P. 1
Plan de Management Prut-Barlad

Plan de Management Prut-Barlad

|Views: 73|Likes:
Published by Marinela Cighir
Plan de management bazin hidrografic
Plan de management bazin hidrografic

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Marinela Cighir on Sep 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPAŢIULUI HIDROGRAFIC PRUT - BÂRLAD

CONŢINUT Capitolul 1. Capitolul 2. Introducere Prezentarea generală a spaţiului hidrografic 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Capitolul 3. Delimitarea spaţiului hidrografic Hidrografie Relief Utilizarea terenului Geologie Clima Resurse de apă Categorii de apă de suprafaţă Ecoregiuni, tipologia şi condiţiile de referinţă 3.2.1. Tipologia şi condiţiile de referinţă pentru râuri 3.2.2. Tipologia şi condiţiile de referinţă pentru lacurile naturale 3.2.3. Tipologia şi condiţiile de referinţă pentru lacurile de acumulare 3.3. 3.4. Delimitarea corpurilor de apă Presiunile semnificative 3.4.1. Surse punctiforme de poluare semnificative 3.4.2. Surse difuze de poluare semnificative, inclusiv modul de utilizare al terenului 3.4.3. Presiuni hidromorfologice semnificative 3.4.4. Proiecte viitoare de insfrastructură 3.4.5. Alte tipuri de presiuni antropice 3.5. Evaluarea impactului antropic şi riscul neatingerii obiectivelor de mediu 3.5.1. Poluarea cu substanţe organice 3.5.2. Poluarea cu nutrienţi 3.5.3. Poluarea cu substanţe periculoase 3.5.4. Presiuni hidromorfologice 1

Caracterizarea apelor de suprafaţă 3.1. 3.2.

Capitolul 4.

Caracterizarea apelor subterane 4.1. Identificarea, delimitarea şi caracterizarea corpurilor de apă subterană 4.2. Corpuri de apă subterană în interdependenţă cu corpuri de apă de suprafaţă sau cu ecosistemele terestre 4.3. 4.4. Prelevări de apă şi reîncărcarea corpurilor de apă subterană Evaluarea impactului antropic asupra resurselor de apă subterană.şi riscul neatingerii obiectivelor de mediu

Capitolul 5.

Identificarea şi cartarea zonelor protejate 5.1. Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării 5.2. Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic 5.3. Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important 5.4. 5.5. Zone sensibile la nutrienţi. Zone vulnerabile la nitraţi Zone pentru îmbăiere Reţelele şi programele de monitorizare 6.1.1. Ape de suprafaţă 6.1.2. Ape subterane 6.1.3. Zone protejate 6.2. Caracterizarea stării apelor 6.2.1. Ape de suprafaţă 6.2.2. Ape subterane 6.2.3. Zone protejate 6.3. Desemnarea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale Ape de suprafaţă Ape subterane Zone protejate

Capitolul 6.

Monitorizarea şi caracterizarea stării apelor 6.1.

Capitolul 7.

Obiectivele de mediu 7.1. 7.2. 7.3.

Capitolul 8.

Analiza economică

2

8.1. 8.2. 8.3.

Analiza economică asupra utilizării apei Tendinţe în evoluţia cerinţelor de apă Mecanismul economico-financiar în domeniul serviciilor de apă. Evaluarea nivelului actual al recuperării costurilor pentru serviciile de apă

Capitolul 9.

Programe de măsuri 9.1. 9.2. Măsuri pentru implementarea legislaţiei europene Măsurile şi etapele pentru aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă 9.3. Măsuri pentru protejarea corpurilor de apă utilizate sau care vor fi utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman 9.4. Măsuri pentru controlul prelevărilor din sursele de apă pentru folosinţe 9.5. Măsuri pentru diminuarea poluării din surse punctiforme şi pentru alte activităţi cu impact asupra stării apelor 9.6. Identificarea cazurilor în care evacuările directe în apele subterane au fost autorizate 9.7. 9.8. Măsuri pentru reducerea poluării cu substanţe prioritare Măsuri pentru prevenirea şi reducerea impactului poluărilor accidentale 9.9. Măsuri pentru corpurile de apă care riscă să nu atingă obiectivele de mediu. Măsuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu

Capitolul 10.

Excepţii de la obiectivele de mediu 10.1 Analiza Cost-Beneficiu şi Analiza de disproporţionalitate 10.1.1. Analiza Cost-Beneficiu 10.1.2 Analiza de disproporţionalitate 10.2 Stabilirea excepţiilor de la obiectivele de mediu 10.2.1 Principii generale privind excepţiile de la obiectivele de mediu 10.2.2. Aplicarea excepţiilor la nivelul corpurilor de apă Aspecte cantitative şi schimbări climatice 11.1 Aspecte cantitative 3

Capitolul 11.

11.2 Capitolul 12.

Schimbări climatice Cadrul operaţional de informare şi consultare a publicului Prezentarea rezultatelor şi evidenţierea propunerilor de îmbunătăţire Hidrografic a Planului de Management al Spaţiului

Informarea, consultarea şi participarea publicului 12.1. 12.2.

Capitolul 13. Capitolul 14. Bibliografie Anexe

Probleme şi incertitudini Concluzii

4

LISTA DE TABELE Tabelul 2.1 Caracteristicile administrative şi demografice ale teritoriului în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Tabelul 3. 1 Caracteristicile regimului hidrologic Tabelul 3. 2 Caracteristicile lacurilor naturale Tabelul 3. 3 Tipologia cursurilor de apă Tabelul 3. 4 Descrierea tipurilor care au participat la intercalibrare Tabelul 3.5. 1 Tipologia lacurilor naturale Tabelul 3.5. 2 Tipologia lacurilor de acumulare Tabelul 3. 6 Lacuri de acumulare participante la Exerciţiul european de intercalibrare FAZA I Grupul L.M.-G.I.G. Tabelul 3. 7 Situaţia aglomerărilor umane, staţiilor de epurare, precum şi a încărcărilor organice totale, colectate şi epurate în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Tabelul 3. 8 Evacuări de substanţe organice şi nutrienţi în resursele de apă de la aglomerările umane în spaţiul hidrografic Prut - Bârlad Tabelul 3. 9 Evacuări de metale grele în resursele de apă de la aglomerările umane în spaţiul hidrografic Prut - Bârlad Tabelul 3. 10 Evacuări de substanţe organice şi nutrienţi în resursele de apă din sursele punctiforme industriale şi agricole în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Tabelul 3. 11 Evacuări de metale grele în resursele de apă din sursele punctiforme industriale şi agricole în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Tabelul 3. 12 Situaţia efectivelor de animale în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Tabelul 4. 1 Caracteristicile corpurilor de apă subterană Tabelul 4.2. 1 Corpurile de ape subterane în interdependenţă cu corpurile de apă de suprafaţă Tabelul 4.2. 2 Corpurile de apă subterană în interdependenţă cu ecosisteme terestre Tabelul 4. 3 Exploatări semnificative de apă subterană (>= 1.500 mii m3/an) din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Tabelul 5. 1 Ariile naturale protejate transfrontaliere din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Tabelul 6. 1 Elemente, parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de supraveghere şi operaţional - râuri Tabelul 6. 2 Elemente, parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de supraveghere şi operaţional – lacuri 5

Tabelul 6. 3 Elemente, parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de supraveghere şi operaţional – ape subterane Tabelul 6. 4 Situaţie sintetică privind caracterizarea apei de suprafaţă destinată potabilizării (în secţiunile monitorizate) Tabelul 6. 6 Criterii abiotice pentru clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă Tabelul 6. 7 Familii de măsuri de renaturare (măsuri de restaurare şi de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice) Tabelul 8. 1 Indicatori socio-economici generali Tabelul 8. 2 Gradul de racordare al populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă, canalizare şi epurare Tabelul 8. 3 Caracteristicile staţiilor de epurare Tabelul 8. 4 Structura în plan cantitativ şi calitativ a tipului de contribuţii Tabelul 8. 5 Tarifele serviciilor publice Tabelul 9. 1 Măsuri necesare pentru asigurarea alimentarii cu apă potabilă a localităţilor din spaţiul hidrografic Prut - Bârlad Tabelul 9. 2 Numărul sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate şi populaţia echivalentă prevăzute a se conforma cu cerinţele Directivei la sfârşitul termenului de tranziţie, din spaţiul hidrografic Prut - Bârlad Tabelul 9. 3 Măsurile necesare pentru implementarea cerinţelor Directivei 91/271/C.E.E. privind epurarea apelor uzate urbane în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Tabelul 9. 4 Utilizarea nămolului de la staţiile de epurare urbane în anul 2007 în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Tabelul 9. 5 Alocare financiară a P.O.P. pe axele prioritare Tabelul 9. 6 Cheltuielile de investiţii necesare implementării măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative - efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Tabelul 9. 7 Reducerea încărcării de poluanţi (tone poluant) de la presiunile punctiforme semnificative - efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut Bârlad Tabelul 9. 8 Cheltuielile de investiţii necesare implementării măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative - efluenţii de la activităţile industriale din spaţiul hidrografic Prut - Bârlad Tabelul 9. 9 Costuri de investiţii şi termene de conformare pentru măsurile de bază privind presiunile punctiforme agricole semnificative în spaţiul hidrografic Prut - Bârlad 6

Tabelul 9. 11 Planificarea costurilor totale pentru implementarea programului de măsuri în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad 7 .

6 Corpurile de apă de suprafaţă Figura 3. 1 Categorii de ape Figura 3.e.1.S.R. 11 Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu azot în spaţiul hidrografic PrutBârlad Figura 3.e.1. 9 Surse punctiforme semnificative de poluare . 5 Etapele de identificare a corpurilor de apă. 8 Aglomerări umane (>2000 l. 1 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Figura 4. Figura 4.Bârlad Figura 3. 2 Sectiune hidrogeologică V-E prin forajele staţiei hidrogeologice Mastacani 8 .Bârlad Figura 3. 10 Utilizarea terenului în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Figura 3.) şi gradul de racordare la sistemele de colectare din spaţiul hidrografic Prut . 1 Spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Figura 2.Bârlad Figura 3. 7 Aglomerări umane (>2000 l. 4 Tipologia lacurilor Figura 3. 4 Principalele unităţi geologice Figura 3. 2 Ecoregiuni în spaţiul hidrografic Prut .I. 16 Prelevări/restituţii de apă semnificative Figura 3. 13 Emisii de azot din surse difuze în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Figura 3.) şi tipuri de staţii de epurare din spaţiul hidrografic Prut . 1 Harta cu delimitarea corpurilor de apă subterană atribuite Direcţiei Apelor Prut Figura 4. 14 Emisii de fosfor din surse difuze în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Figura 3.Bârlad Figura 3. 12 Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu fosfor în spaţiul hidrografic PrutBârlad Figura 3. 3 Tipologia cursurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut . 3 Utilizarea terenului Figura 2.P. 2 Principalele unităţi de relief Figura 2. 17 Etapele necesare analizei presiunilor şi impactului asupra apelor Figura 3. Figura 3.Bârlad Figura 3. 18 Ilustrarea conceptului D. 15 Lucrări hidrotehnice în spaţiul hidrografic Prut .industriale şi agricole din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad Figura 3.LISTA DE FIGURI Figura 2.

1 Diagrama de evaluare a gradului de protecţie globală a unui corp de apă subterană Figura 5. 2 Starea ecologică şi potenţialul ecologic pentru corpurile de apă din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Figura 6. 7 Evoluţia nivelului piezometric anual al acviferului freatic în forajul Izvoarele F1 (perioada 1975-2005) Figura 4. 1 Situaţia instituirii zonelor de protecţie sanitară pentru captările de apă subterană din spaţiul hidrografic Prut .1. 4 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Figura 4.Bârlad Figura 6. 6 Corelarea depozitelor sarmaţiene din Podişul Central Moldovenesc Figura 4. 3 Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important în spaţiul hidrografic Prut Bârlad Figura 5.1.1. 3 Schema de clasificare a stării ecologice a apelor de suprafaţă Figura 6.3. 4 Zone vulnerabile la nitraţi în spaţiul hidrografic Prut . 1 Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării în spaţiul hidrografic Prut . 1 Reţeaua de monitorizare a apelor de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut Bârlad Figura 6. 3 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Figura 4. 4 Starea chimică a corpurilor de apă (râuri) în s.1.1. 1 Starea ecologică a corpurilor de apă (râuri) din spaţiul hidrografic Prut Bârlad Figura 6.3.Bârlad Figura 5. 2 Reţeaua de monitorizare a apelor subterane din spaţiul hidrografic Prut Bârlad Figura 6.3. 2 Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic în spaţiul hidrografic Prut . Prut-Bârlad 9 .Figura 4.3.Bârlad Figura 6. 5 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Figura 4.h.Bârlad Figura 4.4.Bârlad Figura 5.3. 2 Captări de ape subterane – spaţiul hidrografic Prut -Bârlad Figura 4. 3 Starea corpurilor de apă (râuri) pe baza elementelor biologice din spaţiul hidrografic Prut .

1 Repartiţia pe surse a volumelor prelevate şi livrate utilizatorilor cu excepţia Hidroelectrica de către S. 7 Cuantumul contribuţiilor pe surse pentru gospodărie comunală Figura 8.5 Evoluţie Indici Preţuri Consum 10 . 9 Debite înregistrate de D.H. Prut pentru serviciile facturate în anul 2007 Figura 8. 5 Situaţia volumelor de apă restituite de la folosinţele de apă şi epurate Figura 8.A.4 Ponderea cheltuielilor cu apa brută Figura 9.Figura 6. subteran pentru utilizatorul agricultură: acvacultură şi irigaţii Figura 8. 2 Repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă livrate din surse de suprafaţă (mii mc) Figura 8. 5 Starea chimică a corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad Figura 9. 6 Starea ecologică a corpurilor de apă (lacuri naturale) din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Figura 6. 5 Clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut Bârlad Figura 6.Bârlad Figura 6.3.Bârlad Figura 6. 8 Starea chimică a corpurilor de apă subterană din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Figura 6. Prut-Bârlad (mii mc) Figura 8. 7 Starea chimică a corpurilor de apă (lacuri naturale) în spaţiul hidrografic Prut .8.3.3 Dinamica cerinţelor de apă Figura 9. 1 Cuantumul contribuţiilor pe surse de suprafaţă.Bârlad Figura 8.3. Dunăre.2 Gradele de racordare la reţele de canalizare şi staţii de epurare necesar a fi realizate până la perioada de conformare cu cerinţele Directivei 91/271 privind epurarea apelor uzate urbane în spaţiul hidrografic Prut . 4 Repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă restituite de la folosinţele de apă Figura 8. 6 Gradul de racordare al populaţiei echivalente la reţelele de canalizare şi staţiile de epurare Figura 8. 8 Cuantumul contribuţiilor pe surse de suprafaţă a operatorilor producători de energie electrică Figura 8. 10 Structura principalelor cheltuieli Figura 9. 3 Repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă livrate din surse subterane (mii mc) Figura 8. 4 Etapele desemnării finale a corpurilor de apă artificiale şi puternic modificate Figura 6. 6 Situaţia corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut .1 Locul programului de măsuri în cadrul procesului de planificare a Planului de Management Figura 9.3.

B.efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut .E. 4 Obiectivele de mediu atinse şi excepţii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în 2021 11 .Bârlad Figura 9.Figura 9.14 Selectarea măsurilor de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice şi planificarea obiectivelor pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale pentru a atinge potenţialul ecologic bun . 2 Starea corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în anul 2007 Figura 10.10 Costuri de investiţii pentru implementarea măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme agricole semnificative din spaţiul hidrografic Prut . Figura 9.B.efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut .8 Repartizarea cheltuielilor de investiţii pentru implementarea măsurilor de bază reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenţii de la activităţile industriale din spaţiul hidrografic Prut .E. sau un obiectiv mai puţin sever decât P.13 Selectarea măsurilor de restaurare şi planificarea obiectivelor pentru corpurile de apă naturale care nu vor atinge starea ecologică bună (S.E.) în 2015 datorită alterărilor hidromorfologice Figura 9.15 Măsuri privind reducerea presiunilor datorate alterărilor hidromorfologice Figura 9.Bârlad Figura 9.6 Repartizarea cheltuielilor de investiţii pentru implementarea măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme . 3 Obiectivele de mediu atinse şi excepţii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în 2015 Figura 10.16 Combinaţia măsurilor de bază şi suplimentare din cadrul programului de măsuri Figura 9.Bârlad Figura 10.Bârlad Figura 9. 1 Excepţiile de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut .P.17 Alocarea per capita a costurilor totale pentru implementarea programului de măsuri în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Figura 10.Bârlad Figura 9.12 Scenarii pentru atingerea obiectivelor de mediu Figura 9.7 Evoluţia încărcării de poluanţi rezultate prin implementarea măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative .B.

5 Obiectivele de mediu atinse şi excepţii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în 2027 12 .Figura 10.

E.1. Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă uzată din spaţiul hidrografic Prut .1.2.a Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile agricole (zone vulnerabile) din spaţiul hidrografic Prut .LISTĂ ANEXE Anexa 1 Anexa 2 Lista autorităţilor competente Lista persoanelor de contact pentru obţinerea informaţiilor utilizate în elaborarea Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut .2. Folosinţe de apă care intră sub incidenţa Directivei I. Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă potabilă în spaţiul hidrografic Prut . Valorile prag şi valorile fondului natural pentru corpurile de apă subterană Evaluarea cerinţei de apă.Bârlad Anexa 7.4.Bârlad Anexa 9.c de bază asupra acestora Corpurile de apă subterană localizate în zonele vulnerabile sau influenţate Anexa 9.1.E.Bârlad Anexa 5.3.4.E.P. şi Directiva Păsări 79/409/C. Anexa 9. Proiecte privind Directiva Habitate 92/43/C.6. din spaţiul 13 .Bârlad Anexa 6.5. Anexa 8.P. Anexa 9.C.Bârlad Anexa 7.7.Bârlad Anexa 9. potenţialul ecologic şi starea chimică a corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Anexa 6.E. Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut .4. Justificarea desemnării corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale din spaţiul hidrografic Prut . de activităţile agricole din zonele vulnerabile şi efectele măsurilor de bază asupra acestora Măsuri de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile agricole (pesticide) din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Anexa 9. Tendinţe. Lista zonelor vulnerabile şi a localităţilor din zonele vulnerabile din spaţiul hidrografic Prut .1.b Corpurile de apă de suprafaţă localizate în zonele vulnerabile sau influenţate de activităţile agricole din zonele vulnerabile şi efectele măsurilor Anexa 9. Situaţia transpunerii şi implementării în legislaţia românească a Directivelor Europene din domeniul mediului apei şi a altor Directive Europene asociate Anexa 9.1 Starea ecologică.Bârlad Anexa 9.2.

T.15.Bârlad Alte tipuri de măsuri hidromorfologice din spaţiul hidrografic Prut . Măsuri privind reducerea poluării punctiforme şi difuze cu substanţe prioritare/prioritar periculoase din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad Anexa 9.E. Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme cauzate de activităţile industriale din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad Anexa 9.17. Eficienţa măsurilor de bază pentru diminuarea efectelor presiunilor punctiforme de la aglomerările umane în vederea îmbunătăţirii stării apelor în spaţiul hidrografic Prut .Bârlad Anexa 9.P.11. Stadiul implementării măsurilor pentru unităţile industriale I.b hidrografic Prut .16 Anexa 9.hidrografic Prut . Inventarul amplasamentelor care se încadrează sub incidenţa Directivei Consiliului 96/82/C. din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad Anexa 9.10(1) Anexa 9. canalizare şi epurare.P.10. Analiza economico-financiară pentru serviciile publice de alimentare cu apă.14.I. Proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului (E. 17.12. privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase (SEVESOII) din spaţiul hidrografic Prut Bârlad Anexa 9. Propuneri de măsuri suplimentare şi costuri unitare aferente pentru diminuarea efectelor presiunilor de la aglomerările umane în vederea îmbunătăţirii stării apelor Anexa 9.R.) analizate în cursul anilor 2006-2009 în spaţiul hidrografic Prut .13.A.17. Propuneri de măsuri suplimentare şi costuri unitare aferente pentru 14 .Bârlad Anexa 9.Bârlad Anexa 9. raportate E-P. Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme cauzate de activităţile agricole (ferme/complexe zootehnice) din spaţiul hidrografic Prut .18.C.9.Bârlad Anexa 9.Bârlad Măsuri de îmbunătăţire a continuităţii laterale a corpurilor de apă în spaţiul Anexa 9.R.19.c Anexa 9.Bârlad Anexa 9.8.Bârlad Anexa 9. Cuantificarea reducerii efectelor presiunilor punctiforme cauzate de efluenţii din activităţile industriale în spaţiul hidrografic Prut .a Lista cu specii de peşti migratori de pe cursurile de apă din România Măsuri de asigurare a continuităţii longitudinale a cursurilor de apă în spaţiul hidrografic Prut .

4.20.2.1 Anexa 10. Anexa 12.4. Anexa 12.Bârlad Anexa 12.diminuarea efectelor presiunilor de la activităţile industriale în vederea îmbunătăţirii stării apelor Anexa 9.2 Anexa 10.Bârlad Fişă evaluare beneficiu de mediu Analiza Comparativă cost beneficiu Analiza de disproporţionalitate a măsurilor suplimentare Informaţii privind excepţiile de la obiectivele de mediu şi condiţiile de aplicare Anexa 10. Propuneri de măsuri suplimentare şi costuri unitare aferente pentru diminuarea efectelor presiunilor din Agricultură în vederea îmbunătăţirii Anexa 9.1. Chestionar privind elaborarea draftului Planului de Management Centralizator al Procesul de consultare a publicului Rezultatele procesului de consultare a Planului de Management Anexa 10.Bârlad Anexa 10. Corpurile de apă subterane pentru care se aplică excepţii în spaţiul hidrografic Prut .3.Bârlad Anexa 10.Bârlad Anexa 10.5 Corpurile de apă de suprafaţă pentru care se aplică excepţii în spaţiul hidrografic Prut .22 Anexa 9.3 Anexa 10. stării apelor Măsuri suplimentare necesare pentru bună conservare a habitatelor şi Anexa 9. 15 . Chestionar privind colectarea şi epurarea apelor uzate din aglomerările umane Anexa 12.7.23 speciilor direct dependente de apă Analiza Cost Eficienţă a măsurilor suplimentare grupate la scara subbazinală Măsuri suplimentare pentru diminuarea efectelor presiunilor semnificative în vederea îmbunătăţirii stării apelor din spaţiul hidrografic Prut .21.6 Justificarea excepţiilor aplicate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut . Justificarea excepţiilor aplicate corpurilor de apă subterane din spaţiul hidrografic Prut .8.

R.C.M. – Best Available Technique (Cele mai bune tehnici disponibile) B.O.A.P.M. – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice Comunale A. – concentraţii maxim admise C. – Administraţia Naţională „Apele Române” A.F. – Banca Europeană de Investiţii B.N. – Analiza cost-beneficiu A. – Analiza cost-eficienţă A.L.M.5 – Consum Biochimic de Oxigen în 5 zile la 20°C C. – Directiva Cadru în domeniul Apei D. – Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate A.ABREVIERI A.P. – Codul de bune practici agricole C.D.M.P.R.A.P.M. – corp de apă artificial C. – Direcţii de Apă D.P.D.C.S.T.C. – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare B.A..P.M.I.B.T. – Administraţia Domeniului Public A.P.A.I.R. – Bazin Hidrografic C.H.A.B. – Comunitatea Economică Europeană C. – Direcţii pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală 16 .D.C.A.R.B.E.– cost mediu incremental CPD – Cost prim dinamic D.M.N.N. – Agenţia pentru Protecţia Mediului A.A. – Corine Land Cover C.N.C.C.I.S.A. – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură A.R.Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării A.E.A.E.E.N.D.I.F. .A. – Administraţia Fondului de Mediu A.h. – Agenţia Regională pentru protecţia mediului B. – consum chimic de oxigen C.A.A. – Convenţia Internaţională privind Comerţul cu specii ameninţate de Faună şi floră sălbatică C.N.E.B. – Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare A.P.R.E. b.O. – Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului A.D. – Corp de apă puternic modificat C.

– Drum Judeţean D.D.D. – Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea I. – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie.M.. U.D. I. – Hotărâre de Guvern GAEC – Codul pentru bune condiţii agricole şi de mediu G.P.P. CE – European Council (Consiliul European) E.G. – figura H.U.A.N.D. – Ape Subterane (Groundwater) G.H.R. – Drum Naţional D. – Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre–Aderare 17 .R. – Drum Comunal D.C.M.I.A. Agrochimie şi Protecţia Mediului – Bucureşti I.A. – Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală F.C.D.R.N.E. – Europa Centrală şi de Est ECOSTAT– Ecological Status (Stare ecologică) E.P.E.P.E.R.C.E.C.C. .C.E.P.S. – Danube Regional Project (Proiectul Regional al Dunării) E.. – Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi E.C. – Integrated Prevention Pollution Control (Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării) I.R.M.R.R.C.Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” IS – Index saprob I.P.W. – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare „Delta Dunării” I.S.N.G.I.P. – Garda Naţională de Mediu G.P.R. – European Union (Uniunea Europeană) F.A.S. – Institutul Naţional de Cercetare .I.R.I. – Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor I. – Driver-Pressure-State-Impact-Response (Activitate antropică-Presiune-StareImpact-Răspuns) D. – Environmental Impact Assessment (Evaluarea impactului asupra mediului) E. – Directiva Apelor Subterane 2006/118/E. – Sistemul Informaţional Geografic G.–Ecological Ouality Ratio (Raport de calitate ecologică) E.C.D.T.Q.P. – Registrul European al Poluanţilor Emişi E–P.J.A.W. – Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Mediului I.Fondul European pentru Pescuit Fig.N.C.

M. – Nivel Normal de Retenţie N.G.P.B.B.e. – Planul de Amenajare al Bazinului Hidrografic P. – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile M.B.L. – Valoarea fondului natural (natural background level) NTPA. – Lakes Mediterranean Geographical Intercalibration Group (Grupul geografic de intercalibrare al lacurilor de acumulare mediteraneene) l.A.M.R. – Man and the Biosphere Programme (Programul Omul şi Biosfera) M.B.–G.D.S.M. – Ministerul Agriculturii.G.T.P.R. – Ministerul Sănătăţii MZB – Macrozoobentos N.D.N.E.D.A.M.D.G.D.A.G.R.H. – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului O. – Ordonanţă a Guvernului O.M.I. – Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunării P. – Materii totale în suspensie M.S.D.S. – locuitor(i) echivalent(i) loc.U..B. – milion/milioane M. – Ministerul Administraţiei şi Internelor mil.A.N. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale M. – Ministerul Mediului M. – Oficii de Studii Pedologice şi Agrochimice P.P.L. – Planurile Judeţene de Gestionare a Deşeurilor 18 .J.D. STAS – Normative tehnice de aplicare a legislaţiei O.A.B. – Potenţial ecologic bun PIN–MATRA– Programme Internaţional Nature Management Central and Eastern Europe P. GNP – Produs Intern Brut (Gross Naţional Product) P.M. – Planul de Management al Bazinului Hidrografic P. – Ministerul Apelor Pădurilor şi Mediului MATRA – Program de finanţare al Ministerului de Afaceri Externe din Olanda MONERIS – MOdelling Nutrient Emissions în RIver Systems (Modelarea Emisiilor de Nutrienţi în Sistemele de Rau) M.A.S. – locuitor(i) L.H.I. – Lower Danube River System –Sistemul Dunării Inferioare M.M.G. – Organizaţii Non–Guvernamentale O.H.I. – Ordinul Ministrului O.

B.C.M.S. – Technical Assistance Information and Exchange System (Sistemul de Asistenţă Tehnică şi Schimb Informaţional) T.C.A. Scientific and Cultural Organisation 19 .A.A.X.E. – Planul Naţional de Dezvoltare Rurală P. – Programul de Măsuri P.H.B. – Regia Naţională a Pădurilor S.A.N. – Special Protected Areas (Arii de protecţie specială avifaunistică) T.I.P. – Special pre–Accession Programme for Agriculture and Rural Development (Programul Special de Pre–Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală) SAMTID – Programul de dezvoltare a infrastructurii oraşelor mici şi mijlocii S. – Plan de Management Bazinal P. – Taxa pe Valoarea Adăugată U.P.A.N.O.D. – United Nations Educational.M.O.R.R. – Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor P. s.A.E.D.C. – Programul Operaţional pentru Pescuit în perioada 2007–2013 P. R.E.R.P.S. – Stare ecologică bună SEVESOII– Directiva privind controlul asupra riscului de accidente majore S.O. (threshold values) T. Mediu – programul Operaţional Sectorial pentru Mediu în perioada 2007–2013 P.I.V.V.– spaţiu hidrografic SNGD – Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor S.PHARE – Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy (Ajutor pentru Reconstrucţia Economiei) P. – Valorile prag..O.D. – Strategic Environmental Assessment (Evaluare strategica de mediu) S.D.E.h.R–E2 – Rivers Eastern Continental –Tipuri de râuri est continentale (intercalibrare) R.N.C. – Centrul Regional de Protectie a Mediului pentru Europa Centrală (Regional Environmental Center) REFCOND – Condiţii de Referinţă ROMSILVA.N.H.D. – Special Areas of Conservation (Arii speciale de conservare) S.E. – Secţia de Hidrogeologie S.G. – Sites of Community Importance (Situri de importanţă comunitară) SOR – Societatea Ornitologica din România S.P.A.G. – Planurile Regionale de Gestionare a Deşeurilor RAMSAR – Convenţia pentru Zone Umede de Importanţă Internaţională R–E1.

.debit specific Utilizarea apei PO IR I P Z .Gradul de protecţie globală al corpurilor de apă subterană .puternic nesatisfăcător 20 .Gradul de protecţie globală al corpurilor de apă subterană .U.A.P.N.E.irigaţii .nesatisfăcător PVU .–G. – United Nations Development Program component – The Global Environment Facility QUAL 2K – A Modelling Framework for Simulating River and Stream Water Quality V.agricoli.bun .W. .B.industrie .zootehnie Poluatori: I A M Z .Gradul de protecţie globală al corpurilor de apă subterană . – Zonă vulnerabilă la nitraţi WAQ – Model pentru prognozarea calităţii apei W.F.carstic .foarte bun PG PM PU . – Valoare Adăugată Brută V.piscicultură . – Valoare netă actualizată Z.fisural .mediu .D.industriali.N.menajeri.V.F.zootehnici PVG .Gradul de protecţie globală al corpurilor de apă subterană .Gradul de protecţie globală al corpurilor de apă subterană . – World Wide Fund (Fondul Mondial pentru Natura) Tipuri acvifere P K F q .N./Z.V.alimentari cu apă pentru populaţie .poros .A. .

Partea I nr. „Ministerul Economiei. 904/2010 din 25/08/2010 privind restructurarea şi reorganizarea Ministerului Dezvoltării 21 . 22 din 12/01/2010. Actul a intrat în vigoare la data de 26 iulie 2010.conform Hotărârii de Guvern nr. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .380/2009 privind înfiinţarea. funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor. Ministerul Administraţiei şi Internelor .conform Hotărârii nr. 1. Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului . organizarea. Comerţului şi Mediului de Afaceri. 144/2010 din 23/02/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. Partea I nr. Publicat în Monitorul Oficial. Publicat în Monitorul Oficial.conform Hotărârii de Guvern nr.678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 732/2010 din 21/07/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 0 Actul a intrat în vigoare la data de 02 martie 2010. Partea I nr. autorităţi administrative autonome sau alte autorităţi publice 1. Actul a intrat în vigoare la data de 12 ianuarie 2010. 519 din 26/07/2010. Publicată în Monitorul Oficial.” 6. nr. 1. 1. Partea I nr. Publicat în Monitorul Oficial. Comerţului şi Mediului de Afaceri – conform Hotărârii nr. Ministerul Mediului şi Pădurilor . Actul a intrat în vigoare la data de 04 august 2010.conform Hotărârii nr.conform Hotărârii nr.634 din 29 decembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei. 4. 2. 725/2010 din 21/07/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 1635/2009 din 29/12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor. Actul a intrat în vigoare la data de 4 ianuarie 2009. 139 din 02/03/201. 3. 5. 720/2010. Ministerul Sănătăţii . 1 la Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia.Lista actualizată a denumirilor oficiale pentru autorităţi ale administraţiei publice centrale. modificată prin Hotărârea Guvernului nr. Publicat în Monitorul Oficial. 548 din 04/08/2010. 3 din 04/01/2009.

C. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii.conform Hotărârii de Guvern nr. Publicat în Monitorul Oficial.conform Legii nr. Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 8. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii .631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. Publicat în Monitorul Oficial. Actul a intrat în vigoare la data de 13 iulie 2010. Partea I nr. 12. partea I nr. Partea I nr. 497 din 19/07/2010. 658 din 6 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice .conform Legii nr. Partea I nr. precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 146 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 728/2010 din 21/07/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2009 din 11/02/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 7. Ministerul Apărării Naţionale . Familiei şi Protecţiei Sociale .Regionale şi Turismului. 1. 89 din 13/02/2009. 671/2007. 478 din 13/07/2010. 622 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice . 9.S. Ministerul Muncii. 512 din 22/07/2010.conform Hotărârii nr. Publicat în Monitorul Oficial. 654 din 28/07/2006.conform Ordinului nr. Actul a intrat în vigoare la data de 31 august 2010.N. Actul a intrat în vigoare la data de 22 iulie 2010. Actul a întrat în vigoare la data de 31 iulie 2006. aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 107/1996. Publicat în Monitorul Oficial. 263 din 22/04/2009. 616 din 31/08/2010. Familiei şi Protecţiei Sociale. 11. Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii . Partea I nr. Partea I nr.conform Hotărârii nr. 346/2006 din 21/07/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării.A.. 3/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. publicat în Monitorul Oficial.R. Actul a intrat în vigoare la data de 22 aprilie 2009. 10. Actul a intrat în vigoare la data de 13 februarie 2009. Actul a intrat în vigoare la data de 22 iulie 2010. 22 . Administraţiile Bazinale de Apă . Publicat în Monitorul Oficial.

definirea unor noi categorii de ape – „corpuri de apă puternic modificate”. emisiilor şi pierderilor substanţelor prioritar periculoase. stabilirea obiectivelor de mediu. pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”. referitor la 23 . operaţional şi de investigare în conformitate cu noul concept de monitoring integrat al apelor ce are la baza principiile abordării ecosistemice. ţinând seama de cerinţele deja existente la nivelul Comunităţii Europene. definirea unei „stări bune a apelor” – reprezintă obiectivul directivei ce trebuie realizat până în 2015. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul apei este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă. stabilirea unui registru al zonelor protejate situate la nivelul bazinului hidrografic.1. definirea a 5 clase de calitate a apelor ţinând seama în primul rând de elementele biologice. când a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Directiva Cadru în domeniul apei fundamentează o nouă strategie şi politică în domeniul gospodăririi apelor. prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane. precum şi stabilirea programelor de monitoring de supraveghere. realizarea analizei economice asupra utilizării apei luând în considerare principiul recuperării costurilor aferente serviciilor de apă. atât pentru cele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane. stabilirea unei reţele de monitoring care să asigure o imagine de ansamblu şi de detaliu a stării apelor. România trebuie să realizeze aceste obiective prin stabilirea şi implementarea programelor de măsuri. Introducere Directiva Cadru în domeniul apei a fost adoptată de către Parlamentul European în 23 octombrie 2000 şi a fost pusă în aplicare începând cu data de 22 decembrie 2000. urmărind noi elemente: elaborarea planurilor de management pe bazine hidrografice. luarea unor măsuri de reducere progresivă a poluării apei cu substanţe prioritare care prezintă un important factor de risc pentru mediul acvatic şi oprirea treptată a evacuărilor. definirea „condiţiilor de referinţă” pentru apele de suprafaţă. cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale.

folosind controlul poluării la sursă prin stabilirea valorilor limită ale emisiilor. elaborarea proiectului Planului de Management pe bazin hidrografic. pentru care au fost concepute programe de măsuri specifice în vederea conformării cu obiectivele de mediu.prevenirea şi controlul poluării. precum şi standarde de calitate a mediului. cu privire la următoarele etape referitoare la: calendarul şi programul de lucru pentru elaborarea planurilor de management pe bazin hidrografic şi despre rolul consultării. atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ. prin Planul de management se stabilesc deciziile necesare în economia apei şi pentru 24 . poluarea cu substanţe prioritar periculoase şi alterările hidromorfologice.  Problemele principale de gospodărire ale apelor din bazin au fost prezentate spre informare şi consultare publicului. sinteza problemelor importante de gospodărirea apelor până la 22. în special.2008 şi consultarea publicului 6 luni în cursul anului 2009. în cadrul întâlnirilor privind elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare şi Management al spaţiului hidrografic Prut – Bârlad (2007). politica în domeniul apei trebuie să se bazeze pe o abordare combinată. măsurile de gospodărire a apelor la nivel bazinal şi local şi evidenţiază factorii majori care influenţează gospodărirea apei într-un bazin hidrografic. până la 22.12. conceptul de reabilitare al resurselor de apă. specifică faptul că Statele Membre trebuie să informeze şi să consulte publicul şi utilizatorii. Articolul 14 al Directivei Cadru Apa 2000/60/E.C.  În cadrul acestui proces au fost identificate 4 categorii majore de probleme: poluarea cu substanţe organice. Planul de management al bazinului hidrografic reprezintă instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apa reglementat prin Articolul 13 şi anexa VII şi are drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de apă precum şi protecţia ecosistemelor acvatice. având ca obiectiv principal atingerea unei „stări bune” a apelor de suprafaţă şi subterane. până cel mai târziu în 2006.12. Planul de management bazinal este în strânsă corelaţie cu dezvoltarea socioeconomică şi prezintă punctul de plecare pentru măsurile de management din toate ramurile economiei. De asemenea. Implementarea acestei Directive va contribui la o dezvoltare durabilă socioeconomică prin asigurarea necesarului de apă pentru folosinţe.. poluarea cu nutrienţi. 2007.

În acest context. Planul de management al bazinului hidrografic (P. De asemenea. componentă de gospodărire calitativă a resurselor de apă şi un colectiv interdisciplinar care să colaboreze cu Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor la elaborarea Planurilor de Amenajare a bazinului hidrografic. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu Ordinul nr.H.dezvoltarea de obiective pentru o gospodărire durabilă. În acest scop. componentă cantitativă de gospodărire a apelor din cadrul Schemelor Directoare. aparţinând Administraţiei Naţionale „Apele Române” s-a creat un compartiment pentru elaborarea Planurilor de Amenajare ale Bazinelor Hidrografice.H. la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române” a fost creat Departamentul Planuri de Management ale Bazinelor Hidrografice.2000.A. În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.M. echilibrată şi complexă a resurselor de apă. la nivelul fiecărui bazin hidrografic. Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin HG 1212/29. unitară.47 din Legea apelor nr. la nivelul fiecărei Direcţii de Ape s-a înfiinţat un compartiment pentru elaborarea Planului de Management bazinal.11. s-a înfiinţat un Comitet de Bazin. Administraţia Naţională „Apele Române” a fost desemnată. 913/2001. componenta de gospodărire cantitativă a resurselor de apă din cadrul Schemelor Directoare. Ca infrastructură de bază a economiei. pornind de la caracterul regenerabil dar limitat al resurselor de apă dulce. autoritate competentă pentru implementarea Directivei Cadru Apa în România. Administraţia Naţională „Apele Române” elaborează Schemele Directoare de Amenajare şi Management ale Bazinelor Hidrografice care sunt formate din Planul de Management al Bazinului Hidrografic şi Planul de Amenajare al Bazinului Hidrografic. atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. iar în cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. managementul apelor trebuie să ofere soluţii pentru asigurarea în prezent şi în viitor a necesarului de apă al populaţiei şi economiei. împreună cu Ministerul Mediului. în conformitate cu prevederile art.) cât şi cu programele de dezvoltare şi etapizare. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.B.) trebuie corelat cu planurile de amenajare ale bazinelor hidrografice (P. precum şi de la principiile gospodăririi unitare pe bazine hidrografice a resurselor de suprafaţă şi subterane. Obiectivele fundamentale care au stat la baza creării Comitetului de Bazin au fost colaborarea eficientă a organismelor teritoriale de gospodărire a apelor cu organele 25 .B.

printre care şi România trebuie să contribuie la elaborarea Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunării. beneficiarii serviciilor de gospodărire a apelor şi cu organizaţiilor neguvernamentale locale cu profil de protecţie a mediului. În acest scop statele semnatare a Convenţiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea au stabilit ca Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunării să fie format din trei părţi: Partea A: Planul general ce cuprinde problemele de importanţă bazinală cu efecte transfrontaliere şi se referă la: cursurile principale ale râurilor care au bazine hidrografice > 4000 km2. utilizatorii din bazinul respectiv. Sava. Delta Dunării). Partea B: Planurile naţionale de management ale ţărilor dunărene. 26 . lacurile cu suprafeţe > 100 km2. Partea C: Planurile de management la nivel de sub-bazine naţionale (în cazul României -11).administraţiei publice locale. Dunărea. Planurile sub-bazinelor coordonate la nivel internaţional (Tisa. Acest comitet îşi propune respectarea şi aplicarea principiilor gospodăririi durabile a resurselor de apă şi menţinerea echilibrului între conservarea şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă. statele dunărene. Prut. În conformitate cu prevederile Directivei Cadru a Apei. urmând aceeaşi modalitate de realizare şi aprobare ca şi Raportul 2004.2004.12. Deltă şi apele costiere. Planul de Management al Districtului Hidrografic al Dunării a fost finalizat în cursului anului 2010. acvifere transfrontaliere cu suprafaţa > 4000 km2. Partea A a Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunării – Raport 2004 a fost elaborată de Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea cu contribuţia ţărilor dunărene şi aprobată de miniştrii mediului din ţările dunărene reuniţi în cadrul Conferinţei Ministeriale care a avut loc la Viena pe data de 13.

lacurile cu suprafeţe > 10 km2. Planul Naţional şi Planurile sub-bazinelor conţinând informaţii adiţionale/complementare. Datele au fost furnizate în principal de colectivele din cadrul Direcţiei Apelor Prut şi S. pentru analiza evoluţiei în timp a unor parametrii caracteristici. au fost organizate întâlniri cu ţările vecine (Ungaria. programele de măsuri. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. la nivel bilateral.în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. astfel. Se precizează ca nivelul de detaliu creşte de la partea A (internaţională) la partea C (sub-bazine naţionale). Planul Naţional de Management al Apelor din România este format din 11 Planuri de Management Bazinale. inclusiv Planul de Management Integrat al bazinului hidrografic al râului Tisa sub coordonarea Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (I. ce cuprinde problemele de importanţă bazinală cu efecte transfrontaliere. având ca obiectiv armonizarea abordărilor şi datelor pentru corpurile de apă frontaliere şi transfrontaliere.R. agenţii economici. referindu-se la: cursurile principale ale râurilor care au bazine hidrografice > 1000 km2. cât şi în anul 2009. În cazurile în care s-au utilizat date pe o perioadă mai îndelungată de timp.P. atât în anul 2008. România contribuie la elaborarea Planurilor de Management la nivel de sub-bazin.Partea B De asemenea. Datele şi informaţiile care au fost utilizate în elaborarea Planului de Management sunt date din anul 2007. De asemenea. există iniţiative de realizare ale Planurilor de management la nivelul altor sub-bazine internaţionale cum ar fi Prut şi Delta Dunării împreună cu Republica Moldova şi Ucraina.C. Direcţiile Judeţene de Agricultură din judeţele aparţinând 27 . obiectivele de mediu.). Partea B (naţională) . Aşa cum s-a precizat mai sus. acvifere transfrontaliere cu suprafaţa > 1000 km2. însă procesul de elaborare nu a început încă.A-urilor. zone protejate. în vederea informării şi consultării publicului pe o perioadă de peste 10 luni în cursul anului 2009 (până la 10 noiembrie 2009). în special referitoare la: caracterizarea apelor de suprafaţă şi subterane. starea apelor. Bulgaria şi Serbia). analiza economică şi excepţiile de la obiectivele de mediu.varianta preliminară . acest lucru este menţionat specific în capitolul respectiv.G.D. Proiectul Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut – Bârlad .a fost prezentat pe website-ul Direcţiei Apelor Prut pe 22 decembrie 2008.

De asemenea. o serie de autorităţi ale administraţiei publice centrale. nr. 2. pe baza elementelor biologice.E. conform prevederilor Directivei Cadru. proiectul Planului de Management bazinal – varianta preliminară – a fost îmbunătăţit. În acest sens. elaborate de către institutele de cercetare şi universităţi. Prezentarea generală a spaţiului hidrografic Prut – Bârlad 2.267 km2 (fig. bazinul hidrografic al râului Bârlad şi afluenţi de stânga ai râului Siret din judeţele Botoşani şi Galaţi. privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (transpusă prin H.1. chimice şi hidromorfologice. autorităţi administrative autonome sau alte autorităţi publice şi-au schimbat în mod oficial denumirea. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe).). care vor trebui să ia măsuri pentru a se atinge obiectivele de mediu ale diverselor categorii de ape.G. autorităţile locale şi judeţene. acestea fiind integrate în proiectul Planului de Management bazinal şi puse pe site-ul Direcţiilor Apelor şi al Administraţiei Naţionale „Apele Române” în vederea consultării publicului şi în mod special a unităţilor implicate în procesul de implementare al Directivei Cadru.). Institutul Naţional de Statistică etc. planul conţine o listă cu denumiri actualizate ale acestora.1. Administraţiile Regiunilor de Dezvoltare. precum şi privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a potenţialului ecologic al corpurilor de apă artificiale şi puternic modificate.spaţiului analizat. care se regaseşte după secţiunea „Abrevieri”. în vederea aprobării prin Hotărâre de Guvern.E.A. a urmat Procedura de evaluare strategică de mediu (S. având o suprafaţă totală de 20. după elaborarea la 22 decembrie 2009 a Planului Naţional de Management şi a Planurilor de Management la nivel de bazine/spaţii hidrografice. 28 . Agenţiile de Protecţia Mediului şi Garda de Mediu. Planul Naţional de Management aferent porţiunii naţionale a bazinului hidrografic internaţional al fluviului Dunărea. Pe măsură ce se s-au finalizat studiile. în concordanţă cu cerinţele Directivei 2001/42/C. sinteză a Planurilor de Management la nivel de bazine/spaţii hidrografice. Îmbunătăţirile/actualizările au vizat unele capitole. 2. privind sistemele de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă. Delimitarea spaţiului hidrografic Planul de management se elaborează pentru spaţiul hidrografic format din bazinul mijlociu şi inferior al râului Prut.

1 Spaţiul hidrografic Prut – Bârlad 29 .Figura 2.

Huşi. 23.550 13. Al doilea afluent ca lungime al Dunării. Vaslui.487 în b.85 31.196. Târgu Frumos. România şi Republica Moldova.500 km2 se desfăşoară pe teritoriul a trei state: Ucraina.52 26. Târgu Bujor.04 mil.215.60 22. Prut).77 21. Populaţia din aceasta zonă este de circa 2. Bârlad. afluent de stânga al Siretului. Iaşi. Dorohoi.1 Caracteristicile administrative şi demografice ale teritoriului în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Nr. Suprafaţa totală a bazinului de 27.74 0. Bazinul râului Bârlad.35 100 Populaţia (locuitori) 414042 692546 455. Bacău şi Vrancea.34 0.53 20. În mediul urban trăiesc mai mult de 1.h. 1 2 3 4 5 6 7 Suprafaţ Judeţul Botoşani Iaşi Vaslui Neamţ Bacău Vrancea Galaţi Total a (km2) 4782 4564 5318 172 946 157 4328 20. spaţiul hidrografic Prut .67 0. Iaşi.62 0.24 0. locuitori rezidenţi în 15 oraşe: Botoşani. Siret la vest şi Nistru la nord şi est. Săveni. Darabani. este delimitat în partea de nordest şi est de bazinul râului Prut.Bazinul hidrografic al râului Prut este situat în extremitatea nord-estică a bazinului Dunării şi se învecinează cu bazinele Tisa la nord-vest.Bârlad ocupă aproape integral judeţele: Botoşani. Din punct de vedere administrativ.9 km) formează graniţa între România şi Ucraina pe 31 km şi între România şi Republica Moldova pe 711 km.1).485 2. Densitatea populaţiei este de circa 112 loc/km2 (tabelul 2.04 27. râul Prut (952.h.85 4.566 7481 920 612.196 milioane locuitori (din care 1. Vaslui şi Galaţi şi parţial judeţele: Neamţ. Galaţi. 18.590 % din populaţia totală pe b. crt. Negreşti şi Tecuci.267 % din suprafaţa totală pe b. Tabelul 2. Hârlău.88 100 30 . Bereşti.h.

Bazinul are o altitudine medie de 211 m şi o pantă medie de 5‰.2. Bazinul superior prezintă o asimetrie accentuată a sistemului spre stânga. unde se regăseşte şi altitudinea maximă de 587 m (Dealul Mare-Tudora). situată în totalitate în bazinul râului Prut. iar cursul inferior este cvasisimetric. 31 . de la nord la sud. Raul Bârlad. 2.h.2. Râul Bârlad adună 144 de afluenţi codificaţi cu o lungime totală de 2. Prut este forma alungită cu o lăţime medie de circa 30 km. Prut cât şi b. 2 Altitudinea medie variază între 130 m în zona centrală şi 2 m în zona de confluenţă. Hidrografie Bazinul hidrografic al râului Prut are în România o suprafaţă de recepţie de 10. limita vestică a bazinului Prut.3.6% din suprafaţa ţării).967 km (cca. are înălţimea medie de circa 150 m. Panta medie a bazinului este de 0. O caracteristică a b.  Podişul Sucevei.Bârlad aparţine Podişului Moldovei şi părţii de nord-est a Câmpiei Române. În continuare.220 km2. alcătuit din suprafeţe structurale cu o înălţime medie de circa 400 m. Relief Relieful spaţiului hidrografic Prut . are un bazin de recepţie cu o suprafaţă de 7.639 km. 4. Bârlad:  Podişul Central Moldovenesc. se individualizează următoarele subunităţi morfologice care aparţin atât b. cel mare afluent de stânga al Siretului. 2.h. (Fig.2)  Câmpia Moldovei. fragmentate de văi adânci (150-200 m).2‰. scurgerea înregistrându-se numai în perioade cu precipitaţii. h. Ca o caracteristică a spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. 80% din reţeaua hidrografică este formată din cursuri nepermanente din care 60% sunt cursuri temporare (în cursul superior apărând fenomenul de secare datorită perioadelor fără precipitaţii) şi 18% sunt cursuri semipermanente. Bazinele hidrografice ale celor 248 de afluenţi codificaţi păstrează acelaşi grad mare de alungire şi orientare paralelă cu munţii Carpaţi.

Figura 2. 2 Principalele unităţi de relief 32 .

1% în b. sunt dezvoltate în special în zonele de contact cu relieful înalt de podiş.• Dealurile pliocene (Colinele Tutovei. Bârlad (46%). Celelalte zone ocupă suprafeţe mult mai reduse.3).h.  Câmpia Tecuciului şi Câmpia Covurluiului sunt câmpii de tip colinar. 33 . Astfel.Bârlad este influenţat de condiţiile fizico-geografice. Bârlad 27%. luciul de apă ocupă un procent de 1.4.h. Dealurile Fălciului.h. Bârlad.4% şi în b.h. Prut 21. Pădurile. Bârlad.7%) cât şi în b. cu versanţi afectaţi puternic de fenomene de eroziune a solului.h. cu lăţimi de circa 20 km în partea de sud şi înălţimi cuprinse între 60-200 m. cât şi de factorii antropici (Fig. 2. Terenurile arabile sunt predominante atât în b. ce ocupă în b. adânci de 100-150 m.h. Culturile perene au o dezvoltare relativ uniformă ocupând 13. Prut şi 0. 2.h.26 în b. Prut (54. Prut şi 16.3% în b.19% în b.h. Dealurile Covurluiului) cu altitudini de peste 400 m în nord şi circa 250 în sud. separate de văi consecvente. Utilizarea terenului Modul de utilizare a terenului în cadrul spaţiului hidrografic Prut .

3 Utilizarea terenului 34 .Figura 2.

Geologie Pe teritoriul bazinului hidrografic Prut sunt predominante rocile de tip silicios. (Fig. Podişul Moldovei are un climat temperatcontinental cu unele particularităţi. reprezintă circa 94% din totalul resurselor şi este format în principal de râurile Prut. pliocenă şi cuaternară.5. un climat specific zonelor împădurite.85 mil.4. mc/an. În bazinul hidrografic Prut temperatura medie multianuală este de 9. din care utilizabile sunt circa 960 mil. mc/an. la sud unde cantităţile ajung la aproximativ 400 mm. cele calcaroase aflorând pe suprafeţe mici la partea superioară a platourilor din cadrul Podişului Central Moldovenesc.6. Resursele de apă ale lacurilor naturale sunt foarte reduse. În ambele bazine. mc. În bazinul hidrografic Bârlad precipitaţiile medii multianuale scad de la nord. 2. rocile calcaroase fiind pe suprafeţe mici în Podişul Central Moldovenesc. 35 . unde se înregistrează aproximativ 600 mm. Media multianuală a precipitaţiilor în bazinul hidrografic Prut este de 550 mm. depozitele geologice ce apar la zi sunt de vârstă miocenă. Resurse de apă Resursele totale de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad însumează circa 3661 mil. Climă Prin aşezarea în partea de est a ţării.0 şi ºC î bazinul hidrografic Bârlad este de 9. n 2. În zonele joase predomină un climat de stepă. În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad există 75 acumulări din care 49 au folosinţă complexă şi însumează un volum util de 614.7. iar în cele mai înalte. Bârlad şi afluenţi ai acestora.2.) 2. Stocul de 3661 mil. mc/an. media pe bazin ajungând la circa 520 mm. Pe teritoriul bazinului Bârlad predomină rocile de tip silicios. În spaţiul hidrografic Prut-Bârlad precipitaţiile medii multianuale variază între 400 mm şi 600 mm pe an.5 ºC. Podişului Sucevei şi văii Prutului.

Figura 2. 4 Principalele unităţi geologice 36 .

mc (7. Până la intrarea pe teritoriul României. din munţii Carpaţi pe teritoriul Ucrainei şi se varsă în Dunărea la altitudinea de 2 m.48 mc/s (300 mil. mc/an) în secţiunea Bârlad.2 l/s/km2.În lungul cursului. iar al surselor de medie şi mare adâncime de 216. mc/an) în secţiunea Ungheni. mc/an) atât pentru râul Vaslui (la Moara Domnească) cât şi pentru râul Tutova (acumularea Cuibul Vulturilor). Aportul principalului afluent. mc (7. Vaslui în secţiunea Moara Domnească 2 l/s/km2 şi Tutova în secţiunea ac.58 mc/s). Resursele subterane din spaţiul hidrografic Prut . mc/an). Caracterizarea apelor de suprafaţă 3. panta longitudinală de 6. 3. râul Prut are o lungime de circa 211 km. Resursa utilizabilă este de circa 251.8 mc/s) provin din surse freatice şi 246. mc/an) în secţiunea Rădăuţi.7 mc/s (2736 mil.56 mil. Categorii de apă de suprafaţă În spaţiul hidrografic Prut . 3.7 – 2. un coeficient de sinuozitate de 1. mc (14. Râul Prut izvorăşte de pe versantul N-E al masivului Cernahora la altitudinea de 1580 m.241 km2.4 ‰.8 mc/s) din surse de adâncime.4 mil. mc (6. Aspectul deficitar se menţine atât pentru apele subterane freatice cât şi în privinţa celor de medie şi mare adâncime (50-300m).1.87 mc/s).7 mil. mc (1. la Oroftiana.Bârlad sunt estimate la 460.1). este de 10 mc/s (316 mil.1 mc/s). Debitul mediu multianual al râului Bârlad variază de la 9. din care 214.Bârlad sunt identificate 417 râuri cu suprafeţe mai mari de 10 km2 şi 75 de lacuri (acumulări şi un lac natural) cu suprafeţe mai mari de 50 ha (fig.7 mil. 37 . mc/an) la conflue nţa cu Dunărea. ajungând la 105 mc/s (3314 mil.1 mc/s (2462 mil. debitul mediu multianual al râului Prut creste de la 78. • Râuri Prutul este ultimul afluent de ordinul I al Dunării şi confluează cu aceasta la 150 km amonte de vărsarea fluviului în Marea Neagră.97 mc/s) din care aportul surselor freatice este de 34.1 mil.8 l/s/km2.18 şi un bazin de 8. mc/an) la confluenţa cu Siretul. Aportul afluenţilor mai importanţi este de 1 mc/s (31. Bahlui în secţiunea Iaşi 2. la 11 mc/s (347 mil. la 86.6 mil.4 mil. Cuibul Vulturilor 1. mc (6. râul Jijia.5 l/s/km2. În spaţiul hidrografic Prut Bârlad afluenţii cursurilor principale au resurse de apă reduse: Jijia 1.

1 Categorii de ape 38 .Figura 3.

000 km au curgere intermitentă (Putreda. Aluza). Din dreptul localităţii Chipereşti. Râbniţa şi Ceremuşul. este de 742 km.2‰. Din stânga nu primeşte afluenţi importanţi din Carpaţi. Ciugurul. România şi Moldova) 11. Vorniceasa.30. Panta medie a râului Prut este de 0. Gârla Mare. Racoveţul. Kamenka.3 ‰ şi un coeficient de sinuozitate de 1. izvorăşte din Dealul Ibăneşti – Herţa de la altitudine absolută de 300 m şi se varsă în Prut la altitudinea de 57 m. Jijia. Pe teritoriul României lungimea afluenţilor codificaţi este de 3. L = 118 km). Brăneşti şi Chineja.55. Corneşti. Jijia. a fost determinată de necesitatea asigurării rezervelor de apă. care însumează o suprafaţă de 1. de la altitudinea de 340 m. Raul Jijia. izvorăşte din Masivul Bour. Pe teritoriul României suprafaţa bazinului hidrografic este de 10.000 km au curgere permanentă (Başeu. a căpătat denumirea de Jijia Veche. Lopatnic. 39 .33 km/km2).41 km/km2 fiind superioară mediei pe ţară (0. traseul râului Jijia a fost modificat prin execuţia unei albii artificiale până la confluenţa cu râul Prut. cel mai important afluent de pe partea dreapta al Prutului.45.În acest sector afluenţii de dreapta sunt: Pruteţul. Multitudinea iazurilor din bazin. Vilia. În bazinul Başeu majoritatea râurilor au curs temporar. o lungime de 275 km. din care 3. având o pantă medie de 2. Frasinul. Moşna. Densitatea reţelei hidrografice este de 0. panta longitudinală a râului este de 1‰. Partea din râu în aval de Chipereşti şi până la vechea confluenţă cu Prutul. Pistinka.757 km2. Larga. Coeficientul de sinuozitate este de 2. La Chipereşti s-a realizat nodul hidrotehnic prin intermediul căruia se pot face transferuri de debit în Jijia Veche.809 km. Başeu.Reţeaua hidrografică însumează în cele 3 ţări (Ucraina.000 km. pe care face şi graniţa de est.În continuare sunt prezentaţi principalii afluenţi din spaţiul hidrografic Prut de pe teritoriul României: Raul Başeu (F = 965 km2. Liucica. iar coeficientul de sinuozitate este de 1. cu altitudinea medie de 152 m.190 ha cu un volum de 34 mil. Isnovăţ.967 km2 şi lungimea. Rădăuţi. iar a afluenţilor principali variază între 1-3‰. pe teritoriul Ucrainei. Pe partea dreaptă râul Prut primeşte 27 afluenţi dintre care menţionăm: Poiana. Bahlui) şi aproape 8. ultimul fiind şi cel mai important. Bazinul hidrografic al râului Jijia are o suprafaţă de 5. Mirnova. în lungime de 49 km. Elan. mc. Pe partea stângă râul Prut primeşte 32 afluenţi din care menţionăm: Telenaia. Oancea. Volovăţ.

Panta longitudinală a acestora este de 3‰ şi coeficientul de sinuozitate variază între 1.Râul Jijia are 36 afluenţi din care ce mai importanţi sunt: Sitna.29 0 0. Densitatea medie a reţelei hidrografice este de 0. Cei mai importanţi sunt: Călmăţui (F = 363 km2.490 4 5 Tungujei 16 6. crt.01 5 0.0 215 313 40 250 257 0. Tabelul 3. Crasna. 1 Caracteristicile regimului hidrologic Debite medii Lungime Nr.015 0. iar pentru afluenţii mai mari variază între 3-7‰.004 0. Coeficientul de sinuozitate este 1. (km) Bârlad Băceşti Supraf aţa (km2) Q mediu Altitudine multianu (mdM) al (m /s) 3 minime lunare în m3/s cu asigurările 80% 90% 95% Qm/Q M 1 207 138 292 0.750 0. Pereschiv şi Berheci. Râul Bârlad are 45 afluenţi din care cei mai importanţi sunt: Sacovăţ. Alimentarea din izvoare şi prezenţa pânzelor freatice sunt cu totul insuficiente ceea ce duce în anii deosebit de secetoşi la apariţia fenomenului de secare. Geru (F = 755 km2.00 1/7160 .00 4 0. L = 62 km) şi Suhu (F = 373 km2.6 6778 220 10. Izvorăşte din Dealurile Valea Ursului. Panta medie a râului Bârlad este de 2‰.004 0.220 km şi o lungime de 207 km.15 şi 2. L = 25 km).002 Racova Puşcaşi 0.008 0.3 0.365 km.080 0. Lungimea totală a reţelei hidrografice codificate este de 2. ajungând la vărsare la 20 m. Jijioara şi Bahlui.080 km2 şi o lungime a reţelei hidrografice de 672 km. Râul Bârlad este un râu tipic de silvostepă având o suprafaţă de bazin de 7.030 3 Bârlad Tecuci Sacovă ţ 39.90 0. Afluenţi de stânga ai râului Siret în judeţele Botoşani şi Galaţi au o suprafaţă a bazinelor hidrografice de 2. L = 72 km).13. Râul Staţia hidrometrică râu de la confl.00 0 1/95 2 Bârlad Vaslui 176 1550 236 2.3.344 0.Vaslui.010 0. Miletin. Racova. de la altitudinea de 347 2 m.465 0. Tutova.587 0.35 km/km2.

281 0.650 0.0 105 92.035 20 21 Sitna Todireni 3.00 1/1740 1 0 1/2640 Qm/Q M 7 7.004 9 65 172 281 0.0 12.090 0.001 0.080 0.16 0.015 0.005 0.100 0.24 0.03 0 0.050 11 12 13 14 15 16 17 Zeletin Galbeni Prut Prut Prut Prut Prut Rădăuţi Stânca Ungheni Fălciu Oancea 7.50 1/400 17.0 9.020 0.00 1/1097 0 0.3 495 261 0.0 13.3 402 9074 12000 15620 25095 26874 917 268 529 480 361 290 279 168 0.0 10.040 1/1080 15.0 1/22 0.00 1/373 18.015 0.0 15.902 0.010 0.0 15.080 0.469 0.040 0.005 8 Simila Bârlad Tutova Rădeni 2.0 1/22 20.00 2 0.0 652 554 387 212 79.00 1/2260 .0 13.9 83.2 6.2 46 940 220 41 167 202 2.06 0 0.060 0.Debite medii Lungime Nr.0 1/49 20. Râul Staţia hidrometrică râu de la confl.8 1.080 0.020 Miletin N.0 401 216 0.00 5 1/706 Başeu Ştefăneşti Jijia Dorohoi 18 267 238 262 0.02 0 0.0 11.6 88.712 79. Bălcescu 0.00 5 0.0 13.03 0 5 1/2560 10 Berheci Feldioara 26.001 0. (km) Supraf aţa (km2) Q mediu Altitudine multianu (mdM) al (m3/s) minime lunare în m3/s cu asigurările 80% 90% 95% 2 6 Vaslueţ Soleşti Crasna Mânjeşti 35 429 245 0.0 7.80 0.5 265 250 0.331 0.01 0 0. crt.454 0.875 0.008 19 Jijia Todireni 181 1070 186 2.007 0.

2 Caracteristicile lacurilor naturale Nr. doar lacul Pochina depăşeşte 50 ha (tabelul 3. Iloaiei Elan Murgeni 82 137 317 0.748 Altitudine medie (m) 11 Adâncime medie (m) 1.08 0 0.00 2 0.9 ha 42 . Denumire lac Suprafaţa (km2) 0. S = 2 ha În judeţul Iaşi: Lacul Pruteţ-Bălătău.438 0.012 • Lacuri naturale Lacurile naturale nu reprezintă o caracteristică importantă în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad. Tabelul 3.00 5 0. Râul Staţia hidrometrică râu de la confl.5 523 159 1.06 0. crt. S = 6.120 1/763 24 1. (km) Supraf aţa (km2) Q mediu Altitudine multianu (mdM) al (m3/s) minime lunare în m3/s cu asigurările 80% 90% 95% 0 22 Bahlui Hârlău Bahlui Iaşi Bahlueţ Pd. Lacul Pochina În vechea luncă inundabilă a râului Prut lacurile naturale existau în număr mare.89 ha şi Balta Teiva-Vişina.Debite medii Lungime Nr.439 0. Ca suprafaţă.46 0. dar datorită modificărilor antropice au dispărut sau au fost transformate în iazuri piscicole.050 0.020 0.020 0. În tot arealul sunt 7 lacuri naturale din care 6 sunt în judeţul Galaţi (Prutul inferior).00 7 00 1/1080 Qm/Q M 23 12 1717 150 3. Prin legea 5/2000 sunt declarate rezervaţii şi monumente ale naturii: • • În judeţul Botoşani: Bucecea-Bălţile Siretului.020 1/1830 25 17 410 168 0. S = 24.200 0.2).010 0. crt.3 1.

Râpa Albastră pe râul Simila.8 ha) şi Lacul Vlăscuţa (41. Pe afluenţii râului Siret. 3.).400 mil mc. adăpat etc. Prut. Acumulări Iazurile sunt prezente în număr mare (262) în spaţiului hidrografic Prut . soluri cernoziomice. soluri cernoziomice. tipologie şi condiţii de referinţă Ecoregiuni Din cele 25 de ecoregiuni definite pentru Europa în Anexa XI a Directivei Cadru în domeniul Apei (Ilieş 1978).8 ha). 3. 43 . exceptând bazinul hidrografic Bârlad. Limitele ecoregiunilor Provincia Pontică şi Câmpia de Est intersectează cursurile de apă importante care provin din zona montană la altitudinea de 200-250 m. Ecoregiuni.• • În judeţul Galaţi: Balta Potcoava (49 ha). zone limitate cu păduri de foioase. În bazinul hidrografic Bârlad sunt 20 acumulări din care mai importante sunt: Soleşti pe râul Vaslui.h. iar restul îndeplinesc alte funcţii (irigaţii. Majoritatea au rol piscicol. Ecoregiunea Provincia Pontică se caracterizează printr-un relief uşor ondulat în partea de N. iar între cursurile principale limita ecoregiunilor urcă până la altitudinea de 400-500 m. În bazinul hidrografic Prut sunt 26 acumulări din care cea mai importantă este Stânca-Costeşti cu un volum total VT = 1. Prut (225) pe râurile Başeu.2. Sunt amplasate cu precădere în b.2. Lacul Pochina (74.Bârlad. păduri de foioase şi zone agricole. multe din ele fiind amenajate încă din timpul lui Ştefan cel Mare. există un număr de 3 acumulări. Jijia. geologie predominant silicioasă. pe baza caracteristicilor ecologice şi a distribuţiei geografice a faunei acvatice.A. Bahlui şi afluenţi ai acestora. Puşcaşi pe râul Racova.Bârlad s-au delimitat 2 ecoregiuni: Provincia Pontică (12) şi Câmpia de Est (16). Ecoregiunea Câmpia de Est se caracterizează prin geologie predominant silicioasă. Acumulările din spaţiului hidrografic sunt în număr de 75 (permanente şi nepermanente) din care 49 sunt complexe şi au ca folosinţă principală apărarea de inundaţii. în spaţiul hidrografic Prut . pentru a delimita bazinele hidrografice a căror cursuri de apă sunt situate în regiunea de dealuri joase. Acestea sunt reprezentate în Fig. ce se află pe teritoriul administrat de D.

44 .2. 200-500 m. factori presupuşi a se afla în relaţie indirectă cu comunităţile biologice (relaţie de tip cauza-efect) • Abordarea bottom-up – tipologie bazată pe măsurători directe ale variabilităţii comunităţilor biologice (relaţie de tip efect-cauză) prin care se urmăreşte o verificare biologică a tipologiei abiotice • Suprapunerea celor două abordări pentru definirea finală a tipurilor de corpuri de apă Pentru caracterizarea tipologică abiotică a cursurilor de apă din România. • debitul specific mediu multianual. s-au utilizat următorii parametri: obligatorii – care conduc la primele diferenţieri: • • • • ecoregiunile. zone piemontane şi munţi.1.3. corpurile de apă dintr-un bazin sau district hidrografic să fie diferenţiate după tipul lor. > 500 m. dealuri şi podişuri. opţionali – care conduc la diferenţieri mai detaliate: • structura litologică a patului albiei. calcaroase şi organice.tipologie bazată pe parametrii descriptivi abiotici. iar caracteristicile geologice au fost delimitate de următoarele tipuri de roci: silicioase. • Altitudinea bazinului a fost caracterizată prin domeniile < 200 m. suprafaţa bazinului de recepţie. • caracteristicile climatice: precipitaţiile medii multianuale şi temperatura medie multianuală. care definesc principalele unităţi de relief: câmpii. altitudinea bazinului. caracteristicile geologice. Clasificarea tipologică a cursurilor de apă se realizează în următoarele etape: • Abordarea top-down . Tipologie şi condiţii de referinţă pentru râuri Directiva Cadru Apa prevede ca pentru fiecare categorie de apă de suprafaţă. având la bază sistemul B de clasificare (Anexa II a Directivei Cadru Apa). • debitul specific mediu lunar minim anual cu probabilitate de 95%. • panta medie a cursului de apă.

Bârlad 45 . 2 Ecoregiuni în spaţiul hidrografic Prut .Figura 3.

Pentru structura litologică a patului albiei s-au considerat următorii constituenţi: blocuri (D > 200 mm).3. mic (< 3 l/s/km2). cu două subtipuri diferenţiate în funcţie de geologie.05 – 2 mm). zona mrenei şi zona crapului) au condus la definirea. zona lipanului. pietriş (D = 2 – 70 mm). mâl (D = 0. Prezentarea sintetică a tipurilor şi sub-tipurilor este cuprinsă în Tabelul 3. sub Art..Zonarea longitudinală a cursurilor de apă a luat în considerare suprafaţa bazinului. argilă (D < 0.C. conducând la reducerea numărului de tipuri.3 – 2 l/s·km2). pentru spaţiul hidrografic Prut . respectiv: cursuri de apă mici (F = 10 – 100 km2). în secţiunile de referinţă şi cele mai bune secţiuni disponibile. zona scobarului şi a cleanului. ce au fost raportate în cadrul Raportului 2004.3 l/s·km2). În consecinţă. cu un singur subtip în funcţie de geologie. cursuri de apă foarte mari (F > 10 000 km2). medii 0-8 ºC. mediu (3-30 l/s/km2). 46 . iar debitul specific mediu lunar minim anual cu asigurare de 95% prin categoriile: mare (> 2 l/s·km2). Reactualizarea tipologiei cursurilor de apă În etapa actuală. în această etapă a fost definit pentru spaţiul hidrografic Prut .A. mediu (0.05 – 0. tipologia cursurilor de apă a fost redefinită şi sintetizată.005 mm).Bârlad un număr de 7 tipuri de cursuri de apă. Analiza datelor şi informaţiilor mai sus menţionate şi corelarea acestora cu tipurile de ihtiofaună potenţială definite de academicianul Bănărescu în 1964 (zona păstrăvului. nisip (D = 0. medii 500-800 mm/an şi abundente > 800 mm/an şi prin temperaturi medii multianuale: mici < 0 ºC. cursuri de apă mari (F = 1000 – 10 000 km2). mari > 8 ºC. cursuri de apă medii (F = 100 – 1000 km2). Debitul specific mediu multianual s-a caracterizat prin următoarele categorii: mare (>30 l/s/km2). având în vedere existenţa unor date şi informaţii suplimentare rezultate din măsurători directe ale variabilităţii comunităţilor de macronevertebrate (considerat elementul cel mai reprezentativ pentru cursurile de apă).005 mm). bolovăniş (D = 70 – 200 mm). respectiv reducerea numărului de tipuri a fost determinată de existenţa aceloraşi caracteristici ale comunităţilor de macronevertebrate pentru unele tipuri definite distinct în etapa anterioară. 5 al D. Sintetizarea. mic (<0. a 10 tipuri de cursuri de apă.Bârlad. Caracteristicile climatice au fost diferenţiate prin precipitaţiile medii multianuale: reduse <500 mm/an.

3 Tipologia cursurilor de apă Pa rii Precipitaţii (mm/an) ra Altitudinea (mdMN) Structura litologică et m Temperatura (°C) Suprafaţa (km2) Tip Curs de apă situat în zona de dealuri sau de podişuri Curs de apă 10-a.Tabelul 3.4 Ecoregiunea Panta (‰) Q (l/s/km2) Geologia Simbol . argilă mâloa să mâl 130 200 500 500 700 810 1-5 0. mâl <2 <20 0 400 600 911 1-3 situat în zona de câmpie Sector de curs de apă situat în zona de RO10 11.20.5 -5 <20 0 400 600 911 210 0.5 situat în zona RO06 de câmpie 11. 16 102000 bcalcaroasă c-organică a-silicioasă bcalcaroasă c-organică <8 <20 0 400 600 911 <3 <0.16 >300 0 >500 0 a-silicioasă bcalcaroasă c-organică câmpie F>3000 km2 ECO 11 F>5000 km2 ECO 12. 12.16 nisip. 12. 16 a-silicioasă 101000 bcalcaroasă c-organică a-silicioasă nisip.05-1 RO10 * 47 q95% (l/s/km2) 0. argilă 0.3 Sector de curs de zone apă cu 16 1000 5000 umede RO09 nisip. pietriş nisip. RO04 11. mâl. 12.010.

mâl <20 0 400 500 911 101000 a-silicioasă bcalcaroasă pietriş .1-1 RO11 F>5000 km . argilă <1 <20 0 400 600 911 210 0. au fost menţinute cele 4 tipuri definite în etapa anterioară. este necesară o investigare şi analiză hidrologică aprofundată.57 0 <8 <2 În privinţa cursurilor de apă nepermanente.* ECO 12. nisip 530 200 500 450 550 810 1.16 0 >500 0 a-silicioasă bcalcaroasă c-organică umede situat în zona de câmpie F>3000 km2 ECO 11 2 nisip.Pa rii Precipitaţii (mm/an) ra Altitudinea (mdMN) Structura litologică et m Temperatura (°C) Suprafaţa (km2) Tip Sector de curs de zone apă cu >300 RO11 11. mâl. 12. Având în vedere diversitatea şi heterogenitatea din punct de vedere hidrologic a cursurilor de apă din această categorie. funcţie de altitudine. care să conducă la diferenţierea detaliată a unor noi tipuri sau/şi sub-tipuri. urmată de investigaţii directe ale comunităţilor biologice specifice tipurilor respective.16 Curs de apă nepermanent situat în zona RO19 de dealuri şi podişuri Curs de apă nepermanent situat în zona de câmpie RO20 102000 a-silicioasă bcalcaroasă nisip. reprezentate de acele cursuri de apă caracterizate prin debitul specific mediu lunar minim anual cu asigurare de 95% egal cu zero. 48 q95% (l/s/km2) 0 Ecoregiunea Panta (‰) Q (l/s/km2) Geologia Simbol .

pe măsură ce datele vor fi disponibile pe o perioadă de timp relevantă. În cazul definirii biotice a tipurilor cursurilor de apă prin investigarea şi analiza altor elemente biologice. Măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor să aibă influenţă minoră. corespunzând unor situaţii din prezent sau din trecut. specifice fiecărui tip de corp de apă. care sunt în concordanţă cu cele recomandate de Ghidul REFCOND şi Raportul 2004 al Districtului Internaţional al Dunării: Utilizarea terenului în bazinul de recepţie Influenţele urbanizării. utilizării terenului sau silviculturii trebuie să fie pe cât posibil reduse. Definirea condiţiilor de referinţă s-a realizat în mod preponderent prin metoda abordării spaţiale. este posibil ca tipurile să fie sintetizate în continuare. 3. Condiţiile de referinţă reprezintă valorile elementelor biologice.3 (i)) prevede stabilirea condiţiilor de referinţă pe baza elementelor hidromorfologice. completată în unele cazuri (ex. fizico-chimice şi biologice. Să nu existe obstacole în calea migraţiei organismelor sau a transportului sedimentelor. hidromorfologice. Resturile lemnoase să nu fie înlăturate. Cursuri de apă şi habitate Secţiunile de referinţă trebuie să fie acoperite cu vegetaţie naturală sau cu păduri neexploatate. Secţiunile de referinţă au fost selectate pe baza următoarelor criterii specifice. constând în selectarea secţiunilor de referinţă sau a celor mai bune secţiuni disponibile pe baza unor criterii specifice.3.Încadrarea pe tipuri şi subtipuri a celor 417 cursuri de apă (din care 8 au secare permanentă) cursuri de apă cu suprafeţe mai mare de 10 km2 identificate pe arealul de activitate al Direcţiei Apelor este prezentată în Fig. Lipsa datelor istorice relevante a evidenţiat de asemenea dificultatea procesului de stabilire a condiţiilor de referinţă. Patul albiei sau al malurilor să nu fie fixat. 49 . Condiţii de referinţă pentru râuri Directiva Cadru (Anexa II 1. numărul tipurilor fiind în acest fel redus sau se poate realiza o subdivizare în cadrul unor tipuri.: date nerelevante sau date indisponibile) cu abordarea intitulată „expert judgement” (experienţa expertului). fizico-chimice neperturbate sau cu influenţe antropice minime.

3 Tipologia cursurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut .Figura 3.Bârlad 50 .

Biologie Fără alterări ale biotei indigene prin introducerea de plante şi animale (de ex. alcalinizarea şi salinizarea. Să nu se manifeste acidifierea. S-a realizat o selecţie a siturilor potenţiale. Să nu existe surse de poluare difuză.Vegetaţia malurilor şi a zonelor inundabile Vegetaţia de maluri şi cea a zonei inundabile permite migraţia laterală. 51 . în lacuri). derivaţiilor. piscicultura). Regimul hidrologic al cursurilor de apă să nu fie alterat sau să aibă modificări minore. Regimul hidrologic să nu fie perturbat din cauza prelevărilor. Să nu existe alterări ale regimului termic. evacuărilor în unde pulsatorii. Secţiunile de referinţă selectate acoperă variabilitatea temporală şi spaţială ce se manifestă în cadrul tipului respectiv. hidromorfologice şi fizico-chimice. Criterii fizico-chimice Să nu existe surse punctiforme de poluare organică. Biomanipulare Nu există biomanipulare (de ex. punându-se totodată bazele unei reţele de secţiuni de monitoring incluse în programul de supraveghere a elementelor de calitate biologice. Morfologia lacului Alterările hidromorfologice să nu influenţeze biodiversitatea şi funcţia ecologică. Regimul hidrologic Regimul natural de curgere să nu fie perturbat. Să nu existe surse punctiforme de poluare cu nutrienţi. Utilizarea în scop recreaţional Fără utilizare intensivă în scop recreaţional.

pentru tipurile de cursuri de apă în care acesta este considerat reprezentativ utilizându-se un indice multimetric. respectiv bună-moderată. Tipurile care au fost intercalibrate şi caracteristicile acestora sunt prezentate în Tabelul 3. În sistemele lotice. reprezentată de utilizarea mai multor indecşi. iar pentru fitoplancton.1. Pentru analiza comunităţilor de macronevertebrate s-a folosit abordarea multimetrică.1. în special în cele de ordin mic. Participarea la Exerciţiul European de intercalibrare Scopul Intercalibrărilor internaţionale este de a stabili cât mai exact limitele între starea ecologică foarte bună . condiţiile de referinţă vor fi definite într-o etapă ulterioară. de a asigura comparabilitatea valorilor specifice tipurilor şi de a contribui la validarea condiţiilor de referinţă.4. Participarea României la exerciţiul european de intercalibrare s-a realizat pe bază de voluntariat. valorile de referinţă ale indicilor care intră în alcătuirea indicelui multimetric sunt prezentate în anexa 6.B. Pentru macronevertebratele bentice.A. Bănărescu (1964) şi fitoplanctonul.Bârlad au fost selectate un număr 4 secţiuni de referinţă (din care 2 secţiuni fiind situate pe curs de apă nepermanent) şi 5 cele mai bune secţiuni disponibile. sau evaluat: ihtiofauna potenţială stabilită de academicianul P. precum şi disponibilitatea datelor.1. De asemenea. pentru râuri fiind utilizate comunităţile de macronevertebrate.În spaţiul hidrografic Prut . având în vedere diversitatea şi heterogenitatea lor din punct de vedere hidrologic. în anexa 6.bună. în definirea condiţiilor de referinţă s-a avut în vedere reprezentativitatea elementelor biologice. 52 . funcţie de tipul de informaţie oferit de aceştia.1. Pentru a se stabili cu mai mare acurateţe condiţiile de referinţă specifice tipului. comunitatea fitoplanctonică nu este reprezentativă pentru evaluarea stării ecologice şi este utilizată pentru a furniza informaţii suplimentare evaluării realizate pe baza celorlalte elemente biologice. Pentru cursurile de apă care au regim hidrologic nepermanent. precum şi necesitatea investigării şi analizei hidrologice aprofundate. România nefiind Stat Membru al Uniunii Europene la acea dată. În următorul ciclu de planificare se vor studia în acest scop şi comunităţile de fitobentos.

PRUT Nu se aplică pentru D. PRUT Nu se aplică pentru D. metodele de prelevare şi sistemul de clasificare al stării apelor în România nu erau în conformitate deplină cu cerinţele Directivei Cadru Apa. 11 şi 12 200500 mixtă Nisip şi pietriş 10 10-1000 500800 silicioasă Bolovăni ş. categoria Râuri.A. Slovacia). PRUT suprafaţa bazinului mică medie. rezultatele intercalibrării tipurilor comune R-E1 ş i R-E4 s-au bazat numai pe datele furnizate de ţările care au corespuns cerinţelor exerciţiului (Austria. PRUT Nu se aplică pentru D.A. altitudine medie Zona de Nu se aplică R-E4 pentru D.pietriş Caracteriz are (cf GIG) Ecoregi Une a Suprafaţa (km2) Altitu dine (m) Geologie Substrat 100-1000 53 . suprafaţa bazinului medie. PRUT câmpie.Tabelul 3.A. Din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad nu au fost selectate secţiuni care să participe în prima fază a Exerciţiului European de Intercalibrare din anul 2005. În următorul ciclu de planificare se vor include rezultatele Fazei a II a a procesului de Intercalibrare Europeană la care România este parte.A. Nu se aplică pentru D.A.A. PRUT Carpaţii. altitudine medie Având în vedere că la data realizării primei faze a exerciţiului european de intercalibrare. 4 Descrierea tipurilor care au participat la intercalibrare Secţiunea Tipul (cf GIG) Tipul abiotic anterior Tipul abiotic actual / cursul de apă/ bazinul hidrografic Nu se aplică R-E1 pentru D.

macronevertebrate. Astfel. Acesta este un proces care urmează a fi finalizat în etapele următoare. Geologia bazinului de recepţie este considerată unul dintre cele mai importante criterii de tipizare pentru lacuri. 54 . s-a propus utilizarea a doi indicatori: . Definirea tipologiei biotice a lacurilor care se bazează pe investigarea comunităţilor biologice. mică (3-15 m) şi mare (> 15 m). Valorile crescute de alcalinitate se pot datora existenţei solurilor alcaline. fitoplanctonului i-a revenit un rol deosebit în stabilirea tipologiei.Culoare (pentru a indica geologia organică sau de turbă). Tipologie şi condiţii de referinţă pentru lacurile naturale Tipologia abiotică a lacurilor naturale Criteriile utilizate pentru clasificarea tipologică a lacurilor naturale sunt în concordanţă cu cele recomandate de Directiva Cadru şi se bazează pe următorii parametrii principali: altitudinea la care este situat lacul: zona montană (> 800 m).5 km2. reprezintă o completare şi verificare a tipurilor care au fost delimitate abiotic. Pentru a descrie influenţa naturii substratului asupra corpului de apă. adâncimea medie a lacului: foarte mică (< 3 m). Aplicând principiul ierarhizării elementelor biologice în funcţie de reprezentativitatea lor. din cauza motivelor prezentate mai sus.5 km2.Alcalinitatea şi/sau concentraţia de calciu din apa lacului (pentru departajarea între geologia calcaroasă şi silicioasă) . Având în vedere numărul mare de lacuri naturale sub 0. acolo unde natura substratului a fost evidentă. Valoarea limită minimă pentru criteriul de suprafaţă a lacului stabilită de Directiva Cadru este de 0. peşti. zona de câmpie (< 200 m). Pentru stabilirea tipologiei biotice a fost necesară prelucrarea datelor de monitoring. geologia bazinului de recepţie al lacului: calcaroasă.2. s-au considerat două clase de suprafaţă: mai mici de 0. suprafeţelor mari de teren amenajat agricol sau influenţei unor surse de poluare. în procesul de definire a tipologiei sa considerat geologia reală a zonei.5 km2. Analiza rezultatelor prelevărilor de apă din lacuri la nivel naţional a arătat că nu există întotdeauna o relaţie biunivocă între alcalinitatea apei lacului şi roca dominantă în bazinul de recepţie. zona de deal şi de podiş (200-800 m).5 km2 şi mai mari de 0. silicioasă sau organică (meq/l).2.3. fiind investigate o parte din elementele de calitate recomandate: fitoplancton.

adâncime foarte mică.M. pentru cele 7 lacuri naturale au fost definite două tipuri. Elementele biologice de calitate investigate sunt cele recomandate de Directiva Cadru în sect.5.1.Bârlad. adâncime foarte mică.5. 1. Lacul Vlăscuţa.1. 55 .4.L. macrozoobentos. în spaţiul hidrografic Prut . Balta TeivaVişina. hidromorfologice şi biologice. siliciu – alcalinitate moderată. mare Lac situat în zona de deal şi podiş. au fost analizate valori ale elementelor de calitate hidromorfologice. microfitobentos. XL) Tip Simbol Lac situat în zona de câmpie.3. din care 6 de tipul ROLN01 (Lacul Pochina. S-a creat o bază de date utilizând rezultatele monitorizării efectuate de Direcţia Apelor Prut.2 . Tabelul 3. şi Figura 3. fizicochimice şi biologice. condiţiile de referinţă reprezintă o stare din prezent sau din trecut corespunzând condiţiilor naturale sau cu impact antropic foarte scăzut. exprimate prin modificări minore ale caracteristicilor fizico-chimice. prezentate în Tabelul 3. Anexa V: fitoplancton (pentru care s-au stabilit valori de referinţă ale parametrului biomasă).După prelucrarea şi analizarea datelor. Pruteţul Bălătau. cât şi a celor investigate suplimentar. Balta Potcoava şi Bucecea-Bălţile Siretului) şi unul de tipul ROLN15 (Turbăria de la Dersca). 1 Tipologia lacurilor naturale Altitudine (m) Adâncime medie (m) Geologie – alcalinitate (meq/l) Suprafaţa Categoria (S. siliciu.1) S-SS Condiţii de referinţă pentru lacurile naturale Potrivit recomandărilor Ghidului REFCOND 2. suprafaţă ROLN15 200 – 800 <3 foarte mică siliciu SS ROLN01 < 200 <3 siliciu (0. atât de la nivelul secţiunilor incluse în programul naţional de monitorizare. macrofite şi peşti. de pe lacurile naturale.

în care este inclusă şi România. zona de câmpie (< 200 m). În anul 2008 s-a demarat procesul de intercalibrare al lacurilor naturale pentru grupul est-continental. zona de deal şi de podiş (200-800 m). în particular pentru fitobentos. ROLN08. au fost utilizate următoarele criterii: altitudinea la care este situat lacul: zona montană (> 800 m). procesul de definire a condiţiilor de referinţă specifice tipului să se îmbunătăţească şi să se dezvolte. mediu (3-30 zile) şi mare (30 zile).2. alături de Ungaria şi Bulgaria.4 şi tabelul 3. Finalizarea procesului în anul 2011 va aduce clarificări în ceea ce priveşte stabilirea stării ecologice şi implicit a condiţiilor de referinţă pentru o parte din lacurile naturale de pe teritoriul naţional. rezultând 18 lacuri de acumulare de tipul ROLA02. silicioasă sau organică (meq/l).5. 14 de tipul ROLA03a şi unul de tipul ROLA03b (fig. macrofite. După prelucrarea şi analizarea datelor au fost definite tipurile abiotice ale lacurilor de acumulare din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad. geologia bazinului de recepţie a lacului: calcaroasă. macronevertebrate şi peşti.1. mică (3-15 m) şi mare (> 15 m). ROLN09 şi ROLN15 lipsa datelor nu a permis stabilirea condiţiilor de referinţă. timpul de retenţie mic (< 3 zile). 56 . 3. Pentru tipurile ROLN07.3. adâncimea medie a lacului: foarte mică (< 3 m). Valorile de referinţă propuse pentru indicele de biomasa fitoplanctonică-lacuri naturale se află în anexa 6. În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad nu au fost selectate lacuri naturale considerate de referinţă sau cele mai bune secţiuni disponibile.Bârlad.Urmează ca pe măsura ce datele referitoare la elementele de calitate menţionate anterior vor fi disponibile. Tipologie şi condiţii de referinţă pentru lacurile de acumulare Pentru stabilirea tipologiei abiotice a lacurilor de acumulare din spaţiul hidrografic Prut . 3.2).1D.

4 Tipologia lacurilor 57 .Figura 3.

Tabelul 3. Singurul element biologic de calitate inclus în intercalibrarea Europeană a lacurilor de acumulare este fitoplanctonul. siliciu Lac situat în zona de câmpie. specifice limitelor dintre clasele de calitate ecologică (bună-moderată) pentru tipurile de lac participante.0) ROLA03a MEDIU ROLA03b Tip Simbol Lac situat în zona de câmpie. Rezultatele primei faze a exerciţiului de intercalibrare s-au concretizat în identificarea valorilor biomasei fitoplanctonului şi ale clorofilei „a”. Din spaţiul hidrografic Prut .5. 58 . Participarea la Exerciţiul European de intercalibrare România a participat la acest exerciţiu cu un număr de 8 lacuri de acumulare. ca fiind la limita dintre clasele de calitate bună şi cea moderată.Bârlad nu a fost selectat nici un lac de acumulare care să participe în prima fază a exerciţiului european de intercalibrare.0) Condiţiile de referinţă pentru lacurile de acumulare vor fi stabilite într-un stadiu următor. pe baza informaţiilor disponibile. procentaj de Cyanofite din biomasă.15 siliciu (< 1. Denumirea şi tipologia lacului de acumulare conform criteriilor agreate în cadrul grupului de intercalibrare se prezintă în Tabelul 3. adâncime foarte mică. Parametrii biologici analizaţi au fost: concentraţia de clorofilă „a”(µg/l) şi fitoplancton (compoziţie. Acestea au fost identificate preliminar. 2 Tipologia lacurilor de acumulare Altitudine (m) Adâncime medie (m) Geologie – alcalinitate (meq/l) Timp de retenţie Subtip Mare ROLA02a MARE ROLA03 < 200 <3 siliciu (< 1. siliciu ROLA02 < 200 3 . probele fiind prelevate de la nivelul zonei fotice.6 În următorul ciclu de planificare se vor include rezultatele Fazei a II a a procesului de Intercalibrare Europeană la care România este parte. biovolum-mm3/l). adâncime mică.

C.A. PRUT 0-800 >15 >800 sau <15 <1 >0.FAZA I Grupul L. PRUT Nu se aplică pentru D.-G.A. de adâncime mare. sector de canal. Adânci me medie (m) Precipitaţii medii anuale (mm) şi T(°C) Alcalinita Suprafaţă te (meq/l) lac (km2) Tip Caracteriz are cf.G. lac.M.Tabelul5Tabelul 3. raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor ţintă ale Directivei Cadru a Apei.6 Lacuri de acumulare participante la Exerciţiul european de intercalibrare .5 3. 59 . suprafaţă LM7 mare. În conformitate cu Art. caracteristicile fizice ale apelor de suprafaţă.3. tipologia apelor de suprafaţă. astfel că delimitarea corectă a acestor corpuri de apă este deosebit de importantă. substrat siliciu. prin „corp de apă de suprafaţă” se înţelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu. ape tranzitorii. canal. Criterii de bază pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă Pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă s-a ţinut cont de următoarele: • • • categoria de apă de suprafaţă. 2.10 din Directiva Cadru a Apei 2000/60/E. o parte din apele costiere. GIG Nume lac Tip abiotic Altitu dine (m) Acumulare . Corpul de apă este unitatea care se utilizează pentru stabilirea. suprafaţa bazinului de recepţie < 20000 km2 Delimitarea corpurilor de apă Nu se aplică pentru D..I. sector de râu.

Criterii adiţionale pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă Pentru delimitarea mai exactă a corpurilor de apă de suprafaţă s-au considerat.F. pe baza unor criterii diferite.-G. 60 .P.M. s-au bazat pe rezultatele Proiectului Regional U. • ariile protejate: -limitele existente ale ariilor protejate pot fi considerate la identificarea corpurilor de apă.A. Questionnaire – step 1. în mod suplimentar/plus.A.P. -C. -în procesul de sub-divizare progresivă a apelor în unităţi din ce în ce mai mici.P. de cele mai multe ori. limitele corpurilor de apă nu vor coincide cu limitele zonelor protejate deoarece ambele zone geografice au fost definite în scopuri diferite. sunt definite preliminar de limitele schimbărilor caracteristicilor hidromorfologice care: (a) rezultă din alterările generate de activităţile umane şi (b) împiedică atingerea stării ecologice bune. criteriile de desemnare a C. c) Significant pressures/impacts. al Dunării Identifying hydromorphological pressures on the Danube River. • alterările hidromorfologice: -în cazul alterărilor hidromorfologice semnificative. -corpurile de apă puternic modificate pot fi identificate şi desemnate atunci când starea ecologică bună nu poate fi atinsă din cauza impactului alterărilor fizice asupra caracteristicilor hidromorfologice ale apelor de suprafaţă. următorii parametrii: • starea apelor: -un element discret de apă de suprafaţă nu trebuie să conţină elemente semnificative ale unor stări diferite. un „corp de apă” trebuie să aparţină unei singure clase a stării ecologice.N. este necesar să se păstreze un echilibru între descrierea corectă a stării apelor şi necesitatea evitării fragmentarii apelor de suprafaţă într-un număr prea mare de corpuri de apă.M.D.E.

întregul curs de apă se poate considera ca fiind un singur corp de apă. • Corpuri de apă mici – s-a ţinut cont de abordarea prezentată mai sus şi astfel. navigaţia. piscicultură.Aspecte . în principal. 61 . recreere şi turism) şi care confluează într-un lac/curs de apă s-au putut grupa într-un singur corp de apă.cheie ale delimitării corpurilor de apă Figura 3. agricolă. în cazul în care întregul bazin este „natural” sau este influenţat. acestea au putut fi grupate ţinând seama de acumularea strategică ce regularizează scurgerea. hidroenergie.afluenţii ce aparţin aceleiaşi tipologii şi a căror stare este naturală sau este determinată de aceeaşi presiune dominantă (alimentare cu apă. hidroenergie). • Gruparea (agregarea/„aggregation”) corpurilor de apă în funcţie de cauza care le influenţează starea . în cazul unei cascade de lacuri de acumulare. în anumite cazuri (bazine hidrografice mici). apărare de inundaţii. 5 Etapele de identificare a corpurilor de apă. De asemenea. de o anumită presiune (ex. industrie şi dezvoltări urbanistice. Pentru identificarea corpurilor de apă de suprafaţă au fost luate în considerare toate râurile al căror bazin hidrografic are o suprafaţă mai mare de 10 km2 şi lacurile de acumulare cu suprafaţa la nivelul normal de retenţie mai mare de 50 ha.

lacuri de acumulare. râurile cu secare odată la câţiva ani (2-5 ani) şi râurile cu secare rară (odată la mai mult de 5 ani). pe baza criteriilor biotice.lacuri naturale. q95% = 0 . Lungimea maximă a corpurilor de apă este de 387 km.Bârlad s-a identificat un număr de 7 lacuri naturale. dintre acestea un număr de 250 corpuri de apă sunt reprezentate de corpuri de apă nepermanente. Media lungimilor corpurilor de apă delimitate în spaţiul hidrografic Prut . dintre tipurile de corpuri de apă .Bârlad este de 23. Prin aplicarea criteriilor menţionate anterior. Au fost identificate corpuri de apă. Totodată la nivelul anului 2008. 62 . iar 3 de corpuri de apă artificiale. 7 corpuri de apă . iar lungimea minimă este de 1 km. 46 corpuri de apă .86 km.6. Corpurile de apă de suprafaţă).nu s-au mai considerat şi delimitat corpuri de apă.Procesul de identificare a corpurilor de apă s-a reluat în anul 2008. care au stat la baza delimitării corpurilor de apă. datorită redefinirii tipologiei corpurilor de apă. râurile cu secare în fiecare an.cursuri nepermanente. cele care au secare permanentă. din care 7 sunt arii protejate pentru habitate şi specii. În spaţiul hidrografic Prut . în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad s-a identificat un număr total de 339 corpuri de apă de suprafaţă (Fig. în principal. 3. dintre care: • • • 286 corpuri de apă-râuri.

6 Corpurile de apă de suprafaţă 63 .Figura 3.

Presiuni semnificative Surse punctiforme de poluare semnificative Criterii pentru evaluarea surselor de poluare semnificative În conformitate cu Directiva Cadru în Domeniul Apei. Industria: i.3. Directivele Europene prezintă limitele peste care presiunile pot fi numite semnificative şi substanţele şi grupele de substanţe care trebuie luate în considerare. O abordare de acest tip este de a compara magnitudinea presiunii cu un criteriu sau o valoare limită relevantă pentru corpul de apă.P. având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de apă de suprafaţă: a. b. O alternativă este aceea ca înţelegerea conceptuală să fie sintetizată într-un set simplu de reguli care indică direct dacă o presiune este semnificativă. sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare centralizat. Aplicarea setului de criterii prezentat a condus la identificarea presiunilor semnificative punctiforme.1.inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emişi (E. 3.P.R.) care sunt relevante pentru factorul de mediu .e.4.apa.E. După modul în care funcţionează sistemul de recepţie al corpului de apă se poate cunoaşte dacă o presiune poate cauza un impact. (Directiva I. aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense. de asemenea. aglomerările <2000 l.e. 64 .4.) . instalaţiile care intră sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – 96/61/E. În acest sens. Aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane .P.E.).) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de epurare şi care evacuează în resursele de apă. se consideră presiuni semnificative presiunile care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apă studiat. ce au peste 2000 locuitori echivalenţi (l. sunt considerate surse semnificative de poluare. de asemenea.C. Aceasta abordare corelată cu lista tuturor presiunilor şi cu caracteristicile particulare ale bazinului de recepţie conduce la identificarea presiunilor semnificative.Directiva 91/271/C.C.E.

E. (Directiva I. ii. industriale şi ape meteorice sunt colectate de 65 .) . în conformitate cu cerinţele Directivei privind epurarea apelor uzate urbane (Directiva 91/271/C. privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al comunităţii).E. Agricultura: i.C. alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apa.P. iii. fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/E.C.inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul Poluanţilor Emişi (E.R. În continuare este prezentată o caracterizare a principalelor categorii de surse de poluare punctiforme:  Surse de poluare urbane/aglomerări umane În general.E. alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apa. În spaţiul hidrografic Prut–Bârlad sunt inventariate un număr de 124 folosinţe de apă care folosesc resursele de apă de suprafaţă ca receptor al apelor evacuate.P. 33 industriale şi 10 agricole).apa.C. c.ii.P. care înlocuieşte Directiva 76/464/C.E. În urma analizării surselor de poluare punctiformă. iii.E. privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al comunităţii. unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele Directivei 2006/11/E.) apele uzate urbane ce pot conţine ape uzate menajere sau amestecuri de ape uzate menajere. ţinând seama de criteriile menţionate mai sus.C.E. a rezultat un număr de 87 surse punctiforme semnificative (44 urbane.E. fermele zootehnice sub incidenţa Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării – 96/61/E.) care sunt relevante pentru factorul de mediu . care înlocuieşte Directiva 76/464/C.

nutrienţi. cât şi situaţia dotării cu staţii de epurare. 1.7 se prezintă atât numărul aglomerărilor (>2000 l. hidrocarburi petroliere.198.e..e.006 25. Apele uzate urbane conţin.117 1.e) l.869 Încărcare organică colectată (l. la nivelul sfârşitului anului 2007.87 2 5 8 11 26 cu Tomeşti şi Holboca 66 .600 214. având în vedere încărcarea organică biodegradabilă. În tabelul nr.364 3. cu o încărcare organică totală corespunzând la 3. 2000-10000 l.e.445. exprimată în locuitori echivalenţi.21 0.205.000 375.e.E.360. conduse la staţia de epurare (unde sunt epurate corespunzător) şi apoi evacuate în resursele de apă. precum şi a încărcărilor organice totale.).e. privind epurarea apelor uzate urbane.42 2. 581.e) l.1249 763. 3.05 12. colectate şi epurate în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Număr Dimensiune aglomerare umană > 150000 l. detergenţi. dar şi alţi poluanţi ca metale grele.61 1.E.075 1. substanţe organice. neavând sisteme de colectare şi/sau staţii de epurare cu dotare şi funcţionare corespunzătoare (cel puţin cu epurare mecanică şi biologică pentru aglomerările cuprinse între 2000 – 10000 l.e.77 44.054 % 86.e.).696 % 42.08 45. România a obţinut perioada de tranziţie pentru implementarea acestei Directive de maximum 12 ani de la aderare (31 decembrie 2018). Total ∗ de aglome rări umane 3 9 21 253 286 ∗ Nr.869 l.e.198.173.e şi în plus treapta terţiară – pentru îndepărtarea nutrienţilor – pentru aglomerările cu peste 10000 l. 7 Situaţia aglomerărilor umane.e). sunt aglomerări umane care nu se conformează acestor cerinţe.783 257.684 167. 15000 – 150000 l.către sistemele de colectare/canalizare. staţiilor de epurare. în special materii în suspensie.) 1. în spaţiul hidrografic Prut–Bârlad există un număr de 286 aglomerări umane (>2000 l. depinzând de tipurile de industrie existente.373 32.646 3.17 Încărcare organică epurată (l. 10000 – 15000 l.e. Tabelul 3. În conformitate cu Planul de implementare al Directivei 91/271/C. cât şi de nivelul de pre-epurare al apelor industriale colectate.e. de staţii de epurare Încărcare organică totală (l. întrucât. având în vedere respectarea concentraţiilor maxime admise.93 23. micropoluanţi organici etc.29 57.722 1.

e. având în vedere cantităţile de metale evacuate şi monitorizate. iar în figura 3. <2000 l.965 2548.) şi gradul de racordare la sistemele de colectare. Se precizează că la nivelul anului 2007. Din punct de vedere al evacuărilor de substanţe poluante în resursele de apă de suprafaţă. iar din numărul total de 26 staţii de epurare.C.641 Substanţe organice (C.) şi tipul de staţii de epurare existente În spaţiul hidrografic Prut . Total 17274.404 35. Tabelul 3. pe parcursul perioadelor cu ploi intense.185 452.) care nu sunt dotate cu sisteme de colectare în sistem centralizat şi care nu prezintă staţii de epurare.7 se prezintă aglomerările umane (>2000 l.O.-Cr) t/an 14595.O.e.534 67 .e.Bârlad există un număr de 11 aglomerări umane (cu mai puţin de 2.e.Bârlad Categorii de aglomerări/Poluanţi evacuaţi >100.23 185.10000 l.) care nu sunt încă dotate cu staţii de epurare.646 52.492 1633.e.8 se prezintă aglomerările umane (>2000 l.Se menţionează că există un număr de 260* aglomerări umane (> 2000 l.000 l. În figura 3.e. în tabelul 3. De asemenea.923 5641.O. 2000 .727 4.112 69.5) t/an 4711.551 Fosfor total (Pt) t/an 378.963 876.000 – 100.e.9 se prezintă aceeaşi situaţie.B.373 Substanţe organice (C. 10. nici una nu se conformează momentan cerinţelor legislative (se vor conforma prin realizarea programelor de măsuri).883 Azot total (Nt) t/an 1412.e. în care un număr de 23 sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate şi pluviale nu au putut funcţiona corespunzător.O.000 l.8 se prezintă cantităţile monitorizate de substanţe organice (exprimate ca C.5) şi de nutrienţi (azot total şi fosfor total) la nivelul anului 2007 pe categorii de aglomerări.C. – Cr şi C.B.000 l. sa înregistrat un număr de 2 evenimente. în tabelul 3.317 130. 8 Evacuări de substanţe organice şi nutrienţi în resursele de apă de la aglomerările umane în spaţiul hidrografic Prut .

Bârlad 68 .) şi gradul de racordare la sistemele de colectare din spaţiul hidrografic Prut .Figura 3. 7 Aglomerări umane (>2000 l.e.

Bârlad 69 .Figura 3.e.) şi tipuri de staţii de epurare din spaţiul hidrografic Prut . 8 Aglomerări umane (>2000 l.

Debitul evacuat după epurarea mecanică şi biologică este de 1.866 684.000 Zinc (Zn) kg/an Cadmiu (Cd) kg/an 19. Nu sunt depăşite valorile stabilite prin actele de reglementare. reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi canalizare.000 60.e.000 721. 70 .10 1 525. mc ape uzate neepurate. 2000 .385 l/s.000 l.10000 l.000 Mercur (Hg) kg/an Crom (Cr) kg/an 523. <2000 l. Libertatea. în valoare de 60 mil.000–100. iar epurat doar mecanic este de 661.036 18340.S.430 27.) sunt colectate în reţeaua de canalizare (cu o lungime de 464. 9 Evacuări de metale grele în resursele de apă de la aglomerările umane în spaţiul hidrografic Prut .000 l.147 mil.593 l/s.153 Plumb (Pb) kg/an 463.714 1837. În anul 2007 s-a evacuat un volum total de 31.A.e.000 l.611 2.230 8. respectiv construirea unei staţii de epurare a apelor uzate.e.0 00 160.3 44 1. 4270.94 8 5.3 8 Cupru (Cu) kg/an 3541. Valurile Dunării.Bârlad Categorii de aglomerări/poluan ţi evacuaţi >100.343.1 km) şi evacuate în râul Bahlui prin cele 2 descărcări ale staţiei de epurare. SP3. Galaţi Municipiul Galaţi (450. Evacuarea apelor uzate orăşeneşti ale municipiului Galaţi se face prin intermediul a şase colectoare în fluviul Dunărea: Micro19.e. Există în derulare un program cu fonduri I.e.00 0 113.P.000 Nichel (Ni) kg/an 660. 10.000 l.) prezintă o reţea de canalizare în lungime de 480 km şi nu dispune de o staţie de epurare.e.): Iaşi Apele uzate menajere şi o parte din apele industriale de la agenţii economici (660. Popas Dunărea.944 20204. euro privind reabilitarea reţelei de aducţiune şi a staţiilor de pompare.e.43 19 779. echipată cu treaptă mecanică şi biologică.255 Total În continuare se prezintă situaţia celor mai importante aglomerări umane (>10000 l. 13 iunie.Tabelul 3.

S. Reţeaua de canalizare s-a proiectat şi s-a executat în sistem divizor. Staţia de epurare.091 l/s prin colectorul Spătar Angheluţă.) sunt colectate în reţeaua de canalizare (cu o lungime de 325. Totuşi.e. Există în derulare un program pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare – epurare beneficiind de fonduri I. provenit din zona de sud a municipiului Botoşani.000 l.. ajungând în iazurile de retenţie ale acestora şi ulterior în pârâul Valea Seacă (14. amoniu şi substanţe organice (C.) dispune de un sistem de reţele de canalizare.5 km) este divizor.A.269 l/s).B.564 l/s prin colectorul Racova şi respectiv 4. în anumite zone ale oraşului. Debitul evacuat după epurarea mecanică şi biologică este de 372.5). Staţia de epurare (capacitate proiectată de 256 l/s pentru treapta mecanică şi 340 l/s pentru treapta biologică) evacuează în prezent 199.413 l. motiv pentru care o parte din apele menajere din zonele neracordate sunt preluate de reţelele pluviale. unitatea evacuează în pârâul Teascu – SP Tulbureni un debit de apă uzată neepurată.Botoşani Apele uzate menajere şi o parte din apele industriale de la agenţii economici (250.994 l/s ape uzate epurate. 170 l/s. evacuează 154.e. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: fier total. cu o capacitate de 600 l/s. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: materii în suspensie. în râul Bârlad.1 km) şi evacuate în râul Sitna printr-o staţie de epurare. staţia de epurare evacuează în râul Vaslui debite de aprox.O. cuprinzând o reţea pentru colectarea apelor uzate menajere şi industriale şi o reţea pentru colectarea apelor pluviale.173 l/s ape epurate în râul Vaslui. Bârlad Municipiul Bârlad (80. 71 . Municipiul Vaslui mai evacuează direct în râul Delea ape uzate prin colectoare de canalizare care nu au continuitate şi nu sunt racordate la staţia de epurare: 6.e. hidrogen sulfurat şi sulfuri totale. În prezent.P. Vaslui Municipiul Vaslui (95. există întrepătrunderi ale reţelelor de canalizare menajeră şi pluvială. staţii de pompare intermediare. echipată cu treaptă mecanică şi biologică.) dispune de un sistem centralizat de canalizare în lungime de 117 km şi o staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică. circa 380 l/s. colectoare principale şi staţie de epurare a apelor uzate cu treaptă mecanică şi biologică.685 l/s. existând totuşi întrepătrunderi între canalizarea pluvială şi cea menajeră. Sistemul de canalizare (163.000 l. De asemenea. Reţeaua de canalizare nu acoperă toate zonele.

786 mil.6 km) şi evacuate în râul Jijia printr-o staţie de epurare.550 l.B.e.e.) sunt colectate în reţeaua de canalizare (cu o lungime de 3 km) şi evacuate în râul Geru printr-o staţie de epurare. pod Elena Doamna.C. zona spital.5. şi posedă o reţea de canalizare (80.000 l. echipată cu treaptă mecanică şi biologică.-Cr). hidrogen sulfurat şi sulfuri totale.O. azot total. Târgu Frumos Aglomerarea Târgu Frumos are populaţie de 14.572 l. zona pod Cuza Vodă). pod Criviţeni.754 l/s ape epurate în râul Bârlad. 72 . fosfor total. fosfor total. mc ape uzate suficient epurate.e.97 mil. detergenţi anionici activi.-Cr). pod Ghica Vodă. Huşi Municipiul Huşi (33.O. Dorohoi Apele uzate menajere şi o parte din apele industriale de la agenţii economici (42.082 l/s ape epurate în râul Bahlueţ. Cudalbi Apele uzate menajere şi o parte din apele industriale de la agenţii economici (14. Valorile indicatorilor chimici ai apelor uzate evacuate în anul 2007 s-au încadrat în limitele impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor.660 l. şi o staţie de epurare mecano-biologică ce evacuează 40.O. substanţe organice (C. fosfor total.) sunt colectate în reţeaua de canalizare (cu o lungime de 45.2 km). S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: materii în suspensie. Debitul evacuat după epurarea mecanică şi biologică este de 81.850 l.7 km) şi o staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică ce evacuează 62. Debitul evacuat după epurare este de 0. echipată cu treaptă mecanică şi chimică. C. un volum de 1. hidrogen sulfurat şi sulfuri totale. şi posedă o reţea de canalizare (22. S-a evacuat în râul Bârlad. mc apă uzată în emisar prin cele 6 colectoare (zona industrială.399 l/s. hidrogen sulfurat şi sulfuri totale.2 km) şi o staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică ce evacuează 53. hidrogen sulfurat şi sulfuri totale. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: amoniu.43 l/s ape epurate în râul Huşi. În anul 2007 a fost evacuat un volum de 2.) dispune de o reţea de canalizare proiectată şi executată în sistem unitar (61. substanţe organice (C.Tecuci Municipiul Tecuci are populaţie de 54. amoniu.e. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: materii în suspensie. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: amoniu. amoniu.e.634 l/s.C.

e.Darabani Apele uzate menajere şi o parte din apele industriale de la agenţii economici (14. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: azotaţi. Apele uzate de tip menajer.e.027 l/s ape insuficient epurate. Lungimea totală a reţelei de canalizare este de 8.200 l.-Cr).006 l/s).e.5 km.317 l/s). după o prealabilă epurare mecanicobiologică şi chimică sunt evacuate în râul Chineja.998 l/s.C.450 l. echipată cu treaptă mecanică şi biologică. Staţia de epurare (treaptă mecanică şi biologică) evacuează în râul Bârlad un debit de 4. substanţe organice (C. amoniu. fosfor total. şi posedă o reţea de canalizare (10.6 km) şi evacuate în râul Bahlui prin staţie de epurare. Negreşti Oraşul Negreşti (11.e.5 km.662 l. detergenţi anionici activi.e) dispune de un sistem de canalizare realizat în sistem mixt: unitar (în zona centrală) şi separativ în restul localităţii.) dispune de un sistem de canalizare în lungime de 7. apele uzate fiind evacuate în râul Suhu (0. hidrogen sulfurat şi sulfuri totale. azot total. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii azot total şi fosfor total.225 l/s. În anul 2007 s-a evacuat un volum de 0.02 km) şi o staţie de epurare cu treaptă mecanică şi biologică ce evacuează 1.e.560 l.056 l. Debitul evacuat după epurare este de 1. 73 .) sunt colectate în reţeaua de canalizare (cu o lungime de 3 km) şi evacuate în râul Podriga printr-o staţie de epurare. Debitul mediu al efluentului epurat este de 11. Târgu Bujor Aglomerarea Târgu Bujor are populaţie de 12.871 l/s ape epurate în râul Bahlui. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: materii în suspensie. fosfor total.O. şi posedă o reţea de canalizare (9 km).500 l. echipată cu treaptă mecanico-biologică şi chimică. mc (un debit mediu de 9. Pechea Aglomerarea (18. Belceşti Aglomerarea Belceşti are populaţie de 11. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii: azotaţi şi azotiţi.) sunt colectate în reţeaua de canalizare (cu o lungime de 27.284 mil. Hârlău Apele uzate menajere şi o parte din apele industriale de la agenţii economici (12.

4 km canalizare.)  Surse de poluare industriale şi agricole Sursele de poluare industriale şi agricole contribuie la poluarea resurselor de apă. nutrienţi (industria alimentară.e.) dispune de 1.e. dar insuficiente: • • • • • • • Lieşti (16. prin evacuarea de poluanţi specifici tipului de activitate desfăşurat.e). fermele zootehnice etc.700 l.19 l/s ape uzate în râul Bârlad Flămânzi (14. Următoarele aglomerări nu dispun de reţele de canalizare şi staţii de epurare: Matca (19.).Săveni Aglomerarea Săveni (10.) dispune de 9 km canalizare.373 l.015 l/s ape uzate în râul Bârlad Holboca (14. Slobozia Conachi (11900 l.700 l.000 l.076 l/s ape uzate în râul Siret Iveşti (16. Astfel. Târgu Frumos comuna (11.e. Munteni (11. se pot evacua substanţe organice.e.516 l.).e. Zorleni (10.).860 l. industria chimică.705 l/s ape în râul Başeu. Brăhăşeşti (11.) dispune de 5 km canalizare şi evacuează 2.4 km) şi o staţie de epurare prevăzută cu treaptă mecanică şi biologică ce evacuează 7. Corod (11.e).) dispune de 5.210 l. Tomeşti (13. industria fertilizanţilor.) dispune de 10 km canalizare.16 km canalizare şi evacuează 0.e.500 l. Sursele punctiforme de poluare industriale şi agricole trebuie să respecte cerinţele Directivei privind prevenirea şi controlul integrat al 74 .5 km canalizare şi evacuează 1.126 l.650 l.e). industria chimică etc.e. Următoarele aglomerări dispun doar de reţele de canalizare.) dispune de 3 km canalizare şi evacuează 3.400 l.917 l/s ape uzate în râul Miletin Ghidigeni (11.342 l.e. industria petrolieră etc.e.e).e.).e).) dispune de 1.) dispune de un de sistem de canalizare (10.805 l. Ciurea (Piciorul Lupului) (10. precum şi micropoluanţi organici periculoşi (industria chimică organică.).e).000 l. S-au înregistrat depăşiri la indicatorii hidrogen sulfurat şi sulfuri totale.000 l. celuloză şi hârtie.000 l. metale grele (industria extractivă şi prelucrătoare. Tuluceşti (12.e. Deleni (11.

Pentru implementarea Directivei 76/464/C.2 .C.E..E.9 se prezintă sursele punctiforme semnificative de poluare – industriale şi agricole.10 se prezintă cantităţile monitorizate de substanţe organice (exprimate ca C. La nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad.C. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor. Directivei privind accidentele majore – 86/278/C. – Cr şi C. În figura 3. Directivei 2006/11/E.P.).C. nr. (Directiva SEVESO).G.dicloretan.O. având în vedere cantităţile de metale evacuate şi monitorizate. pentru instalaţiile sub incidenţa Directivei I.E. Din punct de vedere al evacuărilor de substanţe poluante în resursele de apă de suprafaţă.G. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase).E. privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al comunităţii. având în vedere anumite unităţi industriale care evacuează cadmiu şi mercur (27 de unităţi la nivel naţional).C. din cele 43 surse punctiforme industriale şi agricole semnificative.C.P. 188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare. De asemenea.P. 1. hexaclorbutadiena..G.B.P. 352/2005 privind modificarea şi completarea H.E. tricloretilena şi triclorbenzen (21 unităţi).E.P.E. (Directiva I. 75 . precum şi cerinţele legislaţiei naţionale (H.poluării – 96/61/E. Directivei privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole . România a obţinut perioade de tranziţie cuprinse între 2 şi 9 ani (maximum decembrie 2015).O. România a obţinut o perioadă de tranziţie de 3 ani (decembrie 2009).91/676/C. 8 au instalaţii care intră sub incidenta Directivei I..P. care înlocuieşte Directiva 76/464/C.C. privind poluarea cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al comunităţii. De asemenea.5) şi de nutrienţi (azot total şi fosfor total) la nivelul anului 2007 pe categorii de surse de poluare.11 se prezintă aceeaşi situaţie. H. în tabelul 3. în tabelul 3.E. hexaclorciclohexan (3 unităţi) şi hexaclorbenzen.

Figura 3. 9 Surse punctiforme semnificative de poluare .industriale şi agricole din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad 76 .

203 0.365 48.C.375 8404.P.P.532 1.5) t/an 772.C.922 472. ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă.195 0.P.P.P. 11 Evacuări de metale grele în resursele de apă din sursele punctiforme industriale şi agricole din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Categorii de aglomerări/ poluanţi evacuaţi Industrie I.540 211.930 333.069 Tabelul 3.000 1822. termen de conformare 2015. DOROHOI.768 8355.193 1.000 11.761 0.-Cr) t/an 3421.Tabelul 3. Industrie non I.039 3.795 0.689 984.395 3171.102 l/s.O.O.130 20.000 458. Fabricarea cărămizilor. Staţia de epurare (treaptă mecanică şi chimică) evacuează în râul Jijia un debit de 1.130 Azot total (Nt) t/an Fosfor total (Pt) t/an 5. Judeţul Botoşani S.P.113 20.076 2.043 223.A.761 0.229 131. Industrie non I.C. 77 .C. Industrie total Alte surse punctiforme organice (C.818 0.795 455.040 În continuare se prezintă situaţia celor mai importante surse punctiforme semnificative de poluare – industriale şi agricole.531 7.949 17.163 0.033 0.000 225.C.P.905 Substanţe organice (C.063 4. CERAMICA S.000 1811.C.P.949 0.B.008 3893. Industrie total Alte surse punctiforme Cupru (Cu) kg/an Zinc (Zn) kg/an Cadmiu (Cd) kg/an Nichel (Ni) kg/an Plumb (Pb) kg/an Mercur (Hg) kg/an Crom (Cr) kg/an 3153. 10 Evacuări de substanţe organice şi nutrienţi în resursele de apă din sursele punctiforme industriale şi agricole din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Substanţe Tip de industrie/poluanţi evacuaţi Industrie I.

Termen de conformare: 2008.A. Debitul evacuat după epurare este de 2. Unitatea creează probleme mediului datorită stocării dejecţiilor în iazurile de decantare (18. Lipovăţ. Prelucrarea metalelor feroase. Unitatea are autorizaţie I. (debit autorizat: 34. Producerea rulmenţilor. MITTAL STEEL S.P. Unitatea se află în zonă vulnerabilă. RULMENŢI S.P. 78 .C.. Termen de conformare: 2011.P. după epurarea mecanică şi chimică.C.C.T.A.B. ineficientă. azotiţi.. S. S. Unitatea se află în zona vulnerabilă. DOROHOI . Creşterea pasărilor. S.5 l/s).16 l/s) sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului Iaşi.C. substanţe organice (C.39 l/s) sunt evacuate în râul Bahlueţ. după preepurare.P.S. Creşterea pasărilor.-Cr). Unitatea are autorizaţie I. Apele uzate.72 l/s) sunt evacuate în râul Bahna. fosfor total. şi se află în zonă vulnerabilă.5. termen de conformare 2022.R. S.C.A.C.P. sunt evacuate: o parte în canalizare (16. Unitatea se află în zonă vulnerabilă. Termen de conformare: 2014. AVICOLA S.5 ha) şi datorită lipsei unor instalaţii de preepurare.A. hidrogen sulfurat şi sulfuri totale. Bârlad.C.O.P. comerţ cu ridicata al ouălor. S. Transporturi urbane. AGROCOM STRUNGA S. Termen de conformare: 2009. Apele uzate sunt evacuate în râul Jijia. TRANSPORT MIXT S.L. substanţe extractibile. Industrie alimentară prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre. după preepurare.DOROHOI. IAŞI. RĂZBOIENI.P. Judeţul Vaslui S. Apele epurare insuficient sunt stocate în bazine însumând 5698. Se înregistrează valori mari la indicatorii: materii în suspensie.C. Judeţul Iaşi S. AVICOLA S.C.C. Unitatea are autorizaţie I. Creşterea păsărilor. Apele uzate. comerţ cu ridicata a ouălor. Termen de conformare: 2009.756 l/s. Unitatea nu dispune de staţie de epurare.O. PUI PROD S.A. Unitatea dispune de staţie de epurare mecano-biologică.P. o parte în râul Simila (10 l/s) şi altă parte în râul Bârlad (10 l/s). AVICOLA S..C. Industrie alimentară . OR TÂRGU FRUMOS. Apele uzate neepurate (9. după epurare (7. unitatea are autorizaţie I.13 mp.A.A.A. Apele uzate. C.Activităţi în ferme mixte. LEŢCANI. suburbane şi metropolitane de călători. IAŞI AB.C.C.

P. Conform Corine Land Cover (C. ZAHARUL LIEŞTI S.Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje.A.5.4 % din totalul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad (fig. şi apoi de ariile agricole eterogene. iar 21. Dejecţiile sunt stocate pe batale (5.compostare cu un volum de 700 mc.C. 79 . Judeţul Galaţi SC ARCELOR MITTAL GALAŢI S.O.A. în concordanţă cu relieful.C.-Cr) şi amoniu.104 l/s).O. 3. inclusiv modul de utilizare al terenului Modul de utilizare al terenului În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad se observă o diferenţiere netă a utilizării terenurilor. S. ponderea cea mai mare o ocupă terenurile arabile. Galaţi . 3. care trebuie modernizată. Unitatea nu dispune de staţie de epurare. Se înregistrează valori mari ale indicatorului materii în suspensie. Se înregistrează depăşiri ale indicatorilor: substanţe organice (C.10. Apele uzate epurate mecano-biologic şi chimic.C.4. Termen de conformare: 2011. Termen de conformare: 2014.P.C. sunt evacuate în colectorul Mălina (900. urmată de suprafaţa aferentă pădurilor. Ambele sunt în curs de modernizare.L.283 l/s epurate doar mecanic.Dejecţiile sunt stocate pe platforma de deshidratare .P. iar deşeurile solide sunt depozitate pe o platformă având capacitatea de 700 mp. Apele uzate sunt evacuate în râul Siret: 24. 2000).2.P. S.406 l/s epurate mecano-biologic şi chimic.304 l/s) şi în colectorul Cătuşa (1048. Surse difuze de poluare semnificative.B..Fabricarea zahărului.A. Industria metalurgică .000 mc). Unitatea are autorizaţie I.C. Cerealprod S.. C.Independenţa Creşterea porcinelor.).C. Unitatea se află în zonă vulnerabilă. De remarcat e faptul că zonele urbane şi industriale ocupă şi ele o suprafaţă de 7. Unitatea are autorizaţie I. Industria alimentară .

Industria: depozite de materii prime. Aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare. Categoriile principalele de surse de poluare difuze sunt reprezentate de: a. Figura 3. b. 10 Utilizarea terenului în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad În continuare este prezentată o caracterizare a principalelor categorii de surse de poluare difuze: 80 . unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în vigoare. alte unităţi/activităţi agricole care pot conduce la emisii difuze semnificative. comunele identificate ca fiind zone vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole. stocare de deşeuri neconforme. situri industriale abandonate.209 ha) din suprafaţa totală a spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. c. unităţi ce produc poluări accidentale difuze. produse finite. precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere neconforme.382.2 % (1. Agricultura: ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a dejecţiilor. produse auxiliare.Suprafaţa agricolă reprezintă circa 68.

).e.e.E.) şi gradul de racordare la sistemele de colectare.17 % din populaţia echivalentă (a aglomerărilor >2000 l. activităţile agricole pot conduce la poluarea difuză a resurselor de apă. fenomenul de poluare difuză este accentuat datorită faptului că la sfârşitul anului 2006. întâlnită deseori pe malurile râurilor şi lacurilor. Dezvoltarea zonelor urbane necesită o mai mare atenţie din punct de vedere al colectării deşeurilor depozite menajere de gunoi prin construirea şi unor ecologice eliminarea depozitării necontrolate a deşeurilor.7 se prezintă aglomerările umane (> 2000 l. în Raportul Naţional 2004. Sursele de poluare difuză sunt reprezentate în special de: • • • Stocarea şi utilizarea îngrăşămintelor organice şi chimice.e. modul de colectare/eliminare al nămolului provenit de la staţiile de epurare. În figura 3.) este racordat la sistemele centralizate de canalizare. De asemenea.  Agricultura Pe lângă presiunile punctiforme exercitate. Surse de poluare urbane/aglomerări umane În spaţiul hidrografic Prut-Bârlad. Creşterea animalelor domestice. s-a evidenţiat faptul că cele mai importante surse de poluare difuză sunt situate în perimetrele localităţilor din zonele 81 . poate conduce la poluarea resurselor de apă.E. Utilizarea pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor. Din cele 286 aglomerări (>2000 l.Bârlad. De asemenea. un număr de 44 aglomerări sunt dotate cu sisteme de canalizare şi nici una din ele nu este conformă cu cerinţele Directivei 91/271/C.) identificate în spaţiul hidrografic Prut . percolare etc. dar şi alţi poluanţi) ajung în corpurile de apă sunt diverse (scurgere la suprafaţă. numai un procent de 45.. Managementul necorespunzător al deşeurilor menajere la nivelul localităţilor constituie o sursă de poluare difuză locală. Căile prin care poluanţii (în special nutrienţii şi pesticidele.

vulnerabile şi potenţial vulnerabile.56 kg P/ha de teren agricol.653 (reprezentând o densitate specifică de animale echivalente de 0.12. când la nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad erau utilizate cantităţi medii de circa 6.E..570 27. 82 . Tabelul 3. privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.40 În spaţiul hidrografic Prut-Bârlad numărul de animale echivalente estimate este de circa 683. respectiv 1.860 7. au fost cu circa 10 % mai mari faţă de situaţia din 2002. 12 Situaţia efectivelor de animale în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Animale Judeţul Botoşani Iaşi Vaslui Galaţi Bacău Neamţ Vrancea echivalente Mii capete 190. Comparând cantităţile specifice de îngrăşăminte utilizate în România cu cantităţile utilizate în statele membre ale U. se observă că România se situează cu mult sub media Europeană. se prezintă în tabelul 3.40 0.91 kg N/ha de teren agricol. în anul 2007. situaţia efectivelor de animale.E.59 0. În anul 2007. cantităţile specifice de îngrăşăminte chimice (exprimate în substanţă activă) utilizate în anul 2007.E.102 161. comparativ cu anul 2002.404 4.44 0.467 Densitate animale echivalente Nr. identificate în conformitate cu cerinţele Directivei 91/676/C. cantităţile de îngrăşăminte naturale utilizate au scăzut cu circa 10 %.5/ha suprafaţă agricolă).56 0.498 176.51 0.749 115./ha agricol 0. Datele cu privire la cantităţile de îngrăşăminte şi numărul de animale domestice la nivel naţional sau judeţean au fost preluate din Anuarul Statistic al României 2007.47 0. La nivelul judeţelor aferente spaţiului hidrografic Prut-Bârlad. La nivel naţional.

având în vedere căile prezentate mai sus. Prin aplicarea modelelor matematice se pot estima cantităţile de poluanţi emise de sursele difuze de poluare. modelul MONERIS consideră următoarele moduri (căi) de producere a poluării difuze: 1. se prezintă contribuţia modurilor de producere a poluării difuze cu azot şi fosfor (estimare preliminară). scurgerea din zone impermeabile orăşeneşti.. În figurile 3. scurgerea din reţelele de drenaj. scurgerea subterană. depuneri din atmosferă. În cazul surselor de poluare difuze. modelul MONERIS a fost dezvoltat pentru a fi aplicat atât la nivel naţional (al statelor din Districtul internaţional al Dunării). Presiunile agricole difuze afectează atât calitatea apelor de suprafaţă. printre care şi bazinul/districtul Dunării. 2. Prut). 4.12. 5. 6. 83 . eroziunea solului. Pe lângă emisiile punctiforme. Modelul MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions în RIver Systems) este folosit pentru estimarea emisiilor provenind de la sursele de poluare punctiforme şi difuze. cât mai ales calitatea apelor subterane. Modelul a fost elaborat şi aplicat pentru evaluarea emisiilor de nutrienţi (azot şi fosfor) în mai multe bazine/districte hidrografice din Europa. 3. scurgerea de suprafaţă. cât şi la nivel de sub-bazine internaţionale (Tisa.Emisiile de nutrienţi din surse difuze Presiunile difuze datorate activităţilor agricole sunt greu de cuantificat.11 şi 3. În ultimul timp. estimarea încărcărilor cu poluanţi a apelor este mai dificilă decât în cazul surselor punctiforme având în vedere modul diferit de producere a poluării. pentru anul 2007.

iar scurgerea din zone impermeabile orăşeneşti prezintă contribuţia cea mai mare la emisia difuză de fosfor.8% 24.4% 1 2 3 4 5 6 Figura 3.1% 64. Moduri (cai) de producere a poluarii difuze cu fosfor 0. 12 Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu fosfor în spaţiul hidrografic PrutBârlad 84 .2% 9. 11 Moduri (căi) de producere a poluării difuze cu azot în spaţiul hidrografic PrutBârlad Se menţionează că scurgerea subterană reprezintă principala cale de emisie difuză pentru azot.Moduri (cai) de producere a poluarii difuze cu azot 4% 29% 7% 5% 17% 38% 1 2 3 4 5 6 Figura 3.6% 0.9% 0.

De asemenea, modelul MONERIS cuantifică contribuţia diverselor categorii de surse de poluare la emisia totală de nutrienţi. Astfel, pentru sursele difuze de poluare, aceste categorii de surse sunt reprezentate de: agricultură, localităţi (aşezări umane), alte surse (ex. depunerea oxizilor de azot din atmosferă), precum şi fondul natural. De subliniat este faptul că modelul MONERIS ia în considerare toate sursele de poluare şi nu numai pe acelea identificate ca fiind semnificative. În figurile 3.13 şi 3.14, se prezintă emisiile de azot şi fosfor din surse difuze de poluare (estimare preliminară), având în vedere aportul fiecărei categorii de surse de poluare, pentru anul 2007. Emisia difuză medie specifică pe suprafaţa totală pentru azot este de 2,785 kg N/ha, iar pentru fosfor este de 0,59 kg P/ha.

Emisii de azot din surse difuze in spatiul hidrografic Prut - Barlad

8.8%

7.8%

15.0%

55.4%

Emisii difuze totale – 5646 t N/an
Agricultura Localitati Alte surse Fond natural

Figura 3. 13 Emisii de azot din surse difuze în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Se observă că mai mult de jumătate (55,4 %) din cantitatea de azot emisă de sursele difuze se datorează activităţilor agricole, rezultând o emisie specifică de 2,26 kg N/ha suprafaţă agricolă.

85

Emisii de fosfor din surse difuze in spatiul hidrografic Prut - Barlad

3.3% 24.9%

6.9%

64.8%

Emisii difuze totale – 1197 t P/an
Agricultura Localitati Alte surse Fond natural

Figura 3. 14 Emisii de fosfor din surse difuze în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Se menţionează că de asemenea, mai mult de jumătate (64,8 %) din emisia totală difuză se datorează agriculturii, care contribuie cu circa 776 t/an, ceea ce reprezintă o emisie specifică de 0,56 kg/ha suprafaţă agricolă. 3.4.3. Presiuni hidromorfologice semnificative Informaţiile despre tipurile şi mărimea presiunilor hidromorfologice la care sunt supuse corpurile de apă de suprafaţă din fiecare bazin hidrografic sunt necesar a fi cunoscute şi monitorizate în scopul identificării corpurilor de apă puternic modificate. Criterii pentru desemnarea presiunilor hidromorfologice semnificative Criteriile utilizate au la baza Proiectul Regional U.N.D.P.-G.E.F. al Dunării şi iau în considerare tipurile de lucrări hidrotehnice, magnitudinea presiunii şi efectele acestora asupra ecosistemelor. Din multitudinea activităţilor desfăşurate pe ape sau care au legătură cu apele, numai unele dintre ele exercită asupra acestora o presiune semnificativă, determinată pe baza unor criterii bine stabilite, care se regăsesc în Capitolul 6, în tabelul 6.6 (Criterii abiotice pentru clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă). Pe baza acestor criterii s-au identificat corpurile de apă care sunt afectate semnificativ de prezenţa presiunilor hidromorfologice. 86

În Figura 3.15 se prezintă presiunile hidromorfologice din spaţiul hidrografic Prut Bârlad (atât lucrările existente cât şi cele propuse a fi executate). Spaţiul hidrografic Prut-Bârlad cuprinde mai multe categorii de lucrări: acumulări, derivaţii, regularizări, îndiguiri şi apărări de maluri, executate pe corpurile de apă în diverse scopuri (energetic, asigurarea cerinţei de apă, regularizarea debitelor naturale, apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor, combaterea excesului de umiditate etc.), cu efecte funcţionale pentru comunităţile umane. În continuare, se prezintă aceste presiuni hidromorfologice: Lacurile de acumulare permanente a căror suprafaţa este mai mare de 0,5 km2 sunt în număr de 65 din care 49 sunt complexe şi au ca folosinţă principală apărarea de inundaţii. Lacurile de acumulare produc în principal, ca presiune hidromorfologică, întreruperea continuităţii scurgerii şi regularizarea debitelor (fig. 3.15). În b. h. Prut sunt 26 acumulări complexe, din care cea mai importantă este StâncaCosteşti (pe râul Prut) cu un volum total VT = 1.400 mil m3 care are rol de apărare împotriva inundaţiilor, asigură nevoile de apă ale zonei (alimentare cu apă pentru populaţie, industrie, agricultură etc.) şi valorifică potenţialul hidroenergetic. În b. h. Bârlad sunt 20 acumulări din care mai importante sunt: Soleşti pe râul Vaslui, Râpa Albastră pe râul Simila, Puşcaşi pe râul Racova. Pe afluenţii râului Siret, exceptând bazinul hidrografic Bârlad, ce se află pe teritoriul administrat de D.A. Prut, există un număr de 3 acumulări complexe. Iazurile, sunt prezente în număr mare (262) în spaţiul hidrografic Prut - Bârlad, multe din ele fiind amenajate încă din timpul lui Ştefan cel Mare, majoritatea având ca folosinţă principală piscicultura. Sunt amplasate cu precădere în b.h. Prut (225) pe râurile Başeu, Jijia, Bahlui şi afluenţi ai acestora. Regularizări şi îndiguiri Pe teritoriul Spaţiului Hidrografic Prut - Bârlad, există un număr de 82 de corpuri de apă râu (83 cu Jijia amonte Sitna) regularizate pe o lungime totală de 1057,529 km. Analizând parametrii hidromorfologici ai acestora în conformitate cu criteriile pentru definirea presiunilor hidromorfologice semnificative, se constată că un număr de 31 lucrări de regularizare existente şi una în curs de execuţie totalizând 412 km (+280 km) pot fi considerate presiuni hidromorfologice semnificative (în prezent 15 corpuri de apă cu peste 70% lucrări regularizare şi 16 cu lucrarea în curs de execuţie).

87

Figura 3. 15 Lucrări hidrotehnice în spaţiul hidrografic Prut - Bârlad 88

Din îndiguirile din spaţiul hidrografic Prut, în număr de 103, însumând o lungime de 1.173 km, ce au fost analizate prin prisma criteriilor mai sus menţionate, pot fi considerate presiuni hidromorfologice semnificative doar un număr de 3, având o lungime totală de 266 km (5 corpuri de apă cu peste 70% lucrări de îndiguire). Regularizările şi îndiguirile (fig. 3.15), produc în principal, ca presiune hidromorfologică, modificări ale morfologiei cursurilor de apă, alterări ale caracteristicilor hidraulice şi întreruperi ale continuităţii laterale. Derivaţii Din cele 5 obiective hidrotehnice din aceasta categorie, 4 au drept scop suplimentarea debitelor afluente pentru asigurarea scurgerii salubre şi a necesarului minim de apă pentru alimentarea cu apă a unor localităţi, iar una (derivaţia Munteni-Tecuci-Malul Alb) are rol de deviere a apelor mari. Aceste lucrări produc modificări semnificative ale debitelor cursurilor de apă pe care funcţionează. Dintre derivaţiile din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad, ce sunt prezentate în fig. 3.16, cea mai lungă este derivaţia Munteni-Tecuci-Malul Alb, L = 13,1 km, cu un debit instalat de 260 mc/s, la nivelul anului 2007 prin aceasta fiind tranzitat un volum de Vtr = 83,57 mil. mc/an; pentru suplimentare de debite în anul 2007 a funcţionat doar derivaţia Bucecea Sitna, volumul tranzitat fiind de 5,613 mil. mc/an. Derivaţiile, ca presiuni hidromorfologice, produc în principal efecte asupra curgerii minime, asupra stabilităţii albiei şi biotei. Prelevări/restituţii de apă semnificative Prelevările de apă/restituţiile (evacuările) produc alterări hidromorfologice semnificative care se materializează prin modificarea caracteristicilor cursului de apă pe care sunt poziţionate atât prizele de apă cât şi evacuările de apă ale căror debite prelevate, respectiv restituite, sunt semnificative din punct de vedere cantitativ. Menţionăm că o analiză mai detaliată a acestor presiuni este prezentată în Cap. 8.1.3 - Analiza economică - Situaţia prelevărilor de apă. Aplicând criteriile de stabilire a presiunilor semnificative, în spaţiul hidrografic Prut Bârlad la nivelul anului 2007, nici o folosinţă nu a fost considerată ca semnificativă din punct de vedere al debitelor captate, debitele necesare folosinţelor de apă fiind asigurate în mare parte din acumulări construite special în acest scop. Pe baza aceloraşi criterii s-a 89

identificat un număr de 3 unităţi, a căror debit restituit prin 5 puncte de evacuare constituie din punct de vedere cantitativ presiuni hidromorfologice semnificative (Figura 3.16), şi anume: pe corpul de apă Sitna av. Catămărăşti - am. Dracşani + afl.: S.C. „APA GRUP” S.A. Botoşani S.E. (Qev = 0,373 mc/s) S.C. „APA GRUP” S.A. Botoşani S.P. Tulbureni (Qev = 0,38 mc/s) pe corpul de apă Bahlui - confl. Bahlueţ - confl. Jijia: S.C. APA VITAL Iaşi S.E. (Qev = 2,005 mc/s) pe corpul de apă Vaslui av. Ac. + Rac: GOSCOM Vaslui S.E. (Qev = 0,17 mc/s) pe corpul de apă Delea: GOSCOM Vaslui - colector Delea (Qev = 0,0106 mc/s)

-

3.4.4.

Proiecte viitoare de infrastructură Pe lângă degradarea semnificativă produsă de alterările hidromorfologice asupra

corpurilor de apă, există un număr considerabil de proiecte propuse pentru navigaţie, producere de energie electrică, apărare împotriva inundaţiilor, îndiguiri şi regularizări – în diferite stadii de planificare şi implementare, care pot contribui de asemenea la alterarea fizică a corpurilor de apă. Este destul de dificil de cuantificat presiunile şi impactul produs de aceste proiecte, dar este posibil ca implementarea lor să conducă la deteriorarea stării actuale a corpului de apă. Aceste viitoare proiecte de infrastructură sunt reglementate de Directiva Cadru a Apei prin Art. 4.7– şi anume: (a) sunt luate toate etapele posibile pentru reducerea impactului negativ asupra stării corpurilor de apă; (b) motivele acestor modificări sau degradări sunt stabilite în mod specific şi explicate în Planul de management la nivel de bazin hidrografic, cerut conform art. 13 iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani; 90

(c) motivele acestor modificări sau degradări sunt de interes public deosebit şi/sau beneficiile aduse mediului sau societăţii de realizarea obiectivelor stabilite în paragraful 1 (D.C.A.-Art. 4.1- Obiective de mediu) sunt depăşite de beneficiile noilor modificări sau degradări aduse sănătăţii umane, menţinerii siguranţei umane sau dezvoltării durabile; (d) obiectivele beneficiare deservite de acele modificări sau degradări ale corpurilor de apă, din motive tehnice sau din cauza costurilor disproporţionate nu pot fi atinse prin alte mijloace, care sunt o opţiune semnificativ mai bună din punct de vedere al mediului. În consecinţă, aceste viitoare proiecte de infrastructură pot fi obiectul unor evaluări de impact de mediu (E.I.A.) şi/sau a unor evaluări strategice de mediu (S.E.A.), în timpul fazei de planificare a acestora, ţinând cont de presiunea şi impactul lor asupra mediului acvatic. Totodată trebuie avută în vedere scara la care se derulează implementarea acestor proiecte, deoarece este posibil ca uneori, acestea să producă efecte transfrontaliere. La nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad sunt în curs de implementare sau în execuţie un număr de 12 proiecte de infrastructură. Pentru 7 dintre acestea au fost realizate evaluări de impact de mediu (E.I.A.). În figura 3.15 se prezintă aceste proiecte viitoare de infrastructură, din care câteva sunt descrise în continuare:

91

16 Prelevări/restituţii de apă semnificative 92 .Figura 3.

aval de localitatea Cotu Morii.I. 2. în zona Cotu Morii. În timpul fazei de exploatare impactul de mediu nu este semnificativ iar în fazele implementării impactul asupra mediului va fi controlat şi calitatea mediului va atinge standardele internaţionale.5 mc/s. Proiectul are studiu de impact de mediu (E. Acumulările Ezer şi Dracşani sunt realizate iar acumularea Ibăneasa este în execuţie. judeţul Vaslui proiectul este în curs de execuţie şi prevede regularizarea şi îndiguirea albiei pe o lungime de 30. 4. judeţul Iaşi .Proiectul prevede calibrarea albiei pe o lungime de 6. Construire stăvilar pe cursul râului Jijia Nouă. judeţul Galaţi .riscul producerii unui accident natural de inundaţie este redus la 1-2 evenimente într-o 100 de ani. Proiectul are impact transfrontalier. prin intermediul unei subtraversări de dig existente.Vaslui – Secuia.8 km. asigurând deversarea în albia veche a unui debit de 0.A. Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi – proiectul este în curs de execuţie. Amenajare râu Tecucel pentru apărarea de inundaţii a municipiului Tecuci. judeţul Iaşi .461 km şi recalibrare albie 7. Principalul obiectiv al acestui proiect este de alimentare cu apă a braţului vechi al râului Jijia.6 km.3 km.A.Proiectul este în curs de execuţie şi prevede alimentarea gravitaţională a albiei vechi a râului Jijia. Proiectul este în curs de autorizare.1. apărare de mal pe 1.Proiectul prevede realizarea unui dig apărare de 5. Principalul obiectiv al acestui proiect este de apărare împotriva inundaţiilor. Principalul obiectiv al acestui proiect este apărarea împotriva inundaţiilor cu probabilitate mai mică de 5% . 93 .24 km. Principalul obiectiv al acestui proiect este de apărare împotriva inundaţiilor.) realizat în anul 2004.proiectul este în curs de execuţie şi prevede regularizarea albiei pe 22 km şi îndiguire pe 30. Proiectul are studiu de impact de mediu (E.) realizat în anul 2007. Principalul obiectiv al acestui proiect este de apărare împotriva inundaţiilor. 3. Proiectul este în curs de autorizare. 5. Proiectul prevede regularizarea albiei pe 130 km şi realizarea a trei acumulări cu un volum total de 41. judeţul Vaslui . Principalul obiectiv al acestui proiect este de apărare împotriva inundaţiilor. Comuna Victoria.8 km. Amenajare râu Jijia în zona Ţigănaşi. Proiectul are impact transfrontalier.8 km şi consolidarea albiei pe 1.I.65 mil. Apărare împotriva inundaţiilor a localităţilor Soleşti . 6. mc. Amenajare râu Bârlad pentru combaterea inundaţiilor în zona amonte oraş Negreşti.

Alte tipuri de presiuni antropice Surse cu potenţial de producere a poluărilor accidentale Calitatea resurselor de apă este influenţată într-o anumită măsură şi de poluările accidentale. a lungimii tronsonului afectat şi a inerţiei comunităţilor din structura biocenozelor acvatice. stochează şi evacuează substanţe care pot ajunge în mod accidental în resursele de apă. În general. Nici o unitate din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad nu este inclusă în Lista desemnată. Activităţi de piscicultură/acvacultură O caracteristică importantă a spaţiului hidrografic Prut . În spaţiul hidrografic Prut-Bârlad s-a identificat un număr de 124 utilizatori de apă ce pot produce poluări accidentale şi care sub coordonarea Direcţiei Apelor Prut şi-au elaborat Planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. peste limitele admise. aceste surse de poluare sunt unităţi care folosesc.5. nu au fost desemnate asemenea locaţii. Prin aplicarea metodologiei I. acestea pot avea magnitudini şi efecte diferite (locale. La nivelul Districtului Internaţional al Dunării.C. În funcţie de tipul poluărilor accidentale. Intr-un singur caz s-a sesizat mortalitate piscicolă de mică amploare (40 kg peşte afectat).C.D. În anul 2007. 36 în b.R. Jijia şi Bahlui şi ale afluenţilor acestora.4. privind poluarea accidentală (Accident Pollution Task Group). bazinale. din bazinul hidrografic Prut. Prut. produc. biologică sau bacteriologică a apei.D.3. în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad s-au înregistrat 6 poluări accidentale ale cursurilor de apă de suprafaţă.h. iar datorită duratei reduse. fără ca pe termen lung acestea să inducă o modificare semnificativă a biodiversităţii acvatice. a naturii poluantului.R. pe teritoriul administrat de Direcţia Apelor Prut. transfrontaliere) asupra resurselor de apă. şi care afectează în special subbazinele râurilor Başeu. au fost identificate sursele industriale cu risc potenţial ridicat de poluare accidentală. efectele fenomenelor în discuţie s-au redus doar la modificarea pe plan local a valorilor indicatorilor fizico-chimici.P. există un număr de 229 iazuri (187 în b. care reprezintă alterări bruşte de natură fizică. Astfel. (Metodologia M2) privind identificarea zonelor contaminate cu risc potenţial ridicat. chimică. precum şi realizarea de acumulări care au folosinţă piscicolă.h.P. Bârlad şi 6 pe alţi afluenţi ai b. pe baza metodologiei de evaluare a riscului potenţial (Metodologia pentru determinarea indexului de risc pentru apă) elaborată de Grupul Experţi I.h. 94 . Fenomenele au avut impact local.Bârlad o reprezintă existenţa (din cele mai vechi timpuri) a numeroase iazuri piscicole.

când pot apărea dejecţii sau scurgeri de substanţe organice şi nutrienţi conţinuţi în hrana administrată peştilor. avifauna şi alte elemente ale lanţului trofic. capturile ne-intenţionate. 6.mai ales eroziune. Suprafaţa piscicolă totală a celor 229 iazuri este de aproximativ 10. biban (Perca fluviatilis). respectiv potenţialul ecologic al corpurilor de apă pentru iazurile/acumulările monitorizate este prezentată în cap. atunci când afectează fauna acvatică. nu este asigurată o structură adecvată pe specii în bazinele acvatice naturale/antropice.h. Starea ecologică. în variabilitatea depozitelor din albia râului şi în procesele de degradare . Fluviul Dunărea. Modernizarea tehnologiilor de creştere poate sprijini practicile sănătoase. Prut şi 4 în b.Siret) şi 15 acumulări (11 în b. Alte presiuni relevante O altă categorie de presiuni hidro-morfologice care ar putea avea efecte asupra râurilor o constituie balastierele.2 „Caracterizarea stării apelor”. novac (Hypophthalmichtys nobilis. sunt stabilite atât zone şi perioade de prohibiţie cât şi zone de protecţie pentru resursele acvatice vii. lacul Gaşca din Complexul Somova-Parches.1. Speciile predominante de peşti sunt: crap (Cyprinus carpio). Bârlad) în care se practică activităţi de acvacultură. lacurile Erenciuc şi Belciug. Principalele presiuni identificate sunt perturbarea habitatului. 9. astfel încât în aceste zone activitatea de pescuit comercial nu reprezintă o presiune semnificativă. Practicarea activităţilor de piscicultură/acvacultură poate constitui presiune asupra corpului de apă atunci când: este crescută producţia de peşte fără asigurarea unor măsuri de purificare specifice a apei. 8/126/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia pescuitului în anul 2010”.700 ha. ecologice şi reduce impactul negativ asupra mediului. Conform “Ordinului nr. 95 . prin modificarea formei profilului longitudinal. Măsuri pentru dezvoltarea sectorului de piscicultură/acvacultură şi reducerea efectelor asupra resurselor de apă sunt menţionate detaliat la cap. Caras (Carrasius gibelio auratus) şi şalău (Stizostedion lucioperca). braconajul. râul Prut.2 Mai fac obiectul unor restricţii pentru protecţia faunei.h. zona Sacalin-Zatoane şi zona Rezervaţiei Marine Vama Veche . Este considerat ca fiind o presiune asupra corpurilor de apă pescuitul comercial. în general. Efectele lor se materializează. iar a lacurilor de acumulare 3.289 ha.

putând afecta siguranţa şi eficienţa funcţionării acestora sau altor infrastructuri inginereşti destinate captării apei. hidrogeologică. termenele de exploatare. a afecta lucrările de amenajare. 33. prin exploatări organizate. constând în modificarea regimului natural al curgerii apei şi implicit al transportului de aluviuni. Până ce aceste probleme vor fi reglementate şi depăşite. sau peisajele. 96 . morfologică. alin. constând din declanşarea şi/sau amplificarea unor procese de eroziune şi/sau depunerea aluvionară în sectorul de influenţă al balastierei. asupra respectării legislaţiei existente. pe baza unui studiu tehnic zonal privind influenţa exploatării asupra cursului de apă şi pe baza avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor. Pe de altă parte. cu avizul deţinătorilor de lucrări hidrotehnice în albie din zonă”. precum şi implicaţiile unei exploatări neraţionale asupra râurilor şi această presiune trebuie supusă inventarierii şi monitorizării. în România în această perioadă se conturează clar o tendinţă de dezvoltare şi se construieşte foarte mult. de natură: • • • • • hidraulică. se acordă de autoritatea de gospodărire a apelor numai în zone care necesită decolmatare.Având în vedere importanţa acestei activităţi desfăşurate de regulă în albiile minore ale cursurilor de apă. perioada de refacere a materialului aluvionar din albie). deci cerinţa din punct de vedere economic este foarte mare şi poate uneori este depăşită cantitatea prevăzută în autorizaţiile şi avizele emise. constând din alterarea calităţii apelor de suprafaţă ca urmare a deversărilor tehnologice poluante de la utilajele din cadrul balastierelor. conform prevederilor art. de către cei ce sunt în măsură să aplice legea. bălţilor. Astfel. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. o primă măsură ce trebuie aplicată este aceea de a se se întări controlul asupra acestor exploatări. de protecţie sau de traversare a albiei. această presiune poate fi considerată importantă mai ales în cazul în care apar efecte negative. constând din modificarea regimului natural al nivelurilor apelor subterane din zona adiacentă. Aceste balastiere funcţionează într-un temei legal şi ar trebui să se conformeze autorizaţiilor şi avizelor emise (respectând cantităţile. cuvetele lacurilor. În cazul extragerii balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă. (2) din Legea Apelor nr. reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii. poluantă. se precizează: „Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă.

efectul lor materializându-se asupra stabilităţii terenului (prin apariţia eroziunii. Tot în aceeaşi categorie de alte presiuni se pot înscrie şi exploatările forestiere.253 mc. respectării perimetrelor de exploatare. 97 . având în vedere parcurgerea următoarelor etape importante (figura nr. a căror efecte cu siguranţă vor fi resimţite în perioada următoare. păstrării talvegului natural al râului. volumelor de balast extrase (să nu depăşească volumele depuse prin aport la viituri) etc. • Identificarea presiunilor semnificative. • Evaluarea impactului. • Evaluarea riscului neîndeplinirii obiectivelor de mediu. 3. alunecări de maluri. nerespectând prevederile legale. 3. În urma inventarierii balastierelor din cadrul Spaţiului Hidrografic Prut-Bârlad. Sperăm că situaţia se va îmbunătăţi odată cu demararea acţiunilor de reîmpădurire. formarea de torenţi. impact negativ semnificativ manifestat asupra: secţiunilor optime de scurgere. articol care precizează: Fiecare Stat Membru trebuie să asigure trecerea în revistă a impactului activităţilor umane asupra stării apelor de suprafaţă şi subterane pentru fiecare district al bazinului hidrografic sau pentru o porţiune a unui district al unui bazin hidrografic internaţional care se află pe teritoriul său.155. această presiune poate avea un impact semnificativ negativ mai ales în cazurile în care condiţiile specifice impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor nu sunt respectate.17): • Identificarea activităţilor şi a presiunilor. în anul 2006 a fost extras un volum mediu de balast de 1. Evaluarea impactului antropic şi riscul neatingerii obiectivelor de mediu Necesitatea de a analiza presiunile antropice şi impactul acestora este prezentată în articolul 5 al Directivei Cadru. în cazul în care acestea se fac haotic.). scăderea ratei de realimentare a straturilor acvifere etc. Acest proces de evaluare a presiunilor antropice şi a impactului acestora la nivelul corpurilor de apă conduce la identificarea acelor corpuri de apă care riscă să nu atingă obiectivele Directivei Cadru.5. amplificarea viiturilor.De asemenea. regularizării şi igienizării râului în zona de exploatare.

Identificarea presiunilor antropice semnificative a fost tratată în subcapitolul 3.P.18 este ilustrată schema analitică D. 3. 17 Etapele necesare analizei presiunilor şi impactului asupra apelor Totodată.I. pentru analiza presiunilor şi a impactului s-a folosit conceptul D.I.P.4.R.S.S. 18 Ilustrarea conceptului D. Activitate Creşterea populaţiei Presiune Evacuarea apelor uzate Creşterea concentraţiei de Stare Impact Dezvoltare algală Răspunsul Controlul evacuării Figura 3.. În figura nr. astfel a fost necesar să se utilizeze informaţii/date despre activităţile antropice şi schimbările la nivelul stării corpului de apă.I.P.S. (Driver-Pressure-State-Impact-Response – Activitate antropică-Presiune-Stare-ImpactRăspuns). 98 .R. Evaluarea impactului diferitelor tipuri de presiuni semnificative are ca scop furnizarea de informaţii ce vor fi utilizate în analiza de risc şi în caracterizarea stării apelor în conformitate cu Anexa V a Directivei Cadru Apa.R. cât şi răspunsul (măsurile de bază ce vor fi luate pentru a îmbunătăţi starea corpului de apă).Descrierea corpului de apă şi a bazinului Identificarea activităţilor şi a presiunilor Identificarea presiunilor semnificativ Date furnizate de sistemul de monitoring Evaluarea impactului Obiective Evaluarea riscului neîndeplinirii obiectivelor de mediu Figura 3.

ape tranzitorii. În acest sens.Procesul de evaluare a impactului presiunilor antropice are la bază compararea stării corpului de apă cu obiectivele de mediu aferente corpului de apă analizat. au fost determinate preliminar trei clase de corpuri de apă: „la risc”. elementele metodologice mai sus menţionate au fost aplicate pentru corpurile de apă localizate pe râurile cu bazine hidrografice mai mari de 4000 kmp. Astfel. lacuri. în cazul în care există date de monitoring disponibile. la evaluare se pot considera datele de monitoring determinate într-o altă secţiune situată pe un alt corp de apă care prezintă aceeaşi tipologie şi aceleaşi categorii de presiuni antropice (gruparea corpurilor de apă în scopul realizării monitoringului/evaluării). „fără risc” şi „în curs de evaluare”. În procesul de evaluare a impactului presiunilor semnificative. precum şi identificarea măsurilor de bază care aplicate până în 2012/2013 ar putea conduce la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apa. Dacă la nivelul unui corp de apă nu sunt stabilite secţiuni de monitorizare. Riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă a fost evaluat având în vedere corpurile de apă redelimitate în anul 2008. în general. În prima etapă. 161/2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. În anul 2008. în prima etapă. ape costiere) conform cerinţelor 99 . reactualizarea informaţiilor privind presiunile semnificative şi impactul acestora asupra apelor. După finalizarea studiului ştiinţific „Metodologie pentru elaborarea sistemelor de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă (râuri. care au fost aplicate la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice. Modelele disponibile utilizate sunt reprezentate de: MONERIS (nutrienţi). În Raportul 2004 privind analiza caracteristicilor bazinelor hidrografice. în a două etapa (2009) pentru restul de corpuri de apă identificate. obiectivele preliminare utilizate au fost. riscul neatingerii obiectivelor de mediu a fost evaluat pentru toate corpurile de apă permanente. modelele WAQ (nutrienţi) şi QUAL 2K (substanţe organice). iar procesul a continuat. în cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” s-au realizat Elementele metodologice privind identificarea presiunilor semnificative şi evaluarea impactului acestora asupra stării apelor de suprafaţă – Identificarea corpurilor de apă care prezintă riscul de a nu atinge obiectivele Directivei Cadru Apa. instrumente precum modelarea matematică pot fi utilizate pentru estimarea efectelor măsurilor de bază propuse. cele din Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor (nr. obiective care nu sunt în acord cu cerinţele Directivei Cadru.

cât şi la nivel naţional. corpurile de apă „în curs de evaluare” au fost clasificate în cele două clase („la risc” sau „fără risc”). 100 . Riscul ecologic se cuantifică având în vedere cea mai proastă situaţie regăsită în categoriile de risc (poluarea cu substanţe organice. poluarea cu nutrienţi. şi de alterările hidromorfologice. Pentru evaluarea riscului s-au luat în considerare următoarele categorii de risc: poluarea cu substanţe organice. poluarea cu nutrienţi. în anul 2008. luând în considerare scenariul de bază (implementarea măsurilor de bază până în 2012 . ca fiind cele mai importante probleme de gospodărire a apelor. Riscul total este compus din riscul ecologic şi riscul chimic. Pentru riscul ecologic. având în vedere că aceste 4 categorii de presiuni au fost identificate.2013 pentru activităţile antropice cauzatoare de presiuni semnificative). Elementele metodologice mai sus menţionate au fost aplicate având ca obiectiv atingerea stării ecologice şi a stării chimice aferente anului 2015. Ca şi în anul 2004.Directivei Cadru Apa 2000/60/E. poluarea cu nutrienţi. pe baza elementelor biologice. Riscul ecologic este definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substanţe organice. atât la nivelul Districtului Internaţional al Dunării. precum şi de evaluarea impactului acestora. însă în lipsa unor corelaţii exacte dintre presiune/măsuri şi impact. la evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă s-a ţinut cont de presiunile semnificative identificate (subcapitolul 3.. alterări hidromorfologice. s-au utilizat şi parametrii abiotici (elemente fizico-chimice şi hidromorfologice). iar evaluarea este dată de cea mai proastă situaţie regăsită la cele 2 categorii de risc. Corpurile de apă la nivelul cărora există presiuni semnificative şi/sau impact semnificativ şi pentru care nu se vor implementa măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor până în 2015 sunt identificate ca fiind la risc.4). evaluarea realizată pe baza elementelor biologice are un rol primordial. precum şi de alterările hidromorfologice). considerând valorile prag propuse în noua Directivă privind standardele de calitate pentru mediu în domeniul politicii apei şi care amendează Directiva Cadru a Apei. poluarea cu substanţe periculoase.C. Riscul chimic (riscul de a nu atinge starea chimică bună) este definit de o singură categorie şi anume poluarea cu substanţe prioritare şi cu alţi poluanţi. chimice şi hidromorfologice” şi realizarea evaluării stării la nivel de corp de apă.

 aplicarea analizei cost – eficienţă şi cost – beneficiu. precum şi reducerea populaţiei piscicole sau chiar mortalitate piscicolă în contextul reducerii drastice a concentraţiei de oxigen. poluarea cu substanţe organice se datorează emisiilor/evacuărilor de ape uzate provenite de la sursele punctiforme şi difuze.1.).5.  aplicarea excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu. emisiile de nutrienţi se datorează atât surselor punctiforme (ape uzate urbane. precum şi reducerea utilizării resurselor de apă (apa potabilă.2). 3.5. industriale şi agricole neepurate sau insuficient epurate). Lipsa sau insuficienţa epurării apelor uzate conduce la poluarea apelor de suprafaţă cu substanţe organice. în special aglomerările umane. care odată ajunse în apele de suprafaţă încep să se degradeze şi să consume oxigen.În aceasta etapă. 6. Poluarea cu substanţe organice Aşa cum s-a prezentat în subcapitolul 3. Poluarea cu nutrienţi O altă problemă importantă de gospodărirea apelor este poluarea cu nutrienţi (azot şi fosfor). iar gruparea corpurilor de apă nu a putut fi realizată (confidenţă scăzută). râuri puţin adânci cu curgere lentă). ceea ce determină schimbarea compoziţiei speciilor. în condiţiile în care pentru unele corpuri de apă nu au existat metode şi/sau date de monitoring conforme cu Directiva Cadru Apa. Ca şi în cazul substanţelor organice.2. cât şi surselor difuze (în special celor agricole: creşterea animalelor. Poluarea cu substanţe organice produce un impact semnificativ asupra ecosistemelor acvatice prin schimbarea compoziţiei speciilor. scăderea biodiversităţii speciilor. sursele industriale şi agricole.4. 3. în special a corpurilor de apă stagnante sau semi-stagnante (lacuri naturale şi de acumulare. scăderea biodiversităţii speciilor. Referitor la impactul generat de poluarea cu nutrienţi în cazul lacurilor. se precizează că evaluarea riscului a fost realizată numai pentru a fi utilizată la:  caracterizarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi a stării chimice (cap.  stabilirea măsurilor suplimentare. Nutrienţii conduc la eutrofizarea apelor (îmbogăţirea cu nutrienţi şi creştere algală excesivă). recreere etc. utilizarea fertilizanţilor). evaluarea s-a realizat prin aprecierea stadiului 101 .

5. praguri de fund) întrerup conectivitatea longitudinală a râurilor. În procesul de analiză a riscului privind poluarea cu substanţe periculoase. făcând dificilă decelarea efectului faţă de tipul de presiune. trebuie subliniată lipsa sau insuficienţa datelor de monitoring care să conducă la o evaluare cu un grad de încredere mediu sau ridicat.5. Substanţele periculoase produc toxicitate persistentă şi bioacumulare în mediul acvatic. impactul alterărilor hidromorfologice asupra stării corpurilor de apă se poate exprima prin afectarea migrării speciilor de peşti migratori. dar şi asupra biotei. Presiuni hidromorfologice Aceste presiuni influenţează caracteristicile hidromorfologice specifice apelor de suprafaţă şi produc un impact asupra stării ecosistemelor acestora. având ca rezultat deteriorarea stării. Construcţiile hidrotehnice cu barare transversală (baraje. dar mai ales asupra migrării biotei.4. 3. Poluarea cu substanţe periculoase Poluarea cu substanţe prioritare/prioritar periculoase se datorează evacuărilor de ape uzate din surse punctiforme sau emisiilor din surse difuze ce conţin poluanţi nesintetici (metale grele) şi/sau poluanţi sintetici (micropoluanţi organici). luându-se în considerare şi manifestarea procesului de eutrofizare.trofic exprimat prin indicatori specifici. de multe ori. Lucrările în lungul râului (îndiguirile. stăvilare. Prelevările şi restituţiile semnificative au efecte asupra regimului hidrologic. declinul reproducerii naturale a populaţiilor de peşti. reducerea biodiversităţii şi abundenţei speciilor. 3. Se remarcă insuficienta cunoaştere şi la nivel european a relaţiei dintre presiunile hidromorfologice şi impactul acestora.3. precum şi alterarea compoziţiei populaţiilor. lucrările de regularizare şi consolidările de maluri) întrerup conectivitatea laterală a corpurilor de apă cu luncile inundabile şi zonele de reproducere. 102 . transportului de sedimente. variatele tipuri de presiuni acţionează sinergic. Astfel. cu efecte asupra regimului hidrologic.

chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran. hidrodinamic. care corespunde liniei de cumpănă a acestora. 4. Corpurile de apă subterană care se dezvoltă în zona de graniţă şi se continuă pe teritoriul unor ţări vecine sunt definite ca transfrontaliere. evaluare şi caracterizare a unui corp de apă subterană. În restul arealului. starea corpului de apă: → calitativă.. Starea corpului de apă. a constituit obiectivul central în procesul de delimitare. Criteriul hidrodinamic acţionează în special în legătură cu extinderea corpurilor de apă. Codul corpurilor de apă subterană (ex: ROPR01) are următoarea structură: RO = codul de ţară. structurale. Astfel. PR= spaţiul hidrografic Prut-Bârlad. delimitate şi descrise un număr de 7 corpuri de apă subterană. În spaţiul hidrografic Prut-Bârlad au fost identificate. delimitarea şi caracterizarea corpurilor de apă subterană Identificarea şi delimitarea corpurilor de apă subterană s-a făcut pe baza următoarelor criterii: • • • geologic. dintre care un corp de apă subterană este transfrontalier (Fig.C. 01= numărul corpului de apă în cadrul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad. acestea nu se constituie în corpuri de apă. atât cea cantitativă cât şi cea calitativă. Au fost delimitate şi caracterizate corpuri de apă subterană de tip poros. 103 . în timp ce corpurile de adâncime se pot extinde şi în afară bazinului. Identificarea.1. conform prevederilor Directivei Cadru 60/2000/E. corpurile de ape freatice au extindere numai până la limita bazinului hidrografic. ci şi prin caracteristicile petrografice. Delimitarea corpurilor de apă subterană s-a făcut numai pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. Criteriul geologic intervine nu numai prin vârsta depozitelor purtătoare de apă. sau capacitatea şi proprietăţile lor de a înmagazina apa.1).4. → cantitativă. Caracterizarea apelor subterane 4.

1 Harta cu delimitarea corpurilor de apă subterană atribuite Direcţiei Apelor Prut 104 .Figura 4.

Z I. I. 4. 5 1. P . ROPR06/Câmpia Covurlui 7.industrie.0-15. Utilizarea apei: PO. ROPR02/Luncile şi terasele Prutului mediu-inferior şi ale afluenţilor săi 3.0 PO. 1 Caracteristicile corpurilor de apă subterană Caracterizare Cod/nume Suprafaţa geologică/hidrogeologică Tip 1 1.0 Utilizare a apei 6 PO PO. ROPR04/Câmpia Tecuciului 5. IR.M PM B B Da/R. Z PO. Z. Sub presiune: Da/Nu/Mixt. Z 105 . Z PO. Z. I.0 P.0 – 60. I .piscicultura.0 .Tabelul 4.irigaţii. 0-40 0-10 PO.0 2 48 3 P Sub presiune 4 Nu Strate acop. PM Calitate Cantitate 9 B 10 B Stare Transfrontalier / ţara 7 11 Nu Tip predominant: P-poros. ROPR01/Lunca Prutului superior 2.A.0 .A PM PU.0 .5. ROPR05/Podişul Central Moldovenesc 6. F-fisural.ROPR07/Câmpia Moldovei 1445 12531/ 9662 785 5221 P P P Da Nu Nu 40.0 2.alimentari cu apă populaţie.10. PM S S B B B B Nu Nu Nu Poluatori Grad de protecţie globală 8 PU. P PO. Z PVG PM PM B* B B B P Nu 2. I.5. Moldova Nu Nu I. ROPR03/Lunca râului Bârlad 2133 1033 P P Nu Nu 2. K-carstic. Z A. I. IR . Straturi acoperitoare: grosimea în metri a pachetului acoperitor.

Poluatori: I-industriali. PU . Zzootehnici Gradul de protecţie globală: PVG . M-menajeri.foarte buna.puternic nesatisfăcătoare Stare calitativă şi cantitativă: Buna (B)/Slaba (S) Transfrontalier: Da/Nu.nesatisfăcătoare. PVU . PM . PG .buna. A-agricoli.medie. * posibil să fie stare bună 106 .zootehnie.

Toate cele 7 corpuri de apă subterană identificate aparţin tipului poros. iar alimentarea acviferului se realizează din precipitaţii şi într-o mică proporţie din infiltraţiile din râu. Stratul acoperitor este alcătuit din argile şi silturi nisipoase şi argiloase cu dezvoltare discontinuă şi cu grosimi de circa 5 -7 m. pe porţiunea nordică a teritoriului ţării (zona Oroftiana – Rădăuţi-Prut).2. fiind dezvoltate în depozite aluvial-fluviale. şi anume ROPR05 (Podişul Central Moldovenesc). eventualul caracter transfrontalier şi ţara au fost sintetizate în tabelul 4. dezvoltat atât în bazinul hidrografic al râului Siret cât şi în cel al râului Prut. Debitele exploatabile (în cazul celor 3 foraje ale staţiei de ordinul I Rădăuţi-Prut) sunt cuprinse între 2. Depozitele acviferului freatic din lunca Prutului superior sunt constituite din nisipuri fine. porospermeabile. Toate caracteristicile semnificative privind corpurile de apă subterană din cadrul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad cum sunt caracteristicile geologice şi hidrogeologice. Apele freatice au nivel liber. ROPR03. datorită dezvoltării sale predominante în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad. Fiind situate aproape de suprafaţă terenului.0 . prezintă o importanţă economică mai redusă. a fost atribuit pentru administrare D. acumulate în depozite de vârstă cuaternară şi sarmaţian-ponţiană. Corpul ROPR01 Lunca râului Prut superior Corpul de apă subterană de tip poros permeabil ce aparţine Holocenului se dezvoltă în lunca râului Prut. Un corp de apă subterană şi anume ROPR05 (Podişul Central Moldovenesc) deşi este sub presiune. fiind cantonat în depozite sarmaţian-ponţiene. riscul şi modul de utilizare a apei ca şi poluatorii. Prut. 107 . gradul de protecţie.30 l/s/foraj. ele au nivel liber.Bârlad este prezentată în continuare. Acest corp este transfrontalier. de vârstă cuaternară. Bârlad şi Siret.Caracterizarea tuturor celor 7 corpuri de apă subterană care au fost identificate şi delimitate în spaţiul hidrografic Prut . medii şi elemente de pietriş cu grosimi cuprinse între 2 .1. Infiltraţia eficace este cuprinsă între 15-32 mm/an. Este de subliniat faptul că un corp.A. Cele mai multe corpuri de apă subterană şi anume 4 (ROPR01. ROPR02.5 m. ROPR06 şi ROPR07) au fost delimitate în zonele de lunci şi terase ale râurilor Prut. ROPR04.

Apele freatice din depozitele aluvionare ale râului Başeu sunt situate la adâncime mică (cca.Diagramele Piper şi Schoeller (fig.1 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Corpul ROPR02 Lunca şi terasele Prutului mediu şi inferior şi afluenţilor săi Corpul de apă subterană este localizat în lunca şi terasele râului Prut şi a afluenţilor săi. nivelul apei se află la 0. este de tip poros permeabil de vârstă cuaternară. 2 m). pentru denivelări de 2. 108 . La nivelul unor depozite argiloase sau nisipoase fine din lunca Başeului şi a afluenţilor mai importanţi. de 0. În lunca râului Jijia şi a afluenţilor săi. 4. Debitele variază foarte mult în funcţie de litologia acviferului.1) executate după datele analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale arată că apele sunt bicarbonat-calcicesulfat-magneziene.1.8 m. acviferul este constituit din nisipuri fine ce se dezvoltă între 5-6 m iar debitele sunt modeste. Figura 4. unde din aluviunile situate între adâncimile de 3-9 m (acviferul este constituit din nisipuri fine şi medii şi pietrişuri) s-au obţinut 2 l/s. cu denivelări de 5 m. iar debitele obţinute din nisipuri fine cu pietriş sunt de 1-2 l/s/foraj. Coeficienţii de filtraţie în cursul superior al Jijiei sunt cuprinşi între 2 şi 14 m/zi. acviferul este constituit din nisipuri fine argiloase şi nisipuri medii-grosiere situate între adâncimile de 2 şi 8 m. În lunca Volovăţului.1.5 l/s pentru denivelări de 2.3 – 4. acviferul freatic este constituit din nisipuri fine. nisipuri argiloase cu intercalaţii de pietrişuri.6 m.2 l/s/foraj pentru denivelări de 3 m. iar cele situate sub depozitele argiloase aluviale au adâncimi de circa 5 m. acviferul freatic este situat la adâncimi ce variază de la 1 la 3 m. În cursul mijlociu al Jijiei. Debite mai mari au fost puse în evidenţă în zona Truşeşti.5 m de la suprafaţa terenului. iar debitele obţinute sunt de 2.

peste 10 m.2). În lunca râului Prut. Acviferul freatic. iar uneori (în anumite perioade de maxim ale nivelului) poate fi chiar uşor artezian. aluviunile se află la adâncimi de la 1. Compoziţia granulometrică a depozitelor prezintă variaţii pe verticală şi orizontală de la nisipuri fine. sunt la staţiile hidrogeologice de ordinul I Cârniceni. la o denivelare de 3 m. în lunca râului Podriga.5 l/s. Adâncimea patului orizontului acvifer freatic se situează la 3-4 m (în zona Mastacani) şi se scufundă treptat ajungând în zona Fălciu-Vetrişoaia la 7-16 m (fig. nivelul are caracter ascensional. Grozeşti. Terasa inferioară a Prutului este constituită din nisipuri cu pietriş şi bolovăniş.5 m. Debitele au valori de 2. cât şi debitele sunt variabile de la un sector la altul. slab productiv. Datorită acestor depozite slab permeabile din acoperiş. Lunca Banului etc. Atât constituţia rocii magazine. 109 . Costuleni. în zona Bodeşti acviferul freatic se află sub presiune. cu rare elemente de pietriş.2 până la 9. s-a obţinut 1 l/s. pe alocuri. În zona judeţului Vaslui.1.5 m.9 m şi este acoperit de depozite siltitice cu grosimi cuprinse între 4 şi 11. grosimea acestor depozite variază între 5-10 m. se alimentează exclusiv din precipitaţii. pentru denivelări de 2. Nivelul hidrostatic în zona luncii Prutului se situează între 0 şi 2 m.5 m. Pe terasă şi în zonele de câmp înalt. la nisipuri medii şi grosiere. La Săveni. Aluviunile sunt constituite din nisipuri situate între 10-12 m. în bază cu elemente de pietriş.5 m până la 15 m şi sunt constituite din nisipuri fine. acviferul freatic este cantonat în nisipuri fine. din nisipurile fine ce se dezvoltă la adâncimile de 8-12 m.6 – 3. putând ajunge chiar la 20 m. adâncimea nivelului creşte foarte mult depăşind 10 m şi 20 m. 4. acviferul din lunca Prutului este constituit din nisipuri şi pietrişuri cu grosimi de 3. siltice.Lunca râului Sitna poate oferi debite de 2 l/s pentru denivelări de 2. silturi argiloase sau argile siltice. În zona de luncă aferentă judeţului Iaşi. Grosimea depozitelor este cuprinsă între 2-10 m. Stratul acvifer freatic este acoperit (în cea mai mare parte) de depozite impermeabile sau semipermeabile constituite din argile. medii şi grosiere având în bază pietrişuri. grosimi mari mari.

Aceste depăşiri ţin de chimismul acviferelor pe care le drenează şi tipul rocilor pe care le străbat (parageneza minerală). Din datele utilizate pentru construirea diagramelor Piper şi Schoeller rezultă că peste jumătate din ape depăşesc concentraţia maximă admisibilă la sodiu.1. Datorită dezvoltării pe o suprafaţă foarte întinsă parageneza apelor este foarte variată.3) executate pe baza datelor provenite de la forajele de observaţie situate pe corpul de apă subterană pun în evidenţă acest lucru. 110 . iar debitele specifice sunt sub 1 l/s/m. transmisivităţile sunt între 1-50 m2/zi. determinând un chimism al apei tot atât de variat. clor şi sulfaţi.2 Secţiune hidrogeologică V-E prin forajele staţiei hidrogeologice Mastacani Parametrii hidrogeologici au următoarele valori: coeficienţii de filtraţie sunt cuprinşi între 0.Figura 4. au indicat depăşiri peste concentraţia maxim admisibilă pentru NH4+ şi NO3-.4.1. Captarea ce aparţine Consiliului local Stănileşti este constituită dintr-un dren cu lungimea de 120 m din care se captează un volum de 4872 mii m3/an (apă potabilă). Analizele chimice efectuate pe probe de ape freatice (prelevate în anul 2007) din forajele reţelei hidrogeologice din lunca şi terasele râului Prut.5-10 m/zi. Diagramele Piper şi Schoeller (fig.

nedepăşind 10 m.5 m şi conţin ape cu nivel uşor ascensional (1.5 . Terasa inferioară a Bârladului este fragmentată şi puternic drenată.11 m fiind constituit din nisipuri fine. Valea Ţarinei şi Valea Seacă şi cele din dealul Zorleni. izvoare cu debite de 0. În bazinul mijlociu al Bârladului se întâlnesc mai multe izvoare captate din Valea Mare.0.6 l/s se întâlnesc la baza terasei medii.0. aluviunile de luncă şi terasă ale văii Bârladului sunt constituite din nisipuri fine până la grosiere şi pietrişuri cu structură încrucişată.8 l/s/foraj.2. cu intercalaţii argiloase.3 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Corpul ROPR03 Lunca şi terasele râului Bârlad Corpul de apă subterană de tip poros permeabil dezvoltat în lunca şi terasele râului Bârlad şi a afluenţilor acestuia este de vârstă cuaternară. în general.1.5 . Depozitele acvifere sunt constituite din nisipuri cu rare elemente de pietrişuri. la baza ei se constată prezenţa unor izvoare cu debite de 0. între adâncimile de 2 şi 7. acviferul situat între adâncimile de 7 . acviferul este sub presiune.5 m. 111 . În jurul oraşului Bârlad. Local. Grosimea depozitelor permeabile este în jur de 2 . la adâncimi de 3 m. Nivelul hidrostatic se întâlneşte.2 m de la suprafaţa terenului) sau cu caracter liber. În lunca Bârladului s-au obţinut debite de 0. În bazinul inferior aluviunile sunt constituite din nisip şi pietriş.1 . grosiere şi pietriş.3 l/s.Figura 4. Făgădău şi Griviţa cu debite de circa 1 l/s.5 .

Direcţia generală de curgere este sud-est. Resursele de ape freatice din lunca Bârladului sunt. acolo unde acesta devine mai nisipos având ca pat impermeabil argilele cuaternare. nivelul are caracter ascensional uneori ridicându-se foarte aproape de suprafaţa terenului. silturi argiloase (grosimea este cuprinsă între 2 . silturi. impermeabile (argile. în general. Alimentarea acviferului freatic se realizează din precipitaţiile atmosferice cu o infiltraţie eficace de 15-63 mm/an. Datorita circulaţiei reduse a apei prin aceste depozite. de cele mai multe ori.1. Din cauza depozitelor impermeabile din acoperişul straturilor acvifere. 4. Adâncimea nivelului hidrostatic este în funcţie de grosimea loessului (frecvent circa 20 m). iar debitele obţinute dintr-un foraj rar depăşesc 3 . 112 . fapt pus în evidenţă de diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza datelor obţinute din forajele aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale (fig. apele aparţinând tipului clorurate – sulfatate – calcice .5 l/s/foraj.10 m).3 l/s/foraj.magneziene.Stratul acoperitor este constituit din depozite groase.4). Figura 4. Pentru afluenţii săi. reduse. mineralizaţia apelor freatice este mai ridicată. Corpul se dezvoltă pe o suprafaţă întinsă.1. cu gradienţi mici (0. ceea ce explică variaţia mare a chimismului şi prin parageneze diferite.6‰).4 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Corpul ROPR04 Câmpia Tecuci Acest corp de apă subterană se dezvoltă în depozite de vârstă cuaternară şi este de tip poros permeabil fiind situat la baza loessului. debitele sunt şi mai mici de 1 .

slab mineralizată. una bicarbonat calcică. al.1. şi PROSPECŢIUNI S. Parametrii hidrogeologici au următoarele valori: coeficienţii de filtraţie sunt de 4-6 m/zi.N.A. Sub această adâncime posibilitatea de 113 .7 şi 78. 86. Datorită grosimii mari a stratului acoperitor. forajul Ungureni intre: 86 şi 96 m şi forajul Orbeni intre: 72.8).300 m. Figura 4.A.1. Bacău şi Vaslui. 4.8. gradului de protecţie bun – mediu. Potenţialul productiv al acestui acvifer freatic este limitat la 1 l/s/Km2.G. Diagramele Piper şi Schoeller (fig. (Maieru et. Din toate forajele executate în judeţul Bacău doar în trei foraje au fost identificate niveluri poros permeabile până la adâncimea de 100 m (forajul Mărgineni intre: 70 şi 78. Pentru judeţul Neamţ din forajele executate se evidenţiază că în partea nord-estică straturile acvifere se dezvoltă între 100. corpul nu este la risc.H. iar transmisivităţile de 40 – 50 m2/zi.5 mm/an. ajung până la adâncimea de 300 m. sau o capacitate optimă a unui foraj de captare de 2-3 l/s.Principala sursă de alimentare a acviferului din depozitele de la baza loessului o constituie precipitaţiile.. cu valori ale infiltraţiei eficace cuprinse între 63 şi 94. arată că din punctul de vedere al paragenezei există două categorii de apă. acumulat în depozitele de vârstă sarmaţiană ce se dezvoltă pe teritoriul judeţelor Neamţ. În celelalte foraje.5) executate după datele I. aceste intervale care cantonează apa.5 Diagramele Piper şi Schoeller efectuate pe baza analizelor chimice ale forajelor Reţelei Hidrogeologice Naţionale Corpul ROPR05 Podişul Central Moldovenesc Corpul de apă subterană este de tip poros permeabil. 1986). potabilă şi altă clorosodică sulfatată.8 şi 91.

12 l/s la Pildeşti (la o denivelare de 31 m) şi 4. amoniului (Ruginoasa şi Dancu) oxidabilităţii (Popeşti şi Comarna) şi a mineralizaţiei totale (Comarna). Unele foraje (Tupilaţi. se dezvoltă între adâncimile de 26 m (Dulceşti) şi 238 m (Goşmani). în forajele executate la Ion Creangă şi Cuci.2 m) şi 2. Debitele obţinute din unele foraje săpate pe teritoriul judeţului Neamţ. nisipuri argiloase. săpate la adâncimile de 75-350 m. nisipuri argiloase.25 m adâncime. Miron Costin). gresii şi nisipuri gresificate (Macaleţ et al. Pentru judeţul Neamţ. clor (Bozienii de Jos. Ciurea.6). amoniu (Pildeşti şi Goşmani) şi oxidabilitate (Bozienii de Jos şi Miron Costin). Dulceşti. sulfaţilor (Ciurea). la o denivelare de 6. sunt de 0. Debitele obţinute din foraje. clorurilor (Comarna şi Ciurea). reprezentate prin nisipuri.5 m). la o denivelare de 5. straturile acvifere. sunt cuprinse între 0. Pentru partea sud-vestică a corpului de apă.4 l/s la Ion Creangă (la o denivelare de 52 m) şi 0. în forajele executate la vest de Siret se constată că straturile acvifere. straturile acvifere fiind în intervalul 50-102 m). apa din straturile acvifere componente situate până la 100 m adâncime. azotiţilor (Ruginoasa). are un grad de potabilitate acceptabil.1. cu adâncimea de 110-150 m. Comarna). La Iaşi sunt utilizate apele minerale din depozitele miocene (badenian-sarmaţiene) la complexul balnear Nicolina. azotiţi (Pildeşti).6-204.4-15.9 l/s – 6.15 l/s (Popeşti. În judeţul Iaşi.debitare este slabă.4 m.8 l/s la Breaza (la o denivelare de 8. Pildeşti. 3 l/s/foraj. la adâncimi de 200-300 m. Miron Costin) prezintă nivel artezian. Straturile acvifere sunt reprezentate prin nisipuri cu lentile de gresii. La est de Siret. Breaza. straturile acvifere fiind situate în intervalul de adâncime de 74.5-20.3 m. debitul având valorile de 0. fig. capacitatea de debitare a acviferului sarmaţian este cuprinsă între 0. în forajele executate la sud de râul Bahlui. constituite din nisipuri şi nisipuri argiloase. au fost înregistrate depăşiri peste concentraţia maxim admisă de Legea privind calitatea apei potabile nr 458/2002 în cazul parametrilor sodiu (Bozienii de Jos şi Pildeşti). Apele prezintă depăşiri peste concentraţia maxim admisă de Legea privind calitatea apei potabile nr. fier (Homiceni). nisipuri cu pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de marne. 4. iar din punct de vedere chimic apele nu se încadrează în limitele de potabilitate..2 l/s (Ruginoasa. Menţionăm ca apele acumulate în depozitele basarabiene din staţiunea balneoclimaterică Strunga sunt indicate în afecţiuni ale aparatului locomotor (de natură reumatismală).5-10.5 m şi 184. 2006. ale aparatului digestiv şi în oftalmologie.2-6. Sub adâncimea de 350 m acviferele lipsesc sau sunt foarte slabe şi cu apă sărată. iar apele fiind nepotabile (depăşiri la sodiu şi amoniu). sunt situate între 56. Apele sunt parţial potabile. 114 .5 l/s la Cuci (la o denivelare de 20 m). 458/2002 în cazul sodiului (Dancu.

Filipeşti. nisipuri cu pietrişuri.3 l/s (Galbeni.3-11. nisipuri argiloase şi nisipuri gresificate. constituite din nisipuri.1. sunt cuprinse în intervalul 43-345 m. a reieşit că debitul este cuprins între 0. la o denivelare de 2. Dumbrava şi Gârleni). nisipuri argiloase şi nisipuri gresificate. Staturile acvifere.23 l/s (Siretu. amoniu (Ilieşi. cloruri (Gârleni). Cleja şi Orbeni) sunt arteziene. La est de Siret. respiratorii etc. reprezentate prin nisipuri.pentru profilaxia şi tratarea afecţiunilor reumatismale. posttraumatice.3 m) şi 2. Un număr de cinci foraje (Filipeşti. Motoşeni. dermatologice.7-13. iar unele foraje (Pânceşti. Figura 4. Siretu. Apele prezintă depăşiri ale concentraţiei maxim admise la sodiu (Galbeni).8-19. hidrogen sulfurat (Filipeşti) şi oxidabilitate (Filipeşti). fier (Parincea) şi amoniu (Galbeni şi Parincea). respectiv la vest de Siret. sunt situate în intervalul de adâncime 33-330 m.8 m). foraj artezian) şi 9. având capacitatea de debitare cuprinsă între 0. Mărgineni. Straturile acvifere. azotiţi (Ilieşi). Apele prezintă depăşiri peste concentraţia maxim admisă de Legea privind calitatea apei potabile nr. sulfaţi (Gârleni). 115 .6 Corelarea depozitelor sarmaţiene din Podişul Central Moldovenesc Din forajele executate în judeţul Bacău. Podu Turcului) au debit artezian. forajele au fost săpate la adâncimi de 163-400 m. 458/2002 la fier (Gârleni). la o denivelare de 2.6 l/s (Răcăciuni).02 l/s (Răchitoasa. la adâncimi de 250-350 m.

15-20 m şi 30-40 m (de vârstă pleistocen-superioară). Bârlad şi Murgeni). 458/2002 la sodiu (Soleşti. cu debitul de 0.2). a interceptat următoarele două complexe acvifere: 91. nisipuri.1 l/s (Berezeni. Ivăneşti). Lipovăţ. acolo unde depozitele loessoide sunt mai groase (pe câmpul înalt). 116 . la o denivelare de 37 m) şi 4.74 l/s (la o denivelare de 15. în nisipurile şi pietrişurile din alcătuirea teraselor cu altitudinea relativă de 2-5 m (de vârstă holocen-inferioară). Pe teritoriul judeţului Vaslui. Mălina. fier (Huşi.8 şi 90. iar ultimele până la 250 m. Apele prezintă depăşiri peste concentraţia maxim admisă de Legea privind calitatea apei potabile nr. Berezeni.3-284 m.8 l/s (Soleşti. precum şi în nisipurile şi pietrişurile (de vârstă holocensuperioară) din alcătuirea luncilor văilor Suhurlui. Capacitatea de debitare este cuprinsă între 0. Pungeşti. Nivelurile hidrostatice oscilează de la 0 m în luncile principale până la adâncimi de peste 20 m.29 m) şi 189. Vetrişoaia.3 şi 75.5-284 m.1 şi 84. Corpul de apă ROPR06 (Câmpia Covurlui) Acviferul freatic este acumulat. Vetrişoaia). Apele celor două complexe sunt utilizate în tratarea unor afecţiuni ale aparatului locomotor şi ale aparatului digestiv. Ivăneşti. Se poate constata că până la adâncimea de 100 m se întâlnesc un număr limitat de intercalaţii poros permeabile de la una (în forajul Pogăneşti între 84 şi 98 m) până la două intercalaţii (în forajul Lipovăţ între 72.56 l/s (la o denivelare de 56. nisipuri cineritice şi gresii. în nisipurile şi nisipurile argiloase (de vârstă pleistocen mediu-pleistocen superioară) din baza depozitelor loessoide prezente la partea superioară a câmpului înalt. Primele intercalaţii poros permeabile se întâlnesc de la circa 50 m. Pogăneşti. având debitul de 0.4 l/s şi 1. reprezentate prin nisipuri. Cătuşa şi afluenţii lor. Debitele obţinute din aceste foraje de adâncime variază între 0. Menţionăm că forajul executat în curtea spitalului din Ghermăneşti.Pe teritoriul judeţului Vaslui.8-13. nisipuri gresificate. constituite din alternanţe de argile.76-114 m. Alexandru Vlahuţă. azotaţi (Vetrişoaia). Acest corp de apă subterană are un grad de protecţie foarte bun asigurat de stiva groasă a depozitelor din acoperiş şi lipsesc presiunile şi impacturile antropice directe asupra corpului.66 l/s. azotiţi (Huşi şi Puieşti) şi amoniu (Soleşti. forajele săpate până la adâncimea de 300 m au interceptat stiva depozitelor sarmaţiene. la o denivelare de 3-8 m). la adâncimea de 350 m. în intervalul 21. Pogăneşti. în general. gresii şi nisipuri argiloase.19 m). Lozova. forajele executate la adâncimi de 50-350 m au interceptat straturile acvifere. Huşi.

4. prezentând o direcţie generală de curgere a apei de la nord la sud.05 (fântâna Odaia Manolache). 117 . la vest de Frumuşiţa şi 5 m. la Şendreni-Barboşi-Galaţi. datorită naturii rocilor şi lucrărilor de hidroamelioraţii. mineralizaţia totală între 698. Cercetând evoluţia nivelului piezometric anual (maxim. Lozova. s-a constatat că.3 mg/l (fântâna est Tudor Vladimirescu) şi 3692. la o denivelare de 7 m) şi 4.6 grade germane (fântâna Valea Călmăţui) şi 181. acviferul freatic a fost redat prin hidroizohipse şi hidroizobate. Astfel. până la circa 40-50 m adâncime. precum şi cu apele de suprafaţă. la o denivelare de 1. Mălina. mediu şi minim) al acviferului freatic din extremitatea de sud a Podişului Moldovenesc. aparţinând Reţelei Hidrogeologice Naţionale (fig.1.2 l/s (foraj Braniştea. după care se remarcă o tendinţă generală de scădere până în anul 2004. ale podişului (câmpului înalt). se constată o scădere a nivelului piezometric între anii 1975 şi 1984. iar duritatea totală. Pe hărţile hidrogeologice.Datele privind caracteristicile hidrogeologice ale freaticului provin din cartările de suprafaţă şi din forajele hidrogeologice executate. în perioada 19752005. Începând cu anul 2004 şi continuând în anul 2005 se înregistrează o creştere a nivelului piezometric. urmată de o creştere în perioada 1984-1991. există 2-3 strate acvifere freatice suprapuse. între 9. Rezultatele analizelor fizico-chimice au arătat că pH-ul este cuprins între 6. Suhurlui. Valorile transmisivităţii sunt cuprinse între 4.272 l/s (foraj Şendreni. Capacitatea de debitare a acviferului freatic oscilează între 0. Cătuşa şi afluenţii lor. Gerul.3 m2/zi (foraj Pechea). Caracterul hidrochimic al apelor freatice este predominant bicarbonato-sulfatic şi magnezio-calco-sodic. Se remarcă şi drenări locale exercitate de văile Călmăţui.45 m2/zi (foraj Vânători) şi 35. ca efect al precipitaţiilor abundente.3 (fântâna Tudor Vladimirescu) şi 7 (fântâna Barboşi). către Siret şi Dunăre. în cazul forajului F1 Izvoarele.7).4 grade germane (fântâna Schela). în unele sectoare. Izohipsele descriu linii foarte sinuoase şi au valori cuprinse între 120 m.8 m). care comunică hidraulic între ele. indicând un potenţial acvifer slab.

fântâna Izvoarele.7 Evoluţia nivelului piezometric anual al acviferului freatic în forajul Izvoarele F1 (perioada 1975-2005) În acest sector al Podişului Moldovenesc se constatau (2006) depăşiri peste concentraţia maxim admisă de Legea privind calitatea apei potabile nr. fântâna Vânători. două foraje Tudor Vladimirescu. Corpul de apă ROPR07 Câmpia Moldovei Corpul de apă subterană de tip poros permeabil este cantonat în depozitele de vârstă volhinian superior-basarabian inferioară.1. în cazul azotiţilor (fântâna Tudor Vladimirescu. Aici apar 118 . Astfel. foraj Movileni. fântâna Smârdan. azotaţilor (fântâna Lieşti. fântâna Şiviţa. fântâna Braniştea. fântâna Smârdan. nisipuri cu pietrişuri. fântâna Ijdileni. fântâna sud Frumuşiţa. foraj Şiviţa). Deşi fondul litologic predominat este argilos se pot remarca unele trăsături zonale. fântâna Pechea. Depozitele volhinian superior–basarabian inferioare sunt alcătuite din argile şi marne argiloase cu intercalaţii de nisipuri. gresii şi mai rar gresii oolitice. fântâna Vasile Alecsandri. foraj Vameş. foraj Braniştea). foraj Tudor Vladimirescu). 458/2002. fântâna est-nordest Barboşi) şi fierului (fântâna Independenţa. amoniului (fântâna Tudor Vladimirescu. fântâna Mihail Kogălniceanu. fântâna Izvoarele.Figura 4. prezenţa intercalaţiilor nisipoase este mai des semnalată la est de Jijia. fântâna est Slobozia Conachi.

până la adâncimea de 15 m. acviferul freatic a fost captat prin fântâni săteşti. 458/2002. datorită poziţiei sale. în cazul unui foraj executat la Botoşani). pentru denivelări de 0.7-3 m.4 m. În interfluviul Jijia-Sitna. în cazul fierului (cu valori de până la 21. Nivelul hidrostatic este situat între 2 şi 5.2. Din punct de vedere hidrochimic s-a constatat că apele prezintă. Menţionăm însă că prezenţa fierului se datorează fondului natural genetic şi nu unei surse locale de poluare.chiar intercalaţii de nisipuri cu aspect tufaceu. 6 l/s. În zona Coşuleni-Băluşeni.9 m şi au fost obţinute debite ce variază între 3. Aceste foraje au adâncimea cuprinsă între 8. 4. în cazul fierului şi sulfaţilor. Acviferul prezintă variaţii mari din punct de vedere al capacităţii de debitare şi este constituit dintr-un strat poros-permeabil constituit din nisipuri. Acviferul freatic a fost interceptat printr-un număr de 5 foraje executate în zona Botoşani. 119 . în general. depăşiri peste concentraţia maxim admisă de Legea privind calitatea apei potabile nr.2. se află în strânsă interdependenţă cu apele de suprafaţă. Corpuri de apă subterană în interdependenţă cu corpuri de apă de suprafaţă şi cu ecosisteme terestre Toate informaţiile în legătură cu interdependenţa corpurilor de apă subterană existente în spaţiul hidrografic Prut cu corpurile de apă de suprafaţă sau cu ecosistemele terestre aferente sunt incluse în tabelul 4.1 şi 4.8 mg/l.5 m şi 11. în care nivelul hidrostatic se găseşte la adâncimi de 1-12 m. plasat. nisipurile apar foarte rar şi numai în intercalaţii subţiri. în general.2. care nu este captat decât în fântâni săteşti şi puţuri forate de mică adâncime. O altă probă de apă prelevată dintr-un puţ domestic din localitatea Băluşeni şi analizată fizico-chimic în martie 2006 prezenta depăşiri peste concentraţia maxim admisă de Legea nr. fiind vulnerabil la poluare.3 şi 13.2. 458/2002. săpate la adâncimi cuprinse între 7 şi 15 m. deoarece. nisipuri cu pietrişuri.

Tutova Râurile Călmăţui. Denumire corp Ecosistem terestru Nr. Vaslui. 2 Corpuri de apă subterană în interdependenţă cu ecosisteme terestre Codul corpului de apă subterană Luncile şi terasele ROPR02 1 2 ROPR03 ROPR04 Prutului mediuinferior .vegetaţie de carpen din pădurea Icuşeni. crt. Burla Denumire corp Interdependent cu râul Nr. Roşcani. Podriga. Başeu. Miletin Râurile Bârlad. Lunca râului Bârlad Câmpia Tecuciului 3 4 120 .păduri de alun. . Păduri de carpen. Bahlui. Covurlui Volovăţ. ulm şi frasin de la Balta-Munteni şi Torceşti Tufărişuri din pădurea Gârboavele Pădurile de carpen. alun. fag de la ROPR07 Câmpia Moldovei Fundeanu.pajişti. Ciornohal. Berheci.2. păduri din lunca râului Prut. carpen de la Medeleni.Tabelul 4. Dunărea Râurile Suhurlui. . Icuşeni. Cătălina-Cornari. Jijia. Ibăneasa. 1 Corpuri de apă subterană în interdependenţă cu corpuri de apă de suprafaţă Codul corpului de apă subterană ROPR01 ROPR02 Lunca Prutului superior Luncile şi terasele Prutului mediu-inferior Lunca râului Bârlad Câmpia Tecuciului Câmpia Covurlui Câmpia Moldovei Prut Râurile Prut. crt.2. Zeletin. 1 2 3 ROPR03 ROPR04 ROPR06 ROPR07 4 5 6 Tabelul 4.

4. la nivelul anului 2008.3.4.3.500 mii m3/an) sunt în număr de 7 şi sunt prezentate în tabelul 4. 121 .G. Prelevări de apă şi reîncărcarea corpurilor de apă subterană În spaţiul hidrografic Prut-Bârlad există.3.3. 930/2005 (fig. captările de la Galaţi (o captare constituită din 70 de puţuri şi o altă captare cu 84 puţuri). 4. Tutova (14 puţuri) şi Bârlad (9 puţuri). 2 Cele mai importante surse din care se prelevează debite mai mari de 1500 m3/an sunt în număr de 7 dintre care menţionăm. 1 Situaţia instituirii zonelor de protecţie sanitară pentru captările de apă subterană din spaţiul hidrografic Prut . fiecare având un volum anual captat de peste 1500 mii m3/an. iar pentru 106 dintre acestea sunt instituite zone de protecţie sanitară.Bârlad l 4. un număr de 255 captări de apă subterană destinate consumului populaţiei. în mod deosebit. stabilite conform H. Negrileşti (25 puţuri).2 şi Fig. Captările de apă subterană care exploatează un volum de apă semnificativ (>= 1.1). Figura 4.

Figura 4. 2 Captări de ape subterane – spaţiul hidrografic Prut-Bârlad 122 .

A.C.500 mii m3/an) din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Nr. puţuri 29 Volum captat (mii m3/an) 2554 ROPR03 Tecuci 2 ROPR03 Bârlad 9 70. AQUAVAS VASLUI Localizare Nr. În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncărcare nu se semnalează probleme deosebite. AQUAVAS VASLUI S. Evaluarea impactului antropic asupra resurselor de apă subterană şi riscul neatingerii obiectivelor de mediu Impactul presiunilor antropice asupra corpurilor de apă subterană se evaluează pe baza rezultatelor obţinute din monitorizarea cantitativă şi calitativă (chimică) prezentată în 123 . 3 Exploatări semnificative de ape subterane (>= 1.5 neexploatate 7064 Reîncărcarea acviferelor aferente corpurilor de apă subterană din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad se realizează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice. TERMSAL S.Tabelul 4.A.C.C. AQUAVAS VASLUI S. TERM S.C.C.5 6 7 ROAG12 ROAG12 ROSI05 25 38 46 5802. 4.C.4. APA CANAL SA 3 ROSI05 GALAŢI – SalciaLieşti S. din care: 2586 S.C. TECUCI S. prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. APA CANAL GALAŢI Vadu-Roşca Salcia – Lieşti judeţul Galaţi 30 au fost exploatate 40 în conservare 3185 4 ROAG12 Tecuci Bădeana . GALAŢI S.Tutova Negrileşti Vadu-Roşca judeţul Vrancea 46 3469 5 ROPR05 14 5392. crt. 1 Cod corp Nume captare S.

subcapitolul 6.2. litologia şi infiltraţia eficace (fig. în subcapitolul 6. cloruri. PO43-. în continuare.2. De asemenea. Riscul neatingerii obiectivelor de mediu are la bază criterii calitative şi cantitative. permeabilităţi variate (coezive până la nisipuri siltice. predominant coeziv (argilă. o conform infiltraţiei eficace (realimentării) din zona de alimentare se consideră următoarele situaţii: realimentare scăzută. numărul celor poluate este mai mic de 20%. • corpul nu este la risc calitativ dacă este total nepoluat. nefavorabilă (U): grosimi mici şi constituţie coezivă sau grosimi mari şi permeabilitate mare (nisipuri + pietrişuri. marne fracturate). loess. prin luarea în consideraţie a doi parametri esenţiali. s-a trecut la evaluarea gradului de protecţie globală. marna). NO2. astfel: • • dacă nu există surse de poluare atunci corpul nu este la risc. pentru fiecare corp de apă subterană. Pentru determinarea riscului din punct de vedere calitativ se au în vedere: • corpul este considerat la risc dacă este poluat în cel puţin 20% din numărul total al punctelor de monitorizare. Valorilor indicatorilor de calitate ai apelor şi ale altor parametri de poluare au fost interpretate având ca reper valorile prag (determinate pentru NO3.1).). grosime mare (mai mare de 10 m). cu condiţia să fie respectat indicele minim de reprezentativitate. plumb. după caz. se prezintă starea corpurilor de apă subterană. Pentru evaluarea riscului se analizează mai întâi suficienţa informaţiilor referitoare la numărul şi distribuţia forajelor de monitorizare. dacă există surse de poluare la suprafaţă. sulfaţi. din numărul punctelor de monitorizare.1.4. 4. astfel: o conform caracteristicilor litologice ale straturilor acoperitoare se consideră următoarele clase de protecţie: favorabilă (F): strat acoperitor continuu. arsen etc. În cazul corpurilor de apă subterană nepoluate s-au evaluat. NH4+.) determinate. sau dacă.2. cadmiu. <100 mm/an. medie (M): strat acoperitor discontinuu. grosime variabilă. 124 . presiunile antropice. carst etc. mercur.

PM = protecţie globală medie. starea ecosistemelor dependente de apele subterane ca urmarea a variaţiei nivelurilor. PVU = protecţie globală puternic nesatisfăcătoare. În funcţie de gradul de protecţie globală stabilit prin diagramă. Pentru aprecierea corpurilor de apă subterană care sunt la risc cantitativ s-a avut în vedere evaluarea următoarelor criterii: starea cantitativă a apelor subterane . realimentare mare. pentru clasele PU şi PVU.4. corpul nu este la risc. corpul este posibil să nu fie la risc dar este necesar să fie monitorizat în viitor. PU = protecţie globală nesatisfăcătoare. suplimentare de protecţie. corpurile de apă subterană se caracterizează astfel: • • • pentru clasele PVG şi PG. pentru clasa PM. mm/an 200 100 PM PG PU PM PVU PU PVG PG PM F M U Clasa de protectie a zonei acoperitoare subterană Figura 4. corpul este la risc. pe o durată de minim 10 ani. 125 Realimentare . 1 Diagrama de evaluare a gradului de protecţie globală a unui corp de apă PVG =protecţie globală foarte bună. De notat că acviferele sub presiune sau arteziene prezintă condiţii favorabile. deteriorarea stării calitative a apelor subterane prin atragerea de poluanţi. PG = protecţie globală bună. 100-200 mm/an.scăderea continuă a nivelurilor piezometrice.- realimentare medie. sub impactul unor exploatări. >200 mm/an.

zone sensibile la nutrienţi şi zone vulnerabile la nitraţi. privind calitatea cerută apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă.  Directiva 91/676/C.E.E. se specifică că în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad.E.  Directiva 75/440/C.E.Ca urmare a analizei de risc efectuate pe baza criteriilor enumerate anterior rezultă două clase de corpuri de apă: corpuri de apă subterană care nu sunt la risc . privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. 126 . În urma evaluării riscului neatingerii stării calitative (chimice) s-a constatat că există două corpuri de apă subterană la risc din punct de vedere calitativ.E.cele pentru care criteriile de risc nu sunt respectate.E. Din punct de vedere al riscului neatingerii stării cantitative bune.E. privind calitatea apei destinate consumului uman. privind conservarea păsărilor sălbatice.E. corpuri de apă la risc . pe teritoriul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad au fost identificate şi cartate următoarele categorii de zone protejate: zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării. privind calitatea apelor pentru moluşte amendată de Directiva 2006/113. care se supun reglementarilor următoarelor directive europene:  Directiva 98/83/C. Identificarea şi cartarea zonelor protejate Zonele protejate reprezintă areale de pe teritoriul fiecărui bazin hidrografic care au fost desemnate pe baza cerinţelor speciale de protecţie prevăzute în legislaţia comunitară.E.E.E.  Directiva 78/659/C.E. zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important.ele respectă criteriile de risc..E. şi 2006/44/C.  Directiva 79/409/C. Astfel.  Directiva 91/271/C. 5. zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic.  Directiva 79/923/C. privind epurarea apelor uzate urbane. privind calitatea apelor dulci care necesită protejare sau îmbunătăţire pentru a permite viaţa piscicolă. toate corpurile sunt clasificate ca nefiind la risc. zone pentru îmbăiere. conform Directivei Cadru pentru Apă (Anexa IV).E.

E.  Legea Apelor nr.  Hotărârea de Guvern nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a 127 .  Directiva 2006/7/C.2009 privind zonele protejate cuprinse în Registrul zonelor protejate actualizat în anul 2009. OUG nr. un rezumat al Registrului zonelor protejate trebuie să fie inclus în Planul de management al bazinului/spaţiului hidrografic şi trebuie să cuprindă hărţi cu localizarea fiecărei categorii de zonă protejată precum şi lista actelor normative la nivel comunitar. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv prin Legea nr.E. care furnizează în medie cel puţin 10 m3/zi sau deservesc cel puţin 50 de persoane. care pot fi cu regim sever sau de restricţie.  Hotărârea de Guvern nr.  Directiva 75/440/C.E. Menţionăm că datele utilizate pentru realizarea acestui capitol au la bază datele din 2007. privind gestionarea calităţii apei pentru îmbăiere şi de abrogare a Directivei 76/160/C.. 3/2010). În funcţie de gradul diferit de risc faţă de factorii de poluare. Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării Zonele de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării reprezintă zonele pe corpurile de apă utilizate pentru captarea apei potabile destinate consumului uman. naţional şi local pe baza cărora au fost identificate şi desemnate aceste zone. 930/2005 privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară. privind calitatea apei destinate consumului uman. 5.E.E. pentru fiecare captare se instituie în teren zonele de protecţie sanitară.E. a florei şi faunei sălbatice. 112/2006.E. Conform Directivei Cadru pentru Apă. Directiva 92/43/C. privind conservarea habitatelor naturale. privind cerinţele de calitate pentru ape de suprafaţă destinate prelevării de apă potabilă. precum şi perimetrele de protecţie hidrogeologică.E. Legislaţia specifică zonelor de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării este reprezentată de:  Directiva 98/83/C.1. 310/2004 şi Legea nr.

2. Precizăm faptul că zonele protejate pentru speciile importante din punct de vedere economic nu fac obiectul unor măsuri de protecţie speciale privind calitatea apei. H. debitul mediu prelevat a fost de 16.970.55%).G. La nivelul anului 2007 au fost inventariate un număr de 18 captări de apă din sursele de suprafaţă.1 sunt reprezentate captările de apă destinate potabilizării din sursele de suprafaţă şi din sursele subterane din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad.940.G. 662/2005. Normele tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole şi cele privind calitatea apelor pentru moluşte. 210/2007). Pentru acestea. toate au asigurate zone de protecţie (100%).82 l/s iar populaţia deservită este reprezentată de 490. nr. din care.964 locuitori. cu modificările şi completările ulterioare (H. Pentru acestea. 567/2006 şi H.G. 128 . Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic Desemnarea zonelor pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic a avut în vedere identificarea cursurilor de apă care permit dezvoltarea faunei acvatice cu potenţial economic şi interesul comercial pentru aceste specii.862 locuitori. acestea regăsindu-se în cadrul prevăzut de H.G. debitul mediu prelevat a fost de 7.G. În Figura 5. Protejarea speciilor importante din punct de vedere economic a avut în vedere: Măsurile de protecţie pentru protejarea resurselor acvatice vii.39 l/s iar populaţia deservită este reprezentată de 221.probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă. 5. 202/2002 şi H. 201/2002 însă beneficiază de anumite măsuri de protecţie pentru protejarea resurselor acvatice vii. Pentru sursele de apă din subteran au fost inventariate un număr de 279 captări de apă din care 261 au asigurate zone de protecţie (93.

1 Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării în spaţiul hidrografic Prut .Figura 5.Bârlad 129 .

202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole.  Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.  Ordinul nr. privind calitatea apelor dulci care necesită protejare sau îmbunătăţire pentru a permite viaţa piscicolă.  Hotărârea de Guvern nr. cu modificările şi completările ulterioare (H. 8/126/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia pescuitului în anul 2010.E.E. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte. 210/2007) – transpune Directivele 78/659/C.G. 1950/2007/38/2008 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru delimitarea şi catalogarea zonelor marine pretabile pentru creşterea şi exploatarea moluştelor. pe specii. care pot fi capturate din mediul acvatic. 563/2006.Desemnarea zonelor de protecţie pentru protecţia speciilor importante din punct de vedere economic are la bază următoarele acte normative:  Hotărârea de Guvern nr.  Ordinul nr. 1231/812/2007 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea Programului pentru popularea de susţinere cu puiet de sturioni a Dunării în anul 2007.  Ordinul nr.  Legea nr. şi 2006/44/C. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ / sportiv.. conservarea habitatelor naturale.E.G.  Ordinul nr. H. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.U. 317/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.G.  Ordinul nr. cu modificările şi completările ulterioare. regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv precum şi modelele permiselor de pescuit sportiv.  O. nr.E. pădurilor şi dezvoltării rurale privind conservarea populaţiilor de sturioni din apele naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni din România. 262/330/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii.G. a florei şi faunei sălbatice. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului. cu modificările şi completările ulterioare (H. 210/2007) – transpune Directiva 79/923/C. privind calitatea apelor pentru moluşte amendată de Directiva 2006/113. 69/1994 prevede interzicerea comerţului internaţional cu specii ameninţate cu dispariţia cu modificările şi completările ulterioare.E.  Legae nr. 130 .

B. biban. Conform raportărilor. precum păstrăvul (Salmo trutta). Aceste specii sunt considerate de către autorităţile responsabile în domeniul pescuitului comercial ca fiind specii importante din punct de vedere economic şi se regăsesc în zona ciprinicolă. novac. prin ordin comun al autorităţilor responsabile în domeniul pescuitului şi în domeniul protecţiei mediului se stabilesc perioadele şi zonele de protecţie a acestora. În zonele de protecţie. oblete. avat. caras.N.E. sânger. 8/126/2010 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor privind prohibiţia pescuitului în anul 2010” şi prevăd: zone de protecţie pentru resursele acvatice vii.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. făcute la EUROSTAT de către A. speciile şi perioadele de prohibiţie. şalău şi sturioni. cosaş. 317/2009 pentru aprobarea O. Precizăm faptul că aceste specii nu au fost identificate ca specii importante din punct de vedere economic. crap. mreană. A.A. C. sunt stabilite: ape salmonicole – definite ca fiind acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populaţiilor de peşti aparţinând speciilor de salmonide. roşioară. lin. Zonelor cu specii care au potenţial economic în vederea practicării pescuitului comercial. babuşcă. Corpurilor de apă din care au fost realizate capturi semnificative. scobar.A. bibanul (Perca fluviatilis). lipanul (Thymallus thymallus) sau speciilor de coregoni (Coregonus). pentru perioada 1998-2007 capturile semnificative au fost pentru speciile: plătică. perioadele de protecţie şi activităţile interzise. în perioadele stabilite.E. la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. către Comisia Europeană) şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii.U. Ape ciprinicole – definite ca fiind acele ape care permit sau ar putea permite dezvoltarea populaţiilor de peşti aparţinând speciilor de ciprinide (Cyprinidae) sau altor specii. cum ar fi ştiucă (Esox lucius). ştiucă. Speciilor importante din punct de vedere economic (conform raportărilor A.P. nr. morunaş. astfel încât anual. batcă.N. somn. Protejarea resurselor acvatice vii este definită conform legii nr. Aceste specii au fost identificate ca specii importante din punct de vedere economic.P. Conform Directivei 78/659/C.Desemnarea zonelor protejate pentru specii importante din punct de vedere economic are în vedere identificarea: A.. B. Aceste zone au fost stabilite prin “Ordinul nr. cu excepţia pescuitului ştiinţific şi de cercetare sau pentru prevenirea inundaţiilor. sunt interzise: 131 .

mihalţ.S. Conform informaţiilor furnizate de către A. f) evaluarea măsurilor adoptate. reproducerea sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole. luându-se. lacuri şi o parte din zona costieră românească sunt parte componentă a unor arii naturale protejate ceea ce asigură un grad de protecţie impus de prevederile legislaţiei din domeniul ariilor naturale protejate. 69/1994 care prevede interzicerea comerţului internaţional cu specii ameninţate cu dispariţia.I. C. transportului şi comercializării. în 2008 capturi semnificative au fost înregistrate în: Dunărea inclusiv zona Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.T. înscrise pe o listă 132 . de cruţare. lacurile de acumulare Sascut-Bereşti judeţul Bacău. nisip şi pietriş. c) reglementarea perioadelor. în special de măsurile de management. 5.a) pescuitul oricăror specii de peşti. 57/2007 prelevarea din natură şi exploatarea exemplarelor tuturor speciilor de Acipenseridae aşa cum prevede anexa nr. sturioni şi delfini este interzis tot timpul anului. în timp ce pentru speciile de ştiucă. extragerea de nămol. d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice. e) încurajarea cultivării şi creşterii în captivitate.G. următoarele măsuri: a) reglementarea accesului în anumite zone şi/sau anumite perioade. scrumbie şi calcan sunt stabilite zone şi perioade de prohibiţie anual.N. păstrăv indigen.P.A. crustacee.E. păstrăv de mare. după caz.judeţul Vrancea şi Stânca-Costeşti . b) lucrări care împiedică migrarea. Conform O. Călimăneşti . Convenţia Internaţională privind Comerţul cu specii ameninţate de Faună şi floră sălbatică (C. păstrăv fântânel. cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei. În România pescuitul speciilor de lostriţă. colectarea gheţii. tăierea şi recoltarea plantelor. măsuri de protejare. coregon. moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice.judeţul Botoşani Totodată numeroase cursuri de apă.) a fost ratificată de România prin Legea nr. b) interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării şi capturării anumitor specii. nr. precum şi măsuri preventive. precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal. inclusiv stabilirea de cote. Prin acelaşi act normativ sunt stabilite pentru resursele acvatice vii. lacurile de acumulare din aval de Râmnicu-Vâlcea pe râul Olt. c) lucrări în zona malurilor. în vederea reducerii presiunii asupra populaţiilor naturale. d) instituirea unui sistem de autorizare a recoltării/capturării. se vor face în condiţii compatibile cu menţinerea acestor specii într-o stare de conservare favorabilă.U. a modurilor şi a mijloacelor de recoltare/capturare.

Pastrugă (Acipenser stellatus) şi Cegă (Acipenser ruthenus). pentru a conveni împreună asupra cotelor de captură şi de export de sturioni. Lungimea zonelor ciprinicole la nivelul spaţiului hidrografic este de 1. În ultimele decenii nu au mai fost semnalate capturi de Viză (Acipenser nudiventris).agreată (Anexa I). Conform A. fiind interzisă folosirea oricăror mijloace.5% se află în arii naturale. plătică.P. un procent de 75. care ar putea deveni ameninţate cu dispariţia (listate în Anexa II).) au fost identificate zone de protecţie pentru resursele acvatice vii. şalău şi pe sectorul cuprins între acumularea Stânca-Costeşti (aval baraj) şi confluenţa cu Dunărea (Figura 5. lin. 133 . însă.A. Speciile de acipenseride fac obiectul măsurilor de management atât pentru prelevare din natură cât şi pentru exploatare.N. în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad sunt prezente următoarele specii importante din punct de vedere economic: ştiucă. babuşcă.2) au fost identificate următoarele specii de sturioni: Morun (Huso huso).000 exemplare în 2009. La propunerea Germaniei în 1997.Bârlad prin suprapunerea zonelor ciprinicole şi cu acipenseride identificate în planul de management anterior cu zonele în care se practică pescuit comercial conform raportărilor Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (A.2. 25 de specii de sturioni şi peşti cu padelă au fost trecute în Anexa II a Convenţiei. Din lungimea totală de 742 km considerată zonă pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic pe râul Prut. Ţările care pescuiesc sturioni au fost solicitate să întreprindă anual acţiuni de coordonare interguvernamentală la nivel de bazin hidrografic.667 km. caras. Acest moment a marcat o cotitură istorică în conservarea şi comerţul cu aceste specii. sisteme sau metode pentru capturarea ori omorârea pe scară largă sau neselectivă. somn. roşioară. Nisetru (Acipenser gueldenstaedti).N. şi reglementează şi supraveghează comerţul altor specii. În acelaşi timp este încurajată acvacultura acestor specii.A. Până în prezent au fost realizate programe de repopulare cu sturioni anual [20052009] numărul de exemplare vii care au ajuns în Dunăre crescând de la 4.864 în 2005 până la peste 100. aşa cum se poate observa în Figura 5. au fost necesare măsuri care să asigure reducerea presiunilor (s-a instituit prohibiţia pentru pescuitul comercial pentru perioada 2006-2016) şi se implementează un program de refacere a populaţiilor de sturioni prin repopulare a Dunării. sau care pot conduce la dispariţia pe plan local ori la perturbarea lor gravă. Acipenseridele au valoare economică semnificativă. biban. populaţiile acestora au suferit un declin semnificativ în ultima perioadă astfel că. La nivelul spaţiului hidrografic Prut .P.

Figura 5. 2 Zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad 134 .

 Hotărârea de Guvern nr.  Directiva 92/43/C. Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora (modificată de Hotărârea de Guvern nr. 195/2005 privind protecţia mediului. 164/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate. 135 .E. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.E. conservarea habitatelor naturale.E. 5/2000 privind amenajarea teritoriului naţional . 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.A.3.  Hotărârea de Guvern nr. Zonele destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important cuprind ariile naturale protejate desemnate în mod oficial prin acte de reglementare la nivel comunitar. 454/2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5.Secţiunea a III-a. 112/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.  Hotărârea de Guvern nr.  Hotărârea de Guvern nr. 1586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională.A.  Legea nr.  Hotărârea de Guvern nr.E. naţional şi local şi care au legătură cu corpurile de apă. 407/2006.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate). 1529/2006).N.judeţul Botoşani.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  Legea nr. zone protejate. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei. privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări). privind conservarea habitatelor naturale. a înregistrat şi transmis la nivelul anului 2008 capturi în lacul StâncaCosteşti . Legislaţia specifică este reprezentată de:  Directiva 79/409/C.P.

în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad zonele destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important se întind pe următoarele suprafeţe: parcuri naturale 8. Din totalul de 17 zone protejate: • 15 zone protejate au legătură cu corpurile de apă subterană. Numele ariei naturale protejate desemnate în România RO. • 4 zone au regulament şi Plan de Management.0070 1. Prutului Frumuşiţa 2.P.S. *La legislaţia naţională şi comunitară se adăugă şi legislaţia existentă la nivel local prin care se stabileşte un regim de protecţie pentru alte arii naturale. crt. 1 Ariile naturale protejate transfrontaliere din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad Nr. din care 2 sunt transfrontaliere (Tabelul 5. ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.Bârlad zonele destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important totalizează un număr de 17 şi o suprafaţă de 66. arii de protecţie specială avifaunistică (S. la nivelul anului 2007.1).I. – Sites of Community Importance) 43. – Special Protected Areas) 73.A. Tabelul 5. situri de importanţă comunitară (S. 2.05 ha.A. • 9 zone au custode/administrator.  Ordinul nr. pentru spaţiul hidrografic Prut .571 ha. Moldova Plan de Management 136 . 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară.3. Astfel. aşa cum se poate observa în Figura 5. rezervaţii naturale 811 ha.P. • 7 zone protejate au legătură cu corpurile de apă subterană la risc. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.058 ha.247 ha.C.395.414 Prutului Lunca Joasă a Prutul de Jos NU – Lunca Vlădeşti – Prutul de Jos NU Numele ariei naturale protejate desemnate în Rep. Hotărârea de Guvern nr. În funcţie de categoria de management.

Bârlad 137 .Figura 5. 3 Zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important în spaţiul hidrografic Prut .

pe baza criteriilor de identificare din Anexa II a Directivei 91/271/C. teren. privind epurarea apelor uzate urbane şi în conformitate cu documentul de poziţie încheiat între România şi Comunitatea Europeană referitor la capitolul de mediu. 138 .201. Zone vulnerabile la nitraţi Un aspect foarte important în ceea ce priveşte distribuţia zonelor protejate este acela că tot teritoriul României a fost identificat ca fiind zonă sensibilă la poluarea cu nutrienţi (azot total şi fosfor total).889 ha la 66. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. Detalii legate de zonele sensibile la poluarea cu nutrienţi şi de zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi veţi găsi în capitolul 9 din prezentul Plan de Management. În ariile naturale protejate sunt incluse corpuri de apă râuri cu o lungime totală de 1. finalizat în decembrie 2004.Comparând suprafaţa totală a ariilor naturale protejate cu situaţia centralizată în anul 2005.54 km şi corpuri de apă lac cu o suprafaţă de 115 kmp. privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.E. climă. Zone sensibile la nutrienţi. Reţeaua Natura 2000 cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică desemnate conform prevederilor Directivei Păsări şi situri de importanţă comunitară desemnate conform cerinţelor Directivei Habitate. privind epurarea apelor uzate urbane. Legislaţia specifică este reprezentată de:  Directiva 91/271/C.E. Identificarea zonelor vulnerabile s-a realizat de către „Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie şi Agrochimie şi Protecţia Mediului” pe baza evaluării condiţiilor naturale (sol.  Directiva 91/676/C.4. Zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi sunt suprafeţele de teren agricol de pe teritoriul ţării prin care se drenează scurgerile difuze în apele poluate sau expuse poluării cu nitraţi din surse agricole şi care contribuie la poluarea acestor ape. În ariile naturale protejate din spaţiul hidrografic Prut . se observă o creştere a acesteia de la 15.E.395 ha datorită.E.E.  Hotărârea de Guvern nr. în principal. 5. îndeplinirii de către ţara noastră a obligaţiilor asumate în Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. respectiv constituirea reţelei Natura 2000.Bârlad se află o specie prioritară şi 6 habitate prioritare (specii şi habitate naturale aflate în pericol de dispariţie) prezente în 6 arii naturale protejate. hidrogeologie) ale arealelor cu potenţial de transmitere a nitraţilor din sistemul agricol către corpurile de apă de suprafaţă şi subterane. hidrologie.E.

 Ordinul nr. Pe teritoriul spaţiului hidrografic Prut . 88/2004. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere.67 km2.189. urmând ca de la 01. În anexa 5. inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere.1 se prezintă tabelul cu localităţile situate în zonele vulnerabile din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. Totalul terenului aflat în zonele vulnerabile din cadrul spaţiul hidrografic Prut Bârlad este de 13858. ale Normelor de supraveghere.) au fost transpuse în legislaţia românească prin: • • • Hotărârea de Guvern nr. 1552 din 3 decembrie 2008 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ordinul nr. cu modificările şi completările ulterioare. privind gestionarea calităţii apei pentru îmbăiere şi de abrogare a Directivei 76/160/C. Până în anul 2014 raportarea anuală a calităţii apei de îmbăiere se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. respectiv. Hotărârea de Guvern nr.E. 459/2002 şi.8 km2 şi Prut Inferior – 3.4 şi Anexa 5. Zone pentru îmbăiere Prevederile legislaţiei europene în domeniu (Directiva 2006/7/C.E. Prut Inferior. 546/2008 să între în totalitate în vigoare. Hotărârea de Guvern nr. inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apă din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere.G. 5. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.5. împărţit în: Prut Superior – 10.87 km2. 57 localităţi. 546/2008 privind gestionarea calităţii apelor de îmbăiere.01. împărţite în: Prut Superior.2015 prevederile H. 164 de localităţi. 743 din 12 decembrie 2008 al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole.1) Din cele 2 zone vulnerabile fac parte 221 localităţi (comune+oraşe).Bârlad se află 2 zone vulnerabile: Prut Superior şi Prut Inferior (Figura 5.  Hotărârea de Guvern nr. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139 . Hotărârea de Guvern nr. 964/2000 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.668.E.

Figura 5. 4 Zone vulnerabile la nitraţi în spaţiul hidrografic Prut .Bârlad 140 .

• ape tranzitorii. Mediile de investigare sunt reprezentate de apă.). În spaţiul hidrografic Prut .1. Monitorizarea stării apelor în România pe baza programelor de monitorizare stabilite în conformitate cu Art.Bârlad nu au fost raportate zone de îmbăiere pentru anul 2007. aplicându-se corpurilor de apă de suprafaţă. începând cu data aderării la Uniunea Europeană. sedimente şi biotă.2006. Statele Membre ale Uniunii Europene au stabilit programele de monitorizare pentru apele de suprafaţă. 6. • ape costiere. apele subterane şi zonele protejate în scopul cunoaşterii şi clasificării „stării” acestora în cadrul fiecărui district hidrografic. Sistemul Naţional de Monitoring Integrat al Apelor cuprinde următoarele 6 subsisteme: • râuri. Monitorizarea şi caracterizarea stării apelor 6. corpurilor de apă subterană şi zonelor protejate.12.2) al Directivei Cadru Apa se realizează de către Administraţia Naţională „Apele Române” prin unităţile sale teritoriale. • ape uzate (monitoringul de control al apelor uzate evacuate în receptorii naturali). Pentru unele corpuri de apă din Delta Dunării monitorizarea se efectuează de către Institutul Naţional de 141 . • lacuri.C.Conform reglementarilor în vigoare Institutul de Sănătate Publică Bucureşti elaborează anual Raportul naţional privind calitatea apelor de îmbăiere şi îl transmite Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. • ape subterane. elementele de calitate. parametrii şi frecvenţele minime de monitorizare fiind în concordanţă cu cerinţele Directivei Cadru în domeniul apei. Raportul naţional privind calitatea apelor de îmbăiere este transmis anual Comisiei Europene de către Ministerul Sănătăţii Publice. Reţele şi programe de monitorizare În conformitate cu Articolul 8 (1) al Directivei Cadru din domeniul apelor (2000/60/E. funcţie de tipul de program. 8 (1. În România programele de monitorizare stabilite au devenit operaţionale la 22.

Programele de monitorizare a apelor de suprafaţă includ: • programul de supraveghere. Validarea evaluării de risc. Secţiunile/staţiile de monitorizare pentru apele de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad se prezintă în figura 6. ca răspuns la aplicarea măsurilor de îmbunătăţire sau prevenire a deteriorării. o secţiune de monitorizare poate servi atât programului de supraveghere.Cercetare . Proiectarea eficientă a viitoarelor programe de monitoring. 6. Stabilirea cauzelor datorită cărora corpurile de apă nu vor atinge obiectivele de mediu. Programele de monitorizare a apelor subterane includ: • programul de monitorizare cantitativă. • programul de monitorizare calitativă (de supraveghere şi operaţional). • programul de investigare. Stabilirea magnitudinii şi impactului poluărilor accidentale. Estimarea încărcărilor de poluanţi transfrontalieri sau evacuaţi în mediul marin.1. Ape de suprafaţă În conformitate cu anexa V din Directiva Cadru.1. Evaluarea conformităţii cu standardele şi obiectivele zonelor protejate.Dezvoltare „Delta Dunării” .1. cât şi programului operaţional de monitorizare.Tulcea iar pentru corpurile de apă costiere monitorizarea este realizată de Direcţia Apelor Dobrogea Litoral împreună cu Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – Constanţa. Evaluarea schimbărilor în starea corpurilor de apă identificate ca fiind la risc. În abordarea naţională. Cuantificarea condiţiilor de referinţă pentru apele de suprafaţă. cât şi starea chimică). Evaluarea schimbărilor pe termen lung datorate activităţilor antropice. Utilizarea în exerciţiul de intercalibrare. • programul operaţional. Evaluarea schimbărilor pe termen lung datorită cauzelor naturale. informaţiile furnizate de sistemul de monitoring al apelor de suprafaţă sunt necesare pentru: • • • • • • • • • • • • Clasificarea stării corpurilor de apă (având în vedere atât starea ecologică. 142 .

1 Reţeaua de monitorizare a apelor de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad 143 .Figura 6.

dar şi în cazul lacurilor naturale mari. sunt prezentate în tabelul 6. inclusiv datorită impactului activităţilor antropice. Programul operaţional Monitoringul operaţional are ca scop stabilirea stării corpurilor de apă din cadrul bazinului hidrografic ce prezintă riscul de a nu îndeplini obiectivele de mediu şi a stării corpurilor de apă posibil la risc. 144 . numărul secţiunilor de monitorizare pentru râuri este de 44. monitoringul operaţional se realizează printr-un număr de 55 secţiuni de monitorizare. În cazul lacurilor de acumulare. Lacuri La nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad reţeaua pentru monitoringul de supraveghere nu se realizează prin nici o secţiune în cazul corpurilor de apă lacuri naturale şi se realizează prin 36 secţiuni (19 lacuri de acumulare). zona fotică şi în unele cazuri limita zonei fotice. Elementele de calitate monitorizate.1. precum şi evaluarea oricăror schimbări în starea acestor corpuri de apă. În România.2.Programul de supraveghere Monitoringul de supraveghere are rolul de a evalua starea tuturor apelor din cadrul bazinului hidrografic. la nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. Râuri Pentru programul de supraveghere. parametrii şi frecvenţele de monitorizare pentru fiecare element de calitate sunt prezentate în tabelul 6. Pentru spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. schimbări datorate aplicării programului de măsuri. Programul operaţional se realizează în fiecare an pe perioada unui Plan de Management şi va înceta în cazul în care corpurile de apă vor atinge starea bună. furnizând informaţii pentru: validarea procedurii de evaluare a impactului. evaluarea tendinţei de variaţie pe termen lung a resurselor de apă. proiectarea eficientă a viitoarelor programe de monitoring. monitorizarea elementelor fizico-chimice şi biologice se face pe sub-secţiuni: suprafaţă. programul de supraveghere se realizează în fiecare an pe perioada unui Plan de Management şi majoritatea secţiunilor de monitorizare au fost definite ca fiind de supraveghere. Elementele de calitate şi frecvenţa de monitorizare pentru fiecare element de calitate inclusiv parametrii.

de specii) densitate (expl/m2) Componenţa taxonomică Zoobentos (lista şi nr. de specii) densitate (expl/l) Componenţa taxonomică Microfitobentos (lista şi nr. de specii) densitate (expl/m2) componenţa taxonomică Fauna piscicolă (lista şi nr. 1 Elemente. parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de supraveghere şi operaţional – râuri Frecvenţa Elemente de calitate Parametri Componenţa taxonomică Fitoplancton (lista şi nr. de specii) densitate (expl/m2) Componenţa taxonomică Elemente Macrofite biologice (lista şi nr.Tabelul 6. 1/6 ani 1/an 1/6 ani 1/an 1/3 zile 1/3 zile H = 2/zi * Q = 20-60/an* H = 2/zi * Q = 20-60/an* 1/3 ani 1/3 ani 2/an 3/an 1/3 ani 1/3 ani 2/an 3/an 2/an 3/an Program Supraveghere Program Operaţional 1/6 ani 1/6 ani 6/an 1/6 ani 1/6 ani 6/12/an** 145 . de specii) densitate (exp/100m2) structura pe vârste Nivelul şi debitul apei Regimul hidrologic Elemente hidromorfologice Parametri morfologici Conectivitatea cu corpurile de apă subterană Continuitatea râului Variaţia adâncimii şi lăţimii râului Structura şi substratul patului albiei Structura zonei riverane Elemente Transparenţa Materii în suspensie.

Amoniu Ntotal. Hg 6/an 6/an 1) 12/an 12/an Conductivitate/reziduu fix pH Alcalinitate Azotiţi. Ortofosfaţi Ptotal Clorofila „a” Ntotal.O.O. .C.Cr C.C. Mn şi/sau C. Culoare Temperatura Oxigen dizolvat C. Pb.apa Substanţe prioritare (materii în suspensie) Substanţe prioritare (sedimente) Substanţe prioritare (biota) Poluanţi specifici neprioritari Poluanţi Alte metale grele (lista II) 6/an 6/an Metale grele şi micropoluanţi organici relevanţi pentru sedimente Metale grele şi micropoluanţi organici relevanţi pentru biotă 2) 6/an 6/an 1/an 1/an 1/an Metale grele: Cd.5 şi în unele cazuri COT şi COD Salinitate Starea acidifierii Nutrienţi Nutrienţi (materii în suspensie) Substanţe prioritare .Frecvenţa Elemente de calitate Parametri Program Supraveghere fizicochimice Condiţii termice Condiţii de oxigenare Turbiditate. Azotaţi. Ptotal 6/an 6/an 6/an 6/12/an** 6/an 6/an 6/12/an** 6/12/an** 6/an 6/12/an** 6/an 6/12/an** Program Operaţional 146 .B. Ni.O.

2)Poluanţi specifici neprioritari (substanţe din Anexa 8 şi 9 din Directiva Cadru): în cazul existenţei surselor de poluare care evacuează astfel de substanţe 3)Alţi poluanţi: substanţe ce nu se regăsesc în anexele 8. Salmonella 4-12/an 4-12/an 6/an 6/an Substanţe din lista I şi II relevante pentru biotă 1/an Substanţe din lista I şi II relevante pentru sedimente 1/an 1/an Program Operaţional * în cazul viiturilor frecvenţa de monitorizare va fi crescută funcţie de regimul hidrologic al râului ** se monitorizează de 12/an când este la risc datorită nutrienţilor şi substanţelor organice ** se monitorizează de 6/an când este la risc datorită alterărilor hidromorfologice şi substanţelor prioritare *** numai în cazul secţiunilor de captare a apei de suprafaţă în vederea obţinerii de apă potabilă 1)Substanţele prioritare (anexa X din Directiva Cadru – Decizia 2455/2001/E. coliformi fecali.C. 147 . streptococi fecali.): în cazul existenţei surselor de poluare care evacuează astfel de substanţe. 9 şi 10 din Directiva Cadru: în cazul existenţei surselor de poluare care evacuează astfel de substanţe.Frecvenţa Elemente de calitate Parametri Program Supraveghere specifici neprioritari (materii în suspensie) Poluanţi specifici neprioritari (sedimente) Poluanţi specifici neprioritari (biota) Alţi poluanţi Elemente microbiologice Parametri bacteriologici *** 3) coliformi totali.

la probarea ipotezelor privind evaluarea presiunilor şi a impactului. 148 . monitorizarea elementelor fizico-chimice şi biologice se face pe profile (sub-secţiuni): suprafaţă. Programul de investigare Programul de monitorizare investigativă în România a fost stabilit pe baza prevederilor Directivei Cadru în domeniul apei. hidromorfologice şi fizico-chimice. la testarea noilor metode de evaluare calitativă. certificarea cauzelor pentru care un corp de apă nu poate atinge obiectivele de mediu (acolo unde monitoringul de supraveghere arată ca obiectivele stabilite pentru un corp de apă nu se pot realiza.1. se prezintă elementele de calitate biologice. nefiind necesară stabilirea în avans a reţelei de monitoring investigativ şi a elementelor de calitate monitorizate. fiind reprezentat de: • • identificarea cauzelor depăşirilor limitelor prevăzute în standardele de calitate şi în alte reglementari din domeniul gospodăririi apelor. În tabelul 6. se prezintă elementele. Elementele de calitate şi frecvenţa de monitorizare Directiva Cadru prevede ca monitoringul operaţional să fie specific şi să aibă la bază monitorizarea unor parametri relevanţi (care să indice riscul neatingerii stării bune). • stabilirea impactului poluărilor accidentale. parametrii şi frecvenţele de monitorizare ale acestora. Elementele de calitate şi frecvenţa de monitorizare În tabelul 6. Lacuri Reţeaua pentru monitoringul operaţional la lacuri în cadrul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad nu se realizează prin nici o secţiune în cazul corpurilor de apă lacuri naturale şi se realizează prin 26 secţiuni în cazul corpurilor de apă lacuri de acumulare. parametrii şi frecvenţele de monitorizare pentru elementele biologice.Râuri Reţeaua pentru monitoringul operaţional pentru râuri din cadrul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad este alcătuită dintr-un număr de 29 secţiuni. hidromorfologice şi fizico-chimice.2. la completarea cunoştinţelor privind calitatea apei. Programul de investigare se aplică. iar monitoringul operaţional nu a fost încă stabilit). zona fotică şi în unele cazuri limita zonei fotice. furnizând informaţii referitoare la programele de măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu şi a măsurilor specifice necesare pentru remedierea efectelor poluărilor accidentale. Ca şi în cazul programului de supraveghere. dacă este necesar.

/m2) 1/an 1/an 1/an 1/an 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani 1/an000 1/an 2/an 2/an 4/an 4/an 4/an* 4/an* Lacuri de acumulare Program suprave ghere Lacuri naturale Program Lacuri de acumulare Program operaţional operaţional Elemente biologice 149 . de specii) densitate (exp./l) biomasa (mg/l) componenţa taxonomi-că Microfitobentos (lista şi nr. de Fitoplancton specii) densitate (expl./m2) componenţa taxonomi-că Zoobentosul (lista şi nr. de specii) densitate (exp. 2 Elemente./m2) componenţa taxonomi-că Macrofite (lista şi nr.Tabelul 6. parametri şi frecvente de monitorizare în programul de supraveghere şi operaţional – lacuri Frecvenţa Lacuri Elemente de calitate Parametri naturale Program suprave ghere componenţa taxonomi-că (lista şi nr. de specii) densitate (exp.

de Fauna piscicolă specii) densitate (exp/100m2) structura pe vârste Nivelul apei în lac şi debitele afluente şi defluente Parametri hidrologici Timpul de retenţie al lacului Conectivitatea Elemente hidromorfologice lacului cu corpurile de apă subterană Variaţia adâncimii lacului Parametri morfologici Volumul şi structura patului lacului Structura malului lacului Elemente Transparenţa Discul Sechi 1/6 ani 4/an 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani (variabil) 1/6 ani 1/6 ani (variabil) 1/3 zile 1/3 zile 1/3 zile 1/3 zile 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1-30/30 zile 1/zi 1-30/30 zile 1/zi 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani 1/3 ani Lacuri de acumulare Program suprave ghere Lacuri naturale Program Lacuri de acumulare Program operaţional operaţional 1/6 ani (variabil) 1/6 ani 1/6 ani (variabil) 1/6 ani 4/an 1/6 ani 4/an* 1/6 ani 4/an* 150 .Frecvenţa Lacuri Elemente de calitate Parametri naturale Program suprave ghere componenţa taxonomi-că (lista şi nr.

O. Cr C. .Frecvenţa Lacuri Elemente de calitate Parametri naturale Program suprave ghere fizicochimice Condiţii termice turbiditate culoare Temperatura Oxigen dizolvat C.C.O.5 şi în unele cazuri COT şi COD Salinitate Starea acidifierii Nutrienţi Azotiţi azotaţi amoniu Ntotal ortofosfaţi Ptotal clorofila „a” Substanţe prioritare-apa Substanţe prioritare (sedimente) Metale grele şi micro-poluanţi organici relevanti pentru sedimente Substanţe Metale grele şi organici relevanţi 1/an 1/an prioritare (biota) micropoluanţi 1/an 1/an 1/an 1/an 1) 12/an 12/an 12/an 12/an 4/an 4/an 4/an* 4/an* Conductivitate/ reziduu fix pH alcalinitate 4/an 4/an 4/an* 4/an* 4/an 4/an 4/an* 4/an* 4/an 4/an 4/an* 4/an* Lacuri de acumulare Program suprave ghere Lacuri naturale Program Lacuri de acumulare Program operaţional operaţional 4/an 4/an 4/an* 4/an* 151 .C.O.B.Mn Condiţii de oxigenare şi/sau C.

Frecvenţa Lacuri Elemente de calitate Parametri naturale Program suprave ghere pentru biotă Poluanţi specifici neprioritari Poluanţi specifici neprioritari (sedimente) Substanţe din lista I şi II relevante pentru sedimente Poluanţi specifici neprioritari (biota) Alţi poluanţi Elemente microbiol ogice Parametrii bacteriologici** Substanţe din lista I şi II relevante pentru biotă 3) coliformi totali. Salmonella * frecvenţa de monitorizare poate deveni lunară sau mai mare funcţie de evoluţia procesului de eutrofizare (mai-septembrie) ** numai în cazul secţiunilor de captare a apei de suprafaţă în vederea obţinerii de apă potabilă şi la lacurile utilizate pentru îmbăiere (Techirghiol) 4-12/an 4-12/an 4-12/an 4-12/an 4/an 4/an 4/an 4/an 1/an 1/an 1/an 1/an 1/an 1/an 2) Lacuri de acumulare Program suprave ghere Lacuri naturale Program Lacuri de acumulare Program operaţional operaţional 4/an 4/an 4/an 4/an 152 . coliformi fecali. streptococi fecali.

Ape subterane Articolul 8 al Directivei Cadru stabileşte cerinţele de monitorizare pentru starea apelor subterane. Parametrii monitorizaţi şi frecventele de monitorizare.2. Estimarea direcţiei şi a debitului din corpurile de apă subterană care traversează graniţele Statelor Membre. realizată conform Articolului 5. Evaluarea schimbării (inversării) tendinţelor în concentraţia poluanţilor în apele subterane. sunt prezentate în figura 6. inclusiv elementele de calitate sunt prezentate în tabelul 6. iar Anexa V indică faptul că informaţiile furnizate de sistemul de monitoring al apelor subterane sunt necesare pentru: • • • • • • • • Evaluarea stării cantitative a tuturor corpurilor sau grupurilor de corpuri de apă subterană (inclusiv evaluarea resurselor de apă subterană disponibile).3. ca rezultat al schimbărilor condiţiilor naturale şi datorită activităţii antropice. Identificarea prezenţei tendinţelor importante şi continue de creştere a concentraţiilor de poluanţi. Stabilirea. parametri şi frecvenţe de monitorizare în programul de supraveghere şi operaţional – ape subterane Frecvenţa* Elemente Parametri Program supraveghere Elemente cantitative H Q oxigen pH 2-120/an 2-12/an la izvoare 1/6 ani 1/6 ani Program operaţional 2-120/an 2-12/an la izvoare 2/an 2/an Elemente fizico-chimice 153 . Tabelul 6. Validarea procedurii de evaluare a riscului. 3 Elemente. Stabilirea stării chimice pentru toate corpurile sau grupurile de corpuri de apă subterană identificate a fi la risc de a nu atinge starea bună.6.2.1. Evaluarea tendinţelor pe termen lung a diverşilor parametri cantitativi şi calitativi. Secţiunile/staţiile de monitorizare pentru apele subterane din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. proiectarea şi evaluarea programului de măsuri.

0 izvoare). numărul secţiunilor (forajelor/izvoarelor) monitorizate din punct de vedere calitativ cu programul de supraveghere este de 150 (150 foraje. În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad.O.-Mn) alcalinitate alţi nutrienţi (azotiţi. 6 sau 15 zile). Pentru forajele de adâncime frecvenţa măsurătorilor de nivel va fi trimestrială. 154 . Monitorizarea cantitativă a corpurilor de apă subterană are ca scop principal validarea caracterizării realizate în conformitate cu Articolul 5 şi a procedurii de evaluare a riscului de a nu atinge starea cantitativă bună la nivelul tuturor corpurilor de apă subterană sau a grupurilor de corpuri. au fost identificate un număr de 233 secţiuni (foraje/izvoare) monitorizate doar din punct de vedere cantitativ.conductivitate azotaţi amoniu oxidabilitate(C. ortofosfaţi) substanţe prioritate şi substanţe prioritare periculoase poluanţi specifici neprioritari alţi poluanţi şi parametri (inclusiv ionii majori) 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 1/6 ani 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an 2/an *Frecvenţa măsurătorilor de nivel la forajele reţelei hidrogeologice naţionale pentru apele freatice este funcţie de rezultatele analizei regimului de variaţie al acestora (la 3.C. Monitorizarea calitativă (chimică) Programul de supraveghere La nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad.

Figura 6. 2 Reţeaua de monitorizare a apelor subterane din spaţiul hidrografic Prut Bârlad 155 .

amoniu). pH. poluarea specifică. Statele Membre trebuie să monitorizeze toate corpurile de apă care furnizează mai mult de 100 mc/zi (în medie). în cadrul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad au fost identificate un nr. în medie. Zone protejate Corpurile de apă desemnate pentru captarea apei destinate consumului uman sunt considerate zone protejate. numărul secţiunilor (forajelor/izvoarelor) monitorizate din punct de vedere calitativ în programul operaţional este de 72 (72 foraje. Programul S se realizează cu o frecvenţă de 1/6 ani. existenţa Z. De asemenea. În cazul programului SO se monitorizează parametrii obligatorii precum şi alţi parametri funcţie de categoria de risc.. conform articolului 6 şi anexei IV din Directiva Cadru. De asemenea.1.E. Statele Membre trebuie să identifice toate corpurile de apă utilizate sau care vor fi în viitor utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman. unde s-au stabilit secţiuni de monitorizare în conformitate cu prevederile Directivei Cadru. C. 6.E. care furnizează.E. Frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor de apă de suprafaţă utilizate pentru captarea apei potabile e prezentată în tabelul următor: 156 . în conformitate cu articolul 7 al Directivei Cadru. oxigen. azotaţi. Pentru captările de apă potabilă frecvenţa va fi de 4 ori/an. De asemeni.V. şi Directiva 79/869/C. de 18 captări de apă. vulnerabilitatea la poluare. monitorizându-se parametri prevăzuţi de Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile.I. aplicându-se frecvenţa de 2 ori/an. monitorizându-se atât parametri obligatorii (H/Q.. În cazul convenţiilor internaţionale pentru corpurile de apă transfrontaliere. ionii majori cât şi ceilalţi parametri menţionaţi în tabel funcţie de utilizarea apei şi presiunile antropice. mai mult de 10 mc/zi sau deservesc mai mult de 50 de persoane. Parametrii monitorizaţi sunt cei definiţi de Directiva 75/440/C. conductivitate. la care România este parte.E. Pentru apele de suprafaţă. elementele şi frecvenţa de monitorizare a forajelor situate în apropierea graniţei este cea stabilită prin convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte.3. Directiva Cadru prevede monitorizarea substanţelor prioritare şi altor substanţe descărcate în cantităţi semnificative care ar putea afecta starea corpurilor de apă şi care sunt prevăzute în Directiva privind calitatea apei potabile.Programul operaţional La nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. 0 izvoare).

în care elementele hidromorfologice nu erau considerate.2.000 Frecvenţa 4/an 8/an 12/an Pentru apele subterane. iar preponderenţa revenea elementelor fizico-chimice.1.000 >30. integratoare. modificată şi completată de Legea 311/2005. 2 starea apelor de suprafaţă prin: • • starea ecologică starea chimică Starea ecologică reprezintă structura şi funcţionarea ecosistemelor acvatice. la nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. • monitorizarea parametrilor fizico-chimici de obligatorii. Ape de suprafaţă 6. Conceptul promovat de Directiva Cadru Apa privind starea apelor are la bază o abordare nouă. Caracterizarea stării apelor 6. precum şi prin poluanţii specifici (sintetici şi nesintetici). Bârlad-surse locale. se specifică faptul că: • măsurătorile de niveluri în forajele de observaţie ale Reţelei Hidrogeologice Naţionale (situate în raza de influenţă a acestor captări) se realizează o data la 3 -15 zile funcţie de regimul de variaţie al nivelurilor. care diferă fundamental de abordările anterioare în domeniul calităţii apei.2. apei precum şi a poluanţilor/parametrilor prevăzuţi Legea potabile 458/2002.1 Definiţii. prin elementele de calitate biologice.000 10.1.Comunitate deservită <10.000-30. Referitor la parametrii şi frecvenţa de monitorizare. normative şi principii Directiva Cadru Apa defineşte în Art.2. fiind definită în conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apa. elemente hidromorfologice şi fizico-chimice generale cu funcţie de suport pentru cele biologice. Negrileşti) utilizate pentru monitorizarea captărilor de apă destinată consumului uman. fronturi: Bădeana-Tutova. 157 . au fost identificate un număr de 9 foraje (câte 3 foraje pe cele 3 fronturi de captare care au un debit > 20 l/s. 6. se efectuează de 4 ori pe an.

respectiv: foarte bună. pentru starea bună .există alterări majore ale elementelor biologice. Valorile elementelor hidromorfologice şi fizico-chimice ale apelor de suprafaţă se caracterizează prin valori asociate acelora din zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore.Caracterizarea stării ecologice în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru pentru Apă (transpuse în legislaţia românească prin Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare). pentru starea proastă . moderată. sau de zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. pentru starea moderată . slabă şi proastă. un număr mare de comunităţi biologice relevante sunt absente faţă de cele prezente în zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. având la bază principiul conform căruia elementele biologice sunt integratorul tuturor tipurilor de presiuni. comunităţile biologice relevante diferă substanţial faţă de cele normale asociate condiţiilor nealterate. pentru starea slabă .există alterări severe ale valorilor elementelor biologice. se bazează pe un sistem de clasificare în 5 clase. • • • • Se remarcă faptul că elementele biologice sunt luate în considerare în definirea tuturor celor 5 clase. bună.valorile elementelor biologice pentru apele de suprafaţă deviază moderat de la valorile caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore.valorile elementelor biologice se caracterizează prin abateri uşoare faţă de valorile caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. definite şi reprezentate astfel: • pentru starea foarte bună . Valorile elementelor fizicochimice generale se caracterizează prin abateri minore faţă de valorile caracteristice zonelor nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore.valorile elementelor biologice se caracterizează prin valori asociate acelora din zonele nealterate (de referinţă) sau cu alterări antropice minore. 158 .

În cazul poluanţilor specifici nesintetici starea ecologică foarte bună este definită prin concentraţii care rămân în intervalul asociat în mod normal cu valorile de fond. 6. ca fiind starea chimică atinsă de un corp de apă la nivelul căruia concentraţiile de poluanţi nu depăşesc standardele de calitate pentru mediu.1. Clasificarea şi încadrarea în cele 5 clase ecologice se realizează prin compararea valorilor parametrilor monitorizaţi specifici categoriilor de apă de suprafaţă (Tab. Transpunerea definiţiilor normative ale Directivei Cadru Apa pentru starea ecologică şi stabilirea celor 5 clase se bazează pe studii ştiinţifice ∗. Standardele de calitate pentru mediu (EQS) sunt definite drept concentraţiile de poluanţi ce nu trebuie depăşite.) din secţiunea respectivă cu valorile parametrilor din secţiunea de referinţă sau cu alterări antropice minore. 6.2. asigurând corelarea cu definiţiile din Anexa V a Directivei Cadru Apa şi comparabilitatea acestora la nivel european (cap. 3. indicând o stare cu atât mai bună cu cât se apropie de 1. cap. ∗ În România elaborarea sistemului de clasificare şi evaluare globală a stării apelor se realizează de catre institutele de specialitate de cercetare-dezvoltare şi universităţi 159 .2. iar cele hidromorfologice numai în caracterizarea stării „foarte bună”. În cazul poluanţilor specifici sintetici starea ecologică foarte bună este definită prin valori apropiate de zero sau cel puţin sub limita de detecţie a celor mai avansate tehnici analitice folosite. precum şi sub alte acte legislative Comunitare ce stabilesc astfel de standarde. cât şi pentru cei nesintetici este definită prin concentraţii ce nu depăşesc valorile standardelor de calitate pentru mediu. 6. Starea ecologică bună. atât pentru poluanţii specifici sintetici. Clasificarea stării ecologice a apelor de suprafaţă se bazează pe principiile prezentate în Fig. Acest raport are valori între 0 . Directiva Cadru defineşte starea chimică bună a apelor de suprafaţă. 16(7)..Elementele fizico-chimice se iau în considerare în caracterizarea stării „foarte bună” şi „bună”.2. stabilite în anexa IX şi sub Art.1. în cazul celorlalte stări neexistând o definire specifică a acestora. Limitele dintre starea ecologică foarte bună/bună şi bună/moderată în cadrul sistemelor de clasificare ecologică sunt componentă a procesului european de intercalibrare. luând în considerare starea ecologică şi starea chimică. 3. iar starea globală este determinată de cea mai defavorabilă situaţie. pentru poluanţii specifici nesintetici aplicarea acestor valori nu implică reducerea concentraţiilor de poluanţi sub nivelul fondului natural. pentru a se asigura o protecţie a sănătăţii umane şi a mediului.3.3).1.

3 Schema de clasificare a stării ecologice a apelor de suprafaţă 160 .Valorile estimate pentru elementele biologice de calitate întrunesc condiţiile de referinţă? Da Condiţiile fizico-chimice întrunesc condiţiile pentru starea FOARTE BUNĂ? Da Condiţiile hidromorfologice întrunesc condiţiile pentru starea FOARTE BUNĂ? Nu Da Da Stare FOARTE BUNĂ Nu Valorile estimate pentru elementele biologice de calitate prezintă abateri uşoare de la valorile condiţiilor de referinţă? Da Nu Condiţiile fizico-chimice asigură funcţionarea ecosistemului şi se încadrează în limitele stabilite de standardele de calitate pentru mediu? Stare BUNĂ Nu Clasificarea se face pe baza abaterii elementelor biologice de la condiţiile caracteristice stării de referinţă Da Nu Este această abatere moderată? Nu Este această abatere majoră? Da Stare MODERATĂ Da Stare SLABĂ Nu Stare PROASTĂ Figura 6.

introduce un concept nou privind starea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale. 161 . a înlocuit Anexa X a Directivei Cadru Apa) care prezintă valorile standard de calitate pentru mediu pentru substanţele prioritare şi alţi poluanţi (33 de substanţe şi grupuri de substanţe sintetice şi nesintetice + 8 alţi poluanţi sintetici). Neatingerea stării ecologice bune sau a potenţialului ecologic bun de către corpurile de apă naturale şi respectiv puternic modificate sau artificiale datorită poluanţilor specifici sintetici şi nesintetici. privind standardele de calitate pentru mediu în domeniul politicii apei şi care amendează Directiva Cadru a Apei (Anexa II a Directivei 2008/105/E. În cazul corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale sunt definite 4 clase ale potenţialului ecologic. valorile elementelor biologice şi fizico-chimice pentru potenţialul ecologic maxim. este reprezentată pe hartă printr-un punct negru. potenţial ecologic prost. reprezentată de potenţialul ecologic şi de starea chimică.Corpurile de apă care nu se conformează cu toate valorile standard de calitate pentru mediu nu îndeplinesc obiectivul de stare chimică bună. 2008/105/E. reflectând valorile asociate cu cel mai comparabil tip de apă de suprafaţă.C. potenţial ecologic slab. În acest sens. precum şi pentru caracterizarea stării din punct de vedere chimic. potenţial ecologic moderat. Elementele de calitate ale corpurilor de apă de suprafaţă artificiale şi puternic modificate sunt acelea aplicabile la oricare dintre categoriile de apă de suprafaţă menţionate anterior. În cazul poluanţilor specifici sintetici şi nesintetici. substanţele prioritare prezintă relevanţă. Comisia Europeană a aprobat Directiva nr. De asemenea Directiva Cadru Apa. Pentru ilustrarea stării chimice la nivelul unui corp de apă se utilizează două culori şi anume: • • albastru pentru starea chimică bună roşu pentru altă stare decât bună. ca urmare a condiţiilor hidromorfologice care rezultă din caracteristicile de corp de apă puternic modificat şi artificial.C. se aplică aceleaşi principii şi criterii ca în cazul corpurilor de apă naturale. În evaluarea stării chimice. respectiv: potenţial ecologic maxim şi bun.

2.Bârlad în conformitate cu Directiva Cadru Apa a fost definită pe baza stării ecologice şi stării chimice.fitoplancton. ∗ sistemul de clasificare şi evaluare globală a stării apelor a fost realizat de către Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti şi colaboratorii. lacuri – fitoplancton Pentru fitoplancton.RO 16 (prezentate în anexă). la care se adaugă o linie de culoare GRI DESCHIS pentru CORPURILE ARTIFICIALE ŞI GRI ÎNCHIS pentru CELE PUTERNIC MODIFICATE ANTROPIC.1.Reprezentarea grafică a Potenţialului ecologic se realizează astfel: *Potenţial ecologic maxim şi bun – verde *Potenţial ecologic moderat – galben *Potenţial ecologic slab – portocaliu *Potenţial ecologic prost – roşu. Sistemul de clasificare şi evaluare al stării apelor în conformitate cu Directiva Cadru Apă este prezentat în anexa nr 6.2 Caracterizarea stării corpurilor de apă Starea corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut . specifice tipurilor RO 01.1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – Constanţa 162 . macronevertebrate bentice şi fauna piscicolă au fost stabilite valori caracteristice celor 5 clase de calitate şi au fost definite rapoartele de calitate ecologică.Bârlad este reactualizată pe baza sistemelor de clasificare şi evaluare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apa ∗. Starea ecologică. a fost evaluată prin utilizarea sistemelor de clasificare conforme cu prevederile Directivei Cadru Apă aplicabile:  elementelor biologice: râuri . a Planului Naţional de Management. 6. caracterizată pe baza principiului celei mai defavorabile situaţii. Caracterizarea stării globale a corpurilor de apă naturale din spaţiul hidrografic Prut . macronevertebrate bentice şi fauna piscicolă.

PCB. conectivitatea cu corpurile de apă subterană. conectivitate ape subterane. starea acidifierii (pH). lacuri – condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat) şi nutrienţi (fosfor total). caracterizarea 163 . coeficient de dragare Kd. aceasta fiind aplicată corpurilor de apă care prezintă o astfel de caracteristică. structura zonei riverane).RO 20 (prezentate în anexă).Pentru macronevertebrate au fost stabilite valori caracteristice celor 5 clase de calitate şi au fost definite rapoartele de calitate ecologică şi pentru tipurile RO 17. As. Cr.1.poluanţi specifici: râuri. . structura şi substratul patului albiei. Ptotal). toluen. lacuri: Zn. coeficient consolidare maluri Kmal) La evaluarea stării chimice se are în vedere conformarea cu valorile standard de calitate pentru mediu pentru substanţele prioritare definite de Directiva 2008/105/E. a Planului Naţional de Management. Elementele hidromorfologice sunt considerate numai în evaluarea stării ecologice foarte bune. nutrienţi (N-NH4. pe baza cărora se realizează încadrarea în 3 clase de calitate (foarte bună.  elementelor fizico – chimice: . condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat). Pentru evaluarea conformării substanţelor prioritare nesintetice (metale grele) s-a elaborat metodologia de definire a valorilor fondului natural şi a standardelor de calitate specifice. fiind specifice categoriei corpului de apă:  pentru râuri .C. acenaften.regimul hidrologic (nivelul şi debitul apei). NNO3. Orice depăşire a standardelor de calitate-mediu conduce la neconformare şi la neatingerea obiectivelor de stare bună. continuitatea râului. atât pentru valoarea medie cât şi pentru valoarea concentraţiei maxime admise.1.condiţii termice (temperatura apei). Cu. fenoli. N-NO2.Bârlad. bună şi moderată) pentru tipurile prezentate în anexa 6. parametri morfologici (variaţia adâncimii şi lăţimii râului. xilen.elemente fizico-chimice generale: râuri .  pentru lacurile naturale: parametrii hidromorfologici (modificare amplitudine maximă a variaţiilor de nivel (m) ∆H nat/∆Hmod. a Planului Naţional de Management. Prin utilizarea elementelor de calitate menţionate anterior şi a unor abordări metodologice specifice (prezentate în anexa nr. 6. Starea chimică este determinată de cea mai defavorabilă situaţie. P-PO4. structură zonă riverană.) pentru corpurile de apă naturale din spaţiul hidrografic Prut . modificarea frecvenţei variaţiilor de nivel semnificative fnat/fmod. Pentru elementele fizico-chimice generale şi poluanţii specifici au fost stabilite valorile limită şi metodologiile necesare evaluării stării ecologice. în Anexa I – partea A.

nr.16%) ating starea foarte bună şi bună (155 râuri.vezi excepţii) • • • • 157 corpuri de apă (66.3. 6.25 %) sunt în stare ecologică bună. şi 6. pentru cazuri specifice.84%) nu ating starea bună (82 râuri.27 %) sunt în stare ecologică slabă. 4.1. 3 lacuri naturale). indicând că din 237 corpuri de apă: • 2 corpuri de apă (0. Figura 6.3. 74 corpuri de apă (31.stării globale a evidenţiat că din 244 corpuri de apă. 159 corpuri de apă (65. iar 85 corpuri de apă (34.84 %) sunt în stare ecologică foarte bună (unul dintre acestea prezintă poluare din Ucraina cu poluanţi specifici ceea ce-l poate încadra în starea moderată .. Râuri  Starea ecologică a corpurilor de apă (râuri) este reprezentată în fig. a instrumentelor de modelare etc.2.7 al Directivei Cadru Apa.3. 3 corpuri de apă (1.42 %) este în stare ecologică proastă. 1 corp de apă (0. Starea corpurilor de apă din actualul Plan de Management evaluată pe baza respectivelor elemente de calitate reprezintă starea de la care se va evalua aplicarea principiului „nedeteriorării stării” corpurilor de apă (evaluarea se va realiza prin utilizarea datelor de monitoring.22 %) sunt în stare ecologică moderată. 1 Starea ecologică a corpurilor de apă (râuri) din spaţiul hidrografic Prut Bârlad 164 . Deteriorarea stării corpurilor de apă se va permite numai cu respectarea cerinţelor şi prevederilor Art. 4 lacuri naturale).).

Figura 6.3. 2 Starea ecologică şi potenţialul ecologic pentru corpurile de apă din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad 165 .

3% 29.61 %). 3 Starea corpurilor de apă (râuri) pe baza elementelor biologice din spaţiul hidrografic Prut .• • • • • 4 corpuri de apă (1.51 %) sunt în stare bună 69 corpuri de apă (29.3.42 %) în stare proastă Analiza efectuată a indicat că majoritatea corpurilor de apă (73 . ce a fost evaluat pe baza criteriilor specifice claselor de confidenţă definite în concordanţă cu cele utilizate în evaluarea stării apelor în cadrul Planului de Management al Districtului Dunării (realizat sub coordonarea Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea).27 %) sunt în stare slabă 1 corp de apă (0.  Starea corpurilor de apă pe baza elementelor biologice evaluate corespunzătoare celor 5 clase de calitate se prezintă astfel (fig.): 67.3% 0.69 %) sunt în stare foarte bună 160 corpuri de apă (67.8 %) nu ating starea bună datorită macronevertebratelor urmate de fitoplancton.7% Stare foarte bună Stare slabă Stare bună Stare proastă 1. fitoplanctonul având numai valoare orientativă.3.3% 1. evaluarea stării s-a realizat pe baza analizei de risc reactualizate (utilizând informaţii referitoare la prezenţa/absenţa presiunilor chimice şi hidromorfologice) datorită inexistenţei datelor de monitoring şi imposibilităţii aplicării principiului „grupării” corpurilor de apă 166 .3.4% Stare moderată Figura 6.  Se menţionează că pentru 210 corpuri de apă (88. prezintă un nivel de confidenţă moderat/scăzut.11%) sunt în stare moderată 3 corpuri de apă (1. În evaluarea stării corpurilor de apă aparţinând tipurilor RO 01-RO 05.Bârlad  Caracterizarea stării ecologice a corpurilor de apă pentru care au fost utilizate date de monitoring şi/sau principiul grupării corpurilor de apă.30. 6. elementul biologic determinant pentru starea elementelor biologice de calitate este macrozoobentosul.

3.Bârlad din totalul de 237 corpuri de apă râuri.62 %.  Pentru corpurile de apă nepermanente (râuri) evaluarea stării ecologice s-a realizat pe baza unui singur element biologic (macrozoobentos).75% 96. au fost utilizate date de monitoring şi/sau principiul grupării corpurilor de apă în caracterizarea stării ecologice. nivelul de confidenţă s-a considerat scăzut pentru un număr de 27 corpuri de apă nepermanente.5. 3. şi Fig. sistemele de evaluare şi caracterizare a stării corpurilor pe baza acestor elemente fiind în curs de elaborare.3. analiza efectuată indică faptul că în spaţiul hidrografic Prut . Pentru starea chimică. 6.4. 4 Starea chimică a corpurilor de apă (râuri) în s.80%) nu ating starea bună (Fig.25% stare bună altă stare decat bună (proastă) Figura 6. Acelaşi lucru este valabil şi pentru elementele fizico-chimice neabordate (ex. 9 (3.3.  În evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă nu au fost incluse date şi informaţii privind microfitobentosul şi macrofitele acvatice. salinitate. În cadrul procesului de reactualizare a raportării Articolului 5 al Directivei Cadru Apa sau a altor raportări specifice. Dintre acestea. Evaluarea stării corpurilor de apă în aceste cazuri a înregistrat un grad de confidenţă scăzut. 6. precum şi pe baza elementelor fizico-chimice şi hidromorfologice menţionate anterior. starea corpurilor de apă urmează să fie reevaluată şi pe baza acestor elemente. nivelul de confidenţă fiind mediu. reprezentând 84. pentru 5 corpuri de apă reprezentând 15. Prut-Bârlad 167 . alţi poluanţi specifici).h.38%.(consecinţă a caracteristicilor diferite). În cazurile în care pentru caracterizarea stării s-a utilizat analiza de risc reactualizată (utilizând informaţii referitoare la prezenţa/absenţa presiunilor chimice şi hidromorfologice) datorită inexistenţei datelor de monitoring şi imposibilităţii aplicării principiului „grupării” corpurilor de apă (consecinţă a caracteristicilor diferite).).

3. 5 Starea chimică a corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut .Figura 6.Bârlad 168 .

caracterizarea stării acestor corpuri de apă realizându-se cu un grad de confidenţă scăzut. În cadrul procesului de reactualizare a raportării Articolului 5 al Directivei Cadru Apa sau a altor raportări specifice.86 %) în stare ecologică moderată. starea corpurilor de apă urmează să fie reevaluată şi pe baza elementelor neabordate în actualul proiect al Planului de Management. evaluarea stării s-a realizat pe baza datelor de monitoring. pentru 5 corpuri de apă (71. 3 (42. Pentru starea ecologică foarte bună au fost evaluaţi şi parametrii hidromorfologici. a parametrilor fizico-chimici generali şi a poluanţilor specifici. Figura 6. 169 .6) s-a bazat pe analiza fitoplanctonului (considerat element reprezentativ)..43%).  Pentru celelalte 2 corpuri de apă (28. fig. nivelul de confidenţă este scăzut.57%) (lacuri naturale) pentru a căror caracterizare a stării ecologice a fost utilizat principiul grupării corpurilor de apă. 6 Starea ecologică a corpurilor de apă (lacuri naturale) din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad  Din cele 7 lacuri naturale.3. sistemele de evaluare şi caracterizare a stării corpurilor pe baza acestor elemente fiind în curs de elaborare. în stare ecologică bună.14 %).3.3.  În evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă nu au fost incluse date şi informaţii privind celelalte elemente biologice şi fizico-chimice.2. 6.Lacuri naturale  Starea ecologică a lacurilor naturale (fig. În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad din totalul de 7 corpuri de apă .lacuri naturale: • • 4 (57. 6.

Situaţia stării chimice a corpurilor de apă - lacuri naturale din spaţiul hidrografic Prut - Bârlad este prezentată în figura 6.3.7.

Figura 6.3. 7 Starea chimică a corpurilor de apă (lacuri naturale) în spaţiul hidrografic Prut - Bârlad Corpuri de apă puternic modificate şi artificiale Corpurile de apă desemnate puternic modificate şi corpurile artificiale sunt clasificate în funcţie de potenţialul ecologic şi starea chimică. Pentru stabilirea potenţialului ecologic există 2 metode la nivel european: • 1. metoda Praga prin care potenţialul ecologic bun este definit ca fiind starea la care se ajunge prin implementarea măsurilor de reducere (atenuare) care nu au efecte negative semnificative asupra folosinţelor şi asupra mediului, precum şi a celor cu eficienţă ecologică scăzută • 2. definirea valorilor elementelor biologice de calitate relevante Valorile elementelor biologice de calitate la potenţial ecologic maxim (PEM) reflectă, „pe cât posibil, pe acelea asociate cu cel mai apropiat tip de corp de apă de suprafaţă comparabil, date fiind condiţiile fizice ce rezultă din caracteristicile artificiale sau puternic modificate ale corpului de apă”. Definiţia relevă faptul că valorile biologice ale PEM (a) depind de condiţiile hidromorfologice ale PEM şi (b) pot fi diferite de acelea ale oricărui tip de corp de apă de suprafaţă natural deoarece nici un astfel de tip natural nu este în totalitate comparabil.

170

Directiva Cadru Apa defineşte condiţiile hidromorfologice ale PEM ca fiind acelea „compatibile doar cu impactul asupra corpurilor de apă care rezultă din caracteristicile artificiale sau puternic modificate ale corpului de apă din momentul în care au fost luate toate măsurile de reducere (atenuare) a impactului acestora pentru a asigura cea mai bună apropiere de continuitatea ecologică, în special cu privire la migrarea faunei şi la locurile adecvate (habitate) pentru depunerea icrelor şi reproducere”. Măsurile de reducere la care se face referire în definiţia condiţiilor hidromorfologice ale PEM se limitează la cele care nu vor avea un efect negativ semnificativ asupra mediului şi folosinţei/folosinţelor care sunt dependente de caracteristicile modificate. Caracterizarea potenţialului ecologic pentru corpurile puternic modificate şi artificiale (râuri, lacuri de acumulare) din spaţiul hidrografic Prut - Bârlad are la bază aplicarea principiului „celei mai defavorabile situaţii” dintre elementele biologice şi fizicochimice relevante.

Râuri  În cazul râurilor, caracterizarea potenţialul ecologic (fig. 6.3.2.) s-a bazat pe analiza macronevertebratelor bentice, pe existenţa speciilor de peşti migratori, elementelor fizico-chimice generale şi a poluanţilor specifici, constatându-se că din 46 corpuri de apă puternic modificate din spaţiul hidrografic Prut - Bârlad, 9 (19,57%) ating potenţialul ecologic maxim şi bun şi 37 (80,43%) ating potenţialul ecologic moderat.  Pentru aceste corpuri de apă caracterizarea potenţialului ecologic s-a realizat cu un grad de confidenţă scăzut, ce a fost determinat de utilizarea unui singur element biologic în procesul de evaluare. Evaluarea din punct de vedere al elementelor fizico-chimice pentru corpurile de apă puternic modificate (râuri) şi artificiale a avut în vedere aceeaşi abordare şi limite ca şi în cazul corpurilor de apă naturale. Evaluarea stării chimice s-a realizat urmând aceeaşi metodologie ca şi în cazul celorlalte categorii de corpuri de apă. În cadrul spaţiului hidrografic Prut - Bârlad din totalul de 46 corpuri de apă puternic modificate-râuri, 84,78 % ating starea chimică bună. Lacuri de acumulare  Potenţialul ecologic al corpurilor de apă puternic modificate pe baza fitoplanctonului, a prezenţei faunei piscicole migratoare, a parametrilor fizico-chimici

171

generali şi a poluanţilor specifici, corespunzătoare claselor de potenţial definite se prezintă astfel (fig. 6.3.2.): • • 25 (54,35 %) corpuri de apă ating potenţialul ecologic maxim şi bun; 21 (45,65%) corpuri de apă ating potenţialul ecologic moderat. În cazul lacurilor de acumulare, evaluarea potenţialului ecologic s-a realizat având în vedere elementele fizico-chimice generale: condiţii de oxigenare (oxigen dizolvat), nutrienţi (fosfor total) şi starea acidifierii (pH) în conformitate cu metodologiile din anexa 6.1.5. Evaluarea pe baza poluanţilor specifici s-a realizat ca şi pentru celelalte categorii de corpuri de apă. Din punct de vedere al stării chimice evaluarea s-a făcut în acelaşi mod cu cea efectuată pentru corpurile de apă naturale, având aceleaşi obiective, respectiv standardele de mediu definite de Directiva 2008/105/C.E.. În cadrul spaţiului hidrografic Prut - Bârlad din totalul de 46 corpuri de apă puternic modificate – lacuri de acumulare, 100% ating starea chimică bună.  Pentru 3 corpuri de apă artificiale din spaţiul hidrografic Prut - Bârlad (fig. 6.3.2.) s-a constatat că: • • 2 (66 %) corpuri de apă ating potenţialul ecologic maxim şi bun 1 (33 %) corpuri de apă ating potenţialul ecologic moderat De asemenea, starea chimică bună a corpurilor de apă artificiale a fost atinsă în 2 corpuri de apă artificiale (66 %).

6.2.1.3 Confidenţa evaluării stării Directiva Cadru Apa în Anexa V prevede necesitatea prezentării nivelului de confidenţă şi precizie al rezultatelor furnizate de programele de monitoring. În acest sens au fost definite 3 niveluri (clase) de confidenţă pentru sistemul de evaluare al stării apelor de suprafaţă, în concordanţă cu cele utilizate în evaluarea stării apelor în cadrul Planului de Management al Districtului Dunării. Cele 3 clase de confidenţă pentru starea ecologică şi starea chimică sunt definite astfel: mare, medie şi scăzută.

172

Starea ecologică

173

Starea chimică

Nivelurile de confidenţă atinse în evaluarea stării ecologice şi chimice sunt ilustrate în figurile 6.3. 2 şi 6.3.5.

6.2.2.

Ape subterane În cazul corpurilor de apă subterană, Directiva Cadru defineşte starea cantitativă,

precum şi starea calitativă (chimică).

Starea cantitativă Conform Anexei V din Directiva Cadru Apa, starea bună din punct de vedere cantitativ a apei subterane are loc atunci când nivelul apei subterane în corpul de apă subterană este astfel încât resursele de apă subterană disponibile nu sunt depăşite de rata de captare medie anuală pe termen lung.

174

Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană s-au utilizat recomandările ghidului European în domeniu, elaborat în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru. Astfel, au fost utilizate criteriile următoare:  bilanţul hidric;  conexiunea cu apele de suprafaţă;  influenţa asupra ecosistemelor terestre dependente de apă subterană;  Intruziunea apei saline sau a altor intruziuni. Prin aplicarea acestor criterii în evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană a rezultat faptul că toate corpurile de apă subterană delimitate sunt în stare cantitativă bună. Starea calitativă (chimică) Metodologia evaluării stării corpurilor de apă subterană a urmat, în general, recomandările documentului „Îndrumar asupra stării apelor subterane şi evaluării tendinţelor” realizat de Grupul de Lucru C – Ape Subterane al Comisiei Europene. Evaluarea stării corpurilor de apă subterană s-a realizat pe baza comparării analizelor chimice efectuate în anii 2006 şi 2007 cu valorile prag (TV), valori ce au fost determinate pentru fiecare corp de apă subterană în parte (prezentate în subcapitolul 7.2.). Primul pas al metodologiei adoptate a fost verificarea depăşirii T.V.. În cazul în care nu au fost înregistrate depăşiri ale T.V. corpul de apă subterană a fost considerat ca fiind în stare chimică bună. În cazul în care s-au înregistrat depăşiri ale acestor valori, pentru evaluarea stării au fost efectuate următoarele teste recomandate de documentul amintit: • Evaluarea generala a stării chimice: A fost realizată agregarea datelor şi s-a verificat dacă suprafaţa pe care se înregistrează depăşirile este sau nu mai mare de 20% din suprafaţa totală a corpului de apă subterană. Dacă suprafaţa afectată a depăşit valoarea de 20% din suprafaţa corpului, corpul a fost considerat în stare chimică slabă din punct de vedere a acestui test; • Testul intruziunilor saline sau de altă natură: Acest test a fost considerat ca nefiind relevant pentru corpurile de apă subterană din spaţiul hidrografic Prut Bârlad; • Testul diminuării stării chimice sau ecologice a apelor de suprafaţă asociate datorate transferului de poluanţi din corpurile de apă subterană: În cadrul acestui test s-a verificat dacă depăşirile T.V. s-au înregistrat în zone unde poluanţii

175

ar putea fi transferaţi către apele de suprafaţă. Dacă încărcarea de poluant transferată din corpul de apă subterană către corpul de apă de suprafaţă nu depăşeşte 50% din încărcarea totală a acestuia din urmă, corpul a fost considerat ca fiind în stare chimică bună din punct de vedere a acestui test; • Testul afectării Ecosistemelor Terestre Dependente de Apele Subterane: În cadrul acestui test s-a verificat dacă există ecosisteme terestre dependente de apă subterană şi care prezintă deteriorări semnificative. Dacă nu există ecosisteme terestre dependente de apele subterane deteriorate în zonele cu depăşiri ale T.V. din cadrul corpurilor de apă subterană sau deteriorarea lor nu se datorează încărcăturii de poluant transferată către ecosistem, corpul de apă subterană a fost considerat în stare chimică bună din punct de vedere a acestui test; • Testul îndeplinirii cerinţelor articolului 7(3) al Directivei Cadru a Apei. S-a verificat dacă există dovada creşterii necesităţii de tratare a apei subterane captate ca urmare a depăşirilor înregistrate, caz în care corpul a fost considerat ca fiind în stare chimică slabă din punct de vedere a acestui test. În final, pentru a considera corpul de apă subterană în stare chimică bună a fost necesar ca toate testele efectuate să arate starea chimică bună a acestuia. Evaluarea stării calitative s-a făcut pentru toate cele 7 corpuri de apă subterană şi este prezentată în Fig. 6.3.8.

Corpul ROPR01 Lunca râului Prut superior În anul 2007 monitorizarea stării calitative a acestui corp de apă subterană s-a realizat prin 2 foraje. Nu s-au semnalat depăşiri faţă de valorile prag în niciunul dintre forajele de monitorizare. Pe baza datelor analizate se constată că starea calitativă a corpului de apă subterană este bună.

176

Figura 6. 8 Starea chimică a corpurilor de apă subterană din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad 177 .3.

2006). la azotiţi în forajul Iaşi complex F8.Corpul ROPR02 . azotaţi (4 foraje). Ştefăneşti F3 şi Lunca Banului F1). Todireni F3. SC Spirt Ghidigeni. Corpul ROPR03 . sulfaţi (2 foraje) şi la fosfaţi (1 foraj). F3R. Murgeni F2. Belceşti F6 şi F6A. în care nu s-au constatat depăşiri faţă de valorile prag la nici un 178 . Se constată depăşiri faţă de valorile prag la amoniu (în forajele Banu F3. Corpul ROPR04 . Prisăcani F1 şi Dracşani F1) şi cloruri (Cotnari F2. azotiţi şi sulfaţi. Podu Iloaiei F4. În procesul anterior de evaluare acest corp de apă subterană a fost considerat la risc datorită depăşirii concentraţiei maxime admisibile în mai multe foraje de observaţie la indicatorii NO3 şi NH4 cât şi a surselor punctiforme de poluare reprezentate de întreprinderile: Rulmenţi Bârlad.Câmpia Tecuciului Monitorizarea stării calitative a acestui corp de apă subterană s-a făcut în anul 2007 pe un număr de 2 foraje. F13 MA. Todireni F3. azotaţi (Cotnari F3. F3 MA. Cristeşti F5. Pe baza evaluării făcute s-au constat depăşiri faţă de valorile prag la amoniu (6 foraje). RAGCL Vaslui. În procesul actual de evaluare 25 % dintre forajele monitorizate prezintă depăşiri faţă de valorile prag la amoniu. Glăvăneşti F1. Costuleni F3 şi Glăvăneşti F1). Banu F3 şi F4. Distribuţia relativ uniformă a forajelor cu depăşiri faţă de valorile prag ca şi numărul mare de foraje cu depăşiri ne îndreptăţesc să considerăm că acest corp are o stare calitativă slabă în principal datorită depăşirilor la amoniu şi azotaţi. care au monitorizat acest corp de apă subterană în anul 2007. Glăvăneşti F1. RAGCL Bârlad. Costuleni F3. În procesul anterior de evaluare acest corp de apă subterană a fost considerat la risc datorită depăşirii concentraţiei maxime admisibile în mai multe foraje de observaţie la indicatorii NO3 şi NH4 (Bretotean et al. O zonă cu depăşiri la amoniu se înregistrează în porţiunea sudică a corpului de apă subterană (zona Brateş) unde valorile ridicate sunt determinate de fondul natural.. Analiza făcută ne permite să considerăm că acest corp de apă subterană este în stare slabă pentru NO3 şi NH4.Lunca Prutului mediu şi inferior În anul 2007 acest corp de apă subterană a fost monitorizat într-un număr de 79 de puncte de monitorizare (foraje). Banu F4. Dângeni F1.Lunca Bârladului Analiza stării calitative s-a făcut pe un număr de 45 foraje. sulfaţi (Todireni F2. Brateş F1. Au fost analizate datele calitative provenite din forajele Reţelei Hidrogeologice Naţionale. Sadoveni F1.

cât şi foraje de exploatare). iar 2 au date de calitate numai de la execuţie). considerăm că numărul forajelor de monitorizare este insuficient. Considerăm că reţeaua de monitorizare este insuficientă şi pe viitor este necesar ori să fie introduse în observaţie forajele de exploatare existente pe suprafaţa corpului de apă subterană. 179 . Datorită faptului că acest corp de apă subterană nu a fost monitorizat în anul 2007. Pe baza analizei făcute se constată că starea calitativă a acestui corp de apă subterană este bună. Pe suprafaţa acestui corp de apă subterană exista 4 foraje (doua dintre acestea fiind în conservare. Ţinând seama de grosimea stratului acoperitor. Pe baza analizei făcute se constată că starea calitativă a acestui corp de apă subterană este bună. ori să se execute foraje noi.parametru indicator. Pe viitor este necesar să fie introduse în observaţie şi alte foraje existente pe suprafaţa acestui corp transfrontalier (unele dintre forajele executate în anul 2007). starea calitativă a acestui corp de apă subterană de adâncime a fost monitorizată într-un număr de 16 foraje (atât foraje care aparţin Reţelei Hidrogeologice Naţionale. dar şi de lipsa surselor de poluare de la suprafaţa se consideră că starea calitativă a acestui corp este bună. Este necesar ca pentru urmărirea stării calitative să fie utilizate foraje de exploatare dacă există pe suprafaţa corpului de apă. Analiza stării calitative ne-a permis să constatăm că starea calitativă a acestui corp de apă subterană este bună. S-au semnalat depăşiri faţă de valorile prag la amoniu (forajele Darabani F1 şi Cotârgaci F1) şi azotaţi (Darabani F1). este dificil de precizat starea calitativă a acestui corp de apă subterană. Corpul ROPR05 Podişul Central Moldovenesc În anul 2007. dar şi introducerea în observaţie a celor două foraje aflate în conservare. Pe baza analizei efectuate s-au constatat depăşiri faţă de valorile prag determinate la amoniu (Crasna FA şi Codăeşti FA) şi sulfaţi (Broscoseşti). Corpul ROPR07 Câmpia Moldovei În anul 2007 monitorizarea stării calitative a acestui corp de apă subterană s-a realizat prin 3 foraje. Corpul ROPR06 Câmpia Covurlui Monitorizarea stării calitative a acestui corp de apă subterană nu s-a realizat în anul 2007. Ţinând cont că suprafaţa acestui corp de apă subterană este foarte mare.

2. fiecărei categorii de apă corespunzându-i o tehnologie standard adecvată de tratare. În anul 2007 în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad nu au fost identificate situaţii de conformare. 6.4. de aceea este necesar pe viitor să fie executate şi alte foraje de monitorizare. Conform NTPA 013/2002. În anul 2007 în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad au fost monitorizate 15 secţiuni pentru apa de suprafaţă destinată captărilor pentru producerea de apă potabilă din care 8 secţiuni îndeplinesc condiţiile impuse de NTPA 013/2002 aşa cum se poate observa în Tabelul 6. sau să fie utilizate unele foraje de exploatare existente pe suprafaţa acestuia. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole. în funcţie de valorile limită.Trebuie menţionat faptul că pentru monitorizarea calitativă a acestui corp de apă subterană numărul forajelor este insuficient. Zonele pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic Evaluarea stării calităţii apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole se realizează conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. chimice şi microbiologice. 100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă (NTPA 013/2002). A2 şi A3. apele de suprafaţă destinate potabilizării sunt clasificate. Zone protejate Zonele de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării Evaluarea stării calităţii apelor de suprafaţă destinate captărilor pentru producerea de apă potabilă se realizează conform Hotărârii de Guvern nr. cu modificările şi completările ulterioare. 180 .3. în trei categorii: A1. amendat de Hotărârea de Guvern 563/2006. cu modificările şi completările ulterioare. în funcţie de caracteristicile fizice. Programul de monitorizare pentru fauna piscicolă se aplică pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic identificate. astfel.

Săveni Nod hidrotehnic Stânca M.S. 161/2006) Baraj acumulare Negreni Başeu S.A. Se. hexaclorbenzen. APA VITAL 4 Priză Răducăneni (Gorban) Prut S.B. hexaclorbenzen. Se.A.Tabelul 6. crt. isodrin) N (Cu. Se.B.C. Iaşi S. Iaşi – secţia Răducăneni 1. Ni.009 A2 A1A2 A1-A2 N (Cu.538 A2A3 A2A3 A2-A3 indic.492 A3 A2 A3 C.. bacteriologici şi fenolilor S-a exceptat Mn N (Cu.T. isodrin) N (Cu.5 298. Nume secţiune de prelevare Sursa de apă utilizatorului pentru potabilizare Populaţia deservită conform H.A.5.C. bacteriologici A3 se datorează 3 Priză Ţuţora Prut S. 4 Situaţie sintetică privind caracterizarea apei de suprafaţă destinată potabilizării (în secţiunile monitorizate) Categoria de calitate Numele Nr.O. endrin) 1 4.C. Se. endrin) 181 .Cr A2 se datorează indic. C. Ni.G.O. hexaclorbenzen. APA VITAL S. CONACET S.O. hexaclorbenzen. 100/2002 (medie anuală) 2005 2006 2007 Indicatori depăşiţi Starea chimică Substanţele periculoase şi prioritare/prioritar periculoase (Ord. C.012 A2 A3 > A3 2 Baraj acumulare Stânca Prut 3. Ni.C.

G..-Cr. Vaslui 48705 A2A3 A2A3 A2 N (Cr.C. Se. Se.375 > A3 A2A3 N (Cu. endrin. Cu. Ni. Iaşi – sector Hârlău S.S. Nume secţiune de prelevare Sursa de apă utilizatorului pentru potabilizare Populaţia deservită conform H. Se. SO4 8 Priza Huşi Prut GOSCOMLOC S.B. benz- 182 . 684 >A3 1. Iaşi – secţia Belceşti S.Ni. hexaclorbenzen.O. benz-bfluoranten. şi Mn hexaclorbenzen.A. C.C.A. isodrin) N (Cu.O. endrin.152 A2A3 A2 A2 cu excepţia M. crt. Pb.S. hexaclorbenzen) N (Cu. hexaclorbenzen. APA VITAL Miletin S.O.O. Ni. endrin.C.Categoria de calitate Numele Nr. hexaclorbenzen. Ni. C. 100/2002 (medie anuală) 2005 2006 2007 A3 se datorează A2-A3 indic. Se.A. Pb. Iaşi – secţia Vlădeni S. 6 Baraj acumulare Tansa A2A3 >A3 7 Baraj acumulare Hălceni > A3 >A3 M.T. 161/2006) 5 Baraj acumulare Pârcovaci S. APA VITAL Bahlui S.. C. bacteriologici S-a exceptat Mn C.269 >A3 7.S. Huşi 18.C.T.Cr s-a exceptat Mn Indicatori depăşiţi Starea chimică Substanţele periculoase şi prioritare/prioritar periculoase (Ord.C.A.A. Cu. isodrin) N (Cr.B. Se. benz-kfluoranten) 9 Râu Bârlad amonte Vaslui Bârlad S.C. GOSCOM S. Excepţie M.T.5.C.5. APA VITAL Bahlui S. Ni.

A. 1050 A3 A3 A2 Excepţie Mn isodrin. Excepţie Mn 11 Racova S.Ni. crt. Se. Se. Se.Ni. Se. GOSCOM S. benz-aantracen.Ni.A. Nume secţiune de prelevare Sursa de apă utilizatorului pentru potabilizare Populaţia deservită conform H. Vaslui N (Cu. 48705 A2 A2 A2 Excepţie Mn hexaclorbenzen. 100/2002 (medie anuală) 2005 2006 2007 Indicatori depăşiţi Starea chimică Substanţele periculoase şi prioritare/prioritar periculoase (Ord. endrin) 10 Baraj acumulare Soleşti Baraj acumulare Puşcaşi Baraj acumulare Cuibul Vulturilor Vaslui S.Categoria de calitate Numele Nr. Pb. A2 A2 Excepţie Mn hexaclorbenzen. 13 Baraj acumulare Tungujei Sacovăţ RAJAC sector Ţibăneşti hexaclorbenzen.C.Ni. isodrin) N (Cu.C. GOSCOM S. Vaslui industrie 12 Tutova RAGCL Bârlad 39225 A3 A3 A2-A3 hexaclorbenzen. 161/2006) Mn k-fluoranten. benz(k)fluoranten) 183 .G. isodrin) N (Cu. isodrin) A2A3 N (Cu.

realizat la nivelul anului 2008 apar 18 surse de suprafaţă.A. Negreşti S.G. crt. APA CANAL S. în documentul „arii protejate”. isodrin. isodrin) N (Cu.T. Galaţi) Excepţie M. MITTAL STEEL SA Galaţi (livrează apă pt. benz(b)fluorantren) 15 Priză Galaţi Dunărea 239000 A1-A2 *la nivelul anului 2007..C. Se. Durduc PRODAQUA S. S. Mn 4500 A2 A2 A2 Excepţie Mn N (Cu.S. A1A2 A1A2 hexaclorbenzen. 184 . benz(k)fluoranten. 161/2006) 14 Baraj acumulare Căzăneşti S. 100/2002 (medie anuală) 2005 2006 2007 Indicatori depăşiţi Starea chimică Substanţele periculoase şi prioritare/prioritar periculoase (Ord.Categoria de calitate Numele Nr.C.A. hexaclorbenzen. Se.C. Nume secţiune de prelevare Sursa de apă utilizatorului pentru potabilizare Populaţia deservită conform H.

Zonele vulnerabile la nitraţi Evaluarea stării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane în zonele vulnerabile se face având în vedere. canale. concentraţiile de azotaţi care nu trebuie să depăşească pragul de 50 mg/l în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. • modificarea regimului hidrologic al apei şi sedimentelor datorită regularizării scurgerii. care influenţează fauna şi flora acvatică. Datorită modificărilor hidro-morfologice corpurile de apă se împart în două mari categorii: 185 . praguri de fund. precum şi lucrări de derivare a debitelor. prelevărilor sau restituţiilor importante de debite. ­ lucrări de captare şi evacuare a apei de la folosinţe. lucrări de regularizare şi consolidare maluri. din totalul de 35 puncte de monitorizare (foraje. Corpuri de apă puternic modificate şi artificiale Aşa cum s-a arătat în capitolul 3. • modificări ale chimismului apei cu impact local. izvoare) localizate în zone vulnerabile 4 au depăşit pragul de 50 mg/l. stăvilare. diguri. Zonele pentru îmbăiere Conform reglementarilor în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. în principal.. 964/2000 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. presiunile hidromorfologice au fost grupate în 4 mari categorii şi anume: ­ lucrări de barare transversală a cursurilor de apă – baraje. Presiunile hidromorfologice pot conduce la: • modificarea habitatelor datorită alterărilor fizice: baraje. ­ şenale navigabile. pentru anul 2007. prize de apă etc. ­ lucrări în lungul râului – îndiguiri.3. Din totalul de 12 secţiuni de monitorizare pentru apele de suprafaţă localizate în zone vulnerabile nici una nu a depăşit pragul de 50 mg/l. Pentru apele subterane.3. Autoritatea de Sănătate Publică Iaşi şi Direcţia Apelor Prut nu au identificat zone de îmbăiere. 6. praguri de fund.4.

corpurile de apă puternic modificate sunt acele corpuri de apă de suprafaţă care datorită „alterărilor fizice” şi-au schimbat substanţial caracterul lor natural. Ca şi în cazul corpurilor de apă puternic modificate. care nu ating starea ecologică bună (S. Conform Directivei Cadru a Apei. 2. în momentul de faţă.3 în patru categorii: corpuri de apă naturale. corpurile de apă artificiale – sunt corpurile de apă de suprafaţă create prin activitatea umană.8 din Directiva Cadru a Apei. docuri etc. consecinţă a alterărilor hidromorfologice.6). Conform Art. corpuri puternic modificate şi corpuri artificiale. chimice şi hidromorfologice a fost finalizată şi a fost parcurs şi testul de desemnare finală a corpurilor de apă. se consideră corpuri de apă artificiale derivaţiile interbazinale. În cazul corpurilor de apă puternic modificate obiectivul este atingerea unui „potenţial ecologic bun”. ceea ce presupune conservarea amenajării râului în condiţiile în care el se află în prezent şi îmbunătăţirea calităţii şi regimului apei. puternic modificate.B.3 din Directiva Cadru Apa (figura 6. clasificarea corpurilor de apă cuprinde 3 categorii: corpuri naturale. 186 . artificiale şi corpuri „candidate” la puternic modificate utilizând criterii abiotice (tabel 6. canalele pentru navigaţie. pe baza elementelor biologice.4). lacuri.E.) din punct de vedere al elementelor biologice. 5 al Directivei Cadru Apa a condus la clasificarea preliminară a corpurilor de apă identificate în capitolul 3. Analiza presiunilor hidromorfologice în conformitate cu prevederile Art. porturi. De exemplu. Un corp de apă poate fi încadrat în categoria corpurilor de apă puternic modificate sau artificiale dacă nu este în stare ecologică bună (utilizând datele din 2007) şi a parcurs toate etapele din testul de desemnare conform cu articolul 4. Acelaşi principiu s-a aplicat atât corpurilor de apă permanente cât şi celor nepermanente.E.­ corpuri de apă puternic modificate. Testul de desemnare s-a aplicat corpurilor de apă candidate la puternic modificate şi corpurilor de apă preliminar desemnate puternic modificate (stabilite pe baza criteriilor abiotice pentru delimitarea corpurilor de apă ca urmare a acţiunii presiunilor semnificative – Tabel 6. ape tranzitorii. ­ corpuri de apă care nu sunt puternic modificate. Deoarece metodologia pentru elaborarea sistemelor de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă (râuri. corpurile de apă artificiale au ca obiectiv atingerea unui „potenţial ecologic bun”.6). ape costiere) conform cerinţelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/C.

M. piscicole etc.P. stabilităţii albiei şi florei Lucrări în lungul râului a) diguri.P.70 > 70 < 20 >100 20 – 50 100 .Tabelul 6. 6 Criterii abiotice pentru clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă Categorii de corpuri de apă Construcţii hidrotehnice Nr. (alterări hidromorfologice) Lucrări de barare transversale a) baraje.M.70 > 70 2 .50 > 50 < 50 > 1003) <1 2 >3 Corp natural/cva si-natural „Candidate” la C. transportului sedimentelor şi migrării biotei 1) Asupra curgerii minime şi biotei Asupra regimului hidrologic. amenajări agricole. < 50 50 . deversoare.70 > 70 < 30 30 . Asupra conectivităţii laterale. C.A. structurii substratului şi biotei 187 tăieri de meandre Efecte Parametrii ce reflectă presiunea Densitatea pragurilor (nr. praguri de fund 1 b) lacuri de acumulare – evacuare unde pulsatorii Asupra regimului hidrologic. 5 Tabelul 6./km) sau Înălţimea obstacolului (cm) Debitul minim în albie/ Q*2) (%) Gradientul (des) creşterii nivelului apei (cm)/oră Lungime diguri/Lungime corp de apă (%) Suprafaţa afectată/suprafaţa luncii inundabile (%) Lungime lucrare de regularizare/Lungime corp de apă (%) < 30 30 . vegetaţiei din lunca inundabilă şi zonelor de reproducere b) Lucrări de regularizare Asupra profilului longitudinal şi consolidare maluri.100 < 30 30 . al râului.A.

Q* = 1. restituţii folosinţe Asupra stabilităţii albiei şi biotei Lăţimea şenalului (dragat)/Lăţimea albiei (%) Debitul prelevat sau restituit/Debitul mediu multianual (%) Debitul minim în albie/Q*2) (%) < 30 30 .1·Q95%.1 pentru Q95% > 200 l/s. stabilităţii albiei şi biotei < 10 10 .debitul mediu lunar minim anual cu asigurarea de 95 % (mc/s) 3) frecvenţă > 1/zi 188 .1 m3/s Q*=1. Dacă suprafaţa bazinului > 3000 km2 se vor considera debitele de servitute menţionate în regulamentele de exploatare ale acumulărilor. Pentru bazine având Q95% < 0.70 > 70 (evacuări).3 Şenale navigabile Prize de apă.50 > 50 4 derivaţii > 100 100 .50 < 50 1) 2) se consideră doar biota migratoare Q* = Q95% (m3/s)+ 0. Asupra curgerii minime. Q95% .25 x Q95% (m3/s)+ 0. pentru bazine cu suprafaţa < 3000 km2.05 pentru Q95% < 200 l/s.

1. Sunt necesare măsurile de restaurare hidromorfologice pentru atingerea stării bune? Da Etapa IV Identificarea impactului măsurilor asupra folosinţelor şi asupra mediului . 4 Etapele desemnării finale a corpurilor de apă artificiale şi puternic modificate 189 .E. Măsurile de restaurare vor avea efecte semnificativ negative Da 2 asupra principalelor folosinţe de apă care sunt deservite de lucrările hidrotehnice (alterările hidromorfologice)? Nu 3. Măsurile de restaurare vor avea efecte semnificativ negative asupra mediului în general? Nu Da Etapa V Identificarea altor îmbunătăţiri sau măsuri care pot fi realizate cu costuri nedisproporţionate 5.Etapa I Reanalizarea corpurilor de apă identificate preliminar – C. Nu Etapa II Caracterizarea folosinţelor şi a mediului Etapa III: Identificarea „măsurilor de restaurare” pentru atingerea S. Costurile alternativelor sunt Clasificat în categoria corpuri de apă naturale Clasificat în categoria corpuri de apă puternic modificate/artificiale Figura 6.M.A.P. şi C. Aceste alternative tehnic fezabile reprezintă o opţiune de mediu mai bună? Da Nu Nu nedisproporţionate (acceptabile)? Da 7.B. Există alternative tehnic fezabile care permit atingerea aceloraşi obiective benefice asigurate de folosinţele curente de apa? Da Da Nu 6. .A. Măsurile de restaurare vor avea efecte semnificativ negative asupra celorlalte folosinţe de apă? Da Nu 4.

lungime râu regim lentic/lungime totală corp > 50%     Regularizare/consolidare intensivă a malurilor >70 % din corpul de apă Efectul pulsatoriu al undelor (hydropeaking) > 50% din corpul de apă Densitate mare a barierelor în râurile din zona potamon: densitatea pragurilor ≥ 2/km Lacuri de acumulare (cu folosinţe: producerea de energie.lungimea pe care se manifestă impactul barării este: > 1 km pentru râurile cu suprafaţa bazinului < de 1000 km2 > 2 km pentru râurile cu suprafaţa bazinului > de 1000 km2 . identificarea impactului măsurilor asupra folosinţelor şi a mediului în sensul larg al cuvântului. 190 . irigaţii.C. piscicultură).R. sunt:  Schimbarea categoriei din râu în lac. Etapele testului de desemnare sunt aceleaşi pentru corpurile de apă artificiale cât şi pentru corpurile de apă identificate preliminar puternic modificate sau candidate la puternic modificate. şi utilizate şi în elaborarea Planului de Management al Districtului Fluviului Dunărea. Desemnarea finală a corpurilor de apă artificiale şi a corpurilor de apă puternic modificate s-a realizat conform metodologiei Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Desemnarea finală a corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale – elaborată în conformitate cu ghidul european „CIS Guidance no. prin urmare se poate trece de la un obiectiv mai puţin sever la un obiectiv mai sever în următoarele planuri.P.D. analiza opţiunilor alternative (alte măsuri) şi justificarea desemnării pentru fiecare corp de apă. Principalele etape se referă la identificarea măsurilor de renaturare şi analizarea lor. apă potabilă. apărare împotriva inundaţiilor. 4 Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies”. În continuare se vor prezenta etapele testului de desemnare. Corpurile de apă care au fost desemnate corpuri puternic modificate în primul plan se vor reevalua în următoarele planuri şi vor putea fi desemnate corpuri naturale ca urmare a îmbunătăţirii stării lor. . Este posibilă această abordare deoarece obiectivele de mediu pentru corpurile de apă puternic modificate sunt mai puţin severe decât cele pentru corpurile naturale. Criteriile de evaluare a presiunilor hidro-morfologice (situaţii evidente).Într-o primă etapă la elaborarea Planului de Management s-a folosit abordarea „clear cut situation” (situaţii evidente cu grad de confidenţă de 100%) – care au fost stabilite de I.

1 pasaje de trecere pentru migraţia ihtiofaunei Îndepărtarea barierelor transversale şi Amenajări Hidrotehnice Morfologică 1. Capturarea şi transportul peştilor 191 .Creşterea biodiversităţii .Creşterea biodiversităţii . de exemplu construirea unui lac de acumulare a contribuit la dezvoltarea unui habitat pentru păsări. (4) Denumire (5) Realizarea unor Eficienţă (6) . Etapa a II – a – Caracterizarea folosinţelor şi a mediului în general. crt. Caracterizarea mediului a avut două componente: caracterizarea corpului de apă şi caracterizarea mediului în general. Se menţionează că modificările datorate alterărilor hidromorfologice au un impact negativ cât şi pozitiv.2 refacerea conectivităţii longitudinale a cursului de apă 1 1. (1) Tipul de presiune (3) Nr.Îmbunătăţirea parametrilor de stare a apei .Îmbunătăţirea parametrilor de stare a apei . Tabelul 6.Creşterea abundenţei şi 1. Etapa a III –a – Identificarea măsurilor de restaurare. Această caracterizare s-a făcut atât din punct de vedere al valorilor obţinute cât şi al valorilor pierdute.3. S-au luat în considerare toate folosinţele de apă/activităţile în ordinea importanţei şi au fost caracterizate din punct de vedere social şi economic şi de asemenea din punct de vedere al mediului.Refacerea unor habitate .7.Etapa I – Reanalizarea corpurilor de apă utilizând datele din 2007. Posibilele măsuri de restaurare se prezintă în tabel nr. 6. 7 Familii de măsuri de renaturare (măsuri de restaurare şi de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice) Activităţi antropice (2) Nr. S-au reanalizat corpurile de apă unde se manifestă presiuni hidro-morfologice semnificative şi s-au selectat corpurile de apă care nu sunt în stare ecologică bună.Creşterea biodiversităţii . o suprafaţă din lac făcând parte acum din site-urile Natura 2000.

inclusiv repopularea Restaurarea zonelor Eficienţă diversităţii biologice şi genetice .Refacerea peisajului natural . crt. drenaje şi alte activităţi umane la fel de importante. combaterea inundaţiilor.6 asigure satisfacerea folosinţelor de apă şi compatibilitatea acestuia cu cerinţele ecologice Îmbunătăţirea 1.Creşterea biodiversităţii . a albiei şi a habitatelor din lunca inundabilă Hidrologică Stabilirea regimului hidrologic pentru lacurile de acumulare care să 1.Reciclarea nutrienţilor . Folosinţele/activităţile specifice menţionate în Art.A.Identificarea impactului măsurilor de restaurare asupra folosinţelor şi asupra mediului. irigaţii. regularizări. Activităţi antropice Tipul de presiune Nr. hidroenergie. În aceasta etapă. 192 . sunt următoarele: navigaţie.4 umede Diversificarea 1. activităţi recreaţionale. 4 (3) (a) din D. Denumire migratori.Asigurarea cu apă a folosinţelor . alimentari cu apă.Creşterea biodiversităţii Etapa a IV–a .5 structurii malului. se realizează o descriere detaliată a impactului măsurilor asupra folosinţelor specifice şi a mediului şi o evaluare din punct de vedere tehnic şi economic.Nr.Creşterea biodiversităţii .7 continuităţii transportului sedimentelor .C. Măsurile propuse nu trebuie să aibă efecte semnificativ negative asupra mediului în general şi asupra folosinţelor/activităţilor menţionate în Directiva Cadru Apa. porturi.Atenuarea debitelor maxime 1.Diversificarea morfologiei care va conduce la creşterea biodiversităţii .

c) Pierderi de producţie sau socio-economice • • Reducerea producţiei agricole (cu mai mult de 20%/an la nivel local). 193 . • Pierderea folosinţei de apărare la inundaţii. Reducerea producţiei hidroenergetice (cu mai mult de 2%/an pentru o singură hidrocentrală şi cu mai mult de 5%/an pentru amenajarea hidroenergetică a râului în ansamblul ei). • Pierderea folosinţelor de agrement şi recreaţionale. Dacă măsurile de restaurare intră în conflict cu alte directive europene (de ex.20 ani.Efecte semnificativ negative asupra folosinţelor/activităţilor specifice a) Dispariţia completă a folosinţei: • Închiderea alimentarii cu apă. • creşterea nivelului apelor subterane. • Dispariţia unor amenajări piscicole. Limitarea navigaţiei pentru pasageri (cu mai mult de 50%/an). de exemplu scăderii nivelurilor apei. • dispariţia unor zone umede etc. Directiva păsări) sau cu alte obiective cultural-istorice şi naturale din patrimoniul universal vor fi considerate ca având efect semnificativ negativ asupra mediului. sau cu mai mult de 2%/an). • Abandonarea navigaţiei (datorată. în special pe perioada verii). Efecte asupra zonelor populate prin inundarea zonelor respective (cu mai mult de 20 %). • Reducerea locurilor de muncă (cu mai mult de 10% pe termen lung . b) Reducerea folosinţei sau creşterea riscului de a pierde obiectivele benefice ale folosinţei de apă • • • • Reducerea suprafeţei folosite pentru urbanizare (extinderea localităţilor) şi Agricultură (cu mai mult de 30% din suprafaţa actuală sau potenţială). • Pierderea producţiei hidroenergetice. în sensul larg al cuvântului • inundarea unor zone populate. Creşterea riscului la inundaţii (creşterea pagubelor cu mai mult de 20 % pe an). Efecte semnificativ negative asupra mediului. Directiva habitate.

mai întâi se face o evaluarea dacă aceste „alte mijloace” sunt tehnic fezabile. 3) Menţinerea folosinţei existente cu reducerea impactului asupra mediului. în cazul activităţilor recreaţionale. exemplu: înlocuirea hidroenergiei cu alte surse. 2. 194 . Fezabilitatea tehnică se referă la:    Aspecte fizice (inginereşti). la alt corp de apă/alt bazin. măsurile alternative care vor îndeplini obiectivele benefice furnizate (de exemplu irigaţii) de caracteristicile modificate ale corpului de apă (acumulare) implicând însă înlocuirea folosinţei (de exemplu din sursa subterană) sau mutarea ei în alt corp de apă (agricultură în altă zonă). înlocuirea alimentării cu apă din sursa de suprafaţă cu apă din subteran. înlocuirea navigaţiei cu alte mijloace de transport.Etapa a V-a Identificarea altor îmbunătăţiri sau măsuri tehnic fezabile (soluţii alternative) care pot fi realizate cu costuri nedisproporţionate. exemplu: mutarea facilităţilor de agrement şi a producţiei agricole prin reactivarea terenurilor agricole abandonate în afara luncii inundabile sau alimentarea cu apă din alte bazine hidrografice. în cazul navigaţiei. În această etapă se face diferenţa între: 1. Aspecte legale. Identificarea „altor mijloace”/„opţiunilor alternative” Opţiunile alternative se pot încadra în următoarele: 1) Înlocuirea folosinţei existente. de exemplu: în cazul folosinţei hidroenergetice sau a alimentarilor cu apă. măsurile de re-naturare din etapa a IV-a care implică modificări ale activităţii/folosinţei specifice existente şi conduc la atingerea stării ecologice bune. Creşterea cerinţei şi a gradului de asigurare a folosinţelor deservite de corpul de apă respectiv. Evaluarea „fezabilităţii tehnice” În cazul în care se pot identifica „alte mijloace” care să furnizeze obiectivele benefice deservite de corpul de apă respectiv. opţiunea presupune/include folosirea unor debite compensatorii şi a regimului de regularizare a debitelor ecologice. opţiunea presupune/include crearea de ferme ecologice sau scăderea activităţii agricole în imediata vecinătate a cursului de apă şi crearea unei zone tampon. opţiunea presupune/include crearea unui canal lateral cu rol de „habitat”. în cazul agriculturii. 2) „Mutarea” folosinţei existente deservite de corpul de apă respectiv. opţiunea presupune/include limitarea unor activităţi în anumite locaţii şi în anumite perioade de timp.

De asemenea.Bârlad se prezintă în Anexa 6. 5 Situaţia corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut .2. Figura 6.Bârlad Justificarea desemnării corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale din spaţiul hidrografic Prut .5 se prezintă harta cu clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. Evaluarea costurilor disproporţionate Aceste „alte mijloace” considerate „tehnic fezabile” şi care reprezintă o „opţiune de mediu semnificativ mai bună” trebuie să facă – mai apoi . având în vedere un număr total de corpuri de apă identificate de 339 din care: ­ 244 corpuri de apă naturale (237 din categoria râuri şi 7 din categoria lacuri naturale). În Fig. 6.subiectul unei evaluări de cost. respectiv să nu implice costuri foarte mari (disproporţionate). Pentru corpurile de apă care au fost desemnate final ca fiind puternic modificate sau artificiale este necesară elaborarea unei justificări a desemnării (un rezumat al etapelor precedente).Bârlad. 195 .Evaluarea opţiunii (semnificativ) mai bune din punct de vedere al mediului În cazul în care aceste „alte mijloace” sunt tehnic fezabile. în figura 6. ­ 92 corpuri de apă puternic modificate (46 categoria râuri şi 46 categoria lacuri de acumulare). urmează să se evalueze dacă reprezintă o opţiune de mediu semnificativ mai bună. ­ 3 corpuri de apă artificiale. Etapa a VI–a – Justificarea desemnării.6 se prezintă situaţia (în procente) privind clasificarea corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut .

Figura 6. 6 Clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut Bârlad 196 .

Exemple de justificare a desemnării pentru corpurile de apă: Corp de apă r. 15 poduri beton.6 km C. corpul de apă nu este parte a niciunui tip de arie protejată. calitatea biologică este bună.F.M. calitatea fizico-chimică a apei este bună. 22.a Caracterizarea folosinţelor şi a mediului Prin folosinţa de combatere a inundaţiilor sunt apărate următoarele obiective: 514 gospodării din 9 localităţi (2 municipii).confl.Reanalizarea corpurilor de apă Criteriul hidromorfologic: Lucrări de regularizare şi îndiguire pe 76. + P..zone protejate sub incidenţa Directivei 98/83/C.. 6. 161/2006. Ord.468 ha teren arabil şi 1. Corpul de apă nu se încadrează în stare ecologică bună deoarece este îndeplinită condiţia cu un grad de siguranţă 100%.N. 40. precum şi un polder cu suprafaţa de 2..D.scăderea gradului de apărare. este zona cleanului. Conf.84% din lungimea corpului de apă. pierdere în utilizarea anterioara a terenului Descrierea impactului măsurilor asupra mediului Impact semnificativ pozitiv .F.F.realizarea conectivităţii laterale. reducerea nutrienţilor şi poluanţilor.a Identificarea măsurilor de restaurare Restaurarea zonelor umede şi realizarea lucrărilor necesare (S. privind calitatea apei destinate consumului uman. Regularizare/consolidare intensivă a malurilor > 70 % din corpul de apă. 14.. Etapa a II . 3 staţii C.T. turism. în cadrul bazinului hidrografic aferent corpului există 5 captări de suprafaţă şi 22 captări subterane . dar şi 197 .7 km D. Alterarea fizică se referă la funcţiunea de combatere a inundaţiilor. nu există specii de peşti migratori.216 ha păşuni.D. Gârboveta .. Crasna – Justificarea desemnării Etapa I .J. 2 poduri C.F. nr.E. recreaţional. 14. există legătură cu corpul de apă subteran ROPR03.3 km D.. M.confl..55% din suprafaţa corpului de apă se află sub incidenţa Directivei Nitraţi 91/676/C. 27 poduri de alte tipuri.E. Bârlad .93 km2.) Etapa a IV–a Identificarea impactului măsurilor asupra folosinţelor şi asupra mediului Descrierea impactului măsurilor asupra folosinţelor Impact semnificativ negativ . Etapa a III . 25 obiective socio-economice. biodiversitate. 8.3 km D.C. protecţie împotriva inundaţiilor.E.E.

161/2006. Crasna este CORP DE APĂ PUTERNIC MODIFICAT Corp de apă Bahlueţ am. – Justificarea desemnării Etapa I . Rediu II.62 ha.9 km. Pd Iloaiei + afl.D.confl. corpul de apă este în zonă vulnerabilă la nitraţi şi este sub incidenţa Directivei 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii din surse agricole. nu există legătură cu alte directive.a Identificarea măsurilor de restaurare 198 .1. Realizarea acestei zone umede ar ajuta la atingerea potenţialului ecologic bun. regularizare râu Rediu=3.5 ha. hb=4 m. hb=4.4 ha.D.confl.23. Regularizare râu Bahlueţ=2. hb=3.baraje (Înălţimea obstacolului (cm) >50) 4 iazuri piscicole pe râul Rediu: Rediu I . zona respectivă se află sub incidenţa Directivei 98/83/EEC privind calitatea apei destinate consumului uman. Suprafaţa totală a celor 4 iazuri este de 29. deci implicit impact social negativ Etapa a V-a Identificarea altor îmbunătăţiri sau măsuri tehnic fezabile (soluţii alternative) care pot fi realizate cu costuri nedisproporţionate Realizarea unei zone umede prin înlocuirea parţială a îndiguirilor.Impact semnificativ negativ .1. Gârboveta . nr. Iaz Strunga . Există o zonă de protecţie pentru captare de apă potabilă din subteran (Războieni). legătură cu corpul de apă subterană freatică ROPR02 *Luncile şi terasele Prutului mediu-inferior.3 ha.Reanalizarea corpurilor de apă Criteriul hidromorfologic Lucrări de barare transversală .pierderea utilizării terenului anterioare. Etapa a III . Reg = 6.a Caracterizarea folosinţelor şi a mediului Corp de apă nepermanent Pentru folosinţa de piscicultură. Ltot.9 km. Bârlad . calitate biologică proastă Conf. pentru cele 4 iazuri se asigură o suprafaţă totală a luciului piscicol de 29. M.8 km (cca 9%) Corpul de apă nu se încadrează în stare ecologică bună Alterarea fizică se referă la funcţiunea de piscicultură. hb=5. Ord.52 ha Calitatea fizico-chimică a apei proastă. însă nu ar desemna în continuare corpul de apă ca fiind natural REZULTATUL TESTULUI DE DESEMNARE: Corp de apă r.52 ha. IazPaharnic .M. Etapa a II .

6. este CORP DE APĂ PUTERNIC MODIFICAT 7. dar măsura nu conduce la obţinerea stării bune a corpului de apă Etapa a V-a Identificarea altor îmbunătăţiri sau măsuri tehnic fezabile (soluţii alternative) care pot fi realizate cu costuri nedisproporţionate. REZULTATUL TESTULUI DE DESEMNARE: Corp de apă Bahlueţ am. Obiective de mediu Obiectivele de mediu prevăzute în Directiva Cadru Apa.6 Stabilirea regimului hidrologic pentru amenajările piscicole care să asigure satisfacerea cerinţelor de apă şi compatibilitatea acestora cu cerinţele ecologice. art.1. Impact posibil negativ .imposibilitatea asigurării luciului piscicol Descrierea impactului măsurilor asupra mediului 1.6. 4 (în special pct. având ca scop protecţia pe termen lung.1.1.2 Îndepărtarea barajului transversal şi refacerea conectivităţii longitudinale a cursului de apă 1. îmbunătăţirea şi restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafaţă. inclusiv a celor care fac obiectul desemnării corpurilor de apă puternic 199 .2 Impact parţial pozitiv . 4. protecţia. Nu pot fi aplicate alte măsuri sau îmbunătăţiri fezabile tehnic. (a) (i). Impact pozitiv. (b) (i)). Impact semnificativ negativ . Directiva Cadru Apa stabileşte în Art.2. 1) obiectivele de mediu indicând ca elemente principale: • • prevenirea deteriorării stării apelor de suprafaţă şi subterane (art. Etapa a IV–a Identificarea impactului măsurilor asupra folosinţelor şi asupra mediului Descrierea impactului măsurilor asupra folosinţelor 1. Pd Iloaiei + afl.pierderea locurilor de muncă 1. 4.desfiinţarea activităţii 1. reprezintă unul dintre elementele centrale ale acestei reglementari europene.stare ecologică bună dar se vor înregistra pierderi de habitate adaptate la condiţiile din acumulări/impact social negativ . utilizarea şi gospodărirea durabilă a apelor.

(a) (b) (ii)). (c)). atingerea obiectivelor de mediu până în 2015. 4. include: • pentru corpurile de apă de suprafaţă: atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune. 4. (6) şi (7) ale Directivei Cadru Apa se pot cere excepţii de la atingerea obiectivelor de mediu.) Obiectivele de mediu se reactualizează o dată la 6 ani. ce sunt prezentate detaliat în Cap.2.modificate şi artificiale. a a Planului Naţional de Management.1. 10. 4. În cazul în care obiectivele de mediu nu pot fi atinse. respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale. nedeteriorarea stării apelor de suprafaţă şi subterane. • • • pentru corpurile de apă subterane: atingerea stării chimice bune şi a stării cantitative bune. în condiţiile prevăzute de Art.1. prin Planurile de Management bazinale.. obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” şi „potenţialul ecologic” sunt definite în anexa 6. (a) (iii)). 4. atingerea standardelor şi obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislaţia comunitară (art.1.1.1. (5). precum şi a corpurilor de apă subterană în vederea atingerii „stării bune” până în 2015 (art. 4(4). În cazul în care unui corp de apă i se aplică unul sau mai multe obiective de mediu. pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de legislaţia specifică. se va selecta cel mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv (Art. • reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea evacuărilor de substanţe prioritar periculoase în apele de suprafaţă prin implementarea măsurilor necesare. • • reducerea tendinţelor semnificative şi susţinute de creşteri ale poluanţilor în apele subterane. Ape de suprafaţă  Pentru apele de suprafaţă. 7. • protecţia şi îmbunătăţirea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale în vederea atingerii „potenţialului ecologic bun” şi a „stării chimice bune” până în 2015 (art. 200 . În esenţă.

2.E. Obiectivele de mediu asociate corpurilor de apă respective se vor reactualiza o data la 6 ani.  Obiectivul „nedeteriorării stării” corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. ape costiere) şi corpuri de apă artificiale. Ape subterane Directiva Cadru a Apei stabileşte următoarele obiective pentru apele subterane:  pentru stare: realizarea unei stări bune (cantitativă şi chimică) şi garantarea nedeteriorării acesteia  „prevenirea sau limitarea” evacuării de poluanţi.Identificarea şi cartarea zonelor protejate.1.).. ape costiere (corpuri naturale). ape tranzitorii.  luarea unor măsuri de reducere a oricăror tendinţe semnificative şi durabile de creştere a concentraţiilor de poluanţi. Se menţionează că în cazul în care unui corp de apă i se stabilesc unul sau mai multe obiective de mediu. obiectivele de mediu sunt cele prevăzute de legislaţia specifică. 6.1.  Pentru fiecare corp de apă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad au fost stabilite obiectivele de mediu specifice categoriilor: râuri. starea bună implică o serie de „condiţii” definite în Anexa V din Directiva Cadru a Apelor (Directiva 2000/60/C. se aplică cel mai sever obiectiv de mediu pentru corpul respectiv (Art.2. În cazul apelor subterane.C. pentru cazuri specifice. corpuri de apă puternic modificate (râuri. lacuri.7 al Directivei Cadru Apa. instrumentelor de modelare etc. 4. evaluate pe baza elementelor de calitate prezentate în cap. în următorul Plan de Management bazinal. sunt prezentate obiectivele de mediu asociate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. Condiţii suplimentare pentru starea chimică şi procedurile de evaluare sunt dezvoltate în Directiva Fiică a Apelor Subterane (Directiva 2006/118/E.1. 6. al Directivei Cadru Apa).). 4.  În Anexa 7.caracterizarea detaliată a stării corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad în conformitate cu prevederile Directivei Cadru Apa fiind prezentată în cap. lacuri de acumulare. Pentru zonele protejate. se va analiza prin utilizarea datelor de monitoring.2.2. Deteriorarea stării corpurilor de apă se va permite numai cu respectarea cerinţelor şi prevederilor Art. fiind caracteristice categoriilor de zone protejate definite în Cap. 5 . 7.2.2. Corpurile de apă subterană trebuie clasificate în 201 .

B.) pe baza datelor de calitate a apei existente în baza de date a Direcţiei Apelor.L. este următoarea: • „substanţe. Pentru nitraţi (50 mg/l) şi pesticide (0. Hg.. colaborator. În cadrul Proiectului MATRA PPA06/RM/7/5 „Stabilirea măsurilor de reabilitare a apelor subterane poluate datorită depozitelor de deşeuri. Pentru evaluarea stării chimice a apelor subterane. „parametri indicatori ai intruziunilor saline sau ai altor intruziuni”: conductivitatea sau Cl. Din cauza lipsei datelor de monitorizare privind unii dintre indicatorii mai sus menţionaţi pentru unele dintre corpurile de apă subterană nu s-au putut stabili valorile fondului natural şi valorile prag.şi SO42-. pentru celelalte substanţe poluante.V. respectiv: verde pentru starea bună şi roşu pentru starea slabă. SO42-.). funcţie de particularităţile specifice fiecăreia. respectiv bună şi slabă.5 μg/l total) valorile prag sunt stabilite în standardele europene.. Lista minimă de parametri ce trebuie luaţi în considerare la evaluarea stării calitative a corpurilor de ape subterane şi pentru care este necesară determinarea T.B.N.D. concentraţiile determinate în punctele de monitoring stabilite conform D. A. trebuie comparate cu valorile de prag (threshold values .G.două clase.M.H. • • „substanţe sintetice”: tricloretilenă. ioni.N.A.R. Primul pas al metodologiei a fost determinarea valorilor fondului natural (N. Pb. în vederea atingerii obiectivelor de mediu cerute de Directiva Cadru a Apei şi Directiva Apelor Subterane” în care M.N. urmând ca fiecare ţară membră să stabilească T. De asemenea se pot stabili valori prag şi pentru alte substanţe. NH4+. cât şi pentru cea chimică. urmând ca acestea să fie stabilite pe baza unor studii ulterioare. 202 .1 μg/l individual şi 0. sau indicatori care pot apărea natural şi/sau ca rezultat al activităţilor umane”: As.D.A. a fost elaborată o metodologie pentru determinarea fondului natural şi a valorilor prag.T. Pentru reflectarea acestei clasificări. şi D. Cd.V. atât pentru starea cantitativă. având la bază valorile fondului natural (natural background level .L. în funcţie de alegerea statelor membre.) care sunt considerate astfel obiective vizate pentru o stare bună a corpului de apă subterană.A.A.C. BANAT au fost parteneri iar I. Cl-. Directiva Cadru specifică utilizarea codurilor de culori.V. tetracloretilenă.

probelor cu > 1000 mg NaCl. prelucrarea acestora în vederea determinării valorilor fondului natural s-a făcut parcurgând următoarele etape: • ordonarea analizelor chimice pe foraje şi pe corpuri de apă subterană. criterii ce se aplică pe mediile pe foraje: Foraje cu o concentraţie medie a Cl > 200 mg/l. percentila 50 se aplică atunci când. în ordine cronologică.) pentru eliminarea forajelor cu aport antropic. • Selectarea forajelor nepoluate folosind următoarele criterii (conform proiectului european BRIDGE şi a draft-ului Ghidului european pentru determinarea T. înregistrarea rezultatelor tuturor analizelor chimice din toate punctele de monitorizare calitativă şi pentru toată perioada de observaţie (bază de date privind calitatea apelor subterane).) ca percentila 90 din probele rămase sau percentila 50 din toate probele (fără a elimina forajele prin aplicarea criteriilor „cloruri” şi „azotaţi”). rămân prea puţine foraje (sub 20). După introducerea informaţiilor în baza de date privind calitatea apelor subterane. care a cuprins. 203 . probelor nepotrivite cu tipologia acviferului. Baza de date privind calitatea apelor subterane a stat la baza determinării valorii fondului natural. dacă s-ar aplica cele două criterii mai sus menţionate. Transformarea seriilor de timp în valori mediane. precum şi date tehnice de la execuţia forajelor (bază de date extinsă).Pentru determinarea valorilor fondului natural. s-a realizat o bază de date. sub forma de tabele în EXCEL.V. fiind considerate ca incorecte sau nereprezentative.L. a: • • probelor cu balanţa ionică incorectă (eroarea> 10 %). transformarea concentraţiilor din mg/l în meq/l şi calcularea erorii balanţei ionice • • verificarea analizelor cu eroare > 10 % pentru a depista şi corecta eventualele greşeli de introducere a datelor înlăturarea. într-o primă etapă. Excluderea probelor cu aport antropic: probele cu substanţe artificiale (cum ar fi pesticide). probelor cu adâncimea necunoscută.B. probele cu alţi indicatori anorganici antropici. pentru fiecare corp de apă subterană în parte. Foraje cu o concentraţie medie a NO3 > 10 mg/l. • Calcularea valorilor fondului natural (N.

percentila de 90 . au fost determinate utilizând ca punct de pornire valorile fondului natural N.M.A. Această valoare a fost aleasă având în vedere. conservare şi procesare a probelor. pe de-o parte. 458/2002) completată cu „Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. Valorile acestora sunt prezentate în anexa 7. s-a optat pentru folosirea valorilor din Legea 458/2002 (conform Anexei II.B.B. determinat. a fost considerată ca fiind egală cu valoarea C.A. cu valorile de referinţă (C.L.A.V. Dintre aceste standarde se utilizează valorile cele mai restrictive.L. 204 . C.M. conform „Legii privind calitatea apei potabile” (Legea nr.W.2 (conform Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment)..A.M. Validarea valorilor prag s-a făcut avându-se în vedere caracteristicile litologice şi hidrogeologice ale fiecărui corp de apă subterană (expert judgment).A din G. . dar având în vedere utilizările relevante ale apei subterane şi legăturile hidraulice slabe dintre acestea şi apele de suprafaţă. valoarea fondului natural a fost mai mare decât valoarea C..A.L. şi T. Valorile prag pentru fiecare corp de apă subterană au fost aprobate prin Ordinului 137/2009.B. ce au fost comparate cu un standard sau cu o valoare de referinţă.M.V. situaţie în care valoarea prag T. pentru toate corpurile de apă subterană din spaţiul hidrografic Prut .. 311/2004) şi standardul pentru ape de suprafaţă Ordinul 161/2006 pentru aprobarea „Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă”. numărul de zecimale pentru fiecare indicator fiind în funcţie de ordinul de mărime al C.Bârlad.M.. Valorile obţinute au fost rotunjite în sens crescător. Din compararea valorilor fondului natural N.D.• Analizarea şi validarea valorilor fondului natural obţinute având în vedere caracteristicile litologice şi hidrogeologice ale corpului de apă subterană (analiza specialistului – „expert judgement”. situaţie în care valoarea prag s-a obţinut prin înmulţirea valorii fondului natural cu un coeficient de multiplicare E=1.2.M.. 458/2002 privind calitatea apei potabile” (Legea nr. Aceasta metodologie a fost aplicată pentru determinarea N. Valorile prag T. faptul că prin metodologia de determinare a N.B. pe de altă parte.).) din Legea 458/2002 au apărut următoarele situaţii: • • valoarea fondului natural a fost mai mică decât valoarea C. erorile care au apărut în urma efectuării operaţiilor de prelevare.L.A.10 % din valori sunt mai mari decât N.B. iar. În România s-au folosit ca valori de referinţă valorile concentraţiilor maxim admise.L.V. din Legea 458/2002.

7.3.

Zone protejate

Obiectivele de mediu pentru zonele protejate sunt cele specificate în legislaţia care le desemnează, aşa cum se arata în capitolul 5. Obiectivele de mediu generale ale directivelor specifice se referă la:  protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei, ca apă curată şi sanogenă - zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării.  protecţia şi ameliorarea calităţii acelor ape dulci care întreţin sau care, dacă poluarea ar fi redusă ori eliminată, ar putea întreţine ihtiofauna, precum şi protecţia şi ameliorarea calităţii acelor ape marine şi salmastre în scopul susţinerii vieţii şi dezvoltării speciilor de moluşte bivalve şi moluşte gasteropode pentru creşterea şi exploatarea acestora - zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic.  conservarea habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică şi a tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul naţional şi care au legătură cu corpurile de apă - zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important.  reducerea poluării apelor cauzată de nitraţii proveniţi din surse agricole, prevenirea poluării cu nitraţi şi raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice ce conţin compuşi ai azotului - zone vulnerabile la nitraţi.  protejarea mediului împotriva deteriorării datorate evacuărilor de ape reziduale (ape uzate orăşeneşti şi ape uzate provenite din sectoarele industriale) - zone sensibile la nutrienţi.  conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi protejarea sănătăţii oamenilor, printr-un management corespunzător al calităţii apelor de îmbăiere – zone pentru îmbăiere. Pentru fiecare din aceste categorii de zone protejate au fost elaborate şi aprobate norme tehnice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu, cu excepţia zonelor destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important, pentru care există legislaţia specifică în domeniul ariilor naturale protejate.

205

8. Analiza economică 8.1. 8.1.1. Analiza economică a utilizării apei

Caracterizare generală Obiectivul acestei secţiuni este de a evalua importanţa apei pentru folosinţe,

precum şi a dezvoltării socio-economice a spaţiului hidrografic Prut - Bârlad. Analiza importanţei economice a utilizării apei furnizează profilul economic al spaţiului hidrografic din punct de vedere al indicatorilor demografici şi macro-economici privind populaţia şi veniturile populaţiei exprimate prin P.I.B./spaţiu hidrografic/bazin hidrografic precum şi evoluţia în timp a acestora pentru a putea evidenţia tendinţele cerinţei de apă. Totodată este furnizată şi o caracterizare a folosinţelor de apă, precum şi a activităţilor specifice de gospodărire a apelor proprii spaţiului hidrografic Prut - Bârlad. Spaţiul hidrografic al Direcţiei Apelor Prut este situat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Regiunea Nord-Est participă la formarea P.I.B.-ului naţional cu o pondere de 11,81 %, ceea ce o clasează pe poziţia 5 între cele 8 regiuni ale României. Din punct de vedere al evoluţiei demografice în ultimii 3 ani se constată o foarte uşoară scădere a populaţiei (1‰), cauzată în principal de migraţie, precum şi de scăderea sporului natural al populaţiei în ultimii ani. În Tabelul 8.1. se prezintă situaţia demografică şi situaţia indicatorilor macroeconomici aferenţi spaţiului hidrografic Prut - Bârlad. Tabelul 8. 1 Indicatori socio-economici generali Populaţie în spaţiul Hidrografic Anul Prut - Bârlad - mii locuitori Urban 2004 2005 2006 2007 1180 1176 1174 1171 Rural 1064 1060 1057 1054 P.I.B. Regiuni de dezvoltare (milioane lei) N-E 29476,2 34037,4 S-E 29425,1 33096,7 P.I.B./locuitor corespunzător Regiunii de dezvoltare - lei/loc (din statistică) N-E 13135,5 15222,3 S-E 10323,4 11627,4

Nu sunt date statistice disponibile Nu sunt date statistice disponibile

206

8.1.2.

Activităţi specifice de gospodărire a apelor Direcţia Apelor Prut, unitate subordonată Administraţiei Naţionale „Apele Române”

este, în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare), singurul furnizor al apei prelevate direct din sursele de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării şi din sursele subterane aparţinând spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. Principalele atribuţii ale D.A. Prut în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2005 sunt: a) gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii naţionale şi urmărirea respectării reglementărilor în domeniu, precum şi a programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene; b) administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor; c) gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, cu potenţialele lor naturale, şi a fondului naţional de date din domeniu; d) gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării, precum şi repartiţia raţională şi echilibrată a acestor resurse; e) administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor, aflată în administrarea sa; f) administrarea, exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei şi plajei mării, a zonelor umede şi a celor protejate, aflate în patrimoniu; g) administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii Sistemului naţional de veghe hidrologică şi hidrogeologică; h) administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului naţional de supraveghere a calităţii resurselor de apă; i) realizarea sistemului informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor; elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor, hidrologiei şi hidrogeologiei; j) alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane, în toate formele sale de utilizare, cu potenţialele lor naturale, cu excepţia resurselor acvatice vii, pe bază de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr.

207

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi a serviciilor comune pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii de apă şi cu alţi beneficiari; k) apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor, aferente acestora; l) întreţinerea şi exploatarea lucrărilor de gospodărire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor aflate în administrare; m) avizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legătură cu apele, precum şi eliberarea autorizaţiilor de gospodărire a apelor; n) instruirea şi perfecţionarea personalului din domeniul gospodăririi apelor în centrele proprii de formare profesională şi/sau în colaborare cu alte instituţii specializate; o) realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetări de hidrologie, hidrogeologie, de gospodărire a apelor şi de mediu, instrucţiuni şi monografii, studii de impact, bilanţuri de mediu; p) realizarea de tipărituri în domeniul apelor; q) elaborarea schemelor directoare de amenajare şi management ale bazinelor hidrografice; r) efectuarea şi/sau participarea la audituri şi consultanţă pentru terţi în vederea funcţionării în siguranţă a lucrărilor şi construcţiilor hidrotehnice. Activităţile specifice de gospodărire a apelor sunt servicii publice după cum urmează: de asigurare a cerinţelor de apă brută la sursă; pentru cunoaşterea resurselor de apă din punct de vedere cantitativ şi calitativ, activităţi de hidrologie operativă şi prognoze hidrologice; de primire în apele de suprafaţă a substanţelor poluante din apele uzate evacuate în limita reglementărilor legale; de apărare împotriva inundaţiilor; în legătură cu implementarea Directivei Cadru a Apei şi a celorlalte Directive U.E. în domeniul apei, inclusiv de raportare a stadiului implementării acestora.

208

8.1.3.

Situaţia prelevărilor de apă în S.H. Prut - Bârlad În anul 2007 a fost prelevat şi livrat către utilizatori un volum de 369.313 mii mc din

sursele de suprafaţă şi subterane, din care 82,67 % din sursele de suprafaţă şi 17,33 % din sursele subterane (Fig. 8.1). Operatorii economici producători de energie electrică prin hidrocentrale indiferent de puterea instalată au prelevat un volum de 1.495.030 mii m3.

Subteran 0

64,004

Dunare

Supraf aţă Dunare Subteran

Supraf aţă 0 100,000 200,000

305,309

300,000

400,000

Figura 8. 1 Repartiţia pe surse a volumelor prelevate şi livrate utilizatorilor cu excepţia Hidroelectrica, de către S.H. Prut-Bârlad (mii mc) Repartiţia volumelor de apă livrate pe tipuri de utilizatori se prezintă astfel: Din sursele de suprafaţă (Fig. 8.2) (râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate) a fost livrat un volum de: 35.285 mii m3 - Populaţiei (prin unităţile de gospodărie comunală); 22.278 mii m3 - Industriei (cu excepţia agenţilor producători de energie electrică); un total de 89.655 mii m3 pentru agricultură, din care: 33.508 mii m3 - Irigaţii 56.147 mii m3- Acvacultură.

Din sursele subterane a fost livrat un volum de apă de 217.618 mii m3 din care pentru: populaţie prin gospodării comunale un volum de 63.260 mii m3; industrie un volum de 106.364 mii m3; agricultură un volum de 47.994 mii m3. (Fig. 8.3)

209

Figura 8. 2 Repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă livrate din surse de suprafaţă (mii mc)

Figura 8. 3 Repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă livrate din surse subterane (mii mc)

Referitor la volumele de apă prelevate în sistem propriu nu există o evidenţă clară a volumelor prelevate. S-a realizat astfel o estimare a acestora pornind de la ipoteza că populaţia neconectată la sisteme centralizate de alimentare cu apă din bazin utilizează sisteme proprii de alimentare iar consumul specific este de 110 l/om/zi, în conformitate cu STAS 1343/1-91. Astfel, volumul de apă prelevat din sistem propriu reprezintă circa 43,3 milioane mc. Referitor la volumele de apă restituite de la folosinţele de apă în anul 2007 la nivelul D.A. Prut a fost evacuat un volum de: 91.786 mii mc de către populaţie; 150.934 mii mc de către industrie; 38.454 mii mc de către agricultură.

În figura 8.4 se prezintă repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă restituite de la folosinţele de apă.

210

Figura 8. 4 Repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă restituite de la folosinţele de apă Din totalul de circa 282.124 mii m3 restituiţi, a fost epurat, conform cerinţelor Directivei privind calitatea efluentului evacuat, un volum de 143.135 mii m3, iar un volum de 138.938 mii m3 nu necesită epurare. În figura 8.5 se prezintă repartiţia pe utilizatori a volumelor de apă restituite de la folosinţele de apă.

Figura 8. 5 Situaţia volumelor de apă restituite de la folosinţele de apă şi epurate

211

În tabelul 8. 2. În conformitate cu Legea nr.2 se prezintă evaluarea preliminară a gradului de racordare al populaţiei la reţeaua centralizată de alimentare cu apă. epurare Servicii comunitare de utilităţi publice . canalizare. canalizare şi epurare la nivelul anului 2006 şi date statistice 2000-2002. desfăşurate la nivelul comunelor.1. Infrastructura serviciilor publice de alimentare cu apă. sunt definite ca totalitatea activităţilor de utilitate şi interes public general. serviciul de epurare a apelor uzate.Bârlad este formată în principal din: 36 staţii de tratare a apei în scop potabil. municipiilor sau judeţelor de către operatorii specifici sub conducerea. 212 . canalizare. epurare din spaţiul hidrografic Prut . 5 km reţea de canalizare. serviciul de tratare şi clorinare a apei prelevate din subteran în scopul potabilizării. 1 km reţea de distribuţie a apei potabile. în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor locale. coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. serviciul de distribuţie a apei potabile prin reţeaua centralizată de alimentare cu apă.413.8. serviciile comunitare de utilităţi publice denumite în continuare servicii de utilităţi publice. oraşelor. 1.529. 27 staţii de epurare cu o capacitate de epurare corespunzătoare a 1.502 locuitori echivalenţi. 51/2006 din 8 martie 2006 (“Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice”) cu modificările şi completările ulterioare. Serviciile asigurate la nivelul gospodăriilor comunale/primăriilor: serviciul de tratare şi clorinare a apei brute prelevate din surse de suprafaţă în scopul potabilizării.966.4. serviciul de colectare a apelor uzate evacuate de gospodăriile individuale şi unităţile industriale în reţeaua centralizată de canalizare.alimentare cu apă.

9 Urban mii loc.E. – Roof report) în anul 2007 se constată o reducere a volumelor totale de apă potabilă introdusă în reţea (98.1 719 68. Datele preliminare au la bază premisele estimării realizate la nivelul Administraţiei Naţionale Apele Române în baza datelor statistice înregistrate la nivelul Institutului 213 .5 718 63.9 11 1.2 704 67.2 Urban mii loc.0 524 50.4 Rural mii loc.9 % în 2006.Tabelul 8.8 792 75.1 % în 2000 la 33.4 Rural mii loc. % 13 6 0.8 Populaţie conectată la staţii de epurare Tot mii loc. % 9 734 64.4 729 33.8 % în 2000 (date din Raportul 2004) la 44.3 890 40.1 7 0.2 Rural mii loc. volum ce cuprinde apă potabilă pentru uz casnic.2 % în 2006.1 714 31. 91/271/C.2 Tot mii loc. % 11 554 24. 2 Gradul de racordare al populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă. ca urmare a demarării lucrărilor de investiţii în domeniul implementării Directivei nr.E.5 992 44. consecinţă directă a introducerii contorizării individuale.6 10 0.9 98 8.1 728 32.8 99 8.9 2006 Raportat la nivelul anului 2002 (171.0 807 70.3 Populaţie conectată la canalizare Urban mii loc.E.8 906 40.5 2001 10 0.2 748 33. % 5 2000 917 40. % 7 97 8.5 % în 2000.9 6 0.885 mii mc. % 12 548 48.5 531 24.) cu circa 42.7 851 78. şi la Staţiile de Epurare a Apelor Uzate (în mediul rural) de la 0. 98/83/C.5 141 12.7 737 70. % 6 820 72.7 530 23. % 10 9 0.545 mii mc.7 %. la reţeaua de canalizare de la 33.5 2002 10 0.1 524 46. uz public cât şi pentru alţi consumatori. % 8 743 33.3 % în 2006. privind epurarea apelor uzate urbane. la 0. Este de notat totuşi începutul procesului de creştere a ratei de racordare a populaţiei totale la reţeaua centralizată de alimentare cu apă de la 40. privind calitatea apei destinate consumului uman şi a Directivei nr. canalizare şi epurare Populaţie conectată la sisteme centralizate de alimentare cu apă Anul Tot mii loc.

029 3.E.235 1.002.475. la reţeaua de canalizare au fost racordaţi un număr de 1. Populaţie echivalentă racordată la staţiile de epurare Populaţie echivalentă racordată la reţeaua de canalizare Total populaţie echivalentă 0 1.232. în tabelul 8. 22 Mediu.E. În conformitate cu Raportarea privind Stadiul implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. privind epurarea apelor uzate urbane. privind epurarea apelor uzate urbane” – Iunie 2008.146 1000000 2000000 3000000 Figura 8.E.146 locuitori echivalenţi înregistraţi la nivelul S. 214 .Bârlad în anul 2007.029 locuitori echivalenţi iar la staţiile de epurare un număr de 1. 6 Gradul de racordare al populaţiei echivalente la reţelele de canalizare şi staţiile de epurare În conformitate cu situaţia inventariată în cadrul Raportării Directivei Ape Uzate.475.Naţional de Statistică în anul 2002 şi a Documentului de Poziţie al României privind accesul la Uniunea Europeană Cap. 91/271/C. Prut . precum şi datele rezultate ca urmare a „Studiului pentru cunoaşterea resurselor de apă în vederea fundamentării planurilor de amenajare”.6). 91/271/C. situaţia racordării populaţiei echivalente la reţeaua de canalizare se prezintă astfel: din totalul de 3. Directiva nr.232.E.3 se prezintă caracteristicile Staţiilor de Epurare.235 locuitori echivalenţi („Stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane şi a capacităţilor în execuţie şi puse în funcţiune până în semestrul I 2008 în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad”) (Figura 8.H.002.

total nr. Tendinţe în evoluţia cerinţelor de apă Estimarea cerinţei de apă se regăseşte în „Studiul privind scenarii de evoluţie a cerinţelor de apă ale folosinţelor în vederea fundamentării acţiunilor şi măsurilor necesare atingerii obiectivelor gestionării durabile a resurselor de apă ale bazinelor hidrografice” elaborat în anul 2008 la nivelul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor. 665. Menţionăm că evaluarea tendinţelor în evoluţia cerinţelor de apă s-a realizat având la bază indicatorii economici şi prognoza acestora în anul 2008. în scopul determinării deficitelor sau excedentelor de apă. total nr. total nr. 33. 21 Capacitate totală 1000 l.Prevederi privind dezvoltarea folosinţelor şi a cerinţelor de apă cuprinse în planurile naţionale de dezvoltare a României.413. 4 Staţii de epurare cu treaptă mecanică+biologică Nr. 4 Staţii de epurare cu treaptă mecanică Capacitate totală 1000 l.Tabelul 8. 3 Caracteristicile staţiilor de epurare Staţii de epurare a apelor uzate Anul Nr.e. cadrul strategic naţional de referinţă şi alte strategii. 714. având drept beneficiar Ministerul Mediului. Studiul a fost structurat pe două paliere: □ la nivelul ţării. 5 Nr. 2008 27 Capacitate totală 1000 l.e. Obiectivele acestui studiu sunt: stabilirea pe fiecare bazin/spaţiu hidrografic a scenariilor privind evoluţia viitoare a cerinţelor de apă ale folosinţelor în perioada de prognoză 2010-2020.e. 2 Capacitat e totală 1000 l. II. total nr. 5 8. astfel: Volumul I . III şi IV.Identificarea tendinţelor în evoluţia cerinţelor de apă ale folosinţelor. 1. 215 . compararea disponibilului de apă la surse cu cerinţele folosinţelor de apă.e. La nivelul ţării studiul este organizat în 4 volume numerotate I. Volumul II . programe şi planuri. □ la nivel de bazin/spaţiu hidrografic.2. Se precizează că în anul 2010 va avea loc o reevaluare a acestor tendinţe datorită noilor condiţii socio-economice. 5 Staţii de epurare avansate/staţii moderne cu treaptă terţiară Nr.

Bilanţul apei.3. Mecanismul economico-financiar în domeniul serviciilor de apă. În funcţie de modul de folosire a resurselor de apă. respectiv poluatorul plăteşte în funcţie de activităţile prestate şi de cele privind folosirea raţională a resurselor de apă. republicat la art.Volumul 2 . Sistemul de plăţi se bazează pe regula beneficiarul.Volumul III . La nivelul spaţiului hidrografic Prut .1. ca parte a modului de finanţare pe principii economice a Administraţiei Naţionale „Apele Române” (şi implicit ale tuturor Direcţiilor Apelor) în scopul funcţionării în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor în conformitate cu art. 4 alin (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 404/2003. alin (1) din Legea Apelor 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 216 . cu modificările şi completările ulterioare şi al art.Prevederi ale planurilor de dezvoltare regională în domeniul gestionării resurselor de apă sau în activităţi legate de apă. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” aprobată cu modificări prin Legea nr. elaborate în anul 2007 şi intitulate „Situaţia actuală a gestionarii pe folosinţe a resurselor de apă”): spaţiul hidrografic Prut . Volumul IV . Notă: rezumatul studiului se regăseşte în anexa 8.Prognoza cerinţelor de apă ale folosinţelor.Prognoza cerinţelor de apă ale folosinţelor. se pot acorda bonificaţii utilizatorilor care demonstrează grija pentru folosirea şi protecţia calităţii apei sau penalităţi pentru utilizatorii la care se constată abateri de la prevederile contractuale.1 (Evaluarea Cerinţei de Apă) 8. plăţi. Evaluarea nivelului actual al recuperării costurilor pentru serviciile de apă 8.Bârlad . 81. 108 din Constituţia României. Bilanţul apei. bonificaţii şi penalităţi.3. Mecanismul economico-financiar în domeniul gospodăririi apei Evaluarea recuperării costurilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii.Bârlad studiul este organizat într-un singur volum şi este denumit Volumul 2 în vederea asigurării continuităţii cu volumele 1 (1A – Memoriu şi 1B – Anexe.

G. de gospodărire a resurselor de apă. precum şi menţinerea „Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor” la parametrii nominali de exploatare. Veniturile proprii se asigură prin aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă.În conformitate cu Legea apelor nr. bonificaţii şi penalităţi şi care funcţionează conform următoarelor principii: poluatorul plăteşte şi utilizatorul plăteşte. cu excepţia apelor geotermale. care include sistemul de contribuţii. aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. în legătură cu implementarea Directivei Cadru a Apei şi a celorlalte Directive U. a tarifelor şi penalităţilor. în funcţie de activităţile prestate şi de cele privind folosirea raţională a resurselor de apă. al cărui scop principal este conservarea şi protejarea resurselor de apă împotriva epuizării şi poluării. 107/1996 cu modificările şi completările Administraţia Naţională „Apele Române” este singura în drept să aplice sistemul de plăţi pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor tuturor utilizatorilor. refolosirea şi economisirea resursei de apă prin aplicarea de stimuli economici. Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă are deci la bază principiul recuperării costurilor financiare privind gospodărirea apei. de apărare împotriva inundaţiilor. Activităţile specifice de gospodărire a apelor sunt servicii publice după cum urmează: de asigurare a cerinţelor de apă brută în sursă. în domeniul apei.E. plăţi.2008 stabileşte cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a apelor. gestionarea durabilă a resurselor de apă. inclusiv de raportare a stadiului implementării acestora. pentru cunoaşterea resurselor de apă din punct de vedere cantitativ şi calitativ. indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării precum şi din sursele subterane. Veniturile Administraţiei Naţionale „Apele Române” (implicit ale Direcţiei Apelor Prut) se asigură prin aplicarea mecanismului economic în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. H. 803/31. inclusiv pentru cei ce manifestă o preocupare constantă în protejarea calităţii şi cantităţii apei. activităţi de hidrologie operativă şi prognoze hidrologice. nr. de primire în apele de suprafaţă a substanţelor poluante din apele uzate evacuate în limita reglementărilor legale.07. 217 .

Tabelul 8.G. licitaţii etc. pompare şi transport Tarife pentru valorificarea potenţialului apelor cu asigurarea condiţiilor pentru practicarea acvaculturii.N. prin majorarea acestuia cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 ianuarie 2008-1 martie 2009. pescuitului sportiv şi agrementului Penalităţi pentru abateri de la normele de utilizare exploatare a resursei Contribuţiile pentru serviciile de utilizare a resurselor de apă (lei/mii mc.) CALITATE Contribuţii pentru primirea apelor uzate în resursele de apă Tarife pentru activităţi conexe legate de valorificarea patrimoniului ALTELE Tarife pentru serviciile de emitere a actelor de reglementare 218 .A. cuvetele lacurilor de acumulare Tarife pentru serviciile comune de captare.2009 reactualizează cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă.4 prezintă structura tipului de contribuţii percepute de Direcţia Apelor Prut. apă brută utilizată). 522/22. grupate în planul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă.Nota: H. 4 Structura în plan cantitativ şi calitativ a tipului de contribuţii CANTITATE Contribuţii pentru utilizarea resurselor de apă Contribuţii pentru potenţialul asigurat în scop hidroenergetic prin barajele din administrarea A. Contribuţii pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din albiile. a tarifelor şi a penalităţilor. Dunărea) ca urmare Penalităţi pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate Tarife pentru alte activităţi conexe necesare desfăşurării activităţii de bază (caiete de sarcini. Tabelul 8.R. sunt diferenţiate pe categorii de surse (suprafaţă. stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. malurile cursurilor de apă.06. nr. subteran.

7 Cuantumul contribuţiilor pe surse pentru gospodărie comunală Fig. Figura 8.8. Dunărea. subteran. 8. 219 . pentru utilizatorul: gospodărie comunală agrozootehnică de tip industrial.8 prezintă cuantumul contribuţiilor pentru utilizarea resursei de apă din râurile interioare.7 prezintă cuantumul contribuţiilor pentru utilizarea resursei de apă din râurile interioare. 8. Dunăre. subteran pentru utilizatorul: Irigaţii şi acvacultură. agricultură. 8.H. Figura 8. Fig. energetic. 803 – Anexat. Dunăre.a condiţiilor diferite de asigurare a apei şi pe utilizatori (gospodării comunale. unităţi de cultură) şi se regăsesc în H. pentru utilizatorul: operator economic producător de energie electrică prin hidrocentrale indiferent de puterea instalată în regim de uzinare în S.G.1 prezintă Cuantumul contribuţiilor pentru utilizarea resursei de apă din râurile interioare. 8 Cuantumul contribuţiilor pe surse de suprafaţă a operatorilor producători de energie electrică Fig. industrie. Prut-Bârlad.

precum şi din faptul asigurării redistribuirii şi împărţirii riscurilor. de producere a energiei. 8. ca urmare a efectului diferit a acestora asupra resurselor de apă. 1 Cuantumul contribuţiilor pe surse de suprafaţă. din surse de suprafaţă circa 8. realizând astfel o echitate relativ stabilă în ceea ce priveşte gradul de înzestrare a diferitelor spaţii hidrografice. Dunăre. bazine hidrografice. reactualizată cu H.8.pentru operatorii de gospodărie comunală din subteran circa 25. 803/2008. unităţilor de cultură.pentru serviciile facturate operatorilor economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală). Direcţia Apelor Prut.În ceea ce priveşte contribuţiile pentru activitatea de primire a apelor uzate în resursele de apă (lei/mii kg substanţă poluantă evacuată). Cerinţa de unicitate a nivelului contribuţiilor în plan naţional este datorată echipării economice diferite la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice. instituţiilor publice.9 %. precum şi condiţiei de a nu influenţa semnificativ costurile de producţie a apei potabile. unitate subordonată Administraţiei Naţionale.9 %. Figura 8. .G. se confruntă cu valori semnificative de debite aferente serviciilor facturate (Fig.pentru operatorii producători de energie electrică prin hidrocentrale.7 %.9) astfel.G. agrozootehnice de tip industrial. acestea se diferenţiază pe tipul de substanţă poluatoare. indiferent de puterea instalată în regim de uzinare. circa 12. numai în anul 2007: . . 522/2009). subteran pentru utilizatorul agricultură: acvacultură şi irigaţii Cuantumul contribuţiilor aferente primirii apelor uzate în resursele de apă şi cel al penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor se regăsesc în anexa (H. 220 . în calitate de unic operator în domeniul activităţilor specifice de gospodărire a apelor.

cheltuielile de exploatare. De asemenea. precum şi managementului calitativ al resurselor de apă. cheltuielile destinate activităţii de bază au pondere sub 50%. datorită subdimensionării cuantumului contribuţiilor şi a reducerii volumului de apă prelevat. 221 . Rezultatul patrimonial al deficitului financiar la nivelul Direcţiei Apelor Prut la nivelul anului 2007 este de 12. 9 Debite înregistrate de D.A. întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi mijloacelor de transport deţin o pondere mare. Astfel. Cheltuielile aferente lucrărilor specifice de gospodărire a apelor nu au fost acoperite din veniturile obţinute din activităţile specifice de asigurare a apei brute. datorită restrângerii activităţilor economice.10. este prezentată în Figura 8. Prut pentru serviciile facturate în anul 2007 Cheltuielile legate de activitatea de gospodărire a apelor au caracter constant indiferent de volumul de apă prelevat. Astfel: Structura principalelor cheltuieli în 2007 necesare efectuării lucrărilor specifice de gospodărire a apelor. iar reducerea acestuia influenţează negativ veniturile unităţilor de gospodărire a apelor şi implicit realizarea lucrărilor necesare menţinerii în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor. în detrimentul cheltuielilor destinate activităţii de bază.435 mii lei.Figura 8.

astfel că în cazul stabilirii cuantumului contribuţiilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor. Contribuţiile specifice de gospodărire a apelor sunt stabilite pentru toţi utilizatorii resursei de apă.A. Această contribuţie are la bază cantitatea şi calitatea sursei de care beneficiază utilizatorul respectiv şi nu ţine cont de puterea financiară a unui sau altui utilizator. 8. respectiv de gospodărie comunală. şi sunt aferente activităţilor specifice de gospodărire a apelor prestate de operatorul unic în domeniul gospodăririi apelor .Administraţia Naţională Apele Române . serviciul public de 222 .3. Mecanismul economico-financiar în domeniul serviciilor publice de apă Evaluarea recuperării costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare În conformitate cu Legea nr.2. agricultură. 10 Structura principalelor cheltuieli Astfel rata de recuperare a costurilor financiare la nivelul D.Figura 8. industrie. nu se poate vorbi de o subvenţie încrucişată.în scopul asigurării accesului acestora la sursă şi al menţinerii în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor. Prut este de 53%. 241 din 22 iunie 2006 (“Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare”) cu modificările şi completările ulterioare.

Fundamentarea preţurilor şi tarifelor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se face de către operator. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Contractul de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărârea de atribuire.alimentare cu apă şi de canalizare al localităţilor. b) contract de parteneriat public-privat. 34 din Legea nr. se ajustează. preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează. În condiţiile legii. se avizează şi se aprobă în condiţiile Legii nr.C. 223 . autorităţile administraţiei publice locale transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile şi responsabilităţile privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice. consiliile judeţene. denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. se stabilesc. b) să asigure funcţionarea eficientă şi în siguranţă a serviciului. care are drept scop asigurarea alimentarii cu apă. În conformitate cu prevederile art. 241/2006 cu modificările şi completările ulterioare. cât şi administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare aferente acestuia.R. În conformitate cu preveedrile art. c) să descurajeze consumul excesiv şi să încurajeze investiţiile de capital. Operatorii de servicii de alimentare cu apă. 20 din Legea nr. se află sub conducerea. adoptată de consiliile locale. precum şi sănătatea populaţiei. 241/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare.S. astfel încât structura şi nivelul acestora: a) să acopere costul justificat economic al furnizării/prestării serviciului. contractul de delegare a gestiunii poate fi materializat printr-un: a) contract de concesiune. se modifică. canalizare şi epurare îşi desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia. după caz.N. În cazul gestiunii delegate pentru funcţionarea serviciului. canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţilor. protecţia şi conservarea mediului. pe baza unui contract denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară. coordonarea şi responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale. pe baza contractului de delegare a gestiunii şi a licenţei eliberate de A. operatorii care desfăşoară activitatea de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în regim de gestiune delegată sunt cei stabiliţi prin Legea nr.

respectiv de canalizare. operatori regionali şi în curs de regionalizare a căror aplicaţie a fost aprobată sau este în curs de aprobare la AUTORITATEA DE MANAGEMENT din cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu. în condiţiile legii. operatorul să aibă dreptul de a propune tarife binome care au: o componentă fixă. să descurajeze consumul excesiv. în funcţie de consumul de apă. În 2007 Administraţia Naţională împreună cu Asociaţia Română a Apei a iniţiat o intervievare a operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare.d) să garanteze respectarea autonomiei financiare a operatorului. după caz. pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor tehnico-edilitare. în conformitate cu dispoziţiile legale. a costurilor de întreţinere şi reparaţii. e) să garanteze continuitatea serviciului. • operatorul să aibă dreptul de a indexa periodic tarifele în funcţie de rata inflaţiei. după cum urmează (Tabel 8. în baza unor formule de indexare avizate de autoritatea de reglementare şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale responsabile. precum şi profitul operatorului. şi una variabilă. • aprobarea tarifelor să se facă de către consiliile locale. respectiv de cantitatea de ape uzate.5): 224 . • • sa fie asigurată şi respectată autonomia financiară a operatorului. să încurajeze funcţionarea eficientă a acestora şi protecţia mediului. în baza avizului autorităţii de reglementare şi cu condiţia respectării cerinţelor. rezultând un nivel al tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare. înregistrate la utilizatori. consiliile judeţene sau. proporţională cu cheltuielile necesare pentru menţinerea în exploatare şi funcţionarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a sistemului de alimentare cu apă. Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de apă şi de canalizare se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare. să încurajeze investiţiile de capital şi să fie corelate cu gradul de suportabilitate de către utilizatori. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale şi includ cote pentru plata dobânzilor şi restituirea creditelor. cu respectarea următoarelor condiţii: • structura şi nivelul tarifelor să fie stabilite astfel încât să reflecte costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de apă şi de canalizare.

64 Anul 2007 Tarif apă potabilă consumat ori casnici (lei/mc) Tarif canalizare consumat ori casnici (lei/mc) Tarif canalizare consumat ori industriali (lei/mc) 1.68 1.C. Iaşi S. 9.A.A.).C.91 0. integrând deopotrivă şi directivele 225 . AQUAVAS SA Vaslui 1.Tabelul 8. procentul de recuperare a costurilor financiare la nivelul serviciilor facturate este mai mare de 100%.22 1.A.C.74 tariful de canalizare Tarif aducţiune: 1. adoptată la 23 octombrie 2000 de către Parlamentul European şi Consiliu. la preţurile şi tarifele aprobate de către autorităţile locale.42 Nota: Exemplul este aferent D. Galaţi 1. APA CANAL S. 5 Tarifele serviciilor publice Tarif apă potabilă consumat ori industriali (lei/mc) 1. APA GRUP S.99 1. Programe de măsuri Directiva Cadru privind Apa (D. Prut cu toţi operatorii intervievaţi Finanţarea activităţii curente a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare se face prin încasarea contravalorii acestora de la consumatori.A.68 0.C.42 0.64 0.99 0.80 2.07 Tariful aferent serviciilor de epurare este inclus în Observaţii Societatea S.74 0.99 0. Prin urmare. APA VITAL S. diferenţa constând în nivelul cotei de dezvoltare şi a cotei de profit stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare.4 S. activitatea de exploatare nu se subvenţionează şi nu se practică sisteme de protecţie socială directă la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare.C.A. are ca obiectiv ambiţios stabilirea unui cadru European unic şi coerent pentru politica şi gestiunea apelor.99 1. Botoşani S.

„Programele de măsuri se revizuiesc. sunt prezentate în Figura nr. în art. inclusiv pregătirea unor documente de planificare şi reactualizarea lor la fiecare 6 ani: caracterizarea stării actuale a corpurilor de apă. Natura ciclică şi etapele necesare procesului de planificare a Planului de Management. Potrivit cerinţelor Art.” De asemenea. 14 al Directivei Cadru trebuie asigurată şi informarea. Planul Naţional de Management al apelor din România. 9. ca parte a schemei directoare. consultarea şi participarea factorilor implicaţi în luarea deciziilor pentru stabilirea programului de măsuri. conservarea sau ameliorarea stării apelor. Se fixează astfel un cadru de protecţie a apelor care să permită: prevenirea degradării mediului acvatic. trebuie să conţină „un rezumat al măsurilor necesare pentru a aduce corpurile de apă. se reactualizează până cel târziu la data de 22 decembrie 2015 şi apoi la fiecare 6 ani”. în mod progresiv. În vederea atingerii obiectivelor de mediu se implementează un proces global. În conformitate cu prevederile art.europene din domeniul apelor. reducerea poluării apelor subterane. bazată pe protecţia pe termen lung a resurselor de apă disponibile. reducerea sau eliminarea treptată a emisiilor de substanţe prioritare/prioritar periculoase în apele de suprafaţă. 43 (18) şi (19) se corelează programul de măsuri cu politicile şi strategiile dezvoltării durabile şi gospodăririi apelor şi se stabilesc termenul de realizare 22 decembrie 2009 şi termenul la care programul de măsuri devine operaţional (22 decembrie 2012). pentru orice întârziere semnificativă a realizării măsurilor operaţionale şi planificarea implementării acestora. la starea cerută până la termenul limită extins. 226 .25 din Legea apelor nr. planul de management al bazinului hidrografic care include programe de măsuri. 23 . promovarea unei utilizări durabile a apei. programul de monitoring care are ca scop supravegherea calităţii corpurilor de apă şi verificarea dacă obiectivele de mediu sunt atinse. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. dacă este necesar. precum şi locul programului de măsuri în acest context.1.

Figura 9.).1 Locul programului de măsuri în cadrul procesului de planificare a Planului de Management Programul de măsuri este rezultatul concret al D. ii.E. iii.C. Directiva privind calitatea apelor utilizate pentru îmbăiere (76/160/C.E. Directiva privind apa potabilă (80/778/C. Directiva privind conservarea păsărilor sălbatice (79/409/C. „Măsurile de bază” sunt cerinţele minime de conformare şi constau din acele măsuri cerute de implementarea legislaţiei comunitare pentru protecţia apelor. şi anume: i.). inclusiv măsurile sub legislaţia specificată în Articolul 10 şi în partea A a anexei VI (lista măsurilor de bază ce urmează a fi incluse în programele de măsuri). Directiva Cadru defineşte 2 categorii de măsuri.E.A. amendată de Directiva 227 . 11 şi Anexa VI ale directivei.E. conţinutul său fiind fixat de art. şi anume măsuri de bază şi măsuri suplimentare.E.E.)..

Directiva privind produsele pentru protecţia plantelor (91/414/C.). şi anume: i. xiv. Directiva privind accidentele majore (Seveso) (Directiva 96/82/E. Proiecte de cercetare. precum şi a tehnicilor de irigare cu consum mic de apă).). Promovarea producţiei agricole adaptate.(98/83/E. Directiva privind poluarea cu nitraţi din surse agricole (91/676/C. Promovarea în industrie a tehnologiilor ce utilizează eficient apa.E. xi. xvi. x. vi. xii.E. v. 228 .).C. Directiva privind conservarea parcurilor naturale precum şi a animalelor şi plantelor din zonele neamenajate (92/43/C. xiii.E. iv.). Directiva privind evaluarea impactului de mediu (Directiva 85/337/C.). x. vii.E. xi.C. Reîncărcarea artificială a acviferelor. Măsuri de eficientizare şi reutilizare (ex.C. Proiecte de reabilitare. Directiva privind nămolurile din staţiile de epurare (Directiva 86/278/C. Refacerea şi restaurarea zonelor umede. iii.E. Proiecte educaţionale.). ix. iv.).). Instrumente legislative. Controlul captărilor.E.E. viii.E.E. ii. Instrumente administrative. Înţelegeri/acorduri de mediu negociate. xv. ix. v.). Uzine de desalinizare. dezvoltare şi testare. Instrumente economice sau fiscale. Proiecte de construcţie. cum ar fi culturi fără cerinţe mari de apă în zonele afectate de secetă).E. Coduri de bună practică. vi.E. Măsuri de management de necesitate (ex.E. Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/C. Controlul emisiilor. viii. vii. xvii. Directiva privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (96/61/E. „Măsurile suplimentare” sunt acele măsuri identificate şi implementate în plus faţă de măsurile de bază cu scopul de a atinge obiectivele stabilite în Articolul 4. Alte măsuri relevante.

programul de măsuri trebuie să permită crearea unei sinergii şi complementarităţi între diferitele măsuri legale obligatorii cu instrumente financiare. evaluarea costurilor aferente şi a efectelor acestor măsuri vor fi utilizate în analiza economică. în cazul surselor difuze de poluare măsurile pot fi stabilite la nivel de sub-bazin. Măsuri pentru implementarea legislaţiei europene pentru protecţia apelor Măsurile impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene au ca obiectiv general conformarea cu cerinţele Uniunii Europene în domeniul calităţii 229 . măsurile se pot lua la nivelul corpurilor de apă din amonte (care pot să nu fie risc). datorită relaţiei de transfer a poluanţilor din amonte în aval. precum şi eventuale măsuri suplimentare având în vedere atingerea stării bune a apelor. Aşa cum s-a subliniat anterior.1. stabilirea programului de măsuri la nivel de spaţiu hidrografic necesită parcurgerea următoarelor etape: • • Stabilirea listei de măsuri de bază la nivel de spaţiu hidrografic prin reactualizarea inventarului presiunilor semnificative şi realizarea inventarului măsurilor de bază. De asemenea. Realizarea inventarului măsurilor suplimentare .Etapele de stabilire a programului de măsuri Presiunile identificate în Rapoartele 2004 la nivelul celor 11 bazine/spaţii hidrografice reprezintă baza pentru stabilirea listei de posibile măsuri. vor fi selectate combinaţiile de măsuri (măsuri de bază + măsuri suplimentare) care prezintă cel mai bun raport costeficienţă. • Stabilirea programului de măsuri final . acorduri voluntare şi programe educaţionale. lista de măsuri va conţine în mod obligatoriu măsurile de bază. iar efectele/beneficiile să fie identificate la nivelul corpurilor de apă din aval. În anumite cazuri. • Aplicarea scenariilor şi analizei economice prin utilizarea unor modele pentru estimarea efectelor măsurilor şi aplicarea analizelor cost – eficienţă (şi anume că gradul maxim posibil al eficienţei ecologice să fie atins cu costuri cât mai reduse) şi cost – beneficiu pentru prioritizarea măsurilor şi estimarea beneficiilor. Prin aplicarea analizei economice şi a scenariilor (prin modelare).identificarea surselor de poluare cărora li se aplică măsuri suplimentare (în concordanţă cu anexa VI a Directivei Cadru) atunci când aplicarea măsurilor de bază nu conduce la atingerea obiectivelor de mediu. Programul de măsuri se aplică presiunilor semnificative de la nivelul corpurilor de apă. 9. Datorită considerentelor mai sus menţionate.

E. Planul de implementare pentru Directiva 91/676/C. pentru implementarea Directivelor Europene s-au elaborat Planurile de implementare. privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole. Astfel. Planul de implementare pentru Directiva nr. Capitolul 22: Mediu”. 230 . Documentele strategice naţionale care asigură cadrul general de implementare a măsurilor din acest plan sunt: Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (2007-2030). Planul Naţional de Dezvoltare – 2007-2013. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.E. privind depozitarea deşeurilor.E. Planul de implementare pentru Directiva 76/464/C.E. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă pentru perioada 2007-2013. Documentele naţionale de aplicare cuprind atât planurile de implementare ale directivelor europene în domeniul calităţii apei. privind epurarea apelor uzate orăşeneşti modificată prin Directiva 98/15/C.E. Planuri Naţionale de Dezvoltare Sectoriale: • • • • Programul Operaţional Sectorial de MEDIU pentru perioada 2007 – 2013. Planul de implementare pentru Directiva 96/61/C. dintre care cele mai importante sunt: Planul de implementare pentru Directiva 98/83/C. privind calitatea apei destinate consumului uman. şi „directivele fiice” referitoare la poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii.E. cât şi documentele strategice naţionale care asigură cadrul de realizare a acestora. 1999/31/C. Planul Naţional de Dezvoltare pentru Protecţia Mediului. 24 Noiembrie 2004.E. Programul Operaţional Sectorial „Transport” 2007 – 2013.apei.E. Programul Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” pentru perioada 2007 – 2013. Programul Operaţional pentru Pescuit al României 2007-2013. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.E. prin îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi documentul „Poziţia Comună a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04). amendată prin Directiva 2003/35/EC şi Directiva 2008/1/EC. Planul de implementare pentru Directiva 96/61/C.E. Planul de implementare pentru Directiva 91/271/C. Bruxelles.E..

G. respectiv: Planurile judeţene de măsuri prioritare . 231 .).).N.. perioade de tranziţie.D. Strategia Naţională pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor publice pentru alimentare şi canalizare. Strategia naţională privind reducerea efectelor secetei. Strategia de Dezvoltare a Sectorului Forestier din România (2001-2010). prevenirea şi combaterea degradării terenurilor şi deşertificării.Capitolul 22 Mediu . Planurile regionale de acţiune pentru mediu (PRAM) 2007 . În continuare sunt prezentate principalele directive europene din domeniul calităţii apelor cu referire la obiective. Planurilor Regionale de Gestionare a Deşeurilor (PRGD).• • • • • • • • • Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor. Planurile regionale de dezvoltare economică şi socială . Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie ale României. planurile de acţiune regionale. • • • • • Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (S. autorităţi responsabile.la tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană. Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (P. Planul naţional de acţiune privind schimbările climatice (2005-2007).secţiunea Protecţia Mediului. pe termen scurt.D. Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung. Programul Forestier Naţional. judeţene şi locale prevăzute a se realiza în următoarea perioadă.2013. mediu şi lung.1. Strategia Energetică a României (2007 .G.secţiunea Protecţia Mediului. Planurile judeţene de dezvoltare economică şi socială . cerinţe. Strategia industriei miniere pentru perioada 2008-2020. Strategia de implementare a obligaţiilor privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO II. Legislaţia care asigură implementarea măsurilor de bază privind protecţia mediului şi în special a apelor şi ecosistemelor acvatice se prezintă în Anexa 9. Programele de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi.2013). La aceste documente naţionale se adaugă şi programele. Planurilor Judeţene de Gestionare a Deşeurilor (PJGD).N. pentru perioada 2005-2006. Strategia naţională a României privind schimbările climatice (2005-2007).

precum şi ale anexei I părţile B şi C la Directiva 98/83/C. privind calitatea apei destinate consumului uman Obiectivele principale ale Directivei sunt: • • Protejarea sănătăţii populaţiei de efectele adverse ale oricărui tip de contaminare a apei destinate consumului uman. pentru oxidabilitate în aglomerările urbane cu mai puţin de 10.evaluare financiară pentru implementare. Cerinţele principale ale Directivei sunt: . . inclusiv publicarea regulată a rapoartelor şi prezentarea lor către Comisie. DIRECTIVA 98/83/C. interzicerea folosirii apei a cărei calitate constituie un pericol potenţial pentru sănătate..Obligaţia de a asigura monitorizarea reglementată. 3. . măsurile stabilite. . a calităţii apei destinate consumului uman (Articol 7) şi informarea adecvată şi actualizată a consumatorilor (Articolul 13).E. A asigura că apa destinată consumului uman este sanogenă şi curată. Prin derogare de la dispoziţiile articolelor 5 alineatul (2) şi 8.Cerinţele orizontale de reprezentarea a României în Comitetul ştiinţific cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii.Obligaţia de a asigura că substanţele sau materialele folosite la tratarea sau distribuţia apei destinate consumului uman nu vor diminua protecţia sănătăţii publice (Articol 10). 232 . . precum şi sursele de finanţare pentru acestea. pe întreaga ţară. valorile stabilite pentru următorii parametrii nu se aplică în întregime pe teritoriul României în condiţiile stabilite mai jos: • până la 31 decembrie 2010.Obligaţia de a stabili parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman şi valori pentru parametrii relevanţi (Articolele 2-5).Obligaţia de a asigura că toate măsurile necesare de remediere să fie luate pentru a se restabili calitatea apei care nu este corespunzătoare valorilor parametrilor de calitate.E. în care apa trebuie să fie corespunzătoare valorilor stabilite conform Articolului 5. acordarea de posibile derogări în condiţiile prevăzute de directiva şi informarea consumatorilor (Articolele 8.000 de locuitori. 9 şi 13) .Obligaţia de a determina punctele (locurile) (Articolul 6).

000 de locuitori. monitorizarea de control şi 233 . Ministerul Mediului (M. aluminiu. amoniu.000 şi 100. Ministerul Administraţiei şi Internelor Instituţii colaboratoare (M.I.) Ministerul Agriculturii. • până la 31 decembrie 2015. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora planul şi calendarul activităţilor de conformare pentru producătorii din industria alimentară. conformarea cu standardele.) Responsabil pentru Transpunerea Directivei Promovarea măsurilor legislative având ca scop protejarea sănătăţii Scopul activităţilor publice prin stabilirea cerinţelor pentru calitatea apei potabile. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MADR) Producătorii şi distribuitorii de apă Ministerul Sănătăţii va asigura elaborarea calendarului şi estimarea costurilor monitorizării de audit. fier şi mangan în aglomerările urbane cu peste 100. fier. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative centralizează planurile de conformare şi monitorizează şi controlează implementarea acestora. consilierea populaţiei şi diseminarea informaţiei.• până la 31 decembrie 2010.000 şi 100. • până la 31 decembrie 2010.S. aluminiu. Ministerul Agriculturii. pentru oxidabilitate şi turbiditate în aglomerările urbane cuprinzând între 10. pesticide. turbiditate.M. aluminiu.A. fier. va elabora planul şi calendarul activităţilor de conformare pentru monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă. nitraţi. inspecţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei. pentru amoniu. plumb. Producătorii şi distribuitorii de apă vor asigura aprovizionarea cu apa potabilă.). cadmiu. nitraţi.000 de locuitori. raportarea. Implementare Ministerul Mediului. plumb. pentru oxidabilitate. Autorităţi responsabile: Ministerul Sănătăţii (M. pentru amoniu. • până la 31 decembrie 2015.000 de locuitori. pesticide şi mangan în aglomerările urbane cuprinzând între 10. cadmiu şi pesticide în aglomerările urbane cu mai puţin de 10. supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile.000 de locuitori.

Cerinţele minime referitoare la parametrii de calitate şi valorile lor sunt stabilite în Anexa I. 2-5). prin număr sau concentraţii. 234 . Proprietarii imobilelor pentru asigurarea calităţii reţelelor interioare de distribuţie a apei. stabilind cerinţele pentru apa potabilă. până la cel târziu 31 decembrie 2015 Măsuri pentru implementarea cerinţelor Directiva 98/83/E. care trebuie să aibă anumite valori pentru parametrii relevanţi (Art. Producătorii de apă îmbuteliată pentru asigurarea calităţii si monitorizării apei îmbuteliate. Partea A şi B a Planului de implementare a directivei. constituie un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Pana la 31 decembrie 2015 România va iniţia şi aplica toate măsurile necesare pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă în conformitate cu prevederile Directivei. incluzând costurile acestora şi impactul asupra costului apei. privind calitatea apei destinate consumului uman. În cadrul planurilor de conformare ce au fost elaborate de către producătorii de apă potabilă se face evaluarea situaţiei existente. Una dintre obligaţiile importante este aceea de a aplica măsuri pentru asigurarea calităţii apei destinate consumului uman. diseminarea informaţiilor şi raportarea.C. Următoarele măsuri trebuie să asigure o calitate a apei conformă cu cerinţele: construirea de noi captări de apă de suprafaţă şi subterană din zone de protecţie pentru captările de apă din surse de suprafaţă şi subterane destinate potabilizării. de asemenea. identificarea punctelor de risc pentru calitatea apei potabile. identificarea soluţiilor tehnice pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de neconformitate.acoperirea costurilor monitorizării de audit. inspecţia pentru sistemele de alimentare cu apă. a fost transpusă în legislaţia naţională. supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile. Scopul activităţilor Perioada de tranziţie solicitată Iniţierea şi aplicarea măsurilor pentru asigurarea unei aprovizionării cu apă potabilă în conformitate cu prevederile directivei Perioade de tranziţie etapizate. Apa să fie lipsită de orice microorganisme sau substanţe care. vor fi stabilite graficele de realizare a activităţilor şi investiţiilor.

1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare. mediu. clorinarea apei. 235 . utilizarea instalaţiilor. - construirea de noi reţele de distribuţie. administraţie publică. reabilitarea tehnologiilor de tratare. îmbunătăţirea managementului deşeurilor municipale nepericuloase (clasa «b») rezultate de la tratarea apei (depozitarea deşeurilor nepericuloase solide se va realiza până la 16 iulie 2009 pe depozitele existente sau. în paralel.- reabilitarea reţelelor de apă existente în vederea îmbunătăţirii distribuţiei apei potabile şi reducerea riscurilor de accidente frecvente. • colaborarea dintre autorităţile locale implicate (sănătate publică. schimbarea instalaţiilor interioare. Pentru evitarea impactului negativ asupra sănătăţii publice. autorizarea sanitară a staţiilor de tratare a apei pentru potabilizare. amenajare. construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei). având în vedere standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. autorizare care se revizuieşte anual. aplicarea măsurilor de remediere. a materialelor şi a substanţelor în contact cu apa este permisă numai cu avizarea acestora de către MS (Ordinul ministrului sănătăţii nr. monitorizarea apei la ieşirea din staţia de tratare. au fost luate măsuri care vizează: • • • • • • • asigurarea supravegherii şi controlului protecţiei sanitare a surselor de apă destinate consumului uman. introducerea parametrilor microbiologici în monitorizarea de audit. la ieşirea din rezervoarele de stocare a apei. construirea de noi staţii de tratare. serviciile de apă) pentru remedierea deficienţelor şi realizarea conformării etapizate. • informarea populaţiei în situaţia în care se constată probe necorespunzătoare pentru un parametru relevant pentru sănătatea publică şi asupra măsurilor ce trebuie luate. îmbunătăţirea tehnologiilor de tratare. inspecţia sanitară periodică a staţiei de tratare şi a reţelei de distribuţie. pe depozitele conforme de deşeuri nepericuloase din zona urbană). pierderi importante de apă şi contaminare ulterioară a apei.

Reducerea pierderilor de apă pe reţelele de aducţiune şi distribuţie a apei (obiectiv 1025%). Costuri Investiţii (Euro) 213.S.). Tabelul 9. Îmbunătăţirea condiţiilor tehnice de distribuţie a apei brute şi potabile în conformitate cu standardele europene. parteneriate publice private sunt prezentate pentru fiecare localitate în Anexa 9. bugetele locale. şi a termenelor asumate prin Poziţia Comună (ex. elaborarea raportului anual privind monitorizarea calităţii apei de băut în mediul urban. S. Cheltuielile estimate de la bugetul de Stat. 9.861 Costurile de investiţii au fost estimate pe baza informaţiilor din Master Planurile judeţene aprobate până în prezent (pentru judeţele: Botoşani. Îmbunătăţirea performantelor hidraulice ale reţelei de distribuţie şi a apei potabile.R.D.P. 1 Măsuri necesare pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor din spaţiul hidrografic Prut . Asigurarea dezvoltării sistemului de furnizare a apei potabile către populaţie.Bârlad Cod Nr. Vaslui) sau în curs de 236 .1.A. crt. SAMTID etc.P. Înlocuirea materialelor care nu corespund standardelor şi regulamentelor europene (conducte din azbest). Denumire familie de măsuri familie de măsuri 1.2-0.939.E. alte fonduri (I. 8/2000 privind informarea operativă în probleme de epidemiologie şi igienă. Iaşi..1. Creşterea gradului de conectare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă în scopul respectării termenelor şi angajamentelor asumate. Măsurile necesare pentru îmbunătăţirea calităţii apei destinate consumului uman vor avea o eficienţă în ceea ce priveşte: • Îmbunătăţirea eficientei de tratare a apei brute în vederea respectării prevederilor Directivei 98/83/C. • • • • • • • Asigurarea condiţiilor de prelevare a apei brute.A.5 mg/l).657 Costuri de operare & întreţinere anuale (Euro) 16.. limită clor rezidual în apa distribuită de 0.128.A.• • notificarea îmbolnăvirilor asociate apei conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr.2 şi în mod centralizat în Tabelul nr. Alimentare cu apă în scop potabil 1. fonduri structurale şi de coeziune.

„Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor în domeniul apelor” la nivelul spaţiului hidrografic Prut .Bârlad. pe baza programelor de etapizare sau proiectelor (pentru acele măsuri finalizate sau prevăzute).S.N.2013. cât şi necesitatea protecţiei mediului în aceste zone.E. oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării. prin asigurarea serviciilor de alimentare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă. concomitent cu asigurarea infrastructurii de apă uzată (canalizare şi epurare). aplicând costurile unitare utilizate la elaborarea Master Planurilor judeţene.S. precum şi pe baza aplicării metodologiei A.aprobare (pentru judeţul Galaţi). Planul de Dezvoltare Naţională. Cadrul Naţional Strategic de Referinţă pentru Perioada de Programare 2007 . amendată de Directiva Comisiei 98/15/E. modificată prin Directiva 98/15/C.E. Obiectivele se referă la protecţia mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate urbane şi de ape uzate din anumite sectoare industriale (în principal prelucrarea şi fabricarea produselor din industria alimentară). Euro. Având în vedere atât poziţionarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea şi bazinul Mării Negre. în 27 februarie 1998. Obiectivul axei prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. ţara noastră trebuie să asigure: 237 .E. DIRECTIVA 91/271/C. În vederea îndeplinirii cerinţelor directivei.A. are drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată. P. din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a elaborat Programul Operaţional Sectorial (P. Mediu).C.13 mil. va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu. În vederea accesării fondurilor europene.R.S.E.O. Costurile de investiţii totale necesare implementării cerinţelor Directivei sunt în valoare de 213. este baza legală a legislaţiei comunitare în domeniul apei. România a declarat întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. iar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile.O. Directiva Consiliului 91/271/C. privind epurarea apelor uzate urbane. Rezolvarea problemei de alimentare cu apă potabilă se va realiza integrat. P. Mediu acoperă perioada 2007-2013.E. în concordanţă cu Liniile directoare ale strategiei comunitare.O.

cât şi unităţilor industriale care evacuează ape uzate în reţele de canalizare ale aglomerărilor şi staţiilor de epurare urbane.e. până la 31 decembrie 2018 conformarea cu directiva va fi realizată pentru 2.. 4. 188/2005). România a obţinut perioade de tranziţie pentru: • Colectarea apelor uzate urbane (art.e. Reglementarea iniţială şi/sau autorizarea specifică pentru toate evacuările în mediul natural ale apelor uzate care aparţin atât staţiilor de epurare urbane şi staţiilor de epurare din industria agro-alimentară. respectă condiţiile stabilite în autorizaţiile specifice. 6. Pana la 31 decembrie 2007. în România legislaţia interzice deversarea nămolului direct în apele de suprafaţă (H.346 aglomerări umane cu mai puţin de 10. Realizarea nivelului de epurare biologică pentru aglomerările cu 2000 – 10000 l. după cum urmează: • • până la 31 decembrie 2013 conformarea cu directiva va fi realizată pentru 263 aglomerări umane cu mai mult de 10.E.000 l. Implementarea unor reguli generale şi a unor activităţi de avizare/autorizare care să asigure un control asupra depozitării finale pe termen lung a nămolului rezultat din staţiile de epurare.. • Epurarea apelor uzate urbane şi evacuarea acestora (art. pentru public şi Comisia Europeană. nivelul de epurare trebuie să fie mai stringent (epurare secundară plus epurare avansată) pentru evacuările de ape uzate de la aglomerările cu mai mult de 10000 l. 3 al Directivei).. 4 (1a. 5(2)): • • până la 31 decembrie 2015 conformarea cu directiva va fi realizată pentru 263 aglomerări umane cu mai mult de 10. Realizarea de sisteme de colectare a apelor uzate urbane pentru toate aglomerările cu peste 2000 l.b) şi art.e.G. din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate urbane. Monitorizarea evacuărilor de la staţiile de epurare şi efectul lor asupra mediului. până la 31 decembrie 2018 conformarea cu directiva va fi realizată pentru 2.e. 3. de asemenea. 5.e.346 aglomerări umane cu mai puţin de 10. Stabilirea programelor de implementare şi publicarea la fiecare 2 ani a rapoartelor privind situaţia existentă. pentru toate evacuările de la staţiile care reprezintă 4000 l.e. apele uzate biodegradabile de la staţiile de epurare ale sectorului industrial menţionat în directivă. 238 . 2.1.000 l.e.000 l..E.000 l. Pentru implementarea şi conformarea cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/C.e sau mai mult.. înainte de evacuarea în apele receptoare.

a receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate urbane sau industriale Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (ANSRC) Administraţia publică locală Realizarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate Licenţierea operatorilor pentru servicii publice de epurare a apelor uzate 239 . conform normativelor NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002 • Monitoringul apelor de suprafaţă.e.Autorităţile competente pentru implementarea Directivei 91/271/C. privind epurarea apelor uzate urbane şi responsabilităţile acestora sunt prezentate în continuare: Factori de decizie Responsabilitate • Stabilirea standardelor şi obiectivelor de calitate a Ministerul Mediului apelor • Elaborarea normelor pentru condiţiile de evacuare a apelor uzate • Stabilirea sistemului de monitoring al evacuărilor de ape uzate Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Dezvoltării.E. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Garda Naţională de Mediu Administraţia Naţională „Apele Române” (Direcţiile Apelor) Elaborarea unui program de acţiune pentru reabilitarea.E. modernizarea şi construcţia sistemelor de colectare în aglomerările cu peste 2000 l. Promovarea standardelor şi reglementărilor tehnice privind construcţia şi exploatarea sistemelor de colectare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti Inspecţia şi controlul evacuărilor de ape uzate • Asigurarea avizării/autorizării evacuării apelor uzate provenite de la aglomerări umane sau de la industria agro-alimentară asimilată.

2). Ministerul Mediului. Acest fapt a fost convenit şi ca mod de operare în cadrul Comitetului Interministerial al Apelor. modernizarea şi construcţia sistemelor de colectare în aglomerările cu peste 2000 l. Legislaţia prevede strict tipul de bazine vidanjabile admise (cu impermeabilizare şi etanşare) şi eficienţele de epurare de realizat.A. iar prin avizare/autorizare se asigură respectarea acestor cerinţe. 12.Bârlad (Figura nr.). elaborează şi promovează Strategia naţională a serviciilor comunitare de utilităţi publice (Legea nr. nr.e revine autorităţilor administraţiei publice locale (consilii judeţene. acestea se aplică în zonele unde nu există sisteme centralizate de canalizare şi nu este posibil să fie construite (în general în aglomerări cu mai puţin de 2000 l.G. în dome niul protecției mediului şi gospodăririi apelor.e. prin regulamentul său de organizare şi funcţionare (H. planurilor şi programelor naționale sectoriale. în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de integrare Europeană. Autorităţilor care realizează activităţile de autorizare. acestea trebuie să asigure anumite 240 . unde se coordonează elaborarea şi urmărirea implementării programelor de realizare a infrastructurii pentru apă potabilă şi pentru apă uzată. respectiv urmăreşte realizarea programelor de ac țiune pentru reabilitarea. În ceea ce priveşte gradele de racordare la reţele de canalizare şi staţii de epurare necesar a fi realizate până la termenul de conformare cu cerinţele Directivei 91/271/CEE în spaţiul hidrografic Prut . În plus. M.a). proprietare a sistemelor de colectare (reţele de canalizare şi staţii de epurare).Companii Locale de Apă şi Canalizare (sub autoritatea municipalităţii – proprietate de stat sau proprietate privată) • Exploatarea şi întreţinerea sistemelor de colectare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate urbane • Automonitoringul şi raportarea către Direcţiile Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” • Conformarea cu condiţiile de evacuare • Managementul şi depozitarea nămolului Responsabilitatea realizării programelor de acţiune pentru reabilitarea. 316/2007). modernizarea şi construcția sistemelor de colectare în aglomerările cu peste 2000 l. actualizare şi urmărire a aplicării strategiilor. control şi inspecţie le revine sarcina să se asigure ca vidanjarea periodică se realizează corespunzător. în baza atribuțiilor de elaborare. 9. art.e. primării). Referitor la soluţiile de vidanjare a apelor uzate sau de epurare în instalaţii mici compacte. monitorizează planurile.I. 51/2006.

e.e.încărcări organice biodegradabile preconizate să fie realizate până în anul 2018 (Tabelul nr.Bârlad Tabelul 9.e.2). 2 Numărul sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate şi populaţia echivalentă prevăzute a se conforma cu cerinţele Directivei la sfârşitul termenului de tranziţie. racordaţi 2082095 261180 405571 345345 3094191 241 . din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Aglomerări cu mai mult de 2000 l. 8 18 54 204 284 Total l. Anii Sisteme de Colectare Nr. racordaţi 2083511 261037 405494 344150 3094191 Staţii de Epurare Nr. 9. Figura 9.2 Gradele de racordare la reţele de canalizare şi staţii de epurare necesar a fi realizate până la perioada de conformare cu cerinţele Directivei 91/271 privind epurarea apelor uzate urbane în spaţiul hidrografic Prut . 2010 2013 2015 2018 Total 27 27 58 172 284 Total l.

).3 Costurile de investiţii totale necesare implementării cerinţelor Directivei sunt în valoare de 1137.2 (a1) 1. 3 Măsurile necesare pentru implementarea cerinţelor Directivei 91/271/C.Valorile din tabelul nr.73 mil.A.3 şi în mod centralizat în Tabelul nr.. Denumire familie de măsuri familie de măsuri Construirea/reabilitarea/exti 1 nderea reţelelor de canalizare Construirea/reabilitarea/mo 2 dernizarea/extinderea staţiilor de epurare 3 Managementul deşeurilor nepericuloase (nămol) TOTAL Spaţiul hidrografic PrutBârlad 1. S. 9.2 2018 1. informaţiile au fost estimate prin metodologia elaborată de A.2 (a2) 1. 2006.e.Evoluţia locuitorilor. alte fonduri (I. bugetele locale. privind epurarea apelor uzate urbane în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Cod Nr.. Euro.2 au fost preluate din Master Planurile judeţene şi acolo unde acestea n-au fost disponibile în forma finală.N.P.P.R. 2 .2 (b1) Costuri de Termen de conformar e Costuri Investiţii (Euro) operare & întreţinere anuale (Euro) 2018 466419340 26349969 1.A. privind recuperarea costurilor.R.A.N. SAMTID etc. fonduri structurale şi de coeziune.A. 242 .2 (d2) 2018 76180 113773163 6 48101182 Datele au fost estimate pe baza Master Planurilor judeţene disponibile la sfârşitul anului 2009. Tabelul 9. precum şi metodologiei elaborate de A. 9. „Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor în domeniul apelor la nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad” cap.R. crt. parteneriate publice private în perioada 2004-2018 sunt prezentate pentru fiecare aglomerare (inclusiv pentru aglomerările cu mai puţin de 2000 l.) în Anexa 9. Cheltuielile estimate de la bugetul de stat.S. aplicaţiilor pentru fonduri de coeziune transmise la Comisia Europeană.E.D.E.2 (b2) 2018 671236116 21751213 1.A.

respectiv minim 70-90% C.A. Resursele financiare avute în vedere sunt: utilizarea de fonduri multilaterale sau nerambursabile. eficienţa şi „poluatorul plăteşte”). pentru atingerea conformării.O. 243 . În vederea accesării fondurilor europene..B.S.C. credite pentru finanţarea serviciilor publice şi investiţii în infrastructură cu garanţii guvernamentale sau locale. Cadrul Naţional Strategic de Referinţă pentru Perioada de Programare 2007 . 40% din fonduri europene structurale şi de coeziune) şi 30% din alte surse (împrumuturi. 70-80% Nt şi 80% Pt.D.A.. S. Măsurile aplicate sunt menite să asigure eficienţe de epurare conforme cu prevederile Directivei 91/271/C. prin asigurarea serviciilor de alimentare. stimularea participării capitalului privat şi a parteneriatelor public-private (30% bugetul de stat şi local.S. în calitate de stat membru.T. în concordanţă cu Liniile directoare ale strategiei comunitare.267 miliarde Euro (85% finanţare din fonduri de Coeziune) are drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată. 75% C.O.A.O. SAMTID.. parteneriate etc.). 352/2005).G.România a definitivat la începutul anului 2004 Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă în domeniul serviciilor publice. în valoare de 3. Mediu). administraţia locală sau întreprinzătorii privaţi. PHARE) care au permis asigurarea în primii ani a susţinerii financiare necesare pentru realizarea lucrărilor de investiţii în infrastructură în domeniul canalizării şi epurării apelor uzate.S. cât şi a unui cadru credibil şi stabil de planificare a investiţiilor pe baza unor principii recunoscute la nivel internaţional (de exemplu: subsidiaritatea.E. să existe suficiente posibilităţi de finanţare pentru lucrările de investiţii planificate. Ministerul Mediului a elaborat Programul Operaţional Sectorial (P. Obiectivul axei prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.P.E.2013..5. Planul de Dezvoltare Naţională. astfel încât în perioada de tranziţie solicitată. Prin această strategie. România a beneficiat de importante instrumente financiare de pre-aderare ale Uniunii Europene (I. 90% M. România beneficiază de fonduri de coeziune pentru infrastructura de mediu. De la data aderării.P. astfel încât efluentul de la staţia de epurare să aibă o calitate conform legislaţiei în vigoare (H. care se reactualizează după necesităţi s-au stabilit măsuri având drept scop stabilirea cererii reale de finanţare pentru lucrările din domeniile serviciilor de apă. canalizare şi epurare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă. La aceste fonduri se vor adăuga permanent cele provenite de la bugetul statului.R.-Cr.

privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămoluri de la staţiile de epurare în agricultură Directiva 86/278/CCE privind protecţia mediului şi în special a solurilor. a recuperării şi utilizării ca fertilizant sau amendament agricol. Obligativitatea producătorilor de nămoluri de epurare de a furniza utilizatorilor toate informaţiile menţionate. Obligativitatea de reglementare a utilizării nămolurilor în aşa fel încât acumularea de metale grele în soluri să nu conducă la o depăşire a valorilor limită.DIRECTIVA 86/278/C. respectiv: Valorile pentru concentraţiile de metale grele (cadmiu. Interzicerea utilizării nămolurilor atunci când unul sau mai multe metale grele din soluri depăşeşte valorile limită pe care le stabilesc şi necesitatea de a lua măsuri pentru asigurarea ca aceste valori limită să nu fie depăşite ca urmare a utilizării nămolurilor. astfel încât să se asigure utilizarea corectă a acestora. Directiva a fost promovată în sensul de a încuraja utilizarea potenţialului agrochimic al nămolului din staţiile de epurare şi de a reglementa utilizarea lui într-o manieră care să prevină şi să reducă efectele nocive asupra solurilor. în măsura posibilităţilor. animalelor şi omului. apelor. Deshidratarea şi pre-tratarea în vederea eliminării prin co-incinerare în cuptoarele din fabricile de ciment. vegetaţiei. a nămolurilor ce corespund calităţii stabilite în cerinţele legale. conform Strategiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Planului Naţional pentru Gestiunea Deşeurilor sunt: Asigurarea. nichel. plumb.E.E. cupru.M. 344/2004 privind protecţia mediului şi în special a solurilor. Astfel se vor stabili: cantităţile maxime de nămoluri exprimate în tone materie uscată care poate fi aplicată 244 . Prevenirea eliminării nămolurilor în apele de suprafaţă. unităţile industriale şi autorităţile competente în vederea implementării cerinţelor directivei. ca deşeuri. Obiectivele gestionarii nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate urbane şi industriale. concentraţiile de metale grele din nămoluri şi cantităţile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse în solurile cu destinaţie agricolă. zinc şi mercur) în solurile pe care se aplică nămoluri. Prevenirea eliminării necontrolate pe soluri. Prin acest ordin se stabilesc măsurile necesar a fi luate de către operatorii de servicii publice pentru apă. când se utilizează nămoluri de la staţiile de epurare a fost transpusă prin O. când se utilizează nămoluri de la staţiile de epurare.

• pe culturile de legume şi fructe în timpul perioadei de vegetaţie.doc). Ministerul Mediului realizează anual. Este necesar să se respecte valorile limită pentru cantităţile de metale introduse în soluri pe unitatea de suprafaţă şi pe unitatea de timp. 245 . compoziţia şi caracteristicile nămolurilor. Obligativitatea utilizatorilor de nămoluri de a ţine cont de necesităţile nutriţionale ale plantelor astfel încât să nu fie compromisă calitatea solurilor. rapoarte naţionale privind nămolurile provenite de la staţiile de epurare din România. apelor de suprafaţă şi subterane. informaţiile care se găsesc în registrele de evidenţă”. c) tipul de tratament efectuat.ro/departament_mediu/gestiune_deşeuri/industriale/RAPORTnămoluri2007. Aceste registre se solicită doar când este necesară autorizarea pentru împrăştierea nămolului de la staţiile de epurare pe terenuri agricole. • pe solurile destinate culturilor de legume şi fructe care sunt în contact direct cu solul. Obligativitatea ca nămolurile să fie tratate înainte de a fi utilizate în agricultură. Producătorul de nămol are obligaţia să ţină la zi registrele cu: a) cantităţile de nămoluri produse şi cantităţile de nămoluri furnizate pentru agricultură. Aceste registre sunt la dispoziţia autorităţilor competente. b) compoziţia şi caracteristicile nămolurilor.mmediu. la cererea autorităţilor competente.pe sol pe unitatea de suprafaţă şi pe an. tipul de tratament efectuat. pe baza informaţiilor din registrele transmise de producători la Agenţiile Locale de Protecţia Mediului. Aceste rapoarte sunt disponibile publicului pe site-ul Ministerului Mediului şi la nivel local la Agenţiile de Protecţia Mediului (http:// www. în acelaşi timp cu respectarea valorilor limită pentru concentraţia de metale grele în nămoluri. conform indicatorilor de caracterizare a nămolurilor din prezentul ordin. Interzicerea utilizării de nămoluri sau livrarea de nămoluri în vederea utilizării lor: • pe păşuni sau pe culturi furajere în anumite condiţii. precum şi numele şi adresele destinatarilor de nămoluri şi locurile de utilizare a nămolurilor. Înregistrarea cantităţilor de nămoluri produse. d) numele şi adresele destinatarilor de nămoluri şi locurile de utilizare a nămolurilor şi „să comunice.

4 Utilizarea nămolului de la staţiile de epurare urbane în anul 2007 în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Cantităţi nămol uscat utilizate (tone/an) 146. Directoratul General de Mediu. în cazul României acest termen fiind anul 2018. Scopul proiectului este acela de a furniza Comisiei europene elementele necesare pentru evaluarea impacturilor economice. compostare etc. privind epurarea apelor uzate urbane. Aceasta este promovată şi se estimează ca va fi finalizată la sfârşitul anului 2011. sociale şi de mediu.E. tratarea nămolului prin alte metode. Producţia de nămol în ţările care deja s-au conformat cu cerinţele Directivei (Austria.25 de eliminare (depozitare 10464. atât în ceea ce priveşte practicile existente de utilizare a nămolului pe terenuri. economic and social impacts of use of sewage sludge on land”. Danemarca şi Germania) a fost determinată ca variind 246 . în scenariul de bază s-a considerat că producţia de nămol va creşte şi se va stabiliza odată cu implementarea finală a Directivei 91/271/C. • Rata de producere a nămolului pe cap de locuitor este considerată ca fiind un bun indicator pentru estimările realizate.) Total 10611 În prezent nu este disponibilă o strategie naţională privind utilizarea nămolului provenit din staţiile de epurare a apelor uzate. cât şi perspectiva oportunităţilor/riscurilor. În vederea realizării unui scenariu privind trendul producţiei şi utilizării nămolului s-au avut în vedere rezultatele raportului european „Environmental. Astfel. precum şi opţiunilor de utilizare a nămolului în perspectivă.Administraţia Naţională „Apele Române” a colectat informaţii despre cantităţile de nămol rezultate de la staţiile de epurare şi utilizarea acestora. Raportul a fost realizat de către compania Milieu Ltd şi WRC pentru Comisia Europeană. inclusiv impactul asupra sănătăţii.75 Utilizări ale nămolului Utilizare în agricultură Depozitare pe depozite de deşeuri Incinerare Alte forme temporară pe platforme proprii. informaţii redate mai jos: Tabelul 9.E.

10% incinerate.25 kg s.7. Procentele propuse iau în considerare următoarele aspecte: 247 . depozitare în depozite speciale). perioada 2015 – 2018 .641 tone substanţă uscată/an în anul 2013. procentele privind cantităţile de nămol produse ce vor fi valorificate/utilizate sunt următoarele: . Se recomandă şi împrăştierea pe terenuri agricole a nămolurilor. în silvicultură. se estimează că se va ajunge în anul 2018 la 53. De aceea s-a considerat ca media de 25 kg s. 30% valorificate energetic şi 40% prin alte metode (depozitare temporară. Pentru România a rezultat următoarea prognoză a ratelor de producere a nămolului: perioada 2005-2010 .611. Această valoare se va utiliza şi în cazul României a cărei rată de producere a nămolului este scăzută.u/loc/an. de câmpie.130 tone substanţă uscată/an. 53.între 23 şi 29 kg s.u./loc/an.130 tone substanţă uscată/an în anul 2018. . . cu producerea de energie prin fermentare anaerobă în metantancuri şi depozitarea ulterioară a acestora pe platforme în incinta staţiei sau în alte platformele pentru deşeuri locale sau zonale. 10. Faţă de cantităţile de nămol rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate urbane şi industriale existente în anul 2007. Ca atare. Din analiza Master Planurilor judeţene care au primit finanţare pe baza aplicaţiilor de la Comisia Europeană se remarcă faptul că soluţiile recomandate şi acceptate de administraţiile locale sunt cele de tratare a nămolului în staţiile de epurare.10% incinerare.u. Din această cantitate estimată. în silvicultură.6 kg s. 20% vor fi utilizate în agricultură./loc/an.u.935 tone substanţă uscată/an în anul 2015. dar numai în zonele agricole. cu luarea în considerare şi a cerinţelor Directivei Nitraţi.20% utilizare în agricultură. utilizare în lucrări de reconstrucţie ecologică a zonelor miniere.578 tone substanţă uscată/an în anul 2010./locuitor şi an. utilizare în lucrări de reconstrucţie ecologică a zonelor miniere. de circa 10. • • perioada 2011-2015: . 45.30% valorificare energetică .40% altele (depozitare temporară. depozitare în depozite speciale).2 kg s./locuitor şi an poate fi o rată de producere a nămolului maximă şi acceptabilă.u. Până la termenul de implementare al Directivei (anul 2018) cantitatea de nămol estimată a fi generată de la staţiile de epurare urbane va fi aproximativ: 7.

Disponibilitatea utilizării terenurilor agricole pentru împrăştierea nămolului din staţiile de epurare este afectată de prevederile Directivei Nitraţi în sensul că România are declarat în proporţie de 57. la axa prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. Sunt necesare investiţii importante pentru construirea unor instalaţii adecvate de tratare a nămolului rezultat din staţiile de epurare pentru ca acesta să poată fi utilizat în agricultură. În acelaşi timp. nu indică o creştere importantă pentru a putea folosi cantităţi mari din nămolul de epurare ca îngrăşământ. 248 . care indică atingerea stării bune a apelor până în anul 2015. depozitare. • problema nutrienţilor în bazinul fluviului Dunărea. • o dezvoltare moderată a agriculturii în perioada luată în considerare (2010.O. • existenţa a 22 aglomerări mari. În ceea ce priveşte utilizarea nămolului în Agricultură şi silvicultură.2018) • respectarea prevederilor Directivei Nitraţi: extinderea zonelor vulnerabile la 55% din suprafaţa agricolă a României. corelată cu dezvoltarea agriculturii. costurile aferente pentru investiţii şi operare a lucrărilor sunt considerate a fi: împrăştiere pe terenuri agricole (suspensie): 110 €/tonă. nămolurile de epurare trebuie transportate în condiţii de siguranţă.S.e. împrăştiere pe terenuri agricole (nămol solid): 115 €/tonă. pentru care se prevede o dezvoltare moderată. Mediu. transport) de circa 107 – 355 €/tonă nămol s. costurile de investiţie şi operare pentru lucrările de utilizare a nămolului au fost estimate în cadrul Master Planurilor judeţene în mod integrat cu lucrările necesare staţiilor de epurare (Anexa nr.000 l. în metale grele. utilizare în silvicultură: 210 €/tonă. Se menţionează că aceste investiţii au fost prevăzute în P. 9.69% teritoriul (suprafaţa agricolă) ca fiind vulnerabil la nitraţi. investiţii legate de construirea noilor staţii de epurare sau de modernizarea celor existente. bogate în nutrienţi.3).u. Acestea au fost estimate având în vedere costurile unitare pentru reabilitarea facilităţilor de tratare. care să nu afecteze mediul şi totodată la utilizarea în agricultură. depozitare şi utilizare a nămolului secundar/terţiar (prelucrare. prin împrăştiere pe terenurile agricole. Astfel. în ceea ce priveşte prevederile Directivei Cadru Apa. În plus. cu peste 150. perspectiva de creştere a suprafeţei agricole. care vor avea staţii de epurare cu treaptă avansată de îndepărtare a conţinutului de nutrienţi şi vor fi responsabile de producerea unor cantităţi importante de nămol.• tendinţa de descreştere a numărului populaţiei în România. să se ia în considerare compoziţia nămolurilor provenite de la staţiile de epurare. streptococi fecali etc. utilizare.

privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.E.E. 3 ale Directivei) ceea ce înseamnă că se pot construi staţii de epurare de dimensiuni mici sau sisteme individuale de epurare (nămolul rezultat se poate supune cerinţelor Directivei 86/278/C. au obligativitatea de a realiza o epurare corespunzătoare (art. acolo unde nu este posibilă realizarea unor sisteme de epurare. au ca efect nu numai respectarea prevederilor Directivei 86/278/C. respectiv D. şi Directiva Nitraţi. • Desemnarea zonelor vulnerabile. DIRECTIVA CONSILIULUI 91/676/C. privind Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole Principalele obiective ale Directivei Consiliului 91/976/C. • prevenirea poluării apelor cu nitraţi. astfel încât să respecte prevederile tuturor Directivelor..A.E. respectiv măsurile de dotare a laboratorului pentru analiza cantitativă şi de utilizare a nămolului în agricultură.E. în acest ultim caz. ci şi minimizarea contaminării apelor subterane datorită depozitării nămolului la standarde europene. nămolul se transportă prin vidanjare la staţiile de epurare cele mai apropiate.) sau se pot utiliza bazine vidanjabile.e. cuprinse în Planul de acţiune sunt următoarele: • reducerea poluării produse sau induse de nitraţi din surse agricole.E. Aglomerările cu mai puţin de 2000 l.E.E. protejarea sănătăţii populaţiei şi mediului prin reducerea riscului de contaminare şi îmbunătăţirea monitoringului de calitate pentru nămol. Principalele cerinţe ale Planului de acţiune pentru implementarea acestei directive sunt: • Identificarea apelor afectate de poluarea cu nitraţi sau susceptibile de a fi expuse unei astfel de poluări şi stabilirea unor programe corespunzătoare de monitorizare şi control. În acest sens trebuie elaborat un cod de bune practici în ceea ce priveşte împrăştierea nămolurilor pe terenurile agricole.C. 2 (9) şi art. pentru a nu ajunge în emisarii naturali (lucru interzis în România prin Legea Apelor). • Întocmirea cadastrului acestor ape. Măsurile necesare asigurării unui management al deşeurilor de tip nămol din staţii de epurare. utilizarea nămolurilor fiind posibilă numai după tratarea acestora. 249 .De aceea utilizarea trebuie să se facă cu prudenţă.E.

P. Autorităţile responsabile pentru stabilirea programelor de acţiune şi controlul eficienţei acestora sunt: Autorităţile locale de la nivelul comunelor . Agrochimie şi Protecţia MediuluiI.elaborează schemele de monitorizare pentru nitraţi din surse agricole în apele de suprafaţă.1.E.  Ordinul comun nr. implementarea şi punerea în practică a programelor de acţiune. 1182/22. în vederea stabilirii eficienţei acestor planuri la nivel de comună.11. Direcţiile pentru Agricultură şi dezvoltare Rurală şi Garda Naţională de Mediu controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru zonele vulnerabile şi raportează semestrial Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.11. 1552/743/2008 al Ministrului Mediului şi al Ministrului Agriculturii. subterane.2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din sursele agricole cu modificările şi completările ulterioare. Cele mai importante acte în transpunerea acestei directive şi care au relevanţă la stabilirea programului de măsuri sunt:  Hotărârea de Guvern nr. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole. prin Oficiile pentru Studii Pedologice şi Agrochimice-O.10.A.2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. stadiului implementării acestui program.S. 9. 1270/30. .  Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. respectiv sol. Administraţia Naţională „Apele Române” prin Direcţiile Apelor şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie.elaborează un Plan de acţiune care va cuprinde măsurile din program. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.P. raportare. revizuiri periodice ale planului de acţiune şi elaborarea şi adoptarea reglementărilor naţionale necesare în vederea implementării planului de acţiune.• Elaborarea unui cod al bunelor practici agricole şi a unor programe privind instruirea şi informarea fermierilor în scopul promovării codului. a fost transpusă în totalitate în legislaţia românească prin acte legislative specifice prezentate în Anexa nr. • Elaborarea. Directiva 91/676/C. 964/13. 250 . • Alte cerinţe pentru implementare se referă la responsabilităţi.C.A. respectiv Ministerului Mediului.2005 şi al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii..E. termen de îndeplinire şi sursele de finanţare.

programele de acţiune se pun în practică în termen de patru ani de la elaborarea lor (art. Lista localităţilor pe spaţiul hidrografic Prut-Bârlad cu zonele desemnate ca fiind vulnerabile la poluarea cu nitraţi (zone vulnerabile) s-a prezentat în Anexa nr. ar provoca o poluare a apelor cu nitraţi. capacitatea şi construirea bazinelor/platformelor destinate stocării dejecţiilor animale.) având în vedere prevederile H.E. menţinerea unei cantităţi minime de strat vegetal în cursul perioadelor (ploioase) destinate absorbţiei azotului din sol care. Zonele Vulnerabile au fost identificate de Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie (I.1.E.P.A. numărul şi suprafeţele aferente lor sunt prezentate în subcapitolul 5. condiţiile de împrăştiere a fertilizanţilor în apropierea cursurilor de apă. gestionarea terenurilor. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. îngheţate sau acoperite cu zăpadă. 5.N. modurile de împrăştiere a îngrăşămintelor chimice şi a dejecţiilor animale. condiţiile de împrăştiere a fertilizanţilor pe solurile moi.. Conform articolului 4 din Directiva 91/676/C. Cele mai importante prevederi din acest cod sunt: perioadele în timpul cărora împrăştierea fertilizanţilor este necorespunzătoare.G. în special utilizarea unui sistem de rotaţie a culturilor şi proporţionarea terenurilor consacrate culturilor permanente în raport cu culturile anuale. pentru a putea menţine la un nivel acceptabil scurgerea în ape a elementelor nutritive.A.C. Întrucât zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi sunt considerate zone protejate. condiţiile de împrăştiere a fertilizanţilor pe soluri foarte abrupte. se aplică în zonele vulnerabile şi ţine cont de condiţiile dominante în diferite regiuni ale ţării. 251 .4 „Zone sensibile la nutrienţi.România nu a obţinut perioada de tranziţie pentru această Directivă. 4 din Directivă). s-a elaborat Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.R. în lipsa unui astfel de strat vegetal. 5 alin. în special măsurile privind împiedicarea poluării apelor prin scurgerea şi infiltrarea în sol sau scurgerea în apele de suprafaţă a lichidelor care conţin dejecţii animale şi dejecţii de materii vegetale precum furajele însilozate. Codul de bună practică agricolă ce vizează reducerea poluării cu nitraţi. inundate. Zone vulnerabile la nitraţi”.) împreună cu Administraţia Naţională „Apele Române” (A. în special nivelul şi uniformitatea acestora.

într-o primă aproximare s-au estimat costuri de circa 1 milion de Euro (costuri de investiţii.4. În conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare s-au elaborat Programele de - acţiune pentru zonele vulnerabile* la nivel de unităţi teritorial – administrative.E.- elaborarea planurilor de fertilizare în funcţie de fiecare exploataţie şi ţinerea registrelor de utilizare a fertilizanţilor.E.a se prezintă măsurile de bază pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile agricole (zone vulnerabile). la nivelul întregului spaţiu hidrografic s-a prevăzut ca măsură generală de bază.c se prezintă corpurile de apă de suprafaţă şi subterană localizate în zonele vulnerabile sau influenţate de activităţile agricole din zonele vulnerabile şi efectele măsurilor de bază asupra acestora. întreţinere şi exploatare) pentru fiecare localitate situată în zonele vulnerabile.b şi 9. Este specificat că până la recalcularea costurilor de implementare ale acestei Directive. aplicarea programelor de acţiune şi respectarea codului de bune practici agricole. Astfel. În vederea reducerii poluării cu nitraţi din surse agricole.zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi. inclusiv estimarea costurilor implementării acestor măsuri. în anexele 9. Programele de măsuri de bază aplicate surselor agricole difuze cu nitraţi s-au stabilit la nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad având în vedere în principal: • • • Planul de implementare al Directivei 91/676/C. prevenirea poluării apelor prin scurgerea şi percolarea apei departe de sistemul radicular al plantelor în cazul culturilor irigate. în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad.5 se prezintă măsurile pentru sursele semnificative punctiforme de poluare. În Anexa 9.4. 252 .4. având în vedere reactualizarea listei de zone vulnerabile şi mărirea suprafeţei considerate vulnerabilă la poluarea cu nitraţi din surse agricole.. De asemenea. Programele de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi. În continuarea acestui subcapitol se tratează programele de măsuri de bază pentru sursele difuze . Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. În subcapitolul 9. indiferent dacă sunt sau nu localizate în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi. costul implementării măsurilor prevăzute de programele de acţiune s-au estimat la circa 221 milioane Euro. precum şi particularizările pentru condiţiile naturale şi socio-economice ale fiecărei unităţi teritorialadministrative încadrate în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi.

anexă care a fost transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. În vederea alinierii procedurii naţionale de omologare a produselor de protecţie a plantelor la cea comunitară. adică cele care prezintă cel puţin o utilizare sigură. a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. a fost necesară armonizarea legislaţiei româneşti cu reglementările Uniunii Europene cu privire la plasarea pe piaţă şi utilizarea acestor produse pe teritoriul ţării. În acest sens. lista prevăzută în anexă a fost completată prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României. privind plasarea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor.E.E. publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. au fost incluse în Anexa I a Directivei 91/414/C. în România se omologhează numai produse de protecţie a plantelor formulate pe baza substanţelor active incluse în Anexa I la Directiva 91/414/C.E. Potrivit prevederilor art. 3 din hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare.E. 253 . privind plasarea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor Directiva 91/414/C.DIRECTIVA CONSILIULUI 91/414/C. animalelor şi mediului pe care îl implică utilizarea produselor de protecţie a plantelor. pe măsura evaluării şi autorizării de noi substanţe active de către Comisia Europeană. Inspectoratele Teritoriale de Muncă. se va completa corespunzător. reglementează procedura de autorizare a produselor de protecţie a plantelor pe teritoriul Comunităţii. Astfel. prin transpunerea prevederilor directivelor de modificare a Anexei I. anexa la H.E. Inspectoratele Judeţene de Poliţie.E.E. Principalele obiective: reducerea riscului pentru sănătatea oamenilor.E.. care transpune prevederile Directivei Consiliului nr.G. Agenţiile pentru Protecţia Mediului. 539/2007. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţa şi a utilizării lor pe teritoriul României.E.E. 91/414/C. Comisia Europeană a început în anul 1995 reevaluarea substanţelor active existente pe piaţa Uniunii Europene. Conform hotărârii Guvernului nr. Substanţele active a căror utilizare a fost aprobată de către Comisia Europeană. Autorităţile competente pentru implementarea şi controlul acestei Directive sunt: Unităţile fitosanitare. 437/2005. 1559/2004.. Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor. Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală etc. 838/2006 modificată şi completată prin anexa la hotărârea Guvernului nr.

E. precum şi pentru reducerea emisiilor de astfel de produse. 9.Pentru includerea în programul de măsuri a acestor reglementări în domeniu. cantitatea de pesticide utilizată. de prevederile cu privire la: condiţiile de stocare a produselor fitofarmaceutice.G. utilaje de împrăştiere a pesticidelor pe suprafeţele agricole etc. 254 .) a elaborat „Metodologia privind stabilirea programului de măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor din agricultură”. clasificarea produselor fitosanitare folosite.A. Această anexă prezintă. la nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad s-a făcut o centralizare a măsurilor propuse de unităţile care omologhează. modificată şi completată cu H.R. utilizează şi care nu se conformează în totalitate cerinţelor specifice. în vederea neutralizării sau stocuri pesticide omologate. pe lângă măsurile propuse. • Reducerea riscului la manipularea şi stocarea produselor fitosanitare. termenele de conformare şi costurile măsurilor.E. distribuie. Măsurile specifice stabilite pentru fiecare unitate care omologhează. stocuri pesticide interzise prin lege. în special. comercializează. 628/2006. 894/2005.5. au ţinut cont de: • Aplicarea măsurilor generale din Directiva 91/414/C.N. Această metodologie cuprinde o secţiune cu măsuri de reducere a presiunilor generate de utilizarea produselor de protecţie a plantelor. modalităţile de manipulare/utilizare. 1559/2004. au ţinut cont. Această centralizare se regăseşte în Anexa nr. stochează/deţin. stochează/deţin. Administraţia Naţională Apele Române (A. comercializează. 134/2006 şi a măsurilor din Ordonanţa nr. precum şi din alte reglementări în vigoare. precum şi O. având în vedere conformarea cu legislaţia specifică. utilizează pesticide. În aceste condiţii.G. şi informaţii/date la nivelul anului 2006. Familiile de măsuri stabilite pentru a fi implementate în vederea controlului produselor de protecţia plantelor.M. cu privire la: domeniul de activitate al unităţii (Omologare/Comercializare/Distribuţie/Transport /Stocare/ Utilizare/Deţinere). transpusă prin H. 41/2007. suprafaţa agricolă tratată cu produse fitosanitare. distribuie. sistem şi capacitate stocare pentru produse fitosanitare. condiţiile de organizare şi funcţionare.

Se precizează că la nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad există unităţi care nu au stabilit măsuri. s-a constatat că în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad funcţionează 42 unităţi autorizate care omologhează. autorităţile competente sunt aceleaşi. utilizează pesticide. acestea respectând legislaţia în vigoare. privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări) DIRECTIVA 92/43/C.E.E. privind conservarea habitatelor naturale.E. atestat prin certificat de atestare profesională eliberat nominal în urma examinării de către unitatea fitosanitară. pe o suprafaţă agricolă de 187.E.E. La nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad s-au evidenţiat 7 unităţi care au specificat această măsură în programul de măsuri. având în vedere faptul că la nivel naţional prevederile sunt transpuse prin acte normative comune.E. interzise prin lege. a florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate). dar şi pentru că o serie de măsuri trebuie luate concomitent. 9. s-a hotărât ca o măsură particulară din programul de măsuri. a florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate) În acest subcapitol se prezintă în comun măsurile referitoare la Directiva 79/409/C. multe proiecte care se desfăşoară prevăd acţiuni comune pentru îndeplinirea obligaţiilor celor două directive. stochează/deţin. privind conservarea habitatelor naturale. la nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad s-a utilizat o cantitate totală de pesticide de 69.400 Euro.E.23 tone. au evidenţiat că nu există cantităţi de pesticide. distribuie. să fie „instruirea personalului”.5.E. 209 fără programe/măsuri de conformare. privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări) şi Directiva 92/43/C. Numărul de unităţi pentru care s-au stabilit astfel de măsuri este de 7. întrucât se conformează legislaţiei în vigoare. sunt de 118. stocate în vederea neutralizării şi nici produse fitosanitare omologate. DIRECTIVA 79/409/C. Pentru spaţiul hidrografic Prut-Bârlad costurile totale estimate pentru implementarea măsurilor privind conformarea cu legislaţia în vigoare specifică produselor fitosanitare. De asemenea. comercializează. Datele disponibile la nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad. precum şi privind reducerea emisiilor de pesticide în corpurile de apă.096 ha. Analizând Anexa nr. Întrucât persoanele care folosesc aceste produse fitosanitare trebuie să aibă pregătire în domeniul agricol/biologic sau silvic de nivel superior şi mediu. 255 .

A.U. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.-urilor.E. privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări):  Conservarea tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre pentru care se aplică Tratatul.E.urilor/S. conservarea habitatelor naturale. Realizarea planurilor de management şi a regulamentelor.-urilor şi a S. O. cuiburile şi habitatele acestora. a florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate) sunt:  Contribuie la menţinerea biodiversităţii prin conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de pe teritoriul statelor membre în care se aplică Tratatul.G. dacă este cazul. a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare prevede o serie de măsuri de bază pentru implementarea directivelor: Identificarea şi apoi stabilirea în acord cu Comisia Europeană a listei S.I. Constituirea Consiliilor Consultative şi a Consiliilor Ştiinţifice.E. Stabilirea unui sistem de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor comunitare (în special a celor prioritare).  Realizarea unei reţele ecologice europene coerente. Principalele obiectivele ale Directivei 92/43/C. Principalele obiectivele ale Directivei 79/409/C.Potrivit angajamentelor asumate de România prin documentul de poziţie complementar – capitolul 22 „Mediu”.C. managementul şi controlul asupra acestor specii şi stabileşte regulile pentru exploatarea acestora. privind conservarea habitatelor naturale.  Reglementează protejarea. Interzicerea scoaterii (definitive sau temporare) din circuitul agricol sau silvic a terenurilor de pe raza ariilor naturale protejate.E. precum şi pentru ouăle.P.  Se aplică pentru pasări. care să reunească ariile speciale de conservare.A. Stabilirea modalităţilor de administrare/preluare în custodie a ariilor naturale protejate. pentru domeniul „protecţia naturii” nu există perioade de tranziţie. Necesitatea avizului administratorilor/custozilor pentru planuri şi proiecte.C. 256 . readucerea la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală a tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor respective. care permite menţinerea sau. transpunerea şi implementarea prevederilor comunitare trebuiau să fie depline la data aderării.

în planurile cadastrale şi în cărţile funciare. Interzicerea activităţilor din siturile Natura 2000 şi cele din afara ariilor naturale protejate care au efect semnificativ asupra habitatelor şi speciilor pentru protecţia şi conservarea păsărilor sălbatice.D.o Măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale. şi evidenţierea obligatorie a ariilor naturale protejate şi a coridoarelor ecologice în planurile naţionale. o Măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. 257 .D.B. Transmiterea către Comisia Europeană a informaţiilor privind ariile speciale de conservare şi ariile de protecţie specială avifaunistică.) Scopul activităţilor Responsabil pentru transpunerea Directivelor Promovarea măsurilor legislative având ca scop garantarea conservării şi utilizării durabile a patrimoniului natural. Desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică. Organizarea şi participarea la seminariile biogeografice. zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Obligativitatea stabilirii şi implementării măsurilor compensatorii precum şi necesitatea informării Comisiei Europene de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. Realizarea regulamentului cadru de urbanism pentru A.R. Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de pe teritoriul naţional inclusiv a tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul naţional. obiectiv de interes public major şi componentă fundamentală a strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă. În tabelul de mai jos sunt prezentate autorităţile responsabile pentru implementarea prevederilor legale la nivel naţional: Ministerul Mediului (M. Realizarea unor studii de evaluare adecvată pentru planuri şi proiecte şi competenţele privind emiterea avizul Natura 2000.M. o Zonarea internă.

precum şi de controlul lucrărilor cu impact asupra speciilor şi habitatelor naturale.M.M.N.D.M.P.P.-uri şi A.-uri) Garda Naţională de Mediu (G. regional şi local. Custozii şi administratorii ariilor naturale protejate.Ministerul Mediului (M. Implementare Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului colaborează cu Ministerul Mediului în activitatea de monitorizare a ariilor de protecţie specială avifaunistică şi a siturilor de importanţă comunitară.C.N.D. Garda Naţională de Mediu şi inspectoratele teritoriale sunt responsabile de controlul modului de respectare a legislaţiei în domeniul ariilor naturale protejate şi a măsurilor de conservare. Agenţiile regionale şi locale pentru Protecţia Mediului identifică şi propun arii naturale pentru includerea acestora în reţeaua Europeană de situri Natura 2000. Raportări către Comisia Europeană. Educarea şi informarea publicului.) şi inspectoratele teritoriale Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (A.M.M. organizează campanii de informare şi consultare a publicului cu privire la dezvoltarea reţelei Natura 2000 şi monitorizează şi elaborează rapoarte cu privire la starea de conservare a ariilor naturale protejate.).P.A.N.) Agenţiile regionale şi locale pentru Protecţia Mediului (A. Instituţii colaboratoare Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (A. în scopul realizării Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 şi asigură educarea şi informarea publicului privind obligaţiile ce le revin pentru protecţia şi conservarea capitalului natural la nivel naţional.). Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (I.P.) Responsabil pentru transpunerea Directivelor Adoptarea de măsuri de conservare specifice.N. Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate este responsabilă d asigurarea cadrului necesar pentru realizarea administrării unitare şi eficiente a ariilor naturale protejate.R. 258 .

Statele Membre pun în aplicare dispoziţiile legale. România a transpus prevederile Directivelor 79/409/C. statele membre transmit Comisiei Europene un raport asupra punerii în aplicare a prevederilor legislative naţionale. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. nr. inclusiv a tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul naţional. ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România).E. 154/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.E.E.E. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei Natura 2000 în România) şi ariilor speciale de conservare (O.E. 259 .M. România va trebui să raporteze la Comisia Europeană în anul 2013.E.E.E. România va trebui să raporteze la Comisia Europeană în anul 2010. inclusiv actul normativ de desemnarea a acestora (H.M. 407/2006 şi în 2007 a transmis Comisiei Europene informaţiile privind ariile de protecţie specială avifaunistică.Ministerul Mediului (M. nr. de reglementare şi administrative necesare aducerii la îndeplinire a directivei în termen de doi ani de la notificarea acesteia. Scopul activităţilor Perioada de tranziţie Solicitată Nu există perioadă de tranziţie.). conservarea habitatelor naturale. La fiecare şase ani începând cu data expirării termenului de doi ani de la notificarea Directivei Habitate (92/43/C. începând cu sfârşitul celor 2 ani de la notificarea Directivei Păsări (79/409/C.) Responsabil pentru transpunerea Directivelor Custozii şi administratorii ariilor naturale protejate au obligaţia de a elabora şi de a aplica regulamentele şi planurile de management ale ariilor naturale protejate.). Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării este coordonatorul tehnic în cadrul procesului de validare a siturilor Natura 2000.G. şi 92/43/C. La intervale de trei ani. prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. statele membre întocmesc un raport asupra punerii în aplicare a măsurilor adoptate în temeiul directivei. Iniţierea şi aplicarea măsurilor privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară.

verificarea. Grupul Milvus etc.F. Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti. Societatea Ornitologica Română. organizaţii neguvernamentale. analizarea datelor. Aceste activităţi de conştientizare şi participare publică au fost susţinute şi de proiecte PHARE şi Life Natura şi ale A. nr. Reţeaua ecologică Natura 2000 se întinde pe aproximativ 17% din suprafaţa ţării. 1284/2007 (12% din suprafaţa ţării). Agenţiile Locale de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură şi Agenţiile de Plăţi. Acest lucru presupune elaborarea de planuri de management sau. respectiv instituţii publice. În 2008 s-au desfăşurat seminariile biogeografice pentru negocierile Comisiei Europene cu Guvernele României şi Bulgariei. Lista cuprinde 273 de propuneri de situri de importanţă comunitară O. validarea şi consultarea publicului. În urma derulării acestor proiecte s-au obţinut lista naţională de arii de protecţie specială avifaunistică şi propuneri de situri de importanţă comunitară. a subcontractat o serie de instituţii. a unor măsuri minime de conservare a habitatelor şi speciilor. în cadrul Planului de Management.M.G. nr. Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Institutul de Speologie Emil Racoviţă.).F. De asemenea.M. administraţii de arii naturale protejate. W. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti. 1964/2007 (13% din suprafaţa ţării) şi 109 arii de protecţie specială avifaunistică desemnate prin H. Asociaţia Grădinilor Botanice din România. Dezvoltare Rurală şi Pescuit. institute de cercetare (Institutul Naţional de Cercetări Marine „Grigore Antipa”. În cazul suprapunerii mai multor categorii de protecţie pentru arii protejate în aceeaşi zonă. schimbul de opinii. Pentru implementarea reţelei Natura 2000 Ministerul Mediului a contractat completarea fiselor standard de date pentru siturile Natura 2000 Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării. Astfel. trebuie realizată o 260 . universităţi. organizaţii neguvernamentale. cel puţin. muzee. După finalizarea procesului de constituire a reţelei Natura 2000 va trebui să se asigure un management eficient al siturilor. managementul acestora va presupune respectarea celei mai restrictive funcţii de protecţie.Măsuri pentru implementarea cerinţelor În procesul de implementare a reţelei Natura 2000 trebuie implicaţi toţi factorii interesaţi. la rândul lui. în colaborare cu Inspectoratele teritoriale ale Gărzii de Mediu.W. care. autorităţi ale administraţiei publice locale. proprietari de terenuri. la nivel judeţean s-au desfăşurat campanii de informare susţinute de agenţiile locale şi regionale pentru protecţia mediului. În acelaşi timp a fost creat un sistem informaţional care oferă informaţiile necesare pentru caracterizarea şi evaluarea reţelei Natura 2000 şi pentru a permite selectarea siturilor. România.

materiale şi broşuri pentru conştientizarea publicului. Acestea se vor realiza pentru întocmirea: .inventarierea.R. care urmăreşte managementul ariilor protejate.S. . Aceste sume sunt destinate în mod deosebit conformării cu Directivele Păsări şi Habitate. în vederea asigurării plăţilor compensatorii pentru proprietari/administratori.E. hărţi etc. Mediu şi P.21 sunt prezentate măsurile suplimentare necesare pentru buna conservare a habitatelor şi speciilor dependente de apă. este strâns legată de măsurile de compensare pentru proprietarii terenurilor din cadrul ariilor protejate.E. cheltuielile de la bugetul de stat.realizarea de panouri informative. Costurile pentru îndeplinirea măsurilor necesare implementării cerinţelor directivelor 79/409/C.O. pentru întărirea sistemului instituţional în scopul asigurării controlului. accentul pe anumite capitole.E.O. În Anexa 9.D.O. Mediu „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”.achiziţionarea de echipamente necesare cercetării ştiinţifice. cartarea şi monitorizarea speciilor şi habitatelor naturale.E. Sumele pentru această prioritate conform P. €.corelare corespunzătoare între atributele avute în vedere la desemnarea sitului Natura 2000 şi cele pentru alte desemnări naţionale sau internaţionale (perioadă de raportare.S.). privind conservarea habitatelor naturale. Axa prioritară 4 din P. privind conservarea păsărilor sălbatice (Directiva Păsări) şi 92/43/C.implementarea diferitelor acţiuni de reconstrucţie ecologică.E. ..S.N.6 prezintă proiecte privind Directiva Habitate 92/43/C. a florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate) sunt reprezentate până în prezent de cheltuielile realizate în cadrul proiectelor PHARE şi LIFE Natura.regulamentelor şi planurilor de management ale ariilor naturale protejate. Obiectivul este acela de a asigura managementul corespunzător al ariilor protejate pentru a stopa degradarea biodiversităţii şi resurselor naturale şi a riscului asociat mediului şi dezvoltării durabile. Acţiunile vor fi coordonate între P.E. aplicării legislaţiei şi asigurării unei capacităţi instituţionale suficiente pentru pregătirea şi implementarea planurilor de management pentru ariile protejate. ale Administraţiei Fondului de Mediu derulate sau aflate în derulare. şi Directiva Păsări 79/409/C. .E. şi Programul Operaţional pentru Pescuit în legătură cu reţeaua Natura 2000. Mediu vor fi finanţate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi sunt prevăzuţi aprox. inclusiv perioadele de desfăşurare şi sumele alocate.E. bugetele administraţiilor de parcuri naturale şi naţionale. 261 . . Această atribuţie revine custozilor sau administratorilor de arii naturale protejate. Anexa 9. 150 mil.

E. în conformitate cu prevederile Directivei 96/61/CE. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. sunt transpuse în totalitate prin OUG nr. 3 al Directivei 96/61/C. . 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.E.). ..Stabilirea de valori limită de emisie şi parametrii tehnici pe baza B. 18. .DIRECTIVA 96/61/C. pentru activităţile menţionate în Anexa I a directivei.E. în vederea atingerii unui înalt nivel de protecţie a mediului ca un întreg. 14 al Directivei 96/61/C.Măsuri pentru reducerea poluării în context transfrontalier (art.E.2005). se referă la: .Elaborarea procedurilor pentru emiterea acordurilor/autorizaţiilor integrate de mediu în conformitate cu prevederile Directivei 96/61/C. 9.). (art. 9 al Directivei 96/61/C. .Monitorizarea şi raportarea de date în conformitate cu Registrul Emisiilor de Poluanţi (art.Măsuri speciale referitoare la protecţia calităţii aerului. 11 al Directivei 96/61/C.Publicarea informaţiilor în concordanţă cu cerinţele Directivei 96/61/C.Of. 8 al Directivei 96/61/C..E. comune cu operatorul în vederea verificării conformării cu condiţiile impuse prin autorizaţia integrată de mediu (art.).Măsuri suplimentare pentru a acoperi cerinţele speciale referitoare la atingerea standardelor de calitate a mediului (art.Introducerea sistemului de schimb de informaţii privind dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile (art.E. apă şi sol.A.11.E. 17 ale Directivei 96/61/C. (M. Anexa I.E. 10 al Directivei 96/61/C. inclusiv a măsurilor privind managementul deşeurilor. utilizarea eficientă a energiei şi minimizarea cantităţii de deşeuri produse în vederea respectării prevederilor art. 9.). amendată prin Directiva 2003/35/EC şi Directiva 2008/1/EC.E. Scopul sistemului integrat este implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă. 262 .Elaborarea de programe de control şi inspecţie.E. .E. .04. . apei şi solului (art.2006). II şi III din Directiva 96/61/C. 327/11. Cerinţele specifice privind abordarea integrată.) . 1078/30. Cerinţe pentru implementare prevederilor Directivei 96/61/C.). .).Măsuri pentru prevenirea poluării..T.Of. 84 / 2006 (M. aprobată prin Legea nr.E.

la sfârşitul anului 2008 a fost inventariat un nr. corelate cu calitatea apei: • • • • Directiva Consiliului nr.. 15 al Directivei 96/61/C. În procesul de negociere cu Uniunea Europeană privind Directiva I.Realizarea sistemului de cooperare transfrontalieră în situaţia în care activităţile pot avea impact major negativ asupra calităţii mediului dintr-o ţară membră a Uniunii Europene (art. Din punct de vedere al gospodăririi apelor. deci. Instalaţiile cu perioadă de tranziţie sunt acelea pentru care s-a obţinut o anumită perioadă de timp.E. privind calitatea apei de suprafaţă destinate preparării apei potabile în Statele Membre..E. Directiva 2006/44/C..P.E. Directiva 75/440/C.P. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării se întind de la 31 decembrie 2008 până la 31 decembrie 2015.E. după 30 octombrie 2007.E.).. privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea susţinerii vieţii piscicole.C.P. din care 12 folosinţe de apă au perioadă de tranziţie (Anexa nr.P. au existat în spaţiul hidrografic Prut .P. 76/464/C.E.E.E. necesară pentru conformarea cu prevederile Directivei I.P. în acord. Perioade de tranziţie obţinute pentru Directiva 96/61/C.P....C.Inventarierea instalaţiilor/activităţilor aflate sub incidenţa prevederilor Directivei şi a emisiilor provenite de la acestea.U.R. precum şi participarea publicului la decizia de mediu (art.E. . 17 al Directivei 96/61/C.. –E..7).Bârlad un număr de 12 instalaţii industriale cu perioadă de tranziţie. Cele fără perioadă de tranziţie. Directiva Cadru Apa 2000/60/C. în conformitate cu Decizia 2000/479/C. cu cerinţele U.E.E. . 152/2005 se nominalizează unităţile industriale. 9.C.. .E.P.Întocmirea rapoartelor privind implementarea.E.Asigurarea conformării cu prevederile Directivelor listate în Anexa II a Directivei 96/61/C.G. şi Directivele „fiice”.). . nivelul conformării precum şi a rapoartelor pentru Registrul poluanţilor emişi. sunt acele instalaţii pentru care s-a considerat că până la data de 30 octombrie 2007 există suficient timp pentru conformare.E.E. Alte instrumente legislative relevante pentru implementarea prevederilor directivei I.Asigurarea accesului la informaţiile privind datele de monitorizare şi emisie. modificată de Directiva 91/692/C.C. 59 folosinţe deţin autorizaţii de gospodărire a apelor şi 1 folosinţă de apă este în procedură de autorizare 263 . de 60 de folosinţe de apă care intră sub incidenţa Directivei I.P. În O.

• Reabilitarea/modernizarea instalaţiilor de răcire şi mărirea gradului de recirculare internă a apei tehnologice (recuperarea condensului pur. • Obligaţiile generale ale operatorului privind exploatarea instalaţiei. toxic etc. în vederea reducerii poluării se referă la introducerea tehnologiilor curate şi a celor mai bune tehnologii disponibile în domeniu (B. • Realizarea de depozite de deşeuri nepericuloase. în special prin aplicarea recomandărilor celor mai bune tehnici disponibile. în cazul încetării definitive a activităţilor. motorină etc.C.A. pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru refacerea amplasamentului şi a zonelor afectate etc. De asemenea.T. modificarea circuitului de alimentare cu apă la staţiile de spălare). • Ecologizarea depozitelor de combustibili (ulei.P. evitarea producerii de deşeuri.A. valorificarea sau neutralizarea şi depozitarea lor. produselor finite şi intermediarilor. • Închiderea depozitelor de reziduuri la bataluri. • Reactivarea/construirea forajelor de observaţie din vecinătatea batalurilor şi a haldelor de depozitare..T.). sunt incluse şi măsurile care se referă la diminuarea impactului deşeurilor asupra solului şi apelor subterane: • Introducerea manipulării şi depozitarii în siguranţă a materiilor prime. luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora. cum ar fi luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării. luarea măsurilor necesare.) în procesul de producţie.Măsurile necesare implementării Directivei I. • Utilizarea aburului secundar. modernizarea tehnologiilor. 264 . recircularea/recuperarea solvenţilor. • Introducerea manipulării şi depozitarii în siguranţă a substanţelor chimice cu risc de inflamare.. explozie. iar în cazul în care aceasta nu poate fi evitată. în vederea încadrării efluentului evacuat în valorile limită de emisie stabilite în autorizaţia de gospodărirea apelor şi în autorizaţia integrată de mediu. • Instruirea personalului privind introducerea tehnologiilor B.P. • Îmbunătăţirea funcţionării în siguranţă a batalurilor. • Introducerea de instalaţii noi de răcire şi de mărire a gradului de recirculare internă a apei tehnologice. respectiv: • Reducerea pierderilor de substanţe periculoase în apă.

pentru factorul de mediu apa. 84/2006 cu modificările şi completările ulterioare. autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite autorizaţiile integrate de mediu. numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în O. conform dispoziţiilor legale în vigoare. trebuie să aplice măsuri în conformitate cu cerinţele Directivei I.E.C. respectiv pentru un număr de 3 unităţi. („Seveso II”) urmăreşte 265 . 8). 96/82/E. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. pe care România l-a transmis la Comisia Europeană.P.C. Costurile preliminare estimate care sunt asociate acestor măsuri sunt de circa 4. Directiva Consiliului Europei nr.U. Măsurile menţionate sunt incluse în programele de etapizare şi programe de conformare care sunt anexe la autorizaţia integrată de mediu. din 16 decembrie 2003 privind amendarea Directivei Consiliului Europei nr. nr. 2003/105/E.R. aprobată prin Legea nr. Unităţile industriale care fac parte din Registrul European al Poluanţilor Emişi (EP. privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase („Seveso II”) se aplică amplasamentelor în care sunt prezente substanţe periculoase în cantităţi suficiente ca să existe pericolul producerii unui accident major. Scopul acestei Directive este de a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi de a limita consecinţele acestora pentru populaţie şi mediu.E.C.Pentru a se asigura aplicarea cerinţelor legale. din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase (SEVESO II) şi DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2003/105/C.P.C.E din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei Consiliului 96/82/C.) din anul 2007 (Anexa 9. DIRECTIVA CONSILIULUI 96/82/C. Directiva Consiliului Europei nr.T.G.R.3 milioane EURO. 96/82/E.

din cauza amplasării şi a proximităţii unor astfel de locaţii. prin secretariatul de risc. • Comisariatele judeţene din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu. precum şi a inventarului de substanţe periculoase de pe aceste amplasamente. b) la nivel regional • Agenţiile regionale pentru protecţia mediului.extinderea ariei de aplicare a Directivei. 7 şi 10. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Implementarea legislaţiei europene s-a realizat pe baza procedurilor şi normativelor specifice menţionate în Anexa 9. prin secretariatul de risc. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.G. denumite în continuare I. având în vedere accidentele industriale recente şi studiile efectuate asupra substanţelor cancerigene şi periculoase pentru mediu. Garda Naţională de Mediu. 5(1). autorităţile publice investite şi responsabile pentru aplicarea acestei hotărâri sunt următoarele: a) la nivel central • Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. precum şi pericolul amplificării acestuia prin efectul „Domino”. Autorităţile publice investite la nivel regional şi judeţean. Unităţile economice care intră sub incidenţa Directivei • Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. prin secretariatul de risc. nr. utilizând informaţiile primite de la operator. nr. • inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă.. identifică amplasamentele sau grupurile de amplasamente unde există posibilitatea producerii unui accident major. 5. Conform H.G. Situaţii de Urgenţă. prin: secretariatul de risc.S. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase cu modificările şi completările ulterioare. Pentru Directiva SEVESO II nu s-a obţinut perioadă de tranziţie în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. art.U. Directiva SEVESO II este transpusă total în legislaţia românească prin H. prin Inspectoratul General pentru 266 . prevăzute la art. conform art.1. precum şi clarificarea unor prevederi ale acesteia. • Comisariatele regionale din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu. c) la nivel judeţean: • Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului.

astfel încât în elaborarea politicilor de prevenire a accidentelor majore. în vederea luării măsurilor necesare în cazul producerii unui accident major. au obligaţia să ia următoarele măsuri: . construcţia. 804/2007 care intră sub incidenta art. Informaţiile vor cuprinde cel puţin elementele prevăzute în H. (1) din H. în scopul de a demonstra: .G.identificarea pericolelor potenţiale de accidente majore şi că au fost luate măsurile necesare pentru prevenirea unor astfel de accidente şi limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii populaţiei şi mediului. Titularul activităţii are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului un raport de securitate.G. Operatorii amplasamentelor care intră sub incidenţa Directivei Seveso au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni accidentele majore şi de a limita consecinţele acestora. unităţilor de stocare. exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor. precum şi planul de management al securităţii pentru aplicarea acestei politici. pentru a permite luarea deciziilor cu privire la amplasarea de noi activităţi sau dezvoltarea ulterioară în jurul amplasamentelor existente. . care prezintă riscuri de accidente majore. Operatorii amplasamentelor identificate conform alin. . iar informaţiile necesare pentru elaborarea planului de urgenţă externă au fost furnizate Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă.că au fost incluse măsuri adecvate de siguranţă în proiectarea. Aceste informaţii se evaluează de către titularul activităţii. 804/2007. Titularul activităţii are obligaţia de a furniza personalului propriu şi persoanelor care pot fi afectate de un accident major generat de obiectivul respectiv. a sistemelor de 267 . 9.că planul de urgenţă internă a fost elaborat. cu avizul autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi protecţie civilă.SEVESO trebuie să implementeze măsuri pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi să limiteze consecinţele acestora pentru populaţie şi mediu. . . informaţii asupra măsurilor de securitate în exploatare şi asupra acţiunilor necesare în cazul în care survine un astfel de accident.asigurarea informaţiilor necesare autorităţilor publice competente la nivel regional şi judeţean şi autorităţilor publice locale responsabile cu planificarea amenajării teritoriului. la intervale de 3 ani.să demonstreze că au realizat un schimb reciproc adecvat de informaţii. echipamentului şi infrastructurii din interiorul amplasamentului.implementarea politicii de prevenire a accidentelor majore.

precum şi factorilor de decizie din cadrul unităţilor care deservesc publicul. H. 804/2007 furnizează informaţii privind măsurile de securitate în exploatare şi comportamentul în caz de accident. mass-media. operatorul poate solicita autorităţilor publice competente la nivel regional şi judeţean ca anumite date din raport să nu fie făcute publice. . operatorul 268 . atât autorităţile publice cât şi operatorii au obligaţii privind informarea publicului. tuturor persoanelor. 10.să furnizeze informaţiile necesare Inspectoratului Situaţiilor de Urgenţă în vederea întocmirii planului de urgenţă externă. Din motive de confidenţialitate industrială. Tipul de informaţii disponibile publicului sunt stipulate la art. 14. direct la operatori).G. cel puţin o inspecţie pe an la nivelul fiecăruia. comercială. pentru a limita consecinţele acestuia şi să notifice autorităţile competente în urma producerii unui accident major. a rapoartelor de securitate şi a planurilor de urgenţă internă pentru aceste amplasamente să fie avute în vedere natura şi amploarea pericolului global de accident major. autorităţile competente (Ministerul Mediului. de exemplu. Este vorba atât de informarea pasivă. Documentaţiile întocmite de către operatori sunt puse la dispoziţia publicului interesat şi în cadrul procedurii de emitere a autorizaţiilor de mediu.să asigure cooperarea pentru informarea publicului asupra acestor categorii de amplasamente. care ar putea fi afectate de un accident major produs pe amplasament.) sunt obligate să organizeze un sistem de inspecţie. operatorii şi autorităţile competente este necesar să participe activ prin distribuirea de pliante şi broşuri.G. care să informeze publicul cu privire la comportamentul în caz de accident. personală. care constă în accesul continuu la informaţii (internet. Directiva Seveso acordă drepturi publicului atât în domeniul accesului la informaţii. În acest caz. . Totodată.G. dar şi de cea activă.management al securităţii. 804/2007. cât şi cel al consultării. Operatorii amplasamentelor Seveso care intră sub incidenţa prevederilor art. cu aprobarea autorităţilor publice competente la nivel regional şi judeţean. care să asigure evaluarea sistematică a operatorilor/stabilimentelor sau. Categoriile şi grupurile de substanţe periculoase se regăsesc în Anexa nr. H. de securitate publică sau de apărare naţională. Agenţiile de Protecţia Mediului etc. 1 la H. 804/2007 acestea putând fi incluse în planurile de management ale bazinelor hidrografice. operatorii trebuie să elaboreze un plan de urgenţă internă care să cuprindă măsurile ce trebuie aplicate în interiorul amplasamentului în cazul producerii unui accident major.

12 unde se prezintă măsurile pentru reducerea presiunilor de la activităţile industriale s-au menţionat şi directivele sub care pot fi încadrate măsurile de implementat. 9. pe de o parte. astfel încât să se reducă riscurile pentru populaţie. 9. şi 269 .E.E privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. unităţile care intră sub incidenţa Directivei SEVESO II şi care pot afecta calitatea apelor de suprafaţă şi subterane.C. pe de altă parte.A. amendată de Directiva Consiliului 97/11/E. se vor lua măsurile necesare pentru ca politicile de dezvoltare şi amenajare a teritoriului sau alte politici relevante şi procedurile de punere în aplicare a acestora să ţină cont.I. clădiri şi zone de utilitate publică. zone de recreere şi zone protejate de interes şi sensibilitate deosebite şi. stabilite în funcţie de nivelul de pericol.I.) Procedura E.E. să fie luate în considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore şi de limitare a consecinţelor acestora. şi de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/35/C. 6. În Anexa nr. în cazul amplasamentelor existente.E. de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/C.are obligaţia de a pune la dispoziţia publicului un raport modificat din care sunt excluse informaţiile confidenţiale.C. indiferent de primirea raportului de securitate sau a oricărei alte documentaţii elaborate de operator. privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva E. iar costurile nu au putut fi defalcate.E. În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad.P. La nivelul anului 2008 au fost inventariate 16 unităţi industriale care intră sub incidenţa Directivei SEVESO II (Anexa nr.9) DIRECTIVA 85/337/C. sau în alte politici relevante. au fost inventariate împreună cu unităţile I. este o cerinţă a Directivei Consiliului 85/337/C.E. Inspectoratele Județene pentru Situaţii de Urgenţă şi Comisariatele Judeţene al eGărzii Naţionale de Mediu organizează sistemul de inspecţie şi control adaptat tipului de amplasament în cauză. căi principale rutiere. între amplasamente şi zone rezidenţiale..A. De asemenea. de necesitatea unor măsuri tehnice suplimentare conform prevederilor art.P. trebuie să ia măsurile necesare ca în politica de dezvoltare a teritoriului.E. în colaborare cu autorităţile publice competente la nivel regional şi judeţean. Autorităţile publice locale responsabile cu planificarea amenajării teritoriului. de necesitatea menţinerii unor distanţe adecvate.

864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.A. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru obţinerea acordului de mediu. datorită printre altele. 270 . Dintr-un total de 17 proiecte supuse procedurii E. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalu[rii impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private. naturii.M. O. Câteva proiecte importante supuse Procedurii E. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin următoarele acte normative: O.. sunt supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care constă în: − evaluarea iniţială a proiectului realizată de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în care este identificată localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar.A.10. − încadrarea proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. dimensiunii sau localizării lor. este transpusă în legislaţia românească prin H. nr. care pot avea impact semnificativ asupra mediului. - OM nr.I. 445/2009.M.A.35%). Acordul de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie.A.E. în perioada 2005 – 2009 sunt prezentate în Anexa 9. au obţinut acordul de mediu un număr de 14 (82.96/61/C. inclusiv pentru proiecte de dezafectare.G. nr. − analiza calităţii raportului privind impactul asupra mediului. în special proiectele care au relevanţă pentru apă.. Lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. precum şi lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului sunt menţionate în Anexele 1 şi 2 ale HG nr. nr.I. proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului.I. Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente. − definirea domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului.I. aşa numita Directiva E. Directiva E.

Programului Operaţional pentru Pescuit pentru perioada 2007-2013 şi legislaţia aferentă (Anexa nr. a fost elaborat de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în urma unui proces de consultare a agenţilor socio-economici.P. precum şi legislaţia naţională care implementează prevederile documentelor europene.O.E. În România s-a implementat legislaţia naţională corespunzătoare domeniului de piscicultură şi acvacultură.G. asigură cadrul legal pentru implementarea măsurilor de bază în domeniul pisciculturii şi acvaculturii.P. P. elaborându-se documentele strategice Planul Naţional Strategic de Pescuit pentru perioada 2007-2013. Planul Naţional Strategic de Pescuit este în conformitate cu Politica Comună de Pescuit şi politica de guvernare a României pentru dezvoltarea acesteia şi prezintă priorităţile. acestea fiind: 271 . Principalele documente din legislaţia comunitara sunt cele promovate de D. care urmăreşte implementarea în România a unui pescuit durabil şi diversificarea activităţilor economice în zonele de pescuit. Programul Operaţional pentru Pescuit cuprinde activităţile prioritare şi stabileşte metodologia prin care se pot accesa fondurile nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru perioada 2007 .N. Planul Naţional Strategic reprezintă strategia de dezvoltare a sectorului ale cărei obiective vor fi atinse prin implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit.P.N. O.A. 4 (i) al Directivei Cadru a Apei. conform prevederilor art.E.O.-urilor şi organizaţiilor profesionale. P. reprezintă implementarea Planului Naţional Strategic pentru Pescuit şi Acvacultură pentru perioada 2007 .G. a autorităţilor publice centrale şi locale. cum a fost denumită strategia de dezvoltare a sectorului pisciculturii şi acvaculturii.P.Măsuri pentru dezvoltarea sectorului de piscicultură şi acvacultură şi reducerea efectelor asupra resurselor de apă Legislaţia comunitară în domeniul pescuitului.).) a lansat la 11 iulie 2009 Programul Operaţional pentru Pescuit (P.1).2013. Pescuit şi care au în centru Regulamentul Consiliului (C. 1198/2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit. Programul Operaţional pentru Pescuit cuprinde patru obiective specifice. Pescarii.O.) pentru pescuit şi acvacultură. 9. precum şi alte documente europene relevante. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (A. organizaţiile şi autorităţile publice locale pot obţine finanţare din fondurile structurale acordate de Uniunea Europeană (U.2013 în domeniul pescuitului şi acvaculturii.) nr. sindicatelor. obiectivele şi resursele financiare publice necesare implementării Politicii Comune de Pescuit în România.

Axa Prioritară 2: Acvacultură. care să determine capacitatea de susţinere a acvaculturii în cadrul bazinelor hidrografice.- Dezvoltarea completivităţii şi durabilităţii sectorului pescăresc primar. Cel mai probabil. 272 . . Având în vedere obiectivele relevante ale axelor prioritare. Pe baza obiectivelor specifice au fost dezvoltate cinci axe prioritare de intervenţie în care se acordă o atenţie specială selectării măsurilor adecvate de reducere a impactului asupra mediului şi pentru compensarea efectelor negative potenţiale ce pot apărea. În zonele sensibile aceasta va fi o condiţie obligatorie pentru acordarea finanţării pentru proiecte. aceasta se va concentra asupra barajelor de la Porţile de Fier.O. regional şi naţional. introducerea de măsuri pentru protecţia/refacerea unor specii acvatice în pericol (delfinii din Marea Neagră. pescuit în apele teritoriale. de asemenea. . elaborarea unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea creării unor recife artificiale de-a lungul coastei Mării Negre. Sprijinirea elaborării unui P. planurilor de amenajare a teritoriului judeţean. introducerea unor scheme de aqua-mediu în fermele piscicole pentru protejarea faunei şi florei naturale. procesarea şi comercializarea produselor piscicole şi de acvacultură (140 mil. Euro). efectele pozitive vor apărea în urma realizării măsurilor planificate în cadrul următoarele axe prioritare: . Se recomandă ca rezultatele Master Planului să fie comunicate autorităţilor naţionale şi judeţene pentru adaptarea planurilor de management bazinale. reintroducerea lostriţei în apele interioare etc. Euro). elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a se vedea în ce măsură este posibilă reconstruirea rutei de migraţie a sturionilor de-a lungul Dunării. s-au propus următoarele măsuri de bază: elaborarea unui Master Plan pentru dezvoltarea durabilă a acvaculturii în România pentru următorii 20 de ani.Axa Prioritară 3: Măsuri de interes comun (40 mil. măsuri pentru promovarea acvaculturii organice.). Euro). planurilor de management bazinale. planurile de amenajare a teritoriului judeţean. regional şi naţional vor trebui să fie adaptate potrivit rezultatelor acestui Master Plan. Sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor pescăreşti şi îmbunătăţirea calităţii în aceste zone.Axa Prioritară 4: Dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit (100 mil. Este necesară. Dezvoltarea pieţei produselor pescăreşti. în concordanţă cu Politica Comună de Pescuit.

se vor aplica măsuri pentru pescuitul în apele interioare astfel încât să se asigure durabilitatea resurselor din apele interioare. În cadrul Axei Prioritare 2: Acvacultură. numai pentru unităţile de acvacultură care desfăşurau activităţi de acvacultură anterior deciziei. întărirea controlului pentru folosirea acestor locuri de către pescari şi descurajarea pescuitul ilegal. măsuri de aqua-mediu şi măsuri pentru pescuitul în apele interioare. procesarea şi comercializarea produselor piscicole şi de acvacultură. Astfel. se vor aplică măsuri pentru investiţii productive în acvacultură. zonele montane). Această măsura poate oferi sprijin sub formă de primă pentru: compensaţii pentru maximum 2 ani pentru fermele care s-au transformat în ferme ecologice (producţii organice). compensaţii pentru maximum 2 ani ulterior datei deciziei privind zonele protejate în concordanţă cu NATURA 2000. De asemenea. În cadrul Axei Prioritare 3 „Măsuri de interes comun” se urmăreşte crearea unei infrastructuri comune pentru lucrătorii sectorului piscicol. Refacerea zonelor de reproducere şi alte acţiuni similare se pot 273 . peisajului şi resurselor naturale şi diversitatea genetică şi managementul peisajelor şi caracteristicile tradiţionale ale zonelor de acvacultură (Delta Dunării. sprijinirea restructurării sectorului prin intermediul acţiunilor colective. Măsurile de aqua-mediu au scopul de a promova practicile de producţie prietenoase cu mediul în sectorul de acvacultură românesc. Programul va reţine 5 măsuri din cele 6 propuse de regulamentul Fondului European pentru Pescuit.introducerea unor scheme de aqua-mediu în fermele piscicole pentru protejarea faunei şi florei naturale. compensaţii reprezentând o valoare maximă la hectar în fermele de acvacultură unde sunt aplicate obligaţiile de aqua-mediu în plus faţă de cadrul legal. acţiuni care urmăresc dezvoltarea pieţei. pescuit în apele teritoriale. a patrimoniul genetic sălbatec şi a mediului. intenţionându-se acordarea de prime fermierilor din acvacultură care se angajează să aplice formele de acvacultură cuprinse în articolul 30 din Regulamentul Comisiei privind Fondul European pentru Pescuit. se prevede crearea de zone protejate acolo unde pescuitul este interzis. dintre care măsura 3. Măsurile de aqua-mediu au în vedere introducerea de noi metode pentru producţia din acvacultură care sunt compatibile cu protecţia şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.2 Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice are relevanţă pentru bazinele hidrografice. prin crearea punctelor de colectare centrale pentru comercializarea capturilor în Delta Dunării şi de-a lungul fluviului Dunărea.

000 25.735.300. (Euro) 9. de 77 de milioane de Euro (25%).000 140.325. dacă sunt legate de activităţi de pescuit.000.000. studiilor pentru monitorizarea şi supravegherea speciilor şi a habitatelor.975.000. unde aceste zone sunt direct legate de activităţi piscicole) poate acoperi de asemenea costurile pentru consultarea actorilor implicaţi pe durata discuţiilor planurilor de management.dovedi de asemenea necesare pentru managementul durabil al pescuitului în apele interioare. prelucrarea informaţiilor şi material publicitare.000 3.7 de milioane de Euro până în 2013 (75%).7 307. protecţia şi îmbunătăţirea mediului în cadrul programului NATURA 2000.000 10.000 35. organisme sau firme. măsuri cu privire la protecţia şi îmbunătăţirea mediului ariilor protejate din cadrul reţelei NATURA 2000.714. pe axele prioritare Prioritate Contribuţia publica totală (Euro) Axa 1 Axa 2 Axa 3 Axa 4 Axa 5 Total 13.735.P. incluzând cartarea şi a managementului de risc (sisteme de avertizare).207 230.000.000 14.P. autorităţi publice sau private responsabile pentru iniţierea sau pentru implementarea măsurilor. la care se adaugă contribuţia României. În ceea ce priveşte finanţarea aplicării măsurilor prin Programul Operaţional pentru Pescuit (P. 5 Alocare financiară a P.7 Contribuţie F.7 Rata de cofinanţare F.618.P.000. Sprijinul conform Art 38(2)(c) din F.904.000 75. cu următoarea defalcare financiară: Tabelul 9. Uniunea Europeană alocă fonduri nerambursabile de 230.E.7 76.000.000 10.000.).P. Această măsură va sprijini acţiuni pentru: construirea sau instalarea facilităţilor statice sau mobile destinate protecţiei şi dezvoltării faunei şi florei acvatice.942.O.P. inclusiv a zonelor de reproducere şi a rutelor de migraţie pentru speciile migratoare.000.318. (de ex.739.000.O.000 40.000 100.000 30. Aceştia primesc ajutor 274 .942. (%) 75 75 75 75 75 75 Beneficiarii sunt operatori. reabilitarea apelor interioare.207 Contribuţie naţională (Euro) 3.579.E.000 105.E.

G.I. 1176/2005 privind statutul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.T.P. Speciile şi numărul de exemplare de sturioni sunt stabilite de comun acord cu Ministerul Mediului. cu strategiile.E. În vederea asigurării corelării necesare a măsurilor pentru categoria de presiuni piscicultură. aceasta administrează resursele de apă din domeniul public al statului şi infrastructura Sistemului naţional de gospodărire a 275 . vor fi aduşi în Dunăre peste 100. În ceea ce priveşte peştii migratori. din planul de management bazinal.000 de pui de sturioni. 239 din 28 aprilie 2009 privind interzicerea pescuitului acestei specii pe o perioadă de 10 ani.E. (Convenţia privind Comerţul Internaţional cu Specii Sălbatice de Faună şi Floră) de la Geneva. proveniţi din crescătorii de peşte. Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Durabile. proiectele şi acţiunile prevăzute la nivel naţional. Ele emit semnale care vor fi recepţionate iar apoi redirecţionate cu ajutorul sateliţilor. Programul se derulează prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură. împreună cu Administraţia Naţională „Apele Române” şi Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. au iniţiat un protocol de colaborare pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în vederea asigurării implementării eficiente a Programului Operaţional pentru Pescuit al României 2007-2013.S.2. regional şi local în acest domeniu. 9. sturionii sunt preferaţi de către pescari deoarece ei sunt producători de icre negre. cât şi faţă de Secretariatul C. Această măsură de populare şi de susţinere a Dunării cu puiet de sturioni corespunde realizării obligaţiilor pe care ţară noastră şi le-a asumat atât faţă de celelalte ţări din regiune. Astfel timp de 10 ani se interzice pescuitul comercial al sturionilor în România. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Mediului odată cu apariţia Ordinului comun nr.public conform articolului 3 (l) din Regulamentul Fondului European pentru Pescuit (F. Sturionii trăiesc în apele de coastă ale Mării Negre şi se reproduc pe Dunăre. În total. Ministerul Agriculturii. În vederea protejării acestora a fost iniţiat Programul de populare a Dunării cu sturioni de către Ministerul Agriculturii. Măsuri şi etape pentru aplicarea principiului recuperării costurilor serviciilor de apă Nota: În conformitate cu H. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a alocat un milion de euro pentru repopularea Dunării cu pui de sturioni. din care se prepară renumitul caviar de Marea Neagră.). iar aceştia se monitorizează de către specialiştii în acvacultură cu ajutorul unor cipuri speciale.

precum şi infrastructura sistemelor naţionale de veghe hidrologică. lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor – activităţi cu caracter social. . exploatarea şi întreţinerea infrastructurii „Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor”. hidrogeologice şi de gospodărire a apelor. 9.1. bonificaţii şi penalităţi şi care funcţionează conform următoarelor principii: poluatorul plăteşte şi utilizatorul plăteşte. în scopul cunoaşterii şi al gestionării unitare pe ansamblul ţării a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană pentru care prestează activităţi specifice de gospodărire a apelor. . Serviciile publice de alimentare cu apă.apelor. . prevenire şi avertizare în caz de poluări accidentale. formată din lacuri de acumulare.supravegherea calităţii resurselor de apă. în funcţie de activităţile prestate şi de cele privind folosirea raţională a resurselor de apă. derivaţii. canale.administrarea. întreţinerea cursurilor de apă. hidrogeologică şi de monitorizare a calităţii resurselor de apă aflate în patrimoniul său. canalizare şi epurare sunt prestate de operatori economici la nivelul fiecărui judeţ.administrarea. 276 . În conformitate cu Art. restaurarea şi valorificarea resurselor de apă. Veniturile proprii se asigură prin aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă. hidrogeologice. 9 al Directivei Cadru. luând în considerare cheltuielile aferente exercitării următoarelor atribuţii: . Cheltuielile curente pentru funcţionarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” sunt asigurate în principal din venituri proprii. diguri de apărare împotriva inundaţiilor. exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de observaţii şi măsurători hidrologice. informaţii aferente acestor servicii publice sunt incluse în Planul de Management pe Bazin Hidrografic.2.constituirea şi gestionarea fondului naţional de date hidrologice.protecţia. plăţi. care include sistemul de contribuţii. Preambul Mecanismul de recuperare a costurilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor are la bază contribuţiile aferente activităţilor specifice de gospodărire a apelor pe categorii de utilizatori şi surse. . prize de apă şi alte lucrări specifice.

277 . Figura 9. Cerinţa de unicitate a nivelului contribuţiilor în plan naţional este datorată echipării economice diferite la nivelul bazinelor/spaţiilor hidrografice. Contribuţia specifică pentru utilizarea resursei de apă pe categorii de resurse şi utilizatori este aferentă accesului la sursă şi depinde în mod direct de cheltuielile de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor şi de volumul de apă brută prelevat. de circa 20 mld. m3 (din sursa utilizabilă). inclusiv pentru cei ce manifestă o preocupare constantă în protejarea calităţii şi cantităţii apei. aplicarea de penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă. refolosirea şi economisirea resursei de apă prin aplicarea de stimuli economici. precum şi din faptul asigurării redistribuirii şi împărţirii riscurilor. gestionarea durabilă a resurselor de apă. precum şi condiţiei de a nu influenţa semnificativ costurile de producţie a apei potabile. Dacă volumul lucrărilor de întreţinere şi exploatare are un caracter relativ constant.Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă are deci la bază principiul recuperării costurilor privind gospodărirea apei. luând ca bază datele din economie. volumul de apă prelevat variază în funcţie de cerinţa utilizatorilor (Figura 9. solicitat de către beneficiari. de producere a energiei.3 Dinamica cerinţelor de apă La dimensionarea preţurilor făcută în anul 1990 s-a luat în calcul un volum anual de apă. realizând astfel o echitate relativ stabilă în ceea ce priveşte gradul de înzestrare a diferitelor spaţii hidrografice.3 Dinamica cerinţelor de apă).

05 mld. iar în anul 2007 la 7.5 mld. iar la unităţile de gospodărire comunală. irigaţii) a condus la reducerea continuă a volumului de apă brută prelevat la 9. lei. m3.22% din producerea de energie electrică din termocentrale la 1000 mc (Figura 9.N. a condus la reducerea veniturilor necesare realizării reparaţiilor şi întreţinerii lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare. Un alt inconvenient major îl reprezintă faptul că.A.). în sectorul energetic 0.A. În prezent cheltuielile cu apa brută în sectorul industrial sunt sub 4%. siderurgie. când s-au realizat lucrări în valoare de 305.107/1996 cu modificările şi completările ultarioare. m3.R.4).9 mld. Figura 9. statul nu realizează şi susţinerea financiară prin bugetul de stat.700 (conform Normativului pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii la mijloacele fixe aflate în administrarea Autorităţii Publice Centrale în Domeniul Apelor . ceea ce reprezintă o reducere de 4.A. Diminuarea cererii de servicii publice de gospodărire a apelor.4 Ponderea cheltuielilor cu apa brută 278 .Restrângerea drastică a activităţii în unele ramuri ale economiei (minerit.) realizează activităţi de apărare împotriva inundaţiilor. deşi Administraţia Naţională Apele Române (A. în anul 2005 la 7. faţă de necesarul de circa 530.R. Situaţia s-a menţinut astfel în anul 2007.5 mld.Administraţia Naţională „Apele Române” . agricultură. m3.N.000 mld.2 ori faţă de anul 1990.96% din producerea de energie electrică la 1000 mc uzinat şi 0. în anul 2001 la 7. Efectul economic al ajustării contribuţiilor la cel puţin nivelul indicilor preţurilor de consum asupra utilizatorilor este nesemnificativ. în definitiv comenzi sociale în conformitate cu Legea apelor nr. m3 în anul 1998. costurile cu apa brută sunt sub 6%.

având în vedere că analiza de preţ s-a făcut pe baza costurilor înregistrate. republicată în M. până în anul 2008 nivelul contribuţiilor aplicate în scopul gospodăririi raţionale şi durabile a resurselor de apă a fost menţinut la nivelul anului 2005 (conform O. Deşi cerinţa de apă. prin luarea în calcul a unui volum de 11.U. 73/2005). investiţia de capital este dependentă de bugetul naţional. Deşi cuantumul contribuţiilor aferente activităţilor specifice de gospodărire a apelor a fost ajustat prin H. a fost întotdeauna sub necesar. 3.0 mld. dar nu au fost corelate în timp real cu indicele preţurilor de consum. mc/an faţă de circa 20 mld. diguri etc. prin lipsa fondurilor de investiţii.5).). deci implicit de activităţi specifice de gospodărire a apelor. doar în anul 1992 s-a luat în considerare acest fapt la ajustarea preţurilor. Majoritatea preţurilor de consum au fost liberalizate. Rata de revenire în investiţii este foarte scăzută. 242/31 mai 1999. controlat de stat.2. s-a diminuat faţă de anul 1995. neasigurând realizarea programului de menţinere în siguranţă a lucrărilor de gospodărire a apelor din administrare şi a celui de monitorizare calitativă a resurselor de apă (Fig. cu circa 50 miliarde lei. Deficienţe ale sistemului actual de recuperare a costurilor activităţilor specifice de gospodărire a apelor 1.G. mc. la care s-au adăugat influenţele din alte ramuri şi nu necesarul ce trebuie realizat. 803/2008 în august 2008 cu indicele de inflaţie aferent perioadei august 2005. 4. Amortizarea se calculează în baza Legii 15/1994. Indicele de ajustare a contribuţiilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor – indicele preţurilor de consum.O. 9. De aceea.ianuarie 2008. 2. 279 . iar cele pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor au rămas controlate de stat. perioada de 3 ani constantă în nivelul contribuţiilor a dus la o puternică decapitalizare.G. pentru activele aflate în patrimoniul public valoarea amortizării nefiind calculată. Astfel amortizarea acoperă numai active relativ nesemnificative şi elimină activele mari (baraje. Astfel.2.9.

conform legislaţiei române. necesare în special pentru conformarea cu D.R.N.Figura 9. va trebui să finanţeze parţial.A.A. Principiul recuperării costurilor. Datorita limitărilor la finanţările din bugetul de stat.R. contribuie parţial la recuperarea costurilor de resursă. şi implementarea acesteia.R. Veniturile înregistrate nu contribuie la recuperarea costurilor de investiţii şi nici la finanţarea lucrărilor majore de infrastructură.R. Deoarece acest gen de infrastructură este de interes naţional. şi într-un procent mult mai redus.5 ani a ajustării contribuţiilor specifice de gospodărire a apelor au condus la decapitalizarea Administraţiei Naţionale Apele Române cu repercusiuni în constituirea surselor pentru finanţarea lucrărilor de gospodărire a apelor necesare menţinerii în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor.C. aşa cum este menţionat în Directiva Cadru Apa. administrare cât şi a celor de investiţii.N.5 Evoluţie Indici Preţuri Consum 5. la valorile investite din fonduri proprii. Veniturile Autorităţii Publice Centrale în domeniul Apelor . de gestiune calitativă a resursei.N. din fonduri proprii. 280 .A. se referă la recuperarea atât a costurilor de operare. reabilitarea unor lucrări majore de infrastructură. A. va plăti amortismente pentru aceste investiţii.N. 6.A. va continua să finanţeze investiţii de valoare mică. A. pentru ele nu se plătesc cheltuieli de amortisment. Întârzierile de la 6 luni la 2. aceste lucrări sunt finanţate din bugetul de stat şi. la cele de administrare. A.A.A.

Măsuri privind dimensionarea mecanismului economic în domeniul gospodăririi apelor în vederea asigurării recuperării costurilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor Articolul 9 din Directiva Cadru prevede: Principii în abordarea politicii aferente activităţilor specifice de gospodărire a apelor: principiul poluatorul plăteşte.9. 281 . principiul utilizatorul plăteşte. principiul recuperării costurilor.3. prin asigurarea redistribuirii şi împărţirii riscurilor şi asigură o echitate în ceea ce priveşte gradul de înzestrare a diferitelor spaţii/bazine hidrografice. Considerente în abordarea politicii aferente activităţilor specifice de gospodărire a apelor:  Din punct de vedere al nivelurilor unice în plan naţional pe surse şi utilizatori. sistemul actual de contribuţii specifice de gospodărire a apelor prezintă un avantaj faţă de un sistem de contribuţii specific de gospodărire a apelor pe spaţii/bazine hidrografice.2. incluzând aici costul de mediu şi resursa pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor.

Se va reanaliza totodată sistemul de bonificaţii acordat utilizatorilor care contribuie la protecţia calităţii ca instrument stimulativ în stabilirea cuantumului contribuţiilor. Etapa 1: Redimensionarea cuantumului contribuţiilor pentru asigurarea resursei de apă pe surse şi utilizatori Ipoteze Stabilirea unor contribuţii specifice de gospodărirea apelor de tip binom pe baza unui element fix.R. Redimensionarea cuantumului contribuţiilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor va fi realizată în 2 etape. respectând principiul evitării sistemelor concurenţiale.N. Subetape  definirea tipurilor de costuri pentru care se va realiza redimensionarea cuantumului contribuţiilor în vederea realizării analizei de recuperare a costurilor. gestionând o resursă cu caracter de monopol de stat. Etapa 2 Redimensionarea cuantumului contribuţiilor activităţilor de primire în apele de suprafaţă a substanţelor poluante din apele uzate evacuate în limita reglementarilor legale. Din punct de vedere al gradului de acoperire a necesarului de cheltuieli pentru menţinerea în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor mecanismul economic este inadecvat. Etapa 1. 282 . precum şi a contribuţiilor pentru cunoaşterea resurselor de apă din punct de vedere cantitativ şi calitativ. activităţi de hidrologie operativă şi prognoze hidrologice. proporţional cu cheltuielile necesare pentru menţinerea exploatării şi a funcţionării sistemului naţional de gospodărirea apelor. fiind strict necesară îmbunătăţirea acestuia. Măsuri şi etape Politica în domeniul mecanismului economico-financiar va ţine cont de îmbunătăţirea actualului mecanism economico – financiar în domeniul gospodăririi apelor.  realizarea structurii cheltuielilor pe centre generatoare de cost. A. Redimensionarea cuantumului contribuţiilor pentru asigurarea resursei de apă pe surse şi utilizatori.A.

 realizarea structurii cheltuielilor pe centre generatoare de cost aferente.  alocarea costurilor aferente primirii de substanţe uzate pe tip de poluant.  dimensionarea costurilor de resursă. fizico-chimice şi hidromorfologice – ape de suprafaţă). biologice. Subetape  definirea tipurilor de costuri pentru care se va realiza redimensionarea cuantumului contribuţiilor în vederea realizării analizei de recuperare a costurilor. 283 . activităţi de hidrologie operativă şi prognoze hidrologice Ipoteze Determinarea/aplicarea unei contribuţii specifice pentru protecţia calităţii apelor în baza activităţii de monitoring pentru toate categoriile de apă de suprafaţă şi subterană având în vedere: realizarea programelor de monitoring stabilite în concordanţă cu cerinţele Directivei Cadru Apa. biotă). dar şi cu celelalte Directive din domeniul calităţii apelor. elementele de monitorizare (cantitative şi chimice – ape subterane. Etapa 2: Redimensionarea cuantumului contribuţiilor activităţilor de primire în apele de suprafaţă a substanţelor poluante din apele uzate evacuate în limita reglementarilor legale precum şi a contribuţiilor pentru cunoaşterea resurselor de apă din punct de vedere cantitativ şi calitativ.  defalcarea cheltuielilor pe centre generatoare de cost aferente activităţilor de primire în apele de suprafaţă a substanţelor poluante din apele uzate.  alocarea costurilor pe categorii de surse şi utilizatori. precum şi mediile de investigare (apă. dimensionarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la nivelul necesarului Normativului de întreţinere şi reparaţii.  centralizarea costurilor la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române”  analiza privind influenţa noului cuantum al contribuţiilor asupra preţurilor apei potabile şi energiei. precum şi a contribuţiilor pentru cunoaşterea resurselor de apă din punct de vedere cantitativ şi calitativ. sedimente.  defalcarea cheltuielilor pe centre generatoare de cost. activităţi de hidrologie operativă şi prognoze hidrologice.  stabilirea noului cuantum al contribuţiilor.  centralizarea costurilor la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi stabilirea noului cuantum al contribuţiilor.

îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă şi a gradului de gospodărire a nămolurilor (provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate). la tarife accesibile. a serviciilor de alimentare cu apă şi apă uzată.Măsuri de recuperarea costurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă. din cadrul P. precum şi eficientizarea serviciilor publice de apă şi canalizare. canalizare şi epurare Cadru general Primul şi cel mai important domeniu de intervenţie. calitatea apei potabile în toate aglomerările umane. pentru gestionarea implementării măsurilor de investiţii.S. îl reprezintă sectorul care vizează „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. precum şi în funcţie de tarifele şi serviciile furnizate de aceştia. canalizare şi epurare • Promovarea sistemelor integrate de apă şi apă uzată într-o abordare regională. capacitatea profesională şi managerială. operatorii sunt încurajaţi să se asocieze în vederea înfiinţării unei companii regionale de apă. Acordarea finanţării în sectorul de apă este condiţionată de înfiinţarea Operatorilor Regionali şi a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară. în cazul acesta. De asemenea. Master Planul are scopul de a stabili şi prioritiza nevoile şi investiţiile în realizarea lucrării cu costuri cât mai mici. Măsuri în sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă. Obiectivele majore ale acestei axe urmăresc să asigure servicii de apă şi canalizare. construirea de staţii de epurare. urmărind astfel maximalizarea eficienţei costurilor prin realizarea de economii la 284 . Mediu. pentru a depăşi eventualele probleme administrative. Totodată. precum şi crearea de structuri eficiente de management al apei. performanţele tehnice şi financiare. Operatorii regionali sunt consideraţi eligibili în baza unui set de criterii privind mărimea. Beneficiarii eligibili care pot accesa fondurile europene alocate prin acest program sunt Autorităţile Locale (Consilii Judeţene şi Locale) în colaborare cu Operatorii regionali (societăţi comerciale deţinute de Unităţile Administrativ Teritoriale asociate în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară). În acest fel. Master Planul trebuie să redea soluţiile tehnice viabile şi de dezvoltare. cu investiţii axate pe extinderea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare. se stabileşte la nivelul fiecărui Operator câte o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP).O. criteriu pe baza căruia se atribuie eligibilitate unui proiect.

optimizarea costurilor de investiţii globale şi cele de operare induse de asemenea investiţii. la nivelul fiecărui Master Plan aprobat de Ministerul Mediului. pentru că orice cost de operare va fi acoperit prin tariful pe care operatorul îl va percepe utilizatorilor. pentru dezvoltarea sectorului de apă (Master Planuri pentru apă/apă uzată). Analiza economico-financiară în contextul Master Planului realizează un calcul al costurilor de operare şi întreţinere asociate cu proiectele identificate în programul de investiţii pe 30 de ani.10.scară. dar şi pentru asigurarea durabilităţii investiţiilor. bine coordonate şi sustenabile din punct de vedere financiar. Unele dintre zonele rurale pot fi de asemenea integrate în proiectul regional dacă un impact semnificativ asupra mediului poate fi justificat şi/sau dacă componente eficiente din punct de vedere al costului pot îmbunătăţi sustenabilitatea investiţiei în ansamblu. 285 . Regionalizarea este un element-cheie în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei din punct de vedere al costului infrastructurii locale de apă şi al serviciilor. Investiţiile prioritare la nivel regional urmăresc să ofere populaţiei utilităţi corespunzătoare de apă şi apă uzată. să genereze costuri de operare minime. Pentru a realiza acest lucru. a operaţiunilor. comunităţile din ariile geografice clar definite (de ex. în scopul îndeplinirii obiectivelor de mediu. Un obiectiv esenţial al acestor operaţiuni (proiecte regionale) este de a promova o mai mare eficienţă şi calitate în oferirea de servicii publice locale. de asemenea. dintr-un bazin hidrografic) sunt încurajate să se grupeze şi să dezvolte un program de investiţii comun. pe termen lung. • Infrastructura sistemelor de alimentare cu apă. canalizare şi epurare va trebui să genereze costuri de investiţie minime şi. prin investiţii şi promovarea de operaţiuni independente. • Proiectele regionale se vor adresa iniţial nevoilor din sectorul de apă din aglomerările urbane. Anexa 9. acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare şi unde populaţia beneficiară este mai numeroasă. • Prioritizarea investiţiilor în aria proiectului va ţine de asemenea cont de angajamentele asumate de România în negocierile pentru Capitolul 22 Mediu.1 sintetizează Analiza economico-financiară pentru serviciile publice de alimentare cu apă. a unei strategii de dezvoltare pe termen lung în sectorul de apă şi a unei dezvoltări regionale echilibrate. canalizare şi epurare. la calitatea cerută şi la tarife acceptabile.

cu modificările şi completările ulterioare. 107/1996.G. 107/1996. păşunatul. cu modificările şi completările ulterioare. identificate în capitolul 5. 5 alin. economice şi sociale.1. ca urmare a activităţii umane. 286 .Master Planurile sunt aprobate de Autoritatea de management pentru Programele Operaţionale Sectoriale de Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi pot fi consultate la Consiliile Judeţene sau la Ministerul Mediului – Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale. se impun măsuri de interdicţie a unor activităţi şi de utilizare cu restricţii a terenului. precum şi captările aferente acestora. se impune asigurarea acestor zone având în vedere legislaţia în vigoare. „Zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării”. întrucât nu pentru toate captările de apă din sursele de suprafaţă şi sursele subterane se asigură zone de protecţie. în scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii surselor de apă. În cele 279 zone de protecţie sanitară cu regim sever (18 pentru captările din ape de suprafaţă şi 261 pentru captările din ape subterane) sunt interzise: • • • • utilizarea îngrăşămintelor animale sau chimice şi a substanţelor fitofarmaceutice. se instituie zone de protecţie sanitară şi perimetre de protecţie hidrogeologică.(1) din Legea apelor nr. De asemenea. construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentarii cu apă potabilă. În cadrul celor 18 zone de protecţie pentru captări de apă din surse de suprafaţă pentru potabilizare şi 279 zone de protecţie pentru captări de apă subterane pentru potabilizare. culturile care necesită lucrări de îngrijire frecventă sau folosirea tracţiunii animale.3.pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică pentru sursele de ape subterane sau de suprafaţă. 9. Măsuri pentru protejarea corpurilor de apă utilizate sau care vor fi utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman În jurul lucrărilor de captare. irigarea cu ape care nu au caracter de potabilitate.08. pentru prevenirea riscului de contaminare sau de impurificare a apei. în conformitate cu prevederile art. şi a H. Realizarea zonelor de protecţie se face în conformitate cu prevederile Legii apelor nr.2005 . 930/11.

• • • pescuitul şi scăldatul. precum şi adăparea animalelor. activităţile menţionate pentru perimetrele de protecţie hidrogeologică şi pentru zone de protecţie sanitară cu regim de restricţie etc. recoltarea gheţii. utilizării substanţelor fitofarmaceutice care nu se degradează într-un timp mai scurt de 10 zile.• • • amplasarea de construcţii sau amenajări care nu sunt legate direct de exploatarea sursei. pentru orice fel de culturi. În cele 279 zone de protecţie sanitară cu regim de restricţie (18 pentru captările din ape de suprafaţă şi 261 pentru captările din ape subterane) terenurile pot fi exploatate agricol de către deţinătorii acestora. dar cu interzicerea: • • • utilizării îngrăşămintelor naturale. Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei. excavaţii de orice fel. se vor lua următoarele măsuri de protecţie constructive şi de exploatare: • cel care exploatează lucrările de captare pentru ape subterane trebuie să aibă în proprietate cel puţin suprafaţa de teren aferentă zonei de protecţie sanitară cu regim sever. • • • nu sunt permise nici un fel de intervenţii asupra stratului de sol activ şi a depozitelor acoperitoare ale acviferului. cu excepţia celor strict necesare exploatării sursei şi a instalaţiei . astfel delimitat încât. irigării cu ape uzate. prin aplicarea de măsuri de protecţie. construcţiei şi instalaţiei de alimentare cu apă. chiar epurate complet. Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever. să se elimine pericolul de alterare a calităţii apei. depozitarea de materiale. 287 . lucrările vechi de excavaţii deschise vor fi asigurate pentru prevenirea infiltrării apelor cu potenţial poluant. terenul va fi protejat împotriva eroziunii şi inundaţiilor.în aceste cazuri se vor lua măsuri pentru a preîntâmpina pătrunderea în sol a oricăror substanţe impurificatoare. în funcţie de condiţiile locale.

Direcţia Apelor Prut acordă avizul. executarea de decopertări prin care stratul acoperitor. depozitarea. lubrefianţi. amplasarea de campinguri. respectiv regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare. efectuarea de irigaţii cu ape uzate. amplasarea de sere. neepurate sau insuficient epurate. explorări şi exploatări de petrol. amplasarea de platforme de gunoi. staţionarea sau introducerea în subteran a substanţelor poluante. Perimetrul de protecţie hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare şi de descărcare la suprafaţa şi/sau în subteran a apelor subterane prin emergenţe naturale (izvoare).• crescătoriilor de animale şi depozitării de gunoaie animale. executarea de construcţii pentru activităţi industriale şi agricole: grajduri. gaze etc. executarea de foraje pentru prospecţiuni. spălarea maşinilor şi efectuarea schimburilor de ulei. protector al acviferului este îndepărtat. precum şi evitarea poluării apelor subterane şi a lacurilor cu substanţe poluante greu degradabile sau nedegradabile. În cazul în care în 288 . amplasarea de unităţi zootehnice. combustibili solizi etc. pentru captările de apă destinate alimentarii cu apă potabilă. drenuri şi foraje. containere cu deşeuri. silozuri de cereale. respectiv autorizaţia de gospodărire a apelor. iar măsurile de protecţie au drept scop păstrarea regimului de alimentare a acviferelor cât mai aproape de cel natural. depozite de îngrăşăminte şi de substanţe fitosanitare. În afară măsurilor restrictive cu privire la exploatarea agricolă. pe aceste terenuri sunt interzise: • • • • • • toate activităţile menţionate pentru perimetrele de protecţie hidrogeologică. depozitarea de carburanţi. amplasarea de unităţi care evacuează ape reziduale cu risc mare de poluare. în vederea înscrierii acestora în Registrul zonelor protejate. În perimetrele de protecţie hidrogeologică se interzic: • • • • • • • • evacuarea de ape pluviale din zone urbane sau din zone de trafic rutier. Direcţia Apelor Prut întocmeşte şi ţine la zi evidenţa computerizată a zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrelor de protecţie hidrogeologică din spaţiul hidrografic PrutBârlad şi o transmite la sfârşitul fiecărui an calendaristic Direcţiei de specialitate din cadrul Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

avizul/autorizaţia de gospodărire a apelor se va acorda numai dacă documentaţia de fundamentare a acesteia demonstrează ca nu este fezabilă nici o altă soluţie de alimentare cu apă. Supravegherea modificărilor regimului cantitativ şi calitativ al apelor subterane în perimetrele de protecţie hidrogeologică a lucrărilor de captare se face prin reţeaua hidrogeologică naţională.G. 8. Măsuri pentru controlul prelevărilor din sursele de apă pentru folosinţe Măsurile pentru controlul prelevărilor din sursele de apă pentru folosinţe . parte componentă a Reţelei Naţionale de Observaţii şi Măsurători pentru Gospodărirea Apelor a Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Sistemul de monitoring integrat al apelor. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către autorităţi desemnate prin lege. inspectorii compartimentelor de inspecţie teritorială pentru resurse minerale ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. respectiv: • • • • inspectorii Inspecţiei de stat a apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi inspectorii din cadrul Direcţiei Apelor Prut.populaţie. în vederea avertizării în timp util a consumatorilor asupra oricărei eventuale poluări a apei. în conformitate cu normele din H. industrie şi Agricultură (prezentate în cap. 9. alte persoane împuternicite de conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul apelor sau al autorităţii administraţiei publice locale. respectiv pentru stabilirea condiţiilor de cantitate pentru prelevarea din sursele de apă pentru folosinţe 289 . având în vedere situaţia preexistentă în zona de amplasament.1 „Analiza economică asupra utilizării apei”) se concretizează în următoarele tipuri de activităţi şi măsuri: • Controlul respectării cerinţelor din avizele şi autorizaţiile de gospodărirea apelor. precum şi programul de monitoring pe care deţinătorul captării urmează să îl efectueze în lucrările respective. 930/2005.4.aceste zone nu poate fi asigurată protecţia sanitară. comisarii Gărzii Naţionale de Mediu judeţene. Documentaţia trebuie să prevadă lucrări suplimentare pentru supravegherea calităţii apei în amonte de captare.

Reglementarea navigaţiei şi a activităţilor conexe acesteia pe căile navigabile se face de către Ministerul Transporturilor. cu modificările şi completările ulterioare. acte care reglementează legătura cu resursa de apă. Coordonarea şi monitorizarea activităţii de emitere a avizelor şi a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se organizează şi se exercită de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile prin personalul propriu.R. Conform prevederilor art. respectiv. controlul activităţii de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărirea apelor se realizează de către personalul împuternicit al autorităţii centrale pentru gospodărirea apelor. 662/2006 privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.. cu excepţia apelor geotermale. stabileşte regimul de folosire a resurselor de apă de către folosinţe. indicatori de calitate).N. 4 din Legea apelor nr.). organizează şi desfăşoară pe bazine hidrografice activitatea de gospodărire unitară. în interdependenţă cu principiile gospodăririi apelor şi asigurării dezvoltării durabile. Apele din domeniul public se dau în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” de către Ministerul Apelor. este un drept exclusiv al Guvernului. precum şi prin personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale „Apele Române” de la nivelul celor 11 Direcţii ale Apelor şi Sistemelor de Gospodărirea Apelor (S. prin unităţi de profil. 107/1996. Autoritatea publică centrală poate institui un regim de supraveghere specială. A. în caz de nerespectare a măsurilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor.G. indicatorii de capăt privind prelevarea apei (cantitate apă prelevată) şi evacuarea apelor uzate (volume. precum şi în baza Ordinului nr. stabilirea regimului de folosire a resurselor de apă. cu modificările şi completările ulterioare. indiferent de forma de proprietate. Administraţia Naţională „Apele Române” avizează/autorizează folosinţele construite pe ape sau în legătură cu apele în scopul gospodăririi raţionale a resurselor de apă şi al protecţiei acestora împotriva epuizării şi poluării.A. raţională şi complexă a apelor şi asigură coordonarea şi controlul aplicării reglementărilor legale în acest domeniu.A. Pădurilor şi Protecţiei Mediului.În conformitate cu Legea apelor nr. 290 . emite avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (autoritatea publică cenrtală în domeniul apelor) elaborează strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor. 107/1996. în calitatea pe care o are de administrator al domeniului public al apelor. exercitat prin Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (autoritatea publică cenrtală în domeniul apelor). în condiţiile legii.

Analiza de fond şi realizarea lucrărilor şi măsurilor din programul de etapizare includ. iar pe parcursul funcţionării acesteia. 661 din 1 august 2006. care se suportă de către titular..A. 658 din 31 iulie 2006 şi trebuie să se bazeze pe studii hidrologice. Programele de etapizare cuprind lucrări şi măsuri. surse de finanţare. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. acestea întocmesc programe de etapizare care cuprind lucrările şi măsurile necesar a fi executate în vederea protecţiei calităţii apelor. 52 din Legea Apelor nr. Pentru implementarea prevederilor Directivelor Europene în domeniul apelor şi conformarea la termenele stabilite a folosinţelor de apă. Documentaţiile de fundamentare trebuie să demonstreze că solicitantul avizului de gospodărire a apelor se poate conforma cerinţelor legale în ceea ce priveşte valorile parametrilor de capăt. potrivit art. autoritatea din domeniul apelor aplică penalităţi pentru depăşirea valorilor reglementate. responsabilii de realizarea măsurilor şi efectul măsurii aplicate. în baza documentaţiilor de fundamentare a solicitării întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. Nerealizarea lucrărilor la termenele scadente conduce la aplicarea de sancţiuni precum şi retragerea actului de reglementare. 107 din Legea Apelor nr. conform mecanismului economic aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. din partea unităţilor de gospodărire a apelor.Avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor se emit în baza Ordinului nr.R. de gospodărire a apelor şi de impact al lucrărilor respective asupra resurselor de apă. care se negociază în vederea aprobării cu Direcţiile Apelor şi/sau A. penalităţilor şi sancţiunilor cuvenite pentru încălcarea dispoziţiilor legale. 107/1996 cu modificările şi completările ulteriore. termene de conformare.inspecţia – destinată verificării încadrării în prevederile actelor de reglementare şi a legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor a folosinţelor de apă şi aplicării amenzilor.N. următoarele aspecte: . în temeiul Art. 73/2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 400/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Avizul de gospodărire a apelor se emite. 661 din 28 iunie 2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor publicat în MONITORUL OFICIAL nr. în cazul în care se constată nerespectarea (depăşirea) valorilor indicatorilor de calitate reglementaţi prin autorizaţie. 662 din 28 iunie 2006 privind aprobarea „Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor” publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 291 . Funcţionarea folosinţei de apă este reglementată prin autorizaţia de gospodărire a apelor.

în vederea conformării acesteia la termenele stabilite. max.negocierea – stabilită între folosinţa de apă ce urmează a fi reglementată şi emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor.lucrări. folosinţe hidromecanice. III. referitoare la FOLOSIREA APELOR: . (1) din Legea apelor nr. poduri plutitoare. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 54. În Anexele 1c2 şi 1d2 ale aceluiaşi ordin sunt menţionate competenţele de emitere a avizului de gospodărire a apelor. sunt menţionate lucrările şi categoriile de activităţi pentru care nu este necesară solicitarea şi obţinerea avizului de gospodărire a apelor. respectiv cele care au legătură cu prelevarea din surse de apă pentru folosinţe. sunt prevăzute lucrări pentru care este necesară notificarea către unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române". 292 . inclusiv cele din mediul rural. pct. injecţii de ape în subteran. alin. în conformitate cu prevederile art. construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor: lucrări de canalizare şi evacuare de ape uzate. amenajări pentru navigaţie. tot în Anexa 1b1. pentru începerea execuţiei şi anume. pentru care este necesară emiterea avizului şi autorizaţiei de gospodărirea apelor este menţionată în Ordinul nr. De asemenea. Lista lucrărilor şi categoriilor de activitate desfăşurate pe ape sau care au legătură cu apele. centrale hidroelectrice. cu construcţiile şi instalaţiile aferente: alimentari cu apă potabilă. turistice sau pentru agrement. În Ordinul nr. pentru aceasta.lucrări de folosire a apelor. nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii cu capacitate de până la 0. în condiţiile în care. alte lucrări de acest fel. iar apele evacuate rezultate după folosire nu influenţează calitatea resurselor de apă. 662/2006. . unde trebuie asigurate condiţii de realizare treptată a canalizării şi epurării apelor uzate. alimentari cu apă industrială şi pentru irigaţii. Anexele 1b1 şi 1b2. Anexa 1a. dacă debitul prelevat nu depăşeşte 2 l/s. plutărit şi flotaj.competenţă în funcţie de cerinţa Qzi. . amenajări balneare. alte asemenea lucrări. lucrări de captare a apei. pentru alimentarea cu apă pentru folosinţe destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii.lucrări şi instalaţii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calităţii apei. 662/2006. respectiv cele care au legătură cu prelevarea din surse de apă pentru folosinţe: . industrială şi pentru irigaţii . amenajări piscicole.Alimentari cu apă potabilă.2 l/s.. staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor.

. M. se avizează de ministerele interesate şi se aprobă de către M. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Scopul este realizarea unei gospodăriri operative a resurselor de apă şi asigurării integrale cu apă a folosinţelor.R. şi A. OG nr. 21/2004 – privind sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.. după caz. Procedural.M. Conform preveedrilor art. 13 şi 14 din Legea apelor nr. utilizatorii de apă sunt obligaţi să respecte normele de consum de apă pe unitatea de produs sau pe activitate şi să economisească apa prin folosire judicioasă. recirculare şi folosire repetată. Normele de consum de apă pe unitatea de produs sau pe activitate se determină şi se reactualizează periodic.Lucrări de explorare/exploatare prin foraj – competenţă de autorizare doar pentru Direcţiile Apelor.competenţă în funcţie de debit.. activităţile de monitoring ale utilizatorilor de apă.M.D.A.competenţă în funcţie de suprafaţă totală amenajată.N. . pentru a face faţă unui pericol sau consecinţelor unor accidente. Activităţile constau în analiza cerinţelor de apă ale beneficiarilor în funcţie de realizările anilor anteriori şi de solicitările de resurse de apă. precum şi condiţiilor de aplicare a restricţiilor temporare de folosire a resurselor 293 . au obligaţia să asigure întreţinerea şi repararea instalaţiilor proprii şi a celor din sistemele de alimentare cu apă şi canalizare-epurare. . a lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele se realizează de către SGA-uri. iazuri agropiscicole . 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.D. din Legeai apelor nr. OUG nr. Soluţionarea eventualelor divergenţe este de competenţa Guvernului.Alimentari cu apă din subteran prin foraje .D. la nivelul celor mai bune performanţe ale tehnologiilor folosite. De asemenea. inundaţiilor sau unui risc de lipsă de apă datorat supra-exploatării resursei. sunt în drept să ia măsuri de limitare sau de suspendare provizorie a folosirii apei. secetei.D. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art.Centrale hidroelectrice inclusiv microhidrocentrale . 21/2002 – privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale. .competenţă în funcţie de puterea instalată. 12.Amenajări piscicole. • Controale planificate. normele de consum se propun de utilizatorii de apă. tematice şi comune pentru activităţile de prelevare din sursele de apă pentru folosinţe În conformitate cu Legea apelor nr.

Activitatea de control presupune deplasare în teren la utilizatorii de apă.-ului pe raza căruia se desfăşoară controlul.-uri. se deplasează şi un reprezentant al S.A. se desfăşoară controale tematice şi comune.A.G. Măsuri pentru diminuarea poluării din surse punctiforme şi pentru alte activităţi cu impact asupra stării apelor Stabilirea măsurilor pentru diminuarea poluării din surse punctiforme şi pentru alte activităţi cu impact asupra stării apelor se face având în vedere informaţiile din documentele strategice şi legislative. şi A. controale tematice şi controale comune.A. În baza dispoziţiilor transmise de M. Direcţiile Apelor şi S.măsuri de îmbunătăţire şi termene precise.A.realizarea măsurilor impuse prin procesele verbale anterioare.M.R.N.A.N. . şi A. În cadrul Birourilor de Inspecţie Teritorială a Apelor de la nivelul A. operatorilor de servicii publice pentru apă..G.R. agenţilor economici.constatările din teren.de apă. se întocmesc Procese Verbale de Constatare şi Sancţionare a Contravenţiei.D.A. Deplasările se încheie prin întocmirea de procese verbale de constatare. Sistemelor de Gospodărirea Apelor. La deplasarea în teren a inspectorilor din cadrul Direcţiilor Apelor.N.-urilor. şi se concretizează prin întocmirea unui raport de activitate.M.5..N.M..A. atunci când este cazul. Controalele comune se desfăşoară împreună cu reprezentanţi ai M.D.A. documentele de autorizare şi pe baza informaţiilor colectate de la nivelul Direcţiilor Apelor. al Direcţiilor Apelor şi S. de obicei. Modul în care se desfăşoară controlul activităţii de gospodărire a apelor este inspecţia realizată prin controale planificate.G.R.D. în care se evidenţiază: . A. se efectuează controale planificate. Dacă se constată încălcări ale legislaţiei în domeniul apelor.G.. Garda de Mediu şi Agenţiile Regionale de Protecţia Mediului.A. prin compartimente de specialitate. Verificarea activităţii folosinţelor de apă se realizează prin acţiuni de control periodice efectuate de către A.D.D.R. Măsurile au fost grupate în funcţie de tipul activităţilor şi presiunilor create de acestea cu impact asupra stării apelor. . 9. respectiv: 294 .R.-urilor şi Direcţiilor Apelor se elaborează Planuri de restricţii în folosirea apei în perioade deficitare (secetă). Controalele tematice se desfăşoară în baza dispoziţiilor primite din partea M.D. Agenţiilor Regionale şi Judeţene de Protecţia Mediului.N. La nivelul S.

E.- Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii de la aglomerări umane – aglomerări cu mai mult de 2000 locuitori echivalenţi şi aglomerări cu mai puţin de 2000 locuitori echivalenţi.E. programe cu referire la măsurile aplicate pentru implementarea Directivei 91/271/C.E. deşeuri etc.E.E. privind epurarea apelor uzate urbane şi a altor directive europene asociate. acolo unde există. 98/83/C. substanţe periculoase/prioritar periculoase. 76/160/C. regionale şi locale.P. Strategii naţionale. respectiv cele care se referă la: • Directivele nr. nr. • Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii de la aglomerări umane – aglomerări cu mai mult de 2000 locuitori echivalenţi şi aglomerări cu mai puţin de 2000 locuitori echivalenţi Măsurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii de la aglomerări umane au fost stabilite având în vedere reducerea poluării provenite de la sursele de poluare punctiforme şi difuze pentru respectarea legislaţiei în vigoare.C. Master Planurile elaborate la nivel judeţean şi măsurile recomandate de acestea. nr. Măsurile sunt asociate cu implementarea cerinţelor directivelor europene în domeniu.E. pentru fiecare directivă europeană (DEAUU.E. 75/440/C. surse de finanţare. 295 .E. Pentru presiunile punctiforme (fermele zootehnice) stabilirea măsurilor trebuie să ţină cont de categoriile de ferme existente.) şi ramura industrială. precum şi sursele de finanţare. Strategii naţionale.P. Măsurile ce trebuie luate pentru diminuarea acestor presiuni punctiforme trebuie să ia în considerare următoarele: Strategii naţionale. - Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii din activităţile industriale. I. 78/659/C. SEVESO II. cu referire la măsurile aplicate activităţilor industriale. regionale şi locale. cu referire la măsurile aplicate activităţilor agricole. Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii din activităţile agricole..E. regionale şi locale.. pentru alimentarea cu apă potabilă.E.. Pentru aglomerări se vor avea în vedere. şi nr. 79/869/C. iar aceste măsuri trebuie să conducă la respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.E.. nr.

S.I.• • • Directivele nr.E.A.D.E.E.P. pentru colectarea şi epurarea apelor uzate Directivele nr. Disponibilitatea resurselor financiare etc. 86/278/C. 91/271/C.E. nr. programe ale Băncii Mondiale sau parteneriate public-private etc. 1999/31/C. S. Măsurile implementate în trecut se referă la lucrările de canalizare-epurare realizate deja sau în curs de finalizare. M. Capitolul 22: Mediu – Calitatea apei”.A. regionale şi locale care indică: • • • • Măsuri implementate în trecut.A. Documentele naţionale de aplicare cuprind atât planurile de implementare a ale directivelor europene în domeniul apei. Directiva nr. Măsurile impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene au ca obiectiv general asigurarea conformării cu cerinţele U. privind serviciile de apă (I.T. respectiv îndeplinirea obligaţiilor asumate prin „Poziţia Comună a Uniunii Europene (CONF-RO 52/04). şi nr.E. pentru managementul nămolului şi deşeurilor. regionale şi locale se referă la strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor şi au ca obiective: 296 .U. şi cele 7 directive fiice.E. cât şi documentele strategice care asigură cadrul de realizare a acestora: Planul Naţional de Dezvoltare pentru Protecţia Mediului.. privind depozitarea deşeurilor Priorităţile indicate de politicile naţionale.E. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării. regionale şi locale. prin intermediul proiectelor promovate la nivel naţional. Măsuri impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene. privind epurarea apelor uzate orăşeneşti modificată prin Directiva 98/15/C.E. S.E. Planul de implementare pentru Directiva 91/271/C..E..D. Măsurile de bază trebuie să fie fundamentate pe baza strategiei naţionale.E. Planul de implementare pentru Directiva 96/61/C. respectiv proiecte finalizate şi în derulare..P.M. Priorităţi indicate de politicile naţionale.E. 99/31/C.E.E. şi „directivele fiice” referitoare la poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii.E.D. 91/676/C. Bruxelles. în domeniul apei.P. 24 Noiembrie 2004.R.A. 76/464/C.).E..E. Planul de implementare pentru Directiva 76/464/C. Planul de implementare pentru Directiva nr.

A. (proiecte de investiţii). modernizarea tehnologiilor de epurare în staţiile de epurare existente.P. o cu asistenţă tehnică finanţată prin I. AT 2005/RO/16/P/PA/01. respectarea angajamentelor asumate în cadrul procesului de negociere a Capitolului 22 .S. construirea de staţii de epurare pentru aglomerări umane mici. construirea (extinderea) şi modernizarea sistemului de canalizare pentru ape pluviale.S. Tabel 1).E. construirea (extinderea) şi modernizarea sistemelor de canalizare mixte. 297 . modernizarea şi extinderea reţelelor de canalizare a apelor uzate.A.A. medii şi mari cu mai mult de 2000 locuitori echivalenţi. mediu) menţionează Master Planurile judeţene pentru sectorul apă: o finanţate prin I..S.Protecţia mediului aplicat şi: aplicarea Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013. Lucrările necesare pentru colectarea şi epurarea apelor uzate de la aglomerările umane constau în reabilitarea. o finanţate prin MF I. Pentru colectarea şi epurarea apelor uzate sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări/măsuri: • • • • • • • construirea (extinderea) şi modernizarea sistemelor de canalizare. implementarea Programului Operaţional Sectorial de MEDIU 2007 – 2013. extinderea.O.S. precum şi a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate. prin Axa prioritară „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă/apă uzată”. Anexa 2 (lista indicativă a proiectelor majore pentru P. 2002/RO/16/P/PA/013-04 şi 2002/RO/16/P/PA/013-05. Efluentul realizat prin aplicarea acestor măsuri trebuie să respecte standardul de calitate a apelor uzate prevăzut în NTPA 001 (Anexa 3 la H. reabilitarea sistemelor de canalizare. - - aplicarea Strategiei şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor.P.G. pentru realizarea conformării din punct de vedere tehnic cu prevederile Directivei 91/271/C. 352/2005. o în pregătire pentru finanţare din credite externe. reabilitarea şi modernizarea staţiilor de epurare existente.P.- aplicarea Programului de Guvernare.E. aplicarea Strategiei Naţională pentru dezvoltarea durabilă a serviciilor publice pentru alimentare şi canalizare.

O. Anexa 3 (pentru aglomerările din judeţe fără Master Planuri). respectiv în Planul de implementare al Directivei 91/271/C.R. Calitatea Apei.4. evaluarea cheltuielilor în domeniul producerii şi distribuţiei apei potabile. evaluarea apelor uzate şi a încărcării cu poluanţi a acestora. se iau în considerare şi măsurile prevăzute în programele de eliminare a substanţelor prioritar periculoase/reducere treptată a evacuărilor de substanţe prioritare. Anexa 3 la Planul de implementare al Directivei 91/271/C. Măsurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii de la aglomerări umane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenţi şi aglomerări umane cu mai puţin de 2000 locuitori echivalenţi sunt centralizate în Anexa 9. construirea de rezervoare tampon şi platforme de depozitare controlată a nămolului din staţiile de epurare etc.• • construirea de sisteme de epurare individuale pentru aglomerări cu mai puţin de 2000 locuitori echivalenţi. Mediu) – elaborarea Master Planurilor pentru judeţe.G.E. şi cele 7 directive fiice.N. 351/2005 şi în a căror reţea de canalizare se evacuează ape uzate de la unităţile industriale care intră sub incidenţa Directivei nr. • • • • documentul de Poziţie – Cap. 22 „Mediu”. proiectele I.Bârlad” cu referire la evoluţia locuitorilor.P. programele de etapizare anexate la autorizaţiile de gospodărirea apelor.E.A. 3. evaluarea cheltuielilor în domeniul canalizării şi epurării apelor uzate.A.E. „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă/apă uzată” (Anexa 2 la P.S.E. programele de conformare anexate la autorizaţia de mediu. privind epurarea apelor uzate urbane.S. privind epurarea apelor uzate urbane.E. metodologia elaborată de A. Pentru aglomerările care au prevăzute în autorizaţia de gospodărirea apelor limite pentru substanţe din lista I şi lista II ale H. 76/464/C. Termenul de conformare este stipulat în Anexa A4 (pentru aglomerările din Master Planuri) şi. în baza informaţiilor furnizate de: • • operatorii de servicii publice de apă de la nivel local şi regional.1 şi prezentate detaliat pentru fiecare aglomerare în Anexa 298 .3. Cheltuielile de investiţii necesare implementării măsurilor pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenţii de la aglomerări umane (presiuni punctiforme stabilite la cap.E. „Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor în domeniul apelor la nivelul spaţiului hidrografic Prut .

5 473.8 (%) 39. Euro 311. dacă e cazul.e.3 100 1 2 Figura 9. 6 Cheltuielile de investiţii necesare implementării măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative . crt. Referitor la reducerea poluării după implementarea măsurilor. Cheltuieli de Măsura Reabilitarea/modernizarea/extinderea canalizare Construirea/extinderea/modernizarea staţiilor de epurare Total reţelelor de investiţie mil. repartizate astfel: Tabelul 9.Bârlad Cheltuielile de investiţii au fost obţinute prin însumarea pe tipuri de măsuri aplicate numai surselor de poluare punctiforme (aglomerări umane >2000 l.e.efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut . 9.3 784. 299 .efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Nr.nr.3) au fost estimate în spaţiul hidrografic Prut .7 60. Euro. în anul 2015 situaţia se prezintă centralizat în Tabelul nr.Bârlad la circa 784. şi.6 Repartizarea cheltuielilor de investiţii pentru implementarea măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme . 9. 8 mil. aglomerări umane <2000 l.7. care au sistem de canalizare centralizat/staţii de epurare) cu termen de conformare 2015.

82 16.65 10790.97 6360.09 362.91 441.90 25540. referitoare la eficienţa măsurilor de bază pentru diminuarea efectelor presiunilor de la aglomerările umane în vederea îmbunătăţirii stării apelor.95 7722.C. Total 357.31 1957. 2000-10000 l.e.60 2177.95 33142.B.51 10255.42 2539. 300 .e.T.67 88670. estimate conform „Metodologiei de evaluare a măsurilor pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenţii de la aglomerări umane”.e.28 12781.e 10000-150000 l.72 51001.68 745.29 5015.00 98.e.00 16.e.00 371. 2000-10000 l.13 1494.00 369. 2000-10000 l.S.85 16. Total 357.95 15201.64 2811.35 42367.57 17797.O.72 86.e 10000-150000 l.58 2504.08 6201.20 76.27 86. >150000 l.99 1362.93 0.47 Valorile din tabel s-au obţinut prin însumarea concentraţiilor de poluanţi reduse.95 24512.98 Reducere totală < 2000 l.e.11 2070.e.38 745.58 331.11.45 287.e. >150000 l.70 20971. 7 Reducerea încărcării de poluanţi (tone poluant) de la presiunile punctiforme semnificative .72 51755.78 407.65 0.5 C.14 3170.O.e 10000-150000 l. C.62 12326.e. >150000 l.35 649.20 33224. Total 0.60 6330.Tabelul 9.50 8740.15 9142.26 1527.09 18372.18 462. 9.38 401. NT PT Aglomerări cu sistem centralizat de canalizare < 2000 l.18 8741.21 1132.57 67698.58 2410.efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Reducerea încărcării (tone) în perioada 2006-2015 M.35 13164.28 0.30 46306.93 114.43 6021.70 0.69 Dimensiunea aglomerării Aglomerări cu staţii de epurare < 2000 l.90 25168. respectiv Anexa nr.22 7978.37 362.21 1115.43 5923.00 754.95 24881.67 2063.

Figura 9.efluenţii de la aglomerări umane din spaţiul hidrografic Prut . concentraţiile pentru unii poluanţi (substanţe organice şi nutrienţi) ar putea creşte deoarece poluarea de tip difuz de la aglomerările fără sisteme de colectare existente în anul 2006 se transformă în poluare punctiformă de la sistemele de colectare ce se vor realiza până în anul 2015.7 Evoluţia încărcării de poluanţi rezultate prin implementarea măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative . 301 .Bârlad Prin realizarea sistemelor de colectare pentru toate aglomerările umane cu evacuare în amonte de corpul de apă de suprafaţă.

şi cele 7 directive fiice privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase descărcate în mediul acvatic al Comunităţii modificată şi completată prin Directiva 2006/11/C. modificată prin Directivele 97/11/C. • Directiva 1999/31/C.E.E.E. Măsurile impuse de legislaţia naţională care implementează Directivele Europene au ca obiectiv general asigurarea conformării cu cerinţele U.C. privind privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase.P.E. a legislaţiei naţionale de implementare.C.E. privind accidentele majore (Seveso II).E.E. strategiilor aplicate pe termen mediu. Măsurile sunt asociate cu implementarea cerinţelor directivelor europene în domeniu.. precum şi informaţiilor furnizate de agenţii economici şi previziunilor statistice elaborate pentru sectorul industrial. • Directiva 75/442/C.E.E. modificată prin Directiva 98/15/C. privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării. – Directiva cadru a deşeurilor. respectiv îndeplinirea obligaţiilor asumate prin „Poziţia Comună a Uniunii Europene (CONF-RO 302 .P. privind epurarea apelor uzate urbane.E. • Directiva 2000/76/Ce privind incinerarea deşeurilor.E. şi 2003/35/C. privind depozitarea deşeurilor.E.E.• Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii din activităţile industriale Măsurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii de la activităţile industriale au fost stabilite având în vedere reducerea poluării provenite de la sursele de poluare punctiforme şi difuze pentru respectarea legislaţiei în vigoare.E. pe baza măsurilor necesare respectării legislaţiei europene în domeniul protecţiei mediului. Administraţia Naţională „Apele Române” a elaborat o „Metodologie de evaluare a măsurilor pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii din activităţile industriale”.E.E.E. (I.E.E. • Directiva 85/337/C. • Directiva 96/82/E. • Directiva privind controlul şi prevenirea integrată a poluării 96/61/E. privind deşeurile periculoase.). în domeniul apei. • Directiva 91/271/C. privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii. • Directiva 2006/118/C.C. • Directiva 80/68/C. privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. • Directiva 91/689/C. respectiv cele care se referă la: • Directiva 76/464/C.

E.E.E. Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regională. 91/271/C. 2000/76/C.Mediu: CONF – RO 52/04: Anexa III .E. „Aplicarea metodologiei de recuperare a costurilor în domeniul apelor la nivelul spaţiului hidrografic Prut .E. modificate prin 88/374/C. B.N.Împrumuturi interne şi externe (ex.E. Programe de eliminare/reducere a poluării cu substanţe din lista I/II pentru evacuare în receptori naturali şi reţele de canalizare..52/04).E. Proiecte noi care se derulează după emiterea autorizaţiei de gospodărirea apelor.E. Programul de conformare anexat la autorizaţia integrată de mediu. privind depozitarea deşeurilor. şi „directivele fiice” 82/176/C.E.E. • • • • • • • Anexa VIII (Perioade de tranziţie sub Directiva 96/61/C.E.). ..Capitolul 6 .). 83/513/C.Perioade de tranziţie sub Directiva 1999/31/E..Bârlad” .D.E. Disponibilitatea resurselor financiare se referă la alte măsuri cu finanţare certă: .E. 96/61/C.E.C... Programul Sectorial „Creşterea competitivităţii economice” pentru perioada 2007-2013) cu cofinanţare privată şi naţională.E.I. Inventarul detaliat al substanţelor periculoase evacuate în corpurile de apă şi în sistemele de canalizare.E.E. B.. Anexa VI (Lista unităţilor industriale care fac obiectul perioadei de tranziţie pentru Directiva 76/464/C.Fonduri Structurale Europene (Fonduri de Coeziune.E. 24 Noiembrie 2004.E.Evaluarea apelor uzate şi a încărcării cu poluanţi a acestora. 303 . 1999/31/C. Banca Mondială etc.A.E.E. şi 90/415/C.R.. 84/491/C. Metodologia elaborată de A. La stabilirea măsurilor s-au analizat informaţiile cuprinse în diverse documentaţii şi acte de reglementare. cum sunt: • Poziţia Comună a Uniunii Europene pentru Capitolul 22 .E. 84/156/C. referitoare la descărcările de substanţe periculoase în apele de suprafaţă).R. Programul de etapizare anexat la autorizaţia de gospodărirea apelor. Capitolul 22: Mediu” (Planurile de implementare pentru Directivele Europene 76/464/C.E. şi 86/280/C. privind prevenirea şi controlul integrat al poluării).E. Bruxelles.E..Finanţare din surse publice conform strategiei guvernamentale pentru sectoare industriale (Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013). Programul de conformare anexat la autorizaţia de mediu. ...E.

8. precum şi epurare extensiva în iazuri. Măsurile cuantificabile pentru sursele de poluare punctiforme se referă la efluenţii de la staţiile de epurare finale. depozitare de substanţe chimice periculoase sau stocare de deşeuri pe platforme. activităţi industriale care sunt monitorizate şi deţin autorizaţii de gospodărirea apelor cu programe de etapizare şi autorizaţii de mediu cu programe de conformare. industria alimentară. • criteriul tipului de poluare: surse punctiforme – care evacuează ape uzate prin staţii de epurare proprii. bataluri etc.Inventarul măsurilor de bază s-a aplicat unităţilor industriale după următoarele criterii: • criteriul evacuării în resursele de apă: evacuează direct ape uzate epurate în ape de suprafaţă. Dacă nu au fost disponibile astfel de informaţii s-a recurs la estimarea costurilor utilizând costurile unitare specifice pentru fiecare sector industrial. evacuează ape uzate preepurate în canalizare (numai cele care deţin autorizaţie de gospodărirea apelor). industria metalurgică de prelucrarea metalelor feroase. surse difuze – care deţin activităţi ce implică manipulare. Costurile de investiţii au fost preluate din programe de etapizare sau proiecte (pentru acele măsuri finalizate sau prevăzute). Inventarul măsurilor de bază pentru activităţile industriale cele mai importante s-a realizat pentru acele activităţi specifice sectorului industrial din spaţiul hidrografic Prut Bârlad. alte industrii.12 şi în mod centralizat în Tabelul nr. • criteriul sectoarelor industriale de activitate: activităţi industriale care intră sub incidenţa unor directive specifice pentru poluare. 304 . Rezultatele sunt prezentate pentru fiecare unitate industrială în Anexa 9. precum şi la descărcările directe de ape uzate sau pluviale prin sistemele de colectare urbane. industria chimică. hârtiei şi a produselor din hârtie. fabricarea celulozei. respectiv: industria minieră. 9. ambele surse de tip punctiform şi/sau difuz dacă prezintă riscul de producerea poluării accidentale. cu infiltrare în sol. tratarea şi prelucrarea lemnului.

46 0.05 15.13 0.11 0. rulmenţilor etc.Tabelul 9.02 0.13.001 2. 305 .G.002 0 0. a valorilor concentraţiilor maxim admise la evacuarea în apele de suprafaţă din H. nr.41 0.003 0.02 0.71 59. 8 Cheltuielile de investiţii necesare implementării măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative .100 0.003 0 3.66 % 0.01 13.efluenţii de la activităţile industriale din spaţiul hidrografic Prut .3 0. 352/2005 cu modificările şi completările ulterioare sau valorile autorizate în condiţiile în care aceste valori sunt mai mici decât cele prevăzute de legislaţie.4 9.03 0.13 0. nr.02 0 0.02 0 21.70 0..02 2.94 0.19 0.16 0 0. este prezentată pentru fiecare agent economic în Anexa 9.O. 15 16 17 Industria transporturilor Industria serviciilor de utilităţi publice Industria sănătăţii şi asistenţei sociale Total investiţii mil.C. crt. 351/2005.32 100 Termen de conformare 2015 2007 2015 2022 2007 2014 2013 2015 2007 2008 2007 2009 2022 2007 Cuantificarea reducerii încărcării de poluant (tone poluant) ca diferenţa dintre încărcarea de poluant realizată în anul 2006 şi încărcarea de poluant prevăzută a fi realizată în anul 2015. 1 2 3 Cheltuieli de Sector industrial Industria minieră Industria chimică Industria de tratare şi prelucrare a lemnului 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Industria alimentară Industria de prelucrare a ţiţeiului Industria de fabricare a celulozei şi hârtiei Industria metalurgică Industria energetică Industria mineralelor (ceramicii) Industria textilă Industria electronică Industria de maşini şi echipamente Industria construcţiilor Industria fabricării lagărelor.G.Bârlad Nr. Euro 0. Indicatorii de calitate analizaţi sunt indicatorii generali pentru substanţe organice (C. H.01 0 0.39 1.

.E. Figura 9. azotaţi..E. precum şi alţi indicatori specifici industriali care se regăsesc în autorizaţia de gospodărirea apelor.C. azotiţi.Bârlad • Măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii din activităţile agricole Măsurile pentru reducerea efectelor presiunilor cauzate de efluenţii de la activităţile agricole au fost stabilite având în vedere reducerea poluării provenite de la sursele de poluare punctiforme pentru respectarea legislaţiei în vigoare. privind aprobarea programului de eliminare treptată a evacuărilor. care transpune în legislaţia românească Directiva 76/464/C. 306 .B. cu modificările şi completările ulterioare.E.G. Măsurile de bază sunt asociate cu prevederile legislaţiei care implementează cerinţele directivelor europene în domeniu.G. 964/2000 privind aprobarea planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. • H. şi cele 7 directive fiice. care transpune în legislaţia românească Directiva 91/676/C.G. nutrienţi (azot total.E. 351/2005.E.8 Repartizarea cheltuielilor de investiţii pentru implementarea măsurilor de bază reducerea efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenţii de la activităţile industriale din spaţiul hidrografic Prut .E. fosfor total şi fosfaţi). emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase. respectiv: • H.5). amoniu. precum şi Directiva 80/68/C.O. 783/2006 care modifică şi completează H.

) şi de procedura de evaluare strategică de mediu (Directiva S. având în vedere presiunile existente. • H. nr.E.G. privind produsele pentru protecţia plantelor.P.G.).E.A.E. metodologia are în vedere stabilirea programului de măsuri pentru presiunile punctiforme şi difuze din Agricultură exercitate la nivelul apelor de suprafaţă. privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.C. precum şi măsurile de bază stabilite sub incidenţa Directivei 91/414/C. Scopul metodologiei este de a realiza o listă de măsuri de bază sau combinaţii de măsuri (de bază + suplimentare) aplicabile la nivelul corpurilor de apă (cazul surselor punctiforme) sau la nivel de sub-bazin hidrografic (cazul surselor difuze) care să conducă la atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.). Referitor la măsurile de bază pentru sursele agricole. În vederea stabilirii măsurilor.1 s-au prezentat măsurile de bază pentru surse agricole difuze din zonele vulnerabile. Administraţia Naţională Apele Române (A. în concordanţă cu cerinţele Directivei Cadru. în subcapitolul 9. cu modificările şi completările ulterioare care transpune Directiva 96/61/E. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.U. De asemenea.A. În aceasta secţiune se tratează numai măsurile de bază pentru sursele agricole punctiforme semnificative (fermele zootehnice).G. Programul de măsuri a fost stabilit având în vedere următoarele etape: Realizarea/reactualizarea inventarului presiunilor semnificative din agricultură.) a elaborat o „Metodologie privind stabilirea programului de măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor din agricultură”.P. precum şi la nivelul apelor subterane. 352/2005 care modifică şi completează H. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. stabilite în concordanţă cu cerinţele Directivei 91/676/C.C.• Legea 84/2006 pentru aprobarea O. Realizarea inventarului măsurilor de bază la nivel de bazin/spaţiu hidrografic.A. În aceasta metodologie se prezintă o strategie globală de stabilire a măsurilor pentru reducerea efectelor presiunilor din agricultură. Abordarea pentru presiunile viitoare trebuie să ţină seama de procedura de evaluare a impactului de mediu (Directiva E.R. ca parte a programului de măsuri din cadrul primului Plan de Management la nivel de bazin hidrografic.N.E.E. 307 . (I. Realizarea inventarului posibilelor măsuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu.I.

cum sunt: • • • • Documentul de Poziţie – Cap. De asemenea. Având în vedere legislaţia mai sus menţionată. Datele/informaţiile din anexă sunt prezentate la nivelul anului 2006. Termenul de conformare (termenul final de realizare) pentru fiecare măsură în parte a fost preluat din programul de etapizare anexat la autorizaţiile de gospodărirea apelor sau/şi din programul de conformare anexat autorizaţiei de mediu sau/şi din programul de conformare anexat autorizaţiei integrate de mediu. costurile de investiţii au fost preluate din programele de etapizare şi de conformare sau din documentaţia diverselor proiecte. Construcţia/reabilitarea platformelor de depozitare a nămolului rezultat în urma epurării apelor uzate. acolo unde au fost disponibile. 22 „Mediu”. având în vedere eventualele perioade de tranziţie obţinute de unităţile cu instalaţii I..000 de păsări. eventual treaptă terţiară.P.T. peste 2000 de porci (cu mai mult de 30 kg) şi peste 750 de scroafe.C. Programul de conformare anexat la autorizaţia integrată de mediu. 2.La stabilirea măsurilor de bază pentru sursele agricole punctiforme semnificative.P. măsurile de bază pentru fermele zootehnice aparţin următoarelor familii de măsuri: 1. . dezinfecţie) – în cazul 308 . 4. Construcţia platformelor de stocare a gunoiului de grajd (ferme cu pat uscat) pentru perioadele de interdicţie a aplicării. Programul de conformare anexat la autorizaţia de mediu.Bârlad pentru care s-au stabilit măsuri de bază este de 10. 5. 3. Aplicarea B. Construcţia/reabilitarea sistemelor de colectare a apelor uzate. sau analizat informaţiile cuprinse în diverse documentaţii şi acte de reglementare. acestea au fost estimate utilizând costurile unitare specifice din staţiei de epurare (treaptă mecanică.I. sunt prezentate în Anexa 9. Măsurile de bază stabilite pentru fiecare fermă zootehnică identificată ca fiind presiune semnificativă.A. treaptă biologică. Numărul unităţilor zootehnice din spaţiul hidrografic Prut .C. 6. (cele mai bune tehnologii existente) la nivelul fermelor zootehnice cu creştere intensivă a porcilor şi păsărilor: cu capacitate de peste 40.P. în situaţia în care aceste costuri nu au fost disponibile.14. Construcţia/modernizarea/extinderea/reabilitarea evacuării în apele de suprafaţă. Construcţia/impermeabilizarea bazinelor de stocare ape uzate/epurate şi utilizarea lor ca apă de spălare şi/sau irigare. Programul de etapizare anexat la autorizaţia de gospodărirea apelor.P.

9 Costuri de investiţii şi termene de conformare pentru măsurile de bază privind presiunile punctiforme agricole semnificative în spaţiul hidrografic Prut .R. pentru implementarea măsurilor de reducere a efectelor presiunilor punctiforme semnificative cauzate de efluenţii de la fermele zootehnice.Bârlad Codul familiei de măsuri 3..A. având în vedere compararea cantităţilor de poluanţi evacuaţi în anul 2006 cu cantităţile estimate a fi evacuate în anul 2015.9 Se observă. că în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. În tabelul nr.N. Tabelul 9. în fig. Pentru evidenţierea reducerii cantităţilor de poluanţi din apele de suprafaţă s-a făcut o analiză cantitativă.metodologia A. având în vedere volumul de ape epurate evacuate în resursele de apă de suprafaţă în anul 2015. 9.5 gunoiului de grajd (ferme cu pat uscat) pentru perioadele de interdicţie a aplicării Total Figura 9. termenul final de implementare al măsurilor este anul 2014. 9. pe familii de măsuri.3 bazinelor de stocare ape uzate/epurate şi utilizarea lor ca apă de spălare şi/sau irigare Construcţia platformelor de stocare a 3. De asemenea.2 mecanică. precum şi valorile limită 444000 183000 2005-2011 16000 2007-2008 25000 2005-2014 Denumirea măsurii specifice Cost de investiţie (EURO) Termen de implementare/ conformare (interval) 2005-2011 220000 309 . dezinfecţie) – în cazul evacuării în ape de suprafaţă Construcţia/impermeabilizarea 3.9 se prezintă costurile de investiţie estimate precum şi perioadele de conformare pentru familiile de măsuri la nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad.1 Construcţia/reabilitarea sistemelor de colectare a apelor uzate Construcţia/modernizarea/extinderea/ reabilitarea staţiei de epurare (treaptă 3. treaptă biologică.10 se prezintă repartizarea costurilor de investiţii. eventual treaptă terţiară.

nu sunt permise evacuări directe în apele subterane.1). este permisă 310 .G.6. Conform art.Bârlad Întrucât majoritatea surselor punctiforme semnificative din Agricultură au trecut la tehnologie uscată. lit. nu dispunem la această dată de valori determinate ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate. 352/2005 – NTPA 001) sau valorile din autorizaţia de gospodărirea apelor. dacă în aceasta sunt prevăzute concentraţii mai mici faţă de legislaţie în vigoare. neexistând evacuări directe la efluent. Volumul de ape tratate evacuate în apele de suprafaţă în anul 2015 a fost estimat având în vedere volumul evacuat în anul 2006. la care se adaugă o creştere medie de 10% (Q 2015 = Q 2006 * 1. Figura 9. Identificarea cazurilor în care evacuările directe în apele subterane au fost autorizate Conform Legii apelor nr. Se menţionează că la nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad există un număr de 52 unităţi zootehnice pentru care nu s-au stabilit măsuri de bază. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. 9.10 Costuri de investiţii pentru implementarea măsurilor de bază pentru reducerea efectelor presiunilor punctiforme agricole semnificative din spaţiul hidrografic Prut . 48 alin(1). acestea conformându-se cu legislaţia în vigoare. M.ale concentraţiilor de poluanţi din legislaţia în vigoare (H.

Avizarea/autorizarea se face numai în baza avizului emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru injectarea. • proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor ce urmează a fi injectate în subteran. în cazul injecţiilor de ape uzate de mină. din motive naturale. în straturi de foarte mare adâncime şi pe baza unor studii speciale. Evacuările directe în apele subterane a apelor uzate provenite de la sursele de poluare semnificativă este interzisă şi prin H. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. art.G. 8. ca şi a apelor de mină sau de zăcământ pentru care nu există tehnologii sau procedee de epurare eficiente.doar injectarea în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice de foarte mare adâncime care. menţionează faptul că avizarea/autorizarea se acordă pentru lucrări. nr. Conform Ordinului nr. Competenţele de emitere a avizului de gospodărirea apelor şi a autorizaţiei de gospodărirea apelor pentru injecţii de ape uzate (de mină. a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie. 311 .„Lista lucrărilor şi categoriilor de activităţi desfăşurate pe ape sau care au legătură cu apele. • precizarea zonei de injectare cu caracteristicile hidrogeologice şi geomorfologice ale acesteia şi a lucrărilor de injectare cu caracteristicile constructive specifice. documentaţia tehnică trebuie să cuprindă: • analiza tehnologică şi economică din care să rezulte imposibilitatea aplicării unei soluţii de epurare. 662/2006 din 28 iunie 2006 privind aprobarea „Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor”. 352/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. a apelor uzate industriale. 661 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor. de zăcământ. Anexa 1a . sunt permanent improprii pentru alte scopuri. de zăcământ. aparţin Administraţiei Naţionale „Apele Române” (nivel central). industriale) în straturi de foarte mare adâncime. construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor de tip injecţii de ape în subteran. apele subterane şi substanţele minerale exploatabile. indiferent de mărimea debitului. pentru care este necesară emiterea avizului şi autorizaţiei de gospodărirea apelor”. fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate. art. 18. • studiu hidrogeologic din care să rezulte că substanţele poluante evacuate nu afectează structurile geologice. sau industriale în straturi de foarte mare adâncime. Ordinul nr.

E.G. Întrucât multe din substanţele prioritare din Directiva 2008/105/E. modificate prin 88/347/C. În acest context. • Directiva Consiliului 2006/118/E. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase. 84/156/C.7. 312 . eliminarea poluării cu substanţe periculoase. asigurări asupra durabilităţii lucrărilor.E. (anexa X a Directivei Cadru Apa) se regăsesc în listele de substanţe periculoase (lista I şi II) din legislaţia Uniunii Europene. 76/464/C.E.E. şi 90/415/C. înlocuită de Directiva 2006/11/C.C. şi 86/280/C. În decembrie 2008 a intrat în vigoare Directiva 2008/105/E. privind protecţia apelor subterane împotriva poluării provocate de anumite substanţe periculoase. Obiectivul acestor directive este reducerea poluării cu substanţe din lista II (lista gri) în toate statele membre...E.. 53/2009. 9.• descrierea tehnologiei de injectare şi a posibilelor consecinţe negative asupra calităţii apei subterane.. transpusă în legislaţia din România prin H.E.E. Măsuri pentru reducerea poluării cu substanţe prioritare Directiva Cadru a Apei are scopul de a stabili cadrul legal pentru protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi de a îmbunătăţi mediul acvatic prin aplicarea măsurilor de reducere progresivă a evacuărilor.E. privind Standardele de Calitate de Mediu pentru substanţele prioritare/prioritar periculoase şi care înlocuieşte Anexa X a Directivei Cadru Apa.E.E.E.E.C. 84/491/C. măsurile pentru reducerea poluării cu substanţe prioritare răspund cerinţelor de implementare a următoarelor Directive Europene: • Directiva Consiliului nr. în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad nu au fost identificate unităţi industriale care evacuează ape uzate direct în apele subterane.E.E. respectiv lista I (lista neagră) precum şi eliminarea/reducerea poluării cu substanţe prioritare periculoase/substanţe prioritare. • Directiva Consiliului 80/68/C.E. privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării.C.E. • descrierea şi datele tehnice ale lucrărilor necesare pentru realizarea injecţiei de ape uzate. privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele „fiice” 82/176/C.E. 83/513/C. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritare şi a celor de eliminare a evacuărilor.E.E..

G. ape maritime teritoriale. 313 . în vederea limitării consecinţelor de natură să pună în pericol resursele de apă şi ecosistemele acvatice. cu substanţe periculoase din familiile şi grupele de substanţe incluse în lista I. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase în cadrul căruia: .se stabileşte cadrul legal unitar şi instituţional necesar prevenirii poluării resurselor de ape interioare de suprafaţă.În legislaţia din România care transpune Directiva 76/464/C. 2 – diclor-etan.E. organică. Hexaclorbutadiena.România solicită perioada de tranziţie pentru 3 unităţi industriale.G.C.substanţe care reprezintă un risc semnificativ de poluare asupra mediului acvatic şi prin intermediul acestuia asupra omului şi folosinţelor de apă.se prevăd măsurile corespunzătoare pentru a elimina poluarea apelor prevăzute în subpunctul anterior. nr. . persistente şi care tind să se bioacumuleze şi alte substanţe sau grupuri de substanţe care conduc la un nivel echivalent ridicat de preocupare.E. privind Standardele de Calitate de Mediu. 351/2005 aprobă Programul de eliminare treptată a evacuărilor. Astfel.E.se solicită o perioadă de tranziţie pentru 27 de unităţi industriale. H. pe lângă substanţele din lista I şi lista II este definit şi termenul «substanţe prioritare» termen definit de Directiva Cadru Apa şi Directiva 2008/105/E. cu directivele fiice şi Directiva 80/68/C. „substanţe prioritare” . este de 3 ani (până la 31 decembrie 2009) pentru următoarele substanţe periculoase din Lista I: • Hexaclorbenzen.substanţele sau grupurile de substanţe care sunt toxice.E. persistente şi care tind să se bioacumuleze şi alte substanţe sau grupe de substanţe care creează un nivel similar de risc. cauciuc.. 210/2007. celuloză şi hârtie). „substanţe prioritar periculoase” sunt substanţele sau grupurile de substanţe care sunt toxice. • Lindan . pentru a reduce poluarea cauzată de substanţele periculoase din familiile şi grupele de substanţe incluse în lista II şi de substanţele prioritare/prioritar periculoase. H. 351 defineşte următorii termeni: „substanţe periculoase” . să degradeze zonele de frumuseţe sau să interfereze cu utilizarea durabilă a resurselor de ape pe tot cuprinsul ţării. petrochimie. 783/2006 şi H. Triclorbenzen – se solicită perioada de tranziţie pentru 21 de unităţi industriale din industria chimică (anorganică. ape litorale şi ape subterane cu familiile şi grupele de substanţe periculoase din listele I şi II şi cu substanţe prioritare/prioritar periculoase.G. respectiv H.E.G. 1. Tricloretilenă.G. Perioada de tranziţie asumată în Documentul de Poziţie CONF-RO 37/01 pentru Directiva 76/464/C.E. • Cadmiu şi Mercur . 351/2005 completată cu H.

P. în special. în concordanţă cu prevederile H. în cele mai multe cazuri. Domeniul de aplicare al programului de eliminare treptată a evacuărilor.Substanţele din Lista II sunt inventariate şi monitorizate în conformitate cu cerinţele Directivei. emisiilor. la implementarea celor mai bune 314 . care ar putea conţine una sau mai multe substanţe periculoase (lista I şi II) şi substanţe prioritare/prioritar periculoase. 662/2006 şi 661/2006). Directiva SEVESO II). De asemenea.G. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. evacuări care trebuie reglementate prin dispoziţii speciale care să nu fie mai puţin stricte decât cele prevăzute în prezentul program de acţiune. Aceste programe includ măsuri aplicabile atât pentru epurarea apelor uzate. Aceste programe vor fi introduse în autorizaţia de gospodărire a apelor. potrivit dispoziţiilor Legii Apelor nr. măsurile care se aplică se referă. Autorizaţia de gospodărirea apelor specifică valorile limită maxime ale standardelor de evacuare pentru familiile şi grupele de substanţe periculoase şi de substanţe prioritare/prioritar periculoase. pierderilor de substanţe prioritare/prioritar periculoase. nr. Întrucât. surselor punctiforme sau difuze care evacuează una sau mai multe din substanţele periculoase (lista I. 351/2005. Programele de reducere sau de eliminare a poluării cu astfel de substanţe sunt incluse în programele de etapizare anexate autorizaţiei de gospodărire a apelor (conform O.P. subterane şi în canalizare. iar programele de reducere a poluării vor include de asemenea obiective de calitate. II) şi din substanţele prioritare/prioritar periculoase) în apele de suprafaţă. emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase. prin programe de etapizare. alte măsuri de reducere necesare precum şi prevederi pentru monitoring. Potrivit H. apele uzate evacuate din staţiile de epurare urbane care primesc ape uzate industriale epurate sau neepurate.. 351/2005. programul se aplică tuturor utilizărilor industriale de apă. evacuărilor de materiale conţinând substanţe radioactive şi evacuărilor de apă uzată în apele maritime prin conducte.G. precum şi apele de suprafaţă şi apele subterane.C. trebuie să fie autorizată din punct de vedere al gospodăririi apelor. orice evacuare directă sau indirectă în resursele de apă. vizează apele uzate industriale epurate sau neepurate. Programul nu se aplică evacuărilor de efluenţi menajeri proveniţi de la locuinţe izolate neracordate la un sistem de canalizare şi situate în afară zonelor de protecţie sanitară. unităţile care evacuează astfel de substanţe se află şi sub incidenţa altor directive privind poluarea industrială (Directiva I. standarde de emisie pentru substanţe din lista II.M. cât şi pentru schimbările tehnologice în procesul de producţie în vederea reducerii/eliminării evacuărilor.

.E. având în vedere substanţele specifice tipului de activitate. Având în vedere că 315 .5 şi Anexa nr.E.12.E. înlocuită de Directiva 2006/11/C. 83/513/C.E. programele de reducere/eliminare a poluării cu substanţe periculoase şi substanţe prioritare/prioritar periculoase sunt incluse în măsurile prezentate detaliat în subcapitolele 9.D. în conformitate cu cerinţele Directivei 2008/105/C.15. 76/464/C.E. Aceeaşi abordare este prevăzută şi pentru sursele difuze de poluare. dar şi la cunoaşterea emisiilor din diverse surse de poluare.690 euro reprezintă costuri de investiţii.).E. modificate prin 88/347/C..E. iar substanţele pentru care s-au luat aceste măsuri se regăsesc în Anexa 9.). 9. În spaţiul hidrografic Prut-Bârlad la nivelul anului 2007 au fost inventariate un număr de 100 unităţi industriale care intră sub incidenţa Directivei Consiliului nr.E.290 euro.625.E.E. finanţarea din surse publice conform strategiei guvernamentale pentru sectoare industriale din Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. din care suma de 1. împrumuturi interne şi externe (ex. O altă măsură importantă este obligativitatea realizării auto-monitoringului apelor uzate epurate evacuate de către unităţile care evacuează astfel de substanţe.. şi 90/415/C. În cadrul politicii comunitare în domeniul mediului.E. La nivelul Spaţiului Hidrografic Prut Bârlad. şi 86/280/C. Măsurile aplicate în vederea reducerii substanţelor prioritare/prioritar periculoase au fost luate pentru un număr de 30 surse punctuale/difuze/unităţi industriale.T.R.E. Astfel. cuprinde totodată măsurile pentru reducerea concentraţiilor de substanţe prioritare/prioritar periculoase din sursele punctiforme şi difuze de poluare. şi care pot afecta calitatea apelor de suprafaţă şi subterane.I.tehnologii disponibile (B.15. Banca Mondială etc.E.E....E.1. Anexa nr.E. se derulează o serie de activităţi care vor conduce la o cunoaştere mai bună a stării corpurilor de apă din punct de vedere chimic.A. însă se iau în considerare şi următoarele surse de finanţare: Fondurile Structurale Europene (Fonduri de Coeziune. privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii şi Directivele „fiice” 82/176/C. Investiţiile în sectorul industrial vor fi finanţate în special din sursele proprii ale agenţilor economici.E.676. 9. 9. B. 84/491/C.E..E. B. pentru aplicarea măsurilor de bază necesare reducerii/eliminării de substanţe prioritare/prioritar periculoase sunt prevăzute costuri în valoare de 1.E. în vederea atingerii standardelor de calitate pentru mediu (si implicit atingerii stării chimice bune pentru toate categoriile de corpuri de apă). 84/156/C. Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regională) cu cofinanţare privată şi naţională.

urmând a fi implementată. a cărei obiectiv principal este obţinerea unei stări chimice bune a apelor de suprafaţă prin stabilirea de standarde de calitate a mediului pentru substanţele prioritare şi pentru o serie de alţi poluanţi. se lucrează la elaborarea unei Metodologii generale pentru revizuirea listei de substanţe prioritare. precum şi stabilirea măsurilor de control pentru substanţele prioritare. care presupune adăugarea de noi substanţe prioritare. 9. a fost adoptată. La nivel european este în curs de finalizare Ghidul tehnic privind identificarea zonelor de amestec în conformitate cu Art.C. Directiva 2008/105/E. (EQS) privind Standardele de Calitate a Mediului în domeniul apei.C. La acelaşi nivel. iar emisiile trebuie tratate la sursă. directivă care stabileşte specificaţiile tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor şi care trebuie transpusă şi implementată de toate Statele Membre. 5 al Directivei Cadru Apa şi a Directivei 2006/118/E. Măsuri pentru prevenirea şi reducerea impactului poluărilor accidentale Măsurile pentru prevenirea şi reducerea impactului poluărilor accidentale se referă în special la implementarea planurilor proprii de prevenire şi combatere a poluărilor 316 . Acest lucru se va oglindi în următorul Plan de Management Bazinal. a Comisiei Europene.4 a Directivei EQS cu ajutorul căruia Statele Membre vor desemna zone de amestec adiacente punctelor de evacuare. într-un mod cât mai eficient din punct de vedere economic şi al mediului. rezultatele obţinute în urma derulării acestor activităţi au scopul de a sprijini activitatea de stabilire a măsurilor de reducere a concentraţiilor de substanţe prioritare/prioritar periculoase din mediul acvatic.poluarea chimică a apelor de suprafaţă reprezintă o ameninţare atât pentru mediul acvatic cât şi pentru sănătatea umană. sedimente şi/sau biotă şi revizuirea celor existente. ca o măsură prioritară. stabilirea de standarde de calitate pentru noile substanţe în apă. În 2009 a intrat în vigoare Directiva 2009/90/E. Astfel.8.C. Tot în cadrul politicii comunitare în domeniul mediului se va elabora Ghidul pentru evaluarea riscului apelor subterane care va sta la baza actualizării caracterizării în conformitate cu Art. Este încă în proces de elaborare Ghidul privind stabilirea standardelor de calitate privind mediul şi Ghidul privind monitorizarea sedimentelor şi biotei. privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării. vor trebui identificate cauzele poluării. Pe lângă avantajul cunoaşterii mai exacte a stării corpurilor de apă.

pe cursul de apă şi la folosinţele de apă în caz de poluare accidentală pentru localizarea şi limitarea ariei de răspândire a efectelor.accidentale ale unităţilor potenţial poluatoare şi la implementarea sistemului de avertizare în cazul poluărilor accidentale. respectiv: • • • Asigurarea unui cadru de prevenire a poluărilor accidentale şi a pagubelor cauzate folosinţelor de apă. Scopul Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale este de a preveni poluările accidentale şi de a asigura managementul optim al situaţiilor de criză ce se ivesc în cazul producerii acestora.P. precum şi Legea Apelor nr.M. Asigurarea unor măsuri operative de intervenţie «in situ» la sursa de poluare. 124/1995 cu Legea nr. 278/1997. • Implementarea planurilor proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ale unităţilor potenţial poluatoare Organizarea activităţii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial poluatoare este realizată în conformitate nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Această activitate are la bază Planurile elaborate la nivelul fiecărui bazin hidrografic. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale a resurselor de apă din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad este avizat de Comitetului de Bazin Prut – Bârlad. cât şi planurile proprii ale unităţilor potenţial poluatoare şi ale folosinţelor de apă. nr.P. Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale are ca obiectiv global prevenirea şi intervenţia rapidă pentru combaterea poluărilor accidentale. 317 .A. Asigurarea unui sistem operativ de avertizare a autorităţilor şi a folosinţelor din aval asupra producerii poluării accidentale şi asupra evoluţiei propagării undei poluante. Dezastrelor (Legea 124/1995 privind unele ordonanţe ale Guvernului). Cadrul metodologic de elaborare a „Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale” este precizat în Ordinul M.

A. format din A.respectiv Direcţiile Apelor ale A. o constituie aprecierea impactului posibil al poluării raportate. «Apele Române» şi nivelul superior. intermediare .ROM). Sistemul are capacitatea de alertare a serviciilor responsabile în vederea definirii pericolului.I.-ROM (P. De asemenea. Sistemul de Alarmare în Caz de Poluări Accidentale (S. determinării factorilor răspunzători. stabilirii cauzelor. pentru elaborarea planurilor proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.P. atât în caz de poluare a apelor pe cursurile interioare. «Apele Române» şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. cât şi în caz de poluări accidentale majore cu efect transfrontalier.I. În situaţia poluărilor accidentale.N.C. de autorităţi regionale şi alte organisme. Filialele bazinale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române” acordă asistenţă tehnică folosinţelor de apă. precum şi de prevenire a altor consecinţe.I. limitarea răspândirii.Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale se elaborează de către orice folosinţă potenţial poluatoare sau la care se pot produce evenimente ce pot conduce la poluarea accidentală a resurselor de apă.).A. .I.P. respectiv de alarmare la nivel naţional şi internaţional. Structura sistemului de alarmare este de tip piramidal cu trei niveluri: de bază. cu subsistemul Centrul Internaţional pentru Alarmare (P. luării unor măsuri pentru restabilirea situaţiei normale şi refacerea echilibrului ecologic.C.) pentru cazurile de poluări accidentale majore transfrontaliere. asupra 318 . La nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad au fost stabilite planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru 124 utilizatori de apă ce pot produce poluări accidentale. Comunicările se concentrează în principal pe colectarea de date suficiente asupra tipului şi conţinutului în poluanţi şi de transmitere a informaţiilor. neutralizarea şi distrugerea poluantului. Obiectivul principal al Sistemul de alarmare în caz de poluare accidentală este transmiterea datelor necesare pentru avertizarea populaţiei prin factorii de răspundere.C. stabilirii măsurilor de prevenire şi pregătire pentru intervenţii. colectarea. cuprinzând Sisteme de Gospodărire a Apelor.A.A. conform regulamentelor cu statele vecine.A. 223/2006.N. care asigură şi rolul de Centru Internaţional de Alarmare în caz de Poluări Accidentale – C. Cea de-a două funcţiune a P. Sistemul coordonează şi/sau realizează acţiuni operative de monitorizare a undei poluante.A. • Implementarea sistemului de avertizare în cazul poluărilor accidentale În România funcţionează în baza Ordinului ministrului nr.

W. Unitatea de Experţi. care evaluează impactul transfrontalier posibil al unui accident. Procedurile de operare ale Sistemului A.D.E.R. Fiecare din acestea sunt prevăzute cu un Centru Principal Internaţional de Alarmare (P.C. Odată ce impactul poluării este bine cunoscut.W. Sistemul A. care are ca obiectiv general creşterea siguranţei şi protecţia mediului în cazul unei poluări accidentale.) care intră în structura reţelei transnaţionale de informare în caz de poluări sau situaţii de urgenţă. cum ar fi de exemplu cele cauzate de poluări accidentale sau de modificări neprognozabile ale nivelului apei (nu se includ inundaţiile). sunt descrise în Manualul Internaţional de Operare. La nivelul bazinului Dunării.I.P.I.C. funcţionează Sistemul de Avertizare în caz de Accidente (Accident Emergency Warning System – A. În prezent. sistemul se ocupă doar cu poluările accidentale.S.S. Acest sistem are următoarele scopuri: • comunicarea informaţiilor privind schimbările bruşte în caracteristicile apei.).A. prin furnizarea rapidă de informaţii ţărilor riverane afectate. în prezent. trebuie să se confirme dacă poluarea raportată are un impact transfrontalier şi în consecinţă.W. cea de-a treia funcţiune o reprezintă nominalizarea instituţiei care trebuie să fie informată sau alertată şi a acţiunilor necesar a fi întreprinse. dacă alarmarea internaţională este necesară. La nivelul P.sănătăţii umane şi/sau mediului. cuprinzând atât cursul major al Dunării cât şi afluenţii. (Danubis). Unitatea de Experţi utilizează baza de date de substanţe periculoase pentru a evalua posibilul impact asupra mediului şi Modelul de Alarmare în bazinul Dunării pentru a evalua şi prognoza transferul de poluanţi în reţeaua hidrografică.A. care decide cu privire la avertizările internaţionale. care primeşte şi trimite mesaje de avertizare (funcţionează continuu). • asigurarea unui sistem operativ de avertizare. dar este planificat a se extinde în viitor cu activităţile de avertizare în caz de inundaţii şi cu alte 319 . pentru Dunărea este activat în eventualitatea unui pericol de poluare transfrontalieră a apei sau în cazurile în care nivelurile concentraţiilor poluanţilor au fost depăşite. transnaţional şi naţional. Fiecare Centru de Alarmare are 3 unităţi de bază: • • • Unitatea de Comunicare. care este tradus în limbile naţionale ale ţărilor din bazinul Dunării.E.C. în toate ţările dunărene.S. Sistemul AEWS este format din subsisteme similare organizate la nivelul ţărilor riverane.E. Acest sistem a început să opereze în 1997 şi funcţionează. Comunicarea se face prin internet şi mesaje SMS. Unitatea de Decizie. fiind o parte integrată a sistemului informatic al I.

având în vedere parametrii biologici sensibili la tipul de poluant.C. 26 telepluviometre şi 7 de staţii pentru măsurarea debitelor. precipitaţiilor. Cadrul ce reglementează relaţia bilaterala şi acţiunile operative cu Ucraina în domeniul poluărilor accidentale este constituit de: • „Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră” semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997. Astfel.W. Un rol important în identificarea eventualelor fenomene de poluări accidentale îl are implementarea Programului Naţional DESWAT în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. precum şi pentru sistarea lor. Informaţiile privind tipul de poluant. folosinţelor din aval (pentru restricţionarea utilizării apei) şi pentru luarea celor mai eficiente măsuri de combatere a poluării. care retransmit aceste informaţii ţărilor din aval (în caz de poluare transfrontalieră). Unul dintre obiectivele acestui program este modernizarea sistemului de monitoring cantitativ şi calitativ al resurselor de apă din România.E. se monitorizează unda poluantă. oxigen dizolvat. În cazul poluărilor accidentale. variaţia concentraţiilor în apele de suprafaţă.S. în cadrul acestui proiect se vor moderniza şi automatiza 60 staţii pentru măsurarea nivelului apei.S. impactul poluărilor accidentale este măsurat. 10 staţii pentru calitatea apei (pentru măsurarea pH. potenţial REDOX. probele de apă sunt prelevate şi analizate de laboratoarele Administraţiei Naţionale „Apele Române” de la nivelul Direcţiilor Apelor şi de la nivelul Sistemelor de Gospodărirea Apelor pe raza cărora s-a semnalat poluarea. precum şi de alte laboratoare sub coordonarea sau subordonarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (Ex. impactul poluării asupra florei şi faunei acvatice sunt transmise factorilor responsabili de la toate nivelurile din Sistemul de Alarmare în caz de Poluări Accidentale.fenomene periculoase (îngheţ). temperatura apei şi aerului.: I. Bucureşti).E.M.  cu Republica Moldova nu este semnat până în prezent acord la nivel guvernamental. De asemenea. cât şi după acesta. limitarea poluărilor accidentale şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale deja produse. În relaţiile bilaterale cu ţările vecine:  cu Ucraina este în vigoare Acordul în domeniul gospodăririi apelor în context transfrontalier prin care este reglementat metodologic cadrul de acţiuni şi activităţi specifice ce se derulează pentru prevenirea.W.I. turbiditate). atât pe parcursul incidentului. a fost testat de multe ori pe parcursul diverselor alerte şi a arătat că sistemul A. Modul de operare al sistemului A. analizându-se indicatorii specifici până la normalizarea concentraţiilor acestora în apele receptoare. După identificarea poluanţilor. 320 . este capabil să transmită mesajele de avertizare în conformitate cu Manualul de Operare. conductivitate.

Măsuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu. Analiza Cost Eficienţă O cerinţă esenţială a Directivei Cadru Apa este stabilirea obiectivelor de calitate pentru toate corpurile de apă (art. 11). Pentru atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva Cadru a Apei s-au luat în considerare două scenarii şi anume:  Scenariul de bază ce presupune luarea de măsuri pentru implementarea Directivelor europene din domeniul calităţii apei în conformitate cu prevederile acestora.563 euro.5 s-a evaluat impactul antropic asupra corpurilor de apă şi riscul neatingerii obiectivelor de mediu datorită: • • poluării cu substanţe organice. poluării cu nutrienţi. componente ale programului de măsuri. Problematica poluărilor accidentale la nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad este tratată şi într-un proiect internaţional ce este în curs de evaluare: „Monitoring and Warning System for Emergency Situations for Drought.border Region” în cadrul programului Joint Operaţional Programme România-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 Lider proiect: D.• „Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase ce nu se mai pot evita”. 321 . Măsuri pentru corpurile de apă care riscă să nu atingă obiectivele de mediu. Floods and Accidental Pollutions in the Eastern Cross .Prut: 302.104 euro Cofinanţare A. În prezent regulamentele din relaţia bilaterală cu Ucraina sunt în proces de negociere în vederea actualizării şi armonizării acestora cu prevederile apărute la nivel european. iar în capitolul 3. au fost prezentate detaliat la începutul capitolului 9.4 s-au analizat presiunile semnificative din spaţiul hidrografic Prut Bârlad. În capitolul 3.9.N. 4) şi implicit dezvoltarea de programe de măsuri pentru atingerea acestor obiective (art.  Scenariul optim ce presupune măsuri suplimentare faţă de scenariul de bază pentru atingerea în 2015 a stării bune/a potenţialului ecologic bun a apelor în conformitate cu prevederile Directivei Cadru pentru Apa. Prut Buget total: 2.696. 9.A. Măsurile de bază şi măsurile suplimentare. „Apele Române” – D.A.

9. Figura 9.5 şi 9. presiunilor hidromorfologice.1.7. a poluării cu nutrienţi şi a poluării cu substanţe periculoase au fost prezentate în subcapitolele 9. O etapă importantă este corelarea rezultatelor analizei presiune – impact cu rezultatele analizei economice a utilizării apei pe baza scenariilor de dezvoltare până în anul 2015. În această etapă s-au elaborat scenarii de prognoză a calităţii apelor pentru anul 2015 în vederea stabilirii impactului cantitativ al măsurilor de bază ce se vor implementa. Scenariul optim ce presupune aplicarea măsurilor suplimentare faţă de scenariul de bază a fost abordat din punctul de vedere al atingerii limitelor claselor de calitate aferente stării bune a corpurilor de apă pentru nutrienţi şi substanţe organice. 322 . pentru corpurile de apă care riscă să nu îndeplinească obiectivele de mediu. utilizând modelarea matematică pentru azot şi fosfor şi substanţe organice.• • poluării cu substanţe periculoase. în vederea stabilirii unui program de măsuri coerent şi integrat.12 Scenarii pentru atingerea obiectivelor de mediu Măsurile de bază pentru reducerea poluării cu substanţe organice.

(1). pentru următoarea etapă este necesară realizarea unui normativ care să reglementeze valorile debitului ecologic. Respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autorităţile competente din domeniul protecţiei mediului. 64 alin. Menţionăm ca în prezent. În acest sens. legislaţia românească în domeniu prevede o serie de reglementări. debit necesar pentru menţinerea condiţiilor de viaţă pentru ecosistemele acvatice în aval de lacurile de acumulare. Dacă în actele de reglementare din domeniul gospodăririi apelor este prevăzută asigurarea unui debit mai mare decât 323 .• Măsuri necesare pentru reducerea efectului presiunilor hidromorfologice În vederea reducerii efectelor presiunilor hidromorfologice asupra corpurilor de apă şi asupra mediului în general. nr. În funcţie de răspunsul biotei se va trece gradual la stabilirea valorilor optime de debit ecologic pentru fiecare situaţie specifică. pe baza studiilor disponibile realizate de institutele de cercetare abilitate.M. Respectarea prevederilor din regulamentul de exploatare a lacului de acumulare. din Legea apelor nr.) şi 10% Q (debitul mediu multianual). precum şi asigurarea debitelor pentru celelalte folosinţe de apă (debit de servitute). s-a considerat debitul ecologic ca fiind minimul dintre Q 95% (unde Q 95% este debitul mediu lunar minim anual cu asigurarea de 95%.G. deţinătorii de lucrări hidrotehnice (prize. nr. 1163/2007. Dintre aceste măsuri de bază menţionăm următoarele: Aplicarea prevederilor din Normativul Tehnic al Lucrărilor Hidrotehnice 1215/2008 al O. În conformitate cu prevederile art. având în vedere asigurarea funcţionării ecosistemelor acvatice în aval de lucrarea hidrotehnică (debit ecologic/salubru). baraje şi lacuri de acumulare) sunt obligaţi să asigure în aval debitele necesare folosinţelor. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. precum şi debitul necesar protecţiei ecosistemului acvatic (debit ecologic). Aplicarea prevederilor din H. 1854/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii. în elaborarea Planului de Management. În etapa actuală. debitul care trebuie asigurat în avalul lucrărilor hidrotehnice transversale trebuie să respecte condiţiile din actele de reglementare privind gospodărirea apelor. Respectarea prevederilor din autorizaţia de gospodărire a apelor pentru toate tipurile de lucrări (inclusiv balastiere). În etapele următoare se vor realiza studii de aprofundare a acestei problematici pentru o mai bună corelare între aspectele cantitative şi elementele biologice. pentru asigurarea debitului ecologic aval de lucrările hidrotehnice.

corpuri naturale şi corpuri puternic modificate/artificiale după cum urmează: 1. 324 . rezultată din aplicarea Schemelor Directoare de Amenajare şi Management a Bazinelor Hidrografice.B.E.13).14). În capitolul 6.7) în vederea atingerii stării bune/potenţialului ecologic bun. 2. 9. Asigurarea şi menţinerea debitului ecologic va trebui să ţină cont totodată şi de fezabilitatea tehnică a măsurii aplicate. din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad.B. Asigurarea debitului minim necesar pentru menţinerea condiţiilor de viaţă pe corpurile de apă din avalul construcţiilor hidrotehnice trebuie să aibă în vedere o strânsă corelare între măsurile de reducere a presiunilor hidromorfologice aplicate în amonte de bararea transversală şi starea ecologică determinată pe corpul de apă din aval. Directiva Cadru Apa prevede măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice pentru corpurile de apă care nu vor atinge obiectivele de mediu.E. este necesară menţinerea valorilor autorizate. ţinând cont şi de aportul de bazin. sau un obiectiv mai puţin sever decât P.B. consecinţă a alterărilor hidromorfologice. pe baza unor studii bine fundamentate şi de a căror rezultate se va ţine cont în autorizaţiile emise. Selectarea măsurilor de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice şi planificarea obiectivelor pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale pentru a atinge potenţialul ecologic bun .) în 2015 sau un obiectiv mai puţin sever în 2021 sau 2027 (Figura nr. se poate lua în considerare o creştere a acestui debit. implicit a conservării şi dezvoltării ecosistemelor acvatice. Analiza corpurilor de apă în vederea elaborării programului de măsuri pentru reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice se poate sintetiza funcţie de două categorii . Selectarea măsurilor de restaurare şi planificarea obiectivelor pentru corpurile de apă naturale care nu vor atinge starea ecologică bună (S.E. 9. pentru corpurile de apă (rezultate în urma aplicării testului de desemnare) care nu ating starea ecologică bună (S.E.3 s-a prezentat abordarea privind desemnarea finală a corpurilor de apă puternic modificate. În cadrul testului de desemnare s-au prezentat familii de măsuri (tabel 6.) din punct de vedere al elementelor biologice.P.valoarea minimă mai sus menţionată a debitului ecologic. (Figura nr.B. În situaţia în care autoritatea de gospodărire a apelor are în vedere o posibilă dezvoltare a folosinţelor în aval.

E.B. în 2015 NU Atingerea P. Prin măsuri de restaurare se înţeleg măsurile ce conduc la atingerea stării ecologice bune a apei (S. sau un obiectiv mai puţin sever decât P.E.E.E. care nu au efecte semnificativ negative asupra folosinţelor de apă şi asupra mediului în general Identificarea îmbunătăţirilor ce pot fi făcute cu costuri nedisproporţionate şi anul când pot fi operaţionale Este fezabil din punct de vedere tehnic să se implementeze aceste măsuri până în 2012 implicând costuri nedisproporţionate (acceptabile)? DA Atingerea P.P.E.B. sau un obiectiv mai puţin sever decât P.B.B.B.14 Selectarea măsurilor de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice şi planificarea obiectivelor pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale pentru a atinge potenţialul ecologic bun .).E.B.) în 2015 datorită alterărilor hidromorfologice Identificarea efectelor negative din punct de vedere ecologic al alterărilor hidromorfologice Selectarea măsurilor care conduc la atingerea P.. în 2021 sau 2027 Figura 9.13 Selectarea măsurilor de restaurare şi planificarea obiectivelor pentru corpurile de apă naturale care nu vor atinge starea ecologică bună (S.B.B.Identificarea efectelor negative din punct de vedere ecologic al alterărilor hidromorfologice asupra SEB Identificarea măsurilor pentru a restaura condiţiile necesare pentru atingerea SEB Identificarea îmbunătăţirilor ce pot fi făcute cu costuri nedisproporţionate şi anul când pot fi operaţionale Aceste măsuri sunt tehnic fezabile şi nu au costuri disproporţionate pentru a fi operaţionale în 2012? DA Atingerea SEB în 2015 NU Atingerea SEB sau un obiectiv mai puţin sever în 2021 sau 2027 Figura 9. Măsurile de atenuare a efectelor presiunilor 325 .E.E.

Pasajele de trecere a ihtiofaunei se propun a fi realizate numai pe sectoarele cursurilor de apă în care trăiesc specii migratoare. De exemplu: • • măsuri de realizare a unui pescuit raţional. nisip. respectiv a unui regim hidrologic corespunzător folosinţelor şi speciilor acvatice şi a unei legături funcţionale între râu şi lunca inundabilă. măsuri specifice diverselor specii pentru creşterea biodiversităţii. De asemenea.E. În continuare se va folosi noţiunea de măsuri de renaturare prin care se înţeleg atât măsurile de restaurare cât şi cele de atenuare a efectelor presiunilor hidromorfologice. bolovăniş. Pentru creşterea biodiversităţii mediului acvatic este necesară. 326 . pe lângă renaturarea elementelor peisajului natural şi restaurarea proceselor naturale. renaturare maluri.E. pietriş. restaurarea reliefului din lunca inundabilă.B. meandre/braţe secundare. Măsurile de renaturare a râurilor sunt în general de următoarele tipuri/categorii: • • • restaurarea habitatelor/elementelor peisajului natural. restaurarea albiei: vaduri. Măsurile de renaturare a elementelor peisajului natural pentru îmbunătăţirea conectivităţii laterale sunt următoarele: • • • restaurarea zonelor umede: foste bălţi. prin modificarea regimului de exploatare a sistemelor de gospodărire a apelor. realizarea unor pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă.hidromorfologice sunt măsurile ce nu conduc corpul la atingerea stării ecologice bune (S.B.).) ci doar la atingerea potenţialului ecologic bun (P. restaurarea proceselor naturale. trebuie luate măsuri specifice funcţie de tipul de specie. măsuri de repopulare în cazul unor specii în declin etc. bălţi. Măsurile de renaturare a elementelor peisajului natural în cazul refacerii conectivităţii longitudinale sunt următoarele: • • îndepărtarea tuturor obstacolelor care barează cursurile de apă şi care nu sunt utilizate pentru un anumit scop sau funcţia pentru care au fost create a dispărut.

în special pentru corpurile de apă situate pe cursurile de apă cu specii de peşti migratori de medie şi lungă distanţă (Anexa 9. Menţionăm că pe plan european. Pe râurile interioare se consideră că nu există soluţie tehnic fezabilă privind amenajările pentru migraţia peştilor pentru barări transversale ale cursului de apă cu înălţimea mai mare de 15 m. În această etapă de elaborare a Planului de Management s-a avut în vedere. ecosistemele acvatice antropizate evoluează de la starea actuală la o altă stare reprezentată de potenţialul ecologic bun sau la starea ecologică bună funcţie de tipul corpului de apă. la reactualizarea Planului de Management. cât şi în aval de barierele transversale (datorită existenţei speciilor migratoare şi pe afluenţi). o prioritizare a măsurilor care să asigure în primul rând conectivitatea longitudinală în cazul barărilor transversale mai mici de 15 m (considerate fezabile tehnic) pe cursurile de apă cu specii de peşti migratori. prezentate în Capitolul 10). atât în amonte.7). de altfel acestea constituie în prezent propuneri de măsuri pentru acele baraje cu o înălţime cuprinsă între 15 – 50 m. sau este dificil de găsit o soluţie tehnică pentru o situaţie concretă. măsuri rezultate în urma desemnării finale a tuturor corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale (subcapitolul 6. În acest Plan de Management s-a avut în vedere o serie întreagă de propuneri de măsuri (tabel 6.Prin realizarea măsurilor de renaturare a râurilor. Corpurile de apă care nu vor atinge obiectivele de mediu până în 2015 vor fi subiectul unei proceduri de justificare a excepţiilor (amânarea termenului pentru atingerea obiectivelor peste 6 sau 12 ani. Testul de desemnare a corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale trebuie refăcut la fiecare 6 ani.3). se pot propune studii de specialitate. studii de fezabilitate şi proiecte pilot. 327 . Aceste modificări depind la rândul lor de dezvoltarea noilor tehnologii. economice şi de mediu. În cazul în care nu se poate aprecia efectul măsurii asupra stării ecologice a apei.16). prezentate anterior. Directiva Cadru Apa cere revizuirea listei cu corpurile de apă puternic modificate şi artificiale la fiecare 6 ani. în general au fost realizate amenajări pentru migraţia peştilor pentru barări cu înălţimea de până la 15 m. În cazul în care rezultatele activităţilor de monitoring au evidenţiat prezenţa unor specii de peşti migratori. pe baza rezultatelor unor studii de cercetare. s-a considerat că nu mai este necesară refacerea conectivităţii longitudinale. în general. el depinzând de modificările sociale. sau adoptarea unor obiective mai puţin severe. În al doilea ciclu de planificare este posibil ca acest prag să fie revizuit pentru barajele cu înălţimi mai mari de 15 m.

fezabilitate şi a studiilor pilot. 328 . nutrienţi şi substanţe periculoase în vederea atingerea stării bune a apelor În situaţia în care măsurile de bază implementate nu sunt suficiente pentru atingerea stării bune a apelor. dar şi altor instituţii (primării şi consilii locale. a conectivităţii laterale precum şi alte tipuri de măsuri necesar a fi luate în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad. Se precizează ca în prezent nu sunt identificate surse de finanţare pentru aplicarea măsurilor privind conectivitatea laterală (Anexa 9. În Figura nr. 9. • Măsuri suplimentare pentru reducerea poluării cu substanţe organice. Responsabilitatea realizării măsurilor revine în mare parte Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Direcţia Apelor Prut. O sinteză a testului de desemnare şi implicit a măsurilor de re-naturare pentru corpurile care riscă să nu atingă obiectivele de mediu datorită presiunilor hidromorfologice se prezintă în Anexa nr. dar şi altor surse. Măsurile suplimentare sunt acele măsuri desemnate şi implementate pe lângă măsurile de bază.15 se prezintă locaţia unde se vor realiza măsurile de asigurare a conectivităţii longitudinale. având în vedere atingerea obiectivului de mediu propus. precum şi odată cu finalizarea studiilor de cercetare. Pentru corpurile de apă care riscă să nu atingă obiectivele de mediu. respectiv corpurile de apă stabilite la Capitolul 3.5 şi obiectivele de mediu prezentate la Capitolul 7.17 b). al căror cost de investiţii este de 3.17 (a. Astfel în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad se preconizează realizarea unui număr de 43 măsuri. 9. aglomerărilor umane.Ţinând cont de aceste aspecte. Se pot adopta de asemenea măsuri suplimentare ulterioare pentru creşterea gradului de protecţie sau îmbunătăţirea apelor aflate sub incidenţa Directivei Cadru a Apei. se propun măsuri suplimentare pentru presiunile punctiforme şi difuze aparţinând activităţilor industriale şi agricole. 1. în scopul realizării obiectivelor stabilite. Euro. odată cu creşterea confidenţei în evaluarea stării/potenţialului ecologic. în al doilea ciclu de planificare. inclusiv în implementarea acordurilor internaţionale importante la care se face referire în art. se va reanaliza eficienţa măsurilor implementate şi eventual se vor propune alte măsuri care să asigure atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă afectate de presiunile hidromorfologice. c). agenţi economici) cu surse de finanţare de la instituţiile precizate.387 mil. trebuie avută în vedere introducerea de măsuri suplimentare. b.

15 Măsuri privind reducerea presiunilor datorate alterărilor hidromorfologice din spaţiul hidrografic Prut .Bârlad 329 .Figura 9.

Aceste excepţii se prezintă detaliat în capitolul 10. Totuşi.Combinaţia optimă de măsuri de bază şi măsuri suplimentare stabilită pe baza aplicării analizelor cost-eficienţă şi cost beneficiu. au un efect mai larg comparativ cu măsurile şi necesită o coordonare la un înalt nivel administrativ. 330 . O consecinţă a acestui fapt este că instrumentele sunt aplicabile pe termen lung. pe când instrumentele sunt de natură administrativă. cum ar fi o aplicaţie structurală.16 Combinaţia măsurilor de bază şi suplimentare din cadrul programului de măsuri Există o delimitare între măsuri şi instrumente. conduce la elaborarea unui program de măsuri care să asigure atingerea obiectivele de mediu. Instrumentele pot fi înglobate în grupul de măsuri suplimentare. respectiv la care pot fi aplicate excepţiile de la obiectivele de mediu. cât şi instrumentele. trebuie văzute ca „măsuri” în concepţia Articolului 11 din Directiva Cadru a Apei. economică sau consultativă. conform art. atât măsurile. Termenul de „măsură” se referă la o aplicaţie tehnică concretă care tinde să aibă un efect local.7 ale Directivei Cadru Apa. Starea corpului de apă Măsuri suplimentare Măsuri de bază Corpuri/Grup corpuri de apă Figura 9.4-4. Instrumentele servesc la susţinerea implementării măsurilor (care tind să aibă un caracter mai tehnic) prin stimularea schimbării comportamentului principalilor factori implicaţi. 4.

sunt prezentate pe familii de măsuri în Anexele nr.20. . În categoria instrumentelor de aplicare/sprijinire a programelor de măsuri se regăsesc: • Taxe/subvenţii. Acest sprijin are la bază Programul Naţional de Dezvoltare Rurală care acoperă o perioada de 7 ani (1 ianuarie 2007 – 31 331 . Modelul WaQ (Water Quality) prognozează calitatea apei din punct de vedere al nutrienţilor (azot total şi fosfor total).subvenţii/plăţi pentru aplicarea programului Naţional de Dezvoltare Rural.) în conformitate cu Regulamentul nr.18 .taxă pe pescuit. . difuze cât şi fondul natural.R. respectiv a reducerii poluării cu substanţe organice. Implementarea măsurilor necesar a fi luate de către fermieri pentru atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apa pot fi finanţate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (F. s-a utilizat modelarea matematică cu ajutorul a două modele de calitate a apei (modelele WaQ şi QUAL 2K).9. sunt prezentate şi estimări de costuri unitare specifice pentru evaluarea cheltuielilor de investiţii şi operare a măsurilor suplimentare propuse. precum şi instrumente de selectare a priorităţilor în luarea măsurilor suplimentare de reducere a poluării. Modelul QUAL 2K (A Modelling Framework for Simulating River and Stream Water Quality) se aplică pentru prognoza calităţii apelor din punct de vedere al poluării cu substanţe organice. precum şi al poluării cu alţi poluanţi. Categoriile de măsuri suplimentare propuse de Administraţia Naţională „Apele Române” pentru diminuarea efectelor presiunilor din activităţile umane în vederea îmbunătăţirii stării apelor.E. De asemenea. Rezultatele aplicării modelarii calităţii în anul 2015 constituie instrumente de evaluare a impactului măsurilor de bază. 9. Se aplică ecuaţia de bilanţ de încărcări (emisii şi imisii) luând în considerare sursele de poluare punctuale. . nutrienţi şi substanţe periculoase şi aplicabile activităţilor economice (industriale şi agricole) şi aglomerărilor umane. 38 al Regulamentului 1698/2005).Pentru a realiza o prognoză a calităţii apelor la nivel de bazin/spaţiu hidrografic în anul 2015. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare Rurală. în special pentru implementarea Axei prioritare 2 şi pentru implementarea Directivei Cadru a Apei şi Natura 2000 (art.subvenţii acordate pentru dezvoltarea agriculturii ecologice/organice.A. Modelul WaQ s-a aplicat pentru toate corpurile de apă la nivel de subbazine. iar modelul QUAL2K numai pe corpurile la risc din punct de vedere al substanţelor organice.D.

). privind sistemele de canalizare).D.R.. pentru a compensa în zonele în cauză costurile suportate şi pierderea de venituri generate de dezavantajele rezultate în urma 332 . care pot fi susţinute prin F.A.N. precum şi un plan de finanţare.R. aplicarea agriculturii organice.E. cerinţele de agro-mediu referitoare la eliminarea completă a utilizării îngrăşămintelor chimice. Măsurile din cadrul Axei 2 vizează menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului rural din spaţiul rural prin promovarea unui management durabil atât al suprafeţelor agricole cât şi al celor forestiere. referitoare la Agricultură şi silvicultură – şi de a menţine sistemele agricole de tip HNV (high natural value . are o valoare totală de aproximativ 2.3 miliarde Euro. În Axa 2 sunt incluse o serie de măsuri care pot contribui la reducerea riscului poluării apelor (de ex.cu valoare naturală înaltă).conform priorităţilor de mediu ale U.D. care vor aduce un aport important protecţiei resurselor apelor (de ex. conversia terenurilor arabile în păşuni. sprijinite atât prin Axa 1. Axa 2 a P.. restaurarea şi întreţinerea zonelor umede. reducerea utilizării fertilizanţilor şi a pesticidelor.D. aplicarea practicilor de Agricultură ecologică precum şi a practicilor de prevenire a infiltrării nitraţilor în sol prin promovarea culturilor verzi) şi la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apa. anual şi pe hectar de suprafaţă agricolă utilizată.R. Articolul 38 al Regulamentului 1698/2005 prevede suport ce se acordă utilizatorilor. Unul dintre scopurile sprijinului prevăzut pentru axa 2 şi care are relevanţă în acest context este de a acorda sprijin financiar agricultorilor şi proprietarilor de pădure pentru prestarea de servicii de protecţie a mediului pentru conservarea şi protejarea florei şi faunei sălbatice. realizarea şi menţinerea zonelor de protecţie pentru captările de apă. sprijinul acordat prin Axa 1 pentru respectarea normelor Directivei Nitraţi şi sprijinul din Axa 3.E. menţinerea terenurilor necultivate.A. de a îndeplini obligaţiile prevăzute de Directiva Cadru Apa şi Directiva Nitraţi şi de a atenua efectele schimbărilor climatice. din care 82% reprezintă aportul F. de a susţine Natura 2000. apei şi solului . În continuare se prezintă câteva măsuri de dezvoltare Rurală legate de managementul apei: investiţii (sisteme de stocare a gunoiului de grajd).E. instruiri pentru fermieri. Pe lângă aceste acţiuni din Axa 2 mai există şi alte intervenţii.decembrie 2013) şi care conţine axele şi măsurile propuse pentru fiecare axă. conservarea solului (reducerea arăturilor. realizarea şi menţinerea zonelor tampon de-a lungul apelor. cât şi prin Axa 3. acoperirea terenurilor etc.

Această măsură privind utilizarea detergenţilor fără fosfaţi este amplu dezbatută la nivelul Uniunii Europene. Subvenţii locale – producător agricol.: Crearea unor structuri eficiente de cooperare între fermieri şi companiile de apă. • Consultanţă.Bârlad sunt necesare măsuri suplimentare pentru activităţile agricole pentru atingerea obiectivelor corpurilor de apă în sub-bazinele hidrografice: Bahlui – Podu Iloaiei – Holboca şi Vaslui – Satu Nou – av.N. La nivelul spaţiului hidrografic Prut . propunerea de suport este de 500 Euro/ha pentru primii 5 ani şi 200 de Euro/ha pentru următorii ani. studii de cercetare ştiinţifică şi studii de proiectare tehnică. este puţin probabil ca acest sprijin să se acorde până în 2013.E. având în vedere acceptanţa acestor măsuri. În cazul în care acest sprijin se va acorda până în 2013. Regulile de implementare a articolului 38 al Regulamentului nr.E.. elaborate la nivel european. Utilizarea acestui articol în programul de dezvoltare Rurală cere ca programul de măsuri al Planului de Management să fie stabilit. fie prin legislaţie. la nivel european există preocupări privind 333 . vor fi adoptate până la sfârşitul anului 2009. dacă este necesar. caz de secetă). studii Ex: Consultanţă pentru fermieri. Un exemplu pentru reducerea presiunilor de la aglomerările umane în ceea ce priveşte poluarea cu nutrienţi este şi măsura suplimentară care poate fi promovată. Vaslui. unde câteva ţări au implementat-o cu succes printr-o abordare legislativă la nivel naţional.E. De asemenea. • Aranjamente de cooperare Ex.punerii în aplicare a Directivelor 79/409/C. şi în special la nivelul Districtului Internaţional al Dunării. se vor identifica zonele/sub-bazinele pentru care este necesar a se implementa măsurile specifice. 1698/2005. (Directiva Cadru Apa).E. (Directivele pentru reţeaua Natura 2000) şi 2000/60/C. de asemenea o negociere între autorităţile de gospodărirea apelor şi fermieri şi autorităţile pentru Agricultură şi dezvoltare Rurală. Aplicarea măsurilor Art. măsurile devin obligatorii. 38 trebuie să aibă în vedere. nu este prevăzută o alocaţie financiară pentru aplicarea acestui Articol. Instrumentul reprezintă o posibilitate multiplă de posibile cooperări între diferiţi actori la diferite niveluri (ex. De asemenea. de introducere şi comercializare pe piaţa de profil a detergenţilor fără conţinut de fosfaţi. Întrucât în P. Se precizează că o dată cu prevederea sprijinului. 92/43/C.E.D. iar măsurile propuse se referă la: aplicarea codului de bune practici agricole în zonele nevulnerabile. putându-se chiar realiza un addendum la programul de măsuri. fie prin acorduri voluntare.R.

promovarea unei Directive Europene pentru reglementarea utilizării detergenţilor fără fosfaţi. În România nu au existat angajamente voluntare care să se refere la reducerea conţinutului de fosfaţi din detergenţi. În anul 2008, Ministerul Mediului a iniţiat câteva întâlniri cu Asociaţia Producătorilor de Detergenţi şi Cosmetice (RUCODEM), precum şi cu principalii producători de detergenţi din România, în vederea realizării unui acord voluntar pentru producerea şi comercializarea detergenţilor fără fosfaţi. Discuţiile vor continua până la realizarea unui acord pe baze voluntare, având în vedere şi faptul că la nivelul Districtului Internaţional al Dunării, Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea a agreat împreună cu statele semnatare reducerea conţinutului de fosfaţi din detergenţii de spălare comercializaţi cu 90% până în anul 2013 (Resolution of the 10th I.C.P.D.R. Ordinary Meeting, December 2008). În vederea realizării efective a unui acord voluntar cu producătorii şi importatorii de detergenţi sunt necesare eforturi pentru intensificarea conştientizării producătorilor de detergenţi privind beneficiile asupra mediului, pentru îmbunătăţirea comunicării dintre factorii de decizie şi sectorul privat, precum şi acţiuni pentru acordarea unor facilităţi de promovare pentru companiile producătoare. Pentru buna implementare a prevederilor Directivelor 79/409/C.E.E. şi 92/43/C.E.E. sunt necesare măsuri suplimentare în domeniile: • conservarea habitatelor dependente de apă; • conservarea speciilor dependente de apă; • utilizarea durabilă a resurselor; • management şi administraţie. Aceste măsuri sunt necesare pentru reducerea presiunilor hidromorfologice, a efectelor schimbărilor climatice, a fenomenului de eutrofizare în corpurile de apă, precum şi protecţia corpurilor de apă subterană. În acelaşi timp este necesară o cunoaştere mai bună a situaţiei pe teren privind distribuţia spaţială a habitatelor şi speciilor. O altă categorie de măsuri sunt cele care contribuie la scăderea riscului de diminuare a suprafeţei habitatelor protejate şi riscului de diminuare a speciilor protejate (de exemplu prin identificarea şi creşterea suprafeţelor zonelor de reproducere). La nivel administrativ este necesară coordonarea activităţii instituţiilor interesate şi diminuarea situaţiilor conflictuale între acestea. În Anexa nr. 9.21 sunt prezentate măsurile suplimentare necesare pentru buna conservare a habitatelor şi speciilor dependente de apă. Aceste măsuri suplimentare au fost extrase din planurile de management elaborate şi aprobate până în prezent pentru

334

ariile naturale protejate, fiind introduse doar acele măsuri care au legătură cu habitatele şi speciile direct dependente de apă. Pe parcursul implementării practice, măsurile suplimentare şi instrumentele trebuie adaptate fiecărei situaţii în parte, suplimentate şi comparate cu valorile experimentale/ştiinţifice. Astfel, catalogul instrumentelor şi măsurilor este un catalog „deschis”, care poate fi extins în cazuri specifice. Potrivit cerinţelor Art. 14 al Directivei Cadru Apa, la stabilirea programului de măsuri trebuie asigurată informarea, consultarea şi implicarea activă a factorilor interesaţi în luarea deciziilor şi a factorilor interesaţi în domeniul gospodăririi apelor. În acest context, stabilirea finală a programului de măsuri, respectiv adoptarea măsurilor suplimentare, se va realiza numai pe baza consultării şi implicării active a acestora. Procesul s-a desfăşurat începând cu 1 ianuarie 2009 şi s-a finalizat în 10 noiembrie 2009. Detalii privind procesul de consultare pentru elaborarea Planului de Management se regăsesc în cap. 11.

Analiza cost-eficienţă a măsurilor suplimentare grupate la scară subbazinală

Analiza Cost - eficienţă reprezintă o tehnică de evaluare care furnizează o prioritizare, graduare a măsurilor suplimentare pe baza costului şi eficientei ecologice, unde celei mai „cost eficiente” măsuri i se atribuie „ranking-ul” cel mai înalt (costul cel mai redus raportat la efectul cel mai bun în plan ecologic).

Cadru general Pe baza presiunilor de la nivelul corpurilor de apă, identificate în cadrul analizei de reevaluare a riscului, au fost selectate cele mai relevante măsuri suplimentare care în combinaţie cu măsurile de bază duc la atingerea stării bune a corpului de apă aflat la risc. Analiza Cost Eficienţă realizată la scara subbazinului hidrografic exclusiv pentru măsurile suplimentare are drept scop prioritizarea măsurilor suplimentare având gradul cel mai înalt de eficienţă în planul elementelor biologice de calitate. În contextul abordării analizei cost-eficienţă există o delimitare între măsuri şi instrumente. Termenul de „măsură” se referă la o aplicaţie tehnică concretă care tinde să aibă un efect local, cum ar fi o aplicaţie structurală, pe când instrumentele sunt de natură administrativă, economică sau consultativă. Instrumentele servesc la susţinerea implementării măsurilor (care tind să aibă un caracter mai tehnic) prin stimularea schimbării comportamentului principalilor factori implicaţi. O consecinţă a acestui fapt este

335

că instrumentele sunt aplicabile pe termen lung, au un efect mai larg comparativ cu măsurile şi necesită o coordonare la un înalt nivel administrativ. Totuşi, atât măsurile, cât şi instrumentele, trebuie văzute ca „măsuri’’ în concepţia Articolului 11 din Directiva Cadru a Apei. Instrumentele pot fi înglobate în grupul de măsuri suplimentare. Prioritizarea celor mai „cost-eficiente” măsuri în scopul atingerii stării bune este realizată pentru corpurile de apă de suprafaţă. Problematicile apelor subterane sunt parţial acoperite de o serie de măsuri şi instrumente care pot fi aplicate atât pentru apele de suprafaţă cât şi pentru cele subterane, spre exemplu cele localizate în zone cu poluare difuză. Abordare Analiza cost-eficienţă este realizată într-o succesiune de 5 etape, astfel: Etapa 1: Selectarea sistemului de măsuri suplimentare pe baza presiunilor identificate Analiza cost-eficienţă realizată la scara sub-bazinului hidrografic are în vedere măsurile suplimentare la nivelul corpurilor de apă din cadrul sub-bazinului care riscă să nu atingă obiectivele până în 2015, datorită presiunilor semnificative. În ipoteza analizată, măsurile suplimentare propuse conduc în totalitate la atingerea stării/potenţialului bun prin realizarea reducerii poluanţilor (conform modelărilor WAQ, QUAL 2K, balanţa masică). Etapa 2: Clasificarea efectului măsurilor suplimentare în planul elementelor biologice de calitate Pentru evaluarea eficienţei în plan ecologic a măsurilor suplimentare au fost luate în calcul principalele grupuri de indicatori definite în Anexa V a Directivei Cadru a Apei (FP – fitoplancton, FB/MF - fitobentos/macrofite, MZB - macronevertebrate, P - peşti (ihtiofauna). Etapa 3: Evaluarea efectului măsurilor suplimentare aferente presiunilor de poluare cu nutrienţi, substanţe organice şi substanţe prioritar periculoase din surse punctiforme şi difuze, precum şi a măsurilor aferente alterărilor hidromorfologice Efectele au fost evaluate în conformitate cu Anexa 1 „Efectul măsurilor suplimentare aferente presiunilor de poluare cu nutrienţi, substanţe organice şi substanţe prioritar periculoase din surse punctiforme şi difuze” clasificate în funcţie de sursa de presiune/măsură şi Anexa 2 „Evaluarea efectelor măsurilor propuse pentru C.A.P.M. în

336

cazul elementelor biologice reprezentative” la „Elementele metodologice privind evaluarea analizei cost eficienţă”. Etapa 4: Prioritizarea măsurilor în baza raportului „cost eficienţă” Ţinând cont de valoarea de capital (valoarea investiţiei), de costurile de operare şi întreţinere, de efectul măsurilor suplimentare în planul elementelor biologice de calitate, măsurile suplimentare au fost prioritizate. Evaluarea costurilor aferente măsurilor suplimentare a ţinut cont de evaluarea costurilor directe (la modul cantitativ) precum şi de evaluarea costurilor indirecte (estimate calitativ). Etapa 5: Analiza măsurilor suplimentare la nivelul subbazinului hidrografic, din punct de vedere al atingerii obiectivelor Scopul acestei etape a fost: - de a veni cu un raport logic care să arate cu care investiţie şi pe ce perioadă obiectivele de mediu pot fi atinse; - de a descrie un criteriu de prioritizare şi analiză a posibilităţii de implementare a măsurilor. Identificarea unei singure şi optime soluţii s-a dovedit dificilă, pentru ca unele costuri şi - probabilitatea atingerii ţintei pot fi doar evaluate calitativ. A fost realizată o analiză a măsurilor suplimentare prioritizate în baza criteriului „cost – eficienţă” din punct de vedere al probabilităţii de implementare a măsurilor în 2012 şi al impactului acestora în plan indirect, tradus prin evaluarea calitativă a costurilor indirecte. Astfel, la nivelul Direcţiei Apelor Prut măsurile suplimentare necesare atingerii obiectivelor de mediu au fost grupate la scara a 2 subbazine hidrografice (Podu IloaieiHolboca şi Satu Nou-av. Vaslui). Analiza la scară a fiecărui bazin hidrografic este prezentată în Anexa nr. 9.22 „Analiza cost eficienţă a măsurilor suplimentare grupate la scară subbazinală”. În Anexa nr. 9.23 se prezintă măsurile suplimentare şi instrumentele aplicate la nivelul corpurilor de apă, pentru diminuarea efectelor poluanţilor în vederea îmbunătăţirii stării apelor din sub-bazinele hidrografice Bahlui – Podu Iloaiei – Holboca şi Vaslui – Satu Nou – av. Vaslui.

337

La nivelul spaţiului hidrografic Prut - Bârlad au fost identificate un număr total de 13 măsuri suplimentare şi 2 instrumente în scopul atingerii potenţialului ecologic bun al corpurilor de apă. Costul total necesar realizării măsurilor suplimentare şi aplicării instrumentelor suport de realizare a acestora se ridică la 42,4 mil. Euro. Diferenţa de 3,384 mil. Euro faţă de valoarea din tabelul 9.11 reprezintă costul total al măsurilor suplimentare necesar a fi aplicate pentru atenuarea efectelor presiunilor hidromorfologice.

* * *

În tabelul nr. 9.11 în care se prezintă planificarea în perioada 2010 - 2027 a costurilor totale ale măsurilor de bază şi a măsurilor suplimentare pentru implementarea programului de măsuri în spaţiul hidrografic Prut - Bârlad, se observă că 82,03 % din alocarea financiară revine măsurilor aplicate pentru aglomerările umane (obs.: categoria de presiune predominantă la costuri), respectiv finanţării măsurilor pentru asigurarea serviciilor de apă pentru populaţie. Acest efort financiar se concretizează, aşa cum reiese din Figura nr. 9.17, în valoarea de 572 euro/locuitor. Perioada în care se vor realiza cele mai mari investiţii este cea cu termenul de conformare în anul 2010, cu o valoare planificată de 789,75 mil. Euro. Tabelul 9. 11 Planificarea costurilor totale pentru implementarea programului de măsuri în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad Costul măsurilor de bază (milioane Euro) 2010 2015 2021 Costul măsurilor suplimentare (milioane Euro) 2010 0 0 0 2015 2021 2010 Costul total al măsurilor (milioane Euro) 2015 2021 2027 0 0 0 0 0 0.00

Categoria de presiune

Aglomerări 760.51 364.18 291.21 Industrie Agricultură Hidrologie Morfologie Total 27.99 5.81 0.81 0 0 0 1.25 278.56 0 0 0 0

0.01 41.07 760.51 0.06 0 0 1.27 0 0 27.99 1.25 0 0

364.19 332.27 5.870 278.56 0.004 3.380 0.81 1.27 0 0

0 0.004 0 0.00 3.38

789.75 648.55 292.01

3.46 42.33 789.75 652.010 334.34

338

572 euro/loc

Figura 9.17 Alocarea per capita a costurilor totale pentru implementarea programului de măsuri în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad

Măsurile de bază şi suplimentare stabilite în acest prim ciclu de planificare vor fi reanalizate în anul 2012, având în vedere identificarea stadiului operaţional al acestora, îmbunătăţirea evaluării efectelor măsurilor asupra stării corpurilor de apă, precum şi pe baza dezvoltării de noi instrumente tehnice pentru modelarea substanţelor organice şi substanţelor prioritar periculoase. De asemenea, continuarea şi dezvoltarea activităţilor de monitoring integrat al calităţii apelor vor contribui la clarificarea aportului şi impactului surselor de poluare asupra stării corpurilor de apă.

10. Excepţii de la obiectivele de mediu 10.1. Analiza Cost Beneficiu şi Analiza de disproporţionalitate

10.1.1.

Analiza Cost Beneficiu

Analiza cost beneficiu (A.C.B.) are drept scop determinarea beneficiului net al unui program de măsuri aplicabil la o anumită scară (corp de apă/subbazin/bazin/naţional).

339

Analiza cost-beneficiu (A.C.B.) are ca rezultat final justificarea aplicării excepţiilor de la obiectivele de mediu (respectiv aplicarea Art. 4.4. şi 4.5 din Directiva Cadru Apa). În cadrul analizei Cost Beneficiu se vor investiga costurile şi beneficiile programului de măsuri, din perspectiva beneficiului adus mediului. Semnificaţia acestui lucru este că nu sunt avute în vedere doar costurile şi beneficiile măsurilor în directă corelaţie cu mediul, ci şi toate efectele indirecte posibile care se pot manifesta asupra altor sectoare sau asupra mediului.

Abordare Analiza Cost Beneficiu (A.C.B.) a fost luată în considerare când toate măsurile de bază şi suplimentare necesare pentru atingerea stării ecologice au fost identificate şi cuantificate. A.C.B. a fost aplicată numai măsurilor suplimentare în procesul de justificare al excepţiilor Analiza cost beneficiu este realizată într-o succesiune de 4 etape, astfel: Etapa 1. Definirea scării de evaluare: Scara de analiză: subbazinul hidrografic. Etapa 2. Prescreening-ul măsurilor suplimentare Se bazează pe rezultatele Analizei Cost Eficienţă care a realizat o prioritizare a măsurilor suplimentare în baza criteriului „cost – eficienţă”. Etapa 3. Evaluarea Costurilor şi Beneficiilor Evaluarea costurilor directe, financiare (de investiţie, operare şi întreţinere) – la modul cantitativ, precum şi a costurilor indirecte – la modul calitativ), a fost realizată în cadrul Analizei Cost eficienţă. Evaluarea beneficiului are ca punct de plecare măsurile suplimentare aferente presiunilor: poluare cu nutrienţi, substanţe organice şi substanţe prioritar periculoase din surse punctiforme şi difuze, precum şi măsurile aferente presiunilor hidromorfologice care au fost grupate şi prioritizate la scară subbazinală în analiza Cost Eficienţă şi pentru care au fost identificate de asemeni costurile. Aceste măsuri au fost transpuse într-o Fişă de evaluare a beneficiului de mediu în scopul evaluării, în prezent, la modul calitativ a beneficiului în subbazinul respectiv pentru

340

a fost realizată din punct de vedere al Beneficiului (Raport Cost Beneficiu) şi al susţinerii financiare.2.2. susţinerea financiară a măsurii. Proporţionalitatea costurilor a fost evaluată proporţional cu nivelul curent al cheltuielilor. astfel: Proporţionalitatea costurilor a fost evaluată prin compararea costurilor şi beneficiilor. Analiza de disproporţionalitate a fost abordată în 2 etape. prezentări şi schimburi informaţionale şi ţine cont de 2 aspecte: beneficiul (de mediu şi monetar) adus de măsurile suplimentare. Astfel: 341 .1 Fişe de evaluare beneficii de mediu. 10. Astfel: Costurile disproporţionate sunt acele costuri care depăşesc beneficiile de mediu şi monetare realizate prin atingerea „stării bune” a corpurilor de apă (sau posibil. similar analizei cost eficienţă. Abordarea analizei de disproporţionalitate este bazată pe rapoarte de cercetare. Analiza comparativă cost beneficiu. dacă costurile depăşesc beneficiile printr-o marjă de siguranţă-prag) şi/sau dacă costurile nu sunt suportabile financiar.1. Analiza de disproporţionalitate Analiza de disproporţionalitate.o serie de indicatori selectaţi ca fiind cei mai relevanţi. Informaţii detaliate privind evaluarea beneficiului sunt prezentate în Anexa 10. respectiv în ce proporţie costul total (de capital şi indirect) va fi considerat disproporţionat. folosind criteriul excedentului de la bugetul statului. plecând de la rezultatele Analizei Cost Beneficiu. Scara de analiză este cea a subbazinului hidrografic. Etapa 4. Compararea costurilor şi beneficiilor Include: comparaţia costurilor şi beneficiilor pentru toate măsurile suplimentare identificate în cadrul analizei cost eficienţă evaluarea globală a raportului cost beneficiu ţinând cont şi de beneficiul monetar estimat Informaţii privind compararea costurilor şi beneficiilor sunt prezentate în Anexa 10.

4 (5). 4 (6). (5). (6) şi (7) ale Directivei Cadru Apa. 2. Analiza de disproporţionalitate a măsurilor suplimentare este prezentată în Anexa 10. pe baza rezultatelor din actualul Plan de Management Bazinal. 7. 4. Excepţiile de la obiectivele de mediu sunt parte integrantă a obiectivelor de mediu şi a procesului de planificare în domeniul gospodăririi calitative a apelor. atingerea unor „obiective de mediu mai puţin severe” în anumite condiţii (art. deteriorarea temporară a stării corpurilor de apă în cazul existenţei unor cauze naturale sau „forţă majoră” (art. 4(4). 10. Excepţiile de la obiectivele de mediu aplicabile corpurilor de apă din Planul de Management se clasifică în următoarele categorii (tipuri): 1. noi modificări ale caracteristicilor fizice ale unui corp de apă de suprafaţă. deoarece nu toate „problemele” referitoare la corpurile de apă pot fi abordate şi nu toate obiectivele de mediu pot fi atinse în cadrul actualului Plan de Management. 4(4). sau deteriorarea 342 . prelungirea termenului de atingere al „stării bune”. incluzând aici şi lucrările de reconstrucţie ecologică.2. fiind mecanismul de prioritizare al acţiunilor şi al programelor de măsuri. se pot aplica excepţii de la obiectivele de mediu în condiţiile prevăzute de Art. modificări ale nivelului apei corpurilor de apă subterană. care poate fi maximum de 2 ori x 6 ani. adică starea bună trebuie atinsă cel mai târziu până în 2027 (art. 3.2.1. costul măsurilor suplimentare aferente alterărilor hidromorfologice va fi raportat la cota bugetară alocată lucrărilor de investiţii în domeniul lucrărilor gospodăririi apelor. Procesul de stabilire al excepţiilor şi implicit al obiectivelor de mediu este un proces dinamic şi iterativ ce va fi dezvoltat şi îmbunătăţit în următoarele cicluri de planificare.3 Analiza de disproporţionalitate a măsurilor suplimentare.Măsurile suplimentare aferente alterărilor hidromorfologice şi surselor agricole vor fi analizate la scară naţională prin prisma excedentului bugetar de la bugetul de stat. Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu şi al excepţiilor s-a realizat la nivel de corp de apă. Stabilirea excepţiilor de la obiectivele de mediu 10. Principii generale privind excepţiile de la obiectivele de mediu În situaţiile în care nu este posibilă atingerea obiectivelor de mediu prevăzute în cap. costul măsurilor suplimentare aferente surselor agricole va fi raportat la principalul indicator macroeconomic aferent agriculturii (Valoarea Adăugată Brută).

3).2..4. 10. 9.11). 9.5).2. nu se regăsesc în actualul P.B.14) nu se realizează până la 22 decembrie 2012 (2013 în cazul Directivei 91/271). 9. 243 corpuri de apă ating obiectivele de mediu în 2015.13 şi 9.7. Excepţiile de tipul 4.4 (prelungirea termenelor). În cazul corpurilor de apă care nu ating obiectivele de mediu în anul 2015 datorită faptului că implementarea măsurilor de bază pentru aglomerări umane (prezentate în Anexele 9.6. Pentru fiecare corp de apă căruia i s-au stabilit excepţii de la obiectivele de mediu. după ce evenimentele au avut loc. 9. Informaţii detaliate privind excepţiile de la obiectivele de mediu şi condiţiile de aplicare ale excepţiilor sunt prezentate în Anexa 10.15) şi agricultură (Anexele 9. urmând a fi aplicate în următoarele cicluri de planificare. pentru a justifica de ce un obiectiv din Planul de Management nu a fost atins.5.stării unui corp de apă de suprafaţă (inclusiv de la starea foarte bună la starea bună) ca rezultat al noilor activităţi durabile umane de dezvoltare. pentru 96 corpuri de apă aplicându-se excepţii de la obiectivele de mediu (Figura 10. cel puţin acelaşi grad de protecţie trebuie atins prin aplicarea excepţiilor ca şi cel asigurat de către legislaţia comunitară existentă.3. se stabilesc excepţii de tipul 4. se prezintă obiectivul alternativ preconizat (Anexa 10. Aplicarea excepţiilor la nivelul corpurilor de apă Corpuri de apă de suprafaţă La nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. Aplicarea excepţiilor de la obiectivele de mediu s-a realizat pentru 66 corpuri de apă naturale (stare ecologică şi chimică) şi 30 corpuri puternic modificate (potenţialul ecologic). • aplicarea excepţiilor să fie corelată/consistentă cu implementarea altor reglementări legislative la nivel comunitar. (9)): • excepţiile care se aplică unui corp de apă nu trebuie să excludă sau să afecteze/compromită permanent atingerea obiectivelor de mediu în alte corpuri de apă din cadrul aceluiaşi district de bazin. activităţile industriale (Anexele 9.M. 4. precum şi justificările de aplicare ale excepţiilor (Anexa 10.2. dintr-un număr total de 339 corpuri de apă.4. Tuturor categoriilor de excepţii identificate în Planurile Bazinale le sunt aplicabile două principii (Art.12. 9.1 şi Figura 10.6). 9. (8). 343 .

Bârlad 344 . 1 Excepţiile de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă din spaţiul hidrografic Prut .Figura 10.

10.7 al Directivei Cadru Apa.Din analiza efectuată la nivelul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad.59 %) corpuri de apă nu ating obiectivele de mediu în 2015 şi datorită costurilor disproporţionate. 345 . Nu se aplică excepţii de tipul 4. din care:  93 corpuri de apă ce nu ating obiectivele de apă datorită faptului că implementarea măsurilor de bază nu se realizează până la 22 decembrie 2012 (2013 în cazul Directivei 91/271). Prut-Bârlad. (în relaţie cu proiectele viitoare de infrastructură). aplicarea excepţiilor urmând a fi adaptată de fiecare dată (fig.  Nu sunt corpuri de apă ce nu ating obiectivele de apă datorită faptului că numai implementarea măsurilor suplimentare (măsuri pentru reducerea efectelor cauzate de presiunile hidromorfologice) nu se realizează până la 22 decembrie 2012.4 (prelungirea termenelor).5).7. atingerea obiectivelor de mediu urmând a se realiza după 2015.2.h. La nivelul s. Dintre excepţiile de tipul 4. Deteriorarea stării corpurilor de apă se va permite numai cu respectarea cerinţelor şi prevederilor Art.4 aplicate corpurilor de apă. pentru cazuri specifice.-10.32 %) corpuri de apă nu ating obiectivele de mediu în 2015 datorită fezabilităţii tehnice şi (din acestea) 2 (0. atingerea obiectivelor de mediu urmând a se realiza după 2015. 4. Se menţionează că starea corpurilor de apă din actualul Plan de Management reprezintă starea de la care se va evalua aplicarea principiului „nedeteriorării stării” corpurilor de apă. au rezultat următoarele: • Sunt aplicate numai excepţii de tipul 4.5.  3 corpuri de apă ce nu ating obiectivele de apă datorită faptului ca implementarea măsurilor de bază şi a măsurilor suplimentare nu se realizează până la 22 decembrie 2012 (2013 în cazul Directivei 91/271). numărul corpurilor de apă pentru care se aplică excepţii va scădea în următoarele cicluri de planificare. la un corp de apă în cadrul celui de al 2-lea ciclu de planificare şi la un corp de apă în cadrul celui de al 3-lea ciclu de planificare. • • Nu se aplică excepţii de tipul 4. 96 (28. de la 96 corpuri de apă cu excepţii în 2015. (obiective de mediu mai puţin severe).

30% nu ating starea bună Figura 10.198 58.39% 1 0.32% excepţii Figura 10.29% stare f oarte bună stare bună 96 28.2 Starea corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în anul 2007 242 71.41% 1 0.4 Obiectivele de mediu atinse şi excepţii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în 2021 346 .29% stare f oarte bună stare bună 140 41.3 Obiectivele de mediu atinse şi excepţii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în 2015 Figura 10.

8). Aspecte cantitative şi schimbări climatice 11. cu prelungirea termenului de atingere a acestora cu două cicluri de planificare (2027). se prezintă obiectivul alternativ preconizat (Anexa 10.5 Obiectivele de mediu atinse şi excepţii de la obiectivele de mediu aplicate corpurilor de apă de suprafaţă din spaţiului hidrografic Prut-Bârlad în 2027 În anumite cazuri se poate constata deteriorarea stării corpului de apă ca urmare a construirii unor staţii de epurare care transferă poluarea difuza de la aglomerările fără sisteme de canalizare în poluare punctiformă cu evacuare direct în resursa de apă. precum şi justificările de aplicare a excepţiilor (Anexa 10. Prin Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. Aspecte cantitative Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului Hidrografic reprezintă instrumentul de planificare în domeniul apelor. Corpuri de apă subterană În cazul corpurilor de apă subterană ROPR02 şi ROPR03 se solicită excepţia de la atingerea obiectivelor de mediu conform art. Pentru fiecare corp de apă căruia i s-au stabilit excepţii de la obiectivele de mediu.7).1. 4(4) al Directivei Cadru a Apei. În aceste condiţii cantitatea de nutrienţi şi substanţe organice se constituie ca un aport suplimentar de poluare care va produce în anul 2015 deteriorarea stării corpului de apă de la stare foarte bună la stare bună sau de la starea bună la starea moderată. 347 .Figura 10. 11. 1258 din 20 noiembrie 2006 s-au stabilit metodologia şi instrucţiunile tehnice necesare elaborării schemelor directoare.

). navigaţie. indicatori de secetă. acţiunilor. diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii. variaţia în timp şi spaţiu a secetei. soluţiilor şi lucrărilor necesare pentru atingerea gradului acceptat de protecţie la: inundarea aşezărilor umane şi a bunurilor. excesului de umiditate şi a eroziunii solurilor. peisagistică etc.). exces de umiditate.determinarea cerinţelor de mediu privind resursele de apă. secetă. Seceta. determinarea cerinţelor viitoare socio-economice şi de mediu privind resursele de apă. Fenomene de aridizare/deşertificare – în ceea ce priveşte acest fenomen este necesară prezentarea zonelor expuse la secetă în România (zona de sud a ţării. şi cuantificarea caracteristicilor acestora: frecvenţa. soluţiilor şi lucrărilor pentru: realizarea şi menţinerea echilibrului dintre cerinţele de apă ale folosinţelor şi disponibilul de apă la surse. utilizarea potenţialului apelor (producerea de energie hidromecanică şi hidroelectrică. care constituie componenta de gestionare cantitativă a resurselor de apă. extragerea de materiale de construcţii. . măsurilor. acvacultură. zona Dobrogei.Schema directoare integrează cele două componente ale planificării şi managementului. Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic are următoarele obiective principale: inventarierea resurselor hidrologice (naturale) de apă de suprafaţă şi subterană. zonarea teritoriului bazinului hidrografic din punct de vedere al riscului la secetă. 348 . agrement. eroziunea solului). parte din Podişul Central Moldovenesc etc. diminuarea efectelor secetelor. evaluarea preliminară a riscului potenţial la inundaţii pe bazinul hidrografic. determinarea situaţiei actuale a utilizării pe folosinţe a resurselor de apă. tendinţelor de aridizare. bunurilor şi activităţilor umane (inundaţii. respectiv Planul de management bazinal. durata. extinderea şi intensitatea secetelor. turism. Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic are ca scop fundamentarea măsurilor. care constituie componenta de gestionare calitativă a resurselor de apă şi Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic. utilizarea potenţialului apelor. identificarea acţiunilor.

Suprafeţele vor fi identificate şi prezentate pe hărţile G. a situaţiei actuale a suprafeţelor afectate de exces de umiditate. faza de restricţii. pe terenuri cu posibilităţi foarte reduse de scurgere sau lipsite de scurgere (crovuri). a celor care prezintă interes pentru asanare. 349 . cu menţionarea debitelor utilizate şi debitelor minime necesare. • secţiunile de control pe cursurile de apă pe care au fost stabilite faze caracteristice pentru situaţii deosebite: faza normală. soluţiile şi lucrările prevăzute în planul de amenajare trebuie astfel concepute.. a habitatelor şi a condiţiilor de mediu.- caracterizarea resurselor de apă în condiţii de secetă. exces de apă datorită funcţionării sistemelor de irigaţii. precum şi măsuri de raţionalizare în folosirea apei. Inundaţii . corespunzătoare condiţiilor locale concrete. mediu şi lung sunt menţionate măsuri care să permită gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de seceta hidrologică. prevenirea şi combaterea degradării terenurilor şi deşertificării. ape provenite din precipitaţiile căzute în incinte.S. Toate acţiunile. pe termen scurt. pe surse de producere a fenomenului: nivel ridicat al apelor freatice (în condiţii naturale sau datorate unor acumulări).I. În cadrul acestei prezentări vor fi incluse şi suprafeţele predispuse la înmlăştinire sau sărăturate şi separat. în principal: • sistemul informaţional-decizional şi de avertizare a populaţiei şi obiectivelor socialeconomice. completate şi aprobate în anul 2009 şi care conţin. care au fost reactualizate. În cadrul Strategiei naţionale privind reducerea efectelor secetei. Programele de măsuri se stabilesc cel mai târziu până la data de 22 decembrie 2009 şi vor fi operaţionale cel târziu la data de 22 decembrie 2012. având la bază indicatorii de vulnerabilitate la acest fenomen. măsurile. la nivel de bazin hidrografic. populaţia afectată de fenomenele de secetă. • toate folosinţele de apă. pe judeţe. administrate şi utilizate în exploatare. faunei. încât beneficiile obţinute să fie maxime în condiţiile prezervării şi protecţiei florei. Fiecare bazin hidrografic dispune de Planuri de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare. La nivelul Direcţiilor Apelor sunt elaborate Planuri bazinale de restricţii care să aplice restricţii în alimentarea cu apă. faza de atenţie-avertizare.Se are în vedere o prezentare sintetică. realizate. ape provenite din scurgerile de pe terenurile învecinate.

Aceste planuri se elaborează în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii şi cu prevederile Directivei 60/2007/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii.Revizuire/reactualizare la fiecare 6 ani. având ca scop protecţia vieţii. se avizează de către Comitetul de bazin la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi se aprobă prin Hotărârea Guvernului”. Programul Naţional de Prevenire.Transpunere în Legea Apelor până cel târziu la 26..2009. . prevenirea. În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea acestei directive s-a elaborat Strategia naţională de management al riscului la inundaţii.12.2013 22.Primul raport asupra zonelor de risc la inundaţii va fi inclus în raportul asupra schemelor directoare – luna septembrie 2009 . Cerinţele Directivei 60/2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii trebuie integrate în schemele Directoare şi constau în următoarele etape de transpunere şi implementare: . a bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului de inundaţii. ce se elaborează la nivel de bazin sau spaţiu. mediu şi lung. .12. Acest program se elaborează la nivelul teritoriului naţional şi are la bază planurile de management al riscurilor la inundaţii întocmite la nivelul celor 11 bazine/spaţii hidrografice...] se elaborează şi se actualizează de către Administraţia Naţională „Apele Române”. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare: „schemele directoare şi programele de măsuri prevăzute [.2015 350 . Protecţie şi Diminuarea Efectelor Inundaţiilor..11. în decembrie 2009. protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor. acest plan va fi finalizat în cadrul schemelor directoare de amenajare şi management a bazinelor hidrografice. 22. Acestea sunt: Planul de Management al Riscului la Inundaţii. . de planuri şi programe de termen scurt.2011 22. Activităţile de management al inundaţiilor se constituie într-o problema de politică.Evaluare preliminară a riscului la inundaţii ………….Hărţi de hazard şi risc la inundaţii …………………. Administraţia Naţională „Apele Române” şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor au realizat eşalonarea elaborării componentelor planurilor de amenajare astfel încât elaborarea să se desfăşoare simultan pentru toate bazinele hidrografice.12.Planuri de gestiune a riscului la inundaţii …………… .Elaboratorul schemelor directoare şi a programelor de măsuri prevăzute în lege este nominalizat în Legea apelor nr.

de creşterea ratei de consum a resurselor de către societatea umana şi de schimbări ale tehnologiilor şi ale organizării politico-sociale. care constituie surse de risc asupra populaţiei. pentru a lua măsuri imediate şi corecte în vederea adaptării la condiţiile climatice viitoare. Schimbări climatice Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creşterea populaţiei globului. - Planul de management al zonelor inundabile. pentru lucrări noi în zonele afectate frecvent de inundaţii. mărirea gradului de siguranţă a lucrărilor existente şi finalizarea lucrărilor aflate în derulare.- Planuri bazinale.2. Cea mai importantă componentă a schimbărilor globale o reprezintă modificarea climei datorită efectului de seră. Amenajării bazinelor hidrografice cu scurgere torenţială. orăşeneşti şi comunale de apărare împotriva inundaţiilor. Semnale ale schimbărilor climatice în România Schimbările climatice reprezintă una dintre provocările majore ale secolului nostru – un domeniu complex în care trebuie să ne îmbunătăţim cunoaşterea şi înţelegerea. mediului şi infrastructurii. elaborate în conformitate cu prevederile legislaţiei existente în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi care se vor integra în prezenta strategie sub numele de planuri operative de intervenţie. care va avea un impact important asupra mediului şi activităţilor economico–sociale. 11. Reamenajării fluviului Dunărea (Proiectul de Reabilitarea ecologică şi economică a luncii Dunării. în decembrie 2009. Continuarea implementării Strategiei de management al riscului la inundaţii în perioada 2009-2012 necesită investiţii în infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor. judeţene. În zilele noastre. municipale. aprobat prin HG nr. Întreţinerii şi exploatării în condiţii de siguranţă a infrastructurii de apărare împotriva inundaţiilor. Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor va fi finalizat în cadrul schemelor directoare de amenajare şi management a bazinelor hidrografice. 1208/2006). Se va acorda atenţie: Amenajării râurilor interioare. schimbările climatice au devenit o realitate oficial recunoscută. Observaţiile şi măsurătorile efectuate pe mapamond şi pe teritoriul României asupra unor parametri climatici şi efectelor climei asupra resurselor de apă indică anumite 351 .

cu creşterile cele mai mari de până la 0. iunie bazinele Argeş. de când există măsurători meteorologice (1884): pe data de 5 iulie 2000 la staţia Giurgiu s-au înregistrat 43. Vedea şi Olt. iulie bazinele Trotuş şi Siret inferior. de exemplu ploaia de 120 mm căzută în 40 de minute la Cuculeasa lângă Buzău pe data de 22 iunie 1999 şi ploaia de 285 mm căzută în 30 de ore în Bucureşti în perioada 21-22 septembrie 2005. în principal.Ploi foarte intense căzute pe suprafeţe mici care produc efecte catastrofale. • Creşterea frecvenţei producerii inundaţiilor catastrofale Cronicarii au consemnat cu regularitate. Acest debit suplimentar conduce la supraînălţări ale 352 .4° C în zonele industriale. 28 în secolul al XIX-lea şi 42 în secolul al XX-lea. în principal. Frecvenţa de producere a inundaţiilor şi amploarea acestora a crescut. august bazinul Siret superior. 19 în secolul al XVII-lea.. • Apariţia unor fenomene meteorologice nespecifice climatului din România În data de 12. în decursul timpului. schimbărilor de ordin climatic şi îndiguirii în amonte a Dunării şi a afluenţilor. • Apariţia fenomenului de aridizare a climatului şi creşterea frecvenţei de producere a unor valori extreme de temperatură şi precipitaţii: . viituri catastrofale: 10 în secolul al XVI-lea. După această tornadă. decembrie bazinele din spaţiul hidrografic Banat. demne de luat în considerare. menţionăm următoarele: • În ultimii 100 de ani a fost pusă în evidenţă tendinţa globală de încălzire pe teritoriul României.Producerea unor temperaturi extreme pe teritoriul României. prin dezvoltarea în general a localităţilor în albia majoră a cursurilor de apă. frecvenţa producerii acestora pe teritoriul României a crescut. 26 în secolul al XVIII-lea. Dintre semnalele produse pe teritoriul României. septembrie bazinele Ialomiţa. Şase inundaţii catastrofale s-au produs pe teritoriul României în anul 2005 cu o probabilitate de producere între 1% şi 0.08. • Creşterea debitului maxim anual pe Dunăre cu circa 1200 m3/s În ultimii 166 ani se remarcă o tendinţă de creştere a debitelor maxime pe Dunărea la Baziaş cu 1200 m3/s datorită.5°C şi la Bucureşti 42. care reprezintă 60% din cantitatea anuală de precipitaţii etc. .5%: aprilie bazinele Timiş şi Bega. schimbărilor climatice şi reducerii capacităţii de transport a albiilor.4°C.semnale care susţin ipoteza schimbărilor climatice. datorită. Dâmboviţa şi litoral.2002 s-a produs la Făcăieni o tornadă care a distrus 420 de locuinţe şi retezat arborii din pădurea din zonă.

− Evaluarea resurselor şi a posibilităţilor de asigurare a cerinţelor de apă. Proiectul conţine studii de hidrologie. În proiect a fost analizat şi impactul schimbărilor climatice asupra marilor aglomerări urbane şi industriale. − Inventarierea consumatorilor de apă existenţi. a cetăţenilor şi bunurilor acestora. − Crearea bazei de date şi validarea ei. ceea ce implică costuri suplimentare pentru a asigura acelaşi grad de protecţie împotriva viiturilor. meteorologice şi hidrologice. − Calibrarea parametrilor modelului de simulare a scurgerii medii lunare. Astfel proiectul a fost dezvoltat şi în România iar raportul tehnic efectuat către U. şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării a cuprins următoarele etape: − Selectarea datelor de intrare. atât a componentelor structurale cât şi cele nestructurale şi pentru adaptarea graficelor dispecer şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare la regimul hidrologic modificat şi la noile cerinţe de apă. 353 . de calitatea apei şi de management al resurselor de apă (în principal pe râuri de lungime medie şi în zona costieră a Mării Negre). precum şi în România. Acţiuni pentru adaptarea managementului apelor la schimbările climatice. care ţin seama de schimbările de ordin climatic.nivelului apei cu 40-50 cm pe tot sectorul românesc al Dunării. Accentul a fost pus pe realizarea de aplicaţii de modelare pe climă şi studii de impact în sectoare cheie din regiune. 1.E. Evaluarea cerinţelor viitoare de apă din bazinele hidrografice analizate. Dezvoltarea cercetării ştiinţifice pentru studiul vulnerabilităţii sistemelor de gospodărirea apelor la schimbările climatice probabile. • Creşterea nivelului Mării Negre cu 34 cm în perioada 1860-2004. În districtul internaţional al Dunării în general. au fost dezvoltate o serie de proiecte ştiinţifice menite să clarifice anumite aspecte privind prognozarea efectului schimbărilor climatice asupra diferitelor componente de mediu. necesare pentru calibrarea modelului. CECILIA: Impactul schimbărilor climatice în Europa Centrală şi de Est şi evaluarea vulnerabilităţii Obiectivul principal al proiectului CECILIA este de a stabili impactul schimbărilor climatice şi de a evalua vulnerabilitatea zonelor vizate în Europa Centrală şi de Est. sociale şi economice. În continuare sunt prezentate câteva proiecte relevante.

selectate în vederea analizei de impact a schimbărilor climatice . în formatul specific modelului hidrologic de simulare. globale şi regionale.CICLE: proiect de cercetare a impactului climei pentru Europa Diverse regiuni cu diferite/diverse probleme: în zonele costiere atenţia este îndreptată spre efectele creşterii nivelului mării. − descrierea regimului hidrologic actual al bazinelor hidrografice Mureş şi Argeş. ENSEMBLES: Proiect ce furnizează un ansamblu de predicţii climatice şi impactul lor Acest proiect implică folosirea de programe de schimbări climatice ce prelucrează semnale după modelul Regional Climate Change condus de Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice Proiectul are ca scop: dezvoltarea unui sistem de predicţie pentru schimbările climatice prin modele de bună rezoluţie.: Ungaria. O activitate importantă a proiectului implică schimbul de cunoştinţe în domeniu şi experienţa dobândită din alte proiecte naţionale pe tema practicilor de management. de scurtă şi lungă durată. obţinute de către parteneri prin utilizarea modelelor meteorologice regionale. − realizarea interfeţelor software de preprocesare şi preluare a datelor meteorologice de intrare.E.râuri şi lacuri . care conduce la mişcări ample ale masei de apă. Obiectivul general al proiectului este de a avea o contribuţie pozitivă şi de a face faţă acestor provocări. selectat pentru cuplarea cu modelele meteorologice regionale. la scări diferite de timp.care rezultă din diferite scenarii climatice viitoare. hazardul şi vulnerabilitatea de mediu continuă. România şi Bulgaria.C. în timp ce în zonele montane înalte atrage atenţia topirea gheţarilor. utilizând diverse scenarii de evoluţie climatică. impactul pe termen lung al schimbărilor climatice globale. prin studierea în detaliu a trei ţări din E. În România s-au finalizat următoarele activităţi: − descrierea modelului hidrologic conceptual HIDROZ. 354 .serii de date ale rezultatelor simulărilor hidrologice . CLAVIER: Schimbările climatice şi variabilitatea: impact asupra Europei Centrale şi de Est Statele din Europa Centrală şi de Est se confruntă cu o triplă provocare: tranziţia economică şi politică în curs de desfăşurare. − realizarea simulărilor hidrologice în bazinele hidrografice Mureş şi Argeş pentru perioada de referinţă 1950 – 2000 şi respectiv pentru perioada de analiză de impact 2001 – 2050.

O gospodărire durabilă a resurselor de apă va integra utilizatorii de apă dintr-un bazin hidrografic. În acest sens va fi necesară promovarea de parteneriate eficiente între organizaţiile de cercetare. 2008). acest principiu potrivit căruia bazinul hidrografic este unitatea pe care se face planificarea şi 355 .E. asigurări şi managementul riscurilor. În vederea asigurării unei consistenţe între evaluarea schimbărilor climatice şi planul de management. securitatea alimentară. a legiferat în anul 2000. 2. mediului şi dezvoltării societăţii. organismele factorilor decizionali şi factorii interesaţi (Policy paper. În luna martie 2009. U. SSG Water and climate change.- cuantificarea şi reducerea incertitudinii în ceea ce priveşte răspunsurile Sistemului Pământ la presiunile fizice. prin Directiva Cadru a Apei 2000/60. indispensabilă vieţii. Gospodărirea raţională a resurselor de apă cere o abordare globală. utilizarea terenurilor şi calitatea aerului şi ciclul carbon). chimice. Planificarea în domeniul gospodăririi apelor trebuie realizată la nivel de bazin hidrografic Resursele de apă se formează şi se gospodăresc pe bazine hidrografice. implementarea Planului de Management bazinal va avea nevoie de de o bază ştiinţifică riguroasă pentru a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice. Termenul de finalizare al proiectului este sfârşitul anului 2010. Activităţile de cercetare la nivel naţional şi european privind impactul schimbărilor climatice pot fi utilizate în procesul de elaborare a planurilor de management bazinale. în care se va aborda rolul preţului apei în contextul implementării Directivei Cadru a Apei. Comisia Europeană a lansat un studiu privind implementarea art. 9 al Directivei Cadru privind Apa. elaborarea de scenarii şi aplicarea de modele. sunt necesare: acordul adecvat la nivel decizional. al politicii privind deficitul de apă şi seceta şi al adaptării la schimbările climatice. În perioada 2009 – 2015. biologice şi umane (incluzând resursele de apă. Apa dulce este o resursă vulnerabilă şi limitată. energia. care să îmbine problemele sociale şi dezvoltarea economică cu protecţia ecosistemelor naturale. - maximizarea folosirii rezultatelor prin corelarea cu ieşirile din sistemul de predicţie printr-o gamă de aplicaţii privind: agricultura. sănătatea. resursele de apă. Un alt proiect care se află în curs de desfăşurare în România este CCWaters – Schimbările climatice şi impactul acestora asupra alimentarii cu apă (Climate Change and Impacts on Water Supply) (INTERREG SEE).

România deţine o experienţă importantă. Sinergia între planul de management bazinal şi managementul riscului de inundaţii într-un sub-bazin este specificată în Programul de acţiune. poate la rândul său. este necesar să se coreleze aspectele de management calitativ (Plan de Management) şi cantitativ (plan de amenajare).C. apărarea împotriva acţiunilor distructive a apelor.N. Din acest punct de vedere. De asemenea. Deficitul de apă (secetă) şi inundaţiile reprezintă o provocare majoră în Bazinul Tisei. Acest plan este în deplină concordanţă cu cel realizat la nivelul Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Dunării (I. acestea sunt suficiente.R. în corelare cu prevederile schemelor directoare. oficializată prin adoptarea programului: Action Programme on Sustainable Flood Protecţion în the D. împreună cu un climat fluctuant. în 2004. precum şi valorificarea potenţialului apelor. să creeze probleme asupra cantităţii de apă.P. amplificată de schimbările climatice. în scopul armonizării şi coordonării cooperării în domeniul apărării împotriva inundaţiilor în bazinul Tisei. în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu 356 . dar există şi preocuparea ca în viitor.D.D. să fie nevoie de eforturi suplimentare pentru a gestiona resursele în mod echitabil pentru toţi utilizatorii din bazin.managementul apelor. prin calitatea apei.P. Ca urmare a conştientizării riscului la inundaţii într-un bazin. I. ce reprezintă de fapt o metodologie de lucru ce stabileşte principiile şi direcţiile colaborării părţilor. se elaborează programe de măsuri care trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor privind asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a apelor.B. În România. Partea română este responsabilă cu elaborarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor la nivelul Bazinului hidrografic al Tisei (respectiv A.R. Obiectivul principal al programului de acţiune a fost realizarea pe termen lung a unei abordări de gestionare a riscului de inundaţii în vederea protejării vieţii oamenilor şi a bunurilor materiale.). Prin acest program se încurajează atât conservarea şi îmbunătăţirea calităţii apei cât şi a ecosistemelor aferente. prin creşterea cererilor pentru irigaţii agricole. Pe de altă parte.R. În acest cadru a fost elaborat „Conceptul de apărare împotriva inundaţiilor în bazinul Tisei”. În ceea ce priveşte rezervele de apă actuale în bazinul Tisei.C. având în vedere că managementul apelor pe bazine hidrografice se face încă din anul 1959.R. a dezvoltat o politică de protecţie împotriva inundaţiilor. Inundaţiile şi secetă au efecte negative asupra biodiversităţii şi a calităţii apei. producerea acestor fenomene extreme. Integrarea privind calitatea şi cantitatea apei şi planificarea resursei de apă este o problemă esenţială pentru a fi luată în considerare în Planul de management integrat al bazinului hidrografic Tisa.).A.

M. Activităţile de început constau în colectarea datelor pentru: realizarea unui inventar a zonelor inundabile şi a luncilor care au fost sau nu redate râurilor de care aparţin. care să asigure în acelaşi timp şi protecţia împotriva inundaţiilor. (Directiva 2007/60/E.A.B. va fi să ia în considerare problemele legate de schimbările climatice în primul ciclu al P. Cu toate acestea..A.C.M.U. proiecte de infrastructură pentru inundaţii.. Prevenirea poluărilor accidentale în timpul inundaţiilor prin afectarea instalaţiilor de depozitare a substanţelor periculoase. Realizarea zonelor umede şi a celor de inundare pentru a permite reţinerea apelor mari în scopul menţinerii stării bune a apelor de suprafaţă. planificat până în 2009.B. Programul de acţiune încurajează promovarea şi armonizarea schimbărilor de mediu în politicile de mediu.. Rezultatele planului de acţiune la inundaţii constau în evaluarea zonelor inundabile şi întocmirea hărţilor de risc de inundaţii care trebuiesc integrate în P. legătura dintre P. propune să fie dezvoltată problema schimbărilor climatice în întregime. dar nu face referire direct la schimbările climatice.C. Carta Verde „Adaptarea la schimbările climatice în Europa – posibilităţile de acţiune ale U. 357 .” (iunie 2007) a recunoscut că D. incluzând dezvoltarea lucrărilor. precum şi protecţia mediului şi conservarea naturii cu scopul de a îmbunătăţi managementul inundaţiilor. Comisia Europeană în Carta Albă cu privire la schimbările climatice. Programul de acţiune îşi propune să îndeplinească obiectivele şi măsurile prevăzute în Planul de Management Integrat. Proiectele viitoare trebuie să ţină cont de schimbările climatice: acestea trebuie să fie coerente şi globale (să reunească toate sectoarele relevante). şi riscul la inundaţii se va realiza prin următoarele acţiuni concertate: Asigurarea unei bune coordonări în amenajarea teritoriului. în următorul Plan de Management (2015). oferă un cadru coerent pentru managementul integrat al resurselor de apă.strategia şi politicile de mediu.B. Mai exact. Punerea în aplicare a măsurilor de mediu stabilite în D. Carta Verde a recunoscut că o provocare pentru statele membre U. în scopul conştientizării/informării populaţiei. instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor. ţinând cont şi de implementarea Directivei de Inundaţii al E. protejării populaţiei şi a bunurilor materiale şi în vederea amenajării teritoriului. evaluarea şi managementul riscului la inundaţii). Aceste hărţi de risc la inundaţii vor furniza informaţii despre zonele de risc.C.E.M. identificarea de noi posibile zone inundabile.E.

În Bazinul Dunării. transportul sedimentelor. De asemenea. . Este motivul pentru care amenajarea râurilor prin lucrări inginereşti trebuie să aibă ca obiectiv menţinerea în timp şi spaţiu a echilibrului dinamic global al cursurilor de apă. realocării digurilor. unde se vor dezvolta noi ecosisteme care oferă condiţii pentru flora şi fauna specifică. noul concept „Mai mult spaţiu pentru râuri” ilustrează ideea politică prin care se susţine necesitatea redării râurilor a ceea ce „le-am luat” – luncile inundabile – pentru ca acestea să dreneze corespunzător viiturile. „Mai mult spaţiu pentru râuri” oferă: . precum şi pentru recreere şi turism. fauna şi cursurile de apă. unor zone de retenţie cu inundare controlată. unor braţe secundare etc. Îmbunătăţirea sistemului de monitoring pentru datele meteorologice şi hidrologice se va realiza prin implementarea proiectului DESWAT pentru automatizarea sistemului de monitoring al apelor şi dezvoltarea unor centre de prognoză hidrologică la nivelul bazinelor hidrografice. Noua strategie de amenajare a râurilor porneşte de la ideea că râurile şi coridoarele acestora formează ecosisteme complexe care includ terenurile adiacente. Aceste ecosisteme depind de regimul cursurilor de apă în care debitele.. proiectul WATMAN. care să conducă la un management eficient/responsabil. În România a fost elaborată Strategia de Management al Riscului la Inundaţii şi Planurile şi Programele necesare implementării strategiei. În locul încorsetării râurilor între diguri. vizează crearea unui Centru Regional pentru Situaţii de Urgenţă în vederea diminuării efectelor negative ale inundaţiilor. Noul concept. schimbările climatice sunt o ameninţare considerabilă pentru mediu. astfel acţiunile/măsurile viitoare trebuie luate în consecinţă.Sistemul Naţional Integrat Meteorologic a fost finalizat şi este format din staţii meteorologice şi sinoptice amplasate în 358 .noi spaţii pentru natură reprezentate de lunca inundabilă.- trebuie să furnizeze instrumente şi măsuri flexibile. în curs de implementare. flora.noi spaţii pentru atenuarea viiturilor prin realizarea: unor zone umede. Prioritatea în aceasta etapă/stadiu/ciclu este de a identifica eventuale presiuni asupra mediului acvatic. iar proiectul SIMIN . În cazul producerii unor modificări ale acestor variabile faţă de valorile existente în mod natural echilibrul este dereglat. având la bază noul concept european „mai mult spaţiu pentru râuri”. temperatura apei şi alte variabile au un rol bine definit. soluţie adoptată de regulă până în prezent. precum şi de a se asigura că măsurile care vor fi aplicate în viitor în Bazinul Dunării nu au un impact negativ asupra stării apei.

gradul de racordare a populaţiei la sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă este în prezent (iunie 2009). se vor identifica necesităţile specifice. În plus. .6%. precum şi de direcţiile şi acţiunile stabilite în cadrul Grupurilor de lucru „Inundaţii” şi „Schimbări Climatice şi Apa” de la nivelul Comisiei Europene. ce va fi conectată până în anul 2010 la sistemele ţărilor vecine.1 miliarde euro se va asigura din surse bugetare şi fonduri europene care sunt prevăzute în Programul Operaţional Sectorial de Mediu. Este încă un procent relativ redus.ţară astfel încât asigură reprezentativitatea informaţiilor meteorologice pe întreg teritoriul ţării.G. din punct de vedere al asigurării populaţiei cu servicii de apă.stabilirea pe fiecare bazin/spaţiu hidrografic a scenariilor privind evoluţia viitoare a cerinţelor de apă ale folosinţelor în perioada de prognoză 2010-2020. sunt prezentate următoarele aspecte: . canalizare şi epurare.H. În cadrul studiilor elaborate de I. după definitivarea în anul 2010 a documentelor ghid.4% iar gradul de racordare la sistemele de canalizare şi staţiile de epurare este de 51.compararea disponibilului de apă la surse cu cerinţele folosinţelor de apă. Bulgariei şi Serbiei. România şi-a propus un program ambiţios care prevede ca. Totodată sunt necesare măsuri pentru asigurarea alimentarii cu apă a populaţiei şi agenţilor economici pe timp de secetă şi inundaţii. Finanţarea acestui program în valoare de 19. în scopul determinării deficitelor sau excedentelor de apă. Tot acest flux de date ce vor fi obţinute prin implementarea proiectelor va contribui la implementarea Strategiei Naţionale pentru Managementul Dezastrelor. 359 .N. în special ale Ungariei. 3. Cerinţele de planificare în domeniul gospodăririi apelor trebuie să ţină seama de prevederile conţinute în politicile şi strategiile internaţionale în domeniul schimbărilor climatice. în ceea ce priveşte adaptarea la schimbările climatice. fiind necesară o corelare a activităţilor de la nivelul bazinelor hidrografice cu cele de la nivel european.A. Dezvoltarea şi regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi epurare În România. în ghidurile europene tematice. însă. până în anul 2018 localităţile cu mai mult de 2000 de locuitori să fie racordate la sisteme regionale de alimentare cu apă. în anul 2008 privind scenarii de evoluţie a cerinţelor de apă ale folosinţelor în vederea fundamentării acţiunilor şi măsurilor necesare atingerii obiectivelor gestionarii durabile a resurselor de apă ale bazinelor hidrografice. 65.4% şi respectiv 42.

principalii deţinători de lucrări hidrotehnice. precum şi adaptarea efectelor măsurilor la schimbările climatice.inundaţii. pentru managementul apelor. 360 . se află în proces de elaborare a Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunării sub coordonarea Comisiei Internaţionale de Protecţie a Fluviului Dunărea în vederea atingerii stării bune a apelor. secete. Organizaţia Naţiunilor Unite şi agenţiile sale specializate în domeniul apelor precum şi alte organizaţii internaţionale reprezentative trebuie să joace un rol central în acest proces.4.M. Creşterea colaborării internaţionale în domeniul apelor în vederea realizării de acţiuni comune pentru reducerea efectelor negative ale apelor . . Campania de dezbateri şi de consultare a publicului în legătură cu elaborarea Schemelor directoare de amenajare şi management a bazinelor hidrografice. alături de alte state dunărene. Informarea şi conştientizarea publicului în ceea ce priveşte efectele negative ale schimbărilor climatice asupra apelor şi a altor activităţi economico-sociale şi implicarea factorilor interesaţi în stabilirea măsurilor de reducere a efectelor negative ale apelor inundaţii şi secete reprezintă una dintre preocupările prioritare în acest moment în România.efecte ce sunt accentuate de schimbările de ordin climatic şi de impactul activităţilor umane asupra resurselor de apă. aceste Directive europene deschid posibilitatea împărţirii responsabilităţilor între statele din acelaşi bazin hidrografic. la nivel de bazine hidrografice. Directiva Cadru pentru Apă a Uniunii Europene 2000/60 şi Directiva privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii (2007/60/E. în vederea diminuării efectelor transfrontaliere. pentru a fi abordate în următoarele cicluri ale P. Totodată. fiind un proces continuu. România.B. la care au fost invitaţi membrii Comitetelor de Bazin. poluări accidentale etc. (2015.C. În continuare sunt rezumate problemele ce ar putea apărea în viitor. 2021): să se asigure că sistemele de monitorizare utilizate au capacitatea de a detecta impactul schimbărilor climatice asupra stării ecologice şi chimice a apei.) vor asigura cadrul necesar pentru acţiuni şi măsuri pentru protecţia resurselor de apă şi pentru diminuarea efectelor negative ale apelor. principalii consumatori de apă. 5. principalii furnizori de date şi informaţii necesare fundamentării schemelor directoare a început în perioada iulie-decembrie 2007.

strategie aprobată de Grupul de lucru permanent al I. rezultatele şi concluziile în legătură cu pericolul/ameninţările schimbărilor climatice. 361 .D. Principalele prevederi referitoare la participarea şi consultarea publicului sunt stipulate în articolul 14 al Directivei Cadru prin care se stabilesc trei forme principale ale participării şi consultării publicului: • • • Accesul la informaţia de bază. s-a elaborat un PLAN OPERATIV pentru activităţi la nivelul Districtului Hidrografic al Dunării. Întreaga activitate privind Participarea şi Consultarea Publicului a avut la bază elaborarea de Instrucţiuni metodologice prin adaptarea Ghidului privind „Participarea Publicului” elaborat de Uniunea Europeană şi a Strategiei privind participarea publicului pentru Districtul Hidrografic al Dunării. proiectele de infrastructură să fie integrate în procedurile E.D.A.C.. evaluarea vulnerabilităţii ecosistemelor din bazin.P. să se investigheze efectele schimbărilor climatice asupra diferitelor sectoare active şi evaluarea creşterii (indirecte) impactului asupra stării apelor.A. în iunie 2003.C.I.R. Bazat pe Strategia I. iar activităţile ei se bazează pe cerinţele de îndeplinire a obligaţiilor Directivei Cadru şi elaborează un cadru coerent cu legături la nivel naţional.E. tipologiilor şi secţiunilor de referinţă precum şi soluţiile propuse. Cadrul operaţional de informare şi consultare a publicului Statele Membre încurajează implicarea activă a tuturor părţilor interesate în implementarea Directivei Cadru în domeniul Apei şi în elaborarea planurilor de management pe bazin hidrografic. sa fie integrate în Schema Directoare toate cunoştinţele. prin oferirea unui model de strategie în organizarea activităţilor. şi S.. consultarea şi participarea publicului 12. - - 12. Strategia se bazează pe calendarul implementării Directivei Cadru.1. Implicarea Activă în toate aspectele implementării Directivei. al cărui conţinut este propus pentru includere în Planul de Management pe Bazin Hidrografic.P. Informarea.- să se investigheze efectele/impactul schimbărilor climatice asupra ecoregiunilor.R. Consultarea în trei etape în cadrul procesului de planificare.

P. în vederea atingerii „stării bune” a apelor în 2015. Acesta are scopul de a asigura participarea utilizatorilor de apă. 362 . 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. prin organizarea unor grupuri consultative. În România. cadrul legal privind procesul de participare şi consultare a publicului în conformitate cu Art. Participarea activă a părţilor interesate este o formă de implicare mult mai intensă şi nu se referă la public. aceste niveluri sunt: Nivel Naţional (nivelul cheie de „implementare” şi management) Nivel de subbazin (regional) Nivel local (acolo unde Directiva Cadru se implementează efectiv).R. 1212/2000 privind organizarea şi funcţionarea Comitetelor de Bazin.-uri.). Ordinul Ministrului nr. Participarea publicului poate fi definită în general ca admiterea publicului în influenţarea rezultatului planurilor de management şi proceselor de stabilire a programelor de măsuri. O.. a comunităţilor locale reprezentative şi a populaţiei. ci la persoane organizate în diferite grupuri ţintă care participă activ la realizarea documentelor Directivei Cadru a Apei pe tot parcursul implementării acesteia (Comitet de Bazin. 1044/2005 referitor la proceduri privind consultarea utilizatorilor de apă. în care informarea are un rol esenţial. 1012/2005 privind proceduri pentru accesul publicului la informaţii în domeniul managementului apelor. riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor. Consultarea publicului constituie o formă mai susţinută de asociere a publicului fiind vorba de un schimb interactiv de informaţii. prin aplicarea unei proceduri eficiente de cooperare la toate nivelurile administraţiei publice. 14 al Directivei Cadru a Apei. Hotărârea de Guvern nr.C. este asigurat prin Legea apelor nr. interviuri şi dezbateri publice cu participarea mass-media. instituţii publice. asociaţii profesionale. prin contribuţia la procesul de armonizare a legislaţiei în domeniul apei în vederea implementării legislaţiei Uniunii Europene şi prin recomandarea finanţării şi conformării priorităţilor în scopul dezvoltării programelor de management al apei.G. În situaţia districtului hidrografic al Dunării. Ordinul Ministrului nr.N.În conformitate cu documentele de lucru ale I. Obiectivul principal al activităţii de participare şi consultare a publicului este de a îmbunătăţi procesul de luare a deciziilor. unităţi economice etc. Participarea Publicului este cerută la mai multe niveluri geografice pentru a asigura informaţii semnificative care se vor reflecta în planul de management pe bazin hidrografic. autorităţi locale administrative.D.

1212/2000. Utilizatorii din bazinul hidrografic. nr. aprobă încadrarea în categorii de calitate a cursurilor de apă din bazinele/spaţiile hidrografice. Fiecare Direcţie a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”. Beneficiarii serviciilor de gospodărirea apelor. asigură participarea publicului la luarea deciziilor din domeniul apelor şi a fost creat din necesitatea constituirii unor mecanisme de consultare la toate nivelurile: • • • Colectivităţile locale.Principala unitate pentru consultarea şi informarea publicului la nivel bazinal şi local este reprezentată prin Comitetul de Bazin creat pe baza H. aprobă lista ariilor protejate şi stabilesc măsuri de reconstrucţie ecologică. asigură accesul publicului la şedinţe şi la documentele lor oficiale. recomandă priorităţi privind finanţarea programelor de dezvoltare. În cadrul şedinţelor Comitetelor de Bazin au fost prezentate: • Calendarul şi programul de lucru pentru elaborarea Planurilor de management pe bazine/spaţii hidrografice şi rolul consultării publicului. 363 . Obiectivele fundamentale care au stat la baza creării acestor structuri au fost: colaborarea eficientă a organismelor teritoriale de gospodărirea apelor cu organele administraţiei publice locale şi menţinerea echilibrului între conservarea şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă. organizat la nivelul fiecărei Direcţii a Apelor. asigură informarea publicului privind acţiunile organizate. Atribuţiile Comitetelor de Bazin sunt: colaborează cu Direcţiile Apelor în implementarea strategiilor şi politicilor naţionale de management al apelor. propun revizuirea standardelor şi normativelor de calitate a apelor şi dacă este necesar. deţine un Compartiment Comunicare Relaţii Publice. propun elaborarea normelor de calitate a apei specifice bazinului hidrografic. Relaţii Presă care se ocupă cu pregătirea interviurilor şi a conferinţelor de presă privind problemele ridicate de implementarea Directivelor Europene şi de elaborarea capitolelor din Planul de Management al Bazinului Hidrografic. avizează schemele directoare precum şi programele de măsuri pentru atingerea obiectivelor. Comitetul de Bazin. cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestora.G.

ro) s-au postat etapele de realizare şi raportare ale Planului de Management al bazinului hidrografic şi conţinutul cadru al acestuia. Ciclul de planificare al Directivei Cadru a Apei reprezintă un factor definitoriu în organizarea în timp a procesului privind participarea publicului: identificarea bazinului hidrografic. Imaginea de ansamblu a problemelor semnificative în managementul apei. evaluarea şi aducerea la zi.sfârşitul anului 2009. Prezentarea rezultatelor şi evidenţierea propunerilor de îmbunătăţire a Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Prut .• • Rapoartele 2004 ale Planurilor de management pe bazinele/spatiile hidrografice. 364 . întărirea. revizuirea impactului activităţii umane şi analiza economică a folosinţelor de apă – sfârşitul anului 2004. cele mai importante probleme de management al apei din cadrul bazinului hidrografic – 2007. anticiparea situaţiilor de criză cum ar fi inundaţiile sau seceta. Participarea şi consultarea publicului vizează în principal protecţia mediului şi a sănătăţii umane. dezvoltarea şi susţinerea politicilor de management local.forma finală şi stabilirea programelor de măsuri . 12. derogări – 2015.Bârlad. impunerea şi îmbunătăţirea unui sistem echilibrat de plăţi pentru toţi utilizatorii de apă. caracterizarea bazinului hidrografic. planuri pentru stabilirea programelor de măsuri şi schiţarea planurilor de management pe bazin hidrografic – sfârşitul anului 2006.consultare şi comentare a drafturilor. desemnarea bazinelor de către autorităţile competente. transpunerea Directivei în legislaţia naţională – sfârşitul anului 2003.2.apeprut. termenul final pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei Cadru – 2027. Pe site-ul Direcţiei Apelor Prut (www. publicarea Planului de Management pe bazin hidrografic . reactualizarea Planului de Management pe baza observaţiilor şi comentariilor publicului – 2009. pentru o perioadă de cel puţin 6 luni – sfârşitul anului 2008 şi 2009. Elaborarea Draftului Planului de Management pe spaţiul hidrografic Prut – Bârlad şi publicarea acestuia s-a făcut la 22 decembrie 2008. implementarea programelor de măsuri – 2012. informarea şi consultarea publicului în legătură cu programele de măsuri şi planurile de management pe bazin hidrografic .

N.-uri. Administraţia Naţională „Apele Române” prin intermediul celor 11 Direcţii ale Apelor a demarat procedurile pentru realizarea unei campanii de informare şi consultare a 365 . interviuri şi articole în mass-media. agricultură. Consultarea în cursul anului 2008 a grupurilor ţintă de stakeholderi privind elaborarea programelor de măsuri pentru industrie. Consultarea Publicului În ceea ce priveşte activitatea de conştientizare a publicului în domeniul protecţiei mediului. Publicarea calendarului şi a programului de lucru (cu 3 ani înainte de realizarea Planului de Management revizuit) – decembrie 2006. Publicarea celor mai importante probleme de gospodărirea apelor la nivel naţional. 4.Pentru „Informarea şi consultarea publicului” se au în vedere: 1. aglomerări umane şi alterări hidromorfologice. autorităţi administrative locale şi O. Consultarea publicului privind proiectul Planului de Management pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data publicării acestuia. s-au organizat şedinţe lărgite ale Comitetelor de Bazin. sinteză a problemelor importante de gospodărire a apelor la nivel bazinal (cu 2 ani înainte de realizarea Planului de Management revizuit) – decembrie 2007. 3. 2. etape importante în realizarea proiectului Planului de Management bazinal. s-au desfăşurat numeroase întâlniri şi seminarii cu reprezentanţi ai operatorilor economici. Publicarea proiectului Planului de Management (cu 1 an înainte de realizarea Planului de Management revizuit) – decembrie 2008.G.

D. doamna ing.A.Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.M.H. La aceste dezbateri publice au participat: membrii Comitetului de bazin Prut – Bârlad. Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane: a.H.A.Bârlad. identificarea necesităţilor privind lucrările de investiţii pentru apărarea împotriva inundaţiilor.G. 2. Valerica GRIGORAŞ . unde ca punct focal au fost prezentate şi dezbătute „Principalele probleme de gospodărire a apelor” din spaţiul hidrografic Prut . Astfel. Scopul acestei acţiuni a fost mai buna cunoaştere a problemelor specifice domeniului gospodăririi apelor în spaţiul hidrografic Prut Bârlad. Elisabeta CSERWID . Daniela RĂDULESCU ..D.consilier Serviciu Scheme Directoare – M.G. Prut etc. printr-un dialog cu toţi factorii implicaţi în utilizarea resurselor de apă.N.9 % în mediul urban şi respectiv rural. Moldova – I. Cele mai importante probleme în domeniul gospodăririi apelor identificate în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad au fost: 1. domnişoara Ştefania DRAGOMIR . Rata redusă a populaţiei racordate la sisteme de colectare şi epurarea a apelor uzate/funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare: Canalizare – conectaţi 68. ing.. – I. Staţii de epurare – conectaţi 50. angajaţi ai D.Şef Laborator S. directori ai unităţilor de apă – canal din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad. Poluarea apelor cauzată de activităţile agricole: 366 .director tehnic D. reprezentanţi ai consiliilor locale.A. alţi utilizatori de apă.N.53 % în mediul urban şi respectiv rural.17% şi 0.unităţilor economice şi a autorităţilor publice locale privind implementarea Directivei Cadru pentru Apă. asigurarea resursei de apă şi protecţia calităţii apelor.A. în cursul anului 2007 la nivelul Direcţiei Apelor Prut.D.G. membrii Secretariatului tehnic permanent. organizaţii non-guvernamentale. s-au realizat campanii de informare şi de consultare privind schemele directoare de amenajare şi management a spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. cadre didactice universitare.Şef Serviciu Scheme Directoare .7% şi 0.H.. doamna ing. doamna dr.

Problemele întâlnite în activitatea de promovare a investiţiilor: a. Instruirea şi implicarea populaţiei în desfăşurarea acţiunilor întreprinse la transmiterea avertizărilor de producere de situaţii de urgenţă. Aducerea la clasa de importanţă pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor hidrotehnice cu vechime mare de funcţionare. b. Identificarea zonelor cu risc crescut la inundaţii. III. Probleme legate de secetă: a. Inexistenţa unei metodologii privind aplicarea penalităţilor. suprafeţele de teren ocupate temporar sau definitiv. d. Creşterea gradului de vulnerabilitate a acoperirii necesarului de apă. Pesticide. la lucrările solicitate de Autorităţile Locale. a ecosistemelor terestre II. Piscicultură. Costurile exagerate pentru execuţia lucrărilor pe terenurile aflate în administrarea ROMSILVA. b. 3. Apărarea de inundaţii: a. Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane cu nitraţi. Defrişările. 2. Reducerea capacităţii de diluţie. c. 4. c. b. Turism. Necesitatea. fertilizatori. c. Posibile riscuri induse de modificările climatice: 367 . de autoepurare şi suportabilitate a reţelei hidrografice. Poluarea cu substanţe periculoase. ierbicide. Creşterea animalelor. Alte probleme legate de activităţile de gospodărirea apelor 1. Inexistenţa unui Regulament privind activitatea de inspecţie în domeniul gospodăririi apelor. Probleme legate de fenomene extreme: 1. agrement. d. e.a. b. b. Extragere de materiale de construcţie din albie. gestionarea gunoiului. Problemele întâlnite în activitatea de inspecţie: a. 3. de a asigura de către acestea. precum şi posibilitatea de asigurare a debitelor ecologice. Susţinerea din partea autorităţilor publice în acţiunea de delimitare a albiilor minore şi a zonelor inundabile. b. Îmbunătăţirea stării ecosistemelor acvatice. Poluarea apelor cauzată de activităţile economice: a. 2.

Chiru. Evenimentul. Direcţia Apelor Prut a desfăşurat „Campania de informare privind prevederile Directivei Cadru pentru Apa”. b. D.a.. Imparţial. b. 5. Cu această ocazie au fost distribuite 368 .2008. pag. 2. D. 5. Corina M. b. Cu această ocazie s-au realizat pliante şi broşuri cu tematica Campania naţională de informare privind prevederile Directivei Cadru Apa. Mass-media care a oglindit aceste evenimente la nivel local prin: Presa scrisă: Flacăra Iaşului. I. Pag. 4. Radio Hit. În lunile mai – iunie 2008 s-au organizat acţiuni în cadrul Direcţiei Apelor Prut în care au fost prezentate cerinţele Directivei Cadru a Apei. Recuperarea costurilor serviciilor de apă. Dificultăţi în funcţionarea Comitetului de bazin. Recuperarea costurilor din activitatea de apărare împotriva inundaţiilor. Probleme economice: a. Probleme privind activitatea comitetului de bazin: a. Sesiunile de dezbateri publice s-au încheiat prin comunicate sau informări de presă. Îmbunătăţirea fluxului informaţional cu Ucraina şi Republica Moldova. Dificultăţi în comunicarea şi schimbul de informaţii între părţile implicate. Ziua Iaşi. 4. Radio Nord Est (în cadrul programelor de ştiri) Televiziune: TELE M. campanie iniţiată de Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. Gavriluţă. 6. Alternarea rapidă a fenomenelor extreme va conduce la intensificarea proceselor erozionale.05. pag. pag. Radio: Radio Iaşi. metode şi instrumente pentru dezvoltarea proceselor de participare şi consultare a publicului şi de luare a deciziilor. 2. pag. agenţilor economici şi autorităţilor locale. Ciobanu. care s-au distribuit grupurilor reprezentative ale cetăţenilor. 5. Necesitatea unui acord guvernamental între România şi Moldova. Gestionarea situaţiilor de urgenţă în context transfrontalier: a. Creşterea intensităţii şi a frecvenţei apariţiei fenomenelor extreme – viituri şi secete. În perioada 1 – 31. b. TV BIT Au fost elaborate chestionare privind implicarea stekeholderilor reprezentativi în diferitele stadii ale elaborării Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Prut – Bârlad. Monitorul de Vaslui.

Vaslui. autorităţilor locale şi agenţilor economici din spaţiul hidrografic Prut-Bârlad (judeţele: Botoşani. Galaţi). Prin intermediul Sistemelor de Gospodărire a Apelor au fost organizate acţiuni de informare despre gospodărirea eficientă a resurselor de apă în 45 de instituţii de învăţământ. pliante şi afişe cu tema „Pune preţul corect pe apă”. În total au distribuite 10. Elevii au primit pliante şi postere „FLOPI ŞI APA” iar la sfârşitul campaniei au realizat desene şi referate reprezentând viziunea lor asupra poluării şi economisirii resurselor de apă. Vaslui şi Galaţi). Desenele şi referatele realizate de copii. periculoase Directiva calităţii apei pentru îmbăiere Directiva nitraţilor din agricultură Ape subterane poluate Calitatea apei pentru sustinerea vieţii peştilor Directiva apelor de suprafaţă destinate potabilizării „Campania de informare privind prevederile Directivei Cadru pentru Apă” a cuprins şi o componentă dedicată copiilor. 14 invitaţii la emisiunile radiourilor locale şi 4 apariţii TV. 369 .cetăţenilor. Iaşi. 170 agenţi economici.000 pliante către 281 consilii locale. Iaşi. Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE Directiva apelor uzate urbane Directiva apei potabile Directiva privind poluarea cu subst. precum şi clasele participante au fost premiate cu diplome de Direcţia Apelor Prut. Mediatizarea campaniei „Pune preţul corect pe apă” a fost realizată prin 19 articole şi comentarii ce au apărut în presa locală (în ziarele din Botoşani.

Programul de măsuri reprezintă un capitol important al Planului de Management al Bazinului Hidrografic. care cuprinde toate măsurile ce trebuie luate astfel încât obiectivele de mediu să fie atinse.Prin intermediul compartimentului Comunicare.Bârlad. Direcţia Apelor Prut a distribuit manualul autorităţilor locale. Actorii locali implicaţi în aplicarea programele de măsuri. cu sprijinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi a Administraţiei Naţionale „Apele Române”. agenţilor economici. „Întărirea accesului la informaţie şi participării publicului la luarea deciziilor privind mediul”.-G.C. agenţiilor din domeniul mediului. Reuşita programelor de măsuri este condiţionată totodată şi de aplicarea cu stricteţe a legislaţiei naţionale şi europene în domeniu. De asemenea. Presiune (poluator) Programe Masuri Stare Risc Impact (efect) 370 . a fost distribuit tuturor Direcţiilor Apelor din ţară.D. Relaţii cu Presa din cadrul Direcţiei Apelor Prut s-au dat interviuri şi s-au elaborat articole pentru mass-media locală. Relaţii Publice. Manualul pentru autorităţi (privind accesul la informaţia de gospodărire a apelor şi participarea publicului la luarea deciziilor privind gospodărirea apelor). în cadrul proiectului U.E.E.P. mass-media şi membrilor comitetelor de bazin.N. prin abordarea lor teritorială. fixează cadrul de acţiune în domeniul apei precum şi modalităţile de finanţare. tuturor factorilor importanţi din domeniul apei şi utilizatorilor de apă.F. care s-a elaborat de R. Aceste măsuri răspund principalelor probleme din spaţiul hidrografic Prut . Programul de măsuri se adresează atât autorităţilor locale şi regionale.

pag.2008. Gavriluţă. domeniul aglomerări umane 1 Prut 15.. 5.M.2008: Radio Iaşi. 13.10. pag.10.10. D. 13.10. 3. D. Bună Ziua Iaşi.M.11. Posturi Radio: 02.11.31.2008. pag.apeprut.ro) a fost postat calendarul privind informarea şi consultarea publicului privind Programele de Măsuri.2008: Radio Iaşi. procesul de consultare a publicului la nivelul spaţiului hidrografic Prut .2008. Gavriluţă.10. domeniul alterări hidromorfologice 12. Flacăra Iaşului. 31.2008. Gavriluţă.O.2008. Bună Ziua Iaşi.10. Evenimentul. Data programărilor întâlnirilor de consultare – informare cu stakeholderii Nr.1. Chiru.2008. 3.10.16. pag. Monitorul de Vaslui.M. Evenimentul. I.Bârlad a început în luna octombrie 2008. activităţi industriale. pag.2008 – 31.2008. Flacăra Iaşului. 30. D. Ciobanu.10. 5 16.O.10. 16.10. 16. I. 4 31.M. direcţionat pe grupuri ţintă de stakeholderi în acord cu măsurile pentru reducerea poluării privind următoarele tipuri de presiuni: aglomerări umane.10. 5. pag 5.2008. 4.chestionarul cu privire la apele uzate) pentru colectarea opiniilor şi comentariilor principalilor stakeholderi şi s-au distribuit broşuri şi pliante.11. Imarţial.2008 P. 16. Pag. pag. domeniul activităţi industriale 30. Ciobanu.13. După toate întâlnirile au urmat comunicate sau informări de presă. I. pag. Evenimentul.10. Radio NordEst (în cadrul programelor de ştiri).10.2008. 3.2008: Radio Iaşi.11.10.10. 5.Privind dezvoltarea Programului de Măsuri.2008 În cadrul acestor întâlniri au fost distribuite chestionare (Anexa 12.2008.10. Radio Nord-Est 371 . pag 5. 13. Jurnalul de Botoşani. pag.2008. pag.2008 – 03. 31.11. Direcţia Apelor P. 2. 5. Jurnalul de Botoşani. Chiru. I. pag 6. Monitorul de Vaslui.2008 -17. Bună Ziua Iaşi. crt. 2. 3. Radio Hit.2008. Pe site-ul Direcţiei de Apa Prut (www. Corina M.10. 4.16.10.2008.3. 3. Radio Nord-Est (în cadrul programelor de ştiri). Radio Hit. pag. Chiru.10. 31.2008 P. Corina M. D. Flacăra Iaşului.O. D.10. Gavriluţă.O. Imarţial.. activităţi agricole şi alterări hidromorfologice.10. pag 6. D.2008. domeniul activităţi agricole 02.10. Bună Ziua Iaşi. pag.2008. Mass-media care a oglindit aceste evenimente la nivel local: Presa scrisă: Flacăra Iaşului.2008. Pag.. Chiru.2008.2008 P.

TV LIFE 30. Scopul acestor întâlniri a fost de responsabilizare şi conştientizare a stakeholderilor. Scopul acestor întâlniri a fost de a discuta şi explica responsabilităţile stakeholderilor.Bârlad.10. TV LIFE 02. ora 18.(în cadrul programelor de ştiri).10. În 22 decembrie 2008 s-a postat pe site-ul Direcţie de Apa Prut (www. Acest seminar a fost util pentru elaborarea unui set preliminar de măsuri privind reducerea impactului presiunilor hidromorfologice – măsuri ce vor face parte din primul Plan de Management pentru fluviul Dunărea.rowater. Această perioadă de consultare a fost prelungită până la data de 10 noiembrie 2009. ştiri În data de 28 noiembrie 2008 a avut loc un seminar la nivel naţional cu participarea Direcţiilor Apelor riverane fluviului Dunărea şi a principalilor stakeholderi privind Implementarea Directivei Cadru Apa – Evaluarea presiunilor hidromorfologice.2008. de a realiza importanţa acestui proiect. de asumare a măsurilor propuse şi de a găsi resursele financiare necesare punerii în practică a cerinţelor Directivei Cadru Apa. ştiri. de a discuta posibilităţile de realizare şi finanţare a măsurilor.2008. acesta fiind disponibil pentru publicul interesat 6 luni până la 22 iunie 2009. Reacţiile factorilor interesaţi în stabilirea şi implementarea programelor de măsuri în domeniile aglomerări umane. Ştiri.2008. ora 17.11.11. ora 18. TELE M 12.apeprut.2008.2008.2008 – 13.10. Categoriile de stakeholderi invitaţi la aceste dezbateri de informare şi consultare reflectă importanţa şi impactul semnificativ asupra problemelor de gospodărire a apelor din cadrul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad.10. a impactului acestora şi identificarea unor posibile măsuri pentru fluviul Dunărea. ştiri. 372 .11.ro) şi al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (www.ro) proiectul Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut . TELE M 16. în vederea atingerii obiectivelor de mediu cerute de Directiva Cadru Apa. activităţi industriale. 12. S-au organizat mai multe întâlniri în decursul anului cu principalii utilizatori şi factori interesaţi. de a le aduce la cunoştinţă termenul final al implementării programelor de măsuri. spre a le aduce la cunoştinţă conţinutul Planului de Management al Spaţiului Hidrografic Prut – Bârlad. sunt luate în considerare la elaborarea proiectului Planului de Management bazinal.2008: Radio Iaşi (în cadrul programelor de ştiri) Televiziune: TELE M 02. Ştiri. ora 18. activităţi agricole şi din domeniul alterărilor hidromorfologice. ora 17.

2.F. scrisori prin care se aducea la cunoştinţa acestora postarea pe site-ul Direcţie Apelor a proiectului Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut – Bârlad şi prin care erau invitaţi să se informeze despre conţinutul acestui proiect în vederea participării la întâlnirile organizate de către Direcţia Apelor.11. ştiri. Galaţi cu principalii utilizatori de apă pentru discutarea măsurilor care să ducă la îmbunătăţirea calităţii apelor. pag. Gavriluţă. au fost trimise prin poştă către principalii factori interesaţi. 5.11. Evenimentul de Botoşani. În acest context au fost organizate mai multe dezbateri la Botoşani. Evenimentul. Instrumentele de aducere la cunoştinţa publicului despre realizarea Planului de Management al Spaţiului hidrografic Prut . Bună Ziua Iaşi. 5. Mass-media care a oglindit aceste evenimente la nivel local: Presa scrisă: Flacăra Iaşului. 6.2009. Ciobanu.11.11. 6. Monitorul de Vaslui. De asemenea. Flacăra Iaşului. 9. Iaşi.11. Chiru. pag.Bârlad au fost multiple. să-şi exprime în mod justificat acordul sau dezacordul cu privire la propunerile de măsuri. 5.2009: Radio Iaşi.În perioada mai .2009.11. D. 3.2009. pag. D. 6. Vaslui. pag. În cadrul întâlnirilor de dezbateri publice.W. Ziua.11. 3. Radio: 05.11. pag 5. pag. Radio Hit.N. 7. Pag. 6.G. să contribuie cu propuneri la îmbunătăţirea Planului de Management. Aceste chestionare au fost postate pe site-ul Direcţiei Apelor Prut şi distribuite electronic tuturor utilizatorilor importanţi. Radio Nord-Est (în cadrul programelor de ştiri). pag. La finalul perioadei de consultare a fost organizată o conferinţă de presă la Iaşi. 5.2009.noiembrie 2009 W. fiecare stakeholder a avut posibilitatea săşi exprime punctul de vedere. Prin acest proiect s-a dorit ca stakeholderii să participe activ la gestionarea durabilă a apei şi de a creşte interesul actorilor direct implicaţi în proces. 373 .2009. 4. Chiru.).2009.11.-urilor de mediu din România în implementarea politicilor de management al apei şi de conservare a naturii”.2009.2009.2009 – 06.11. România şi Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi împreună cu Direcţia Apelor Prut a implementat proiectul „Creşterea contribuţiei O. Iaşi Plus. I. 6. D.2009 Televiziune: TELE M 05. 6. Au fost elaborate chestionare privind conţinutul Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut – Bârlad (Anexa 12. ora 18.11.

Pancu. deoarece pentru prima dată a fost necesară aplicarea la nivel european şi naţional a unor metode de analiză şi evaluare conforme principiilor acestei Directive. Mass-media care a oglindit aceste evenimente la nivelul Spaţiului Hidrografic Prut – Bârlad: Presa scrisă Flacăra Iaşului. 13.2009. au fost primite 30 completate. 18. dintr-un număr de 270 chestionare distribuite.2009. pag. 17.2009. pag. 18. pag. Pe plan naţional. În data de 16 noiembrie 2009. 3. a fost reactualizat Planul de Management al Spaţiului Hidrografic Prut – Bârlad. pag. Monitorul de Vaslui.2009: Radio Iaşi.11. în cadrul şedinţei lărgite a Comitetului de Bazin a avut loc dezbaterea publică finală privind Planul de Management al Spaţiului Hidrografic Prut – Bârlad.2009. 17.11. 18. aplicarea şi testarea 374 . au fost şi sunt depuse eforturi continue pentru asigurarea datelor de monitoring şi introducerea.11. pag. Chiru. A fost creat un link pe site-ul Direcţiei Apelor Prut – Bârlad prin care toţi vizitatorii site-ului în care se află postat Planul de Management al Spaţiului Hidrografic Prut Bârlad să-şi poată exprima opinia privind conţinutul acestui Plan. Botoşani news.11.11.11. 18.11. Radio Hit. 5. au fost sintetizate în Anexa 12. 5. R. Radio Nord-Est (în cadrul programelor de ştiri).2009. Pe baza observaţiilor.2009 – 17. 17.11. Radio 16. Evenimentul de Botoşani.11.Datele calendaristice la care s-au realizat toate aceste întâlniri publice.4. urmată de discutarea şi avizarea acestuia de către membrii Comitetului de Bazin. D. 4. Probleme şi incertitudini • Ape de suprafaţă Evaluarea stării ecologice şi a stării chimice a corpurilor de apă în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru reprezintă o provocare majoră.2009. Astfel. e-mail sau fax. CuzaNet. Evenimentul.3 şi 12. comentariilor şi propunerilor venite din partea principalilor factori interesaţi şi publicului. 5. comentariile şi observaţiile făcute de principalii factori interesaţi precum şi modul în care Direcţia Apelor Prut a luat sau nu în considerare propunerile făcute atât în timpul dezbaterilor cât şi cele primite prin poştă. Banul Botoşănean.2009.

unor noi metode de analiză şi de evaluare a stării apelor.P. având în vedere pentru râuri un singur element biologic de calitate (macronevertebrate bentice) şi în unele cazuri ihtiofauna. De asemenea. În actualul ciclu de planificare.Dezvoltarea sistemelor de clasificare având în vedere toate elementele de calitate.A. iar pentru elementele hidromorfologice se consideră necesar a se dezvolta 375 . Astfel. starea ecologică şi potenţialul ecologic au fost evaluate având în vedere o parte dintre elementele biologice. sistemul de clasificare trebuie să asigure corelarea între elementele de calitate biologice. desemnarea şi ulterior evaluarea potenţialului corpurilor de apă puternic modificate necesită o validare bazată pe metode de evaluare intercalibrate şi cu un grad de confidenţă ridicat. Datorită faptului că metodele conforme cu cerinţele Directivei Cadru Apa au fost dezvoltate ulterior primei etape a exerciţiului de intercalibrare Europeană şi nu au fost incluse în acest proces. este realizată cu o confidenţă scăzută. în actualul Plan de Management este evident ca există încă probleme şi incertitudini.R. Ca o componentă particulară a implementării Directivei Cadru. o problemă întâmpinată a fost insuficienţa datelor de monitoring pe o perioadă mai lungă timp („datele istorice”). La stabilirea condiţiilor de referinţă. se poate evidenţia că realizarea următoarelor activităţi vor conduce la creşterea confidenţei în evaluare: . planificat a se încheia în anul 2011. astfel.A. evaluarea potenţialului ecologic al corpurilor de apă puternic modificate. prin continuarea şi aprofundarea studiilor de cercetare. Faza a doua a Exerciţiului. precum şi fitoplanctonul pentru lacurile de acumulare. cele fizico-chimice şi elementele hidromorfologice suport. de care trebuie ţinut cont atunci când se interpretează rezultatele unor evaluări.C. întrucât sistemul de monitoring în conformitate cu cerinţele Directivei Cadru Apa a fost implementat începând cu anul 2007. este deci corelată cu evaluarea ulterioară şi a altor elemente de calitate. toate categoriile şi tipurile de corpuri de apă în conformitate cu cerinţele D. Au fost înregistrate progrese importante.A.M. confidenţa în evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic a fost medie şi scăzută.N. A. macrofite şi fauna piscicolă. participă încă din anul 2004 alături de celelalte ţări europene la Exerciţiul European de Intercalibrare care are ca scop armonizarea sistemelor naţionale de clasificare necesare conformării cu cerinţele Directivei Cadru. pentru elementele biologice este necesară dezvoltarea metodelor de evaluare pentru fitobentos. dar cu toate acestea. hidromorfologice şi fizico-chimice. va aduce clarificări mai ales în privinţa unor elemente de calitate biologică rămase încă neevaluate. Creşterea confidenţei în evaluarea C. În actualul ciclu de planificare.

elaborat de Institutul de Meteorologie şi Hidrologie şi de Institutul de Geodezie. mai ales în contextul schimbărilor climatice actuale.Continuarea procesului de dezvoltare a sistemului de monitorizare pentru a acoperi toate elementele de calitate (biologice. precum şi utilizarea unui instrument (program unitar de evaluare) pentru toate elementele (biologice. Fotogrammetrie. o atenţie deosebită trebuie acordată monitorizării poluanţilor specifici şi substanţelor prioritare (în special micropoluanţilor organici). Cartografie şi Organizarea Teritoriului). precum şi în 376 . În abordarea acestor corpuri s-a utilizat Atlasul Secării Râurilor din România (Bucureşti 1974 . menţinerea şi dezvoltarea unei baze de date. pentru care tot procesul de identificare şi caracterizare a fost îngreunat având în vedere specificitatea acestora. Analizele efectuate pe baza acestui Atlas au arătat necesitatea actualizării acestuia. hidromorfologice).Îmbunătăţirea sistemelor de asigurare şi control a calităţii în laboratoarele analitice.un indice multimetric în care fiecare parametru hidromorfologic să aibă o anumită pondere. O categorie aparte de corpuri o reprezintă corpurile de apă nepermanente. care să fie integrat cu sistemele informatice existente. . Pentru corpurile de apă nepermanente există incertitudini în determinarea condiţiilor de referinţă pentru cursuri de apă cu regim hidrologic nepermanent. . .Crearea. având în vedere schimbările suferite în timp de aceste corpuri de apă. hidromorfologice şi fizico-chimice) şi toate mediile de investigare (apă. de asemenea. fizicochimice. .Testarea sistemelor de clasificare precum şi reglementarea acestora. având în vedere o frecvenţă care să asigure niveluri de confidenţă şi precizie ridicate în evaluarea stării corpurilor de apă.Participarea la procesul de intercalibrare Europeană în scopul asigurării unui grad de confidenţă ridicat şi a asigurării comparabilităţii limitelor dintre clasele de calitate. având în vedere asigurarea unor limite de detecţie/cuantificare care să permită conformarea cu valorile standardelor de calitate în domeniul mediului pentru îmbunătăţirea evaluării stării chimice şi ecologice a corpurilor de apă.Utilizarea metodelor de analiză conforme cu cerinţele Directivei Cadru şi o mai bună cunoaştere a taxonomiei unor grupe sistematice pentru elementele biologice. . .Dezvoltarea şi aplicarea metodologiilor pentru evaluarea fondului natural pentru corpurile de apă cu tipologia specifică. Rezolvarea acestor situaţii necesită alocarea unor resurse financiare suplimentare pentru dezvoltarea sistemului de monitoring şi pentru asigurarea elaborării unor studii de cercetare specifice. sedimente şi biotă). .

în special micropoluanţii sintetici. transformare.Caracterizarea chimică a apelor subterane nu s-a realizat pentru toţi poluanţii prevăzuţi de Directiva privind apele subterane 2006/118/E. datorate lipsei unei baze de date istorice privind monitoringul calitativ/cantitativ.Insuficienta cunoaştere a emisiilor posibil poluatoare (în special sursele difuze) pentru unele corpuri de apă subterane. În elaborarea planului de măsuri pentru speciile şi habitatele direct dependente de apă atât pentru măsurile de bază cât şi pentru cele suplimentare au fost identificate o serie de incertitudini şi/sau probleme. Referitor la incertitudini.C. introducerea de specii alohtone etc.Nu se cunosc efectele tuturor tipurilor de presiuni. acestea au fost generate de distribuţia neuniformă a punctelor de monitorizare a calităţii în cazul anumitor corpuri de apă subterană. şi a celorlalte autorităţi competente pentru managementul resursele piscicole din râurile interioare şi lacurile naturale (alocarea cotelor de pescuit. . care să identifice măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor de 377 . . atât pentru calculul cantităţilor de poluanţi care ajung în apa subterană.caracterizarea şi evaluarea acestora. precum şi neasigurarea zonelor de protecţie la captările de apă instituite conform normelor legale.P. retenţie). • Zone protejate Principala problemă identificată în ceea ce priveşte problematica speciilor de peşti importanţi din punct de vedere economic este coordonarea activităţii instituţiilor interesate. cât şi pentru comportarea poluanţilor în timp (transport. . în primul rând.).Lipsa instrumentelor de modelare matematică.. numărul redus al analizelor fizico-chimice.Insuficienta cunoaştere a evoluţiei nivelurilor apelor subterane în cazul unor captări de apă neprevăzute cu sistem de monitorizare. cât şi pentru cele propuse a se desfăşura pe termen scurt şi mediu. • Ape subterane În ceea ce priveşte problemele întâmpinate în caracterizarea apelor subterane se consemnează: .A. Pentru rezolvarea acestora s-a constatat.N. datorită disponibilităţii reduse a datelor. Totodată sunt necesare informaţii suplimentare privind proiectele/strategiile de repopulare a apelor cu specii de peşti migratori şi specii de peşti importanţi din punct de vedere economic. necesitatea realizării unui ghid cu măsuri de gospodărire a habitatelor şi speciilor direct dependente de apă. atât pentru cele aflate în desfăşurare. . funcţie de caracteristicile stratului acoperitor. în special cu reprezentanţii A. în baza cărora s-a evaluat riscul calitativ.

conservare a speciilor şi habitatelor naturale din siturile Natura 2000 şi să estimeze costurile aferente. pescuit comercial. Estimarea cerinţei de apă în cele 3 scenarii a plecat de la prognozele aferente anului 2008 –prognoze aferente unei creşteri economice. a fluxurilor hidrologice. necesită mai mult decât analiza financiară a costurilor asociate serviciilor de alimentare cu apă şi de colectare şi epurare a apelor uzate. recreere. calitatea apei etc. precum şi realizarea şi aprobarea planurilor de management pentru fiecare arie naturală protejată. În acelaşi timp s-a constatat necesitatea elaborării hărţilor pentru localizarea habitatelor protejate direct dependente de apă. precum şi existenţa unei autorităţi naţionale responsabilă cu managementul unitar al ariilor naturale protejate. biomasă vegetală. Evaluarea economică a serviciilor conform D. ci numai costurile de operare şi întreţinere aferente lucrărilor odată finalizate. apa consumată în procesele de producţie) şi a bunurilor şi serviciilor fără valoare de piaţă (reducerea impactului fenomenelor extreme. În prezent sunt aprobate de autoritatea competentă planurile de management şi regulamentele doar pentru trei zone protejate. Noile estimări privind evoluţia indicatorilor macroeconomici în condiţiile financiare actuale. apă potabilă. 378 .) furnizate de către corpurile sau ecosistemele acvatice. Analiza de recuperare a costurilor activităţilor specifice de gospodărire a apelor a fost realizată exclusiv pentru costurile financiare. inclusiv siturile din reţeaua Natura 2000. Acoperirea acestor lipsuri depinde foarte mult de existenţa administratorilor/custozilor pentru zone protejate unde există specii şi habitate direct dependente de apă. Estimarea costurilor de mediu va ţine cont de rezultatele Proiectului AQUAMONEY „Evaluarea economică a costurilor de resursă şi mediu şi beneficiile în contextul implementării Directivei Cadru Apa. respectiv creşterea economică foarte redusă.A. 9 în anul 2010.C. în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. fapt care conduce la extinderea acesteia asupra bunurilor/„resurselor regenerabile” cu valoare de piaţă (ex. biodiversitate. Estimarea costurilor de resursă va fi realizată în cadrul implementării Art. pot influenţa evaluarea cerinţei de apă. • Analiza economică a utilizării apei Datorită faptului că infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor face parte din patrimoniul public al statului. Ghid Practic de utilizare”. costurile de capital aferente investiţiilor nu sunt integrate în rezultatele financiare ale Direcţiilor de Ape.

politici. regional şi local. inclusiv corelarea fondurilor europene cu strategiile şi programele naţionale. Realizarea lor presupune un anumit grad de incertitudine datorat următorilor factori: . Acestea au fost totuşi estimate în cadrul Planului de Management pe baza rezultatelor din Master Planurile Judeţene aprobate şi instrucţiunilor metodologice elaborate de A.. regional şi local a Programelor Operaţionale. au fost luate în considerare şi proiectele în promovare sau derulare finanţate şi din alte fonduri. • Programul de măsuri Măsurile de bază necesare implementării legislaţiei europene pentru protecţia apelor sunt prevăzute într-o serie de strategii. canalizare şi epurare este realizată la nivelul 379 . canalizare şi epurare aparţin operatorilor economici. . planuri. „Instrucţiuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor în domeniul producerii şi distribuţiei apei potabile” şi „Instrucţiuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor în domeniul canalizării şi epurării apelor uzate”. De asemenea.) în perioada 20072013.capacitatea instituţională şi administrativă a autorităţilor naţionale şi regionale cu referire la managementul fondurilor europene şi implementarea la nivel central. operatorilor de servicii publice de apă.A.Având în vedere că serviciile publice de alimentare cu apă. Măsurile de bază pentru aglomerările umane deţin principala pondere din totalul cheltuielilor de investiţii necesar implementării programului de măsuri. Fondul European de Dezvoltare Regională. datele privind structura cheltuielilor. Analiza economico-financiară efectuată în vederea recuperării costurilor în infrastructura aferentă alimentarii cu apă. unităţilor industriale şi agricole în ceea ce priveşte pregătirea proiectelor finanţate din fonduri europene (Fonduri de Coeziune şi Structurale. programe şi acte de reglementare la nivel naţional. Acestea au fost stabilite pe baza Master Planurilor judeţene elaborate şi aprobate până în acest moment. Pentru celelalte Master Planuri judeţene aflate în diferite faze de realizare sau aprobare sa luat în considerare implementarea obligatorie a legislaţiei pentru apă şi apă uzată doar pentru acele aglomerări pentru care s-a agreat oficial realizarea măsurilor cu operatorii de servicii publice locale de apă sau administraţiile publice locale. nu au putut fi obţinute datorită statutului acestor companii.R.gradul de coordonare la nivel naţional şi regional a strategiilor şi politicilor. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc. Pentru aglomerările cu mai puţin de 2000 l. rezultatele financiare.e.disponibilitatea autorităţilor locale.N. în acest moment nu este disponibilă o strategie naţională care să planifice tipul măsurilor necesare pentru epurarea apelor uzate. .

din Legea apelor nr. acesta fiind apreciat pe baza unui bilanţ general masic între încărcări (emisii şi imisii) luând în considerare sursele de poluare punctuale. 64 alin. În acest sens. au fost întâmpinate dificultăţi în estimarea aportului surselor de poluare difuze. (1). 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare. Referitor la măsurile pentru alterările hidromorfologice (măsurile de restaurare şi măsurile de atenuare) rezultate din parcurgerea testului de desemnare. O altă problemă o constituie stabilirea debitului ecologic (debitul pentru protecţia ecosistemelor acvatice) care trebuie asigurat în aval de lucrările hidrotehnice. Modelul WaQ s-a aplicat pentru toate corpurile de apă la nivel de sub-bazine. În funcţie de răspunsul biotei se va trece gradual la stabilirea valorilor optime de debit ecologic pentru fiecare situaţie specifică. În ceea ce priveşte substanţele prioritar periculoase nu a fost disponibil un instrument de modelare a impactului. Desigur incertitudinile legate de rezultatele obţinute pot fi atribuite limitărilor modelelor matematice. analiza şi stabilirea acestor măsuri a fost o provocare datorită dificultăţii în estimarea fezabilităţii tehnice a acestora şi evaluarea efectelor acestor măsuri asupra biotei. în conformitate cu prevederile art. De asemenea. iar modelul QUAL2K numai pentru corpurile la risc din punct de vedere al substanţelor organice. astfel încât nu există date economice – financiare pentru toate judeţele. care nu integrează în totalitate aspectele de poluare difuză a solului şi subsolului. se precizează că propunerea. precum şi dificultăţi în corelarea aportului surselor de poluare cu încărcările de substanţe poluante din apele de suprafaţă. ele se pot consulta numai la nivelul Consiliilor Judeţene şi Ministerul Mediului. În aplicarea măsurilor pentru activităţile agricole pot apărea dificultăţi legate de numărul mare de fermieri (cultivarea pe suprafeţe mici). este necesară o mai bună colaborare între autorităţile privind 380 . comportarea poluanţilor în apă (transport. Master Planurile aprobate nu pot fi publicate. Astfel. de asigurare a consultanţei agricole şi de control a aplicării acestei măsuri. Evaluarea efectului măsurilor de bază şi suplimentare asupra stării corpurilor de apă s-a realizat pe baza aplicării modelelor WAQ (pentru nutrienţi) şi QUAL2k (pentru substanţe organice). se propune ca în etapele următoare să se realizeze studii de aprofundare a acestei problematici pentru o mai bună corelare între aspectele cantitative şi elementele biologice. ci doar estimează având în vedere criteriile din literatura de specialitate pentru evaluarea fondului natural. retenţie).Master Planurilor aprobate. având în vedere procesul de instruire a acestora. având în vedere stabilirea măsurilor suplimentare. transformare.

Acesta este datorat în principal evoluţiei indicatorilor economici în condiţiile financiare actuale. Din discuţiile şi negocierile avute cu utilizatorii de apă pentru stabilirea măsurilor suplimentare. precum şi existenţa unui grad de incertitudine privind evaluarea costurilor de implementare a unor măsuri suplimentare pentru activităţile agricole (aplicarea agriculturii ecologice.H. respectiv reducerea economică. În ceea ce priveşte analiza cost-beneficiu s-a constatat existenţa la nivel naţional a unui număr foarte redus de studii empirice care au vizat evaluarea economică a costurilor/beneficiilor asociate modificărilor în cantitatea şi calitatea resursei de apă şi a serviciilor cheie asigurate de către ecosistemele acvatice.). după modele conceptuale şi analitice integratoare. În ceea ce priveşte realizarea analizei cost-eficienţă s-a constatat lipsa studiilor în vederea evaluării monetare a costurilor indirecte aferente măsurilor suplimentare grupate la scară sub-bazinală. a codului bunelor practici agricole în zonele nevulnerabile etc. • Excepţii Stabilirea excepţiilor la nivelul corpurilor de apă reprezintă atât o problematică complexă. O altă incertitudine determinată este legată de efectul măsurilor asupra calităţii corpurilor de apă subterană./B. în general fiind greu de estimat perioada necesară refacerii calităţii acestora.agricultura şi dezvoltarea rurală şi autorităţile de gospodărirea apelor. a reieşit faptul că există un risc în ceea ce priveşte realizarea măsurilor suplimentare la termenele convenite. De asemenea. cât şi o provocare majoră având în vedere problemele şi incertitudinile aferente elementelor/activităţilor utilizate în procesul de aplicare al excepţiilor la nivelul corpurilor de apă. având în vedere caracterul integrator al acestora. având în vedere aplicarea programelor de acţiune în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.H. 381 . nu a fost disponibilă evaluarea indicatorilor monetari de beneficiu care pot fi transferaţi la nivelul tuturor corpurilor de apă aferenţi S. care pot influenţa disponibilitatea financiară a unităţilor economice pe următorii 2-3 ani. cât şi aplicarea măsurilor prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Pe măsură ce noi date şi informaţii vor fi disponibile la nivelul elementelor/activităţilor utilizate în stabilirea excepţiilor (inclusiv creşterea gradului de confidenţă în evaluarea stării/potenţialului corpurilor de apă) acestea vor conduce la dezvoltarea şi îmbunătăţirea aplicării excepţiilor la nivelul corpurilor de apă în următorul ciclu de planificare.

Sursele difuze 382 .14.lacuri naturale. a rezultat un număr de 87 surse punctiforme semnificative (44 urbane. nutrienţi şi metale grele în resursele de apă. Prin aplicarea criteriilor de delimitare a corpurilor de apă. Deşi au fost întâmpinate anumite greutăţi. atunci când vor exista o serie de studii de cercetare. Astfel au fost definite un număr de 7 tipuri de cursuri de apă pentru spaţiul hidrografic Prut .e. Cele mai importante concluzii care rezultă în urma elaborării Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut – Bârlad sunt următoarele: • Ape de suprafaţă Tipologia cursurilor de apă a fost re definită şi sintetizată. Sintetizarea. În urma analizării surselor de poluare punctiformă. iar 260 nu sunt dotate cu staţii de epurare.râuri (250 corpuri de apă nepermanente şi 3 artificiale).Bârlad. tehnico-economice şi studii pilot. în strânsă legătură cu cerinţele celorlalte Directive Europene din domeniul mediului. 46 corpuri de apă – lacuri de acumulare şi 7 corpuri de apă . dintre care 242 aglomerări nu sunt dotate cu sisteme de colectare. s-au identificat un număr total de 339 corpuri de apă de suprafaţă. Aglomerările umane. 33 industriale şi 10 agricole). şi în domeniul apelor. dintre care 286 corpuri de apă . În spaţiul hidrografic Prut . au fost parcurse toate etapele cerute de Directiva Cadru Apa. urmând ca unele dintre aceste problematici să fie îmbunătăţite pentru următorul ciclu de planificare. respectiv reducerea numărului de tipuri a fost determinată de existenţa aceloraşi caracteristici ale comunităţilor de macronevertebrate pentru unele tipuri definite distinct în etapa anterioară. acestea au fost depăşite. conducând la reducerea numărului de tipuri. în general. de fezabilitate. iar pentru lacurile de acumulare s-au definit un număr de 2 tipuri (unul din ele cu două subtipuri).Bârlad numărul de tipuri de lacuri naturale este de 2. cât şi sursele de poluare industriale şi agricole semnificative evacuează cantităţi importante de materii organice. în special. Aglomerările umane cu peste 2000 l. sunt cele mai importante surse de poluare semnificativă. în spaţiul hidrografic administrat de Direcţia Apelor Prut fiind identificate un număr de 286 aglomerări umane (inclusiv Holboca şi Tomeşti). CONCLUZII Se poate aprecia că pe parcursul acestui proces de realizare a primului Plan de Management.

precum şi de evaluarea impactului acestora. prin aplicarea sistemului de clasificare la nivelul corpurilor de apă delimitate la nivelul spaţiului hidrografic Prut – Bârlad. s-au determinat emisii specifice de azot şi fosfor de 2. 37. Astfel. atingerea stării ecologice bune şi a stării chimice bune. corpuri de apă puternic modificate (26. poluarea cu nutrienţi. Obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă sunt: nedeteriorarea stării. 66. Pentru evaluarea impactului şi a riscului neatingerii obiectivelor de mediu s-au luat în considerare următoarele categorii de risc: poluarea cu substanţe organice. 383 . • Ape subterane În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad au fost identificate. respectiv a potenţialului ecologic bun şi a stării chimice bune pentru corpurile de apă puternic modificate şi artificiale. Corpurile de apă care nu au atins starea ecologică bună.(în general aglomerările umane şi activităţile agricole) contribuie la poluarea apelor de suprafaţă. alterările hidromorfologice (în special lucrările hidrotehnice de barare transversală şi cele în lungul albiei râului) afectează semnificativ starea ecologică a corpurilor de apă. În conformitate cu cerinţele Directivei Cadru Apa. Toate cele 7 corpuri de ape subterane identificate aparţin tipului poros.14%). acumulate în depozite de vârstă cuaternară şi sarmaţian-ponţiană.29 % din corpurile de apă de suprafaţă au atins starea chimică bună. 93. au parcurs testul de desemnare finală a corpurilor de apă puternic modificate.90 % din corpurile de apă puternic modificate şi artificiale au atins obiectivele specifice (potenţialul ecologic maxim şi bun). ceea ce a condus la clasificarea corpurilor de apă în spaţiul hidrografic Prut – Bârlad în: corpuri de apă naturale (71. precum şi atingerea obiectivelor de mediu prevăzute de legislaţia specifică pentru zonele protejate. Pentru evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă s-a ţinut cont de presiunile semnificative identificate luând în considerare scenariul de bază. consecinţă a alterărilor hidromorfologice semnificative.785 kg N/ha şi de 0. delimitate şi descrise un număr de 7 corpuri de ape subterane. alterări hidromorfologice.59 kg P/ha.80 % din corpurile de apă naturale au atins obiectivele de mediu (stare ecologică bună şi foarte bună). De asemenea.04 %). Din punct de vedere al stării chimice.82%) şi corpuri de apă artificiale (2. poluarea cu substanţe periculoase. unul dintre acestea este transfrontalier.

. toate corpurile de apă subterană se află în stare bună.E. Cele mai importante surse din care se prelevă debite mai mari de 1500 m3/an sunt în număr 7. Punctele de monitorizare au fost reprezentate prin forajele Reţelei Hidrogeologice Naţionale şi izvoare. aplicarea programelor de acţiune şi a codului de bune practici agricole în zonele ne-vulnerabile şi aplicarea agriculturii organice. 384 . a Directivei 91/271/C. determinate pentru fiecare corp de apă subterană. În scopul creşterii gradului de cunoaştere şi de protecţie a resurselor de ape subterane. Aceasta s-a făcut pe baza comparării analizelor chimice efectuate în anii 2006 şi 2007 cu valorile prag..În evaluarea stării chimice şi cantitative a corpurilor de apă subterană au fost urmate recomandările Îndrumarului asupra stării apelor subterane şi evaluării tendinţelor.G. În balanţa prelevări/reîncărcare nu se semnalează probleme deosebite. şi a Directivei Deşeurilor 75/442/C. Din punct de vedere al stării cantitative.E. a Directivei 2006/118/C. în punctele de monitorizare aferente fiecărui corp de apă subterană. De asemenea. rezolvarea problemelor semnalate. iar pentru 106 dintre acestea sunt instituite zone de protecţie sanitară. În spaţiul hidrografic Prut – Bârlad există un număr de 255 captări de apă subterană destinate consumului populaţiei. 930/2005. în aplicarea Planului de Management al spaţiului hidrografic Prut – Bârlad se va lua în considerare pentru viitor. Ca urmare a acestei evaluări au fost identificate 5 corpuri de apă subterană cu stare chimică bună iar 2 corpuri au starea chimică slabă. privind tratarea apelor urbane reziduale modificată prin Directiva 98/15/C. referitoare la nitraţi.e.E. Reîncărcarea acviferelor se realizează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice. În scopul atingerii stării chimice bune pentru corpurile ROPRO2 şi ROPR03 se vor aplica măsurile de bază prevăzute în Directiva 91/676/C. se vor elabora proiecte de cercetare şi modele matematice prin care să se urmărească evoluţia în timp şi spaţiu a concentraţiei de poluant.E.E. Având în vedere dinamica apelor subterane este evidentă necesitatea aplicării măsurilor suplimentare referitoare la realizarea sistemelor de colectare pentru aglomerări umane (< 2000 l. estimându-se viteza de degradare naturală a acestuia în apele subterane.E. stabilite conform H.).E. prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. întocmit de Grupul de Lucru C – Ape Subterane al Comisiei Europene.E.

În spaţiului hidrografic Prut-Bârlad au fost identificate şi cartate următoarele categorii de zone protejate: zone de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării. reprezintă 3. Totalul terenului aflat în zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din cadrul spaţiului hidrografic Prut-Bârlad este de 13858. iar pentru sursele de apă din subteran 93. un rezumat al Registrului zonelor protejate actualizat în 2008 – 2009. Din categoriile de zone ciprinicole şi zone cu acipenseride. zone destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important. agricultură. La nivelul anului 2007 din totalul captărilor de apă din sursele de suprafaţă 100% au asigurate zone de protecţie. • Analiza economică a utilizării apei Dinamica cerinţelor de apă înregistrează un declin substanţial.• Zone protejate Planul de management al spaţiului hidrografic Prut Bârlad cuprinde.27 % din suprafaţa spaţiului hidrografic Prut-Bârlad Un aspect foarte important în ceea ce priveşte distribuţia zonelor protejate este acela că tot teritoriul României a fost identificat ca fiind zona sensibilă la poluarea cu nutrienţi. Până în prezent au fost identificate. monitorizate şi evaluate din punct de vedere al calităţii apei. inclusiv hărţile aferente acestor categorii de protecţie (Fişe de caracterizare cu un grad mare de detaliu fiind prezentate în registru). Pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic au fost desemnate zone ciprinicole. unde menţinerea sau îmbunătăţirea stării apei este un factor important. 6 şi anexei 4 din Directiva Cadru pentru Apa. irigaţii) au condus la reducerea continuă a volumului de apă brută prelevat la 385 .67 km2 reprezentând 2 zone vulnerabile. cursuri de apă fără faună piscicolă din cauze naturale şi cursuri de apă temporare (nepermanente). zone de îmbăiere doar la Marea Neagră. de către Autoritatea de Sănătate Publică. conform prevederilor art. zone pentru îmbăiere. 10. zone pentru protecţia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic. siderurgie.55% au asigurate zone de protecţie.2 % se află în arii naturale protejate. zone cu acipenseride. zone sensibile la nutrienţi şi zone vulnerabile la nitraţi. Zonele destinate pentru protecţia habitatelor şi speciilor. astfel încât restrângerea drastică a activităţii în unele ramuri ale economiei (minerit.

m3. dar şi cu celelalte Directive din domeniul calităţii apelor. în cazul stabilirii cuantumului contribuţiilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor.N. Se va reanaliza totodată sistemul de bonificaţii acordat utilizatorilor care contribuie la protecţia calităţii. industrie. cheltuielile de operare şi întreţinere aferente acestei activităţi fiind suportate prin cuantumul contribuţiilor aferente activităţilor specifice de asigurare a apei brute în sursă. agricultură şi sunt aferente activităţilor specifice de gospodărire a apelor prestate de operatorul unic în domeniul gospodăririi apelor . în anul 2005 la 7.5 mld.Administraţia Naţională „Apele Române”.5 mld. m3. m3 ceea ce reprezintă o reducere de 4. gestionând o resursă cu caracter de monopol de stat.A.05 mld. 386 .2 ori faţă de anul 1990. Ca o caracteristică. A.9. trebuie subliniat faptul că serviciul de apărare împotriva inundaţiilor este o activitate foarte importantă prin multitudinea şi amploarea lucrărilor. ca instrument stimulativ în stabilirea cuantumului contribuţiilor. nu se poate vorbi de o subvenţie încrucişată. m3 în anul 1998. la preţurile şi tarifele aprobate de către autorităţile locale. în scopul asigurării accesului acestora la sursă şi al menţinerii în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor. în anul 2001 la 7. Politica în domeniul mecanismului economico-financiar va ţine cont de îmbunătăţirea actualului mecanism economico-financiar în domeniul gospodăririi apelor. Contribuţiile specifice de gospodărire a apelor sunt stabilite pentru toţi utilizatorii resursei de apă.R.9 mld. Analiza a scos în evidenţă faptul că valoarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor nu este recuperată prin cuantumul contribuţiilor actuale ale utilizatorilor de apă. Finanţarea activităţii curente a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Această contribuţie are la bază cantitatea şi calitatea sursei de care beneficiază utilizatorul respectiv şi nu ţine cont de puterea financiară a unui sau altui utilizator. respectiv de: gospodărie comunală. Redimensionarea cuantumului contribuţiilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor va fi realizată în 2 etape în anul 2010. se face prin încasarea contravalorii acestora de la consumatori. se va determina cuantumul contribuţiilor specifice având în vedere realizarea programelor de monitoring stabilite în concordanţă cu cerinţele Directivei Cadru Apa. pentru toate categoriile de apă de suprafaţă şi subterane. iar în anul 2007 la 7. respectând principiul evitării sistemelor concurenţiale. astfel încât. Pentru activitatea de protecţie a calităţii apelor. În spaţiul hidrografic Prut .Bârlad s-a studiat nivelul actual al recuperării costurilor (financiare) activităţilor specifice de gospodărire a apelor.

diferenţa constând în nivelul cotei de dezvoltare şi a cotei de profit stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare referitor la serviciile publice de gospodărire a apelor. procentul de recuperare a costurilor financiare la nivelul serviciilor facturate fiind mai mare de 100%.Activitatea de operare. Euro. cu o valoare planificată pentru această perioadă de 1441..19% pentru presiunile hidromorfologice.Bârlad printr-o contribuţie de 572 Euro/locuitor. Măsurile de bază au fost stabilite având în vedere. precum şi alte prevederi europene şi naţionale. Fondului European de Dezvoltare Regională. cerinţele Directivelor europene în domeniul mediului. în perioada 2007-2013. prin: 387 .2027 costurile totale ale măsurilor de bază şi măsurilor suplimentare pentru implementarea programului de măsuri în spaţiul hidrografic Prut Bârlad se situează la valoarea de 1776.95 % pentru măsurile aplicate activităţilor industriale.82 % pentru măsurile activităţile agricole şi 0. Perioada în care se vor realiza cele mai mari investiţii este primul ciclu al Planului de Management (2007-2015). Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Pentru perioada 2010 . menţionate în anexa VI A a D. 15. Euro.Bârlad a fost stabilit un program de măsuri care cuprinde atât măsuri de bază. fonduri bugetare etc. Măsurile suplimentare pentru reducerea poluanţilor şi măsurile pentru alterările hidromorfologice au fost prioritizate în baza criteriului cost eficienţă.A. Deşi în perioada de pre-aderare s-a acumulat o experienţă semnificativă în ceea ce priveşte elaborarea proiectelor pentru finanţarea măsurilor. Acest efort financiar se va reflecta la nivelul spaţiului hidrografic Prut .C.8 mil. din care: 82.1 mil. • Programe de măsuri În spaţiul hidrografic Prut . exploatare şi întreţinere a infrastructurii de apă şi apa uzată nu se subvenţionează şi nu se practică sisteme de protecţie socială directă la serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare. respectiv raportul dintre costul măsurii şi efectul acesteia în planul elementelor biologice de calitate. sunt necesare eforturi viitoare pentru îmbunătăţirea eficienţei administrative şi asigurarea unei absorbţii bune a Fondurilor de Coeziune şi Structurale.03 % revine măsurilor aplicate pentru aglomerările umane (respectiv finanţării măsurilor pentru asigurarea serviciilor de apă pentru populaţie).. cât şi măsuri suplimentare în scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite pentru toate corpurile de apă. în special. 1.

. îmbunătăţirea evaluării efectelor măsurilor asupra stării corpurilor de apă. din perspectiva beneficiului adus mediului.Asigurarea continuă a sprijinului pentru potenţialii beneficiari în pregătirea şi implementarea proiectelor.Eforturi continue pentru întărirea capacităţii administrative cu referire la managementul fondurilor europene şi implementarea la nivel central. Măsurile de bază şi suplimentare stabilite în acest prim ciclu de planificare vor fi reanalizate în anul 2012. fiind mecanismul de prioritizare al acţiunilor şi al programelor de măsuri.Punerea în operă a unui management financiar şi a unui sistem de control eficient pentru întreaga paletă de instituţii implicate în implementarea fondurilor europene. are ca rezultat aplicarea excepţiilor în 388 . care necesită instruirea intensivă a beneficiarilor.Pregătirea atentă a proiectelor majore care necesită decizii importante.Aplicarea noii legislaţii privind achiziţiile publice în mod corect şi eficient. inclusiv corelarea fondurilor europene cu strategiile şi programele naţionale. . analize de cost-beneficiu şi proceduri complexe.Dezvoltarea de proiecte consistente şi de înaltă calitate care să răspundă priorităţilor. • Excepţii de la obiectivele de mediu Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu şi al excepţiilor s-a realizat la nivel de corp de apă. De asemenea. regional şi local. precum şi pe baza dezvoltării de noi instrumente tehnice pentru modelarea substanţelor organice şi substanţelor periculoase. ci şi toate efectele indirecte posibile care se pot manifesta asupra altor sectoare sau asupra mediului. studii extinse. . S-au avut în vedere nu doar costurile şi beneficiile măsurilor în directă corelaţie cu mediul. având în vedere identificarea stadiului operaţional al acestora. aplicată măsurilor suplimentare. . În cadrul analizei Cost Beneficiu au fost investigate costurile şi beneficiile programului de măsuri. continuarea şi dezvoltarea activităţilor de monitoring integrat al calităţii apelor vor contribui la clarificarea aportului şi impactului surselor de poluare asupra stării corpurilor de apă. ..Întărirea rolului de coordonare la nivel naţional şi regional. Analiza Cost Beneficiu. deoarece nu toate „problemele” referitoare la corpurile de apă pot fi abordate şi toate „obiectivele de mediu” să fie atinse în cadrul actualului Plan de Management bazinal. .

4 pentru toate măsurile suplimentare identificate la scară subbazinală. 4.4. 66 au fost corpuri naturale şi 30 corpuri puternic modificate. toate reprezentând excepţii de prelungire a termenelor sub art. 4.57%) corpuri de apă subterană cărora li s-au aplicat excepţii privind prelungirea termenelor (art. acestea vor conduce la dezvoltarea şi îmbunătăţirea aplicării excepţiilor la nivelul corpurilor de apă în următorul ciclu de planificare. Pe măsură ce noi date şi informaţii vor fi disponibile la nivelul elementelor/activităţilor utilizate în stabilirea excepţiilor.conformitate cu Art. Dintre corpurile de apă cărora li s-au aplicat excepţii.32 %) corpuri de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Prut – Bârlad nu pot atinge starea bună/potenţialul bun până în anul 2015. La nivelul apelor subterane au fost identificate 2 (28.4) pentru atingerea stării chimice bune (două cicluri de planificare (2027)). Din analiza efectuată a rezultat ca 96 (28. aplicarea excepţiilor urmând a fi adaptată de fiecare dată. 389 . Numărul corpurilor de apă pentru care se aplică excepţii va scădea în următoarele cicluri de planificare. 4.

Raportul 2004 .. 7.E. and amending Directive 2000/60/E. 6. Cele mai importante probleme de gospodărirea apelor. (2008). xxx.E. 4. Bucureşti. Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene.E. 2.C. 9.C.C. *** (2009) Danube River Basin Management Plan (Basin-wide Overview) International Commission for the Protection of the Danube River. Administraţia Naţională “Apele Române”. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. xxx.E.C. *** (2008). 3. International Commission for the Protection of the Danube River. Raportul 2004 . European Commission.E. (2000). Spaţiului Hidrografic Dobrogea şi apelor costiere. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. Basin-wide Overview (Danube Basin Analysis . xxx. Directiva 2000/60/E. 10. of the European Parliament and of the Council.. Administraţia Naţională “Apele Române”.) – Horizontal Guidance on the identification of surface water bodies. of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy.E. Administraţia Naţională “Apele Române”.Planul de Management al Fluviului Dunărea.E.BIBLIOGRAFIE 1. European Commission. *** (2007). European Commission. 390 .C. Directive 2008/105/E. xxx. Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene. *** (2005).) – Guidance on establishing reference conditions and ecological status class boundaries for inland surface waters..WFD Roof Report). Significant Water management Issues in the Danube River Basin District.Planurile de Management ale Bazinelor Hidrografice.. 84/491/C. International Commission for the Protection of the Danube River. 5. 11.) – Guidance for the analysis of pressures and impacts in accordance with the Water Framework Directive. Bucureşti. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. 84/156/C. *** (2004).E. 8. a Parlamentului şi Consiliului European care stabileşte un cadru de acţiune pentru ţările din Uniunea Europeană în domeniul politicii apei. 86/280/C. *** (2005).C. amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/C. Delta Dunării.E. xxx.E. 83/513/C.

21. 14.C.) – Economics and the environment. 391 . xxx. 23.I. European Commission. 13.) – Transitional and coastal waters – Typology. 19. elements of the Water Framework Directive.S. European Commission. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. xxx. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E.C. 18. European Commission. European Commission. reference conditions and classification. The implementation challenge of the Water Framework Directive.) – Guidance on surface water chemical monitoring for the Water Framework Directive. xxx. 16.C. 22.C. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. xxx.) – Guidance on public participation in relation to the Water Framework Directive. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. 15.) – Implementing the G.C. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E.C.C.C. xxx. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. European Commission. xxx. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E.) – Guidance document on Planning process. xxx. European Commission. European Commission. European Commission.C. xxx.) – Guidance on Overall Approach to the Classification of Ecological Status and Ecological Potential.C. xxx.C. xxx. xxx. European Commission. 20.) – Guidance on monitoring for the Water Framework Directive.) – Guidance document on identification and designation of heavily modified and artificial water bodies. 17.) – Guidance on Reference conditions inland waters. European Commission.) – Towards a guidance on establishment of the intercalibration network and the process on the intercalibration exercise.) – Statistical aspects of the identification of groundwater pollution trends and aggregation of monitoring results. European Commission. xxx.12. European Commission.C.

*** WFD and Hydromorphological Pressures. *** I. *** Guidance on Environmental Flow Releases from Impoundments to Implement the WFD . Project WFD29 EA & SNIFFER. European Commission.Pressures and 392 . *** Guidance on the Classification of Ecological Potential for Heavily Modified Water Bodies and Artificial Water Bodies UNTAG Final Draft 2008. 28. The implementation Economics and the environment The implementation challenge of the Water Framework Directive. Accompanying documents to the Guidance – Wateco Guidance. xxx.) – Guidance on Exemptions to the environmental objectives. 29.P.Final endorsed by Water Directors. 26. 37. xxx. 27. xxx.Hanbook” – Research Report – UMWELTBUNDESAmt. *** 2010 Reporting sheets .) – Guidance on Eutrophication Assessment in the context of European Water Policies.D.R. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E. 30.C. 19th June 2007. 34. SNIFFER.C. 33. xxx. *** Guidance for the assessment of hydromorphological features of rivers within the STAR Project CNR-IRSA Water Research Institute Italy. 38. November 2006. flood protection works. Technical Report – Case Studies. *** UK Technical Advisory Group on the WFD “Criteria and Guidance Principles for the Designation of Heavily Modified Water Bodies”. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E.2. *** „Basic Principles for selecting the most cost-effective combinations of measures for inclusion in the programme of measures . 32. Joint Danube Survey-Final Scientific Report. *** Guidance on abstraction and flow regulation pressures on surface waters UK Technical Advisory Group on the WFD. Economics and Environment. 35. 25. *** Good practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes. and works designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive. European Commission.C. Management Strategies and Mitigation Measures Required to Deliver the Water Framework Directive for Impoundments. 36. 2004. Management Strategies and Mitigation Measures for the Inland Navigation Sector în Relation to Ecological Potential for Inland Waterways *Appendix A . 39..WFD82. 2008.24. Volume 1. 31. Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/E.) – Guidance on role of wetlands in the Water Framework Directive.C.

Impact Sheets.M.I.E. 2007. ARCADIS Euroconsult (NL) În asociere cu: OIEAU (FR) MOTT MACDONALD (UK) ECOTERRA (RO) Batuca D. în order to reach the environmental objectives required by the Water Framework Directive and the Groundwater Directive.U. 45. ARCADIS Regio and WL │Delft. Matra Preaccession Projects Programme (MPAM). *** Guidelines and Recommendations for the Different Steps of the Planning Process toward the Preparation of the River Basin Management Plan in Line with the WFD Requirements . through cost-efficiency analysis. 40. Management Strategies and Mitigation Measures Required to Deliver the Water Framework Directive for Navigation Impoundment .. ARCADIS Euroconsult (NL) În asociere cu: OIEAU (FR) MOTT MACDONALD (UK) ECOTERRA (RO). Proiect PHARE . EVD REF: PPA05/RM/7/4. ape costiere) conform cerinţelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/C. *** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I. 43. a Tisza/Tisa sub-basin” Project. 393 . Good Status-Environmental Objectives and Methodology for Developing a Programme of Measures. 41.E.Implementarea noii DIRECTIVE CADRU A APEI în bazine pilot (WAFDIP)EuropeAid/114902/D/SV/RO TR-4. Proiect PHARE . in order to reach the environmental objectives required by the E. chimice şi hidromorfologice”-2008. 42. 2007. 46. ARCADIS Regio and WL │Delft. Proiect PHARE „Development of Ialomiţa-Buzau River Basin Management Plan” EuropeAid/121477/D/SV/RO. Bucureşti . lacuri. 2007. 2007.-Water Framework Directive 2000/60/E. consortium Euroconsult Mott MacDonald. 44. Matra Pre-accession Projects Programme (MPAP).C. PM Project No: 300098. Ghid metodologic pentru identificarea şi desemnarea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale. pe baza elementelor biologice. Appendix B . Establishing measure to rehabilitate the polluted groundwater altered duet o landfill.„Studiu privind elaborarea sistemelor de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă (râuri. ape tranzitorii.Project WFD76SNIFER. consortium Euroconsult Mott MacDonald.Implementarea noii DIRECTIVE CADRU A APEI în bazine pilot (WAFDIP)EuropeAid/114902/D/SV/RO TR-7.“Transboundary River Basin Management of the Körös/Crişuri River.Mitigation Measures and Management Strategies Sheets Waterways Ireland & Environment Agency & WFD TAG. 47.C. Establishing priorities for the measures to rehabilitate Heavily Modified Water Bodies. EVD REF: PPA 06/RM/7/5.

49. Contract M. 2008. *** Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor – Studii privind scenarii de evoluţie a cerinţelor de apă ale folosinţelor în vederea fundamentării acţiunilor şi măsurilor necesare atingerii obiectivelor gestionarii durabile a resurselor de apă ale bazinelor hidrografice. 52. .48. Studiul 2.D.D. 54. Contract M.D.73.D. 7420.E. 55.B. *** Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor. Anuarul hidrologic al Dunării – 2005. Studiu pentru realizarea Planului de Management al Deltei Dunării. hidrochimice şi morfodinamice pe râuri. 394 .E. Tulcea).2008. chimice şi hidromorfologice”. Cod CPSA 7420. Tulcea). ***Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. Venohr M.C. 53. Bucureşti. Studiu de cercetare.D.3842/2007. *** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – Constanţa „Studiu privind elaborarea sistemelor de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă (respectiv ape tranzitorii şi ape costiere) conform cerinţelor Directivei Cadru a Apei 2000/60/C.D. Cercetarea proceselor hidrologice. Behrendt H. *** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (I. *** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I..D.„Studiu pentru elaborarea sistemului de clasificare şi evaluare globală a potenţialului corpurilor de apă artificiale şi puternic modificate în conformitate cu prevederile Directivei Cadru”.C.N.M.D. *** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (I..MOdelling Nutrient Emissions în RIver Systems. Studii ecohidrologice. *** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – Constanţa – „Studiu pentru elaborarea sistemului de clasificare şi evaluare globală a potenţialului corpurilor de apă tranzitorii şi costiere puternic modificate în conformitate cu prevederile Directivei Cadru”.D. Raportul naţional privind calitatea apelor de îmbăiere.M. Bucureşti 2008.M. pe baza elementelor biologice. Studiul 1.D.. 51.74 – Redimensionarea ecologică şi economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării.MONERIS model .C.Decembrie 2007. Delta Dunării şi zona costieră a Mării Negre şi bazinele reprezentative şi experimentale. Tema C2. Dunăre.N.I.1. Contract M. 50. suport pentru realizarea obiectivelor de mediu prevăzute pe Directiva Cadru a Apei. – Decembrie 2008. 56. *** Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor. 57.M.

The 6th Symposium for European Freshwater Sciences . 74.. Version 2. 2006. Anuarul Statistic al României. ***Administraţia Naţională „Apele Române” .anii 2005. ***Administraţia Naţională „Apele Române” . Simulating River and Stream Water Quality. 70. 64. 66. Synthesis of 34 Sase Studies în Europe. 75.S.Registrele zonelor protejate. 65. 72. Raionarea hidrogeologica a teritoriului RPR. 73. Bucureşti. Hidrologie şi gospodărirea apelor. Sofletea N – Habitate forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05 NAT/RO/000176: “Habitate prioritare alpine. Cazacu C. 69. Pauca-Comanescu M. Ed. 2008. Ignat G. Galie A. Bogza St. 2007. Tudoran Ghe. Codul Bunelor Practici Agricole. Adamescu M. Donita N.. 395 . II. subalpine şi forestiere din România.. 2006. 2007... 60.. 2008. Stancioiu P. P. Editura Tipored. Hansen W. ***Administraţia Naţională „Apele Române” – Anuarul de gospodărirea apelor. Steve Chapra. Heavily Modified Water bodies. Postoloache C. Bucureşti.. Popescu A. Vădineanu A.. Instrucţiuni metodologice de definire a tipologiei biotice a corpurilor de apă-râuri.. Construcţii hidrotehnice. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. Meteorologie. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. C. Managementul apelor. 68. ***Administratori/custozi. March 7. 2004. 2006. Editura didactică şi Pedagogică. Kampa E.. 71.. 61. Mihailescu S.... Vădineanu R. ***Administraţia Naţională „Apele Române”.) as “Heavily Modified Water Body” (HMWB). Tehnica Silvică.râuri şi lacuri.. 1/1958. Planuri de management ale ariilor naturale protejate. *** Institutul Naţional de Statistică. Principii şi reglementari europene. şi colab.Greg Pelletier. Biris I – Habitatele din România. Instrucţiuni metodologice de definire a tipologiei abiotice a corpurilor de apă-râuri.D. Universităţii „Transilvania” din Braşov. Lazar G. 2005. *** Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie. Cristofor S. 59. 62. 63. Măsuri de gospodărire”. Ed. Rişnoveanu G. Liteanu E. 6/1958. Hua Tao. 1974.. Şerban. Predoiu Ghe. 67.S.SINAIA 2009 – “Scientific arguments for identification of the Lower Danube River System (L. .vol.. Instrucţiuni metodologice pentru delimitarea corpurilor de apă de suprafaţă . Priscu R. Probleme de geografie.04.58.Sinteza Calităţii Apelor . Editura Springer.R. Platagea Gh.

Instrucţiuni metodologice pentru evaluarea veniturilor din domeniul mediului. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 87. Instrucţiuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor în domeniul canalizării şi epurării apelor uzate. Instrucţiuni metodologice privind identificarea surselor punctiforme şi difuze de poluare şi evaluarea impactului acestora asupra apelor de suprafaţă. 86. irigaţii). ***Administraţia Naţională „Apele Române”. Instrucţiuni metodologice de stabilire a valorilor de fond pentru poluanţi specifici şi substanţe prioritare nesintetice (metale) pentru tipurile corpurilor de apă „Cursuri de apă influenţate calitativ din cauze naturale” având în vedere mediul de investigare apa. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. agricultură. 396 . Instrucţiuni metodologice privind Modernizarea şi Dezvoltarea Sistemului Naţional de Monitoring integrat al apelor. Instrucţiuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor în domeniul producerii şi distribuţiei apei potabile. zootehnie. Instrucţiuni metodologice pentru desemnarea corpurilor de apă artificiale şi puternic modificate. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. industrie. Instrucţiuni metodologice pentru evaluarea cheltuielilor în domeniul canalizării şi epurării apelor uzate. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. ***Administraţia Naţională „Apele Române” Instrucţiuni metodologice de definire a tipologia abiotica a lacurilor din România. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 80. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 89. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. în special pentru protecţia resurselor de apă. 77. Instrucţiuni metodologice privind stabilirea evoluţiei cerinţelor de apă (aglomerări. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 83. Instrucţiuni metodologice privind informarea. Instrucţiuni metodologice pentru evaluarea apelor uzate şi a încărcării cu poluanţi a acestora. Instrucţiuni metodologice privind stabilirea secţiunilor de referinţă. 81. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 82. consultarea şi participarea publicului.76. Instrucţiuni metodologice privind stabilirea evoluţiei locuitorilor şi a locuitorilor racordaţi la sistemele centralizate de alimentare cu apa. piscicultură. 78. 88. 85. 79. 84.

102. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 95. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 92. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 99. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. Instrucţiunilor metodologice privind stabilirea excepţiilor de la obiectivele de mediu ale Directivei Cadru în domeniul Apei (2000/60/E. 397 . Instrucţiuni de aplicare a modelului QUAL2K pentru analiza prognozelor de calitatea apelor pentru anul 2015 (realizate la nivelul Direcţiilor de Ape) în vederea stabilirii corpurilor de apă la risc.). ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 97. Instrucţiuni metodologice pentru stabilirea măsurilor privind reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile agricole. 91. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. Instrucţiuni metodologice de evaluare a recuperării costurilor pentru serviciile de apă la nivelul bazinului hidrografic . 100. Instrucţiuni metodologice privind restabilirea conectivităţii laterale a cursurilor de apă. Elemente metodologice privind identificarea presiunilor semnificative şi evaluarea impactului acestora asupra apelor de suprafaţă – Identificarea corpurilor de apă care prezintă riscul de a nu atinge obiectivele Directivei Cadru Apa. Instrucţiuni metodologice pentru stabilirea măsurilor privind reducerea efectelor presiunilor cauzate de aglomerările umane. Instrucţiuni metodologice privind restabilirea conectivităţii longitudinale a cursurilor de apă. Instrucţiuni metodologice pentru identificarea corpurilor de apă modificate antropic pe baza testelor de desemnare 101. Instrucţiuni metodologice pentru stabilirea măsurilor privind reducerea efectelor presiunilor cauzate de activităţile industriale. 93. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. Instrucţiuni metodologice privind analiza cost eficienţă pentru programul de măsuri. 94. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 98. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. 96.C. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. Instrucţiuni de aplicare a modelului WaQ pentru analiza prognozelor de calitatea apelor pentru anul 2015 (realizate la nivelul Direcţiilor de Ape) în vederea stabilirii corpurilor de apă la risc.90. ***Administraţia Naţională „Apele Române”. Elemente metodologice privind realizarea analizei cost beneficiu pentru măsurile suplimentare.model de recuperare a costurilor pentru activităţile specifice de gospodărire a apelor.

.03. Instrucţiuni metodologice referitoare la stabilirea indicatorilor/variabilelor economice privind identificarea excepţiilor de la obiectivele de mediu. Partea I.2009 111. publicat în Monitorul Oficial. I. Munteanu M. 582 din 30/06/2004 109. Radu C.. Partea I. „Hidrotehnica”. Bucureşti..org 114.. ***Legea nr. 552 din 29 iulie 2002 108. Munteanu M.eu/environment/life/index.mmediu. Radu Catalina. Drăguşin D. 107. ***Ordinul Ministrului Mediului nr. T.2009 113. ***Administraţia Naţională „Apele Române”..php (Adresa web pentru rularea EFI +) 398 .ramsar.C. 458/2002. *** H. nr. Tenu A...7. publicată în Monitorul Oficial. 930/2005 – Pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică. T. Macaleţ R.htm (Proiecte LIFE pentru protecţia naturii) 115.privind calitatea apei potabile. Hidrogeologia. Arh. T. în vederea atingerii obiectivelor de mediu cerute de Directiva Cadru a Apei şi Directiva Apelor Subterane. Partea I nr. 106. (2006) . 800/2 sep.. Tomescu G..G. 137/2009 privind aprobarea valorilor prag pentru corpurile de ape subterane din România.. http://www. Radu E. nr. Drăguşin Doina. 10.boku. nr.ac. 105. http:// ec.. 104. vol. p. Rev.G.. Bretotean M. *** Hotărâre pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorarii.. Radu E. 1. 50. Macaleţ R..Corpurile de ape subterane la risc din România. 33-39. 96/18. www. 170 din 18. Bucureşti.N. a costurilor disproporţionate. ***Legea nr. Radu E. 2005 110. publicată în Monitorul Oficial al României..europa. Bretotean M.. nr. Drăguşin D. ***Proiectul MATRA PPA06/RM/7/5 Stabilirea măsurilor de reabilitare a apelor subterane poluate datorită depozitelor de deşeuri. publicată în Monitorul Oficial. Partea I nr.. 458/2002 privind calitatea apei potabile. (2004) Studii privind corelarea metodologiilor de evaluare a resurselor de apă cu D. Bretotean M..9-15.. Munteanu M. Rev.A. 112.vol. nr.ro/proiecte_europene/axa4. 311/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. (2006) – Delimitarea şi caracterizarea corpurilor de apă subterană din România. http://efi-plus. p.C.H. Tomescu G.103. Macaleţ Rodica. Tenu A.at/software/index. Bucureşti. Tenu A. 60/2000/E..htm (Proiecte prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu – Axa 4 Protecţia Naturii) 116.II. publicată în Monitorul Oficial.A. Radu C. nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->