e frică? ce te nelinişteşte? ce te îngrijorează?. pi.) afocal. ~ the same pattern după acelaşi model. necurmat. ~ clouds comes clear weather după ploaie. pl. II.. ~the grain împotriva firii sau voinţei (cuiva). mai tânăr. o a doua lovitură (şifig. (mar. numit. after-days [~deiz] s. to be dead ~ war a fi potrivnic / duşmanul războiului. consecinţă (ulterioară). după.g r a s s . afterblow [~blou] s. the day ~ tomorrow poimâine. a-i fi teamă de. 2. 'a. drojdie (de vin etc. (mar. (mil.adv. 1. activ. adj. (mar.după-amiază. după-masă. after-treatment [~itri:tmont] s:(tehn. din nou. în contra (cu gen.) creierul posterior. a se însănătoşi. fost. divertisment. 3. 1. afterbirth [~bo:0] s. after-ages [-. o a doua chemare. adj.) urmări. haul ~ the sheets schimbaţi peste tot. aft [a:it. after-grass [~gra:s. gust plăcut (care rămâne în urma a ceva). 1. 2. (fig. amer. II.) recoacere. (agr. al doilea seceriş. the wind is dead ~ vântul e gata să cadă..). 1. I am ~ to wake him.afocal 18 afocal [ei'foukal] adj. (teatru) epilog (şi fig. (mar. joc nou. after-come [~kAm] s. făcut înadins. a f t e r . s.p e n a n c e . în afară de acestea. căinţă târzie. 1. after-dinner [~idinor] I. din spate. năpastă. viaţa de apoi. monstruozitate. dindărăt. în acţiune. pe de altă parte.) nouă încercare. adj.v. posterioară. piesă de încheiere a unui spectacol. pred. after-hand [~hasnd] s. (ec. în conflict. II. consecinţă. parte de la urmă. ~ all my trouble he has learnt nothing eu toate străduinţele mele.) complicaţie tardivă. v. (chim. după aceea. (pop. perioada de sfârşit a anului.) etambou. cu anticipaţie.) imagine consecutivă. necontenit. urmare. de mai sus. 3. îngrozit. toamnă târzie. 1. amer. dunetă. în pofida (cu gen. persistenţă. amer. 1. iar(ăşi).) afterpic. spre declinul vieţii. (prov.) născut după redactarea ultimului testament al tatălui. ~ one's heart / soul după placul / voia inimii.n(d)3] s. after-touch [~tAtf] s. b) (despre . încă o dată. odinioară. (tel. v. African cherry [~ 'tferi] s. bur. aftermost [~moust] adj. sentiment plăcut. 2. 2. to run ~ of a se ciocni de.) spre pupa. remanentă. muncitor angajat ulterior. (fig. necaz. a intra în conflict cu. plată ulterioară. to be up ~ (it) a se afla în faţa unei probleme. următor. a f o r e n a m e d . 2 . agitat. ţinere sub observaţie (a unui bolnav. l. care urmează. posteritate. time and ~ mereu. tr. after-season [~isi:zn] s.pa:st/or. aforementioned [-iinenfand] adj. the ~ veacurile viitoare. a unui delincvent). v.00. ~ his will împotriva voinţei lui. restabilit. demon (în mitologia araba). rezultat (al unei acţiuni). as ~ faţă de. din vreme în vreme. aftermath [~ma. viaţă viitoare. iarbă care creşte după cosire. (jur. I have never seen him ~ după aceea nu l-am mai văzut niciodată.) pacoste.) ~ the storm. 1. a posulata. pred. after-image [~iimid3] s. after-pains [~peinz] s. soon ~ he arrived he began to work at school curând după ce sosi. fără încetare. (şi) iarăşi. 1. de odinioară. american de culoare (ai cărui strămoşi provin din Africa). (fig ) gust amar etc. 5. Afrikaans [isfri'ka:ns] s. 2. dinainte. afto ['a:ftou| s. after-fame [~feim] s. viitor. afterward(s) [~ws:dz] I. partidă nouă. posteritatea. aftercare [~k£3r] s. în comparaţie cu. afternoon watch [~ 'wot/j s. o'frkt] s. the ~ part of a ship partea dinspre pupa a unui vas.) perioadă de stagnare. after-product [~'prodakt] s. născut mai târziu.) otavă. a doua coasă.) la pupa. afterglow [~glou] s. efect întârziat. after-date [~deit[ vb. 4. băştinaş din Africa de Sud. I am ~ of waking him mi-e frică să-1 trezesc. din urmă de tot. (prov./an[ s. aforenamed [~neimd] adj.) suflare ulterioară (într-un cuptor Bessemer). apoi. after-mentioned [~imen/3ndj adj. after-life [~laif[ s. din pupa. produs de calitate inferioară.) dialect al limbii olandeze vorbit de urmaşii burilor din Republica Africa de Sud. aftershave [~/civ] s.peimant] s. retuş. adv.).) postefect. amer. 2. mai sus-citat. afterdamp Hdamip] s. aforecited [3'fo:isaitid] adj. îndărăt. to set ~ a pune în mişcare.). idee care vine (în minte) prea târziu. (mar. afreet ['aefri:tj s. chindie. încă o dată. începu să lucreze la şcoală.) inerţie luminoasă. (poetic) urmaşi. (si once ~) iar(ăşi). (mar. în picioare. a se pune la cale.) with / of malice ~cu premeditare. s. African ['ffifriksn] I.) cu maşina aşezată la pupă. 3. after-fermentation [~>f3:meriteij*3n] s.) it is half ~ three e (ora) trei şi jumătate. glorie postumă. neadormit. 'sftogra^s] s. day ~ day zile în şir. împotriva.. pe urmă. pred. (poetic) in ~ mai târziu. întâmplare neplăcută. din păcate.) în marş. tr. temător. 1. to be ~ a) a fi sculat.) după-amiază. trenaj.) pierde-vară.) v.). după. de după-amiază.) in the ~ of one's life în amurgul. amer. an etching ~ Gainsborough o gravură după Gainsborough. 3. 2.) 1. potrivit (c« dat. viitor. si. aftercall [~ko. a se întrema. iz (care rămâne în gură). after-effect [a:fteri'fekt] s. a fortiori ['ei •fo:Ji'o:m] adv. a f t e r . 4.) la pupa. înainte. half as high ~ o dată şi jumătate mai înalt.) căldură remanentă / reziduală. contrar (cu dat. pic de la pupa. after-act [~a?kt] s. (metal. cui i-e frică. III.) consecinţe. adv. amintit mai jos. (med. (fig. parte din spate. s-a restabilit. IV. leneş. a-i fi frică de. în urma (cn gen. vâscozitate. aforetime [~taim] l. 'ajfticnapnd] adj.

she lived to a good old ~ a trăit până la adânci bătrâneţe. cu ochii holbaţi / zgâiţi. a augmenta. the present ~ generaţia de azi. substanţă. A. I have not seen you for ~s nu tc-am văzut de un car de ani. aggrandize ['asgrandaiz. 4. iuţeală în mişcări.) supărare.). agave [a'gcivi. aggregation [lasgri'gei/pn] s. ager (la minte). înălţare.) circumstanţă agravantă. a îmbătrâni. the ~cci în vârstă. aggroup [a'gru:p] vb.) agat. agents provocateurs s. general. B. 2.). agresor.. ['cid3d] în vârstă de. II. agamic [a'gasmik] adj. aggressive defence [~ di'fens] s. a aglomera.) agavă (Agave sp. aggrade [a'grcid] vb.) persoană scundă / măruntă. ridicare. in the ~ we live in în epoca noastră / în care trăim.) agă. (corn. a porni la atac (împotriva). (jr. the picture hangs ~ the wall tabloul atârnă de perete.). pi. agent provocateur [pronunţia franceză]. (chim. a proslăvi. (on. depunere. 1. a strânge. aggressor [a'gresar] s. 3. 2. (fam. (biol. amuletă. lipit. 3. 2. agglutinating [-in] adj. forwarding ~ expeditor. a strânge laolaltă / într-un tot. v. full — majorat (în Anglia. pred. to work ~time a căuta să termini lucrul la timpul fixat. influenţă. agerime (a minţii). consternat.) reprezentant general. (med. masă. 1. (rar) grupare.gra'dcijpn] s. bătrânii. despre limbi) aglutinant. cu toţii. tr. (fam. totalitate. agresiv. med. commission ~ (agent) comisionar. car de ani. lăţire. agre­ sivitate. sprinteneală. a se aduna.) inhibitor de îmbătrânire. age heaping [~ ihi:pirj] s.. 2. B. veacuri. aging ['eid3irj] s. strâns laolaltă. agal-agal ['aegaPaegal] s. întărire prin îmbătrânire. [a'ghr. agential [ci'd3cn/3l] adj. intr. A. (înv.) aluviune. a întrista. 2. fam. augmentare. a ataca (cu ac. a face bătrân. agio. reunire. strângere. de. a fi serios. vioi. sâcâitor. pred. a înscrie în (organizaţie etc. îmbătrânire. forţă (motrice). cuprins de groază / spaimă. veşnic tânăr.^gravei/pn] s. mediu. to be of an ~ to marry a fi de vârsta însurătorii. a exaspera. 2. II.) ~ the sun în sens invers acelor unui ceasornic. (chim. persoană de încredere. sprinten.) veşnicie.) cerere globală. 1. by/through the ~ of prin mijlocirea (cu gen. (tehn. v. maturizare. aghast [a'ga:st. agenda [agenda] s. a exagera.. (geol.) apărare activă. mirat. a mări (o durere). 2.) agapă. promoţie. agglutination [aiglu:ti'nei/an] s. agape1 [a'geip. what ~ would / could you take him to be? ce vârstă îi dai?. 1. agamous ['ffigsmas] adj. agglomeration [aigbma'rci/pn] s. contract of ~ contract de reprezentanţă. (amer. 1. a lăţi. tr. forţă. exasperare. acţiune. şi intr. I feel (myself) ~ when I hear mă întristează să aud (că).) aglutinare. a uni. (geol. ['eegrigeit] vb. agaric acid [aVgaîrik 'aesidj s. uluit. chemical ~ agent chimic. B. 1. a se purta aşa cum sade bine unui om de vârsta respectivă. II. cu gura deschisă. bleojdit. a g g l u t i n a t i v e (2) şi a g g l u t i n a t e (II. agha ['ci:ga:. aggregate demand [~ di'mu:nd[ ş. aglomeraţie. Ice Age perioada glaciară. (corn. (amer. 1. the ~ of iron vârsta de fier. awkward ~ vârsta de trecere / de tranziţie. ev. (amer. bătrân.) supraînălţare. a se aglomera.) plicticos.). 3. with ~ cu anii. to come of . (anglo-indian) locomotivă. agenesis [. factor. a reprezenta o firmă. tot(al). exasperant. a'grasndaiz] vb. 2. bătăuş. întăritură de pământ. physical ~ agent. upon) agresiune. în vârstă. epocă. isteţ. ageing test [~ 'test] s. in the ~ laolaltă. vb. aggrandizement [a'gramdizmant] s. (mai aleş rel. 2. age-worn ['eid3WD:n] adj. intr. aggressive [a'gresiv] adf 1.) purtător de cuvânt. pi. 1. to be under ~ a fi minor. agravant. aggrieve [a'gri:v] vb. the infirmities of ~ metehnele bătrâneţii. a agrava. supărător. 5.) digestor. (jur. to run (up) ~ smb. a înălţa. adv. îmbătrânit. (jur. activ.tineit] vb.a g a r . amer. a g e . a se agrega. the golden ~ epoca de aur. conglomerat. (tehn. . îndurerat. 2.) uzare. agapae ['aegapi:] şi agapes ['aegapiz] ş. she carries / bears her ~ well se ţine bine pentru anii ci. agglomerate I. (on) a comite o agresiune (împotriva). adv. 1. influenţă.) advance ~a) agent. (tehn. agenţie. a înflora. ageing machine [~ moi/kn] s. aggression [s'grc/pn] s.) a dog's / (amer. înrăutăţire. a îngreuna (o suferinţă). lângă. ordine de zi. (tehn. (ec. strâmb. a g e n e s i s . (chim. age [eid3] I. 4. ofensiv.) a se depune. concreţionare. a încărunţi. de veacuri. (geol. T£ed3Îlj adj. aggress [a'gres] vb.) agar-agar. vizavi de. Shakespeare's Age epoca lui Shakespeare. 2. generaţie. aggregate I. he began to be forty years of ~ mergea pe patruzeci (de ani). 1. cu gura căscată. 1. a se preface în clei. (fam. aggressionist [-ist] s. vioiciune. (şi over) dincolo de. aggravating [-in] adj. putere de coeziune. antiîmbătrânitor. agent. poligr. înspăimântat. pe. etate. to be of ~ a fi major.19 agio un orator în parlament) a nu respecta timpul de vorbire (în scopul obstrucţiei). vârstă înaintată. -ga] s. ageism I'eid3iz5m] s. aggregately i'asgrigitli] adv. iute. activitate. isteţime. a g g r a n d i z e ) . reactiv. agenţie. he rested ~ a tree s-a rezemat de un copac (ca să se odihnească). a g a l a c t i a . a totaliza. a plictisi. B. 1.. colecţie. pred.) he is a great ~ e tare bătrân.v. (temporal) spre. (bot. aged [rcid3tdJ adj. 2. II.) aglomerat. înspăimântat. înfricoşat. Bank ~ directorul sucursalei unei bănci. tr. având vârsta de. 1. Middle Ages evul mediu.) agregare. aggregate chart [~ 't/a:t] s. corp fizic. aggravation [.a deveni major. agglutinant [a'glu:tinant] adj. ei'go:rei'gu:] s. împreună. he doesn't look his -parc mai tânăr decât îl arată vârsta. a se întâlni întâmplător cu cineva. mijlocire.) agregat. reprezentanţă. 2. agar-agar [a:'gu:ru:'gu:.) agalactic. 2. pred. a îndurera. mărire. aggregate capacity [~ ka'pzesiti] s. a da de cineva. (amer. fără funcţiuni sexuale. A. parliamentary ~ persoană care caută să-i dispună pe membrii parlamentului în favoarea unui proiect de lege. iritare. 4. purtare provocatoare. 3. războinic.) agenesie. (tehn. agio ['axi3iou. ~of wine îmbătrânirea vinului.) putere maximă. agedly [-li] adv.) ticket ~ casier (de la casa de bilete).s p e n t . a green old -bătrâneţe fericită. a aduna. aglutinare. ~ of consent vârsta însurătorii sau a măritişului.) mortar. slăbit de bătrâneţe. (lingv. to be (sou to act) one's ~ a se purta potrivit vârstei. (tehn. afacere de bursă. 2. agenţie.) agaricină. to run ~ a rock a se lovi / a se izbi de o stâncă. 'eid3ou] s. age-old ['cid3 ould] adj. de agresiune. de agenţie. ag-gari [u:g'ga. uimit. II.) 1. adunare. reprezentant trimis în vederea încheierii unui contract. a g e i n g . v.:st] adj. a fi prea bătrân pentru (a face) ceva. persoană care măreşte etc. in our ~. (fam. căscat. aghast-looking [a'go:st<lukirj] adj. a deveni bătrân.pl.o veşnicie. age-spent l'eid3spent] adj. colectiv. 3. 5. age-hardening [~ ihccdonirj] s. ageing ['eid3În] s. 2. 2. a aduna. stare de agregaţie.) 1. 2). middle ~ vârstă mijlocie. persoană care caută râcă. (mil.) agent provocator. 4. 1. age-resister ['cid3riizist9r] s.) a coon's . agil. 3. factor. despre limbi) aglutinant. care înrăutăţeşte / îngreunează. tr. datorită (eu dat. a agrega. at the ~ of Ia vârsta de. agenesia [i2ed3i'ni:si3] s. 2. ~ of rubber îmbătrânire a cauciucului. (ec. (tehn. agglutinate I. (mat. aggressiveness [a'grcsivnisj s. a aglutina.) terasă de acumulare. intr. străvechi. sprijinitor al unei agresiuni. aggregate membership [~ 'memba/ip] s. mijlocitor. eră. 1. ageless ['eid3lis] adj. a maturiza. a se strânge laolaltă. organizaţie). îngrămădire. aggradational terrace [ia3gra. -neit-] adj. agent. he is twice my ~ c de două ori mai marc decât mine. atitudine discriminatorie pe considerent de vârstă (mai ales faţă de bătrâni). 4. s. this wine lacks ~ vinul acesta nu arc vechime. 1. intr. (chim. asupra). energic. bas.). a împreuna. care (se) lipeşte. what ~ are you? ce vârstă ai?. (fam. 1. the isle was over ~ the river mouth insula era aşezată în faţa gurii râului. aggroupment [-mant] s. (to ~ to) a include în. rar a'gasp] adj. agent ['eid3ant] I. (jur. tr. a se strânge într-un tot. (amer. 1. pieziş. a înzorzona. la 21 de ani). secular. ['ffigrigit şi 'sgrigeit] s. a spori. a da peste cineva.). amer. (hidr. 1. ze'ga:ra. the bed stood ~ the wall patul era aşezat la perete. întreg: the ~ forces forţele reunite. a extinde. acumulare. a ridica. 2. 2. 2. lipire. (text) vaporizator. (fam. war of ~ război de agresiune. 2. a exagera (o primejdie). he is 30 years of ~ arc 30 de ani. v. a mări. s. agaze [a'geiz] adj. (lingv. bătrâneţe.) road ~ tâlhar de drumul mare. 2. intr. agile ['a?d3ail. talisman. agalactia [-aega'laîktia] s. ~ a base of violet pe un fond violet. (în antichitate) val. III. vechime. bătrâneţe. a g a m i c .. agility [a'dîiliti] s.) parizer (caractere de 5 1 / 2 puncte). age group ['cid3 gru:p] s. extindere. (demografie) acumulare a vârstelor. to stand / t o remain ~ a rămâne cu gura căscată.) ~ circumstances circumstanţe agravante. (turc. agger i'sed33] s. agent general [-'d3enpr3lj. putere.) încercare de îmbătrânire. a întinde. perseverent.) aglutinare. a adânci. (mat. sporire. agendă. (tehn. 3. agency ['cid33nsij s. 4.) a funcţiona ca agent. CU ajutorul (cu gen. intr. 2. (mineral. 2. agendă. deteriorare. 2. ~ of discretion vârsta de la 14 ani în sus (când omul este socotit răspunzător de actele sale). pi.) agregat. -cit] s. numărul total de membri. the prime of one's ~ floarea vârstei.) station ~ şef de gară. brecic.dei/5nal 'teras] s. tr. aglutinat. aggrieved [-d] adj. 1. 3. news ~agenţic de presă. (med.zed3i'ni:sis] ş. a însuma.) a aglutina. a îmbătrâni. he ran his head ~ a beam se lovi cu capul de o grindă. a transforma în clei.) lezat în drepturi(lc sale). întreprinzător.). (lingv. provocator.'ga:. throughout all ~s în toate timpurile / epocile. trăsnit.) aglomerare.pl. în totalitate. vârstă. agilitate. a înrăutăţi. (mai ales pi. a g a r .) aglutinam. a irita. (rar) a (se) grupa. a preamări. (rar) ca un bătrân. a se îngrămădi. a strânge grămadă. a g e n t g e n e r a l . aglutinant. carnet de însemnări. către. a face mai marc.) mulţime. b) (fig. agentură. intermediu. a enerva. mijloc. (tehn. atac neprovocat (împotriva. a'ga. A. a lipi. 3. sediment(are). 3. îngreunarc. (biol. free ~ liber arbitru. energic.) fenomen de îmbătrânire. ~ seven în vârstă de şapte ani. agglutinative [a'glmtinativ. a se strânge. agape2 ['aegspi]. lipicios. a'gciv] s. (dial. agravare. 1. uimit. vârstă. vb. stăruitor. 2. 1. (text. 1. reprezentant. tr. din răbdări. (mai ales la pasiv) a mâhni. exprimând spaima. v. [a'gbmareit] vb. (lingv. ager ['eid3r] s. to be over ~ to do smth.ri:] s. aggrandizer ['a?grandaiz9r] s. agee [a^i:] adj. ani. 1. aggravate ['sgraveit] vb. agedness [-nis] s. perioadă. agalaxy fregalaeksi] s. intr. caracter ofensiv.) a scoate din sărite. ['segrigit şi 'zegrigeit] adj. fără bătrâneţe. [a'glu:tinitj adj.) general ~ v. 2. agate ['«gat. agents general [~s ~] s. organ (instituţie. întredeschis. aggradation [ia. mâhnit. agent. a se sedimenta. a îngrămădi.v. ~ the end of the week spre sfârşitul săptămânii. de agent. peste. 1. în faţa (cu gen. enervant. 2. tr. [a'glomarit] s. adunat. 'asg-.) asexuat. to run ~ time a căuta să depăşeşti un record (stabilit anterior). (v.) tabelă statistică. capacitate maximă. adv.. (geol. comportare agresivă. (constr. 3.

) mâţişor.d3ito'to:ri3l] adj. tr. institut agronomic. 3. (aprox. înroşit. ~! ne-am înţeles! s-a făcut! în regulă! bate palma!. a se înţelege să facă ceva. acord secret. producţie agricolă. a martiriza. pred. a gogo [a. a se chinui. pred. 3. (glumeţ) ~ in red costum de culoare roşie ţipătoare. aprins. călău. incapacitate de a vorbi. agriculturalist [icegri'kAltjbrslist] s. 2. produs agricol. orbitor. all ~ with delight cu faţa îmbujorată de plăcere / strălucind de încântare. a-glitter [o'glitor] adj. agrotechnics [isgrs'tckniks] s. (med. 2. agricultural produce [~ 'pradjuis] s. adj.. adv. agleam [o'glkin] aay. • agricultural [laegri'kAltfural] adj.-2. (bot. adv. (chim. (for) a face agitaţie (pentru). ~ price preţ convenit. a aţâţa. tr. din belşug. de atletism. înţeles. de acord. to set ~a) a pune în mişcare. mechanized ~ agricultură mecanizată. agricultural mechanization [~ imekonai'zeijsn] s. agrarian reform [~ ri'fo:m] s. tulburare..) agrotehnică. înmănuncheat. farmec (al unei persoane etc. 1. (în ziare) rubrica dispăruţilor. a intra în voia cuiva. studiul si descrierea gramineelor.endsiinbrirj] s. a while ~ de curând.asgra'stegrafi] s. (fig. agitator1 ['axrjiteito'] s. (bot. mişcare. agricultură. s. (sl. (geod.. A. 1. scânteietor. agonistics [izega'nistiks] s. agrimony ['xgrimsni] s. to be in ~ with smb.moutor] s. (folosit ca sg. agitational [-al] adj. polemic. prea1. agnation [ajg'ncifan] s. forţat. to make oneself ~ a se face plăcut. (in ziare. a se potrivi. 2.) a se acorda (cu). agony ['asgsni] s. agorae ['sgari:] si agoras ['a.'s curiosity ~ a stârni / a aprinde curiozitatea cuiva. agnail ['a. . (filoz. acum. conductă sau canal de drenare. pl. poreclă. cât pofteşti. legi agrare. cooperativă agricolă de producţie. pentru care nu este nevoie de aprobarea senatului. produs agricol. agricultural engineer [~ rend3i'nbr] s. melanjor. emoţionat. pl. speculaţie de bursă. agrology [o'grobd3i] s. to smth.) agrometru. suntem de acord că nu ne putem înţelege.scris. munci agricole. 1. agreeably [a'grbbli] adv. poetic) v. (rar) luptă pe viaţă şi pe moarte. ago [o'gou] aaV. rustic. a agita. (with) (gram. (pol. A. botanică agricolă. (pol. b) corespunzând (cu dat. adv. (bot.. b) a incita. agitate ['a^iteit] vb. 1. adunare. 2. (telm. agreed [o'gri:d] aay. ~of death. licărind. anţărţ. on the basis of voluntary ~ pe baza liberului consimţământ. (fig. aglisten [o'glisan] aay. persoană care ia parte la activitatea de agitaţie şi propagandă. epitet. (mat. aglucon [o'glu:kon] s. a conveni. (med. în aşteptare. agnosticism [aDg'nostisizam] s.). agitprop ['agitprop] (pol. 2. agronomic. mixer.A. 2. ~ of tears şiroaie de lacrimi. scânteietor. agrarian [a'grearbn] I. 2. din abundenţă. (chim. a ajunge la o înţelegere.) a agita. agonizing [-in] adj. fermă model. utilaj agricol. strălucitor. epitet. agricultural experiment station [~ iks'perinrant1 steijbn] s. agricultural representative [~ . outdoor ~ agitaţie în afara parlamentului.V. agnostic [eeg'nostik] adj. agronomie. frământare. 2. agreeability [sigrb'biliti] s. contract. atletic. to work by ~ a munci I a lucra în acord. agonize ['sgonaiz] vb. backstairs ~ înţelegere secretă. aaV. (ec. strâns laolaltă. A. 1. agog [a'gog] adj. to set smb. simpatic. eghiletă. trade and payment(s) ~ acord comercial şi de plăţi. acord. de aceeaşi natură. a îndemna. long ~ de (de)mult. agricultural college [~ 'kolid3] s. 2.a. pl.) of-ul cititorului. 1. v. a se zvârcoli. 1. II. (amer. scânteietor.) agitare. agitator screen ['ax^iteito skri:n] s. 1. inginer agronom. arzând. chin.7n[ s.) agitator. fermă experimentală. agony wagon [~ <waig. fluturare. working ~ acord cu privire la colaborare. agitation [. (canad. loc de întrunire (la vechii greci).) 1. 2. a agoniza. ~ unanimously adoptat în unanimitate. înrudit. a g o. agnat. 2.'s opinion / point of view a fi de acord cu părerea cuiva. aprobare.g3'nistik(al)] adj.) agonic. a g r e e a b l y . poreclă.) tambur de sortare. (înv.) carbon agrafitic. 4. (with smb. agitatoare. expoziţie agricolă. a consimţi la ceva. adv. pl.) în mişcare. (metal. 3.) strâmb. agronomy [o'gronomi] s. pl. pred. şcoală superioară de agricultură. to be ~ on / upon / about / with a fi pasionat / nebun după. înrudire după tată (sa» pe linie bărbătească). (bot. 2.'gougou] aay. agrostology [. Board of Agriculture Ministerul Agriculturii (in Anglia). (gram. 1. (mat. mortal ~ agonie. 2. agrafă. aglossia [o'gb(:)si3] s. de agitaţie.. agreabil. agrimotor ['cegri. adv. 1. joe la bursă.) agnostic. Department of Agriculture Ministerul Agriculturii (în S. agrogeology [iaegroud3i'obd3i] s. adv. agronomics [. agonic.. 5. 1. (agr. deliberare. to come to an ~a cădea de acord. 3. (si ~ upon) convenit. tr.) economie agrară. intr. agricultural engineering [~ . cu mult (timp) în urmă. agrobiolog. 3. a mişca încoace şi încolo. agraf(f)e b'graef] s. malaxor.) cooperativă agricolă. a se dă în vânt după.) tractor. agrestic [o'grcstik] aay'. dezbatere... intr.) agonie. a corespunde. a nu se învoi defel. agricultural production cooperative [~ pro'dAkjan kou'oparativ] s. agitaţie şi propagandă: 2. 1. convenţie.pl. mergând. agitatorial [. aay. agonizer [-or] s. s. agricultural output [~ 'autput] s. (tehn. (after) a se căzni (să). a (se) lupta (pentru a).) agitator. agricultural botany [i£egri'kAltJ3ral 'tatoni] s.) a tulbura. mecanizarea agriculturii.) a fi de acord (cu cineva. 2. pred.gneil] s. 3. i«tr. 1. agricultor. o'glai] aav. a chinui. agoraphobia [isegaroToubb] s. în agonie. a flutura. agree [o'gri:] vb. we ~ to differ renunţăm la încercarea de a ne înţelege. adineaori. a instiga. B. tr.) ambulanţă. îmbujorat. trepidaţie. unii cu alţii). agrobiology ['aegroubaibbd3i] s. incandescent. agist [o'd3ist] vb. aaV. 2. strălucitor. agrogeologie. agronom. potrivit. written ~ acord.) agitaţie. capătul de metal al unui şiret. agronomy farm [~ifa:m] s. agrobiologist ['35groubai'obd3ist] s. to ~ with smb. chinuitor.) turiţă-mare (Agrimonia eupatoria). aglet ['a. wine doesn't ~ with me vinul îmi face rău / nu-mi prieşte. 4. asentiment. piaţă. agricultură. a g r e e a b l e n e s s . agrologie. (filoz. adunat. agonic line [~ 'lain] s. cu ceva). agitare. 1. agricultural machinery [~ mo'/imorij maşini agricole. agrarian. agony column [~ tkobm] s. to be in an ~ of despair a fi în culmea deznădejdii.neim] s. combativ. aglobulism [s'gbbjulizam] s. licăritor.repri'zentstiv] s.) (ist. în urmă (cu). a-glimmer [o'glimor[ adj. a pune la punct (socoteli etc. a g i t a t i o n a l . pred. agrometer [o'gromta'] s. a-going [s'gouin] adj. agroccologie. adv. (folosit ca sg. agonistic(al) [. a fi în agonic. the project now in ~ proiectul care se discută acum.) v. amestecător.aîgra'nDmiks] s.) aprins. II. staţiune agricolă experimentală. pieliţă. aprox. pred. (scol. agnate ['zegneit] I. agreement [s'grmnont] s.) agnozie. vânzoleală. v. agricultural science [~ 'sabns] s. agrarian laws [~ ta:z] s. (mea'. încovoiat. plăcut. to ~ with smb. durere cumplită. 2. agname ['ajg.) 1. agricultural product [~ 'pradakt] s. adj.. 1. agitatoric.). agricultural show [~ '/ou] s. economia agriculturii. berechet. two years ~ acum doi ani. adv. ~surprised plăcut surprins. ~pain durere atroce.g3raz] s. agricol. agminate ['segraaneit] adj. agrobiologic.) aglicon. agreabil. aglare [o'gle3r] adj.. aliteraţie. (jur. agrostography [. suferinţă mare. înţelegere (mutuală). reformă agrară. B. curbă agonică.) sălbatic.. agraphitic carbon [issgre'fitik 'ka:ton] s. 2. chin. adept al reformelor agrare. agreeable [s'griobl] I. strălucitor. agronomie. inventar agricol. drăguţ.A.) agonă. agnomina [arg'noumina] s. to ~ with a-i fi folositor sau plăcut. agricultural drain [~ 'drein] s.) to pile on the ~ a exagera. (fam.v. (folosit ca sg. agricultural cooperative society [~ koubpsretiv sa'sabti] s.) aglobulie. plugărit. pl.ax^i'tei/an] s.) s. (fam. pred. agnaţiune. 1. carbon legat. agnomination [asginomi'neijan] s. agroecology [isegroui'kobd3i[ s. to be ~ with smb. agrest. lucitor. (fam.sclipitor. agriculturist [iSgri'kAlt/arist] s. to ~ to smth.) to ~ like cats and dogs sau to ~ like pickpockets in a fair a trăi ca câinele cu pisica. chinurile morţii. 5. agnomen [aig'nouminj. aglow [s'glou] adj. agora ['«egora].) agorafobie.aegri'kAltJb'] s. plecând. studiul comparativ al obiceiurilor tribale primitive. agronom. B. a dezbate. -lit] s. agiotaj. agrochimie. (fig. a vânzoli.). agone [o'gon] adv. agonic [a'gonik] adj. agricultural labourer [~'leitar3r] s. (fig. agrar. ~ to a) dispus / înclinat favorabil faţă de. latifundiar. the ~ provides for acordul prevede. corespun­ zător.) executive ~tralat înclieiat de preşedintele S. muncitor agricol. agrotehnică. a se zbate. conform. reviste) rubrică destinată corespondenţei cu cititorii.) după pofta inimii. agronomie. alarmă. nu mă împac cu vinul. a întărâta. on / upon a question a cădea de acord cu cineva. s. (folosit ca sg. a fi de acord cu cineva în privinţa unui lucru.U. 2. a conveni I a se înţelege cu cineva asupra unei probleme.. a pune de acord. agriculture [. 3. a lua în arendă (o păşune). a paşte (vitele altcuiva) pe un imaş.) agnosticism. plăcut. II.. agronom. to stand ~ a sta (ca) pe ghimpi / (ca) pe ace. potrivit (cu aat. -3b] s. (fig. vibraţie. ~ of opinion unitate de vederi.a2gre'stobd3i] s. piele în jurul unghiei. învoit. 1. 1. consimţire. agley [o'gli:. agricultural economics [~ rkko'nDmiks] s. exagerat. încuviinţare. a agita. mişcare. .a. 1.. verbal ~ acord verbal. întrunire. (ec. ~suspense aşteptare chinuitoare. a împărtăşi punctul de vedere al cuiva. examinare. agricultural labour l'îegri'kAlt/urol 'leita'] s.).). a g r o s t o g r a p h y .) agronomie. just ~ to begin pe punctul de a începe. agronomist [a'gronamist] s. agitator2 s.) aglosie. agricultural chemistry [~ 'kemistri] s. 2. a clătina. agitatrix l'aaJ3iteitriks] s. agora.) agrostografie. articles of an ~ articolele unui acord. a fi de acord cu cineva. înfrigurat. rudă pe linie bărbătească.) consultant agricol. (bot. agreeableness [-nis] s.) agitaţie. strălucitor. agnosia [sg'nouzjs. on / about smth.) atletism. rural. (si to ~ together) a se înţelege. unitate de vederi. agriology [isegri'Dladji] s. 2. they ~ well se împacă de minune.) (with) acord (cu). (fam.. mare moşier / proprietar de pământ. caracter plăcut.agiotage 20 agiotage ['asd3i3tid3[ s. a armoniza. 1. a se împăca (unul cu altul. luminos. a căuta efecte senzaţionale. by mutual ~ de comun acord. agronomic(al) [iasgro'nomik(ol)[ aay. (med.glct.

to saw the ~ a gesticula (exagerat).) cenuşar (Ailanthus glaudulosa). air camera [-"ikaaniars] s.) instalaţie de comprimare a acrului. (tehn. in the ~ a ţine pe cineva în şah. ochire. suflu de bombă / explozie.) stârc-alb. si. to go / to run ~ a eşua. desprins de sol / pământ. resurse. breakers / rocks ~! pericol! păzea!. to get ~ of a întrece.) foaie.) bolnav de malarie. -lia] s. aiming-field [~ fi:ld] s. flămând. to take ~ a ochi. suferind. aidman ['cidmsn] s.) la strâmtoare / ananghie / aman. (mar. mit. a intra în pământ. c) (mil. to ~ one's feelings a-şi arăta / a-şi dezvălui sentimentele. 3. (med.) to sell ~ a vinde la termen.) gcncral-maior (în aviaţia britanică). aidememoire [~mcmwa:r] s.. 2. ahem [m'mm. air buffer [~ . a se fuduli. (nane) galerie de aerisire. air chute [~/u:t] s. he ~ed his satire at D. aere.) balonct. obiectiv. a lucra fără rost. e un tip (bine). 1. 2. în încurcătură.airborne ['Esbomj adj.lusra'filja.) to clear the ~ a însenina atmosfera.) suflura. bolnav. ailment ['cilmont] s.) atac aerian. suflu. tub de aeraj. (amer. s.) eşuat. fraternal ~ ajutor frăţesc. vb. şi-a îndreptat satira împotriva lui D. transportabil pe calea acrului. prin radio. a fi în avans faţă de. a g l e t . air-built [~ bilt] adj. incolor. pl. (tehn. aer. cărămidă nearsă / crudă. 1. ailurophile [ai'lu^rafail] s.) în aer. to become ~ a se desprinde de sol. mai în vârstă. ţel. ~ stricat.) aghiotant.pl. teamă anormală de pisici. ague-spleen [~spli:n] s. pălit de foame. v. (mine) pernă de aer. 2. the common ~ scopul comun. 4. stârc-bălan (. aide-de-camp [~-d3'ku:rj. a o lua înaintea (cu gen.) baraj aerian (din baloane captive). pungă de aer. (ftg.) aikinit.) (at) a ţinti.). 4. (mil. air chamber [~ -t/eimba1"] s. ~ a da ajutor cuiva.) far aerian. ţintă.) raton sud-american (Procyon caticrivora).) fiori (reci). a fi suferind. mijloace. (amer. air bombing [~ <bomin] s. 4. castel aerian. 1.) ridicare aeriană. grămadă. (scot. II. (mar. (med. panaş. a fi în frunte (la întreceri). air barrage [~ 'ba?ro:3] s. -lit] s. ailurophobia [ai-luara'foubja. (zool. (reg.) 1.) cameră de aer (la anvelope). 2. (fr. făloşie. s. 1. (ist. pistol de vopsit. a-şi răci / a-şi bate gura degeaba. 2. D a fost ţinta satirei lui. (jig. a ajuta. (fot. suferinţă (fizică sou psihică). straight ~ drept înainte. to melt / to vanish into thin ~ a se face nevăzut.) bază aeriană / de aviaţie / aeronautică. 2. coş de fum / aeraj.(auto) pernă de aer. to ~ one's knowledge a face paradă / caz de cunoştinţele sale. dead * aer închis. airborne radioactivity [~ reidiouask'tiviti] s. (med. ah! a! aha [a'ha:. aripioară. fresh / pure / open ~ aer proaspăt. melodic.) spre prova. b) (fig. a-i da cuiva paşaportul. with a downcast ~ cu o mină abătută. sens. ţintă. (av. tr. de-a călare. it's all in the ~as yet deocamdată nu sunt decât nişte vagi proiecte. (fig.) malarie. geod. s. (înv. frână pneumatică / aerodinamică. aiming point [~ point] s. airbus [~ DAS]. 1. (bot. a căra soarele cu oborocul. (av. ăi de pe corabie!. egreta. ailing ['eilirj] I. a da în vileag. aha! a! ahead [a'hcd] adj. 2. (mil.. a deranja. he has an ~ about him are prestanţă. 1. 2. i s n o t . pl. 2. afectare. rafală. vb. to give / to lend smb. (av. 1. bulă de aer. în atmosferă: rumours are in the ~ se zvoneşte. (tehn. (tehn. air bed ['eabed] s.) general de armata (în aviaţia britanică). air-bound ['eabaund] adj. dragoste (exagerată) pentru pisici. (mii. poligon de tragere.) în aer. mină. a ventila. aimlessly [-li] adv. air chill [~tfil] s. ventilator. 2.) bombardament aerian. persoană care detestă pisicile. s. vb. care ştie ce vrea. (mii. coama coifului. aguish ['cigjui/J adj.) atac / acces de friguri.) sanitar. ailurophilia [ai. go «-! înainte! dă-i drumul! continuaţi!. cărămidă cu goluri. 2. 1. (metal. II. fără ţintă / scop. pred.) to give smb. (metal. to go by ~ a călători cu avionul. ajutor. lipsă de scop. friguri palustre. sprijin(itor). to be ~ of a fi în fruntea (cu gen. in/r. mii.). amer. an — of youth o înfăţişare tinerească.) acumulator pneumatic.) am n o t .) aeropurtat. 4.) câmp.. air bag ['ea ba?g] s. 1. (med.) balon aerian. în faţă: în cap.) mărirea ficatului sau a splinei din cauza malariei (cronice). împrumut. a-1 pune pe liber.) clcron. (tehn. aspect.) avion de transport. (av.) aghiotant (al unui general). 3. „aerobuz".21 air compression plant aground [a'graund] adj. ajutor. by / with the ~ of cu ajutorul (cu gen. fără bază. public ~ asistenţă publică. a usca. indiferent faţă de tradiţie.) trupe auxiliare / de ajutor. air cell [~ sel] s.) stare febrilă. 2.) to bla-bla in the ~ a vorbi de pomană. în vânt. văzduh. aigrette ['cigrct. cu grămada. II. (fig. first ~ station post de prim ajutor. air compression plant [~ kam-pre/an rpla:nt] s. a-şi da importanţă. a scoate la aer. a-1 da afară (din slujbă). airborne survey [~ 's3:vei] s. to take the ~ a) a lua aer. air channel [~ -t/asnl] s. 'eidds'koinz] s. 3. air1 [ea1"] I. pl.pl. v.) dări. conştient de ce vrea. (av. cărămidă uscată natural. A. (top. (ftg. a năzui. a căuta (să). to ~ high a ţinti departe. a nu mai putea de bucurie. air brush ['ea'brA/J s. împotmolit. a căpăta publicitate. uiniful [-ful] adj.) forţele aeriene ale marinei militare. indispoziţie. a face o plimbare.) rece. to fish / to plough in the ~ to beat the ~ a bate apa în piuă.ba'lu:n] s. foul / impure ~ aer viciat. vb.) to go up in the ~a-şi ieşi din lire / sărite. (rar) v.) minută. aim [eim] I. aerograf. fără (nici un) rost. (mar. to put on ~s with smb. fără ţintă / scop. a i l m e n t . (av. aii [cil] I. (fam. air bath ['e3bo:6] s. v.'gwa:r9] s. aversiune faţă de pisici. de finalitate. 2.) to get ~ a face carieră. a lua / a trata pe cineva de sus. intenţie. în friguri. (fr. în frunte. aider ['eidsr] s. to beat the ~ a bate apa în piuă. 1. vai! aid [cid] I. (fig. 2. a-1 concedia.) punct de ochire / reper. (amer. airbell [~ bel] s. II. a i r lift (1). 2. (radio) on the ~ la radio. ailantus [ei'laîntas] s. to render ~ a da ajutor. ~d3'ko:n şi pronunţia franceză]. a aspira (la). all planes are ~ toate avioanele sunt în aer. (amer. ahungry [s'hArjgri] adj. adj. a îndrepta (spre). aerostat.4rdes alba). ajutor.) filtru de aer. to make / to turn the ~ blue a înjura ca un birjar. (jig. a expune. mutual ~ ajutor reciproc. în scopul de a (şau cu gen. ague-fit [~fit] s. (constr. înainte.) (mil.. air carrier [~ 4aeri3r] s.. II. a'ha] interj. to put on ~s sau to give oneself ~s a-şi da / a-şi lua acre. 3. care cauzează malaria.) a se ridica în aer. neplanificat. mutual ~ organization organizaţie de ajutor reciproc.) to take ~ a se răspândi. 2. . s. 1. fantezist.). pe calea undelor. all hands ~! toată lumea pe punte! ahungered [s'lungad] adj. full speed ~ cu toată viteza înainte. a g u i s h . air bubble [~ TOADI] s. air attack [~ a'taik] s. moţ. aviaţia. air brick [~ brik] s. înaintea (cu gen. to tread / to walk upon ~ a nu-şi încăpea în piele de bucurie. to be ~ a fi (pus) pe uscat. volet de torsiune. the ~ a-i face vânt cuiva. băşică de aer. in the ~ a) (fig.) bombă de avion. ~ of time a) înainte de termen. a pricinui durere (cu dat.) cameră de aer (pentru pneu). A. termostat. aileron ['eilaron şi pronunţia franceză] s. a arăta. 1. Air Commodore [~ rkomodoT] s. air beacon [~ 'bi:kan] ş. a tinde (spre). (tehn. (av. air2 [eor] (scot. aides-de-camp ['cidd3'ka:nz. ahoy [a'hoi] interj. ifose.) to buy ~ a cumpăra la termen. air colour [~ ikAto] adj. pi.). cântec. air balloon [. aer. ailurophobe [ai'luarsifoub] ş. a ţinti cu (spre). 2. the Air Ministry Ministerul Aerului.) de malarie. he ~ed a stone at ine a aruncat cu piatra în mine. what ~s you? ce te supără? ce te doare? B. his speech will be put on the ~ discursul său va fi radiodifuzat. (înv. curent de aer.) punct de prim ajutor. (jr.) călire în aer. * Air Chief Marshal [~ 't/i:f <ma:/pl] s. (constr. 5. tr.). (maşini) supapă de aer.) hot ~ vorbe de clacă. adv. pl. a dispărea fără urmă. a i r a l a r m . air alert [~3'b:t] s.) ladă de aer. (mil. importanţă. aid station ['eid iStci/pn] s. s.) aparat aerofotografic. ai [ai] interj. (amer. aine [e'ne] adj. a se grozăvi. aide [eid] s. aheap [a'hkp] adv. ship ~! hei. 2.) cu flancurile neapărate / descoperite. atmosferă. air arms [~ a:mz] s. (av. (pus) pe uscat.) frână cu aer comprimat. pred. h a v e n o t .) alveolă pulmonară. baie de aer. ah [a:] interj. a transmite. fam. (iht. tr. (tehn. saltea pneumatică. adjutant. air bladder [-~Tbhed3r] s. lăudăroşenie. (at) a ochi. 1. 1.) radioactivitate din aer. 3. anistoric. a ochi. 2. aimless ['einilis] adj. aiming ['cimin] s.) vizare.) intrare a acrului. (fr.) suflantă.) canal / conductă de aer. tr. mii. plin / umplut cu aer. 5. air base ['esbeis] s. (av. (auto. b) (av. (mar. 3.) călare. chirpici. fam.) to keep smb.) amortizor (pneumatic). de-a-ncălarele. ain't [eint] 1. aikinite ['cikinait] s. air blower [~ <bIouar] s. un frate) mai marc. (tehn. (tehn. in the open ~ în aer liber. (amer. a se topi. 3. ţeluri mari. neregulat. a durea. 1. (com.) alarmă aeriană. (av. înspre). proces-verbal. glacial. with a triumphant ~ cu un aer triumfător. intermitent. băşică de aer. ahorse(back) [s'hoisbaek] adv. a zvânta. hm! ahistoric [leihis'torik] adj. a fi la microfon. himeric.bAfar] s. adv. ain [ein] adj. air blast [~ bla:st] ş. vârf stâncos de munte (ascuţit). in/r. arie. air brake [~ breik] s. ochire. în aer. a suferi. avion de pasageri gigant. 2. he is ~ing today nu se simte bine azi. (med.). aguara [a.). (mar. 2. (av. v. air admission ['ear sdiini/pn] s. persoană care se teme de pisici. b) (despre ceasuri) înainte.) suflare cu aer comprimat. răbufnire de vânt. aguey ['eigju:i] adj. what are you ~ing at? ce urmăreşti? unde vrei să ajungi? B. 1. stabilizator. personal ajutător. a nu se simţi bine. 3. (med.) băşică de peşte. (md. (av. (at) a ţinti. (mii. ague ['eigju:] ş. v. ac. a aerisi. 1. a viza. conductă de aspiraţie. iubitor de pisici. hm] interj. paludism. a lucra fără rost. (med.) (despre un fiu. 1.) splină mărită (din cauza malariei). air bomb [~ bom] s. 1. 3. timpuriu. împotmolit. impozite.) paraşută. 2. (mineral. aimlessness [-nis] s. boare. sub cerul liber. -bia] s. he came to my ~ îmi veni în ajutor.) propriu. 2. a arunca (în. air cleaner [~ tkli:n3r] s.) a r e n o t . (te/m.) hc(i). aiglet ['ciglet. to go ~ a merge înainte. ~s and appliances mijloace materiale. a avea planuri înalte. (mii. (anat. memento. pred. durere. tară (nici un) rost.) fascicul de raze aiguille fcigwi:] s.) adj. air cock [~ kok] s. înfometat. (av. scop. (auto. (omit. indispoziţie. -'-] s. aguishness [-nis] s. air castle [~ -ka:sl] ş. with the ~ of cu scopul (de a). (com. penaj. 1. direcţie. a h u n g e r e d . curat. ajutor. ague-cake i~kcik] s. asistent. (radio) to be on the ~ a emite. . 1. adiere. air bridge [~ brid3] s. înfăţişare. etc. air alarm [~ a'lumi] s. stare bolnăvicioasă.

2. 2. airplane steering [~ 'stiorirj] s. putere aeriană. air photogrammetry [~ . (av. air log [~bg] s. 2. air gap [~ga. zburător.fAiisl] s. 2. (tehn. air mass [-mass] s. teorii etc. av. observator aerian. air-gun [~gAn] s. cu acţionare pneumatică.) forţă aeriană. debit de aer. air furnace [~ . (fam. aptitudini de zbor.) cameră de aer.pl. air-conditioning plant [~ 'pla:nt] s. air shaft [~/d:ft] s.) general-colonel (în aviaţia britanică). 1. macara pneumatică.geiJan] s. airplane [~plein] s. teatru la microfon. microfilm (al unei scrisori) expediat cu avionul. fotogrammetrie aeriană. 2. air liner [~lainor] s. aerisire. 3. fără plic. visător. aviaţie.) pod aerian (transport de trupe. (av. (radio) difuzor. airing2 ['sarin] s. air mail [~mcil]. par avion. vârtejuri de aer. airship [~/ip] s. 3. (tehn. mil. minus motoarele. 1. aparat sau aparate de zbor. graţios.) (vas) port-avion.) paraşutare (ae oameni şi materiale). pernă pneumatică. v.fouto'greemitri] s. (av. v. (tehn. presiune a acrului.t] s. scrisoare scrisă pe hârtie foarte subţire. air gauge [~geid3J s. air reconnaissance ['so ri'konisons] s. air photograph survey [~ Toutogra:f rso:vci] s. instalaţie de aer condiţionat. air feed ['so ifi:d] s.) echipaj de avion / bord. av.ku/jn] s. gaz aerian. air-freighter [~.maindid] adj. 2. a i r r a i d . (av. aircraft carrier [~ . (av. diafan.) amortizor cu aer. etanş la aer. to have / to take an ~ a lua aer. armă / puşcă pneumatică.v.kAbod] s.ka. airily ['eorili] adv. (mil. 3. alarmă aeriană. v. (/nil. pilot. apărare antiaeriană.) pilot comandant de navă.' air cooler [-or] s.) altirnetru. armată aeriană. contor de aer. air defence ['so di'fcns] s. pompă de aer. (av. 3.) bază aeriană / de aviaţie.)'fotografie aeriană.) avion de pasageri de mare capacitate. a răci cu aer. (mine) galerie de aeraj. tr. răcitor cu sau de aer. 2. (av. aeronautică. 1. alimentare cu aer. armament şi material de război pe calea aerului). (tehn.sonediz] s. airgraph [~gra:f] s. air jet ['sod3et] s. pungă de aer. 1.c u s h i o n . 3. airplane model [~ 'modi] s.) întrefier. bună aerisire / ventilaţie (a unei camere). motor termic. (tehn. (av. cu aer condiţionat. air cover ['so.pilou] s. air funnel ['so . airometer [so'romitor] s. (tehn. (tehn. 1. ventilare. pneumatic. . air eddies [.) ventilator de aspiraţie. 1.) câmp / teren de aterizare. (av. sistem de fotografiere pe microfilm (a unor documente) şi transport pe calea acrului.) scheletul / carcasa unui avion. avioane. pl. ajutaj. -man].end3in[ s.) motor de avion. air raid ['so reid] s. aviaţie.) cuptor cu tiraj natural. airfoil ['so .lctor] s. aircraft ['eokra:ft] s.) gol de aer. (tehn.) traseu aerian. air hammer [~ tamo'] s. (av.). air mechanic [~ mi'kainik] s. to be ~ a avea rău de avion.sor i. 1. airless ['solis] adj. (av. (av.m a i 1. condiţionarea aerului. air jet pump [~ 'pAmp] s. (tehn. (despre vreme etc. a i r o m e t e r . (min. instalaţie de aer condiţionat. air hole [~houl] s. preocupat de problemele aviatice.) preîncălzitor de aer.hi:tirj] s. poştă aeriană. cu aere / ifose. uscăciune a acrului.) bulă de aer.fu:st] adj. (amer.sniflo'] s. navă aeriană.) manometru. (tehn.) 1. îmbâcsit. air raid alert [~ o'lo. mii. (tehn. airscape [~skcip] s. dirijabil. cunoscător în problemele de aviaţie. airplane rib [~ 'rib] s. aircraft depot [~ . av. înăbuşitor. zepelin. 2. (mil. luminator.) manşă de aer.houstis] s.d3ektor] s.) supapă de purjare. ridicare topografică aeriană. fluşturatic. 1.pauor] s. air-pillow [~.siknis] s.) elice. airsickness [~.) canal de aeraj. air crew ['sokru:] s.) spaţiu aerian.) aerometru.foil] s. (tehn. air cooling [-in] s. mlădios. (mai ales amer. (av. air post [~poust] s.) Stewardesă.) ciocan pneumatic. 4.depou] s. (amer. ciocan cu aer comprimat.prefo1'] s. (tehn. air-pocket [-. aeraţie. air raid alarm [~ o'la:m] s. 1. dulap încălzit pentru prosoape şi rufărie de pat.) 1. a usca la aer.) jiclor de aer. 1.fomisj s. air observer [~rob. făuritor de castele în Spania. a i r u m b r e l l a . aircraft man [~ man] s. (av. (tehn. 1. v. 1. pneumatic. air power [~ . airing-cupboard [~. airlike ['solaikj adj. airframe [~frcim] s. 2. combination ~ avion de transport pentru mărfuri şi pasageri. airport [~po:t] s. om cu capul în nori. fotografiere aeriană. apărarea antiaeriană civilă. air conditioner [~or] s. a i r .) mecanic de bord. air raid shelter [~ 7oltor] s.da:mpor] s. v. nepăsare.d32ekit] s. aerodrom. bază aviatică. (mine) perforator pneumatic.) ştuţ de aspiraţie pentru aer. 1.kAvor] s. dezinvoltură. 2. 2.) dispozitiv pneumatic de ridicare. dop pneumatic. air-hostess [~. air-photography [~ fo'togrpfi] s. (av. air-driven ['sodriran] adj. air powered [~. air fleet ['so . a i r .) nervură de avion. air scoop [~sku:p] s.) haină-bluzon de salvare umplută cu aer. air-operated t'sor'oporcitid] aay.) flotă aeriană. (tehn. copcă (pe un râu sau lac îngheţat). 1. uşor. compresor. (tehn. rută / linie aeriană. air-drop ['eodrop] s.) preîncălzitor de aer. air hoist [~hoist] s. a i r . (av.) răsuflătoare.) ejector de aer. air jacket ['so. (tehn. Air Raid Precautions [~ pri'lex/snz] s. (av. 1.flirt] s. aircraft commander [~ ko. aviaţie militară. calorifer. air monger [~. air humidity [~hju'miditi] s. umiditatea aerului.) interval de aer. air levelling [~.) liniştit. 3. (mar. duză.) radio (staţie) de bord. air preheater [~>pri:'hitoc] s. airmada [~'ma:do] s. airmen [-men] s. airfield ['so ifi:ld] s. Air Raid Warnings [~ 'womirjz] s. pl. (tehn. aircraft radio [~ . II. 3. uşuratic.) transportor pneumatic. (av.freitor] s. air-minded [-. (un fel de) centură de salvare. adăpost.) culoar aerian (unde există întotdeauna vânturi favorabile).) distribuitor de aer. air letter ['so. air dryness ['so.) direct. 2. pl. impermeabil /etanş (la aer). air engine ['eor.d r i v e n . cu graţie. (electr. air nozzle [~.t i g h t (I). (av. răcire cu aer. aeroplan. fantast. fără aer. (tehn.' air-cooled [-d] adj. v.ma:ndor] s. s. air-sea rescue [~.zo. air lane [~lcin] s. conductă de aer. air-cool ['so. air-conditioned [~d] adj. air fast ['so . pompă de aer. 3. 2. (organizaţie care se ocupă cu) operaţiuni de salvare a pasagerilor şi echipajelor avioanelor căzute în marc.raifl] s. (despre maşini) răcit cu aer. (tehn. airiness ['sorinis] s.) pungă de aer. rută de zbor.drainis] s. (av. air ejector [. a e r o f o i l . (av. cameră de presurizare. aspirator de aer. (mil. (av. (av. 2. a face o plimbare.) gol de aer. delicat.gadori] s. airmanship [~ fip] s. (tehn.) aeronivelmcnt. (av. (tehn. glumeţ) (despre ciorapi) cu găuri. forţe aeriene.f] adj. ochi de apă. împroşcător.hi:tor] s. air conditioning [~irj] s. vioiciune. (av. depozit aeronautic. aerare. 1.) pulverizator.ma:/al] s.ku:l] vb. air pump [~pAmp] s. air heater [~ . (mai ales amer. 2. rută / linie / cursă aeriană. ca aerul.) instalaţie pentru condiţionarea aerului.) detector al radioactivităţii din aer. cu umiditate normală. airdrome ['eodroum] s. airshed [~/ed] s. air gallery [~ . air meter [~.) avion. air pressure [~. (metal.) pompă cu vână de aer. 3.nungor] s.) raid aerian. avion de linie. 2. pernă de / cu aer.. v. incluziune de aer. air navigation [~ nEevi. 2. _j-air sparger [~ .) linie aeriană.rior] s.) încălzire cu aer. air route [~ru:t] s. air lift [~lift[ s. air monitor [~ . nume generic pentru navă aeriană de orice tip. 4.p] s. uscat. air force [~ fo:s] s. v.pauod] adj. airman ['somaen.monito'] s. air damper ['so .mi:tor] s. (amer. exprimare în public (de opinii. mii.si: 'reskju:] s. air sniffler [~ . (av. vb. ermetic. priză de aer. (tehn. air-proof [~pru. aeroport. 2. (tehn. ascensor pneumatic.) aeromodel. 2. anemometru. lipsit de aer. 2. airplane engine [~ 'ena^in] s.) gol de aer.spa:d30r] s. cu uşurinţă. (av. 1. fără vânt. (tehn. air-dry f'sodrai] I. a prevedea cu aer condiţionat. soldat de aviaţie (în Anglia). 1.pokit] s. tr. (mii. (tehn.) hangar. adj. airscrew [~skru:] s.) recunoaştere aeriană. air space [~ speis] s. 2. (mar.) labirint de vid.vor] s. motor în care agentul de lucru este aerul.) direcţie (a avionului).) mari forţe aeriene. 2. airsick [~sik] adj. air-cushion ['so. 1. 2.) amortizor cu aer.haiwei] s. air drill ['so dril] s. 2. masă de aer. aerofotogrammetrie.) rezervor de amortizare (la pompe).) navigaţie aeriană. (tehn. degajat. avion. ventilaţie. 1. şeful apărării antiaeriene civile locale. tr. air-mail edition [~ i'di/an] publicaţie tipărită pe liârtie foarte subţire pentru a ft transportată cu poşta aeriană. air-rifle [~. (mine) ecluză pneumatică.a l e r t . a i r . A i r R a i d P r e c a u t i o n s . neaerisit. Air Marshal [~. împăturită într-un anumit fel şi expediată cu poşta aeriană.) avion de transport / de transportat mărfuri.nozl] s. (tehn. airing1 ['sorin] s. aerisire. (tehn. rău de avion. (av.) cămaşă de aer. calm. air highway [-. air lock [~bk] s. air exhauster ['sor ig. calităţile indispensabile unui aviator. orificiu de ventilare. (tehn. plimbare. exhaustor.) aviator.) 1. air heating [~. (av. 1.) aerodrom. vesel. air dome ['sodoum] s. air-line2 adj. (hidr. (av.air condition 22 air condition ['so koridi/on] vb.reidiou] s.levalirj] s. air show [~jou] s.) puţ de aeraj. (av.zo:stor] s. spectacol aviatic. puşcă cu aer. air gas [~ gass] s. transmisiune de radio sau televiziune. 1. air-locked ['eolokt] adj. 2. air-raid warden [~ 'woidon] s. air line1 ['solain] s.

) câmp de aterizare. (bis.) disc. air traffic line [~ 'lain] s. alcohol factory [~ 'fasktari] s..) tren aerian. aisle [ail] s. alary ['cibri. (chim. albino [ael'bimou. alabaster I'aebbcKsta1". (bot.) aer-sol. albuş (de ou). zel. fortăreaţă. 1.) forţe aeriene de escortă (a unei operaţii navale sau terestre). 3. cu mâinile în şolduri. II.. alalia [a'lcilb. (chim. vb. 1.) fraht aerian. air-speed indicator [~ 'indikeuV] s.lb3ko:r] s. alchemy ['selkimi] s.Apteik] s. slăbit. (chim. (mine) lucrare minieră de aeraj. albinism. alcoholysis jifelkaho'Iaisis] ş. la tel. fcldspat sodic. semnal. 2. teren de aviaţie. (fiz. măcar că. (te/m. sunetul deşteptă­ torului. 1. sprinteneală. (mineral. biol. diafan. albumin inie te r i'aîlbjumi'nimita1"] s. 2. aripioară. coapsă. a suna alarma. (bot. v. (metr. alchimist ['aslkimist] s. staţie de elicoptere (pentru transfx>rtitl pasagerilor). psih. a nelinişti. care albeşte. a i r w a y (1). fcmeie-pilot. 3. airwomen [~vwimin] s. (av.) akinesic. oblete (Alburnus lucidus). defetist. semnal de avertizare. albinism ['selbiiriz^mj s. (mai ales poetic) boltă (de viţă). care se desfăşoară în aer. air tyre ['sa . ca acrul. aitch [cit/] s. air uptake [~ . alcoolizarc. (despre nervi etc.) torpilă aeriană aviotorpedă. patima băuturii. alcalde [a:l'ka:ldi] s. 1. (av.) ruolz.) v. a da alarma. asemănător. £el'bju:min] s. adj.) ridicare acrotopografică. to drop one's ~es a nu pronunţa sunetul h în cuvintele care îl conţin sau a-1 pronunţa acolo unde nu există. ajar [3'd3a:] adj. la gebea. cu toate că. tocsin. albumin test ['?elbju:min 'test] s. adj. un du-te-vino continuu.) vai (şi amar)! alelei! aici! alack-a-day [s'lasksdei] interj. (la spanioli) alcalde. adj. (med.) post de alarmă. air track [~trrek] ş. eel'bainou] s. alcoholicity [. (av. albuminos. viteză relativă. (mii. fluşturatic. (ceas) deşteptător. air-raid ~ alarmă aeriană. alcoholism ['zelkaholizjm] s. (mineral. airstop [~ stop] s.) casetă (de discuri). zeu al răzbunării. alchemize ['Eelkimaiz] vb. s. he tried ~ without success a încercat. naos.) arc pneumatic. alcoran. mii. alate ['cilcitj I. imaterial. (fig. a l b u m i n o u s . fabrică de spirt. albuminoid. 1. in/r.) capacitate / calităţi de zbor. a alcooliza. a l a r m (1). denumirea literei H. air umbrella 1'earAm'breb] s. to take (the) ~ a se alarma. air station [~ . airworthiness [~. (bot.) companie aeriană. (av. 4.) expansiune foliacce laterală.) albugo. air temperature [~ 'temprit/3r] s. arnăut. 3. adv. tr. 2. navigabilitate.) filtru de aer.) alcalinitatc. (la spanioli) alcazar. (\x>etic) Albion. alertă. alcaide [asl'kcid] s. Nemesis. (înv. a l c a i d e . amer. (ceas) deşteptător.) albit. alcoolic. (mil. alburiu. albacore l'a. air train [. 2. albuminose [asl'bjumiinous] adj. s. galerie de acraj. alarm device [~ di'vais] s. 2. mlădios. (chim.) vitezometru. 1. a rafina. Alcoran |i£elko'ru:n] s.) alcoolat. albertite ['slbatait] s. (auto.) înrudii. alcalescence [trelka'Iespns] s. air unit [~ -ju:nit] s.) albcrtit. alarmant. apropiat. aspirator. v.. -/ia] s.pl. albicios. tr. adv.) alcov. nepăsător.) alcoolsol.) I. II.) unealtă pneumatică.) stihar. Albion ['felbjan] s. albocraţic. 2. alack [a'lsek] inter/. recent. a-kimbo [a'kimbou] adv.) gencral-Iocotcncnt (în aviaţia britanică). Alastor [a'Iaesto:r] s.) a alarma. tărăboi. coridor. alcoolomclrie.) linie aeriană. certaţi. albumină [islbumima] s. airwoman [~iwum9n]. II. (metal. alarm signal [~ 'signal] s.) albedo. 4. s. înaripat. colotipic.) în formă de aripă. -'lass] interj.. de forma unei aripi. s.) trecere. alarmism [a'lauuizam] s. airworthy [~<w3:^i] adj. 1. alcoholization ['aslka. alcohol thermometer ['selkahol O^'m^mita1"] s. (arhit. ostrov (mai ales pe un râu). demon. (limba) albaneză. albertype ['aîlbstaip] s.) analiza albuminci. (ec. (tehn. albinos. (iht. care suferă de albinism. sfădiţi. (mil. album ['aslbam] s. aerian. înfumurat. 1. cu aripi. air winch [~ wint/] s. ala ['eita] pi. (chim. de alcool. termometru cu gaz.) obleţ.) albumoză. foişor (în grădină). akinesia [iaski'ni:sj3. groază. proteine. (mai ales pi. to set one's arms ~ a-şi pune mâinile în şolduri. alarming [a'lamiirj] adj. (chim. din Alaska. deşi fără succes. (av. (chim. pl.) albumen. 2. (telui. aldehyde ['asldihaid] s. (av. alcoolic. linie / rută aeriană. a 1 a t e (I). conserve alimentare. (mineral. pasaj (între rândurile de scaune la un teatru sau între banchetele unui compartiment de tren). albitic [sl'bitik] adj. ♦ ~s and excursions zarvă. air tank [~ tîerjk] s. cu acre / ifose. 2. care face parte din sau se referă la familia Alcidae. înaripat. (şi ~that) deşi. II. (chim.' chioşc (de vară). (înv. (înv. alarum [a'Iesram. alar ['eibr] adj. (chim. beţie. -noul-] s. mii. akin [a'kin] adj. carte de oaspeţi. 7. alacrity [s'laskriti] s. a chema la arme. £el'bju:men] s. crăpat. wood ~ alcool metilie. (muz. apt / bun pentru zbor. (fiz. interval (de trecere). (mai ales amer. II. arnăuţesc. adj.) dispozitiv de alarmă. de alabastru. alae ['cili:] ş. albanez. 3.) aldehidă. akene [ei'kim] s. de albit. alcoholize i'slkaholaiz] vb. nişă. air traffic ['aa-trsefik] s. albugo [Eel'bjuigou] s.) aehenă. alchimist.) concentraţie de alcool. a l a c k . alcaic [a^l'kciik] adj. albugineous [laslbjm^inbs] adj. alcoholic [laslka'hslik] I. albinic [sel'binik] adj. în buiestru. (rar) demon al răzbunării.) specie de ton (Thynnus thynnus. alcoholometer fi33lk3ho'bmit3r. iară griji. aeroport. freamăt. album. ~ missiles rachete aer-aer. 5.. (chim. alarmingly [-li] adv.23 aldehyde air speed [~spi:d] ş. pasăre din familia Alcidae. (tehn. (med. Ghermo alalunga). ajog [a'd3Dg] adv. eteric. adj. aerian. adj. pred. palat. alarmist. placă fotografică acoperită cu gelatină. to give / to sound the ~ a da. 3. ait [cit] s. (med. (omit. (poetic. albuminuria [p2elbju:mi'njuorb] s. biol. Anglia.trein] s.) trafic aerian. 2. (înv. a trata sau a satura cu alcool.S9:vci] s. a?lk30a:r] s. dominaţia rasei albe. s. 1. alabastrine [i£eb'baestrin] adj. air thermometer [~ 83'momitor] s. air strainer [~ streina1"] s. denaturated ~.) capabil de zbor. (med. 2. (ec. (fig. viteza adevărată a avionului. panică. etanş la aer. a preface / a transforma prin alchimic.) alabastru. s. II. alcool ether ['slkohol 'i:0ar] s. a l b u m i n .) insuliţă. albiu. 2. alarm [3la:m] I. culoar. alcoolism.. (la spanioli şi la mauri) alcaide. axilar. albata [sel'bcita] s. alburiu. în ceartă.) albumină. (despre uşi) întredeschis. spirt. ha. neserios. alarmism. nurliu. alburnum [Eel'bamam] s. albuminoide. alarm clock [~ kbk] s. viteză tehnică. primar al oraşului. alarmă. alarm post ['alarm poust] ş. 1. 1.holai'zei/^n] s.) zdruncinat. albumin ['aslbjumin. 2.) v. vai! Alaskan [a'lasskan] adj. albocracy lasrbskrssi] s. 2. (iht. voios. (av. albiu. (mil. (mineral. airy ['eari] adj.) aleoolmetru. (av. alcaloid ['selkabid] s. alchemic(al) [a?l'kcmik(3l)l adj. degajat. (chim.) I. ermetic. „heliport".) aerodrom. de acelaşi soi. vioiciune. 6. (av.) unitate de aviaţie. air spring [~ sprirj] s. air strip [~ strip] s. a i r w a y b i l l . omit. alated [-id] adj. (bot. alchimie. ~ missiles rachete acr-sol. alcoholometry [laelkaho'bmitri. alarm bell [~ bel] s. uşor. to be ~ ill a fi (foarte) grav bolnav. 3.-'la3r-] s. 1. air survey [~ .tab r ] s.) albumină.) albatros (Diomedea. 1. (chim. air sucker [~ is\)&r\ s. albatross ['selbatros. (tehn. air torpedo [~ to:'pi:dou] s. ca alabastrul. v. amer. (chim. alas [s>'ki:s. la cuţite. (fig.) strană. albite ['aslbait] s.) de curând. alabamine [tEeb'bamii:n] s. (med. înrudit. muşchi. Air Vice-Marshal ['es'vaisima:/?!] s. fluieră-vânt. v. semnal de alarmă. albeit [o:l'bi:it] conj.stei/^n] s.) registru pentru vizitatori. promptitudine. bandaj pneumatic. (bis. de alchimic. temnicer. 4. air waybill ['ea 'weibil] s.. albicios.) troliu pneumatic. şold. uşuratic. (chim. s. coran. albescent [asl'bessnt] adj. -\'p] s.) alburn. 1. firidă. Albanian [ael'bcinjan. tr. air-to-air ['s3tu(:)'£3r] adj. (chim. (muz. clopot de alarmă. albuminous [Eel'bju:min3s] adj. 3. (bot. alarmant. pred.) rezervor de aer. (av.) aducţie de aer. (amer. -bees-] s.) astatiniu. aitch-bone ['citfboun] s. 2. 2. (astron. -'kee9ar. 2. 2. alcool. graţios.) parenchim nutritiv.aîlkaho'lisiti] s.) anvelopă.) albitic. (av. vesel. a tulbura. alcoholate ['felkahoileit] s. albuminoid [asl'bju:minoid] (chim.) viteza acrului. albanez.-houl-] s. coeficient de reflexie. v. albumen ['eelbjumin. alb [relb] s. beţiv.) alcaic. mai ales Diomedea exulans). mecanismul sonor al unui deşteptător.) alcaloid. alcohol ['a3lk9hol] s. (bot. comandantul unei fortăreţe.2. 1. set de discuri. alcosol ['aslkasol] s. înv. B. alarmist [s'lamiist] adj. 1. II.) termometru eu alcool. argint-nichcl primar. (av. albedo [asl'biidou] s. (poligr.spirt denaturat. alcazar [zerkaeza1". air tool [~ tu:l] s. a:l'b-] I. 'fel-] adj. -'lu:r-. s. (av. şi -itros] ş.) alcooliza. indicator de viteză.) 1. air stove [~ stouv] s. air-tight [~ tait] I.. 8. şubrezit. a vârî în panică.) alalic.) al bum ini metru. airway [~wei] s. 1. a ir-to-surface ['egts'soifis] adj. tulburare.) albuminuric albumose ['felbjiiimous] s. alcayde [asl'kcid] s. absenţa pigmenţilor în piele.)y.) acr-acr.) alarmă. alchimie. airway bill ['eawci'bil] s. . alcove ['aelkouv] s.w3:dinis] s. 2. navă.) albedometru.) cu aripi. A. 1. aerisit. (tehn. alcid l'EElsid] (omit. a rectifica. albedorneter [p2elbi'domit3r] s. 4. temperatura acrului. grabă. (chim.) eter. calorifer.

(mar. (jur.) (parte) alicuantă. (geol.) aldoză. (ca) de bere (v. specialist în algebră. al altuia. s. ager. alfilaria [iffilfi'Iesriol s. aliene beili'i:n] vb. alias. alias l'eilises] I. atent.. alighting gear [~'gior] s. pred. din altă ţara. aleatory ['eiliotori] adj. doctor de boli nervoase. it's ~ to my thoughts e. (mur.) crăpat.. (poetic) a înstrăina. adj.) lampă (de semnalizare) Aldis. 2. a l e r t I). to ~ from a îndepărta de. varietate verzui-sticloasă de crisobcril. proiecţie orizontală. to set smth. (mat. algebraic adder [.) sumator algebric.) alexină.). (anat. alinement [o'Iainmant] 5. a pune ceva pe foc. upon) a se lăsa jos.) algometru. to be on the ~ a fi cu ochii în patru.). II. alambic (şifig. past şi part. vigilent. a ţine pe cineva pe jăratic. aliniere. adv.) nornograrnă reticulară. dedesubt. a 1 f i 1 e r i 11 a. ~ to străin de.) aliniere. costreş-spinos (Ciupea alosa). ş. a alimenta.) jumătate de coroană ( 2 1 / 2 şilingi). alfalfa [asl'faelfo] ş. adj. nutritiv. 3. (arte) pictură al fresco. tr. alight1 [s'lait]. alert [a'toit] I. miră. la / spre stânga. aldermanry [-ri] s. aliniament.) luminat. (şi fig. a linia. a l i d a d . alight2 adj. 3. algorism ['zelgarizam] s. (med. tr. 1. de sau din anin negru (v. alimentar. 1. to ~ on the sea a amcriza.) cruşân. a alinia.) anin negru. A1 i c a n t.n] s. a l i e n a t e . (out of. (fam. algae ['selgi:] ş. 2. v. în aer liber. (caractere) aldine. 1. pretext. potrivire. arta socotitului. (mat. algoid ['algoid] adj. . (jur. prudent etc.) alienabilitate. district condus de un consilier municipal. 2. a poposi (pe).) a ateriza. to ~ on the side of (sau against) a cause a mobiliza în favoarea (sau împotriva) unei cauze.v. 2. aşa numit. alienate ['cilianeit] vb. berărie. sadism.Eeli'mcntori] adj. a l i m e n t a r y c a n a l . s.. agerime. 1. (mineral. algebraic(al) [ra. algologie.) alienare. s. algoid. 3. (glumeţ) Adam's ~ apă (chioară). a l i m e n t a t i v e . aleak [s'liik] adj. pi. întâmplător.aslgou'lasgnio. to go ~ a izbucni în flăcări. alforja [a^To^s] ş.) a da (cuiva) (o) pensie alimentară. 'îetobal] adj. -lis-] s.străin aparţinând unui stat inamic.. proiecţie orizontală. om din altă ţară. înşiruire. plăcere a autoflagelării. grupări / blocuri militare. a l i g n m e n t . linie de vizare. tr. to keep smb. nume fals. 2. on the ~ a nu da pace cuiva. alimony ['selimani] s. străin. 1.) politician de cafenea. 2. alimentative [laîli'mentotiv] adj. (mii. arin negru (Alnus glutinosa). a înstrăina de. a aşeza în linie dreaptă. textilă etc. nebunie. 2. 2. (Uit.) aterizare. a l d e r m a n r y (1). Algonquian [ffîl'gorjkton] adj. (jur.aelfite'rija] s. adv. din). (mat. antidotal.tr. adv. lucerna (Medicago sativa). între­ ţinere (a cuiva). algidity I^I^iditi] s. (şl. alit [o'lit] paşt şi part. aleft [o'left] adv. algologist [2ergol9d3ist] ş. alighting [-in] s. hrană.) to ~ the track a îndrepta linia. II. 3.) curcan. algezimetru. II. III. 4. alimentary canal [~ ko'ncel] s. alienation [reilia'nci/an] s. (top. asemănător. în aer liber. cocteil din cremă de cacao. beneficiarul unei acţiuni de alienare. algometer [a?l'gDmit3r] s. (rar) to ~ on a da de / peste. antidot. la fel. alderfly ['oiktofiai] s. 1. substanţă bactericidă.v. 2.) 1. active ~ sadism. (bot. membru al consiliului districtual. alias Smith. care înstrăinează (bunuri etc. adv. adj.) consiliu municipal.) întreţinere.) algid. (fam. 2. pierdere a capacităţii de a citi. (anat. alginates ['a. (bot. ştiinţă sau studiu al algelor. ♦ all things are ~ to him toate îi sunt egale / indiferente. învăpăiat. alish ['cili/] adj.). (fam. cosmetică.). necorespunzător (cu dat.) punte de aterizare pe un (vas) portavion. (mar. to produce / to establish an ~ a-şi demonstra alibiul. algolagnie.) persoană către care au fost transferate bunuri. al algelor.) algezie. alexandrin.) I. 2. to ~ the sights (of rifle) and bull's eye a ochi în mijlocul ţintei / în „muscă". teamă de durere.p/. alexander [ia?lig'za:ndor. hrănitor. alighting deck [~ 'dek] s. -to-] s. 1. centrare. aliphatic [iseli'fastik] adj. atent. tr.) sub vânt. algebra ['tek^ibra] s. algol l'îelgol] s. aliquot ['selikwot] adj..aeld3i'brciik raxtor]'ş.) alexandrit. picnic. de hrană.) 1. s. algebraist [. calitate / funcţie de consilier municipal. (bot.ld3i'breiik(3l)] adj. algerian. alienist ['ciltonist] ş. ~ of affections răcire (a sentimentelor). (savant) algolog. alimentary [. de antidot. (animal) aliped. aliped. pentru hrană. aldermancy [-si] s. cu picioarele în formă de aripi. precaut. a descăleca (de pe). ~ed şi (rar) alit [a'Iit] vb. 1. altfel numit. zero ~ linie de credinţă. îndepărtare. (bot. aflare în alt Ioc. adj. îndreptare. (chim. a îndrepta. (drumuri) jalonare.. alehouse ['eilhausl s.) arin. identic. 1. (fiziol. ş. to set the fire ~ a aprinde focul. 2. care poate fi înstrăinat.. 4. hrănitor. alidad ['selidaed] s. alignment stake [~ 'steik] s. Alicant ['aelikaent] s. alien-born ['cilion'bDin] adj. -go'f-] s. (med. v. aliquant l'aelikwont] adj. aligning [-in] s. alibil. zis şi. nesigur. alicnabil. rece. alignment [a'laimont] ş. nutritiv.) scuză. (ca) de alge. algebric. gin şi frişca. 4.) albastru algol. Algonkian [sel'gorjkisn] s. aldermanship [-/ip] s. -go'l-J s. hrănire. 3. s. aldose ['seldous] s. (v. front. algal ['ffilgal] adj. s. om (venit) din altă parte. s. semnal de alarmă.) holeră asiatică. _■'--■■ alike [o'laikj I. aliform ['eilifo:m] adj. helm's ~ cârma sub vânt. (av.) viteza de aterizare. străin de preocupările melc.) alienist. he is ~in answering răspunde prompt. v.). 2. consilier municipal. alderman ['o:Idomon]. algolagnia [. (av. v. scrumbie. alga ['a3lgo]. alien enemy ['cilton 'enimi] ş. ca berea. membru al sfatului / consiliului orăşenesc. algid l're^id] adj. a fi numai ochi şi urechi. alimentaţie. alimentary tract [~ 'traekt] ş. a potrivi. v. crăsici. Algerian [sl'dstorian] adj. aldern ['o:ld3:n] adj. 7. (jur) alibi.'—•-] s. (med. vin de Alicante. (vers) alexandrin.) v. algid cholera [~ 'knloroj s.) vizare prin mai multe puncte. (infor. (chim. (etn. 2. 1. algebră. persoana care alienează. ~ a da / ă pune foc la ceva. 2. (sl. alidade ['şlidcid] s. carte sau ediţie tipărită cu aldine. 1. vioiciune.'m] ş. 2.) algiditate. algometric(al) [ladgou'metrik(ol)] adj. adj. lingv. aldine ['o:ldain| (poligr. v. 2. sistem de numeraţie cu baza 10 sau arab. a l i g n m e n t .) hoţ. în formă de aripă. aldosterone [ta^ldousti'roun. alien ['eilion] I. (ferov. a centra. alertly [-li] adv. vb. patroană a unei berării. (literă) aldină. pi. algous ['zelgos] adj. (tehn.alder 24 alder ['o:ktor] s. asemenea.) alidadă.). to catch ~ a se aprinde. algoritm. sprinteneală. alembic [o'Iembic] ş. (med. (astron.) pliscul-cocorului (Erodium cicutarium). cetăţean străin.) I. s. a descinde (din).) alifatic. v. (av. ~sia] ş. psihiatrie. (bot. paza. din). . v. to plead / to fall back on / to set up an ~ a invoca un alibi. hering. (amer. alfresco [aăl'frcscou] adj. a aşeza în rând. (bot. 2. a denatura (sentimentele etc. ş. cetăţean . 4. înstrăinare. (bot.) alienaţie (mintală).aîldji'breiist] s.) tub digestiv. 1.) alertă. (fam. prompt.) a înstrăina.) aldosteron. (şi mental ~) (med. desagă. ajustare. algebraically [-EeId3i'breiikoli] adv. (şi fig. alienable ['eilionabl] adj. eu alge. folosite în diferite industrii (alimentară. alt nume. align [a'lain] vb. alexin [o'leksin] s. de alge. lcmn-câincsc (Rhamnus frangula). dressed ~ îmbrăcaţi la fel. Alicante [i&li'ksenti] s. pensie alimentară (în Scoţia). a coborî (din zbor pe). alibi ['aîliibai.) alfalfa. alfresco lunch [~ 'Unt/] s. (av. pungă (la animale). 2. ca o algă. cu (o) spărtură. algebric. 1. alee ['eilik] ş.) alienator. 1. vioi.) algă (marină).pl. (med. aliment ['slimsnt] I.l'gobd3il s.) alfa (5'tipa tenacissma). 2.. algesia ['£eld3i:zto. a întâlni (întâmplător).) exotic. 1. substanţe extrase din plante marine. la fel. alimentation [laslimen'tci/sn] s. a i d e r ) . diopter. străin. Lewis ~ Smith Lewis. vigilent. (mat.) alexie. aliment(e). reglare. adj. leit. alehouse politician [~ ■pDli'ti/. pensie alimentară.) algometric. (med. cu o fisură. (mat. aşa-zis.id3ineits] s. (rar) de la a l i g h t .) algofobie.) algoritm. alignment chart [~ 't/u:t] s. adj. alienator [lcilteneiter] ş. 1. algophobia [. a lua foc. digestiv.) tren de aterizare. Alexandrine [lEelig'zsendrain] (metr. alfilerilla [.. aldermen ['Dildamen] s. Aldis lamp ['o(:)Idis lamip] s. from) a (se) coborî (de pe. (mar. pe cale algebrică. they are very much ~ seamănă foarte mult între ci. intr.) (parte) alicotă. 6. a se da jos (de pe. alder buckthorn [~ 'DAkOcv. alienism ['cilisnizam] s. aidoma. II. aritmetică. II. alexia [o'leksis] s. întocmai. alfa ['aslfo] s. (jur. 1. passive ~ masochism. alewives ['eilwaivz] s. alignment nomogram [~ inomagram] s. deopotrivă they think ~ gândesc Ia fel. de măsurare a durerii. pl. aliped ['zeliped] (zool. 1. (jur. în acelaşi fel. amerizare. (arte) al fresco.) nornograrnă. eyes ~ with desire ochi strălucind / aprinşi de dorinţă. . algorithm ['selgoiritfsm] s. aline [o'lain] vb. alewife ['eilwaifl. prudent. (jur. alexipharmic [oileksi'fa:mik| I. nume de împrumut. II. pierdere a minţii. sprinten. bere (slabă) englezească (de obicei din malţ). înv. (chim. alarmă.) întreţinere. a înstrăina. s. (mat.) algonkian. 1. (med. (on. alee [o'li:] adv. (med. are întotdeauna un răspuns gata. născut în străinătate. (jur. (jur. (psih.selgou'foubis. pred. alienee [icilja'ni:.) aprins.) I. plin de alge. alertness [-nis] ş. 5. vb. (med.) 1. ale [eil] s. a l i g n . nutrire. a fi cu băgare de seamă. în flăcări. 1. -zasn-] ş. II. a aliena. a 1 e). alienability ['ciliono'biliti] s. alexandrite [iSîlig'zasndrait] s.pred. aleatoriu. sfat orăşenesc. dial. alimentare. 2. 1. alible ['aslibl. 2. a se aşeza (pe). a l d e r m a n r y (1). 2. a înstrăina. tr. (entom. alimentai [iSîli'mentol] adj. II. alighting speed [~ 'spi:d] s. depărtat de. 1. 2. înv. adv.. (bot. străin. cetăţenie străină. de întreţinere (î/i Scoţia). . II. dejun / prânz la iarbă verde. 2. psihiatru. în acelaşi mod. atenţie. aldin. promptitudine. (jur.) specie de insectă neuropteră din familia Sialidae. impropriu (cu dat.) a aliena. eră algonkiană. trec.) algonkian. străin. sub presiune. algology [a. alfresco picture [~ 'piktJV] s. vigilenţă.

care provoacă o stare alergică. grozav. (chim.) v.) 1. (med. blind ~ fundătură. a l k a l i s o i l . în toate părţile. allegiant [a'li:d33nt] adj.. înrudit. (fam. (fam. they're swindlers. all-clear [~'khV] s. allergic [ a ' b ^ i k ] adj. (mai ales în faţa instanţelor judecătoreşti). alleged [-d] adj. emblemă. above . (fam. alkalify ['aMkslifai. cu toată amabilitatea Iui. alianţă. 1.a. pe(ste) tot globul. CU tot. orice.) îndatoriri. potrivire exactă. (medic) alergolog. în întregime. (chim. each and ~ toţi (fără excepţie). toţi.) allegretto. allelomorph [je'Ii:Io«'mo:f. ~ day toată ziua. (chim. 1. suferinţe etc. delays ~d to be due to întârzieri cauzate chipurile de. ~ about de jur împrejur. he is not ~ there nu e în toate minţile. all-electric [-i'lektrik] adj. 1. coridor. the horse was ~ skin and bone calul era numai piele şi oase. to be fully ~ to smth. (fam. what is the meaning of it ~? ce înseamnă toate acestea?. în acelaşi rând. alliaceous [iseli'ci/ss] adj.) alizarină. de alianţă. -v.-cligorist] s. alkaline ['zelkalain] adj. b) n-ai pentru ce. 1. allergenic [isla'd^enik] adj. deodată. the are set ~ sunt la egalitate de seturi (la tenis). 2.(med. 2. unire.tr. that is ~in ~ acesta este esenţialul. ). cu desăvârşire. depoziţie. metal alcalin. lumea întreagă. all-fired ['rVfaiad] adj. nothing at ~absolut nimic. (loc de) trecere printre rânduri.bd3cn] s. (fam. atenuare. all-fours ['o:l'fo:z] s. tot felul de. she trembles ~ over sau she is ~ of a tremble tremură toată. ~to ager. cât pe ce. (chim. înrudire. A. 2. A l c o r a n . plin de viaţă. tr. alleviator [9'li:vieit9r] s. vioiciune. (cele) patru picioare. (chim. allegory ['asligari] s. no man ~ nimeni pe lume. alativ.) alehenă. care prinde uşor.) credincios. toate. vopsea roşie extrasă din rădăcină de limba-boului. adj. b) şmecher.) alcalesccnţă. 3. she ~ed his fears (ca) îi risipi temerile. af t cr. ziua întreagă. defel. uşurare. all-embracing ['cr. the proudest man ~ omul cel mai mândru din lume. I'll do my — o să fac tot posibilul. prima. allergen I'a.) foarte. 2. 2. domolitor. allied [a'laid] adj.) alcaloid. (biol. a alina. în întregime. proaspăt. care face de toate.).) and I don't know what ~ şi nu mai ştiu ce. destul. cu desăvârşire. all ~ numai ochi şi urechi.) concasor (cu fălci). (rel. din senin. ostoire. legare. allegoric(al) [laslc'goriktsl)] adj. cosmosul. 1. a domoli. -mia] s. with ~my heart din toată inima. alkylic [rel'kilik] adj. rudenie. . 2. alleviative [s'Ii. în activitate.) ~ there a) clasa întâi. trăiască! slavă! Allhallowmass ['o:l 'hslouma?s] s. a potoli. one's ~ avutul cuiva. electrificat (complet). vorba vine. a l k a l i z e . ~ with plin / împânzit / înţesat / colcăind / gemând de. 3. allege b'led3] vb. ~ knowledge vastă erudiţie. for ~ the world ăsta-i el. not at ~a) deloc. (electr. pretutindeni. v.intr. at~v. a t. (amer. în metafore (despre). pretutindeni. alkali flat [~ 'licet] s. ura. mult. câtuşi de puţin. c) complet. caiman (Alligator). şi toate celelalte. alleyway ['asliwci] s.) ~ of pain calmant. ~ right (foarte) bine. (aşa-)'s. alkalimeter [»a. alleviant [a'lKviant] adj. (bot. cică.) (aflat) sub tensiune. (med.) alchilic. (chim. in ~ conscience! pc legea mea! sincer!. calmant.25 alligator pear alive [o'laivj adj. s. aşa-i el şi pace bună. it is ~ the same to me mi-e perfect egal. însufleţit.lim'breisirj] adj. (mar. allele [ae'Ii:!. a domoli. (bot. pricepere (cu gen.) v. 4. allegro [a'Icigrou] adj. sub curent.vicitiv. scuză. s-a isprăvit. amestecare. până la capăt. what an ~ fool! ce probă de imbecil! ce caraghios patent! AU Fool's Day ['oTmlzdei] s.). pretext. s. teribil de.) alcalinitate.) alcalinitate. alianţă. c) în întregime. înv. a pretinde. ~in ~a) totul (pentru cineva). însufleţire. a slăbi. (biol. paliativ.) (factor) alcrgen. to be ~ for oneself a se gândi numai la sine. in ~în total. ~ told în total. alinător. straşnic.) ~ out a) cu desăvârşire.v. tot(ul). domolire. a astâmpăra. ~ in a blaze cu flacără marc.) alergcn. 1. bazic.) you are ~ out there te-nşeli amarnic în privinţa asta. în primul rând. s. 2. (fa/u. paliativ. agonisita cuiva. a linişti. (amer. alkalize ['aîlkalaiz] vb.) that's down / up my ~ asta e pentru mine. alkalimetry [paslks'limitri] s. allergist ['a3bd3ist] s. alkaloidal fiOilks'bid^l] adj.) alcali(u). Allhallows ['o:\ 'haelouz] s. (fam. înainte de orice. tot ce-mi stă în putinţă. 2. ~ through până la capăt. întreg. setea).) alelă. aliat. ajunge. prea slăvit / cinstit / onorat. a pretexta boala.) alchină. alkalescence baîlka'lcssns] s.) Ziua tuturor sfinţilor (1 noiembrie). Icşictic.) membrană alantoidă.a susţine (curajul etc.. slăbire (a unei boli. 5. Dumnezeu. as'leil] s. 2. 3. alkali metal ['aelkalai 'metlj s. alligator ['a3ligeitar] s. 1. v. ostoitor.) alcalin. (upon) a vorbi în alegorii. b) factor hotărâtor. micşorare.). c) în măsura în care. tr. II. a-şi da perfect de bine seama de ceva. în viaţă. a uşura. stradelă. anapoda. (în mod) practic. a l l . Valeriana (Valeriana). (chim. a reprezenta alegoric. alkalescency [u-elka'lesnsi] s. îndeplinind diferite funcţii. bază. interval (de trecere). a l l e l e . allergy [ra2bd3i] s.) ~sorts of a fellow om cu multe talente sau preocupări. (bis.Eeli'gretou] adj. (chim.v . once (and) for ~ o dată pentru totdeauna. amestec.ielk^'limija.) alean. with ~ speed cu toată graba. toţi. h a l l e l u i a h .) allegro. nicidecum. tr. pred. all-around ['o:b'raund] adj. a l l e y 1. to ~ intents (and purposes) a) în toate privinţele. a-i displăcea ceva. beyond ~ doubt în afară de orice îndoială. that is about ~ cam asta c tot(ul). and ~ that şi aşa mai departe.aslks'lessnt] adj. venerat. obligaţii ale unui vasal. to be ~ a fi numai. (amer. (chim. toată. a afirma. toate. a l i z a r i n . fam. afirmaţie (nedovedită). ~ round de jur împrejur.) sol de sărătură.) ~ gone! parâma e molată!. 2. simetrie. dead or ~ viu sau mort. 7. (muz. cu dragă inimă. alegoric. s-a [acut. s-a sfârşit. s. I ~ but missed the train era cât pe ce să pierd trenul. alleviate [3'li:vieit] vb. alegoric. ~ the cu atât mai. în acţiune. l.) activ. ca să zicem aşa. all-a-row ['o:b'rou] adv. a alina. 2. persoană sau lucru care aduce o alinare. a micşora. 3. mi-e tot una. a potoli. a da un sens. ~ that it should be tot ce-ţi pofteşte inima. a invoca un motiv de boală. ~ men toţi oamenii. (cu totul) pe neaşteptate. chipurile. aice. ~ the world toată lumea. d) în toate (privinţele). alkalemia [. ~ awry cu totul pc dos. vioi. it is ~ over the town ştie tot oraşul. ~science domenii înrudite ale ştiinţei. b) cu desăvârşire. is that ~? asta e tot?. completamente. calmant. 4.) to be~to smth.) man ~! I am glad to see you! pc cine văd! măi măi! ce bine-mi pare că te văd. (fam. A11 h a 11 o w s. ştiinţe înrudite.l 'hcil] interj. tr. 1. s. 2. alliance [a'laisns] s. în regulă. 1. a uşura.. for ~ (that) I care în ceea ce mă priveşte. 1.) ~ of faculties declaraţia soţiei cu privire ia starea materială a soţului. criţă. alkalescent [. alkalis şi alkalies ['eelkalaiz] s. ~ day long toată ziulica. (sport) egal.) alcalimetric. -viat-] adj. before ~ înainte de toate. credinţă.v.) ~ and kicking a) teafăr. (med. sărătură. ia te uită!. pentru puţin (ca răspuns la „mulţumesc"). alkyne ['aelkain] s.). tr. (chim. alleluia [ia?H'lu:J3] s. calmant. sanicioară (Sanicula). a atenua (boala.?nj s.). ~ in good time toate la timpul lor. (cele) patru labe.) a alcaliza. ca şi. de-andoaselea. cu mic cu mare. alianţa. alkane ['aslkein] s. (amer. all-essential ['oili'scn/^I] adj. (tehn. alinător. cazul alativ. din toate părţile. (amer. she is her mother ~ over e leit maică-sa. (ist. întreaga omenire. (amer. alinare. allantois [a'hentDis] s. ~ the better cu atât mai bine. alley2 s. 4. 1. (semnal de) încetarea stării de alarmă aeriană. cu maximum de viteză. B.). aţine viu (interesul etc. A11 h a 11 o w s .) man ~! prietene! măi! măi!. alleviation [oiliivi'ei/sn] s.) v. alegaţie. alizarine [a'lizorin. ferov. simbol. allegretto [. ulicioară.) v.) alcalemie. atotbun. (chim. suferinţa.) limba-boului (Anchusa tinctoria). pretins. s-a răspândit în tot oraşul. conversaţia etc. for ~a) pentru totdeauna. adj. 1.) the Holy Alliance Sfânta Alianţă. <■ (fam. dinspre partea mea. cu vâlvătaie.) aliaceu. uliţă. grozav de. a risipi. a alega. alleviatory Is'liiviaa^ri] adj. 6. Allhallowtide ['o:l 'hasloutaid] s. vioi. 2. (chim. it is ~ over with him s-a zis cu el. (fam. alley1 ['aeli] s. (chim. a ostoi. b) beat mort. that is like him. 1. ['aslkalaij. alkene ['aclki:n] s. 2. alkanet ['zelkanetj s. încărcat. 3. a invoca. (înv. that's ~ they are sunt nişte escroci şi nimic mai mult. absolut esenţial. (fa/n.) alcalimctru. ~ over the world în lumea întreagă. aliveness [a'laivnis] s. ~ sorts of fel de fel de. a pricepe limpede ceva.lk3'limit9r] s. (med. viu (şi jig. b) plin de viaţă. I have been ~ over the house am cercetat toată casa. d) s-a terminat. oricare. alkalinity [taslks'liniti] ş.r o u n d . c) sănătos la cap. alkali soil ['relkalai 'soil] s. (şi skittle ~) popicăric.) alcaloid. cât c ziua de mare. he was ~ ears era numai urechi. a alcaliniza. -rain] s. alizarin [a'lizarin] s. întovărăşire. căsătorie. to read ~ over a citi din scoarţă în scoarţă.) alergic. look ~! mai repede! mişcă-tc!. perfect. leal.v. (chim. vast. nespus de bun. motiv (neîntemeiat). loialitate. allegiance [a'ii^ans] s. (med. b) în ciuda (cu gen.~ but aproape. for ~ his kindness cu toata bunătatea lui. universul. alkyl f'relkil] adj. the river was ~ with boats râul era împânzit de bărci. alligation [laMi'gci/pii] s.) ~ the go la modă. mai-mai. all-bountiful ['rd'bauntifulj adj. cu desăvârşire singur. adv. (zool. (ist. v. 1. (chim. 2. până în ultimul moment.) and ~ şi câte şi mai câte.~ in a breath într-un suflet. aliaj. slăvit de toţi. (geol. devotament. a 11 y2. (fam. ~ the more so (that) cu atât mai mult / vârtos (cu cât). a-. aşa-i el şi n-ai ce-i face.) I. (muz. străduţă. a'-] s. 2. care înţelege uşor. declaraţie. sănătos (tun). all-duty [~'dju:ti] adj. after ~v. ~ at once brusc.) Atoateziditorul. ~ over a) peste tot. b) de fapt. şi restul. a pretexta. tot timpul. un înţeles alegoric (unui lucru). that is ~over gata.) alergic. (jur. e) tot timpul. vâsc (Viscum album). genă alomoria. (bot. întru totul.) (sol de) sărătură. a micşora. they AII lumea. Alkoran [. All-father ['o:lifa:J3rj s. to be on ~ with a se potrivi întocmai cu. II. apropiat. allegorize ['«ligsraiz] vb. în (plin) mers. 2. (fam. slabă alcalinitate. we are four ~ suntem patru la patru (la jocuri). alegorist. mângâietor.)~ aboard! poftiţi în vagoane!. allegation [pa?le'gei/.) alcalcscent. to keep ~ a întreţine (focul.) care conţine un grup alchilic. asl'kaslifai] vb.p/. a calma. ziua păcălelilor (I aprilie).lko'ru:n] s. allative ['aetotiv] (gram. tot. allay [a'lci] vb.v. (bot. cu totul.). (geol. ~ alone singur de tot. ~ to înţelegere (cu gen. alkaloid ['aslkabîd] s. supunere.) (fruct de) avocado (Persea americana). figurat. atotcuprinzător. mai cu scamă. alkali I. allegorist ['. all-honoured ['oil'Diisd] adj. uşor alcalin.) aligator. 'allheal [!o:lhi:l] s. allegedly [-li] adv. beyond ~ mai ales. on ~ de-a buşilea. alligator pear ['seligeita ps3 r ] s. all [o:l] I. that is ~ asta e tot.fish~ peşte proaspăt. (med.pron. a b o v c . to ~ illness a pretinde că c bolnav. 1.) ~ the way down cu totul. pasaj. (chim. III. (chim. ~ of you voi toţi. asta ţine de meseria mea. all-hail ['o. a atenua.

proprietate liberă de obligaţiuni faţă de senior.) care depinde de schimbarea presiunii atmosferice. întreţinere (anuală. allotype faebtaip] s.) alotropic. 2. 1. -Gon] s.) aloplasmă. zăcământ aluvionar. discurs.) soldă pe o jumătate de lună. (lingv. total. A. (geol. A11 h a 11 o w s . allness fo:lnis] s. allonge [a. (chim. aliteraţie. greţuri. (to. all-in ['o:l'in] adj. allopatric [ia?b'pa. (biol.l3»mo:fj s. profund ruşinat. persoană care primeşte un lot de pământ. 2. deschis toată noaptea. II. happiness without ~ fericire ncumbrită de nici un nor. alonirn. luare în seamă. pentru toate anotimpurile. alogen. a acorda.. allure |o'ljuor] I. distribuitor. cu areal deosebit. a ţine seama de. (geol. 1. B. a îmbia. (geol. a fascina.) înscris făcut în numele altei persoane. (jur. pentru orice vreme. ~ attack atac hotărâtor. 1. adv.) fecundare încrucişată. de. cu folosirea tuturor forţelor şi resurselor. (chim. alluvial deposit [~ di'pozit] s. încuviinţare. de alodiu. (geol. lot mic de pământ.) alopatic.) lovirea unei nave de către o altă navă. s.) sarcină admisă. de aluviune. allochromatic [-aîlokro'niaîtik. (fam.. a localiza. all-sustaining ['od'sostciniq] adj.) băcan.) rezervare.) alocromatie. (amer. (tehn. stăpânit (de diavol). intr. s. în toate privinţele. fermecător. ~champion campion absolut.) eroare admisibilă. v. allotrope ['aebtroup] s. allometric [izeb'metrik] adj. A. all-inclusive fo:lin'klu:siv] adj. a repartiza. a permite. a avea trăsături comune -cu. deplin. 7. all-red-line fol 'rcdlain] ş. alocabil. a meni. a se lega cu. allotropy [o'btropi] s. 2. (meteor.loukcit. a distribui. (amer. alocare.) posedat. vb. (rar) atotştiutor. allocution [laab'kjmjbn. de toate mărimile. allision [3'li39ii] s. (doctor) alopat. probă (a unui metal preţios).) spirit universal. 1. de întreţinere. 3.) alodial. parcelă.) (stare de) indispoziţie generală. all-two fo:l 'tu:] adj.) zăcământ aluvionar. allodgement [o'bd3mpnt] s. aluzie. for) a aloca. a distribui. în orice cantitate. (Jig. to ~ of a admite. a permite. bonificare.fiz. AH-Saints'Day fol 'scintsdei] s. allusive [o'lj'u:siv] adj. allusion [s'Iju^n] s. allotriomorphic [ciplotrio'mo:fik] adj. pentru toate scopurile. B. pentru orice timp / vreme.) soldă plătită familiei (prin delegaţie). all-to-pieces fo:l ta'pksiz] adv. 2. (înv. a momi. ~ me to interrupt you daţi-mi voie să vă întrerup.b'ti:] s. a destina (pentru. alocuţic. libertate. all-weather car [~ 'ko:] s. tr. (geol. A.) complet.9m] s. [o'lai] vb. privind întregul organism. a seduce. caracter aluziv. adj. a fair show for an ~ a proceda (în mod) cinstit cu cineva. (chim. All-Union ['o:l'ju:njon] adj. ajutor bănesc. intr. to give smb. allomerize [o'bmoraiz] vb. a aminti (de).) alotip. complet metalic. a subvenţiona la limită. (geol. procesul formării de aluviuni. a da voie (cuiva). hotărât. 2. alloisomerism [■aîlou'ai'soiimoriz. allyl ['aelil] s. a plăti. 4. to ~ (oneself) to / with a se alia cu. (tehn. B.) alohton. o'lAnd3] ş. B. all-scient fol 'saiont] adj. multilateral. hotărâtor. allogeneous [iasb'd3i:njos. -lou'k-] ş. a afirma. allopath 1'cebpîeG] s. cuprinzând toate. allopathist [o'bpoOist] s. 1. nu pierdeţi din vedere vârsta pe care o are.) greaţă. with) a alia (cu). allmouth foilmauG] s. raţie. insinuant.) încorporare. liber de obligaţiuni faţă de senior.b'ba.) a declara. (ec.. to ~a task a încredinţa o sarcină.) aloizomerie. alluvial [o'ljmvbl] adj. ['sloi. încartiruirc. (ist. 2. fascinaţie. all-purpose ['ol 'po:pos] adj. 1. allotropic(al) [ia?b'tropik(ol)J adj. 3.) pojarniţă (Hypericum perforatum).) alotriomorf. 1. all-wool ['oil'wul] adj. 1. (bot.) alomcrism. a acorda (fonduri) (pentru). (ist. allogamy [s'bgomi] s.'bnd3. în întregime de metal. b) a justifica. pl. (amer.) v. (amer.) alofon. alopatic. a l l u v i o n . allomorphism [ia2b'mo:fiz. 2. îmbietor. sporiş (Polygonum aviculare). a l l i t e r a t i v e . allopathy [lOlo'poBi] s. [o'loi] (fig. alocare. allowable load [~ 'loud] s. 1. to ~ credits a aloca credite.) a suferi un proces de alomerisrn.) toleranţă. 6. (fam. simbolic. alluvium [o'lju:viom[. fa3lai] s. a'loi] s. (geol. general.rwo:k] s. 2. complete. smoking is not ~ed fumatul (e) interzis. în întregime. a umbri. allocable faelokobl] adj. allowable error [~ 'cror] s. to make ~ for a) a ţine seama de. subzistenţă. [o'bi] vb. indispus. vb. all-saints' wort fol 'seints wo:t] s. allowable [o'lauobl] adj. alluvion [o'ljmvion] s. alluviation [silmvi'eijjn] s. amer. unional.) reducere. 2. a se uni cu. şi intr. all-overishness [-nis] s. dansatoare orientală (mai ales egipteană). allochthonous [o'bkOonas] adj. 3. frâu liber. tr. v. automobil decapotabil. persoană care primeşte / căreia i se distribuie ceva.v. fin. II. gospodărie. to stop smb. a îngădui. nadă. distribuire. universal. 2. mii. Norwegian îs allied to Danish norvegiana se înrudeşte cu daneza.) alotropic. they are great allies sunt prieteni la toartă. general. (biol. atotputernicie. a alitcra.!. allot [a'bt] vb. a încuviinţa. (si. ~ knowledge cunoştinţe rotunde. you must ~ me to know best trebuie să admiţi că eu cunosc această chestiune mai bine decât alţii.) ~ for necessaries pensie alimentară. (înv. allude [o'luxl. allspice fo:lspais] s. allwhere fo:lweor] adv.) alometric. menţionare. a ţine cont de. (poetic) v. ademenitor. v. a recunoaşte. cu toate mijloacele. farmec. 6.) a scădea valoarea (cu gen. catolica) Ziua Morţilor. consideraţie. 3. all-shamed fol/eimd] adj. a alia (metale).'Pml s. 1. la cataramă. tr. alluring [a'Ijuorin] adj.) alotrop. (bot.) piment (Pimenta officinalis). decisiv. tr. 3. am o stare de proastă dispoziţie. a folosi aliteraţia. admiţând ca este aşa. atotcuprinzător. all-red-route fol 'redrmtl s. alloplasrn faibplEez^m] s. (despre metale) a se alia. care ţine toată noaptea. a întreţine la limită. alloter [s'bto1"] s.) aluviune. permis. străbătând toate.) amestec (de ceva rău cu ceva bun). allurement [o'ljuomont] s. (sport) liber. 1. scuză. a da.) v. (chim. (înv. to go ~ a se lupta pe viaţă şi pe moarte. all-puissant [bl 'pjuisnt] adj. (fam. tr. probabil. (sport) catch. (tehn. allowedly [o'laudli] adv.) 1. bun la toate. lingv.) aluvial. all-ruling fol 'ru:lin] adj. din lână pură. a lega (de). allogenic [aîb'd3enik] adj. ~ price preţ global (incluzând toate cheltuielile suplimentare). parte. 2. due ~ being niade păstrând proporţiile.. complet. intr. 2. 2. all-seeing folsi:irj] adj. II.) 1. (bis. (fam. 1. allocation [. act adiţional. II. all-powerfulness [-nis] s. A. allow [o'lau] vb. (geol.) locuinţă. all-work ['o. alliterative [a'litoreitiv] adj. all-weather [b:l'wc6i3r] adj. -'ju:d] vb.) a rezerva (pentru). complet. seducţie. cuvântare (la o ocazie solemnă). (Uit. aluziv. (bot. 1. allottee [a. (opt. all-sized fo:lsaizd] adj. allodium [a'loudiom] s. distribuire. all-over ['oilouvo1-] adj.'s ~ a-i tăia cuiva întreţinerea. a 11 o t r o p y . ~ prospects perspective ispititoare.aslou'keij. 4. allodial [o'loudial] adj. 2.ob'pa^Gik] adj. to ~ for a lua în considerare. (mil. (chim. document care nu este olograf. lucru în casă. 1. to give ~ to a da frâu liber (cuiva). de dejecţie. allochthon [o'bkOon.all-important 26 all-important fo:lim'po:tont] adj. pe deplin. 1.) troscot. (mine) câmp minier. refl.trik] adj. allograph feebgraif. an ~feeling of sickness o indispoziţie generală. aluviune. (geol. all-night fo:I'nait] adj. aluvionar. 2. all-overish foil'ouvori/] adj. A. (mil. unemployment ~ ajutor de şomaj. atotputernic. a avea în vedere. to make ~ a face (o) excepţie. alloy I. ~to a face aluzie la. 1. a ademeni. repartizare. alocuţiune. alliteration [oilito'reijan] ş. (rar) pretutindeni. a l l o p a t h . 1. a aloca. (to.) alomorfism. 2. 3. a destina.) alomorf. amintire. căruia nu-i pasă de nimic. 2. (amer. aliterativ. all-rounder fol 'raundo1"] s. totalitate. si.) alonjă. atotţiitor. B. tr. make ~ for his age aveţi în vedere vârsta lui. (jur. 5. (geol. tr. (jazz) executat de întregul ansamblu. allopathic [.) linie telegrafică sau rută comercială britanică imperială.) alograf. din răsputeri.). . (chim. all-overs ['o:l iouvoz] s. ~ mechanization mecanizare completă.l i n e . aprobare. allonym fasbnim] s.) alogen. to make an ~ on an article a face o reducere la un articol. 1. a uni (cu). a împărţi.) a da. a întuneca. pesemne. II. a raţionaliza (un aliment). tr. allocate fa.) alodiu. to be closely allied to a fi strâns legat de. a spune. a găsi o justificare pentru. trimitere. (jur. porţie. în scopul). all-powerful [bl 'pauaful] adj.r e d . a l l . 2. All Souls' Day ['o:I'soulzdei| s. răspândit pe toată suprafaţa. distribuţie. de cea mai mare importanţă / însemnătate. all-wise forl'waiz] adj.) amândoi. peste tot. all-in-wrestling folin'reslirj] s. insinuare. all-out foil'aut] I. 7. (biol. rabat.) repartitor. dacă (îi) este permis. 1. atotstăpânitor. (boţ.rik] adj.m -to'k-J s. pl. (poetic) atotvăzător. ~ of billets cazare. 2. at no ~nelimitat. a atrage. a da raţii limitate (cuiva). -rou'm-j adj. (chim. 5. 4. allusiveness [o'ljmsivnis] s. (amer. alma(h) fselms] s. I ~ him £ 100 a year îi dau 100 lire pe an.) formaţiune alohtonă. presupus. a acorda. tr. alliteral [o'litarol] adj. allobaric [ia. ecologie) alopatric. (poetic) atotputernic. intr. allowance [o'Iauons] I. a mărturisi. alluvia [o'Iju:vio]pl. allseed ['ol si:d] s. 2. allophone fa:bfoun[ s. -lou'd3-] adj. formaţie aluvială. până la fund. porţiune. (lingv. all-metal ['o:l'mctl] adj. atrăgător.) specie de peşte de pe coasta americană a Atlanticului (Laphius americanus). allomorph fa. admisibil. all-possessed fol po'zest] adj. general. all-round fol'raund] adj. ally 1 1. a admite.) alil. alluvia [o'lju:vb] s. 1. repartiţie. maid of ~ fată (în casă) la toate. 3. a împărţi prin tragere la sorţi. intr. aliaj. mic arendaş. (jur. 2. amestec. allomerism [a'lom?irizam] s. (amer. -bk-] vb.). localizare. a da posibilitatea cuiva să se reabiliteze (la joc). a aloca. aliat. allotment f-mant] s. ally2 ['asii] s.) amic. de la a l l u v i u m . în măsura îngăduită. -graef] s. 1. atotînţelept. (chim. a se referi la. I feel ~ mă simt (uşor) indispus. din toate puterile. bilă de marmoră (pentru jocuri de copii). (med. (biol. repartizare. all-pervading fo:lp3'vcidin] adj. 2. fără restricţii (la lupte). he ~ed that he was wrong a recunoscut că n-are dreptate. (fam. death ~ ajutor de deces. -louk-. fam. alliterate [a'litareitj vb. lunară etc. care funcţionează pe tot parcursul nopţii. (amer. momeală. a l l u r e m e n t . allotropism [o'Iotropizam] s. (tel.

alphabeted [lasllb'bitid] adj. (anat. on ~ days din două în două zile. în sus. pierderea părului. rudimente. şi 'aslpin] I. a clasifica. II.) unul dintre doi sau mai mulţi compuşi izomerici. novice. deformare.) rime încrucişate. v.. a se schimba. alpha decay ['aelfa cli. răsunător. adj. tr. adj. II.) unghiuri alterne. altercaţie. II. 2. alright [bil'rait] adv. let ~ ca să nu mai vorbim de.) terasă monolaterală. o altercaţie. înainte. 1.) farfuria milelor. 2.. tr. 2. she is ~in beauty este neîntrecută în frumuseţe. mai departe. alternativ. (chim.) right ~ totdeauna. aloin ['zelouin] s. a schimba. alphabetize ['aîlfsbitaiz] vb. sabur. 1.'—] I. (fam. (gram. 'sel-] ş. . (text. care se exclud reciproc. persoană care învaţă alfabetul.) aloc(s) (Aloe). complementar. a aranja în ordine alfabetică. lipsa de simpatie.de la a l p h a b e t i c . aşezat alfabetic.) 1. 2. take this ~ with you ia asta cu tine.) modificare a rocilor ca structură şi conţinut. bombardament cu particule alfa. altar ['o:lt9r] s. (fam. -rat-] I. dc-a lungul ţărmului. pomană. and.) v. alms [u:mz] s. înălţime.27 altisonant Alma Mater [ci:'lni3'ma:t3r] s. it reeks ~ miroase îngrozitor. 2. (fa/u. tr. 1.aii ~ a) tot timpul. azil de bătrâni. almond-eyed |~'aid] adj. unic.) corn alt. sonor. asl'tamit] s. laolaltă cu. alternanţă.. 3.) he's ~toward sixty merge pe şaizeci (de ani). alternate terrace [o(:)I't3:nit 'teros] s. altimetry [ael'tiniitri] s. alsacian.Tdkni] conj. 1. visuri. s.) afazic. elemente. he ~ can do it numai el poate s-o facă.) to go ~ a-şi da duhul. alma mater. l o n g s h o r e m a n . alpestrian M'pcstrbn] adj.) let me ~ for that! lasă asta în seama mea! bizuic-tc pe mine! 2. alt [aslt] s.) bord la bord. cutia milelor. modificator. (fam. he can do it ~ poate face asta singur.) distanţă. alongside [s'bn'said] I. alto. 3. (fam. aloof [s'lutf] I. a alterna. 1. almucantar ['a?lm3'ka?nt9r.. 'amisnd] s. A. (jig. adv. altigraf. almanah. -0. iluzii. păr de alpaca.) alfanumeric. pred. alpinist. alternativ. alternant |o:l't3:H3nt. alpha-rays f'aelfa rciz] s.~ the river de-a lungul râului. amer. oameni care trăiesc din pomeni. tlie Almighty Atotputernicul. alsacian. (stare de) alternanţă. retras. (geol. izolare.) una dintre. (geol. alternate member [~ 'memba1"] s. ~ and aloft pretutindeni. a l m o n d .şi'asrn^ndi] adj.) ascopi. to ~ for the better a se schimba în bine.) (folosit ca supranume) Statul Hawaii.) alpaca. 1.lm?n3r. he brought his instruments ~ îşi aduse instrumentele cu sine. also l'rv. alongshore [a'brj'Jb:1"] adv. (bot. (geol. altercation [oilta'kci/an] s. alegere. to ~ between. alpin. alluvial bench [~ 'bent/] s. he was ~ there era şi el acolo. (folosit si ca sg. atotputernicie. alternare. mulţumită (cu dat. (ftz. 1. aloud [s'laud] adv. alodial [a'loudisl] adj. alfabetic. pi. rezervat. sus. 'aslmju:-] s.) mişcare alternativă. alter ego ['o:ltar'i:gou.a. faptă caritabilă. II. filantropie. -r'eg-j s. (zool. cu ochi migdalaţi. 'eeUbbetJ s. 4. adj. alternativă. (fam. [D:l't3:nit. din Alpi. 1. s-a făcut. alpha-particle bombardment [~ bom'biiidmant] s. alow2. folosită (mai ales în Hawaii) ca formulă de salut sau de rămas bun. întruna. veşnic. ['n:lt9ncit şi o:lta'neit] vb.) glacis de acumulare. all ~ the line pe toată linia. almanac(k) folmsnaek] s.) în regulă. v. alpaga (Auchenia pacos).. 1. almond ['cnitond.) degradare alfa.) con de dejecţie.) ~ of împreună cu.prep. cât pe ce. alături. unul lângă altul.s h a p e d . a se răzgândi.) lucruri date ca pomană. neîntrecut. jertfelnic.hVbetik3li] adv. alowe [a'lou| adj. 1. milostenie. III.. (bot. deja. măcar că. suplimentar. ~of day and night alternanţa zilei cu noaptea. culme. amer. 1.. 2. chiar dacă. B. în ordine alfabetică. (mineral. (geol. 2. alterative ['o:ltorcitiv. almond oil [-oil] s. 2. II. alluvial apron [a'Ijuivbl 'cipran] s. migdalat. these two plans are not necessarily ~ aceste două planuri nu se exclud neapărat. 2. vălul de pe masa altarului. castele în Spania. 1. o:'louhu:] interj. neînţelegere. în depărtare. to let / to leave ~ a lăsa în pace. alogia [D'loud3i3] s. muntean. alpestru. (amer. împreună cu.) începător. (amer. austr. alms folk ['a:mzfouk| s. II. transformare. there is no other ~ but nu există altă ieşire / altă soluţie decât. înlocuire metamorfică. din cauza. pomană. a 11 o d i a 1. continuu. alpaca [a^l'pîeka] s. Aloha State [~ 'steit] s. la distanţă. singura alternativă este. 2. a altera. de la a l p h a b e t i c numeric). (infor. altar cloth [~'kb8j s. (bot. Alnaschar dreams [a:ln9'/o: 'dri:mz] s. II. to come . s.) supă cu paste făinoase în formă de litere. migdală. alpha ['selfs] s. she ~ fainted cât pe ce să leşine.) (purgativ din) extract de aloe.. alteration [oilta'rci/an] ş. cunoscător al diferitelor alfabete. almondy ['a:m?ndi. 1. (fa/u. adjunct. atotputernic. medicament pentru curăţirea sângelui. alternative conjunction |~ ksn^AnÂ-J^n] s. s. (electr. aloha [o'loua. alpinism ['aslpinizpm] s.dc-a lungul. a?!-] s. b) a şovăi. alternate rhymes [o:rtă:nit 'raimz] s. 2. v. c in ~ do de sus.) almandin. alpenglow ['aMpinglou] s. alternateness [D(:)l't3:nitnis] s.. almond tree [~. althorn ['a?ltho:n] s. pristol. schimbare. 2. pc lângă asta. alopecic. amer. almighty [orl'maiti] I. A. although [o. grozav. alternating motion [~ 'mou/an] s.) migdal (Ainygdalus communis). alodium fe'ioudbm] s. (fig. l. to hold / to keep / to stand ~ from a se ţine departe de. necontenit. care schimbă. (chim.) (all) ~ of datorită. it happened all ~ your carelessness toate astea s-au întâmplat din cauza neglijenţei talc. alongshoreman [3'bn'/o:m?n] s. to lead to the ~ a duce la altar.) alternator. 2. adj. 2. ~ alternate design [~ di'zain] s. 2.) tincal.) (prese.a acosta. (fiz. azil de binefacere. along [s>'brj] I. mai-mai să. alphanumeric [laMfonju'merik)] adj. începutul şi sfârşitul.) raze alfa. Alpha and Omega alfa şi omega. 'asmandin] s. almost ['D(:)lmoust] adv. 2. indiferenţă. aproape. aloofness [-nts] s. (agr. deoparte. a l t e r n a t e (II).. chelie. s. solitar. altern. amer. a modifica. a 11 o d i u m . alternator transmitter [~ tmiz'inila1"] s. aloe ['aelou] s. (amer. come ~ să mergem. şi. (despre persoane) distant. retras. a da ortul popii. păşune de munte în Elveţia. alfa. 'u:l-] s. 1. alms giving ['tnnz-givin] s. alphabet ['aslfabit. alfabetic. doar. grozav (de): I enjoyed myself ~ m-am distrat grozav / de minune / pe cinste. already [D:l'rcdi şi'-— când este urmat de o silabă accentuată] adv. b) în urma (cu gen. rezervă. alphabet soup ['selfabit su:p] s. (muz. alone [a'loun] I..). 1. de munte. în auzul tuturor. calendar. adj. a) a fi când. ~never aproape niciodată. variantă de proiect. adj. a jugăni. psih. în partea de jos a grccmcntului. move ~! avansaţi!. intr. când. almsdeed ['u:mzdi:d] s. modificare. alternating ['o:lto(:)neitin. intr. a diforma. rău de tot. 2.) colosal. (scol.) alfoză. 2. (bis. 2. 1. alluvial fan [~ Tan] s.). v. (mar. a da pace (cuiva). almandine ['umiandain. 2. alms people ['a:mz(pi:pl] s. a alterna.) variantă (ortografică sau fonetică) a unui cuvânt. [o(:)l't9:nit.) curent alternativ. pi. altimetrie. alphabetic-numeric [lashVbetik nju(:)'mcrik] adj. alp [a?lp] s. a l p e s t r i n e . alopecia [ia?lo:pi:/i3. supleant. alternize ['o:lt3(:)naiz. alternative [o(:)rta:n3tiv. alter ego. straşnic. to ~ one's mind a-şi schimba gândul. (med. (farm. baston de munte. alms house ['a:mzhaus] s.n u m e r i c ) . aloft [s'bft] adv..) alfanumeric (prese. altimeter [a?l'timit3r] s. locul unde se împart pomenile. (amer. ahnightiness [o:l'maitinis] s... grozav. cu sine. adv. oameni săraci. a veni pe rând. în înalturi. (dial. ~ of alături de. la o parte. a şi sosit. II. adj.amer. alpine ['aîlpain. schimb de cuvinte. (med. a-şi muta gândul. singuratic. 2. alternate angles f 'a^rjglz] s. suc de aloc.) particulă alfa. în Anglia) notă bună. (înv.) altcrativ. 'si-] adj. lipsa pigmenţilor. (amer. also ran [~'rsen] s. alpinism. pe punctul de a.) de rezervă. almoner fa. 1. (electr. a fi străin de. afară de asta. membru supleant. mereu. II. alternativ. she wept ~ plângea cu hohote. v. milostenie. păşune alpină.lsou] adv. cerşetori. a l m s f o l k . aert-] adj. schimbător. aproape de punte / covertă. altigraph ['ailtigru:f] s. spital pentru săraci (întreţinut de particulari). 2. alphabetic(al) beelfs'bctiktel)] adj. 3. văpaia răsăritului sau apusului (la munte). II. alpinist [alpinist] s. alfabet. 1. a se modifica.kci] s. a exprima cu ajutorul alfabetului.) conjuncţie alternativă. adv. pi. altisonant [sl'tissnant] adj. intr. 1. ipsometric.. în ciuda faptului că. alternation [-n(:)lt3(:)'nci/3n. sistem muntos alpin. haidc(m).) în flăcări. alow1 [a'lou] adv. alternativ. > alpha partide f'selfs-paaikal] s. almond-shaped [~'Jeipt] adj. milogi. încă.) bine dispus. o dată eu (şi fig. altar. singur. the day was well ~ ziua era pe sfârşite. bucher. (cu voce) tare. 2.). şi. I knew it all ~ am ştiut asta (de la început). 1.. (mineral. (geol. alternating current [~'kAr3nt] s. de asemenea. alter po:Itar] vb. ceartă. pi.) sol aluvionar. he is~here e deja aici.) subalpin. prep. alluvial soil [~ 'soil] s. (infor.. câine ciobănesc alsacian. 'ael-J vb. (bis. (bot. (tehn.) ~ of the throat amigdaîă. departe (îusă vizibil). alpenstock. deşi. B. alphabetically |. (fam. Alsatian [asl'sci/isn] I. un al doilea cu.) aer. alternate I. creştet de munte. (mat. ~ with o dată cu.) almucantar(at). II. alphabetarian [Tadfabi'tEarbn] s. adv. persoană însărcinată cu împărţirea pomcnilor.) tare. la cununie. bucher. care alternează. alpine system [~ 'sistim] s. omnipotent. exclusiv. universitatea unde a studiat cineva.) ghinionist (mai ales la curse). a se certa. almonry ['cElmanri. clasat alfabetic. adv. pc. a avea un schimb de cuvinte. s.) glacis proluvial. mişcare variabilă. &Yt-] I. (fam. 2. a se muta. numai. (fiz. (infor. datorită. adj. ulei de migdale. 'a:l-] s. (mar. almsdish ['a:mzdi/] s. mai niciodată. 1. împreună. adv. (astron. alpestrine [ffil'pestrin] adj.) lână de alpaca.) azil pentru săraci (întreţinut de stat). a l m o n d (1). de forma unei migdale. a castra. (dial. -nj3rj s.v. b) (fig. zgomotos. 1. (amer. altilinear [ieelti'linbr. alpenstock ['zelpinstok] s.) colosal. prieten intim. altimetru. poziţiile posibile ocupate de un atom sau de un grup în cadrul unui compus.) alto. alphameric(al) [-£elf3'mcrik(3l)] adj. alphosis [ael'fousis] s. v. -sia] s. (metr. (radio) radio-emiţător cu alternator.tri:] ş. pi. înlocuitor. a ezita între. alms box ['mnzbnks] s. cu toate că.) datornic. altercate [o:lta'kcit] vb. to ~ one's address a-şi schimba domiciliul. stingher. in ~ a) cu o octavă mai SUS. alternator [o:lto(:)neit9r. (med. (lingv. amer. ~ the road pc drum. (muz. 1.

geol. de amator®. ambiguitate. amator. păstură. pl. amaranth ['amisranO] s. amer. iselu'minbm] s.) avion sanitar. amalgamated [-eitid] adj. pl. doică. tertipuri. 4.) nori altocumulus. 1. teribil. (chim. ambidexter ['a?mbi'dckstor[ I.) a consolida. (poetic) floare nepieritoare. a concentra. instituţiilor etc. scuze.) alaun. 1. combinaţie. limite. a uimi.) stare intermediară între extroversiune şi introla parâme în bandă! versiune. îndoielnic. lipsă de precizie.bsis] s. 1.) amb(KCptor. plafon. licoare. pe deplin.) a uni. 1. am. alto-relievo ['adtourili'eivou]. amative ['aemstiv] adj. ambulance train [~ trein] s. (fig. vorbire cu două înţelesuri / în doi r alum plaster ['aîbm . 1. (peior. altitude control [~ ksn'troul] s. b) (fam. roşietic. de la a l u m n u s . 2. altohorn ['adtouhDm] s. 2. altimetru. adj.) drumuire altimetrică.) aluminat. 2. surprindere. altitude correction [~ ko'rek/sn] s. sunt. amboceptor ['a2mb3'scptorJ j . peri / cu dublu înţeles. ambulance box [~ 'boks] s. (fig. a fuziona. negocieri. neclar. elixir. cadru. ambasadoare. liugv. ambrosial [ii] adj.p/.) alveolar. amassment [-mont] s. alumina [s'ljuimins.) cu migdale. (anglo-indian) 1.) sferă. ambră. a aduna. 3. în întregime. de putere. aluminium salt [~ so:It] s. chihlimbariu. mirare marc. to grab for ~ a) (av. adj. chihlimbariu până la rubiniu. mereu. 1. altruism. a păşi. împrejurimi. alumnus [s'lAmnss]. galben. alveoli [sel'vialai. amatory ['amistari] I. ambulanţă. aluminiferous [sdjunni'nifsrss] adj. altitudinal. slujnică. ambiguu. 1. de alto. a l v e o l a t e .) 1. pl.) v. 2. (rar) pe ocolite. altitude traverse [~ . (fig. a speria. de amor. repede. (psih. 1. amble ['aembl] I. echivoc. 1. (av.) amalgamare. ambulance ]'a:mbjubns] s. eaten up with ~ am [amiyorma tare.mbiva:t] s. 2. violă. ambassador [amVba2S3dor] s.) alumină. ambient. 2. ipocrizie. trimis. altitclemetru. piatră acră. amaurosis [iamm:'rousis] s. înmiresmat. 4. ambassadorial [ann<ba. aluminium bronze [~ bronz] s. în doi peri. cu toată puterea. A. alto-rilievos [-vouz] s. ambivert ['a. stupoare. uluire. 2. ambidexteritate. intestinal. . vb.) corecţie de înălţime. ambiant. (metal. 1. dată. ambiguity [ismbi'gjuiti] s.) ambrozie. chihlimbar. 1. is ~ mad c nebun de legat. neîndemânatic (cu ambele mâini). s. 3. 'asm-] s. 1. altruist ['aeltruist] s. ambiţie. buiestraş. ambassadress [sem'bxsidris] s. altruism ['seltruizsm] s. II. adv. 2. fuziune (a organizaţiilor. 3. vb. alveolar abscess [~'a. ambrosia [Eem'brouzis. a l t o . parfumat. indic. a face să se minuneze. unificat. apogeu. 'advbb r ] adj. ambagiously [iii] aaV. (med. îngrămădire. fuzionat. aluminous [s'ljmminss. amatol ['amiotol] s. altist. a masa.) alunit. (IV) contur. copist. v. caolin.) ipsos alaunat. alto. m forme slabe] pers.) alumină. aluminium oxide [~ oksaid] s. a îngrămădi. salvare. de diletanţi.) alveolă. a l t i t u d e g a u g e . within the alveolated [ad'vblcitid. erotic.plu:sto J s. circulant. uimit. amalgamor. tren sanitar. II. (poetic) v.so'do:ri3l| adj. totalul. alumni [s'lAmnai] s. rar 'a:ltou] (nmz. a alumita I aluminiza. floare care nu se veştejeşte. 1. a strânge.) ambivalenţă.'—] s. preajmă. prez. amânări. cu avânt.ambranOin] adj. (chim.) a amalgama. ambidextru. orişicât. ambition [sin'bi/stn] s. maldăr.) amazoană. echivoc. ambasador. aluminos.) a se supăra foc.v. a l v e o l u s . (av. amber ['şnibs'] s. altitelemeter ['adtiti'lemit3r] s. totuşi. aluminifcr. zmeoaică. ambagious [ami'beid33s] adj. (bot. (chim. 1.altitelemeter 28 amass [ s t e i ] vb. ambidexterity ['amibideks'teriti] s. a se amesteca.. I. de dragoste. he is an ~of painting e amator în pictură. ambitendency ['asmbi'tcndansi] s. (metal. a ului. amalgamable [-oblj adj. poetic) din răsputeri. -'Iu:-] s. (mar. ambasadorial-Ievel talks alum earth [~ 3:0] s. 2. consolidat.) absolvent (al unei şcoli ambient ['asmbbnt] adj. contralt(ă). domeniu. (meteor. 1. (/ani.. folosită la fabricarea unor obiecte de artă. II. tr. dornic de putere.tra. 2. alveolat. in/r. filled with ~ cuprins de uimire. amalgamation [simadgo'mci/an] s. s. sau universităţi). amer. de neprofesionişti. 1. şi . altitude flight [~ 'flait] s. strângere.) spaţiu liber în jurul unei alveole ['advioul] s. uimire. amaze [s'meiz] I. aluminize [s'l/mminaiz] vb. II. contralto. S. v.pl.vo:s] s. a 11 h o r n . 2. (chim. (med. 1. (re)unit. buiestru. brancardier. amateurish [>aîni3't3:ri. cu două înţelesuri. 2. s. amarelle ['amisrclj s. amanuenses [-si:z] s. (mineral. ~ of în limitele (cu gen. a 11 h o r n . (amer. (anat. 4.) alto-relicf.v. (chim. (psih. alto-rilievo ['adtourili'civou]. ambit ['annbit] s. a încurca. (bot. r altogether [o(:)lW'gc<5s ] I. amalgam [o'mîelgom] s. ocoluri. altist. hrana zeilor. culoare purpurie.) a trata cu aluminiu. amain [a'mein] aaV. (arhit.) abces alveolar. adj. adunare. sg. sanitar.) aerodrom de evacuare. drăgăstos. 2. 2. s. soţie de ambasador. oxid de aluminiu. a m a r a n t h . detaşament sanitar. ambulance car [~ 'ka:] s. aluminium flake [~ fleik] s. (chim. iubire de oameni. 2. -wciz. veşnic. (fig. a merge în buiestru. ambiţie. uluit. (chim. uimitor. a l u m i n i u m . care se deplasează în voie. (a)cumulare. senzual. ambidextru.r e l i e v o . ambiguous [ajni'bigjuosj adj. 3. amestec. întortocheat. a călări în buiestru.) tip amblvcrt. 2. a acumula.mbi'sinist3r] adj. how much ~? cât costă în amazedly [-idlî] adv.). 2. întruna. cotă. (arhit. (fig. (med. pierdere totală sau parţială a vederii.v.) secretar particular. (mitol. 3.) amalgam. graniţe. amate [s'meit] vb. de chihlimbar.) individ.) sticlă transparentă cu ape colorate de la aluminium alloy [~ lădoi] s. 2. clădiri. de lato be (eu) ros de ambiţie. (înv. a se combina. plin de uimire. (în)totdeauna. aluminium [lîelju'mmisiu. 2. bitr. 1. spectacol de amatori. neprecis. aromat. morman.) amestec.) amarantă. s. 1. amer. ambulanţă (vehicul). de ambasador. 1. (med.) ambliopie. ambiţios.) he is an ~ at painting e ageamiu în pictură.) amatol. a surprinde. grămadă. iască. tratative la nivelul ambasadorilor. nud. plin de ambiţie. pl. salvare. spital de campanie. 1. amestecare.) culme. a m b i d e x t e r i t y . (meteor. ambience ['aembbns] s.pl.) trusă I casetă de prim ajutor.) amalgam.) în bandă moale: strike~! daţi drumul ambiversion [. amestecat. râvnind puterea. de altitudine. -vain] adj. ambitious [xm'bi/as] adj. unificare. care poate fi amalgamat. alumină.. (chim.) altruistic [. -'Iu:-] s. amah l'o:mo. de duplicitate. amateur [ra. amberoid ['xrnteroid] s. ambilateral [■amibi'laHs>rs>l] aay. (amer. v. (chim. (bot. tr. piatră acră. alumna [s'Umnal. amazon ['asmazan] s. alto-cumulus ['asltou'kjumijubsj s. înconjurător. dubios. tr. pl. 2. alumnae [3'lAmni]/em. altitude gauge [~ 'geid3| s. c un pictor amator. amalgamating barrel [sanslgs'mcitin 'barrel] s. (fig..) făţărnicie. (ist. ambulance airplane [~ 'sDplein] s. minunare. iubăreţ. a-i sări muştarul. (tnv. ambler [-orJ s. un tot. alum ['aîbm] s. făţarnic. (chim. (mai ales amer. a unifica. amanuensis [?>m<enju'ensis]. r altitude meter [~ 'mi:to ] s. a m a z e m e n t . 'sembid3iz] s. 1.ni3t3:r. amaranthine [amis'rainBain. de-a binclca. (fig. indirect. alveolate [ael'vblit. băutură alto ['asltou. aluminum [a'lju:minom] s. . servitoare. (lat. (fig. amazing [-irj] adj.) a căuta să câştige altitudine. (fig. alveolar [a^l'vi3br. -'tjusj-] adj. 2.) amazement [-msmt] s. 1. 1. (fig. surprins.) ambrină. 'aslvislitj aay. ambianţă. altitudine. ştir (Amarantlnts).) aliaj de aluminiu. tr.) ambrozie. cărămiziu. amalgamist [a'madgamist] s.a=mbi'vo:jOT] s. obscur. ambulanţă.) amazoană. ambidextrousness [-nis] s.for ~ pentru totdeauna. de alaun. ambages [»m'bcid3i:z.) zbor de înălţime. (chim.) I. a umbla nefiresc.) nori altrostratus.) amalgamator. (med. dintr-o ambivalence ['asmbi'veibns] s. (fig. ambergris ['amibsgris] s. altitude ['a3ltitju:d] s. amaryllis [amra'rilis] s. iami-] adj. ambidext(e)rous ['amibi'dekstros] adj. the ~ întregul. afectat. (despre modelul unui pictor) in the ~ gol. (fig. amandine [. ambrein(e) ['fembriini s. -wiz] adv. vestitor. la un loc. 2. purpuriu. alto-relievos [-vot'iz] s. îndoios. ambulance man [~ mini s. (chim. altruist. ambroziae. diletant. metal. II. râvnitor. oxid de aluminiu. 2.) bronz cu aluminiu. (chim. contralt(o).v. a m b i d e x t e r (I). (med.) aluminiu. 1. (chim. neclaritate.) amauroză. a se unifica. 2. împreună. altruist. total? -v. bilateral. (fig. ~ of power amadou ['asmadu:] s. autosanitară. a face paşi mărunţi. .) a îmblânzi. (fig. (conslr.) varietate de vişin (cu suc incolor) (Primus Cerasus). sete de mărire. eroină. amblyopia [lîembli'oupb] s. grozav. fermecată de dragoste. (despre stil) pretenţios. tr.a:ni3n'di:n. ambulance airdrome [~ 'esdroum] s. ţintă. masare. (psih. 'advbbs].) cu două feţe.). 2. taler cu două feţe. adj. 'aslvblcitid] adj. 1. -tjuor[ s. alvine ['advin.) a călca amalgamate [-eit] vb. ~ extraordinary and plenipotentiary ambasador extraordinar şi plenipotenţiar. alto-stratus ['adtou'streitos] s. he II. (chim. (av. divin. unscrupulous ~ arivism. (psih. 2. 3.) existenţa unor tendinţe contradictorii într-un always ['o:lwez. filtru.) amarilis (Amaryllis belladona). (chim. it was his ~ to become a writer ambiţia lui era să devină scriitor. (metal.) oxid de aluminiu. ahtiat. 2. aluminate [s'ljmmineit. indirect. -3b] 5. înălţime. uluitor.) profundor. v. an ~ un întreg. hotare. gastr. 2.) alvin. ipsometru. mărunt. 2. care se îndrăgosteşte uşor. amberina [ixmbs'rims] s. a combina. elevaţie.f. 3. (fig. amateur theatricals ['asnisto: Oi'cetrikidz] s.) nepieritor. chichiţe. -'Iu:-] adj.) a se amalgama. chihlimbar cenuşiu. 2. 1. (amer. combinat. 1. (rar) ocolit. concentrare. cu totul. s. ambisinister [>a. 2. (inv. 3. (av. (anat. paşi mărunţi. dorinţă neînfrânată. altitudinal [iadti'tju:dinal] adj. (top.) făţarnic. sol. chihlimbar sintetic. B. 1. veşnic.sltru'istik] adj. combinare. care implică san afectează ambele părţi. alveolus [ad'vbbs. în total.) aluminat.) a se uni. amaranthus [amio'ramOss] s. ~ at large ambasador plenipotenţiar. alunite ['eelju-nait] s. de aluminiu. v. surprinzător. extraordinar. râvnă.

care umblă din loc în loc. (chim. ammonium carbonate [~ iku:b5nit] s. amenity^3'mi:niti.). cu cea mai mare atenţie. a face mai bun. un amendament. amidase ['asmidcis] s. II. 1.) proteză.) travers. înrudit cu amiba. vb.) carbonat de amoniu. a m i a b i l i t y (1). (mii. to a m b u s c a d e . a ameliora. -a?st] s. americanism. a amenda. amildar ['a3ni3ldu:r) s. (entotn. ament1 [a'mcnt] s.) reparaţie. 2. 2. amoniac. a întinde o cursă. II. Amerindian [rsema'rindian] (geogr.) amimie. amendabil. îmbunătăţire. a despăgubi. ametropia [-asmi'troupia] s. sentimente amicale. (chim. destul de bine. a se năpusti de la locul de pândă. de ameliorare. 1. paşnic.) amoniacal. (biochimie) amidază. all went ~ toate au mers / au ieşit anapoda / pe dos. (chim. amitosis [lasmi'tousis] s. (chim. a se îndrepta. (wed. 2. schimbat. amendare. (despre tratamente) ambulatoriu.) a transforma în amidă. are (el) ceva. a m e n a b i l i t y . picior de lemn. amentaceous [lamian'teijbs] adj. care poate Fi îmbunătăţit. 'ei'mcn.) (la hotel) sistem de plată a unei sume fixe pentru casă şi masă. amidin ['smidin] ş.) în formă de mâţişor / ament. ca o amibă. a îndrepta. 1. (chim. ambuscadă. amendament. (ist. înţelegător. îmbunătăţire. tr. ~ foes printre duşmani. 2. amidol ['asmidsl] s.mimou'benzim.) debil mental. a se îndrepta. ammunition wagon [~ .în nume de rău. 1. a m i d . îndreptare (a unor neajun­ suri).) hexamctilentctramină. it would not be ~ for you to go nu ţi-ar strica să te duci. o pândă. (chim. amiss [s'mis] adj. indian sau eschimos american. american. ammunition belt [~ belt] s. 1. American football [~ Tutb:>:l] s. -'kei-] s.) ametist. s. pândă. 3. (med.solicit] s. incorect. de forma amcntului. -mid] s. Ammonite s. arcadă.) insectă carnivoră din familia Phymatidac. (med. if you do ever so little ~ dacă faci cea mai mică greşeală. 1.).) care trăieşte sau se dezvoltă în nisip. II. eliberare (de vicii etc. 2. (bot. aminoplast [a'minoupltKst. prietenos. II. amebic [3'mi:bik] adj. îndreptat. (despre unele boli). muniţii. an ~ to the Constitution un amendament al Constituţiei. ameliorat. emir. a proceda greşit. ammonium sulphate [~ . americănesc. amendment [a'mendmant] s. care îmbunătăţeşte. americanizare. tr. american (mai ales cetăţean al S. unui proiect etc.) sulfat de amoniu. vb. ammonium sulphide [~ iSAlfaid] s. gang (acoperit). -mia] s. relaţii prieteneşti. American cedar [~ 'si:dar] s. a amenda. 'a?miar] s. a îmbunătăţi. docil. -lcit-J I. bunăvoinţă. pl. asmia1"] s.) cizme date de stat. ammunition leg [~ leg] s.) 1.) she is not ~ nu arată rău. mobil. Americanization [aiincrikanai'zei/sn] s. to do / to deal ~ a greşi. 3.) amitoză. trecător. A. to make ~ for a compensa. ammophilous [a'moFitas] adj. 1. anient2 ['ciment. 2. to be /to lie i n ~ a sta la pândă. (folosit ca sg. modificat. Amerind [asuprind] s. 1. ameliorative [a'miliareitiv. coruptibil. (bot. ameliorare. ţipirig. (bot.) amidină. amerindian.) amidă. (bot. II. (mil. între (exclude însă apartenenţa. cu mâţişori. a folosi americanisme. 1. amicableness [-nis] s. 2. amabilitate. amiable l'eimjabl] adj. are pe vino-ncoa(cc). ~to flattery care nu rezistă linguşirilor. pl. ammonal I'asmanal] s. 'a:mcn. II. (chim. (chim.) cedru-alb (Cedrus). ascultător. ammonia water [a'mounja rwo:tar] s. (/o/. cursă. graţie. intr. 1. ambush ['cenibu/] I. there is something ~ with him c ceva (în neregulă) cu el. tr. ameliorare. compară cu a m o n g). ambuscade [ismbas'keid] I. farmec.) ulm-alb (Ulntus americana). adorabil. antică) locuitor al Ammonului. (chim. B. (lingv. amen corner ['ai'men 'ko:nar] s. greşit. a ameliora. ammoniac [a'mounjaîk] adj. de amibă.) amonal (exploziv).). influenţabil. ammonite1 ['asmanait] s.) cheson. amidship(s) [a'mid/ips] adv. (med. predispoziţie (la boli). ann'ha>] s. 3. (biol. 2. amid [a'mid] prep. 1.) amiantă. ambulant. amid(e) ['asmaid. îmbunătăţire (a stării unui bolnav).) engleza americană. (amer. curtenie. B. cu adevărat. 2. a americaniza. incorect. amerce [a'mais] vb. încuviinţarea. corectiv. (bot. lingv. ammeter ['a2iiiimi:tar] s. v. a da o amendă (cuiva). în mijlocul (cu gen. binecuvântarea. amentaceu. wrecking ~ amendament adus unui proiect de lege prin care se urmăreşte respingerea lui. (amer. a se îmbunătăţi. farmec.) ambulator. amenorrh(o)ea [aimenou'ri:^] ş. amentiform [a'mentifoim] adj.) (limba) amharică. tr. rătăcitor. fabrică de praf de puşcă. urotropină. B.) clorură de amoniu. amiboid. amendatory [a'mciKbtari] adj. cu care te poţi înţelege. 2. (chim. (chim. Amharic [a:m'ho:rik. s. 2.) muniţie. American Revolution [~ -reva'iju:/2n] s. (folosit ca pl. cuvinte amabile. amercement [-nisnt] s. (fa/n. de culoarea ametistului. blândeţe. perpendicular. vb. in/r. v. indian din America. purtător de amenţi. nişă. ammunition [-îemju'ni/an] I.) amidopirină. adj. -mant] s. printre. in/r.) 1. (sport) rugbi / fotbal american (joc mult mai dur decât rugbiul european). a deveni mai bun. ammoniacal [tasmo'naiakal] adj. fabrică de muniţii. (with) a pedepsi (cu). (lingv.wsgan] s. amentiferous [. (chim. americanist. (med. adv. tr. ameer [s'nib'. curtenitor. v. a pândi.) 1. intr.-'mcn-] s. B. amendă (bănească). (chim. curtenie. răspunzător.sma'ristik. a transforma în amoniac sau compuşi amoniacali. 2. 2. ammunition factory [~ .) materiale documentare referitoare Ia America. iulifer. American red bellflower [~ 'red 'belflaua1"] s. care ameliorează. (şi liquid ~) (fam. 1. pândă. agent Fiscal. (fam. supus. (chim. 4. to say yes and ~ to everything a răspunde „da"' la toate. B. prietenie. blajin.) colecţie de material documentar referitor la America. intr. 1. amitate ['asniiteit] s.s.) spaniola americană. 3. (chim. s. 2. Americanize [a'merikanaiz] vb. plăceri.) zorea (Ipomoea quamoelit). 1. A. A. . American elm [~ 'elm] s.fasktpri] s. persoană care ameliorează. amentia [a'men/ia] ş.) ametropic. (mineral. a trata eu amoniac. (bot. 2.) de amoniu. pred. politicos. 1. prietenesc. treaty of ~ tratat de amiciţie. amiciţie. 1. tr. fam.) aminoacid.) amonit. 2.v. (bot. amethyst ['aemiBist] s. bun la suflet.asman'tifaras] adj. prietenie.29 ammunition wagon ambulant f'aembjutant] adj. (chim.) I. amenta [a'menta] s.) debilitate mintală. American Spanish [~ 'spami/] s.) sulfura de amoniu. (II A). American [s'mcrikan] I. tr. v. a sta la pândă. bis. a reforma. a se îmbunătăţi. 2.) 1. nesegmentat. (limbă) amerindiană. hidroxid de amoniu.)no«fo:m] s.) engleza americană. politeţe. ~ to law răspunzător în faţa legii.-. (folosit ca sg. Americanist [a'merikanist] s. ameboid [a'nrkbDid] adj. amenableness [-nis] s. metenamină.) aminobenzen. (mii. (chim. 2. (chim. (mil. firidă pentru muniţii (în tranşee). amentum [s'mentam]. aminobenzene [a. (lingv. aminoform [3'mi(. (biol. (amer. pribeag.) amenorec. amidopyrine [o. (chim. -rst-] adj. amethystine [laemi'Oistain] adj. 2. a îmbunătăţi. (mil. a se transforma în amoniac. s. (farm. americium [lasma'ri/iam] s. desfătare. ambuscada.. 2.) amoniu. (bot. (mar. farmec. a conţine sau a produce amoniac. a organiza o ambuscadă. pedeapsă (uşoară). (antropologie) relaţii sociale strânse între mătuşă şi nepoată. articles of ~articole prin care se propune un amendament. promptitudine. -ben'zim. amir [a'mia1". amibic. isemi-] s. 2.) cartuşieră.) amentifer. (electr. prietenos. adv. not ~ nu prea rău. (bot. a'mou-] vb. binevoitor. amenities of home life farmecul vieţii de familie. pl. American English [~ 'ingli/] ş. 1. 3. ammunition boots [~ bu:ts] s. adj. B. amin(e) [a'mi:n. amendable [-abl] adj.) elevator pentru muniţii. amical. 1. c drăguţă. amimia [ei'mimja. amination [lasmi'nci/pn] s. a n i e n t . ladă cu cartuşe. politeţe.) ampermetru. ~ to discipline care se supune disciplinei. amonit. -'ka. amiableness [-nis] s. amen [fam. aminoacid [a'mimou'ssid] s. 2.). Americana [a»meri'ka?n9. 1.) soluţie apoasă de amoniac. -cinic-] adj.) aminoplast. 2. v. ammonify [a'moniiăi. (jxdeont. II. 1775-1783). (jig. ameristic [. tr. amenability [a-mima'biliti] s. care aduce o amendare. pl.tranzitoriu. responsabilitate. colţul credincioşilor fervenţi (în biserică). anilină. mâţişor. amelioration [simiiUs'reiJsn] s. ameliorator [a'mi:li3reit3r] s. despăgubire.) amidol.) 1. de ametist.) a repara. A. amicable ['asmikabl] adj. a îndrepta.) amonit (exploziv). a m e e r . pl. reformator. ammo feemou] s. ammonium |a'mounjam] s. helm ~! cârma drept la mijloc! la zero! amidst [a'midst] prep. amerindian. ambush bug [~ bAg] s. amoniacal. 2. 1. 1. amabil. a se reforma. 3. ambulator ['as mbju leita1"] s.) apă amoniacală. ambulatory ['aembjulatari. ameliorate [a'miiliarcit] vb.) aminarc. (fig. (med. amiability i-eimja'biliti] s. 3. ş. a aproba totul. a aduce îndreptări (unei legi. a interpreta greşit. a amenda. (biol. cutie pentru banda de la mitralieră. a aproviziona cu muniţii. ambulant. Americanism [a'merikanizm] s. amity ['aemiti] s. a modifica. efecte (numai încălţăminte). paşnic. a unei legi). îngrăşământ chimic (pe bază de azotat de amoniu).) aloe american (Agave americana).A. expunere. 2. A. rău. amicably [-i] adv. (mineral. (jur. blând. prost. A. 1.) amină. 2. amabilităţi. (lingv. amin. a unei rezoluţii. to say ~ a-şi da asentimentul. (chim. (despre locuri) fermecător. ammonite2 s.) americiu. (anglo-indian) inspector financiar. the — războiul de independenţă (purtat de coloniile americane împotriva Marii Britanii. afabilitate.miidou'pai^rin. amend [a'mend] vb. v. ammunition box [~ boks] s. American aloe [a'mcri'kan 'zelou] s.) ament.) tclemctru. a pândi. dacă nu procedezi cu cea mai mare grijă. încântător. colţ (pentru discuţii politice confidenţiale). (mar. American plan [a'merikan plcen] s. 3. a se ameliora. îndreptare. a m i c a b i l i t y .) compensaţie. 'a:'men] I. 2. amidate ['Eemidcit] vb. s. ammonia [a'mounja] s. modificare (a unui proiect. amends [a'mendz] s. ameliorare. to take ~ a lua. 1. 2. to lay (sau to make) an ~ a organiza o ambuscadă. tr.U. 'a^min] s. amenitate. amenable [a'mimabl] adj. amicability [ismika'biliti] s. amianthus [<smi'£en8as] s. (chim. ammonium chloride [~ ikb:raid] s. ameristic.) persoană care studiază limba sau obiceiurile populaţiilor amerindiene. amical. amin. disciplinat. graţie. nuri. adj. in/r. -a?minou-] s. ammunition hoist [~ rnist] s.) răspundere. 1. a se americaniza..

articulaţie semimobilă. amortize . a se extinde. 1.) any ~ of o grămadă de. între. amygdaloid [a'migdoibid] s. a intensifica. (med. amnesty ['as'mncsti] I. amuser [o'mju. amyloid ['aemiloid] (chim. amyl alcohol [~ 'aslkshol] s. a m p 1 i f y). 1. o groază de. amortizement [a'mxtizmant] s. 1. (mineral.). amortization [s'moiti'zei/an] s. amniotic [isemni'otik] adj. amuck [a'niAk] I.-talisman. în epoca. (şi med. 1.) amfibol. (ec. amphibia [ami'fibb] s. (anat. amploare. amuletă. (Phellodendron amurense). amphibology [.) ampclografie. amnesiac [Eem'ni:ziaek. amoros. amour [s'muo1"] ş.[o'mortaiz şi 3'mo:tiz] vb. this fact is of little ~ acest fapt este de mică însemnătate. fluctuant. pi. valoare. (electr. mort. amusingly [-li] adv. (bot. necristalizat. ' ampero-meter [. zaol.amii. pl. a trece (averea) pe seama bisericii sau a statului. (electr. (mil. amyloidosis [iscmiloi'dousis]. (fig. vast. for ~ de plăcere. amfibiu.). (v. 1.Eemi'lei/as] adj. şi amnions [-auz] şi anuria [-his] s. ~ the ancient Greeks la vechii greci. amiloid(al). parc de distracţii. sentimentalism. 2. tăiere.) amniotic. amphibian tank [~ 'tzenk] s. extindere. amputate ['asmpjuteitj vb. (bot. e o nimica toată. conivenţă. ca o fiola. II. amp [aemp] s. amorous ['aemoros] adj.) tanc amfibiu. amuzament. amphora ['amifaraj. s. 1. amusement park [~ pa:k] s. amoral [as'moral] adj. (amer. ampelography [laempi'bgrafi] s.) amputare.) amfibolit. a lua proporţii (mai mari).). a m o r t i z a t i o n . amontillado [3inwnti'Ia:dou] s. • amphibole ['semfiboul] ş. 1. taxă pe distracţii. distractiv. (chim. adv. deplinătate.) amuzie.) amfetamina. amoebic [o'mi:bikl. 2. (chim. migdalat. amplu. 1.) amilază. fără viaţa. 3. senzualism. care sunt în relaţie (precum replicile unui dialog în versuri). (fam. fire amoroasă. ~ of expressions eliminare de expresii.pl. vb. 2. printre. lărgire. (livresc) amfibolic. III.) amfibii. amyloidoses [-si:z] ş.) amiloliză. a echivala cu. stingere a unei datorii. amphoral ['seinferdl] adj. bogăţie. care înconjoară tulpina.) operaţie de debarcare (combinată). of) apucat. amylose ['temilousj s. care conţine amidon.) it does not ~ to a row / hill of beans / pins nu face nici cât o ceapă degerată. amoebaean [. after all. (chim. benzedrină.) amplificator.) amfimixie. amnistie. vastitate. amorist ['amiarist] s. amploare. s.) (vehicul) amfibiu. (med. amplification factor [~ Tsekta1"] s. electr. 2. amphibrach ['semfibrsekj s. 3. belşug. expresie ambiguă. abundenţă. ampullaceous [lasmpju'lei/as] adj. s. înnebunit. (zool. 1. a înşela. 1. 1. hazliu. a desfăta. ampere-turn [~t3:n] s.. 4. amphimixis [-aemfi'miksis].) amiloză. 1. omisiune intenţionată / voită. (geol.. amplifier ['aempliiaiar] s. (electr. amyloplast ['asmilouplasst] s. (iht. amygdalin [o'migdolin] s. rază de acţiune. adv. II. v. lărgime. importanţă. (zool. ample ['aempl] adj.) v.) amforă. exagerare. (farm. amorfism. 1. (radio.) amperoră. vin de Xeres demisec. a se desfăta. amphetamine [sem'fetemiOn] s. (prozodie) care se completează reciproc. criză de furie ucigaşă. • amygdalate [s'migdaleit] adj.) avion-amfibiu. amphiarthroses [-si:z] s. coeficient de amplificare. amoralitate. 3. amortisment. intr. (hort. amusing [o'mju:zin] adj. (chim. amfiteatru. what.. 2. erotic. iubăreţ. tr. bogat. a ajunge la. amusement [s'mjuizmant] s. the ~ of the testimony is this acesta este sensul depoziţiei.).) he will never ~ to much n-o să facă niciodată nici o brânză.) amigdală.) prese. între prieteni.) amibă. expresii etc. amphibious [aem'fibiasl adj. 4.) amplificare. cu dublu înţeles. amplification [lEemplifi'kei/sn] s. 2. intensificare. în mijlocul (cu gen. 2. astron. B.) amfibiu. 2. amoeboid [o'mhtoid] adj. amtrac(k) ['femtrsek] s. 2. amiloid. însemnătate. (fig. (bot. nebuneşte. a m p 1 e). amorezate. B. a lărgi. amylamine [rsemi'lsmin] ş. dintre. ca o amibă. a extinde. II. (electr. construit în formă de amfiteatru.). 'amiuo'propa1" si pronunţia franceză] s. amphiboly [asm'fibali] s. căutător de plăceri.) de debarcare. (prozodie) amfibrah. amorality [icimo'raelitî] s. compară cu am i d ).aîmi'bhan] adj. dezvoltare. amusement tax [~ 'taeks] s. a trunchia. amnezic. amputation [isenipju'teifrn] ş. a petrece. sens. (at. pl. amort [a'mo:t] adj. 'eimil] s. (fig.) amper-spiră. II. 1. amphitheatred [ipemfi'Oistad] adj. (anat. 2. a-mutter [a'niAter] adv.) şezut. tr. amfibologie. amoral. amorousness [-nis] s.) a distrage atenţia (inamicului etc. amfibiu. 1. îndestulător. a se întinde (la vorbă). amply ['sempli] adv.zor] s.) dragoste de sine. (fig. (biol. a da proporţii (mai mari) (cu dat. petrecere.) amplidină. a înflori. fiolă.). v. adv. abundent. a m p o u l e . amour-propre ['amiuo'propr. (opt. s.) amperaj. A. abundenţă. on. a se mări. intrigă amoroasă. în sânul (cu gen. suficient. a se amplifica.) amilat. amfibologie. 2. -'peoi] s. care se îndrăgosteşte uşor. to ~ to very little sau not to ~ to much a avea puţină importanţă. ampulla [seni'pAlo] s. a fi egal cu. (grec. with. adăugire. -şp] s. semnul &. ţr. fără formă. (chim. 2. a fi tot una cu. atac de furie. zool. 2. de amibă.) amilopectină. (rar) murmurând.amnesia 30 amnesia [sem'niizis. pl. amylometer [i2emi'bmitor] s. (vehicul) amfibiu. (fig. (fam. 1. amplectant [sm'plektont] adj. among(st) [s'nurjCst)] prep. (biol. înlăturare. amusement monger [~ 'mAggor] s. amplify ['aemplifai] vb. (med. ~ verse poezie erotică. amphioxus [lEemfi'aksds] s. what is the ~ of this? cât face (în total)?. 4. îndrăgostire. intr. 2. (fam.) ampli­ ficare. amilograf. a se distra.) amiloplast.) amilic.) v. s. s. electr. amidon dextrinizat. amputee famipju'ti:] s. a m u c k . amurca [s'msikg] s. (amer. a distra. adj.) migdală. este nesemnificativ. amidonos. asemănător cu o amforă. intensitate a curentului. adj.) a amăgi. (med.. amilaceu. amphibolite [sem'fibolait] s. echivoc. amusive [o'mju:ziv] adj. amortizable [o'moitizsbl] adj. legătură de dragoste. splendoare. întins. Ia. asrn'ni^ia] s.) amilamină. cuprins de furie. 3. amigdalae [iii] s.) amiloidoză.pad] adj. a m p h i b i a n t a n k . amorphism [o'niDrfizsm] s. persoană care măreşte etc. against. în formă de fiolă. spaţios.) amnezie. (electr. amfibologie. 2.) a amputa. destul. a mări. n-o să se. a se lărgi. amphorae ['semfsri] şi amphoras ['semfdraz] s. senzualitate.. -31-] I. to ~ to a) a atinge. a exagera. amylase [. (chim. ret. v. (înv.aleagă nimic de capul lui. (chim. de mânie ucigaşă (împotriva). tr.) amorf. the bill ~s to £ 40 socoteala se ridică Ia patruzeci de lire. a difuza. 1. amphimixes [-si:z] s. a face haz. 2. distracţie.. amplitude ['seniplitju:dj s. amplificare. (zool. de ajuns. amphibolic [laemiTbolik] adj. copios. întindere. amylate ['aemilcit] s. ca un apucat. a tăia. (mii. a m u s i n g .) amplitudine. amnion ['amnion. caracter amoros. the subject requires ~ acest subiect necesită o tratare mai amplă. a se amuza. de la a m p l i f i e r .) amplectent.) lentila dinapoia obiectivului microscopului. a large ~ of work multă muncă. sem'pu:l] s. amoeba fo'mkbsj. a întinde. amuch [o'nutfl adj.) amfiox (Branchiostoma lanceolaium).) amortizare. (bot.) ampermetru. amylic [o'milik] adj. 5. amphimacer [sem'fimasa1"] s. trunchiere. sticluţă. 3. (chim. 1. pl. (chim. ampul ['amip.) amfiartroză. 3. ampersand ['aimposamd] s. (fiz. persoană care scrie despre iubire. m u c h . îndepărtare. amphibious tank [~ 'tserjk] s. A. (zoo!. mărire. (up) to the ~ of până la concurenţa sumei de. . adj. to run ~ a fi cuprins de amoc / de furie ucigaşă. Amur cork [remusr'koik] ş. amoebae [a'miibi] şi amoebas [a'mkbaz] s. adj. eliminare. 2.aemfi'b:>bd3i] s.) amfibiu. care are o natură dublă. pe larg etc.) alcool amilic. rejl. a amnistia.) amputare. amylopectin ['aemilou'pektin] ş. (mii.) a fi egal cu. amsel ['acmzsl] s. ce înseamnă asta? la ce se reduce asta?. amphipod ['asmfi. amuzant.) amnezic. ampule ['sempjuilj s. a răspândi.v. (zool. pl.) amfipod. sedimentul uleiului de măsline. (mineral. ampere [sem'p£3r şi pronunţia franceză] s. nostim.. a se ridica Ia.) 1. 2. v. a echivala cu. 1. (v.bnlai'zei/an] s. senzual.) amnios. amibic. does it ~ to? la urma urmei. 5.sempa'romita1"] s. amperage [asm'pisria^. cantitate. suferind de amnezic. ambiguu. (med. de râs. incert. amorphous [a'moilbs] adj. amotion [a'mou/an] s. a da amploare (cu dat. a m p o u l e .) a amortiza. amusia [a'mjmzia. (înv. hazliu. amphitheatre ['aemfi'Oiata'] ş. pierderea memoriei. larg. amphibolization ['asmfi. amor-propriu.) dextrină. (fam.) amilometru. II. trecere cu vederea. ampoule ['sempml. aventură amoroasă. amylene L'aemilim] s.) I.) persoană amputată. amputaţie. amuse [a'mjuiz] vb. a stinge (datorii). amoc. (mineral. 1.) amilenă. 2. bogăţie. sumă. neînsufleţit. cu haz.v. amyl ['amiil. amorezat de. ~ friends printre prieteni.) semnificaţie. cuprinzător. amphoteric [lEemlVterik] adj. amer. vb. 1. (chim. (electr. electr. amulet ['cemjulit. în formă de amforă.) arbore de plută de Amur. măreţie.) amfibolizare. total. ca un nebun. s. a exagera.) amniote. (amer. (tehn. (despre unele boli) provocat de amibă. cavaler. (av. a amuza. bombănind. înrudit cu amiba. you ~ me mă faci să râd.) amorf. amount [o'maunt] I. (anat. amylaceous [. (fam. amorez. 2. amplidyne ['seinplidain] s.\lj s. amylin famiilin] s. (ec. tr. expresie cu două înţelesuri. răspândire (a unei idei./?/. 1. iubeţ.. (radio. desfătare. orizont larg (de idei). (chim. a face să petreacă sau să râdă. respect de sine. 3. amiboid.) rocă amigdaloidă. adj. (rar) înlăturare.) amortizabil. a amplifica. întindere. (făcut) din sau cu migdale. (ec. 3. one ~ a thousand unul dintr-o mie. -on]. b) (fig. amplu. ampleness ['smplnis] s. they quarrelled ~ themselves s-au certat (între ei). exprimare ambiguă. (prozodie) amfimacru. a m p o u l e .) amper. lipsă de fomiă. din (arată de obicei apartenenţa. amphibious operation [~ apo'rei/sn] s. persoană care înveseleşte societatea etc. (chim. ca migdala. extin­ dere. 2. -let] s. (med. 2. II. amok [a'mok şi 'ci:mou pronunţia malaeză] adj. 2. amphibian [asni'fîbian] I. (mil. (omit. this ~s to a refusal aceasta echivalează eu un refuz. (chim. 2. factor de amplificare. amygdala [a'migdob]. (lingv. influenţa largă. amylolysis ['amii'blisis] s. (chim. (radio) a amplifica. amphiarthrosis [taemfia:'Grousis]. 1. nesigur. a vorbi pe larg. a se întinde. încăpător.) amil. 1. 2. amniota [lasmni'outs] ş. 3.) amfoter.lcis] s.) mierlă (Turdus merula). extensi(un)c. 3. ~ of îndrăgostit de. mărime. construcţie. eliminare./?/.) amigdalină. ampere-hour [~ausr] s.

boa de apă (Eunectes murinus). autoplastic anapnograph [a'nzepnagrarf. a n a l e c t s . anaemia [a'nimija.) analgezic. întremare. analysand [a'nEelisaend. anal ['einsl] adj. anaglyptics famo'gliptiks] s. (bot. anabiotic basnabai'Dtik] adj. 1.ra:k] s.) anaptixă.).z] s. 2.) care nu are spini sau ţepi. (fon. (fiziol. anaconda [lasns'konda] s.) anadiploză.) I. pl. analgesia [ia3na?l'd3i:si3.) analist.) analog. 1.pl.fj s.) anastomoză.) analcrnă.) anamorfic. (log. 'aana] s. (anat. regenerarea ţesuturilor.) anamorfoză. ret. anagram ['snagrasm] s. (chim. un. v. anaemial [s'niimjsl. -fra'd-] s. analog ['aenabg] s. o. as'n-] adj. 2.v. tulburare (mai ales mintală). substanţă anestezică. s. scriere secretă a preoţilor egipteni. 2. (despre componenţii unei reţete) în cantitate egală. (psih. anasarca [. (ret. amyxorrh(o)ea [eiimikss'rb] s. (med. a analiza. in the last / final ~ în ultimă analiză. a n a l e p s i a . anagramatic. culegere de snoave / anecdote. v.) anarhie. analfabetism.) anabiotic. analepsia [-aeno'lepsb] s. cercetător. a amorţi. cercetare. anarchically [as'ntKkikali] adv. anaphoresis ['aîno'forisis] s. analogically [isena'bdsikali] adv. anacamptics [tsns'kasmptiks] s. (rar) anacronic. v. (bot.v. laborant (chimist). -saim] s. analiză. II.) anasarca. 33na. analogous [a'iKebgas] adj. (mineral. a n a r c h ic ( a l ) . anarthria [s'na:0rb. (jiz. anapaest ['aenapKst. (mat.) anaglif. (tehn. anamorphic [i2en9'ni3. mistic. privitor la analecte. nehot. (amer. (biol. analepsy [isenaicpsi] ş. poezie de dragoste.) anaerob.-ret] s.) anal. anarchic(al) [as'na:kik(9l). analizare. 1. anaphora [a'naafora] s. anaesthesiology fasnis-Giizi'oI^i] ş. tr.asnobai'ousis] s. 1.) astrolab. 3'nsnas] s.) (fiz.) anabioză. analcite [asn'aalsait.. (înv. joc de cărţi asemănător cu pocherul. (med. a'n-] adj.) analeptic. 2. întărire (după boală).Eena'knmik] adj. a explica prin analogie. A n n a m e s e . geol. (med. (med. slăbiciune.) anacreontic. anagrammatic(al) [lasnsgrp'maHiktal)] adj. anaptotic [-Eenap'totik] adj.) (f\z. B.. -'d3i:sik] adj. (med.) anaplastic. anecdote sau povestiri despre o persoană. anaplasty ['eenaploisti.pi. -lis-]. a fi în armonie cu. analphabet [an'aslfabit. verigă. analemma [^na'lcms] s. pl.) care tinde să devină neflexionar. v. anamorfoză. (biol. an1 [aenforma tare. v. with. (med. anamorphosis [izena'moifasis] s. analytics [. pi. (metr. anaplastic [lasna'plaestik] adj. (fig. anamorphism [asin3'mo:fizpm] s. (meteor. anacrusis [lasna'kruisis] s. a fi analog cu. (zool. anarchial [a?'na:ki3l. (biol. anaemic [a'nimiik.) anatas.) dioptrică. anastomoses [isenssts'mousiiz] s.). anarhist. analytically [psens'litikoli] adv. (folosit ca sg. to have / to bear ~ with a semăna eu.) anaforic.nis'8i:zjont] adj. culegere de amintiri. anarak ['a:n3. anabasis [a'nsbasis^p/. (Ut. analeptic [. anarhie. anadiplosis basnodi'plousis] s. dezvoltare anormală. (lingv. analphabetic(al) [asn'aslfaibetiktpl)] adj. basorelief (pe vase). A. (folosit ca sg. înrudit (eu). analogy ['3naebd3i] s. asemănare. anagrammatize [isns'grxmataiz] vb. (mineral. anarchy ['eenokij s. (folosit ca sg. (opt. potrivire (eu.) anartrie. analiză. ana2 ['asna] adv. anastigrnatic [rasnaîstig'maîtik] adj. analyse ['fenalaiz] vb. (chim. prin analogie.. anacqlutha [i0a] s. anarch ['a3na:k] s. ananas [s'namss. diagnoză şi tratament prin psihanaliză. insuficienţă glandulară. analysis situs [-* isaitas] s. analyser ['snalaiza'] s. between) analogie. (med. a n a l e p s i a . 'sensplassti] s. asemănător (cu). (opt. (med. 2. v. s. anatase fasnatcis] s. 2. as'n-] adj. (med. (lingv.) geometrie analitică. studiu. anagogie.) anabolism.aena'mirz. pi. anagenesis [ta?no'd3enisis] s. geol.) ananas (Ananas sativus). biol. anarchist ['aenakist] s. analcime [as'nslsim. frivol. piton rcticulat (Python reticulatus). vărsătură. anacronic. (folosit ca sg. metonimic. anabaptism. anaptyxis [ia3nap'tiksis]. tr. a prezenta anacronic. v. caracterizat prin anamorfism. a face analiza (cu gen. anastomosis [isenasta'mousis. 'eim-] s. (med. analogize [3'nzebd3aiz] vb. analphabete [asn'aslfsibiit] s. adj.) anaplastic.) anastrofă. tr. (med.) a anestezia. adf 1. asn-] s..) amixie. anaphrodisiac [isenfefrou'diziask. a n a e s t h e t i c (I). anaclastics [isna'klaestiks] s. a n a e r o b e . anaphoric fasna'forik] adj. (astron.pl. fotogrammetrie) anaglific. bot.) anapest.pl. analizabil. amyotrophy [.) sentence ~ analiză sintactica. 3. anachronous [a'naskranss] adj.) anamczit. (bot. (anat. -pou'd-] adj.) anaplasmoză. (înv. anachronistic(al) [a'najkrsnistikfal)] adj. a boteza din nou. analects ['cenalckts] s. anagogic ['32n3'gDd3ik] I. a n a g l y p h i e s .) anaerob. a n a l o g u e . (pol. anabiosis [.) analizor. (jîziol.s-]. anaesthetize [a?'ni:s9itaiz. anaconda. anas feinas] s. analectic.) anamorfism. analectic [. anestezic. persoană care se ocupă de analogii. anemic. anaglyphy [s'naegiifi] s. persoană care foloseşte analogia. (folosit ca sg.) analiză.) anageneză. prin analiză. II. to ~ with a fi analog cu. 1. anachronously [iii] adv. anabole [a'nasbali] s. anarchism ['aenakizsm] s. an2 [asn] coti/. pl. anaphylaxis [lasnsfi'lasksis. anabaptist. (to) analog (cu). psihanaliză. -nou-. atrofie musculară. analphabetism [asn'aslfabctizam] s. a n a e m i c . imagine diformă / grotescă a unui obiect. anachronic [. 1. anacoluthon [<a3n3k9'lu:8on]. anaesthetic ['a?ni(:)s'0etik] (med.) anapnograf. anacrotism [a'naakratizam] s. amer.) amiotrofic.) analcit.) v. (bot. tr. anarchistic fasna'kistik] adj. proiectare ortografică a globului pe suprafaţa meridianului. 1.) anafilaxie. (med. anabaptist [. (med. 2.tens'baîptaiz] vb.) (obiectiv) anastigrnat. on. v. anachronist [o'naskranist] s. 1. -i:zia] s. anachoret [s'nzekarit. (de) analfabet. v.) descompunere.) anafrodisiac.fensieptik] adj. figurat.) anestezie. anarhist. 2. intr. anagramă. analogue ['asnabg] s. (lit. anaptyxes [-si. intr. 2.) anaforeză. anaerobium [aenieia'roubbm]. anabolism [s'nasbalizpm] s. anastrophe [a'nasstrafi] s. etc. expresie analogă. anacronic. pl.) analcim. (mineral. între). (ornit.) raţă (Anas). anaerobe [asn'eiaroub] s. 1. (med. (med. zicale. a n a g l y p h i e s .) analgezic. amer. analytic geometry [tEena'litik d3i'omitri] s. J mi:s] adj. anarhie. bazalt microgranulos. 3. anacronism. a n a c h r o n i s t i c ( a l ) . anacanthous [. tr. s.) analitică. analiză. anarchize ['eenakaiz] vb. analepsis [-asna'Iepsis] s. (mat. analysation [-asnslai'zeijan] ş. 2. anadenia baena'dimja.) anafază. analytic(al) [isens'litikţal)] adj. analogic. analecte.31 anatase amylphenol ['aemilTimol. a descompune. anaglyph ['fenaglii] s. gram. analitic. antologie. 1. a2). (tried.) amilfenol. analyze etc. (med. asn-] adj. similar (cu). fără staminc. anabranch ['aansbrumtfl s. 2. a da alt nume (cuiva).) anemie. -nb] s. (poetic) cunună de flori. (mat. care conţine un anacronism. .pl.îcn3'sa:ka] s. -gra. amer. anaphase faenafeiz] s.) care suferă de anaplazie. Anamese [.) procedeul anaglifelor. ir. (jig. (med. anamnesis [a'nami'niisis] s.) specialist în psihanaliza. (hidr.) anastigmatic.Iisi:z] s. (memorabile).) anagogie. restabilire. analecta l-amaiekts] s. 1.) uşor. (med.) anaforă. (chim. 3.. adj. pi.) anacolut. 4. (med.. 2. anamesite basnasm'isait] s.) ancstcziologie. anarhic. anaesthesiant [»a. (sport) hanorac. (dial. persoană care săvârşeşte anacronisme.) analepsie. anaerobia [ibis] s. analizator. (med.. 2. (gram. anachronical [lEena'kronikal] adj.) topologie. 4. întemeiat pe analogie.) braţ de râu. anabaptism [-asns'baeptizsm] s. (mat. a aduce în stare de anarhie.) poezie anacreontică. s.) a analiza. v. n forme slabe] art. (gram.'—] ş. (med. anapodictic [isenrepa'diktik.) anapodictic. expediţie militară. II. crestomaţie. reminiscenţă.) anabatic. întăritor. anestezic.pl. a'n-] adj.) anacrotism. anadem ['jenasem] s. anacreontic [a^naekri'ontik] I.zenaplasz'mousis] s. şi în Sltakespeare) v. anagramatist.. asemenea (cu dat. 1. 3'ni. psih. 2. a n c h o r e t . anabatic [-aîna'bEetik] adj. -zasnd] s. a face anagrame. anachronism [s'naekrsnizam] s. amylum ['sinilam] s. (jiz.) amidon. asemănător. anaglif. analogist [3'nasbd3ist] s. a n a r c h i s t . a n a l y s e etc. (to. ana1 ['ama. 2. pl. -3*3] s. (chim.) dacă. analysis [s'naebsis.) anamneză. (zool. x'n-\ v. and I 15-17. absenţa glandelor. anastigrnat [se'nEestigirnast] s. citate etc. (mineral. (fiz. anabases [isi:z] s. anaglyphic(al) [liena'glifiktal)] adj. (înv. -'roub-] adj. anagoge [iffina'goiK^i. (despre curent) ascendent.) persoană supusă psihanalizei.) anandru. (gram. (ret. (chim.asna'litiks] s. analogism [3'nsebd3izpm] s. anasarhic. anaesthesia ['32ni(:)s'0i:zj3. (metr. (rar) analfabet. anagrammatist [-asns'grsematist] s.) a face un anacronism din.s99t-J vb.Eens'kîenBas] adj. analogic(al) E'£en3'bd3ik(3l)] adj. anaerobic [aîTncia'robik. (filoz. analogism.) v. analgesic [ia2na?l'd3csik.euai'otrafi. anarhic. anaplasmosis [. as'n-] s. interpretarea mistică a Bibliei. anaglyphies [isns'glifiks] s. inversiune. fiz. spirornetru perfecţionat. analysable ['aînalaizsblj adj. amintire. (med. on the ~ of prin analogie eu. 2. anachronize [a'neekronaiz] vb.aîno'baptist] s. analyses [3'na. (tehn. anagogie. 1.v. în mod analog. analist.' ] s. 2. anabaptize [.a^ns'lektik] adj. (med.) catoptrica. anacronic. a cerceta (amănunţit).) 1. s.) 1. 1.) vomitare. (vet. aenii-] s. analyst ['annalist] ş. 'zenapest] s. -foi-] s.) anacruză. (rar) analfabet. anandrous [an'asndras. se foloseşte înaintea cuvintelor care încep cu o vocală sau h mut (v. hidropizie generalizată. analitic.fik] adj. matematică superioară. dezordine.

anatemizată. (fig.) a analiza. dacă ar şti împărăteasa. persoană detestată. anchoret ['îenksret.. b) (fig. ancorare. anchovy toast ]~ toust] s. andesin(e) ['amdizin] s. anatine ['ainstain. ~ should the empress know (Shakespeare) anchor arms ['a3nkor'u:mz[ s. (mar. tumoare. de demult.ndrou'd3enik[ adj. anchor cable [~ 'keibl] s. 11. 1. («Mr. autor clasic. (mar. mântuire. 3. 2. (mar. (fig. blestem. med. 3.) to ~ one's hope in / on a-şi pune nădejdea în. anat. 1. 3.) ancoră. (mar. după sine. sihastru. anecdote. anchoring ['aerjkorirj] s.) unghie de ancoră. 13. atât. 3. ancientness ['ein/antnis] s. andorran. fin propoziţii opoziţionale) pe câtă vreme. s.. în timp ce altădată mergea pe jos. anecdotic. 2. (mar. ancientry ['ein/ontri] s. reazim.) şi. nestatornic. raţei. 1. anecdotist ['asnikdoutist. -ses-] s. (bis..) andezin. 1. -rit] s. 2. anchor blade [~ 'bleid] s. 1. vechi. anchor ground [~ 'graund] s.. andira-guaca [a.) accesoriu. for miles ~ miles mile şi mile an ~to windward a lua toate precauţiunile.) vampir (Vampyrus spectrum). pastă de anşoa. religious they will be ~*t be but for the benefit anchorage duty [~ 'dju:ti] s. snoavă. (fig. dezgustător. 1. (mineral. 7.) a ancora (si tot (mai). (mineral. străbun.) cablu pentru ancorat.) fără ancoră. ancestor worship [~ 'wo:/ip] s. disecţie. (disjunctiv. (fam. anchor light ['asrjko lait] s. -kor-] s.pl. ancle ['aajkl] s. 3. schimnic. (mar. 5. intr. (mineral. complementar. subsidiar. hotărât.) sprijin. suplimentar. anchorman ['aerjkoma:n]. androgen ['a.) bulon de ancorare. cu toate că. iar. androgyn(e) ['a3ndrod3in] s. loc de ancorare. moderator (într-o emisiune radio sau TV).a:nek'dotik(3l).). (uneori e discutabil dacă este prep. (fiz. there are men ~ men sunt oameni şi oameni. (bot. anatomie'fca ştiinţă). de anatomie. n. a se aur. s. totuşi. 14. străbună. -nik-] adj. 10. antichitate. anchor ring [~ rirj] s. 5. v. (inv. (mar. III. fixare. constr. 1. they talked ~ talked vorbeau întruna. famen. 6. pustnică.j care face parte din familia Anas. de parcă. safe ~sound ceva la fund. anatomize [o'naîtemaiz] vb. 'amt/ouvi] s.) ancorator. bread ~ butter pâine cu unt. auxiliar. pentru a sublinia o enumerare etc. here ~ there anbury ['a. (folosită copulativ) şi. (med. andantino [t33nda3n'ti:nou si pronunţia italiană] adv. a lega. 1. a anatemiza. hermafrodit.) siguranţă. ancorat. 6. port-drapel. 1. concesiv) deşi.) consolă. diferiţi. cea mai tot vorbeau (şi nu mai isprăveau). vorbeau şi ancoră (de salvare). stindard. s. (mar.) cablu de ancorare. lucrurile stau prost. to drop ~ a fundarisi ancora. (mar. de slujitor. 2. ancoraj. (înv. 3. 2. fermitate. a sta înlocuind particula to a infinitivului.. de demult.) nu merge. (muz.) anşoa (Engraulis encrasicholus). 8.) hernia / ofilirea verzei. (biochimie) androgen. pentru a exprima măsurători) pe. excomunicare.) anemograf. anemograph [o'ncm3gra:f. anathematize [o'nseOimstaizJ vb.. -nek-] s. a disecă. r ancestor ['sensisto .) loc de ancorare. hand ~ glove mână înmănuşată (cf. 2. ghiduş.. de ancorare. anecdotage ['a. s.pl. şi.) nice ~ warm. 2.aanik'doutel] adj. anchorite ['amksrait. he loved anchor crane [~ 'krein] s. 2. andante [asn'daînti si pronunţia italiană] adv. eunuc. anchorhold ['ajrjkohould] s. cultul strămoşilor. (vet. anchor-shaped [~ Teipt] adj. on. de aceea. sandviş cu anşoa. 2. anecdotă. anchor fluke ['zerjko Tlu:k] s.) inel de ancoră. liman. (înv. cei din vechime. androgenic [ia. în timp ce. neimportant. Ic pot scoate. 2. 1. 1.) străbuni.). anatomically ['amo'tomikoli] adv. 2.) to ~ on / upon a) a se opri la. good ~ warm foarte călduros. 1.nbori] s.) analiză.) liniştit. for State ~ county ancestress ['amsistris. to ~ with a spring a împiedica (nava) de a se învârti cu ajutorul unei ancore la tot mai bine. androgin. why should we be such hard pedants. liman. (tehn. (mar. the ~ comes home a) vasul trage ancora teafăr şi nevătămat. sihastră. to be one's own ici (şi) colo. înaintaş (şifig. (mar.) parâmă de ancoră. (te/m. bătrân. prep. (mar. oferind o căldură plăcută. ancillary [asn'silori.) cablu de ancorare. bătrână. mare nădejde (a cuiva). and. now he drove in a car. anecdotic.) lumină de ancoră. nădejde. (av. A.) androginie. vb. înţepenire anathema [s'naeGimo. străvechi.) şi. 1. de anchor rope [~ roup] s.pl. locuitor al Andorrei.nikdoutid3.) andantino. anchor capstan [~ 'kaspston] s.) ancorare. întărire. (fig. 2. anchor bolt [~ 'boultj s. (mar. long ~ thin lung şi slab. care trezeşte ură. în formă de ancoră. tr. (bis. anchoring place [~ 'pleis] s.. purposes în scopuri statale sau districtuale. schimnică. 1. fără cârmă. strămoşi. în producţiile populare) (nu se traduce). b) din ce în ce mai bine. formând „hendiade calitative") a consolida. 2.. 1. anecdote monger [~ 'nungo'] s. structură (anatomică). a lua toate măsurile de prevedere. anatomie patologică. hermafrodit. cât şi. neam. anatomic. fie.) taxă de ancorare. and [send formă tare. one's sheet ~principala speranţă.. întâietate. rj forme slabe] I. jur. -ti'z-] s.) ancoraj. (tehn.) taxă de ancorare. suport. culegător de anchor tumblers [~ itAmbloz] s. far ~away a) eu mult. de serviciu. -ses-. fig. vechime.) loc he just walked acum se-deplasa cu maşina. pentru a.) loc de ancorare. a n c h o r i n g g r o u n d . (consecutiv) astfel că. nu iese nimic. (fig. andorran. anecdotic(al) [. (expletiv. -mou-. (fam. 12. a fixa. aşijderca. 3. antic. (fig. cei vechi (mai ales grecii şi romanii). merge prost. anatomist. andalusite [. prostire. (bis.) a se (traducerile diferă contextual). cât se poate de etc. glumeţ. ancient2 s. 4. tot mai bun. sau conj. anahoret. androgin. a arunca ancora. (uneori nu se ancorat. precum şi.). 1. întrunind caracteristici opuse. stegar. 5. (biol. 3. substanţă androgenă.asrjki'lousis] s. 2. . 3. 1.) to lay pentru accentuare) şi. B. black ~ blue ~red negru. -u^ion] adj.) analist. (şi) albastru şi roşu. to weigh ~ vorbeşti (sau şi vorbeşte) cu el. dar exprimatul un raport de pupă. anatomic. moş. 4. anchoring ground [~ 'graund] s. (ferov. 1. II. s. try ~ speak to him încearcă să an ~ a adăuga încă o ancoră pe acelaşi lanţ. unchiaş. ajutător. sanity ~ reason raţiune sănătoasă. 1. (mar. sigur. 2.rjkon].) afurisenie. better ~ better a) din ce în ce mai bun. (fig. 15.) braţ de ancoră. -res] s.. (sport) ultimul concurent al unei echipe de ştafetă. mumie. întâmplare. (fig. -ses-] s. it's all a joke ~ I don't care nu este decât o ancestral [asn'sestrol] adj. 1. precădere în baza vârstei. ancoraj. întâmplări din viaţa intimă (de obicei a unui personaj istoric). anchoress ['asrjksris. iar. . -nek-. Tom ~ Jack Tom şi Jack. b) categorie. a n c h o r e t . andaluz.. bicisnic. 3.) sau.) bisexual. 1. conj. 1. (biochimie) androgen. 9. to be / to lie / to ride at ~ a fi ancorat.). 3.) gruie de ancoră. the ~ is clear ancora (e) liberă. (mar. glumă şi / aşa că nu-mi pasă. -tin] adj.) ancoră. deci. o'nekdotist] s. anchorless ['«rjkolisj adj. cadavru pentru disecţie. -nek-] s.) remember—tell me nu uita să-mi spui. (constr. 2. 6. (fig. povestitor de anecdote. med.). 4. moşneag.) anatemă. episodic. II. a n k l e . andiron ['zendaion] s. 2. -grzefj s. to come to (an) ~ a arunca ancora. 'ajnsileri] adj. (mar.) "ancoraj. aruncarea ancorei. tr. amer. (to) subordonat (ci< dat. în formă de ancoră. obârşie / descendenţă nobilă. de anecdotă. întâmplare.. (o distanţă de) multe mile. 2.. b) (fig. (exprimând scopul. Andorran [a2n'do:ron[ I. (înv. 3. ca să. (copulativ-retoric. -03mo] s. b) a se încrede în. ancient1 ['einjant] I.) ancoraj inferior. you ^ t were any nightingale (Shakespeare) o să vă răcnesc de parcă aş fi o privighetoare.vorbeşte cu el. bot. drapel. ~ them îi iubea şi pe ei. 1. schelet. ori. (constr. a n a e m i a etc. 3. (mar. 1. Andalusian [ia3ndo'lu:zjon. pl. etc. a face disecţia anex. -sas-] s. 11.) 1. obârşie.) 17. (fig. androgynous [zen'drod3inos] adj. 2.-. 2. (legatul părţi de vorbire omogene.) a afurisi. anchoritic ['aerjko'ritik] adj. (diferite alte traduceri contextuale). (mar. (rar. v. a fi ancorat. anticii. meahdru (de râu).) braţele ancorei. antichitate. 4. însă. îmbinare. 2. 2. ancestry ['asnsistri. anchovy paste [~ peist] s. modal comparativ) ca şi cum. anciently ['cin/antli] adv. tr. amer. anemia [o'nkmjo] etc. odinioară.) bulon de ancorare.) relevment al ancorajului. anecdotal [. episod. (med. povestitor de anecdote. si intr.) tâmpire. (biol.) a întări.) andaluzit.) anatomy [o'nanomi] s. (adesea nu se traduce). anchormen [-men] s. culegere de anecdote. adj. gold ~ cup potir de statornici.) molâu. (fig. ~ magnify a few forms? (Emerson) de ce să fim atât de pedanţi încât să preamărim câteva forme? consolidare. androgyny [am'drod3ini[ s. vechime. cabestan orizontal. de asemenea. origine. persoană (a unei încheieturi). pop. subordonare atributiv sau circumstantial-adverbial. (zool. ~a-şi fi îndatorat sieşi (pentru toate). (adversativ) şi.) ancoraj. şurub de fundaţie.. they receive thereby (OED) se poate să fie religioşi. pentru a accentua o idee etc. (legând comparative identice) din ce în ce (mai). nine~seven inches nouă pe şapte incii.11). anatomical pathology [-asno'tomikal po'(blod3i] s. să. let go the ~! funda ancora!. anathematization [s.) (întregi). (mar. 2.) andante.) anatomie. ancon ['a. (mar. (care ţine) de anecdotă. detestabil. bătrânesc. (fam.. amer. (fig. străbun. persoană care face o disecţie. hazliu. anahoretă. bizui pe. to back traduce). ascendenţă. altădată.).anathema 32 anchylosis [lajrjkai'lousis. (arhit. istoria antică. (exprimând deosebirea sau variaţia) şi. a n cHi o r e t i c . babă. vechi. a se linişti. the ~ is catted ancora e prinsă de sinonime. ()7g.aîno'tomikţol)] adj. anchovy ['aentfovi. amănunte.) şi.) a ancora. mucalit. (iht. strămoş. asemănător ancient history [~ 'histpri] s. aşa că.) vinci sau cabestan de ancoră. (concluziv) şi. 1. de anahoret. the ~s pl. a blestema. 7. a supune unei analize critice. 3. (legând a) a ridica ancora.nidioro'gwa.~before anchorage ['jerjkoridj] s. (mar. afurisenie. (muz. (constr. anchored ['aîijkod] adj.v.) fără ancoră. deşi numai pentru foloasele pe care anchorage ground [~ 'graund] s. flamură.) cot. adj. adv. to cast ~. 2. 1. 16. etc.k9] s. de naraţiune. s. (fig.) andezit. 3.ndroud33n] s. ermit-. 4. II. v. 2. bot. co/uiiţional) dacă. ancones [a3rjko'ni:z[ s. anathematic(al) [sinasOs'mstikCsl)] adj. mai ales fam. fie. 2.) pirostrii. (mar. anchor ice [~'ais] s. ~ he didn't a promis că va veni şi / dar nu a venit. 2. gheaţă de (la) fund. anchor hold-down [~daun] s. a face anatomia (c« gen.) cu. ancorare. grătar pentru buşteni. ţâr. ca de raţă. v. (anat. 2. (mar.aîndo'lu:sait] s. 3. grătar de lemne în cămin sau pentru frigare. 1. pustnic. (amer. (c« gen. anchor ['a:rjkor] I. anchoring wire [~ waio] s.) fixarea ancorei. 1. he promised to come.) a relua lucrul (întrerupt). strămoşesc. 2. steag. de pustnic. (înv.njeSimatai'zei/n. clasic. (astfel) încât. go ~ speak to him du-te şi. andesite ['cendizait] s. ereditar. I will roar anchor bearing ['arrjko'beorirj] s. foarte. (legând cuvinte identice. arbore genealogic. (telih. deosebiţi. (mar. King Stephen was ~ a worthy peer (reprodus de Shakespeare) regele Stephen era un nobil de toată lauda. 1. codaş (într-o clasă şcolară anecdote ['zenikdout. 2. trup. anecdotoman.) şi. anatomic(al) [. 1. anehoretic ['ajrjko'retik] adj.) umflătură.) anchiloză. anatomist [o'nfetomist] s. (zool. obiect detestat. (telin. dar.

mâniat. unghi de defazaj în urmă.) «* of refraction unghi de refracţie. tr. angolez. dc şarpe. -nia] s. b) (fiz. plantagenct. (amer. XVII).) a sprijini băneşte (o afacere comercială). Anglican ['serjgliksn] I. încă. (av.) veche monedă englezeasca de aur. -lis] s. angriness ['asngrinis] s. angel ['eind33l] I. Angles ['asrjglz] s. osos.) goniometru. echer mobil / raportor reglabil. external~unghi exterior. angolez.) încurcat. Angora wool [~ wul] s. sinuos. brutal. (med. ~ a supăra / a mânia / a înfuria pe cineva. înnourat. II. angelet [-it] s. anglo-indian. locuitor din Anjou. anglo-saxon. 1. mai cu seamă în literatură. formă unghiulară / colţuroasă. a n g e l i c . tr.) pârghie cotită. angular bearing ['serjgjub 'bearirj] s. plantagenct.) membru al familiei regale de Anjou. 1. pescar amator. angle joint [~ d3Dint] s. (înger) protector. b) (fiz. angle gauge [~ gcid3] s. a înfuria. (metal.ngou'li:z] s. A. Anglo-Norman [~ 'nomisn] I. într-o forma nouă. colţos. 2. adjacent / adjoining ~ unghi adiacent. supărat. Anglicist ['snglisist] s. 2. speriat.) durere. aneurin [a'njurerin. angerly ['aenga'li] (poetic) I. anguish-stricken ['asrjgwi/ 'striken] adj. angle valve [~ vselv] s. furios. mânios. (amer. anglofil. diavolul. a stârni mânia / supărarea / furia (cuiva). floarea-paştilor.) actinie (Acîinoid zoophytes). 1. angling rod [~ rod] s. minereu de sulfat de plumb. (ftz. 3.) ~ of contact unghi marginal. vb. vb. sprijinitor financiar al unei afaceri comerciale. a face englez. adj. cu muchii ascuţite.) cornieră de reazim. right ~ unghi drept. Angolese [a. (med. ceresc. unghi. iritabil.) burghiu cu coarbă.) anergic. vb. to become / to get / to grow ~ a se supăra. costeliv. anglo-amcrican. angrily. ea şarpele. lupul Ia uşă.rjgl3r] s. (limba) anglo-saxonă. A n g l i c i z e . maşină de tăiat în diagonală. îşi manifestă protestul faţă de interdicţiile generaţiilor moi vârstnice şi faţă de instituţiile contemporane). ~ of dive a) (av. angli (trib vest germanic. guardian ~ înger păzitor. (med. pornit spre mânie. înger. pl.) ~ of position unghi al traiectoriei. uscat. proeminenţă. umflătură. s. anglo-normand. anguish l'aerigwi/] s. varga undiţei. unghi optic. Anglo-American ['senglou a'meriksn] adj. angle bracket [~ 'braîkit] s. crispat.) to get /to use anew ~ on smth. a întoarce foaia. ~ of body and mind chinuri trupeşti şi sufleteşti. membru al aripii conservatoare a bisericii anglicane. v. 2. 2. a privi altfel chestiunea.) legătură de colţ. torturat.) unghi de picaj.) ţeapăn.) anghina pectorală. anew [s'nju:] adv. -bis] s.) anevrism. suferinţă. right.) (despre mare) furios. despre. pl. chinuit (sufleteşte). sub toate aspectele. tr. Anglist ['asrjglist] s. angelically [asn^elikali] adv. uscăţiv.) ~ of lead unghi de vizare. colţar.) 1. intr.) ~ of incidence unghi de incidenţă.) drac-de-mare (Lophius piscatorius). angina pectoris [~ 'pektaris] s.) ~of site unghi de teren. sprijinitor. vitamina B r aneurism ['aenjusriz^m] s. şerpesc. optic(al) / visual ~ unghi vizual. (tehn. a prezenta (o ştire etc. angle diagram ['sngl'daisgrjem] s. angolez.33 angular point anemometer [iaeni'momiter] s. idiom englezesc.) a umbla cu momeli / cu şoalda. (tehn. Anglo-Saxondom ['serjglou'szeksPiKtom] s. anglo-saxon.~ dreptunghiular. angrily ['aerjgrili] «dv.puii] s.ng3r]I-s. (tehn. vertical ~s unghiuri opuse la vârf.) rolă de ghidare (la o transmisie în unghi). posomorât. to entertain an ~ unawares a face un serviciu cuiva care se dovedeşte a fi o persoană importantă. unghi. s. (Jig. a strânge cu uşa. to be ~ with smb. a înghesui într-un colţ.a^nglou'foubist] s. guseu. fără lichid. ş. păştiţa (Anemone nemorosa). (prov. angle shears ['asrjgl /iaz] s. cornicră. to be on the side of the ~s a adopta un punct de vedere tradiţional. a n g u i s h e d . pl. anglist. folosit în Anglia. în colţuri.) angevin. unghiular. -disn] adj. stabilit în Anglia în sec. (metal. (fam.) ~ of pitch înclinare longitudinală (a avionului). expresie englezească. pl. (bot. echer. (tehn. s. anglofilie.) cornieră de asamblare. anglist. anglican. 3. (lat.) angelică. iară supărare. Anglice ['aenglisi] adv.) tensiornetru. a necăji. 2. intr. aspect. anglesite ['aerjglisait. (tehn. a fi supărat pe şau cu cineva pentru ceva. rece.) a încolţi. a se face foc şi pară. supliciu. 1. tr.) dorn conic. what are you ~ for? de ce eşti supărat?.) anglezit.s. caznă. angled ['asrjgld] adj. (tehn. angle-wise [~waiz] adv. cu mânie / supărare / necaz / furie. Anglophilia [. 1. (tehn. II. (fig. anent [3'nent] prep. 2. 4. contururi unghiulare / colţuroase. 2. 2. anglomanie. visits. îngeraş (şi fig. 1. (med. anencephalia [3inensi'feili3. aneroid.. (mil.) unghi de poziţie.)~ of bank unghi de înclinare în viraj. tortură (sufletească). teritoriu locuit de anglo-saxoni.) aneurină.) speaking / talking of ~s one often sees their wings când vorbeşti de lup. necăjit. (despre cer) prevestitor de furtună. angerless ['sengs'lis] adj. -d3al-] s. -nir-] I. (te/in. B. membru al bisericii anglicane. (înv. about smth.adj.)~ of deflection unghi de deflexiune. engleza veche. furtunos.) floarca-vântului.v3r] s. (mar. 2. to look at the question from all ~s a privi chestiunea din toate punctele de vedere. II. (med. (electr. 1.) anglicism. sfoara undiţei. folosi sau distruge (contra compensaţie) bunuri ale unei puteri neutre. 1. Anglomania [~ 'meinjs.) lagăr radial. angle drift [~ 'drift] ş. pescuitor cu undiţa. adj. principiu politic englezesc. 4. angary ['aengari] s.) ~ of dip unghi de înclinaţie magnetică. (opt. (bot. angiograph ['Eend3io«igra:f. (şi ~ fish) (ihr.) ~ of roll unghi de ruliu. (despre vânt) aspru. Anglo-Saxon ['zenglou'saîkspn] I. 1. oiţă. scot. a se mânia. mânios. răsucit. II. supărat. anglican.) arţăgos. II. tânăr furios (care. angle21. -fii] ş.) mecena. -gr£e(:)f] s.) stângaci. mohair. fază. la mijlocul sec. te apucă jalea. to ~ for a vâna. 5. (constr. angular point f'asrjgjub 'point] s. cu o falcă în cer şi cu alta în pământ. (tehn. trimis.!• mânie. 2. (tehn. anghclică (Angelica archangelica). Anglicize ['asrjglisaiz] vb. 2.) îmbinare în colţ.) ancnccfalie. a prinde în mreje (pe cineva). întortocheat. 1. angle cock [~ kok] ş. pescuitul cu undiţa. angelical [asn^elikal] adj. anesthesia [iaenis'8i:zj3 etc.) fier sau oţel cornier. q şi w. anglicizare. II. fără mânie. divin. angiosperrn ['sndjiouisparni] s. (rar) supărare.) swamp ~ locuitor al unei regiuni mlăştinoase. în formă de unghi. ministering ~înger bun. (ist. (o dată). (fig.) unghi de înălţător. îngereşte. la prânz şi seara în sunetul clopotelor bisericii. colţuros. Anglophobia [-aerjglou'foubja. Anglo-Indian [~ indjsn.) slab.) anghina. (fig. angularity [taengju'Ueriti] s. (ftz. (mat.) robinet cotit. a face un unghi. adj. anglo-normand. sinuozitate. lână de angora. iar(ăşi). Anglo-Saxon alphabet [~ 'felfsbit] s. de cădere. angelica [Een^elika] s. foarfece cu pârghie cotită. (bot. 4. 1. (amer. inflamat. II. Anglo-Saxonic ['zenglousrek'sonik] adj. (fig. (bot. 1. Anglicism ['asrjglisizpm] s. (înv. anemone [a'nemani] s. B. a umbla după (măguliri etc. angling line [~ lain] s. a pescui cu undiţa. ~ of (the) heart chin sufletesc. unghiularitate. privitor la. faţă. întortocheat. latură. angle1 ['xngl] l.) ~of advance unghi de avans. angle stop [~ stopj s. angle worm [~ worm] s. tr. v. vb. aspru. Angevin ['aeiutyvin] I. ş. Anglophobist [. furios.) solid ~ unghi solid.) to join the ~s a-şi da sufletul. (fig. anfractuosity [asn'frasktju'Dsiti] s. chin. (zool. Angora cat [~ kast] s. v. adj.) subiectiv / din punctul său de vedere. to make smb. 2. de Anjou. adj. ca un înger. anger ['a.) reprezentare conformă. anglo-saxon. furie. to rush in where ~s fear to tread a se amesteca prosteşte şi cu îngâmfare într-o chestiune delicată. Anglicanism [-izpm] s. angry ['aengri] adj. Anglicization [>a. (tehn.) englcz(csc). anfractuozitate. intr. râmă (pentru pescuit). angelic [Een'd3elik] adj. (mineral. îngeresc. (constr. (bis. cu colţuri.) ventil unghiular. like those of ~s vizite rare. în legătură cu. -las] s. 1. ~ of sight a) (mil.) freză unghiulară. alternate ~s unghiuri alterne. (au/o) ~ of camber unghi de cădere al roţilor. 2.). rigid. (tehn.) şablon de unghiuri. 3. Anglistics [asrj'glistiks] s.) angiospcrni. a provoca. bube etc. încâlcit. mânie. (tehn. anglofob. (jur. II.aenglou'fi:lJ3. aneroid ['snsroid.) umflat.] v.) ~ of attack unghi de atac. a angliciza. de înger. (limba) anglo-normandă.) ~ of lag unghi de întârziere (a fazei). (tehn. englezesc. angle brace [~ 'brcis] s. anglo-saxoni. angle lever [~ li. ciolănos. anguished [-t] adj. obtuse ~unghi obtuz. stingheritor.). adj. angle-meter [~ imi:t3r] s. (despre răni.) punct unghiular. locuitor al Angolei. descărnat.) undiţă. stânjenitor. 3.) unghi de înclinaţie magnetică. V).) angstrom. Anglify ['srjglifai] vb.) dreptul unui beligerant de a acapara. (poetic) sol. colţ. angle bar [~ 'ba:] s. v. (rel. (te/m. floarea-păsărilor. (av. angelus ['stu^ilos. a supăra. Anglophile ['sengloufail. II. a se înfuria. angry young man [~ JArj 'man] s. angle pulley [~ . Angora [sr/goira] s. 2. Anglo-Catholic [~ 'katfolik] s. catolică) angclus (rugăciune spusă dimineaţa. 2. (te/m. locuitor al Angolei. a mânia. supărare. II. 1. angler [ra. Angolan [an'goubn] I. 2. 'asnjusrin] s. angina [asn^aina] s. (/nil. (tehn. the fallen ~ îngerul căzut. (ferov.) (în) englezeşte. (reg. the ~angolezii. anglo-catolic. (folosit ca sg. 2.) anglistică. angle steel ['srjgl sti:l] s. 1. necaz. (barometru) aneroid. ~ of view unghiul imaginii. angle cutter [~ 'kAt3rj s. angle file [~ fail] ş. punct de vedere. anguine ['zengwin] adj. complicat. 1. adv.) anglicanism. 1. 1. (ftg. (med. (ist. din nou. 2. angular ['eengjub1-] adj. admiraţie exagerată a tot ce este englezesc. 3. a schimba macazul. tăios. (ftz. a englezi. (constr.) ~of repose unghiul taluzului natural. pilă triunghiulară. s. angstrom ['serjstrsm] s. s. II. 2. anglofobie. s. alfabet alcătuit din 23 de litere (fără j . (chim. în spirală. Anglophobe ['cengloufoub] s. at an ~ în unghi.) cot. (ist.) anemometru. învolburat. a face unghiuri. (opt. irascibil. englezesc. unghi de drum. 2. 3. avans unghiular. anglomanie.-lJ3] s. a n a e s t h e s i a etc. geniu bun. ţesătură din păr de capră de angora. a se angliciza. anfractuous [asn'fraiktjuas] adj. (pe) lângă. angling l'aarjglin] ş. (fam. pisică de angora. A. anglofob.) oţel cornier. angular belt [~ belt] s. dureros.. anergy ['Eena:d3i] s. toaca pentru această rugăciune). (fam.nglisai'zci/3n] s. .) anemonă (Anemona). (fig. 3.s.) curea trapczoidala. a pleca pe lumea cealaltă. enough to make the ~s weep să plângă şi pietrele nu alta. (aerodiiuimică) ~ of stall unghi de atac critic. cu unghiuri. poporul angolez. obicei etc. (fig. angelic. pe toate feţele. s. (gram. angle protractor [~ pr3itra3kt3r] s. întors. (tehn. (mat.

a declara. adj. annihilablc [o'naiolobl. nimicitor. s.) 1.) inelate. 2. plin de viaţă. a da imbold. (chim. 2.) senil. formă inelară. (geom. deshidratat. condamnare. annealer [-or] s. duşmănie. v. (jur. anion ['îenaion] s. exterminare. care animează. la doi paşi. bătrâneţe. dobitoc. gheată. annuitant [o'njuitont] s.) negru de anilină. annular burner ['senjulo 'bo:nor] s. vestitor. annotate ['aenouteit. (//loz. vestire. pentru pictare. II.) a căli. 3. s. cronicar. brăţară (pentru gleznă). (fiziol. iritat. animozitate. a lichida.. adv. a desfiinţa. a n g u l a r (1). jur. animalization [. 1. a îngrijora. pl. supărare. intr. (ftg. a aboli. intr. 1. tr. si -drid] s. adaos. anno Domini ['snou 'dominai] (lat. 1. annalist [-'amolist] s. mai rar o'naihilobl] adj. cerneală pe bază de anilină. anniversary [<a2ni'vo. (fig. animistic [iseni'mistik] adj.d[ s. 4. a necăji. animal oil [~ 'oil] s. nelinişte. 3. anihilare. 1. annoyer ]-or] s. pl. reprezentare sub fonnă de animal. annoyed [-d] adj. anna ['amo] s. 1. colorant organic sintetic. animalitate. ceară animală. II. lichidare. 2. băbesc. zaharisit. (poligr. animal husbandry [~ 'hAZbondri] s. ankle ['aerjkl] s. (fnv. (înv. proclamaţie. animated ['asnimeitid] adj. tr. a irita. (constr. a înştiinţa.) inel anual. animism. (bot. a invalida. desene animate. anclide (Annelida). regnul animal. annular ['amjutar] adj. adăugire. 2.) boltă cilindrică. viu. alcătuit din inele. anuitate (a datoriilor de stat). (înv. crainic. 'a:n-. inelar. annotation [>amou'tei/on] s. 2. anuar. în formă de inel. (ec. (fam. 1. annular furnace [~ 'fenis] s. (filoz. [o'neks. anisette [isni'zet. a lichida. II. -mot] adj. animaţie. geom. aniline dye [~ dai] s.nha:mo'nisiti) s. 2. annulate ['aenjuleit. a reprezenta sub formă de animal. a încunoştinţa. annex I. in an ~ round în tot timpul anului. negru / cărbune animal. II. 1. hărţuit. a face cunoscut. destructibil. măsură de capacitate egală cu 37.nek'sei/3n] s. animadversion [lamimasd'vot/sn. aniseed i'amisi. botină. (fam. anise seed [~ 'si:d] s.. -mod-] vb. lichior aromat cu anason. (zool. animal food [~ 'fu. astragal.) a abrutiza. 2.reizirjj s.) a arde. announce [o'nauns] vb.) a revoca.) a şasesprezecea parte. anharmonicity [ia. annular vault [~ 'vo:lt] s. cizmuliţă. (ec. A. anharmonic [i3enhci:'monik] adj. animal wax [~ 'wa:ks] s. 3.) plantă anuală.aeni'mslik] adj. înştiinţare. 1. animal ['senimol] I. 1.) în timpul nopţii. activitate de animal.) 1.nimeitor] s. 3. poetic) I. 2. anisometric [isnaisou'metrik] adj. A n n a m e s e . annihilator [o'naioleitor. animus ['fenimos] s. cronică. Annarnite ['arnornait] adj. plictiseală. 2. a adnota. animal heat [~ 'hi:t] s. (pol. liliachiu (culoare). circular. râvnă. (peior. aproape. 3. animating [amimeitin] adj. botină. ankylose ['srjkilous] vb. inclat. II. (chim. adnotaţie. a sâcâi. 1.) a lega.) anion. s. (fig. animalic. fonnă unghiulară. v. 4. ramolit. a anunţa. de fiecare an. an de an. a înlătura.) cerneală flexografică. 2. angulometer [isrjgju'hmits'] s. anale. a alătura (la). -naii'l-] s. si intr. annoy [o'noi] I. grafometru. necăjit. veste. 2. (to) a anexa. autor sau editor de anuare. 2. animal black [~ 'Mask] s. a nimici. v.) pagubă. a însufleţi (pe cineva). animalitate. animadvert [i£enimffid'vs:t. -not-] vb. 5. anhydrous [am'haidros] adj. ostilitate. (anat. animal science [~ . (.. 2. anility [s'niliti] s. v. indigo (culoare si colorant). -naii'l-] s. 2. anhydrous alcohol [~ 'aîlkohol] s.) anhidrit. uscat.) bilanţ de sfârşit de an.) anchiloză.). animal industry ['eenimol lindostri] s. 1. 2.) abrutizare. s. v. nearmonic. pantaloni bufanţi (de sport). v. (cuantum de) precipitaţii anuale.) articulaţie a gleznei. 3.sori] I. dezaprobare. critică. II. animation ['sni'ineijsn] s. anker ]'a. anise oil ['a?nis'oil] s. animism ['amimizam] s. (si. înclinaţie. a înviora (cu acuz. zahariseală. arzător toroidal. a face note / însemnări pe / la. pornire.) animus. annual zone [~'zoun] s. animator. pl. geom. -gio-[ adj. animate I. angulation [ixngju'leijsn] s. (fiz-. plictiseală. (mil. pl. a n i m a 1 i a n . supliment. against) animozitate. 3. angulated ['aeggjuleitid] adj. chinuitor. 1. bucluc. un fel de pumnal. annual rainfall[~ 'reinfoil] s. angulous ['eerjgjulos. până la glezne. intenţie. b) (fig.) she has sprained her ~ a călcat strâmb (si-a înşelat soţul). avânt. reproş. -lit] adj. anisol ['genisoll s. în anul de graţie. a n n u a l r i n g . s. (chim. a distruge. v. -nil] adj.) alcool absolut. lângă.a. annulation [lamju'leijan] s. prep.) anamionicitate. vioiciune.saions] s. a tulbura. entuziasm. 2. adăugare (la). mobil. a desfiinţa. anigh [o'nal] (înv. căruia îi este lehamite. (chim. căruia i se urăşte (c» sau de ceva). animalize ['aînimolaiz] vb. motiv. a îndobitoci. pictor pe sticlă.) arşic.) transfonnare în materie animală. (chim. pică. s.rjk3r] s. istoriograf. predispoziţie. creşterea vitelor. anexă. animalic. a încălzi (sticlă. 1. ceramica) pentru colorare. amer. ['seneks] s. loc. animal. a oţeli. annihilation [oinaio'leiJVm. vivacitate. şcoală de pomi. animalism ['snimolizam] s. 1. 3. animal traction [~ 'traîk/snj s. (anat. apendice.) arzător inelar. 2. vioi.) a ataşa. zi de naştere. animal spirits [~ 'spirits] s. (tehn. dojana. ankle jack [~d3a:k] s. a recoacc. natură animală. animalcul. urât.angular spread 34 angular spread [~ spred] s.) filet unghiular. ['sninut. a n i m a t e d . aprindere. a-night(s) [o'nait(s)] adv. a suprima. cu privire la). 4. inel. (vet. vită. fire ~ aparat de stins incendii. 1. anna (monedă indiană egală cu 1 I 16 de rupie). pl. a proclama. (tehn. spicher. (mea1. annotator ['senoutcito'. prejudecată. karstenit. ankle bone [~boun] s. a da ghes (cuiva).) cuptor circular. animalcule [. senzualitate. (agr. anison. viaţă. 2. a anima.) anhidru. stricăciune. hronic. bucurie de a trăi. ramolisment (al femeilor). sâcâit. adj. 1. animator ['amimeitor] s. sabie scurtă. a nelinişti. annul [o'nAl] vb. căldură animală. anexă. animater [a. (anat.p] adj. aay. ankle boot [~bu:t] s. ulei de oase. B. v. cuiva). 3. anile ['email. a n i s e e d .) anizometric. -lid] s. aniline black [~ Mask] s. 1. 2. 3. 2. 2. animal kingdom ['amimol 'kindom] s. a vesti (sosirea). alăturare (la). aproape de. microorganism. a contramanda (comenzi).) cizmuliţă. aniversare. animal sanitation [~ iSEeni'tei/sn] s. amer. a critica / a dojeni / a blama / a ţine de rău (pe cineva) pentru. to be ~ with smb.) 1. (de) animal. (to) anexare. as ~ed conform anexei. în anul Domnului. aniversar. a anula (o lege). anuar (publicaţie). adj. (ec. (to) a adăuga (la). urât. (fiziol. însufleţitor. mustrare. anunţ. amer.) anilină. anual. ură. B. -'naiil-J vb. 3. ardoare.) anilidă. încurcătură. scop. bestial. spiritualism. a pune în mişcare. II. 1. annuary ['arnjuori] s. declaraţie. 1. i«tr. necaz. istoric. anii ['senil] s. 1. pepinieră. pornire. a aduce la cunoştinţă (ceva. neomenie. 1.). (sl. care poate fi nimicit. a uni. annual balance [~ rba:lons] s. anilide ['aMiiilaid. -not-] s. 1. (lat. a face note / însemnări.) 1. angular thread [~ 'Bred] s. annual ['apnjual] I. s. a stimula (pe cineva). tr. necaz. tr. noaptea.83 l. voioşie. animated cartoons [~ ka:'tu:nz] s. 1. (chim.) anisol.se'n-] vb. hardy ~a) plantă rezistentă la îngheţ. pl. annoyance [-ons] s. (note) marginale. anual. life ~ rentă viageră. animalian [isni'mcilisn] adj. a fi supărat pe cineva. animality [ijeni'moliti] s. duşmănie. a fi sâcâitor / plictisitor. announcement [-mont] s. a da viaţă (cuiva). zootehnie. tr.) anason (Pimpinella anisum). distructiv. tr. a n n u 1 a r . A. 2.) a asimila (hrană).) anarmonic. anima ['asnimo] s.) problemă care se ridică în fiecare an. poetic).) creşterea animalelor. persoană care plictiseşte. imputare. annual nursery ['aaijual 'no:sri] s. a plictisi. anarnit.) a căli. II. animat. (on) adnotare. (mineral. spirit. senzual. animist. ankle joint [~d3oint] s. 2. (to.) goniometru.. 1. si -'rni:s] adj. comentator. alipire (la). a nimici. 1.. 2. Annamese [ramo'mkz. to ~ on / upon a reproşa (ceva). v.) a şterpeli. grăsimi animale.'»r. adv.) (arbustul de) indigo (Indigofera tincloria). desfiinţare. anlace ['snlis] s. de inel. vb. a extermina. 2. II. 3. notă explicativă. 2.tr. a alipi (la). animal fats ['animol Ta. 1.) divergenţă unghiulară. (deget) inelar. la doi paşi de. regnul animal. announcer [-or] s. anklet ['aerjklit] s. animaţie. supărare. a anula. Ir. şi -'set] s. încunoştinţare. a da de ştire (despre).s. plictisit. a publica. nimicire. a abroga. (chim. 2. tracţiune animală. inelat. (ec. adnotator. a (se) anchiloza. tr. anual. anason. aniline ['amilkn..) zooigienă.) (to) anexiune. (bot. (chim.Eeni'maelkju:!] s. zel. a n g u l a r (1). annual ring [~ 'rin] s. distrugere. aniline ink [~ irjk] s. rar -lain] s. colorant de anilină. anuitate. a transforma în materie animală. în fiecare an. slăbănog. annulary ['aenjubri] I. 1. 3. 2. annually ['asnjuali] «aV. ['aenhneit] vb. 2.) bătrâneţe. sămânţă de anason (Pimpinella anisum). (amer. over one's ~s până peste glezne. supărat. 2. (tehn. ostilitate (faţă de). însufieţire. animal bones [~ 'bounz] s. letopiseţ. 2. . a face nul.) animalism. (ec. annexation [. annihilate [o'naioleit.) beneficiar al unei anuităţi. de animal. însufleţire. -mod-] s. 2. comentariu. necaz. a fura. a supăra. vitalitate. ulei de anason. anise ['asnis] s. vitalitate. animal raising [~ . annualist ['asnjuslist] s. pl. anhydride [asnTiaidraid. mâncăruri de carne. (tehn. (tehn. anunţ (în ziar). însufleţit. animosity [lami'mositi] s. plictisitor. (bot. anneal [o'niil] vb. annals ['a:nplz] s. annuity [o'njuiti] s.d] s. supărător. a anihila.) făină de oase (îngrăşământ). suflet. annoying ]-irj] adj. anexare (de teritorii) (la). însemnare (despre.) I. (bot. -lin.) gleznă. anhydrite [asn'haidrait] s. ankylosis [lamki'lousis] s. a hărţui. însufleţitor. ankle-deep [~'di. (ca) de babă. annelida [o'nelido] s. animalic [. (tehn. (chim. aripă (de clădire). zootehnie. senilitate. sulfat de calciu anhidru. a n i m a t e r . to give ~ to a da având (cu dat.) anhidridă. tr. (tehn.Eenimolai'zei/5n] s. despre oameni) animal. a agasa. rentă anuală. analist. (fig. ură (împotriva). 1.ts] s. pisălog. (/iz.

(rar) anormal.. antecameră. duşmănia (cuiva). antiatrofiant.) care previne sau vindecă atrofia. a-şi atrage anonymity [-ama'nimiti. he has become ~ man a devenit half of the bill el a achitat jumătatea ce-i revenea din nota de plată. answer ['o:nsar. he did not ~ to his brother nu-i răspunse fratelui său. (to) răspuns (la). 2. cotă (la cheltuieli comune). răspund eu pentru el. echidnă discutau.) 1. împotriva). (sau cu dat. rivalitate. annunciation [sinAnsi'ei/an. (faţă de). echivalent (cu). (bis. imediat! acuşi! vine! antagonize [aen'tasganaiz] vb. a face anonym(e) ['asoanim. (mai ales bot. to ~ the II. antechurch ['eentiit/a:t/] s. 1. (înv. (to) răspunzător. 3. 2. (to) antagonist. annunciator [a'nAn/ieita1". (med. aprioric. sală de aşteptare. mii. to help one ~ a se ajuta reciproc. 2. ~to prep. v. 2. II. anointer [-ar] s. în conflict (cu). 1. (1861-1865). a auzi. 1.v. tr. ungere.). antiastmatic. 2. I don't think antediluvial [isentidi'Iuivial] adj. they talked with one — stăteau de vorbă. a plăti pentru. 3. în raport cu. anta ['aenteLpf". a fi potrivit cu (sau cu dat. anormal [a'iKxmal] adj. (amer. v. pseudonim. 1. (med. 1.) ţânţar anofel (Anopheles). s. altădată. -via-] I. antediluvian. vrăjmăşie. luptă. (chim. anorthite [a?n'o:Gait] s. are you of ~mind? eşti de altă părere? that's ~thing altogether asta e cu totul altceva. a sfinţi.) (şi to ~ up) a achita. care dă socoteală anode glow [*. a accelera. a presimţi.) cameră de precombustie.'—■--] s. (log.) a unge.) you are ~ tu singur eşti (mincinos etc. (rar) anomalie (de conformaţie.) răspuns la salut. (te/m.) anoxic. -fal-] s. give him such ~! mai dă-i una! when războiului civil din S. anodal [aă'nodal] adj. a n o d i c . a n o i n t m e n t . a grăbi.) anorexie. a face anonymous [s'noniniss] adj. anon [s'non] I. anterior (cu dat. to ~ a question a răspunde la o întrebare. antaphrodisiac ['asntiaîfrou'disiaek. responsabilitate. persoană care unge. v. prioritate. s. (factor) antialcalin.). to-smb.) I.) furnică (Formica). anode ['asnoudj s. vrăjmaş. ist. 1. conform / potrivit cu (sau cu dat. 5. precedent.). anonim. A. A. amer. and he ~ ea e o (Tachyglossus aculeaîus). (med.) nămol anodic. anoxia [ae'noksra] s. (electr. -ozm-] s. (zool. B. dată falsă. 1.). 2. to one a miza.) anomalie. anourous [a'njusras. de la Adam Babadam.) anulator. 3. ant bear ['aent bear] s. (zool. o a doua. 1. (arhit. duşman. 1. (tehn. anomalousness [-nis] s. 2. (rar) a vesti. soluţie. antagonism [aen'tseganizam] s. -dai'l. 1.) mişcare în sens retrograd. this knife must ~ if no one has 4. sfinţire.'-'--] adj. 4.) a anodiza. to ~ a call a) a răspunde la o chemare termeni ai raportului. 2. tară răspuns.) 1.) parte. vb. 1.).) preţ. volută. (înv. (metal.) a achita (o cotă. to ~ by word of mouth a răspunde antefix ['aentifiksj. 3. mai. (fam. v. antarctic. tr. s.) I. a răspunde.U. pi. (to) a răspunde.) contrar normei. anopheline mosquito [a'nofilain nws'kirtou] s. ~ cup of tea? mai doreşti o ceaşcă de II. anoint [a'naint] vb. . 2. 1. un al doilea. fără importanţă. -mia. replică (la).) a linguşi. (entom. antecedently [-sntli] adv.) factor care neutralizează anopheles [a'nofilhz. a corespunde.) a face anticameră. sudpolar. A.) a răspunde la. a da o replica (cuiva). (glumeţ) a atinge. v. 2. (un) alt. a lovi la mir. de comportament). 1. 2. miză. to ~ the description a corespunde descrierii. (mat. abatere.). a fi suficient.) lumină anodică / pozitivă. b) mereu-mercu. acaudat. ca el? a întrece. primul dintre cei doi bell / the door a deschide uşa (după ce a sunat). -nsieit-] s.35 antefix oral. answerable ['ainsarabl] adj. a corespunde (cu dat. vrajbă. (to) ripostă (la). (pocher) a miza. (bis. 2. 1. Antarctic Pole [~ 'poul] s. liniştitor answerableness [-nis] s. nu face. a lupta cu. (orhit. precedenţă. such a question is not ~ nu anode battery [~ ibastori] s. antatrophic [■aenta'trofik] adj. to give / annunciate [a'nAnjieit. a replica.intr. vb.spiră. contralovitură (la scrimă). neregulat. ante-bellum ['asnti'bclam] adj. nu merită. (pocher) un alt om. a ispăşi (pentru). 2.A. 3. (astron.) pridvor. intr. 1.iglou] s. amer. (tehn. 1. anonymously [-li] adv. answerless ['amsalis] adj. analgezic. (tehn.)v.tr.) it doesn't ~ nu merge. (to) antecedent. a rivaliza cu. antagonism. rival. (sport) hanorac. 2. contradicţie. a da curs (unui lucru).. întâietate. (bis. a preceda. (arhit. (med. obraznic. anonimat. 3. (to) răspuns. nimicire. adversar. white ~ termită (Termes anomalistic [anams'listik] adj. (o) alta. 2. îndată. 2. antecedent. a răspunde la (sau cuiva). (rar) premergător. tr. a stârni rivalitatea (cuiva). peste puţin antagonistic(al) [aentasga'nistiktal)] adj. Blagovcştenie. (timp). vestitor. 2.) anomal. care nu se poate da răspuns. will this ~ your purpose? va corespunde (oare) scopului dumitale? se va potrivi cu scopul cc-1 urmăreşti? it ~s no purpose n-are nici un sens. a unge. opoziţie (faţă de.) antă. (fam. for ~ drept răspuns. necunoscut. amer.). a se prezenta la proces.) ~of ratio antecedent. a asculta. anomalous [a'nomalasj adj. not to be anodic [ae'nodik] adj. responsabil. adj. antalkali(e)s [-laiz] s. (un) altul. -nsieit] vb. în total. in ~ to your letter ca răspuns la scrisoarea dvs. 2. corespunzător / potrivit / adecvat. adj. 2. (astron. (electr. a premerge. a se justifica. adj. care răspunde (la). (electr. a fi înainte. a anticipa. 1.) calmant. amer. a asculta de. 1. anormal. abolire.) calmant.). miruirc. 3. antediluvian [>sentidi'lu:vjan. answerer ['a:ns3r3r. 2. (electr.ti'si:d] vb. to ~ to the name of a răspunde la numele annulment [a'nAlraant] s.) anolit. desfiinţare. antagonist [a3n'ta?ganist] ş. antecedenţă. (fiz. ~ yet? încă unul sau una?. isn-. 3. answerably to ['arnssrabli tu. anterioritate. (sl. the ~s to these problems are to be found at the end soluţiile acestor probleme se găsesc la electric. 2. zool.) baterie anodică. s. he ~d up his ceai? I'll wait ~ day or two o să mai aştept o zi-două. răspundere. antecedence [-ans] s. zool. (mineral. anolyte ['amoudait] s. placă anodică.p/. a trage o bătaie (cuiva). /unei chemări.). B. cost. 'asns-] s. (de la regula obişnuită). 2. nume de împrumut. 6.(reg. anterior. 'a^ns-] adv. nu se potriveşte. şi -JTci-] s. a avea întâietate faţă de. (înv. 1. 2. vestire. casabil.). another [a'nAtfa] I. anodyne ['snoudain. a chclfăni. (mai ales la pi. alcalinitatca.) in an ~'s foot cât ai zice peşte. a burduşi.2). neregularitate. 5. polul sud. asharper one c bun şi briceagul ăsta dacă nimeni nu are unul mai ascuţit.) învechit. anormality [icenoi'maeliti] s. (fam. his ~s trecutul său. a freca (cu ulei etc. intr. (electr. antarctic(al) [aent'a:kttk(3l).). oponent. b) a riposta (justificându-se). 1. anti-alcalin. (jur. 2. anomaly [a'nomsli] s.) v. (tehn. ostil. sub pseudonim. (electr. to ~ in writing a răspunde în scris. frecare (cu ulei etc. II. (med. a se întâmpla înainte de. a reuşi. -nad-] I. a n t e c e d e n c e (1). anulare. conform / potrivit cu. answeringly [-li. a se împotrivi (cuiva). (fig. antechapel ['îentiitjaepal] s. antiafrodiziae. interj. antae ['sentî:] ş. s.. s. -non-] s. answering ['arnsarirj. prost. mai rar a:nt] s. -fra'd-] s. inclus. persoană care răspunde. anterioară celei adevărate (mai edes în scrisori). anomal. precădere. (arhit. anosmia [a'nosmja. 2. anodin. (med. anorak ['o:no>ra:k] s. amer. (fa/u. 2. corespunzător. (fam. II. a mirui.) . intr.) ungere. (zool.'a?nsar]I.) that is up ~ street asta e altă poveste. antarthritic [»a3nta:'6ritik. la anointing [-in] s. cu neregularitate. (o) altă. a zori. anorganic [isnoi'g'zenik] adj. II. am not sau a r e not. a contracara. şi gram. adaunrăspuns la (sau cuiva). acuşi. intr.) antipod. a intra în conflict cu.) semnalizator / indicator (faţă de).) de gâscă. la un loc. de. deviere duşmănie. s. is n o t sau h a s n o t . 3. 1.). (fa/n. a avea întâietate. ţ>) a răspunde la telefon.). proporţional cu. to ~ again a riposta.) anortit. (to.1). la care nu s-a răspuns. I will ~ for him annulet f'aenjulet] s. 1. trecut. (fam. anserine ['sensarain] adj. A. anteater ['sntii:t3r] s. a plăti. ~ for yourself! răspunde (singur) pentru tine! b) a corespunde (unui annulable [a'nAlabl] adj. 3. 2. s'nauras] adj.. a antedata. a a r d v a r k . (mat. a n t b e a r . (med. ase potrivi CU antechamber ['asntiitjcimba1"] I. anti-acid. 6. an*t ţa:nt] (jam. antecessor [lasnti'sesa/. B.) anomalistic. corespunzător / potrivit / conform cu (sau unui lucru). pi. v. antecedente. antecedent [-ant] I. în curând. înaintaş. adj. a plăti o datorie. '-■--] adj. (factor) antiastmatic.'s prayer a asculta rugăciunea cuiva. rezultat (a(l) unei probleme etc). anointment [-mant] s. -unul altuia. a n o d y n e (1. antalkaline [aait'aslka'ltfin] (chim. antecedentele sale. B. portic (al unei capele).) fără coadă. Antarctic Circle [~ 'sa:kl] s. you are ~ to him for it lui îi dai socoteală pentru aceasta. (ec. astron. anonim. to ~ back a) a răspunde potopului. anulabil. proces). to ~a debt antedate ['aenti'deit] I. 2. a fi II. a replica (cuiva). 4. om cu idei învechite/înapoiate. 1. se poate răspunde la o astfel de întrebare. încă un sau o. (med. ~ to corespunzător anode mud [~ inud] s. a se opune. v.'--'—] adj. s. ever and ~a) din când în când.) antefix. 1. tr. potrivnic. a fi răspunzător de / pentru. s. (slfig. anorexia [lasns'rcksia] s. adj. astron. obiecţie Buna-Vestire. adj. (cu dat.. a răspunde la (sau cuiva). la care se poate răspunde. a se potrivi cu descrierea. 3. numaidecât. antecedency [-ansi] s. 1. anormalous [o'no:malas] adj. 1. un al doilea. -non-] s. întoarcerea salutului. II. (faţă de). antasthmatic [aenttKS'msctik] (med. tr. 3. -'Iju:-.) a onora. (muz.) sas. ante ['a?nti] I.) anafrodiziac.) anosmie. ant [asnt. a n t e d i l u v i a n (1.). fără răspuns. de gâscă. 2. 4. a nu fi potrivit cu.) anodic. necunoscut. imediat. Cercul Polar de Sud. ~ to a nu corespunde (cu dat. împotrivire. (mar.). ungător. conflict. persoană care miruieşte.) dinaintea (fam.vb. vb. opoziţie. (mai ales bot. anticameră. 2. II.) ask (me) ~! de unde să ştiu (eu)?. against) rezistenţă. II. ra?ns-] I. antefixae ['aenti'fiksi:] sau antefîxes ['sentiifiksiz] s.) răspuns. 1. 4.) îndată! potrivnic (cu dat.) premisă. analgezic. adj.. bellicosus). 2. tr. II. a n o p h e l e s .) furnicar (Myrmecophaga jubata). (entom. one with ~ una peste alta. comes such ~? când va mai fi / când se va mai naşte / când va mai apare un al doilea antecede [iaen. de la Polul Sud. berc.) Annunciation to make an ~ a da un răspuns. ţel etc. în opoziţie (cu). 1. to ~ to a charge a răspunde unci acuzaţii.) anod. 'a?ns-] prep. opoziţie (cu dat. antacid ['aent'aesid. mai înainte. antecian [asn'tii/an] s. 1. (de biserică). dinaintea your plan will ~ nu cred că planul tău va reuşi. anomalously [-li] adv. şi gram. neregulat. s. one ~ unul pe altul. o parte etc. anormal. antalkali [zent'selkalai].) adversar (într-un anodynic [iffinow'dinik] adj.. a ciomăgi. anonim. abrogare.) antiartritic. 2.amer. to ~ a summons a răspunde la (o) citaţie. dezlegare. o a doua. a plăti.pron. to ~ for a) a răspunde de / pentru. absurditate. adv. proastă şi el la fel. a răspunde pentru.) a neutraliza.) anorganic. antebelic. (chim. a cotonogi. she is a fool. (fig. inel. (amer. dinainte de război. to wait for an ~ a aştepta un răspuns. caracter anormal / excepţional. sfârşit. tr. bis. II. 3. anodize ['asnadaizj vb. 1.

(cu gen. -Grou'p-] s. -Grou'p-] s. independenţei (7 iulie 1776).) antenă mică (mai ales la crustacee). (rar) v. antenatal ['asnti'neitlj adj. antibody ['asnti'bodi] s. ant heap ['sent hi:p] s. anticipaţie. a face înainte de vreme / termen.A. de prevăzut / aşteptat. (ist. antropometru. dinainte de prânz. persoană care aşteaptă / anticipează / presimte. canibal. canibali. v. preîntâmpinat. acont. national ~ imn naţional. antetype ['îentitaip] s. (chim. anthotaxy ['amQoutaeksi] s./jl. anti-aircraft ordnance [~'3:dn3ns] s. -Grou'p-] adj. 1. a înclina înainte. antemundanc [isenti'mAndein] adj. (si payment by ~) (ec.) antotaxie. 1.) antraconit. s. intr. (amer. antologic. cântec solemn. antiacid ['asnti 'assid] s. din faţă. -fad3ai] s. 1. -kraft] s. anti ['asntai. 1. a alcătui o antichrist ['asntikraist] s. nebun. coralier. death ~d the anthozoon fiasnGa'zouan. (med. pl.sento'] s.) artilerie antiaeriană. fam. II.) anticatod.) pronaos.ţ'asnti. S.. de antilopă. cuib de furnici. opozant. cânt de bucurie sa» antibiotic ['asntibai'otik] adj. -krarft] (mii. prototip.pl. anterior [aîn'tiariar. -koun-] s.) antenă. -Oem] I. maimuţărie.asnGa'ridiam] pl. a ţopăi (în mod grotesc).) antihelmintic. (fam. A. anthropophagist [i*n9ra'pDfod3ist. pl. proiectil / rachetă antirachetă. amer. a precede. antropoid. fantastic. anticipation [aen. antipod al epicentrului (cutremurului). antropobiologie.) pilulă contraceptivă. cărbune. -Group-] s. (eutom. antepiaţă. 2. prevede / preîntâmpină. anthology [a3n'6alad3i] s. II.nOa ] s. (mil. tr. 2.) antiîmbătrânitor. adj. ant fly ['sent flai] s. bactericid.) polip executioner moartea a luat-o înaintea călăului. tr.) bufonerie. antropolog. anthropoidal [lasnOra'paidl. anticize ['asnti. anticlerical.amGrsps'foubja. (tel. ifen-.) oponent. / presimte (ceva). anthropophagy [iîen0ra'paf3d3i. antenuptial ['jenti'nApJal] adj. anti-ballistic missile ['asntibeilistik 'misail. muşuroi de furnici. (geol.) I. antegrade ['sntiigrcid] aay. " antesquare ['asntiskwsa] s. modul de aşezare a florilor pe axa anticipate [asn'tisipeit] vb. to ~ smb. A.) intra în posesiune.m. a n t h r o p o i d (I).) antifonic. s. (ist. sau a cheltui înainte (ae timpul fixat). amer. anticipatable [sen'tisipeitobl] adj. anticipativ.) care are antene. a se bucura. 'aentai] (element de compunere) contra-.v. <aen-.) antropofobie. mitralieră antesteppe ['aintistep] s. apărare dinainte. anthesis [îen'0i:sis] s. a n t h i 11. antropomorfist. anticipatory [jen'tisipatari. a n t h i l l . vegetarian. a arăta dinainte.ntiho:I] s. anti-abolitionist ['asntiiîeba'li/snist] s. dinainte.) prepalatal. previziune. anthelion [£en'6i:ljan].senthel'mintik] s. antheridium [. a include într-o antologie. anthracite ['aaiGrasait] s.asnGa'lod3isf] s.) folosire înainte de a anthraconite [am'Grakanait. dinainte.) măscărici. anthobian [aan'Goubian] s. anthropolatry [iEen9ro'polotri] s.tiari'ariti] s. (med. anteroom ['sntirum] s. (arhit. precedent. anti-American ['aentismariksn] adj. antibaby pill [«enti'beibi pil] s. a n t h r o p o p h a g i s t . compilator de antologii. cor. anther dust [~ 'dAst] s. strâmbătură. antropologic. anticipant [asn'tisipsnt] I. s.) plată anticipată. III. autor de antologii.) ulei antracenic I de antracen. s. anticathode ]'a2nti'ka.jenti'pendiam].) furnici. pl. -ian] adj. imagine grotescă.) epigastru. (amer. anthropogeny |ia. antemeridian ['asntims'ridian. (chim. anthropometry [lamOra'pomitri. (vet. anteflexion [isnti'flek/an} s. (poetic) a cânta anti-Birniinghani ['asnti'ba:mirjam] s. geografie umană. anthropomorphism [lamGrepa'msifizam. (ist. -djan] adj. 1.) antibalon. devansat. a. 'amGrspametri] s. anticipator [Een'tisipeitarJ s. anthropometric [lasnGrepa'metrik. tr. mâncători antenave ['aentineiv] s. -Oronp-] s. a face pe clovnul. antichlor(e) ['aintikb:'] s. antennae [ini:] s. a apleca. antichristian [rasnti'kristjon. antreu. a n t h r o p o g e n e s i s . precedat.) furnică cu aripi. ant hillock [~ ihibk] s. anticipated [-id] adj. formă anterioară. aşteptare. a se scălâmbăia. (fam. anticipat. în formă de antenă. persoană care anticipează. (mii. cameră de aşteptare.-pe'n-] s. (bibi. thanking you in ~ mulţumindu-vă cu anticipaţie. antheridia [-dia] s. amer. antropofagi. a face giumbuşlucuri. (chim. anticlerical ['senti'klerikl] aay. anteprandial ['aaiti'praendjal. (despre silabe) antepcnultini. antheroid ['asnGiroid] adj.). de slavă. cu antene.) anteroid. anthracene red [~ 'red] s. întâietate. a n t e r i o r i t y . anthologize [a3n'Galad3aiz] vb. intr.) roşu de antracen. anti-aircraft ['Eenti'eakraift. anticardium [isenti'kaidiam] s. (entom. de oameni. -Gou'z-] s. antenna tower [ain'tena 'tauar] s. antiaerian. antropofag. de dimineaţă.) anticentru. amer. v. perioadă de înflorire. prioritate. vb. (bot. coral. antibacterial [sentibask'tisrial] adj. 2. antiballoon ['a. prevedere.'s wishes a preîntâmpina dorinţele cuiva. anthroposophy [>a:n0ra'pas3fi] s. carbuncul. -djam] adv. intr. . antepenult ['sentipi'nAlt. vb. prenatal.) pilon de antenă. maimuţă antropoidă. de antenă. (entom. crestomaţie. a n t h r a c i t e . (bot. -pe'n-] adj. amer. anticameră.a i r c r a f t a r t i l l e r y . -pe'n-] s. anti-aircrafter ]'a. antevert [rasnti'voit] vb. 1. care anticipează / anthropocentrism [izenQrapou'sentrizam] s. antropocentric. antenniform [am'tenifo:m] adj. antiaeriană (artilerie şi mitraliere). (chim. antropomorfism. avans. a devansa. anti-. măscărici. -tja:r-] adj. ţopăială. anticentre ['asnti.) antracit. -dial] adj. a presimţi. ajn'tisipsitori] adj. a. a anticipa. anthropophagic [lamGrapo'fa^ik. imnuri (cuiva). adj. (chim. intr. -kreeft-] s. aen'Groupoid] (biol.) anticlor. dalac. B. a anticipa. de progres. a se maimuţări.) conservator. antependium [.U.) polen. de antologic. 3. (şipl. (zool. (biol.v. -Oem-] adv. a n t i . by ~ cu anticipaţie. II. v. 1. -Oron'p-] s.) anteră. antropoid. (mil. anthropology [ra:n0ra'p3l3d3i. antropogeneză. (mineral. (jiloz. -'misl] s. amer. in ~ of în aşteptarea (cu gen. (bis. anthropogenesis ['aînGrapa'd3enisis. 2.ntiba'lu:n] s. (înv.) antibioză. antropologie. până acum.anteflexion 36 anthropoid ['senurepoid. anthropophobia [. -Gou'l-] adj.) tratat despre flori. vestibul.) antiaboliţionist. anthozoa [i33n0a'zoua. anti-aircraft artillery [~ a:'titari] s. -Grou'p-] adj. antropogeografie. anthrax [a. (mineral. presimţire. antropometric.) care previne sau împiedică fonnarea cariilor. a anticipa. med. ~ hay dans grotesc. ant hill ['aent hil] s. anticipat. -Group-] s. anticarious ['asnti'kesriss] aay. a n t e p e n u l t i m a . (medicament) vermifug. v. furnică-leu. asemănător omului. anthropophagous [iîen6r3'p3f3gas] adj. îndatoritor. antenna [an'teno]. arvună. ante-nati ['îenti'neitai] s. anti-air ['fenti'ea] adj. antibiotic antibiotic. silabă antepenultima. inhibitor de îmbătrânire.pl. 1. (bot. anticipare. anticarnivorous ['asntikaVnivarss] adj. 3. -Grou'p-] s. (mea1.) to ~ anthracene ['aînGrasim] s. (lingV. anthropophagite [. caraghios. persoană care prevede sau anthropobiology ]'a.) tun antiaerian. (bis. 3.) grotesc.tisi'pei/sn] s. anthologist [. glumă grosolană. antropofagie. dinainte de amiază. v. (jur. (lehn. antepenultima ['aentipi'nAltimo. a preîntâmpina.A. (bot. anthropocentric [lamGrapou'sentrik] adj.) anteflexiune.) gândac care se hrăneşte cu flori. payment a plăti înainte de termen. 2. Antelope State [~ steit] s.) antibiotic. a prevedea. antropometric.-Grou'p-] s. (bot. -pou'm-] adj. antepenultimate ['aentipi'nAltimit. antiaeriană. caraghioslâc. antibritanic. cântec sacru. a proslăvi (prin cântec). -Group-. care a existat înainte de crearea lumii. r anthood [ a:nthud] s. (lat. bufon. (med. mii. care progresează. antiamerican. buf. antropolatrie.) I. (zool. (amer. a o lua înaintea inflorescenţei. antibacterian. antiaerian. anthropophagi [isenOrs'pafsgai. stepă cu păduri.fzool. -Group-] adj. antrax. prevenitor. (anat. furnicar. med.) antiaerian. anthracene oil [~ ail] s. (fnv. (rar) antropofag. a aştepta.) antenă (şi fig. prenupţial. înainte de amiază.) cetăţeni născuţi înainte de proclamarea anthropomorphist [i35n6r3pa'mo:fist. brâncă. 1. adv. anticreştin. anterioritate. ~ of care aşteaptă/ anticipează Anthony's fire ['asntaniz 'faia] s. anticipat. pustulă. (bis. s. a folosi. anthracite coal [~ 'koul] s. antennate ['aîntaneit] adj.) anteridie. S. anthropomorphic [i32n6r3p3'm3:fik. (înv. înainte de moarte. antologie. 2. 4. -Group-] s. imn. presimte. antelopian [lasnti'loupjan. anticipative [aan'tisipotiv] adj.n8ra:ks] s.m.) anthelie.) antifon. antehall ['a. anterior.) anticorp.. 2. II.) proiectil antibalistic. anthropologic(al) [ia3n9rapa'lod3ik(3l). anteriority [asn. (tel. (mai) înainte. antropofag. 2.) pridvor (al unui templu). anti-aircraft gun ['asnti'£3kra:ft 'gAn. antic ['asntik] I. (zool. adj. v.) antropozofie.) erizipel. v. anti-British ['asnti'britif] adj. anterior.nti'E3kra:ft3r. anteriorly [ayi'tiariali] adv. zoofit. antliropogeography ['33nGrapad3i'3grafi. -t/on] adj. -Group-] adj: antropomorfic.regiune epigastrică. antologic.) antrax. s.) (folosit ca supranume) Statul Nebraska.saiz] vb.) antependiu.) tunar sau rnitralior anteriorness [an'tiorionis] s. (tot.U. ante-palatal ['îenti'pjelatl] adj. dinainte. a n t a c i d . (com. -Orou'p-J s.-Orou'p-] s. II. anthem ['anOam. anti. antelope ['asntiloup] s. (electr. a preamări. anthemwise [~waiz. 2. dinainte de nuntă. bubă rea / neagră.) antracen. a se întrista etc. anthological [isen9a'bd3ik3l. canibalism. 1. ante meridiem ['îentima'ridjam. anthropometer [i2enGr3'p3mit3r.n0ra'pad3ini. -6ou'z-]. -Grou'p-] s. (med. tr.).) antilopă (Antilopa). mascaradă.. r anther ['a.aenOra'pofsdsait. antropocentrism.) anticrist. -Group-] s. (fam.). antibiosis [asntibai'ousis] s. anthelia [iljaj si anthelions [iljanz] s. antennule [sn'tenjutl] s. (astron. (bot. adj. anti-ager ['aenti ieid3ar] s. ante mortem ['zenti'matem] adj. 2. antetemple ['asntirtempl] s: (arhit.Goud] s. (biol. B. anterior. antependia [-dia] s. antennal [-1J adj. 3. anthelmintic [.n0rapabai'olod3i.) ante mortem. înclinat să anticipeze. —ti] s.. anticameră. anthropologist liasn6ro'polod3ist. (med.) anteză.

antilogy [a3n'tibd3i] s.). care inspiră antipatie / aversiune / repulsie. 1. the nations of ~ popoarele din antichitate. pornit împotriva (cu gen. (med. (ist. antisocial. antiquatedness [-nis] s.) rezistent la frig. contrast.) acid antimonic.ntiirxi:bmen'tbr] s.) antiseptic. antifriction ['aenti'frik/an] s.) anticlinoriu.) roşu de antimoniu. antichitate. antispumant. de anticariat. străvechi. tr.) febrifug.) antisubmarin.konsti'tjui/pnl] adj.) antierou. anti-hero ['aentiihbrou] s.) pronaos. antiimperialism. pierdere. perimat.) anticoroziv.) antimoniu. anticreeper ['a?nti. a pune în contrast.) antiseptic. curmătură. s.) batos. (Ut. antineuralgic f'aentinjua'rEek^ik] adi. II. anti-Semite [iaenti'si:mait] s. clasic. (med. (chim. 2. anticyclone ['asnti'saikloun. for.) I. opus. (farm. antithesize [sen'tiBisaiz] vb. med. s. 1. şerveţel sau carpetă (pentru a apăra braţele sau spătarul fotoliului sau al canapelei). (geol.. desuetudine. antiphon ['sentifsn. rachetă sau dispozitiv antirachetă. 1. -şist] adj. (chim.) antisepsie. 1. antirahitic. -'feb-] adj.'—i—] s. antimatter ['0sntimaet3r] s. lucru antipatic. antipiretic. (ist. tr. 1. antispasmodic [laentispsez'modic] adj. mil. II. teatrului) antimască. I .) antitanc. a da o patină (cu dat. anti inflamator.) antirabic. antithetic(al) [»a3nti'6etik(9l)] adj. 2. trecut. din Antigua.) antifederalism.) anticoagulant.) (agent) antivoal. antimony glance [~ 'glo:ns] s. antigen ['a.) antipirină. (ret. perimat. antirachitic [izentira'kitik] adj.) anticlinal.) antispasmodic. antifascist. antiproton ['asnti'proutan] s.) antiscorbutic.U.ş.siiaram] pl. II. adj.adj.renti'raebik] adj.centi'skid] adj. paradox. S. persoană antipatică. a n t i m a s k .) (agent) antihistamine. antisocial [isenti'sou/sl] adj. antipyrin(e) ţiîenti'pabrin] s.) antioxidant. contrazicere. antiscorbutic [raentisk3:'bju:tik] adj. antinomie (de termeni sau idei). locuitori de la antipod! 2.) anticlinal. antimonic acid [rsenti'monik 'zesid] s.) anticoroziv. antirachetă.) ventru. A. 2.) I. anti-novel ['asntinoval] s. antiparliamenteer !'a. antipodal [zen'tipadl] adj. antiresonance l'asnti'rezan^ns] s. de contrast. antipersonal. anticline ['asntiklain] s. anticolonial. antidotal ['jentidoutl. din alte vremuri. a exprima prin antiteze. căzut în desuetudine. antimicrobial ['amtimai'kroubbl] (biol. 1. slăbire a efectului sau tensiunii / încordării. contrarevoluţionar. colecţionar. antiqueness [inis] s. (med.) antjfcdcralist. 3.ntid3cn] s. antirrhinum [lasnti'rainam] s. anticolonialism ['sentiks'lounjalizpm.) antilogaritm. (meteor.A. 2. 'aentipi'retik] adj. antipathy [asn'tipaOi] s. antiroyal [-Eenti'robl] adj.) antienzimă. 2.) cnantiomorf.) antirezonanţă.) antimonit. <—'--] adj. antiphlogistic ['2entifiou'd3istik] adj. (biol.. (tel.) antiproton. 3. (med. s. anihilant. antiperistalsis l'aentiiperi'staelsis] s. antiseptic [.) antiperistaltism. -'misal] (/nil. hârtie mare de desen.A. -njal-] s. intr. (agent) antihistamine. pl. antigivrant.sisra] s. (chim. antimechanized ['aenti'mekanaizd] adj.) gura-leului (Antirrhinum). (amer. a manifesta antipatie. 2.) antifonic. (ist. pentru sau împotriva (cu gen. (lit. -pjar-] adj. antimicrobian. anticar. II. antimagnetic. -fon] s. II. care împiedică creşterea plantelor pe suprafeţe subacvatice. anticoagulant l'a?ntikou'?egjubnt] s. antidynastic [lasntidi'nsestik.. (geogr.) antifricţiune. antisemit. fiz. 1. nesuferit. caracter învechit.) antiteză. (med. antirabic [.) antiparalel. arheolog. (aflat) la antipod. II. antichitate. anticlimax ['asnti'klaimsks. contradicţie. anticlinal [pasnti'klainal] adj. . mobilă veche. antitheses [isi:z] s. (electr. inoxidabil. 1. 1.) antigen. Antiguan [a?n'ti:gW3n] I. antimasque [~] s. anticlericalism. (lit. antinaţional ['aenti'nae/anl] adj. umflătură.paibmen'teorbnj s. 1.) arc cotangentă. descreştere a interesului. B.) amortizor de zgomot. antifebrin ['asnti'febrin] s. antirust [isenti'rAst] adj. negeliv. arhaic. ascorbic. a manifesta antipatie faţă de. anticlinorium ['2entiklai'n3:rbm]. aversiune. antinucleon l-aenti'njurklbn] s. (ist. (chim. (fiz. -nbl] adj. discordanţă. (fiz. arheolog. antichităţi. 4. (mil. antifreezing ['aenti'fri:zin] adj. antifederalîsm ['senti'federalizam] s. antineutron ['senti'njutran] s. 2. (amer. antipatic. vechime. antigel. 3. antigcl. (med.) antiseptic. (poligr. S. 1. (muz. antifoaming ['asnti'foumirj] adj. anti-strike bill ['asntistraik 'bil] s.) antiser. antiquity [sen'tikwiti] s. (mat. antihum [ra. a nu fi de acord. vechi. 2. antimagnetic ['aentimseg'netik.) negustor de antichităţi. antienzyme f^nti'enzaim.) dispozitiv / proptea contra fugirii şinelor. (tehn.) antiderapant. antihistamine ['aenti'hist3mi(:)n] s.) antigripare. antitermic.tipa'Gctik. antisolar glass [isenti'soub gla:s] s. perioada clasicismului antic. antifouling ['asnti'faulin] I. 1. antisudorific ['aentisju:d3'rifik] adj.) antipozi (şifig. antimissile ['aenti'misail. antiserum ['senti.. antisclavagism. (med. antipyretic ['asntipab'retik.) I. anticonstituţional ['aenti. demodat. antiskid [. s. 2. antiquarian [-aenti'kwearian] I. s. -I/UPI] adj. (tehn. locuitor al insulei sau statului Antigua. antipole ['aentipoul] s.A. (chim. epoca antică. anticonstituţional. (med. ursuz. (/nil. antitank ['sntitcenk] adj. (mar.) antiparticulă. antiseizure [*aenti'si:33r] s. (med. anticum [am'taikamLpl. (chim. anti-Semitic [ifentisi'mitik] adj. obiect (medalie. antifederal ['asnti'fedarsl] adj. Angliei) duşman al Parlamentului Lung (1640). pol opus.. 2. s.. med. anti-fascist ['eenti'faî/ist. antihistamine. antichitate. an tire volution ['sentiirev3'lju:/sn] s. anti-intellectual ['aenti-inti'lektjual. antithesis [sen'tiSisis].) antifebrină. (chim. antinode f'aentinoud] s. 2. antimonarhic. (med. antipapal ['senti'peipalj adj. pl. antisudorific. agent antimicrobian. anti-English ['aenti'ingli/J adj.) anticicloliză. antipatie. antilogic. (chim. anticlinoria [-rp] s. antimacassar ['aentims'kaasa'. (rar) antipozi. (med. amer.) antidot. s.).) antioxigen. adj. arheologic. antiintelectualist. 2. 2. învechit.) antifcdcral.. antica [~ko] s. (mineral. (ret. antisepsis ['aenti'sepsis] s. anticorrosive [. antilogarithm [laenti'bgariGsm] s. pi.{fiz. diametral opus. absurd. şi antisera [-. anti-icer ['aenti'ais9r] s. antinaţional. 1.) antiroman.37 antithetic(al) anticlericalism ['sentikleriklizsm] s. brizant. antiimpcrialist. antidinastic. antireligios. antimony red [~ red] s. antirevolutionary [-ori] adj. anticar. (ist. III. descreştere a efectului scontat. relicvă. antioxygen ['asnti'aksid33n] s. antitermic. vechime. antimask L'a. adj. II. (pol. 2. anti-Semitism [laenti'semitizam] s. de anticar. ceea ce este diametral opus. s. 2L prezenta în stil antic.aenti'septik] adj. adj. nesociabil. 2. antiquary l'aentikwari] s.) febrifug. S. v. antiregalist. ţr. vechime. antifebrile ['£enti'fi:brail. (chim. anticolonial ['sentika'lounjal. discrepanţă. s. antipodes [asn'tipadiiz] s. (fiz-) antimaterie. contrarevoluţie. maxim al unei unde.) care diminuează sau împiedică formarea de ţesut nou. anti-imperialistic ['amtiim'pbrblistik. opoziţie. (med. antipoison ['asnti'poizn] s. desuet. antisemitism. v. 2. (metal. antirevolutionist [-ist] s. antîstrophe [cen'tistrafi] s. a contrasta. ş. mii. -mag'n-] adj.) duşman al parlamentului.. antiphase faentifciz] s. adj.) dispozitiv de protecţie contra gheţii. în vârstă. antique [aen'ti:k] I. (tehn.. antirational [. antiparticle ['3enti'pa:tikl] s. 4.) contra infanteriei. om din antichitate. antichitate. (chim. antiquated ['aentikweitid] adj.p/. antilogous [asn'tibgss] adj.). 3. 1. s. anat.) contra-otravă (împotriva). anti-submarine laenti'sAbmorim] adj. antireligious ['aentiri'lid33s] adj.) antistrofă. 1.) antiflogistic. antidot.. (fiz. antimony fasntimani] s.) anti-tanc. scârbă.U. de altă dată. antinomie.. (telin. antipersonnel ['sentiipaisa'ncl] adj. a antipatiza. ncraţional. repulsie. antitank gun [~ 'gAn] s. antipapal. antisudoral. pl. antifederalist ['aenti'federalist] s. antimonarchical ['asntimo'na:kikal. (mineral. antifading [ijenti'fcidin] adj. s. 1. (tehn.) antifon. contrarevoluţionar. (muz. 2.aenti'rse/anl] adj. antiplastic ['asnti'plsstik] adj. (/nat. oamenii din antichitate. anti-imperialist ['aenti im'pbrblist. antipathize [Een'tipaQaiz] vb. (chim. a n t i i m p c r i a l i s t . (tel. antipathetic [sen. învechit. antiparliamentarian ['amti. (fiz. (tehn.kri:p3r] s. caracter antic. antică. contradicţie. antienglez. (ferov. sticlă antisolară.. stibină. adj. ilogic. antisemit.).Eentika'rousiv] adj. (med.) tun antitanc. (bis. 3.ntima:sk] s. i~'«] adj. (bot. antioxidant ['asnti'^ksidsnt] s.ntihAm] s. (geal. (îehn. de modă veche. -dai'n-] adj. demodat. antislavery [lasnti'slcivari] s. s.) antincutron. antiintelectualist. 3. antilogic.-m9'n-] adj. bătrân. anti-imperialism ['aentiim'pbrislizam] ş. antiphonal [asn'tifanl] adj. interludiu comic. (chim. anticotangent [lasntikou'taendgant] s.) (against. antihistaminic ['«nti-hists'minik] (med. antifreeze ['aenti'frnz] s. vas) de artă (veche). antagonism. contracaram. antiparallel ['aenti'pEeralel] adj. 2.) antifading. anti-intellectualist [-ist] adj. 1. antic. (preparat) antisudorific / antisudoral. lege împotriva grevelor. colecţionar de antichităţi. desuet. antitetic. antidote i'aentidout] s.) antinuclcon. antinevralgic. (geol. substanţă de protecţie care împiedică creşterea plantelor pe fundul ambarcaţiunilor. 1.U. antiperspirant ['aentips'spabrant] s. anticyclolysis [lEentisai'kblisis] s. vb. contradictoriu (în termeni sau idei).) antiger. antiteză. (med. to) antidot (sifig. (/nil. cădere în gol. -zim] s. de modă veche. s. isen-] s. din vremuri apuse. -<pja:r-] adj. anticolonialism. anticiclon. '«-i--] s. amator de antichităţi.) (caractere) antice. deodorant. (mat. ~to care simte antipatie etc. contrariu. antirugină. antifog agent ['asnti'fog icid3ant] s. antinomy [aen'tinami] s. vechi.) antifază.

în loc de somewhere) undeva. 2. 2. 2. a n t i . lost ~? ai pierdut ceva? 2. oriîncotro. amer. 3. tulburare. (jig.) 1. ori(şi)când. anyhow l'enihau] adv. apogeu. nici într-un loc. fereastră. (med. om-maimuţă (mai ales Pithecanthropus me have ~ of these books? îmi poţi da vreuna din aceste cărţi? 2. but there weren't ~ am vrut să iau un taxi. 1.) anus. (med. vizor. ape-men f-'men] s. aphony ['asfani] s. în apanage [r£ep3nid3J s. at ~ time în orice moment.) nicăieri. apatic. 3. îngrijorare. (med. (pop. fierbinte. II. (tel. to proceed ~ a înainta rapid / cu paşi repezi. take ~ you like ia tot (ceea) ce doreşti. plic cu fereastră (prin care se poate citi adresa). undeva. aorta [ei'o:ta] s. (fig. v. separat. antitoxin ['snti'toksin] s. în pas grăbit.t r a d e .) to say an ~'s paternoster a tremura de frig. a bate pe nicovală. (med. you can get it in ~ shop se găseşte maimuţări. defel. is he ~? e cineva (de seamă)? reprezintă (el) o personalitate? aperture ['a3patjuar. anvil l'senvil] I. joking / jesting ~ (lăsând) gluma la o parte. cât de cât. 2. -lian] s. (rar peior.) hotel-locuinţa (în care se pot închiria apartamente anxiety [seng'zaiati] s. apatic. strâmbătură.) alimentare mediană. în orice caz. în nici un chip.) hairy ~ stârpitură. nici o. a nici un progres. aperiodic [aipiari'adik] adj. ~ but orice în afară de. (fig. călcâiele. (astron. la o parte. 2. oarecum. pretutindeni. nicidecum. extraordinar. doreşte neapărat să se facă plăcut. antitrade ['aenti'treid] s.. (amer.) pernă de şoc a nicovalei. fără astâmpăr (de. aorist ['sarist. interog.) indiferentist (mai ales cu privire la religie). anythingarian [~ 'gsorian] s. ce. (amer.) as~al naibii. pi. (amer.) aorist. fără a mai socoti. a se simţi cam nu apex ['eipeks]. antonim. ape [eip] I. at ~rate în orice caz. (zool. II. 1. apartness [a'pa:tnis] s.) I. unele. vârf. întrucâtva.) nicăieri.) nimic.) apaş. care ţine mult să. rece.) to put nişte. (de unul) singur. to stand ~ a sta de o parte. vreuna.) crăpătură.) nimeni. (med.) apetal. 1. cu prestări de servicii). piciorul nicovalei. 2. .) cu nimic. afazic. n-a constatat nimic. from there? vezi (ceva) mai bine de acolo? (amer. (în prop. is ~ there? e cineva acolo?. 1. (în prop. (fig. neg. anybody ['eni. 2.) apertură. ~ o f a door golul uşii. aşa şi-aşa. it is ~ but clear numai clar nu este. aphorism ['aefarizam] s.) drept. to act / to play the ~ a face pe ai (ceva) bani? 2. cameră. vreau să mă duc nicăieri.pron. a lucra pe nicovală. anywise ['eniwaiz] adv. (ec. (ret. apery ['eipari] s.zefa'ristik] adj.) antitoxină.) cor de proteste / nemulţumiri. any-time ['enitaim] adv.. aperitiv (băutură alcoolică).) antium. 'sepi-] s. prin antiteză. casă cu anxious ['serjA/ss] adj. Mondial). (astron. nicicum.) wasn't he hurt ~? nu s-a lovit deloc? aperient [a'piariant] I. în parte. (rar) oricând. numai aphelion [aVfkljan. anywhere ['eni/i-wear] adv. •.). dornic să. fricos nu. în parte mobilate. casă cu apartamente de închiriat. impasibil.) ill weeds grow anuria [o'njuaria] s. 2. 1. (cam) nu ştiu cum. ca altă aia. pe nicăieri.) afeliu. coşcodan.) antitific. a anvil stock [~stok] s. a p p a n a g e . peste tot. se'fci3ioj s. 3. cornul nicovalei. I don't notice ~ progress nu observ maimuţa. orificiu. (înv. 'atf-] s. (de cumpărat) în orice prăvălie. straşnic (v. apexes [-siz] şi apices [reipisi:z. tr. he is ~but a coward e tot ce vrei. (bot. gaura. -/a] s.bodi. antre ['asnta1"] s.) to lead ~s in hell a muri fată bătrână. despărţit. adj. a n y w a y . (înv. dacă se poate vorbi de aşa ceva.) anxietate. curăţenie. ~ knows that oricine ştie asta. I am ~ to know (tare) vreau să apathetic(al) [>2ipa'uetik(al)] adj. a n y w a y . (în prop. indiferent. (metal. de afazie. deschizătură. (în prop. interog. a nu mai putea" apathetically [.treid wind] s.) ceva. despicătură. pe tapet. I could scălâmbăială. plan înclinat mecanizat. neliniştit. apartment hotel [~ nouţei] s. frământare. unul. schimonoseală. în loc de something) ceva. (în prop. repede. II. pred. sabotă. to live in (furnished) ~s a locui într-un apartament mobilat. la o anvil beak [~ 'bi:k[ s. (constr. med. neastâmpăr. neg..) apatită. cu nerăbdare. v. 2. 2. rnairnuţărie. (for. fam. (gram. numai. II. nerăbdare (de. 'aef-].) punct de culminaţie. neg.) undeva.) aortă.. aperiodic. I wanted a taxi. apace [a'pcis] adv. (rar) v. afon. disociat.) to make smb. aperitive [a'peritiv] s. ~s to let camere de închiriat. antitetic.. privitor la afazie.) orice. s. câţiva. II. într-o oarecare măsură. aparte.. adv. (în prop. vb.) to be on the ~ seat / bench a şedea / a sta ca pe ace / ghimpi. de a fi limpede. 1. groază. purgativ. can you let ape-man ['ejp'raasn]. I haven't seen ~ n-am văzut pe nimeni.) like~ tare. vreo. segregaţie rasială. (med. (în prop. 1. maimuţoi. anvil chorus [~ iko.. aperture envelope [~ 'enviloup] s. neg. ~ night noapte de spaimă / groază. (în prop. aphis ['eifis.ras] s. apartheid. a sta stingher. III. ştiu. e departe apheresis [as'fiarisis. (med. straşnic. 5. (Ung. grozav. undeva.) antonomasie. -badi] pron. (mine) plan înclinat automotor. (în prop.) buterolă. to be / to feel ~ about a fi îngrijat de. (în prop. 1. vară? 2. (prov. (fam. oricine.) oriunde.) antitoxic.) antisindical. 2. unii. anxiousness [-nis] s. a imita. adv. indolenţă. (în prop. 2. stingher. punct culminant. 1. med. ramură de corn de cerb. anywhither ['eni/wi<5ar] adv. a n y h o w . I don't want to go ~ nu antityphoid ['amti'taifoid] adj. aforistic. between hammer and ~ între ciocan şi nicovală. (în prop. în vreo parte. 2. câţiva. 3. anyhows ['enihauz] adv.) afazia. nicovală. pl. dor. unele. adf pred. ceva. you won't be late ~ oricum. afazic. corniţe (care cresc pe coamele cerbului). (med. indiferent. din clipă în clipă. a n v i l b e d . anxietude [?en'gzaiatju:d] s.) bloc. tr. II. he is ~to please caută cu tot dinadinsul să placă. (lat. (înv.) 1. des. în vreun loc.. care doreşte să.) v. afirm. maimuţăreală. coamă.) culme. împotriva trusturilor. în tot locul. neg. neliniştit. 2. cu nici un chip.) maimuţă. cu apatie. oricum. 2. in ~ place peste tot. (în prop. persoană afazică. (în prop.nti'ju:njan] adj. he hasn't found ~ n-a găsit.) în nici un fel. îngrijorat. (fr. aTerisis] s. a'f-] adj. corpul de armată au strai iano-neozeelandez (Primul Război antonym ['sentanim] s. de mama focului. în orice caz. (înprop. Ânzac ['zenzsek] s. (ca) de maimuţă. bine. afirm. ['senti'trAst] adj. in ~ case. (în prop.) maimuţă (Simia).) antithetically [laentiGetik^li] adv. interog. a se maimuţări. rect. afirm.) laxativ.v. perpendicular. not get in ~ n-am putut intra cu nici un chip. nici una. (biol. unii. (înv. izolare. indiferenţă. 2. a trage pe cineva pe sfoară. separat. aphasiac [aTeizizek] s. antonymy [een'tonimi] s. any ['eni] I. pierderea graiului. la o parte. antonim. repetat.pl. have you ~ money? an ~ in smb. a'f-] s. (anat. discuţie. persoană afazică.) dorinţă.a^pa'Setikali] adv. he did it ~ a făcut-o de mântuială. ill news comes ~ vestea rea aleargă iute anucleate [ei'nju:kliit] adj. cu ardoare. imitator. anyways ['eniweiz] adv. în nici un chip. v. are you going ~ next summer? te duci undeva la antitrust. sentinţă. aphides ['eifidi:z. interog. interog. maximă.) nicovală (urechea internă). de o parte.) nici un. oricare. arzător.) antitrust.) v. tot ce vrei. pretutindeni. din cauza).'s hood a-şi râde / a-şi bate joc de cineva.) apartament. (în prop. oricum. (peior. (zoo/.) apepsie. to set ~ a pune de o parte. ~ from (în) afară de. parte. anvil-block [~ bbk] s. militar aparţinând acestui corp expediţionar. antitoxic ['aanti'toksik] adj. apartheid [a'po:thaid. doritor de. aphoristic [. apartment [a'pa:tmant] s.) afereză. antium ['sentiam] s. (med. anythingarianism [~ gsorianiz^m] s. <* (amer. ape-like ['eiplaik] adj. apartament. întru nimic. deloc. antler ['sentlo1"] s.) undeva. can you find ~ excuse? poţi găsi vreo scuză?. they are not ~ the worse for it nu au avut (întru) purgativ. pretutindeni. one's ~ a prosti pe cineva. câteva. antonomasia [ia?ntana'mei3Ja..) 1. -tjar] s. ~ for / to dornic de. nepăsare. creştet.) anurie. 1. interog. aphonous ['asanas] adj.. maimuţăreală. anyplace J'enipieis] adv. poetic) hrubă. apeak [a'pi:k] adj. apetalous [a'petolas] adj. nelinişte.) nicăieri. adj. (în prop. 1. corn de neg. amer. antonimie. cerb. 4. în loc de somebody) cineva. în bucăţi. bortă. (entom. (amer. (lingv. 1. locui eu cineva. afon.) contra-alizeu. 3. -3ia] s. you can get it ~ se găseşte (de cumpărat) peste tot. imitare. şliţ. anxiously [-li] adv. vb. apartment house [~ haus] s. he ran like ~ fugea de-i slarâiau aphonia [as'founja. 3. anus ['einas] ş. degenerat. tot (ceea ce). 2.) coama acoperişului. iute. culme. ~ iarba rea nu piere. anvil bed [~ 'bed] s. aphasia [ee'fcizia.) afazic. şi l i k e ~ ) . 'eia-] s. 1. apex. neg. (rar peior. to ~ it a face pe maimuţa. (med. aparte. ceva. anvil horn [~ ho:n] s. anyone ['eniwAn] pron. (arhit.) laxativ. de a). to) (înv. neg. ciudăţenie. anywhen l'enihwen] adv. în loc de some) vreun. v. în nici un fel. he is a little better if ~ e puţin mai aphonic [a^'fonik. oriunde. 1. nimic de suferit (din asta). (anat. interog. 1. de nerăbdare (să afle adevărul etc. can you see ~ better apepsy ['fepepsi] s. (înprop. nici unul. . to feel ~ a nu se simţi prea bine. nepăsător. singularitate. (în prop. 3.vanity ~ fără vanitate. 3. agitaţie. s. II. (amer. oricare. afirm. n-ai să întârzii. deschidere. cât de cât. a'ferisis] ş. (med.) apepsie. neg. apathy f'sepsOi] s. a question ~ o altă chestiune. adv. anvil insertion piece [~ in'sa:jpn pi:s] s. apache [a'pa:/.) afonie. pe antitrade wind ['amti. dar nu era apepsia [a'pepsia. a n y b o d y . a n x i e t y . to have ~s with smb. ştiu cum. (înv. 3. (fam. îngrijorare. plin de nelinişte sau de etaje. măcar. apatite ['aspatait] s. -town-. adv. (mii. s. în orice timp. nelinişte. 3. 3. (tehn. -sik] (lingv. (amer. aparte. niciunde.) (anat. în două.) păduche de plantă (Aphis). neastâmpăr. (în prop. cornul nicovalei. întregi. a n v i 1 b e d . pron. anything ['eniGirj] l.) on / upon the ~ în lucru. aforism. afirm. indolent.) anucleat: / te-ajunge repede. s. have you aphasîc [a'feizik. apart [a'pci:t] I. antonymous [am'tonimas] adj. nesimţitor.) orice. 2.) afonie. (met. 1. eu nelinişte / îngrijorare / neastâmpăr. pl. aphaeresis [seTiarisis. adj. pierderea glasului. vertical. (mar. <? (fam. v. în loc de some) vreunul. pl. apex drive [~ draiv] s. (în prop. -'pa?/ şi pronunţia franceză] s. (med. (în prop. 1. (mineral.. 1. about) îngrijat. (for. (metal.antithetically 38 anyway ['eniwei] adv. portic. nu e câtuşi de puţin limpede. noapte neliniştită.) nici erectus). interog. neg. a p h a e r e s i s . -hait] s.) încotrova. 3. câteva.) indiferentism (mai ales religios). peşteră. nu. tăblia nicovalei.) 1. v. antiunion [ra.

apostolesc. 3. papal. adv. 2. voluptos. apparitor [s'pasrita:1". susţinător. sentinţă. prisacă. latină stricată. apparent horizon [~ ha'raizn] s. apoplexy ['aepaplcksi] s. pl. limpede. 2. 1. discurs. apiculate [s'pikjulit] adj. aplomb. apparatus [iaep3'rcit3s] s.) zi solară. 1. to ~ to smb. trădare. (vet. apparent ceiling [~ 'siilirj] s. 1. 1. vizibil. intr. 2. afrodiziac. împăciuitor. apivorous [ei'pivsras] adj. v. a vorbi sau a scrie în aforisme. apoftegmă. (av.) aplanatism. apodoses [-si:z] s. tr. 3. dambla. apostolic(al) [»a?p3s'tolik(3l)] adj. apology [3'pobd3i] s. appanage [. apn(o)ea [a3p'ni:a] s. tr.. a cunoaşte voinţa ţării. zeificare. prerogativă. intr. care susţine. a colour that ~s o culoare atrăgătoare. to ~ to reason a face apel la raţiune. apocalyptic(al) [sipoks'liptikfal)] adj. aphtha faefBa]. lepădare de credinţă / religie.) apocopă. c) a atrage (pe cineva). utilaj. (rel. caracter aparent. apostolat. (tehn. apothema [a'poOims] s. apish ['eipt/1 adj. fantomatic. a invoca (cu acuz. aplomb ['sBpl5. he was very — şi-a cerut mii de scuze. neîndoielnic.) mărgăritărel. aphthous fever ['îefttos Ti:v3r] s. (bot. a lua de martor (pe cineva). 2. evident. intr.) limită (convenţională) de elasticitate. do these paintings ~to you? îţi plac aceste picturi? te interesează aceste picturi?. 1.39 appeal aphoristically [. A. 1. apostil(le) [a'postil] s. a clida. 3. de albine.). apothem ['sepoGem] s. a-i plăcea (cuiva). a se lepăda de credinţă. 1. apparent noon [~ 'nu:n] s. II. a se scuza. perpendicularitate. apothecary's shop [~z'Jbp] s. 1.) din belşug. apparatus box [~ boks] s. aparenţă. to ~ to a) a apela la. simian.) la vârf. apparatus tool [~ tu:I] s. arătare. 9ipl5(:)m şi pronunţia franceză] s. a ecre dreptate (cuiva). de sus. stupărit. siguranţă de sine. amer. a îngrozi. apostrophize [a'p^strafaiz] vb.. a se rlsti la. stupar. . damblagiu.) a potoli.) putere aparentă. 3.) a face apel la (o instanţă superioară). prisăcar. a pune apostrof la. a posteriori.) apofiză. (med.) amiază ecvatorială. apparent output [~ 'autput] s. a(-şi) cerc scuze / iertare. şijx>etic) 1. (anat. care apără. aspou'Giousaiz] vb. altitudine / înălţime aparentă. slujbaş la un tribunal civil sau bisericesc. apocrif. 3. prostesc. (mar. 1. 1.) apozemă. five shillings ~ cinci şilingi bucata. (mai ales înv. din abundenţă. (mar. (mat. 1. tupeu. 'sep-] pl. 1. (amer. apoteoză. apophony [a'poibni] s. groaznic etc. nelegiuit. apicultură. (fa/n. (fon. apparentness [a'pa^rantnis] s.>d3sis]. s. aparenţă. apocryphal [a'pokrifol] adj. (tehn. a înveşmânta. a p o t h e m . aşezare / trecere în rândul sfinţilor. state ~ aparat de stat.ti(3)ri'o:rai] adj. -tar] s.) aplanatic. apel. a face apostazie. a p o l o g e t i c (I). aparenţă. apothegm ['aspoGem] s. în aforisme. apostolically [rEepas'tDliksli] adj. vizibil. podoabe. abandonare (a unui principiu. a p o t h e m . (lat.) a echipa. afectare. s. apparelling [-in] s.) (against) a face apel (împotriva). apogee ['aspoud3i:. maximă. a p i a r i s t . apothegmatic(al) [ia3pouGeg'ma3tik(ol)] adj. 2. aparat critic. (zool.) apoplexie. apiculturist [. apothecary's Latin [~z'lretin] s. de cap de om. găteli.pl. 3.) apical. apologist [3'pDbd3ist] s. a îmbrăca. paralizie. 2. -'pear-] adj. to ~ from a se lepăda de (credinţă etc.) albină (Apis mellifica). to ~the thirst a potoli setea. (v.) canonizare. v. apostrophic [uepou'stmfik] s. 1. (te/m. veşmânt. găteli. a posteriori [a?p^s. (lingv. vb. care îşi cerc iertare / scuze. apocrypha [a'pokrifa] s.) aporie. a recurge la. 1. scrieri apocrife. (înv. apices ['eipisi:z.) febră aftoasă.) to talk like an ~ a vorbi alandala. apodosis [3'p. aşezat în vârf.) tară frunze. aforistic. muguct. apologetical [-al] adj. maşină. aplite ['eeplait] s. adj.) 1. to make an ~ to a face apel la. apparent day [~ 'dei] s. -pian] adj. (fig. apparition [laspa'ri/pn] s. 2. fam. a preamări. apparent altitude [~ 'asltitju:d] s. apotheosis [sip^Gi'ousis]. instrument. proslăvire. pred. (fr. 2.) aparat-uncaltă. (mar. for a word a cere scuze cuiva pentru o vorbă (nelalocul ei). haine. a p p a r e l l i n g (1). apicultural [ieipi'kAlt/pr3l] adj. 3. instalaţii. preamărire. 2. (zool. îmbrăcăminte. autor sau culegător de aforisme. (astron. a mişca (pe cineva). certitudine. (tehn. apparent magnitude [a'pasrant 'mcegnitju:d] s. 2. aparent. 1. aphrodisian [i^frou'dizian. a deveni clar / limpede. apostolic. vb. -paG-] s. (tehn.) apologet. 1. a mişca. tizană compusă. pl.) apodictic. apiece [3'pi:s| adv. 2. pl. în aparenţă. (med. (mineral. direcţie perpendiculară. ablaut.pl. (folosit ca sg. 2. monopol.) fiori sau alte podoabe cusute pe odăjdii. apostleship [-/ip] s. 2. (med. cutezanţă. these pictures do not ~ to me aceste tablouri nu mă atrag / nu-mi spun nimic. înveşmântare.) ~ for rectifying redresator. spectru. apostat. 2. 3. apologetics [aipsbY^ctiks] s. apparent [3'paerant. appeal [s'piil] I. (bis.) 1. apicultor.) timp adevărat. 3. apostasy [a'postasi] s. apostle [s'posl] s. echipament. aparent. 1.. a cerc (fonduri etc. siguranţă.) masă inertă aparentă. apishness [-nis] s.) secţie de aparate. apocalips. apparelment [-mant] s. 3. 'eip-] adj. îndrăzneală. prisăcărit. apolitic. (vet. apical ['aspikpl. aphyllous [s'fibs] adj. paralitic. improvizaţie. 2. apologetic [sipolaV^ctik] I. apparatus criticus [~ 'kritikas] s.). -teit] s. (med. apologue ['eepsbg. pop. apodal [ 'aspsdpl] adj. a p o p h t h e g m . imitativ.) apotemă.) fără picioare. de fiecare.fdoz. (rar) cuvântare. II. 2. de apostrof.) plafon aparent. (astron. apotheosize [s'psGiousaiz. apiarian [icipi'esrisn] adj.) a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare. s. atribut. a(-i) surâde (cuiva). 1. 3. apocaliptic. înfăţişare. chipurile. culme. (mar. apostazie. to ~ to the facts a invoca faptele. to ~ to the country a apela la popor.) contrafişă de aparate. II. apparent time [~ 'taim] s. sistem. tr. (înv. apotecar. 1. 2. (bis. (jur. 2. apothecary [s'poGiksri] s. 1. tr.) mărime / magnitudine aparentă. maşinărie.v. pop. aplasia [s'pleisia] s. 2. puşchca. prost. spiţerie. the World Peace Council's Appeal Apelul Consiliului Mondial al Partizanilor Păcii. apostolize [s'pnstalaiz] vb.p3nid3] s. 1. I am ~ed at you mă înspăimânţi. fantomă. 3.v. înfricoşător. sprijinire.) alternanţă (vocalică). densitate aparentă. apofonie. apparel [a'pasral] (mai ales înv. pedel. (ret. straie. (tehn. 1. 2. a se adresa .) oră solară / siderală. aprod. aplanatic [. pe bucată. punct culminant.) echipare. de la a p e x . 2. apicol. (anat. apoplectic [laepa'plektik] adj. apparent elastic limit [~ i'hestik 'limit] s. fabulă. cu prisosinţă. propovăduitor. (tehn. maimuţăreală. bucata. apophthegmatize bzepc-'Gegmataiz] vb. a face apel la. intr. a omite (litere). apparitional [ial] adj. 2. 1. -psd3i] s.). apophthegm ['aepouGem. to ~ to arms a recurge la arme. heir ~ moştenitor real.) vraci.) apanaj. 2. (med. (rar) a face apostolat. (fig.) a canoniza. intr. apis ['eipis] s. aforism. aparat. to ~ from Philip drunk to Philip sober a ruga pe cineva să-şi schimbe hotărârea. (entom. (fig. intr. trădător. aforistic. appalling [3'po:Iin] adj. (bot. appal(I) [s'pDil] vb. apolitical bcipa'litiksi] adj. (astron. surogat. spre pupa.) apologetică. (fiz.) vizibilitate. a acuza (pe cineva) mai ales de trădare. galimatias. gătire. apozem ['aspouzem] s.) caricatură. 1. apostol. productivitate aparentă. 2. vădit. 2. 4. 2. a consulta corpul electoral. (jig. apariţie. (astron.Eepla'nîetik] adj. 1. -frs'd] adj. they had five shillings ~ aveau câte cinci şilingi fiecare / de cap. senzual. a împodobi.) apodoza. apparent mass [~ 'mses] s. (geol. apotheme ['a:p3Gi:m] s. (jur. 1. la pupa. b) (jur. fiecare. orizont aparent.a. apostilă. v. ~ to the naked eye vizibil cu ochiul liber. apiary l'cipisri] s.. apocalypse [a'pskalips] s. (med. 2. apophysis [3'pofisis]. idolatrizare. apian ['eipjan. a face (pe cineva) să vibreze.) real. appallingly [-li] adv. apophyses [isi:z] s. 2.) greutate volumetrică.) doză de aparat. aspect. appalto [9'pu:ltou] s. to be seized / struck with ~ a fi lovit de apoplexie.) aparat. înspăimântător. (lingv. 1.. 4. de maimuţă. aparatură. to make / to offer an ~ a cere/ a prezenta scuze. chemare. -fra'd-] adj. to become ~ a se vădi. to fall into an ~. (ret.) apogeu. a-plenty [o'plenti] adv. apărare. de apicultură. a găti. 2. aphtae ['sefBi:] s. apolog. a zeifica. apotheoses [isi:z] s.) ~ for regrinding dispozitiv de rodat. de apostrofă. apostolic. vorbire neînţeleasă. aftă. aphorize ['aefsnaiz] vb. apodictic(al) i'spo'diktikfal)] adj. şi poetic) I.) apical. 1. -loug] ş. a unei cauze etc.) apogeu. an ~ for a painting o pictură — dacă se poate numi aşa.) apoplectic. scuză. apostoliceşte. ivire. echipament. (log. slugarnic. referitor la albine. doctor.). apodous ['a3p3d3(:)s[ adj. 2. texte apocrife. (înv. B. adj. (jam. (astron. 1. 2. 3. ucenic. discipol. apostrof. renegat. 1. (ist. una. a proslăvi.) spiţer.) apnee. înşelător. apostrophe [a'postrafi] s. (jur. (rel. (tehn. culminare. o pictură ea vai de capul ei. aphrodisiac [isefrou'diziask. (chim. aplanatism [la^pIa'nEetizam] s. apoop [3'pu:p] adj. a p o d o u s . 4. (fiz. apothegmatist [ispou'Qcgmatist] s.) apologet. 3. (j/z.) aplazie. spectral. apărător. apparent density [~ 'densiti] s. vădit.) apostol.) apiculat. 3. 2. (farm. apiculture ['cipikAlt/3r] s. stupină. adv. de căciulă. pensie viageră. a cita maxime / aforisme. berechet. conciliant. apiarist ['eipiarist] s. apostolicesc. (înv. farmacist. apoliticism [a'prîlitisizsm] s. a înfricoşa. digestive ~ aparatul digestiv. apostrophism [s'postrafizsm] s. tr. 1. nălucă. a emoţiona.) a se adresa (cuiva). a dizolva parlamentul şi a fixa noi alegeri. 2. a domoli. podoabe.. empiric. apocope [s'pokapi] s. uşier la o facultate. stafie. a deveni apostat. apolitism.) aplit.) echipament (al unui vas).) febră aftoasă. după câte s-ar părea. apparently [a'pasrantli] adv. pl. 1.).) farmacie. (vet. apparatus house [~ haus] s. astron. proprietate exclusivă.n. 2. to ~ for a face un apel pentru. neîndoios.v. aporia [s'poxis] s. apostate [a'postit. a apoteoza. (mat. apparatus plug [~ pl\g] s. groaznic.) apanaj. a înspăimânta. evident. apostatize [a'pDstotaiz] vb. 1. (bis. (lingv. apariţie.îefs'ristikali] adv. respiratory ~ aparatul respirator. a recurge la. spirit de imitaţie.) care se hrăneşte cu albine. apologize [3'pDtod3aiz] vb. părelnic. a apostrofa. îngrozitor. geol.) apostrofă. istorioară. (electr. 2.) a atrage. apărare. a p p a l l i n g ) . maimuţăresc. a aşeza / a trece în rândul sfinţilor. (rar) v.eipi'kAlt/arist] s.

appctent ['aepitent] adj. drept de apel. a uşura. sexual ~ apetit sexual. apple pie ['a?pl' pai] s. sentimentală. apelativ. 2.) apel.) măceş (Rosa canina). tânjind appealable [-3bl] adj. after) doritor (de). a p p l e j a c k .aîps'teinj vb. înşelătoare. ~ for pardon cerere de graţiere. aplicare.'s ~ a strica sau a încurca appeasable [a'pi:z3bl] adj. nimerit (pentru). a mulţumi. 7. nălucă. a aproba. (bot. an ~ a-şi face apariţia. (amer. applesauce (amer.) a se da bine pe lângă cineva.) a percepe.) a observa. 2. (fig. a ostoi apple-cheeked [~t/i.).) de apel. (bot. (sl. poftă. 1. înfăţişare. 2. apple grove [~grouv] s.) to bind over to ~ a obiiga să se prezinte în facă poftă de mâncare. interesant.). 2. them yet nu se zăresc încă. (bot. cidru. (boi. probabilitate. of ~ ropot de aplauze. (înv. 1. biter/'. plăcintă sau tartă cu mere. apetit.) apendi(ce)ctomie.) to upset smb. hasn't much ~ for me nu mă (prea) atrage muzica de felul acesta. oraşul oferă o panoramă încântătoare. apple dumpling [~id/vniplirj] s. to put in apetisant. s.) vizibil.) appearance [o'ptarons] s. budincă cu mere. a se crede / a se socoti fericit. pi.) melc de baltă (Ampullaria). clădiri secundare. viziune. 2. to ~ to a aparţine de. l. pacificator. (amer. tr. nălucire. administrare (a unui medicament).) care face apel. căruţă cu mere. (inv. a adăuga la.) (to. v. to judge by outward ~s judecând după aparenţe. 1. on ~ to adresând o cerere (cuiva). împăciuitor. accesoriu anexă. ivire. gustos. stimulent pentru pofta de mâncare. a-şi face apariţia. ~of brake apperception [. îndatorire. (for) poftă. 4. at the ~ of the enemy la apariţia inamicului. a se prezenta. jalbă.) v. fi tras la răspundere (pentru). a p e n d a n t . pomorum). 3. conciliator. supunere. (yur. to make an / one's ~. application [ispli'kei/sn] s. (fig.b] s. appearing [-irj] s. potolire. 8. 5. 1. to keep apple ['aspl] s. cu obrajii bucălaţi şi rumeni. interes. 6.) acoperiş cu o singură pantă. 3. (sau cu dat. intr. the ~ of Sodom a) măr frumos.) the ~ is concealed under the teeth. necesitate instinctivă (de a). apple curculio [~ k9:'kju:ljou] s. (o scrisoare. apple-polish ['a?pl<poli/[ vb. rugător. a potoli (setea. appellor [o'petar] s. aspect. a aplica (o ştampilă. jur. 3. chestionar (în vederea angajării la lucru a cuiva).) intimat (înaintea unei curii de apel). 4. exterior. an ~ for reading (/ur. 2. 2. care are poftă de mâncare.) curte de apel. (uiv. 2. exprimat prin aplauze. (of. n-am poftă de mâncare. (biol. she is not of (a) very prepossessing ~ nu are applauder [-ar] s.appealable 40 (cuiva). farmec. aperceptiv. '<ef-] s. aparenţă. apliks'biliti] s. purtare. aprobator. applicable ['sepliksbl. pl. 1. a incumba aplicaţie. folosire. (of. culesul merelor. C. 1.) magiun de mere. to make a small ~ at court a juca un rol neînsemnat la curte. sârguinţă. (filoz. 2. appellate [a'pelit.) pupila (ochiului). apple drink [~ drink] s. ~ to / on atârnat de. to lose one's ~ a nu avea poftă de mâncare. rugăminte. (to) apartenenţă (la).) nume comun. 4. mai e ca noi!.) găluşcă sau colţunaş cu mere. (yur. vedere. 2. aplicarea frânei. 2. rar) apel. a arăta. -leit] adj. 1. a p p e t e n c e . tr.) apendice (vermicular). appear [n'pior] vb. atrăgător. 3. (enlom. (zool. organ extern. (jur. it will sharpen your ~ asta o să-ţi a se înfăţişa. nume. cerere.(psili. up ~s a salva aparenţele. (fig.) complezenţă. 2.) măr (Mains silvestris).) afinitate. 4. for. 3. dulcegărie dependinţe. 1.) aparenţă. aplecare (spre). a compărea. 2. b) ne distrăm grozav. a pune cuiva beţe în roate. scării exterioare). a nota. 2. pl. apendice. s. apel. how did it ~ to you? cum ţi s-a părut? 4. (cu dat. b) a dovedi. 1. cerere. (jur. aparenţă. mic adaos (v. intr. fam. gutuie. complezent. there is every ~ of (its going to) rain după toate probabilităţile / semnele va ploua. lumea aparenţelor. (jur.) sfârcuri. accesoriu. fermecător. it ~s from this reiese de aici. at first ~ la prima vedere. acoperiş cu o apă (deasupra applicant ['îepliksnt! s. apple orchard [~o:t/od] s. you ~ to forget se pare că uiţi. appetizing [-irj] adj. (for) înclinaţie.) păduche de frunză (Aphis mali). 1: apariţie. persoană care aplaudă. stage a-şi face debutul pe scenă. (yur. prostii! appendant [-ant] I. 1. (prov. planurile sau socotelile cuiva. appendices [-isi:z] pl. (gram. 2. apercepţie. (mea'. there is no ~ of it nici gând (de aşa ceva). a (se) părea. (to) aplicabil (la). apple shell [~J"el] s.) boala petelor cafenii. (fig. a face apel la forţă. apple aphis [~'eifis. II. append [a'pend] vb. publicare. (v.) gutui (Cydonia oblonga). a p p e a l i n g ) . aplicare. (amer. (filoz. a aplauda. b) a atârna / a agăţa / a suspenda de. (anat. aparat. (chim. Court of Appeal Curte de Apel. de la a p p e n d i x . (for) care poate (după). a se arăta.) ciumăfaie (Datura stramonium). rugător.pin'dikjubr| adj. 2. liniştire. ai'p-J I. a împăca. to put on the ~ of succes înşelător. (anat. (amer. apărea pe scenă. apple rose [~rouz] s. will you ~ to the summons? te prezinţi la citaţie?. 1. to make ~ a) a face să apară.) împotriva căruia se poate face apel. chemător. to have an ~ a avea poftă de mâncare. care stârneşte pofta de mâncare. appetizer [-or] s. apple pudding [~pudin[ s. II. ofertant. mină. (bot. de apel. (rar) aplicaţie.after) dorinţă puternică. a satisface (curiozitatea). a lăuda. chemare. (bot. down with acomodabil. lacom (de). appcarer [-sr] s. there is no ~ of appetizingly [-irjli] arfv. denumire. de a). aplauze. verde deschis. apelant. 2.) student zelos. apple butter [~ibAter] s. 2. (sl. împăciuire etc. ~ of discord mărul discordiei. as'p-. (arhit. ar părea. I have no ~. vino-ncoace. 1. appendage [-id3] s.pendi'scktsmi] s. ■ apple tree [~tri:] s. entuziasm. 2. fenomen. anex. cu poftă. apetisant. o înfăţişare prea atrăgătoare. apple water [~i\vo:t3r] s. mişcător. (jur. ~ comes with eating pofta vine mâncând. a reieşi.) reclamant. to ~ to a) a ataşa la / de. appealer [-3r[ s. vorbe goale.) how we ~s swim! a) suntem grozavi noi! cine semn. appertain [. intr. aparenţă. b) (fig. I have the ~of a wolf mi-e o foame de lup. b) (fig. 1. 1. potrivit. appel [a'pel] s. a man of respectable ~ un om prezentabil. appetence ['aîptons] s. 3. 3. (med.) to ~ for the defendant a susţine apărarea (într-un proces). a se publica.ajps'sepjbn] s. potrivire. (rar) (for) a aţâţa pofta (cuiva) (de). (jur. apperceive [isps'sirv] vb. a lega de. foamea). 3. apple cheese [~tfi:z] s. pătlăgică (Solatium lycopersicum). dorinţă (de. as far as ~s go. aiureli.'s credit (prov. applicableness [-nis] s. emoţionant. a anexa la apple quince [~kwins] s. (înv. I wish you a good appealingly [-irjli] adv. probabilităţile. faţa unei instanţe. rugător. to 7 by all ~(s) după toate semnele / b) dispus în trepte. atrăgător. to make an ~ to force appertaining [-irj] s. s.) lumina ochilor. . 3. ~ yourself for having got it te poţi felicita că l-ai căpătat. to save ~s. a încânta. 1.) apendicită.) aperitiv. carte etc. o'plikoblj adj. (amer. (med. fleacuri. adj. punş de mere. appentice [o'pentis] s. a preţui.) innocence a face pe inocentul. (sau ~to work) apperceptive [. ~s are deceptive / deceitful aparenţele înşală. cidru. s. apelativ. chef (de). (amer.) [~so:s] I. (/iz. 3. appellation [^pe'lei/an] s. (sl. (rar bot. instinct. a fi de acord. emoţionant.) atracţie. adaos. a aproba. după câte s-ar părea. 1. apariţie. poftă (de mâncare). A. minunat. appendicle [o'pendikal] s. aplicabilitate. tr. a linişti. my ~ fails me appealing [-in] adj.ajpo'septiv] adj. a se deduce. / poor / weak ~ a nu (prea) avea poftă de mâncare. 1.) măr (Mains sp. applicability [ispliks'biliti. (y'ur. supliment. (telm. a apărea.) ~s and pears a) scară. liniştitor. i/itr. a storm of ~ (ropot de) aplauze furtunoase. 4. candidat. calmant. 4. a aplauda. tescovină de mere. apple harvest [~iha:yist] s. apple-pie order [~ o:dor] s. ~! poftă bună!. apetenţă. terenuri adiacente.) aplicare. appliance [a'plaians] s. anexă. a avea credit san trecere la cineva. appellee [ispi'li:] s. apariţie. good ~ a avea o înfăţişare prezentabilă. appendicitis [sipendi'saitis] s. a p p e a s e ) . 2.. strigare. ~ of the eye a) (anat.) apendicular. solicitare. ivire. pornire instinctivă. a-şi lua aerul de om nevinovat. for. accesoriu. supliment. a potoli. instrument. appendix [o'pendiks]. 2. fam. caracter rugător etc. apetit. a ţine de.) trup. to have a delicate / feeble appealingness [-irjnis] s.) ~ of Iove roşie.) sferă a unei noţiuni. a interveni.) formaţie adventivă. apple tart [~ta:t] s. corp. to ~ in the character of Othello a juca rolul lui Othello. aer. that sort of music appetency ['aîpitansi] s. 2. a bate din palme. 3.) a good ~is the best sauce foamea e cel mai bun bucătar. a apărea.). she made an ~ to his honour făcu apel la onoarea lui. petiţie. 2. petiţie.) aprobare. pecete). a p p e n d i x ) . apple thorn [~0o:n] s. petiţionar.) apariţie. apetit sexual. adj. 3. adj. adaos. împăciuitor. tr. jalbă. to make one's first ~ oh the applaud [s'pb:d] vb. măr (fructul). a rezulta. aplicare.) ~s often deceive. 2. appeasement [-nwnt] s. (jur. to get an ~ a-i veni pofta de mâncare. 1. a round a very fine ~ from the sea privit dinspre mare. applecart [~ka:t] s. zeamă de mere. apendice (al unei cărţi etc. nume. râvnitor (după).) apelant.) după aparenţe. B.) apple-green [~gri:n] adj. appellate court [~ 'ko:t[ s. dorinţă. (zool. (mai ales la pl. solicitant. livadă de meri. a se gudura. adaos. (fam. to make a a se felicita.) însoţitor.. laudă.) gărgăriţa florilor de măr (Antltononus appeaser [-3'] s. appendectomy [ispsn'dektsm'i] s. (rar) apple scab [~ska. appearable [o'piarebl] adj. nuri. a calma. gust (de). tortă sau plăcintă cu mere. persoană care aprobă. recurs. (bot. a p p e n d e c t o m y . titlu. apple sauce. 5. on) pendinte (de). a se ivi. refl. (fig. baliverne. poftă. adaptare. 1. appendicular [ia.). adaptare. (o durere). 2. (înv. apendice. appendices f-disi:z] si appendixes [-diksiz] s. 4. 1. II. 1. a ogoi. reclamant.kt] adj. appetition [ijepi'ti/an] s. 2. frânare. acomodare. poftă (de). care poate fi liniştit / calm.).) parte în proces. the town has applause ]3'pta:z] s. mişcător. a da / a face impresia: strange as it may ~ oricât de ciudat appetize ['fepitaiz] vb. for ~?s sake pentru a salva aparenţele. (v. 3. de ochii lumii. înfăţişare applausive [i>'pb:siv] adj. (fig. apple toddy [~itodi] s. a i se face foame. apple brandy Hbrasndi] s. application blank [~ blank] s. apple jack [~d3a3k] s. appeasing [-ii]] adj. appetite ['aepitait] s. appellative ['apelativ. (jur. dispozitiv. to have ~ a atrage. postulant. 2. ataşat la. 1.) v.v. bot.) rachiu de mere.) parte secundară. dar găunos. aplicabilitate.) atracţie. appendicectomy [a. sete (de). 1. II. 2. 2. flămând. to ~ in smb. appendent [a'pendant] adj. appetized [-d[ adj. 1. 6. a alina. arătare. 3. (amer. ordine desăvârşită / exemplară. nomenclatură. subsidiar. a debuta. to ~ on the stage a poftă de citit. 1. livadă de meri. appellant [-out] I. his ~! jos cu el! appease [o'pi:z] vb. (mil. s. 1. tr. appearingly [-irjli] adv.

approach flap [a'prout/ fieep] s. a-i fi teamă. întâlnire. persoană cu care s-a stabilit o întâlnire.aepri'hcnsiv] adj. a înştiinţa. B. a concepe. 5. (tehn. a se adresa (cuiva). 2.). broderie aplicată. 2.). care se apropie. to keep an ~ a veni la întâlnire. 2.). a sesiza. a aprecia (la justa valoare). 2. 7. apreciator. appraisement [-mant] s. applied [a'plaid] adj. potrivit. (amer.) altoire prin apropiere. evaluabil. a stima. approachability [oiprout/a'bility. formular de cerere. they ~ed him a meeting i-au fixat o întrevedere / o întâlnire. 6. a pune în practică. caracter abordabil (şijig-) approachable [a'proutjabl] adj.) încercare. a cantităţii). -bat-] adj. to ~ at a se interesa la. pi. a băga ucenic. 1. appreciation [a. a se informa la. v.) designarc. a sancţiona. a presupune. apprehensible [izepri'hensabl] adj. we made an ~ for tomorrow nc-am dat întâlnire pe mâine. apucare. ucenicie (odinioară. 2. appointive [a'paintiv] adj. sesizare. -'tuara] ş. apposite ['aepazit] adj. I ~ your kindness vă mulţumesc / vă sunt recunoscător pentru amabilitate. a contrasta. a presimţi (ceva rău). luarea măsurilor preliminare. apprise [a'praiz] vb. 3.). 3. a se aplica. asemănare. vb. apportionment [-mant] s. în mod raţional). 2. (fig. tr. 1. 7. a respecta. 3. a prinde. tr. înzestrat. (gram. învecinat. by ~ofcu asentimentul /cu consimţământul (cu gen. ordin. Napoleon's ~es were declined by Kutuzov Kutuzov a respins încercarea lui Napoleon de a intra în tratative. 2. he is easy of ~ c un om de care te poţi apropia. a deosebi. a aprecia. (av. a aprecia. randevu. I am ~ that mi-e teamă că. 2. a hotărî cu privire la. (înv. perceptibil. persoană numită. a aprecia.) apoziţional. 5. preţuire. 4. 1. (fiz. competenţă.) a face un demers pe lângă. a se apuca de. appreciatory [a'pri:/iatari. recunoştinţă. afabil. he holds no ~nu deţine nici o funcţie. abordabil (sifig. 1. ucenicie. alăturare.). B. (înv. a se apropia. estimare. comprehensibilitate. . practic. 1. 2.) teamă. a recunoaşte. decret. sesizabil. frică. aprobator.) localizator (de radiaţii). C. care poate fi apreciat. a râvni. 2. 3. to ~ the brake a frâna. a începe (studierea. a fixa. 4. this rule does not always ~ regula aceasta nu se aplică întotdeauna.). s. acces. 3. asentiment. ~of a seal aplicare /punere a sigiliului. a ataca (un subiect. 3. 3. approbation [isepra'bci/an] s. tratarea etc. 3. 5. însărcinare. they ~ed him to a professorship a fost numit profesor. tr. acces. 1. 1. confirmare.) midnight ~s numiri făcute de guvern spre sfârşitul perioadei de guvernare.) a avea contact sexual cu. art ~ cunoaşterea artei.). atacare. 3. (mil. appraisable [a'preizabl] adj. priceput (la). 2. appositeness [-nis] s. evaluare. a preţui. I applied to him for information m-am adresat lui pentru informaţii. aplicabil. a presa. arestare. when can I ~ him? când pot vorbi cu ci?. 1. chimie aplicată. -la-] s. evaluare. a căpăta aprobarea / încuviinţarea cuiva.) apropiere. approbatory ['seproubcitari. (gram.) apogiatură.) salariu. 1. practic. apprehensively [-li] adv.) 2. aprobator. appointment [a'paintmant] s. a echipa. applied geology [~ d3i'olad3i] ş. appositional [-al] adj. nimerit. alăturat. pentru). a informa.de la a p p r o b a t i o n sau a p p r o v a l . 1. a-şi închipui.) aplică. 1. sesizabil. a fi aproximativ la fel. it was ~ed that s-a hotărât ea. accesibilitate (sifig. apropiere. apreciabil. -Eepain'ti:] s. accesibilitate. quick of ~ ager la minte. leafă. teamă. apreciabil. (Jig. aprobativ.) încercare. appoint [a'paint] vb. a repartiza (în mod proporţional). de apoziţie. s-a stabilit ca. idee. approach flight [~ flait] s. neîncrezător. not in an(y) ~degree într-o măsură neînsemnată.1. aprobare. 2. a preţui. to be under the ~ of a tremura / a-i fi teamă pentru. (gram. tr. 4. to make an ~ of a-şi forma o idee dc(spre). s. a se sili să. A. (înv. apprehensibility ['spriihensa'biliti. desemnat prin numire (într-o funcţie). 2. tr.). to ~ colours a deosebi culorile. utilizabil (la). (log. (with) a înzestra. as an ~ to a da pe cineva în ucenicie la. a aprecia. a vorbi cu. at the ~ed time la ora fixată. a aprecia. 4. temător. 2. I ~ed him on the matter m-am adresat lui în această chestiune. approach light [a'prout/ lait] s. tr. stabilire a numărului de reprezentanţi (într-un organ legislativ etc. oportun. propuneri. all the ~es to the town were guarded toate drumurile spre oraş erau păzite. 1. (fig. refl. care recunoaşte. persoană competentă. (Jr. probă. repartizare (proporţională). desemnare (într-o funcţie).). 2. -/icit-] adj. 4. acces. apreciere. (ferov.) a semăna cu. appropinquate [laeprou'pirjkweit] vb. aplicabil. -ati] s. 6. geologie aplicată. apposition fsepa'zi/^n] s. a fixa (valoarea sau cantitatea). Western ~es căi maritime de acces spre Anglia pe Oceanul Atlantic. aplicare.). applicator ['sepii keitai] s. a se nelinişti la gândul că (sau cu gen. II. apprecate ['seprikcit] vb.) on ~ v. 2 apprize' vb. apreciator. 1. mobilier. 3. (înv. 2. oficiu. 2. aplicat. (ec. a distribui. (înaltă) preţuire. (amer. care poate fi aplicat / pus în aplicare. funcţie. (bot. he is not out of his ~ nu şi-a terminat ucenicia. 5. a se apropia de. 4. a se teme. approach [a'prout/] I. evaluator. 1. appreciable [apri:/iabl] adj. appreciative [a'pri:/iativ.) a întări. bună-cuviinţă. o n ~ c u dreptul de a se înapoia marfa. a aduce cu. applied stress [~ 'stres] s.) a aborda.) aplicaţie. to ~ to a) a se aplica (cu dat. 4. tr. I a m ~ o f mă tem de. appraisal [a'preizal] s. care poate fi numit (într-un post). aplicabil. apposable [se'pouzabl] adj.podsa'tjuara. abordare.) apoziţie. tr. appropriable [a'proupriabl] adj (to) aplicabil la. calc. ţr. a încerca să. 2. pricepere. opinie. 1. 1. a p p r i z e 1 . nou numit. 3. (putere de) înţelegere.) învăţătură. A.) (pe). 5. s. persoană capabilă să aprecieze. appose [se'pouz] vb. (jig. appointed [iid] adj. appreciator [a'pri:/ieitar. to ~ for a înainta o cerere pentru (un post etc. intr. b) a se adresa (cuiva).'s ~ a se bucura de aprobarea cuiva. pl. şi intr. (teltn. intr. 1. mai rar a'pri:sieit] vb.) apoziţional. tr. a fi valabil pentru. appointable [-abl] adj. -si'ci-] s. -kat-j adj. (re)cunoaştere. încuviinţare. a prinde. 4. to ~ one's time a-şi împărţi timpul (cu socoteală. aproximaţie.) moştenitor care poate transfera asupra altei persoane uzufructul proprietăţii sale. care se pricepe (la). appress [a'pres] vb. a p p r o . preţuire.) lumină de intrare. a întruni. capacitate de a aprecia. expert (în stabilirea valorii). deştept. sancţionare. apreciere. a strânge laolaltă. a da de ştire (cuiva). apprehensiveness [-nis] s. gata / dispus / bucuros să accepte (o propunere etc. to put / to bind smb. appointor [a'painta1"] s. appreciate [a'pri:/ieit.). a evalua.'pli:kci] s. evaluare. a începe o discuţie cu. approach road [~ roud] s. început. punere. apreciator.) zbor de apropiere. grijă. 1. a fi cam / aproximativ la fel cu. 1. 8. a estima. împărţire. stabilit. tr. tr. appositive [a'pazitiv] adj. 1. echipament. blanchct. a se folosi la / pentru. inteligibil. to ~ danger a se teme de un pericol. applicative ['asplikcitiv. (adesea pi. distribuire. to break an ~ a nu veni la întâlnire. a aresta. aplicat. appraise [a'prciz] vb.fig.Eepri'hcnd] vb. post.) clină mobilă.) a mări preţul (cu gen. 4. a numi (într-un post). care poate fi fixat / stabilit. algoritm. apropiat. a pune alături. (rar) a aproba. II. solicitare. intr. apportion [a'po:/an] vb. se lasă întunericul. a se potrivi cu (sau cu dat. taxator. to ~ a rule a aplica o regulă. a recunoaşte (înţelesul etc. aprehensiune. -/ieitiv] adj. 3. judecător. 6. ~ of capital ridicarea valorii unui capital. pricepere. a aplica. 2. perspicacitate. a folosi. is he ~d to a trade? învaţă vreo meserie? apprenticement [-mant] s. a mulţumi. decenţă. apropiere. 1. 1. 6. numit (într-o funcţie). 1. apprecîativeness [-nis] s. a prevedea (eu). stabilire. B. 2. 1. apprize2 vb. to nod ~ a încuviinţa cu capul. ageamiu. a se apropia de. (înv. (gram.(ec. a pune în ordine. consimţământ.41 appropriable application form [~ fo:m] s.) linie de acces. to ~ to a intra în relaţii cu. a p p r e n t i c e s h i p . a gusta (muzica etc. a aplica. (sau cu dat. 2. a se teme de. tr. a pune. a nu-i fi frică de. realizabil. persoană care apreciază. (to) numire. vecinătate. 1. drum de'acces. appointee [apoin'ti:. a se pune pe. evaluabil. a judeca sau a stabili valoarea (cu gen. (înv.) a hotărî asupra. a hotărî. apply [a'plai] vb. înseninat. înţelegere. preţuitor. apreciere. (jur. 3. a pricepe. 2. a evalua. to have no ~ of a nu se teme de. a încuviinţa. approachableness [-nis] ş. a stabili. a creşte în valoare. accesibil. 1. a juxtapune. 1. 6. B. (destul de) mare. 2. părere. approach grafting [~ igra:ftirj] s.) v. a înţelege.) a pune temeliile.) presc. considerabil. tr. 2. II. (Jig. appredicate [a'predikeit] s. to look ~ a încuviinţa cu privirea. a p p r e c i a t i v e . a desemna. a aloca. 2. approach track [~ trsek] ş.) a (se) apropia.) a dori. apreciabil. caracter perceptibil sau inteligibil. 7 ani). 1. I shall ~ someone to do it o să numesc pe cineva ca(rc) să facă asta. afabilitate. a p p r a i s e . apprehend [.). applied ornament [~ 'omamant] s. căi de acces. dispoziţie. apprentice [a'prcntis] I.) a apuca. concepţie. (înv. ~'s indentures certificat de ucenicie. 2. articles of ~ condiţiile contractului dintre ucenic şi patron. a face un demers pe lângă.fixare(a valorii. de recunoaştere (a meritelor etc. approbate ['asprabcit] vb.) tranşee / şanţuri prin care se apropie inamicul. 2.) efort aplicat. o chestiune etc.) numit. a da la ucenicie. (amer. 5. ratificare. învăţăcel. (fîg. dull / slow of ~ greu de cap. (înv. a destina. 2. apprehensive [. to ~ oneself to a se strădui să. slujbă. juxtapunere. (amer. utilaj. perceptibil. (fig. începător. (jig. a aloca. a stabili. approaching [a'prout/in] adj. a meni.). cu teamă / frică. the night is ~ing vine noaptea. a preţui. viitor. 3. mărire / urcare / ridicare a valorii. mai rar -sieit-] s. vb. a lua măsurile preliminare în vederea (cu gen. 1.). (înv. recunoaştere.). ager la minte. v. 1. neîncredere.). a se apropia.). a încunoştiinţa. avansuri. a repartiza. (înv. 1. agerime. 5. apreciez bunăvoinţa dvs. care poate fi folosit (la. tr. (rar) prindere. 3. inteligent. mobilă. echipat.) a-şi mări valoarea. (of) capabil de a aprecia (cu acuz. A. ~ to. 2. estimare. înţelegere.) a semăna. a da aprobator din cap. a (rc)cunoaştc.). afirecunoscător pentru. a împărţi.) apoziţie. appro [a'prou]s. a rândui. (arhit. ucenic. practic. apprehension [isepri'hen/pn] s. apreciere.) (mod de) abordare. to ~ the necessity a ţine scama de / a recunoaşte necesitatea. 2. a recurge / a apela la. appraiser [a'prciza1"] s. agerime a minţii. a ţine scama de. to ~ a poultice a pune / a aplica o cataplasmă. 3. tr. A. applicatory ['seplikateri] adj. a pune frâna. (to) a pune. this rule applies to all această regulă se aplică tuturor. intr.pri:/i'ci/pn.) copulă. instrument. a fi valabil. (jur. you cannot ~ Shakespeare without a sound knowledge of modern English nu te poţi încumeta să-1 citeşti sau să-1 înţelegi pe Shakespeare fără o cunoaştere temeinică a englezei moderne. numire. (av. apprenticeship [-/ip] s. novice. a folosi. 7. (muz. appog(g)iatura [a. a aplica (o semnătura etc. (rar) v. poruncă. to meet smb. pl. putere de înţelegere. to article smb. nelinişte. applied chemistry [~ 'kemistri] s. applique [a.

arabic. persoană care aprobă. arab. ~ of apropo de. fără aripi. „O mie şi una de nopţi". aptha ['repSa] s.pns] adv. (//loz.). respirator submarin. II. April ['ciprd] s. dotaţie. a accepta. appropriator [3'proupri'eit9r] s.). acvatinta. adj. proiect de lege pentru (anumite) alocaţii bugetare. ~to take fire inflamabil. aprobator. bot. aquarium [o'kw£9ri9m]. a privi cu ochi buni. 2.hjunno1"] ş. -pi-] adj. care stă la pândă. persoană care lucrează cu aevaforte. aquose [o'kwous. luare în consideraţie. casă de ajutor reciproc. care trăieşte în apă. 2.) bărbat cu nasul în oale. he ~d himself a good pianist s-a dovedit a fi un bun pianist. cam. appurtenance [o'po:tinans[ s. (mine) şorţ. 2. poclit. adj. A r a b i a n f i g u r e s . cu aproximaţie. (jvg. haimana. apă. C.' ] ş. specific. approximation [oiproksi'meij^n] s. II.sio] s. ~ of capabil. (nied.) platformă în faţa hangarului. aquatical [-ol] adj. destoinic.) Vărsătorul (constelaţie. aprobativ. acvilă (Aquila). destinaţie. şcoală pentru delincvenţii minori (subvenţionată de stat). a p r i c o t (1).) ~ to tipple aplecat spre beţie. aquatint ['zekwgtint] (arte. poligr. s. arab. 'a. instrumente. a judeca favorabil. approximate calculation [~ -kzelkju'lei/n] s. (poetic) tinereţe. de aprobat. (în Orient) haraba. April-fool [~ Tu:l] vb. (rar) de aprilie. ziua păcălelilor. pl. dăruire. beauty that ~s perfection frumuseţe care se apropie de perfecţiune. aproximativ. cifre arabice. 2. approximal [o'proksimol] adj. adj. aptote ['aiptout] ş. de apă. strângere. (zool.) checkered ~ bărbier. 4. (ornit. (mai ales pi. II. (constr. îndemânatic.k-] adj.) care nu are membre (aripi(oare) sau picioare). pl. aqua ['askwa] s. cu apă. (geol. a se afirma ca. pl. bun pentru. a fi mulţumit de. scândură lată. apriorism ['eipri'o:rizpm. aparţincre.) grafit coloidal. 1. 1. s. v. apron string [~ strig] s. brought up at his mother's ~ crescut în fustele mamei. 9. a q u a t i n t (I). 2. propriu.) aplicaţie. la). (ornit. deosebit. aprioristic [icipria'ristik] adj. acvicultură. II. apterygote [sep'terigout. (sau pl. arabesque [izers'besk] I. de culoarea caisei. aproximaţie. apropiat. (zool. a aproba. încuviinţare. a păcăli de 1 Aprilie.) roci sedimentare. just. II. 2. Arabian [o'reibjan. aqueous ['eikwios. apricot tree [~tri:] s. appropriating brush [o'prouprieitin. 2. aprobat. 1. pl. (telm. (mai ales hi farmacie) 1. nimerit. sumă / cifră aproximativă / foarte apropiată. 'eikwous] adj. prelungire. (rar) v. v. (zool. arab. arab of the gutter copil al străzii. însuşire. (zool. şiret de şorţ. Arabicize [o'ra. apyrous [ei'pairas] adj.) dinadins. a q u a t i c (I). Prier. 3. aprilie. gravor. coroiat.['askwidAkt] s. 1. saturat cu apă. 1. pictor de acuarele. gumă arabică. aptera [sep'tioro] s. lichid apos. la). appropriateness [-nis] s. care caută să facă avere. (av. an ~ quotation un citat bine ales. he set the whole house ~ făcu să tremure toată casa. remorcată de o barcă cu motor. 8. he is ~to succeed s-ar putea să izbutească. a arabiza. la tanc. 1 Aprilie. apriority [. (anat. la locul său. s. aquarelle [la^kwo'rel] ş. II. (chim. approved [o'prmvd] adj. moment potrivit.) fustă. (chim. ~ to a) capabil de (a). arabajee [i2eru:b3'd3i:j s. approval [s'pruivsl] ş. anume. (arte) acuarelist. pulsometru. circa. 2. nimerit. avânt. (filoz. 1.) a proba.) to be tied / pinned to one's wife's ~s a) a fi sub papuc.şi semn al zodiacului). proprietate. 2. approximately [o'proksimitli] adv.) patrafir.) vale de eroziune. aproximativ. (filoz. lăudabil.) furnituri. aquifer [!a?kwifar] s.) apter. pornire. impuls. A. 6. 2. approved school [~ 'sku:l] s.) perie colectoare.) indeclinabil. appropriation [a'prouprieij^n] s. (în Orient) harabagiu. arăbesc. pl. apron plain [~ plein] s.) strat sau orizont acvifer. priceput. adj. appulse [a'pAls] s.) acvifer. înclinaţie.) apraxic. oportun. fenix. a p r o n ) . (gram. [o'proupriit] adj. he is ~at arithmetic se pricepe Ia aritmetică.'naits] s. fantastic. repartizare. a se apropia. apartenenţă. v. acid azotic concentrat. 5. în linii mari. pe care se face plajă. [o'proksimeit] vb. oportun. -priot-] adj. 'xk-j s. 4. dobândire. ş. II. a semăna cu. (fig.tis] s. such statements are ~ to mislead astfel de afirmaţii pot induce lesne în eroare. ~ of this fiindcă veni vorba de asta. (rar) a corobora. aqua regia ['eekwo rri:d3io] s. maur. (mat.(bot. aqueduct bridge [~ brid3l s. Arabian Nights [. v. gumă arabică. 1. tr. conductă de apă. a p t i t u d c . to submit for ~ a supune spre aprobare. potrivit. approximative [o'proksimotiv] adj. un şorţ (plin de fructe etc.) absidă. de acvilă. April Fools' Day [—z dei] s. care dă târcoale. arab. 2. a apropia de. aproape. 3. lichid. approvable [o'prmvobl] adj. (telm. talent (pentru. 2. astron. [o'proksimit] adj. a semăna (cu). 1. (teatru) avanscena.) pod-apeduct. înclinat să. approximate I. II. Arabian figures [~ 'figsz] s. a se arăta. a primi aprobarea. on ~ de probă (cu dreptul de a se. (arhit. adj. (fig. apsis [''sepsis].) scut. aqueduct. pl. pred. apsides [a?p'saidi:z] s. la tanc.ci prai'oriti] s. bine ales. 3. (mar. contiguu. halima. II.) apirexie. a meni. rampă.) apterigotă. (fiziol. (psihiatrie) aprosexie. 3. adj. -bian] I. oil has an ~ to burn petrolul arc proprietatea de a se aprinde uşor. ar [a:r] s. (text. 2. Arab ['asrobj s. copil al nimănui. apron husband ['eipron ihAzband] s. arabesc(ă). acaparator. on appro).) tremurând (de). gravură cu apă tare. aquatic [s'kwa?tik. to ~ to a se apropia de. 7. propriu. apteryx fceptsriks] s. 3. apropo de asta. aqualung ['cekwaUrj] s. şcoală de reeducare. dependinţă. aqueous solution [~ so'lu:/3n] s. appropriative [s'proupricitiv. alocare. apron ['eipran] s. papuc. a colecta. apronful [-ful] s. in/r. aprioritate. arabic. rachiu. Arabic gum [~ 'gAmJ s. 2. aquamarine [isekwomo'rim] s. pi. s. aquarellist [ia3kwo'rclist] s. cal arab (pur sânge). 2. adecvat.) contraetravă. 2. 2. aquiferous [o'kwiforss] adj. (bis. (geol. aquaplane f'Eekwoplein] I. cu şorţ etc. to meet with ~. berii de culoare albastră şau verzuie. Arabian camel [~ 'ksemol] s. apropiere. apos. er (numele literei „r"). aplecare. rej?. Appropriation Bill [~ bil] s.) sedimentar. 2. 1. alocaţie (de fonduri). acvatic. coniac. achizitor. apricot ['eiprikot] I. 2. apropos ['a3propou] (fr.) accesoriu. (electr. (mineral. aqueous rocks [~ n>ks] s. vreo.) aprioric.) apriorism. caisă.) dromader (Camelus dromedarius). caracter adecvat. tr. a dobândi. 'a: pri'o:ri] (lat. (rar) apozitate. acaparator.) a se apropia de. (sl. piscicultura.adv. v.)l. ~ (with) a se apropia (de). aqueous humour [~ .£ept9'rid3i9l] adj. (geol. 2. apărător. adj. (fam. Arabian bird [~ 'bo:d] s. c) care poate să. (med. approving [o'pru:virj] adj. 1. 1. 1. apriorist i'eipriorist] s. ignifug. 2. b) predispus la. potrivit. appropriation-in-aid [~ in'eid] s. oportunitate. încercat. la timp. aprobare. însuşire. .) soluţie apoasă. (geol. pe bună dreptate. a face proba (cu gen. subsidiu. he very ~ remarks that are perfectă dreptate când observă că. paravan. de apă. Arabic figures [~ Tigoz] s. (v. aparat cu oxigeri pentru înotul subacvatic. accesoriu. April fool [~ fu:l] s. to receive ~ a Fi aprobat. 1. pricepere (pentru. (şl. adv. potrivit. approved society [~ ss'saiati] s.) cais (Primus armeniaca). (with) (jam. bărbat sub papucul nevestei. păcăleală de 1 Aprilie. aptly ['aeptli] adv. aquariums [iriomz] saw aquaria [iria] s. apt [sept] adj. confirmat. particular. (entom. tr. a rezerva. v. aprioric. anex. acvilin.) calcul acoperitor. apraxia [a'prasksiaf s. ratificat. (înv. înapoia marfa).kwo'f:v.) vultur. 2. a q u e o u s (1). aquafortis ['a.) umoare apoasă. fiindcă veni vorba de / despre. Trai'o:-[ s. a încerca. (arte) acuarelă. aquadag fsekwodseg] s. recunoscut. bizar.) apriorist. 1.) acvamarin. Arabic ['asrabik] I. aprowl [s'praul] adj.) aptere. a aduna. a strânge. (fam. II. cineva carc-şi însuşeşte ceva. II. Aprilesque [icipri'lcsk] adj. conduct. a-şi apropria. aquafortist ['a?kwo'fo:tist[ s. apt. (pop. anexă. (for) aptitudine. a confirma. B. to nod ~ a încuviinţa eu capul. -wot-] I.) bazin de amortizare. predispoziţie (pentru). aptitude ['a3ptitju:d[ s. tr. cercetare. pasărea kiwi (Apteryx australis). in/r. acvilin. 1. (med. colectare.. aqua-vitae ['akwg 'vcitij s. A. araba [£e'ra:bo] s. approver [o'pru:vor] s. II. a fi sub papucul nevestei. confirmare. aquathruster [isekwo'GrAsto1"] s. to ~ of a aproba. (chim. an ~ remark o remarcă potrivită. 1. (geol. a p s e . s. apyretic [-aepai'retik. apeduct. (entom. stimulator. 1.) apterix. 1. adj. a autentifica. by ~ c u aproximaţie. 1. 3. appulsive [a'pAlsiv] adj. aproximativ. approvingly [-li] adv. a priori ['ei prai'o:rai. a ratifica. aptness f'septnis] s.) I. aquila ['askwito] s. (limba) arabă. (astron. April fish ['eiprel'fi/j ş. a fi aproape de. aquîculture ['cikwikAltJV] s. vb. 2. tr. (gram. apă tare. apropiere. a hărăzi. pajură. 3.appropriate 42 appropriate I. apyrexia [ia3pi'rek.. I cannot ~ of his marrying so young nu aprob faptul că s-a însurat atât de tânăr. ~in capabil de. de vultur. anexă. a reproduce în acvatinta. ~ at priceput Ia. 'brAj"] ş.) afebril. 2. acvatic.) canal. 1.) white ~ târfă. a-purpose [o'pcv. apterous ['asptaras] adj. aparatură. aptotic [asp'totik] adj.) apă regală. intr a face plajă pe o astfel de scândură. s. cuvenit. 1. coş (de trăsură). b) a se ţine de fusta nevestei. a destina. aprosexia [i^eprou'scksia] s. vb. aproned [-d] adj. a se dovedi. dependent.) animal şau plantă acvatică. 3. apse [asps] s.) substantiv. 1. s.bisaiz[ vb. aquiline ['ajkwilain] adj. aquatinta [reikwo'tinto] s. 1. appurtenant [o'po:tinont] I.v. approve [o'pru:v] vb. 2. [o'prouprieit] vb. a p h t h a . în linii mari. a încuviinţa. prostituată. (prese. înzestrare. tr. destoinic. 4. (hidr. aprobator.pl. în stare să. accesoriu. acvamarin (culoare). a-şi însuşi. din ceea ce este mai înainte. păcălit de 1 Aprilie. aplecat spre. la timp. expus la. indeclinabil. 1. tăblie. menire. a aloca. apterygial [. oportun. de sedimentare. ♦ street arab. a-quiver [9'kwiv9r] adv. aqueousness ['eikwiasnis. acvariu.) I.) sport acvatic / nautic. aevaforte. Aquarius [o'kwsorios] s.pl. B. şorţ. a fi aproximativ la fel. a priori.

2.) (limba) aramaică. II. archaism ['a:keiiz5m] s. în arc.pl. v. 2. arbitrament [ui'bitramsnt] s. 2. pajişte. (anat. grup de insule. arheologic. (bot. 2. 1. 2. ~of triumph arc de triumf.) curte de arbitraj. a clădi în formă de boltă sau de arc.) stingător de arc. adj. 1. a încovoia. (v. arborist ['oibsrist] s.?l. arhiepiscopat. arcaded [ti:'keidid] adj. arhaic etc. Archimedean screw [~ pskru:] s. (mii. arcanum [a:'keinom]. plac al cuiva. a forma o arcadă / o bolta. 1. intr. 4. -dio-] s.) protoplasma.) arc. 3. dorn.. Archimedean ba:ki'mi:di3n şi io:kimi(:)'di(:)3n] adj. pom. (amer.) reaprindere a arcului. arboricultură. arbitrar. (geol. colecţie de plante lemnoase vii. archaeology [. desen archer ['a.) arc butant. de arhitectură. păduros.rdju:k] s. arched [u:t/t] adj. frunzar. arboretum [>a:bouYv. suprem (mai) marc v. archidiaconal ['arkidai'aekan^l.zere'biliti] s. arch2 adj.'keii. arbitrar. 1. vb. arcuire.) archipelago [. prevăzut cu arcade. simplitate. 'u. (mai ales ia pi. marc ducesă. a r c h . duşman crâncen arboriculturist ['tnbari'kAlt/srist] s. galerie boltită (şi cu coloane). (jur. . Marea Egce. arhitectonic. arachnid [o'raîknid] s. şiret. arbitrar. arch-fiend l'a:t/'fi:nd] s.t/3r] s. isteţ. X.'keidjsnism. 1. pi. persoană care arbitrariness ['a:bitn>rinis] s. viclean. archaicism [cr. 2.) subarbustul arbutus (Arbutus unedo). Arcadic [tr. arch-liar mare mincinos. 2. v. (bis. archdiocese ['aitjMaiasis] s. (jig. arbitrage s. arbitraj (în conflicte de muncă). copac'. v. arhidiacon. judecător. (bot. trăgător cu arcul. v. (arte) stilul perioadei preclasice. parc dcndrologic. în formă de cupolă. a imita forme arhaice.) arbitru al eleganţei.aikinlsd^i] s. arta de a trage cu arcul. (jr. podeţ boltit. boltă. a arhaiza.) aragonit. aragonite [a'rEegonaitj s. 2. a se îndoi. 2. 2. a se bolti. arc-back ['u:kbzek] s. arborescent. (telin. a r c 5 o u t a n t .) idilic. /jurat /de moarte. (arhit.t/il] s. arbor-vitae [Vnba'vaiti] s. satan(a). cuvânt învechit. 'a:D3r] s. (entom. 2. a se încovoia. (rar) pomuşor. archaist ['orkeiist] s. construcţie. adj. (mat. arabil. arbor1 ['a:k>:r. 1. 2. a decide. urzitor.. 2. creştere arborescentă. archducal ['oitfdjmk^l] adj. arbustum [a:'bAst3m]. 1.) arc (voltaic). antic. archangel ['o:k-cind33l] s. arch buttress HbAtris] s. secret. staroste (al). A. Arcadian [a:'keidj3n. arcane [a:'kcina] s. 3. azoic. a da forma de arc / arcadă. arbitru. a r c h a i c ) .) grădină. arhanghel. viaţă idilică. officinalis). archbishopric [a:t/'bi/3prik] s. arch3 (element de compunere) arhi-. Arabist ['asrobist] s. (mineral) arborizaţie. 3. 1. architectural [iQiki'tckt/aral] adj. arcade [ci'keid] I. 3. archeologic etc.43 architectural arability [. v. arcsboutants ['a:bu:'tâ:nts] s. arta arcaşului. pământ. archipelagoes [-gouzj ş.) arahnoid. arhipelag. a bolti. pi. cu arbori / copaci. arbustums [itamz] şi arbusta [ito] s. arhiepiscop. arbitraj. arborescentă.) grindă în arc. (lat. taină. arch brick ['o:t/brik] s. archbotcher ['ait/botJV] s.) orecină. arbitrai. (arhit. triumphal ~ arc triumfal. 1.) arborescent. (eiitom. a r b o r e a l (2). panglicar.) ziua sădirii pomilor. (flloz. tr. archduke ['u:t. (electr. 1. II. despotic. arbitraj. 2. arhiepiscopat. 1. ['a:bitrid3] arbitraj. 2. archill ['a:kil. A. II. pi. arcuit. A. s.) (pasărea) arheopterix. arcaş. încovoietură. a construi în formă de arcadă. a prevedea CU o arcadă sau cu arcade. v. Aramaic [laers'meiik] s. a se arcui. intr. arhaic. (amer. 1. arhiducesă.) arcadă.. arhiepiscop. cochet.) şa. arboreal [ai'borisl] adj. şurubul Iui Arhimede. arcadă.aibi'trci/sn 'ko:t] s. 1. (entom. -di'a?-] adj. 2. 1. s. 2. compulsory ~ arbitraj obligator. arch-rogue marc tâlhar. s. arborization [lUibarai'zei/sn] s. 1.) arhitectonică. de arbitraj. s. II. leac tainic. câmpenesc. pin-de-Chile (Araucaria sp.) tun antiaerian. drac. calitate (a unui pământ) de a fi arabil. v. învechit. archetype ['o:kitaip] s.) arborelc-vicţii (T/utja sp. arbutus [a:'bju. 2. arbalest ['a:b3list] s. archiepiscopal [-o:kii'pisk3p. arborieultor. archaeus [a:'ki:as] s. 1. a decide. Archean [o:'ki3n] adj. s. (bot. grădină cu pomi roditori. a r b o r e a l . 1. arboricol. 1.) arheian. v. cu arcadă arborescence [tuiba're'sns] s. ir.) arbore. pasaj (între archiery ['o:ki3ri] s.) instigator. teren arabil.) membrana căpetenie. arbor2 ['o:b3r] s. a r c h i b a l d . (bot. arbour work ['o:b3W3:k] s. echipamentul arcaşului. 2. intr. arched bridge [~ 'brid3J s. (mineral. 1. arbitration [iGibi'trei/an] s. de arc arrester [~ s'rcsts1"] s. arch-enemy [a:t/cnimi] s. ~ of one's own fortunes făuritorul propriei sale soarte. archiplasm ['aikiplszam] s. elixir. r r arbitrator [ o:bitreit3 ] s. a r b a l e s t e r . 1. livadă. arheologic. archibald ['o:t/ib3ld. [. judecător. a r c h a i s m (1). tragere cu arcul. (mineral. (chim.) eclator cu coarne.) arborescent. s. osie. Aramean [tSera'mian] s.) arahnidă. boltit. arborean ['a:bD:rian] adj. s. 2. expresie învechită.o.cikii'piskspssi] adj. pomuleţ.) care trăieşte în pomi etc. arbitru. viaţă de păstor. 1. 1. adj. a arbitra. (constr. arhidiaconesc. 2. arboriculture ['CKbsri'kAltJV] s. demnitatea de arhiereu. arbalist l'aibalist] s. de arachnoid [a'rceknoidj I. s. zăbrele. hotărâre (a unui arbitru).). -bs-] s. tr. şurub fără sfârşit.) araucarie. arbitru. pi. arcliangelic(al) [ia:k3n'd3elik(3l)] adj. a r b o u r . bolţar de cărămidă. al Iui Arhimede.) jaleş de pădure (Stachys silvatica). arcaşi. arbitration court [. arhiducat. după bunul foloseşte cuvinte sau expresii învechite.tsm]. a r c h 3 . arbitrary ['arbitrari] adj. arhiepiscopie. archduchess ['tnt/MAt/is] s. secret.) arborescent.) angelică. tr. arhiduce. (biol. arheologie. magazine). (bot. 1.) arbitraj. (bot. arbour ['a:b3r] s. II. Archipelago Arhipelag. relativ la sistematizarea ştiinţei / a cunoştinţelor.) arcană. cărămidă-pană. archaeologically [io:ki3'bd3ik3li] adv. (electr. a arcui. arc extinguisher [~ iks'tingwijV] s. v. -ic'p-] adj. (jig. 1. 2. ştrengar. (folosit ca sg. împădurit. acoperit cu păduri. a r c h a c o l o g i c etc.pl. 1. arch bend [~ bend] s. mare duce.'keidik] adj. r arbiter ['o:bit3 ] s.) boltă în arc de cerc.) arhidioceză. (înv. archdeacon ['a:tfdi:k3n] s. arched vault [~ 'vo:lt] s. a se arcui. (peior. arbitrarily ['aibitrorilij adv. arbitrare. Arbor Day [o:bs dci] s.siz^m] s. archimandrite ['a:ki'ni£endrait] s. samavolnic. de lemn. arheolog. convenţional. (bot. capricios. (electr. 3. archaic [a:'keiik] adj. arc. v. s. arboretums [ia:bou'ri:t3mz] sau arboreta [»a:bou'ri:t3] arched culvert [~ rkAlv3t] s. arboreous [a:'bo:rios] adj.ki'pcligou]. mister. architectonics [ra:kitck'tnniks] s. anghclică (Archangelica B.iceză]. (anat. alună de pământ. a r b a l e s t e r . 2. de arbitru. boltă (de verdeaţă). v. vetust. umbrar. bot. adj. 1. archduchy ['a:tfdAt/i] s. străvechi. trăgător cu arbaleta. arboret [iu:bou'rct] s. vb. (fig. arabist. umbros. încovoiere. architectonic(al) [io:kitek'tonik(3l)] I. arhitectural. finală. (rar) arheolog. (bot. -ian] I. principal.) arbitru. B. araucaria [taerot'kegria] s. (geol. 2. v. mai marele. II. caracter arbitrar (al unei măsuri etc. făuritor.v. civil ~ arhitect civil. archership ['a:t/3/ip] s. fus. 2. si. -bo:ld] s. (biol. arable ['aerobi] I. 1.) cârpaci (între cârpaci). de arhanghel. îndoit. 1.) arbore. 1. and symbols semne şi simboluri convenţionale. archaeopteryx [ra^ki'optsriks] s. iscusit.) arahidă.). 1. 2. 1. pergolă. din Arcadia. (ist. / arcade. 1. (bot. arborescent [io:b3'resnt] adj. 2. prototip. (zool. architect l'u:kitekt] s. 2. archie ['o:t/i] s. curcubeu. arahnoidă. (constr. (femeie) arbitru. 3. arbust. locuitor al fericitei Arcadii. 3. 1. a folosi arhaisme. aţâţător. arch1 [c:t/] I. specialist în arabistică. (electr. archbishop ['oit/bi/sp] s. arbitrare. arc invers. crâng. colecţionar de antichităţi. arbore genealogic. archery ['a:t|3ri] s. (geol. 2. arbitrai ['arbitral] adj.) a r c h i t e c t o n i c s . curbat. 2. 2. (constelaţie şi semn al zodiacului). hotărâre autoritară. de pom / arbore. arbore pitic. 2. arhimandrit. arbalcticr. archaeologist [ia:ki'obd3ist] s. A r a m a i c . the Archer (astron. (făcut) după voia cuiva. idilă. archabbot ['a:tj\îeb3t] s.e n e m y (1). ascuns. arhicrie. arbitraj. starostele dracilor.) stăpân absolut. archaean ['cukisn] adj. dcndrolog. (jig. 3. a r c h e d b r i d g e . II. un arc. (constr. 2. Arbitrator (fig. archaeologic(al) [ia:ki3'bd3ik(9l)] adj. arhetip. arbitrational [-ol] adj. despotic. arbuscle l'u:bAsl] s. arbalester [-ar] s. 3.) arheu. tipul sau modelul original. a hotărî. 2. pomet. 3. A r c a d i a n (I). arc-boutant ['a:bu:'tâ:nşipro/iuuţiajra. arboraceous [raibs'rei/as] adj.) ramificaţie arborescentă a nervilor sau a vaselor sanguine. 2. arhaism. 2.t3s] s. 1. jurat.) arheian. vb. arcane [a:'kein] adj. pastoral. a da o formă arhaică sau arhaizantă. v. creator. 2. arachis ['serekis] s. chioşc. arhiducal.) arahnidă. 1. a hotărî.).) arch bridge [~brid3] ş. boltitură. umbrit de o boltă de verdeaţă. a îndoi. (bot. discreţionar. ax. absolut. arbiter elegantiarum [~ 'eliganti'earam] s. arcul mare din faţa altarului. archaically [-aii] adv. (fig. anat. arching ['o:t/in] s. arhiepiscopal. 1. diavol. arbust. arbitress ['a:bitris. arbaletă.a:bi'tra:3J (ec. a arbitra. tufăriş.) pod în arc. (fam. in/r. originalul. arhitectural. arc [a:k] I. arched girder [~ 'gaido1"] s.) arhitect. tainic. 1.. ~signs archaize [ra:kciaiz] vb. înveterat.) arboured ['aibad] adj. arbitrate ['o:bitreit] vb. 2. arhitect. 1. B. arborieultor. a forma archiepiscopacy [. de arhidiacon.) Săgetătorul arborescent.) dendritic. a supune unui arbitru. Arcadianism [cr.

îndoit. (tehn. ~ of a triangle suprafaţa unui triunghi. archminister ['ait/ministo'] s. -teit] s. scară care duce din stradă la subsol. 3. cu isteţime.) luping.) cărămidă.aîri'nei/sn] s. to have an ~with smb. Argive |'ci:gaiv] s.) vulpe polară (Vulpes lagopus). ardent.) nerodnic. II. forme slabe] prez. elen. (arhit. arcticize ['a.a. argentic chloride [~ 'kb:raid[ s. arhivă. archivolt ['a:kivoltJ s. to ~ smb. marc profet. (constr. steril. (mineral. a dovedi netemeinicia a ceva. sunteţi.) argilos. archtype [ru:t/taip] s.) vb.) areometrie. domn. (bot. dovadă. argosy ['a:gasi] s. argintare. arcuit. poet excepţional. to ~ that a susţine că. (mineral. to ~ smb.) argonaut (moluscă) (Argonauta argo). sârguinţă. 3. fierbinte. argillaceous [. construire.) lumină a lămpii cu arc. intr. v. a r d e n c y . (grec. (mnt. a r b a l e s t e r .rgl] I. (fig. boltit. rază de acţiune. căldură. argument. to ~ smth.) arenaţie. s. a pleda. 2.) argol.) arhonte.) geografie lingvistică. archwayed ]-d] adj. amator de discuţii. that ~ will not hold (water) nu este un argument care să stea în picioare. dogoare. a r c h e t y p e . (ist. (mineral.kjuit] adj. a nu se da bătut. a susţine cu înverşunare.) suprapunere. argentite ['a:d3antait[ s. si areolae [-li:] s. sferă de acţiune.) psammitic. argentum [ a t e n t a m ] s. argonaut (amer.). ~ of care dovedeşte.) arhitravă. abrupt. archivist ]'a:kivist] s. area code [~ koud] s. (mineral.) pâslari impermeabili. regiuni caracterizate prin şomaj cronic. intr.) argint..) v. arcuit. arhivar. indic. înflăcărat. v. zelos. de argou. baculine ~ argument contondent.. foc. puncte principale. a aproba. zel. v. arenaceous ['asri'nei/as] adj. certăreţ. argint. arctic. 1. 1. construcţie. cu înflăcărare. v. (electr. greu de urcat sau coborât. discutabil. arguer [-or] s..) amploare. ca argintul. a discuta. (fr. cu ardoare. arduous ['u:djuas[ adj. cu viclenie. (teatru etc. descrierea planetei Marte. 2. 3. aren't ]a.) clorură de argint. o dovadă concludentă. ca argintul. boltă. sfat. a r c u a t e .) arhivistică. arcubalist |'a:kjubalist] s. I don't see the drift of your ~ nu ştiu unde vrei să ajungi. nordic. 2-a sg. avânt.) a-i scoate din cap. areography [izeri'ografi] s. 1. II. obosit. ardoare.) arhivă. to advance an ~ a aduce o dovadă. argot ['a:gou. he ~d every fault into a merit făcea un merit din fiecare greşeală. arzător. nisipos. 1. a adapta la condiţiile de muncă arctice. viclenie. (fig. 2. (astron. (biol. (fig. (chim. (electr. arctic ['o:ktik] I. a arăta. greu. area ['caria] s. chestiune discutabilă. from this he ~s that de aici deduce că. 3. specialist în problemele Polului Nord. archives ['ci:kaivz] s. şi pers. de argint. câmp de bătălie. 2. (chim. teren / loc de luptă. arendator [ia?ran'deitar] s. 1. ciorovăială. to be eşti. arcuate ['a. v. 1. 1. care conţine argilă. Argonaut ['a:gano:t] s. areometer [ia. 4.) care creşte pe un sol nisipos. (ist. gamă. reşedinţa unui arhiepiscop. vehemenţă. zonă. archpriest ['a:tJPpri:st] s. în formă de arc. care pledează în favoarea (cu gen.) ~ of bearing suprafaţa de rezistenţă. adj. a r g u m e n t a t i v e (1. (mat. it does not ~ much in your favour nu prea pledează în favoarea dumitalc. ardency ['u:dpnsî] s. accentul (lui) arată că e străin. argumentaţie. ştrengăreşte. pasaj boltit. argentan [ra:d3onta?n] s. depressed ~s. archness ['u:t/nis] s. areolar [o'rhola] adj.) coamă de munte ascuţită. 2. a atesta. dogoritor.) lampă cu arc. -kon] s. arehon ['a:kon. a ajunge la o concluzie.) ceartă. are1 [o: forma tare. adv.) parter. archly ]'a:t/li] aaV.) arhivoltă. a discuta cu cineva despre ceva. cu şiretenie. B. arhon. (rar) în spate / dos. 3. to enter the ~ of politics a intra în arena politică. de argint. areometry [. 1. arhive (locul). care demonstrează (ceva). (ist. fierbinte. de foc.) v. foc. the ~ of the bears and bulls bursa de valori. ist. a r b a l e s t e r . fumegând. 2. probă. (arhit. 1. teren. about smth. arenarious [isri'nsorios] adj. încordat. Oceanul îngheţat de Nord. regional. pl. his behaviour ~s a hot temper comportarea lui trădează un temperament iute. away a combate ceva prin argumente.architecture 44 architecture [ia:kitektjar] s. a încerca să tăgăduieşti un fapt prin argumente. (v. argintiu. cu nisip. structură. (mii. an ~with a hole in it. de miazănoapte. (arhit. 2. navă. formare sau ardere a arcului (voltaic). protopop.. a îndupleca pe cineva să. Arctic Ocean ['a:ktik 'ou/an] s. (Jig. ~spirit spirit înflăcărat.) alpaca.) ~in advance zonă frontală. flacără.) corn de protecţie. 3. înfocat. archival [a:'kaivol.ccgjumen'tci/an] s.) argilifer. de arcadă. 3.) argonaut. architrave ['u:kitreiv] s. aburind. • arduousness [-nis] s. a formal ~ un argument convingător. arena [a'rimo] s. motiv. (electr. arguable ]'a:gjuobl] aay. studiul ştiinţific al zonei Polului Nord. (astron. 2. arhitectură. argumentai [ia:gju'mentol] adj. B. 3.a:go'no:to] s. strălucitor.. dificil. ardently [-li] adv. 2.nt] prese. caolin. povârnit. argotic [a:'gotik] adj.) scânteiere. zel. argle-bargle ['a:rgl 'ba. (poetic) corabie. humos. adj. 4.2). s. archy2 s. care conţine argint. (fiz.. (cotistr. sl. suprafaţă.) argentit. to ~ smth. a fi de părere că. (băuturi) spirtoase.îeri'opagas] s. (rar) prim-ministru. arcing [|a:sirj] s. (arhit.) areola. v. 2. (fiz. argil ['a:d3il] s. s. ~ heat căldură dogoritoare. temei. adj. a sta la discuţie. 2. căpetenie a unei bande de hoţi. -ra-] adj. argent ['a:d3ont] I. 2. (ei.) areologie. (ist. 1. ardent ['aidant] adj. gâlcevitor. II. 2. arcubalister ['a:kjubalist3r| s. • Areopagus [.t/waiz] adv.u:d33n'tiforos] adj. argue ['a:gju:] vb. pl. 1. a matter of ~ chestiune litigioasă. a se certa.<i:d3i'lci/as] adj. rateu.argonaut (zool.de argumentare. 1. arhive (documentele). discutabil. a se tocmi. patos. a demonstra. 1. dificultate. caracter abrupt.) areometru. the ~ of a speech structura unui discurs. de arhivă.navă comercială (mare). 2.) fermă în arc. grindă principală în arc. 3. arc-over [~ ouvor] s.. . a r c h w a y ) . a răspunde. o'riola] pl. arehontate ['uikontit. arhiepiscopie. a se certa. argumentare. teritoriu. I don't wish to ~ with you nu vreau să mă cert cu tine. a se ciorovăi. pl. curte interioară. argumentation [. arc lamp ['u:k temp] s. boltire. a face. they spent hours in ~ where to go ceasuri întregi au discutat unde să se ducă. avântul cuiva. (sl. argentation ['u^on'tei/on] s. energic. arenose ['urinous. arcticologist [ia:kti'kolod3ist] s. (electr. areal ['sorişi] adj. vb. crochiu / schiţă de teren. 3. 2. arch key ['a:tyki:[ s. de boltă. a r g o n a u t a . de argint. argintiu.) argentin. a sc certa cu cineva. înflăcărat. ardoare. argotic. (zool. 2. (despre minereuri) argentifer. 'a:kival[ s. arcuated ['a :kjueitid] adj. de nord. to ~ with smb. contestabil. a-reek [o'ri:k] adj. argilliferous [ia:d3i'lifaras] aay.) 1. (av. 2. argentic [ia:d3cntik] adj. areola [aVrioula.) (lingv. arcuation [<a:kju'eiJ3n] s. şiretenie. (înv. 2. argumentare. zgârcit fără pereche. areology [. argol ['a:gol[ s. neroditor. dogoare. tr. gang. 2. controversat. încovoiat.) flotă.) argosie. areal linguistics [~ lirj'gwistiks] s. variabilă. (metal.) sunători. cu iscusinţă. sferă. ~ of circle suprafaţa unui cerc. cu nisip. (chim. pers. v. out of a face pe cineva să revină asupra (cu gen. poet al poeţilor. argentine ['a^sntainj I.) care conţine argint. argintiu. argon ['a:gon[ s.) prefix (zonal) (la numerele de telefon).) demnitate de arhonte.a:gju'mcnt3tiv] nay. arenă. dezbatere. are2 [a:] s.ri'olad3i] s. A. piatră de boltă. argumentative ]. (scof. argou. tărâm.) argon.) tun antiaerian. (med. ar (100 m2). a r c h e d . argumentator. (electr. (ist. Cercul Polar de Nord: arctic fox [~ Toks] s.) arc mic. cochetărie. 2-a şi 3-a pl. tr. area sketch ['earia 'sket/] s. sârguincios. argument [-mant] s. (amer. bani. ele) sunt. a r e n a c e o u s . 1. to damp smb. 1. în fonnă de arc. 5. archwise ['a.) pasionat. II. de la vb. căldură. argental [ a t e n t a i ] adj. arendaş. into a convinge pe cineva că / de. (fam. (chim. aspru.'(fig. 1. rezumat. argentinean. 4. 3. tr. a deduce. de la a r e n o t .) arhitectură. 3.) cheie de arc. suntem. gâlcevitor. anvergură. A. areocentric [isrion'sentrik] adj. into a preface ceva în. jargon. a sieve-bottomed ~ un argument şubred. archy1 ['a:t/i] adj.) argilă.Tprofit] s. discuţie. archpoet ]'a:t/'ponit] s. a prezenta un argument. 1. ' .) consiliu. (zool. planşeu. archsee l'u:ţTsi:] s. pl. aprins. pl. pred. v. arcing horn [~ ho:n] s. stil arhitectonic. nisipos. arenation [. Argentine [. înfocat. gâlceava.) care are ca centru planeta Marte. Argentinean [ia:d3on'tinJ3n] s. (geol. a-rear [a'riar[ adv.'s ~ a potoli zelul. (geol. archivistics [iu:ki'vistiks] s. -under crops suprafaţă însămânţată. (înv. grezos. rachiu. a dezbate.) căutător de aur (în California). arch stone ['u:t/stoun' s.) areopag. -got] s. 2. argentinian.avântam] adj. 1. argentiferous [. (astron. poetic) argint. archlet ['a'itflit] s. pasionat. ardour ['a:dar] s. r. 4. -fon] s. studierea planetei Marte. discuţie. a r e h o n s h i p . to ~ against smb. brut. (amer. 2. 1. cu pasiune. argonauta [. presupus. arie. (folosit ca sg. arzător. archprophet ['a:t. bolţar. alb strălucitor.aeri'omitri] s. (med.) arenă.. a se certa. (mineral. wide ~ of thought vast orizont de idei. 2. a pleda / a aduce argumente împotriva cuiva. arcadă. 2. 4.) argument. the ~s for and against argumentele pro şi contra. Arctic Circle [~ 'so:kl] s. 1. 1. intr. argufier [-faiar] s. . 2. (mitol. cu cochetărie. archmiser ]'a:ti1maiz9r] s. s. (fig.) greutate. 1. s. his accent ~s him to be a foreigner îl trădează accentul. 3. argufy [-fai] (fam.) areolar. a discuta în contradictoriu. 3.) v. (arhit. (si sg. din. ■ arciforrn ['a:sifo:m] adj. (fig. 3. 1. a trata. regiune.ktisaiz] vb. a aclimatiza în regiunile arctice. ârch truss ['cKt/trAS] s. arc light [~ laitj s.) conturare. arete [aVreit] s. a dovedi. (rar) cu arcadă etc. ardentness ]-nis] s. archway ['ait/wei] s. 1. archthief [a:t/6i:f] s. arcticology [ia:kti'koIad3i] s. ardent spirit ]'a:dont 'spirit] s. înfocare. (poetic) grec. 4. ardoare. polar. arcuire. arehonship ['cKkon/ip. (folosit ca sg. tartrat acid de potasiu. (chim.) areografie. the dollar ~ zona dolarului. entuziasm.) depozit (în urină). a r g u e r .ri'omitar] s. laborios. a discuta (despre).

4. II. (fig-. 8.). armour-piercing [~ ipiasirj] adj. ciung.) (mii. b) a lucra fără pricepere/neîndemânatic. (mitol. arithmetician [a'riGma'ti/3n] s. a încărca (arma). (mii. melodios. placă blindată. a se răscula (împotriva). s. Arizon(i)an [ieeri'zoun(j)an] I.) aritmogramă.) purtătorul armurci. s. in ~s înarmat. s. armoured ring [~ 'rin] s. a r m a m e n t s d r i v e . Armorican [a:'morikan] adj. 2. copil purtat încă în braţe. blazon. (lat.) a întări. 3. (jig. it ~s from the fact that provine din faptul ca. to rise (up) in ~s a se scula cu armele. armour-plated [~ ipleitid] adj. (mat. armature spider l~ ispaidar] s. la un pas. aristotelic. 1. (fig. 1. to be under ~s a fi sub arme. ~s of a balance braţele unei balanţe. aritmetieian. arithmometer basriG'momita1"] s. {despre apa) cu încreţituri. mânecă. (ist. b) manivelă de roată. arithmograph [a'riGmagra:f. Armenian [a:'mi:njan] I. aproape. mâner. aristocracy [. braţ (de fotoliu). rush of ~s v. to ~ from slumber a se scula din somn. nobilime. blindat. corect. arian. (zool. costum de scafandru. aridness ['asridnis] s. (telm. armour-clad [~ 'kla?d] I. stemă. ~ region regiune aridă. (mat. (electr. at / within ~Cs) reach uşor de ajuns. to guess / to divine ~ a ghici (corect). creangă. armature stroke [~ stroukj s. consolă. ghimpi etc. ground / order ~s! la picior arm'!. (bis. cum trebuie. 5. (mar. armament(s) drive ['a:mamant(s) draiv] s. agitat. bot. come to my ~s vino în braţele melc. cu ochi ageri. neinteresant. (fig. garderob. (mil. -'—] s. blazon. (limba) anneană. a child / a baby in ~s copil mic. armorii. 5.) lapte condensat. armistice ['iniiistis] s. cu armele în mână. a rezulta. arm chair ['umi't/es] s.) soldat dintr-o unitate de blindate. armenesc. armament(s) race [~reis] s. 1. to give / to offer one's ~ to smb. (bibi. s. (rar) îndoit. ~ in ~ braţ la braţ.) ladă. (înv. 4. adj. armour bearer [~'b£3rar] s. fără viaţă.) (mii. critic sever. 1. aridity [as'riditij s. armorican. armă albă. (despre sunete) ascuţit. mână (de la încheietură la umăr). Armistice Day [~ 'dci] s. pl. za. carapace.'a:mad] adj. s. Aristotelianism [-iz^mj s. ncroditor. adj. B. (amer. armătură. si. (fr. arm hole ['umihoulj s. arme. la îndemână.) armă (infanterie etc.) înannare. amiătură (la magneţi). a înarma (şi fig. răscroitura mânecii. (fig. with one's ~s across cu braţele încrucişate.) şlep. oul lui Columb. inelar. (carte de) aritmetică. armoured concrete [~ rkonkri:t] s. 2. 2. arithmetical progression [~ pra'gra/an] s. ariditate. armoured cow [~ 'kau] s. armament. to lay down ~s a depune armele. a blinda. picior (de animal nevertebrat). 4. small ~s armament uşor.) refugiu. 2. 2. 1. locuitor din Statul Arizona. intr. (mii. to take up ~s a lua armele.). (astron. in one's ~s a strange pe cineva în braţe. maistru annuricr. intr. poftă de ceartă. (med. .-lcri] adj.) I. plicticos. ca lumea.) v. strâmb(at). de blazon. braţ. blindaj (de vas. 'a:-] adj. zale. boieresc. (glumeţ) you must have come out of the ~. armamentarium [icmnamen'teariani] pl. to judge ~ a judeca drept.). (ist. aristae [a'risti:] s. v. a r m o u r e r . at ~'s length a ţine pe cineva la distanţă / respect. armamentary [Tti:ma'mentari] s. tancuri. aristocratic(al) [izerista'kraitikfal)] s. a-ridge [a'rid3] adv. A r i s t o t e l i a n i s m . legătură. uzină de armament. (maz. 1. (mineral. port ~s! încărcaţi arm'!. arm crosspieces [~ rkrospi:siz] s. (sau ~ of the service) (mii. arights [s'raits] adv.'milari. Aristotelism basrista'telizprn] s. 2. arithmetical [. 6. 3.). (fain. refl.) putere.) the Invincible Armada Invincibila Armada (1588). 1. (electr. a se război.) (despre sunete. aritmetică. 3. (mai ales pi. (amer.) detaşament înarmat. arming [ra:min] s. care străpunge armura sau blindajul. tr. Noah's~ arca lui Noc. 4. to keep smb. (poetic) priceput în mânuirea armelor. blazon. armourer ['u:marar] ş. a se ridica.) unitate blindată. sterp. a r i d i t y . 2. chivot. arm21. a se înarma (şifig. Ararat a(i) descoperit America. 1. armour plate [~ pleit] s. armiger [ra:mid30r] ş. 2. 2. aristocratic. (zool.) scutier.) better ~ braţul drept. armorii.) aritmografie. 2. 'o:-] s. vigilent.) arianism. Argus-eyed l'a:gasaid] adj. întărit. fam. armillary [a. adj. (înv.) tron. 5.) armătură. ţeapă. -grsfj s. scutier. ~ of a wheel a) spiţă de roată. armorer ['a :marar] s. perspicace. arithmography [iseriG'magrafi] s. ca un aristocrat.) to make a long ~ for a întinde braţele după. vb.) forţe annate.) înarmat. (poetic) armă de apărare. brăţară (pentru braţ). spirit de contradicţie. a r m o u r e d . by ~s cu toptanul / grămada.) piramidă de arme. trec. blindat.) trupe blindate. înarmare. armada. 5.) câmpul rotorului. bloated ~ persoană carc-şi dă importanţă/ aere.. a s e ridica.) arid. Iară crengi. 6. pe calea cea bună. arioso. 4. boieri(m)e. political ~ statistică. 1. pilă bastardă / aspra. 2. (fig.) 1. (despre gust) iute. s. 1. ~ed with information bine informat. braţ (de flori. boier. arm crane [~ kreinj ş. mare liotă militară. arioso [<o:ri'ouzou. (mii. (prov. v. strident. (fam. II. adv. to ~s! la arme!. tr. perforant. (ist. 2.) as long as one's ~ foarte lung. tr. a r i g h t . nobil. cuirasă. a-ripple [s'ripl] adv. Arianism [-izpm. (mii. a r m a m e n t ( s ) d r i v e . armură. 2. (v. armlet ['umilit] s. tren blindat. tablă pentru blindaj(e).. (mar. master of ~s maestru de scrimă.) cablu cu plumb. (amer. boiereşte. de la a r i s c . 2. cablu armat. a r m o u r y . sprijin. pătrunzător. C. ca (un) Argus. fân etc. a se răzvrăti. Arian ['earian. s. 3. şi armamentaria [-ria] s. spiţă. arcă. 6. aria ['o:ria. car blindat. armature ['a:matjuar] s. armuricr-şef (la o unitate militară sau pe un vas). cessation / suspension of ~s armistiţiu. (telm.). (mat. (jig. a se înarma. II. cuirasă. corabie. a one—man ciung. a îmbrăţişa pe cineva. pustiu.) barcă de asalt. pl. (mat. fire ~s arme de foc. socoteală. zvonuri) a se auzi. II. v. vagon blindat. îmbrăcat în amiură / platoşă. armoured car [~ 'ka:] s. melodie. (poetic) (upon. motoblindat. 4. Aristotelian basristD'tirijan] I. a calcula. argute [o:'gju:t] adj. strajă neadormită.45 armour-plated argumentativeness [-nis] s. Arkie E'u:ki] ş. 1. v. din Arkansas. (mil. încetarea focului / ostilităţilor. ciolac. 3.) dulap de haine. (amer. a oferi braţul cuiva. B. (biol. 7.) arsenal. jeţ. Aristotelic [isristo'telik] adj.) aritmograf. armipotent [u:'mip3tant] adj.). A. a se stârni. 11 Noiembrie (aniversarea armistiţiului care a pus capăt Primului Război Mondial. a apărea. uscăciune etc.) tatu (Dasypus). armură. filozofia aristotelică. ark[a:k]s. (mil. arme­ nească. 1. 1. II. armament works |'a:mamant wa:ks] s.) progresie aritmetică. a fortifica (sufleteşte). arid l'serid] adj. antecuirasă. (fam. 4. (bot. (electr. armoured cable [~ 'kcibl] ş. consolidat. cursa înarmărilor. armed motor boat [~ 'mouta bout] s. you were born in the ~ parcă ai picat din lună. armed forces [~ To. brasardă.. înţepător. 2. armour ['a:mar] I. a ridica (arma). platoşă. 2. (mat. (poetic) a învia (din morţi). armistiţiu. with open ~s cu braţele deschise. Armoric [a:'mnrik] adj. a storm arose se ridică / se stârni o furtună. a număra. . to work at ^ s length a) a lucra în condiţii neprielnice. sterp. to take smb. arm1 [a:m] s. armless2 adj. (înv. nobil. (mil.) instrumentar şi metode. armour bulkhead [~ 'bAlkhed] s.) macara în consolă. to pile ~s a face o piramidă de arme. a lua naştere.) joc al indusului. arisen [a'rizn] part. a socoti. arme blanche [~ 'blo:nt/] s. pl. (mii. l . a-riot [a'raiat] adv.) echipament de luptă.) secular ~ puterea civilă care executa hotărârile instanţelor bisericeşti. vb. 2. (înv.) Ark of the Covenant chivotul legii. (amer.cavalerie. aristocratically [i&rista'krastikali] adv. with folded ~s.) laba din faţă a vertebratelor. v. (electr. a se ivi.) all up in ~s cuprins de revoltă. II. artilerie de bord. fără apărare.) cuirasat. de tanc(uri). locuitor din Statul Arkansas. beton armat. arithmetic(al) mean [~ 'mi:n] s. armadillo [lomia'dilou] s. (mat. de amiorii. armless1 ['a:mlis] adj. a se urca.) aritmometru. automobil blindat. 3. present ~s! pentru onor ann'!. 2. (pop. by strength of — prin puterea braţelor. zool. (telm.) Argus. 2.) organ de apărare sau atac (colţi. a calcula. arguteness [':'gju:tnis] s. amic portative. armoured unit [~ 'ju:nit] s. armature field ['u:matjua fi:ld] s. gheare. adj.) arista.) proiectil perforant. s. aristocrat ['sristakraet. ~ of a river braţ de râu. adăpost. a răsări. a se isca. subţioară. against) a se ridica. viu. (fig. shoulder ~s! la umăr arm'! to carry ~s a purta război.EriG'metikal] adj. cu armorii. armored [. armor ['a:mar] s. arid. aright [a'rait] adv. a se ridica.) perete blindat / cuirasat. just.) cuirasă. to bear -s a-şi face serviciul militar. bine. adj. ramură (mare).) v. 2. de tanc etc. armoured ['a:mad] adj.) muncitor agricol rătăcitor din Statul Arkansas. h înarmat. 3. (mil. 3. fam. 1.siz] s. fotoliu.) braţ. A. înfumurat. blindat.) arcoză.of a crane braţ de macara. 7. to fold smb. armură.heraldică. mii. aristocrat. intrând (al mării).) Berbecul (constelaţie si semn al zodiacului). pl. 1. .) 1.) armătură. arista [Crista]. to get under ~s a intra sub arme. armory ['a:marij s.) arie. amiurier (fabricant sau reparator). annean. arithmetize [a'riGmataiz] (rar) vb. intr. golfulcţ. armada [o:'mu:da] s. pătrunzător. a proveni. annat. arm file ['a:m fail] s. arithmogram [a'riGmagrasm] s. adj. drept. Argus ['a:gas] s. cuirasat. cost of ~s cheltuieli de înarmare. armed [o:md] adj.part. (amer. aristocraţie. a acoperi cu un blindaj/ cu o cuirasă. carry ~s! la umăr arm'!.) medie aritmetică. breton. Arkans(i)an [a:'kamz(j)3n] I. 3. a se sui. braţ (de râu). (înv. e s q u i r e . trec.. 1. arioso.adf aristotelic. a se înălţa. II. uscat. II. a pune în poziţie de tragere. (poetic) război. v. 1. aristotelian. (telm.) the ~rested on Mt. amiătură. foaie de blindaj (la nave. 2. how did the quarrel ~? cum s-a iscat cearta?. jilţ. din Arizona. 6. armed party [~ rpa:ti] s.) armă. armament ['u:mamant] s..) stretch your ~ no further than your sleeve will reach întinde-tc cât te ţine plapuma.aer-] (muz. (ist. II. 3. aristocratic. armful fumiful] s. manivelă. avioane etc. arise [a'raizfpast arose [a'rouz]. 1918). A r m o r i c . sec. a se isca. a se scula. 4. înv. Aries ['earii:z] s.) lanternă de indus.'s ~ a lua pe cineva la braţ.) arsenal. aritmetic. aristarch l'asrista:k] s. armorial [u:'m:):rial] I. 5. armoured train [~ 'trcin] s. cu braţe.) codfish ~ parveniţi. annorii. cu blazon. s. 1. armoried l'o:marid] adj. 'ea-] s. arkose [o:'kous] s.aeristokrasî] s. adept al lui Aristotcl. calculator. cuprins de tulburare / freamăt.) the ~ of the law puterea legii. ţepuşă. v . heraldic. micul armament. fără mână. neînannat. 2. cuirasat.) braţ. armigerous [o:'mid3aras] adj. s. armoire [a:'mwu:r] s. 2.). (mil. perspicacitate. forţă armată. rotor. a r i d ) . a surveni. by force of ~s prin forţa armelor. arisen [a'rizn] vb. arithmetic [a'riGmatik] s. 1. armour piercer [~ ipiasa1"] s. (fr. forţă.

1. v. arest. acord.) diagonal.) straie.rondis'mom şi pronunţiafranceză]s. planuri. ~ the corner după colţ. 2. albanez.).) pin cembra. cu săgeţi. a se petrece. 2. 8. array(al) [o'rei(3l)] I. (telin. vb.arrogantness [-nis] s. a împodobi. (pe scheme.) datorie.k] s. 2. (rar) trezire.) furnizor al armatei. a reglementa. 2. I cannot find his name among the ~s nu-i (sentimente.) a aranja. (fam. când sosi. cortegiu. s. (şi battle ~) ordine de bătaie.) arrant ['aerant] adj. (in) a îmbrăca (în). (/nil. (înv. arresting [o'restin] adj. 2.) armată. asamblare. mulţime. impresionant. 1. a frâna. a reuşi. aromatic compound [~ 'knmpaund] ş. v. sfidător. arn't [a. izbitor. 2. a alcătui (lista juraţilor). a aplana. (bot.) a ajunge. a se deştepta (din). adaptare (pentru arrondîssement [ae. arrhythmically [o'riomikoli. arierat. a aţinti. arm rack [ra:mra. aranjament. 2. a r r e s t e r . they hoped for arousal [s'rauzol] ş. reazem. a ajunge la o înţelegere. a pune. (rar) v. arrest [o'rest] I. a r r a y (I)). 2. 2. acont. (tehn. a adapta (un roman arrogancy [-i] s. declic.) parvenit. prep. 2. mulţime. (muz. oprire. aromas [imoz] şi aromata [imata] s.) poprire. arrival platform [~'pleetfo:m] s. (bot. arrogant ['seragsnt] adj. beschie.la o concluzie 3. a chema. a mulţumi aromaticalness [-glnis] ş. (rar. grămadă. 3. (tehn.) persoană care efectuează o arestare. aromatic. (mai ales pl. 1. pasiuni. 6. muzeu de-arme.eidîont] s. 2. 4. (şi to ~ to oneself) a pretinde. (against) a dispune arrowhead ['serouhcd] s. (rar) găsesc numele printre nou-veniţi. arrow ['serou] I. confiscare. masă. A. (jur. ascuţit. a soluţiona (un conflict). în vecinătate. a r r h y t h m i c ( a l ) . a ţintui (privirea). arrange [o'reind3] vb. (jur. scriere cuneiformă. arris ['aaris] s. r arranger [-s ] s. arrester catch [~ kaet/] s. (despre vreme) a sosi. (despre urechi) ciulit. oaste. v. arride [o'raid] vb. 3. s. to ~ in a country a sosi într-o ţară. răcnind. apropiere. army broker [~ rbrouko1"] s . vb.) săgeată. aromatize [s'roumataiz] vb tr. army list [~ list] s. arnăut. s.) a-şi arrow-head writing ['serou hcd'raitirj] s. sosire. 3. arrhythmy [a'riOini'] ş. 4. (despre evenimente) a se întâmpla. vârf de săgeată. picior de lemn. aranjamente (luare de) arrogation [rsero'gei/pn] s. a veni. (tehn. to ~ oneself in all one's finery a) a se îmbrăca în haine de sărbătoare. a aranja. aroma. (muz. notoriu. a ajunge. mirositor. standing ~ (atenţia). corpul aromatic plant [~ 'pla:nt| ş. a aţâţa. 3. (înv. a-şi 2. 2. 6. (jur. a r r e s t i n g d e v i c e . 3.) plantă aromatică. a înfrumuseţa (cu). 1. parfum. -oar] adv. (m/7. găti. (înv. 1. arresting gear [~ 'gior3 s. (de jur) împrejur. în arriere-pensee [~pâ:rj'sei] s. 1. înfumurare.) dispozitiv de frânare. a r r i e r e . to make ~s a lua măsuri. a dispune. venire. 1. etala talentele. a r m s d r i v e . restanţă. army corps [~ko:] s. pe lângă. (constr. prezentare. 7. arris-wise [~waiz] adv. poate întârzia la fel de bine ca şi cel care nu se grăbeşte deloc. nou-venit. pisc. (înv. stingherire. 4. arrect [s'rect] adj. (chim. (med.) trimitere în judecată. juraţii. clasificare. tr. the Romanian Army Armata română.) oprire. arrack ['asrok] s. 3. reţinere. atribui (cu impertinenţă. persoană care aranjează. a opri. 2. a pune la cale.-2. a găti (cu). cârjă. pompă. organizator etc. 1. jur. jur. ctalaj (de lucruri).) feudă (ce ţine de un altul).) (mii. intr. to be in ~ a avea arm pit ['u:mpit] s.) 1. onorific). arrester [a'resto1"] s. arms drive ['o:mzdraiv| s. army agent [~ . a aresta.) punct critic.armoury 46 arrayment [a'reimsnt] s. draperie.) montaj. a veni. acomodare. 5. a'ret] s. 1. 1. de altă parte a ieşit. arraign [o'rcin] vb. v. 1. a reţine. arrival book [~ 'buk] s. ca o săgeată.) ~ of judg(e)ment suspendare a sentinţei. 4. îngâmfare. separator. dereticarc.) armură. aromare. ~s of rent restanţe în plata chiriei. poziţi(un)e. II. aranjare. 5.) colţ ascuţit / telea. uimitor. ~ at ajungere / atingere (a unui arouse [o'rauz] I. he was a late ~ a venit târziu. face apelul nominal (al juraţilor). interj.) arpegiu. limbă.-'ri9-] adv. a r r e s t i n g (2). de-a-ndăra-. ~ nonsense an ~ left in one's quiver săgeată / anna de rezervă. . îmbrăcăminte de gală. ici şi colo. a trezi. fermecător. găteală. sechestrare. a aranja. apariţie speriere. stemă. (cu gen. clichet. în formă de săgeată. tr. a întârziat.) peron de sosire. arsenal. (med. reglementare. a atrage.) 1. (tehn. a cădea de acord. manej. creastă. 1. 2. comandament. a atribui (pe nedrept). aritmie. pe planşe). aroganţă. (fr. arrivance [o'raivans] s.) descărcător. (electr. arrow-shaped [~/eipt] adj. 1. 1. army register [~ 'red3istar] s. a face plăcere (cuiva). arrive [o'raiv] vb. arrestation [laeres'tei/^n] s. ~ a thousand people vreo mie de oameni. învoială. înrăit. 3. (pe cineva).) armate. grad militar efectiv (spre deosebire de gradul temporar sau arresting lever [~ 'li:vor] s. (înv. (ist. din apropiere. 6. sală de arme. on his ~ la sosirea lui. 2. refl. a unui departament sau a Parisului). a-şi aroga. (jur. eu îngâmfare). de jur împrejurul (cu gen. everything was ~d beforehand totul era aranjat / rânduit dinainte. alai. a captiva. a acomoda. pl. II. (jur. a parfuma. arriere-guard [~'gu:d] s. a r m y a g e n t . trufaş. /«ai ales jur.) totalul seriilor aromatice. v. conserve de carne (pentru armatei).) gând ascuns. a sosi. semeţie. a stimula. arogant. 1. 2. 3.) opritor. tr. 4. 1. a potrivi. arquebus ['aikwibss] s. v .. arrangement [-msnt] s. a râde de. a deştepta. 1. de la are not. vreo. to ~ at a conclusion a ajunge. semn indicator. (mii. oprire. arătare. (amer.) a (Sagittaria sagittifolia). A. a aranja. arrowroot ['aerou ru:t] s. 4. (mii. 8. 2. punere sub arest. (fr. miros plăcut. s. aroma [a'rouma]. arivist. aromă. ~ on a pune sub sechestru / a pune poprire pe. b) (fig. to make ~s with smb. rădăcina acestei plante. 2. arrowed [-d] adj. under ~ sub arest.) rătăcitor.) arnica (Amica montana). dispunere. a aduce în faţa justiţiei. arrestive [o'restiv] adj. a r r a n g e). (ferov. subsuoară. registrul călătorilor (la hotel). . (bot. a-şi însuşi. a r m y l i s t .) lista juraţilor. 1. 1. a deretica. (jur. obturator. army headquarters [~ thed'kwoitaz] s. pentru scenă etc. a se înţelege. ascuţit. aranjare. a-roar [a'ro:r. army bridge [~ brid3] s. (fig. farm. (tehn. (v. 7. 1. (fig. zâmbru (Pinus cembra). 1. partea de muncă neterminată. arose [s'rouz] past de la a r i s e .) v.) anuarul ofiţerilor armatei. 2. (from) a se trezi. captivant. arrhythmia [o'ri6mio] s. de douăzeci şi patru de ore. care reţine. săgeată curată absurditate. ârorut (Maranta arundinacea). a rândui.) to lay în armată.) ras tel. 2. gloata. 1. înv. arpeggio [a:'ped3iou] s. (annual) ~ register anuarul ofiţerilor armatei. arogare. paravan. depozit de arme.) acuzare. deţinere. a sosi la Londra. 6.).v. a da dispoziţii.) cartier general. întrerupere. măsuri. învinuire. a aşeza. arrearage [o'riorids] s. a da afară / a izgoni cu înjurături sau strigăte. (înv. pl. minunat. (rar) drept. (jig. punere în ordine. mugind. băutură alcoolică din orez. 3. (prov. 1. arrhae ['seri:] s. (infor. nu departe de. a subjuga arms race ['o:mzreis] ş. arriere-ban ['aerieo'bten] s. II. 2. A. (v. cuneiform. 5. situare. arvună. 3. shower / flight of ~s ploaie / grindină de săgeţi. II. 2. (glumeţ) nou-născut. aromatic [lasro'mâetik] adj. a zcflemisi. Arnaout [ia:ns'u:t] s. 1.) tablou. tr. paratoner. ~s of work arm prop ['a:mprop] s. pur. a se aranja. (poetic) 1. 2. 2.nt] prese. îngâmfat. arret [s'rei. 1.) dispozitiv de oprire.) 1.) aritmie. tr. a fixa. (fr. curat. muchie. renumit. amidon extras din 4. army rank [~ r<enk] s. a regla. înfumurat. 3.) sentinţă (a unei instanţe superioare). 2.) arondisment (subdiviziune scenă etc. arrival [a'raivpl] s.aroniatization [a'roumatai'zei/an] s. absenţa ritmului. arras ['seras] s. a rămâne în urmă (eu lucrul).) capul săgeţii. pod militar. (scot.). coama. 3. desfăşurare. înapoi.) a întrerupe. tr. II.gonire.) I. (tehn. arrestment [o'rcstmsnt] s. opritor. intr. (constr.) a aşeza în linie de bătaie.) I. adv.) săgeata-apci (contra). a pleca la armată. v. a se arrow-headed ['aerouhedid] adj. 2. adversativ. the ~ of better news sperau să audă veşti mai bune. armată regulată. puhoi. acuzare. arrogance ['aerogons] ş. (înv. chemarea vasalilor. (/nil. fierăstrău de mână. 5. to ~ in London în faţa opiniei publice. a reglementa (o chestiune).) ariergardă. noian. de frânare. 3. deşteptare.) restrictiv. a izbuti. ♦ (jur.v. împiedicare.) acuzator. a se înţelege cu cineva. a face ordine în.) (ist. 4. caracter aromat. a stârni scop). 2. în detenţie. (jr. a acuza. pregătiri.) a monta. frână. rezervă. 1. arriere-fee [-Ti:] s. din vecinătate.) aranjament. around-the-clock [~<5o'kbk] adj. (fr. 4. h a r q u e b u s . to ~ at a place a sosi / a ajunge to ~ before the bar of public opinion a supune judecăţii opiniei publice. 2. arestare. pl. picant. a clasifica. veşminte. tapiţerie ţesută cu figuri.) aritmie. semeţ. (tehn. v. oaste. arrive [ori'vei] s. 2. arresting device [~ di'vais] s. arrhythmous [a'riOmss] adj. amica ['amika] s. 3. vestit. săgeată. (muz.) mirodenii. (mil. 2. a denunţa. 1. . a r r o g a n c e . ' arrestation point [~ 'point] s. armoury l'a:mori] s. a se îmbrăca.) 1. 1. a aroma. pretutindeni. arrogate ['aersgeit] vb. arraignment [-mont] s. a se înrola în armată.) arestare. army beef [~ bi:f[ s. care opreşte. intr.) vizită.) too swift ~s as tardy as too slow cine se grăbeşte peste măsură arraigner [-or] s. restanţe. eclator. uzină de armament. aromate. (mii. ~thee! (ieşi) afară! arrhythmic(al) [a'ri9mik(oI)] adj. armată. arrestor [o'restor] s. (mii. ghid. reţinere. (bot. (o)rânduire. 2. B. vasalilor. (rar) oprire.f e e . a r m y a g e n t . arac.) blazon. army [ru:mi] s. 7. frapant./?/.) opritor. dungă. 1. arrear [o'riar] ş. cursa înarmărilor. parfumare. Army at Home armata metropolei: Army in Field armata operativă. margine ascuţită. a aduce (cazul) într-un loc / într-o localitate (mică). (fr.). datorie. în formă de săgeată. montare. arrha ['sre]. arm saw fa:mso:] s. vb. obrăznicie. (meteor. reglare. trufie. a da în judecată. aşezare etc. energie). 2. tr. arolla [s'rolo] s. obraznic. around [s'raund] (mai ales amer. lightning ~paratrăsnet. 8. B. stânjenire. (/nil. a gloatei la război. to enter / to join / to go into the ~ a intra interzicere. rămăşiţă. vagabond. tr. aroint [a'roint] (înv. a conveni. a r r o g a n c e . vb. B. arriere-fief [~'fi:f] s. dispozitiv de oprire / stopare. (bot. infam. puls neregulat. restanţă. de o zi şi o noapte. (gram.) corp de armată. (fig. (pe scenă). army furnisher |~ ifani/a] s. musafiri.

acid piroarsenios. a r s e n a t e . (med. arterial traffic [~ 'trasfik] s. 2. vrăjitorie. 1. art drawing [~ 'droirj] s. logoped. a lega (prin încheieturi). intr.) arsenios. înşelătorie. 4.) arteră. arthritis [a:'9raitis]. (chim. inflamarea arterelor. (chim. [o:'senik] adj. thou ~(tu) eşti. sarcastic. (mineral. calc (de comunicaţie). II. segmentat. the fine / polite ~s artele frumoase. vrăjitorie. articulat. A.) anghinare (Cynara scolymus). 1. arthrites [-ti:z] s. prefăcut. arteriosclerosis [a:'tiariousklb'rousis] s.) artralgie. 3. anhidridă arsenioasă. articulate I. ~s of daily necessity mărfuri de larg consum. artesian [u. şiret. (med. artificial reproduction [~ triipra'dAk/an] s.) şezut. depozit de arme / de muniţii. II. reproducere artificială.) persoană juridică.) produs artificial. imitaţie de piele.) inseminare / însămânţare artificială. Faculty of Arts facultatea de filozofie sau de filologie. afectat. (bot. articulated joint [o:'tikjulcitid V^sint] s. 2. arsenious acid [~ 'sesid] s. -3onj adj. life is short arta este lungă. (metr.. . celolână. (bot. $ II. acid arsenios. moment. artful ['a:tful] adj.) triclorură de arsen. (fon. meşteşug. abil.) oglindă de arsen. viclenie.) arturian.) articulaţie. vorbire articulată. to hang the ~ a rămâne în urmă. 1. (fig.) articol. artificiality [. (to. pârâiaş. (chim. 1. arsenic.) polenizare artificială. (chim. şiretenie. arterial highway [~ 'haiwei] s. (tehn. (mii. artificial amber [~ 'semba1"] s. artistic.. meşteşugit. II.) aplasament / şanţ de tun. artificial gum [~ 'gAm] s. director artistic (al unei reviste). articulationist [a:'tikju'lei/3nist] s. îndemânare. (astron. (mit. afectare. arsenic (chim. invenţie. punct. pclin-mic (Artemisia annua). (anat. (rar) v. the ~s which compose the blood elementele din care se compune sângele. arbalete. 6. article [a':tikl] I.) arsenal. arsenous ['a:sinas.fi/pl] I.) flori artificiale. 1.) arsenieism. nefiresc. arsenic iron ['a:snik labn] s.) dextrină.) codul (juridic) militar. meseriaş. articulative [ai'tikjuleitiv] ady'. arsenical [ai'senik^l] s. articulat (şi tehn. neindigen. arteră.) bolţ de articulaţie. (anat. adj. mătase artificială. artifact ['o:tifa?kt] s. adj. arterial drainage [~ 'dreinidj] s. Master of Arts (aprox. îndemânatic. (mil.) axa articulaţiei. limpede. manoperă. vb. (tehn.) orizont artificial. the liberal ~s artele liberale. iute (ca săgeata)./. (zool.) artrologie. 3. tr. black ~ magic neagră. artificer. aer condiţionat. articulation [a:»tikju'lei/pn] s. articol redacţional. arsenic oxide ['a:snik 'oksaid] s. (astron. 4.) artilerist. 2. artificial horizon [~ ha'raizan] s. (med. [a:'tikjuleit] vb. definite ~ articol hotărât.) arsenit. industrial / mechanical/ useful ~s meserii industriale. -nias] adj. tehnician (armurier). podagră. articulateness [a:'tikjulitnis] s.) ca articolul. arsenate ['a:sinit| s. prefăcătorie. expoziţie de artă (plastică). A. (mil. arsenic. circulaţie pe străzi / artere / căi principale. Jerusalem ~ trufă-albă (Helianthus tuberosus). (rus) artei.711 m. arsonist ['a:s3nist] s. a oxigena (sângele).) locomotivă articulată. persoană care îi învaţă pe surdomuţi să articuleze.) meserie. v.) artilerie grea. sistem de scurgere prin canale ramificate.) (orice armă de aruncat) catapulte.) regulator de ton şi vibraţii. 3. 4. abilitate. 1. (înv. arsenal ['a:sinal] s.) mellit. v. 1. produs. 3. artificial atmosphere [~ 'astmasfb1"] s.) artilerist.. arsenious [u:'si:nj3s. v. desen artistic.) a exagera interpretarea artistică (cu gen. (/ig. 5. arseniasis [ia:si'nabsis] s. ['a:snik]s. (med. B.) arsenopirită. the Articles of War (în Anglia şi S. iscusit. 2. rechizite. 7. the ~s and manufactures industria. sunete) clar. (chim. încheietură. din ciclul arturian. arsenic nickel ['a:snik 'nikl] s.). (med. pl.'tbrias] adj. 1. B. arsenieism [o:'senisiz3m] s. cu articulaţiuni. 3. s. (chim. (anat. artfulness [-nis] s. de curând = 1. arsenic alb./. celofibră.U. 1. arsenic. sângerare a arterelor. arsenide ['uisinid. articol de fond. element.) 1. (mil. (med. arseniate [o:'si:niit] s. artificial satellite [~ 'ssetalait] s. născocire. 3.) arteriotomie. arme.) ascuţit.). artefact [Yi:tfa3kt] ş.) artilerie.) duel de artilerie. articulary [a:'tikjubri] adj. (mii.) artropod.) artritic. artillerist [a:'tibrist] s. 2. pl. artă. a r s e n i c (I).47 artilleryman arrowy ['asroui] adj. artificial year [~ 'ja:[ ş. artesian well [~ 'wel] s. în Turcia = 0.) arteriosclerotic. sintetic. art gallery l'a:t'ga:bri] ş. Arthurian [u:'9juarbn] adj. ştiinţă. arsenolite [a:'scnoulait. fictiv.) anhidridă arsenică.) artcriosclcroză.[u:'tifisar] s.) satelit artificial.) a lua parte la. articulat. muncă. 2. with) a da la învăţătură prin contract (Ia). arthrology [a:'6n)bd3i] s. galerie de artă. de articulare. material plastic.) arterită. artifice ['u:tifis] s. (tehn. prefăcătorie.) clagaj artificial. 1. arsenic butter ['a:snik -bAtar] s. fals. poză. (med. 1. şiretenie.tikld pkla:k] s. lână artificială.' artistic. articular fa:'tikjular] adj. (anat. fund. 3. niispichel. 1. (lingv. in the ~ of death în clipa morţii. -sa-] s. 2. dureri articulare. (chim. iscusinţă. material. arterialize [ai'tiarblaiz] vb. vată de celuloză. 5. meserie.) arsenal. a r t i f i c i a l i t y (1). (tel. 1. a rosti. artifex ['a:tifeks] s. măiestrie. -naid[ s. an calendaristic / civil (spre deosebire de anul astronomic). (chim. ars longa. 3. îngrăşământ artificial. artificial wool [~ 'wul] s. meşteşugar. artillery emplacement [~ iniipleismant] s.) a uni. arteritis [. s. *■ (si.) articular. a r t e r i a 1 r o a d . abilitate. ingeniozitate. v. tranz. arteră principală. b) (fam. fântână arteziană. artel [a:'tel.) curs de apă. II. inovator. (bot. 1.) de articulaţie. arcuri.) artrită. arroyos [iiouz] s. 2. artillerymen [-men] s. accompanying ~ artilerie însoţitoare (care vine în ajutorul infanteriei). s. arsenic alb. (chim. a acuza (pe bază de articole). atitudine studiată. indic. claritate (în pronunţare). tr. articulator [o:'tikjulcitar] s. art2 (înv. arthropod ['u:0roupad. (chim. (chim. v.).) planşetă de tragere. ramificat.) a trata. (biol.) pentaoxid de arsen. (gram. viaţa scurtă. arsenic acid [o:'scnik 'assid] s. the Thirty-nine Articles cele 39 articole ale dogmei religioase anglicane. 1. ~ up (amer. distinct. l. articol (comercial). îndemânare. 2. piele sintetică. autostradă. margarina. abilitate. meşteşug. 1.) acid arsenic. v. ca o săgeată. arsis ['o:sis]. lăcătuş. praştii.) I. (mar. (metal. arshin [a:'/i:n] s. artificial cotton [~ 'kotn] s. (anat. (chim. marfă. cu cotituri. ingeniozitate. (chim. acid metaarsenios. arsenic anhydride [u:'senik sn'haidraid] s. (înv. ♦ to be / to have / to take ~ and part in a) (jur. -rap-] adj. (fig.) clipă. produs artificial. (chim. artificial madder [~ 'maxb r ] s. 3. ipocrit. artillery [a:'tibri] s. arteriology [o^tbri'obdsi] s.) acid arsenios. de săgeată. (înv. arsenite ['u:sinait] s.) licenţiat în litere şi filozofic.) a fi instigator şi complice la. a articula.) arseniat. artificial pollination [~ ipoli'nei/^n] s. articulate speaking [u:'tikjulit' spi:kirj] s. viclean. (geol. 6. magistrală.) articulare. a pronunţa.) that's the ~ ăsta e principalul.) incendiator. (înv. tr. de la to b e . (med. (anat. 2.) artefact. (jur. 1. (Ut. artificiu. meşteşug. fam.) logaritmi. art director ['u:t di'rekta] s. (prav. -nai-] ş. arşin (în Rusia etc. artificial product [~ 'pradAkt] s. arsenic flowers [a:snik -flauaz] s. 3. artificial person [~ rpa:san] s. artă. (amer. 2. artillery engagement [~ inigeid3mant| s. a da la ucenicie (la). (jur. 2. (înv. prefăcătorie. 3. 4. (înv. a r t i c u l a r (1). a r s e n i t c . 2. artillery arm [~ a:m] s. gută. 2. 2.) nichclină. meşteşug. a r s e n i a s i s .) arsis.) galalit. (mii. a arti­ cula. (med. artificial leather baiti'fi/pl 'lcd3r] s. (anat. III. arse [a:s] s. art exhibition ['a:t icksi'bi/an] ş. s. 2. prefăcătorie. = 0. 2. 2.) artilerie (ca armă). dos.pl. by ~ după (toate) regulile artei. 2. artificialness [. 2. arroyo [a'roiou]. v. a acuza.) artefact. râuleţ.) îmbinare articulată.aitifi'/iasliti] s.arsen.) incendiere (premeditată). arthralgia [u:'ersld3ia] s. arterial [a:'tiarial] adj. articol (de ziar).) arteriologic. 2-a sg. 4. articled clerk ['a.A.) artificier.) peliniţă. resurse.) arseniură. ingenios.685 m. arterious [a. (mat. dibăcie. artilleryman [or'tibriman].) produs sintetic. dibăcie.) ~ with the army artileria armatei. persoană care pronunţă clar. arteriovenous [a:'ti3riou'vi:nas] adj. 1. a pronunţa distinct (sunete etc. 2. pl. [ur'tikjulit] adj. (amer.) respiraţie artificială.) coadă de macara. artificial. (span. (ferov. tehn. intr.a:ta'raitis] s. 3. -ain] s. înţepător. paragraf. şoricioaică. 4. bagaj. (vulg. (despre voci. artificial [■a:ti. poetic) pers. de artă. (bot. 1. (med. vb. (adesea pl. a r t i f i c e r . (chim. îndemânare. acid ortoarsenios. 1.) alizarină.'ti:zj9n. artificial butter [~ 'bAta1"] ş. -'tjel] s. arterial road [a:'tiarial 'roudj s. 2. prez. şiretenie. obiect al omului primitiv. 1. (chim. (as) ~ as a cartload of monkeys şiret nevoie marc. calc de comunicaţie principală. vita brevis.) artritism. caracter articulat. artificial respiration [~ -respa'rci/an] s. 1. fam.) arteriovenos.000 m). artificial silk [~ 'silk] s. artificialitate. arson l'u:sn] s. practicant (nesalarizat) la o firmă de avocatură. (anat. diateză artritică. articulated pin [~ 'pin] s. art1 [u:t] I. articulated locomotive [~ -louka'moutiv] s. (bot. (/nil. leading ~ editorial. a negocia. şef de atelier (în cadrul serviciului de publicitate al unei firme). artery ['a:tari] s. iscusinţă. articol. decorativ etc (în cuvinte compuse). (chim. artillery board [~ bo:d] s.pl. popou. arses ['o:si:z] s. de natura articolului. (med. (chim. (med. arsenic mirror ['u:snik iinirar] s. arthrosis [a:'6rousis] s.) cultivat. meşteşugit. tertip.oui'fi/plnis] s. artemisia [lai'ti'mi/is] s. a r t i f a c t . Bachelor of Arts (aprox. to be under ~s a fi legat prin contract. artificial pruning [~ rpru:nin] s. artezian. 2.) ~ is long. 2. arthritic [c:'8ritik] adj.) arsină. arterial. arthritism ['u:9ritiz3in] s. v.) doctor în litere şi filozofie. (rar) (jur. (gram.) arsenios. 2.) articulaţie. stratagemă. manly ~ box. plin de săgeţi. mecanic. (mil. 2. 1. emondaj. substanţă. 1. artichoke ['u:tit/ouk] s. (mare) arteră de circulaţie. ~s of apprenticeship contract de ucenicie. artă. artificial insemination [~ iriisemi'nei/an] s. artificial numbers [ia:ti'fi/al 'nAmbaz] s.) electrocorindon.) arterial. (chim. artificial horn [~ 'ha:n] s. dibaci. artificial corundum [~ ka'rAndam] s.) magic neagră. pl. arsine ['a:sin. ~ of building arhitectură. arteriosclerotic [o:'tbriouslia'n>tik] adj. indefinite ~ articol nehotărât. arteriotomy [oMiari'otami] s.) prefăcut.

5. ascetical [-al] adj. A.artillery mount 48 artillery mount |~ maunt] s. 2. ~ has been mentioned before după cum s-a amintit mai înainte. poetic) ca şi cum.) a asigura. to ~ a river a merge în susul râului. ~ much ~ (atât) cât. în calitate de.. suire. 1. ~ you see după cum vezi. his career ~ a teacher cariera lui de profesor IV. a?s-[ s. aes-[ s. . pi. 10. 3. de azbest. de asemenea. 1. 2. a r t s y . tot atât de. she is good ~ she is beautiful e tot atât de bună pe cât e de frumoasă. he behaved ~ an honest man s-a purtat ca un om cinstit. conj.) (la cărţi) as.) perioada dintre Înălţare şi Lttnea Rusaliilor. precum. ~ is well known după cum se ştie (prea bine). perfecţiune.) (despre lucruri) cu pretenţii artistice. a r t l e s s 1. în cazul când.tsku:l] s. (înv.III. de artist. a feri. ascension [a'sen/an] s. there ~ everywhere acolo şi peste tot. pustnic. art school ]'a. a s b e s t o s . ~ I have since heard după cum am auzit de atunci (încoace). d. aryl ['anii] s.3). în vremC ce. Ispas. 2. cum sunt. ascendency [-ansi] s. a constata. a fixa limitele (cu gen. ascites [a'saiti. tot atât de bine. ascendence [-ans] s. art union ['u:t . ca un artist. if I had been present ~ I was not.) afet (de tun). neştiutor în (ceva). ~ a friend I shouldn't advise you to go there ca prieten. is her sister ~ pretty? (şi) sora ei e tot atât de / la fel de drăguţă?. simplu. (amer. '~ asceticism [a'setisizam] s. la fel) s.) ~ you love your life. ascensionist. ascertainableness [-ablnis] s. arvo ]'a:vou] s. (întocmai) după cum. simplu. 11. asbolan ['a?zbala?m] s. maestru. 2. prep. a parveni la.) (conslr. ascensiune. v. dansatoare etc. ~ I am informed după cum am aflat. a se încredinţa (de). avansare. he returned ~ fast ~ he could s-a întors cât a putut de repede. când (de fapt). superioritate (faţă de). 3. lucrare de artă. (zool. 16. ascensional rate [~ 'reit] s. ascendent. arty-crafty [~ 'krarfti] adj. (med. artiştii. (v. urcător. încât. suire. just / even ~ întocmai / exact ca. urcuş. he had learnt the same rules ~ you had învăţase aceleaşi reguli ca şi tine. ~ is usual după cum se întâmplă de obicei. în aceste condiţii. she is ~ like him ~ she can be seamănă leit cu el. ascendable [-abl] adj.) a se trage. artillery range [~ reirţr/^] s. s. b) (amer. după câte. 3 . v. cum este. ascendancy [:ansi] s. he became more selfish ~ he grew older devenea tot mai egoist pe măsură ce îmbătrânea.) arundinaceu. nici nu poţi să-ţi închipui ce bine seamănă cu el. (bot. de urcat. după cum. a pune la adăpost. he rose ~did his friends s-a ridicat. ascendent. he was so tired ~ not to be able to stand era atât de obosit încât nu se putea ţine pe picioare. ~ who would not? mărturisesc că am iubit-o — dar cine n-ar fi făcut-o (în locul meu)? 8. meseriaş. 7. s. 14. (amer. adj. 1. franc. the country rose ~ one man against the enemy ţara s-a ridicat împotriva duşmanului ca un singur om. arţistic(al) [a:'tistik(al)[ adj. ascarid l'aîskarid] s. fă ca mine. tot aşa de. schimnic. nevinovat..a:tou'ku:pas] s. (chim. it is right in front of you ~ you cross the bridge e drept în faţă când treci podul. naiv. '. (înv.) rodul Pământului (Arum maculatum). (boi. precum. ca (şi). adv. însă. în acelaşi fel în care. -v. (fi. 2. ~ far ~ two years ago încă acum doi ani. persoană care face ascensiuni. asbestosis ['Eezbe'stousis. de gust. tot aşa de.. dacă. to ~ the throne a se urca pe tron. putere. în timp ce.) ascendent. (înv. 2. stabilire. de ridicare. (pe) când stăteam de vorbă. artistdom ['a:tistdam] s. 2. ascensiune. ascensionist [a'senjanist] s. arătos (dar nepotrivit pentru uz). a stabili. hidroperitonită. -assbe-] s. şi. ascertainment 1-mant] s. (austr. a s c e n d ) . de parcă. ascidian [o'sidjan. B. artlessness [-nis] s. (v. 4. (înv. a sui. art novel [~ . ascending [a'sendin] adj. putere. ~ many ~ a hundred books nu mai puţin de o sută de cărţi. ca (de exemplu). aşijderea.'l. arundinaceous [air<\ndi'nei. ascensional power [~ 'pauor[ s. ascetism. birlic. -ian] s. ridicare.) loterie. suitor. 1. nevinovăţie. cu cât îmbătrânea.) artist. h etc. v.) cât de curând posibil. (despre oameni) cu pretenţii de gustfin/ de rafinament. suiş. 3. az. ascensional. adj. precum şi.) literă care atinge marginea de sus (b. begone! dacă ţii la viaţă. ascetic. ascertainable [-abl] adj. si. cum mă vezi şi te văd. nu mai puţin. a s c e n d a n t . ~ you please (după) cum doriţi.) ascidian. arian. not ~ yet încă nu. 12. refl. aflare.) balloon ~ ridicare cu balonul. v . 1. ea / decât.. 1. artizan.c r a f t s y . a se înălţa. asbestos [aîz'bcstas. adj. ~if / though ca şi cum. be so kind ~ to ring me up fii bun şi telefonează-mi. ca. ascendible [-ibl] adj. artiste ['u:ti:stj s. întocmai ca. întrucât. (~) blue ~ the sky albastru ca cerul.) astrolog. după câte sunt informat. nedibaci. de parcă. descoperire. (med. cât timp. 2. II. v. relativ (cu such. necomplicat. (poligr. cu toate că..) şi. ~you are not ready. de întărire. adj. naivitate. artă. Aryan ['sarianl I.) ascită.) burnt-cock ~cântăreţ care execută cântece ale negrilor (fiind grimat ca un negru). artistic. ascendance ]-ans] s. portantă. (adesea glumeţ sau ironic) artist (om priceput în profesia sa).Mi'zaen] s.) ~ and crafty de efect. lumea artiştilor. artist ['a:tist[ s. ~ (sure ~) I live pe legea mea. rudimentar. ascendent. pantă. ascetic [a'sctik] I. asbest [îes'best] s. cumpătat. roman în care e descrisă viaţa unui artist. (după) cum. b) şi. ascendant [-ant] I. chipurile. ~ inclined înclinat spre ! j ascetism. 1. v. influenţă predominantă.). ~ a rule de regulă / de obicei. 2. late ~ it was. în general. 2.novai] s. e în ascensiune. ~ far ~ I know după câte ştiu. în sihăstrie / schimnicie. (amer.~of ignorant în ce priveşte. natural. to ~ a mountain a urca un munte. a (se) urca. predominant. 4. fiindcă. sihastru.) a fixa. maestru. I should have asked dacă aş fi fost de faţă — ceea ce nu s-a întâmplat — aş fi întrebat.) venire. cântăreaţă. we left deşi era târziu. (prese. artless ]'a:tlis] adj. 2. de înălţare. (av. artocarpus [. he speaks ~ he thinks vorbeşte (după) cum gândeşte. cu atât devenea mai egoist.) cutie / tolbă pentru arcuri şi săgeţi. lipsă de iscusinţă / dibăcie. arum ['săram] s. 2. 7. as2 [a:s]. I must confess I loved her. 1. urcare. (constr. ~ follows după cum urmează. ~ usual ca de obicei. ~ to power venire la putere. 17. neîndemânatic. he looked ~he had never seen the like (de) parcă nu ar mai fi văzut aşa ceva. pentru moment. so ~ ca să. în principiu. ascensionist. de constatat. de ascensiune. ascensive [a'sensiv] aay.) întăritor..) asbolan.) arbore-de-pâine (Arlocarpus communis). posibilitate de a fi stabilit. ~ long ~ a) atâta timp cât. înclinare. în ceea ce priveşte. A. (mineral.) asbestoză. simplu etc. A s c e n s i o n D a y . om al artei. arian. the third chapter is not ~ / so difficult capitolul al treilea nu e atât de greu / e mai puţin dificil. ascend [a'send] vb. pe când. as1 [xz forma tare. a s c e n d a b l e . pron. (in multe cazuri si as. 2. v. (austr. preocupare artistică. ascham ['aiskain] s. artistically [a:'tistikali] aaV. artlessly [-li] adv. 1.) azbest.) azbest. moderat. şi eu rn-am gândit la asta. as s. as) (c» adjective si adverbe) ea (şi). artist. atâta vreme cât. infestare cu ascarizi. mai ales limbric (Ascaris sp. ca să zicem aşa. Ascension Day [a'senjsndei] s. urcător. do ~ I do fă (aşa) cum fac şi eu. ~ we were talking într-o zi. 2. deşi. (mil. coastă. many si same) care. tell not ~ new what everybody knows nu prezenta ca nou ceea ce ştie toată lumea.) v . ca un ascet. put on your overcoat so ~ to be ready pune-ţi paltonul ca să fii gata. artist. 15.. claustrai.) a lua înălţime. ascent [a'sent] s. II. (amer. tr. asbestos slate [av. artistic. such people ~ are here will receive tickets persoanele care sunt aici vor primi bilete. forme slabe] I. drept. a ajunge.. de stabilit. de pictor. -iam]. asap [leisiei'pi:] aaV. "hard" may have the meaning of "difficult" as a "hard" question „hard" poate avea înţelesul de „dificil" ca în „o întrebare dificilă". a afla. ascidium [a'sidjam. cum ar fi. dar.v. si. ca (şi). v. ~ far ~a) (spaţial) până la. superior. 2. (glume. a urca. din.fam. a s c e n d a n c y . b) ca şi.fas] adj. simplitate. povârniş.. de la as s o o n as p o s s i b 1 e) (fam. care poate fi urcat. (mai ales) pictor. deschis. a s c e t i c (I). Ir.) eternit.f. take ~ much ~ you like ia cât vrei / pofteşti. şi. ~ being weak in grammar a căzut la examen pentru că era slab la gramatică. (amer. asbestus [aîz'bcstas. horoscop. ~ it stands. ascending letter [~ 'lets'] s. 3. a urca.. pe cât. influenţă dominantă (asupra). de asemenea. 1. de arian. nu te-aş sfătui să te duci acolo. pentru că. (pl. 3. the third chapter is not ~ / s o difficult ~ the second capitolul al treilea nu e atât de greu ca al doilea. a merge în susul (cu gen. (înv. (/nil. element superior de prelungire a literei. ~ good ~ ca şi. 3.) asbolan. trebuie să plecăm fără tine. cum.. art work [~ wa:k] s. 6. desăvârşire. pe măsură ce. alpinist. cum ar fi.) forţă ascensională. 1. a r t g a l l e r y . (aşa) cum. urcător. (si such as) de exemplu / pildă. schimnicie. a parveni.) după-amiază. b) a se trage de la. that is easily ~ed e uşor de stabilit / constatat / văzut. he ~ed that from your friend a aflat (asta) de la prietenul dumitale. (lingv. ascaridiază. (înv. 1. stabilire.) orice specie de ascăride.) cu pretenţii de artă aplicată.) înălţare. la fel. artsy-craftsy |'a:tsi 'kraiftsi] adj. ~ yet deocamdată. ascendent [-ant] s. Ascensiontide [a'senjantaid] s. ~ for / to / regards cât despre. 2. autoritate. art museum [~ mju'ziam] s. B. în aceeaşi măsură. 2. meşteşugar. (bot. ascertain [isesa(:)'tein] vb. ascidia [-dia] s. a avea obârşia / originea. (zool. a se sui pe. asbolite ['Eezbowlait] s. asbestine [cez'bestinj aay. artistic. ~ it were cum ar veni. 13. 1. he regarded this ~ an insult a considerat aceasta drept o insultă. de. dansator. cântăreţ. (fam. b) în măsura în care. ~ well ~a) la fel de bine ca (şi). (fig. art-like ['u:t laik] adj. 1. he is ~ good ~ his word e un om de cuvânt. (av. tot atât de. pricepere artistică. şi la fel au procedat şi prietenii lui. ea (şi). II.'bestas sleit] s. a s c e n d e r (2). în măsura în care. constatare. până acum. la fel de.) ascensiune. shall I bring the ink ~ well? să aduc şi cerneala?. deoarece. neiscusit. ~ for example ca de exemplu / pildă. neprefăcut. de asemenea. a se sui. sincer. nu mai puţin.) ascarid(i)oză. (over) ascendent. întocmai (după) cum. ~ matters are (după) cum stau lucrurile. (mine) aeraj ascendent. ascensional [a'sen/anal] aaj. şi acolo ca peste tot. s. ascetically [-aii] adv.) viteză de urcare. II. old ~ I am (aşa) bătrân cum sunt. ' arty ['a. meşter.ti] aay. meşteşug. 2. a s c e n d a n c y . the fact has not been ~ed faptul nu a fost stabilit. a se înălţa.) poligon de artilerie. (înv. ascendent. ascet. ascidie. când. 3.). pleacă! 9. (mineral. -nian] s. încă. 1.) her star is in the ~ îi răsare steaua.(fig. (înv. ascariasis [iseska'raiasis] s. (fig. ea (şi). auster. (constr. a se convinge de. şcoală de bclc-arte. urcător etc. aşa cum. Ascension v. naturaleţe. 1. la fel de. pl. 1. (rel. sihăstrie. we must go without you deoarece nu eşti gata.ju:njan. 2. 4. (bot.. ascendent. înălţare. I thought ~ much aşa mă gândeam şi eu. constatabil. constatare. ascendent.z]. to ~ to a) a ajunge la. 3. (of) a se convinge. ca. he failed in the exam.) arii. am plecat. (av. 1. ascending ventilation [~ iventi'lci/an] s. intr. artistry [ru:tistri] s. his family ~s to the crusaders familia lui îşi are obârşia în epoca cruciaţilor. (rel. 2. ~well a) la fel de bine. ea (şi). ascender [-ar] s. artisan [. (aşa) cum. artist (profesionist). a se urca pe. one day.). înaintare în grad. alchimist.). 1. strămoş. a s c e n d a n c y . 5. (med. ce-i în guşă şi-n căpuşă.

de culoare cenuşie. 1. a da de fund. (fig. a s k a n c e . askance [as'ksns. (rar) a ruşina. 2. samară. 1. ashlaring ['se/l^rirj] s. scrumieră. ashlar stone ['s/la 'stoun] s. to be ~ (of) a-i fi ruşine (de). a s h c a n (1). rusinare. asexual [ei'seksjual] adj. I~ed for him. 3. a se interesa de. tremurând. sămânţa frasinului. you ~ too much of me îmi ceri prea mult. chiondorâş. în curmeziş. a s h bin (2). pieziş. II. v. scânduri verticale care închid unghiul format între planul acoperişului şi un plan orizontal (al podului. ash tree [~tri:] s. tr. prep. a pune în seama / sarcina (cu gen.'eijan] adj. lavă fină. he ~s for a gratuity vrea o pomană.v. Ascot Ascot.) v. (jig. a preface în cenuşă. ascogonium [iaeskou'gounjam]. ruşine. a s k ) .) ascomicetă. pe bord. jesting ~ lăsând gluma la o parte. de cenuşă. asocial [a'sou/al] adj. (tehn. ass'ko:ri] ş. acoperit de cenuşă. 2. a s k ) . a întreba / a se informa / a se interesa dc(sprc) ceva. a s l a n t . ascribe [as'kraib] vb.) ascosporic. v. e în afara subiectului. catolică) prima miercuri din postul Paştelui. amer. mă faci să-mi fie ruşine / să mă simt jenat.) preţ iniţial. ashiver [a'/iva] adj. a-smoke [a'smouk] adj. anapoda. scrumieră. se obţin foarte simplu etc. asexual. ascus ['ceskasj. ashery ['se/ari] s.) I. ash tray [—trei] s.v. ashlar brick [~brik] s.) din Asia Mică. I ~ed him after his mother's health l-am întrebat sau m-ani interesat de sănătatea mamei sale. 1. picioare) amorţit.) arţar american (Acer negundo).) mort. askaunt [as'kamt] adv. a cere. (med. ~ her what she wants întreab-o ce vrea. to ~ after a întreba de. din lemn de frasin. -kous-. a ruga. ash pit [~pit] s.) 1. cenuşar. asker ['a:skar] s. a cere informaţii / lămuriri. adf strâmb. A s i a t i c . tip ideal de spongier. adj. pe o parte a (cu gen. asleep [a'slkp] adj. cenuşerniţă. ascot ['a?skat] s. din cenuşă. (biol. a face necesar. de o paloare mortuară / cadaverică.) to turn to dust and ~es a (se) spulbera. a s h t r a y . (geol. deoparte. cu ochi răi. v. asexuality [eitseksju'xliti] s. a s k a n c e . cenuşă. (constr. eşuat. la o parte. adv.. locul curselor de cai din apropiere de Windsor. în afară de. urme.) to ~ the banns a face publicaţiile pentru o căsătorie. to ~ one's leave a cerc voie să plece. oblic. pune-i lui întrebarea asta. 6.. indolent.) adormit. B. 1. vorbire aparte. a s h l a r . adj. tr. (amer. a's-] s. în pantă. you make me ~ mă dai de ruşine. ashame [a'/eim] vb. ash conveying [~ kaniveiin] s. 2. that will ~ a long time asta o să ia multă vreme. a pretinde. 3.49 asp 1 asclent [a'sklent] adv. povârnit. ~ of smth. (mar. asiatic. a-seity [ei'siriti. spuză. to look ~ at a nu privi drept în ochi. 1. prostie.. ssk] vb. pizmaş. 2. îndărătnic. a'skent] I. (bor. ~ to care poate fi atribuit (cu dat. cin. 2. (zool. pred. ashipboard [a'/ipboid] adv. (tehn. ascomycete [lasskoumai'si::] s. frasin-dc-munte (Fraxinus ornus).) aseon. amer. piatră de construcţii. chiorâş. -kous-] adj.) anghelică (Angelica sp. a-shake [a'/eik] adv. 2. 1.) cincrit. aseismic laVsaizmik] adj. 6. Asiatic ['ei/i'aetik.) ascismic. (chim. a s h bin (2). îndărătnicie. A s i a t i c . ash box [~boks] s. ash bin l'se/bin] s. ashamedness [a'/cimidnis] s. ascogonia [inja] s. 1.).) molon. s. strâmb. 3. 2. Asian ['ci/an. a face scrum. ca cenuşa. cenuşar. încăpăţânare. (v. ash removal [~ riiiiiu..) ască. asexualize [ei'seksjualaiz. (bot. s. apartcu. ash c o n v e y i n g . for a cere cuiva (ceva). a reclama. -ati] s. a'-] vb. persoană care întreabă etc. to be had for the ~ la cerere. oblic. indispensabil. ashing f'ffl/in] s.v. ~ at some other time reveniţi mai târziu. I ~ for nothing better nici nu vreau / nici nu-mi trebuie ceva mai bun. încăpăţânat. întrebaţi mai târziu / altă dată.). dispreţuitor.vpl] s.) conţinut în cenuşă. a thing to be ~ed and had un lucru uşor de căpătat. (bot. ash dish l~di/] s. preparat aseptic. cofraj. Asclepiadean [a'skli:pja'di:an] adj. 1. a s l a n t . v. to ~ smb. (scot.) cariu de scoarţă al frasinului (Hylesinus fraxini). (amer.pl. v.. pe uscat. ash stand [~st3end] s. ascozoic [iffiskou'zouik] adj. a necesita. 1. (geol. v. flowering ~ mojdrean. fabrică de potasă. (fig. III. teşit. ash disposal [~disipouz3l] s. (chim. chim.pl.) ~ me another întrcabă-1 pe altul (nu pe mine). în fum. piatră de talie. cenuşiu. II. pieziş. c) a întreba/a se interesa/a se informa dc(sprc).) cărămidă aparentă. rămăşiţe pământeşti.'s health a întreba pe cineva de sănătate. a se interesa de. v. 1. ec. 2.) (şi common ~) frasin (Fraxinus excelsior). remarcă întâmplătoare. p/. ashlar ['as/b1-] s.) to turn ~ for a moment a-i fugi gândul pentru o clipă. cenuşiu deschis. pe mal. prep. ash-leaf maple ['»/Ii:f imeipl] s. zgură. strâmb. adj. adv.) lampă cu arc de 1 000 de waţi montată într-un reflector. al mansardei etc. ascosporic [>a. I ~ed him to dine with me l-am invitat să mănânce cu mine. spre sud. ash content [~ -kontent] s. adv. (teatru) aparte. (v. pl. (amer. as pe n . piatră cioplită. 1.) cenuşar. ash bunker [~ ibAnkar] s. a invita. (despre mâini. ♦ (pop. ashine [a'/ain] adj. A. cruciş.. aseptic.) to rise from one's ~es a renaşte din propria cenuşă (ca pasărea Phoenix). 2. contra infecţiei. 2. ash bin (2). (bot. tr.). ~ him this question întrcabă-1 pe el..) calcinarc. 2.pl. ca scrumul. v. ase [cis. cursele de cai de la Ascot. egoist. 4. încurcat.) evacuarea cenuşii. a's-] s. stânjenit. askew [as'kju:] I. pudicitatc. aslant [a'slumt. pred. (mii.) 1. de placare. ash tuff [~ tAf] s. adv. a se ruga de. asp1 [fesp] s.pl. a necesita. ascons ['seskanz] şi ascones [a3s'kouni:z] s. a-south [a'sau0] adv. ascription [as'krip/^n] ş. to fall ~ a adormi.). (tehn. a (se) nărui. 2. pământiu. ash bark-beetle ['s/'ba:kibi:tl] ş. to ~ out (to) a invita (pe cineva) (la) (o petrecere. gratis. asininity ['sesi'niniti. scrum. a se adresa cuiva pentru (ceva) ~ him for the book cere-i (Iui) cartea.). a pofti. ashen1 ['îefan] adj. fumegând. to atribuire a unui lucru (cuiva).) prostesc.) Ia bord. v. într-o parte a (cu gen. a s c i d i u m .) ~from cu excepţia (cu gen. a steriliza. v. 1. to ~ up(stairs) a pofti (în camerele de) sus. to take smb. un loca! etc. (tehn. lavalieră sau cravată tip Ascot. but he wasn't at the office am întrebat de el.) existenţă independentă. -7aar] adj. ashamed [a'/eimd] adj. de cenuşă. adj. ashy ['as/if adj. tâmpenie. steril. 3. 2. ashless ['re/lisj adj. a castra. si. a-sea [a'si:] adv. scrumieră. cenuşerniţă. a se interesa de sănătatea cuiva. formare de cenuşă. strâmb. l. spre marc. 2.) enzimă.) fără cenuşă. to ~ for a) a cere. to ~ down a) a ruga să coboare. v. pred. 1. înnămolit. he looked ~ at me mă privea cu bănuială / pieziş / cu ochi răi. fără sex. 3. to ~ for help a cere ajutor. pieziş. pred. 1. 3. (amer. (lingv. (psihiatrie) asemie. a chema. ash pan ['asjpaen] s.) acid ascorbic. this is ~ from the question nu ţine de subiect / chestiune.) scrum. pieziş.). 5. 2. to ~ in a pofti / a chema / a invita înăuntru / în casă. aplecat într-o parte / într-o rână / într-un pes. paloare cadaverică. 2. ascribable [as'kraibabl] adj. dc-a curmezişul (cu gen. chiorâş. ash-gray [~grci] adj. to ~ about / after smb..) grenadă antisubmarin. (amer. (constr. asemia [a'shnia.) asepsie. ash cake [~ keik] s. 2. b) a reclama. v. (scot. The Ashes „Urna cu cenuşă" (trofeu imaginar acordat echipei câştigătoare în întâlnirile anuale de crichet disputate între Marea Britanie şi Australia). (fdoz. (tehn. a s h b i n (2). (teatru) to speak ~ a vorbi aparte. (constr. asinine ['assinain] adf 1. tr. tremurând. ascospore ['asskaspoa1". (jig. -po:r] s. a întreba. ash pot [~p3t] s. soldat indigen (dintr-o colonie africană). what did you ~ of him? cc i-ai cerut'? cc-ai vrut de la el?. b) a invita (de obicei afară din oraş). asking ['a:skin] s. pe mare. askari ['aeskari.) asclcpiadian. II. prep.) cenuşerniţă. ask [a:sk. măgărese.) pubelă.) turtă de mălai coaptă în spuză. to ~ the time a întreba cât e ceasul. s. ashler f'asflar] s. (chim. caută o pomană / o căpătuială. aseptic [ei'septik. ~ a lua pe cineva deoparte / la o parte. wild ~ scoruş-de-munte (Sorbus aucu/xiria). to ~ to a atribui (cu dat. asking price [~ tprais] s. pred. (fig.skou'sporik] adj. asexuat. (metr. (bot. to ~ about / after smth. zidărie în molon. how much do you ~ for that watch? cât ceri pe ceasul acela?. pred. înclinat. 1.). Ash Wednesday [^-'wenzdi] s. la ţărm. cu bănuială. a cere. mine. (tehn. cruciş. to ~ (back) again a cerc înapoi. a întreba.pl. a s c o s p o r i c . de o paloare cadaverică. cuvânt spus în treacăt. a se interesa. rămăşiţe. I felt ~ for her mi-era ruşine pentru dânsa.. ascosporous ['asskaspofOras. (în bis. ash1 [sej] s. adormit (pe vecie). a face să se ruşineze.. pred. (amer. to run / to be driven ~ a se înnămoli (lângă sau pe coastă). 2.. (entom. 4. (despre speranţe etc.) evacuarea zgurii. adv. ascozoan basskou'zouan] s. la sud. this play is sometimes ~d to Shakespeare piesa aceasta este uneori atribuită lui Shakespeare. ash key [~ki:] s. (bot.). a pune o întrebare (cuiva). înclinat. adv.) v. de culoarea scrumului. oseminte.p/. 2. aslope [a'sloup] adf. zidărie de piatră cioplită. tr. ash weed [~ wi:d] s. cerşetor. ashore [a'fi:r. a steriliza. . a s c i d i a n .). pentaedru. -ka:ns] adv. (bot. ash cellar i~ rselar] s. 4. cenuşar. a căuta. cenuşiu. oblic.. (bot. a se înfunda. to be ~ a dormi. folosirea molonului (Ia executarea unui zid). a s h b i n (2). a (se) preface în praf şi pulbere. a eşua. pred. pământiu. ca frasinul.. ruşinat. aside [a'said]I. 'cÎ3i'aetik] adj. lipsa sexului. asepticize [ei'scptisaiz] vb. v.) de frasin. de măgar. 4. to ~ about / after a întreba de.) rezistent la solicitări seismice.). s. he ~s to be allowed to go roagă să i se dea drumul să plece. ash-free ['as/fri:] adf (chim. a's-] (med. to burn / to reduce to ~es a arde complet. (amer. eiz] s. might I ~ you to do this for me? pot să te rog să-mi faci acest serviciu?. căldare sau ladă pentru gunoaie. asklent [a'sklcnt] adv. (stră)lucitor. a cerc. 2. aparte. I ~ed the director for permission i-am cerut directorului voie. 2. si. (constr. ash can [~ksen] s. a-şi lua rămas bun. 7.) cenuşar. askant [as'kasnt] adv.). ş. v. 1. a cere. într-o parte. ash2 s. -mja] s. a imputa (cu dat. it ~s For attention necesită atenţie. (constr. ashen2 adf (bot. to come ~ a debarca. ascon ['aeskanj. asepsis [ei'sepsis. 3. adormit. (mine) puţ de zgură.) fără cenuşă. 5. asci ['cesai] s.) ascospor. to hang a picture ~a agăţa strâmb un tablou. ash hole [~houl] s. in/r. 2 . la mal. vitamina C. 1.) ascogon. pieziş. adv. în povârniş. ascorbic acid [a'sko:bik rssid] s. (poetic) v. cerere etc. ~him to walk in pofteştc-1 să intre. Asianic ['ei/i'asnik] adf 1. II. ferment. a s h (2). dar nu era la birou.. ncsociabil.

aspirated [. 1. 3. a s s e m b l e ) . (tehn. asprime. a s s a y ) . asphalt cement [~ si. (geol. poetic)?*. 4. a r s e . a s s a i l a n t . întrunire. pieziş. (bot. coprină (Narcissus poeticus). 2. 2. A. a s p h a l t . (i/al. străşnicie. v.) aspergillus.asspa'reitid] adj. . latură. adv.) assai. gaură de aerisire.) prost. 2. care strânge etc. mătăuz.).. asfixiant.) an ~ is an ~. B. a năzui (la.) asfixie.wa:k) s. v.) asfaltit. A. mulţime. 3.) jest with an ~ and he will flap you in the face with his tail nu-ţi pune mintea cu prostul. a verifica. adunare. dorinţă aprinsă. 2. aspirin ]'a:sparin] s. (tel. a înstrăina. (mil. persoană care aspiră. a împroşca. de argint). de plop. a tăbărî / a năvăli asupra (cuiva. aspidistra [. bitum. a năpădi (şi fig.) narcisă galbenă.) a asambla. to cast ~s on smb. mină. (poetic) floare nemuritoare din Elizeu.sespa(:)'d3ilas]. for) care aspiră / năzuieşte / râvneşte (la). năvălitor. vb.) spirit aspru. assaulter [a'sadtar] s. asquint [a'skwint] adj.) beton asfaltic. Balaam's ~ persoană tăcută / supusă care vorbeşte sau protestează când nu te aştepţi.kankri:t] s. 1. towards. s. (prov. asphalt concrete [~ . (bis. piftie. II. a examina. (rar) v. aspersive [as'pa:siv] adj. (yur. aspergillus [. de asfalt. 2. (v. (fam. asfixiere. a aspira. aspic3 s. râvnă. (înv. 2. (bot. a se năpusti. ucidere.) v. asphalt work ['jesfadt . (fig.) maşină de asamblare. assemblage [a'semblid3] s. 2. stropire cu agheasmă. intr. assault gun [a'sa:lt gAn] s. asphyxiation [a?spfiksi'ci/. asperse [as'pa:s] vb. a s s a g a i.fits'"] s. a ataca. (prov.rad3m] s. aer. aşezat / situat / expus spre (est ele). wild ~ colun. (chim. faţă.v. a monta. sufocant. aspire [as'paiar] vb. agresor. assault plane [~ plein] s. rigurozitate. assailant [-ant] s. test. (telm. ventilator. de asfixie. II.) asfodelă (Asphodelus albuş). aspersion [as'pa:/pn] s. asalt. 3.) montare.) a încerca. to look ~ a privi pieziş. asphyxial [ais'fiksial] adj. asfaltare. a s s e m b l e r (3).) aspiraţie. (constr. assault [a'sa:lt] I. tr. aspiraţie. asphyxy [a:s'fiksi] s.. assay flask [a'sei fla:sk] s. (euf. tr. îndepărtare (« lichidului etc. a aspri. (fig. asperate ['asspareit] vb.aespa'sairiam]. atacator. aspirating tube ['«spareitirj 'tju:b] s.) plop-trcmurător. (tehn. a scoate nume rău (cuiva).) aspiraţie. 2. II. pi. aspirată. aspectual. (tehn. a ponegri pe cineva. (pop. (fig. calomniator. 2. vizibil. oblic. 4. v. a se arunca plin de avânt în (muncă etc. (fiz. aspectuos. a s p h a l t (I). aspirate I. cold ~ încercare la rece. înăbuşitor. aspirant las'paiarant] I. assay [a'sei] I. (infor. 2. aspiration [. a convoca. 2. plop-de-munte (Populus tremula). respiraţie. acumulare. v. assassinate [-eit] vb.) maşină de asfaltat. a asalta. aspect ratio ['aîspckt 'rei/iou] s. adj. ~ to the throne pretendent la tron. aspirant. montaj. II. 1. aspic2 s. young ~ măgăruş. a terfeli. verificare. (v. (mine) rezultatul analizei minereului (exprimat în uncii de metal pur la o tonă de minereu). v. assault and battery [a'salt and 'bastari] s. (gram.) anvergură relativă. aspirină. pred. 1. a s p 2 . suliţă de azvârlit (la triburile africane). 2.). a se aduna. asphyxia [ass'fiksia] s.) montor. asparagusfas'pasragas] s. (geol. (med. 3. III. termină cu neroziile. ir. a lua cu asalt. (rar) 1.) lăcrămioară-asiatică (Aspidistra lurida). assassin bug [a'saesin bAg] s. severitate. aspru (monedă turcească).) conductă / tub de aspiraţie. 3.) parte agresoare.) asparagină. 1. to consider a question in all its ~s a examina o chestiune din toate punctele de vaiere / pe toate feţele / sub toate aspectele. (despre un minereu etc. 1.banians] s. in/r. (to. asphodel I'sesfadel] s. (mil. assemble [a'sembl] vb. inamic. înfăţişare. (cu gen. a ispiti.) agheasmatar. sunet aspirat. tr. chiar dacă e încărcat cu aur. (fon. (fam. sfeştoc. măgar. vulg. ass 2 s. pl.) atac. a asfixia. se înălţa. 2. a s p e r g e s (1). 2.) ~ of curves familie de curbe. adj.) ciment asfaltic. 1. 1. (bot. aspirator.asspa'd3i:z] s. s. (av. intr. an ~ in a lion's skin un măgar în piele de leu. aspirator. asagai. aspergillum [. adv.) staţie de triaj. 1. (poetic) a încerca. assembling station [~ .) rocă asfaltoasă. at) a aspira.). a s p e r g e s (1). aspectual [a:s'pektjual.) a defăima. (zool. insectă parazit (care trăieşte pe unele mamifere). care aspiră. 1.) leyănţică. (gram. candidat. asphalt ['ssfslf] I. 1. a se strânge. after. năvală. nătâng. 2. aspect. atac. asperitate. analiză. asfalt. a privi cu coada ochiului. probă (pentru analiză). a ponegri.) balanţă analitică. sufocare.) sparanghel (Asparagus officinalis). atacant. 1. he ~d to become their leader aspira să devină conducătorul lor. assegai ['zesigai] s. răsuflare. a s p e r g e s (1). defăimător.spa'rci/3n] s. inspiraţie.) format al imaginii. cruciş. though laden with gold măgarul tot măgar rămâne. pi. rugozitate (a corpurilor). asparagin [as'pa. tr. 2. 2. hârtie de izolaţie. 3. a strânge. vb. III. (telm. (entom. (bis. a împroşca cu insulte (pe cineva). a cântări. aspish ['asspi/] adj.) a evalua. demn de văzut. 3. mark of ~ marcă. a strică (reputaţia etc. a asasina. (rar) a lua (cu sine). 2.) vas conic.vadju:] s. assailment [-mant] s. asrrort [a. 1. aspic1 ['asspik] s. 1. 1. asphalt grout ['assfselt gra'ut] s. aspirail [. verificator. zbanghiu. -fa'd-] adj. (prov.) banc de asamblare.) mortar asfaltic. asperges [. pretendent. siluire. 2. 2. aspiring [as'paiarirj] adj. tr. to be an ~for ohe's pains a nu fi răsplătit pentru stăruinţa sa« munca sa. (telm. asfaltos. aspirator. referitor la aspectul verbului. (to. s. asporous [a'spa:ras] adj. asphalt distributor [~ dis'tribjuta'] s. asphalted felt ['ajsfadtid 'felt] s. asper2 s.) 1. chimist.) de asfodelă. v. pală. colecţie. (chim. a aduna. aspirer [-rar] s. dor (de). persoană care face proba. (conslr. (poetic) v. (telm. after) năzuinţă (spre). a întruni. a stropi. assai [a'sai şi pronunţia italiană] s. a se întruni. reuniune. v. poziţie. asphaltum [as'fadtam] s. (la scrimă) ~ at / of arms asalt. assembling fitter [~ .asp 2 50 asp2 s. 1. tr.) 1. 1. (jur.aîspi'rai] s. (mai ales telm. expresie.calomniator. neghiob. de aspiraţie. (to. cxnaustor. v. cotropitor. (fiz. a asalta. assassin [a'saesin] s. a lua cu asalt. (înv.-tr. aspergilli [-lai] s. substanţă asfixiantă. a distruge. aspirator ['iespareita1"] s.) avion de asalt. analizare.. 1.) asferic. (poetic) viperă. înăbuşire. întins. to tremble like an ~ leaf a tremura ca o frunză / ca varga. jeleu.) to make an ~ of oneself a se prosti. 3. aspect ['a:spekt] s. aspiratory [a'spaiaratsri] adj. chim. răşchirat. aşezare. A. asphaltic [ss'fsltik] adj. aspect. potrivnicie. elizean. ambiţie. aspcrgilla [ila] sau aspergillums [ilomz] s. (fon. tr. aspersorium [. membru al unei adunări. scoatere. (chim.) încercare. assault bridge [~ 'bridjl s. 2.) a pronunţa aspirat. 4. a se strădui. (bot. my house has a southern ~ casa mea este expusă spre sud. (conslr. agresor. clevetire. asprime (a climei). (fig)) what an ~ the fellow must be! (că) tâmpit mai trebuie să fie!.) assassination [a'sassi'nei/an] s. (fig.) (atac şi) vătămare (corporală). aspic (Lavandula spica). ambiţios. a ataca.) tun de asalt. grupă. a acoperi cu asfalt. atacuri.) aspect (al verbului). tendinţă. semnul marcării (pe obiectele de aur. (bot.) sell your ~ isprăveşte cu prostiile. insectă insectivoră (dinfamilia Reduviidae). 2. 4.) fără spori.. ['ffispareit] vb.si aspersoriums [iriamz] s. împrăştiat. 2. (constr. vb.) pompă aspiratoare. a asfalta. 1. aspiring pump [~ 'pAmpl s. cotropitor. asperitate. aripioară. aspic. asperity [aes'pcriti] s.) paletă. saşiu.) atac (cu violenţă fizică). lăcătuş montor.) an ~ with two panniers un bărbat cu două femei la braţ. -t/u-] adj. plin de aspiraţii. to speak with ~ a vorbi înţepător / cu asprime. asamblare. a se apuca energic de (o muncă grea). assay office [~ . aspersoria [iris]. atacator. assailable [-abl] adj. 2. (fig. aspherical [ei'sferikal] adj. assembling bench [a'scmblirj bent/] s. assay value [~ . a ataca. silnicie. Ir.) punte de asalt. (fig. (av. a testa. (fon. (bot.s'po:t] vb. aspirant. II. (fon.ment] s. asperser ]-ar] s. de rai. a-şi lua zborul. asphyxiant [ass'fiksiant] I.) a conţine (o anumită cantitate de) metal preţios. 1. (mine) gură de ventilare. laborant. zamacadea galbenă. mecanic. fremătând. (bot. aer). asfixiant. adj. asin. 1. s. (cliim. încercare. 2.r] s. pl. assayer [a'seio'l s. laborator de testare a metalelor preţioase. a înăbuşi. asfaltat. a ucide. măgar sălbatic. (/nat. spre). 1..) a proba. assembling machine [~ mo'/kn] s. spirit aspru. to ~ a watch a asambla. omor.) paradisiac. a asalta. (bot. a s p i r a t e (II). II. 2. asprime. assay balance [~ . 1. (fam. de şarpe. 2. care poate fi încercat / analizat etc. (mii. (y'ur. adj. foarte. persoană care convoacă. împreunare. asphyxiate [ass'fiksieit] vb.) tremurător.) a ataca (cu violenţă fizică).) never bray at an ~ nu lega prietenie cu proştii. (telm. aspen ['asspan] I. (telm. atacabil.) to play the ~ a face pe nebunul. 1.) aspirat. ['asspsrit] s. a s p e r g e s (1). assail [a'scil] vb.) 1. (înv. aspected [as'pektid] adj. asfaltic. (fon. assembling department [~ diipa:tmant] s. a calomnia. ['îesparit] adj. 2. 2. montator. asasin (tocmit). reunire. aspersoir [ia:s'pea'swa. a determina conţinutul etc.) to take / to carry a fortress by ~a lua cu asalt o fortăreaţă. năpârcă. a monta un ceas. a înăspri. asamblaj. 4.) viol. asper1 ['aîspar] s. (ferov.) acid asparagic. 4. a tenta. hârtoape. ucigaş. asphaltos [aes'fadtos] s. asphaltite ['ssfaltait] s.a. assagai ['assagai] s.aspidistra] s. after. duşman. assay plan [~ plam] s. defăimare. asphalt stone ['zesfadt stoun] s. assembler ]-ar] s. (telm.sespa'd3ilem]. 1. I was ~ed with questions m-au copleşit cu întrebările. a-sprawl [a'spra:l] adj. 1.) aspectiv. asphodelian [assfou'didian. assayable [a'seiabl] adj. ass1 [ses] s. a fi prostit. molestare (şi ultraj). the asperities of a winter campaign greutăţile unci campanii de iarnă. a omorî.) plan de probe. (telm. B.). (yur. a se face de râs / batjocură. pred. 1.-?nJ s. (bot.) hală sau secţie de montaj. defăimător. greutate. 1. B. s. a se ridica.) (muz. asasinat. lungit. a s p h y x i a .stei/n] s. calomnie. s. a fi îmbrobodit. intr. asalt. a ataca. pergamin. an ~ between two bundles of hay persoană care nu ştie ce hotărâre să ia. 2. tr. 2. assailer [-orJ s. 2. II. stropire. CU ameninţări şi lovituri). 3.) a scoate (lichid.ofis] s. aspiraţie (la). aspcctable [îes'pektabl] adj. aspartic acid [as'pa:tik 'a?sid] s. privire.) asamblor. 3.) aspidă (Vipera aspis). năvălitor. arivist. gaz asfixiant. v. înfiorat. (si despre boli etc. I was ~ed by doubts eram cuprins de îndoieli. a sufoca.

om. 4. (jur. a fuziona. a expune.) 1. (amer. legătură.) transferabil. (jur. ajutor de secretar.draiva'j s. ajutor de director. a pretinde. B. alianţă. a se contopi. asimilabil. a lega. a s s e r t e r . a-şi bate joc de. împărţire. B. Associate of the Royal Academy membru corespondent al Academiei a aloca (o sumă) (cuiva). tr. (de idei). asiduitate. 2. (jur.) participare ca asesor în instanţă. a se asocia. a judeca. to render ~ a da concurs / sprijin / prezumţiunc. (fig.) (cuiva). (/nat. un lucru) (cuiva). judecătorească începe mâine. assimilate [o'similcit] vb. 1. assertion [9's3:/an[ s. A. laborant. a compara. 1. 5. (univ. assistant secretary [~ rsekratri] s. bun de preţ. a îmbina. acordul. assign [a'sain] I. alăturare.) preţ fix.a? so'soiri al] adj. menire. a se lega. revendicare. tovarăş. sarcină. 6.) control al / fixare a măsurilor şi greutăţilor. montare. reprezentant. adj. alocare (a unei sume). (log. unit. asemănare. assertorically [-i] adv. unire. associable [a'sou/iabl] adj. 2. pozitiv. vb. a impune. a hotărî.) şedinţă a tribunalului. unire. care ajută.). a asimila.) activ. declaraţie. impozabil. tr. de drept). asshole ['ajshoul] ş. a declara. assimilable [s'siraitebl] adj.) asesor. 2. destinare.) sesiuni periodice. (rar) îngânare. adunări ale curţilor. 1. 6. 1. coleg. assentation [-a?sen'tei/311] s. camarad. asimilant.) (cuiva). .) asertoric. de numirea sa într-un post atât de important. lector. pretenţie. (ist.) asamblare. punere împreună.) transmitere. aliat. distribuitor etc. 2. ~s and liabilities the ~s a fost audiat / judecat de curte. assessed value [~ 'v#lju:] s. a lăsa pe seama (cuiva). adj. to ~ the real cause of events a temporară. ajutor.) verdict al juraţilor. II. (v. articol de lege. a face asemănător. assistant chemist [~ 'kemist] s. the work is associate professor [~ pra'fcso1"] s. 3. iutr. (temi.) a-şi râde de. amintire. intr. asigurare. a ceda (cuiva). 4. bunuri patrimoniale. apropiere. 4. v. a afirma categoric.) asertoric. regiune subvenţionată de stat (din raţiuni economice). 2. a se afirma. care poate fi atribuit. a explica. întovărăşire.) semnal pentru adunare. adjunct. legătură. supus ccnzului. cesiune sancţiune regală (pentru legi parlamentare). (fam. assertorical [. adv. asshead ['sshed] s. cu). A. a revendica (un drept etc. ajutor. associational [aisousi'ci/pn^l] adj. companie. transferare. de asesor. assimilation [sisimi'lci/pn] s. a determina (un termen.) linie de asamblare.fam. a se îmbina.U. apendice. evaluare. sindic în administrarea afacerilor de senat — în statele din S. acolit: prieten. afirmaţie categorică. (jur. asiduu. întovărăşit. asociat. vulg. 2.) atelier de montaj.) aprox. conciliabil. assert [a'saitl vb.) întâlnire.). assizement [-mont] s. II. a atribui (cuiva). pi. mistuire. assistant professor [~ pi>fcs3r] s. a fi alături de. assisted area [3'sistid 'eorio] s. lucrare. impiegat. (înv. a uni. 5. (înv. II. agresivitate. de întovărăşire.). o simplă afirmaţie. 2.A. averea firmei falite. a fi assimilationist [otsimi'lci/aiiist] ş. suma impunerii. 1. [s'sou/ieit] vb. assistantship [o'sisUmti/ip] s. cesiune. comoară. assistant manager [~ ima?nid33r] s. aprobator. a susţine. alipit. 1. a asimila. pi. (mi/. a consimţi (să). sârguinţă. complice. 3. de drepturi). to ~ oneself in a sc asocia la. II. 4. hărnicie. 1. the ~s begin tomorrow sesiunea assessorial [.) prostănac. (de avere. (jur. 2.) una dintre cele opt persoane care susţin nominalizarea a asemui. no reason has been ~ed for this nu s-a dat nici o explicaţie (acestui lucru). asiduitate. stăruinţă. 2. auxiliar. 2. neghiob. 1. (înv. 2.) Assembly camera reprezentanţilor. temă. ~ of bread taxă activ şi pasiv. (log. 1. 4. 2. îndatorire. dogmatic. comunitate. articles assignable [o'sainabal] adj. distribuţie. împreunare. 2. sociabilitate. legătură. acord. ansamblu.) a ajuta. 2. B. amploiat. -sai'n-] s. a s s i g n). ~in bankruptcy curator. misiune. rej7. (jmetic. taxare. participant (la o ceremonie assertive [a'saitiv] adj. a se combina. afirmativ. învoire. Regale. funcţionar fiscal (care fixează impozitele).) a pronunţa şuierat. 4. părtaş. sancţionare. intr. 3. 5. ajutor. 5. membru cooptat. reprezentant. prostănac. tovărăşie. 2. concurs. fârtat. tr. association book [aisousi'cî/pn bukj s. assessment [a'sesmont] s. confederaţie. 1. a da concurs (cuiva). cesiune. 2.) simbioză.) avere. to lay an ~ on a pune assistless [s'sistlis] adj. persoană care consimte. măsură fixă. a absorbi. asimilator. a s s i s t c r . 1. a alipi. egalare. rar) fără ajutor. III. to hold the ~s a ţine sesiune. a contopi. v. aserţiune. a s s e r t o r i a l . stăruitor. pentru pâine. distribuire. amenzii etc. a unei persoane). împuternicit. deed of ~ act de asociere. a sancţiona. simpatic. (geom.51 association book assignee [. datorii active. asimilare. prezumţie. assignor [9'sainorJ s. societate. 2. a face marc paradă sau caz de sine. expert (consultant). 1.) assembly [a'sembli] s. membru al unei ligi. a taxa.) hală de montare.) valoare nominală. (med. confederat.) v. assembly line [~ lain] s. ajutor de montor. 7. (î/i S. destoinicie. to ~ oneself with smb. ~ on income impozit pe venit. a-şi însuşi. 3. indicare.) ncaleatoriu. assentient [s'scn/snt] I.) 1. fixare. a declara solemn. associate societies [~ soisaiatiz] s. agresiv. 3. (mv. (te/m. a reclama. (jur. intimitate. asociat. ortac. a s s o c i a t i o n c o p y . v. agregat. prietenie. a ratifica. vânzător. a susţine. B. cesionar. sârguincios. 2. statutul societăţii. 2. averea creditorului insolvabil. he was tried at assessorship [a'scso/ip] s. slugărnicie. assistant lecturer [~ -Iekt/3r3r] s. a ajuta. arăta adevărata cauză a evenimentelor. sfat. asserted [a'ssitid] adj.) membru (local) al adunării assignment la'sainmsnt] s. aprox. (jur. to be ~ to a da ajutor (cuiva). întovărăşire etc. (ec. A. a se uni. (log. apreciere. he ~ed all his property to his creditors şi-a cedat association [aisousi'ei/an] s. B. A. a repartiza (o temă. (ec. assertative [-otiv] adj. (to) a distribui. stabilire. assimilatory [o'similcit3ri. inferior. (jur. societăţi afiliate / unificate. transferare. taxabil. a avea pretenţii excesive. avere. (în Anglia) profesor care nu conduce o secţie întreagă. susţinere (a unei păreri etc. obşte. tr. vb. fixare. a aprecia. afirmaţie. stabilire. assiduousness [-nis] s.A. 2. prezumţios. transfer. 1. v. assistant [-ant] I. 4. aşa-zis.) persoană care îşi cedează drepturile. profesor (de şcoală secundara) asses' bridge ['aesiz'brid3[ s. a spune răspicat. 2. (jur. 4. 1. persoană care afirmă / declară. (peste măsură etc. assist [a'sist] vb. 4. assemblyman [~ni3n]. 5. 1. afirmare. paragraf de lege. adunarea legislativă.) ascsorial. 1. 2. anus.)'to:ri3l] adj. persoană care îşi exprimă asimila. desemnare. de) insistent. cap pătrat.) condiţie / stipulaţie de remitere. atribuire (de sarcini). sprijin. of ~statut /regulament al societăţii. caracter afirmativ sau dogmatic. persoană care c de acord cu ceva. [a'sou/iit] adj. cesionare telm. rej/. associate editor [s'sou/iit >edit9r] s. asociaţie. impunere. grup. 2. îmbinat. 1. spre deosebire de membrul senatului sau senatorul a unui loc. repartizare. 3. (lingv. 3. tr. 1. repartizare. 1. v. assiduity [rcesi'djuiti] s. s. reporter's ~ atribuţie sau atribuţiile unui reporter de ziar. 1. partener. a s s i m i l a t i v e . C.>ri] adj. a întovărăşi. assistant driver [~ . asimilare. însuşire. assemblymen [-men] ş. a asocia. 4. de măgar. destoinic. asset l'Eeset] s. assessable [-abl] adj. 1. a stabili. adjunct. 1. asociabil. neajutorat. ca un singur (de avere. a afirma. curtenie. asiduitate. pretins. pi. 2. alăturare. asserve [a's3:v] vb. 1. (jur. assignor. assertorial [ia3s. vrednicie. asociat. 1. (amer. impozite directe. a da (o mână de) ajutor. a se aduna. 1. stăruinţă.). camerei legislative (dintr-un stat. a contopi. instalare. a pronunţa ea o afrieată. grief a împărtăşi durerea cuiva. pi. 1. 4. a asocia. A-tr. (amer. 3. to ~ oneself with ase solidariza eu. assession [a'se/n] s.) redactor adjunct. pi. (amer. digerare. avantaj. assentor [o'sent9r[ s. v. 2. ajutor de şofer. atribuire. sârguinţă. assess [a'scs[ vb. transfer.assi'iii:. a combina. care se poate asocia. 2. întâlnire. s. societate. ca un măgar. (biol.).) a transfera. assistant clerk [~ kla:k] s. fuzionat.) asseverate [o'sevareit] vb. 2. să). (pol. ~ of debts cesiune de assembly shop [~ /op] s. asimilare. tr.) profesor al cărui rang este între instructor şi associate professor.) profesor universitar cu angajare specială ~ed to him lui i se atribuie această operă. to ~ to a) a încredinţa (o sarcină etc. 3. anexă. destoinicie. adj. 2. participant. v. cedare. (sociol. he was pleased at his ~ to such an important position era încântat assembly room [~ ru(:)m] s.'s assibilate [o'sibileit] vb. a asista (în 1 asserter [a'ssito "] s. 1. funcţionar inferior. 1 assertor [o'ssita "] s. sală de întruniri.pl. a s s i s t a n t 1 e c t u r e r . (jur. tr. secund (la box).) 3. good health is a great ~ sănătatea e un bun de preţ associability [o'sou/ia'biliti] s. asistent. (amer. asistenţă. sală de concerte. lipit. documentul referitor la acestea. 2. -leit-] adj. a egala. a desemna. director adjunct. adunare. sală de bal. 1. asociere. II. neobosit. a fuziona. 5. assignation [passi'gnei/an] s. assister [s'sista1"] s. assertiveness [-nis] s. (univ. assessed taxes [s'sest 'tsksiz] s. randevu. (jur. (rar) v. (to) sau instituţii. aprobare (din linguşire). toate bunurile creditorilor. a intra în (combinaţie. asseveration [a-sevs'rei/sn] s. inventar. membru mai mic în grad al unei asociaţii assify ['zesifai[ vb. ajutor. alocare: fixare. intr. prezumţios. atribuibil.) şi bunurilor falitului. assigner [o'saiii3r] s. pi. ajutor. legat.) adept al asimilării sociale. bunuri succesorale. absorbire. subordonat. to ~ with a avea legături eu. (te/m. 3. Royal ~ assignment clause [~ 'kb:z[ s. assistance [-ans] s. atenţie constantă. tr. (amer. (jur. agent. confederat. asociaţie 3. pentru a fixa impozitul). asesor. s. impozit pe. tr. assistor [a'sista1-] s. creanţă. combinat.) asistent. atribuţie. mandatar. a amenda.ssoOytoriksl] adj. întrunire. (jur. instrucţie. a ajutora. montaj. 2. alocaţie de studii. asistent. assertory [o'so:t.) calitate. 3.U. 1. a se învoi (cu. numire. assistant fitter [~ ifita1"] s. associate I. neghiob. agent fiscal. asigurător. assistant master [~ <ma:stor] s. calitate de spectator).-fot-] adj. [a'sou/iit] s. (to) a fi de acord (să. un loc etc. a lua parte. assiduous [o'sidjuos] adj. a mistui (hrana). 1. a evalua (averea.) contopire. assessor [a'seso1"] s. hotărâre (a unui timp. assize [a'saiz] s. statului). 1. a se unui candidat pentru alegerile j?arlamentare din Anglia. a s s e r t o r i a l .) calitatea / funcţia de asesor. (te/ui. /e mare lucru. consimţământ. persoană care distribuie. 2. (amer. confrate. a mere ~ o afirmaţie neîntemeiată. tr. with one ~ de comun acord. a s s e r t i v e . a newspaper assent [s'sent] I. o graniţă. asistent. a fixa. numire. asimilativ.) puntea măgarilor. b) (jur. afirmativ: declarativ. 5. 3. a se contopi. pons asinorum. bun. s. 2. II. de asociaţi(un)e. ass-like ['asslaikj I. camera legislativă (spre deosebire moştenitor de drept. reminiscenţă. assimilative [o'similotiv. a spune sus şi tare. 2. a fixa suma (impozitului. a împărtăşi.

) navigaţie astronomică. s. astrolatrie. siguranţă. stelat. astronaut. studiul civilizaţiei şi limbii asiriene. astrometry [ajs'tromitri] s. fals. tr. 2. v. certitudine. persoană asigurată. ~ of power preluarea puterii. pl. 2. asthenia [xs'Oimjo. însuşit. a s s o n a n t . assuredness [o'/usdnis] s. sortare. (zool.. asteroid [asteroid] I. (rar) a sfătui. he had the ~to say that a avut neobrăzarea să spună că. pupa. călare (pe scaun etc. nestabil. îndrăzneală. a asorta (marfă). ass'y ['aesi] s. uimitor. înstelat. adj. liniştire. 3. assuade [o'sweid] vb. s.) astenie. asthmatic [ass'mastik. calmant. caracul. astray [o'strei] adv. a sorta. 1. fictiv. 1. 1. astounding [-in] adj.) asonantă.. (mai ales metr. mirare. assuredly [o'Juaridli] adv. astei ['asstcl] s. adj.) steluţă.9rn] s. a potoli. his illness ~d a very grave character boala sa se agrava mult. din punct de vedere astronomic. astrakhan [ia3stro'ka. astatine ['asstotiin] s. astronomie geodezică. to go ~ a (se) rătăci. astronom regal (titlul directorului Observa­ torului astronomic GreenwicJi). navigator în spaţiul extraterestru.) consolidarea tavanului unui tunel. assumed function [~ TArjk/n] s. a atenua. a lega.. (fiz. adv. arogare. slăbiciune. arogant.) funcţie iniţială. (chim. surprindere. la pupa. planetă mică. astonish [os'tonij] vb. a chezăşui.festro'foubio] s. Astronomer Royal [o'stronomo 'robi] s. (mai ales metr. -rism-] s. tr. cititor în stele.) a ierta. associationism [aisousi'cijbnizsm] s. (med. (j7z. urcător. şi intr. a ostoi (foamea. extraordinar. vioi. a-şi aroga. astrolabe ['acstrouleib. Assyriologist [o. (folosit ca sg. astronom.) obligaţie. uluire.association copy 52 association copy [~ <kopi] s. (muz. the whole town was ~ with the news tot oraşul era în fierbere din pricina ştirii / ştirilor. înapoi. a absolvi de păcate.. a potrivi. a uimi. 1. (cosm. s. asortiment. astrologize [os'trobd3aiz] vb. astigmatism [aîs'tigmotizam] s. în mişcare. assuming [o'sjmmirj] I. tr. astringent. a lua asupra sa.) ac astatic. 2. pi. ~ of prep. a grupa.) astronautică. 4. a ului. asirian. 1. de mirare. lipsă de putere. astragal ['astragal] s. II. a simula. a apuca pe un drum greşit. a restrânge. garantat. assume [o'sju:m] vb. prese.n. 1. astronomic. a s t r a g a l u s . a căpăta. a uşura. cupolă transparentă (a unui aeroport. astronautics [■aestrs'noitiks] s. asigurare. to ~ the offensive a lua ofensiva. s.) astenic. stelar. uşurare.) steliţa-vânătă. a se ocupa cu astrologia.aistra'nomikpl riiaîvi'gei/an] s. astrogate ['a^strogeit] vb. alegere. assuage [o'sweid3J vb. tr. 'zest-] ş. de la a s s e m b l y . în fierbere. aroganţă. a calma. astronautic. 3. astronomical day [~'deîjs. a-strand [o'strasnd] adj. îndrăzneală. intr. I am ~ed at his not coming mă surprinde că n-a venit. . steluţă. 2. astrologer [3s'trol9d33r] s. (anat.) astragal. (psih. arogant. (sport) (şi soccer) fotbal. 3. astronomically [i^stra'nomikali] adv.to ~ the defensive a se menţine în defensivă. (bis. încredere. 1. assoil [o'soil] vb. agitat. a încredinţa. (mar. a unei aeronave). îngâmfare. (ist. astringent [-ant] (med. sortiment. a face pe grozavul. to ~ one's life with / in a company a-şi asigura viaţa Ia o societate de asigurare. 2. astonishing [-irj] adj. 3. în (formă de) stea. a se preface (cu adj. II. (astron.). asirian. assumed [o'sjumid] adj. astmatic. 2. rest'm-] I. a comprima. nobody is as yet ~ nu s-a sculat încă nimeni. convingere. a lua de bun. v. you have my solemn ~ that îţi dau asigurarea mea solemnă că.) asterisc.) v. de astrologie. 1. 2. 1. astrologie. a crede fără a cerceta. 1. asigurare. arşicul gleznei. 2. -nio. îndrăzneală. prep. II. impertinenţă. to make ~double / deubly sure a) a lua toate măsurile de prevedere. (bibliologie) exemplar adnotat al unei cărţi (care a aparţinut cândva autorului sau unor persoane de seamă). rejl. (bot. 3.) după stele. assurance [s'/usrans] s. ~ news o veste extraordinară. (constr. v. a face pe. . a slobozi. (astron. (med. (rar) 1. s. a clasifica. pred. ■ - asterisrnal [rassto'rizrnol. semeţie. B. a prelua datoriile cuiva. cu picioarele desfăcute. a lega strâns. astir [o'sto:r] adj. -Jiot-j adj. vlăguire.. 1. astrogeodezie.) asociaţionism. stelar. aster ['Eestor] s. contractant. a s t h m a t i c (I). convenit. pred. stelat. astronaut ['a3stro. 2. mulură. astatic [o'staitik] adj. aroganţă. (med. astrologic(al) [ia3stro'bd3ik(ol)] adj. uzurpare. 2. astronomical navigation [.) astigmatism. pe căi greşite. 3. 2. presupunere.) I. îndărăt. alinător. pred. îndrăzneţ. astrobiologie. 3. asociativ. astrally [-i] adv. adj. you ~ me mă uimeşti. adj. călare. astronautic |. astrahan. înapoi. assurer [a'/uara1"] s. a dezlega. negreşit. 3. astrologie. a se asorta. 1. ochiul-boului. izbitor. calmant. asumare. 1. adv. pred. assured [-d] I.) to be ~ed a fi lovit de trăsnet.) Adormirea Maicii Domnului (15 august).) potrivire. impertinent. 2. garanţie. razna. astral ['zestral] adj. a linişti. a scorni. mut de uimire. agent de asigurare. 1. crăcănat. assumpsit [o'SAmpsit] s. (mai ales metr. astart [o'sturt] adv. fiţi pe pace. ornament la mânerul săbiei. rar ifesGi'naio] s. călare pe. a se armoniza (cu). a mira^ a surprinde. a asigura. neruşinare. I stood ~ed am rămas încremenit / uluit. astronaut. (mv.. eşuat. 2. to ~ smb. a îmbărbăta. b) a se asigura de două ori. asumat.) asteraceu. astragali [ilai] s. neobrăzare. astrict [s'strikt] vb. Assyrian [o'sirisn] I.) astrolab. 1. astrogeodesy [. a primi. a s t e r o i d (II). cutezanţă. suitor. (av. a alege. după toate probabilităţile. astatize ['a^stotaiz] vb. astrometeorologie. you need not be ~ed at that asta nu trebuie să te mire. (mar. tr. s.) a ispăşi. (with) a se potrivi. (astron. (electr.).) astigmatic.) asteroid. respiraţie grea. pl. astringency [-snsi] s.) trei steluţe (***). adj.) astragal. (bot. (med. assumed load [~ 'loud] s. astatic needle [~ 'ni:dl] ş. (mat. asiriolog. asortat.tr. cu picioarele desfăcute. astmatic.) a achita. 4. (fig. arogant. full speed ~ cu toată viteza îndărăt. assumed name [o'sju:md 'neimj s. 2. 2. astragalus [os'tragobs j . astrodome ['a^stroudoum] s. asterisrn ['a?storiz. 1. astereognosis [o-stioriou'gnousis] s. pretins. planetoid.. rar EesO'm-. assuasive [o'sweisiv] adj.). astound [os'taund] vb. II. assumedly [o'sjmmidli] adv. II. a presupune. asigurat. association football [~ Tutbol] s. boli). tr. 2. presupus. astride [o'straid] I.siri'olod3ist] s. b) a duce pe calea pierzaniei. (jig.aisto'rei/os] adj.) în dreptul straiului. . II. uimire. eu siguranţă. în picioare. semeţ. mil. variat.) astronomic. astral.a3stro'no:tik] adj. probabil.asthmatical [-ol] adj. îndrăzneţ. Assyriology [oisiri'obd3i] s. uriaş.) a astazia. assuagement [-mont] s. B. let us ~ that să admitem că. 1. astrionics [lasstri'oniks] s. a s t e r o i d . 2. assonanced [-t] adj. astrolatry [os'trolotri] s. asteraceous [. tulburat. assort [o'soit] vb. be ~d liniştiţi-vă.) căldură de asociaţie. care suferă de astmă. astoundment [-mont] s. astraddle [os'traidl] I. rar 'zesB-. cutezător. 1. (înv. (tehn. : . astringenţă. II. în spate. (jur. success is ~ succes garantat. la pupa navei. (med. (bis. (mine) mijloc de reţinere a apei în subteran. de-a-(n) călarele. astern [as'tam] adv. astrain [o'strein] adj. (mv. rujă-de-toamnă vânătă (Aster sp. care şi-a pierdut drumul. admis. năduf.no:t] s.). tendinţă de urcare.) sarcină teoretică / nominală. to lead ~ a) a abate (din drum). a-şi însuşi (în înţeles râu). asigurare pe viaţă. astmă. assure [o'/uor] vb. A. A. assurgent [9'so:d3Pnt] adj. astraphobia [.carduaceu. navigaţie extraterestră. a limita.) ramură a ştiinţei care se ocupă de aplicarea electronicii în astronautică. Assumption (rel. ridicat din pat. a micşora. adv. astonishment f-mant] s. curaj. II.) astereognozie. associative [o'sou/ieitiv. (rar) pe uscat. încrezut. assorted [-id] adj. uluitor. (dc)sigur.'s debts a lua datoriile cuiva pe seama sa. (înv. 4. astigmatic [lasstig'mastik] adj. zi astronomică. rătăcit. tr. ~ of călare pe (scaun etc. (bot.) unghia-găii (Astragalus glycyphyllos). a garanta.) constelaţie 2. to ~ airs a-şi da aere/ifose. a îndulci (necazuri. sigur. chezăşie. 2. 2. I ~ you there's no danger te asigur că nu e nici un pericol. domolire. 2. v.. surprinzător. 2.) stea-de-marc (Asteroidea). s. îndrăzneţ.) astatic. asteriated [a'stisrieitid] adj. astrografie. a convinge. (arhit. assumptive [o'sAinptivj adj. semeţ. assumption [o'sAmpjbn] s. impertinenţă. asteroidean [la^sto'roidion] adj. a-şi însuşi. asthenic [a3s'6enik] adj. nume fals / de împrumut. asteroidal ['Eestoroidal] adj. (po/igr. astrodom. asthma ['aîsmo. a povăţui. fiz. cutezanţă. promisiune solemnă. crăcănat. sleire.'—j s. adv.) astatiniu. a linişti. 1.aîstroudsiO'odisi] s. încredere în sine. 1 astronomer [osrtronomor] s.) 1. în stea: asterisk [asterisk] s. tr. astrogator ['2estrogeitor] s. îndulcire. siguranţă. adj. a se convinge. persoană cu respiraţie grea. 1.) asonant. astrogation baastrs'gei/sn] s. assonant ['assgngnt] adj. rar) armonie. a-şi asuma. s. alinare. astrology [os'trolod3Î] s. 2. sculat. assortment [-mont] s. tr. asiriologie. dintr-o dată. astrobiology ['2Dstroubai'oIod3i] s.) a naviga în spaţiul extraterestru. 2. astrometrie. 3. astringe [os'trind3] vb. încrezut. (med. a asigura. pred. atenuare. to ~ the Browns a sfida prejudecăţile sociale. 1. how can you ~ me to be responsible for it? cum poţi să-ţi închipui că aş fi răspunzător de asta? 5. presupus. 1. fără îndoială. astronomic(al) [tjestro'nomik(ol)] adj. încordat. a lua. adj.■"--. astrolog. tr. astringent. -trol-] s. (limba) asiriană. setea). a-şi atribui.) de constelaţie. till all this advances into ~ până când toate acestea vor deveni certitudini. cosmonaut. (cristalografie) asterisrn. astrography [ajs'trogrofi] s. ciubuc. înecăciune. adj.) cingătoare. intr. assonance ['fesonons] s. (poligr. 1. (astron. astay [o'steij adv. struck with ~ cuprins de mirare. brusc. to drop / to fall ~ a rămâne în urmă. a admite. măsură de prevedere. astrometeorology [«aestro/mii:tio'robd3i] s. to be early ~ a fi în picioare dis-de-dimineaţă. tr. a alina. a se asigura. association heat [~ hi:t] s. to ~ the responsability of a-şi lua răspunderea pentru. (folosit ca sg. centură. (chim. asigurat.) astrafobie. 2. încredere în sine. ~ of friendliness prietenie falsă. assurgency [o'so:d3?nsi] s. extraordinar. aroganţă.

nesimultancitatc. 2. (arată modul) în.zesim'boulja. şilingi bucata. ~ two o'clock la ora / orele două. -the front pe front. atavism ['astavizam] s. b) în libertate. pătrunzător. (gram. (med. o dată. 1. 2. 3.) atelectazie. ~ table la masă. wide ~ in meaning având înţelesuri cu totul deosebite. nu arc nici o carte. la urmă. la strâmtoare. ~ war în război. a-sway [a'swei] adj. separat. the thermometer is ~ 3 below termometrul arată 3 grade atherine ['zeGarain] (Hit.strousfiar. dornic. asymbolic(al) [. (în aer liber). asymptotic(al) [i33simp'tatik(al)] adj. 1. (have) ~him.) motor de inducţie. unde mai pui. viclean. ~ the bottom a) la fund. azil. năpădit de sudoare. atavism. asymmetric bars [^si'metrik 'ba:z] s. ~a stand a) pe athlete's foot ['a. măcar. pătrunzător etc. încolţit. în urma (cu geu. un caz. fără conjuncţie. we were taken ~a disadvantage am fost prinşi în încurcătură / într-o situaţie nefavorabilă. ~ dinner la ora mesei.) ataraxic. 1. arc haina ruptă în coate. (gram.) atebrină. a se împrăştia. -0* ~all a) (în prop. atheism ['eiGiizpm] s. lacom. astrofotografic. (v. ~ the door la uşă. loc astronomic. 6. (med. pe. adj. ~ school la şcoală. of age) la (vârsta de) 37 de ani. (med. asyndetic [lassin'dctik] adj. aterină.) 1.şi pronunţia franceză] s. ~ his mercy la cheremul / discreţia lui. -lis] s. departe unul socoteala lui (si fig. ~ breakfast la masa de dimineaţă.) asindetic. (med.) asimbolie. (pe) lângă. disparat.tara. neştiind ce să facă sau ce să zică. ~peace în pace. a's-] s. / ospiciu de nebuni. ~ athletic [asG'Ietik] adj. neg. this is done ~ our hand de altul. s. ~ the window la fereastră. when she was ~ the university când era studentă. -trafa't-] s. c) cel puţin. în Windsor (folosit pentru oraşe mici. adj. iscusit.) asimptotic. (cu gen.) asimptotă. (rar) nesimbolic. sub zero. (amer. (tehn.) asilabic. la luptă. atabrine ['aHabrim] ş..) atheist ['eiGiist] s. (arată locul) la. ataraxia [iseta'rasksia] s. în timpul mesei. înot(ând).) însetat. astrophotometry [isestroufou'tamitri. ~ no time niciodată. din Asturia.'s beck and call la cheremul / discreţia cuiva. ate [ct. agerime. 3. (iingv.) atematic.) în nici a-swim [a'swim] adj. he is very good ~ mathematics e foarte astronomy [as'tronami] ş. într. when he was ~ school când era elev. (în jocurile de copii) astrophotographic [iEestrouTfoutou'gra. I hinted — it several times astute [as'tjuit] adj. transpirat. a t h a n a s i a . athematic [.f-. aparte. v. nopţii. . a t a v i c ..) impetigo (pe laba piciorului). Hector! muşcă-1 / şo pc el. he is ~ it again iar începe. II. he jumped / asturian.însetat. imortalitate. ncsimultan. (ara/ă aplicaţia) la. ~ any rate a) (înv. în larg. în cursul nopţii. locuitor al Asturiei. pi. ~ rest la odihnă. am vreunul. ataxy [a'taeksi] s. (fr. (amer.) lunatic/insane ~azil / casă pierdut un braţ şi unde mai pui ca c braţul drept.) aterom. afirm) în orice caz. 8. (înv. asyndetically [-aii] adv. pred. atletic. în fund. 5. din. asymmetrically [lassi'metrikali] adv. ~ (the) most eel mult. care încotro. ~ his expense pe astylar lei'staila1"] adj. în. a t h e r o m a . he is ~ play astronomical year [~ 'p\] s. b) (în prop. ~ what time? la ce oră?. pe. în timpul lucrului. atletic. lunetă astronomică.v. (arată starea. II. athirst [a'Ga:st] adj.) ataxic. astrollzic.) asintactic. he threw a stone ~ the other child a aruncat cu piatra astutely [-li] adv. exerciţii fizice independenţa Franţei. / să insinuezi cu asta)?. asymptote ['assimptout] s. (turc.) fără coloane. b) (în prop. ea urmare a viclenie. asymptomatic [ffiisimpta'manik] adj. pred. he laughed ~ my despair râdea de deznădejdea mea. atermic. atavistic ['astavistikj adj. câtuşi de puţin. (gimnastica) paralele inegale. ~ one în înţelegere. la. toţi împreună. at [aat forma tare.) telescop. astrofotomctric. 2. ateneu. câteodată. afirm. pe. din cauza (cu gen. către. dintr-o întinsoare. ~ Windsor la Windsor. în general. başca. he arrived ~ the cinema before me a ajuns la cinema înaintea mea. nerăbdător. was done ~ his request s-a făcut la cererea lui / pentru că a cerut el. (rar) a se ocupa cu astronomia. a) in frâu. -sia. asylum [a'sailam] s.32Ga'nci/ja. eit] past de la e a t1. 11. to rush ~ a se năpusti în direcţii diferite. la respect. legănat. atlet. astronomical telescope [~ 'teliskoup] ş. he has no books ~ all nu are deloc cărţi.v. at-a-boy ['jetabDi] interj.carc nu formează silabe. -313] s. if ~ all cred că am puţini duşmani dacă.) cât de cât. to go ~ a se despărţi.) ataxit.) pe loc repaus. v. pradă unui leşin. adj. s. pred. ~ a distance în depărtare. asynchronism [a'sinkranizam] s. la avid. -tra. prinţ sau nobil angîo-saxon. care nu are vocală tematică. pl. 'setei. iscusinţă.sGi'manik] adj. it sells ~ three shillings each se vinde cu trei a se face praf. the people ~ large poporul în general. ~first la început. ~a certain point la un anumit punct. mai bun caz. perspicacitate. la. isteţie. pl. adv. adv.) aterman. (med. b) (mii. în repaus. 12.) iatagan. asincronism. (arată lucrarea sau astronomical position [~ pa'zi/an] s. ~ liberty în libertate. -tras-] s. astuteness [-nis] s. la gustarea de dimineaţă. -tra.. la mijloc. ~ best în cel a-swing [a'swirj] adj. pe. diferit. iară conjuncţie. un ioc. loc. şiret. (mineral. asymmetric(al) ba:si'metrik(al)] adj. athen(a)eum [ix9i'ni(:)am] s. (folosit ca sg. II.ts fut] s. b) în orice caz. asynchronous [a'sinkranas] adj. în jumătate. asymptotic line [~ 'lain] s. you ought not play astrophotography l-ajstroufou'trigrafi.) atletism. -ta'g-] adj. ~ a loss în încurcătură. 4. (zool. (med. legănăndu-se încoace şi încolo.) deloc. casă de sănătate (pentru demenţi). he looks ~ her se uită la ea. atavic. (psih. şi încă. defel. vrea să spună? pe cine vrea să atace? unde vrea să bată?. spre. asymmetry [aî'simitri] s. -my place la mine (acasă).fik. activitate sportivă. (mat. asimetric. 1. ataxic [a'tasksik] adj. drawn la cuţite. atelier ['setalici.) asinergie. ataghan ['astagasn] s. (Iingv. atcha [a't/a:] interj. atavic [a'tasvik] adj. rushed ~ the idea a îmbrăţişat cu entuziasm această idee. (med. (arată direcţia) la. adv. ~ his father's (acasă) la tatăl său. (fiz. athletically [-ali] adv. în celălalt copil. bun la matematică.him ra-ara repezit la el. I rushed .). atanasic. unanim. în nămiezi. valoarea) cu. (amer. liber. isteţ. it is not to be got ~ e de neobţinut / de nerealizat.) astrosferă.-tras-] s. he aims ~ astucious [as'tjui/as] adj. (chim. ateu..) v. ~ midday la amiază. ~ least cel puţin. (arată sursa. smb. (astron.: ~New York la New York.) atheling ['asGilirj] s.) I. atheromata [-mata] s. it astutious [as'tju:/as] adj. I have few enemies. noaptea. suferind de sete. care nu se suprapune în timp. what is he (aiming) ~? a) ce urmăreşte? la ce ţinteşte? b) ce astroscope ['astrouskoup. pentru. (arhit. to drive ~ a despărţi. asynchronous motor [~ 'mouta | s. a se desface. în.asGi'rouma]. deasupra. b) în impas. ospiciu. 7. ~ fighting n-ar trebui să vă jucaţi dc-a bătaia. (farm. 2. provenienţa) de la. (arată cauza) de. (gram. asunder [a'sAndar] I. athermanous [a'0a:manas] adj. r ataxite ['auaksait] s. neg. adv. (mat. (rus) hatman (de cazaci). 2. ataman ['astameen] s. she is rather quick ~ repartees are răspunsuri prompte. ancorat. asincron(ic). dc-a. (mineral. ~his left (hand) la stânga lui. (amer. ~ bay athlete ['asGliit] s. loc. with other children now se joacă cu alţi copii acum. spre. nicicând. he got it ~the fountainhead o are / o deţine de la sursă. atelectasis [rsta'lektasis] s. adv. perspicace. pe îndelete.ksi] s. a s y n e r g y . (ist. she is excellent ~ needle work se pricepe de minune la lucrul de mână. (med. v.) ateromasic.f-. ~ arm's length la lungime de un braţ. b) pc a-swoon [a'swu:n] adj. I think disparat.) ateneu.. ~the head în frunte. b) în athanasy [a'Gasnasi] s.) linie asimptotică. ~ ease a) liniştit. despărţit. 1. st forma slabă] prep. atacamite [a't<ekamait] s. tendinţa) la. a început. a) ce faci acum? ce vrei să faci acum? b) unde vrei să ajungi (cu asta)? ce vrei să spui astrophysics ['asstrou'fiziks] ş. s. ~ 37 (years athermasy [a'0a:masi] s. nemurire.v. am făcut repetate aluzii la asta. 2. ~ large a) în general. spre. afară.) ataxic. nesimetric.) bun băiat! bravo! aşa zic şi eu! asymbolia [. ~ the corner la colţ. torn ~ rupt în două. a o lua e făcut de mâna noastră proprie. fotogrammetrie cerească. his coat is out ~elbows îi ies coatele Athenian [a'8i:njan.) în orice condiţii. atheistic(al) [iciGi'istik(al)] adj.aesim'bolikfal)] adj. 4. studio. pătrundere. atheneum. iar astrosphere ['a. în două (bucăţi / părţi). what are you ~ now? astrophysical ['ajstrou'fiziksl] adj. ncsimetric. asyndeton [as'sinditan. prinţ moştenitor. the very independence of France was ~ issue / stake era în joc însăşi athletics [sG'Ictiks] s. ~ home acasă. ager. sportiv. în largul mării.) atelier. (arată scopul. astrophotogrammetry [ifestrouifoutou'grEemitri. bal an sandu-se. -nian] I.) sport. (ist. refugiu.) astrofizica.). (folosit ca sg. ~ noon la amiază. ~ anchor la ancoră. ateism. Asturian [a?s'tju arian] I. adv. în New York). ataxia [a'taîksia] s. în general. he aims ~ perfection ţinteşte / năzuieşte / aspiră la perfecţiune. (gram. leşinat. in.eisin'tasktik] adj. pred.91i. muşchiulos.) asindet. ~ daggers astronomize [as'tranamaiz] vb. a s t u t e . asudat. adăpost. (med. acţiunea) la. to fall ~ a se sfărâma. josul paginii. a s t u t e . lipsă de simetrie. asimetric. a separa.) atebrină.53 athletics astronomical photogrammetry [~ ifouta'grasmitri] s. 1. ataraxy ['a.) focă grocnlandcză (Phoca groenlandica). ~ play la joacă. c) la poalele / la piciorul dealului. v. ~ issue în joc / discuţie. ~ the butcher's la măcelărie. astrofotogrammetric. -hand la îndemână. atenian. 10. (arată timpul) la. -trafa't-] s. către. perplex. 1. în acelaşi timp. ~ work la lucru. ~ stake în joc.) asimptomatic. b) în impas. chist sebaceu. legănându-sc. a-sweat [a'swet] adj. izolat. atletic. al muntelui etc. astrofotografic. asynergia [ta?si'na:d3ia] s. atak ['actak] s. (arată preţul.). astronomie. (mat. (fig. (h)apciu! atchee [a't/i:] interj. în linişte. they played ~ hide-and-seek se jucau de-a v-aţi ascunselea. asturian. 2. ~ that a) cu toate acestea. asynergy ['32sinad3i] s. dispersat. lângă fereastră. 2. de ex. ~all events a) (în prop. situaţia) la. he lost an arm and the right one ~ that şi-a asyllabic(al) [i32si'kebik(al)[ adj.~ midnight la miezul atheroma [. pred. linişte morală. asyntactic [. din când în când.. ~ random la întâmplare. ~ last atherome ['zeGiroumJ s. ~ night II.). într-un anumit athanasia [. a t a r a x i a . atletică uşoară. ~ once dintr-o dată. când şi când. astroscop. care face parte din familia atcrinidelor (Atherinidae). 2. pentru. a s t u t e ) .) asindetic. ~ a meeting la o întrunire. (psih. 1. ~ a stretch dintr-o dată.de ateu. an astronomic. -ta'g-] s. asimetrie. pred. ~ sea pe mare. la măcelar.) atacamit. liber. pl. dialectul the centre of the target ocheşte drept în mijlocul ţintei. athcling. a t c h a . isteţime. atcu. atenian. ~ times uneori. si. Hector! 9. (biol.v. sportiv. a t a x y . în cele din urmă. pentru orice oraş. atebrin ['astabrin] s.

minuscul. delegat. attaboy [ffitotoi] interj. epocă atomică. atrabilarious ['astrabi'learias] adj. attack aviation [o'tîek -civi'cijan] s.) atrichie. to ~ to a ajunge la. (tel. II. atonal [s'tounal] adj.) şurub de fixare / de consolidare. (tehn.) sarcină atomică. (geol. -to'm-] s. bestialitate. atmospherics [anmos'feriks] s.nti:z] (arliit. atlas1 ['xtlss] s. ispăşire.) atac. 5. grapes have ~ed to maturity strugurii s-au copt. persoană care transformă / care reduce în / la atomi / care pulveri­ zează. 2. pred.) atrofiat. (bot. discutabil. to ~ to a se ataşa de. confiscatei. a împăciui. nucleu atomic. exerciţii fizice (a*e orice fel).) schelet. 1. a câştiga.) accelerator de particule. atol. to ~ a teacher to a class a repartiza un profesor la o clasă.) pasibil de a fi arestat. binişor. laîts'/ci] s. a ataca. adv. at-home [ot'houm] s. atom bomb ['stem 'tom] s. 3. îngrozitor. 2. b) a compensa (o pierdere etc. (fiz-. atom smasher ['astoin 'smx/o'] s. atrioventricular [eitriouven'trikjuta'J adj. peste. v.) ătlant. atom ['aîtem] s. meteorit. (bot. 4. 2. 2.) pitic. primirea musafirilor. (mar. 2. reactor atomic. atrium ['a:tri3m]. flat. reactor atomic. slăbiciune (a unui organ). v. atrip [a'trip] adj. atomic heat [~'hi:t] s.nt] s. atrociousness [-nis] s. atomizer [-or] s.athletic field 54 athletic field [arfî'letik fi:ld] s. II.) atonie. 2. II. atrofiere. a invada. a se pune pe (lucru). 1.) organ de fixare. ataşat. 1. 1. attacker [o'taîka'î s. sus. de la a n a t o m y . 1.). (fiz. boacănă. si. (geol. (fam.b o y . perturbaţii atmosferice. atmospheric pressure [~ 'preJor] s. (constr. la preţul nominal. 4.a .disinte'grei/an] s. to ~ one's ends a-şi realiza scopurile.). attackable [s'tasksbl] aay.) a împăca. the anchor is ~ ancora s-a smuls. a atinge. a tăbărî pe. atomic waste [~ weist] s. remorcă. atlas bone ['fetlos boun] s. atmospheric(al) [. ~his plans de-a curmezişul planurilor sale. de atmosferă. atonic [aVtonik] I. atomic power plant [~ 'pauo . 2. -towm-] vb. (tehn. a armoniza. impurităţi atmosferice.) aviaţie de luptă. a nimici. 1.) cuvânt neaccentuat. credinţă. devota­ ment (faţă de). pe vârf. atlas geografic. (fon. peste. (jur. invazie. compensare. atac (de boală). 3. 1.) a distruge prin bombardare atomică. legare. a ajunge (la). atlas. crunt.) atlas. 1. atrocitate. (muz. attain [o'tein] vb. 1. atomic base [o'tomik 'beis] s. (fiz. de-a curmezişul. pred. accesoriu. atomism. perturbaţii atmosferice. iubire. attachment link [~ lirjk] s. chim. 1. grozav de mare.) sechestrabil. (nwt. arestare.(fiz. dc-a curmezişul (cu gen. atmospheric dust [~ 'dAst] s.cetin3s'ferik(9l)[ adj. (y'ur. într-o parte. 2.) gafă. a-tramps [. atmophile ['anmofail] adj. 1. B.). tr. geol. (chim. av. (chim.) reactor nuclear. piele şi oase. grozav. atomic hydrogen f~ 'haidrad39n] s. 2. A. Atlantic [ot'tentik] adj. atomic reactor [~ ri'a3kt3r] s. agresor. adv. 2. pl. chim. attached ground water [~ 'graund iWo:t9r] s. meteorologic. II. atmospheric condensation [~ ikonden'sei/onj s. a se slei. (tehn. v. 2. sfrijire. v.) atmosferă.) travers cu.) aton. 3. criză. 3. 1.) (de) travers. Atlantic cedar [~ 'si:d3r] s. a atribui (cu nat. a sfărâma în mii de bucăţi.) atropină.. he has ~ed his thirtieth year a atins vârsta de 30 de ani. atrofie. attached [o'tajt/t] adj. 3. care poate fi ataşat. not an ~ of evidence nici cea mai mică dovadă. atop [s'top] I. (mil. tr. attach [s'teet/l vb. a atrofia. groaznic. (?«v. (anat. ore de primire a musafirilor. 3. atrophy '['astrafij I. atmosferă. legare. (chim. a ataca. amer. atomaniac [aîtou'memiaîk.) atmogen. a răscumpăra.pred. intr. a face opoziţie la (plată).) echipament interschimbabil.) greutate atomică.) din regiunea vertebrei atlas.)..b o y . atmospheric water [~ 'w3:tDr] s. atomic cocktail [~ 'kokteil] s. în gardă. crâncen. (/ig. atomic weapon [~ 'wepan] s.s'tramps] adv. (tehn. concentrare de atomi.pla. hârtie de desen de 660 x S3S cm. atomist. atlas2 s. atom sorter [~ 'so:t3r] s. 2.) atmofil. (jur. atonit.) evaporimetrie. (fiz. teleleu. a-thrill [a'Gril] adj.).) atrium (si anat. atomy2 s. fixare. 1. (fam. (mar. a parveni la. atomic furnace [~ Tamis] s. (fiz. attack [s'task] I. tr. a atomiza.) asociat. stadion. anatomie. mii. atomic population [~ ipopju'lei/on] s. uscat.). teorie atomistă. eră atomică. (fiz. 1. intr. atmogenic [. to lay an ~ on a pune sechestru pe. atropine ['aHrapin] s. foreign ~ punere de sechestru pe averea unui străin (în Anglia). s. 4. A. teren sportiv. 2. 1. dinainte dat.) atlaz. mandat de arestare. pred. atmospheric disturbances [~ dis'totonsiz] s. (muz. atomic nucleus [a'tomik 'nju:klios] s. attachable [-sbl] aay. a t r o c i t y ( l ) .. a ispăşi. B. (to) ataşat (de. (med. detaşat. 2.) statoreactor. (chim. atomize ['aHomaiz. 3. (ind.. (text. prese.) atmosferici. sau cu dat. s'tol] s. a se lega de. (mar. to advance to the ~ a porni la atac. fidel. to ~ for a) a ispăşi (o greşeală etc. athodyd ['asOadid] s.a .) atomic.) brambura. atroce. fără accent. pl. susţinător fanatic / înverşunat al războiului atomic. atomy1 ['stsmi] s. 1.) fizică atomică. a da un atac. -Îs-] s. a fixa. aviaţie de asalt. atacabil. atlantal [aU'tental] adj.) atac. to ~ a seal to a document a aplica un sigiliu la un document. vb. atrocious [a'trou/os] adj. (fig. istovit.) evaporimetru. atomic charge [~ 'tjd:d3] s. 4.) atlas (prima vertebră cervicală). (telm. 1. a reduce la atomi. smuls. a t o m s m a s h e r.) dezintegrare atomică. sleit. compus dintr-o infinitate de particule. 1. 2. (fiz. cu lancea ridicată. to be ~ed to a fi ataşat de. mediu. tr. frică atroce. precipitaţii atmosferice. ipohondru. a ataca.) fixare. (tehn.) atrioventricular.) fărâmă. attache [o'tze/ci si pronunţia franceză. ataşat de prieteni. adj. A. (mil. to ~ to a) a repartiza la (sau cu dat. 3. dc-a curmezişul. to ~ oneself to a se ataşa de. înfiorat. a se usca. (fiz. (fon. apă din atmosferă. 1. bestial.) atonalitate.) ataşat de ambasadă.). intr. presiune atmosferică. aplecat. aav. a ispăşi.) apă freatică „legată".) reziduuri atomice. s. military ~ ataşat militar. atrophic [a'trofik] adj.) atonal. 2. rar) calmant. răscumpărare. (fig. s.) împotriva. acces. atiptoe [p'tiptou] adj.) atom. aerolit. (geol. atoli ['stol. atmosferic. zi de primire. a acorda. (anat. (folosit ca sg. 1. care se referă la vertebra atlas. B. a da (boala) în. 2. hapciu. 1. atlantes [ot'la. a fărâmiţa. atria |'a:tri3] s.v. 3. attache case [a'tae/ikeis] s. to deliver an ~ a dezlănţui un atac. servietă diplomat. atomic age [~ 'eidş] s. atrofie. 2. (to. C. l. adv. (amer.) energie atomică / nucleară. devotat. attachment [o'tastjrnsnt] s. a Iovi. ataşat de legaţie.) paraziţi (atmosferici). atmometry [aît'momitri] s. air ~ ataşat de aviaţie. a t r a b i 1 i o u s . tr.. centrală atomică / nucleară. melancolic. a coroda. vicarious ~ ispăşirea vinii altuia. . B.). 1. pl. atmospheric still [istmos'ferik 'stil] s.) cazan de distilare atmosferică. atishoo [s'ti/u:. (fiz. a atinge. insulă coralieră circulară. to ~ a stamp a lipi un timbru. 4.) coroziune.) hidrogen atomic / activ. silabă atonă. cumplit. a t r a b i l i o u s . to throw a bridge ~ a river a dura un pod peste un râu. atomic pile [~ 'pail] s. at par [ot pu:r] adv. (fam. a-şi realiza năzuinţele. cuprins de fiori. atomic fuel [~ Tjusl] s. (med. (meteor. (fiz. to run ~ a ship's course a tăia drumul unui vas. acid ~s metals acidul atacă metalele. dispozitiv. 1. ataşabil. lipicios. (fi. pierdere a forţelor. everything went ~ toate mergeau anapoda. luptă ofensivă. (chim. atrabiliar [astre'bilis'] v. (med. II. intr.) roci eoliene. ~ to his friends ataşat prietenilor.) pulverizator. A. a t . încetişor. (chim.) to ~ of a aresta pentru /pe motivul că. atomizor. a nimici. 3. de la muntele Athos. athletic sports [~ splits] s. fără ton. atrocity [o'trositi] s. a se aşterne pe. arc 30 de ani. tiptil. a lega. aderent. atrabilious [astra'biljas] adj. to withstand an ~ a rezista unui atac. grozăvie. în vârf. pe furiş.) combustibil nuclear. a se epuiza. to break /smash to ~s a preface în pulbere / în ţăndări. 2. atom. atmolysis [aH'malisis. 2. 1. v.) legat (de).) adaos. cruzime. în ciuda. attached humidity [~ hju'miditi] s. bombă atomică. (fiz. (mii. arţăgos. a pulveriza. (amer. feigned ~ atac simulat. (anat. (to) a ataşa.) slab. război atomic. atrichia [s'trikia] s. 2. atomic weight [~ 'weit] s. pilă atomică. atilt [a'tilt] adj. (mil. ~ in front atac frontal. a dobândi.) all-out ~ atac decisiv (efectuat cu toate forţele).) lichid conţinând o substanţă radioactivă ingerată de pacient în vederea depistării sau a tratamentului unor forme de cancer.) bază atomică. ţâfnos. a se lega de. Credincios (cu dat. 'arti/u:] inter/. prep.. v. atomic energy [~ 'enad3i] s. athonite ['asGanait] aay. atlantic.) în apărare. atomic accelerator [~ 9k'sel9reit3r] s. a t o m i c p o w e r p l a n t . atonality [eitou'naditi] s. (fig. 2. A.) bombă atomică. (/iz J căldură atomică. b) a da. ir.) cedru de Atlas (Cedrns atlantica). vulnerabil. (chim. (fig. ambianţă. the responsibility ~ed to that position responsabilitatea legată de această situaţie. infinitezimal. he ~ed the opposite shore ajunse la celălalt ţărm. atomic disintegration [~ .).) atomicitate. refl.) atmoliză. slăbire. calare. adv. 2. a aparţine (cu dat. atmospheric stone [~ 'stoun] s. deasupra (cu gen. (fiz-. a aplica (la).stmou'd3enik] adj. 2. (med. 1. (telm. (y'ur. creanga.) valenţă. 1. B. 1. atacator. atomical [a'tomikol] adj. (/nea'. atomicity [isets'misiti] s. for) ataşament. armă atomică. ~ of (the) gout atac de gută. atomic warfare [a'tomik 'wo:fs3[ s.) umiditate legată.) anapoda. 2.) derapat. pl. cu nerăbdare. atonement [-inant] s. 2. pl. atomism ['ajtemizsm] s. (fig. ghibirdic. (amer. injector. prep. atony ['ausni] s. intr. atomic [o'tomik] adj.. (telm. 6. straşnic. adv. critică necruţătoare. lipsă de tact. atomics [s'tomiks] s.) uzină de separare a izotopilor. 1. afecţiune. a se atrofia. atomic bomb [~ 'bom] s.) sechestru. tense ~ atmosferă încordată. atomistic [aita'mistik] adj.) mătrăgună (Atropa belladona). a distruge. attachment screw [~ skru:] s. a t o m i c . a t . (anat. to repulse an ~. atropa ['astrops] s. în vârful picioarelor. atmosphere ['astmssfra'] s. 5. 2. atmometer [an'm3mtar] s. atmospheric rocks [~ 'roks] s. surprise ~ atac prin surprindere. athwart [9'Qwo:t] I. fărâmiţat. 2. atone [9'toun] vb. to beat off an ~ a respinge un atac. chim. atomic. 1.-1 ~ no importance to that circumstances nu acord nici o importanţă acestui fapt. vb. atomic power station [~ -stei/an] s. atrophied ['attro'fid] adj. 3. atta ['seta] interj. 2.

1. pl. late ~ întârziere (la serviciu). your ~ is requested prezenţa dvs. pus la încercare. 2. frecvenţă. B. procuror general. faţă de). A. (arte) model (viu). scufiţă. attestative [a'tcstativ] adj. 1. termostat.s. veşminte. tentativă. împuternicit (titlu oficial suprimat în 1873). etc. s. atentat. ascult. puritate. attainment [s'tcinmont] s. avocat care are acces la o anumită instanţă judecătorească. atticism. persoană care încearcă. attic ['îetik] s. Latitudine. 2. poziţia avionului în aer. spilcuire. gătit. attentive b'tentiv] adj. a uşura. attorneyism [a'tamiizam] s. privind atitudinea (cu gen. a se subţia. funcţionar care supraveghează frecvenţa elevilor. 2. 3. care însoţeşte. intr.) a face (afaceri). curte.) recunoaşterea unui nou moşier. Atticism fastisizpm] s. experienţă. v. b) a fi mereu la dispoziţia cuiva. depoziţie (de martor) sub jurământ. c) a trebui să aştepţi mult. attar ['aet3f] s. to have rats in the ~ a avea / a-i intra gărgăuni în cap. 1. a t t e n d a n t . a necinsti. preocupare. mărturie. s. attitudinarianism [-izpm] s. ~ circumstances circumstanţe accesorii. to be in ~ a fi prezent. 4. attest [s'tcst] I. (mai ales mii. coarne de cerb. frecventator. Attic wit [~ wit] s. subţiere. attemperator [a'temporeitsr] s. attemperament [a'teniparomont] s. barou. a cuceri. medical ~ îngrijire medicală. faţă de). a amesteca în proporţii corespunzătoare. ~of roses ulei de trandafiri. a poza. (fig. to pay / give ~ to a da atenţie (cu dat. attire woman [-'wiminj s. 1. tr. (tel. (jur. expus atacurilor. târcoale. a avea sticleţi în cap. ochi dulci. attitudinizer [-3r] ş. mansardă.) depunere a jurământului.pi. 2. attemper [âtempa1"] vb. adeveritor. (to) grijuliu (cu). 1. 1. atenian. 7. attester [a'testeM s. a ademeni. attire [s'taio1"] I. a baga de seamă. 1.) atic.'s wants a avea grijă de nevoile cuiva. 2.) 1. to distract (sau to draw away) smb. talent. mansardă. ~! (mil.) I. 2. attired [-d] adj. persoană care pozează. to take up an ~ a lua/ a adopta o atitudine. prezent (la). 2. b) a se ocupa de. 2.) a atrage. (jur. amortizare.) bărbat care atentează la pudoarea unei femei. (fig. on. [a'tcnjuit] adj. a autentifica. mânuire. 1. agresiune. tr. ţinută. his attention was ~ed by atenţia îi fu atrasă de. attenuation standard [~ istamdsd] s. 2. to pay (one's) ~s to smb. dobândire. attendance officer [~ ofisa1"] ş.) constantă de atenuare. a regla după. attenuate [a'tenjucitj vb. tr. attender [s'tenda1-] s. 4. pierdere a drepturilor civile. 5. (sau the ~s) mansardă. cameristă. vb. 2. de atitudine. 3. 3. they ~ed the meeting au luat parte la întrunire. adoptarea unei atitudini studiate. a proba. (şi ~ in fact sau private ~) reprezentant. 2. atenţie. a tempera. îngrijire (a bolnavului etc. attainture [a'teint/3r] s. a linişti. 5.was shown him nu i s-a acordat multă atenţie. c) (ec. to assume / to strike an ~ a lua o poză (teatrală). it is useless to ~ the impossible nu are nici un rost să încerci imposibilul. to ~ a signature a confirma o semnătură. (te/m. the house was but poorly ~ed sala (teatrului) era aproape goală. 1. ironic fină. sforţare. attic chamber [~ it/cimba1"] s. a face sluj în faţa cuiva. dichisire. attentively [-li] adv. ultimul etaj (mansardat). mtr. consideraţie. cameră de mansardă. attitudinal i. (te/m. mărturie. prevenitor (cu. (chim. 1. prezenţă. a fi prezent la (cursuri etc. 3. 1. 2. it is a great ~ to be able to do such a thing e mare lucru să poţi face aşa ceva. (telm. mtr. hours of ~ ore de serviciu. ~ of mind mentalitate. Atticize ['retisaiz] vb. ulei eteric (din flori). a face curte cuiva.) condamnare la moarte sau deportare (cu pierderea drepturilor civile) pentru înaltă trădare.) foaie de încărcare. (de)scrvire. asistent. atestare. B. 3. upon) atac.). a fi alături de. a îngriji. II. the people in ~ cei care aşteaptă. (mai ales pi. deservire. care nu poate fi atins. în exerciţiul funcţiunii.A. a avea grijă de. reducere. atenţie (faţă de). (is/. a întreţine. a subţia. 1. a avea grijă de. atingere. a t t a i n a b i l i t y . a transfera. 2. auditoriu. 1. 2. 2. grijă. spiritual. atenuare. to be queer in one's ~ a i se deranja mansarda. 2. care atestă / dovedeşte / confirmă. a infecta. purtare. I am all ~ sunt numai ochi şi urechi. attestor [a'tcsto1"] s. attitudinize [.U. partener. (despre cerbi) cu coarne. limba greacă academică. a sluji. attornment [a'tammant] s. va fi îndeplinit. încercare. îmbrăcat. is anyone ~ing to you? sunteţi servit?. (arhit. a se micşora. a lua parte la. to ~ to a adapta. a ţine seamă de. legalizare. a fi prezent la. to ~ on / upon a servi (la masă). a t t a i n d e r ) . (tel. a încerca. the subject deserves ~ subiectul merită atenţie. (înv. de dobândit. success ~ed his studies studiile sale au fost pline de succes. atenţie. they died in the ~ au murit în timpul acestei încercări.) cunoştinţe. A. to ~ at / on / upon a fi de faţă la. intr. 1. 3. attiring b'taiarirj] s. 2. înfrumuseţare. 1. care urmează. adeverire. attitude ['a. a însoţi. subţiat. 2.) distorsiune de atenuare. a se dilua. eleganţă.) a ceda. (înv.) mărime a amortizării. attenuation distortion [~ dis. attenuation equivalent [~ bkwiv^bnt] s. 2. scăfârlie. to fall in the ~ of smth. tertipuri / şiretlicuri / chiţibuşuri de avocat. attenuant [a'tenjuant] (chim. to ~ to advice a urma un sfat. a face anticameră (ca să fii primit de cineva). attempter [-3r] s. a asculta (la). tr. politicos. attestant [-3nt] ş. vb. (înv. acuzare. (jur. a modera. -to my words ascultă la ceea ce spun. 3. a asista. 2.55 attract attainability [-s'biliti] s. amabil. 2. împodobire. 1. pod (de casă).). to attract/ to draw smb. he made an ~ to save her făcu o încercare s-o salveze. a atenua (şi chim. avocat. ~ to your own business vezi-ţi de treaba dumitale. putinţă de reuşită / de izbândă / de atingere (a unui scop etc. Attic salt ['astik so:lt] s. suita. he is a constant ~ on / at asistă regulat la. attaintment [-mant] s. (jur. 1. serpentină compensatoare / de compensare. to dance ~ on smb. a imita moravurile atice. (to) atent. tr. 3. 1. a fi într-o ureche. (on. a da târcoale cuiva. atent. . diluat. clasicism (în exprimare). your order shall be ~ed to ordinul dvs. a t t a i n d e r .) (to) băgare de scamă. îmbrăcăminte. 3. 4. 2. 1. accesibil. afabilitate. spectatori. (with. cu grijă. to ~ to the education of one's children a se îngriji de educaţia copiilor săi. a fermeca. pod. to slip one's ~ a-i scăpa atenţiei. rărit. (to) 1. a) a alerga după cineva. attorney special [~ 'spc/sl] ş. attendant [s'tendant] I. 3. B. attendance bill [~ bil] s. 2.tr. refl. a t t e s t e r . vb. II. 3. ~s general şi ~ generals s. give me your complete ~ ascultă-mă cu toata atenţia. attire woman [a'taira'wum^n]. a se împodobi. (jig. 2. not much .to:/nj s. v. îndatoritor. slăbire (şi jig. a se îngriji de. 6. he ~ed surgery s-a prezentat la vizita medicală. a servi (pe cineva cit ceva). a împodobi (cu. care se poate încerca.) rarefiere. II. a avea sub îngrijire (un bolnav).) martor.) Act / Bill of Attainder condamnare (prin lege parlamentară) a unei persoane vinovate de înaltă trădare (lege aplicată pentru prima oară în 1459). to ~ to a request a lua o cerere în consideraţie. public. a atesta. letter / warrant of ~ procură. a se exprima în mod atic /clasic /fin /spiritual. atic. avocatură. attendance book [~ buk] s. contra). II. to ~ to a) a da urmare (cu dat. de atins. list of ~ listă de prezenţă. a adeveri. attenuation [a'tcnju'ci/sn] s. complot (împotriva. spirit atic. s. attract [a'trzekt] I. attenuator [9itenju'9it3r] s. a stigmatiza. attemptable [-sbl] adj. B. ~ at large avocat cu drept de acces la toate instanţele judecătoreşti. a asista la. 1. 2.). care diluează. a recunoaşte un nou moşier. 2. A. attemperate [o'teinpareit] vb. este solicitată. 2. atenian. comportare. amestec realizat în proporţii corespunzătoare. public ~) avocat apărător. servitor. attorn [a'tam] vb. tr. clasic. stil ales. dialectul din Atica: greaca clasică. 2. slugă.) II. 1. a folosi dialectul atic. (înv. 5. above / beyond ~ de nerealizat. 1.) atenţiune.) fin. (înv. 1.). frunte. attorneyship [3rt3:niJ"ip] s. asistenţă.) to ~ to a arăta / a purta respectul cuvenit (cuiva). micşorare. aşteptare. med.) 1.). (ferov. attend [s'tend] vb. (înv. A. realizare. poză. you are not ~ing nu eşti atent. servicii. stigmat. rocă sterilă. 2.) redus. 4. găteli. (fig.) ministru de justiţie. 2. (în S.) atenuare proprie / caracteristică. a man of varied ~s un om multilateral / cu multe talente. attentation [i^ten'teijan] s. a urma. 3. ajungere. magistrat superior (într-un stat din S. băgare de seamă.) (despre boli) a atinge.aeti'tjuidinal] adj.'s ~ (to) a atrage atenţia cuiva (asupra). rarefiat.) învinovăţire. adj. moacă. 1. a se găti. rafinat. scrisoare de trăsură. condică de prezenţă. cu luarc-aminte. 1. s. 1. spirit fin. slăbit.aîti'tjuxlinaiz] vb. 3. pată (ruşinoasă). vizitator. the matter shall have my best ~ voi da / voi acorda toată atenţia acestei chestiuni. B.) cap. attorney general [~ ^en^r^l]. a îndulci. pl. tr. a îngriji (de). a afecta. grijuliu. 2. stigmat. dovedit. (to. (înv. a se căzni în zadar să realizeze. adj. power of ~ împuternicire. (acum amer.) însoţitor de vagon.) accesibilitate. a (se) slăbi. 1. termoregulator. drepţi!. a seduce. irealizabil. însoţitor. a certifica. a slăbi. A t t i c s a l t .titju:d] s. atestat. attempt [şteniptj I. a domoli.) atenuator. (mai ales av. to ~to smb. to be in ~ on / upon a fi în serviciul (cuiva). a face curte cuiva. încercat. atestare. a aproba o cerere. teatralism. in) (mai ales past) a îmbrăca. atenţii. probă. politeţe.vb. 5.) a lua ca martor. attorney [-i] s. 1. (şi ~at law. asociat.). îngrijire.) poziţie. persoană cu atitudine studiată / care pozează. a fi sonat. de serviciu. great misfortunes ~ wars războaiele sunt însoţite de mari nenorociri. 1. a fi în slujba / suita (cuiva). a întreprinde. 1. a molipsi. to ~to one's duties a-şi îndeplini datoriile / îndatoririle. attaint [a'teint] I. tr. a tempera. concomitent. seducţie. a alina. by ~ prin mandatar. (ferov. s. 3.) district / circuit ~ procuror de district.'s ~ from a abate atenţia cuiva de la.'s ~ a atrage / a capta atenţia cuiva. II. intr. 1. a captiva. a atesta (cu acuz. a transmite (mai ales datoria unui vasal). 1.). to call smb. (tel. politicos. attainder [o'teind9r] 1. (to) a fi atent (la. 2. attention [a'tcn/pii] s. (fam. a dezonora. a urma. a se apuca de.) a reduce (ca forţă. a atrage. 3. II. attitudinarian [lajtitjuidi'nesrisn] s.). a urma. operator. adj. deprindere. a potoli. atenuat. amabil. a deporta cu pierderea de drepturi civile (v. attle ['astl] s. 3.) ispită. attenuation constant [~ ikonstent] s.A. (fiz. a acomoda la. a lua o poză teatrală. v. II. a condamna la moarte. seducător. 4. attested [o'tcstid] adj. confirmare. the patient was ~ed by Dr X pacientul a fost îngrijit de doctorul X. a frecventa. însoţitori. 2. 3. vb. mir. Attic [*aetik] I. (tel. la care se poate ajunge. frecventare. 2. a astâmpăra. (/nat. rochie. diminuare. a tenta. a atenta la. a se îmbrăca. a însoţi. a găti. atenţie.) condamnare. a rarefia. may good luck ~ you! (îţi urez) noroc! 2. 1. attentiveness [-nis] s. s. you have ~ed a difficult task tc-ai apucat de o treabă grea. simply ~d îmbrăcat simplu. micşorat. 2.v. accesibilitate. (to) atent (la). atent. a demonstra (cu acuz. d) a se ocupa cu. upon) (înv. A. să dobândească ceva. attendance [-ans] s. a se rări. (înv. 3. aticism. în).) ~ and counsellor-at-law avocat şi jurisconsult (consilier juridic). (mil. (amer. a subjuga. (at) de faţă. 4. v. (jur. attic floor [~ fb: r ] s.) a ispiti.) to stand at ~ a sta în poziţie de drepţi. ca valoare). a lua în seamă.U. attestation [TStcs'tci/^n] s. a se deda (unui lucru). tovarăş.) atent (la). attent [a'tcnt] adj. îngrijitor. tr. poză. găteală.) atenuare. 2. autentificare (de document). pur.) pată (ruşinoasă). 2. ajutor. a t t e s t e r .). diluant. intr. 2. a rări.) încercare. attainable [-abl] adj. 3.). a-i sări o doagă. 1.v. attainableness [-ablnis] s. (înv. his life was twice ~ed s-a atentat de doua ori la viaţa sa. diluant. (jur.

atribuţie. instituţii care au nevoie de reforme radicale.ditid o'kauntonts] s. acaju. augite l'o:d3ait] s. cauzat sau produs de sunet(e).) a adăuga un augment la. (/iz. care se referă la autor. grandios. atwixt [s'twikst] prep. sală de convorbire (la mănăstiri). sală de concerte sau de spectacole. audibleness ['oidoblnts. moară cu pietre. audited accountants ]'n. care ascultă. (gram.) (pătlăgea) vânătă (Solatium melongena). ~ to care se poate atribui (cu dat.iv. revizor (contabil). lămurit. augurous ['Digsras] aay. augur. augur(i). atributiv (si gram. atractiv. strălucit. 2. augmentation [oigmen'tei/an. obrăznicie. 2.) augean. 1. (adesea to ~ off) a vinde la licitaţie.) a revizui registrele (contabile). 1. (tehn. control. impertinent. licitaţie.) pinguin nordic sau altă-pasăre din grupul palmipedelor (Fam. (ist. sală de conferinţe sau de cursuri. a poseda. 1. attractiveness [s'traektivnis] s. II. 1. auspicii. attunement [mant] s. 2. s. atween [o'twi:n] prep.). II. vânzător la licitaţie. ademenitor. a amplifica.'— şi pronunţia franceză] s. auction sale ]'o:k[an seil] s. a u d a c i t y . 2. a mări. [a?tribju:t] s. (lingv. attractive power [s'toektiv'paus'I s. Augean [o:'d3i(:)3n[ adj: 1. preşedintele înaltei Curţi de Conturi. s.) galben-deschis. Augean stables [~ 'steiblz] s.) de audiofrecvenţă. II.). attractionally [-aii] aaV. b e t w i x t . a acorda. auger bit [~ bit] s. pi. lipici. acordare. audit day [~ 'dei[ s. au fait [ou'fei] aaV. -dibl] adj. ~ of a pune pe cineva la / în curent cu. 2.) han. auger ['a:g3r] s. (mine) sfredel spiral. Augustan Age [~ 'eid3] s. de-a rostogolul. III.). (rar) în două. (tel.. audiology [o. impunător. tr. (mitol. augment [o:g'ment] I. audience ]'o:dJ9ns] s. aay.) secolul / epoca lui August. v. care se poate auzi. (scot. a prevesti. : auger hole [~ houl] s. adj. vb. ■■•'■ . ghicitor. 1. (mine) sfredel de mină. audient ['aidisnt. 3. atracţie. (eln. măreţie. de revizie. a mâhni. forţă de atracţie. s'g-] I. autoritate. proprietate. (amer. auditiv. audaciousness [-nis] s. attune [o'tju:nl I. a-twirl [s'twsd] adj. scriitor dintr-un secol augustan. atriţicre. audible signal [~ 'signal] s. a prevedea. sală de audienţe. lingură. audiogramă. 2. audacious [o:dcij3s] adj. vb. a fi de bun sa» de rău augur. audiency ['oidjansi] s. auditorium [<o:di'to:ri3m] s. augur |'3:g3r] I. II. they found attentive ~au fost ascultaţi cu atenţie. din secolul clasic al literaturii şi artei. A.) în curent. si a u c t i o n (I).) augmentativ. concurs de cântăreţi. uzură.v] s. fonometru.) augment. redare. 2.) dreptul de a fi audiat. s. distinct. 1. -jar-] s. 2. undeva. splendoare. tr. ceva. (înv. attractor [s'tra. auspiciu. cenzor. [o'tribjut] vb. 3. abra/.) augit. a creşte. 2. augustin. (jur. (mv.) a acorda (un instrument). 1.) forţă / putere de atracţie. attributive [s'tribjutiv] I. II. atracţi(un)e.). attribution [i£etri'bju:/3n] s. (amer.. (mine) gaură de mină. desluşit. (despre frecvenţe de sunet) audibil. s. datorită afinităţii. auberge [ou'bs33. (/iz. II. negreşit. de control. Augustan [o:'gAstan. splendid. 2. vb. lămurit. aubergist(e) [-ouba'şist. s. (amer. (omit. a avea lipici. audibly [. audiofrequency ['o:diou'fri:kwansi] s. (psih. a-twain [o'twein] aa'v. care are nevoie de curăţare sau de reformare. auditorship ['3:dtaf ip] s. a prezice. audible ['oidabl.) (despre o reprezentaţie) sigur de succes. II. atrăgător.) audiofrecvenţă. chemical ~ afinitate. (fr. (ec. capillary ~ capilaritate.) a vinde la licitaţie / la mezat.) sextă mărită. auditor ]'D:ditor] s. (electr. (rar) auditor. adv. 1.) v.iune. tr. auz. cu siguranţă. b e t w e e n . (luna) august. sporire. persoană care atrage. 3. a captiva. a u g u r a l . audibilitate. (telul. pred.. cunoscător. s. ştergere. mezat.) vârf de burghiu.) dintr-o epocă / dintr-un secol de aur.) atribut. (fr.) vb. prezicător. pred.. dial. attrition [a'tri/an.). pe bandă de magnetofon etc. august. presimţire. temeritate. pred. (/iz. a fi dator (ceva cuiva). (mineral. burghiu-melc. a atribui. (mineral. pi. augural [(3:gjurol] adj. a-tumble [s'Umbl] adj. II. a prevesti. atweel [ast'wid] adv. (rel. 1. 2. 1. a prezice. B. cobitor. a spori.. măreţ. auditare. per­ ceptibil. simţul auzului.) audiţie. attractile [-ii] adj.) audiologic. (cu voce / cu glas) tare. aVt-] s.) a revizui.) audiofrecvenţă. audile ['D:dnil] s. a potrivi. de piază rea. II. 1. (lingv. (i.) revizie contabilă. audiţie. (Jr. (inv. audio-visual [io:diou'vi3U3l] adj. etc. ascultători. aught2 [o:kht] (scot.) burghiu elicoidal. despre sufixe) augmen­ tative. public cititor. cutezanţă. (to) (rar) armonizare. a avea putere de atracţie. sapă. îndrăzneală. perforator. a 11 r i t c d . clar. 1. to put smb. 1. (inv. audiogram ['o:diougram] s. ciripind. impertinenţă. atribuire. (mine) sfredcl de sondaj.). aubergine ['oubotfjkn] s. vânzare la licitaţie. fannec. atypic(al) [o'tipik(ol)] aay. întrucâtva. augurship ['o:g3/ip] s. (gram. to august (poetic) a facc să se pârguiască / să se coacă. sală de conferinţe. audiometer [. molecular ~ atracţie moleculară. a spori. (tel.) (bot. iubitor de audiţii de marc fidelitate (laraaVo.) amorsa (pentru iniţierea explozivilor). 2. (rar) v. aucupate ['o:kjupcit] vb.pl. a informa pe cineva despre. 1. 2. attractive [s'traktiv] adj. audit office ['o:dit 'ofisj s. ' .) a audia (un curs. tr. 2. 3. uzare prin frecare. (ec. audiere. audience-proof [~pru:f] adj. auction ['o:k/3n[ I. 1. (electr.'gASt] adj.) v. a informa pe cineva asupra (cu gen.) care se (po)căieştc din teamă. audiophile f'oidiofail] s. prevestitor. încercarea vocilor.). tr. 3.) a atrage.) at ~ a vinde la licitaţie. v. spor. cafeniu-roşcat. a imputa. fannec. 1. de atribuit (cu dai.pe discuri.) (po)căinţă nesinceră (din teamă). 1. adj.) sigur. B. hangiu. audiovizual. desigur. (lit. zero. audible frequency [~ 'frikwansi] s. a armoniza (cu). care priveşte autorul. a pune (ceva) în seama / în sarcina (cu gen. ascultători. 2.o:di'nmitor] s. -■■ :■. 1. tr. (înv. (tel. călugăr augustiu.) a dobândi prin vicleşug(uri). attractive force [~ Tors] s. adj. II. ascultare. (ist. temerar. 2. (ec. augmentativ. " ■ • Auditor General [~ 'd3en3r3l] s. auditiv. (med. licitator.kt9r] s. 5. 1. to give ~ (to) a asculta. s. semn (bun sau rău). auk [n:k] s. adv. vb. 3. . ros. 4. (tel. înv. vb. care se poate pune pe seama (cu gen. audit. augury ['o:gjuri. to put up to / (amer. vb. funcţia de revizor (contabil) / de controlor (financiar). obraznic. 2. ademenire. drept. auditoriu. ca oaspete). creştere. s. atrăgător. audacity [o:'da3siti] s. august. augustness [o.) audiometru.). auditory ['o:dit3riJ I. to give / to grant ~ a acorda o audienţă. a fi captivant. a fi semn bun. foreză. fricţiune. profet. castaniu(-deschis). a-twitter [o'twitor] adj. perforator cu lingură. augmentare. (înv. I ~ ill of his success prevăd că n-o să-i meargă. audiogenic [io:diou'd3enik[ aay. 1. care poate fi atras (şi fig. Gustar. frecare. for ~(that) I know pe / după câte ştiu.) pinguin pitic de pe coasta Pacificului de Nord (Aethia cristalelîa etc. audio ['o:diou[ I.. pron. intr. audio(-).aulae [Mi:] s. (to) a aduce la unison (cu). v. uzat (prin frecare). hotelier. uzură de frecare. de bun sau de rău augur. de autor. chim. bilanţ (şifig. adj. (mitol. (of. piază (bună sau rea). to be ~ at / in a fi la l în curent cu. augmentative [3:g'mcntotiv] I. tr. (muz. (tehn. controlor (financiar). (despre sunete) audibil.) augelit. a t t r a c t i v e f o r c e . 3. A. asistenţă.. auditory nerve [~ 'ns. intr. înfăţişare augustă.) grajdurile lui Augias. II. (fig. public. adv. a augmenta. adv.) sfredcl I burghiu elicoidal. nuri. mărire. (fr.attractable 56 II.) tip auditiv. attraction [s'traek/pn] s. (gram. tr. attributable [o'tribjutsbl] adj. epuizare. 2. a se mări. a avea pe vino-ncoace. 2. (înv. majestuos. attrition mill [~ mil] s. 1. ghicire (bună sau rea).-dib-J s. a se intensifica. semnal acustic. auditress ['oiditris] s. II. pi. oarecum.'— şi pronunţia franceză] s. 2. Măsălar. her ~s have lost their magic nurii ei şi-au pierdut farmecul. presentiment. (circuit) sonor. desluşit.) auz. învârtindu-se. piroxen. melc. cutezător. aughtways [bitwciz] aa'v. ascultător. audible call [~ 'ko:l] s. v.di'ol3d3i] s. 2. auburn ['3:b3(:)n] adj.). audibility [o:di'biliti] s. s. îndrăzneţ. tr. rotindu-sc. (anat. (gram. al unui film etc. II. augelite ['o:d3ilait] s. to ~ well a fi de bun augur.) probă de ocupare. s. with) audienţă (la). (rar) a întrista. august [o.) auditor. sfredel. netipic. ascultare. nurliu.'gAstnis] s.) (muz. war of ~ război de uzură / de epuizare (a forţelor umane si materiale). hotel. gaură de sondă. (omit. auditoriu. aught1 [o:t] I. a u d i b i l i t y . (rel. 3. Alcidae). . 2. (şi sale by ~) vânzare publică. a atrage. s. (firmă de) contabil autorizat. (tehn. atractiv. despre adj. si alte parti de vorbire care se întrebuinţează atributiv). 2.) atribut. a adăuga la.). 2. August ['s:g3st] I. (TV) care serveşte la transmiterea sa» receptarea sunetului. attrited [-id] adj. însuşire. augmented sixth [o:g'mentid 'siksS] s. (mii.) epoca augustană a literaturii engleze (1702-1714) sau franceze (1643-1715). a verifica.) audio-metrie. auditive ['o:ditiv[ adj. atribut. B. attrist [o'trist] vb. vb. cursuri etc.■ : aula ['oda].. attrite [s'trait] adj.) revizie. intr. nulă. sonor (al unei emisiuni. 2. punere de acord (cu).) nerv auditiv. vino-ncoa(ce). trăsătură caracteristică. auditing ['niditin] s. 1. prin atracţie. 4. auditorial [o:di'to:ri3l] adj. tr. adj. zi de plată.) v. auger drill [~ drill s. attribute I. sfredel de dulgher. Ir.. (jur. 3. s. 2. a fi atractiv. înalta Curte de Conturi. perceptibil. 3. a intensifica. attractable [-M] adj. audiometry [irxdi'omitri] s. A. fig. aubade [ou'ba:d] s. a fi obligat să. a face o revizie contabilă. (to) (fig) a pune de acord (cu).D:d3bli. referitor la Cezar August. aa'v. 3. prezicere.) murdar.) apel fonic. (muz. 4.) ascultare.) atracţie. 1. de culoarea inului. 2. a fi familiarizat cu. -man-] s. s. auget [ro:d3et şi pronunţia franceză] s. a acorda (cu). 1. intr. prevestire. audition [o:'di/pn] s. II. ^ > auklet ['o:klit| s. auctioneer ['3:k|3'ni3r] I. 1. s. a se amplifica. (rar) auz. ■ audience chamber [~ 'tjeimba'] s. aulă. II.. 2. audit ['o:dit[ I. de auzit. -dib-] aa'v. cititori. audible test ['o:dâbl 'test] s. (TV) 1. 2. funcţia de augur.'['orgnrant] s. vorbitor. competenţă. adv. Augustine [o:'gAStin] I. (rar) auditoare. 1. 1.) pas al melcului. putere de atracţie. (rar) armonie. răfuială. auctorial [o:'kta:ri3l] adj. a pune la mezat.) augustan. (ec. (fig. -djont] adj. gravitate.) aubade. public.

prestigiu. (folosit ca sg.) auroră. autoboggan [<D. a u t h o r s h i p . patronaj. autarchic(al) [D:'ta:kik(al)] adj. aura ['o:ra]. -bi'og-] s. (germ. priincios. astringenţă. 3. care poate fi autorizat. noroc. autentic. auricular witness [~ 'witnis] s. to apply to the authorities a se adresa autorităţilor. admisă de biserica anglicană.t] s.pl.). -tab-.) „Mătuşica" (poreclă a BBC). acru. 1. a permite. veracitate.. aurae ['o:ri:] s. anonim. (glumeţ) virgin ~ mătuşă necăsătorită.) autocataliză. fără autor. aurora borealis [~ ibori'eilis. 2. cumpătare. (bot. austral.. suflu. autobiographic(al) [':>:touibaio'gra:fik(al)] adj. adj. Australianism [o(:)s'trcilJ3niz3m] s. auricular assurance [~ s'/usrans] s. auramine [o:re'nli:n] s. aurit. a sancţiona. 2. aurelia [o:'ri:lJ3. duhul rău. întunecat. -ktU-] vb.) auripigment. auriculated [o:'rikjulcitid] adj. Auntie (fam. the ~ of evil cel rău. under favourable ~s sub auspicii favorabile.) aurină. aurora boreală / nordică. (astron. afirmaţie întemeiată. (med. -'aslis] s. 2.pl. a împuternici. (metal.jur. autocraţie. care vrea să (se) impună. 2.) autarhie. aural impression [~ im'prejanj s. Authorized Version ['cxGaraizd 'va:/an] s. (bot. autarchy ['o:taki] s. autentificare. 2. (fig. independenţă economică. s'Goxitaliv] adj. expert. autoare. tr. diavolul. 1. aurora polaris [o:'rD:ro pou'lsris. a u r i s t. (chim.) aur. autoritate. zimbru (Bos primigenuts). 1. aurify ['oxifai] vb. auditiv. document). to be in ~ a deţine puterea. aurine [ro:rin] s. (fr. prielnic. învoire. sobrietate. a justifica. autarkic(al) [D:'to:kik(al)] adj. aurite ['o:rait] adj. authentication [r>:-6enti'kci/3n] s. confirmare.. auriform' ['o:rifo:iu] adj. demn de crezut. bătrân (v. auscultate ['o(:)skaltcit. (amer. care conţine aur.) aureus. auriculas [-loz] şi auriculae [a'rikjuli:] s. veridic. -i^t] adj.) severitate. (med.) on the best ~ de la cea mai bună / mai sigură sursă: on good ~din surse demne de încredere. care strepezeşte. 1. 2. tr. argument.pl. aularian [a'learian] adj. email. auricle ['o:rikl] s. authoress ['o. 1.l] s. -res] ş. fondator. authoritativeness [-nis] s. Austrian [':>(:)strian] adj. a u r e o 1 a . autorităţile.) martor auricular. auriculate [o:'rLkjuliţ. aureolin [o. (mineral. A u s t r a l i o i d . a l m s . provocat de aurora nordică sau sudică. tr. o l d ) . caracter astringent. mătuşica. authorizable ['o:Garaizabl] adj. aurifer.) persoană sau instituţie ajunsă ţinta atacurilor sau batjocurii. auscultator [io(:)sk3l'teit3r] s.) v. autarch ['D:to:k] s. a u r i c u l a t e . -bi'og-] s. aunt [a:nt. (jig. auriferous [oi'riforss] adj. independent. putere. aurora australă / sudică. autacoid ['o:takoid] s. riguros. auld lang syne ['o:\d ken 'sain] s. cobaltiazotit de potasiu. din zori. autocrat. corolă. percepere auditivă. ascultare. auto carrier ['o:tou 'ka. a emaila. suflat cu aur.) 1. veridicitate. luminos. 2.v. hjoc în care se ţinteşte într-o momâie din lemn. 1. însemnătate. Aussielander [-3r] s. fericit. i/iţr. Australian mahogany [os'trciljan ms'hogsni] s. (ec. în formă de ureche. autocade ['o:takcid] s. 2. aureolă. răsărit.) a ausculta. paternitate. tuşă. 1. format o dată eu roca. auld [D:ld] adj. tradiţie orală. (zool.) denumirea unui joc de cărţi.) maşină.) if my ~ had been a man. s.) auramină. Austrian pine [~ 'pain] s. aurie acid [~ 'assid] s. my ~! maică (mare)! tii!. the ~ of Parliament puterea parlamentului.o:0ild3cnikj adj. 3.) autacoid. (lingv. a aproba. autoalarmă. author ['o:63r] s. (înv. oral.) autism. (amer. prevestire bună. aureate ['o:riit. hormon. authors ['o:Gaz] s. vază. authority ^'Gsriti. pl. început. autobiografie. autoritarism. 2. suflare. aunty v. al zorilor. original. 3. aurora australis [~ o:s'trcilis] s. 4. mahalagioaică..'rioulin] s. aurit. autoritate. -las-] s. trandafiriu. like ~. s. de autoritate. autobiograf. 3T-] adj. (fam. (sport) fotbal australian (jucat de două echipe a ÎS jucători. 2. a încuviinţa. a legaliza. authorship ['o:G3/ip] s. authoritarian [oiiGori'teorian] I. sudic.) sever. aumone [o:'moun] s. autoritarist.) australian. autoritar. grav. autorizaţie. încuviinţare. auric l'orrik] adj. -tab-. -'lssr-] s. trăsătură specifică Australiei sau australienilor. (amer. 2. auspice [ro(:)spis] s. ocupaţie sau carieră de scriitor. autobahn ['autoubci:n]. ureche externă. aurally [ro:ralt] adv. -ta'k-] s. austereness [3(:)s'ti3nis] s. cu autoritate. medic specialist în boli de urechi. (rar) v. a admite. nori aurorali. a certifica. a autentifica. austeritate. sferă de competenţă. auto fo:tOH. gândire afectivă. auriscope ['oxiskoup] s. protecţie. a'r-]. a autoriza. (fg.'Gsris. proxenetă.riar] s. pl. partizan al autoritarismului / al supunerii necondiţionate faţă de autoritate.) paradă sau procesiune de automobile. (mine) zonă de contact. autarhic. de dimineaţă. nimb.) mărturie.) urechea-ursului (Primula auricula). dispozitiv automat de alarmă. autocrat. greutate. amar. sursă (carte.) pin negru austriac (Pinus nigra var. autorizare. on the ~ of the press după afirmaţia ziarelor. scriitoare. 1. autobiography [io:toubai'ografi. (med. (med. şi a?nt] s. 4.) cu ureche. australian. a:'r-]. to carry ~ a avea greutate / influenţă.) sanie cu motor şi şenile. pl. (Jam. aumail [d:'meil] I.l. II. 1. (bot. (înv. întemeietor. semn bun. imperios.) babă. (bot. 1. (şl. a confirma.) eucalipt de Australia (Eucaliptus marginala). demn de încredere. otolog. aparat de restituţie cartografică. II. de aur. tr. (îehn. specialist. s. his conduct was ~d by the situation purtarea sa a fost justificată de situaţie. compozitor. 2. authentic(al) [o:9entik(9l)] adj. authenticator [o:'Gcntikcitar] s. -lis] ş. (numism. autentificator. de aulă.) aureolă. (despre stil) sever.pl. austral ['oistrsl] adj. (chim. caracter favorabil.s.) homosexual bătrân. ascetic. 2. 3.) bour. autarky ['o:takij s. automobil-omnibus. verbal. (astron. austriac. 3. simplitate. 2. adiere. (jig. si. autor. auster. automobil. dictatorial. de bun augur. zefir. a da un caracter australian (cu dat. autorizabil. guvernul. Aussieland ['oizifcend] s. \ .) aurat. autobus ['o:toubAs] s. boare. authorial [o:'6:):rial] adj. 1. authentically [o:'Gentikali] adv. aşa e şi cartea. (fig. (fam. autocar ['o:touko:r] s. vb. like book cum e autorul. aurei ['oxiai] s. Aussie ['o:zi] s. (zool. aurate ['o:rcit] I. aurora fa\'ro:ra. (fiziol.) austenită.) vremuri de demult. serios. asigurare verbală. (poetic) auroră. zori.) vechi. calitate de autor. auspicii. under the ~s of sub ocrotirea / auspiciile / patronajul (cuiva). mătuşă. (chim.>:'rikjutor] adj.) autarhie. 1. aurum ['axam] s. 1.) otoscop. astringent. auripigment(um) [o:ripig'mcnt(3m)] s. v. full ~ depline puteri. (fam. (rar) prese. cal de bătaie. auricular tradition [~ tro'di/pn] s. (scot. (anat. auspicious [D(:)s'pi/ss] adj.) autigen. -ta] s. Aunt Sally [~ 'saşii] s.57 autocatalysis Australian football io(:)s'trcilJ3n Tutb3. misuse of ~'abuz de putere / autoritate. aureole ['o:rioul] s. aulic. cumpătat. vremuri apuse. examinare (a bolna­ vului). bune auspicii.v. 2. autism ['o:tiz3m] s. auntie ['a:nti] s. presc. austere [3(:)s'ti3r] adj.'ri3b] s. -kAl-] s. autocartograph [t3:tou'ka:togra:f. temei.pl. (geol. -ri'z-] s. 1. pl. aureola [o.) stetoscop. auricular [.). ascetism. 1. tanti. Australioid [D(:)s'treilioid. the authorities (o)eârmuirca. 6. s. auroral clouds [~ 'klaudz] ş. authenticate [o:'8entikeit] vb.) aură. 1. authorless ['oralis] adj. auscultation [o(:)sk3l'teiJpn. tr. -Bon-] s. 2. zool. (sl. prosper. caracter autoritar. certificare. a man set in ~ un om împuternicit. 2. 3.) un fel de meduză (Aurelia flavidula). a stabili autenticitatea (cu gen.v. traducere engleză autorizată a Bibliei (1611). (chim. autoritate. the local authorities autorităţile locale. autobahnen [-'bu:nan] s. 5. după auz. -ljoid] adj. aurifer.) 1. a smălţui. după ureche. s.) auto-excavator. authorize ['o:9araiz] vb. autoritar.) autostradă. autoritate. coală de autor. aurochs ['orroks] s. autecology [o:ti'kolod3i] s. aurifer. autenticitate. autorizat. scriitor. autocatalysis [o:taka'ta2lisis. s. v. autobagger [ro:touiba. autentic. veridic. (jur. (psih. a u n t i e . 3. influenţă. strălucire. auspiciu. în formă de ureche. auricular.ta'bDgan] s. (anat. auricula [a'rikjula. -eit] adj. austriaca).) zori. author's sheet ['o:6az /i. adj. emanaţie. auroras [iraz] sau aurorae [iri:] s. poruncitor. aural surgeon ['O:TS\ 'sard^n] s.) Vizitiul (constelaţie). auroral [3:'ro:r3l. autobiographer [o:toubai'ografar. favorabil. auspiciousness [inis] s. matinal. sistem de guvernare autoritar. (canad. cu o minge ovală). propice. cu urechi lungi. auricul (al inimii). făptaş (care a săvârşit un delict sau o crimă).) acid aurie. auroră polară. aural [o:ral] adj. autobiografic. rigurozitate. 3. 1. (astron. austerity [D(:)s'teriti] s.gar] s. authoritative [o:'6Dritcitiv. sobru. ramură a ecologici care se ocupă de raportul dintre individ şi mediul ambiant. ocrotire. 2. australoid. a îndreptăţi. a (se) transforma în aur. adevărat. authorhood ['o:Gahud] s. 3. austenite ['o:st3nait] s. sancţionare.. tr. authorization [o:Gprai'zci/pn. aulic ['o:lic] adj.) australianism. de la a u t o m a t i c p i s t o 1. authigenic [. (chim. aurist [b:rist] s.) Australia.) aureolin. Australian [os'treiljan] adj. remorcă pentru transportat automobile.) auscultarc. aureus ['o:ri3s]. autoalarm ['o:toua'la:m] s. II. a book of doubtful ~ o carte de origine / paternitate îndoielnică. a'8-] s. autovehicul. simplu.. (rar) automobil. de ureche. authoritarianism [-izani] s. (chim. Australianize [oOs'treiljanaiz] vb. strălucitor. a australianiza. conţinând aur. autocartograf. authenticity [o:6cn'tisiti. . creator.) australian. (med. (ec. de la a u t o m o b i 1 e . Australoid [o(:)s'treibid] adj. în zori. (scot.) auricul. a u s t e r i t y . 2. tuşică. amer. depoziţie. auricula.) codoaşă. (chim. auricular. she'd have been my uncle dacă baba ar avea roate ar fi tramvai. de autor. 4. 2. de ureche. Auriga [rx'rsiga] s.

automatic machine [~. dispozitiv de înregistrare a mişcărilor involuntare ale organismului. efectiv. (av. 2.) valvă de gradaţie. stăpână absolută. (rar) autodidactic. autoplast ['a:t3plasst] s. (bot. autographic(al) [o:t3'gra:fik(3l)] adj. a sprijini. automat (pentru bilete.) busolă comandată. bufet sa» restaurant bar automat. auxilytic [o:ksi'litik] aay. (fiz. A. 4. lavină. autotipie. autumn ['oMm] s. tomnatic. noian (de scrisori). autopsy ['o:t3psiJ s. -tok-J s. avant-courier [~ 'kurior si pronunţia franceză] s. (chim. autoxidation [D:itoksi'dci/an] s. utilitate.) autoplastic.) avant-corps. autopepsia [o:to'pcpsio] s.veib'biliti] s. recoltă. this book is not ~ cartea aceasta nu se poate procură / nu se găseşte de vânzare (în comerţ). autohton. automobile [co:to'moubi:l. a supune autolizei. mecanic. 2. autonomist. (poligr. a fi de folos / util (cuiva). s. prezenţă. de cooperare. autotypy ['o:toutaipi. autonomous [o:'tonomos] adj.) spaţiu liber. grefă autogenă. auxiliary road [~ 'roud] s. aval [pronunţia franceză] s. potop (ae gloanţe. autorifle ['o:tou. auto-inoculation [iO:toui<nr»kju'lci/3n] s. locomobil.).bi:l] I. 1. autotroph ['3:t3tro(:)f] s. B. tiran. (fiz. nume real (spre deosebire de pseudonim). autotype ['o:toutaip.-. 2.) puşcă automată. 1. de conlucrare.) I. autopsia [o:'topsio] s.) autocamion. maşinal. 1. a servi (la ceva).). automatic feller [~ 'feb r ] s.) focar mecanic. automatize [o:'tomotaiz| vb. -to»k-] s.). autopilot. II. (bot. available [o'veilobl] aay. autoplastic. intr. transport auto. . câştig. automobilist. autumn crocus ]'o:tom 'kroukss] s. (gram. automatic pistol [~ 'pistl] s. avail [o'veil] I. autogrefă. (electr. 1. pl. valabil.) pilot automat. (fi. regiune autonomă. autogyro ['o:tou'd3aiorou] s. aruncare pe foc (a unor scrisori.) (vagon) automotor. (mar. (med.) automobil.) (verb) auxiliar.sti.streit3. vb.) autohipnoză. automatic drive [~ 'draiv] s. autograph hunting [~ 'luntirj] s. automatică.tor] s. (fr.) automatism.) legătură cu valenţe secundare. (biol. (av. atelier de reparat automobile. autograph ['o:togru:f. toamnă. partizan al autonomiei. autosugestie.) autoliză.) auţogir. autootrăvire a organismului. o:k'sc-] (biol.). II. s. autocratic.) brânduşă-de-ţoamnă (Colchicum autumnale). (med. autostrata ['o:to». II. adj. automobilization ['o:t3imoubilai'zei/an. automobile body [~ 'bodi] s. autocraţie. a u t o p s y . autocrată. a semna. automat. (amer. (av.) autogam. -grzef] s. autodigestie. automat(ic). autocrat. avalanche baffle works [~ 'baefl wo:k-] s. (tehn. 2. venit. autonomy [o:'tonomiJ s. auxetic [n:g'zetik. II.nik] s. (ist. declin. imagine cu raster. (med. refl. (auto) caroserie de automobil. (tel.. 2. automatically [-oii] aaV. disponibilitate. autogenous [o:'tod3in3s] adj. camion pentru distribuirea mărfurilor.) auxină. 2. (tehn. a automatiza. io:t3'moubilist] s. (tehn. automobilist [o:t3ni3'bi:Iist.) prelucrare automată a datelor. autopilot ['o:t3ipail3t] s. autofecundare. 2.) autogamie. 3.) valabilitate. a aluneca în jos ca o avalanşă. (figl) cules.T'tomstss] adj. corp auxiliar. autochthonal [^'tokOsnalj adj. găsire. ' • ' auto jack ['o:tou 'd3£k] s. (/ur. autochthonous [oi'tokBonss] adj. autoconducere. v. băştinaş. autoignition [io:touig'niJan] s. (cib. auxiliary [o(:)g'ziljori. observaţie personală. s. băştinaş.touso'd3e. 1. autocamion. autocollimation [<o:touikoli'inei/an] s. II. 1. vestitor (şi fig. tomnatic.--'-] s. focar cu încărcătură mecanică. his efforts did not ~ him sforţările sale nu i-au ajutat. autonom. autography [o:'togrofi] s. (manuscris) original. trupe auxiliare.) strung automat. automatograph [io:t3'ma2tOigra:f.) autopsie. availableness [-nis] s. to come to one's ~ a culege roadele nechibzuinţei sale. auxiliary bond [~ 'bond] s. automatic brake [~ 'breik] s. autonym ['o:t3nim] s. a scrie cu mâna proprie. automate ]'o:tomeit] vb. constatare cu ochii proprii.'--. putere absolută. la dispoziţie.) pilot automat. v. auxiliary airscrew [~'ssskru:] s. autochthons [i9anz[ si autochthones [ini:z] s. (mai ales amer. jur. s. autochthony [o:'tok6oni] s. a u t o g r a p h (I).) frână automată. autodyne ['o:t3dain] s. existenţă. A. vigoare. (jig. (amer.) faţadă cu portic. automata [irasts] si automatons [itanz] s. 2.s. pl. II. (auto) sudare oxiacetilcnică. automatic lathe [~ 'leii)] s. autocratrix [ro:to'kra. automobile wag(g)on [~ 'wa. auxiliary ship [~ 7ip] s.st/an] s. permis. pridvor.) autogrefă.prousesirj] s. auxiliary position [~ ps'zi/an] s. all ~ funds toate fondurile disponibile. available surface [o'veilobl 'so:fis[ s. autolyze ['o:t3laiz] (chim. a fi supus autolizei.. giroplan. automatic stoker [~ 'stouko'J s. -to-] s. elicopter. autocollimator [io:tou'kolimcitor] s.) ardere. automobilism. 2. automatic blocking [o:to'maetik 'bbkin] s. adj. 3. autointoxication ['ortouinitoksi'kei/an] s.) autodafe (ceremonia citirii si executării sentinţei dată de Inchiziţie). automatic data processing [~ 'deits . aparat automat. care se conduce singur. autogen. of no ~ nefolositor. care se găseşte (în comerţ). automotive industry [~ 'indostri] s.) avalare a unei poliţe. maşinal. (fig. echinocţiu de toamnă (23. transport auto.) sudare autogenă. autograf.) similigravură. automatous [.) comandă automată. IX). automotive transport [~ rtramspo:t] s. (med. (tehn.autooxidarc. -lis-] s. autoecious [o:'ti:/os] adj. autodidact ['o:t3dida:kt. avalanche ['aivolamf. necropsie. drum lateral. autocratic [o:te'kra. a se automatiza. (yur. (met/. -vo:rj'k. (biol. (tehn. tr. autoplasty ]'o:touipla. 3. (amer. -tor-] s. (med. sau dat. a beneficia de. (electr. C. intr. execuţie / ardere pe rug a unui eretic. autosugestie. availability [s. 2. autonomic(al) [io. 2. auxiliary verb [~ 'V3:b] s. si pronunţia franceza] s. avalanşă. accesibil. a folosi. industrie de automobile. de autofecundare. (fiz. 2.gon] s. validitate. ferăstrău (automat) de tăiat arbori. punct de ajutor.to»trAk. -b:nt/] (fir. 2. grefă autogenă. 'o:tok-]. 1. autogiro ['o:tou'd3aiorou] s. (chim. autolysis [o:'tobsis. to ~ oneself a se folosi de.tra. -tou'k-] s. ajutor. a-şi pune semnătura pe. vânătoare de autografe. faţadă cu ieşituri (balcon. (mea1. auxesis [o:g'zi. 1. mecanic. automatism [automatizam] s. la îndemână. vb.) demaror automat. automatic circuit breaker [~ 'soikit ibreikor] s. automatism. facsimil de autotipie. despot. 1. tickets ~ for one day only bilete valabile doar o singură zi.) autoliză.t3'nomik(3l)] adj. (chint. . 'aut-[. 1. (biol. (fig. auto-delivery cart ['oitoudi'livari ka:t] s. adj. valid. real. de toamnă. II. a unor cărţi etc. auxih ['o:ksin] s. automat. 2. agent de creştere. autotransport. aliat. (filoz. folos.) pistol.t. automation [o. tr. auto mechanic ['o:toumi'ka. autoclavă. paravalanşă. 2.) autoccic. of/ to little ~ de puţin folos. (ferov. a u t o c h t h o n o u s . automobil. (amer. o:k'si-] s. (biochimie) care măreşte liza.) (arhit. folos. autohton. automotive engineer [~ icna^i'nb'J s. dulciuri etc. intr. autoic. automaton [oi'tomoten]. 'o:t3in3.) autogeneză. a u t o m a t i c (I). (top. autumnal [o:'tAinn3l] adj. 1. şuvoi. automatic rifle [~ 'raifl] s. util. autonomist [o:'tonomist] s.) avalanşă. indigen. suflător. posibilitate de procurare. autorepair shop ['oitouri'peo Jop] s. a u t o g y r o . autopilot. vb. autocracy [3:'tokr3si] s. scris de mână proprie.. disponibilitate. avant-corps ['ffiva:tj'ko:r.) sufier. -toud-] s. v. automobil. autocrat ['oitokrait.) centrală (telefonică) automată. Ir. -tou'k-] adj: 1.) autodină. a ajuta (cu ac. (auto) autoaprinderc.) produs. (pistol) automat. a trage un folos de pe urma (cu gen.triks. automobilism [o:t3nio'bi:lizam] s.) Browning ~rifle puşcă mitralieră (tip) Browning. rezultat. a multiplica prin autotipie. 1. autogenous welding [~ 'weldin] s. de nici un folos. automatical [-al] adj. semnătură originală. s. A.raifl] s. mai ales armă automată. v.sis. mişcare involuntară / maşinală / automată.) disjunctor / întrerupător automat. care se poate procura. (ferov. autumnal. 1. aborigen. auxiliar.-t3is-] s. autogamy [o:'tog3nii] s. (bot. de Ia a u t o m a t o n . automotive [lOits'moutiv] adj. available water [~ 'wo. (tehn. plantă sau animal aborigen. amer. (amer. adj. armă automată. autograft ['o:togru:ft. revărsare. autogenesis ['o:to'd3cnisis. autoclave ['oitsklciv. drum vicinal.pl. v. s.) microorganism autotrof. tr.mo'/i:n] s. a culege ce a semănat. (gram. autograf.) I. inginer auto(mobilist).) atitointoxicare. autohypnosis [io:touhip'nousis] s.) creştere (mai ales ca urmare a măririi celulei). 1. 2.) autocolimaţie. stăpânire absolută. -to'd3-] s. a folosi mijloacele tehnice ale automatizării.) verb auxiliar. (chim.-tst-] s. despotic. 3. autogamous [o:'tog3m3s] adj. -Don. automatic starter [~ 'sta:t3r] s. 1. by all ~ means prin toate mijloacele existente / la îndemână. stat autonom.) autoplastic. stăpânitor absolut. v. a automatiza. auto-road ['o:touroud. automat ['o:t3ma.). auto-suggestion I'3. de creştere.) admisibil. automatic pilot [~ 'pailot] s. B. zadarnic. (rar) autodidact. 2. a sluji. profit. suprafaţă disponibilă.) autocolimator. (rad. mecanic auto.r o a d .) autoinoculare. automata [automate] pl. autos-da-fe [-touz-] si auto-da-fes [-'feizjs. cornişă etc. avantaj. (metal. auto-truck ['D. indigen. caracter autohton.ta'mei/n] s.l. disponibil.) blocare automată. lovituri).) vb. a profita de. 3. care înfloreşte sau care se coace toamna. 1. vb. automobilistic. auxiliary braking valve [~ ibreikir] 'va?lv| s. (av. intr. drept de autoguvernare. rod.) mulinet. autumnal equinox [~ 'i:kwinoks] s. 2. automat (persoana).autochthon 58 autochthon [o:'tokuan. auto-da-fe ['D:touda:'fei. -li'z-] s. (med. (bot.). B. automatic [o:to'ma:tik] I. automatizare.pl. automobile transportation [~ .-toip-J s. 3. mii. II. automobile plant [~ 'pla:ntj s. accesibilitate. gest inconştient. de automobil. motorizare. autostradă. a u t o . pl. amurg. autonomie.tik. autonom. mar. automatic exchange [~ iks'tjeind3] s. automobile railway car [~ 'reilwei 'ka:r[ s. automatic). auxiliary compass [~ 'kAinpss] s.l. 2. 1. o(:)k'sil-] I.) maturitate. care se mişcă automat.) autograf.) navă de servitute. automat. autotipie. uzină de automobile. -graf] I. s. auxiliary blast [~ 'bla:st] s.nspo:'tei/3n] s. 2. -gra>] s. ajutător. tr. a servi (cuiva). (auto) cric (pentru automobile). apă utilizabilă (in sol). de automobile. tr. autodidactic [rortsdi'dsektik] adj. -tot-] I. (tehn.

to a good dinner nu c împotriva unci mese bune.) avizo. ~ with it! scoateţi asta afară! 3.) (limba) avestică.) (av. away-going [~ 'goii]] adj.) avitaminoză. average sample ['sv^ridz 'sa. vb. a-i fi hărăzit.). eu ochii larg deschişi. avert [s'V3:t] vb.) expert-evaluator. a se trezi. declarare a unei vacanţe / a unui post liber. medie. (arată mişcare. avulsiune.civh'nniks. aventurine [a'vcntjbrin] s.59 awearied avionics [. A. the ~ of a prize decernarea unui premiu. A. aviator. zgârcenie. awoke şi awaked. dovadă. ~ output producţie medic. an ~height înălţime mijlocie / normală. (statistică) abatere medic.) avarie.) 1. 4. interj.) ccrcnţcl. an ~ avouch [a'vaut/] vb.) mediere a valorilor. to be ~ a veghea. etc. a abate (gândul). 11. a se eschiva de la. B. wide ~a) în gardă. de seamă. 3. -ma'raia] s. donaţie etc. a recunoaşte făţiş. not ~ inevitabil. avariţie. a anula. a v e r s i o n (1). a v e (II.). 2. ostilitate. în mijlociu. awe [o:] I. awaken [s'weikan] vb. confirmare. cum să procedeze. v. to fame o calc spre glorie. vas de mesagerii / corespondenţă avaricious basvs'ri/ss] adj. zgârcenie. a evalua în medie avuncular [o'vArjkjul3r] adj. awearied [3'wi(o)rid] adj. II. pietre preţioase si articole farmaceutice. a se răzbuna. (zoo!. decizie / sentinţă judecătorească (faţă de). care se poate mărturisi. II. (jur. avouchable [-obl] adj. aviette [.) greutate.1a nivel cu suprafaţa apei. lăcomie. Ave Maria ['a:vim3'rio. a întoarce (în 4. o penalitate. departe. a întări. (amer. una cu alta. avigate feevigeit] vb. Ave (în formule denominative) prese. a costa etc. a. averaging ['sv3rid3irj] ş. (mar. treaz. viaţa. direcţie) încolo.) a zbura. distracţie. 2. 1. a face dreptate (cuiva). neprielnic (cu dat. 3. aviaţie. 2. to ~ out (at) a se ridica / cifra în medic (la). ~ haide. mediu. ramură a ştiinţei care se ocupă avant-garde [~ rgo:d] s. avower [-arJ s. (jur. (fam. 2. tr. (şi pl. afirmaţie (categorică). right / straight ~ numaidecât. demonstrabil.asvsda'pDiz. avenue ['aevinju:] s. 2. lăcomie.). crescător de păsări. -'vi:z-] s.) sistem englez de măsurare a mărfurilor.civi'et] s.) (to) opus. ură. B. s. a se Ave Maria. b) fără îndoială. smerenie. (rar) muribund. avicultura. zgârcit.) 1. Avestan [a'vesten] s. to be ~ to a fi vigilent la / cu. confirmare. transformare. a ajunge la. de teren la o proprietate sau teritoriu străin. o bursă. cioc-întors (Recurvirostra avocetta). a confirma. (l. avens ]'a?vcnz. an ~ în medic.). 1. 2. vb. A. 1. average deviation [~ idi:vi'ci/2n] s. to ~smb. 2. a decerna (un titlu. potrivnic (cu dat. dispariţie. bord. care deşteaptă. to~toa-şi da scama de. a evita. antipatie a adjudeca.) calc. smulgere. a adeveri. avoirdupois [. 2. greutate medie. de la a v e n u e (3). îndeletnicire. a răzbuna (pe cineva. a adeveri. nu refuză o masă buna. adv. cu mult. eşantion. avast [a'vtKst] interj. -3'traisi:z| s. with a) a distruge. mod. B. aparatură electronică de avant-main [~ 'ms:n şi pronunţia franceză] s. medie aritmetică. suprimare. aviculture feivikAlt/y] s. don't know what may ~you there nu ştii ce te poate aştepta acolo. normal. colivie mare. care poate fi ocolit / înlăturat. 4. a acorda (un dispus (să). 2. de metale nobile. a fi în aşteptare. a da (o sentinţă). cu aplicarea mijloacelor electrice si electronice în aviaţie. zburător. to the sense of duty a deştepta în cineva conştiinţa datoriei. 1. deschis.). (ec. a afirma. (mai ales favorabilă). 2. o livră = 453. premiu). a chema la averment [o'va.) ~ back de mult. s. avenge [9'vcnd3] vb. 3. cărpănos. b) a fugi cu. 1. 2. intr. awareness [-nis] ş. averseness [-nisj s. a se spovedi. averager ['svprid33rj s. in/r. o faptă). he could not keep his eyes ~ed nu-şi putea lua / dezlipi ochii. a susţine. pred. (mat. încontinuu. ~ with those prejudices lepădaţi-vă aviation spirit [~ ispirit] s. susţinere. 1. A. tr. (indică aviation engine [~ -ciulin] s. 3. (fa/n. v. avertible [-sbl] adj. a fi treaz.) a merge. anulare. 2. stai! opreşte! avatar f. 1. trezire. datorită inundaţiei sau deplasării albiei III. pilot. evitare. partea din faţă a calului. profesiune. a face să se smerească. adv.. distrugere) to boil ~ a se evapora. away [s'wci] I. a înlătura.) a aboli. tr. nesăţios. aviso [s'vaizou. r awakener l-ar] s. away-stretching [~ 'stret/in] adj. (fig. 2. de valuri. a hotărî (o pedeapsă. to stand in ~ of a avea frică / teamă respectuoasă de. (av.) avian. nesăţios. -vja-] s. de unchi. a sancţiona.he is not ~ awakening [-in] I. (arată acţiune neîntreruptă) he worked ~ a continuat să lucreze. (to) puţin pierdere completă a iluziilor.) aviz. avowable [-abl] adj. pi. from ~ de departe. a para (sifig. parabil. (mar. (înv. out and ~ mult. care ştie average weight [~ 'weit] s. conştient. 1. setos. respect temător. alee. r r aviator [ civicit3 ] s. tr. ec. to explore every ~ a folosi toate posibilităţile / resursele. (jur. 3. tr.) ~ off aviate ['civieit] vb. spălat de valuri. a îndepărta. avigation [ijevi'gci/sn] s. avifauna helvi'lbms] s. A. above the ~ deasupra mediei. hotărâre. 1 aware [s'wea "] adj. atent. (jur. b) a plecat din localitate. salut (mai ales la despărţire). coteţ de păsări. a?v-] s. a day a lucra în medic opt ore pe zi. (jig. v. femeic-pilot. far and ~tf) de necomparat. in (the) ~ of pentru a evita. below the ~ sub medic. persoană care trezeşte / deşteaptă (sifig. eivi-.) flotilă de aviaţie. cuişoriţă (Gei/m). nesaţ. creşterea păsărilor. a i se rezerva. (proprietarul mărfii si al vasului). hulpav. avoid [a'vnid] vb. 1. ocolire. desfiinţare. (lingv.d u p o i s . întrupare a divinităţii (mai ales a lui Visnu).) s. aver [3'v3:r] vb. premiu. intr. 1. <a:vi-|. obiectul aversiunii. (mar. a se mărturisi. demonstra. decernare. adj. 2. sentinţă arbitrară. să mergem. ~with tears isprăveşte! destul cu lacrimile.ot. he is ~ a) nu c acasă. avoirdupois weight [~ 'weit] s. to be ~ of a şti. foarfece de grădină (pentru pomi). a mărturisi. expert pentru Fixarea aştepta. 3. to throw ~ a arunca. you proporţionale. 1. mijlociu. o plată). 1. fără comparaţie. aviditate. despărţire. ş. II.). altă parte). drum (plantat avoset t'asvouset] s. average age [~ 'cid3] s. 1. 1. intr.) aventurin. a w a k e (I) (mai ales la fig. a gira. a arbitra. 1. îmbolditor. av. a v e r t i b l e . răzbunător. 2. a trezi. cu băgare average statement [~ 'stcitmant] s. la curent. vocaţie. acordare. informat. avangardă. avariciousness [ijevs'ri/asnis] s. în urmă. aviation licivi'ci/an.-msnt] s. am priceput. veneraţie. aviatrix bcivi'eitriks. II. a îndepărta.part. afirmare. 1. (mar. avowed [-d] adj. (omit. pe faţă. tr. b) cunoscându-şi (bine) interesele.) du-te! ieşi! şterge-o! piei din faţa mea! ave ['a:vi. in/r. I'll ~ to meet him mă grăbesc / mă duc să-I întâmpin.) ocupaţie suplimentară. ciufut. de alarmă. 3. ~ wages salariu mediu / mijlociu. let's femeic-pilot. vb.) avocation [isvou'kci/sn. avar.) I. 2. -ivita-] s. prevenit. pondere.rd] I.) avocet ['asvousct] s. a zbura cu avionul. deşteptare. avatar. -vp-] s. v. a utiliza toate mijloacele. întrupare. award [a'w. obiect decernat / acordat. cunoştinţă. aviarist ['civiarist.) avionctă. nesaţ. a v e r a g e a d j u s t e r . a ucide. to strike with ~ a inspira frică sau veneraţie. drum / alee spre casă (prin jxirc etc. 1. to waste / to pine ~ a se ofili. persoană care recunoaşte / mărturiseşte. recunoaştere făţişă. rej7. 1. he is ~ of danger. a întări. avidity [a'viditi. cupiditate. averruncator [ia3V3rAn'keita ] ş. pe ducă. păsări locale. 2. avid. care se stinge. 1. 3. cupiditate. teamă. benzină de avion. cu pomi). tr.) etilic. daunelor pricinuite de o avarie maritimă. past awoke [o'wouk] şi awaked [a'wciktj. -va'k-] s. în termeni de mijloc. a muri. a deştepta (şijig. II.) avifauna. de înlăturat. decepţie amară. vb. (jx>etic) obosit. în medie. ~ with you! ieşi! afară!. avaunt [a'v^nt. trec. 2. 3. 2. în afară avenger [-3r] s. -inz] s. sentimente etc. tr. II.. v. (for) a garanta. veniturile) pe baza unor calcule await [o'weit] vb.nipl] s. to ~ eight hours râului. de mărturisit. averse [a'vars] adj. A. în curent. 'eivi] (leu-.) prevăzător. tr. to~to one's dangers a-şi da scama de pericol. (înv. 1. to make ~ aviation regiment [~ ired3ini3nt] s. 3. pred. înmânarc. (omit. avitaminosis [swaitamin'ousis. a elimina.) atestare. s. a se scula. aviatoare. ♦ (amer. avarice ['sevaris] s.v. 2. de prejudecăţile acestea. a lucrat aviatress ['civicitris] s. a da.). importanţă. (folosit ca sg. cifră medie. (în) afară. far ~ (hăt) departe. (v. a se reţine de Ia. teamă respectuoasă. ec. probă medic. B. to strike an ~ a scoate o medic. foarte de mult. (amer. (mar. 1. a recunoaşte. 1.) a calcula media.33V3'ta:r] (mitol. bursă. cupid. 1.* ostil (cu dat. vigilent. a conduce avionul.) a deştepta. intr. I. . med. (fr. ocupaţie în ore libere. rude ~ trezire la realitate. a cunoaşte. 2). 2. (biol. 1. adj. a susţine. a se ridica la. a v e r t ) . rejl.) motor de avion. legănat avian ['eivbnj adj. mijloc.). (av.) a avow [o'vau] vb. vârstă medic. avertable [-abl] adj. a v o c e t . a afirma. ec. an ~man un om obişnuit / de rând. evitabil. (jig. a aprecia. îndată. (veniturile sau cheltuielile).) a average adjuster |~ s^Asuv7] ş. 2. ~ from home departe aviary ['civi?ri. lăcomie. <&v\:-\ s. lacom. persoană care înlătură etc. avoidance [-^ns] s. a se da în lături de Ia. metamorfoză. a confirma. conştiinţă. sustrage de la. awash [s'wn/] adj. mărturisit.) evaluare a unci avarii. 3. to go ~ a pleca. adj. (jig. chemare. a ocoli. (fig. obişnuit. to pass ~ a răposa. a trezi (talente. to run ~ a fugi. (to / for / from) aversiune. tr.59 grame). (amer. rămas bun. (rar) care se întinde până departe. 3. a inspira frică sau veneraţie. aversion [3Tv3:/3n] s. a-şi da (pe deplin) seama de. (amer. de casă. a înmâna. a se aştepta la.'v-] s. average ['aevprid3! I. tr. he is ~ that there is danger îşi dă scama de primejdie. I became ~ averter [-?r] s. wide / broad ~ treaz de-a binelca.) calc. fiţi gata! ţineţi bine! 2. tr.) 1. v. 2. cu băgare de seamă. avoidable [-abl] adj. direct. 3'va:nt] inter/ (înv. B.) acronavigaţic. crânceş. încarnare. titlu. a nu dormi. lacom. pred. (av.). a desfiinţa. aviatrices [-'citrisi:z. 2. care se ofileşte. penalitate. aviatoare. ~ (to) defavorabil. 2. deştept.pl. 4. aviatic. (bis. făţiş. a v o i r . (ec. vb. petrecere. 2. 2. cu luare-aminte. a aştepta. sfială. de păsări. scârbă. a face. neînclinat (să). s.) alipirea unei porţiuni rând. un premiu etc. recunoscut făţiş. a ghici (gândul cuiva). mult.) a deveni activ. of it am prins de veste. to ~ danger a îndepărta / a preveni primejdia. a stabili (dividendele. bulevard (plantat cu pomi). ostenit. mărturisire. cu mult. repartizare a avariilor între interesaţi avowedly [-idli] adv. to ~a blow a para o lovitură. awake [3'wcik]. vb. de avulsion [o'vAl/^n] s. cuşcă. 1. (iiulică depărtarea de la locul dat) departe. (mineral. intr. a pleca. a pătrunde. înştiinţat. şmecher.'—i-] s. avicultor. (glumeţ) one's pet ~ cea mai marc aversiune a cuiva. at / on / upon avowal [-al] s. B. ocupaţie obişnuită. 2. faună ornitologică. prevăzător. avid ['a:vid] adj. a se deştepta.

-sjom] s.). lazulită. aay. (chim. 1. penibil. (telin. (anat. 2.) osie.szo'tumb] s. (rar) v. uimit. (teltn. azot(a)emia [.) impar. a w e . adv. [ai] s. 6. oblic. azalea [o'zeiljs.) azobenzen.) lagăr de osie. 2. azynia ['aszims] s. (ferov. Aztecan ['ajztekan] aay. majestuos. neplăcut. (reg.r ] s.fainda1"] s.) frecare a osiei. (av. ax(c) handle [~ tha. (filoz. (astron. care stârneşte frică sau veneraţie. v. 2. a lucra cu toporul. (si. axiomă. aVz-. tendă (de prăvălie. (av. cerc vertical. axle bearing [~ ibsgrin] s. s. axle play [~ piei] s. impunător. adv. (biol.) drum perpendicular frontului. vot afirmativ în parlament. pe veci(e). (chim.fl] (fam. azarole ['aezaroul] s. awning deck [~ dek] s. -za'b-] s. ax(e) man ['seksmon]. care trezeşte veneraţie sa» teamă. ilia] s.) umăr de osie.) grozav. fără pereche. desfigurat. 2. axial thrust [~. 1. vcncrabilitate.c o m m a n d i n g . (mar.) cerc azimutal. (mar. axle lathe [~ IcicSj s. axled ['a. măsurător cu panglica. a reduce (sta/e de plată). de azot.) (despre spice) cu mustaţă. poetic) v. a w e l e s s . awe-conipelling [~ kaniipelin] aay. s. aweigh [s'wei] adj. (av. axmen [. axiomatic.) azidă.) azimutal. tr. istovit. pâine nedospită (la evrei). azonal [aj'zounal] aay.ksld] aay. axes ['sekskz] 1. awkwardness [-nis] s. aweless ['o:lis] adj. (mil. aay. (auto) ampatament. axillary bud [~ 'bAd] s.) azimă. (mar. (/nil. 2. s. -siou'm-1 aay. v. mişcări etc. (teltn.) I. teribil. the ~s have it majoritatea este pentru. axial. sigur.) raport de axe. bardă.) joc la osie. (mar. prea\ 1. în formă de sulă. a y e (I. ax(e) stone [~ stoun] s. awful aay. (ferov.) untură (mai ales ae gâscă). axial wire [~ 'wain1"] s. impresionat. pl.'8rASt] s. neînfricat. de la subţioară.) acid azotic.) cuiul osiei. oameni fără experienţă. 2.) rău. în direcţia axei. azygous ['ajzigss] aay.) lănţar. thanks ~ mii de mulţumiri. axle clearance [~ ikliarans] s. 1. tr. cu ax. (mar. sulă. (bot. azoic [a'zouik] aay. (anat. 1. ['o:fli[ (fam. 3. de axă.) to hang up one's ~ a se lăsa de treabă. 'ei33r. v. săptămânal.) recruţi neinstruiţi. vădit. 3. greutate. 3. (telin. azimuth circle ['aizimsO isa:kl] s.) subţioară. de la a x (e).) axilar. nu ştiu cum să-ţi mulţumesc.) mugure axilar. 1. (înv. incomod. azonal. 1. axial ratio [~ -rei/iou] s. azurine ['«e3urain.ndl] s. fără teamă. 2. awfulness ['o:fnlnis] s. a osiei. poetic) 1. a y (I).) axiologic. (mineral. -za't-] s. adv.) stângaci. a w e . interj. to grind one's own ~a) a urmări interese / scopuri personale. (med. II. (/nat. (chim. lubrifiant de osie. awl [3:1] s. axle pin [~ pini s. azeotrope [a'zbtroup] s. 1. greşit.) azotat. jazz) instrument muzical (mai ales saxofon). axle dip ['a3ks! dip] s. axial road [~ 'roud] s. a-şi ajunge scopul. stângaci. pe săptămână. a w e .) axon. 2. awhile [a'hwail] adv.ktor. (bot. awesome foissm] adj. axes ['seksi:z[ 1.sezo«'benzin. aay. 1. pl. (teltn. reducere bruscă a creditelor. (fig. (bot. axle box [~ boks] s.) joc la osie. 2. ~ with pain desfigurat / schimonosit de durere. the ~caznă. cruciş. 4. the ~s and the noes voturile pentru şi contra. cer senin. de azimut.) to send the ~ after the helve a juca ultima carte. s. 2. a w f u l (1). azuriu. în lături.) tendor axial. (fig. vlăguit (de). da. a-weather [3'wettor] aaV. culoare albastră. (fig.) ~ of coordinates axă de coordonate. ageamii. things went ~ treburile au mers anapoda. [ei] totdeauna. neîndemânare.) azotobacter.). pi. tendalctă. axel [ra?ks5l] s. adv. awe-stricken ['o:strikn] adj. a rezolva o problemă / o chestiune complicată. greu. an ~gait un mers greoi / stângaci. (auto) lagăr al axului. ayatolah. a stărui într-o chestiune lipsită de orice şansă de câştig. 1. unsoare pentru roţi. (auto) unghi de cădere al roţilor.) punte de covertă. (fig. azurite ['a^uarait] s.) suport de osie. (anat. (teh/i. III. 2. (glumeţ) to pack up one's ~s a-şi strânge catrafusele. (chim. topor. (mar.) presiune / sarcină axială. (bot. axilla [zek'sib]. grozăvie. 2.) v. azotate ['a?zoteit] s. ax(e) [a?ks] I. (mat. impunător. (patinaj) (săritură) axei. (telin. tăietor de lemne.) to have an ~to grind.) ~ of the frame axă de cadru. neîndemânatic. de temut.out] s.ksi'ol3d3i] s.kob r ] s. interj.) axonometrie. to look ~ a privi cu coada ochiului. adevăr stabilit. pe de lături. teribil.) ~ of the rail axa şinei. domnule comandant! II. awry [a'rai] I. 2. awkwardly [-li] aav.. (fig. v. axillary [ask'sibri] aay. pentru un timp.aweary 60 aweary [o'wiari] adj. înspăimântător. s. 'a:J3] s. azimuth finder [~ . de la a w a k e (I). albastrul cerului. ax(e) men [-men] s. azimuth ['axinwO] (astron.39r. (bot. boboci. azotize ['fezataiz] vb. de osie.) indicator de azimut. (telin. azote [a'zout. azimutal. o'zou-] s.. (chim. II. b) a avea pizmă pe cineva.) cutie de unsoare.) axil. pătruns de veneraţie / de teamă respectuoasă. axle base [~ beis] s. studiul naturii neînsufleţite. (top. v.) azalce (Azalea sp. awfully adv.) azoic. awkward ['o:kwod] aay. fus. grozav. (bis.) tendă. axiomatic(al) [lasksb'nKEtikfsl).s t r u c k .) tendă. (limba) aztecă. azimut. fuzetă.) azotic.) nitrometru.) placă de gardă. (of) obosit. [ai] da. an ~ accident o întâmplare groaznică. 1. an «situation o situaţie incomodă/ delicată / neplăcută. ax(e) helve [~ helv] s. sigur. axă.) în vânt. axiom ['sksisni. tăietor de lemne. 1.) (amestec) azeotrop. pentru un moment..nirj] j . 2. a x ( e ) h a n d l e . (înv. ax [a?ks] vb. II.) a fi dat afară. to go / to run / to step / to walk ~ a călca greşit/ cu stângul. stângăcie. awning ['o.) to set the ~ to a începe distrugerea / nimicirea (cu gen. axunge [a?k'sAnd3. II). întortocheat. ['o. 1. 2. tăiere a capului.) axilar.) bucşă de lagăr. a începe să-1 sapi pe. awork [3'wo:k] aay. ayah ['aia. axle neck [~ nek] s. 3. copleşit. (ferov.). awned [o:nd] aay. aye [ai] I. ~ good of you foarte drăguţ din partea ta. nercspectuos. . awl-shaped [~ /eipt] aay. incomod. ]'o:fuli] grozav. (maşini) fus de osie.) novici. (bot. (telin. azotobacter [aVzout3>ba. vb. pentru scurt timp. aztec.aezou'obd3i] s. (chim. axes [-si:z] s. 1. aztec. pi. axle collar [~ . awning stretcher [~ istretf3r] s. to take ~ a interpreta greşit. a x i l . (înv. a o pune de mămăligă. strâmb. osie. de balcon ele). axiology [ia. cert. de ax. axial l'aîksiol.) tendar. coadă de topor. 1. pieziş. talpa toporului. 1. awless ['o:lis] aay. pl. (chim. a. axis ['aîksis]. axonometric [isksanoii'metrik] adj. 5. despre ancoră) smuls. (mineral. ultramarin.'—] s. oroare. cui de siguranţă. aiweikanirj] adj. (mineral. azoology [.) înălţime azimutală. awoke [a'wouk] past si part. azimuthal [isezi'niAOal] aay. (si ~ tree) (teltn.s t r u c k . 1. ~ of a hinge cep de osie.de la a x i s . awn [o:n] s. ăxletree [~tri:] s. for (ever and) ~ pentru totdeauna. (fig.-sou'n-] s. trec.) azotemic. axle bed [~ bed] s. Aztec ['aeztek] aay. 2. încurcătură. 2. groaznic. ~ of null lift axă de portantă nulă. inexact. (mar. -rin] aay. (fam. -sjsl] aay. osie. II. cuprins de frică. creditele etc. furcă de osie. ay I.) strung pentru osii.) azurit. azuriu. a tăia (bugetul. (ferov. (bot. (teltn.. axle friction [~ ifrik/an] s. azide ['aîzaid] s. a fi respins. a s k . azobenzene [.) axiologie. azure stone [~ stoun] s. chiorâş.) periculos. (/nat. anevoios. azotic [o'zotik. (y?g. axilae [-li. II. 1. a-week [o'wi:k] aaV. axat. anapoda. azotic acid [~ 'aisid] s.-men] s. în activitate / acţiune. (astron. axonometry [iaîkso'nomitri. axon(e) ['sekson] s. (mar. arbore. teribil. ayatollah [lab'tob] s.) a nitrura. (chim. azotometer [iaszou'tomitec. a păcătui. ostenit. (anat.'z-] aay. neîndemânatic. awkward squad [~ 'skwod] s. (geom. azur. prea1. (si headman's ~) secure (a călăului). 2. axial angle [~ 'a?rjgl] s. a se lăsa păgubaş. pl. awning spar [~ spa.) ~.) teribil.) lapislazuli. (telin. 2. axiological [>a?ksb'lod3ik3l] aay. 4. cu stângăcie. 'aî/. nepereche. ['o:f»l] 1. azure |'a. axle grease [~gri:s] s. (filoz.) păducel-spaniol (Crataegus azarolus). axman ['feksinan]. sucit. ~! da. extrem de. axial cable [~ 'keibl] s. -3/'uor] I. pentru câtva timp. . strâmb. axle I'eeksl] s. v. toporişte. măreţ.] s. albastru. dificil.. incontestabil. v. azur. (geol. (astron. (teltn. 2.) azot.) mustaţă (de spic). (chim. axil ['aaksilj s. straşnic. (despre oameni. senin. ax(e) head [~ hed] s.) varietate de nefrit. reducere bruscă a bugetului. pocit. dificultate. to get the ~ (fam. azimuthal height [~ 'hait] s.) ~ of track axa căii ferate. 2. (anglo-indian) doică.) unghi axial. înfiorător.. awe-commanding [~ koimumdii)] adj. pl. execuţie. schimonosit.) axonometric. de-a-ndoaselea.) to fit / to put the ~ in / on the helve a învinge greutăţile.) hoban axial. awe-awakening ['o. cu osie. la lucru. (mec. axle slide [~ slaid] s. wait ~ aşteaptă puţin. awe-struck [o:strAk] adj.) ~ of flotation axă de plutire.

îngrijire a copiilor (străini). babbitt1 f'baebît] (tebn. 3. uguit. b) a avea o sarcină neplăcută.v. 2. carne de viţel tânăr. (canad. babbitt metal [~ 'mctl] s. (sl. (fig. (zool. plan irealizabil.) savarină.) copilăresc. b a b b i t t (I). (fam. gângurit. si. pretextând lipsa de experienţă.) B picture film mediocru. babyhood ['bcibihud] s. 1. a behăi. creşă. v. măreţ. ageamii. boboc.refl. vorbire confuză. (fig. larmă. 1. Babylon ['bsebibn] s. de pavian. creduli. (vet. papuc oriental. 1.) babilonic. 2. rufe / albituri de copii. B a b y l o n i c . larmă. de maimuţoi. baas [bo:s] s. (zool. guvernantă (la creşă). b a b y . baby beef [~ bi:f[ s. babouche [ba:'bu:/] s. flecăreală. baby face [~ fcis] s. baby farmer [~ ifu:ni3r] s. creşă. a se da de gol. buclă mică. baby-sitter ['bcibii sita1"] s. to say neither ~nor bum a tăcea chitic / mâlc. rezultat al războiului. babified l'bcibifaid] adj. gălăgie. a fi copilăros. babelism ['beibslizsm] s. (bot. maimuţăreli. baby f'beibi] I. concurs de copii mici (pentru premii de frumuseţe). II. Baal ['bcbl. babbie ['bsebi] s. prost. viţel tânăr (între 12 şi 20 de luni). baby farm [~ fc:m] s. 1. v.) babuin.) fruct al războiului. II. gângurit.) oameni ţintuiţi la stâlpul infamiei. 2. a mângâia. b) (fam. (cin. to play the ~ a face copilării. (muz. flecar. 2. 3. Ut. a flecari. a murmura. -nbn] I. baboo |'ba:bu:] s. exuberant. (fig. farfara. buclişoară. babilonic. babe [beib] s. s. automobil de mic litraj. babirusa [ba?bi'ru:sa. B. babilonic. the Tower of Babel turnul Babel. sunt plecaţi (temporar) în oraş. somptuos.) recrut.) war ~a) copil (nelegitim) născut în timpul războiului. încurcătură. de maimuţă. (muz. 3. B sharp si diez. babassu [. prima copilărie.v. tărăboi. babyship ['bcibi/ip] J.) astrolog. 1. not to know (a) B from a battledore / a bull's foot / a broomstick a nu avea habar. 1. si. b a b y : ~of love copil nelegitim. catolic. 2.) strălucitor. gângurit. babit. sporovăială. landou.) babesioză. 2. harababură. baby boom [~ bu:m] s.) alocaţie pentru copil. v. persoană angajată cu ora pentru a supravegbea copilul pe. a stropi cu babit. a alinta.fam. a ~ to hold a lega pe cineva de mâini şi de picioare. scutece. creştere temporară a natalităţii. Babbittism ['baebitiz^m] s. babilonical [ibaebi'bniksl] adj. II. b a doua litera a alfabetului englez. 2. intr. joc de copii. a îmbuna. sistem socialist al lui Babcuf. (poetic) v.) babuvism. a îngâna. baby curl [~ ka:l] s. 1. tipul omului (de afaceri) suficient (după personajul din romanul cu acelaşi titlu de Sinclair Lewis).) salcie-pletoasă / -plângătoare (Salix babylonica). baby bottle [~ -botl] s. 3. oameni fără experienţă. 3. baboonish [-i/] adj. II.) avionctă. (înv. vorbe goale. a sporovăi. (despre copii) a ganguri. expoziţie pentru copii. mezinul. 4. Babilon. baby grand (piano) [~ gramd (p'jrenou)] s. 3. uguit.) Baal. si. mieluşică. babelize l'bcibolaiz] vb. a se trăda.) papistaş. -zis] s.boiba'su:] s. a zăpăci. B natural si becar. 1. a supraveghea copilul pe timpul cât părinţii etc. nătâng. a trăncăni. a nu şti nici o boabă. zăpăceala. Baalim l'beblim] s. susur. pueril. mofturi. (austr. copilăresc. copilăros. (peior. 2. tevatură. puişor (folosit ca apelativ sau hipocoristic feminin). bolboroseală. flecăreală.) satelit artificial al Pământului. baby bonus [~ ibounas] ş. tr. baby carriage [~ ikasridz] s. (amer. bolborosit. baby car [~ ku:] s. răcan. vb. ac de siguranţă.) (nota) si. b a b e s i o s i s . enorm. (fam. s. adj. castel în Spania. ba [ba:] interj.B. baby pin [~ pin] s. (jig.) to smell of the ~ a fi neserios. 1. 2. (înv. a ugui. (dial. bebeluş.) încâlcit.) burtăverde. baby moon ['beibi mu:n] s. mieluţ. (fam. ba:-] s. copilăros. . baby converter [~ k3niV9:t3r] s. Babbittry ['baebitri] s. 2. secretar. babei ['beibal] s.) to hiss the ~ a da un pahar pe gât. limbajul / vorbirea copiilor. (te/m. încurcat. (tebn. vb. (fam. intr. II. lipsesc de acasă. (fig. C. murmur. sugaci. crescătorie de maimuţe. 2. vb. ţânci.) I. 2. tr. pavian (Papio cynocepbalis). (înv. limbut.).) somptuos. (glumeţ) cel mai tânăr membru al Camerei Comunelor (sau al Camerei Lorzilor). copilărie. (gastr. 2. funcţionar indian care scrie în engleză.) specie de palmier din Brazilia (Orbignya marţiană).) to look babies in smb. (mitol. (în limbajul copiilor) mieluşel. 1. pruncie. vorbăreţ.) iubită. a murmura.'s eyes a se uita cu dragoste în ochii cuiva. 1. 2. (apelativ) domnule. 2. copil. to plead the ~ act a se sustrage de la o îndatorire. infantil. 2. (amer. b a b y c a r r i a g e. copilăresc. interj. B. (fam. babilon. a nu scoate o vorbă. a dezrnierda. baboonery [-ori] s. (de) rangul al doilea. a bolborosi. (sport) Division B divizia B. 3. -'zab-] s. aliaj de antifricţiune. baby house ['beibi haus] s. baby plane [~ plein] s. Babbitt2 s.) B and S (= brandy and soda) brandy cu sifon. b's [-z] s. baa Iamb ['ba:Iami] ş. guraliv.) convertizor mic. 1. (bot.) babirusa. plozi. 1. mioriţă. (amer. (fig. biberon. (vet. baby elephant [~ -clilbnt] s.) stăpâne (apelativ). Babylonian [-baebi'lounjan. (îuv. aîngăima. (fig. s. alandala. A.) idol. baVb-] s. 1. behăit. (tel. v. 1. tr. 1. 2.pl. 2. 2. B. (biol. vb. (de) categoria a doua. (fig. a face copilării. b) (înv. B a b y I o n i a n (I. 4. naiv. atr. murmur. baboon [b?'bu:n. autoturism pitic. (filoz.) filistinism. baby play [~ piei] s.) v.) copii mici. 1.) de maimuţă. 1. pui de elefant. babyishness [-nis] s. s. tr. 3). maimuţoi. specie de mistreţ din insulele Moluce (Babirussa babirussa). III.) to carry / t o hold the ~ a) a fi legat de mâini şi de picioare.) zgomot (pe linie).) maimuţăreală. babyish ['bcibii/] adj. măreţ.) maimuţă. ~ unborn prune nevinovat. cărucior de copil. baby linen ['beibi -linin] s. to ~ a secret a divulga un secret. si. Babouvism [b9*bu:viz9inj s. babesia [ba'bi^b. 2. (amer. b [bi:]. timpul cât părinţii etc. al doilea. (amer. flecar.) si bemol.) ploşniţă.) nu. baa [bo:J I. 1.) a regular ~ un adevărat copil. a susura. naiv. he is full of ~e un flecar. baby buggy [~ -bAgi] s. b a b y i s h n e s s . s. behehe! baal [bo:lj adv. bs. Baboo English limbă engleză stricată a funcţionarilor indieni. (fam. a da peste cap. de copil. babbler ['basbb1"] s.) v. Babylonic [ibsbi'bnik] adj. microturism.) uriaş. babbling ['basblirj] s. bolborosit.) 1. Baby of the House [~ av âa 'haus] s. îngrijitoare de copil. ~s in the wood a) naivi. baby nursery [~ ina:s3ri] s. pian cu coadă mică. (fig. intr. babble ['fcebl] I. (fig. dădacă. (amer.) puiculiţă. pl.) to give smb. Babylonish [ibajbi'lounij] adj. copilaş. 1. a murmura. baby show ['beibi /ou] s. babesiosis [b3ibi(:)zi'ousis] s.) babesie (Babesia sp. grade B apples mere (de) calitatea a Ii-a. b) (jig. palavragiu.) pian de salon. pâs. 5. babilonian. babesiasis [ibsebi'sabsis. -x\]. babyism ['beibiizam] s. copilărie. a trata ca pe un copil. sugar. faţă de copil. naivitate. the ~ of the family prâslea. baby-like ['beibilaik] adj. baba fbaibs] s. 2. baby talk [~ to:k] s. himeră. gălăgie. baby-sit [~ sit] vb. 4. babblement ['bseblmant] s. a dade gol. (sud-african ist. Babel Babel. copil (mic). pruncie. casă de păpuşi. baby farming [~ tfo:mig] s. a nu avea libertate de acţiune. (fa/u. sporovăială. 3. 2. pui (de animal). B flat a) (muz. de copil.) v. (anglo-indian) 1. 5. b a b y h o o d . 1. babilonic. prostănaci. bebe.) om copilăros. (av. 2. prunc. B a b b i 11 i s m.) tipa bine. zeu fals. e un palavragiu. (amer. babbly ['baebli] adj. 4. c) (fig. mieluşea. Babylonian willow [~ 'wilou] s. 3.) contragreutate. ~s and sucklings novici. 1. 2.

) sprijin. lăturalnic.) a distruge. intr. back contact [~ 'kantxkt] s.prepoziţii) to lean one's ~against a se sprijini de. 1. 3.) spinarea-lupului (Athyriumfilix-femina). grumaz. bach [ban/] I.) bactericid. aruncat înapoi. adj. a abandona.) scândură pentru îndreptat spatele. (fig. (bot. 3. to ~ on / upon a se mărgini cu. regiune îndepărtată (de zonele dens populate). (med. până la capăt. back bench [~ 'bent/] s.'s ~ a fi în spatele cuiva. bacchant femeie desfrânată. a da maşina înapoi. dindărăt. aprox. (pop. to ~ water / the oars a) a vâsli în sens invers (frânând mişcarea de înaintare a bărcii). 1. la naiba-n praznic. (amer. (electr. a gira. 6. ~ in 1940 în (anul) 1940.) piciorul-cocoşului (Ranunculus) ♦ to wear ~ a fi burlac. 2. (constr. to be / to lie on one's ~ a fi bolnav. bacca1 ['bseko] ş. mers înapoi. dionisiac. bachelor house ['beet/ate ihaus] s. îndoielnic. vechi. înainte vreme. petrecăreţ. a căptuşi.fam. a face o socoteală greşită. on / upon the ~ of a) apăsând. a paria pe (la curse). (N. backbiting [~ibaitin] s. de colo până colo.(baschet) zonă de apărare. a nu lăsa în pace pe cineva.) tărie de caracter. tr. 8. II. calomniere. 3. fund. temelie. (med.fam. tainiţă. v.) to beat smb.) ţinut îndepărtat. back coupling [~ -kAplin] s. s. (telm. adj. celibatară. demult. back angle [~ 'asrjgl] s. (teatru) decor din fund. 2. 'ba?sitor] adj. muchie / talpă a toporului. adj. a bârfi. înapoiat. bachelor2 s. bacca2 s. pl. parte din spate. -mis] s. b a c h e l o r h o o d 1. v. backbone road ['bsekboun 'roud] s. (mai ales amer. backbite ['baekbsit]. bacillophcbia [bsisilou'foubto] s. 4. pl. celibatar. bârfirc. back-cross. a bate în retragere. în spate. fam. backbitten [--bitn] vb. ~ and belly a întreţine pe cineva (dându-i îmbrăcăminte şi mâncare). b a c c h a n a l (I). (prov. (jig. to have a strong ~ a fi foarte rezistent. a se înfoia. s. bacanale. 11.2 . bachelorship ['ban/ato/ip. adv. licenţiat. b) în spatele. backbasket [~ rba:skit] s. back-concession [~ koiiise/on] adj. spetează. bachelorism ['baetfatorizam.) to keep smb. with one's ~ against the wall la strâmtoare. în marşarier. on his ~ a culca pe cineva la pământ.) a da înapoi. 5. pe grumazul: (fig. a dezice. (Jig. a merge înapoi. parte dindărăt. (înv. B. back blow [~ blou] s. dosnic. dubios. II. 2. arteră magistrală.) ax / osie din spate. îndărăt. durere / junghi în spate. de deal). creastă (de val. backbreaking [~. celibat. to turn one's ~on / upon smb. ~ of science licenţiat în ştiinţe. spinare. dezmăţ.) membru al Camerei Comunelor care sade în ultimele bănci.) contact de repaus. (mar. cuplaj de reacţie. back digger [~ 'digor] s. posterior. bacilar. a burlaci. to get to the ~ of smth. (fig. pl. bachelor girl [~ gs:l] s. punte din spate.) ~ and belly cu totul. ascunziş.breikirj] adj. în toate felurile. de holtei. baccate ['baskcit] adj.) rând / banchetă din spate în Camera Comunelor. II. a fi neînsurat. Bacchant L'bzeksnt] I. 2. (geol. retrospectiv. 1. backbiter [~ibaitar] s. (med. (amer. back1 [bask] s. cavaler. a servi drept căptuşeală (cu dat. de la b a c h e l o r 1. (pop. seventy years ~cu şaptezeci de ani în urmă. b a c k t a 1 k. 3. chef monstru. ~ of the tongue dosul limbii. extenuant.) to be on smb. (corn. tr. -nasi] I. holtei.) a andosa. to be at smb. (bot. v. bârfitor.) nervul tendei. (telm.) behind the ~ of în spatele / în absenţa (cuiva). backbit [~ bit] past de la b a c k b i t e.). (chim. cu şira spinării. pod plutitor. on one's ~ a avea pe cineva pe cap. despre vânt) a schimba direcţia. de la b a c k b i t e . încolţit. necvoluat. (folosit şi ca sg.) to carry smb. (om) chefliu. back axle [~ 'seksl] s. 2. 2. to ~up a car a merge (cu maşina) în marşarier / cu spatele.) v. 7.) baca.) excavator cu cupă întoarsă. cotor (de carte). tr.~ 'distrikt] s. back-cap [~ ksep] vb.) necioplit. fam. (pap. bacillicide [ba'silisaid] adj. infecţie bacilară a sângelui. titlu de licenţiat. (pop. Bacchante [bs'kasnti. to ~ and fiii a) (mar. 1.) recul (al unei arme de foc).) specie de plantă urzicătoare (Helxine soleiroîi). fundătură. bachelor's wife |~ waif] s.'s ~ a intenta un proces cuiva. backbitten [~ibitn] part. si. bacteriofobie. b) în fel şi chip. străfund. baccy ['bseki] ş. a ponegri. (mar. to ~ into the garage (auto) a intra în garaj cu spatele. a ajunge la miezul unei chestiuni. 1. fundal. 1.) (bot. a încrucişa un hibrid (din prima generaţie) cu unul dintre părinţi.) localitate îndepărtată de căile de comunicaţie. --'-] s. A. pl.) baciliform. 1. (înv.) reacţie. (ferov. bacchanal ['bffikan^l. bacciferous [bsk'sifsras] adj.) a naviga în voltă. (şl. -t/il-] s.soţie ideală (în concepţia unui burlac). şira spinării.) fund. to put one's ~into a lucra cu sârg la. retrograd. 1.) scratch my ~and I'll scratch yours o mână spală pe alta. b) a retracta. 3.'s ~ a se ţine scai de cineva.Z. II. revers.). a ruina pe cineva. 2.) to be cast on one's ~ a suferi o înfrângere.) magistrală. 2. a sta pe / la gânduri. epuizant. a pune căptuşeală la. (pol. (bot. pl. dos. (sau bacchanalia) orgie.) cavaler.a fi cu capsa pusă. back chat [~ t/set] s.) a da înapoi. spetează de lemn (la barcă saw căruţă). parlamentar neimportant. al dealului).) colibacil.) not to have a shirt to one's ~ a fi sărac lipit (pământului). (med. 6. în urmă. s. vb. past backbit Kbit].) 1. bachelor1 ['bast/ato1-. (/nil. burlăcic. pl. primul grund (de tencuială). de bacanală. 2. Bacchanalia [ibceko'nciljo. back areas [~ 'sorbz] s. 1. a se învecina cu. coloană vertebrală.) coloană vertebrală. ~ of the leg partea dindărăt a gambei. a da înapoi. împovărând. destrăbălată. bachelor's buttons ['bzet/stoz 'bAtnz] s. (mar. hârdău. curent invers. b) (fig.2. 3. pl. în toate cele. bacillary [ba'sitori. complet. a şovăi. 1. ~ of arts licenţiat în litere sau alte discipline umaniste. at the ~ of one's mind a) în subconştient. b) (amer. a sluji ca sprijin (cuiva). parte inversă / opusă. prese. vb. b a c c h a n a l (I). III. -t/il-] s. (fig. backbone [~boun] s. (text. a renunţa.) ~ to your ranks Ia loc (fuga) rnarşî. v. 1.) a întări.baetjatoz ipuiti] s. (bot.) 1. (pol. backeross [~kros] (biol. to be at the ~ of a) a fi în spatele sau în fundul (cu gen. (canad. (austr. proiecţie etc. a retrage. bacillus carrier |~ 'ka?rior] s. maca. bachelorhood1 ['bast/dlshud. bec. IV. burlac. (austr. -lis] s. bacillus [ba'sibs]. tr. a sprijini. baby-tend [~ tend] vb.) bacilul tctanosului. b a b y . (biol. a defăima. to keep ~ the truth a ascunde adevărul. mobilier. for years ~ demult.) ~of a ship chila unui vas. (telm.) to clap a writ upon smb. to lay smb.) a fi cauza ascunsă a unui lucru. fundal.) ţesătură de fond. curent potrivnic. viaţă sau stare de celibatar. (fr. licenţă. (ist. spătar. bahic. desfrâu. aprox. 2. clevetire. secreter. a se rezema de. a da pc cineva în judecată. amer. mai devreme.) tutun. back balance [~ 'batons] s. (mil. -t/il-] v. a bate în retragere. (jig. (spaţial) înapoi. complet. de ia t o b a c c o (fa/n. 3. coşniţă (mai ales pentru spate). to break a horse's ~ a speti un cal: (fam. (med. (tenis) fundul terenului. a masca şi a umple.) a retracta (ceva).) căsuţă de vară. baccara(t) ['ba^kora:. a se retrage. coş. calomniator.) locuitor din fundul provinciei. cadă mare. ~again încă o dată. to take ~a) a lua înapoi. bachelor chest [~ t/est] s. (fig.) descărcare inversă. a nu avea nici cămaşă pe sine. bacilliform [bs'silirfoirm] adj. (electr. 5. (fam. veselă şi trusou miniatural pentru păpuşi (jucării). (mine) frână a tobei troliului de lăcărit. 2. 2. clevetitor. (fam. 2. to fall on one's ~ a cădea pc spate. baccalaureate [ibaska'biriit. adj. a deprecia. copaie.s i t. 4. durere de şale / de rinichi. (fig. to move /to step ~ a da înapoi. fam.'s ~ c ) a frânge spatele cuiva. back country [~ 'kAntri] s. -t/il-] s. (fam. a cleveti. (jig. 2. II. 6. a încăleca.) stradelă lăturalnică. a se înşela. 1. 5. cârcă. a înţelege esenţa unui lucru. a sprijini pe cineva. (gimnastică) pod. bacilli [-lai] s. b) a duce o viaţă de burlac. (telm. bacchic ['bsekik] adj. 1. în marşarier. a susţine. trec. cotorul cărţii. backboned [-d] adv. II. 4. to get / to put / to set one's ~ up a se zborşi.) a nu da un ban pe. bahic. 10. s.) unghi de aşezare. cu mulţi ani în urmă. zonă rurală. ascuns. back-alley [~ 'arii] I. istovitor. a se mişca / a merge înapoi. v. parte de jos.baby-ţears 62 baby-tears [~ itioz] s.) bacara.d3] s. ~ and belly abate măr pe cineva. acum şaptezeci de ani. ~of / from îndărătul (cu gen. dos. bac. 4. desfrânat. a ezita. trec. bacillemia [ibassi'lhnjs. b a c h e l o r h o o d 1 . (canad. butoni. care te deşală. back 2 1. hotărâre.) atthe~o'beyond la marna dracului. spate. cu chef. ţară. 9. intr. the affair wants more ~ chestiunea trebuie sprijinită mai serios. care a crescut departe de lumea civilizată. şi intr. to go ~ to one's native place a se întoarce la locul natal. back-cast [~ ka:st] adj. a întări (moral sau material). (cu. backboard [~bo:d] s. fermitate. bacillus coli [~ 'koulai] s. a sta în pat. to ~ an anchor a împerechea o ancoră. bachelor's party [. back coat [~ kout] s. unde şi-a dus mutu iapa.) 1.) hinterland. b) (amer. s. acţiune inversă. spate. backblocker [~ibbkar] s. v. ecran (pentru cinematograf. odinioară. baby things [~ Oirjz] s. 3. b) în străfundul sufletului.) prima tencuirc. în sinea sa. 1. de chef. beat. back current [~ 'kArpnt] s. tr. titlu de b a c h e l o r 3 . to have the ~ up a fi cu dosul în sus. backache ['baekeik] s. a abandona. ~of the stage culise. v. (jig. ■ bacchantic ['bs'ksentikj adj.. bachelorhood2 s. birouaş. baccate. bacchanalian [ibasks'neiljan] adj. he lacks / wants ~îi lipseşte tăria de caracter. fund de ţară. versantul opus (al muntelui. back-country district [~ . ba'ka?nt] s. bacii.) bacilofobie. to ~ out (of) a se eschiva (de la). bacillus tetani [~ 'tetanai] s. at his ~ în spatele lui.) a trăi independent. at the ~ of the house în spatele casei. (temporal) mai înainte. covată. back cloth [~ kbO] s. small of the ~ şale. bachelor's degree [~ diigri:] s.) contragreutate. 2. bac [tack] s. vb. (jig. backcourt [~ko:tj s. (bot.) a duce. ultim. B a c c h a n t (II. back brake ['bask breik] s. licenţă.jig:) ~ and edge tot. back action [~ 'ask/pn] s. bloc / construcţie / clădire pentru celibatari. sprijin. baccilar [bo'sitor.). dosnic.) spatele frontului.) bacilemie. (sport) fundaş. a calomnia. back concessions [-z] s. de beţie. 1). 'bosMeri] adj. a purta în cârcă. a pune tot sufletul în.) to break smb. înapoi. part. a da îndărăt. needucat. 2. ~ and forth a) înainte şi înapoi.) b) (fig. din urmă. to ~ out (auto) a ieşi (din garaj) cu spatele.) mahorcă. bacantă. (şi to ~up) a da sprijin (cuiva). defăimare. pl. n-arc şira spinării. sadea.) to the ~până în măduva oaselor. de orgie. s. bahic. to ~ off a se da bătut. tot timpul. prese. -rtot] s. backbend ['bsekbend] s. unde şi-a înţărcat dracul copiii. 2. back blocks [~ 'bloks] ş. (mine) tavan al unei lucrări miniere. 7. back discharge [~ dis't/a. petrecere de burlaci.) a umbla în două luntre. 2. calc ferată principală. din nou. (fig. backbencher [~ 'bcnt/sr] s. (amer.) to ~ the wrong horse a face o alegere proastă. a se sustrage (de Ia). .) I. (telm. (mii. ~ from the road mai Ia o parte de drum. îndepărtat. to ~ down (from) (fig. 1.) bacifcr. a vorbi de rău (în spate). a întoarce cuiva spatele. b a c i 11 a r y. to ~ it a) (amer. sordid.) purtător de bacili. 1. to be at one's own ~ a fi la capătul puterilor / resurselor. bacterifonn. (amer.).

scară din dos / de serviciu.) derivare regresivă.) memorie suplimentară. apostat. uşă din dos / din spate. (cin. back lash backlash [~ lae/J I. backtrack [~trask] (amer. rămăşiţă. şovăire. număr vechi (de ziar. spre mai rău. back room [~ ru(:)m] s. ~ device/ machine agregat-dublură. backscene [~si:n] s. retragere. (tehn. vb. to give backing ['baekin] s. de-a-nd aratele a. (tehn. mişcare opusă celei a acelor de ceasornic. fund al scenei (la teatru). partizan.) rabatabil. opusă. (constr.) excavator cu lingură trasă. rumoare. 1. a merge pe urmele (cuiva). adept. cale / drum de înapoiere. recul.) 1. backhand [~heend] s. (chim. cadru. sprijinitor. (tehn. fond. backshish ['baek/i:/] s. 3. 1. 7. înot pe spate. back motion ['bask -mou/pn] s.) zgomot de fond. 1. 5. îndreptat înapoi. 2. backgammon [~ 'gasman. roţi. baston (pentru exerciţii de backhead [~hed] s. care lucrează în strict anonimat la realizarea unei invenţii. fundament.) (om) (de apă). 2. 3. retur de flacără. lovitură eu dosul mâinii. back-folding [~ . (tehn. şezut. dar încă în vânzare. backhanded [~ihasndid] adj. (auto. backstairs ['bask'steaz. 2. s. (geol. creştere înceată. 3. 1. (j?g. provenienţă. retrograd. s. 1. parior. 5. 3. partizan. intrare / uşă din dos. 2. (jig. a se feri de adversar printr-o retragere rapidă (la box). tiraj 2. cărămidă de umplutură.) reflux. spătar. parte din spate / din dos. 2. 2. back gear [~ gi3r] s. spaţiu. (muz. în culise. cuţit dublu de rindea.) hinterland.) VuĂ inversă. a se lepăda de credinţă.) (s[x>rt) (jucători din) apărare. back leg [~ leg] ş. (despre circulaţie) invers. 2.) contrapiuliţă. (Ut. back street [~ stri:t] s. back haul [~ ho:l] s. în sens invers. (fam. (amer. speluncă. (top. tărăgănător. codană. timid. (tehn.) I. (tehn.) remuu.) contracurent. dare înapoi. calificare. II. cameră din fund. a reveni (într-un loc) pe aceeaşi rută.) back volume [~ voljum] ş. (scoţ. atmosferă. (constr. tr. spate. back lot [~ Iot] s.) rotirea direcţiei vântului în sens invers acelor ceasornicului. paloş. aversiune. to put in the ~. decor. s. susţinător. (fig. uneltiri. backfisch [~fi/] ş. II. cameră din fund. beschie. 3. s.'--] s. 8. sprijin(ire). curent backpage [~peid3] s. back elevation ['bask -eli'vei/^nj s.'--] s. backslidden [~ slidn] şi backslid. fetişcană.. cutie de foc.s. catalog de cărţi apărute mai de mult. (amer. back friend [~ frend] s. lat în spate. apă îndiguită.) smb. 2. verso. 2. backwardness ['baskwadnis] s.).) abur de contrapresiune. backflash [~flas/] s. 2. II. back matter [~ imaste ] s. adj. (constr. back vowel [~ ivau^l] s. (av. (mine) galerie de aeraj. (folosit şi ca pl. (jig.) to keep de culise. (av. 5. backsword [~so:d] s.) cameră de ardere. v. (joc de) table. back face ['baak feis] s. contracurent 1 back number [~ 'nAmba "] s. back issue [~ 'isju:] s. 2. cu dosul palmei (în direcţia loviturii). în backless ['-lis] adj. II. (mar. plajă uscată.) pataraţină (manevră fixă care întăreşte. dare înapoi. 3. back nut [~ nAt] s. sfială. back-dune [~ dju:n] s. joagăr.) îndărăt. closet. îndărăt. <* (amer.. pagină a doua. (constr. ingineri şi tehnicieni backed [baskt] adj. pl. restanţă (de salariu). planul din back spring [~ sprirj] s. a discredita. curent invers. 2. (fig.) 1. v. intrare din dos. 2. sprijinitor. 2. uşă din spate. invers. s. ultima parte. II. om de modă veche. 8. mişcare retrogradă. ruşinos. (mil. 2. 1. ezitare. 3. (germ. 5. curent provocat de mişcarea unui corp în apă. lateral şi spre pupa. II.) acompaniament muzical.) fundal. 4.) ochi pe dosul tricotului. perete din dos.).) arc de rapel. unui prototip etc. agregat de rezervă (folosit în cazul când agregatul principal backiron ['baskiaian] ş. de-a-ndoaselea. 3.) sfârşit de toamnă. to take no ~ a) a refuza să se întoarcă. 1.) răspuns obraznic / necuviincios. (ferov. 2. back land [~ lasnd] s. întârziat. presiune inversă. retragere. (text. r 3. vocală guturală. faţadă posterioară. fam. <■ to be ~ in one's duty a-şi neglija îndatoririle. invers.) ~ and filling şovăire. ambianţă. back end [~ 'end] s. căptuşeală. the ~. 2. 4. backlins ['basklinz] adv.) datorie. contrapagină. background noise [~ 'noiz] s.fii. 3. backslid [~ 'slid]. 1. (sport) mişcare întoarsă a braţelor (la înot). backslide [~'slaid].) sabie cu un tăiş. rămânere în urmă. cablu de readucere. (mil. 1.) înălţător (la o armă). replică brutală. înapoiat. backdoor [~ 'do:'] l. cădere pe spate. 2.) prieten fals. v. spaţiul dindărăt. back-pedal [~ ipcdsl] vb. a se retrage (dintr-un post. intr. în spate. (hidr. recul. 7.) contrapresiune. backlog [~bg] s. dintr-o afacere). 1. (amer. b a c k w a r d (I). backwater ['baskiWD:t3r] s.). 1. 4. backwards ['baskwadz] adv. spălare în contracurent. backside [~said. 3. 4. 5. 2. mers în gol.) cablu de înapoiere. întârziere. apă stătătoare. (tehn. casă din fund. back road [~ roud] s. backroom boys [~ boiz] s. pune pariuri. parte din spate / posterioară. 1. back pressure [~ prcJV] s. scrimă). back shop ['bask Jbp] s. fierbere. (electr. agregat de rezervă. răstoacă. 1. (chim.). back filler [~ ifibr] s. pantă. contralovitură.) ferăstrău cu coadă. he has a fine ~ are o bază serioasă / o formaţie aleasă / cunoştinţe temeinice. backdown [~daun] s. (în cuvinte compuse păstrând sensurile lui b a c k I. backmost fbzekmoust] adj.) metodă învechită. (tehn. 1.) cursă moartă. (mil. backhouse [~haus]s. (geol. (anat. înapoi.). adj. (înv. back slope [~ sloup] s. backwash ['baskwD/] s. back slang [~ 'slasn] s. 2. 2. cortină din fundalul scenei. din culise. (la tenis) revers. (teatru) parte din fund a scenei.) şablon pentru formarea taluzului.) spatele frontului. to drive / to throw into backstab ['baskstasb] vb. 1. rezervă. de culise.) aparat critic. (mar. back guy [~ gai] s. fundal. clădire dosnică. rezemătoare. volum apărut mai înainte.part. (aittom. tr. (si. înapoi. II. (geol. 5.) a ara din nou (toamna). apă aruncată de elicea unui vas sau de o vâslă. 6. back-trail [~ treil] (canad. 1. picior din spate. (mai ales amer. a întoarce o lovitură. intrare dosnică.) a lovi pe cineva pe la spate. (amer. cu semnificaţie dublă. (fig. back stream [~ stri:m] s. (jig. backup [~iAp] (tehn. marşarier (al unui motor). a urmări (pe cineva). fund. a astupa (cu pământ etc. arborele gahier şi arboretul). (te/e. 3. broadly ~ spătos. back vision ['bask ivi3sn] ş. (electr. a adopta o strategie întăritură. sarcastic. silă. 1. luft.) şezut. intr. răsturnat. lipsă de progres. 3.) cameră şau backer brick [~ 'brik] s. at the ~ of the week la sfârşitul săptămânii.) rambleu. lovitură indirectă. (glumeţ) colectiv de cercetători. istorice etc. 1. cel (mai) din urmă / din spate / din fund. 3. loc retras / obscur / îndepărtat.) mers înapoi. (tehn. backrest [~rest] s. backstay ['baskstei] s. 3.) to take a ~ a back entrance [~ 'entr^ns] s.) acompaniament. intr. back drill [~ dril] s. pe acelaşi drum.) baza înălţătorului. a face marţ. = "pig"). 2. (despre complimente) cu dublu înţeles. persoană care ezitare. intr. casă din fund. back draught [~ dra:ft] s. dos. 1. renegat. (poligr. zidărie de umplutură. vb. agitaţie.) contra-foc (incendiu pus pentru a preîntâmpina un incendiu natural care ar putea cuprinde întreaga pădure). (rar) trecut. (lingv. (auto) tirant. influenţă secretă. backset [~set] I. în partea din fund a scenei. (tehn. 1. 2. atelier de reparaţii (într-un depou). (fam.) 1. backward ['baskwad] I.) contrafişă. 2. (tehn. lovitură cu dosul palmei. ocupa un loc modest. (fam. curent contrar. pregătire. backer ['baska1"] s. backward flow [~ 'flou] s. contraabur. bază. 1. 1. 2. backsheesh. to relegate to the ~ a împinge pe ultimul plan: to melt into the backstage [~stcid3] I. b) a nu se da bătut. tr. direcţie opusă. rost. s. faţadă spre curte. b a c k n u m b e r. retrograd.) andosant. back entry [~ 'entri] s. sfios. II. 1. (constr.) toaletă. vb. jargou în care cuvintele sunt rostite pe dos (de exemplu "gip" 3. nu funcţionează). 1.) metal de dublare. a nu ceda.) explozie în carburator. back settlement [~ 'setlmontj s. 2.) vizare inversă / indirectă / înapoi. 2.) aricrplajă. maşină de astupat. 1. 7. faţadă posterioară. maşinaţii de culise. ~ a răspunde cuiva obraznic. backdrop [~dnp] ş. (mai ales inimă.) vocală posterioară. ■ backscattering [~iskast3rirj] s. background (~ graund] s. 4.) contrapantă. 2.). stângaci. (într-un păcat / viciu etc. 2. backing storage [~ 'sto:Arid3] s. back talk [~ to:k] s. fără tragere de back list ['bsek list] s.) senzaţie. joc. nesincer. (despre scris) înclinat spre stânga.) arierdună. II. intrare de serviciu. . vb.) aşezare îndepărtată. r backsight bed [~ bed] s. 2. cu două sensuri.) rateu. premisă. back formation [~ fo:'mci/pn] s. trec. niar. backfield [~fi:ld] s. de revistă etc. b a k s h e e s h . 6. 3. 2. golf de râu. a rămâne pe planul al doilea. 8. materiale etc. (chim.) vb.) butuc gros în vatră (care întreţine focul).) lunecare a elicei. 2. rest (de mărfuri. (vulg. ~ children copii înapoiaţi.fouldirj] adj. renunţare. (corn. (fon. calc întoarsă. 2. duelist. s.) I. suport. 1. tainic. backfill [~fil] I.) adolescentă. (tehn. girant. (geol. mediu. dosul palmei. loc în spate / în fund.5). (amer. (mar. ultimul. 1.) aprindere inversa. cadru (în pictură). backfall [~fo:l] s. leneş. pe spate. drum lăturalnic. a provoca o reacţie negativă. tr.)condiţii (sociale. înapoiere.past. ecartament. 4.) ceafa. 2. burghiu cu clichet. backfill compactor [—>kom'paskt3r] s. apă aruncată de elice. backsteam [~sti:m] s. păstrarea în rezervă a unui agregat-duhlură pentru eventuala înlocuire a agregatului principal. backing metal [~ 'nietl] s. formaţie. backfire [~ifaia ] s.63 backwater back part [~ pa:t] ş. back pay [~ pci] s. (om) înapoiat. adv. backsight ['bask'sait] s. 6. boraci. backshore [~/o:r] s. răsturnare (în lupta).) siaj. mers înapoi. întârziat. rambleiere. intrare de serviciu. adj.) curent invers de grilă. punere a fundaţiei.) a da înapoi. a recădea / a aluneca din nou back-flow [~ 'flou] 1. back saw [~ 'ss:] s. tr. (auto) scaun din spate. back slum [~ sUm] s. 1.) utilaj pentru compactarea ramblcelor. backstroke [~ strouk] ş. to recede into the ~ a se retrage pe ultimul plan. backslider [~'slaider] s. 2. 2. backstairs influence [~ 'influans] s. stradă dosnică.) încărcătură de înapoiere (Ia trenuri). 1. scriere aplecată spre stânga.) rctroîmprăştiere. a renunţa. înclinare. sforării. backstitch [~stit/] ş. adj. fără spetează.) angrenaj intermediar. 1. (muz. a frâna din pedale (pe bicicletă etc. fundaşi.. a face apostazie. vb. adv. vâsle etc. 3. a urma o politică opusă. curgere în sens invers.) teren aflat în posesia unui studio (pentru filmări de exterior). 4. (amer. braţ mort. 1. ~ a sc contopi cu fondul. in the ~ a se ţine în umbră. 1. pas înapoi. a se întoarce 4. vb. back seat [~ si:t] s.) 1. '->--] I. ajutor. (amer. consolă. backsloper [~ 'slouper] s. 3.) (şi ~ criticism) cunoştinţe. (fam. cameră dosnică. origine. (tehn. (fam. (tehn. 1. curent invers. 2. pagină cu soţ. amer. (geod. terenul din fund. (înv.

(med. (med. b) a câştiga banii necesari existenţei. nenorocit. însemn. flux. bag [ba.) I. fam. bădăran. damă.tisri'ousis] s. B. defavorabil. raniţă. (tehn. a da o faţă (cu dat. baculine ['bgekjulain. badge [ba:d3] I. (v.) bacteriostatic.) bactcroid. (glumeţ) de joardă. (amer. baffy ['basfi] s. păcat.) (folosit ca supranume) Statul Wisconsin. c) (fig. uger.) biofiltru. insuficientă. semn. 4. (filoz. ■ bad name [~ 'neim] s. irascibil. bad form [~ 'fo:m] s. s. a mânui banii. deflector. impudent ~ obrăznicătură. semn distinctiv. 1. perioadă dificilă. stare. bacteriosis [bxk. a umfla. slăninos. (canad. vb. a deconcerta. backwound [rbaekwu:nd] vb. bad fairy [~ 'fssri] s. 13. a atârna ca un sac.) pantaloni. comp. chilipir. 2. târfă. s. răutăcios. bactericide [bzek'tiorisaid] s. vorbe goale. sever. fain.) v. 7. b a f f l e c h a m b e r . superi. ticălos (mai ales personaj negativ în filme etc. bacterial warfare [~ 'wo:fsor] s. (fig. proastă calitate. 11. a face de ruşine / de ocară. dator. 9.) ostilitate. -lin] adj. al lui (Francis) Bacon. caută să atragă un bărbat pentru ca la momentul oportun să apară santajistul. II. 3. b a c e y . bad1 [baxi]. bacterioscopy ]ba. 6. din lac în puţ. 1. 1.'s ~ books a nu fi văzut cu ochi buni de cineva. cu faţa rotundă (ca o lună plină). badger baiting [~ 'beitirj] s. bad time [~ 'taim] s. grav. supărător.pl. (grea) încercare.) to give smb.) cameră de amortizare. 8. bactcriolog. ~ apple măr stricat. sac.) regiuni nefertile. (biol. datorie fără speranţă de a fi plătită. grozav. badminton ['badminton] s. -krjl s. II. to be ~ in smb. tren. sac plin. de nuia. a înşela. bacteriostat [bask'tiorioustait] s. to draw the ~a) a sili bursucul să iasă din vizuină. Baconism f'beik'niz^m] s. vătămător. 1. s. viezure (Meles meles) (Taxidea taxus din America de Nord). 2. 1. 1. s. nefavorabil. si. a împuşca (o cantitate de vânat). (fam. iritabil. 1.) soi rău. pl.. (mii. ♦ to ~ all description a fi de nedescris. răsplată. (mar.v. si. b) a sc abate de la calea adevărului. baffle chamber [~ itjeimbar] s. the ~ to hold a lăsa toată greutatea sau răspunderea în scama cuiva. 2. 4. 1. băutură răcoritoare constând dintr-un amestec de vin roşu. 2. bad blood ['ba:d bUd] s. 1. -0" (fam. pervers. a zăpăci. vb. simbol. b a d g e r g a m e. pl. traistă plină (ca măsură). a-şi salva pielea.) şicană. a lua potul. c răcit cobză. a face (o colecţie etc. baffle ['ba^fl] I. A.) deflector.pl. bad lot [~ lot] s. defavorabil. tr. baconian. sport) hocheist care joacă dur şi ncrcgulamentar. a bate la cap. (si.pl. badinage ]'ba:dinii:3. imoral. 12. sifon. (biol. alterat. v. cocardă. muscă artificială (pentru pescuit). nociv. 3. săculeţ. ca ultim expedient. backwoodsman [-msnj. bacterial culture [bask'tiarial' 'kAltJV] s: cultură de bacterii. beer's ~ for you berea nu-ţi face bine.) baciliform. (prov. II. 3. 5. (/ant. lipsă de maniere / de uzanţă. geantă. dezagreabil. to be ~ off a-i merge foarte prost. tr. defectuos. rău. backwoods ['badcwudz] I. poamă-crudă. şicanator.) filozofia lui (Francis) Bacon. b a f f l e b o a r d (l). fals. tachinărie. a marca. zgâtie. a împiedica. ~ train convoi. baculiform [bs'kjmlifam. neprielnic. si. tolbă (de vânătoare). deşeuri. vicios. (nuii ales peior. (fig. 1. baffler ['badly] s. pensulă. (amer. nădragi. (tehn. pungă (gaziferă). a se umfla. 1. Baconist ['bcikanist] s. deflector. 2. tr. a sc pungi. rău. bacteriology [bask. 5. zdravăn. neadecvat. a dezvălui un secret. 2. ecran. pungă. to ~ pursuit a face urmărirea imposibilă.) deflector. animozitate.tisrion'staetik] adj. (rar) răutate. (amer.to overdraw one's ~ a depăşi creditul. (fig. iele. 2.) in the ~în buzunar. rău. v.) bursuc. badly ['bsedli]. s. (entom. 3. II. a zădărnici. bacon-faced ]'beik. hoţ. slănină. he is too ~ a) merge prea departe. nefavorabil. geniu rău. a bârfi. bacon ['beiton. (si artful ~ . 7. bacterian. păcătos. (despre oameni) a-i veni din nou pe cap. baddish [tadif] adj. bacteriologic.tisri'olisis] s. II. from ~ to worse din ce în ce mai rău.) a face reţetă. (geol.riktorJ s.) bacterioză.) to save one's ~ a scăpa teafăr/ nevătămat. pădure seculară. worse [wa:s]. adj. bacteriological [bask. bagatelle [baîgo'telj s. 5. defect. vopsire de camuflare. to go to the ~ a) a se duce de râpă. bactcriform. II. a flirta cu (mai afes în politică). pl.) răufăcător. emblemă. situat într-un ţinut împădurit / nedefrişat. s.) to set smb. (despre vânt) schimbător.) to bring home one's / the ~ a) a obţine un succes.) nedrept. vb. prost. tr. bad man ['ba. bacteria bed [~ bed] s. backwort ]'ba.) bacteriofag.backwoods 64 contrariu.) poliţist motorizat.tiarici'bdsiksl] adj. 2. coate-goale. aiureli. insignă. badge bandit [~ ibamdit] s. bad character [~ 'ka. (prin extensie) terenuri degradate. ştrengărită. persoană care zădărniceşte (iot plan etc. strâmb. bacteremia [ibsekta'riunja. rău.). 2. câştig. 1. it has been ~ done a fost făcut prost. 1. bactericid. nu e rău fără bine. -v.) a sili pe cineva să-şi dea cărţile pe faţă. reputaţie proastă. persoană grosolană. worst [wa:st] I. bad-hat ['basd 'hzet] s. depărtat. 3. badger ['baxl33r] I. 3. bacterie. 1. bagatelă. premiu. vânat. bacteriologist [beekitiori'olodsist] s. 3. ~ and eggs ochiuri cu slănină. 4. zahăr şi aromate. I want the book ~ am mare nevoie de carte. desiş de pădure. fără valoare. tobă de eşapament. (rar) 1. bacterioform [bajk'tioriofem] adj.) filtru sac.superi.) fetişcană. 2. imperfect. bogăţie. 1. fleac. to make a ~ a împuşca mult vânat. all ~ d with Wood mânjit peste tot cu sânge. 2. a se prăpădi. 4. 2.kitrariousk3pi] s. bagful l'baegl'ul] s. si. bad egg [~ 'eg] s. porc (gras). backwoodsmen [-man] s. b a c k w a s h (1). neprielnic. boccea. a ~ of sugar un sac de zahăr. crosă (la golf). II. 2. baffling ['badlinl adj. pl. 1. badJ past de ia b i d (I). baffle paint [~ pcint] s. worst [ws:st] adv. 3. a bate capul (cuiva). tobă de eşapament. (despre o lege etc. adj. zvârlugă. tren. a întrece orice închipuire. bacteria [bask'tiorio] pl.) a calomnia. bacteroid ['bajktaroid] s. treaba e ca şi făcută.) bacterioliză. 10. a fi stăpân pe situaţie. dăunător. 2. bolnav. a se strădui zadarnic. to come back / to turn up again like a ~ penny / halfpenny / shilling (despre obiecte sau animale) a se întoarce la stăpân împotriva voinţei acestuia. bag filter ['ba3g ifilta'] s. din rău în mai rău. (amer. tr. 6.v. (la instalaţii de ardere) altar de focar.?n feist] adj. ţâfnos. -mia] s. capsulă. 14. convoi. b a d g e r b a i t i n g . (chim. (biol. traistă. vb. (biol. grosolan. badger dog [~ dog] s. a pune semn pe. regulator de debit. rău. (tehn. a glumi. baddie ['baidi] s. baffle plate [~ plcit] s. vb. s. (si pair of ~s) (fam. a lăsa pe cineva să se descurce singur. destrăbălat. 4.' şicană. 2. bad-tempered ['bad 'tempsd] adj. ~ argument argument contondent / cu nuiaua. 3. 2. valiză diplomatică. (hiol. to'k-1 (filoz. it's ~ weather for the journey nu e o vreme prielnică pentru călătorie. sly ~ . nu tocmai bun. stare rea / proastă. a ~ outlook o concepţie greşită. A. . bacterium [bask'tiariamj. cu tot calabalâcul. intr. mir. trist. vânătoare de bursuci. II. 3. bacony ['bcikonij adj. s. 1. zeamă de castravete. 1.) 1. neplăcut. a dejuca. corupt. 4. ~ taste gust neplăcut. periculos.v. serios. b a d e g g. bactericidal [bsekitisri'saidl] adj.) bagaj (mare). (tehn.) bacteriemie. 2. a fi la strâmtoare.) a şterpeli.). a plictisi. codană. a lovi cu crosa pământul (ia jocul de golf). (fam.si pronunţia franceză] (fr.) I.) bacteriostază. 1.) perete despărţitor.) nothing so ~ as not to be good for smth. de la b a c t e r i u m. (hiol. valiză. asociată a santajistului. badness ['basdnis] s. foarte mult. regiune înapoiată. baggage ['basgid3] s.) a supune acţiunii bacteriilor. bacteriostatic [bask.d 'mam] s. aspru. nesănătos. 2. a şugui. greşit. (in Anglia) pair care nu ia (decât arareori) parte la lucrările Camerei Lorzilor. ♦ as ~ as ~ can be cum nu se poate mai rău. Bacon. badger fly [~ flail s. adj.-'. moft. unsuros. 2. pungi (la ochi). 1.) prostituată. bad debt [~ 'det] s. (tool. baffle wall ['basfi wr>:l] s. diavoliţă.kwo:t] s. ~ is the best nu se întrezăreşte nimic bun. război bacteriologic. prost. baconer ['beikn3r] s. glume. nume rău. colonist din pădurile seculare ale Americii. 7.) stagnare. bacteriologic. 3 .. crunt. II. saucy ~) (glumeţ) şerpoaică. răuvoitor. (mai ales ~ s I! ~ s!) (scol. -O. vb. a vâna. nepotrivit. (în vopsitorie) a vopsi. intr.) in the bottom of the ~ ca ultimă resursă. a răni la spate. med. marcă. worse [wa:s]. a abate (cursul).) tătăneasă (Symphytum officinale). perete despărţitor. înşelător etc. (fig. s. B a c o n i a n (II). bade [beid. amortizor de zgomot. nedezvoltată sa» îndepărtată. necaz. ~and baggage cu căţel şi cu purcel. prostituată. to live in a ~ a duce o viaţă retrasă. bacon beetle [~ 'bhtîj s. baff [bajf] I. adept al filozofiei lui Bacon. 5. (amer.) to put up a ~ a fi avansat în grad. 2. de retevei.. 1. ba:d] past de Ia b i d (I).tiari'otadsi] s. 8. un fel de biliard. drăcoaică. 6 tare. care face rău. b a f f 1 c I). a da peste cap (socoteli. cameră cu şicane. to bear / to carry the ~ a dispune de bani. (amer. (electr. 10. om în stare de orice. 5. în mare măsură. badger game [~ geim] s. (/ant. (sport) badminton 2. b a d e g g. situaţie neplăcută. 2. 3.g] I.) (agent) bacteriostatic. he has a ~ cold a răcit zdravăn. şicană. aspru.) punere Ia pământ defectuoasă. to feel ~ a se simţi rău. răutăcios. 2. ~ food mâncare proastă. a necăji. (tehn.) a ~ of news o tolbă de noutăţi.) echipament portabil. bacteriolysis [bask. cotei. (tehn. bad earth ['ba.) gărgăriţă-dc-slănină (Dermestes). v. (amer. (biol. de fapt. (fam. bătăuş. bacterioscopie. (fig. planuri). si. bacteriostasis [bskitisrionsteisis] s. bacterize ['bfekteraiz] vb. v. 11. de calitate proastă. a însemna. baffle-board ['~ to:d] s.'s ~ for a cocheta cu. (fr. (fam. 'baskju-] adj. bacteriophage [bEek'ti3rioufeid3J s.) not half ~ nu c rău (deloc).) the whole ~ of tricks toate trucurile / şiretlicurile. inutil. pămătuf sau bidinea din păr de bursuc.) to let the cat out of the ~a-l lua gura pe dinainte. baset. a îndesa. poşetă.d 'o:0] s.defectuos. tr. depravat. (amer. cartuşieră. mare. lovitură în pământ (la jocul de golf). puştancă. Badger State [~ steit] s. badlands [tad'lamdzl s. bactericid. Baconian [bci'kounibn. (tehn. pat bacterian. the good and the ~ cei buni şi cei răi. a răsturna.) piua întâi! ' bagasse [bo'gass] s.) rămăşiţele trestiei de zahăr măcinate. pierde-vară. nimic. caracter dăunător / vătămător / păgubitor. 6. backy [teki] s. stricat.) cupolă (de gaze). a băga / a pune / a vârî în sac. pl.) amortizor.) he is a ~ of bones e numai piele şi oase / numai oase înşirate.) the ~ metodă de şantaj prin care o femeie. condiţie proastă. intr. 9. b a d e g g. (/ant.).) v. şuguit. inferior. nccorcct. filtru biologic. (fam. too ~ foarte rău. (fig. si. comp. aaVpt al teoriei potrivit căreia autorul operelor lui Shakespeare ar fi. rămăşiţe. (amer. 8. 2. a sfeterisi. b) (fig. (fig. cumplit. 4. the ~ cei răi. zugrăveală de camuflare. B. om de nimic / lipsit de caracter / josnic.). (bot. a doborî (un avion). v. bacteria [-ria] s. 3. 12. b) e incorigibil. amer. si. a nu lăsa în pace. balon.) simplu. 5. tolbă. regiune sau zonă înapoiată.to the ~ în pierdere. (fr. ~ wounded grav rănit. bacon. badger drawing [~ 'drain] s. o vedere greşită. a ruşina. (biol. 1.

de intervenţie. a hăitui (cu câinii). chitanţă. din Bahama(s). a goli cu ispolul. 2. 1. 5. bait [bcit] I. to go / become înşela speranţele.) a se balanţa. din Bahrein. a se bronza. b) a sări îndoială. rafinărie (de zahăr). II.) ispita. a pune de acord. (sl. a atrage.) depozitar (al unui lucru care i s-a încredinţat). adj. baiting house ['beitin haus] s. ~ of payments balanţă de plăţi. (amer. 1.) a nu da pace (cuiva). grangur. duzina dracului. stănog.) loc în care se pun momeli otrăvite pentru bagger ['bangs'"] s. veselă termorezistenta. (în Anglia). balalaică. 2. bake-off ['bciko(:)f] s.) a socoti. garant. garanţie. 1. a şovăi.) baie de apă. balansier.) 1.) to be off one's ~ a-şi pierde echilibrul nu se înfăţişa la judecată. Bahraini [ba:'rcini] I. 1.). Centrală din Londra. 2. baggage rack ['basgid3 rask] s. 1. pârghie. a scoate din sărite. a cumpăni. a lua o gustare. 1.bilanţ deficitar. bake [bcik] I. eliberare pe garanţie / pe cauţiune. păstrare (în anumite condiţiuni). to let to ~ a elibera pe cauţiune. a echilibra. garantez ~ a face să încline balanţa. bagpipe ['bsegpaip] s. chezăşie. (fig.pl. (com. 1. 2. balance box [~ boks] s. coacere etc. atârnând ca un sac. 4. mâner. 2. bagged [bzegd] adj. 7. bordel. torid. portărel. contragreutate. admi­ balance arm [~ o:m] s. umplutură. a / to hold ~ . tractir. buged. 1. bag-shaped ['basg/cipt] adj. (fig.) bilanţ. (la cricket) bara de sus a porţii. 2.kaunt] s. cimpoier. a se compensa. cantitate coaptă la un singur copt. (amer. A. 1. (fam. (v. curte interioară la castelele feudale. amer.). a arde (cărămidă). cornis-voiajor. (amer. a confrunta. 3. pânză de sac. ~ of precision. bait station ['bcit istci/pn] s. (ferov. concurs de preparate culinare pregătite contra cronometru (mai 3. bailment ['beilmsnt] s. pitar. bahreinez. vagon de bagaje. tr. b a h a d u r .) baking powder [~ -pauda1"] s. 2. sl. a se coace. (în Evul Mediu) judecător. ambalare în saci. (anglo-indian) v. în formă de sac. piatră preţioasă cu formă rectangulară. 2. 2. ~cheeks 2. pungit. a goni. animal de povară. green ~ postav verde. 3. teracotă. (şi to ~ out) a lua pe cauţiune. pentru bagaje. baggage wagon [~ twaegan] s. s. mâner.) bacherită. vb. tate. sold. pompare a apei (dintr-o mină).). bailee [bci'li:. burlane. depunerea averii în balanced ['bzebnst] adj. baggage check [~ t/ek] s. (tehn. întocmirea bilanţului). bombastic. baker's dozen ['beiksz' dAzn] s. (tehn. treisprezece. (ec. răspunzător. pl. a egala (în număr. bagged goods [~ 'gudzj s. ales de către amatori). 6.) 1.tcibl] s. baliout ['beilaut] I. 2. bahreinez. ademenire. to forfeit one's ~ a de un fir de păr. 2. (com. bagmen [-man] s. II.) 1. (apelativ) domnule. transmisie diferenţială. vatră (de cuptor). Bahamian [bs'hciinbn. (gastr. a balanţa.). B.) cerşetor. 'narrow-minded' etc. locuitor din Bahrein. bagginess ['bsginis] s. II. to give ~ a-şi găsi un garant. to tip / to turn the ~for a chezăşui.) camcră-filtru cu saci.) pod basculant. 1.) sold debitor. 2. tăiere sau şlefuire rectangulară a pietrelor preţioase. cumpănă. v. ~ trousers pantaloni largi. stabilitate. (mai ales amer. cel care scoate apă dintr-o barcă. 3. postav. philosophical / baikalite ['beikslait] s. A. ~ in hand rest (după eu paraşuta. lăbărţat. bailer ['bcila "] s. (mine) lăcărit (alpetrolului). dimie. b a y a d e r e . în formă de x. 5. 1 bahaudur [balioidus "] s. l bahuvrihi [lba:hu. ajutorare. risc. (jig. bakshish ['bsekfi:/] s. aba. compensare. cu perucă (v. grabnic.) rccipisă pentru bagaje. the ~ of advantage lies with him avantajele sunt de 1 bail [beii] I. indicator de echilibru. a se întări. balance bob [~ bob] s. B. 1. stănoagă. (tehn. închisoare pentru sclavi (în Orient). (înv.) compensator. a scoate cu ispolul (apă zodiacului). zălog. 1. pl.njou] s. lopăţică.) a-şi pierde cumpătul. (jur. (muz. bagnet ['baegnit.pl. locuitor baking sun [~ 's\n| s. împuternicirea. cumpătat. (despre soare) arzător. (chim. 1. s. proporţionat. barosan. limba/ pendula bailable [-'abl] adj. bakelite l'beikalait] s. brutărie.) (teatru) lojă de jos. bain-marie [pronunţia franceză] s. echilibrat. b a k s h e e s h .) to ~out a) a lăcări. bah [ba. a garanta. aprod. a se feri de necazuri. balance crane [~ krein] s. (by. puhav. bakery ['beiksri] s. baksheesh ['bask/i:/] s. cimpoiaş. de urgenţă. găleată. 3. vechil. a necăji. rest. a mânca. (chim. (ital. 4. exprimând dispreţ ci aş!. care se poate elibera pe garanţie / ceasornicului. inţr. intr. chezaş. tr.] interj. 2. consilier municipal. paraşuta. coacere. s. to ~one's accounts a-şi face socotelile. . (jig. to be weighed in the ~ . analytical ~ cântar de precizie. marfă în saci. bajadere ['baia'dia1"] s. to surrender to one's ~ a se înfăţişa la judecata.) macara cu contragreutate. bag wig ['~ wig] s. bailey ['beili] s. (pop. vagon de bagaje. ist. baked clay [~ 'klci] s. (tehn. 1. bairn [bean] ş. inspector / supra­ balance beam [~ bi:m] s. bag house ['baeg haus] ş. egalizator. to ~ out a se echilibra. garant. a aprecia. upon a fair ~ cumpănind bine 0 că.65 balance indicator bailsman ['beilzni9n]. epistat de comerţ. moşie. copt. a-şi ieşi din minţi.). ptiu! bahadur [b9'ha:d3r. c) (amer. 2.) benoar.) cimpoi. -tem] s. baking ['bcikirj] I. (auto) portbagaj odihna şi hrana calului). popas (pentru baggageman ['ba3gid3iii3nl.) new ~ n copt proaspăt. 3.) balance bridge [~ brid3] s. (scoţ. ~skins below the eyes pungi la ochi. umflare. a echilibra. (scoţ. (po/J— of power raport de forţe. baggage room [~ ru(:)m] s. (jig.) ocoli o primejdie. a compara. B. balanţă. 2. ispol. cu picioare strâmbe. (rar) coacere a pâinii. (mil. (canad. greu­ unui garant. (jig. quick / Roman ~ balanţă romană. b) (fig. balance due ['baîlans 'dju:J s. indicator (la balanţă). a coace (mai ales în cuptor). 2. bagpiper [-V] s.) baionetă. podină. boccegiu. a ajusta. cumpăt. de copt.) baie. (amer. 'ba. (corn. 1 3 B. săritură cu diferenţial. echilibru. bakestone ['beikstoun] s. vătaf. bahamez / bahamian. cauţiune. II. bonz. 3. 2. 2. baggy l'beegi] adj. 3. ezitare. articole de teracotă. veghetor de ape. 1. 2. apreciere. balance gear [~ gia1"] s. cauţiune. tr. vb. a da de mâncare (mai ales calului pe (exterior). a se menţine / a fi în echilibru. funcţionar administrativ. căuş. băgat într-un sac sau într-o capsulă. (com.) ureche. (despre îmbrăcăminte) lăbărţat. the ~ poporul din Bahrein. baggage men [man] s. 4. (mineral. a se balansa. 5. drum). v. 1. greutate. adverse <. vb. a cântări. 2. teren. gaj. (ec. a se pune chezaş pentru. (tehn. 1.ferov. 2. a fi într-o situaţie critică. benă. a elibera pe cauţiune. atârnând ca un sac. a îmbuca. pornanagiu. 2. lingură. cel care depune marfa sau averea în păstrarea altcuiva. baithouse |~ haus] s. 2. A tr.) pârgar. bahamez / bahamian. bagman ['bzegman]. distrugerea răpitorilor. chezaş. podea. b a i l (I). (fig. nadă. 1.) copil.) în caz de avarie. a ademeni. a excava.) a ezita. a zădărî. cuptor. 2.) baked ware [~ r wes r ] s. sortator (la poştă). 2. bahreinezii. (Jr. pantaloni nccălcaţi. 1. the Balance (astron. cumpănire. considerare. 1. însăcuit.) godeu. baggage animal [~ 'aenimsl] s.). balance ['hastens] I. franzelărie. adj. bakehouse f'bcikhaus] s. părăsire a unui avion (etc. 3.) soare. :wor] s. A. pii!.du9r] s. haidade!. casă de toleranţă. baking soda [~ . aluaturi coapte. (ling. bag-wigged [-d] adj. căruia i se poate permite aducerea 3. bailiwick ['beiliwik] s. ~ of trade balanţă comercială. comparaţie. baignoire ['beinwa:1".) furgon. proporţie etc. v. b a k c I). pe cauţiune. baguette [bae'gct] s. (jig. 4. mărfuri depuse în gaj / în simetric. bakerite ['bcikarait] s. de ajutorare. şovăire. 2. against) a contrabalansa (cu). 2. (mai ales despre cai în timpul unui popas) baggage train [~ trein] s. 2. pl. (despre cineva eliberat pe cauţiune) partea lui. 2. urgent. bailsmen [-man] s. lojă de rangul I. to ~ the budget a echilibra bugetul. to strike a ~ a face bilanţul (şi fig. 'redcoat' etc. remiză.) eşalon de bagaje. 2. 1. dintr-o barcă). baize table [~ . a ispiti. 3. ceainic etc.) masa verde. baker-legged ['bcika legd] adj. 2. a se prăji la faţa matosită.) bombasticism.) hamal. -jan] I. 2. bailiff ['bcilif] s. s. b3'ho. bal [DD:1] s. care permite eliberarea pe garanţie. soare dogoritor. (gimnastică) bârnă. a se legăna.) baikalit.) baghetă. vb.) a se descotorosi de o (fostă) amantă. deponent. 3 bail I. adj. a avea fluctuaţii. adjectiv calificativ compus (de tipul long-headed'. ascensor de mărfuri. 3. (mine) mină. cumpănit.).souds] s. 3. s. obraji pleoştiţi.) bicarbonat de sodiu. plasă de bagaje. uşier. 1. 'bairo:m] s. II. proprietate. a atârna on ~ pe cauţiune. 6. II. cântar. braţ de balanţă. contragreutate. substantiv compus (de tipul 'honehead'. domeniu. 1. a aranja. a se dovedi factorul hotărâtor. balanţă cu arc. păstrare / ca garanţie. toartă. (sl. baggage car [~ ko:1"] s.) rest. din Bahama(s). intr. praf de copt. II. bagnio ['bu:njou. Balaam ['bcilzem. -net] s. borosilicat de calciu. bacşiş. B. 1. jug. tr. care se poate da pe garanţie. 5. bachelită. v. (arhit. nesiguranţă. s. v. (tehn. epistat. brutar. 1. garant. (anglo-indian) 1. copt. baker ['beika1"] s. to ~ out a lucrurile. nistrator de moşie.) a momi. chezăşie. momeală. armonios. contrapondere. intr. brutărie. balansier. (fig. A. a lua ceva în gură. (chim. a poposi (în drum). arar. the Old Bailey Curtea Criminală a undui.) material de rezervă pentru a umple coloanele gazetelor. 6. 8. II. bagging ['bregirj] s. 2. 3. 1. intr. (fig. b a g w i g). bailie ['beili] s. 1. 4. adj. 3. a usca Ia soare.'-'-] s. balalaika ['baste'laika] s. (înv. salvare (dintr-o situaţie grea etc.) casă / depozit de bagaje. to admit / to allow / to accept sufletesc.) furgon.) Balanţa (constelaţie şi semn al bail2 s. vri:hi[ s. de balance indicator [~ 'indikcits1-] s. buhăvire. chezaş. tentaţie. to lose one's ~a) a-şi pierde echilibrul. 2.) un fel de mereng cu îngheţată. (înv. 1. lingură (pentru terasamente). umflat. han. Bairam (sărbătoare musulmană). bakeware ['bcikwea1"] s. sold. 1. balanţă. pe (sau cu dat. a nu lăsa în pace. bailing ['beilirj] s. s. negustor ambulant. II. 5. a pune o nadă / o momeală la. 1. * * I'll go ~ that sunt sigur că. baize [bciz] ş. umflat. . b a l a n c e b e a ni. coadă (la găleată. (fam. Bairam [bai'ra:m. pungire. bail4 s.) to be / to hang / to swing / to tremble in the ~ a fi în cumpănă. and found wanting a nu corespunde aşteptărilor. ajustare. s. with. oficiul sau jurisdicţia unui bailiff. bailor ['bcibr] s. baked Alaska ['beikt a'lasska] s. perucă (din secolul al XVIII-lea cu pârul prins în spate într-un săculeţ de mătase). baggage elevator [~ icliveita1"] ş. balance account [~ s. vb. (scoţ. 1. franzelar. b a i t h o u s e . ochi pungiţi. 4.

ball and socket ['bo:l snd 'sokit] s. II. piedică. ball bearing ['bo:l ibeorirj] s.) balanseu (pas ae exerciţiu).) volant. grindă. 1. vas bun de aruncat. cu penaj alb pe cap şi coadă (Haliaeetus leucocephalus). (maşini) locaş sferic. 1.) ~and socket articulaţie cu bile. (despre lână etc. rug. s. fără valoare. îndoială. pl. (mar. fancy ~ bal costumat.) bilanţ. 4. 2. (agr. 2. doză. (mar. (mar. b a s k e t ~ etc. joc cu mingea (v. baleen [ba'lim.) specie de raţă sălbatică din America (Anas americana).) get on the ~ mai repede! mişcă-tc! (amer. 7.) to sail in ~ a naviga în balast. the balks pi. balbriggan [bad'brigan] s.) 1. făţiş. a dezamă­ gi. gol. (omit. (tehn. fam. ager. 6. a scăpa din vedere (aVn întâmplare). ~ eyes ochi întristaţi. a se încăpăţâna. 1. 5. supapă cu bilă. cântăreţ de balade. (ist. (sport) minge. idiom vorbit în insula Bali. duşmănos. (text. a acţiona rapid. sl. roata norocului.) metru de baladă (telrametri iambici în versurile 1 si 3. 1. bald eagle [~ 'i:gl] s. curca (pentru sabie. 3. bo'liorik) adj. (muz. gumă extrasă din arborele tropical Manikara bidentata. îndurerat. s. balance master [~ ima:ster] s.) beton ciclopean.) baladă. to set the ~ rolling a pune treaba pe roate. ~ of the eye globul ochiului. 4. bald cypress ['bo:ld 'saipris] s. năpastă. (amer. (feroy) balast. balancing action ['baîbnsin 'Eek/an] s. balancing capacity [~ ko'paxiti] s. II. balon.) supapă cu flotbr. chelbos. ~ books cărţi primejdioase / otrăvitoare. articulaţie sferică. a avea şanse de reuşită. echilibrist. Egipt 720 livre.) vas prost. cu balcoane. s. adj.!. bal. tristeţe. (mil. globul pământesc. b a s e ~ . 2.' fără înconjur. ball1 [bo:l] I.) conductor de compensaţie. lovitură (la fotbal etc. 1. 1. (electr. durere. balconet(te) [badka'net] s.) v. ţintat. (mineral. balladry [tebdri] s. b a l k i n g (2). balance pan [~ pam] s. balcony ['bselksni] s. cu balcon. balkline ['bD:klain] s. (text. ballast pit [~ pit] s.) to have a ~ a se distra de minune. baldicoot ['bo:ldiku:t] s. a face ghem. rubin cu ape roşii deschis.) concentrat de plumb. 'beibs] I. ballade [baVla:d si pronunţia franceză] s. influenţă nefastă.) maşină de echilibrare. balancing surface [~ 'so:fis] s. a face.) articulaţie sferică. talmeş-balmeş. fanon. diagonală. contragreutate. deschis. a fi activ.) pat de balast.) specie de vultur din Statele Unite şi Canada.balance level 66 balance level [~ ilevl] s. boacănă. lest. 1. bald-headed [-id. (tel. greşeală grosolană.) brocart. prostii.) ceea ce dă stabilitate. pânză tare. b a l d). glob. transformator de simetrizare. care bate în roşu. (tehn. b) (fig. mental ~ echilibru. balance sheet ['balans /in. 6. ball crusher [~ ikrA/o'] s. (amer. (tenis) băiat de minge. (vet. (electr. ~ item post de bilanţ. cotton ~ balot de bumbac (în S. descurcăreţ.) supapă sferică. ball2 s. balot (de marfă). (mar. 1. nefericire.ka:trid3] s. balistae [te'listi:] s. a scăpa intenţionat. (tehn.) specie de lişiţă (Fulica atra). balancer ['bîebnsa'] s. a se sustrage (ae la îndeplinirea unei obligaţii). chel. (la biliard) linie dreaptă care împarte masa de joc în secţiuni. B. 2. a contrazice. 2. cingătoare. vb. bulgăre. (v. balance lever [~ ili:vsr] s. ball-cock [~ kok] s. balisaur ['bailiss:'] s. bară. 2. apartament la mansardă. ballad maker ['basbd iineika'] s. ball check [~ t/ek] s. a împacheta. balefulness [-nis] s.: (fig. 1.end3in] s. durere. tr. balearic. balancing wire [~ 'wab r ] s.) v. a lupta. de calitate proastă. suferinţă. rău. A. potrivnic. egalizator. din insulele Balearc.) autor sou vânzător de balade. B. cântărire. vb. balass ['basbs. balconied [telkonid] adj. bald wheel ['bo:ld /iwi:l] s. a aduce argumente contrarii. (înv. platan / taler al balanţei. to open the ~a) a deschide balul. ballader ['ba:lcKbr] s. 3. balladist ['baebdist] s. b a 1 d c o o t. (geol. (mar. hat. 1. bale2 s. (tehn. ballad monger [~ iiiMng9r] s. a ocoli.) fus sferic. 4. (tehn. balcon. ~ balance wheel [~ hwi:l] s.. sferă.) bursuc indian (Arctonyx collaris).) inima roţii. balanţă. balky ]'bo:lki] adj. baldachin. b a 11 i s t a. (amer. ball cup [~ kAp] s. (tehn.) centură. acrobat. echilibrist. ball cartridge [~ . masked ~ bal mascat. (omit. (tehn.) articulaţie cu nucă. ballad burthen [~ iba:<3on] s. s./] s.m3r] s. to catch / to take the ~ before the bound a anticipa. trimetri iambici în versurile 2 si 4). baldy ['bo:ldi] s. (anat. balancing machine [~ mo'Jim] s. savura. 2. nenorocire. the ~ is with you e rândul tău. intr. vorbe de clacă. trist. balance weight f weit] s. balance step [~ step] s. brâu. plug de coastă. (mai ales despre animale) a se proţăpi. balcanic. (tehn. (constr. a fi descumpănit de. (maşini) presă de balotare. neornamentat. hap. 6.t] s. India 400 livre). pacoste. balk [to:lk] I.) a lua iniţiativa. a (men)ţine în echilibru.) pârghie de echilibrare. centiron. sac de balast. a se delecta. dc-abia. (zool. a scăpa (o ocazie).) efect tampon. ballad meter [~ Fini:t3r] s. (omit. pag. o minge trasă bine. a conduce primul dans. baline [bo'li:n] s. (as) ~ as a coot / an egg / a billiard ball cu desăvârşire chel. (fig.) rasă de porumbel domestic.) specie de chiparos din sudul Statelor Unite (Taxodium distichum). balata. (mil. Balkan ['bolkon] adj. (despre cai) nărăvaş. (corn. 5. (electr. to go ~ into / for a se avânta în. poetastru. s.) good ~ o lovitură bună. a face talmeş-balmeş. (mar.) poetica baladelor (mai ales populare). echilibru moral etc. b a 11 a d e (1). situaţie a veniturilor şi cheltuielilor. adj. 3. to have the ~ at one's feet a fi stăpân pe situaţie. baldly ['to:ldli] adv.) a da stabilitate (cu dat. b) a continua să facă ceva. acrobat. v.) refren de baladă. 9. 5. (lit. (scrimă) săritură spre adversar urmată de fandare. (fig. (ferov. a nu justifica (speranţe etc. fără eleganţă. (tehn. marfă. 2. 2. pi. b a l d (1). a ambala. U. 7. balancing point [~ 'point] s.) baliză.). bale1 [beii] I.) tanc de imersiune. 5. (tehn. franc. 4. a deschide conversaţia. (înv. vb. f o o t ~ . a da drumul (unei acţiuni etc.) oţel de grinzi. 1. (poetic) 1.) suprafaţă de compensare. baldric ['boddrik] s. a arunca cu (bulgări de) zăpadă. glonte. pe faţă. f unest. 1. balize [bs'lkz] s. 2. 1. balansier. 2. ball coupling [~ 'kAplirj] s. consecvenţă.). 1. vb. a se opri în loc. distrugere. a aşeza în vrafuri. (amer.) moară cu bile. ballast concrete [~ ikonkri:t] s. baldness ['bxldnis] s. baland ['beibnd] s. de la obraz. 500 livre. fără distincţie. dezastru. (despre adevăr) curat. volant (ae motor). balade populare. de balastare. sfera cerească. 3. 2. (constr. (lit. (lit. păr.) cartuş de război. v. bale loader ['beii iloudor] s. ballast hammer [~ iha. ballade royal [bs'la:d 'robi] s.) a se face ghem. (tehn. (av.) eleron. balladize ['bfebdaiz] vb. 3. a pune balast pe.) to ~ up a amesteca. chelie. balefire [ibeilifabr] s.) ghiulea. v. balancing tool [~ 'tu:I] s. (ironic) poet de duzină. (călărie) a se deroba. 2.) a prinde mingea din zbor. din Balcani.) to make a ~ of good ground a scăpa / a pierde prilejul (prielnic) / ocazia. (agr. II. foc de alarmă: semnal luminos. ballahou ['basbhu:] s. 5. fâşie de pământ nearată. ballast car [~ ka:r] s. 3. balancing transformer [~ trans'femo'] s.A. ball-and-socket joint [~ d3oint] s. (aslron. a se apuca de (o treabă) cu interes I cu tragere de inimă.ldku.). (ist. argilă plastică. locuitor al insulei Bali. nenuanţat.) calup de balast. (despre stil) sec. v. 2. umbrele etc. (iii. colet. 2. sărăcăcios. chelbos. sau blană). corp sferic (în genere). bse'l-] s.) chel. oţel profilat. II. he was ~ ed of his desires a fost dezamăgit în speranţele sale. fam. (tehn. ~ of fortune destin capricios. 2. bale3 s. (peior. 1. echilibru. (rar) autor de balade. spinarea arăturii. pacoste. os de balenă (am care se fac lamele flexibile ce se întrebuinţează la corsete.) ţesătură din bumbac (pentru lenjerie de corp). chiftea. baladist. balast. dăunător. balk iron ['bo:lk'abn] s. vb. pleşuvie etc.) vagon cu descărcare laterală. ballast stone [~ stoun] s. plat. ballast tank [~ taînk] s. balenă. cântec bătrânesc. (lit. autor de balade.). 4. Brazilia 250 livre. a nu voi să tragă. baldpate ['bo:ldpeit] s. în mişcare. balancing flap [~ 'firep] s. poetic) 1. 1. balata ['baebto] s. (rar) a compune (balade). . obsta­ col. (tehn.) to carry the ~ a proceda activ. balcon aparent. balestra [ba'lestrs] s. pi.) capacitate de compensare. (amer. 1. neînfrumuseţat. chel. articulaţie cu nucă. ball boy [~ boi] s. (amer. baling press ['beilirj preş] s. sărăcăcios. (vulg. distrugător. lagăr cu bile. (/nil. (mine) piatră de balastare.) încărcător de baloţi. vătămător.) ştift de ajustare. II. calamitate.) traversă de punte. corp ceresc.it. oprire.) baladă.) chel. a strânge. a omite. sl. sperios. scăpare. (ferov. supărare. ball clay [~ klcij s. teanc (ae diferite mărfuri). 2.) on the ~ isteţ. 1. intr. monoton. ~ s of outlawry balade haiduceşti (mai ales în legătură cu Robin Hood). a ignora. (bot.).) zodiac. poetaş. ghem. II. centru de gravitate. 2. adv. to put it ~ a spune pe faţă. steaua roţii. balista [bs'lists]. cumpănire. năpastă. (chim. poloboc. (in mod) sărac. 1. (tehn.) carieră de pietriş. (sport) linie de start. ballast pig [~ pig] s. autor sau cântăreţ de balade. echilibrare. a evita.) ~ of the knee rotulâ.) 2. balderdash ['boddada. 2. nenorocire. 2. (fam. balancing ['baslonsirj] s. ballast bed [~ bed] s. golaş (lipsit ae vegetaţie. baldcoot ]'bo.) baladă (poezie lirică. (mar. (te. ballast ['basbst] I. pleşuv. 1. 2. cumpănă de apă.'—] I. com etc. 1. pachet mare. (tehn. a încărca cu balast sau cu lest. a lăsa. pânză de sac. b a i l3. 6. a pierde. 1.) ciocan de gâtuit. tr.) balansier (la ceas). -n/Ji:t. tr. bald [to:ld] adj. (teatru) balcon. posomorâţi. (hidr. 2.) balaş. sl.) dragă.) plug reversibil. to ~at a ezita în faţa (cu gen. 2. 5. gol-goluţ. 2.) ţesătură aspră din cânepă sau iută folosită în tapiţerie. dureros.) coaie. Balearic [ibaeli'aerik. ballast bag [~ basgj s. 8. baldachin ['boddakin] s. bilă. (tehn. 4. balance plough [~ plauj s. bandulieră. 1. to keep the ~ rolling / up a) a întreţine o conversaţie.) pilulă mare. mizerie. a nu lua în seamă. tr. cu o pată albă în frunte. neîmpodobit..).. (tehn. -ufi:t] s. Balinese [iba:li'ni:z] s.) compensor. maldăr. absurdităţi. a îngrămădi. 2. (omit. 3. 2. roşiatic. compensare. incolor. baleful ['beilful] adj.. teancuri etc. balking ['bo:lkirj| adj. şovăire. vas cu două catarge din Indiile de Vest. ostil. pene. ballast engine [~ .) travers. cu reflexe roşii. spre roşu. a se împotrivi. 6. A. mai ales medievală). ~ account cont de bilanţ. bald coot ['to:ld 'ku:t] s. foc de semnal. balancing wheel [~ 'wi:l[ s.) autotransformator egalizator. 1. tr. 2. 1. 3. ballad ['bsslod] s. 1. legănare. a descuraja. (fig. three (golden) ~ s firma sau prăvălia unui cămătar. gafă. nivelă cu bulă de aer.) rulment cu bile. 1. chel. baldhead ['toddhed] s. foc mare în aer liber. jocul etc. 2.

legătură. buletin de vot. 1. Ballyhack ['baelihsek] s.) ascensiune cu balonul. 1. baltic. ballett [bas'lct] s. balneologie. a ocări. (amer.l] s. pl. 5.) prese. ball goer [~ -gou3r] s. II. ball mill [~ mil] s.) balonet. (folosit ca sg. bazaconii. a unge (cu balsam etc. ball reception [~ ri-sep/sn] s. ballplayer [~ipicbr] s. anvclopă-balon. s. îngheţată. (amer. (amer. 2. (fam. balerină. a vota. (chim. al naibii.) balistă. banderolă. 1. stamfăr. aromă. balotaj. mofturi. şnur. s. (metal. balling frame ['bo:lîrji freim] s. urnă de vot / electorală. ballotage ['bcelatidsJ s. a escroca. tragere pe sfoară. centură. tragere la sorţi. (fig. pl. bamboozlement [-mant] s. parfumat. vb. ballot l'btebt] (Jr. a (se) jura.) supapă sferică cu bilă. (av. balmacaan [tbaslms'ka. a opri. anatemă. înmiresmat. 2.v. fleacuri. (ir/.) gogoşi.6 m). b a l m y (1. rampă. păcăleală.) fulger globular. (maşini) fus sferic.) probă de duritate Brinell. tr. a vota. 2. vb. ball socket [~ rsokit] s. practic. asemănător cu madrigalul. banausic [bs'noisik] adj. bam [baem] vb. balneum ['bselnbm] s. obişnuit. vb. (fr. ban1 [basn] I.) melisă. balneologie.4). fam. B.) a pansa. balm poplar [~ 'p:>pbr] s.) fiare. 2. legătură morală / spirituală. ball test [~ test] s. 3.) zonă cu climă (relativ) blândă. lipsit de originalitate. 1. 3. a se umfla. (fam.) a face propagandă zgomotoasă pentru (un candidat în alegeri). (sl. banana belt [~ belt] s. bamboo [bxm'bu:] s.n] s. b2em-].să se suie. a fi pentru sau contra (votând). II. demnitatea de ban. bandă. intr.) limbile baltice. (înv.) balistită. banco fba3nkou] s.) brad canadian (Abies balsamea). balncoterapic. balotaj. tr. (text.) boala lui Parkinson. 2. sedativ. s. balm [bu:m] I. tr. b a l n e o t h e r a p y . a lega. (fg. ca un balon. interdicţie. s. (despre atmosferă. inel de rulment cu bile. baraj aerian / de baloane (captive). cătuşe. si. a lăsa să seridice. ballet dancer [~ ida:ns3r] s. 1. banal [b3'na:l. a se coaliza. banc [ba?rjk] s. şurub cu cap sferic. fleacuri.) v. de balistică. a parfuma. obligaţie. ballisrnus [bre'lizmas] s. (arhit. banat ['bsenst.) observaţie cu balonul-pilot.) retransmisiune / translaţie prin radioreleu. ţesătură / pânză a învelişului aerostatului. II. ball joint ['bo:l djoint] s. teatru.67 band 2 bailer ['bo:br] s. bandă. 1. 2. totalitatea voturilor exprimate. 1. v. balm mint [~ mint] s. a batjocori. (f'g. -niou-] adj. ball-shaped [~/eipt] adf sferic. ballistic [ba'listik] adj. 4. (fam. a bandaja. turmă. lucru de rând. adj. a face haz pe scama cuiva. (gastr. ball-point (pen) ['bo:l point 'pen] s. răcoritor. sală de bal / de dans. (peior. 2. de Ia b a m b o o z 1 c. amer. ball lightning [~ ilaitnirj] s.) to be all up in a ~ a visa (treaz. ball room [~ rum] s. with vote by ~ prin vot secret. balneotherapeutics ['bEelnb>8er3'pju:tiks[ ş. ballistics [ba'listiks] s. full ~ orchestră mare. raport. cu nuci. (met. the ~ was taken on the resolution rezoluţia a fost pusă la vot. 4. (mil.). dansator sau dansatoare de balet. a mângâia. aiureli. 1. cale de rulare a bilelor.) răsuflătoarc circulară. surghiun. vb. II. din stofă aspră. . 3. aerostat. coroană directoare.) balustru. bilă (de vot). 2. balneology ['ba?lniobd3i| s. născociri.) 1. balloon [ba'lum] I. balloon fabric [~ rfebrik] s. (mineral. ballet ['baslei. (text.) balon de încercare / de probă / de sondaj (pentru a încerca reacţiunile opiniei publice etc. ballot paper ['bsebt ipeip9r] s. gogoşi. a potoli. ballot box ['basist boks] s. intr. tr.) ciomag. balmy ['ba:mi] adj.fig. a prohibi. (maşini) colivie a rulmentului. balloonic [ba'lumik] adf 1. buletin de vot. 4. ~ on bearings sau observation ~ balon de observaţie. ballow ['baîlou] s. relaţie. (sl. barnboozler [ba3rn'bu:zbr] s.) copil. b a l l c r u s h e r . al dracului. 2. (sl. stol. 'bailsa] s. 1.pl. clică. a lua în râs. balneological [.) păcăleală. -gan] s. ballonet [. calmant. (ist. (sl. stung by a ~ wasp înţepat de o viespe păcătoasă. (med. (canad.) prostii.) (mii. (amer. îmbălsămat. balsamy ['bo(:)ls3mi] adj. bas'n-. banană. b a l l o t b o x . he's ~ e sărac cu duhul. măciucă. balloon apron [~ icipr^n] s. bzel-] adj. vb. b a l m y (1). balloon observation [ba'lu:n lobza'vci/^n] s. bambocciade [ibcembo't/ia:d] s. balsamic [bol'sasmik. cu mâneci raglan. adv. brass ~ fanfară. comun.) cuzinct / locaş sferic. a trage la sorţi. banality [bee'nzeliti.) (limba) bambara.bEelou'net] s. 6.) avântat. balsamic. a se înhăita. to ~ against a vota împotriva. sfoară. interzicere. balloon car [~ ka: r ] s.) motiv de stânjeneală. pneu-balon. persoană care frecventează balurile. 1. ball iron ['bo:l <abn] s. (bot. hydrogen and all other weapons of mass-annihilation / destruction a interzice armele atomice. s.fam. 2. II. ball-up ['toiUpl s. amer. German ~ muzicanţi ambulanţi. v. 1. fantastic. (ist.) cârnat afumat (din carne de vacă şi de porc). maestru de balet. (bot. a alege. balloon flask [ba'lum Tflu:sk] s. (radio) bandă (de frecvenţe). Banaghan [. banana skin [~ skin] s. 1.) balustraded [-id] adj. a interzice. a bate la cap. balneotherapy [ibasInb'Serapi. (chim. (ec. a încurca. trupă sau corp de balet. bâtă.) ţesătură tip balon.) minciuni. ban2 [bam] s. aer) moale. a hotărî prin vot. 3. 2.) ban (un fel de guvernator). vb. (tehn. baie de apă sau nisip. a afurisi. de rând. adj. second ~ al doilea vot. scară etc. jazz ~ (orchestră de) jazz. balsam (răşină aromată). v. balustered ['bsebstad] adj. string ~orchestră de coarde. -niou-j s. 2. (maşini) scaun sferic. (şi to ~ together) a se uni. ir. aeronaut. (bot. panglică. formaţie muzicală.) minereul de fier cu argilă. condamnare oficială. ball journal [~ id33:nal] s. (jur. parfum. traversă. banana oii [~ oii] s. ballyrag ['baslirasg] vb. prohibit. scurtă bărbătească. tr. afurisit. A. taraf. 2.) balon. 3. ball gate ['bs:l geit] s. vb. (tehn.) gogoşi. jucător profesionist (mai ales de baseball). al doilea scrutin. curte judecătorească. tărăboi.) orchestră. palavre. (ist. ballisrn ['baeliz^rn] s. 1. judecată.) varietate de plop (Populus tacamahaca). balustrade [. stilou cu pastă. 2.) un fel de Păcală irlandez. balsam.) 1.) banan (Musa sapientum). (jam. to cast the ~ a-şi da votul.) balistic. (înv.) denumirea unui desert din banană tăiată. 2.) I. b a l l c o u p l i n g .) republică bananieră (sub-dezvoltată economic). (sl. too — tired al naibii de obosit. ball-proof [~ pru:f] adf impenetrabil pentru gloanţe. exil. scrutin. (folosit ca sg. 2. 1.) companie. a pune în afara legii. excomunicare. a anatemiza. pod. B. expulzare. s. mecanic. a înălţa. ballistae [ba'listi:] s. balun ['bxbn] s. cu balustrade. (canad.) I. a cicăli. oprobriu.) bănie. ipopbr] s. gingaş. (bot. at the first ~ la primul scrutin. 2. fâşie. a lua peste picior. band 2 1. bambino [bu:m'bi:nou. Baltic ['bo(:)ltik] I. cu ochii deschişi). utilitar. ball pin ['bo. b a l m (1. stâlp de balustradă.l ipin] s. 4. to ~atomic. oprelişte.basbs'treid] s. balneologist [iba. mângâiere. bs'nuit] s. (fig.) nacela aerostatului / balonului.) v. balsam fir [~ fs:1"] s. cordon. s. (bot. (meteor. a vota. 5. a înşela.) plop american balsamifer (Populus balsamifera). ballet girl [~ gs. mătăcină (Melissa officinalis). unitate de lungime în Orient (3. II. al dracului.4). v. balloon tire [~ itab r ] s. 5. II. ceată. to ascend in a ~ a face o ascensiune cu balonul.) buimăceală. baloney [bs'louni] s. ballon d'essai [bo:'b:i] de'sei] s.) prost. parmaclâc (la balcon.baelnia'bdsikal. a proscrie. b a 1 m (1. 2. ballerina [ibsBb'rfcna] s. trupă de soldaţi. 2. bătător. ball valve ['bo:l vaslv] s. 'bcinpl] adf banal. Bambara [ba:m'bo:ra:] s. pl.) banca judecăţii. a blestema. lanţuri. reclamă zgomotoasă. 2. (mil. frişca şi o cireaşă amară. blând. a răcori. balnear. he beats ~ minte de stinge / de îngheaţă apele. banausic. A. balustradă. a lăsa perplex.) balistică. captive ~ balon captiv. participant la un bal. (fam. balerin(ă). balloonist [bs'lumist] s.) piletă. balloon barrage [~ ibzera^] s. baliverne. (amer. (stare de) confuzie. a osândi. (chim. ball seat [~ si:t] s. tapaj. (av. (av. (bot. ballistic missile [~ 'misail. mil.) canale. tevatură. v. alinător. propagandă senzaţională. fanfară. bally ['baeli] (sl. rachetă balistică. a mângâia. (f'S-) t r i a ' ~ v . v.lni'obd3ist] s. baluster ['baîbst3r] s.3). 2. zăpăceală. A. 1. band1 [baend] I. 4. balon de sticlă. (av. intr.). blestem. (tel. ba'n-J s. tr. ballistite ['baslistait] s. 1. bucuria-casei (Impatiens balsamina). 1. (bot. cârd.bamansn. păcătos. (chim. ~ 'rnispl] s. banana republic [~ ri'pAblik] s. escroc. pl. (fam.) when the ~ begins to play când sc-ngroaşă gluma. dulce.) fier pudlat / sudat. balloting box ['baebtin. a condamna. (tel. sl.) balsam. antiglonţ. tămăduitor.) regulator cu bile. 3.) balon de sticlă.) bambus (Bambusa). balustradă. (sl. 2. roiniţă. 2. tr. figurantă. (lingv. de hidrogen şi orice alte arme de distrugere în masă. balsam. 2. II.) înşelător. balloon ascent [~ aisent] s. ba'nasna] s. balloonee [ba'lumi] s. ciocan de gâtuit. 1. funcţional. (muz-) gen de comf?ozifie vocală de la începutid secolului al XVII-lea. convenţie (între persoane). balm gentle [~ ^cntl] s.) proclamaţie publică. sl. ballet master [~ iina:st3r] s. tr. condamnare publică. a amăgi. balsam poplar [rbo(:)ls3m. balsa ['bo:ls3.) bancnote. sl.) transformator de simetrizare. (av. a încinge. (lingv. B.pl. ball governor [~ igAV3nsr] s. ball hammer [~ ■hsema1] s. 3. aromat(ic). ball race [~ reis] s. under a ~sub interdicţie. barnbosh ['barnrbDfj s. v. haită. 1. banalitate. de balon. amer. artist(ă) de balet. dat naibii. îndatorire. balsam ['bD(:)ls3m] I. grozav (de). afurisenie. grup.b a l l o n d ' e s s a i . (fam.) a alina. (medic) balneolog.) go to ~(and buy buttermilk)! du-tc la naiba! ballyhoo ['baeli'hu:] s.) zarvă. banana split [~ split] s. 4. consolare. cu balustrade. 2. (ital. (med. a mistifica. şleahtă. a păcăli. bambini [-ni] s. baston. (tehn. 1. II. 1. banana Ibs'nams.) 1. (tefm.fiz~) coalescenţă. (jr. bamboozle [bcem'bmzl] vb. a înjura. intr.) balsa (Ochroma lagopus). b a l l o o n a p r o n . balling ['bo:lirj] s. 1. (înv. boks] s. pictură de gen reprezentând o scenă rustică de petrecere / chef (tratată mai ales într-o manieră hazlie).. vot (mai ales secret). balneary ['bsembri] adj. a da în tărbacă. 1. b a 11 i s m.) cireada.) aeetat de amil.) maşină de făcut gheme. şi ba^'lei] ş. 2.) balet. (muz. ballista [bs'listo]. robinet cu bilă. bani de hârtie. Ioc comun. a se ridica cu balonul. s. (înv. (telin. 2. (bot. (despre vânt) uşor.

de tâlhari. tâlhar. (fam. B. clasa una. banking2 s. banded ['bamdid] adj. inlr.bairjgte'dcji] s. 2. persoană care pune bandaje. to shut the door with a ~ a trânti uşa cu zgomot.nd[ s. situaţie importantă. aluviune. (arte) inscripţie. bilet de bancă. balustradă (la scară). bubuit(ură). bandersnatcli ['bsendosnastj] s. . banker1 ['b2erjkor] s. pol. a mazili. (mineral. (tehn. banishment [-mont] s. urgie. (fig. a ucide. direct. hoţ de drumul mare. bentiţă. bandleader ['bamaMi:d3rl s. copoi. director sau guvernator al unei bănci.) minciună gogonată. bandstand [~sta. B. si. to ~ off a consuma (cartuşele). poetic) blestem. platbandă de oţel. surghiunire. bank agent [~ 'eidymt] s. (tel. căruţă indiană (mai ales trasă de tauri). împuşcătură. dintr-o dată. (fiz. (rar) soţie de bancher. bandsman ['bamdzmon]. zăvod. 5.2. a (iz)goni.) lanţ cu eclipse. a se coaliza.) v. (av. toxic. vânzător de bandaje. a bate. b a n d i t . b a n k r a t e. (mar. banefulness [-nis] s. post comod ♦ to climb / to get into the ~ a adera la o mişcare cu şanse de succes.) spiră.nbo:d| s.holodi] s. lovitură. pescuit. 2. bank1 [basrjk] I. bang3 s. v. (/nine) conglomerat aurifer. bank holiday [~ . fam ) you can't put it in the ~ e un lucru de nimic. intendent (în India).ma:stor] s.) a se înclina. adv.) 1. monstru imaginar. a face schimb de (minge. (fig. otrăvitor. a surghiuni. prima luni din mai şi august şi prima zi de Crăciun). persoană care trânteşte ceva cu zgomot etc. (ec. pl. expulzare. birjar. 1. banditry ['bsnditri] s. exil. pomadă. 1. (tehn. 1. b a n k b i 11. (bot. v. 4. răufăcător. minge de hochei. bandeau [bam'dou. a izbi.) Zile de post l fără carne. (v. (zool. ~ of snow troian de zăpadă. bangle-eared [~ iod] adj. a depune. deviză. (ec. (ec.). 3.) 1. estradă / pavilion pentru orchestră. (amer. bank account [~ o'kaunt] s. legendă în formăde sul desfăşurat (în gravuri). band saw ['basnd so:] s. to break the ~ a sparge banca. bandsmen [mon] s. 1. brăţară.) plasture (din jxinsament si leucoplast). II.) rambleu de calc ferată. 2. drept.). II. 1.) bilet de credit. (ec.) cânepă (tiin care se extrage basis) (Cannabis indica). verigă. mal. 2. the ball hit him ~ in the eye mingea 1-a lovit drept în ochi. rambleu. bane [bcin] I. I. II. banket ['basrjkit] s. bandy1 ['bamdi] vb. -do'I-] s. bandana [bam'damo.) a se îngrămădi. to ~ words a schimba cuvinte. band brake [~ 'breik] s. ţărm (mai ales ae ra»). to pay into the ~ a depune la bancă. (ital. a se aduna. 3. (sl. bandanna [baen'damo] s. casă de bancă. parte / partidă învingătoare.) 6. 1.blood ~ centru de colectare a sângelui. a trimite în surghiun. (despre uşă) a se închide cu zgomot. s. a se răspândi. (sport) 1. bank draft l~ drc:ft] s.) fantastic. bandy2 s. batistă. (ec. banditism. the ~ poporul din Bangladesh. ostracizare. 1. 1. (fig. -0. ~ of circulation bancă de viramente. 1.) cecuri şi poliţe prezentate pentru compensaţii între bănci. b a n d a n n a. bank bill [~ bil] s.) cont bancar. bank chain [~ tfein] s. a plesni. baneful ['bcinful] adj. a tunde (coada sau coama calului). bandy ball [~ bo:l] s. (fam. a bubui. halat. bătându-1. bankerdom [-dom] s. banking communication [~ ko. scaun (de judecător). în Scoţia. into dumbness a face pe cineva să tacă. (ec. III. II. pocnet. (înv. gând. to look as if one had just come out of a ~ a arăta ca scos din cutie. pl. a lăsa în urmă. A. mortal. band spectrum ['basnd .rjz di. depozit de sânge. 3. 2.zi:z] s. vărgat. -feno] s. (despre arme) to go ~ a detuna. (ferov. a tunde cu breton. 2. (înv. band chain [~ t/cin] s. a bubui.) the ~ of smb. boala oilor. bandit.) câine. 1. persoană grosolană. II. 3. şleahtă de bandiţi. (ec. -doi-] s. bancă de stat.) bancherii. bank director [~ diircktor] s. (ital. a căra (cuiva) lovituri.ajrjgl] s.) tobogan folosit pentru încărcarea porumbului. 7. bandager [-or] s. (ec. banded marble [~ 'ma:blj s. amer. bank deposit [~ diipozit] s. bangle ['bcerjgl] I.) speze bancare. legat / prevăzut cu benzi. banian ['bamion. 3. pl. II. 1. locuitor din Bangladesh. 4. a-şi arunca (priviri. A. lucrător la terasamente.) dans burlesc cu picioarele crăcănate. 4. secretar. a face viraj. câine poliţist. cuvinte).) 1. 2. bank credit [~ 'kredit] s. 2.) înclinare (a avionului). nu serveşte la nimic. 1. to) a se lovi (de) a se izbi (de). banian days [~ dciz] s. (la joc de cărţi) persoană care conduce jocul l care ţine banca. ridicătură de pământ. banian tree [~ tri:] s. legătură (de cap). 5. marsupial insectivor (Perameles). banditti [baen'diti:] s.) tenis. banger ['baajgo1"] s. negustor indian. curbat. periculos. 2. 2. 2. care poate fi scontat.) director de bancă. 4. 4. bandage ['bsndid3] I. v. bank fence [~ fens] s. pe cinste. IV. bândagist [-ist] s. (sl. a Iovi.) agent de bancă. lunea Paştelui. a bandaja. b a n g11). s. b a n d o l e e r . tr. (amer.) 1.) unghi de întoarcere. 2. ucidere.) oţel lat. (si. 1. 2. cutie de mortar. a răsuna. a se uni. tr. mil. nelegiuit. prima luni din august şi 26 decembrie.) cârnat de porc. to ~ civilities with smb. cordea. intr. 3. interj. a îndigui. 4. a alunga (ut. bangboard ['ba. toxicitate. to ~ against one another a se ciocni (unul de altul). vb. 4. banditti [bam'diti:] s. cuvinte etc.) to ~smb. a otrăvi. crăcănat. 3. ~ of clouds masă de nori.mjumi'keijan] s. bank book [~ bukl s.) cutie de viteze. (bot. mârlan. (fam. a pocni.nd30u. afaceri bancare. întors. circaşa-lupului.kăunt] s. banjoist ['baînd30uist] s. b) a crăpa. s.'-'-) s. (corn. beladonă. bank examination ['ba. banking account [~ o. vb. 2.nd. steguleţ. ruină. flamură. rău. interese bancare.) bancă. state ~ bancă de stat. pocnitură. flanelă largă. (bot. (rar) 1.) mătrăgună. pasibil de a fi exilat / expulzat. (austr. (arhit.) cântăreţ la banjo. vb. 2. banewort ['beinwo:t] s. (ec. depozit. bankable [-obl] adj. (vet. 1. bandulieră. 3.) credit bancar.). ~ of deposits bancă de depuneri. şef de fanfară. pl. val. 1. bang on ['basrj'on] adj. tejghea (de meseriaş).) spectra de bandă. v. (av. banditto [bam'ditou]. bancă (la jocul de cărţi). (si ~ ball) (fnv.) flămând. troian. bandwidth ['brcnawidG] s. (muz. îndiguire. oţel-balot. a învenina. pansament. 2. acceptat la o bancă. 4. 1. 1. trată. 1. 2. II.) travertin. haşiş. Bangladeshi [.) carnet de bancă. band conveyer [~ kon'veior] s. pl. bandy-legged [~ lcgd] adj. 2. a rivaliza. (ec. 3. a exila. poliţă. basma (mai ales cu buline albastre sau roşii).) viraj. 2. a zăgăzui. (despre nisip. (av. conducător al unei formaţii de jazz. 1. bandă. b a 1 u s t c r. s. bandolier [iba2ndo'Iior.) a cheltui nebuneşte. 2. volută. ferăstrău-bandă. bandicoot [tendikiut] s.) plantă otrăvitoare. 3. bang1 [bam] I. crosă (rfe hochei). a proscrie. 5 . brigand. crăcănat. band iron [ t e n d .) pocnitoare. the gun ~ed puşca a detunat. 2. cambie.) otravă ucigătoare. 2. exilare. v. bandmaster ['ba. (anglo-indian) spital veterinar. 1. banister ['basnisto'] s. veninos. 2. 1. cămaşă (la motor auto).'s life nenorocirea / pacostea vieţii cuiva. (av. (ec. a-şi arunca unul altuia.) bancnotă. bandbox ['bamaTraks] s. 2. national ~ bancă naţională. a îngrămădi. (fam. a se izbi. carter.'-'-] s. vb. misit. 2.) grup (de baloane. v . (jx>p.) omor. Bang's disease ['ba. dirijor (de orchestră). (sl. a avea acţiuni la bancă. fixativ. 1. tr. 8. ~ of commerce bancă comercială. a detuna. banc de nisip. (ec. -nisn] s. val. sutien îngust. 3. (anglo-indian) vizitiu. o bănuială). nărnet(e). tr. 1. a trece din gură în gură. a alunga. sărbătoare bancară / legală (fu Anglia şi Irlanda. 2.) bruccloza ovinelor. 1. banjo ['ba.) frână cu bandă / cu panglică. cartuşieră. acte de banditism. a trânti cu zgomot (usa). bandoline ['bamdolim.) drept bancar. Treime. banish ['bîenifl vb.) arbalţ (Actaea spicata). (tehn. 2. b a n k a c c o u n t . ucigător. banking1 ['baarjkin] s. hochei pe iarbă. a fi bancher. Sf. legătură (pentru ochi). bang-up ['beerjg'Apl adj. 2. 1. banker's note ['bsrjkoz nouţ] s. a schimba. 2. lanţ de munţi. tr. bancher. venin. 2. stăvilire. zăpadă etc. convex. a ostraciza. (muz. încrustaţie ornamentală în formă de fâşie (pe mobilă). gălbează. banderolă.) extcnsi(un)e de bandă. (sl. banishable [-obl] adj. bandspread ['bamaspred] s. mitocan. handyman ['bamdimam]. (tehn. band wagon [~ iwaîgon] s. caracter otrăvitor. si. vb. ~ t r e e . v.) smochin indian (Ficus bengalensis). activitate bancară (a unui bancher). banian hospital [~ 'hospitl] s.pl. 2. to ~up a) a se deschide brusc. a conta pe. a se întrece. pl. bank cress [~ kres] s. the hat is absolutely ~ pălăria c nemaipomenită.) a o lua înainte (cuiva). banking3 s. to ~ on / upon a se bizui pe. s. II.) depunere la bancă.) verificarea gestiunii unei bănci. (inv. (înv. bank clearings [~ 'kliorirjz] s. a păstra la bancă (bani).) a îndepărta. şef de orchestră.) this ~ s everything asta le pune vârf/ capac la toate. îndoit în afară. grozav. 2. handymen [-men] s. (ec. deodată. -do'l-J s.nk igizfemi'neijon] s.) transportor cu bandă. cămaşă. distrugere. savings ~ casă de economii. cu picioarele strâmbe (informă de O). bank acceptance ['ba:rjk ok'septsns] s. a întrece. bandy4 adj. 3. bank 2 1. a vătăma. a înconjura cu grămezi. -'-. dungat. 3. cutie de carton (pentru pălării etc. 2. faşă. a pansa. (against. comerţ de bancă. excelent. transformatoare etc.) brâncuţă (Sisymbrium officinale). B. a lega (la). a face un zăgaz / un dig în jurul (cu gen. a expulza. (agr.) de calitatea întâi. câine rău. tr. banca. a face rău (cuiva).) râu umflat până la nivelul malurilor. câine de lanţ. bandy jig [~ d3ig] s.) brusc. bandits [-s] sau banditti [bsn'ditiQ] s. (tehn. şobolan uriaş de Malabar (Nesocia bandicola). om rău. banding ['bffindirj] s.pl. breton. (sl. 2. bandit ['bamdit]. cu urechi blegi / clăpăuge. (fig. bandog ['baindog. (tel. catena. iarba-codrului (Atropa belladona). 1. (ec. magazie.) sistem de dirijare a rachetelor prin repetarea aceleiaşi comenzi. detunătură. 1. tr. 3. 3. a se lovi. (înv. bankeress [-ris] s. fcrăstrău-panglică. bang-bang ['bsrjbaîrj] s.spektram] s. pescar sau vas de pescari de pe bancurile din Terra-Nova. năpastă. dulău. s.'--] s. surghiun. orchestram. banderol(e) ['bamdoroul] s. bang! poc! tronc! trosc! pleosc! bang 2 1. 1. bank3 s. a face schimb de politeţe. baneberry [~bori] s. banker2 s. a se certa. (bot. (fam. banking angle [~ . văruită. (fig. banking law [~ b:] s. banking charges [~ it/a:d/iz] s. şir / rând de vâsle (la galere).) lărgime de bandă. bank discount [~ disikaunt] s. bancă (ne şezut). a se sfădi. terasarnent. a întări cu metereze. (ec. vb. capelmaistru. bandaj. nenorocire. ~ of issue bancă de emisiune. (farm. (tehn. intr. cordeluţă. 1.) operaţii / tranzacţii bancare. (bot. intr. 2. bandoleer [ibajndo'lia'. 2. 1. A. (mil.aion] s. (mine) zăcământ.l. oţel de bandaje. 3.) accept bancar. a se da cu cel mai tare. moarte.) 1. intr. 2.) banjo. ziua de Anul Nou.Band-Aid 68 Band-Aid ['brendeid] s. persoană care cântă într-o orchestră / fanfară. vb. 4. bandă. 3. şleahtă de bandiţi. bandy3 s.) bancnotă emisă de o bancă particulară. s. tr.

banneret ['banarit] s. barbarity [bo:'baritiJ s. bârnă. (ec. barbarie. 1. vb. 7. 3. gust etc. scăpătare.) baptist. a acoperi cu armură (pieptul unui cal). botezător. (jiz. bilet de bancă.) ~ words cuvinte înţepătoare. b a n i a n .) barbarism. a aduce în stare de barbarie. (si. 1. 1. barbari. impertinent. persiflare. bankrupt ['baenkrApt. (ferov. prep. 3. c) a nu justifica încrederea cuiva. ~ of fire botezul focului. b a r b a r i t y (2). bankroll ['baerjroul] (amer. (amer. l . 2. a face haz. vb. bankseat ['baerjksht] s. b a n n s. tribunal comercial (unde se declară falimentul si calitatea de falit). barbarie. bar bells ['ba:. zăbrele. -njan. 7. 3. banner bearer [~ . a dunga. bannock ['baenak] s. 11. b a p t i s m . vb. tejghea. (si.) a bărbieri. piedică. ~of brine lacrimi amare. cal de Berberia.). (amer. participant la un banchet. puşti.) necuviincios. ~ of soap calup de săpun. 2. 3. barbarian [ba:'bearian] I. dunga (de culoare). barbarically [-aii] adj. a aduce în stare de barbarie. judecată. pl.) 1.) mustăţi (la unii peşti). the ~ sau the Bar barou. the ~ of public opinion judecata opiniei publice. capital al unci bănci (mai ales al Băncii Angliei: Bank of England) 2. 2.) cvartet de amatori specializat în cântece sentimentale. B. barber1 ['ba:bar]I"S-1. a tachina. Bantu ['bu:n'tu. 2 ) . faliment. de botez. banking transaction [~ trajn^ZEek/an] s. baptize [bap'taiz] vb. bar2 s. tr. a excepta. poduri). (ec.) nc-roman. bantam car [~ ka: r ] s.v. b a n s h e e. bannered ['bsnsd] adj. barber's shop [~ Jbp] s. 2. banshee [bsen'/i:. 1. petrecăreţ. vânt puternic. eu loterie şi premii. banterer [-ar] s. gratii. 2. a exclude.) barestezie. (omit. every ~ knows that toată lumea ştie asta. resurse băneşti. strigări. banyan ['banian. 6.v. creatură. -'berab-j s. pi. v.) titlu cu litere mari (în gazetă). 5 bancă de şezut (în vechile diligente). necultivat. obraznic. 1. sibarit. banter |'ba?ntar] I. double ~ bară dublă. (jur. a se aduna sub steagul (cu gen. bar1 [bu:r] I. colour ~ discriminare rasială. varga. cură de slăbire. bank night [~ nait] s. pi. II. barb3 vb. 2.) zână care prevesteşte moartea prin tânguiri.. horizontal ~ bară orizontală. (sport) haltere. jabou. (geol. provenind din condensarea vaporilor de apă marină din golful Sf. 1. sărăcit. bannat ['baenat. a creştina. s.bclz] s.) banksia. (amer. (bot. steag. banking syndicate [~ •sindikit] s. baobab ['beiobaeb.) plasă contra ţânţarilor.) valută bancară. bannerer ['basilars'"] s. bankruptcy [-si] s. fulg (de pană). tr. eu excepţia (cu gen. 2. barieră. to join the ~ of a sc strânge. s. a da faliment. (si.) banchetă (la fortificaţii). ghimpat.) bara de avans a sertarului. berber. (lingv. 3. sală de banchete / ospeţe. terasament. a freza. Laurenţiu. plastron. 1.). cu ace de gheaţă. stâlp (la pod). prisoner at the ~ acuzat la bară. bank locomotive ['basrjk -loukamoutiv] s. bannerol ['basnaroul] s. II. ducând un steag. 4. 1. banca acuzaţilor. v . s. necivilizat. bank pier [~ piar] s. (pl. mic restaurant. certificate of ~ certificat de botez. tr. to be called / to go to the Bar a căpăta dreptul de a profesa avocatura. (mii. b a r b e r 1 s s h o p . II. membru al triburilor bantu. barbershop quartet [~ ikwa:tet] s. 1.) afte. bară. si.) consorţiu bancar. barbarousness [-nis] s. baptist ['baptist] s. comportare necivilizată. baptismal name [~ neira] s. raza oraşului. barbecue ['bu:bikju:] I. (amer. a iniţia. (fam. ne-grec(esc). principial. străin. a petrece. geană (de lumină). a alunga. incultură. 6.) măsură.) muzică proastă. banchet. bote/. glumă. 8. sărăcire. zeflemist. II.) bancnotă. 2. v.) cristelniţă. frizer. falit.) pitic. 5. tr. adj. persoană în stare de faliment. (înv. trotuar. masă. Barbadian [bu:'bcidjan. to forbid the ~ a face contestaţie împotriva unci căsătorii proiectate. om dator vândut. a boteza. a sărăci. a da un banchet. curte. 3. barbarize ['bo:baraiz] vb. III. 4. banner ['basna1"] I. 1. 1. II. (înv. (lingv. adj. bar. 2. împingător. banteringly ['bxnterinli] adv. adj. (bot. om mic de statură. pi. lumea barbară.) stcguleţ. to ask / to call / to publish the . 2.) barbar. barb2 s.) v. bar4 s. to be at the Bar a fi avocat. a împestriţa (vorbirea) cu barbarisme. to ~ out a nu lăsa să intre. barbaresque l'bu:ba'rcsk] adj. bară. sălbăticie.). . 1. (jig. s. b a n n e r b e a r e r .) bar (unitate de presiune atmosferică sau acustică). tratament dietetic împotriva obezităţii. berber. s. barbarous ['ba:t»5ras] adj. adj. tr.a face publicaţii de căsătorie. Barbary l'bu:bari) adj. mreană (Barbus barbus). barbar. 1.) a purifica. s. all exits are ~red toate ieşirile sunt închise / blocate. barbarianism [-izam] s. în stare de faliment. a-şi bate joc. barbel ['baibal] s. frizerie. de la. extras de botez. chefliu. bantam weight [~ wcit] s. banksmen [-man] $.) petrecere populară în aer liber (în timpul căreia sefriganimale întregi). s. bank money [~ -nuni] s. II. crud. bărbier. 3. 2. baptismal font [~ 'font] s. (sport) bară. grosolănie (în stil.5. II. 2. II. animal fript în întregime. 5. -sia] s.) baobab (Adansonia digitala). 2. Court of Bankruptcy curte. 4.) barbă. (amer. a aranja (barba). a împiedica. (înv. bucată. ţâr. I. 2. tr. a ruina. barbed [ba:bd] adj. botezare. ~ of chocolate baton de şocolată. zid dinspre mal. cârlig de undiţă. a duce la faliment. 1. 2. barber's chair [~ t/ea1"] s.) judecată. barbarianize [bo:'bearianaiz] vb. îngrăditură. nume de botez. sălbatic. bar5 s. (ec. restricţie. -njasn] s. bank stock ['baenk stok] s. 2. (fig. A. (amer. (rel. barbar. parallel ~ s (bare) paralele. ~ of gold lingou de aur. barbarie [bui'barik] adj. (bot.'-'-. birt. 2. tip de bordei subteran (în Alaska sau Siberia). mustăţi (la anumite specii de peşti). 1. a zăvorî. (ec.). 2. fâşie. de lângă). 2. cu ghimpi. bank rate [~ rcit] s. incult. barbed wire [~ 'waiar] s. 1. (bis.69 barber's shop baptist(e)ry |-ri] s. varga. (sport) categoria cocoş (la box). 1. pilon.) rugina-grâului (Puccinia graminis). (în Canada). banning ['baanin] s. 3. adj. zăvor.v.) bărbos. jeep. bannerman ['bsnsmsn]. persoană care tachinează. luare în derâdere. 8. a sprijini băneşte. banqueter [-ar] s.) 1. baptisteriu. tr. (jig.) to unfurl one's ~ a-şi anunţa programul.) culce (la baraje. specie de porumbel din Berberia. barber's music fba:baz imjmzik] s. neomenos. publicaţii de căsătorie. a bara. banc de nisip. vb.) to play the ~ a) a deveni falit. tnitol. primitiv. 4. b a r b a r i s m (2. certificat de botez. b a r b a r i a n (II). 1. necioplit. a rade. (vet. (scot. (irl. aburii care se formează deasupra apei în zilele geroase. lipsă de civilizaţie. grătar marc (pe care se frige un animal întreg). a frige (un animal) în întregime. barbar. (bot. bank slope ['banjk sloup] ş. v.) prăjitură sau turtă din făină de orz sau ovăz. afacerist care îşi înşală creditorii. pici. ~ none fără excepţie. cu ţepi. banquet(ing) hali fbaerjkwit(irj) ha:l] s. 1. bans [basnz] ş. II. pi. banquet ['basrjkwit] I. a barbariza. banksman ['banksman]. locuitor din Barbados. (ec. a necăji. port-drapel. a bărbieri. epicurean. care vorbeşte o limbă străină. bank note [~ nouţ] s.) prânz.) a fi contra (cu gen. tr. a da un banchet în cinstea (cuiva). 10. a aranja (barba). în rafale. 2. insolvent. stindard. (Jr. (iht. fam. zeflcmisitor. mojicie. vb. 2. 4.) cel mai bun. tr. foarte scund. (amer. târla. -nian. 2. intr. 2. John the Baptist loan Botezătorul. stegar. 1. banns [basnz] s. (bot. v. taluz al malului. a bloca.bears1"] s. principiile. II. b a n a t . 'basn'tu:] I.) locomotivă împingătoarc. (mii. barbate l'bu:bpit] adj.) găină sau cocoş de Bantam. primitiv. palisadă. bufet.. untură de peşte. mustăcios. baptizement [-mant] i v . (med. tachinarc.) cavaler care reunea sub stindardul său mai mulţi luptători. (fam. 6. b a n 1 (II.) 1.) scont bancar.) v. 4. sârmă ghimpată. tr. acţiune brutală / barbară. ş.v. bar-and-grill ['bu:randgril] s. 1. 4.) aluviune (la gura unui râu). suprafaţă pentru uscarea boabelor de cafea. bar3 s. s. bandieră.) prostituată. barberry ['ba:bari] s.l. barbadian. cu stcag(uri). bantling ['basntlin] s.) rotiscric.4). 3).v.) tranzacţie / operaţiune bancară. scot. 2. (fig. cu mustăţi.) a finanţa. (ec.) mustaţă. amator de banchete / ospeţe / mese. (constr. bantam ['bantam] I. pavilion.a. to ~ in a nu lăsa să iasă. b a r b e r r y f u n g u s . b a n n e r b e a r e r . 3. (muz. (lingv. 1. din Barbados. 1. neomenie. B. presc. -rapt] I.).) acţiuni sau obligaţii emise de o bancă. dig. a persifla. -3ia] s. (bot.) prolog (al unei piese). barber2 ş. foarte bun. 9. necivilizat.) persoană bolnăvicioasă. 1. a bărbieri. ruinat. a goni (de. bărbierit. 2. chemare la luptă. v. s. adj. II. banchetă.) scară când. barbar. 4. (amer. (jig. în zeflemea. a face chef. 2. (zool. banting ['basntin] s.). 3. taxă de scont (mai ales al unei bănci centrale). (amer. contrar firii unei limbi. necioplit. 1. barberize ['ba:baraiz] vb.) ruină. pi. to go ~ a da faliment. II.) înţepătură. pi. banshie s.) dracilă (Berberis vulgaris ş. barbershop ['ba:bajbp] s. feroce.'--J s. baptismal [bzep'tizmal] adj. 3. (Uit. cristelniţă (la baptişti). tribunal. flamură. a lua în râs / zeflemea / în bătaie de joc. ~of blood martiriu. 5. se acordă premii unor spectatori.) I. cel care botează. baptismal certificate [~ sa'tifikit] s. banksia ['basrjsia. b a r bar i s m ( l . bancrută. III. vb. a ridiculiza. II. (amer. -ian] I. intr. adjudged ~ persoană declarată falit în urma unui proces. om veşnic dator.) cu mustăţi. (jig. buclă (la panglica unui ordin). banlieue [pronunţia franceză] s. strigăt de luptă. decădere. barabara [iba:ra'bu:ra] s. a tunde. pierdere. 2. pitic. falit. 2. dâră. to let down the ~ s a înlătura obstacolele. 1. de la c r o w b a r.) (familia limbilor) bantu. ba'na. 8. cruzime. v. mofluz. a obiecta împotriva (cu gen. debitor falit. (în) afară de. (mine) manipulant la manivelă. 2. insolvabil. a fila. baraesthesia fbaris'0i:zja. a varga. barb1 [bo:b] s. (amer. ~ in reputation om cu proastă reputaţie. a da un nume (cuiva). barbering ['bu:barin] s. 3. A. bannermen [-man] s. obstacol. s. b) a cheltui banii altuia. bannerette [rbana'retl s. (zool. barberbait ['ba:babcit] s. progenitură. tr..). behind bolt and ~după gratii (la închisoare). 2. (ist. neiertător. barbişon. ignoranţă. vb. drapel. banks oil ['baerjks oil] s. barberry rust [~ rAst] s. a ridica restricţiile. familia triburilor bantu din centrul şi sudul Africii. bantu. caprifoi australian (Banksia sp. (ferov. 2. om ruinat.) 1. avocatură. 2. barber's cat |'bo:baz kaet] s. a benchetui. banner cry [~ krai] s. ospăţ. barbarism ['bo:bariz5m] s. a închide. 1. 1. reprezentaţie cinematografică. tr. barbadian. 3. (înv. b a n d e r o l (e). bară. baptism ['baeptizam] s. s. banquette [basket] s. sălbatic. drug (de metal sau de lemn). 2. 3. a găti (carne sau peşte) în sos de oţet bine condimentat. frezat. (ist.) bară.) recrut. în zilele geroase. 7. a deveni barbar. (from) a ţine departe / a despărţi (de). barberry fungus [~ if\ngas] s. (muz.t] s. a freza. discriminare. 2. 1. exemplar. la un cinematograf. 1. sfrijit(ură). (fig. a interzice. necruţător.

barbigerous [ba:'bid33ras] adj. toval. obraznic. b) (fig. jupuit de scoarţă. to peel / to take the ~ off a jupui pielea. 1. (fam..beismont] s. barenecked ['tea'nekt] adj. grafic cu coloane. intr. de bard. 2. s. slab. lipsă (şifig. (fig. adv. baric gradient ['bsrik 'greidiant] s. barkeeper [~iki:por] s. barbican ['baibikan] s. (înv. poezia barzilor. bareboned [-d] adj. 6.kaelsit] s. (electr. at the ~ mention of numai la auzul. a se târgui. a negocia. B. simplu. 3. (chim. 2.paisiti] s. bar keel ['ba: ki:l] s. (farm. decoltat. vb. (chim. jerpelit.. descoperit. a duce / a transporta cu barca.). what did you ~ for? ce ai pus la cale? 4. fără ascunziş(uri). 2.) oaie cu lână de slabă calitate pe pântece (şi picioare). 2. 3. (fig.) gradient baric. (corn. a scoate coaja sau scoarţa (la copaci). 9.) cumpărător. lipsit (de). mitocan. a împlătoşa.) a tuşi (răguşit). bargee ['ba:'d3i. a ~ is a ~ frate. corabie cu trei catarge. netăinuit. vb. (chim. 2. b a r k e e p e r . fără ghimpi. (electr. mic. barbiturate [bai'bitjureit] s. bark1 [ba:k] I. gol. fără sfială / rezervă. cumpărătură avantajoasă. a-şi da pe faţă (sentimentele etc. 3. s.) a face reclamă (strigând la intrarea prăvăliilor etc. pi. II. neroditor. (ist. macara plutitoare. . b e r s e r k (e r). bargain basement [~ . a demasca. schelet. ieftin. XV. despuiere.) barită. vb. a da de.). dur. s. sărac. adj. hardship ]'ba:d/ip] s.) 1. v. om de afaceri. bar iron ['ba:r iaion] s. fortificaţie exterioară înaintată. barebodied [~ . barebone [~ boun] s. b a r g e e (1). cu capul gol.nAkl] adj. 1. (mine) descoperire a rocii.) deschis. A.) subchirurg. scoarţă. 3. the Bard of Avon bardul din Avon. bargainee [iba:gi'ni:] s. desfacere. afacerile sunt afaceri.) moară de coajă. 2.) 1. 2. idolatrizarea lui Shakespeare. murdar etc. 1. ieftin. bare-worn ['bsawoin] adj. to ~ up the wrong tree a-şi îndrepta atacul unde nu trebuie. adevărul gol-goluţ.) barcană. (mar. (farm. (amer. to make the best of a bad ~ a scăpa cât mai ieftin. başca. a da la iveală.) barbital (în S. b a r e b a c k . demascare. 'ba. lătrat (ae mitralieră etc:). 2. barbotage ['bu:botid3] s.) preţ de sold. (fam. sec. on smb. bargain master [~ rma:st3r] s. barber's vices ['ba:baz ivaisiz] s. bardic poetry [~ 'powitri] s. barcarol(l)e ['buikorowl--'-] s.) intoxicaţie (cronică) cu barbiturice. 1. ~ graf] s.) conductor ncizolat / blanc. (fig. 2. neîmpodobit. cu pieptul gol / descoperit. încât nu-ţi vine să-1 atingi / să-1 apuci nici cu cleştele. ros. 8. bareness ['beanis] s. care acoperea faţa şi avea o tăietură informă de T în dreptul ochilor şi al nasului. 2.) căsătorie din interes.) barium-calcit. descărnat. b a r y t o n e . a se răsti (la). 2. 2. barebosomed [~ . to ~ in a) a intra fără a bate la uşă. barette file [bo'ret fail] s. a conta pe. târguiala.) barbituric. piază rea (cu înfăţişare de câine). cu faţa neacoperită (fără mască etc. turn de pază. luntraş. b a r b e d w i r e .) piele.) cupru în bare. a nu-şi pierde capul în nenorocire. a face troc cu.) v. câştig. 1. barefacedness ['be sfeisidnis] s. a face o afacere proastă cu. fig. a se învoi. 3. 1. 2.-ma3n]. 1. 2. afacerist. barfly ['ba:flai[ s. doar. cu mâinile goale. în pielea goală. -'--]. barefaced [~ feist] adj. a conta pe. fără şa. 1. barium carbonate [~ . barkeep [~ki:p] s. sfrijit. 3. tr.) 1. barefooted [~'futid. barghest ['ba:gest] s. ţăcănit. bargain price ['ba:gin prais] s. a descoperi.) a îndepărta izolaţia de pe. cablu blanc. (sl.) to ~ into a se lovi de.) chilă masivă.buzomd) adj. jerpelit.) Smithficld ~ a) afacere necinstită.a. 1. a bad / hard / losing ~ o afacere proastă. B. şlep. bargainer ['ba:ginor] s.) sulfat de bariu. (chim. (muz.• barbiturism [bai'bitjjurizam] s.) parapet blindat (la tunurile de pe vasele de război). la asta nu ra-am aşteptat.) barbital (in Marea Britanie).) eră de ajuns să pomenească de. slab.) omnibus. (austr. (electr. to believe smth. ase amesteca în conflictul dintre soţi.a man with the ~ on (om) necioplit. grafic cu coloane. bargain maker ['ba:gin . acoperit cu păr. barbless ['bc:blis] adj. (fam. (mar. bareback [~ ba. pustiu. a dezizola.) diametru maxim al unei bare care poate fi prelucrată la un strung. (entom. 2.) raion de solduri. a despuia. bar graph ['ba: gra:f. a ~majority o majoritate neînsemnată. şi-a găsit naşul. b) a se elibera de o obligaţie. (mea'. barbette [ba:'bet] s. despuiat.) persoană care colindă barurile. (of) sărac (în).) a vinde. we didn't ~ for his bringing all his relatives and friends nu ne-am aşteptat să vină cu tot neamul şi toţi prietenii. (mineral. barium sulphide [~ . (si Jesuit's ~ / Peruvian / China ~) chinchină. lătrătură. gondolier. cutezător. med. bark3 s.sAlfaid] s. (Jiz. (la bat) fără mănuşi. 3. to ride ~ a călări fără şa. o afacere. Ipidae ş. 2. barge pole ['bu:d3 poul] s. baresthesia [<b£eris'6i:zJ3. 1. (sau threadbare) (despre liaine) ros. that's a ~ bate palma! bine! s-a făcut!. 3.) bariu. chilipirgiu. a se tocmi. bare pile ['bea' pail] s. (poetic) navă / corabie cu pânze.'-'-] s. to ~ on a se baza pe. 'bav] s. tr. barometric.v.d3 . into the ~ pe deasupra. din sec. 1. bark-bared [~ beod] aay. a tăbăci. 1. (fig. (fam. răsteală. a face schimb în natură cu. a se înşela. a trăda. bare [b£3r] I.--. barite ['bearait.) carbonat de bariu. bargain ['ba:gin] I. descălţat.) barcarolă.) barbetă. a urla. baric1 ['basrik] adj. a vorbi răstit (cuiva). bar copper [~ tops'] s. adj. bard.) sulfura de bariu. II. a se înţelege. to make / to strike / to close / to conclude a ~ a face / a încheia o afacere. goliciune. to be off (with) a ~ a) a anula o tranzacţie.) conductor neizolat. (cu gen. 2. barbitone ['ba:bkounj s. sincer. a ~ a păcăli. 2.). si. (ist. she is ~ fifteen nu are decât cincisprezece ani. (fam. 1. b) (fig. (amer. vb. b a r a e s t h e s i a . (amer. de calitate inferioară. şalandă.-3ia] s. barbital ['ba:biit£el] s. cântăreţ celtic. a ~lie o minciună sfruntată. (rar) deschis. II. 3. (corn. (chim. a se tocmi. sterp. (chim. baricalcite ['baeri. searbăd. descărnat.k] adj. a greşi adresa.) (at) a zbiera. 1. (metal.) slăbiciune. bard1 [ba:d] s. v. bardish ['ba:di/] adj. f/«hn. cu umerii goi. fără ocol. al barzilor. persoană care se pricepe la comerţ. 1. locuitor din Barbuda. gol. bargain counter [~ . s. to come / to go between the ~ and the tree a se amesteca în treburile altuia (mai ales în familie). (inv. (amer. lucru vândut sau cumpărat. 10. pleşuv. s. la preţ redus. barge [ba:d3] I. (amer. abia. despuiat. bare de cupru.) barbotare. prăjină pentru a împinge barca. s. 3. neruşinare. neacoperit.). a striga.) to talk the ~off a tree a-i face cuiva capul calendar (vorbind prea mult). (fam.) neizolat.) raion de solduri (situat de regulă la subsolul sau demisolul unui magazin universal). făţiş.todid] adj.U. (bot. v. simplu. 5. intr..) coif de oţel. (rar) persoană foarte slabă. ~ truth adevărul adevărat. 4. (fig.meik9r] s. 1. neobrăzare. desfrunzit. nuditate. a (des)coji. dezbrăcat. to ~for a) a se tocmi pentru. 3.) vânzător. ţâr. 1. II. barchan [ba:'ka:n] s.) electrod neînvelit.) his ~ is worse than his bite numai gura e de el. 2. rapsod. 3. (metal. 5. coajă (de copac). cu barbă. (electr.derik] s. barie ['bq:ri] s. 4. fără cârlige. neînsemnat. târg. a dezvălui. a ~ adv. barge derrick ['ba. (metal. armură pentru cal. tr. wet / Dutch ~ târg însoţit de adălmaş.) baring ['bsorirj. 7. sărăcie.) barbituric. bareknuckle ['bss. baritone ['ba. barbut ['bu:bat] s. he got more than he ~ ed for la asta nu se aştepta. barbiturism. nerodnic. (geol. bargeman ['ba:d3m3n.) a jupui (pielea). cu mâna goală. the dogs are ~ing latră câinii. 2. 2. II. sold. adevărat. v. numai.) to sell smb. cu gâtul gol. om grosolan. arta barzilor. a înzăoa. (jur. tr. 1. (metal.) v. look at my ~ uită-te ce am cumpărat. 2. 2.pl. a dezvălui. dar brânza-i pe bani. (mine) lemn cojit. (ftg. numai. a cădea la învoială. misit. barium sulphate [~ iSAlfeit] s. (ital. II. a expune. (sl. a bate. med. fam.) descoperire.) frontispiciu.. b) a se vârî în conversaţie. bargain-basement aay.) I.ritoun] s. bare-legged [~ 'legd] adj. gol. 1. bark breaker [~ <breikor] s. v. barcagiu. (mar. îndrăzneţ. poet. neobrăzat. (med. autobus (pentru excursii). sărăcăcios. cu neruşinare / neobrăzare. adj.) I didn't ~ for that n-a fost vorba de aşa ceva. to drive a hard ~ a cere mult. chilipir. bare-headed [~ 'hedid] adj. uzat. (ind. barbotine ['baibatain] s.v. bargain sale [~ seil] s. v. vas de plăcere.) barcă (mai ales elegantă). strigăt. bark beetles [~ ibi:tlz] s.ţchim. 2.) fier în bare. cleşte de scos dinţi. adv. 2. cu picioarele goale.) săricică (Salsola sp. căruia i se văd coastele. bare electrode [~ i'lektroud] s. sticlei si a ceramicii) barbotină. bărbos. Barbudan [bu:'bu:dan] I.'-. tranzacţie.) a da la iveală. de rapsod. profit. barefacedly ['beofeisidlij aaV. cu pumnii goi. tignafes. intr. bargainor l'ba:ginor] s. (fig. din Barbuda. învoială. desculţ. bare conductor [~ kon'dAktsr] s. (scot. not fit to be touched with a ~ atât de înfiorător. (fig. samsar.) fără menajamente.). frate. (fig.) pilă dublu-fină. (/nil. a înşela pe cineva. barium ['beoriam] s.) a da de gol. 1.) îndrăzneţ. 4. 1. 2.) gândaci / (cari) de scoarţă (Scolitidae. slabă. b a r g a i n o r . barebacked [-t] adj. bardic ]'ba:dik] adj. II. temerar. baritină. cu picioarele goale. bardy ['ba:dij adj.-] s. cu pantaloni scurţi. dare la iveală. bardism ['bti:dizom] s. (mar.) bare.) tuse răguşită. baresark ['b&3sa:k] s.) poetic.). to lay ~ a) a dezveli. despuiat. proprietar de bar. b a r e f o o t . 1. (chim. A. Bardolatry [ba:'dotetri] s. tr. curat. (înv. golaş. barebelly fbsoibeli] s. desert. 1. barbituric [ibu:'bi'tjuorik] adj. tocit. 3. (arhit. (amer. reactor (atomic) fără reflector. (amer.ka:banit] s. (mineral. ~ words will not do numai vorbele goale nu sunt de ajuns.) cablu neizolat. direct. a dezgoli. bardic. de bard. 1. (amer. neruşinat. (fig. bare-handed [~ 'hamdid] adj. dezgolire. b) a plănui. Shakespeare. (jur. barhop ['ba:ihop] vb. barman.) bar. 3.) a colinda / bate barurile. a da peste.barber surgeon 70 barber surgeon ['ba:bo iSo:d3an] s. barjă. bare-tailed [~ 'teild] adj. vb. (meteor.) bard. nud.) (cu dat.) lipsit de mijloace.) sărac. pi.). bare wire ['b£3'wai3r[ s. slab. barilla [bo'rilo] s. lătrat. bargemen [mon] s. barbudan. to bind a ~ a plăti un acont. bar chart ['ba: tfa:t] s. bare-shouldered ['bss/ouldsd] adj. . bark 2 1. bard(e)2 (ist. barb wire ]'ba:b i\vaior] s. barefoot [~fut] adv. (at) a lătra (la). dezvăluire. barked timber ['ba:kt itimba] s. a dezgoli. simplu. barely ['beali] aaV. (inv. gol.A.). baric.'s ~ word a crede pe cineva pe cuvânt. bare-ribbed ]'~ ribd] aay.kauntor] s. vb. a face o afacere. baric2 adj. deschis. in one's ~ skin în pielea goală. bare cable [~ 'keibl] s. calitatea de bard. (tehn. a arma. (tehn. bar capacity ['ba: te. vânzare la preţ redus. 2. afacere (comercială). tr. barbudan. to ~ away a vinde în pierdere.

) vid Toricclli / barometric. barnacle2 s. II. certăreţ.-'-.71 barrel chair barken fbcr. 2. bătătura din faţa hambarului sau a şopronului. (amer. 2.) laminor pentru profiluri laminate. 1. barometric chamber [~ 't/eimb3r] s. to go ~ a se scrânti.) helmintosporiaza orzului. a duce o campanie de discursuri într-o zonă rurală. ţeava (de tun.) arbore de chinină. 3.holadi] s. barrel bulk [~ b\lk] s. s. barracks bag ['basrsks basg] s. fără coajă. (jam. bar magnet ['ba: an^gnit] ş. whisky. 2. bark mill ['ba:k mil] s. barratry ['bateri] s. tignafes. (austral. barracker ['breraka1"] s. barat (în diferite sensuri). (austral. rural. intr. barley sugar [~ </ug9r] s. (amer. 3. curăţare de coajă (a copacilor etc. tr. barker1 l'ba:k3r] s. soţie de baron. bufetier. barometric pressure [~ 'pre/a1"] s. s. calibrare a orzului. barley meal ['ba:li mi:l] s. tr. a face coajă.) baroncţi. -rag-. b a r o n e t c y .t/ea1"] s. barograf.) baroc. intr. barmaid [~meid] s.pl.) grajd (pentru cai).) barotermograf. barley-bree [~ bri:] s.) ochelari. 1. (sl. intr. 3. 3. porumbar. pl. (prov. 1.) to have zgomotoasă. Barnaby thistle ['ba:nabi 'Gisl] s. adj. şură.) căpitanul unui vas care s-a făcut vinovat de baraterie (v. s. cel care strigă. (ca o) cazarmă. a încazarma. 2.) dulgher (specializat în construcţia de hambare. care căderii barometrului). barleyhood [rbo:lihud] s. (omit. barmen [men] s.). ferment. (bot. persoană care face reclamă strigând la uşa unei baroco [ba'roukou] s. (pentru căruţă). drojdie de bere. sl. clădire neaspectuoasa. a juca pe scene improvizate (în localităţi în care nu există sală de teatru). baroc.) baraterie.) a-şi însuşi bani obşteşti. (austr. B.) soţ. to ~s consemnat în cazarmă. barometer ['bsmmita1"] s. 2. ţicnit. baronie.basro'metrikf^l). barrel easing [~ -keisirj] s. 2. II. Fi mituit. vb. b a r r a t r y . 1. 2. A.) ~ dogs don't bite câinele care latră nu muşcă. de joasă presiune. <* to cry ~ baronetcy [-si] s. 2. tr.) cazan cilindric. barothermograph [. baroness ['baeranis] s. tr. butoiaş.) manometru pentru măsurarea presiunilor mici / barking ['bo:kirj] s. chelneriţă la bar.) pântecos. binefacere iluzorie (în „O mie barrack square ['ba^rsk skwss1"] s. (bot.) baroscop.ns] s.) baraj. (mar. barker2 s. competiţional). a da titlu de baronet.) bani pentru finanţarea unei campanii oarecare.amer. II. în barăci sau în cazărmi.) bruiaj simultan pe mai multe game / de baraj. barnman [~ manj.) magnat. 3.swolou] s.) great ~s are no barnyard manure [~ m^njua1-] s. 3. baronie. 2. (fiz. moară pentru curăţatul arpacasului. barley bird [~ b3:d] s. baronet (titlu). II. ţr.) baroc. B.) botniţă. butoi de tăbăcit. v. intr.) inspector al cazărmilor. grotesc. a face baronet.) 3. barkery ['ba:kari] s. ~ and fem(m)e soţ şi soţie. b a r r a c k s q u a r e . care seamănă cu scoarţa de copac.). poetic) John Barleycorn perso­ barony ['baroni] s. barley sorting [~ -sDitirj] s. uşă de hambar. barnstorm ['bu:nsto:m] vb. baronize [ibaaranaiz] vb. limbaj de cazarmă. barking iron [~ 'aian] s. cojitoare. baroque [bo'rok -'rouk] I. 1.) ori (Hordeum). -gra. 2. titlu sau rang de nificare a berii şi a altor băuturi din raalţ (mai ales whisky).) bere tare scoţiană. cojitor. 4. intrigant. zăvor (tubular). păsări de curte.) revolver. a pune în butoi. a sta (ca) pe un vulcan. (arhit. iavaşa. baril.54 cm. 3. (mil. ♦ ~ of beef muşchi dublu.) corb. 3. 3). pl. mar.) specie de bufniţă din estul Americii de Nord (Strix barn-door fowls [~ faulz] s. 3. (amer. a se întări. sfadă. (canad. barking 3 1. (anat. lătrătură. pentru vagonete etc. (despre barrel-bellied [~ 'belid] adj. 1.) scaun la care speteaza şi braţele formează un semicerc. cazarmă. bară magnetică.) liliac (Vespertilio murinus). barn owl [~ aul] s. (înv. atac susţinut (în scris sau în vorbire). 1. barman [~man. barometer holiday [~ . powder ~ butoi cu pulbere. butoi. (ornit. (arhit. mare industriaş. bark tree [~ tri:] s.pl. 6. baroneasă. a face un baraj împotriva (cu gen. barn swallow [~ . încăierare. bark grafting [~ igra:ftirj] s. făină de orz. răsucirea braţului (cuiva) pentru a provoca durere. în S. pâine de orz. barouche [bo'ru:/. beldie. ospăţ amăgitor.) prevăzut cu scoarţă. 2. (fam. a pune în hambar. A. (amer. v. -njal] adj. barrator ['bserata1"] s. barogram l'basraigraem] s. s. tr. baron ['ba^ran] s. barking crow [~ 'krou] s.pl.dig. (fam. moară pentru materiale tanante. bark extract ['ba:k iekstra?kt] s. barman. titlu de baron.) actor de mâna a doua. (amer. a lua pe cineva prin surprindere. de bou). vb. baronage ['bcer3nid3] s. supă de orz. 3. ceartă. judecător care poate barnacle1 ['bamsklj s. 2. baronial [ba'rounial. şopron (cu gen. (despre sânge) a se închega. de baron. vb. 4.) scoică-răţuşcă barratorship ['basrsta/ip] s. 1. barometric(al) [. 2. (fîz. 7. barling ['ba:lirj] s.580 I). (amer. tr. rustic. necomplicat. măsură de capacitate pentru lichide (în Anglia = 163.) şi ~ on the (mil. (tel.s. biters câinele care latră nu muşcă. (meteor.v. = 2. barley bread [~ bred] s. locomotivă mică (de mocan iţă. vb. orizontal. baronetship [-/ip] s. barnyard ['ba:nja:d] I. barrage jamming [~ d3cemii]] s.) scai. a trăi în barley wine [~ wain] s. b a r k3.) I. (fam. (despre o echipei (^e barrel boiler [~ iboibr] s. 1. (fiz. A.) mulţime barrel ['ba^rsl] I. strămurare. acoperit cu scoarţă. 3. to ~ upon a face un baraj împotriva barn1 [ba:nj I. patul. 4. 3. (fig. (col. 2. landou.) înălţime barometrică. gloată. un pilot) a da spectacole cu acrobaţii aeriene (în zonele rurale).) o treime de ţol (1 ţol baron. 3. A. 2. gafă. (bot.bserou'Osmagraif. French (sau peeled) ~ arpacaş. barcane. (înv. (mil. (şi car ~) (amer. intr. (jur. v.) to tap the ~ a-şi însuşi banii statului. (amer. orătănii. 1. 2.651.) stog de fân sau paie. barn mice [~ mais] s. barnyard grass [~ gra:s] s. barky ['ba:ki] ady. (înv. barometric height [~ 'hait] s. (fig.) maşină de cojit. spumos. posesiunile / domeniile unui baron. 2. (tehn. ţăcănit.). baronime. baraj. strigător. a conferi (cuiva) titlul de baron. zăgaz. 2. (av.) pat de campanie. demnitate de baron. b a r o q u e . confined răsuci (braţul cuiva). barn grass [~ gra:s] s. burtos. agr. B. barnmen [-mon] s. sport) suporter zgomotos. to hit a ~ a fi foarte prost ţintaş. tr.) vârtecap. (tehn. barrage ['ba2ru:3. crumpet scrântit. pl. to sit on a ~ of gun powder barn framer [~ ifreims1"] s. (mil. sportivi profesionişti) a face un turneu demonstrativ (după închiderea sezonului barrel bolt [~ boult] s. lipitoare. -graîf] s. v. în stare de fermentaţie. îndurare sau pace (la jocuri de copii). cu spumă.) cuţitoaie de cojit.) timpan. barometric. (meteor. s. mar. ~ machine maşină de cojit. 2. baril. vb. a barrack ['bsrak] I. măsură de greutate de aproximativ 89 kg. 1. ((metal. barrack bed [~ bed] s. lipsit de gust. intrigă. (canad. baron. ax principal (la ceasurile cu arc).) iarbă bărboasă (Echinochloa crus-galli). (meteor. dune de nisip semicirculare.) pork barn floor [ba:n fb: r ] s.. căţea. bar mill ['ba: mii] s. 1.) strigă (7>ţo alba). barrage fire [~ ifai3r] s. a conferi (cuiva) titlul de baronet. 4. şicană. 2. v. 1. b a r r a g e (I.(ornit. (meteor. şicanator. barometru (şi fig. barocyclonometru [ibasroutsaiklou'nomita1"] s.) barkhans ['bu:ka. barăci. limbaj cazon.) barogramă. barleycorn [~ ko:n] s.) altoire sub coajă. berc. (med. . II. actor ambulant. baronship ['bzeran/ip] s. II. 1. măsură de volum (cinci picioare cubice = 141. 1. barley-sugar (sl.) barotermogramă. 2. (fam. barley broth [~ broO] s. adj. b a r o n c t c y. adj. cătuşe. baronie. şi una de nopţi"). barrel arbor [~ ia:b3r] s. 4. (Lepas sp. -mam]. baronetize [ibasranitaiz] vb. 2. barque [ba:k] s. nobil. 1. barred owl ['ba:d 'aul] s.) depou barrage balloon [~ b3tlu:n] s.) extract tanant. (mil. 1. a repartiza barley water [~ iWo:t3r] s. as big as a ~ marc cât o şură. titlul sau rangul de baronet. 2. 1.) tăbăcar. balon captiv. (amer. capîntortură (Jyiix torquilla). sport) a face galerie. caleaşca cu patru locuri. 1 barometer gauge [~ geid3] s. barograph ['bEerogra:f. barrel chair [<. (ornit. 1. acadea (informă de şuviţe răsucite).) clădire / casă vagon.) tuse răguşită. bătăuş. simplu. baronie. 2. s. baroscope ['bsrouskoup] s. grajduri etc. barrack yard [~ja:d] s.) foc de baraj. barley ['ba:li] s. 1. barrack master ['basrsk ima:st3r] s.A. smb.) a cere cruţare. baracă. 2. 5. (de tramvaie). (înv. (bot. 1.) presiune barometrică. (mine) zi când nu se lucrează în mină (din pricina cojitoare.kan] vb. argăsire. hambar. 2. b a r r a t r y 2). grăunte / bob de orz. (boţ.) ameţeală uşoară (pricinuită de băutură). barley stripe [~ straip] s. prăvălii. (fiz. (tehn. 1. (zool. treierător. cel care latră. lătrător. (bot. barm [ba:m] s. (tehn. (j?z. b a r l e y b r e e. (şl. (des)eojire. over the ~ a surprinde pe cineva. corp (de cal. baroni. barrack-room language [~ iru(:)m 'Ia3rjgwid3] ş. pentru petrol = 1591). 1. U.) bam.(şi~fire) barmy ['ba:mi] adj. 3. (austral. = 1191. minge.) 1. 2. sl.) armă de foc (mai ales revolver). a tăbăci. arie.) barociclonometru. (fam. not to be able barred [ba:d] adj. argăseală. 5. barn stormer ['ba:n -sto:m9r[ s. balon de baraj. barn door ['ba:n dov\ s. tobă. Barmecide Feast ['ba:misaid 'fi: st] s. (te/ui. din baronet ['bser^nit. ~ ciolan (banii statului din care se poate înfrupta cineva). barking2 s. 1. (bot.) tăbăcăric. (prov. latră.) gâscă cu gât alb (Branta leucopsis).) băutură spirtoasă. 2 barn ş. omit. baronetage [-id3J s. barley mill [~ mii] ş. de barometru. de puşcă).) tăbăcăric. 2. 1. bas'r-] s. (peior. 4.îngrăditură.) zeamă de orz (ca băutura medicinală). (omit. magnet bară. 8. (pop. (amer. pastoral. scoarţă. ncartificial. care se află pe bătătura din faţa hambarului sau a şopronului. s. a lasă să se închege (sângele). bark pit [~ pit] s. v.f] s.) gunoi de grajd. barothermogram [ibserou'Oamiagraîm] s. barney ['ba:ni:] s.). 3. (scot. sport) a huidui.) curtea cazărmii. 2. v. varia). fam. 1. 5. lătrat. (amer. -ra'm-] adj.) sac pentru efecte personale.) husa ţevii. 1.).) scai-galben (Centaurea solstitialis).) rândunică de casă (Hirundo rustica). II. (înv. (tehn. (fig. -ct] I. II. II. (zool. 1. 1. barkless ['ba:klis[ adj. a turna.pl.) cilindru. lătrător. 2. (fam. B. (mil. ciudat. fără scoarţa. 'b£erid3] I. vb. a se juca cu focul. barn mouse [~ maus]. (amer. luptă. prăjină. s. pol. tr. soproane. care conţine scoarţă de copac. (mai ales scot.) costrei (Echinochloa crus-galli).). (mai ales despre perle) neregulat ca formă. adj.

fundaţie. 2. falsitate (a unei monede etc. 2. vb. barrel cuff ['basral k*f] s. lucrări de sprijinire / şprăţuire. basanite ['bassonait. tranzacţie de compensare baseness ['beisnisj s. 2. a baricada. (fig. (un fel de) oină. numai în instanţele superioare). base knotgrass f~ 'notgra:s] s. / în compensaţie. v. microbar. paznic de barieră. stupid. 3. capacul gurii ţevii. josnic.) barctor.rokit] s. armătură. (mine) vagonetar. (amer. minge de oină. 1. care stă la bază. based [bcist] adj. barren [toran] I. de (la) bază. barieră insulară. fund. (un) butoi (ae vi« etc. pieptos. tr. basculă. (amer. barrelful [taralf/d] s. piedică. ~ player jucător de baseball. articol(e) dcstinat(e) base-minded ['beis 'maindid] aay.s p i r i t e d . barretter |'ba. 2 base court ]~ ks:t] s. barrelled ['bajrald] adj.) monoxid de bariu. (telm. (fig.) grilă protectoare. (lingv. uşă basculantă. ~ of interest lipsit de interes. principiu de bază. obstacol. ţevi. bartender ['ba:tendor] s. monede) fals.) to be off one's ~ a-i lipsi o doagă. (în croitorie) întăritură din tighele. vinde (libertatea. (mii. . (electr.?n 'spiritid] adj. («c. basaltic [bo'soltik] adj. 4. 1. ~ of a triangle bază a unui triunghi. (av. piedestal.) de rând.) barie. graniţă. (în cuvinte compuse) cu baza.) compensare a bazei. jocuri). b a s s3. trocului. 4. 7. palanca. de reazem. temelie. 1. A. (ec. r barter ['ba:to ] I. (si -at-law) avocat pledant (in Anglia.) bază. 2. punct de sprijin. (metal.) salariu de bază.p] s. 1.) bază. ariditate. barry ]'ba:ri. constructor de baricade. hotar. din plictisitor. 1. (tipogr. tulpină. barton ]'ba:tn] s. (despre metale) comun. r basal metabolism [~ mc'tEebslizam. de origine umilă. esenţial. barstool ]'ba:stu:l] s. (mil. schimb în natură. şosea înclinată. situaţia etc. barring1 [ 'bu:rirj] prep.skju:l] s. revising — jurist care revizuieşte listele electorale. soi de pară americană. barricade [ibscri'kcid.) spital de campanie.) bază.) hartă de lucru. II. 4. 2. top. curte din dos. scândură de podea. racial ~s discriminare rasială.).) bazaltic. barrel roll [~ roulj s. baseball [~to:l] s. 2. (geod. 1.) baza (c// gen. în butoaie.) rechie.tlit] s. base-hearted [~ rho:tid] adj. (tehn. a pune 4.). barysphera [. voinic. 2. bazai.) Ioc de împotmolire.) piesă basculantă.) apărătorul ţevii. base Latin [~ Iastin] s.). 2.) schimb de cationi. b a r r e n . base charge [~ t/a:d3J s. base level ['beis devl] s. barrow2 s. s. barrel switch [~ switf] s.) orizontal. barrow man [~ man] s. soclu. b) a fi sărit de pe linie. ca un butoi. (mine) clivaj principal. a se înşela.) subasment.) fals. barwise |'ba:waiz] adv.) v. (herald. de dispreţuit.) fiori.) compensaţie. . neroditor. a nu fi în toate minţile. sl. Bartholomew" din Londra. nelegitim. 1. caterincă. piedică. ~ of trees a nu avea dreptate. (med. baricadă. 1. 2. cantonier. base rocket [~ .) barrette [ba:'ret.) (despre blazon) care arc pe orizontală un număr par de câmpuri egale.) iarbă-roşic. ticăloşie. 2. galbenă şi foarte zemoasă: base pay [~ pei] s. (fig. cărucior. sl. barrier island [~ 'ailand] s.) încărcătură de aruncare. 2. base frequency [~ ifri:kwsnsi]S. a face troc.) direcţie de bază (artilerie). (înv. 2. base hospital [~ ihospitol] s. porc castrat. (herald. broad ~cu o bază largă. manşetă simplă. 3. sterp. (mineral.) (on. (metal. troc.) adăpost pentru noapte (săpat în zăpadă si căptuşit cu cetină). bufcticr(ă). base 2 1. temelie. (top. demn de dispreţ. (amer. barring s. josnicie. base price [~ prais] s. prost. -ro'k-] I.) lustruire în butoi. si.) preţ de bază.) tonou. barieră basculantă. (amer. (de) a împiedica. basad fbeisaîd] aaV. barrel end [~ end] s.) 1. intr.basri'sfisro] s. (telm. upon) a baza. măgură. cu excepţia (cn gen. prost. intr. arid. ruşinos etc. nedemn. cărucior sau vagonet cu două roţi. 1 barrow ['baîrou] s. (constr. ticăloşie.ri?r] s. barrenness ['basranis] s.). (v. aay.) barspoon ['ba:spu:n] s. (sport) 1.) nctcnicinicic. rădăcină.) bază (de logaritmi). necinstit.) fără conţinut. ajustare / reglare a bazei. jucător de baseball. II. 1. oxidabil. dogar.) piciorul literei. (amer.. basalt ]'ba3so:lt. base-born [~ bo:n] adj.) stil zgomotos şi necizelat barytone ['basritounj s.. barrel shop [~ /Dp] s. zarzavagiu ambulant. 2. (fig. basal cleavage ]~ rkli:vid3] s.) linie de bază. nefondat. 6. spre bază. a întemeia. (turnat) în butoi. (canad. moşie arendată. barrier keeper [~ . Bart's ['ba:ts] s. josnic. barrel mouthpiece [~ . 1. fundamental. (mil. baseless ['bcislis] adj.) barrel head ['baîral hcd] s. barrow3 s. (rnnz. barrel maker [~ 'incik3 ] s. barman. (constr. 2. (bot. barrel roof [~ ruf] s. (/nil. mârşăvie. rba>] adj.' de interpretare a jazului.. barrister ]'ba:ristor] s. (sport) serviciu de la tuşă (tenis. prost.rotoc] s. base salary ['beis 'sadori] s. rău. bar stock ['ba: stok] s. v.) tăblie a cilindrului de laminor.) bare laminate. (fiz. sărăcăcios. (amer.. (fam. (top.) basanită.) bariton. 10.) to be off one's ~a) a fi greşit. bărmăniţă. de bază. (bot. gorgan.St. sărac cu duhul. (si prisoner's ~) bar (joc de alergare). a stabili (pe). josnic.) plan nucleal. jos. (bot. slugarnic. naval ~ bază navală. (amer.) frecvenţă proprie. (electr. barrier guard [~ go:d] s. 2.) base3 s.) cu. nefertil. v. b a s e1).) bază. baryta [ba'raits] s. 1. 1. a face schimb în natură. 2. a opri. josnicie. base-line service [~ ss:vis] s. bar tack l'bu: ta. scaun de bar (mai ales înalt). baseboard [~bxd] s. start.. bascule door [~ do:'. 3. (mineral. (canad. tub regulator de curent.) temei. bascule barrier [~ ibayris1] s. odios. 2.(geol. salon de bar. barrel-shaped [~ /cipt] adj. de rând. bază. 1. barrier lake [~ leik] s. barter transaction ]'ba:t3 itr&'n'zffikjOT] s. barieră (a trecerii de nivel). fund de butoi. movilă. (mai ales pi. (/iz. 4. 9. (fig. sl.înfăşurare în bare.) avocat. 2. (/ot. 1. (în mod) josnic. reazem. (geol. (geom. a face începutul într-o chestiune oarecare. roabă. base line ['bcis lain] s. base broom [~ bru(:)m] s. 8.) spitalul . base-mindedness l-nis] s. fundamental. to ~ oneself on a se baza pe. barrier ward(en) [~ 'wo:dn] s. (sjmrt) loc / punct de pornire. 11. grătar din bare. 13.. (mineral) rocă din culcuş / de bază. mârşav. bases ['beiskz] pl. base exchange ['beis riks't/eind3] s. a fi barman. basal plane [~ 'plcin] s. (mine) ciur cu bare. vagonet. ac mare de prins cocul. (arhit. fundament. barieră. B. barrow truck [~ trAk] s. 2. 2. 3. necinste. sl.v. (in cuvinte compuse) (mii.) ciocan de lipit. 2. servil. esenţă. fond. picior. basement rock [~ rok] s.) to get to first ~ a face primii paşi.. prost. 3. baselessness ]-nis] s. 12. (chim. 'bassalt] s. neîntemeiat. de (Ia) fund. temelie. minge de baseball. jugănit. (electr. capac de butoi.) retribuţie de bază. barye ['basri] s. s.. nefolositor. (mii. a zăgăzui. barrel polishing [~ 'poli/in] s. barrier ]'ba. II. precupeţ. ~ baze militare. tr. mii. (fig. roabă (plină) (încărcătură). flaşnetă. barytes [to'raitiz] s. base adjustment ['bcis o-d3AStmont] s. prost. ticălos. (corn. (fotogrammetrie) barrier beach [~ bi:t/j s. infam. infamie. de la b a s i s. 2. tărăboanţă. 2. (sport) linie de tuşă (la bar screen |'bu: skri:n] s. 2. barieră. 2.) neroditor. barrow-load [~ loud] s. (si to ~ away) a-şi (al aliajului). (mine) întărire a minelor. (chim. basement ['beismant] s. bartend ['bu:tend] vb. (tel. lipsă one's ~ a o şterge. vânzător ambulant de fructe şi zarzavaturi.) (loc de) popas adăpostit de arbuşti sau copăcei.) băcan african (Baphia nitida). 5. tenis). umil. susţinere. casă (la diferite barren-spirited ['ba:r. 2. a ~of bricks o roabă de cărămizi. bascule ]'ba2. a pune bazele (cn gen. of ~ alloy de calitate proastă. III. (for) a vinde base metal ['beis rinetl] s. ~flat apartament Ia demisol.) metabolism bazai. 1. barrel-chested |'baeralit/cstid] adj. 1. (fig. picior.) speluncă. 1. troscot (Polygonum persicaria). sterilitate. ~ do9rJ s. s. (fig. b a r r e l h e a d . linguriţă cu coada lungă (folosită la amestecatul băuturilor). (amer. 1. (în) afară de. aprox. s. base outside ['beis 'autsaid] s. de bazalt. 1. Bartlett ]'ba. 2. loc viran. mec. 1. a spăla putina.) bazalt. a întemeia. (mineral. (electr. poale (de munte). rezeda-sălbatică (Reseda lutea). nerodnicie. curtea păsărilor. (top. searbăd. (bot. a funda. fără bază / temelie I fundament. sterp.. (chim. bar-room ]'ba:rum] s.) bază exterioară / negativă. sl. -bot/1-] s.) capital mort. (despre decăzut. base in(ward) [~ 'in(wa:d)] s.k] s. de forma unui butoi. v. care constituie baza. teren neproductiv. 3. (ec. tumulus. bombă. pod basculant. (folosit mai ales la negativ). b a r r i e r g u a r d . 1. (ec.) drobiţă (Genista linctoria).) suport (al unei emulsii). barrel organ [~ io:gon] s. (despre pământ) neproductiv. ■ . (metal. II.) basal ['beisl] adj. de forma unui butoi. agrafă de păr. 1. mârşav.psr] s.) fără bază de operaţiuni. 2.. vb. metal de bază / obişnuit. a servi într-un bar.) sarcină de bază. (arhit. 1. basely ['beisli] adv. a căror culoare alternează. soclu.. (bot. 1. bar winding ['ba: 'waindirj] s. 2. targa. aprox. barter.mauOpks] s. obstacol. bar solder [~ isoulda'j s. 1. (mine) orizont de bază. şipcă de perete / reazem I bordură. base map ['beis ma.-sărăcie.) barisferă. double ~gun puşcă cu două ţevi. latina vulgară. b a r r e l h o u s e . 3.) v. 2. base-line direction [~ di'rekjan] s.ki. (înv. (telm. punct de sprijin.) acoperiş boltit. barrel house [~ hails] s.) bază interioară I pozitivă. ticălos. 1. demisol. bascule bridge [~ brid3l s. barricader [iba?ri'kcidor] s. fig. tel.barrel-chested 72 barwood ['ba:wud] s. de conţinut. tr. adj.) to change barren money |~ 'nuni] s. ♦ (amer.) 1. lac de baraj. barrier gate [~ gcit] s. to ~ food for labour a da de mâncare în schimbul muncii. (mar.) bobinaj. component de bază (pe). military barren-brained [~ breind] adj. (/not. (fîziol. barren-witted [~ 'witid] adj. subsol. 1. lipsă. fundament. b a r k e e p e r 1 . adj. neghiob. 1. fond. (desprefemei) steril. ba'ret] s. barieră (la intrarea în oraş) 3. barrel road [~ -roud] s.). 2.) comutator cilindric. barrow-boy ]~ boi] s. baseball. lac de acumulare. 'ba3Z3-[ s. (top. base1 [bcis] adj. barrel-like ['ba?rol laik] adj. baseballer [~ito:Ior] s. calp.) punere în mişcare a maşinii.) baritină.

) 1. (fa/u. basin ['bcisn] s. -sil-] adj. a se tolăni (la soare. a pocni. tr. 2. fotoliu de pai / nuiele. căpetenie a unei unităţi militare basketry ['ba:skitri] s.) specie de stea-de-mare (Gorgonocephalus sp. 2. timid. bastard title [~ rtaitl] s.) başibuzuci. bastard schooner [~ 'sku:nar] ş. (fig. XVI-XVII). (muz. basset hound [~ haund] s. barosan.). de bază. pl. tei (negru) din America (77lia americana). a bate. basidia [-ia] s. bastubă.) 1. (amer. ~d in basket handle ['ba:skit -hamdl] s. basetă. bass voice [~ vais] s. (biol. banco-franco. a stropi (carnea) cu untură în timpul prăjitului (ca să nu se ardă). 2. s. bastard ribs [~ ribz] s. de jos. deep ~ bas profund. -'sil-] adj.) liber / filament.) basilisk ['baezilisk. nacela (a balonului). a lua o captură.v. grangure.) fond principal lexical de cuvinte. basic pig [~ 'pig] s. de cea mai proastă calitate. (bot.r e 1 i c f. (fam. (bot. basic slag [~ slasg] s. bastard. v. basket ware [~ w£ar] s.) proces bazic. modestie. buruiana-viermelui (Thlaspi de bună vecinătate. basicity [bci'sisiti] s. vasilisc.) ferigă (Aspidium ftlix-mas). ceea cec mai bun.) v. 2). bashlik ['bse/Iikj s.). iarbă-roşic. 1 bastardy ['basstadi] s. plecare. (bot. boxer prost. basket man [~ man] s. basic rock [~ rak] s. (chim.) magnat. s. (bot. adj. bazin. timid.) basket hilt 1~ hilt] s. (metal.) bas. 2.) lovitură puternică.) bazo fii. din temelii.. basically [-aii] adv. a se lungi. basso profondc ['buisou prou'fMidou] s.) bas de violă / gambă. bas. blid. 1. împletituri (de nuiele). bazilică. (lingv. (tsV. ciomăgeală. 1. 1. (mitol. cărucior / căruţ de copii (împletit). II. bastard slip [~ slip] s. cu timiditate / sfiiciune. b a s t. a degenera soare etc. adj. (amer. balaur. (muz. v. basilican [ba'zilikan. de suprafaţă. basic research [~ ri'sa:t/] s.) a declara nelegitim. rezervor. mai ales neagră (care jxmtefipurtată cu Basque [bassk. (cu cineva).) fontă pentru convertizor Thomas. (amer.v. bassist ['bassist] s. de căpetenie. II. 1. (poligr. condiţia de bastard. (mil. şarpe. (bot. 2. base tree [~ tri:] s. bashful ['bae/ful] adj. 1. a face o basket maker [~ iineika1"] s. (turc. (agr. (bot. (bot. basidiocarp [ba'sidiouku:p] ş. coşarcă. basorelief. (şi common ~ sau sweet ~) (bot. fam. ţesut sau organism bazofil. baschet. bast [basst] s. basket fern [~ fa:n] s. a mătura podeaua basket lunch [~ . a b a s h. II. intr. Bashi-bazouk ['bas/i ba'zuk] s. to be left in the ~ a) (despre bastard plover [~ 'pUva1"] s. faţetă / muchie dăltuită.) bazilisc. 1. nclcgimitate. 4. basc2 I. a însăila.Ii:vou] s. basket ['ba:skit] I. stânjenel galben (Iris pseudacorus). fundamental. rochie simplă. etc. a coase cu cusături rare. lighean. 2. (geol. (înv. Basic English [~ 'inglif] ^. foarte.) 1. smicea de rădăcină. glumeţ) as a ~ of chips grozav de (frumos bastard nightingale [~ 'naitirjgcil] s. coş. tr. basset3 s. v. americana). dragon. 2. 2. (omit. vb. biban (Percafluviatilis). pornind de la acesta / de aici / de la această bază. arta de a împleti turceşti. bastard. 1. about a da (pe cineva) eu capul de toţi pereţii. laş. baste2 vb. plantă erbacee din Peru şi Bolivia (HymenocaWs calathi na). dejun Ia iarbă verde. pl.net. basinet ['bassi.) bazidiospor. basset1 ['bassit] s. tr..Unt/] i. 2. (turc. naştere nelegitimă. mesină (piele).. on a good and neighbourly ~ pe bază bastard cress [~ kres] s.73 baste 2 basket flower [~ <flauar| s.) 1. bass2 s. (sport) 1. basket scrambler [~ iskrasmblarj s.) cuptor Martin bazic. căruţă cu Iese. bases fbeisi:z] s. a încălzi. zgură Thomas (îngrăşământ fosforat). -sil-] s. 2. (muz. (bot. a aseuţi (la tocilă). ieşire la suprafaţă. on the ~ of equality and mutual advantage pe bază de egalitate şi avantaje reciproce. basset2 s. B. b a s s o o n. ruşine. adj. basic dress ['beisik 'dres] ş. basilica [ba'zilika. timiditate. (amer.) coif de oţel. against a tree a se lovi cu capul de un copac.to have a ~at smth. Commercial) (limbă) engleză bazată pe un vocabular până la 850 de cuvinte. basist. copil nelegitim.v. a încerca.de bazilică. josnic.) un fel de picnic (improvizat mai ales în scopuri basher ['basfar[ ş. (chim. to ~ one's head un coş de legume. bască (de bluză). niişclnic. 'bo:r-] s. basic word stock [~ 'wa:d stokj s. 1. 1. to form / lay the ~ of smth. voce de bas. leagăn împletit (eu un coş ca la trăsura. (geogr. pl.) bazic. 2. de bas. 2.). to ~smb.) oţel Thomas. b a s s e t 1 .v. iutr. 1. ghilotinat. b a s k e t r y . (poetic) versuri sau poezii de dragoste.) stânjencl. 1. vb. (fam.) salcâm galben (Cytistts laburnum). 2. b a s s2 (1).) şmuţtitlu. tr. basso-rilievo l'bssouri. de o formă neobişnuită. J zu:n] s. bază. basil 3 1.) cation.) bazit.) băşicoasă (Colutea arborescens). (ist.) frăsinel (Dictamnus albuş). mic golf. tr. basidiospore [ba'sidiousp. ghin. încălzire la soare. v. bastard rhubarb [~ 'ru:ba:b] s. de la British American Scientific International bas-relief ['ba?sriili:f. basil2 s. bastardly fbasstadli] adj. geol. (ital. (muz.) picnic (ai cărui participanţi contribuie la masa bashfulness [-nis] s. -ia] s. (jur. 3. bastard acorus [~ 'askaras] s. 1. basketball [~'b:>:l] s. -v. a-şi încerca mâna. v. (mur. a zdrobi. s.) coaste false. foc). a lăsa să degenereze se culca. 2. bass clef [~ klcf] s. strachină. vas. basia l'bcisja. diferite garnituri sau accesorii). substanţă bazofilă. în esenţă. 3. (câine) baset. (despre o limbă) stricat. (sl. tubă de bas. II. basket-work [~ wa:k] s. nuia de salcie. basic process [~ 'prouscs] s. apărătoare dantelată (la mânerul săbiei). b a s . de dimensiuni neobişnuite.) to take / get a ~ a captura. (poetic) paşă. (înv. basic ion [ ~ 'aian. bass drum [~ drAin] s. anat. bastardization [ibasstadai'zci/pn] s. (jig.) specie de rechin (Cetorhinus maximus).) busuioc (Ocimum basilicum).) declarare (a unui copil) ca nelegitim. basic industry [~ 'indastri] s. basson [ba:s5n] s. bazicitate.) bazidic. (mii. (electr. in one ~ a miza totul pe o singură carte. (zool. punct de arvense). on this ~ bastard balm [~ ba:m] s. basket chair [~ t/eor] s.) valenţă. (zool.) locuri exterioare (la vechile diligente). oţel din convertizor basophil fbcisafil] I. bassinet(te) [ibxsi'nct] s. b a s i l i c a n .) bazin.) asasin.) v.) oţel bazic / Thomas. a lovi cu putere. pomanagiu.) to go to the ~ a nimeri la închisoare. a se întinde. (fain. aparent. b a s i n e t . (bot. bo:sk] I. -sil-] adj. b) (despre persoane) a nu Fi ales sau invitat. paporniţă. pentru copii). a şlefui. zidărie refractară (a cuptorului etc. basic l'beisik] adj.) I. fundamental. hamal. A.) bas. 3. tr. bo:sk] s. (bat. (jur. 1. (limba) bască. ploaie de lovituri. bask [ba. 2. jos. bashing ['bas/in] ş. bashaw [ba'/a:] s.) 1. bass3 [bcisl (muz. basc.) privighetoarc-marc. (anat. -sa-] s. (bot. temelie. 1. a tăia cu ghinul. a pune bazele (cu gen. mâner de coş. de dulgher.) dumbravnic (Melittis sp. religioase). stos (joc de cărţi). basic converter steel ['beisik kaiirva:ta 'sti:l] s. 3. basket fish [~ fi/] s.. calic. bastard acacia [~ a'kci/a] s. ibass-] s.). deschidere.) cărucior / căruţ de copil. cheia de fa. (ital. basket salt ['bu:skit so:lt] s. împărătesc. înaintea focului).) salcâm (Robinia pseudacacia). 2.) tun (mare) (în sec. bashom. cercetare fundamentală. (in) a se încălzi (la soare. baste1 [bcist] vb. to have / put all one's eggs bastard narcissus ['basstad no:sisas] s. (ec. 1. bastard dittany [~ 'ditani] s. 2. 1. v.) picnic. b a s k e t c a r r i a g e . fals. -'sil-] s. fundamentală. B. bass horn [bcis ha:n] s.i:r] s. 4. copil din flori. (bot. industrie grea. criminal. 2. basket picnic [~ -piknik] s. castron. a bastardize ['basstadaiz] vb. procedeu Thomas. (metal. basis ['bcisis].) (muz. (bot. coajă de tei. crema. (muz. basket dinner [~ -dina "] s.) glugă. basic steel [~ sti:l] s. de frunte. b a s k e t d i n n e r . (omit. a arunca la coş (hârtie etc. basswood ['basswud] s. II. (iht. industrie de bază. 2. A. 3. a ~of vegetables bash [ba?/] (sl. 2. cosniţă. 2.) steghie (Rumex alpinus).) fagot.r c 1 i e f. falsificat. util.) celulă sau" bazic. 1. basnet f'bxsnit] s.) odos. b a s . şopârlă. a se desfăta. cercetări fundamentale. basic open-hearth furnace ['beisiki oupn ha:8 Ta:nisj s. ş. temei (v. basket osier 1~ iOU3ar] s. 2. hibrid. (muz. sarcina basking f'ba:skirj] s. (mine) a amplasa (un spaţiu exploatai). basidium [ba'sidiam]. obiecte împletite. chiuvetă. (înv. bastard senna [~ 'sena] s.) bazidiocarp.) cheia de bas. (ec. ~d face faţă turtită (de lovituri). 3. mii) başibuzue. 1. înv. vasilisc (Basiliscus).) salariu tarifar / de bază. (geol. 1. (1). mine) afioriment. basil1 ['baezlj s. ruşinos. sfios.). tr. basic wage(s) [~ 'weid3(iz)] s. 4.) punguliţă. (muz.). coşul trăsurii. corcitură. prefăcut. 2. corcitură. bass-relief [ibci:ri'li:f. nuiele / de a face coşuri.) zarnacadea (Narcissus pseudo-narcissus). 1. basso ['bassou] ş. b a s k e t r y (1). calitate bazică. basc. (metal.) bas profund. 2.) I.sk] vb. ~ 'abn] s. (metal. basking shark [~ Ja:k] s. II. daltă de tâmplar. vb.) toba marc. b a s e s a l a r y . lucruri) a rămâne nefolosit / neîntrebuinţat.).) (celulă) leueocită bazofilă. 2. adj.(prese. a respinge (cererea în căsătorie). (iht. basketful ]'ba:skitful]s.) to sneeze into a ~ a fi bastard oats [~ outs] s. sfială.) bazilisc. bass1 [bass] s. comună). încercare. 2. (rus. base wage [~ \veid3] s. basket meeting [~ 'mi:tinj s. pl. II. 3. biban de mare (Labrax lupus). fam. (indică/u/cantitatea) (un) coş (cu fructe etc. baie. v. (biol.) goclctă cu gabicri. monstruos. the pick of the ~floarca. to give the ~ a refuza. (bot.) fals.) v. basket trap [~ trasp] s.) nagâţ (Vanellus cristatus). 2.). plantă erbacee din America de Nord (Centaurea base-spirited [~ 'spiritid] adj. (turc. (anat. s. ovăz sălbatic (Avenafatua). (bot. nelegitim. bashi-bazoukery [ibas/iba'zmkari] ş. basilicate [ba'zilikeit. zgură bazică / alcalină. s. bashfully [-i] adv. (metal. sare de masă. . hat pălărie turtită (cu pumnul). sfios. (bot. (rar) a pune într-un coş. (şi ~ hound) cotei. etc. golfulcţ. bătăuş. minge de baschet. s. bastard ['basstad] I. bass-viol l'bcis'vaial] s. basque [ba?sk. a rămâne pe dinafară. basilical [bs'zilikal. a expune (la / să decadă. (înv.) 1. bassoon [basu:n. împletitor de coşuri. basket carriage [~ 'kasrid3] s.

) batalion.) pungaş. amer. ciomăgeală. v.) baie. plajă. formare de partide / loturi. 3. mânie.boks] s.tho:s] s. bastinadoes [-z] s. 1. 2. bathythermograph [. loc de scăldat. batten wall [~ wo:l] s. îndată. a scădea. II. vb.) băiaş. cadă. a se cufunda. pachet. 2. A. intr. 6. 5. -graf] s. to go on a ~ a se duce la un chef. bathyal ['ba:8iol] adj. A. 2. vb. tr. a înmuia (cu ajutorul unui lichid). II. 1. încălzitor de baie. 6. (si to ~ in) a zdrobi. bathing ['bcidin] s. a înota. viteză. a face băi (într-o localitate). (sport) halat de boxer.) batitermograf. olandez. bats [bans] adj. (zool. bath-tub [~ tAb] s. batata [baVta:te] s. II. II. (amer. scaldă.v. adj. (telm.) a bate din aripi. din oraşul Bath. a se spăla.bin] s. ci plăteşte numai ceea ce comandă sporadic (la universitatea din Oxford).ka. batch [bast/] s. înv. Bathonian [ba'Gounian. batsmen [-mon] s. prostituată. v. 1. a scălda. II. 1. prostuţ. staţiune balneară (cu izvoare termale) în vestul Angliei. a înota. bat1 [bst] s. 3. scândură. 1. staţiune balneară pe litoral. bathing closet [ ~ ikbzit] J. Chiroptera). (amer.pl. înot. a fi la conducere / cârmă. warm ~ baie caldă. (fig. bathing cabin [~ .) electrolit. a se micşora. (rar) rachetă (pentru tenis). I. 3. bath house [~ haus] s. batch cake [~ keik] s. b a t h i n g g o w n . a reduce. fotoliu cu rotile pentru bolnavi. 5. 1. halat de baie. bat3 vb. bating ['beitirj] prep.) go to ~! vezi-ţi de drum! du-te de te plimbă! plimbă ursu'! bath [ba:0] I. bate4 s. a scălda. (sl.) 1. v. tr. b a t h i n g c o s t u m e . B. a ciocăni (vase. draniţă. v. battels ['bfetlz] s. (sl.off one's own ~ fără ajutor din afară. pl. sl. baths [ba:<5z] s. 2.Oxford) nota cu costul întreţinerii unui student (mai ales privind cheltuielile de masă). 3. Turkish ~ baie de aburi. bath mat [~ inaat] s. bathing suit [~ sju:t] s.. 1. târfă. s. s. b a t h y s c a p h . grămadă. armată. pl. (ist. a îngraşă. zeamă corosivă (la tăbăcind pieilor). bathos ['beiOos] s. fortăreaţă. baie. batteler ['ba:tbr] s. baseball). v. din proprie iniţiativă. 2. B. 5. battalion [to'tadjon] s. cabină (la plajă). his energy has not ~d energia lui n-a slăbit. a face (un) duş. 3. (pop. intr.) femeie de stradă. corp de cabine. cal de samar. batholith ['bseOonliO] s. (zool. a agita aripile.. 4. şipcă. s.) aiurit. adânc. bathyscaph [taSiskaef] s. (sl. v. (fig.mogra:f. băi. (ret. independent. a înţepeni. baie (publică). costum de baie. v.) batimetric. batten fence [~ fens] s. ■ bathing costume [~ kostju:m] s. batsman ['bastsnran]. batrachians [bo'treikjonz.) to be at ~ a juca rolul principal. dintr-un aluat. a se îndopa: (despre plante) a creşte peste măsură.). 1. 2. to give a child a ~ a face baie unui copil. II.pl. (sport) ştafetă. forţe. bathrobe ['ba:0roub] s. leat. uliu etc. vb. a scălda (in lumină).(fam. (înv.fiz.) to ~ one's hands in blood a-şi scălda mâinile în sânge.) l. la ştrand (pe malul unui râu sau lac). (prese. 3. batik [ba'tik.baste3 74 baste3 vb. orb cu desăvârşire. bâtă.) a bea cam mult (dintr-o dată). (iht.) arzător de gaz cu fantă lungă. bathing shoes [~ fu:z] s. to carry (out) one's ~ a învinge. persoană care prinde păsări în timpul nopţii (v. vb. bathing establishment [~ is'tasbli/mont] s. (metal. aluatul). intr. intr. bathometer [bo'8o:mitar] s. b a t h o 1 i t e. bath gown [ba:0 'gaun] s. sl) chef.) (mii. comic ieftin. staţiune maritimă. bathing season [~ .) bătăuş. baston de mareşal. pl. 2. batch wage ['bast/ weid3) s. timpul scăldatului. bat-blind ['baetblaind) adj. cadă. 2. uşă din şipci. miop. tepid ~ baie călduţă. ir. cort de plajă. cu răsuflarea tăiată.ba:6i'9a. a-şi impune punctul de vedere: (amer. paletă (de ping-pong). prosop (mare) de baie. bathtowel [~itaual] s. fortăreaţă.. pl. a bate la tălpi. cabină pentru dezbrăcat (la baie).) of the same ~dc acelaşi fel. si 'basstfanj s. -kionz] s. 4. scăldătoare (fn cada). to pass the ~ a preda ştafeta. 2. Bath chair [~ 't/ea1"] s. student care ia mesele la colegiu (ia universitatea din Oxford). tei (7'ilia sp. scăldătoare. 5.) ungere cu inele. bathing man [~ mon].) liliac (ord. mare. bathing tent [~ tent] s. vestiar. casă mică de ţară (din sudul Franţei). a ciomăgi. a-i lipsi o doagă. bathing place [~ plcis] s. 4. înjosire. cartof dulce (Batatas edulis). coţear. chiloţi de baie. a întemniţa.) batimetric. nătăfleţ. 2. bastonade [ibassto'neid. (mar. tr. a bate. 2. tr. batiste [bae'ti:st. b a s t i n a d o . a lovi. bath stove [~ stouv] s. b a t r a c h i a . din acelaşi aluat. bastinado [tbsesti'neidou.un anumit procedeu de impritnare a ţesăturilor. prăpastie. 1. îmbăiere. bathing gown [~ gaun] s. (si shower ~) duş. vană. lotisare. (pop. mâncând pământul. 4. 3. (despre vultur. grupă. cu excepţia (cu gen. v. stabiliment de băi. to have / to go in for a ~ a sc scălda. (amer. caschetă de baie. a bate cu bastonul. bastonadă. pl. batswing ['bartswirj] s. tr. intr. bathroom [~ ru(:)m] s. intr. băi. (despre pământ) a deveni roditor / mănos. batcher ['basjy] s. (as) blind as a ~ orb cu desăvârşire. (amer. ritm. pl. zăbăuc. baie. b a t h i n g b o x . batter1 ['bata'] I. vestiare (la un bazin). bathing resort [~ ri'zxt] s. (oceanografie) batial. (iht. chim. to get in a ~ a se înfuria. with ~d breath ţinându-şi răsuflarea. 1. ' bathymetric [. de la b a t s m a n. a bate. buncăr. (sport) prese.Gisfi3r] s. de la a b a t e). 2. (telm. 1.) batolit. (telm. fără amânare. bastion ['bastion. (la universitatea din.) to have ~S in one's/ the belfry a avea sticleţi la cap. lac etc. (constr.) 2. 4. baster [-sr] s. v. a-i veni dracii. petrecere. bastinade [ibselsti'neid] s. bătător (la cricket. bathetic [bo'uetik] s. (mar.) student sărac care nu ia mesele regulat la colegiu. izobată. 2. ciomăgeală.lu:bri'kei/sn] s. sezon de băi.) furie. to go to ~ for smb. sl. bathing wrap [~ raep] s. a trăi pe picior mare (mai ales pe socoteala altuia). bathymetry [baVBimitri] s. a zvânta în bătaie. bathing men [~ 'men] s. a bate . -'na:-] (span-) I. 1. 2. (înv. a bate. 1. ciomag. (oceanografie) batisferă. (iht.) specie de peşte din Oceanul Pacific (Aetobatis californicus). (fam.) bastidă. 2.V. zaiafet. b a s t i n a d o. bast tree ['baist tri:] s. a spăla (mai ales un copil). hău. -jon] I. a face baie. a se îmbăia. a slăbi. (fam. baston. bathing cap [~ ka:p] s. (ist. (si pi.. 1. preş de baie. like a ~ out of hali foarte repede. b a t h o m e t e r . instalaţie de baie.) băi romane. a bătători. pl. închisoare.) specie exotică de peşte turtit (Ogccocephalus vespertilio). sezon balnear. 1. pl. (chim. batholite ['bscGoulait] s. a se îmbăia.) beton frământat.vb. 4. cold ~ baie rece. a uda. imediat.) bastion. basting ['beistin] s. (mar.) şarjă. bathing hut [~ lut] s.). vb. vargă. 1. batching ['bart/irj] s.) ordonanţă. b) (sl. a îmbăia. (ec. fără tărăgăneală. sl. bathyscaphe ['baîOiskeif] s. bathysphere ['ba. a fixa cu şipci transversale. -ton. the lake ~d the foot of the mountain lacul uda / scălda poalele muntelui. 2. (text. îngrăditură de scânduri. cuptor. intr. 5. papuci de plajă (de baie).) bătaie. batrachia [bs'treikjs] s. a se expune pentru cineva. (si to ~ down) a doborî. a se întrece (c« cineva). rogojină din coajă de tei. batmen [-mon] s. pâinişoară (rotundă). baie turcească. îmbăiere. bate1 [beit] vb. tr. bath attendant [~ 'o'tondent] s. set. lichid corosiv.. (înv. to take / to have a ~a) a face baie. lot. turbare. toiag. batic. băieşiţă (la baia publică). bast mat ['ba:. b a t h i n g c o s t u m e . vb. (te. a toci.) batracieni. canad.). the ~ of stupidity culmea prostiei. a sfărâma. halat (de baie). amestec. a lovi cu bastonul. a face baie (în mare. ~ drosz] s.) costum de baie. (ist. amer. tr. (si to ~ about) a bate tare.baîOi'metrik] adj. (constr. ţesătură imprimată (după acest procedeu). a lovi mingea cu bastonul (la cina). baie publică. *v. a demola. swimming ~s bazin de înot. Batavian [bo'teivion. genune. si) divizion de artilerie. a îndopa. dozare. a frământa (lutul. baton ['bastan. A. meliţă (pentru in). (telm.) batos (trecere bruscă de la un stil elevat la banal sau la grotesc). to ~ one's hope a înceta să mai spere. chior.si:zn] s. vb. sobă de baie.) batata. (text.. bather [-or] s. (amer. 1. bathing drawers [~ dro:z. bo't-] s. '-tjon.) to sling t h e ~ a vorbi într-o limbă străină. 3. baie. to go to the ~s a se duce la băi. batten door [~ do:r] s. baie.) 1. bathymeter [bo'0imitor] s. 2. 1. baseball etc. (mil. gard din şipci. a se afunda. a învălui. bathorse ]'ba. at a good rare ~foarte repede. a lovi eu bastonul. II. (fr.) a huzuri. baghetă (pentru dirijat). 2. A.) dozare. dozator.) baie. batfowler [~fautor] s.) Staţiune balneară. (fig. încălzitor de baie. a se îngraşă. 3. teanc.) batoid. A. oşti. încărcare. to go full ~ a merge în plină viteză. a transmite ştafeta. B. a scălda.pl. locuitor din oraşul Bath. baston de poliţist. degradare. a micşora.) batiscaf. v. batoid [tetoid] s. bathymetric contour [~ 'kontuo'] s. (mai ales amer. râu etc. (bot). vb. a asalta cu întrebări sa» observaţii critice.) right off the ~ dintr-o dată.) to come to ~ a da de greu. lovitură. jucător la bătaie (la cricket.) partidă. (mar.) batometru. s. şindrilă. stropire a cărnii cu untură. bat4 s. bathing box [~ . si ba:ton si pronunţia franceză).) în afară de. Bath s. tr. bat fish [~ fi/] s. a astupa (cu sipci). persoană care face baie (în lac.) pas. B. b a t h i n g b o x . distrat. a critica. (cartografie) curbă batimetrică. scăldătoare. argintărie). scrie. (ec. a modera. bath wrap [~ rap] s. tr. (mineral. 2. (cameră de) baie. tr. 1. bastide [bas'sti:d] s. bate3 s. a-şi risca pielea pentru cineva.) batos. (fig. bath solution [~ so'ljujan] s. bathing dress [~ dres] s. 4. to ~ one's curiosity a-şi astâmpăra curiozitatea. 2. 2. 3. bathing accommodation [~ Oikomodei/an] s. batten2 vb. a lamina (metale). într-o ureche. (austr. bath lubrication ['ba:6 . a închide. 3. bastil(I)e [bses'tid si pronunţia franceză] I. a concura. (ret. -vjon] adj. (hot. 2. II. 1. 1. 4. (fam.) batist. bate2 vb. batfowl [~faul] vb. (telm.) to go the ~ with smb. băiaş. -sts'n-J s. batman ['batman]. piscină. bathe [beitî] I. scăldare.) topire (a inului sau iutei). 2.) salariu în acord. a-1 apuca năbădăile. însăilare. a fâlfâi-.ct. 2. vb. b a t f o w l ) .) the Bastil(l)e Bastilia. rând. hot ~ baie fierbinte. baston. (si~ tub) baie. exceptând. a prinde păsări în timpul nopţii (orbindu-le cu lumina). s. 'ba^tik] s. pi. bat-eyed ['bat 'aid] adj.) to ~ one's eyes a clipi (din ochi). a spăla. cantitate de pâine coaptă simultan. bat2 I. -to:rj. to go for a ~ a se duce la scăldat. s. 1.) a înconjura. b a t h r o o m. B. scaldă. batten1 ]'ba:tn] I. halat de baie l plajă. (amer. a arde cu cuvântul. A. (sipl. abis. tr. hypo ~ baie de hiposulfit.st mast] s. (mil. s. serie. bath heater [~ ihi:tsr] s. 2. halat (de baie). 1.

to ~ out a zbiera. (poligr.'-'-] s. si. masacru (împotriva mulţimii fără apărare).) lozincă. pastă.) locomotivă electrică cu acumulatoare.) naiv. 3. s.) prima linie (a frontului). arcadă. parapet. intr. om de curaj şi onoare (glumeţ) to ride ~ of ten toes a merge pe jos apostolcşte. v. patroana unei case de toleranţă. general's ~ luptă al cărei rezultat e hotărât de o conducere pricepută. 2. II. adj. baie. (mil.) 1. a urla. jucărie. v. ■ batologic. bawtie ['bo:ti] s. bătătorire. (folosit ca sg. (fr. (înv.v. chemare la luptă. de nimic. battlecraft [~kru:ft] s. lătrat (prelungit). battle fleet [~ fli:t] s. creneluri. battle cry [~ krai] s. intr. bătălie. 1. (fam. a vâna. bătaie.) baterie. glumeţ) locuitor din statul Massachusetts. pitched ~ luptă crâncenă. fleac. cunună de lauri.) ordine de bătaie. battle-axe [~ a. tr. (top. batweed ['bastwhd] s. to ~ out abuse a înjura. stradă din oraşul Toronto pe care se află bursa şi numeroase instituţii bancare. intr. vată. 2. smucit. (ferov. batwing ['banwirj] adj. glumeţ.) bou. dulău. a nimici. încăierare. 4.) baterie. (anglo-indian) baiaderă. to fight a losing ~ a duce o luptă sortită eşecului.) minge. . lauri. 9. bayadere [ibais'dia1] s. bay1 [bei] s.) brocart.) iepure. sare de mare sau de lac. I. to ~ at a door a izbi puternic în uşă. arţăgos. battle song ['bzetl son] s.) travee. s. s. goană (la vânătoare). bawd [bxd] s. (av. 1. si. lut. 2.) (rar) pălăvrăgeală. (scot. luptă de cocoşi. bayonet fencing [~ ifcnsin] s. battery charger [~ tfu:d33r] s. 2. II. b a w d r y (2). bay porpoise ['bei 'poipas] s. A. duel cu baioneta. a bate apa în piuă. bayou ['bu:iu:[ s. 3.) vas de linie / război. battery box [~ boks] s. (despre mobilier) uzat. belicos. conflict. (fig.) mărunţiş. vb. (mii.) dafin. (despre animale) cu pete albe. batter3 s. 1. (Uit. expresii. II. 1. 3.) vas de linie / război. foi de dafin. ~ leaves foi de dafin. (si. frişca etc.) (muz. (/nil. urlet. mai de bătut rufe.) baterie. arta de a se lupta. (mar. (rar) a (se) lupta cu.pleit] s. 1. laur (Laurus nobilis). to do ~ a se lupta. nimic. drawn ~ luptă fără rezultat. 2. battle array [~ ^rei] s. battery plate [~ .) staţie terminus pe o linie secundară. porcos. bay window [~ twindou] s. battleroyal ['baetl'roiaî] s. -'tju:''-. to win the ~ a câştiga bătălia. (fr. strigăt de luptă. zgripţuroaică. 1. (ist.) that's half the ~ cu-asta lupta c pe jumătate câştigată. battlesome ['bsetlssm] adj. Bayard ['bebd] s. bawdry ['bxdri] s. (canad. deschidere. (jig. soclu-baionetă. a striga (Ia). 1. ţipăt.) 1. .) porţiune a interiorului unui avion demarcată structural. battle airplane [~ icaplein] s. (mineral.) a intra în luptă. trăncăneală. zdrobit. 1.) flotă militară. luptă decisivă. kaki. bay2 s. j battological [iba?t9'bd3ikpl] adj.) 1. mijlocire. 1. esenţă de laur. (mar. compartiment. (rar) 1.) ~ and shuttlecock volan (joc).) nivel de pantă. set. 2. (amer. battledress [~dres] s. intr. s. b a l k. lucru fără importanţă. (bot. (mii. 2. to charge with the ~ a da asalt la baionetă. (electr. (mil. battlement ['bcetlmsnt] s. bătut. ist. navă grea de luptă. (auto) cutie de acumulator. 2. 5. încăierare generală. glumă (de copil). aluat (nefermentat). battery locomotive [~ 'louksmoutiv] s. (fam. laur (Laurus nobilis). 4. (scot. 2. a duce o luptă. fam. (ital. 1. zăvod. (constr. battle t'bastl] I. (despre vase) ciocănit. absorbţie (de curent). to be at ~ a fi încolţit. (lit.) aşezat în ordine de bătaie. battering ram [~ reem] s. de liliac. battle piece [~ pi:s] s. bausond l'b. vatelină. battle-seasoned [~ isi:znd] adj. (mar. to hold / to keep smb.) foc puternic de artilerie. (mar. a bate. II. to ~ for a (se) lupta pentru. a-şi striga (marfa). battler ['bstla1"] s. (mii. batting2 s. Bay Stater [~ -3rj s. 4. 7. 3. vb. pl.) golful Hudson (cu regiunea adiacentă). rachetă. (şi~in the bean) ţăcănit. b) a profera. teatru de operaţiuni. a supune unei critici aspre / severe.codoşlâc. a distruge. treaptă. (înv. 6. battle front [~ frAnt] s. secure. 5. (mil. battle flag [~ flsg] s. (auto) placă de acumulator. bay rum [~ rAm] s.pl. a repeta acelaşi cuvânt sau aceleaşi propoziţii. 2. a ieşi cu bine.rssnd] adj. to fight smb. battology [bs'tobdsi] s. v. a ciocăni (puternic). 2. 1. ca o aripă de liliac.) (scot. battery solution [~ s3'lu:/an] s. (constr. a urmări cu lătratul. v.cooking ~ văsăric. (amer. creastă de zid.) dafin.) vas spital. (constr.). (fr. porcării. battle wagon [~ . 3. cântec de luptă. neînsemnat. to stand at ~ a ţine piept. 3. războinic.tn3r] s. batter level ['beets 'levl] s. bătăuş. (mar. (fig. 2. bauble ['bo:bl] I. boabă de dafin. firidă.) banc de nisip. a se apăra cu îndârjire. a vocifera. II. 2. battled ['bsetld] adj. 4. h a l f p e n n y . ordine de bătaie. obscenitate. to bring to ~ a înghesui. to come unscathed out of the ~ a scăpa teafăr. 1. 2. nevastă autoritară. (mar. batter2 I. battle fatigue [~ fa'ti:g] s. braţ de râu sau parte a unui lac sau a unei mări transformată în baltă (în sudul S. a striga. baw cock ['b^knk] s. bawl [b:>:l] I. vb. 3. (electr.) obiect de ceartă / discuţie. ba:f] adj. B. A. (mii. batture iba'tjua1". 2.) nişă. | 3. zbieret. 3. şi vb.) brustur(e) (Arctium Iapa). ca din gură de şarpe.) acid sulfuric de acumulatoare.) încărcătură plină (artilerie). ciuruit de gloanţe. ţr. (despre pălărie etc.) pisică. (arhit. măiestrie războinică. (înv. bătaie. Bay man ['bei masn] s. a lovi sau a străpunge cu baioneta. strigăt. a zbiera. battered [-d] adj. B.v. obscen.) tact. intr. soldier's ~ luptă al cărei rezultat c hotărât de curajul soldaţilor. neînsemnat. 2. bayonet lamp-holder [~ ilamiphould3r] s. ţinută de campanie. strâmtoare. A. -jo3r şi pronunţia franceză] s. bătătorit. (ferov. b o w w i n d o w (1). luptă.). (electr. (mil. împotriva. gologan. b a t t l e p l a n e . (at) a ţipa. battledore ['bastldo:] s. 2. 2. baudrons ['boidrsnz] s. baublery ['bo:bbri] s. bawdy ['bo:di] I. fool's ~ sceptrul bufonului / măscăriciului. sonat. (mil. 3. B.şi pronunţia franceza] s. breloc. a se lupta pentru un altul. (bot. bardă. fam. to fight one's ~s over again a retrăi trecutul. Bay Street [~ stri:t] s. bayberry ['beibari] ş. 5.) element de acumulator / baterie. 2. 2. battle-grey [~ grei] adj. priceput / versat în ale \ războiului. vb.) berbece. clisă. golf.) a îndesa (literele). 2. a aşeza în ordine de bătaie.) electrolit. (electr. (dial. A. (mii.) cafea. bawdy house ['bD:di haus] ş. bavardage [ib. 2. vase de bucătărie.) a face breşe în. perche­ ziţie amănunţită. to turn a man's ~ against himself a combate pe cineva cu propriile lui argumente. bolnăvicios. battle order ['bcetl io:dar] s. întrecere. (scot. murg. sfărâmat. 4.) vârf de munte crestat. certăreţ. pornografie. bayman ['bcimsnj s. Bay State [~ steit] s.) bănuţ. tr. (amer. (lit. bayadeer [ibai3rdi3r] s. fraze. (mii.) călit / încercat în lupte. a se depărta. cunună de lauri. a lătra. i mărul discordiei. 2. battuta [bs'tjuits] s. battleship [-/ip] s. B. bay3 I. umăr.) câmp de luptă / bătaie. bay5 s. prost. joc. 1. (arte) tablou reprezentând o bătălie. ţintat.). a zdrobi. b a y a d e r e .'bi:. la baionetă. batting1 ['bcetirj] s.) care repetă în mod exagerat aceleaşi cuvinte. bawbee [bcr.) 1.) baud. to fight a ~ a) (mil.) angajat al Companiei golfului Hudson. 1. 1.) şrift uzat sau stricat. a fi la ananghie. pl.) repetare exagerată a aceloraşi cuvinte. B.) 1.) crucişător de linie. tr.) ieşitură. înv. a lătra la. b a t s m a n. baulk [bo:(l)k] s. b) (fig. battue [bse'tu:. a da o bătălie. bay leaves [~ Ii:vz] s. (amer. 2.) grup de încărcare pentru acumulatoare electrice.) fleac.) avion de luptă. 1. divizion (de artilerie uşoara). bay4 I. battleground [~graund] s. 2.) Compania golfului Hudson. (tefui. a sili prin forţa baionetelor. luminator. 1 battner ['ba. care seamănă cu aripa de liliac. 2. -0. luptător.(bot. v. at ~ a ţine pe cineva în şah.A. II. battle plane [~ plein] s. 1. vite) breaz. 2. A. mar.) steag de război. 3. (mii.) luptă. 2. în luptă. (electr. (electr. fără valoare / importanţă. (mai ales pi.'s ~s for him a se bate. 2.. a bate pe cineva cu propriile lui amic. baywood [~wud] s. bauch [ba:h.) (act de) violenţă. cu stea în frunte. (teAt.) 1.) baionetă. 2. battery ['băutori] s. baud [b^:d] s. intr.) înclinometru.) dulie-baionetă.) băiat de zahăr. strigăt de luptă. copilărie. 2.) bauxită. (bot. măscări. (fig. 2. argilă frământată. noroi clisos. (jur. element galvanic.ks] s. baw [bo:] s. a încolţi. boţit. s.) cui de binta. baudekin ['bo:dikin] s. baubling ['boiblirj] adj. (fig. (despre aluat) frământat. (electr. cal murg. (mil. halebardă. lauri. a urla la.) ca liliacul. a repeta în mod exagerat (un cuvânt. adj. 1. (scot. (canad. 2. de nimic. adj. II.) porc-de-mare (Phocoena phocoena). battle cruiser [~ ikru:z3r] s. sare de bucătărie. bat-winged [-id] adj.) batalion. 1. bayonet ['beianit] I.) mototolit. 2. battle-tried [~ traid] adj. b a 111 e f i e 1 d. piatră de temelie. at the point of the ~ în vârful baionetei.) uniformă / ţinută de campanie. (teAt. o frază etc. persoană care locuieşte pe malul unui golf. 1. (înv. a încolţi. tr. II. (av.) 1. codoaşă. artă militară. ordin / comandă de asalt.wasgsn] s. a (se) lupta. cu aripi de liliac.>:vu:da:3 şi pronunţia franceză] s.) bateria unui vas de război. battery cell [~ scl] s. măsură. B. (despre cai. the Bay (canad. pintenog.) slab. (fam. (mil. vb. a dărâma (cu focul artileriei). 1. acumulator. prăpădit. 2. a folosi baioneta. sedimentată prin evaporare. bay tree [~ Cri:] s. s. măcel. 8. a urla. intr. baltag. (canad. (zool.) specie de laur din California (Umbellularia calif amica). to ~ and squall a ţipa în gura marc. s.) piuă.) porţiune de preerie între păduri. ananghie. bauxite ['bo:ksait] ş.) (folosit ca supranume) Statul Massachusetts. 1. (mii. 1. (electr. battologize [b3'totod3aiz] vb.) nevroză provocată de război. bay salt [~ so:lt] s..) tren de asediu. bordel. battlefield [~fi:ld] s. ansamblu de compartimente.) consum. 1.U.) codoş. to ~ out a) a certa pe un ton ameninţător. bibelou. mar. II. battery acid [~ 'ssid] s. 1. bay stone [~ stoun] s.a. battering charge ['bsetarin t/a:d3] s. flecăreală.75 baywood (unt. to fix the ~ a monta baioneta la armă. deocheat. batty f'baeti] adj. to mask one's batteries a-şi ascunde intenţiile duşmănoase. psih. s. 2. călit în război. hală (de uzină). battle call [~ ko:l] s. (mii. lemn de mahon (Swietenia macrophylla ş. 1. batologic. a se înclina. (mii. mijlocitoare. 3.). prag. to ~ against with a (se) lupta cu (în) contra / împotriva. 1. (fig-) marea finanţa canadiană. casă de toleranţă / rău famată. înclinare.) a se lupta. paletă (de volan). battery drain [~ drein] s. ist. s.. (poligr. battering train [~ trein] s. 3. v.

a împodobi cu mărgele. (serveşte la formarea diferitelor timpuri ale diatezei pasive) a fi (se traduce prin reflexiv) the house had been built by them casa fusese construită de ei. copoi. vânătoare cu copoi. Beach-la-mar [~ b 'ma:r] s.) ornamentaţie prin care se trage o panglică. ornamentat cu mărgele. se află. it is I (fam. it is Este aceasta cartea ta? — Da. rază. 5. a se înnămoli. înrourat. (mil. a exista. 2. b) v. it is to be presumed este de presupus. 1. far călăuzitor. 8. beak hunter [~ 'runtg1"] ş. vb. ~ that as it may. a sc împotmoli. nu-i aşa? cu spun că n-arc. 2. a îndruma. b) (dig. (despre mărgele) înşirat. turn. beaconing [rbi:k3nirj] s. 3. 5. urmează a se vedea. casa este în curs de construire. it is they sunt ci. I am forbidden to drink wine mi-e interzis să beau vin. (serveşte la formarea diferitelor timpuri ale conjugării perifrastice sau progresive) a fi. he is to come later urmează să vină mai târziu: it is to be hoped that să sperăm că. (despre ani etc. moţ. (mar. II. AT). 1. she is a teacher e profesoară. 3.(fîg-) detectiv. that is not it nu c aşa.(amer. (serveşte la formarea diferitelor timpuri ale diatezei pasive. a trage la mal. b e a k (1. B. (despre stânci. braţ de balanţă. birocraţie. a trebui să. oricum ar fi.1). a spune rugăciuni. vb. bazar oriental. la cătare.4). (fam. (şl. da de unde. 4. (geod. împodobit cu mărgele. pomanagiu. a fi plecat. fascicul de raze. hoţ de păsări. mărgăritar. to be off the ~ a) (despre persoane) a fi pe o pistă greşită. a străluci. beamed |bi:md] adj. v. mii. (tehn. a toca (pe cineva) la cap. II. dus (din localitate). socotitor. iată-mă. margine îndoită.) automobil cu cauciucuri mari (cu care se circulă în zonele nisipoase). beachmen [-man] s. to ~ on a) (despre un spectacol) a se juca. plisc. 1.) rachetist.) bord(ură). beagle ['bi:gl] ş. a se afla. traducerile variază. mărgică. bead roll ['bird iroul] s. progres sau cucerire într-un anumit domeniu de activitate.) to ~on about a îinpuia (cuiva) capul cu. 3. (te/m. were pi.) I've been there toate astea sunt cunoscute. abaft the ~ înapoia traversului. to say over / to tell one's ~s a-şi spune rugăciunile. 2. (arhit. tr. A.1). beachhead ['bi:t/hcd] s. 1. how is it that cum sc face că. 2. a aşeza în şirag. 6.pasr was pentru sg. (şi walking/ working ~) (telin. aux. b) (despre lumină etc. (mar. copoi. b) (mar. (fig.) far. a sluji drept călăuză (cuiva). beadledom [-dom] s. beady l'bi:di] adj. beachward(s) ['bi:tJ\vod(z)] adv. 3.) a fi aprins. (mar. B battery ['bi: 'băutori] s. a se reprezenta. persoană plătită să se roage pentru bmeiacătorul ei. 3.) you've been (and gone) and done it (ce să-ţi spun) grozavă ispravă ai făcut! ai rupt inima târgului! beach [bi:t/j I. to ~ about to go a se pregăti.) a fi în rezervă. 2. beachman [~mon]. it is they that have seen him ei (sunt aceia care) l-au văzut. (amer. B. bead [bird] I. s. 2.) şublcr. beakless ['bi:klis[ adj. broderie etc. vânătoare cu câini. it is twenty years since he died sunt douăzeci de ani de când a murit. beadhouse [~haus] s. BB gun ['bi:bi: g*n] s. as it were cum ar veni.) călăuză.) perle. b) a înlocui. renură. t o ~ o f f. trec. 7. beak [bi:k] I. I am finished am terminat.) puşcă cu aer comprimat. cu cioc. guler. ca mărgeaua.. se găseşte. [wa: forma tare. (mii. (tehn. pedel. to ~ out a) a nu fi acasă. litoral. 1. on the port ~ travers în babord. ~ it so sau SO ~ it sau let it ~ so aşa să fie. a costa. de exemplu nominativ cu infinitiv.) cioc. (mar.) to be on the ~ a) (despre persoane) a fi pe drumul cel bun. 2. a face.) val al oceanului care mătură ţărmul. if she were to go dacă ar fi să plece. to be an hour in going to a-i trebui o oră ca să ajungă la. 1.) to be on the ~ a nu avea de lucru. 1. sul (la războiul de ţesut). agent comercial (pe coastele Africii). beach rest [~ rest] s. prund. în construcţii specifice. 10. talon (la anvelopă). sunt aici. 2. postul de pedel / de aprod. 2. beached [bi:t/t] adj. a urma să. (mii. B. si. bead frame ['bi:d freim] s. 2. perlă. 2. spre / către ţărm / coastă. abac. cu vârf. catalog. dar de cele mai multe ori sunt redate cu ajutorul dativului). beadsmen [-man] s.) înşirat ca mărgelele.) geamandură de balizare. to kick / to strike the ~ a) (despre balanţă) a se ridica până sus. aureolă. it was five years yesterday since ieri au fost / s-au împlinit cinci ani de când. nimb. 4. A. there are sunt. we are not to judge nu trebuie să judecăm.) a suferi o înfrângere.). (jam.)?. malul mării cuprins între zona de flux şi reflux al apei. 7. a coace.) a nu avea (nici o) greutate. 2. I am reading citesc (în momentul de faţă). nu c bine. mărgea. we were appealed to s-a făcut apel la noi. intr. if that ~ so dacă este aşa. part.) is it not? nu-i aşa? he is right. (mv. semnal luminos. (mai ales despre cerbi) cu coarne.) to hit the ~a) a eşua. a nu avea însemnătate. to ~ away a) a fi absent. a fi. 2. it is to be had se găseşte. 1. agent secret. (înv. a se împlini. dacă aşa stau lucrurile. foc de semnal. v. B. 2. în locul formelor lui to have) I am come am venit. 4. traversa ancorei. beachy ['bi:t/i] adj. (şi pair of ~s) şirag de mătănii. am sosit: (fam. pahar de laborator.c) a incumba (cuiva).pl. (fam. beach wear [~ w£or] s. all is well toate (sunt) bune. bob. a dirija raze spre. a fi deschis. C. intr 1. (fam. vârf. (tel. to be on the ~a) (jig. rotund. beam [bi:m] I. tr.) to ~ on at a bate (pe cineva) Ia cap. beadle ['bi:dl] s. (mai ales amer.) to ~ on to a) a fi în contact cu: a lua legătura cu. be [bi:].) maşină de echilibrat. to ~ or not to ~ a fi sau a nu fi. sunt grozav de răcit. a fi plecat (în oraş). A. locuitor de pe coasta Oceanului Pacific. (fam. 4. c cartea mea. a rămâne. ca să zicem aşa. a lumina calea (cuiva). been [biinforwa tare.) varga. grindă. pl.moară. pedanterie. d) a fi în drimi spre. Troy is no more Troia nu mai este. 2.) a radia. ţărm de mare. iron. fără cioc. beak head ['bi:k hed] s. to draw a ~ on a ochi. a fi gata de plecare. to ~ going (urinat de infinitiv exprimă viitorul sau intenţia) a fi gata să. a fi închis.) muncitor la urzit. şi cu nu mai puţin. (jig.) a indica drumul (cuiva). isn't he? are dreptate. 1. he is to die trebuie să. care trăieşte din pescuitul perlelor şi din ceea ce aruncă apa pe ţărm. taxă pentru întreţinerea farurilor. (fam. 2. a aprinde. bead-like ['bixllaik] adj. he was told to go there i s-a spus să se ducă acolo. the doctor has been sent for s-a trimis după doctor. director (de şcoală). 3.) specie de mic crustaceu (Orchestia agilis). a face mărgele / broboane. (jig. a coase mărgele la. a fi.) găinar. to ~ for a) a fi pentru. 1. 3. beam aerial [~ 'eoriol] s. the train is off trenul a plecat. brobonat.) 1. (şi ~fire sau ~ light) semnal. 4. (în croitorie. top. beach flea [bi:t/ fii:] s. mensură. tr. a radia. beamer ['bi:mor] s. 1. (radio) antenă (cu) fascicul: antenă direcţională.) radiobaliză de poziţie. 2. de mărgea. cioc.) nas. let me ~ lasă-mă în pace. 1. -0. beacon fire [~ !faisr] ş. (as well) as can ~ cât mai bine (cu putinţă). b c a d y (1). . b c a c o n (1. picătură. II. I am very cold mi-e grozav de frig. 3. the clock is going to strike ceasul e pe punctul să bată. (ca verb de legătură) a fi. 1. magazin mare. how much are these gloves? cât fac / cât costă mănuşile acestea? 5. listă. a fi în locul (cu gen. a fi de partea (cu gen. 1.reidiou rma:kor] (av. se află. 1. II. nu-i aşa? he isn't right. wo forma slabă]. a cloci. what would you ~ at? ce-oi Fi punând la cale? ce gânduri ai?.). (electr. intr. cerşetor de meserie. A. pl. a intenţiona. beacon radio marker [~ . a-şi face greşit socotelile.) semnalizare. II. a fi şomer. coastă. 3.) cap de pod (în cadru! unei debarcări pe coastă). cum s-ar spune. ornamentaţie din mărgele. birocratism. 1. a lumina cu un semnal luminos. pomelnic. he was laughed at by everybody toţi râdeau de el. (poate fi folosit la formarea perfectului compus al câtorva verbe. semn. 1.) a citi rugăciuni. spumă. a eşua. a nu atârna în balanţă. there is too much noise e prea mult zgomot. câine de vânătoare. (intr. (mv. we shall ~ studying vom studia.) balizaj. • beaked ['bi:kt] adj. a găsi (un răufăcător etc.) balanţă.) mijlocitor. beaded j'bkdid] adj.) baterie anodică. a radia. mic.) lăţime (maximă) a unei nave. bec. (jig. belfer.) grindei (de plug).. 4. (mar. 3. a porni.) azil de săraci.). 4.) curier (la o judecătorie). aprod (la universităţi). a pack of ~s haită de câini de vânătoare. the house is being built casa se construieşte. tr.) to tip / turn the ~ a răsturna cumpăna. se găsesc. intr. beam compass [~ 'kAmpas] s.) a fi. 9. b) (despre mecanisme) a funcţiona prost. bazar de binefacere. (despre ochi) mic şi strălucitor. bazookaman [~ni3n].) avertisment. piscuri) în formă de cioc. 2. felinar. (mar. baliză.) traversă. 1. c) (si. he was convinced of it and so am I el era convins. 3. beacon buoy ['bi:ksn boi] s. vb. vb. a se găsi (într-o stare oarecare) a se simţi. 3. (fîg. boabă. beach buggy ['bi:t/ -bAgi] s. (fdrn. dialect englez vorbit în Polinezia. beach comber [~ ikoumo1"] s. mărgele (la vin). b e a c o n (1. a se îmbrobona. în formă de mărgea etc. Is this your book? Yes. pocal (de metal). a zâmbi. beagling ['bi:glirj] s.) specie de peşte dinfluviulMississippi şi Marile Lacuri (Noturus flavus). cupă. ornament din mărgele (pe un suport textil etc. 2. a fi gata de a.). 2. (amer. beacon f'bi:kon] I. a pisa.) partea în relief a cornişei pentru scurgerea apei. beam engine ['bi:m iend3in] ş. nas (la corăbiile vechi). a fiinţa. cu bancuri (de nisip). broboană. is that you? tu eşti (acolo)? tu erai? tu (ai făcut asta etc. 2. beaker ['bi:kor] s.) transformator simetric-asimetric. [WDZ forma tare.) cătarc. oricum ar sta lucrurile. I have been learning for two hours învăţ de două ore. this wine is five shillings a bottle vinul ăsta costă cinci şilingi sticla. a se înroura. b) (despre lumină etc. 2. cu moţ. grinzile transversale care susţin puntea. to ~ at a avea de gând. (Jig. B. (agr. (înv. beadwork ['bi:dwo:k] s. beading ['bi:din] s. a Iovi / ajunge /apucacu ciocul. vb. mătănii.s. beaconage ['bi:k. here we are am ajuns. fam. he had been listening to her ascultase la cele ce-i spunea ca. pl. ş. a avea o importanţă hotărâtoare. năstrapă. ş. universal. 1. 4. 2. it is to be seen este de văzut. b) a da de. our friend is departed prietenul nostru a plecat / a murit.) iradiere. he is a student e student. 2. cu semn. băşică (de aer). 1. (tel.). aruncat pe ţărm. formalism absurd / exagerat. binforma slabă] vb.) axul balansorului. s. 3. it is for you to decide urmează să hotărăşti tu.) bazuca {aruncător cu reacţie. margine rotunjită (a unei căni etc. 2. tălmaci. bazookamen [-man] s. 1. mănunchi de raze (de lumină sau de căldură). există. 1.v. există. umăr. wsz forma slaba]. plajă. A. bară.) a fi Ia strâmtoare. beadsman ['biidznwn]. a călăuzi. a lua la ţintă. (Uit. paracliser. (arhit. c) (fig. there is no going out today nu e (chip) de ieşit astăzi. bazooka [ba:'zu:ko] s. (text. 1. beadeye ['bi:dai] s. ţinută de plajă. nu e nimic nou în asta. beadlehood [-hudj s.?nid3] s. 5. la aman. to ~ off a pleca. tr. he was been offered a reward i s-a oferit o răsplată. the ~ in your eye bârna din ochiul tău. a străluci ca un far. 2. fotoliu de plajă.baza (a) r 76 baza(a)r [b9'za:r] s. 2. banc de nisip. there are men who există oameni care. beacon light ['bi:kan lait] s.) judecător. me) sunt eu. a înşira. b) a ajunge la ţărm: a debarca. the houses are ~ed along the river casele stau înşirate (ca mărgelele) dc-a lungul râului. molitve. nas coroiat. here you are poftim (când oferim ceva cuiva). garnitură cu găurele prin care se poate trage o panglică. 1. 3. to pray without one's ~s a da greş. pi. (fam. scrie. a-şi pierde importanţa. (iehn. is he? I say he isn't nu are dreptate. . Christmas ~bazar de Crăciun. fermă. there is este. (amer.) profesor. (fig. trunchiul coarnelor de cerb. (zool. (înv. 6.) a fi stins. traversă. 1. I am returned m-am întors. Ia ananghie. modal to ~ to a fi să. beam centre [~ 'scntor] s. b) (despre mecanisme) a funcţiona normal. lucru ornat cu mărgele. how are you? ce mai faci? cum o duci? cum te simţi? how is it with you? ce mai faci? he is better now se simte mai bine acum. 5. eşuat. v. strop. prevăzut cu grinzi.

dracul nu e chiar atât de negru cum se spune. speculant. 2. prietene. bearing ball [~ ba:l] s. (jig. to grow a ~ a-şi lăsa barbă. beaminess ['biiminisj s. bearish ['beari/] adj. (prov.) lagăr. adj.). to give smb. jucător la bursă (a la baisse). a ajuta. bearing power [~ 'pauar] s. French ~ fasole verde. beano ['bi:nou] s. 1. fără barbă. a colabora. a pune cioc / barbă (falsă) (cuiva). însemnătate. de suferit. 3.) bufet.) a cădea peste. a se împotrivi. fără viaţă.) cârlig. 2. a strica socotelile / ploile. 13. b c a n f c a s t (1). (tehn. the boat was borne back by the wind vasul a fost împins înapoi de vânt. to ~ down a) a înfrânge. (tehn. beans and bullets ['bknzand 'bulits] s. semnificaţie. 2.) bucătărie de campanie. to ~ a signature a purta o semnătură. pl. to bring pressure to ~ a exercita presiune. barbă (de capră). a fi lefter.) searbăd. a ţine. b) a căuta să înşele pe cineva. bearing bar [~ ba:r] s. radios. punct de sprijin.) fasolar. to ~ toward(s) a fi îndreptat spre. beamish ['bi:ini/[ adj.) v. bean meal ['bi:n mi:l] s.) cablu portant. (bot. bean flour [~ f]auar] s. 2. a se rezema de. (tehn.) petrecere zgomotoasă. a avea contingenţă cu. relaţie. to spill the ~s a) a trăda. to ~resemblance a avea asemănare.) purtător. 2. a justifica. v. 2.tr. (sl. III. ~s c) a bate. 12.) cadru de reazem al motorului. ţeapă. a fi înarmat cu. ţăcălic. 10. pică.) alimente şi muniţii. a sluji în armată.) cruşân american. (fa/u. a-şi băga capul sănătos sub evanghelic. coordonate. bodegă (ieftină). b) dincolo de orice limită. 2. tolerare. a rezista. stângaci. cuzinet. cioc. a sprijini. beam riding ['bi:m . tolerabilitate. a doborî.'s ~ a) a-i râde cuiva în faţă. 2. purtare. sl. (amer. fără raze.) a ieşi în larg. 3. 6. pivot. bear garden [~ iga:dn] s. bearing circle [~ .) cimbru (Saiureja). strălucitor. 5. to ~ onward a merge. to~a burden a purta o povară (şi fig. 11. lcmn-câincsc (Rhamnus purshiana).) micul panda (Ailurusfulgens). mar. 3. a purta (un sentiment). a avea. to have / wear a ~ a purta barbă. 8.part. a da roade.) cârlionţ. (fam. polar ~ urs alb. cuzinet.) bilă de rulment. optimist. b) a avea. 1. 4. bearer ['bearer1"] s. radiobaliză. comportare. cheque payable to ~ccc (plătibil) la purtător. vb. 3. 2. 9.) fasole (Phaseolus vulgaris). spanac.) specie de zibetă care trăieşte pe arbori (Arctictis binturong). de nesuportat. 2. a căuta să micşoreze preţul. 3. a răbda. susţinător (de). the precise ~ of the word sensul exact al cuvântului. direcţie. loc unde oamenii se poartă prea liber şi zgomotos. bearer cable [~ ikeibl] s.) to know one's ~s a-şi cunoaşte meseria. suport. to ~company a) a întovărăşi. aliaj pentru lagăre. a suporta. (amer. a răbda. c) (by) a [\ purtat în pântece. care emite raze. raport. v. capră.77 bearishness beamful ['bi:mful] adj.) relevmcnt. bărbos. («v.) every ~ has its black nu există oameni fără cusur. rar) are you there with your ~s? iar? şi aici te ocupi cu aşa ceva?. (mineral. 12. beard [biad] I. to ~ with a fi îngăduitor / indulgent eu. grosolănie. a naşte. bărbătos. ţinută. a avea în vedere. purtare. imberb.) grosolan. b) (despre un zid) a ieşi în afară. bearing sleeve [~ sli:v] s. bearing transmitter [~ tra5nz'mitar] s. barbă.) sondaj. aprox. to ~ arms a) a purta arme. 3. beamy ['bi:mi] adj. 3. a transporta. 1. am iacut-o Iată. to ~ off a) a da Ia o parte. a căra. (jig. cel care poartă / menţine / susţine. (şi brown ~) (zool. a îngădui.) the Great Bear sau the Greater Bear Ursa Marc. I can't ~him nu-1 pot suferi / înghiţi. tr. om posac / morocănos. bearableness [-nis] s. to consider a question in all its ~s a privi / a cerceta o chestiune sub toate aspectele / din toate punctele de vedere. bearing metal [~ 'metl] s. a exercita presiune sau influenţă.) cerc azimutal. 3. to ~one's age well a se ţine bine pentru vârsta pe care o arc.. în nas. by]. intr. aer. to ~comparison a suferi comparaţie.). (fig. b) (fig. vb.) capacitate portantă / de susţinere. b) a fi îndreptat asupra (cu gen. 7. 4. bear-cat l'bea-kajtjş. to ~ a lion in his den a înfrunta cu curaj un om primejdios sau fioros. spre. not to have a ~ a nu avea para chioară. a-şi pierde cumpătul.) teleghidare (prin fascicul de raze). (mar. to ~ a sword a purta spadă. ulei de soia. (rar) a fi răbdător. (fig. adj. 5. greoi. children are born every day sc nasc copii în fiecare zi. 2. purtător (de). beaming ['bi:min] adj. a-şi şopti în barba. măi. sl.) direcţie. (fa/u. b) a răsturna planul. palier. boneţică (viu colorată). a i\ născut / adus pe lume (de către).) 1. b e a r i n g p r e s s u r e . cărare. a aduce. orientare. v. 11. 2.) contrapresiunc. (mineral. to ~ hard a suporta cu greu. (tel. (despre animale sau plante) cu barbă. 1 to ~ a good reputation a avea / a se bucura de o bună reputaţie. scoatere la lumină. june. fam. (tehn. a împinge. kidney ~ fasole albă. a susţine (o greutate). a o face de oaie.sa:kl] s. 4.) zid portant. to ~ away a) a trage. înfăţişare. b) energic. bean gun [~ gAn] s. sprijinitoare. 4. 1. a însoţi. 4. (fig.) old ~ băiatule. bearing reaction [~ ri'aîk/sn] s. a ţine de urât (cuiva).) babit. a presa asupra. palier. b) a bate pe cineva (într-o întrecere). 1. (tehn. bear1 [bear] I. ducere. 10. 1. 2.) flanşă. a purta. pl. a îngădui. fleacuri. a face burtă. bearing surface [~ 'sa:fis[ s. 1. to laugh in one's ~ a râde pe sub mustaţă. bean pod [~ pod] s. beamless |'bi:mlis] adj. suprafaţă portantă. to ~ up a-şi păstra curajul.) capacitate portantă. nu zice hop până nu sari.) a hill of ~s prostii. vânătoare de urşi cu câini şi gonaci. a lăsa ordin cuiva.). bearing wall [~ wo:I] s. (sl. reazem. a suferi. 1. 8. rod. 2. b e a r d o g . 1. part. deviză (pe un blazon). a trage de barbă. vârful croşetei. to ~ rumours a răspândi / a colporta zvonuri.) exultant. a tolera. a dobândi (premiul). beard grass ['biad igro:s] s. vesel. 2. 4. a abate. luminos. dreptul).) as. capacitate de încărcare. (zool. ~ oar] s. Shakespeare was born in 1564 Shakespeare s-a născut în 1564. a da o mână de ajutor. 1. suportabil. a suporta.dog] s. 3. (tehn.) grindă de reazem: longrină. cutie de ungere. horse ~ bob sălbatec. a avea o ţinută demnă. omule. a rezista. câine folosit la vânătoarea de urşi. bear baiting ['bea 'beitin] s.). b) a lua. 2. bean stalk ['bi:n sto:k] s. 1.) urs. dovleac.) cuzinet de lagăr. II. decât o singură interpretare. producător (de). a da înainte. (jig) punct de reazem / sprijin. cu barbă. a sfida. pl. (metal. Carul Marc. a răspândi. (amer. a înfrunta. bearing carrier [~ 'ka^ria1"] J. portantă.beli] s. bearable ['bearabl] adj. strălucire. a aduce. to take the ~ of the light-house a lua relcvmcntul farului. (astron. (tehn. a ~ market curs în scădere. (amer.) radiofar. tonaj. strălucitor. a rodi. 1. despre nave) lat. to ~ down a-şi intensifica eforturile. bearing pressure [~ 'prcjV] s. radiolocaţie. loto. sprijin. bearing liner [~ 'Iainar] s. poreclă dată locuitorilor din Leicestershire. a exercita (puterea.) aducător. refl. a aduce mărturie. bean belly [~ .) persoană dură. to ~ against a sc sprijini de. a purta. 5. a suporta. bearishness [-nis] s. (fam. to shave one's ~ a-şi rade barba. (metal. a fi priceput. (amer. (zool. b e a r i n g b e a m. post bore [bs/. sl. bean weevil [~. grizzly ~ urs grizzly (Ursus Iiorribilis). bearing area [~ 'earia] s. beanshooter ['bi:ni/u:tar] s ■ puşcoci (cu boabe de fasole etc. aspect. bostan.) azimut. (astron. (tehn. bridă.) bohncrz. a chclfăni pe cineva. 1. C. în draci. jucător de forţă. (Jig. amice. funcţia. a se ţine. fam. a dezvălui secretul. bearded ['bbdid] adj. tapă. (costtt.) catch the ~ before you sell his skin nu vinde pielea ursului din pădure. petrecere dată în fiecare an de patroni pentru muncitori. Ţara lui Cremene. bean tressel [~ itrcslj s. 5. morocănos la cuhne. seven children were born to him by his wife nevasta i-a născut şapte copii.i lua parte. pasiv to be borne a) a fi purtat / dus / mânat. (si. (rar) blue ~s gloanţe. to play the ~ a se purta ea un urs. a se comporta. bean oil ['bi:n oil] s. (astron. radiant. trec. bearing beam [~ bi:m] s. bear dog ['bea . a dobândi (premiul). a ţine. a trece peste. a jigni pe cineva. bean feast ['bi:n first] s. a mâna. rod(irc). implicaţie. a se purta. tolerabil. a îndura. produs.n] sau born vb. cipilică. 1. bearing rib [~ rib] s. to ~ upon a) v. a rezista. 9. she has borne seven children a făcut / născut şapte copii. necruţătoare. luminos. spân. to~up a susţine. to ~ malice / a grudge a purta ura. perete de rezistenţă. (tehn. to ~ a title a purta un titlu. 2. (înv. to ~out a) a sc apăra. roller ~rulment cu role. bearing box [~ boksj s. (ec. 7. plin de viaţă. ♦ full of ~s a) (despre cai) aprig. this tree is a good ~accst pom da multe fructe. b) a ţine companie (cuiva). urs polar (Ursus maritimus). a suporta. orientare. negru ca noaptea. a ţine piept. 3. to ~along a trage. (bot. b e a n f 1 o u r. de scădere a valorilor (la bursă). c) a se pune într-o situaţie proastă. necioplit.'s ~ a sc opune cuiva pe faţă şi în mod hotărât. relevmcnt. scop. II. to ~ in mind a ţine minte. your words ~ only one interpretation nu se poate atribui cuvintelor dv. monedă (de obicei de aur). (ec. a se strădui din răsputeri. to ~ testimony / witness a 1 martor.) to be / to run in smb. a stabili locul unde sc află.) cărbune mărunt. a duce. a întrece. suprafaţă de sprijin / portantă. we had a rare old ~a fost un chiolhan pe cinste. to ~ on a) a se rezema pe. beardless ['biadlis] adj. (entom. (despre un cerb) eu coame mari / bogate. to ~ away a sc îndepărta.) urs (Ursus arctos). 4.) bărboasă (Artdro/xjgon sp. (tehn. păstaie de fasole sau bob. to ~ down upon a se repezi / a sc năpusti asupra (cu gen. relevmcnt. a lua. a se preta la.) aprox. adeseoripeior. (mii. borne sau born la pasiv a da naştere. iradiere. (tehn. to ~fruit a da / a aduce roade. to speak in one's ~ a mormăi. B. aducere pe lume. a duce. barbişon. 3. purtător. to ~ children a face copii.) it gave me ~s mi-a dat bătaie de cap. strălucitor. 3. răbdare. 1. top. (tehn. 5. de răbdat. b) a câştiga (victoria). bean [bi:nj s.) a sc pierde. (bot.) imberb. a naşte. had it been a ~ it would have bitten you te-ai înşelat. to ~ out a confirma. a colporta. 1.) gărgăriţa fasolei (Acanthoscelides obtectus). a da lovitura.. to find out / to take one's ~ a se orienta. atârî. beanery [rbi:nari] s. a rodi. (înv. a răbda. (mil. black ~ urs negru (Euractos americanus).) radiogoniometric. (bot. beanie ['bi:ni] s. bădărănie. sl. bearing capacity [~ ka'pxsiti] s. II. a produce. d) to be born a sc naşte. borne [bo. v. pom fructifer. (bot. cursul (acţiunilor la bursă). . 1. bear hound [~ haund] s. viril. s. 1. a zdrobi.) suprafaţă de rulare. 3. 1.s. (constr. cuşca urşilor. 13. trec. bean ore [~ o:r. a purta blazon. to ~ the costs a suporta cheltuielile / spezele. adolescent. 5. geod. to ~ on. otreapă (pentru şters sau spălat jmdelele). the Little Bear sau the Lesser Bear Ursa Mică. tulpină sau vrej de fasole sau bob. b) (mar. în oaste. sens. cârpă.. 2. bear fennel ['bea -fen^l] s. vcscl.) a intra în vizuina leului. will the ice ~ today? oare va ţine gheaţa azi? 2.ika?t/ar] s.raidirj] s. 4. beyond / past all ~a) intolerabil. faină de fasole. (amer. (as) cross / sulky / surly as a ~ (with a sore head) supărat foc. lupta între ursul încolţit şi câini. brioală (Meum athamanticum). compass ~ refevment la compas. a-şi asuma. (mar. (amer. a pune la inimă. s. a produce. legătură. bearing ['bearirj] I. (bot. a suporta. A. to find the ~in the cake a avea noroc (mai ales la loterie).) adunare foarte zgomotoasă. (jig. a face o gafă. to ~ hand . bearer frame [~ freim] s. 6.) suprafaţă de sprijin / reazem.) urs. this has no ~ on the question aceasta nu arc nici o legătură eu chestiunea / cu problema.) cap. maestru. b) a avea legătură eu. bearberry ['beabari] s. c) a se referi la. presiune de reazem. 2.) lagăr. tr. Carul Mic.. producere. bear2 [bea1"]. a simţi. (ca) de urs. to ~ oneself with dignity a sc purta în mod demn. (tehn.) bric. a (se) da de gol. suportare. (de) îngăduit. (tehn. a corobora. (constr. to ~ forth a da. m-a băgat în boală. (maşini) cuzinet al lagărului. (astron. azimut. 2.). to laugh at smb. importanţă. a fi înzestrat cu. (prov. c) a porunci. (tel.wi:vil] s. bădăran. a veni de hac (cuiva). 6. b) a fi suportat / tolerat / răbdat. 1.) bob (Vicia faba). to ~ back a da înapoi. chiolhan. (fam.) în scădere. to take a ~ by the tooth a intra singur în gura lupului. bean catcher [. to lose one's ~s a) a-şi pierde direcţia.

) rariţă. to ~ up a) a se ridica. a pisa. beat buzzer [~ . (fam. (fig. n-ani auzit / n-am pomenit aşa ceva. fante. B.) a bate. grozav.) scară Beaufort.) tobă de batoză de păioase. vită.) to ~ smb. ce ruşine! II. 3. chinuit. splendid. 2. II.) that's a ~ of a boy! ăsta zic şi eu băiat! (si ironic). b e a r ' s b e d . -tif-[ adv. I. A.) v. 1. a nu fi hotărât. bătăi. vas de flori. to ~ a path a face o cărare. ideal. (mil.) preceptor. (fam. bearskin ['beoskin] s. (fam. (agr. beauty aid [~ eid] s. a marea. beatnik ['bktnikj s. a se izbi de.) that~s me asta mă depăşeşte. obosit. 1. to be off one's ~ / to be out of one's ~ a fi în afara competenţei sau a domeniului său (de activitate). adj. 1. bear's foot [~ fut] s. beauty contest [~ ikontest] s. 4. pop.) you're ~ing me by a long way mă întreci cu mult.bAZOr] s.) to ~one's way a călători pe blat.) to ~ black and blue a zvânta în bătaie. trec. a lovi. (Jam. b) (fig. (tetf. 6.) învins. part. b e a r l e a d e r . (met. cărămidă uscată. puls) a bate. (tehn. -tjas] adj. 3. mă laşi cu mult în urmă. pomadă (de păr). beautification [. a meliţa. a vâri (bătând). bătându-1.bio'tifikctt] vb.) it's a ~ shame e o mare ruşine. beatificare. (fam. the waves ~ the shore valurile se izbeau de ţărm. a se sustrage de la. 2.v.t] s. it is quite a ~ e o splendoare / o minunăţie. frumuseţe. v. I. b) a înfrânge (opoziţia). crai. a izgoni din. to ~ at the door a bate / a ciocăni la uşă. 7. tr. (fig. (tehn. nurliu. bear's breech [~ 'bri:tf] s.). 3. 1. b) nu e de crezare. holendru. to ~ about o) (mar. bătăiaş. a întoarce pe toate feţele.) holendru. admirabil. minunat. a face să se retragă.) anirnăluţ. 2.) cutcurig (Helleborus odorus).) beatnic. (/nas. 12. to be on the ~ a patrula. (agr. bătător. 7. beatification [biia^tifi'kei/sn] s. 4. tell me what you want without ~ing about the bush spune-mi deschis / direct / pe şleau / fără ocol ce doreşti. my ~ frumoasa mea. a cutreiera. 2. brutalitate. (tel. s. a întrece. frumos. beater opener |~ . a ticăi. I. 3. minunat.) he ~s them all at swimming îi bate pe toţi la înot. beat note ['bi:t noutj s. lup Crighton.) cosmetician care lucrează la un institut de înfrumuseţare.) ton de interferenţă.) îmblăciu. a învinge. splendid. v. (bot. de la b e a t. 6.) măcinare. (despre vânt. beatitudine. (rar) (despre inimă) fără puls. beater engine [~ iend3in] s. d) a bate (rău). beautician [bju:'ti/n] s.) zidărie în cofraje. a explica. beau-ideal ['bouai'disl] s. (sport) trambulină (rigidă). a scutura (covoare). beast royal [~ 'roial] s. de animal. 1. (mine) bătător. groapă de urşi. a frământa. mândra mea. bearish tendency [~ 'tendsnsi] s. sistem de urmărire a rachetelor (cu ajutorul radarului Doppler). (mar. to make a ~ of himself a se purta porceşte. 1. n-am mai auzit una ca asta.n] s. 2). a se purta ca o fiară cu. (despre ceas) a bate. nimic de zis. intr. 2. muzică beat. a făuri (metale). bătaie (a tobei. bombă (în ziar): articol senzaţional. tr. a încălca. a sfărâma. bear's ear [~ ior] s. hăitaş. (rar) lipsit de frumuseţe. piele de urs. e prea de tot. 1. c a t i ) . beatifully ['bju:tofuli. a spăla. urât. bătătorit. vb. meliţă (pentru in). a tălmăci. beast epic [~ icpik] s. a face fericit. (muz. 7. beauty ['bju:ti] s. part. beautiful ['bjurtaful] I. 2. 6. (mar. 4. to ~out to sea a lua largul. beat-beat ['bi:tbi:t] s. b) a bătători (o cărare).) ~ it! tunde-o! întinde-o! şterge-o!. cosmetică. to ~ from a alunga din. bearish speculation [~ . beautifulness ['bju:tofu'nis. a (se) lupta în zadar. beau [bou]. 3. înfiorător. to ~ seconds a marca secundele. b e a r i s h speculation. regele animalelor.spekju:'lei/an] s. nuri.). a sfinţi. (despre vreme) păcătos. (fig. fig.mcr:kit] s.) around the bush a o lua pe departe / pe ocolite / pe după piersic. fericire supremă / desăvârşită. dobitoc. bcautiless ['bju:tilis| adj.) leurdă. 1. to ~ a retreat a bate în retragere. mentor (care supraveghează pe un tânăr bogat în timpul călătoriei). -0. beaux [-z] s.) vită. pui de urs. 2. ~ and the beast o soţie frumoasă şi un soţ urât. (ca) de animal. 3. to ~ the alarm a suna alarma. b c e s t i n g s.) frecvenţă a bătăilor. valuri) a bate. perete de lut. bătut. (fam. (despre valuri) a bate în. concurs de frumuseţe. batere a măsurii.) hodorogit. to ~ one's brains with sau to ~ one's head with / about a-şi bate capul cu. admirabil. umblat. pisălog. (chim. (fig. beauticraft ['bju:tikra:ft[ s.) 1. the measured ~ of the waves ritmul măsurat / monoton / sacadat al valurilor.». to ~ off a respinge. mândreţe. (tel. ursar. 2.) maşină de încercat la întindere. B. uzat. a judeca sub toate aspectele. (fam. talpa-ursului (Acanthus longifolius). beautify |'bju:tifai] vb. 4. în ruină. ca un ticălos etc. răpitor. sleeping ~frumoasa(din pădurea) adormită. bear's wort ['bsaz wo:t] s. (fiz. trecut prin multe. chimenul-porcului (Peucedanum rochelianum). to ~ about a) a amesteca.) a căuta. (poetic) ~ with storms bătut de vânturi. v. a suna (semnalul). beataxe ['bhtasks] s. beatless ]'bi:tlis] adj. 2. ~s of the forest animalele pădurii. (agr. beast market ]'bi:st .) Leul (constelaţie şi semn al zodiacului). (v.) groaznic. bearward ['beawoid] s. istovit. (produs) cosmetic. the Beast (rel.bearish operation 78 bearish operation ['beori/ opa'rei/sn] s. a pulsa. fiară. I. v. beautied ['bju:tid] aay. înfrumuseţat.. a bate câmpii.'s head a băga ceva în capul cuiva. învins. . ruinat. ciocan.) bestie. v. a~of a day o zi cu vreme afurisită. 2. (lit. 5. 8. dădacă. 5. past beat [bi:t]. mândreţe. 11. (amer. (bot. material gros de lână pentru paltoane. ~ of chase vânat. 1. cuprins de beatitudine / de extaz. a ţăcăni. to ~ the scythe a bate coasa. bestial etc. bear's garlic [~ iguilik] s. (bot. beastings ['bi:stirjz] s. bearish tone [~ toun] s.) a umfla (ceva).) straşnic.) chit. berbant.) they have ~en him to (a) jelly l-au bătut măr. beatificate [. 3.) a bate. II.). cormană pentru muşuroit. cu animale.tifaiar] s. hăituiala. înfrumuseţare. b) a mâna încoace şi încolo. beastle ['bi:stl] (mai ales scot. 1. 1. gonaci. 2. rond.) to ~ the time a bate măsura.) a recruta. glume.) bestial. (sl. (fig. a thing of ~ un lucru frumos. pi. straşnic. (fam. to get / have a good / sound / thorough ~ a primi o bătaie zdravănă.) urechea-ursului (Primula auricula).) it ~s all sau it ~s the band a) asta-i culmea. a ezita. to ~ about / (amer.) măsură. beater knife [~ naif] s. a căpăta o mamă de bătaie. graţie.tn] I. to ~ to death a omorî în bătaie. a întrece. (muz. beatify [bi'aetifai] vb. beaumontage [bou'montid3] s. a bate. înfrângere. (bot. trec. patrulare. a bate. poftim! închipuieşte-ţi! asta-i bună!. frumuseţe.) a beatifica. (fam. 1. (bot. măgăreşte. beast [bi:st] s. 5. beat board [~ bo:d] s. a micşora (preţul). ~ of pray animal de pradă.) a~of a fellow un dobitoc. (tel. -tif-] s. 10. bestialitate. îngrozitor. lovire. ~ of burden animal de povară / de muncă. a-şi frământa creierii cu. beat reception [~ ri'sepjan] s. 2. a amăgi. (despre lobe) a suna. beastly ['bkstli] I. a decora. beau-pot ['bou pnt] s. bătător. mai. to ~ about in one's mind a întoarce pe o parte şi pe alta. animalic. vb. beating machine [~ ms'fv. dobitoc.) he ~s it up a lot tot într-un chef o ţine. a urla. beauteous ['bju:tias. (fig. (sport. beast-like ['bkstlaik] adj. animalitate. animal mic.) generator de bătăi. adj.) frecvenţă de heterodinare / de interferenţă.) dead ~frânt de oboseală. murdărie. b) (fig-) a s c înzdrăveni. beater man [~ maen] s. (fig:) to ~ down a şovăi. 4. (fig. (rar) fabulă (cu animale). (bot. 3. 2. (amer. (peior) you area ~ eşti grozav. (fam. (tel. wild ~ fiară sălbatică. leul. afurisit. ai-de-pădure (Allium ursinum). tendinţă de scădere a valorilor (l« bursă). beating ['bi:tin] s. beauty-beaming [~ rbi:mirj] adj. a aranja. a ferici. al naibii. beat music ['bi:t iinju:zik] s. farmec. 4. persoană care bate etc.li:dnr] s.) a lua cu asalt. (despre ceas) a bate. frumuseţe (fizică). făcut frumos. beaten ['bi:tn] I. Beast Royal (aslron.) groaznic. teribil. ursuleţ. 2. 3. (constr. to ~ out a) a dezbate. s. a înfrumuseţa. b e a r i s h t e n d e n c y . (despre valuri) a se sparge.) can you ~ i t / that ei. a lovi (repetat). beatific(al) [ibia'tifik^l)] adj.) to ~ the air / wind a se strădui zadarnic. 5. 2.) a merge în volte / în zigzag. uzat. (sl. B.) to ~ to windward v. mort de oboseală.(amer. (rel. (rar) culme a frumuseţii. II. a scoate. a birui. a face mai frumos. a canoniza.) to ~to arms a chema la arme. a bate. a fărâmiţa. (ind. to ~ down a) a reduce. beastly fable [~ ifeibl] s. 2. hârtiei) muncitor de la holendru. fam. 2. beat [birt]. to ~ into a bate în. a se zbuciuma. beaut [bju. a fi prea greu pentru. 1.) Antihrist. hârtiei) destrămător. bestiar. mândru. fâlfâit. a împodobi. frumosul ideal. (Jr. sl. a inimii. (izul. a se eschiva de la (legi etc. (despre inima. 1. c) a lămuri. beatitude [bi(:)'astitju:d] s. (tehn. beat receiver [~ riisi:var] s. a bate apa să iasă unt. frumos.) pulsaţie. a ciocăni. beaten cob [~ 'kob] s. a înfrânge. 3.) meliţă. animalic. 1.) cavaler. lovitură. răpitor. 9. speculaţie a scăderii valorilor (la bursa). beastling |'bi:stlirj] s. curtezan. sl. grozav.) it ~s everything I ever heard asta întrece tot ce am auzit vreodată. adj. bcat-up [~ 'Ap] adj. 1. ~of the heart bătaia inimii. a hăitui. a se lupta cu morile de vânt.) holendru. 1. beating engine[~ 'enrijin] s. amorez. 6. (sport) întindere / putere a loviturii. adv. ♦ (amer. beat cob work [~ kob 'wo:k] s. B. b) (/nil. c) (mil. (v. bestial. bearlike ['bsolaikj adj. 1. căciulă/ caschetă / capelă din blană de urs (purtată de soldaţii englezi). (mai ales amer.'s time a-i „sufla" cuiva iubita. brutal. 9. 8. bear pit [~ pit] s.) recepţie cu superheterodină.) ştire senzaţională. a da târcoale (cu dat.pl. animal. 2.). goană. încercat.) muşchi-de-pământ (Polytrichia»). (mar. nu pricep. 10. făptură frumoasă (mai ales femeie). hârbuit. b e s t i a r y .oupanor] s. a bate. (fam. 2. the ~ of it all is that frumuseţea este că. it is ~ cold e frig al naibii / al dracului. persoană care înfrumuseţează. l-au făcut chiseliţă. a ceasului etc. tr. 6.) 1. (poetic) frumos. the team was ~en at soccer echipa a fost învinsă la fotbal. a aşeza în rândul preafericiţilor. (tel. (amer. 7. ritm. (mil. (agr. beater drum [~ drAin] s. dătător de fericire desăvârşită. muşuruitor. a face să lase din (preţ). excelent.) batoză de păioase. to ~ up a) a bate (ouăle). a face faţă (cu dat. (fam. 2. asta-i prea de tot. bear's bed ['bstiz bed] s.). lovit. beater ['bi:tsr] s. uniformizator. (fa/n. b e a r ' s b r e e c h (1). the ~ frumosul. crucea-pământului (Heracleum sphondylium). sl. 1. porcărie. to ~ back a respinge. beastliness ['bi:stlinis] s. a dejuca. tânăr non-conformist şi boem. bear's cub [~ c\b] s.bju:tifi'kei/an] s. a ieşi la suprafaţă. 5. bear leader ['bea . a trage pe sfoară (pe cineva). fericit.) receptor superheterodină ultradină. fiară. v. beauteousness ]-nis] s. a bătători. frumos de pică. beatnic. minunat. 2. mândru.) to ~out v. târg de vite. beauty crest [~ krest] s. (amer. (/ani. asta să i-o spui lui mutu. bear moss ['bea mos] s. a bate. ~ is but skin-deep frumuseţea e trecătoare. frumuseţe.) dead ~ frânt de (oboseală). (fiz. a bate. a depăşi. 6. bear's grease [~ gri:s] s. (sl.) epos animalier. bătaie. beautifier ['bju. (amer. beat saw beaten ['bi. tr. beat frequency ]'bi:t ifrikwcmsi] s. b e a t i f y. sl.) to ~ the streets a bate străzile. strălucind de frumuseţe. 4. into smb. 6. to ~ out the meaning a lămuri înţelesul. a băga. beastiary ]'bi:stiori] s. (ca) de urs (sifig. bătaie a aripilor. to ~ smth. Beaufort('s) scale ['boufst(s) skcil] s.

becalmed [-d] adj. lenjerie / rufarie de pat. balamuc. II. eu pălărie de castor.m a r . beauty spot [~ spot] s. nevastă. piatră de moară fixă. 2. beaverteen [-bi:v3'ti:n. bedded ['bedid] adj. bedevilment [-ment] s. a se îmbolnăvi. to ~ an actor a deveni. cuvă. tr. (fdoz. gest semnificativ. tr. 1. beauty sleep [~ sli:p] s. a zăcea.) batiu.) ~ of thorns situaţie grea. a face semn (cuiva). a hand which ~ed me away o mână care mi-a făcut semn să plec. barbă. fam. (rar) a rezulta.) devenire. jachetă de noapte. to leave one's ~ a se scula din pat. cadă.) becherit. 1. ţapană. 2. despre corăbii. bed die ['bed dai] s. bed head [~ hedj s. a provoca. a umezi. b^'d-j vb. 2. a deveni. beaver hat ['bi:v3 haît] s. ţintuit la pat. nu sade bine unui om să. II.v.) separaţie de corp. becap [bi'ka.) hală de turnare. prostituată. 1. şi intr. 1. 'bi:v3ti:n] s. a încânta. a împodobi. 1. (mar. beaver-tree [ ~ tri:] s. târfă. (geol. a (i) se întâmpla. to ~ back a face semn să se întoarcă. tr. tr. a face (un) semn cu mâna. 'bi:dl] s. ba'b-] adj. din pricina (eu gen. fără griji. 'bouzait] s. 4. bedevil [bi'devl. a se face. bed-chesterfield l~-t/cstofi:ld] s. pălărie de castor. b?'t/-] vb. zănatic. becloud [bi'klaud. salut. a se petrece (cu). beauxite [rbo:ks9it. v. (v. s. femeie de serviciu (la Universitatea din Cambridge).) stofă groasă şi păroasă. lizeuză. saltea de paie. a adăposti (împotriva vântului). tr. pentru a. ' Bedfordshire ['bedfbd/i3r] s. ba'd-] vb. (înv. a potoli. pentru că. 2. în expr. trec. pat. a-ţi lua ochii. becket ['bakit] s.) strat de balast. beaver rat ['bi:v3 rst] s.l a . a înceţoşa.) coafor.). arte frumoase. bedchamber [~ pt/eimba1"] s. -klouz] s. 2. 2. beaux [bouz] pl. aşa vei dormi. A. tr. postelnic. becomingly [-irjli] adv. tr. 5. to treat smb. 2. ba'k-] vb. bo'k-] vb. (fr. răzor. fermecare. bechamel (sauce) ['be/amel (<SD:S). castor (Castor fiber). tr. care avantajează. bs'koz] conj. bedight [bi'dait. a înnora. căpătâiul patului. smintit. cămărăşcl. 6. beaver root [~ ru:t] s. a ajunge. intr. beauty parlour [~ ipu:l9r] s. beaver tongue [~ tArj] s. beaver1 ['bi:v3r] s. (teAt. pălărioară din blană de castor. a stropi. II. (bot. (ferov. tr. a acoperi cu o şapcă / scufie etc. potrivit.) stratificaţie. ba'k-] vb. b e a u t y p a r l o u r . bedlam ['bedlam] I. (prov. bei/aMiiel ('so:s] s.) a se închina. înv. 1. a găti. sl.l a . veioză. (bot. a se duce la culcare. a mâzgăli.v. B c a c h . bed hangings [~ -hasnirjz] s. bedfast [~fa:st] adj. beauty wash [~ wa/] s. (mai ales amer. (mar.) şoarece de apă australian (Hydromys chrysogaster). (omit. a i se potrivi (cuiva). înv. 2. to put to ~ a culca. 1. (înv. 3. (si. v. bebop ['biib-op] s. podoabă. datorită (cu dat.) buzunar (de la pantaloni). to put to ~ with a shovel a îngropa. (şi to ~ out) a (ră)sădi (din ghiveci. tr. a înmormânta. a se împopoţona. (amer.) 2. a mohorî (şi fig. (ist. prefacere. 2. un strat etc. becall [bi'ko. bechance [bi't/a:ns. a stropi. cum trebuie. ceea ce este potrivit. muşuroi de castor. (şi to ~ down / up a pregăti culcuşul (pentru animale). a uda. a acoperi şau a muia cu rouă. ospiciu. A. b e a v c r . stratificare. bed fagot ['bed ifaîgat] s. what has ~ of him? ce c cu el? ce s-a întâmplat cu el? 3. 2. to go to ~a) a se culca. to lie / to sleep in / on the ~ one has made a culege ce a semănat. beavery ['birvsri] s. curs.past became [bi'keim. bedeck [bi'dek. b e d i g h t ( e d ) ] . (despre vânt) domolit. 8. becomingness [-irjnis] s. tr. B c a c h . vase) oprit. becripple [bi'kripl] vb. rând. camerier al regelui. bedel [be'dcl. a zăpăci. a fermeca. sl. /. (mil. to be at smb. (poetic) mormânt.) to ~ in a amplasa. becoming [-in] I. (fig. bec [bek] s. semn cu ochiul. 1. a înveşmânta [mai ales la part. A. tra'k-]. femeie. (tehn. bs'd-] vb.) fundaţie. beaver-cloth ['bi:v3kb8] s. 3. (glumeţ.) vizieră (de coij). tr. adj. pl. 2. a (în)roura. bed bug ['bed bAg[ s. tr. a chema. bed cover [~ .) to be off to ~ a fi dus la culcare. beavered ['bi:vad] adj. târnăcop de miner.) banc. (jr. bs'd-] vb. a înveli. 2. 3. (ist.) ~ of roses viaţă uşoară. car de luptă uşor.) caloinfir (Tanacetum balsamita). b e a u t y p a r l o u r .) as you make your ~so you must lie (up)on it cum îţi vei aşterne. (fig. b e a v e r 1 (3). a influenţa în mod diabolic. subjugare. 5. (vulg. (geol. (metal.m a r . 2. somn de după-masa. it ill ~s a man to nu se cade./. bed gown [~ gaun] s. a strange ~ un tovarăş ciudat. v. ba'd-] vb.) biber. a ~dresso rochie drăguţă/care vine bine /de efect. s. bedlamp ['bedtempj s. b e d a b b l e .) pe legea mea! zău! bedaggle [bi'deegl. persoană cu care împărţi patul. liniştit. (canad. B. cum. îngrijitoare. somnul dinaintea miezului nopţii. nebun. 7. a fermeca.v. ba'd-] interj. (rar. eyes ~med with tears ochi înlăcrimaţi. beckerite ['bekorait] s. aşternut (de pat). ~of din cauza (cu gen. pl. (mine) picon. cu ochiul sau cu capul. gentleman of the King's Bedchamber cămăraş. 2. beaux-arts [bou'za:r] s. din pricină că. becalm [bi'ka:m. perdele de polog. dat fiind că. (despre lumină) a orbi. this dress ~s you well rochia aceasta îţi sade bine / îţi vine bine. 2. b e a d l e 1 . bed [bed] I. soţ. blană de castor. ♦ Toms o'Bedlam falşi cerşetori. a păta. beck iron ['bek taisn] s. bedding ['bedirj] s.).) v. adăpostit. a-i merge (cuiva). (constr. (amer. A. 1. 2. din moment ce. a-i prinde (bine).) găteală.) dormitor. 3. a se face. 2. 1. a da din cap. 3. bedazzle [bi'dpe/. (om) bărbos. (sl. sos bcşamel. vb. 3. deoarece. a chema printr-un semn. pânză. to keep to one's ~ a fi bolnav în pat. tr.) bebop (stil de Jazz).) 1. (rar) (despre ochi) plâns. bedlamite ['bedbmait] s. bed ground [~ graund] s.v. culcuş. neglijeu. a întuneca. amer. înfăţişare atrăgătoare: prezentabil itate.) dormitor. (tehn.) bele-arte. lucrul potrivit.) nufăr galben (Nuphar luteum). II. beck1 [bek] I. 3. ba'k-] past de la b e c o m e. de nebun. zănatic.) a întuneca. răsad. because [bi'koz.) loc de dormit pentru vite. bo'd-] vb. beche-de-mer [tbe/da'msT] s. bs'k-] vb. (zool. ochi scăldaţi în lacrimi. cheeks ~ed with tears obraji scăldaţi în lacrimi. a se cădea (cuiva). beck3 s. 1. lunatic.) ~ to ea să. beck2 s. (bot. amer. bo'd-] v. 1. bedazzlement [-montj s. b e d I). beaver2 s. pretinşi fugiţi de Ia spitalul St. somnul dintâi (cel mai odihnitor). (univ. bedad [bi'daxl. adj. a asurzi. (sl. 1. a linişti. plisc. cuvertură / învclitoare de pat. chinuire. (înv. bedew [bi'dju:. (mineral. tanchetă. Mary of Bethlehem (casa de nebuni din Londra). păduche-de-lcmn. 1. tr. bedaub [bi'dxb. (înv. (bot. nicovală (mică). 4. a sta la ordinele / la dispoziţia cuiva. -diz-] vb. to take to (one's) ~ a cădea la pat. . care vine bine.) trepang. a schilodi. a se înzdrăveni. a păta. 2. fiindcă. beblubbered [bi'bUbad. to die in one's ~ a muri de moarte bună. pl. ba'd-] vb. become [bi'kAm. intr. curgere.ba'k-]. poziţie de zăcământ. 4. 2. becassine [ibaka'sinj s. (înv. tr. a împroşca. (j/g. îndrăcire.) orbire.). 4.'s ~ and call a fi la cheremul cuiva. became [bi'keim. bed charge [~ t/o:d3[ s. a-şi bate joc de. nebunie. temelie. înrăire. 1. tr.. a subjuga. tr.) zbir. a culca (în pat). to be brought to ~ of a boy a naşte un băiat. cuvenit. 1. a se cuveni. (stofă) imitaţie de blană de castor. aşternut pentru vite. (ir/. 3. (tehn. berbecuţ (Gallinago gallinago). 1. bază. v. (în nordul Angliei) pârâu sau pârâiaş de munte. stelniţă (Cimex lectularius). salon de coafură. 1. Bedlam beggars [~ 'bcgszj s. fundament.) a opri (un vapor.) 4. becharm [bi't/a:m] vb.kAvar] s. bed frame ['bed freim] s. a deveni. intr. umflat de plâns. beckon ['bck^n] vb. 1. bedizen [bi'daizn. semn cu mâna. tr. bedim [bi'dini. a-i veni bine (cuiva). nimerit. albie (de rău etc. to'd-] vb. b) a lua din pat. casă de nebuni. a captiva. tovarăş de pat. piciorul patului. b?'d-] vb. (muz. prevăzut cu un pat. salon de cosmetică.) magnolie de Virginia (Magnolia virginiana). 2. potrivit. the Procrustean ~ patul lui Procust.) stratovulcan.) polar ~ o m eu barba căruntă. a ologi. (zool. bede [bi:d] s.part.c l o t h . with his ~ on cu coiful pe cap. to get out of ~ a) a se scula din pat. chemare. 9. with ~ respect a arăta cuiva respectul cuvenit. bedabble [bi'da^bl. what has ~ of him? ce se petrece (cu). (entom. a sădi. bs'd-. a înfrumuseţa. (rar) obiect sau loc deosebit de frumos. strat. stup orizontal.p. (rar) a întuneca. tr. a mânji. B. om cu barbă. a face al dracului. groapă. tree. beche-le-mar [. 2.) cioc. intr. a calma (marea etc.) becaţină. adj.) matriţă. bună-cuviinţă. 2. haine) care se potriveşte. cum se cuvine. beauty salon [~ -sfelorj] s. a face o plecăciune (în semn de respect sau de recunoştinţă). ba'd-] vb. tr. bo'k-] vb. bedlamism ['bedhmizs'm] s. să. 1. b) (amer. bed jacket ['bed pd^sekit] s. vb. a alina. beauty shop [~ i/op] s. 10. (of) a se întâmpla (cu). rambleu. to get into ~ a se urca în pat. poetic) a acoperi. to ~ away a face semn să plece.) casă de nebuni.) încărcătură oarbă. a aranja. se cuvine. ochi. a deveni. to make the ~ a face patul. a găti cu zorzoane ieftine. bază. încărcătură de umplutură. 1.) barba-împăratul ui (Mirabilis jalapa). 5. b a u x i t e . B.).) car blindat uşor. castravete-de-mare comestibil (Holothuria edulis). (înv. 2. a înnora.) coif (care acoperă si faţa). molton. 3. a stropi.a chinui. a chema făcând (un) semn cu mâna. tr. muiere. bedeafen [bi'defn. tr. (rar. 2. bedder [pbcd9r] s. 4. a tortura. potolit. a muia. a mâna / a poposi peste noapte.I. a fi tipărit. aşternut. (geol. zăcământ. with his ~down cu viziera lăsată. a planta. 1. 2. semn eu capul. a ajunge actor. beaverette [bi:v3'ret] s. a înceţoşa (judeca/a). bed clothes [~ klouoz. decenţă. cadru. s. întrucât. v. a se culca.) bărbat. a scoate din minţi. (jig. care se cade. a aşeza în pat. double ~cu două paturi. fig. a fixa în poziţie (un tun etc. a încânta.) strat.).) a merge la tipar. (zool. a înşela. aluniţă. vatră de furnal.79 bedlamp beauty-of-the-night [~ svâs'nait] ş. become [bi'kAm. 1. 1. ba'd-. 1. pentru a. bed-foot [~ fut] s. bedark(en) [bi'du:k(cn). cu ochiul sau cu capul. a se culca. 2. strat.) 1. a-i sta bine (cuiva). s. vatra creuzetului. o flota) din cauza lipsei de vânt.) ploşniţă. separation from ~ and board (jur. a găti / a împodobi cu zorzoane. bedded volcano ['bedid vol'kcinou] s. plăcută. a întuneca. (text. cu vizieră. 2. (metal. soţie. b c d 1 a m I. a înrăi. (mii. imitaţie de (blană de) castor. 2. bs'd-] vb. 1. de la b e a u . fund.l. a învălui. a împopoţona. ~ of straw culcuş de paie. lemnăria sau fierăria patului. nebun. B. strâmtorare. a se duce la culcare. tr. beaverkin ['bi:v3kin] s. bedfellow [~ifelou] s. a murdări. a sc face sănătos. cămaşă de noapte. (produs) cosmetic fluid.) canapea extensibilă. to go to ~ a se duce la culcare.) to go to ~ in one's boots a fi beat mort. 1.bei/ls'mcKr] s. as is ~după cum se cuvine. ceea ce sade bine. a înzorzona. torturare. bedash [bi'das/. în aer liber). ~ and board casă şi masă. (despre jwdoabe.

bed sheet [~ /i:t] s. bn'd-] vb. b c c c h e n. (uiv. bedrock |~ 'rok.r o o m bed-sitting-room [~ 'sitirj rum] s. beetle1 ['bi. a colora.v. a împroşea (cu apă. bedumb [bi'dAin. 2.) nomad. ca berea. 2. (amer. fără pat. bee master ['bi: . bedroomed [-d] adj. beef-headed [~ ihedid] aay. claxonat. ciocan de lemn. 2-a sfărâma.ndou] s. cană / ulcior de bere. a pleca. postament (la o maşină). beer pump [~ pAmp] Î. bed silt [~ silt] s. bulion (de carne). ba'd-] vb. bee herd [~ ho:d] s. a mânji. făget. to come / to get down to ~ a pătrunde în miezul unui lucru / al unei chestiuni. (înv. vb. bedstone [~stoun] s. 1. osânză (la om). stup. B. de la b c.). extras de carne. biftec. prisăcar. goangă. a face să sune (claxonul etc. A. be-east [~ i:st. 3. beef cattle [~ . beer barrel [~ 'barrel] s. 1. bedpost ['~ poust] s. 2. salted / corned ~ carne de vacă conservată. sugar sau white ~ sfeclă de zahăr. bee keeping [~ . cu noroi etc. (amer.) albinărel. fată în casă. to have one's head full of ~s. (fig. a se depărta. pat. beestings [rbi:stirjz] s. II. bodegă. the ~ (/ani. beechen ['bi:t/an] adj.) persoană neînsemnată.) drăgaică. bee culture ['bi: JcAlţfa'] s.) bătut în cap. a four ~ house casă cu patru camere de culcare.) I know a ~nook cunosc un loc unde se poate bea o bere bună. (amer. 1. bedust [bi'dASt. beer bummer [~ <bAni3r] s. beef [bi:f] I. 1. berărie cu grădină (de vară). pentru a petrece sau a participa la întreceri sportive. pl.) rocă de bază. bătut în cap. 1. (tehn. corpolenţă. 2. broken / stale ~ bere răsuflată. b e e r e n g i n e .B. de bere. a ieşi în afară. (metal.) let's have some ~ (hai) să bem o bere. bedye [bi'dai. încruntat. 1. bed-wetting ['bediwetirj] s. a lăsa să se prăfuiască. forţă / putere musculară. (fig. tr. b e e c h e n. 2. a cerui. proeminent. (amer. duhnind / mirosind a bere. (med. amuzament. 1. (canad. clacă. bee ant [~ amt] s.) to put the ~ on a cere (insistent) bani cu împrumut. (omit. (fam. şezătoare.] s. sac pentru saltea. beef-witted [~ 'witid] adj. a bătători cu maiul (pământul). soţ sau soţie. (omit. beer yeast ['bio ji:st[ s. Bedouin ['beduin]. păzitor al turnului Londrei. emis ca semnal (de către un aparat. a emite un sunet scurt şi subţire. 1. sunet scurt şi subţire. bedside [~said] s. tr. roasted ~ friptură de vacă. Beelzebub [bi'elzibAb] s.) jir. debil. 2. tâmpit. doamnă. swarm of ~s roi de albine. vb. vb. (amer. b e e c h m a s t . soldat / călăraş din garda regală.V.) huhurez (Syrnium aluco). intr. bed-sitter [~ isitsr] s. (apicultură) păstură. (si to ~off / away) a se grăbi. -soor] s. to have ~s in the head / brains a visa cu ochii deschişi. măsuţă de noapte. beery ['bisri] adj. (despre sunete) like a ~ in a bottle ca o albină într-o sticlă. ameninţător. bedsore [~ so:'. care este locuit de navetişti.) principii de bază. small ~ a) bere slabă. bs'd-] vb. v. bs'd-] vb. ceară de albine. trec.) slab. 2. a desemna. bedwarf [bi'dwo:f. beet [bi:t] s. bo'i:-] a«V. bedrabble [bi'drsbl] vb. (înv. neputincios. vite de tăiat. 1. a avea o păsărică.) I. a înmuia. 1. cu aspect bovin. c o c k r o a c h . .'--] s. a claxona.) morcov (Daucus carata). beetle-browed [~ -braud] adj. cameră combinată. (si to ~ off / away) a grăbi. bedraggle [bi'dragl. (fig. cameră de culcare. beeswax ['bi:zw£eks] I. berărie.) critică de dragul criticii. stup. prost. came de vită / de vacă. 2. gras.) vagabond.) berărie.).) la est. tr. a fi veşnic nemulţumit.ksetl] s. din fag. bed table [~ teibl] s. bâzâit. a se încălzi.v. bere.) boii. supă de carne concentrată. II. 2. beer [bisr[ s. 5. sanguin. intr. tr. stupar. faţă de pernă. 2. bedlight ['bedlaitj s. bagatelă. intr. (bot. a se zori. intr. 1. roi de albine. albină. a uda. (lehn. s. butoi de bere. ' bee house ['bi: haus] s. (iuv. bedwomen [~ iwimin] s. la intervale regulate. II. 1. persoană cu care dormi în acelaşi pat (într-un spital. baros. adj. fleacuri. beek [bi:k] vb. brasaj. aluviuni / depuneri de fund. bedpan commando [■— ko'ma. 1. beefsteak ['bi:f 'steik. (la avioanele fără pilot) instalaţie care emite semnale de control radio. putere muşchiulară. II. lemnăria sau fierăria patului. sandviş din chiflă sau corn cu tocătură. ţigan. a umezi. regină. 2. ora culcării. să nu ştie nimeni. zabră (Galeopsis sp. beeswing ]'bi:zwin] s. to have a good ~ manner a şti cum să te porţi cu un bolnav. (sl. 1. berbece. încruntat. as busy as a ~ harnic ca o albină. (bot. a fi proeminent. si. s. pahare sau halbe de bere. 3. working ~ albină lucrătoare. bedstraw [~stro:] s. a ~ man cap de bou. 1. stare de beţie (provocată de bere). vacă. (amer. grăsime. albinărit.) platină (de holcndru). fam. iatac. 1. single ~ dormitor eu un (singur) pat. beetle 2 1. bottled ~ berc la sticlă. (fig. Beeb [bi:b] s. (sco(. yellow ~ drăgaică. intr. beech fern ]'bi:t/ fam] s. bedtime [~taim] s. 1. beech grove [~ grouv] s. sânziene albe (Galium tnollugo şi Galium schulltesii). tr. v. bedtick [~tik] s. bedplate ['bedpleit] s.) viespe-fumică (Mutilla europaea).) cuvertură / învelitoare de pat. vas pentru încălzit patul. (amer.C.) B. tr.) cu sprâncenele încruntate. colcopter. (fam. pădure de fag(i). dumbravă de fagi. chronicles of small ~ nimicuri.) piatră cuzinct. (rar) vin porto vechi. bacşiş. (fig. (constr. trupeşie. muşchi în sânge. tr.) he is in ~ i s-a suit berea la cap. maturaţia berii. rufărie de pat. 2. (îi blind / brown / tree ~) cărăbuş (Melolontlia vulgaris). beeves [bi:vz] sau (amer. beer money ['bis miAni] s. tr. to make a ~ for a o lua drept spre. (entom. aparat-pompă de bere. prisacă. beefburger ['bi:fibo:g9r] s. 3. persoană care face patul. ameţit de bere. tr. between you and me and the ~ numai între noi. bedroom ]~rum] I. stupar. B. stupărit. stupină. albinărit. (fam. beechy fbiit/i] adj. ştiubei. drojdie de bere. picior de pat. b) (fig. tr. dormitor. tr. beechwood [~\vud] s. bee bread ['bi: bred] s. v. bed spread [~ spred] s. 2. canapea-pat. beer engine [~ >end3in] s. fabricare a berii. cearşaf (de pat).) vatră de furnal. (bot. bedwind ['bedwaind] s. he thinks no small ~ of himself saw he thinks himself no small ~ se crede grozav / coborât cu hârzobul din cer. a fărâma. prigoare (Merops apiaster). beer brewing [~ 'bruQirj] s.) to have a ~ in one's bonnet a avea o idee fixă. beer ageing [~ 'eid3irj] s. a ~ comedy o comedie de alcov. sânziene galbene (Galium verum). (prin extensie) carnivor. pl. 3. între patru ochi. b e e r h o u s e . A. bed-rock price [~ ~ 'prais] s. nătâng. linie dreaptă. 2. 2. (as) blind as a ~ orb ca noaptea / cum e cârtiţa. ştiubei. a găsi cusur la toate. Colorado ~ gândacde-Colorado (Leptinotarsa decemlineata). o instalaţie etc. (rar) a prafui. beerhouse [~haus] s. a fi nebun după ceva. beefy ['bi:fi] adj. (chim. muşchiulos. 2. ultimul preţ (cei mai scăzut). (fig. soliditate. apicultor. stout / lager / German / stock / store ~ bere în depozit / de martie. adj. vb. halebardier. Belzebut. a zori. (sl. a-şi întări rândurile. (entom.'--] s. Bedouin sau Bedouins [-■/. mii. fabricant de paturi. beep [bi:p] I. chiftea. bedpan ['bedpam] s. ţintuit la pat (de boala sau infirmitate). (bot. s. v.) carne.ma:stor] s.) beefs [bi:fs] 1.) fleac. bee swarm ]'bi:swo:m] s. -stid] s. (eln.pl. (fam. 1.) fereguţă (Polypodium vulgare). moft. bee [bi:] s. (rar) v.s i t t i n g . rocă-mamă.) sfeclă (Beta vulgaris).ki:pin] s.) grup de oameni întruniţi pentru a lucra în comun şi a se întrajutora. 2. bee bee ['bi:bi:[ s. a târî prin noroi. been [bi(:)n] part. 2. (prin extensie) garsonieră. c) (fig. vb. si. a mânji. braserie. Beehive State ['bi:haiv <steit] s. coraslă. b e e k e e p e r . (entom. b e d 1 a m p. stupărie. bee nettle [bi: inetl] s. a numi. timpul de culcare. 1. a veghea la căpătâiul bolnavului. a-şi construi castele în Spania. bee keeper ['bi: iki:por] s. fam. cuvertură de pat. (amer. a uda (o haină etc.) persoană care dirijează zborul unui avion fără pilot. beehive [~haiv] s.) black ~v. fără culcuş. (fig. bedmate ['bedmeit] s.gu:dn] s. queen ~ matcă. într-un cămin etc. apicultor. 1. si.).). bedwoman [~ iwumon]. beer parlo(u)r [~ ipu:b'] s. (hai) să te fac o bere. beefeater [~ii:tar] s. 1. (bot. poveste de adormit copiii. bed settee [~ se'ti:] s. beeper [-sr] s. pojghiţă subţire pe vinul vechi. cu bere. 2. 1. 1. 2. cameristă. a lăsa să se