Sunteți pe pagina 1din 20

PartI

ALGEBRALINIARA

Teorieªsiaplicaªtii

1 2. SPATIIVECTORIALE

1.1

TEORIE

VectoriistudiatilaØzicasepotaduna(duparegulaparalelogramului,sumaa

doivectoriesteunvector)sisepotinmulticuscalari(produsuldintreunnumar

realsiunvectoresteunvector);matricelestudiatelamatematicasepotaduna

(sumaadouamatricedeunanumittipesteomatricedeacelasitip)sisepot

inmulticuscalari(produsuldintreunnumarsiomatriceesteomatrice).Vom

studiaaicistructuridotatecudouaoperatii:oadunaresioinmultirecuscalari

,operatiisupuseunorregulisimple,generalizandastfelceledouaexemple.

1. DeØnitiaspatiuluivectorial.

Daca(+)esteungrupabelian, (+¢)esteuncorpcomutativ(de regula=RC,sauZ undeesteunnumarprim),iar

£! ()7°!

esteooperatiecareveriØcaaxiomele:

(+)=+ (+)=+ ()=()si 1=(unde1esteelementulneutrufatadeinmultireadin),

pentruorice2sipentruorice2spunemcapes-adeØnit ostructuradespatiuvectorial (sauliniar)pestecorpul sauca este spatiuvectorial(liniar)pestecorpul ;inacestcaz

elementelegrupuluisenumescvectori; elementelecorpuluisenumescscalari; spunemcaoperatiadeadunareavectoriloresteooperatieinterna (deoarecesumaadoivectoriesteunvector); spunemcaoperatiadeinmultireascalarilorcuvectoriesteooperatie externa(adicapentruoriceelementalcorpuluisipentruorice elementalgrupuluis-adeØnitprodusul2sau,produsul dintreunscalarsiunvectoresteunvector);

1

inlipsaaltorprecizarinotamcuelementulneutrualgrupului(+) (adicavectorul nul), cu °simetricul(opusul)vectoruluicu0

elementulneutru(scalarulnul)algrupului(+)iarcu1elementul

neutrualgrupului(§ ¢)unde§ :=°f0g;

notatiaindicafaptulcaestespatiuliniarpestecorpul;

cand = R spunem ca  este spatiu vectorial real, iar cand =Cspunemcaestespatiuvectorialcomplex;

unspatiuliniarformatcuunsingurvector(vectorulnul!)senumeste spatiutrivial.

Proprietati.Fieunspatiuvectorial2si2Atunci:

(a)

0=,adicaprodusuldintrescalarulnulsiunvectoroarecareeste

vectorulnul;

(b)

 = , adica produsul dintre un scalar oarecare si vectorul nul vectorulnul;

(c)

(°1)= ° adica produsuldintre scalarul °1 si vectorul este opusulvectorului;

(d)

=)=0sau=

2. Exempledespatiivectoriale.

(a)

(b)

(c)

Multimeavectorilorcuacelasipunctdeaplicatie,notatdinspatiul

ØzicS,adica= n  Ø2S Ø o studiatilaØzica(undeadunarea vectorilorestedeØnitaprinregulaparalelogramului,inmultireaunui °! °°! vector °°! cuunnumarrealesteunvector °! °! carearelungimea °! k k=jj¢k kdirectialui sensullui daca0

sisenscontrarcand0)esteunspatiuliniarreal;inacestcaz

= °°! 

SpatiularitmeticR R,undeR estemultimea-uplurilordenu- merereale,i.e.:R =f=(1  2  )j1  2  2Rg; (notatiacosacratainComputerSciencepentru-uplul2R este ceadinR £1 :=1 (R)decivomscrieuneorisinoi,prinabuz denotatie,=(1  2  ) 2R £1 )iaradunareavectorilorsi inmultireacuscalarisuntdeØniteprin:

(1  2  )+(1  2  )=( 1 + 1  2 + 2  +

 )

pentruorice(1  2  )(1  2  )2R sipentruorice2 RMaigeneral:

Spatiul unde (+¢) este uncorp comutativ; intr-adevar =f=(1  2  )j1  2  2gcuoperatiile,interna siexterna,deØnitecalaspatiularitmetic,adica

°!

Ø

2

(1  2  )+(1  2  )=( 1 + 1  2 + 2  +

 )

pentruorice(1  2  )(1  2  )2 siorice 2, esteunspatiuliniarpestecorpul Inparticular,pentrucorpul=Z 2 =f01gobtinemspatiulvec- torialal-uplurilordeelementedinZ 2 -numitesiruridenbiti(ori

'stringuri'denbiti)Z = © =(1  2  )j 2Z 2 =1 ; sumasirurilor=(1  2  )=(1  2  )estesirul+= (1 ©1  2 ©2  © )

unde"©"esteadunareamodulo2(operatiaXORintrebiti):0©1=

1©0=01©1=0+0=0

iarsirul=(000)estevectorulnul;produsulscalarului2Z 2 cusirul=(1  2  )este =(¢1 ¢2 ¢ )undepecomponenteamfolositinmultirea

modulo2:0¢1=1¢0=0¢0=0si1¢1=1

2

(d)

Dacaesteomultime,iar(+¢)esteuncorpcomutativ,atunci

multimeaF()=f:!jestefunctiegadmiteostructurade

spatiuvectorialpesterelativlaadunareafunctiilordinF()(pen-

tru  2 F() suma +2 F() este deØnita punctual prin

(+)()=()+(),82),respectiv,inmultireacuscalari

(pentru2F()si2produsul 2F()sedeØnesteprin

()()=()82)

Inelectronicasestudiazaspatiul vectorialrealalsemnalelorin timpcontinuuF(T)Rsispatiulvectorialcomplexalsemnalelorin timpcontinuu F(T)C,undeT Reste,deregula,unintervalde numererealeDacaimpunemcaT ZatunciF(T)RrespectivF(T)Ceste spatiuvectorialreal,respectiv,complexdesemnalediscrete.

(e)

DacaesteomultimedenumererealeatuncimultimeaC ± ()=f:!Rjestefunctiecont

inzestratacuoperatiiledeadunareafunctiilor,respectiv,deinmul-

tireaacestoracunumerereale(adicaoperatiileF()R)estespatiu

vectorialpesteR

(f)

MultimeaM ()unde(+¢)esteuncorpcomutativ,devine

unspatiuliniarrelativlaoperatiiledeadunareamatricelor(opera-

tiainterna)sideinmultireaacestoracuelementedin(operatia

externa).

(g)

Fie2M ()unde(+¢)esteuncorpcomutativMultimea

()asolutiilorsistemuluiliniarsiomogen=0(cucoeØcienti

dincorpul)furnizezaspatiul()cuoperatiiledinspatiul

£1 

3. Subspatiivectoriale.

3

Asacums-aanalizatlagrupurinotiuneadesubgrup,lainelenotiuneade

subinel,orilacorpurinotiuneadesubcorp-siaici,incazulspatiilorvec-

toriale,nepunemproblema: inceconditiiosubmultimeaunuispatiu

liniareste,larandulei,unspatiuvectorialrelativlarestrictiileop-

eratiillor,interna,respectiv,externa;dacaacestlucruseintamplaspunem caestesubspatiuvectorial (liniar)alspatiului;indicamfaptulcaestesubspatiuvectorialalspatiuluiprinnotatia 

Exemplul 2.e. arata ca multimea functiilor continue pe multimea  privitacasubmultimeinF()estespatiuvectorialrelativlaoperatiile dinspatiulF()Rdeci,cunotatiaintrodusa,avem± () F()

Exemplul 2.g. arata ca, in spatiul £1  avem () £1 ; ()senumestesubspatiulnulalmatricei iarecuatiilesistemului

=0senumescecuatiilesubspatiului()

Propozitie. FieosubmultimenevidadinspatiulUrmatoarele aØrmatiisuntechivalente:

(a)

;

(b)

pentru orice vectori  2 si pentru orice scalar 2 avem

+2si2;

(c)

82si82)+2

Exercitiul1.SaveriØcamca= ()= µ

M 22 (R)Folosimpropozitiademaisus(punctulc).Consideramdoivec-

toriarbitrari()(0  0  0 )2sidoiscalariarbitrari2RIn combinatialiniara()+(0  0  0 )=()+( 0  0  0 )= (+ 0 + 0 + 0 )avem,conformipotezei,+ 0 =(+ 2)+(0 +20 ) = + 0 +2(+ 0 )ceea ce indica faptul ca ()+(0  0  0 ) 2  Prin urmare este subspatiu vectorial alspatiuluiM 22 (R)R

Exempledesubspatiivectoriale.

j2R+2=æ

0

(a) Dacaestevectorulnuldinspatiulatuncifg ;subspatiul fgsenumestesubspatiulnul alspatiului. Deasemenea  SubspatiilefgVsubspatiitrivialeV.S

SubspatiuldelaExercitiul1.esteunsubspatiupropriualsptiuluiM 22 (R)R

(b)

Daca=f1  2  g undeestespatiuvectorialpestecorpulmul- timeatuturorcombinatiilorliniarealevectorilordinnotata()esteun subspatiuvectorialalspatiului(deci() )numitsubspatiulgenerat desistemul devectori . Daca()=atuncisenumestesistemde generatoripentruspatiul .

(c)

FiesidouasubspatiivectorialealespatiuluiAtunci:

i. \ ;

4

ii. +:=f+j22g Subspatiul+se

numestesumasubspatiilorsi

iii. Dacasumasubspatiilorsi areproprietatea:

82+9!2si9!2astfelincat=+atuncinotamsuma+:=©sionumimsumadirecta asubspatiilorsiDaca=©spunemcasisunt subspatii suplementare. (Simbolul 9! este o prescutare a sintagmei'existasiesteunic(a)').Maigeneral:

iv. Daca1  2  atuncisumasubspatiilor1 +2 ++ := ;daca,inplus,

829! 2 =1astfelincat=1 +2 ++ sub- spatiulsenumestesumadirecta asubspatiilor1  2 

siscriem=1 ©2 ©© :=©

=1

Exercitiul2. Fie()2undeestesubspatiuldelaExercitiul1.

Deoarece()=(+2)=(101)+(012)rezultaca

=((101)(012))Tehnicadeobtinereaunuisistemdegen-

eratoripentrusubspatiul-numitaparametrizare (amutilizatlegatura

dintreparametriisiscalarul=+2)°vaØfolositaadeseaincele

ceurmeaza.

Maimult,observamca=((101))+((012))iardaca

()2((101))+((012))atunci(0)2((101))

respectiv(02)2((012))suntunicelematricedin((101))

respectiv((012))pentrucare()=(0)+(02)In

consecintaestesumadirectaasubspatiilor((101))si((012))

Defaptavem((101))\((012))= = µ 0

tiecareasigurafaptulca((101))si((012))suntsubspatii

suplementarepentruspatiulvectorialIngeneralareloc:

Propozitie.Fie1  2  subspatiivectorialealespatiuluiUrmatoarele aØrmatiisuntechivalente:

0 0 æ condi-

0

(a)

1 +2 ++ =1 ©2 ©© ;

(b)

\(1 +2 + °1 ++1 ++ =fgpentru=1

4. Dependentasiindependentaliniara.

DeØnitie.Fieunspatiuvectorial.

(a) Vectorii1  2  2suntliniardependentidacaexistanscalari 1  2  2,nutotinuli,astfelincat 1 1 +2 2 ++ =;(§)

5

mai spunem ca multimea f1  2  g este un sistem de vectori liniar dependenti (uneori-sistemliniar dependent), iarrelatia(§) este o relatie de dependenta liniara (pentru vectorii 1  2  ); daca,deexempluamdeterminatscalarii1  2  cu1 6=0caresatisfacrelatia(§)atunci1 =°°1 (2 2 ++ )este,de asemeneaorelatiededependentaliniara;

(b) vectorii1  2  suntliniarindependentidacanusuntliniarde- pendenti,i.e. 1 1 +2 2 ++ = 1  2  2)1 =2 == =0; (ocombinatieliniaraavectorilor1  2  estevectorulnuldacasi numaidacatotiscalarii1  2  suntnuli);maispunem,inacest caz,caf1  2  gesteunsistemdevectoriliniarindependenti (sausistemliniarindependent)Altfelspus: consideraminspatiulecuatia(§)denecunoscute 1  2  2

Dacaecuatiaadmitesolutiinebanale,atuncif1  2  geste unsistemdevectoriliniardependenti. Dacaecuatiaadmitedoarsolutiabanala,atuncif1  2  g esteunsistemdevectoriliniarindependenti.

1

Observatie. Oricesistemdevectoricarecontinevectorulnulesteun sistemliniardependent.

Exercitiul3. Fie1 =(112) 2 =(1°2°1) 3 =(23) treivec- toridinspatiulvectorialR 3 RundeesteunnumarrealSaanalizam dependenta/independentasistemului=f1  2  3 gConformdeØnitiei, consideram,inR 3 Recuatia

 1 + 2 + 3 = (1)

unde=(000)sinecunoscutelesuntscalarii2R;trebuiesaa am

dacaecuatiaaredoarsolutiabanala===0(ceeaceindicaliniar

independentavectorilor1  2  3 )sauaremaimultesolutii-(dependenta liniaraasistemului=f1  2  3 g).Deoarece

(1),(2)+(°2°)+(23)=(000),

,(++2°2+32°+)=(000)

rezultacarelatia(1)esteechivalentacusistemulliniaromogen:

++2=0

°2+3=0

(2)

2°+=0;

conformteorieisistemelorliniaresiomogene,problemanoastraesteacum

sadeterminamrangulmatriceisistemului:

6

@

:= 0 1 °2

2 °1

matricecareseobtineprinconcatenareacoloanelor   .Avemdoua posibilitati:

1

1

1

2

3 A  

2

3

1

dacaranguleste3sistemulestecompatibildeterminat,i.e. unica solutie(solutiabanala)este===0cazincareesteun sistemdevectoriliniarindependent;

dacarangulestemaimicdecat3sistemuladmitesisolutiinebanale, decieste unsistemdevectoriliniardependent, iar orelatie de

dependentaliniarasepoatedeterminacuajutorulmatriceiscarare-

duse.

Cutransformarileelementarepelinii°1 +2 !2 si°1 °2 +3 !3 obtinem

ª 0 0 °3

@

1

0

1

0

2

1

°5

1

A ;

matriceaobtinutaareformascara,furnizeazarangul(()=numarul

pivotilor)si,implicit,transeazanaturasistemului:

daca6=5atunci()=3deciesteliniarindependent;

daca= 5atunci() = 2deciesteliniardependent; in

3 1 2 !2 apoi

acestcaz,continuandcutransformarileelementare°

cu°2 +1 !1 obtinemformascararedusaamatricei

1 1 7 1 1 2 1 0 3 @ @ 1 ª 0 0
1
1
7
1
1
2
1
0
3
@
@
1
ª 0 0
1
° 1
A ª 0 0
1
°
A ;
3
3
0
0
0
0
0
0

observamcaatreiacoloanasepoateexprimacaocombinatieliniaraa

coloanelorcarecontinpivotii:

0 1

1

0

@

7

3

1

°

3

0

1

A =

@

3 0

1

1 A ;

0

0

7

3

@

0 A °

0

1

observamcasiinmatriceacoloanaaIII-asepoateexprimacaocom-

binatieliniaraaprimelordouacoloanefolosinddeasemeneacoeØcientii

7

3

respectiv°

1

3

:

0 1

2

@

5

3 A =

7

3

0 1

@

2

1

@

3 0

1 A ° 1

1

1

°2 A ,3 = 1 ° 3 2

°1

7

3

1

adicaamobtinutorelatiededependentaliniaraavectorilordati.

Tehnicautilizatainacestexercitiuesteaplicabilain :

7

Criteriulpracticdedependentain Vectorii1  2  2 suntliniardependentidacasinumaidacarangulmatricei=( jjj )6= ;maimult,deoarecetransformarileelementarepelinieconservarangul sirelatiilededependentaliniara,daca esteformascararedusaama- triceiatunci:

1

2

dacanumaruldepivotidin coincidecunumaruldevectori, atuncivectoriisuntliniarindependenti;

dacanumaruldepivotidinmatricea estediferitdenumarul vectorilor(adica6=),atuncivectorii1  2  suntliniarde- pendenti;incazulincarevectorulnulnuesteprintrevectoriidati, atunci

(a)

pozitiilepivotilorsunt(1 1 )(2 2 )( );

(b)

vectorii 1  2  suntliniarindepedenti;

(c)

ceilaltivectorisuntcombinatiiliniarealevectorilor 1  2  combinatii care se citesc din coloanele matricei ; de exemplu, daca in matricea avem coloana : = (1  00) (cu 2f1  g),atunci =1 1 +2 2 ++

Exercitiul4. Fie1 =(1121) 2 =(1°2°12) 3 =(1100) 4 = (0110) 5 =(0011)vectoriinspatiulvectorialR 4 R

(a)

Sasearateca=f1  2  3  4  5 gestesistemdevectoriliniar dependenti.

(b)

Sasedeterminenumarulmaximdevectoriliniarindependentidin multimeasisaseindiceosubmultime deastfelde vectori.

(c)

Este unicasubmultimedevectoriliniarindependentidin?

(d)

Saseexprimevectoriidin¬ casicombinatiiliniarealevecto- rilordin Suntuniceacesteexprimari?

Rezolvare. Folosim criteriul practic. Pentru aceasta formam matricea prin concatenarea matricelorcoloana corespunzatoare vectorilor dati urmandsaoaducemlaformascararedusa;pentrucaurmarimsaobtinem omatricesuperiortriunghiulara,vomconcatenavectoriidatiintr-oordine careneusureazaprelucrareaprintransformarielementare. Deexemplu formammatricea

B

B

@

=(jjj j)= 0

3

4

5

2

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

2

1

1

°2

°1

2

1

C

C

A

(a) Deoarecerangulmatriceiestemaimicdecat5rezultaca= f1  2  3  4  5 gestesistemdevectoriliniardependenti.

8

(b)

Pentru a determina numarul aducem la forma scara redusa; obtinem

ª 0

B

B

@

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

3

°2

0

1

C C

A

Formascararedusaare4pivoti,decirangulmatriceieste4iar

=4Pivotiisegasescpeprimelepatrucoloane,prinurmaream

obtinutsubmultimeamaximaladevectoriliniarindependenti4 = f3  4  5  1 g

(c)

(d)

B

B

@

Deexemplu,matricea(jjj )= 0

1

°2

°1

2

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

2

1

1

C

C

A ª @

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4  5 g6=

0

1

0

0

0

0

0

1

2

4

5

B

B

1

are,deasemenea,rangulegalcu4;rezultacasisubmultimeaf1  2   4 arepatruvectoriliniarindependenti.

Deoareceinformascararedusacoloanaacinceasepoateexprima

B B

@

infunctiedecelelaltecoloane: 0

1

3

°2

0

B B

@

A =1¢ 0

1

C C

1

0

0

0

B B

@

A +3¢ 0

1

C C

0

1

0

0

1

C C

A °2¢

0 1

0

1

0

0

B

C

C

B

@

B

B

@

A +0¢ 0

0

0

0

1

1

C

C

A obtinem,corespunzator,exprimareaultimeicoloane

1

C

C

A

dinmatriceainfunctiedeprimelepartrucoloane,deci2 =3 + 34 °25 Exprimarealui2 esteunica;intr-adevardaca2 = 3 +  4 + 5 + 1 (cu,2R)urmeazaca 3 + 4 + 5 + 1 = 3 +34 °25 ,sauechivalent,(°1)3 +(°3)4 +(+2)5 + 1 =; dar vectorii 1  3  4  5 sunt liniar independenti si, in consecinta

scalariicareintervinincombinatiesunttotinuli,adica=1=

3=°2si=0

5. Baze. Caracterizari.

DeØnitie.Unsistemordonatdevectori=f1  2  g esteo bazapentruspatiuldaca

(a)

sistemulesteliniarindependent;

(b)

estesistemdegeneratori(i.e.()=).

Exemple.

(a) InspatiularitmeticR Rmultimeaf(1000)(0100)(00001)g esteobazanumitabazacanonica.

9

(b)

(c)

(d)

Maigeneral,inspatiul multimeaf(1000)(0100)(00001)g

esteobazanumitabazacanonica(cadeobicei,1esteelementulneu-

trualgrupuluiabelian(§ =°f0g¢).

InspatiulM ()multimea= © j=1=1 unde

11 =

21 =

0

B

B

@

1

0

0

0

B

B

@

0

1

0

0

0

0

0

0

0

















0

0

0

1

C

C

A  12 =

0

B

B

@

0

0

0

1

C

C

A  2 =

0

0

0

0

B

B

@

1

0

0

0

0

0

esteobazanumitabazacanonica









0

0

0

0

0

0









1

C

C

A  1 =

0

B

B

@

0

0

0

0

1

0

1

C

C

A  =

0

B

B

@

0

0

0

0

0

0









0

0

0

1

0

0









1

C

C

A

0

0

1

1

C

C

A

In spatiul R []Rmultimea © 1 2  este o baza numita bazacanonica.

Exercitiul5.LaExercitiul1.amvazutca= ()= µ

0

esteunsubspatiuvectorialalspatiuluiM 22 (R)R;laLaExercitiul2.am

constatat(folosindtehnicaparametrizarii)cavectorii(101)= µ

j2R+2=æ

1

0

0 1

si(012)= µ 0 1

0

2 genereazaspatiulDeoarece((101))\

0 0 æ rezultacaceidoivectorisuntliniarinde-

pendenti.Inconsecintamultimeaf(101)(012)gesteobazapentru

spatiul

Propozitie. Fie unspatiuvectorialsi=f1  2  g o bazaasa.

((012))= µ 0

0

(a)

Oricevector2seexprimainmoduniccaocombinatieliniara avectorilor(ordonati,dupaindicii12)dinbaza,i.e. existasi suntuniciscalarii1  2  2astfelincat=1 1 +2 2 + + ;scalarii1  2  senumesccoordonatelevectoruluiin baza

(b)

Oricealtabazaaspatiului areacelasinumardevectori; nu-

marulvectorilordintr-obazaaspatiuluisenumestedimensi-

uneaspatiului;vomscriedim()=

ExistaspatiicarecontinunnumarinØnitdevectoriliniarindependenti (e.g. spatiulrealaltuturorpolinoamelorcucoeØcientireali). Obiectul AlgebreiliniareestestudiulspatiilorØnitdimensionale.

Exemple.Tinandcontdebazelecanoniceprezentatemaisusrezultaca:

(a) dimensiuneaspatiuluiR Reste;

10

(b)

dimensiuneaspatiului este;

(c)

dimensiuneaspatiuluiM ()este;

(d)

dimensiuneaspatiuluiR []Reste+1

LaExercitiul5. amaratatdefaptcadim()=2

Teorema. Fie unspatiuvectorialsi=f1  2  g un sistemdevectori.UrmatoareleaØrmatiisuntechivalente:

(a)

sistemulesteobazapentruspatiul;

(b)

esteunsistemmaximaldevectoriliniarindependenti,adicasis- temulf1  2  g esteliniar dependent, oricarearØvectorul

2;

(c) oricarearØunvector2elseexprimainmoduniccaocombi- natieliniaraavectorilordinsistemul

1.2

PROBLEME

1. Arataticaintr-unspatiuvectorial:

(a)

existaunsingurvectornul;

(b)

oricarevectorareununicvectoropus.

2. InspatiulvectorialR 3 Rsedauvectorii=(121),=(111),=

(098).

(a)

ScrietibazacanonicaaspatiuluiR 3 R

(b)

Exprimativectoriidatiinbazacanonica.

(c)

Determinaticoordonatelevectorilordatiinbazacanonica.

(d)

Determinativectorule= 3+5°;stabilitidaca urmatoarele sistemedevectorisuntbazepentruspatil:

i. fg;

ii. feg;

iii. feg;

iv. feg;

v. feg

3. Sasearatecamultimeamatricelorcuelementedincorpuli.e.M () este un spatiu vectorial peste corpul  fata de operatia (interna) de adunareamatricelor,respectiv,fatadeoperatia(externa)deinmultire amatricelorcuscalari.

4. VeriØcaticainspatiulvectorial:

11

(a)

0=pentruorice2adicaprodusulscalarului0cuvectorul nulestevectorulnul;

(b)

=pentruorice2adicaprodusulscalaruluicuvectorul

nulestevectorulnul;

(c)

(°1)=°pentruorice2adicaprodusuldintrescalarul°1si

vectorulesteopusulvectorului;

(d)

daca22si=atunci=0sau=

5. Sasearatecaurmatoarelemultimisepotinzestracustructuradespatiu

liniarpestecorpulnumerelorreale:

(a)

f(0+++)j2Rg

(b)

f(°°+++++)j2Rg

6. InspatiulR 3£1 Rconsideramvectorii1 =(901)  2 =(221)  3 = (021)  4 =(111)

(a)

Sasescriecombinatialiniara=1 +2(°1301) +2 °3 +4

(b)

Sasedeterminecoordonatelevectorilorconsideratiinbazacanonica.

(c)

Sasedeterminerangulmatricei=(1 j2 j3 j4 )

(d)

Suntvectoriiconsideratiliniarindependenti?

(e)

Sasedeterminecelmaimare 4pentrucaremultimea © :=1 esteliniarindependenta.

(f)

Sasedeterminemultimeatuturorcombinatiilorliniareavectorilor

i. 1  2  3  4 ii. 1  2 

7. Sasearatecavectoriinotati1  2 formeazaobazaintr{unspatiuar- itmetic-precizatispatiul-apoideterminaticoordonatelevectoruluiin bazarespectiva:

(a)

1 =(111) 2 =(112) 3 =(123);=(6914)

(b)

1 =(21°3) 2 =(32°5) 3 =(1°11);=(62°7)

(c)

1 =(12°1°2) 2 =(230°1) 3 =(1214) 4 =(13°11);

=(714°12)

Raspunsuri.a.123;b.111;c.0212

8. Sasearatecavectoriinotati1  2 respectiv0 2 formeazabaze

1



0

intr-unspatiuaritmetic;exprimativectorii1  2 inceledouabaze.

(a) f1 =(121) 2 =(233) 3 =(371)g;1 0 =(314) 2 =(521)

0

(11°6)

12

0

3 =

(b)

1 =(1111) 2 =(1211) 3 =(11