Sunteți pe pagina 1din 200

Lei 15000

Acum 100 de ani aveau loc i in Romania primele reprezentalii cinellatograllce. Din acel mai 1898, nUllirim virsta cinematogralului la noi. Spectacolul de cinema, Iilmul, produclia ,I diluzarea au lost posibile in acest secol de cinema peniru ci dlncolo de elB au existat Cinea,tii.

11
N1

ISBN 973-44-0 I83-1

Luerarea a fos( realiza(~ la inilia(iva ~i eu eoncursul UNIUNU ClNEA~TlLOR DIN ROMANIA

CRISTINA CORCIOVESCU BUJOR T. RiPEANU

1234 CINEASTI ROMANI ,


ghid bio-filmografic

----Fo(ografji seleqionare din colee!ia RO MANIAFILM

--

ee
EDITURA $TIINTIFICA
Bucu re. 5ri, 1996

Copert<.l: Nedi Gavriliu

ARGUMENT

==

Acum 100 de ani aveau loc ~i In Romania primele reprezentalii cine matografice . Din acel mai 1896, numar~m varsta cinematografului In noi. Spectacolul de cinema, filmul, produqia ~i difuzarea au fost posibile In acest secol de cinema pentru c~ dincolo de ele au existat cinea~tii. Ace~tia sunt subiecrul cl\riii de fa!~, un ghid, un lexicon, un diqionar, spuneli-i cum dorili, dar In primul rand ,,0 galerie a fkatorilor de film" , a "cinema (Qgrafi~tilor", cum Ii se spunea In epoca Inceputurilor.
1234 cinea$ti romiini - 0 carte pentru cei care iubesc cinematograful nalional ~i care vor s~ ane cat mai multe date despre cei care I-au fkut . . Dar mai este ~i pentru ~ei - romani sau straini - care inten(ioneaM s~-i scrie istoria, sa-i anaJizeze evolu\ia ~i au nevoie de informa!ia de balil, esentialN, pe care s~-~i construiasd demersul. Deci v~ propunem 0 lucrare cu caracter preponderent informa!iv, P'oiril preten!ii de originali!ate a fonnulei (asemenea volume exist~ peste tot In lume), fNra preten!ii de exhaustivitate, dar care reprezint~ 0 premier~ In bibliografia romaneasca de cinema. 1234 cinea$ci romfini dintre cei peste 5 000 ceoapar pe genelicele filmelor sau care au fost implica!i sub 0 forma sau alta In via!a cinematografica de la noi. Stralucirea ~i dimensiunea unei carien:;, pozilia determ..inanta in evolu~ia c.inematografiei la un moment dal, implicarca in operele de viirf ale artei ~i tehnicii cinematograiice, premiile ob!inUle au fost tot atatea criterii pentru selec\ia nOaSlra, inevitabillimitala. Suntem
romane~ti

J
Comanda. de stat
Pre~u' de vgnzare csic eel imprimi:H pe eoperla

<create dreplurile r~zcrVi.l(e EdilUrii $riin(ifice, 1996

ISBN 973-44-0183-1

x x I . x I Cd aceast" mutare, care dIn pdcate a .Impus eI mllnarea unor n~me ~ i restrangerea reprezent3rii uoor fntregi cCltegorii profcsionale, nu SCllZa ins~ eventualele inadvertente de sumar. De regula, acestea se rezol v~ prin ed itii succesi ve aduse la zi ~i completate.
con ~t l e n!1

NOTA

1234 cineajci romlini, dar nu numai! Criteriul aparrenenlei la produqi a nationala nu a functi onat cu rigiditate: In sumar ,i-au anat locul ~i ctnici romani ce s-all ilustrat in ci nematografi a de prelUtindeni - in primul rand , cei din Republica Moldova, - precum , ~i alIi cinea~ti origi nari din Rom~l1ia, care nu ~i-au uitat lara de ba~tilliL ' Regizori, scenari ~li , acton s,enografi , compozitori. monteuri, mach,jori, cascadori, tehnicieni, produc~tori .... eiJonneaza lumea "uzinei de basme" cu vie!ile ~i filmele lor , lumea ClNEA~TILOR. -======= = = -
I

..

Fiecare

fi~a- tip

cuprinde:

Au torii l~ i exp rim~ gratitudinea celor care, pe parcursul a mai bi ne de zece ani necesari elaborlUii Illcrani, au colaborat la investigarea domeniului - Cornel Cristian ,i Mari a Gajpar -, precum ,i criti cului de filmi,din Chi~in ~ u , Larisa Ungu reanu , care a fumizat infonna\ia biografio" ~i filmografi ca referitoare la cinea~tii din Repu blica Moldova. De asemenea m ul \umesc tuturor cinea~tilor, cat ~i cercctalorilo r I~mu! Niculescu, Vale ntin Silvestru ,i col. Viorel Domenico care au raspu lls cu amab;li tate fumizand infomlatiile solicitate . Ei sunt rec unosc~to ri Regiei Autonome Romaniafilm, Agen!iei ProfolO, precum ~i celor care au avut amabilitatea de a Ie fumiz a in mod graluil materialul iconografic. Totodnta autorii rilman indalorali colegilor Aura Puran , DumillU Fem9aga ~ i Mircea Alexand rescu , care au adnotat cu alen\ie manuscrisulluc r~ rii referentilor , dr.George Littera, dr.Florian Potra ~i Valerian Sava, care, pri n referatele lor, au sprijinit proiectul de fala .

Ioc, an,luna, zi na~[erel moarte;

studii superioare de specialitate (data absolviri i); ac tivitate artistid conexil ~i didactica de specialitale; funcpi In cinemalografi e, ahe ac[ivit~~i pubIice de mardi ; premii nation ale (Mamaia, ACINIUClN) ~i inlelll a!io naie; filmcgrafie (de regula seiecliva, in ordinea anului dc prOduc!ie); Tillu ri ie filmelor cilale sunl cele inscrise in Filmografia nationala, fiind reprodus~ dupa generic. Penlru filmele str~jne au fcst utiJizate (i(iurile rornane~[j de djfuzare sau - pentru cele nedifuzate - lraduceri con forme. De la caz la caz, In funqie de persoana ~i de dalele exislemc , fi~ele cuprind caraclerizMi sinterlct ~au restrang grila de mai sus.

Abrevieri:
doc - documen(tir ff - film de fiqiuoe fa - film de anj mti ~i e r - regie sm - scurlmerraj 1m - Jungmetraj mm - metraj mediu ACIN - Asocia~ju Cineti~ (il or din Romania UeIN - Uniunea Cinea.)tilor din Romania lATC - iOSlilUlUl de Ana TealrJI~ ~ i Cinematogratica "I.L.Cardgiale" ATF - Academia de Tealru ~i Film ONC - Oficiul Na~ional Cincmarografic UNIATEC - Uniunea I!llerna!ionalJ. a Tehnicicnilor de Cinema ANF - Arhiva Nalional" de Filme

II

II

,I

AGOPIAN,

me

Operator (Bucure.ti, 2 iulie 1941). Studii: IATC (1967). Din anii '80, lucreaza in SUA. Premii: Ncw York 1982, Medalie de argint; 1983 Premiul EMI penteu regie, imagine ~i montaj (Tineri speciall).

cenUJ8 imperiuJui (r. Andrei Blaier) ; 1978 - f!llIe oglinzi paralele (r. Mircea Veroiu); 1979 - Fa/anSlerul (r. Savel Stiopul); 1984 Moara lui Cillifar (r. $ecban Marinescu); Surorile (r. lulian Mihu); 1993 - Somnul insulei (r. Miccea
Veroiu).

ALBINI, Grazlela
I'
Amill (1926). Activitate teatrala. Pc eerdn, roluri dramatice in filmele anilor '50-'60. La sfar.itul anilor '60, se
.stabile~te

ALBlH.ESOl, Mlrc.ea
I Albu1e.<cu locgu I Actoc (Bucure~ti. 4 octombrie 1934). Studii: IATC (1956). Bogatl! activitate teatrall! (Teatrul Bulandra; Teatrul Na!ional. Bucure~ti) ~i de televiziune . Activitate didactica universitard:. Scriitor, publicist. lnterpreteaza personaje drama

I-=

in stritinatale.

Filmografie: 1954 - DesfiI.~urarea (r. Paul Calinescu); 1957 - Eruplia (r. Liviu Ciulei); 1961 - Omul de liinga line (r. Horea Popescu); 1963 - Codin (c. Hellri Col pi ); Dragosle lungil de-o seard (r. Horca Popescu); 1964 - Saruru! (r. Lucian Bratu); 1965 - Duminicil la ora ,~ase (r. Lucian Pinlilie).

lice de dimensiuni statuare. compozi~ii in care 0 evidentl nota patetidi se


fmbinil cu autenticitatea trajrilor. PremiJ: ACIN 1972 (Pucerea si Adevliru/); ACIN 1982 (lnghi(icorul de

ALBU, Elena
(fa>i, I septembrie 1949). Studii: IATC (1973). Filmografie: 1972 - Apa,ii (r. Gottfried Kolditz); 1974 - J/u slrare cu flori de ciimp (r. Andrei Blaicc); 1975 - Prin
Actril~

slibii; Orgolil) . Filmografie: 1955 - Alarmil in mun(i (r. Dinu Negreanu); 1957 - Pasilrea furrunii (r. Dinu Negreanu); 1966 Daeii (r. Sergiu Nicolaescu); 1968 - Vin eicIi"cii (r. Aurel Miheles); 1969
9

AlJ!Ulf5QJ. M1rc.ea

I .
Nicolacscu); Orgo/ii (r. I>brcus); Stlllnlli .~"rpelui (r. Mircea Veroiu); ~Vilhdm CL!cerirorol (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolacscu) seriol TV; 1982 - La e"p;icul liJJiei (r. Dinu Tanase); 1983 Amurgul fiil1lEnilor (r. Virgil Calolcscu); DragoSI(!a ~'i rc:volu!ia (r. Gheorghe Vitanidis); Viral periculos (r. Sergiu Nicolaescu); 1984 - Horca (r. Mire.a /vIure~an); Ziua Z (r. Sergiu Nicolaescu); 1935 - Anolimpul illbirii(r. lulian Mihu); Noi, c~i din iiuia imai (r. Sergiu NicoJacscu); Puncl .~i de la c:tp:1t (r. Alexa Visarion); 1986 - Cale liber;; (r . Nicu Sian); 01nlee III zori (r. Dinu T.nase); Towl so pliile.~le (r. Mircca /vIoldovon); Trenul de .ur (r. Bohdan Poreba); 1987 - FJi;cilri pc comori (r. Nicolae Miirgineanu1; 1989 - MomenlUl adeviIrului (I'. Andrei Blaier); SerenHdiI pe Oun~rc (r. Jukio fu~all\uki); 1990 RJmane,.t;a (r. Laurentiu Damjan); 1991
~anole

AI..XAJ\'DRU. Male! (r. S.:rgiu

Altxandru ); 1991 -

V;110l'<1(/II (~j

scena

risl, In colaborarc (.: u Ion I3aic:ju).

ALEXANDRil. George
Aclor (Bucure~li. 21 llo'embric 1951). Siudii: IATC (1986) Filmografie: 1985 - Noi. eci dill Ii,, ;" fntJi (r. Sergiu Niculaescu); episodul VarJ M.:un::; Cr. Tereza Bana) ciin lungmclrajul ~ u accJa~i (illu~ J 987 Frunfui,.; Vilh.>n ~ poclUl vagi/bond (r. Sergiu Nicolaescu); Rel.crv.l ... la start (r. Mihai Diaconescu); 1988 - Ommc{ In calta ll!pilcH (j". COlIslanlin V<ieni); Mircca ( r, Scrgiu Nico!aescu); 1990 Coroan<J de foc ( r. Sl!rgiu Nicoracscu); RJma1U;re;l (r. LaurenJiu Damian); J991 Drumul cilillilor(r. Laurcnliu Damian); Polul Sud (r. Rauu Nicaarii); 1992 - E perko/oso 5porgcrsi (r. Nac Caranfil): Vulpe v:1111110r(r. Sicre Guk.) ; 1993 Oglinda [ncepurul ad~l'if1)lui (r. Sergiu Nicolaescu); Chir. Cili",lina (r. Gyula Maar); 1995 . PllnclUl zero (r. Scrgi" Nicolacscu).

Mircea Albulescu tn Puterea

$I AdevJru/ (1971)

Canarul ~i viseolul (r. Manole Marcus); Veneli. (r. Petre Bokor); Ullima neaple
Pre. mic pencru un rJzboi aLr de mare a singurilriI[ii (r. Virgil CalOlescu);
(r. Radu Gabrea); 1970 - Mih.i Vileazul 1977 - Aeliunea AUlObuzul (r. Virgil (r. Sergiu Nicolaescu); Nernfriealii Calolescu); Edilie specialiI (r. lyIircea (r.lulian Millu) - serial TV; 1971 - Printre Daneliuc); Mania (r. Mircea Veroiu); eolinde verzi (r. Nicolae Breban); Pentru palrie (r. Sergiu Ni colaescu); PUlerea $i AdeviIrul (r. Manole Marcus); RJzboiul de [ndependenlii (r. Doru 1972 - Bariera (r. Mircea Mure~n ) ; Niistase. Se'giu Nicolaesc u. Gh~orghe Lupul milrilor (r. Alecu Croi toru . Vitanidis) - serial TV; 1978 -1rlisLa. Wolfgang Siaudle); Silgeala capitanului dolarii ~i ardelenii (r. Mircea VqJoiu); [on (r. Aurel Miheles); 1973 - $.ple liJe Braleie Afrodjzei (r. Mircea Drj!gan); (r. Mirce. Veroiu); C.peana (r.-Manole . DrumuIi in ~iigiFearoie:"U);, Marcus); Oineolo de nisipuri (r. Radu Revan~ (r. Sergiu Nicolaescu); Un om Gabrea); 1974 - Aerorul ~i siIlb.lieii In loden (r. Nicolae M~rgineanu); (r. Manoie Marcus); Taliil risipilOr Vacanti IIagicii (r. Conslantin Vaeni); (r. Adrian Pelringenaru ); Trei serisori 1979 - Cumpin3 (r. Cristiana Nicolae); secrele (r. Virgil Calolescu); 1975 - Mih2il. eliine de eire (r. Sergiu Ni Cu,,", (r. Mireea Daneliuc); Oincolo de colaescu); 1980 - Ancheta (r. Constanlin pod(r. Mirce;, Vereiu); Zile fierbin{i (r. Vaeni); 1981 - lnghililorul de siibii (r. Sergiu Nicolaescu); 1976 - TufiI de Alexa Visarion); c.pcana merce~arilor

- Drumul cDinjlor (r. Lauren~iu

Damian);

1992 - Cel mai iubil din lIe piimiinleni (r. Serban Marin cscu); Rosenemil - 0 IragiciI iubire (r. Radu Gabrea); 1993 Som!!ul insulei (r. Mireca Veroiu); 1995 - Crail" de Currca VecJlc (r. Mirceft

ALEXANDRU. Matel
ACIor (Goioa,o. Baciiu. 25 uecembrie 1927). Siudii: [ATC (1955). Bogala
acrivilatc tcalraJii Cil actor (Te3lrul

Veroiu).

ALEXA. Visarion
Regizor ,
BOIO~a"i.

Na~ional, I3l!cure~ti) ~ i reaizor. In film,


(Bmu~clli,

s('cnari:;t

roluri de pbn doi .

I
10

/n plina rarii (I". Gt:u Saizc ..;c u); 19(;11 Om;erul Vcse:lici (r. J\.tallolc Marcus); (~ccre). Neam,,1 $oimJre~lilor (r. Mircea Filmografie: 1978 - i"ainro de r;Jcer. Dragan); 1965 - R:isc(la.':1 (r. Mircea (~l s{,enari5~) ; 198 L- i'l1gbi!ilOlvl de siibij MurG ~ :.tIl); Serb;irih: galu/lle (r. ReliC hi scenari sl); 1982 - N5pm;w (~j sce Ciair); 1967 - Ccru l ineepe fa clajul III narist); 1985 - Pune! .1i de la e"p:1! (~i ( r. Franci s/.: MUllteallu); 1969 - Dot" scc:narisl, In colaborJ.r~ \.:u Radu F. bJrvu!i pelJlru (..' mViJflr: ( r. Gheorcihc
lealraiii in lara
~i

II ,eplcmbric 1947) . SlIIdii : IATC - reg;c de lealru UY70). Auivil"l"


slrlinaHite .

Filmografie: 1957 - Ciuli"ii BiirJga nuilli (r. Louis Daquin); 19G3 - UII suds

Premii: AC IN 19n (["aillle do

11

ALEXANDRU, Radu F.

ANDRJESOl, Y1r~1

cheia visurilor (r. Marius Naghi); RJzboiul donllJi!elcr (r. Virgi l SiW Calole,c u); 197 1 - Facerea lumii (r. T<odorescu); 1966 - Fantomele se Gheorghe Vilallidi,); 1972 - COII.'pi,.!ia grJbesc (r. Cri'lu Polucsi,); '1971 (r. Mallolo Marcu,); 1975 - Alaml" in PutereiJ,:;i AdevJruJ (r. Manole Marcus); Delril (r. Gheo rghe Naghi); Elixirul 1972 - A venruri la Marea Ne~grii (r. lillere!ii (r. Gheorghe Naghi); 1976 - Savel Sliopul); Compira!iu (r. Manoie Uilimele zile ale verii (r. Savel Sliopul ); Marcus); SfJnfi:J. Tercza .~j dhlvolii (r. 197 8 - Ciocolarii cu alulle (r. Gh. eorghe Frari,:ise MliilreaJiUJ;~r9~ii!f;mir(-= "'r.=~ Naghi); 1980 - Dumbr" va minun"riI (r. Manole Marcus); Deparre de TiRperary Gheorghe Naghi); 1981 - Orgolii (r. Mallole Marcu,); 1982 - Femei. din (r. Manole Marcus); Pjs[ruj~rui (r. Ursa Mare (r. Adriall Pel ringena ru ); Francisc Munteanu) - seri 9' TV; 1983 - Miezul fi erbinre al pijinii (r . Proprie rarii (r. ~erban Creanga); Aleeu Croiloru); 1984 - Mu.,cherarii in 1974 - AClorul .,i siilbaricii (r. Manole vaca n!iI (r. Savel Sliopu l); 1987 - Marcus); AgenlUl s(raniu (r. Savel Enigmele !>e explica In zori (r. Aurel Sliopu l); 1975 - Tn pulberea de srele (r. Miheles); 1990 - Miss Liroral (r. Mireea GOllfri ed Koldilz); Casu de la miezul Mure~an ); 199 1 - Balan!" ( r. Lucian nOPTii (r. Ghoorghe '1ilanidis); MasiO Pinlijie). dontul (r. Virgil Calolescu) ; Ora.,ul vazue de sus (r. Luc ian Bratu); ALEXANDRIl, Radu f . (r. George Co rn ea); Zile fier~inTi (r. Seell arist ( Bueure~i i , 12 iu lie 1943). Dramaturg. Studii : F4:lcultatea de Sergiu Nicolaesc u); 1976 - Ro~~ovanul malema lica, Bu e ure~li ( 1965) ~i (r. Francisc Munteaau ); TOt;ftc ftJIJzeJe Faculta tea de filazone , Bucure ~lj sus (r. Mircea Mure~ n ) - serial T V ; ( 1974). Redaeior la St udi oul Animafihn. 1977 - Mania (r. Mircea Vore iu); Sep Dupa 1990. aeliv il ale polilica in lcmbrie (r. Timotci Ursu); Severino (r. Claus Dobbelke); 1987 - A dOlla cOlldueerea PD (FSN). Filmografie: 1982 - La eapJrul Jiniei variantii (r. Ovidiu loueseu); Duminic1 (r. Din u naa,e); 1985 - Puner ~i de la in fam iJie (r. Ff"dllcisc Munteanu ). c(lpJe (Ill colaborare cu Alexa Visarion) (r. Alexa Visarioll). ANCA, Mlrcea

ANDREESCU, Mlrc.ea
AClor (Suceava, 30 decembrie 1939). SlUdii: IATC (1963). AC li vi tale lealrdl i! (Tealrul de SIal, Brajov). Filinografie: 1985 - Pa.' In doi (r. Dan Pila); 1987 - Vulcanul .,rills (r. George Cornea); 1990 - A unsprezecea porunci! (r. Mircea Daneliuc).

Trei scrisori secrete ( r. V irgil Calo iJ ug US( ill fliiciiri (r. Dan Pi\a, Alexandru Talo,) - ,eri al T V; 1975 - Tn pulberea do slele (r. Gottfried Koldit z); A JexiJndrit .~ i infernul (r. lulian Mihu );
lCSCU); Un

ANDREI, VIcleta
Actrita (Cernalll, Brajov , 29 ma rt ie 1941). Siudii: IATC (1963) . Activi tale lealrala (Tearrul G iule., li ; Teatrul Bulandra). Premii.: ACIN 1978 (EII,w ~i Ovidiu) ,
.

I rt1 tima

:-'f..;t .'

.~~) l/~ -;;' "~'" '";rr '/... .-'f.1 Z0


X~ I.
"

,:.... ,
~

,-!.

'~ .
.~.

.:

' I f. '(';; ~J
Violeta

'

".~ ':~~<~.
,

'.' ',:4'..."
.

"~ " .
. .

--:L ~/.

Andrei in Golgota (1966)

~EC,Zephl

AClor (B ucurqli, 22 februarie 1923 - Pl oie~ li, 8 iulic 1992). Aelivitate lea lrall! (Tealrul de Sial, Pl oie~ li). In film,
roluri seculldare ~ i de culoare.

FilmograJie: 1945 - Furrul de la Arizona / Funul de la cabtlrel (r. Mircea BOlez); 1964 - Carlierul Ve;'eJiei (r. Manole Marcu ,); 1965 - Calea Vicroriei
12

AClor (Bucure,li, 10 iun id 1960). Siudi i: IATC (1989) . AClivilale lealrdla. Filinografie: 1987 - ReZelya ..: la sran (r. Mihai Diaconescu); 1988 - Maria ~i marea (r. Mircea Mure,an); 1989 Kilometrul 36 (r. Anghel MOra)! 19,91 Horel de lux (r. Dan Pila); Pol" Sud (r: Radu Nicoara).

Filmografie: 1966 - Golgora (r. Mireea Dr.l.gan); 1970 - Fra!ii (r: Gica Gheorghe, Mircea Moldovan) ; Neinfriea,;i(r. lulian Mihu) - ,eri a l T V; 197 1 - Felix ~i Olilia (r. fuli an Mihu ); 1972 - AsrJ sear. dansiim ir. familie (r. Geo Saizeseu); 1973 - 100 lei (r. Mircea Saucan); Dincolo de nisipuri (r. Radu
Gabrea);

Casa de /(1 miezu/ nop!ii (r. Gheorghe Vita nidis); Comoa ra din CaiptJ!i (r. Cornel Todea) - film T V; 1976 - Mama (r. Eli , abeta Bo, lan ); 1977 - Aurel V/aicu (r. Mircea Dragan); Eu, lU .:;i Ovidiu (r. Geo Saizescu); Regiisire (r . $ refan Traian Roman); Severino (r. Clau s Dobberke); 1978 - Al palrule" "'01 (r. Ti mo lei Ursu); Bra!ele Afrodirei (r. Mircea Ddgan); 1979 - Clipa (r. Gheor ghe Vitanidis); Lumina piJ.lidJ a durerij (r. lulia n Mihu); 1980 - Cowboys (r. Dean Reed); 198 1 - Capcana mercena rilor (r. Sergiu Nicolaescu); 0 lume farJ cer (r. Mireea Ddgan); Sa/rimb.ncii (r. Eli sabela Bo~.;tan); Un saltimbilnc fa Polul Nord (r. Elisabeta Bostan); 1982 Comoara (r. lui ian Mihu); 1983 - Amur g ui fJnriinilor (r. Virgil Caloreseu); Ca n tilme (r. Manale Marcus); RBdefj Cil In viar:1(r. Andrei Blaier); 1990 - FliicJul cu 0 singurii brerea (r. Julian Mihu).

ANDRlESCU, VIrgil
AClor (Bucure~ti, 26 aprilie 1936). Siudii: IATC (1 963) . Activilale leatrala (Teatru l de Stal, Constanta; Tea"ul
Giule~li IO deon).

Veronica

se inlOi1rCe (r.

Filmografie: 1980 - Lubioinrul (r. ~erban C rea nga); 1983 - SiI mori rJnil din
dragosle de via/a (r. M ircea Veroiu);

Elisabeta Bostan); 1974 - $ refan eel Mare - Va.,lui 1475 (r. Mircea Drdgan); Agenrul Slr.niu ( r. Savel Sliopul); Nu filmJm sa ne amuum (r. lulian Mihu );

1 984 - Eroii n ~au v!irsf~ I Fafi1 din Srrada Flori/or (r. Mihai Constantinescu . Dan Mironescu) - serial T V; Fapr divers ( r. Andrei BJaier); Mireasn1i1 ploilor rarzii
13

ANDRDN!, Udl.

(r. Pelre Bokor); 1977 - Eu. ru pVidiu (r. Geo Saizes"u); 1978 - Expresul de Buflea (r. Haralambie Boro,); 1981 Ala, arerizei:l.z/J slrJbunica! (r. Nicolae Corjos); 1984 - Masca de arginl (r. Gheorghe Vitanidis); Mw;cherarii in

ANGHll, Paul

(r. Mircea Moldovan); 1985 - Batiilia din umbra (r. Andrei Blaier); Orele

.,i

um..prezece (r. Lucian Brdtu); Pag in doi


(r. Dan Pila); 1986 - Luminile din larg (r. Stelian Staliva); Padurea de fagi (r.

1975 - Evadarea (r. $Iefan Traian Ro man); SingurJ/atea florilor (r. Mihai Conslanlinescu); 1976 - Accident (r. Sergiu Nicolaescu); Osanda (r. Sergiu

Nicolaescu): Premiera (r. Mihai Con


stanlinescu); 1977 - Buzduganul cu lrei pece{i (r. Conslantin Vaeni); Eu, lU .~i Ovidiu (r. Geo Saizescu); 1978 Cianura .~i picalUr4 de p/oaie (r. Manole

Cristina Nichilu,-Mihililescu); Umbrele .,oarelui (r. Mircea Veroiu); 1987 - Ne/u (r. Dorin Mircea Doroftei); Ni~te biiie!i grozavi (r. Cornel Diaconu); RezervJ ... la slarr (r. Mihai Diaconescu); 1988
Va('an!a cea. mare (r. Andrei Blaier);

1991 - Ba/anla (r. Lucian Pinlilie); Divor[ din dragosle (r. Andrei Blaier); 1992 - E pericoloso .'porgersi (r. Nae

vacanla (r. Savel Sliopul); 1986 - Cuibu/ de vie.'pi (r. Horea Popescu); Recital In grJdina cu pilici (r. Cristiana NiFolae); !ine (r. 1987 - In fiecare zi mi-e dor de ; Gheorghe Vilanidis): 1989 - Moartea unui artist (r. Horea Popescu). i'
I'

ANDRUfA, loana
Monteur
(Bucure~li,

Caranfil);

Prive.~(e

jnaime cu

m~nje

(r.

17 mai 1958).

Marcus); Vaccm(J lragicJ (r. Constantin Vaeni); 1979 - lntoarcerea '/ui Voda Upu$neanu (r. Malvina Ur~ianu); 1980 $antaj (r. Geo Saizescu); Buna seara, Irina (r. Tudor Marascu); 0 lacrima de fatJ (r. losif Demian); 1981 - Duelul
(r. Sergiu Nicolaeseu).

Nicolae Margineanu); 1995 - .PJ!ncru/ . 100 filme ' di5cumeiffiITe1iFSljfdi0Ul=A1~ zero (r. Sergiu Nicolaescu). Sahia.

FUca monteuzei Mariana Andruili. Peste

StrJinul(r. Mihai lacob); 1964 - Neamul $oimJre.>tilor (r. Mircea D.dgan); 1966 Fantome/e se gri1besc (r. Cristu Poluc sis); Fausl XX (r. Ion Popescu-Gopo); 1967 - Maioru/ Si moanea (r. Alexandru Boiangiu); 2i/e de varJ (r. Ion Nila); 1970 - Castelul condamnalilor (r. Mihai lacob); 1972 - Stanla Terez. ~i dia vohi (r. Francisc Munteanu); aSlrea (r. Lelilia Popa); 1974 - Mume/e .>cuns (r. Andrei Cillalin Billeanu); 1982 - De ce trag cJopOlele, MiticJ? (r. Lucian Pintilie); 1983 - Viraj periculos (r. Sergiu Nicolaescu); 1984 - Ciuleandra (r. Sergiu Nicolaescu); 1992 - Liceenii In alerta (r. Mireea PHingau).

ANGHEL, Anastasia
Regizor (Br~ila, 8 ianuarie 1929). Studii: lA TC (1959). Indelungata aCli vitale In Studioul Bucure~ti (din 1954) In cali tate de secund Si realiziltor de

ANGHEL, Paul
Scenarist. scriilor (Riicill"U, Bacilu, 8 august 1931 - Bucure~ti, 19 mai 1995). Studii: $coala de lileralUril ,,Mihai Eminescu", Bucure~li (1950). Publicist.

ANDRONE., Udla - Ull..UDIS, Udla ANDRONESCU, Coca


AClrila (Parirlagele, Buuu, 3 iulie 1932). SlUdii: InstilUlUl de lealru, Cluj (1953). AClivilate teatrala (Tealrul Nalional, Bucure,li) ~i de televiziune.
Inlerpreta de comedie, pentru care rolurile de plan doi din filme sunt 0

ANDRUfA, Marlana
Monteur (Tulana, Arge~, 17 rartie 1927). lumale de aClualililli (pesle 700) ~i numeroase documentare de ~Url .5i lungmelraj la Siudioul AI. I Sahia.

Colaborare constanta cu regizoruI'Virgil


Calolescu.

filme documentare. utilitare ~i publi cllare. La incepulUl carierei, douli in cursiuni in domeniuI filmului de fiC(iune: 1959 - Baie!ii no~tri (in co
laborate eu Gheorghe Vitanidis); 1965
Ora~ul

Comentarii penrru jurnale de actualitati


.,i seriale TV (Planeta se
grilbe.~te),

sceJ1arii pentru scUrt ~i lungmetraje doeumentare. precum !ji pentru cateva


filme de fictiune.
Redaelor-~ef al

Redac

ANESaJ, Margareta

care iube~te.

pei de scenarii a Studioului

nucure~li.

prelungire a carierei sale teatrale. Monleur (B~I!i, 10 seplembrie'1925). ANGHEL,lon Fllmografie: 1960 - BMJranii (r. Sica Studii: IATC - filmologie (1962). Actor (Buzau, 16 octombrie 1928). Alexandrescu, Gheorghe Naghi); Nu Lucreaza In Studioul Bucure~ti din Studii: IATC.(I954). Aclivilate lealrala vreau sa rna fnsor (r. Manole Marcus); 1958. ru I NOllara). Interpret de raluri (Teat 1961 - Post-reslant (~. Gheorghe Vita
Premii: ACIN 1975 (2idui)' IACIN secundare. nidis); 1964 - Dragoste la zero grade (r.
1976 (Osanda). I Filmografie: 1955 - Alarmii In munli Cezar Grigoriu, Geo Saizescu); Titanic
Filmografie: 1963 - Pisica de "lare (r. (r. Dinu Negreanu); 1958 - D-ale vals (r. Paul Calinescu); 1967 - 2i/e de
Gheorghe Turcu); 1964 - Merij silbatici camavalului (r. Gheorghe Naghi, Aurel varJ (r.lon Nila); 1970 - A~[eptar", (r.
(r. Alecu Croitoru); 1971 - Prinlre coli Miheles); 1962 - Gnci oameni la drum ~erban Creanga); 1975 - Comedie
nele verzi (r. Nicolae Breban); 1972 (r. Gabriel Bana, Mihai Bucur); 1963 fanlastic!i (r. Ion Popescu-Gopo);
Asta seiJra d;:msam in familie (r. Geo Codin (r. Henri Col pi); Marwriile unei SingurJwea florilor(r. Mihai Constan
Saizescu); 1974 - Paca/a (r. Geo Sai meSe de reS/aurdIlt (r. Virgil Calolescu); linescu); 1976 - SerenadJ pentru erajul
zescu); Trei scrisori secrete (r. Virgil Pa~i spre luna (r. Ion Popescu-Gopo); Xil (r. Carol Corfanra); TufiI de Vene/ia
'CaJolescu); 2idul (r. Constanlin Vaeni);
14

1992-1995: membru al Consiliului Na

!ionai al Audiovizualului. Filmografie: 1955 - Nufiirul rosu (r. Gheorghe Tobias) - ff; 1956 -0 zi pe Lacul Raze/m (r. Mireillie~iu); Cu fala spre public (r. Savel Sliopul); 1957 - De la munlii Padurea Ne.grii la Marea NeagrJ(r. Mireilliejiu) -1m; 1958 - Ion Creanga (r. Herman Rabinovici): Fotografii (r. Paul Cojocaru); 1959 Prisaca I"i Arghezi (r. Paul Anghel); 1960 - Aproape de soare (r. Savel Stiopul) - ff; 1964 - Mircestii In pastel (r. Radu Hangu); 1969 - 0 nutJIJ cum
15

ANGHELI.S<l.I. florin

ANION. ton

II-a Inai fo.'1 (r. Mirel lIi""iu, Eugenia Gutu, Eugen Popi!a) - 1m; 1970 - Lung" nOaple de ,'ase ani(r. Mircea Mure.)an) - 1m; 1972 - Romania, orizonl 72 (r. Paul Anghel); 1973 - Remember (r. Eugenia Gutu); 1974 - Romiinia. (ara /IIarilor visuri (r. Vlad Bard); 1976 Nunlii la Lerc.~li (r. Eugenia GulU); P<J.gini de is!orie. (r. Virgil Calotescu): 1977 - Razbo/UI de Independenla (r. Doru Nilstase, Sergiu Nicolaeseu Gheorghe Vi:anidis) - serial TV.

cu); 1975 - Mu,cher.rul Tomlin (r. IATC Aetivitate teatral. (Tealrul de Gheorghe Vitanidis); 1976 - Tufa de Comedie). Rare apari!ii pe ecmn. Filmogrllfie: 1984 - Emisi. continuil. Vencria (r. Petre Bokor); 1977 RiIzboiul de Independenril (r. Doru Nils (r. Dinu Tanase); 1986 - PiidureiUlca tase, Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vi (r. Nieolae MilrgineiiOu); 1987 - Mira tanidis) - serial TV; Severino (r. Claus colul (r. Tudor Mardseu); 1990 - Vlinii toarea de lilieci (r. Daniel Bilrbulescu); Dobberke).
199/ - Divo" din dragosle (r. Virgil ANGHELESOJ, MIocea Calotescu). Actor (VIa.5ca, IIfov, 27 septembrie . Ciilineseu)5957'='CluliilirBJi-dgaifiiJiii- . 1927). Studii: Institutul de teatru, ANTON,Jon (r. Louis Daquin); Douii lozuri(r. Aurel BucUre.5ti (1953). Bogat3 aetivitate Operntor (Vorona. Boto~i. 21 iulie. MiheJes, Gheorghe Naghi); () micii teatrala (Teatrul Notlltl1l). In film. roluri 1929). Studii: Institutul de arta cine ANGHELES<1!. Rolin inriimplare (r. Gheorghe Tureu); Pasiirea de plan doi. malografieil, Bucure~ti (1954). Filme Regizer film de ani matie (Bucure~li, furlUnii (r. Dinu Negreanu); 1958 FihDografic: 1968 - Biirillia penrru publicitare (cca SO) ~i de flcpune. 15 noiembrie 1931). Realizeazil eu Avalan,'a (r. Gheorghe Turcu); 1959 Roma (r. Robert Siodmalc); 1973 l'Iemii: Festivalul filmului turistie, precl!:dere filme de cartoane decupate , Baie!ii no.~lrj (r. Anastasia Anghel. AvealUri/e lui Babu~ii (r. Gheorghe Karlovy Vary 1969 (Vilniitoarea in pentru co pi i. Gheorghe Vilanidis); Telegrame (r. Naghi. Geta Doioa Tarnavschi); Ceara Romilnia). Filmografie: 1963 - Povesee cu ie Aurel Miheles. Gheorghe Naghi)~ 1960 (r. Vladimir Popescu-Do.eanu); 1974 Fihw&ta& fictione: 1960 - Aproapc pura,i; 1964 De-a roslogolul; 1963 - Badilrlln" (r. Sieil Alexandrescu. Cire$aIii (r. Andrei Blaier) - serial TV; de soare (in colaborare cu Gheorghe 1971 - Aventurile lui Bobo - serial; Srejar-cxrremi/ urgealif (r. Dinu Cocea); Fischer) (r. Savel Stiopul); Fliiclul # Gheorghe Naghi); Darclee (r. :tvlihai 1969-1971 - Aventurile !ui Dixy - serial; Un augusl iIi fliiciiri (t. Dan Pila, focul (in colaborare cu Gheorghe lacob); FUrluna (r. Andrei Blaier.'Sini~a 1972 - Povesle de la Pol; 1973 - Varia Ivetiei); 0 zi pierdulii (r. Mircea Iva, A1exandru Tatos) - serial TV; Ua liuni cu ... hallere; 1974-1975 - Pic ,i Fischer) (r. Savel Stiopul); 1963 Umbel penrru rna; Wziu (r. A1exandru Constantin Neagu); 196/ - Celebiul 702 Poe - serial; 1976-1980 - PJlrrel ,4.notimpuri (r. Savel Stiopul); 1965 (r. Mihai lacob); Omul de ingii line (r. Boiangiu); 1975 - Cercul magic (r. serial; 1977-1979 - BiiliJllei - serial; Camera aiM (r. Virgil CaJotcscu); 1966 David Rcu); Hyperion (r. Mircea 1981 - UJi. ,i onlUletii a!baWi; 1984 Horea Popeseu); Pe IilOr;JJ mi-HJriImas - Ultinu noaple a copillriei (r. Savel Vemiu); 1977 - RiIzboiul de Indepca Anolimpurilc; 1985 - Cauciucul; 1989 - iflima (r. Mihai Constantinescu, Valeriu Stiopul); 1969 - Moartea clprioarei ({. Lazarov); Posl-reslann (r. Gheorghe Vi (r. Doru N~tase, Sergiu Nieo den/ii Bradul care face alune; 1990 - Mag Cristu Poluesis); 1972 - Avcnturi la tauidis); (962 - Cine; oameni Iii drum (r. laescu,Gheorghe Vitanidis) - serial TV; nelUl; 1990-1993 - Gore ,j Grigore Seplembrie (r. Dmolei Ursu); 1'979 - Marra NeagnJ(r. Savel Stiopul); 1975 Gabriel Barta. Mihai Bucur); Pl ';lea la serial. de viniI (r. Franeisc Munteanu); 963 Omul car.: ne trebuie (r. ManDie Mar AlarrniI Fn DeIIi1"(r. Gheorghe Naghi); Lumillii de iulie (r. Gheorghe aghi); cus); 1981 - Probleme personale (r. Elixirul tin=tii (r. Gbeorghe-- Naghi); ANGHELES<1!. Man:eI David Reu); 1983 - Ca-n filme (r. 1976 - Oaspcp de seMil (r. Gheorghe Actor (Craiova. 3 noiembrie 1909 Pa.)i spre IUI;iI (r. Ion Popescu-Gopo); 1966 C"Slelanii (r. Gheorghe Tureu); Manole Marcus); 1985 - episodul 0 Tureu), 1979 - Falanslerul (r. Savel Bucure~ti. 22 februarie 1977). Studii: Corigenra domnului profesor(r.' Hara bucatii de plUne (r. Wilhelm Windhab) Stiopul); 1980 - Ancheta (r. Constaqtin Conservatorul de arta dramatica, Chi ~ambie Bora:;); Sreauil fiId nume (r. din Van! scurtA; Racolarea (r. George Vaeni); 1983 - Mistcre/e Buc~Jor(r. (1933). Bogat~ activitare leatralii Cornea); 1989 - LaCTima cerului (r. Doru Nbtase); 1984 - Masca de argint (Teatrele Nalionale. la~i ,i Bucure,li) . Henri Colpi); 1972 - A venturi la Marea (r. Gheorghe Vitanidis); 1985 - Colierul Adrian Istnltescu-Lener). AClivitate didactica universilarJ (1948 Neagrii(r. Savel Stiopul); 1974 - $Iefan de IUrcoaz" (r. Gheorghe Vitanidis); 1954). Cu precildere panituri cornice eel Mare - Va.>lui 1475 (r. Mircea 1 .986 - Towl sc plill~1l: (r. Mircea caracteriz.ate printr-o bonomie tandrd ~i Drdgan); Frolii Jderi(r. Mireea Dr'gan); ANION, fIodn Moldovan). o vic1enie benigna, Trei scrisorj secrete (r. Virgil CJIOl~S- . Actor (2 septembrie 1956). Studii: Filmografie: 1942 - Ziua cU/IIp.I.rii (r. Jean Georgescu); 1943 - Escadrila
albil(r.lon Sava); 1949 - Riisun~ valea
(r. Paul Ciilinescu); 1952 - Lanlul
.,Iiibiciunilor (r. Jean Georgescu);
Popescu 10 in conrrol (r. Troian F.rieea
nul; 1953- o scrisoarepierdulj(r. Sicil
Alexandrescu. Victor lIiu); 195~ - CU ~ Marincea e ceva (r. Gheorghe T:iJrcu);
1956 - Pe riispunderea mea (r. Paul

,in""

t6

~
I,

17

ANTON. Luda

MAHJDEANU . TaUana

ANION, Luda
Mome ur (G lodean u Cirl ig, BU la u, 15 august 19 15). Studi i: Facult atea de matem ati ca, B u cure~ti ( 1938). Din 1941, la ONC Profesor 'de mOll taj (19501956). Premii: ACIN 1972 (Pu cerea .,i Adeviirul; Felix ~i Ocilia); UCIN 1990 pentru in treaga ac[i vitate. Filmografie fiqiune: 1942 0 noapce furcunoa . ' . (1. Jean Georgesc u); 1944 Visul unei nopfi de ia rnJ (r. Jea n Georgescu); 1946 Tn permisie (r. Jean Mihail); La clac. (r. Jean Mihail); 1949 . Rfjsunif valea (r. Paul Cali nescu); 1958 A valan~a (r. Gheorghe Tureu); Via/a nu iarei! (1. Manole Marcus, lul ian Mihu); 1960 Nu vreau si1 m. lnsor(r. Manole Marcus); 1961 - Povesr e sencimenlEhi (r. Iulian Mihu); SlraziJe iJu amin liri (r. Manole Marcus); 1962 . Cillei oameni la drum (r. Gabriel Barta, Mihai Bucur); Doi biIiefi ca painea clIJdiI (r. Andrei Calara,u); Vacan riI la mare (r. Andrei Calara, u); 1963" Un .,uriis i1l plinii vard (r. Geo Saizesc u); 1964 . Drago.<ce la zerO grade (r. Ceza r Grigo riu, Geo Saizescu ); 1965 . La porrile piImiincului (r. Geo Saizescu); 1966 . Zodia Fecioarei (r. Mano!e Maccus); 1971 Pucerea .1i AdeviIrul (r. Manole Marcus); 1972 Conspiralia\r. Manole Marcus); 1973 . Capeana (r. Manole Marcu s); Deparee de Tipperary (r. Manoie Marcus); Dcspre 0 lInume fericire (r. Mihai Con::;tanti nescu); Trecdtoarele iubiri (r. Malvina Ur,ianu); 1974 . $c efan eel Mare Vaslui 1475 (r. Miccea Drlgan); AClorul ~i sHlbaticii (r. Manole Marcus); 1975 . Ta ciI de duminiciI (r. Mihai Cons tanti nescu); 1976 Cuibul
18

sa/amandrelor(r. Mircea Drasan); 1977 Aurel Vlaicu (r. Mi rcea Drasa n).
ANTONESaJ, Sevastian Scenarisl. rea liz.alor de filme docu mentare (Caliioa.ji, 17 iunie 1922). In anii 19501960. fun clionaq superior in s trucluri lc de indrumare ale ci nema tografiei, 1960 1974: jUCII~1 de actua lita!i , agricol ,i ,tiinlific. 19771 983: filme ulililare. Premii: ACIN 1972 pe ntru eel m"i bun subiect de: jurnal. ANTONESOl, Stefan Scenograf. pictor de costume (Bu curejt i. 18 iall uarie 1945) . Studi i: [nstjtulu! de arhitectura. Bu cure~ li (1973). Ii Premii: ACIN 1979 (f1cce oglinzi parale/e); UCIN 1990 (Coroan" de foc) . Ft!mografie: 1977 . Urgia (r. Andrei Blaier, losif Demian): Trepc. spre cer(r. Andrei Blaier); 1978 . f//fee oglillzi paralele (r. Mircea Veroi~ ): ' 1979 '. Lumina paJida a durerii (r. [~han Mih'u ); 1980 . 0 I"crima de faril (r . losi f Demian); 198 1 - Linistc(J. din adtincuri (r. Malvina Ur~ianu); Prob{~me perso n"le (r. David Reu); 1982 ' liBalollne de curcubeu (r. lo, if Demiar.); I i 983 . Pre" cald pencru luna mai (r. l\~aria Callas Dinescu); Viraj pericuios (r. Sergiu Nicolaescu); 1984 . Fapc divers (r. Andrei Blaier); 1985 . Marele premiu (r. Maria Callas Di nescu);. 1987 . in fiecare zi mi-e dor de tine (in colabontre c u Bob Niculescu. Dan Manoliu) (r. Gheorghe Vit<!Jl idi,); Frdnro;,; Villon - poerul vagabond (in co l~borare cu Adriana pa un . Peter Wildel (r. Sergiu Nicelaescu); 1988 . Mircd (r. Sergiu

(r. Sergiu Nicolaescu); Mis" Licoral

(Teatrul Nalional, Bucu re,t i). Profesor de ac torie, rector al IATC ( 19551970). e de Filmografie: 1939 0 noapc (r. Mircea Murej an); 1993 . Crucea de piacrJ (r. Andrei Blaier); 1995 Cr aii de pominiI (r. Ion $ ahi ghian); 1953 . 0 CUrlea Veche (r. Mircea Veroiu); scrisoare pierdurii (r. Sid. Alexandrescu . Terence regele bii/rilor (,i costume) Victor I1iu); 1955 - Nufiiru l ro., u (r. Gheorghe Tobias); 1957 . Pasiirea (r. And rei Blaier). furcunii ( r. Dinu Negreanu); 1959 . Telegrame (r. Aurel Miheles, Gheorghe ANToNESat VIdOr Regilor film de ani malie ( Bu cure~ti , Naghi); 1960 Darcl~e (r. Mihai lacob); 16 iulie 1936) . Din 196 1, animat, o r la 1962 . Vacanlil la ma.-e (r. Andre i Studioul Bucucejli. Realizator al primului Calar.~u); 1963 . ScriIinul ( r. Mihai lungmetraj de animalie roman esc lacob); 1964 . Neamul $oimiIre.,cilor (r. Mircea Dragan); PiIdurea . ' ponzu (Robinson Crusoe 1972). Premii: AC IN 1983 (Somn agila/), calilor (r. Liviu Ciulei). ACIN 1984 (Compromi~it),ACIN 1985 ANTONlU, Crtstache (Capeana). Actor (Bucurqti, 25 deeembrie 1907 AIle filme: 1968 Orice n a.~ i.~i are na.1ul; 1969 Greiere/e~i fumica; 1974 . Tirana. 1985). Studii : Academia de Gr Jdina amora~ ilor, 1976 . Robore/ul mimodrJ.ma, Bu cure~ li ; Centro Speri Mihae/ei; 19781 979 Avencuri sub mentalG di cinemalOgrafia. Roma. Dupa marine serial; 1980 Biciclecele; 198 1' ' o scurt :1 cariera cinematografid. in Rec"peraee racalli; 1984 - Som n 'gilar, Rom"ania. se srabjJe~te definitiv in Colivia; 1985 . Asediul; 1986 1990 Albania ca interpret de opera Ia T~a. Filmografie: 1927 - Maiorul Mura A venturiJe mU.5chetarilor - serial; 1990 1993 - Noile avenlUri ale mu~chelarilor (r. Ion Timu,); Niipasca (r. Eft;mie Vasilescu); Nea GhiflJ Cocolo~ la MO$i - serhd . (r. Horia 19iro~ anu ); 1928 - Jancu fianu (r. Horia Igi ro.janu ): 1929 . Haiducii ANTONESCU, Vl!g1l Arhitect' (B ucure.~ti , 22 noieinbrie (1. Horia Igiro~anu); 1931 . Ciocoii I 1909). Studii: Facultatea de arhitectura, Cantecul slrJinului (r. Horia I gjro~an u ) . Bu cure~ti. Semneazi1 in anii '40 scenografia filmel or: Escadrila aiM APAHIDEANU, Tatiana Regilor film de animalie (Tim i~ o2!a, (r. Ion Sava) . 1943; Floarea reginei J3 ianu.rie 1939). Studii: Insti ,utul de (r. Paul Cali nesc u) 1946. arte piast ice . Bu cure~ li - scenogrdfie ( 1962). Scenografie de teatru ji circ, A.."ITONIU, Costache Actor (Tiga na,i , laji, 25 februarie ilustralie de carle. Lucreaza in diverse 1900 Bucurej ti , 16 iunie 1979). Studii: tehnici de animatie. Premii: ACIN 1974 pentru graficil ConservatoruJ de a rt~ dramatic:1. Ia ~ i (1926). Bogalii activitate teatrali! (Fecira de IUrea dulce). Nicolaescu); 1990 . Coraa na de foc
19

==-

ARDELEAN. Dan

AUREUAN. Geo<ge

Alte filmc: 1969 - Ciiluru! cu co.m<l ARGHEZI. MJtrura


"Ib.,rrii; 1970 - Griidin.; 1971 - Cojo. cele B.bei Docili.; 1972 - C.lddoscop: 1975 - Miirgete niizdriiviine; 1977 Avionul de hanie. i978 - Joc de cuburi; 1979 - L. "'""; 1980 - Va",ul; 1981 Omulelul de "pii; 1983 - T.rd mea; 1984 Pe.)leri/e; 1986 - Hibernare,,; POf/reI; 1987 - Bri:lconicru/; NUIHiJ Z1mfirci; 1988 - Bulgiirele de pifmiln/; 1990 Pove"le" unui brJduf, 1991 - Ochel.rii
de SOi:Jre.

Ac tri!ii (Bueure,ti, ! O ~ deeemuric 1928). Sludii : IA TC ( 1956). Activitate teatra1ii (Teatrul Na!ional,. Bucure, ti ). Dupa 1993, uctivitate poli/idi, vieepre ~edjJ1(e PRM. In film , rolur.i episodice. Filmografie: 1958 - Doi vecini ! (r. Geo Saizeseu); 1960 - Furrun. (r. Andrei Blaier, Sini.,a Ivetici); 1961 Celebrul 702 (r. Mihai I.clob); 1963 Ano /impuri (r. Savel S tiO~ul); 1964 Titanic-v.ls (r. Paul Caline,'cu); 1965 -

A1HANASIOU, Genlca Vitanidis): 1990 - Fliiciiul eu 0 singurJ I (oana Alhanasiu I


bretea (r. lulian Mihu); Miss Liroral (r. Actrila (8ucure~ti, 1897 - Lagny,
Mircca Mure~an); 1993 - A doua clide;e rrall!a, 1966). In anii '20, se afirmii a Conscancinopolului (r. Mircea Mure in via!a tealralii ~i cinematograficil .)<In); 1994 - P",.disul in direc i (r. frJnceza. Apare in fUme d~ Germaine Cornel Diaconu). Dulac (Scoica .,i preo/UI - 1926). Jean Gremillon (Paznicul ("rului - 1929). ASLAN, Matty Regizor, sce narist film de anima~ie G. W. Pabst (0011 Quijoue - 1933) .
zi mi-e dor de line (r. Gheorghe ( Is mail. 7 mai 1924 - 13uc u re~/i, se p tembrie 1995) . S/udii: Academia de arte

ATHANASIU, Ion.
Pionier al filmu lui -5liinlific nlondia l
( 1868 - 1926). Fizio1og, director al

CaJei:J Victoriei

Si:lU

cbe~'a vi,liuriior

ARDllEAN, Dan
Corapo2itor (Bucure~ti. 20 octombrie

1940). S/udii: Conservatorul, Bucure~ti. Filme documentare !Ii de fic\iune . Filmografie: 1985 - Orele unsprezece ARMASU, SIMa (r. Lucian Bratu); Cun~nJ de I,uri Regiz~r. scenarist film'documentar . (r. Anghe l Mora ) - doc.; 1986 - Padu,," (B ucure~ ti, 29 octo mbrie 1907 de fi:lgi (r. Cri stina Nichitu~); fmn pemru Bucure~ti , 1992). R"-,pulld~ri poli/iee .ji primJvara farii (r. A!1gheJ MOf'd) - doc.; organizatorice jn cond u ~e rea cine 1987 - PaslrcazJ-miI doar pemru tine matografiei ( 1949-1950 ).[, Dircctor al (r. Gheorghe Vilanidis); 1988 - 0 v.rif Studiourilor Romfilm. Bucure~ti ~i cu M"ra (r. George Cornea); Lili.cul AI. Sahi3 (1950-1964). Activitate didac inflore$lc i:J doua OilrJ (r. Cris(i na tid uni ve"ilar. (1950- 1955 ). NiehilU,). Fihnogr...tie: 1964 - Me.,/e.,ug milenar, 1965 - TJr~uri ....i iarmaro;lce; {966 ARGANl, lullan Caier de .,::hi,e; 1967 - fll caini{cle

(r. Marius Teodorescu); I L. porrile piim.nrului (r. Geo Saizeseu); 1971 Facerea /umij (r. Gheorghr. Vitanidis); 1975 - Hyperion (r. Mira Veroiu).

frumo:J se, Bucure)li (1948) . Grafician. cO:trka lurisl, i!ustrator de carte .


Premii: CIDALC, C racovia 1974 (Fo rmi",,); Bil bao 1976, Gabrovo 1917 CD-ale organigramei). AIle filme: 1953 - 0 poveste cu u"uleri; 1955 - L.catullllinune; 1965 Un bloc neobi~nuir. 1970 - Au /obio gr.fie; 1971 - Lini;/e; 1973- 1976 Formic. - seria l; 1975-1976 - Organi g,"me - serial ; 1978 - Tablere; 1981 Noi eu drag muncim .

InslilulUlui Marey dill P",ri s. MCll1bru corespondent al Acadcmiei Romane . Tn ani i 1901-1903, ccrcetari fundamelltaie in domeniu) cinematogntfiei ultrarapide.

AURELIAN, George I Aurelian G. Para'ichivcscu I


Actor
(Bucure~ti ,

14 decembrie 1397

197?). Studij: Conservatoru) de ana


dramatici!, Bucurejti (1927). Bogata

ATANASIU, Nlkl
Actor (Bucure~ti, 20 mai 1907 Bucurejti, 24 noiembrie 1967). Studii:

activitate tealrala (Teatrele Na!ionale dill

Ilulian Gartenberg I
1nginer de sune t, produciitor (1905 194?). Studii: Institutu l Po!itchllic, P.,is.

nwzeului.
~lNEL,

Alexandru

I:

La illceputul anHor '30, breveleaza ~i


',, /rcbuin!eaz.
0

Actor (Dolhasca. Sueq~va. 4 mai tea rrul de revi~ta ~ i 1 0. l~ telev iziuJle; reitereaza in film formu la de succes
1939). Studii: IA TC ( 1962). VedeW ,n

Chi~inau, Cernau!i ~i Cluj; TeatTUI Municipal! Bulandra). Deb ut cinema Conservatorul de aria drama ti d, Bucure,ti (1928). Bogat~ aCI(vita/e lografic in Franta . Activitate didactica teatrd1ii (Teatrul Nalional, Bucure$ti). In universitara la Cluj. filill, mai ales personaje interpretatejn Filmografie: 1924 - Manasse (r. lean prealabil pe seeniL Mihail); PaW (r. Jean Mihail ); 1962 Filmografie: 1953 - 0 scrisoare P.ne. ra de viniI (r. Franci;c Munteanu);

in"ala!ie originalil de

inregis trare a sunetuil!j pe film. Lucreaza 10. Illdrofilm Sonor ~i Ciro-

Film (pin" ill 1940). _pIacti<:ata ~na Filmografie: 1933 - Insulil $erpilor Filmografie: 198 1 - Ana . ,i "horul" (r. (r. Hori. Igiro".nu); 1934 - Bing-B.ng Virgi l Calo tescu); 1983 - <;a-n filme (r. (r. N. Stroe, Vasile Vasilache); Ora Manole Marcus); 1985 - Ano /impul veselii (r. N. Slroe, Vasile Vasil,che). iubirii (r.lulian Mihu); 1987 -Tn fiec",e
20

.==

I1iu); 1957 - CiradelJ sfildimatiI(r. Marc Mau rette); 1959 - Telebrame ( r. Aurel Miheles, Gheorghe Na&hi); 1960 BJdiirani! (r. Sid Alexancrescu. Gheorghe Naghi); 1961 - Pono-Franco (r. Paul CjJineseu).

pierdutJ (r. Sica Alcxandrescu. Victor. 1964 - Neamul $oimJre$(ilor(r. Mircea Dragan); Pildure.a. spanzurd{ilor (r. Liviu

Ciulei); 1965 - CamerJ aiM (r. Virgil Calotescu); 1966 - Vremea zlipezilor (r. Gheorghe Naghi ); 1971 - A sediul (r. Mircea Murc.,an); 1975 - Cercul magic (r. David Reu).
21

AURlAN, E.rlka

A VRAM. Crlstea

AURIAN. Ertka
Monteur (Cernauli, 5 februarie 1932). Filme de animalie ~ i scurtmctraje de
flctiune la Sludioul
Bucure~li.

ill

perioada 1954-1961, cand lucreaz:; indeoscbi cu Ion Popescu-Gopo. FilmogIllfie fietmne: 1961 - S-a furar a bomb. (r. Ion Popescu-Gopo); 1963 Ano/impuri (r. Savel Stiopul); 197 I Piidurea pierdul. (r. Andrei Blaier) ; 1972 - Drum in penumbr. (r. Lucian Sratu); 1973 - DrtJgostea incepe vintri (r. Virgil Calo/escu); 1974 - AgenlUl slraniu (r. Savel Stiopul); 1975 - Ora~ul I vazul de . <us (r. Lucian Bratu); 1976 A VRAM, Crlstea AClor (Bucure~ti. 28 august 1931 Seren.d. pentru elajul XII (r. Carol Corfanta); 1977 - SeplelObric (r. Timotei Roma, 10 ianuarie 1989). Stu'dii: IATC Ursu); 1978 - AI pauulea sIal (r. Timotei ( 1958). Activitare teatrala h (Teatrul Ursu); Melodii, melodii (r. Francisc Nottara). Pe ecran.junele prim al anilcr MUJ1reanu); 1979 - Mireilsil din lren '60. Din 1966, lucreaz. in strain"tate.

(r:-Liician Ilr<nu): r980 - C5111eo peiifiU fiul mell (r. Constantin Dicu); 1981 {llvingiilorul (r. Tudor Madi>cu); Allgela merge miJ; depanc (r. LuCi~l Sratu); 1983 - Singur de car! (r. Tudor Mar'scu); Un pelic de cer (rl Francisc Munteanu); 1984 - Tncrederei(r. Tudor Marascu); Acord<J{i cir~ UmSllm!e atenuame? (r. Lucian Bratu); Zbor periculos(r. Frarci,c MUlltean.u); 198.) Ort/e un!iprezece (r. Lucian Sratu); 1987 - Miracolul (r. Tudor Marascu).

Filmografie: 1960 - D"rcJee (r. Mihai iacob); Nu vreau ....amiI in....or(r. Manole Marcus); 196 I - Povesle sentimenlalii (r. lulian Mihu); 1963 - Anolimpuri (r.

Savel Stiopul); 1965 - De-a.~ fi ... H.rap Alb (r. Ion Popescu-Gopo): 1966 Sleau. fifrJ nume (r. Henri Col pi ): Zodia Fecioilrei (r. Manole Marcus).

!.

22

23

BARBU. Anea

AIle filme: 1986-1988 - Din lainele desenului - serial; .1992 - Perpetuum mobile; 1993 - Navigalorul; Nau{rdgiul.

Fesliv;JJ Enescu; Unirea filCt! purt!reiJ;

1964 - TonilZa; 1990 - ReinlOurcere ill


Romiinia.

BABESCU, C.
Produdtor, regizar (? - 'I). In anii '20, realizeaza in colaborare cu losif Benak filme docurnentare didactice tn studioul sau din Arad (Farmecul Carpalilor no, tri; MineJe de aur, Marmura; [ndusui1:l ciIrbuneiui - 1926). Semneaza montajul a peste 250 de filme
docurnellrare.

BARBANEAGRA, Paul
Regizor film documentar (lsaccea, 12 februarie 1929). Studii: IATC (1956). In perioada 1957-1964, in Studioul AI. Sahia, realizeaza 15 docu men tare de rnediu ~i scurlmetraj. Din 1965 lucreaz~ I'n Franla, ca regizor ~ i produca.tor, dedidilldu-se filmului-eseu despre aria (ArhireclUrJ ~i geografie sacriI - serie de zece filme; Mirce;J EJi;Jde $1 redescoperire;J sacruJui;

BARBEUAN, Nlcolae
Operdtor (Bucure.,ti, 18?? - Bucure,ti, 195?). Pionier al cinemalOgrafului romanesc. Demonstrator de cinema lograf ambulant in Balcani .'ji Africa de Nord. Din 1912, filme de actualitali ,i documentare; dupa 1917, film de fictiune. fro anii '20, conducator Ichnic al Serviciului cinematografic al Armatei unde contribuie la formarea unor profesioni!)ti importanli (Eftimie Vasilesell, Vasile Goeiu.lon Cosma). 1941-1945: angajatla ONC Filmografie documentar: 192 I Evoca/iuni eroice (r. Nicolae Barbelian); 1922 - Filmul TncoroniJrii (r. Nicolae Barbelian); 1923 - PoveSlea noamului rom!i.nesc (r. Nicolae Barbelian); 1927 FuneraliiJe regeJui Ferdinand (r. Nicolae Barbelian); 1928 - Obiceiuri populare romJine$ci (r. Mihai Vulpeseu); 1929 DrJgu.~, viap:1 unui Sat romfinesc (r. Paul Sterian). Fictiune: 1917 - Cei doi BiIrciIne,ti (r. Nicolae Barbelian); 1924 Milionar penrru 0 zj (r. Jean Georgescu ); 1925 - Dacorie .~i sacrificiu (r. Ion $ahighian); NiIbiidiiile Cleoparrei (r. Jon $ahighian, Jean Gcorgescu); 1926 Jade$ (operator, in colabor.tre eu Aurel Petrescu, I. Mircescu; interpret) (r. Haria Igiro,anu); 1927 - Nea GhiliJ Cocolo~ la Mo~i (r. Horia Igiro~anu).
BA.!~BU,

Gheorghe
sunetuJUl).

Zamfir S"u

rugiJciunea

BAlABAN, MIrcea
Actor (1905 - august 19 ] 1). Studii: Conservatorul de arta Idramatic~,

BADEA, ArlIn
Regizor film de animalie (Bucure~ti, 1 decembrie 1934). Caricatur~ ~i ilus lIalie de carte. Din 1950, lucreau ca
animator ~i desenalor.

Filmografie: 1%3 - SticJereJe; 1966 -

Fumica; 1969 - Acvila $i Durnila; 1971 Din lumea anim1llelor, 1972- 1973 - VialB roman",riI a lui Gherase - so.rial; 1973 Ziimbili, vii rog!; 1974 - Baloane vrJjire; 1975 - Pe urma urmei; 1977-1979 BiiliInel - serial; 1980 - Baghera {ennecalii; 1981 - Uiise ,<i Diogene; 1983 - Caligrafie; 1986 - Cine rMe mai bine;1990 - StiIpfinul currii; 1991 - BANDALAC, Ollmplu Regizor film de animalie (Sacele, 29 Ghidul.

Bucure~ti. fndelungata acti ,hate teatra la. I' Filiriografie: 1930 - Telc~iziune (Ce va fi maine) (r. Jean Mihail); t 954 - llie in luna de miere (r. Ion Rodan); 1958 VialB nu iarriI (r. Manole Mljfcus,lulian Mihu); 1960 - Sero. (r. Mircea Dragan); I%t - Porro-Franco (r. Paul Ciilinescu); SrrJzile au amintiri (r. Manole Marcus); 1964 - Carrierul Veseliei jr. Manole Marcus); Neamul $oimar..,rilor (r. Mircea Dragan); Tilanic-viJ.ls (r. Paul Glinescu); 1965 - SerbiIrile galame (r. Rene Clair).

Paul Barba.neagra. Premij: Mamaia 1964 (Dirijoru/); Paris 1990, Marele premiu al Audio vizualului francez penlru 'j'ntreaga activilale. AIle fiIme: 1960 - Album de piccunI cOlllcmporaniI romfinoasciI; 1962

Anea

BADEA, Niaillna
Monteur (Bucure~ti. 26 octombrie 1950). Din 1970,Ia Studioul AI.Sahia.
24

noiembrie 1955). Studii: I~stitutut de arte plastice (1978). Pictor, grdfician. Premii: ACIN 1982 (Caligrafie) , ACIN 1985 (Podul).

Operator (Tapoloveni,16 iulie 1944). Studii: IATC (1975). Bogata activitate (peste ISO de filme) in cadrul Studioului Animafilm unde lucreaza din 1963.
25

BARBU. Eugen

BARrA. Dona

Pila); 1980 - Drumul O",c/or (in cola bor.re cu Nicolae Paul Mi~ail)(r. Doru Niista,,); 1982 - Trandafi I galben (in colabordre cu Nicolae Pa I Mihail) (r. BARBU, Eugen Scenarist (Bucure>ti, 20 februarie Doru Nilslase); 1983- Mistere/e 1924 - Bucure>li, 7 se plembrie 1992). Bucure~tilor(in colabora~ cu Nicolae Scriilor, publicist (inclusiv cronid! de Paul Mihail) (r. Doru Nilslase); 1984 film).Activitate politicii: membru al CC Ma.,"" de argint (in colabordre cu al PCR (1 969- 1989); deputat MAN; _ Nicolae=Paul=Mihai!.T-=( r~h=ghe dupa 1992, pre.-;edinte de onoare al PRM Vitanidis); 1985 - Colieru! de IUrCOale ji dcputal. Membru corespondent al (in colabo!""are cu Nicolae Paul Mihail) Academiei Romane (din 1974). Ecra (r. Gheorghe Vitanidis); 1986 - Dom nizari ale propriilor sale opere literare $i ni,'joa ra Aurica (r. $erban'Marinescu); scenarii originaie (majoritalea in Tow! sc pJale~lc (In ell. abonue cu colaborare) ale unor filme de aventuri ~i Nicolae Paul Mihail) I( r. Mircea Moldovan); 1988 - Marlor idispiiru{i (in suspans, pc fundal istoric. Seriale TV. Premii: Mamaia 1966 (Procesul alb); colaborare cu Nicolae aul Mihail) ACIN 1971 (FBcerca lumii; Haiducii; (r. SlObi Cseh, Dan Miron~scu); 1989 Urmlirirea); ACIN 1986 (Domni~oara LBctima ccrului (in colaborare cu Nicolae Paul Mihail) :(r. Adrian Aurica). Filmografie: 1965 - Haiducii (In cola Istriltescu-Lener). botare cu Nicolae Paul Mihail. Mihai Oprij) (r. Dinu Cocea); Procesul alb BARBU,Marga (r. lulian Mihu); 1967 - Rilpirea fecio Actrilil (Ocna Sug.tag. Maramure~. are/or (in colaborare cu Mihai Opri,. 24 februarie 1929). SIUdii:~nSlitUtUI de Dinu Cocea) (r. Dinu Cocea); 1968 - leatru, Bucure~li (1950) Activitale Riizbunarca haiduciJor (fn colaborare cu teatralil (Teatrul Armalci / NOllara). Mihai Opri~, Dinu Cocea) (r. Dinu Tn film, roluri de referio\ : Anita din Coce.a); 1970 - Haiducii lui Saprecai (In seria "Haiducilor" ~ i Ag ta din seria colaborare cu Mihai Oprij) (r. Dinu "Margelatu". Cocca); 1971 Facerea lumii Premii: ACIN 1971 : (Haiducii; (r. Gheorghe Vitanidis); Slipramana Urmifrirea; Facerea lumil);.AC1N 1986 ncbunilor(in colaborare cu Mihai Opri." (Domni$oara Aurica). Dinu Cocea) (r. Dinu Cocea); Zesrrea Filmografie: 1953. - Neporii gornis Damni!ei Ralu (in colaborare Cll Mihai tuiui (r. Dinu Negrcanu); 1954 - Rasare Oprij) (r. Dinu Cocea); 1974 - Tatiil soare/e (r. Dinu Negrcanu); 1957 risipilOr (r. Adrian Pelringenaru); Un VullUr 101 (r. Andrei cal& JrajU ); i965 august in fllcari (in colaborare cu - Hs.iducij (r. Dinu Cocea La porrile Nicolae Paul Mihail) (r. Dan Pila. piimanlUJui (r. Geo Saizesc r); ProcesuJ Alexandru Tatos) - serial TV; 197 5 - alb (r.lulian Mihu); 1967J A'mprenla Comoard din Carpa{i (r. Cornel Todea) (r. Vladimir Pope.scu-Doreanu); Riipirea - film TV; 1979 - Bietul Ioanide (r. Dan fecioare/or (r. Dinu Cocea); 1968 Col.boralor al regizorilor Zollan Szilagyi. Siefan Munteanu ji Ion TruidL
26

Marga Barbu

~I

Amza Pellea in

Hafduclf (1 965)

Rilzbun.rea haiducilor(r. Dinu Cocea); Wilhelm Cucerirorul (r. Gilles Grangier, 1970 , Haiducii lui Saptecai (r. Dinu Sergi" Nicolaescu) - serial TV; 1982 Cocca); 1971- Face"" lumii(r. Gheorghe Trandafirul galben (r. Doru Nastase): Vitanidis); SiiptlImiina ncbunilor(r. Dinu 1983 - Misrere/e Bucure~riJor (r. Doru Cocea); Zestrea Domnitei RaJu (r. Dinu Nilstase); 1984 - Masca de arginc (r. Cocea); Urmarirea (r. Radu Gabrea) Gheorghe Vitanidis); 1985 - Colierul de serial TV; 1973 - Drdgostea incepe IUrcoBU (r. Gheorghe Vitanidis); 1986 vineri (r. Virgil Calotescu); Ultimul - Domni$oartJ Aurica (r. $erban C3rtu~ (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 Marinescu); TOfUl se plare.,re (r. Mireea Ta,ill risipitor (r. Adrian Petringenaru); Moldovan); 1988 - Marrori dispiiruli (r. Un august In f)acilri (r. Dan Pila. SlObi Cseh, Dan Mironescu); 1989 Alexandru Tatos) -serial TV; 1975 - Zile Lacrima ceru/ui (r. Adrian Istratescu fierbin(i (r. Sergiu Nicolaescu); Lener); Comoara din CaIpaii (r. Cornel Todea) film TV; 1978 - Melodii. me/odii (r. BARTA, Dona Regizor film documentar (Bacau, J5 Francisc Munteanu); 1979 - BielUl Ioanide (r. Dan Pila); Omul care ne septembrie 1931 - Bucure~ti, 19 ianuarie rrebuie (r. Manole Marcus); 1980 - 1977). Studii: Institutul de artli cinema Drumul oaselor(r. Doru Nilsta..); 1981 - togratidi, Bucure>ti (I 954). Realizeaz;;
Zl

BAKfA. Gabrtel

BADUllSOJ. Eugenia

la Studioul AI. Sahia documenlare jtiin litke. Premii: Venelia 1962 (Povestiri din lume" MJrii Negre); Mamaia 1965 (Temi! eu varia{iunr); Buenos Aire,. Teheran 1968 (femere); Milano 1971 (GBzele Deltel); ACIN 1974 (Varia{l'uni pe t1ceeiJ.~i lemil). AIle filme: 1960 - Du~manii invizjbili; 1966 - Bioeeno"" de stepi!; 1967 MI .~tina ti!euti! ; 1968 - Converge"-I~; . 1969 - Relicte; 1971 - Lumea neviIzu/J a Deltei; Plante acvatice; 1972 - Eco sistemul; 1973 - Animale captive; 1974 Acizij nucleic; ~j roJuJ lor, 1975 Fluturele de mJtase; 1976 - Diatomee. bijucerij ale nalUrii; $1 barza a venit. BARTA. Gabriel Regizor film documentar (ClUj. 22 octombrie 1923 - Petro~.a~k28 aprilie 1972). Studii: Conservatorul de art~ dramatica. Cluj (1953). Premii: Mamaia 1966 (Gara). Filmografie: 1954 - Nmlint. oameni ~i api1; 1958 - Prietenii vie Iii; 1959 Primii pa$i ai lui /onid; 1960 - eel mici despre lumea mare; 1962 - Cind oameni la drum-1m ff; 1963 - 3 x 3 =?; 1964 Delta. rdiul albineJor, 1965 - $i atunci ... ; Printre lebede ~i baloane; 1967 Juei!rii; 1968 - Ninea noastriI; 1969 Stimatii domni~oari! V.; 1970 - Cotele apelor Duni1rii; 1972 - Dupi! douiIzeci de

Premii: ACIN 1978 (V-a.<ruga. daeJ .,e poate); ACIN 1980 (Eu. dad; a~ fi 0 ziini!); ACIN 1983 (VarJ scunii - SOl ff); ACIN 1985 (Fals trata( de iptimitate); Premiul Gemeaux 1994 (La ~oi. e aicl). BARTON. Geo I AClor (Piatra Neaml. 23 martie 1912 - Bucure~li, 10 iunie 1982). Siudii: Conservatorul de arta dramalica, Bucurejti (1941). I3oga!~ aClivilate
teatraJ~ (T-eatruFNalionalyucure~)"In=

(I. Cristu Poluc.sis); 1967 - Subler.nul (I. Virgil C.lolescu); 1968 - Palltoful Cenu.~Jresei (r. Jean Georbescu); 1969 Simpali.::ul domn R (I. ~tefan Troian Rom.n); 197/ - Pentru cil se iube. (I. Mihai lacob); 1974 - Stefan eel M"re Va., lui 1475 (I. Mircea Dragan); Frd{ii .lderi (I. Mircea Drdgan); Stejar~xtremi! urgenli! (I. Dinu Cocea); 1982 Secvenre (I. Alexandru Tato,).

B~A,MJrcea

film, relul sau de referinlA: Lica

SAmdiiul. din La moanJ. cu norae.

BASSA C~MARll / Cresman/, Eugenia

Pictor de costume (Bacia. Hunedoara,


9 mai 1932). Studii: Institutul de ane

plaslice, Bucurqti. Activitate teatraHL Ocazionai, colaborari in cinematografie: AI treilea sail monal (r. Alecu Croiloru, 1980); Misterele Bucure~lilor (rDoru
Nastase, 1983).

AClor (Ghidigeni, Tecuci, 10 "prili e 1929) . Studi i: IIlSli tutul de !emu, Bucure,~Ii. Yndelungata aClivitate tealntl<1 (Te.trul Municipal / Bulandra). Interpret de roluri de plan doi. FIlmografie: 1960 - Cand primJvara e fierbinte (I. Mircea Saucall); 1965 Rund. 6 (I. Vladimir Popescu-Do reanu); 1966 - Zodi. Fecioarei (r. Manole Marcus); 1967 - Subrerdnui (r. Virgil Calo!escu); 1969 - Ynr.<tele omului (I. Alecu Croitoru); 1972 Explozia (r. Mircea Dragan); Zestrea (r. Lelilia Popa); 1974 - Un auguSl in flJ cilri (r. Dan pipi, Alexandru Talos) serial TV; 1978 - Munre/e alb (I. Dan Nec~ulea); 1984 - Raliul (I. Mircea DrAgan); 1987 - A doua variantil (I. Ovidiu [onescu).

Bi\D[cJ\., MIhal
Geo Barton in La Moara cu noroc (1956)

F"Ilmografie: 1949 - Rifsuni! valea (r. Paul Oilinescu); 1956 - La Moara cu

ani.
BARTA. Tereza
Regizor film documentar (Bucure~li,

8 mai 1954). Studii: lATC (1977). Fiica

regizorilor Gabriel

~i

Dona Barta. Din

1989.lucreazii in Canada.

noroe (r. Victor I1iu); Pc riispundere~ mea (r. Paul Oilinescu); 195') - Bijuterii de familie (r. Marius Teodore~); 1960 Darclee (r. Mihai Iacob); Mandrie (r. Marius Teodoreseu); Nu vreau sa mii insor(r. Manole Marcus); Pom-ewl unui necunoscut (I. Gheorghe Turcu); 1961 Pono-Franco (r. Paul Calinescu); Vari! romantici! (I. Sini~a Ivetici); 1962 Tudor(r. Lucian Bratu); 1964 - Moftud 1900 (r. Jean Georgescu); 1965 - Calea Victoriei sau cheia Yisurilor (r. Marius Teodorescu); Camerd albi! :(r. Virgil Calote,cu); 1966 - Dacii (I. Sergiu Nicolaeseu); Fantomele se grabesc

BASn, OctavIan Operator (Lugoj, 22 iunie 1929). Studii: Institutul de arta cinemato grafid, Bucurejti (1954). In Studioul Bucure~ti, filme de fiC{iune, publicitare ~i utili tare. Premii: Mamaia 1964 (SlTiiinul). Filmografie fictiune: 1963 - Strainul (in colaborare cu Gheorghe Viorel Todan) (I. Mihai lacob); 1964 - Merii -<iilbatici (r. Alecu Croitoru); 1967 K.O. (in col abo rare cu Alexandru David) (I. Mircea Mure~an); 1975 EY1JdiJ[e~ (r. ~tefan Traian Roman); 1976 - lnSlan{a amana pronunrarea (r. Dinu Coce.); 1978 - A varia (I. ~Iefan Traian Roman); 1980 - POf/ile dimine{ii (r. Radu Gurdu).

Regizor film de animalie (Constanla, II manie 1941). Studii: Insti!utul Peda gogic,Bucure~!i (1963). Din 1969,5ce

nograf, animator. pictor la Studioul Animafilm. Utilizeaza metoda "mode I~rii sub aparat", animilnd personaje de
plastilina. Dupa 1985, lucreazil in slIa inata!e. Premii: ACIN 1975 (Geneza); ACIN 1980 (Metafora); ACIN 1981 (Alte slic/e). AIle filme: 1973 - Pilrinli ~i copii; 1974 -Icar, 1975 - Geneza; 1977 - Alter cgo; 1978 - $erbewl; 1979 - Nodi; 1980 Vasul cu flori; Metafora; 1981 - Ni~te slicle ; 1984 - Galilei.

Bi\DULESUI, Eugenia
AClIiJ;l (Giurgiu, 23 septembrie 1922). S!udii: Conservatorul de arta dramatic~,
29

'

2B

,I

BJ\J~U,loo

B~IU, Gheor~e(Dodu

Bucure~li. AClivilale lealrali! (Tealrul Saizesc u); 1991 VinovalUl (In Armalei , Bucure)ti) . Din anii ' 70 , se colaborare cu Alexa Visarion ) (r. Alexa stabile ~te ill strdinatate. Vi ,~rion). Filmografie: 1946 - PM ur.. In dra gosti!ilor(r. Cornel Dumilrescu); 1952 BlI.LA.N, Pavel Lall!ul sIJbiciunilor(r. Jea n Georgescu); Operator ,i regizor din Repu blica 1953 - Nepo!ii gorn iscului (r. Di nu Moldova (Hancesti, Fliles ti, 17 iulie Negreanu ); 1954 - RJsare soarele ( ~. 1938). Studi i: iI;slilu w l 'Wniona l de Dinu Negre,nu ); J962 - Cerul n-.re Cinematografie , Moscov" (1965). grd cii (r. Francisc Munteanu). Semneazil imaginea u?or fihne B~U, Ion do:un;entare al: regi %orilor:Vlad lovi la Scenarist (A ldeni , BUlitu, 2 ianuarie ( FanllJ~a: ~lalr;:J . pJatrJ ... - 1?66~ Ma:;lI1933 _ Bucurej ti, 22 septembrie 1992). Ie plalUlul nO.<lru - 1968) , Gheorghe Prozator, dramaturg, publicist. In an Voda (Dc-ale toamne, - 1966), Anatol samblul creatiei sale lilerare, scenaristi ca C:g!1ru ([Jimitrie Cancemir - 197 n, lacob aparo ca un domeniu secund,lemele ji Burghiu (Balada lemnului - 1975); stilul caracteristic pierziindu-ji pregnanla. Operator ficpune: .1967 - Se cauta un Premii: ACIN 1976 (Mere ro~il); pazniC (r. Gheorghe Vod 1969 ACIN 1979 (Omul care ne trebuie ); NuntiI la palat (r. Vlad lovt1a); 1972 UCIN 1992 in memoriam . Soare, .'1oare (rli(ioare ~r. V asile Filmografie: 1965 - Camera aiM ' Pascaru); 1973 - Poduril'; (r. Vasile (r. Virgil Calolescu); 1967 - Maiorul $i Pascaru); 1977 - Povestea lui FiIt-Fru mo""ea (in colaborare cu Alexandru mos (r. Vlad 10nila); 1982 - Ar fl avut 0 Boiangiu) (r. Alexandru Boiangiu); alta soarta (r. Valeriu Jereghie); 1987 1972 - Asca scar; dansiim in familie (in Corespondcnrul nOSlm .<peciaJ (r. Nicolaie colaborare cu Geo Saizesc u) (r.Geo Ghibu) Regizor documentar. 1986 Salzescu); 1976 - Mere rO$~1 (r. COlli siIrbatorilor de iama; 1988 - Coul Alexandru Talos); 1977 - RiItaclfe (in vechilor cazanii. colaborare cu Alexandru Tatos) (r. Alexandru Tatos); 1979 - am III care lie B~A,Sabtn trebuie (r. Manole Marcus); 1981 Regizor film de animatie Clancu lianu , Grllbe~le -te ;-ncet (r. Geo Saizescu); Dolj, 17 iunie 1932). Siudii: InstitulUl de 1985 - Sper sa ne mai vedem ... (r. arte pla.slice, Bucurejti ( 1955). Piclor. In Dumilru Dinulesc u); 1987 - Duminicii animalie ulilizeaza rehnica picturii sub In familie (In colaborare cu Ni colae Tic, aparat. Dan Marcoci) (r. Francise Munteanu ); Premii: PelicanuJ de argir1 . Mamaia Miracolul (in colaborare cu Tudor 1966 (PiciilU rd); Pelicanul de argi nl , Miiriiscu) (r. Tudor Mlirdscu); 1988 - De Mamaia 1968 (Valul); ACJN 1973 ce are vulpea coada? (r. Cornel Diaconu); 1990 - Harababura (in (Galaxia); AC JN 1979 (Exodul spre colaborare cu Geo Saizescu) ( r. Geo lumina).

Alte filme: 1967 - Ora.yul; 1968 . PasJrea Phoenix; 1969 - Fa ,.;cintllii; 1971 foroarcere in viitor, 1975 - ada. Leopoldlita AC lri !i! (Paule)li , Vrancea, 10 decembrie 1934). Srudi i: IATC ( 1957). Prestigioasa activitate teatrala (Teatrul Mic ). Cu cateva ex cep!ii (rol uril e din filmele lui Mircea Veroiu). cinemato graful pune doar rare6ri in valoare re.'iursele ei de tr4gediana, o ferjl1du ~ i. de obicei, partituri de culoare. Premii: ACIN 1972 (Nuora de piatrJ). Filmografie: J963 - Pisica de mare (r. Gheorghe Turcu); 1967 - Subteranul (r. Virgil Calolescu); 197 1 - Nun ta de piatra (r. Dan Pita, Mircea Verow); 1974 TatiIl risipitor (r. Adrtan. Pelringen aru ); 1975 - Dincolo de po~ (r. Mircea Veroiu); 1978 - Pe flrul apel (r, Lelitia Popa); 1979 B,etul loamde (r. Dan Pila); Clipa (r. Gheorghe Vilanidis); Ion - blestemul piImnlUlul, blestemul iubirii (r. Mirc.;:a Mure.an); 198 1 - fnghlllCorul de sabll (r. Alexa

BALANUrA,

Visarion); Se mnu/ ,~Clrpe/u i (r. Mircea Vero iu ); 1982 - Mult m.i de pre, e iubiretl (r. Dan M;ucoci): NJpiI..'. :a ( r. Alexa Visarion) ; 1983 - Scopul . ,i mijloele (r. Dan Marcoci); 1985 PUI1C I ~ i de /a ctlpal (r. Alexa Visarion); 1986 - Umbrele soareiui (r. Mircea Vecoiu); 1990 - Riimiinerea (r. Laurenliu Damian); 1991 - Balanla (r. Lucian Pintilie); 1993 - Chir. Ch ir. iin" (r. Gyula Maar).
B~OlU,

Gh=rghe!Dodu

a);

Scenograf, pictor de coslume (Buc urej li ,7 iunie 1949). Sludii: Insli IUIUI de arhi teclu rii, Bucure~li (195 4). Filmografie: 1976 _ Aceident (In colaborare cu Mara Cuculaj) (r. Sergiu Nicolaescu); 1977 _ Pentru patrie (in colaborare cu Mara Cucula~. Honensia Georgescu; . i cOSlUme) (r. Sergiu Nicolaescu): J978 _ R evan.~a (in cola borare cu Marcel Bogos) (r. Sergiu Ni colaesc u); To/ul pentru fotbai (r. Andrei Blaier); 1979 _ Ultima noapte dedragoste(r.Sergiu Nicolaescu); 198 1 Ana .1i "horul " (.i coslUme) (r. Virgil
Calote~cu): Angela merge mai deparce (r. Lucian Braw); 1982 - Melodii la Cosline\~ti (r. Constantin Paun); Tran danrul galbcn (r. Doru Nilslao;e); 1983 -

Leopoldina Balanula in Numa de pialra (t971 )

Bocet vesel (r. Mircea Moldovan); Un pe cic de cer (r. Francisc Munteanu); 1984 - Eroii n-au varst.iI J Fa", din Strdda Florilor (r. Mihai Constantinescu, Dan Mironescu) - serial TV; 1985 - Ca.siitorie cu repeti;ie (r. Virgil Calolescu); ,vafa sCnlimen talJ (r. Francisc Mu n:eanu): 1986 - Un Oaspele la cinii (r. Mihai Constantinescu): 1987 ~ Ni.~lt: bJie!i grozavi (.i coslUme) (r. Co rnel Diaconu ); 1988 - episodul FJr'lumini
31

30

BALEANU. Andrei Cltlilln

BEaU. Mihal

de pozi(ie (~i costume) (r. Mihnea Columbeanu) din AUlOstop; 1993 NeinvinsJ-i Jrdgo.'itea (~i costume) (r. Mihnea Columbe.nu).

.. _~ _ ~. _= f~ vad (r. Ion Nil"); 1968 - VillicicJi~lii (r. Aurel Miheles); 1970 - Ciinl~ce/e miidi (I. Francisc Munteanu); 1973 - Proprie ladi (r. ~erban Creanga); 1914 - Piicalii (r. Geo Saizescu); 1977 - Fair play
(r. Alexandru Danciu ~zalmari); Seplembrie (I. Timorei Urs~); 1978 Chmurd. ,~j picJrurd de pJoaie (r. Manole Marcus); Ne. Marin Mili.rd.r(r. Sergiu Nicolaescu); 1979 - SillgWr prinlre prieleni (I. Cornel Tadea); 19'82 - De ce trag cJopOleJe, Mirici!? (~ . Lucian

Premii: Praga 1970 (Ap' Irece o.menii rdmiin); LeiP7.ig 1977 (Spiriru{

BALEANU. Andrei QltJilln


Regizor (B"cure~li, 7 februarie 1947). Siudii: IATC (1969). Preoili: AC!N 1971 (Ap" ca UII bivol lIegro); ACIN 1975 (Sub pecel"" laine,). Filmografie: 1974 - Muntele ascuns; 1977 - E alGr de 1J.proape fericirea .

BALTARETU. Constantin
16 aprilie 1938 Bucure~ li. 9 manie 1985). Studii: IATC (1959). Activilale lealral. (Teatrul de Comedie). In film, raluri episodice . Filmografie: 1967 - Balul de siimbiilii. sea", (r. Geo Saizescu); 1973 - Che mare<J auruJui (r. Sergiu Nicolaescu, Wolfgang Siaudle); 1975 - Pir.(ii din Pacific ( r. Gilles Grallgier, Sergiu N,colaescu); 1982 - De ce lrag cJoporele. Milicii? (r. Lucian Pintilie); 1986 - Ca ullicorjj de zwr(r. Alecu Croitaru). BAl-TAW. Oltea ~ IONESCU. Oltea Actor
(Bucure~ti.

Pinlilie); 1990 - Har.b.bu'i~ (r. Geo Saizescu); 1992 - Cel m"i illbil dinlre piImanleni (r. ~erban Marinescu).

Mihal Constantin, Cesonls Postelnlcu

$1 Stefan Banlca Jr. in LiceenU rock'n'ro"


(1990)

BARBULESaJ. Daniel
Regizor (Tiil'gu Jiu. 16 ianuarie 1946). Siudii: IATC (1978). Dupa a semni ' ficati'va"activitate de secund in Studioul Bucure~ti, debuteazlt in lungmelraj cu filmul Wnileoarea de lilieci (1990).

neTnfrJngeriJ). AIte filme: 1957 - Oameni .~i lumini pe Va/ea Bislr;(ei; 1959 - L. Raze.)i; 1963 - Drume(ind prjn Bucure.~li; 1966 VaniIcoaTe de ,,,,(urian;; 1969 - C;lntec in pi.criI; 1970 -Ullima jerI"; 1973 Dimilrie Canremir, 1974 - RomJnia {Erd mtlri/or vise; 1975 - Mi-:.inJ pus [Jori la piI/Jrie; 1976 - Nume/e meu eSle Romiinia; 1977 - Hora independen(ei; 1978 - Romiinia 78; 1979 -Lucrul manurilor mele; 1980 - Casle/ul din Carp.!i; 1983 - Pomel in fir de bo rdflgic; 1984 -BarieriI pentru cocori - ff; 1987 - Carrea oJ"rilor; 1989 - Timp eroic. limp de implinin'; 1990 - Podul de
flori pesce Pro.

BEaU. MIhal
Scenograf (Pitejli, 25 .cctombrie 1925) . Studii: Instilutul de ane plasrice, Bucurqti (1953). Filmografie: 1976 - Cuibul sala millJdrelor(r. Mircea Drligan); Serenada penlrU er..jul XII (,i costume) (I. Carol Corfanra); 1977 - Aurel Vlaicu (I. Mireta Dr~gan); 1978 - Drumuri In cumpl1niI (I. Virgil Calolescu); 1979 Rug ~i fiaciirJ (r. Adrian Petrirtgenaru); 1980 - Caneec pentru fiul meu (r. Constantin Dicu); Fala Morgana (r. Elefterie Voiculescu); 1983 - Galax. omul pilpu.,11 (r. Ion Popescu-Gopo); 1984 - RJmJ,agul (I. Ion Popescu Gopo); 1986 - a zi I. Bucure,li (in colaborare cu Alic, a Stancu) (I. Ion Popescu-Gopo) .

BARsESaJ. Agatha
Actri~ (Bucurejti, 9 seplembrie 1861 - laji, 22 noiembrie 1939). Studii: Conservatorul de arlil dramalic:d, la Bucurqti ~i Vie.na. Protagonist1'1 a teatrelor dramatice din Romania. Austria ji Germania. 0 singuri! aparitie film: Miracolul (Michel Carre. 1915). dupa pantomima lui Max Reinhardt.

BANICA.. ~refan
AClor (Cal~rd~i, I I noiembrie 1933 Bucure,li, 26 mai 1995). Sledii: IATC (1955). Vedelii de leatru ,i de lele

$tefan Banica in Cianura $i,;)i<4tura de ploaie (1978) ,

viz.iune.lnterpreteaza cu dezinvoltudi ~i BANIa. JrI, Actor (Bucuresti. 18 ocrombrie 1967). ~!iil\~a dozarii efectelor personaje I, cornice care cultiva deriziunea ~i Studii: ATF (1990). Filmografie: 1986 - LiceenU (r. autoderiziunea. Filmografie: 1965 - Dincolo de Nicolae Corjos); J 987 - EXlemporal la bariera (r. Frallcisc Munte.nu); 1966 - dirigen!ie (r. Nicolae Corjos); 1990 Golgola (r. Mircea Dr~gan); TUllelul (r. Liceenii rock'll roll (r. Nicolae Corjos); Francisc Munteanu); 1967 - I mpu5cacuri 1994 - Templul liIeer;; (r. Gheorghe . pe porlaliv (r. COlar Grigoriu); Zile de Bu~an).
32

~refan

in

BATCI\.. Vlad
Regizor film documenlar (Tighina. H noiembrie 1935). Studii: IATC (1957). Din 1957, lucre~ la Televiziune (peste I 500 tilluri). Activitate didaclid, Insti

tutul de arte din

Chi~inltu.

33

BEHAR. Nina

BEKIOIl tostf

BEHAR, Nina
Regizor film documentar (Bucure.}ti 25 mai 1930 - Paris, 25 marlie 1989).

BEua, Anton

, ,.

Monteur (Bucure~tj. 2 (! noiembrie


1911 - Bucure~ti, iunie 1980). Dill 1936, la Ciro-Film ~i ONC Dupa 1944,
monteur-~ef

Studii: Institutul Unional de Cinema


lografie, Moscova (1958). Realizeaza in principal documentare despre arta. Din 1975, Iraie.le in Israel .i Franla. Prenili: Paris 1965, FeSlivalul inler Jla~jollal (II tilmului de arhiteclUrJ. (Ana mOllumenUllii;, Lausanne 1966 (Vacanpi I. Mamaia); Vene!ia 1969 (Muzica ma; plesus de orice). AIle filme : 1958 - Luchian; 1959 A;ci Bucur"~li; 1962 - Mamaia;1963 II;nerar, Muzeul salU/ui; 1964 - Un anisl

al jurnalului de

actualita~i

la ONC ~ i Studioul AI. S~hia. Nume

roase filme documentare.

BEUGAN, Radu
Actor (Galbeni, Neam!, 14 decembrie 1916). Studii: Conservatorul de arta dramatica, Bucure~ti (19i8). Bogata

activilaCe teatraia ca actor:. regizor ~i


director al Teatrului N~ lional din

acuza 0 Jume; 1965 - Universuri pic IUrale; 1966 - $i mulrii, mullil fanrezie; Te.atru (din 1965). Profeso'lJe ~ctorie la 1967 - Picrorul Ghia{J; Pal/ady, Miiinile lATe. Membru al CC al PCR (1969 piclOrului; 1968 - Lucian Grigorescu; 1989), deputat MAN. Premii; ACIN 1984 (Horea). 1969 - Expozi!ia de anil plaslid a 25-a Filmografie: 1942 - 0 noaple fun.u aniverstlre a Eliberarii; 1970 - CullUm noasil (r. Jean Georgescu); 1944 - Visul legume/or. 1972 - Canlala profana; A unei nOPli de iama (r. Jean peorgescu); privi un lab/ou; 1973 - Pecra$Cu; Cinei 1949 - RiIsunif yaJe.a (r. Paut Calinescu); picCOr; contemporani; 1974 - Simeze. 1950 - Buley.rdul "Flu\eril yamU"
G~ ,*,::':

Bucure~ti. Numeroase ap~ritii la tele viziune. Vicepre~dinte ~i .. apoi pre.$e dinte at In!;tilUtului International de

BEHREND, Louls
IBerger Ludwig!

"'''1lt

Operator austriac (? - ?). Lucreaza in


anii 1937-1939 ,i 1945-1946 In

Romania. Stabilit in anji '50 In America


de Sud. Filmografie: 1937 - Doamna de la erajulll (r. Dezideriu Major); 1939 - 0 noaple de pominii (r. Ion $ahighian); Trei dansuri romiine$ri (r. Ion $ahi ghian); 1944 - Visul unei"nop{i d~- ]arhii (r. kan Georgescu); 1945 - Funul de la Arizona I FUrfu/ de /a cGbGrel (r. Mircea Botez).

(r. Jean Mihail); 1952 - Lanlul slilbiciu Actor (Braila, 7 noiembrie 1927 ni/or (r. Jean Georgescu); 1953 - 0 Fayence, 16 aecombrie 1991). Siudii: scrisoare pierdu{~ (r. Sica Alexandrescu. Conservatorul de arta dramatic~ . Victor lliu); 1955 - Afacerea Prow Bucure.ti (1949). Activitate teatrdla ea (r. Haralambie Boro~); Direclorul noslru actor ~i regizor (Teatrul National, (r. Jean Georgescu); 1960 - 8Milranii Bucure.)ti). tn film, roluri secund'He sau (r. Sica Alexandrescu, Gheorghe Naghi); episodice. 1961 - Ce/ebrul 702 (r. Mihai lacob); Filmografie: 1957 - Ciulinii 8iirii 1963 - Pa~i spre lUll a(r. Ion Popescu ganului (r. Louis Daquin); 1962 - Cerul Gopo); 1966 - Casle/anii (r. Gheorghe lJ-are grillii (r. Francisc Munteanu); Turcu); 1967 - $o(ul seclOrului suflete 1965 - Ca/eG ViclOriei SGU cheia visu (r. Gheorghe Vitanidis); 1972 - Explozia rilor(r. Marius Teodorescu); Runda 6 (r. (r. Mircea Dragan); 1973 - inroarcerea Vladimir Popescu-Doreanu); Serbiirile lui Magel/an (r. Cristiana Nicolae); 1974 - galanre (r. Rene Clair); 1966 - Goigola AgenlUl siraniu (r. Savel StiopuI): 1975 (r. Mircea Dragan); 1967 .. impu"ciilUr; - Singurillalea flori/or (r. Mihai po porfllliY(r. Cezar Grigoriu); Amp",nUl Constantinescu); Tala de duminici1 (r. Vladimir Popescu-Doreanu); 1975 (r. Mihai COIlSlantinescu); 1976 - Cuibul Comedie fanr8sIicJ (r. Ion Popescu salamandrelor (r. Mircea Dragan); Gopo); Pira!ii dill Pacific (r. Gilles /nstanfa amana pronunfGrea (r. Dinu Grangier, Sergiu Nicolaescu); 1982 Cocea); Premit;r4 (r...Mihai Constan Comoara (r. lulian Mihu); 1983 tin..,cu); 1977 - Aurel V/aicu (r. Mireea Zacharius (r. Claude Grinberg) ; 1984 Dragan); 1978 - 8rdle/e Afrodirei Surori/~ (r. lulian Mihu). (r. Mireea Dr-agan); 1980 - lancu iianu haiducul (r, Dillu Cocea); Iancu iianu BERGER. Martln Regizor german (Maillz, 6 ianuarie ""pciul (r. Dinu Cocea); Reieau. "S" (r. Virgil Calotescu); 1981 - inloarcere 1892 - Berlin, 1969). Contribu\ie impor la dragoslea dinlEi (r. Mircea Mure~an); tanta la evolutia cinenlatografului 1983 - Galax , omul piIpu$iI (r. Ion romanese inlerbelic cu doua ecranizllri: Popescu-Gopo); 1984 - Horea (r. Miree.a V~nea a moaril p~ Sirer (1929) ; Mure~an); 1992 - Trahir (r. Radu Ciuleandrd (1930) . Mihilileanu).

BERrOK, Ioslf BE.l.lU, Nlcola.e


Profesor
-1
~

universitar,

produdHor

Operator, regizor (Timi~oara, 23 ianuarie 1891 - Arad, 8 ianuarie 1972). Demonstralor de cinematognlf ambulanl
in Balcani ~i Austro-Ungaria. 1914 1918: operalor de front in Serviciul

(Braila. 23 august 1916). In anii 1949 1953. pre,.dinte al Comitetului Cinema

tografiei, organism cu rang de minister.

cinematografie al Armatei auSlro

BERECHET, MIhal
I Ionescu Berechet I

ungare. 1921-1927: la Arad, laboralor .~i

produqie de filme documentare

C;J

ca
35

34

t=-

8ERJOlA, Oody

HESOIU, lon

rdeter didactic. 1927-1938: la Bucure,ti,


operator independent: reportaj, film

documenw ~i fieliune. 1934- 1940: cola borator la Indrofilm Sonar , i ONC Filmografie documentar: 1926 Marmura (r. C. Babescu); Indu.w ia carbunelui (r. C. Babeseu); Farmecul Carpa.{ilor no~trj (r. Victor Babescu); 1929 - Serbiirile Unirii (r. losif Bertok); Romiinia azi (r. losif Bertok); 1930 Cancerul (r. Aurel Babe,); 1934 - Tlirg de fece pe Muncele Gaina (r. lonel Ve~tea); 1938 - Un fragmenc din viara cooperacisCa a Sibiului (r. I.N.Ciolan); 1940 - Romania induscrialli MallJXa (r. Paul ClUinescu). Fiqiune: 1927 - Ionel ~i Marioara (r. H. Chileviez); Lia (r. Jean Mihail); 1929 - Haiducii (r. Haria Igiro ~a nu); 1930 - Divercismenc de dansuri I Ba/ecul uria Niky-Cueu (r. Leria Niky-Cucu); 1931 - Chemarea dragoscei (In colaborare eu lIie Niculescu) (r. Jean Mihail); Ciocoii I Clin/ecul scrainului (r. Haria Igiro~u); Monologul lui PIicala (,i scenarist) (r. lo,if Bertok); 1932 - Douli arii (r. Iosif Bertok); 1933 - Insula $ecpilor (r. Haria Igiro,anu); 1934 - Bing-Bang (r. N. Strae, Vasile Vasilache); Ora vesela (r. N. Strae, Vasile Vasilache).

Ciprian PorU/pbeseu (r. , Gheorghe Vitanidis); 1977 - Profecul. aurul .~i arde/enii (r. Dan Fila). I:

BESOru, Ion

Actor (Sibiu, I I martie I ~3 I). Inde


lungata activitale teati.aB'I (Teatrul de

Stat, Sibiu; Teatrul Bulandm). Premii: Mamaia 1965' (Neamul


$oimiIre.~cilor,

Carcierul Veseliel).

BERTOlA, Cody Actril~ (Bueure,li, 12 august 19 13). Srudii: Conservatorul de artA dramatie~, Bucur.,ti. PrestigioasA aetivitate teatro!l~ (Teatrul Municipal I Bulandra). Cinema tograful 0 solici la rareori. tara a-i ofed partilUri pe m ~ ura talentulu i ei dra matic. Filmografie: 1957 - Ciulinii BiIriI srraniu (r. Savel Stiopul); femurilorii ganului (r. Louis Daqu in); 1971 - (r. Sergiu Nicolaescu); PactJU (r. Geo Facerea lumii (r. Gheorghe Vitanidi,); Saizescu); Un comi.,,"r acuA (r. Sergi u Felix ~i O/ilia (r. lulian Mihu); 1972 Nicolaescu); 1975 - CwICemir(r. Gheor36

Filmografie: 1957 - Vuleur 101 (r. Andrei CM~ra~u) ; 1960 - Fureuna (r. Andrei Blaier, Sini,a Ivetiei); Secea (r. Mircea Dr~gan); 1962 - Partea Ca de viniI (r. Franeisc Muntea~ u ); Tudor (r. Luc ian Bratu); 1964 ~ Carcierul Veseliei (r. Manole Marcu j); Noamu l $oimiire.~cilor (r. Mircea Dr;lgan); 1965 - $ah Ia rege (r. Haralambic Boro,); Camera aiM (r. Virgil ~alotescu); Haiducii (r. Dinu Coeea); Raseoa/a (r. Miree,,-Mure,an); 1966 -, Fantomele se grJbese (r. Cristu Polucsis); 1970 Caste/ul eondamnaplor(r. Mihai lacob); Mihai Viceazul (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 - Asediul (r. Mircea~Mure,an); Atunci i-am condamnat pe l<:Hi 1a moane (r. Sergiu Nicolaesc u); Brigfda Diverse In alertiI (r. Mircea Ddgan); Printre colinele vcrzi (r. Nicola. Breban); Puterea $i AdeviIrul (r. ManoIe Marcus); 1972 - Bariera (r. Mircea' Mure,an); Ciprian Porumbescu (r, Gheorghe Vilanidis); Sageaca capicll1luJui Ion (r. Aurel Miheles); 1973 - Ultimul CdrtU$ (r. Sergiu Nicolaescu); Vifomila (r. Mircea Moldovan); 1974 - Aecorul ~i siIlbatieii (r. ManoIe Marcu); Agentul

Ion Besolu $I Octavian Cotescu in Barlera (1972)

ghe Vitanidis); MU$chclaruJ roman (r. Gheorghe Vitanidi s); 1976 - Toace plinzele sus (r. Mircea Mure, an) - seri21 TV; 1977 - lmpu$eiiwri sub elar delunil (r. Mircea Mure,an); Doccorul Poenaru (r. Dinu Tilnase); RiIciIcire (r. Alexandru Tatos); 1978 - Cianura $i piciIeura de ploaie (r. ManoIe Marcus); Revan$a (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 - Ion bJesrcmu/ pamanrului, bJescemuJ jubirii (r. Mirce. Mure,an); Mihnil, eiline de cire (r. Sergiu Nico)aescu); Ultima noapce de drago.,ce (r. Sorgiu Nicolaescu); 1979-1982 - Lumini ~i umbre (r. Andrei Blaier, Mihai Constantinescu, Mircea Mure~an) se rial TV; : 980 - $antaj (r. Geo Saizescu); Drumul oase/or (r. Doru NaSlase); La rliserucea marilor furtuni (r. Mircea Moldovan); 1981 - Capeana mercenarilor (r. Sergiu Nicolaescu); Convoiul (r. Mircea Moldovan); Due/ul (r. Sergiu Nicolaescu); Un echipaj

peiJIru Singapore (r. Nicu Stan); 1982 j\1ult rna; de pre! e iubirct:J. (r . Dan
Marcoci); PJdurea nebunii (r. Nicolae

Corjos); 1983 - CJrula cu mere (r. George Cornea); Frucce de piIdure (1. Alexandru Tatos); Miscere/e Bueu re~riJor (r. Der.u Niistase); Viraj peri cu!os (r. Sergiu Nicolaescu); 1984 Horea (r. Mircea Mure,an); Masca de .arginc (r. Gheorghe Vitanidis); Ziua Z (r. Sergiu Nicolaescu); 1985 - Colierul de CUreoaze (r. Gheorghe Vitanidis); Noi, eel din linia inlai (c: Sergi u Nicolaescu); Racolarea (r. George
Cornea); Sper sa ne mil; vedem ' .. (r.

Durnitru Dinulescu); 1986 - Secrew! lui Nemesis (r. Geo Saizescu); Tocul se plilce.~ te (r. Mircea Moldova"); 1987

Fran<;ois ViI/on - poecul vagabor.d (r .


Sergiu Nicolaescu); 1988 - Miree. (r. Sergiu Nicolaescu); 1989 - Kilomecrul 36 (r. Anghel Mora); 1991 - Polul Sud (r. Radu Nicoar~); Subspecii (r. Ted
:r7

Bl0U, Desdemona

BLAIER. Andccl
(ri-Je:ancGeor~o); ~~ Ei!ecliFfJWfF re~li fa Bra.~ov (r. Fritl Krismp); Gra

Nicolaou); 1993 - Aceastil-Iehamite (r.

I'

Filmografie: 1986 - PiIdurea de fagi


(r. Cristina Nichitu,-Mihailescu); 1987 la co b (r. Mircea Daneliuc); 1990 - A

Mircu Daneliuc).

dinilc ClJpiutlei (r. Cornel D~mitrescu);

BIOO, Desdemona .... LOZINSa-n, 1944 - Vi.,ul unei nOPli de iamll (r. .lean Georgescu); 1946 - Floarea reginei Desdemona
(r. Paul calinescu).

BIELUSIO, Anton
inginer de sunet (Bucure~ti> 6 octQm brie 1901 - Bucure,ti, II iulie 1984). Studii : Institutul electronic uni vers itar, Bucure~ti. DOclor in ~tiinle tehnice. Cercetari in domeniultehnicii sunetului ~i imaginii cinematografice. Director
teh nic al ONC (1941-1948), jef al

BISERICANU, MIhal
AClor (Buc ure~ti , 5 februarie 1962). SlUdii: ATF (1 990). Activitate leatrali! i (Teatrul de Comedie). Filmografie: 1986 - Lumin!/e din larg (r. Slelian Slaliva); 1988 - !Desene pe asfalt (r. Elisabela Bostanj; Maria ,i marea (r. Mircea Mure~an): Maria .5; MirabeJa in Tran zi.c;roria, (r. Ion Popescu-Gopo); Secrerul armei ... secrete (r. Alexandru Tatos); 1989 Kilometrul 36 (r. Anghel M'ora); 1992 - E pericoloso sporgersi (r. Nae Caranfil).

unsprezecea porunc:Ii (r. Mircea Tusea .~i jungbiuJ (r. Mircea Daneliuc); 1993 - Aceasti! lehamite (r. Mirce. Daneli ue); 1994 - Senarowl melci/or (r. Mircea Daneliuc); 1996 Prea tiirziu (r. Lucian Pintilie); 1996 Prea rarziu (r. Lucian Pintilie).
Daneliuc)~

BIRsAN, Ion
Operator
(8ucure~ri,

I !loiembrie

Laboratorului de cercet11ri al cinemato


grafiei (1957-1971). Volum: "Fotografia ,i cinematografia In culori'" (1953).

1928), Din 1952, la Sludioul AI. Sahia,

Andrei 8laier

Semneaza coloana sonora a unor filme documenl(l.re ~i de ficliune. Filmografie: 1941 - Romlinia In lupta conlrd bol,evismu/ui (r. Paul Cillinescu); 1942 - Ri1zboiul nostru stant (r. Ion I. Cantaculino); !n mun!ii nO$cri fa vfinJtoare de u{$i (r. Walter Lekebusch); Crucea Ro~ie RomaniI (r. Witold Klimowicz..); 0 noapCc furrunoasa

BtRBoRA, CecIlJa

Actr;!" (Crivina, Mehedinli, \0 mai 1963). Studii; lATC (1988)1Se afinn. in filmele lui Mircea Daneli~c.

Dorel Vi.san $i Cecilia Birbora in Senatorul melcilor (1994)

subiecte p~nln.l jumale. de actL!alirati, reportaje ~i documentare. Colaborare consltmta cu regizorii Florica Holban (Cintec de leagJn - 1974; $eoa/a de pe Arie,- 1976; Procesul minute/or- 1977 ; De la vis la Im plinir" - 1978 ; Oameni, hai sa cre$rem oameni - 1979; Djn nou de la capat - 1980) ,; Siavomir Popovici (Geneze - 197 4; Despina Doamna ~ i Floarea lui Toma - 1975 ; CUYilnt de invlilaruril- 1976; 10, Petru Voieyod 1977; Sen/nul omului - 1978; Holde 1979; Opre$te-te, treciltorule' - 1981; Mu~rea. bisericii O/ari - 1982) , Alte filme: 1965 - 180 de zile In Oceanul Atlantic (r. Ion Blrsan); 197 3 - Suflel din su flerul neamului mcu (r. Constanlin Vaeni); 1983 - Predeal, un basm in doi (r. Ervin Slekler); 1984 Canalul Dunarea - Marca NeagriI (r. Ervin Slekler); 1985 - Tune/i,tii (r. Alexandru Ga,par); 1988 - Pagini din cronica Marij Uniri (r. Pompiliu Galmeanu); 1989 - Un vis prometeic (r. Jean Pelrovici); 1990 - Parricipanri la Marea Unire (r. Pompiliu Galmeanu),

BLAlER. Andrei
Regilor (Bucure,ti. 15 rnai 1933), Sludii: IATC (J 956). in paralel cu

realizarea filmelor de fiqiune presleaza o ampll1 act ivi ta(e in domeniul filmului documentar ~i utili tar la Studioul
Bucure~li.

Premii: Pnom Penh 1968 (Apoi s-a nascut legenda); AC IN 1975 (J/u strate cu flor; de camp); ACIN 1976 (Prin cenu," imperiului); ACIN 1982 (Lumini .)i umbre); ACIN 1986 (BiitJlia din umbriI). F"tlmografie; 1956 - Om "H"(ln cola borare cu Sini~a Ivetici) (~i scenarist); 1958 - Mingea (in colabordre cu Sinj~a Iverici) (~i scenarist); Prima melodie (Tn colaborare cu Sini,5a [vetici); 1960 Furruna (in colaborare cu Sini~a I vetici ); 1962 - A fast prietellu/ meu; 1964 Casa nererminarJI; 1966 - Dimine{ile unui biIial cuminre; 1968 - Apoi s-a nascut legenda; 1971 - PJdurea pierdutii; 1973 - De... pre 0 anume ferjcire (scenarist, In colaborare cu Conslanlin ChiriIA); 1974 - Cire,~arii - serial TV; /Juslrd[e cv flori de camp (~i scenarist);
39

38

BUON]", Caudlu

BOGOS, Marcel

1975 - Prin cenu,a imperiului (~i scenarist); 1977 - Trepte "pre cer (,i scenari~t); Urgia, (in colaboraTe cu losif Oemian); 1978 - Totul pentru [otbal; 1979- 1982 - Lumini ~i umbre(in cola

Rochia albii de d.lltelii (r. pan Pita); 1989 - Kilomelrul 36 (r. Anghol Mora) ; 1991 - PoM Sud (r. Radu !iNieoarii); 1993 - 0 yard de lIeu;c;Jc ~r. Lucian Pintilie). '

Ciulei, Paul Bortnovschi) (r. Dinu Negreanu); 1957 - Empri. (in colabararc cu Paul Bortnovschi) (r. Liviu Ciulei).

AIle filme: 1984 - Ca...; 1988 - JucJrii muzicale; 1990 - Phoenix; 1990-1993 Universul muzicij - serial; 1994 Puncwl de fug.

BLEONf, OaudJu

borare CIJ Mihai Con~lanljne..Cicu. Mircea Mure~an) - serial TV; 1982 - [ntunericul BLOOS,Coca alb (~i scenarist); 1983 - Riideli Ca In Actrilii (I octombrie 194 ~) . Studii: vial. (si scenarist); 1984 - Fapt diver..; Facultatea de filologie , Clyj (1969). 1985 - BiItiIlia din umbrii; 1988 - Activitale lealrala (Teal",1 Bulandra). In Vacanra co. mare (,i ;cenarist); 1989 - film, roluri de plan doL Momentul adev.rului; 1991 - Divory din Filmografie: 1988 - Secretl armei ... drago"te; 1993 - Cruce. de piatrJ; 1995 - secrett (r. Akxandru Tato. ; 1991 Torente - regele Mllilor. Casa din vis (r. loan n.rmaz . ); Divor{ din dragoste (r. Andrei BI er), Sub
specii (r. Ted Nicolaou); I inovafu! (r. Alexa Visarion); 1992 - Pawl COil' jugal (r. Mircea Daneliucj'; 1993 Aceastii lehamite (r. Mireea paneliuc); O;,cea de pialn! (r. Andrei Blater); 1995

BOG, Ion AClor (Omvi!a. 16 septembrie 1942 Bucure,ti. 21 ianuarie 1976). Studii: IATC (1965). Lucreazii constant ,i In cinematografia maghiara. Filmografie: 1964 - Neamul $oimil re(i/ilor (r. Mircea Dragan); 1972 - Lupul milrilor (r. Alecu Croitoru, Wolfgang Staudte); 1975 - Evadarea (r. $tefan
Traian Roman).

BOGHIfA, MIhal VasUe


Actor (Bueure~ti, 25 iulie 1932). Activitate teatrdlA (featrul Municipal! Bulandrd). In film, apari!ii episodice. Filmografie: 1955 - Alarm. in munti (r. Dinu Negreanu); 1957 - Eruptia (r. Liviu Ciulei); 1960 - Selea (r.. Mireea Dragan); 1962 - Lupeni '29 (r. Mircea Dragan); 1964 - Neamul $oimiire~tilor (r. Mireea Dragan); 1969 - Prieteni fifrJ grai (r. Paul Fritz Nemeth, Gheorghe Turcu); 1972 - Avenwri la Marea NeagrJ(r. Savel Stiopul); 1976 - Cuibul salamandrelor(r.Miroea Drlgan); 1983 Ringul (r . Sergiu Nicolaescu); 1987 Hanul dintre dealuri (r. Cristiana .. Nicolae);. 1988 - Mirce. (r. Sergiu Nicolaescu); 1990 - A un.<prezecea po runcii(r. Mircea Daneliuc); 1992 - Atac in bibliotec. (r. Mircea Dragan); Patul conjugal(r. Mircea Daneliuc).

Actor (Bucure,ti, 23 iulie 1959). Studii: IATC (1983). Activitate teat ....lii (featrul Nalional, Bucure~ti). Premii: ACIN 1984 (Pas In dOl). Filmografie: 1980 - Fata Morgana (r. Elefterie Voiculescu); 1982 - Concurs (r. Dan Pila); 1983 - Drepuue Tn lanluri (r. Dan Pita); Sa mori ranit din dragoste de viafli (r. Mireea Veroiu ); .1985 - Pas In doi (r. Dan Pi \'I); 1987 - FI.cDri pe comori (r. Nicolae M1!rgineanu); 1988

Terence
Blaier).

regeJe baJli/or (~. Andrei


'

. Regizor (Bueure~ti , 15 feb arie 1944 - Bueure~tj, 4 martie 197 '. Studii: IATC (1968). Realizator d filme ~ i
emisiuni

BOCI.Nq, A1exandru

-TV. in

cinematografie. un

singur film: Oloria nu cilnt. (~1976).

BODIANU, Mlrcea
Scenog....f (Satulung, Bra50Y, 17 iunie 1924). Studii: Institutul de .,hitectura, Bucure~ti. D~_1969__ , I u c~acl ,n stralnatate. -- -Filmografie: 1952 - Mitrea Cxor(ln colaborare cu Liviu Ciu ei, Palll Bortnovschi) (r. Victor lliu , MarieUa Sadova); 1953 - Nepo!ii gormstului (In

! ---

Compozitor (Bucure~ti, 6 august 1942). Studii: Conservatorul. Bucure~ti (1967). Premii: ACIN 1986 (Liceenit). Filmografie: 1976 - Bunicul ~i .doi delincven{i minori (r. Maria Callas Dinescu); 1979 - Ora um (r. Nicolae Corjos); 1980 - BuniI seara, Irina (r. Tudor Milrascu); 1981 - Alo, ateri zem strJbunica! (r. Nicolae Corjos); 1982 - P.durea nebuna (r. Nicolae Corjos); 1984 - Raliul (r. Mircea Dragan); 1985 - Dedara{ie de dragosle (r. Nicolae Corjos); 1986 - Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1987 - Extemporal la dirigen{ie (r. Nicolae Corjos); 1991 Teletonul (r. Elisabeta Boslan).

BOGAROO, florin

BOGOS, Marcel

colaborare cu
Claud;u Bleont in Sa morl ranit din dragost. d. vlalli (1983)
40

Liviu

Ciul1ei. Paul

Bortnovschi) (r. Dinu Negreanu); 1954

Rasare !:;oareie (In colaborare, cu Liviu

Scenog....f (Gala!i, 28 august 1926). Studii: institutul de arhitectura, Bucure~ti (1955). Premii: ACIN 1974 (Inloarcerea lui Magellan. Un comisar acuz.); ACIN 1984 (Horea). Fllmografie: 1960 - Mfjndrie (in cola borare eu ~tefan Maritan) (r. Marius BOGDANEscu, leno Teodoreseu); 1961 - Post-restant Regizor film de animalie (Tjmi~oara, (r. Gheorghe Vitanidis); 1962 - Sub 5 septembrie 1955). Studii: lilstitutul de cupola albastd (r. Gheorghe Tobias); arhitecturl. Bueurejti (1981). 1963 - COdin (r. Henri Colpi); Pa~i spre Premii: ACIN 1982 (Caligrafie); lunii (r. Ion Popeseu-Gopo); Striiinul ACIN 1987 (Balada); VCIN 1994-95 (in colabame eu GUla Stirbu) (r. Mihai lacob); 1965 - Oaude,mus igilUr (ji (Puncrul de fugif).
41

(
BOlAN, Aurd
BORCOMAN, TIberiu

cu GUla $Iirbu) (r. M~lyill~ Ur, '$ianu); coa/a (r. Mircea Mure~an) ; ScrbJri/e 1984 - Increderea (r. Tudol, Marascu); gulilnfe (in colabor.tre cu Georges AI palfulcil gard dc 15ngJ debarcadcr(.'$i W"kevi (ch . Nely Merola Grigoriu; ~i coslume) (r. Cristiana Nicolae); 1986 coslUme) (f. Rene Clair); 1966 - Tune/ul S,lI1ia alba,r;rrJ (r. lottn C~rmaz~II); 1987 (f. Franc isc Munleanu); 1967 - $eful - Figuran!ii (r. Malvina Ur. )ianu); 1988 seclorolui suflele (r. Gheorghe Vilanidi,); - Maria ~'; mare~ (r, Mircea Mure~an); Rapirca (ecioare/or (r. Dinu Cocea); 1990 - Harababura (f. Geo' Saizescu); 1968 - RJzbunarca haiducilor (r. Dinu 199 I - Ca.sa din vis (r. loan Carmazan). Cocea); 1969 - Baltagul (r. Mircea BOlAN, Aurel Mure~an); RiiuriIciosul ado/esccnl (~i coslUme) (f. Gheorghe Vilanidis); 1970 Operator film document"r (B ucure~ti. Casle/ul condamna!ilor(ln colabordee cu 15 aprilie 1920 - Bucure,t;' 2 martie Rodica Savin) (r. Mihai lacob); 1971 - 1983). Din 1945, reporter I cinemato Asediul (f. Mircea Mure~a1l); Alunci graftc I. ONC ,i apoi la Studiouri le i-am condamnac pc cOfi /;J. moarCC AI.Sahia ~i Bllcure~li. fnl~e t970 ~ i (r. Sergiu Nicolaescu); 1972 - Para~uri.,rii 1978, Ia Animafilm, reali z~aza nume (r. Dinu Cocca); 1973 - fnloarcerea lui rOa.<e filme utilitare. Filmogrsfie: 1947 - Agnila, -Bolorca (r. Magellan (f. Cristiana Nicolae); U/limul cartu,(r.Sergiu Nicolaesc u); 1974- Un Paul Calinescu); 1948 - Centenarul comis.r acuzli (r. Sergiu Nicolaescu); anului revolulionar 1848 (r_ J.ean Mihail, 1975 - Comedic fantaslid (f. Ion .. Victor lIiu); 1952 - Bogill;i ascunse Popescu-Gopo); Elixirul linerelii (r. (r. Savel Stiopul); 1954 - Ceferi$lii Gheorghe Naghi); 1976 - Toale panze/e (r. Gabriel Barta); /lie in lu~a de were sus (r. Mircea Mure~an ) - serial TV; (f. Andrei Olilraju) - ff; 195,f - blade/a 1977 - Omul de aur (f. Sergiu Nicola sfJrdlTlalJ (r. Marc Maurette):,- ff; 1960 esc u, Wolfgang Staudte); Raul care urcJ Furtuna (r. Andrei Blaier, Si~i,a [ve tici ) munle/e (f. Cristiana Nicolae); 1978 - ff; 1961 - V.rJ romanricJ (r. Andrei Revan:;a (in coJaborare eu Dodu Blaier) - ff. B~Ia.50iu) (f. Sergiu Nicolaescu); 1979 Ion - bleslemul plimlinlului, b/eslemul BOIANGIU, Alexandru iubirii (r. Mircea Mure.,an); Mireasa djn Regizor (Bucure~ti, 10 august 1932). lren (f. Lucian Bratu); 198[ - fnroarce-Ie SlUdii: [ATC (1955). Realizeazii filme $i mai priveJte a datJ (f. Dinu Hnase); documentare (cu propensiune pentru !ntoorccre la dragoslc8 dintiii (r. Mircea ancheta social~) ji de fiqiune (Maiorul Mure~an); Capcana mercenarilor (in Ji moarlca - 1967; Un umbel penlru colabor.re cu Richard Sch midt) (r. ma.; c1irziu - 1974; Deslina{ia'Mahmudia I Sergiu Nicol.escu); 1982 - Nilpasta (r. - 1981). Alexa Visarion); Plccarea. Vla~inilor(r. Premii: Mamaia 1965 (91lenii din Mircea Dragan); 1983 - Tllloarcerea O/tenia); Mamaia 1966 (Cazul D); Vla~inilor(f. Mircea Drdgan); OlebiIdil ACIN 197 [ (Triunghiul de foc); ACIN iarna (f. Mircea Murejan); Pe malul 1972 (Noaplea barbarilor); UC[N 1990 < lang al DuniIrii A1basue (in colaborare penlru inLreaga aClivilale, '
42

coslUme) (r. Gheorgh~ Vilunidis): RJ...

AIle filme: 1963 - Ca.sa lloaslriI Ca 0 floare; PUlerea painii; 1968 - 'Ursul; 1969 - Ciind barbalii devin lari; 1970 COllvoiul; 1972 - MahnJUdi.; 1973 Schimbul de noaple; 1975 - Sub ploai, de foc; 1977 - 0 IraieClorie uluiloare; 1978 - Inepuizabilul drum; [979 PBinea de Pecica.; 1983 - Romania , roamna; 1984 - Casa noasrrJ pc rOli/e; Panail ISlrdti, a flacJriI vie; [985 Ecoul; 1986 - Frumoase/e ~i pJdurea mea; 1987 Experienril bogalii, produC/ii mari; 1988 - lubileul RSR I. 40 do ani; 1989 - Oameni de nJdejde; 1990 - DupiJ gmtii; 1991 - MonSlrul cu ochii veni, BOKOR. Petre Regizor (Cluj, 24 mai 1940). Siudii: IATC ([970). Activit.te leatrala. Prozalor. Din anii '80 s-a slabilit in Canada. Realizalor al unui singur fi1m de ficliune: Tufil de Venelia - 1976. Premii: AC1N 1971 (Apa ca un bivol negru)

1989 - Alba. (nflilciIrala inimiI a rilrii


(r. Elefterie Voiculescu).

BOLBOCEANU, [on Operalor din Republica Moldova (Chi~inau 22 marlie 1932). Studii : [nstilulul Unional de Cinemalografie, Moscov, (1961). Filme documentace (FrescJ in alb - r. Emil Loteanu , 1967; Sculptorul Ph1mJdearJ - r. Analol Codru, 1969; Ion CreangiI - r. Vlad Druc - 1973; Miorira. Piistori vcchi - r. Alecu Deleu, 1990; Codrii - f. Vasile Pasearu. 1991 ; Dansuri de lOamnil - r. Vlad lovitA, 1994) ji scurtmetraje de fiCjiulle (Buburuu - r. Alecu Deleu, 199 1; C/opolarul- f. Serghei Burduh, 1991). BOLDUR. Anda Scenarist (Sibiu, 8 iunie 1924). F'Ilmografic: 1960 - Cinei sJptJmani in balon (r. Olimp V~r~,leanu); 1978 Vis de ianuaric (r. Nicolae Oprilescu); 1981 - Taina caslelului din Carpali (r. Vl,d BSlca).

- - ---------

BOLBOCEANU, Horla BOLlNI1NEANU, Alexandru L Regizor film docume nlar (Hiir~ova, Regizor film documentar (Coca, 23 august 1941). Siudii: lATC (1973). Buzliu,25 septembrie 1870 - Bucure~ti, 1976-1989: In SlUdioul AI Sabia, martie 1918). Medic. Pionie, ,I semneazii imaginea a peste 125 filme. cinematografului $tiinlific, autor aI uncia Premii: AC[N 1987 (I8 ani, stop dintre pomelc leu de doctOr.i' din lume In care cinematograful esle ulilizat ca cadru). Fllmografie: 1975 - Zidurile au amin instrument de cercetare: "Caleva cuvinte tiri (r. Pompiliu Giilmeanu); Grigorescu asupra coxorubereu loze i - ~ tudju cine (r. Erich Nussbaum); 1978 - Lu.chi.n mat ogra!ic" (1898). (r. Erich NUs<baum); 1980 - Neamul Lotrenilor (f. Alexandru Dragulescu); BORCOMAN. Tlberlu Inginer de sunel (Dumbraveni, Sibiu. 1984 - Pc Bi.strila I. \'a /e (r. Ti tus Mesaro~); 1986 - Rourvalia Pietrosul 23 iulie 1937). Studii : Facultatea de Mare aJ Rodnei (r. Ervin Szekler); 1988 Transporturi, Bucure~ti (1960). Sem Mar~ul pO~la~ilor (r. Capel Moscu); neala coloana sonord a numeroase
43

BOROS, Haralamble

--- -- -_.
--utililare
(r. Alexandru Tatos); 1989 - Campio,,(,a (r. Eli sabela Boslan); 1990-199 'Ii TeJefonul (r. Elisabeta Bostan).

----

BOsTNCANU, u.genJa.

scurtmetraje de

anima~ie ~i

Prem.ii: UCIN 1994-95 (0 vard dc


neui(i:J().
Filmogrofie: 1952 - Mitrea Cocor (ill colabonue cu Li viu Ciulei, Mircel:!. Bodianu) (r. Victor IJ iu, Mariella Sadova); 1953 - Neporii gornisrului (111 colaborare cu Liviu Ciulei. Mrrcea Bodia nu) (r. Dinu Negrea nu): 1954

Premll: ACIN 1972 (Felix

(peSie 120 titluri ) ~i filme de fiqiune, Premil: Antibes 1985 (G.lileo Galilel); ACIN 1986 (lntunec.re). Filinogmfie fiCliune: 1963 - Luminii de iulie (r. Gheorghe Naghi); 1964 Comoara din Vadul Vechi (r. Viclor lIiu); Merii sillbalici (r. Alecu Croiloru); 1972 - Drum In penumbrii (r. Lucian Bratu); 1973 - Ce.,a (r. Vladimir Popescu-Doreanu); Viforni,a (r. Mircea Moldovan); 1974 - Dul/UI aurului (r.

~i Otilia). Filmografie: 1971 - NUMa de pi./rii

BORa?, Haralamble
Regizor (Bucuresti, II oClombrie 1924). Studii: InSlitulul Union.1 de Cinemalografie, Moscova (1953). Reali z.eaza la SlUdioul Bu cure ~ li numeroao.;e

(scenograf. in colaborare cu Helmuth StUrmer: interpret ) (r. Dan Pi!"" Mircea Veroiu); Felix .yi Orilia (seenograf, ill colaberare cu Liviu Popa; interprel) (r. luli.n Millu); 1972 - Cu m;;iniJe
curate (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 -

Rif.,are soare/e (in cola borare cu Liviu


Ciulei, Mircea Bodianu) (r. Dinu N(greanu): 1957 - Erup!ia (ill colabor.ue

Dan Pita, Mircea Veroiu)~ Tre; scdsori secrele (r. Virgil Calolescu); 1975 Ora;ul viiZUl de sus (r. Lucian Bratu);
Patima (r. George Cornea); 1976 Bunicul $i do; deJincvenri minor; (r. Maria Callas Dinescu); Gloria nu ciintiI (r. Alexandru Bodnell; Ultima noapte a sing uriItiIlii (r. Virgil Calolescu); 1977 - Mania (r. Mircea Veroiu); 1978 - lnrre oglinzi paralele (r. Mircea Verolu); Arejsca, doJarii $i ardelenii (r. Mircea Veroiu); 1980 - Al treilea salt monal (r. Alecu Croitoru);

filme documentare ell Caracter utiiitar. precum ~ i d.teva filme de fiqiune. OcazionaJ, interpret. Pilmogrofie: 1952 - Zile de neuitpt; 1955 - Afacerea Pro tar - ff; t963' PoliticiI )'i ... delicatese - ff; 1965 - 9w, Ja rege - ff; 1966 - Corigcn!a domn~'ui profesor - ff; 1971 - La porrik rilr,ii; 1972 - Drumuri; 1974 - La crim; tiiriii; 1975 - lnCl-o zi de noiembrie; 197<\ Gorj, strdveche ,arJ nouJ -1m. doc; 1978 - Expresul de. Buftea - ff; 198 1 - iftSline romantice; 1983 - Peisaj de cale fCraI" filrJ barier J; C/ipele mele de fericire. ~
t

cu Mircea Bodi ,mu) ~ r. Liviu Ciulei); 1961 - POl'este .ntlmentali1 (r. lulian Mihu); 1982 - Dc ce Irag elopotele , BOSlNCfANU, Eugenia Mi[icJ ? (in colaborare cu Nicolae AClrilil (Rildauli-Prut, B o to ~ani , 8
Schiopu) (r. Lucian Pinlilie): 1993 - 0

DulJUI auru/ul (in eelaborare eu Helmuth Sturmer) (r. Dan Pila, Mircea Veroiu); Un august in fliiciiri (r. Dan Pi~a, Alexandru Tatos) - serial TV .

varif de neuieal (in colaborare cu Ci:ilin


Papuril) (r. Lu cian Pintilie).

februarie 1925). Studii: InSlitutul de lea lrU , Bucurqli (195 2). Numeroase

ro luri de plan doi.


Filmografie: 1957 - Ciulinii Bi1rii ganului (r. Loui, Daquin); 1960 - Ciind

FaliJ. Morgana (r. Eleflcrie Voiculescu);


1981 - Am a idee (r. Alecu Croiloru);

BORTNOVSCHI, Marla

Angelll merge rna; deparce (r. Lucian


Bratu); Wilhelm Cuceritorul (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolaescu) - serial TV; 1982 - lntunericul alb (r. Andrei Blaier); RiIman cu tine (r. George Cornea); 1983 - 01rula cu mere (r. George Cornea); Miezul fierbinte al pliinii (r. Alecu Croitoru); 1985 lntunecare (r. Alexandru Tales); 1986 CiIuliItorii de aur (r. Alecu Croitoru); POdurea de fagi (r. Cristina Nichitu , Mih~ilcscu); 1987 - A doua varill1ltiI(r. Ovidiu lonescu); 1988 - Liliacullnflo re~te a doua oarJ (r. Cristina Nichilu! MihlHlescu); SecrecuJ arme; ... secrete
44

Bucl,Irqti. AClivitate leatrala. Ca[e,~a colaborari semnificative in cinema togralie: 1957 - Ciulinii BiIri1ganului (r. Louis Daquin); 1962 - Lupeni '29 (In

col abo rare cu Lucia MeL<eh/Sestopa.li)


(r. Mircea Dragan); 198 1 - 0 fume filrJ
cer (In colaborare cu Ileana Orovea'l~)
(r. Mircea DrlIgan). ,

Amitecl, enograi. (Craiova, 19 iulie 1915). Studii: Facultatea de arhitecturd,

BORUZESQJ, M1nma . Pielor de costUme (Craiova, 14 iulie 1945). Studii: Inslilutul de arte pla:;tice, ' Bucure~li (1969). Din 1975 1ucreaza in Franta, in lealru ~ i film. Prem.ii: UCIN 1994-95 (0 yard de neUiliJ.l) Pilmogmfie: 1971 - FeJix ~i Otilia (r. Julian Mihu); 1972 - Cu milinile 'curate (r. Sergi u Nicolaesc u): 1974 - Un august in fliici1ri (r. Dan Pila, Alexandru Tatos) - serial TV; 1993 - 0 varJ de neui'at (r. Lucian Pinlilie) BORllZESOJ, Radu Scenograf (Sec"ieni, Neaml, 16 ianuarie 1944). Studii: Institulul de aele plastice, Bucure! ti ( 1969). Activitate teatraHL Din 197 5, stabilil In Fran~a; cu precadere teatru, ~i. ocazional. film (Mont encg-ro, r. Dusan Mak avejev 1981: 0 firdie de Pa~ci, r. Radu Gabr.. 1982).

primavard e

fierbinte

(r.

Mircea

saucari); 1963 - Codin (r. Henri Col pi ): 1964 - Comoara din Vadul Vechi (r. Viclor lliu); 1965 - DurruniciI la 0'" ,,"se (r. Lucian PinliJie): 1969 - Wrstele omului (r. Alecu Croiloru); 1971 Acunci i-am condamnat pc cop la moane
(r. Sergiu Nicolaescu); Facerea /umii

BORINOVSCHI, Paul

Scenograf (S inai., 17 iulie 1922).

Studii:

Bucurejli (1949). PreSligioasa aClivil~le


teatral3.

Institutul

de

arhiteclUra,

Gheorghe Vitanidis); 1973 Vifomira (r. Mircea Moldovan); 1974 De bum1 voie Itti nesilil de nimeni (r. Maria Calla, Dinescu): 1975 - Pe aici nu se trece! (r. Doru Nlsta<e); SingurJtalea florilor(r . Mihai Constantinescu); 1976 BunicuJ .yi dOl de/incvenri minori (r. Maria Callas Dinescu); Mi.tt[erul lui Herodot (r. Gela Doina Tamavschi): 1977 - Mania (r. Mircea Veraiu); RiIz boiul de Independenrii (r. Doru Nilstase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) serial TV; Septembrie (r. Timolei Ursu); 1979 - lnlOarcerca lui VodiI Liipu.~neanu
(r.
4S

SOSTAN, El1sabcta

BOlXO, Tralan

(r. Malvina U"ianu); 1981 - J)e."inalia Mahmudia (r. Alexandru Boiangiu); Linistea din adiincuri (r. Malvina Ur~ianu); 1982 - Padure. nebunJ (r. Nieolae Corjos); Plecarea 1'/.1illilor (r. Mireea Drlgan); 1983 - Prea ealdpentlV

1965 - Premiul special al juriului

(Aminliri din copiliirie); Gij6n 1968 (Nilicii .~i veverila); Moscova 1969 , Premiul special al juriului; Teheran ~i La Plata 1969 (Tinerere filrJ biilrJFele);
Moseova 1973 (Veronica); M01cova 197.7 , Premiul special al juriului (Mama); ACIN 1981 (Sa/limbancil); Giffone Vale Piano 1991 ~i Cairo 1992

1979 - Purerea il/seinelU/ui; 1983 - T n jung/a verde de sub apJ; 1984 Pretulindeni freiAmJl de ijripi; 19 85 Ba/ena de pialrii - Insula Popi;; 1986 TrecciJu in zbor cormoranjj~ ) 987 Penajul coloral a podoabii?; 1988 Acolo unde zboiJrJ uliu/ ~j solowl; C/asul din desi~uri; 1989 - P.ri ocroliee; 1990 - Soarele azi; 1991 Sp/endoarea fr..,ce/or sfince (6 filme); 1992 - Aur de Voronel-

luna mai Cr. Maria Callas Dinescu); 1985 - Marele premiu (r. Maria Callas Dineseu); 1988 - Expedilia (r. Mireea Moldovan); 1990 - Rilmanerea (r.
Laurenliu Damian); 1992 - Alae in bibliolecJ (r. Mircea Ddigan).

( Campioana).
Filmografie: 1958 - C/o~C" cu pu;; de aur; 1959 - La IJOrJ; 1961 - Pu~liul; 1963 - NJicil (~i scenarist); 1965 Ion Bostan

BOSTAN, fllsabeta
Regizor (Buhu,i, I martie 193 1). Srudii: IATC (1954). Aetivitate didac

tica universit3nl; din 1995, decan la


ATF. Autoritate recunoscutii pe plan international in domeniul filmului Cll ~i despre copii (scurt ~ i lungmatraj). Prem.i.i:Teheran 1964, Marele Premiu; Mamai. 1964 (NlliclI);

Aminliri din copi/ilrie (ji scenarist); Pupiiu din lei (ji scena rist); 1966 NilicJ $i barza (ji scenarist); 1967 NiIiciI ~i veverira (~i scenarist); J.JJiciI pleacii la Bucure~li (ji scenari st); 1969
Tincre!e ffr-J bJrrBnc{G (~i scenarist); 1972 - Veronica (~i scenarist, in colabo rare cu Vasilica Istrate); 1973 - Veronica se intoarce (~i scenarist, in coJabontIe co Vasilica lstrate); 1976 - Mama; \981 -

(Hislria, Herae/eea ~'i lebede/e); Rio de . lalleiro 1970 (Slilrcul, pasJre repeiliI); ACIN 1972, Teheran 1973 ' (Pildurea scufundaliI); AC IN 1973 (Pescilru~'i cu aripi curdle); ACIN 1975 (Rob;J)son de bunJ vo;e); ACIN 1976 (Vin berze/e);
ACIN 1979, Premiu pentru illtreaga aetivitate; ACIN 1983 (Pre/udiu ; Frea miie de aripl); ACIN 1987 (Cilnd se aduni1 piI.i1ri/e; Penajul colora c); ACIN

BOTAREANU, MIhal Redactor-realizaror film documentar (Bucure~ti, 10 oc tombrie 1927). Rel:!lizeaza cu precadere subiecle penlnt lurnalul agricol ji de aetualitali (1950 1974) la Studioul AI. Sahia.
BOTH, Andrei Scenograf (fargu .Mure ~ , 24 februarie 1951). Studii: InstitulUl de arte plaseiee , Bucurejti (1976). Din 1984, tr.ie~te in sIrni natate. Filmografie: 1979 - Duios Anasl3sia Irecea (r. Alexandru Tatos); 1982 - Oehi de urs (r. Seere Gulea); Secvenle (ill colaborare cu Nicolae ~chiopu) (r. Alexandru Tatos); Sfilr.1ilU l nap Iii (r. Mircea Veroiu).

Salrimbancii; Un sa/eimbanc la Polul Nord; 1985 - Promisiuni; 1987 - Ullde e~li, copilifrie?; Zambee de soare; 1988 Desene pe , sfair, 1989 - Camp{oana; 199 1 - Teldonul.

1988 (CI"uri in desi~un). AIle filme: 1951 - Pagini din lupea Parlidului; 1953 - Baia Mare; 1955 Ciociirlia; Nicolae Crigorescu; 1956 ObiceiuJ prime; hore; Theodor Aman; 1957 - Uciderea pruncilor, Cewea His lria; 1958 - Livenii lui Enoscu; 1959 Lacul cu nuferi; 1960 - Mi1nurii despre Enoscu; 1962 - Lacuri glaciare; Voroner, Printre pelicani; 1963 - Della necunos CUI.; 1964 - Dracul cu scripca; Calla cis; 1965 - Plirvu Mutu zug,"vul; 1968 Pe urmele unu; film dispiJrut, 1969 -

BOSTAN. Ion
Regizor film documentar (Cemau!i, 15 .decembrie 1914 - Bueure~ti, 29 mai 1992). Din 1945, la ONe. Actlvitate didactica universitara . (1951-1957). Timp de patru decenii, la S tud ioul , AI. Sa hi a.~Ij.nul d~ceio.mlli=impo",--
ta n~i documen[ari~ti

romani, spccializat

Elisabeta Bostan

in film ecologic ~i despre arta. Tema predilecta : Delta Duniirii . f Premii: Mamaia 1964 (Sub raripa vullUrulul); Teheran 1968 (}tarea Sarmacicil, Marea NeagrJ; Novisa~ 1969

=r

SlUrionii se pescuiesc pe fununii; .1970 Singur primre pelicani; Bach - EI Creco; 1973 - Dracula,/egendi! ~i adeviIr, 1974 - Vesrigii; Neagoe Ba.<arab; 1975 Marele zbor, 1976 - Cerul srrJbunilor, 1977 - In lumea rale/or siilbalice; 1978 - Omuf ~j universu/; lmpresii din DeJl~;

BOTKO, TraJan Operater film documentar (Odorheiu) Secuiesc, 16 martie 1928). Din anii '50, la Studioul AI.Sahia, jurnal de at:ua lita)i . La incepulUl anilor 70, lucrea:LA in lsrdel. 1976-1987: la Studioul AI. Sallia film documentar ~i utilitar (peste 70 titluri), indeosebi film ~ tiinlifie . Filmografie: 1979 - Lurninile ecra nului biologic (r. Ladis"'u Karda); 1980 Centeni:lru} ~coJij medicale din Ja ~j (r.
47

46

BOTTA. EmIl

BRArrsru. Gcta
ILlE~, Irene In perioada 1938-1950, nealizeaza aelUa Pielorde costume (Ia,i, 7 marlie 1924 litati. filme ulilitare , reporlaje in cadeul - 1966). Aelivitale teatralii. Intre 1951 ,i Serviciulu i de documen lare tehnica 31 1962, la Siudi ou l Bueure, li. Direqiei Generale CFR. Primul film Filmografie: 1951 - Via{a invinge documentar color romanesc ( 16 mm): (r. Din u Negreanu); 1954 - lIie in lun. Bucure.yti (1942). de miere(r.lon Rodan); 1955 - AI.rmB in mun!i (r. Dinu Negreanu); Nufiirul BRArLOru, Constantin ro.yu (r. Gheorghe Tobias); 1956 - Riip. Compozilor (Bueure,li, 26 au gust Drdcului (r. Jean Mihail ). 1893 - Geneva, 20 deeembrie 1958). SlUdii: Conservalorul. la Bucure'<;li, BRAlU, Ludan Viena. Lausanne ~i Paris (190 1-1 914). Regizor (Bueure,ti, 14 iulie 1924). Membru core!;pondent al Academiei Studi;: InstitutuJ UnionaJ de Cinema Romane Personalit31e proeminenra a lografie. Moseova (1955). Cu exeep!ia eln omu zicoiogie i europene. Colabo primului film din seria epopeii na!iona!e reaza la realizarea filmelor socioiogice (Tudor), realizeaza mai ales (ilme ale prof. Dimitrie Gu!;ti ~i compune inspirace din actua litate. Tn paraiel. ilustratia muzicalll 3 3ceSlOra (Drigu.~ numeroa!\c filme documcmare !ii utili 1929; Como va - 1931 ; San! - 1937). [are in SlUdioui Bucure~ti. fndelungata Corealizalor (alaluri de H.Stahl) al aCliv; Tate de indrumare a cineamarorilor. documenraruJui erllo!;ociologic Obi Volum: "DrumuJ spre ana al cineama ceiuri din Bucovina (l937). torului" (1990). Premii: Premiul special al juriului ji BRATESCU, Crtstina Crueea Sudului. Buenos A ires 1964; Monteur (Bra~ov, 10 martie 1944). Cork 1964; Marele Premiu, Mamaia Din 1963 1uereaza in Studiou riie Buftea, 1964 (Tudor); ACIN 1980 (RiIspuns la apoi. in Televizi une. unde cola boreaza

Ladislau Kurda); 1982 - Cheile Nerei (r. BOTIEZ, Anton C. Doru Che,u); 1984 - Lume. unci uzine . Demonstrator cincma!ogrdfit: (tS57 (r. DaTU Che,u); 1987 - Asa/rul dealu - la.,i, 20 aprilie 1917). Pionier al introducerii filmului In Romania; din ri/or golij~e (r. Gheorghe Horvat). 1903 organizator de 'proiec~ii ambulante (Gala!i, Ia,i, Bueurqli). repnezenta;lI al
BOITA, Em1I Casei PalM. Patronul primei ) s11li
Aelor (Adjud, 17 seplembrie 1911 am~najate special penlru cinematl~raf BUCUrejli, 24 iulie 197 7). Siudii: (fa,I. 1907). I: Conservatorul de ana dramatidi. Bueu rejti (1932). Poet, pro zator, publieisl BRAD,Ion (inclusj" criIi ci'i einemalograficJ.). Seenari,t (Panade, Alba. 8 noiel1lbrie
Remarca.bil~ activi.tale leatraiit (Teatrul 1929). Siudii: Faeultalea de filol'1gi~.
Nalional, Bucure~ti). Pe ee rdn, ca::li pe Cluj. Poel, prozator. drantajurg.
sceJ\3, inlerpieteaza personaje dominate SIJpervize-azii cineJl1atografi~ in calitate a(. sfa~ieri IJ.unlrice , penduh1nd intre de vicepre5Cdinte aI CCES ( 1%8-1973).

morbid ~l jlununare.

BRAlU

Membru al CC al PCR (1965-1989);


Filmografie: 1939 - Se aprind fiie/iile depulat MAN. ~
(r. Ion ~ahighian); 1957 - Bijuterii de Preinii: ACIN 1988 tFUcfil pc f.milie (r. Marius Teodoreseu); 1958 comori; Umbrele soare/w) . : Via{.a nu ianJ(r. Manole Marcus, lulian Filmogr-..tie: 1976 - Ultima noft. a Mihu); 1960 - Cand primiIv.r. e ficr singunItJ(ii (in colabor.ne cu Alexandru binle (r. Mireea Sluean); 1961 - Povesre Brad) (r. Virgil C.lolescu): 1978 . /iicn timenra/J (r. Iulian Mihu ); S-a furilC Drumuri Tn cump;na (in coiaborare eu o oombii (r. Ion Popescu-Gopo); 1963 Alexandru Brad) (r. Virgil CalOie~eu);
1986 - Umbrde sOiUc/ui ( r. Mireea
Pa~i spre lunJ (r. Ion Popeseu-Gopo); Veraiu); 1987- FIBciiri pc comori (r.
1964 - PJdurelJ spfinzun:Jlilor (r. Liviu Nicolae Margineanu). Ciulei); 1965 - Sah la rege (r. Hara lambie Bora,); De-a~ fi ... Harap-Alb Ii
(r. Ion Popescu-Gopo); Rascoala BRANCOMIR. NI=Iae AClor (Bueurejti, 7 augusl 1904 -
Mircca Mure~an); Beatrice (r. Jean Bueuresti, 27 augusl 199 1). Studii:
J . Richer); 1966 - Dacii (r.--Sergiu 'Conser~atorul de- a.na-=ttrarilbnca. Ni colaeseu); F.ust XX (r. Ion Popcseu Bucure~ti (1929). ndelung-a.a acti~itate Gopo ); 1967 - S ubteranul (r. Virgil leatralli (Teatrul Na~ onai . Bu~u~e~li). Caloleu); 1968 - Colunw. (r. Mireea Ocazional. activitate cj~m.a togrnfi ca. Dr~gan); 1969 Reconslituire. Filmogndie: 1923 - Tigiincu,.' de la (r. Lucia n Pinlilie); 1973 - Dincolo de ialac (r.Alfred Halm); 1969 - Tinerc/e ni.<ipuri (I'. Radu . Gab re,); 1975 - filrJ billn;n.e{e (r. Elisabela Bostan): Mastodontu/ (r. Virgil Calolescu); 1976 1974 - Siefan ce: Mare - Vaslui 1475 (r. Premiera (r. Mihai Constantinescu).

er.

M;=.M,.j.

indeosebi cu regizorii Comel Todea, Filmogndie: 1959 - Secre,"1 cifrolui; Eugen Mandric, Mirel Hie.c;iu. Dan 1962 - Tudor; 1964 - SiIrutul; 1966 - Un Nequlea ji Conslantin Chelba. film CU 0 fa IiI fermeciftoare; 1972 _ Preinii: UCIN 1992 (Exerci{iu de Drum in penumbra; 1975 - Ora~ul ViIZUI admir.{ie). de su.,; 1979 - Mireasa din tren; 1981 _ Angela merge mai departe; 1984 - BRAnscu, Geta ACOrda!i circumsliJJ1!c aICI7Ui:U1te?; J985 Regizor (Ploie.,ti. 4 mai 1926). St udii : Orele unsprezece. Acad~mia de arte frumoase. Bucure~ti C1949). Pietor, grafieian, ilustralor de BRAlU, Tralan cane. Realizeaul filme de desen animal Regizor film documentar (la~i, ~i experimenlaJe (video-art). 23 aprili e 1903 - Bueure,ti , ?). Studii : Filmografie: 1967 - Plimbarea lui InslilUtul Politehni c, Bueurqli. lnginer. Esop; 1969 - AltiI Scufi{iI Ro~ie; 1992
49

o scrisoare) ,

48

BRAltSOJ. MaroJ

BUOUCIANU. Tamara
AUID

_ Eu"I> Cake - video; 1993 mari,\'m - video.

BRAITSru. Marcu
Redactor-realizator film doeumentar
(B ueure~ti .

24 iunie 1921 ). Studii : Facullatea de ~Iiin\e juridice. Bucure~ti. Din 1951 . realizalor de jurnale de aC lualilJti (peste 2 000 subi ec te - 800 edi tii) la Studioul AI. Sahi.; dupa 1974 , f;lme utilitare (peste 50 de litluri).

BRATIANU. George
Openltor film doeumentar (Drajna de
los, Prahova. 2 ianuarie 1938
Grigore Brezeanu Si Arislide Oemetrlade , Bueure~ti, aprilie 1986). Sludii: IATC

(1967). lurnale de aclU"lita!i, reportajc ~ i doeumentare TV. Premil: ACIN 1977 (Sonel pen"u 0 ca.T); ACIN 1985 (Praguri pesle ape).

BREZEANU. Grlgore

Regizor (Miqunejti-Greci. IIfov. 1 august 1891 - Cluj. 1919). Stuqii de actorie: Conservalorul d~ ~ a dran;IHi c~, Bucure~ti ( 191 0). Animator al vie!ii BREBAN. Nlcolae Scenarist, regizor (Baia Mare, I cinematograficc romiillqti (I910-1916), februarie 1934). Romaneier. publicist realizator de filmc documentare ~i al (inclusiv critidl de cinema). Membru primelor filme de fjc~iulle (in colab. cu supleanl al CC al PCR ( 1969-1971) . Ut Arislide Demetriarlc): 191! - Amor filial smr~ilUl anilor '60, abordeaza cinema (~i scenarist; interpret); In.~iri1-{e. mar togrnful ca 0 prelungire a preocuparilor gJrite (In colabor.lre cu Ar~slide Demetri.dc); 1911 - II/dependell!a Ro.. sale iiten!Ce. Filmografie: 1969 - RJulJciosul ado m<iniei (~i scenarist ill coJabora.re (.u lescenl (c. Gheorghe Vilanidis); 1971 - Petre Liciu . Const4:lnlin 1. Noltara, Princre colineJe vcrzi (~i regjzor) (r. Aristide Demetriade). Nicol.e Breban). BRIZ. Andrei Regizor mu zica l (MOjna . Sibiu. 20 septe.mbrie 1929), SlUdii : Conservatorul. Bucure~ti. Yndelungata activilale let Studioul AI. Sahia ca ilustrdtor muzical

ramurile activitatij romane .~ti. in special BUCHERU. Ion .uta teaHala". impreuna cu Aristide Produditor. sce nari st (Tancabe.}li. Demetriade, N. Soreanu, Petre Uciu ~ i IIfov. 20 noiembrie 1934). Sludii : fiul sau, Grigore Brezeanu. participol Facultatea de filozofie, seqia ziaristici:l., la rea lizarea filmului Independen/ll Bucure~li ( 1957). Scriitor. publici"t. Romiiniei (1912). Reapare . in 1929. In Directorul C."ei de filme Unu (1974 Venea 0 moara pe Sire I (r. Martin 198 1). Un singur lungmelraj de fiqiune Berger). (Un oa.<pele la cinil - r. Mih.i Constan tinescu, 1986) ~j cateva SCUrlmelraje de BUBA. Gabrlela - N1COLEASCU, fictiune (Lucrare de control. r. Hie Gabrlela Epstein. 1985) ji documenlare (Gorj straveche fariI nouiI. r. Haralambie Boroj, 1976). BUcJ\.TARll. Olga AClrita (Suce.v 27 marti e 1952) . Studii: IATC (1965). Activitate tealr.la BUOUCEANU, Tamara Actril" (Tighina . 10 august 1929). (Tealrul Nottara). Ftlmografie: 1972 - Bllfiera (r. Mirce. Srudii: Institulul de realru, Bucure~li Murejan); 1975 - Cursa (r. Mirce. (1952). Bogatil aClivitate In tealrul Daneliuc); 1976 - Serel1adiI penlIU etiljul dramatic ~i de operet.li. Frecventa pre XU (r. Carol Corfanla); 1977 - Buzdu zenta in emisiun ile de tea lru -5i variel~li . g~n.I}.!. . clI Jrei pece{i (r. Constamin TV. Talent co mic truculent, creeaza Vaeni); Rul care urciI muntele personaje (mai ales secundare) pline de (r. Cristi.na Nicolae); 1978 - Avaria culoare. Filmografie: 1963 - Lini$le (r. (r. .s tefan Traian Roma n); EcaleriJJl1 Alex.ndru BOiangiu); 1964 - TitanicTeodoroiu (r. Dinu Cocea); 1992 Trahir (r. Radu Mihilileanu).

BUcJ\.TARll. Victor
Regi zor de film documentar din Republica Moldova (Moara de Piatr
Drachia, 25 decembrie 194 8). Studii :
In st itutul de Arte - regie de (eaIru , ChijinJu (197 1). Lucreazli cu preddere in studioul Telefilm din Chj ~ inau . Pre~ed jnte al Uniunii Cinea~tilor din Moldova (1992). Filmografie: 1975 - Me/odiile lui E. Dog.; 1977 - Doine .,i jocuri; 1978 wcul copiliiriei mele ; 1980 - Mihail MumelJJJu; 1986 - Dreptull. zbor, 1987 Tor!. arz.nd; Miori!a; 19 88 - Filmu/,
mareu
~~i

BREZEANU. Jon

Actor (Micsun esti, Ilfov, I decembrie 1868 - Buc~re~ti. 17 martie 1940). Socictar al Teatrul ui National din Bueure~[i. Participa la ini~iatiya perso
nali!l\ilor teatrale care, in 1911 , se adre
pentru filme documentare ~i jumale de . seala autori1~tll.or ceTand "infjih13..!.ca
actualit1ili. unei societi'i\i cu scopuldeacinema-"
Prcmii: UCIN 1991 (!nlIis!iIf/). lografi. diversele sce ne din' loale

Tamara Buciuceanu

Tania Filip in

inspirl1!ia .

Gfllbe$te-Ie fncel (198t)


51

50

BUQJR. MIhal

BULCA, Ioana

va/s(r. Paul Calinescu): 1976 - Premierd


(r. Mihai Constantinescu); Sercnad~

pencru ecajul XII (r. Carol Corfanta): Toa/e piinzc/e .'Ow.(r. Mircea Mure~an) serial TV; Tufil de Venelia (r. Potre Bokor); Ulcimele z i/e ale verii (r. Savel Stiopul); 1978 - Munce/e alb (;CDan Nec>u lea); Vis de ianuarie (r. Nicolae Oprilescu): 1979 - Ion - blescemul pamanruJui, blestemul iubirij (r. Mircea Mure~an); Singur prilJlre prieceni (r. Cornel Todea); 1980 - CEnlec penlru fiul meu (r. Constantin Dicu); 1981

fnghirirorul de .labii (r. Alexa Visarion); Alo, acerizeaza sWJbunica! (r. Nicolae Corios); GrJbe.ce-le incel (r. Geo Sailescu); 1982 - De ce /fag dopoleie, corespondeOl al Academiei Romane. in Mitica?(r . Lucian Pintilie); Prea rineri perioada 1929-1931, direclor al Directiei . penlfU riduri (r. Aurel Miheles); 1983 - educatiei poporului, calitate in ~' care Bocel vesel (r. Mircea Moldovan); 1985 infiinteazii Serviciul ~i lab or~torul Dedard,ie de dragosle (r. Nicolae cinemalOgrafic al aceslUia. Promotor al Corios): Prim;;va", bobocilor(r. Mircea colabordrii c inernatografice inlerbalca Moldovan): Punc! !,i de la capiJl nice. (r. Alexa Vi sarion); 1986 - Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1987 - Excempordl Bum:, Valentin la dirigenlie(r. Nicolae Corios): 1990 Inginer de sunel (Bucure~ti, 25 Liceenii rock'n roll (r. Nicolae Corjos); februarie 1904 - Bucurejti, iulie 1994). 1992 - Liceenii in alerell (r. Mircea Srudii de muzidi: Conservatorul, la~i Pllingilu); 1994 - Paradisul in direcl (1923); de inginerie: Insliturul Poli (r. Cornel Diaconu). lehnic, Ia.,i (1930). Din 1950, 50 s~cia lizeaza in inregistrarea muzicii d ! film. Colaboralor 1a coloana sonOra a ajo BUCUR, MIhal Regizor film documentar (Cernavoda, rita!ii filmelor documentare, de anima!ie 30 martie 1930-1993). Studii: IATC l}i jurnale de aClUalila~i din perioada 1952-1969 ~i, oCalional, la catev~ filme (1954). La Studioul Bucure~ti, nume rOase filme publici tare, ulilitare ~i de flctiune: Faca de pe 011 (r. Trdian documentare de comanda, de scu rt ~ i Popescu-Tcdcipone, 1947): Brigada lui lungmelraj, precum !Ii cateva filrne de 10nul(r. Jean Mihail, 1954); S-," fU(il1 o bombii (r. Ion Popesc u-Gopo, 961). fictiune. Filmografie: 1958 - Circul - ff; Baierina - ff; 1962 - Cjnci oameni la BUD~, Constantin Regizor film documentar (CaJar,..,i, 25 drum - ff; 1966 - Bucure!'ci; 1967 octombrie 1933). Sludii: IATC QI956).
52

Somnul condiJ.mni1biJ; 1969 - Oameni ... Din 1956, lucreatil 1n Scudioul AI.Sahia, oi1menilor, 1970 - Bravo, C~rcioi1gii!; iar din 1977 In SUA.
1971 - Maramure~uJ de .,oare; 1972 Premii: Marele Premiu, Mamaia 1966
Siitmarul; Te."ilamentul; 1973 - Mara ( Vezi rJnduneleJe se duc); Orvielo 1972
mures. lari1 de Jemn; J977 - Manwia, (Me~(erii lemnulUJ) . Je3giIn de SOare inlre tlpe; 1978 - Venu...-; Filmografie: 1961 - Oameni .~i pecrol;
1982 - Tiirfim-=sr ech1fari~iiFRoJnflfHJ: 1962 - Prezenle invizibi/e; 1963 _ 1985 - Cu milini/e spre cer. Lumina (,i olel; 1964 - Reda!j.ne via{i1.; 1965 - Simelric; 1966 - Frullze; 1968 _ BUCUfA, Emanon I Desenul ; "ij pictura dupii naturii; 1968 _
ProduCll.lor (Bolinlinul din Vale, I'lfov, Certirudinea probabiliciIlii: 1969 - Omul 27 iunie 1887 - Bu cure ~ti, 7 occombrie In desen ~i piclUriI; 1970 - Per pedes;
1946). Studii: Facultalea de filologie, Limbajul sculpCUrii; 1972 - Arta nIliv; Bucure~ti (1912). Scriilor, publicist CUrlea Veche; 1973 - ViIrJrilul; 1974 _ (inclusiv articole despre cinema in Universul artisrului: Ion la/ea; 1975 _ "Boabe de grau" ~i "Rampa"). Membru Sculplorul A nghe/; Pielorul VliniIloru.

I:ii

,ll: ~~~4. t.." L ~.

.
.~f~ll~:
.. "l,.
.,

~l\;-1[>' > {J2 _,d,.- ..-f

..4Ji.

Iil

Trenul fantom;} (1933)

LIsette Verea $i Tony Bulandra in

BULANDRA,LudaShmlla
Actri!il (laji, 25 august 1873 _ Bucure~li 19 sep tembrie 1961). Sludii: ConservatoruJ de arta dramatica, Bueu rejli. rndelungatii ji presligioasil cari~rl teatrala, ca interpreta ~i condud.toare de colective teacrale.!n film, douil apari!ii la dis tan!" de trei decenii: Amor faral (r. Grigore Brezeanu,1911) ~i Escadrila albJ (r. Ion Sava, 1943); In 1961, docu mentarul Ziua unei artiste (r. Gheorghe Tobias), care cuprinde 0 (recere in revis tiI a act ivilatii rea Ira Ie a anislei.

BULANDRA, Tony
Actor (Targovi.te, 13 manie 1881 _ Bucure~ti, 5 aprilie 1943). Sludii: ConservatoruJ de aria dramatica, Bucure~ti (1902). Distins prolagonist al scene; romane~ti. Societar al Tearrului National, Bucure.'jti. Prezen{a ocazionaJel in film: Amor {alill (r. Grigore Brezeanu. 19 I I); Dragosle 1(1 mJnas(ire (r. G. 'Georgescu, 1912); Trenul fantom. (r. Jean Mihail, 1933).

BULC)\., loana Actril" (Podari, Dolj, 7 ianuarie 1936). Scudii: IATC (1957). Sus!inuta aClivilale teatraHi (Tealrul National , Bucure!;ili). Prezenta pregnanl1I in fiJrnul de fiqiune . Premii: ACIN 1971 (Mihai Vileazuf). Filmografie: 1956 - La Moara cu noroc (r. Victor lliu); 1960 - Mandrie (r. Mariu s Teodorescu); Porlrerul unui necunOSCUI (r. Gheorghe Turcu); 1966 FantomeJe se grabe,"ic (r. Cristu Polucsi s) ; Zodia Fecioarei (r. Manole Marcus); 1969 - RiIuriiciosul ado/escenc (r. Gheorghe Vitanidis); 1970 _ Mihai Viceazul (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 _
AfUnci i-am condamm,a pc fOri la moarte (r. Sergiu Nicolaescu); 1972 - AsciI seiJrJ di1nsJm in familie (r. Geo Saizescu); Ciprii1.fl Porumbescu (r. Gheorghe

Vi lanidis); 1974 - Un augusl in flcari


(r. Dan Pita, Alex andru Tatos) _serial TV; 1975 - Cancemir (r. Gheorghe Vitanidis); Mu~chett1ruJ rom~n (r.

Gheorghe Vitanidis): 1980 - $anlaj (r. Geo Sailescu); Burebisla (r. Gheorghe
53

BULf1NSKl, Romald

,: Filmografie: 1981 - Cu ce venim de acasa (r. Floriea Holban); 1982 , Pe


unde 8m fO,<;l .~i am colindac Cr. Lau~ntiu Damian); Anal; dcspre mine ca sun( bine ~i si1IJiiros (r. Adrian Sarbu); I~84 SiJrbiIcoriIe privirii (r. Mirel Ilie~iu); Maria lu' Pa.'cu (r. Felicia Cernaianu); Planera -;'1 ba.'ifJ (T .-BOiiF-Mare11;ccI985<==,= = Ace/ier eu citliJUla (r. Ovidiu Bose Pa~tina); 1986 - Scrisoarea Mariei Hnase (r. Laurenliu Damian); 19,88 Biblioceca (r. Mireea Buneseu); 1~89 Mihal Eminescu (r. Mircea Bunescu): Cristea Avram, loana Bulcli $1 Ana SZIMes Crochiu Irimescu (r. Mireea Bune",u); in Zodia Fecioarel(1966) 1990 - Eu mi-am imaginar paradisul (r. Vitanidis); 1981 - fncoarcere la dra Leonard Hentiu); Parangul (r. Mircea goscea dincji (r. Mircea Mure'!"n); 1983 Buneseu). - Lovind 0 pasiJre de pradiJ (r. Iosif Demian). BlIREF, flavia BULFlNSKI, RomaId
Actor (Craiova, 1875 - Bueure~ti, 13 ianuarie 1953). Prestigioisa aetivitato teateala. Soeielar al Tearrului National, Aetrilii (Craiova. 29 noiembne 1934). Studii: IATC (1956). Textier de muziea u'iOara ~i de fiI m. Filmografie: 1957 - Dineolo de 'brali (r. Mireea Dragan, Mihai laeob); 1960 SeCea (r. Mireea Dr;igan); 1962 - A rO.'t prierenul meu (r. Andrei Blaier); Doi Mieti ca piinea ealda (r. Andrei Ciilaraju); 1965 - Camera albii (r. Virgil Caloteseu); 1974 - Nu filmum siI ne amuum (r. lui ian Mihu); 1989 - Taina joeului de cuburi (r. Gheorghe Naghi).

BUZllA Ang'"

1975; Surorile - 1977 ; Mama - 1978 ; Filmografie: 1985 - Pas ill doi (see V/ad loviriI - 1985). narisr, In colaborare cu Dan Pila); 1990 Pasa]. 1994 - Templul ciIeerii. BURllIANA, Mariana
Aetritil (Arad, II iunie 1955). Scud,i: BUIUC, Margareta - BARBU, Marga lATe (1978). Aetivitate leatrala (Tealrul BuJandra). BUZEA, Ana-Maria Premii: ACIN 1987 (Figuranlil). Regizor film de animatie (Bucure~ti, FIlmografie: 1975 - Pacima (r. George Cornea); 1982 - Tapinarii (r. loan 26 iulie 1940). Din 1970, la Studioul Carmazan); A1eJodji la Costine.~tj Animafilm ea deeoralor. Dupa 1980, (r. Constantin Pilun); Sf[ir~itul noprii corealizator al unor seriale (Eroi ca-n (r. Mireea Veroiu); 1983 - SiJ mori riInir filme; Core \~'i Crigore; A venrurile lui din drdgosle de via~(r . Mircea Veroiu); Parriiref). Zachariu. (r. Claude Grinberg); 1987 Figurantii (T. Malvina Ur~janu); HafluJ BUZEA, Zaharta dinrre dea/uri (r. Crisliana Nicolae); Regizor film de ar.ima~ie (Giivane!.'li. 1988 - Drumel in ca/ea lupilor Suuu, 25 augu st 1941 - Bueure~li, 26 (r. Constantin Vaeni); 1994 - Domni~ra oclombrie 1986). Studii: instilUlul Peda Cristina (r. Viorel Sergovici) - film TV. gogic, Bueur.,ti (I 965}. Desenalor,
caricaturi st, grafica publici{ara. ilustratie de carte pentru copii.

Bucure~ti.

Colaborare

ocaz.ional~

in

einemalografie: Otelul riIlbuniJ (r. Arislide Demetriade, 1913); Manasse (r. Jean MihaiI, 1924); Drumul ierci!rii (r. Ion Nieuleseu-Bruna, Femand Gabriel Rosea, 1927).

Premii: ACIN 1986 (Pega su.,). Fllmografie: 1971 - DaniliI Prepeleac, 1972 - me miIgiirusi; 1973 - fnr;)mpliI.ri eu arici; 1974-1975 - Coco ~i Roeo serial; 1976-1979 - Balanel - serial ;
1980 - MoranuJ pJcJJit, BaJ mascal;
1981 - Ciocolaca.

BUNESaJ, MJrcea
Oper.:Hor, regizor film documentar

BUZIlA, Angela
Regizor film de animatie (Bucure~ (i , 7 noiembrie 1932). In Studioul Anima film, din 1953, desenalor, inlcmlediarisl, seenogr-af (pesle 60 filme) . Din 1967 , realizalor. Premii: Ven e ~ia 1972 (Fru/Jza .~i

BlIRGHIU, lacob
Regilor din Republica Moldova, senitor (Uicani, Ra.jeani, 3 iulie 1'941). Studii: InstitulUl Unional de Cinema tografie, Moscova (1968). Filme de netiune: (Colinda - 1968; PovBnii.5ul 1971; CasiJ penrru Serafim - 1971; f'Ilu crede in ppiitui pasiIrii de noapre - )976; Hi ferieieii, Julia! - 1983) ~i documentare (Para/e/a 47 - 1967; Balada lemn'uiui
Mariana
Burulan~

5 mai 1950). Studii: IATC (1980). PeSle 90 de SeUrImelraje la Studioul AI. Sahia ~i Ia SlUdioul

(Bueure~ti,

in

Armatei.

Domnl!;oara ClisUna (1994)


BU~ECAN,

Premii: ACIN 1982 (Aflari despre mine cii sunt bin' e $; saniilos); ACIN 1984 (Maria lu' Pascu; Planela albasrrii); ACIN 1989 (Croehiu !rimeseu); UCIN 1994-95 (Sfintii o~cenJ).
54

Gheorghe

Regizor (Cluj , 6 deeembrie 1952). SlUdii: IATC (1975). In Studioul


Bucure~ri.

puiu!) .
Alte filme: 1967 - Povesre pe geamul ingherat, 1969 - Tilrgul de fece; 1971 SingurJtlJ.tea puiului.
55

indelungata activitate de

secund

~j

realizator de filme utilitare.

BUZURA. Augustin

BUZURA, Augustin ..Orgolii" (Orgolii - r. Manole Marcus, Scenarist (Copalnic, Ml:i r amure~ . 22 1981) ~i "Felele tacerii" (Undevf in Esl septe mbrie 1938). Studi i: Facultatea de - r. Nicolae Margineanu, 1990). Cosce medicin~, Cluj (1964). Membru al narisl al filmului Pdureanca (r. ~icolae Academiei Romane ( 1992). Prozator din Margine.nu, 1986) dupa Siavi ci\ a caru i crea!ie s-au ecnmizat romanele Premii: UCIN 1991 (Undev. f" E,,).

c
CABEL, Nlcolae Regizor film documentar (B uzau, 21 noiembrie 1943). Studii: IATC ( 1970). Aet ivitate publicistica ~i Iiterar.; activitate didactica universi tar.l (l977~ 1986). Peste 80 de scul1metraje realizate I. Studioul AI.S.hi. ~i , dupa 1990, 1. S tudi oul Arm.tei, Film video, Predi leclie pentru documenlarul-eseu. Premii: ACIN 1972 (Victor lIiu ); ACIN 1976 (Dimine,i/e oJelulU/); UCIN 1991 (farba penlru caii liben). AIle filme: 1971 - Mic craral de cur.,onie; 1972 - Cel mai rfjn;Ir o{e/; 197 3 - Meseria luminii; 1974 - Arhilec lUra plrJneasc.; 1975 - Media de vfurJ 22 de ani; 1976 - P/edoarie pentru linerole; 1977 - Romania '77; 1978 Franyo Zoillin; 1979 - Pil.manlUl, ca un dar {rumos; 1980 - LiIzarea , ,.rmul prieleniei; 198 1 - Siriu '81; 1982 - ... de laina, de pialrJ, de dor, 1983 - George Baco via , poemul de maine; 1986 - Caii de dimineal.; SenrimenlUl unu; 1987 Curaj pencru fiecare zi; 1988 - 10,1 Vlasiu. un drum spre oameni.

,I

CAfRlTA, MIhal Actor (Baca u, 27 august 1949). Studii: IATC (1973) . Activitate teatralii (Teatrul Tineretului din Pialra Neam!; Teatl1J1 Bulandrd). Fllmografie: 1985 - Orele unspre.ece (r. Lucian Braw); 1987 - Ne/u ( r. Dorin Mircea Doroftei ); Vu/can u/ s cins (r. George Cornea); 1989 - Cenu$a pii siIrii din vis (r. Dorin Mircea Doroftei); 1990 - FliIcJul cu 0 singur. brele. (r. lulian Mihu).

CALBOREANU, George Actor (Turnj~or, Sibiu , 5 ianuarie


1896 - Bucure> ti, 12 iulie 1986). Studii: ConservaT.c rul de art a dramalica, Ia ~i (1919). Prestig ioasa activitate teatra la (Teawl National, Bucure~ti). Personaje caracteriute prin prestanl~ ~i monu mentalitate dramatic:L Filmografie: 1954 - Brigada lui lonu! (r. Jean Mihail); 1960 - Badiira"ii (r. Sica Alexandresc u, Gheorghe Naghi); Seleo (r. Mircea Dragan); 1961 . Omul de lang. rine (r. Horea Popescu); 1962 LupeIJi '29( r. Mircea Draga n); 1963 Luminii de iulie (r. Gheorghe Naghi);
57

CAWITSOJ, VIrgil

CANrAOlZlNO. Ion I.

odalii; 1963 - Ochii orasuJui me~; 1964 Romilnili orizont '64~ 1966 ~' Insula

Maximilian);

Urgia

cerea.o;cJ

(r, Gheorghe Vitanidi,); DrunlUl oaselor


(r. Doru Nilslase); Probii de microfon

(r. Constantin Radovici).

1967 - Romilnii .'OJ Mare/e OelOmbric; 1968 - Colegialir;re; 1%9 Roadele piimanrului; 1970 - Eroii nu mor niciodarJ; 1972 - Necazurile Sfinrei Feeioare; 1974 - D6irana; 1975 Transfiigiir;;"anul; 1976 - Pagini de
i!'lorie - 1m; Celli,; .~j bisericj fOI1 ificillf! in Trdl1siJvanja; 1978 - 0 vj<1liI inchimdii

~clavi1or.

ferieirii poporului - 1m; 1980 - fonrerui unei generalii - 1m; 19 8 1 - Parridul. in Calea Vic/oriel (1965) inima ,Jeii - 1m; 1983 - AI pa/ fiei erou ScrJinul(r. Mihai laeob); 1964 - Neamul fntre ero; - 1m; 1986 - PartiduJ, parri<l, poporul, - 1m , Fictiune: 1963: Miirru $oim;;re~rilor(r. Mircea D,...gan); 1%5 riile unei me!,e de restaurant (~i Ca/ea Vicloriei SJW cheia visurilor (r. Marius Teodoreseu); 1966 - $op/irla scen.rist); Afaeerea Splaiul (In cola (r. Mireea Iva); 1968 - Apoi so, nascue borare cu Paul Orza); 1965 - Camera legend. (r. Andrei Blaier); 1970 - Fralii alba; 1967 - Subreranul; 1969 - Riizboiul (r. Giea Gheorghe, Mireea Moldovan); domnilelor; 1973 - Dragosrea .neepe 1974 - Fra,ii Ideri (r. Miree. Dragan); vinerT, 1974 - Trei serisori secrer" 1975 1976 - Uleimele zile ale verii (r. Savel Ma srodonrul; 1976 - Ultima noap/e a Sliopul). singudripi; 1977 - Aepunea Aurobuzul; 1978 - Drumuri in cumpJnJ;: 1979 CALOITSru, VIrgil Ulrima fronrierJ a mOr{ii; 1980 Regizor (Doborgoslea, A rge~ , 15 Releauo "S"; 1981 - Ana !fi fh olul"; ialluarie 1928 - Bueure,li, 6 mai 1991). 1982 - Sulerin de Bueure~ri, 1983 ' SlUdii: Facullatea de istorie, Bucure~ ti Amurgul mnriinilor; 1985 - C;;siilOrie eu (1950). Realizalor de film documenlar reperilie; 1987 - PiisrreazJ-mii dour (din 1952) ,i de liCliune (din 1965). pentru rine. Opera care reflectll camanda politidi a anilor '50 - '80. CAMBONNE. Paule Premii: ACIN 1983 (Omagiu); ACIN Monleur (? - ?) . Cineasl francez , 1984 (Ani erOiel); ACIN 1987 (Timp Primul monteur profesionist. care a eroie pc plaiuri de legend;;). lucrat in Romania, in anul 1913. ca Filmografie documentar. 1952 - angajat al firmei Filmul de arta - Leon Darori smulse nalUrii; 1954 - Aurul alb; M. Popescu. 1957 - Tmemn;;ri din Portul Ro"u; Pe Filmografie: 1913 - Amoro};le unei urmele lui 1907; 1958 - Uleima gene prinlese (r. Marioara Voiculescu); ralie de siInIci; 1960 - Reeonseicuire Cerarea Neamwlui (r. Emil Girleanu); 1m; lmagini poerivi/e; 1961 - Negro pe RJzbun.rea (r. Haralamb Leecu); alb; 1962 - Seoieile n-au vorbie niei Un feac pencru scaere (r. Vladimir
Mihai Berechet
~I

George Cafboreanu

(r. Mircea Daneliuc); 1981 - $refan CAMlL. SUvlu Luchian (r. Nicolae Margineanu); Inginer de SUne! (Soveja, Vrancea, 12 Lini.";'lca din iJdJncuri (r. Malvina noi emb rie 1930), Siudii: InSlilUlul Ur~ianu); 0 lome ar;; cer (r. Mircea Unional de Tehnica Cinematogralicii, Dragan); Wilhelm Cueerirorul (r, Gille, Leningrad (1954). Grangier. Sergiu NicoJaescu) - serial Premii: ACIN 1976 (Cuibul .I'ala TV; 1982 - Trandafirul galbell (r. Doru m.ndrelor); ACIN 1980 (Prqba de NaSI",e); 1983 - Tnroareerea din iud microfon; Burebisfil; Mireasa din eren; (r. Nicolae Margineanu); Misu:reie Drumul oaselor); ACIN 1983 (furaar BUCUre$liJor(r. DaTU Nilsrase); Sit mori ceren din iad; MisrereJe Bucure~(iJor). dn;c din drdgosle de vhJ{J (r. Mireea AIle filme: 1957 - a mic" inramplare Veroiu); 1984 - Acord<J.!i circumscanrt! (r. Gheorghe Turcu); 1958 - A vllian,a (r. arenuante? (. Lucian Sratu); AdeJiJ Gheorghe Turcu); 1960 - Nu vreau s;; (r. Mircea Veroiu); EmisjiJ continuJ mil lnsor (r. Manoie Marcus); 196 / - (r. Dinu Tilnase); In5 - Colierul de StriIzile au amimirj (r. Manole Marcu!\); LUrCQale (r. Gheorghe Viranidis) ; 1962 - Cerul n-.ne gratii (r. Frar.cisc Promisiuni (r. Elisabet. Bostan); 1986 Munteanu); 1963 - DnIgosre lungiI de-o padureanca (r. Nicolae Ma.rgineanu); seara (r. Horea Popescu); 1964 - SJrurul 1987 - FliIdri pe comori (r. Nicolae (r. Lucian, Bralu); 1965 - Gaudeamus Margineanu); 1988 - Flori de ghearii igirur (r. Gheorghe Vilanidis); 1966 - (r. Anghel Mora); 1989 - Marea sfidare Golgora (r, Miree. Dragan); 1970 - (r. Manale Marcus); MO<J.netJ unu; aJ1iS( Haiducii lui Sapreeai (r. Dinu Coeea); (r. Horea Popescu); Un bulglire de humiI 1971 - SiipriImana nebunilor (r. Dinu (r. Nicolae Marginea nu); Undeva in <r Cocea); Zesrrea Domni,ei Ralu (r. Dinu (r. Nieolae Marginea nu); 1991 - Polul Cocea); 1972 - AsrJ sear;; dansiim in Sud (r. Radu Nicoara); 1992 - Prive"re familie (r. Geo Sairescu); Explozia (r. inainte CU manie (r. Nicol ae Marg i Mircea Dragan): 1974 - Srefan eel Mare nean u); 1993 - A doua ciJdere. COllsraIl - V.,lui 1475(r. Mircea Ddgan); Fralii rinopolului (r. Mircea Mure~an) ; Somr.ul Ideri (r. Mircea Drilgan); PiIcalJ (r . Geo insulei (r. Mircea Veroiu); TimpuJ libel" Saizesou); 1975 - AlarmJ in DelliI (r. (r. Valeriu D,..Jgu~an u ); 1995 - Craii de Gheorghe Naghi); Cursa (r. Mireea Cunea Veche (r. Mircea Veroiu). Daneliue); Elixirul Unerep;.(r. Gheorghe Naghi); 1976 - Cuibul salamandrelor(r. CANTAOlZINO, Ion l. Mirce. Dragan); 1977 - Aurel Vlaicu (r. 1 1011 FiloLii Cantacuzino I Mircea Dr~gan); Ri!zboiul de lnde Produditor, regizor, scenarist, crilic ~ i pendenriI; 1978 - Un am In loden (r. isto~ic de film (Bucure~tj, 7 noiembrie Nicolae Milrginea nu); Vlad Tepe,' 1908 - Bucllre,ti, 26 iulie 1975). Siudii: (r. Doru NaSI",e); 1979 - Mireasa din Facultale. de litere ,i filo zolie , tren (r.Lucian B,..alu): 1980 - BurebisCil Bucure~li (1931); Faeultatea de
59

58

-=-=

CANTAOIZINO. ~

CARAMT. DumItru
Filmognfic: 1963 StrJinul(r. Mihai lacob); 1965 . Gaude,,",us igirur (r. Gheorghe Vitanidis); 1966 $ap~ biliep ~i 0 .~trengoril:1 (r. Bernard Bolderie); 1977 . Rilzboiul de IndependenriI (r. Doru Nlstase. Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vitanidis) ..rial TV; 1984 MU$chetarii in vacanT" (r. Savel Stiopul); 1988 Cei care pliItesc cu viara (r. ~erban Marinescu); Seerecul annei ... secrete (r. Alexandru Tatos).
I

medicina. Bucure.;ti (1934). Fiul actrite; Maria Filotti. Scriitor. critic literM. Seeretar gener..1 aJ CIDALC. Romlinia (19321934) . Membru in conducerea societittii "Indrofilm Sonor". Director de productie al ONC (l94Ot943) ~ i al Cineromit (1943 1944). Soenarist ~ilsau regizar de film documentar. Producltor al filmelor de fictiune 0 noapte fununoaso (1942). Visul unei nopp de i.mil (1945). CronicA cinematograficJ in pres. ~i la radio (19291934); cercetare de istoria filmulu; (din anii '60). Volume: "Uzina de yise" (1935); "Momente din istoria filmului roo mlinesc" (1965); "Rent Clair" (1968); .productia cinematograficA din R<> mlinia" (1970); "Contribulii la istoria cinematografului in Romania" (1971); "Cinematograful romanesc Con temporan" (1976). Premii: Venetia 1942 (NOI); ACIN 1974 ..pentru contribu~a excep~onaJl Ia fundamentarea ~i dezyoltarea istori<> gratiei cinematografioe nalionale". Filmognfie: 1934 . RomBnia (Jean MihaiI) (.cenarist); 194 I Caste/ul PeJe$ (r. Ion Cantacuzino) (~i scenarist); Romilnia fn luPIJi eonrra bo/~vismului (Paul Cllinescu) (comentariu); 1942 Noi (r. Ion Cantacuzino) (~i scenarist); Datini din srrJbuni (r. Ion CanlJicuzino) (~i producltor); RJzboiul nosrru sf1!nt (r. Ion Cantacuzino) (~i scenarist); 1982 - PiidureJJ. nebun. (Nicol.. Corjos) (coscenarist).

CANIUNIARI. Ioana Scenogrdf (Bucure~ti . 18 martie


(942)~

Fllmognfie: 1969 . Tinerere filrJ bJftrilne~ (in colaborare cu LiYi~ Popa) (r. Elisabeta Bostan); 1971 SiIplAmlina nebunilor (in colaborare cu LiYiu Popa. ~tefan Maritan. Radu CAlinescu: Stefan Preda) (r. Dinu Cocea); 1974 . Ncmuritorii (in colaborare Filip Dumitriu . Richard Schmidt. Seyer Frentiu) (r. Sergiu Nicolaescu); 1976 Mama (in colaborare cu Dayid Vinicki. Zolt:in SzabO) (r. Elisabeta Bostan); 1978 Bra~/e Afroditei (in CO~lbQrare cu Aureliu lonescu; ~i costu+ne) (r. Mircea Drllgan); 1984 . R aliul (r. Mircea Dragan); 1992 - Atae in biblioteell (r. Mircea Dragan).

eu

CANIUNIARI. VIdor Inginer de sunet (Bucure~ti. 14 ianuarie 1907). Studii: Institutul Elec trotehnic. Bucure.j1i (1931). SpeciaJizare la Cinecitti (1943) . Din 1936. 1ucreaz! la ONC, apoi la Studioul Bu'cure~ti. CANTAOIZINO. ~ Actor (Bucure~ti. 4 februarie J941). Realizeaz! coloana sonora r pentru Fiullui 100 Cantacuzino. SlIIdii: IATC jumaIe de actualitli[i. filme documentare (1963). Actiyitate teatrall. La sf~ilUI (UJcnIri agrieoJe. r. Witold Klimowicz. 1943; Agnira/Jo(/JlCa r. Paul CAlinescu. anilor '80, sc stabile~le tn Franta.

Soen..rist (Braila. 24 noiembrie 1932). Sbldii: Scoala de Iiteratura. Bucure~ti; lATe (1963). Doctor in filmologie. CAI'OIANU. Dwnltru Redactor in Redaclia de scenarii a Compozi!or (Bucure~ti. 19 octombrie Sludioului Bucure~ti . Profesor de 1929). Studii: Conserva!orul. Bucure~ti sccnaristicl. Volumul "De I. CUyan! la (1953). Regizor muzical la Romfilm imagioe" (1987). (19471949). Dupl 1955. muziel origi Planii: Cannes 1963 (Coon); ACIN nalli penltU filme de animalie (cola. 1987 (Vulcanul stiM, Cintec fn zon). borator permanent al lui Ion Popescu ~: 1958l'rimameJodie(r. Gopo) ~i ficliune. Andrei BJajer. Sini~ IYetici); 1959 .
81

1947 ; Petroiui . r. Jean Georgescu. 1948) ~i de fietiune . Filmografie fiC\iWIC: 1942 0 noaple furtunoa.<;J (r. Jean Georgesc u); 1944 Vi.,ul unei nOPfi de iam. (r. Jean Georgescu); 1949 . R.suno valea (r. Paul Calinescu); 1951 . fn sat la noi (r. Jean Georgescu . ViClor lIiu); 195 2 . Mirrea Cocor (r. Victor lliu . Mariena Sadova); 1953 . 0 scri.<O:lIe pierdut. (r. Sieil Alexandre,cu. Viclor lliu); 1955. Direclorul nostru (r. Jean Georgescu); 1956 . Pc riIspunderea mea (r. Paul Cllinescu); 1958 . Vi' ra nu ianiI (r. Manole Marcus. lulian Mihu); 1960 . Miindrie (r. Mariu, Teodorescu); 1962 TiIrmul nare s~it(r. Mircea Saucan); Cind oameni la drum (r. Gabriel Barta. Mihai Bucur); 1963 La ..usia dragOSlci (r. FrdOcisc Munteanu); 1964 La patru pa$i de infinit (r. Francisc Munteanu); TitanieYals (r. Paul crui;i.sCii);i%5 ~ Dincolo de bariera (r. Francisc Munteanu); 1966 Tunelul (r. Francisc Munteanu); 1967 Cerul incepe la elJijuJ lJI (r. Francisc Munteanu); 1968 Vin cicJi~tii (r. Aurel Miheles); 1974 Un august in fllkllri (r. Dan Pita. Alexandru Tatos) . . .rial TV; 1975 . Comedic f.ntastieR (r. Ion Popescu.{Jopo); 1976 Serenado pentru eraju} XII (r. Carol Corfanta).

FiImografie: 1957 . Gillarheea (r. Jon PopescuGopo); 1959 lnu-o dim;nealiI (r. M..noJe Marcus); 0 pave. Sf!: obil;nuitiJ .- 0 pave,fiU; ca in bil. -.me (r. Jon PopescuGopo); /961 . Sa fural 0 bom'bil (r. Ion Popescu Gopo); 1962 1M de vim1(r. FrdOcisc Munteanu ); 1'% 3 - Pa~i spre luni (r. Ion Popescu Gowo);1965 . De ~ fi ... HarapAlb (. ~on PopescuGopo); 1966 Legend.

""=

rCi~cirJjei (r. Aurel Mjh eJe~); Vreme~

:zijpezilor (r. Gheorghe Naghi); 1967 .


Qjn.e va de.~chjde u~a ? (r. Gheorghe

'Nl!ghi); epi,odul lilioarcere. (r. Mihai lacob) din De lrei ori Bueure~ri; 1969 IDI!ii bilrbafi pentru 0 moarte (". !Gheorghe Naghi); 1971 Facerea !lumii ~r. Gheorghe Vitanidis); 1973. A"",nwri/e lui Babu~cil (r. Gheorghe Q\l~.Geta .Doina Tarnayschi); 1974 Un :augUSl in flJcari (in coJaborare cu iRliChard.oschanitzky. TernislOCie Popa) ( Dan Hila. A1exandru Tatos) . serial ilW; 1'975 . Aianni! La Dcltil (r. G1u:orgbe Naghi); Comedie fanLasticiI ,( r. Ion i'cpescu.{Jopo); 1986 0 zj hi Bucwr$ti (iooolaborMe cu Adrian Enescu. Nicu Alifantis. Medeea Marinesou) (r. Ion PopescuGopo).

CARABAr. DwnItru

III

--. ---

-- ----

CARACA!?, Micaela
CARA1'v\ITRU, Ion

Inginer de sunet (Panciu ,10 decembrie 1949). Studii: Facultalea de electronicil, Bucurqti. Colaboreaza frecvent ell regizorul Dan Pila. Din 1994, membru In Consiliul Naliona! al Audiovizua!ului.
62

. , . _ - -' - a/biI-de-danteliI (~an=f!tta);, L9.9.tZidul (Ill colaborare cu Costache Hore/ de lux (r. Dan Pita); 1993 _ Pepe C,ubotaru) (r. Constantin Vaenl); 1976 - ,i Fifi (r. Dan Pita). . Accidenr (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 - ' Mihail, caine de circ (r. Sergiu CARAGRJ. Toma Nicolaesc u); 1981 - fnloarce-re $i mai Actor (Argos OresticolI, Greeia, 2 1 prive$re 0 dara (r. Dinu Tanase); 1984 august 1926 - Bucure~ti ,4 marlie l,1977). - AcasiI (r. Conslanlin Vaeni); 1986 - Studii: Institutul de teatru , BUfure~ti Clinrec in zori (r. Dinu Tanase);' 1987 - (1950). Prestigioasa cariera t~atralil (Teatrul de Stat, Ploie.jti; Tealrul Vulcanul srins (r. George Cornea). Bulandrd), radiofonidi ~i de televiziune. Roluri caracteriz.ate prin intcligen\a CARACA!?, Micaela Aetri\i! (Bucure~li. 13 august 1958). nuantl1rii cornicului Tn registrele lui cele Siudii: IATC (1978). ActiviU!te teatralii rnai variate. Premii: ACIN 1977 in memoriam. (Teatrul Bulandra). Filmogrnfie: 1955 - Nllfilrul ro.,u (r . Filmografie: 1969 - V.rsre/e omului Gheorghe Tobias); 1960 - Nu vre.u sli (r. Alecu Croiloru); 1975 - Singurorarea miI insor (r. Manoie Marcus); ) 961 florilor(r. Mihai Constantinescu); 1978 Povesce sentimentah1 (r. Iulian Mihu); - Din nou impreunii (r. George Cornea); SrrJzile au amintiri (r. Manole Marcus); 1984 - Milicii Popescu (r. Manoie VariI romanticiI(r. S illi!a [vetici); 1963 Marcus). - PolicicIJ $i ... delicarcse (r. Hara1ambie Boro~); 1964 - Carlierul Veseliei (r. CARAGATA. Sotlr Manole Marcus); Piidurea spiinzurarilor
(r. Li vi u Ciulei); 1965 - Haid~cii (r.

Secrecul cifrului ([n colaborare cu Theodor COllstalltill) (r. Lucian Bratu ); 1960 - Ciind primilvara e fierbince (Ill eolaborare eu Bello Me iro viei, Mircea Sauean) (r. Mireea Sauean); 1962 _ A fOM prierenul Iileu (Ill eolaborare eu Mircea Mohor) (r. Andrei Blaier); 1963 _ Codin (In colahomre cu Yves Jamiaque, Henri Colpi) (r. Henri Col pi); 1966 _ Ultima nonptt; ~ copjJijriei (r. Savel ' I) 1967 - F.rumoase Ie V;;ICi:Jn(e (In St IOpU; I 'K "II co Iaborare ell Dan De~ I1U, slVi:ln i:J ay, /. I Mal<) 97 k. 1 4 Ferenc Katona) (r. Karo y

Premii: ACIN 1989 (Roclli. Nlbii de dance/ii; Noiembrie, ullimul bai);, UCIN 1992 (Holel de lux). Filinografie: 1980 - Fiul mun!.ilor(r . Gheorghe Naghi); 1982 - Fa/eze de nisip (r. Dan Pita); 1983 - Drepl"le in Jonluri (r. Dan Pila); Frucle de piidure (r. Alexandra Tates); 1985 - Pa.~ in doi (r. Dan Pqa); Raco/area (r. <;ieorge
Cornea); 1986. - DonJJlJ.yo~rt:l f'~f1Ci:1 (r. . :;>erban Mannescu); 1981 - "'olem . . 'r bne, ulumul bal (r. Dan Pqa); Vulcanul " . . . stlns (r. George Cornea), 1988 - Rochl.

T V; 1975 - MastvdOlllul (r. Virgil Calotescu); Singl1r~(iI(ea florilor (r. Mihai Constanlinescu); 1976 - Glori;nu cama (r. Ale xii ndTiJ Bodine!); MClrcle singuratic (r. lulian Mihu ); OpenJ!i;.mca MOllsrrul (r. MaJlole Marcus); Premieru (r. Mihai Constantinescu); SerelladJ pellrru erajul XII (r. Carol Corfant"); Tufa de Vene!ia (r. Petre Bokor); 1977 - Buzduganul cu (rei pece!i (r. Constantin Vaeni).
CARAMITRl.J, Ion
Toma Caragiu in ActON! # Safbaticii(1974) episodul Bucure$ti (r. Ion Popescu Gopo) din De lIei ori Bucure$li; K.O. (r. Mircea Mure~an); RJpirea fecioare/or (r. Dinu Cocea); Subleranul (r. Virgil Calolescu); 1968 - Rhbuna;ea haidu cilor (r. Dinu Cocea); 1970 - B.D. inlriI in aC{iune (r. Mircea Dragan); Haiducii lui Saprecai (r. Dinu Cocea); Neinfricalii (r.lulian Mihu) - serial TV; 1971 - B.D. la mume ,~i la mare (r. Mircea Dragan); Brigada Diverse in alertiI (r. Mircea Dragan); Facerea lumii (r. Gheorghe Vitanidis); SiIpt;'Jmna neDunilor (r. Dinu Cocea); Zesrrea Domnirei Ral" (r. Dinu Cocea); Urmiirirea (r. Radu Gabrea) - serial TV; 1972 - Bariera (r. Mircea Mure>",,); Ciprian Porumbe.~cu (r. Gheorghe Vitanidis); xplozia (r. Mircea Dragan); 1973 - Dragoslea incepe vineri (r. Virgil Calotescu); Proprietarii (r. :;>erban Creanga); 1974 Acrorul ~i sillbalicii (r. Manole Mar""s); Nu filmilm sa ne amUZam (r. Iulian Mihu); TaliU risipiror (r. Adrian Petringenaru); Trei scrj,<jori secrele (r. Virgil Calotescu); Un augusl in fliIcari (r. Dan Pi!a, Alexandru Tates) - serial
Actor (Bucure,ti, 9 marlie 1942). Studii: IATC (l964).lmportanli! cariera tealml. (Tealrul Bulandra) . Dupa 1989 , activitate polilica (importante funqii In CPFSN ~i CPUN - 1990). Elegant. ea rismalic, inteligent. eJ devi ne solutia standard pe care ci nematografui ro~ man esc a1 anilor '60 - '80 0 adopt a pent"ru'-ro)u"rile"de tanar protagonist in filme de faclUra dramatica. Filmografie: 1964 - Comoara din Vadul Vechi (r. Victor Iliu); PJdurea spanzurarilor (r. Liviu Ciulei); 1966 Dimilleple unui bJiar cuminte (T. Andrei Blaier); 1969 - Ba/ad;; pentru Mariuca (r. Titel Constantine.l)cu, Constantin Neagu); 1971 - PriNre coline/e verzi (r. Nicolae Breban); 1973 - Despre 0 anume fericire (r. Mihai <::onstan tinescu); Porfile albastre ale ora,~uluj (r. M;rcea Mure>",,); 1974. Srejar--exrremii urgen{iJ.(r. Dinu Coce.); 1975 - Cas" de la miezul noprii (r. Gheorghe Vitanidis); Dincolo de pod(r. Mircea Veroi u); 1976 Instan!8 amana pronunfarea (r. Dinu Cocea); !Yfarele singuratic (r. Julian Mihu); Oaspeli de seara (r . .Gheorghe Turcu); Trei zile ~i trei nOPli (r. Dinu Tilnase); Tufa de Vefleria (r. Petre Bokor); 1977 - [mpu.1ciIruri sub clar de
63

Dinu Cocea); Pracesul alb (r. 1uliall Mihu); 1966 - Vremea ziIpezilor (r. Gheorghe Naghi); 1967 - $efi.iI seClO rului .,uflere (r. Gheorghe Vitanidis);

,I!

CARANFlL. Nlcolae/Nae

I f
aCtor de film (Safuciiri de la Aligea - r. Cornel Di.conu, 1984; ill fieciJl'f' zi mi-e dor de tine - r. Gheorghe Vilanidis. 1987). Debut regizoral: E pericofo. 'o sporger.,i (1992). Premii: Brati,lava 1992; La Baule.
ACIN 1993. (E pericoloso sporgers!).

CJ\LABAN. JuJ",

Ion Caramitru $I Valeria Seciu fn

inaint. de tacer. (1978)

lunii(r. Mircea Mure.jan); larba v~rde de acasa (r. Siere Gulea); 1978 - !naince de tiicere (r. Alexa Visarion); Incre oglinli pardlele (r. Mireea Veroiu); Ecaterina Teodoroiu (r. Dinu Coeea); 1979 Bietul loanide (r. Dan Pi\ll); Rug ~i i7aciIrJ (r. Adrian Pelfingenaru); 1979 1982 - Lumini {ii umbre (r. And rei Blaier. Mihai Constantinescu, Mircea Murejan) - serial TV; 1980 - Am fost 16 (r. George Cornea); Ancheta (r. Constanlin Vaeni); Punga cu libelule (r. CATANCHIN, Nlcolae Inginer de sunel (Bucur~~ti, 14 Manole Marcus); 1981 - !itefan Luchian noiembrie 1941). Studii: Facul'"te. de (r. Nicolae Margineanu); Cascelul din electronici! (1968). Din 1~82. Iii Carpali (r. Stere Gulea); 1983 - Ca-n Studioul Bucure~ (i . filme (r. Manole Marcus); 1985 - Intu Filmografie: 1983 - Aqiunea Zuzuc necare (r. Alexandru Tacos); Dee/aralie (r. Gheorghe Naghi); 1984 - Mu.~cherarii de dragosre (r. Nicolae Co rjos); Pro j 1985 misiuni (r. Elisabeta Boslan); 19 86 - in vacanfa (r. Save! S'iO PUI)l; Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1987 - A Aripi de zHpadii (r. Adrian ,Petrin doutl vari;mra (r. Ovidiu lones(;u); genaru); 1986 - Luminile jn larg Extemporal la dirigenfie (r . Nicolae (r. Sielian Stativa); Un oaspetd: la tiniI (r. Mihai Constanrinescu); 1987 - SiT-fi Corjos). vorbesc despre mine (r. Mihai Constan CARANFIl., N1colaeJNae tinescu); 1988 - Un studio ill cfiu",re. Regizor (BucUre!ili , 7 septembrie unei vedece (r. Nicolae Corjos); 1991 1960). Studii: IATC (1984). Ocazional, Casa din vis (r. loan Cannaan).
64

ACirili! (Bucurejli. 9 aprili~ 1939). Studii: IATC (1960). AClivitatd' tealfala (TearfUl NOllara). Filmografie: 1961 - Ce/eDrul 702 (r. Mihai lacob) ; Drum nou I Lad. cu
leSffe (r. Fr"ncisc Munteanu)! 1962 eerul lJ-are grarii (r. Francisc Munteanu); 1963 - La vfirSta drag(>SIei (r. Francisc Munteanu); 1981 - AJ7I a
idee (r. Alecu Croiloru); 1982 - Muir
m~i de pre{ e iubirea (r. Dan t1:.trcoci):
1988 - SecrelUl armei ". .:ie~rere (r.
Alexandru Taros); 1994 - stnacorul me/Cilor (r. Miraea DaneliUC). [t

CAROPOL, Anda

CATONE, Magda Actril;l (Bucure.,li, 24 OClombrie 1958). Siudii: IATC ( 1982). Activitate teatrala (Teatrul de Comedie). Filmografie: 1982 - Baloane de curcubeu (r. losif Demian); De ce crag e/opotele, MiciciI ? (r. Lucian ?illlilie); Escapada (r. Cornel Diaconu); sar.;;rul nOPfii (r. Mircea Veroiu); 1983 Imposibila iubire (r. Constantin Vaeni); Prea cl:lld pentru luna mai (r. Maria Callas Dineseu); 1987 - Enigmde se explici1 in lori (r. Aurel Miheles); FliIciIri pe comori (r. Nicolae Miirgineanu); Ni~le biieli groztlvi (r. Cornel Diaconu); 1988 - De ce ale vulpea coada? (r. Cornel Diaconu); episodul Premiul (r. Radu Caranfil) din AULOSIOP; Un scu dio In caucarea unei vedete (r. Nicolae Corjos); 1990 fnnebunesc $i-mi pare rau (r. Jon . Gostin); RiImiinerea (r. Laurenliu Damian); 1991 - Ba/anfa (r. Lucian Pintilie); Casa din vis (r. loan Ciirmazan); Divor, din dragoste (r. Andrei Blaier): Te/efonul (r. Elisabeta Bosran); 1992 - Acae in bibliocecJ (r. Mircea DrJgan); Dragoste $i apa cald. (r. Dan Mironescu) ; E perkoloso sporgersi (r. Nae Caranfil).

Miheles): 1974 - Sfejar-ex:remJ urgctl{iI


(r. Dinu Cocea); Un augu.,, in flJcJri (r .

Dan Pila,Alexandru Tatos) - serial TV; Un zimbet pentru lIl ili larziu (r. Alexandru Boiangiu); 1975 - Prill cenu.~a jmperiu/ui (r. Andrei Blaier); SingurJealetl florilor (r. Mihai Constanlinescu); TOtlmna bobocilor (r. Mireea Moldovan); 197 6 - Cuibu/ salamandre/or (r. Mircea Dragan ); Premiera (r. Mihai Constantinescu): 1977 - Eu, ru ,"i Ovidiu (r. Gco Saizcu); Rillboiul de Independenlii (r. Doru Nils!' dse, Se rgiu Nico laescu , Ghenrghe Vitanidis) - serial TV; 1978 Expresul de Bufcea (r. Haralambie Boro~); Guswl $i culoarea fericirjj (r. Felicia Cernaianu): TOlu/ penlr!J forbal (r. Andrei Blaier).

CAZABAN, Jules

Actor (Faiticeni. 16 marlie 1903 Bucurejti, 23 septem brie 19 63) . Studii : Facultatea de drcpt, Ja!ji; Conservarorul de ana dramaticil, la::,i. Remarcabil actor de teatru la laji (1927-1929) ji Bucure~ti (Tealrul Maria Ventura ; Teatrul Municipal I .,Bulandra). In film, adescori. ro)uri care nu-i pUll depiin i"n valoare (aienwi drdmatic . Filmografie: 1951 - Via,a .invinge CAVADIA, Bogdan (r. Dinu Negreanu); 1954 - Brig~da lui lnginer de sune t (Targovi~te, 31 iulie (r. Jean Mihail); 1957 - Bijuterii lonur 1938). Studii: lnsritutul Politehn ic, de. familie (r. Marius Teodorescu); Bucure~ti. Premii: ACIN 1977 (Cuibul sala 1959 - Telegrame (r. Aurel Miheles, mandre/or). Gheorghe Naghi); 1960 - Dare/eo Fllinografie: 1964 - Casa neterminato (r. Mihai I"cob): Furtuna (r. Andrei (r. Andrei Blaier); Dragoste I. zero Blaier. Si ni~ Ive(ici); Sere;:, (r. Mircea grade (r. Cezar Geigoriu, Geo Saiuscu); Dragan); 1961 - Ce/ebruI702(r. Mihai 1972 - Sagea'" c';picanului Ion (r. Aure! lacob); 1962 - V.canliI la mare (r. Andrei
65

CAZAUI. LurnJnJ(.\

cAlJNESO.J.
~

Paul

Ca H1 ra~u);

Corigenp.l dOIHlluJui profesur(r. H.rOll.mbie B oro~).

1966

colabora re cu Nico lae Taul u); 1958 -

Allo? ..A{i gre~jl numitruJ.l; 1962 - Do; biiieri ca pJillea c;JdJ~ Vaca nti /a ml1re.

CAli'\Ol, LumlnJ!a
Regizor film de an ima!il! (Bucure,'iti , 14 marlie 1940). Studii: Institutul de <lIle plastice - muzeol ogie , B u cure~ li ( 1967). Prem.ii: Ven e!ia 1970 Festivalu l fil
, mului pentru copii (Bunii dimiIlCI1{H

nierea ea/omniei; 1972 - Oul; 1973 - ill padure; 1975 - Pica para mJ/Jiarii; 1976 - ludecata .
c.ALlNESCU, Horln
Acto r ( Timi~oar", 29 ianuarie 1956) . Studi i: IATC (1980). ACli vitate lealmlg (Tealrul Mi c) ~ i de lelevi z iune . Rare ap,Hilii in film. Filmografie: 1982 - Tncunericul alb (r. Andrei Blaier); 1985 - Clipa de rJgaz (r. ~erban Creangll); 1987 - Enigme/e se explica in zori (r. Aurel Miheles); 1992 E perieoloso sporgersi (r. Nae CardIlfil); 1996 - Prea rJrziu (r. Lucian Pinlilie).
c.AuNEsQJ, Paul Regizor (G alali. 21 august (902). Studii: Academia come ecial ~, Bucure.ju.

povesee); UCIN 1990 (CiililIorjile lui. Pim-Pim). AJte filme: 1968 - Piiralliile lui Vlise; 1970 - Cine. pierdue girafd; 1973 -1 98 1 - Penelopa - seri.l; 1986 - Repreunraria; 1990 - Daruri; 199 1 - Evolurie.
c.AOUUSOl, Horta
Actor (Lugoj. 13 februarie 1922 - 27
decembrie 1989). In terpret co mic
Bob Calinescu

ap reci at de publicul leatrului de revistll -5i al scenetelor TV . Fllmografie: 1954 - ... ~i lIie face sparr (r. And rei Caill raju); 1956 - Pe rilspunderea mea (r. Paul ClIlinesc u); 1959 - 0 pavesee obi~nuiei1 ... a povesee ea Tn basme (r. [on Popescu-Gopo); Telegrame (r. Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); 1961 - S-a furae a bom M(r. Ion PopescuGopo); 1963 - Pa.~i spre lun a (r. lao Popescu-Gopo); 1964 - Tie anie vals (r. Paul Cillinescu); 1975 - Comedie faneasrieii (r. [on Popescu-Gopo); 1976 - Tufii de Veneria (r. Pelre Bokor).

-..r---

1936 -1948: direclor le hlli c aI ONC Realizator de filme documentare (din 1934) ~ i de fiqiune (di n 1946). Poate fi con!;iderdt cineas tul inceputurilor ci ne matografiei rom.:ine!',) ti instituli onaliute . precLlm ~ i relizatorul primelor "filme de aClUalitate" . caracreriz ate print r-un pseudorealism documentar ca di si mu1are a tezismului de fond . Profesor de regie (19501952). C er ce l ~ri in do me niul tehnicii cinematogrdfice: inven teaz1i fizioecr.mul. Volum: "Proiec\ii in timp " (1982). lilor) ; Premii: Veneli a 1939 (Ta ra MO Ve neti a 194 1 (Romiinia in lupta conlnJ bo/~e vismulu l); ACIN 1977 "penteu merite excep1ionale in dezvoltarea cinematografiei nalionalo"; ACIN 1984 (De/ea de iei ... de colo) .
__
-.+:,,"" ~

'""1N~

c.AuNEsOl. Bob

Regiw r film de anima!ie (Buc ure~ti. 16 mai 1926 - Bu cure~li, 27 octombrie 1990). Preocup~ri pentru arta deco raliviL Creacorul pri melor filme de papu~i in Romania. Experimenteaz<1 diferite tehnicj de anima1ie tridimen sionaill. 1974-1990: film penlru tele viziune. Prem.ii: Bucurejti 1960 (R"psodie ill lemll); ACIN 1979 (Fresea). Alte filme: 1953 . Vulpea pJeiIlitiI; 1954 - Curia eu mUlieule; 1955 BaJciul jueiIriilor, 1956 - Domn'ul Gae; 1957 - Ueenicul vriijiror, 1959 - Anul ~U,Andrel Regizo r ( Boto~an i , 30 ma i (922) . unu; Ciineeeul rraetoarelor, 196 1 Activ itale tealralii (1948- 1952). Filme Mee "morfou; 1962 - Aneora; 1963 -

de d ive rti~ment In anii de incepu l ai cinematografiei socialisle. Din 1965 . lraie~te in Isrdel.
Fllmografie: 1954 - ... .~ i llie face

Balada me!jleriJor. Cuiul; 1964 -;Olumil noua cu fier vechi; 1965 - Cpcenel; 1966 - Aneagonisme; 1967 - Fllnrezii; 1968 - Romeo ~i Julieea; 1969 - f"/em-.
Paul Calineseu. Mihnea Gheorghiu
~ ll on

sparr; 1957 - Vulcur 101 (ji scenarist, in


66

Cosma pe plalou la PortoFraneo (1961)


f57

ctRNAT. RAzvan
c}JJNIS(lJ. PUlu

Filmogl'afie; 1979 - BielUl loan ide Filmogra!'ie documentar. 1936 BUCUTe!jcii; Generi:l!;" de maine; Colfuri din Romania; 1940 - Uzine /c Millaxa; 194 I - Manora noaSlrii larJ: 1944 Dobrogea; 5chi de primiivari:I; 1945 fmprumurul de aur, 1947 - Toamna la {arii: Agnila-Bolorca: 1948 - Rom"nia pe dron;,,{ democrdliei populate; 195 I Toamna in deMo Fietiune: 1946 Floare" reginei (~i scenari st; monleur); 1949 - Riisunii va'o.: 1952 La un puncl de agilalie; 1954 - DesfJ.5urarea (>i sce narisl, in colaboiare eu Marin Preda); 1956 - Pe rJspunderea mea (~i scenarist. in col:lborare cu George Voinescu); 1961- POrlo-Frdnco: 1964 - Tiranic-vals b i scenarist, in colaborare eu Tudor Mu>atescu).
Grigoriu); Bi.llul de .dmbi1tii seara (r.

in Romani<:l: coproduqia fri:lllco-jtatian~


CJ(U~e

Geo Saizescu); 1970 - B.D. r ' rrii in aqiul/e (r. Mircea Dragan); 197 ' - B.D. la munte !fi la /lJiJre (r. Mircea Qr.1gan); Brigi:lda Diverse Tn ii/efta (r. ',Mircea Dragan ); 1974 - Fra!ii Jderi (r. Mircea Dragan): 1976 - SerelladJ penrru erajul XII (r. Carol Conanta); 1978 - Expre.ml de Buflea (r. Haralambie Boro,): Nea Marin Miliardar(r. Sergiu Nicolaescu).

(r. Dan Pila); 1980 - Slop-cadru la masii (r. Ada Pi sliner); 1986 - 0 zi la Bucu re., li (r. Ion Popescu-Gopo).

ro"ii (Ca rmine Gallone - 1943).


(Piatra Neamt. 28 ianuarie

CERCEL,F1ortria
Actri~a

cJI..RMA.zAN, ioan
Regizor (Siltchinez, Timi!j, 27 iunie

1948). Studii: Facultatea de matematicil. Bucure,ti; IATC (1978).

c.ALlNESCU, ~u

~ , Scenograf (Bucure~ti. 7 iaJlUa Ie 1938 _ Bucure~ti, 27 ianuari~ 1983);~Srudii:


[nstitutul de arhitectura, B T cure~ti

cALINESCU. Pulu
Aclor (Bucuro>li. 21 iunie 1920).
Vedet<1. a tealrului de revista ~ i a

(1966). Filmografie: 1970 . A.,leplarea (r. !;ierban Creanga); 1971 - Decolarea (,i co,rume) (r. Timotei Ursu): SJpIJ manti nebunilor (in colaborare cu Liviu
Popa, $tefan Maii~an, Ioana Cantuniari. ~tefan Preda) (r. Dinu Cocea); 1972 Cristian Comeag3 ~ loan G3rmazan pe platou la Casa din vis (1991)

diverlismentului TV.
Filmografie: 1954 . /lie in luna de nuere (r.lon Rodan); ... $i lIie face SpOrl (r. Andrei Cal~ra~u); 1955 - Sofer de mare yieezi (r. Traian Fericeanu); Direcrorul nosrru (, . Jean Georgescu): 1959 - 0 povesle obiJnuirJ ... 0 pove.,le ca in ba"me (r. Ion Pope" u- Gopo); 1960 - 0 zi picrdurJ (r. Mircea iva, Constantin Neagu); 196 1 - Ce/ebrul702 (r. Mihai lacob); S-a fural 0 bombJ (r. lOll Popescu-Gopo); 1962 - Sub cupola albasrr. (r. Gheorghe Tobia,); VacanlJ la mare (r. Andlei calilrd~u); 1963 - Un suds in plina vara (r. Gee Saiz.escu); 1965 - De-a$ fi ... Harap -Alb (r. Ion Popescu-Gopo); 1966 - Corigenra dom nului profesor (r. Haralambie Boroj); Fausl XX (r. Ion Popescu-Gopo); 1967 fmpu$ciwr; pe porlaliv (r. Cezar
68

Ciprian Porumbescu (r. Gheorghe Vitanidis); 1974 - Slejar-exrr~mil ur gel/fiI(r. Dinu Cocea); 1975 - Bvadarea
(r. ~tefan Trai.n Rom. n); 1197 6 Insum[<J. amana pronunfarea Dinu Cocca); Oaspeli de seard (r. Gheorghe Turcu); 1980 - lancu Jianu haiducul (in colaborare cu Gabriela Ricjan ) (r. Dinu

Filmografie: 1982 - Tapinarii (>i


scenarist, in colaborare cu Radu Aneste

(r.

Petrcu); 1983 -

alba,rrd; 1991

usa din vis (ji scenari,t.

Li~ca;

1986 - Sania

In coJaborare cu Fiinu j Neagu).

1943). Studii : IATC (1964). Activitate teatralii (Teatrul National. Bucure.,ti). Filmografie: 1970 - Fra!ii (r. Gici! Gheo rghe. Mircea Moldovan); 1974 Filip cel bun (r. Dan Pi!a) ; 197 5 Dincolo de pod (r. Mirc.. Veroiu); Prin ce.nu .~lj imperiu/ui (r. Andrei Blaier); 1976 - Mare/e singuraric (r. Julian Mihu); Premier. (r. Mihai Constan tinescu); RO$coy;:mul (r. Francisc Munteiil1u); Toare panzele sus (r. Mircea Mure~al/) - serial TV; 1977 - lama bobocilor (r. Mircea Moldovan); 1978 Dinc% de orizonl Cr. $[efan Trai<:in Rom..,); 1980 - Dumbrdva mnu/laril (r. Gheorghe Naghi); Porli/e diminerii (r. Radu Gurliu); 1982 Femeia din Ursa Mare (r. Adrian Petringenaru); 1983 BOCCI vesel (r. Mircea Moldovan); Cifrul' cu mere (r. George Cornea); 1985 - Din prea mullo dragosle (r. Lucian Mardare) ~ ViJrii senrimentaJii (r. Francise Munteanu); 1993 - Crucea de piarr. (r. Andrei Blaier).

CERNAT, Rhvan
CEBOTARI. Marla
Actri!i!, ciln tiircala. (Chi,inau. 10 fe bruarie 1910 - Viena. 9 iunie 1949).
Prestigioasa. carier~ pe marile scene !irice ale lumii, protago nist~ a unor filme germane ~ i it<:lliene in anii 1936

._Cocea ); ~ daJl!:'u

_Jianp_ uQcJuL . (I_ _

colabocare cu Gabriela Ric,an ) (r. Dinu Cocea); 1982 - Bu/erin de Bucure~li (r. Vi rgil Calotescu).

cALUGJI.RANU, Anda

1943, se mnate de Carmine Gallone

Actri\l1 (Bucure,ti. 24 oClomb,;e 1946 _ Bucure.jli , 15 septembrie 1992). Studii: IATC (1987). Inte rpreta de muzicil u ~oaril. Activitate teatrali! (Teatrul Mic)
~i

(lubiri/e lui Verdi - 1938; lube.,le-mil, Alfredo! - 1940), Victor Jeanson (Fele in alb - J 936), Guido Brignone (Maria Malibran - 1943). Un ,ingur film turnat

Compozitor (Bucure~li. 23 februarie 1945). Srudii: Conservatorul, Bucurejti dirijorat (1967) ji cOinpozilie (1972). Premii: ACiN 1984 (Emisia conrinui) . Filmografie: 1980 - wbirinlUl (r. !;ierban Creal/ga); 198 1 - Lini.,lea din adfincuri (r. Malvin<:l Ur~ianu); 1983 De dragul liru, Anca! ( r. Cristiana Nicolae); 1984 - Emisia conrinuil (in colaborare cu Ad rian forgulescu) (r.
69

la televiziune.

CERNAIANu, FeIJda
Dinu Tanase); 1985 - Clipa de rJg., (r. Creanga); 1986 - Ointec in lori (r. Dinu Tanase); Reciral in grJdina cu piriei (r. Cristiano Nicolae).
~erban

OilIUAC, Rome<>

Radovici, Marioara Vo icule sc ~); Un


lear penlru ~oacre (r. Vladimir Maxi
milian); UrgiiJ cereasca (r. Constantin
Radovici); Viorica (r. Constantin
Radovici, Marioara Voiculescu).

fOSl prielenul meu (r. Andrei Blaier); 1963 - Pa~i 'pre luna (r. Ion Popescu

Conservatorul, Bucure,ti ( 1945). Cola borarea la film Uurnal de aClualita[i,

CERNAIANU, Fellda Regizor film documentar (Radna, CHELBA, Constantin


Arad, 3 august 1940). Studii: IATC Operator, regizor (VlUcni i de Munte,
(1969). Un singur film de fletiune: 6 august 1949). Din 1970 , lucreaza In
Guswi "i culoarea fericirii (1978). Televiziune abordand genuri diferile Premii: ACIN 1984 (M.ria lu' P.scu); (ecranizarl, film despre aria, film ' ACIN 1986 (Be/~ug in Banal); pzlenno portret). Premll: ACIN 1976 (Nime'ni nu
1992 (Federali. romiinii de arieri.<m 80). AIte filme: 1971 - Ace~ri oamelli; moare); ACIN 1979 (Song); AC1N 1982
1972 - Noi, riner;;; 1973 - Romllnia, Plrd (Ce /u/a, un all univers); UCIN' 1992
mea; 1974 -In fiecare zi; 1976 - Nob/e (Exerci!iu de admiralie). '.
{eli unei meserj;; 1977 - Primaru/ din Filmografie: 1975 - Concert din mu
Valea Mare; 198 1 - Pe Valea Fru zica de Bach (r. Dinu T~nase); t971> moa5Oi; Ce facem penYu ei?; 1985 - Sub pecelea lainei (r. Stere Gu1ea), 1977
RiIspundem penlru ej; 1988 - Culoare, - Fata buna din cer (r. Dan Nec,ulea);
vis, lumina; 1989 - Roade/e n-a u Come/iu Saba (r. Constantin Chelba) inlMziat, Arad - ponte'r conlemparan; doc; 1978 - Restauracorii (r. Constantin 1991 - PiImiinwl ~i liIranii lui: 1994 - Chelba) - doc; S aladii penrru riisarirul
soarelui (r. Conslantin Chelba) r doc;
Deslinu/ mare~aJuJuj - 1m. 1980 - 0 lacrima de fala (r. los i!"
CHAGNY, AIphonse Demian); Proba de microfon (r. Mireea
Operator (7 - ?). Cineast francez care, Daneliuc) - filmar; 16 mm; 1982 In anul 1913, 1ucreazi! lmpreuna c u Celu/a, un .11 univers (r. Andrei Bacalu)
Frank Daniau fllmele de fietiune din - serial; 1983 - Lansarea (r. Dan
produC{ia Leon Popescu - Marioara Nec,u1ea); 1986 - Canlec in zori
Voiculescll. (r. Dinu Tanase); 1988 - Cuminlenia
Filmografie: 1913 Deleclivul pam.mului (r. Constantin Chelba) (r. Constantin Radovici 1 Marioara doc.; 1995 - Ochii care nu se ,ad(r. Dan
Voiculescu); Amarurile unei prinlese Nec~ulea) - serial.
(r. Marioara Voicu1escu); Baslard OiESA, Dumltru
(r. Constanlin Radovici); Cewea Neam ,ului (r. Emil Glrleanu); Dragoslea Actor (Bucure,!i, 2 manie 1932).
fATe( 1951!).l1;"ctmtl!le-reali"'l11~ marinaru/ui (r: Constantin R,fd6vici, - srudjj:= Marioara Voiculescu); O,e/ul rJzbuna ([eatrul de Comedie). In film, roluri de (r. Aristide Dell1etriade); Razbunarea plan doi. Filmografie: 1962 - Cinci oameni la (r. Haralamb Leeca); Scheci cu Jack Bil!) (r. Jack Bill); Spionul (r. Constantin drum (r. Gabriel Barta, Mihai Bucur); A
70

Gopo); 1966 - Castelanii (r. Gheorghe anima!ie, fiCjiune) cOlIsti(uie una dilllre Turcu); 1970 Ciinlece/e milrii numeroasele .'iale preocupari. (r. Fra ncisc Munleanu); 1975 - Cercul Filmografie ficfiune: 1956 - Riipa magic (r. David Reu); 1976 - Mislerul Dracului (r. Jean Mihail); 1957 . Douli lui HerodOI (r. Gela Doina Tamavschi); lozuri (r. Aurel Miheb, Gheorghe 1977 - Trepre spre ar(r. Andrei Blaier); Naghi); 1958 . D-./e carnav.lului (r. 1981 - Prob/eme personale (r . David Gheorghe Naghi, Aurel Mihcles); 1959 Reu); 1983 - Miezul fierbinre al piiinii Telegrame (r. Aurel Miheles, Gheorghe (r. Alecu Croitoru); 1988 - Expedilia (r. Naghi); 1963 - Luminii de iulie (r. Mireea Moldovan ); 1995 - Terente - re Gheorghe Naghi). gele biil!ilor (r. Andrei Blaier). CHIRIAC, Romeo Operalor film documentar (B ucure-5ti. ~U,Doru Regizor fIlm documentar (Medgidia, 26 aprilie 194 1). Studii: IATC (1975). 28 iunie 1934 - Bucure~li, 15 ianuarie Premii: ACIN 1976 (Diminelile 1994). Studii: IATC (1956). Realizeaz. ore/uIUJ); ACIN 1980 (Uizarea, ri/rmul cu precadere fllme ~[iin , ifice la Studioul priccenieJ). Filmografie: 1970 De ce ? (1. Octav AI. Sahia. Premii: Leipzig 1965 (PI.sma); ACIN loni!a); 1972 . Apoi s-. nascUl o'"$ul . i979 (Bariot-a albiI). (r. Constanlin Vaeni); Play Ready (r. Constantin Vae ni); 1973 - M eseria Alte fiIme: 1960 - Felxa afroasiI; 1962 0/e/; 1967 - Anchele; 1968 - Lumina luminii (r. Nicolae Cabe l); George neagra; 1969 - Parente/e narurii; 1970 Enescu (r. Paul Orza); 1974 - A doua Componen(;j gamma; 1971 - HologJ" fie; scrisoare (r. Ni colae Cabel); 1976 1972 - BiodeteriorJriIe; 1973 - Banca de . Dimine!i/e Ole/ului (r. Ni colae Cabel); informa{1'j; 1974 - Un minul ieri $i azi; 1977 - Romiinia '77 (r. Nicolae Cabel); 1975 - Crisra/e lichide-, 1976 - Tribunul; 1978 - Aripi romiine,)li (1. Alexa ndru 1977 - Integra/e; 1978 - Modemism $i Ga\par); 1979 - Cibemerica (r. Alexandru crealiviUHe; 1979 Bariera albli; 1981 Ga~par); 1980 - Lilz.rea, !ilrmul prie Chei/e Nerei; 1982 - Celula uciga$ii; leniei (r. Nicolae Cabel); 198 1.-lnloar 1987 - GeobouUlica; 1988 George Pop cerea lid viafi ( r . ~erban Comanescu); de BiiseJri; 1990 -lnchinare la cenrenar; 1983 - George Bacovia, poemul de 1991 - Enigma sigiliului me4ievaJ; 1992 miiine (r. Nicolae Cabel); 1984 Miir~'a Epur si muove-, 1993 - Evanghe/iarul de (r. ~e rban Comanescu); 1985 FilJricenii, vechi .5; nou (r. ~erba n la Arge,J. Comanescu); 1986 - Piatra de Vi$rea (r. Erich Nussbaum); 1987 - lA S Reeas CHIRIAC, MIr~ Compozitor(Bucure~ti, 9 mai 1919 (r. Romeo Chiriac); 1988 - Omagiu Bucure,ti, 1 decembrie 1994). Siudii: patriei, omidgiu parliduJui (r. Adrian Facultatea de drept, Bucure"ti (1943); Sarbu); Sfidrl spre viiror (r. Adrian
71

0ilRIC, SIM.

aOBANU. Bolls

Siirbu); 1990 - Ticu Maiorescu (r. Erich Nussbaum); 1993 - Ev Mediu la Sibiu (r. Paul Om); 1994 - Desline pardlele (r. Erich Nussbaum); Sii nu ne rJzbunari (r. Mihai Constantinescu) - 1m.

Opri~) (r. Dinu Cocea); 1980' - lancu


Opri~)

Teodoroiu (in colaborare cu Mihai

(r. Gheorghe Vitanidis); Prin cenu.,.

CHIRlC. SUvia
Monleur (Ureche~li, VrdIlcea, 28 iulie 1938). Din 1954,Ia Siudioul AI. Sahia, jurnale de actualitil\i ji filme docu men tare. Colaboreaza cu regizorii Sergiu Nicolaesc u, Mirel lIiejiu, Jean Petrovici etc.

Jii:mu haiducul (tn colaborare cu Mihai (r. Dinu Cocea); lancu lianu lapciul (in colabomre cu Mihai Opri~, Dinu Cocea) (r. .Dinu Cocea); 1992 Doi haiduci $i-o cra~mari{i1 (in colaborare cu Mihai Opri~) (r. George Cornea).

rnISTRllGA. Mlrcea
Regizor film documentar din

Republica Moldova (Scu lenii Vech i, L!ngheni, 6 februarie 1948). Studii: CHJRrfA. Constantin Institutul Unional de Cinematografie, Scenarist (lbl!ne.5ti, Vaslui, 12.manie Moscova (1971). 1925). Scriitor. In film, lji pune in FiImografie: 1972 - Elan;. 1973 valoare voc3\ia de aurar pentru tineret ~i Imagini din natura MoJdovei; 1983 . copii. RinguJ; 1984 - De la incunenc spre lumi Hlmografie: 1973 - Desp'" 0 anume niI; 1985 - locun/e copiliIriei noaslre(in fericire (in colaborare cu Andrei Blaier) eolaborare cu Vlad Druc); 1987 (r. Mihai Constantinescu); 1974 _. Lumina cilrrii; 1988 - Treple pt, orizon Cire"arii (in colabomre cu Radu laliI; Povara cea de (Qale li/e/e-, 1989 Dumitru) (r. Andrei Blaier) - serial TV; Delirul Blajinilor, 1990 - Duminica 1984 - Cir""arii (r. Adrian Petringenaru); Mare; 1991 - Mliine iar va ie.'i'so:Jre/e; 1985 -Aripideziipad;I(in colaborarecu 1992 - lIulia; 1993 - La Ungheni; 1994 Adrian Pelringenaru) (r. Adrian - Tara ne cheam!!, 1995 - Peregrinii. Petringenaru); 1987 - Celalea ascunsiI ~ErGHlNCloru. Magda (r. Adrian Petringenaru) . Monteur (iano.5da, Bihor, 9 octombrie 1929 - Bucure.5ti, septembrie 1994). Din CHJRrfA. VasUe Scenarist (Dobragostea, Argej, 9 1950, in studiourile AI. Sahia ~i august 1925). Din 1952, redactor ji Bucure~ti, lucreaza la docul!'entare, scenarist de film documentar. Ia jumale de actualit~li, filme de fiqiune . FIlmografie fictiune: 1965 - Gaude Sludioul AI. Sahia. In lungmetmjul de amus igilUr (r. Gheorghe Vilanidis); fiqiune, coscenarist al calorva filme de 1971 - Faeerea lumii (r. Gheorg~e aventuri pe fundal istoric . . Premii: Momaia 1966 (Veli rJ.lldu Vitanidis); 1972 - Ciprian Porumbescu (r. Gl)eorghe Viianidis); 1975 . ne/e/e se duc) Filmografie fic\iUlle: 1976 - Pinr.. (in Canlemir (r. Gheorghe Vitanidis); Casa colaborare cu Dumitru Mure~an) de la mielul nOPlii (r. Gheorghe MU$chclarul romtin (r. Mircea Moldovan); 1978 - Ecalerina Vitanidis);
72

imperiului ( r. Andrei Blaier); 1977 Rlizboiul de Independel1!1i (r. Doru Nastase, Sergiu Nicolaescu , Gheorghe Vitanidis) - serial TV; 1978 - Ec.rerin. Teodoroiu (r. Dinu Cocea); 1979 - Clipa (r. Gheorghe Vilanidis); CumpiIna (r. Cristiana Nicolae); 1980 - lancu lianu haiducul (r. Dinu Cocea); laneu lianu lapciul (r. Dinu Cocea); 1982 Calculatorul miirturi,t:;e!fte (r. George Cornea) ; Riimg,n cu line (r. George Cornea); 1983 - Amurgul fJnr;;nilor (r. Virgil Calolescu); Ciirura eu mere (r. George Cornea); Dragostea )"i revo/uria (r. Gheorghe Vilanidis); 1984 - Ma sea de arginr (r. Gheorghe Vitanidis).

Filmografie fictiune: 1986 Piidureanci1 (r. Nicolae Margineanu ); 1987 - FliIciiri pe eomori (r. Nicolae Margineanu); 1988 - Cei care plliresc cu viara (r. ~erban Marinescu); 1989 - Un bulgiire de humii (r. Nicolae Margineanu); 1990 - Undeva ;n Est (r. Nicolae Margineanu); 1992 - Cel mai iubil dintre piImiinteni (r. ~erban Marinescu); Prive.~te Inainre cu miinie (r. Nicolae Margineanu); 1993 - Oglinda llleepurul adeviirului (r. Sergiu Nicolaescu ).
CHIVULESQJ, Sorln Operator (Bucurejti, 8 febru.rie 1953). Studii: LATC (1977). La Studioul Bucurqti, din 1973, cu precadere scurtmetraje ut ili tare. Filmografie fictiune: 1984 - Ziua Z (in colaborare cu Nicolae Girardi) (r. Sergiu Nicolaescu); 1987 . In fieeare li mi-e dor de tine (in ~eolaborare ell Nicolae Girardi) (r. Gheorghe Vitanidis); 1993 Oglinda - lncepulUl adeviirului (in colaborare cu Nicolae Girardi) (r. Sergiu Nicolaescu).

0ill.I.ARl1. Angela Ac"ila (B ucure~(i . 6 iulie 1928). Studii: Inslitutul de teatru ( 1950). Activitate leatrala. Filmografie: 1949 - RiisuniI valea (r. Paul Cilline.scu); 1955 - Direclorul nostru (r. Jean Georgescu ); 1958 - Viafa nu iart~ (r. Manole Marcus, Iulian Mihu); 1959 - SeerelUl eifrului (r. Lucian Bratu); 1961 - Ce/ebrul 702 (r. Mihai Iacob); Poveste senrimentaliI (r. aOBANU. Boris lulian Mihu); 1974 - Nu filmiim siI ne Operator, regizor (Hilsna~enii Mar;' amuziim (r.lulian Mihu); 1975 - Pirarii 15 ianuarie 1934). Studii: IATC (1959). din Pacific (r. Gilles Grangier, Sergiu Din 1960, lucreaz. in Televiziune, documentare despre anil ~i film de Nicolaescu). fiqiune . a-nVULESal. Nita Premii: ACIN 1975 (PiIsiiri $i umbre); Monleur (Bucurejti, 8 mai 1953). Din ACIN 1979 (Crealorul $i opera sa); 1973, la Studioul Bucure~t i, film de ACIN 1984 (ErerniI bueurie, fru fictiune, documentar, utili tar. Dupa muselea). 1990, film video. FIlmografie opeIlllDr. 1967' Fuga (r. Premii: VCIN 1991 (Piara Univer Cornel Todea) - ff; 1972 - Hail/a de s ilar;,); VCIN 1994-95 (Eneseu la piele (r. Dan Necjulea) - ff; 1973 rii."piinlie de vreml). Dimitrie Cantemir (r. Cornel Todea);
73

DOBAN\!. llarton

DOBO'TAlWiU. $tdao

muzicale (r. Cornel Todea); 1974 - Mjjn., 'lirile Moldoyei (r. Bori, Ciobanu. Dumilru Udre,cu); 1975 Comoaf'l1 din Carpa{i (r. Cornel Todea ). Regizor ~i operalor: 1975 - PJ"iIri ~i
l/uslralC
umbre~

Balada In lemn; Cintecu/ pd.

minru/u;; 1976 Ana Bn1ncovenea...ctr; 1977 - SiIli~re , la poqile unui yiiror oral; 1979 - Crearorul ~i opera sa; 1984 EremiI bucurie. frumu~e{ea; 1988-1989 Mesaje prin milenii - serial : 1992 AceasriI poaniJ a cre.~(jni11iIfIi - serial; 1995 - Calea paradisului - se rial.

lIarion Ciobanu in Selea (1960).


Mure~an);

Doi bJrbafi pentru 0 moa ne (r. Gheorghe Naghi); RiIlboi1 domni

(elor(r. Virgil Calotescu); 1910 - Frarii (r. Gia Gheorghe, Mircea Mbldovan ); Mihai VileaLul (r. Sergiu Nid,olaescu); oClomb"e 1931). Canera dedlC3lg 1971 _ Asediul (r. Mircea Murc~an); exclusiv cinematogrdfului. Personajele Facerea fumii (r. Gheorghe: Vi lanidis); sale POZilive, adc::sea unidimension~le, PJdurea pierduriI (r. Andrej' Blaier); imbinl forta moralg cu cea fizld, 1972 _ Conspiralia (r. ManoleMarcus); inteligent a fruSla eu reac~ia impulsi v3. maini/e curate (r. I Sergiu Din 1983, la Studioul AI. Sahia, reali Nicolaescu); 1973 _ Capeana (i. Manole zator de scurtmctraje ulilitare. Marcus); Departe de Tipperary Premii: Mamaia 1966 (Vremea (r. Manole Marcus); Ulrimul carru~ zapelilor, Rilscoala); ACIN 1971 (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 - Nf1murirorii (Asediul, Frapi);. ACIN 1973. (UlumuL (r.-SergiifNicolaescu);=f'R5"- F.'7Crmr cartu.~, Consprrapa, Departe de (r. Gheorghe Vitanidi.,); Mufchecaru} Tipperary), romiln (r. Gheorghe Vilanidi,); Ora~ul Filmografie; 1959 - fnrr-o dimine.,iI viIzuI de sus (r. Lucian Bratui ; Pe aid (r. Manole Marcus); 1960 - Serea (r. nu se rrecei (r. Doru Naslase~; 1976 Mircea Drlgan); 1961 - Omul de lilngiI Toaie pfinzele su,s (r. Mircea Mure>an) line (r. Horea Popescu); 1962 Cinci serial TV; 1977 - PenlJU pame!r. Sergiu oameni la drum (r. Gabriel Barta, Mihai Nicolaescu); Proferul, aurul ~i ,arde/enii Bucur); Lupeni '29 (r. Mircea Dragan); (r. Dan Pita); Trepre spre cer(r. Andrei 1964 - Carrierul Veseliei (r. Mano le Blaier); 1978 - Arrisra, do/arii ,~i arde Marcus); 1965 - Rascoala (r. Mircea lenii (r. Mircea Veroiu); Ayaria (r. ~ Iefan Mure.an ); 1966 - $oplir/a (r. Mircea Traian Roman); Din nou ~mpreuniI Iva); Golgo", (" Mircea Dragan); (r. George Cornea); Dincolo d,e oriloni Vremea upelilor (r. Gheorghe Naghi); (r. ~tefan Traian Roman); Ecarerina 1968 - Apoi ~-a naSCUI legenda Teodoroiu (r. Dinu Cocea); Gusrul .~i (r. Andrei Blaier); Columna (r. Mircea culoarea fericin'i (r. Felicia Cernaianu); Dr~gan); 1969 - Balragul (r. Mircea 1979 - Omul care ne rrebuie (i Manole

OOBANU,. Darlon

,. Actor ( Coucur-MenJ": ~Ightna.' 28

..

Marc us); Rug .~ j fli4cJri (r. Adrian Petringenaru) ; 1.979-1982 - Lumini .~i umbre (r. Andre i Blaier . Mihai Constantinescu, Mircea Mure ~an) serial TV; 1980 - Pruncul. petrolul si arde/enii (r. Dan Pita); TridenlUl nu riIspunde (scenaris t) (r. ~tefan Traian Roman); 198 1 - 0 lume fariI cer (r. Mircea Dragan); 1983 - RMeli ca in Yiara (r. Andrei Blaier); 1984 - AcasiI (r. Constantin Vaeni); Ft:lPI divers (r. Andrei Blaier); 1985 - BJtiIlia din umbrii (r. Andrei Blaier); 1986 Umbrele soarelui (r. Mircea Veroiu); 1987 - Cetalea ascunsa (r. Adrian Petringenaru); 1988 - 0 yarii cu Mara (r. George Cornea); 1993 - Crucea de pialrJ (r. Andrei Blaier); 1995 - Terente rege/e ballilor (r. Andrei Blaier).

eu

OOBANU, Marton
Scenarist. produciltor film documentar (Timi.oara , 26 aprilie 1938), SlUdii: Institutul Unionai de Cinematografie. Moscova . fnlre 1960 .i 1990, in Stu dioul AI. Sahia, redactor !j i scenarist la lurnalul de actualitriJ.!i ~i la documen tarul ~ tiinljfic (peste 80 scurtmetraje in majoritate in colaborare cu Ervin Szekler).

cenata. dar intoldeauna impresiommte prin intensi tatea tdiirii. Pr=ii: Mamaia 1964 (StriIinu!) . Filmografie: 1954 - De.<fi1.~ura re a (r. Paul Calinescu); 1956 - Rlip. Dra cului (r. Jean Mihail ); 1957 - EruPlia (r.. Liviu Ciutei); 0 midI jnt~mp }are (r. Gheorghe Turcu); Pa~iirea furrunii (r. Dinu Negreanu); 1958 - Aya/.n .~a (r. Gheorghe Tureu); 1959 - Telegrame (r. Aurel Mihele" Gheorghe Naghi); Va/urile DuniIrii (r. Liviu Ciulei); 1960 FUI1una (r. Andrei Blaier. Sini:ja Ivetici); Mndrje (r. Mariu s Teodorescu); Portrctu} unui necunO.'tcul (r. Gheorghe Turcu); Serea (T. Mircea Drlgan); 1961 Celebrul702 (r. Mihai lacob); Omul de langi! tine (r. Horea Popescu); PorlO Franco (r. Paul Clilinescu); 1962 - A fosl prielenu} meu (r. Andrei Blaier)~ Ceru} n-are gratii (r. Francisc Munteanu); Lupeni '29 (r. Mircea DrAgan); ' 1963 La varsca dragosrei (r. Francisc Munleanu ); Srrainul ( r. Mihai lacob); 1964 - Merii silIbaUci (r. A1ecu Cmiloru); Neamul $oimlIre~tilor (r. Mircea Dragan); PMurea spiinzura{iJor (r, Liviu Ciulei); 1965 - Amintiri din copi/Jrie (r.

oooorNwiu, ~tefan
Actor (LipoviJ.\. Vaslui. 2J martie 1910 - Oucure.li , 27 au gu sl 1970). S(udi i: Conservatorul de aria dramatica, I.>i ( 1933) , Presligioasil aClivitare lealrala (Tea lrul National, la,i;Teatrul Municipal I Bulandra). In film inter preteaza personaje principale ~i secun dare caracterizale prjn umor bonom !ji in;elepciune de factur~ populard, sau, in contre-emploi, prin obtuzitate incran

Stefan Ciobotara:?U in rolul Ion Creanga

din Amintirl din copilarie (1965)

74

75

aodl:lEI. M1rcea

aoRANU.

Aurel

Piidurea pierduti1 (r. Andrei Bluier); ZestreH (r. Leli!ia Papa); 1973 Elisabeta Bostan); 1966 - Diminelile crJ.~miirjli1 (r. George Cornea); Unde
1972 - Bariera (r. Mireea Mure,un); A vellluriJe lui Babu.,:,ca (r. Gheorghe unui biiial cuminle (r. Andrei Blaier); fugi mae.. . tre? (r. Bogdan Dragu,lescu);
1973 - Oespre 0 iJllume [ericire (r, Mihai Naghi, Geta Doina Tarnavsehi); 1975 -
GOlgOla (r. Mireea Dr~gan); 1967 - 1993 - Somnul insulei (r. Mireea Constantinescu); Por!ile afbaslre ale Cercul magic (r. David Reu); Hyperion
Cerul incepe la erajul 11/ (r. Franeise Veroiu); Timpul liber (r. Valeriu ora.,ului (r. Miree" Mure,an); 1974 (r. Mircea Veroiu); Ti1nase Scatiu ( r. Munteanu); Subeeranul (r. Virgil Dragu.janu); 1995 - Srare de fapr (r. [Jusrrale cu flori de camp (r. Andrei Dan Pita); 1976 - Mislerul lui Herodot . Caloteseu); 1968 - Apoi S-a niiscur Stere Gulea). Blaier); 1975 - Talii de dumin;ciJ (r. Geta Doina Tarnavsehi); Tufii de legenda (r. Andrei Blaier); Columna (r. (r. Mihai Constanlineseu); 1976 - TOale Veneria (r. Pelre Bokor); Ulrima nOapte Mircea Dragan); 1969 - Riizboiul dom aO!Ac, Marla Lulza panzefe sus (r. Mircea Mure~an ) - serial a.<ingurJtiirii (r. Virgil Calotescu); 1977 nilelor (r. Virgil Caloteseu); 1970 Regizor film documentar (Bueure,ti, TV; 1977 -lmpu.)'CiJruri sub clar de lunii Pro[eruf. cwruf .~i ardeJenij (r. Dan Pi!a); A~repearea (r. ~erban Creanga); 1981 5 iulie 1951). Studii: IA TC (1914). In (r. Mireea Mure,an); Trepre spre cer 1978 - Drumuri in cumpiinii (r. Virgil o lume fiirl cer (r. Mircea Dragan) . intervalul 1994-1995, direqlJr' al (r. Andrei Blaier); 1978 - lnaince de Calotesou); 1987 - Figurdnlii (r. Malvina Studioului AI. Sahia. eilcere (r, Alexa Visarion); Revan$i1 Ur~ianu). aoc!Lm. Mln:ea Premii: UCIN 1992 (ObJij;aroriu (r. Sergiu Nieolaeseu); 1979 - Ion Monteur (Bueure~ti. 23 ionie 1952). inaime). blescemul pamanwlui. bJesremul iubirii aONTIA,Ana Studii: ATF ~ imagine (1991) . Cola Altefilme: 1979 - Dimineala euvin (r. Mireea Mure,an); 1980 - Am fosr 16 Actrila (Hunedoara, 15 iulie 1959). bora Lor conSlant al regizoruJui Mircea relof; 1980 - Mocilni!a; 1981 - Vacan!il (r. George Cornea); Porlile diminerii Studii: IA tc (J 982). Aelivitate tealrala Veroiu. ' la Durilu; AdeviIrarul specracol) 982 (r. Radu Gurau); 1981 - ln$hilirorul de (Teatrul Giulo,Ii /Odeon). Premii: ACIN 1987 (Morome!ii; Un Om penrru oamen"; 1984; - Un sabii (r. Alexa Visarion); Inloarcere fa Premii: .UCIN 1990 (Sezonul pes Vulcanul stins). diamanc pencru fiecare; 1986 dragoscea dinri (r. Mircea Mure~an); caru$ifor). Filmografie: 1980 - Am fose 16 Halrerotil;i; 1988 . Semnul muzicii; Filmografie: 1983 - [nroarcerea din Am 0 idee (r. Aleeu Croitoru); 1982 (r. George Cornea); 1981 - Caseelul din J989 - Timi$oara, ora$uf meu; 1990 Calculacorul mJrcuri.sf:.:,r; re Jr... QeQfge iad (r. Nieolae Margine.nu); 1985 Carpa,i (r. Stere Gulea); Semnul Eugen Taru ~i lumea caricarurilof;II991 Co,nea); Nifpasra (r. Alexa Visarion); PrimJvara bobocifor (r. Mircea . ~arpelui (r. Mireea Veroiu); 1982 Un pas spre vest, 1992 - DOamne . Plecarea Vla.~inilor (r. Miree. Dragan); Moldovan); Sezonuf pesciiru.~ilor A$teptBnd un tfen (r. Mircea Veroiu); ocrote.~le-j pc romani!: J993 - RQmania 1983 - {nloarcerea Vla,iniJor (r. Mireea . (r. Nieolae Oprileseu); 1986 - Lumir.ile Ochi de urs (r. Stere Gulea); Sffir~i1UI fa uei ani de fa revofu!ie - video. Dragan); 0 lebMii iama (r. Mireea din larg (r. Stelian Stativa); UmbreJe nop!ii (r. Mireea Veroiu); 1983 - Sa Mure. an); 1984 - Horea (r. Mireea soarelui (r. Mireea Veraiu); 1990 mori riIni[ din dragoscc de via,.! aOlCA, Nlcolae Mure,an); 1986 - Cueo.na CMrila Sanda (r. Cristiana Nicolae. Gheorghe (r. Miree. Veroiu); 1984 - Adela Inginer de sunet (Zarnqti, Arge., 6 (r. Miree. Drllgan); 1987 - Chiri!" in Nieu); 1993 - Aceasla lehamiee (r. (r. Mireea Veroiu); 1986 - Moromelii ianuarie 1932). Din 1953, luereaza In 13$i (r. Mircea Dragan); Pilscreaza-ma Mircea Daneliuc). (r. Stere Gulea); Umbrele - soarelui Studioul Buome~ tt;=,===~ doar pentru rine (r. Virgil Caloteseu); (r. Mireea Veroiu); 1987 - Vulcanul Premii: ACIN 1982 (Nilpasra) : 1988 - Maria $j marea (r. Mircea aoRANU, Aurel seins (r. George Cornea); 1988 - Liliacul Filmografie: 1957 - Vulrur 101 Mure,an). Actor (Bueure>ti, 17 oetombrie 1929). inflore$le a doua oaril (r. Cristina (r. Andrei Ol,ra,u); 1960 - Furruna Studii: IATC (1954). Sus\inutii activitate Niehitu.-Mih'ileseu); 0 varil cu Mara (r. Andrei Blaier, Sini,a IJetiei); teatrala. fn film, roluri de plan doi. aoM1RrAN, loana (r. George Cornea); episodul Podul Porrretuf unui necunoscuC (r. Gheorghe Fillnografie: 1954 - .., ~i lIie face Aelli\'1 (pitejti, 24 mai 1915 - Balot"'5ti, (r. Valeriu Drllgu ~ anu) din Aueoscop; Tureu); 1961 - VarJ romanlid (r: Sini.. sporr (r. Andrei Calar u); 1956 - La 1993). Studii: C o nservatorul de arta SecreruJ annei ... secrete (r. Alexandru Ivetiei); 1962 - Doi biIieti ca painea Moara cu noroe (r. Victor lIiu); 1957 dramaticil.la5i. Activitate teatnlll1 (Tea Tatos); 1989 - Kilometrul 36(r. Anghel cald] (r. Andrei Calara,u); Vacantil la Eruplia (r. Liviu Ciulei); 1958 - D-ale trul de Stat. Pite,ti). Mo ra); 1990 - VaniIroarea de Ii/ieci mare (r. Andrei Olara,u); 1963 - Pisica Filmografie: 1969 - VJrsrele omului camavalului (r. Gheorghe Naghi, Aurel (r. Daniel Biirbuleseu); 1991 - Pofttl Sud de mare (r. Gheorghe Tureu); 1965 - La (r. Aleeu Croitoru); 1971 - Zestrea Mihe1es); Doi vecin; ! (r. Geo Saizescu); (r. Radu Nieoar~); 1992 - Abel in codru pOf/ile pilmJnrului (r. Geo Saizeseu); 1960 - Aproape de soare (r. Savel Domnirei Ralu (r. Dinu Cocca); 1972 (r. Sandor Mihalyfy); Doi haiduci "i-o 1971 - AsediuT (r. Mireea MUle,an);

==

76

77

aORNEl. Borts

OUUJ, Uviu

Sliopul); 1962 - Cinei oameni la drum (r. Gabriel Barta. Mihai Bucur): 1963 Luminil de iulie (r. Gheorghe Naghi); 1967 - Cine va deschide u.~a? (r. Gheorghe Naghi): 1971 - Brigada Diverse fn alertil ( r. Mircea Dragan); 1972 - Explozia (r. Mireea Qragan); . 1973 - Porrile albastre ale oralfului (r. Mireea Mure~an); 1974 - PiIealiI (r. Geo Sailescu); 1975 - Elixirul linerelii (r. Gheorghe Naghi); 1977 - Eu. ru ~i Ovidiu (r. Geo Saizescu); 1981 fnvingiItorul (r. Tudor Milrl'iC u); 1982 De ce lrag clopolete. MiriciI?(r. Lucian Pinlilie); RiIman cu tine (r. George Cornea); 1987 - Enigmete se expliei in zori (r. Aurcl Mihele.,).

fcricirea (r. Andrei Citalin Bal~allu): Treplespreccr(r. Andrei Blaier): 1978 AI patrulea slOl (r. Timolei Ur.;u) ; 1980 - 01ntec peneru fiul meu(r. Conslamin Dicu); Tridenrul nu rJ.<punde (r . .'ilefan Traian Roman); 1995 - Terenee - regele bi!I,iIor_ (r... AD.d$~ier) = ==

ven{c din i.o;roriiJ. filmului romancsc)

(,i scenariSl) (r. Ciubolaru, Alecu Croitoru).

(/-/1)

CO<lache

OUCURESCU, Marla
AClrila (Bucure,li, 6 august 1866 II febru.rie 1939). SlUd ii: Conservatorul de arIa dr&rnalici1,
Bucure.,ti. Societad. a Teatrului National

Bucure~ti,

OPRIAN, Gheorghe

AClor (Budu, 4 iunie 1883 - 'Bucu re,li,7 mai 1968). Sludii: Facuh~lea de' lilere ,i mOlofie. Bucure,li; Conser
vatorul de

din Bucure.'jti.

Filmografie: 1912 - Independen!a


Romaniei (r. Grigore Brezeanu, Aristidc Demelriade); 1924 - Manasse (r. Jean

ana dramaticii , Bucurc$ti

aORNEl, Boris
Aclor (Lipoveni, 7 augusl 1923). Srudii: Instirutul de teatfu, Bucure~ti (1952). Indelunagli! aclivilale lealrali! (reatrul Mic).ln film, roluri de plan doi. Filmografie: 1955 - Alanna in mun,i (r. Dinu Negreanu); 1957 - PasiIrea fur runii (r. Dinu Negreanu); 1958 Avalan,a (r. Gheorghe Turcu); 1961 Ce/ebrul 702 (r. Mihai lacob): 1962 CeruJ n-are graljj (r. Francisc Munleanu); Lupe/li '29 (r. Mircea Dragan); 1970 - B.D. inlriI in ae,iune (r. Mircea Dragan ); 1972 - Lupul mii.riIor (r. Alecu Croiloru , Wolfgang Slaudle): RiizbunareIJ. (r. Sergiu Nicolaescu. Wolfgang Slaudle); 1973 - Despre a anI/me fericire (r. Mihai Constan linescu); 1974 - Filip cet bun (r. Dan Pita); 1975 - Casa de la miezul noplii (r. Gheorghe Vilanidis); TatiI de dumi nid (r. Mih.i Conslantinescu); 1976 SerenadiI pentru etajul Xli ( r. Carol Corfanla); 1977 - E atat de aproape
78

( 1906). Dramalurg. Bogali! act.ivilale lea/rala. Prelen!i! ocazionaJi! pe ecran. Filmografie: 1912 - I.n dependen!a RomBniei (r. Grigore Brezeanu. AriS/ide Demetri.de); 1925 - NilbiIdJile C/eopa/Iei (r. Ion $ahighian. Jean Georgescu) : 1942 - a noap,e furtunoa . <il (\. Jean Georgescu); 1951 - Via!a invinge (r. Dinu Negreanu); 1954 - Brig~da lui lonu, (r. Jean Mihai1). '

Mi"ail ); 1927 - Drumul iereilrii (r.


Ion Niculescu-Bruna, Fernand Gabriel Rosca).

Irina Petrescu ~1 Llviu Ciu lel in Va/urile Duharii (1959)

CIULEI, LMu
Regizor, actor, scenograf (Bucu re., ti. 7 iulie 1923). Studii: Cunservalorul de aria dramalic.. Bucure,ti (1946); Fac ultatea de arhitectud, Bucure~ti (1949). Remarcabil. aClivitale lealra" in lard (Teatrul Munic!pal! Bulandrd) ~i in Sldinatale. Vicepre~edinle AClN (1963-1968). AClivilate didaclici! uni versitarl in SUA, Membru corespondent al Academiei Romane. Yn film, scurta sa cariera regizoralll constituie 0 demon strdtie a capacitatii artistului ~i a omului de cultura de a-~i insu, i mijloacele de expresie ale unui Iimb<l.j modern.

pret). Scenograf: 195 2 - Mitrea Cocor (in colaboraTe cu Mircea Badianu, Paul
Bortnovschi) (r. VieT.or I1iu, Mariella

Sadova); 1953 - Nepolii gornisrului (in colabontre cu Paul Bortnovschi, Mircea Bodianu; ~i inlerprel) (r. Dinu
Negreanu): 1954 - Rilsare soarele (in

colaboraTe cu Paul Bortnovschi. Mircea Bodianu; ~i inlerprel) ( r. Dinu


Negreanu); 1957 - Pa.<ilrea fUrlunii (r.
Dinu Negreanu); Facer:!i:I fumii (~i interpret) (r. Gheorghe Vilanidis). Interpret: 1951 - fn sat la noi (r. Jean Mihai!); 1955 - Alarmil in mun[i (r. Dinu Negreanu); 1960 - Solda!i fii.rJ unifonnil(r. Frdllcisc Munteanu); 1962 Ceru/ n-are gratii (r. Franci!;c Munteanu); 1971 - Decolart!a (r. Timo lei Ursu): 1973 - Ceala (V ladimir Po pescu-Doreanu); Driigo,r;cea in cepe vineri (r. Virgil Calolescu); 1974 - Un august in fJiiciIri (r. Dan Pi~. Alexandru Talos) - serial TV; 1975 - Ma srodonrul (r. Virgil Calolescu); MU!;chelarul roman (r. Gheorghe Vilanidis); 1979 Falansterul (r. Savel Sliopul).
79

OUBOTARll, Costache
Opera lor (Buhu,i, 28 iunie '1930). SlUdii: InSli1U1U1 Unional de Cinema lografie, Moscova (1954). Activitale didaclic_ univerSilara (din 1970). Ocazional, scenatist. Premii: Mamaia 1964 (Tudor). Filmografie: 1959 - Sccrecul eifrului (r. Lucian Bralu); 1962 - Tu~or (r. Lucian Bralu); 1964 - Sarutul (r. Lucian Bralu ); 1966 - Dacii (r. Sergiu' Nico laescu): 1968 - Pamoful Cenu~Jresei (r. Jean Georgescu); 197 3 - Ceala (r. Vladimir Popescu-Doreanu); 1974 Zidul (scenariSl. in colabor~re cu Dumitru CarabaO (r. ConS/anlin Vaeni); 1982 - Comoara (scenarist) (r. fulian Mihu); 1987 - Via,a ca 0 poveste (Sec

Per:-;onalitatea

~j

opera sa

raman

in

cinematograful romrinesc un reper. Premij; G10bul de cristal, KarJovy Vary 1960 (Valurile Dunilrit); Marele Premiu. Mamaia 1965, Premiul pentru regie. Cannes 1965 (Pii.durea splin zurarilor) . Filmografie regizor: 1957 - EruNi.; 1959 - Valurile Dunilrii (~i inlerprel); 1964 - PMurea spiinzuralilor(~i inler-

ClURA, V\ad

-===--

~==-

COCEA, Otnu

OlJREA, VIad Operator din Repub lica Moldova (Chi~iniiu, 20 ianuarie 1941 ). Studii:
Institutul Unional de CinemalOgrafie.

dRIE. Melania

Ac tri \i! (Ia~i, 5 iulie 1943). SlUdii : IATC (1965). AClivitale teaordla (fealrul Nouara). III anii '80, se sta~jle~te in

"ginr; 1980 - Curdl murdar, 1981 Laerimi de craeadil; 1988 - Reflexe condiIionale; 1989 - CavaJerisme.

COBASNlAN. Gabriel Moscova (1965). Pre~dinte al Uniunii slrainiltatc . Filmografie: 1962 - Dai lbilie!i ea Operator (Bucure,ti, 16 deeembr ie Cinea~tilor din Moldova (1979-1986). 1950). Stu dii: lATe (1973) Semneaza imaginea unor filme de Emil painea ealdii (r. Andrei Calara~u); Vaeanrii la mare (r. Andrei Cali!ra~ u); Filmografie: 1978 - Dineala de ori Loteanu (Poienile rol'ii - 1966; Aceasl. 1963 - Un surlis Tn plillii va,. (r. Geo zoni (in colaborare cu loan Frangopol) clip. - (968) ~ i Va,ile Pa,caru (Riscul Saizescu); 1965 - Serbiirile galallIe (r. (r. Stefan Traian Roman); 1980 - Zbar 1970; Viforul Ra,<u - 1971 ; B.rbarii Rene Clair); 1969 - Prieteni (Jr. grai (r. planal (r. Lucian Mardare); 1981 illcarunrcsc de liner; - 1974; Tu ~i Paul Fritl Nemelh, Gheorghe Turcu); Destilla,ia Mahmudia (r. Alexandru nimeni aleul - 1976; Cerarea - 1979; Un 1975 - Elixirul linerelii (r. Gheorghe BOiangiu) ; Wilhelm Cueerirarul (in mie rJzbai mare - 1981; Treee lebMa pe Naghi); Zile fierbillii (r. SOlgiu colaborare eu Alexandru David, ape - \ 982; Via (a $; nemurirea lui Nicolaescu); 1980 - CliMee pentru fiul Alexandru Groza) (r. Gilles Grangier, Serghei Laza - 1984 , <erial; Cadrii meu (r. Canslanlin Dieu); 1981 - Am 0 Sergiu Nicolae,cu) - "rial TV; 1983 1991, serial). AIle fil.me: 1973 - Ulrimul idee (r. Alecu Croiloru) . ACfiunea Zuzue (r. Gheorghe Naghi); haidue(r. Valeriu Gagiu); 1974 - Valul 1984 - Eroii n-au viir.;1iI I Fala din Slr.1da verde (r. Ion Scutelnie) sm; 1978 - COBAR. Nell Fiori/or (r. Mihai Constantinescu, Dan RegilDr film animalie (Bucure~li, 31 PiIdurea in care niciodt1ti nu vei infra Mironescu) - se rial TV; 1987 decemb rie 1915 - Bucuresri, 26 iulie (r. Serghei Conunav). PiIsrreaziI-mJ daar pentru line (r. Virgil 1993). Caricaturist. Aduce pe ceran . CaJoleSCU); Harababcr. (r. Geo personaje lansate in rubricile sale aurAC. Victor Saizescu). Actor din Republica Moldova satirice (Mitidi, MihaeJa) ~i sti lul sau (Sir~u\ i , Briceni, 12 ianuarie (938) . grafic devenit popular din presa ~i COCEA. AlIce Stud;;: lnstitutul de Arte, Chijinau i1ustra,ia de carte. AClri\~ (Sinaia, 1897 - Paris, julie Prem.ii: Festivalul filmului pentru (1964). Activi ..te teatral~ prestigioasi! 1970). Studii: Conservatorul,la Bucure,li copii, Veneli. 1970 (Mulrumese, (featrul Eminescu).Roluri principale in ,i Paris (1917). Remarcabilii acti vilate Mihaela .~; AC1N 1979 (SII ny uir.1n filme de Emil Loteanu (PoicniJe ro~ii teatrali! in Romania ,i Franla. Protago crotinerele); ACIN 1985 (Spinii rrnn 1966; UUlarii - 1971), Vasile Pascaru nisra in cinematograful fran cez al anilor dafirulU/). (Mariana - 1967; Padurile - 1973; '30-'34; apare in filme de Louis Gasnier Alte filme: 1963 - MiriciI; 1964 B.rbarii Ine.runresc de rineri - 1974; BDiacuJ care fJcea rowl pc jumalale; (Ce eapil e lali< - 1930), Henri Roussel Treee leMda pe ape - 1982), Valeriu 1965 - NOla Irei; 1966 - E4!!!; 1967 -
(Din loaliI inima - 1931), Roger Capellani Gagiu (Ulrimul haiduc - 1973; Durara Fafll in faliI cu fericirea; 1968 - Merele;
(Delphine - 193 1), Jean Chaux (AmiJJ1IUI zilei - 1974; Pe urm ele fiarei - 1976; Mihaela; 1969 - Prietena flOa5orJ MillaellJ;
delieal- 1934) elc. Ciind ai daturi un biirbar- (977), Vlad 1970 - Flori penlnl MillaeJa; 1971 - La
COCEA, Dina lavi\i!(Dimilrie Camemir- 1973; Calul, mulri ani, Mihaela ! ; 1972 - Leo ~i Leo;
Ac"ili! (Bucurejti, 27 noiembrie pu~ea .,i nevasra - 1975) . Alte filme: 1973 - AdresanlUl eunaseur, 1974 - Zig
1912). Pres tigioasa activ it..e teatralii 1987 - Dreprul de a conduce (r. Mihail z,g; 1975 - primJvarJ Mihaela; 1976 (Teatrul Nalional, Bucure~ti ). Rare Terescenco); 1989 - Durerea (r. David Bravo MihaeJa/; 1977 - fMihaela fn
vacanra; 1978 - Mihaela ~'i dniu,a de
pari{ii pe ecrnn. Na\vi~vili).
80

Filmografie: J939 - 0 naapte de pamin. (r. Ion Sahighian); 1964 Cartieru/ VeseJiei (r. Manole Marcus); Neamu/ $oimare.~TiJor (r. Mircea Dragan); 1972 - Ciprian Parumbescu (r. Gheorghe Vilanidis); t974 - $rer.n eel Mare - Vaslui 1475 (r. Mircea Dragan) ; 1975 - Mu~c/Jerarul ramn (r. Gheorghe Vitanidis); 1977 - Aurel Vlaieu (r. Mirce. Drdgan); 1980 - Cnrec peM'" flu/ meu (r. Constanlin Dicu); J ancu Jianu /Jaidueul Cr. Dinu Cocea); 1992 Alae in bibJioreciI (r. Mirr;ea Dragan) .

COCEA, Dlnu Regizor, !'cenarist (Peri~, I1fov, 22 septemb,ie 1929). Studii: Institulu l de arIa cinematograficii, Bucure, li (J953) . Gen predilect: filmul de aventuri in costume de epodL Numeroase filme documen tare ~i utililare. tn anii '80, se stabile~te in Fr.dn\a. l'rem.fr ACIN 1979 (FJr. foe nu iese fum). Filmografie: 1965 - Haidueii; 1967 Rapirea fecioareJor (~i scenarist , in coln bor.re eu Eugen Barbu, Mihai Opri~); 1968 - RiIzbunarea h.iducilar W scenarist, in colaborare cu Eugen Barbu, Mihai Opri~); 1970 - Haidueii lui $apreeai; 197 1 - Siipr.miina nebunilar (~i scenarist, in eolaborare cLl Eugen Barbu, Mihai Opri~); asrrea Dalnnilei Ralu; 1972 - Para .,U1i~lii; 1974 - Srejar extrema urgenp1; 1976 ~ /lJsran ra amana pronunlarea (!ji scenarist, in colaborcire eu Mihai Oprij, Gabriel losif Chiuzbaian); 1978 - caterina Teodaroiu; 1980 - loncu Jianu haiducul; liJJ1cU Jianu zapciuJ (~i scenarist, in colaborare cu Mih.i Opri" Vasile Chiri!_) .
81

cocr.A. TanJI

CODRlJ. Anatol

COCEA,Tan!l
Actrilil (Bucure~ti, 7 decembrie 1911 - Bucure,ti. 25 martie 1990). Studii: Conservatorul de acta dramalica. Bucure~ri. Presrigioa'iA aclivilale teatmla (Teatrul Nalional. Bucure~ti). Filmografie: 1957 - Bijuterii de familie (r. Marius Tcodorescu); 1967 Rapir.a fecio.re/or (r. Dinu Cocea); 1971 - Seflj(;j (r. Malvina Ur~ianu); 1974 - Pdcalii (r. Geo Saizescu); 1976
Instan~a

1977 - Profewl. aurul ,i arde/er.ii( r. Dan Pila); 1980 - l'{iniIroare de vulpi (r. Mircea Daneliuc); 1983 - SJ mori rJnit din dragoste de vi'liI(r. Mirc.. Veroiu); 1986 - Cliutatorii de aur (r. Alecu Croitoru); Umbre/e soarelui (r. Mircea Verniu).

do; delincvcn{i minori (r. Maria Callas Dinescu); R{).~cov;.wul (r. Franci sc

CODARCEA, Daniela

amana pro/Jun/area (r. Dinu

Cocca).

CODARCEA. Andrei

Actor (Miercurea Ciuc, 5 august vedeta per>onajele de plan doi pe care Ie 1925). Studii: Institutul de te.tru. interpretew. Un rol principal de Bucure~ti (1950). Tndelungatil activitate referinta: Ghil~. din La Moara cu noroC. teatrala (Tealrul Mic) ji cinema Activitate didactici! universitard (1976 tografid.lndeosebi roluri' de plan doi. 1989, la Institutul de teatru, Tg.Murej). Filmografie: 1951 - Tn sat la noi CODRE., Horin Filmografie: 1953 - Nepolii gomis Regizor (Bra~ov. 18 ap rilie 1943). (r. Jean Georgescu. Victor lliu); 1952 tului (r. Dinu Negroanu); 1954 - Rilsare Mitrea Cocor (r. Victor lliu. Marietta Studii: Institutul de arte plastice, .<carele (r. Dinu Negreanu); 1956 - La Sadova); 1953 - Nepolii gornistului Bucurejti (1970) . Sculptor. Autor al Moara cu noroe (r. Victor lliu); 1960 (r. Dinu Negreanu); 1954 - RiIsare primului film de ficliune ~ dirui Mtindrie (r. Marius Teodorescu); 1961 soare/e (r. Dinu Negreanu); 1955 - DupiI finantare s-a realizat din iniliativa Pu~tiul (r. Elisabeta Bostan); 1962 concurs (r. Gheorghe Naghi); 1958 privatil: $obclanii ro$ii (1990). ' Partea (;j de viniI (r. Fr.mcisc Munteanu); 1963 - SrrJinul (r. Mihai lacob); 1965 Ava/an~a Cr. Gheorghe Turcu); Mingea CODREAN. Rad De-a$ fi ... Harap-Alb (r. Ion Popescu (r. Andrei BI.ier, Sini~a Ivetici); 1960 Operator film anima~e (Papi ~ lIarian . Gopo); Rliscoa/a (r. Mircea Mureja n); Furtuna (r. Andrei Blaier. Sinija Ivetici); 1967 - Subteranul(r. Virgil Calotescu); Soldali fiiriI uniformiI (r. Francisc Timij, 24 decembrie 19 15 - B~cure~ti. 1970 - Haiducii lui Saptecai Cr. Dinu Munteanu); 1961 - Omul de Ingif tine \993) . Asigura imaginea majorit~lii e animal,e reaITafe in stu Cocea); Mihai Viteazul Cr. Sergiu (r. Horea Po~scu); 1962 - A fos! filmeior d Nicolaescu); 1971 - SiIptiimana nebu prietenul meu Cr. Andrei Blaier); 1969 diourile Bucure ~[ j ~i Animafilm intre nilor(r. Dinu Cocea); asrrea Domnilei - MOaI1ea cilpnoarei (r. Cristu Polucsis); anii 1951 ~i 1977. Ralu (r. Dinu Cocea); 1973 - Pisrroiatul 1972 - Sfiinta Terez- .1i diavo/ii (r. (r. Francisc Munteanu) - serial TV; 1974 Fruncisc Munteanu); 1973 - Despre 0 CODRESCll. Adina -+ GWRGES<lI
anume fcricjre

Pietor de costume (Bucurejti, 15 ianuarie 1955). Fiica aClOTului, Andrei Codarcea. Studii: Institutul de arre plastice. Bucurejti (1978). 1985, lucreaza in sirlinatare. ' Filmogxafie: 1980 - ProM d~ micro fon (ji scenograf) (r. Mircea Daneliuc); Croazien! (r. Mircea Daneliuc); 1981 fnghilitorul des.bii (r. Alexa Vls.rion); 1983 - Droptate in lanruri (r. D Pi!a).

ConS1antin Cod'l!scU
In La Moora cu noroe (1956)
(1951). Importantil aClivitate teatrala. Transleaza de pe seen a in film un
pateti sm cu nore emfatice ce pune in

Dir

Munteanu); Trei zile ~j Irei nop!i (r. Dinu Tana); 1977 - Pentru palrie (r. Sergiu Nicolaescu); Rilzboiul de Independenril (r. Doru Nilstase. Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) - serial TV; 1978 - V/ad Tepe., Cr. Doru Nastase); 1979 - Bietulloanide Cr. Dan Pila); Speranl. (r. Serb an Creanga); 1979-1982 - Lumini $i umbre Cr. Andrei Blaier, Mihai Constantinescu. Mircea Mure~an) - serial TV; 1980 - L. riIs crucea mari/or furlUni (r. Mircea Moldovan); 1981 - Capeana merce narilor (r. Sergiu Nicolaescu); 1982 Trandafirul g.lben Cr. Doru NilSla); 1984 - Masca de argin/ Cr. Gheorghe Vitanidi.); 1985 - episodul Totarzierea (r. Dan Stoical din VJrJ scurtiI; BiltiIlia din umbrJ(r. Andrei Blaier); Colierul de turcoaze Cr. Gheo rghe Vitanidis); Sew nul pesci!ru$ilor(r. Nicolae Oprilescu); 1986 - Un oaspete la cina (r. Mihai Constantinescu); 1987 - Enigme/e se expliciI in zon Cr. Aurel Miheles); 1988 Martori dispiIruli (r. SlObi Cseh, Dan Mironescu); 1989 ~ LlJcrimll. ceruJui (r. Adrian Istrdtescu-l..cner); 1992 - Doi haiduci ,~; -o cr:i.~milj!i (r, George Cornea); 1995 - Terento - regele Mllilor (r. Andrei Blaier).

CODRll. Anatol
Regizor !)i scenarist de film docu mentar din Republica Moldova CMalo vata, Dubasari, I mai 1936). Swdii; 1963). Facultatea de filozofie. Chi~inau C Scriitor. Filmografie: 1968 - Trunta; 1969 Sculprorul Plamadea/li; 1971 - Dimitrie Camemir;1987 - Roua de pe izvoare; 83

(r.

Mihai

08ROCEA, Adina CODRESUI. Constantin


AClor CHuji, 5 septembrie !J 931). Studii: Institutul de tealrU, B~curejti

1974 - Circ$arjj (r. Andrei Blaier) - serial TV; 1975 - Tatil de duminiciI (r. Miha i Constantinescu); 1976 - AccidenT (r. Sergiu Nicolaescu);
82

Constanlinescu)~

De buml voie .~i nesiJit de nimeni (r. Maria Callas Dinescu); 1975 - Cereul magic (r. David Reu); Evad.rea (r. Stefan Traian Roman); Ma s/odomul (r. Virgil Calotescu); 1976 - Bunicul ~i

COjOCARU, AUld

COMANEsaJ, ~

TiIliIJJcu/a; Cronica familief B%gan ; 1988 - Sunt invinui!i marrorii; 1920


Emifl(:.~cu.

COJOCARll, Aurel Operaior film docu menlar (B ucure,)li, I iunie 1950 - Bucure,li, 9 oelom brie 1995), Studi i: IATC (1975). La Siudi oul AI. Sahia din 1977. Pesle 100 repanaje de prolocol, scurtmelraje ~ tijntifj ce, ulilirare !)i documenlare. Colaborare constanta cu regizoru l Nicolae CQrjos (Cemenar Ciprian Porumbcscu - 1983; Casa cea mare - 1984; Cereurile vaI'Srei 1986; Tiirgu Frumos - 1989). Alte filme: 1981 - Alergiind dupa vedenii (r. Elenerie Voiculescu); 1988 Capiii saw/ui, bog~1-ia saw/ui (r. Savel Sliopul). '

( 197 3), In anii '80 , sla U~ianu); 1972 - Drum in penumbrii (r.
bile,le in SUA ~
Lucian Br.ltU ); SfBnla TereZ4J. .~i diavolii
Prcmli: ACIN 1976 (Dineolo d~ pod),
(r. Fr,illcisc Munteanu); 1973 - Dragost.. Filmognfie: 1975 - Hyperi"n (r.
in cepe vineri (r. Virgi l CaIOlescu); Mircea Veroiu); Dincolo dG pod Trecaloarele jubiri (r. Mal vina Ur~ianu); (r. Mireea Veroiu); Ma ,< todoniul (r,
1974 - Cire.1 arii (r. Andrei Blaier) Virgi l Caloleseu); 1976 - /'yfarele
serial TV; Trei scri. \ori secrere (r. Virgil .,inguraric (r. lulian Mihu); Ultimele lile
Calolescu); Un august in fl.e.,i (r. Dan _ we verjj (r,,sa.vel~pu~7J.d'aif . Pi"" Alexandru Taios) - serial TV; 1975 play ( r. Alexandru Dandu Szatmari ); Alarm. in DelriI (r. Gheorghe Naghi ); Raul care urci! munre/e (r. Cr~stiana Cas. de la miezul noprii (r. Gheorghe Nicolae); Urgia (r. Andrei B lai e~. Iosif Vilanidis ); Comedie fantasricJ (r. Io n Demian); 1978 - Avaria (r. $Iefan Traian Roman); 1979 - CU'1'pana (r. C ris li ana Nicolae); Falansterul (r. Savel Sliopul); 1980 - Stop-cadru la
masii (r. Ada PiSli ner); 1981 - '"toar
cc-tc .5; rna; priVc, 'ilC 0 datA (r. Dinu Hnase); Stele de iarna (r. Crislian a
Nicolae).

Bucure~li

(r. Andrei Blaier): 1979 -llllvdfccre. lui Voda LiIp u.~ne~J)u (r. Mal vina Ur.jianu): Om ul care ne rrebuie (r. Manole

Marcus); 1980 - AI lrei/e. ",./1 morra / (r. Alecu Croiloru); Anehem (r. Constlnlin Vl::1eni); tancu Jianu fraidu cul ( r. Dinu
Cocea); Mun!i In f]~c;iri ( r. Mircea

Moldovan ).

COMAN, Oscar
ingi ner de sunel (Cluj, 31 aUJ;l!st
1926). Siudii : I""illliul Polilehnic,
ZUrich.

COJOCARll, Paul Regizor film documenlar (Conslanla, 20 ianuarie 1925 - Bucure,li, 28 ianuarie 1992). Studii: IATC (l955) . lnlre 1957 , i 1986, reali zeaza peste 100 fllme ,Iiin(ifice. Premii: ACIN 1979 (Prin .,hiva de pialrJ a Dun.,ii). Filinografie: 1958 - Porumbul, eulcura viirorului; 1959 - One,~ri; 1960 - Viala nouJ in S3u:le RomBniei: 196 1 - Semi conducrorii; 1964 - Miniaruri in rehnicJ; 1968 - Curii eu do, re, mi; 1969 - Dad .r vorbi padurea; 1970 - Ziduri strJbune; 1972 - Lumini in Inruneric; 1975 - De rupi din eodru a r.murea; 1979-1986 Dobrogca in marwrii arbeologice
serial .

COLUMBEANU, MIhnea

Regizor (Bucure,li, 4 ianuarie /960).


Siudii : [ATC (1984). '
Filmognfie: 1988 - episodul FirrJ

lumini de pozi{ie (~i sce narist. In


colaborare cu Adrian Dohotaru) din
Auto,I'cop; 1993 - Neinvinsa-i dragosrea

(,i scenarisl ).

COMAN, Cornel
AClo r (Vidra , Vrancea, 14 iunie 1936
- Bucurejli, 16 ianuarie 1981). Siudii:
IATC (1963). AClivilate lcalrala <Tcalrul
Bul andra). In film , inlerprelcazil

personaje pozili ve co nvi ngeri de neci inlil. aClivit3le .

animate
I

de

Premii: ACIN 1981 penlru inlreag" Filmognfie: 1971 - Ndurea ptrdur;;


(r. Andrei Blaier); Purere .,i Adevarul (r. Man ole Marcus); SeMa '(r. Malvina

COLER, Andrei
Inginer de sunel (BueUrejl i, 20 augusl 1949). Siudii: InslilulUl Polilehnic,

FilInografie: 1956 - La A1oar. eu noroe (r. Vic lo r 1Iiu); 1957 - Erupfia ( r. Li viu Ciulei): 1958 - D-a/e earna valului (r. Gheorghe Naghi, Aurel M iheles): 1959 - Valurile Dun;;rii (r, Liviu Ciulei); 1960 - Serea (r. Mircea Draga n); 196 1 - Pu ,~riul (r. EI isabela Boslan ); 1962 - Lupeni '29 (r. Mircea Sub cupol. alb.sera Dragan); (r. Ghe.orghe Tobias); 1964 - Neamul $oimare,1rilor(r. Mireea Dragan); 1965 Amintiri din r:opilJrie (r. Eli sabeta Corne l Coman in SefB/a (1 971) Boslan); SerMrile galallle (r. Rene Clair); 1971 - Pelleru cii se iubese Popescu-Gopo); Pe aici nu se treee ! (r. Mihai laco b); 1972 - Veronica (r. Doru N;';1stase); Prin cenu~a (r. Elisabela Boslan); 1973 - Veronica imperiului (r. Andrei Blaier): 1976 - 50 illloarce(r. Elisabela BOSlan); 1974 Tuf~ de Veneri. (r. Pelre Bokor); De buna voie ~i nesili( de nimeni (r. Ultime/e lile ale verii (r. Savel Sliopul); Maria Callas Dinescu); 198 1 - 0 lum e 1977 - Buzduganul eu rre i pece!i (r. ara cer(r. Mircea Dragan). Constan tin Vaeni); Fara bumI din cer(r . Dan Nec,ulea); Omul de aur (r. Sergiu COMANESClI, !?erban Nicolaesc", Wo lfgang Siaudle); Penrru Regizor film documenlar (Ploie, li, 30 palrie (r. Se rgiu Nicolaescu); RJzboiul se plembrie 1954). Siu dii : IATC (1 978). de Independenra (r. Doru NaSlaSe, Premii: ACIN 1981 (inloareere. la Sergiu Nicolaescu, Gheo rghe Vitanidis) vialiI); ACIN 1982 (Ceala/lii parle din - serial T V; 1978 - Avaria (r. ~tefan no,); UCIN 1991 (Noie. - lumina Traian Roman); Ecaluina Teodoroju umbre,); VCIN 1994-95 (Prigoni!i, (r. Dinu Coeea); Towl pentru forbal refugjafi. condamn<lfl)
B5

84

coMANIa. Vlord
Aile filme: 1981 . vanr din pupii; 1983 - Pamfinrenii; 1984 - Miir.:;>J; 1985 . FfI/ricen ii vechi ~ j IJ OU; 1988 - TlJ.rd In primJvll.ra; 1990 - Vn:.rnceC:l; Des prindereJl - 1m.

CONSTANIlN, George

coMANla. VIorel
AClor CBuc ure~ l i 15 filai 1941). Studii: IATC (1965). Aet;vi""e lealrala (featrul Notlam). Filmografie: 1972 - Siigea,a cilpira IIului fan Cr. Aurel MihelesL1973 -.

Dracului Cr. Je." Mihail); 1958 '- Vi.!a nu iarrJ (r. Manole Marcu s, lulian Mihu ); 1962 - Cinci o.meni la drum Cr. Gabriel Barta, Mihai Bucur); 1963 AnOlimp"ri Cr. Savel Stiopul); '1964 Merii .o;jjJbalici Cr. Alecu Croitoru); 1967 episodul fllloarcerea Cr. Mihai lacob) din De (rei or; Bucure~ti; 1971 - PulerelJ .~i Adevarul C r. Manole Marcus); .1972 Panl.~u(j~lii (r. Dinu Cocea); Ri1.zbuntlrea
Cr. Sergiu Nieolaescu, Wolfgang S tauslJ~ )J2.7--d!4YJ)J!<-'C-'IJi.CUIl"~<. Andrei Catalin Baleanu); 1975 - Cereul magic Cr. David Reu). CONDURACHf., Dan Acto,- C Dorohoi, 26 iulie 1952). Studii: IATC CI975) . AClivitate teatrali! CToatrul Mic). ' Premii: ACIN 1986 CBiililli. din umbra; fntunecare); UCIN 1990

Dan Condurache ~I Mircea Albulescu in La cap~lur /in;.; (1982)

Piscruiutu/ (r. Francisc Munteanu)


seria l TV; 1977 - Mani" Cr. Mircea r. Sergiu Veroiu); 1984 - Ciuleandra C Nicolaescu); 0 lumina Jij eraju/. zece Cr. Malvina Ur,ianu); 1986 - Umbrele sO<Jre/u; (r. Mircea Veroiu); 1990 fnnebunesc ~i-mj pare rJu (r . Jon Goslin); 1993 - Oglinda - fncepurul adevilrului Cr. Sergiu Nicolaescu); 1995 Puncrul zero Cr. Se rgiu Nicolaescu); 1996 - Prea laniu Cr. Lucian Pintilie) . COMEAGA, Cristlan Operator C8 martie 1959). Studii: IATC (1984). Dupa 1990, produciltor de film. Filmografie: 1986 - PMure. de fagi (in colaborare cu Marian Stanciu) C r. CriSlina Nichitu,-Mihailescu); 1987 Miracolul Cr. Tudor Manlscu); 199 1 Ca.... din vis Cr. loan Cilrmilzan); 1992 E pericoloso sporgersi Cr. Nae Cardnfil). COMNEA, Dana Actrilil CBucure~ti , 2 octombrie 1933). Studii: lATC CI953). Activitate teatratil (foatrul Giulejti). La sra r~itul ani lor '70, se sIabile.C;le b str:1inlHate. Filmografie: 1955 - AlarmS in mun{l' Cr. Dinu Negreanu); 1956 - Riip.
86

(Sezonul pe"iirulilor).
Flimografie: 1977 - Urgia Cr. And rei r. Blaier, 10sifDemian); 1978 - A varia C !llefan Tr_ian Roman); Mai presus de orice Cr. Nicolae Margineanu, Pita); 1980 - Bunil seara, Irina Cr. Tudor Milr:!seu); Punga cu libelule Cr. Manole Marcus); 1982 - La capatul linie; Cr. Dinu Tilnase); 1983 - De dragul rilu, Anca! (r. Cristiana Nicolae); Dragostea .~i revolutia Cr. Gheorghe Vitanidi s) ; 1984 - Acasii Cr. Constantin Vaeni); Emisitl cOnlinua ( r. Dinu Tanase); Moara lui Ci1/ifarCr. !lerban Marineu ); 1985 - fntunecare Cr. Alexandru Tatos); RaWia dill umbrJ Cr. Andre i Blaier); Fur/unii in Pacific Cr. Nicu Sian); Sezonul pesci1ru.~ ilor Cr. Nicolae Opritescu); Sper sii ne mai vedem ... Cr. Durnitru Dinulescu); 1986 - C{jnrec in zori (r. Dinu T~nase); Domrii.~otlra

Dan

Aurica Cr. !lerban Marinescu); Trenul de aur Cr. Hohdan Poreba); 1987 - Nelu Cr. Dorin Mireea Do roftei ); 1988 - Un studio in cautarea. unei vedete (r. Nicolae Corjos); 1989 - Kiiome/fIJI36 (r. Anghel Mor_); 1990 - Rilm;inerea Cr. Lauren liu Damian); 1991 - Balanra Cr. Lucian Pintilie); Drumu/ cainilor(r. Lauren~ iu Damian); Vinovarul C r. Alexa Vi~JII'iop) ; 1992 - Trahir Cr. Radu Mihllileanu); Vulpe vJnillorCr. Stere Gulea); 1993 (r. Cristina Nichitu~-Mihilile sc u); 1989 Somnul insu/ei C r. Mircea Veraiu); 1994 Campio.na Cr.Bisabeta Bostan); 1990 episodul Unul el $i una ea (r. Constantin A unsprezecea porunciI (r. Mircea Rildoacil) din Mica publicilale; 1995 - Daneliuc); 1993 - Pepe ~i Fifi (r. Dan . Slare de faprCr. Stere Guleit); 1996 - Prea Pila); Somnul insulei Cr. Mireea Veroiu). rarziu (r. Lucian Pintilie). CONSTANTIN, George Actor CBuCu-re~ti, 3 rnai 1933 CONSTANTIN, Coste!
Actor CGalali, 20 oc tornbrie 1942). Studii: IATC (1964) . Activilate teatrala (featru! Nalional, Bucure~ti). Filmografie: 1973 Porlile albaslre ale or ....ulu; (r. Mircea Mure~an); 1975 - Tilnase Scar;u Cr. Dan Pila); 1976 Ullima noapre a singurJriip'i Cr. Virg il Calolescu); 1977 - Edilie speci.liI. Cr. Mircea Danel iuc); 1978 - Drum uri in cumpi1nii Cr. Virgil Calotescu); Gusrulli cu/oarea fericirij (r. Feli cia Cernaianu); 1979 - Ion - blesremul pamlinlului,
Bucure~ti, 3 mai 1994) . Studii : lATC (1956). Prestigioasil activitate.teatrala CTeatrul Nottara) . Cu ciiteva exceplii (filmele lui Lucian Pintilie), partituri schemalice ~i anlinomice: tie personaje negative , vielene ~ i crude, tie eroi "de tip nou", intruchipare a echi librului. bun~hJt ii ~ i inlelepciunii. Filinografie: 1960 - Aproape de .oare Cr. Savel Stiopu!); 1963 - Un sutis in plilliI va,li (r. Geo Saizescu); 1965 W por!ile pr.miintulu; (r. Geo Saizescu);

b/eSlemu/ iubirii ( r. Mircea Mure ~4:1n); 1980 - La rih'crucea mari/or furlUni ( r. Mircea Moldovan); Rere.ua " S" Cr. Virg il CaIOleSC"); 1981 - fntoarcere la drdgo:';(e4 dimBi ( r. Mircea Mu.-e.o;an); Ana ~; "horul" Cr. Virgil Calotescu); Convoiul (r. Mireea Moldovan); Linj~rea din adBncuri (r. Malvina Ur.,ianu ); Semnul .~arpe/ui C r. Mireea Veroill); 1982 - A.~lepliind un Iren (r. Mireea Veroiu); Bu/erin de Bucure.~li (r. Virgil Calolesc u); Cine iube~'le \); /asi (r. Gheorghe Tureu); 1983 - Amurgul fiinliinilor (r. Virgil Calotescu); Misle rele Bucure$cilor (r. Daru Nastase) ; 0 leMdii iama (r. Mircea Mure~an); 1984 - Eroii n-au vBrsllI I Faw. din Serada Florilor (r. Mihai Const:mtinesc u. Dan Miranescu) - serial TV; 1985 - Ciisiilorie cu repelirie (f, Virgil Calotesc u); 1987 A doua variancil (r. Ovidiu )onescu); - 1988 - Liliacul infJofe$ce a doua oarJ

,I

87

CONSrANllN. Jean

CONSrANllNISCU. Corlna

Procesul .Ib (r. lui ian Mihu); 1966 Diminelite unui biIiar cuminre (r. Andrei Blaier); 1967 - RJpire. fecio.,eior (r. Dinu Cocea); 1968 - RJzbunarea haiducitor (r. Dinu Cocea); 1969 Reconsrituirea (r. Lucian Pintilie); 1971 Unnilrirea (r. Radu Gabrea) - serial TV; \972 - Cu mJ;nile curdte (r. Sergiu Nicolaescu); 1973 - Oincolo de n;sipuri (r. Radu Gabrea); Ultimul cartuJ (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 - Filip eel bun (r. Dan Pita); Muntele ascuns (t. Andrei C~tillin Billeanu);- Un august In flJcari (r. Dan Pila. Alexandru Tatos) - serial TV; 1975 - Cantem;r (r. Gheorghe Vitanidis); Mu~cherarul rom.n (r. Gheorghe Vilanidis); Ora~ul viIzut de sus (r. Lucian Bmtu); Siugu ratar"" florilor (r. Mihai Co nstantinescu); 1976 - Trei zile $i erei nop,i (r. Dinu Tiinaso); 1977 - Pen,ru paerie (r. Sergiu Nicolaescu); RJzboiul de independen,. (r. Doru Naslaso. Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vitanidis) - sorial TV; 1978 fnere oglinzi paraiele (r. Mircea Veraiu); 'pe firul apei (r. Leti!ia Papa); Un am in laden (r_ Nicolae M~rgineanu); Vf.d

George Constantin in rolul titular

din Burebista (1980)


88

Tepe., (r. Doru Nilstase); ~1979 de vara(r.lon Nila); 1968 - RiIzbunarea Speran,. (r. ~erban Creangil);. 1980 haiducilor (r. Dinu Cocea); 1969 Burebi.'1iJ (r. Gheorghe Vitanidis); lancu Ct1nt1ru/ .~ i visco/u/ (r. Manole Marcus);
Jianu haiducul(r. Dinu Cocea); 1981 Prea mic pel1lru UI1 rJzboi acoi[ de mare
$tefan Luchian (r. Nicolae Milrgineanu); (r. Radu Gabrea); 1970 - B.D. intr. In Duelul (r. Sergiu Nicolaescu); Orgolii t1C(iune (r. Mircea Drd:gan); Hajducii /ui (r. Manoie Mareus); Problem< persomlie $aptecai (r. Dinu Cocea); 1971 - B.D. la (r. David Reu); Un echipaj pentru munre ~i I. mare (r. Mircea Dragan); Singapore (r. Nicu Sllin); 1982 - Calcu Brigadt1 Diverse in a/ertii (r. Mircea latorul milnuri.<O$te (r. George Cornea); Drdgan); SiipriImJna nebunilor(r. Dinu E<capada (r. Cornel Diaconu); 1983 Cocea); Zesrrea Domni,ei Ralu (r. Dinu Dragostea ~i revoJulia (r. Gheorghe Cocea); 1972 - Adio. dragiI Nela! V itanidis) ;Gil;rr,-orriuJpilpu%{r;=ton~ (r. Cornel Todea); Explozi. (r. Mircea Popescu-Gopo); Pe malul s,Jng al Dragan); 1973 - U/rimul carW$ (r. DunJrii Albastre (r. Malvina Ur~ianu); Sergiu Nicolaescu); 1974 - Fralii Jderi PrelJ. caJd pentru /un:J. mai (r. Maria (r. Mircea Dragan); Nemuritorii (r. Callas Dinescu); 1985 - ftiwnceare Sergiu Nicolaescu); Nu filmiIm sJ lie (r. Alexalldru TalOs); Punct ,i de la
.muziim (r.lulian Mihu); Stejar-extremii capJr (r. Alexa Visarion); Seionul pe"
urgen,iI (r. Dinu Cocea); Un comisar cJru$ilor (r. Nicolae Oprilescu); 1986 -
acuzJ (r. Sergiu Nicolaescu); 1975 Cuibul de viespi (r. Horea Popescu);
Evadarea (r. ~tefan Traian Roman); Towl se pIJte~,e (r. Mircea Moldovan);
Mastodontul (r. Virgil Calotescu); ZOe 1987 - Figuran!ii (r. Malvina Ur,ianu);
fierbinp' (r. Sergiu Nicolaescu); 1976 1991 - Polu! Sud (r. Radu Nicoar~); Bunicu/ ~i doi delincven(i minori 1992 - Abel in codru (r. Sandor (r. Maria Callas Dinescu); Cuibu! sala Mihalyfy); Cel mai iubit din ere piIm;", mandrelor(r. Mircea Drilgan); Gloria nu teni (r. ~erban Marinescu); 1993 cantiI (r. Alexandru Bociinell; Insean,a Oglinda - fncepuwl adevilrului (r. Sergiu amana pronunfarea (r. Dinu Cocca); Nicolaescu)~ 0 varJ de neuiral (r, Lucian RO$covanu/ (r. Francisc Muntcanu); Pintilie); Timpul liber (1". Valetiu Toate panzele sus (r. Mircea Mure,an) Drilgu~allu); 1994 - Templul ,Jcerii serial TV; 1977 - fmpu$cilcuri sub clar (r. Gheorghe Bu~ecan); Domni$Olirli de lunif (r. Mircea Mure.an); Eu. W ~i Cristilla (r. Viorel Sergovici) . Ovidiu (r. Goo Saizescu); Sepeembrie (r. Timotei U,,;u); 1978 - Brd,ele Afroditei CONSTANTIN. Jean (r. Mircea Dragan); Expre.~ul de Bufeea Actor (Techirghiol. 21 august 1928). (r. Haralambie Boro,); Melodii. melodii Presla~ji de 0 deosebita popularilal~ in (r. Francisc Munteanu); Nea Marin tealml de revista :-;i in emisiunile de Miliardar (r. Sergiu Nicolaescu); divertismen{ TV. Rev.nJ' (r. Sergiu Nicolaescu); Tocul Filmografie: 1965 - Procesul alb pemIu fotbal (r. Andrei Blaier); 1979 (r. lulian Mihu); 1967 - Maiorul ~i Omul care ne !rebuie (r. Manole Marcus); moartea (r. Alcxandru Boiangiu); Zile 1980 - AI creilea salt mortal (r. Alecu

Croitoru); Pruncul. petrolul si ardelenii (r.Dan Pila); 1981-Amoidee(r.Alecu Croitoru); Ct1pct1nt1 mercenari/or (r. Sergiu Nic olaescu); Duelul (r. Sergiu Nicolaescu); 1983 - Mi.'terele Bucure., tilor (r. Doru Nastase); Secrecul lui Bachu.' (r. Geo Saizescu); Un petic de cer (r. Francisc Munteanu); 1984 Masea de argine (r. Gheorghe Vitanidis); SO.<o. pJsJrile ciIliIware (r. Gco Saizescu); 1985 - Colierul de Wrcoaze (r. Gheorghe Vitanidis); 1986 - Cucoana Chiri,a (r. Mircea Dragan); Secrewl lui Nemesis (r. Gco Saize"u); 1987 - 1n fiecare zi mi-e dor de tine (r. Gheorghe Vit.nidis); Chiril' in i'.1i (r. Mircea Dragan); 1990 - Miss Liroral (r. Mirce. Mure~an); 1992 - Arac in bibliorecil (r. Mircea Dragan); 1993 - A doua cMere a Constantillopolului (r. Mirce. Mure.~n); 1995 - Punccul zero(r. Sergiu Nicolaescu).

CONSTANTIN. NJOI
Actor (Carmen Silva. 31 iulie 1939). Vedetil a teatrului de reviSlil ~ i a scheciului de televiziune FilmognLfie: 1967 - fmpu$ciicuri pe porraLiv (r. Cezar Grigoriu); \968 - Vin cicli~tii (r. Aurel Mih~les); 1979 - Ord zero (r. Nicolae Corjos); 1981 fneoarcere la dnlgoste<l dine"i (r, Mireea Mure,an); Ala. ate;izeaziI scrabunica' (r. Nicolae Corjos); Am 0 idee (r. Alecu Croitoru); 1984 - MU$Chetarii in vacan,ii (r. Savel Stiopul); 1990 - Han/babura (r. Geo Saizescu) .

CONSTANJ1N"ESaJ. Corlna
Actrilil (Nilsporeni-L~pu~na. 16 no iembrie 1919). Studii: Conservatorul de arta dramatid. Bucure~ti (1949).
B9

,I

I I

I
CDNSTANTINISCU. Costd CDNSTANi1NESaJ. Sofronle

Indelungata activitate teatrala (Teatrul politic. Realizeazi! filme documentare de scurt .i lungmetraj. precum .i filme de Mic). In film. roluri de compozilie . F'tlmografie: 1953 - Nepofii gor fic1iune. ni"wlui (r. Dinu Negreanu): 1954 Filmografie docwnentar: 1969 Ri8are .'ioare/e (r. Dinu Negreal1u); Mincreuri~ LignicuJ; 1972 - Trei ~jelj; 1956 - Pe rilspunderea mea (r. Paul 1973 - rnainee de accident, 1977 - Pencru Calinescu); 1961 - PU$Ciul (r. Elisabeta ea oamenii sil nu pliingil; 1988 - Drum Bostan); 1963 - Serilinul (r. Mihai de lupe. ~'i biruinfi - 1m; 1989 - Su~ce'l' lacob); 1964 - Comoara din Vadul al rilrii viieor - 1m; 1994 - Sa nu ne Vechi (r. Victor liiu); 1965 - Aminciri rJzbunari - 1m. Ficpune: 1961 - I'e licoral din eopililrie(r. Elisabeta Bostan); 1%7 mi-a riImas inima (In colaboraTe cu Cine va desebide u,~a? (r. Gheorghe Valeriu Lazarov); 1965 - 8 minuce de Naghi); 1975 - TJna , , . Seariu (r. Dan vis (.i scenarist); 1973 - Despre 0 anume Pila); 1976 - Aeeidene (r. Sergiu fericire; 1975 - SingurJeacea fJorilor, Nicolaescu); 1978 - MunceJe alb(r. Dan Talil de duminiei!; 1976 - Premier a; Nec~ulea); 1983 - ACfiunea Zuzue 1979-1982 - Lumini ~i umbrd (in (r. Gheorghe Naghi); 1987 - Pilsrrea colaborare cu Andrei Blaier , Mircea zi/-rnil doar penCru cine (r. Virgil Mure~a n) - serial TV; 1984 - Eroii n-au Caloteseu); 1988 - a van! eu Mara varseil I Faca din Scrada FioriJor (In (r. George Cornea). colaboraTe eu Dan Mironeseu) - serial TV; 1986 - Un oaspece la cinil; 1987 CONSTANIlNfSQJ, Costel Sa-ri vorbese despre mine (~i scenarist). Actor (Tuleea. 14 noiembrie 1924 ).
Activitate teatrai:i (featrul de Stat,

Turcu); Secea (r. Mircea Dragan): Soldari filril uniformi! (r. Fr.ncise Munteanu); 1961 - Pu~ciul (r. Elisabeta Bosran); 1962 - Cerul n-are eraeii (r. Francisc Munteanu); 1964 - La pauu pa.~j de infini{ (r. Francise Munteanu); 1965 - Aminciri din eopiliIrie (r. Elisabeta Bostan); Calca Vieeoriei sau eheiij vb-iUri/or (r. Marius Teodorescu); Dinc% de bariera (r. Francisc Munteanu); 1967 - episodul Bueure,~ci (r. Ion Popeseu-Gopo) din De Crei ori Bucure${i.

CONSTANI1NESQJ, Paul
Compozitor (Ploiejti, 30 iunie 1909 - Bucul<-\ti, 20 decembrie 1963). Studii: Conservatorul, Bucure~ti ( 1933). Con silier muzical al ONC din 1941 . Prim ul compozilor de marca implicat in activitatea cinematografica. Me.mbru corespondent al Acaderniei Romne. Filmografie: 1939 - Tara Morilor(r. Paul Glinescu); a noapee de pominiI (r. Ion !iahighian) - ff; 1940 - Uzinele Malaxa (r. Paul Glinescu); 1941 - Cas ceiul Pele~ (r. Jon Cantacuzino); 1942 a noapte furtunoasil (r. Jean Georgescu) - ff; Noi (r. Ion Cantacuzino); ZburJcorii Rorniniei (r. AI. Demetresc u) ; 1943 B.lea, paradisul pesearilor (r. Ulrich Kayser); 1944 - Acenrie f"'gil! (r. Paul C~linescu); 1946 - Floarea reginei (r. Paul C~linescu); Mineie de aur (r. Constantin Perrovici); Copiii no~cri , (I. Jean Mihail); 1947 - Toamna la farJ (I.. Paul C~linescu); 1951 - Toamna In DelcJ (r. Paul Calinescu); 1953 - a serisoare pierduril(r. Sica Alexandrescu, Victor I1iu) - ff; 1956 - La Moara eu noroe (r. Victor lliu) - ff.

CONSTANTINESOl, Pavel I Josefson, Pavel I Regizor film doeumentar (Odobe,\ ti, 10 aprilie 1922). Studii: Insritutul Unional de Cinematogrdfie, Moscova (1961). Intre 1941 .i 1945, militar In" Armat. Sovietidl. 1945-1950: activist al CC al UTe. Vicepre\iCdinte ~ i director general la Comitetul cinematografiei (1950- 1953); direetpr general al Stu dioului Buftea (1954-1955). Din 1960, I. Studioul AI. Sahia. Traie~ te In Israel din 1971. Premii: Praga 1967 (Comori de arCii romfineasea,,); Leipzig 1967 (Copililrie

furatiI).
Alle filme: 1959 - Spamkiada; 1961 CDnceeul Barzavei; 1962 - Concem poranul meu; 1963 - Pas;une; Fapr divers; 1964 - DupiI zeee ani; 1965 Cetacea Neam{u/ui; La ee/ rnai inale nivel; 1966 - Raliul Dun"iIrii; Crimea; 1967 - Hanoi de ia rilsiJrie la asfinric; 1%8 - Bi,,",riei in iemIT, A JIJ-a Conscan(1l; 1970 - Proeesui pilsiirii; SiJrucul; Pilsir rile; 1971 - Ovoidul.

Bacau; Teatrul de Comedie). F'tlmografie: 1957 - Erupfia (r. Liviu Ciulei); 1959 - Valurile Dunilrii (r. Liviu Ciulei); 1960 - MDndri. (r. Marius Teodorescu); 1961 - Omul deJlingiJ Une (r. Horea Popescu); 1962 - Lupeni '29 (r. Mireea Dragan); 1963 - La varsl<l dragosrei (r. Fmncisc Munteanu); 1%4 La palfU PiJ~i de infinit (r. Franci sc Munteanu); 1965 - Duminicii Ja ora $iJse (r. Lucian Pintilic); 1974 - Un zambee pencru mill rJrziu (r. A1exandru Boiangiu); 1977 - larba verde de aeasil (r. Stere Gulea); Urgia (r. Andrei Blaier, Iosif Demian).

CONSTANI1NISaI, MIrcea

Actor (Rimnicul S~rat, 18 deambrie 1904 - Bueure~i, 6 martie 1972). Studii: Conservatorul de arta dramatica, -Bueu re~ti-(-1928). lnllelungata--"ctivitat, tealrala, roluri de plan doi. F't1mogxafie: 1951 - Vi.,. Invinge (r. Dinu Negreanu); 1957 - C/ulinii Bilriteanului (r. Louis Daquin); Douil lozuri (r. Aurel Miheles. Gheorghe Naghi); a mieil Illcamplare (r. Gheorghe Turcu); Pasilrea fureunii (r. Dinu Negreanu); 1958 - A vaJan$i1 (r. Gheorghe Turcu); 1959 - Seerecui eifrulfi (r. Luci an Bratu); Telegrame (r. Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); 1960 Darclee (r. Mihai Jacob); F,ireuna CONSTANTINESCU, Mibai Regizor (Baile Govora, 20 august (r. Andrei Blaier, Sini~a Ivetici); 1932). Studii : IATC (1956). Delinut Portreeul unui necunoseue (I. Gheorghe

CONSTANTINESOl, SofronIe / Sorin Operator film documentar (Matee.ti, V1cea, 13 mai 1931). 1950-1974 : reporter cinematognific pentru Jl!malul de actualit~1i .i j tiin!ific, apoi peste 200 filme documentare ~i utilitare. Filmografie: 1961 _ 30 de operatori pOndese eclips. (r.Ion Mosc u); 1974 Romania azi (r. Octav Joni!a); 1975 _ Anul 1600 (r. AI. Dragulesc u); 1977 _ Un ciImin euleural (r. Ada Pistiner); 1978 - Dan BiIjellaru - 0 famiiie de arci~ci (r. Dumitru Done); 1979 - Tara LJpu,~ului (r. Paul Orza); 1981 _ C.reu",rui din A vrig (r. Paul Ona);
91

90

COPE!.. Moscu
Clearii: populare .;n lemn (r. Titus Mesaros); 1983 - Oni.<ifor Chibu (r. Paui Orza); 1986 - Pamer Jean Geogescu (r. lulian Mihu); 1989 Apold,,1 de Sus (r. Paul Orza); 1990 . . Sergiu Celibid.che (r. Nicolae Corjo,); fncocro?(r. Elefterie Voiculescu); 1993 _ Dracul., ficfiune $i realirace (r.
Eleflerie Voiculescu). Altc fiIme: 1983 - CiIUliIlorii de aur; 1987 - Mar~ul po.<la$ilor; 1988 - $eoa/a (r. Sergiu Nicolaescu); 1985 - Noi, ce; din Jiniij inrJi (c. Sergi u Nicoiaescu); episodul 0 buear. de piline (r. Wilhelm Windhab) din VarJ.<curtiI; 1987 - Egrera de fjJde~ (~i costume) (r. Gheorghe Naghi); 1988 - Marrori dispiIruli (r. Swbi Cseh, Dan Mironescu); 1989 Cenu$a piI,.rii din vis (~i costume) (r. Dorin Mircea Doroftei); 1991 - Drumul cBini/or (~i costume) (r. Lauren1iu Damian); 1992 - Vulpe viiniItor(r. Siere Gulea); 1993 - Oglinda - [neepuwl .de varului (in co labonue cu Mircea

CORNEA, George

mea iubili1; Romanict. drepruri penlru

Gradinira din strllda Sf~nlU EJefrerie; 1992 - Concurs incernillionaJ George Eneseu. Fictiuoe: 1968 La dararie (in
colabor.ue cu Stefan Traian Roman);

coli {ji pcncru fieclJre.


CORBm., V1ntilli
I

Scenarist (Bueure~ti, 26 m~i 1916). Studii: Facultatea de drept, $ucure~ti (1938); Facuitatea de litere ~i filowfie, Bucure~li (1939). Romancier. LucreazJ\

1979 - Ora zero; 1981 - Alo, arerizeazIi srrJbunica!; 1982 - Pidurea nebun;l (~i scenarisl, III colaborare cu Ion I. Cantacuzino , Virgil Puicea); 1985 . Dedara,ie de dragos re; 1986 - Lieeenii; 1987 - E.xremporalla dirigenlie; 1988 Un ~'tudio in ciIurarea Ullei vedcle; 1990 Liceenii rock'n roll.

COPEL, MOSOl
Regizor film documentar- (Pialra . Neaml, 13 seplembrie 1953). Studii: IATC (1979). intre 1990 ~i 1992, direclor la Studioul AI.Sahia. Autemica vocatie de documentarist exprimata in acuilatea privirii cu care descoper.a subiecte inedite. incisivilatea comen tariului. adesea sa rcastic , ~i rona de
percutan~a a metaforei .

in colaborare cu Eugen Burada frentru fi1 mel e: lui 'Se r.giu-:N ieelaes.c u n-anjj '80, se stabile~te in Franta. Filmografie: 1974 - Un comisar acuziJ (in colaborare Cll Sergiu Nicolae."icu,
Eugen Burada, Mircea ) Vintilii) (r. Sergiu Nicolaescu); 19j8 - NeH Marin Miliardar (in colaborarelcu Eugen Burada, Amza Pellea) (rl Se rgiu Nicolaescu); Reyan~(I (in cOlakrare Cll Sergiu Nicolaescu, Eugen B~rada) (r. Sergiu Nicolaescu); 1981 - Duelul (in

Rtbinschi , Florentina Ileana Mirea)


(r. Sergiu Nicolaescu) .

CORNEA, George
Operdtor, regizor
(Bucure~li.

26

marcie !931). St ud ii: IATC (1955).

CORFANTA, Carol
Regizor (Petro.ani, 13 octombrie 1935). Scudii: IATC (1969). Numeroase scurtmetraje utili tare la Siudioul

Activitare didactic.li universitad.

Premii imagine: UNIA TEC, Barcelona 1964 (Dragosre la ZerO grade);


UNIATEC, Milano 1965 (Neamul $oi UNlATEC Moscova 197 I , ACfN 1971 (Mihai Vireazu/); regie: Portocala de argint, Antalya 1977 (Pa
miIre~rilor);

Pr=ii: ACIN 1982 (Serali~ti'); ACIN 1984 (Pe malul OZ1Jnel); ACIN 1987 (vrsca de llramiI); ACIN 1988 (incrare. colaborare Cll Sergiu Nicolaescu, Eugen unu; cren in /JarJ); UCIN 1990; Munchen Burada) (r. Sergiu Nicolaescu).
1990; Potsdam 1991 ; Valladolid 1992 (Va veni a ZJ); UCIN 1992 (Am ales

Un singur lungmelraj de fic!iune: SerenadiI pencru erajul XII


(1976).

Bucure~ti.

tima).

CORjOS, Nlcolae
Regiwr (Hotin, 22 mai 1935). Studii: fATC (1956). Tndelungatl accrivitate de regizor secund, In Studioul Bucure:;;ti. Din 1981, la Studiou l AI. Sahia, film documentar. Acti vitate didaclic;:11 la Conservatorul din Bucure~ti (1966 1972). Din 1995, membru al Consiliului Nalional a1 Audiovizualului. I'rejnii: ACIN 1986 (Licceni,). Filmografie documeotar. 1981 - Fii

COROOVA,Radu
Scenograf (Lugoj,5 octomllrie 1947). Sludii: lnslitulul de arte ~ piastice. Bucure~ti (1973). Premii: ACIN 1983 ([ntoareerea din

Filmografieopentor: 1958 Viara nu iatta (In colaborare' cu Gheorghe


Fischer, Alexandru fn lorsureanu)

(r. Manole Marcus, lulian Mihu); 1959 fnrr-o dimineap:; (in colaborare cu Nicu

iad).
Fllmografie: 1981 - Due/ul (in cola borare cu Bob Niculescu) (r. Sergiu Nicolaescu); Wilhelm Cucerirorul (in
colaborare cu Adriana pa.un, Lucian Nicolau, Doina Repanovici) (r. Gilles

Sian) (r. Manole Marcus); 1960 - Nu vreau sJ ma insor (tn colaborare cu


Alexandru flllorsureanu) (r. Manole

Moscu Copel
92

Grangier, Sergiu NicoJaescu) ~ serial TV; 1982 - [HI"lnirea (r. Se rgiu Nicolaescu); 1983 - [ntoarcerea din iad (r. Nicolae M~rgineanu)~ ~copuJ ~j mijloaeele (r. Dan Marcocl); 1984 Pieiul (r. losif Demian)!' ZiUH Z

cuminte, tlltiI!; 1982 - Tinere calente ale muzicii romane~ci~ 1983 - Cenrenar Ciprian Porumbescu; 1984 - Casa cea mare; 1985 - Trnndafiri , eu dragoste; 1986 - Cereur;le v"rsrei; 1988 - PiI mflntul ca 0 mircasi; 1990 - MiniIstirt!i:J. Viiciire~ri; Sergiu Celibidaehe; 1991

Marcus); 1962 - Cinei oamen;'la drum (r. Gabriel Barta, Mihai Bucur); 1963 Un surdS in plinJ Viffd (r. Goo Sa.izescu); 1964 - Dragosre la zero grdde (r. eez.ar Grigoriu, Geo Saizescu); 1965 - La por {ile piImancului (r. Ceo Saizcscu); 1966 Colgora (r. Mircea Dragan); 1967 Balul de wnbiiriI seanJ (r. Gco SlIizcscu); 1970 - Mihai Vireazul (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 - Asediul (r. Mirce.
93

,I

CORNEA.llIe
Mure~an);

COSMA.Mlr=

famiJi~

1972 - Astii scard dansiim in (r. Geo Saizescu); BariertJ (r.

Dollei (r. Dona Barta); (r. Dumitru Diidarlat); 1972 - Tempe


ramenle (r. Zoltan Terner); 1974 -

Andr)esc~

Mirce. Mure~an); 1974 - PiIcala (r. Geo Sairescu); 1975 - Palima (r. George Cornea); 1977 - RiIzboiul de Inde pendenrii (in colaborare eu Nicolae Girardi. Mircea Mladin, Alexandru David) (r. Doru Nastase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) - serial TV; 1981 - 0 lome fiIriI cer (r. Mircea Dragan). Regizor: 1975 - Patima (.~i scenarisT, in colaborare ell Draga Olteanu-Matei); 1978 - Din nou impreunJ; 1980 - Am foSI 16: 1982 - CalculalOrul mi7rrurise$re; Riiman cu (jn~ ; 1983 Olmra cu mere; 1985 - Racolarea; 1987 Vulcanul.'lin;; 1988 - 0 variI cu Mar1l; 1992 - Doi haiduci ~i-o crO~marir;1.

MiJnuscrise

emine~iciene

(r. Savel Sliopul); 1988 - OJimpicii romani (Eugen Popila); 1989 - Voinicii din RJdiIuli (r. Eugen Popila).
COS~U.

(r. Alexandru

Sirbu); 1975 - $oimii Carpa/ilor (r. Pompiliu Gilmeanu).

Radu

CORNEA. Paul
Istoric lilerar, publicist. (Bucure~ti, 3 noiembrie 1924). Studii: Facultatea de litere ~i mOlofie, Bucure)ti. Doctor in filo1ogie. Activitate didactid universi lara ~i de cercelare. 1957 -1968: director gener.1 at Studioului Bucure~li.

CORPACESaJ, Grlgore
Operator film dOCUmenlar (Cetatea Albil, 10 augusl 1928). Studii: Facul latea de fjl9]Qgie , Bueure~ti . Din 1961 , 'Ii ' Studfoul-'(i~- Sahla, ' prtnelp,' subiecte de cinecronica, jurnal de actualitati ~i reportaje. Filmografie: 1970 - Anolimpuri ~i eulori (r. Dumitru Dadarlat); 1971 POrfile de Fier (r. Mircea Popescu); 1972 - Curlea Veche (r. Constanlin Budijleanu); 1974 - NebiInuile lIeple (r. Maria S~piltoru); 1977 - Inlegrale (r. Doru Cheju); 1978 - Desene/e'scrii lorilor (r. Alexandru Sirbu); 1979 - Dill toamn. plina in prim.vara (r. Paul Socrate Mateescu); 1980 - VinovalUl de pe lu~. (r. Eugen Popita); 1981 - Nadia . (r. Eugen Popita); 1982 - Nicolae Tirulescu (r. Pompiliu Gilmeanu); i983 Dupa rea: wi (r. llarion Ciobanu); 1984 Arc pesle limp (r. Pompiliu Gilmeanu);1985 - Bun. diminea/a. BriIila (r. Pompiliu Gilmeanu) ,1m; 1986 - SislematiZ2rea lerilorial. aJoca lilJlilor Romlinici (r. Eugen Mandric); 1987 - Buwruga mica ~fii carul 'mare

CORNEA.

me

tn-

Operator film documentar (Skeie, 15 iulie 1913 - 1 decembrie 1987). La ONC. din 1942. Reporter de front. 1945-1975: la Romfilm ~i Studioul Al. Sahia,jumal de actualitilti (peste 300 de subiecte) ~i film documentar (peste 130 titluri). Colaboreaz. indeosebi cu regizorullon Boslan (Cencenar Nicolae BJlccscu - 1953; Ciociirlia - 1955; Cetalea Hisrria - 1956: Bucure~tii de alliIdaliI - 1957; Vciderea pruncilor 1958; Jad. cuarl, agala - 1959; Della necunoscutiI - 1963; Marea SarmaliciI, Marea NeagriI - 1966; Delta DuniIrii 1972). Premii: ACIN 1972 (Temperamenle). AIle filme: 1954 - Cderi,lii (r. Gabriel Barta); 1968 - Me.'le.~uguri arliS/ioe (r. Paula Popescu-Doreanu); 1969 - Ce lula vegelaliI (r. Paula Popescu Doreanu); 1970 - Pulerea Iradiriei (r. Paula Popescu-Doreanu); 1971 - Glizr;/e
94

Scenarist (Badu. 29 octombrie 1930). Studii: !;>coala de literaturil, Bucure~ti. Scriitor, publici st (incJusiv crilidl de film la revislele ,.Cinema", ..Romania literara."). Semne4:lza scen4:lrii de film documen1ar !$i de fiqiune. Volume: "Via\<, in filmele de cinema" (1972); ,,0 vietuire cu Stan ~i Br.n" (1981). Filmografie: 1962 - Trei slrigale pe Bislri/a (r. Mirel [lie~iu); Cillci oameni la drum (r. Mihai Bucur) - ff; 1963 - 3 x 3 = ? (r. Gabriel Barta); 1965 - Prilllre lebede .~i baloane (r. GabrieL Earla); 1966 - Vn film cu 0 [al. [ermeciIloare (r. Lucian Bratu) - ff; 1978 - Buenos Aires - Romania (r. Mirel llie~iu).

COSMA,Ion

Operator, actor, regizor (Braiia, I februarie 1905 - Bucure~ti.6 decembrie 1988). Din 1925, colaborator al regi zorului-operator Eftimie Vasilescu In calitate de, asistent :maglne, laborant ~i interpret (Legenda ceJor douiI cruci . 1925; Vagabonzii de la CJrJbu~ - 1926; COSMA. Mlrcea Vilejii neamului - 1926; Napas/a Actor (Cluj. 9 decembrie 1937). 1927). Dupil 1940.la ONC. reporter ~i Studii: IATC (1964). AClivilate.tealral' . Filmografie: 1963 - Lumina de iulie regizar de film documentar. de obicei in colaborare cu Ovidiu Gologan. Din (r. Gheorghe Naghi); 1964 - Neamul 1950, filme de fictiune la Studioul . $oimiIre~lilor(r. Mircea DrJgan); 1976 Bucure~ti. Pin lea (r. Mircea Moldovan); 1977 Premli: ACIN 1979 pentru lntreaga RJzboiul de Independen!J (r. Doru activirate. Nastase, S~rgiu Nicolaescu, Gheorghe Filmografie operator documentar: Vitanidis) - serial TV; 1980 - Bunil 1943 - $coala in aer liber (r. Ion seara. Irina (r. Tudor Mar.scu); La Cosma); Por/elanu} romanesc (r. Ion riIscrucea marilor (urlUni (r. Mircea Cosma); CresciIcorie de crap .~i piIslriIvi MoJdovan); Munri in (JiiciIri (r. Mircea
95

(r. Ion COSlna, Ovidiu Gologan): 1945 Call/eeul brazdei (r. Jean Mihail); Reforma agrarJ (r. Jean Mihail); Tara la dalorie(r . Jean Mihail); 1946 - Rapsodie tUSliciI (r. Jean Mihail); Copijj nO~'lri (r. Jean Mihail); 1948 - Cu frunlea in .<oare(r. Jean Mihail); Cenlenarul anului revolu/ionar 1848(r. Jean Mihail, Victor Iliu). 0penI0r ficpune: 1945 - De vorM cu [rdrii plugari (r. Jean Mihail); Furlul de la Arizona I Furlul de la cabarel (in colabor.re cu Loui s Behrend) (r. Mircea BOlez); 1946 - fn permisie (r. Jean Mihail); La clacJ (r. Jean Mihail); 1950 Bulevardul .. FluierJ vanlu" (r. Jean Mihail) ; 1952 - Arenda"ul romiln (r. Jean Georgescu); LiJ un pllnc{ de agita{ie (r. Paul Cillinescu); Lan/ul slabiciunilor (r. Jean Georgescu); Vizila (r. Jean Georgescu); 1954 - Brigada lui lonu/ (r. Jean Mihail); 1955 - Afacerea Prolar (r. Haralambie Boro~); Direcloml nostro (r. Jean Georgescu); 1956 - Rlipa Dracului (In colaborare cu Wilfried Ott) (r. Jean Mihail); 1959 - Telegrame (r. Aurel Mihe1es. Gheorghe Naghi); 1961 Pono-Franco (r. Paul CUinescu); 1964 Mofturi 1900 (r. Jean Georgescu) .

CDSMA. Vasile

Conservalorul de aria dramatidl. la ~i

COVRlG. Vasile

!mpu~iJluri .<ub clar de lunii (r. Mircea Ftlmografie: 1987 - lacob (r. Mircea AureJ V/aicu (r. Mircea Daneliuc); 1988 - Flori de ghealii Drilgan); Eu. tu ~i Ovidiu (r. Geo (r. Anghel Mord); 1989 - Kilomelrul36 Saizescu); larba verde de acasiI (r. Stere (r. Anghel MorJ); 1990 - A un.<prezece.a Gulea); lama bobocilor (r. Mireea porunei! (r. Mircea Daneliuc); 1994 COSMA. VasIle Moldovan); RiIzboiul de IndependenliI episOOul Unul el ~i una ea (r. Conslanlin bilitatii benigne. tare morale ce se Actor (Car.:!.~oya. Cara!)-Severin. dezvilluie rreplal. Activilate didaclicil (r. Dow Nastase; Sergiu Nicolaescu. Riidoacii) din Mica publicirar. 24 decembrie 1924). SlUdii: Inslilulul de universilar.; rector .1 IATC q981 Gheorghe Vilanidis) - serial TV; 1978- aria. Timi~oara (1949). AClivil,'e 1985). ' Vacan,. rragid (r. ConSianlin Vaeni); COVAO, Octavfan tea(rdla. Premii: ACIN 1985 penlru .nrreag. 1979 - Biecul loan ide (r. Dan Pila); Operator ~i regizor de film docu Fllmografie: 1961 - Drum nou ! Lada activitate. Clip. (r. Gheorghe Vilanidis); Ion menlar (Galali, 13 februarie 1941). cu zestre (r. Francisc MUnle.anu); 1966 Filmografie: 1960 - Pomerul. unui blestemul piimantului, blesremul iubiJii Dacii (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 necunoscut (r. Gheorghe Turcu . Andrei Studii: IATC (1974). Gratician. cari (r. Mireea M ure,an); Omul care ne Stejar-extrema urgenli! (r. Dinu Cocea); trebuie (r. Manole Marcus); Singur printre caturist. Din 1969, in Studioul cinema Caliira,u); 1963 - Dragosle lung4 de-o
1975 - Patima (r. George Come.); 1976 prieleni (r. Cornel TOOea); Speranla tografic al Annatei, sernneaza imaginea searJ (r. Horea Popescu); 1966 Mere ro~ii (r. Alexandru Talos); 1978 (r. ~erban Creanga): 1980 - $anlaj ~i regia a numeroa se documentare de GuslUJ ~i cU/Ol1re<1 fericirii (r.- Felicia . Djmi~li!e "'lUi Mi.' c"~.:Andrei....
(r. Geo Saizescu); 1981 - !nghililorol de speciali tate. Cernaianu); Vlad Tepe~ (r. Doru Blaier); 1967 - Ba/ul de .<9mbiIti1 sear.
Premii: Berlin 1970 (In prima lini.); s.bii (r. Alexa Vi sarion); Casle/ul din (r. Geo-Saizescu); 1970 Casle/ul con
Nasl"e); 1982 - Faloze de nisip(r. Dan Leningrad 1976 (TovariI~ul plulonier); Carpali (r. Stere Gulea); Saltimbancii damnaliior (r. Mihai lacob); 1971 Pila); 1993 - Oglinda - !nceputul ade , (r. Elisabela Bostan); Un sa/limbanc la Rostock 1982 (Auroapiirdrea). Asediul (r. Mircea Mure,an); Atunci viirului (r. Sergiu Nicolaescu). Polul Nord(r. Elisabera Bosran); 1982-' i-am condamnac pc (o(i la fTJoone Buletin de Bucure~ri (r. Virgil COVRIG, VasUe (r. Sergiu Nicolaescu); Purerea .5i Ade COSlINIU, Geo Calotescu); Calculatorul mi1rturjse~(e AClor (Bucure,li, 23 aprilie 1950). vilrul (r. Manole Marcu s); 1972 Scenograf din Republica Moldova Siudii: IATC (1973). Activitate teatrala Barierd (r. Mircea Mure~n)~ Drum in (r. George Cornea); Escapada (r. Cornel (fiimauca, Siobozia, 30 decembrie 1936 (Teatrul Giule,ti! Odeon). Diaconu); Riiman cu tine (r. George - Chi,inilu, 18 iunie 1976). Siudii: penumbra (r. Lucian Bralu); 1973 Filmografie: 1972 - P",a~uli~tii (r. Capcana (r. Manole Marcus); Proprie Cornea); 1983 - Miezul lierbinle al Institutul Unional de CinemalOgrafie, Dinu Cocea); 1977 - Septembrie (r _ tarii(r. ~erbaD Creang~); 1974 - Mun painii (r. Alecu Croitoru); 0 lebiJdlf Moscova (1963). Timotei Vrsu); 1978 - Ciocolal. cu re/e ascuns (r. Andrei Citiilin Bill,anu); iarna (r. Mircea Mure ~a n): Povestea Filmografie: 1965' - Cea,a (r. N. a/une (r. Gheorghe Naghi); 1979 - 0", Pileal. (r. Geo Saizescu); TarJ1J risipiror d/iiloriilor (r. Aurel Miheles. Aleksandr Ra,eev); 1967 - Mariana (r. Vasile zero (r. Nicolae Corjos); 1986 - Un oas (r. Adrian Petringenaru); Un augusl In Mitta); P,ea cald pencfU luna rna; Pascaru) ; Se cautii un paznic (r. pele la ciniI (r. Mihai Constanlinescu); (r. Maria Callas Dinescu); Secrecullui flaw; (r. Dan Pila, Alexandru Tatos) Gheorghe VOO~) ; 1969 - Zece ierni pe 1987 - Ni.5le biiieli grozavi (r. Cornel Bachus (r. Geo Saizescu); Singur de can serial TV; Un umbel pentru msi rarziu Diaconu); 1988 - De ce are vulpea a varii(r. Valeriu Gagiu ); Nunt. la palar (r. Tudor M~rilscu); 1984 - Sosesc coadii? (r. Cornel Diaconu); 1989 (r. Alexandru Boiangiu); 1975 - Cercul (r. Vlad lovit!); 1970 - ruploziecu eleCI piIsJrile iiIliIlDare (r. Geo Saizescu); lntlimpl.ri cu Alexandra (r. Cornel magic(r. David Reu); 1976 - Bunicul ~i intiirziar (r. Valeriu Gagiu); 1971 19 85 - CiisiIlorie cu reperilie (r. Virgil doi delincvenli mi.,ori (r. Maria Callas Diaconu); 1992 - Patul conjugal Calolescu); Clipa de riigaz (r. ~erban Ultimul fon (r. Vasile Brescar.u); 1973 (r. Mircea Daneliuc); 1993 - Nelnvinsil-i Dinesou); Gloria nu c!inla (r. Alexandru Dimitrie Canlemir(r. VI ad lovit!); 1974 Creanga). B oc~ne\l; InSlalJla amlini1 pronunlarea dragoslea (r. Mihnei:!. Columbeanu). Qurala zilei(r. Valeriu Gagiu) ; 1977 (I. Dinu Cocea); Op<!raliunea Mon.'trul Poveslea lui F.r-Frumos (r. Vlad COTIMANIS, Constantin ( r. Manole Marcus); Serenadii penlru COJt.SCl1, Octavfan lovi!a). AClor (18 februarie 1955). Siudii: AClor (Dorohoi. 14 februarie 1931 elajul XII (r. Carol Corfanla); TfiI de IATC (1986). AClivilate leatral~ . Venelia (r_ Petre Bokor); 1977 Bu c ure~li, 22 august 1985). Siudii:

Moldovan); 1981 - Convoiul (r. Mirce. Moldovan): 1983 - Bocet ve.",1 (r. Mircea Moldovan); 1984 - Acas;l'(r.ConSlanlin Vaeni).

(1950). Presrigioasil aClivi"'e lealrdlii (fearrul Municipal! Bul.ndrd).ln film. compune 0 galerie de personaje care disimuleaza, sub aparenla respecla

Mure~an);

96

97

,I

COWRla, Gheorghe

CRE]ULESQJ, Tamar-a

Vaeni)~ VanJeoare de vulpi (r. Mircea

--

Gheorghe Cozorlci in rolul titular

din Sle/an eel M are - Vlaslul1475 (1974)

COZORIO. Gheorghe

Actor (Arbore, Suceava, 16 iulie 1933 _BucurCjti, 18 decembrie 1993). Studii: l.A.T.C (1956). Remarcabilii aClivilale leatralil (Teatrele Nalionale din Craiova ~i Bucure~ti). Creea2. personaje, de regula pozitive. patrunse de crewl ~i importan\a demersului lor, ~i care se .CRAauN. Jeana i impun prin discursullor apasat. Monteur film documentar (Bucure>ti. Premii: ACIN 1979 (Clipa) . 18 septembrie \935). Din 1963 , in Filmografie: 1960 - Mandrie (r. Marius Studioul A!. Sahia. indeosebi filme Teodorescu); 1962 - Panea la de vini! ~tjjntifieecu Ion Bostan,Zoltan Temer, (r. Franeisc Munleanu); 1964 - PJdure. Dona Barta, Paul. Popescu-Doreanu. spiinzurdrilor (r. Liviu Ciulei ); 1965 -
Procesul alb (r. lulian Mihu); 1967 -
CRAClUNf.SClI. Constantin Gioconda fi!ri! suriis (r. Malvina Inginer (Bucure.ti, 20 manie 1912). Ur~i anu): 1969 - Prea mie penlru un Studii: In stitutul Politchnic, Buc~re~ti r~zboi allil de mare (r. Radu Gabrea); (1936). Dill 1942, la ONC , f ~I 1972 - Ciprii1Il Porumbescu (r. Gheorghe Laboratorului de prelucrare al pell. culei Vitanidis); 1974 - $Iefan eel Mare de la Mogo>oaia. PaI1icipi! la proie~tarea V.slui 1475 (r. Mircea Dragan); Frar ii ~i realizarea Laboratorului cinematogra Jderi (r. Mircea Dragan); 1975 - Palima fiei de la F10rcasca (1952), al carui prim (r. George Cornea); 1976 - Inslanr a eondudItor devine od:.l.ta ell intrarea amfinJ pronunrarea (c. Dinu Cocea)~ aeestuia in funcliune . 1952-1968:,labo Ullime/e zi/o ale verii (r. Savel Stiopul); rioasa activitale de cercetare la Institutul 1977 _ Aurel Vlaicu (r. Mircea Drdgan); de Cercetm Cinematografice - ICECIN RJul care urea munteJe (r. Crisliana ji >ef al Laboratorului de cercetari Nicolae) ; Urgia (r. Andrei Blaier, losif pentru problemele de prelucr.re ~ peli Demian); 1979 - Clipa (r. Gheorghe culei aI Studioului Bucure>ti. Cont~ibulii Vitanidis); 1980 - Aochela (r. Constantin

Daneliuc); 1981- Capcidna merceJ/arilor (r. Sergiu Nicolae.u); Omul .)i umbra (r. lulian Mihu); Sle/e de iarni! (r. Cri"iana Nicolae); Un echipaj penlru Singapore (r. Nicu Stan); 1982 - Co moara (r. lulian Mihu); 1983 - Dnigo.< leu Si revoJuria (r. Gheorghe Vitanidis); ImposibiJa iubire (r. Constantin Vatni); Un petic de cer (r. Francisc Munte~nu); Vreau sir !fliu de ce am i1ripj (r. Nicu Sian); \984 - Ciu/eandra (r. Se,rgiu Nicolaescu); Zbor periculos (r. Fr.,icisc Munteanu); Ziua Z (r. Sergiu Nicolaescu); 1985 - Din prea multi! dragoslc (r. Lucian Mardare); FurrunJ In Pacific (r. Nicu Stan); 1986 - Trenul de aur (r. Bohdan Pore b.); 1989 - Moanea unui anisl (r. Hocea Popescu). I

ji

majore in problemeie pejieulei color 13 iunie 1942). Studii: IATC - filmo (reglarea balan.sului de contrast la logie (1968). Publ icist. Redacior In negativul color). lntre 1968 ,i 1974 >ef Redacna de scenarii a SWdioului al Serviciului tehnic .~i apoi al Ser Bucure,ti (1958-1960). Cu 0 exceplie viciului control tehnic de calitate a (Munce/e (l scum', r. Andrei C~Wilin productiei I. Siudioul Bucure>ti. Baleanu - 1974), e~le coscenarist impreuna eu fratelc sau, $erban Creanga. CRJ\.C1UNESCU. loana la filmele acestuia (Proprielarii - 1973; AClriIa (BuCure!jIi. 13 noiembrie Spmnra - 1979; La birinrul - 1980). 1950). Studii: IATC (1973). Poeta. Constanl~ activitate teatraliI (Te.atrul Nottara). La inceputul anilor '90 se CREANGA. ~rban Regizor (Rudr, 14 lunie 1944). stabile.~te in Franla. SlUdii: IATC (1968 ). Coscenarist la Premii: ACIN 1980 (Ion - bleslemul propriile sale filme . FilO1C utili tare la pifmiinwlui, bleslemul iUbiriJ). Studio"1 Bucurej ti ~i IATC Filmografie: 1977 - Edi{ie special;; 1979 (Speran,a) . Premii: ACIN (r. Mircea Daneliuc); 1978 - Artisla, Filmografie: 1969 - Ciildura (ji sce dolarjj $1 ardelenii (r. Mircea Veroiu); 1979 - Ion - b!eslemul piimanrului. b/es narist,1n colaborare eu Haria Patra~cu); remul iubirii (r. Mircea Mure~); 1981 - 1970 - A~leptare.; 1973 - Proprierarii (.~i Probleme persona Ie (r. David Reu); .<;cenarist, in colaborare cu Mihai 1982 - De cc Irdg c/opole/e, Milieil ? Creanga); 1979 - Speral1ra (,i scenarist. (r. Lucian PintHie); Femej~ din Urs~ in colaborare cu Mihai Creanga , Ion Mare (r. Adrian Pelringcnaru); La Pavelescu); 1980 - Labirintul (~i sce capElul Jiniei (r. Dinu Tanase); 1985 narist, in colaborare cu Mihai Creanga, Promisiuni(r. Elisabet. Bostan); 1987 Ion Pave!e.,cu); 1985 - Clip. d~ rJgaz. Duminici in familie (r. Francisc Munteanu); Sa-p' yorbesc despre mine CREJULESCU. Tamara (r. Mihai Constantinescu); 1989 -lntan; AClrila (Bucurejli, 31 martie (949). pIEri cu Alexandra (r. Cornel Diaconu). Studii: IATC (1971). Activilate lealrali! (Tcalrul Nalional, Bucurejli). CRJ\.auNOIU, Adela Premii: UCIN 1994-95 (O ' varE de Regizor film de animalie (Bucure!jti.
8 aprilie 1956). Studii: Facultatea de limba !ji liter~tura romana, Bucure~li; IATC. 1975-1986: in Studioul Anima film lucreaza ca grafician ~i animator. Din 1985, realizator. Dupa 1992. pro ducator.
neUi(~l)

Filmografie:

1972 - Asta seari!

dansEm in familie (r. Geo Saizescu); Ciprian Porumbescu (r. Gheorghe Vilanidis); 1973 - Despre 0 anume
fericire (r. Mihai Constanlinescu); 1974 Munte/e i1scuns (r. Andrei Cat~Jin Billeanu); 1976 - Tum de Venelia (r. Petre Bokor): 1978 - Pc firul apei (r.
99

CREANGA. MIhal
Scenarist. critic de film (Sucure.51i.

98

CRlSITA. Geo<ge

,I
- Sandil (r. Cri!oiliana Nicolae. Gheorghe
Nicu); Tusea .~i ju nghiul (r. Mircea

Daneliuc) .
~AN,MIrcea

CUCUl.A!i. MM.

Letilia Papa); Vi,,. de hmuiJrie (r. Nicolae Oprilescu); 1979 - 0", zero (r. Nicolae Corjos); 1981 - Desrine romanlice (r. Haralambie Boro~); 1985 - episodul Inliirzierea (r. Dan S toical din Varii scurr;;; Din prea multi dn~gD.';te (r. Lucian Mardare); 1988 - Vacanra cea marc (r. Andrei Blaier) ; 1993 - 0 yard de neuirar (r. Lucian Pintilie); 1995 Aici nu rna; Jocui~)te nimeni (r. Malvina
Ur~ianu).

(r. Tudor Milraseu): 1993 - Pepe ;,i Fir; (r. Dan Pila).

CROn-ORU, Alecu

Acto r (1924). Vedeta a spectaco lului

de revista

~i

a divertismentului TV,

deosebit de popular pentru monol ogurile

sale satiri ce. Din anii '70, se stabile~le in


Germania. I
Filmografie: 1954 - ... ~i lIie ra ee SpOrl ( ~ i scenarist, Tn colaborare cu
Alexandru Andy) (r. Andrei C~I!ra.,u); lIie in luna de miere (~i scenarist, in colaborare eu Alexandru Andy) (r. Ion
Rodan); 1955 - !$ofer de mare viteziI
(r. Traian Ferieeanu); 1963 - Fumawl, . scricroprii!v. Va lenu-l-:iiZJffilV-); t%F = Adam $i Eva in Fiul lux (r. OClav lonila); 1966 - Corigenla domnufui
profesor (r. Haralambie Boro~); '1967 !$eful sectorului sufiete (r. Ghborghe
Vilanidis); Maiorul $1 moartea (r. Alexandru Boiangiu).

Regizor (Bogza, VrdJ1cea, 8 decembrie 1933). Studii: IATC (1962). Filme documenlare de scurt ~i lungmetraj CSlKY, Andrei (Lumea se discreazii - 1972; De dragosee Ac[or (Cluj, 25 august 1930). Studii : si de dor, Ciilu.1arii - 1985; Vin berze/eInstitutul de teatru, Cluj (1953). Remar 1986: Sub se mnul matilor imp/iniri _ cabilil activitale pe scenele [ealretor 1988; RomBnia fn j ude!ul Neaml _

Vilanidis); 1986 - Torul se pliire.,re (r. Mircea Moldovan ); 1988 - Marrori dispiiru!i (r. SlObi Csoh, Dan Mirone." u); 1992 - Doi haidud ,~io cra,~m;1ri!J (r. George Cornea).

CRISTEA. George
Opera tor ( Bueure~ti. II iunie 1932). Srudii: lnsritutu\ de arta cinema to grafie~. Bueure~ti (1954). Din 1955.

documentar utilimr ~i film de fi5=.l!.~lIle la Studioul BucUrc,5ti. ACli vitate dldactica


universilar.'L Filmografie: 1961 - Drum nou I Inralnirea (r. Aurel Miheles); 1965 Calea Victoriei sau cheia visurilor (r. Marius Teodorescu); 1969 - Varsre/e omului (in co laborare CU Mircea Mladin ) (f. Alecu Craitoru); 1976 Cuibul salamandrdor(f. Mircea Dr.gao); Ullime/e lile ale veri; (in colabomre cu $tefan Fay. Florin Parasehiv) (r. Savel Stiopul): 1977 - Aurcl V/aicu (r. Mircea
Dr~gan ).

..

1989), militare -5i de tiqiune. AClivitate didacrica universicara. Px=ii: Spindleruv-Mlyn 1969; Orvieto 1970; Menton 1971 (Anorimpul muese/or). Filmografie: 1964 - Merii siilaarici; 1969 - VBrste/e omului (~i scenaris t); 1972 - Lupul miirilor (In colaborare cu WOlfgang Staud te); RiI2bunarea (sce

maghiare din Romania . Filmografie: 1964 - Piidurea .'panzu ta!ilor (r. Liviu Ciu lei); 1970 - Semin,a (r. Ferenc K6sa); 1975 - Ora.1ul viI2ur de sus Cr. Lucian Sratu); Tinase SC;fliu (r. Dan Pi!a): 1981 - Steran Luchian (r. Nicolae Margineanu); Casle/ul din Carpa!i (r. Stere Guka).

CRlHMAREL. Constantin
Regizor film animalie
17 septembri e 1924(Sucure~ti,

Bucure~ti.

1994) .

narist, In colaborare cu W~her Ulbrich);


1980 - AllrCi/ea sa/r morral; 1981 - Am 0l0UREANU, Ion
Opera.lor film documenlar (Horbova, o idee; 1983 - Miezul fierbince al painii; 1986 - CilulJ1rorii de aur, 1987 - Via!a ca 9 ianuarie 1934). Studii: 1'A TC (1957). o poveSle (Secvenre din is/oria filmului PeSie 60 de filme uli litare la Studioul AI. romiinesc) (I-II) (In colaborare CU Sahia ~i (din 1970) la Studi oul Armatei. Cosraehe Ciubo taru). Premii: ACIN 1981 (Prote,. valvarJ mirra/;fJ.
CSEH, Szobl

CRlSTINOlU. Ion

Compozitor (Bucure:;>ti. 26 ianuarie 1942). Stud;;: Conserv atorul , Bueure,ti ( 1964). Filmografie: 1970 - 8.D. inlrd fn ac(iune (r. Mircea Dragan); 1971 - 8.D.
Ja munte ~j 112 miJre (r. Mircea Dragan); 1978 - 8ta(e/e Afrodirei (r. Mircea

Din 1952, conturisl, jnlennediari~l,


desenator ~i an imalor.
Premii: ACIN 1977 (lnfinic). '
Filmografie: 1970 - !$obOlanuf ~i
su idia; 197 1 - Din lumea ;minJ~/e/or,
1972 - E/efanwl griidinar.

Cascador, actor, regizor (Miercurea

0lCl.II.A.$. Mara

Ciu c, II decem brie 1942) . Siudii : Seenograf (Tulcea, 9 decembrie


In s[irutul de Cultur~ ~i Educa! ie Fizica, 1949). Studii : Insti tut ul de .rhitectur.,
Bucure,ti (1966). rn 1966 organizeaza Bucure~li (1975). Din 1980 triiie~te in . prim~ echip~ de.cascadori a cinema Grecia. Filmografie: 1976 - Accidenr (In colaborate cu Dodu Balii.,oiu) (r. Sergiu FJ.l.mografie actor: 1974 - Un august Nicolaescu); 1977 - Peneru parrie (In fn fiiic~ri (r. Dan Pi!a, Alexandru Tatos) colaborare cu Dodu Sala~oiu. Hortensia - serial TV; 1982 - Trandafirul galben Georgescu; >i costume) (r. Sergiu (r. Doru Nastase); 1983 - Misrere/e Nicolaescu); 1978 - Carerina Teodoroiu 8ucure~rilor (r. Doru Nastase); 1984 _ (r. Dinu Cocea); Nea Marin MiIiardar Masca de arginr(r. Gheorghe Vi lailidis); (In colaborare eu Mihai Jone scu) (r. 1985 - Cofierol de rurcoaze (r. Gheorghe Sergiu Nicolaescu ).
universitar~.

fogratiei romane. AClivirale didaclica

CRl'iMARU, DamIan

Actor
(Ploie~ ti.

10 mai 1921 ).S tudii:

Inslitutui' de arta teatraHi, Bucure-5li


(1953). rndelungatil activit.te leatrali!
(Teatrul Nalional. Bucure~li). Apari!ii
ocazionale In film : 1984 - Incredere.

Dragan ); 1988 - Marrori dispiIru(i (r. Szobi Cseh. Dan Mironesc u); 1990
100

101

QJLINF.AC, Marlan

CU1.INEAc, Marlan
Actor (Bucuresti, I ianuarie 1952), Neprofesionist. Protagonist in filmele regizorilor Tudor MiIra.<;cu (rnvingillorul 1981; Mil7dcolul - 1987) ji Sergiu Nicolaescu (Ringul - 1983; Ziu. Z 1984; rncredere. - 1984; Noi, cei din jinia incal).

ulililare ~i de fiqiune. Consiiier muzical

la Studioul Bucurejti.

CUSURSUZ, SiMa
Monteur (Bucurejli, 22 septem!?rie 1954). Studii: Facultatea de filologie, Bucure.ti, Din 1973, fdme de anima!ie ~i de fic{iune in Studioul Bucure~ti. Din 1981, colaborator principal al lui lOll Popescu-Gopo. Filmografie fiq:iune: 1981 - M.ri. Mirabel. (r. Ion Popescu-Gopo); 19~3 G.lax, omul pfjpu~iI (r. Ion Pope~cu Gopo); 1985 - Ano/impul iubirii (r. lui ian Mihu); Din prea muM dra gosle (r. Lucian Mardare); 1986 - 0 zi la Bucure.~li (r. Ion Popescu-Gopo); Un oaspele la cina (c. Mihai Constan tinescu): 1987 -' Duminica in familie (r. Franci~c Munteanu); Sa-{i vorbesc desprc mine (r. Mihal Constantinescu); 1988 - Maria $i MirdbeJa in Tranzis{oria (r. Ion Popescu-Gopo); Un scudip in cilutarea unei vedele (r. Nicolae C0I;j<>S); 1990 - Flacaul CU 0 singura brete~ (r. Iulian Mihu); Liceenii rock'n roil (r. Nicolae Corjos).

CUPCEA, Marla
Actrita (Fegernic, Bihar, 6 ianuarie 1903 - Cluj, 1987), Studii: Conserva torul de arta dramatica, Cluj, Activitate teatralii de marc~ (Teatrul Nationat, Cluj). Yn film, apari!ii sporadice. Filmografie: 1957 - Ciladela sfiira malil(r. Marc Maurette); 1964 - Samlul (r. Lucian Bralu); 1965 - Aminliri din copilalie (r. Elis~beta Bostan); Gau deamus igicur (r. Gheorghe Vitanidis); 1975 - Palima (r. George Cornea); 1976 Tre! zile $i Irei nop!i (r. Dinu Tilnase).

D
DABIJA, Benedict Sergiu Nicolaescu); 1977 - Rhboiul de Actor (Piatra Neamt, 22 septembrie Independen(il (r. Doru Nilstasc, Sergiu 1926 - Bucurejti, 29 mai 1962). Studii: Nicolaescu, Gheorghe Vitallidis) _serial Institutul de teatru, Bucurejti (1952). TV; 1980 - Dumbrava minunalil (r. Talentat actor de teatru (Teatnil, Gheorghe Naghi); Re(eaua "S"(r. Virgil Municipal I Bulandra). Cilteva roluri Calotescu); 1982 - Plec_rea Vla$inilor memorabilc.i peecran. (r. Mircea Dr~gan); 1983 - [ntoarcere. Filmografie: 1956 - Lii 'Moaiii"cii " Vla.~inilor (r. Mircea Dragan); Miezul
fierbinre aJ pfiinii (r. Alecu Croitoru); 1984 -, AI patrulea gard de langil debar (r. Liviu Ciulei); 1959 - Secrerul cifrului cader (r. Cristiana Nicolae); 1986 _ (r. Lucian Br.tu); Valurile Duni1rii Cucoana Chiri!a (r. Mircea Dragan); (r. Liviu Ciulei); 1960 - Aproap'e de Secrerul lui Nemesis (r. Geo Saizescu); SO.re (r. Savel Stiopul); Fu(wn. 1987 ~ Chiri,. in la.~i (r. Mireea (r. Andrei Blaier, Sinija Ivetici); Selea Dragan); 1988 - Un sludio in Cliulare. (r. Mircea Drligan); 1961 - Ce/ebrul 702 unei vedele (r. Nicolae Corjos); 1990 (r. Mihai lacob); Porro-Fr.nco (r. Paul $obolanii ro.~ii (r. Florin Cadre); Cllinescu); Post-resranr (r. Gheorghe Hal7db.bura (r. Geo Saizesc u); 199 I _ Vitanidi.s); 1962 - Tudor (r. Lucian Telefonul (r. Elisabet" Bostan); 1992Bratu). Alac in biblioled (r. Mircea Drilgan).
flQrOe (r. Victor lJiu); 1957 - CiuJinii Bilrilganului (r. Louis Daquin); Erup(ia

aJROCIa-nN, Valentin
Ilustrator muzical (Edin!i. Hotin, 24 aprilie 1928). Studii: Conservatorul, Bucurqti. Din 1960, filme de anima!ie,

.i

DAFINESCU, Cezara
Actril'1 (Sibiu, 4 august 1948). Studii: IATC (1973). Activitate teatral~ (featrul Nalional, Bucurejti). Filmografie: 1972 - Cipri.n Porum bescu (r. Gheorghe Vitanidis); Explozia (r. Mireea Dr;;gan); 1976 - Accident (r.
102

DAICOVlOU, OUmpia
Regizor ftlm documentar (Basej ti, Maramurej,9 februarie 1928). Studii: Facultatea de filologie, Cluj (1951). Din 1953, la Studioul AI. Sahia , filme ~tiinlifice, cu predlleqie pc [erne i~toricc ~i cullurale.

103

DAMIAN. Anca

DANElll. Toad",

Filmografie: 1971 - Acesl om minu n.r. 1974 - Napoca romanii; 1975 ViClOr B.be.S 1976 - UnilUlca malcrialii .Iumii; 1977 - Sigiliul Romei; 197 8 Origine. omului; 1979 - De I. Traian la Ge/u; 1980 - Burcbisla; 1981 - in Califon;ia anlichiliIlii; 1982 - Ion Agiirbiccanu; 1983 . Rccuccrireid uni 984 - Cucurcni, un versu/ui sonor, 1 mileniu de ami; 1985 - TorcalOarele; 1986 - Ceramica de Si1ceJ.

care

0 prive .) t~

rara

compasiune. sar

naris! , in terpret):

Tusci:I

.~'j

junghiul (~ i

castic.

DAMIAN. Anca
Operator (Cluj. I aprili. 1962). Studii: IATC ( 1984). RIme documemare ~ i de fi qiune tn regia lili Lauren~iu Damian. Premii: ACIN 1989 (Clinlecul OlwIUJ); UC IN 1992 (Oare Dumnezou a suspin., omene~le ?); UCIN 1993 pen tru scenariu (Em inescu - Truda Intru cuvlinl)_ Filmografie fictiune: 1990 - RamOne rea (r. Laurentiu Damian); 199 1 Drumul ciiinilor (r. Lauren~iu Damian).
DAMIAN,UuHen~u

Laurentiu Damian

AIle filme documentare: 1988 - .Cola 0; 1989 - Can/ecul Olwlui in limp ce slnlba le lume.; 199 1 - Ca slclul Pe/~; 1993 - O.re Dumnezeu a suspinal omen.;"o?; 1994 - Puncle de vedCre.
DANCru SZATMARI. Alexandru / Adalbert j , Regizor film documentar (Oradea. 27 mai 1931). Studii: lATC ( 1955). Din 1955. filme ulilitare . reportaje.juroaJe de aetualitati. film TV. Un si ngu; film de fictiune: Fair Play (1977 ). DANEUUC. M1rcea

Premii: ACIN 1975 (Curs.); ACIN 1978 (Edi/ie spcci./J): ACIN 1980 (Prob. do microfon); ACIN 1981 (Croazior.); 1988 (Jacob); UCIN 1991 (A unsprezece. poruncJ): UCIN 1992 (Tusea $i junghiul); UCIN 1993. Troia 199 3 (P./UI conjug.l); UCIN 1994-95 (SenalOrul me/cilor). Filmografie regizor. 1975 - Cursa (~i interpret); 1977 - Edi!ie speciali1 (~i coscenariS!. interpret); 1980 - Crouierd (~i scenarist, interpret); ProbJ de micro fon (~i sce narist, interpret); Vniiloa.re de vulpi ( ~ i scenarist, in colabora re ell Dinu Sararu ); 1982 - Glissando (~ i scenarist); 1987 lacob (, i scenarist); 1990 - A unSDrezecea porunci1

scenarist); 1992 - Pawi conjug.i (~i scenarist); 1993 - Aceasfi1 leh.mile (~i scenarist); 1994 - Sen.,orui melcilor (~ i scenarist). Interpret (alte filme): 1977 R9ul care urcJ munteJe (r. Crisliana Nicolae); 197 8 - AI p.'rulc .,101 (r. Timotei Ursu ); 1979 - C . <a din Ire campuri ( r. Alexandru T.tos); 1983 Galax . om ul piipu ~ii (r. Ion Popescu Gopo).

DANEITI, Teodor Actor (Corabi 26 au gust 1926) . Studii: IA:rC ( 1955). Activitate teatralA (Teatrul Evreiese de Slat) . Filmografie: 1979 - Singur prin lre 'i"'ni (, Cornel Todea); 1982 - Con-

Regizor (Giurgiu. 24 ianuari. 1956). Sludii : IATC ( 198 1). Film doe"menlar ~ i de fiqiune. Publicisticil cine matograficiL Inlaesul penlnJ problemele existen\iale ale acestui arti st cu lti va ( mmspare in truda cu care j~i arliculeaza. rnesajul poetico-rnetaforic, indeosebi la nivelul secventei . Premii: ACIN 1982 (Pe unde am fo sl ~i am colindal); ACIN 1985 (Fals Iralal de in/imilale); ACIN 1986 ( Scrisoare. Mariei Tiina sc) ; VCIN 1990 (Maria Tiina se); UCIN 1991 (Ramlinerea - ff); UCIN 1992 (Drumul caini/or - ff) ; UCiN 1993. penlnJ scenariu (Eminescu Truda inlru cuwinl).
1M

Regizor. scenarist, actor (Hotin. 7 aprilie 1945). Studii: lATC ( 1974). lntte 1991 ~i 1995. director al Studioului cinemalognlfic de crea~ie Alfa ~i mem bru in Consiliul Nalional al Cinema lografiei . Con cepe actul crealiei 'ca pe o exorciza.re a propriilo r dureri pe care i
Ie produce 0 societate bolnavl1 din 'punel

de vedere politic

~i

social. Propensiune
Mircea Daneliuc in Proba de microfon ( 1980)

pentru subiectele preluate din aClU3

Iilate. pentru lumea omului de rand pe

I:

105

DAN\A.U. Franck

DAVID, A1exAndru

curs (r. Dan Pila); 1987 - Pigur.nlii

(r. Malvina Ur~ianu ); 1989 - Momenrul adeviirului ( r. Andrei Blaier); 1991 . Divor/ din dragosre (r. Andrei lli~ler);

volturii, vivaci t~te ~i 0 verva linerefsdi. in ciuda trecerii anilor. ! Filmografie: 1953 - Nepa{ii gornisruJui (r ..QIQ!l~grea""~;~I954 - .B~.<ar<___ Vinoyawl (r. Ale xa Visarion); 19.93 - soarele (r. Dinu Negreanu); 1955 Crucea de pi.rrJ (r. Andrei Blaier) . AI.rma in munri (r. Dinu Ne greanu); BI.nc. (r. Mihai Iacob, Constantin DANlAU, Franck Neagu); Direccorul nosrru (r. 'Jean Operator (? - ?) . Cineast franc02 care, Georgescu); 1956 - Pe rJspunderea mo. in perioada 191 2- 1913, lu creaz~ in (r. Paul Calinescu); 1958 - Allo? ..A{i Ro mania. Semlleazii in colaborare cu gre$il numarul! (r. Andrei CalJ.ra~u); Alphonse Chagny imaginea unor filme 1959 - Bilielii nowi (r. Anas.tasia de fiqiune, documentare, subiecte de Anghel, Gheorghe Vitanidis); 1961 actualita\i, ca angaja t al lui Leon Posr-reslaJlt (r. Ghecrghe Vitanidis); S-a Popescu care ii incredin le~zi! ~i con- furar 0 bomM (r. Jon Popescu-Gopo); ducerea tehnic~ a laboratorului ~u. 1962 - Vacanta la mare (r. Andrei Ftlmografie fiC\iune: 191 2 - IndepOn- Cll.l~ra~u); 1963 - 'Pisica de mare den{a Romiiniei (r . Grigore Brereanu, (r. Gheorghe Turcu); 1964 - Dragoste la Aristide Demetriade); 1913 - Amorurile zero grade (r. Cezar Grigoriu, Geo unei prinlese (r. Marioara Voiculescu); Saizescu); Mofruri" 1900 (r. Jean Basuuri (r. ConSlantin Ra~ovici); Cerarea Georgescu); 1965 - Calea Viccoriei sau Neamrului (r. Emil Girleanu); Derectivul - .~Cf,-ei" Yisurilor (r. Marius Teodorescu); (r. Constantin Radovici, Marioara . Procesul alb (f. lulian Mihu); 1966 Voiculescu); Dragosrea m "inarului . Fausr XX (r. Jon Popescu-Gopo); 1967 (r. Constantin Radovici, Marioafa SubteriJnul (r. Virgil Calotescu); 1969 VOicu lescu); O{elul rJzbuna (r. AriSlide Rilurffciosul adolescem (r. Gheorghe Oemetriade); Rilzbunareo (r. Haralarnb Vitanidis); 1970 - B:D. inrriI in aeriune Lecca); Scheci cu Jack Bill (r. Jack (r. Mircea Ddgan); 1971 - Arunci ,i-am Bill); Spionul (r. Constantin Radovici, condamnat pe tOli la moarle (r. Sergiu Marioara Voiculescu); Un leac pencru Nicolaescu); B.D.la mume ~i la f1lare so.cre (r. Vladimir Maximilian); Urgi . cereascJ(f. ConSlanun Radovici); Viorica ~"'" (r. Constantin Radov ici . Marioara ,.:-,.~.,! :~',,, i .. Voic"leseu).
aceea.~i

(r. Mircea Dragan); Brig.da Diverse In

" ...... ra
.. .~v_
.".<", .

iJlerTJ (r. M ircea Dragan); 1972 - Ciprian Porumbescu (f. Gheorghe Vilanidis); 1974 - $refon eel Mare - Va ..lui 1475 (r. Mircea Dragan); Fralii Jderi (r. Mireea Ddgan); 1975 - Canremir(r. Gheorghe Vilanidis); Frali de cruce (r. Werner Mu.~chet.rul romJn Wallrolh); (r. Gheorghe Vi lani dis):1976 - Misterul lui Herodot (f. Gela Doina Tarnavschi); Ultima noapte a singuriIriIlii (r. Virgil Calolescu); 1977 - Buzduganul cu rrei peceli (r. Constanlin Vaeni); Pentru p.trie (r. Sergi u Nicolaescu); RiIzboiul de IndependenliI (r. Doru N~ s lase, Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vilanidis) - serial TV; Severino (r. Claus Dobberke); 1978 - Cianurd $; piciirura de ploaie C r. Manole Marcus); Revan$a (r. Sergiu Nicolaescu): 1980 - Am fost 16 (r. George Cornea); Cowboys (r. Dean Reed); Drumul.ooselor(r. Doru N~tase); 1983 - Galax, omul pilpu$ (r. Ion Popescu-Gopo); Ringul (r. Sergiu Nicolaescu); Viraj periculos (r. Sergiu Nicolaescu); 1984 - RiImii$agul (r. Ion Popesc u-Gopo); 1986 - C./e liberil (r. Nicu Sian); Cucoan. Chiri!" (r. Mircea Dr~ga n ); 0 zi la Bucure.,li (r. [on Popescu-Gopo); 1987 - Tn fie= ii mi-e dor de tine (r. Gheorghe Vilanidis);

Ftlmografie: 1962 - POYe.e de toamnii (in colaborare cu Gheorghe Fischer) (r. Trdian Fericea nu); 1964 - Ca.... nerer-' minatiI (r. Andrei Blaier); 1965 - Ser biIrile giJlante (in colaborare CU Daniel Diol. Chrislian Malra~) (r. Ren~ Clair); 1967 - K.O. (in colaborare cu Oclavian Basu) (r. Mircea Mure!)3Jl); 1971 - Awnci i-am condamnal pe Coli Ja moarte (r. Sergiu Nicolae.",u); 1972 - Cu miiinile curare (r. Sergiu Nicolaescu); 1973 Ulrimul carlu ~ (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 - Nemuritorii(r. Sergiu Nicolaescu); Un comisar acuziI(r. Sergiu Nicolaescu); 1975 - Insul. comorilor (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolaescu); Piralii din Pocific (r. Gmes Grangier, Sergiu Nicolaescu); 1976 - Accident (r. Sergi u Nicolaescu); 0sJnd;J (r. Sergiu Nicolaescu); 1977 - Omul de aur(r. Sergiu Nicolaescu, Wolfgang Siaudle); Penrru patrie (in colaborMe cu Nicolae'Girardi'''''Mircea Mladin ) (r. Sergiu Nicolaescu); RAzboiul de In{/ependenliJ (in colaborare cu Nicolae Girardi . George Cornea, Mircea Mladin) (r. Doru N~lase, Serg iu Nicolaescu, Gheorghe Vilanidis) - serial TV; 1978 - Bralele Afredirei (r. Mircea
Dr~gan);

Expresul

de

Bufrea

Franrois Villon - poetul vagabond


(r. Sergi'u Nicolaescu); limbet de soare (r. Elisabeta Boslan); 1995 - Puncrul zero (r. Sergiu Nicolaescu) .

(r. HaraJarnbie Boro~); 1979 - Omul care ne Irebuie (r. Mano le Marcus); Singur prinrre prieteni (r. Cornel Todea); 198 I

DARIE,Iw1e Acto r (Vadul Ro~u. Soroca. 14 martie


1929). Siudii: [nslilulul de artJ( cinema
lografica, Bucure~ti (1952). Bogal~
aCliv i"'te lealral~ (Teatrul de Comedie). l~i datoreazi! popularitalea unor perso naje principale atrligiltoare prin dezin
106

... .~J

;r

',-

:~--' ~ ~'J t

- ..... ' .....1. .'.~ .... . .

r,.

."

- Duelul (r: Sergiu Nicolaescu); Wilhelm Cucericorul (in colaborare cu Alexandru


Groza. Gabriel Cobasnian) (r. Gi lles Grangier. Sergiu Nicolaescu) - serial TV; 1983 - Loyind 0 p.silre de pradil (r. Iosif Demian); 1986 - CiJurarorii de aur (in colaborare cu Herma n Haller) (r. Alecu Croitoru).

.' ';~". ~~. <'


lul1e Oarle in Dragosre fa zero grade (1964);

DAVID, AIex.anciru
Opera lor (Brd.jOv. 15 seplembrie 1934 - Bucure~li. 20 oClombrie 1987). Siudii : [ATC (1955). Colaborator const an l al regizorului Sergiu Nicolaescu.

107

D)\J)iRlAT, Dan

,I
DEMrnUADE, ArisHde

DADtRLAT. Dan
Operator (Bucure~ti, 4 aprilie 1940). Studii: IATC (1972). La Studioul Bucure~ti, in anii 1963-1970 , secund; din 1971, in paraiei cu aCfivilatea didaclica universilara. realizeaul la Studioul Animafilm .,i - dupa 1990 - la Studioul Armatei. filrne documenlare, urilitare o'ii publicilare.

hOrd /i:J. {imi (r. Julian); TrJdJror fJrJ yoie (r. Pierre D'Alick). .
DECA. Anghel Operator (Cluj, 9 septembrie 1952). Studii: IATC (1975). De la sfiir.;itul anilor '80, lucreazli in SUA Premii: ACIN 1984 (lmposib)la iubire, L;~ca. Emisia continua). II Filmografie: 1978 - Din nou ImpreunJ (r. George Cornea); Mai presus de orlce (in colaborare cu Florin Mihailescu) (r. Nicolae Margineanu, Dan Pita); Vae~n!ii cragieiI (r. Constanlin Vaeni); 1980 - Seop-cadru la masJ (r. Ada Pistiner); 1981 - Angela merge mai depane (r._ Lucian'Bra~b1eme,per===.1 son ale (r. David Reu); 1982 - Tapimlfii (r. loan Carmazan); 1983 - Imposibila iubire (r. ConSlanlin Vaeni); L(liea (r. loan Carmiizan); 1984 - Emisia con einuii(r. Dinu Hnase); 1985 - Canconul piiri1sic (In colaborare cu Basarab Smarandescu) (r. Adrian Istratesc.uLener); Primiivara bobocilor (r. Mircea Moldovan); Tinerenu/ Romaniei socia liSle (r. Cornel Diaconu) -1m doc; 1986 - UmbreJe soarelui (r. Mircea Vereiu). DELEANU. CrIstina AClri!a (Bucurejti, 22 decembrie 1940). Studii: IATC (1962). Acti vitate teatrala (Teatrele Na!ionale din laji ~i Bucure~ti). ' Filmografie: 1981 - Deseine roman eice (r. Haralambie Boroj); Orgolii (r. Manole Marcus); 1983 - Acriunea Zuzuc (r. Gheorghe Naghi); Ca-n filme (r. Manole Marcus); Seopul $i mijloaceJe (r. Dan Marcoci); Un peric de cor (r. Fr.,"cisc Munteanu); 1984 - Erqii n-~u vilrsciI I Fata din Strada F/ori/?r

(r. Mihai Constantinescu, Dan Mironescu) - serial TV; Zbor pericu/os (r. Frdnc:sc

Munteanu); 1985 - Anoeimpul iubirii (r. lulian Mihu); 1986 - Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1987 - Eieemporal I" dirigen!ie (r. Nicolae Corjos); 1989 Moartea unui ani.lit (r. Horea Popescu); Ta ina jocului de cubur; (r. Gheorghe Naghi). DELEU, Alecu Regizor::;i scenarist de film documen tar din Republica Moldova (~tefane~ti, Cetatea Alba, 23 decembrie 1959). Studii: Facultarea de istorie, Moscova ( 1985). Filmografie: 1989 - Binecuviineare; Muguri de-nvierc; 1990 - Miorir. Pils tori vechi; Limba noascrii; 3/ august 1990; 1991 - lnccrcarea cercului; Bubu ruza - sm ff.

DADtRLAT. Dumltru
Regizor film documentar (calilra~i, 14 mai 1916). Studii: Institutul de arta cinematograficli, Bucure~ti (1961). Docu men tare culturale .5i filme utilitare cu tematica agricola la Studioul AI. Sahia (din 1954) ~i Bucure~ti (din 1963). Premii; Mamaia 1966; Bruxelles 1%6

(Ceramica de Oboga).
Filmografie: 1956 - Viermii de ma rase; 1957 - Podgoriile Romliniei; 1958 Pepiniera; 1962 - umnul de rezonanra; 1970 - Anolimpuri ~i eulori; 1971 Andreescu; 1975 - Culrura inului; 1976 Monumente brncovene.~li~ 1977 Monumenlul de la Adamelisi; 1978 Ceriip diJ.cice; 1979 - Hibridarea. DE BON. Victor Operator (? - ?). Cineast ~i foto reporter fcancez. 1911-1916: lucreazil in Romania numeroase filme de actualilati ~i documenLare pentru Casele Pathe, Leon Popescu, Filmul Na~onal Roman.
Operatorul prlmelor noastre filme de fiqiune. Filmografie: 1911 - Amor falal (r. Grigore Brezeanu); ln~irJ-re margarile

DE MAX. Eduard Actor francez de origine romani1 CIa,i, 14 februarie 1869 - Paris, 28 octombrie 1924). Studii: Con servatorul de arta dramalica, Pari s. Lucreaza in exclusi vitale in cinema!ografia franceza (l908 1923); protagonist al unor filme semnate de Albert Capellani (Macbech - 1908), Andre Calmenes (TosC/J - 1908; Achalie 1910), Abel Gance (Masca de groazff 1912) ~i Henri Diamant-Berger (Cei rrei mU$Chelari - 1921; B~ialUl rJuliicio.1i 1922).
DEMBINSKI. Constantin Operator film documentar (la.ji, 13 mai 1916 - Bucure>ti, 26 iulie 1987) Din 1935, laborantla Cire-Film, apoi, din 1941, reporter de front la ONC 1945-1976: realizeaza peste 500 su-

biecte de jurnal ~i llumeroase documell (are (inclusiv regie), AClivilate didactica la Illstitutul de ana cinem<1tografica (1950-1954). Filmografie: 1943 - Sub semnul Bu nu/ui Samarieelln ICrucea RO~liie rominJ (r. Witold Klimowitz); 1949 - Ord.,ul nu doarme niciodarii(r. Jean Mihail); 1951 Cimenrul (r. Ion Rodan); 1953 - Cenee narul Teacrolui Nationa/ (r. Ion Bostan); 1954 - Vi.<colul(r. Mireillie~iu); 1956 lumal de bord (r. Ion Rodan); 1957 Nuneil ciobJne;JscJ (r. Ion Rodan); 1958 Scurionii (r. Ion Bostan); 1959 - Sarea (r. Herman Rabinovici); 1961 - GrJdina eelor cind continente (r. Herman Rabinovici); 1962 - Art. veche In casJ nouil(r. Herman Rabinovici); 1963 - De bunii voie \lii nesi/it de nimeni Cr. Radu Hangu); 1964 - Imagini griIiroare (r. Mariu s Oniceanu); 1966 - Energie, luminJ, progres (r. Pompiliu GilmeanlJ); 1967 - Un me.~ler ~'seusil (r. Constantin Dembinski); 1968 - Siaeina 600 (r. Pompiliu Gilmearu , Radu Hangu); 1972 De Anul Nou : daeini din Moldova (r. David Reu); 1973 - PremierJ dupii 75 de ani (r. Alexandru Ga~par); 1975 - tn prag de primiivarJ(r. David Reu); 1976 Marci:lrei:l furaje/or cu i2010pi (r, Eugen Popila).
DENUJRU\DE.Arlstlde Actor, regizor (Valea Ralei, Buzau. 10 iulie 1872 - Bucure,ti, I septembrie 1930). Studii: Conservatorul de arta dramatica. Bucure~ti. Slraiucita acti vitale teatrala. Socielar al Teatrului Nalional din Bucure~li. Ympreuna cu Grigore Brezeanu semneaza regia pri melor filme de fiqiune romane.5ti in care este ~i protagonist.
109

(r. Grigore Brezeanu, Aristide Demetriade); 1912 - Comoara furaril (in colaborare cu S. Fuchs) (r. Nick Winter); 1913 - 0
108

DEMETRU. George

DIACONU. Mlrc.ea

va torul de aria dramalica. Bucure~ti. indelungala aClivitale teatra l<1 (Tealq.iI Armatei I Nouard). FIlmografie: 1942 - 0 noaple fUr/u noasiI (r. Jean Georgescu); 1944 - Vis"1 unei nop!i t:k iamJ(r. Jean Geo rgescu); 1954 - DesfiI.,urarea (r. Paul Calinescu); J 955 - Directoru} nQSlrU (r. Jean
G~.o~~~scL!.tJ?...?6 . - Fe/i(a~ mJnciJ1~f;j

Constantin Vaeni); Urgia (r. Andrei mente din Bucure\~'[j; Cur.'i~ de <:Juto Blaier. losif Demian) . Regizor. 1977 mobile Bucure~lj- Tiirgovi.~(e-Bucure.~{i, Urgia (in colaborare); 1980 - Olacrim. de {iJ,lii ( ~i operatOr. jn co laboraTe cu DIACONESCU, MIhal - MORA. Constanlin Chelba); 1982 - Baloalle de Anghel curcubeu; 1983 - Lo vind 0 pasiire de pradil; 1984 - Piciul . DIACONU, Cornel

Pepl Machauer ~I Aristlde Demetriade in fndapendenta Rom~nlaf(1912)

Filmografie actor: 19'11 - !n~iriI-t~

margarire (r. GrigoTe Brezeanu, Arislide


Demetriade); 1912 - [ndependenla Ro (~i scenarist, in colabora re eu Petre Liciu, Constantin I. NanaTa, Grigore Brezeanu) (r. Grigore Brezeanu. Arislide Demelriade); 1913 - O,elul rJzbum! (r. Arislide Demeltiade).

maniei

(r.lon Popescu-Gopo);Kapa Dracul. ul (r. Jean Mihail); 1957 - P"silrea furtunii (r. Dinu Negreanu); 1962 - A fose prietenul meu (r. Andrei Blaier); Vacan(a Ja mare (r. Andrei CaUira~ti); 1963 - Pa$i spre lun;; (r. Ion PopescuGopo); SerJinul (r. Mihai lacob); 1965 De-a~ fi ... Harap-Alb (r. Ion Popesc uGopo); 1967 - Frumoase/e vacan!e (I. Karely Makk); 1971 - Pentru ciT se iUbesc (r. Mihai Iacob).

DEMION, Aorta Actrila (Fec,ani . 28 marrie 1913 Bucure.jli. I septembrie 1962). Begata activilale tealraUI.. In film , aparilii spo radice. Filmografie: 1942 - Ziua cump'eilrii (r. Jean Georgescu); 0 noapee furtu noasii (r. Jean Georgescu); 1952 - Vizi,a (r. Jean Georgescu); 1953 - NepOlii gornisrului (r. Dinu Negreanu); 1955 Directorul noSrru (r. Jean Georgescu).

Operator, regizor (Nicore~ti. GCiICi~j,

DEMIAN, losIf

DEMEI1U1, George
I Georgescu Dumilru I Aclor (9 decembrie 1905 - Bucure.li, 27 februarie 1984). Sludii: Conser-

Operator, regizor (Oradea, 26 m~ai 1941). Studii: IATC - imagine (1968). Din 1985 lucrem in Australia. Premii imagine: Ci udad de Panama 1'971 (Nunt. de pialriI); ACIN 1974 (Duhul aurulw); ACIN 1977 (Buztfu ganiJl cu lrei pecep.),Rtgie: ACIN 1980 (0 lacrima de fatA); AC1N 1983 (Lovind o pasiire de prada, Baloane de

curcubeu).

George Oemetru $I Maria MaxlmlHan in 0 noapta furtun oas4 (1942)

. Fllmografie operator: 1970 carea (in colaboraTe cu Dragomir Vilcov) (r. ~erban Creang~); 1971 NunUl de piarrJ (r. Dan Pila. Mircea Veroiu); 1974 - Duhul aurului (r. Dan Pi1a, Mircea Veroiu)~ Un augusl in !lac'ri (in celaborare cu Flerin MiMilescu, Aurel Ko.'trakiewicz, ~tefan Horv~th) (r. Dan Pita, Alexandru Tales) - , serial TV; Zidul (r. Censtantin Vaeni); 1977 - Buzduganul cu Irei peceli (r.

A,,,ep

DENDRlNO, Gherase Cempeziler (Tumu Magurele. 3 sep "ie'mbrie ' 190-) ' - Bucure~li, 6 ianuari e 1973). Studii : Conservalorul, Bucure.'5 ti (1927). Filmografie: 1944 - Visul unei nop!i de iama (in terpret) (r. Jean Georgescu); 1955 - Afacerea Prolar(1. Haralambie Beroj); 1956 - Pe riispunderea mea (r. Paul Calinescu); 1972 - Ciprian Porumbescu (in colaboraTe cu Ri chard Oschaniezky) (r. Gheerghe Vitanidis).
D'EYWO, Hugues/Hugo Operator film documentar (? - Viena, 194?). Reperter francc . (austriac?) al Casei PatM. In perioada 1908-1910. film ari de actualitali in Romania ~i organizator al Labor<ilOrului Palh6 din Bucure:;;li. Filmografie: 1908 - Vederi din Bucu resti; 1909 - Bleriot la Bucure"ei; Vederi din Romiinia; 1.91 0 - Tipuri $i monu-

13 septembrie 1949). Studii: IATC imagine (1971) . Dupa debulul ca epe rator in filme de lungmet raj (De buna voje $; ne'''''ilir de aimenj - r. Maria Calla... Dinescu. 1974; Fair Play - r. Alexandru Danciu Szatmari. 1977). regizeaz.i1 docu mentare de scurt ~i lungmetraj (PosadiJ; TransfiIgiirii$anul - 1975; Trepee/e viselor; Vlad Tepe., - 1976; Amintire de la Straja - 1978; Tineretul Rom.niei 'socialisee - 1985; Cenaciul Flaciira 1986). precum ji filme de fiqiune . Activitate didactica univers itari!. Dupa 1990, preducaler. Premii: ACIN 1979 (A fi brigadier); ACIN 1980 (Familia mea); Bilbao 1983 (Tema 13: barr.ne!ea); ACIN 1983

(Escapada).
Filmografie regizar ficJiune: 1982

E<capada; 1984 - Salutifri de la Agigea; 1987 - Ni~te biiieli riii; 1988 - De ce are vulpea coadii?; 1989 - [nt;impliiri cu A/exillldra; 1994 - Paradisul in direct.
DIACONU, MIrcea Acler (Vlilde~ti. Argq, 24 decembrie 1949). Studii: IATC (1971). Activilale teatrdli! (Teatrele Bul:indra ~ i NOllara). Se impune pe eeran alaI ill regisl rul comic dit .5 i ill eel dramatic ca un remarcabil creator de personaje com puse cu inteligenti1, ironie :;i sim~ al m~surii tn folosirca detaliului defi nitoriu .
111

110

DIACONU, MiI<:ea.

D1a-nSEANU, (on

(r. Virgil Calolescu); Promisiuni (r. Elisabera Bostan); Punc( !;'i de liJ capJl (e. Alexa Visarion); 1987 - Fliiciiri pe

conlOri (r. Nicolae Margineanu); ZJmbel de soare (e. Elisabew Bostan); 1988 - 0 varJ cu Mard (e. Gecrge Cornea); Secrecul armei ... secrete (r. Alexandru Tatos); 1989 - lntiimpliiri cu Alexandrd (e. Cornel Diaconu); Campioana (e. Elisabela Bosean); 1991 - Telefonul (e. Elisabela Bostan); VinovatuJ (r. Alexa Visarion); 1992 - Unde fugi maestre? (e. Bogdan Drilgulescu).

DIBROV, Octavlan
Seenograf (Roznov, Neaml, !O mai 1953). Studii: Inscitulu1 de arte plaslice, Bucure~ti (1976). Din anii '80, se scabi Ie.o:;te in slrJinatate. Filmografie: 1978 - lnainte de tilcere (in colaborare cu Georgeta Cara) (e. Alexa Visarion); 1980 " Stop-eadru fa masa (in colaborare cu Nicolae $ c hiopu) (e. Ada Pistiner); 1981 inghi{icorul de silbii (e. Alexa Visa.rion).

Mircea DIaconu

$I

Catrinel Dumitrescu in Buletin de Bucure$(i (1 982)

Premii: ACIN 1983 (Sf,.icul noppi, Din nou impreunii (r. George Corne~) ; Buleein de Bucure~~); VCIN 1990 (De VacantB Ifagica (r. Constanlin Vaeni~; 1979 - Casa dinlJe canepuri (e. Alexandl" ce trag cJopoteJe, Milic;I7). Filmografie: 1971 - Nunra de piaera Talos); 1980 - Pruncul, perrolul si arde (e. Dan Pi\a,Mircea Vereiu); 1972 - Adio, lenii (e. Dan Pila); val/ilroare de vUlpi drdga NeJa! (e. Cornel Todea); Explozia (e. Mircea Daneli"c); 1981 - Semnul (e. Mireca Dragan); 1973 - Capcana ~arpelui (e. Mircea Veroiu); 1982 (e. Manole Marcus); 1974 - Acrorul ~i sIl A$tepulnd un {(en (r. Mircea Vef"Oiu,); baricii (e. Manole Marcus); Filip cel bun Buletin de Bucure.~ti (r. Virgil CaJolescu); (e. Dan Pi!a); Un august in flilcJri (e. Ca1culacoru/ mJrcurise~re (r. George Dall Pi!a, Alexandru Talcis) - seria! TV; Cornea); De ce tfag clopore/e, Milici1? 1976 - Cuibul saliilTlandrelor (r: Mircea (r. Lucian PintiJie); Secvenre (e. A1exandru Dragan); Mere "o~ii (r. Aiexandru Talos); Sfiir,<irul noprii (e. Mircea Veroiu); Talos); 1977 - lmpu~cilturi sub clar d~ 1983 - Amurgul fEntanilor (r. Virgil luna (r. Mircea Mure~an); Proferul, IJJJrol Calotescu); CJro!a cu mere (r. George ~i Mdelenii (e. Dan Pita); 1978, !;'ainte Cornea); Un petic de cer (e. Francisc de cacae (r. Alexa Vis"arion); Ar(ists, Munleanu); 1984 - Horea (e. Mirc,a dolarii ~i aIdelenii (e. Mircea Veroiu); Murqan); 1985 - Casatorie cu repecilie
112

DlCHJSEANU, Ion
AClor (Adjud, Vrancea, 20 octombrie 1933). Studii: IATC (1959). !ndelungala aCli vilate lea Ira Ii! (Teaeru I Nouara). Premii: ACIN 1979 (Clipa). Filmografie: 1960 - Darclee (e. Mihai Iacob); 1961 - Porco-Franco (e. Paul Calinescu); PosC-reSlaflC (r. Gheorghe Vilanidis); 1962 - Tudor (e. Lucian Bratu); 1964 - Mofcuri 1900 (e. Jean GeQrgescu); Titanic-val.' (e. Paul Calinescu); 1965 - Dincolo de barierii (r. Francisc Munreanu); Runda 6 (e. Vladimir Popescu-Doreanu); 1966TUIJe!ul (e. Francisc Munleanu); 1967 Ampren'" (e. Vladimir Popeseu-

Doreanu); episodul inlOarCerel:J. (r. Mihai Jacob) din De irei ori Bucure.~(j; Fru moasele vaca))!e (e. Karoly Makk); 1968 BJ1Jli~ pentru Roma (r. Robert Siodmak); 1969 - Riizboiul domnirelor (r. Virgil Calotescu); 1970 - Cantecele mJrii (r .Frallcisc Munteanu); Ca.-,reful condamlJa!ilor (e. Millai 1acob); 1971 Printre colinele verzi (r. Nicolae Breban); 1972 - SfEnw. Terez'l.~i dia volii (r. Francisc Munteanu); 1973 - 100 lei (f. Mircea Silucan); Pistruiacu/ (e. Francisc Munteanu) - serial TV; 1975 Cancernir (e. Gheorghe Vilanidis); MU5chetarui roman (f. Gheorghe Vicanidis); 1976 - Toate panute sus (r. Mireea Mure~an) - serial TV; 1977 ACfiunea Autobuzul (e. Virgil Caloeescu); Pencru patrie (e. Sergiu Nicolaescu); Severino (e. Claus Dobberke); 1978 - Melodii, me!odii (e. Francisc Munteanu); 1979 - Clipa (r. Gheorghe Viranidis); Ultima frontierJ a mOf/ii (e. Virgil Calotescu); 1980 - Al creilea saIL mOrTiJJ (r. Alecu Croitoru); Burebisw. (r. Gheorghe Viranidis); 1982

Ion Oichiseanu in Carufa cu mere (1983)

113

DIal,

Constantin Filmagrafie: 1952 - Mirrea Cocor


(r. ViclOr Iliu, Mariclta Sadova); LC1 un pUllet de agira!ie (r. Paul cnline!icu);

DlNIo" Gheorghe

Trandafirul galben (r. Doru Nilstase); DIMESClI, MIrcea Actor (Bucure~ti. 24 noiembrie 191 I 1983 . CJruia eu mere (r. George Cornea ); Drdgosrea .~i revoJu~iiJ Bueure~li , 12 martie 1974). Studii:
(r. Gheorghe Vitanidis); Misrerele racullatea de mecanici!, Landra.ln an ii
938 interpreleaza roluri episo
Bueure"rilor(r. DOTU Nilstaso); 1984 . 1934 - L in fiLme engleze.5ti semnale de Peler
dice ZOOr periculos (r. rrancise Munteanu); Slein (Vagonu! ro~u - 1934), Alfre~
1985 Raco/area (r, George Cornea); Hilchcock (Saboraj - 1936), Jac~
1988 - Maria # MirJbela in Tranzisroria Conway (Un yankeu la New York'
(r.lon Popescu.{)opo); 1993 Neinvin .1938). sili dragosrea (r. Mihnea Columbeanu).

DICU. Constantin

' Opera,tor, regizor' (Stroie~ti, Ja.5i" Regizor (Turnu M~gurele, 17 febro ' 8 noiemb{ie 1927): Studii: Institutul arie 1939). Studii: JATC - regi'" de de art! .~inematografi.dl. Bucure~ii. teatru (1963) ~i regie de film (post (1954). Intre 1954 'Ii 1956, functionar al
universitar, 1972). Activitate teatral3 ~i, Directiei einematografiei. 1956 1969:
jurnaJ de aetuaJit31i (peste 300
d1 din 1977, de televiziune, FiImografie: 1980 - canree pentru fiul subiecte), filme documentare ~i utilitare meu (~i scenarisl, in colaborare eu Mihai in studiourile AI. Sahia, Bueure~ti ~i Animafilm. 19631976: aetivitate didaer Opri~) (r. Conslantin Dieu); 1995 . SrrJniul paradis (~i scenarist) . film TV; ticJl universitarlL La incepurul aniler '90, se stabile~te in stdin~tate, Mesagerul (~i scenarist) film TV. Filmografie operator. 1961 . Univ" , siada (r. Ervin Szekler);' 1964 - Pe dru DIMA. Cella mul Thaliei (r. Mihai laeob). OpenIor AClrilil (Bucure.5Ii, 13 mani" 1918). fi regizor: 1965 Maine incepe azi; , Studii : Conservalorul, Bueure~li (1938): 1967 . Omagill; 1968 - La roaee alveu Bogala aelivilale leatralil (Teatrul dini/e; 1969 . Bi/anJ in pUn mar$; 'Un Nalional, Bucure~li). In film, roluri de copiJ 3CUZ.; , 1.915.. , Mari/e Vlagaz.i.nA plan doL uni~ersa/e;-(97 6 -=, Sirn;!eaee, vlgOar4, Filmografie: 1950 Bu/evwul " Flu' rJndament, ' 1977 - fndemn la refleeiie: iera vlinru " (r. Jean Mihail); 1960 " BMarai.ii (r, Sid Alexandrescu , DIMITRIU, TOrna Gheorghe Naghi); 1961 Pono-Franco Aclor (nmaoani-Frumu~ila, Galali, (r. Pa ul Cali nescu); Sa furar a OOmbi! 27 apriLie 1908 : Bucurejli, 19 seplem (r. Ion PapescuGopo); 1962 - Cerul brie 1984). Studii: Conservalorul de artil n-are gratii (r. Francisc Muntea nu); dramalid, Bucure~li (1932). Presligi 1964 . La parru pa~i de infinir (r. oa.," aClivitale leatraJ3 (Teatrul Nalional, rran cise Munleanu); Mofeuri !900 Bucure~li). Creeazli mai ales raluri de (r. Jean Georgescu); 1970 - B.D. inrrJ in plan doi ce se dela$eazli prin prezen,a impozanta ~i rostirea de facrum tealr'l acliune (r. Mircea Dmgan).
114

0IMmUU. MIhal

,I

1953 - Nepa!ii gomis cului (r. Dinu Negreanu); 1954 - De,fi1~urJre" (r. Paul Calineseu); 1956 - Rap" Dracului (r. DINlcJ\., Gheorghe Jea n Mihail); L960 - Darc/ee (r. Mihai AClor (Bucure,li, L ianuarie L934 ). lacab); Funu"a (r. Andrei Blaier, Sini,a Siudii: IATC (196 I). RemarcabiI aclar Ivetici); Serea (r. Mir<:ea Dragan); 1962 - ' de leatru pe principaleLe scene Lupeni '29(r. Mircea Dragan); Tudor(r. bucure.5tene.lnterpret cu surprinzatoare Lucian STatu); 1963 Pisica de mare (r. inlUilii in definirea unor personaje Gheorghe Turcu); 1964 - Merii sJlbarid aprige, brutaLe pana la ferocirate, care i~i (r. Aleeu Croitoru ); Neamul cuhiva eu delicii propria candiJie . Premii: ACIN 1972 (Explozia; Felix $oimiire.,rilor(r. Mircea Dragan); 1969 Riizboiu/ domni!e/or (r. Virgil .:;i Olilia; BC1(iera; Acunci jam con CaLotescu); 1972 - Explozia (r. Mircea damnar pe COli la moaree); ACIN 1975 Dragan); 1973 - Ceala (r. VLadimir (llustra,e cu flori de camp); Karlovy Popeseu-Dareanu); Vifomi!a (r. Mir<:ea Vary 1976 ( Prin cenu~a imperiulul); Moldovan); 1974 - Srefan cel Mare - ACIN 1987 ( Figuran!ii; Cuibul de Va" lui 1475 (r. Mircea Dragan); Fralii viespi; Secre,ul lui Herodor) ; VCIN Jderi(r , Mircea Drligan); 1975 - FrJli de . 1992 (Casa din vis); VCIN 1993 ~i cruce (r. Werner Wallroth); 1977 - Aurel' ..Troia 1993 (Pawl conjugal) . Vlaicu (r. Mireea Drllgan); Buzduganul Filmografie: 1963 - S rdiinul(r , Mihai cu rrei peceli (r. Conslantin Vaeni); Jacob); 1964 - Comoara din Vadul L980 - Clinrec penrru fiu! meu (r. Vechi (r. Victor Iliu); 1965 - Procesu! Canstanrin Dicu); Drumul oaselor (r. alb (r. lulian Mihu ); 1966 - Golgora Doru Niislase); L98L - [nroareere la (r. Mircea Drilgan); 1967 - Maiorul ~i dragosrea dinelii (r. Mircea Mure,an); 0 moareea (r. Alexandru Boiangiu ); 1968 lume fJd cer (r. Mircea DrJga n). - Columna (r. Mircea Dragan); 1969 Prea mic pcntru un razboi aril! de mare (r. Radu Gabrea); 1970 - Neinfricalii (r. DIMITROVlO, SLMu Regizer (Mo ldavila, Sucea\,., 2 Liulie lulian Mihu) - seri al TV; 197 L.- AWnci 1934). Siudii: IATC ( 195 6). [nde i-am condamnac pc (o!i la mOi:irre (r. lungata .5i laborioasa acrivitate de secund Sergiu NicoLaescu); Felix ~ i Orilia (r. in studiaul Bucurqti. Din L97 1 se Iulian Mihu); 1972 - Bariera (r. Miree. Mure~a n) ; ell m~injJe curare (r. Sergiu COil sacra activit~~ii didaclice uni ver Nicalaeseu); Explozia (r. Mireea silare. Dragan); 1973 - Dincolo de nisipuri (r. Radu Gabrea); L 974 - $ ,efan' ce! Mare DlNESCU, Marta Callas Regizor (Balabancea , Tuleea, 3 iulie - Vaslui 1475 (r. Mireea DrJg.n); Filip 1941). Studii: IATC (1969). La sfa",irul eel bun (r. Dan Pi!.); FrJ!ii Jderi (r. Mircea Dragan); /lusrrare cu flori de anilor '80 se stabil e~ te in strlinatate.
1 t5

Filmagrafie: 1974 - De bu",; voie ,~i nesiJie de nimeni; 1976 - Bunicul .~i doi delincven!i minori; 1983 - Prei:i cald pentru luna mai~ 1985 - Marele premiu .

DlNlcA, N1co1ae

DIPlAN. Constantin

I
Mireea Drlgan); 1982 - [ntunericul alb (r. Andrei Blaier); Concu" (r. Dan Pi\a); De ce Irag elopOlele, Milica7(r. Lucian Pintilie); 1983 - Pe malul .<I.ng al Dunarii Alba<lre (r. Malvina Ur~ianu); Rideli ca in vi'riI (r. Andrei Blaier); SecrelUl lui Bachus 6. Geo Saizescu); Un pelic de cer(r. Francisc Munteanu); 1984 - Ereii n-au v""lii I FaUl din S/rada
Flori/or (r. Mihai Constantinescu, Da~

Mironescu) - serial TV; 0 lumina Iii el.jul uce (r. Malvina Ur~ianu); Zbor periculos (r. FranCiscMunteanu); 1985/ Vanl senlimentaliI (r. Francis~ Gheorghe Dlnl~ T n Columna (1968) Munteanu); 1986 - Cuibul de vie.<p'; dimp (r. Andrei Blaier); Nemurieorii (r. (r. Horea Popescu); SecrelUl lui Nemesis Sergiu Nicolaescu); Nu filmiIm siI ne ( r. Geo Saizescu); 1987 - Figuranlii amuzam (r. lulian Mihu); T.liil risipilOr (r. Malvina Ur>;ianu); Sa-ri vorbesc (r. Adrian Petringenaru); Un comisar despre mine (r. Mihai Constantinescu); acuzi! (r. Sergiu Nicolaescu); Zidul (r. 1989 - Lacrima cerului (r. AdriaQ Constantin Vaeni); 1975 - Evadarea (r. Istrlltescu-Lener); Momentul .devilIVlui $tefan Traian Roman); .MaslOdonwL. . (r. Andrei Blaier);' 1991 - Casa din vis (r. Virgil Calotescu); Prin cenu~a (r. loan Carm=l ; Divorl din dragoSle imperiului (r. Andrei Blaier); 1976 - (r. Andrei Blaier); 1992 - Cel mai iubil Cuibul salamandrelor (r. Mircea dinlIe piImJ)leni (r. $erban Marinescu )'; Dragan); Marele singur.,ic (r. lulian Liceenii in alerriI (r. Mircea Plang~u); Mihu); 0s6nda (r. Sergiu Nicolaescu); P.wl conjugal (r. Mircea Daneliuc); Premiera(r. MihaiConstantinescu); Trei Prive$re.inaime cu manie (r. Nicolae zilqi erei nopp(r. Dinu Tiinase); 1977 M~rgineanu ); 1993 - Oglinda - !nce Ac!iunea Aueobuzul (r. Virgil puwl adeviirului (r. Sergiu Nicolaescu); Calotescu); Doceorul Poenaru (r. Dinu AceaseiI lehamile (r. Mircea Daneliuc); I Tanase); Treple spre cer (r. Andrei Chira ChiraJina (rSlyula M~ar); Cruce~_ _ Blaier); 1978 - Drumuri In cumpilnJ (r. de piarrJ (r. Andrei BIaier); 1WS:Ci'ai, Virgil Calotescu); Revan,a (r. Sergiu de Cureea Veche (r. Mircea Veroiu); Nicolaescu); Towl penlru foebal (r. Terente - regele ' ballilor (r. Andrei Andrei Blaier); 1979 - Biewl loanide (r. Blaier). Dan Pi,,"); Uilima noaple de dragosee (r. Sergiu Nicolaescu); 1979-1982 - Lllmini DINIcA, Nlcolae Actor (Bucure~ti, I ianuarie 1934 .~i umbre (r. Andrei Blaier, Mihai Constanlinescu. Mircea Mure~an) Bucure.,ti, 28 aprilie 1995). Studii: serial TV; 1980 - Rel"u. "S"(r. Virgil fATC (1962). Activitate teatr41i! (Teatrul Calotescu); 1981 - 0 lome fara cer(r. Mic).
116

Actor (Bucure.,ti, 10 mai 1937) Studii: IATC (1962). Activitate teatrali! (Teatrul Nalional, Bucure~ti) " FIlmografie: 1966 - Ul/ima noaple a copiliJriei (r. Savel Stiopul); 1974 DlNULESCU, Constantin Seejar-exlIema urgenl.(r. Dinu Cocea); Actor (Alexandria, 19 manie 1933). 1975 - Cursa (r. Mircea Daneliuc) ; Studii: IA TC (1955). Remarcabili! acti Pirarij din Paciflc (r. Gilles Grangier, vitate teatrali! (Teatrul Na~onal, Bucure!iti). Sergiu Nicolaescu); Zile fierbinli (r. In film, roluri de compozilie. Sergiu Nicolaescu); 1976 - Bunicul "i Premii: UCIN 1991 (A unsprezecea do; deJincvenli minori (r. Maria Calla'i porunca). Dinescu); Gloria nu clincil (r. Alexandru Filmografie: 1961 - SerJzile au amin Boclre!l; Instanla amliniI prenunlarea (r. tiri (r. Manole Marcus); 1964 - Carrierul Dinu Cocea)~ Pinroa (r. Mircea Veseliei (r. Manole Marcus); 1972 - Moldovan); 1977 - E aeBc de .Inoape Conspiralia (r. Manale Marcus); 1973 fericirea (r. Andrei C~tiilin Baleanu); Depa"e de Tipperary (r. Manole 1978 - A varia (r_ $tefan Traian"Roman); Marcus); 1974 - $eefan cel Mare - MUnlele alb (r. Dan Nec,ulea); Un om Vaslui 1475 (r. Mircea Dr-dgan); 1976 fn loden (r. Nicolae MMgineanu); 1980 Cuibul salamandrelor (r. Mircea - Dragoscea mea c~J~loare (r. Cornel Dragan); 1977 - Aurel Vlaicu(r. Mircea Todea); La rJscrucea marilor furruni (r. Dragan); Edilie specMa (r. Mircea Mircea Moldovan); Releau. "S" Daneliuc); 1979 - Rug ~i flac!!r. (r. (r. Virgil Calotescu); 1981 - Desline Adrian Petringenaru); 1980 - Burebisea romanlice(r. Haralambie Bol'O.); 1982 (r. Gheorghe Vitanidis); 1981 - Ana ~i Buleein de Bucure~ci (r. Virgil "holul" (r. Virgil Calotescu); Orgolii Calotesc u); De ce crag cJopoCele, (r. Manole Marcus); 1982 - Glissando MiticiI?(r. Lucian Pintilie); Prea tineri (r. Mircea Daneliuc); Zacharias (r. pentru riduri (r. Aurel Miheles); RiimiJ1l Claude Grimberg); 1984 - MiliciI cu line (r. George Cornea); 1983 Popescu (r. Manole Marcus); 1990 - A Amurgul flintlinilor(r. Virgil Calotescu); un,p= peronei! (r. Mircea Daneli uc); MiezuJ fierbince a/ pJinii (r. Alecu 1995 - Me.<lJgerul (r. Constantin Dicu). Croitoru); Un pelic de cer (r. Franci sc Munteanu); 1984 - Ereii n-au vtirstl I Fal. din Slrada Florilor (r. Mihai DlNULESQI, Dumltru Regizor (Bucure,ti, 27 august 1942). Constantinescu, Dan Mironescu) - serial Studii: Facultatea de filologie, Bucure,ti TV; Raliul (r. Mircea Ddigan); Zbor (1965); IATC - regie (postuniversitar, periculos(r. Francisc Munteanu); 1985
117

Filmografie: 1965 - Calea ViclOriei elreiCl vi!,.urilor (r. Marius Teodorescu); 1973 - Por!ile alba.ltre ale ora.,ului (r. Mircea Mure~an); 1981 Destine romanr;ce (r. Hanl.Jambie Boro,); 1983 - Dragoseea .,i revolulia (r. Gheorghe Vitanidis); 1984 - Cire".,ii (r. Adrian Petringenaru); 1993 - Timpul liber (r. Valeriu Dr~gu.anu ).

sau

1973). Scriitor. publicist. Regie de teatru de televiziune. Un singur film de fiCJiune: Sper siI ne mai vedem (1985).
~i

DIPLAN, Constantin

DOBRIN, E.mllJ.

DONE, Dumltru
~erban

Clipa de rJgaz (r.

Creanga);

DccJara{ic de dragosle (r. Nicolae

Studii: Conservatorul, Chi,inau (1960). Peste 70 de filme in cinematografia rusa,


moldoveneasca!ji din Romania. Cola~ borator al regizorului Emil Lotean\l

Corjos); Raealarea (r, George Cornea); VarJ sentimentaJ<I (r. Francisc Munteanu); 1986 - Secrerul lui Nemesis (r. Geo Saizescu); 1987 - DuminiciI In familie (r. Francisc Munteanu); 1989 Momenrul adeviIrului (r. Andrei Blaier); 1990 - $obolanii ro~ii (r. Rorin Codre); Harababura (r, Geo Saizescu); 1991 Telefonul (r, Elisabeta Bostan).

(LiIutarii - 1971, $atra - 1976, 0 dramii Ja vaniIroare - 1978, Anna Pav]ova. 1983). Premii: ACIN 1981 (Maria Mirabela~ AIte filme: 1967 - Se cautiI un pazniI: (r. Gheorghe Vedil); 1969 - Pungula cu doi bani (r. Anton Mater) - sm a; Capra cu trei iezi (r. Anton Mater) - sm a; DOBRIN. EmIlIa Singur ln fala dragostei (r. Gheorghe Actri!a (Valenii de Munte, I august Voda); 1972 - Viforul rO$u (r. Vasile 1948). Studii: l.A.T.C (1971), Activitate Pa<;earu);.1973 - CasJ pentru Serafim (c. teatrala (Teatrul Nonara). lacob Burghiu); 1974 - Durata ziJ~i FIlmografie: 1969 - CiIldura (r. ~erban (r. Va!eriu Gagiu); 1988 - Maria .,i Creangil); 1971 - Prinrre colineJe verli MirabeJa in Tranzistoria. (r. Ion (r. Nicolae Breban); 1972 - AsriI searJ Popescu-Gopo).
dansiIm in famiJie (r. Geo Saizescu);

'

Ciprian Porumbescu (r. Gheorghe Vitanidis); 1973 - POrfile albasrre ale ora~ului (r. Mircea Mure.an); 1974 - Un augusr In fliIciIri (r. Dan Pita, Alexandru Taros) - serial TV; 1976 - Mere ro~ii (r. Alexandru Tatos); 1977 - RriIcire (r. Alexandru Tatos); 1981 - Omul ~i umbra (r.lulian Mihu); 1982 - Secvenle (r. Alexandru Tatos); 1983 - Pe malul slang a1 DuniIrii Albascre (r. Malvina Ur~ianu); Viraj periculos (r. Sergiu Nicolaescu); 1984 - MiticiI Popescu (r. Manole Marcus); 1985 - Intunecare (r. Alexandru Tatos); 1987 - Figuranlii (r. Malvina Ur.ianu); 1988 - Secretul armei ... secrete (r. Alexandru Tatos); 1989 - Un bulgiIre de humiI (r. Nicolae Margineanu).

DOGARll, Dana Actri!il (Bucure1ti, 3 august 1953). Studii: lATC (1975). Activitate teatrala (Teatrul Nottara), Filmografie: 1977 - E at;;r de aproape fericirea (r. Andrei Ciltalin Billeanu); Eu, tu $i Ovidiu (r. Geo Saizescu); Jarl!;!. verde de acasiIrrcStere'6U1ea);~iF(r,-- Andrei Blaier,losif Demian); 1978 - Pe firul apei (r . .Letitia Popa); 1979 Speranla (r, ~erban Creanga); 1980 'Labirintul (r. ~erban Creangil); 1981
fntoarcete $i mai prjve~(e 0 data (r. Dinu Tilnase); 1982 - Calculatorul miIrturise~te (r. George Cornea); RJmwl cu cine (r. George Cornea); 1984 Increderea (r. Tudor MiWscu); Aca' (r. Constantin Vaeni); Eroii n-au varseJ / Fata din Strada Florilor (r. Mihai Constantinescu, Dan Mironescu) - seriat TV; ,1987 - Hanul dintre dealuri (r. Cristiana Nico1ae); Vulcanul seins

-=1=

DOGA. Eugen
Compozitor din Republica Moldova (Mocroe, Rabni!a, I martie 1937).
118

Filmografie: 1953 - Nepolii gomis wlui (r. Dinu Negreanu); 1954 - lIie in
(r. Alexa Visarion). luna de miere (r. Ion Rodan); 1955 _
Direc/oruJ nostru (r. Jean Georgescu); DOMINIKOWSKY. Stefan 1957 - DouJ lozuri (r. Aurel Miheles, Operdtor, regizor polonez (Varyovia, Gheorghe Naghi); 1959 - Telegrame 31 mai 1913). [ntre 1941 ~i 1944lucrea (r. Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); za la jurnale de actualita{i .5i documen 1964 - Casa nerermina.ciI (r. Andrei tare ONe. Dupil 1945, sub numele Blaier); 1978 - Drumuri fn eumpana Steve Norris, operator ~i produdltor in (r. Virgil Calotescu); 1988 - Desene pe
Spania, Argenlina, Canada ~i Gennania. asfale (r. Elisabeta Bosran); Liliacul
Filmografie operator: 1940 - Cum se inflore$te a doua oarJ (r. Cristina fa.ce un reponaj cinemalOgrafic (r. Paul Nichitu.-Mihailescu); 1989 - Cam Cil1inescu); 1941 - Castelul Pele,' (r.lon pioana (r. Elisabeta Bostan): 1991 _ I.Cantacuzino); 1942 - Noi (r. Ion Telefonul (r. Elisabeta Bosran); 1992 LCantacuzino); In sJujba eroilor $i a Atae in bibJjoteea (r. Mircea Dragan). aproapelui (r. Witold Klimowicz); 1942 Sanaeoriul Moroeni (r. Valeriu Pu.,cariu); DONE. Dumltru 1943 - Ultima coboriire (r. Paul Regizor film documentar (Giurgiu, 26 Calinescu); 1944 - Muzeul de istorie noiembrie 1923). Studii: Conservatorul ... nawrali1 "Gheorghe Antipa" (r. Valeriu de arta dramalica - aClorie, Bucure.5ti - ".--.~~- -. P.u.cariu); Schi de primiIvarJ (r. Paul (1948), Din 1951, In Studioul AI. Sahia, Cillinescu). peste 200 filme documentare. Premii: Vancouver 1961 (Culcura DOMOKOS. ( h a legumeJor); Cork 1966; Leipzig 1966 Scenarist, scriitor, publicist (Bra~ov. (Liniori; AClN 1972 (La ea ee-ai 18 mai 1928). Membru al CC al PCR giindit?); ACIN 1985 (Andrei GaburJ $i (1969-1989). Deputat in MAN. Dupa zootehnia). 1989, membru in CPUN, pre.edinte al FIlmografie: 1956 - Mini hamice; UDMR, depulat. 1958 - In lumea piIpu,ilor, 1962 Filmografie: 1970 - Senein[a (in PrimiIvari! obi$nuitiI; 1963 - Sti1vilirea colaborare eu Sandor Csoori, Ferene torenlilor; 1964 - 20 de ani de piccur; K6sa, Nicolae Tic) (r. Ferenc K6sa); 1965 - PJpu,<arii; 1968 - 10, Mircea 1974 - De bumI voie ~i nesjJjc de nimeni Voievod; 1969 - Cimentul; 1971 (r. Maria Callas Dinescu). Evodri: 1973 - Ruginoasa de la sat la or",,, 1974 - Tipamile romiine~ti; 1976 DONE. Dorlna Targuri .~i nedei; 1977 - C~nto.reo. AClrila (Cillara.i, 14 martie 1924 Romiiniei; 1978 - 4()0 de ani de tipar la iunie 1995). Studii: lnstitutul de teatru, Sibiu; 1979 - Spectacol festiv Daciada; B"cure~ti (1953). Activitate tealrala 1980 - Frali lngemiina!i; 1981 - Sacul Ji (Tealrul Mic). artiJtii sifi; 1983 - Sondorii; 1984
119

(r. George Cornea); 1988 - Expedi!ia (r. Mircea Moldovan); 1991 - Vinovawl

DORIAN. Dord

DRAGAN. Nlcolae

Prima arhitectil din Jume; DesrinuJ urban aJ unci !ociJ}jt;]!i ruraJe; 1991 - Tutunu};
1992 - SIDA

DORIAN. Dorel Scenarist (Piatra Neaml, 6 mai 1930). Srudii: Faeultatea de eonstruqii, Bueure,ti (1953). Seriitor, dramaturg, publicist. Filmografie: 1977 - RegiIsire (In colaborare cu Anca Arion, Gheorghe Robu) (r. $tefan Traian Roman); 1978 A varia (r. $tefan Traian Roman). DORDmJ, Dorm M1rcea
Regizor (Timi~oara, 22 seplembrie 1955). SlUdii: IATC (1982). Premii: ACIN 1988 (Nelu). Filmografie: 1987 - Nelu; 1989 Cenu.5a pasiIrij din vis.
DRA~, Nlcolae

Un om mlind in viilor (r . Pompiliu Gllmeanu); 1983 - Omagiu (r. Virgil Calote.scu); 1984 - Ani eroiei (r. Virgil CaIOlescu), Romiinia, 0 epoei de impliniri (r. Pompiliu Galmeanu); 1986 Partidul, patria, poporul (r. Virgil Calotescu); 1987 - Timp eroie pe plaiuri de legendiI (r. Virgil Calot"'cu); 1988 Drume! in calea lupilor (r. Constantin Vaeni) - ff.
i DRAGAN, loana Aetrila (Bucur"ti, 21 august 1937). Prolagonista in filmele sotu 1ui ei,

regizorul Mircea Dragan .


1964 - NeajIlu/ Mireea Drilgan); 19156 Golgota (r. Mireea Dragan); 1969 Razboiul domnirelor (r. Virgil Caloteseu); 1970 - B.D. inl," In acriune (r. Mireea Dragan); 1971 - B.D. la fllunce ,~i la mare (r. Mircea Ddigan); . Brigada Diverse in aJereJ (r. Mircea Dr~gan); 1974 - Stefan eel Mare Vaslui 1475 (r. Mireea Dragan); Fra!ii Jderi (r. Mireea Drdgan); 1976 - Cuibul :;alamaJ,drelor(r. Mircea Dragan); 1977 A urel Vlaieu (r. Mireea Dragan); 1978 Bra!ele Afroditei (r. Mircea Drilgan); 198 1 lome fara eer (r. Mireoa Dragan); 1982 - Tapinarii (r. loan Ormllzan); Plec= Vla..<inilor(r. Mircea Dragan); 1983 - [ntoarcerea Vla~i~ilor (r. Mircea Drilgan). Filmografie:
$oimiIre~lilor(r.

Scenarist (Glogova, Gorj, 3 noiembrie 1938). Studii: Faeultatea de tilologie, Bucurejti (1960). Scciitor, poet,

publicist. fnait functionar in aparatul de


propaganda al PCR . Dup~ 1990, acti vitate politica (PDAR). Scenarii ,i cornentarii la lungmetraje documenrare ~ i de montaj . polilice. ell carac ler omagial. AIle filme: 1974 - MarmuriI pentru 0 posibiIJ slalUie (r. Leonard Popovici); ,1975 - Ani de luptiI, ani de glorii (r. Nicolae Dragoj); File de epopee (r. Nicolae Drago~ ; 1976 - varsta demni liilii (r. Nicolae Dragoj); 1977- -- Un sunet. 0 patrie. 0 naeiir!1 (r. Pompiliu Gllmeanu); 1978 - Tinerel"" .~antierelor (r. Gh.Baciu); 1979 - Falansterul (r. Savel Stiopu!) - ff; 1981 - Castelul din CaIpari (r. Stere Gulea) - ff; Partido inima lilrii (r. Virgil Calotescu); 1982
120

DRAGAN;~~=-====

Regizor (Gura Oenilei, 3 oetombr;e 1932). Studii: IATC (1955). Aetiv;'tate publieistica (inclusiv cr;tici! de fil,m);

acrivitarc didactidi universitarit Rector


al IATC (1976-1981); pre,edinte al Centrului National al Cinematografiei

DRAGAN, Nlcolae Scenograf (Bucure ~ li . 20 seplembri e 1939) . Studii: Institutul de arhitectura , Realizeaza filn1e de reconstiluire iSloridi. Bueure,ti (1957). In perioada 1984 o5i eroico-revolulionare sau ecranizari ale 1993 lucreazl!in st rainatate. unor opere literare de succes, marcate de Premii: ACIN 1976 (Dineolo de pod). gustul pentru spectaculos >i grandiloc Filmografie: 1967 - Gioconda {iIrjj venia al anilor '50 - '60. Dupa i968, surds(r. Malvina Ur~ianu) ; 1968 - Apoi pelicule de divertisment. s-a niIseUI legenda (r. Andrei Blaier); Premli: Moseova 1961 (Selea); 1969 - Simpatieul domn R (r. $tefan Moseova 1963 (Lupeni '29); ACIN Traian Roman); 1971 - Purerea ,t;i 1972 (Explozia). Adeviirul (r. Manole Marcus); Serara (r. Filmografie: 1957 - Dineolo de brazi Malvina Ur ~ianu); 1972 - Drum in (~i scenarist, in colaboraTe ell Mihai penumbd (~ i costume) (r. Lucian laco b); 1960 - Setea; 1962 - Lupeni '29 Bratu ); Sfiinctj Tereza ,~i diavo/ii (~i (~i scenarist, in colaboraTe eu Nicolae Tic, Eugen Mandrie); 1964 - Neamul costume) (r. Franeise Munteanu ); 1973 $oimiIre$lilor. 1966 - Golgot. (~i sce Drogoscea incepe vineri (~i costume) (r. narist, in colaboraTe eu Nicolae Tic); Virgil Calote",u); Pislruia lUl (r. Francisc 1968 - Columna; 1970 - B.D. intra in Munteanu) - serial TV; 1975 - Dincolo ae/iune (~i scenarist, in colaborare eu de pod (r. Mircea Veroiu); Hyperion (,i Nicolae Tic); 1971 - B.D.la-munre ~i'la costume) (r. Mireea Veroiu); 1977 mare (~i scenarist, in colaboraTe ell Buzduganul cu uei pecep' (r. Constantin Nicolae Tic); Brigada Diverse in aJerta Vaeni); Mania (r. Mireea Veroiu); 197 8 (~i scenari st, in colaborare cu Nicolae - Arrisla, daliuii .Ji arde/enii (in Tic); 1972 - Explozia; 1974 - $tefan cel eolaborare eu Nicolae $ehiopu) (r. Mare - Vaslui 1475 (,i seen arist, in Mircea Veraiu); Me/adii, meJodii (~i colaborare cu Constantin Mitru); Fro!h' costume) (r. rrancisc MUJlleanu); Pe JcJeri (~i scenari st, in colaborare cu firu/ apei (r. Letitia Papa); Vacan!J Profira Sadoveanu . Constantin Mitru); tragiciJ. (r. Constantin Vaeni); 1980 1976 - Cuibul salamandrelor. 1977 Ancheta (.5i cos lUme ) (r. Constantin Aurel Vlaicu; 1978 - Brarele Afroditei; Vaeni ); 1981 - $tefan Luchian (>i 1981 lome {iIriJ. cer (~i see narist, In costume) (r. Nieolae Margilicanu); 1983 colaborare cu Nicolae Tic. Eugen - Lavind a pasire de pra.dJ (!ji costume) Mandric); 1982 - Pleearea Vla~inilor (r. Iosif Demian); Mislere/e Bucurcscilor (~i scenarist, in colaborare cu Ioana (r. Doru Nastase); 1984 - Mo.ra lui Postel nieu); 1983 - Tnloarcerea VI~inilor (ji eoslume) (r. Serban Califar (~j scenarist. in colaborare cu Ioana Marineseu); 1993 - Pepe ~i Fifi (in Poste lnieu ); 1984 - Raliul; 1986 Georgela Solol11on ) ( r. colaborare cu Cucoana Chiri!a; 1987 - Chirila in la.,i; Dan Pila). 1992 - A lac in biblioteca.

(1967); secretar general aI ACIN (1965 1974); vieepre>edinte al C IDALC (1970-1974). Doctor In filologie.

121

DRAGAN, Vasile VM

DRUC,V!ad

DRAGAN. VasUe VM
Operdtor (Bucu re~ti, 28 augu't 1947). Studii: IATC (1973). Din 1990, producator ~i realiz.ator de filme video . Premii: ACIN 1979 (Ora 0); AC!N 1987 (Moromelil); UCIN 1991 (Piala UnivwirJ!ii, Romania); UCIN 1994-95 (Sme de fapr). Pilmografie: 1976 - Ulrima noapte ~ singuriiliITii (r. Virgi l Cal otescu); BUl1icu/ ~'i do; delincven/i minori ' (r. Maria Callas Dinescu); Gorj, str J veche !arJ now; (r. Haralambie Boroj) 1m doc;1977 - ACliunea Autobuzul (r. Virgil Calotescu); 1978 - Drumuri in cumpiinJ (r. Virgil Calotescu); 1979 Mijloca,la deschidere (r. Dinu Hnase); Ora zero (r. Nicolae Corjos); Ultima fronrieril a mo"ii (r. Virgil Calotescu); 1980 - Drumul oase/or (r. Doru Nastase); Piul munlilor (r. Gheorghe Naghi); 1981 - lnghilirorul de sabii (r. Alexa Visarioil)'; 1982' -'CalCulatorul mi1rruri.<;e~(e (r. George Cornea); NJpa .<ta (r. Alexa Visarion); PMurea nebunil (r. Nicolae Corjos); 1983 Amurgul fiinrfinilor(r. Virgil Calotescu); Pe malul S/iing al Dunarii Albascre (r. Malvina Urjianu); Prea cald penrru

(r. Stere Gelea); 1992 - Abel in colru'

(r. Sandor Mihalyfy); Pawl conjugal (r. Mircea Daneliuc); 1995 - Stare 'de fap t (r. Stere GUlea).

DRAGHIa, Gheorghe
Machior (Crovedia, IIfov, 12 apri , lie 1940). Activitate indelungata (di n 1958) ~ i rodnica, in Studiou l Bucure5ti. Perfor manle in filmul fanta;rie ~i iSloric.
1

DRAGHIa. Simona

luna mai (r. Maria Callas Dinescu);


1984 - fncrederea ( r. Tudor Mklscu); Horea (r. Mircea Mure~an); 1985 Punct ,i de la capilt (r. Alex a Visarion); eei rna; frumo$i 20 de ani (r. Mircea Mure.,an) - 1m doc; 1986 - Cuibul de viespi (r. Horea Popescu); Moromelii (r. Stere Gu!",,); 1988 - Maria .,i maroa (r. Mircea Mu rejan); Secrewl annei ... secrete (r. Alexand ru Tatos); 1989 Cine are dreptate?(r. Alexandru Tatos); 1990 - Te iubesc, libertate! (r. Vivi Dragall, Sorin lIiejiu , Vlad Paunescu); 1991 - Phqa UniversiliIlii, Romania
122

Filmografie: 1957 - Erup!ia (r. Liviu Ciulei); 1960 - Aproape de soare DRAG~IN, Adrian (r. Savel Stiopul); Sold"!i fifra unifonnil Operator (B u c ure~[i. 3 seplembrie (r. FranciS( Munteanu ); 1961 - Celebrul 1951 ). Slud ii: IATC ( 1974). 702 (r. Mihai lacob); Post-res Cant (r. Gheorghe Vitanidi,); 1962 - Cinci Pilmografie: 1980 - Tridentul nu rJs punde (in colaberare cu Marian Stanciu ) oameni fa drum (r. Gabriel Barta, Mihai DRAGULESaJ. A1exandru (r. :;;tefan Tra ian Roman); 1981 - Omul Bucur); 1963 - Anocimpuri (r. Savel Regizer film documentar (rargovi~te, ~i umbra (r. lui ian Mihu); 1982 - Co Stiopu l); Codin (r. Henri Col pi) ; Pa~i 22 august 1933). Studil;JATC_(19.56, e ) .= == moara (r. lulian Mihu ); 1984 - MU~i'he spre lun!! (r. [on Popescu-Gopo); Pi.<ica Numeroase fiiine documentare,-culrurile rarii in vacan/J (r. Sa vel Stiopul); 1985 de mare (r. Gheorghe Turcu); 1965 ji didaetice,la Studioul AI. Sahia. ' Tntiirzierea (r. Dan Stoical din galanre (r. Rene Clair); 1966 episodul SerMrile Premil: ACIN 1979 (Neamul Vara scurta; Clipa de r;;gHz (r. :;;erban Sopiirla (r. Mircea Iva); 1969 - Prieceni Lotrenilor). Creang~); 1986 - Recital in grJdiIJa cu fi1ril grai (r. Paul Fritz Nemeth, Pilmografie: 1965 - Ceasul rJu; 19~6 pirici (r. Cristiana Nicolae); 1987 - Viii'" Gheorghe Turcu); 197 1 - Puterea ;i - Nedeea; 1967 - Nunca la Ol,eni; 1979 ca 0 pavesee (Secven{e din iSlOria Adevarul (r. Manole Marcus); Papesa Lautarul; 1972 - Padurile viilOrul~i; filmului romfinesc) (/-11) ( r. Costache loana (r. Michael Anderson); 1972 1973 - Micii arheofogi; 1974 - Soardle Ciubotaru, Alecu CroilOru); 1988 - Zes,rea (r. Leti!ia Popa); 1974 - Cire;"ii Moldovei; 1975 - Allul 1600; 1976 Manori disp;;ruli ( r. Szobi Cseh, Dan (r. Andrei Blaier) - serial TV; Un august Legenda cetil!ii de foc; 1977 - Contri Mironescu); 1989 - Taina jocu/ui de in IIJciiri (r. Dan Pi"" Alexandru Tatos) bu{ia intclJigen[ci romane~ci; 1979. cuburi ( r. Gheorghe Naghi ); 1990 - serial TV; 1975 - Cercul magic (r. David Semne su ilbune; 1980 - Poduri dunil Pasaj (r. Gheorghe Bu~can); Sanda (in Reu); 1976 - Toa,e panzele sus (r. rene; 1981 - La Timi,oara, intr-Q gri1 colaborare cu Basarab Smarnndesc u) (r. Mircea Mure~an) - serial TV: 1983 dinil; 1983 - Valea lui Anghe/; 1985 Crisliana Nicolae, Gheorghe Nicu). Lovind 0 pasiIre de pradil (r. 10sif /arna s-a oprit la Dunare; 1988 '1 Demian); 1986 - Ciiutiitorii de aur Tiirgovi~te, veche vatrJ de comeff, 19$9 (r. Alecu Craitoru); 1987 - A doua va DROCAN. Luaejia - Pelrochim;~rih 1990 - Ti-aduci amin{e, riantil (r. Ovidiu lonescu). Monteur (Buuu, 17 februane 1907 Hans? . Buc ure~ti, 1992). Studii: Faculta1ea de f!lid , Bu cu rejli. 1938-1949: la ONC, DRlIe, Vlad DRAGULESaJ, Bogdan Regizor !ii scenarist film documentar film documentar ~i jumal de actualital;' Regizer (Tii rgoVijle , 2 mai 196 i').
din Republica Moldova (Pociumbauli, Monteaza (in colaberMe) primul film de Studii: IATC Debut in lungmetrajul de
fictiune al cinemalogra fiei socialiste: Edine!, 17 oClombrie 1948). Stud ii : fiqiune: Unde fugi maestre?( 1992) . .

DRAG~ANU, Valerlu Regizor, scenarist (Tru~ .}ti, Boto~ani. 13 ianuarie 1956). Studii : IATC filmologie ( 1980). Din 1981, asistem de regie ~ i secund in Srudioul B u cure~ti. AC livitate didaClica universitaril. Filmografie: 1984 - MOilra lui CJlifar (scenariu) (r. $e rban Marinescu); 1988 episodul Podul (r; Valeriu Dragu~anu) din Aucoscop; 1993 - Timpul Jiber (ji scenarist). (r. Valeriu Ddigu~anu)

RiisuniI valea (1949) . Pana in 1964, la sludiouriJe AI. Sahia .~i Bucure~>li .

DRON. Dortn
Actor (Cerne~tiLun ca. B O(Q~ani. 27

februarie 1920 - Bucure.)ti, 30 aprilie 1994). Sludij de drepl ~i ::;tii nle comer ciale , Bucure~ti (1941). !ndelun gata
aCfivitate teatrala: (Teat rul Bulandr.d) . Tn film, roluri de plan doi.

t. MOllteur (3 ianuarie 1912 - Bucurejti, 1962). Lucreaz. I. ONC, film doqu men tar (1938-1946). '

I.

123

DRlJO<MANN, )ullus

Dl.lMITRESQJ, Cornel

instilUlU\ Unional de Cinemawgrafie, DUCARll, Valentin Operator (Bucure,ti, 23 martie 1950) . Moscova (1972). Pcste 60 de scurt ,i Studii: IATC (1973). Din 1987 , Iucreazil lungmetraje documentare. Filmografie : 1973 - Ion CreangJ; 111 Suedia. Filmografie: 1977 - larba verde de 1978 - T.IJI; Gob/ellul; 1980 - Ciobanii; acasli (r. Stere Gulea); 1978 - Pe firul 1982 - GJgJuzii; 1986 - l ocurile copi apei (r. Letilia Papa); 1980 - La /Jrici lloasrre; 1988 Vt1i, sJrmani:J lUr IUricJ; 1989 - Viye I. femme!; Go/i nlscrucea marilor furcuni (r. Mircea ciune; PJai de dOJ~ Cheama-i, Doamne. Moldovan); Munri;n flJcJri (r. Mircea inJpoi I; 1990 - $Iefall cel M.re; 1991 Moldovan); 1981 - rnYingarorul (r. Tudor Mardscu); Casre/ul din Carpari (r. Quo v"dis, popukJ. 1992 - Fronlicre. Stere Gulea); Non stop (r. Manoie Marcus); Orgolii (r. Manole Marcus); DRllCKMANN, Jullus Operator (16 septcmbrie 1929). Studii: 1983 - Singur de carr (r. Tudor Insti(utul Unional de Cinemawgrafie, Milrascu); Un peric de cer (r. Fr'd~cist Moscova. Din 1951, in Studioul Bucu Munteanu); 1985 - CiisJeorie cu rep"lirie !'e\'ti. In anii '70 se stabile~te ~i lucreaza (r. Virgil Calotescu); Var'J sentimentalii (r. Francisc Munteanu); 1987 - Ne/u In Israel. Filmogxafie: 1957 - Galalheea (r. Ion (r. Dorin Mircea Doroftei). Popescu-Gopo); 1963 - NJicJ (r. Elisabeta Bostan); 1965 - Amintiri din DUGAN,lva copi/Jrie (r. Eli"beta Bostan); PupJza / Berejan Yvonne / Actri\a (la~i, 6 august 1910 :- '?). din rei (r. Elisabeta Bostan); 1966 Corigen,a domnului profe.<ar (in cola Studii: Conservatorul de dramatica. borare cu Ovidiu Gologan) (r. Bucurejti. Protagonistil a filmelor Har'diambie Boro~); N~ici; ~j barzi1 realizate la Clipa-Film de catre Haria (r. Elisabcta BOSlan); 1967 - NJid $i Igiro~anu: 1926 - lade. 1; 1928 - lancu vcve:;n'!IJ (r. EI isabeta Boslan); Naica lianu; 1929 - Haiducii;193 I - Cio.coii / plead la Bucure~/i (r. Eh""bcra Bostan); Cnlecul slrJinului~ 1933 - Insula 1969 - Tinere,e flid batranere (r. $erpiIor. Elisabeta Bostan); 1971 - Siipeamfina

DUMBRAvA. Constantin
Nalunllist. glaceolog. ccrcetator polar (Buhu~i, 13 aprilie 1898 - Cannes, 22 septembrie 1935). Filmeaza in anii 1927-1931 in Groenlanda un docu mentar etnologic al expediliei sale.
D~,Comel

DUMfffiESCU, Bogdan
Regizor (Bucure.,ti). Studii: Centro Sperimenrale di Cinema, RomCl. . Filmografie: 1990 - Unde 'a soa re e frig (~i scenarist); 1994 - Acolo unde ochii dar (~i scenarist, in colabord.re cu loan Grojan).

Actor (Saloma, Bihar, 18 martie 1939 - Bucure~ti, 21 octombrie 1992). Studii: IATC (1961). (ndelungata activitate teatralli (Teatrul Giule,ti /Odeon). Filmografie: 19. 63 - Anotimpuri (r. Savel Stiopul); 1978 - Inajnee de tilcere (r. Alexa Visarion); 1982 Napasra (r. Alexa Visarion); 1983 Amurgul fiinliinilor (r. Virgil Calotescu); 1984 - tncrederea (r. Tudor Milrascu); 1991 - Vinovacul (r. Alexa Visa ri9n); 1993 - Timpul fiber (r. Valeriu Drllgu"ami)." '

DUMfffiESCU, Catrlnel
Actril" (Brilila, II octombrie 1956). Studii: IATC (1979). Activitate teatrala (fealeul Nalional, Cluj; Teatrul Nottar4). Premii: ACIN 1979 (Omul care ne

frebuie).
Filmografie: 1977 - Raul care urcJ munre/e (r. Cristiana Nicolae); 1979 Ion - blestemul piimanlu/ui, blestemul iubirii (r. Mircea Mure~an); Omul care ne trebuie (r. Manole Marcus); Ord zero (r. Nicolae Corjos); 1981 - Non srop (r. Manale Marcus); 1982 - Bulerin de BucureJIi (r. Virgil Calotescu); PJdurea nebun (r. Nicolae Corjos); 1983 - Ca-n filme (r. Manole Marcus); 1985 CiIsiorie cu reperilie . (r. Virgil Calotescu); 1987 - Piisfreaza-miI doar penfrU tine (r. Virgil Calotescu).

ana

DlIMITRESCU, A1exandru
Produclitor (~ula Seacli, Dilmbovila, 6 octombrie 1896 - ?). Studii: ~coala superioara de arhivislica ~i expertiu grafica. Bucure~ti. $ef al Serviciului cinematografic al Armatei in anii '20. Scenarist al filmului Dacon'e $i sacjificiu (r. Ion ~ahighian - 1925). Autor al volumului ..Arta ~i lehnica cinema tograficll" (1926).

DUMITRESCU, Cornel
Operator, regizar, producliror (Bucu rejti, II august 1903 - Bucurejti, 21 ma i 1984). La sflin;itul anilor '20, ucenie ie in studiourile franceze, apoi realizeazlt filme documentare in conditii artizanaJe pe cant propriu. In perioado 1941-1944 , reporlaj de front !ji jurnal de aC[Wlllta~i la ONC Ynlre 1949 ~i 1952, angajat la Romfilm. Filmografie operator documen1ar: 1928 - Obiceiuri de CrJciun (r . Cornel Dumitrescu); 1938 - CFR, 0 simfonie a muncii (r. Jean Mihail); 1941 - Miilldra
125

ntbunjlor (in colaborare cu George


Voicu)(r. Dinu Cocea); 1972 - Veronica (r. Elisabeta Bostan) ; 1973 - Veronica se incoarce (r. Elisabeta Bosran)":--

DRllGA, Ovldlu
Operator (Nasaud, 13 decembrie 1935). Studii: IATC (1957). Dupa un

DUMITRESCU, Anea
Bucufe~li,

seurt stagiu tn Studioul

se
Iva Dugan in HBiducii (1929)

consacdi activita\ii dill TV, semnand imaginea a numeroa se fjlme docu mentare ~i de fiqiune. 124

. llustrator muzical (Bucure~li, 18 septembrie 1954). Studii: Conservatoeul, Bucure~li. Coloana sonorJ. ~i aranjamenr muzical la numeroase filme documen lare ~i ulilirare penlru cinema ~i video. Activitate didactica univers ilariL

'. '

0UMlTRf5Cl.I. Gh""'Bfle

DUMlfRlJ, Gh<:o<ghe

,
lIoa.wi! r.rJ(r. Paul Colinescu); 1943 Vul/Ura.~ii (r. Cornel Dumilrescu); Pc urmeJe voievozilor romani (r. Cornel Dumitrescu); Gri!dinile Capilalei (r. Cornel Dumitresc u); 1949 - Cupa
il1drJgoslip'!or (r. Cornel Dumitrescu); 195 1 - in .<3 1 la noi (r. Jean Georgescu, Viclor lIiu ); 1953 - Neperii gornisrului (r. Dinu Negreanu); 1954 - Brigada lui lonu, (r. Jean Mihail); DesfiI$urarea (r. Paul Calinescu); Ri!.'i<Jre soarele (r. Dinu

linerecuJui munciwr(r. Jean Georgescu); 1950 - Canalul Dun;;re- Marca l'k.agrii Negreanu~ . ~ (r. P. Constantinescu); 1951 - Sperr .,i prietenie la Poiana Stalin (r. P. DUMITRESQl-11MlcA, SIMa
Constantinescu). RegizorfiC\hme: 1927 o apa$i! tari! voie / Apa"a Paulel1e (ji scenarist, in colaborare eu Theodore Grinbert; operator; interpret); 1929 Gogulicii c/Jeferist (ji scenarist); Gugur;; Ja $Irand (~i scenari st, in colaborare ell Marcel Blossoms; operator); 1938 Povcscc (risriI (:ji scenarist; operator); 1946 - PMurea indrJgoslirilor (~i scena cist, in colaborare eu Dumilru Radulescu;
operator; sunetist; mOll teur).

1968"- Pi:Jlllofu/ Cel1u.~B.re.'iej (r. Jean Georgescu); 1969 - BaladiI pentru Miir;uci:J (r. Titel Constantinescu, Constanlin Neagu ); 1970 - B.D. intrJ in aqiune (in colabordre Cll Constantin Simionescu) (r. Mircea Dragan); 1971 -

Boiangiu); De buna voie .~i ne. c;jJjc de nimeni (in colaborare cu Corn el

I Actri!i1 (Craiova, 29 oclombrie 1902). Yndelungata ~j presligioasa caiiedi teatrala (Teatful National, Bucure.~ti; Teatrul NatlaTa). Rare aparitii in film : 1943 . Ci1lU~e rO$ii (r. Carmine Gallone); 1960 - Blidi!ranii (r. Sica Ale xandrescu, Gheorghe Naghi); Furtuna (r. Andrei Blaier, Sini~ Ivelici).

DUMITRIU, fUlp
Academia de aIle frumoase. Bucu~~ti (1942). Pana In 1970, lucrem numai In colaborare cu Nicolae Teodoru. Prcmii: Mamaia 1966 (Haiduei/) ; ACIN 197 8 (&:iilic specialil). Filmografie: 1954 - Desfii$ur?rea (r. Paul Calinescu); Gelozi. bal-o vina (r. Elena Negre"nu); 1955 - Nufi!rul rO$U (r. Gheorghe Tobias) ; 1956 - La Moara cu noroe (r. Viclor lIiu); 195 8 Via,a JlU iarrli(r. Manole Marcus, Iulian Mihu); 1960 - DarcJee(r. Mihai Iacob); 1962 - Tudor (r. Lucian Bratu); 1964 MoflUri 1900 (ji costume) (r. Jean Georgescu); 1965 - Haiducii (r. Di nu Cocea); 1966 - $aple bilieIi $i 0 $tren g;;ri{iJ (r. Bernard Borderie); Corigfn,a domnuluj profesor (in colaborar~ cu Nicolae Teodoru. Rodica Savin) (r. Haralambie Boro~); 1967 Frumoascle vacanle (r. K~roly Makk);
Scenograf (M ongalia , II iunie 1918 Bucure~ti, 30 oClombrie 1977). SllJdii:

DUMITRESQl, Gheorghe -- Compozitor(Ote~ani, Valeea, 15 de cembrie 1914 - Bucure,ti, 20 februarie 1996) . Studii: Conservatorul, Bucure.~ ti (1941). Pt=ii: Mamaia 1962 (Tudor). Alte filme: 1950 - Pen"u industria liZJJIe, penlru socialism; 1960 - Aproape de soare (r. Savel Stiopul); 1%2 - Tudor (r_Lucian BralU). DUMITRESQl, Ion Compozitor (Ote~ani, Valeea, 20 mai 1913). Studii: Conservatorul , Bucurejti ( 1941). Muzica pentru filme docum en tare ~i de f'Cliune. Filinografie: 1943 - Gr;;dinile capi ralei (r. Cornel Dumitrescu); 1949 PiIdurile (r. Jean Georgescu ); 1951 Pagini din lupra Parlidului (r. Io n Boslan); 1956 - Pe Munrele Relezat (r. Ervin Szekler); 1946 - PMurea

Diaconu) (r. Maria Callas Dinesc u); 1975 - Singur',.rea florilor (r. Mihai Constanlinescu); Tat" de duminici! (r. Mihai Constanlinescu); 1976 - Premiera Brigada Diverse in aJcnJ (in colaboraTe
(r. Mihai Constanlinescu) ; 1977 - Raul Cll Constantin Simionescu) (r. Mircea
care urca munteJe (r. CriSliana Nicolae); Dragan); 1973 - Chemarea aurului 1978 - Meladij, meladii (In colaborare (costume) (r. Sergiu Nicolaescu, cu Alexandru Groza) (r. Franci~c Wolfgang Staudte); 1974 - Nemuritorii Munleanu); TOIUI pentru fOlbal (In (in colaborare cu Ioana CanlUlliari, co laborare cu Alexandru Groza) (r. Richard Schmid" Sever Fren!iu) Andrei Blaier); 1980 - Rereaua "S"(r. (r. Sergiu Nicolaescu ); 1975 - Insula Virgil Calotescu ); 1981 - Ana $i "hoIu/" co moriJor (scenograf, in colaborare cu (r. Virgil Calolescu); 1982 - fntunericul Nicolae Teodo ru; ~i costume) (r. Gilles alb ( r. Andrei Blaier); 1983 - Rfide,i ca Grangier, Sergiu Nicolaescu ); Pirarii din in ,via Iii (r. Andrei Blaier); 1984 - Fapi Pacific (scenograf, in colaborare cu divers (r. Andrei Blaier). Nicolae Teodoru; ~i cOSiume) (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolaesoil); 1977 - DUMIlRll, Gheorghe Operalor film documenlar (Sillcioara, EdiIie spedali! (In colaborare cu Florin . . Binau,25 martie 1926). Din 1950, la Gabrea) (r. Mircea Daneliuc). Studioul AI. Sahia . Peste I 700 subiecte DUMITRlU, Petru de jurnal de actualiliili ~i cca. 250 Scenaris t (Buzia~, 8 mai 1924). reponaje. Premii: ACIN 1978 (Premierli in Scriitor, romancier. Membru de onaOre al Academiei Romane . Semneaz~ largul miIril); ACIN 1983 (Vn ul dintre scenarH dupa propriile sale opere: fn sa( nOJ); ACIN 1985 (MalUrilale; Tinerere; fa noi (r. Victor Iliu, Jean Georgescu Constancin Lucac/). Alte filme: 1971 - Rirmuri romfine$ri 1951 ), PasiIrea furlUnii (r. Dinu Negreanu - 1957). De la s fiir~itul anilor (r. OClav Ionil~); 1975 - Tara Ha,egului '50 tri;je~te In Fran~a. Alte ecranizari: (r. OClav 10ni\~ ) ; 1976 - Carparii 1957 - Biju/erii de familie (r. Marius romjjne.~li (r. OClav Ioni!a); 1977 - Tara Teodorescu); 1994 - 0 var~ de neuilal curismufui romantic (r. Octav Ioni~a); 197 8 - Petronaurii (r. Jean Petrovici); (r. Lucian Pinlilie). Premicrii in farguf mar;; (r. Jean Pelrovici); 1979 - Drumul pietrei(r. Ion DUMIlRll-FONY, Constantin Operator (B uhu ~ i, 29 oCLOmbrie Blrs.n); 1981 - Ora$ul learrelor (r. Ion 1935). Din 1953, In Sludioul Bucure~li. Moscu); 1982 - Un om rriIind in viitor film de fictiune. documelHar ~ i utilitar. / Nicofae Tiru Je. scu (r. Pompiliu Filmografie ficpune: 1974 - Vn tim Gilmeanu ); $urile (r. TilUS Mesaros); bet pentru ma; larziu (r. Alexa ndru 1983 - Ciinlece din rara !lIea (r. Ion
127

126

DURDEU, Ludan

,
Visu); 1984 - Canalul DunJrea - Marea NeagrJ (r. Ervin Szekler); 1985 Con.<.,'tancin Lucaci (r. Jean Petrovici); 1986 - Halrerofilii (r. Luiza Ciola,); 1987 - Virruozirare (r. Jean Petrovici); 1988 - Locuri de epopee (r. Virgil Calorescu).
AIle filme: 1969 - Oarneni de :,eaIllJ ai agriculwrij romanesti; 1970 - Jrig<1[ca cu/wrilor agricoJe; 1971 - Asigurareil b~Lfl,lrajen:;J 972 -_CuluJra_leg.umeJDc pemru industrializare; 1973 - Scurgcrea apelor de suprd{a,ii; 1975 - lAS Ograda; 1976 - ModerniZE-rea pJafl(ct!iiJor cJasice de porni; 1977 - Prin hergheJjile RSR; 1978 - Mecaniziirea JucrJriJor in

,.

DURDEU. Ludan
Regizor film documentar (Bucure~ti,

EDULESUI. Nlcolae
Scenograf (Bucurqti, 29 aprilie

7 ocrombrie 1929 - Bucure,ti, 6 noiem brie 1989). Studii: IATC (1955). Reali zeaza peste 50 scurtmetraje, in majoritate
cu lematidi agricola. Premii: Padova 1971 (Sub aripile avionulUI); Santarem 1978 (Oped firrli s{r~it); Santarem 1979 (Din rainele hefe~reelor); Santarem 1980 (0 floare).

honicu/wriI; 1979 - Legumiculcura; 1980 - Pe~rjj de la Miixineni; 1981! lAS. 30 Decembrie; 1982 - Animalefe, o mare bogJ,ie; 1983 - Oaia de Ru~elu; 1984 - MecaniZE.rea culcurij cartofilqr, 1985 - lntegrdre, specializare. eficien{ii; 1986 - ProduCfii mari de legume; 198& fnviIriIrniinrul agricol rornlinesc, 1989 Produc{ia de slruguri $; Yin.

spectacolul Tea"ului Na\ional cu piesa

!n.~jr'.[e mifrgiirice a un or intermedii 1943). Studii: Institutul de arte plastice, cinematografice (r: Aristide Demetriade, Bucure~ti (1968). Grigore Brezianu); 1912 - Dragoste la Premii: ACIN 1979 (Speran,a). miIniisrire, film nefinisat, prezentat to!U,i Filmografie: 1973 -.. Vi{ornila (In public, ,i 0 zi la Constan,a, documentar colaborare cu ~tefan Mari!an; .\i cos- .."c!~p'a.in.spi.ra!ia" sa; 1916 - Buze orra tume) (r. Mircea Moldovan); Proprierarii vile, film "aranjat de dl. Victor Eftimiu". (In colaborare cu Adriana Paun; ,i Intre 1915, ,i 1918, la Berlin, frec costume) Cr. ~erban Creang~); 1974 - venteaza studiourile germane dhora Ie MU~leJe ascun~ (Tn colaborare c~ propune cateva scenarii; In 1955 ofera Adn~na P~un; ~1 costume) (~. Andrei cinemawgrafiei romane~ti scenariile Ot~IJn B~leanu); 1975 - Pnn cenu~a "Haiducii" ,i "Pacal~ ,i HndaIa". In impenulUJ (r. Andrei Blaler); 1976 - anul 1933 scrie dialogurile pentru ver Cuibu/ saJamandre/or (costume) siunea romaneasca a fiImului Trenul (r. Mircea Dragan); 1977 - E atat de c. .'( . J Mh 1) . C' 'I ,anCOrna r. ean I al . aproape fericirea (r. An drei .:1ta In B~leanu); 1979 - Speranla (r. ~erban ENESaJ Adrlan
Creang~); 1980 - Labirinrul (r. ~erban C . (B . 31 .
x ompozltor ucure~tl, martle C reanga). 8 S .. C I B 194). tudu: onservatoru , ucure~ t1

,i

EFT1MIU. Victor
Scriitor, dramaturg, publicist,

(1974). Este colaboratorul regizorilor


generatiei '70, eu predidere allui Dan

scenarist

(Bobo~ti!a, Albania, 24 ianuarie 1889 - Bucure~ti. 27 noiembrie

Pita

~i

allui Mircea Veroiu.

1972). Membru al Academiei Romane.


Pe parcursu! vielii, cateva contacte eu cinematograful: 1911 - inserarea in

Premii: ACIN 1980 (Bierul loanide); ACIN 1985 (Ciu!eandra; PaS in dOl); ACIN 1988 (Rezervii la srart, Umbrele soareiui; Hanul dinrre dealun); UCIN
129

128

ENESClI, MarreI
EVERAC, Paul

1990 (FaJeze de nisip); UCIN 1992 (Hotel de lux; Domni.~oa.ra. Cristina). Filmografie: 1973 - $apre ziJe
(r. Mircea Veroiu); fntoarcerea lui Magellan (r. Cristiana Nicolae); 1975 TJnase Scariu (r. Dan Pita); 1976 - Tufii de Veneria (r. Pelre Bokor); 1977 DacraruJ Paenaru (r. Dinu Tilnase); Prafe/UJ, auruJ .,i ardeJenii (r. Dan Pita); Raul care urea munrelc (r. Cristiana Nicolae); Seprembrie (r. Timotei Ursu); Urgia (r. Andrei Blaier, losif Demian);

e Irig (r. Bogdan Dumitrescu); 1991 1 Harel de Jux (r. Dan Pita); 1992 - poi haiduci Si-o cra.~miirifa (r. Geo~ge Cornea); Domni$oard CrisTina (r. Viorel Sergovici); 1993 - SamnuJ insuJei (r. Mircea Veroiu); 1994 - AcaJa undc achii dar (r. Bogdan Dumitrescu). .

ETIERLE, Fory
Actor (Ploie.,ti, 24 mai 1908 16 septembrie 1983). Studii: Facultatea de Drepi, Bucure~ti; Conser vatorul de aria dramarica, Bucure~ti (1929). Remarcabila ji Inde1ungata activitare learrala (Tearrul Municipal / Bulandra). Pe ecran, numeroase roluri de compozi!ie. Premii: AC[N 1973 (Canspiralia,
Bucure~ti,

ENESCU. Marcel

1978 - AJ parruJea sraJ (In colabome cu Radu Goldi~) (r. Timolei Ursu); Artisra, dolarii ~i ardelenii (r. Mircea Veroiu); 1979 - BieruJ Iaanide (r. Dan Pita); 1980 Pruncul, perroJuJ sf ardelenii (r. Dan Pila); 1981 - SemnuJ ~rpeJui (r. Mircea Veroiu); 1982 - Al'reprilnd un lIen (r. Mircea Veroiu); Concurs (r. Dan Pita); FaJeze de nisip (r. Dan Pila); SlaryiruJ napfii (r. Mircea Verolu); 1983 Dreprare In Janruri (r. Dan Pila); RinguJ (r. Sergiu Nicolaescu); SJ mari rJnir din dragasre de Yiapi (r. Mircea Veroiu); SeapuJ $i mijJaaceJe (r. Dan Maccoci); 1984 - AdeJa (r. Mircea Veroiu); CiuJeandrd (r. Sergiu Nicolaescu); 1985 BilriIlia din umbriI (r. Andrei BlaieI); Noi , eel din linia intiii (r. Sergiu Nicolaescu); Pas In dai (r. Dan Pila); RaeaJarea (r. George Cornea); 1986 - 0 zi 1a Bucure.~ti (in colaborare ell

Actor (Bucure.5Ii, 23 august 18918 - I 14 iunie 1983). SlUdii: Conservatorul.de arIa dramalica, Bueurejti (1920). Indelungata cariera teateala (Teatrul National, Bucure~ti). Numeroac;e aparitii de plan doi pe parcursul a ~ase deceni.i de activitate. Filmografie: 1923 - Tigancu,," de Ja iacac (r. Alfred Halm); 1927 - DrumuJ ieniirii (r. Ion Niculescu-BrunA, Femand Gabriel Rosca); 1933 - TrenuJ fanrama (r .._ Jean Mihail); 1946 - Pildurea IndrJgasciriJar (r. Cornel Dumilrescu); 1949 - RilsunJ yaJea (r. Paul CUinescu); 1961 - Parca-FrdIlca (r. Paul Cillinesc;u).

Depane de Tipperary).
Filmografie: 1951 - Via,a InYinge (r. Dinu Negreanu); 1954 - Desfii$urdrea (r. Paul CAlinescu); RJsare saarele (r. Dinu Negreanu); 1955 - AJarma In munli (r. Dinu Negreanu); 1957 - Pasiirea furcunii (r. Dinu Negreanu); 1960 - Darciee (r. Mihai Jacob); Ponrewl unui necunoscut (r. Gheorghe Turcu); SaJdari fJd unifarmil(r. Frincisc Munteanu); 1961 CeJebruJ 702 (r. Mihai lacob); Parco Franco (r. Paul Clllinescu); 1962 Lupeni '29 (r. Mircea DC'lgan); Tudor (r. Lucian BC'dru); 1963 - SrrJinuJ (r. Mihai lacob); 1964 - NeamuJ $aimare.~ciJar(r. Mireea Ddgan); 1965 - De-a., Ii Harap-AJb (r. Ion Popescu-Gopo); Haiducii (r. Dinu Cocea); Runda 6 (r. Vladimir Popescu-Doreanu); ScrMriJe gaJanre (r. Rene Clair); 1967 - episodul Bucure.,ci (r. Ion Popescu-Gopo) din De trei ori Bucure~ti; 1968 - Aventudle lui Tom Sawyer(r. Mihai lacob, Wolfgang Liebeneiner); Batalia pencru Roma (r. Roberl Siodmak); Maareea Jui Joe IndianuJ (L Mihai [acob, Wolfgang Liebeneiner); 1970 - CascciuJ candam nap"Jor (r. Mihai Jacob); Mihai Viccazul (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 - Pencru oJ
Fory Etterle In

Dare"'e (1960)

ERCOLLE. Georges
Operator francez - film documentar (? - ?). Rep()rtcr: '!l Casei Palh" In timpu l p-iimu"Iui-rnzboimondlal, dind corab'''' ~o= - =='-= reazii cu Serviciul cinematografic al Armatei romane. Realizeaza zece repor laje de fronl insumlind peste 2 000 metri negativ filmat. Revine in anii '3 in Romania ca reporter al jurnalului Pa,rhe News. i Filmogrnfie: 1917 - Cu yiceaza armaul romana; AqiuniJe trupelor romfine in Mun{ii Carpa{i; Vizitele regelui Ferdinand pe front, Aniversarea Independenlei Romfiniei; Regina Maria
1

se iubesc (r. Mihai lacob); 1972 - Asca searl dansiim in familie (r. Geo Sruzescu); Canspirdlia (r. Manoie Marcus); 1973 Deparee de Tipperary (r. Manoie Marcus); 1974 - Un augusc In fliicJri (r. Dan Pi\a, Alexandru Talos) - serial TV; 1975 - Hyperian (r. Mireea Veroiu); 1976 - Trei ziJe "i trei nOPI; (r. Dinu Tilnase); 1978 - fncre agJinzi paraJeJe (r. Mircea Veroiu); MunceJe aJb (r. Dan Nec.,ulea); 1983 - 0 JebildJ iarna (r. Mircea Mure,an); Pe maJuJ srang aJ Dunarii Albasrre (r. -Malvina Ur~ianu).

EVERAC, Paul
Scenarist (Oradea, 23 august 1924). Studii: Facultarea de Drepr, Bucure~ti. Scriitor, dramaturg, publicist. .Filmografie: 1961 - OmuJ de JiingJ cine (r. Horea Popescu); 1972 - Zesrrea (r. Leli!ia Popa); 1983 - 0 Jebildii iarna (r. Mircea Muresan); 1988 - Exisri1jai? (r. Adrian Petringenacu); 1989 - Cine are dreprare? (r. Alexandru Tatos).

Dumitru Capoianu. Nicu Alifantis,


Medeea Marinescu) (r. [on Popescu Gopo); UmbrcJe saareiui (r. Mircea Veroiu); 1987 - HanuJ dintre dealuri (r. Crisliana Nicolae); Rezervil ... Ja srart (r. Mihai Diaconescu); 1988 - FJari de ghearJ (r. Anghel Mora); Mircca (r. Sergill Nicolaeseu); 1990 - Caroana de foc (r. Sergiu Nicolaescu); Unde Ja saare
130

Ja spiraJeJe miJirare.

131

F'KITE, MihAly

FABIAN, Ferenc
Actor (Gali!uta~, Harghit. , 2 noiem brie 1933 - Oradea, 9 manie 1979). Studii : Institutul de teatro , TMgu Murq (1956). Sustinut~ activitate teatralii ca actor ~i regizor (Teatrul Maghiar din FAY, !)tefan Operator (One~ti, 17. septembrie Timi~oara). Roluri imporlante in 1943). Studii: IATC (1973) . Semneazli cinematografia ungard (Plus minus 0 zi _ r. Zoltan F~bri, 1972; AI Ire ilea in colaborare cu Rorin Para<;chiv (1976 alergJror de cursJ Jungii.- r. Peter BacSQ, Ullime/e zi/e ale vaii; Gloria nu dIllJ). , 1973 ; GomislUl- r. Jan6s R6sza, 1978) Din 1978 lucreazii in Fran!a. ONC ~i Studioul AI. Sahia. Colaboreazii la jumalul de actualitati, dublaje ~i filme documentare. Activi!ate didactidi ur,iversitara ( 1957-1960) .

si romana. . AIle filme: 1974 - De bunJ voie 5i FMCOIANll, Rodlca


nesi!ic de nimeni (r. Maria Callas

Ii

Monte ur (Brezoaia, IIfov, 2 iunie 1942). Dineseu); 1975 - Alarm" in DeIlJ Filmografie: 1974 - Un august in (I. Gheorghe Naghi); Pe aici IIU se /reee! (r. Doru Nastase); 1976 _ Bunieul ,i doi tliidri (r. Dan Pita, A!exandru Taios) delincvenri minori (r. Maria Callas serial TV; 1975 - Cereul magic (I. David Dinescu); Pinre. (I. Mireea Moldovan); Reu); 1976 - Trei zi/e ,i Irei nopri (r. 1977 - Buzduganul cu ftci pece~i (r. Dinu Tana~e); 1977 - Raul carel urcii. Constantin Vaeni); 1978 - V/ad Tepe, mUnleh: (r. Cristiana Nicolae); I?78 (r. Doru Nastase); 1979 - Ion - blesremul Din nOu impreuniI (r. George Cornea); pJmBlHuJui, blel-.lemu/ iubirjj Cr. Mircea 1979 - Mijloca, la desehidere (r.lDinu " T~nase); 1981 - mtoarCe-le $;', m3i Mure~an). prive"ee () dae. (I. Dinu Tana,e); Srele de iamJ (r. Cristiana Nicolae); 1982 FAUST, Antoanetl Mon.eur(Bd!ila, IS octOJObrie 1914 fncune:ieul alb (r. Andrei Blaier);' 1983 Bucure~ti, 12 martie 1994). Din 1942, la De dragul tiiu, Allca! (r. Cris[iana

FEKEfE, UszI6 Operator (Min.ia, Hunedoara, 29 Fi-lER. Andrei aprilie 1889 -Cluj, 14decembrie 1946). Operator. Din anii '70, lucreaza in Intre 1914 ~i 1921, peste 40 de filme Suedia sub numele Andrew Whyte. realizate la Cluj cu regizorii din echipa Filmografie: 1953 - 0 serisoare pierdula (r. Sica Alexandrescu, Victor lui Jene Janovic", Mihaly Kertesz Iiiu); 1955 - ~o{er de mare vilezJ (Bank Ball - 1914), Jeno Janov;cs (I. Traian Fericeanu); 1957 - PasiIrea (Liliomfi - 1915; fnvi/rileoarea - 1916; {urcunii (r. Dinu Negreanu); 1958 - Din grozJvii/e lumii - 1920), Elemer Alo?... Ari gre~ie numarul! (r. Andrei Hetenyi (Palika - 1918). Ulte rior , film Cillara~u); 1960 - Darclee (r. Mihai documental' ~i jurnal de aClualilali in Iacob); 1961 - Ce/ebrul702 (I. Mihai cadrul finnei Foto-Film <1in Cluj (Oraiu{ lacob); 1962 - Doi bilieri ea painea eaJdi/ Cluj - r. M. Berczy, 1921; Blajul is/oric (I. Andrei Cillilra,u); VaC!lJlrJ la mare (I. ~i ,,-"Itural - I. Uszl6 Fekete, 1927; Andrei Calilra,u). Industria slirmei Briiila - r. Jeno Janovics , J 934; Obiceiuri din Trdn sil FHER. Gheorghe vania - r. Jena Janovics, 1941). .. - Opera.or film documentar (Salon .. , 5 iulie 1924). Din 1951, 1n Studioul FEKEfE, MIMly AI. Sahia,jumal de aClUaJitilli, reportaj Actor, regizor (Gongrod, Ungaria, de eveniment ~i peste 150 de documen 1884 - Cluj, 1960). Studii: Conser tare. Colaborator constant al regizorului vatorul de artJ drdmalicii, Budapesta. Ervin Szekler (Lumina pe Lelro - 1969; Bogata cariera teatral~ In trupele fnvingiItorii - 1970; Anul biIrei/or de aur maghiare din Timi~oara, Bratislava, - 197 I; Mi,care ... silnlieate - 1972; Budapesta>i,intre 1920~i 1940,laCluj. Tenis. lenis, lenis - 1974; Midi me$teri Colaborator apropial allui Jena Janovics mari - 1975; Jocul copi/iliei noastre 1n produqiile caruia este interpret sa u/~i 1976; Campionii - 1977; Familia mari; (amilii - 1979; FiIrJ riseuri, fi.ril obligarii regizor: Filmografie: 1913 - Manzul ~arg (I. - 1980; S-a mutae un munee - 198 I). Din JenD Janovies); 1914 - Balik Ban (I. ani! '80, stabilit in Suedia. Mihaly Kertesz); 1915 - Magdalena de AIle fihne: 1951 - PaJacul Pionierilor (r. Mihai Botareanu); 1959 - One$li (I. la munle (I. Marton Garas); 1916 Paul Cojocaru); 1960 - Marturii despre BJlriinu! inf<Wlerisr .~j fiu! siIu J/UsaruJ (r. Bneseu (I. Ion Bostan); 1963 - 23 Mihaly Fekete); 1917 - Contagiunea (r. August 1944(r. Pavel Constantinescu); Mihaly Fekete); 1920 - Dill grozJviile 1973 - Sutlet din sutlecul neamului meu !umij (r. Jend Janovics).
133

Nicolae); 1984 - Ra/iul (I. Mircea DrJgan); 1986 - CillJ/ec in zori (r. Dinu Tanas~); 1987 - Hanul dintre dealuri (I. Cristiana Nicolae) .

(I. Constan.in Vaeni); 1978 - 0 boalil villdccabilJ (r. Mircea Saucan),

,I

132

FERJCEANU, Tralan

FlSCHIR. Gheorghe

Filmografie: 1983 - Ca -n filme (r. Mallole Marcus ); Fruc,e de pidure Regizor (ComHiu~-Slntana. Acad, (r. Alexalldru TatOs); 1984 - AcordaTi 5 iulie 1928 - Bucure,ti, 24 septembrie circumstt:lnfe (J(enUiJIJle ? (r. Lucian 1983). Studii: Institutul Unional de Bratu); MilicJ Popescu (r. M~nole
Cinematografie, Moscova ( 1953). Reali zeaza scurtmetrdje documentare .':Oi filme Marcus); 1985 - Pa.' In doi (r. Dan Pita);
de fiC{iune (Gelozia ba'-o vina - 1954; 1986 - RJ.,'imp (r. Friederich Schulle);
1987 - Nelu (r. Dorin Mircea Dora'ftei);
Pop~.<;cu 10 in control: Sofer de mitre RezerviI fa . .Cart (r. Mihai vilez<1 - 1955; Poveste de lo~m/la Diaconescu); 1988 - Cei care pliIre.s< eu
1962) la Studiourile AI. Sahia, viaTa (r. Serban Marinescu); Flori de
Bucure~ti,la Televiziune ~i, din 1962,Ia gheaTa (r. Anghel Mora); 1989 Studioul Ministerului de Interne-=--_ . Kilomelrul 36 (r7in'gnel9ffirra), =8= " =~ bulgiIre de humJ (r. Nicolae Mi!rgineanu). fERNOAGJ\, Q!.W\na

fERlCI'.ANlI, TraJan

aparitii In film: 1912 - IndependenTa

Romaniei (r. Grigore Brezeanu, Arislide Demelriade); 1920 - Pe valurile fericirii (r. Dolly A. Sigetli); 1944 - Vi"ul unei nOPTi de iamJ (r. Jean Georgescu).
~, Ion Actor (Bucure~ti, 18 martie 1899
Bucure~li, 21 octombrie 1984). Studii: Conservaloru l de artil dramalica, Bucure~li (1921). Prodigioasa aClivitate teatralii (Tealeul National, Bucure~li), In film, colaborari ocazionale (roluri de culeate). Filmografie: 1923 - Tigancu,a de la. ialac (r. Alfred Halm); 1925 - Dar~fl:.$1 .,acrificiu (r.lon Sahlgh/an); Nabadade Cleopacrei (r. Ion Sahighian. Jean Georgescu); 1950 - Bulevardul "RurerJ v.nw" (r. Jean Mihail); 1953 - 0 scrisoare pierduliJ (r. SIci! Alexandrescu, Viclor liiu) ; 1955 - Afacerea Pro'ar (r. Hara lambie Boro~); 1957 - Clladela sfJrdmarJ (r. MarcMaurette); 1961 Celebrul 702 (r. Mihal Jacob); 1962 VacanTi! la mare (r. Andre, Ci!.lilra~u ); 1964 - Tilanie-vals (r. Pau l Ci!linescu);

1965 - Haidueii (r. Dinu Cocca); Runda 6 (r. Vladimir Popescu-Doreanu); 1971 - B.D. la munte .~j III mare (r. Mircea Dragan); Sera'a (r. Malvina Ur.;ianu). AClor (Bucure~li, 14 augusl 1952). Studii : IATC (1976). Activitate tealrala (Teatrul National, Bucure~li). Filmografie: 1975 - Dineolo de pod (r. Mireea Veroiu); 1977 - Buzduganul cu /rei peceT; (r. Constan tin Vaeni); 1978 Un om In loden (r. Nicolae Miir gineanu)~ Vis de ianutlrie (r. Nicolae . Oprilescu); 1979 _ Falanslerul (r. Savel Sliopul); Lumina palidJ a durerii (r. Julian Mihu ); 1981 _ Siele de iamJ (r. Cristiano Nicolae); 1982 _ A~teprJnd un cren (r. Mircea Veroiu); Comoara (r.Iulian Mihu); 1984 _ Moara lui CJlifar (r. Serban MaIjnescu); Surarile (r. Iulian Mihu); 1988 _ Roehia albiI de danrela (r. Dan Pila); 1989 _ Cine are drepl8le ? (r. Alexandru Tatos); 1991 _ Divorr din dragosre (r. Andrei Blaier) .

FINJl, Andrei

Regizor film documenlar (Bucure~ti.

I octombrie 11164). Studii: ATF - regie Actrita (Bucure~ti, 24 iunie 1959).


teatru (1992). Fiica producatorului Siudii: JATC (1982). Activitale tealralil
Dumitru Fernoagll. Monteur ~i apoi (Teatrele Nalionale din Craiova $i regizor la Studioul AI. Sahia. Bucure~ ti) . Premii : UCIN 1990; Nyon 1990; F!lmografie: 1977 - ProfelUI, aurul ,i
Marele Pre miu, Tampere 199 1 (De ardelenii (r. Dan Pita); 1978 - Artisra,
Crdciun ne-am /U(JI ralhj de /ibertate) . doJarii $; ardeJenij (r . Mircea Veroiu)~ Alte filme: 1993 - CJIJuza l/l 1980 - Pruneul, petrolul ,i ard91enii Sarnjevo; 1994 - Mireea Eliade; 1995 - (r. Dan Pita); Tridenrul nu rJspunde Eterniracea - vari"liuni pe aceastii lemi. (r. Siefan Traian Roman); 1981 GriIbe,re-re Ineet (r. Geo Saizescu);
fERNOAGJ\, Dumltru 1982 - Calculalorul marwrise,<ee (r.
Producator (Cuciulala . Bra.~ov. I George Cornea); 1983 - Bocer vesel (r.
august 1931). Studii: Institutul de Stiinte Mircea Moldovan); CJruTa eu me,re (r.
Economice ~i Planificare, Bucure~ti George Cornea); 1985 - fnlUnecare
(1953). Director al Arhivei Nationale de (r. Alexandru Tatos); 1987 - Rezerv;; ...
la slarr (r. Mihai Diaconescu).
Filme (1965-1966; 1969-1972), al Stu dioului cinematogf2fic Bucure~ti (1966 1969) ~i al Casei de fiI nle 5 (1972 FlLom, Marta Actrit" (Batogu, Briiila, 4 oClombrie
1989). Dupli 1990, distribuitor inde 1883 - Bucure~ 'i, 4 noiembrie 1956).
pendent. Siudii: Conservatorul de ana drnmatidl,
Bucure~ti (1906). Presligioas3 activitate
FIUMON, Tudorel Actor (Bucure,ti, 26 iulie 1953). teatrclia ca interpret~ (societa'rJ a
Siudii: IATC (1976). AClivilate leatrala Tealrului Nalional din Bucure5Ii ) ~i
directoare de lealeu ( 1939-1948): Rare
(Teatrul Tandiiricil).
134

FIlIP, Tania

Ion Flnte$1:eanu in Afacerea Protar(1954)

FJSOiER, Gheorghe Operator (Timi,oara, 15 iulie 1931). Studii: IATC (1955). Colaborare constanta eu Alexandru Jntorsureanu; breveteaza impreuna sislemul Graphis Color. Din 1981 lucreaza In Germania. Premii: ACIN 1972; Salerno 1974 (Felix "i Olilia). Filmografie: 1955 - La mere (in colaborare cu Claudiu IHuO (r. Manole Marcu s, lulian Mihu ); 1958 - Via,a nu ii:JCCU (in colaborare cu George Cornea, Alexandru fnrorsureanu) (r . Manole Marcus, lui ian Mihu); 1960 - Aproape de ,oare (in colabarMe cu Ion Anton) (r. Savel Stiopul); FliIcJul ,Ii focul (in
135

.f

F1SOlER. ~tefan

FOI1NO, MIhal

colaborare cu Ion Anton) (f. Savel 1972 - Un pas pe luna , doi pa~\i pe ' Stiopul); 1961 - Srrjjzile aU aminliri (r. pam.nr (r. $tefan Fischer). Manole Marcus); 1962 - Poveste de {oamnii (in celaborare Cll Alexandru FlSCUTF.ANU, Ion Ac[or (Sanicolaul de Campie , J\1ure,~, David) (r. Traian Fericeanu); 1964 Comoara din Vadul Vechi (r. Victor 19 noiembrie 1937). Studii: fATC lIiu); 1965 - Sal> la rege (r. Haralambie (1962). Acti vi [ate teatralil (Teatru I Bore.,); 1968 - La datorie (r. Nicolae Nalional, Targu Mure,). Filmografie: 198 I - Stele de iamiI Corjos, $tefan Traian Roman); 1971 Felix .5i Ofilia (in colaboraTe ell (r. Cristiana Nicolae); 1982 - GIi.s.sando Alexandru In[orsureanu) (r. lulian (r. Mircea Daneliuc); 1983 - Fructe de Mihu); 1973 - TreciItoarele iubiri (in pMure (r. Alexandru Ta[os); 1984 colaborare cu Alexandru In[orsureallu) Acorda!i circumscante atenuanle? (r. Malvina U",ianu); 1974 - Nu filmiIm ( r. Lucian Sratu); Emisia concinuil sa ne amuziim (in colaboraTe Cll (r. Dinu Tilnase); 1985 - Din prea multiI Alexandru In[orsureanu) (r. lulian dr.goste (r. Lucian Mardare);, epi Mihu); 1975 - Alexandra ~i infemul (in sodul VariI scurta (r. Tereza Ban~) din colabonue cu Alexandru fnlOrsureanu) lungmetrajul cu acela~ i titlu; 1986 Canteo in zori (r. Dinu Tilnose); 1987 (r. Iulian Mihu); 1976 - Ma reie sin Buralic (in cola boraTe Cll Alexandru lacob (r. Mircea Daneliuc); 1990 Unde.. ill Est (r. Nicolae Margineanu); lntorsureanu) (r. Iulian Mihu); Oper. 1992 - Cel mai iubic dintre piImlinteni (r. liunea MonslruJ "(in "celaboraTe Cll !lerban Marinescu); 1993 - Timpulliber Alex.ndru InlO"ureanu) (r. Manole Marcus); 1979 - lnroarcerea lui Voda (r. Valeriu Drilgu~anu); 1996 - Prea - = Lapu$neanu (in colaborare cu Alexandru . larLiu-(r-:tucfan-P-inn1re):In[orsureanu) (f. Malvina U",ianu); 1980 - Am fosc 16 (in colaborare eu FLORESUI, Jean Lorin Actor (Bucure~ [i, 5 mai 1924 Alexandru fntorsureanu) (r. George Bucure~[i , 1992). Studii: Institutul de Cornea). an~ cinematografic~, Bucure,[i (1953). teatral~ (feawl Mic):In film, Activitate F1S0iER, ~tefan numai roluri secundare $i de culoare. Operator. regizor film documentar FilmognUie; 1955 - Alarmii in mun!i (Cluj, 13 ianuarie 1936). Studii: IATC (1967). Lucreau in Studioul AI. Sahia (r. Dinu Negreanu); 1961 - Pone-Franco ~j la Televiziune. Yo anii 70, se stabile~te (r. Paul Cillinesc u); 1963 - Pa$i spre luna (r. Ion Popeseu-Oopo); (964 In Gennania. Filmografie: 1968 - Nedeia (f. Cil/'cierul Veseliei (r. Manole Marcus); NeamuJ $oinuire.~ljJor (r. Mircea Alexandru Dragulescu); 1969 Gaudeamus (f. Fugen Popila); 1970 Dragan); 1966 - Sapte biIieri, $i 0 Am invins .urgia apelor (r. Paul Ona); wengilJi(il.(r. Bernard Borderie); 1972 Convoiul(r. AJexandru Boiangiu); 1971 - Adio, dragiI Nola! (r. Cornel T~ea); TemiI fi1d varia!iuni (f. ~tefan Fischer); 1974 - CireJarii (r. Andrei BI.ier)
136

serial TV; Un comisar ilcuzii (r. Sergiu dramatice ~i de opere",. Din 1912, peste Nicolaescu); 1976 - Gloria nu dnt" (r. 70 de roluri in tilme germane ~i engleze Alexandru Bodine~); Marele singurdtic . sub bagheta uner regizori de marca: Carl (r. lulian Mihu); Toate panzele sus rroelich (Dansacorul- 1919), Joe May (r. Mireea Mure.an) - serial TV; Tufii de (Veriras Vincit - 1919), F.W.Murnau
Veneri. (r. Petre Bokor); 1977 - Aqiu (MariZZiJ - 1920), Urban Oad (Ciiliitoria
ne. Autobuzul (r. Virgil Calotescu); lui Hanele spre cer- 1922), E.ADupont
1979 - Singur printre prieteni (r. Cornel (Ea $i rei trei - 1922), Paul Czinner (tvju
Todea); 1982 - Comoara (r. lulian - 1924), Holger Madsen (Viirfuri -
Mihu); 1983 - Povestea ciIliIcoriilor 1926), . a. In 1930,.apare in versiunea
(r. Aurel Miheles, Aleksandr Mitta); gcrmana a filmului rornanesc
1984 - Moara lui Ciilifar (r. $erban Ciuleandra.
Marinescu); Surorile (r. lulian Mihu);
1985 - Anolimpul iubirii (r. Iulian fOIqU, Elena
Mihu); Colierul de lUrcOau (r. Ghecrghe Pic tor de costume, scenograf

(Ramnicu Silrat, 9 septembrie 1929).


Srudii: Institulul de arte plastice. FLORESUI, MIhal Bucure~ti (1954) . Lucreaza mai ales In Actor (Hu~i. 3 decembrie 1895 - ' teatru .ji la televiziune. Paris, septembrie '1925). Ac[ivitate teaFilmognUie: 1962 - Pmea Ca de yiniI tnllii ~ i cinernatografidi in Fran~a unde, (r. Francisc Munteanu); 1964 - eaSel in anii '20. joadi numeroase roluri' 'de . necerminatii (scenograf) (r. Andrei prim plan in filmele unor regizori Blaier); Merii sJJbarici (in celaborare eu imponanli: Henri Diamant Berger (Cei Lucia Metsch/Sestopali) (r. Alecu crei mU$chetari - 1922), Louis Feuillade Croitoru); 1984 - RiImii.~agul (in (Vindicca - 1924), Jean Epstein (PiciItur. colabonlIe cu Nely Merola Grigoriu) (r. de sange - 1924), Rex Ingram (Mare Ion Popescu-Gopo); 1986 - Secrctullui Nos[(um - 1925), >.a. Nemesis (r. Geo Sai:u:scu).
IONDANE, Benjamin -> R.lNOOIANU,

Vitanidis).

B,

fOlINO, MIhal Actor (Bucurqti, 14 septembrie 1930). Fiul actorului Miju _Fotino. lrnportanta. activitate in (ealru (Tearrul FONfANEL,Adolf Ingin'!f de sunet. Cineast francez (? Nalional, Bucurejti) >i la televiziune. Cu Paris, 1959). Intre 1937 ~i 1941. Lucrea precadere roluri de comedie. FilinognUie: 1955 - Directorul nostru W la ONT .i apoi la ONe (director tehllic), unde organizeaza sectarul sunet. (r. Jean Georgescu); 1959 - Telegrame (r. Aurel Miheles , Gheorghe Naghi); pe baze profesion iste 1% I - Pono-Franco (f. Paul calinescu);
1963 - Codin (r. Henri Colpi); Politicil
FORESUI, Marta Actrilii (Cernilu!i, IS ianuarie 1875 - ~i ... delicate.se (r. Haralambie Boro;
194?). In Germania, pe scenele teatrelor 1%4 - Titanic-vals (r. Paul Ciilinescu);

137

fOTINO,~u

FURDUl, DumJIru

ocazional , de film: 1974 - De bunii voie


.~i uC, " iiU( de ,,;men; (r.

Maria Callas

Dinescu); Nemuri{orij (in colaborare cu

Filip Dumilriu, Ioana Camuniari, Richard Schmidt) (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 Singur printre prieteni (r. Cornel Tedea).
FULGEANU. Florlca Regizor film documenlar. Sludii : lATC (1971 ). In Studioul Al.Sahia , din 1984, peste 25 de filme, in majoritate,
~Iiin!ifice.

tiniene. Volume : "Cinepoeme" (1928 ), "Scrieri pentru cinema" (1984). Filmografie: 1934 - Rapt (r. Dimitri KiTSanoff); 1936 - Tararira (I. B. Fundoianu) FURDUI, Dwnltru Actor (B~ile~li. Dolj , 27 oClombrie 1936). Studii : IATC (1957). Popular interpret comic de tearru .ji de televiziune. Din 19821ucreaza in From!"; ocazlOnal, film (Mma Tannenbaum r. Martine Dugow,;on, 1994). Filmografie: 1958 - Doi vecini! (r. Geo Salzescu); 1960 - Setea (r. Mlrcea DrJgan); Soidall fara uniformil ~r. FranclSc Mun~eanu); 1962 - Lupeni 29(r. MlTcea Dragan); 1963 - Un surils In plina va,,! (r. Geo Saizescu); 1967 _ fmpu$ciIcuri pc pOrltJ.tiv (r. Cezar Grigoriu); 1970 - B.D. intra [n actiune (r. Mircea Dragan); Fra(ii (r. Gica Gheorghe, Mircea Moldovan); 1971 B.D. /a mUnle .~i /a mtJ.re (r. Mircea Dragan); Brigada Diverse in a/erea (r. Mireea Dragan); 1973 Poqi(e albas Ire ale ora.~u/uj (r. Mircea Mure~an); 1974 - Un zambet pentru mtJ.i carziu (r. Alexandru Boiangiu); 1975 - Toamna bobocilor (I. Mireea Moldovan); 1977 larna bobocilor (r. Mircea Moldovan).

Filmografie: 1984 _ Coordonate/e materiei; 1985 _ S[nge/e, pur'erea vielii;1987 _ Copiii, sensul vie(ii; 1989 _ Raspunderi pentru urmasi; 1990 _ $coala romaneasca de chir~rgi<:; 1991 _ Muzeul aurolui .
Mi$U Fotino, Radu Seligan $1 Maria Filottr Tn Visul unai noptl de lam~ (1944)

RlNDOlA.t'ID. B.
Scenari,;t (laji, 14 noiembrie 1898 Auschwitz, 22 octombrie 1944). Scrii lor, publicisr cu pseudonimul Benjamin Fondane. Din 1923, [Tilie>le in Franla. Sus{inuta preocupare penlru cine matograf (scenarii, conferinle, articole) din perspectiva 3vangardei anilor '20. Inlre 1929 ~i 1932 eSle angajal al Siudioului Pant1Tlounl, loinville. In anul 1936 lucreazil. in studiourile argen-

1967 - Amprent. (r. Vladimir Popescu


Doreanu); Balul de sambata seara (r.

Georgescu); 1954 - ... $i lIie faLe sport (r. Andrei CillaTa-ju). , AClri!a (Cernau!i, II mai 1 9P). Studii: Academia de muzidi ~i arEit dramatica, Viena (1933). Prestigioasa actiyitate teatrali! (Teatrul Municipal ! Bulandra). Profesor uniyersilar. In ~Im, aparilii accidentale. dar memorabile: 1973 - Treciitoare/e iubiri (r. Malyina Urjianu); 1985 - Cantonul piirasil (r. Adrian lsrratescu-Lener).
. Scenograf (Sacuieni, Bihor, 15 sep tombrie 1932). Studii: Institutul de 'lTle' plastice, Cluj (1955). Piclura, gray'ura, arta decorativa, scenografie de (ealliJ ~i
I

Geo Saizescu); 1975 - Elixirultinere(ii (r. Gheorghe Naghi); 1976 - Tufa de Veneri. (r. Petre Bokor); 1987 - Chiri(a In la., i (r. Mircea Dragan).
FOTINO,~u

FREDANOV. Beate

Actor (Bucurejti, 24 iulie 1886 4 ianuarie 1970). Studii: Conservatorul de ana. dramalid i, Bucure~li (1906). Indelungat~ actiyilale to.lrala, fondator al To.trului de Stat din Br3:jOv, Sporadidi activjrate cinema tografica. FilinClgrafie: 1913 - CetEtea Neam(ului (r. Emil Girleanu): 1937 - DoamIla de la et.jul II (r. Dezideriu Major); 19~4 VisuJ unei nop!i de iama (r. Jean
Bra ~ oy,

FRENJlU. Sever

138
139

~PAR.

Nexandru

GAGIU, VaJertu Regiior. scenarisl, ;o;crijw[ . publicist din Republica Moldov a (Chi~iniiu, 1 mai 1938). S!udii : 11l ~lil ulul Unionitl de

GABREA, florin
AIle filme: 1969 - Canarul.,i viscolul (r. Manole Ma rcus); 1977 - Doclorul Poenaru (r. Dinu Tanase); Edilie

Cinemalogrtlfie, M oscova (1963) . Sc

afir mJ, in 1961. Cil sccn",ri'i( al filmul ui Owul merge dupa so;]re (r. Milai!
K alik) . Din fiq iun;: .
196~

1966 . lungmcl r:lj c de

Filmografi: ! 9W! - u/j\wl p .~ii n h: - Zt: C i: i;,;mi p&: t) va:-;;; 197 1

EX)JJv zlc .. ll cTt..c.l rH(;1rL iul; i 973 V ll im ul fI:l;clu c: 1974 - Dil filW zilci:

Scenog raf (Bucure~ ti , 18 april ie 1943). Studii : InstilUtul de arhiteclUr~ , : Bucure~ti (1 96 1). Semneaz~ cu pred penlru un rbboi alaI de mare). AIle filme, in Roman ia: 1 96~ dere scenogrdfie TV. Dill 19791ucreazl Aminc.iri bucurc$lCne - 1m doc; 197 1 in strainatare. Premii: ACIN 1978 (Edilie spedalii): Unnilrirea - serial T V; 1973 - Dincolo UCIN 1994-95 (Rosenemil - 0 IragiciJ de nisipuri; 1976 - Peisaj negru: 1990 Cilli1tarie sutp,;zii - film TV; 199~== - ==~--I iubiro)

- 1982; Un barbal ca Eva - 1984; SecrelUl pe:;lerii de ghealiJ - 1989). r Premi.i: Locarno 1969 (Prea h,ic

1976 - ?c urme/e fliJrci; 1977 - CIi",1 ai un bJrbat, J982 . luuie jn fliicJri; 1983 - Islori. unlli galben; 1985 Dc!il1UlUl misruios; 1988 . Corbii prflda nu -.~i impart : 1989 - CrJciunu/ instIlI gerac (lm doc); 1990 - Slrdda fe/il/arelOr
~JJruri

Carmen Galin in Salrimbancii (1981)

slinse.

.-GALIN, Carmen
Ac([i!ii (Ia~i. 14 martie 1946). Si udii: IATC ( 1967). Prod ig i oas~ activitate lea{raia (Tearful Tineretu Ju i din Pj aInt Neam!; Teatru l Na\i onal, Cluj; Tea trul Mic ~i Teatrul National, Bucure~li). Premii: AC IN 198 1 (Sallimbancii, A na .~i .. hOlu!'i . Filmografie: 1966 - Dimine!i/e unui Mial cuminle (r. And rei Blaier); 1967 K.o. (r. Mircea Murqan); 1972 - Drum in penumbrii (r. Lu cian Bratu); 1973 Propriecarii (r. Serbo n Creangii) ; 1974
- lJusrrale cu flori de

Creangil); 1980 - Labirintul (I. Serban Creanga): Prun cul, perro/uf si ;J rddefJii (r. Dan Pi! a); 1981 - Ana .<i .. ho!u/" (r. V irgil CalOtescu); 5 alrim ban c ii (r. Elisabeta Bostan); Un sa/limbanc la Polul Nord (r. Elisabeta Bostan); 1982
fmunericululb (r. Andre i Blaier); Pa/cze

Rosenemif

rragica=iii5ire. - -

speeiiJ li1

('In

co laborare

cu

Filip

de nisip (r. Dan Pi!a ); 1983 - De dragul (ifu. Anca ! Cr. Cri stia na Ni co!ac): Povesrea cii/iltorijJor( r. Aurel Mihe!es, Aleksandr Mitta); 1985 - Sezonul pescJ ru :;ilor (r. Nicolae Opri!escu); 1986 SecrcwJ lui Nerneshi (r. Geo Saizescu); 1987 - Zijmbel de SOare (r. Elisabeta

Dumitriu) (r. Mircea Daneli uc); 1992 Rosenemil - a Iragici1 iubire (r. Radu Gabrea).

Bostan); 1988 - SecrelUlamlCi .. . secrele


(r. Alexand ru Tatos); 1989 - Campioana (r. Elisabeta Bostan) ; 1991 - TeJdonul (r. Elisabeta Bo~;tan) : VinovalUJ (r. Alex" Visarion) .

GABREA, Radu
Rcgizor (Bucure~ti , 20 iunie 1937).

camp (r.

Andrei

Stud ii:
Bu eure ~ ti

InslilUlUl
promisiunile

de

Conslruqii ,
ale

( 1960); lATC (1968). Una


confirm ate

dilltre

genera\ie i '70 a carui cariera devine discontinua. dupa 1974, cand se stabile.,le

in Genl1ania, unde semneaza ca regilor. scenarist ~i produdltor cateva fi lme de interes inlcrnalional (0 t;rcJie de Pa$ti
140

Radu Gabrea

Blaier); 1975 - Tiina.<e Scaliu (r. Dan Pi!a); 1976 - Mere rO"ii (r. I\lexundru TatOs); Prem iera (r. Mih ai GA$PAR. Nexandru Reg izor film documentar (Cluj , 22 Constantinescu); 1977 - lama bobocilor Cr. Mircea Moldovan); ProfelUl. <Jurul .~i manie 1913) . Stud ii : Facuhalea de arde/enii (r. Dan Pita); 1979 - BielUl elec trotehnica, la~i (1954); IATC loanide (r. Dan Pita); Ora zero (postu ni ve"itar, 1973) . Din 1962, In (r. Nicolae Corjos) ; Speran la (r. !)erban Siud io ul AI. Sahia. film ari speciale ~i
141

c;.JJrAN, Vladimir

GEORGESClJ, Gheo<ghe

film ~tiin!ific. Peste tOO documenlare ~i filme ulililare. Dupil 1990, producillOr
independent.

Premii: ACIN 1973 (Premieril dupii 75 de ani); Belgrad 1976, Praga 1976 (Armele nawri/). GARoE5CU, Nlc.olae Alte filme: 1962 - Audiocinema Actor (Bucurejti, II august 1903 IOgrnfia; 1965 - Energie; 1968 - Vale. Bucure.~ti, 25 iunie 1982). Studii: Facul Olwlui; 1970 - A doua premierJ; 1973 tatea de drept ji filozofie, Bucure~li; Mlirinesco - comunicare cinema ConservatoruI de arta dramatica, IOgraficil; 1974 - StruCwra meralelor ~i Bucure.~ti (1927). Indelungat~ activitate Vladimir Gaitan $i George Mihai\a aliajelor; 1975 - MUleul cinemarogrdfiei leatralil (dram~, comedie, operetil) , la in Reconslituirea (1969) romane I, JJ; 1976 - Expedirie radio!i la televiziune. In film, roluri de romilnea.cil ill Sahel; 1977 - Seismele Napasra (r. Alexa Visarion); 1984 plan doi. de lip vrBncean; 1978 - Aripi romJlJc5ti; ZOOr periculo.'! (r. Francisc MunteanJ); Filmografie: 1934 - Bing-Bang (r. N. 1979 - Cibemeric.; 1982 - Striipungerea; 1985 - fnrunecare (r. Alexandiu Talos); Stroe, Vasile V..ilache); 1954 - lIie in Noi, eei din linia intI; (r. Sergiu luna de miere (r. Ion Rodan); 1955 1985 - Tuneli~rii. Nicolaescu); Racolarea (r. George Afacerea Pro",r (r Haralambie Boro!); Cornea); 1986 - Secrewllui Nemesis (r. GAITAN, Vladimir 1956 - !nrBrziarii (r. Ion Barna); Felira Aclor (Suceava, 2 februarie 1947). Geo Saizescu); 1987 - Fran~ois Vil/on mincinoa<il(r. Ion Popescu-{)opo); 1961 Studii: IATC (1970). AClivilate leatrala poerul vagabond (r. Sergiu Nicolaesc1; - Celebrul 702 (r. Mihai lacob); 1968 1988 - Mirce, (r. Sergiu Nicolaesc.u); A venrurile lui Tom "Sawyer (r. Mihai (Tealrul de Comedie). Fl1mografie: 1969 - Reconsliwirea 1990 - Coro, na de foc (r. Sergiu lacob, Wolfgang Liebeneiner); Moanea (r. Lucian Pintilie); Ciildura (r. Serban Ni colaescu); 1993 - Oglinda - !ncepuwl lui Joe Indianul (r. Mihai lacob, Wolfgang Liebeneiner); 1970 - Haiducii Creanga); 1970 - A~leplarea (r. Serban adeviiru/ui (r. Sergiu Nicolaescu). Creangil); 1971 - Puterea .)i AdevJrul lui $aplecai (r. Dinu Cocca); 1971 (r. Manole Marcus); 1972 - Silgeala GARoES<l./, lrlna SlipriIman. nebunilor (r. Dinu Cocea); Actrila (1947). Fiica actorului Nicolae capilanu/ui Ion (r. Aurel Miheles); 1973 Zesrrea Domnirei Ralu (r. Dinu Cocca). _ Jnloarcerea lui Magel/all (r. Cristiana Gardescu. Din ~ doua jumatate a ani lor '70 S-3 stabilit tn strilinalatc. Nicolae); Ceara (r. Vladimir Popescu GEORGESCU, DurnJlIu Pilmografie: 1964 - La parru pa.)i de Doreanu); 1975 - Pc aici nu se crece! Scenograf (Bucurejti , 2 decembrie (r. Doru NaSla. ); Zile {ierbin!i (r. infinil (r. Francise Munteanu); 1965 1934). Stu.dii: Instirutul de arte plastice, Sergiu Nicolaescu); 1976 - Accidenl(r. Gaudeamus igirur(r. Gheorghe Vitanidi~\; Bucurejli (1963). Cu preddere Sergiu Nicolaescu); 1977 - Pcnuu palrie Ord.~ul Ci:1fe ;ube.~(e (r. Anasta.~ia Anghel); aClivita!e teatrala ~i de televiziune. Premii: ACIN 1981 (SaJumbancir). (r. Sergiu Nicolaescu); Riizboiul de 1966 - Ulrima noapre 0 copil;;riei Filmografie: 1975 - Cursa (~ cos Illdepend'!.n!. (r. DOTU Nilstase, Sergiu (r. Savel Stiopul); $oparla (r. Mircea
tume) (r. Mircea Daneliuc); 1978 - AI Nicolaeseu, Gheorghe Vitanidis) - serial Iva); 1967 - Cerul incepe la erajul III
palrulea srol (r. Timotei Ursu ); 1981 TV ; 1978 - Din nOll impreunil(r. George (r. Francisc Munleanu ); 1970 - Caslelul
Sa/rimbanci; (r. Elisabeta Bostan); Un Cornea); 1979 - Ulrima noople de condamnarilor (r. Miha; Jacob); Mihai
sa/rimbanc la Po/ul Nord (r. Elisabeta dmgosle (r. Sergiu Nicolaescu); 1981 - Vileuul (;~ergi~ Nicolaescu); 1971' -
Duelul (r. Sergiu Nicolae.scu); 1982-: Purerea .)rflaeviIr111 (r. MIDfole Marcus);
Bostan); 1983 - Singurde can (r. Tudor fllliiln irea (r. Sergiu Nicolaescu); 1972 - Adio, dragii Ne/a' (r. Cornel
MiWscu); 1985 - Promisiuni (r. Elisabeta
<

Todea); 1974 - Trei scrisori secrete (r. Virgil Calotescu); 1975 - Canremir (r. Gheorghe Vitanidis); Mu~c"erarul roman (r. Gheorghe Vitanidis).

Bostan); 1987 - Unde e.~ri, copililrie ? (r. Elisabela Bostan); umber de SOare (r. Elisabeta Bostan); 1988 - Desene pe asfa/l (r. Elisabeta Bostan); 1989 o,mpioana (r. Elisabeta Bostan); 1991 Teldonul (r. Elisabeta Bostan); 1992

Pawl conjugeJ/ (in colaborare cu Mircea


Ribinschi) (r. Mireea Daneliuc); 1994 . Domni$Oiua Cristim:J (r. VioTel Sergovici) - film TV.

GEORGESCU, Genoveva
Regizor ~i scenograf film animalie

(Satu Mare, 15 mai 1937). Studii: Institutul Pedagogic, Bucurejti (1964). Premii: Teheran (Cine a fural apa). Fl1mografie regizor: 1967 - Lumina; i969 - Zmeu/; 1971 - Pe.)rer,; 1974 -

Soarele SCamll.lor.

GEORGESQl, Gheorghe
Operator f.lm documentar (Calilraji, 14 iunie 1926). Studii: IATC (1961) . Din 1955, in Studioul AI. Sahia (peste 50 de scur1metraje). Din 1969 s-a stabBit

in Gernlania.

Premii: Mamaia 1965 (A cui e vina '!J.


Filmografie: 1955 - Spanachiada de iamil (r. Carol Mihu\); 1962 - Coroana sflIriimariI (r. Mircea Popescu); 1964 20 de ani de picrurJ (r. Durnilru Done); Manle emopi rnici (r. Doru Segai); 1965
Pi1pu~arii

(r. Dumitru Done); A cui c

vina?(r. F10rica Holban); 1966 - Liniorii (r. Dumitru Done); 1967 - Nicolae Labi$ (r. Erich Nussbaum); Copililrie furarii (r. Pavel Constantinescu); 1968 - Marcie sa V1:Jnt, Emil Racovi{a (r. Pompiliu GlImeanu); 1969 - Un copil acuziI 0 lume (r. Mihai Dimitriu); Lupra la semicerc (r. Ervin Szekler).
143

142

GWRGESQJ, Hortensia

GWRGESQ1-08ROCA, Adina

GEORGESCU, Hortensia
Pic lor de cOSlume (Sali\le, Sibiu, 3 deceOlbrie 1909). Sludii: Facu ltalfa de )ilere !ji filozofie, Bucure ~li. Cu preca.~ defe filme de epodl ~i de mare montare. Colaborare constanta cu regizorii Sergiu Nicolaescu .~ i Mircea Veroiu . Se rega

o.,li)l(J. (in colaborMe cu Gltea loneseu)

(r. Sergiu Nicolaeseu); 1977 - Miinia (r.


Mircea Veroiu); Penlru patrie (r. Sergiu

lorda); 1930 - Televiziune / Ce va Ii' mBine (r. lack Salvadori); 1974 - Nu fiJmJm sJ ne t:tfl1uzJm (r. Iul ian MihuJ.

Nieolaesc u); 1978 - Tntre oglinzi ipa rdlele (r. Mireea Veroiu); Al1is"" do/ilrii "i ardelenii (r. Mircea Veroiu); 1980 Burebis'" (r. Gheorghe Vilanidis); 1981 se.5te pe genericul unor filme stn1.ine TnvingiIlowl (r. Tudor Marascu); realizate I'n Romania. Semnul ,arpelui (r. Mircea Veroiu); Prewii: ACIN 1971 (Mihai Vireazut, 1982 - A,leplBnd un Iren (r. Mircea Haiducil); ACIN 1989 pentru inlreaga Vereiu); Sfar,itul nOPlii (r. Mircea activitate. Vereiu); 1983 - SiI mori riInirdin d",, F'Ilmografie: 1959 - Te/egrame (r. goste de via{J. (r. Mircea V~roi\i).; 1984 Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); 1960 Adela' (r. Mircea Veroip); "1987 - Darel6e(r. Mihai lacob); 1962 - Tudor FriJllfOis Villon - poelUlva$stiond:(in (r. Lucian Bratu); 1965 - Haiducii (r. colaborare cu Gabriela Nitalaeseu) i Dinu Cocea); Procesul alb (r. lulian (r. Sergiu Nicolaescu). Mihu); 1966 - Dacii (r. Sergiu Nicolaescu); 1967 - RiIpirea fecioare/or GEORGfSaJ, Jean ( r. Dinu Cccea); episodul tnroarcerea (r. Regizor. actor, sceriarist (BUCllfe.5Ii, Mihai lacob) din De lrei ori Bucure$li; 25 februarie 1904 - Buetireili', 'S':aPfne, . 1968 --Rhbunare;rhaiducilor) (r. Dinu 1994). La incepulul anilo('20; actd, In Cocea); 1970 - Haiducii lui $aprecai leatru ~i film. Pionier al comediei cine (r. Dinu Cocea); Mihai Vileazul (in matografice romane~ ti indo O din epoca

colaborare cu Mircea Milcovici) filmului mUI. lntre 1929 ji 1940, (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 - Atunci lucreaza ca scenari st ~i regizor in Frant.a i-am condi:1mnaf pe [o{i /a moarte (MinialUnt - 1932, Aventura fericiriI (r. Sergiu Nicolaescu); SiIpliimPna nebu 1935, Amicii din St. Hubert - 1937) . niJor (r. Dinu Cocea); Zescrea Domnirei Semneaza filme reper ale cinematO Ralu (r. Dinu Cocea); Papesa Joana grafiei romane~ti din anji '40. Cla.;;ic al (r. Michael Anderson); 1972 - Ciprian ecranizArilor caragialene. Abordeaza Porumbescu (r. Gheorghe Vilanidis); deopolriva salim de actualilate. fantezia Para$uli$lii (r. Dinu Cocea); 1974 - muzkal-coregrafica, filmul de montaj Nemuritorii (In colaborare ell Petre (wnlema cu amintiri - 1963) ,i ddcu Veniamin) (r. Sergiu Nicolaescu); menlarul (Petro/ul - 1948; Pidurile Slejar-exrremif. urgenliI (r. Dinu Cocea); 1949). ACI;vilale didaclic~: fondator ,i 1975 - Canremir (r. Gheorghe Vitanidis); direclor al unor ~oli de cinema in ) 928 Casa de la miezul nOPlii (r. Gheorghe ~i, respecliv, 1943-1947; prefesor deae Vilanidis); Dincolo de pod (r. Mircea lorie de film Ia. In stilUlul de arta cine Veraiu); Mu~hel1!ru1 rom"" (r. Gheorghe malogrdficii <1950-1953). ' PreIllii:ACm"19"TT:,penlru meriie Vilanidis); 1976 - Bunicul"i doi dellnc vel/Ii minori (r. Maria Callas Dinescu); excep~ionale" .
144

1_
'

GEORGfSaJ-OBROCEA, Adina Monteur (Glten, Elvelia, 18 noiembrie 1931). Studii: Instilulul Polilehnie, Bucure,ti (1956). tn anii 1950-1957 luereaz~ la lurn alul de aClualitali ~ i filmul documenlar. Dupa 1958, filme de fic{iune . Premli: ACIN 1984 (Ringul, 0 luminiI la erajul zeal; UCIN 1991 (Unde la soare e frig). Filmografie: 1958 - Alo?...A/i g re,' il numiIwl! (r. Andrei Calara~ u); 1960 Aproape de -'Oore (r. Savel Sliopul); Furtuna (r. Andrei Blaier. Sini~a Ivctici); 1961 - VarJ romanticiI (r. Sini~a Iveliei); 1962 - A foS! prierenul meu (r. Andrei Jean Georgescu pe platou la 0 noapte (urlunoesA (1942) Blaier); 1963 - StrJinul (r. Mihai lacob); 1964 - Cartierul Vese/iei (r. Manole Filmografie regimr: 1924 - Milionar Marcus); 1968 - Ri1zbunarea haidueilor pentru a zi (,i scenarisl; intetpr<:t); 1929 (r. Dinu Cocea); 1970 - Haiducii lu i Povesle de iubire (ji inlerpret) - sm; $aplccai (r. Dinu Coeea); 197 I - Zesrrea Rhboi fi1rJ arme (,i inletprel); 1942 - 0 Domnilei Ralu (r. Dinu Coeea); 1972 noapce furlUnoa5a (~i scenarist); Ziua Bariera (r. Mireea Mure~an); 1973 _ cumpiiliIrii - sm; 1944 - Visul unei nOPli TnlOarcerea lui Magel/an (r. CriSliana de iarnii (,i scenarisl); 1951 - Tn sat la Nicolae); 1974 - Slejor-exlremiI urgen,iI noi (in eolaborare cu Viclor lliu); 1952 (r. Dinu Cocea); 1975 - Toamna Arenda.,~uJ roman; Lan/ui sJ~biciuniIor. bobocilor (r. Mircea Moldovan ); 1976 Vizila; 1955 - Direelorul nosrro; 1964 - Oaspeli de seariI (r. Gheorghe. Turcu); Mofturi 1900 (,i scenarist); 1968 Pinrea (r. Mircea Mold ova n); 1977 Par.roful Cenu.~iresei (~i scenarist, in [arna bobociJor (r. Mireea Moldovan); colabordTC cu Alexandru Culescu); 1976 1978 - Vlad Tepe,' (r. Doru Naslase); Amicilie (~i see nari sl) - film TV . 1980 - La rJscrucea marilor furlUni (r. Interpret: 1923 - TigJneu$a de la ialac Mircea Moldovan); 1981 - Lini$rea din (r. Alfred Halm); 1925 - NiIbiIdiIile adaneuri (r. Malvina Ur,ianu ); 1982 C/eoparrei (r. Ion ~ahighian); 1927 - Cine iube,<le $i Ia.,ii(r. Gheorghe Turcu); Maiorul MUriJ (,i scenarist) (r. V. 1983 - Pe malul sliing al Duniirii Timu~); 1928 - A$a e via,a (~ i scenarisl, Alba'lre (r. Malvina Ur,ianu); Ringul (r. in colaborare cu Marin lorda) (r. Marin Sergiu Nicolaescu); 1984 - AI patrulea
145

GHIl.AN, SIMa

GHWRGHlU. Lumlnlta

gi:Jrd de lfillgii deba rcader (r. Cris liana

Nicolae); 0 lumini! la elajul zecc (r. Malvina Ur.)ianu ); 1985 - Racolarea (r. George Corn ea); 1987 - Fig uranlii (r. Malvina Uc;ianu); Piislrem-mil doar pencru line (r. Virgil Calctescu); 1990 Unde la "oare e frig (r. Bogdan Dumilresc u); 1994 - A colo unde ochii dor(r. Bogdan Dumitlescu); 1995 - Aid nu mai locuie.~[e nimeni (r. Malvina
Ur~ianu).

1975 - Si Irombonul face muzici! (r. Titu s Mesar05) ; 1976 Spira/a (r. Pompiliu Gilmeanu); 1979 -' Prime/e Ireple (r. Eugen ia Gutu); 1980 Burebi"la (r. Ol impi a Daico vic iu); 198 I' Occavian Gogi1 (r. Olimpia Daicoviciu); 1982 - Ion AgBrbiceanu (r. Olimpia Daicoviciu); 1985 - Daciada de vard (r. Eugen Popita) ; 1989 - Pe 1I.9ul Mare in Releul (r. David Reu ). .

M esaro~);

Socrate Mateescu); 1985 - Onwl "i um brele lui (r. George $ tiuca); 1987 Produqii record Iii porumb ( r. George
~tiucii).

1978 . Guswl .yi culou rei1 fericirii (r . Fel icia Cernaianu); 1987 - rhmul difllrc dea/uri (r. Cris[ialla Nicolae). GHORGHIU, Eugen Regizor film docu mcnlar (Dobre~ii , Arge~, 10 aprili e 1931). Studii: IATC ( 1970)_ Din 1971,Ia Studioul AI. Sahi", reali zeaza peste 100 scurlmetraje documentare ~ i ulililare. Filmografie: 1975 - Sa nu-ri faci chip
cioplil; 1977 - AcoJo unde se nasc curcubeele; 1978 - Simbol pere n -

GHEORGHlAN, Diana AClrita ( Bucu"'~ti, 5 octoillbrie 1%0). Studii: IATC ( 1988). Ac ti vitat. teatmla (Teatrul National Craiova si . . TeatruJ Odeon).

GHEORGHE. Radu
Actor (Filimon Siirbu, Tulcea, 16 Actrit. (Cluj, 25 octombrie 1924). ianuarie 1951 ). Studii: IATC (1 975) .. Studii: Conservatorul de arta dramatid, Activi late teatraHi !ji la lelevjz.iune. Din Cluj. Pr esti g i oas~ activ itate teatrala anii '80 tra:i e~te tn strdinatate. (Teatrul National, Cluj) . Aparilii Filinografie: 1979 - Mireasa din cren' oeazionale pe eeran: 1971 - Sera l" (r. Lucian Bratu); 1981 - Am 0 idee (r. Mal vina Ur~ian u ); 1979 - !nloarcerea (r. Alecu Craitoru); Ana ~i .. holul" lui Vodii Upu~ne anu (r. Malvina (r. Virgil Calotescu); GrJbe,lle- Ic incel Ur~ianu ); 1982 - [nrunericul alb (r. Geo Saizescu); Semnul , ",pelui' (r. Mircea Veroiu); Un echipaj penlru (r . Andrei Blaier). Singapore (r. Nicu Stan ); 1983 - GIrola cu mere (r. Geo rge Cornea); De dragul GHEORGHE. C. Petre Operator film doc umentar (G ura $ utii, Iilu, Anta ! (r. Cristiana Nicolae); 1984 Diim bov ila, 7 aprilie 1931). Studii : Riimii~agul (r. Ion Popescu-Gopo). IATC (1 955) . lntre 1955 ~i 1962, peste 500 subiecte de jumal de actualitali. Din GHEORGHE, T. Petre 1962, filme documetare ( peste 230 de Operator filmdocumentar (Bucure.5ti. scu rtmetraje). Colabora re con s tan t ~ cu 27 martie 1934). Studii: IATC (1955). Virgil Caloteseu. Din 1970, la Studioul AI. Sahia, peste Filmografie: 1957 - !nsemniiri din 300 subiecte de jurnal de ac walitali; , Porlul RO$u (r. Vi rgi l Calotescu ); nu meroase reportaje de eveniment ~ i . fnsemlliiri din De/lii (r. Mi rel lIie~ iu ); filme documentare (peste 120 de tilluri). 1963 - 4 000 de treple spre cer(r. Ti tus Fi4nografi~: . 1974 ,,-Curlea slic/arilo.! Mesaro.); 1%4 - Tro!U$ul.,ioamenii,(r:- (r. VladimirPo'pescu-1)oreanu); Tg?/Gheorghe Horval); 1967 - Fabric. de Cum a fas t posibil (r. Olimpia impachelal fum (r. Ion Moseu); 1971 - Daicoviciu); 1979 - Sisleme in univer" Visele copiliiriei (r. Jean Petrovici); (r. Olimpia Daicoviei u); 1980 - Ierarhia, 1972 - PI.y Ready (r. Co nstant in sislemeior(r. Olimpia Daicovici u); 1981 Vaeni); 197 3 - Metamorfou (r. Dona Evoluli. omului (r. Dumitru Done); Barta); 1974 - Vrem"" fBnului(r. Titus 1982 - Mare, valuri, delfini (r. Pa ul
146

GHELAN. SUvia

Iricolorul; 1979 - Dill larif in fiu; 1980 [n V(llra d<fcicii; J 982 - fmparimi!i de carle; J 981 - $li1fcw pJin ii; 1988 Trans/are pe.nrru viiror.

GHEORGHIU, Llca ACl ri~a ('? ? - Buc~re ~li , L 6 marrie 1987). 1nterpret a neprofesionista, fii ca liderului eomullist Gileorghe Gheorghiu' Dej, distribuita eonjLlnctu ral tn filmele or '60. anil Diana Gheorghian
Filmografie:'1957 - EruPlia (r. Liviu in Rochia alba de danlela (1988)
Ciulei); 1958 - A v.la /l~ a (f. Gheorghe Filmografie: ) 984 - Ralj,,1 (r. Mircea Turcu); 1960 - Soldari f;;rli uniformii Dragan); Acordari circumstan!c (r. FraJlcise Munteanu ); 1962 - Lupeni alenu.nre? (r. Lucian Bratu); 1986 - '29 (r. Mireea Dd'gall); Tudor(r . Lucian Sania alb.s lrJ (r. loan Climlilzan); 1988 - Bratu); 1965 - De-a ~ fi ... Harap-Alb Rochia albif de dallldii (r. Dan Pila); (r. Ion Popesc u-G opo); Proccsul alb 1995 - CrJii de Currea Vcche (r. Mircea (r. lulian Mihu)_ Veroiu)_ GHEORGHlU, Lumlnlta GHEORGHIU, CorneUa Actri\a (B ucure.ti, I septembrie Actri!ii (Bucure. }ti, 25 oClombrie 1949). Studii : IATC (1972). Activi tate 1938). Swdii: IATC (1962) . Aeti vitate teatralii (Teatrul Bulandra). te atral ~ (Teatrul Nalional , Ia,i). Rare Filmografie: 1930 - Labirillwl (r. _ apa ri!i i in film . $erban C reangii); 1984 - Fupl diver.< (r. Filmografie: 1973 - Incoarcerea lu i Andrei Blaier); 1986 - Moromelii (r. Magel/an (r. Cristiana Nicolae); 1974 Stere Gulea); 1989 - Campioana (r. S lejar-txlremii urgell!ii(r. Dinu Cocea); Elisabe ta Bostan); 1990 - RJm<nccea (r.
147

GiIORCJ-iIU, fv4Jhnea

GHJDAU, Emelle

Laurentiu Damian); 1991 - Drumul caini/or (r. Lauren~iu Damian) ~ 1992 Prjve.~ le inainte cu miinie '(r. Nicolae
Miirgineanu); 1996 - Pre" lilrziu (r.

documen[;{re .'jliiJl\ifice.

Colaborare

COnSlanla ell regizofuJ Doru Che~u (1970 . Baeleriile; 1982 - Celu/a uciga!;'<I; 1984 - Barier(J amprenrei
genelice;

- Punc! .~i de Ja capJ! (r. Alexa Visarion); 1986 - Momme!ii(r. S[ere Gulea); 1987 Vu/clJnu/ stillS (r. George Cornea) .

Daneliue);

1981

- $Id"n Luehian

(r. Nicolue Margineanu); SCflInu/ ~;i:Jrpelui


(r. Mireea Veroiu): 198 2 - Clissando (r. Mircea Daneiil1c); 1984 - Moard lui C5Jifi:lr (r. Serhan Marinesc u); Piciul (r.losi!" De~lian); 1985 - !JJ{unecilre (r. AJ exa ndru TalO ~); 1987 - Noiembrie. ullimu l bal (r. Dan Pi!,,); 1988 - Roe/Jia albi! rle dalllel " ( r. Dall Pi!a); 1991 /-IOle! de lux (r. D" " Pita); 1992 - Cel mai iubit dimre piJlIl;l/lfCni (r. $erban

Lucian Pintilie).

1985 - A/lrd/ea ochi elc.) .

GHEORGHIU, Mllmea
Scenarist (Bucure.,[i, 5 mai 1919). Sludii: F.cult.lea de litere >i filo zofie, Bucure,li (1941). Scriitor, publici't, Iraducator, critic literar. Doctor docent in ,tiin\e filologice (arlele speclaco\ului).

GHEORGHJU, Petre
Actor (Ia~.i . 20 iunie 1929). S tudii :

GHERGHlNESCU, Mirc.ea Operalor (Bueurqli. 1 martic 1934). Siudii: IATC (1956) . Lu creaza 1;1
leleviziune repor1aje (c irca 1(00). doeu menlare .5' filme utililare (ci rca 650), YideocJip uri (d rc;-l 700r ACliyilate didaclic a univ er:-i)I<lrii.
r-

ConservalOful de arta dramalica, la ~i. Bogata activilate ~ealrala (Tearml


MuniCipal! Bulandra). in film, roluri de plan doi. F1lmografie: 1957 - Citadel.,fiirJmalii (r. Marc Maurette); 1958 - A va/an~a (r. Gheorghe Turcu); 1960 - PONeLUI
UP-U;

Activitate didactica universitarJ. Membru corespondent al Academiei Romane


(din 1974). Membru .1 CC al PCR (1965-1989); pre,cdinte 01 Academiei de ~tiinle Sociale,i Politice; pre,edinte al Consiliului cinematografiei (1963 1965); vicepre,edinle al CSCA (1965 1968). In anii '60, contribuie hatariltar la adoptarea unCr decizii importante pentru cinematograful romanesc (ma

Premii: Cai ro 1966; Prag' (Omul .!i CUllIeJd); AC1N

1966 1974

(Rom;lnia. (ar<:J mari/or visun) ; Mo(;[..;

necunoseut (r. Gheor ghe Turcu);

1962 - Tudor (r. Lucian Bratu); 1964 Neamul $oimi1re~lilor o(r. Mircea Drugan); 1971 - Nunta de pialrJ (r. Dan Pi"" Mircea Veroiu); PMureJJ pierdulii (r. Andrei Blaier); 1974 - Un Zilmbel pentru

Carlo 1975 (Tar:! mNriJorpicwn) : ACIN 1979 (LucruJ mJnuriJor mde); ACIN 1981 (Munre/c) . 1n8 . MllllleI" alb (r.
Dan
Nee ~ ule ,).

Ml1rinesc.:u); 1993 - Copili nimJnui (in coiaborare c: u han co Oi Gi ..';,:OIll O) (r. Davi d Whe at !ey ); 0 V<1rd v'(.; !leuifat (r. Lucian Pinl il i:.;) ; 1 996 - Pre;) farziu (r. Lucian Pintilic) .
GHlBU, Ql~lna Pictor de costume (Bdiila. 16 oe lombric 1946). Premii: AC1N 1984 ( Glissando). Filmografie: 1981 - $rel"" Lueflian (Nicolae Marginea nu ): 1982 - Bi:iJo<1ne de cu'rcubeu (Iosif Dcmiall); GliSSando (Mircea Daneiiuc); 1987 - Noiembrie, ulrinwl bal (r. Dan Pi!a);. 1988 - Roehia albi de danle/a (r . Dan Pita); 1991 Hale! de lux (r. Dan Pi!a); 1992 - Cel nUli iubil dimre piimarlleni (r. $crban Marinescu); ! 996 - Prea tfirziu (r. Luciall Pintilie).

firea produqiei, crearea Studioului Animafiim, infiinlarea revislei Cinema,


a Asocialiei Cinea~tilor, organizarea

rna; rBrziu

(r. Alexandru Boiangiu);

festivalurilor de la Mamaia). Membru


a numeroa se JUflJ imernationale. Pre,edinle UCIN din 1990. Premii: Mamaia 1964 (Tudor); ACIN 1974 (Canremir). Filmografie: 1961 - Porlo-Franeo (r. Paul Ciilinescu); 1962 - Tudor (r. Lucian Bratu); 1966 - Zo~ia Feeioarei (r. Manole Marcus); 1971 - Piidurea pierduliJ (r. Andrei Blaier); 1975 Canlemir (r. Gheorghe Vi[.nidis); Hyperion (r. Mircea Veroiu); Mu \,chera.ruJ roman (r. Gheorghe Vitanidis); Tao<1se Scatiu (r. Dan Pi\a); 1980 - BurebisUl (r. Gheorghe Vilanidis).

1975 - Dincolo de pod (r. Mireea V.:roiu); Ora$uJ viIzuc de sus (r. Lucian Broltu); 1976 - Marele sillguJ7i/ie (r.lulian Mihu); Tr~j zile $i Irei nopri (r. Dinu Hnase): Uilima noaple a singurJIii{ij (r. Virgil Calolescu); 1977 - E alBI de aproape (erieirea (r. Andrei Ca[ali~ Baleanu); Trepre 'pre cer (r. Addrei Blaier); 1978 - Cuswl .' i euloarea [erieirii (r. Felicia Cemaianu); ToM penlru (olba] (r. Andrei Blaier): 1979 - Bierulloanide (r. Dan Pi!a); Ion - bleslemul pilmiiniului, bJescemt:1 iubirii (r. Mircea Mure!}Cln); 1981 - $re(an Luebian (r. Nicolae

GH[BU, Oilin Operator (Bueuree[i, 23 aprilie 1939). S[udii : IATC ( 1972). Personaiit a[c de mrud! a artei inl~gj n ii , aI carei sti!, de un
rafinamcnr, Ulh,;.Ort o; ces iv, se impune, indifercJl \ de regiwrul cu carc lucreaza, imprimaJld o perei 0 v iziune plastic a

Milrgineanu); Am 0 idee (r. Alecu Croiloru)', 1982 ~ A~tepcBnd un (ren (r. Mircea Veroiu); De ce crdg elopatele, Mi[ici1?(r. Lucian Pintilie)~ Prea rineri
penrru riduri (r. Aurel Miheles); 1983 -

GHEORGHIU, MI.rcea Operator film documentar. SpeciaJizal


in

inco nfundabil1L Activitate didaclic a universitara. Premii: ACIN 1973 ($aple lile); ACIN 197 6 (Dif)colo de pod) ; ACIN 1979 ([mre oglinzi para/efe); i\CIN 1981 ($Ic(an Luchia n); AC1N 1984 (CIi.,sando); ACiN 1989 (Rochi. albJ de danreJJ, N oiembrie. u/limu/ bal); UCIN 1992 (Horef de lux). . Filmo grafie: 1973 - $aple zile (r. Mireea Ve raiu); 1975 - Dincolo de pod (r. Miree a Veroiu); Hyperioa (r. Mircea Veroiu); 1977 - Milni" (r. Mireea Veroiu); 1978 - [nlre oglinzi para/cle (r. Mircea Veruiu); Ar(;Sla,
do/ar;; I,j ardeienjj (r. Mircea Veroiu); 1980 - VilniIloare de vulpi (r. Mireea

GHIDALI, Emerle
Operator (Oc lla Murc ~ u!ui, 12 iunie 1908 - Bueure,li, 23 mai 1971). Din 195 3. in Studioul AI . S.hia, cu precii dere subiecte de jurnal de aClualitaii !5i

reportaje.
Filmografie: 1953 - Campionare/e de leni,,,,' de masJ (r. Nelu Blidaru); 1956 - Preludiu olimpic (r. Nelu Blidaru); Aurel V/aieu (I. Gabriel Barta);
mondia/e

Scopul

.~i

mijloaceJe (r. D<ln Marcoci);

falmari

sub

microscop

pen!fu

1984 - Horea (r. Mireea Mure,a n); 1985

148

149

CHlDAU. T1bertu

QRARDI. Nkolae
la SWdioul Bucun::sti :-,i lid Animafilm. . . I RealizalOr din 1958. Filmografie: 1958 - Aparar uni ver.,"I; 1959 - Perrolache Fiil Frumos: 1960 Oac bro.<coiul liiudiIro.,~ 1961 - LegendiI concemponmJ; 1964 - FJd moriJlii; 1966 - Para: Paralele: 197 3 - Week-e"d: 1975 - Purerea obi., nuinrei: 1978 -

1957 - MUleu! Milirar (r. Nicolae Olrocol); 1958 - Fecioru! viidallei lui Toma (r. Nicolae Olrocol); 1959 StJp;]nii aurului negru (r. Alexandru Sirbu); 1961 - Imagini ale unui rrecur glorios Cr. Nicolae OlIOCOl); 1964 - Pagini de isrorie (r. Mirce. Saucan): 1966 -

Awnrie. ciuperci! (r. Dumitru DiidTrlat); 1%8 - Frunze (r. COnSlan"n Budi~Ieanu).

Revizia; Raliul.

Filmografie: 1966 - Vremca ziipezilor (r. Gheorghe Naghi); 1967 - Subleranu! Cr. Virgil Caloteseu); 1969 - Doi biIrba!i penrru 0 moarle (r. Gheorghe Naghi); 1971 - Deco/area Cr. Tirnolei Ursu); Purerea ~i Ade viIrul (r. Manoie Marcus); 1972 - Cu miini/e curdle (r. Sergiu Nicolaescu); 1975 - Dincolo de pod(r. Mircea Veroiu); TidliI de-duminicii (r.
Mih~i

1%2 - Sub cupola "lb"slrJ (ill eolobo,")'e

cu Aurel Kostrakiewicz) (r. Gheorghe


Tobias); 1965 - Gaud"iillluS igiruf

(r. Gheorghe Vitanidis):

Ora.~uJ carc

iube.yre Cr. Anastasi. Anghel): 1966 FanlOmeie se griibesc (r . Cri~(u Poluesis); 1967 - Seful secroru/ui su/Jcle (r. Gheorghe Vitanidis); Cerui in cepe

I
GHIDALI. TIberlu Operator, r.egizor film documentar (Brad,25 febTUarie 1940).Sludii: IATC (1967). Fiul operalorului Emeric Ghidali. Peste 100 de filme ulililare ,i doculnentare 10. srudiourik Animafilm ~i AI. Sahia. Specializat in film~ri subacvalice. Premii: ACIN 1981 (AdeviiralUl GHll.lA, Necu Ivan Scenarist (!;)endriceni, Boto!;,ani, I martie 1930). Swdii: Facuhalea de filologie, Bucure~li (1952). Scriilor , publicist. Redaclor->ef la RedaC!ia de ~cenar!i a S(udioului Bucure~ti (1967 1969). " " lungiI Filmografie: 1963 - Drago. de-o seara (r. Horea Popescu): 1964, specracol). SiIrulUl (r. Lucian Braw); 1969 - Rilz Filmografie operator. 1972 - Barajui . boiul domlli!elor (r. Virgil Calolescu): Valea eli pe$ri Cr. Mircea Veroiu): 1979 1977 - Miinia Cr. Mircea Vcraiu) . - Aproape r01U1 despre grJu (r. Constantin .I Vaeni); 1981 - Adevi1rarul specliJcol (r. GHIOCEL, V10rel Inginer de sunel. Luiza Ciolae). Operatoqiregizor. 1968 - Hocus pocus!; 1969 - Aruncarea Filmografie: 1986 - Cale tiber. greUla!jj; 1970 - Drumul eel mai scurr, (r. Nicu Stan): 1987 - Via!a co. 0 poves(e . ,c) 1971 - Circ flir. fronriere; 1977 - (Secven!e din is(oria filmu/ui romane. Merinosul de Palas; 1980 - Energii; ; (I-II) (r. Costache Ciubolaru, Aleeu 1981- Vaean~IaDurJu; 1982- Virw!i Craitoru); 1988 - MHrrori dispiiru!i bucovinene; 1983 - Prede(:J/, un basm If) Cr. SlObi Cseh, Dan Mironescu); 1990 doi; 1984 - PlanelfJ aJbi1Scr-J; 1985 - Skit, innebunesc $i-mi pare du (r. Jon GOSlin); Liceenii rock'n roll Cr. Nicolae 1987 - Covorul de frunle; 1988 Desprindere.2; 1989 - Alergii/e. 1 Corjos).

Constantinescu); Toamn:l bobo

rilor(r. Mirce. Mo ldovan); 1977 - lama bobocilorCr. Mireea Moldovan): 1978 CiocoiaciI cu alunc (r. Gheorghe N;Jghi); Torul pelllru forbal (r. Andrei B!aier); 1981' -' Srefan l.uchian (r. Nicolae Margineanu); 1989 - Taina jocului de cuburi Cr. GheOighe Naghi); 1990 RiImPJJerca (r. Lauren~iu Damian); 1991

lid ecajul III (r. Francisc MUllreanu); Giocollda firJ .:Lirds(r. Malvi!la Ur.~ianu); 1971 - Saara (r. Malvina Ur::;ianu); 1972 - Drum in penumbrJ (r. Lucian BralU); Sfanla Tereza .~i di;J'%Jii (r. Fr..,mcisc Munreanu); 1973 DrJgusteiJ

- Drumul ciifliJor(r. Laurcn!iu Damian): 1993 - Timpul libc-.r (r. Valeriu


Dragu~anu).

ineepe vineri(r. Virgil Caloleseu); 1975 Cantemir (r. Gheorghe Vitanidis); CilSil de J;J miezul llop{ij (r. Gheorgh..! Vitanidis); Mu~chctf:Jru/ romBn (r. Gheorghe Vitanidi,); 2ilo fierbin!i (r. Sergiu Nicolaesc.u); 1976 - RO,<covanu! Cr. Francisc Munleanu); 1977 - Pentlu patrie (in eolaborare cu Alexandru
David, Mireea Mladin) (r. Sergiu

GIOROC, Florin 1nginer de sunel (Ramnieu V.lcea,


20 februarie 1949). Studii: Conser valorul, Bucure,li CI972); Fawllatea de eleetranid;, Bucure~li (1983). Dill 1972,

Nicolaescu); RJzboil!1 de lndcpcndcn!~ (in colaborare cu George Cornea,


Mircea /;tiadin, Alexandru David) (r.

Ooru

NaSlase. Sl!rgiu

Nicolacscu, (r.
(r.

1.3 Studioul Annatd. rl!alizeaza coiO.3na sonodi la pestt! 300 de filme doeu mentare!;i utili tan: cu temalid. milil.a.rd.

Gheorghe Vilanidis) - serial TV; 1978

Nca Marin Nicolaescu);

Mi/i;;!rd:J(
Re~'f:Jn~a

Sergiu Sergiu

GIRARDI, Nlcolae
Operator (Mani!stirea, Dambovila,

!O deeetnbrie 1931). Studii: IATC


(1955). Colaboralor eonsec vcnl al

Nieolaescu); 1979 - Miliai/, caine de eire (r. Sergiu Nicohtescu); Ultima J!oapce de dragoste (r. Sergiu Nicolaescu); 1980 $anraj Cr. Gco Saizeseu); 1981 - Cap cana mercen:Jrilor(r. Sergiu Nico!ac~eu);

GHIGA, Julieta -> SZONYl, Julieta

GHlUfA. MonJca
3 Aetri!d CGmpulung Moldovene", 26 iulie 1940). Siudii: IATC (1964). Bogal~ "clivilale lealralii (Tealrul Mic),

rcgizorului Sergiu Nicolaesc.u.


Filmografie: 1958 - Circul. Cr. Mihai 13ueur); 1959 - BJie{ii no.yrri(in CG\abo
r~

Saltimb;Jncii (in colJborare cu


Marinescu) (r. Elisabcta 13oslan);

kill

un

sa/rimbanc 1:1 Polul Nord (in L'0Jaborare


eu Ion Marinescu) (r. Elisabcla Ro"an); 1983 - Ringul (in colabcrare cu Marian Stanciu) (r. Sergiu }\!icolaescu); Viraj pericu/os Cr. Sergiu Nicolaeseu); 1984 t51

GHIGORj', LMu M.Ihal


Regizor film de anim"!ie
(Cern~uli,

cu Aurel Kostrakiewk:z) (r. Ana.'ital)ia

Anghel, Gheorghe Vilanidis); 1961

noiembrie 1925 - Bucure~lj. sep[embrie


1979). Din 1951, desenalor >i animator

In film. roluri de plan doi, in regislru df"dmalic.

PO.,\t-reslanc (in colaborare cu Aurel

=-==

1- .

Koslmkiewiez) (r. Gheorghe Vilanidis);

150

Q..X::r..i11. .~"'Id:r',J

===== .

<1lulEA, Cornel

L'I!Jc.mJrd (r. Sergiu Nicolaescu); Ziua Z (in colabor.:lre cu Sarin Chivule.';cu) (r. Scrgiu Nicalaesc u)~ 1985 - Noi , cci din lini" inc"i (r. Sergiu Nicolae,cu); 1986

TrelluJ de aur (In colaborctre eu Marian Sianciu) (r. Bohdan Poreba); 1987 - In ficclJrc If mi-c dor de line (In colaborare cu Sorill Chi"ule,cu) (r. Gheorghe Vit cUlidis); FrlJn~ois ViI/on . poetul vi.J gi:Jbond (111 colabor~re cu AJexandru GroUl) (r. Sergiu Nicolaescu); 1988 Mirccil (III colaborare cu Alexandru Groza) (r. Sergiu Nicolaescu); 1990 Coro<lna de foc (In col<tborare cu Ale xalldr u Groza) (r. Sergiu Nicolacscu); 1991 - De-a.~ fi Peler Pan (r. Gheorghe Naghi); 1993 - Oglinda lnceputul adevJruJui (in colaborare cu Sorill Chivulescu) (r. Sergiu Nicolaescu).

(r. Lucian Brato); 1973 - Capeana (r. Manole Marcu,); Pisrrui.1U1 (r. Frdllcisc Munleanu) - serial TV; 1975 - Ora~ul vJzur de sus (r. Lucian Bratu); Pira{ii din Pacific (r. Gilles Grangier,

Grigore Vasiliu Birlic $i A1exandru Giugaru

;n

Dir8ctoru/ nostru (1954)

G1UGARU. Alexandru
AClor (Hu~i. 23 iunie 1897 - Bucu re,li, 15 marlie 1986). Studii: Conser vatorul de arta dramalica., Bucure~li (1926). Prodigioasi! aClivilale lealrali! (Iealrul National. Bucure,Ii). Personaje com ice, adesea cu 0 nota grQ(esc-cari caturala, multe din repertoriul cara gialian. Pilmogmfie: 1925 - Legenda celor douiI eruei (r. Ghi!i! Popescu, Eflimie Vasi lescu); NiIbJdili/e C/eopacrei (r. Jon $ahighian, Jean Georgescu); PJea/ii .~i Tilnda/iI la Bueure~li (r. Aurel Petrescu); 1929 - Vene. a moarii pe Sirel (r. Marlin Berger); 1942 - 0 nOaple funu noa.'" (r. Jean Georgescu); 1950 - Bule vardul "FluierJ viin w"(r. Jean Mihai!); 1953 - 0 scrisoare pierduliI (r. Sica Alexandrescu. Victor I1iu); 1955 DirecloruJ JlOsrrU (r. Jean Georgescu);
152

Popescu 10 in eonlrol (r. Traian Fericean u); 1957 - Douiilozuri (r. Aurcl Miheles, Gheorghe Naghi); 1958 - D-ale carnavalului (r. Gheorghe Naghi, Aurel I, Miheles); 1959 - Te/egrame (r. Aurel Mihele" Gheorghe Naghi); 1960 ' BMilranii (r. Sid Alexandrescu, Gheorghe Naghi); /961 - Drum nou I Intiilnirea (r. Aurel Mihele,); POSI reseanl (r. Gheorghe Vilanidis); 1962 Doi bilieli ea painea ea/dil (r. Andrei ClUi1rd.\u); Tudor(r. Lucian Bralu); 1964 - Mofcuri 1900 (r. Jean Georgescu); 1965 - Haidueii (r. Dinu Cocea); 1966 Codgenla domnului profesor (,. Haralambie Boro~); 1967 - Rilpirea feeioarelor (r. Dinu Cocea).

GIURUMIA. Aurel
Act9r (Cernauli, 14 martie 1931). Sludii: InsliluluJ de teatru, Cluj (1954). AClivitale teatrala (Teatrul Naliona!, Cluj; Tealrul de Comedie). Pilmografie: 1958 - Alo? ..Ali gre"il numifrul! (r. Andrei Cal~ra ~ u); 1962 Doi biiieli Ca pilinea ealdil (r. Andrei C~lara~u); Vaeanli! la mare (r. Andrei Calara,u); 1970 - A.~replarea (r. $erban Creanga); 1972 - Drum in penumbrJ

Sergiu Nicolaescu); 2ile fierbinli (r. Sergiu Nicolae,cu); 1976 - Amici{ie (r. Jean Georgescu); Gloria nu cBnrJ (r. Alexandru Bocanel); Premiera (r. Mihai Constantinescu); RO$covanul (r. Francisc Munteanu); Toale pfinzclc sus (r. Mireea Mure,an) - serial TV; 1977 - ACTiunea AUlobulUI (r. Virgil Calolescu); Eu. w "i Ovidiu (r. Geo Sai;,e,cu); 1978 - Ciallura $i piciiwra de ploaie (r. Manole Marcus); Ciocolalii eu alune (r. Gheorghe Naghi); Expre.<ul de Buflea (r. Haralambie Boro\); Meladii, melodii (r. Francis< Munleanu); Towl penlru fOlbal (r. Andrei Blaier); 1980 Fiul munlilor(r. Gheorghe Naghi); 1981 - Ana .1i "holul" (r. Virgil Calotescu); GriIbe"le-le ineel (r. Geo Saizescu); Sallimbaneii (r. Elisabela Bostan); Un sa/limbane la Polvl Nord (r. El isabeta Bostan); 1984 - Eroii n-au varslill Fara din Slrada Florilor (r. Millai Constan tinescu. Dan Mironescu) ~ serial TV; 1985 - Promisiuni (r. Elisabela Boslan); VarJ senlimenralg (r. Francisc Munteanu); 1987 - DuminiciJ in familie (r. Francisc Munleanu ); 1989 - Campioana (r. Elisabeta Bostan).

1984 (AI palriei erou inlre erol); ACIN" !985 (Gorunullui Horea). AIle filme: 1961 Drumurile Cri1anei; 1964 - Rafiniirii de pelrol; 1966 - George Co,bue; 1968 - Emil Raeovi{i1; !970 - Oamenii .~i apele; 1972 Craiul mun{ilor - 1m; 1973 - Expedi{ia Mari,~ 1974 - Giganwl de la gurile DuniIrii; 1975 Meleagurile lui Brancu.)i; Zidurile aU aminciri; 1976 Flaelira vie - 1m ; 1977 - Oamenii pil miinlUlui; 197 8 - La poalele Bueegilor, 1979 - MemordlJdum; 1980 -IUOO$le-mi mBinile ~i ochii; 1981 - Oam enii ~i pia Ira; 1984 - Romiinia , 0 epod de fmpliniri; 1986 - Liviu Rcbreanu na.,IIccrea unui roman; 1987 -loana Radu. Omagiu roman lei - mm; !988 - 20 de erizanleme; Loeuri de epopee; 1989 Jude(ul Diimbovita, va Ira de {ariI, de muncil ,<i de dar -1m; 1990 - SiIrbiIloare la-BoUza; lealieni la Bueure,,'i; Parli eipanti la Marea Unire; 1991 - Indreplar al legii; 1992 - Comova: Revedere dupa 60 de ani: Impresjj dinrr-o expozilic; 1994 - BUcUre$li, capirala Rom;niei; Tezaurul RomBniei la MOSCOV8.

GlRBEA. AnIta
Regizor film documentar (Buc ure~ti, 14 mai 1960). Sludii: IATC (1984). Fiica aClorului Cornel Grrbea. Premii; VCIN 1991 (LiIea~ul zeilor mup). Filmogmfie: 1985 - 0 lume in incerseC{ic; 1987 - Eu cal cane, (tcala sunt, 1988 - Un punel de vedere; 1993 Dineo/o de ora zero; 1994 - Ndini.1Ii.
Cornel ActOr (Gheorghieni . 5 ~eptembrie 1928). Sludii: InstilulUl de lealru, Cluj (1952). Aclivilale lealrala (Teatrul Jon

Gl!.MI.ANU. PompWu
Regizor film documentar (Buciumeni, Diimbovila, 8 februarie 1932). Din 1951, lucreaza succesiv in studiourile AI. Sahia ~i Bucure~ti realiund peste 140 documentare de lung ~i scurtrnetraj. Premii: ACIN 1971 (BzladiI penlru eei eJzu{I); ACIN 1976 (Spirala); AC1N 1982 (Un am Iriiind in viilor); AC IN

GlRBEA.

..

153

~U,Emll

GOlJ)GRABR. Wlllam

~ .Vasilescu}. fn film, roluri episodice sau

Premii: ACIN 1983 (Un om pelllFU'.un


.,at); Bilbao 1991; ACIN 1991 (Si!

de plan doi, Filmografie: 1954 - Brigada lui lonu! (r. Jean Mihail); 1955 - AI.nniiin mun,i (r. Dinu Negreanu); 1963 - Pa~i spre luna (r. Ion Popescu-Gopo); 1965 Runda 6 (r. Vladimir Popescu-Doreanu); 1966 - Fausl XX (r. Ion Popescu-Gope); 1979 - Mihail, ciline de eire (r. Sergiu Nicolaescu); Ultima noap,e de dragoslc (r. Sergiu Nicolaescu); 1981 - Capcana mercenari/or (r. Sergiu Nicolaescu); Due/ul (r. Sergiu Nicolaeseu); 1982 Pildure. nebunii (r. Nicolae Corjos); 1983 - SeerelUl lui Bachus (r. Geo Saiz.escu); 1984 - Ciuleandra (r. Sergiu

(aeem IOWI),
AlIe~: 1987 - Minerilul, din eele mal vechi (impuri ... (r .Mihai Zahi!J); 1989 - [n ciurarea auzu/ui picrdUlfr. I $tefan Gladin); 1990 - Ziua eea mai scunii (r. $tefan Gladin) - 1m.

GLODEAI.JI., Crtstlan
Operator de film documenlac
(Bucure)ti,5 martie 1956) . Studii: IATC film~ri (1988). Specializare in

Mihai J) - Ff; 1927 - TUfflu Severin .~i imprl?-jurimi/e s<J /e (r. Vasile Gociu) doc; 1929 - SerbJrile Uairii (r. Viis ile Gociu) - doc; 1930 - Cii/Jroria Reginei M<Jriu ill Oriene ( r. Vasile Gociu) - doc; Miira.,ri (r. Vasile Gocill) - doc ; 1932 Visul lui Tiin <Jse (c. BernI Aldor) - ff; 1939 - Aripi romiJJle!j(j (r. Vasile Gociu) - doc ; 1941 - Romania i/(/upla concra boJ.~e Yism uJuj (r. Paul C1l.iin.escu) - doc; 19 42 - Rajul ros u in adeVanlf<l lui luminJ (?) - doc; RiIZboiu! nOSlru sfBm
(r. Ion I. Cantacu l ino) - doc; 1943 \fJJlUra.~ij (r. Cornel Dumi{re$cu) - doc~ 1945 - Ointeeul brdZdei (r. Jean Millail) - doc; 1947 - Agnira-BOlorca (r. Paul

Berger); 1953 - 0 ."cri....oarr; piaduf,j (I. Sid. A!cxandrescu, Victor Iliu).

GOGIU,

~tefa.")

Operator film dOCUlllell1af (OcJlck Mari. V~ lcea , 17 fcbruar ic 1926). Din 1950, la SlUdioul AI. S"hia , so specializeaza in filmarj combinale .
GOLDGRABER, Willan; Operator film dOCUH1CIl I<lr (Tim i.~oa la, 7 rnai 1929). Din 1953, la Studioul AI. Sahla, semneal;t illlaginea Iii pe';[e 300 documenlare.Numeroase coJabor<1ri cu regizoarea Felicia Cefllaianu, so!ia Set (A cui e yina - 1971; Noi finerii - 1972; in tJeeare zi - 1974; Nobkrca IIll::; mesaij - 1976; Nu fnrcJeg - 19TI; Primarul din Valea Mare - 1977; Ulcosilvanil - 1980; Pe Valea Fru"""L",i 1983 ; Ce {;,eem pen"u ei ? - 1983; RiIspundcm penrru e i 1985; Bel.~ ug i" DanaI - : 986; Cu/oare, vis , iuminJ
1988; Monografie Canfy-Seyeril/

combinate la sludiourile Bufre<l!?i Sahia


(1976-1987). '

NicoJaescu); Sosesc pasarile ca/aware


(r. Geo Saizescu); Ziua Z (r. Sergiu Nicolaescu); 1987 - Fran,ois Villon poeruJ vagabond(r. Sergiu Nicolaescu); 1988 - Mireea (r. Sergiu Nicolaescu); 1990 - Coroana de {oe (r. Sergiu Nicolaescu); Harababura (r. Geo

Saizescu); Ramanerea (r. Laurenliu Damian).

GLODEANU, Uvlu Compozitor (Darja, Cluj, 6 augJsr 1938 - Bucure.ti, 31 martie 1978). Studii: Conservatorul, Cluj (1957); Bucure.ti (1961). :' Filmografie: 1963 - Dragosle lungii de-a searJ (r. Horea Popescu); 1964 Meni sJlbaliei (r. AJecu Croitoru); 1973 Vi{amir' (r.)'vErce~ Moldovan); 1976'; -= ==1===

Calinescu) - doc; 1948 - Lunea Pruw/ui


(r. P.Constantinescu) - dOC; 1950 - 0 via{a nouJ (r. P. Constanlinescu) - doc.

Pinlea (r.-N1irceaMOIOOvan).- -

GlRuANU, fmll
Scriitor (Ia~i, 5 ianuarie 1878 Craiova,2 iulie 1914). 1912- 1913;

GOaU, Vaslle
Operator (Burdusaci, Bacau, 23 octombrie 1891 - 15 noiernbrie 1950). Tn anii '20, ucenicie la Serviciul cinema

GODEANU, ElvIra Actri!a (Targu Jiu , 13 mai 1904 Bucure~ li , 3 septembrie 1991). RemarcabiHi ac tivitatc leatralii (Tealrul Na~ional , Bucurqti). CUleva roluri principale in film: 1927 - Maioru/ Mura (r. Ion Timu.); 1928 - Povara (r. Jean Mihail); 1930 - Ciuleandra (r. Martin

susline ini\iativele cinematografice ale


lui Leon Popescu. In calitate de director .1 Teatrului Naiionai din Craiova,

lograflc al Armatei sub indrumacea lui


Nicolae Barbelian ,i Eftimie Vasi lesc\!.

contribuie hotrulitor la realizarea filmului Celatea Neam!ului (scellarist.i


regizor) - 1913.

Yn perioada interbelidi,

in

filmari de actualitati . reportaje ~5i

principal

GLADIN,
(Bucure~ti,

~tefan

Operator, regizor film documentaf


30 septembrie 1952). Studii: IATC (1979). Lucreaza suceesiv la Studioul AI. Sahia (peste 90 de filme eu precadere utilitare) ~i la Televiziune.
154

documentare prelucrate in laboratorul sa:u propciu. Yn aceea~i perioacta. cateya colabodiri ~i la filmuI de fiqiune. Din
1941 la ONC (reporter de front), ' Romfilm ~i Studioul AI. Sahia. Filmografie; 1924 - Manasse (r. Jean Mihail) - ff; 1926 - Piieal (r. Jean

1989) . Filme pcmru lelcviziunile dill Romania ~i Ger.ma nia. Dupa 1990, producawr independent. Prewii : Mamaia 1965 (Spre eer); Kranj 1968 (Drumul spre sueees). Alte filme': 1958 - h:ri ~o;i azi in petrol: SrJRfinii tluruJui negru (r. Alexandru Sirbu); 1960 - DupJ 50 de ani (r. Alexandru Sirbu); 1961 - PUlerea pilinii (r. Alexahdru Boiangiu); 1963 - Li"i.,re (r. Alexa ndru BoiangJu) - ff; Cast! noaslrJ ca 0 floare (r. Alexa ndru Boiangiu); 1964 - Un pcr;e de hfjrlic (r. Titus Mesaro5); 1965 - Sprc eer(r. Ti,us Mesaros) ~ Prinfre lebede .~i baloane (r. Gabriel Barta); 1966 - Srur(r. Tilus
Mesaro~); Pa.~ij

Elvira

Godeanu $1 Ion Valentineanu


in Poyara (1928)

poewlui (c.

R~du

Hangu); 1967 - F.brica de ,mpacheral


155

=.oc.-I... .. Ow!>:
rum (r. .Ion Moscu)~ AmprclHCI (r. V:adimir Pope scu- Doreanu) - ff;

1968 - Drumul spre sucee.' (r. Ervin Szelder); Ursul (r. Alexandru Boiangiu); Trei gre"eli (r. Flori ca Holban); 1972 DupiJ douiizeci de ani (r. Gabriel Bana ); gCIl!ii domlluJci profesor (In co laborare 1984 - ApiJrClle de cale (uarJ rom~ne.yti t u Julius Druckmann ) (r. Hardlambie (r. Stere Gulea); 1986 - Fesliva/ul Boros); 1961. --oep;s~nr~rea"-'===i Enescu (r. Tereza Bana).
(r. Mihai I.tcob) dill Dc (rei on Bucure.~li;

1955 - DupJ concurs (r . Gheorg~c Naghi); 1956 - L. Moafd cu noroc <[. Vic tor Iliu); 1963 - Luminii de iulie (I. Gheorghe Nag hi); 1964 - PiJdurea .spiin zurd!ilor(r. Liviu Cilllei); 1966 - Cori

GRlGORESOJ. loan

GOROVEI, Eugenia
Monleur (Maneciu-Ungu reni. Prahova.

Actri!a ( Bucure~ ti , noiembrie 1923 New York. 15 iunie 1994). Activit"te


teatrala inceputa. In Ro mania ~ i cont i nuatil tn Frdnla. Numero ase filme (excJ usiv in cinematografiil e oc ciden ~ tale) sub indrumarea un o r reg.iz ori de

17 fe bruarie 1914). Studi i; Institutul


su peri or de educatie fizi di, Buc ure':iti

( 1936). Di n 1938 lucre. ul I" jurnale de actualilan, documen.t are ~i film de


fiqiune.

Filmografie fiepune; 195 1 - Tn sal la


noi ( r. Jean Geo rgescu, Viclo r lIiu); 1954 - Brigada lui lonul (r. Jean

Lefeb rve) (r. Millai lacob. Wolfgang numeroase filme documentare. Debu tu J Liebenei ner); 1970 Ca.wcJuJ condomr- in filmul de fi c ~iune. Floarc:a reginei na.lilor(r. Mihai lacob); 197 1 - Fucere2 ( 1946). anull !a cali ta! ile plastice deo lumii (r. Gheorghe Vi tanidi s); 1972' seb ite ale anei sa le: dra ll1alismul irna Cipri:lII POfllJlJbcscu (in cohtborure c u ginii ob!inu( prin jocul con[rasle lor de Aurcl Kostmk iewicz) (r. Gheo rghe alb ~ i negru, compozi! ii de 0 srudiata Vilanidis).
r:goal ~ . imporlan ~a JCOrdala eclerJjulu i ca pri ncipal CrealOr de atmosfcrl!.

GOLOGAN, Ovldlu Operator (Constan!a. 14 mai 191 2 Bucure,ti. 26 aprilie 1982). Din 1936.1. ONe (sl'biecte de jumal de ar.:tua~i[a!i ). Reporter de frOil\. 1941- 1949 :

1968 - A> enrurilc lui Tom Sawyer(ir. tolaborare eu Roben Lcfebrve) (r. Mill~ lacob. Wolfgang Li ebellciner): Moarrc~
lui Joe Jndial1uJ (ill colaborare c u Robel~

Mihail); 1955 - Direclorul noslru (I. Jean Georgescu); Nufdrul ro:;o (I. Gheorghe Tobias); 1957 - Ciulinii BiJrJganu/ui (r. Louis Daquin): 1958 Mingea (I. Andrei Blaier, Sini.)a [vetici); 1959 - Secrerul cifrului (r. Lucian Bratu); 1960 - M{jndrie (r. Marius Teodorescu); 1961 - Porlo-Franco (I. Paul Calinescu); 1962 - Tudor (I. Luci.n Bratu ); 1964 - TilAnic-va/s (r. Paul C~linescu ) ; 1965 - RiIscoala (I. Mircea Mure.)an).

sucees: Terence Young ( V./ea vulwrilor 1950). Luigi Co mencini (SOlie pontru o noaplO - 1952), Carmine Ga ll one (Puccini - 1953). Federi co Fellin i (L. dolce vila - 1960), Peter Sellers (Topaz - 196 I). GRlDOllX. lucas I Luca Gridu I Actor (B ucure,ti, 1896 - Paris. 22 aprilie 1952). Cariedi cinematogeafici! in Franla ( 1931-1951). in filme regiLate. printre allii, de Abel Gance (0 mare iubire a lui Beelhoven - 1936). Jul ien Duvivier (Pepe Ie Moko - 1936; PiUliciI 1946), Ch ristian-Jaque (Pirdpi din IIen 1938).

GORE, Gertruda
Pictor de COSlumc; . Dill ! 970 stabilit in slrJ inat<lI :::..

Premil: UNIATEC Milar,o 1964 , i


Mamaia 1965 (PJdurea spal17. url.l {il or): AC IN 1973 penrro jnlreaga activitale.

saI
"

Filinograiie documental":

194 1

Filmografie: 1955 - Dircclorul noslru


(in co laborare cu Ncly Mero la Grigoriu) (r. Jean Georgescu) ; Popescu 10 in cOll lraJ (scenognJf) (r. Tnuall Fcriceanu) ;' J 956 . Fe/i!iJ mincinotJsi (scellograf. in

}v!J./ndrii nOiiSlrJ !anI (r. Paul Calinescu): 194'2. . Qua /n co.'1dci;ae (r. Ovidiu GOfOgi.1l1): Cre.~c/JJorie de crapi ~i pas Irdvi (r. Ovidiu Gologan. Jail Cosma); Hcrgbe/ie la Sambiila de los (r. Ovidiu

GOSllN,Jon Regizor (Hagieni . l alomiTa. 17 iunie . GR/GORESQl, loan 1952). Studii: IATC (1978). Scenarist (Ploie~ti. 20 octombrie Premii: UCIN 1991 (Tnnebunesqi-rru 1930). Studii: Institutul de literaturi!. pare rJu). AIle filme: 1995 - Spovedania - film Moscova. Scriilor. publicist. Reda c lor~ef at Redacliei de scenarii a TV .
Studioului
Bucure~ti; redact or-~ef

a1

Go log:ln. TOil Cosma); 1945 - Ginlccul brilLdei (r. Jea n Mih.il); 1949 - Scri (in co laborarc cu Nel y Merola Grigoriu) so:m:a lui Jon M3rt1J dItre Sciinteia (r . Dinu Negreanu) ; 1958 - Mingca ( r .' (r. Victor II iu). Fic\iune: 1946 - Floare" Andrei Blaier. Sinioa [vetici ); 1959 : regin ei (in colaborare cu Wi lfried Ott) SecreruJ cifmfui (r. Lucian Oratu); i96G (r. Paul Glinesc u); 1953 - Nepolii Ultima nOrlpre a l.:opih'Jriei (r. Sa vel gornistulu; (In co laborare cu Wilfri ed Stiopul ); 1967 - Maioml .~i mO"rlc., a ll) (I. lJinu Negre.nll ); 1954 - Cu (r . Alexandru Boiallgiu); 2iJe de;; Ya rd MarincetJ e ce va (r. Gheo rghe Turcu) ; (r. Ion Ni!"); 1969 - Doi biJrbil!i I'enlru' Gclozia bdtO vin(J. (r. Elena Negrctl nu): a mO:lrle (r. Ghcorghe Naghi ).
156

colaborare cu N.!iu Goldman ) (r. Ion Popescu-Gopo); 1957 - PasiJre. fWlUllii

GRAm,Petre

revistei Cinema (1963- 1964); vicepre~ dinte aJ Radioteleviziunii romane. 1965 Gafician (Bucure, ti. 25 iulie 1907) . 1989, viceprejedinte ACIN. Autor al Studii: $coala de ingineri eleclricieni, unor filme TV de ci!latorie (serialul Paris (1925). In anii 1940-1944, realizeaza grafid publici tard pentru Spccr.aco/ul/umii - 1969- 1976; 1994 Hi ONC (afi~e ~i programe pen tru filme al lung metraju lui Mondo Umano documentare). Scenarist ~j regizor al ( 1981). Scenarii ~ i co mentarii pentru documentarului wri stic Snagov, ZiUH film documentar (Dofrana - 1974: DeII4 , o legenda in fonnii de fluviu - 1974; unui I"c (1943). TransfiIgiira.'iUlu/- 1975; Baladif pentru un erou conremporan - I 977) ~ i de GRAY,Nadla fi cliune. I Nadi. Cu,nir I
157

G?m"'! ~

,I
GROZA. AJexandru

Premii: ACIN 1972 (Felix .,i Orili.; Filmografie: 1963 - FumalUI, srrier 0 Vi tani dis); 1986 - Cucoana Chiri,. Ciu lei); 1966 - Dacii (r. Se rgiu Explozi.). pril!(Tn colabomre cu Gelu Solomonescu. (r. Mireea Dragan); To/UI .,e pllire.,re Ntcolaescu) ; CO /gOla (r. Mircea Filmografie fictiune: 1961 - SrrJzile Paul Urmuzeseu) (r. Valeriu Lazarov);
(r. Mireea Moldovan ); 1987 - in fjecare Dragan); 1968 - Columna (r. Mireea au aminriri (in colaborare cu Dimos 1964 - Car/ierol Veseliei (r. Man ole
zi mi-e dor de cine (in colabonue cu Dragan); 1970 - Ca",elul condamna/ilor Rendi s) (r. Manole Marcus); 1964 _ Marcus); Dragosle la zero grade (r.
lone! Tudor) (r. G heorghe Vilanidis); (r. Mihai lacob); 1971 - Penrru cif se Carticru/ Veseliei (in col4:lborare cu Cow Grigoriu, Geo Saizeseu); La parru
A doua 1/i:lriancJ (r. Ovid iu lone:-;c u); iube.'c (r. Mi hai lacob); 1972 - Explozi. Maoole Marcus) (r. Manole Marcus); pa$i de infinir (r. Francisc Munteanu); Chiri{a in la;,i (r. Mireea Dragan). (r. Mireea Dragan ); 1974 - $refan eel 1967 - Subrerdllul (r. Virg il Calolese u); 1965 - 8 minule de vis (in col abo
Mare - Vaslui 1475 (r. Mi rcea Dragan); 1969 - C.n.rul ~i viscolul (r. Manole rare eu TemiSloele Papa) (r. Mih~i
GRIGORlU, Grlgore Fralii ideri ( r. Mireea Dragan); 1977 Mareu.,); 1971 - Felix .~i Orili. (r. Iulian ConSlantineseu); Camera aiM (r. Virgil
Actor din Republica M'oldova A urel Vlaicu (r. Mircea Dragan); 1980 Mihu); 1972 - Explozi. (r. Mireea Caloteseu); 1966 - Tune/ul (r. Frdlleise
(Cau.eni,4 aprilie 1934). Unul dintre 8urebisra (r. Gheorghe Vilani dis); 198 1 Dragan); 1975 - Masrodonrul (r. Vi rgil Munleanu); 1967 - Impu~cJlUri pc
- 0 lume {ifrJ eer (r. Mircea Dragan); inlerpre~ii prefera!i ai regjzorului Emil Loleanu (Poicni/e rO,!ii - 1966; Uiurarii 1982 - Plecarea Vla;,inilor ( r. Mireea Caloleseu); 1976 - Cuibul s.l.mandrelor ponaliv (in colaborare cu Cornel (r. Mireea Dr~gan); 1977 - Acriu/lea Fugaru) (r. Cezar Grigoriu); Amprenia 1973;- $arra - 1976; 0 drama la Dragan); 1983 - inlo<:lrcerea V/iI.~iniJor (r. Mireea Dragan). viJnlitoare - 1978). Aurobuzul (r. Virgil Caloleseu); 197 8 - (r. Vladimi r Popescu-Doreanu); epi AIle filme: 1966 - CuslU l piinii (r. Bralele A {rodirei (r. Mireea Dragao); sodul 8ucure~rL(in col.abruare.cu..Au re.~ 1 === 9 on Vasilescu . Temis[ocle Valeriu Gagiu); 1969 - Zoce iemi pc 0 GROtA, A1exandru 1981 - Un ecbipaj penrru Singapore (in Giroveanu. J vara (r. Valeriu Gagiu); 1972 - Paman r, Opemtor (Adjud, 27 septembrie 1948 eo laberare eu Nieu S Ian) (r. Nieu Stan); Papa, Henry M~lineanu) (r. Ion Popescu-Gopo) din De trei ori Bucu' Bucurejti, februarie 1996). Studii : posc-restanc (r. Veniami n Dorman); 1983 - Ringul (r. Sergi u Nieolaeseu); IATC (1973). re$ri; FrumoaseJe vacanre (r. Karol y
1978 Eu vreaU sii ciinr (r. Valeriu Vrea u sa ~ciu de ce am aripi (r. Nicu Filmografie: 1978 - Melodii, melodii Jereghi); 1979 - Emilian Pugaciov SIan); 1984 - Fapl divers (r. Andrei Makk); 1972 - Conspiraria (r. Manoie .(r. Aleksei Sahikov); 1980 - Unde e.,ri (in col aborare cu Constanrin Dumitru Blaier); Ziua Z (r. Sergiu Nieolaeseu); . Marcu s); '1973 - Capeana (r. Manole iubire? (r. Valerio. Gagi u); 1981 - La Fony) (r. Francise Munteanu); TOfUl 1986 - Trenul de aur (r. Bohdan Marcus); Cea/a (r. Vladi mir Popescu' Doreanu); Dep.rte de Tipperary penc.ru fOlbii/ (in co laborare c'u porTile lui Saran (r. Vlad l ov i\a) Poreba); 1989 - Marea sfjdare (r. Conslanti n Du mitru-Fony) (r. Andrei (r. Manole Marcus); 1974 Actorul ,i Man ole Marcus); 1993 - Og linda _ Blaier); 1980 - AI rreilea sa/r monal (r. sa/baricii (in colaborare cu Ion
GRIGORlU, Nely MEROLA. Nely Incepurul adevJrului (r. Se rgiu Alecu CroilOru); CJmec pencru fiu/ meu Vas ilescu. Mi~u Iancu) (r. Manole
Nieolaeseu); 1995 - Cr"ii de Curlea (r. Conslantin Djcu)~ raca Morgana (in Marcus); 1976 - Oper.{iunea Mon srrul GRIGORlU, Theodor Veche (Tn colaborare cu Mircea Veroiu ) colaborare eu Radu Calalb) (r. Elefrerie Compozilor (Galali, 5 iulie 1926). (r. Manole Marcus); 1978 Cianura , i (r. Mircea Verotu). picalUra de p/oaie (r. Manole Marcus); Studii: Conservatorul, Bueure~'i (1939). Voieul"cu); 1981 - Am 0 idee (r. Aleeu Colaboratorconstan t al regizorilo(Uviu Croi to ru ): Destine romanlice (in 1979 - Omu l care ne rrebuie (r. Manoie GRIGORlU, Ct=r eo lab orare eu Ion Dobre , Gheo rghe Marcus); 1980 - Drumul oase/or(r. Doni Ciulei ~i Mircea Drdgan. Regizor (Bdila, 8 mai 1929 Viorel TOdan ) ( r. Haral ambie' Boro~); Premii; Marnai a 1965 (PJdurea spJn NilSlase); Punga cu libelule (r. Manole Bucure.li, 14 oelombrie 1978). Interpret Wilhe/m Cuceriroru/ (in colaborare cu zurarilor). Marcus); 198 1 - Orgolii (r. Manole de nluzica u~oarJ, regizor de tcal ru ~i la Marcus); 1982 - Trandafjrul galben Filmografie; 1957 - EruPlia (r. Liviu Ale xandru David, Gabriel Cobasn ian) leleviziune. Rea li zator de comedii (r. Doru Nilstase); 1983 - Ca-n fjlme. Ci ulei); 1959 - Valurile DunlIrii (r. Liviu (r. Gilles Grangier, Sergiu Nieolaescu) mu zi cale (VaCill1ta /a mare - 1962; Dra (r. Manoie Marcus); Dragosrea "i rovo Ciuiei); 1960 - Serea(r. Mircea Drlgan); - serial TV; 1982 . Inriilnirea (r. Sergiu gosle la zero grade - 1964; Impu"eifruri lu!i. (r. Gheorghe Vitanidis); Misrerele Solda{i {Jra uniformii (r. Fran cise Nicolaescu); 1983 - Miezul fjerbinre al pe porraliv - 1967). Munteanu); 1962 - Lupeni '29(r. Mircea painii (r. Aleeu Croiloru ); 1984 - Salu Bucurc.~rilor (r. Doru Naslase); 1984 _ Dragan); 1963 - Codin (r. Henri Colpi); riiri de la Agigea ( r. Cornel Diaconu); Cife~arii (r. Adrian Pelringenaru ); GRIGORlU, George 1964 Neamul $oimare,"ilor(r. Mireea Surorile (r. lui ian Mihu); 1985 Masca de arginr (r. Gheorghe Vitanidis); Compozitor (Brdila, 8 aprilie 1927). DiJgan); Padurea .~p1inzura(jlor (r. Liviu Anorimpul iubirii ( r. lui ian Mi hu); 1985 - Colierul de turcoaze (r. Gheorghe '
158

159

=zAVESCll.

Bdnd,

GUTMAN. Lupu

episodulp bucaliI de pJine (r. Wilhelm Windhab) din V.,iI scurtii; Sper siI ne rna; vedem ... (r. Dumitru Dinule scu); 1986 - Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1987 - "Cetal.. ascunsli (r. Adrian Petringenaru); EXlempordf fa dirigen}ie (r. Nicolae Corjos); Fran90is Vif{on poeluJ v.agabond (in colaborare cu Nicolae Girardi) (r. Sergiu Nicolaesc u); Ni$le baie,i grozavi (rn colaborare cu Rorin Tola.,) (r. Cornel Diaconu); 1988 Mircea (in colaborare cu Nicolae Girardi) (r. Sergiu Nicolaesc u); 1990 Sobolanil, ro.)ii (r. Florin Codre); Coroana de foc (in colaborare cu Nicolae Girardi) (r. Sergiu Nicolaescu); VDnJroarea de lilieci (in colaborare cu Ion Debre) (r. Daniel BArbulescu); 1992 Doi ha.iduci $;-0 cra\lim~rjfil (r. George
Cornea); Liceenii in aJercJ (r. Mircea Plangau); 1993 - NeinvinsiI-i dragoslea (r. Mihnea Columbeanu); 1995 -

( 1972) . ..50 de ani de eroic" ( 1974).

cinematogra~

Glll.EA, Stele
Regizor (Kogalniceanu, Constanla; 2 august 1943). Siudii: IATC teatrologie-filmologie ( 1970). Cronicai de film, redaclor I. Studioul Bucure, ti . Filmele sale, majoritalea ecranizlri, poanil marca exigenlei culturale ~i a rigorii demer.;ului regizordl. 1990-1995:' decan I. ATF Activilate politic4.

lealrologie-filmologie ( 1958) . Critica de film, redaClor la Studioul Bucure,ti. Scemlfist !)i regizor a numeroase filme utililare (peste 130 de lilluri). Un singur film de flctiune - scenariu ~i regie: Por}ife diminefii (1980). Premii: Ni~ 1972 (Pre}uf fumini/).

Comova - 1931; Sawl San! - 1935 ; Obieeiuri din Bucovina - 1939) .

PunccuJ zero (in colaborare cu Ion Dobre. Marian Barbu) (r. Sergiu Nicolaescu)

GROzAVESQl, BI1nd~ Actril~ (Bucurejti, 1900 - ??). In anii


'20, protagonista In cinemalograful
Slere Gulea

francez sub numele Groza Wesko . Lucreazll cu Germaine Dulac (Vilara 1927) .)i Charles Delac (Submarinul de crislal - 1926). In Romania, un singur film : NlibJdliile Cleopalrei (1on $ahighia'n (1925).

GR1.J.'?f.vsa-n, Awel
Cascador (Bucurejti , 10 august 1946 - Bucure,ti, septembrie 1979). Din 1967. maestru de lupte ji interprelUl unor falun episodice in filme de ac,iune.

Premii: AClN 1975 (Sub pecelea lainel); ACIN 1977 (farba verde d. aca,iI); AClli=I981-.(Moremepi);l.GlN. 1991 (Piaia Universilii}ii, Romania); . UCIN 1993 (Vulpe vliniIlor); UCIN . 1994-95 (Slare de fapl). AIle filme: 1981 - Caslelul din l Carpafi; 1982 - Ochi de urs.

GlIRAu, Radu
Regizor (Ropeea, Siorojnel. 9 sep .. tembrie 1932). Studii: IATC

Volume: "Din jurnaJul u"ui cascador"


160

GUSTI,NIneta Actril~ (la,i , 27 no iembrie 1913 ). Indelungata activitate tealrala (Teatrul Armatei I Nonara). In film. roluri epi sodice. Filmografie: 1958 - A valan.,a (r. GURrTA, Constantin Actor (Bere,ti, Galali, 23 septembrie Gheorghe Turcu); Doi vtcini ! (r. Ceo 1925). Studii: In"titulul de teatru. Saizescu); 1959 - Telegrame (r. Aurel Miheles. Gheorghe Naghi); 1960 Bucure,ti (1952). Activitate teatrala. F.tlmografie: 1963 - Srriiinul (r. Mihai BJdifranii (r. Sica Alexandrescu, lacob); 1964 - Casa ne/erminaliI Gheorghc Naghi); 1962 - Doi biiie}i ca (r. Andrei Blaier); SiIrulUl (r. Lucian painea ealdiI(r. Andrei Caliira.ju); 1963 Bratu); 1965 - Gaudeamus igiwr (r. Vn .,urlis in pJiniI varJ (r. Geo Sruzescu); Gheorghe Vitanidis); Haidueii (r. Dinu 1969 - CanaruJ ~'j vi.c;eolu/ (r. Manole Cocea); 1970 - Haiducii lui Sapleeai (r. Marcu s); 1971 - PUlerea ~i AdeviIrul (r. Dinu Cocea); 1971 - Dccolarea (r. ManoIe Marcu s); 1972 - ASliI . 0.,1i Ti motei Ursu); SiIplffmiina nebunifor (r. dansJm in famWe (r. Ceo Saizescu ); Dinu Cocea); as/rea Domni}ei Rafu (r. Para$uli'!cii (r. Dinu Cocca); 1976 Dinu 'Cocea); '1972 - Para"utistii (r. Dinu Operafiunea MOl/struf (r. Manole Cocea); 1975 - Evadare. (r. $tefan Marcus); 1977 - Eu. IU .,i Ovidiu (r. Geo Traian Roman); 1976 - Inslani" amaniI Saizescu); Raul care urea muncele (r. pronun!.rea (r. Dinu Cocea); 1977 - Cristiana Nicolae); 1983 - De dr.gul Iffu. RegiIsire (r. $tefan Traian Rom an); Anea! (r. Cristiana Nicolae); Singur de Seplembrie (r. Timotei Urs,,); 1978 - Af can (r. Tudor Marascu) . parrufea slol (r. Timotei Ursu); Ciocolalff eu alune (r. Gheorghe Naghi); 1984 - GUlMAN,Lupu Operator (Piatra Neam~ . 8 februari e Masea de argint (r. Gheorghe Vitanidis). 1926). Studii: Institutul Unional de Cinematografie, Moscova. Tn perioada GUSTI, DlmItrle Sociolog (la, i, 13 februarie 1880 1953-1955 ~i apoi illlre 1974 ,i 1983 , la Bucure,ti, 30 oclombrie \955 ). Somilale Studioul AI. Sahia.jurnal de actualita!i . internationala. in domeniu. Membru reporlaje de evenimcnl, filme ul iJil are, corespo ndent al Academiei Romane. documenlare, Ja care semneazil imagi Director al InstitulUlui Social Roman nea ,i uneori regia (Casa - 1974; Via!a (1920-1948). Crealor al concepwlui de inlimiI - 1979; Pe.,lii ierbivori - 1980: film sociologic, <:tnimator ~ i supervizor Agresori biofogic; - 1983). in anii '80 SO al unor filme de acest lip. realizate de slabile,le in Isrdel. F'.tlmografie ficliune: 1955 - Pop..cu colaboratorii sai. P. Sterian. H. Stahl. e. Brililoiu. O.Neamlu (DrJgus - 1929; 10 in conlol(r. Traian Fericeanu); 1957
161

GUTU.

&.IgenJa

Vulrur 101 (r. Andrei Cilliim~u); 1958 A v.lan~a (r. Gheo rghe Turcu); Minge. (r. And rei Blaier. Sini~a Ivetici); Prima melodie (r. Andrei BI<:Iier, Sjni~a Ivetici); 1960 - Portrerul unui necunos cut (r. Gheorghe Turc u): 1961 - Omul de liingii tine (r. Horea Popescu); V.rJ
romancica (in colaboraTe cu Aurel
Boian) (r.
Sini~a

Ivetici).

Filmografie: 1967 - NOla lOla sparr. 1968 - Primii pa.~i in sporl; 1969. Pi:1fiJda costume/or, 1970 - Marinar; de cursif lungii; 1971 - DupiJ 10 ani; 197~ Zilde .~i noprile uilu i b.rb.l; 1975 lurnalul Floricifi S.; 197 6 - Nunl. la Leresli; 1977 - SecrelUl negru; 197~ SiJrbiJlori de primilvarii: 1979 - Inslalarii de ancorare; 1980 - Sa/u tiri din Con. 'Wwla.

HAIDUC, Ion
Actor (O radea, 3 deeembrie 1947). SlUdii: IATC ( 1969) . Acti vi tate teatraliL Filmografie: 1986 - Cale liberlf (r. Nieu Stan ); PMureanca (r. Nicolae Margineanu); 1988 - Rochia aiM de danIel. (r. Dan Pila): 1989 Cenu.~a pasarii din vis (r. Dorin Mircea Dorertei): 1990 - Van.lOarea de lilieci (r. Daniel Barbutescu): 1991 - Divoq din dragosle (r. Andrei Blaier); J 992 Doi haiduci $i-o crE\fimiri{~ (r. George Cornea); Prive.5c e inainle cu manie (r. Nicolae Margineanu).

c.uru, Eugenla
Regizor film documentar (Consta.n~a, 13 febr uarie 1925) . Din 1954, la

GYALlD, Jeno
Scenarist (Cluj. 1898 - Cluj, 1921).

Colabontlor apropial allui Jcno Janovic5,


pentru care semneaza scenariile unor

Studiou l AI.Sahia, mal intii monleur.


"poi (1962) regizer. Filme utilitare ~i

in strlinatate. Premii: Tbiiisi J 973 (BucurC$II); Tunis 1978 (Minib.schel).

turistice. Din 1987

lraie~te

filme realiza<e in anii 1918- 1920 la Cluj: Contagiunea (M ihaly Feke te ), SlUde~1 Tn mediciniI (Jeno Janoyics). Din gro zJviile lumij (Jeno 1<mo.... ics).

HASNA!?, Andreea
Pietor de costu me (Bucure~ti, 12 iu lie J 949). Studii: In stitulUl de arhi teclUr.,

Bucurejti (1974) . Filmografie: 1982 - Secvelite (in co labo rare cu Svetlana Mihllilescu) (r. Alexandru TaIOs): 1983 - Galax. omul pilpu$ii (r. Ion Popescu-Gopo); Impo1iibiJa iubire (r. Constantin Vaeni); 1984 - Zbor periculos (r. Francisc Munteanu ): 1985 - Clisillorie cu repetiri. (r. Vi rgil Caloteseu): episodnl 0 bucalii de pBine (r. Wilhelm Windhab) din VarJ scu rt~; Pun ct Ili de III clIpat (r . Alexa Visarion)~ Sezonu) pesciru~ilo r (r. HANGU, Radu Nicolae Opri~esc u ); Vari senl;menla)ii Regizor film doeumentar (Brose"ul ii (r. Francisc Muntea nu ); 1986 - Cuibul Vechi , Storojine!, 6 oc to mbrie 1918 - de viespi (r. Horea Pope<eu); 1987 BUCUrejli, 27 decembrie 1975). SlUdii : Unde e$ti,. copillirie? (r. Elisabeta Canservalarul de arta. dramatiea, Bostan); Zi1mbet de soarc (r. Elisabeta Bucure~ti . 1950-1975: luereaza in Bostan); 1988 - Desene pe .sfall (r. Eli sabeta Bostan); Flori de gbea!~ Studioul AI. Sahia (film uti litar ~i docu (seenograf) (r. Anghe l Mora): 1990 men tar). Premii: San tarem 1975 (lrigalii in Pa.<aj (r. Gheorghe BUjecan); Sanda (r. Cristiana Nicalae , Gheorghe Nicu) ; zona Card.'w). AIle fiIme: 1964 - Mirce$lii in paslei: 1992 - Doi haiduci .5;-0 erfismiririi (r. 1966 - Pa$ii pocrului; 1969 - Victor George Cornea); Drago.file $i ilpii euldJ (~i scenograf) (r. Dan Mironese u); Eftimiu i.~i aminte$te.

162

163

,_~Ma:wc!a

HOLT.

Jany

Prive.~Je tnt:linle cu mBnie (T. Nicolae Marg ineanu); 1993 - A dou. cddere ConsliJIHinopolului (,i scenograj) ( r. Mireea Mure,an); 1994 - Sena,orul

melcjJor(r. Mircea Daneliuc) .

HARABoR. Manuela
Actri!il (Bucurejti. 2 aprilio 1968). Studii: ATF (1991). Filmografie: 1986 - PJdureanca (r. Nicolae Mi.i.rgineanu); Secreruf lui Nemesi.< (r. Geo Saizescu); 1988 -

ale cinemalogI"'dfiei de stat . Realizator din 1953 . l Filmografie: 1953 - 0 povest~ eu ur. su/eri; 1955 - Ciubole/e/e ogarulu;; 1957 - Piticilii; Termometrul are febrJ; 1958 - Alfabewl; 1959 - CJ/ulul de foc; 1960 - 0 povewe colordtii; 1961 - Ziilla de ccmeal5; \962 - MituriJ nizdrJvan1;

De unde sii ineepem (r. Ervin Szekler); Prin Vrancea (r. Sergiu Huzu m).

1988 - [mplinire; 1989 - Creallg ii .si


Junimea; Suncem iiI {;iri; viiror ~ 1m; 1990 - Sper~lfl!ii rellif..icurJ; forJlnire cu

HOOOR. Manuela
Monteur (Giurgiu. 1 I febNarie 1947). Studli: Facultatea de fil o logie. Bucure~ti ( 1972) . Realizeazi! in perioada 1980 1994 montajul a peste 600 de sc urt
melraje de animalie ~ i documentare.

starea de z bor, Biirba,ul ideal; 1991 Oameni pc grinduri . Della Dun~rii; 1992 - Tiiinicu/ ~j silen!io. '>u/ adJnc. Sus fa poafU1 raiu/ui; Scunc insemlliiri; 1993 Prezenrul (recut . Sjgl1 i.~oariJ .

1965 - Dou;i creioane; SOiJrele .~i (ran d.firul; 1966 - Omagiu; 1967 - Palru pitici; 1968 - Motanul in cosmoS". 1969 Curio.sul; 1972 - Piticul Cipi; 1973 Marfori dispiiru(i (r . Szobi Csch, Dan
Ciop5I!ilii; 1972 - De ziua bunicii; 1977 Mironescu): Mircea (T. Sergiu
An;versarea; 1978 - C/opoleiul; 1980 Nicolacu); Rochia aiM de danteIJ Furnici/e; 1981 - Casa jepurd~iJor. (r. Dan Pi!a); ScerewJ armei ", seerele HERSG-iDORFER. Gheorghe (r. Alexandru Tatos); 1989 - '-acrima Operator film documentar (Oradea,
ecru/ui (r. Adrian ISlditescu-Lener); 1990 - Coroana de foc (r. Sergiu Nicolaescu); 1992 - Doi haiduci ~i-o erd5miIriliI (r. George Cornea); 1993 Crucea de piatrJ (r. Andrei' Blaiec).

Din 1995. manager gener.1 al S.C.Ani mCl.film. Premii: UC IN 1994-95 .

HOLBAN. Paul
Operator fi lm doeumenrar (ni.ldiu, 14 februarie 1925 ~ Bucure~ti , 20 iun ie 19T/). Peste 100 filme documentarc ~i

HOLBAN, Hortca

HERAULT, Yvonne
I Yvonne Linzbach I Monteur (? - ?). Cinea~aa fran cczli angajat" la ONC (1940 - 1944). cu imp0rlCinte contribulii la formarea per

1921) . Studii: Institutul de arta cine matograCieil. Bucure~ti (1954). In anii 1955- 1969.la Studiou l AI.Sahia. sem neaza imaginea a peste 60 de dacu mencare. In anii '70, se s tabile~(e 'in Germallia . II Filmografie: 1956 - fnvillltoarea (r. Mirel !Iie>iu); 1957 - Oamen; din Valea Ciirbune/ui (r. Ladislau Karda); 1958 Prieten;i vie Iii (r. Gabriel Barta); 1959 CrestiIwrj la lemn (r. Ervin Szekler);

sonalului de specialitale al cinema 1960 - Un om obi~nujt (r. Jfanl lografiei romane . Semncazli montajul Petrovici): 1961 - Povesre sCl7limeniaJa filme!or documenrare alc lui WilOld (in colaborare eu Alexandru In lor Klimowicz (CrucciJ R O~'je romJnfl; In s ureanu) (r. lulian Mihu) - ff; 1962 slujba eroilor .1i a aproapelui - 1943) j i H~rrja se na~te din ape (r. Mirel al flimului de CiC!iune 0 noapte llie~iu ) ; 1963 - Ilinerar prin galeria furtunoa"ii (r. Jean Georgescu) - 1942. univers.liI (r. Nina Behar); 1964 Comor; de ani! romanesci! (r. Pave l

reportaje la Studiou l AI. Sa h: a (1951 1972). Filmografie: 1951 - Zile de adi"n . (r. Andrei Feher); 1956 - Prime/e semne dioul AI. Sahia. apoi realizator. Predilec (r. Mircea Popescu ); 1958 - $ aizeci de lie pentru filmul ancheta. zile in sud~esfU/ Asic; (r. Mirei Ili e~ iu) ; Premii: Mamaia 1965; Leipzi g 1965 1960 - 0 ciililtorie fn {ifri nemlJ;viizure (A cui e vina?;, Mamaia 1966 (Copiii. (r. Savel Stiopul); 1963 - Miirturi. <irile iar copiiJ); Leipzig 1968 (Undo ne unci mese de restaurant (r. V irgil juciIm'!J; Obe rhau sen 197 1 (Mi-a . <pus 0 Calotescu); 1964 - Afacerea Splaiul veeinii); AC1N 1972 (Sil treaca vara); (r. Virgil Calotcscu) - ff; 1965 - Oltenii ACIN 1982 pentru int reaga activilate. din O/tenia (r . Alexandru noian giu) ; Alle filme: 1963 - Oameni ~i mil.,Ii; 1964 - ZiJe .i nopri in alb; 1965 - Mama 1967 - Milra~e.1t; la 60 de "lIi (/. Pantelie lui Adrian; 1970 - fntili. copijjl; 1972 - Tu!uleasa); 1968 - Noi IInde nejudm ? Magdalena Papa; 1975 - 0 zi obi~nui'il; (r. F10riea I~olban); 1970 - [nriii copii; 1976 - Un pielor", omului: Baba; 1977 (r. Florica Holban); 1972 - Magd.'en. $tafe",; 1978 - Noi nu a vern tata; 1979 - Popa (r. Florica Holban).
R egizor film documentar (Bucure~li , 12 mai 1928 - Bucure ~ ti. 5 mai 1996). Din 1952 redactor ~i operator la Stu

Oamen;, hw sil cre~(em oamen;!; 1982 ~ Dep;nde de noi; 1983 - Din proprie
injtiativ~.

HOLT,Jany

/ Ecaterina Ruxandra Vladc!scu-Olt /

Actri!Ji(BucurCjti . 13 rnai 1912). Din

HOLBAN, loana
Regizor film doc umenrar ( Bucure) ti,

1935, vedeta a cinematografu1ui rran cez. in filme ~emn a l e de Julien Duvi vic r

9 noiembrie 1954). Studii: IATC ( 1977).

HERMENEANlI, Iullan
Regizor film de anima~je (Baile Govora. I ianuarie 1923) . Studii : Insti tutul geografic militar. Din 1950.desena

tor, animator, operator la


164

primel~

filme

Constantinescu); 1965 Celatea Nem{ului (r. Pavel C o nslanlinescu)~ 1966 - Cu acul ~i af" (r. Savel Stiopul); 1967 - Despre floi (r. Mariu, Oniceanu); . 1968 - Invenlia (r. Gabriel Barta); 1969

(Co/emul- 1936). Henri Deco in (Domi Fiica operatorului Paul H olban ~ i a noul verde - 193 5; Nevillova' - 1947) . Jean Renoir (A z;lul de no.pte - 1936). regizoa rei Fl oric<:i Holban . Filmografie: 1978 - Val. <"ri nO ; pe Abel Gance (0 m'-1re iubire (I /u i Duniire; 1983 - Dad n-ar fi drago."ea; Beethoven - 1936). Robert Btesson 1985 - Succesiune aproape vacllnlil; (lugerii piicatului - 1943). Rene Cltment
165

;IDL. ~\_

HUZllM, S...g1u

(Ger"aise . 1956), Marcel L'Herbier (0 I"'godi. imperialif . 1938), Peler Handke (Stangacea 1978) , JeanPierro Mocky (Noagra ca amintiroa ;995).
HOLTIER. VIttorio
Scenograf (Bucurejti. 13 oc tombrie 1945). Studii: Institutul de arte plastice, Bucurc~li (1970). Filmografie: 1974 Zidul (r. Co nslantin Vaeni); 1976 Mere ro~ii (r. Alexandru Talos); 1978 . fnainle de rJcere (in coJaborare cu Sa va Cuzmin) (r. Alexa Visarion); 1983 . Li~ca (r. loan Cilrmazan) . HORVAT, Gheorghe
Regizor film documenlar (Oradea,

grane, Moscova ( 1955). L. ONC; di n 1948 ~i apoi I. Stud ioul Bucure~ti. Din 1978 lucreaz3 in strain<7ilate. Filmografie: 1957 . Doua IOl uri (r. Aurel Miheles, Gheorghe Naghi): 195 8 Dale cama valului (r. Gheorghe Naghi, Au rel Miheles); 1960 BJd",.,mii (L Sid Alexandresc u, Gheorghe Naghi ); 1961 . Sa fUM a bomb" (r.: Ion PopescuGopo); 1963 . Codin (in c,)la boraTe cu Marcel Weiss) (r. Henri Colpi ); Pa~i spre lunJ (r. Ion Popesc u Gopo); 1964 . Titan ic vals ( r. Paul Cillincscu); 1966 - Fau." XX (r. .Ion PopescuGopo); Legellda ciocikliei (r. Aurel Miheles); 1967 . Peril" cu chibriwri(r. Aurel Mihcles); 1968 Vin
cicli.~~ii {r. Alirel M ihetes); J 969 ~

6 ianuarie 1934 Bucurej li , 30 august 1992). Studii: IATC ( 1958). 1959 1992: la Sludioul AI.Sahia, scurtmelraje
utililare
~i

documenlare.

Premil: Mamai. 1964 (Cfinlecul aminlifilof); Kranj 1970 (20 de se


CUJJdc).

Pricleni firJ grai (r. Paul Fritz. Nemeth, Gheorghe Turcu); Prinrul fericil l (r. Aurel Miheles); 197 1 . Decolure"j (r. Ti mo tei Ursu); 1972 . Sageara ciIpiwlU/ui Ion (r. Aurel Mihele,): 1973
Despre 0 anume fericire (in c(Jlaborare eu Grigore lonescu) (r. Mihai Constantinescu); 1974 - Un <:lugus r in fUciiri (in colaborare eu Iosif Demian,

Alte filme: 1959 . Noi cei nJsculi in August, 1960 . Marca 630; 196 1 . MOlOciC/isrul; 1963 . Troru.1ul "i oamen;i; 1964 - fntBlnire cu Lizuca; 1%5 Primazi; 1967 DaciI lIeciPi5iJul Ponoafe/or, 1969 . Acasii la Niculao Popa; 1970 . Norastul Mai; 1972 . Comori din stri1buni; 1973 . Spec laco/ul ; 1974 - Oamen i de milimme; 1977 . ApJ ~j/U1ru'niI; 1979 . Trei IJrani; 1982 . Casa ~i ora~ul; 1984 . Palaria bunicului; 1987 Pc Copou la Sadoveni; 1990 - Nu .ytiu allii cum sum. HORVATH, ~tefan Opef1!tor (Timijoara, 2 august 1929). Studii: Institutul Unional de Cinemato
166

Fiorin Mihailescu . Aure! Kostrakiewicz.)


(r. Dan Pi!a, Alexandru Tatos) - '~ri a l TV; I 97s=:'-Coine{iie fanta-" iCif(in cola borare cu Grigore lonescu) (r. [on

,. '

PopescuGopo); 1976 - Povestea dragostei (in colaborare cu Grigpre lonescu, Liviu Georgescu) (r. Ion PopescuGopo); 1977 . Sold3rii victoriei I Comuni~ tii (r. Doru Nastase, luri Ozerov). HOSSU, EmIl Actor (Bucurejti, 24 noiembrie 1941). Studii: IATC ( 1965). Sus!inu til activitate teatrala (Teatrul Nottara).

TV; Sosesc pJsJrile ciiJii(O~;e (r. Gee S<tizescu); 1985 - Noi , eei din liJl it1 int;1i ( r. Sergiu Nicolaescu); Vil rii semi mentiJ/J ( r. Francisc MU lllea nu ); 1986 Cale liberd (r. Nic u Stan); SecfefUl lui Nemesis (r. Geo Saizcscu); Tow l Sf.! pliile,le (r. Mirce. Moldovan); 1987 SiI-!i vorbese desprc mine (r. Mihai Constantinescu ): 1988 - Un studio III eiIUl:1reii unei vedelc (r. Nicolae Corjos); 1990 Harababu ra (r. Geo Saizescu); 1992 - eel m<Ji iubil dintre piImJlHeni (r. ~erb.aJl Marinescu); Liecenii in ii/erw (r. Mircea Plangilu); 1993 Oglinda . fnce puw! adeviiru/ui (r. Sergiu Nicolaescu); Emil Hossu in Toamna bobocflor(1975) 1995 - Scnmiu / p~r~dis ( r. Constantin Dicu); Pun ewJ zerO (r. Sergill Filmografie: 1967 . Cerul incepe la Nicolaescu). etajullll (r. Francisc Munteanu ); 1968 . La da torie (r. Nicolae Co rjos, $tefan HCTINER. Oscar Scenograf (Cemilu!i, 21 iun ie 1912 . Traian Roman); 1969 Simpaticul damn New York, 1978). Studii : Institutul de R (r. $tefan Traian Roman): 1970 . arhileclura , B ucu re~i1i . Din 1961 1u CtlnccceJe mJrii (r. Francisc Munleanu ); creaz1i in strJinihate. 1971 . Decolarea (r. Timotei Ursu); Filmogrme: 1955 Afacerea Prolar 1973 . A venrurile lui Babu.~cJ (r. (r. Hara lamb ie Boroj); 1958 . Ala?". Gheorghe Naghi, Geta Doina A!i gre.~j( numJroJ! (r. An drei Cal anl5u): Tarnavschi); 197 5 . Toamna bobocilor 1959 . BJie!ii noWi (r. Gheorghe (r. Mircea Moldovan); 1976 . Acciden l Vi t3nidi s); 1960 - CJnd primJv(lra e (r. Sergi u Ni colaesc u); 1977 . lama fierbinre (r. Mircea Saucan). bobocilof(r . Mircea Moldovan); PenlIU patrie (r. Sergiu Nicolaescu); RegiJsir. HUZUM, Serglu (r. ~tefan Trai an Roman); 1978 . A vwa Operator (Foe,.ni, 17 lIlai 1933). Srudii: (r. $tefan Traia n Roman); Munre/e alb IATC ( 1956). Film do cumentar la (r. Dan Nec~ulea); Totul pcnlIU fOlbal (r. Stu diou l AI. Sahia . unde colaborena Andrei Blaier); 1979 lachelele Ifa/bene frec vent cu regiz.erii Mirel lIie~ iu (Un (r. Dan Mironescu); 1980 Bun. seara . lupile,"1 zileJor noaSlre 1961; Tiibil Irin a (r. T udor Milrascu); La rilscru cea carii 1962; RJdiicini 1963) ~i Pau l mari/or furtum"(r. Mircea Moldova n); Barbaneagrd (Fesli va lu! Ene~eu - 1962; 198 1 . Convoiul (r. Mireea Moldovan); Difijorul; TOllilza 1964). Colaboreaza 1983 . Secre lul lui Bachu.' (r. Geo la filmcle de fiqiu lle ale lui Lt.:c ian Saizescu); 1984 - Eroii n- iW viirsliI / Pinliiie (DuminicJ 13 ora ~ase - 1965: Fala din Stra da Florilor (r. Mihai Reeonsriruirea - 1969). In Ven li:i: torul Constantinescu , Dan Mironescu) - serial procedeului transtrav. Din 1970 lucrcalli
167

H'JZlJM. 5c<glu

in Fnm!a film documcntar ~i de tele .. iUunc: serialul ArhireclUrJ ,~j geogrdfie "",crJ (r. Paul Barbaneagra, 1974-1976); Maurico U"iilo (r. Sergiu HUIum, 1983): serialu l Mass media ill SUA (r. Sergiu Huzum). Premii: Mamaia 1966 (Duminic. la ora s.se; Cazul D) . Alte filme: 1956 - Or. "H" (r. Andrei

Blaier, Sini~a Ivelici). - ff; 1964 - SCOiilil de I. Meri (r. Jean Pelrovici): 1966 - 0 noaple d,e vis (r. Mireillie~iu) - ff; Crimeil (r. Pavel ConSlanlinescu); Cazul D (r. Alexandru Boiangiu); 1967 - Frumoa.~le v.canre (r. Karoly Makk) - ff; 1969 Vrancc. (r. Sergiu Huzum); 1970 : Melrcpoem (r. Sergiu Huzum).

P.lll

I
IACoB, Gltl!lIna ~ GHIBU, Gltl!lIna lACOBAN. MIrcea Radu
IACOB, Mihai Regizor, scena ri st (O ra,tie, 11 rnai 1933). Sludii: IATC (1955). Rilmne in iSloria cinemalografului romanesc prin prima ecraniz.are eminesciana (Blanca) ~i primu l film biografic (Darclee). Din 1971 trl!ie~le\n SUA. Premii: Marnaia 1964 (SlrJinu!) . Filmografie: 1955 - Blanca (ill colaborarecu Conslanlin Neagu); 1957 Dinc% de brazi (~i scenarist, III co laborare cu Mircea Dragan); 1960 DarcJee; 1961 - Celebrul 702 (~i scena riSl, in colabordle cu Alexandru Mlfodan); 1963 -'SlrJinul; 1967 - episodul !nroar cerea din De trei ori BUCUrC$li (~i scena ri sl); 1968 - A vemurile lui Tom Sawyer (In colabora re cu Wolfgang Liebeneiner); Moane. lui Joe Indi.nul (In colaborare cu Wolfgang Liebeneiner); 1970 - C.stelul cond.mn'rilor (,i sce narist, In colaborare Cll Nicolae Tic, Mircea Dragan); 1971 - Penlru c5 se iubesc (.')i scenarist. in colaborare cu Ion Omescu). Scenarist (Ia~i, 19 februatie 1940) . SlUdii : Facullatea de filologie, Ia j i (196 2) . Sc ri ilo r , publicis!. Membru al CC aJ PCR (1979-1989). Depural MAN. Filmografie: 1978 - Towl peneru foebal (r. And rei Blaier); 1981 - Am 0 idee (r. Alecu Croilo'ril); 1982 Escapada (r. Corne l Diaconu); 1989 Un bulgare de hum. (In colaborare cu Nico lae Milrgineanu) (r. Nicolae Milrgineanu).

~-=-=.

IACOBESOl.

Alm~

AClrijJi (Unguriu, Buzau, I iulie 1946). Siudii: IATC (1968). AClivilate lealrol. (Teatrul Nalional, Bucur.,li). Filmografie: 1966 - $apte biiieli ~i 0 ~creng.rir. (r. Bernard Borderie); 1967 - Fromoa5Ole vacanle (r. Karoly MaJek); RiIpirea fecioarelor (r. Dinu Cocea); 1970 - Haiducii lui $aplec.i (r. Dinu Cocca); 1971 - S.ptamana nebunilor(r. Dinu Cocoa); Zestre. Domnirei R.lu (r. Dinu Cocea); 1972 ~ Cu maini/e CUrare (r. Sergiu Nicolacscu); Din via/a unui pierde-varJ(r. Celino Bleiweiss) ; 1974

Nu filmJm sJ ne lImuz;m (r. Iulian


169

I
168

,l('l"JSCVll

.~ANU,Hort.

1976 - o.,;;nda (r. Sergiu 1980 - Dumbrdva mitlUmllii (r. Gheorghe Naghi).
J,i;:.:J ):
~lcobcscu):

IACOBESaI,

LumInlfa

Actri!il (Bucure.,ti, 15 mai 1943). St udii : lATC (1966). Din anii '70 lucreaza in Franta. Ocazional, film (wcombe Lucien - r. Loui s Malle, 1974). Filmografie: 1962 - Tudor (r. Lucian BrAtu); 1965 - Calea Viccoriei sau cheia visurilor (r. Marius Teodores cu); Camera albiT (r. Virgil Calotescu).

Filmografie: 1964 - Titanic-vuls l(r . Paul CAlinescu); 1972 - Zeslre. (r. Leti!ia Popa); 1973 - Ceala (r. Vladil)1ir Pope,cu-Doreanu); 1977 - Edilie . specialil (r. Mircea Daneliuc); 198, - , tnrunericul alb (r. Andrei Blaio'r); Trandalirul galben (r. Doru Nil'tase); 1983 - frucle de pifdure (r. Alexandru Tatos); Mislerele BuCure$lilor (r. DQru Nilstase).

Bralu); 1980 - ProM de microfon (r. Mircea Daneliuc). IEKI.L. Tatlana Actri!a (Ia~i, 10 octombrie 1932). Studii : Ilist itu!ul de Artil Cinemato grafici!, Bucurejli ( 1952) . Activila!e tea!r.Hi (Teatrul Mic). Filmografie: 1953 - Nepolii gorni., wlui (r. Dinu Negreanu); 1954 - Gclolia b.c-o vina (r. Elena Negreanu); Rils.re so.reJe (r. Dinu Negreanu); 1955 Nufiirul ro,I"U (r. Gheorghe Tobias); 1961 PUlriul (r. Elisabeta Bostan); 1976 Marele singura6c (r. lulian Mihu); 1978 Maj presus de orice (r. Nicolae Margineanu , Dan Pi!a); 1979 - Cine mi1 strigi1? (r. Leli!ia Popa ).

UCIN 1993 (Ivan Turbinci1; Srrigifr in limpan); UCIN 199495 (Via regis). Altefilme; 1991 -

o.z';

1991 - 1993

Universu1 muzicii - serial; 1992 AUlomtlcism - video; 1994 - Via regis


video.

IGJRa?ANlI. Horta
Regilor, produciltor (Aluga, 4 august 1896 - Bucure>ti, 10 iulie 1960). Studii : ~coalade belle ane - sculplUrd, Bucurejti. Publicist: 1923-1927: director la "C1ipa" >i "Clipa cinematografica". Fondator al Asocia,iei "Prietenii cinematografuluj" (1925), al A cademiei de mimodram. (1926) .,i al Societillii dc produCJie ~ i difuzare Clipa Film (1927). Animator al vielii cinematografice, rcalizator al primelor filme de avenluri pe fundal istori co-folcloric . Tn anii 1940-1948, aC livilate de difuzare la societ:::i.liie Filmul legionar , Fil mul romllnesc, Filmul Olteniei. Fllmografie: 1926 - fade" 1927 - Nea GhifiI CocoJo~ J;:J. Mo\,i (~i scenarist);

1ANUL1. Adrian
Operator ~i regizor de film docu mentar (Caliacra, 29 iulie 1933 . Bucure~ti, 7 iulie 1975). Delinut poliiic (1956-1959). SlUdii: IATC (1967). La Studioul Auimafilm se specializeala III fi lmu l despre anil ji arhitecturd. Filmografie operator: 1967 - Div~rl romfinesc (r, Carol Corfanta) - ff; 196? Alb-negro (r. Ada Pistiner); Circ fiinI frontiere (cr,-Tiberiu Ghidali); 1975 CUlia de vileze (r. Ladislau Labane.); 1976 - Biserici de 1emn in Romania (r.

IANCOVESQI, Ion Actor (Riimnicu Viilcea, 20 sepcem brie 1889 - Bucure\ti, 22 decembrie 1966). Studii: Conservatorul de anil dra matica, Bucurejti (1911). Prcsligioasa activitate teatral3 (fealrul National. l3ucure~ti). In film, apari!ii episodice. Filmografie: 1923 - TigiIncu~a de la iacac (r. Alfred Halm); 1930 - Parag_ a PaiJI - MateeSC1i~~pa'ii!OF~i-regizoF.I.=== Paramone (L LudviglLouis Berger, J970 - ZiduriJe o3$u1ui; Frumu.,e,i Charles De Rochefon, Ernst LubilSCh, bUCure$lene; 1971 - Daloritl StiU inte Vietoc Scherzinger, Joseph Von resu/?; 1973 - Complexul monumental S ternberg); 1955 - Afacerea Procar (r. ViIciIrC$Ii; Curtetl Domnea.';c;1 de 1a Hacalambie Borol); 1957 - Doul1 IOluri Targovj$le; Reslaurarea picturi10r m.u (c. Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); rale de 1a Humor; Turnuri ~j CClf1i 1966 - Faust XX (LIon Popescu-Gopo); ha/egane; 1974 - Ad.mc/isi. . 0. noapce de vis (r. Mirel I1ie~iu) .

lFRIM. Mloara
_A.ctrilil (U}lIbrilre. , li, Galali, 19 octombrie 1960). Studii: IATC (1984). Activitate teatraH1. Filmogrnfie: 1983 - Pre. cald penrru Juni:l mai (r. Maria C.allas Dinescu); 1985 - .Dec1ard,cie de drdgosrc (r. Nicolae Corjos); 1988 " episodul Premiul (r. Radu Caranfil) din Aurosrop; 1989 Un bulgi1re de humif (r. Nicolae Milrgineanu); 1991 - Diva,! din drdgosle (r. Andrei l3laier); 1993 - Timpul fiber (r. Valeriu Drilgu\anu). lGAZSAG. Radu Regizor film de .anima!ie (Diosig, Bihor, 21 noiembrie 1953). Studii: InS/itUlul de arte plastice, Cluj (1980). Premii: ACI N 1982 (Cafigralie); ACIN 1984, Hiroshima 1985 (Focogr.ifii de familie); ACIN 1989 (Picnic mUlicaI); UCIN 1990 (b a barierJ);

1AN000ESaI. D1nu
Actor (Bueure~ti, 24 martie 1925). Studii: Conservatorul de artAdramaticil, Bucurejti (1947). Bogati! activitate , i la tealralil pe scenA (Teatrul Mic) . radio. Tn film , roluri episodice. La sfar~j[ ul anilor '80, se stab ile ~ le in slrJinatate.
170

IOIIM. Vasile
AClor (Co~ rcni , 22 octombrie 1939). Studii: IATC (1959). AClivitate teatrali! (Tealnil Giulejli IOdeon). Avalan;,. Filmografie: 1958 (r. Gheorghe Turcu ); Vi. I. nu iarlif (r, Manole Marcus, lulian Mihu); 1962 - Ceru1 n-tJte gratii (r. Francisc MUnieanu); 1964 - Shuwl (r, LUCir

losif Bertok ~i Haria Igiro$anu 171

Q.Al<IAN.~

IU~ru, Sortn

1918 - lilncu jiilnu; 1929 - Haiducii (>i

1 (Secvenre dill iSlOri(J filmului romanesf)


(/-1/ ) (r. Costache Ciubotaru. Alecu Croitoru); 1988 ' Drumer in calea iupilor(r. Constantin Vaeni ); 0 varJ cu Mara (I. George Cornea); 1990 , Sobolallii rO.,ii (I. Florin Cadre); vaniJ toarea de lilieci (I. Daniel Barbulescu); 1992 ~ Doi haiduci .~i~o crB~marjlJ (r. George Cornea):d)l>g~aJd"= ===I (r. Dan Mironescu); 1993 - Neinvim;l--; dragoslea (r. Mihnea Columbeallu ; 1994 - Senatorul meleilor (r. Mirca Daneliuc); 1995 - Terente - regele ba/rilor (I. Andrei Blaier).
!LIE, Valerlu Valentin Operator film documentar (Campin~. 9 august (951). Studii: IATC ( 1975). Filmografie: 1977 - Oamenii paman wlui (r. Pompiliu Gillmeanu); 1978 $co(Jla de invencatori (r. Io n Moscu~; 1979 - !zvoare vii de learru popular (I. Adrian ISlrate$Cu-Lener); 1980"- E~. d1JcJ a, fi a ziinJ (I. Tereza Barta); 1981[ Poartil -<pre veeill; (r. Sabina Pop); 1983 - Valea lui Anghel ( I. Alexandru Draguleseu): 1985 - Andrei Gabu," ~i zoorehnia (I. Dumitru Done); 1982 -

N .N .I ~rbane~clI).

strJi1~lui ,(>i !f, cenarist); 1933 - Insula Se,plls r (~i s~eharist, in colaborare cu

sunarlsl)~

1931 - Ciocoii { CJntecu!

care viseaza; 1982 - Mireasa; 1983 _ Sfar.;ir de veac In sunel .yi imagini; J 985

- Noul rearru vechi.


~1U,Sorln Operator .~i regizor (Baict Mare J 2

Ing. or de LrsHnet (B.ueure~t'. 2 s~plc"J,brie 1j/;l7). Peste 40 de filme, inCellb~ din' \e7:/., Fiimo~~: J973 - PisrruialUi (r. F[W1CisctMuMeaou) - serial TV; 1974 (fn ~uilu. lin,I flaciri ban Pila, Alexandru seria l TV.; 1975 nslJl. c;o riior~~r. Gilles Grangier. . 'aM ' . Pira~" ~Jin ' Pacific (r. I' ' " ~ I ' 011108'0, ngie , ~ergi , iedlaescu); 1976 , Instanra' "flliiniI pronunrarea (r. Dinu Cocea); Ro~covanul (r. Francisc Munteanu); 1977 - Doctorui Poenaru (r. Dinu Tilnase); iarba verde de acasa (r. Stere Gulea); 1978 - Ciocoiarit cu illune -(r'. GI~eo;:ghe Naghi); Din nou impreuniJ (r. George Cornea); Metodii, melodii (r. Fro;,cise Munteanu); 1979 - JachetcJe gal/xne (r. Dan Mironescu); Mijloca.~ la deschidcre (r. Dinu Tanase); 1980 Ancheta (r. Constantin vaeni); 1981 Castelui din Carpa!i (r. Stere Gulea); 1982 - La capalUl liniei (I. Dinu Tilnase); 1983 - Impcsibila iubire (I. Constantin Vaeni); Un petic de cer (I. Francise Munteanu); 1984 - AcasiJ (r. Constantin Vaeni); EmisjiJ. continui (I. Dinu T~na se); Moara lui Citlifar (r. ~erban Marineseu); Zbor periculos (r. Francisc Muntcanu); 1985 - Din prea

L.

Ul~~e

,J!QS)-

(r.

Mirel llie$iu

Compunere libera: locuI de jOi:lca


(r. Tereza Bana); 1987 - Ion Vlasiu (r. Nicolae Cabel); 1989 - CU"'j pentru fieeare zi (r. Nicolae Cabel ); Sub soarele epocii de aur (I. David Reu); 1990 1, Scowa romlineseiJ de chinurgie (r. Aorica Fulgeanu); 1993 - Evangheliarul de ia Arge~ (r. Dumitru Che~u); Dracul., reafilale ~i fiC(iune (r. Eleflerie Voiculescu).

filme de mediu ~i scurrmelraj incepand din 1953 . Personalitale proem inenla a cinemawgrctfului documen far romane sc in perioada 1960-1980 . Prcmii: Karlovy Vary 1954 (Visco/u/); Mama ia 1964 (TiIbiIeariI); Genova 1964 (Rilmuri pOlrivile - ff); Bilbao 1968 (Tensiune inaltJ la Becher); Marele Premiu .,Palme d'or", Cannes 1969 (CJnteee/e Rena.~teriJ); Teh eran 1972 ([n marea trecere); ACIN 1977 (Un drum bun); ACIN 1979 (Cu rajul marilor .lpa!iI): ACIN 1981 ji Montreal 1981 (Lini.,tea piclUrii); ACIN 1982 (Autoportret in timp); ACIN 1984 (Noul

decembrie 1955). SlUdi;: IATC (1979) . Film de fiqiune, doCUnl eJl far !ji video. Acrivitale didaclica universilarJ.. Producator video. Premii: ACIN 1991 (Pia!a Unil'er sita!ii. Rom;;nia); ACIN 1992 (Ca rre" object); Fes livalu l lnlern a ~ional de Arh irecturc1 , Bucure.5ti \994 (Neo bi~nu irul oaspete): UCIN 1994-95 (Apo

calipsa dupii Cioran). Filmografie oper:11Or fiC\:iune: 1982 Escapada (I. Cornel Diaconu); Ramiin cu tine (r. George Cornea); 1984 - 0 lumina la ecajuJ zece (r. Malvinct Ur,ianu): 1985 - Orc/e ullsprezece (I. Lucian Bralu); 1987 - Duminicii ill familie (r. Franci sc Munteanu); Figu ran{ii (In colaborare eu Ale xandru Ynlorsureanu) (r. Malvina Ur:;;ianu); 1988 - Un srudio in cJucarea unci vedete (r. Nicolae Corjos); 1989 - Mare" sfida re (I. Mallole Marcus). Operator documentar: 1990 - Te iubesc, libcn ate' (~ i regizo r. in colabordIe cu Vi vi Dragan Vasile, Vlad Pallnescu); 1991 - Pia!a Universi[ii!ii. RomEnia (In coJ abora re eu Vi vi Dragan Vasile) (r. Stere Gu lea). Regizor !i operator documentar: I 99 1 Petre TUlea - Emil CiordI1- video; Cane - object, carte - spiric - video~ 1992 Palate regale din Romiinia! - video; Monarhii:J. si:llveaza Romiinia.! - video; Vom murf \~'i Yom fi Jiberi - video; Neobi~nuilUJ Oi:J.8pete (regie, In cola borare cu Mariana Celac) - video; 1993 Eliberare (regi e , in coJaborare cu loan
173

cei:llru vechi).
Aile filme: 1952 - Dill via!a sWdenplor
no.~[[i;.

mulcii dragoste (r. Lucian VarJ semimentalJ (r. Munteanu); 1986 - Cantec Dinu Tanase); Morome{ii Gulea); 1987 - Duminicil ill
Ff'dncisc Munteanu); Vi8f.i:1,
172

Mardare);
Francisc in zori (r. (r. Stere familie (I.

C'd 0

jXJvesr.e

!LIE.'?lU, Mlrel Regizor. scena rist film document* (B ucure~ri, 18 oClOmbrie 1923 - Targu Mure~, 23 martie 1985). Peste I 000 de

Vacan{J fericirii; 1956 [nvJratoarea; 1958 - 60 de zile in sudul Asiei; 1959 - Bicaz , cora 563; 1960 Lumina .~i pia Ira; 1961 - Un Jupiter al vremwilor noastre; 1962 - Trei strigJte pe Bislrira; 1963 - RJdiIeini; 1965 Drumul; 1966 - 0 noapte de vis - ff; Partidului, slava t; 197 1 - [nt"lnire eu vechii mei priereni; 1973 - Paciurei:l; 1974 - Dunarea - 0 legendiJ in forma de fluviu; 1975 - H. Catargi; 1976 - Si ne-om plimba eu barca; 1978 - Ziduri

lLlIl.

,/
IONISQJ. AureUu

Gro~an) - video; 1994 - Aurol.c (regie. in colabordre cu loa n Gro~an) - video; 1995 - Apoca/ips. dupiI Ciordn (regie. in colabordre cu Gabriel Li iceanu) - video;

impiicat in momenleie de ra.'icruce ale organiz..arii industriei cinematogrdfice de stat. dar .Iii i n afirma rea unor perso nalitati artisticede marca (Liviu Ciulei,
Lu cia n Pintilie. Ion Popescu-Go po). Aulor al filmu lui-reper L(J. MOiJrlJ cu
norae.

lOAN. Angela
Actri\a (Tim i~oa ra, 19 seplembrie 1957). S:udii: IATC ( 1980). Activ ilale tealrala (Tealful Giule)li I Odeon). Filmografie: 1980 - Dragostea me. Cillato.re (0'. Co rnc l Todea); 1983 G./ax . omul pipu,~ii (r. Ion Popesc u Gopo); 1984 - Zbor periculos (r. FranciscMunleanu ); 1985 - Aripj de ziip.dii (r. Adrian PelTinge"aru); 1987 Cetacea ascunsJ (r. Ad rian Petringe naru); 1991 - Vinova tul (r. Alexa Visarion) .

n.ru. VIctor
Regizor (Raul Sadului. S ibiu . 24
noiembrie 19 12 - Roma . 4 sepcembrie

1968). Studii: Academia Comerciala.


Bucure~ti.

Publicistica (inclusiv cinema

lografi ca) din 1936). Din 1941. a,iSlent operator ~ i de regie la ONC. 1944- 1948: consilier tehnic, redactor ~ i regizor a1 jumalului de actualit!\i. Stagiu de speciali zare la Moscova cu Serghei EisenSiein. 1948-1949: filme dg'.1!:: mentare (Anul 1948; Scriso.re8 lui Ion

Premll: Karlovy Vary 1952 (In .Ia t I. nOJ); Karlovy Vary 195 3 (Mitre. Cocor); Mamaia 1964 (Comoar. din Vadul Vech/).

ViJrianlii (r. Ov idiu Ionescu); Cl1iri!<J ill I .~i (r. Mircea Dragan ); 1988 xpedi{i. (r. Mircea Moldovan ); j 989 Marea sfidt:J re (r. Manole M.ncus): MOiJrlea unui ani.'"! (r. Horea Popesc u); 1990 - Mi,,, Litoral (r, Mirce" Mure!jan); 1993 - Neinvinsii-i drdgos(cl1 (r. Mihnea Columbeanu) .

ILLERY. Pola
I Paula lliescu I AClri\a (Corabia. octombrie 1909 SUA, 1 994)~ Dup!-deblltll1=fn=Remtniar====I,-- cu Apa$a Paulette (1927). i~ i co nt i"ua ~ctivitalea in fran\a, in fi lme de Albe rto Cavalcanti (CiIpilanul Fracasse - 1928; Scufi{a Ro~ie - 1929). Rent Clair (Sub acopui$utile Parisului - 1930; 14 iulie 1933) p. Alte filme . in Ro mania: 1930 Parada Paramount (r. Ludvig/Louis Berger, Charles De Rocheforl. ErnS! Lubitsc h, Victor Scherzi nger. Joseph Von Sternberg); Televiziune (Ce va fi m aine) (r. Jean Mihail).

IONESaJ, Adrtana
Monteur (B ucoresli, II iunie 1940). Din 1958. in Studioul Bucure~ li . scurtmetraje utililare. Filmografie fiqiune: 1972 - SfBn t. TereziJ -5i diiJvoJii (r. Francisc Muntea nu); 1973 - Piwuiawl (r. Frallcisc Municanu) - serial TV; 1975 1l1suliJ comori/or (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolacscu); Pimrii din Pacific (r. Gilles Grangie r. Sergiu Nico!aesc u); 1976 Ro.~coviJlJ uJ (r. f'ranci:\c Munteunu) ; UJrime/e zjJe ale verii ( r. Savel Stiopul); 1977 - larba ,'erde de .casa (r. Sle re Gulea) ; 1978 - Br,,!eie Afrvditei ( r. Mircea Dragan): 19'19 Omu} care ne rrebu;c (r. Manole M.ncus); R!Jg .~i fJaC'iirIi (r. Adrian Pelrir,g"".ru); 1980 - Ancher. (r. Conslantin Vaelli); Punga cu JibcJuJe (r. M.nole Ma rcu s); 19 81 - Non scop (r. Man ole Marc us); Orgolii (r. Ma nole Marcus); 1982 - Plec"re. Via.~inilor(r. Mircea Dragan); 1983 - C.-n filme (r. Manok Marcus); 1984 - MiticJ POfXSCU (r. Manole Marcus); Riimii$aguJ (r. Ion Popescu-Gopo); 1986 - CUCO""a Chiri{Il (r. Mircea Dragan ); Towl se pliIte~te (r. Mireea Moldovan); 1987 - A doua

Ma rin carre ScBn ccia). Director

~i

profesor de regie la Instit ut ul de Art! Cinematografici! (1950). Redactor-~ f aJ reviSiei ..Cinema:.{J 9..6~)..i! prj;,5<',dinte al ACIN (1963-1968). Director artist ic al Stud io ului Bucure~ ti ( 1966-1967). Prezenta culturahl act iv:1 in via1a cinematografic! a anilor '50-'60. Benefic

~'I'j/;~. ' ' !'S':; '!':'4~~;': \\


' . -I"

1, . .

...... ' .': .. ~ '.- "'b-. ';'C';" _. .::'. __ :'. .; ; ". ILUf. Gheorghe

....

~J: ~ 'C"; . ,... !~,.:~\ .,~~ .,; .


.t.; _

'. "', .. . .. _, '"

.C''!; ,-."

~,t~;~~ .:~'j:~
'.
~:"
A

~ ':':/{~

.:._ ...

j.#f '~
Victor lliu

Operator film documentar (A lun i~. S!laj, 8 mart ie 1935). Stud ii: IATC ( 1956). In perioad. 1957-1971. la Stu dioul Bucure-5li (asisten t, cameraman, f.lmari combi nate). Din 197 1. la Sludioul ci nematografic al Armatei (peste 80 de filme). Premi.i: Bmo 197 1; Versa illes 1973 (Te.hn i ca conduceri; liJncu/ui in (eren [rJmfinrat); Plovdiv 1974 (Prietenul
~oferilor).

de cos tume 16 noiembrie 1938). Siudii: lns(ilUtul de arhitectu ra, Bucurqli ( 1963). Din anii '80. se stabile , te in Elve\ia. Filmografie: 1966 - Dimine!ile unui biliar cuminre (r. Andrei Bh'\ier); 0 noaptc de vis (r. Mirei lliejiu): 1967 fmpu~ca(Uri pe pOrf:Hiv ( r. Cezar Grigoriu); Cerul incepe I. etajul lll (r. Francisc Mu mea nu ); 1969 - Reconsc; lUiret:J (.. Lucian Pintilie); 1971 PJdure" pierduta (r. Andrei Blaier): 1972 - ConSpird!ia (r. Manole Marcus); Lupu / miirilor {r. Alecu Croi toru, Wolfgang Staudle); Riizbunurei:J (r. Sergiu Nicolaescu, Wolfgang S tau ore); 1973 - $apte zi/e (si cCSlume) ( r, Mircea Veroiu); ChcmiJrea auruJui (r. Serg iu Nicolaescu, Wolfgung Siaudle); [kp"rte de Tipperury(r. Manole Marcu s); 1974 $ter.n cel Mare - Va s/ui .1475 (si ceSiume) (r. Mircea Draga n); Nu fif miim sa ne amuziim (r. lui ian Mih u); Trei -"crisari secrete (r. Virgil Ca)otescu); 1976 - Trei zile .~i rrei nop!i (r. Dinu Tanase); UlljmiJ nO<lpte f:I singlJdra{ii (~i costulll~) (r. Virgil Calotesc u); 1977 - Eu. 1U ,~i Ovidiu (r. Geo Sai zescu); Profecul, <lurul $i arde/enii (r. Dan Pita); 1978 - Bra!e/e Afroditei (sce nogr af, in colaborare. cu
(B u cure~ ti .

IONESCU. AweUu Scenvgraf, piCIO!"

174

175

iClNrSCll. Cz!sdna

IONtSOJ-<:.tON, GhOOfghe

Mihai lacob); 196 1 - Ce/ebrul 702 (r. JoaJla CanlUn h!ri; ~i coslUme) (r. Mircea Eli sabela BOSlan) ; 1982 - Concurs (r. Mihai lacob); Po'e."e senrimema/J (r. Dr:tgan); Ci;;mun~ ~'j pica/un! de RlQ.i1ic _Ql!!l PiJ.;ti;..falele_de ui\iRJrd&.llJ'i!Jlli= == lul lan Mih u); 1963 Codin (r. Henri (r. Manole Marcus); Un om In loden ()i Mult m"i de pref e iubirea ( r. Da n Colpi ); Pa.~i "pre lunll (r. Io n Popescu coslume) (r. Nicolae Margineanu); 1979 Marcoci); 1983 - fn toareerea din iad (r. Gope); 1965 - De-a., fi '" HarapAlb (r. Mijloca.~ la desehidcre ()i coslume) (r. Nicolae Margincanu); fnroareerea VliL~i Ion Popescu-Gopo); 1966 - Fau-<r XX (r. Dinu Tanase); Ora lero (r. Nicolae nilor (r. Mircea Dragan ); DreptiJle in Ion Po pescu Gopo); 1971 - Facerea Co rjos); 1981 - Alo, .rerizeazJ .'friJ lan,uri (r. Dan Pila); Scopul $i mijloa lumii (r. Gheo rghe Vila ni dis); 1972 bunic.! Cr. Nicolae Corjos); Caste/ul din cele (r. Dan Marcoci); 1984 - Ziua Z (r. Ciprian Porumbescu (r. Gheorghe Carpali Cr. Stere G ule a); Semllul Sergiu Nicolaescu); 1985 fntun ecare Vi tanid is); 1974 - Nu filmJm sif ne ~c;(jrpelui (r. Mi rcea Veroiu); Un ecb ipiJj (r. AlexandlU Talos); Pas In doi (r. Dan
amuziIm ( r. lulian Mihu); 1975 pentru Singapore Cr. Ni cu Stan). Pila); Promisiuni (r. Elisabeta BOSlan);
Celntemir(r. Gheorghe V ita.nidi s ) ~ Casa 1986 - Domnisoara Aurica (r. $erball
de la miezul nop!ii ( r. Gheorghe IONESCU, Cristina Marinesc u); Luminile din larg (r. Stelian
Vilanidis); Comedie frmrasticif (r. Ion Mon teur C Bucure~t i , 10 decembrie Siali vii); 1987 . Noiembrie, ultimul bal
Popescu-Gopo); MU$chetarul romBn (r. 1943). Studii : Facultatea de fdologie. (r. Dan Pi!a); Unde e."i, copiliJrie ? (r.
Gheorghe Vilanid is) ; 1976 Povestea Bucurejli (1973). Din 1963, la Stu diou l Elisabela !lostan); Zimbet de soare (r.
Bucure~li. Colabordre constanta eu dragosrei(r. Ion PopescuGopo); 1977 Elisabela Bostan ); 1988 - Desene pe
regizorul Dan Pila. RJzboiul de IndependelllJ (r. Doru asfalt (r. Elisabeta Bostan); 1989 -
Premii: ACIN 1977 (Mama) ; AC IN Ompioana (r. Elisabeta Bostan); 1990
N~slase, Se rgiu Nicolaescu, Gheorghe 1984 CZiua Z, Premiul, Pas In dOl); RJmiinerea (r. Laurentiu Da mian); 199 1
Vilanidis) - seri al TV; Seprembrie (t. ACIN 1989 CNoiembrie, ultimul ba/; - Drumul cainilor er. Lauren{iu Damian); Timolei Ursu ); 1978 . AI patrulea -<tol Roehia alba de dante/i1); UCIN 199Q.. Hotel de lux (r. Dan Pita); Te/efonul (r. (r. Timotei Ursu ); Caterina Teodoroiu C Faleze de nisip); UCIN 1992 (Hotel de El isabeta Boslan); 1993 - Pepe .~i Fifi (r. (r. Dinu Cocea); 1979 . Clipa (r. lux, Drumul eaini/or); UCIN 1994-95 Dan Pi!a). Gheorghe Vi lani di s); Lumina palidii a (Pepe $i Fili). durerii (r. lul ia n Mihu); 1980 lancu Filmografie: 1974 - Filip eel bun Cr. IONESUl, Dan lianu haiducul (r. Dinu Cocea); lancu Dan Pila); Un august In fliJciJri C r. Dan Inginerde suoet ( Bucure ~t i , I ianuarie lianu zapciul (r. Dinu Cocea); 1981 Pita, Alexandru Tatos) - serial TV; 1975 - 1926). SlUdii: Inslilutul Polilehnic, Ana ,i "h oIUI" (r. Vi rgil Calo lesc u); HyperioJl Cr. Mircea Ve roiu ); Pe aid nu Bucure~li ( 1949). Filme de animarie ~i Maria-Mirabe/a (r. Ion Popescu Gopo); se (feee! (r. Doru Naslase); Tiinase de fictiune . Coiabordre constanta cu Ion Omul ,i umbra (r. Iu lian Mihu ); 1982 Scaliu C r. Dan Pila); 1976 - Mama (r. Popescu-Gapo . Apari! ii pi to re::;li in Comoara (r. lulian Mihu); 1983 Elisabeta Boslan); 1977 - Profelul, aurol rolu ri episodice. Dragoste. , i revoluria (r. Gheorghe .,i arde/enii (r. Dan Pila); 1978 Premii: UNIATEC. Pr.ga Ip9.
Vi lanid is); Galax, omul pJpu$il (r. Ion Expresul de Buftea (r. Hara lam bie (Irilogia ScurtiJ i.>loric, Sapre arte, H6mo
Popescu- Gopo); 1984 . RiJmiI.~agu l (r. Boro ~ ); Mai presus de orice (r. Nicolae Sapiens); AC IN 1973 (eiprial1
Io n Popescu-Gopo); Surori/e (r. lulia n M ~ rgi nea nu , Dan Pila); Revan$a (r. Porumbcscu); ACIN 1979 (Eealerina
Mihu); 1985 - Anotimpul iubirii (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 - Bietul Teodoroiu).
Iu lian Mih u); 1986 - 0 zi la Bucure$ri loanide (r. Dan Pira); 1980 - Burebista Filmografie fictione: 1957 - Dincolo (r. Ion Popescu-Gopo); 1988 . Maria $i (r. Gheorghe Vi tanid is); Pruncul, pe de brazi (r. Mircea Drdan. Mihai Mirabelr:1 In Tranzistoria (r. Ion frolul si arde/enii (r. Dan Pila); 1981 lacob); Ga/arheea (r. Ion Popesc u PopescuGopo); 1990 - F/;ici1ul cu 0 $tefan Luchian (r. Nicolae MiirgineaJlU ); Gopo); 1958 - Via,a nu i.rtll(r. Manole singuril bretea (r. lulian Mihu). Un saltimbanc la Polul Nord (r. Marcus , lulian Mihu); 1960 DiLtC/~ (r.
176

IONESUl, Gabriela
Scenari st (Bucure~ li , 15 seplemb ri e 1940). SlUdii : Facuitalea de fil ologie, Bucure~li ( 1965). PubliciS(icil cine ma tografica, redaclor la Studioul AI. Sahia . Lucreaza In caijt ale de scenarist .~i/s au
co mentato r , cu precadere, cu so!ul ei, regizorul S I ~vo mir Popovici.

IONESUl, Gheorghe
Operator film documentar ( 18?? 193?). Pioni er al cinematogrdfului rom~ nesc, cunoscut sub numele lonescu-Cioc. Din 1910, proprietar al unui labora to r

cinemalografic (Carmen Sylva) , produ


ditor ~i rea lizator de actu a liL~!i cine

matogrdfice ~i filme documenlare. 1913 1916: conduce labordlolUl firmei Film ul de aria Leon M. Popescu . In 1916.
edileazil revista "C urieru l cinema tografic". in timp ul razboiului lucreaza la Serviciul de fotog rafie aerian.1 :dl ' Armalei.

Filinografie: 19 1I - CiJliiroria familiei regale pe Du nare; Perla Carpalilor, Sinaia; 1913 - Casle/u / Pele~; Va/e<J O/lUlui. de la Brezoi J a Cozia pe p/UlC; 19 I 4 - Din via.'a Mare/ui CJpi,"n; Marina de rdzboi romana; Vizita fami liei impedaJe ruse fa Constanta ; 19 16 FuneraJii/e reginei EJisabela.

IONESUl-GION, Gheorghe Actor (Ia~i , 4 decembrie 1922 . 3 oClo mbrie 1980). Studii : Conservatorul de arlii drama li cli, la~i ( 1942). Bogala
activitate teatralil (Tealrele Na ~i onale din Ia~i ~ i Bucure:j li; Tealrul Municipal;

Tealtul Mic). POet. 1n ftlm. col.bor'ri


ocazionale.

Filmografie: 1951 - Viafa invinge (r. Dinu Negrea nu ); 1952 - Arenda"ul


177

II:N5OJ. Cdg<n

IONE5O.l, Olt""

rom"';n ( r. Jun Georgescu); Miuetl IONESCU. Deana Stana AClrila (Brad, Hunedoara. 2 i.nu.ric Cocor(r. ViclOr Iliu, Mariena Sadova); 1926). Prodigioasll aclivil'le lealrala 1954 - Riisare soarele (r. Dinu (Tealrul Tinerewlui din Pialra Neam\; Negreanu); 1967 - Cerul incepc I. el.jul Tealrul Nalional , Bucure~li) ~i .Ia III (r. Francise Munleanu); Riipire. televiziune. fecioarelor (r. Dinu Cocea). Filmografie: 1964 - Meri; ,.Ib"ici (r. Alecu CroilOru); 1966 - Un film cu a IONESCU. Grlgore fatH fermecilOt:Jre (r. Lucian BralV)~ Operalor (Bucure~ti. 2 ianuarie 1926 1972 - Drum in penumbra (r. Lucian _ Bucure~ti. 14 oClombrie 1978). Din Bralu); 1974 - Piicala(r. Geo Saiusc~); 1950. in Siudioul Bu2ure~ti: jurnal de Un .ugusl in fiiIci1ri (r. Dan Pita,

nale cu siudiourile Ani01afilm ~i AI.Sahia.

IONESCU, MarIn
Regilor fIlm de animatic (Bucure.,ti, 17 noiembrie 1922). SlUdii: Academia ComerciallL Din 1963, in Studioul

1981 - Alo. ucerizeazii slriibunici1 ! (r. Nicolae Corjos): An~ .~i .,horul" (r. Virgil Calolescu); 1982 - Tapillarii (I. loan Carmalan); Me/odii la Costine.~ti (r. Constantin Paun).

AnimafIim , unde reali zeaza desene animale (SoC/ul- 1965; SurBsul Sfin xului - 1-967) ~i lIumeroase scurtmetraje cu caracter didactic ~i publicitar.

actualitali ~i film documentar, apoi film Alexandru Talos) - serial TV; 197\> Scenograf (Bucure:jti, 18 marlie de ficliune. iar dupa 1966 fllme utililare Glori. nu CBMiI (r. Alexandru Bocanej); 1943). ~i publicitare, ca scenarist ~i regizor (Cu SerenadiI pelllru el.jul XII (r. Carol Fi.1niografie: 1978 - Nea Marin Marc Maureue, Hardlambie Boro!5): aucomobilul in RomBnia - 1967; Della Corfanla); TufiI de Vene,ia (r. Peire Millardar (in colaborare cu Mara 1958 - Prima melodie (scenograf) (r. Duniirii - 1968; Obezilale - 1970; E Bokor); 1977 - Eu.ru.,i Ovidiu (r. G,:o , Cucula~) (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 Sini.," Ivelici, Andrei Blaier); 1963 hamic cine munce~ce, dar ~i ma; harnic Saizescu); 1978 - AI palrulea slol Omul care ne crebuie (r. Manole Lumina de julie (r. Gheorghe Naghi ); eel ce economise,fOre ~ 1971; Un fiulUre (r. Timolei Ursu); 1979 - Singur prinrre
Marcus); 1980 - Punga cu libelu/e Pisic. de mare (I. Gheorghe Turcu); prieleni (r. Comel Tod ..); t 980 - $an'laj
pe lampiI- 1972; [naiMe de accideM (r. Manole Marcus); 1982 - La capillul 1965 - Runda 6 (I. Vladimir Popescu 1974; Inamicul invizibi/- 1977; Jude{U1 (r. Geo Saiuscu); Dumb,. va minunfliI linie; (r. Dinu Tana5O); 1983 - Rdep ca Doreanu); 1967 - Subleranul (I. Virgil in via Iii (r. ,6;narei 'Blaier); 1985 - Calolescu); 1969 - Simpal;cul damn R Neam, - 1978). 1951-1956: aClivitate (r. Gheorghe Naghi); 1981 - A lo. aI.,i zeaziI srri1bunica! (r. Nicolae Corjos)~ Sezonul pesclru$ilor (r. Nicolae (r. $Iefan Traian Roman); Wrslele didactidl universitard . Oprilescu); 1994 - Aco/o unde ochii dar omu/ui (r. Alecu Croiloru); 1971 - PrinlJe Premll: UNIATEC Milano 1965 Griibe$te-ce Incel (r . Geo Saizescu); 1983 - Secrewl lui Bachus (r. Geo (in colaborare cu Clllin Pap ur~) colinele verzi(r. Nicolae Breban); 1973 (00-'$ fi ... H.rap Alb) . Sailescu); 1986 Cucoana Chiri!a 100 lei (r . Mircea Sllucan); A venrurile lui (r. Bogdan Dumitrescu). Filmografie fictiune: 1957 - EruPli. (r. Mircea Drag.n); Cuibul de viespi Babu,ciI (r. Gheorghe Naghi, Gela (r. Liviu Ciulei); 1959 - Valurile DuniIrii (r. Horea Popescu); SecrelUllui Nemesis Doina Tarnavschi); Ceara (r. Vladimir IONESCU, Mloara Jana (r. Liviu Ciulei); 1960 - Soldali fiIri1 (r. Geo Sai ze, cu); 1987 - Chiri,. in 1'1i Monleur (Bucure~li, 5 mai 1939) . Popescu-Doreanu); Ulrimul c.,lU$ (I. uniformiI (r. Francisc Muntcanu); 1962 (r. Mircea Dragan); Zamber de soare Studii: Facultatea de chimie, Bucure!}ti Sergiu Nicolaescu); 1974 - Talal risi Caul n-are grdtii (r. Francisc (r. Elisabeta Boslan); 1989 - CampioilIl. (1958). La Siudioul Bucure~li, din 1958, pilOr(r. Adrian Pelringenaru); Un comi Munteanu); 1963 - La valSl. d,.goslei (r. Elisabela BOSlan ); Lacrim. cerului ca asislenl de monlaj. Din 19831rdie.51e s~r acuza (r. Sergiu Nicolae!icu)~ Un (r. Franci:-;c Munteanu); PO/ilicii .~j ." (r. Adrian !slralescu-Lener); 199(1" timbec pentru mai tarziu (r. AJexandru in Elvelia. delicalese (r. Haralambie Boro~); 1973 - Harababura (r. Geo Saile, cu); 1995 Filmografie: 1975 - Alexandra 1i Boiangiu); 1975 - A/exondrd .5i infernul Despre 0 iJ/Jume fericire (in colaborare Aid nu mtii locuiesre nimeni (r. Malvina (r. Iulian Mihu ); Zile fierbinfi (I. Sergiu infemul (r.lulian Mihu); 1976 - Operd cu Stefan Horvath) (r. Mihai Ur.,ianu). ,iunea Monslrul (r. Manole Marcus); Nicolaescu); 1976 - Osililda (In cola Conslanlinescu); 1975 - Comedie fan 1977 - RiIzboiul de IndependenfiI (r. borare cu Hortensia Georgescu) (r. la",iciI (in col.bor"", cu $Ief.n HOrvatll) IONES01. Ludan Doru Nastase. Sergiu Nico!aescu, Sergiu Nicolaescu); Trei zile ~'i rrei nop!i lIuSlrator muzical (Constanta, 4 aprilie (r. Ion Popescu-Gopo); 1976 - Poveslea Gheorghe Vilanidis) - serial TV; 1979 - (r. Dinu Tanase); 1977 - AC{iunea Auro dragosrei (in colaborare Cll $tefan 1924). Siudii : Inslilulul Polilehnic, Ora zero (r. Nicolae Corjos); Ullima buzu/(r. Virgil Calolescu); 1978 - Dru Horvath, Liviu Georgescu) (r. 1011 Bucure~ti (1947). AClivilale indelungata fronlierJ a mOrfii (r. Virgil Calolescu); muri In cumpiInJ (r. Virgil Calolescu); la radio .5i releviziune; colaborMi ocaz~o1980 - Refeaua "S"(r. Virgil CaJOIe.<;cU); Towl pen/(u fOlbal (I. Andrei Blaier) ; Popescu-Gopo).

IONESCU. MIhal

(CaraJlsebe~, 7 aprilie 1925 - Bucure~li. 25 august 1993) . Siudii: Scoala de arte decoralive , Bucure~li , Filmografie: 1955 - lIie in luna de miere (scenograf) (r. Ion Rodan); 1957 - Cicadeli1 sfiiramalJ (scenograf) (r.

IONESOl, Oltea Pic lor de costume

I
178

179

,M

IONlfA, Odav
ctpoi in Televi ziune. Un singur film de fiqiulle: A doua Yarianril(1987).

. >' ,'> 0:-. zero (r. Nicolae Corjos); llDftb frontier; II monii (r. Virgil

CiJpcana

mercenarilor

(c.

Sergiu

C..Jotose u); 1980 - Punga eu libelule (r. Manole Marcus); Viiniltoare de yulpi (r. Mircea Daneliuc); 1981 - Destinalia

Nicolaescu); 1982 . Tapinarii (r. loan CarmalAn); 1983 - Imposibila iubire (r.

1967; RE2boiul donmilelor- 1969), Din 1974 , lucreaza In Germania. Premii: Tarbes 1966 (Tara Haregulur).

[ONESOl,

~erban

Mahmudia (in colaborare cu Dorina


$or1an) (r. Alexalldru Boiangiu); Orgolii (r. Mallo le Marcus); 1983 - Amurgul fiinriinilor(r. Virgil Calotescu); Pe malul sIBng 31 Dunurij Albaslre (r. Malvina
Ur~ianu);

ActOr (Corabia, 23 septembri e 1950). Studii: IATC (1978). Activit.te teatralil (Teatrul de Comedie). Revelalie a anilor '80, se impun e prin foq' ji expre sivi lalea unoe coluri dramatice, per.'-iO

Prea cilJd penrru luna mat(e.

Maria Calia, Dinescu); 1984 - Oluminil lit eliljuJ zeee (r. Malvina Ur~ianu).

naJe domi_~~ I~ de I~mperamenl i de ob-s-esia propfiliIfirtcl. Filmografie: 1979 - Ion ble,<temul

I ._

pumBntu/ui, blesremul iubirii (r. Mircea


Murejan); 19791982 - Lumini ,~i umbre

[ONESOl, OvIdlu
Regizor (Bra.sq, Izmail, 8 iulie 1936). Studii: IATC (1975). Din 1975 ca regizor secund in Studi oul Bucure~ti,

(r. Andrei Blaier, Mihai Constantinescu,


Mircea Murejan) - seria l TV; 1980.. Burebista (r. Gheorghe Vitanidi ,); PorTile diminelii (r. Radu Gurnu); 1981

Constantin Vaeni): 1984 - ACi:l.'iJ (r. Filmografie documentar. 1959 . Aid Conslamin Vaeu! ); HoreiJ (r. Mircea Bucure,yti (r. Nina Behar); Sch imbul de Mure~an)~ SduciJri de liJ AgigciJ (r. miiine (r. Mana Me,zar6s); 1961 Cornel Diacollu); 1985 . Bilril/ia dill Morocicli.\wl (r. George Horvath); Via!J umbrJ (r. Andrei Blaier); Ct:l.nlonl.!l noui! (r. Dumitru DOlle); 1963 - Uzi"a piIriJsir (r. Adrian l!-ilratescu-Lener); (r. Siavomir Popovici); 1964 - Ciucu FurtunJ in Pacific (r. Nicu Stan); MiJrele rencu (r. Erich Nu"baum ); 1965 . premiu (r. Maria Callas Dine,cu); 1986 Scoarre populare (r. Erich Nussbaum); PiidurclJnca (r. Nicalae M<1rgi nean u); TiJra Ht:I.!egu!u i (r. Cas lea lonescu Umbrele soarelui (r. Mircea Veroiu); Tonciu); 1966 Brdncu,yi la Tiirgu liu (r, 1987 - Miracolul (r. Tudor Marascu); Erich Nu"baum); 1967 - Mihail 1988 . Martori dispilruri (r. Szobi Cseh, Kogillniceanu (r. Erich Nussbaum); Dan Mironescu); Mircea. (r. Sergiu 1968 - Casa lui Ci!linescu (r, Erich Nicolaescu); 1989 - Lacrima cerului Nussbaum); 1969 - Biliela"ullui 'lfticu'
(r. Adrian Istrilte,cu-Lener); 1990

$obolanii ro"ii (r, Florin Cadre); Riim.llcrea (r. Laureniiu Damian); 1992 Atae in bibliotccil (r. Mircea Dragan); 1993 - Oglinda - [nceputul ade yilrului (r, Sergiu Nicolaescu); Chira Chiralina (r, Gyula Maar); 1996 - Prea tiirziu (r. Lucian Pinlilie).

(r. Titus Mesaros); 1970-1971 - ciclul


Brancu~i: AreJieruJ; M~rturii; ProcesuJ Pasarii; SaruruJ - PiI.'IiIriJe - Domni~ara Pogany, Sculpwra in lemn; OYoidul (r. Pavel Constantinescu); 1972 - Dialog despre frumuse{e (r. Erich Nus::;baum); Mamaia (r. Siavomir Pop ovici); 1973 Cinci pic[ori conlemporani (r. Nina

IONESOl, Toma
Chirurg. analOmist (1860 - 1926).

Behar),

Pianiec al filmului ~liinlific mondial. Yn


1910 , realizeazil un film despre rahi.

IONrj'A, Octav
Regizer film documenlar (Sib iu,
23 februarie 1928). Studii: IATC (1962). In perioada 1963-1983, nume roase filme documentace la Studioul AI. Sahia, Din 1984, luc~eaz~ in Germania. Dupa 1990, producator ~ i

neslezie in operarea (uOloriior can ceroase .

[ON'ESCU-TONOU. Costea
Operator (Puchenii Vechi, Diimboviia, 28 mai 1929). Studii: Institutul Unional de Cinematografie, Moscova (1956), 1955- 1974 : numeraase filme docu mentare la Studioul AI. Sah ia, film de

realizator de filme la televiziune.


Premii: ACIN 1972 CRirmun); ACIN

loana Cr~ciu nesc u $I ~erban lonescu 7n Ion bleSlemul pamantului, blestemullublril (1979)

I,

fic!iune cu regizorii documentari~ti Mircea Sauc;a.n (Cnd primavara e fierbinte - 1960; Tiirmul nare sfii r~it 1962) ji Virgil Calotescu (Subreranu/

1974 (Romania, azJ); ACIN 1975 CTara HaregulUJ). . AIle filme: 1966 - PUlna 500; 1969 Olimpicii romiini la inililime; 1972 .
Poiant:l. BrlJ~ov; Romiinit:l., !ara mea; 1973 Orele uzinei; 1974 - Rom.nia,
181

180

IX:>.\. CDiDACri!l. MArIn


II: 1975
Cilrp"i~ii

ISlRAn , Va<Jlica

Dulce RomBnic; 1976


filnl1CC ,~i

RomBniei,

m;,"irer.

IORDA (lORDACHE), Martn


Regizor (B ucurc~tj, I seplembrie

lupilor (r. Co nsta ntin Vaeni); 1991 . Horei de lux (r. Dan Pita); Vinovarul (r. Alexa Visarion); 1992 - Cel mai iubil dinlft pJmJnreni (r. ~erban Marinescu); 1993 Oglinda ' incepurul adoviirului

190 1 .

Bucure~ti,

25 iunie 1972 ).

Scriitor. om de leat m. pjclor, grafician. Pionier al filmului de a.l1imalie (Hap/e;J 1927). interpret. regi zor ~ i scenarist al scurtmetrajului A,'a c viala (1928),
regizor al lu ngmetrajelor neler minale

Focuri .,ub zJpadJ (1941), Celalea fermecaliI ( 1947).

Stefan

lo ~ d3che

;n Noiembrie, ultimul bal (' 987)

IORDACHE. Marian
Filmografie: 1963 SlrJinul (r. Mihai Ope rator (Ghe rgani, Dihnbo vita, 4 mai 195 1). Studi i: Institutul Ullional lacob); 1965 . Calea Vicloriei sau cheia de C inematog rafie, Moscova ( 1976). visurilor (r. Manus Teodorescu); Gi1U ' igirur (r. Gheorghe Vitanidis); Ocazional, scenarisl (SfBr),ilUl nop!ii, r. de"mu. 1966 . Un film cu 0 fariJ fennecJroare'(r. Mircea Veroiu). Din 198 1, lucreaz~ in Lucian Bratu); 1967 . Fuga (r. Coniel Fran\a. Pilmografie: 1979 . CumpiIna (r. Todea) . film TV; 1972 . Adio. driigil Cristiana Nicolae): 1980 BuniI seard. Nela! (r. Cornel Todea); 1973 Proprierarii (r. ~erban Creang~); 1977 . Irina (in colaboraTe eu Dumitru Mihai DoclOruJ Poenaru ( r. Dinu T~na s~); Truica) (r. Tudor Marasc u); 198 1 . Edi!ie specialiI (r. Mircea Daneliu~); fllCoarcere fa dragosteiJ dintBi (r. Mircea 1979 - Bierul loanide (r. Dan Pita); 1980 Mure~all). Bunil seura, Irina (r. Tudor M~riiscu ) ; PruflcuJ. perrolul si i1rde/enii (r. Dan IORDACHE. ~tefu.n Pita); 198 1 . fnghililOrul de silbii (r. Actor (Bucure~t i. 3 februarie 1941). Alexa V i sari on); fnlOi1rce te $i miii Studii: IATC (1963). Personalitate pri ve,le 0 daril (r. Dinu Tanase); 1982 marcama a scenei conlemporane (TeauuI Concurs (r. Dan Pita); De co Irag Mic , Teatru l Nottara). Vedeta a ec ra c/opolele. MiricJ? (r. Lucian Pinlilie): nului inca de la debut, creeazil personaje Glissando (r. Mirce. Daneliuc); 1984 . memorabile prin refl ex ivit ate, carisma Ciu/candrd (r. Sergiu Nicolaesc u); Ziua ~ i 0 stralu ei ta stapanire C! mijloacelor de Z (r. Sergiu Nicolaesc u); 1985 - Clifa expresie. de ragaz (r. Serban Creang~); Noi. oei Premii: Karlovy Vary 1%4 (SrnIinul); din Jinia inrili (r. Sergiu Nico!aescu); ACIN 1978 (Edi!ie -<pociala); ACIN 1987 - Noiembrie, ullimul bal (r. Dan 1984 (Glissando); ACIN 1989 Pila); 1988 . Cei care p/ilresc cu viala (r. ~er ban Marinescu); Drume{ in calfi1 (Noiembrie. ullimul bal) .
182

(Teatrul Tinerewlui din Piatra Neam~~ Teatrul Mic). Filmografie: 1985 Furtum; In Pdcific (r. Nicu Stan): 1990 . RiimBnerea (r. Uturen\iu Damian); 1991 . Horei de lux (r. Dan Pita); Polul Sud (r. Radu (r. Sergiu Nicolaescu). Nicoara); 1992 - Vulpe vanJlOr (r. Stere Gulea); 1994 Templul liicerii IOYrfA. V1ad Regizor }i scenari st din Republica (r. Gheorghe BUjccan). Moldova (Cocieri, Dubasari, 23 decem brie 1935 Chijinau, 23 iunie 198 3). IsrRATE. Mlrcea Filmografie: 1966 Fanlalla (doc.); Co mp ozitor (Cluj, 27 iulie 1929). Pialra, pialril ... (doc.); 1968 . Ma,riJe Studii : Conse rvatorul. Cluj ( 1953)'. plaiului no.~lru (doc .); 1973 Dimilrie Bucurejt i (1957). Ci1ntemir (in co!aborare cu V. Premii: Mamaia 1966 (Haiducil). Ka la> ni cov); 1975 . Calul, pU$ca .,i Filmografie: 1963 SlrJinul (r. Mihai nevasra ; 1977 . Povesrea lui Far lacob); 1965 . $ah la rege (r. Har.Jambie Frum os; 1981 . La por;ile lui Salan ; Boro~); Haiduc;i (r. Dinu Cocea); 1967 1983 Dansuri de lOamniI (doc). MaioruJ .~i mOi1rlCi1 (r. Alexandru Boiangiu); Rapir"" fecioarelor (r. Dinu IRIMlE. Alexandra Cocea); 1968 . RiJzbunarea haiducilor Regizor film documentar (B uCUre!?li. (r. Din u Cocea); 1970 . Haiducii lui 23 iunie 1950). Studii: IATC (197 4). $aprecai (r. Dinu Cocea); 197 1 . Intre 1984 j i 1990.in Studioul AI.Sahia. SiIpram;;na nebunilor (r. Din u Cocea); peste 35 de film . Dupii 1990, lucreala Zest rea Domnirei Ralu (r. Dinu Cocea).
in T eleviziu ne.

Pilmografie: 1984 . Ciilld UII copil !STRATE. YasJUca inrreabJ; S[iin!iI .51 rrodifie in medicina; Scenarist (A luni.'j, Prahova, 14 1986 . Vas;le pjrvan; 1987 . (Bre va lIoie mbr ie 1934) . Studii : IATC . cJnce.ce de lei1g:1n; 1989 . Alergii/e; tealrologie ( 1958). [ndelungatii ac tivitate 1990 Bunicu/ meu. scriiroruJ. de produd.tor (redactor J a Studioul Bucure~ti . direc tor al Casei de fllme 4). ISCRULESOl. Constantin Operator film de anima!ie (Mar.ja ni , Colaborare cOllstanta ~i exclusiva cu .2 februarie 1927). Peste 100 de regi'lOarea E1i~be(a Bos tan: Veronica Dolj. 1 J 972; . VcrolJici1 se inroarce 1973~ filme (animCi \ie ~i uti!itare) in perioada Mama 1976: . S.ilimbancii 1981: Un 1952 1980, I. Studioul Animafl lm. salrimb;;nc la Polul Nord . \98 1; Promisiuni - 1985 ; Unde estj, capi/iirie? lSTODOR. QaudJu . 1987; Zimbel de soare 1987; Desene Actor (Timi~oar3, 5 septembrie 1960). pe asfalr 19 88; Ca mpioana 1989 . Studii: IATC (1984). Activitate tea tral~
183

!SU-\Il. ?....,...~

IVASIUC, AJexandru

lSJRATI, Panalt

Scenarist (Baldovine::;li. Braila, II


august 1884 - Bueure)ti, 14 aprilie 1935). Scri itor, publicist. Atras de

viarli (r. Mircea Veroiu); 1985 - SezOllul pesciiru.~i!or(r. Nicolae Oprileseu); 1986
Domnj.~Oara

IVANCENCO, Dlmltrle
Piclor d. costume (Chi~inau, 24 iulie 19 32). SlUdii: IATC - regie (1956). Din 1972 lucreara In Belgia. Filmografi.: 1964 - Car/ierul Veseliei (r. Manoie Marcus); 1966 - Meandre(r . Mircea Saucan); 1967 - GiocoJlda flirii suras (r. M'al vina Ur,ianu); 1971 Purere" .~i AdeviIrul (r. Manole Marcus); Sera'" (r. Malvina Ur.;ianu); 1972 - Asrii searJ dam.am In famjlic (in col abo rare cu Virgil Moise) (r. Oeo Saizesc u).

Auric"

(r .

~erban

Marineseu): 1988 - Cei care plli(e.'c cu cinemarografie. amorseaza 0 colaborare via", (r. $erban Marinescu); Vacanra cea cu Studioul Vufku din Kiev. care mare (r. Andrei BI.icr); 1989 - Un ecraniza!>e in 1~Z8 romanul sau_Chin~ _bulgiiRde.hurnJ(r. .1'Ii<:GlaeMMgilreanu)~ ' , = =1 Chirolina (r. Victor Olagolin), scriind 1991 - Bii.lan(a (r. Lu cian Pinlilie); 1993 ~cellariul Haiducii. Aile romane o varJ de neuifar (r. Lucian Pinrilie); ccranizate: Ciu/in;; BilrJganu/ui (Loui!> Somnul insulei (r. Mircea Veroiu) . Daquin, 1957); Codin (Henri Colpi, 1963) >i Chira Chiralina (Oyula Maar, 1993).

ISTRArrsQ.HENE.R, Adrian
Regizor (Sibiu, 10 iulie 1951). Studii: IATC (1975). Film documentar la Studioul AI. Sahia. Dupa 1990 se
slabile~le

IVANOVIa, Constantin Operator (Piatra Neamt. 15 ianuarie

Pionier al filmului romanesc. T~i incepe

1896 - Bucu re) li , 24 februarie 1978) .

in slrJinatale. Premii: ACIN 1979 (izvoare vii de fealru pOpU/;;If). Filmografie: 1978 - Oameni de omcnic; 1979 - /zvOarc vi; de lealfu popular: 1980 - Ore fierbinli; 198 I TrfJdi{ii ex emplare; 1982 - Micro ciimalUl: 1983 - Semnal de lup(i1; POr/re( penlru elern;lafc; 1985 - CiinlOnu/ pliriIsi( - ff; 1986 - Olimpul dacilor, 1989 - Lacrima ceru!ui - ff 1m.
Actor (B!iile~li, Dolj, 2 august 195 I). Studi i: IATC ( 1981). Remarcabila activitate lealral~ (Teatrul Bul.ndra; TealIUl Odeon).ln film , roluri principale

aCli vitalea In 1909 ca proieqionist. Din 1911 lncepe sa filmeze aClUalilii!i penllll reprezentan {a bucure~teana a firmei

(caricatur~ de

Gaumont, implicandu-se in problemele difuz~rii filmelor aceslei sucielati, al ca.rei angajar va rllmane !ji in perioada
inlerbelica. 1916-19 I 8, reporter de fronl

Constantin IV8novk:i Aural Petrescu)

Marcel

lure~

in Cei care pfat95c cu viafa "988)

IVA, Mlrcea

IlIRE'?, Marcel

Regizor (Arad, 14 aprilie 1933). SlUdii: IATC (1955)_ [ndelungall

care nu-i ofer;1 insa intotdeauna prilejui de a-~j punc in valoare lalcnrnl sau dramatic. Filmografie: 1978 - Vis de i/illuarie (r. Nicolae Opri!escu); 1980 - Punga cu libelu!e (r. Manoie Marcus); 19 8 1 CaSle/ul din Carpali (r. Siere Oulea); 1983 - SiI mori rlini( din drdgo."e de
184

activitate 1n Studioul Bucure~li in cali lale de secund ~j realizator de filme documentare, utilitare, didactice ,~i publicitare. Citeva incerdlri in domeniul fiqiunii: 1957 - Reporraj (e/eviuu; 1960 o zi pierdu(J; 1964 - Ultimul rol; 19~7 - , $opiirl. Premii: Milano 1970 (Baby-Beef); Bmo 1974 (Rilspunderea); HavaJla 1976 (Cazc/e fOxice nu iun).

IBn;j . Timj~o<:tra ~ Uzinele Vulc/ill; Fabrica de mJrase, Lugoj; 1924 la Serviciul cinematografie al Armatei; Filmu/ Romanului; Perjpc[iile cJJ~torjei lumeaza peste 2000 de metri de actua lui Rigadin de la Paris la Bucure.~(i - ff; lilali de rdzboi . 1920-1930, opera lor ,i 1925 - Excursie in Suecii<J .5i Dancmarca realizator de documentare, repanaje de a Socie(iI{ii de Turism Romania; 1927 actualililli ~i filme ulililare; 1927-1931, Funerdiiile lui /.I.e. BrJcianu; Funerdliile corespondent la Bucure~(i al jurnalului MS Regelui Ferdinand; 1928 - Mani Paramount News; 1937-1938, pre.je {esra!ia de la Alba lulia; 1933 - Bere dint. al Uniunii Caselor de Filme; 1941 1944, ~ef al serviciului de import ~i Czel; 1942 - Rilzboiul nostro sf'JJl (r. lOll difuzare de fdme alONe. 1949-1951, L Canlacuzino); 1949 - T"nchi.~ (ii_ operator la Serviciui cinematognlfic al Armalei. 1951- I 972, angajal al SIU IVASIUC, A1exandru dioului cinematografic Bucure~li. Scriitor (Sighel , 12 iulie 1933 Filmografie: 1914 - Vizi(a familiei Bucure~li, 4 martie 1977). Setnlleaza jmperiaJe ruse 11:1 Conscl:1n{a; 1918 - sce-nariul fllmului Trei zi/e ~i frei nO Pl i Inrrareil in CapitatE iI trupe/or aliare: ( 1976), dupa romanul sa u ..Apa" . 1921 - Vizi(a Mare.~a!u!ui Badoglio in Producalor, direclor"1 Casei de filmo I Romania; 1921-1923 - Re~ila; Mine/e (1972-1974) . de la Anina; Indus"ia pe(rolului; /ndu S lrja

185

<:Xl. SI:-<ia

(vrna. Slnl~
Regizor (Rusco Selo. Jugoslavia, 22 decerobrie 1926 - 1968). Refugial politic sarb in Romania ani lor '50 . Sludii : IATC (1956). Realizeaz~ in

col.bome cu Andrei Blaier filmele: 0,. H ( 1956) , Mingea (1958), Prima melo. die (1958), Funulla (1960), VarJ roman licif (1961), In anii '60 se reinloarce!jn lugoslavia.

lNToRSUREANU, Alexandru
1971 - Felix ~j Otili" (in calabarare cu Opemlor (Vaideeni, Valce., 28 manie Gheo rghe Fischer) (r. Iulian Mihu ); 1932). Studii : IATC ( 1955). Colaboralor 1973 - TrecillOi1 reJe iubirj (in colaborare conSlanl a l lui Gheorghe Fische r, cu Gheorghe Fischer) (r. Malvina impreuna Cll Care breveteaza sistemu l Ur~ ianu ) ; 1974 - Nu filmiim ,-ii ne Graphys Color. Numeroase scurtmelraje amuziIm (in colaborare cu Gheorghe documentare ~i ulililare. Activitate Fiseher) (r. luli an Mihu) ; 1975 didacti dl uni versi lar3 . AJexandm $i infemul (in co laborare cu Premii: Ae lN "1972, Salerno 1974 Gheorghe Fisc he r) (r. lui ian Mihu) ; (Felix $i Otilia); UCIN 1991 pentru 1976 - Marele s;nguralic (in co laborare cu Gheorghe Fisc he r) (r. lulian Mihu ); intreaga aClivitate. Filmografie fiq;une: 1958 - Via,a nu Openqiunea MonsuuJ (in colaborare cu jarfa (In colaborare cu George Cornea , Gheorghe Fischer) (r. Manale Marcus); Gheorghe Fischer) (r. Man ole Marcus . 1979 -lntoarcerea lui VodiJ Lipu$neanu lulian Mihu); 1960 - Nu vreau sa rna (in calaborate cu Gheorghe Fischer) (r. insor (in colaborare cu George Cornea) Malvina U"ian u); 1980 - Am fost 16 (in (r. Man ole Marcus); 1961 - Po veste colaborare cu Gheorghe Fischer) (r . senlimenrtJ.Ja (in colaborc:l.re cu Gheorghe George Cornea); 19& L - Linj$lei1 din Herschdorfer) (r. lul ian Mihu); 1962 - A adfincuri (r. Malvina Ur ~ianu): 1983 fost priecenu/ meu (r. An drei Blaier) ; Ca-n filme (r. Man ale Marcu s1: 1984 1964 - Cartierul Ve.<eliei (r. Manale Miric* Popescu (in colaborare cu Liviu Marc us) ; 1966 - Zodia Fecioarei (r. Paj an i) (r. Manale Marcus); 1987 Manale Marcus); 1967 -lmpu;diUri pe Figuri1n{ii (In colaborare cu Sorin portati v (r. Cezar Grigariu); 1969 - lIie.iu) (r. Malvina Ur.ianu); 1988 Canaru/ .~i visco/ul(r. Manale Marcus); vi1ra cu Mara (r. George Cornea).

,
~

186

187

K
/ANOVlCS, /enOjEugen
RegiL.or, producator, scenarist, actor (Ungvar, Ungaria, 8 de cembrie 1872 Cluj, 28 februarie 1946). [ndelungal~ activilate teatralii la Cluj. regjzor ~i animator allrupei teatrale maghiare din
localitate. Pionier al cinematografului din Ungaria ~ i Ro mania: [n 1913

Trei episcopi la Rimetea - doc.; 1936 Pelrolul - doc.; Preparare. mangalului - doc.; Bra:;ov - doc.; Salonla - doc.; 1939 - Rominii in Ardeal- doc.; 1941 . o zi in secujme - doc.; Obiceiuri populare din Transilv8ni . doc.

KARDA, Ladlslau Regizor film documentar (Vulcan, Hultedoara, 7 martie 1924). Siudii:
Institutul Unional de Cinemalografie,

sunelUl in corpul umatJ~ 1984 - Lumina ochilor, 1985 - Medicii conlinuJ . d


filmeze; NalUra 0 uria.~J fiirma cie .

Moscova (1955) . Specializat in filme ~tiinlifioe (in'cepand din 1956, peste 100
de scurtmetraje).

KA1Z, lr1na
Piclor de costume (Bucure~t i , 22 martie 1952). Siudii: Institutul de arte

/AR-ROZOREA, EUsabeta

coproducator. in colaborare cu firma Pathe, al filmului-reper pentru perioada inceputurilor cinematogafiei, lvtanzu/ .,arg (r. Felix Vanhyl, 1913 ). [n anii
19131920, contribuie la r~lizarea In C luj a peste 60 de lungmetraje de

ficliune produ,;e de firmele sale Proja,


Corvin ~i Transsy lvania (dintre care 32

regizale de el 'insu-5i),

Yn studiourile sale

au lucral regiwrii Caras MarlOn, Mihaly Kerte.lz (viilorul Michael Curtiz), Sandor Alexa Visarion). Kord" (viitorul Alexander Korda) '.a. lnlre 1920.,i 1940 indeosebi, filme d;;u JERf.GI-fl, Valerlu menlare , reponaje )i aClUaljl~!i la Regi zor din Republica Moldova Moldfilm si FOlofilm, Cluj . (Stra~ni, 20 oClombrie 1948). Studi'i : Filmografieregizor. 1915 - Liliomfi; Jnstitutul Unional de Cinem<:ltografi~ . 1916 . Gelul de poczii de Petofi; 1917 Moscova (1975 ). III vJrJloarca; Carciumiireasa iube~ Filmografie: 1977 - Sunil dimine.ia! I>Hiducul; HOlellmperi.l; 1918 . Br.co - .1 m; 1977 - Cocosllircul sm; 1978 . nierul; 1919 Focul purificalor, 1920 Eu. vreau sa cJnt.l; 1982 - Ar fi tlvul 0 Din groz.Jviile /umii; 1935 - Biiiii Mare .lliI so.rt';; 1987 lona; 1992 $i va fit - doc.; COSlc-yli, Densu~. Sarmiugecusil . doc.; I/ldu.~'tria sJrmei, BraiJa - doc.; JURIUT, Anca -+ DAMIAN, Anca
188

Actri1a (Oradea, 4 iulie 1943 - ?). Studii: IATC (1966). Activitate teatr.lii j (Teatrul Maghiar din Timi~oara) . Fllmografie: 1965 - Haiducii (r. Dinu Cocea); 1968 - RiIzbun.rea h.iducilor (r. Dinu Cocea); 1974 De buniI voie ~i nesiJil de nimeni (r. Maria Callas Dinescu); 1976 . Sunicu l ~i doi de/incven!i minori (r. Maria Callas Dinescu); 1978 - Tllainle de liicere (r.

Premii: Bmo 1974 (FunqiiJe neulro plastice,' Bucurc, ti (! 974) . Din 1983 nuIUJ); Salttarem 1976 (Con servarea . Jucreaza in Franla. ape'); Belgrad 1986 (Lumina ochiiiirj:" Filmografie: 1979 . Casa din Ire AIle filme: 1960 - De ce visiIm; 1961 c<1mpuri (r, Alexandru Tatos); Mjrea siJ _ Atenrie la tren!; 1962 - Trdnd.firul cu din Iren (r. Lucian Bratu); 1980 . pelale de .ur; 1963 - Energia nue/earl ~i Pruncul. perrolul . . i ardelenii (r. D an
medicintl; Re/atitl spa/iu - vileza - acct! Pi~a)~ 1981 - fmoarce-Ie ~j lOa; prive$le
ler.rie; 1964 . Ce/u/e amelile; 1965 . o dati! (r. Dinu Tanase); 1982 - Concurs FcHa de pc Some~; $i ilcum pu{inJ (r. Dan Pita). gimnasticJ; 1966 . Apa in pericol; Ninge; 1967 . Co pro fesie siI ./egi?; KIAMIL, Mustafa Klamll 1968 - Darimi un ca/manr, Mica Operator fi lm documentar (Mangalia. panter;;; 1970 . CiIliIlorie in corpul 4 oClomb rie 1928). Studii : Insi'itutul de uman; 1971 A/ergia; 1972 - SecrelUl arta cinem.togr.fid , Bucure~ti (1954). insulei cerebrale; 1973 - HOlarul dinue [ntre allii 1954 ~i 1967, pe.i le I 350 de dou,; lumi - pie/ea; 1974 - Aplicarii ale subiecte pentru jurnalul de aClUalita\i. fiJdioizolOpilor, Zgomoru/.,i omul; 1975 Conservarei1. 4:Jpci; Fiziologia ~i igiena Din 1967, semlleaza imaginea la 244 analizoru/ui vizual; 1976 - Fiziologi4:J filme documentare ~i utilitare. Filmografie: 1968 - Digul (r . Jean rinichiului; Numt:/i un pt:/ht:/r, 1977 Penovici); 1969 - Ei . . crisuJ 11 numeau Nociviratea lUlUnului; 1978 - GeneZtl unui medicament; 1979 - Prevenirea icoa/lil (r. Dumitru Done); 1970 - N-a bolilorcardiovasculare; 1982 - Cu ullrd' [ost nunriI ma; frumoasJ(r. Mirel I1ie.~iu ,
189

K1R:CIJli5QJ. Nlcolae

KOvAcs. GyOrgyl
- CiItu.~e ro.~ii (in colabori:lre cu Gherardo Gherardi) (r. Carmine GaLlone); EscadriJa aiM (in coLaborare
cu Ion Sa va) (r. Ion Sava). . Geo Sailescu); 1984 - Sosese pilsilrile ciiliiloare (r. Geo Sailescu); L98 6 -

Eugell Popila; 1971 - Me.~le.,uguri populare (r. Eugen Popila); 1972 -

Primu/

fUr

de

11lanive/il (r.

Ion

Moscu); 1973 - Ruginoasa, de la sat la ora., (r. Dumi"u Done); 1974 - Bun ca liua (r. Siavomir Popovici); 1977
Tfirgovi.~le,

v<:J.rrJ de isrorie (r. Pompiliu Deana Gilmeanu); 1980 - Sa inlJmplal roJine (r. Ion Visu); 1981 - Nunta de aur (r. KOSTRAKTE.W1CZ, Aurel Titu, Mesaro~); L 982 - Semne durdbile Operator (Cernauli. 2 Lianuarie L 930). (r. Ion Visu); Obiceiuri de iamJ (r. LiLiana Petringenaru); 1983 - Apa, Studii: IATC (1954). Dupa 1990 se aceastJ necunoscuIJ (r. Liliana s[abile~le in Germania. F!Imografie: 1958 - Joe de cuburij(r., Pelringenaru); 1984 - Mi~carea , 0 Olga Zissu); L 959 - BJielii nowi.Xln necesirace (r. Liliana Petringenaru); L985 - Gorunul lui Horea (r. Pompiliu colaborare cu Nicolae Girardi) (r. GILmeanu); 1988 - Dridu la melereze (r. Anastasia AngheL. Gheorghe Vitani dis);
David Reu); 1990 - Jumal liber '89; 1961 - Posl-restanl (in coLaborare' cu
1991 - Italieni la Bucure~li (r. Pompiliu Nicolae Girardi) (r. Gheorghe Vitanidi,);
Gilmeanu). 1962 - Sub cupola albastrJ (in cola

borare cu Nicolae Girardi) (r. Gheorghe


KIRCUlESCU, NIcolae . Tobias); 1969 - RilulJciosul adolescent
Campoli tor (Bucure,ti, 28 decembrie (r. Gheorghe Vitanidis); 1971 - Printre 1903 - Bucure,ti, 31 decembrie 1985). eolinele yerzi (r. NieoLae Breban); 1972 Studii: Conservatorul, Viena (1922); Adio, dragJ Nela! (r. CorneL Todea); Facultatea de drept, Bucure,ti (1926). Ciprian Porumbescu (in colaborare cu

KOSMAN, Deana - OROVEANu,

PonlUl Euxin (r. Titus Mesaro~); Acoperi.,ul (r. Jean Petrovici); 1971 Secreru/ lui Nemesis (r, Geo Saizescu); DouJ eeriil; (r. Titus Mesaro:;): L972 1987 - A doua varianrJ (r. Ovidiu Sub soare/e de mi"lj (r. Titu s Mesaro~); lonescu); Egre" de tilde, (r. Gheorghe Noaptea biirb:a{ilor (r. Alexandru 990 - Liceenii roek'n roll Soiangiu); L974 - Un pahar plin Naghi); L (r. Alexandru Boiangiu); L 976 - Nede;a (r. NicoLae CQrjos) . (r. Dumilru Done); 1977 - a lrdiecrorie uluiloare(r. Alexandru Boiallgiu); L978 KOSlIlH, Gabriel Operator (Bucurqti 29 aprilie 1958). Hora (r. S ia vom ir Popovici); L979 Pilinca de Pecka (r. AJexandru Studii : LATC (L 983). Boi4tngiu); 1982 - Cenlenar enescian Premii: UCIN L99L (Undeya in ES1). (r. PauL Orza); L984 - Casa noaslra po Filmografie: 1987 . Vuleanul slins (r. 986 George Cornea); 1989 - Cenu.,a pasilrii rOlile (r. ALexandru Boiangiu); L din vis (r. Dorin Mircea Doroftei); 1990 Caii de diminealii (r. NicoLae CabeLl; Unde.va /11 Est (r. Nicolae Margineanu); SenlimenlUl unu (r. Nicolae Cabell; L 993 - Crueea de pialIJ (in coLaborare 1988 - Semnul mulieii(r. Lui za Ciolac). cu Doru Mitran. Alexandru Solomon) (r. Andrei Blaier)~ Somnu/ insu/ei KovAcs, GyOrgyi Actor (CLuj , 22 februarie 19 LO - CLuj . (r. Mircea Ycroiu),

KovAcs, Carol
Operator fiLm docurnentar (Arad. 10 apriLie 1928). Din 195 I. La StudiouL AI.

8 1I0iembrie L977). Distin, interpret de teatru (TeatruL Maghiar din nrgu

Compune. ocazional, muzic~ pentru filmul de anima lie (Doi iepura~i - L959) 5i documentar (Lanrema cu <:J.minciri

Ovidiu GoLogan) (r. Gheorghe Vitanidis); L974 - Un august in fJaciIri (in co

1963). Filmografie ficpune: 1944 - Visul unei nOPri de iamJ (r.lean Georgescu); . L 954 - ... ,i llie face SpOrl (r. Andrei elLara,u); L 956 - Perila mincinoasil (in. coLaborare cu Aurel FeLea) (r. Ion Popescu-Gopo).

laborare cu Iosif Demian, Flo'rin


MiMilescu. ~tefan Horvath) (r. Dan Pila. ALexandru Tatos) - seriaL TV; L975 - Cercu! magic (r. David Reu); Pc aici nu se Irece! ([._Doru.Nlsta~76 MisleruTT"i Herodol (r. Geta Doina Tarnavschi); 1978 - Vlad Tepe,' (r. Doru Nilstase); L979 - Rug ~i flacilril (r. Adrian Petringenaru); 1980 - laneu }janu haiducul (r. Dinu Cocea); laneu Jianu lapeiul (r. Dinu Cocea); 1981 Grilbe,le-te ineet (r. Geo Sailesc;,); 1982 - Cine iube~te "i la.'" (r. Gheorghe Turcu); 1983 - SeerelUl lui Bachus (r.

.L
i

KIRrfESQI, NIcolae Scenarist (189L - 1953). PubLicist.

Colaborari ocazionale in cinematograf: L932 - Visul lui TiInase (in coLaborare


cu H.F. KoLlner, Constantin Tanase) (r. Bernd Aldor, Con,tanlin Hnase); 1943
190

Sahi4t , pesle 90 de scun ~i lungmetnl.je. Filmografie: L 953 - Campionatele sitar. din 1948. Filmografie: L 957 - Ci ladela sfiirii mondia/e de lenis de mi:Js~ (r. Nelu matJ[(r. Marc Maurette); 1964 - ?adurea BLidaru); 1954 - Penrru pace .,i prielenie (r.l.Kopalin. Lon Bostan); 1955 - LiYeli infJoriloare (r. Dumitru Dildfulat); 1959 Capul ilolar (r. SteLian Penu); Ilvoare ye~nie yjj (r. Maria Sapiltoru); 1961 - Ce sunr ecJipseJe ?(r. lon Moscu); 1962 - A CBlUI 0 floare (r. Ion Moscu); aiel (r. Dcru Chej u); 1963 - Cine sun I ei? (r. Ion Moscu); L 964 - Romiinia. orizofll '64 (r. ALexalldru Boiangiu); L966 Eraiea (r. Jean Petrovici): 1967 - Dacii Ireci rJul Selenii (r. PauL Orza); 1968 Senlin", (r. Ion Moscu); 1969 - Elernul Marcela Rusu 51 Gyorgyl Kovacs feminin (r. Ion Moscu); 1970 - SlUdent in Clladela sfaramata (1957) la la.,i (r. Ion Moscu); Seplembrie. la
191

Mure~). Pe ecran se impune prin ele gan\-3, misterul ~i ambiguitatea persona jeJor sale. Acti vitate didac{id1 univer

KovAc;, GyOrg)1

spJl1zurulilor (r. Liviu Ciulei); 1965 _ Procesul alb (r. lulian Mihu); Runda 6 (r. Vladimir Popescu-Doreanu); Ser biirile galante (r. Rene Clair); 1966 _ Di:lcij (r. Sergiu Nicolaescu); F<J.nrome/e se grifbesc (r. CrislU Poluesis); 1970 _

Mihili VireiJzul (r. Sergiu Nitolaescu); 1971 - Serata (r. Malvina Uo;ianu); 1973 - Ph.;(ruiarul (r. Francisc Munteanu), serial TV; 1976 - Trei zile ,i trei nOPli (r. Dinu Tanase); 1978 - Vlad Tepe, (r. Doru Nilsra).

lABANCZ, Ladlslau Scenograf (Marghira. Bihor, 22 noiembrie 1928). Srudii: Insrirurul Un,ianal de C,inemalografle. Moscova (1955). Graficil, pieruri!, ilusrralie de
filmului mut german. Peste 20 de filme semnate de Forest Holger-Madsen

(V;;niitorul - 1926), Henrik Galeen (Srudenrul din Praga - 1926). Robert Dinesen (Priipastia rccioarelor - 1927) carte, scenografie de realru. La Studioul $.a. Dupa 1930, roluri s.ecundare in Animafilm - diafilme. filme publi~i!e. _Anglia,
de anima~ic. La Studioul Bucure~ti colaboreaz1i. constant ell regi20rul Savel Sriopul. Filmografie fictiune: 1956 - Ora "H" (r. Andrei Blaier. Sini~a Iveliei); 1958 A vaJan~a (r. Gheorghe Tureu); Mingea (r. Andrei Blaier. Sini~a Ivelici); 1960 - Aproape de soare (r. Savel Sliopul); 1962 - Doi biiie!i ca painea caldiI (r. Andrei C~Ii!ra~u); Vacan!iI la mare (in colaborare eu Florina Tomescu) (r. Andrei C~I~a)u); 1974 - AgenlUl srraniu(r. Savel Stiopul); 1979 - Falans eerul (~i costume, in colaborare ell Mihaela Demelriade) (r. Savel Sliopul); 1984 - Mu~het.arii in vacanl<"(cOslume) (r. Savel Sliopul).

lAPTE.'?,TItus
AClor (Ia~i, I aprilie 1903 - Bucure)li. 26 seprembrie 1974). Siudii: Con servalorul de arti! dramalid.la5i (1923). Susiinula aClivitate lealrala. Tn film, roluri de planul doi . Filmografie: 195J - Viala invinge (r. Dinu Negreanu); 1952 - Micre. Coeoi(r. Vic lor liiu, Marietta Sad ova); 1953 - Cum c stawl c $i sawl (r. Traian Fericeanu); Nepo{ii gomislUlui (r. Dinu Negreanu); 1954 - Brigada lui lonul (r. Jean Mihail); 1955 - Dupii concurs (r. Gheorghe Naghi); 1956 - Riipa Dracului (r. Jean Mihail); 1960 Aproape de soare (r. Savel Sliopul); SoJda{i ariJ unitormii (r. Francisc Munleanu); 1961 - Drum nou I Lada cu ze~;tre (r. Francisc Munreallu); Varii romanticJ (r. Sini~a Ivelici); 1963
193

,/

lA PORTA. EUza
IEliza Sireinull AClri!<l (Craiova. 1904 - ??). Vederi! a
192

L-WRlC, Paul

UVlNTA, DoIna

LUll/inJ de iulie (r. Gheorghe Naghi); 1964 - Neamui $oimiJre>'iior (r. Mircea Drdgan); 1965 - Camera aiM (r. Virgil Calolescu); 1966 - Fanromeie se grJbesc
(r. CriSiu Polucsis).

l..AZ.ARRE, Jean PIerre


Operator (Paris, II mai 1929). Sludii: InSlilutui Unional de Cinematografie, Moscova (1954). Din 1965. lucreaza In Fran!a. Filinografie: 1957 - 0 mid incam plare (r. Gheorghe Turcu): 195j) , Avalan.~a (r. Gheorghe Turcu ); 1%1 Pu~riul (r. Elisabeta Bostan); 1963 Pisica de mare (r. Gheorghe Tureut

LAVRIC, Paul
AClor (Berea, Salu Mare, 14 OClom brie 1928). Sludii: IA TC (1955). Inde lungal~ aClivilale lealralil (Tealru l de S",. Bra~ov) . [" cinemalograf. raluri
e pi sodic~.

lAZAR, Dorlna

I'

Aelri15 (Hunedoara, 7 no!embrie Filmogrnfie; 1975 - Cur.,a (r. Mircea 1940). Studii; IATC (1961). PreSligio.sil DaneJiuc); 1976 - Trei zife $; trei nop{i activitate teatrala (Teatful Giule!jti / (r. Dinu Tilllaso); 1977 - Daclorul Odeon). Pe ceran, eate,,'a roluri Poenaru (r. Dillu Tilnase); Ediiie prineipale, de foqa dramarica. da~ ~i specia/J (r. Mirce. Daneliuc); larb. numeroase personaje de plan doi , verde de acasiJ (r. Slere Gu lea); 1978 - compuse Cll verva ~i culoare. Expresul de Buflea (r. Haralambie PIemii: ACIN 1982 (Angda ~ Boro j); TOIUI penlru fOlbal (r. Andrei mai depane), Filmogrnfie: 1974 - Piica/i! (r. <]ieo Blaier); 1980 - Craaziera (r. Mircea D?neliuc); MUI1{i in flicilri (r. Mi rcea Saizescu); 1975 - MaStodonrul (r. Vi!gil Moldovan); 1981 - Casle/ul din Carpari Calotescu); 1976 - Ullima noapre a (r. Siere Gulea); Desrin"ria Ma/l/nudia singurJrlirii (r. Virgil Calolescu); 1978 Dromun' in cump11nii (r. Virgil Calotescu); (r. Alexandru Boiangiu); 1982 - La . 1979-1982 -Lumini~b~"drGF capalUlliniei (r. Dinu Tilnase); fC/g3: Biaier, Mihai Constantinescu, Mircea Borer v"-'iC1 (r. Mircca Moldovan); 1984 jncredorea (r. Tudor Mar.scu); Emisia

mirge

Mure:;an) - ",riaITV; 1980 - Siop-cadru I. ma.,i! (r. Ada PiSliller); 1981 - Ana .,i ..horul" (r. Vir!\i1 Calolescu); Semnul .~rpelui (r.Mi rcea Verona) Angela merge mai deparce (r. Lucian Bratu); 1982 NJpH'ra (r. Alexa Visarion); 1983 Dragosrea .~i_revoJu{ja (r. Gheorghe Vitanidis); 0 lebildil iarna (r. Mircea Murc~an): 1984 - Acord",; circumsran{.'! alenuallle ? (r. Lucian Bratu); 1986 Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1987 Nj,~(e bilie!; groZ-CI. v; (r. Comel Diaconu); S<1-{i vorbe~'c de."'-pre mine (r. Mihai Constan lincscu)~ 1988 - Un swdio in CiiUltlrei:l unei vedelc ( r. Nicolae Corjos)~ Vacan{a cea marC (r. Andrei Blaier); 1989 - MomefJlUl adev.rului (r. Andrei Blaier); 1991 - Balanra ( r. Lucian Pinlilie); Divorj dill dragosle (r. Andrei Blaier); 1993 - Crucea de piarri! (r. Andrei Blai.r); Neinvinsii-i dragostea (r. Mihnea Co)umbeanu); 0 varJ de neuieal (r. Lucian Pintilie).

l..AZAROIU, Jean
inginer de sunet (Z;1rne\'ili, Arge~, 23 august (933). Studii : Facullalea de eleclronic., Bucure,li (1953). Din 1953, in Swd ioul AI. Sahia. Co\oana sonora ~i iJuSlratia muzicaUl pennu jurnale de actualilati. documenlare ~i, ocaziollal, fiCJiune (Srop-cadru la masa - r. Ada PiSiiner, 1980).
LEONIT, Aurora ACl ri\l! (Bucure,li, 12 iunie 1953) Siudi i: IATC (1981) . AClivi""e lealrala. Filmografie: 1979 - Mirea,a din Ifen (r. Lucian Bralu); 1985 - Pas in doi (r. Dan Pi!a); 1987 - Fran,ois Villon poerul vagabond(r. Sergiu Nicolaescu); 1990 - fnnebunesc ~,i-mi pare rJu (r . Jon GOSlin). LEU, Comellu Scenarisl (Medgidia. 21 iulie 1932). Scriitor, publicist. Director al Direqiei cinemalografiei din CSCA (1970-1972), direcror al Casei de filme 4 (1972-1982). Filmografie; 197 1 - Asediul (in cola borare cu Mircea Mu re.an) (r. Mircea Mure,an); 1977 - Fala buna din cor (r. Dan Nequ lea); 1979 - Casa dinlIe campuri (r. Alexandru Tatos) .

lAZAR, 11berlu .... GHlDALI,11berlu


I.JI.Z.lI.Rf..SCU, Gabriela

cominuA (r. Dinu Tc1nase.); Eroii n-au varsla I FaliJ din Scrada Rafi/or(r. Mihai
Constantinescu, Dan Mironescu) - serial TV; Fapr diver.; (r. Andrei Blaier); 1985 B51iJlia din umbrii (r. Andrei Blaier); PrimJvid.r~ bobocilor (r. Mircea Mcldovan); 1986 - Canrec in zori (r. Dinu Tanase); UmbreJe "oarefui (r. Mircea Veroiu); Un ollspele fa dna (r. Mihai Constanlinescu); 1987 - SJ-ri vorbesc desprc mine (r. Mihai Conslanlinescu).
194

Dorlna wAr in

Sto~cadru

la maS<! (1980)

Piclor de COS IU me (Ploie~li, 4 decembrie 1947). Stu dii: Instilu(ul de arte plastice, BuCUrejli (1971). III ani i LEVlNTA, Dolna '80 se slalJile$te in stdiinlhate. Pictor de coSl um e (Bucure.,i, 10 Filmografie: 1975 Evadarea aprilie 1939). Scenografie In leatru .i I. (r. $lefan Traian Roman); 1976 - Mare/e televi ziune. singurafic (r. lul ian Mihu); Mere rO$ii Premii: ACIN 1978 (Profe/UI, aurul ~i (r. Alexandru Talos); 1977 - E car de arde/enil); ACIN 1980 (Ulrima noaple aproape fericirea (r. Andrei C~tillin de dragos/e). Filinogrnfie: 1972 - Zeslrea (~i sceno Balcanu); larba verde de "caSa (r. Stere Gulea); 1978 - Mai presus de orice graf, In colaborare cu Gutil $lirbu) (r. Leli~a Papa); Adio, draga Ne/a! (,i (r. Nicolae Milrgineanu, Dan Pita) scenograf, in colahorare cu $tef~n 195

I
~

LOHlNSZICY. Lor:\nd

LUCAN. Ion M ireea Moldovan); 1977 - Buzduga"ul cu {rei peccp' (r. Consta ntin Vaeni): 1979 - Rug 8i nacara (r. Adrian Pelringenaru).

Mari lan) (r. Cornel Todea); 1973 Din coJo de nisipuri (r. Radu Gabrea); 1974 - Nu fiJmJm sii ne amuziim (r. lu lian Mihu); 1976 - Gloria IIU canta (~i sce nogra f) ( r . A J e;r;andru Socane!); Tufa de Veneria(r. Petre Bokor); 1977 Eu . lU :;;i Oviciiu ( r. Geo Saizescu);
ProferuJ, i:J.uru!
.~i ardde{jjj (r.

Uiurarii; 1976 - $alra ; 1978 - 0 dramiI


Itl viiniIcoare; 1983 - AJ/~ Pavlova; 1986 Lucea fJru l .

Dan Pi!a) ;

1978 - Nc. Marin Miliardar (r. Se rgiu Ni colaesc u); J 979 - Ulrima noapre de cJrugoslc ( r. Sergiu Ni coJaescu); 1982
De ce lr:1g c/oporc/c , lv/jricJ?(r. Lucian Pinlijie), FtiJeze de nisip (r. D<l11 Pi~a );

bcharius (Claude Grimberg); 1983 Ci-nil/me (r . Manole Marcus); 1985 ep isodul [n frunra rea (~ i sce nograf)
(r. Ovidiu Ddganescu) din VanT sCl1rrii; 1988 - Vacan,fa eea mare (r. Andrei

Blaier).

LOHINSZKY. Lorand Actor (Cluj. 25 iulie 1924). Sl udii: Institutul de lealru. Cluj (1950). Remar cabi la activitate (~lr.JJa (featrul Maghiar din Hrgu Mure, ). Dupa debulUl cine matografic din 0 micJ inl!impJiJ.re (r. Gheorghe Turcu - 1957) este solieitat de sludioun le din Ungaria (Nu esrc limp r. Ferenc K6sa, 1972 ; Tinere{e visJroare - r. lanes R6sza, 1973; MJinr.; o .'iff fie fazan - r. Sa ndor Sara, 1974 ; Cei ea;i va ani feriei!i ai ra lal ui meu - r. Sa ndo r Sima. 1976; Dup~ cond.mnare - r.lmre Mihaly, 1978; Amurg in miez de zi - r. Gyorgy Hinrsch. 1979; Anna - r. Marta Mezsaros. 1980) ,i Romania. AClivilate didaclicala Inst itutul de lealm din Targu Mu re~ ( 1955-1995). Premii: Budapesla 1977 (Cd c:1ri va

LOTAR, rUe Opera tor, regizo r film documen rar (Pa ri s. 30 ianuarie 1905 - Paris. 10 mai 1969). Fiul scriilorulo; Tud or Arghezi. FOlogrdf. Film din 1925. III Fran!a. unde colaboreaza c:; Joris Ivens (Zu i derzee 1929; Construim - 1931; Piimiillruri noi - 1934). Henr i Slork (Case/e mizeriei 1937). Yves Allegrel (Cic/ade; Pre/uri 1i profituri; Tenneriff - 1931 ). Luis Bunuel (Piimanr fijrjj piiine - 1932) . penlru care lu creaz.a ea a... istent)t cadreur. Filmul care-J impune ~ te documenti1l1J1 cu temal idi sociaJa. A ubcrvillicrs (1945. regi e ~ i imagi ne) - Mare le Premiu la Knokke-le-Zoute.

LOVINESaI, Haria Sce nari:-;t (Fahiceni. 7 a ugust 1917 Bucurqti. 15 seplemb rie 1983). Dr.imaturg, ale carui piese Slau la baza ecr.mitiirilor Citadeltl sfJrfimtlciI (r. Marc Maurene. 1957); Surorile (r. lulian Mihu. 1984); Moarr.. unui arlisr (r. Horia Popescu. 1989). AU lo r de sce narii originate: 1958 - AVCllan$<:I (r. Gheorg.he Turcu ); 1961 - Poves re senrimenralJ (r. lui ian Mihu); 1966 Meandre(r. Mircea Saucan ); 1973 - 100 lei (T. Mircea Saucan ); 1974 - AgenlUl s((aniu (r. Savel Sl io pul) ; Srejar extrema urgen{a (r. Dinu Cocea).

LUCA, VasUe Inginer de sunet (Vid ra , Vra ncea, I ianuarie 1937). Filmografie: 1980 - 0 lacrima de fariI (r. losif Dcmian); 1981 - Probleme per sona/e (r. David Reu); Semnul .,arpelui (r. Mircea Veroiu); 1982 - A,,,cpliind un lren (r. Mircea Veroiu ); SiaryilUI nap!;; (r. Mircea Veroiu); 1983 - Amurgul fJnrlinilor (r. Virgil Calotescu); Lovind o pa>iire de PflJda (r. Josif Demian); Pre" eald pentru luna mai (r. Maria Callas Dinescu); 1984 - Fapl divers (r. Andrei Blaier); 1985 - Orele unsprezcce (r. Lucian Bralu); 1987 - Egrela de fildc, (r. Gheorghe Naghi); 1988 Exisla joi? (r. Ad ri.a n Petringenaru); 1990 - Mi ss "iror.1 (r. Mireea Mure,an); 1991 - Vinovarul (r. Alexa Visarion).

LOTEANU, EmIl
Regizor , sce naris t din Republi ca Moldova (Clocu~ na. Ocni!a. 6 noiem brie 1936). Studii: Instilulu l Un ion.1 de Ci nematog rafie. Mo:-;cova (1962). Pe rso nalitare reprez.enta li va a cinema tografiei moldov ene.jti; dupa 1915 I"creaza la Moscova. in Anglia ji SUA. Pre~edi nte aJ Uniunii Cinea)tilor din Moldova ( 1986- 1991 ) Ptemii: San Seb,,"an 1973 (Uuwi,); San Sebastian 1976 ($a rra). FiJmografie documelltar: 1959 - Hora mtlre; 1961 - Piatra, limpul, ciinteeul; 1967 - Fres.:a in alb; 1973 - Or""ul meu alb; 1984 - Sve tlana Toma; 1985' Grigore Grigoriu; 1986 - Eugen Doga; 1993 - Gaoacea; fiC\iune: 1964 A,,,epra{i-ne in zori; 1966 - Poien)/e ro~jj; 1968 - ACC4SrJ clipJ; 1973' -

LOZlNSClll, Desdemona
Pictor de eostume (Bucure~ ti , 20 octombrie 1956). Studii: Inslitutu l de .rle plaslice. Bucure.,li (1979). Din 1986. lucreaza In str~ in ~l ale. Premii: ACIN 1983 (fnroarcerea din

LUOAN,lon
Actor (B u c ure~ti. 22 aprili e 1924). Studii: Academia re.gaBi de aria drama lica. Bucure~li (1945). Actor de comedie in tealru )i la releviziune. Filmografie: 1945 - Dou~ lumi Ji 0 dragosr e (r. Victor Genler); 1951 - Viai<' invinge (r. Di nu Negreanu ); 1954 Gelozia bac-o yina (r. Elena Negreanu); 1955 - Afacerea ProUJr (r. H.ialambie Boroj); Alarm" in munli .(r. Dinu Negrea nu); 1958 - Alo? ..Ali gre~ir num;!rul! (r. Andrei Cillaraj u); D-ale carnavalului (r. Gh'eorghe Naghi. Aurel Miheles); Doi veci/li ! (r. Geo Saizescu); 1964 - MoflUri 1900 (r. Jean Georgescu); Tiranic-vals (r. Paul Cali nescu); 1984 RiimiI~agu l (r. Ion Popescu-Gopo).

iad).
Filmografie: 1981 - Un echipaj penrru Singapore(r. Niw SIan); 1982 - R;!mlin
cu line (in coJaborare cu Petre Veniamin) (r. George Cornea); 1983 - lntoarcerea din iad (r. Nicolae Margineanu); Li~ca (r_ loan Carmazan); 1984 - lncrederea (r. Tudor Marascu); Horea (r. Mircea Murejan ); S.lurllri de la Agigea (r. Cornel Diaconu); 1985 - Din prea mU/li dragosle (r. Lu cia n Mardare); Primiivara bobocjJor (r. Mircea Moldovan).

ani ferici!i aj lalalui meu). AIle filme: 1957 - 0 mid inramphlfe (r. Gheorghe Tu rcu); 1976 - Pillrca (r.
196

197

U!lCAN. florina

WPESOl. Dtana
Alldrei Blaier, SjJlj~i1 Iveticj) ; M;lIJdrie

(r. Francisc Munleallu) : \984 - Eroi; Mure~an); 1961 - Drum nou I intalnirea n-au vJrslii I F<Jw din Strada Flori/or (r. Aurel Miheles); 1965 - Serbiirile rom<lmicii (r. Sini~ii Ivetiei): 1962 (r. Mihai Consta.ntinescu, Dan Mironescu) galantc (r. Rent Clair); 1966 - Vremea Caul n-iJre gra(ii (r. Franci,",c - seria l TV; 1985 - Dec/ararie de dra ziIpezilor (r. Gheorghe Naghi): 1969 Munteanu); 1963 - Striiinul (r. Mihai gos ,c (ill coJClborarc cu Ion NedeJcu) RiIzboiul domnifelor (r. Virgil lacob); 1964 - Dragosre la lOra grade (r. (r. Nicolae Corjos); 1986 - Uceenii Calotescu); 1970 - Casrelul rondam Cezar Grigoriu, Geo Saizescu); La patm (r. Nieolae Corjos); 1987 - Exremporal nalilor (r. Mihai lacob); 1976 - Oasperi pa.~i de infinil (r. Francisc Munleanu): la dirigcnric (In' colaborare cu Ion de ,earii .(r. Gheorghe Turcu); 1977 1965 - Camera alb. (r. Virgil Calotescu); Flonna Luican $i Sebastian Papaiani Nedelcu) (r. Nicolae Corjos); 1989 - Milni. (r. Miree. Veroiu); 1978 in La pof/ile p8m~ntului (1965) Dincolo de b3riera (r . Francisc MOiinca unui (trtiSI (r. Horea Popescu). Dincolo de orizoJ1l (r. Stefan Traian Munteanu); L966 - Tunelul (r. Francise UfiCAN. Flortna Roman); Ecaterina Teodoroiu (r. Dinu Munteanu); 1967 - Cerul incepe Ja erajul lUNGEANU. Constantin AClri!" (Bucurc~ti. 27 martie 1945). III (r. Franci . Cocea); 1979 - Ulrima frontierii a morpi Munteanu); 1969 Ac!Or (30 seplembrie 1900 Studii: IATC (1968) . AClivilate lealr.lii Balragul (r . Mircea Mu ," ~.n) ; L (c. Virgil Calolescu); 1980 - TridenlUJ 970 Bucure~li , 3 oclombrie 1975)) Indelun (Teolrul Ion Creanga). IJU ri1spunde (r. !)Iefan Traian Roman); Comelul condamJlarilor (r. Mihai lacob): gala aClivitate reatraH'i~ roluri de plan 1983 - Bocet vesel (r. Mireea ' in plinil 1971 - Piidurea pierdutJ (r . Andrei Filmografie: 1963 - Un sura. dOl. Prez.enla sporadidi pe ecrane de-a Moldovan); 1984 - Surorile (r. lulian varJ (r. Goo Saizeseu); 1965 - La pof/i/e Blai c::. r); Pentru ca se iubesc (r. Mihai lungul a jumlhale de secol. din care. in Mihu); 1985 - Anorimpul iubirii (r. piimanlUlui (r. Geo Saizescu); 1974 - Lacob); 1972 - Baricra (r. Mircea anii 1927-1930. lucreaza in Franla. FUip cel bun (r. Dan Pi!J!); 1976 - Marele Mure~an); Conspira!i(1 (r. Manole Julian Mihu); Din prea mullJ dragoste Filmografie: 1924 - Manasse (r. Jean (r. Lucian Mardare); 1988 - Martori singuratic(r. Iulian telil1U); 1978 - Un om Marcus); Lupul mari/or (r. Alec~ Mihai!); 1925 - Legend. celor doua dispiiru{i (r. Szobi Cseh. Dan In loden (r. Nicolae Margineanu); 1979 Croiloru , Wolfgang Staudte); RJzbt cruci (r. Ghil" Popescu. Eftimic Mironescu); 1989 - Un bulgiire de humii Lumina paJidii a durerii (r. lulian Mihu); narea (r. Sergiu Nicolaescu . \Volfgang Vasileseu); 1964 - Neamul $oi01ii Singur prinlle prie"'ni (r. Cornel Tadea): Staudte); -1973 - Departe de Tipperary (r. Nicolae Margineanu) . re~tilor (r. Mircea Dragan); 1966 - Fausr 1982 - P/ecarea Vla ~inilor (r . Mirce. (r . Manole Marcus); POf/iI" a!basrre ale XX (r. Ion Popeseu-Gopo) ; 1971 Dragan): 1983 - fmoareere. Vla$ini/or ora.,ului (r. Mirce. Mure~ an); 1974 lUPA!;i. DIana ~ lUPLSCU. DIana Facerea IUlnii (r. Gheorghe Vitanidis); (r. Mircea Dragan); 1984 - Adela (r. Fi/ip cel bun (r. Dan Pita); Zidul 1972 - Drum in penumbra (r. Lucian Mircea Veroiu); 0 luminiI /a erajuJ zece (r. Constantin Vaeni); 1975 - Ora~ul lUPESaJ. Diana Braw); 1974 - Un augusr in flaciIri (r. (r. Malvina Ur~iallu); 1987 - Mirdcolul virzur de sus (r. Lucian Bratu); Tilna.c;e Ac tril a (Baciiu, 7 octombrie 1954) . Dan Pila. Alexandru Talos) - seri.1 TV , (r. Tudor Milrascu). Scatiu (r. Dan Pila); 1976 - RO~COVijJJUJ AC liviune (eatrall! (Teamtl Noltara). (r. Francisc Munteanu); 1977 - Rilul Ftlmografie: 1976 - Povestea dra lUNGU. Alexandru lULllDlS. LIdia care urcii munich: (r. Crisliana Nicolae); gostei (r. Ion Popescu-Gape); 1977 - E Actor (Mioreani-Radauli, Prut, 8 Pielar de costume (Bucure~ li . I aprilie Urgja (r. Andrei BJaier . losif Demjan); alat de aproape fcricirea (r. Andrei aprilie 1928). Studi i: In Slilutul de art~ 1928). Studii; Instilutul de arle plaslice. 1978 - Vis de ianuiJrie (r . Nicolae cinematografici!, Bucure~ti (1954), C~ta1in BAleanu); larba verde 'de acasii Bucuresli (1954). In cinemalografie. din Oprileseu); 1979 - Speranra (r. $erban Activitare teatral~. Pe scenl! ~i pe eeran, (r. Stere Gu1ea); 1980 - Fata Morgana 1956. colaboreaz~ la peste 40 lung Crtanga); 1980 - $ama} (r. Geo (e. Elefterie Voiculescu); 1982 - Buletin roluri de plan doi. metraje de fic!iune. Saizescu); Buna seara, Irina (r. Tudor Pilmografie: 195 3 - Cum e sfalUl e ,i de Bucure~ti (r. Virgil Calotescu); 1983 Premii: ACIN 1976 (Tanase Scatiu). Miidiscu); 0 lacrimJ de fata (r. losif satul (r. Traian Fericeanu); 1957 - Amurgul fiilJt1iniJor (r. Virgil Calolescu); Filmografie: 1957 - Vulrur 101 Dell1ian); 1981 - Ala, 8ccrizciizii .rocriI Ciulinii BiiriIganului (r. Louis Daquin); Un petic de cer (r. Frdocisc Munteanu); (r. Andrei Ciilara.ju); 1958 - Alo? ..Ari bunica' (r. Nicolae Corjos); OrJIx!!re-te 1959 - Telegrame (r. Au rel Miheles . 1984 - Piciul(r.losif Demian); 1985 gre$i{ numJroJ! (in colaborare cu Liana mcet (r. Geo Saizescu); 1982 - NiiP,!:,liJ ~==F~_ Gheorghe Naghi) ; 1960 - PortrelUl unui Din prea multa dragosre (r. Lucian Alexa -V,sarion); rm - Stngur de Marcus) (r. Andrei Cillk ju); Doi veeini necunoscu! (r. Gheorghe Turcu) ; Mardare); . 1987 - Extemporal la (r. Geo Saizescu); 1960 - Furtuna (r. cart (r. Tudor Maraseu); Un perie de e~r Toamna se numariI.. . (r. Mircea dirigentie (r. Nicolae Corjos); 1988
(r.

Marius Teodorcscu): i961 - \I,Jrii

(r.-

198

199

LUPU. E.ugenJu

bisrJ jon (r. Adrian Pelringenaru); 1989 - CampiOlUla (r. Elisabeta Bostan).

LUSCALOV. Petre

Scenarist (Chi~iniiu, Upu~. 16 aprilie 1927). Redactor-~ef adjunct al Reda91iei Operd!Or film documentar (Bucure~ti, de sc enarii la Studioul Bucure~ti. 16 aprilie 1940). Studii: IA TC ( 1972). Scriitor a caroi vocatie pentru Iiteralura Peste 100 de subiecte ~i jurnale de pentru copij se conlinua ~ i in scena~ actualitali (1970-1975). ri stica de film. Filmogndie: 1975 - $culprorul Anghel Filmografie: 1953 - Cum e sfacul ~i (r. Constantin Budi , !eanu); 1976 - sacul (in colaborare cu Paul Anghel) (r. Lumina. umbrJ. culo~re (r. Constantin Traian Ferieeanu); 1955 - Sofer do mare Budi~teanu); 1978 - Somnul omului vireu (r. Tr~ i ~n Fer~lJ1lltaml~=il!!n,===:-: (r. Siavomir Popovici); 1979 - DiniJnCijp. muiilJ' {in colaborare cu Romulus cuvinre/or (r. Luiza Cialac); Holde Barbuleseu ) (r. Dinu Negrea"u ); 1957 (r.lon Birsan); 1980 - Mociini/2 (r. Luiza - ruplia (r. Liviu Ci ulei); 1963 - Pisi.. Ciolac); 1982 - rmpJrimili de carre de mare (in co laborare cu VladiJj1ir (r. Eugen Ghcorghiu ); 1984 - Canalul Popescu-Dorcanu) (r. Gheorghe Tureu); Dun area - Marea NeagrJ (ciclu de 5 1973 - A vencurile lui Babll,<cJ (In filme) (r. Ervin Szekler); 1985 - Noul colaborare cu Geta Doina Tarnavschi) rearro ""hi (r. Mirel lIie~iu): 1988 (r. Gheo rghe Naghi, Ge ta Doina Tn:ms/are pel1lrU viiror C r. Eugen Tarnavschi); 1975 - A/al11lJ in De/rii(ln Gheorghiu); Srelele apei (r. ~tefan VuJij); ealaborare cu Gheorghe Naghi ) (r. 1989 - Rilul Mare, Munlii Rerezar Gheorghe Naghi); 1980 - Fiul mUlllilor (r. Mircea Popescu); 1990 - MJnJsrirea (In colaborare cu Gheorghe Naghi ) (r. Viicfire~(i (r. Nicolae Corjos). Gheorghe Naghi).

LUPU. EugenJU

M
MACOVEI. Slmlon
Scenari st (Bucure~(i , 5 se ptembrie

1926 - Paris, 1 iunie 1985 ). Activitate didaclidi universitara (profesor de scenaristic.). Din ani i '70, producatOr ,i
scenarisl de fiJm documenrar in Franta. . Filmografie fictiune: L958 - Alo ?... Ali gre~ir numilrul! (r. Andrei C1ilaraju);

1960 - Nu Marcus).

vre~u s~ mJ

insor (r. Manele

MAffEI. Ernest ActOr (Pri!je~ti, Baciiu, 6 martie (920). Studii: Conservatorul de arti! dra matici!, la.i (1944). lildelungata acti vitate teat raHL F03ne solici lal in film pentru roluri de plan doi pe care Ie
impune prin pitoresc . culoaTe
~ i jntui~ia

1961 - Omul de liingJ rin e (r. Horea Pope.<;cu); Su-Jzile au aminriri (r. Manale Marcu~ ); Varoj' romanticil (r. Sjni~a Ivetici); 1962 - Tudor(r. Lucian Bratu); 1964 - Carrierul Veseliei (r. Malloie Marcus); Merii sJlbarici (r. Alecu Croitoru); Neamul $oimJre$rilor (r. Mircca Dragan); 1965 - RJscoala (r. Mircea Murc~an ); 1966 - lvIeandre (r. Mircea Silucan); 1968 - Rubunarea haiducilor (r. Dinu Cocea); 1969 CJldu," (r. ~erban Creangi!); Prea mic penlIu un rJzboi afaC de mare (r. Radu

detaliului de compozilie. Filmografie: 1954 - DesfJ~urarea (r. Paul Olinescu); 1957 - Bijurerii de familie (r. Marius Teodorescu); Ciu/inii BJrJganului (r. Loui s Daguin); 1959 SccrewJ cifruJui (r. Lucian Bratu); Va/urile DunJrii (r. Liviu Ciu lei); 1960 - Ciind primJvant e fierbinte (r. Mircea Silucan); Furtuna (r. Andrei Blaier, Sini'l" Ivetici); Selea (r. Mircea Dtiigan);

Ernest Mattei ~I Adriana Jonescu In PAdureB plerduUl (1971)

,I

200

201

MAlOROVlO, Hally

J\'W.lEA. Ion

Gabrea); Prieleni rani grlli (r. Pa ul Fritz Doru NJ stase)~ DumbrdY(J minunalil (r. Gheorghe Naghi): 1981 - COllvoiul (r.. Nemcth, Gheorghe Turcu); Recon sliluirea (r. Lucian Pintilie): 1970 Mircea Moldovan): 1983 - Amurgul A.~leplare. (r. $erban Creang a); 1971 - (Jnlonilor (r. Virgil Caloleseu): 1984 Padurea pierdulJ (r. Andrei Bl.ier); Cire.~':lTii (r. Adrian Petringenaru); PUlerea .~i Adev;Jrul (r. Manole Marcus); Mireasmil ploilor carljj (r. Mircea 1972 - Con.spiratia (r. Manoie Marcus); Moldbvan); MU.5checarij in vaclln/J (r. 1973 Chemnrea aurului (r. Sergiu Savel Stiopul): 1985 - Sper .d ne mai Nicelaescu, Wolfgang Slaudte); Dopane vedem... (r. Dumitru Dinulescu); 1986 . de Tippuary (r. Manole Marcu s); C~UliII.orii de aur (r. Alecu Croitoru); Despre 0 anume fericifc (r. Mihai 1987 - Mirdcolul (r. Tudor Milrascu);
COllstanlinescu); Dinc% de nisipuri (r. 1990 - R;Jmfinerea (r. Lauren,iu
Radu Gabrea); Proprielarii (r . $erb. n D.alll~n).i. Tuse. junghiul (::_~irce,a
Vifo r;,i!" (r. Mircea Da nehue); 1991 - Drumu? caJlll/or ( t.
Crea ngli); Moldovan ); 1974 - Duhul aurului (r. Laurenliu Damian); 1993 Chi,a
Dan Pi!a, Mircea Veroiu); Un augusc in Chiralina (r. Gyula Maar). !
flJc.ri (r. Dan Pita , Alexandru Tatos) serial TV ; 1975 - Camenur(r. Gheorghe MAlOROVlO, Hany Vil"nidis); MaslOdonlUl (r. Virgil Compozilor (SighclUi Marmalie;' 6 Calotescu)", Prin cenu$a imperiu/ui ( r. septeillbrie 1918). Studii: Conservator~l, Andrei Biaier): Zile lierbinli (r. Sergiu Viena (1938), Co nservatorul . Cluj Nicolaescu): 1976 - Accidenl (r. Sergiu (1963). Muzica pentru fihne Nicolae~cu); Bunfcul ~i doi deJincven~i documentarc ( Cu fa/i:l sprc pu blic, r. millo'; (r. Maria Callas Dinescu); Mere Savel Stiopul, 1956; Aminlirca unci fO$ji ( r . Alexandru TalOs); Mislerui lui anisle, r. Savel Sliopul, 1956; Vegh'ea Herodol (r. Gela Doin a Tamavschi); de fier, r. Andrei Blaier, Mihai Buqn , Osilnda (r. Sergiu Nicolaescu); TOllre 1980), de animalie (Puiul, r. Laureniiu panzeJe sus (r. Mircea Mure}an) - serial Siirbu, 1972: Legenda Dochiei, r. Adrian TV; 1977 - Buzdugallul cu !rei peceli (r. Petringenaru, 1978: Prillcipiullanului, Co n.sl"n!in Vaeni): Fair play (r. r. Adrian Petringenaru, 1979; Teo~ia Alexa ndru Danciu Szatmari); larba chibri/ului, r. Nell Cobar, 1981 ) ~i de verde de ac. sli (r. Stere Gulea): flqiune. ' Riizboiul de Independenlil (r. Doru Filmografie ficpune: 1966 - Ulein,a Naslase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe noaple a copi/ilriei (r. S"vel Stiopul): Vil.nidis) - serial TV ; 1978 - Drumuri 1969 - Moanea c;Jprioarei (r. Cristu Tn cumpiinii (r. Virgil CalOlescu): Vlad Polucsis); 1971 - Asediul (r. Mir~ea Tepe, (r. Doru Nils t"se): 1979 ea Cumpifn. (r. CriSliana Nicolae); Mihail, Murejan): 1972 - AvenlUri la Mar Neagd (r. Savel Sliopul); 1974 caine de eirc (r. Sergill Nicolaescu); Ultima noaple de dragos!e (r. Sergiu Agenwl scrdniu (ill colaborare cu Ni colaesc u); 198'0 - Burebis!a (r. Edmond Oeda) (r. Savel Stiopul); 1976 Gheorghe Vilanidis); Drumul oaseior(r. _ Uleirgele zilc ale veri; (in coJabor~ cu

Camelia Diiscalescu ) (r. Savel Sliopul): "erul (r. Savel Sliopul). 1979 - Falall.

MALTfA, Marla
Piclor de cOSl ume (New York, 16 aprilie 1957). Sludii: InSlilUlul de arl e plastice, Bucure~ti ( 1981). Fllmografie:.1985 - Fununii in Pacilic (r. Nicu Stan); Pa. ' ill doi (r. Dan Pita): Racolarea (r. George Co rnea ); 1987 Figuranrij(r. Malvina Ur.~ja nu).

Calolescu); 1986 - Recilal Tn griidina cu pirici (r. Cri stiana Nicolae); 1987 - Ni:;;(c biiie!i grolJlvi (r. Comel Diaconu): 1988 - De ce a.re VUJpCil cOilda? ( r. Co rn e l Diaconu); Liliacul ;nnore.~,c <i doua. oa. rJ (1'. Cristina Njchjtu .}- Mih~ilescu ); 1991 - Te/efollul (r. Elisabela Boslan).

,i

I...
-.

MANDRlC, Eugen Produdtor, rcgizor, scenarist (Diingeni , BOlo~~ni, 28 octombrie 1930). ScriilOr, publicisl. Redaclor-~ef al revislei MANAKl, Mllron "Cinema" (1964-1965 ). Direclor general Operator film documelltar (Grebenile, al Sludiou)ui Buftea (1965 . ?) ~ i al 1880 - Bilolia, 5 marlie 1964). Pionie r Casei de filme 3 (1972 -1981). al cinemalografului din Balcani . Tnlfe Redl:!.ctor , comenlalor ~i realizator de 1905 c,i 1924, filmeazil in Macedonia jurnal de aClualita[i, film utilitar ~i subiecle de actualitl!ti ~i filme documen documenlar, cu predidere propagan tare din perspecriva comunita!ii aromalle di slic, la Sludioul AI. Sahia ~i la te le viziune. din zonil. Premii: ACIN 1977 pen tru scenariu Filmografie: 1911 - Deschiderea (suzdqganvi cu erei peCC!J) . ~coJjJor (omine~lj Ja Bitolia; Scene din Filmografie scenarist ficpune: 1962 via{a uromiinilor din Pind: 0 excursie Lupeni '29(r. Mircea Qriigan): 1977 in Macedoniij lUrceasc*. Buzduganul cu Irei pecer; (r. Constantin Vaeni); 1981 - 0 lume flirif cer (r. MANDACHE, Rodlca Mircea Dragan). Realizator documeatar. Actril" (laj i, 14 aprilie 1943). Sludii : 196) - lmagini ale unui lIeCU( glorios; IATC (1964) . AClivilale leatral ii (Teatrul 1964 - Pacini de iSlOric 1m: 1969 - Un Giule~ti I Odeon) ji la televiziune. sfefl de veac din doui milcnii - serial 'Filmografie: 1963 - Un surdS in.plinli TV; 1970 - Lumea in ert cclc doua viJd (r. Geo Saizes"u ); 1974 - De bunif razboaie mondiale - seria l TV ; Viclorie voie .yi n~s,ilil de nimeni (r. Maria Callas in rnai - 1m; 1971 . frupotrivij Dinesc u); 1976 - Gloria nu cfinlii (L fnrunericului vcrde 1m; 1972 - Liber Alexandru Boca nell; Pove.<eea dragoseei race, republica, democraTic socjaJjS(a~ (LIon Popescu-Gopo): 1977 - Fa'" bun;J 1973 - Unire, mundtor; unire !; Condu din cer(L Dan Nequlea); liJJba verde de catorul revolufionar, -birba.wl de sttl t, acasif (r. Stere Gulea); 1978 - Munce/e omul; ZileJe .:-i nop/ile unlli biIrbar, . alb (r. Dan Nequlea); 1982 - Buleein de Bucurqli (L Virgi l CaIOlescu); 1983 MANIA, Ion Bocel vesel (r. Mircea Mold ova n); De Regizo r film anjma~j e ( Bucure ~ (i . dragul ciIu , Anca! (r. Cristiana Nicolae); I ianuarie 1947). Studii: In stilutul de 1985 - CiisiflOrie cu repeeilie (r. Virgil arte plaslice . Bu c ure~ ti.
203

202

,I

MANOLACHl. Dlnu

~~

Premii: ACIN 1989 (Molanul ,!i

Scufira RO,!ie).
Filmografie: 1988 - Balerina; 1990 Un SOS neobi5nuir, 1990- 1993 PJpmij/e Mariei - serial ; Minhi. vencuri
~e riat .

octom brie 195 I ). Stud ii: Institutul de arle plaSlice, BuCure~li ( 1976). Premii: ACIN 1982 (Lumini ,!i umbre); ACIN 1990 (Marea "fidare). Filmografie: 1979 - Cine mif striga? (r. Letitia Popa); 1979-1 982 - Lumini ,i umbre (in colaborMe cu Elena Vileu) (r.

And rei Blai er, MihCli Constanti nescu, MANOLAQ{E, Dlnu Actor (Rogova. Mehedin !i, 13 rnai Mircea Mure,an ) - serial TV; 1983 1955). Studii : IATC (1980). Ac li vilale RJdeli ca in ViCl!J (r. Andrei Bla'ier); 1984 - Fapt div<rs (r. Andrei Blaier): reat rala (Teatful Mic). Filmografie: 1979 - Cine m;; srriga? 19 88 - SecreruJ ;Hmei ... secrece (r. (r. Lelitia Popa); 1980 - Fala Morgana Alexandru Tatos); 1989 - Cine are (r. Elefterie Voicu le,cu); 1981 - Ana .5i dreptate? (r. Alexandru Tatos); Marea . "h orul" (r. Virgi l Ca lotescu ); 1982 sfidare (r. Manole Marcus) . Mule ma; de pre! e ;ubirea (r. Dan Marcoci); Riin111n cu cine ( r. George MANU, George Actor. Activit ate tcatraHi. Din anii Cornea); 1983 - Amurgul f!inranilor (r. '60, lucreali! in SlminAtate. Virgil Calorescu); CiIru!a cu mere (r. Filmografie: 1946 - Piidurea fndrii. George Cornea) ; 1986 - Domni.)'oar. goslililor (r. Cornel Dumitrescu); 1~5 1 Aurica (r. Serb an Marinescu); 1988 In SZil la noi (r. Jean Georgescu, V ictor Desene pe asfall (r. Elisabe,a Bo"an); lIiu); 1952 - Mitrea Cocor (r. Vi: toT 1989 - CalJ>pioana (r. Elisabela Iliu ); 1954 - Brigad" lui Ionu! (r. ,kan Bo"an); 1991 - TeJefonul (r. Elisabera Mihail); Rifsare soareie (r. Dinu Bos,an). Negrea nu ); 1957 - EruPTi. (r. I;iviu Ciulei); 0 mici1 fnliimplare (r. Gheorghe MANTA, Ion Turcu); 1960 - Aproape de soare Ac,or (B raila, 14 febr uarie 1906 - (r. Savel Sli opul); Portretul unui necu Bucurqti, 7 ianuarie 1996). S ,udii: noscut (r. Gheorgh e Turcu ); 1963 Conservatorul de arta dramatica ( 1948). Anotimpur; (r. Savel Stiopul ). Yndelungata aCl ivira,e teatrali! (Compa ni a Bulandra; Teatrul Municipal). MANU, Ion Filmografie: 1955 - Alanna in ",un!i Actor (Boto.jani, 2 februarie 189 1 (r. Dinu Negreanu); 1960 - Aproape de Bucure,ti, 19 martie 1968). Prestigioasa soare (r. Savel S'iopul); Fu rLUna (r. aC li vitate te.l.Iralii (Teatrul Nalional , Andrei Blaier, Sini ~ Ivetici ); 1968 - La Bucure~ti). Ocazional. in film, roluri dalOrie (r. Nicolae Corjos, Stefan Traian comice ~ i de cul oaTe. Roman). Filmografie: 1925 - Pii.caliI $i TiindaliI la Bucure,li (r. Aurel Petrescu); 193 1 Monologul lui Pircalii (r. losif Berlok); MANTOC, luliana / Lillana Picror de cOs tume (Bucure~li. 14 ~942 - _Z~~a _ cumpilti1rii (r. J~ e;,an ~==

Georgescu); 1958 - D-ale cama valului (r. Gheorghe Naghi, Au rel Miheles); 1959 - 0 pove."e obisnuilif ." 0 povesle ca in ba.,me (r. Ion Popescu-Gopo); 1960 - DarcJ.!e (r. Mih ai lacob); 1963 Pa,i -'pre IUll iJ (r. Ion Popescu-Gopo); 1966 - Corigen!<1 domnului profesor(r. Haralambie Boro~).

Premii: Mamaia 1965 (Ca n ierul Veseliei); Barce lona 1967 (ZOOi. Fecioarei); ACI N 1972 (Pulerea .,i AdevJru/); AC IN 1979 (Omu l care ne
lrebuie).

Filmografie: 1955 - La mere (~i


scen ari st, ill colabornre cu Iuliull Mjhu)~ t 958 - Viafa nu iartJ (~i sce nari st, in coJaborarG cu lui ian Mihu ); 1959 .

MARA, Luda
Ac tril a ( Bucure,ti, 6 februarie !935). Stud;;: IATC ( 1957). Activi,.'e ,ea,,,,I" (Teatrul Municipal I Bulandra). Filmografie: 1957 - EruPlia (r. Liviu Ciuiei); 1958 - Mingea (r. Andrei Iliaier. Si ni,a Ivetici); 1962 - Cinci oameni la dru m (r. Gabriel Barla. Miha i Bucur); 1978 - Mai presus de orice (r. Nicolae Milrgineanu, Dan Pita); 1983 - {nlOar cerea din jad (r. Nicolae Marg illean u )~ 1987 - Flii.ciJri p e comori (r. Nicolae
Margi neanu).

[n((o diminea.!J; 1960 - Nu vre.a. u .,,.ii mJ i'nsor, 1961 - StrJzi/e il U HmiJJtiri; 1964 Canierul VeseJiei (~i scena ri st, in
colaborare cu loa n G rigorcscu); 1966 Zodia Fecioarei; 1969 - C::maruJ .~j

vi.-;co/u/: 1971 - Pucerea .<;> i Adc\'iIruI; 1972 - Conspira{ia; 197 3 - Capcana; Depane de Tipper"ry, 1974 - Actorul .~i sJlbalie;i; 1976 - Operariune., Monslrul; 1978 - Cial/ura .)'i picirlUra de ploaie (j i
sce narist , i n colabora re cu V irgil

MARCOCI, Dan
Regizor (Ro man, 29 ianuarie 1953) . Studii: IATC (I 9'/6). La Stu d ioul
secund ~i scurtmetraje utili tare.
Bucure~li.

Mogoj); 1979 - Omul care lie lfebuie; 1980 - Punga eu libelule; 1981 - Non SfOp C-5i scenari st); Orgolii (5 1scenarist); 1983 - Ca-n filme; 1984 - MilicJ Popescu ; 1989 - Marell sfidare.

realizator de

MARDARf., Ludan
Regiwr (Siirul qti,Cii lara,i 21 sep tembrie 1928). SlUdii : Facult atea de fil owfie. Bucurejli; lATe (1962). Din
1964 , asislenl ~i regiz.or sec und i n

FlImografie fiC\illlle: 1982 - Mull mai de pre l e iubirea (~ i scen arist, in cola borare cu Nicolae Tic); 1983 - Seopul ,i
mijloaceJe.

St udi oul Bucurejti; la Studioul AI.


Sahia, realizator de filme documentare ~j ulili(are.

MARCUS, Manole
Regizor
(Bu cu re.~ 'i,

8 ianu arie 1928

- Bucure~ti, octombrie 1994) . Srudii: IATC ( 1955). Cu preciide,e film e cu


problematica social-politica, barometre sensibile la jocul "deschiderilor" poli li ce, apreciate in epoca ca modele estelico-profGsionaie.

Filmografie ficpune: 1980 - Zbor planar, 1985 - Din prea muM dragoste.

MARF-$ , Teodora
AClri!a (B uza u, 27 octombri" 1962). Studi i: lATC (1987). Activitate tealfaIii. Filmografie: 1985 - DecJara,ie de dragoste (r. Nicolae Corjos); 1986
205

204

MARIe. Marlja
Moromerii (r. Siere Gulc a); 1987 fiectlre zi mi-e dor de line (r. Gheorghe genentles du cinemalographe auX Vi lanidis); Exlemporalla dirigenrie (r. sciences biologique s et a l'art" (Paris, Nicolae Corjos); Mirdcolul (r. Tudor 1900) . Marascu); 1988 - 0 va ril cu Mar" (r. George Co rnea); 1990 - HaralJabu ra MARINESrn;-'Guaa (r. Geo Saizescu); 1994 - Vacanra de Aetril" ( Bucurejti, J3 februa rie 1933 CrJciull (r. Olimpia Arghir) - film TV . _ Bucure>li, 24 aprilie 1995). Siudi i: IATC (1955). Ac!ivilale leatrala (Tcatrul MARIC, MarlJa
Nouant). Tn film . roluri seculldare. Rcgizor (Lokvc, lugoslavia, 1949).
Filmografie: 1966 - Zodia Fcciaare; Siudii: IATC (1975) . Filme docu
(r. Manole Marcus); 1968 - La dalorie
mcntare la Televiz. iunea din Novisad,

MARINESCU. Medeea

In

conc1uziile in lucr-uea "Les Applications

unde lucreal.a din 1976 . Un singur


lungmetraj. coproduc\i a romano-Sarna Tinae{e frJntJ(l989 ). inspiidt din via!a
romanilor diD Banatul Sarbesc.

MARIN, Alexandru In gi ner (Co~e reni, IIfov , 19 iunie 1930). Studii : Inslitutul Politehnic, B u cure~li (1952). Din 1952, in cinema lografie; paoa in 1964 . inginer de sunel la SLUdioul AI.Sahia; apoi, director teh nic la Siu diou l AI. Sahia , Studioul Bucure~ti, Romaniafitm; vjcepre~ int e eNe. Activitate didactica universilara (din 1966). Coa utor ~ i/sau coordonator

la numeroase ca.qi de specialitate (Jn regist rarea ~ i red area sunetuJu i" 1965 ; "Tehnologia filmului " - 1977 ; MARINESOl, [on "Tehnica filmului de la A la Z" - 1979; Actor (Craiova, 22 noiembrie 1930). "Trucaje cinematografice" - 1983 elc) .

(r. Nicolae Corjos , Stefan Traian Roman); 1969 - Balada penlru Mariuca (r. Ti lel Constantinescu, Con~tantin Neagu); Simpalieul damn R (r. !ltefan Trdian Roman); 1971 - Seraea (r. Malvina U~ianu); 1976 - Insean!a aminiI pronunp3.rca (r. Dinu Cocea): 1977 - Regil'ire (r. !;i!efan Traian Roman); 1978 - In aime de lacere (r. Alexa Visarion); Diuco)o de orizonr (r. $tefa n Traian Roman); 1983 - O/ebadil iama (r. Mirce3 Mure~a n ) ; Zaeharius (r. ClaudeGrinberg); 1984 - Ciu/eandra (r. Sergi u Nicolaesc u); 1986 - Ciutil'torii de aur(r. Alecu Croitoru); 1987 - Fran,ois ViI/on - poefUl vagabond (r. Sergiu Nicolaescu).

MARINESOl, Gheorghe Neurolog (Bucure j ti, 28 februarie 1863 - Bucure, ti, IS mai 1938). Pionicr
al fi lmului !it ii n~i fic mondiai. La Bucure>ti ( 1898-190 I), imp reu na cu operalorul Constsntin Popescu, utili zeaza cinemalograful in studierea unor maJadii psihice. f~i formuleazA teoretic
206

Remarcabila aClivitate teatrala (Teatrul Na ~ onal, Craiova; Tearrul Mic; Teatrul Nalional, Ilucure.ti). pilmografie: 1967 - Giocondd filtil SurdS (r. Malvi na Ur~ian u); 1~n2 -
SJgeara cJpiranu)ui )011 (r. Aurel
Miheles); 1973 - A venruri/e lui Babu,d (r. Gheorghe Naghi, Gera Doina Tarnavschi); 1974 - Agenrul :;lraniu (r.

Plecarea VIi1.~in ilor (r. Mir.:ea Drag.m); 1983 - Inloarcerea VlaFinilor(r. Mircea Dragan); 0 lebadiI i.ma (r. Mirce. Mure.an); 1984 - Raliul (r. Mirco. Drdgan); 1985 - Promi.<iuni (r. Elisabeta Boslan); 1986 - Cucoana Chiri!a (r. Mircea Dragan)~ 1987 - Chjri[a jn la$; (r. Mircea Dragan); Unde e$(;, eopilfirie? (r. Elisabela Boslan); umbel de sOare (r. Elisabe!a Boslan); 1988 - Desene pe asfale (r. Elisabel. Bostan) ; 1989 C.mpioana (r. Elisabeta Bostan ); 1991 MARlNESOl, Ion Telefonul (~ i sce narist) (r. Elis.beta Operator (Ghergani, D<1mbovita , Bos tan ); 1992 - Alae [n bibliolecil 16 - no iembrie. 1948). Stu dii: IATC (r. Mi rcea Drdgan); Evadarea (r. Jacek (1969) . Dupa 1990, activi!",e de pro Gasio rowski); 1993 - P"~ca de lemn ducator. (r. Pierre Delrive); Grenada (r. Calude Prem.i.i: ACIN 1980 (fOil; Probii de Barois); Sindromul KUniz (Bruno microfon). Ga ntill on); 1994 - Moane prin procurJ Filmografie: 1971 - Apa ca un bivol (C I.ude-Michel Rome); Afacerea negru (r. Andrei Calalin Baleanu . Petre D'Acosea (Claude BarOi'); 1995 Bokor. Dan Pi13, Mircea Veroiu) . Pasiune mona/~ (Claude-Michel Rome). doc.lm; 1973 - Vifomi!a (r. Miree. Moldovan); Proprie tarii (r. $erban MARlNESOl, Medeea Creanga); 1974 - Slejar-exiremii urgenf.il AC lril" (27 mai 1974). Siudii: IATC (r. Dinu Cocea); 1975 - Toamna bobo (1995). Fiica oper41 0rului Ion Marinescu cilor (r. Mirce. Mold ova n); 1976 ~ i a machieuzei Violeta Marinescu. Mama (in colaborare cu Konstantin Filmografie: 198 1 - Maria-Mirabe/a Peticenko) (r. Elisabeta Bostan); Pinlea (r.lon Popescu-Gopo); 1983 - Singurde (r. Mircea Moldovan); Tufa de Veneria (r. Petre Bokor); 1977 - Eu, ru ~i Ovidiu ca re (r. Tudor Marascu); 1985 - Pro (r. Geo Saizeseu); lam. bobocilor (r. mis;uni (r.Elisabela BOSlan); 1986 - 0 Mircea Mol dova n); 1978 - Gu.<tul ,i zi la Bucure.1li (r. Io n Popesc u-G opo); euloi1f(!;J fe ridri; (r. Felicia Cem ~ ianu ); 1987 - Zlimhee de so.re ( r. Eli sabe!a 1979 - Ion - bleseemul pam9ntului, Bostan); 1988 - Vacanta cea marc (r.
207

Savel Sliop ul); Tae;;1 risipieor (r. Adri an Petringena ru ); 1975 - Evadarea (r. !;itefan Traian Roman) ; 1978 - A varia (r. Slefal~ Traian Roman ); Re vii n.~a (r. Sergiu, Nioolaescu); Vlad Tepe.~ (r. Doru Nas!ase); 1980- DrunlUl oase/or (r. Doru NaSlase); 1982 - Trandafirul ga/ben (r. Doru Nastaso); 1983 - Miezul ficrbinte a) pBinii (r. Alecu Croitoru); Mislcre/e Bucurc!jrilor (r. Doru Nas[ase); Un petie de cer (r. Francisc MU~l ean u ); J 984 . Cire53rii (r. Ad ri all Petringenaru ); Moarii lui Ciflifar (r. Serban Marinescu); Z iua Z (r. Sergiu Nicol.escu); 1987 - Fran ,ois ViI/on poefU) vagabond (r. Sergiu NicoJaesc u )~ 1995 -' Cr"ji de CUriea Veche (r. Mireea Veroiu) .

bleSlemul iubirii (r. Mircea Mure~an); 1980 - ProM de microfon (r. Miree. Daneliuc); 198 1 - Sa/limbanc;; (in colaborare cu NicoJae Girardi ) (r. Elisabela Bostan); Un salrimban c /a Polul Nord (in colabord.re cu Nicol::te Girdfdi ) (r. El i..be la Bosl.n); 1982 -

MAJUNISOJ. N. Nk:oIa.e

L
.
Studioului de film al Televiziunii Roma ne (redaclo,~ef, producillor exe cU liv. prod ucator delegal la numeroase filme de fi ctiune ~i documentare sau

MAlUSClJ. Paul Soaate

Andrei Blaier); 1989 - Kilomelrul 36 (r. Anghe1 Mora).

MARlNESCU. N. Nlcolae
Operalor film documenlar (Bueure\ li. 29 noiembrie 1918). SlUdii: IATC (1974). [ndelung",a aClivilate ca operator ama(Qr~ inceputa din anii '30. 1958-1959: came raman la fi lmarile ~tii n\ifice ale Centrului de documentare medicala. Din 1960. la Siudioul AI. Sahia. subiecte de jurnal, filme docu
mentare ~i utiHtare (peste

F!lmDgrafie: 1949 - Orasul nU doarme niciod.riI (r. Jean Mih~il); 1954 : Pitmanr, oameni $i ape (r. Gabriel Barla); 1955 Pe drumul liberrJlii Ir. Mireea S~uean); 1960 - MiInurii despre Enescu (r.lon BoslaIl); 1% 4 Pescuim in depJniIri (r. Mire! llie\iu. Ion Moscu); 1966 - Congresul sindicarelor(r. Silvia Arma,u); 1967 - Pop.s v!iniiroresc (r. Lu pu Mihilila); 1970 . Semnalizarea rurierJ (r. Dumilru Done ); 1972 . Magdalena Popa (r. F10riea Holban); Vicror lIiu (r. Nicolae Cabel); 197 3 . Uzina noastriI (r. Pompiliu Gilmeanu); 1974 - Bun Ca ziua (r. Siavomir Popovic i); 1975 . Calea WciIre~li (r. Virgil Calocescu . Radu Ur.; ach i); TransfiigJrJ~anul (r. Virgil Calolescu); 1976 - Falalicace nu exiscii ( r. Marcu Bralescu); 1977 . Cu rrenul local (r. Marcu Brillescu); 19n . Povesrea co uleiorul (r. Marcu Brillescu) ; 1979 . DupJ 20 de ani (r. Marcu Brillescu); 1981 . La Tismana incro grMini! (r. Alexandru Drngulescu); 1983 PMure" de lilngii noi (r. Marcu BraleSC U).

30

titluri),

Vol um: "Probleme A 7". Filmografie: 1969 - DouJ decenii in sJujba eJecrrificarij palriei (r. Nico lae Marinescu): 1972 - Mamaia(r. Siavomir Popovici); Voi lucra in chimie (r. Mirel 'Ilie,iu); 1973 - A rroia componenriJ (r. Florica Holban); 1974 - Donana (r. Virgil CalolcscU): Elemenre spa pale (r. Eugen Popita); 1975 - RomSnia. lari! grildinJ(r. Eugen Popi ta); 1976 - Nuna! la Lere.~ci (r. Eu genia GulU); 1977 Vacra lui Jon iII mare (r. Alexandru Drdgulescu); 1978 - Daciad. de vari! (r. MAIUNESCU. ~ Regizor. scenarist ( Pite~li . 27 ml:l.i Eugen Popila); 1979 - Semne orna 1956). SlUdii: lATe (1980). J melliale (r. Siavomir Popovici); 1980 Premii: ACIN 1984 (Moara lui' Orau (r. Siavomir Popovici); 1981 C~lifar); ACIN 1986 (Domni~oar. Marea cu apJ dulce (r. Nicolae Aurica); ACIN 1989.i Pyongyang 1990 Marinescu). (Cei care plJcesc cu viafa). Altefilme; 1992 - Cel mai iubic dincre MARlN'fSCl\. R. N1colae pilmanreni. Oper.tor film documenrar (BuC ure, li, 6 OClOmbrie 1921). Din 1939 la ONC. MAIUNESCU. Vldx>rta Prcducator,scenarist (Bucure ~ li. 28 Inlre ani i 1941 ,i 1945, ope ralor de fronl. 1948- 1983: la Siudioul AI. Sahia, noiembrie 1942). Siudii: Facultalea de jurnal de aClUalilali, rep orlaj ,i film filologie, Bucure> li. Tndelungala aCli documenw ,i uliliw (peSIe 180 tilluri). vilale de producaCor (din 1966) In cadrul
208

(r. Virgil C.IOlcscu); 1966 Casrelanii (r. Gheorghe Turcu); 1967 - Cine va descbide ?(r. Gheorghe Naghi); Zile de varJ (r. 1011 Nila); 1969 - Ciildurd (r. seriale TV). Scenarist, dialogh ist sau ~erball Creanga); 1970 - H"iducii lui aular de"comenlllrii la fi.Jme de fictiune $4.pteca; (in colaborare cu Hortensia (Din nou impreum1 - r. George Comea, Georgescu) (r. Dinu Cocea); 1971 1978); A dou. varianril r. Ovidiu SiIplilmJniJ nebuni/or (in colaborare cu Li viu Papa, Radu Calinescu. Ioana loneseu.1984) >i documencare. Premii: ACIN 1982 "penlru conlri CanlUniari, Stefan Preda) (r. Dinu bUlia exceplion aUi. ca produdilor la Cocea); Zes"ea Domnilei Ralu (in realizarea serialului Lumin; $i umbre"; colaborare cu Liviu Papa) (r. Dinu ACI~ 1987 corcgie la filmu l POlTrel de Cocea); 1972 - Adio. dragil Nela! (in am; APTR 1993 pencru inlreaga co labordre eu Doina Levinla) ( r. Cornel Todea); 1973 . 100 lei (r. Mircea activilale. Si1ucan); Viforni{a (tn co laborare cu Nicolae Edulescu ; ~i coslUme) (r. MARlNESClI. V10leta Machior (S uceava, 28 oClombrie Mircca Mold ova n); 1977 - Fair play (in coJaborare cu Constantin Simionescu ; ~i 1950). Premii: ACIN 1990 (Sezonul coslume) (r. Alexandru Danciu Szalmari); Soldarij yjclOriei I Com uni\slii pesciJru,<ilor) . (r. Doru Nils tase. luri Ozerav).

U ,"

MARITAN. ~tefan
Scenograf (Ne hoi a>i, Buzau. 28 seplembrie 1928): Studii : Instilulul Unional de Cinemarografie. Moscova (1955 ). Din 1955. in Studioul Bucure, ti; 1977.1995 , activilale in domeniul fIIm'arilor combinate. Filmografie; j 957 . Dincolo de brai (r. Mircea Dragan. Mihai lacob); 0 mjcJ inrJmplare (r. Gheorgh e Turcu); 1959 SccrelUl cifrului (r. Lucian Bralu); 1960 M!indrie (in colabordre cu Marce l Bogos) (r. Marius Teodorescu); Toamna so numiIrd". (in colaborare cu Zollan Szab6) (r. Mireea Mure jan); 196 1 Drum nou I Lada eu zesrre (r. Francisc Munleanu ); Omul de langil tine (r. Horea Popesc u); 1963 - LuminiJ de iulie (r. Gheorghe Naghi); Pisica de mare (r. Gheorghe Turcu) ; 1965 . Camerd albii

MATEESOl. Olga DeUa


Actri!il (Bistrila. 6 noi embrie 1949). Scudi i: IATC (1973 ). Activitace lea tral~ (Teatrul Nalional. Bucure jti ). Fllmografie: 1975 - Cercul magic (r. David Reu); T.til de duminid (r. Mih ai Conslantinescu); 19 82 . A;;cepriind un cren (r. Mircea Veroiu); 1983 - Miezul fierbinte <11 pSinij (r. Aleeu Croitoru); MiscereJe Bucure~tiJo r (r. Doru NaSlase); J 984 . Masca de arginr (r. Gheorghe Vitanidis); 1985 Colierul de IUrcoaze (r. Gheorghe Vilanidis).

MATEES01. Paul Socrare


Regi7.or film documentar (Bucure.5ti ,

15 martie 1925). Siudii: ConservalOrul de art ~ dramati ca - aClori e, Bucure~lj ( 1949). Actor ,i regizo r de tealru. T n
209

MATtI, Doru

MAN!\snRANU, VasUe

porioada 1963-1975, film de allimalie (Soc/ul - 1965; Mumele - 1966). Dupa 1975, film documenlar. Filmografie documentar: 1976 Cefiiri !iirJne$ti fortjfici:11e~ 1977 ~ Plame . yi iJnimi:1 /e; 1982 - AnolimpuJ pJsarijor, 1983 - Din lOamniI panJ fa primiivarJ; 1984 - Informatica de proce.,~ 1985 IPA - Jubileu.

Moldovan); 1988 - Expediria(r. Mircea Moldovan); 1990 - Harababufd (r. Ceo Saizescu). Ac tri," (Craiova, 18 august 195~) . Studii: IATC (1983). AClivilale leatral. in lara ~i strdinatate_ Aparilij ocazionale pe eeran_ Fllmografie: 1979 - Rug .1i fla eJrii(r. Adrian Pelrillgcnaru)~ 1982 - SfBr.~iru l nOPfii (r. Mirce. Veroi u); 1986 RiIslimp (r. Friederich Schulle); 1990 Unde la soare e iflg (r. Bogd/lfl ' Dumitrescu) _ ;;

MAlc.ANEsCU, Simona

Ca.~ din yis(r.loan CJrmazan)~ Diyor{ din dragosle (r. Andrei Blaia); 1992 Unde fugi Inaestre? (r. Bogdan Dr-dguleseu); 1993 - Aceasli! le/Jamite(r. Mircea Daneliuc); Timpul liber (r. Va leriu DrJgu~anu ).

MAuNEANu, Heruy
Compozitor (Bucure!iti, 25 manie 1920). Sludi i: Conservalorul, Bucure~ri (1937). Debuleaza in Illuzica de film colabor3nd cu regizoru l de anima\ie Ion Horatiu M~t~tete in Timpulliber (1993) Popescu-Co po (Marini", - 1954; Gloria nu cinli! (r. Alexandru Bocanet); $urubullui Marinic. - 1955). Filmografie ficpune: 1960 - Pomecul 1977 - - atc de aprol:l.pe fericirea ( r. unui necunoscu( (r. Gheorghe Tureu); 0 Andrei Ciitlliin B~l eanu) ; Penlru palrie zj pierduliI (r. Mircea Iva, Con stantin (r. Sergiu Nicolaescu); Seplembrie (r. Timolei Ursu); 1978 - Cioco/alii cu Neagu); 1961 - Drum nou I Lada cu alune (r. Cheorghe Naghi); 1979 - Ora zestre (r. Francisc Munteanu); Pose zero (r. Nicolae Corjos); Singur printre reslanl (r. Cheorghe Vilanidis); 1965 prieteni (r. Cornel Todea); 1980 - Goudeamus igitur (r. Cheorghe CBntec pentri/ flui meu (r. Constantin Vilanid is); 1967 - $eful soctorului Dicu); Dragoscea mea elIlJroare (r. suflele (r. Cheorghe Vitanidis); episodul Cornel Todea); 1981 - Am 0 idee (r. Bucure~ri (in coJaborare eu Au rel Alecu Croitoru)~ Destine roman rice (r. Ci roveanu, Ion Vasilescu, George Haralambie Boro~); 1982 - Melodii la Crigoriu , Temisrocie Pop a) (r. Jon Cosrine1ri (r. Conslanlin Paun); PiIdurea Popescu-Copo) din Do trei ori neburi1 (r. Nicolae Corjos); 1983 - Bucure$li~ 1968 - Pi:Jnto{ul Cenu.~iIresej Acriunea Zuzuc (r. Cheorghe Naghi); (r. Jean Ceorgesc u). SeerelUllui Bachus (r. Ceo Saizesc u); Singurde Clllt(r. Tudor Mllr-lscu); 1984 MAN.!.sr!RfANu, Vasile 9perdlOr film documenlar (lolojani, - Piciul (r. Iosif Demian); 1985 - Primii vara bobocilor (r. Mircea Moldova n); 21 'ianuarie 1925). Studii: IATC (1955 ). 1986 - 0 zi la Bucu~ri (r.lon Popescu Inlre 1955 ji 1967, la S lUd ioul AI. Capo); SecrelUl lui Nemesis (r. Ceo Sahia, pesle 600 subiecle de jumal; apoi, Saizescu); 1987 - Miracolul (r. Tudor peste 100 documenlare ~tiintiflce ~i utilitare. M~rascu); 1988 - Maria ~i M;rabela ln Filmografie: 1965 - Rii~inari ( r. Tranzisror;a (r. Ion Popescu-Copo); Secrecul i:Jrmei ... secrele (r. Alexandru Florica Holban ); 1966 - Romanre aspre Talos ); 1989 - Lacrima cerului (r. (r. Slavomir Popovici); 1968 - Primii Adrian Istra lescu- Lener); 1990 - Miss pa~i in sport (r. Eugenia CUlu); 1970 Litoral (r. Mircea Mure~an); 1991 Arhicecrii din Pciana (r. Titus Mesaro~);
211

MAID, DoN
Regizor film documenlar (Bucure~ti.

5 ialluaric 1949). Studii: Facultalea de comer], 8ucurc~li. In anii \980-1992,la Studioul Sahia (p<Sle 30 de filmc). Premii: Carlagena 1985 (Skif).

MAl.AJMARE MIhal
MAZllU, Nae Gheorghe
AClor (Bucure~l i, 12 august 1933). Sludii: lATC (1959) . Aclivit",e lealral~ (Teatrul Na,iona', Craiova). In film,
numeroase roluri secundarc.

Filmogralie: 195 1 - Viara invinge (r.


Dinu Negreanu); 1952 - Mirrea Cocor

(r. Viclor !liu, Marietta Sadova); 1973 Vifomira (r. Mircea Moldovan); 1975 Toamna bobocilor(r. Mircea Moldovan); 1976 - Bunicul ~i dOl deJincven{i minori (r. Maria Callas Dinescu); Pinrea (r. Mircea Moldovan); 1977 - lama bobo cilor (r. Mircea Moldovan); 1978
Gu. <;ru J $1 culoarea fericirh (r. Felicia

AClor (Boro;ani, 26 augusl 195b). Studii: IATC (1973). AClivilate leatr~la ca actor, regizor ~i animator de lIup~i. Filmogralic: '1976 - Tufii de Venerid (r. Petre Bokor); 1979 - Falanslerui(r. Savel Sliopul); 1980 - Rereaua ..S",(r. Virgil Calolescu): 1981 - GrJbe$re-re incec (r. Ceo Saiz~cu); 1983 - CJrira cu mere (r. Ceorge Cornea); 198 MU$checarij in yacan,; (r_ Sa lei Sliopul); 1987 - Nelu (r. Dorin Mir<ra Doroflei); 1988 - Un studio in cJutaIca unci vedete (r. Nicolae Corjos); 1990 $obo/anii ro,ii (r. Florin Codre).

Cemiiia,lu); 1980 - La rJscruce. mariJor furtuni (r. Mir<:ea Moldovan); Porrile dimineri; (r. Radu Cu r~u); 1981 COllvoi ul (r. Mircea Moldovan); 1982

- Femeia dill Ursa Mare (r. Adrian Pc(rjng~naru); Plecarea Vla$;niJor (r.
Mirce. Dragan); 1983 - lnlvareerea dill iad(r . Nicolae Mllrgineanu); lmo;m;erea Vla~inilor (r. Mircea Dragan): 1985 Primiivara bobociJor (r . Mircea
210

MAl.JlJLE,JiQr<lli\l,IL= =--~= AClor (Targu Jiu, I augusl 1952). Sludii: lATC (1975). Activilale lealralii (Teatrul Tinerelului din Piatra Neaml, Tealr~i NOltara). Interpret de comedle , personajeie sate imbina bufonada cu comicul absurd ~i cu subtextullrdgic-al acesluia_ ~ Filinografie: 1974 - Munle/e ascuns (r. Andrei Calaiin Baleanu); 1976

M!'JW. a,eo<ghe
Minivolei (r. Eugellia Gutu); 1971 ciclul Semne (r. Siavomir Popovici ); 1972 - EXlempordle lierbinri (r. Sielian Penu); 1975 - Dalini din balr,ni (r. Ion
,e1egwne (r. Aurel Mlheles. Gheorghe Naghi); 1960 - BMaranii (I. Sica Alexandreseu. Gheorghe Naghi); 1961 Porto-Franco(r. Paul Olill.,cu); 1962 Vis u); Tr~di!ii de iamil (r. Ion Visu); A fosl prielenul meu (r. Andrei S iaier); 1976 - BrJncu~i .si folclorul gorjenesc (r. 1963 - Anolimpuri (r. Savel Sliopul); 1 011 Visu); 1977 -/a.~i(r. Tilus Mesaro~); 1964 - Mofturi Im(r. Jean Georgescu); 1978 - Memorandum (r. Pompiliu 1972 - Adio. dragil Ne/a' (r. Cornel Grlmeallu); Theodor Aman (r. Titus Tode;;); 1973 - {n loarcerea lui Magel/an Mesaroj) ; 1979 - Ciind leii infloresc (r. (r. Cristiana Nicolae)~ A ven rurile lui Babu.,cii (r. Gheorghe Naghi. Gela Titus Mesarol); 1981 - Bucurii de pri Doina Tarnavschi); 1974 - Tal.1 risipilOr mavaril (r. Elefterie Voicu lescu); 1982 (I. Adrian Petringenaru); 1975 D-dciada de varil(r. Eugen Popi\a); 1984 Cucuceni, un mileniu de ClrrJ(r. Olilllpia Alexandra .,i infemul (I. lu lian Mihu). Daicoviciu); 1985 - Gorunullui Hare;;
(r. Pompiliu Gllmeanu); 1986 - Colinde.
T .

MARa.u.ESOJ. u.uren~u
I

Emi"ia contilluii (I. Dinu Tana,;e); 1985 -


Baliilia dill umbrii (I. Andrei Blaier);
Din pre.~ mU/lii dragosre (r. Lucian Mardare); 1986 - Piidureanca (I. Nicolae Margineanu); 1987 - Enigme/e se ex plicil in zori (T. Aurel Miheles); lacob (I. Mireea Daneliue); 1988 - UII sludio In cilularea unei vedele (I. Nieolae Corjo,); Vac~n!~ ce~ mare (r. Andrei Blaier); 1989 - UII bulgiire de humil (in cola borare cu Alio~a Staneu) (r. Nicolae Margineallu); 1990 - Undeva 7n E.st (r. Nicolae Margine.,,").

Roma(r. Robert Siodmak); 1973 - Ceara


(I. Vladimi r Popescu-Doreanu); 1974 Un augusl in flilcilri (r. Dan Pila,

MARAscu, Tudor
Regizor (Sueurelti, 10 noiembri.
1940). Studii: IATC - regie leatrU
(l970). Activitale la le leviziune ii in
lealru (Teatrul Giule.ti IOdeon).
Filmografie: 1980 - Bunil seard.lrina;
1981 - fnvingillorul; 1983 - Singu rde
cart (~i scenarist, in colaborar~ ell Laurenliu Fulga); 1984 - {"credere. (ji
scenarist, tn colaborare cu Vlad imir

MARcuLESCU, Adela

colinde

slrilvechi (r. Olimpia Daicoviciu ); 1987 - 0 via!ii penlru a C/ipil. (r. Elef<erie Voicul bscu).

MARJIJ. Gheorghe
Inginer de sunet (B raila. 23 aprilie 1915) . Din 1939. la ONC. apoi . la Rornfilm ji Studi o ul Bucurelti. film documentar ~i de fi c,iune. Premii: ACIN 1974 pentru intreaga activitate. Filmografie fie\iune: 1942 - 0 noap,e furlUnoasil (r. Jean Georgescu ); 1944 Visul unei nap!; de iarna (r. Jean Georgescu); 1946 - 1n permisie (r. Jean Mihail ); La clad (r. Jean Mihail); Piidurea indrilgosli!i1or (r. Cornel Dumitrescu); 1949 - RJsunii valea (r. Paul Cilinescu); 1953 - Neporii gomi.slUlui (r. Dinu Negreanu); 1954 Desfii~urarea (r. Paul Cilineseu); Rasare sOdre/e (r. Dinu Negreallu); 1955 Af~cerea Pro/ar (r. Haralambie Soroj); ,fiir;'malil (r. Marc 1957 - Citadel . Maurette); 1958 - A/o? .. A{i gre~il. numarul! (r. Andrei Ciilaraju); J 959
212

Actrilil~ (Aiud, 21 deeembrie 1938). Studii: IATC (1959) . Suslinula acti vilate teatralii (Tealrul Nalional. Bucure.j ti). Roluri principale in registru l comic !ji dramatic. Filmografie: 1965 - SerbJri/e galanle (r. Rene Clair); 1968 - Billalia penlru

Alexandru Talos) - serial TV; 1975 Hyperion (r. Mireea Veroiu); 1981 Ala, alerizeazii scriIbunicaf (r. Nicolae Corjos); 1982 - Cine iube.~le ~'i la.,ii (I. Gheorghe Tureu ); 1983 - ACfiunea Zuzuc (r. Gheorghe Naghi); Galax. omul papu,sil (r. 1011 Popeseu-Gopo); 1984 - Surori/e (r. lulian Mihu); 1985 Dec/ar.,ie de dragosle (r. Nicolae Corjos); 1986 - Un oaspele la cinii (r. Mihai Constan tine scu); 1987 - Pil.strea Z-J-mii doar pentru line (r. Virgil Calolescu); Sil-Ii vorbesc despre mille (r. Mihai Con ~itanlinescu) ,

MARcuuscu, Laurenllu
Operator film documenlar (Ciulnila. 9 iulie 1929). La Studio ul AI. Sahia, subiecte de jurnal .~ i reportaje e veni

Alexe); 1987 - Miracolul (~i scenar ist.


in colaborare cu Ion Baie~u).

MAAkjESCU, Magdalena
Scenograf (Sueurelti, 17 februarie
1948). Si udii: InSli lulUl de arhileclUrii.
Sucurel li (1974).
Premii: ACIN 1984 (Glissando). Filmogral'ie: 1980 - Croazien; (r.
Mireea Daneliuc); Viimlloare de vulpi (I.
Mircea Daneliu e); 1981 - De."ine
romanlice (r. Haralambie Soroj); 1982 Glissando (I. Mireea Daneliuc); Prea
lineri penlru riduri (r. Aurel Miheles);
. . .... - . -,~ 1983 - Drago.Slea .~i revolulia (r. . ~ Gheorghe Vilanidis); Scopul ~i mijloa Elena Albu, Adela Marculescu ~i Vlorlca Dinicu in Suron'/e (1984) ,ce/e (e~Jumet<r,.pan.Ma(coci);-'984 : ~

f,

--". - I ' .

213

MARaNANu. Nicolae

MAJum.J., Geotge
ment; dupa 1963, 'indeosebi documentar
~tiill!ific.

Filmografie: 1963 - Pri veli-5/i carpa line (r. Sleli.n Pe nu); 1964 - Siimbra oilor (Maria Silpiiloru); 1965 - Arhileqi. consrruclori, resiltori (r. Stelian Penu); 1966 -Pavesle pe melro piilral (r. Mireea Popescu); 1967 - Tiinjaua (r. Maria Sapi!ioru); 1968 - Miraco/e (r. Paul Cojoc.ru); 1969 - Rapa ro.~ie (r. Sielian Penu); 1970 - Ziduri slrJbune (r. Paul Cojocaru); J 971 - Rirmuri cardiace (1. Sielian Penu); 1972 - EnolUl (r..Slclian Penu); 1975 - Planela cumr;l(r. Mireea Popescu); 1976 - Casrelul muzou Pe/e~ (1. Ion Visu, Radu Ursachi); 1978 PrOfeinele (r. Paul Cojocaru); 1979-1981 Dobrogea in miIrturii arheoJogice (r. Nicolae Margjneanu Mircea Popescu); 1982 Minerir la CiiJimani (1. Mircea Popescu); 1983 Sensibi}jwea planrelor (r. Mircea Premii: ACIN 1976 peOlru imagine Popescu); 1984 . Muguri (r. Mirce. (Ti1nase Scariu); ACIN 1979 (Un om III Popescu); 1985 . Bobul de griu (r. loden); Karlovy Vary 1982 CIDALC Mireea Popescu); 1986 Teledelccria (r. ($Iefan Luchiall); ACIN 1987 (Piidu Doru Che>u); 1987 - Grina aiM (r. reanca); UCIN 199 1 pentru scenariu Mireea Popesc u); 1988 . Energii .pe (Undeva In Esl); Pesaro 1994.i Troia verricalil (r. Mircea Popescu); 1989 - 1994 (Prive$re Inainre cu milnie); UCIN Fiorile adiincului (r. Doru Che.u); 1990 199495 (nescu la riisplilltie de vrenlJ). - Sub 0 razJ de soare (1. Gheorghe Filmografi.e opaator. 1967 - Alena (r. ~Iiud). Mireea Saucan); 1970 . BD. inrrJ In acriune (1. Mireea Dragan); 1971 . B.D. MJl.RGINEANU, NlcoJae Ja mun[e $i la mare (r. Mircea Dr4gan)~ Operalor, regizor (Cluj, 25 septembrie Brigada Diverse in alena (r. Mircea 1938). Siudii: IATC imagine (1969). Dragan); 1972 - Explozia (r. Mire_a Unul dinlre operatorii taJenlali ai anilor Dragan); 1974 - Frafii Jderi (in '70. Abordeaza regia Cll seriozitate colabo rare cu Nicolae Mladin) (1. arrizanail1 concentrAnduse asupra Mircea Dragan); Munre/e ascuns (1. interpretllrii actorice~ti ~j a construqiei Cristiana Nicolae); 1975 TiInase Scariu dramalice. In paralel, realizator de film (1. Dan Pita); 1977 - ProfelUl, aiJrul ~i documentar $i ulililar. in Studioul arde/enii (r. Dan Pita). Regizor: 1978 . Buccre>ti. Dup~ 1990, producalor Mai presus de orice (in colabonue cu independent de film video. Dan Pjla~ (~i scenarist, in colaborare: cu
214

Dan Pita, losif Demian, Dan Mura>,u); Un om in loden (~i scenarist, in colaborare cu Haralamb Zi nd ); 198 I Stefan Luchian (.5i scenarist, in co la bomre cu losif Nagh iu ); 1983 - fnlO.r. Cerea. din ia.d{!ji scenarist, in col.abonue cu Petre Salc udeanu); 1986 - Pildu. rcanca; 1987 . F1i1ci1ri pe comori; 1989 Un bulgi1re de humJ (!ji scenarist, in colaborare cu Mircea Radu Jacoban); 1990 - UndevJJ. in Est (!ji scenarist, in colabomre cu Auguslin Buzura); 1992. Prive.~le i,!aince eu manie.

MARGiNEANu. Remus
Actor (Cugir, Alba, 22 martie 1938). Studii: IATC (1964). Sustinuta activitale teatral~ (Teatru l National, Craiova), In
film, colabor-dtoe COnstant al regizoriior

loan Carmazan .i Nicolae Margineanu care ii definesc ampJoaul dramatic, ulilizan du- I in rclur; de protagonist,!ji MAJunz.l\., George Actor (Pite>ti , 17 aprilie 1909 _ exploatandu-i fOlogenia. Filmografie: 1978 - VacanlJ I"'gicii Bucure.ti, 13 ianuarie 1968 ). Studii: (r. Constantin Vaeni); 1979 - Falan.lerol Conservatorul de aria dramatica , (1. Savel Stiopul); 1980 - Anchela Bucure. ti (1932) . Dislins interpret de (r. Constantin Vaeni); Drumuloaselor leatru (Tealrele Nalionale din Bucure~ti
(r. Doru Nastase); 1982 - Tapinarii (r. ~i Craiova, Teatrul Municipal /
Bulandra). In film, memorabile roluti de plan doi. Filmografie: 1958 . A Yalan"a (r. Gheorghe Tu rcu); 1959 - Secrelul cjfru/ui (f. Lucian Bratu); Telegrame (r. Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); 1960 Miindrie (r. Marius Teodorescu); 1961 Omul de lilllgii rine (r. Horea Popescu); Pu,riul (1. Elisabeta Bostan); 1962 _ Lupeni '29 (r. Mircea Dragan); Tudor (r. Lucian Bratu); 1963 Pisica de mare (1. Gheorghe Turcu); Slriiinul (r. Mihai lacob); 1964 . Neamul $oimJre.,lilor (1. Mircea Drlgan); 1966 . Fanlomoie se Remus Margineanu in Tapfnarii (1982) grJbesc (f. Cristu Polucsis); GolgOia
215

loan Carmiizan); 1983 - fmoarcerea din iad(r. Nicolae Margineanu); Impmibila iubire (r. Constantin Vacni); Li~'ca (r. loan Carmazan): 1984 - Acasii (r. Constantin Vacui); Emisia cominua (r . Dinu Tilnase); MilieiJ Popescu (r. Manole Mareus); Moara lui Ciilifar (r. ~erban Marinescu): 1985 Tn/unecare (r. Alexandru Tatos); Fununi1 In Pacific (1. Nieu Stan); 1986 - Domni{ioara Auricu (r. ~erban Marinescu); 1987 F1ilcilri pe Comori(r. Nicolae Margineanu); 1989. wcrima cerului (r. Adrian I stratescu Lener); 1990 Undeva in ESI (r. Nico lae MArgineanu); 1991 Casa din vis (1. loan Carml!zan); 1992 Prive., le Inaime cu miInie (r. Nicolae Margineanu); 1993 Chi", Chiralina (r. Gyula Maar); 1995 - Spoyedania (r. Jon Gostin).

.I

MElROVlO, Beno

MRDLA, Nely

(r. Mireea Drlgan); 1981 - 0 lome flirJ cer (r. Mireea Drlgan).

MEIROVlO, Beno

Scenarist (BotO~<inj. 14 iunie 1923 1979). Studii: Faeuitatea de filolOfie, Bucure::;ti. Activitate i'ndelungata in Redaqia de scenarii a Studioului Suftea . FlImografie: 1960 -'C5nd primifvar..-e fierbinre (in celaborare cu Dumitru Carabil\, Mireea Silucan) (r. Mireea Silucan); 1965 - Ca/ea Vicroriei sau cllei~ visuriJor(in colaborare eu Marius Teodo rescu) (r. Marius Teodorese u);
1975 _ ElixiruJ rillcre!ii (in colaborare cu
Alexandru Andri~oiu. Nicolae
Stefilneseu)(r. Gheorghe Naghi); 1977 Edif je speci,dii (in colabor-.ue cu MiTcea Daneliuc) (r. Mireea Daneliue); Eu, IU

Reu. ion Visu): 1978 ~ 0 vialE il1cl1inaril fericirii poporului (r. Virgil Calotesc\J, Panteiie Tu\uleasa): 1979 - Romania, anul 35 (r. Pantelie Tu\uleasa); 1980 Perrolu/ romiinesc pe firul vremii (r. Adrian Istratescu-Lener); 198 1 Metroul bucure.,rean (r. David Reu); \982 - De ce sJ fi pJrJsir pJmanruJ?(r. Elefterie --\!:oletIles~-GIlliioiaa.,.-=-===l=~ Ceau.,escu, pace (r. Pantelie Tu\uleasa).

tearru, Bucure~(i (1950). Prestigioasii activitate teatraHi: (Teatrul Municipal I Bulandra). In peste 50 de filme, compozitii de midi in lindere, dar pline de culoare. Filmografie~ 1957 - Erup!ia (r. Liviu Ciulei); 1959 - Secrerul cifrului (r. Lucian BnHu); 1960 - Ci1nd primJvar~ c fierbinre (r. Mircea Sil uean); Sete. (r. Mircea Dragan); 1961 - Srr.zi/e au

Ur.'iu); E CiJfC rilliJ Teodoroiu (r. Dinu Cocea): Turu l pelllru fOlbal ( r. Andrei Blaier); VacanrE rragic;; (r. Conslant in Vaeni); 1979 - Ora zero (r. Nicolae Corjos); Ullim ll. fronfierii a mor!ij ( r . Virgil Calor"cu); 1980 - Cowboys (r. Dean Reed); laneu lii:Jnu haiducul (r. Dinu Cocea); l~l1eu JilJrlu zapciul (r.

MENU, Paul
Operator film doeumentar (Paris. 20 mai 1876 - Paris, 27 iulie 1973). FOlo
graf bucure.5tean. realizatorul prime lor
nlmari din Romania; 17 aClUalit.li\i
turnate in int~rvalul 10 mai - 20 iunie
1897. developate la firma Lumiere din
Lyon ~i prezentate in aeela~i an la
Bucure~ii: Defi/are de 10 mai; Tiir/iul

$1 Ovidiu (in colaborare cu Alexandru Strul eanu , Geo Saizeseu) (r. Geo
Saizescu).

MO$i1or. Hipodrom uJ Si curseJe deJa


Banea3t.1; Teras~ eafenelei Capsa;
Inundalii!e de la GJls{i eiC.

dminliri (r. Manole Marcus): V.<IrJ romanticil (r. Siniia Ivetici); 1963 Clodin (r. Henri Colpi); 1964 - Piidurea spiinzuralilor (r. Liviu Ciulei); 1965 Amintir; din eopilJrie (r. Elisabela Bostan); SuMrile galante (r. Rene Clair); . 1966 - Vremea zifpezilor (r. Gheorghe Naghi); 1968 - Apoi .'-a nliscut legellda (r. Andrei Bloier); 1970 Fra!ii (r. Gid Gheorghe, Mireea Moldovan); 1971 - Asediul (r. Mircea Mure~an); Fa cerea lumii (r. Gheorghe

Dinu Coeea); 198 1 - Am 0 idee (r. Alecu Croitoru); 1982 - PJdurea nebuna (r. Nicolae Corjos); Rifmiin CU line (r. George Cornea); Trand.firul galben (r. Doru Nastase); 1983 - Misrerel. Bucure;<rilor (r. Doru Nasta.se); 1984 Masca de iJrgiJ1{ (r. Gheorghe Vitanidis); 1986 - Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1988 - Un studio in .c;Iufare<:l unci vedete (r. Ni colae Corjos); 1989 - Lacrim. ceru/ui (r. Adrian I stdi{escu~Le ne r);
Tf:1ina joeului de cuburi (r. Gheorghe

MELNlC, Mlrcea

Operator film doeumentar (Mi!J:il'i"~ti,


Vrancea, 2 mai 1937 - Bueure~li. 8 iunie
1983). Din 1945,Ia ONC; dupa 1950,
repoctaj de protocol la Studioul AI.
Sahia (peste 100 de titluri).
Premii: ACIN 1971 pentru repoctaj politic (Vizita deJegatiei de parlid ~j gu vernamenlf:1le a Romaniei condu.r;8 de tovarJ$u] Nicolae Ceau$escu in fertile

socialisle ale Asie,).


FiImografie: 1950 - VIJsrare/e Creciei
liberc (r. Mihai Botlreanu); 1959 Paul Menu P~giJ1i de vilejic (r. Mireea Siiucan) ; 1962 - Noi, la Fesrival (r. Lupu MihlijA); 1970 - Pe"p"ctive(r. Pantelie MERlliTA, MIhal AC(Qr (Santa Mare, BOlo:jani";29I Tu\ulea;a); 1976 - lnalte personalitiffi noiembrie 1924) . Studii: Institutul de politice vizieeazil Romania (r. Mihai Botlireanu); i 977 - fnvingem (r. David
216

Naghi); 1990 - Liceenii rock'n roll (r. Nicolae Corjos); 1992 ~ Doi hf:1iduei .5j~o Vitanidjs)~ 1973 - A veuwrile lui Ba cfi1.~'miIri{i;t (r. George Cornea); Unde fug; mtieSfre?(r, Bogdan Dragulescu). bu~cii (r. Gheorghe Naghi, Geta Doina Tarnavschi); Proprielarii (r. $erban Creanga); Vifomi!a (r. Mircca MEROLA,Neiy Moldovan); 1974 - Nea/ii (r. Geo Pictor de costume (Bucure~tj, 24 Saizescu); Tara} risipitor (r. Adrian aprilie 1926) . Studii: Institutul de arte PelringeIl3ru); Un zambet pentru rna; plastice , Bucure"ti (1952). Premi.i: ACIN 1973 (Veron ica ); tfirziu (r. Alexandru Boiangill); 1975 fn pulbere. de stele (r. Gottfried ACiN 1981 (SaltimbaneiJ). Filmografie: 1955 - Direcrorul nostru Kolditz); Pe aiei nu se !reee! (r. Ooru Nlstase); 1976 - Mare/e sing uratic (r. (in eolabor",e cu Gertruda Gore) (r. Jean Iulian Mihu); Misterul lui Herodot (t. Georgescu); 1957 - Pi:JsiIIea furtun ii (in Geta Doilla Tarni:l.vschi); OsBnda (r. colaborare cu GeTlruda Gore) (r. Dinu Sergiu Nicolaescu); Serenadi penlru Negrec.llu); 1959 - 0 poveste obi5nui[J <tajul XII ( r. Carol Corfanta); Tufii de ... a pove.<;te ca In ba.<;me (r. Ion Venelia (r. Petre Bokor); 1977 - Miinia Popescu-Gopo); 1960 - Nu vreau ,Ii mli 'i); 1961 (r. Mireea Veroiu); REzboiul de inso r (r. Ma nole Mc.rcu. lndependenra (r. Doru Nastcl.se. Sergiu Povesrc scnrimeJJtaliI (r. Iulian Mihu); Nicolaescu, Gheorghe Vitanidb) - serial 1962 ~ Cinei oameni JiJ drum (r. Gabriel TV; 1978 - AI patru/ea stol (r. Timotei Barra, Mih a i Bucur); 1963 - Pa .~i spre
217

MES~,lltus

MKllLESOl, OvIdJu
MESAR~.

lun. (r. Ion Popescu -Gopo); 1964 Tila"ic-va/s (r. Paul Calinescu); 1965
Riiscoa/a (r. Mircea Murc~n); Serbiirile ga/anle (~i scenograf. in colaborare cu

Georges Wakevi[ch, Ma rce l Bogos) (r. Rene Clair); 1966 - /iaple bJieri $i 0
~Ireng;1rj,J

(in colaborare

Cll

Mireille

Leyde<) (r. Bernard Borderie); Fau.sl XX (r. 1011 Popescu-Gopo); 1967 - K.o. (r.

Mircea Mure~an); episodul Bucure.y,i (r. Ion Popescu-Gopo) din De trei ori Bucure~li; 1968 - Apoi .':;';:1 niiscul
Iegenda (r. Andrei Blaier); 1969 Tinere,re rarJ biirranere (r. Elisaber<:!. Bo:;tan); ~ 972 - A venlUri la Marea Ne_grJ (r. Savel S[iorul); Veronica (r. Elisabe[a Bostan); 1973 - fnroarccrea lui Magellan (r. Cristialla Nic olae); Veronica se incoarce (r. Eli sabeta 8 0s1a n); 1974 - De buniI voie .~i nr::silic de nimeni (r. Maria Callas Dinescu)~ 1975 - Come die fallraslid (I. Ion Popescu-Gopo); 1976 - Oasperi de searJ (r. Gheorghe Turcu)', Toa[e piilllde sus (r. Mircea Mure~a n) - serial TV ; 1977 _Aurel Vlaieu (r. Mircea Dragan); 1978 _ Ci,mura .yi piciilUfll de pioaie (r. ManDie Marcus); 1979 - Ion - bloslemul pamiinlUJui. bJewenw) iubirii (r. Mircca Mure~a n) ; Sillg ur printre pderelli (r. Cornel Todea); 1981 - fnloarcere la dr~gosfea dint;;; (r. Mircea Mure~an); S.llimb.llcii (r. Elisabe[a Bos[an); UII sallimb.nc b Polul Nord (r. Eli sabela Bostan); 1983 - 0 lebiida iarna (r. Mircea Mure.~an); Secre lUJ lui B~chus (r. Geo S3izesc u); 1984 - RiimJ.)agul (in colaborare cu Elena Foqu) (r. Ion Popescu-Gopo); 1985 - Promi.,iuni (r. Elisabeta Bo~tail).

Regizor film documenlar (C luj, JO iulie 1925). S[udii: ~coala de lilerdlUrd .,Mihai Emine.<;cu", Bucure~ti , Publi c~st . Creator de prestigiu al documentarului romil"ese din anii '60 - '70 (peste 100 de scun metraje). Premi.i: Edinburgh 1963 (4000 de trepee spre cer); Mamaia 1965 ,i Cork 1965 (Spre eer); ACIN 1973 (NunIH ;de aUr; fn padurea cea .<lufuasa); AC'IN 1974 (lscusinra nu a$leaptiI virsta); San[arem 1974 (Vremea fanulu,); ACIN 1975 (Craiova vazulli din car); ACIN

ntus

1981 (Slidarii din Poiana CodruluJ);


ACIN 1982 ($urile); ACIN 1983 (fnlr-o grJdinii fncanliilDare); VCIN 1991 pentru rntreaga activitate. Al<e filme; 1963 - Un pelie de hlirtie; Oamenii nowi; 1966 - SlUt. 1967 Perrol; Tn ciIurareil umpuJui pierdur. Ul lima treapl;!; 1968 - Melamorfoze;

1969 - fk la .<lrJbuni la slrJnepori; 1970 ear.file populare. Alex<J.ndrijJ - 1980; M.,flIom; 1971 - CurilU/; 1974 - Aurul Smuurile UJJui lab/ou - 1981).'ji filll1e de negru; 1975 - Si Irombonul face mUlicii; fictiune, Din "lIii '80 lucreaza in Frall!a . 1976 - Minunea; 1977 -'Theodor Amall; Filmografie fiqiune: 1969 - Prin!ul 1978 - Scri.soare din Ord.)ul Nou; 1979 fericil(r. Aurel Miheles); 1972 - S;igcara Ciind leii fnnare.se. 1980 - Campionale/e capiwlU/ui lOll (r. Aurel Miheles); 1975 mondiale de popiee; 1981 - Crearii Cursa (I. Mircea Daneliuc); 1977 populare in lemn; 1983 - Uril!i-vJ cu Edi[ie speeialiI (r. Mircea Daneliuc); mJsurJ, (ovan1.~i; 1984 - Pe Bistri{a, la 1978 - Vi.o; de ittlJUuie (r. NicoJae vale; 1985 - Sub arip. avia!iei; 1987 Opri!escu); 1979 - Casa dintre dimpuri Lee{iil de i1flilromie. (r. Alexandru Ta[os); CumpJna (I. Cristiaoa NicoJae); Duios Anastasia MEfSG-I. Luda /fece. (r. Alex.lldru Ta!Os): 1981 Pietor de costume (Cernauli. 8 $te.fan Luehii:H1 (r. Nicolae Margin~anu) ; dccembrie 1914). Siudii: Academia de Casrelul dill Carpa{i ( r. Stere GuJea); ane frumoase. Paris. Din 1970,lucreaz1 1982 - Ochi de ur> (r. S[ere Gulea); Prea in strainatate. lineri penlrU riduri (r. Aurel Miheles); Filmografie: 1952 - Mitre. Coeor (r. 1983 - Frucle de pJdure (r. Alexandru Victor lIiu, Marietta Sadova); Lu un Tatos). puncl de agila(ie (I. Paul Calinescu); 1956 - Pe riispundere. me. (I. Paul MICHEL. Jean Calinescu); 1957 - Bljuterii de famiJie OperaIOr film documemar (Ia~j, 23 (I. Marius Teodorescu); 1961 - POr/o iulie 1915). In,,e anii 1950,i 1977, I. F",nco (r. Paul Calinescu); 1962 - Studi oul AI. Sahi": jurnal de ae,".litii!i , Lupeni '29 (in colaborare cu Maria reporlaj de eveniment, documentare Bortnovsehi) (I. Mireea Dragan); 1963 Un .r;ura..5 in pJind varJ(r. Geo Saiz.escu); . 1964 - Merii silJbacici (in colaborare cu Elena Fortu) (r. Alecu Croi[oru); 1966 -
Zodia Fecio"rei (r. Mano\c Marcus);
1969 - Prea mie pemru un rJzboi alJede mare (r. Radu Gabrea).
(90 [i[luri) ~i filme u[ili[are. Colahome constanta cu reg izorul Jean Pelrovici (Carcierul nostru .. 1959; Porumbeii .~j fanfara - 1974; Universullor - [975; Mihai Emineseu - 1976). Dupii 1990 se st;bile.'jte in Israel. Premi.i: ACIN 1975 (Universullor).

MEJIANU. Ludan
Compozilor (Cluj, 3 iunie 1937) , S[udii: Conservatorul, Bucure,u (1963). Muzica pentru documentarc despre arla in regia lui Alexandru Sirbu (Picrura ~i un aurobuz - 1973 ; Culorj/e pieturi; $i sunetuJ muzicii - 1976; Ritmul In picrurJ 1977; fksene/e seriirorilor 1978; Din

MlCllLESUl, OvIdlu
Operat or film documenlar (Cam pina , 20 februarie 1961). Studi;: IATC (1986). Lucreala la Studioul AI. Sahia ~i apoi in televiziune. Premi.i: ACIN 1990 (Pane); UCiN 1991 (fncri."iin); UCIN 1992 (inriilnire imposibiJiI).
219

Titus Mesaro$

218

=!=~
I

M1ERLANU, Cosfln

MlH!\IUsaJ-BIWLA, ~tefan

Filmografie: 1987 - Bun venie fn Romiini. (r. Pan,elie Tu!uleasa); 1988 Por!ile (r. Ervin Szekler); 1990 - Panc (r. Sabina Pop); 1991 - TntrisrJri (r. Cornel Mihalache); Tneiilnire impo.,i biliJ (r. Cornel Mihalache); 1993 Sculprorul (r. Cornel Mihalache); CJ/iJuziJ fn Sarajevo (r. Cii,iilina Fernoagil).

.. P/uierJ viintu "; 1954 - Brigada lui lonu!; 1956 - Rlipa Dracului.

Povard; 1930 - Te/eviziune (Co va fi Premii: UCIN 1990 , Nyon 1990, maine); 1931 - Chemarea drago.'t") (~i Tampere 1991 (De CrJciun ne-am luae scenaris,);' 1933 - Prima drago.,ee rdlill de libertate); UCIN 1991 (fncrisciIn); (Marie); Trenul fancomiJ; 1945 - De UCIN 1992 (InCillnire imposibi/iIJ. vorba cu ff"dlij p/ugarj (~ i scenarist); Alte filme: 1993 - SculplOrul. 1946 - In permisie (,i sce narist); w claciI (~i scena rist ); 1950 - Bu/evardul MIHAl.ESClI, A1exandru
AClor
(Bucure~li,

1883 - Paris, 1974).

Mlf.RANlI. Costin
Compozitor (Bucure~(i. 27 febru.arie 1943) . Sludii: Conserva,orul , Bucure~'i ( 1966). Muzicii pencru filme de animalie, mai ales in colaboraTe ell regi zoru l Sabin Bala,a (PiC<1tura - 1966; Ord~uL1967; Va/ul- 1968 ; P.slirea Phoenix 1968). In anii '80, se slabile~'e in Franta Alte filme: 1967 - Legenda (r. Virgil Mocanu); Povesee pe geamul [nghe,ae (r. Angela Buzilii).

MIHAIl, Nlcolae Paul


Scenaeisl (Caracal, 8 iulie 1923).
Studii: Facuha~ea de drept, Bucure~ti, Coautor la unele dintre scenariile lui

Srudii: Conservatorul de art~ dramaticl1, Bucure~ti. Vedetll a scenei romane~ti ~j franceze. Debut cinematogr.afic 1n Romania (/ndependcnliJ Romaniei

1912).ln,re 1926 , i 1957, peSle 400 de


filme franceze, ilaliene ~ i germane, regizate de nume prestigio.ase, ca

Eugen Bl!!'bu . Filmografie: 1965 - Haiducii (in


colaborare cu Eugen Barbu, Mihai

Jean Mihail

MIHA1L. Jean
Conservatorul

Mlf.RLESCU, Victoria
AClri!il (Giurgiu, 8 sep,embrie 1905 - Bucure~'i, 14 rnai 1992). Sludii:

. : Regiz6r=tHiit!Ul:e.~IfIie=I.'906= Bucure,li, 12 marlie 1963 ). Studii:


de arta dramatldl.,

Conservatorul

de

aria

dramatica.,

Bucure,'i (1924). Ac,ivi,a,e ,ea,ralii de succes (Teatrul Na~jonal, Bucure ~li; Teatrul Tineretului; NaHaTa). aparilii

Bucure,li (1919). In an ii 1920-1923, specializare In studiourile din Viena ca asiSlent de ' regie. Pionier al filmului
rom5nesc . Activitate continua

(1974

sporadice tn film.
Filmografie: 1974 - Munee/e ascu/ls
(r. Andrei Cil'illin Billeanu); 1976 Poveseea dragoseei (r. Ion Popescu Gopo); Tufa de Vene!ia (r. Pelre

Bokor); 1977 - E ae.e de aproape feri cirea (r. Andrei CiltiUin Baleanu); 1983 Prea cald pencru luna mai (r. Maria Callas Dinescu); 1985 - Marele premiu (r. Maria Callas Dinescu); 1986 Moromelii (r. S,eee Gulea); 1988 episodul Fard /umini de pozirie (r. Mihnea Columbeanu) din Aucoseop.
220

1956), alat in domeniul filmului de fic tiune dlt ~i al documentarului (Romania - 1935 ; CFR - a simfonie a muncii 1938 ; Rapsodia rusticiJ - 1946; Oni~ul nu doarme niciodaeii - 1949). Activitace didaClicii uni versilara (1950-1952). Imp~'imit de cinematogrdf, lucreaza atal
in mari sludiouri ~i in condilii arli zanale. subordonandu-se comanditarilor ~i dand curs indinaliilor sale diverge!lte, caire melodrama.i documencar. Vol~m:

cat

Opri5) (r. Dinu Cocea); 1974 - Un august in flJciri (in colabor'dfe cu Eugen Barbu) (r. Dan Pi!a, Alexandru Talos) - serial T V; 1980 - Drumul oase/or(in colaborare cu Eugen Barbu) (r. Doru NaSlase); 1982 - Trandafirul galben (In colaborare cu Eu gen Barbu) (r. Deru Niislase): 1983 - Mislere/e BUeUre$lilor MlH!IJI.EANU, Radu Regizo r (B ucu re,'i , 23 aprilie 1958). (in colaborare cu Eugen Barbu) (r. Doru N~btase); 1984 - MiJsca de arginr (in SwClii: fn sli tutul de Ynalte Studii colaborare cu Eugen Barbu ) (r. CinemalOgrafice, Paris - produc!ie ~i Gheorghe Vi'anidis); 1985 - Colierul de montaj. 1984-1991; ""i.<len' de produC!ie IUrcoaze (in ce laborare ell Eugen Barbu) in Fran!a. Premii: Marcie Premiu, Montreal (r. Gheorghe Vi ,anidis); 1986 - Towl se 1992; Viareggio; ls,anbul I994(Trabir). pliJee~ee (in colaborarc cu Eugen Barbu) (r. Mircea Moldovan); 1988 - Marcori disPruri (In colabordIc cu Eugen Barbu) MlHAILESOl-BIW'lA. ~tefan Ac,or (Br~ ila, 3 februarie 1925). (r. SlOb; Cseh, Dan Mironescu); 1989 Lacn'miJ ecru/uj (in col.aborare cu Eugen Prestigioasa aClivitate teatrala (Teatrul Giule~(i) !)i la televizi une. fn film. cu Barbu) (r. Adrian Iscriilescu-Lener).

Charles Delac (Submarinul de criseal 1926), Carl.Th Dreye r (Patimi/e loanei d'A r Co - 1928), Marcel L'Herbier (Banii - 1929), Maurice Tourneur (AcuzatiJ. apiiriJ-te! - 1931 ), Jean Delannoy (Macao - 1940), Jacques Becker'(A "en- . eurile lui Arsene Lupin - 1957) p.

"Filmul romanesc de altilda,a" (I %7). Flimografie fic;i\lIlt: 1924 - PiJca i (~i sce nari sl); Manasse; 1927 - Lia; 1928 -

MIHALACHE. Cornel
Regizor film documentar (Bucure~ti,

cateva exceptii, interpreteaza roluri de pl.an doi in registrul comedici sarcao;;tice,

Premii: ACIN 1984 (SecrelUl lui

' 11 mai 1963).Studii: IATC(1991 ).

Bachus).
221

MJH.lJi.ESCU-BIWLA. ~tdan

~LESClJ.Svetlana

,---. Ion Caramltru

~I $tofan Mlhailoscu-Braila in' Comoara

din Vadul Vechi (1964)

Filmografie: 19 L 7 Cei doi 1958 - Ala? .. A!i gre.il numifrul! (f. Andrei C~L~ra.u); L960 Ciind primiIvara e fierbinte (r. Mitcea S~ucan); Darcl&! (I. Mihai Iacob); Porrrew/ unui necunoscUl (r. Gheorghe Turcu); L96 L - Omul de llingiI line (r. Horea Popescu); POrlo-Franco (I. PauL Ci!linescu); 1962 - A fosl prielenul meu (r. Andrei Blaier); 1963 - Miinuriile unei mese de reslaurdlll (r. VirgiL Calolescu); 1964 - Comoard din Vadul Vechi (f. Viclor I1iu); riranic-vals (e. PauL Cilinescu); 1965 - Camera alba (e. Virgil CaLolescu); L 966 - Vremea 967 ziipezilor (I. Gheorghe Naghi); L Cine va deschide u.,a? (e. Gheorghe Nagh i); Maiorul ~j moartea (r. ALexandru Boiangiu); 2ile de vara (e.
Biirciine~li;

Ion Nil~); 1969 - CiIldura (I. $erban Creanga); Doi bJrbap' pentru 0 mOline (e. Gheorghe Naghi ); 1970 - Fra,ii (r. Gica Gheorghe, Mircea Moldovan); 1971 - Asediul (r. Mircea Mure.an); Awnci i-am condiunnat pc tori fa moane (f. Sergiu NicoLaescu); Urmarirea (r. Radu Gabrea) - se rial TV; L972 - ASliI seari! dansiIm in familie (r. Geo Saizescu); Cu mllinile curale (r. Sergiu Nicolaescu); 1973 - Dincolo de nisipuri (r. Radu Gabrea); Propriecarii (r. $erban Creanga); 1974 - PilcaliI (r. Geo Saizescu); TariIl risipilOr (r. Adrian
Perringenaru);

Un cornisar acuziI (r.

Sergiu Nicolaescu); Un zambel p'fltru mai t:irziu (r. Alexandru Boiangiu): 1975 - Alarml{ in DelliI ( r. Gheorghe Naghi); Elixirul linere,ii (r. Gheorghe

Naghi); Ma . <lodonrul (r. Virgil


Mere ro.)ii (r. Alex'Oldru Tala'); 1977 _
Calolescu); L976 - Accident (r. S~rgiu
Edirie .'peeiala (f. Mircea Da neliuc );
Nicolaescu); GlOria nu c;,nra (r.
Riltilcire (f. AlexaOldru Talos); 197 8 _
Alexandru Bocil.ne!l; Mislerul lui
Mai presus de orice; (in colaborare cu HerodOI (r. Geta Doina Tarnavschi);
Anghel Deca) (f. Nicolae Margineanu,
L 977 - Eu, IU .,i Ovidiu (r. Geo
Dan Pila); 1979 - BielUl loanide (I. Dan
Saizesc u); Fara b"uniI din cer (r. Dan
Pila); Duios AniJSla~ia lreCea (r. Nec~ulea); Seprembrie (r. Timolei
Alexandru Tatos); 1982 - De ce rrag Ursu); 197 8 - CiocolaliI cu alune (r.
c/opoceJe. Milic;?(r. Lucian PinliJie): Gheorghe Naghi); Nea Marin Milia rdar
Ochi de urs (I. Siere Gulea); Secvenre (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 - Ora zero (.i inlerprel) (r. Alexandru TaIOs); 1983 (r. Nicolae Corjos); Singur prinlre Fnucle de pildure (r. Alexandru Talos); prieleni (r. Cornel Todea); 1980 - Fiul 1987 - lacob(r. Mircea Dillleliuc); 1988 munlilor (r. Gheorghe Naghi); 198 1 _ E"isliI joi ? (r. Adrian Pelringenaru ); Destine romaJlcice (r. Haralambie 1990 - A unsprezecea porunca ( r . Boro~); Duelul (r. Sergiu Nicolaescu ); Mircea Daneliuc); Tusei:l ~Jji junghiuJ (in Gnlbe$le-le incel (f. Geo Saizescu); cola bar are cu Sarin Dumitrescu) ( r. 1982 - Bu/elin de Bucure~li (r. Virgil Mircea Daneliuc); 1992 - Vulpe viinalor Calolescu); 1983 - SecrelUl lui Bachus (r. Siere Gulea); 1993 - AeeasriI (I. Geo Saizescu ); 1984 - Sase.", plfsiIrile lehamire (r. Mircea Daneliuc); Timpul cil/Ifloare (f. Geo Saizescu). liber (I. Valeriu Driigu ~anu) ; 1994 _ Trepte catfc-U;iJ.trul de maine (r. Aorin MlHAII.ESCU, F10rln Mihililescu) - video; 1995 - Oedip (r. Operator (Bucure~t i. 15 iulie 1943). Florin Mihailescu) - video. Studii ; IATC ( 1972). Filme de fiC\iune, utililare, documentare penlru cinema ~i MlHAII.ESCU, Svetlana video. Activitate didacliea universitard . Pictor de CO SlUme (Bucur";~[j. 24 Din 1995, rector al ATF. AClivilate de oClombrie 1951). Siudii : InSlilU[ul de producator. DireclOr Cinerom (1993) . arle pLaSlice. Bucure~li (1975). Premii: ACIN 1975 (Cursa; Filip eel Premii; ACIN 1987 (Morome!i i); bun); ACIN 1987 ({acob); UCIN 1990 U<;'IN 1992 (Timpul liber). (De ce trag elopore/e, Miliclf?); UCIN Filmografie; 1977 - RiIlifcire ( I. 1993 (Vulpe viinillOr, Timpul Jiber); Alexandru Talos); 1979 - Biewl loanide UCIN 1994-95 (Treple catre rearrul de (r. Dan Pila); Duios Anasrasia treeea (I. maine). Alexandru Tatos); 1981 - Casre/ul din Filmografie; 1974 - Filip cel bun Carpu!i (r. Siere Gulea); L982 - Muir (f. Dan Pila); Un augusl tn flacilri (In rna; de pre{ e iubirea (r. Dan Marcoci); colabonire cu Iosif Demian, AureJ Ochi de urs (I. Siere Gulea ); Secven!e Kostrakiewicz, $Iefan Horv~th ) (f. Dan
(in colaborare c u Andreea H",na.) (I. PiJa,Alexandru Tatos) - serial TV; 1975 Alexandru T.los); 1983 - Frucre de Cu rsa (r. Mircea Daneliuc); Ora8uJ padure (r. Alexandru Tatos); Vreau sif vazue de sus (f. Lucian Bratu); 1976 _ ,<liu de ce am aripi (r. Nicu Stan); J984 _
223

222

MJH!\JLESOJ. ~teIan
MtHU. lullan

Aeasii (r. Constanlin Vaelli); 1985 BiitDlja din umbrii (r. Andrei Blaier); 1986 - Moromerii (r. Siere Gulea); Un

oaspele la cinii(r. Mihai COllslanlinescu); 1987 - laeob (r. Mircea Daneliuc); 1988 - Exisra joi? (r. Adrian Peltingenaru); 1990 - Tu sea si junghiul (r. Mircea Daneliuc); 1993 - Chira Chiralina (r. Gyula Maar); Timpulliber(r. Valetiu Drilgu~anu); 1995 - Srare de fapr (r. Siere Gulea).

MJH}IJJ..ESClI, ~ tefan
Machior (Bueure-5ti, 21 noiembrie 1934 - Bucure~li, 1993). Premii: UCIN 1992 in memoriam; UCIN 1993 (Timpul Jiber).

MIHArrA, George
AClor (Moreni, Dambovila, 23 seplembrie 1948). Siudii: IATC (197 I). Popular aClor de lealtu (Tealtul de Comedie) ~i de leleviziune. Filmografie: 1969 - Ciildura (r. ~erban Creanga); Prieleni fiiri! grai (r. Paul Frilz Nemeth, Gheorghe Turcu); Reconstituirea (r. Lucian Pilllilie); 1970 _ Castelul condamna!ilor (r. Mihai lacob); 1971 - Brigada Diverse in alerti! (r. Mircea Dragan); Urmiirirea (r. Radu Gabrea)-seriaITV; 1972- Veronics(r. Elisabeta Bostan); 1973 - Capcana (r. Manole Marcus); Veronica se intoarce (r. Eiisabela Boslan); 1974 - Filip cd bun (r. Dall Pita); I/uslrate cu flori de cBmp (r. Andrei Blaier); Zidul (r. Conslanlin Vaeni); 1975 - Comedie fantastieii (r. Ion Popescu-Gopo); 1976 - Accident (r. Sergiu Nicolacscu); Mama (r. Elisabeta Bostan); Tufii de Veneria (r. Pelre Bokor); Ulrima noapte a singuriila{ii (r. Virgil Ca)otescu);
224

Ultimele zile ale verii (r. Savel Sliopul); 1977 - Pentru palrie (r. Sergiu Nicolaescu); 1978 - Bmreie Afroditei (r. Mircea Dragan); Drumuri in cuJpaha (r. Virgil Calolescu); 1979 - Omu} c"re ne Irebuie (r. Manole Marcus); Ultima /lOaple de dragost. (r. Sergiu Nicolaescu); 1981 - Capcana merce .narilor (r. Sergiu Nicolaescu); Duelul (r. Sergiu Nicolaescu); Sallimbancii (r. Elisabela Boslan); Un saltimbanc la PollIl Nord(r. Elisabeta Boslall); 1982 MeJodii 18 Cosrine\<;li (r. Constantin Paull); 1983 - Zacharius (r. Cjaude Girinberg); 1985 - Promisiuni (r. Elisabela BOSlan); 1987 - Duminici! in familie (r. Francisc Munleanu); Fllm,oi; ViI/on - poerul .vagabond (r. Sergiu Ntcolaescu); M,te bilieli gtozavi (r. Cornel Diaconu); Zl1mbet de isoare (r. Eltsabeta Boslan); 1989 - Campioana ._ (: Eli~,,-bela BO~lall); 1994 - Paradisul in direct(r:""Cornel D'tacotiU); W9"5 Puncrul zero (r. Sergiu Nicolaescu).

1986 - Inul; 1987 Ciinepa de fib,.; 1988 - fntiiiul biirbar al {ilrii.

MIHl:LES, AureI
Regizor (Ticu, Cluj, 6 iulie 1925).
Studii : Institutul-Unional de Cinema

1967 - Fcri{t:,j cu chibrituri - sm; 1968 - Vin cicli.~tii; 1969 - Prinrul fericil - sm; 1972 - Sagci:H<1 cJpif<1nului lon~ 1973 - Sub .<oarele Bihorului -1m doc; 1982 - Prea rineri penrru riduri; 1983 _
sm;

Pove. 'itc<1 ciIliIlOriilor (in colaborare eu

10grafIe, Moscova (1956). Filme de


fiqlune -5i documentare de seurt!ii lung -merraj. InvelHator al procedeu)ui transeolor.

Aleksandr Milia); 1987 - Enigmele He


cxpliciI in :lori.

MIHU, JulJan
Regizor

Premii: Adelaide 1966 (Legenda cioeiiriiel); Panama .ji Gij6n 1968 (Feri{a eu ehibrilUn); Havana 1977 (&gonomia); Szolnok 1982 (Me~rerul $i visuf). Alte filme: 1957 - Doui! lozuri (in colaborare cu Gheorghe Naghi) (~i
scenarist, in

(Bueure~li,

noiembrie

1926). Studii: IATC (1955). Publicist.


Filme de fiqiune inegale, caracterizale prin oscijarea inlre consrruqia cinemji tografiea bine articulata, s(apanirea mijloacelor de expresie ~i improYizatii incoerente eu declarat caracter de fronda. Ocazional, film documenrar

colabo rare .

eu

Jean

L-

Georgescu, Gheorghe Naghi); 1958 D-alc carnavalului (in colaborare eu Gheorghe Naghi); 1959 Te/egrame (in colaborare cu Gheorghe Naghi); 1961 episodul rnc;1ln.i[e~.9'D. PJl.ffJ) I!0U (-5i
scenarist, in eolaborare eu Alex.andru

(Pomer Jean Georgescu - 1986; Muzica e viara m~a - 1988). ACli vi13te didactidi
universitara.

Slrachina); 1966 - Legenda eioeMliei -

Premii: Mamaia 1966 (Procesul alb); ACIN 1972 (Felix "i Orilia); ACIN 1980 (Lumina p.lidi! a dureril).

Lupu Regiwr film documenlar (Ia~i, 27 iunie 1926). lntre anii 1946 ~i1950, aClivist al PCR, ocupa [unqii de con ducere la firmele Filmul Popular, Cinexfilm si Romfilm. 1950-1973: director adjunct al Studioului AL Sahia.
Realizator de jurnal de aetualita~i ~i

MIHArrA,

reporlaj de prolocol. Din 1989


In Israel.

lr~ie~le

Premii: Mamaia 1964 (CeriIlile chimier). . AIle filme: 1962 - Noi, la Festival; 1%3 - Cerilrile chimiei; 1981 - Soarele $i floarea lui; 1982 - Perforarea son delor, 1984 - Epoca Nicolae Ceaufescu;

Ion Mihu in mijlocul echipel de Imagine a opera1oruJui Aurel Samson (stanga jos) la filmul Procesul alb (1965)

I
225

MIHUT. carol
Filmografie: 1955 . La mere ( in colaborare cu Manole Marcus); 1958 . Via/il nu iart1 ( in col~b ordre cu Manole Marcus); 196 1 . Poveste sentimentalii; 1965 Proce.,ul alb; 1970 - Neinfricapi . serial TV; 197 1 - Felix .1i Otilia; 1974 Nu filmiIm sa ne amuziim; 1975 Alexandra .,i infernul; 1976 - Marele singufll ti<~ 1979 - Lumina palidJ a dure ril"; 1981 - Omu/ ~o;j umonl (~ i scenarist); 1982 - Comoanl: 1984 - Surori/e (.ji sce narist, in celaboraTe cu Haria Piitra.5cu); 1985 - Anotimpul iubirii: 1990 - AiicJul cu 0 singuril brecea.
neazi1

MlSStRJO. Gcntca

rll1agi~a

numeroa se {tbc u

. 1=-=-

menlare de specialitute .

MlHUf. Mariana
Actri\. (Bucure.~ti , 7 Ilpiembrie 1')42). Studii: IATC (1964). Rem arcabil i! aC livirare leatrala (Teatful Bulandr~). Tn film , mai ales personaje secuildare, dar pregnante prin vitalilale ~i culoare. Premii: AC IN 1989 (Cei care p!Jte.<c eu vi. ,a): UCIN 1990 (De co rrag cloporde. Miriea?). Fil.:nografie: 1964 - Piidure. spifnzu. ra,ilor (r. Liviu Ciulei); 1966 Dimi ne{ile unui biiiac cuminte C r. Andr~i BI.ier); 1972 - Conspira{ia (r. M.nole Marcus); 1973 - Capc.na (r. Manole Marcu;); ' 1974 - Pilealii (r. Geo Saizesc u) ; 1977 - Profetul . au rul ~i arde/enii ( r. D.n Pi\a); 1979 - Ultima frontier; 3 mor{ii Cr. Virgil Calotescu); 193 1 - Un eehipaj pentru Singapore (r.

Nicu Stan); 1982 - De ee trdg clopote/e. doar penrru tine (r. V irgil Calote scu ); Mitiea ? (r. Lucian Pintilie); 1983 - 1988 - De ee are vulpea eoada ? (r. Fruete de pMure (r. Alex.ndru Tatos); Comel Diaconu ); 1990 - Licecnii rock'n 1985 - Punct $i de la eapilt (r. Al exa roll (r. Nico lae Corjos); 1993 - Oglinda Visa rion); 1988 - Cei care plJte.<c eu - TncepulUl adevilrului (seen ogr.f, in via,a (r. ~ e tb"n Marinescu); 1989 coJaborare cu Radu Corciova, Mircea Mo.rte. unui arti"t (r~Horea Popescu); Ribin schi) (r. Sergiu Nicolaescu). 1991 - Bwan", (r. Lucian Pintilie); 1992 Cel mal iubil dinrre p;mameni MIRONESCU, Dan (r. ~e rban Marinescu). Reg izor (Bozieni, Neam!. 24 aprilie 1946). Studi i: Insti tutul Politehnic, MJME,Mlru Bueurqti (1 969), IATC (197 4). La I Mi~u Rosescu I
Regizor, actor originar din Rom~nia

MlHUf. Carol
Operator film documentar (1913 1970). In 1943. asi ste nt la ONe. Se califica in limpu l razboiului ca operalOr de fronl, lucrand apoi jurnale de aC~JaJitii\i j i film documentar. Din 1949, operdtor la Studioul Armalei, unoe sem

(7 - 7). Pion'ier al filmului din Oland. j i Ge rman ia (Clubul excentrie - 1911: Vietima asemifnarii - 191 2; Miracolul 1912; No.pte $i ger - 19 12; Adeviirul 1915).

Studioul Bu curqti , regi zor secund ~i realizator de film ulililar (Circuire

MIREA. Florentlna Deana


Pic tor de costume ( Bra~ov, 16 .- - ',ep'te riibrie 1940). Studi i: Institutul de arte plas tice, Buc ure~ti (1967). Filmografic: 1976 - Misterul lui Herodot (r. Geta Doina Tarn. vsch i); 1977 - Doctorul Poen.ru (r. Dinu Tanase); lama boboeilor (r. Mirce. Moldovan); 1978 - Ecaterina Teodoroiu (r. Dinu Cocea); Vaean,ii Irdgieii (r. Constantin Vaeni); 1979 - Omul care nc trebuie (r. Manole Marcus); 1981 - Am o idee (r. Alecu Croitoru); Stele de iamii (r. Cristiano Nicolae); 1982 - PiIdurea nebun> (r. Nicol.e Corjos); Pr.. tin eri pentru riduri (r. Aurel Miheles); 1983 Mielul fierbinre al painii (r. Aleeu Croitoru); 1984 - Pieiul (r. losif Demian); Sosese piislirile ciiliitoare (r. Geo Saizescu); 1985 - Anotimpul iubirii (r. lu lian Mihu ); 1987 - A doua varianliI (r. Ovidiu !onescu); Duminici in familie C r. Fran cisc Munteanu ); p.asrrcaziJ-mil

IUri"tiee- 1982). Di n 1985 . in srudi oul AI. Sahi a. film documenlar (Ricmurile vie,ii; Tn cautarea apei - 1985; Seoala romaneasca de virusoJogie - 1986; lnginerie ~i cehnoJogie in constroclia de nave - 1987; Termografia - 1988; Din nou despre vitezil - 1989; La nord de SarmizegelUsa; Muzeul SalUlui - 1991~ Creeii $i romanii pc Jitora/; Capidilva _ 1992; Muzee in aer liber - 1993; Ce cuJoare arc ursuJ? - 1994). utili tar -5i
publici tar. Filmografie fictiune: 1979 - iachetele galbene; 1984 - Eroii n-au var.,1iI I FaUl din Srrada Florilor (in colaborare CLJ Mmai Constantinescu) - seri al TV; 1988 - Manori disparu{i (in colaborare cu Szobi Cseh ); 1992 - Dragoste $i aplJ

cald..
MlSSIRIO. Genlca

..

IEugen Misirliu I Actor (Craiov . 21 martie 1895 Bucurejti. 1960). June-prim de fac tura
romanti di in filmul francez al anilor '20. cand lucreazit cu mari regizori: Abel Gan ee (Napoleon - 1926). Jacques Feyder (A tlanrida - 1920), Louis

Mariana Mihut ~I Gheorghe Dinica in De ce trag coJopotele, Milica7 (1ge2)


226

'lZl

M1SZKOWSKl.

~tefan

MlADtN. MI=a

Feuillade (D. n.,.rorul necuIlO.<CUr MITAa-tI.. Yolanda ~ 1921),Jean Epsrein (AIi.)'- 1924)~ .a. ~ YoIan<la -

M1NIUI!:EscU,

I====-c

MISZKOWSKl, ~tefan
Operator film documentar (? - Cluj, 1942). Lucreaz~ ca asistent In laboratoarole Transyl va nia din Cluj inccpand din 1914; coautor af imaginii
documentarelor realJzate la firma

MITRAN, Doru
I Coste: Marian I Operator (Bucure.jti, 20 marti~ 1952) . Studii: IATC (1975). Premli: ACIN 1985 (Adel.); UCIN 1991 (Unde la .'o.re e irig). Filmografie: 1976 - Trei zi/e ~i ((ei nop{i (In colaborare cu Dinu Tanase) (r. Dinu nnase); 1978 - Vis de ianu.rie (r. Nicolae Oprilescu); 198 I - [nco.'ce-ce ~i mai priye.~[e 0 darJ (r. Dinu Tanase); 1982 - A~tepcimd un Iren (r. Mircea Veroiu); La c.pJwl liniei (r. Dinu Tanase); SfJr>;irul nOPiii (r. 'Mircea Veroiu); 1983 - Cilro!. cu mere (r. George Cornea); SJ mori riInic din dragosle de yjafJ (r. Mircea Veroiu); 1984 - Adela (r. Mircea Veraiu); 1985 Bilrafia din umbrii (r. Andrei Blaier) ; Decia'"lie de dr.goste (r. Nicolae Corjos); 1986 - Pildurednca (r. Nicolae MJrgineanu); 1987 - EnigJhe/e sc expficii in zori (r. Aurd Mihele~); 1988 - Vacan{a cea mare (r. Andrei Blaier); 1989 - Momenrul .devifrului (r, Andrei Blaier); 1990 - Miss Licoral (r. Mircea
Mure~an);

Fotofilm - Cluj In anii '30. Filmografie: 1927 - Blajul isroric ,i culrura/(r. Uszl6 Fekete); 1929 - Simion Bamuliu (r. Lasil6 Fekete); 1934 - 1937

- Deva - OrJ~cje (r. Jeno Janovics); Trg


de fece pc munce/e Gilin. (r. Jenti Janovics); Trei episcopi fa Rimetea (r. leno Janovics); 1939 - Romlillii In Ardeal (r. Jenti Janovics); 1941 - 0 zi in Secuime (r. Jena Janovics); Obiceiuri din

Transilvania (r. Jena Janovics).


MITAa-tI., Theodor lIustrator muzica l (Tecuci, 16 docembrie 1922). Studii: Facultatea de drept, Bucure,ti (1947). Din 1947, 1a ONC, Romfi1m ,i AI. Sahia - jurnale de actualila!i ~i filine documentare.
Ocazionai, flqiune .

Filmografie fiq;une: 1960 - Mfindrie


(r. Marius Teodore,c u); 1965 - Pupilza din rei (sunetist) (r. Elisabeta Bo'tall); 1966 - Nilicil "i bana (r. Elisabeta

Unde

la soare. e {rig

(r. Bogdan Dumitrcu); 1991 - Ba/.n{a (r. Luci a n Pintilie); 1993 - Crl'lced de

Boslan); 1967 - Nl1ici1 ,~i veverira (sunetist) (r. Elisa beta !lostan); Nilici1 pJeacii /a Bucurc$(j (su neti st) (r. Elisabeta Bostan); Subleranul (r. Virgil Calotescu); 1968 - Aventurile lui Tom Sawyer (r. Mihai Iacob, Wolfgang Liebeneiner); Moanea lui Joe Indianul (r. Mihai lacob, Wolfgang Liebeneiner); 1969 - RiJzboiul domniielor (su neti st) (r. Virgil Calotescu).
22B

pialrJ(in colaborare cu GabrieL Ko~uth,

Alexandru Solomon) (r. Andrei Blaier); 1994 - Acolo unde ocbii dor (r.: Bogdan Dumilrescu): Senacorul meJqilor (in colabontre ell Pelle Pelrescu) (r. Mireea Dane1iuc).

MINruLESal, Yolanda
Monleur (Bucure$ti, 28 ianuarie 1927). Din 1949 In cinematografie, film

documentar, jurnale de <1clualila{i. film de fJqiune (peste 30 tilluri ). Activilate didactica universiladL fn anii '80 se slabile~le in sirainacale. Premii: ACIN 1979 pentru Intreaga activitale. Filmografie fiqiune: 1951 - Vi. Cd in vinge (r. Dinu Negreanu); 1953 _ Nepo{ii gornisrului (r. Dinu Negreanu); 1954 - DesfiJ~urdre. (r. Paul Calinescu); 1957 - EruPlia (r. Liviu Ciulei); 1961 Pu~ciu/ (r. Elisabeta Bostan); 1962 Sub cupol. alb.std (r. Gheorghe Tobias); 1963 - Luminil de iufie (r. Gheorghe Naghi); 1964 - Pildurea spfinzUr8Ii10r(r. Liviu Ciulei); 1965 - Serbiirile g.l.nIe (r. Rene Clair); 1966 - Dacii (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 - AlUnci i-am condamnac pe fori la moane (r. Scrgiu Nicolaescu); 1972 - Cu mJinile curate (r. Sergiu Nicolaescu); 1973 - $apce zile (r. Mircea Veroiu); DincoJo de nisipuri (r. Radu Gabrea); 1974 - Fr.lii Jderi (r. Mireea Dragan); /\femuricorii (r. Sergiu Nieolaeseu); Un august in flJciiri Cr. Dan Pi!a. Alexandru Tatos) - serial TV; 1975 Cursa (r. Mireea Daneliue); Dincolo de pod (f. Mirc"a Veroiu); Hyperion (r. Mireea Veroiu); 1976 - Mere ro.yii (r. Alexandru Tatos); 1977 - Miinia (r. Mireea Veroiu); Rdlacire (r. AJexandru Tatas); 1978 - [nlre oglinzi paralele (r. Mireea Veroiu); Anisra, ,dolarii {Ii arde/enii (r. Mireea Veroiu); Expresul de Buftca (r. Haralambie Boro~); 1979 Casa dintre ctlmpuri (r. Alexandru Talos); Duios Anaslasia Crecea (r. Alexandru Tatos); 1980 - Am fost 16 (r. George Cornea); Burebista (r. Gheorghe Vitanidis): 1981 - C.sIe/ul din Carpali (r. Stere Gulea); S.ltimb.ncii (r. Elisabeta Bostan); 1982 - Ochi de urs (r.

Slere GuJea); 1984 - Emisia continuJ (r. Dinu Tallase).

l\-\l$cJ\., Aurel
Inginer de sunet (Sulina, 11 iunie 1920). Studii: Institutul Politehnic, Bucure,ti (1949). fntre 1950 ,i 1958, la Studioul Bucure,ti; din 1959, la Studioul AI. Sahia (peste 700 filme documentare). Aetivitate didacliea ulliversitar~ (1950-1981). Coautor la Juerari de .'ipecialitate C,Tnregistrarea ~i red area sunetului" - 1954; "Tehniea sunelului" - 1971 ; "Sonorizarea filmului de amatori" - 1980 etc .).

MLADCN, MIrcea
Operator (Chiar, Ardd, 25 deccmbrie 1926) . Studii: IATC (1955). In Studioul Bueure~ti, numeroase film e documentare, ulililare" ~i' de -fiC\iune. Filmografie ficpune: t955 - Blanca (in eolaborare eu Adrian Negru, Gheorghe Vi orel Todan) (r. Mihai lacob, Cor.stantin Neagu); 1965 - Runda 6 (Tn eolaborare eu Tineu Puran) (r. Vladimir Popescu-Doreanu); 1969 _ Vrste/e omului (in eolaborare eu George Cristea) (r. Alecu Croitoru); 1974 - $tefan eel M.re Vaslui 1475 (r. Mircea Drugan); 1975 - P.cim.(in cola borare CU George Cornea) (r. George Cornea); 1977 - Pentru p.lrie (1n cola borare eu NicoJae Girardi, Alexandru David) (r. Sergiu Nicolaescu); RJzboiu/ de Indepcndenlii (In colaborare cu Nicolae Girardi, George Cornea, Alexandru David) (r. Doru N~s tase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vit.anidis) - serial TV.
229

.i

."O::'... -..:.J. VugjI


MOUXJVAN. Ov1d1u

MOCANU. VlrgII
Regizor film de anima!ie (Bolgrad. 3 iunie 1931 ). Pic[oe. grafician. criric de acta. Studii: Institutul de arle piastice, Bucure~ti (I 969) . Din 1963, la Studioul

Animafilm, realizator de decoruri. apoi

1980). Stud.ii: IATC - filmologie (1958). AClivitale IirerarJ. ~i publichaic1i. Filmografie: 1962 - A fosl prieteiJUI meu (in colaborare ell Dumirru Cardbc1t) (r. Andrei Blaier); 1978 - VladTepe.,(r. Daru N~s tase ).

Dan Pita); 1 979 - BielUllo.nide (r. Dan Pita).

de ce am aripi (r. Nicu Stan); 1984

Acorda{i circum.'wmfc arenuanfe? (r.


Lucian Bratu); 1985 - Orele un.'prezece (r. Lucian Bratu); 1986 - Recital in griidin. eu pitiei (r. Cristiana Nicolae); 1987 - Sa-,i vorbese despre min e (r. Mihai Constantinescu); 1988 - De ce are vulpea coadJ?(r. Cornel Diaconu); 1989 fntiimplilri cu Alexandra (r. Corne l Diaconu); 1990 - Sanda (r. Cristiana Ni colae. Gheorghe Nicu); 1991 - Divof/ din dragoste (r. Andrei Blaier); 1992 Lieeellii in aJcni (r. Mircea Plangau).

MOLDOVAN. Angela
Cantilrealil de mUli ca populara 12 septembrie 1927). Studii: Conse,vatorul, Cluj (1951); Facu llate' de Iitere. Cluj (1951 ). In film. aparilii pitorej ti: 1954 - Desfil$urarea (r. Paul Cillinescu); 1964 - Padurea spanzurd(ilor (r. Liviu Ciulei); 1972 - Veronic. (r. Elisabeta Bostan); 1973 - Veronica se inloaree (r. Elisabeta Bostan); 1981 S.lrimbancii (r. Elisabeta Bostan).
(Chi~inilu.

regizor. Premii: Leipzig 1982 (Micullobo~). MOISE. VlrgII Filmografie: 1966 - Basm; 1967 Scenograf (C~lim~ne~ti. 4 decembrie Legenda; Pamiinrul oamenilor; 1968 1943). Studii: Institutul de arte plasti~e , Paia!a; 1970 - DefecI; 1972 - Sfera; Bucure~ti (1959). Pictor. grafician. 1973 - Milrul; 1974 - Jobenul; Turbiillul Premii: ACIN 1980 (BielUl lo.nide) . lui AIi-Baba; 1975 - Familia; Gara cu Fllmografie: 19'63 - Un suriis in plinil bucJuc, 1976 - acu",ia; 1977 - Ca in1re VltrJ (r. Geo Saizescu); 1964 - Dragoste vecini; Familia [ace sporr, 1978 - la.. zero grade (in co laborare Cll Liyiu

MOLDOVAN. Mlrcea

Familia face cumpiIrJcuri; 1979 - Popar<r:Cezar Grigoflu. Gee:>alzescu); Regizor (Blaj, 3 noiembrie 193 6) . MOLDOVAN. Arlstld Produc~tor (Aninoasa 12 aprilie Studii: IATC - actorie (1959) ~ i regie AvenlUri submarine - serial; 1980 - 1965 - La poqile piimanlUlui (~i COSlUme, 1926) . Studii: Facullatea de filologie. (1968). Actor de teatru (1959-1963). Prizonierii nisipuri/Of, Planela de criscat, tn colaborare ell Ecaterina Iliescu ) ,( r. Bucutejti (1958). Director al Studioului Director al Studioului AI. Sahia (1992 1981 - Ora~uJ din cosmos; Salvarea; Geo Sailescu); 1966 - Fantomele se de filme documentare AI. Sah ia (1951 1994). Documentare de sc urt , i lung 1984 - Ascensiunea; 1985-1989 - Aven grJbesc(r. CrisIU Poluesis); 1967 - Balul metraj (Blaj - 1977; Ziua mai lunga; 1988) . tura cunoa$lerii - serial;J2?O - CulC!rt!~ de slimbil" sear. (~i costume. in . _-_._ ....... Procesul- 1990 ).
zilei; Fabule cu pe,e; Ecologica; 1991 colaborare Cll Florica Ml:ilureanu) (r. MOLDOVAN. Gabrtela Premii: ACIN 1973 (Vifomi,a). eei palru. Geo $aizescu); Maiorul ~i moar(ea (r. NlCOLAESCll. Gabrtela Filmografie: 1970 - Fra,ii (in cola Alexandru Boiangiu); 1969 - Canarul ~i borare cu Gic~ Gheorghe); 1973 MOCULESQl. Horta viscolul (r. Manole Marcus); 1971 Vi fomi,a; 1975 - Toamn. bobocilor; MOLDOVAN. Matga Campoli tor (18 manie 1937). A."diul (costume) (r. Mircea Mure~ an); Scenograf (Deagurile. Argej. 13 1976 - Pintea; 1977 - lama bobocilor; Filmografie: 1973 - Pis"uiatul (r. Prinrre colincJe veni (r. Nicolae au gust 1943 - Bucurejti . 15 iulie 1993). 19 80 - La riIscrucea mariJar furtuni: Francisc Munteanu) - serial TV; 1984 Breban); 1972 - Astil searil dans.m fn S ludii: Institulul de arhitecludl, Mun[i in fiilci1ri; 1981 - Convoiul; 1983 Mireasma ploi/or (Jrzii ( r. Mircea famiJje (~i cost ume, in colaborare ell Bocce vesel (!ii scenarist, in colaborare Bucure~ti. Moldovan); 1985 - Primavara boboci/or Dimitrie Ivan cenco) (r. Geo Saizescu); Filmografie: ! 977 - Septembrie (r. cu AndrAs SiitO);'1984 - Mireasma plo (r. Mircea Moldovan); Varil senti 1973 - Capcana (~i costume) (r. Manole ilor tmii; 1985 - Primilvar. bobocilor; Timotei Ursu); 1978 - Dineolo de ori meneala(r. Franeisc Munteanu); 1986 Marcus); 1974 - Actorul $i sillb.licii{r. zonl (r. $tefan Traian Roman); Revan~ 1986 - TOlUl se plille~te;' 1988 zi la Bueure~li (in terpret) (r. Ion Manole Marcus); Filip cel bun (r. Dan (costume) (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 apedi[ia. Popescu-Gopo); 1988 - Maria ~i marea Pila); pacaJiI(r. Geo Sailescu); 1975 Cumpan. (r. Cristiana Nicolae); Mihail. (r. Mircea Mure~a ll); Secretul annei ... Cercul magic (~i costume) (r. David caine de eire (costume) (r. Sergiu MOLDOVAN. OvIdlu secrete (r. Alexandru Tatos); 1990 Reu ); Ora"ul vilzUI de sus (r. Lucian Actor (lernul, Mure~. 15 noiembrie Nicolaescu); J982 - Femei. din Ursa Miss Liwfa/ Mircea Mure~an). Bratu); 1976 - Operd!iunea Mons1I1JI(I. M.re (r. Adrian Pe tringenaru ); 1983 1945). Studii: IATC (1968). Activitate Manole Marcus); Tufi! de Veneri. (r. De dragul Iilu . Anea! (r. Cristiana teatraJil (Teatrul Nalionai. Bucure~ti). MOHOR. Mlrcea Petre Bokor); 1977 - Acriunea AulO Filmografie: 1975 - Patima (r. George Nicolae); Poveste. cilliIloriilor (in Scenari st, produciitor. (R~d~uli, buzul (r. Virgil Calotescu); 1978 - M.i colaborare cu Teador Tejik) (r. Aurel Cornea); Pe aici nu se rreee! (r. Doru 20 mai 1931 - Bucure~ti, 31 ianuarie presus de oriee (r. Nicolae Margineanu, Miheles. Alek.'andr Mitta); VreausiI $UU Niistase); 1976 - Misterollui Herodot (r.

(c.

230

231

MOLDOVAN, OvIdlu lullu

MORARlJ, MasIn

Gel. Doin. Tarnavschi); 1977 - PenIru patrie C r. Sergiu Nicobtcscu); RJu/ CClre urea munteJe (r. Crisliana Nicolae ); Riizboiul de Illdependenia (r . Doru Nasta'\c, Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vilan idis) - se ri al T V; 1980 - Burebi"la (r. Gheorghe Vi lanidis); 198 1 - Un sallimbanc la Polul Nord (r. Eli sabew Bostan); 1983 - Aqiunea Zuzuc (r. Gheorghe Naghi); Poveslea c!JliilOriilor (r. Aurel Miheles, Aleksandr Mitta); 1985 - Din' prea muM drdgosle ( r. Lu cian Mardare); episodul 0 bueHlaae paine (r. Wilhe lm Windhab) din Var. scurrJ; OreJe unsprezece (r. Lucian Bratu); 1986 - Seerecullui Nemesis (r. Geo Saizescu); 1987 - Egrela de filde, (r. Gheolghe Naghi ); F,../liiOis ViI/on poecuJvagabond (r. Sergiu Nicolaescu); 1989 - Kilomelru/36 (r. Anghe l Mora); 1995 - Terenle rege/e ballilor (r. Andrei Blaier).

, Cercul magic (r. Da vid Reu); Diflcolo de pod (r. Miree. Veroiu ); Hyperion (r. Mireea Vero iu); 1976 - Bunieul ,i doi delincventi minod (r. Mari a C'allas Dinescu); 'Oaspep de seard (r. Ghdbrghe Turcu); Trei zjle si . erei nopf; (r.1 ,Dinu Tanase) ; Tur. de Vene lia (r. :Petre Bokor); Ullime/e zile ale verii (r.'S.vel Sti op ul ); 1977 - Buzduganul cu Irei peeeli (r. Constantin Vaeni); PrOferu/, aurul ~i .rdelenii (r. Dan Pila); 1978 fmre oglinzi pardiele (r. Mircea Veroiu); Artis ~. do/adi ~i ardeJenii (r. Mircea Ve roiu); Avaria (r. ~tefan Traian Roman); Expresul de Bufrea (r. Haralamb ie Boro~); Un om in loden (r. Nicolae M~rgineanu); 1979 - Bierul loanide (r. Dan Pila) ; Cumpiilla (r. Cristiana Nicolae); 1980 - Prpneul, pelrolul si arde/enii (r. Dan Pila); 1981 - Casrelul din Carpali (r. Stere G.ulea); Duelul (r. Sergiu Nicolaescu); Semnul
~arpe/ui (r.

Mircea Veroiu); 1?82

MOLDOVAN, OvIdIu JulJu


AClor (SlIrmaj, Hunedoara, 1 ianuarie 1942). Sludii : IATC (1964). S tr~lucil~ ca rier1i teatrah1 (Teatrul National din Timi~oara ~i Bucure~ ti) . Datcle fiz.ice . expeden{a scen id. ~i inlui\ia cinema
lografidi impun pe ceran personalit3tea

aClorului capabil s~ suslina cu ega l~ fOI1ii drdmatica partituri de protagonist ~i foluri de plan doi. crai poz.itivi ~ i negativi, personaje contl!mporane $i de epodL Premii: AC IN 1984 (Drep r.re in

(v ideo) ~i cl ipu ri publicitare. Premii: Palermo 199 1 (Kilomerrul 36). Mircea Muresan); Mi:Jsci:J de argint (r . Filmografie fiqiurie: 1983 - SJ mori Gh<orghe Vita nidis); 1985 - Puner ~i de riinil din dragoste de via/a (scenarist) la capal (r. Alexa Vi.l a ri on) ; 1986 - (r. Mircea Veroiu ); 1987 ' RezervJ ... la Cuibul de viespi (r. Horea Popescu); Slare (~i scenarist, ill col.aborare cu 1988 - Flori de ghea!a (r. Anghel Mora); $erban Marinesc u); 1988 - Flori de 1989 - Marea "lidare ( r. Mallole ghea{ij (~i scenarist); 1989 - Kilome rrul Marcu,,); 1993 NOPli de erisral (r. 36 (.ji sce nari st). TOllia Marke taki); 1994 - CrJciun in_sJngeri:Jl (r. C laudio Hasse); Jon .~ i MORARlU, Relu Adriana (r. Nico lae Wolz) . film TV. Operator (Bucure ~ti. 12 octombrie Somnul in.<u/ei(r. Mireea Veroiu); 1995 1951). Studii: IATC (1984). Din 1985, Cra ii de Curtei:J Veche (r. Mircea I'n Studi oul Bucu re-5 ti, cameraman -51 Veroiu). director de imagine la filme docu mentare ~ i de fiCliune.Dup~ 199 1, pro MOLDOVEANU, Gheorghe duditor independent. Opera lor , prodUCalOr (?, ? - Bucure~li , Fllmografie: 1988 - Romania vJ inviriJ 10 se plembrie 1932). Preia In 1919 , la (r. Dan Pita) - doc; 1989 - Un bulgiire de Cluj,laboraroarele firmei Transilvania, hum!! (r. Ni colae Margineanu); 1991 creand firma Moldfilm, c.are - in cola Polul Sud Cr. Rad u Nicoarll). borare cu Servici ul Cinemalografic al Funda~iel Culturale Regale - produce In MORARU, Jean perio.da 19 19-1 924, In laboratorul din Regizor film de animalie (Bacau, Cluj , numeroase filme documentare ~ j 21 ocrombrie 1915). Din 19411aONC, de actualita\i organi:z.and in zon~ localia apoi 1a seqia de animalie a Studioului de mme. La inceputu! ani lor '30, Bucure~ti. Filme ulilitare -51 de ~irnatie. operator in Buc u re~ (i, unde realizeaza ~i Tn anii '60, se stabHe~(e in slrJina:tate. produce un jurnal de actualilJ(i pen lru Filmografie: 1946 - PiI!ania lui Ion; Prefectura Poliliei capilalei: Sliplamina 1955 - Lac!Jrul minune; 1957 - To/Jnici; CinemiJ lognJfica a CiJpitiJ/ei. 1958 - Moranul pedepsir. 1959 -

fnriilnirea (r. Sergiu Ni col.escu); 1983 Dreprare in lan!uri (r. D.n Pila); Mislerele Bucure~(ilor (r. Doru Nasta se); Un petie de ccr (r. Fr.dncisc Munleanu); Vir~j pericu/os (r. Sergiu Nicolaesc u ~: Vrei:Ju . t.;J $';U de ce i:Jm aripi (r. Nic u SIan); 1984 - Horea (r.

(Recorduri. !iJuri . aminciri ~

1984;

CUlluna de lauri - 1985; Imn pen/ru primJva ra rJrii - 1986), ff. Dupa 1990, producator de filme documen tare

lan!uri; Horea) .
Fllmografie: 1973 - Despre 0 anume {ericire (r. Mihai ConsIloJlU ncscu); 1974 Acrorul ~i siilbaricii (r. Manole Marcus ); Un augusl in flac;Iri (r. Da n Pila, Alexandru Talos) - seri.1 TV; 1975
232

BrJdulu l singuratic. MORA, Anghel IMihai Diaconescul


MORARU, MarIn Regizor, scenarist (Turnu Severin,
Actor (Bucure~t i, 31 ianuarie 1937).
Ovldlu lullu Moldovan in rolul tity,lar

din Hore. (1984)

12 mai 1949). Stud ii : IATC ( 1983) . Film documentar de scurt ~ i lungmerraj

Studii: IATC ( 196 1). Str1llu ci t actor de comedie (Teatrul Bulandra; Teatru! de
233

MORGEN5lI.RN. Mala

II

MOTOI, Geo..ge

~;!f:r~~,.:. ',0' :~'~l;f ~':~i. ~'l!~.:.\,_.: ;' "":;~.: "':>\0


(:..,1 ':. <~'} ('A,
~ ~
' ;I:
.

mi,e dor de line (r. Gheorghe Vit.nidis); Chirifa in la.yi (r. Mircea Dragal1 ).

...... '

" ' " ..

~.1

.' .,

..n; ...:

. :"~;":' \
,0

MORGENSTERN, Mala
Actrila (Bucuresti. 1 mai 1962). Studii: IATC (1985). Activitate teatrala (Teatrul din Piatra Neamj; T/atrLI Evreiesc de Slat; Tealrul Na~ional din Bucure~ti etc.). Revelalia ,mi lor 'SO; carierd: de anvergurJ. internalioJ\al~. Premii: ACI N 1989 (Cei eare plillesc CU viara); UCIN 1992 (Ba/anra; Casa din vis); Geneva 1992 "cea mai promi ~l~itoare sperant3 a anului"; Berlin )993, Premiul Felix de interpretare Femilli nil

,.,.;.....

,: I ; ;] . , ...., _.
.~i

'

'.'
'. <

'.' ". ':~'" ' " , . ::


. ... $II
.,.:-...,.

Marin Moraru in Toamna bobocilor (1975)

Comedie; Tealrul Na~ional. Bucure~ti),

precum

la teJeviziune. Pe eeran, savu

roase (oluri de compozi\ie care pun in valoare masca sa expresiva . Activitate didactica universitar.1. F!1mogrnfie: 1965 - Haiducii (r. Dinu Cocea); 1966 - Un film cu 0 falil fermecaroare (r. Lucian Bmw); 1967 Maioru/ ~i moarlea (r. Alexandru Boiangiu); 1968 Riizbunarea haidu cilor(r. Dinu Cocea); 1974 AClorul ~i siilbaticii (r. Manole Marcu s); Filip eel bun (r. Dan Pi!a); Un comisar~cuziI (r. Sergiu Nicolaescu); Un ziimOOI penrru mai tarziu (r. AJexandru Boiangiu); 1975 . Elixirul linere!ii (r. Gheorghe Naghi); Toamna bobocilor (r. Mirce. Moldovan); 1976 - Opera (iunea /VfOJJSlru/ (r. Manole Marcus); Tufii de Vene!ia (r. Petre Bokor); 1977 JarniJ. boboeilor (r. Mircea Molc!ov<!n); 1982 - Coneur.; (r. Dan Pija ); Fa/eze de ni."ip (r. Dan Pija); 1983 - Ringul (r. Se rgiu Nicolaescu); 1984 - Masea de arginl (r. Gheorghe Vitanidi,); Zbor perieulos(1. Francisc Munteanu); 1985 VilrJ semimenca/J (r. Francisc Munteanu); 1986 - Cuibul de viespi (r. Horea Popescu ); 1987 - Tn fiecare zi
'234

(Ba/anra ).
Filmogrnfie: 1983 - Prea cald pentru IUlla rna; (r. Maria Ca llas Dinescu); Dreplale in lanruri (r. Dan Pila); 1985 Anotimpul iubirii (r. lulian Mihu); 1988
. - ~ ._

MORRIN, Am&l6e

Cei c&J.re ph1lesC cu vja!~ (r. ~erbal1 Premii: Melbourne 1970 (Elernlll Marinescu): Maria ,yi marea ( r. Mirc~ feminin); ACI N 1971 (Prinlre linen); Mure~an ) ; 1989 - Marea .,fidare (I. ACIN 1974 (lama unui pierde v.rif) ; Mano)e Marcus); 1990 Fladul cu 0 ACIN 1980 (Romiinia. penlru 0 lume singur. brelea (r. luI ian Mihu); Pa.<aj fiirJ anne) . (r. Gheorghe BU jecan); Riimanerea Alte film.: 1959 . Bucure~liul de ieri (r. Laurenliu Damian ); 1991 - Ba/anra )'i de azi; 1961 - 30 de operd lori piindesc (r. Lucian Pinrilie); C~:.;U din vis(r.loan eclipsa; 1962 Bastona.,ul; 1963 - Apa carmaza n); 1992 Cel mai iubi! dinlre vie:. 1967 FHbrica de impiJcheliJr fum; pdmJnreni (r. !;)erban Marinescu): 1970 - Primullurde manive/.; 1972 . Trailir (r. Radu Mihilileanu); 1993 _ DaciJ$ fi cowboy; 1976 . N<J~'igalOri NpSlrlldamus (r. Roger Chr istian); 1994 care dispar, 1978 . $coala de in~'en . PrivirelJ lui UJise (r. Theo lalori; 1980 Frali ingemana!i; 1981 _ Angelopoulos); 1995 . A ~"p!ea camerJ Ora.,ullealre/or, 1983 PorJi ciflre frJ!ie, (r. Marta Meszaros). 1985 - Un fir lung de pesle 365 de zi/e; 1987 - Pomieulrura. vilieullUra; 1988 SOiJrele de pe masO! dumneavoasrrJ.

.. . " :-Ow .

"

, .op- ' ~

'""

Operator ~i regizor francez de film documentar (? - ?). Angajat la ONC in perioada 1937-1948. Realizator de subiecte penrru jumalul de aClualitali ~j filme documentare. Filmografie: 1939 . Tara MOlilor (r. Paul Ca linescu); 1941 - fmprumulUl Reinu-egirii (I. Ion l. Cantacuzino); 1942

MOSOlA, Augustin
Operator film doclJmentar (Va lent, Arge.), 23 mai 1934 - Bucurejti. 24 septembrie 1987). Studii: IATC (1974). Din 1951.1. Studioul Bucurejti . ca tehnoJog ~j apoi operator de filmihi combinu.le . Din 1972, documentare la S tudioul Armalei (70 de filme). Premii: Plovdiv 1974 (Scururi argintit); Leningrad 198 1 (Secunde de aur); Rostock 1982 (Auloapfurea).

Sub semnul bunului samarilean: Crucea Ro,,-ie RpmBni! (r. Witold Klimowicz); 1943 Vulrura,<ii (r. Cornel Dumitresc u) ; Tigiiri CAM (r. Amedee Morrin); 1944 lnstitutul Dr. Cantaeuzino(r. Valeriu Pujcariu); 1945 MOTOI, George Ciinteeul brazdei (r. Jean Mihail ); Ac[or (Arman, CaJ iacra , 22ianuarie fmprumutul de aur (r. Paul CUinescu); 1936) . Studii: lATC (1958). Bogata t946 - Fabrica de ehibrituri (I. Amedee activitate leatrali! (featrele Nalionale din
Morrin).

Mosrn, [anru
Regizor film docum entar (I~i. 8 ianuarie 1926). Din 1958. la Studioul AI. Sahia, jurnale de actualiti!li ji peste 140 documell13re din zone tem atice variate.

Cluj ji Bucurqti). In film, colaborare constanta cu Malvina Ur.'j ianu . Premii: ACIN 1974 (Trecilloare/e

iubi,,).
Filmografie: 1962 - Lupeni '29 (r. Mircea Dragan); 1963 LuminJ de iulie (r. Gheorghe Naghi); 1970 . Sentinl" (r. Ferenc K6sa); 1971 . Decolared
23S

Mala Morgenstern in Salanta (1991)

MOVlLA, Irtna

MUNITANI.J, FrancIsc

Mircea

Mure~n)

- serial TV; 1980 - AI

creiJea sale mortal (r. Alecu CroiIOTU);

Ancheia (r . Cons tanlin Vaeni); Rereaua "S"(r. Virgil Calolescu); 1981 - Lini.,rea din adincuri (r. Malvina Ur~ ianu ); Omul .,i umbra (f. lulian Mihu); 1982
Calcu/iuoruJ mffrlL'ris(:.~le (r. George Cornea); Trandafirul galben (r. Doru Naslase); 1983 - Miezul fierbinre al pJin ii (r. Alecu Croi loru) ; Mi... rere/e Bucure,rilor(r. Doru Naslase); 1984
Ade/a (r. Mircea Veroiu ); M (J.!.;ca de

Prem.ii: Geneva 1994 "eea mai promilatoare specanl~ a anului" (Pepe ~j

Fifi) .
Filmografie; 1989 - Moareea unui
anise (r. Horea Popescu): Cenu!j.(J. pJ...iirij din vi" (e. Dorin Mircea Dorof/ei); 199 1 Horel de lux (e. Dan Pila); Sub. <peeii (e.

Ted Nicolaou) ; 1992 - Rosenemil - 0 rragicii iubire (f. Radu Gabrea); 1993 Pepe .<i Fifi (r. Dan Pila).

arginr (r. Gheorghe Vilanid is); 1985 Anocimpu/ jubirii (r. Iu lian M ih u);
Co/jerul de LUrcoaze (c. Gheorghe Vi lanid is ); Furtuna jn Pacific (r. Nicu Sian ); 1986 - Towl 50 pljjre.~re (e. Mire"'a

MRAZ. Frandsc
Operator ~ i regi lor de film doc u

melllar (B ucure~li, 14 seplembrie 1951) . Studii: IA TC (1989). Lucreaza I_


Studioul AI. Sahia ~ i la televiziune .

Francisc Munteanu p8 platou dlrljand actorii Irina G~rdescu $1 Silviu Siancuiescu in filmul La palru pa$i de jnfinit (1964)

George Motol in folul titular din Tntoar eerB. lui Vod~ L~pU$f1BanU (1979)

(r. Timorei Ursu);

Seraca (r. M alvi na Ur~ianu); 1973 - fnroaree,"" lui Magellan

Moldovan); 1987 - PiIsrreaziI-miI do"r penrru rine (r. Virgil CalolescU); 1991 Telefonul (r. Elisa bela BOSlan); 1992 Arae in biblioreciI (f. Mircea Dragan); 1993 - Chira Chirdiina (r. Gyula Maar); 1995 - Terenre - regele ballilor (r. Andrei Bl aier).

Filmografie: 1986 - Herja , crochiu Filmografie scenarist 1958 - Minge. minier(r. Francisc Mraz); 1987 - Penrru (in colaborare cu Andrei Blai er, S ini ~a o piciiLUra de apR (r. Dan Mironescu); Ivelici) (r. Andrei Blaier, Si ni ~a Ive uci); 1988 - Pire~ri 6OO(r. ~erban Marinescu); 1959 - V.lurile Dun.rii (in col_borare 1989 - Roborul jueiIror (r. loan cu Tilus Popovic i) (r. Liviu Ciulei); Glirmazan ); 1990 - Camera 92 (r. 1960 - Furtuna (in colaborare cu Titu ....
Fcancisc Mraz ); Nu S(iu alrii cum sun! (f. Gh eo rghe Horval): Procesul (r.

(r. Crisliana Nico lae); $apre zile (r. Mircea Veroiu); TredilOare/e iubiri (r. Ma lvina Ur~ianu); 1974 - $Iefan cel Mare - Vaslui 1475 (r. Mircea Draga n); Fra!ii Jderi (r. Mircea Driigan); Un august in !7acJri Cr. Dan Pita. Alexandru Tatos) - serial TV; Un zBmbel pt!lICru
m(Ji carziu (r. Alexandru BOiangiu);

MOVIIJli.. irina
Awil il (5 iulie 1966) . Siudii: ATF (1991 ). AClivilale lealrala .

Mircea Moldovan) - 1m; 199 1 -

Densu~

Popov ie i) (r. Sini~.a I velici, Andrei Blaier); 1973 . Drdgoslca fnccpe yineri

(r. Virgil Calolescu); 1975 . Evadare.

1975 -' Hyperion (r. Mircea Veroiu); Pe aici nu 50 uece! (r. Doru Niislase); 1976 lnslan,a amJnil pronun!Jrea (r. Dinu Cocea); Marele ,ingura ric (r. lulian Mihu); 1977 - Buzduganul eu crei peee!i (r. Constantin Yaeni )~ Pencru palrie (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 - fnroarcerea lui VodJ Lipu\"neiJnu ( r. Malvina Ur5ianu); 1979-1982 - Lumini ~i umbre (r. Andrei Blaier. Mihai Conslanrillescu,
236

( r. Francisc Mraz); 1993 - A vangarda (~ Iefan Traian Roman); Insul. co romaneasc~ (r. Fran ci sc Mr.u) ~ video. .morilor (r , Gilles G rasng ier, Sergiu Nicolaescu ); Pira!ii din Pacific (r . Gilles MUNTfANU. Franclsc Grangier. Se rgiu Nicolaescu); Zile Regizor, scenarist ( Vetel, Hunedoarct, fierbinli (r. Sergiu Nicolaesc u); J 980 9 aprilie 1924 '- Bucure~li . 13 apri lie PruncuJ , pecro/ul ~'i arde/enij (r. Dan 1993). Scriilo r. RedaClor la Siudioul Pita); 1981 - A na .<i "hOIUI" (r. Virgil Bucure~li, lnlre 1968 . 5i 1974, vice Calolescu); 1982 - Bulerin de Bueure~ri pre ~ed i nl e AC IN . Tran spune pe ecrdn (e. Virgil Calolescu); 1984 - Eroii n-au prop riile sa le scenarii. Teme predilecte: viifliriJ I Fa'" din Slrdda R orilor (r. Mihai lupta comuni~tilo r in ilega lilate Si Conslantinescu . Dan Mironescu) - serial construct ia soc ialh;mui ui . Aspiratiile TV; 1985 - CiIs;;rorie eu reperi/ie (r.

sale spre meword ~i analiza psihologica


sunt rninale de schemali sm ~i artifi cialitate. Irina Movila in Hotel de lux C 1991 )

Virgil Calo!escu); episodul 0 buearii de pfiine (r.W . Windhab) din V.riI ",urrii;
19&6 - PJdurea de fagi (r. Cr i ~ li na 1990 - Coroana de foe (r. Sergiu Nicolaescu), Regizor: 1960
Nich ilu~ );

Premii: Mar del Plaia 1965 (La parru pa.~i de infinir); Mamaia 1966 (Tuneluf).

237

MUNTI.ANU, ~tcfan

MUlOJ.Hau

Solda!i flIril uniform;; (,i scenarist); ASleroidul; Sa visillll aripi; 197'j. 1961 - Drum nou I Lada cu zeslre (,i lnvemii:l. scenarist); 1962 - Cerul n-are grdlii (,i scenarist); Pane. la de vini[ (,i scenarist, MUNTEANU. V1adlmlr

in colabor.re cu Petre S~lcude.nu); 1963 - La vMsla drago,s'lei (,i scenarist); 1964 - La palru pa$i de infinil (,i scenarist); 1965 - Dincolo de barierd (\i scena ri st); 1966 - Tunelul (,i scenarist, ill colaborare cu Gheorghi Vladimov); 1967 - Cerul incepe la elajul 11/ (,i scena ri st); 1970 - Camecele milrii (,i scenarist Tn colaoorare cu Boris Laskin); 1972 - SfJnta Tereza ~i dia volii (,i scenarist): Pi.'tl(uiawl (5l scenarist) seria l TV; 1976 - Ro~coval1ul (,i sce narist); 1978 - Me/odii, melodii (,i scenarist); 1983 - Un pelic de cer (,i scenarist); 1984 - Zbor periculos, 1985 Varii senrimenra/il; 1987 - Duminicil in

Ingine r (Buz~u, 10 iunie 1930 Bucure,ti, 26 mai 1995). Studii: InstilUtul Union.1 de Tehnici!. Cinematografoca, Leningrad. La Studioul Bucure5ti, .)Of al
labor.ltorului, direclOr tehnic ~i d!rector

general (1989-1990). Coautor. al volumului: "Tehnica filmului de la A la Z" (1979).

MURARll, Vaslle
Actor (Piatra Neam(, 14 noiembrie 1956), Studii: IATC (1981). Activitate teatrali!. (Teatrul C. T~nase) . Filmografie: 1979 - Mireasa din IJen, (r. Lucian Bratu); 1980 - Zbor plana (r. Lucian Mardare); 1982 - Me/odii la Cosline~li (r.. Constantin Pilun); 1983 Virdj periculos (r. Sergiu Nicolaescu); 1985 - episodul Tnfrunlarea (r. Ovidiu Draganescu) din Vari scurcii; Noi, ~ei din linia incB; (r. Sergiu Nicolaescu); 1986 - Pildurea de fagi (r. Cristina Nichilu ~- Mihailescu); Un Oti.\pcte Ja cinil (r. Mihai Constantinescu); 1987 Ni~(c biie!i grouvi (r. Cornel Diaconp); Pilslrem-mil do", penlIu line (r. Virgil Calotescu); ambel de soare (r. Elisabeta B05(3n ); 1988 - Un studio in ciIularea unei vedele (r. Nicolae Corjos); 1990 Miss Lilordl (r. Mircea Mure~ an); Tusea $i junghiul (r. Mircea Daneliuc); 1992 Liceenii in illenil (r. Mircea Ptangau).
M~AN,Luda

famiJje-;

MUNTEANU.

~tefan

Regizor film de animalie (Sighi,oara, 4 noiembrie 1926 - Los Angeles, 9 decembrie 1990). Pictor, grafician, poet. 1955- 1973: lucreaza la Studioul Animafilm . Din '70 , st: stabile~ l e in SUA. Premll: Vene!i. 1962 (Zgribulicl) Bergamo 1966 (Dimensiunr); Venelia 1968 (Pe fir) ; TrieSle 1972

( Vademecum) .
Filmogrnfie: 1960 - Ciisu!e a.<cunse; 1961 - Zgribulici; 1963 - Elecronicu.; 1964 - Pelricil ~i incil cineva; 1966 Dimensiuni; Terra; .1967 - BilialJlL~i carbuncle; 1968 - Domn(s'oard vraji lOare ~ MjnJj~ 1969 - A velllura in
1:JJbCJ.srru; Opct7:J!ilJ "ElefiilllUl invizibil";
J 970

Filmografic: 1967 - Gioconda flIril K.O. (.'ji scenarist. in colabor.tre. cu Eugcn su,.s(r. Malvina Ur~ianu); 1971 - Serdla POpila); 1969 - BJ/lagul (~i ,,<narist); (r. Malvina Uc,ianu); 1981 - Lini~lea din 197 1 - A.<;ediul (.ji sce narist. in colabon"" adancuri (r. Malvina U",ianu); 1987 - A cu Corneliu Leu); 1972 - Barierd; 1973 doua varianl11 (r. Ovidiu lonesou); 1988 - Porrile albaslre ale ordJulu;, 1976 - Toale Drumel in calea lupilor (r. Con.stantin pJnze/e sus (~i scenarisi. in colabordCe Cll Vaeni); 1991 - Divorl din dragosle Alexandru Struleanu) - serial TV; 1977 (r. Andrei Blaier); 1992 - Privo,'le inainre - Tmpu~ciilUri sub clar de lunii; 1979 cu m~nie (r. Nicolae M~rginea nu): Jon - bJeslemul pimiir.(uJui, bJeslemuJ Rosenemj/ - 0 rragici iubire (r. Radu iubirii; 1979-1982 - Lumini ~i umbre (in coJaborare cu Andrei Blaier, Mihai Gabrea). Constan tinescu); 1981 . fnloa.-cere /11 dragosle. din/iii (~i scenarist); 1983 - 0 M~~.MJrcea Regizor (Sibiu. 11 Iloiembrie 1928). lebiidJ iama; 1984 - Horfa; 1988 - Maria Studi;: IATC (J955) . Publi ci'tica de ~i marea; 1990 - Miss Liloral; 1993 - A cinema. Vicepre)edinte al Asocia!iei dou(J ciidere a COW;lcmlinopolului. Cinea~tilor ( 1974- 1989). 0 ca riera i"nceputa sub se.mnul ecranizarilor ~ i al M~AN. Rodlca AC!fj!acPloie~ti,4 iunie 1947). Studi i: desfa~ud1ritor epice. in care se insi nueaza treptat 0 di sponibili(ale ca tre IATC ( 1978). Activitate teatrdla (TeatNI divertisment ~i comedie. lncursiuni Nalional, Bucure, ti ). Filmografie: 1979 - Lumina paiidil a ocazionale in domeniul documentarului (Lunga noaple de ~ase ani - 1980; Cei durerii (r. lulian Mihu); 1981 - TnlOar cere Ja dragoslea dinta; (r. Mircea mai frumo~i 20 de ani - 1985). Premii: Cannes ji Mamaia 1966 Mureea n); 1983 . 0 /ebJdJ iama (r. (Rifscoaia); ACIN 1980 (1011); ACIN Mircea Mure -5an)~ Secrew/ lui Bachus (r. Geo Saizeseu); 1984 - Sosesc piL,;;ri/e 1984 (Horea). Filmografic: 1960 - Toamna se nu cillJloare (r. Geo Saileu); 1985 manJ.. . (~i scenarist.,in colaborare cu Promisiuni (r. Elisabeta Bostan); Andds SUto); 1965 - Rilscoala; 1967 - Raco/area (r. George Cornea); Vari senrimenraJJ (r. Fnmcisc Munteanu); 1986 - Lumini/e din larg (r, Stelian Stativil); 1990 - Licecnii rock'n roll (r. Nicolae Corjos); Mi".' Liloral (r. Mircea Mure ~an); 1993 - A doua cadere a ConscantinopoJuJui (r. Mircea Mure,an).

,..-=-===- -_=---=0
Mircea Muresan

MlIRGU. Horea
inginer de sunel (Anina, Cara) Severin, 8 decembrie 1949). Studii: Facultatea de electronica - ingineri
239

- Pe un picior de plai; 197 I

Actrila (Cluj, 31 ianuarie 1938). Studii: IATC (1958). Ac tivitate teatrali!. (Teatrul Nottard). i

238

U;usIT]:EA. Const>ndn

fjucieni, Bucure.~ti ( 1974). Activilate didaclid universi lara. Membru al

Marinescu); 1989 - Cine are drepuHe?


(r. Alexondru Toros ); 199 1 - Piala Universiratii , Romania (r. Stere Gulea)1 1992 - Liceenii In alerta (r. Mircea Plilngau); Vulpe v.naror (r. Slere.

Consiliului Na~iOnal al Audiovizualului


(1992-1994). Premii: ACIN 1988 (Jacob); UCIN

1991 (Pia,a UniversirJ,ii, Romania);


UCIN 1993 (Vulpe vinJror); UCIN 1994-95 (Slare de fapr, Dincolo de 0," zero). Filmografie: 1976 - M ere ro~ii (r. Alexandru Talas): Trei zile .>'i (rci nOPli (r. Dinu Tilnase); 1977 - Edirie speciala (r. Mircea DaneJiuc); Riiliicire (r. Alexandru Tatos) : 1978 - Vis de ianuarie (r. Nieolae Oprileseu); 1979 Casa dinrre camp uri (r. Alexandru Tatos ); Duios Anastasia tre~ea (r. Alexandru TalCs); 1980 - CroaZlera (r. Mircea Daneliue); ViinJroare de vulpi (r. Mircea DanelJUe); 1981 - ConvoJUI (scenarist) (r. Mircea Moldo~an ); Un echipaj pencru Singapore (r. Nleu SIan );.::: 1982 - Secven,e (r. Alexandru Talos); 1983 - Amurgul flinranilor (r. Virgil Calotescu); Vreau sJ ~ciu de ce am aripi (r. Nieu Sian ); 1984 - Masca de argin( (r. Gheorghe Vilanidis); Raliul (r. Mircea Dragan); 1985 ~ Ciisalorie cu repeli{ie (r. Virg il Calotescu); FurlUn~ In Pacific (r. Nieu Stan); 1986 - Cuibul de viespi (r. Horea Popescu); Recital in grJdina cu piriei (r. Cristiana Nicolae); 1987 - lacob (r. Mireea Daneliue); Ne/u (r. Dorin Mireea Doroftei); 1988 - Cei care pJalesc cu via!a (r. ~erban

Gulea); 1993 - Acea.,ra lehamire (r. Mireea Daneliue); 1995 - Srare de [apr (r. Slere Gulea).
I MlISfETEA, Constantin Regizor film de animatie (Bucure~ (i. 18 august 1927 ). Din 1954,Ia Studi ou l. Animafllm. Dupa 1970 , lucreaza in strainatate. Premii: Venelia 1968 (Pe fir). Filmografie: 1957 _ Alf.bewl; 1961 _ , Cine a gasj[ m;IlJu.~a?; 1964 _ $ase. fabu/e cu un srrur; 1965 _ ZBmberul;. 1966 _ Baloane; 1967 _ PJmanrul oa menilor; 1968 _ Cuvince; 1969 Eu. doresc cu doresci e/ doreste ... _ ' .

NAE, Vlctorlta necunoscur (r. Gheorghe Turcu); 1962 Monreur (B ucure.,Ii, 23 iunie 1952). Doi bilie,i ca pfiinea ca/diI (r. Andrei Srudii: Facultateadecibernetica,Bucure~li. Calara~u); 1964 - Comoar. din Vadul F!.lmografie: 1985 - Aripi de llipadiI Vechi (r. Victor !liu); 1965 - Duminicii (r. Adrian Pelringenaru); 1987 - Cerarea la ora "ase (r. Lucian Pinrilie); 1971 ascunsa (r. Adrian Perringenaru); 1988 Deco/area (r. Timotei Vrsu); 1973 Vacan,a cea mare (r. Andrei Blaier); .. Axenturile_lui Babu,<ciI (r. Gheorghe 1989 - Momenrul adevJrului (r. Andrei Naghi, Gera Doina Tarnavsehi); 1975 BI.ier); 1991 - Balan la (r. Lucian AlarmJ In DelrJ (r. Gheorghe Naghi); Pinlilie); Divorr din drogosce (r. Andrei Comedie fantaseica (r. Ion Popescu BI.ier); 1992 - E peric%so sporgersi Gopo); Elixirul rin erelii (r. Gheorgh e (r. Nae Caranfil); Vulpe vlinaror (r. Stere Naghi); 1976 - Povesrca dragosrei (r. Ion Gulea ); 1993 - 0 varif de neuirar Popeseu-Gopo); 1977 - AC{iune. AulO (r. Lucian Pinlilie); 1994 - Trepre spre buzu/(r. Virgil Caloteseu); 1978 - Cio leauul de maine (r. Florin Mihi:tilesc u) colara cu alune (r. Gheorgh e Naghi); video; 1995 Oedip (T. Florin Drumuri in cumpiInii (r. Virgil Mihaileseu) - video; 1996 - Pre. raniu Calolescu); 1980 - Dumbrava minunariI (r. Lucian Pinlilie). (r. Gheorghe Naghi ); 1982 - Bu/erin de BUCUre$li (r. Virgil Caloteseu ); De co [rag c/opOleJe, MicicJ? (r. Lucian NAGI-U, Eugenia Monleur (Campina, 29 rnai 1928). Pintilie); 1984 - Sureri/e (r. luli an Din 1950,1. Romfilm, apoi la Studioul Mihu); 1985 - CiIsifrorie cu reperi!ie (r. Virgil Caloteseu). Bucure~ Ii. F!.lmografie: 1955 - La mere (r. lui ian Mihu); 1959 - Telegr"me (r. AureJ NAGI-U, Gheorghe Regizor (Adjudul Veehi, Vrancea, Miheles, Gheorghe Naghi ); 1960 BJdJranii (r. Sica AJexandreseu, 18 auguSl 1932). Sludii: InSlilurul Gheorghe Naghi) ; Porerewl unui Unional de Cinematografie, Moscova
241

Cc'=-==========

Mlli;iATISaJ, Tudor

,
Scriilor (Cilmpulung Museel, 2
februarie 1903 - Bucure!}ti, 4 noiembrie , 1970). Drarnalurg preoeupal de see narislic<l inca de la incepuwl ani lor '30. Autor de scenarii originale: 0 noapre de' pominJ - 1939 (r. Ion $ahighian);. Panloful Cenu\<;aresei - 1968 (r. Jean Georgescu); coauior 1a ecranizarea pie se lor sale: Visu! unei nopri de iarna 1946 (r. Jean Georgescu); Tiranic- Vals - 1964 (r. Paul Cilineseu).

240

h..'tG'J. i.5a.

NAZAR..-S!luJ\DEANU. .eaten""

, 1955}. R ~a li z~ii za filme de fi c ~iu l1 e. Munteanu); 1973 - Drago.<;lea fncepe vinerj (r. Virgil Calotescu); Pistru;alUJ nu meroase fjlme documentare ~i uti clJ;=lW4=. li,",e la ' lUdiourile Buflea ~ i AI. Sahia .- (r. Frdllcisc Munteanu)~-se>iaI=T Premii: Moscova 1980 (Dumbrava Trei scrisorj secrete (r. Virgil minuna/i!). Calotescu); 1981 . 0 IUJlle fiirii cer Filmografie: 1955 . Dupii concur.'; (r. Mircea Dragan ). 1957 . Doua lozuri (in colaborare cu NANOVEANU, Dan Aurel Miheles) (.~i scenarist. in colabo Monteur ( Bucure~ti , 6 aprilie 1949). rare cu Jean Georgescu, Aurel Mi heles); 1958 - D-ale camavalulu;(in colaborare Studii: lATC . imagine ( 198 4 ). Din cu Aure! M iheles); 1959 . Te/egrdme (in 1968, monlaj de televiziune. La sfar:)itul' co laborare cu Aurel Miheles); 1960 anilor '80 se st abile~re in Germania. Filmografie ficpune: 1976 Glori. nu' Bdaranii (in colaborare cu Sica Alexand rescu); 1963 Lumina de iulie; cantil (r. Alexandru Bociine!); 1977 . 1966 . Vremea ziipezilor, 1967 Cine Penrru parrie (r. Sergiu Nicolaesc u): va deschide u~a?: 1969 Doi barba!i 1984 - Emisia continu;; ( r. Dinu pemru 0 moafle (~ i scenari st, in Tiinase). colaborare cu AndrAs Stito); 1972 . Legende conrempordne 1m doc; 1973 NARI1, MIhal A \'enwriJe lui BiJbu.~c;1 (in co laborare cu Operator film documentar (Bucure~ti , Gelll Doina Tamavschi); 1975 A/l!JTTla 19 august 1941). Sludii : IATC ( 1967). in De/ta(~ i scenaris t. in co labo rare cu In perioada 19681972, la SlUdioul Petre Luscalov); Ellxirultinererii; 1978 AI. Sahia (19 filme). Din 1973,Iucreatil - Ciocobni cu alune (~i scena rist, in in Franta co. reporter de te leviziune. colaborare cu Vintilii Ornaru); 1980 Premii: Kranj 1970 (20 de secunde). Du mbrava minunarif; Fiul mun/ilor (~i Alte filme: 1968 - Nu accidenreJor! scenarist. in colabora re c u Petre
(r. Pompiliu Gilmean u); 1969 - Rirmur; Lusc.lov); 1983 . Ac~unea Zuzu<~ 1987
arge,,,,ne (r. Pompiliu Gilmeanu); 1970 Egreta de tilde.;: 1989 - T.ill. jocului
fnvingiilOrii (r. Ervin Szekler): de cuburi; 1991 - De-a.~ Ii Peter Pan.
Gimnas rici ... fanrezie (r. Ervin Szekler); 197 I De la 3 la 5 ani (r. Eugenia Gutu); 1972 . Asalt (r. Mihai NAG'(, Reka
AClri!a (S f. Gh eorghe , 19 noiembrie
Narti). 1941 ). Din anii 'SO, lu creaz.a in Ungaria.
NASTA, Gabriela Filmografie: 1963 . La viirst. dr. Monteur (Buc ure~ti, 15 aprilie 1928). ' gostei (r. Francisc Munteanu); 1966 GOlgOtd (r. Mircea Dragan ); 1970 . Din 1958,Ia S tudioul Bu cu re~ti . ' Premii: ACIN 1977 (Mare/e singu 01ntecclc mffrii (r. Francisc Mu ntean u); 1971 - B.D. la munle 0i la mare r.tic); ACIN 1986 (Noi, cei din linia (r. Mircea Dragan ); Brigada Diverse in ;'Jl~/). Filmografie: 1963 Codin (r. Henri
./eniI(r. Mircea D~gan); 1972 - SfB nta Tere ztl ~j diavolii (r. Franc isc Colpi); 1964 - Ca .<;a nelerminalii'

(r. Andrei Blaier); Mofwri 1900 (r. Jean

Geo rgescu); 1966 Fantome/e . gra be. (r. Cristu Polucsis); 197 1 . Pentru ciI. iubesc (r. Mihai lacob); 1972 RDzbunareiJ (r. Sergiu Nicolaescu, Wo lfgang Staudte); 1973 - Ce.{. (r. Vl.dimir Popescu-Doreanu); 1974 Nu filmim .<;iI ne amuum (r. lulian Mihu ); Tatil rj,'I;piror (r. Adrian Petringenaru); 1975 - Zi/e fierbin{i (r. Sergiu Ni colaescu); 1976 - Mare/e singurdtic (r. lulian Mihu ); 1977 . Pentru patrie (r. Sergiu Nico laesc u); Riizboiul de IndependeniJ (r. DaTU Nastase, Sergiu Ni colaescu, Gheorghe Vitanidis) serial TV; 1978 - Gl!slul ~i culoarea fericirii ( r. Felicia Cernai.n u); Ne. M.rin Miliardar(r. Sergi u Nicolaescu); 1979 Ultima noapte de dragoste (r. Sergiu Ni colaesc u); 1980 . Fiul mun{ilor (r. Gheorghe Naghi); 198 1 - Capcana mercenarilor (r. Sergiu Nico laesc u); Con voiul (r. Mircea Moldo van); Wi/helm CucerilOrul (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolaesc u) . se ri al TV ; 1982 flllBlnire. (r. Sergi u Nicolaescu); 1983 Bocee vesel (r. Mircea M oldovan); Virdj pericuJos (r. Sergiu Nicolaesc u); Zacharius (r. Claude Grinberg); 1984 .

sec un d (196 4-1974) ~i re a liza tor de filme doc umentare, utilitare ~ i publi citare .

NAUM, Dan
Bucure~tj,

MOllte ur (Bucure.)t i, I iulie 1934 1976). Premii: ACIN 1974 (Duhul aurulul). Ftlmografie: 1964 . PMurea -'panzu rd{ilor(r. Liv iu Ciu le i); 1972 Veronica (r. Elisabeta Bostan); 1973 . Proprietarii (r. ~erban Creanga): Veronica se intoarce (r. Elisabe ta Bostan); 1974 Duhul au ruJui (r. Dan Pi\a. Mircea Veroiu); 1975 . Curs. (r. Mircea Daneliuc); Hyperion (r. Mircea Veroiu).

NAZARL-B1lUJI.DEANU, Ecaterlna

Actri!" (Valea Ursului, Neaml , 27 martie 1953). Studii: IATC (1980 ). Activitate teatrala . Filmografie: 1983 . Scopul ~i mijloa ce/e (r. Dan Marcoci); Li.ca (r. loan Carmazan); 1985 . Biitiilia din umbra (r. An drei Blaie r); Clipa de riIgaz (r. ~erbal1 Creangii) ; Pas in doi (r. Dan Pila); 1986 Ciinlec in zori (r. Dinu

Eroii n-;JU vDrstJ I Fata dill Strada Florilor (r. Mihai Constantinesc u, Dan Mironescu) - ::;erial TV; Mireasma pJoilor t~rzii (r. Mircea M o ld ova n); 1985 Noi, cei din linia inliii (r. Sergiu
Ni colaesc u).

NASTU, Remus
Regizor(Bu c ure~ti , 4 ianu arie 1927). S tudii: lATC ( 1963). Activitate teatralii (19541964) in teatre dramatice .,i de papu ) i. Indelungata act ivitate In St udioul Bucure~ti (din anii '50); regizor

Petre Nicorae in Pas

~j

Ecaterina Nazare

in do; (1985)
243

242

Nl\srASE. Deru

NAMjtHlTTDNEL. C.

Tanas.e); Umbrele ,'ioare/u i ( r. Mircea Veroi u); 1993 Timpulliber(r. Va leriu


Dra g u ~anu).

interp ret (CasH de Ja miezuJ ,IJOPfii , Crucea de p;lJlrJ).


Premii:

Filmografie:

1972 - Paril .,:,uli.~lji

'liIpeliior),
NAsrASE. Dotu
Regizor ( Bucure~li . 2 februarie 1933 - Bucure ~ li . 29 aprilic 1982). S lUdii : IATC ( 1973). hi incepe aCl ivi l'lea

Filmografie: 1963 - LuminJ de iulie (in colaborare eu Vin tila Ornaru) (r. Ghe orghe Naghi) ; 1966 - Vreme.
zapezijor

=== = ==

Mamaia

1966

(Vreme.

(r. Dinu Cocea): Adio. drdg;1 Ne /a' (r. Cornel TOOea); 1973 - Porrile a/b. wre i:JJe ora~uJui (r. Mircea Mure~a n) ; Viforni!a (r. Mireea Moldo"a n); 1974 _ De bunti vo;e .~i nesiJil de nimeni (r.

Dalle li uc) ; Coro<ln;J de roc (r. Scrg iu Nicolaescu); Tusc:a si jUlIglJiuJ ( r. Mircea Dane liu c); 1991 - Villovarul ( r. Alex" Visarion); 1992 - D rugns(c .~i Clpii ciildii (r. OClJl MirolleSCU).

Mari a CCilias Di neseu); /Ju 5tra le ell fior;


de cJmp(r. Andrei Blaier); 1976 - Toare

cinematografi ca la Sludioul

Bucllre.~ti

ca

regizor secund ~i ' apoi ca d irector de

productie . Predilectie peOlfu filmul iSloric ~i de aventuri in costume de


epoea. Filmografie: 1977 - RIIzboiul de [ndependenrlI (in colaborare cu Gheorghe Vilanidis, Sergiu Nicolaescu) - serial TV; So/da{jj vicroriei J Com uni$tii (in colaboraTe ell luri Ozerov); 1978 - V/ad Tepe$; 1980 Drumul oase/or; 1982 - Trandafirul galben; 1983 - Mislereie Bucure~tilor.

(in colabonue cu Nicolae Velea) (r. Gheorghe Naghi); 1967 - Zile de varJ(r.lon Nila); 1972 - Adio. drdg;1 Ne/H! (in colaborare eu Petre

NEAGU. Mircea Dudu~


Scellogmf (Prul1du B~rgau lu i, Bislri!a,
13 februarie 1954). S, uJii : InSli lulU 1 de aril ilecru ra, Bucu P.; .~(i ( 1980). Premii: ACiN IYSY (Sccrcru l arm<i.
secrete).

NEAGU. Constantin
Regi20r (Uri~iu de Jos . Mure~, 7 oClo mbrie 1927). S lUdii: lATC (1955). Din 1956, in Studioul Bucure~li,

BArbulescu) (r. Cornel Todea); 1973 Dincolo de nisipuri (r. Radu Gabrea) ; 1975 - Casa de la mielul nop!ii (r. Gheorg he Vilanidis); 1980 - Pu ng. cu libe/uJe (in colaborare eu VjntiHi. Omaru) (r. Mano le Marcus) ; 1982 BHloane de curcubeu (in colaborare cu Vintilil Omaru)(r.l osif Oemian); 1983 Li$ca (in colaborare cu Vinl iiA Omaru) (r.l oan Carmilzan); 1984 - Sosese pasa rile clIlalOare (r. Geo Saizeseu); 1985 - . . CantonuJ parJsil (r. Adrian Ist rlteseu Lener); 1986 - Sania albaSlriI(in cola

numeroase filme util itare


mentare.

~i

dacu

borare ell Vinlilil Ornaru) (r. loan Cii rmlizan); 1991 - Casa din ,vis (in colaborare eu loan Cl rm ~z.an) (r. Joan
CA rm lizan); 1995 - Terenle - regele billri/or (in colaborare cu Lucian' Chi~u ) ( r. Andrei Bl aier) .

Filmografie fictiune: 195 5 - Blanca (in colaborare cu Mihai lacob); 1960 o zi pierdulu (in colaborare ell Mireea Iva); 1969 - Balada penlru MJriuca (in colaboraTe ell Tile! Cons tantinesc u).

NEAGU. Marla
Monteur (Av ri g, Sibiu, 23 ianuarie
1936 ). Studi i: lATC - tea"flogie filmo logie (1960). Co labora toaro
con stan~

NEAGU.

~U'i

Scenarist (Gra di ~tea de S us. Braila, 5 ap rilie 1932). Scri it or, publicist.

Premii:

a regizorului Mircea Daneliuc. ACIN 1980 (Pro M de

sus (r. Mirce:l Murc!5an) - serial TV; 1977 - Trepre ' pre cer (r. Andrei Blaier); Urgia ( r. Andrei Blaie r, losif Demiall); 1978 - Tnaince de laear:: (r. Alexa Visarion); Torul pelllru f01 1M1 (r. And re i Blaier): Vis de ianuarie (r. Ni colae Oprilesc u); 1980 - Croazierd (r. Mircea Daneliuc); Proba de mierofon ( r. Mircea Dane liuc); SlOp-cadru /3 maSa (r. Ada Pi sti ner); VfinJroare de vUlpi ( r. Mi rcea Daneli,,") ; 1981 inghi!ilOrul de! sabii (r. Alexa Visarion ); Un eehipaj p cntru Siucapore (r. Nicu S Ian); 1982 - Glissalldo ( r. Mircea Dane liuc); N;1pasla (r. Alex.a Visa rio ll ); 1983 - Poves"a ciIliIroriilor (r. Aurcl Mill ele's, Aleks:i ndr Miua ); Preil c;ald pen ffu luna rn ai (r. Maria Calla:; Dinescu); Vre au .<;if \iliu de ce am ilfipi (r. Nicu S Ian): 1984 - Ciuleandra (r. Sergiu Nico!aescu); Filpr divers (r. Andrei B!a ier); 1935 - BiJifili3 din umbrJ (r: Andrei Bbier); Puncc .~i d~ la capac (r. Alexa Visarion); Spe.r sa ne mai vedem ... (r. Dumitru Dinulesc u); VtJrJ sentimenlaJii (r. Franc isc MUlllea nu); 1986 - Cuibul de viespi ( r. Horea Pope.'icu); PiidureCl de rag] (r. Cri st ina Nic hil u,-Mi hii ilescu); 1987 - /;,eob
pal1ze/e (r. Mireea Daneliuc): Ndu (r. Dorin Mircea Do roflei ); 1988 - Mircea (r. Sergi u NkoJaescu); Secrclul Clr:nei ... secrele (r. Alex andru T alo:;); 1990 A un,t'prezecea porunea (r. Mircea

Filmografie: 1983 - Amur!!ul filMii njlor( r. Virgil Calolescu): 1985 - Puncl

.yi de l iI-=Clpi1r (r. A lex;~ Vi sarion); 1986 - PJdurea de fagi (r. Cristina Nicilir u.5 Mihii ilesc u); 1988 - Sccrclu) amlei . se:crece ( r . Alex<1ndru TalOS): 1 9 ~9 _
Cine are dreprale ?(r. Alex<1lld ru T aIOs);

Pop.:;sc u); cos tume) (r. Gheorghe Naghi): ,990 - $obolanii fO.~i i ( r. Flur in Cud;'c); A uflsprCZ('C(;;;l poro ncJ (r. Mi rcea Danel iuc.:); 1995 ~ Aici IIU mai locuie.~lc nimelJi (r. M.,.Jy ina Ur!5hlOu).
NEAMTU-OTTONEl . C. Ac tor (B u C' ure ~l i. 4 c(":(clll brie (885 - o ucurc:::a i, i ilWic (982). S u s~ in ul~l activit.He te~I;~d,i. ill film, cu pr,,;e:ic!crc co/uri secundure .
Filmografie: 1911 - Amortil1;,1 (r. Gri gore 13rezc<1nll); 19 13 - Cc w u;u NC<lIJI!ului (r. Emi l Girl;:a llL! ): 1953 _ Cum e shaul t. ,\. j ... :H ll) (r. Traian Ferict:anll); 1954 - Brigada lui Jon u! ( r. Jea:) Mi ha il ); Dcsa~" urarL':J (r. Paul Ciilinescu): Jlie ;/1 lunil de m;cre (r. lOll RoJall); 1955 - Dupii COllcur.~ (r . G heorgh e N"ghi); ) 958 - Mo., Tep"",e pove.<;rc\li /e (r. Dona i3:1rla): 1959 _
245

Moa;(eiJ UlJui ilnisr (r. Horea Taini:J jocl/lu i (/,,; cuburi (.~ i

sale reite reaza atmosfera paerico-fan

cadru la masii); AC1N 1981 (Croazierd); 1988 (lacob); UCIN 1993 la:itidl. a crealiei sale Iiterare. Ocazional. (Drdgosle .~i apa caldii).
ACIN

Membru corespondent al Academiei Romane. Cele mai bune dintre scenariile

rnicrofon ; VnaCOHre de vUlpi; SlOP

244

NICOLA;:. CrIstIano Nq;Ul.f.A. 0",

Tdcgr.1me (r . Au rel Miheks. G h l.: or~ h..:


Nagh i) ; 1960 - Toarmw ....e 1I11111.iriL. ( r.

FilmoJrafh:: , 9l'i::? - inlat/!irc:1 (r. Scrg.iu Nit:o!.!c;:,l.:u); F:t/CL(; d:; /Ji~ip (in
cola oo!'are C J O.L!I P it~.) Cr. D~m PI \:J ): 1993 - Som.1U ! in ... lI /t;; (in t:ob bor J r~ cu

Murc.::-:lIl ): IY63 - Stri;rwi (r. Mih"i I"cob): 1970 - Fr"fii (r. Ci d Gheo rghe. Mircea Mo ldova n).

~ ircea

Mjrtt:.:, Yw2iukfr.-M.j.;r.,.. .. ij

~~fI' ; l:).

NECiULEA. Dan
R~g izo r (Bu c ure~ ti, 8 februuri e 1942). Stud ii : IATC - act orie (1964) . Se specia lizea za in lilme de lcl cv izi tlll e (documenta re, reponaje. fi c ~i u ll e ) . Premii: Tokio 1968 (Regizoru/) . Filinografie fiqiune: 1972 - H.in. de pieJe; 1974 - ClujNapoc. pc /replele iSloriei - doc; 1977 - F;;'/a buna din cer, 1988 . Mun:e/c alb: 1980 - B.I jn

NEDELCU. Iuo
Pic lor de COS [U ITIC (Orbe!:>li , Valcea, 26 ianuaric 1946). Studi i: Institutul.de arle pias{ice, Bucure::;li (! 975).

de curcubeu (r. losif Demi.m); Escapad. (r. Cornel Diaconu); 1983 Loyind 0 p.sare de pr.dii (r. losif Demian); 1984 - Mire;;sma ploilor tirzU ( r. Mircea Moldovan); Piciul ( r. losif Demian); 1985 - Orele unsprezece (r. Lucian Bratu); 1987 - Vulcanul slins (r. George Cornea); 1988 - episodul Podul (r. Valeriu Dragu ~an u) din AUlostop; 1990 - Unde la soare e frig (r. Bogdan
Ba/oane

19 19-1927: scenograf de (eatm la Pari ~. Din 1927, in SUA, scenari sl .~i as iSl ent

de regie la Hollywood. Debut regizor.1 in 1934. cu filmul ScI.yele yiciului (in colabowe H. Thompson). Ineepand cu 1941 realizeaza peste 40 de filme .
indeose bi drame romanlice ~i comedjj u~oare. Printre acestea, de un deosebit succes s-aU bucurdt: Masca lui DimilIios

- 1944: Humoresca - 1946; Johnny


8eJindJ:l - 1948; Cum sa Ie miirifi c u un miJionar - 1953; Lumea fem eilor - 1954 .

Filmografie: 1979 - Rllg .<;

fla c~";

Dumitrescu).

( r. Adrian Pc trillgen aru); 1980 - Jal1cu )j;mu hJiducul (r. Di nu Cocea); h:J/JCU

NEGREA, RodIca
Actrila (Tilrgu Mure~, 25 deeembrie i956). Studii: lATC (1980). Semni ficalivl aClivitate tealrall (Teatrul Mie). Filmognilie: 1977 - E .Ior de aproape fericirea (r. Andrei Ciltalin Blleanu): 1979 - Ion - blesremul pJmiintului.

}ianll zapciul (r. Din" Coeea): 1982 . Me/odii lu Cosrine.~[i (r. Constantin Pa ull) ; Plecurci:I Vla.~inilo r (r. Mircca
Dragan); 1983 - fnlOlJrcerCn VllJ.~ini/or (r. Mirce a Dr;1gan); \9 84 - Ra/iu/ (r. M ircea Dragan) ; 1985 - DccJi:lri:l,ic de dragoste . (in colaborare cu Lidia Luludis) (r. Nieo lae Corjos): Marcie premiu (r. Mati. Call.s Dinescu); 1986 Liceenii (sconogr.f) (r. Nicoloe Corjos): 1987 - Ex(empornJ /a dirigr::n {ie (in colaborare cu Lidia Lu!udis) (r . Nicolae Corjos); 1981> - xiscii joi? (scc nograf, in co lubora re cu Caimin Po pesc u) (r. Adrian Petringe naru) .

Membru de Romane.

Volum: .. Drum printre stele" ( 1984) , onOare al Academici

Poian;J Zinlbrij or.

NCiULESOJ, lullan Ac tor (Marghia , Argq. I ianuarie 1922). St udii : Conse rvatoru l de .rll dramatid, (I3uc ure~ti). Aclivitale leatn:lJa: (Tealml Ni:!.~ion!:l l, BUCL J re. , li). in film, personaj~ sccu ndare ~ i de plan dOl. Filmognilie: 1957 - Ciulinii BarJ g;,"ului (r. Louis Daq u,n): 1960 AprOape de SOa((; (r. Savel StiOPlll):

blesremul iubirii (r . Mircea Mure ~a n); 1982 - Cine iube~[e ~i lasJ (r. Gheorghe Turcu); Mull mai de prel e iubirea (r. Dan Ma reoei); 1983 - Scopul ~i mijloa cele (r. Dan Mareoei); 1984 - Emisia N1COARA, Radu continua (r. Dinu Tilnase); 199 1 Regizor. operator VinoY.1U1 (r. Alexa Visation).

N1~MIl-Il\ILESCU. CrIstina Regizor (Piatra Neam!. 2 mai 1951). Studii: lATC (1977). Activitale didac tid, universitara . Premii: ACIN 1987 (PMurea de fagl) . Alt film:. LiJiacul inf]Ofe{ile a doua oarJ.

NEGREANU, Dlnu
Regizor (Teeuei. 5 noiembrie 1916). lnt", 1952 ~i 1958; 1a Studioul Bu eure~ti . AClivitate [eatral~. La incepulul cinema tografie i socialiste. prin c ipal realizato r
al filmelor de fiqiune cu caracter pro pa gandistic. In 1968 . se stab ile~te in SUA ,

1962 - Doi Midi ca piine. cald. (r. Andrei ClliIr a~ u) : 1964 - Comoura dill Vaduf Vechi (r. Vietor Ili u); 1971 Asediul (r. Mircea Mure~a n ): 1974 Stefan cel Mare Vaslui 1475 (r. Mireca Dragan); 1975 - Eyadarea ( r. Stefan Traian Roman); 1980 - Burebist. (r. Gheorghe Vitanidis); 1983 - Miezul

flcrbincc 81 p~inii (r. Alecu Croiloru) .

NEDELCOVICl, Eujor
SeenariS! (Sa rl ad , 16 manie 1936).
S1udii: F;,Jc ul w,l ea de drept, Bucu re~ti

(1958). Scriitor. In anii '80. sc ,tabile. , te


in FranF:i.
246

NEGOESCU, Gheorghe Ac tor (T ulc ea , 7 rnai 1924 - '. ?) . Studii: Conservatorul de art;! dramalicJ, Bucure~ti. ACli vila le te at raJa (Tealrul din BdiiJa). Ro luri e pisodice ~ i de cu loare. Filmografio: 1961 - PortoFra"co (r. Paul C~linesc u ); 1964 Tiwnic-vals lr. ' Paul Ciljne~cu); 1974 - /lW;Irmt cu don de dmp (r. Andrei Blaie r); 1980 - 0 lucrimi de (urJ (r. losif Demiml); ProbJ de microfOIl (i". Mircea DaneJ iuc); 1981 Omul.,i umbrd (r. lui ian Mihu): !982 Tntunericul alb (r . Andrei BI.ier);

(Tjmi~oara, 1 ianuarie 1954), Studii: IATC imagine (J 984) j i regie (1990). Produciitor de filme publicitare video. Debut in lungmetraj: 1991 - 'Polul Sud (.,i scenarist).

N1COLAE, Cclstlana

Filinognilie: 1951 - Viala jlJ Yinge (ji sce narist); 1953 - Nepolii gomislUlui; 1954 . Rii.,are soarele; 1955 - Alanna in munli; 1957 - PasJrea furtunii.

. Regizor (Targovi.jte. 24 iulie 1943). Studii: lATC (1971). Dupa 1990, so stabi le ~te in Canada. Premii: ACIN ' I974 (Tnloarcerea lui

Magel/an).
Filmografie: 1973 . Tntoarcerea lui M.gel/an (~i scenarist); 1977 - RBul CiJfC urei munreJe (~i scenarist. in co labor-ire eu Ladislau Tarco. Gheorghe Sejaneu); 1979 - Cumpan.; 198 I - Stele de iamJ; 247

NEGULESUl, Jean
Regizor
american. originar

din

Romania (Craiova. 26 februarie 1900 MarbelJa. Spania, 20 iulie 1993). Pielor.

f',UCOl..AL. Petre

NlCOlAESOl. 5e<glu

1983 - De drdgul I.U. Anca l ; 1984 - AI pacrulea glJId de JijJlg. debHrrader, 1986 Recil4ll in grJdina cu pi[ici; 1987 - Hanul dincre dealuti (~i scenarist); 1990 - Sanda
(~i

scenarist).

NICOLAE, Petre
Actor (Bucuro~ti. 12 martie 1955). Studii; IATC (1981). Activitate teatr"Ii!. Premii: ACIN 1985 (Pas in dOl). Filmografie: 1983 - Drepca" in lan{uri (r. Dan Pi\a); Imposibila iubire (1.

Constantin Vaeni); Lj,~c a (r. loan Clirmiizan); 1985 - Funun. in Pacific (r. Nicu Stan); Pas in doi (1. Dan Pila); 1987 - Hanul dincre dealuri (r. Cristiana Nicolae); Ni,,,e bJie,; grozavi (r. Cornel Diaconu); Zambot de SOIJIe (r. Elisabeta Bostan); 1988 - De ce are vulpea coadJ? (r. Cornel Diaconu); Manari dispAru{i (r. Slobi Cseh. Dan Mironescu); 1989 Campioana (r. Elisabeta Bostan); Lacrima cerului (ro Adrian ISln1tescu uner); 1990 - Sobolanii rD,i; (r. Rorin Cadre); Pasaj (r. Gheorghe BUjecan); 1992 - Dragoste ,'; apJ caldiI (1. Dall Mironescu); Prive~ce inainte cu mBnie (r. Nicolae Margineanu); Unde fug; maestre?(r. Bogdan Dragulescu); 1994 Paradisul in direcc (r. Cornel Diaconu).
NICOLAESOl, Gabriela
Pic tor de costume (Satu Mare. 21 iulie 1951). Studii; lnstitutul de arte plastice. Bucurejti (1976). Premii: ACIN 1989 (Fmn",is Villon). Filmografie: 1981 - Duelul (r. Sergiu Nicolaescu); Wilhelm Cuceritorul (In colaborare cu Ileana Oroveanu) (c. Gilles Grangier. Sergiu Nicolaescu) - serial TV; 1982 - intilnire. (r. Sergiu Nicolaescu); 1983 - Ringul (r. Sergiu Nicolaescu);
248

1984 - Ciuleandrd (r. Sergiu Nicolaescti): 1985 - Noi. eei din Iiniij inrBi (r. Sergiu Nicolaescu); 1987 - In fieClJIe zi mi-e dar de tine (r. Gheorghe Vitanidis); Frdl1~ois ViI/on - poerul vagabond (In colabor",e eu Hortensia Georgescu) (r. Sergiu Nicolaescu); 1988 - Mircea (r. Sergiu Nicolaescu); 1990 - lnnebunesc .~i-mi pare riIu (.ji sce nograt) (1. Jon Gostin); COrDana de foc (r. Sergiu Nicolaescu); 1992 - Abel in codru (r. Sandor Mihalyfy); 1993 - Aceaslil lehamile (r. Mircea Daneliuc).

NICOLAESOl, Serglu
Regizor. actor. producator (Targu Jip. 13 aprilie (930). Studii; Instilll\LI Politehnic. Bucure,ti (1952). lnginer In Studioul AI. Sabia. apoi scenarist '$i operator. Realizator de scurtmetraje experimentale prezenle in palmaresul festivalurilor nalionate ~niiternafionale. Din 1966. film de fiqiune ca regilor ji. adesea, ca actor. Genuri predilecte: superproductia de inspiralie istoricl ~i flimul de avenlUri. De regula. este protagonistul propriilor sale filme. Dup;l 1989. activi'.te politici! (membru CFSN. CPUN. senator PDSR). Prejedinte UARF; directorul studioului de crealie Star 22 (din (990). Premii: Moscova 1962. UNIATEC; Praga ~i Salonic (Prim.varii obi.~nuiliI); Mamaia ~i Milano 1964 UNIATEC. Tries te 1965 (Memoria IrandafiruIUl);
Mamaia_L965,~.becrie-.iJdnfini/);=AGIN

Serglu Nicolaescu in Cu ma/nile curate (1972)


(~i interpret); Osilnda (~i scenarist, in colaborare cu Anu.'javan Saiamanian: interpret); 1977 - Omul de aur (in cola borare cu Wolfgang S,audte); Pen"u palrie (~i scenarist; inrerpret); RazboiuJ mifriL.or (scenarist, in colaborare cu de Independen{iI (In colaborare cu Walter Ulbrich); RiIzhunarea (In colabo Gheorghe Vitanidis, Doru Naslase; rare cu Wolfgang Staudte; ji interpret); interpret) - serial TV; 1978 - N,a MaIin 1973 - Chemarea auru/ui (In colaborare Mi/iardar, Revan~t:J. (~i scenarist, in cu Wolfgang Staudte); Ullimul carruf, colaborare cu ViotiHi Corbul. Eugen 1974 - Nemurieorii (~i scenarist; inrer Burada; interpret); 1979 - Millail. caine pret); Un comisar t:J.euzJ (~i scenarist, in de eirc (~i interpret); UJrimtt nOlipfe de colaborare cu Vintila Corbul. Eugen dragosle (ji scena risl; interpret); 1981 8urada. Mircea Vintila; interpret); 1975 - Capcana mercenijrilor (~j scenarist. in Insula comorilor(in colaborare cu Gilles colaborare cu Liviu Gheorghiu; inter Grangier); Pira!ii din Pacific (in pret); Duelul (~i scenarist, in colaborare colaborare cu Gilles Grangier); ~ile cu Vinlil1i Corbul, Eugen Burada; fierbin!i (.ji interpret); 1976 - Accidene interpret); Wilhelm Cucericorul (in

Filmografie regizor: 1966 - Dacii (1i interpret); 1970 - Mihai Vireazul (ji interpret); 197 I - Atunci i-am condam nal pe top la moane (ji interpret); 1972 Cu maini/e CUrate (~i interpret); Lupul

1971 (Mihai Viteazu/); ACIN 1973 (Ultimul canu~); ACIN 1974 (Nemurilorii, Un comit,ar acuz~; ACIN 1976 (Osiinda); ACIN 1978 (Peneru patrie); ACIN 1986 (Noi. cei din linia
inIal).

249

N1COLAU, Adrian

MfA,
colaborare cu Gille!oi Grangier) - serial TV; 1982 -[nriiJnir""(~i interpret); 1983 . RinguJ (~i in terpret); ViriJj pericuJos (~i interpret); 1984 - Ciuleand,. (~i
pJ~(esc cu viara

N icola.

cinemalOgraf. Filmografie: 1924 - pac.t (r. Jean Bucure~t i (1946). Membru corespondent scenarist, I n colaborare cu Anu~avan Mihail); 1925 - Datorie ~i sacrificiu (r. al Academici Romane. OcazionaJ, Inu zici1 Salamimi.n); Ziua Z (~i interpret); 1985 Ion -Sahig hia n); 1927 - Drumul ieniIrii de film: 1 965 C(J /ea Vicloriei ,.;~u ehc:ia - Noi, cei din iiuia 1mBi (,i interpret); (r. Fernand Gabriel Rosca); 1930 - Fum visurilor (r. Marius Teodorescu); [966 _ 1987 - F,.n<;ois Villon - pile.!ul yag~ "._ (r~M.l vin~Ursianul = (r. Ion Nicu lescu-Bruna); Leiba Zibal Faust XX (r. Ion Popescu-Gopo). bond; 1988 - Mircea(~i interpret); 1990 (r. fon Niculesc u-Bruna)~ Eealeril1C1 - Coroana de foc ( ~ i interpret); 1993 .. NICOLAU-~FANESOl. NeU Teodoroiu (r. Ion Niculescu -Bruna). NISTOR. Stellan Oglin da - [nccpuwl adeviIrului (.i Ae tri! ll (1909 - Bucure:;l i, deccmbrie Acto r (Falticeni, 29 septembrie 1958). interpret); 1995 - Punctul zero, InteIpiet 1970). Activilate leatfi:l lil I{Teatrul NIUILESal.Crtst1an Stu dii : IATC (1986). ACtivitale tealrala 1971 - Felix .1i Orilia (r. lulian Mi hu ); Giule~ti). Scenograf (Bucu rq li . 11 noiembrie (Teatrul Nottara). 1973 - Dragostca incepe vineri (r.Virgii Filmografie: 1946 - La claca (r. Jean 195 1). Stu dii: lnstitutul de arhitectura, Filmografie: 1983 - Prea eald pentru Calotescu); PistruiafU/ (r. Frandsc Millai!); 1954 - flie in luna de miere Bucure~ ti (1976). lunEi mai (r. Maria Callas Dinesc u); Mun tean u) - serial TV; 1974 - Un (r. Ion Rpdan); 1955 - Nu flIrul ro)'u Premii: A CIN 1988 (Hanul dinere RJde{i e(J in vitl{ii (r. And rej Blaier); august in fliic;1ri (r. Dan Pita, Alexandru (r. Gheorghe Tobias); 1956 - Pe rifspun dea/un) . 1984 - AcasiI (r. Consta nti n Vaeni); Tatos) - serial TV; 1976 - RO$covanul dere" mea (r. Paul Calincu); 1960 1987 - Enigmele se plid in zori Filmografie: 1979-1982 Lumin i ~i (r. Francisc Munt e ~nu ); 1978 Drumuri DarcJ6e (r. Mihai lacob); 1961 - Omul umbre (in colaborare cu Va sile RO IMu ) (r. Aurel Miheles); 1988 - epi.sOd ul de langa cine ir. Horea Pop""cu). in cumpJnii (r. Vi rgil Cal olescu); (r. Andre i Blaier, Mihai Consranlinc!;cu , Podul (r. Valeriu Drag"~anu ) din NIOlLESOl, Bob Mircea Mure~.an ) - serial TV; 1980 _
Auco:;cop; 1989 - Cenu~a pisJrii din vis NICOLAU, Adrtan Tridenrul nu riispunde (r. -Stefan Traian
(r. Dorin Mircea Doroftei); 1990 Regizor film de anima!ie (Brn il., 31 Scenograf (Bdila, 29 ,eptembrie Roman); 1984 - Cirelarii (r. Adrian
$obolanii ro\~'ii (r. Florin Codre). ianuarie 1926 - S ucure.}ti, 17 aprilie 1947). Studii: InstitulUl de "rte plastice, \.99 4). St udii : Facul ta"a de drep t, Bucure~ti ( 1966) , Petringenaru); MU$cher;,rii i'n vacanlif(r
Filmografie: 1980 - {Jurebist. (r. Bucurej ti (1948). Din 1962, la Stu Savel Stiopu l); SaJutilri de /a Agigea (r.
NTfA, Nlcolae Operator ( Bucure~ti, 7 iulie 19 33) .
diou rHe Bucure!jli $i Anima film: dese Gheorg he Vi t3nidi::); 19~ 1 - Duelul (In Cornel Diaconu); 1985 - Clip. de ragaz
Stud ti: IATC (1956) . Filme documen
nator, animalOr, decoralor, scenarist ~i colaborare ell Radu Coreiova) (r. Sergiu (r. -Serban Creanga); Spe.- sii J1C mai
tare, de fiC{iune !ii seriale fa TVR, Act;.
Nicolaescu); 1984 - j\1ascu de 'argjnc(Ln rcalizator . vedem ... (r. Dumitru Dinu lescu): 1986 -
didactica uni versilara swq inUla .
vitale colaborarc cu Constanlin Simiollescu; si Cale liberil(r. Nicu Stan); 1987 - Hanul
Premii: AC1N 1974 (RomEnia, !ar. costume) (r. Gheorghe Vitanidis); 1985' NICOLAU. Ludan dintre dealuri (r. Crisliana NicoJae); madlor visun). Scenograf (Bucu rej ti, 18 septembrie CoJieru / de rurcoilze (Tn co laborare cu 1988 - Lilia cui inflore.te a doua oarJ (r. Filmografie: 1974 - Cire,arii (r. Co~stan ti n Simionescu; ~i costume) 1947). Cristi na Nichitu~-MihITilescu) ; 1989 Andrei Blaier) - serial TV; Casa Premii: ACIN 1986 (Domni, oa,. (r. Gheorghe Vitanidis); 1987 - [,. fiecare Lacrima'cerului (r. Adrian IS ldhescu Dofcanei (r. AI. Croiloru): Romiinia, {alt:t zi mie dor de rinc:. (ir. col~borarc cu Aurica). Lene r); 1990 - Pasaj (r. Gheorghe marilor vi, uri (r. Vlad Batd); 1975 _ ~te fan Ar.loncscu, Dan Manoliu) (r. Filmografie: 1981 - Wilhelm Cuce BU leean); 1991 - VinovalUl (r. Alexa Cosmin , fiu l limbrului (r. Cornel Popa) riroruJ (in cola borare cu Adriana P~un . Gheorghe Vitanidis). Visa rion); 1992 - Trahir (r. Radu ff; Primii p(;/$i in tenis (r. Nicolae Ni~); Doina Rcpanovici, Radu Cordova) Mi hai leanu); 1993 - Nosrradamus (in Stele pc ziipadii (r. Nicolae Ni!ii); 1976 (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolaescu) NIOlLESCU-BRUNA. Ion co labo rare cu Peter Hampton, Michael - Amici{ie (r. Jean Georgescu) - ff; Din Actor, reg.izor (Bad. u, 5 Illiiembrit; - seri(l l TV; 1986 - Domni$oara Auricu Ford) (r, Roger Chrislian); Somllul RomJnia, ell drl:J.gosfe . N~dia ( r . (r. $e.rban Marinesc,,); 1987 - Vulcanul 1902 - Badiu, 1979). llldelungota3cti insulei (r. Mircea Veroiu). Alexandru Bocilne!); 1979- 1982 _ stins (r. George Comea); 1988 - Cci Ci<re vi tate teat raUi.. UC(,llicie in :-: ludiourilc Lumini ~fji umbre (in colaborare cu

(r. Serbun MaHnescu); Drume! in calealupilor(r , Co,;sla nti n Vl!eni); 1990 . F1JcJui cu 0 singurJ bretea (r. lul ian Mihu); 1992 - Cel mai iubir dilllre pHm~nlen i (r. .$crb an Marinescu); 1995 - Confesiune (r. Millius So pter~i.!n); Aici /lU mt1i Jocuie.~fe nimeni

franceze 1 <:1 incepuluJ anilor '20 . in anii


i nlerbelici, preocupare COnS1.anTa pentru

NIUlLESOl, ~tefan Compozitor (Moren i, Prahova . 2 1 iu lie 1927). Stu.dii: COllservarorul.

I '

250

..~ :~:. '-;,.'; '

251

NllISru. TrnIan
NOBILESQJ, Mcolae

l'raian Roc~ore;ll1u) (r. Andrei Slater.

lIeli.'jli carpaline (r. Sidiar. Penu); 1964

Mihai

Mircea Murc::;an) - se rial TV ; 1994 - Rilmuri Ilccesare (r . EII<t Yi:ln il it); Percgriniiri cu uupdc de iiclo ri : ;"v1Jh <1i Emincscu (r.
V asile A k cu); V; lC,1n!i.I de CrJcJUI1 (r.

Constantinescu .

Ca.,a ceMe (r. Petre Sirin); 1965 Plie/enul meu Max (r. Ion Bast""); 1967
GiJ/e;i1u capufui (r. Paula Popes4u~ I Doreanu); 1968 - Legende/e Ceahlii~/ui (r. Petre Sirin); 1970 - Plasma (r . Alexandru Sirbu); 1972 - M. Eminescu (r. Alexandru Dragu1escu); 1974 - Uni ycrsu! i11'!i... w/ui; Jon laic:; (r. Conslantin Budi.)lcanu); 1975-1982 - Munrii f( cleU( (r. Maria Sapa(oru) - ciclu ? filHle; :980 - CTm<J.~ i j romanC:iisca (r. Paula ~ope.;; cu . Dorc:iIl u ); 1981 - SWJrde .~ i J]oare.! lui (r. Lupu Mihiiipi); 19 l:S ~ Capra nl.'agrJ carpi:l.tilJii (r. Li viu Gcorpe Ni~u); 1984 - Epoci:1 Nieo/at Cei:1u.~cku (r Lupu Mihai,a); 1986 - Inul (r. Lupu Mih'i!ii ); Cerbul podoabJ"a Carparilor (r. Liviu George Ni~u); 1987 - Cnepi'l de fibrJ (r. Lupu Mihai!a): 1988 -Tn/iIiul biirbul ill Wii (r. Lupu Mihai!ii) ; 1989 Co/iba .~j,.un or<i.~ in dellcllire (r. Liviu
George NIH0 ;~-~e,,-~.: (r . Liviu George Ni \u ).

Olinlp J:-! Argh in : 1S,95 - Lum illi.J (r.


Gidi Pl cda) .

Nrp:5CU, Traian
Sl,.c l;ugrat tB:-i(,:~ ':i~ I, V a:-.lui . IS iulie 1924). Slu tiii: IJI"i nuHlI de arh il:.\,'lU ra,
llu (u fl..'~t[ (p)5~J) ; IIl -; tlluwl de It: amJ

de

r";:!,it.:

119,~9J . ALI }' . t~I("':: 1 t: :lIl.dJ .)1 ulli '.' L- f~i l":'f.i

di

da,.:li,.:f,
I';w).

Jl h.1clullg<l!ll .

Prcmii: liCI~

i99~

,Dc,!.;. It PCla

Filmogm.tie: J (;77 - 1<:. ILboiui de I/lde p;:;ml:nf.i (ill \:O Lj l;. .. ITJr~ eli Con',a c.l1l il") Si41.ionc,;;::u) (r. l.)oru N:h, fa-;c. Scrgi u
Nil:oti~:"Cl.l . Gi.<..:cught.': V il~l ili ctr s ) - scri:.d TV; ttJJ8 - 1, ''s il(,.! ;nn/writ: (in

C'nL,lb~)r;.tfc i..U ~.l dl:lj ~/l ir~ ci.1 O n i50 r~.t(r .

\, icol,," O"n!" ,ou ); 1986 - C" ibul de Y/c-'"pi( r.l-{ orC:1 Pn pcs ~ u ); 1 99 ; - De <l~' r; Pc:wr Pa11 (in coLlbvrare C'l ~ lulian r:: ,.; n!~ ~I; ) i c l)~ l tm : c ) (r. Gheorghe N"gh;) .

N[}U, VasUe , Operator ri lm d;.Jcumentar. 1963


1973: la Siudioul AI. Sahia, pest.e 40 de scurlmetraje. In anii '70 . St,; stabile~te in SUA. Premii: Mamaia 1965 (Leeri" Tn infinic ). Filmografie: 1963 - Afaeaea Splm'ul (r . Virgil Caloleseu); 1965 - A cui e vina? (r. Rorica Holban); !966 - RalJye uJ Dunarii (r. Pavel Constantinescu); 1967 - DaeJ rreci Podul Ponoareior (r. PauIOrza); 1968 - Primii pa$i In sport (r. Eugenia Gutll); 1970 - Elemente de ergonomic (r. Octav lonita, Luiza Cialac); 1971 Cu!iru! (r. Titus Mesato~); 1972 - De Anul Nou! Darini

NfTUI Uviu George


Op-.:r'Hor fi lm dO(;U lneniaf (Oradca 7 lunic 1930). Siud ii IATC (1955). lllire 1959 si 199 1, I" Siudioul AI. Sahia . .~ tm!'Je~z<'t imaginea it p'.::: sle 230 de filme de scurlmc!raj, in d co~ebi fdme !?!iin\ilicc !ji ecologicr . Premii: ACIN 1986 (Cubul podoabii a C~lrpa{i/or). Filmografie: 1959 - Lacul cu nuferi ( r. [on BOSlan); 1960 - Caamica. arrJ milcnllra (r. Petre SirinL 1961 - Secrcw/ unui wblou (r. Petre Sirin); 1962 - Pri
252

nl(lrea aurului (r. Sergju Nicolaescu, Wolfgang Staud{e)~ Dincoio de ni.'.;ipuri (r. Radu Gabrea); 1974 - Cire,rii NIJULESQJ-~AffiGHIAN, caterina (r. Andrei Blaier) - serial TV ; Filip cel Actril" (Bucure~li, 28 iunie 1898 bun (r. Dan Pita): TtJ.rJ/ risipilOr 195?). Bogata activitate teatraHi In anii (r. Adrian Petringenaru); Un comisJ1( interbelici (Tealrul Na!ional, Bucure.li). acuz;) (r. Sergiu Nicolaesce); 1975 Rare, dar semnificati ve apari{ii cinema TEniJ.se SCi:1(iu (r. Dan Pi\a); Toamna tografice. bobocilor(r. Mirce. Moldovan); 1976 Filmografie: 1927 - Niipasra (r. Efumie Toare pJnze/e ..i US (r. Mircea Mure~all) Vasilescu); 1939 - Se aprind fiieliile serial TV; Uftimi:1 noapre a ~inguri11filii (t. Ion Sahighian). (r. Virgil Calolescu); 1977 - Buzdugi1llul cu uei pt:ce{i (r. Constantin Vaeni); NfTULESCU, VasUe DoclOruJ PoenlJ.ru (r. Dinu Tanase); ActOr (Bucure~li, 25 aprilie 1925 Tarba verde de acasir (r. Slere Gulea); Bucure~ti, II februarie 1991). Studii: IlJ.rnCJ. bobocilor (r. Mircea Moldovan); Institulul de tealru, Bucurqli (1952). Profecu/, auruf ~i ardefenii (r. Dan Pila); Prestigioasa activitate leatrai<1 (Tealrul 1979 Clipa (t. Gheorghe Vilanidis); Mic). In film, ca ~i in tealru, compune personaje stranii, adesea maladive, care Falanstcrul (t. Savel Sliopul); 1980 Burebisra (r. Gheorghe Vilanidis); i~i asuml1 ~i roI de rezoneuri ai tramei. Filmografie: 1958 - Viara nu iarriI POr{ilediminerii(r. Radu Gurau); 1981 (r. Manale Mareus, lulian Mihu); 1960 fncoarce-te ~i mai prjw!{lce 0 data (r. - SClea (r. Mireea Drilgan); Solda{i fiJrJ Dinu Tanase); 1982 - Concurs (r. Dan uniformJ (r. Francise Munteanu); 1961 - Pi\a); 1-983 - Tnroarcerea din iad POllesce seneimenta/a (r. Iulian Mihu)~ (r. Nieolae Margineanu); Dreptace in 1971 - Prinue coline/e yeai (r. Nicolae /an{uri (r. Dan Pita); Misterele Breban); 1972 - SfiinUJ Tere""),i diavolii Bucure.~tifor (r. Doru Nastase); Singur Francisc Munteaflu); 1973 - Che de carr (r. Tudor Mariiscu); 1984 !IIIIIIII fncrederea (r. Tudor M:irascu); Emisi,J continua (r. Dinu Tanase); Masca de arginr (r. Gheorghe Vitanidis); Moara lui CJlifar(r. -Serban Mannescu); 1985 Canlonu/ pir;tsic (r. Adrian Istratescu Lener); Punct ~; de fa capal (r. Alexa Vi sarion); 1986 - CiiutiI(orii de aur (r. Alecu Croiloru); 1987 - Noiembrie, ., .... ,','. (H' , /,,,...., . . ultimul b.1 (r. Dan Pita).

din Moldova (r. David Reu); 1973 Indiferen!J (r. Erich Nussbaum ).

...

~~~/t,:,~,;r{{,~~;s:

~"-"
';r/f,,'

(:;I~.~~~\\::~.:.,:Ys~~~i~;~ti~

NOBILESCU, N1colae
Scenograf (Bucure~li, 19 noi embrie 1932). Siudii: Instilutul de arte plastice,
253

Vasile Nilulescu in Filip c8J bun (1974)

v:,):t?JS. $td-' .",n


liIH': lIre~ t i

Stud ii: IATC (L956) . .Din L959, la Stud iou l AI. Sahia (peste L 70 de filme doe umentare ~i utilitare) . Se specia lizeaza in filme des pre arta. Premii: Venelia L 965 (Ciueurencu). Filmografie: L959 - Album de arlJ

NUJU. Dan
Dan Actor (Bucure.)ti. 17 manie 1944). Studii : IATC (1966). Activitate teatral a (Teatrul Bulandra). in fiLm, interpreteazii cu predidere tin eri noncon formLljti. fo anii '80, ~e s tabil e~ le In SUA. Filmografie; 1965 - DuminiciI la ora .~a.<e (r. Lucian Pintilie); 1966 Diminerile unui bitiat cuminte ( r. Andrei Bl aier) ; Meandre (r. Mireea Sii uc an); 1968 - Apoi s-a niiscul legenda ( r. Andrei Blaier); 1969 - Prea mie penrru un rJzboi alijl de mare (r. Radu Gabrea); L97L - Asediul (r. Mircea Murejan ); Prinlre coline/e verzi (r , Ni colae Breban); 1972 - Adio, dragJ Nela! (r. Cornel Todea); Bariera ( r. Mi reea Mu re~an); L973 - 100 lei (r. Mircea Sauea n); Dincolo de nisipuri (r. Radu Gabrea); PO r(ile albaSlre ale ora$u!ui (r. Mircea Murejan); 1974 - /Juslrale co flori de cEmp (r. Andrei Blaier); L975 MaSlodonlU1 (r. Vi rgil Calotescu); TJnase Sealiu (r. Dan Pila); L 977 fmpu~calUri sub dar de Junil (r. Mircea Mure~an); Fala buna din cer (r. Dan Nec.ju Lea); RJlaeire (r. Alexandru Tatos); Treple spre eor (r. Andrei BLaier) ; 1979 - !nroarcerea lui VodJ LApu~neJinu (r. M al vina Ur.ljianu); Or~ zero (r. Nicol ae Corjo s); Sperdnla

- gr..d icl (1 957). L ULl calii in

NlIJU,

c]i. lrhr;ivIUh! ell r~).! i:~urlll Aurd Mihdes:

Filmografic: 1 r f!cnd:1 cioe.irl;::::i


!~66 :

cidi ~1I1

/-''; 1;/<1 ell t:i1ibriwrj - 1 967' \lin . i 968; Prill /u f fai6t - 1969:

Sfig<.::J f,1 ca/1i rallu Jui /011 - 1972.

NORRIS,

~tefan ScenogJ3f (Va r~ovia. 9 aprilie 1894

_ [3U1,: urc::;ti , 24 dccc mbrie 1 979) . Studii de :Jrhi [(:clUrJ la Va r~ovia ~ i Kailsruhe . in rx: rioad:J 192t- 1939,.'ie mnc:n;\ see lIogr.1 tia l;t peste IOU li lme polonezc de f ll-'t iur.c D ill 1\)3 9, In Rom:1nia , ca '.\,l.'r : ~l gL\f de lcmru 0i film. Primul ,,- I.;! , {I ~riJ.f pn.Jl c..;iunist ilngitjt.l.t in l, fl>4.11h..: ll J ..::i n~l!l;i1l):;rafid r0rnJ.ncasc;l. Fiimogrillc: : ~~9 { 'FR, 0 simfonie (r. km Mih"il) - doc; L 94 1 I.Jlmi Jirr :W.Jbuni lr. Ion J. Canl3cuzino) - dec; 1912 - OnO:lplc fUl1ulloasii(r.Jean Gl,;urge'\cu )~ 19"3 - c'scadriliJ aJbJ (0i (;oshun~) (i. Ion Sav01); 1944 - VisuJunei Jlop!i de iarn,j (r. Jean Georgescu); 1949 r:.~i"lf n ;i ,(<llt-:I (r. P:lul Ciilincscu); 1951 fil ~:tl hI IlU ; ( r. J':lll Georgt;!>..;u. Victor lIiu ). L 96~ - Til8l1ic- I'als (r. Paul C::ll illCSCU); 1975 - MiJswdon WI (In cola buran.~ cu Conslantin Simionescu ~ ~i cos tume) (r. Virgi l Caimescu).

:. IIIU"""

Constantin Nonara

in Independenra Romaniei (19 12)

popularJ; Carrea; L960 - Joe la Fliimiinzi; L 962 - Ritm ~i conslrUC{ie; L 963 - AUlorii ziimbclUlui; L965 - ConslIuim; L966 Briincu~i la Targu Jiu; L 967 - Seoar(e populare; L968 - Ca.,a lui CJlineseu; 1970 - fnundalii/e; L 97 L - Celacea Neamlului; 1972 - MJniiSlirile din Nordul Moldovei; L973 - Tezaur In freseiI; L 974 - Muzeu .~i ale/ier, L975 Origorescu; 1976 - Dobrogea In am plaslid; L977 - Nici paine Ura muneil; L 978 - FoIO Topiirr:eanu; Luehian; L 979 - Prezen,e artisciee In ceta":: L980 - SalOl
milionarilor, 1981 - Conrinuare la un film; 1982 - Culori In BiiriIgan; L984

Romaniei (L9 L2). Coparticipall t la demararea ~ i realizarea proie<..: [ulu i.


NOVICOV. MJhall Scenarist, produditor (Odessa. 27 august 19 14 - Bucure~ ti . noiembrie 1992).1nalt funqionar In aparatoL propa gallde i de partid in anii 1944- L 962: vicepre!)edinte al Comitetului penlfU' c illematografie (1953- 1954), direc tor generaL in Min is teruL Cul turii ( L9 5 4~ L 955 ), ~ef al Red;'qiei de scenarii 4 Studiou lui Buc ure ~ti_ Autor al unor; scenarii "pilol" pentru ci nematografia' reaJi sl-socjaJista: Nepalii gomislUlui (in colabarare cu eeZat Petrescu) (r. Dinu Negreanll . 1953); RiiS8re soare/e (in colaborare cu Cezar Petrescu) (r. DiJ.1u Negreanu, L954) .

POl1rerul unui acror: Toma CaragiU; 1986 - Pialrd de Vi$lea; J9'X) - Tiru Maiorescu; 1992 - Descine paraJele; Viclor Brauner In Romlinia; 1993 - Ev Mediu la Sibiu; 1994 - BrJila - 625 de ani - video; SJ nu ne rJzbuna(i - 1m (in colaborare cu Millai
Constantinescu),

NUT)\., Lucian
Acto r (Buc ure jti, 19 apriLie 196 1) . Studii: IATC (1987). Filmografie: 1985 - Dec/aro!ie de dragoSie (r. Nicolae Corjos); L 987 Ni$te biieli groza vi (r. Cornel Diaconu); 1988 - Marrori dispiIru!i (r. Szobi Cseh, Dan Miro ne se u); 0 vara eu Mara (r. George Cornea); Un studio Tn caUlare.a unei vedele (r. Nicolae Corjos); L990 Sobolallii ro$ii(r. Florin Codre); 1992 Doi haiduci ~jo cr~mar;,a (r. George Cornea); 1994 - Paradisul In direct (r. Cornel Diaconu).

NOITARA, Constantin I. Actor (Bucure~ ti . 5 iunie t859 .

CO!l.'icr ~a lOrul

Bucure."i. 17 oc tombrie L935). Studii : de ana dramatiea . Bueur"'ti (1879). Timp de jumatate de seeal, pcrsonalitatc eu aura J egendara a iS lorici tcalrului romanesc (interpret , director de SCella, profesor de actorie). Socie laT ;.I I Teatrului Na!ionCiI din [3 uc u rc~ ti . Protagonist 011 primului film NUSSBAUM. Ellch Regizor film docllmentar (Baia de de fic!iune scmnificativ pen lru cine Cri j, Hunedoara, 18 aprilie L934):1 1l1 tt lograful romanesc: Inrlependc n /~ I
254

Dan Nulu in Dimine/ile unu; baial cuminls


( 1966) 255

OLAH.11bertu

!
OANCEA, George Actor (Bucure,ti, 3 iulie 1933). Studii: IATC (1954). Bogat~ activitate leatrala (Teatrul Bulandra). Yn film, roluri de plan doi. Una dintre vocile cele mai utilizate penlru dublaje ~i co mentarii. Filmografie: 1971 - BD. 'I.';nunte $i la mare (r. Mircea Dragan); 1973 Despre 0 anume fericire (r. Mihai Consranrinescu); 1977 Soldalii viccoriei I Comunj~rji (r. DOTU Nastase. luri Ozerov); 1980 - Munli fn flilciJ.ri (r. Mircea Moldovan); 1984 - RaJiul (r. Mircea Dragan); 1989 . Moarrea unui anist (r, Horea Popescu).

nunta Ja ollen; (r. Al exandru Dragulescu); 1968 - Iriga,ii fn zona


Carasu (r. Radu Hangu); 1969 Muguri
(r. Jean Petrovici); 1970 - Mi-a spUS 0 veeina (r. Florica Holban); 1971 On,ul ~i strada (r. Radu Hangu); 1972 , Magdalena Papa (r. Florica Holban); 1974 - Flori ale ponului popular romanesc (r. Paula PopescuDoreanu); 1975 . Tilticul meu (r. Stelian Penu); 1976 - Un seeol in slujba umanili{jj (r. Consranrin Budi,teanu); 1977 Columna Republicii: vulicaJe/~ indus triei (r. Srelian Penu); 1978 - Trddi!ii dit Bisrrila Nilsilud (r. Mircea Popescu); 1979 - Romania, casa mea (r. Virgil Calotescu); 1980 Sawl milionarilor(r.
Erich Nus sbaum); 1981 - ClJemarea soarelui (r. Elefterie Voiculescu); 1982 GriIdini suspendCJce $i himerc (r. Mirel
Ilie~iu).

Filmografie: 1962 - Doi bilie!i ca piiinea caldii (r. Andrei Gli!nt)u ); 1%8 Apoi ,-a nJscut legenda (r. Andrei Blaier); 1969 - R!i.utacio.,ul adolescent (r. Gheorghe Vitanidis); Simpaticul damn R (r. ~tefan Trdian Roman); 1971 . Facerea lumii (r. Gheorghe Vitanidis); 1972 . SiIge.ta capitanului Ion (r. Aurel Miheles); 1973 ~ Dr.goste. fncepc vineri (r. Virgil Calorescu); 1976 Premiera (r. Mihai Constantinescu); TiIfiI de Venepa (r. Perre Bokor); 1977 .
lam. bobocilor(r. Mireea Moldovan);
'1979" Singur prinlre prieteni (r.Cornel
, Tod':a); 1980 . Alireilea sail mortal (r.
Alecu CroilOru); Ciincec pentru fiu/ meu (r. Consrantin Dicu).

Wrco<tZC (r. Gheorghe Vilanidis); 1987 fn {jec"", zi mi-e dar de tine (r. Gheorghe Vitanidis).

OLAH, 11be!lu
Compozitor (Arpa.';iel, Maramure ~, 2 ianuarie 1928). Siudii: Conservarorul, Cluj (1949) ~i din Moseova (1954). Premii: Mamaia 1966 (Rilsco.la); ACIN 1971 (Mihai Viteazu); ACIN 1984 (Horea). Filmografie: 1958 . A v.lan$a (r. Gheorghe Turcu); ,1961 . Striizile au amintiri (r. Manole Marcus); 1963 '. Pisic. de mare (r. Gheorghe Turcu); 1964 . Comoard din V.dui Vechi (r. ' Victor Iliu); Si1rurul (r. Lucian Bratu); 1965 . R~scoala (r. Mircea Mure~an); 1966 Castelanii (r. GheorgheTurc.u); Meandre (r. Mircea Saucan); Zodia Fecioarei (r. Manole Marcus); 1967 ZJle de varJ(r.lon Ni~); 1969,Riiuti1- , ciosul adolescent (r. Gheorghe Viranidis); ' 1970 - Mihai Viteazul (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 - Atunei

OGLINDA, VasIle
Operator (D~eni: Tulcea, 12 martie 1933 - Bueure~ti, 6 octombrie 1986). "''''''-- ''' Studii: IATC (1957). Din 1961, In Studioul Bucure~ti. film de flctiune, iar din 1970; la Studioul Armarei, filme de

instruc1ie militara. i-am condamnar pc lOli Ja moarle (r. Filmogtafie fiqiune: 1961 - Drum nou Sergiu Nicolaescu ); Deco/area (r. I Lada cu zeslre (c. Francisc Munteanu); Timolci Ursu); Pdnlre colinele vcrzi (r. 1964 - La parru pa$i de infinil (r. Nicalae Breban); PUlA:rea ~i Adeviirul (r.
Francisc Munteanu); 1965 - 8 minute de vis (r. Mihai Constantinescu); Dincolo de barierJ (r. Francise Munteanu); 1967 - episodul Bucure~/i (r. Ion Popescu Gopo) din [k trei ori Bueure.~ti; Zile de varli (r. Ion Nila); 1973 - Pislrui.wl (r. Francisc Munteanu) - serial TV.

OBRADOVlO, MIlIutin
Operator film documentar (Modyerel, lugoslavia, 14 octombrie 1919). Studii: IATC (1956). La Studioul AI. Sahia, din 1961. Semnea2ll imaginea la peste 90 de scurlrnetrdje. cal ~i numeroase subiecte de cinecronica. Din 1982.la televiziune. Filmografie: 1962 - Carnecul pre~e dintelui (r. Alexandru Slrbu); 1964 C-a..<ai jocu-n FiIgiJra'i (r. Radu Hangu); 1966 - Wrste (r. Eugen Popi\.); 1967
256

~EANU, VIrgil Actor (Turnu Severin, 17 mai 1940), Studii: IATC (1964). Bogata activitate tealfali! (Teatrul Bulandra) ~i la
televiziune.

OHANESIAN, David
Cantarel de opera (Bueure,ti, 6 ianuarie 1927). Studii: Conservalorul, Cluj (1952). In film, citeva aparilii pline de culoare: 1983 - MisU!rele Bucure$lilor (r. Doru Nastase); 1985 . Colierul de

Manole Marcu s); 1972 . Lupul manlor (in colaborare cu Hans Posegga) (r. Alecu Croitoru, Wolfgang Staudte); Razbunarea (in colaborare cu Hans Posegga) (r. Sergiu Nicolaescu, Wolfgang Staudte); 1973 - Dineolo de nisipuri (r. Radu Gabrea); Tredtoarele iubiri (r. Malvina Ur, ianu); 1974 - Nemuritorii (In colaborare eu Nicolae Covaci) (r. Sergiu Nicolaescu); 1975 Pe aici IIU se trece! (r. Doru Nilstase); 1976
Oa.\pc{i de seariI Cr. Gheorghe Turcu);

Osiinda (r. Sergiu Nicolaescu ); 1977 Riizboiul de Independen!1i (r. Doru


2S7

-==--==

==lo

OLASZ. 1lbet1u

ONDRljCZlK.

t;otoman

Nastase, Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vitanidis) - serial TV; 1978 - Vlad Tepe~ (r. Doru Naswse); 1980 - La ri1scrucea marilor furtum' (r. Mircea Moldovan); Munli in flac.ri (r. Mircea Moldovan); 1981 - Conyoiul (r. Mircea Moldovan); 1982 - Cine iube,'le .,i lasa (r. Gheorghe Turcu); 1983 - Bocel vesel (r. Mircea Moldovan); 1984 - Eroii n-ou viirslA I FaUl din SInJ.da Aorilor(r. Mihai Constantinescu, Dan Mironescu) - serial TV; Horea (r. Mircea Mure~an); 1987 Vulcanul stins (r. George Cornea).

OLASZ.11berlu
Operator (Tilrgu Mure.,. 2 aprilie 1931). Studii: fATC (1956). Din 1960. la Studioul AI. Sahia . Film documentar ~i de fiC\iune. Din 1971. lucreaz~ In Gennania. Premi.i: Marnaia 1966 (Garo). Filmografie: 1960 - Cei mici despre lumea mare (r. Gabriel Bana); 1962 Conlemporanul meu (r. Pavel Constan tinescu); 1963 - 3 x 3 = ? (r. Gabriel Barta); 1964 - Rilmuri poerivile (r. Mirel lIie,iu) - ff; Inliilnire cu Lizuca (r. Gheorghe Horvat); 1965 - Drumul (re Mireillie~iu); Gord (r. Gabriel Bana); 1966 - Un film cu 0 faliJ fermeciJlOare (r. Lucian Bratu) - ff; Simfonie in alb (r. Ervin Szkler); 1967 - episodul Alerizare forraliJ (r. Horea Popescu) din De rrei ori Bucure.,li - ff; Juciirii (r. Gabriel Bana); 1968 - Furnalul nr.1 (r. Mireillie~iu) doc; 1969 - Canlece/e Renil,'Iterii (r. Mirel lIie~iu) - doc; CJldura (r. ~erban Creanga) - ff.

Chi,inilu (1969). Activitate lndelungaia ca redactor ~i red<lctor- .~efi'll Redaqia de scenarii a studioului ..MoJdova-fllrn" (Chi~jnau). Autor a nurneroase scenarii de film documentar pe (erne sociale ~i ecologice. i Filmografie: 1974 - Pulsul limpulq; (r. Petre Ungureanu); 1976 - Formu'a ' curtubeulu; (r. Petre Ungureanu); 1978 TaliJl (r. Vlad Deuc); 1981 - ASI' searii (r. Vlad Drue); 1982 - A doua na.,'lere(r. Vlad Druc); 1983 - A~.-i vi.,a omului (r. ~tefaJl Bulicanu); 1984 - Ce Ie legeni, coorule (r.lon Mija); 1986 - Dreptul la zbor(r. Victor Buciltaru); Cu dureie ,'Ii speranliJ (r. Boris Vieru); 1987 - A fosr apil(r. Valeriu Vedra,eu); 1988 - A fO~1 piim9nt (r.lon Mija); 1989 - Raul sur~ rinlelor(r. Victor Budtaru); 1990- Cin, ne opJril.? (r. Tudor Tiltaru).

Desprilldere. (r. Doru Matei); 1990 BlIriera (r. Mircea Mure~all); Explozii1 B.rajul (r. Stelian Penu). (r. Mircea Dragan); 1973 - Pi.<truiatul(r.
OLITANU-MATEI. Draga Actrita (Bucure~ti, 24 ocrombrie 1933). Studii: IATC (1956). Apreciatil interpreta de comedie pe scena (Tearrul National. Bucure~[i), 1n film .~i la televiziune. Premii: ACIN 1975 (lluslrale cu flori de camp; Filip cel bun). Filrnografie: 1955 - Blanca (r. Mihai lacob, Constantin Neagu); 1960 - Sele. (r. Mircea Dragan); 1962 - Lupeni '29 (r. Mircea Drilgan); 1963 - Lini,le (r. Alexandru Boiangiu); Un suras in plinil variJ (r. Geo Saizescu); 1964 Merii siilbatici (r. Alecu Croitoru); 1966 FilnlOmeJe se grJbesc (r. Cristu Poluesis); Golgot. (r. Mireea Dragan); 1967 - Cine ya deschide u,a? (r. Gheorghe Naghi); Zile de vara (r. fon Ni!il); 1969 - Priereni fiirJ grai (r. Paul Fritz Nemeth. Gheorghe Turcu); 1970 Fri:J.rij (r. Gidl Gheorghe, Mircea Moldovan); 1971 - Facerea lumii (r. Gheorghe Vitanidis); 1972 - ASia seariJ d.msam IU famiJje (r. Geo Saizescu);
Feancise Munteanu) - serial TV; 1974 ~ ?Iefan cel Mare - Vaslui 1475 (r. Mireea Drilgan); Filip eel bun (r. Dan Pi!a); Fro.(ii Jde,; (r. Mircea Dragan); l/usrrdle cu flori de dimp (r. Andrei Blaier); 1975 Palima (~i scenarist, Tn colaborare cu George Cornea) (r. George Cornea); Toamna bobocilor(r. Mircea Moldovan); Zi/e fierbinp' (r. Sergiu Nicolaescu); 1976 - Bunicu/ .~i doi delincyen!i minori (r. Maria Callas Dinescu); InsulO{a ilmana pronun{i1rea (r. Dinu Cocea); Seren.dil penlru erajul XII (r. Carol Corf::!.nta); Ullima noapce a singuraci!ii (r. Virgil Calotescu); 1977 - Aqiunea AUlobuzul (r. Virgil Calotescu); Eu, ru ~i Ovidiu (r. Geo Saizescu); larnil bobocilor(r. Mircea Moldovan); Penlru palrie (r. Sergiu Nicolaescu); 1978 - Din nou .1mpreun!f. (r. George Cornea); Guscul ~i culoarea fericirii (r. Felicia Cern~ianu); Nea Marin Miliardar (r. Sergiu Nicolaescu); Ull om in loden Cr. NicolaeMMgineaJlu); 1980 - Dumbrdva minunalii (~i scenarist) (r. Gheorghe Naghi); 1981 - 0 lome rifr. Cef (r. Mircea Drligan); 1982 - Bulelin de Bucure.)ti (r. Virgil Caloteseu); 1983 MiezuJ fierbinre aJ pJinii (r. Alecu Croitoru); 1984 - RamiJ"agul (r. Ion Popescu-Gopo); 1985 - CiJsalorie cu repeli!ie (r. Virgil Calotescu); 1986 Cucoana Chirif.3. (~i scenarist) Cr. Mircea Drilgan); 1987 - Chiril. in la., i (,i sce narist) (r. Mircea Dragan).

OLTEANU. Luda Produc~tor, scenarist la filmul de anima!ie (Bucure~ti. 16 mai 1925). Studii: Facultatea de filozofie. Bucure,ti. Scriitor de literarurd penlrU copii. Yn anii '80. director~al StudiOuriiBFBu~i'~i Animafilm. Premii: ACIN 1982 pentru scenari (Cine a gasil vise frumoase?) . I I

OlAREscu. DumJtru
Scenarist din Republica Moldova (Gura-Galbena. Cirni:?lia, 14 aprilie 1947). Studii: Facultatea de filologie.

Operator film documemar (Bucure~ti ~ \0 septembrie 1951). Studii: IATC (1976). Din 1980.la Studioul AI. Sahia: peste 80 de scunmetraje. Filrnografie: 1982 - MicroC/imalUl (r. Adrian Istrateseu-Lener); 1983 Sondorii din Carcojani (r. Dumilru, Done); 1984 - Dincolo de olel (r. Stelian Penu); 1986 - Minerit pe meleaguri vrJncene (r. Alexandru Ga.5par); 1988 -:

OLTEANU. Ludan

ONDREjCZIK. Coloman
Oraga Olteanu-Matei in PaUma (1975)

Inginer (Bucure~ti. 29 iulie 1934). SlUdii: lnstitutul Unional de Tehnica Cinema!ografica, Leningrad (1957). La
259

258

ONISA, Anda

OP~AN,

Nlcot

Anda Onesa in Duios Anastasia trecea (1979)

Studioul Bucurqti , din 1957, In Labo rdlOful de eercetari !ji seqia Film~ri combin4ite. Spec iaiizal in probleme de tehnica cinemalognlfica. Premii: UNIATEC 1970 pentru pro cedeul Mirdcolor.

NicoJaescu); Pas 111 doi (r. Dan Pi {a);


PrimJvara bobocilor (r. M,ircea
Moldovan); 1988 - Flori de ghea!ii (r. Anghel Mora); 1991 - Balall!' (r. Lucian Pimilie).

ONESA, Anda Actri{~ (P.uc;ioa-;a. Dmbo, vi!3, 21 mai

ONlSORll, MIhal Mlrcea Sccnograf (Slghl~oara, 23 luhe 1~45) .


Filmografie: 1975 - Alexandra .,i
i960) l Stuct$' Facultatea de filolOfie, infernul (In colaborare eu Gheorghe ,. ,I ~1l ' -(1"83) P < I-d . Veniamin) (r.lulian Mihu); 1978 - Vis '7 rOH!saard e Istone. BUCI,lfr de ianufjrie (In colaborare cu Traian !itupa' I990, se siabile~te ~n ISUA. K~ r10VY V*fY \980 (Duios Ni\escu) (r. Nicolae Opri\escu); 1985 CfjnfOIJU/ pariis;l (r. Adrian fstditelic u n~sl~.'wllreCe(l). ., ' alie: 1977 - Seplernbne . (r. Lener). Fli1dogr TiJno!~i 'I!Jrs~) ; 1978 - V.can!.lragicJ (r. e~'n stanti'n Vaeni); 1979 - Duios OPR!.? MIhal Scenarist, produc3tor (Bucure~ti, 27 An<lsl~sj~ .lrec~ll ~r. ~~exalld.ru Talos); 1985 ~I NOJ , eeJ drn l,ma fnrfil (r. Serglu octombrie 1930). Studii: Facultat1a d\l

Prfoii:

filologie , Bucure~ti (1954). Redactor in eu Constalllill Paun) (r. Andrei Blaier); ct:idrul Redt:icliei de sce narij a Studioului 1986 - RecitaJ In gr11diniJ cu picici (In Bucure~[j ~j producator deJegal hi Cl:lsa colaborare eu Aurora lcsarie) (r. de film 5 (1954-1990). Colabomtor Cristiana Nicolae); 1987 - Ni,le biiie!i constant al regizorului Dinu Cocea. grozavi (in colaborare eu Aurora. lcsarie) Filmografie: 1965 - Haiducii (in (r. ComeJ Diaconu); 1992 - Doi haiduci colaborare cu Eugen Barbu, Nieolae ~j-o crJ~miirjpl (in eolaborare eu Vasi Ie Paul Mihail) (r. Dinu Cocea); 1967 Chiril~) (r. George Cornea); Lieeenii in Riipirci:J fecioi:Jre/or (in eolaborare cu a/erliI (In colaborare cu George Sovu) Eugen Barbu. Dinu Cocea) (r. Dinu
(r, Mircea Plilngau). Cocea); 1968 - Riizbunarea haiducilor
(In colaborare cu Eugen Barbu, Dinu OPR!.?AN, Nlcolae Cocea) (r. Dinu Cocea); 1970 - Haidueii Operator film doeumentar (Constanta, lui $apreci:Ji (in colt:iborare eu Bugen 28 augu st 1924). Din 1951,Ia Studioul Barbu) (r. Dinu Cocea); 1971 AI. Sahia: jumal de actualiti\\i, reportaje , SiIpri1man~ nebuujJor (In colabo rare cu apoi filme documentare (peste 75 Eugen Barbu, Dinu Cocea) (r. Dinu titluri). Cocea)~ Zesrrca Domni{ei Ralu (In Filmografie: 1954 - Oaspe/i dragi din colaborare cu Eugen Barbu) (r. Dinu China Noua (r. Ovidiu Georgescu); Cocea); 1972 - Para.,uti,lii (In cola 1955 - Ziua A via!iei (r. Nicolae borare eu Gheorghe Bejancu, Ladi slau Otrocol); 1956 - De strajIJ palriei (r. Tarco) (r. Dillu Cocea); 19.74 - .S tejar NieoJae Otroeol)~ Princre a/bine (r. extrema urgcnfii (In colaborare eu Horia Dumitru D~darlat); 1959 - Pepiniera de Lovinescu) (r. Dinu Cocea); 1976 vira (r. Dumitru DMiirlat); J960 - Cum Insli:Jn!a i:Jmana pronunfarei:J (in cola va fi vremea (r. Jean Petrovici); 1961 borare eu Dinu Cocea, Gabriel losif Dobrogea co/eelivizala (r. Doru Cheju); Chiuzbaian) (r. Dinu Cocea); 1978 1963 - CampiOni:Jle/e inrernalionaJe de ECi:Jrerini:J Teodoroiu (in colaborare cu vo/ei (r. Eugen Popila); 1964 - Mi-e Vas il e Chiri!~) (r. Dinu Cocea); 1980 dragJ tinererea (r. PanteJie Tutuleasa); $anfaj (in colaborare cu Rodica Ojog 1966 - Apimondia (r. losif Sas); 1967 Bra~oveanu, Geo Saizescu) (r.. Geo Albina romaneaseii (r. losif Sas); 1968 Saizescu); Cnrec pentru fiu/ meu (in Alba fulia 1918-1968 ( r. Palltelie eolaborare cu Constantin Dicu) (r. Tu\uleasa); 1970 - Pacru zile dihtr-un an Conslantin Dicu); fimcu lii:Jnu huiducuJ (r. Mirel Ilie~iu); 1975 - Soarele ne (in colabontr" cu Va.,i1e Chiril'\) (r. Dinu Juminei:Jzii deopotrivii (r. Olimpia Cocea); Jancu lianu za.pciuJ (in cola Robu); 1977 - Invingenr (r. David Reu , bordfc eu Va>iile Chiri!a, Dinu Cocea) (r. Ion Visu); 1978 - Chemarea z.pe7.ii Dinu Cocea); 1982 - Me/odii la (r. Eugen Popila); 1979 - Binele de riiu Cosline.~ci (r. Constantin Pilun); 1983 Ie seapii (r. Slian Penu); 1980 - Drumu! AC(iunei:J Zuzuc (In eolaborare eu spre Celalea o/e/u/ui (r. Eugen M;:Hldrie); Aurora Icsarie) (r. Gheorghe Naghi); 1981 - PaCru biiiqi de aur (r. Eugen 1985 - But;J/ja din umbrd (in eolaborare Popi\a); 1983 - A Opl' ,iillsiI, Apilami/ul
261

OPJUTBUl, Nlcclae (r. OlgaZi"u); 1984 - Can.luIDuniJ.re. (r. Mireea Daneliue); 1995 - Punctul
M.re. Neagrii (r. Ervin Szek ler); 1985 zero (r. Sergiu Nicolaescu).
- Dilciad. de varli (r. Eugen Popi!a); 1987 - Ca/ea fentl. P.'!c.ni-Tiirgul O~ANU, MIhal Inginer de sune[ (Slali na . martie Neaml (r. Ale xandru Ga~par); 1988 1952). Studii: Facuilatea de electroniei., lubileul Daeiadei (r. Eugen P0l'.il~' ===~ - Buctire:iii 1[979). OPRfTESOl, Nlcolae Filmografie: 1979 - Singur prin lre Regizor (Bueure,ti, 30 aprilie 1947). prieleni (r. Cornel Todea); 1980 , Studii: IATC (1969) ,i Institutul de CDnlee pentru fiul meu (r. Constantin Tnalte S[udii Cinematogratice, Paris. Dieu); 1981 - Ala, alerize>tZil slrJbunica' Film (loeumentar ~i de fiqiune . Acti (r. Nieolae Corjos); Convoiul (r. Mireea
vitale didactica universitariL in a doua Moldovan); Grilbe~ee-Ie incee ( r. Geo
jumiHate a ani lor '80 se stabile~te 'in Saizescu); 1982 - Me/odii la Co.iine.~li
(r. Constantin Pnun); PMurea nebunil (r.
Franla. Premii: ACIN 1976 (Na!!lerea unui Nicolae Corjos); 1983 - De dragul cJu,
miracol, Nadia Comlinec/); UCIN 1990 Anca! (r. Cristiana Nicolae); Riideri ca
(Sezonul pescJru.~ilor) . Debut in jn viaril (r. Andrei Blaier); 1984 - AI
lungmetraj: Vis de ianuarie (1978). palrulea gard de llingil deb.rcader (r.
Crisliana Nicolae); Eroii n au var~la I OPROlU, Melanla Fala din Slrada Florilor (r. Mihai Monteur (Ploi<.jti, 27 august 1952). Constantinescu, Dan Mironescu) serial Filmografie: 1987 - Rezervii ... la scan TV; Mireasma ploi/or larzii (r. Mircea ( r. Mihai Diaconesc u); Ni~le Mie{i Moldovan); 1986 - Secrewllui Nemesis grozavi (r. Cornel Diaconu)i Viara ca 0 (r. Oeo Saiuscu); 19&7 - Rezervil ... I.
poveste (Secvenle din iSlOrht filmului SIan (r. Mihai Diaeonescu); 19&8 -
romlinesc) (I-II) (r. Costache Ciubotaru, Expedilia (r. Mireea Moldovan); 1989 Alecu Croitoru); 1988 - De ce are Momentul adevilrului (r. Andrei Blaier);
vulpea coada? (r. Cornel Diaconu); 1990 - Harababura (r. Geo Saizeseu);
eph;oadele Fara lumini de poziJie (T. Unde I. soare e frig (r. Bogdan
Mihnea Coluntbeanu) ,i Premiul (r. Durnitrescu); 1991 - Divor( din dragosle
Radu Caranfil) din AUloseop; Flori de (r. Andrei Blaier); 1992 - Liceenii in
ghealJ(r. Anghel Mora); 1989 - Cenu~a alerrli (r. Mircea PJangnu).
piisiirij din vis (r. Dorin Mircea
Dorofrei); Lacrima cerului (r. Adrian

OROYEANU, Ion

Naghi) (r. Gheorghe Naghi); 1980 _ Punga cu libe/u/e: (in colaborare cu ranu~ Neagu) (r. Manole Marcus); 1982 Bu/oi:Jne de curcubeu (in colaborc!re cu Fanus Neagu) (r. lo. ' if Demian); 1983 Li., ca (in colaborare CU Fiinu~ Neagu) (r. loan Carmnz.n); 1986 - Sani" a/baslrif (in colaborare cu Fanu j Ne"gu) (r. loan
C~rmazan) .

OROVEANU, neana Pictor de COstume (Oeva, 7 iulie

1925). Siudii: Insei lulul de arle plasli ce, Bucure 5ti (1952). Premii: ACIN 1974 (fluslrute cu flori de ciimp); ACIN 1979 (Vlad Tepe.,). Filmografie: 1955 - A/am}" jJl mUII!i (scenog raf) (r. Dinu Negreanu); 1957 _ CiliJdda sfarami:JfJ (r. Marc Maurette); Douif lozun (r. Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); 1958 - Ava)ansa (r. Gheorghe Tureu); D-ale camavalului (r. Glleorghe Naglli, Aurel MihelesF, 1960 - BJdiiranii (r. Sica Alexandrescu, Gheorghe Naghi); Soldali fiiril uniformil (.. Franc ise Munleanu); 1963 - Anolimpuri (r. Savel Sliopul); Codin (r. Henri Colpi); 1964 _ PJdurea spfinzura.{ilor (in coJaborare cu Ovidiu Bubulae) (r. Liviu Ciulei); 1966 Golgola (r. Mircea Dragan); Vremea OROVEANU, Ion
ziJpezilor (1'. Ghcorghe Naghi); 1968 _ Scenograf (Dev., 16 aprilie 1927). In
Columna (r. M ircea Dragan); 1969 _ a douajumihare a allilor '60, se s labile~te
Ba/ada pentru MiIriuca (r. Tiee! in stdiinarare.

de dumilliciI (r. Mihai Constantinescu); 1977 - Buzduganul eu Irei peee!i (r. Constantin Vaeni); SOldi:J{ii vic(oriei / Comuni.~lii (r . Ooru N~sla.'ie, furi Ozerov); 197 8 - Vlad Tepe.)' (r. Do ru N:l.<la<e); 1980 - Drumul oaselor(r. Doru Na'aa~); La rJscl11C~ marilor fununi (Tn colaborare cu CriSlina Piiune!-iCu) (r. Mircea Moldovan); Mun{i in flacJri (in colaborare cu Crislina Piiunescu) (r. Mircea Moldovan); 1981 - 0 lume fifr. cer(Jn colabordIe cu Maria Bonnovschi) (r. Mircea Drdgan); Wilhelm Cucerilorul (in colaborare cu GabrieJa Nicolaescu) ( r. Gilles Grangier , Se rgiu Nicolaesc u) _ se rial TV; 1982 - inlUnericul alb (r . Andrei Blaier); 1984 - Emi. ia continuli ( r. Dinu Tanase); Ziua Z (r. Sergiu Nicolaescu); 1986 - Cucoana Chiri!a (r. Mircea Dr.igan); Trenul de aur (in colaborare cu Ali cjia Sokolowska , Ana Szezek) (r. Bohdan POreba); 1987 _ Chiri!" in la,<i (r. Mircea Drlgan ); 1989 Momentul adevilrului (r. Andrei Blaier);
1993 - Cruce. de pialrli (r. Andrei
Blaier); 1995 - Aid nu locuie~le nimelli
(r. Malvina Ur.,ianu ).

ORNARll, Vlntm!

Istratescu-Lener); 1992 - Liceenii in Scenarist (Fole~ti, Valcea, 14 fe


.Ierta (r. Mireea Plangau); Patul conju bruarie 1928). P ublic is t. La sfi1r, i,1U1
gal(r. Mircea Daneliuc); 1993 - Aceaslli anilor 'SO, se stabileste in Fran\l.! lehamile (r. Mireea Daneliu c); 1994 Filmografie: 1963 - Luminii de iulie
episoadele Poale (r. Fla via Rotaru) , i (in eolaborare cu Fanu ~ Neagu) (r.
Unul el ~i una ea (r. Constanein Rndoaca) Gheorghe Naghi); 1978 - Ciocolalii cu
din Mica. publicilA.u:; Senatorol melci/or a/une (in eolaborare cu Gheorghe

262

Constantinescu, Constantin Neagu); 1971 - B.o. la munte .< i la mare (r. Mircea Dmgan); Brigada Diverse in
alertJ(r. Mi rcea Dnlgan); 1972 - Silge. ", cilpitanului Ion (r. Aurel Miheles); 1974 IIUSlr ,;1 {e cu flori de: camp ( r. Andrei Blaier); Plica/li(r. Geo Saize.>cu); 1975 Pi:Jlima (r. George Cornea); SingurJta.tea flori/or(r. Mihai COnst311Iinescu); Tala

Premii: Mamaia 1965 (De-a$ fi

Harap Alb).

Filmografie: 1963 - A nolimpuri (in eolaborare CU Zol ean Szab6) (r. Savel Sliopul); 1965 - De-.~ fi ... Harap-Alb (.,i coslUme) (r. Ion Popescu-Gopo); 1966 - S,eaua {iJrii nume (~i coslume) (r. Henri Colpi); Zodi. Fecioarei (r. Manole Marcus). 263

ORZA, Paul

orr, Wllfi1ed
Buzduganul cu (rei pece{i (r. Constantin Vaeni); 1978 - Pe firul apei (r. Letilia Popa); 1979 - fncoarcerea lui VodJ Upu"neanu (r. Malvina Ur,ianu); 1980 Zbor planac (r. Lucian Mardare); 1981 Ana ,i "ho{ul"(r. Virgil Calolescu).
OSIROVSCI-U, loan Operator, regizor (Hu~i, 8 noiembrie 1926). Din 1941,Ia ONC, ji, din 1950, la Studioul Armatei (peste 70 de filme militare). Premii: Odessa 1967 (Lupla in munrO; Mangalia 1969 (Rachece in larg); Berlin 1970 (Tehnica conducerii canculUJ); ACIN 1980 (Ascensiunea), OTROCOL, Nlcolae Regizor film documelltar (Mard~e~ti, 29 august 1919 - ?). Din 1953, la Studioul AI. Sahia, specializat tn repor taje ~i filme de protocol. Filmografie: 1953 - 23 Augusr, 1955 - Ziua a via!iei; 1956 - De slrdja palriei; 1957 - 80 de ani de la Riizboiul Indepen den rei; 1960 - Bi/iacul mamei; 1967 iscoriti unui manuscris; 1968 - Misrere in piarri1; Moara viselor, 1969 - Despre merabolism.

Horia $tefanescu) - fa; 1965 - Ora.,ul care iube.,ce (r. An.".,ia Anghei); 1966 6octombrie 1933), Studii: IATC (1957). FanlOmele se grJbesc (r. Cristu In perioada 1957-1960 lucreaza la Po1ucsis); Un film cu 0 fala ferme televiziune. Din 1952, la Studioul cJcoare (r. Lucian Braw); 1967 AI. Sahia, peste 150 scurtmelraje utili Gioconda fara suds (r. Malvina (are ~i documentare, manifestandu-~i Ur.,ianu); 1968 - Vin cic1i$cii (r. Aurel Miheies); 1969 - Cilldura (r. Serban preferin~a pentru filmul cui rural. FIlmografie: 1958 - Medalion Her/ea; Creanga); 1970 - A,repcarea (r. Serban 1964 - Fescivalul Enescu; 1965 - Elevul Creanga); J9]_~ - Seraca (r. Malvina _ __ de serviciu; 1966 - Cemum AnnTAca Ui~ia:n-u);-191T 07fQio-;-atlfga- Nefii!= demitJ.e; 1967 - Daci! (reci diu! SeJenei; (r. Cornel Tadea); Ciprian Porumbescu 1969 - Pe ogoarele pacriei; 1970 - Am (In colaborare cu Gherase Dendrino) (r. invins urgia ape/or, 1971 - 0 voce in Gheorghe Vitanidis); Cu mliiniJe c1urdte jurul Iumii; 1972 - George Enescu; 1973 - (in col abo rare cu Temistoelc Popa) Cucezanr;!; 1974 - R<ld;!cini; 1975 - (r. Sergiu Nicolaescu); Parasuri$[ii MJnurii din Tara de Piau;!; 1976 - (r. Dinu Cocea); 1973 - 100 lei (r. Constanrin BriillCU{;i; 1977 - Ora~ul care Mircea Silucan); Proprielarii (r. Serban \'ll-a schimbar deslinu/; 1978 - Sa/urari Creangii); Ulcimul canu, (r. Sergiu din Giarmaca; 1979 - Vasile Goldi$; Nicolaescu); 1974 - Un augusc in tl;!c<lri 1980 - Sepcembrie muzicaJ /a Bucure.~Ii; (Tn colaborare cu Dumitru Capoianu. 1981 - C;!rcurarul din A vrig; 1982 - Temistocle Popa) . (r. .. Dan Pila, Pictura ca 0 baJadiI; Sibiu. ora.~ a/ Alexandru Tatos) - serial TV; Un muzicii; 1983 - Onisifor Ghibu;' 1984 comisar acuza (r. Sergiu Nicolaescu); Inca/nir.:: cu Traian Bradean; 1985 - 0 1975 Cancemir (r. Gheorghe pun Ie aruncariI inere suflere; 1986 Vitanidis); Casa de la miezul nop{ii (r. Leonard, prin{ul operecei; 1987 Gheorghe Vitanidis); Mu~chelarul "Astra" pe baricadele /uplei na[ionaJe; roman (r. Gheorghe Vitanidis); 1976 1989 - 0 fabric<! de fabrici; 1990 - InSll:ln!l:I amana pronun{area (r. Dinu Lumin;! din luminJ; 1994 - Credinra, Cocea); 1979 - Clipa (r. Gheorghe Vitanidis). l<:tina diIinuhii noas{(e.
Regizor film documentar (Sibiu,

ORZA, Paul

arr, Wllfi1ed
Operator (Sibiu, 3 mai 1912). Studii: Institutul bavarez de arta cinema tograficil, MUnchen (1937). Din 1938,Ia ONC, operdtor de actualilati, reporter de front. 1938-1949: peste I 000 subiecte de jurnal-5i 30 de filme documenlare. Tn anii '50, filme de fiqiune ~i aClivilale

OSCHANIIZKY, Richard Compozitor (Timi~o!lra, 25 februarie 1939 - Timijoara, 4 aprilie 1979), Studii: Conservatorul, Bucure,ti (1957), Pianist, dirijor. Premii: ACIN 1979 (Clipa). FIlmografie: 1964 - Drumuri (r. Mirei Ilie~iu) - doc; Temii cu variariuni (r. Dona Barta) - doc; Ghiocei (r. Gheorghe Sibianu) - fa; 1965 - Gura lumii (r.
264

OSEQUC, GaMel
Aclor (Constanla, 8 noiembrie 1950). Studii: IATC (1976). Activitate teatrala (Teatrul Nalional, Bucurqti). Din anii '80, se stabile~te Tn Gennania. Filmografie; 1974 - Zidul (r. Constantin Vaeni); 1975 - Prin cr;nu~a imperiului (r. Andrei Blaier); 1976 Trei zife .~i trei nop{i (r. Dinu Ti'iCj1se); 1971 - Aurel Vlaicu (r. Mircea Drd'gan);

didactica universilara. Dupa 1963, la Sludioul AI. Sahia. Dill 1972, lucreaza Tn Germania. Filmografie documentar: 1937 _ Prima ftibricil romJnJ de anvelope (r. Wilfrid Ott); 1939 - Tara Morilor (r. Paul Calinescu); 1941 - MJndrd IlQtiSlril rard (r. Paul Caline,cu); 1944 - Schi de primJvar" (r. Paul Calinescu); 1945 _ Ciincecul brazdei (r. Jean Mihail); 1946 - Tara la dacorie (r. Jean Mihail); 1947 _ Agnira-Botorca (r. Paul Calinescu); Toamna la (arJ(r. Paul calinesc"); 1964 - Doccor Gh.Marinescu (r. Zoltall Terner); 1965 - Anne tile cunoa:jlerij (r. ZoWin Terner); 1966 - Biocenoza de slepJ (r. Dona Bana); 1967 - Efemere (r. Dona Barta); 1968 - CUlii cu do, re, mi (r. Paul Cojocaru); 1969 - lnvirarie fa zbor(r. Marius Oniceanu); 1970 - Dup;! 40 de ani (r. Mircea Popescu); 1971 _ Efectul rermoeleclric (r. Marius Oniceanu). Ficliune: 1946 - Floarea reginei (Tn colaborare cu Ovidiu Gologan) (r. Paul calinescu); 1949 _ R;!sunJ valea (r. Paul Cillinescu); 1951 - in StiC la noi (r. Jean Georgescu, Victor lliu); 1952 - Micrea Cocor(r. Victor I1iu, Marietta Sadova); 1953 - Nepo{ii gor nislUlui (Tn colaborare cu Ovidiu Gologan) (r. Dinu Ncgreanu); 1954 DesfJ.~urareti (In colaborare cu Jon Stoical (r. Paul Calinescu);" Rasare soarele (r. Dinu Negreanu); 1956 - Pe riispunderea mea (r. Paul C<1linescu); RJpa Dracului Un colaborare cu Ion Cosma) (r. Jean Mihail); 1958 - Doi vecini ! (r. Geo Saizescu).

265

PAPAlANI, Sebastian

,/

Lucian Pintilie); Trandafirul galben (r.


Doru Nastase); 1983 - Pre" cald penlru
!unlj mai (r. Maria Callas Dinescu); 1988 - Marlori dispiiruli (r. Szobi Cseh, Dan Mironescu); Mircea (r. Sergiu Nieolaeseu); 1989 - Kilomelrul 36 (r. Anghel Mord); 1990 - SObolanii ro;<ii (r. Florin Codre); 1991 - Casa din vis (r. loan Ciirmilzan); 1992 - Doi haiduci ;<i-o crJ.1mifripJ (r. George Comea); 1993 NernvjnsJ~j driJ.goslea (r. Mihnea Columbeanu); 1995 - Terenre - regele billlilor (r. Andrei Blaier).

Mircea

Mure~all);

1994 - Paradisul in

direct (r. Cornel Diaconu).


PANjU, Constantin
Operalor film documemar (Bucure~ti.

22 iunie 1903 - Bueuresti, 1971). La ONC, din 1941, reporter de front. Filmeaza subiecte de jurnal ~i filme
documentare

palla in

1951.

PAlADI, Radu (r. Adrian Petringenaru); episodul V.ril


Compozitor (Storojine\, 16 ianuarie scum! (r. Tereza Barta) din 1ungmet"ljul
1927). Studii: Conservatoru1 , Bucure.ti cu ace\a;i titlu; 1989 - Inlmpli!ri cu
(1954). Activitate didactid universitara Alexandra (r. Cornel Diaconu); 19Q3 -
(1954-1969). Muzicil. pentru film de Chira Chiralina (r. Gyula Maar).
animatie (F7uiera~'uJ fermecac- r. Pa~ca1 RMulescu, Constantin Popescu - 1954) _PANUl~Wil, Octav Scenarist (la;i, 14 aprilie 1929 ~i cu aClOri (CiuJinii BJrJganului - r. Bucure;ti, 17 aprilie 1975). Scriitor, Louis Daguin - 1957; La porrile pilmin publicist. lUlui - r. Geo Saizescu - 1965). PilmogIafie9961'=Vifnl-romaiiUc-a (r. Sini.a Ivetici); 1975 - Singuril/a/ea PANAMARENCO, Radu Actor (Bucure.ti, 3 noiembrie 1938). fJodlor (r. Mihai Constantinescu); Tala
Studii: 1ATC (1972). Activitate tea!fal. de duminica (r. Mihai Constaminescu).
(Teatru1 Gillle~ti / Odeen). In film, roluri PANDURll, PapU de plan doi. Pilmografie: 1980 - Dragostea mea Actor (Men~ii din Dos, Gorj, 13 cii/i1roare (r. Cornel Todea); Buna se<1ra, octombrie !934). Studii: 1ATC (1961). Irina (r. Tudor Mar-dscu); SlOp-cadru la Activitate teatrala (Teatrul Mic). In film m.sl! (r. Ada Pisriner); 1981 - Invin roluri episodice. Pilmografie: 1977 - Riizboiul de
giilorul (r. Tudor Milrascu); Un echipaj pentru Singapore (r. Nicu Stan); 1982 Independen{iI (r. Doru Nastase, Sergiu
Mule ma; de pre{ e iuhirea (r. Dan Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) - serial
Marcoci); Niipasla (r. Alexa Visarion); TV; 1978 - Gw;ruJ .~i cuJoarea fericirii 1983 - Imposibila iubire (r. Constantin (r. Felicia Cemaianu): 1980 - Pruncul,
Vaeni); Scopul ~i mijloacele (r. Dan pelIolul 5i dIdelenii (r. Dan Pip); 1981
Mmcoci); Vreau sa ~tiu de ce am tlripi - Ana ~i "ho{ul" (r. Virgil Caloteseu);
(r. Nicu Stan); 1985 - Aripi de ziJpadil 1982 - De ce /rdg elopo/de, Mi/iciI?(r.

266

PANfAZlcJ\., Elena Monteur (Cioflieeni , I ianuarie 1938). Din 1960, in Studioul Bueure.ti. Pilmografie: 1976 - TufiI de Venelia PAPAlANI, Sebastian (r. Petre Bokor); Mi5/erullui Herodot (r. Actor (Pite;ti, 25 august 1936). Geta Doina Tarnavsehi); 1977 - Impu~ Studii: IATC (1960). Activitate teatralil ciIturi sub dar de lum1 (r. Mircea Mure;an); Fair play (r. A1exandru Daneiu Szatmari); 1979 - Ion

Filmografie: 194 I - Mindra noaslrii lariI (r. Paul CiIlineseu); Rom!!nia in Jupca contra bol$evismuJui (r. Paul C~linescu); 1942 - CMerea SevaSlo polului (r. Constantin Pan\u); Riizboiul nostru sfJnr (r. Ion l. Canracuzino); 1948 - Petrolul (r. Jean Georgescu); 1949 - Piidurile (r. Jean Georgescu).

bJeslemuJ piIm<1ncuJui, bJeslemuJ iubirii


(r. Mircea MUTqan); Singur prinlre prie/eni (r. Cornel Todea); 1981 fnco<1rcere 1<1 dragoSleiJ. difJ(Jj (r. Mircea Mure~an); Gri1be~ce-re incel (r. Geo Saizescu); 1982 - Escap.da (r. Cornel Diaconu); PJdurea ncbunii (r. Nicolae

Corjos); 1983 .- a lebiIdii iama (r. Mircea Mure~an); SecretuJ lui Ba.chus (r. Geo Saizescu); 1984 - Horea (r. Mircea Mure;an); 1985 - Dedarolie de dragoste (r. Nicolae Corjos); FUrlunil in Pacific (r. Nicu Stan); 1986 - Cale liberJ (r. Nicu Stan); Liceenii (r. Nicolae Corjos); 1987 - Ex/empor.lla dirigen{ie (r. Nieolae Corjos); 1988 - Maria ~i marea (r. Mireea-Mure;an); 1993 - A dou<1 c;1dere <1 ConManlinopoJuJui (r.

il

II
Sebastian Papalani in roJul Utular
"

din PAcafii (1974)


2fJ1

PAPP, Andrej PA1'lJR!I., C!iln

Moldovan); RiIzboiul de IndependenliI Filmografie: 1960 - CiIfld prim;;vard e (r. Daru Nastase, Sergiu Nicolaescu, UOSlall); 28mb:!l de soare (r. Eiisabcta ficrb;nre (r. Mircea Silucan); 1963.- Un Gheorghe Vilanidis) - serial TV; 1978 [3oSl.n); 1988 - Descfle pc asfalt suras in pJinJ. varJ (r. Geo Sajze.~cu); Expresul de Bufrea (r. Haralambie (r. Elisabeta BastoW); ~pisodul Premiul 1964 - CMtierul Vese/iei (r. Manole Boro~); Nea Marin Mi/iardar (r. Sergiu (r. Radu Ca,"lIlil) din Autost"p; 1989 Marcus); 1965 - Duminicala Ora .,ase(r. doarea unui P~1cala ~odem ~i cu vicle Nicolaescu); Towl pentru fotbal (r. K;lometrul]6 (r. /lnghel Mora); 1990 Lucian Pinlilie); 1966 - Zodia Fecioarei nia ~mecherului din lumea interlopiL Andrei Blaier); 1979 - Clipa (r. Gheorghe RJmJnerea (r. Laurenriu DamiaJl); 1991 ~ (r. Manole Marcus); 1971 - Decolarea Premii: Mamaia 1964 (Un .<Uriis in Vilanidis); Ultima noapte de dragoste (r. Balan!a (r. Lucian /,illlilie) ; 1992 _ Cel pJini1 va~). (r. Timorei Ursu); Prinrre colineJe verzi Sergiu Nicolaescu); 1980 - Santaj (r. mal iubi( dimre pJmJnteni (r. ~er:b:ln Filmografie: 1962 - Parrea ta de vina Geo Saizescu); Am fost 16 (r. George (r. Nicolae Breban); 1972 - P3rd,'"ti.,t;i Marinesc u); Unde fugi nw~.\;tre? (r. (r. Francisc Munleanu); 1963 - Un suriis Cornea); Buna seaTd, Irina (r. Tudor (r. Dinu Cocea); 1973 - Dincolo de Bogdan Dragukscu); i993 - 0 vard de nisipur; (r. Radu Gabrea); Proprietar;i (r. in plina vanr (r. Geo Saizescu); 1965 Milr.sc u); 1981 - Alo, ater;zeaziI striI neuilai (r. Lucie '.n Pimilie); 1996 ~ Preil . . GaudeiJI1luS igirur(r. Gheorghe Vitanidis); bun;ca' (r. Nicolae Corjos); GrJbe.,te-te Serban Creangil); 1974 - Zidul (r. larziu (r. Luciall Pintilie). Constantin Vaeni); 1975 - Evadarea (r. La POf11'1e pamiinwlui (r. Geo Saizescu); incet (r. Geo Sai",scu); 0 lume fiiIiI cer 1966 - Dimineli/e unui Miat cumince (r. (r. Mircea Drlgan); 1982 - CalculBtorul Stefan Traian Roman); 1976 - Accid,nt PAPlIRA, QIlJn (r. Sergiu Nicolaescu); Tufi de Vent!!ia Andrei Blaier); Fancome/e se grJbesc (r. miiIwrise,te (r. George Cornea); PMu Scenograf (Bucure~ti, }4 fcbruarioe: Crislu Polucsis); Goigota (r. Mircea rea nebuna (r. Nicolae Corjos); Raman (r. Petre Bokor); 1977 - Buzduganul cu 1950)
Dragan); Vremea zJpezilor(r. Gheorghe cu tine (r. George Cornea); 1983 ZIei peceli (r. Constantin Vaeni); Premii: ACIN 1985 (?:is in do;;
ProfelUl, aurul ,i arde/enii (r. Dan Pila); Naghi); 1967 - Balul de sDmblitJ seard Ringul (r. Sergiu Nicolaescu); Sej:rellJl Adela); UCIN 1994-95 (0 vara de
(r. Geo Saizescu); 1969 - Caldura (r. lui Bachus (r. Geo Saize.,cu); uri petie 1978 - Mai presus de orice (r. Nicolae neuilaI). Serban Creang~); 1970 - B.D. intra in de cer (r. Francisc Munleanu); 1984 Margineanu, Dan Pila); Nea Marin Filmografie: 1980 - Pruncul, pelIolul
aqiune (r. Mircea Ddgan);..1971 - Sosesc pa.siJ.ri/e oJlaware (r. Geo Miliardar (r. Sergiu Nicolaoscu); si arde/enii (r. Dan Pila); 1982 - Concurs
Asediul (r. Mircea Mure~an); BD. la Saizescu); Zbor periculos (r. Francise RevaJ/$" (r. Sergiu Nicolaescu); Vacan!a (r. Dan Pita); Faleze de l1isip ('. Dan munte $; la mare (r. MiTcea Dr.'!gan); Munleanu); 1985 - Clipa de rJgaz (r. t"'gica (r. Constanlin Vaeni); 1979 - Ord Pi fa); Mule maj de pre! e iubireo (r. Dan Brigada Diverse In aJeni (r. MiTcea Serban Creangil); Raco/area (r. George zero (r. Nicolae Corjos); 1980 - Buna Marcoci); 1983 - DrepIlIle tn J~lfl!uri Dr~gan); Facerea lumii (r. Gheorghe seara, Irina (r. Tudor Marasc u); Cornea); 1986 - Liceenii (r. Nicolae (,. Dan Pila); 1984 - Adela (r. Mircoa Dragostea mea eiilatoare (r. Cornel Vitanidis); 1972 - AstiI seard dansiIm in Corjos); Secretul lui Nemesis (r. Geo Veroiu); Zbor paicuJos (r. Franci sc familie (r. Geo Saizescu); Ciprian Saizescu); 1987 - Ni~te biIie{i grozavi (r. Tedea); 1982 - lnlUllerieul alb (r. Andrei Munteanu); 1985 - Pas in doi (r. uan Porumbescu (r. Gheorghe Vitanidi.,); Cu Cornel Diaconu); 1988 - 0 varJ cu MIJIa Blaier); Bu/etin de Bucure.5ti (r. Virgil Pi!a); RacoJarea (r. George Corne,,); mfiiniJe curace (r. Sergiu Nicolaescu); (r. George Cornea); Un swdio Tn CaIOlescu); De ce trag elopote/e, 1986 - Umbre/e soardui (r. Mirco" 1973 - Dragostea incepe vineri (r. Virgil c8utarea unei vedete (r. Nicolae Corjos); MiliCi? (r. Lucian Pintilie); Prea cinen' Veroiu); 1987 - Noiembrie, uJtimuJ baJ pentro riduri (r. Aurel Miheles); 1983 _ Calolescu); U1timul carw.~ (r. Sergiu 1993 - Nei'nvinsa-i dragostea (r. Mihnea (Tn coJaborare cu Constantin . Bocet vesel (r. Mircea Moldovan); Nicolaescu); 1974 - Stefan cel Mare - Columbeanu). Sim:onescu, Petre Veniamin)_(r. Dan Povestea ciIlatoriilor (r. Aurel Miheles, Vaslui 1475 (r. Mircea Ddgan); Fralii Pita); Rourva .. . Ia sti1ft(.~i coslume) (r. Aleksandr Mina); 1984 - 0 luminli la Mihai Diaconescu); 1988 - Expedilia {r. Jderi (r. Mircea Dragan); Paca/. (r. Geo PAPP, Andrei etajul zoee (r. Malvina Ur~ianu); 1985 _ Mirce. Moldovan); 1989 - Momenwl Inginer de sunel (Tileagd, Bihor, Saizescu); 1975 - Toamna boboci/or(r. Prima",ara bobociJor (r. Mircea adevarulu; (r. Andrei Blaier); 1990 _ Mircea Moldovan); Zi/e fierbin!i (r. 22 noiembrie 1931). Studii: lnslitutul Moldovan); Sezonul peseiJru,<ilor (r. UnJe lil SOan! e {rig (~i costume) (r. .' Sergiu Nicolaescu); 1976 - ROKo~anul .. U.nionaL<:feJ~hniciLGnemalqgrafLci! i, Nicolae Oprilescu); In6 - Umbrele Bogdan Dumilrescu); 1991 - Balanr" (r. (r. Frdncisc Munleanu); Toate panzeie Leningrad (1956).
soarelui (r. Mircea Vereiu); 1987 _ Lucian Pilltilie); 1993 - 0 v"r5 de sus (r. Mircea Mure~an) - serial TV; Premii: ACIN 1975 (Ziduf); ACIN
Enigme/e se expJicii in zor/ (r. AureJ ncuilal (in colabora.e cu Pau I 1977 - Eu, lU ,i Ovidiu (r. Geo 1979 (Vacan tragioJ; 0", zero); UCIN
Miheles); Figuranpi (r. Malvina Ur,iaJlc); Bo~novschi) (r. Lucian Pintilie.); 1994 Sailescu); lama bobocilor (r. Mircea 1990 (Sezoflul peseiiIu~ilor).
Unde e"Ii, capilarie? (r. Elisa"ela AcoJo unde ochii dar (in colaborare cu
268

I Odeon) 'ii la televiziune. Popularilatea !$i-o cucere~te prin film, unde inlerpreleaza lipul t<1na rului de conditie modesta, i:ile" volubil. de~curcarel, simpatic, tnreslrat cu can

(Tealrul

Giule~li

269

PARA.SCJ-fN. Florin

PATAKF AJ. VI. f ranc1sc

Mihai Ionescu) (r. Bogdan Dumilrescu); 1996 - Preii ftSrziu (r. Lucian Pintilie).

PARASCHIV, Florln
Operalor (Bucure,li. 2 iulie 1951). Sludii: IATC (1974). in Sludioul
Bucure~ti, filme de fiqiune ~i nume roase filme documentare .,i u[ililare. Din

1987, film video. Dupii 1990 lucreazii In

Germania.
Filmografie: 1975 - Ma srodontul (1n colaborare cu Marian Stanciu) (r. Virgil Calotescu); 1976 - Gloria nu c!inca (1n colaborare cu $tefan Fay) (r. Alexandru

Bocane!): Ul(imele zile ale verii (in


colabordee cu $Iefan Fay, George Cristea) (r. Savel Sliopul); 1977 - E alJic de aproape fericirea (in colaborare cu Valenlin lOll Popescu) (r. Andrei GililJin Billeanu); 1979 - Speran!a (r. $erban Cceanga); 1980 - Labirintul (r. $erban Creangii); 1982 - Mulc mai de pre! e iubirea(r. Dan Marcoci); 1983 - De

dragul ciIu , Anca! (r. Cristiana NicoJae); Scopul ,;;i mijloace/e (r. Dan Marcoci); 1984 - AI pacrulea gard de langJ debarc.der (r. Crisliana Nicolae).

PARASctITV, Vruedu
Actor (Bucure,li , 20 noiembrie 1941). Studii: IATC (1963). AClivitate leatrala. Pilmografie: 1961 - SCIazile au aminciri (r. Manole Marcus); 1979 fnloarcerea lui Vod~ LiIpu~neanu (r. Malvina Urj;anu); 1981 - Lini$cea din
ad!incuri (r. Malvina Ur~ianu); Scele de
iarna (r. Cristiana Nicolae); 1982 -
Comoara (r. Iulian Mihu); 1983 - Pe

. malul

srBng

al

DuniIrii AJbas(re

(r. Malvina Uriianu ); 1984 - Oluminii la eCajul zece (r. Malvina Uriianu); Surorile (r. Julian Mihu); 1985 Anocimpul iubirii (r. Julian Mihu); 1987 Figuranlii (r. Malvina Urjianu);

rJzboi mic; 1982 - Trecea lebiidiJ pe ape; Dincscu); 1986 - Siiniii "lb,,~ (rJ (r. loan Acea.;tiI prielenie barbiIlea.c;c~; 1984 -
Ciimlazan); SecrefUi lui Nemesis (r. Geo Viara Si nemurjrea lui Serghei LiJ.zo;
Saizescu). . 1991 - Codrii (serial IV). p~, OvIdlu Bose Nicolaescu). . PA!?CA, Elena Regizor film documentar (Timi)oara. Monteur (Pane, Hunedoara. 4 februarie 1956). Studii: IATC (1980). PARASOilVESOl, Catrtnel noiembrie 1929). Din 1953, In Studioul Premii: ACIN 1983 (Mai mulri Actri!a (Bucurejli , 16 ianuarie 1948). Bucure~ti. vinova !i ,i a victima); ACIN 1985 Sludii: IATC (1972). Activitate tealrolii Filmografie: 1960 Solda!i [JrJ (AceJier cu oJI"uz.); Tunis ~ i Budapesta (Teatrul Nottara). unifom,J (r. Francisc Munteanu); 1961 - 1987 (far CiJ. senrimenl. un crista!); Pilmografie: 1980 - La riiscrucia Omul de langJ rine (r. Horea Popescu); UCIN 1992 ~i Neubralldenburg 1992 marilor furcuni (r. Mircea Moldo van): 1962 ~ Cerul n-are griJ.cii (r. Francisc (Timi.~oara, decembrie 1989). Punga cu libelule (r. Manoie Marcus); Munteanu); 1963 - La vfirsla dragoslei AIle filme: 1983 - Oameni care 1982 - Baloane de curcubeu (r. losif (r. Francisc Munleanu); 1964 -f.. pacro poveSlesc; 1988 - Eu (rebuia s joe Demian); 1983 - Li$ca (r. Ioan J pafi de infinit (r. Francisc MUllteanu); Hamlec. Cmni!zan). 1965 - Dincolo de barieriI(r. Francisc Munteanu); 1971 - SJpciImna nebunilor PATAKFALVI, Frandsc PARnAU, Platon . (r. Dinu Cocea); 1974 - Un auguM fn Operator film documentar (Bra~ov. ScenarisH-VatraDo~htetembrree====== flJciiri (r. Dan Pita, Alexandru Tatos) 19 mai 1929). Din 1954, la Studioul 1934). Studii: Facuhalea de jtiinle serial TV; Un zambet penlI1J mai laniu AI. Sahia, jurnal de ,clllalitati 5i pes te juridice. Bucure~ti. Scriitor, publicist. (r. Alexai\drU BOiabgiu); 1975 - Masco 200 de filme documen!are ~i utili tare. Redactor in Redac\ia de scenarii a Srltl don cui (r. Virgil Calotescu); Patima Premii; Mamaia 1965 ( Temii cu dioului Bucure~ti, producator delegate (r. George Cornea); 1976 - Bunicul ~i varia{iunl). Pilmografie: 1974 - Trei scrisori do; delincven(i minori (T. Maria Callas Pilmografie: 1954 - Ceferi,cii (r. secrece (r. Virgil Calolescu); 1978 - Pe Dinescu); Ultima noapre a singuri118{ii Gabriel Barta); 1956 - Pe Munceic firul apci (in colaborare Cll Alexandru (r. Virgil CaJotescu); 1977 - RegJsire (r. Recezac (r. Ervin Szekler); 1957 Ureche) (r. Letitia Papa); 1985 - Orele unsprezece (r. Lucian Bratu). $tefan Traian Roman); 1978 - Avaria (r. Farmecul adncurilor (r. Ervin Szekler); $tefan Traian Roman); Dincolo de 1959 - Bicaz, coUl563 (r. Mirel lliej iu); PASCARI1. VasUe orizonc (r. $tefan Traian Roman); 1979 1960 - Lumina $i piacrJ (r. Mirel Jlie5iu); Regizor din Republica Moldova - Lumina paJidJ. a durerii (r. Iulian 1961 - Drumurile Cri~imei (r. Slavomir (Vadeni,CelaleaAIba, I ianuarie 1937). Mihu); 1980 - Tridencul nu rJspunde (r. Popovici); 1962 - Cenerale.. Cermo Studii: Institutul Unional de Cinema $tefan Traian Roman); Zbor planac eieccrice (r. Alexandru Gaspar); 1963 lografie, Moscova (1965 ). lncepiind din (r. Lucian Mardare); 1981 - Descinalia Energia nuc/eiJ.rii in medieina (r. 1967, realizeazii, la Chi~inau, filme de Mahmudia (r. Alexandru Boiangiu); Ladislau Karda); 1964 - Piidure. ~i fiqiune cu 0 pronunlala coloratura Omul ~i umbra (r. Iulian Mihu); Pro nisipul (r. Maria Sapatoru); 1965 propagandistica. bleme personale (r. David Reu); 1982 Plante acvacice (r. Dona Barta); Temii Filmografie: 1967 - Mariana; 1969 Comoara (r. Iulian Mihu); 1983 - eu varia,iuni (r. Dona Barta); 1966 In acea noapte; 1970 - Riscul; 1972' Aqiunea Zuzuc (r. Gheorghe Naghi); BeJ~ug fi calilate (r. Paula Popescu Viforul ROfu; SOiJ.re, soare fr~!ioare!; 1967 Aluminiu (r. Li~ca (r. loan Carmi!zan); 1984 - Sose. Doreanu); 1973 - Podurile; 1974 - Biirbalii fnciI pJsiirile oJIJcoare (r. Geo Saizescu); Alexandru Gaspar); 1968 - Adapcari la ronlesc de cineri; 1977 - Nimeni in locul 1985 - Marele premiu (r. Maria Callas animale (r. Dona Barta); 1969 - 0 ntlnca cJu; 1979 - ForeJreala; 1981 - MareJe " Vulcanul SUns (r. George Cornea); 1988 Drume{ in caJea lupilor (r. Constantin Vaeni); Manari di.<piiruli (r. SlObi Cseh, Dan Mironescu); MirceiJ. (r. Sergiu
271

,/

270

PATIUOiI. Come!
cum IHl mai fose(r . Mireillie::;iu); 1970 CJJalOrie in corpu l umi:tn (r. Ladislau Karda); 1971 - Giiule De/,ei (r. Dona Barta); $i iar rJsunJ valea (r. Gheorghe Horvat); 1973 - Cucezan!ii ( r. Paul

PAoURARU. Adrtan

ciiru .,ilor(r. Nicolae Oprilescu); 1986


Moromerii (r. Stere Gulea); 1987 Duminica Tn fam iJie (r. Frdncisc MU(1teanu); Figurdn[ii (r. Malyina Ur~ianu ); Hanul dinere dealuri (r. Cri stiana Nicolae).

Ona); 1974 - Lungul drum al piiinii c.cre c,,-<Ii (r. Constantin Vaeni); 1975 Un suI de ceara (r. Mirce. S4ucan); 1976 - Brancu.,i (r. Paul Orza); 1977 Romiinia 77 (r. Nicolae C.bel); 1979 Vasile Goldi.~ (r. Paul O rza); 1980 Piclorul Nag"i Imre (r. David Reu); 1981 - COle/e ina/ce ale Predealului (r. Eu gen Mandric); 1982 - GriIdini suspendace ~i himere (r. Mirel lIie~iu); '1986 - Palacul soare/ui (r. David Reu); 1987 - Porerewl mamei (r. II.rion Ciobanu); 1989 - Drumuri mu~ene (r. Luiz. Ciolac); Dupii 20 de ani Or~ova (r. Luiza Ciolac. Ervin Szekler); 1990 fncrederea (r. David Reu ); 1994

PAUlllOffiR, Peter
Gina Patrichl in Procesul alb (1965) Actor (B uc urq ti, 22 iulie 1941 Mun chen, 27 decembrie 1993). Siudii: IA TC (1965). Acti vit.te tea trala . Din anii '70, se s (abil e~te in Germania. Filmografie: 1966 - Zodia Feeioarei (r. Manole Marcus); 1967 - K.O. (r. Mircea Mu re~an); Maiorul ~i moartea (r. Alexandru Boiangiu); 1968 - La dacorie (r. Nicolae Corjes. ~tefan Traian Roman ); 1970 - Clinrecele marii (r. Francisc Munteanu ); CasleJuJ condam nalilor(r. Mih ai lacob); 197 1 - Pucerea ~i Adevarul (r. Manole Marcus); 1972 Sfiinta Tereza $; diavo]ij (r. Francisc Munteanu); 1973 - Deparrede Tipperary (r. Manole Marcus); Dragoscea jncepe 'viner; (r. Vi rgil Calotesc u); Piscruiacur (r. Frdncisc Munteanu) - serial T V.

PAlRICHI, GIna Ac trila (Bucure~ti , 8 martie 19~\; Bucurejti, 18 martie 1994). Prestigioas~ activitate teatrala (Teatrul Bulandra) . Sensibil4. pasionala, aceasta potenlialil mare tidgedianil a ecranului nu ~ i - a aflal dedI rareori roluri pe m~sucl . Premii: ACIN 1983 (Pe malul siiing

Filmografie: 1968 - Punlorul Cenu (r. Jean Georgesc u); 1976 Osiind. (r. Sergiu Nicolaescu); 1977 Racacire (r. Alexandru Tato,); Ruboiul de Independenr' (r. Doru Na'ia<e . Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vilanidis) - serial TV; 1979 - Cumpiina (r. Cristiana Nicolae); 1982 - fnrillnirea (r. Sergiu Nicolaescu); CaJcuJaloruJ manuri.~.~re (r. George Cornea); Trand.firu r gal bell (r. Doru Nastase); 1983 - Mi."erere Bucure~(i1or (r. Doru Nastase); VirlJj periculos (r. Sergiu Nicolaescu); 1985 fm unecate (r. Alexandru Talos); 1987 A doua variamJ Cr. Ovidiu Ionescu); 1988 - Mircoa (r. Sergi u Nicolaescu); 199 I - Polul Sud (r. Radu Nicoaril ); 1995 - Punecul zero (r. Sergiu Nicolaescu).
.~are."'i

Filiriogruie:T964 - pJ:durc)n;rTTin~ ralilor(r. Liviu Ciulei); 1965 - Procesul Ne/inj~lj (r. Anita Garbea)~ Ce culoMe alb (r. lulian Mihu ); 1970 - Neinfriealii are ursul? (r. Dan Mironescu) . (c. lul ian Mihu) - serial TV; 197 I - ~elix ~; Ocilia (r. lulian Mihu ); 1972 - Bariera PAlRICHl, Cornel (r . Mircea Mure,an); 1973 - Dineolode AClOr (Bucure~ti. I aprilie 1944) . nisipuri (r. Radu Gabeea); TrecJcoarele Bai erin, coregraf (Teat(ul Con stantin PAULIAN, Dem. iubiri (r. Mal vina Ur,ianu ); 1974 Tanase). Nemuritorii (r. Sergiu Nicolaescu); Nu Neurolog (Craiova.7 decembrie 1897 Filmografie: 1967 - episodul fnroar film'm sa ne amuziIm (r. lulian Millu); - ?). Doctor in medicinil ( 19 14). cerea (r. Mihai . lacob) din De (re i ori 1975 - Taca de duminica (r. Mihai Realizator. la inceputul anilor '30, in Bucure$(j; 1971 - Piidurea pierdura Constantinescu); 1979- 1982 - Lumini ~i colaborare Cll Eftimie Vasi lescu, al unei (r. Andrei Blaier); Pencru cJ se iubesc umbre (r. Andrei Blaier, Mihai serii de filme !) tiintifice medicale cu ( r. Mih .i lacob); 1972 - Veronica Constantinescu, Mircea Murel)an) caracter didac lic (Hemiplegia; (r. El isabeta Bostan ); 1974 - Un augusc serial T V; 1980 - Clinrec pencru fiuJ'meu Parkin.,onu/; Miopath/; Sifilisu/ nuvos, in flaciIri (r. Dan Pila, Alexandru T.tos) (r. Constantin Dicu); Proba de microfon ScJeroza in pliici etc). _seri.1 TV; 1975 - Alexandra ~i infemul (r. Mircea Daneliuc); 1981 - Lini~cea din
(r.lu lian Mihu ); 1976 - Gloria nu clinc. adancuri (r. M.lvina Ur,ianu); Salrim PAVELESUl,Ioana (r. Alexandru Bocanel); 1978 - Me/odii. bancii (r. Elisabeta Bostan): 1983 ,- Pe
Actri lil (Bucure,ti. 28 iulie 1949) . me/odii (r. Francisc Mu nteanu); 1982 malul sclIng al Dun.rii Albastre (r.
Studii: IATC ( 1972). Ac ti vi tate teatr"la Malvina Ur,ianu); 1985 - Sezonul.pes Sfir.,icul nop!ii (r. Mircea Vereiu) . (Teatrol Mic).

al DuniIri; Albasere).

PAVLESaJ. Ion
Actor (B ucure~ li , 25 mar tie 1925). Siudii: Institutul de lealru, Bucure~ti (1952). Activitate teatra la. FIlmografie: 198 I -fncoaree-ce ~i mai pn've~ce 0 datil(r. Dinu H nase); 1987 EnigmeJe se expJica in zori (r. Aurel Miheles); 1989 - Un bulglfre de humii (r. Nicolae Margineanu); 1991 - Bitlan{:l (r. Lucian Pintilie); . I 993 - 0 varif de
neuilal (r. Lucian Pinrilie).

P)\J)lIRARU, Adrlan Actor (Barl.d, 17 aprilie 1960). Studii: IATC (1984). Activitale teat ralA (Teatrol Nalional. Ja,i). FIlmografie: 1983 - Prea eald pencru luna rnai (r. Maria Callas Dinesc u); 1984 - Raliul (r. Mircea Dragan); 1985 - Clipa de riigaz (r. ~erba n Creangii); Declaralie de dragosce (r. Nicolae Corjos); 1986 - Cucoana Chirira (r.
Z73

'Z72

?Ai.ADE.SClJ, M1haJ

pAUN5QJ . Nucu

Mircea Dragan); 1987 - Chiri!iJ jn la.5i (r. Mirc~ Ddig"an); EXlemporalla diri

cu Lucian Pinlilie) (r. Lucian

Pintili~);

gen!ie (r. Nicolae Corjos); 1988 Secrewl armei ... secrete (r. Alexandru Talos); 1989 - Mo.ne. unui ."isl (r. Horea Popescu): AtfomenlUl adevaruJui (r. Andrei Blaier).

1970 - A~lCplarea (r. Serban Creang~): 1979 - CumpJn. (r. CriSliana Nicolae); 1984 - Surori/e (in colaborare cu luli'an Mihu) (r. lulian Mihu).

pAUN, Adriana

pAlADESaJ, MIhal

Scenograf (Bucure,li, 14 februarie 1940). SlUdii: lnsliluwl de arhiteclura, Actor (Gav~noasa-Cahul, 3 ianuarie Bucure,li (1966). 1928 - BUCUrejli, 18 iulie 1986). SlUdii: Filmografie: 1973 - Proprielarii (in IATC (1953). Bogata aClivilal. lealrdla colaborare cu Nicolae Edulescu; ~j (Tealrul de Comedie).ln film:roluri de coslume) (r. ~erban Creanga); Tree. plan doi. [oarde iubjri (~i costume) (r. Malvill3 I Filmografie: 1966 - Me.lldre (r. Ur~ianu ); 1974 - Munrcle aseunS (in Mircea Sauean); 1968 - RJzbunarea colaborare cu Nicolae Edulescu; ~i b.idueilor (r. Dinu Cocea); 1969 coslume) (r. Andrei CiWilin Baleanu); Simpl11icul damn R (r. $tef31l Traian 1975 - Toamna bobocilo[(~ i coslume) Roman); Tinere!e fiirJ Mlriine/e (r. (r. Mircea Moldovan); 1976 - Povesrea Elisabela Boslan); 1971 - Serala (r. drdgosrej (,i coslUme) (r. Ion Popescu Malvina Ur\ ianu); 1973 - Despre 0 GO?o); 1977 - Edi/ie speciafJ (coslume, 8JJUmc fcricire (r. Mihai Constantinescu); in colaborare cu 'Florin Sbierea) (r. Trecaroare/e iubjri (r. Malvina U~ianu ); Mircea Daneliuc); Tarna bobocj/or (r. 1974 - Slejar-exlremJ urgen!ii (r. Din" Mircea Moldovan); 1979 - !nrcarcerea Cocea); 1975 - Evadarea (r. Slefan lui Voda Lapu~neanu (r. Malvina Traian Roman); 1976 - Gloria nu canlii Ur~ianu); lachelc/e galbene (r . Din (r. Alexandru Bociinell; 1977 - Tarba Mironescu); 1980 - Drago.<lea mea verde de .c.sa (r. Slcre Gu lea); 1979 - cJ/iiroare (r. Cornel Todea); Drumul BiclUlloanide (r. Dan Pila); Casa dinlre oase/or (r. Doru Nilslase); 1981 ' campuri (r. Alexandru Talos); 1980 - Wilhelm Cuceritorul (in colaborare cu Canrec penlru flul meu (r. Constantin Lu cian Nicolau. Doina Repanovi ci, Dicu); Fala Morgana (r. Elehe rie Radu Corciova) (r. Gilles Grangier, Voiculescu); Pung. cu libe/u/e Sergiu Nicolaescu) - serial TV; 1982 (r. Manole Marcus). Pilifurea iiebuii.r'(r:-l'ffi'UIae"'eorjos);Zacharrus (r. Claude Grimberg); 1983 pA1lW?aJ, Horla Ringul (r. Sergiu Nicolaescu); 1984 Scenarisl (Caransebe~, 15 Illai 1938). Ciuleandra(r.Sergiu Nicolaescu); 1985 Studii: lATC - filmologie (1968). Crilic FUT1unii in Pacific(r. Nicu SIan); 1986 de film, publicist, scrii tor. CDncec in zod (costume) (r. Dinu Pilmografie: 1969 - Ciildun, (ill cola Tilna",); 1987 - Fran,ois ViI/on - poerul borare cu Serban Crean gil) (r. Serban vagabend (in colaborare cu ~Iefan Creanga); Reconslituirea (in colaboraTe Anlonescu, Peler Wilde) (r. Sergiu
274

I.

Nicolaescu); NeJu (r. Dorin Mircea pAUNESal, Nuru AClor ( Bucure ~ li , 14 octombrie 1912 DoroTtei); 1988 - 0 var. cu Mar. (r. George Comea); 1990 - vanJlo.rea - Bucure~li, 2 oclombrie 1980). Sludii : de lilieci (r. Daniel Barbulesou); 1993 Conservatorul de arta dramalica, i'IJ,,,a de leron (r. Pierre Del Rive); 1995 Bucure~li (1930). Indelungalii aClivilale - Pasiune mort.l. (r. Claude Michel lealrala (Teairul Armalei/Nollara). In film, roluri de plan doi ~i de culoare . Rome). Filmografie: 195 I - !" S.I I. noi (r. Jean Georgescu, Viclor lIiu) ; 1952 pAUN, Constantin Regizor film de anima lie (Dilr'.,li, Mitrea Cocor (r. Viclor I1iu, Mariella Ilfov, 23 augusl 1947). Studii: IATC Sadova); 1953 - Cum e " f.1U1 e .,i s.1U1 (1976). Ocazional, film de fictiune (r. Traian Fericeanu); Nepar;; gomis ~ IUlui (r. Dinu Negleanu); 1954 - Desfij (Me/odii la Cosrine!!Il) . \wrarea (r. Paul Calinescu); RiIsare Premii: ACIN 1988 (NovlIce!!liJ). soare/e (r. 'Dinu Negrean u); 1955 FIlmografie: 1981 - Oglinda: Misiunea sparialJ Della - serial; 1984-1986 Numrul ro,u (r. Gheorghe Tobias); 1957 - Pasarea furcunii (r. Dinu Negreanu); Nefnfr-Jnrii - serial; 1988 - Novilce$tJi 1958 - Me., Tepu!!e povesl.,<le (r. Dona 1m; 1989 - Vi.". unui cal; 1990 Barta); 1959 - 0 povesle obi!!fluilii ... 0 Performan/a "i nu prea; 1991 - Co/cram. povesle ca in basme (r. Ion Popescu Gopo); Te/egrame '(r. Aurel Miheles, pAUNESClI, Crlstlna Gheorghe Naghi); V.luri/e DuniIrii (r. Piclor de COSlume (!argovi,le, 11 Liviu Ciulei); 1960 - Darclee (r. Mihai ianuarie 1952). SlUdii: lnslilulul de arte lacob); Selea (r. Mircea DrAgan); plastice, Bucure~li (1981 ). Soldali fiira uniformJ (r. Francise Filmografie: 1978 - GuslUl!!i euloarea Munleanu); 1961 - POT1o-Franco(r. Paul fericirii (r. Felicia Cemilianu); 198O-La C~linescu); Povesle senlimenraliI (r. rascruce3 marilor fUI1uni (in colaborare lulian Mihu); 1962 - Ccrul n-are gralii cu lleana Oroveanu ) (r. Mircea (r. Francisc Mun"'anu); Tudor(r. Lucian Moldovan); MUpfi in fJiIclIri (in cola Braw); 1963 - SrrJinul (r. Mihai lacob); borare cu Ileana Oroveanu) (r. Mircea Un sunis in plinir Yard (r. Geo Saiz.escu); Moldovan); 1982 - Trandafirul galben 1964 - Drago.<le la zero grade (r. Cezar (r. Dom N1islase); 1983 - Acriunea Grigoriu, Geo Saizescu); 1965'- De-.~ Zuzuc (r. Gheorghe Naghi); DragOSlea fi ... H.rap-Alb (r. Ion Popesc u-Gapo); .5i revolu/ia (r. Gheorghe Vilanidis): SerbJrile galanle (r. Ren~ Clair); 1970 1984 - Acordali circumstanre alenuan re? Haiducii lui $aprecai (r. Dinu Cocea); (r. Lucian Blalu); Milicii Popeseu 1971 - PUlere. ,i Adeviirul (r. Manole (r. Manole Marcus); 1985 - Ore/e Marcus); Szip'iImana nebunilor(r. Dinu unsprezece (r. Lucian Braw); 1987 Cocea); Ze'<lrea Domni!ei R.lu (r. Dinu SiI-!i voroosc desprc mine ( r. Mihai Cocea): 197 2 - Astir seariI dan~~m in Conslanlinescu); 1988 - Maria .,i marea familie (r. Geo Saizescu): Barier. (r. Mircea Murejan); 1973 - Avenlurile lui (r. Mircea Mure\8n).
275

pAUNE.SCU.Oana

PEll.EA. Amza.

Babu.,cii (r. Gheorghe Naghi. Geta Doina Tarnavschi): Viforni(tJ (r. Mircea Moldovan); 1974 - PirealiI (r. Geo
Saiz.escu); Trei scri.,,>'ori !itCrere (c. Virgil Calotescu); 1975 - Insula eomodlor (r. Gilles Grangier. Sergiu Nicolaescu); 1976 - Toate pinzele sus (r. Mircea Mure~an) - serial TV; Trei lile .,i "ei nopri (r. Dinu Tanase); 1977 - Pentru paerie (r. Sergiu Nicolaescu); Riizboiul de Independenlii (r. Doru Nastase. Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vitanidis) - serial TV; Trepce spre cer (r. Andrei Blaier); 1978 - Muntele alb (r. Dan Nequlea).

pARAlANU. MarIn
Producator (Bucure,ti. 25 iUJlie 19i6 - Bucure,ti. august 1986). Studii:
Conservatorul de aria dramariciL Bucure~ti (1947). In perioada 1944

Momemul t:Jdcviru/ui (r, Andrei Blaier);

1990 - $obol.nii

ro~ii

(r. Florin Cadre);

A unsprezece<J. poruncJ (r. Mircea Daneliuc); 1993 - 0 Y(Jri de neuif<J.1

1958. activitate teatralii. Din 1958. in produqia cinematografica. 1964 - 1971: director al Studioului Animafilm. 1974 1976: director ACIN. 1976-1986: direc tor al Arhivei Na!ionale de filme. 1967 1972: secrelar general al Asocialiei

(r. Lucian Pintilie); 1994 -' Domni.yoara Cristina (r. Viorel Sergoviei) - r,lm TV. PEIO, Marta
Pictor de costume (Timj~oi:lra, 12 martie 1961). Studii: Ins(iLutul de ane pla<;[ice, Bucure~ti.

internaliol1ale a Filmului de

Anima~ie.

pAslARll,

Drag~

Premii: UCIN 1991 (Undeva In <t). Filmografie: 1990 - Undeva In sr (r.


Nicolae Margineanu); 1991 - Divor{ din dragosle (r. Andrei Blaier); 1992 -
pericoloso sporgersi (r. Nae Caranfil);

Actor (Craiova. I iulie 195!). Studii: IATC (1976). Bogata activitate teatrala (Teatrul Nottara; Teatrul Bulandra). Filmografie: 1980 - 0 laerima de falii pAlINESClI. Oana - TOFAN. Oana (r. losif Demian); Pruneul. pelto/ul si arde/enii (r. Dan Pila); 1982 - Oehi de pAUNf5CU. Vlad urs (r. Stere Gulea); Seevenre (r. Operator (Bucure~ti. 12 aprilie 1953). Alexandru TalOs); 1983 - Sa mori rfinie Studii: IATC (1979). Dupa 1989; din dragosle de viala(r. Mircea Veroiu); produciltor. Singur de can (r. Tudor Marascu); 1985 Premii: ACIN 1982 (Concurs); ACIN Camonu1 parasil (r. Adrian Istdltescu' 1984 (!ntoareerea din iad); ACIN 1986 Lener); 1986 - Umbrele soareiui (r. (Domni$oanJ Aurica). Mircea Ve roiu); 1988 - Dn,mel In ealea Filmografie: 1982 - Concurs (r. Dan lupilor (r. Constantin Vaeni); 1989 Pi!a); FaJeze de nisip (r. Dan Pila); 1983 - Incoarcerea din iad (c. Nicolae Margineanu); Dreptate In lanlud (r. Dan Pila); 1985 - Aripi de ziJpadii(r. Adrian Petringenaru); 1986 - Domni.,oara Aurica (e. $erban Marinescu); 1987 - FliiciIri pe eomori(r. Nico1ae Margineanu); 1988 Cei care plirtese eu via!a (r. $erban Marineseu); Drumel In ealea lupilor (r. Constantin Vaeni); Paul Celan (r. Ted Nicolaou); 1991 - Subspeeii (r. Ted Nicolaou); 1992 - Subspeeii II $i III Drago$ PasJaru :?J Sofia Vicoveanca (e. Ted Nicolaou); Mandroid (r. Jack in Och; de urs (1962) Ersgard).

Amza Pellea in rolul titular din Mihai Viteazu/ (1970)

Vulpe vfinator (r. Stere Gulea); 1993 Somnul insulei (r. Mircea Veraiu).
PEIULESCU, ComeUa Pictor de COSLUme (Cioc~nejti. Prahova.3 febru.rie 1917 - Ploiqti. 1968). !lmografie: 1961 - Drum nou / Lada cu zestre (r. Francisc MUllleanu); 1962 A [051 prje~ellul meu (r. Andrei Blaier); 1963 " La vfirs", drdgostei (e. Francise Munteanu); 1964 - CiU,a. nererminaciJ (r. Andrei Blaier) . PELLEA, Amza Actor (Baile~ti . Dolj. 7 aprilie 193 I - Bucurejti. 12 decembrie 1983). Studii: IATC (1955). Vedeta de prim pl.n
a teatrului ~i filmului, in anii '60-'80. Abordeaza cu maiesLrie in registre imerpretative (oarte variate - de la filmul istoric la comedia de i:lctualirate ~j de la drama psihoJogica la filmul de i:lvenluri - rolur. caracterizate prin vitalita!e, carisma ~i echilibru interior.

Premii: AClN 197 I (Mihai Vileazu/); ACIN 1976 ji Moscova 1977 (Osfinda). Filmografie: 1955 - Alanna In mun!i (r. Dinu Negreanu); Blanca (r. Mihai lacob. Constantin Neagu); 1960 - Dare/&: (r. Mihai Iacob); Serea (e. Mireea Dragan); 1961 - Ce/ebrul 702 (r. Mihai lacob); 1962 - Tudor (r. Lucian Bratu); 1963 - Pisiea de mare (r. Gheorghe Turcu); 1964 - Ne.mul $oimlfre~tilor (r. Mirce. Dragan); 1965 - Camera aiM (r. Virgil Calotescu); /{aiducii (r. Dinu Cocea); 1966 - Dacii (r. Sergiu Nicolaescu); 1968 - Columna (r. Miree. DrJgan); 1969 - Rlfzboiul domnile/or (r. Virgil Calotescu); 1970 - Mihai Viteazul (r. Sergiu Nicolae"u); 1971 Alullci i-am condamnal pc cori 18 moanc
(r. Sergiu Njcolaescu); PUlerea ,~j Adeviirul (r. Manole Marcus); 1972 Oprian Porumbeseu (r. Gheorghe
V itanidis);

SiIgcara cApiranului

/011

(r. Aurel Miheles); 1973 - A venlUrile lui Babu~eiJ (r. Gheorghe Naghi, Get.
Doina Tarnavschi); Porlile albi:lscre ale ora.'ju!ui (r. Mircea Mure~an); Pro prielt:Jrii (r. $erban CreangJ); UllimuJ

V6

V7

~ ' ;: A..~~

PEIlWilNaJ. tzabela

(r. Sergiu Nicolaescu) ; 1974 Nr=murirorii (r. Sergiu Nicobcscu); S,ej~r-exlrem~ urgenrii( r. Dinu Cocea); Un :d ugusr in flJeifri (r. Dan Pila, A1cxandru Tatos) - serial T V; U" comi sar acunI (r. Sergiu Nicolaescu); 1975 Camemir(r. Gheorghe Vilanidis); Mu.~ ehetarul roman (r. Gheorghe Vjlanidis); TalJ de du minicJ (r. Mihai Constan tinesc u); 197 6 - Accide", (r. Se rgiu Nicolaescu); Osfinda (r. Sergiu Nicolaescu); Trei zile $i [rei nopri (r. Dinu Hnase); Tuta de Veneria (r. Petre Bokor); 1977 - fmpu~cJruri sub c!arde luna (r. Mircea Mure~ an) ; Eu, tu .~i Ovidiu (r. Geo Saizescu) ; Omul de aur (r. Sergiu Nicolaescu. WolfgangStaudte); Pen lru patrie (r. Sergiu Nicolaescu); Ralboiul de I"dependenrii (r. Doru Nastase, Sergiu Ni colaescu , Gheorghe Vitanidis) - serial TV; 1978 - Brd!e/e Afroditei (r. Mircea Dragan); Beaterina Teodoroiu ( r. Dinu 'Cocea); Me/odii, me/od;; (r. Franci sc Munleanu); Nea Marin MiliJudar ($ i scen<:lris L , In cola borare cu Vintila Corbul. Eugen Bur,da) (r. Sergiu Nicolaescu) ; R eva n.~a (r. Sergiu Nicolaescu); 1979 - Casa dintre eBmpuri (r. Alex:mdru Ta(Qs); Duios Anastasia treeea (r. Alexandru Talos ): Mihail, efiine de eire (r. Sergiu Ni colaescu); 198 1 - Ana .i "ho!ul" (r. Virgi l Calotescu)~ Capcana mereena rilor (r. Sergiu Nic olaescu) ; Wilhelm Cuceritorul (r. Gilles Grangier, Sergiu Nicolaescu) - serial TV; 1982 - Rilmiin cu tine (r. George Cornea); 1983 [mposibila iubire (r. ConstanLin Vaeni ); Un petie de eer (r. Frdncisc Munte<:lnu).

c<Jrru~

Oana

Pellea in

Vufpe vanator (1992)

Amza PeJlea. Aetivilate tealra li'i (Te<:ltrul ' BulandnJ). Unul dimre lalentele eerte ale genend.!iei '80. Premii: UCIN 1993 (Vulpe y'niltor); UCIN 1994-95 (Stare de fapr) . Filmografie: 1982 - Falele de nisip (r. Dan Pi \a); 1983 - Rade!i ca in yiarJ (r. And re i Blaier); 1984 - ACiisil (r. Conslalllin Vaeni ); 1988 - Maria $i ' Mirdbela in TnmzislOria (r. Ion Popescu-Gopo); 1989 - Cine ar~ dreptare? (r. Alexandru Tatos); 1990 - , Unde la soare e frig (r. Bogdan Durnitrescu); 1992 - Vulpe YanillOr (r. Stere Gulea); 1995 - Stare de fapt ' ( r. Stere Gulea).

Reeolre mari prin irigafii; 1962 - Ogourc IJJfrJ{ile; 1963 - Prjveli.~ti carpatinc: eerbul; Priveli.~ti carp;:lline: Poiana Ursului; 1964 - Pe poteci de munte; 1965 - Cultura Yirei de vie; 1966 Irigatii in O/rel1ia; 1967 - Pilduri/e Romaniei; 1968 - Fcnomene ca rsliec; 1969 - Riipa ro.,ie; 1970 - Regenerdre; 1971 - Ritmuri cardiace; 1972 - Enotul; 1973 - Piidurenii. copiii mun/ilor; 1974 Acolo unde fierbc lara; 1975 - Tifticul meu; Conservarea acrului; 1976 - Un mare geograf: Simian Mehedinri; 1977 Columna Republieii, vutieale!e indus triei; 1978 - Viaductul; 1979 - Trisreri ingemanate; 1980 - Floarea de nu -miI uita; 198 1 - Hidroame/ioralii; 1982 Covurlui,la limpul vjilOr, 1983 - Bunii dimineara. Coyurlui; 1984 - !rigatie. $(iinriI ~i arliI; 1985 - Acolo unde Dunarea urea spre oameni; 1986 ... . Gamet de reporter; 1987 - Ora "H". cauze {;i efeece; 1988 - Armonii In do major, 1989 - Reve/arji hidrocehnice.
PERlANU, Crtstlan Operator film documenlar. (Bucure.51i, 20 rnai 1953). Studii: rATC (1976). Intre 1976 , i 1984,Ia Studiou l AI. Sahia (peste 50 de filme) . apoi la Stu.dioul Minislerului de (nterne. Filmografie: 1976 - Itinerar de yacanriI (r. Alexandru Dragulescu); 1977 - Preyederea inliIw rJ accidenwi (r. Ada Pistiner); 1978 - Ma se plastice pre/ucrate (r. Mirel lIie,iu); 1979 C~/i1corie in Tara de Sus (r. Mirel lIiejiu); 1980 - Restaurarea . act de culruril (r. Pau la Popescu-Doreanu); fnsemniIri din Vama (r. Mirel Ili e~iu); 198 1 - Arta ouil/or incondeiate (r. Paula Popescu-Doreanu); Nadia (r. Eu gen

Popila);.1982 - Murarea bi.<ericii Olari (r. Siavornir Popovici); 1983 - Radio gratia unei colee,,'j (r. Mirel llie~ iu); Vechi .~i nou (r. Jean PetrQvici); Nunca pe vaJea Card$ului ( r. Sl~vomir Popovici); 1984 - Behinocriul de {oamnil (r. Jean PetrQvici); Aeorduri - RomJnia in 10 minute (r. Alexandru S.rbu). PERJUN, ~ran:l Operator elvelian (? - ?). In perioada 1941-1944 - angajat la ONC; lucreati! ~ ubjecte de jurnal. filme doeumentare :5i de fiqiune. Filmografie: 1941 - Caste/ul Pele,' (r. Ion \. Cantacuzino); 1942 - Darini din srrabuni (r. Ion I. Cantacuzino); 0 noapre furwnoa sa (r. Jean Georgescu) - ff; 1944 - Visul unei nop{i de iama (r. Jean Georgescu) - ff.

PET01LESa.I. Alexandru
In giner (Timijoara. !O mai 1931 ). Studii: InstituLul Unional de Tehnid. Cinematografica. Leningrad (1955). fndelun ga ta aetivitate In condueerea tehnica a Studioului Bueure~lj; specia Hzat tn problemele de produC\ie!ii efecLe speciale. Coautor al volumelor: "Tehnica imaginij in televiziune ~ i cinema tografie" (1971); "Tehnica filmului de la A la Z" (1979).
P~INa.I.

PENU, SteUan
Regizor film documentar (Gal"li. 12 august 1929). Dill 1954.la Stud io ul AI. Sahia. redactor-jef ~i regizor la lurnalul agricol. Apoi. peste 100 de filme utilitare ~i documentare, ell pred1dere ~tiin~ifice !ii turistice. Premii: Leip zig 1960 (Glindacul de Colorado); Santiago de Chile 1960 ji " Torino 1961 (Capul ilolat) . Filmografie: 1957 Chirurgia neoplasmu lui gastric, 1959 - GJndacul de Colorado; Capul ilo/at, 1960 -

Izabela

PELLfA. Oana Actrili! (B ucure,t i. 29 ianuarie 1962). Studii: IATC (1984). Fiica actorului
278

Regizor film de an imalie (Bucure~li. 3 noiembrie 1931 ). Studii: Institutul de arhitecturl. Bucure.,ti (1956). Realizeati! cu precadere filrne de papu ~i. Premii: Teheran 1973 (Pa rada ci fre/or); ACIN 1989 (Trenulcru f). AIle filme: 1971 - Comoara din piramidil; 1974 - Cum a plecat nota 3;
279

~~J"S1T t

Ella

-i

PETRESCU, Irina

Nicolaescu) ; Felix .~i Olilia (r. lulia n ~i filmul de fiqiune (P.c. /J ~'i Tiind.lii Nepo!ii gornisru/ui (T. Dinu Negreanu 1977 - FaJ-Fromo." 1978 - Wn.; 1979 - 1925; Dinu .,i Rodic. - 1926; 1954). wpul; 1981 - Surpriz.; 1982 - Vizi,. Mihu); Nunla de p'ialfJ (r. Dan Pila, hnd.nnii - 1928). bunicii; 1983 - Un vciniror de remur; Mircea Veroiu); 1974 - Duhul au rului 1984 - Grab. miCiI Ire.ba; 1985 - La (r. Dan Pi\ll, Mircea Veroiu); l/u. ' lwe cu
PETRESQJ, Dlnu dalOrie; 1986 - Lupul eel hllin; 1987 - 0 flori de camp (r. Andrei Blaier); 1975 PETRESQJ, CamiI Compozitor (Bucure~;(j, 22 decembrie pove.<le cu gheme; 1989 - Temelie; TiIna.<e Scaliu (r. Dan Pita).
1939). Scriitor (Bucure!ti, 22 aprilie 1894 1990 - Mami; Prielenie; 1992 - TnlBm F"tlmografie: 1981 - Tn vingJlorul (r. Bucure, li, 14 mai 1957). Studii : Facul pUri Ja miezul nop!ii; Noapre de ilJrn~; PETRESQJ, Adina latea de litere ~i m azo fie, BucureSli Tudor Milrasc u) ; 1983 - Singur de ca rt 1993 - Mieul e/ef.nr, Proverbe; 1994 Monleur (Bucure~li, 21 februarie (1919). Dramaturg, eSlelician , publicist (r. Tudor Marlscu); 1984 - Tncrederea FonnuJiJ unu. 1950). Studii: IATC - filmologie (1978). (i nclusiv de cinema). Membru aJ Aca (r. Tudor Mar:!scu). Filmografie: 1980 - !vIun!i in flEcari demiei Romiine . 1943- 1945: membru in pETR!\Oif.SQJ, ElIza (r. Mircea Moldovan); 1981 - Sa/lim Comitetul de direc\ie al Cineromit. PETRESQJ, Dlnu AClrila (Vaslui, 15 iunie 1911 bancii (r. Elisabela BOSlan); 1982 - La
Regizor film animalie (Bucure~li 4 Scenariile scri se in perioada 1942-1950 Bucure)ti, 4 marli e 1977 ). Studii: capiJlUlliniei (r. Dinu T~na,,) ; 1983 -
ianuarie 1952). Studii: InSiitu lul de arte (..0 fata lntr-o iarn~". "Daca. Dumnezeu Conservatorul de arta dram a ti c~ , la5i Frocte de piJdure (r. Alexandru Talos);
ar fi vrut $<1 nu iubim femeile", plastice, Bucure!ti - grafici! ( 1974); (1932). Prestigioasa activ.ilale lealralii. 1984 _ Emisia continuJ(r. Dinu T~ase);
"Divortul doamnei X" ... Bllicescu"), au IATC (1985). In film, rolur; de plan dOl memorabile Moan lui CJIi[ar(r. Serban Mannescu);
?!emii: ACIN 1984 (Vijeli.); Tuzla rarnas in stadiul de proiect. Yn schimb, prin pregnanla ponretiziirii . Sa lulliri de~a Agigea (r. Cornel
1990 (Veghea). romanul "Vllima noaple de dragoste , Premii: ACIN 1974 (Duhu/.uruIUJ). " Diaconu); 1985 _ CoTIeruTiTelurco. = Alte filme: 1988 - [am" pe ulil;;; intaia noaple de rdzboi" a cunoscut doua Pilmografie: 1946 - PiIdurea indrll (r. Gheorghe Vi tan idis); Sezonuf
Perspecliva; 1990 - Clipa; Nunla; 1990 versiuni cinematografice, In 1978 (lntre goslililor(r. Cornel Dumitrescu); 1957 - pesciIru~ilor(r. Nicolae Oprilescu); 1987 _
1993 - Peripe{ii/e lui Nod - serial; oglinzi }J3r.lele - r. Mircea Veroiu) !i Bijulerii de famJlte (c. Manus fn fieclJre zi mi-e dor de . lme A venrurile lui PJrra{el - se riaJ ~ 1979 (Ullima noaple de dragosre - r. Teodorescu); PasiIre. [urlUnii (r. Dinu (r. Gheorghe Vitanidis); 1988 _ Exisl.
Miniaventuri - serial; 1992 - Tripcic. Sergiu Nicolaescu). Proza sa a in spirat Negreanu); 1960 - Selea (L Mlrcea joi? (r. Adrian Petringenaru); 1989 _
5i filmul Cei care p[iJlesc cu vial" (1988 Dragan); 1961 - Povesle senllmentahI Cine are drepwe?(r. Alexandru Tatos);
PETRESQJ, IrIna - r. !)erban Marinescu). (r. lulian Mihu); 1963 -. Codm (r. He nn 1990 _ [nnebunesc ~i-mi pare rJu (!. Jon
Actrila (Bucure.jti, 19 iunie 1941 ). Colpi); 1965 - ArJ1mtJfl dm cop~ /iIfle Gostin); Pasa} (r. Gheorghe BU5~i:an);
Studii: IATC (1963). Prestigioasa PETRESQJ, Cezar (r. Elisabeta Bostan); 1971- AnuncJ J-am Sanda (r. Cristiana Nicolae, Ghe9rghe
aClivirale leatralcl (Tearful BuJandra) . Scriitor (Hodura, Ia~i. I decembrie Feminilatea. disrinqia ~i inreligenla 0 condamnal pe lO(i la moarte (r. SerglU N' ) I ICU . 1892 - Bucure!ti, 9 marti e 1961 ). Studii: impun ca principala vedeta a ecranului Facullatea de dre pl, Iz~i ( 1'91 5). romanesc in an ii '60; ulterior, acelea.5i PETRESQJ, Aurel Publicist. Membru al Academiei date !)i experienla profe sio nal~ acu Regizor, operator (Bucure5ti, 30 Romane. Proza sa constiluie sursa mulata 0 conduc spre impecablle com august 1897 - Bucure~ti, 30 aprilie Iiteradi a filmelor: Calea Victo riei (r. pozi!ii de plan doi. 1948) . Grafician, ilustrator de tarle, Marius Teodorescu 1965); Sa ltim Premii: Mamaia 1964 (SeriIinu!) ; publicis!. Pionier al filmului de blJItcii (r. Elisabeta Bostan 1981); Un Mamaia 1966 (Duminica la ora ~ase); anima~ie . Preocupari ia domeniu din sallimbanc la Polul Nord (r. Elisabeta Moscova 1969 (RJuliiciosul ado/escene); 1915 . Autor (scenari u, imagine, grafieii, BOSian - 198 I); [nnunoeare (r. Alexill1dru ACIN 1971 (F.cere. lumil); ACIN regie) al filmelor PifcalJ in lun.(1'920), Tatos - 1985); Glissando (r. Mircea 1984 (0 lumina la el.jul zeee); UCIN D-a/e zilei (1920-1927). PJc.lif ;amo Daneliuc - 1982). Seenarii originale in 1992 (Hoee! de lux). [CUll (1924), Proverbe Iluslf;Jte (1'927). colaborare cu Mihai Noyjcov: RAsare Pilmografie: 1959 - Valurile Dunarii Abordeaza in anii '20 amI documentarul ElIza Pelrachescu, Radu Boruzescu $1 .<oareie (r. Dinu Negreanu - 1953) ; (r. Liviu Ciulei); 1960 - Nu vreau siI mif Mircea Diaconu in Nunta de platfa (1971) (Romani. pilo[e. <ciI - 1927-1928), ciit
I

ze "' ''=='

280

281

~Mas1da

PEr lO>1O.. p.::.

Nieorae); 0 luminil la erajul zece. (r. Malyina Ur.,ianu); 1986 - Ciinrec in zori (r. Dinu Tana",); 1988 - Cei care pUresc cu viara ( r. serban Marineseu); 19&9 Mom~nlU/ iidevl1ru/ui (r. Andre i Blaier); 1991 - Horel de lux (r. Dan Pita); 1~94 - Domni$oara Cristina (r. Viorel Sergoyici) - film T V.

PETRESUI. Marlela
Actrila (Turnu Severin, 8 ma~lie 1943). Studii; IATC (1964). Activi~ate' teatral' (Tea trul Bulandra). Din 1981. tr~iejte In SUA. FlImografie; 1962 - A fosr prierenul meu (r. Andrei Blaier); J 967 - Balul de siimbiJriI seara (r. Geo Saizeseu); 1970 - Haiducii lui !iaprecai (r. Dinu Cocea); J972 - As r<I sear<I dansilm in familie (r. Geo Saizescu); 1974 - PiIcalii (r. Geo Sailescu).

Filmografie: 1982 - Calculatorul (in colaborare cu Mihai Dimi triu) (r. George Cornea); Tapinarii (In colaborare eu loan Cilrmilz. n) (r. lo.n C~rmiizan); 1983 - Amurgul flinraniJor (I'n colaborare e ll Mihai Vi~oiu) ( r. Virgil Calo te.seu); 1984 Moara lui CfIlifa.r (in colaborare cu Valeriu Drnguj anu. Petru Maier Bianu) (r. Serban Marineseu); 1987 - Egrera.de filde~ (r. Gheo rg he Naghi); 1988 - 0 vard cu Mara (r. George Cornea).
mJrturjse~te

colaborare Cll Constantin Chiri!i): 1 m - CeliJ.(ea a...cun.~t1~ (988 - Exi. \" cil ivi?

PEIlUNGENARll. LIIJana
Regizor film documentar (Moldoveni ,

lIfo y, 28 iulie 1935). Studii: IATC ( 1956). Lucreaz. I. televil iune ( 1957 1964), la Studioul Bucure~.i ( 1964 1965), la Ani mafilm (1966-1974) . la Studioul AI. Sa hi. ( 1974-1992). Se

specializeazA in documen tarul

~{iinlific

Irina Petrescu

in 0 lumina la ela/ul zeee (1984 )

Insor (r. Mano )e Marcus); 1961 Povesre senrimenraU (r. Iulian Mihu); 1963 - Pa ~i spre Iud (r. Ion Popescu Gopo); SrrJinul (r. Mihai Iacob); 1965 De a~ fi ... Ha rap-Alb (r. Ion Popescu Gopo); Duminicd la ord $aS<! (r. Lucian Pintilie); 1966 - Dimine{ile unui biliar PETRESUI. Petre i cuminte (r. Andrei Blaier); 1967 - !ieful Operator (A lba lulia. 10 deeembrie secromlui sutlere (r. Gheorghe Vitanidis); 1948).S tudii; IATC ( 1978). 1969 - Rilurilciosul adolescent (r. Filmografie: J985 - Sezanul pescil Gheorghe Vitanidis); 1971 - Facerea ro$ilor(r. Nieolae Oprilescu); 1986 - Un lumii ir. Gheo rghe Vitanidis); 1973 oaspcre la cmil (r. Mih ai Constantinescu); !iapre zile (r. Mircea Veroiu); 1974 1990 - [nnebun<:sqi-mi pare rdU (r. Jon Srejar-exrrema urgenfii (r. Dinu Cocea); Gostin); 1992 - Dragosre $i apil caldil 1975 - Dincolo_de pod (r. Mireea (r. Dan.Mir<>nescu);- C:lmfdugffin;e.<tn>\t Veroiu); Prin CenU$l1 imperiului (r. (r. Bogdan Dr~gulescu); 1993 - A daua Andrei Blaier); Concerr din muzicl de cMere a Consranrinopolului (r. Mircea Bach (r. Dinu Tanase) - film TV; 1976 Murejan); J994 - Senarorol meJcilor(ln - Trei zile $i lrei nop{i (r. D inu Hnase); colaborar. eu Doru Mitran ) ( r. Mirea 1977 - AC{iunea Aurabuzul (r. Virgil Daneliuc). Calotescu); 1981 - Casrelul din Carpari (r. Stere Gulea); 1983 - Impasibila PETRESCU. Radu Aneste iubire (r. Constantin Vaeni); Singur de Scenarist (S lobolia. 22 deeemb'rie cart (r. Tudor M~riiscu); 1984 - [ncre 1930). Studii: Faeultatea de filozofie , derea (r. Tudor Marase u); AI parru/ea Bu cure~t i ( 1958). Ac.;yi.a.e didae.icii gard de langi/ debarcader (r. Cristiana universitani.
282

PEIlUNGENARll. Adrian f MOliu Ru san f Reg izor (Bucu re.ti, 19 oe.ombrie 1933 - Bueurej ti . 29 mai 1989). Studii: lnslitulUi de arte plastice - iSloria ~i teoria anei (1969). Doc tor in estetica . Cineasl cu ambitie de afirmare tn toate genurile cinematografice: documentar, animalie ~ i fictiune . Premii: Mamaia 1970 ([n pMurea lui Ion); Santa re m 1975 (Tar<I1 risipiror); ACIN 1976 (Ca/e lunga); ACIN 1985 (Perpecua rena.,rere). Filmografie documcntar fi animape: 1965 - Cornel Medr - doc; 1966 - P8$i spre Briincu$i - doc; 6000 de ani de arriI - doc; 1968: Brewa; 1970 - In pMurea lui Ion; 1971 - Bizan{ul dup~ Bizan f, 1973 - Monumenr.l. Capita/ei - doc; 1976 - Cale lunga; 1977 - Traian $i Decebal; 1978 - Legendi/; 1979 Principiullanului; 1981 - Finala; 1984 Banchewl al711e/or, 1985 - Perperua rena~tere: 1988 - Corn oars din vis. Fiepune: 1974 - Tar.1 risipiror; 1979 Rug $i fla ciIr<I (. i scenarist); 1982 Femeia din Ursa Mare; 1984 - Cire.,arii; 1985 - Aripi de upadil (.i sce narist, in

(peste 65 de titluri). Premii: ACIN 1975 (Culorile florilor); San.arem 1983 (Coconii de

milrase).
Pilmografie: 1976 - Isroria unui c11ntec; 1978 - Gaze ta de TrJlnsi/viln;i1; 1980 - De mii de ani miner /tJ. Bans; 198 1 - SilrbiIlOri de iamil in Romania; 1982 - Apa, acea.<ril necuno.>curil; 1984
Mi~carea. 0 necesirate~ 1987 - Ffa ciira conrinuu regeneraeivii: 1988 - Dridu fa metereze; 1990 Medicam enle

origina/e; 1992 - Petrautilaj.


PEIROVIO.

Jean

Regj zor film documentar (Roman,

19 iunie 1924). S.udii: Insr iwtul de arta (195 3). Din 1953, la Studioul AI. Sohia, peste 200 filme . Premii: Leipzig 1960 (Un exemplu de urmar); Mamai. 1964 (Prewtindeni
e inematografic~

muncesc oamenJ);

Mamaia

1966

(Pasiuni); Tarbes 1973 (Tradi{it); ACIN 1984 (Bchjnoc{iul de roamnii); Padov . 1986 (Consrallrin LucacJ); ACIN 1987 (Virtuozirare); ACIN 1989 (Flaciird din adiincun). Fibnografie: .1953 - Pui de . " ,im; 1957 Chemare; 1958 - 0 vizitJ priereneascii; .I 959 - Carrierul nostru; 1960 - Un am obi.~nu it, ~961 - Carnet de pnJ.Clicii;
283

~ c..

.:b:a.

PrnuJT. Enl.uu.l
1% 2 - Oameni bogali; 1963 _ - Nostra.damus (in colaborare cu Ulla PrelUtindeni munce. . c oameni; 1964 _ Gothe) (r. Roger Christian). ~coala de la Meri; 1965 - Pasiuni; Zilele Sighi~oarei; 1966 - Scoica; 1967 _ PETROVIQ, VIrgil Tradilii; 1968 - Digul; 1969 - Muguri; lnginer (Roman. 20 iunie 1935). 1970 - Acoperi"ul; 1971 - Visele Studii: Facul!alea de EleclrOtehnicii, copiJJriei; 1973 - Porumbeii ~'i fanfara; Bucure~ti (1958). Specialist in pro 1974 - Universul lor, 1976 - Mihai blemele iluminarii pentru film ji TV. Eminescu; 1976-1982 - Platformele de Doctor in istori.a ~i leo ria teatruJui 5 i foraj marin - ciclu de 8 filme; 1981 _ _filmului.Activitat~indelungata la T.~Y ~R ~==4 _= VasiJache ~i Marioard; 1982 - Geneza; '-(din 19(2); panicip~ la realizareaa peste 1985 - Constantin Lucaci; 1988 _ 80 de filme artistice .5i documentare Canalul Poarta Albii-Midia-Niivodari; (produse de Studioul AI. Sahia. 1989 - Un vis prometeic. Bucure~ti) $i seriale TV. Lucrari t~ore lice In domeniul iluminarii artistice. Activitate didacticli univcrsitara (din PETROVIQ, VIortca 1972). Monteur (Bucure,ti, 2 mai 1939). Volume: "Estetica luminii in spec Filmografie: 1979 - Falansterul (r. tacol" (1968); "Huminatul in televi
Savel Stiopul); lacherele glllbene (r. Dan Mironescu); 1980 - AllIeilea salt mortal ziune" (1972); "Lumina ,i culoare in
(r. Alecu Croitoru); Fata Morgana (r. spectacol" (1974); "Surse de lumini
Elefterie Voiculescu); 1981 - Am 0 idee pentru TV ,i cinematografie" (1985).
(r. Alecu Croitoru); 1983 - Miezul fierbinte al painii (r. Alecu Croitoru); PEIlUIf, Emanoll Actor (Milra,ejti. 8 februarie 1932 _ 1984 - MU~'iche[arii in vacan{i1 (r. Savel Bucure,ti.8 august 1983). Studii: L<>,TC Stiopul); 1985 - Clipa de r/lgiJZ (r. gerban Creanga); 1986 - CiIutiItorii de (1953). Prodigioasa activitate teatrala aur (r. Alecu Croitoru); 1987 - Egret;< de (Teatrul National. Bucurqti). In film. partituri dramatico-eroice pe care Ie filde~ (r. Gheorghe Naghi); 1988 _ interpreteaza cu distinqie ,5i cu inluitia Martori dispiiru{i (r. Szobi Cseh, Dan exacta a psihologiei personajului. Mironescu); 1989 - Taina joeului de Premii: Mamaia 1964 (Tudor); ACIN cuburi (r. Gheorghe Naghi). 1971 (FrariJ). Filmografie: 1954 - Brigada lui Ionur PETROVlQ, Vlortca (r. Jean Mihail); 1955 - Alarmii in munli Pictor de costume (Ziipojeni, Vaslui, (r. Dinu Negreanu); 1957 - EruPlia 6 septembrie 1954). Studii: lnstitutul de (r. Liviu Ciulei); 1959 - SecrelUl cifrolui arte plastice (1974). (r. Lucian Bratu); 1961 - Porto-Franco Filmografie: 1986 - Umbrele soarelui (r. Paul CiHinescu); 1962 - Tudor (r. Mircea Veroiu); 1987 - Hanul dintre (r. Lucian Bratu); 1964 - Meni siIlbatici dealuri (r. Cristiana Nicolae); 1988 _ (r. Alecu Croitoru); SiIrulUl (r. Lu~ial\ Flori de ghea{ii (r. Anghel Mora); 1993 Bratu); 1965 - Amintiri din copitJrie

George Marut2il $I Emanoll Petru! In Tudor(1962)

Gheorghe Naghi); Alexandra ~i infernul (r.lulian Mihu); Cantemir (r. Gheorghe fecioarelor (r. Dinu Cocea); 1968 ' Vitanidis); Evadarea (r. ~tefan Traian BiItiIlia penlIu Roma (r. Robert Roman); MU$chetMuJ roman (r. Siodmak); RiIzbunarea haiducilor Gheorghe Vitanidis); Patima (r. George (r. Dinu Cocea); 1969 - Tinerele fiir!1 Cornea); 1976 - Oaspe!i de seariI (r. biltrline!e (r. Elisabeta Bostan); 1970 - Gheorghe Turcu); 1977 - Aurel Vlaicu Fra/ii (r. Gica Gheorghe. Mircea (r. Mircea Dr.gan); PenCflJ patrie (r. Moldovan); 1971 - Decolarea (r. Timotei Sergiu Nicolaescu); RuJ care urca Ursu); 1972 - Ciprian Porumbe.'cu (r. munlele (r. Cristiana Nicolae); Riizboiul Gheorghe Vitanidis); Cu mainile curale de Independen!iI (r. Doru Nastase. (r. Sergiu Nicolaescu); Para~u[i$tii Sergiu Nicolaescu. Gheorghe Vitanidis) (r. Dinu Cocea); 1973 - Avenlurile lui - serial TV; Severino (r. Claus Babu~c5 (r. Gheorghe Naghi. Geta. Dobberke); 1978 - Dincolo de onzonl (r. Doina Tarnavschi); 1974 - ~cefan cel ~tefan Traian Roman); Muntele alb (r. Mare - Vaslui 1475 (r. Mircea Dragan); Dan Nequlea); Revan~a (r. Sergiu Agenlul siianiu (r. Savel StiopuJ); De Nicolaescu); Vlad Tepe~ (r. Doru buniI voie $i nesilic de nimeni (r. Maria Nastase); 1979 - Clipa (r. Gheorghe Callas Dinescu); Frapi Jderi (r. Mircea Vitanidis); Lumina paJidii a durerij (r. Drd:gan); Trei scrisori secrete (r. Virgil lulian Mihu); Ultima fronCierJ a morrii Calotescu); 1975 - Alarmil in Delta(r. (r. Virgil Calotescu); 1980 - Burebisca
(r. Elisabeta Bostan); 1967 - Amprent;< (r. yiidimIrPopescu-Doreanu); RiJpirea
285

284

illi1Jl1l.l. U!!ana

PINlI.A._

Gheorghe Vi[anidis); lancu Jianu h;Jiducu/ (r. Dinu Cocea); }e/neu Jhmu lapciul (r. Dinu Cocea); 1981 - Lini"rea din i:1d8ncuri (r. MalYina Uqianu); Wilhelm Cucericorul (r. Gil!es Grdngier, Sergi u Ni colaesc u) - serial TV; 1982 rnrunericul alb (r. Andrei Blaier); Femeia din Urs(1 Mare (r. Adrian
(r.

PIERSIC. florin . Acror (Cluj. 27 ianuarie 1936). S IU~ii: IATC (1957). Bogalii aCli vilare lealral. (Tealrul Nalional. Bucurejli) ... Fal

Pelringenaru); PJecarea Vla\liini/or (r. Mircea Dragan).

Frumos" al ecranului romanesc; popular protagonist al filmelor de aventuri pc fundal de epoca ~i de acmalitatc. Premii: ACIN 1980 (Drumul oase/or, Rug .,i flacilra).

PE1RLIJ1U. Ullana
Regizor film de animali e (Cl uj. 4 augusr 1940). Srudii: Inslilu,"1 de arte plaSlice . Bucurejli (1965). Grafician. ilustrator de carte. Premii: AC IN 1972 (Cine ~Iie sil Clinle) ; ACIN j 977 (SJ ne jucilm de-a rerra); UCIN 1990 (Planela fricQ,~ilor); UCIN 1992 (Aminriri din Andersen); UCIN 1994-95 (Oglinda). Alte filme: 1967 - Hai la eire, 1968 BJiawl"iporumbelul; 1969 - Fala babei .,i faw mo.,ului; 1970 - Domnul Goe; 1973 - Ghicilori; 1974 - Povesle eu buline; 1975 - Pungu!a cu doi bani; 1981 - Cillilrorie in planeJ; 1982 - Inimii mica; 1983 - Cine a giJsit vise frumoase; 1984 - A fosl odalil un claun; 1987 _ Carlea eu gururai; 1988 - Nun ta 2amfirei; 1990 - Planera Oriliei; 1991 - Livada; 1992 - Amintiri din Andersen; 1993 - Proverbe; 1994 - Oglinda; 1995

Florin Plersic in DrumuJ oaseJor (t980)

Filmografie: 1957 - Ciulinii BiirJga nului (r. Louis Dag uin); 1959 - .0
poveS1C o bi\'inuiIJ ... 0 povesle c.a "in

basme (r. Ion Popescu-Gopo); 1960 Aproape de soare (r. Savel Sliopul); FIJcJuJ.~i focul (r. Savel Sliopul); j 961 Ce/ebrul 702 (r. Mihai Iacob); Drum nQU I Lada cu zeslre (r. Francisc Munleanu); S-a fural a bombJ (r. Ion Popescu-Gopo); 1963 - Pa$i spre lunJ (r. Ion Popescu-Gopo); 1964 - Neamul - Mo.~ Criiciun . Soimiire.,ulor(r. Mircea Dragan); 1965 De-a.~ fi __ . Harap-Alb (r. Ion Popescu PICK. Lupu Gopo); 1966 - Sapre biiie!i ,i a wen Regizor german originar din Romania gJri{iI (r. Bernard Borderie); Tunelul (r. (faji. 2 1 dece mbrie 1885 - Berlin. Francisc Munleanu); 1967 - Frumoase/e 9 martie 1931). Cla,ic al cinemalogra vacan!e (r. Karoly Makk); 1968 ' fu lui mu[, creator al slilului kamruerspiel Bi/IJlia peneru Roma (r. Roberl (1920 - Nop!i de groazii; 1923 - Cioburi; Siodmak); Columna (r. Mircea Drdgrup; 1924 - Noaprea de Anul Nou).
286

1970 - Haiducii lui Saplecai (r. Dinu Cocea ); Mihai Vileazul (r. Sergiu Nicola escu); 197 1 Si1plamfina nebu nilor(r. Din u Cocea); Zcsrrea Damni/ei Ralu (r. Dinu Cocea); 1972 - Avencuri la Marea NeagrJ (r. Savel Stiopul); Para~uli$lii (r. Dinu Cocea); 1974 ~ Slefan eel Mare VaSlui 1475 (r. Mircea Dr~gan); Agencul slraniu (r. Savel Stiopul); Fra/ii Jderi (r. Mircea Ddgan); Un augusl in fliIci1ri (r. Dan Pita. Alexandru Tatos) - serial TV; 1975 -' Elixirul rinerelii (r. Gheorghe Nagbi); Comoara din Carpa/i (r. Cornel Todea) - film TV;' 1976 - Cuibul salamandre/or (r. Mircea Drlgan ); Ins,"nla amlin. pronunptrea (r. Dinu Cccea); Pineea (r. Mircea Mo ldovan ); RO$co vanul (r. Francisc Munteanu ); -Tuil de Vene/ia (r. Petre Bokor); 1977 Eu. ru $i Ovidiu (r.. Geo Saizescu); Razboiul de Inde .. . --iien,i;;;liI (r. Doru Naslase. Sergiu Nicolaesc u. Gheorghe Vitanidis) - serial TV; Regasire (r. $lCfan Traian Roman); 1979 - Rug $i flaeilr. '(r. Adrian Petringenaru); Ullima fronlierJ a morrii (r. Virgil .Calolescu); 1980 - Drumul oase/or (r. Doru Nastase); Releaua ..S" (r. Virgil Calotescu); 1982 - Trandafirul galben (r. Doru Naslase);'1983 - Galax. omul pi1pu.~iI (r. Ion ' Popescu-Gopo); MisrereJe Bucurc$liJor (r. Doru N~slase); a lebadiI iama (r. Mircea Mure,.n); 1984 - Masca de argine (r. Gheorghe Vilanidis); RiImiI~agul (r. Ion Popescu-Gopo); 1985 - Colierul de rurcoaze (r. Gheorghe Vilanidis); Racolarea (r. George Cornea); 1986 Towl se pli1le~le (r. Mircea Moldovan); 1987 - In 'fie care zj mi-e dor de tine (r. Gheorghe Vilanidis).

~i om de lilere (Bucurqli . 28 oClombrie 1893 - Paris. 29 oclombrie 1975). Animalor al vielii . cinematogrdfice intemalionale: fondator In 1930 ar Comitetului Intcrnalional pentru Difuzarea Artelor ~i Literalurii

PILlAT. NIcolas Diplomat roman

prio Cinematograf, al dirui secretar


general ~i apoi pre~inte ramline piin~ la moarte. Membru al juriilor intema tionate ce au decernat in anii '30-'70 premiile ClDALC.

PINTEA, Adrian
Actor (Beiu~. Bihor. 9 oclombrie 1954). Sludii: IATC (1979). AClivirale teatral~ de succes (Tealrul Nonara; Teatrul Nalional. Bucure~li). June prim

romantic, care, dincolo de prezen13 sa carismatica, impresionea.z1l prin profun zimea interpretiirii. Prcmii: ACIN 1987 (PiIdureanca;

Vulcanul srins).

..

".

FiImografie: 1977 - Aurel Vlaicu (r. Mircea Ddgan); 1978 - Inlre oglinzi paralefe (r. Mircea Veroiu); 1979 FaJanslerul (r. Savel Sliopul); 1979 1982 - Lumini ~i umbre (r. Andre i

Adrtan Plnlaa Tn Cel care p/~lesc cu vlata


(1988)

287

.I

PlNTlLlE. Ludan

PIVNlCERlJ, Constantin

Blaier. Mihai Constanlinescu, Mircea - serial TV; 1980 - lancu jiiJnU ht:l.iducul (r. Di nu Cocea); lancu Jianu zapciul (r. Dinu Cocca); 1984 Adela (r. Mirce. Veroiu); Fapl divers(r. Andrei Blaier); 1985 - Bliliilia din umbrJ (r. Andrei Blaier); 1986 - PiIdureanca(r. Nico lae Margineanu); 1987 - Vulcanul Mins (r. George Cornea); 1988 - Cei care platesc cu via{/J. (r. -Serban Marinescu); Lucian PiOlilie ~i Dom Mitran Mircea (r. Sergiu Nicolaescu); 1989 pe platou la Bafe.nra Moanea unui anise (r. Horea Popescu); Un bulgare de humif (r. Nicolae Margineanu); 1993 - 'Ndslfadamus PISTINER, Ada Regizor (Ia.ji, 14 manie 1938), Studii: (r. Roger Chrislian); 1994 - Domni,'i01lflj Crislina (r. Viorel Sergovici) - film :r-V~ F~.cJJI.ta l~a _ ~e fiI~ Bucure" i (l960),IATC (1968), Din 1962 pana i'n 1993 ill studioul AI. Sahia, cu exceplia PINIll.IE, Ludan Regizor, scenarist (Tarutino, 9 inlervalului J986-J989 ciind Imie, le ill noiembrie 1933). Siudii: IATC (1956). Israel. Realizalor de filme documenlar~ Personaiitale de mardi ~i persooaj sin ~i video; un singur film de fic~iu~e gular 10 peisajul teatrului $i cinemato (Stop-cadro la masli - 1980) , Premii: ACIN J976 ( 0 echipa de tineri grafului romilnesc conlernpornn. Filmele sale constituie momente de rdscruce ~i ~i ceilal,l); ACIN 1977 (Un c~min modele III propria-i evolu!ie, prin COn cultura!); ACIN 1980 (Stop-cadru I. secveo!a aogajamentului moral-politic, masiI); ACIN 1981 (Aritmeticil realist] la Seim); UCIN 1991 (Un an ceva nlai intransigeot~ $i profesionalism. Presti gioasa cariedi (earrala. (teatru dramatic lung). Altefilme: 1975 - StorCk; 1978 - $i,',,; $i ijric) ~i cinematografica inlernatio naH!. Dup~ 1990, producator, direclor al 1979 - Filmali la noi; 1981 - $i" , dulce Studioului cinematografic al Millis mamil; 1990 - Protec!ia cui?; 1994, Performance video; 1995 (eruiui Cuhurii. Premii: Mamaia, Mar del Plaia ~i COnIempordni i'n Bucurc~(i - video. Acapulco 1966 (Duminica la ora .~ase); Cannes 1979 (Salonul nr.6); UCIN 1990 P~, Florian (De ce trag elopole/e, MiliciIi); UCJN AClor (Bucure,li, 4 oClombrie 1943), 1994-95 (0 v.ra de neuilal), Siudii: IATC (1966). AClivilate lealrJI~ Filmografie: 1965 - Duminica la crd (Teatrul Bulandra) ~i la [eJeviziune. ,~. se; 1969 - ReconslilUirea; 1979 - bucurand!J-se de 0 mare popularirare in Salollul nr, 6; 1982 - De ce Irag randul adolescenlilor, In film, ,roluri de elopole/e, Milici?; 1991 - Balan,.; 1993 plan doi, o vara de neuilal; 1996 - Prea IIiaiu (r. Filmografie: i 967 - Frumoase/e Lucian Pinlilie), vacan!e (r. Karoly Makk); Gioconda
Mure~an)

filrJ "urli" (r. Malvina Ur~ianu); 1972 - 1974 ~i Bergamo 1975 (Duhul.urolul); Adio, draga Ne/a! (r. Cornel Todea); ACJN 197 6 (Tii".se Scariu!); ACIN 1973 - Veronict:l..'ic inlOHrce (r. Elisabeta 1982 (Concurs); ACIN 1984 (Drep/ale BOSlan); 1976 - M8m. (r, Elis.bela in lan!un); ACIN 1985 (Pas in dOl); BO<lan); Serenadif pcnrru e/ajul X/I UCIN 1990 (Faieze de ni"ip); UC IN (r. Carol Co rfanla); 1990 - [nnebune,,'c 1992 ji " Leul de arginl", Vene!.ia 1992 ~i-mi pi:lrc rdU (r. Jon Go~tin) . (Hotel de lux) , Filmografie: 1971 - Apa ca un bivol Prj'A, Dan negru (In co}aborare CU Andrei Catillin

.~
1-

Regizor (Dorohoi, II oClombrie Baleanu, Mircea Vero iu ) - doc; 1971 1938) , Siudii: JATC (1970), Cariera sa Nunca de piacrii (~ i scenarist. In pendu leaza rOlre 0 chemare certa spre col aborare cu Mircea Veroiu); 1974 subieclele inspirate din actualitate ~i Duhul auruJui (~i scenaris t, in colaborare preferinla pentru naraliuni meraforice. cu Mircea Veroiu); Filip eel bun; Un atemporaIe, Hr~ excep~ie, filmcle sale augusc fn fliiciiri (in coJaborare cu se ~ema~ca prin ~tiin,a aldhuirii distri Alexandru Talos) - serial TV; 1975 , bUliei ~i a iucruJui cu actorii, prin profe Tanase Scatiu; 1977 - ProfecuJ, t:l.uruJ .~i sionalismul im~gi nii ~i al montajului . arde/enii; 1978 - Mai presus de orice (in Preedinle al Centrului Nalional al colaborare cu Nicolae Margineanu) (~i Cinemalografiei (1991-1993). Pwdu scenarist, in colaborare CU Nicolae CalOr, direclorul Studioului de creatie M~rgjneaou, losif Demian , Dan MUlalcu).; 1979 - BielUl Joallide; 1980 Solaris (din 1990), Premii: ACIN 1971 (Apa ca un bivol Pruncul, pelrolul ,i arde/enii; 1982 negru); ACIN .1972 ~i , Ciudad de Concurs (~i scenarist); FaJezc de nisip Panama 1974 (Nun l' de pia~; ACIN (~i scenarisE. 111 colaborare cu Bujor Nedelcovici); 1983 - Drept.te ill lanluri (~i scenarist, in colaborare cu Mihai Sioian); 1985 - Pas in doi (~i scenarisl, in colaborare cu Gheorghe Bu~ecan); 1%7 - Noiembrie, ultimul ba.l(~i scenarist, in colaborare cu $erban Velescu); 1988 - Rochia alba de dantela; 199 1 - Hotel de lux (~i scenarist); J 993 - Pepe ,i Fifi (~i scenarist, In colaborare cu loana Eliad),

PIVNlCERU, Constantin
Inginer ( Hu ~i, I august 1926), Studii: In sli tuluJ Polileh ni c, Bucure~li (1949), Din 1952,10 conducerea labonuoarelor ci nematografiei . 1971 - 1989: direClor general adjunci aI Cenualei Romaniafilm ~ i director al Siudioului Buflea, Inde
289

. Dan Pila

288

rfSl..ARlJ. tv\argareta

POGONAT. Margareta

lungala aClivitale didactid universitara . Publicislica de cinema. Premii: Mamaia 1965, "penlru asi mi larea ~i introducerea procesului lehno logic Eastmancolor in Romania".

Volume: "Procese fOlogr.fice alb-negru" (1972); "Sensilome1rie exponomelrie" (1974); "Re!ele penlru laboratorul foto-film" ( 1974); "Teori. proceselor fOlografice color" (1976).

Fi.r lux (r. O<tav lonil") - ff: 1966 Purna. 500 de ani (r. Oc v lonil". Sergiu Huzum); 1969 - Conwrul femeii .~i mi.~carea (r. Ion Moscu); 1.970 - Din isroria boxului (r. Eugen Popi!a); 1971 - S,ic1a romHl1ei1SCa (r. Vladi mir Popescu-Doreanu); Flori ale porwlui popular rom!inesc (r. Paula Popescu
Doreanu). PLATON. Nexandru VirgU AClor (Bacau, 27 aprilic 1933). Sludii: IATC (1966).

adBncuri (r,Malvi na Ur~ianu); 1983 - 0 lebiidii ;~rni1 (r. Mircea Mure~i:tn) .


AureUa Momeur (B ucure~li; 26 iulie 1918) Din 194210 ONC ~i, .poi,la Studioul
Bucure~li.

PL~A,

plsLARU. Margareta

Canl!rea!a de muzica u.50ara (Bucu re,li,9 iulie 1943). Ocazional. In filme ~FilmogIafie;=t960- -&rea (~a muzicaie. La sra r~ ilUl ani lor '70 se Dragan); 1962 - Lupeni '29 (r . Mircea Dragan); 1963 - Codin (r. Henri Col pi): s.abile~.e In SUA. Filmografie: 1963 - FumalU1. srrice 1964 - Neamul $oimiire.~rilor(r. Mircea oprie l (r. Va1eriu Lazarov); 1966 - Dragan); 1966 - Goigora (r. Mircea Tunelul (r. Francisc Munleanu ); Un film Dragan); 1974 - Trei -,crisori ,secrele (r. cu 0 falil femleciiloare (r. Lucian Bmtu); Virgil CaIOlo.,cU); 1975 - M~srodonlUl 1967 - lmpuiciiwri pe porraliv (r. Cezar (r. Virgil Calotescu); 1976 - Toare Grigoriu); 1972 - Veronica (r. Elisabeta panzele sus (r. Mircea Mure~~n) - seri.1 Bostan); 1973 - Veronica se intoarce TV; 1977 - Edilie specialfi (r. Mircea (r. Elisabela Bose.n); 1976 - Gloria nu Daneliuc); 1981 - 0 lome {;Jri1 cer (r. c!inti! (r. Alexandru Bocane\); 197 8 - Mircea Dragan); 1982 - Femeia din Melodii. melodii (r. Francisc Munteanu). Ursa Mare (r. Adrian Pe:ringenaru); 1987 - EnigmeJe se explicil'in zori (r. PLACSlNTAR, Andrej Aurel Miheles). Operator film documentar (Cluj, 28 mai 1928). Studii : Institutul de arlii PIJ\.TA.REANu. Valentin Actor (Bucure~ti. 15 noiembrie 1936). cinematografica, Bucurejti (1951). La StudiouL AI. Sahia, subi ec te penlru Studii: IATC (1958). Ac.ivi,ate lealrala jurnalul de aClUalitk"i!i, reponaje ~i <ipoi (Teat rul de Comedie). Din. anii '80. filme documentare. Din aniC 70 se traie~te in Gennania. Pilmografie: 1960 - Miindrie (r. s labile ~le in Ungaria. Filmografie: 1953 - Chipuri de Marius Teadorescu); 1962 - Parrea ca de lIliJieari (r. Carol Mihu!); 1954 - 800 de vina (r. Francisc Munteanu); 1976 km po Dunare (r. Nelu Blidaru); 1955 Cuibul salamandrelor (r, Mircea - Span<lchiada mi/il3rJ de ii1m~ (r. Carol Dragan); 1977 - Penrru paerie (r. Sergiu Mihu! ); 1961 - 50 de alli de schi (r. Nicolaescu); 1979 - lacheeele galbene Eugcn Popi!a); Dobrogea colecrivizalil (r. Dan Mironescu); 198 1 , Am 0 idee (r. Darn Che~u); 1965 - Adam .;i Eva In (r. Alecu Croitoru); Lini,<ilea din
290

Filmografie: 1952 - Mirrea Cocor (r. Victor lJiu. Mariett a Sadova); 1953 - 0 scrisoare pierducii (r. Sica Alexandrescu, Victor lIiu); 1955 - Afacerea Prolar(r. Har.lambie Boroj); 1957 - Dincolo de br.ai (r. Mircea Dragan. Mihai lacob); 1959 - Blie{ii nO$lfj (r. Anastasia Anghel, Gheorghe Vitanidis); 1960 - Maria ?ba6 in A$!8ptAnd un tren (1982) Selea (r. Mircea Drilgan); 1961 Celebrul 702 (r. Mihai lacob); 1962 $Iefan Luchian (r. Nicolae Miirgineanu);
Lupeni '29(r. Mircea Dragan); 1964 1982 - A$lepliind un cren (r. Mircea
Neamul $oimilre~lilor (r. Mircea Veroiu); 1983 - [nlOareerea din iad (r.
Dragan ); 1965 - Calea ViclOriei sau Nicolae Margineanu); 1984 - Mireasma
chela visuriJor (r. Marius Teodorescu); ploilor r!irzii (r. Mircea Moldovan);
1966 - Golgola (r. Mircea Dr~gan); . 1985 - Promisiuni (r. Elisabe.a Bostan);
1981 - 0 lume filr. cer (r. Mircea 1986 - Cuibul de viespi (r. Horea
Drilgan). Popescu); 1988 - Desene po asfalr
(r. Elis.beta BosllIn); 1989 - Campioana PLOAE, Marta (r. Eli sabela Bos(an); Un bulgi1re de Actri~ (Bucure.5ti, 19 februarie 1951). 'humil (r. Nicolae Margineanu); 1990 Studii: IATC (1975). Aceivi.ate teatrala Undeva in Esc (r. Nicolae Margineanu). (Teaerul Mic). Filmografie: 1974 - Muncele aSCunS POGONAT, Margareta (r. Andrei Ot~!in Biileanu); 1975 Actri!a (fa.5i, 6 man;e 1935). Studii: Cercul magic (r. David Reu); Dincolo IATC (1959). Bogalll activitate teaerala de pod (r. Mircea Veroiu); Toamna (Tealrul Nottar.) . Imbin.re de foqii ~i bobocilor (r. Mircea Moldovan); 1976 tandrc{e, personajeJe sale cinema [nannat $i foane periculos (r. Vladimir lografice sunt ala~ante prin echilibruJ 5i Vainstok); Pinte. (r. Mircea Moldovan); sobrietatea interpre(~rii. 1977 - Mania (r. Mircea Veroiu); 1978 Premii: ACIN 1972 (Drum In - Drumuri in cumpana (r. Virgil penumbrJ); ACIN 1973 (Zeslrea; Calotescu); 1980 - Dumbrava minunatil Dragoslea fncepe vinen). (r. Gheorghe Naghi); La rJscrucea Pilmografie: 1957 - Pasilrea furcullii marilor furtuni (r. Mireea Moldovan); (r. Dinu Negreanu); Doulf lozuri (r. Zbor planar (r. Lucian Mardare); 1981 Aurel Miheles. Gheorghe Naghi); 1963
291

I'

POION!, Uv1u

PO?, OIp

POjONl, UvIu , Operator (Bucure~ti, 15 sepl~nibrie 1945). Studii: IATC (1974). Film

documentar

~i

de fiqiune. penlru

I
George Constantin $1 Margareta Pogonat in Ora$ul vazut de sus (1975)

- Lumina de iulie (r. Gheorghe Naghi);

1966 - MeM,dre (r. Mircea Saucan); 1968 - Apoi s-a nliscut legenda (r. Andrei Btaier); 1971 - Papesa Joana (r. Michael Anderson); 1972 - Drum In penumbrJ (r. Lucian BralU); ascreiJ. (r. Letitia Popa); 1973 - Dragoseea Incepe vineri (r. Virgil Calotescu); PistruiaruJ (r. Frdncisc Munteanu) - serial TV; 1974 - A ClOru! \'1i siiJbaticii (r. Manole Marcus); POLEANU-POPESCU, Rodlca Monteur (Bucure~ti, 26 iunie 1956). Trci scrisori sccrClC (r. Virgil In s tudio ul Sahia din 1975 , semneaza Calotescu); 1975 - Orajul vazue de sus montajul a peste 120 de filme docu (r. Lucian Bratu); 1976 - Gloria nu ciineli mentare. Dupa 1993, lucreaza penlru (r. Alexandru Bodine\); 1977 - E aeae de televiziune. aproape fericirea (r. Andrei Cal<llin Prem.i.i: Parma 1985 (Cir!,uiee Baleanu); Regasire (r. !itefan Traian refJcure). Roman); 1978 - A varia (r. ~tefan Traian Roman); 1979 - Clipa (r. Gheorghe POLlZU, Haralamble Vitanidis); 1979-1982 -. Lumini ji Actor (1897 _ Bucur.,t;' 26 august umbre (r. AndreI BI81<T, MIhal 1991 ). lndelungataactivitate teatrala.ln Conslanlinescu, Mircea Mure~an); 1981 film, roJuri episociice. - COIJvoiul (r. Mircea Moldovan); Filmogrnfie: /951 - Viala rnvinge (r. Prob/eme persona/e (r. David Reu); Dinu Negreanu); 1954 - DesfJ,UJ-area (r. 1985 - Spa s5 ne mai vedem... Paul Calinescu); Riisare soareJe (r. Dinu (r. Dumitru DinuJescu); 1987 Negreanu); 1955 - Afacerea Proear Piisereaza-mii doarpen cru cine (r..-Virgil .- (r. Hara.lambi"'Boro.'ffi=EIirectOntI'no.'fw'==~-4== Calotescu); 1993 - Crucea de piatrii (r. Jean Georgescu); NufJrul .ro,'u (r. Andrei Blaier). (r. Gheorghe Tobias); 1956 - Pe r~pun292

cinematogrdf ~i TV . Pmnii: UCIN 1994-95 (SaIUI ascuns). Filmogrnfie fiqiWle: 1981 - Convoiul (r. Mircea Moldovan); 1982 - Me/adii I" Costine.,ti (r. Constantin Paun); TnUlda firul ga/ben (r. Doru Nastase); 1983 Bocet vesel (r. Mircea Moldovan); Vreoi1u sJ "ciu de ce am aripi (r. ~jcu Stan); 1984' - Acordali circumstanfe 8renuante?(r. Lucian Bratu); MireasmiJ. ploi/or rJrzij (r. Mircea Moldovan); Milici] Popescu (In colaborare eu Alexandru Intorsureanu) (r. Manole Marcus); 1995 - Aici nu mai Jocuie\,>ce nimeni (r. Malvina Ur~ianu); ScraniuJ paradis (r. Constantin Dieu); Mesa~eruJ (r. Constantin Dieu). l I

dere. mea (r. Paul Calinescu); Rapa Drdcului(r. Je'an Mihail); 1957 - Ciulin;; Bar"ganului (r. Louis Daguin); Erup!ia (r. Liviu Ciulei); 0 micii fncBmpJare (r. Gheorghe Turcu); 1961 - Porro-Franco (r. Paul Cillinescu); Varii romanricli (r. Sini. , a Ivetici); 1962 - Doi Miefi ca piiinea caldii (r. Andrei Ci1Iara~u); Sub cupola albaserJ (r. Gheorghe Tobias); VacanfJ la mare (r. Andrei Ciiliira~u); 1964 - Mofcuri 15\::XJ (r. Jean Georgescu); Pildurea spanzurafilor (r. Liviu Ciulei); 1965 - Gaudeamus igicur (r. Gheorghe Vitanidis); SerMri/e galante (r. Rene Clair); 1966 - Fancome/e se grJbesc (r. Cristo Polucsis); 1975 - Hyperion (r. Mircea Veroiu); Toamna bobocilor (r. Mircea Moldovan). POLUCSIS. Crlstu Regizor (Bucuce~ti, 12 februarie 1929 Bucure~ti, 20 februarie 1978) . .1949 1953, activitate teatrala. Din 1953, Ia Srudioul Bucure~!i, realizeaz.a numeroase fLlme documentare ~i ulilitare de scurt ~i lungmetraj (Cancerul - 1968; Intre adeviir $i fromos - 1969; De la om la om - 1972; DespiIrrjrea - 1973; Soare/e .,i infiniluJ ~ 1975; Drum tarJ fntoarcere 1976; Cand norii se aprind - 1977), precum ~i de fiqiune (FaneomeJe de griIbesc - 1966; Moanea caprioarei 1970 - sm). Pmnii: San Sebastian 1970, Adelaide ~i Teheran 1971 (Moareea cJprioarei); KarJovy Vary 1970 (ViinJroare In Romania); ACIN 1977 (Familia).

teatrala (Teatrul Maghiar, Cluj). 191.3- 1918: protagonista a unor filme produo< la Cluj de Jena Janovics. Filmografie: 1913 - Fara rcge/ui do/arilor (r. Jeno Janovics); 1914 Rege/e bursei (r. Marton Garas); 1915 - Noapre bunii, Muld (r. Marton Gara.s); 1917 - Baccara (r. . Jena Janovics); Dorinfa (r. Mihaly Fekele); Blitranul infanrerisl $i fiu'J situ, husaruJ (r. Mihaly Fekete); 1918 - Medicii (r. Mihaly Fekete); 1920 - Din grozilvii/e lumii (r. Jena Janovics). POP MAKJIAN. A. I Alanase Popescu I Actor (Nenciule~ti, Valeea, 6 iunie l897 - Bucure~ti , 14 . ianuaeie 1969). Studii: Conservatorul de arta dramaEica, Craiova (1922). Remarcabil~ activieate teacrala, regizar ~i actor (Teatrul National, Bucure~ti). Publicistici1. Dup~ deburul cinematografic. in perioada filmului mut, revine pe ecrane in dileva fiJme din perioada de inceput a cinematografiei socialisle. Filmografie: 1925 Nilblidiii/e Cieopatrei (r. Ion ~ahighian); 1949 Riisuni!. valea (r. Paul Calinesc u); 1951 - Viaf. Invinge (r. Dinu Negreanu); 1954 - Brigada lui Jonuf (r. Jean Mihail); 1962 - Tudor(r. Lucian Bratu). POP, Olga Marla Pictor de costume (Turda. 30 iunie 1942). Studii: Institutul de arte plastice, Cluj (1967). Din 1983 teilie~te in
slr<lin~tale.

POOR. Wy
Actrilii (Mariancs, Ungaria, 15 aprilie 1896 - Cluj , 26 noiembeie 1962). PresligioasiI ~i indelungata cariera

Fllmogrnfie: 1979 facheee/e galbene (r. Dan Mironescu); 1980 - Zbor planae (r. Lucian Mardare); 1981 Prob/eme
293

POP, Romeo

POPA, TemlstocJe

per.;onale (r. David Reu); 1982 - Femeia din Ursa Mare (r. Adrian Petringenaru).
POP, Romeo
Actor (Aiud, 7 iunie 1952). Studii: IATC (1975). Activitate teatrala (Teatrul Nalional, Cluj). Filmografie; 1973 - Porlile albasere ale ora~ului (r. Mircea Mure,an); 1974 - De buniI voie $i nesilit de nimeni (r. Maria Callas Dinescu); 1976 - Miseerul lui Herodoe (r. Geta Doina Tarnavschi); 1977 - Rilzboiul de Independenlil (r. Doru Ni1stase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) - serial TV; 1979

Ion - bleseemul pilmanrului, blesremul iubirii (r. Mircea Mure,an); 1984 Ciuleandra (r. Sergiu Nicolaescu); 1985 - Marele premiu (r. Maria Callas Dinescu); episodul 0 bucaea de prune (r. Wilhelm Windhab) din Varil scurrJ; 1986 - Umbrele soarelui (r. Mireea
Veraiu).

POP, Sabina Regizor film documentar (Bucure~ti, 17 octombrie 1954). Studii: IATC
(1978). Activitate publicistica. Premii: ACIN 1980 (Bolli de ospe,;e); ACIN 1983 (loane, cum e la construc,;i,?); Karlovy Vary, Festivalul filmului turistic 1983 (Virtu!i bucovinene); UCIN 1990, Oberhausen 1990, Bordeaux 1991

(Pane). Aile filme: 1978 - Romanieaeea orienraiiI; 1982 - PoartiI spre vecini; 1983 - Virtuli bucovinene; 1986 - 18 ani seop-cadru; 1988 - Expozilia nalionalii "CJnrarea Rom[jniei"; 1989 Maramure$, vacriI de sufJet romanesc; 1992 - Feseival Dinu Lipaeci - video; 1994 - Povesee despre lemn.
294

Bostan); 1974 - Un augw;t in fJiiciiri (in colaborare cu Richard Oschanitzky, Dumitru Capoianu) (r. Dan Pi!a,
Alexandru Tatos) - serial TV; 1975 _
Insula comoriJor (r. Gilles Grangier,
Sergiu Nicolaescu); Pira{ii din Pacific (r.
Gilles Grangier, Sergiu Nicolaescu); seriga? SinguriIc8tea fJoriJor (r. Mihai Constantinescu);" TaciI de duminiciI (r. POPA, LMu Mihai Constanrinescu); 1976 - Mama Scenograf (Oradea, 17 octombrie (In cola barare cu Gerard Bourgeois) (r. 1921 - Bucure,ti, 4 martie 1917).' Elisabeta Bostan); Premiera (r. Mihai POPA, Temlstocle Grafician, scenograf de teatru. Constantinescu); Ro\~cova.nul (r. Francisc Compozitor (Galali, 26 iunie 1921).' Premii: ACIN 1972 (Felix!,i Oeilia). Munteanu); 1977 - Eu, IU !,i Ovidiu (r. Studii: Conservatorul, Bucure,ti (1939). Filmografie: 1957 - Ciulinii Baril Geo Saizescu); Riicacire (r. Alexandru Premii: ACIN 1986 (Un oaspele ganului (r. Louis Daquin); 1958 Tatos); 1978 - Melodii, melodii (r. la cina). D-ale carnavalu/ui (r. Gheorghe Naghi, Filmografie: 1958 - Mic album Francisc Munteanu); 1979-1982 _ Aurel Miheles); 1959 - Telegrame (r. muzical (r. Traian Fericeanu); 1963 _ Lumini $i umbre Un colaborare cu Radu Aurel Miheles, Gheorghe Naghi); 1960 La varsta dragostei (r. Francisc $erban) (r. Andrei Blaier, Mibai - Seeea (r. Mircea Dragan); 1961 Munteanu); 1965 - 8 minule de vis (In Constantinescu, Mircea Mure~an)" Ce/ebrul 702 (L Mihai lacob); 1962 colaborate "tu"'George Grigoriu) (r. serial TV; 1980 - $anraj (r. Geo Lupeni '29 (r. Mircea Dragan); 1963 Mihai Constantinescu); 1967 - Cerul Saizescu); Al lreilea salr monal (r. Dragosre lung!! de-o searii (,i cosw",e) ineepe la erajul III (r. Francisc Alecu Croitoru); Zbor planac (r. Lucian (r. Horea Popescu); 1964 - Dragosre la Mardare); 1981 - Am 0 idee (r. Alecu Munteanu); episodul Bucure.,sci (In cola -zero grade (in colabomre cu Virgil Croitoru); Orabe"Fe-le [ncet (r: Geo
borare cu Aurel Giroveanu, Ion Moise) (r. Cezar Grigoriu, Geo Saizescu); Saizescu); Salcimbancii (r. Elisabeta
Vasilescu, George Grigoriu, Henry 1965 - $ah la rege (r. Haralambie M~lineanu) (r. Ion Popescu-Gopo) din' Bostan); 1983 - Miezul fierbinee al Bora,); Procesul alb (r. lulian Mihu); De !rei ori BUCUre$li; 1969 - Tinere{e pfiinii (r. Alecu Croitoru); SecrelUl lui" 1966 - Dacii (In colaborare cu Viorel fJd Mlranele (r. Elisabeta Bostan); Bachus (r. Geo Saizescu); Un peCic "de Ghenea) (r. Sergiu Nicolaescu); 1968 "1970 - Cfincecele miIrii (r. Francisc cer (r. Francisc Munteanu); 1984 _ Columna (r.-Mircea-BRIgan);=I%9= fJei_ Munteanu); 1972 - ASlil searil dansiIm In Sosesc pas;'irjJe ciIliItoare (r. Geo Mrba!i pentru 0 moarte (r. Gheorghe fami1ie (r. Geo Saizescu); Cu miiinile Saizescu); Zbor periculos (r. Francisc Naghi); Tinerele fiirii Meranele (In CUrate (in col abo rare cu Richard Munteanu); 1985 - CIiSalorie cu repecipe colaborare cu Ioana Cantuniari) (r. Oschanitzky) (r. Sergiu Nicolaescu); (r. Virgil CaJotescu); Promisiuni (r. Elisabeta Bostan); 1971 - Facerea lumii
SfBnta Tereza ~i diavoJii (r. Francisc Elisabeta Bostan); 1986 - SecrelUl lui (interpret) (r. Gheorghe Vitanidis); Felix
Munteanu); Veronica (r. Elisa beta Nemesis (r. Geo Saizescu); Un oaspele .~i OtiJia (in colaborare cu Radu Bostan); 1973 Despre oallume fencire la cina (r. Mihai Constantinescu); 1987 Bowzescu) (r. lulian Mihu); Silplilmiina (r. Mihai Constantinescu); Dragostea - Duminict1 in famiJje (r. Francisc nebunilor (in colaborare cu Stefan fncepe vineri (in colaborare cu Mihai Munteanu); SiI~fi vorbesc despre mine Maritan, Radu CiHinescu, Ioana Maximilian) (r. Vir!:il Calotescu); (r. Mihai Constantinescu); 1990 _ Cantuniari, Stefan Preda) (r. Dinu Veronica se inlOarce (r. Elisabeta Harababura (r. Geo Saizescu). Cocea); Zeserea Domnilei Ralu, (In
Regizor (Bucure,ti, 9 iulie 19~6). Studii: lATC (1956). Activitate teatrala ~i la televiziune. Din anii '80, se stabile,te In SUA. Filmografie: 1972 - Ze.srrea; 1978 - Pe firul apei - film TV; 1979 - Cine mil

POPA, letitia

colaborare cu Stefan Marilan) (r. Dinu Cocea); 1972 - Bariera (r. Mircea Mure,an); 1973 - Porlile albasere ale ora!,ului (r. Mircea Mure,an); 1975 _ Cantemir (r. Gheorghe Vitanidis); Casa de la miezul nOPlii (r. Gheorghe Vitanidis); MU$checaruJ romn (r. Gheorghe Vitanidis); 1976 - Premiera (r. Mihai Constantinescu); 1981 - Olume lard cer (In colaborare cu Constantin Simi~nescu) (r. Mircea Dragan).

!lI,'

295

POPA, Tudor/TudoreJ

POPESOl-DORlANU, VladlmJr
fOSI ecranizat

POPA, TudorfJ'udorel Actor (ia,i, 24 decembrie 1925 B uc ure ~ti, 23 marlie 1978). Studii: Conservaloru! de arta dramatica . Bucurej ti ( 1950). Activita te tealrala (actor ~ l regizor) ~ j la leleviziune (prota gonist al serialulu i Val- Vlirre)). ACli vitale didact ica universi tara. Filmografie: 1953 - Neporii gornis lu/ui (r. Dinu Negreanu); 1954 - ... , i lIie face sport (r. Andrei Cillilraju).; RJsare soarele (r. Dinu Negreanu); 1955 AJilrmJ in mun!i (r. Dinu Negreanu); Popescu 10 In control (r. Traian Fericeanu); 1957 - Ciu/inii BilrJganu/ui (r. Louis Daquin); 1958 - Avalan,a (r. Gheorghe Turcu); 1959 - 0 pove."e obi.~nuiu1 ... 0 povesre ca in basme (r. Ion Popescu-Gopo); 1961 - Ce/ebrul 702 (r. Mihai Iacob); S- a furat bomb. (r. Ion Popescu-Gopo); 1962 - Cerul n-ilre gratii (r. Francisc Muntean u); 1963 - Pa,i spre luniI (r. Ion Popesc uCo po); 1966 _ Casle/anii (r. Gheorghe Turcu); Vremcit zJ1pezi/or (r. Gheorghe Naghi):.. 1967 - K.O. (r. Mircea Mure~aJ\)~ 1975 - CercuJ magic (r. David Reu); 1977 - Fair play (r.

in 1 976 (O.dndi:J - r.

Sergiu Nicolaescu).

POPESCU, Adina Aetrila (Vidrd, I august 1947') . Studii: IATC (1969). Activitate lealralil (Teatru l de Stal, Sibiu ; Tealrul de Comedie). Filmografie: 1973 - Capean. (r.
Manole Marcus); Dragoslea incepe

vineri (r. Virgi l Calolescu); 1975 -

Singuriiralea

fl oriJor

(r.

Mihai

ConstiUllineseu); 1976 - Serenadipentru e la)u l XII (r. Carol Corfanla); 1977

Mania (r. M ircea Ve roiu); ~UJf care


urcli munJeJe (r. Cri stian a p[Jicolae)~

1979 - CumpJna (r. Cristiana Nicolae);


1981 - Alo, araizeazJ slriibunica! (r.
Nicolae Corjos).
POPESaJ, A1ecu/A1exandru
Operator (Bucurel,i, 26 ian uarie 1926
- Bucure~ti . 29 noiembrie 1990):Srudii: Fac ul' alea de construqii , Bucure,li
( 1945). Din 1951, ope ralor ji ~ef al
sec~jei de filmari combi nate la Sludioul

PremieriJ (r. Mihai Constantinescu); 1977 - Eu , lu :,i Ovidiu (r. Ceo Saiz.eseu); 1978 - Cioco/alJ cu alune (r. Gh eo rgh e Nagh i); 19 80 - Dumbrava minunaliI (r. Cheo rghe Naghi); 198 1 Am idee (r. Alecu Croitoru); 1982 femeiiJ din Ursa Mare (r. Adrian Petringenaru); RJmiin cu line (r. Geurge Co rn ea); 1983 - Miezul fierbinle al pDinii (r. Alecu Croitoru); 1984 - Sose.<O pJsJrile oJ/Jloare (r. Geo Sa izesc u); Zbor pericuJas (r. Francisc Muntean u); 1985 - Aripi de zilpadiI (r. Adrian Pe lrin genaru); Colierul de lUrcOaze (r. Gheorghe Vilanidis) ; 1986 - Cucoan. Chirira (r. Mir<ea Draga n); SecrelUllui Nemesis (r. Geo Saizescu); 1989 LacrimtJ ceru Jui (r. Adria n Istrate scu Lener); 1990 - Harsbabur. (r. Ceo Saizescu); Miss Liloral (r. Mireea MurCja n); 1992 - Alac in bibliOlecJ .... . (r. Mirce' Dragan).

Alte filme: 1954 FJuiefil.~ul [erme Ci:J; 1957 - RJroiuJ Mac-Mile; 1958 - Riiroiul .,i purce/ul la patina); 1959 - Purce/u l ill excursie; 1962 HOiJ!<l de /<1 eire; 1965 - La cartl<JvaJ. POPESOl-DORANU, Paula
Regizor fi lm documenlar (B uc urc.5l i,

18 iunie 1930). S,udii: Instilulul Un ional de Cinema,ografie, Moscova ( 1955). Din 1956 , in Studio"1 AI. Sahia, filme
docu menlare ~i ~t ijn{jfice (predileqie pentru domeniu l etnofolcloric). Prem.i.i: Mamaia 1965 (0 v"nJlOa re

Bucure~ti . AClivitale didac[ ic~ uni ver~

POPESaJ. Constantin Medic (Gi urgi u, 8 marlie 1879 Ploie,li , 14 martie 1956). Pio ni e r al
filmului
~t ii n lj fic.

neobi.$nuiti!); Tarbes 1971 ( GJlea /, capulU/); Brno 1974 (Ce /u/a vegela/i!); Ostrava 1977 (PMurea pJmanlulUJ); ACfN 1980 (Cama,a romaneasci!); ACJN 1981 (A ria ouiilor incon deia le); ACIN 1984 (Podoa be). Alte filme : 1958 - 0 zi pe lilora/; 1963 - Aurul verde; 1967 - Gilleala capului; 1968 - Clflu$arii; 1969 - Arta popularJ; 1970 - PUlerea lradiriei; 1973

- Si1rb~roarea nepOiJleJor, 197 4 - Mil~cj; 1975 - [nsea/area guvernu/ui revoJu


lionar, 1976 - Me.~reri cojocari; 1980 Dacii in Tara Bfirsei; 1982 - Pre/udiu; 1985 - Podoabe la romlini; Despre leatru $i ceVb in plus; 1986 - Esle mama! POPESQl-DORANU, V1ad1mJr Regizor (Bucure,ti, 12 (ebruarie 1923). Realizea7i! filme do cumentare ,i de fiCJiune. Din 1950 , la Studiou l
AI. Sahia, mai inlai ca operator ~i ape i

Alexandru Dallciu Szatmari).

sitara . Fratele regizorului Jon Popescu


. Gopo, senUleaza imaginea calorva di ntre
filmele aceslUia: Maria-iytirabeJa (in

Cohtborator in anii

1898- 1900 al prof. C h.Marinescu .ji al


doc torului Alexan dru Bolintineanu. Primul operator roman.

POPA, VIctor Ion Scriitor (Sarlad, 19 iu lie 1895 Bueure,ti, 30 manie 1946). Dramaturg,

colaborare cu Boris Kotov) - 198 1; Galax, omul piipu,ii - 1983; RJmii.$agul _ 1984; Ozi la Bucur<}li - 1986; M.ria ,i Mira_tx:l. ~n TranzislOria - 1988.

Ji~

regizor de tealru, publicist~Activitaie didaclidi (Ac adeinia de arIa ctnema POPESQl-srr)\.NESQl, Rodlca

POPESaJ. Constantin Regizor de anima~e (Bueure,ti, 1895 - Sucure~ li, 1965). Tal~1 lui Ion Popesc u-G opo , i al lui Alex.ndru
Popescu. Activitate de grafician . Unul dinlre fondatorii filmului profesionist de

tograficii, Bueure~li , 1926). Pre~edinte al Comitelului de directie al ONC


Scenarii (nereali zate) pentru filme de SCUrlmelid.j ("Nea[a erou", "Cooperaliva lui Chirvasa Petru", "Pedeapsa") ~i

Aelri,ii (Rasuceni, IIfov, 5 august


1938 ). Studii : IATC (I960). .Populara

illterprela de comedie pe sce n~ (Tealrui National, Bucu re~ti ) ~i la televiziune. In

animalie. tn perioada 195 1- 1965, in


seclia de anima\ie a Studiou lui
B ucure~ ti.

ca regizor. Din 1976, stabil il in SUA Filmografie fiqiune: 1965 - Runda 6 (~i scenari st); 1967 - Amprenra (~ i sce
narist, in colaborare cu Dimos Rendis);

lungmetraj ("Focuri sub zapada").


Romanul "Velerim ~i Veler Doamne" a

film , roluri de plan doi .


Filmografie: 1975 - Comedie fantas
licii (r. Ion Popesc u-Gopo); 1976 -

Premli: M ama ia 1964 (CiIciu/i/a cu


due rO$u ).

1973 - Ceara (~i scenarist, in colaborare . cu Alexandru ~iperco).


297

296

POPESCU, Dwnltnl Radu

POPfSaJ-GOPO. Ion

POPESCU, Dumltru Radu Scenarist (Pau~a, Bihar, 19 august 1935). Studii: Facultatea de ftl ologie, Cluj (1961). Scriitor, public is\. Membru a l CC al PCR (1969-1989). Deputat MAN. Pre~edinte al Uniunii Scri itorilor. Premll: Mamaia 1964 (Un su'"-s in plin. v.rii); ACIN 1974, " pentr u con tribulia adusa la dezvoltarea comediei"; ACIN 1980 (Mireasa din Iren); ACIN 1983 (Frucre de piidure) . Filmografie: 1963 - Un su'"-., in pliniI v.rJ (r. Geo Saize,cu); 1965 - La poryi/e pa.manlulu i (r. Geo Saize,cu); 1967 B.lul de smbala. searB (r. Geo Saize,cu) ; 1969 - Prea mic pentru un rJzboi a ral de mare (r . Radu Gabrea); 1974 - pa.caliI (tn colaborare cu Geo Saizescu) (r. Geo Saizescu); 1979 Duios Anastasia lreeca (r . A1exandr u Tatos); Mireasa din lIen (r. Lucian Bratu); 1980 - Zbor planal (r. Lucian Mardare); 1983 - Ca.ru!a cu mere (r. George Cornea); Frucle de piIdure (r. Alexandru Tatos); 1987 - Ne/u (r. Dorin Mireea Doronei); 1988 - Rochia albi! de danleili (r. Dan Pi!a) ; 1989 - Cenug pasifri; din vis (r. Dori n Mircea Doronei). POPESUl, Elvira Actri!a (Buc ure~ti, 10 mai 1896 Paris, II decembrie 1993). Studii:
ConservalOrul de arta dramatica, '

vivier (ldolul Parisului - 1936),:Sacha Guitry (Pe nsiunea burlaeilor - '1939), Abel Gance (Ausrerlilz - 1959) , Rene Clement an plin Soare - 1959). POPESUl, EmllJa Actrila (Bucure~ti, 2 martie 1966). j , Studii: IATC (1987). Filmografie: 1986 - Morome!ii (r. Stere Gulea); 1987 - Tn fiecare zi mi-e dorde Une (r. Gheorghe Vitanidis); 1988 - Liliacul rni1ore~le a doua oara. (r. Cristina Nichitu~-Mihailescu); 1990 - Sanda (r. Cristiana Nicolae, Gheorghe Nicu); 1991 - Oivorr din dragosre (r. Andrei Blaier); 1993 - Timpu//iber (r. Valeriu Dragu~anu). POPESUl, Gheorghe/Ghl\A Actor, regizor (1866 - 1943).' Studii: ConservalOrul de arta dramalica, Bucure~li. AClivita(e leatrala . Secrew al Si ndicatului arli~lilor dramalki din Romania. Colaborawr at produca:lorului ~ i realiz.atorului Eflimie Va~ilescu in anii '20. Filmografie: 1912 - Independenra RomiiiiieJ{r:1Jrigore-Brezearru;'AmiTaeDemetriade); 1924 - Manasse (r. Jean Mihail); Pacac (r. Jean Mihaill; 1925 COiHla Sifa a lui Nae
~-+;:&

Bobescu, Ghila Pope,"u); Legenda celor dou" cruei (r. Ghi la Popesc u, Eftim ie Va,ilescu ); 1926 - Vilejii neamului (~i scenari st) (r. Ghila Popesc u, Eftimie Va,ilescu); 1927 - Cioe/ul.,.u Napoleon (r. Eftimie Vas ilesc u); NJpasra (~i scenarist) (r. Eftimie Va,ile,cu). POPESUl-GOPO, Ion Regizor, scenaris t (B u cure~ ti , 30 aprilie 1923 - Bucure~ti, 29 naiembrie (989). Desenator, caricaturist, ilu,erator de carte. Primele incerca:ri de animalie in anii'40,la ONC Din 1950, la Studioul 8ucure~ li ~ i apoi la Animafilm. se impune ca principaJ3 personali13te a animatiei romane.lju. Recunoaljtere inter nalionala: peste 50 de'distinC\ii in com pe)iliile de gen. Vicepre~edinte al Asocialiei Inremalionale a Filmului de Animatie, Director aJ secliei film $i televiz.iune din cadru l Organizatiei Mondiale a Saniitiilii (1969-1972). Din 1956, abordeaza filmul , de fiq iune cu actori in dubla. caiitate de' regizor ~i scenarist. In ansamblul openei sale, erea torul Omulelului cu floarea se define~te prin capacitatea de a inventa gaguri ca principal vehicol al discursului filmic, ceea ce genereaza. at[ calit~lile -dit ~ i limltele acestuia. Pre~inte al Asociatiei Cineajtilor din Romania (1968-1989). Prem.ii: Damasc 1956 (Fe ci!a mill cino.sal; "Pa lme d'or" Canne, 1957, Oberhausen 1958, Moscova 1958 (Scum iSlorie); Tours 1958 (7 ane); San Francisco 1960, Karlovy Va ry 1960 (Homo Sapiens); Saloni c 1962 (S -a furalO bombii); Gij6n 1963 (0 pavesce ca in basme); Oberhausen 1964 (Alo, Hallo); Mamaia 1964 (Pa$i spre lunii); Mam';a 1965, Moscov.. 1965 (Oe-a'1 fi

... Harap Alb); Premiu de onoare, Mamaia 1966 , Leipzig 1969 (Silru/Iin); ACIN 1978 (Ecce Homo); ACIN 1979 (Trei mere); ACIN 1981 (Efeccul unghiulul); ACIN 1982 (Quo Vadis); ACIN 1983 (Tu, cu , cu) ~i Premiul pentru intreaga ac tivi tate; ACIN 1985 (Ucel1icul VrJji ror); ACIN 1986 (Homo Faber); ACIN 1987 (Amprenra). Filmografie film ell aetori: 1956 Fe/i!a mincino"siI; 1957 - Calalheea ;

--

Bucure>ti (1913). Dupa debutu l teatral ~i cinematografic In Romania (Indc pendenrl1 Romaniei - 1912; Tjgi"cu~a de Ji:1 iali1C - 1923L devine una diJitre
vedetelc seenei si ale ccranului ffancez.

anii 1923-1960, filme cu regi;:ori de seama, precum Carmine Gallane (Veri


.~oiJ. radill ViJ.r~ovii:1-1931).Julien

In

GhilA Popescu in Ni!pas/a (1927)

Ion Popescu Gape

Du-.

298

299'

POPEsaCHOUlAN. Sortn

POPESCU. Mlhat

1958 - Musca (0 muscJ cu bani); 1959

POPESCU, Horea
RegizDr (Zlatlla, Alba , 12 ianuarie

- 0 poveste obi,,'/wirJ ... 0 povesre Cil. in b.sme; 1961 - S-a furae a bombJ; 1963

1926). Studii: Facultatea de drep!.

- Pt:J..~i spre lun5; 1965 - De-a \~' (j . . Bucure~ti ; Inslilutul de lealrU, Bucure.~ti
Ha rap-A Ib; 1966 - Fause XX; 1967 ( 1953); specializare cinema la In.stitutul
episodul Bucure.~(i di n De rrei or; de fni:llte Studji Cinemarografice, Baris. 8ucure.~ri; Comedie fa maslici1; 1976 - Bogata activ ilale lealrall1 (Tea trul Poveseea drago.wei (~i compozito r) ; Giule~ti; Teatrul Nalional. Bucure,ti). in film, aparilii in roluri episodice (Majorul 1980 - FacJ buna, facJ rea; 198 1 - Maria Mirabela (~i costume; scenograf; ~i moartea - 1967; Simp"cicul dorfm k - 1969; Agenrul scralliu - 1974; Santa interpre t); 1983 - G.lax . omul pJpu.,a; TereziJ .~'i diavolii - 1972; Come die 1984 - RJm J,'agul; 1986 - 0 zi la f"nra,licii - 1975; Inro"rcere la dragoseea Bucure~cj; 1988 - MariiJ, ~j Mirdbe/a ;n dint,i - 1981). Trt:1nz,iscorii:l.. Filmografie: 196 I - Omul de langiJ c ine; 1963 - DragD.';(e JungJ de-o searJ; POPESCU-HOLBAN, Sorin 1967 episod ul Acerizare forraca din De Operator film documenlar (Bucurc$ti , uei ori [3ucure ,cj (lj i scenarist); 1986 l 18 ianuarie 1951). Stud ii : IATC (1 975). Cuibul de viespi (,i sce narist); 1989 Pes te 150 de filme de protocol. Moarrea unu; artisc (~i scenarist. In documentare ~i utilitare, la Srudioui AI . celaborare cu Liviu Dorneanu).
Sahi a. Filmografie: 1977 - Peche. in metS (r. POPESCU, Haria Pic COr de costu me (Putine iul , Bfov, Florica Holban); 1 978 - Valsuri noi pc DuniIre (r. loana Holban) 1979 - Filmali 17 decembrie 1925). Studii: Institurul de arte plastice, Bucure.,ti ( 1954). Sce la noi (r. Ada Pis.iner); 1981 - Docu menl1lrdespre ... (r. loa na Holban); 1982 nogrdf de tearru ~ i operd . Filmografie: 196 1 - Ce lebrul 702 - Copjij minune (r. Florica Holban ); -(r. Miha i=laco~;=1 9M=Neamuf;$dhlTJ= 1984 - Ars longa (r. Corn er CriSiian); re$lilor (In colaborare cu Florina 1985 - Succesiune aproape vacan la To mescu) (r. Mircea Dragan); 1965 (r. loana Holban); 1987 - L. scarii CaJ ea Vicloriei "au c1leja visuriJ or ( r. cocidianJ (r. loana Holban ); 1988 Mariu s Tendorescu); 1966 - Dimille!ile Implinire (r. loa ll a Holban) ; 1989 unui biIj;!.t cum ince (r. Andrei BJaier); Ursul brun (r. Sorin Popescu-HoIban); 1967 - Cine V" deschide u~a? (r.
1990 - [nciilnire CU scarea de zbor (r. Gheo rghe Naghi); episod ul Aceriz"re
loana Holban); Bil.rbawl ideal (r. loana forya c J (r. Horea Popescu) din De tr'ei ori
Holban); 1991 - Oameni pe grinduri 8u cure~ ci (~i sce nog ra f); 1972 ..
Delra Dun5rii (r. loa na HO lban); 1992 Explozia (r. Mircea Dr'gan); 1974 -
- Tainicu/ $; si/en!josuJ ad9.nc (r. loana Frilrii Jderi (r. Mircea Dr'gan); 1975 -
Hoi ban); 1993 - Prezenrul crecuc - Pe aici nu se crece! (r. Doru Na~i1ase) ; Sighisoara (,. loana Ho lban). Prin cen u .~a impe riu/uj (r. Andre i
300

Blaier); 1976 - Premiera (r. Mihai tf:azj in scunmelr:djele sale. Semneazii Constantinescu); 1977 - Treple spre cer imaginea unor scun ~i lungmelraje (r. Andrei Blaie r); 1978 - Din nou doc umemare ~ i de fiqiune . La smr~i tul impreunii ( r. George Cornea). ani lor '80, se stabile!;ile in Germania. Premii: Moscoya 1976, UNIA TEC (Ecou vizua!); Paris 1978, UNIATEC POPESCU, Joana culori/or) ; Varna 1980. Scenarist film documentar (Cioroiu (Ziina No u, I feb ruarie 1939). Studii : UNIATEC (8alclUl mecanic). Filmografie: 1972 - De I" am la am Facultatea de chimie, Bucure, ti (196 1). Din ' 196 1, redactor pentru filmul (r. Cristu Polucsis) -1m doc; DespilIlirea , tiin!ific , la Studioul AI. Sahia. Scenarii (r. Cristu Polucsi s) - 1m doc ; Doccorul Poenaru (r. Din u Tiinase) - ff; 1976 ~ i comentarii la pes te 30 de fi lme. ColabonHor constan t al regizoruJui Doru Ecou vizual (r. Mihai Pope,cu); 1978 Ziina culorilor (r. Mihai Popescu); 1979 Che~u. - Cine mil s/rigil? (r. Leti!ia Popa) - ff; 1980 - 8alelUi mec.nic (r. Mihai POPESCU, Leon Prod uc' tor (1 864 - Bucure, ti . !6 Popescu); 1981 - Ala, acerizeazii apr il ie 19 18). Primul producator de srrJbunica ! (r. Nicolae Corjos) - ff.

anvergura in cinematografia roma neasca. 1912: tn colaborare cu actod de frunte ai Teatrului Na(ional din Bucure~ti ~i cu regizorul Grigore Brezeanu rn fiin- ,eaza societalea ..Filmui de arIlt Leon M. Popesc u" care produce filmul [nde penden!a Romaniei. 1913: instaleaza la Bucure~ti un labordtor cinematografic ~i aduce din stdHnatate tehnicieni spe ciali~ ti . Produce un jurnal de aClualitl1ti =", ~i - tn colaborare cu trupa Marioa.ra Voiculescu - Constanlin R:ddovici produce mai multe filme de fictiun e. 1914-19 I6: difuzeaza filme in modiu l rural ~ i in ~co li . in colaborare cu societatea Cipelo.
p

POPESCU, MIhal
22 iulie 1909 22 februarie 1953). Studii ~i o str[Jucita carier.i1 teatral.i1ln Romania, cat ~ i in Austria . Apare in lr -un singur film: Doamna de la eeajul [[ (r. Dezideriu Major - 1937).
Bucure~t i ,

Actor

(Tilrg ovi~ to.

POPESCU, M!haI
Operator (Dorohoi. 18 mai 1932). Studii : Ins tilUtul agronomic, Craiova (1955). IATC ( 1969). In Stu dioul Bucureljti breveteaza noi procedee teh nice de filmare, pe care Ie experimenp

Mihal

Popescu ~I Mary Don in Doa mna de C a elajuc II (1937)

POPESCU, Mlrcea
Regizer film documentar (Bucure~ti. 31 octombrie 1926). Studii: Facuitatea
301

~M.'ddi

POPESO.I-lRAOPONr. Tr.>Jan

de drept. Bueure,li (1950). Din 1951 .la


Siudioul AI. Sahia, unde realiz.eaza peste
190 de filme documenl are
.~ i

Perre Bokor); 1977 - Malli. (r. Mircca


Veroiu); )978 - Gw.;(u/ si cuJoa rea fe ricirii (r. Felicia Cem aian~); ViJ~unlii

de

cragieJ (r. Constantin Vaeni); 1979 Premii: Budapesta 1970 (Porfile Clip. (r. Gheorghe Vitanidi s); 1179!
lumini!); ACIN 1973 (Din .~tiin,II 1982 - Lumini ~i umbre (r. A~drei
izvorijse lumim); ACIN 1982 (Dinlfe Blaier, Mihai Constantinescu, Mircea gene ~i spriincene); ACIN 1985 Mure~all) - serial T V; 1980 - Vaniico.re (Circuite refileuee); Santarem 1986 de vulpi (r. Mircea Daneliuc); 1981 _ (Flo.repelor); ACIN 1988 (A lgele lnghifitorul de siibii (r. Ale xa Visa ri on); alb.stre); Santarem 1988 (Bobul de !nloarce-ce .~i mi:1i privt$le 0 datil (r. griiu); Ostrava 1989 (Energii pe Dinu Tanase); NOli srop (r. Manole Marcu<); Saltim bancii (r. Elisabela verricaJi1). AIle filme: 1952 - Zile insorite; 1956 BOSlan); Un saltimb.ne I. Polul NorrJ(r. - Primele semne; 1962 - Elementul 14 Elisabeta BOSlan); 1983 - lmpo.<ibil. - SiJiciul; 1969 - Stacornicie; 1970. - iubire (r . Constantin Vaeni); 198~ Dupa 40 de .ni; 1972 - Dimicrie Gusei; Emisia concinuii (c. Dinu Tllnase); Papl 1975 - PI.new curaeiI; 1976 - Fierul, divers (r. Andrei Blaier); 1985 - Cas. elemenwl 26; 1977 - Ferm eelItorul corie cu repe lilie (r. Vi rgil Calolescu); ziimber, 1978 - Tradifii; 1980 - posada; Sper sa ne mai vedem ... (r. Dumitru 198 1 - Lume. fumieilor, 1982 - Floarea Dinuleu); 1986 - Morome fii (r. Slere apolar; 1983 - 'Ap" Terrei; Sensibilieatea Gulea); Trenul de aur (r. Bohdan plan/elor; 1984 - Muguri; Uzina rlIcura; Porcb.); 1988 - Drume! in ca/e. lupilor 1985 - Circuirerefilcu/e-, 1986 - Piqiirura_ (r. Cons t":':lin Vaeni); Secrecul al71!.ei ... de plo.ie; 1987 - Cijtinii aiM; 1989 - secrete (cAlexcandro-'flno-s);L1n fCudW Apa, mediu biologic, 1990 - De I. Cerna in caucarea unei vedete (r. Nicolae la Jiu; 199 1 - Electrofuziunea celularJ; Corjos); 1990 - Miss Liroral (r. Miree. 1992 - Academia Romfinii; Apa grea ; 1993 - Culoare ~i lumina - video .
POPESOl, Mltidl. Aelor (B ucu re~ti. 2 decembrie 1936). Studii: IATC (1967). Prestigioasii aClivilale tealralii (Tealrul Mic). Yn film. dalele sale fizionomice ~i tempcra
mentale, precum ~i umorul s~u scdi~

popularizare a ~[ jjnlei .

10

nitor, il recomandii pentru rcl ur: de caracter.

Filmografie: 1974 - Zidu l (r. COllstantin Vaeni); 1975 - Tiin"!ie 5catiu (r. Dan Pi!a); 1976 - Mere ro~ii (r. Alexandru Talos); Tufil de Vene,i. (r.
302

Mircea Diaconu $i Millca Popescu in Vanil/oare de vulpi ,1980)

Gheorghe Nagh i); 1976 - Tufa de Vene,ia (r. Petre Bokor); Uirima noapre singurii/ijfii (r. Virgil Calotescu); 1978 . Drumur; in cumpiJnJ ( r. Virg il Maar). Calotescu); NeiJ. Marin MiliiJ.rdar (r. Sergiu Nicolaescu); 198 I - Am 0 idee POPESOl, Petru (r. Aleeu Croitoru); An. ~i "ho fu!" (r. Scenarist , regizor (8u.cure~!i, Virgil Calolescu); Grabe~re-re ineer (r. februarie 1944). Studii : Facullatea de Geo Saizescu); 1983 - CJru!i:I cu mere fil ologie . B u c ure~ ti (196 1). Scriitor. (r. George Cornea); Galax, omul papu.~iI publicist. Dup~ debutul ca scenaris t in ( r. Ion Popescu-Gopo): Pe ma/u/ scang Romania (Drum in ~numbrJ - r. Lucian al Dunarii Albasrre (r . Malvina Brdtu. 1972) se stabilCjte in SUA ( 1978) U r ~ia nu ); Un peric de cer (r. Francisc unde i~i contin u;ll aC li vil3tea litetara ~i Munleanu); 1984 - Zbor periculo., (r. cinematografid in cali tale de scenarist Francisc Munleanu ); 1985 - VarJ senei menral" (r. Frdlleisc Munteanu); 1986 ~i regizor. AIle film.: 1979 - Ulrimul val Secrewl lui Nemesis (r. Gee Saizescu); (r. Peter Wei r); 1986 - lubire obsesivii 1987 - In fiec<Jre zi mi-c dor de cin e (r. Ste ven H.stem ); Moarrea unui inger (r. Gheo rghe Vilanidis); Figuranfii (r. (r. Petru Popescu); 1994 - Copiii Malvina Ur.;ianu); 1988 - M.ria ,<i MirabeJa in TranzisroriiJ. (c. Ion nimlinui (r. David Wheatley). Popescu-Gope); 1993 - A doua cadere a COnsl1lJJ rinopolului (r. Mireea Mure,an). POPESOl, Stela Aetril~ (Slobozia. Cetatea Alba. 21 dece mbri e 1935). Studii : IATC POPESOl, TIt! Producator (Bogal i, Argej. 6 iunie (195 9). Vede ra a comediei ~ i a specta colului de revisra, pe scen3 . ~ i la 1949). Studii: Academie de ~ I iinle econemice tele viziun e. Ecranul ii subliniaza trlt<;l1 nlre 1974 ji 1989. director de tucile definiterii: vitalitatea ~ j verva (1974). Y , ti. Din 1990. film la Studiou l Bucure. ce micll. de factucl revuisti dl. Fllmografie: 1958 - Alo? ..Afi gre~i/ director al Casei Filmex; unu l dintrc numarul! (r. Andrei Cii l iira~u); 196 1 - promo lorii produqiei pa rti culare de Omul de llingiI rine (r. Horea Popescu); film . Colaborat oc fi del al regizorului 1964 - S.ruwl (r. Lucian Bratu); 1966 Lucian Pintilie . - Faust XX(r.lon Popesc u- Gope); 1968 Panto(u! Cenu~iirese j (r. Jean POPESClHRAaPONE, TraJan Operator. rcgizor (Crdiova. 15 decem Georgescu); Vin eicJi~/ii (r. Aure! Miheles); 1972 - Asra searJ dansam in brie 1913 - Bucure~ti. 14 ptembrie familie (r. Geo Saizescu); 1973 - 1990). Publicistidi de cinema tn anii 130.
303

Pa".j (r. Gheorghe Bucan); Ramlinerea (r. Laurenliu Damian); 1992 - eeJ mai ;ubil dincre p~malJ leni (r. $erhan Mari nescu); Rosenemil - 0 " agicJ iubire (r. Radu Gabrea); 1993 OglindiJ -lncepucul adeviirului (r. Sergiu Nicolaesc u); Chira Chirdlina (r. Gyula

M ure~a n ) ;

De. "ipre 0 anume fericire (r . Mihai Constantinescu); 1975 - CiJ.ncemir (r. Gheorghe Vitanidis); Elixirul linere{ii (r.

POPESaJ. Tudor

POI'OVICl 0.......
28 octombrie 1988). Din 1954" la Studioul AI. Sahia. jumaJ'de actualita\i (peste 300 de subiecte) >i scurtmetraje documentar :jtiin~ifice (peste 190 titluri). Naghi); 1987 - Grafica eleclroniciI

RedaClor-*ef al revi!-aei "Cinema" (1940-1944). $ef al Servicului cinem(l.togrdfic al Armatei *i reporter de front. 1944-1948: film de fiC\iune (Alo. Bucure.li - 1946; Fala de pc 0/1- 1947; NiIzMliile lui Haplea 1948). 1950 1955: filme utilitare. Volum: .,Amintiri de'pre film ,i eroi" (1990).

. 1976). Tn film, roluri episodice de


compozi\ie. Pilmografie: 1949 - RiI.<unif yalea (r.
Paul Calinescu); 1959 poyesee obj~nuitJ ... 0 pove.c,te ca In bilsme (r. Ion Popeseu-Gopo); 1960 - Darclee (r. Mihai lacob); Seleu (I. Mircea Ddgan); 1963 Anoeimpuri (I. Sa~el Stiopul); Pa~i .<pre luniI (I. Ion PopesclI Gopo); 1965 - De-a.~ fi ... Harap-Alb (I. Ion Pope<cu-Gopo); DuminiciI I. ora ~iL<;e (I. Lucian Pintilie); 1966 . Slcaua fiIrif nume (I. Henri Colpi); 1976 - Poyeseea dragoslej (I. Ion Popescu-Gopo); Tuf. de Veneria (I. Petre Bokor).

Cr. Victor Popescu) .

POPIRAD, Aurel
Inginer (13iirghi~, Sibiu. 20 martie 1930). SlUdii: InstitulUl Uni o nal de

Colaborare constanta cu Doru

Che~u

POPESOl, Tudor
Scenarist (Con'tan!a, 8 ,eptembrie 1930). Studii: Facultatea de filologie, Bucure~ti. DrdmalUrg. publicist. tn anii '60, redactor 1a Redaqia de scenarii a

Studioului BUCUrC$li. Filmografie: 1966 Faneomele se grabesc (In colaborare Cll Cri.c;w Polucsis) (r. Cristu Polucsi'); 1968 La darorie (r. Nicolae Corjos. ~I efan Traian
Roman); 1969 Simpaticul domn R (r. $tefan Traian Roman); 1972 - A venlUri la Marea NeagrJ(r. Savel Stiopul); 1976 - Serenadil penlru eeajul XII (r. Carol Corfanta); 1985 - Clipa de riIgaz (r. $erban Creangii).

POPESOl, Valentin
Actor (Braila, 4 aprilie 1955). Studii: lATC (1981). Activitate teatrali! (Teatrul de Stat, Ploiqti) Filmografie: 1985 BiIriJlia din umbrJ (I. Andrei Blaier); Pas in doi (r. Dan Pila); 1987 - Hanul din Ire dealuri (I.

Cristiana Nicolae); Noiembrie, uilimu/

bal (I. Dan Pi\a); 1989 - Cenu.,a pii..<iIrii din yis (I. Dorin Mircea Doraftei); 199.1 - Horel de lux (I. Dan Pi\a); 1995 . Terence - rege/c bi1{i/or (r. Andrei
Blaier).

POPESOl, Victor
Operator film documental (Dilriibani, Boto ~a ni . 7 ianuarie 1926 - Bucure~ li.
304

(Plasma 1965; Fermen,ii la lueru 1966; Palenrele nalUrii - 1969; Geo metrie durJ - 1970; Vu/canii noroio$i 1970; Timbrarii 197 I ; Holografia 1971; Banca de informa,i; - 1973; Lichenii - 1974; Crisealelichide - 1975; Tribunu/ - 1976; Mare/e secret, marea enigma - 1978; Energje penrru /ur(lea noased - 1982; Geobolilllica 1987). Premii: ACIN 1987 (Grafijoa, c/eelronicJ). AIle filme; 1956 - $i.au spus cuynrul (r. Virgil Calotescu); 1958 SiIrbiIlOare la Poiana (I. Eugen Popi\a); 1960 . DU~'imanii invizibi/j (r. Dona Barta); 1961 Poyeseiri din lumea MlIrii Negre (r. Dona Barta); 1962 - Du~manul illimii C r. Dona Barta); Dewnata C r. Mircea Popesc u); Lelopise,ul de pialriI al Dobrogei (r. Petre Sirin); 1963 Articolul 72 (Paula Popescu-Doreanu); 1964 . Celule ame,ize (I. Ladislau Karda); 1965 - Fala de pe Some.~ (I. Ladislau Kard...); 1967 . TAmiIduire (r. David Reu); 1969 - Nicolae lorga (r. Petre Sirin); 1976 R,ilmul in picturJ (r. Alexandru Sirbu); 1977 . Primii pa~; in .coaliI (r. Liliana Petringenaru); 1979 . Nalura s;a.eic~Ac.Alexa.'.'dlu ~i'!'~t 1980 - M,liUUlru{pcnlT11 Unire, AIPaplU lIarian (r. Liliana Petringenaru); 1981 . MOlOare (r. Ion Onicioiu); 1983 - Arc pesre limp (r. Gheorghe Naghi); 1985 $eiin,iI ~i Iradi,ie in mediciniI (r. Alexandra lrimia); 1986 - SlImiin,a recolec/or de performanr. (r. Gheorghe
I

Tehnidi Cinen\a tografidi, Leningrad


(1953). Director al laboratoarelor

al Studioului Animafilm . Coautor al volumului "Tehnica filmului de la A la Z" .

Mogo~oaji:f ~i

POPITA, Eugen
Regizor film documentar (Lazna,
Salaj, II aprilie 1933). SlUdii: IATC (1955). Din 1959. la Studioul AI. Sahia,

mai ales filme cu tematica sportiva


(peste 110 titluri). Ptemi.i: ACIN 1973 (Pasion,e); ACIN

POPOVlO, Qleorghe
[nginer, operator film documentar (Kiel, Germania, 2l noiembrie 1894
195?). Studii tehnice in Romania. Germania ji SUA. In anii '30 , produ

1977 (SporlUlla sale). Alte film.: 1949 . Sem;cenlenarul coru/ui din POiall11 Sibiu/ui; 1961

lolanda Bala" 1964 - Nunra lifrJneasciI; 1966 - Campionaru/illondial de popice; 1968 Tinerelul roman la feSliYa/ul de /a Sofia; 1970 - Din istoria bOXU/lli romanesc; 1972 Albase," e cerul; 1976 Din isroria fOlba/ului romnesc; 1978 - ChemareiJ. zJpezii; 1980 - Campioanil; 198 1 - Palru biIie,i de aut; Nadia ComiIneci; Uniyersiada - 1m; 1985 Duciada de iamiI; Daciada de yarJ; 1988 - QJimpicii romani; 1989 - Voinieii din
RJdifu~.

cator. regizor

~i

operator la societatea sa

Gepo din SUA (documentarele: Ro mania - 1934 -5i Un voj(jj reu),j( Alexandru PapaniI 1937). 1941-1946:

director tehnic al ONC. contribuind hotarator la organizarca ~i dotarea lehllica a cinematografiei de SIaL Ocazional. operator de front.

POPOVlO, Deana
i1u strator muzical. acrrila
(Bucure~ti,

I.

POPOVlO, Eugenia
Actri\" (B ucurejti. 1914 - Bucurejti, 23 decembrie 1986). Studii: Conser

13 rnai 1946). SlUdii: COI1<ervatorul, Bucure>ti - pedagogie (1969). Activitate

valorul de ana dram ali ca.. Bucure.5ti. Prestigioasa aclivitale leatralil (Teatrul
Na\ional, Bucurejti). Activitat. did ac tid universitard. Rector al IATC (1972

in film ~i leJ ev iziunc. Pilmografie interpret!: 1969 ReeonsrilUirea (r. Lucian Pintilie); Prea mie pentru un ri1zboi alal de mare (r.
Radu Gabrea); 1971 - Peneru cif se iube.<c (r. Mihai lacob); 1973 . 100 lei (r. Mircea Saucan); 1974 - Filip cel bun
305

POPOVIO. SIMa

(r. D.n Pila); 1975 - Zi/e fierbinli (r. Sergiu Nicolaescu); 1976 - Aceidenr (r. Sergiu Nicolaescu); O.speli de searJ (r. Gheorghe Turcu); 1977 - Penlru palrie (r. Sergiu Nicolaescu); 198 I - Capeana merccnarilor (c. Sergiu Nicolae:-ocu).

M~lvina U~i.nu); 1975 - [n pulbcreiJ de


stele (r. Gottfried Koldilz); 1977 -

Ursianu); 1973 - Treeillo.re/e iubiri (r.

POPOVIO. SIMa AClril~ (Fundala, Brd~ov. 7 mai 1933 - Bucure.5ti, 16 seplembrie 1993). Studii: IATC (1956). Bogal~ activitale leatralil Nalion.l. Bucurejti). (Teatrul
Personajele sale, aparent cCilme ~i seea tiee, sunt marea(e de dramatice fIiman tari illterioare ~i de dileme exislenliale. Filmografie: 1955 - La mere (r. Manole Marcus. lulian Mihu); Blanca (r. Mihai lacob, Constantin Neagu); 1956 - Ora .,H"(r. Andrei Blaier, Sini~ Ivetici); 1957 - Bijuterii de familie (r. Marius Teodorescu); 1960 - DilIc/6e (r. Mihai lacob); FUrluna (r. Andrei Blaier, Sini~a Ivelici); 196/ - Omul de langa line (r. Horea Popescu); 1963 - Dragosre lungil de-a seari (r. Horea Popescu); 1967 - Ciocond. fiiril surns (r. Malvina Ur~ianu); 1971 - Serala (r. Malvina

Minia (r. Mircea Veroiu); Rilli1eire (r. Alexandru Tatos); Treple spre eer (r. Andrei Blaier); 1979 - [nroareerea lui Vodi1 Lilpw!neanu (r. Malvina Urjianu); 1980 - Anchera (r. Conslantin Vaeni); 1987 - Enigmele se expliciI in zori (r.
Aurel Miheles).

POPOVlO, SlavornIr Regizer film documentar

(Vi~el.

I '
19
Stavomir Popov1c1

ianuarie 1930 - Bucure~ti. 20 decembrie

1983). Studii: IATC (1956). Din 1957. la Studioul AI. Sahia. Figura imponantil a ~eo lii documentare roman e~ti din alli) '60 - '80; realizator a peste 60 filme documentare. Succese dco~bite in domeniul filmului' de ana ~j elnofolcl9ri.c. Prcmii: i'-dIlama 1968 (Soarele negru); ACIN 1974 (Leropise{ul lui Hrib); ACIN 1978 (Hord). I AIte filme: 1959 - Mamaia; 1961 Drumuril" Cri$anci; 1963 - SiI circuli1m; 1964 - Uzina; 1966 - Romanre aspre; 1967 - 10. $Iefan Voievod; 1968 Cauciucul romfinese; 1970 - Alba ilustra!ii penrru un ghid; 1971 - Semnul
braduluid'IQilL",,".~i=pasar.eadoJJDlina; ~

- Murarea bisericii Olari; 1983 - Nunli1


pe Va/eli Cara~ovei .

Silvia Popovici in rolul titular din Darcle6

(1960) 306

Raze fncruci$are; Roara mare; Vallli frant, 1972 - Eforie; 1974 - Ceneze; Procesul din Dealul Spirii; 1975 - Oscar Han; Despina Doamna $i Floarea lui Toma; 1!176 Pic/urn voeiva bruneovenelisei; Cuvanc deinvi,arurJ; 1977 - Eu, Pelru Voievod; 1978 - Semnul omului; A.Ciupe; 1979 Semne omamenlale; Holde; 1980 CrJu; 1981 - OpreJle-le Ireci1roru/e; 1982

P~m{jncul ~i ~arpelc;

POPOVIO. TItus Scenarist (Oradea. 16 mai 1930 30 noiembrie 1994). Studii: Facultatea de filologie. Bucure~ti (1953). Scriitor ~i publicis!. Preocup~ri constante in domeniul cinematografiei. Unul dintre putinii scer.ari~ti profesioni~ti ai filmului romanesc In anii '50 - '90. Membru al CC al PCR (1969-1989). Membru corespondent ~I Academiei Romane (1974). Premii: Mamaia 1964 (Srriinu/); ACIN 1971 (Mihai Viteazu/); ACIN 1972 (Pulerca .~i Adeviirufj; ACIN 1979

(Ion - blesremul pamiinrului, blestemul iubiril); ACIN 1982 (Lumini $i umbre); ACIN 1984 (Horea; SecrelUl lui Bachus); ACIN 1986 (Noi, eei din linia intal)' Filmografie; 1956 - La Moard eu noroe (in colaborarc cu Alexandru
Srruleanu) (r. Viclor lIiu); 1959 Va/uriJe Dllnarii (in colaborare cu Francisc Munteanu) (r. Liviu C iulei);

1960 - FUr/una (in cohxln:::: Francisc MUnieanu) ( r. .~ ~ . Sjni~a Ivetici); Secel:l (r. M i~ ~J; 1963 - SlrJinul (r. Mihai I.cob); 196-1 - PJdurea spJnzurd/i/or(r . Liviu Ciuki); 1966 - Daeii (r. Sergiu Nicol.escu ): 1968 - Columna (r. Mircea Dr.gan); 1970 - Mih.i Vireazul (r. Se rgiu Nicolaescu); 1971 - Atune; i-am eon damnal pe lo{i III mOllrle (r. Sergi u Nicolaescu); Purerca .,i Adev;;rul (r. Manoie Marcus); 1972 - Conspirdlia (in colaborare cu Petre Si\Jcudeanu) (r. Manole Marcus); Cu mBiJli/e cUrdte (in colaborare cu Petre Slllcudeallu) (r. Sergiu Nicolaescu); 1973 - C.pe.na (r. Manole Marcus); Departe de Tipperary (in colaborare cu Petre S~lcudeanu) (r. Manole Marcus); Ulrimu/ carlU~ (in col.borare cu Petre Sillcudeanu) (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 - Accorul ,i "i1lbalicii (r. Manole Marcus); 1975 - Pe aiei nu se lreeei (r. Doru Nlistase); 1976 - Operaliunea Monslrul (r. Manole Marcus); 1977 - ProfelUl. aurul ,i arde lenii (r. Dan Pi",); 1978 - Anisla. dolarii ,i ardelenii (r. Miree. Veroiu); 1979 Ion - blescemu/ plmanru/ui, b/esremu/ iubirii(r. Mircea Murejan); 1979-1 982 - Lumini .~i umbre (r. Andrei Blaier, Mihai Constantinescu, Mircea ~ure~an) - serial TV; 1983 - Secrerullui Bachus ( r. Geo Saizescu); 1984 - Horea (r. Mircea Mure~an); J985 - Noi, eei din linia in/iii (r. Sergiu Nicolaescu); 1986 Seerewl /ui Nemesh; (r. Geo Saiuscu); 19&8 - Mireea (r. Sergiu Nicolaescu); 1989 - Momenlul adel'drului (r. Andrei Blaier); 1990 - Miss Liroral (r. Mircea Murejan); 1991 - DivorT din dragosle (in colaborare cu Mircea Corni~leanu) (r.
307

popp, Martus

PRIDA. Malin

germane. 1914- 1916: instaleazil .ji con duce Ja B, [i!ilaab.or~ecieJilli", i Lumina. 191 61919: Operator de front in POPP, Martus Serviciul cinematogr.ific al Armatei. Compozitor (Sibiu, 1935). Studii: 1920-1929: conduce Se",iciul cinemaInstitutul de arhileC{udI, Bucure~ri tografic al Fundafiei culturale rega le. (1954). Interpret ~i conduciitor de 1930-1936: conduce Laboratorul Directiei formatii de jazz. Propagandei. 1937: director tehnic la Filmografie: 1979 - Mijloca,' la des Laboratoarele Ciro-Film, realiUlte dupi! chidere (r. Dinu Tanase); 1980 _
proiectul silu. 1941-1949, la ONe',
Releaua "S"(r. Virgil Calotescu); 1981 - fntoaree-te .~i mai prive~te 0 datil (r. tehn icicm , openl10r, director lehnic. Dinu Tiln ase): Destinalia Mahmudia (r. 1949-1952: tehn olog principal in
Alexandru Boiangiu); Stele de iama (r. proiectarca complexului Bunea. Se
Cristiana Nicolae); 1982 - La capitu l afjrm~ ca operator de actualit111i
liniei (r. Dinu Tanase); 1983 - Galax, (principaJ reporter al Casei regale in ani;
omul papu~J (r. Ion Popescu-Gopo). '20 - '30), de filme documentare ,i,
ocazional, de fiqiune (Drumul icniirjj
POSMANTIR, Tudor r. FemandGabriel Rasca , Ion Niculescu
Operator, regizor (Bucure~li, 4 julie Brunil , 1927; Venea 0 moariI pe Sire, ~
1893 - Bucure~ti, 1982). In perioada r. Ludwig Berger, 1929; State la
1911-1914, specialiUlre in studiourile
BucureFi - r. Ion ~ahighian, 1934). In p'erioada 1956-1961 , operator la tilmele
(r. Andrei Blaier).
~ ljj!"l{ifice proctuse de

Andrei Blaier); 1993 - Crucea de piarrJ

==,
I

[nstilUtul de

Tudor Posmantir

(caricatura de Aurel Petrescu)


308

mecanicli aplicatJ. Filmografie documentar. 1914 - Vizi. fa familiei imperbt1e ruse fa Constanf~ (r. Tudor Posmantir); 1920-1921 - Pes,e miIri ~i liIri (r. Tudor Posmanlir); 1922 Filmul incoroniIrij (r. Tudor Posmantir, Paul Perrin); 1925 - Neamul roman esc (r. Tudor Posmantir); 1929 - Viala unui ora,' (r. Jean Mihail); 1930 - 0 excursi~ in Bucegi (r. Emanoil Bucu\a); RecensamilnruJ (r. EmanoiI Bucu!a); 193 1 - Universul (r. Tudor Posmantir); 1933 - Filmul Rom9nici (r. Tudo( Posmanlir); Seene din via!a .~i domnia regelui Carol I (r. Tudor Posmantir); 1939 - indus(rializarea lUlunului (r. Tudor Posmantir).

Alexandra !:ii infernul Cr. Julian Mihu); Actri!iI (Bucurejti, 10 martie 19(8). 1976 - Toate piinze/e .,us (r. Mircea Studii: ATF (1 994). Fiica actorulu i Mure,an) - se rial TV; 1977 - Urgi. (r. Sorin Postelnicu ~i a actritei Rodica Andrei Blaier, losif Demian); 1978 Mure.,an. fnainre de cJeere ( r. Alexa Visarion): FilmogIafie: 1986 - 0 zi la Bucure.1ti Totul pentru fotb. 1 (r. Andrei Blaier); (r. Ion Popescu-Gopo); Liceenii (r. 1980 - Tridentulnu rJspunde (r. ~tefan Nicolae Corjos); 1990 - Liceenii rock'n Traian Roman); 1981 - fnvingiltorul (r. roll (r. Nicolae Corjos); 1992 - Liceenii Tudor Mill',scu); Destina,i. Mahmudia in alerta (r. Mireea PHing!tu). ( r. Alexandru Boiangiu); Orgolii (r. Manole Marcus) ; 1982 - PMure" POSTELNIOl. Sortn nebuna(r. Nicolae Corjos): 1983 - Ca-II Actor (Bra~ov, 10 mai 1945). Studii: filme (r. Manole Marcus); Sillgur de can IATC (1967). Activit"te teatralil (Teatrul (r. Tudor Mildscu); 1984 - Moar. lui CiIlifar (r. ~erban Marinesc u); 1986 de Stat, Constan\a). Filmografie: 1964 - Cartierul Veseliei Morome{ii (r. Stere Gulea); 1987 (r. Manole Marcus); 1966 - Zodia Miracolul (r. Tudor Mildscu); 1991 Fecioarei (r. Manole Marcus); 1980 Casa din vis (r. loan nr millan ); 1992 Srop-cadru la masiI (r. Ada Pi stiner); - Parul conjugal (r. Mircea Daneliuc). 1988 - ExistiI joi? (r. Actrian Petringe naru ). PREDA. George ... Monteur (Gal a\ i, 12 aprilie 1926). Studii : Facultatea de drept . Bucure~ti PRAlDA/ENAOiE~ Nlcolae Actor (Semacov , Bulgaria, 20 septem (1948). In cinematografie,din 1949,Ia brie 1933). Studii: IATC (1956). Romtilm Ii apoi la Studioul AI. Sahia . Activitate teatrala (Teafrul de Stat. Jurnai de actualitali ~ j film documentar. Ploie~ti). in film. numeroase roluri cu PREDA. MarIn preci!dere de plan doi. Filmografie: 1955 - La mere (r. Scriitor (Sililtea-Gume,ti, Teleonnan, Manoie Marcus, lulian Mihu); 1958 5 august 1922 - Bucurqti, 16 mai Via/a nu ianiI (r. Manole Marcus , Julian 1980). Scriitor, publicis!. Membru Mihu ); 1960 - Aproape de soare (r. corespondent a1 Academiei Romane. Savel Stiopul) ; Furtuna (r. Andrei Proza sa oferJ generoase sub'iecle de film ale ci1ror scenari i le semneazil Blaier, Sini.a Ive tici); 196 1 - PorlO Fran co (r. Paul Cii line sc u); VarJ (Desfi1,urarea - r. Paul n linesc u,1954; romanticii (r. Sini~a Ivetici); 1964 ~ Por{ile alb(;lslre ale ora~ului - r. Mircea Caruerul Veseliei (r. M4:tnole M4:trcus); Mure~an. 1973 ; Marele singuratie 1968 - La darorie ( r. Nicolae Corjos , 1976) sau a unOr ecranititn aparlinand ~tefan Tmian Roman ): 1971 - Asediul altor scel1ari~li (lmposjbila iubjre - r. (r. Mircea Mure~an); Pucerea :;oi Constantin Vaeni, 1983; Morome!ij - r. Adeviirul (r. Manole Marcus); 1973 Stere Gulea, 1986; Cel mai iubit dimrc Cap can. (r. Manole Marcus) ; 1975 piImiin,eni - r. ~erban Marinescu, 1992).

POSTELNIOl. Cesonla

309

~l:NmItru

P\lZDRfAC, Deana

Premi.i: ACIN 1974 (POtlile alba.<rre -<emnal (r. Lupu Gutman); 1982 .' Sfarul ale o",.~u 11JJ). generic (r. Lupu Gutman); 1983 . Agre.<orii biologici (r. Lupu Gu tman); PRIDEANU, Dumltru 1984 . Poluore. sonorJ (r. Lup" Ope!1ltor fi lm documentar (? 1986). Gutman); 1985 . Vacanri/, adios! (r. Studii: IATC(l957). fntre 1%1 ~i 1986, Lu pu Gutman); 1986 . Genericil 5i la Studioul AI.Sahia, peste 180 de filme alcooJi. <m (r. Lupu Gutman).
documentare, cu precildere ~Iiin!jfice. Pilmografie: 1961 . Cre~rerea .~i ingrJ~orea indusrrialila porcilor(r. Paul Cojocaru); 1962 Izoropii ",dioacrivi (r. Paul Cojocaru); 1963 . Urilizarea ingrJ~~mjn1eJor chimice in agricuJlUnI (r. Paul Cojocaru); 1964 Pe poreci de munle (r. Stelian Penu); Samb", oilor(r. Maria Sapilloru); 1965 Balra BrJilei 15i schimbil fa!. (r. Constanlin Teodorescu); 1966 . [nvizibilul vizibil (r. Paul Cojocaru); 1967 Prin sarul romanesc (r. Lucian Durdeu); 1968 . Ciilu~arii (r. Paula Popescu-Doreanu); Roara feciorilor (r. Maria Sapiltoru); 1969 NiImolu l de Techirghiol (r. Dumitru Dildiirlat); 1970 Arhirecrura feudaliI romDneasciI (r. Petre Sirin); Tripeic ' bizanrin (r. Petre Sirin); 1971 . Muzeul de ArtiI . 1 Academiei (r. Petre Sirin); [a~i, ord.~ ruri,'ric (r. Paula Popesc u. Doreanu); 1972 De 30 de ori nu (r. Paula Popescu-Doreanu); Srr.bunii (r. Petre Sirin); 1973 Dimirrie Cwremir, premerg.rorul (r. Petre Sirin); 1974 Vechi capici:l/e ale patriei noaSlre (r. Perre Sirin); 1975 Alba lulia, 2ooo(r.

PRODAN, Serglll

PRIDESal, Deana Actrilil (Bucure~ti, 24 iunie 1927). Studii: Institu tu l de teatru , Bucu re~ti (195 1) . Remarcabilil activitate teatrala (realrul Municipal I Bulandra). tn film, roluri de ptan do i, dar de 0 deosebili! I pregnanl!L Filmografie: 1984 Surorile (r .luliar; Mihu); fncrederea (r. Tudor Miiriiscu)~ 1985 Anorimpul iubirii (r. lulian Mihu); 1988 Cei care pliIre.<c cu viar. (r. ~erban Marinescu); ExisriI joi? (r. Adrian Petringenaru); Flori de ghearii (r: Aughel Mord); 1992 . Cel mai iubir dinrre pilmanreni (r: ~erban Marinescu); 1993 - Chira Chir<l1ina (r. Gy ula M:lJJr); 1995 - Straniu paradis (r. Constantin Dicu).

I
PROCOPI, fy1arlna

Actril~ (Bucure~ti, 8 iunie 1959) .1

Studii: IATC (1984). Activitate tealral.1 (Tealrullon Creangil) . Pilmografie: 1981 Wilhelm CucerilOfu/ (r. Gill'!s Grangier. Sergiu Nicolaescu ) serial TV; 1983 . Pre . Petre Sirin); Un ofiler numi( Caralina (r. cald pentru luna mai (r. Maria Callas Paula Popescu-Doreanu); 1976 Vlad- Dinescu); ' 1 -984 - "'aiEl' (-.:-Mtrcea Tepc~ (r. Petre Sirin); 1977 - PMurea Veroi u); 1985 - Colierul de rurco/tZe (r. pi/mBnrului (r. P'dula Popescu-Dt>reanu); Gheorghe Vitanidis); 1987 . Fran90is , 1978 - Academician Radu VUlpe (r. Villon poerul vagabond (r. Sergiu I' Petre Sirin); 1979 [zvoare ve~nic vii (r. Nicolaesc u); 1988 . ExisriI joi? (r. ; Lupu Mihililil); 1980 - Pe~rii ierbivori (r. Adrian Petringenaru); 1993 . Copiii r Lupu Gutman); 1981 . Oboseala, un nimiInui(r. David Whealley).

,I

Popescu-Doreanu): 1966 - Pa.~i .<pre Regilor din Republica Moldova Bfl1ncu.~j(r . Adrian Pelringenaru); 1970 (B.lli, 9 decembrie 1963). Studii: _FOrluna (r. Tincu Purdn); 1971 - Re.~ira Institutul Unional de Cinernatografie. 200 (I. Tincu Puran); 1973 ARO 461 in Africa (r. Alexandru Ro~ianu); 1975 Moscova (1991). _ Resuwrarea complcxului Vicarc$(i (r. Filinografie: 1988 . FiIrJ cu vime; Cea Paul Mateescu).; 1976 - Aren!ie pi/rinri mai buni dinlre lumi .,'au 0 .t;impIJ zi de IOtlmni~ 1992 - Domnul primtlr $i (r. Taliana Apahideanu); 1977 . Descopcriri arhcologice (r. Tatiana amanrul soriei sale; 1994 Paula. Apahideanu); 1978 - Acrionarii de purere (r. Tincu Purdn); 1981 Arena (r. PROIDA, Laurenllll Zollan Szilagyi) - fa; 1982 - Curtea arsii Cornpozitor (Bucure~ti, 12 ianuarie (r. Tincu Puran). 1925). Studii: Conservatorul, Bucure~ti (1949); Moscova (1956). Muzic! ""ntru film de animalie (BriIdu{ul singuraric PURlC, Dan Actor (Buwu, 12 februarie 1959). r. Jean Moraru, 1959; Cinci siIpr2mfini SlUdii: IATC (1985). AClivitale teatrdlil. in balon . r. Olimp V!rii~teanu, 1966; Filinografie: 1983 - Prea cald penrru [epurele $i broasca resroasil - I. Eduard luna rna; (r. Maria Callas Dinescu); Sasu, 1969 etc) ~i de fiCJiune . Filmografie ficliune: 1961 . VarJ 1984 . AcasiI (r. Constantin Vaeni); romanricJ (r. Sini!a Ivelici); 1974 De Salurilri de la Agigea (r. Cornel bunii voie Sf llesilil de.l1imeni,(r. Maria Diaconu); 1988 - a variI cu Mara (r. Callas Dinescu); Trei scrison' secrete (r. George Cornea); Un studio in cJurarea Virgil Calolesce); 1975 - Ma>lodonrul unei vedere (r. Nicolae Corjos); Vacanr a (r. Virgil Calotescu); 1979 Mireasa din cea mare (r. Andrei Blaier); 1990 rren (r. Lucian BralU ); 1985 . Marcie Tinerere frJnr. (r. Marija Maric). premiu (r. Maria Callas Din<scu); 1989 _ Taina jocului de cuburi (in colaborare PWiCARIU, Mlhall V. Produdhor (B ucure~ti , 15 noiembrie cu George Nat.>is) (r. Gheorghe Naghi); 1906 Bucure~ti, 12 .anuarie 1993). 1991 . Dea.) fi Perer Pan (r. Gheorghe Studii: Facullatea de drepl, Bucure~li. Naghi). Director al Serviciului cinematografic al ONT (19361938), al ONC (1943-1944) PlIRAN, TIna! OperalOr. regizor film docu menlar ~i al Direqiei cinematografiei din (B ogdan., Teleorn13n, 21 ma.r1ie 1925). Minislerul Propagandei (1941-1944). Studii: Academia comercial~ (1949). Contribu\ie importantii la organizarea ~j IATC (1974) . La Studioul Bucure~ti conducerea cinematografiei de stal in (1952.1965) ~i Animafilm (19651985). anii '30 - '40. cu predldere film utili tar ~i publici tar . PUZDREAC, Deana (peste 500 de titluri). Monteur. Dupa 1991 lucreaza I. Filinografie: 1965 - Runda 6 (in cola Televiziunea Romana. borare cu Mircea Mladin) (r. Vladimir
311

310

PIlZDRI.Ac, Dean.

Fllmografie: 1983 - Impo,ibil. iubire (r. (r. Con'lanlin Vaeni); 1984 Conslanlin Vaeni); Piciul (r. losif Demian); 1985 - Cunun. de I.uri (r. Anghel Mora); 1987 - Enigme/e se

At._ ,"

expliciI In zori (r. Aurel Miheles); 1988


- Drumef in ciJ.Jea lupilor (r. Conslanlin

Vaeni); 1990 - Sobol""ii ro~ii (r. Florin Codre); Harab.bura (r. Geo Saizescu).

,I

RAAB.N~

(Huedin, 15 iulie 1953). Sludii: IATC (1988). AClivitale lealrala (featrul National, Craiova). Filmografie: 1984 - Adela; 1988 Manari dispilruli (r. Szobi Cseh, Dan Mironeseu); episodul FiIrJ lumini de pozilie (r. Mihnea Columbeanu) din Autosrop; 1989 - Lacrima cerului (r. Adrian /slrnlescu-Lener); 1993 - SomI/ul insulei Cr. Mircea Veroiu).

Actrit~

Calolescu); 1982 - Cine iube$ce ,i lasil (r. Gheorghe Turcu); 1993 - Oglinda fncepuruJ iJ.devaru/ui (r. Sergiu Nicolaescu).

RADaVlO, Constantin
1877 Bucur<~li,
S(nlluci(~

AC [Of, regizor (Tecllci, 15 ianu<Jrie

RADaF,
--

~tefan

AClor (Bunea, I decembrie 1934). Detinul polilie. Studii: IATC (1964). AClivilale tealral. (Teatrul Nonara). Dupa 1990, activitale polilicil: senalor PAC. Filmografie: 1969 - Prea mic penrru un riizboi a!ile de mare (r. Radu Gobrea); 1973 - Dincolo de nisipuri (r. Radu Gabrea); 1974 - Un umbec peneru mai CarLiu (r. Alexandru Boiangiu); 1976 Oaspe!i de searil (r. Gheorghe Turcu); 1977 - Rilzboiul de Independen!" (r. Doru Nastase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vilanidis) - serial TV; 1979
Ulcima froneierfi
iJ.

14 oClombrie 191~). caricra (ealraHL Societar al Tcatrului Na~jonal din Bucure.5ti. Tn 1913, regizor ~ j protagonist al filmelor Dragosrei:J. marinaru/ui, Detecrivu/, Viorica. Bi:J.stard, Spionu/, Urgia cereascJ, produse de Filmul de arta Leon M. Popescu in colabordre cu Compania Constantin Radovici Marioara Voiculescu.

RADU, Dumltru
Operator film docunlGntar (Fanlanele, Prahova,27 marti< 1931). Siudii; IATC (1957). In Siudioul Bucurqli (1960 1978), apoi In Sludioul AI. Sallia (1978 1989), semneaza imaginea a pesle 90 de scurtmelrdje. Filmografie: 1979 - Dobrogea pc veI1iciJ.liJ. istoriei (r. Dumilru Dadarlat); 1980 - Laple/e in cOllsum (r. Paul
313

morlij (r. Virgil

312

~t..i..~

iW>uI...EsaJ. Do=
(r. Mireea Dragan): 1963 - Lini.),e \r. Alexandru Boiallgiu): SrriIinul (t. Mihai lacob); 1964 - Ncamul Soiml1 re~filor(r. Mircea DrJ.gun): Titanic-vals (L Paul Gline, cu); 1965 - Camera aiM (t. Virgil Caloteseu); 1966 - Vremea zJpezilor ( t. Gheorghe Naghi); 1967 Miiiorul ~'i moarleD. (r. Alexandru Boiangiu); 2ile de varii (r. Ion Nita); 1970 - Senlin,. (t. Ferenc K6sa); 1972 Ciprian Porumbc:scu (r. Gheorghe Vitanidi s); 1973 - A venlurile lui Babu"cil (r. Ghcorghe Naghi, Geta Ooina Tawavschi); Dincolo de nisipurj (r. Radu Gabrea); 1974 - Munrele ~1.<;cu/l.<; (r . . Andrei Catalin Biileanu); 1975 Can,emir (r. Gheorghe Vitanidis); MaslOdonwl (r. Virgil Dem A~dulescu
in Brigada Diverse in a/efta (1971)
Calolescu); Mu .~chet4:lrul roman (r. Gheorghe Vitanidis); 1976 - Ro~covaJlul Cr. Frdncisc Munteanu); Serenadi pentru Gheorghe Vitanidis); Cowboys (r. Dean elajul Xli (r. Carol Corfanta); 1978 - Reed); Munli in fliIciIri (r: Miree. Dincolo de orizonr (r. ~tefan Traian Moldovan); 1993 - Somnul insu/ei Roman); 1981 - fnro",ce-Ie ~i mai (r. Mircea Veroiu). prive$te 0 data! (r. Dinu Tiinase); Capcana mercenariJor (r. Sergiu AADULESOl. Oem Actor (Rfunnicu VaIcea, 31 noiembrie Nicolaescu); 1986 - Ciiuliiforii de aur (r. 1931), Studii: Institutul de teatru , Alecu Croitoru). Bucurqti (1954), Vedeta a comediei romilne~ti pe scena (Teatrul Nalional, AADESCU, Vlad Actor (Bucurejti, 18 noiembrie 1952). Bucure~li) ~j la televiziune . Inlens Studii: IATC (1975). Activitate teatrala folosit in film, unde practicli acelaji tip de umor truculent, interpretand personaje (Teatrul de Stat, Hrgu Mure5), Ciprian de plan doi, care constiluie pete de Filmografie: 1972 Porumbescu (t. Gheorghe Vitanidis); culoare ~i puncle de atraqie pentru 1975 - Canremir(L Gheorghe Viranidis); numero~ii sai fani. AClivitate didacticA Pe aici nu se crece! (r. Doru Nilstase); univen;; itara. FIlmografie: 1959 - Secrerul cifrului 1977 - Rilzboiul de Independen{1! (L Lucian Bratu); Te/eg14me (r. Aurel (r. Doru Nilstase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) - serial TV; 1979 Miheles, Gheorghe Naghi); 1961 - Pe Ultima fronrierJ a morrij (r. Virgil licoral mi-a ramas inima (r. Mihai Constantinescu, Valeriu Lazarov); 1962 Calotescu); 1980 - Burebi,," (0.
315

MakXScU); 1981 - Gogu Con.'jlanrinescu Filmografie: 1921 Ecaluina (r. Valeriu Sioboleanu); 1982 - Teodoroiu (r. Nicolae Barbelian); 1951 Apilerapia (r. Valeriu Sioboleanu); - Tn Slit III noi (r. Jean Georgescu, Victor, 1983 - Insula cibernelicii (r . !ltefan lIiu); 1956 - La Moa cu nOIOc (r, Roman); 1984 - Focul albaSlru (r. Victor lIiu): 1964 - Sl1rulU' (t. Lucian Gheorghe $tiuca); 1985 - Vacan,il fn Bratu); 1965 - Gaudeamu., igilUr (r. Gorj (r. Gheorghe $tiuca); 1986 - Gheorghe Vitanidis); 1972 - Din via,a Drumuri lransi/vane (r. Paula Popescu unui pierde \..'lIrJ (r. Celino Bleiwei ss); Doreanu); 1987 - le~irea din impas (r. 1979 - Cine mii slrigiJ?(r. Letilia Popa); Olga Zi,su); 1988 - Armonii in do major 1982 - Femeia din Ursii Mare (r. Adrian (r. Stelian Penu); 1989 - Miraculo.>ul Petringenaru): La capiJlUlliniei(t. Dinu ' Tilna, e). ciIpifslru (r. Stelian Penu) .

RAMADAN. Constantin
Actor (!a~i, 25 febtuarie 1896 _ Bucure.ti, martie 1958). Studii: Conser vatorul de art~ dramatica, la,i (1918). Tndelungata ~i prestigioasa activitate teatrala (TealJIII Nalional, Ja~i ,i Bucure.~ti). Tn film, roluri de compolilie, Filmografie: 1951 _ fn sal la noi (t. Jean Georgescu, Victor lIiu); 1952 _ Arenda.,ul romEn (r. Jean Georgtscu );Mirrea Cocor (r. Victor Hiu, Marieua Sadova); 1953 - Nepolii gornislUlui (r. Dinu Negreanu); 1954 - ... ,<i lIie face spon (t. Andrei Caliira.5u); Brigada lui Ionu! (t. Jean Mihail); Rilsare soarefe (t. Dinu Negreanu); 1955 - Sofer de mare vitezJ (r. Traian Fericeanu); Afacerea Profar (t. Haralambie Boro~); Directorul nostru (r. Je. an Georgescu); 1956 - Rapa Dfi1cului (t. Jean Mihail); 1957 - Ciulinii BiirJganului (r. Loui, Daquin).
~,Marleta

RAlIfOiI, Constantin
Actor (Bucure~ti, 22 mai 1934 Bucurqti, 17 noiembrie i984):Studii:' IATC (1956). Remarcabila activitate teatrala (Tealrul Nalion.l, Bucure~ti). Filmografie: 1958 - Alo?... Ali gre"i, numilrul !(r. AndreI C5Iaraju); 1960 - , B.d.14nll (t. Sica AlexandresclI, Gheorghe Naghi); 1961; - Cefebrul702 (r, ~Ihat Jacob ) ;,J.96,

Actril" (31 martic 1896 - Bucur.,ti, 4 februarie 1993). Studii: Conservatorul de arta dramatica , Bucure,ti (1918). Indelungata ac(ivitate leatrai<1. Rare aparitii pc ecran In roluri de plan doi.
314

Constantin RalJ!chi in

Senlinla (1970)

RAoULESOJ. Pascal

RAuru. Col...
Gr;lbe.~(e-le incel (r. Geo Saizescu);
Sallimbancii (r. Elisabela BOMan); Un
.Ialtimballc la Polul Nord (r. Elisabeta Bo.ltan); 1983 . Boeet vest! (r. Mireea
Moldovan); Galax, omul pilliusa (r. Ion
Popescu.Gopo); SecrelUl lui Buehus (ic., : ==~===
Geo Saizescu); 1985 . Primilva",
bobocilor(r. Mircea Moldovan); 19&6 ~ Cucoana Chiri,a (r. Mircea Dr~gan); 1987 . Chiri!a in la.~i (r. Mirce~ Dragan); 1988 . SeerelUl armei ... s"cwe (r. Alexandru Tatos); 1990 HarababurJ (r. Geo Sai",scu); 1993 A doua cJdere a Constantinopolu/ui (r. Mircea Mure~ an),

A fo.st prietenul meu (r. Andrei Blaier); V;:Jc;:w/tI Il:I mt:lre (r. Andrei CaH1ra~u); 1963 - La V;1rSI<:1 drdgosrei (r. Francbc Munrcanu); Politic;] .~i ... delictJ.lese (r. Haralambie Boro,); Un sur.s in plina varJ (r. Geo Saizeso'uj ; 1964 . Drdgoste la zero grade (r. Cezar Grigoriu. Geo Saizescu ); Noamul $oimilre.~tilor (r. Mircea Dragan); 1965 Adam ~i Eva in Fiat lux (r. Octa" lonila); Gaudeumus igitur(r. Gheorghe Vitanidis); Lu por!ile pilmanrului (I. Geo Saizescu ); Sorbiirile ga/ante (r. Rene Clair); 1966 . $apte bifie{i $i 0 .5rrengiirili (r. Bernard Borderie); Corigen!a domnului profesor (r. Haralambie Boro,); 1967 - K.O. (r. Mircca Mure~an): SubferanuJ (r. Virgil Calotescu); episodul Bucure~ti (r. 1011 Po<pscuGopo) din De Irei or; Bucure.5,i; 1968 - Vin c ic/i.~(ji (r. Aurel Miheles); 1970 B.D. intril in aCliulle (r.
Mircea Dragan) ; Fra!ii (r. Gicil
Gheorghe. Mircea Moldovan); 1971 .
B.D. fa munle .5; liJ m1:lre (r. Mircea Dragan); Brig.d. Diverse in a/ertil (r. Mircea Dragan); 1972 . AsrJ searil dansilm in familie (r. Geo Saizescu); ExploziH (r. Mircea Dragan); Veronica (r. Elisabeta Bostan); 1973 . Veronica se illroarce (r. Elisabeta Bos tan); 1975 Comedie fantasticil (r. Ion Popescu Gopo); 1976 Premiera (r. Mihai Constantinescu); SerenadD penlJU erajuJ XII (r. Carol Corfanta); Tur. de Venepa (r. Petre Bokor); 1977 . Aurel V/aicu (r. Mircea Dragan); Eu , (U $; Ovidiu (r. Geo Saizescu); Fair play (r. Alexalldru Danciu SZatmari); 1978 . Bralele Afroditei (r. Mircea Dragan); Expro.sul de Buftea (r. Haralambie Boroj); 1981 Am 0 idee (r. Alecu Croitoru); Destine romt1nrice (r. Haralambie Boro.;);
316

(r. Mircea Moldovan); 1986 . Cale fiber. (costume) (r. Nicu Stan); Moromerii (I. Stere Gulea); 1987 .

Mircea Drlgan); 1963 Lurnin" de iulie


(r. Gheorghe Naghi); Pisica de mare (r.

Gheorghe Turcu);
$oim;ire~tiJor(r.

FIJeilri pe comori (r. Nicolae Margineanu); 1990 . Rilm;;nerea (~ i costume) (r. Lauren!iu Damian).

1964 . Nearnul Mircea Dragan); 1965

RAum, Colea
I Colea Rutkov schi I
Actor (Balli. 28 noi e mbrie 1912).

Swdii: Conservatorul de arta dramatica,


Bucurejti . fndelungatii activit ate teatrala (featrul Giul<jti). Distribuit frecvent in

filme de epocii !ji contempordne pentru


tipajul sau insolit (un Bronson al meleagurilor noastre). Rolul de debut (Ilie Barbu) ~lmane reperul intregii sale filmogrdfii. Premii: ACIN 1988 pentru intreaga

RADUU5CU. Pascal

Rcgizor film de anima\ie (? - ?l Grafician, caricaturist. realizalor de benzi desenale. 1951-1958: desene anl. mate in Studioul Bucure~ti. Filmografie: 1955 . '[orlUl de cid colatii; 1956 A venc"rJ la muzou; 1958 Ho!ul pedepsit .

activitate.
Filmografie: 1954 Desfii.1urarea (r. Paul Cilinescu); 1956 - La Moura cu noroc (r. Victor IIiu); 1957 . Bijuterii de familie (r. Marius Teodorescu); Dincolo de brazi (r. Mircea Dragan. Mihai Iacob); 1960 Serea (r. Mircea Dragan); Solda,i fliri! uniformiI (r. Franci sc Munteanu); 1961 . Varil romantica (r. Sinija Ivetic;); 1962 . Lupeni '29 (I.

RADlILEf, roma
Inginer (Berevoii Mari. Brd.50v. 7 mai
1930). Studii: Institutul Unional de

Tehnidl Cinematografid1, Leningrad


(1955). fndelungaUI activitate de cej.

cetare

~i

aplicativa in tehnica cinema

tografica (aparatura ~i tehnica filmarii).

Activitate didactic:i. universitard. Volum:'


"Optica fotocinematografica" (1977).

RADl.JTA, Daniel

Scenograf (Ploie~ti, 14 decembriO 1955). Studii: Institutul de arte plastice. Bucurejti (1979). . Premii: UCIN 1991 (RamOnerea). : Filmogndie: 1984 Mireasma plOilqr

Colea Raulu in

Desfa~urar6a (1954)

tarzh (in colaborare cu Viclor Tap~)

. Ril.scoa/a (I. Mircea Murejan); 1966 . Ca.<te/anii (r. Gheo'ghe Turcu); Fanto rode ,,,e griibesc (r. Cris(U Polucsis); Vremea ziIpezilor (r. Gheorghe Naghi); 1967 . episodul Bueure,ri (r.lon Popescu-Gopo) din De Irei ori DucureSli; RiIpireu fecioardor (r. Dinu Cocea); 1968 RiIzbunarea haiducilor (r. Dillu Cocea); 1970 . Haidueii lui $aptecai (r. Dinu Cocea); Mihai Vireazul (r. Sergiu Nicolaescu); 1971 . Faeerea lumii (r. Gheorghe Vitanidis); Pildure. pierdutiI (I. Andrei Blaier); SiIpl~roJna nebunilor (r. Dinu Cocea); Zestrea Domnilei Ralu (I. Dinu Cocea); 1972 . Apa~ii (I. Gottfried Ko1ditz); Explozia (I. Mircea Dragan); Lupul milri/or (r. Alecu Croitoru, Wolfgang Staudte); 1973 . Chemarea aurului (r. Sergiu Nicolaescu, Wolfgang Staudte); Despre 0 anuroe fericire (r, Mihai Constantinescu); Ultimul cartu,'i (r. Sergiu Nicolaescu); 1974 $tefan eel Mare Vaslui 1475 (I. Mircea Dragan); Fra!ii .lderi (r. Mircea Dragan); Nemuritorii (r. Sergiu Nicolaescu); Tatill risipilor(r. Adrian Petringenaru); 1975 . Mastodontul (I. Virgil Ca10tescu); SingurJtatea florilor (I. Mihai Constantinescu); Zile fiubin{i (r. Sergiu Nicolaescu); 1976 Accidelll (r. Sergiu Nicolaescu) ; Inswn!a amana pronunrarea (r- Dinu Cocea); Pincea (r. Mirce3 MoJdovan);"Toale piinzcle sus (r. Mircea Mure~an) - seri31 TV; Ultima noap'c a singuriIcillii (r. Virgil Calotescu); 1977 . Ac!iunea Autobuzul (r. Virgil Calotescu); Fair play (r.
317

~vlctnr

REPAN. AJexandru

AJexandru Danciu Szaimari); Penlru parrie (r. Sergiu Nicolaescu); RJzboiul de IndependenriI (r. Doru Nilstase, Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) - serial TV; Regirsire (r. $tefan Traian Roman); 1978 - Drumuri in cumpinJ (r. Virgil Calotescu); Revan. 'fi' (r. Sergiu Nicola..",u); Lullgul drum fiIrJ pulbere (r. Sergio Tau ); 1979 - Mihai/ , ciiine de eire (r. Sergiu Nie olaescu); U1cima noapce de dragosce (r. Sergiu Nico laescu); 1981 - CapeHlla merccnarilor(r. Sergiu Nicolaescu); Due/ul (r. Sergiu Nicolaescu); lume fiirJ cedr. Mircea Drilgan); 1983 - Viraj periculos (r. Sergiu Ni colaescu); 1984 - Mireasma ploilor ciirzii (r. . Mircea Moldovan); 1985 - Noi, cei din linia incai (r. Sergiu Nieolaescu); 1986 - Caucacorii de aur (r. Alecu Croitoru ); 1987 - Miraeolul (r. Tudor Milriiscu); 1988 - Miree. (r. Sergiu Nicolaescu); 1992 - Cel ma;"

(r. Serban Marinescu); 1993 - Chira Chiralin.


pilnlantell1

iubir dincre

Cr. Gyula Maar).

REBENG/UC. Vidor

Actor(Bucure~ti, 10 februarie 193 3).

Studii: IA TC (1956) . Prestigioas" activitare teatraHl (Teatrul Municipal I


Bulandnt), Din suita unei film ografii abundenle, se desprind numeroase crea!ii de exceplie. ce surprind prin diversil31e
~i

profunzime. consacr.1ndu-! drept unul


I

dintre marii aClori romani de cinema, intuitiv ~i retlexiv deO )XHrivol. AClivita didacticil universitard . Tn perioada 1990 1995,rectoral ATF. Premii: ACIN 1976 (TiIII"se Seaciu); ACIN 1987 (Moromeri,; PJdureanea); UCIN 1992 (Balanra). Filmografie: 1960 - Darclee(r. Mihai lacob); Fureuna (r. Andrei Illaier, Sini? Ivetici); Miindrie(r. Marius Teadorescu);

1961 - Omul de IJngii cine (r. Ho rea Pope,eu); Po ve.,ce sentimencaliI (r. lulian Mihu); 1962 - A fosc priecenul meu (r. Andrei Blaier); Cinei oameni I. drum (r. Gabriel Barta, Mihai Bucur); 1963 Pisica de mare (r. Gheorghe Turcu); 1964 - Padurea spJnzura!ilor (r. Liviu Ciulei); 1970 - Ca$celul eondamnarilor (r. Mihai lacob); 1972 - Conspird/ia (r. Manole Marcus); Zescrea (r. Letilia Popa); 1973 - $apce zile (r. Mircea Veroiu); Capeana (r. Man ole Marcus ); Departe de Tipperary (r. Manole Marcus); 1974 - Zidul (r. Constantin Vaeni); 1975 - Cancemir(r. Gheorghe

Mare(1 .~-{jd(1re (r. Manole Marcu s); Moane(1 unui <1nisr (r. Horea Popescu ); 1991 - Balanr. (r. Lucian Pintilie); 1992 - Cel mai iubit din Ire pam;:imeni
(r. $erban Marinescu); 1994 - episodul Povesce din Careierul de e.'C(r. Bogdan

Cristian Dragan) din Micil pubJicil(1le; 1995 - Straniu p(1radi"'; (r. Constantin Dicu); 1996 - Prea cJrziu (r. Lucian
Pintilie).

REBREANU. LMu
Scriitor. scenarist (Tarli~ua . Bistri{a
Nilsilud, 28 noiembrie 1885 - Valea Mare, Arge~. 1 septembrie 1944) . Mem bru al Academiei Ro man e. In Ire 1912.i 1913, consilier la societatea Filmul de
art~ Leon M. Popescu; primeJe sale scenarii. "Ghinionul" ~i ..Un vis napraz nic". marcheaza inceputurile scena

Vitanidis); MU$chetarr.:/ romfin (r.


Gheorghe Vitanidis); TiIna... Seaciu (r. Dan Pila); 1977 - Buzduganul eu "ei

pece{i (r. Constantin Vaeni); Dociorul Poenaru (r. Dinu Tilnase); Profecul, aurul ~i .rdelenii (r. Dan Pila); 1978 Cianura $i piclIrura de plouie (r. Manole Marcus); Mai presus de orice (r. Nicolae Margineanu, Dan Pila); Pe firul apei (r. Letilia Popa); Un om in loden (r. Nicolae Mhgineanu); 1980 - Punga eu libelule (r. Manole Marcus); 1981 rnghiricorul de $libii (r. Alexa Visalion); $cefan Luchian (r. Nicolae Miirgineanu); Orgolii (r. Manole Marcus); Un echipaj pentru Singapare.(r. Nicu Stan); 1982 De ee crag c/opace/e, MiriciI? (r. Lucian Pintilie); Faleze de nisip (r. Dan Pila); 1983 - Drepcace in lanrur; (,. Dan Pila); 1984 - lncrederea (r. Tudor Miiriiscu); Piciul (r.losif Demian); 1985 - episodul lnfruncarea (r. Ovidiu Drdgilnescu) din Varli scurtiI; Punec ~i de la eapirC (r.
Alexa Visarion); 1986 - Moromerii (r. Stere Gulea); PiIdureanea (r. Nicola. Margineanu); 1988 - Seerecul armei ". seerece (r. Alexandru Tatos); 1989

ris.!icii .romane.ti. In peri oad" a 1920 1930, publicisticii pe teme de teatru ~ i

cinema. 1930: ca director al Directiei educa{iei poporului elaboreaza regle mentAri privind organizarca vic\ii cine
matografice (importul
~i

exportul de fiI

me, taxe pentru cinematografia. natio naU!., cenz,ura etc). Proza lui a general numerOase ecranizari: CiuJeandra (r.
Ludwig Berger, 1930 ~i r. Sergiu Nicolaescu, 1984), [on - blescemul pii
Mu~ ,

manrului, blestemul iubirii (r: Mircea 1979), PiIduJ'ea spanzuraplor (r. " Uviu Ciulei, 1964), Rasco.la (r.
Mircea
Mure~an,

1965).

REPAN. A1exandru
Actor (Bucure~ti. 26 februarie 1940)"

SlUdii: Facuitalea de istorie.

Bucure~li

Victor Rebengiuc ~i Ana Szeles in P5dure3 s~ nzura/ifor(l g64 }

(1961).IATC (1%5). Bogata activitate teatralil (featrul Nottara).


319

318

cu. o..id
Filmografie: 1962 - Vacalll.la mare Filmografie documentar. 1964 Malvina Ur.jian u); 1985 - Furtun;; if) (r. Andrei CillilrJ~U): 1964 - Casa neter Temelii de aiel; 1965 - Geologii; 1966
Pacific (r. Nicu Stan); Pa.' III doi (I. Dan minalii (r. Andrei Blaier); 197 1 - Pentru - Pictorul Tucule.u; 1967 - Tiimil
Pita); 1986 - Cale liberJ (I. Nicu Stan); cil se iubese (r. Mihai lacob); 1972 duirea; 1968 - Cen lenar minier; 1969 -
1987 - Noiembrie, ullimul bal (r. Dan Ciprian Porumbescu (r. Gheorghe Pe Aric.~; 1970 - Un or}j.~ i.~j CiW 4I
Pila); 1989 - Marea sfidare (r. Manole Vitanidis); 1975 - Cantemir(r. Gheorghe chipul; 197 1 - Poetul .~i !_ra; 1972 - De
Marcus); 199 1 - Telefonul (0'. Elisabeta Vitani dis); Ca.<!i de la miezul nop!ii ( r. Anul Nou - datini; 1977 - Mul,umim din
Bostan). Gheorghe Vitanidis); Mu{'CheCErul romlin iniml1 ParriduJui: 1978 - O.ameni de (I. Gheorghe Vitanidis); 1977 - RiI.zboiul omenie; 1980 - Pictorul Nagy Imre;
R1C?AN, Gabtlela de Indepellden(i! (r. Doru Nas taso, 1981 - Metroul bucure~tean; 1982 _
Pic(Or de costume (Bucure~ ti . 25 Sergiu Nicolaescu, Gheorghe Vitanidis) CriIdini suspendarc :;>i himere; 1984 :
februarie 1952). Studii : Institutul de arte - serial TV; 1978 - Bmle(e Afroditei (r. ea/ea MO$ilor, Irecur .~j prezenl;
plastice, Bucure,Ii ( 1974) . Mircea Dragan); Vlud Tepe5 (r. Doru PuniduJui piirinte jj mU}lumim; 1985 1 .
Filmografie: 1978 - A varia (I. ~tefan Nilstase); 1980 - Am fast 16 (r. George Drum bun , cuteziitori!: 1986 - Dar de Traian Roman); 1979 - Clipa (I. Comea); Burebista (r. Gheorghe soare copiiJor {irij; 1987 - Preso Gheorghe Vitanidis); Lumina paJidJ a Vitan idi s); 1981 - Sa ltimbancii (r. punctura; 1988 - Thalassoterapia; SU,b
durerii (r. luliall Mihu); 1980 - lancu El isabeta Bostan); Un saltimbanc la sQarde pocii de aur; 1990 - C,Jelldarul
liimu haiducul (scenograf, in coJaborare Polul Nord (r. Elisabeta Bostan); 1982 gelO-dac; fncrederea; 1993 - Nepotul
cu Radu Clilinescu) (r. Oinu Cocea); Ca/cu/acoruJ mJrlUrise.~rc (r. George strJzii. lancu Jianu ZtIpciul (scenograf. in Cornea); 1983 - Rade (i ca In via(i! (I. colaborare cu Radu Calinescu) (r. Oinu Andrei Blaier); 1984 - Horea(r. Mircea REVENT, Cornel
Cocea); Labirintul (r. ~erban Creangii); Mure~); Masca de arginl (r. Gheorghe 198 1 - Am a idee (sce nogrJf){r. Alecu Acto r (lzvorul Alb, Neaml. 23
Vitanidis); 1985 - BlIllilia din umbri! (I. decembrie 1937). Studii: IATC (i959).
Croitoru); De:;tine romantice (r. Andrei Blaier): Colierul de turco_Jf~ _ A~t i vila te -te ~.!!a I 3_<T=1 de-Stai c = =.-=9==~ Haralambie Boraj); Om ul"i umbra (r. Gheorghe Vitanidis); 1986 - Luminile Ploie, li ). Tn film, raluri secundare.
lulian Mihu); 1982 - Comoara (r. lulian din larg (r. Stelian Stativa); 1987 _ Mihu); 1983. ~ Bocol vesel (r. Mircea Filmografie: 1971 - Pu terea ~i
HarJU} dint.e dealuri (1'. Crisliana AdevJrul (r. Manole Marcus); 1973 _ Moldova n); CaruTa cu mere (r. George , Nicolae); Vulcanul stins (r. George Departe de Tipperary ( r. Mano!'e Cornea); 1984 - Surarile (ji >cenograf) Cornea); 1988 - Rochia albi1 de danteliI Marcus); 1974 - Un august in fiiIcri ( r. Iulian Mihu); 1987 - Vulcanul slins (r. Dan Pila); 1989 - Momentul (I. Dan Pila , Alexandru TalCs) - serial (r. George Cornea); 1990 - HllIababura adevilrului (r. Andrei Blaier); 1991 _ TV; 1975 - Ora.1uJ vJzul de sus (r. Geo Sajrescu). Polul Sud (I. Radu Nicoara); 1992 _ (I. Lucian Bralu); 1979 - Falansterul Trallir (I. Radu Mihilileanu). (I. Savel Sliopul); 1981 - Am a idee RfT1U, Ion (r. Alecu Cmitoru); Destina(ia Mallmudia Actor (Sighi~oarJ , 4 decembrie 1950). REU, David Studii: IATC (1974) . Activitate tealrJliI (r. Alex3ndru Boiangiu); Ljni~lea din Regizor (Bucu re~t i , 20 februarie adlincuri (I. Malvina Ur,ianu); 1982 , (Teatrul Nalional, Tll rgu Murej). Tn 1!135) . Studii: IATC ( 1972). Din 1963, Nilpasta (I. Alexa Visa rion); 1983 - Sii film, colaboreaza in principal Cll la Studioul AI. Sahia, peste ISO fil me mor; riInit din drligoste de 'Via !a regilorul Sergi u Nicolaescu. documenlare. Rc.ali2.eaza fiJ meie de (c. Mifcea Veroiu); Vreau siI .5tiu de IT Filmografie: 1981 - Duelul (r. Sergiu fiqiune: Cercul magic (1975) , i am aripi (r. Nicu SIan ); 1984 - A corda!i Nicolaescu); 1984 - Ciuleandra (I. Probleme personale ( 1981). Sergiu Nicolaescu); Ziua Z (r. Sergiu circumSlim!e arenuanle? ( c. Lucian Premii: ACIN 1980 (Energit). Nicolaescu); 1988 - Mircea (r. Sergiu Bratu); 0 luminJ la elajul zece (r.
320

RlUA. Marian

Nicolaescu); 1990 - Coroana de foe


(I. Sergi u Nicolaescu); 1994 - Templul

tJcerii (r. Gheorghe

Bu ~e can );

1995 -

Puncrul zero (L Sergiu NicoJaescu).

R!BINSOiJ, MIrcea
Scenograf (Ti1.rgovi !jte, 17 iunie

1935). Studi i: Institutul de arte plaSlice, Bucure~ti ( 1964). Premii: UCIN 1993 ( Patul conjugal). Filmografie: 1978 - Guswi .~i culoarea fericirii (I. Felicia Cern"ianu); 1979 Ulcimil froIllieriJ. a mor,ii

Cr.

Virgil

Calolescu); 1980 - $atJIaj (r. Geo Saizesc u) ; Al treilea salt mortal (r. Alecu Croitoru); CJntec penlIU fiu) meu (costume) (r. Constantin Dicu ); 1982
Calcu/acorui miIrtufise.5 cc (r. George
Cornea)~

Rimiin cu cine C r. George Cornea); 1983 - Cilru(a cu mere (r. George Cornea); 1984 - Sosesc piisJrile cilliItoare (r. Geo Sairescu); 1985 - Aripi de ziipadii ( r. Adrian Petringenaru); 1986 - Secrewl lui Nemesi.' (r. Geo Saizescu); 1987 - Ce tatea ascunsJ (I. Adrian Petringenalu); PiI.<tre.ziI-mi! doar pentru tine (r. Vi rgil Calotescu); 1990 - Liceenii rock 'n roll (I. Nicol.e Corjos); 1992 - Doi haiduci ~i-o crli.~ mJri(iJ (r. George Cornea); Patul con jugal (In colaborare ell Dumitru Georgescu) (I. Mircea Daneliuc); 1993 - Oglinda - l ncepurul adeviIruJui (in
colaborare cu Radu Corciova, Florentina Ileana Mirea) (r. Sergiu Nicolaesc u);
Aceasc~

lehamite C r. Mircea Daneliuc): 1995 - Puncrul zero (r. Sergiu Nicolaescu).

RILEA, MarIan
Actor (Brd~ ov, 20 decembrie 1957). Studii: IATC (1982). Activitate teatralii
321

ROBINSON, Edward G.

RO~1ANU , Alexandru

de sucees pe scenii (Teatrul de Comedie;


Teatrul BuJandra) ~i 1'1 televiziune.

Filmografie: 1980 - Stop-cadru In ma,o;i/ (r . Ada Pi stiner); 1983 - Scopul .~i mijloaceJe (I. Dan Marcoci); 1987
pa!-;tre~ziimJ

dOl:lr penfru line (r. Virgi l

Calotescu); 1988 - 0 varii cu Mora (I. George Cornea); 1989 - Cenu.:;. piIsii
rii din vi.~ (c. Dorin Mircea Dorortei);

1990 - $obolanii ro~ii (r. Florin Codre); Pasaj (I. Gheorghe Bu~ecan); Sanda (I. Cristiana Nicolae, Gheorghe Nic u); 1992 - Liceenii in alertiI (I. Mi:cea Plungau); VUlpe viiniIlor (I. Stere Gulea).

1963 - A~teptali-ne in zori (I. dmil Loleanu); !966 - Poiellile Ro.~ii (I. Emil LOleanu); 1969 - Zece ierni pe 0 vanl (I. Valeriu Gagiu); 1970 - Riscul (I. Vasile Pascaru); 1972 - Ullin lUI haiduc (I. Vale riu G~giu ) ; 1974 - Biirbalii Incli runle.c;c de linen' (r. Vasile Pascaru);
DUrJli1 ziJei (r. Valeriu Gagiu) - tcate in
colaborare cu S. Bulgakov; 1982 - IUllie in fliicilri (I. Valeriu Gagiu); 1987 Corespond~"IUJ vO. ..;rru ,c;pecial (r. Nicolae Ghibu); 1989 - Dure.... (r. DaVid Na\vi~vili). :

- A var;,,; Dincolo de orizonr. 1980 Tridentul nu rJspunde.

ROMAN, Vlstrlan
AClor( Sasa,Cluj.15 mai 1941 -Cluj, 4 iulie 1994). Studii: IATC (1964). Activitate teatrala (Teatful Mic; Teatrul Nalional, Cluj) . Filmografie: 1965 - Orasul care iube,le (I. AnaSiasi. Anghel); 1969
V~nileJe om u/uj (r. Alecu Croiloru);

Filmografie: 1953 - Nepolii gornisru lui (r. Dinu Negreanu); 1956 - La Moard cu noree (I. ViClOr 1Iiu); 1957 - Bijurerii de familie (r. Marius Teodorescu); EruPlia (r. Liviu Ciulei); 1960 - Darclee (I. Mihai lacob); I % I - Cclebml 702 (I. Mihai lacob); 1962 - Lupeni '29 (I. Mircea Drilga n); VacanliI la mare (I. Andrei Ciilara~u); 1964 - Canierul Veselie; (r. Manole Marcus). ROSENfELD. Rudl AClor (CernAuli, 4 august 1941 ). AClivitate lealra!a (Tealrul Evreiesc de Stal). Filmografie: 1981 - Saltimbancii (r. Elisabeta Boslan); Un saltimban c la Polul Nord (I. Eli,abela Bosl8O); 1984 -

ROMAN.Nae
Actor (1. ? - Bucure~li. 4 febrcarie 1985).lnlerprel de operel. ~i de revista. In fi lm, roluri episodice. FIlmografie: 1960 - Nu vreau sli Illii .i~sQr (-"-'-..ManQle ...Mauu~c/ie (I. Mihai Jacob); 1961 - Celebrul 702 (I. Mihai lacob); 1963 - Polilicil ~i ... delicorese (I. Haralambie Boroj); SeriIinul (I. Mihai lacob); 1964 Dragosre la zerO grade (I. Cezar Grigoriu, Geo Sailescu); PiIdurea splinzura;ilor (I. Livi u Ciulei); 19q5 De-a~ fi ... HHrap-Alb (r.lon PopescuGopo); 1967 - rmpu~ciilUri pe porrariv (r. CeuoI Gri goriu); 1971 - Peneru ciI so iubesc(1. Mihai lacob); 1978 - Expresul de Bufrea (I. Har.lambie BOlOj).

ROBINSON. Edward G.
Actor (Buc ure~ti, 12 decembrie 1893 - Hollywood, 26 ianuarie 1973). Vedet. hollywoodianii, protagonist a numeroase filme realizate In perioada 1923-1972 sub bagheta unor mari regizori ca John Ford (To l ora~ul vorbe~re, 1934; Toam na cheyenilor, 1964), Julien Duvivier (Povesriri din Manhallan, 1942), John Huston (Key urgo, 1948), Cecil B.De Mille (Cele zece porunci, 1956), Frank Capra ($aple hOli, 1960), ~.a.

1973 Pisrruiarul (I. Francisc Munleanu) _ serial TV; 1977 _ ACliunea Aurobuzul (r. Virgil Calmescu); 1980 _ AI ereilea salr monal (r.