P. 1
Arta de a Avea Intotdeauna Dreptate.pdf

Arta de a Avea Intotdeauna Dreptate.pdf

|Views: 8|Likes:
Published by Ana Maria Rusti
Arta de a Avea intotdeauna dreptate
Arta de a Avea intotdeauna dreptate

More info:

Published by: Ana Maria Rusti on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

Arta de a avea întotdeauna dreptate

*

Arthur Schopenhauer

Cuprins
1. Exagerarea 2. Jocul de cuvinte 3. Generalizarea 4. Camuflarea intenþiilor 5. Argumentele false ale adversarului 6. Afirmaþia peremptorie 7. Încâlceala totalã 8. Provocarea furiei adversarului 9. Amestecarea pistelor 10. Prin antitezã 11. Inducþia 12. Titulatura sforãitoare 13. Contrastul îmbietor 14. Triumful proclamat 15. Ieºirea din încolþire 16. Incitarea la autodiscreditare coerentã 17. Introducerea unei distincþii 18. Deturnarea conversaþiei 19. Generalizarea 20. Conchiderea 21. La o întrebare stupidã, un rãspuns stupid 22. Petitio principii 23. Respingerea exagerãrilor 24. Forþarea tezei 25. Gãsirea unei excepþii 26. Întoarcerea argumentului 27. Agravarea furiei adversarului 28. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului 29. Crearea unei diversiuni 30. Mistificarea 31. Declararea incompetenþei 32. Introducerea unei asocieri degradante 33. Opunerea teoriei ºi practicii 34. Insistarea pe momentul de derutã 35. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare 36. Nãucirea cu vorbe 37. Respingerea prin anularea probei 38. Ultima stratagemã: injuria

Modurile: 1 a. aceastã tezã nu e în acord cu natura lucrurilor. nu e vorba decât de o dovadã relativã care nu are nimic de-a face cu adevãrul obiectiv. esenþialul în orice controversã este ca în prealabil o tezã sã fie afirmatã de cãtre adversar (sau de noi înºine. În acest ultim caz.Baza oricãrei dialectici Mai întâi. adevãrul obiectiv absolut. Pentru a o respinge. b. 1 2 Potrivit cu adevãrul dupã naturã. adevãr subiectiv (v. fie cã ea contrazice alte afirmaþii sau concesii ale adversarului. .altfel spus. Aici. adicã adevãrul subiectiv relativ. ad rem b. nota din infra). demonstrãm fie cã: a. prea puþin conteazã). ad hominem2 sau ex concessis . existã astfel douã cãi posibile: 1. obiectiv.

Iatã baza oricãrei controverse. Metodele: a. ªi cum nu e uºor sã ai certitudini în materia aceasta. . în orice controversã sau argumentaþie. Nu se poate ºti cu certitudine cine are obiectiv dreptate. ºi cea indirectã a. Respingerea directã atacã teza în fundamentele ei. dezbaterile pot fi lungi ºi înverºunate. respingerea directã b. b. cã ea nu poate fi adevãratã.2. iar lucrul acesta nu poate fi hotãrât decât prin controversã. a. cea indirectã. b. cea indirectã. e nevoie sã te sprijini pe ceva. Însã toate acestea pot avea loc în chip real sau numai în aparenþã. un principiu plecând de la care vei judeca problema supusã: nu se va putea discuta cu cineva care contestã aceste principii. Cea directã demonstreazã cã teza nu e adevãratã. În rest. în consecinþe.

ea trebuie restrânsã ºi trebuie vorbit strict de cazuri particulare. Lucrul e mai uºor de fãcut cu oamenii care fac afirmaþii generalizante. Ex. nu are mare lucru sau absolut nimic în comun . interpretarea ei de maniera cea mai generalã posibil.Stratageme 1. bãrbaþii… Tinerii… Homosexualii… Invers. Jocul de cuvinte Utilizarea omonimului pentru a extinde afirmaþia la ceea ce. în afara cuvântului ca atare. 2. Exagerarea Extinderea afirmaþiei adversarului dincolo de limitele ei naturale.: Chinezii… Femeile…. pentru a asigura victoria propriei afirmaþii.

Ex. pentru a ne ascunde intenþiile ºi a evita ca adversarul sã încerce tot felul de manevre pentru a ne contrazice teza.Anumiþi homosexuali pot avea comportamente perverse. . Ex. . 3.: . sunt lucruri care nu mã intereseazã. risipindu-le neglijent în conversaþie. nu trebuie sã o laºi sã se întrevadã.Nu sunteþi încã iniþiat în misterele filozofiei kantiene. Trebuie obþinutã aprobarea premiselor de-a valma. Generalizarea A lua afirmaþia fãcutã relativ ca ºi când ar fi fãcutã de o manierã generalã.: .cu obiectul dezbaterii.Homosexualii sunt oameni normali iar nu perverºi. cât priveºte misterele.A. . 4. sau mãcar conceperea ei într-un raport pe de-a întregul diferit ºi respingerea ei în acest sens. Camuflarea intenþiilor Când vrei sã ajungi la o concluzie. ci sã obþii discret admiterea mai întâi a premiselor ei. apoi respingerea de o manierã strãlucitoare ºi astfel impresia de a fi respins afirmaþia însãºi.

interlocutorul poate fi condus la recunoaºterea validitãþii tezei noastre. putem utiliza împotriva lui preceptele acelei secte. Cãci asupra lui ne concentrãm ºi modul lui de gândire trebuie sã-l folosim. 6. În acest fel se pot respinge propoziþiile false ale adversarului prin mijlocirea altor propoziþii false pe care el le considerã adevãrate. pentru a-l pune pe piste false.Se pot chiar utiliza premise care nu au nici o legãturã cu teza. trebuie sã ne sprijinim pe un anumit numãr de afirmaþii.: Dacã interlocutorul e adeptul unei secte de orice tip cu care noi nu suntem de acord. . Ex. 5. Pentru a elabora o tezã. Iar pentru a ne sprijini pe un „adevãr evident”. Afirmaþia peremptorie Orice discurs se sprijinã pe premise. Argumentele false ale adversarului Ce e adevãrat nu poate avea premise false. postulând ce anume am demonstra cu el. iar ce e fals nu poate niciodatã sã decurgã din premise adevãrate.

cãci în starea de furie el e în afara capacitãþii de a face o judecatã corectã ºi de a-ºi vedea interesul. cãci acei care au o înþelegere lentã nu pot urma exact demonstraþia ºi nu pot sã-i vadã eventualele lacune.: Afirmarea incertitudinii medicinei prin afirmarea incertitudinii oricãrei cunoaºteri umane. Provocarea furiei adversarului Înfurierea adversarului. pentru a ascunde ceea ce vrem cu adevãrat sã fie admis. Ex. Îl vom înfuria fiind pe faþã nedrepþi cu el. provocându-l ºi. expunerea rapidã a argumentaþiei noastre plecând de la concesiile obþinute.Replica promptã la aceastã stratagemã constã în respingerea sistematicã a oricãrei premise a interlocutorului nostru. Încâlceala totalã Formularea mai multor întrebãri în acelaºi timp ºi extinderea contextului. Ex. în general. 7. dând . În schimb. 8.: Orice dezbatere din Camera comunelor furnizeazã o mulþime de exemple în materie.

putem aminti deschis acest lucru în dezbatere pentru a-i mina integritatea. : ªtiind cã interlocutorul nostru a fost deja condamnat pentru un delict în penal sau în civil. ci prin tot felul de permutãri. Dacã îl cunoaºtem personal.dovadã de sfidare. Vorbind deschis de lucrurile de care îi este ruºine. pentru ca la sfârºit sã poatã . îi vom tulbura gândirea ºi va fi incapabil sã formuleze o judecatã coerentã. Ex. Amestecarea pistelor Întrebãrile nu se vor pune în ordinea cerutã de concluzia pe care vor s-o stabileascã. Aceastã stratagemã e înruditã cu cea de-a patra. chiar opuse. nu poate ºti unde vrem sã ajungem cu ele ºi nu-ºi poate lua mãsuri de precauþie. îi putem exhiba punctul slab. în interogatoriul sãu. în funcþie de natura lor. în mãsura în care se disimuleazã procedeul. în felul acesta. Se pot utiliza ºi rãspunsurile sale pentru a trage din ele felurite concluzii. 9.: Inspectorul de poliþie. Ex. va pune tot felul de întrebãri fãrã nici o legãturã aparentã între ele.

sã-l sprijinim cu propriile noastre argumente. fãrã ca anchetatul sã-ºi fi dat seama.desprinde concluzii care merg în sensul anchetei sale.: Important este sã dominãm adversarul. 10. . sau cel puþin sã-l punem sã aleagã între cele douã. Prin antitezã Când ne dãm seama cã adversarul respinge intenþionat întrebãrile care ar fi avut nevoie de un rãspuns pozitiv pentru a ne susþine teza. Ex. 11. Putem deci sã ne prefacem un timp cã aderãm la teza lui. pentru ca apoi sã-l gãsim în eroare într-un punct care invalideazã teza. Inducþia Sã-l facem pe adversar sã creadã cã a recunoscut el însuºi un „adevãr general admis” determinându-l sã admitã mai multe cazuri particulare prin inducþie. sã-i arãtãm cã greºeºte ºi cã noi avem dreptate. trebuie sã-i punem întrebãri despre teza contrarã. ca ºi cum pe aceasta din urmã am vrea sã o aprobe. în aºa fel încât sã nu ºtie care e teza la care vrem sã adere.

ªi aurul este un metal solid la temperatura ambiantã. având grijã sã subliniem aspectul . Ex. utilizãm termeni murdari pentru a desemna o tezã pe care cãutãm sã o discreditãm. Titulatura sforãitoare Alegem o denumire flatantã pentru a desemna teza noastrã.Ex.: A-i desemna pe protestanþi drept „Biserica Unitã” în vreme ce catolicii îi considerã „eretici”. 13. se poate spune cã toate metalele sunt solide la temperatura ambiantã. trebuie sã-i prezentãm contrariul ei ºi sã-l lãsãm sã aleagã. Sau. pentru a le discredita funcþia socialã. A vorbi despre muncitori ca de niºte „lãudãroºi” sau despre intelectuali ca de niºte „scârþa-scârþa pe hârtie”. bronzul etc. Contrastul îmbietor Pentru a-l face sã accepte teza noastrã. La fel precum aluminiul.: Oþelul este un metal solid la temperatura ambiantã. funcþia noastrã. titlul nostru. Un orator îºi trãdeazã adesea dinainte intenþiile prin felul cum numeºte lucrurile. Deci. invers. 12.

de fapt. lãsãm sã se înþeleagã faptul cã ea nu e totuºi aºa de greu de sesizat. îi putem juca o farsã redutabilã declarând cã s-a dovedit astfel deducþia la care vroiam sã ajungem. negãsind nici o legãturã între discurs ºi concluzie.: Interlocutorul va fi complet destabilizat de faptul cã. aºezat lângã negru.: Este ca atunci când griul. pare alb. Ex. fãrã ca ea sã rezulte. de nicãieri. . iar lângã alb pare negru. Adversarul. 14. Ex. Triumful proclamat Când a rãspuns la mai multe întrebãri fãrã ca aceste rãspunsuri sã meargã în sensul concluziei spre care tindem.peiorativ al acestei antiteze. pentru a da de înþeles cã a priceput legãtura închipuitã ºi a-ºi pãstra reputaþia de „inteligent”. Lucrul trebuie proclamat triumfal. Sunt toate ºansele sã aleagã postura perdantului. pentru a nu lãsa impresia cã cultivã arta paradoxului. Are deci de ales între a pierde partida ºi a pãrea un ins cu o gândire lentã. nu va putea sã facã altfel decât sã se ralieze manierei noastre de a gândi.

pentru ca el s-o accepte sau sã o respingã. Pentru acest lucru e nevoie sã fim de o prudenþã extremã. o respinge. fie ºi în aparenþã. afirmând astfel cã paradoxul nostru e demonstrat. însã existã oameni care reuºesc sã practice lucrul acesta cu multã dibãcie. vom cãuta sã vedem dacã ea nu e într-o anumitã mãsurã. 16. sau cu actele adepþilor acestei secte. înseamnã cã am susþinut afirmaþii rezonabile ºi ne putem regla tirul în consecinþã de-aici înainte. trebuie sã-i prezentãm adversarului orice propoziþie exactã. din neîncredere. o declarãm absurdã ºi triumfãm. fie cã . Incitarea la autodiscreditare coerentã Când adversarul face o afirmaþie. 14. Sau putem sã adãugãm stratagema nr. Ieºirea din încolþire Dacã am formulat o tezã paradoxalã pe care ne e greu sã o demonstrãm. sau cu principiile unei ºcoli sau ale unei secte cãreia îi face el elogiul. dar dacã o acceptã. în contradicþie cu ceva ce el a spus sau a admis anterior. însã de o exactitate nu foarte evidentã.15. într-un mod instinctiv. Dacã.

trebuie sã-l împiedicãm sã ajungã la capãtul demonstraþiei întrerupând la timp cursul discuþiei. Ex. eschivându-ne sau deturnând dezbaterea spre alte afirmaþii. 17. cei mai mulþi dintre oameni sunt paradoxuri ambulante.sunt sincere sau nu. . Deturnarea conversaþiei Dacã ne dãm seama cã adversarul a dezvoltat o argumentaþie carei va permite sã ne învingã. de ce nu te sinucizi?”. neavând pânã acum posibilitatea sã facã „curãþenie” în ideile lor primite de-a gata. 18. putem sã depãºim adesea situaþia printr-o distincþie subtilã la care nu ne gândisem înainte – presupunând cã obiectul dezbaterii admite o dublã interpretare sau douã cazuri distincte. ori cu propriile lui fapte sau gesturi.: Dacã argumenteazã în favoarea sinuciderii. Aceastã stratagemã e foarte uºor de aplicat deoarece. îl întrebãm pe loc: „Atunci. Introducerea unei distincþii Dacã adversarul se apãrã bine punându-ne în dificultate.

: Dacã trebuie sã spunem de ce o anumitã ipotezã fizicã nu e fiabilã. de vreme ce e susþinutã de premisele lui proprii. . 20.Ex. Ex. Îi vom da astfel adversarului iluzia cã aprobã de fapt aceastã concluzie. Conchiderea Dacã i-am ascultat premisele pe care le-a admis. nu trebuie sã îi mai cerem ºi concluzia. o vom considera ca admisã ºi vom trage concluzia. ºi chiar dacã a imaginat una sau alta dintre premise.: Când adversarul vã spune cã greºiþi. anunþaþi-l cã i s-a desfãcut un ºiret la pantof. trebuie sã ne lansãm într-o dezbatere generalã prin care arãtãm cã ne opunem. 19. ci sã o desprindem noi înºine. vom vorbi despre caracterul înºelãtor al cunoaºterii umane ºi îl vom ilustra cu tot felul de exemple. ºi dacã nu avem nimic valabil de spus. Generalizarea Dacã adversarul ne cere în mod expres sã argumentãm împotriva unui anumit aspect al afirmaþiei sale.

Cãci ceea ce conteazã aici nu este adevãrul. Petitio principii Dacã ne cere sã-i recunoaºtem unele lucruri din care ar decurge direct problema dezbãtutã.: Dacã adversarul avanseazã un argument ad hominem3 . e mai rapid sã producem un argument ad hominem când ni se iveºte ocazia. 3 . 22. e de ajuns sã-l dezarmãm printr-un contraargument ad hominem. La o întrebare stupidã.21. ºi. în loc sã discutãm vreme îndelungatã despre natura realã a lucrurilor. putem desigur sã-l demontãm arãtând ceea ce e insidios ºi înºelãtor în el. ci victoria. trebuie sã refuzãm pretinzând cã în acest caz argumentum ad hominem: raþionament vicios care se referã la persoana adversarului iar nu la ideile ºi poziþiile pe care le susþine. în general. Preferabil este însã sã-i opunem un contraargument la fel de specios ºi sofistic spre a nu fi mai prejos. Ex. un rãspuns stupid În cazul unui argument specios sau sofistic al adversarului de care nu suntem pãcãliþi.

De asemenea. Respingerea exagerãrilor Contradicþia ºi cearta incitã uneori adversarul sã ne exagereze afirmaþia. adesea adversarul va încerca în mod direct sã restrângã limitele pe care le-am fixat: trebuie sã-l oprim imediat ºi sã-l readucem la limitele afirmaþiei noastre. Contrazicându-l.ar fi vorba de un petitio principii . 4 23. odatã ce am respins aceastã exagerare. constând în declararea ca adevãrat a lucrului care abia urmeazã sã fie demonstrat 4 . cãci el ºi martorii disputei vor avea tendinþa sã considere o propoziþie apropiatã unei probleme ca fiind identicã acelei probleme. îl privãm astfel de cel mai bun dintre argumentele sale. sofism în care concluzia e subînþeleasã din premise. situatã în afara adevãrului: numai cã. îl putem împinge astfel sã facã o afirmaþie. va pãrea cã am respins deopotrivã teza originalã. trebuie sã ne pãzim de a ne lãsa antrenaþi prin contradicþie la exagerarea sau lãrgirea câmpului tezei noastre. petitio principii: raþionament circular. eventual exactã în limitele date. Invers.

aceastã stratagemã trece drept o respingere indirectã. o apagogie (demonstraþie prin absurd). ºi nimic în plus. fie contrazic adevãrurile recunoscute. Gãsirea unei excepþii Trebuie realizatã o apagogie prin intermediul excepþiei. Forþarea tezei Teza adversarului va fi forþatã spre a extrage din ea concluzii false ºi a-i deforma conceptele. are nevoie de un mare numãr de cazuri pentru a-ºi afirma teza generalã. Dacã adversarul procedeazã prin inducþie. Cum din teza lui par a decurge propoziþii care fie se contrazic între ele. Nu avem nevoie decât sã-i punem un singur caz în contradicþie cu propoziþia. 25. . obþinând astfel propoziþii care nu existã în ea ºi care nu reflectã deloc opinia adversarului. fiind dimpotrivã absurde sau periculoase.” 24.Ex. pentru ca aceasta sã fie rãsturnatã.: „Iatã ce-am spus.

: Teza „toate rumegãtoarele au coarne” e contestabilã prin unica excepþie a cãmilei.Ex.Tocmai pentru cã e copil trebuie pedepsit. Agravarea furiei adversarului Dacã un argument îl înfurie instantaneu pe adversar. trebuie sã fim indulgenþi cu el. Întoarcerea argumentului împotriva lui O tehnicã strãlucitã constã în întoarcerea propriului argument al adversarului împotriva sa. 27. . 8). 26. dar pentru cã putem presupune cã a atins punctul sensibil al raþionamentului sãu ºi cã pe acest punct îl vom putea cu siguranþã ataca mai abitir decât crezusem înainte.: . atunci când argumentul pe care vrea sã-l utilizeze la sfârºit poate fi ºi mai bun dacã îl întoarcem împotriva lui. pentru a-l împiedica sã deprindã obiceiuri urâte.E un copil. trebuie sã ne strãduim sã împingem acel argument ºi mai departe: nu numai pentru cã e bine sã-l înfuriem (vezi stratagema nr. . Ex.

încã de la 80 de grade. Specialistul ne este adversar. nu auditorii. ºi îi va fi dificil sã se facã ascultat. Pentru a demonstra nulitatea obiecþiei. marea de multã . deci topitã. mai ales dacã obiecþia face ca afirmaþia lui sã aparã într-o luminã ridicolã. adversarul va fi nevoit sã facã o lungã demonstraþie urcând pânã la principiile ºtiinþifice ºi la alte date. Ex. dar cãreia numai specialistul îi poate recunoaºte lipsa de valabilitate. deci. masa plecând de la care granitul ºi tot restul acelor munþi s-a cristalizat era lichidã din pricina cãldurii. astfel cã îi avem pe glumeþi de partea noastrã. Oamenii sunt întotdeauna gata sã râdã. iar masa s-a cristalizat deasupra suprafeþei mãrii care o acoperea”. el va putea pãrea învins. Stratagema constã în avansarea unei obiecþii non-valabile.: Adversarul afirmã: „În decursul alcãtuirii formaþiunilor muntoase primitive.28. Cãldura trebuia deci sã fi fost în jur de 200 de grade Réaumur. ºi chiar cu mult înainte. Ridiculizarea autoritãþii contând pe naivitatea auditoriului Stratagema aceasta e utilizabilã mai ales atunci când niºte savanþi au o disputã în faþa auditorilor ignoranþi. Avansãm argumentul cã: „la aceastã temperaturã. În ochii lor.

Crearea unei diversiuni (asemãnãtoare punctului 18) Dacã simþim cã vom fi învinºi. adicã sã începem dintr-o datã sã vorbim de cu totul altceva ca ºi cum asta ar face parte din subiectul dezbãtut ºi ar fi un argument împotriva adversarului. Lucrul se face cu discreþie dacã diversiunea are vreo legãturã cu tema discutatã. 29. dacã nu-l priveºte decât pe adversar ºi nu are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. printre non-fizicieni. îndatã ce de exemplu marea s-ar transforma în vapori de apã.vreme ar fi început sã fiarbã ºi s-ar fi evaporat în atmosferã”. Dar nu va face acest lucru. ar fi crescut în aºa mãsurã încât n-ar mai fi existat fierbere. . trebuie sã facem o diversiune. însã. el se va face fãrã nici o prudenþã. fiindcã. Pentru a ne învinge. nici mãcar la 200 de grade Réaumur. Auditoriul izbucneºte în hohote de râs. adversarul va trebui sã demonstreze cã punctul de fierbere nu depinde numai de gradul de temperaturã ci ºi de presiunea atmosfericã ºi cã aceasta din urmã. ar avea nevoie de o întreagã conferinþã.

ci fãcând reproºuri personale adversarului sãu.Orice disputã între oamenii obiºnuiþi ne aratã cã aceastã stratagemã e aproape instinctivã. când cineva îi face reproºuri altuia.Eºti nebun! . În certuri.Nu aºa de mare ca al tãu! .Ba tu! Pac! Poc! Paf!… 30. iar martorii aflã tot rãul posibil referitor la cele douã pãrþi prezente.: .ªi tu! . Ex. În lipsã de altceva. acesta nu rãspunde respingându-le. pãrând astfel sã le recunoascã temeinicia. o astfel de diversiune nu valoreazã nimic pentru cã lãsãm în urmã reproºurile primite.Ai un nas mare! . Mistificarea .Puþi! . lãsându-le deoparte pe cele pe care le-a primit. o putem utiliza în controverse. Într-adevãr.

Ei ignorã faptul cã motivul pentru care profesãm un lucru nu-l reprezintã dragostea pentru acel lucru. Însã autoritatea va fi cu atât mai valabilã. trebuie sã aflãm una care ar pãrea cã este astfel ºi sã citãm ce a afirmat cineva într-un alt sens sau în circumstanþe diferite. Suntem deci favorizaþi dacã avem de partea noastrã o autoritate respectatã de adversar. însã. Pentru profan. ªi cã acel care predã un lucru îl cunoaºte rareori pânã în esenþa sa. ºi încã aici cu multã ferealã. Dacã acestea sunt de prim ordin.În loc sã facem apel la raþiune. oamenii obiºnuiþi au un profund respect pentru specializãrile de orice tip. „Fiecare preferã sã creadã decât sã judece”. va avea încredere doar în oamenii specializaþi într-o ºtiinþã. Autoritãþile din care . nu i-ar mai rãmâne în general timp sã îl predea. o artã sau o meserie pe care o cunoaºte puþin sau deloc. dacã nu gãsim una adecvatã. ci veniturile pe care ni le aduce. a spus Seneca. cu cât cunoºtinþele ºi aptitudinile lui sunt mai limitate. existã multe autoritãþi demne de respect. el nu va recunoaºte decât foarte puþin sau chiar deloc o autoritate. În schimb. cãci. La rigoare. studiindu-l pânã în esenþã. trebuie sã ne servim de autoritatea recunoscutã în materie dupã gradul cunoºtinþelor adversarului. Prin urmare.

pe care oamenii sã n-o fi adoptat rapid. adversarul nu are cartea la îndemânã ºi nici nu ºtie sã se foloseascã de ea. imediat ce au fost convinºi cã e general rãspânditã. într-adevãr. noi spunem cã e adevãrat” (Etica nicomahicã): nu existã. ca alþi cetãþeni. citeazã o formulã biblicã: paveant illi. eu nu voi tremura”). de obicei. Oile îl urmeazã pe berbecul din frunte oriunde le-ar . sau chiar sã inventãm pur ºi simplu. în caz de necesitate. Cãci cea mai mare parte a oamenilor gândesc ca Aristotel: „Ceea ce pare just unei mulþimi. pentru a nu fi obligat sã paveze strada din faþa casei lui. nici o opinie. Putem. Ignoranþii au un respect deosebit pentru figurile retoricii greceºti ºi latine. nu doar sã deformãm ci chiar sã falsificãm deschis tot ce au spus autoritãþile.adversarul nu pricepe nici un cuvânt sunt cele care fac în general cel mai mare efect. ego non pavebo („Sã tremure.: Un preot francez care. Ceea ce va convinge consiliul municipal. Exemplul acþioneazã asupra gândirii ca ºi asupra actelor lor. Ex. oricât de absurdã ar fi ea. Trebuie folosite în maniera autoritãþii ºi prejudecãþile cele mai rãspândite.

o mulþime de idei îi par juste. Doar elita spune. [Ca ºi în cazul bârfei]. E foarte ciudat cã universalitatea unei opinii are atâta greutate pentru ei. ºi dacã am vrea sã o oprim lucrul ne-ar cere multã ostenealã”. De pildã. caracterul universal al unei opinii nu reprezintã nici o probã.) Ceea ce numim opinie comunã este. opinia a douã sau trei persoane. ºi cã au avut candoarea de a crede cã ele au examinat-o în esenþã. au adoptat ºi alþii .conduce: mai uºor le e sã moarã decât sã gândeascã. prejudecând asupra competenþei suficiente a acestora. Serios vorbind. cãci profanul nu are decât prostie în cap. nici un criteriu de probabilitate asupra exactitãþii ei. (Nu avem decât sã ne gândim la toate dogmele recunoscute cândva oficial de societãþi întregi ºi care dupã aceea s-au vãdit complet false. viziunea lui Ptolemeu contra celei a lui Copernic. ºi ne putem convinge de asta doar observând cum se naºte o opinie. de vreme ce pot vedea ei înºiºi cã opiniile sunt adoptate fãrã judecatã ºi doar în virtutea exemplului. privind cu atenþie. odatã cu Platon: „unei mulþimi de oameni. Dar nu-ºi dau seama deoarece le lipseºte orice cunoaºtere de sine. putem vedea aºadar cã douã sau trei persoane au admis-o sau au avansat-o sau au afirmat-o.

pentru a nu fi consideraþi niºte spirite neliniºtite care se revoltã împotriva opiniilor universal acceptate sau niºte impertinenþi care se cred mai deºtepþi ca toatã lumea.aceastã opinie. aflaþi în numãr restrâns. Ei sunt. Aºa a sporit de la o zi la alta numãrul acestor adepþi leneºi ºi creduli [ºi seduºi]. De-atunci încolo. lenea lor [sau seducþia] incitându-i sã creadã în întregime lucrurile. apãrãtori cu atât mai înverºunaþi ºi mai intoleranþi ai acestora. cât înfumurarea de a vrea sã judece el însuºi – ceea ce ei nu fac bineînþeles . Cãci ceea ce detestã ei la cel care gândeºte altfel nu e atât opinia diferitã pe care o adoptã acesta. cu toate astea. iar dreptul sã vorbeascã l-au avut doar cei absolut incapabili sãºi formeze o opinie ºi o judecatã proprii. cãci o datã ce o opinie a avut de partea ei un numãr serios de voci care sã o susþinã. la rândul lor. Ceilalþi au fost apoi constrânºi sã admitã ceea ce era comun admis. ºi care nu erau deci decât ecoul opiniilor altora. mai degrabã decât sã-ºi dea osteneala de a le examina. A adera a devenit astfel o datorie. un mare numãr de persoane s-au încrezut în aceºtia din urmã. cei care. celelalte voci au presupus cã ºi-a obþinut susþinerea mulþumitã justeþii fundamentelor ei. erau capabili sã judece au fost constrânºi sã tacã.

. Pe scurt. foarte puþini oameni ºtiu sã gândeascã. Cãci. pe care se dovedeºte cã l-au copiat unii de la alþii ºi care pare astfel a se sprijini pe spusele unei singure persoane. cel mai bine e sã accepte sã recurgã el însuºi la aceastã armã. în loc sã le cântãreascã ei înºiºi? De vreme ce aºa stau lucrurile. ce altceva le rãmâne aºadar de fãcut decât sã le adopte aºa cum ceilalþi leau propus. putem eventual sã utilizãm opinia universalã ca autoritate. ele aleg de fapt ca arme douã autoritãþi. când dezbatem cu oameni obiºnuiþi. acestea din urmã sunt ca un Siegfried în armurã. alegând-o în funcþie de slãbiciunile adversarului sãu. lucru de care sunt conºtienþi în forul lor interior. folosinduse de ele pentru a-ºi administra lovituri. Dacã un cap mai isteþ are de-a face cu aºa ceva. În general. plonjat în talazurile neputinþei de a gândi ºi judeca. se va putea constata cã atunci când douã spirite obiºnuite se ceartã. dar toþi vor sã aibã opinii. Totuºi.niciodatã. cât valoreazã opinia a un milion de oameni? Tot astfel se întâmplã cu un fapt istoric atestat de zece istorici. comparând arma cu argumentele.

trebuie sã te declari cu ironie incompetent. nu ne luptãm de fapt decât prin autoritãþi interpuse. insinuezi subtil. Ex.: Atunci când un profesor polemizeazã cu un elev. crezând cã în acest fel au anulat-o dintr-un condei. Declararea incompetentei Dacã nu ºtii ce sã opui argumentelor expuse de adversar. cã sunt inepþii.În tribunal. dar nu izbutesc sã înþeleg ºi atunci renunþ sã judec. e probabil foarte exact. când anumiþi adepþi ai ºcolii noi le-au dovedit cã aveau dreptate ºi cã într-adevãr nu înþeleseserã nimic. numeroºi profesori din vechea ºcoalã eclecticã au declarat „nu înþelegem nimic din ea”. Însã. sau mai degrabã imediat ce cartea a început sã facã senzaþie. Stratagema trebuie folositã numai când eºti sigur cã te bucuri pe lângã auditori de o consideraþie net superioarã celei de care are parte adversarul. . în faþa unui auditoriu care te stimeazã.: „Ceea ce afirmaþi depãºeºte slabele mele posibilitãþi de înþelegere. adicã cu autoritatea bine stabilitã a legilor. le-au stricat buna dispoziþie. În acest mod.” Odatã cu apariþia Criticii raþiunii pure. 31. Ex.

aceastã metodã face parte din precedenta stratagemã ºi constã în a te prevala foarte maliþios de autoritatea ta în loc sã furnizezi argumente valabile. ºi deci sã recunoascã faptul cã nu pricepuse într-adevãr nimic înainte. rânduind-o într-o categorie execrabilã. e ateism. În felul acesta i-am întors replica. îngãduiþi-mi. Vroia sã insinueze cã spunem „prostii”. chiar dacã nu se potriveºte acolo decât prin similitudine sau foarte vag. . Totul prin cea mai desãvârºitã politeþe. Ex. încât el sã fie nevoit sã înþeleagã. Introducerea unei asocieri degradante Putem elimina rapid sau cel puþin sã facem sã parã suspectã o afirmaþie contrarã a adversarului.La drept vorbind. e banditism etc. 32. având în vedere marea dumneavoastrã pãtrundere de spirit. e tiranie.: Ãsta e comunism. ar trebui sã vã fie uºor sã înþelegeþi. pesemne cã de vinã este slaba calitate a expunerii mele” ºi de a repeta acest lucru atât de mult. ºi iatã cã noi i-am dovedit „prostia”. Contraatacul constã în a afirma: „Dar.

sau mãcar e conþinutã în ea. Insistarea pe momentul de derutã Dacã un adversar nu dã un rãspuns direct la o întrebare sau la un argument. dar în practicã e fals. înseamnã cã existã o eroare în teorie. ori chiar încearcã sã deturneze dezbaterea. dar se derobeazã printr-o altã întrebare sau printr-un rãspuns indirect. Cã aceastã categorie este deja complet respinsa ºi nu poate conþine nici un cuvânt adevãrat.Afirmaþia presupune douã lucruri: 1.” Aceastã afirmaþie stabileºte o imposibilitate: ceea ce e just în teorie trebuie sã fie ºi în practicã. dacã nu e cazul. ea este la fel de falsã în teorie. Opunerea teoriei. practicii „Poate cã este adevãrat în teorie. 33. aceasta e dovada evidentã cã am atins un punct slab (uneori fãrã sã ºtim): nu e cazul sã tãcem. Cã aserþiunea „e bine ºtiut cã…” e identicã acestei categorii. 2. Trebuie deci sã insistãm asupra acestui punct slab ºi sã nu . în consecinþã. 34.

Trebuie sã-i atragem atenþia cã aceasta contrazice direct o dogmã fundamentalã a Bisericii sale. Ceea ce ne este defavorabil pare în general absurd intelectului nostru. 36. zãpãcirea adversarului printr-un potop delirant de cuvinte. în cazul în care ar fi valabilã. Aceastã stratagemã s-ar putea intitula „atacarea copacului la rãdãcinã”. În general. A-i sugera cã-ºi taie craca de sub picioare Dacã reuºim sã-i sugerãm adversarului cã opinia lui.: Un om al bisericii susþine o dogmã filozoficã. l-ar dezavantaja considerabil.slãbim adversarul. chiar ºi atunci când nu desluºim încã în ce constã cu adevãrat slãbiciunea pe care am descoperit-o. . 35. un dram de voinþã de convingere cântãreºte mai mult decât un chintal de inteligenþã ºi raþionament. Nãucirea cu vorbe Nãucirea. Ex. o va abandona cu viteza cu care ºi-ar retrage mâna când a atins un fier înroºit.

am câºtigat. 38. pentru a dovedi existenþa lui Dumnezeu. cel care nu se lasã impresionat va putea extrage din acest potop de vorbe confuziile ºi le va putea denunþa.Ex. demonstrând cât sunt de ieºite din context ºi de incoerente. În contrapartidã.: Contestarea cuiva care.: Debitarea pe un ton foarte serios a unor prostii care au un aer savant ºi profund. când cea potrivitã nu le vine în minte. pretinzând astfel cã respingem întregul. care este perfect refutabil. 37. Ex. Respingerea prin anularea probei (Aceastã stratagemã ar trebui sã figureze printre primele.) În cazul în care adversarul are dreptate ºi avanseazã o dovadã slabã în spijinul sãu. Dacã nici o altã dovadã mai exactã nu-i vine în minte. ne este uºor sã respingem aceastã dovadã. În felul acesta ajung sã piardã avocaþii slabi o cauzã bunã: vor sã o justifice printr-o lege inadecvatã. Ultima stratagemã: injuria . invocã argumentul ontologic.

Aceastã stratagemã este foarte apreciatã deoarece e la îndemâna tuturor ºi este. În acest caz aptitudinile spiritului fac apel la cele ale corpului sau la animalitate. rãutãcios. jignitor. A fi nepoliticos înseamnã aici a abandona obiectul polemicii (de vreme ce partida e pierdutã) pentru a-l viza pe adversar. trebuie sã trecem la afirmaþii nepoliticoase. pe cale de consecinþã. frecvent folositã. jignitoare ºi vulgare. la un duel sau la un proces de defãimare. se ajunge la o încãierare. Deoarece. demonstrându-i cuiva în mod calm cã greºeºte ºi cã. Ar fi o eroare gravã sã credem cã e de ajuns sã nu fim noi înºine nepoliticoºi. deci. Însã atunci când treci la atacuri personale. cum e cazul în orice victorie dialecticã. . îl rãneºti mai mult decât dacã i-ai adresa cuvinte jignitoare ºi vulgare. apreciazã ºi gândeºte strâmb. Devii astfel supãrãtor. vulgar. Problema este sã ºtim ce apãrare poate folosi adversarul.Dacã vedem cã adversarul e superior ºi cã nu vom avea câºtig de cauzã. abandonezi complet obiectul dezbaterii ºi îþi îndrepþi atacurile exclusiv asupra adversarului. aºa cum spune Hobbes. De ce? Pentru cã. Cãci. dacã ºi el procedeazã în acelaºi fel. atacându-l în toate felurile pentru ceea ce este.

la aceastã ultimã stratagemã pe care rãmânând politicos ar fi nevoit sã ºi-o reprime. fãrã ca noi sã-i fi fãcut vreun rãu. ºi nici o suferinþã nu este mai mare ca aceea a vanitãþii rãnite. sã faci ceea ce-i spunea Themistocle lui Eurybiade: „Loveºte. într-un anumit sens. pentru om. Însã lucrul acesta nu e la îndemâna tuturor. Aceastã satisfacere a vanitãþii vine în principal din faptul cã ne comparãm cu ceilalþi. a dovedi mult sânge rece te poate ajuta la fel de mult: trebuie deci. cu satisfacerea vanitãþii.„Oricare bucurie sufleteascã. dar mai ales din punctul de vedere al capacitãþilor intelectuale. deci. sã revii imediat la acesta ºi sã continui sã-i dovedeºti cã greºeºte fãrã sã dai atenþie cuvintelor lui jignitoare. ªi totuºi. de aici recursul sãu la aceastã ultimã resursã. De aici furia învinsului. Nimic nu se comparã. . dar ascultã”. din toate punctele de vedere. atunci când adversarul trece la atacuri personale. Exact acest lucru se petrece cu adevãrat ºi foarte violent în orice controversã. sã-i rãspunzi calm cã asta n-are nimic de-a face cu obiectul dezbaterii. orice stare de bunã dispoziþie survine din faptul cã existã oameni în comparaþie cu care putem sã avem o înaltã preþuire de sine”.

Cu toate acestea.Unica pavãzã sigurã este deci cea indicatã de Aristotel în ultimul capitol al Topicelor: sã nu porþi dezbateri cu primul venit. cãci este un drept al oamenilor acela de a bate câmpii. cu greu se va gãsi una demnã de a purta o discuþie. . ªi în scopul de a te sprijini pe argumente fondate ºi nu pe sentinþe fãrã apel. Cât despre celelalte. chiar din gura adversarului lor. sã le lãsãm sã spunã ce vor. Rezultã din aceasta cã. controversa. ºi pentru a asculta argumentele celuilalt ºi a le recunoaºte. cã le place sã asculte argumente întemeiate. competiþie între douã spirite. oameni despre care ºtii. ºi care au suficient simþ al echitãþii pentru a putea suporta sã nu aibã dreptate atunci când adevãrul se aflã de partea cealaltã. Trebuie însã ca ambii adversari sã aibã cam acelaºi nivel de erudiþie ºi de inteligenþã. ci numai cu oameni pe care îi cunoºti ºi despre care ºtii cã sunt suficient de rezonabili pentru a nu debita absurditãþi ºi a se acoperi de ridicol. cã þin la mare preþ adevãrul. cãci le permite sã-ºi corecteze propriile idei ºi de asemenea sã îºi formeze opinii noi. ºi sã reflectãm la cuvintele lui Voltaire: „Liniºtea valoreazã mai mult decât adevãrul”. din o sutã de persoane. în fine. este adesea beneficã pentru ambele pãrþi.

iritarea pe care o va resimþi din aceastã cauzã îl va incita sã recurgã la reaua-credinþã. Arthur Schopenhauer.philo5. http://www.%20L'art%20d'avoir%20t oujours%20raison. nu va înþelege totul ºi nu va fi la înãlþime.htm .com/Mes%20lectures/Schopenhauer.Dacã unuia dintre ei îi lipseºte erudiþia. la viclenie ºi la vulgaritate. Eristische Dialektik oder Die Kunst. Dacã îi lipseºte inteligenþa. Recht zu behalten. mic îndreptar apãrut postum în 1864. Textul urmeazã versiunea francezã L’Art d’avoir toujours raison [et de se faire détester de tous] oferitã de Éditions Mille et une nuits.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->