1. Domeniul şi instrumentele psihopatologiei.

1.1. Definiţia, obiectul şi conţinutul psihopatologiei 1.2. Modele în psihopatologie 1.3. Obiectul psihopatologiei 1.4. Conceptul de normalitate 1.5. Diferite perspective ale normalităţii 1.1. Definiţia, obiectul şi conţinutul psihopatologiei Născută în marginea practicii medicale psihiatrice, psihopatologia poate releva lucruri esenţiale despre om, despre infrastructura existenţei conştiente şi aduce mărturie despre situaţii limită în care persoana umană conştientă alunecă spre minusul dezorganizării şi anulării specificităţii sale, afirmă M. Lăzărescu (1989) abordând domeniul dintro perspectivă antropologică. Definirea noţiunii de psihopatologie rămâne încă supusă disputelor, cu atât mai mult cu cât folosirea unor sinonime de tipul patopsihologiei sau psihologiei patologice dispune la confuzia cu psihologia clinică. Dicţionarul LAROUSSE consideră că există o sinonimie între psihopatologie şi psihologia patologică (disciplina având drept obiect studiul tulburărilor de comportament, de conştiinţă şi de comunicare – N. Sillamy, 1995). Psihopatologia se plasează la jumătatea drumului dintre psihologie şi psihiatrie şi completează abordarea clinică prin metode experimentale, teste şi statistică. Uneori există tendinţa de a suprapune domeniul psihopatologiei psihologiei medicale şi de a o prezenta pe aceasta ca forma în care medicul sau psihologul ia cunoştinţă de tulburările psihice. Psihopatologia îşi propune să pătrundă în universul morbid al subiectului (N. Sillamy, 1965) pentru a cunoaşte viaţa psihică anormală în realitatea sa, mijloacele sale de exprimare, raporturile sale de ansamblu (K. Jaspers, 1928). Simptomele nu sunt abordate într-o perspectivă organică prin care s-ar răspunde la întrebarea „de ce?”, ci într-o perspectivă funcţională care se referă la desfăşurarea acestora în comportamente anormale răspunzând la întrebarea „cum?”. E. Minkowski (1966) a sintetizat această diferenţă precizând că psihopatologia este în raport cu psihologia, ceea ce patologia este în raport cu fiziologia, iar în raport cu clinica psihiatrică are statutul unei surori mai mici. Psihopatologia este un studiu sistematic al trăirilor anormale, cunoaşterii şi comportamentului; studiul manifestărilor tulburărilor mintale (A. Sims, 1995). Acest autor subliniază cele două direcţii importante ale psihopatologiei: cea explicativă – aflată în raport cu construcţiile teoretice, şi cea descriptivă – care descrie şi clasifică experienţele anormale relatate de pacient sau observate în comportamentul său. Pentru alţi autori psihopatologia este un studiu sistematic care presupune evidenţierea etiologiei, simptomatologiei şi evoluţiei bolilor mintale, iar alţii consideră că este parte a psihologiei patologice care se ocupă cu boala psihică, cu manifestările psihice ale bolii somatice sau cu dezadaptarea. Se poate uşor observa că psihopatologia îşi suprapune domeniul peste cel al psihiatriei de care este despărţită de intervenţia psihoterapeutică. Totuşi, există deja descrieri psihopatologice privind patologia adăugată prin intervenţia terapeutică fie că aceasta este biologică sau psihologică. Relaţiile dintre disciplinele psihologice după C. Enăchescu (2000) Trebuie notată şi distincţia făcută de K. Jaspers care arăta că, în timp ce psihiatria, ştiinţa aplicativă are drept obiect individul, psihopatologia analizează generalul pentru a-l exprima în concepte şi relaţii. Dacă K. Jaspers (1913) se referea la aşa numita psihopatologie generală, K. Schneider vorbeşte de psihopatologia clinică (1955) ca fiind studiul anormalităţii psihice prin referire la cazuri clinice care conduc la cunoaşterea

simptomelor psihopatologice şi la diagnostic. Folosind metoda descriptiv-analitică, psihopatologia clinică s-ar afla, în opinia acestui autor, sub semnul unui dualism empiric: pe de o parte abordarea anomaliilor psihice ca varietăţi anormale ale fiinţei psihice, iar pe de altă parte abordarea acestora drept consecinţă ale bolilor şi malformaţiilor. În acest fel conceptele utilizate şi diagnosticele se subordonează atât direcţiei somatice, cât şi celei psihice. Este evidentă legătura psihopatologiei cu psihologia medicală căreia îi oferă mijloacele de abordare ale unor situaţii decurgând din cunoaşterea topografiei şi dinamicii unor situaţii patologice. Noţiunile de psihopatologie vor face întotdeauna parte structurală din corpul psihologiei medicale. 1.2. Modele în psihopatologie În domeniul psihopatologiei termenul de „model” revine frecvent. Fără îndoială, aşa cum sublinia H. Rouanet (1983), „modelele sunt la modă”. În fiecare zi, întâlnim noi modele; le folosim şi apoi, mai devreme sau mai târziu, le uităm, fără a fi încercat cu adevărat să aprofundăm nici motivele pentru care au fost la modă şi nici pe cele ale declinului lor. După H. Rouanet există două tipuri de modele: (a) modelul-cadru, model pe care nu îl readucem în discuţie şi care furnizează un context pentru interpretarea datelor culese. Acesta ar fi, după cum spunea Goguelin (1983) modelul ca instrument ştiinţific. (b) modelul-ipotetic, model pe care încercăm a-l valida, probându-l prin rezultate experimentale. Abordările domeniului psihopatologiei făcute din aceste două direcţii au condus la o multiplicare a unghiurilor de sub care domeniul a fost analizat. Ş. Ionescu (1995) inventariază nu mai puţin de 14 perspective diferite care în ordine alfabetică sunt: abordarea ateoretică, behavioristă (comportamentalistă), biologică, cognitivistă, din perspectiva dezvoltării, ecosistemică, etnopsihologică, etologică, existenţialistă, experimentală, fenomenologică (developmental), psihanalitică, socială şi structuralistă. Vom trece în revistă aceste modele şi pentru a sublinia enorma diversitate a încercărilor de explicare a manifestărilor psihologice patologice. MODELUL ATEORETIC Psihopatologia, în cadrul căreia descrierea tulburărilor se doreşte ateoretică, a fost creată în Statele Unite, odată cu elaborarea celei de-a doua şi, ulterior, a celei de-a treia ediţii a Manualului diagnostic şi statistic al tulburărilor mintale, cunoscute sub numele de DSM II şi DSM III. Abordarea ateoretică vizează depăşirea limitelor cunoştinţelor noastre actuale privind etiologia tulburărilor psihice şi facilitarea comunicării între clinicieni cu orientări teoretice diferite. În cazul DSM III şi DSM IV, adoptarea unui sistem multiaxial de diagnostic este consecinţa ateorismului etiologic ce a făcut necesară înregistrarea ansamblului informaţiilor disponibile: tulburările mintale (Axele I şi II), tulburările sau afecţiunile fizice prezente la persoana evaluată şi susceptibile de a avea importanţă în înţelegerea sau tratamentul cazului (Axa III), problemele psihosociale şi de mediu care ar putea influenţa diagnosticul, tratamentul sau prognosticul tulburărilor mintale (Axa IV) şi, în fine, funcţionarea psihologică, socială şi profesională a persoanei evaluate (Axa V). Pentru a ameliora fidelitatea diagnostică, DSM III şi IV se bazează pe un sistem operaţional de criterii diagnostice. Aceste criterii sunt descriptive, definirea lor este precisă şi univocă. Ele au fost validate empiric şi posedă o înaltă fidelitate inter-evaluatori. Aceste criterii se bazează totuşi pe un raţionament clinic şi nu au fost încă validate complet. Modelul ateoretic este, de fapt, nu un model ateoretic, ci unul care nu validează ca importantă nicio teorie explicativă şi conturează configuraţii patologice plecând de la elemente disparate, ajungând la un excesiv eclectism. Dacă iniţial manualele DSM au stârnit reacţii dintre cele mai entuziaste şi au fost asimilate şi de psihologi drept ghiduri

importante (deşi algoritmii diagnostici pe care îi generează sunt strict modelaţi, conform stereotipiilor gândirii medicale) la ora actuală, există un curent important de reîntoarcere spre conţinuturile psihopatologice clasice ale bolilor. În opinia noastră, modelul ateoretic generează dificultăţi insurmontabile pentru numeroase abordări psihoterapeutice. MODELUL BEHAVIORIST (COMPORTAMENTALIST) Trei principale direcţii în dezvoltarea behaviorismului – primele două bazate pe paradigmele condiţionării clasice şi a condiţionării operante şi, a treia, reprezentată de behaviorismul social sau paradigmatic – au influenţat nu numai intervenţia terapeutică, dar au marcat de asemenea într-o manieră importantă modul de înţelegere al tulburărilor psihopatologice. Potrivit opticii behavioriste, comportamentele anormale şi normale sunt dobândite şi menţinute prin mecanisme identice şi în conformitate cu legile generale ale învăţării. Behavioriştii resping orice cauză internă ca o cauză ultimă a comportamentului şi leagă apariţia oricărui comportament de mediul înconjurător al subiectului. Din acest motiv, clinicienii încearcă să precizeze condiţiile specifice de mediu care preced, acompaniază sau urmează comportamentele studiate. Este vorba de o analiză destinată a preciza variabilele de mediu care sunt în relaţie cu comportamentele respective. Behaviorismul paradigmatic sau social acordă o greutate superioară investigaţiilor sistemelor de personalitate descrise de A.W. Staats şi constituite din repertorii comportamentale de bază. Aceasta implică un examen al fiecărei sfere de personalitate în termeni de lacune comportamentale sau de comportamente incorecte. În cadrul acestei abordări, o importanţă particulară este acordată istoriei perioadei de învăţare a pacientului şi a condiţiilor de învăţare descrise ca lacunare sau inadecvate. MODELUL BIOLOGIC P sihopatologia biologică este o abordare în care accentul este pus în principal pe influenţa modificărilor morfologice sau funcţionale ale sistemului nervos asupra genezei tulburărilor mintale. Teza conform căreia afecţiunile mintale sunt substratul organic este veche şi lucrarea lui E. Kraepelin este, în general, considerată ca apogeul psihiatriei organiciste. Evoluţia ulterioară implică apariţia a două curente: psihobiologia dezvoltată de A. Meyer şi organodinamismul lui H. Ey. În prezent a devenit alarmantă dimensiunea la care tulburările psihice tind să fie explicate şi abordate din perspectivă neurobiologică şi neurochimică, accentuându-se defecte la nivel de receptor, neuromediator, sinapsă etc. şi golindu-se de orice fel de conţinut psihopatologic. Continuarea abordării tulburărilor psihice din această perspectivă organicistă va conduce la îndepărtarea psihologului de psihopatologie şi medicalizarea absolută a acesteia. MODELUL COGNITIVIST Abordarea cognitivistă a psihopatologiei vizează explicarea tulburărilor mintale ţinând cont de procesele prin intermediul cărora o persoană dobândeşte informaţii despre sine şi mediu, asimilându-le pentru a-şi regla comportamentul. Două teorii explică apariţia depresiei. Prima, teoria lui Aaron Beck, poate fi schematizată sub forma unei secvenţe ce cuprinde următoarele cauze: (a) cauzele contributive distale reprezentate de schema depresogenă (care constituie o diateză sau predispoziţie) şi de stresul generat de evenimentele de viaţă negative; (b) cauzele contributive proximale reprezentate de distorsiunile cognitive (diferitele tipuri de erori logice comise de subiect); (c) cauza suficientă proximală constituită din triada negativă (un punct de vedere negativ privind propria sa persoană, judecăţi pesimiste privind lumea exterioară şi un punct de vedere negativ referitor la viitor).

E.L.M. (b) o diateză legată de atribuire (stil depresogen de atribuire). subiectul atribuie evenimentele de viaţă negative unor factori stabili şi globali. (3) interacţiunea factorilor de stres cu resursele organismului. problematică importantă pentru psihopatolog. pe de o parte. Înţelegerea acestui paradox aparent necesită utilizarea unui model cu niveluri multiple. două sunt mai importante. simptomele unei persoane pot fi considerate drept o metaforă a relaţiilor interpersonale. concepută drept „adaptativă”.D. Printre celelalte contribuţii la constituirea unei abordări a psihopatologiei din perspectiva teoriei dezvoltării. Reţelele sociale constituie a doua temă utilizată pentru a ilustra abordarea ecosistemică. precum şi a noţiunii de simptom. pe de altă parte el acordă o mare importanţă acestor evenimente. Cauza contributivă proximală o reprezintă faptul că.M. lucrările lui Edward Zigler şi ale colaboratorilor săi ocupă un loc important. cum ar fi.A doua teorie. Acest model are patru componente de bază: (1) persoane care. MODELUL DEZVOLTĂRII Printre contribuţiile care au condus la constituirea abordării din perspectiva dezvoltării a psihopatologiei. Ecosistemul uman. psihologice sau sociologice). Pattison diferenţiază trei tipuri de reţele sociale – cea a persoanei normale şi cea de tip nevrotic şi psihotic – tipuri de reţele care au implicaţii practice în dezvoltarea strategiilor de intervenţie asupra reţelelor sociale.E. Numeroase cercetări sunt consacrate tratamentului inconştient al informaţiei. Achenbach constituie – spre deosebire de E. care înseamnă că anumite persoane au tendinţa generală de a atribui evenimentele negative unor factori interni. MODELUL ECOSISTEMIC Interacţionismul – sinteză dialectică între personalism şi situaţionism – a evoluat spre abordarea ecosistemică datorită a două progrese epistemologice: teoria generală a sistemelor şi ecologia umană. unitate de bază în câmpul ecologiei umane. se schimbă permanent pentru a-şi menţine stabilitatea. de exemplu. Briggs. Spiritul abordării ecosistemice este ilustrat într-o secţiune a acestui capitol. Teasdale. elaborată de L.Y. prin modelul interacţionist al psihopatologiei propus de Marsella. .P. cel cu şase niveluri propus de J. care conduce la starea de stres. (2) mediul de unde provin factorii de stres. încearcă să înfrunte stresul. pentru o utilizare diagnostică şi terapeutică. Seligman şi J. Cercetările acestora sunt influenţate de conceptualizarea „organizaţională” a dezvoltării propuse de H. Demersul conceptual dominant în psihopatologia cognitivistă este actualmente paradigma tratamentului informaţiei. Ea se referă la o secvenţă care începe prin două cauze contributive distale: (a) apariţia de evenimente de viaţă negative sau neapariţia de evenimente pozitive. În acest cadru. cea a lui T. este denumită teoria disperării. A doua contribuţie a rezultat din studiul sistematic al derulării vieţii diferitelor persoane cu scopul de a decela indici privind originile şi dezvoltarea tulburărilor mintale. stabili şi globali şi de a considera aceste evenimente ca fiind foarte importante. cu resursele de care dispun (biologice. iar. (4) psihopatologia. Ziegler consideră dezvoltarea patologică drept o lipsă de integrare a competenţelor sociale. Ea propune o interpretare diferită a noţiunilor de sănătate mintală şi patologie. Cu ajutorul unei metodologii special concepute. emoţionale şi cognitive importante pentru adaptarea la un anumit nivel de dezvoltare. Prima. Abordarea ecosistemică are importante implicaţii în psihologie. Werner. Stachowiak şi S. Abramson. întrucât ea este constituită din configuraţii de răspunsuri psihologice şi fiziologice la stres. M. Zigler care s-a interesat de psihopatologia adultă – o abordare din perspectiva dezvoltării a psihopatologiei copilului şi adolescentului. Şcoala lui E.

I. Printre aceste sindromuri pot fi citate latah. O componentă importantă a contribuţiei etologilor la înţelegerea manifestărilor psihopatologice este constituită de o descriere minuţioasă a schemelor comportamentale. ca fiinţă-în-lume. specifice schizofreniei. În ultima perioadă există un interes deosebit. în etnopsihopatologie se înfruntă două mari perspective. numită etică. exploratorie şi evaluativă. Aceste cercetări au atras atenţia asupra importanţei studiului biochimic al psihozelor şi au arătat că se pot produce în laborator – cu ajutorul bulbocapninei – perturbări psihomotorii de tip catatonic. Actualmente. abordare relativ puţin cunoscută. înainte de toate. în special. Freud. Abordarea existenţialistă repune în discuţie frontiera dintre „normalitate” şi „patologie”. MODELUL ETOLOGIC Cu precădere după apariţia teoriei ataşamentului. etologia – adică studiul comportamentelor speciilor animale în mediul lor natural – a început să exercite o influenţă metodologică şi conceptuală asupra psihopatologiei. MODELUL EXPERIMENTAL În 1903. Această abordare ne arată că persoana umană trebuie considerată drept un proces şi nu un produs. denumită emică. Studiul . reprezentanţii şcolii culturaliste şi neofreudiene americane. are implicaţii importante pentru înţelegerea existenţei persoanei care prezintă tulburări psihologice. În cadrul acestei orientări trebuie încercată. şi nu drept o simplă proiecţie a teoriilor noastre despre el. au adus contribuţii majore la dezvoltarea acestei abordări. prin sindromurile „cu specificitate culturală” sau „legate de cultură” care nu apar decât în anumite comunităţi culturale. psihopatologia existenţialistă. o descoperire a sa ca fiinţă umană. privilegiază universalitatea tulburărilor. koro şi amok. O a doua direcţie de cercetare este iniţiată de H. Programele de cercetare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii asupra tulburărilor depresive şi schizofreniei aduc argumente în favoarea acestei poziţii. o percepere a pacientului aşa cum este el în realitate. făcândune să descoperim o psihopatologie a majorităţii larg răspândită printre membrii societăţii noastre. în special. precum şi pentru înţelegerea tulburărilor în cauză.MODELUL ETNOPSIHOPATOLOGIC Etnospihopatologia studiază raportul dintre tulburările psihopatologice şi cultura pacientului. subliniază ceea ce este specific unei anumite culturi şi poate fi ilustrată. întrucât ea permite formularea de ipoteze privind originea tulburărilor psihopatologice. A doua perspectivă. Preocupaţi de problemele voinţei şi deciziei umane. Prima. Această fază descriptivă este un preambul obligatoriu al oricărei cercetări ce vizează formularea de ipoteze privind cauzalitatea faptelor patologice. S. care trăiesc angoasa izolării şi alienării. Devereux. în anii 1928-1930.P. MODELUL EXISTENŢIALIST Profund influenţată de filosofia existenţialistă de la care împrumută elemente esenţiale ale cadrului teoretic şi o mare parte din vocabular. Baruk şi de Jong care. încep să studieze realizarea la animal a catatoniei. existenţa unor invarianţi clinici. Pavlov foloseşte pentru prima dată termenul de psihopatologie experimentală şi subliniază importanţa experimentelor pe animale pentru înţelegerea patologiei umane. Cercetarea bazată pe o abordare etologică cuprinde trei faze: descriptivă. precum şi G. Psihopatologia experimentală este abordarea consacrată studiului comportamentului patologic experimental sau studiului experimental al comportamentului patologic. Aportul etologiei este şi euristic. în studierea efectelor stresului şi cele ale interacţiunii sociale în determinarea unor fenomene psihopatologice. existenţialiştii insistă asupra faptului că fiinţa umană îşi poate influenţa relaţia cu destinul. Impactul acestor cercetări în plan terapeutic nu a fost însă semnificativ.

Modelul fenomenologic de cercetare. (2) repercusiunile bolii mintale asupra relaţiilor pacientului cu mediul său social. încercând să le dezvăluie semnificaţiile. are două caracteristici principale: (1) nu caută cauzele unei boli sau ale unei deviaţii care au condus la internare. mai satisfăcătoare. (2) psihanaliza este parţial o ştiinţă. (5) psihanaliza este altceva. Prima secţiune a capitolului este consacrată răspunsurilor privind problema caracterului ştiinţific al psihanalizei. Prima este cea a relaţiei dintre apariţia tulburărilor mintale şi apartenenţa la o clasă socială. Rezultatele obţinute până acum arată că astfel de relaţii există. Prima. de dezvoltarea puternică a structuralismului. (3) psihanaliza este o ştiinţă hermeneutică. mult mai impregnat de referinţe filosofice şi cunoscut mai ales datorită studiilor asupra schizofreniei. În ciuda imensităţii operei psihanalitice. unele contribuţii ale abordării psihanalitice în psihopatologie au o semnificaţie deosebită: importanţa trecutului personal. Datele disponibile – şi în special cele obţinute în cercetarea lui R. care afirmă că persoanele atinse de schizofrenie (şi probabil şi de alte tulburări mintale) alunecă spre partea de jos a structurii sociale. le studiază stările sufleteşti. MODELUL FENOMENOLOGIC Psihopatologia fenomenologică îşi are originile în filosofia germană cu acelaşi nume.experimental al tulburărilor psihopatologice prezentate de pacienţii psihiatrici poate fi ilustrat prin cercetările privind viteza de tratare a informaţiei la persoanele cu schizofrenie. (4) psihanaliza nu este o ştiinţă. de exemplu. Goldberg şi Morrison (1963) – tind să sprijine ipoteza „derivei sociale”. este cea a lui K. a experienţelor individuale şi faptul de a concepe boala mintală dintr-o perspectivă funcţională. cât şi pentru adversari sau pentru cei care se situează între aceste două poziţii extreme. Punctele de vedere cuprinse în aceste răspunsuri sunt grupate în cinci categorii: (1) psihanaliza este o ştiinţă. A doua temă abordată este variaţia istorică a datelor epidemiologice. MODELUL STRUCTURALIST Apariţia şi dezvoltarea unei abordări structuraliste a psihopatologiei sunt legate. care ar putea fi calificată drept descriptivă. MODELUL SOCIAL Psihopatologia socială are două obiecte de studiu principale: (1) rolul factorilor sociali în etiologia manifestărilor psihopatologice (sau sociogeneza acestora). a sexualităţii. MODELUL PSIHANALITIC Abordarea psihanalitică are o importanţă capitală. Acest lucru este valabil din motive diferite. de rezolvare a unor probleme care nu au putut fi rezolvate într-o altă manieră. atât pentru partizanii ei. (2) încearcă să descopere care este „experienţa nebuniei” pornind de la cei care au trăit-o şi care devin astfel principalele surse de informaţii şi date. maniei şi melancoliei. în cazul suicidului şi al schizofreniei. Al doilea demers este cel al lui L. ca o tentativă de ajustare.J. ilustrat în acest capitol de studiul asupra spitalizării în psihiatrie. În acest caz. mai întâi. Observarea unor astfel de modificări permite formularea unor ipoteze privind relaţiile dintre ele şi schimbările sociale observate în perioada respectivă. important curent de gândire care propune căutarea unor . Aportul fenomenologiei a condus la două demersuri principale în psihopatologie. Jaspers. Două teme de cercetare ilustrează preocupările specifice câmpului psihopatologiei sociale. Binswanger. ca rezultat al incapacităţii lor de a face faţă problemelor cotidiene. psihopatologia se ocupă mai ales de ceea ce trăiesc bolnavii.

prin urmare. organodinamismul. Prelipceanu (1989) stabileşte criteriile de clasificare a teoriilor psihopatologice: concepţia psihiatrică iniţială. adăugând că descoperirea unei structuri trebuie să permită o formalizare. solidare între ele.4. 1. adică sănătatea.explicaţii prin folosirea noţiunii de structură. 2000) Desigur. G. o specialitate diacritică (H. pe fundalul bucuriei de a trăi şi al echilibrului introversie-extroversie. Introducerea în psihiatrie a conceptului de normalitate a ideii de normă pare să clarifice întrucâtva problema psihiatriei. Ey). criteriul sincronic sau diacronic al abordării explicative psihiatrice. la fel şi sănătatea mintală. A existat şi există tendinţa de a descrie situaţii psihopatologice cu ajutorul unor teste sau chestionare. a defini normalul. ce se proiectează pe modelul genetic al existenţei individuale. ca teoriile sociogenetice). psihanaliza. descrierea faptelor psihopatologice necesită un instrumentar adecvat ca şi un limbaj corespunzător pentru a obţine acel continuum de nuanţe şi delimitări care alcătuiesc realitatea patologică sau disfuncţională a individului. Enăchescu. Manifestarea acestei stări de sănătate ar fi existenţa unei judecăţi şi a unei viziuni realist-logice asupra lumii. pare complicat. ca behaviorismul. extensiunea domeniului psihiatric a avut în vedere teorii care pretind că studiază totalitatea psihismului sau numai un sector modificat patologic al acestuia. în special în domeniul medicinii. Aceasta poate fi definită drept aranjamentul în care părţile sunt dependente de întreg şi. Legat de noţiunea de structură. sau sociologice. . În ceea ce priveşte obiectul psihopatologiei. în cazul nostru cea mintală pare a fi o vastă sinteză. nealterat funcţional şi morfologic. pentru care diferenţa normal/patologic reprezintă principalul obiect de lucru. Considerăm această direcţie una extrem de limitată care nu corespunde globalităţii reprezentată de persoana aflată în suferinţă. J. Ca şi în alte domenii de studiu ale medicinii. în primul rând. Acest criteriu permite validarea teoriilor psihopatologice în funcţie de sectoarele de patologie psihică efectiv studiate. Nivele în organizarea persoanei Personalitatea Corpul + psihismul (soma + psyche) Fiinţa umană Supraeu + conştiinţă umană Individul social Persoana umană ca instituţie social-juridică Fiinţa istorică Existenţa persoanei în sens psihobiografic Fiinţa metafizică Persoana ca proiecţie sau ca transsubiectivitate individuală (după C. Piaget insistă pe caracterul ei de totalitate. Lanteri Laura citat de D. ci persoana umană în toate ipostazele organizării sale multinivelare. aici fiind mai adevărată ca oriunde în altă parte părerea că acest atribut al omului nu se poate cuantifica precis. în istoria sa vitală. aşa cum arătam. care diferenţiază teoriile intrinseci domeniului psihiatric (ca organicismul.3. 1. acesta nu este individul în sens restrâns. antipsihiatria) de cele extrinseci acestui domeniu (psihologice. în opinia lui K. dublate de existenţa unei discipline psihologice şi sociale. Obiectul psihopatologiei Ambiţia psihopatologiei de a cuceri în întregime un domeniu imens nu se poate realiza. de transformare şi autoreglare. Conceptul de normalitate Normalitatea. o rezultantă complexă a unei mulţimi de parametri ai vieţii organice şi sociale aflaţi în echilibru dinamic. decât cu criterii şi limite care să o ajute să nu-şi depăşească atribuţiile. Jaspers. aceasta fiind.

unul căutând să-şi crească. el este una. Nu suntem de acord cu părerea unor autori. limita normal-patologic este extrem de complicată. autoacceptare 5. angajarea moderată şi prudentă în activităţi riscante 10. Boala poate fi privită ca o greşeală în organizarea terenului pe care se înscrie textul vieţii. această imagine deformată fiind de fapt o răsturnare pesimistă a perspectivei medicale. capacitate de orientare în viaţă 3. Dacă toate comportamentele ar fi înscrise pe o scală. conştiinţă clară a eului personal 2.CRITERII DE NORMALITATE (după Ellis şi Diamond) 1. Niciun univers nu este mai greu de analizat decât psihismul şi nicio nebuloasă mai complicată decât individul. boala mintală dezorganizează individul în propria sa normativitate constrângându-l la pierderea din . iar anormalitatea să reprezinte mica porţiune rămasă. normalitatea şi anormalitatea sunt teme de reflexie şi delimitare conceptuală şi pentru alte domenii ştiinţifice care au în centrul preocupărilor lor omul. anormalitate. Diferite perspective ale normalităţii Normalitatea ca sănătate Desigur. flexibilitate în gândire şi acţiunea 6. Ne aflăm în prezenţa unor nisipuri mişcătoare pe care este schiţată fragila graniţă dintre două sisteme. pe când boala este un fapt individual cu o anumită procesualitate. este un fundal. care consideră că psihiatria este centrată pe anormalitate. îmbinarea plăcerilor imediate cu cele de perspectivă M. Problematica cuplului normalitate-anormalitate este mai apropiată de „generalitatea” normelor. au domenii de definiţie şi de descriere de fapt ele se completează una pe cealaltă şi numai însumarea lor poate da imaginea cea mai apropiată de real. interferenţele şi imixtiunile celor două domenii fiind un imprevizibil labirint. conştiinţă clară a interesului social 11. cea a normalităţii ca sănătate este una tradiţională cei mai mulţi medici şi printre aceştia şi psihiatri echivalând normalitatea cu starea de sănătate căreia i se atribuie caracterul unui fenomen universal. asumarea responsabilităţii pentru tulburările sale emoţionale 8. G. pe când problematica „bolii” e mai legată de „concretul” cazului dat. Patru perspective par să înglobeze majoritatea numeroaselor concepte clinice şi/sau teoretice care se referă la normalitate dar. Anormalitatea s-ar referi la structură şi organizare psihică. deşi acestea sunt unice. 1. normalul nu pare o limită. orice încercare de standardizare. iar boala la procese morbide. Ionescu (1995) face o distincţie între anormalitate şi boală arătând că anormalitatea se referă la conduite şi comportamente. nivel înalt de toleranţă la frustrare 4. a regulilor şi legilor. Prima perspectivă.5. realism şi gândire antiutopică 7. boală şi defect. angajarea în activităţi creatoare 9. Concepte mai largi decât cele de sănătate şi boală. deşi din perspectiva bolii. celălalt să-şi scadă în permanenţă nivelul organizaţional sau poate entropia informaţională. normalitatea ar trebui să cuprindă porţiunea majoritară dintr-un continuum. gândire realistă 12. În plus. adică de cazuistică. care şi-a propus întotdeauna o revenire în cadrul normalului. a abordării statistice. lovindu-se de un previzibil eşec. Lăzărescu subliniază că se cere precizat ce se înţelege prin normalitate (şi inclusiv sănătate). acceptarea incertitudinii şi capacitatea de ajustare a acesteia 13. aşa cum arătam.

mai greu sesizabil decât o plagă sau o anomalie biochimică. patologicul este reprezentat de un amalgam complicat de abateri cantitative care. ea şi-a căpătat prin extensia scalelor şi testelor o utilizare tot mai importantă în psihiatrie. istoria respectivului grup. Colectivităţile umane concrete îşi organizează existenţa în raport cu idealuri comunitare în care transpar legi.a. impunându-se. infarctul miocardic. acolo unde sănătatea (normalitatea) psihică se integrează cu cea fizică. Cloutier afirmă conceptul de sănătate mintală nu poate fi înţeles decât prin sistemul de valori al unei colectivităţi. Patologic implică „patos”. Cu alte cuvinte. F. Faptul psihopatologic este.) care reflectă măsura în care un organism. S. sumate. între valorile acceptate ca normale. Normalul. Un alt mod de a aprecia normalitatea este perspectiva responsivă sau funcţională ( Kolle. religios. mitologia şi mistica. Din această perspectivă. O tulburare afectivă poate genera o afecţiune până nu demult considerată pur somatică. alcătuiesc un tablou clinic distinct. modele educaţionale. ş. între semnificaţia unor fapte. Cu toate că această abordare a fost utilizată mai mult în biologie şi psihologie. Ionescu consideră sănătatea ca o stare ideală. dintre care astăzi doar ultimii mai păstrează eticheta de anormali. Luând în considerare această definiţie. un subiect îşi împlineşte rolul funcţional pentru care există în economia sistemului supraiacent din care face parte. prescriptive. Nu se poate răspunde la întrebarea „care este rolul funcţional pentru care o persoană există?” . ba chiar şi pentru intervale restrânse de timp. G. care includea în rândul anormalilor pe scriitorii de anonime alături de ucigaşii de copii. ca o tulburare a organizării. ea neavând cursivitate. criteriul axiologic fiind inoperant de la o epocă la alta. ca un deziderat. dar percepţia lui de către specialist se va face după aceleaşi reguli ale cunoaşterii diferenţiale. Desigur. aşa cum ar fi ulcerul. Acesta poate fi exemplificat prin unele „tipuri ideale” pe care le descrie. le invocă şi le promovează o anumită cultură şi care se exprimă în formulări normative. dar şi o ruptură diacronică între prezent şi trecut. Normalitatea ideală defineşte felul în care individul şi comunitatea consideră că persoana ar trebui să fie. cât şi comunitar. normalitatea – ca proces – consideră esenţiale schimbările şi procesele mai mult decât o definire transversală a normalităţii. pe când boala este un dezechilibru la toate nivelurile organismului. o ficţiune ideală. istoric şi geografic (etnic. normativitatea ideală nu este şi nici nu poate fi niciodată atinsă efectiv cu atât mai mult cu cât ea variază mult în funcţie de contextul sociocultural. statal. Dificultatea sporeşte atunci când anormalitatea. abaterile de tip cantitativ fiind pe al doilea plan faţă de cele calitative.această cauză a direcţiei existenţiale. Freud afirma despre normalitate un Ego normal este ca şi normalitatea în general. legate prin fire nevăzute. sentimentul unei vieţi nemulţumitoare. sentiment direct şi concret al suferinţei şi neputinţei. de asemenea. ea este fixistă şi deterministă. deci pe terenul normalităţii fizice. Norma ideală (valorică) stabileşte un ideal de normalitate atâtdin punct de vedere individual. ca o descompunere. Relaţia se complică în plus atunci când intră în joc planuri diverse. ca normă statistică. H. Semnul patologic este totdeauna diferenţial marcând o ruptură sincronică între bolnav şi nebolnav. Că este aşa. Istoricitatea acestui normal ideal este foarte relativă. ne demonstrează des citata categorisire kraepeliniană. Antropologia şi psihiatria transculturală au atras pe bună dreptate atenţia asupra diferenţierii care există în cadrul diverselor civilizaţii. în absenţa unor factori biologici favorizanţi preexistenţi. K. legende şi epopei. credinţe.). schimbările temporale devin esenţiale pentru completa definiţie a normalităţii. nu pare totuşi semnificativ decât parţial în cadrul psihopatologiei. comunitar. armonioasă şi optimală a aparatului mintal având drept rezultantă o funcţionalitate optimă. desigur. Ey arată că bolnavul mintal este privat atât de libertatea exterioară cât şi de cea internă. deşi această normă pare să fie cea care ne interesează. normalitatea este percepută ca o îmbinare echilibrată. Din păcate. o persoană.

Personalitate normală şi patologică.2.2. Psihanaliza va susţine acest punct de vedere. După C. subiectul renunţând la adaptare la nivelul de solicitare cerut. resimţite dureros de subiectul care rămâne în restul timpului „în afara jocului”. Enăchescu nevrozele . Adaptare şi boală Termenul de adaptare a fost preluat şi de psihiatrie. etapele de desfăşurare ale procesului de adaptare.1.3. Stigmatizarea bolnavului psihic 2. care a dezvoltat în context o adevărată patologie legată atât de adaptare. în linii mari. Boală psihică şi ecosistem 2. Regresia ar fi una dintre aceste inadecvări adaptative. considerând inadecvate acele mecanisme de adaptare care generează boala psihică.1. cât şi de stres. Conceptul de boală psihică 2. deşi aceasta nu mai este în legătură directă cu concepţia iniţială. A. 2. Meyer va defini boala mintală ca o adaptare greşită. Nevrozele reprezintă o slabă capacitate adaptativă la lume şi la problemele personale. insuficientă sau inadecvată. Adaptare şi boală 2.4. pentru a coborî către unul mult mai redus. urmează.

precum şi a . dacă îndeobşte eşecul este. adaptarea ne permite să căutăm starea de sănătate. resursele. prin perturbarea la diverse nivele şi din variate incidente a structurilor funcţionale ale individului în perspectivă corporal-biologică sau psihicconştientă. Boala umană se caracterizează. situaţii. În acest context. care atinge la nivelul personalităţii nivelul de maximă complexitate. stres. În acest sens. Aceasta înseamnă că adaptarea se poate realiza atât prin mecanisme stereotipe sau scheme comportamentale asimilate şi algoritmizate. ceea ce implică chiar şi asumarea riscului unui eşec. izoleptice). După părerea noastră. dezadaptarea. Mai mult decât atât. menţinerea sau modificarea unor scheme comportamentale anume.ar apărea ca un conflict între acţiunea practică şi rezultatele acesteia. de regulă. Boala psihică este considerată o problemă de sănătate publică dintre cele mai importante datorită frecvenţei pe care tulburările psihice le au în populaţie şi costurilor extrem de ridicate pe care tratamentul şi incapacitatea temporară de muncă le generează. Exagerările în acest sens au fost sancţionate cu respingerea de către majoritatea psihiatrilor (vezi în acest sens exagerările reacţioniste ale psihiatriei americane din deceniile 4-6. boala reprezintă o formă de existenţă a materiei vii caracterizată prin apariţia procesului ce implică tulburarea unităţii forţelor din organism (integritatea) şi a organismului cu mediul (integrarea). cât şi prin scheme comportamentale a căror finalitate este doar presupusă. ci întreruperea. În al doilea rând. adaptarea este un echilibru care se stabileşte între personalitate şi lumea înconjurătoare. uneori este întruchiparea explorărilor cu finalitate adaptativă. trebuie să apelăm la noţiunea de proces patologic. moartea nefirească (prin accident) ori evoluţia spre constituirea defectualităţii sau deteriorării grave. ia forma unor acţiuni mintale şi motorii. adaptarea şi eficienţa în cadrul vieţii sociale. Conceptul de boală psihică Pentru înţelegerea dinamicii raportului sănătate-boală. competenţele şi alte aspecte ale succesului funcţionării umane. 2. în general. neuroleptice. spaţiu cultural. După cum rezultă din cele de mai sus. urmând să fie validate. focalizându-se pe tulburări. involuţia. La acestea se adaugă dezvoltarea fără precedent a tehnicilor şi metodelor de psihoterapie. ca şi antipsihiatria). destabilizări şi alte dereglări ale funcţiilor umane. Adaptarea oferă celor care evaluează starea de sănătate şi specialiştilor un nou şi contrastant aspect al conceptualizării stării de sănătate şi bolilor. trebuie nuanţată însăşi semnificaţia psihologică a eşecului. deoarece perioada ultimilor 50 de ani a însemnat apariţia primelor medicamente cu efect clar terapeutic în ceea ce priveşte bolile mintale (anxiolitice. antidepresive. Psihiatria modernă beneficiază de un important aport terapeutic. deci este semnificantul începutului unui proces de tip adaptativ. obiecte etc. adaptarea este un fenomen cu vădite tente finaliste. Dezadaptarea este aici un efect. efectul „dezadaptării”. În practica curentă statisticile arată că 20-25% din pacienţii medicului de familie au tulburări psihiatrice sau importante probleme psihologice. Dar sunt destule situaţii când efortul adaptativ nu presupune declanşarea. de cele mai multe ori. În procesele organice şi în endogenii nu se mai poate vorbi despre adaptare ca mecanism fundamental declanşator sau patoplastic. în expresia sa concretă. stoparea acestora. un efort adaptativ care. mai mult sau mai puţin evidente în exterior. dureri. în sensul că. şi nu o cauză a bolii. trebuie nuanţat înţelesul noţiunii de adaptare în ceea ce priveşte aspectul general de fenomen dinamic. dificultăţi obiective şi subiective în prezenţa.2. Se ştie că adaptarea presupune. lume constituită din persoane. Uneori blocarea la timpul cuvenit a unei simple reacţii sau a unei operaţii complexe este de o importanţă fundamentală pentru însăşi existenţa fizică a persoanei. Perturbarea indusă de boală determină un minus şi o dizarmonie a ansamblului unitar al persoanei.

Există. Boală psihică şi ecosistem Boala psihică trebuie considerată ca interesând întreaga fiinţă umană în complexitatea ei biologică. Sistemul social pune accentul pe influenţele culturale de mediu şi familiale asupra exprimării bolii şi trăirii ei. dar nici identificat cu naturalul. Conţinutul conceptului de sănătate mintală este determinat de calitatea raportului personalitate-mediu. epistemologice şi dinamice. dezorganizare (destructurare). . cauzele bolii mintale pot fi descoperite în totalitate şi. Ecosistemul uman în care se manifestă sănătatea şi boala nu este izolat şi nici static. prin cercetare neorobiologică şi biochimică. Acest model este interesat de impactul pe care boala psihică îl are nu doar asupra individului. Şcoala românească de psihiatrie a avut importanţi susţinători şi reprezentanţi ai acestui model. Lăzărescu. dezechilibrare (dizarmonie) a vieţii psihice conştiente a persoanei. Acestea sunt: − modelul psihanalitic. ci şi asupra familiei şi grupului social din care individul face parte. pleacă de la coordonate antropologice şi culturale care prin aportul său teoretic a reuşit să găsească explicaţii plauzibile pentru majoritatea faptelor psihopatologice. de reorganizare în situaţia deficitară dată. acest model pare să fie însă o replică al celui psihanalitic. fie efortului constituit de încercarea de reechilibrare. care se adaugă şi mijlocesc relaţiile dintre om şi natură. precum şi în Şcoala de la Bucureşti. Apare deci evident.3. sistemică a comportamentului uman şi a bolii. boala psihică constă într-o denivelare (simplificare). El insistă asupra terapiei consecinţelor bolii psihice atât în planul descifrării patologiei. dar care din punct de vedere terapeutic a eşuat în numeroase situaţii dovedindu-se complet ineficient în psihoze. Sistemul psihologic pune accentul pe impactul factorilor psihodinamici al motivaţiei şi personalităţii privind trăirea bolii şi reacţia la ea. Ele nu se realizează exclusiv prin mecanisme biologice. probabil eliminate într-un timp relativ scurt. psihologică. Modelul biopsihosocial este derivat din teoria generală a sistemelor. După M. acest model are numeroase lacune. ci sunt dependente şi de factorii socioculturali. la oara actuală. având diverse cauze genetice şi mezologice. − modelul psihosociologic pune în valoare influenţa factorilor sociali atât în determinarea cât şi în tratamentul bolilor. G. În condiţiile vieţii contemporane. ci şi sociale. Engel a fost cel mai important susţinător al modelului după care se pune accentul pe abordarea integrată. Modelul cu adevărat operant în psihiatrie este modelul biopsihosocial. Psihismul subiectului se reorganizează la un nivel inferior. genetică şi neurochimie. culturale. Din punct de vedere explicativ. 2. structural şi molecular al bolii şi impactul său asupra funcţionării biologice a pacientului. Adepţii acestui model au credinţa că. relaţiile omului cu factorii de mediu s-au complicat. care este un model integrativ în măsură să pună în acord cele trei orientări anterioare.reţelelor de suport social care permit menţinerea pacienţilor inseraţi în mediul profesional şi familiar. la fel ca în orice altă boală somatică. axiologică şi socială. ca analiza normalităţii psihice a psihismului văzut cu un „multiplex” să implice nu numai corelaţii biologice. în profesorul Petre Brânzei şi colectivul de la Spitalul de Psihiatrie Socola. trei direcţii explicative în ceea ce priveşte boala psihică pe care le considerăm complementare. Deci socialul nu poate fi separat. prezentând manifestări care nu sunt evidente în starea normală. Această disfuncţionalitate se datorează fie absenţei instanţelor psihice superioare. − modelul biologic. cât şi planul terapiei propriuzise. consideră că boala mintală este un fenomen biologic. Acest model este cel mai apropiat de modelul medical şi pare să ofere o perspectivă optimistă datorită extraordinarelor progrese făcute de biologia moleculară. Sistemul biologic pune accentul pe substratul atomic.

Cornuţiu. are un anumit tablou clinic. Capacitatea subiectului de a se autoadministra raţional diminuează şi perturbă libertatea lui interioară. Lombroso va relua argumentul stigmatizării pentru a-şi construi celebra sa teorie (prea puţin ştiinţifică şi nu mai puţin periculoasă) asupra antropologiei criminale. Stigmatizarea suferindului psihic. distingând stigmate morale (întârziere intelectuală sau afectivă. inadaptare socială) şi stigmate fizice (atrofii.societate. Goffman (1963). prin şi cu ei. în afara regenerării intercurente”. Stigmatizarea bolnavului psihic STIGMA – derivă din limba greacă şi se referă la semne corporale desemnate să exprime ceva neobişnuit şi nefavorabil despre statutul moral al stigmatizatului. cu evidenţierea contradicţiilor ce pot apărea în cadrul interacţiunii dintre mediul social şi individual. Termenul a cunoscut o deosebită vogă în secolul al XIX-lea. interogând fără a-şi găsi răspunsul şi liniştea în propriile valori. de exemplu. la o stare anormală cu o cauzalitate determinată. individul apare ca o fiinţă „alienată”. în special în public. analizând stigma. fiind legat de teoria degenerării elaborată de Morel care l-a introdus în limbajul psihiatric.. o anumită tendinţă evolutivă şi un răspuns terapeutic specific. ca şi funcţionarea fizică şi mintală. aşa numitele ’stigmata’ incluzând erupţii şi răni corporale asemănătoare cu cele pe care le suferise Iisus. de fapt. incapacitatea de a se adapta armonios în mijlocul colectivităţii şi imposibilitatea de a crea pentru semeni. El a arătat în 1895 că degenerescenţa se traduce prin „stigmate permanente şi esenţialmente progresive. trebuie privite prin interacţiunea lor. A doua se referea la semnele corporale ale unei boli somatice în clasica stigmată a leprei sau a cirozei alcoolice avansate. contaminare şi culpabilitate. Boala se referă. Boala psihică este şi va rămâne o dimensiune (poate cea mai tragică) a fiinţei umane şi prin aceasta ea va cuprinde întotdeauna tot ceea ce alcătuieşte umanul din noi. Ideile lui reluau. 2. acordând o atenţie şi o preocupare crescută pentru propriul corp. înstrăinată de viaţa comunitară sociospirituală. Relaţiile ecologice omnatură. În lucrarea sa „ Uomo . apărute sub o formă „sublimată” în teoria frenologică a lui Gall. ori neacceptându-i nici pe alţii). de echilibrul ecologic. În perioada creştinismului s-au adăugat alte două modificări metaforice. Comunicarea interpersonală. cu un debut precizabil (apare la un moment dat mai mult sau mai puţin favorabil apariţiei sale). etnie. folosirea convenţională contemporană a conceptului de stigma implică noţiunea unei caracteristici care discreditează persoana respectivă. după care corpul traduce calităţile trupului. de rezervele ei. un anumit substrat. hipertrofii şi distrofii). statut social. intersubiectivitatea. 1998). desprinsă de însăşi existenţa umană. în genere. Un om devine bolnav psihic din momentul în care nu-şi mai este suficient sieşi. Boala psihică anulează capacitatea de autodepăşire şi de creaţie a subiectului şi poate conduce la diverse forme şi intensităţi de defect psihic (Lăzărescu. iar. Prima se referea la semne corporale. capacitatea de integrare a persoanei în plan sociocultural sunt de asemenea grav afectate. boala va dezorganiza esenţa umană în tot ce are ea definitoriu. Totuşi. făcând eforturi pentru a se accepta (ori neacceptându-se. cineva care trebuia evitat.Nu putem să nu reţinem că este caracteristic contemporaneităţii. În acest sens. asemenea semne erau cicatrici corporale care semnificau faptul că acela care le avea era un sclav. periculozitate. concepţii mai vechi. faptul că dezvoltarea tuturor laturilor vieţii sociale a devenit tot mai dependentă de natură. 1995). a subliniat faptul că persoana cu o stigmă este mult mai adesea definită ca fiind mai puţin umană şi că pentru a explica şi justifica stigmatizarea fiinţelor umane se recurge întotdeauna o ideologie particulară. sex. Magnan a precizat conţinutul termenului. M. E. Istoria este plină de exemple de stigmatizare în funcţie de rasă. propria persoană. fizice ale spiritualităţii sau harului divin. în formele severe ale bolii psihice. se sprijină pe teoriile care se referă la slăbiciunea morală. Dar ea va fi şi absenţa libertăţii interioare a subiectului.4. naţionalitate şi orientare sexuală. un criminal sau un trădător. ori lipsindu-se de valori ( G.

Abuzul politic din psihiatrie i-a determinat pe psihiatri să fie atenţi la pericolul profesional de a fi folosiţi ca agenţi în controlul social şi de a contribui la procesul stigmatizării bolnavilor psihici. fiind folosită ca „argument ştiinţific” de unele ideologii.criminale”. această teorie nu a fost însă uitată de publicul larg. ratare. „maniac”. De altfel. Teoria stigmatelor a putut îmbrăca aspecte profund negative în plan sociopolitic. accepţiunea termenului este mult restrânsă. el identifică pentru aşa-numitul criminal înnăscut. temut şi respins duce la amânarea şi uneori la evitarea consultului psihiatric. limbajul privitor la sănătatea mintală a fost integrat în discursul public într-o manieră care stigmatizează explicit – folosirea unor cuvinte ca „dement”. pentru a dovedi inegalitatea biologică a indivizilor. sociobiologia contemporană încearcă transpunerea „stigmatelor” la nivel genetic. eşec. endocrine. dezvoltarea exagerată a pomeţilor etc. stigma generează discriminare şi abuz. În prezent. Căzută în desuetudine pentru lumea ştiinţifică. la izolare şi nefericire. printre care asimetria facială. Mai mult. malformaţii craniene etc. sentimentele de jenă. prognatismul. o serie de stigmate „sigure”. sub o formă „elevată”. În cele mai multe dintre formele sale publice. „sonat” – prin acestea denigrându-i pe cei bolnavi şi întregul domeniu al sănătăţii mintale. Ascunderea suferinţei psihice din teama de a fi ironizat. Convingere eronate − Boala psihică – falsă boală − Boală simulată − Acuze exagerate − Evitarea responsabilităţilor − Bolnavii trebuie făcuţi responsabili de acţiunile lor şi trebuie să li se nege ipostaza de suferinzi (rolul de bolnavi) Bolnavul psihic • este periculos • este contagios • dă dovadă de slăbiciune • este vinovat Mituri care fac rău – Să le confruntăm cu realitatea! Tulburările mintale sunt doar rodul imaginaţiei persoanei afectate? Nu. Asemenea expectaţii şi convingeri sunt de obicei reafirmate şi consolidate prin interacţiunile sociale ulterioare. ar necesita anumite măsuri specifice. imaginaţia bogată a acestei vârste dezvoltă pe baza unor informaţii neclare cu un conţinut ameninţător anumite tipuri de expectaţii privind boala psihică. Nucleul stigmatizării bolnavilor psihici şi a acelora care îi îngrijesc se bazează pe câteva convingeri şi prejudecăţi care. „sisi”. Scăderea autostimei. cu implicaţii severe în evoluţia bolii. Consecinţele stigmatizării bolnavului psihic sunt numeroase şi dramatice. recunoscându-se că anumite aspecte morfologice sunt corelate cu anumite aspecte fizice în cazul unor boli genetice. dispunerea şi frecvenţa pilozităţii faciale. „diliu”. Cei mai mulţi dintre noi capătă prejudecăţi privind boala psihică din timpul micii copilării şi dobândesc anumite expectaţii. Stigma reduce accesul pacienţilor la resurse şi diferite oportunităţi (cum ar fi un loc de muncă) şi duce la scăderea stimei de sine. anxietatea şi depresia sunt doar câteva dintre stările pe care le trăieşte pacientul. în timp. Sunt boli reale care generează suferinţă şi dizabilitate. la rândul lor. .

în centre de zi. în secţii psihiatrice din spitalele generale. („ Deschideţi calea bolnavilor psihici” Liga Română de Sănătate Mintală. catalogată altădată drept un viciu decurgând dintr-o slăbiciune de caracter. depresie. periodice (cum ar fi tulburarea afectivă bipolară.• Deja pentru multe tulburări mintale au fost descrise anormalităţile de infrastructură biologică. • Ca şi bolile fizice. suicid. motivând că nu poţi vedea celulele anormale cu ochiul liber. tulburările mintale variază cu severitate. • Sărăcia extremă. este legată atât de gene cât şi de factori sociali. • Dependenţa de alcool. • Se ştie că depresia este asociată cu modificări ale unor substanţe chimice din creier. Pierderea unei persoane dragi poate determina depresie. ci şi datorită stigmatizării sociale care împiedică adesea reintegrarea deplină în societate. în clinici. Persoanele cu tulburări mintale pot funcţiona social şi nu trebuie izolate. Persoanele cu tulburări mintale nu suferă doar din cauza bolii lor. locuinţe protejate. • S-a demonstrat că unele gene sunt implicate în schizofrenie şi în boala Alzheimer. Trebuie pur şi simplu să închidem persoanele care au tulburări mintale? Nu. psihologice şi sociale. Indivizii reacţionează diferit la stres. Tulburările mintale sunt determinate de slăbiciuni de caracter? Nu. durata şi severitatea tulburărilor mintale. Aceste tulburări au cauze biologice. caracterizată de episoade de expansivitate. Pierderea locului de muncă este asociată cu abuzul de alcool. putând fi tranzitorii (cum ar fi tulburarea acută de stres). • Astăzi este posibil să tratăm persoanele cu tulburări mintale în diverse locuri: acasă. • Reabilitarea şi reinserţia socială se poate face prin grupuri de sprijin social. locuri de muncă protejate. • Tulburările mintale pot fi diagnosticate şi tratate înainte de a fi prea târziu. A nega realitatea bolilor psihice este ca şi cum ai nega existenţa cancerului. războiul sunt factori care influenţează apariţia. 2002) . alternând cu episoade depresive) sau cronice şi progresive (cum ar fi schizofrenia). • Influenţele sociale pot contribui semnificativ la dezvoltarea diverselor tulburări.

detailată este un desen terminat Caracter de imagine (subiectivitate) Apare în spaţiul intern. Percepţia constituie un nivel superior pe plan calitativ. sunt independente de voinţă şi nu cu sentimentul de activitate pot fi create prin voinţă. subiectiv Este incompletă. trebuie să fie concepută nu numai ca în ansamblul de însuşiri. caracterizându-se prin specificitate individuală şi valorizare socială. Din motive pragmatice. Act complex. transformând excitaţia de la nivelul receptorilor în imagine subiectivă la nivelul analizatorilor corticali. ci antrenează o serie întreagă de procese afectivcognitive.1. percepţia nu este un fenomen analizabil decât în interacţiunea ei complexă cu celelalte funcţii psihice – gândire. Ea nu reflectă decât însuşiri relativ izolate. obiectiv Este completă. 3. Denumind prin cuvânt conţinutul abstract al imaginii perceptive. subiectul generalizează şi totodată integrează în istoria sa existenţială obiectul sau fenomenul perceput suprasemnificându-l personal. Semiologia proceselor cognitive. fără a putea da date despre obiect ca tot unitar. .2. Tulburările percepţiei. realizarea imaginii perceptive. Tulburările de atenţie. cu detalii izolate. afectivitate. este un desen neterminat Senzaţiile au caracter de prospeţime senzorială Depind de voinţă. vom prezenta aceste elemente semiologice într-o manieră sistematică şi operaţională care nu va face apel la formalizări teoretice sau la tentante prezentări fenomenologice. Senzaţia nu este deci identică stimulului reflectat. le producem percepţiei. cât şi asupra propriului organism. fiind o rezultantă a corelării dinamice a operaţiilor de analiză şi sinteză a datelor senzoriale. 3. Deşi fenomene psihice primare. ci şi de raporturi spaţio-temporale. ci ea este de natură ideală.3. plurimodal. Tulburările percepţiei Activitatea senzorial-perceptivă este procesul cognitiv prin care se produce reflectarea directă şi unitară a ansamblului dimensiunilor şi însuşirilor obiectuale. pot fi create şi numai unele elemente sunt adecvate obiectelor transformate de voinţă. Tulburările percepţiei 3. Percepţia este simţită şi constatată ca un fapt unic şi omogen. în ceea ce priveşte integrarea informaţiei. ea oferă informaţia elementară asupra realităţii externe. memorie. Senzaţia furnizează informaţii despre realitatea externă sau a propriului organism. recunoscut de eul nostru (Guiraud). provenind din lumea exterioară. Tulburările de atenţie Semiologie psihiatrică Ca în orice alt domeniu şi în psihologia clinică stăpânirea corectă a limbajului de specialitate şi folosirea unor termeni a căror semnificaţie să fie identică pentru toţi receptorii de mesaj este condiţia primordială a reuşitei. elementare senzaţiile şi percepţiile nu se desfăşoară izolat. trăirea acesteia de către subiect.1. le acceptăm cu sentimentul de pasivitate Aşa cum am arătat. Iată de ce vom continua să preferăm o abordare didactică a semiologiei. ea fiind de fapt percepţia realităţii. conştientizată. Jaspers a evidenţiat principalele caracteristici şi elemente de diferenţiere dintre cele două procese: PERCEPŢIA REPREZENTAREA Caracter de corporalitate (obiectivitate) Apare în spaţiul exterior.

euforie). depăşirea capacităţii de discriminare a unui analizator. anxietate. Iluziile apar frecvent la subiecţii normali. distanţa dintre obiecte este modificată – poropsii. În aceste iluzii rolul principal în mecanismul lor de producere revine tulburărilor mnezice. însoţită de diminuarea intensităţii senzaţiilor. depresie accese paroxistice isterice. care recunosc şi corectează sensul deformării perceptive. iluziile au fost clasificate în: Iluzii fiziologice şi iluzii patologice. Critica variabilă şi participarea afectivă intensă le conferă un caracter de tranziţie către fenomenele halucinatorii (H. o Iluzii prin modificarea condiţiilor interne (subiective): prin tulburări de atenţie (false identificări). Spre deosebire de acestea. Se întâlneşte în surmenaj. modificări fiziologice ale stării de conştienţă – iluzii hipnapompice şi hipnogogice. Această deformare priveşte mai mult calităţile senzoriale decât identificarea sau sensul elementelor percepute. cunoscut. a mediului perceptiv sau a condiţiilor interne (subiective). considerând-o imagine veridică a realităţii. Pornind de la aceste considerente. psilocibină. analizatorii (receptori periferici şi cale) fiind intacţi. trăit. Jaspers) în care complementul imaginativ al percepţiei atinge gradul maxim de bogăţie. În categoria iluziilor patologice se înscriu: Falsele recunoaşteri – fenomenele de tipul deja văzut. cocaină. cu cât denaturarea este mai globală. resimţită de subiect ca o creştere neplăcută a intensităţii senzaţiilor privind un singur analizator sau ansamblul lor – hiperestezi generală. Iluzii fiziologice – se produc prin modificarea condiţiilor perceptive (obiective). deprivare senzorială. mai mici – micropsii. Hipoestezia reprezintă creşterea pragului senzorial. la care se adaugă iluzia sosiilor. prelungită. Se întâlneşte în stări reactive. auditive (sunetele sunt fie mai intense. deformate – metamorfopsii. Sinestezia constă în perceperea simultană pe o cale senzorială diferită a unui stimul receptat la nivelul unui analizator (ex. stări de oboseală. neurastenii. mai nete sau mai şterse. din stări afective (frică.. suprasolicitare şi surmenaj. hipertiroidie. refracţiei. debutul bolilor infecţioase. intoxicaţii. . se întâlnesc iluzii vizuale (obiectele par mai mari – macropsii. cunoscut. oligofrenii. debutul unor afecţiuni psihotice. Apare în intoxicaţii cu mescalină. o Iluzii prin modificarea condiţiilor perceptive – stimulare sub sau supraliminară. semnificaţia patologică creşte. Falsele nerecunoaşteri – fenomenele de tip niciodată văzut. cu scăderea numărului de excitanţi receptaţi. schizofrenie. mai distincte. modificării axelor de referinţă. Agnoziile reprezintă deficite psihosenzoriale. LSD. fie mai slabe. Alte iluzii – pot fi considerate ca patologice. denaturată şi/sau deformată. iluzii optico-geometrice datorate reflexiei optice. Percepţia este completată imaginativ. o Iluzii prin modificarea mediului perceptual – stimulare monotonă. Pareidoliile – sunt iluzii caracterizate prin deosebita intensitate şi vivacitate a fenomenului iluzoriu („entitate materială”.CLASIFICAREA TULBURĂRILOR DE PERCEPŢIE Hiperestezia este reprezentată de o coborâre a pragului senzorial. dacă subiectul nu are tendinţa de corectare a deformării percepţiei. În ordinea frecvenţei lor după modalităţile senzoriale. alungite sau lărgite – dismegalopsii. trăit. subiectul nu încearcă să corecteze percepţia deformată. Ey). care determină incapacitatea subiectului de a recunoaşte obiectele după calităţile lor senzoriale. Iluzia este o percepţie cu stimul real şi specific. tulburări de conştiinţă mai ales cele cantitative. obiectele sunt mai îndepărtate – teleopsii). Audiţie colorată). în iluziile patologice.

Porot – „experienţe psihologice interne care determină subiectul să se comporte ca şi cum ar avea o senzaţie sau o percepţie. pentru că fiecare nu îşi atinge valoarea semiologică şi psihopatologică decât în raport cu celelalte. iluzii olfactive (parosmii) şi gustative etc. De asemenea se întâlnesc în stările onirice (intricate şi cu alte tulburări perceptuale). CARACTERISTICI HALUCINAŢII HALUCINOZE PSIHO-SENZORIALE Senzorialitatea experienţei Proiecţia spaţială Convingerea în realitatea lor mare în spaţiul senzorial absentă medie în spaţiul senzorial absentă HALUCINAŢII PSIHICE nulă în afara spaţiului senzorial absentă absolută. compresiunea sau inflamaţia pot provoca senzaţii luminoase. Fenomene de tip halucinator. ci că „întregul sistem al realităţii” (H. în nevrozele obsesivo-fobice şi isterice. Această definiţie a fost completată de către H. mirosuri diverse) Halucinaţiile funcţionale percepţii false apărute în paralele şi simultan cu o percepţie reală (exemplu: zgomotul roţilor de tren este însoţit de perceperea zgomotului unor avioane) Halucinaţiile eidetice reprezentări în exterior ale imaginilor unor obiecte sau fiinţe percepute recent în împrejurări legate de stări afective intense . vom descrie o serie de fenomene asemănătoare acestora prin conţinutul sau mecanismele de producere. numeroşi autori clasici moderni le încadrează ca atare. dar care nu respectă condiţiile definiţiei (percepţie fără obiect). atunci când condiţiile exterioare normale ale acestor senzaţii sau percepţii nu se realizează”. Descriere fenomenologică Senzaţiile parazite un excitant anormal acţionând pe un receptor periferic. la care o adăugăm pe cea a lui A. care nu corespunde acţiunii excitantului fiziologic (exemplu. Ey prin menţiunea „fără obiect de perceput”. Variabilitatea unora din parametrii perceptuali la care se adaugă şi alte caracteristici precum răsunetul afectiv sau cognitiv permite o primă clasificare descriptivă a halucinaţiilor. mai apropiate sau mai îndepărtate decât în realitate). dar cu caracter xenopatic Înainte de abordarea propriu-zisă a diverselor aspecte semiologice legate de activitatea halucinatorie. debutul psihozelor schizofrenice. (Ball). Simptomele psihiatrice ni se lasă separate. Iluziile patologice se întâlnesc în tulburări funcţionale sau leziuni ale analizatorilor.mai vagi. Halucinaţiile sunt definite clasic drept „percepţii fără obiect”. stările depresive. o dezintegrare. în sindroame febrile şi stări confuzionale cu etiologie variată. provoacă apariţia unei senzaţii elementare. ne conduc către reliefarea unor trăsături fundamentale ale halucinaţiilor. cu toate acestea. în acest sens. zgomote. un curent electric. Ey) suferă o destructurare. se poate spune că bolnavul halucinant nu are tulburări de percepţie.

Halucinaţii olfactive şi gustative Plăcute parfumuri. • parafrenie. ţiuituri. gusturi metalice. se pot asimila halucinozelor. atunci când obiectele şi figurile nu sunt precis conturate sau figurate. Complexe (halucinaţii acustico. foneme-sunt percepute ca zgomote nedistincte (foşnete. inducţia hipnotică. de putrefacţie. • unele psihoze. curgerea apei. esenţe. • stări confuzionale cu aură epileptică. respingătoare. • tumori şi leziuni ale lobului occipital. cuvinte fără semnificaţie.Halucinaţiile fiziologice apar în condiţii care modifică starea de vigilitate – trecerea dintre veghe şi somn (hipnagogice) sau somn-veghe (hipnapompice). miresme Neplăcute mirosuri grele. • schizofrenii paranoide. care apar în perioadele de geneză sau ştergere a halucinaţiilor. • boli neurologice.. se proiectează în spaţiul perceptiv. distinct. • neurologice (migrena oftalmică). • afecţiuni oftalmologice. inteligibil.) • patologia urechii.: dangăt de clopot. Halucinaţii auditive Elementare acoasme. scântei. • psihozele schizofrenice. . Scenice care pot fi panoramice (statice) sau cinematografice (mişcare). • epilepsie etc. Din aceste motive. Complexe care pot fi fantasmoscopii. linii. • stările depresive. astringente • crizele uncinate în epilepsia temporală.verbale) pot fi fragmentare. cu toate că alăturarea celor doi termeni este un paradox lingvistic. ele au fost numite şi halucinaţii adevărate. prin lipsa de convingere a bolnavului asupra existenţei lor reale Halucinaţiile psihosenzoriale sunt cele care corespund întrutotul definiţiei halucinaţiei (au caracter de senzorialitate. • psihozele alcoolice cronice Halucinaţiile vizuale Elementare fosfene. individuală şi de masă Halucinozele fenomene de tip halucinator a căror esenţă patologică este recunoscută ca atare de către subiect şi în consecinţă el nu va aborda un comportament legat de conţinutul acestor percepţii Halucinoidele fenomene de tip halucinator (situate de unii autori între reprezentări vii şi halucinaţii vagi). când bolnavul percepe silabe. sunete muzicale. • parafrenii. cele care reprezintă animale poartă numele de zoopsii. fragmente sintactice sau pot avea un conţinut precis. fotopsii. se vorbeşte de vergiberaţie halucinatorie. • sindroamele paranoide. percepute ca puncte luminoase. clasic descrise sub formă de zoopsii. când subiectul nu poate înţelege vocile pe care le aude. când se referă la obiecte precise: dintre acestea. • stări confuzionale (în special în cele alcoolice). zgomotul de motor etc. subiectul crede în realitatea lor). pocnete) Comune sunete cărora subiectul le atribuie o sursă sau o modalitate de producere bine definită (ex.

percepute ca violuri directe sau de la distanţă. în spaţiul intrapsihic. spirite etc. introducerea de corpuri străine în rect Posesiunea zoopatică percepute ca existenţa unor fiinţe naturale (şerpi. LSD • psihoze alcoolice acute şi subacute (luând adesea aspectul de halucinaţii zoopatice – percepţia de gândaci. de enormitate şi de imoralitate. • sindroame paranoide. impuse din afară. • psihoze de involuţie – iau aspectul particular al delirului cu ectoparaziţi Ekbom. • delirium tremens. Halucinaţiile psihice acusticoverbale . chloral. schimbarea poziţiei unor organe Halucinaţiile corporale (halucinaţii ale sensibilităţii generale şi interne – propioceptive şi interoceptive) Modificări ale organelor interne localizări genitale a acestora. • nevroze de tip obsesiv. adică interesează mai mulţi analizatori în acelaşi timp. asociind negarea halucinatorie a viscerelor Asocieri halucinatorii – halucinaţiile psihosenzoriale sunt adesea combinate. căldură. lupi etc. plămânii. localizate în special în zonele genitale. halucinaţiile vizuale şi auditive.) sau supranaturale (demoni. paraziţi. De asemenea. tactile şi corporale sunt cel mai adesea asociate. • psihoze de involuţie – sindromul Cotard descris cu un secol în urmă. fobic şi isteric. cocaină etc. prin contrast cu halucinaţiile psihosenzoriale ele mai sunt denumite şi pseudohalucinaţii. senzaţii de orgasm. interne arsuri. înlocuite cu obiecte metalice). care i se fac şi cărora nu li se poate opune şi pe care nici nu le poate controla prin propria voinţă. atingere. Arsuri interioare. automatism şi exogenitate (G.• unele tumori şi leziuni ale lobului temporal. Halucinaţiile psihice (pseudohalucinaţiile) sunt definite ca autoreprezentări aperceptive.) în interiorul corpului Metamorfozare transformare într-un animal • deliruri hipocondriace. Petit). neavând decât obiectivitatea psihică.). modificări ale viscerelor (stomacul. În patologia de intensitate psihotică a involuţiei apar în mod specific halucinaţii corporale. sărut. inima sunt putrezite. curent de aer. • psihoze de involuţie. caracterizate prin incoercibilitate. halucinaţiilor psihice le lipseşte obiectivitatea spaţială şi caracterul de senzorialitate. ci le trăieşte ca pe nişte fenomene străine. rupte. dureri. haşiş. datorită absenţei caracterului de senzorialitate. cele olfactive şi gustative. unde pot fi însoţite de un comportament halucinator. de exogenitate. Bolnavul nu le percepe pe căile senzoriale obişnuite. asociate cu halucinaţii olfactive. grupează idei delirante de negaţie. • psihoze afective fiind în concordanţă cu totalitatea afectivă. mişcări ale unor insecte sau viermi subcutanat Halucinaţiile tactile Arsuri externe. ele sunt localizate în gândirea proprie. Spre deosebire de halucinaţiile psihosenzoriale. chloral. Diferă de reprezentările obişnuite prin caracterul de stranietate. • schizofrenii paranoide. viermi mergând pe piele sau în piele). se descrie reunirea în cadrul parazitozelor halucinatorii a halucinaţiilor vizuale cu cele tactile (din intoxicaţii cu alcool. insecte. înţepătură • intoxicaţii cu cocaină.

• voci interioare, ecoul gândirii sau al lecturii, murmur intrapsihic, gânduri transmise • trăirile vin din afara subiectului prin intruziune, se insinuează în gândirea lui, fiind atribuite altcuiva • ,,transmiterea gândurilor” care este interpretată ca telepatie, comunicare misterioasă, limbaj fără cuvinte, dând subiectului impresia că şi-a pierdut intimitatea gândirii sale, facultatea de a se conduce după voinţa sa, fiind supus influenţei altcuiva Halucinaţiile psihice vizuale • apar ca simple imagini sau sub formă de scene panoramice, în spaţiul subiectiv al bolnavului, dându-i impresia că trăieşte într-o lume a scenelor imaginare, a viziunilor interioare sau artificiale • bolnavii le văd cu ochii interiori, cu ochii minţii lor Halucinaţiile psihice motorii • sunt legate de limbajul interior şi de expresia motorie a acestuia (verbale şi scrise) - bolnavul are senzaţia că vorbeşte (fără să facă niciun fel de mişcare); - bolnavul schiţează mişcări ale limbii şi buzelor; - bolnavul are impulsiuni verbale „este făcut să vorbească” (sentimentul de automatism verbal). • în delirurile cronice, • în cea mai mare parte a psihozelor, Notă: apariţia lor este un indice de gravitate, stabilind intensitatea psihotică a tulburărilor. Asocieri halucinatorii – aşa cum am mai arătat, clasificarea pe care o facem, despărţind fenomenele halucinatorii pentru a le descrie, are o valoare pur didactică, în clinică acestea apărând grupate, intricate, modificând realitatea în ansamblul şi structura ei. Ele sunt însoţite întotdeauna de un cortegiu simptomatic complex, care le uşurează diagnosticarea, întregindu-le semnificaţia. Sindromul de automatism mintal Clerambault-Kandinski. grupează în acelaşi sindrom halucinaţii psihosenzoriale şi psihice alături de o serie de fenomene psihice caracterizate prin exogenitate şi incoercibilitate. Sindromul de automatism mintal este reprezentat de triplul ecou (al gândirii, lecturii, actelor), triplul automatism (motor, idei, ideo-verbal) şi numeroase halucinaţii psihice anideice (fără temă, întâmplătoare). Mecanismul de producere al halucinaţiilor a fost abordat prin prisma unor modele lineare, psihodinamica încercând să le explice ca un rezultat al proiecţiilor, al refulărilor din inconştient. Organiciştii au încercat în diferite variante, având drept model de producere analizatorul, regiuni ale cortexului, inhibiţie-dezinhibiţie, substanţe psihedelice care nu au arătat decât că realitatea fenomenului halucinator este mult mai complexă, insuficient elucidată, neexistând astăzi un model experimental satisfăcător. 3.2. Tulburările de atenţie După cum o defineşte şcoala românească de psihologie, atenţia este o funcţie sintetică a psihismului constând în activarea, tonificarea, mobilizarea, orientarea selectivă şi concentrarea focalizată a proceselor psihocomportamentale în vederea unei reflectări optime şi facile a realităţii şi a unei intervenţii eficiente în cadrul autoreglării activităţii. Însuşirile structurale ale atenţiei sunt reprezentate de volum (suma unităţilor informaţionale relevate concomitent în planul conştiinţei), concentrare (contrară distragerii; se poate realiza în diverse grade), stabilitate (ca o caracteristică temporară a concentrării, cu rol antifluctuant); distributivitate (plurifocalizare a atenţiei, un sistem al reflexiei în care momentan se impune o singură dominantă, dar care este în legătură cu subsisteme automatizate ce se pot actualiza şi trece pe prim plan foarte rapid), comutativitate sau flexibilitate (capacitatea de restructurare rapidă a atenţiei). Se descrie o atenţie spontană (involuntară), o atenţie

voluntară şi postvoluntară ale căror tulburări sunt adesea independente. Tulburările de atenţie se numesc disprosexii, ele interesând atât atenţia voluntară, cât şi pe cea involuntară. Hiperprosexia semnifică creşterea atenţiei şi este un simptom frecvent în psihopatologie. Polarizarea hiperprosexică către un anumit domeniu se asociază cu hipoprosexia pentru restul domeniilor. Ar fi vorba de fapt mai mult de o scădere a comutativităţii atenţiei cu creşterea concentrării decât de o hiperprosexie în ansamblu. Se întâlneşte atât în condiţii normale, cât şi în condiţii patologice – în mod normal, în situaţii de creştere a interesului sau de risc vital, în stările de excitaţie şi în intoxicaţiile uşoare cu alcool sau cafeină, în condiţii patologice tulburarea obsesivă fobică, cenestopatii, în delirurile hipocondriace, stări maniacale şi oligofrenie. Hipoprosexia constă în diminuarea atenţiei, în special a orientării selective a proceselor psihocomportamentale. Se întâlneşte – în mod normal, în condiţii de oboseală, surmenaj, situaţii anxiogene şi în condiţii patologice, tulburare anxioasă, depresie, în schizofrenie (atenţia voluntară este mult diminuată, dar atenţia spontană persistă pentru instinctele elementare, după cum susţine Chaslin), în accesul maniacal. Aprosexia – semnifică abolirea atenţiei şi se întâlneşte în stări confuzionale, sindromul catatonic, demenţe şi oligofrenii, prin scăderea globală a performanţelor intelectuale.

4. Tulburările de memorie. Tulburările de gîndire.
4.1. Tulburările de memorie 4.2. Tulburările de gândire 4.1. Tulburările de memorie Memoria (funcţia mnezică) este definită ca ansamblul proceselor de întipărire (memorare), conservare (păstrare) şi reactualizare prin recunoaştere şi reproducere a experienţei anterioare a omului sau procesul psihic de stocare/destocare a informaţiei, de acumulare şi utilizare a experienţei cognitive. Definită genetic ca proces de reflectare selectivă, activă şi inteligibilă a trecutului experenţial, memoria este în acelaşi timp şi un produs al dezvoltării social-istorice umane, fiind legată de celelalte componente ale sistemului psihic uman. În acest sens, memoria poate fi considerată ( E. Minkowski) o conduită de ordin temporal care stabileşte relaţia dintre „înainte” şi „după”, între ce a fost, ceea ce este şi ceea ce va fi. În ceea ce priveşte clasificarea tulburărilor funcţiei mnezice (dismnezii), vom adopta o clasificare în tulburări cantitative şi tulburări calitative. Desigur, această delimitare apare artificială, în primul rând, deoarece, pentru a fi perturbată calitativ, memoria presupune să fi suferit deja tulburări cantitative, iar în practica curentă, formele sunt în majoritatea cazurilor intricate. DISMNEZII CANTITATIVE Hipermneziile: tulburări cantitative ale funcţiei mnezice constând în evocări involuntare rapide şi uşoare, tumultoase şi multiple, realizând o îndepărtare (circumscrisă) a subiectului de prezent. Se pot întâlni atât în condiţii normale cât şi patologice:

− la normali: evocările fiind legate de evenimente deosebite, cu caracter plăcut sau neplăcut din viaţa subiectului, dar trăite intens (succes sau insucces deosebit, cataclism, evenimente deosebite); − în afecţiunile psihice: în genere, atunci când se realizează o îngustare a câmpului preocupărilor prin focalizarea funcţilor psihice: psihopatia paranoică şi paranoia, unele oligofrenii („idioţii-savanţi”), debutul demenţei luetice, nevroze: în unele forme obsesionale, isterice („memoria hiperestezică”); − în condiţii speciale (detenţii, prizonierat), sindromul hipermnezic emoţional paroxistic tardiv (Targowla) consecutive stărilor febrile, intoxicaţiei uşoare cu eter, cloroform, barbiturice, în toxicomanii, epilepsie (ca aură sau ca echivalenţă); − forme particulare: Mentismul reprezintă o derulare involuntară caleidoscopică a unor amintiri şi idei. Viziunea retrospectivă – formă supremă a hipermneziei, subiectul retrăind în câteva momente principalele evenimente din întreaga sa viaţă. Se întâlneşte în: situaţii de pericol existenţial iminent, în paroxisme anxioase de mare intensitate, în stări confuzionale halucinatorii, în crize de epilepsie temporală. Hipomneziile: tulburări cantitative ale funcţiei mnezice constând în evocări lente şi dificile, sărace şi trunchiate cu tot efortul făcut, realizând o situaţie jenantă pentru subiect în momentul respectiv. Deşi negate de unii autori, care le introduc în grupul amneziilor, se pare că ocupă totuşi o poziţie distinctă, fiind mai mult legate de deficitul prosexic decât de deteriorarea funcţiei mnezice. Se pot întâlni atât în condiţii normale cât şi patologice: − la normali: în activitatea curentă legată fiind de evenimente insuficient fixate sau neglijate, preluate în stări de oboseală sau surmenaj; − în afecţiuni psihice: în nevroze prin deficit prosexic, în oligofrenie, prin insuficienta dezvoltare cognitivă, în stări predemenţiale; − forme particulare: Lapsusul: dificultate de evocare, pasageră, cu aspect lacunar de element al frazei. Anecforia: constă într-o uşoară stare de tulburare a funcţiei mnezice, în care subiectul evocă cu ajutorul anturajului, anumite evenimente care păreau uitate. Clasificarea în cadrul allomneziilor nu este întru totul justificată; anecforia pare mai mult o dismnezie cantitativă. Amneziile: tulburări cantitative ale funcţiei mnezice constând în: prăbuşirea funcţiei mnezice cu imposibilitatea evocării sau fixării, realizând o situaţie particulară, care obligă subiectul la găsirea unor soluţii de conjunctură. În funcţie de debutul evenimentului, Rauschburg (1921) prin sistematizarea sa în funcţie de sens, le-a grupat în: anterograde (de fixare) şi retrograde (de evocare). Amneziile anterograde (de fixare): tulburare mnezică caracterizată prin: imposibilitatea fixării imaginilor şi evenimentelor după agresiunea factorială, dar cu conservarea evocărilor anterioare agresiunii factoriale. Deficienţa se datoreşte fixării, stocajul fiind relativ nealterat, putându-se considera o perturbare a memoriei imediate, în timp ce memoria evenimentelor îndepărtate este conservată, fapt care ar putea permite considerarea amneziei anterograde drept o disociere între memoria imediată (a prezentului) şi memoria evenimentelor îndepărtate (a trecutului), având ca element de referinţă momentul agresiunii factoriale. Se pot întâlni în: stări nevrotice şi reacţii psihogene, sindrom Korsakov (alcoolic, traumatic, infecţios), stări de confuzie mintală, psihoză maniaco-depresivă, presbiofrenie. Amneziile retrograde (de evocare): tulburare mnezică caracterizată prin: imposibilitatea evocării imaginilor şi evenimentelor situate anterior agresiunii factoriale, dar cu conservarea posibilităţii de fixare pentru evenimentele situate posterior agresiunii factoriale.

Delay care aseamănă memoria cu un caiet: „Uneori câteva pagini au rămas albe – aceasta este amnezia lacunară” … „pasaje care se referă la anumite evenimente sau anumite persoane care s-au şters astfel încât au devenit nelizibile – aceasta este amnezia electivă” … „alteori au fost rupte ultimele pagini şi continuă să fie rupte de la sfârşit spre început. se pare că amintirile mai vechi sunt stocate mai difuz. memorizarea devine deficitară. Caracterul mai logic şi mai simplificat al trecutului îndepărtat favorizează evocarea. DISMNEZII CALITATIVE (PARAMNEZII) Dacă în tulburările cantitative cu deficit mnezic (hipomnezii şi amnezii).Deficienţa se datoreşte evocării. Amneziile elective sunt uneori globale. cu încărcătură afectivă. fără o legătură cu realitatea obiectivă trăită de subiect. fie sub aspectul realităţii. în timp ce fixarea memoriei evenimentelor recente este conservată. fixarea este relativ nealterată. În genere. o adevărată „pauză de fixare”. subiectul uitând întreg trecutul. uitare ce este însă reversibilă. stocajul fiind alterat. ceea ce va face ulterior imposibilă evocarea. fie sub aspect cronologic. momentul agresiunii factoriale. ele rezistând mai bine la agresiuni. fapt care permite considerarea amneziei retrograde drept o disociere între memoria imediată (a prezentului) păstrată şi memoria evenimentelor îndepărtate (a trecutului) alterată. s-a observat că amintirile cele mai recente se pierd primele. Sentimentul că prezentul şi trecutul nostru ne aparţin se estompează sau se prezintă în contratimp. Într-un stadiu mai avansat. Memoria autistică care nu mai este sub control introduce în sinteza mnezică imaginile şi afectele sale. fie schimbând poziţia sa faţă de evenimentul evocat. subiectul încearcă să compenseze deficitul mnezic prin aranjarea evenimentelor fie în altă ordine cronologică. se acceptă că disoluţia funcţiilor psihice nu este niciodată atât de profundă încât să împiedice procesul de fixare. De asemenea. cu conservarea de obicei a amintirilor din copilărie şi tinereţe (legea Ribot). Paramneziile (termen introdus de Kraepelin) se caracterizează prin: evocări deteriorate ale evenimentelor produse recent sau îndepărtat. având ca element de referinţă. Ne apare extrem de sugestivă comparaţia lui J. în tulburările calitative. apoi amnezia progresează spre trecut. realizându-se amnezia progresivă retro-anterogradă. Paramneziile se grupează în: . pentru că sunt de obicei dezagreabile. aceasta este amnezia retrogradă”. care necesită pentru redare o tensiune psihică suficient de mare. Amneziile lacunare elective sunt totdeauna psihogene. Delay prin încărcătura afectivă a trecutului imediat. eveniment/etapă. Deteriorarea evocărilor va fi suplinită de subiect prin contribuţia sa. la fel de rapid ca şi instalarea ei. cât şi fixarea (memoria prezentului). Amnezii retrograde progresive (retroanterograde) pot fi considerate ca o alterare generală a funcţiei mnezice care interesează atât evocarea (memoria trecutului). putându-se considera o perturbare a memoriei evenimentelor îndepărtate. Luând drept element de referinţă – momentul agresiunii factoriale şi structurând memoria în memorie a evenimentelor imediate (a prezentului – fixare) şi a evenimentelor îndepărtate (a trecutului – evocare) se pot obţine următoarele relaţii: Amnezii retrograde localizate (lacunare) pot fi considerate drept rezultantă a absenţei sau superficialei fixări pentru un moment. unele amintiri înregistrate sunt „uitate” inconştient. o adevărată lacună care se extinde fără a mai fi zăgăzuită de momentul de referinţă (agresiunea factorială). Această categorie de tulburări are ca trăsătură comună o alterare a noţiunii de „timp trăit”. Legea Ribot este argumentată de J. dar mai puţin întâlnite în zilele noastre. inclusiv identitatea sa. fenomen ce poate apărea periodic (memorie alternativă) realizând personalităţile alternante descrise în psihiatria secolului al XIX-lea. subiectul evidenţiază doar deficitul mnezic.

− tulburări ale rememorării trecutului (allomnezii). Falsa recunoaştere (Wigman): iluzie mnezică în care o persoană necunoscută anterior de subiect este considerată drept cunoscută. „deja entendu”. În stadiul avansat. „de la a recunoaşte totul. demenţe traumatice şi în stadiile evolutive ale demenţelor senile şi vasculare. obnubilare. Viziunile panoramice ale trecutului sunt asemănătoare ecmneziilor: memoria unui subiect în criză uncinată sau într-un pericol vital este invadată de amintiri care îi dau iluzia că retrăieşte instantaneu întreaga existenţă.− tulburări ale sintezei mnezice imediate (iluzii mnezice). stări maniacale în preinvolutiv şi involutiv. Este destul de rară şi întâlnită mai ales în demenţele presenile. de care evident nu este străin (a auzit-o. obiect sau stare a conştiinţei. şi în final de „deja vecu” (deja văzut. act făcut fără alt scop decât de a suplini deteriorarea mnezică (lacunele). ne recunoscute de subiect ca proprii. Delay). face eforturi de a-şi suplini lacunele. fie sub aspectul situării în cronologie. Ecmnezia: falsificarea mnezică sub aspectul situării în cronologie. În funcţie de gradul de deteriorare sau nedezvoltare a personalităţii. . confabulaţiile pot fi ierarhizate în: confabulaţii de perplexitate. deliruri sistematizate (paranoice sau parafrenice). sindromul Korsakov. de jenă. 1924) este o falsă nerecunoaştere constând în faptul că bolnavul consideră ca sosie o persoană pe care o cunoaşte în mod sigur. confabulaţiile intercalându-se printre evenimentele reale cât de cât subordonate cronologic. peste tot şi permanent. Criptomnezia: iluzie mnezică în care o idee. deja auzit. el ajunge să nu mai recunoască nimic. deşi trăite. „Iluzia sosiilor” (descrisă de Capgras. confuzia mintală. Este întâlnită în surmenaj. neîncadrate corect în timp şi spaţiu sau. isterie. epilepsia temporală. niciodată” ( J. Subiectul în aceste situaţii. Paramneziile de reduplicare (Pick): iluzia mnezică în care o persoană sau o situaţie nouă este identică cu o altă persoană sau situaţie trăită anterior. Se întâlneşte în: demenţa senilă. deja istorisit şi în final deja trăit sau deja resimţit). Au fost descrise pentru prima dată de Pitters în isterie: „pacientele par să piardă noţiunea personalităţii prezente şi să o reia pe cea pe care o aveau atunci când se desfăşura episodul de viaţă pe care îl retrăiesc. Sentimentul poate fi limitat la o singură persoană. Tulburări ale sintezei mnezice imediate (iluzii mnezice): cuprind evocări eronate ale trăirilor subiectului. Confabulaţiile: falsificare mnezică sub aspectul situării în real. inversă precedentei. nicăieri. Se întâlneşte în: schizofrenie. constând în reproducerea de către pacient a unor evenimente imaginare. Tulburări ale rememorării trecutului (allomnezii) cuprind clasificări mnezice. cu ultimele resurse ale criticii sale şi cu conştiinţa parţială a perturbărilor funcţiei mnezice. Falsa nerecunoaştere (Dromand şi Levassort): iluzia mnezică în care o persoană cunoscută anterior de subiect este considerată drept necunoscută. dar situate în trecut. un material. schizofrenii. E întâlnită în sindromul Korsakov. fie sub aspectul situării în real. în care subiectul se întoarce în trecut şi retrăieşte activ evenimentele reale. în care subiectul trăieşte în prezent evenimentele reale din trecut. Mult mai rar se întâlneşte iluzia de nerecunoaştere: „bolnavul crede că cunoaşte persoane pe care nu le-a văzut şi nu este sigur că cunoaşte persoane deja văzute”. cu comportamentul corespunzător”. Pseudoreminiscenţele: falsificarea mnezică sub aspectul situării în cronologie. este mai puţin frecvent întâlnită. deliruri cronice. a văzut-o) subiectul şi pe care o consideră drept a sa (nu este un plagiat – afirmaţia se face inconştient de beneficiile pe care i le-ar putea aduce). faza maniacală a PMD. „deja raconte”. încredinţat fiind că evocă trecutul trăit. Opusă precedentei. o lucrare. Falsa recunoaştere poate fi difuză sau generală creând impresia de „déjà vu”. au caracter tranzitoriu. Ecmneziile sunt tulburări ale memoriei în care episoade întregi ale trecutului pot fi retrăite ca şi cum ar fi în prezent. prezentă în psihastenii.

Această prelucrare conduce la cunoaşterea indirectă şi la posibilitatea construirii unor atitudini anticipative şi prospective. mnezice. TULBURĂRI ÎN DISCURSIVITATEA GÂNDIRII Tulburări în ritmul gândirii Accelerarea ritmului gândirii reprezintă o înlănţuire cu o extremă rapiditate a ideilor în care numărul asociaţiilor se multiplică. orice acţiune fiind precedată de execuţia ei mentală. scădere a forţei de reprezentare şi a imaginaţiei. TULBURĂRI ÎN FLUENŢA GÂNDIRII Fadingul mintal descris ca o scădere progresivă a gândirii de către GUIRAUD. se manifestă printr-o încetinire a ritmului verbal. dar pierd în profunzime. 4.de încurcătură. denumită ca atare de WERNICKE. deosebindu-se prin aceasta de cunoaşterea perceptivă. impunându-se într-un moment dat gândirii şi sunt legate de anumite particularităţi ale personalităţii subiectului de care se leagă însăşi hipervalorizarea lor. cu trecerea la un nivel calitativ superior al cunoaşterii. cauzal. general. particular. iar tulburările de atenţie fac subiectul incapabil de a se concentra asupra unei teme precise. de secvenţializarea etapelor. atitudinile emoţionale. confuzia mintală. Ideile dominante sunt idei care se detaşează din contextul celorlalte idei. prin caracterul net intenţional şi absenţa deficitului mnezic. Ansamblul acţiunilor şi procedeelor. Barajul ideativ (Kraepelin). un scurt interval. oligofrenie şi în accesul maniacal (confabulaţii cu caracter ludic). evocările sunt exacerbate fiind însă minimalizate de numeroasele digresiuni. a posibilităţilor lor de asociere. Lentoarea ideativă este reprezentată de o scădere a numărului ideilor. onirice. descris iniţial pentru a desemna doar oprirea actelor voluntare. recunoscute de subiect ca un fenomen parazit. Trebuie deosebite de „micile schimbări de ordine cronologică” sau de „micile adaosuri sau omisiuni” ale copilului sau adultului normal în situaţii când doreşte să altereze adevărul. fie că subiectul este sau nu conştient de aceasta. ca şi cum bolnavul ar fi detaşat. Ideile obsesive sunt idei care se impun gândirii. Aşa cum am arătat. fiind străine şi contradictorii cu personalitatea individului. Tulburările de gândire Gândirea reprezintă funcţia cea mai organizată a psihismului. aprecierea urmărilor desfăşurării ei. conduita umană se desfăşoară raţional şi anticipativ. la esenţial. Ideile prevalente. prin care. este o idee care se impune gândirii ca nucleu al unui sistem delirant. . prin care se integrează şi se prelucrează informaţia privitoare la realitatea exterioară şi cea interioară. alcătuieşte componenta operaţională a gândirii. aleatoriu. informaţia este transformată în cadrul schemelor şi noţiunilor printr-un sistem de acţiuni organizate. Sunt întâlnite în: sindromul Korsakov. în mecanismele gândirii integrându-se în permanenţă afectivitatea. termenul de baraj se refera în prezent la oprirea ritmului ideativ. Ideea prevalentă. gândirea operează asupra informaţiei obţinute prin percepţie şi reprezentare şi nu direct asupra obiectelor sensibile. în vederea rezolvării unor probleme sau a creşterii nivelului de cunoştinţe. Ca reflectare directă a gândirii. o asediază şi o invadează. fantastice. TULBURĂRI ÎN ANSAMBLUL GÂNDIRII Sunt tulburări în valorizarea judecăţilor şi raţionamentelor gândirii. de ceea ce spune. datele mnezice ca şi experienţa anterioară. care întrerup firul principal al discursului. evocări dificile. deci gândirea are caracter mijlocit. de la fenomenal.2.

ele au tendinţa de a se articula şi sistematiza. de omnipotenţa lui creatoare. Idei hipocondriace convingeri privind existenţa unei boli incurabile. a posibilităţilor materiale. apărând pe fondul unei personalităţi slabe. negarea capacităţilor intelectuale şi fizice. TIPUL DE IDEE DELIRANTĂ. Delirurile pasionale şi de revendicare caracterizate prin subordonarea întregii gândiri unei idei prevalente. cu gravitate deosebită. Ideile delirante nu apar în mod natural „clasificate” sau monotematice. materiale sau fizice. CONŢINUT PSIHOPATOLOGIC Idei de persecuţie convingerea bolnavului că suferă prejudicii morale. impenetrabil la argumentele logicii formale şi care-i modifică concepţia despre lume. restructurând gândirea către un mod de gândire particular. în discrepanţă cu aspiraţiile şi scopurile propuse. mistice idei legate de capacitatea subiectului. Ideile de relaţie convingerea subiectului că anturajul şi-a schimbat atitudinea faţă de el. că face aprecieri negative asupra calităţilor sale. încurcându-se în aspiraţii biografice chinuitoare Delirul de interpretare (SÉRIEUX şi CAPGRAS) se constituie dintr-o masa de simptome. cu aparenţă logică. TIPUL DE DELIR NESISTEMATIZAT . comportamentul şi trăirile. care se vor organiza conform unui postulat iniţial Deliruri nesistematizate sunt deliruri în care structurarea ideilor delirante este mult mai redusă. de ruină raportarea imaginară a unor situaţii nefavorabile reale la acţiunile sau trăirile bolnavului.Ideile delirante sunt idei în dezacord evident cu realitatea. interpretări. nemaipăstrând o aparenţă logică şi pentru care subiectul nu caută o argumentaţie raţională. dar pornind de la „postulate false” (Clerambault). intuiţii. în domeniul ştiinţific. Idei de filiaţie convingerea bolnavului că nu aparţine familiei sale. de care subiectul ar suferi. Deliruri sistematizate sunt idei delirante construind judecăţi şi raţionamente. de reformă. Ideile de influenţă credinţa subiectului că se află sub influenţa acţiunii unor forţe xenopatice. vulnerabilă şi timidă. Idei delirante cu conţinut depresiv-de vinovăţie. pseudoraţionamente. a cărei victimă ar fi subiectul (Bleuler le-a apropiat de ideile de persecuţie). supoziţii. care va constitui elementul energodinamic în dezvoltarea acestui sistem de delir Delirul senzitiv de relaţie (KRETSCHMER) trăirea unei experienţe conflictuale a individului faţă de grup. sociopolitic sau religios Ideile de grandoare idei legate de calităţile deosebite fizice şi spirituale pe care subiectul le-ar avea sau de bunurile materiale şi situaţia socială pe care acesta ar poseda-o. Sindromul hipocondriac centrat în jurul ideilor hipocondriace cărora li se adaugă anxietatea şi cenestopatiile. autoacuzare. în dezacord cu starea de sănătate foarte bună sau puţin modificată a subiectului. simţind lumea ca fiindu-i ostilă. Structurarea delirantă. biogeneza etc. ci ar descinde dintr-o familie mult superioară sau chiar ar avea descendenţă divină. dar în a căror realitate bolnavul crede. Idei delirante de invenţie. Idei de gelozie şi erotomanice legate de infidelitate. că exercită asupra sa o influenţă defavorabilă. cosmogonia. însoţită de o creştere a tonusului afectiv. Idei metafizice şi cosmogonice preocuparea subiectului de a elucida probleme ca metempshihoza.

iar în cadrul acesteia capacitatea de generalizare şi de abstractizare. Dintre tulburările permanente menţionăm: Staţionare (nedezvoltarea gândirii) se referă la incapacitatea gândirii subiectului de a atinge anumite nivele operaţionale. bogăţia imaginativă. căreia subiectul continuă să i se adapteze. în patru. coexistenţa lumii delirante fantastice în paralel cu cea reală. afectând în primul rând gândirea. însoţite de tulburări perceptuale de tip halucinator. surmenaj. – tulburări evidente de memorie şi gândire. psihozele de masă respectă acelaşi model psihopatologic. a unuia din membrii la delirul celuilalt. în grade variabile a randamentului şi eficacităţii operaţionale a gândirii. bufeele delirante (sindroamele paranoide) deliruri nesistematizate. Stările delirant-halucinatorii. – absenţa tulburărilor de vigilitate. a capacităţii de creaţie şi se întâlnesc în stări reactive.Delirurile fantastice sau de imaginaţie (parafrenice) caracterizate de fantasticul tematicii. Delirul indus („folie à deux”) aderenţa într-un cuplu. există forme de delir în trei. de la cele mai complexe (abstractizare şi generalizare) până la cele elementare (limbajul articulat. în infecţii şi intoxicaţii – sau permanente. capacitatea de autoîngrijire). . posttraumatic. Sindromul demenţial are drept caracteristici următoarele: – scăderea capacităţilor intelectuale care perturba integrarea socioprofesională. Progresive (demenţele) sunt reprezentate de scăderi progresive şi globale ale întregii vieţi psihice. – modificarea trăsăturilor personalităţii premorbide. multiplu. TULBURĂRI OPERAŢIONALE ALE GÂNDIRII Pot fi pasagere şi reversibile – se referă la scăderea.

simulaţie. Codurile folosite în transferul de informaţii sunt standardizate sociocultural şi condiţionate biologic de integritatea receptorilor şi emiţătorilor. oligofrenie. . Tulburările comunicării verbale 5. psihastenice. în mania acută. stări delirante. de agitaţie. Inactivitatea totală – mutacismul mutism deliberat. Ritmul verbal. având însă cel mai adesea o funcţie de complementaritate faţă de acesta. oligofrenie. Tulburările comunicării verbale Debitul verbal comportă următoarele tipuri de tulburări: Hiperactivitatea verbală simplă (bavardajul) fluxul de cuvinte este crescut normal. Tulburările comunicării. Mutismul: absenţa vorbirii legată de un factor afectiv mai mult sau mai puţin involuntar. îşi exprimă incapacitatea sa de comunicare verbală prin mimică. demenţe. iteraţie. personalităţi dizarmonice de teama schimbului liber de idei vorbesc permanent fără a interesa opiniile celorlalţi. catatonie. mimică. stările stuporoase reactive. atitudine. Tulburările comunicării nonverbale 5. tulburarea obsesivcompulsivă. în palilalie unde se asociază cu iteraţia Bradifemia încetinirea ritmului limbajului stări depresive. După V. care vin să întregească sau „să înlocuiască” limbajul.1. isterie. Comunicarea non verbală se realizează prin utilizarea unor mijloace cu funcţie de semnalizare – ţinută.5.2. 5. deşi subiectul mişcă limba şi buzele. demenţe. care evită să-şi expună ideile proprii şi caută să nu lezeze auditoriul. balbism. Enătescu s-au putut diferenţia experimental următoarele tipuri de comunicare nonverbală: comunicarea metaverbală (care sprijină şi întăreşte comunicarea verbală). fără a se datora unei leziuni a centrilor sau organelor vorbirii. Hipoactivitatea simplă vorbirea are un aspect ezitant şi monoton se observă la persoanele timide. stările delirante. la paranoici.1. Logoreea creştere a ritmului şi debitului cuvintelor în stări de excitaţie. epilepsie Afemia imposibilitatea de a vorbi. stările confuzionale. Optăm pentru clasificarea tulburărilor comunicării în tulburări ale comunicării verbale şi tulburări ale comunicării nonverbale. oferindu-i o polivalenţă semnificativă infinită. voluntar manie. Tulburările ritmului verbal sunt reprezentate de: Tahifemia accelerarea ritmului limbajului în stări de insomnie. 5. Prezenţa limbajului ca modalitate de comunicare verbală dă specificitate intercomunicării umane. Ritmul neregulat baraj verbal (discontinuitate corespunzătoare barajului ideativ). Tulburările comunicării Schimburile de informaţie dintre două elemente (definiţiacibernetică a comunicării) se bazează în cadrul comunicării interumane pe ansamblul specific de procese psihomotorii în care canalul principal este cel verbal la care se adaugă canalele nonverbale. stuporul depresiv.1. stări de agitaţie. demenţă. tulburarea de personalitate histrionică şi schizoidă. Mutismul relativ expresia verbală este redusă cu păstrarea expresiei mimice. gestuale şi a limbajului scris Mutismul discontinuu (semimutismul) stări confuzionale. comunicarea paraverbală (diferită şi în contrasens cu cea verbală) şi comunicarea disverbală (apărând ca o modificare în sens patologic a comunicării nonverbale).

cu neologisme ce fac limbajul incomprehensibil. confuzie onirică. căruia doar intonaţia îi traduce o notă afectivă inteligibilă – interogaţie. care în isterie poartă numele de musitaţie. se descriu vorbirea cu voce tare. regulat. rotacism. cu deformarea sintaxei. în general grosolane. sigmatism. Ecolalia este repetarea cuvintelor interlocutorului. manieristă (în schizofrenie). fragmente de fraze sau fraze întregi nelegate între ele. Coloratura vorbirii se concretizează prin vorbire monotonă (în depresie). Tulburările fonetice se referă la tulburări ale articulării cuvintelor (dizartrii).Intonaţia. ură. creat prin mecanismele obişnuite de formare a cuvintelor noi: compoziţia simplă. acumulate fără sintaxă. Agramatismul (Küssmaul) este limbajul lipsit de articole. are de obicei un conţinut delirant de tip paranoid ce creează un limbaj nou. acest limbaj neavând valoare de mesaj. frază. redus la un schelet de „stil telegrafic”. care sunt date de dificultate de execuţie a mişcărilor coordonate sintonic ale aparatului fonator. boala Wilson. puerilă. vorbirea cu strigăte. . într-un limbaj ermetic. declaraţie etc. Glosomania cuprinde ansamblul manifestărilor verbale neoformate. limbaj. Onomatonomia constă în repetarea obsedantă a unuia sau a mai multor cuvinte. prin gruparea cuvintelor şi neologismelor intercalate cu debit rapid. tulburări anxioase. datorită parafaziei şi jargonofaziei. ci doar un joc megalomanic întâlnit în manie şi schizofrenie. Asintaxia este limbajul lipsit total de structură gramaticală constând într-o succesiune de cuvinte care îşi păstrează însă semnificaţia. în afazii. conjuncţii. exclamaţiile. În stările de excitaţie. În depresii apare vorbirea şoptită. Psitacismul este vorbirea total lipsită de sens. prepoziţii. Glosolalie (FLOURNAY) structurarea de către bolnav a unei limbi noi. deliruri cronice. de obicei asociată cu reproducerea intonaţiei. Embololalia este inserţia într-un discurs normal a unuia sau mai multor cuvinte străine frazei care revin periodic. ce se organizează şi se îmbogăţeşte progresiv. agitaţie. Paralogismul este un cuvânt normal. după un debut prin câteva fraze comprehensibile. se transformă. Aceste tulburări sunt reprezentate de balbism. Paragramatismul (Bleuler) constă în expresii bizare şi neoformaţii verbale. demenţe). dar utilizat în sens diferit de cel uzual. Ele se întâlnesc în afecţiuni neurologice (exemplu: boala Parkinson. TULBURĂRILE SEMANTICE ALE LIMBAJULUI ÎN SCHIZOFRENIE Schizofazie (Kraepelin) sau discordanţa verbală (CHASLIN) discurs specific în care. coree) şi în afecţiuni psihice (isterie. monoton. rinolalie). Toate aceste tulburări izolate sau grupate întâlnesc în schizofrenie. contaminare. Elipsa sintactică constă în suprimarea unor cuvinte sau a prepoziţiilor care ar da sens frazei a cărei elemente principale rămân însă incluse în structura ei. Neologismul este un cuvânt nou. Stereotipiile verbale constau în repetarea uniformă de cuvinte izolate sau grupate invariabil cu un caracter ritmat. la hipomaniacali. „de papagal”. Intensitatea vorbirii. afectată. Tulburările semanticii şi sintaxei se referă la modificările apărute la nivel de cuvânt. Verbigeraţia constă în debitarea automată de cuvinte fără legătură. fuziune a unor fragmente de cuvinte. plecând de la rădăcini corecte. la paranoici. schizofrenie. tulburări demenţiale. lipsite de semnificaţie proprie.

maniacali şi schizofreni. adnotări bizare etc. schizofrenie. stări confuzionale.). Inactivitatea (refuzul scrisului) este în general asociată mutismului. ca perversiune sexuală. reprezintă o variantă particulară de graforee. embolografia. simbolice). manierisme. Policromatografia (bolnavii scriu folosind mai multe culori atunci când nu este cazul). Hiperactivitatea (graforeea) este nevoia irezistibilă de a scrie şi se manifestă simultan cu logoreea deşi ele pot fi disociate. Fixarea invariabilă. pereţi. puţin diferit filologic de un jargon. Mimica reprezintă un tip de comunicare nonverbală folosind drept suport expresia facială şi modificările acesteia după coduri cu o importantă determinare socioculturală şi etnică. stereotipii etc. Schizoparafazia (BOBON) reprezintă gradul extrem al discordanţei verbale. manie. • Transvestismul este folosirea îmbrăcămintei sexului opus de către persoane al căror sex biologic este bine exprimat (fenotip. în pătrat. Se întâlneşte în manie. întâlnită în tulburări demenţiale şi forma hebefrenică a schizofreniei. unde bolnavii scriu pe coli. în schizofrenie. grifonajul (scrisul este transformat într-o măzgălitură). atitudinea bolnavului şi semnifică gradul de aderenţă al acestuia la regulile de convenienţă socială. prezintă tulburări care sunt paralele cu ale acestuia. Tulburările comunicării nonverbale Ţinuta se referă la aspectul exterior: îmbrăcămintea. Limbajul incoerent ca formă de maximă alterare. macrografii. Au un substrat neurologic clar. pseudografia. stări maniacale (satisfăcând tendinţele ludice şi provocator erotice ale subiectului).2. Tulburări ale dispunerii textului în pagină (scris în cerc. schizografia. ireductibil la o analiză gramaticală. demenţe. Se asociază uneori cu homosexualitatea şi este mai frecventă la bărbaţi. Ea este în raport cu vârsta. Ţinuta dezordonată apare în oligofrenii. dar acceptând să scrie. homosexualitate şi într-o formă particulară în schizofrenie. care se întâlneşte în demenţele profunde şi oligofreniile grave. constelaţie hormonală). Dintre tulburările morfologiei scrisului amintim: Tulburări ale caligrafiei (micrografii.Pseudoglosolaliile deformări sistematice ale unor cuvinte generând un limbaj nou în aparenţă. paragrafismele. dar există uneori o disociaţie între acestea. genotip. . bolnavul refuzând să vorbească. ca exprimare grafică a limbajului vorbit.). în diferite tulburări de personalitate. datorat unei leziuni cerebrale circumscrise şi unilaterale (Delay şi Lhermitte). Ţinuta excentrică cu detalii bizare se întâlneşte în: schizofrenii. intoxicaţia cu cuvânt. Afaziile reunesc ansamblul tulburărilor de exprimare şi înţelegere a limbajului oral şi scris. feţe de mese. pieptănătura. Ţinuta pervertită este reprezentată de două forme particulare: • Cisvestismul este o îmbrăcăminte nepotrivită cu vârsta sau situaţia în care se află subiectul şi se întâlneşte la structurile dizarmonice de personalitate. Similare tulburărilor limbajului descriem tulburări semantice ale expresiei grafice precum: neografismele. necesităţile sociale. ermetismul (semne cabalistice. în deliruri cronice. sexul biologic. Tulburări ale expresiei grafice Scrisul. Pierderea aptitudinilor de autoîngrijire elementare dă un aspect particular – gatismul. Rafinamentul vestimentar se întâlneşte în: isterie. incomprehensibil. Schizoparalexia introducerea de litere parazite în cuvintele pe care le pronunţă bolnavul. 5. deliruri cronice (fiind în concordanţă cu conţinutul acestora).

Hipermimiile se întâlnesc într-o serie de tulburări psihice (stări maniacale, depresie, delirurile expansive, deliruri de persecuţie). Hipomimiile se întâlnesc în sindromul catatonic, în stuporul depresiv, în oligofrenii etc. Paramimiile sunt reprezentate de disocieri dintre limbaj şi expresia mimică. Sunt specifice schizofreniei, putând îmbrăca aspectul surâsului schizofren, prostraţiei, furtunilor mimice, incoerenţei mimice, mimicii impulsionale, manierismelor şi stereotipiilor. Gestica este compusă din ansamblul mişcărilor voluntare sau involuntare cu funcţie de expresie, simbolizare, conduite cu o anumită semnificaţie. Ticurile sunt gesturi scurte, repetate involuntar, fără necesitatea obiectivă, atingând grupe musculare în legătură funcţională, reproducând în general o mişcare reflexă sau un gest cu funcţie precisă în condiţii normale, în absenţa oricărei cauze organice. Ele se pot prezenta într-o nesfârşită varietate clinică de la mişcări simple (clipit, tuse, ridicări de umăr etc.) până la acte cu un grad mai mare de complexitate. Ticurile sunt amplificate de anxietate, emoţii, stări conflictuale şi diminuate atunci când subiectul este liniştit. Apar în tulburări anxioase, obsesivcompulsive, la structurile psihastenice. Ca o variantă particulară amintim aici sindromul Gilles de la Tourette (boala ticurilor), reprezentat de asocierea unor ticuri multiple afectând în special regiunea capului şi membrele la care se adaugă ticuri vocale (plescăituri, mormăituri etc.) şi impulsiunea irezistibilă de a rosti obscenităţi (coprolalie). Manierismul este reprezentat de mişcări parazitare care accentuează inutil expresivitatea gesticii dându-i o configuraţie artificială. Se întâlneşte în simulaţie şi ca un semn de mare valoare în schizofrenie, isterie. Bizareriile gestuale reprezintă o formă exagerată a manierismului, gestualitatea fiind încărcată de o simbolistică din ce în ce mai incomprehensibilă. Negativismul se caracterizează prin rezistenţa subiectului la orice solicitare exterioară, prin r efuzul stabilirii comunicării. Se întâlneşte în schizofrenie, dar poate exista într-o formă incomplet exprimată şi având o altă semnificaţie, în întârzierile mintale, stările confuzionale şi depresie. Stereotipiile sunt conduite repetitive, atitudinale sau gestuale cu caracter mai mult sau mai puţin simbolic şi deci cu un grad mai mare de inteigibilitate. Majoritatea autorilor sunt de acord asupra existenţei unui sens iniţial al expresiei motorii deoarece actele au o logică în sine, dar aceasta este inadecvată momentului actual. Se întâlnesc în schizofrenii, oligofrenii, demenţe, afecţiuni neurologice cronice. Perseverările se traduc prin persistenţa anumitor atitudini şi gesturi care se repetă iterativ, când nu mai sunt justificate de o situaţie sau de o comandă sau se întâlnesc în tulburările demenţiale în oligofrenii, în schizofrenie.

6. Semiologia conştiinţei.
6.1. Tulburările câmpului de conştiinţă 6.2. Tulburările conştiinţei de sine Tulburările de conştiinţă Jaspers definea conştiinţa ca fiind viaţa psihică la un moment dat. Trebuie adăugat că modelarea experienţelor trăite „acum şi aici” (H. Ey) se face în raport cu întreaga experienţă existenţială anterioară a subiectului. Conştiinţa este un domeniu fundamental de definiţie al psihismului, deoarece îi dă specificitate umană, deosebindu-l decisiv şi calitativ de orice altă manifestare cerebrală prin faptul că raportează experienţele individului la trecut şi viitor, la sisteme axiologice şi la identitatea unică a subiectului percepută ca atare. În acest demers nu ne vom referi la polisemantica multidisciplinară a termenului de conştiinţă, circumscriindu-ne doar la accepţiunea psihiatrică a termenului şi la fenomenele psihopatologice care afectează modalităţile de existenţă ale conştiinţei: − câmpul conştiinţei integrator al prezenţei în lume a subiectului, care permite acestuia să se raporteze la semeni şi să-i înţeleagă lucid, să se adapteze la schimbare; − conştiinţa de sine ca sentiment al propriei identităţi; − nu ne vom ocupa aici de tulburările conştiinţei morale văzută ca posibilitate de înţelegere şi judecată conform cu norme deontologice şi axiologice, cu răsunet în comportamentul şi relaţionarea subiectului. 6.1. Tulburările câmpului de conştiinţă Vom menţiona aici, pentru a putea preciza intensitatea tulburărilor, următorii parametri care se analizează ori de câte ori se urmăreşte evidenţierea unor tulburări de conştiinţă (Jaspers): − dezinteresul faţă de lumea exterioară (bolnavul înţelege cu dificultate ce se întâmplă în jurul lui, atenţia este labilă, acţionează fără să ţină seama de situaţia reală); − dezorientarea (legată de simptomul de mai sus); − incoerenţa (şi prin urmare ininteligibilitatea conduitei); − dificultăţi de gândire (reflecţie); − şi amnezie consecutivă stării (tulburări ale puterii de fixare şi conservare). Nivelul acestei intensităţi va fi corelat cu apariţia unor tulburări senzoriale sau cu absenţa acestora.

Tulburările clarităţii şi capacităţii de integrare a câmpului de conştiinţă corespund în mare parte tulburărilor de vigilitate din descrierile clasice sau tulburărilor de conştienţă (Arseni, 1983). Starea de vigilitate a creierului îşi găseşte baza neurofiziologică în sistemul reticulat activator ascendent (SRAA). Aceste tulburări nu se însoţesc de productivitate, asociindu-se o dată cu creşterea intensităţilor, cu tulburări vegetative: Obtuzia constă în bradipsihie cu hipoprosexie în special spontană, scăderea supleţei proceselor de gândire, parafazii, lentoare în înţelegerea întrebărilor şi formularea răspunsurilor. Hebetudinea – desprindere de realitate, pe care nu o mai poate cuprinde ca ansamblu, perplexitate şi indiferenţă. Torpoarea se manifestă prin bradikinezie, hipobulie, scăderea participării afective, uşoară dezorientare cu stări de somnolenţă. Obnubilarea reprezintă o denivelare mai importantă a vigilităţii, cu hipoprosexie severă şi dificultăţi mnezice mixte, creşterea pragurilor senzoriale şi dificultăţi în înţelegere şi sinteză, care se desfăşoară cu o greutate sporită. La stimuli intenşi sau la repetarea întrebărilor, răspunsurile pot creşte în precizie şi claritate. Stuporul este o tulburare severă a vigilităţii, însoţită de inhibiţie psihomotorie (mutism, akinezie, negativism alimentar). Bolnavul nu reacţionează decât la excitaţii foarte puternice, nu răspunde la întrebări şi nu pare a înţelege contextul în care se află. Mimica bolnavului este inexpresivă sau exprimă un grad de anxietate, atitudinea este inertă, dar opune rezistenţă la mişcările provocate. Soporul – stare de somnolenţă patologică în care contactul cu ambianţa se face foarte dificil, fiind întretăiat de perioade de somn. Suspendarea completă a conştiinţei ce apare în criza epileptică, lipotimie, sincopă şi comă. Se caracterizează printr-o suspendare a funcţiilor relaţionale (apsihism) cu păstrarea funcţiilor vegetative, care însă, spre deosebire de somn, sunt alterate în diferite grade. Tulburări ale structurii câmpului de conştiinţă Îngustarea câmpului de conştiinţă – descrisă de P. Janet (1899) – se caracterizează prin focalizarea conştiinţei asupra unei idei, amintiri, acţiuni etc., de care subiectul nu se poate desprinde. Conştiinţa este incapabilă să cuprindă întreaga experienţă prezentă, în afară de cea psihotraumatizantă. Se poate considera ca fiind o demodulare afectiv-ideativă, o neadecvare prin alterarea criteriului valoric, care duce la deformarea relaţiei cu realitatea. Starea crepusculară constă într-o modificare de aspect critic, cu debut şi sfârşit brusc, a clarităţii câmpului conştiinţei în diferite grade, asociată cu îngustarea lui, ceea ce permite menţinerea unei activităţi automate cu acte motorii coordonate, dar neobişnuite şi fără legătură cu ocupaţiile anterioare faţă de care subiectul va prezenta amnezie totală, lacunară sau parţială în funcţie de profunzimea modificării vigilităţii. Subiectul trăieşte o stare de derealizare, pe fondul căreia pot apărea fenomene delirant-halucinatorii, precum şi modificări importante ale stării afective (exaltare, angoasă, disforie) care pot modifica considerabil comportamentul bolnavului (agitaţie, fugi, acte agresive cu potenţial criminogen). Circumstanţele etiologice majore sunt reprezentate de epilepsia temporală, beţia patologică, reacţii psihogene. Sub denumirea de tulburare disociativă isterică, ICD 10 descrie o pierdere parţială sau completă a unei integrări normale între amintirile trecutului, conştientizarea identităţii şi a senzaţiilor imediate şi controlul mişcărilor corporale. Gradul în care controlul conştient asupra amintirilor, senzaţiilor şi mişcărilor ce vor fi executate este afectat, este variabil de la oră la oră sau de la zi la zi.

S. Janet) (eveniment psihotraumatizant pe care subiectul nu şi-l aminteşte obişnuit în stare de veghe. Personalităţile diferite par să nu aibă cunoştinţă de amintirile şi preferinţele celeilalte şi să nu realizeze existenţa acestora. Jaspers aprecia această păstrare a conştiinţei de sine ca fiind un element de diferenţiere faţă de psihozele paranoide. ce determină un grup de tulburări acute şi globale al epsihismului în care locul central este ocupat de modificările în planul conştiinţei având caracter tranzitoriu. Perplexitatea (nedumerirea anxioasă) este expresia pasivităţii. Datele perceptive vizuale. Modificarea coordonatelor trăirilor alături de tulburarea atenţiei constituie faptul semiologic cel mai aparent. consideră că. pe care memoria îl reprimă). uneori câteva zile. Trăsătura esenţială ar fi aparenta existenţă a mai multor personalităţi la un singur individ cu evidenţierea clară a uneia singure la un moment dat. Denivelarea conştiinţei în diferite grade (torpoare. La ora actuală această tulburare este extrem de rară şi chiar există controverse asupra măsurii în care ea este iatrogenă sau socioculturală. confuzia mintală este expresia comună a unei suferinţe cerebrale acute. În această tulburare globală activitatea perceptivă este cea mai deficitară. Memoria este global tulburată cu predominenţa celei de fixare. spaţiale. Prince (1905). Personalităţile succesive pot fi în contrast marcate cu personalitatea premorbidă a individului. dar unii dintre ei prezentau şi patologie organică. Post episodic există o lacună importantă şi de lungă durată în memoria bolnavului. scurtele intervale de . în care. citat de V. Simptomul esenţial din care decurg celelalte este scăderea proceselor normale de sinteză şi diferenţiere ale conţinuturilor conştiinţei. Uneori aceste personalităţi susţineau că au cunoştinţă de celelalte personalităţi ale aceleiaşi persoane şi chiar nu se plăceau. tulburarea fundamentală constă în diminuarea proceselor de sinteză şi organizare. agitaţie sau inerţie. care nu poate fi fixată. mai rar la iluzii. auditive sunt rudimentar analizate. ajungând până la greşeli şi erori de identificare. reprezentând o formă de slăbire şi disociaţie intelectuală care poate fi însoţită sau nu de delir. Funcţiile intelectuale şi cognitive sunt interesate global şi. Confuzia mintală (stările confuzionale): descrisă iniţial de Chaslin (1895) ca o afecţiune în mod obişnuit acută. atunci când pacientul nu-şi cunoaşte numele. pe fondul modificării conştiinţei de tip crepuscular. în care pacientul îşi asumă un număr de false personalităţi diferite. Heller. chiar a stuporii vieţii mintale. Personalitatea multiplă. iar evenimentele trecute. O formă aparte a acestei stări este întâlnită în sindromul Ganser şi pseudodemenţa isterică. uneori dificil de pus în evidenţă fără ajutorul anturajului. reminiscenţe ale identităţii. pacientul prezintă o nerecunoaştere sistematică a realităţii prin răspunsuri alături. cel mai adesea în câteva ore. bolnavul păstrându-şi chiar în cele mai avansate stări de confuzie. allopsihice. a fost descrisă de M. Faptul principal. datele prezentului nu se constituie decât în amintiri fragmentare. obnubilare. Predescu şi Nica. Aceasta duce implicit la o tulburare a orientării temporale. Trecerea de la o personalitate la alta se face brusc în asociere cu evenimente psihotraumatizante. Aceste tulburări sunt în general expresia creşterii pragurilor senzoriale. acte alături (răspunsuri mai puţin absurde decât greşite. orientată şi menţinută. iar uneori negau cunoştinţa asupra altor personalităţi. de hiatus cu comportamentul anterior al bolnavului. demonstrând înţelegerea întrebărilor).Starea crepusculară isterică – aspect particular în care subiectul trăieşte o experienţă semiconştientă de depersonalizare şi stranietate centrată în general pe ideea fixă (P. obtuzie – cel mai frecvent) se manifestă prin tulburări ale atenţiei. aşa cum arăta Jaspers. Pacienţii săi prezentau simptomatologie isterică. este mai curând cazul unei stări disociativ-isterice. reacţii psihotice isterice. Debutul confuziei mintale este uneori brutal. biografice sau culturale sunt cu mare greutate evocate. este aspectul de ruptură.

privarea de somn. manie. epilepsie. − boli sanguine (leucemii. delirium tremens). parafaziile sunt rare. Definirea unor cuvinte poate fi imposibilă. onirismul şi tulburările clarităţii câmpului conştiinţei se întrepătrund în grade variabile. insuficienţă hepatică. dar posibile. lipsite de îndemânare. tranchilizante etc. febră tifoidă. erizipel. hipoglicemie spontană. halucinaţii auditive. Ea apare în circumstanţe etiologice diferite. − encefalopatii metabolice (diabet. − alcoolismul (beţia acută. care traduc starea de suferinţă organică. hipoglicemiante. afecţiuni meningeale (hemoragii meningeale. Aceste fenomene psihosenzoriale pot avea drept punct de plecare cele mai mici stimulări din mediul ambiant. − intoxicaţii medicamentoase (corticoizi. care invadează realitatea bolnavului şi faţă de care îşi modifică comportamentul. trăindu-le ca o agresiune extremă. amfetamine. perplexă. Mimica pacientului este rătăcită. Halucinaţiile sunt cel mai adesea neplăcute. privirea este pierdută. schizofrenie. Pacientul îşi caută cuvintele. Activitatea şi comportamentul pot îmbrăca două aspecte: lipsa iniţiativei. absentă. Signoret). heroină. − toxicomanii (barbiturice. − intoxicaţii profesionale (arsenic. examenul somatic şi de laborator vor îmbrăca aspecte extrem de variate. porfirie acută intermitentă). mercur. Onirismul traduce o stare de vis patologic. gripă. cuvintele sunt învălmăşite. atrăgând posibilitatea unor grave accidente. chiar stupoare. insecticide organofosforice). insolaţie. plumb. insuficienţă renală. barbiturice. realizând viziuni haotice şi discontinue şi uneori. tuberculostatice. încetinirea procesului psihic mai apropiată de starea de obtuzie. crize adisoniene. meningite febrile). − alte cauze (electrocutare. accidente vasculare cerebrale. lentoare. de asemenea. malarie). − în cursul evoluţiei bolilor psihice (psihoze post partum. hiperparatirodidia). fără a avea o semnificaţie generală în ceea ce priveşte sindromul de confuzie mintală. uneori aberantă. postterapie electro-convulsivantă. Faptul cel mai caracteristic este adeziunea bolnavului la aceste modificări perceptuale de care încearcă să scape prin agitaţie (până la fugă). litiu. Oscilaţiile între aceşti doi poli se pot produce brusc. antiparkinsoniene. rău articulate. sau agitaţie dezordonată. stângăcie.). clordiazepoxid). Confuzia mintală traduce o tulburare globală a funcţionării cerebrale (care. după tot mai mulţi autori. reproducerea unui desen geometric chiar simplu este deficientă. îndepărtată. pneumonie. hematom subdural. Grafismul este totdeauna perturbat. adesea murmurate. − afecţiuni endocrine (tireotoxicoza.luciditate provoacă o creştere a anxietăţii care poate fi cauza unor stări de agitaţie. ceea ce i-a făcut pe unii autori (mai ales pe cei englezi) să vorbească de: − confuzia mintală simplă – ale cărei trăsături ar fi: pasivitatea. Gesturile sunt stângace. cardio-vasculare). conţinutul lor este constituit mai frecvent din scene de groază decât din clasicele teme profesionale (J. − stări de şoc (postoperatorii. anemii). insuficienţă respiratorie. pe care le vom sistematiza astfel: − afecţiuni intracraniene: traumatisme craniocerebrale. în teritoriul arterei cerebrale anterioare şi posterioare. − afecţiuni generale: − stări febrile (septicemii. episoadele subacute. afecţiuni cerebrale (encefalite. oxid de carbon. cenestezice şi tactile. tumori cerebrale în special fronto-caloase şi temporale drepte). mixedem. − intoxicaţii alimentare (ciuperci). legat de această bogată paletă etiologică. avitaminoze). bismut. .L. depresie. Bolnavul are halucinaţii vizuale. perplexitatea. ezitante. un vis trăit şi în acţiune. În starea confuzională. traumatice. redus la fragmente de fraze uneori incoerente. terifiante. encefalopatii carenţiale (în special Gayet-Wernicke). justifică termenul de encefalopatie). Desigur că. Limbajul este ezitant. demenţă).

durând mai multe zile. tremor. pe fondul unei insomnii complete. dar nu exclude posibilitatea unor dismnezii. realizând un cadru spaţial pentru percepţii. desemnează actualmente o stare confuzională de intensitate psihopatologică maximă. fiind o funcţie globală şi nelocalizabilă. agravează deshidratarea şi epuizarea organismului: semne neurologice variabile – exagerarea reflexelor tendinoase. psihoze schizofrenice. hiperazotemia este un semn constant şi precoce. Amenţia (starea amentivă). Sindromul hipocondriac este alcătuit din idei de intensitate variabilă (până la delirantă) privitoare la starea de sănătate a pacientului considerată mult mai precară decât în realitate sau vital ameninţată. conştiinţa se poate clarifica pentru scurte momente. este un amestec de real – vis. în care domină incoerenţa. Tulburările conştiinţei de sine Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) Tulburări de schemă corporală vizează schema corporală (imaginea de sine) care este concepută ca proiectarea reprezentativă integrală în conştiinţă a propriului nostru corp. poate îmbrăca mai multe forme: − delirul oniric – cu halucinaţii vizuale şi auditive. Conştiinţa propriului corp se constituie progresiv din date perceptive. Aceste idei evoluează pe fondul unei anxietăţi concentrice şi a apariţiei cenestopatiilor. reprezentări. − confuzia – variabilă de la un moment la altul. depresii. excitaţie psihică. Delirul acut: este un sindrom confuzional de o mare gravitate. amintiri şi emoţii. Considerăm că acestea nu sunt decât expresii ale aceluiaşi substrat anatomo-fiziologic. febra este întotdeauna prezentă. Se întâlnesc în nevroze. − sitiofobia – intensă şi totală. Se întâlnesc în tablouri psihopatologice diverse îmbrăcând aspectul acestora – asteno-hipocondriac (astenie. nu este urmată de amnezie completă. se întâlneşte în leziunile emisferului minor. cearcăne. termen introdus şi folosit iniţial de şcoala germană ca echivalent al confuziei mintale simple. cu scene terifiante evoluând în bufee. 6. hipertonie musculară. în absenţa unor modificări organice. ci asistă. Pot apărea inconstant stări catatonice sau stuporoase. Apare în leziunile emisferului dominant. ariile 19 şi 39 Brodman. tulburări vegetative grave. agitat (agitaţie care nu depăşeşte obişnuit limitele impuse de clinostatism). cele două stări putând astfel trece rapid una în alta. cu apariţia unor senzaţii corporale neplăcute. la care bolnavul nu participă. însoţite de agresivitate. pe fondul unei anxietăţi marcate. Tulburări de schemă corporală de tip neurologic: • Sindromul Gerstmann este alcătuit dintr-o serie de agnozii: agnozia digitală. acalculia însoţite de dezorientare spaţială (dreapta/stânga). ASC. descrisă de Mayer-Gross. Bolnavul este dezorientat. înlănţuirea halucinaţiilor ca şi interpretarea realităţii prin idei de vis au o anumită coerenţă şi în genere mai multă sistematizare decât onirismul. cu caracter paroxistic. reacţii grave: tentative de suicid sau homicid. limbă uscată cu funginozităţi.− stările confuzo-onirice (delirium) realizate de o agitaţie acută asociată de regulă cu fenomene productive psihotice. Oneiroidia. semne generale – deshidratare masivă. vorbirea este incoerentă. agrafia. debutul . • Sindromul Anton Babinski este reprezentat de hemiasomatognozie însoţită de lipsa conştientizării acestei tulburări (anozognozie). − stările de agitaţie – intense şi dezordonate.2. tulburări sfincteriene. fără să existe însă un paralelism între nivelul ei şi intensitatea simptomatologiei. ochii înfundaţi în orbite. Tulburări de schemă corporală de natură psihică: Cenestopatiile reprezintă modificarea cenestezei.

Tranziţia de la un tip de personalitate la altul este bruscă. în psihastenie. rezultând o aparentă independenţă în funcţionarea uneia dintre ele. modificate în dimensiunile lor. Imaginea dedublată poate fi totală.schizofreniei. când au caracter de halucinoză hipnagogică. credinţa că imaginea îi este proprie. Este o formă particulară a sindromului hipocondriac considerată clasic de extremă gravitate. mergând până la neoformarea psihică a uneia sau mai multor personalităţi distincte. debutul schizofreniei. sau parţială. Sindromul Cotard este reprezentat de triada de delire: de negaţie corporală (negarea organelor interne şi a funcţiilor acestora). ireal. o izolare sau o fugă din lumea realului. dar. de asemenea. pe lângă convingerea bolnavului în perceperea imaginii corporale. Dismorfofobia reprezintă o formă „localizată” a depersonalizării somatice. Heautoscopia constă în „perceperea” imaginii propriului corp ca o imagine în oglindă. temporară a normalităţii funcţiilor de integrare ale conştiinţei. paranoia). Apariţia este favorizată de diverse circumstanţe. survine. în special în melancolie. însoţită în general de amnezie. obsesivo-hipocondriac (reacţii obsesivofobice. de tip disociativisteric. de enormitate şi de imortalitate. Caracteristica acestei tulburări. stări de epuizare. sentimentul de a nu trăi „în ritmul lumii” (Ajurriguerra). cord. Fenomenme de tip „deja vu” sau falsele recunoaşteri se încadrează în acelaşi cadru nozologic. în spaţiul perceptual. ea atinge profunzimea maximă. dintre care cele mai importante sunt modificarea clarităţii câmpului conştiinţei. de care pacientul este dominat alternativ. cuprinzând întregul corp. schizofrenie. pe care subiectul îl încearcă în absenţa unor tulburări perceptive. deseori impresionantă. Subiectul se simte „pierdut în spaţiu”. survine în depresiile de involuţie. a cărei evoluţie a devenit azi mai benignă. Circumstanţele patologice în care apare sunt nevroza obsesivo-fobică. Destul de des se poate însoţi de perturbări ale percepţiei subiective a timpului. în stările de inducţie hipnotică şi la personalităţile duble sau multiple. de cele mai multe ori cu evoluţie benignă. o detaşare. constând în sentimentul patologic de neplăcere şi inferioritate cu care subiectul îşi trăieşte aspectul morfoconstituţional. straniu. Apare sub forma unor fenomene izolate la adolescenţă. este sentimentul de apartenenţă. redusă la un segment sau reprezentată uneori de imaginea unui organ (creier. exagerându-i sau modificându-i datele reale. „Subiectul pierde funcţia realului” (P. cu limite imprecise sau devitalizat. în care există o îngustare a conştiinţei prin alterarea bruscă. . se referă la stranietatea lucrurilor care par false artificiale. paranoiac-hipocondriace (personalităţi paranoiace. neurastenie). aflată obişnuit la baza fiecărui simptom al isteriei. personalitatea psihastenică. Derealizarea se referă şi la raporturile spaţiale ale obiectelor şi orientare. Tulburări ale conştiinţei propriei persoane Personalitatea multiplă (alternă) este o tulburare particulară a conştiinţei de sine. a identităţii de sine. o plutire „fără înălţime”. Tulburările conştiinţei realităţii obiectuale Derealizarea este un sentiment de stranietate a lumii exterioare. având drept consecinţă pierderea consecvenţei şi legăturilor obişnuite dintre diferitele grupe de procese psihice. diverse viscere profunde). perioadei hipnagogice. fiind expresia noii identităţi somatice pe care subiectul o capătă. Desomatizarea (alterarea sentimentului de corporalitate) este reprezentată de îndoiala anxiogenă de a avea corpul transformat. epilepsie temporală. În forma sa extremă se manifestă ca o îndepărtare. Derealiza rea nu apare aproape niciodată ca un fenomen izolat. deseori chiar cu trăsături opuse. În forma sa minoră. pentru existenţa trăsăturilor şi evenimentelor trăite de personalitatea secundară. Disociaţia este modificarea esenţială. Janet). adică senzaţia de familiaritate pe care obiectele lumii reale ne-o dau în mod normal. personalităţi psihastenice).

de lumea obiectuală. În general de origine psihogenă.2. nesiguranţa şi indecizia în acţiune. Afectivitatea este modificată. stări hipnagogice. În efortul de regăsire. 7. ideic (idei impuse) şi ideoverbal (cuvinte. Tulburările afectivităţii . nevroza obsesivofobică. Apare ca nucleu al psihozelor schizofrenice. de obicei. care să permită sesizarea discontinuităţii bruşte a psihismului. Sindromul de automatism mintal este sintetizat de EY în următoarea formă: • Senzaţii parazite (halucinaţii psihosenzoriale vizuale. Sindrom de graniţă în psihopatologie. epilepsie. „ca şi cum” acestea ar fi în pericol iminent de dispariţie. simţindu-se dirijat din exterior (fenomene xenopatice). depersonalizarea se întâlneşte cu o intensitate variabilă în situaţii nepsihiatrice: surmenaj. amintirilor. formulări ideoverbale spontane). hipobulia. necesitând un consult repetat. În această categorie se notează alterările limbajului. ideilor. • Micul automatism mintal alcătuit din anticiparea gândurilor. gustative. viaţa pare a se desfăşura în gol. pe care bolnavul o face pentru a încerca să îşi înţeleagă propria subiectivitate.1. Sindromul de depersonalizare are următoarele componente: • Alterarea sentimentului propriului eu este resimţită ca o nesiguranţă anxiogenă faţă de propria persoană şi identitate. Tulburările de voinţă 7. ajungând până la heautoscopie. depănarea de amintiri. şi hipnapompice. • Analiza introspectivă constă în desprinderea de realitate. bolnavul părând a fi un spectacol dramatic pentru sine însuşi. intenţiilor. a sentimentului identităţii somatopsihice personale cu destrămarea curgerii existenţiale şi a percepţiei lumii ca loc de desfăşurare a acesteia.1. • Alterarea sentimentului de corporalitate (desomatizarea). devalorizarea personalităţii. personalitatea psihastenică. comentariul actelor. idei. Păstrând conştiinţa personalităţii lor anterioare. înstrăinarea faţă de el. • Fenomene de dedublare mecanică a gândirii (triplul ecou al gândirii. neurastenie. cât şi în cele psihiatrice: reacţii afective. involuţie). foarte dificilă. Semiologia afectivităţii şi a voinţei. în parafrenie şi în unele sindroame organice (alcoolism. involuntară „mecanică” a vieţii psihice (impresii. Transformarea acestuia poate îmbrăca numeroase aspecte clinice dintre care notăm. mentismul. sentimentul de vid interior. cu încetinitorul. acte impuse). lecturii şi actelor) însoţite de fenomenele conexe – enunţarea gândurilor. stări depresive. Sindromul de automatism mintal (Kandinski-Clerambault) este focalizat pe producţia spontană. sentimentul de inautenticitate a trăirilor. cenestezice). veleităţi abstracte. tactile.Examinarea şi diagnosticarea acestor cazuri este. Tulburările afectivităţii 7. • Triplul automatism: motor (gesturi impuse. 7. neliniştea dominând paleta afectivă. debutul psihozelor. unii bolnavi trăiesc dureros modificarea eului. Depersonalizarea este o tulburare a conştiinţei propriului eu. sentimentele devenind terne şi imobile. amintiri) impuse conştiinţei subiectului care îşi pierde intimitatea (transparenţă psihică). • Derealizarea. prelungit. depănarea de gânduri. bufeuri delirante.frecvenţa acestor tipuri de tulburări a scăzut mult în ultima jumătate de secol. bolnavii alunecă în subiectiv pe care caută să îl analizez şi să îl verbalizeze cât mai precis îndepărtându-l de real.

Acestea se formează în cadrul sistemului de condiţionare-învăţare. dopamină). Cele două nivele – afectivitatea bazală şi cea elaborată – nu acţionează însă independent. care par a rămâne în mare măsură străine subiectului. însoţite de modificări mimicopantomimice şi tulburări vegetative de tip simpatic.Afectivitatea reprezintă ansamblul însuşirilor psihice. polarizând câmpul conştiinţei în jurul evenimentului conflictual şi caracterizate prin inadecvarea răspunsului şi a activităţii psihomotorii. apropiate de viaţa instinctivă. Janet ca teamă fără obiect. culturale şi sociale (estetice. Deci dispoziţia reprezintă polaritatea stărilor afectivităţii bazale într-un moment dat. Sunt puse astfel în rezonanţă două modalităţi: cea a subiectului şi cea a ambianţei pentru a crea un nuanţat ansamblu de trăiri unice şi irepetabil tocmai prin această dinamică personală specifică. de analize şi interpretări ale lumii. modificarea ei în sens patologic poartă numele de distimie. bogat în toate instanţele emoţionale şi instinctive. dar declanşarea lor necesită participarea instanţelor conştiinţei. Anxietatea – a fost definită de P. Sentimentele şi pasiunile vin să se constituie astfel ca rezultantă complexă a unei serii de judecăţi valorice. politice). TULBURĂRILE DISPOZIŢIEI Dispoziţia este acel tonus afectiv fundamental. care nu reprezintă un proces liniar sau de sincronizare mecanică. • Afectivitatea elaborată (catatimică – H.W. filosofice. Indiferenţa se traduce prin dezinteres pentru lumea exterioară şi slabă modulare a paletei emoţionale. Baza neurofiziologică este legată de formaţiunile subcorticale. ca proces dinamic şi continuu. Stările de afect sunt manifestări explozive şi cu efect dezorganizator asupra comportamentului. care asigură reflectarea subiectivă a concordanţei dintre realitatea interioară şi cea externă. Ele apar în strânsă legătură cu procesele gândirii (interpretare. antrenând variaţii importante ale eutimiei. modificări vegetative şi disfuncţii comportamentale. comparare. Ele trec sub control voluntar.). Hipertimiile reprezintă o creştere a încărcăturilor afective. răspuns comportamental sărac. Hipotimiile Reprezintă scăderi în grade diferite ale tensiunii afective traduse prin expresivitate. Maier) căreia i-ar corespunde emoţiile secundare (pasiuni. care dă fiecăreia din stările noastre sufleteşti o tonalitate agreabilă sau dezagreabilă. etico-morale. Generarea acesteia porneşte de la motivaţii înnăscute. activităţii şi comportamentului. Nu mai este necesar să subliniem că baza neurofiziologică a acestora este nivelul cortical. Atimia se caracterizează printr-o accentuată scădere de tonus şi o rezonanţă afectivă aproape nulă la evenimentele exterioare. organizarea afectivă globală rezultând din corelarea celor două componente. alegere) şi memoriei. manifestată prin nelinişte psihomotorie. evaluare. Inexpresivitatea mimicopantomimică este caracteristică. . rezonanţă afectivă ştearsă. serotonină. sentimente). mimică redusă. ANXIETATEA Apatia este caracterizată prin lipsa de tonalitate afectivă şi dezinteres auto şi allopsihic. deformând trăirea prezentă în raport cu viitorul presimţit ca ostil şi predeterminat ca atare. J. iar cea biochimică ar fi reprezentată de funcţionarea neurotransmiţătorilor (noradrenalina. Menţionăm printre acestea furia şi frica. Trebuie notate două nivele ale afectivităţii sub raportul complexităţii şi motivaţiei care le generează: • Afectivitatea bazală (holotimică) căreia i-ar corespunde emoţiile primare şi dispoziţia. oscilând între cei doi poli extremi ai plăcerii şi ai durerii (DELAY. Anxietatea are caracter de potenţialitate. prin opţiuni axiologice.

valuri de transpiraţie. se declanşează astfel un cerc vicios prin care anxietatea se autoîntreţine. antrenarea comportamentală consensuală sunt tot atâtea argumente pentru a considera depresia o hipertimie negativă. teama şi instinctul de a fugi sunt mecanisme de apărare împotriva unui pericol. anorexie. cu actualizarea trăirilor neplăcute. ⇒ Reacţia acută la stres. acte heteroagresive. care ocupă de obicei un loc important în tabloul simptomatologic. anxietatea îl ajută pe om să se adapteze mai bine. în alte nevroze. trăirea profundă a acestei stări.Anxietatea este atât de întâlnită de-a lungul vieţii. tahipnee. ⇒ Atacuri de panică. dintr-un motiv sau altul. mai ales atunci când participarea bolnavului. creşteri tensionale. resimţită de orice subiect în faţa unei situaţii noi sau cu un grad de dificultate sporit. depresia apare ca sindrom sau entitate nosologică. Anxietatea patologică este distinctă faţă de neliniştea sau teama obişnuită. Anxietatea psihotică – apare fie ca însoţitor al depresiei. mobilizare a forţelor). tremor fin al extremităţilor. în realitatea practică. în stări depresive. − se referă la un pericol iminent şi nedeterminat. fie independentă de aceasta ca în schizofrenie şi psihozele organice. în debutul psihozelor presenile şi demenţelor. mimică tensionată. senzaţie de constricţie toracică. TIPUL SIMPTOMULUI MANIFESTĂRI CLINICE Tulburările anxioase (conform clasificării DSM-IV): ⇒ Tulburările anxioase fobice (fobia specifică. ca o izbucnire impulsivă. contribuie la activarea mecanismelor de alertă ale organismului şi la pregătirea pentru acţiune. în sindromul de abstinenţă la toxicomani. în neurastenii. deoarece. jenă precordială. − este însoţită de convingerea neputinţei şi dezorganizării în faţa pericolului. Anxietatea se întâlneşte în următoarele circumstanţe patologice: în reacţii de intensitate nevrotică şi psihotică. micţiuni imperioase şi frecvente. agorafobia). triste şi ameninţătoare. Puternica participare afectivă. în faţa unei situaţii nou apărute. Anxietatea nevrotică – toate stările nevrotice au ca element comun prezenţa anxietăţii. este redusă. În cele ce . ⇒ Tulburarea de stres posttraumatică. Aceste semne sunt legate de excitarea sistemului nervos simpatic: paloarea feţei. uscăciunea gurii. faţă de care apare o atitudine de aşteptare (stare de alertă). în psihoze. Aşa cum a fost definită anterior. Raptusul anxios – poate apare în reacţii acute de şoc sau psihoze. Astfel. ⇒ Tulburarea anxioasă generalizată. Echivalenţe somatice ale anxietăţii – recunoaşterea acestor semne facilitează evidenţierea anxietăţii. Depresia – definiţia de cea mai largă generalitate consideră depresia ca o prăbuşire a dispoziţiei bazale. manifestată printr-o bruscă şi intensă accentuare a stării anxioase. bolnavul putând face tentative suicidare sau. hiperglicemie şi hiperlipemie. tahicardie. Anxietatea. depresia se referă la „depresiasimptom” şi definiţia nu este decât scolastică. ale instinctului alimentar şi ritmului hipnic. Anxietatea prezintă următoarele caracteristici: − este nemotivată. ⇒ Tulburarea obsesiv-compulsivă. extrasistole. Ea determină perturbări vegetative majore. diaree. insomniile de adormire. Temerile nu mai sunt considerate normale când ele devin cvasipermanente şi impietează asupra vieţii cotidiene. fobia socială. midriază. crampe abdominale. mai rar. al cărui răsunet asupra activităţii este pozitiv (concentrare. − asocierea unei simptomatologii vegetative generatoare de disconfort somatic.

dureri difuze în regiunea tractului uro-genital. incapacitate de evocare şi sinteză. Kielholz stabileşte o clasificare în care îmbină criteriul nosologic cu cel etiologic. meteorism. tulburări de dinamică sexuală. disconfort precordial. Sindromul depresiv are drept componente definitorii dispoziţia depresivă. vinovăţie. bolnavul prezentând o incapacitate de acţiune autentică (A. pe care-l vom defini.urmează. modificând personalitatea şi comportamentul în sens psihotic. − depresii psihogene: nevrotice. fiecare din elementele constitutive ale sindromului depresiv ating intensitatea maximă. lipsă de iniţiativă. inutilitate. După gradul de intensitate a depresiei. tulburări de ritm cardiac. fiind încetinită. conţinut depresiv. − depresii endogene: schizoafective. Schneider). în decompensările personalităţilor psihastene. Tatossian). dureri epigastrice. constipaţie sau diaree. extrasistole. hipoprosexie. unipolare. golire şi nelinişte interioară. Simptome auxiliare de expresie somatică: se traduc printr-o tulburare a sentimentelor vitale (a vitalităţii) – astenie. bipolare. Încetinirea proceselor gândirii se manifestă prin bradipsie şi sărăcirea conţinutului ideativ. care deschid calea către ideile . afective. această oprire a timpului trăit marchează ansamblul tulburărilor depresive. comportamental şi somatic al tulburării afective. Ideaţia poate lua forma ideilor delirante cu caracter de autocazare. Lentoarea psihomotorie este caracterizată de încetinirea mişcărilor. lipsă de vigoare fizică. cefalee. incapacitate decizională. la care se adaugă anxietatea.neurastenie. imaginaţia redusă. conţinut perceptual cenuşiu. ne vom referi la acest al doilea aspect (sindrom). Depresia nevrotică apare în reacţiile de intensitate nevrotică. Depresia de intesitate nevrotică este declanşată psihogen şi se manifestă sub aspectul unor stări de tristeţe prelungită. Depresia de intensitate psihotică – în depresia psihotică. care se desincronizează de timpul real. ruină etc. hipermnezie selectivă însoţită de ruminaţii. anorexie şi scădere în greutate. operaţional. pe care subiectul o resimte dureros: această „anestezie afectivă” se manifestă ca un veritabil baraj în faţa exprimării sau perceperii sentimentelor proprii. Depresivul trăieşte o stagnare a timpului intim imanent. Încetinirea proceselor gândirii este exprimată de monoideism. Scăderea performanţelor intelectuale. isterice. scăderea apetitului alimentar. Acestea vor genera. încetinirea proceselor gândirii şi lentoare psihomotorie. în stări de epuizare şi depresiile simptomatice. intolerantă la frustrare. Depresia este cel mai frecvent întâlnit fenomen psihopatologic în practica psihiatrică şi nu numai în aceasta. depresia de epuizare. scăderea expresiei şi mobilităţii mimice (hipo sau amimie). iritabilitate. dificultate de verbalizare. idei de autoacuzare. Producţia verbală traduce în mare măsură inhibiţia intelectuală. care-l duce la pierderea interesului pentru lucruri şi oameni. pierderea sentimentelor. ca o lipsă totală a contactului şi rezonanţei afective cu lumea. componentele sale fiind răsunetul ideativ. Dispoziţia depresivă este trăită ca un vid. insomnii. involuţionale. aşa cum fac şi alţi autori. nebulos uneori. simptomatice. asociaţiile sunt dificile. Se descriu astfel: − depresii somatogene: organice. la care se adaugă o serie de simptome auxiliare de expresie somatică. ameţeli. tulburări ale dinamicii sexuale. ajungând uneori până la mutism. nevroza depresivă. greutăţi în respiraţie. . Tulburările somatice sunt legate de hiperactivitatea simpatică dublată de inhibiţia parasimpatică: hiposalivaţie. inutilitate. reactive. prezenţa anesteziei psihicei generează depresivului sentimente de autodepreciere şi durere morală. la rândul lor. ruminaţii. se poate descrie o depresie nevrotică şi o depresie psihotică. Dispoziţia depresivă este trăită ca „tristeţe vitală” (K. insomnii. tendinţa de a se complace în activităţi fără scop (inerţie psihomotorie).

Pe plan psihomotor. scăzută la copil. dimpotrivă. Ca şi depresia. (vezi suicidul). fugă de idei. Se întâlneşte în stările psihopatoide (posttraumatice. furie şi chiar agresivitate. cu asociaţii de idei superficiale făcute într-un mod elementar (asonanţă. care sunt. Dispoziţia euforică este caracterizată prin bucuria de a trăi. trebuie operată o distincţie între euforia (veselia) normală şi cea simptom patologică. în care însă bolnavul nu crede cu seriozitate. schimbările de tonalitate de la un interval de timp la altul.. la acestea se adaugă deseori logoreea şi anxietatea. Nemaiputându-şi imagina viitorul. Euforia – este reprezentată de o creştere a dispoziţiei având o tonalitate afectivă pozitivă. cea de a doua nu apare izolată. cu date biologice obiective. stările mixte din psihozele afective. postencefalitice. Ca şi în cazul depresiei. jocuri de cuvinte). pacientul pierde orice dimensiune a realităţii. determinând uneori un comportament coleros. cu vârsta. sentimente de omnipotenţă şi încredere nelimitată în forţele proprii. agitaţie. Limbajul reflectă dezorganizarea gândirii maniacale. Atunci când depresia se însoţeşte de anxietate. se desăvârşeşte pe măsura maturizării atingând nivelul optim al adultului. optimism debordant. Rigiditatea afectivă este reprezentată de conservarea în timp. Dispoziţia euforică are o mare labilitate spre deosebire de cea depresivă. este definit ca „ boală depresivă în care simptomele somatice ocupă primul plan sau în care simptomele psihice sunt în planul secund (ca substrat)“. care duc la o echilibrare neadecvată la solicitările externe. hipoprosexie cu aparentă hiperprosexie spontană. Accelerarea proceselor gândirii se manifestă prin accelerarea ritmului gândiri (tahipsihie). fiind aplicat de Lange depresiilor endogene. excitaţie psihomotorie. accelerarea reprezentărilor mentale. la care se adaugă o serie de simptome de expresie somatică. situaţionale. În 1973. comiţialitate. Tulburări ale dinamicii dispoziţionale sunt fluctuaţiile pe care le suferă dispoziţia. bolnavul trecând rapid de la bucurie la stări de plâns. contradictorie cu schimbările obiective. Stabilitatea emoţională. accelerarea proceselor gândirii. Disforiile sunt stări dispoziţionale de tip depresiv asociate cu disconfort somatic şi excitabilitate crescută. Agresivitatea şi impulsivitatea subiectului este crescută. după unii autori. abundă în jocuri de cuvinte. Exaltarea imaginativă dă naştere unor adevărate producţii pseudodelirante – idei de invenţie. rime.suicidare şi trecerea la act. tensiunea psihică insuportabilă se poate manifesta printr-o nelinişte motorie. motivaţii etc. Se întâlneşte la unele personalităţi dizarmonice. mergând până la imposibilitatea de a se deplasa. Complicaţia cea mai de temut a depresiei este suicidul domeniu căruia îi vom dedica o atenţie deosebită. onomatopee. toxice). Depresia mascată – termenul se foloseşte de la sfârşitul anilor ’20. heteroagresive. benignă a sindromului maniacal. contrastând uneori cu comportamentul anterior al subiectului. lipsite de contextualitate sau. ironii înlănţuite la întâmplare într-un flux continuu. are stări de derealizare şi depersonalizare. Observaţiile ulterioare au stabilit existenţa lui şi în depresiile psihogene. a unei structuri afective. cu dominantă copleşitoare a simptomelor fizice. mistice. Sindromul hipomaniacal este o formă atenuată. de grandoare. mai rar. atingând paroxismul în raptusul depresiv. Se întâlneşte în . ci în cadrul unui sindrom a cărui bază psihodinamică este sindromul maniacal. pacientul poate prezenta o inhibiţie profundă. expansivă (hipertimie pozitivă). antrenând o „rigidificare” a sistemului de credinţe şi valori. Labilitatea emoţională se caracterizează prin variaţii dispoziţionale frecvente. Toate acestea se însoţesc aproape întotdeauna de o vie excitaţie erotică. Sindromul maniacal are drept componente definitorii dispoziţia euforică. individuală. A fost uneori descris ca unul din polii personalităţilor afective. fiind legate doar de starea afectivă a celor din jur (poikilotimie). care se însoţeşte de acte impulsive. auto.şi. Aceasta se traduce în principal printr-o disfuncţie majoră a personalităţii. activitatea spontană este redusă la minimum. date genetice care se înscriu ca specifice în nota personală.

. oroare. d) apar reacţii fizice (vegetative) de însoţire: palpitaţii cardiace. teatrele. ei evită să mai meargă în locuri sau situaţii unde ei . c) reacţia fobică este automată. Se întâlneşte în schizofrenie şi uneori în tulburările involutive. Tulburări ale emoţiilor elaborate Paratimiile – modificări predominant calitative ale emoţiilor elaborate. delirul de gelozie şi rar în paranoia. De aceea. Majoritatea simptomelor apar între 18-35 de ani. ca orice încercare de sistematizare a lumii reale ca întreg. respiraţie superficială. bisericile. localizare). parafrenii. Uneori. sentimentelor. de animale. mai degrabă decât de obiectul însuşi. pericole imaginare. trăirilor afective. fobiile pot invada oricare din obiectele şi situaţiile realităţii de care experienţa individuală se leagă într-un mod oarecare. Proiecţii ale anxietăţii. Fobia se poate dezvolta după un atac de panică. oligofrenii. Simptomele incluse în fobie: a) victima simte brusc o panică persistentă şi fără cauză. Se pare că există anxietate sau alcoolism la alţi membri de familie. parafrenie. Majoritatea agorafobiilor apar după unul sau mai multe atacuri de panică „spontane”. intensă declanşată de un obiect sau o situaţie. fireşti. care nu au prin ele însele un caracter periculos. cu debut brusc sau progresiv. aşa încât nu pot fi anticipate. PGP. e) persoana fuge de teama unor obiecte/situaţii. Alteori. Considerăm clasificarea lor în cadrul tulburărilor de afectivitate ca pertinentă şi corespunzătoare conţinutului psihopatologic dominant. Precauţia de a le evita poate altera procesul de muncă. Pacienţii evită străzile circulate. nu li se cunoaşte factorul declanşator. afective). Se întâlnesc în stări reactive. psihoze schizofrenice. dacă s-ar afla în primejdie. Fobiile Fobia e definită ca o reacţie somatică şi psihologică faţă de obiecte/situaţii ce provoacă frica. pacienţii cu fobie nu au avut niciodată un atac de panică. de boli. Agorafobia este teama de a fi singur în orice loc sau situaţie din care persoana crede că este greu să evadeze sau din care este greu să fie ajutat. Astfel. iar cele din a doua copilărie – de animale mici şi insecte. dorinţăteamă) într-un amestec indestructibil. Le vom nota pe cele mai frecvente: de locuri. b) persoana recunoaşte că teama depăşeşte limitele normale şi este o ameninţare în faţa unui pericol. Frica specifică. necontrolabilă şi persistentă şi interpune gândurile persoanei ca un baraj faţă de ameninţări. fobia are un caracter iraţional recunoscut ca atare şi care nu poate fi controlat volitiv. tremor etc. Tipurile de fobie definesc cauza reacţiei şi modul de evitare. tulburări de involuţie. debutul unor demenţe. în fobie ea capătă caracter specific (formă. Fobiile au fost denumite cu echivalente greceşti (Pitres şi Regis). după Mallet relicvele fricilor din prima copilărie sunt fobiile de animale mari. spaţiu. Ambivalenţa afectivă constă în trăirea simultană a două sentimente antagoniste (dragoste-ură. Aceste atacuri par că apar la întâmplare şi în situaţii fără pericole. De aceea pacienţii se tem de un nou atac de panică în mod anticipativ. Dacă în cazul anxietăţii teama nu avea obiect. avute de subiect anterior îmbolnăvirii faţă de persoane apropiate din familie. la unele personalităţi dizarmonice (isterice. pozitive. nume. ei pur şi simplu nu îşi părăsesc casa. relaţiile sociale şi necesită o consultaţie psihiatrică. hipertiroidii. teroare într-o situaţie care nu prezintă pericol. Inversiunea afectivă se manifestă ca o schimbare a sentimentelor. Se întâlneşte în schizofrenii. O încercare de sistematizare după conţinutul lor este cel puţin temerară.stările maniacale. 2/3 din bolnavii cu agorafobie sunt femei. de contacte interumane. caracterizate prin neadecvarea extremă în raport cu contextul situaţional al dispoziţiilor.

conceput ca ansamblul pulsiunilor interne. Altă fobie specială este claustrofobia (teama de spaţii închise) şi acrofobia (teama de înălţime). luarea unei mese. Apar mai mult la femei. cu nivel energetic şi tensional specific. Voinţa este funcţia psihismului prin care se produce actualizarea şi realizarea intenţiilor. ca de exemplu: semnarea unei cărţi de credit.ştiu că a apărut un atac de panică. este un domeniu care nu este la fel de bine cunoscut ca altele. legate de un sistem motivaţional mai slab conturat sau chiar absent. obsesii. oboseală. de asemenea. în special de câini. de teamă de a nu fi umilit. stări demenţiale avansate . Fobiile pot fi considerate normale la copii dacă rămân discrete. modelat sociocultural. 7. insecte. dar devin patologice în: nevroza fobică.nevroză obsesivo-fobică Hipobulia cu caracter global diminuarea forţei voliţionale cu scăderea capacităţii de acţiune. Majoritatea fobiilor speciale apar în copilărie şi apoi dispar. Este necesar a nu fi etichetat greşit extazul psihogen – reacţia de bucurie la o mare reuşită care. însoţită de o pantomimică exprimând această trăire inaccesibilă celorlalţi. la personalitatea psihastenică decompensată. excitaţiei psihice şi agitaţiei psihomotorii. rupe comunicarea cu mediul întocmai ca o secusă. sindroame psihoorganice. Se întâlneşte în isterie. Tulburările de voinţă Voinţa a fost studiată de filozofi şi teologi dar. schizofrenii. în psihoze depresive. oligofrenii severe. în timpul căreia subiectul rupe comunicarea cu mediul. întârzieri în dezvoltarea psihică (oligofrenii). cronice. Fobia socială este teama iraţională şi evitarea de a se afla în situaţia în care activitatea propriei persoane poate fi urmărită de alţii. Hipobulia cu caracter electiv incapacitatea de a face faţă situaţiilor fobogene sau obsesiilor ideative nevroza obsesivo-fobică Abulia nivel maxim de scădere a forţei voliţionale şi pierderea aproape totală a iniţiativei şi capacităţii de acţiune depresii psihotice. hipobulia este secundară incapacităţii de concentrare a atenţiei. demenţe. Este strâns legată de sistemul motivaţional. ca declanşator al acţiunii. şoareci. tensiune. La această clasificare putem adăuga pantofobia care desemnează o teamă difuză provocată de orice obiect sau eveniment. Cea mai întâlnită fobie specială este teama de animale. în general după pubertate şi are vârful după 30 de ani. schizofrenie. deşi conştiinţa nu e modificată şi operaţiile gândirii sunt intacte afecţiuni de intensitate nevrotică.2. în psihiatrie. având caracter global şi fiziologic la anumite tipuri de personalităţi sectorizată în patologie Hiperbulia delirantă nivel foarte ridicat afecţiuni psihotice Hiperbulia electivă se desfăşoară sectorizat toxicomanii. deliruri cronice cu tematică mistică. Bolnavii cu agorafobie dezvoltă şi depresie. În stările maniacale. debutul schizofreniilor şi în bolile psihice ale involuţiei. Nu există un model comprehensiv care să cuprindă satisfăcător termenii variaţi folosiţi. La adult se pot remite fără tratament. oligofrenie. epilepsie. alcoolism. cerebrastenie posttraumatică. Menţionăm totuşi că aceste conduite de evitare au un caracter limitat. Extazul este o stare paroxistică de bucurie intensă. chiar şi în faţa unui grup restrâns. Fobii speciale. întâlnită în nevroza anxioasă şi în delirurile alcoolice acute şi subacute. Hiperbulia creşterea forţei voliţionale. la debilii mintali (nu au aceeaşi semnificaţie). Ea apare egal la bărbaţi şi femei. deoarece acestea îi provoacă trăirile anxioase neplăcute. Conduitele de evitare sunt comportamente menite să asigure evitarea situaţiei fobice de către subiect. Cea mai frecventă este teama de a vorbi în public. toxicomanii. prin organizare operaţională a acţiunilor şi structurare decizională. luarea unei cafele. şarpe. bazându-se numai pe posibilitatea anticipativă a subiectului în legătură cu situaţia fobogenă.

în special a epilepsiei creşterea actelor agresive este cvasiconstantă fie că agresivitatea se îndreaptă contra celorlalţi. 8..Impulsivitatea un sistem motivaţional modificat prin pulsiuni interioare imperioase.4. O altă formă de agresivitate extremă este aşa numita furie maniacală – stare de excitaţie extremă – care poate apărea în episoadele maniacale. psihozelor cronice. . Infanticidul 8.3. 1994). Kaplan.1. la personalităţile borderline şi la personalităţile emoţionalinstabile. consecinţe ale disocierii ideo-afective schizofrenie sau generată de acţiuni simultane. reacţii şi psihoze. umilire. parazite. O agresivitate crescută se înregistrează la perverşii sexuali de tip sadic care fac să sufere moral sau fizic partenerul erotizând durerea. Homicidul 8. care se impun conştiinţei şi determină trecerea la act. sau chiar asupra subiectului sub forma unor acte autoagresive.Comportamente agresive extreme 8. care apare devreme în viaţa adultă” (H.2. bizare. sau poate apărea în afecţiuni nevrotice. beţia patologică) sau deliriumului tremens. de comportament agresiv şi umilitor. În psihozele acute în timpul stărilor confuzionale se pot înregistra acte grave de violenţă în special în intoxicaţiile acute cu alcool (beţie acută. J. De asemenea.A. Suicidul 8.I.Comportamente agresive extreme. psihozelor organice. când îmbracă aspectul de raptus Parabulia scăderea forţei voliţionale determinată în principal de dezorganizarea sistemului voliţional prin sentimente. Agresivitatea ca simptom. B. Grebb. desconsiderare. realizată prin cuvinte care rănesc atitudinea ameninţătoare sau chiar acte de violenţă ( BERNARD P.1. psihozelor acute. În majoritatea tulburărilor psihice se înregistrează o creştere a agresivităţii reflectată în comportamentul subiecţilor. în special la personalităţile dissociale. demenţelor. TROUVE S. Unii psihopatologi au încercat să descrie chiar o tulburare de personalitate de tip sadic care s-ar defini printr-un tip de comportament persistent dominat de „cruzime. din nevrozele motorii 8. Sadock. 1977). De asemenea. jignire. Tulburări ale instinctului de conservare. dorinţe ambivalente. În tulburările dispoziţionale de tipul depresiei majore sau excitaţiei maniacale se pot înregistra acte de agresivitate extremă sub forma unor raptusuri. în condiţiile unei capacităţi voliţionale scăzute constituţională la structurile dizarmonice de personalitate de tip impulsiv.J. de regulă creşte agresivitatea în tulburarea de personalitate de tip organic. IPOSTAZE CLINICE ALE AGRESIVITĂŢII În tulburările de personalitate se înregistrează acte de agresivitate şi de autoagresivitate. În timpul unor afecţiuni psihice de tipul tulburărilor de dispoziţie. presante.. Dintre comportamentele agresive obişnuite care reflectă creşterea ostilităţii faţă de ceilalţi se notează tendinţa la contrazicere.

la prima vedere ar părea paradoxal. prizonierat etc. ar fi de „negaţie şi catastrofă”. straniu. război. tentativele suicidare. Caracterul simbolic al actelor de autoagresiune este. dar şi a subiectului însuşi. enucleerea globilor oculari. Biberi consideră că sinuciderea trebuie privită sub o triplă incidenţă: biologică. pe prim plan se înscrie lupta pentru supravieţuire. Actele hetero şi autoagresive ale debililor mintali pot avea caracter exploziv sau vindicativ şi pot fi deosebit de grave. ci mai degrabă negarea totală a posibilităţii de a alege. Problematica suicidului a fost dintotdeauna disputată de filosofie. sugestibilităţii crescute. ca „un act care presupune devierea unuia dintre instinctele cele mai puternic înrădăcinate ale structurii biologice”. 8. Deşi. frustrărilor permanente la care este supus deficient (BERNARD. lipsei de modulaţie faţă de oscilaţiile dispoziţionale. într-un moment existenţial resimţit de persoană ca dramatic şi fără nicio altă ieşire (de exemplu. caracteristic schizofreniei: castrare sau emasculare. cât şi ca o atitudine de fond care marchează majoritatea relaţiilor cu ceilalţi. Agresivitatea debililor mintali este rezultatul deficitului de control. după acelaşi autor. sindromul presuicidar. Sensul sinuciderii. autoprodus şi cu intenţie proprie” (E. el găseşte în suicid singura soluţie de evitare a suferinţei). incendieri. furturi.2. care înglobează suicidul reuşit. Explicaţia ar consta în faptul că în aceste situaţii. ideile de sinucidere. înfricoşător şi se derulează mecanic fără participarea emoţională a subiectului. Agresivitatea poate fi îndreptată împotriva celorlalţi. făcut de victima însăşi. În schizofrenie şi în alte deliruri cronice pot fi notate acte de agresivitate care au acelaşi caracter incomprehensibil şi nemotivat ca tot restul bolii. fără îndoială. ci şi sentimentul transformării subiectului dintr-un om activ. „Le Suicid” (1897) al lui Emile Durkheim. Suicidul Definiţie. Suicidul comportă şi o definiţie operaţional-psihologică în virtutea căreia „suicidul este un act uman de încetare din viaţă. . pe lângă creşterea sentimentului de coeziune umană. psihologică şi socială. uneori reprezentând un prim simptom care anunţă demenţa. În demenţe se observă numeroase reacţii agresive de tip clastic. mutilare sexuală. o povară pentru familie şi societate. În schizofrenie manifestările agresive sunt marcate de caracterul bizar. ecstasy. Shneidman. sociologie şi medicină. demonstrează că sinuciderea nu este o opţiune.). aflarea diagnosticului unei boli incurabile. confuzii între dorinţă şi trăire. instinctul de autoconservare devenind predominant.comportamentul toxicomanic este marcat de violenţă şi agresivitate. întrucât se revine la o negare a instinctului vital. Cel mai important studiu despre suicid este. într-un infirm. Noţiunea de suicid tinde să fie înlocuită cu cea de conduită suicidară. În întârzierea mintală agresivitatea creşte într-un raport invers cu nivelul inteligenţei. LSD). care ştie că trebuie să producă acest rezultat” (E. s-a observat că rata sinuciderilor scade în situaţii limită – calamităţi naturale. fiind cu atât mai mare cu cât acesta este mai scăzut. psihologie. cu nonsemnificativul. fugi) sau prin aşa-numita furie epileptică. conduită agresivă marcată de o violenţă sălbatică. de asemenea.S. Agresivitatea din epilepsie se manifestă atât episodic sub forma unor acte explozive (agresiuni sexuale. 1980). P. unele din droguri crescând mult agresivitatea individului (haşiş. Cadru conceptual Suicidul (de la sui = de sine şi cidium = omorâtor) semnifică „orice caz în care moartea rezultă direct sau indirect dintr-un act pozitiv sau negativ. tendinţei de a se exprima mai mult prin acte decât prin cuvinte. Substituirea probabilului şi posibilului cu neantul. considerânduse inutil. care generează nu numai suferinţă. Durkheim). În circumstanţele organice ale îmbătrânirii şi senilităţii există o creştere bazală a agresivităţii.

ceea ce provoacă dorinţa de a distruge obiectul. din demenţă). Prin pierderea obiectului. În concepţia lui. ci se retrage în Eu. Concepţia psihanalitică (Freud. datorită diminuării sentimentului stimei de sine. fără ca persoana să aibă propriuzis dorinţa de a muri. Prin identificarea cu obiectul. dar o slabă rezistenţă a investiţiei libidinale. Se vorbeşte în acest caz despre „voinţă” în alegerea sinuciderii care caracterizează adevărata conduită suicidară. Deoarece omul este guvernat. ca fiind o depresie profundă şi dureroasă. mergând până la desfiinţarea persoanei de către ea însăşi. libidoul nu se deplasează spre alt obiect. de fapt. subiectul pierde obiectul investirii sale libidinale.Ca act autodistructiv definitiv. Melanie Klein vorbeşte despre o relaţie profundă care ar exista între depresie şi paranoia. caracteristică melancoliei. din punct de vedere psihanalitic. în . Introiecţia se realizează în cazul în care există o puternică fixaţie asupra obiectului. Pierderea obiectului dezvăluie fenomenul de ambivalenţă. reacţiile suicidare din timpul episoadelor confuzionale (ex. această depresie generează autoînvinuiri. La baza melancoliei. sinuciderea prin constrângere (ex. ci de a scăpa de o anumită realitate. cu pierderea capacităţii de a iubi. Simultan cu dorinţa de a încorpora obiectul există teama de a fi încorporat (distrus) de obiect. care regresează spre narcisism. în cadrul unei relaţii (în special cea erotică). din punct de vedere biologic. sinuciderea „etică” (din raţiuni morale). În a doua categorie – sinuciderea veritabilă – individul simte dorinţa de moarte. Szondi) consideră ca factor central în etiologia sinuciderii relaţia dintre pulsiunea autoagresivă şi cea heteroagresivă (se sinucide acea persoană care. în care încetează orice interes pentru lumea exterioară. Din prima categorie fac parte: morţile accidentale. identificarea agresivă cu obiectul angajează un proces (sau revine la un mecanism) pe care Freud îl va numi mai târziu introiecţie şi pe care Szondi îl va relua în teoria sa despre analiza destinului. fiind deci o manifestare patologică. învinuirile se deplasează de la obiect la subiectul însuşi. Melancolicul. sinuciderea a fost analizată de diferiţi autori în funcţie de numeroase criterii. prima fiind conştientă. a doua inconştientă. de instinctul de conservare. Deshaies consideră că sinuciderea nu este provocată de un singur factor. autoinjurii. libidoul fiind obligat să renunţe la legăturile care există între el şi obiect. a două componente majore (dragostea şi ura). este în permanenţă trist. fără a avea conştiinţa acestei pierderi. dorinţa de a-l întregi. eliberat de obiectul de investiţie. pe care o defineşte. Aceasta constă în existenţa. caracteristică stării paranoide. Astfel. fără vreo obligaţie etică sau de altă natură. deci. restaura. ca oricare altă atitudine umană. doreşte moartea cuiva). ci reprezintă un comportament specializat. aspectul ereditar şi cel profund pulsional. relaţie care îşi află expresia în două faze succesive. Eul nu se poate distruge în virtutea unei returnări a investiţiei libidinale obiectuale decât dacă se tratează pe el însuşi ca obiect. cu un determinism multiplu. în care moartea este într-un fel sau altul impusă. Garman.. având o diminuare importantă a stimei de sine şi se complace în această stare. cu originea în primele stadii libidinale (oral şi anal): faza paranoidă sau anxietatea persecutorie şi faza melancolică sau anxietatea depresivă. de aici rezultând o dificultate a alegerii obiectuale. Între teama de a fi distrus şi teama de a distruge. Freud pune existenţa a trei condiţii: pierderea obiectului. sinuciderea care scapă individul de durere sau de o postură defavorabilă. persoana trăieşte un conflict interior care conduce. aspectul psihiatric şi cel social. Delmas face distincţia între pseudosinucidere şi sinucidere veritabilă. rezultă că sinuciderea veritabilă vine în opoziţie cu instinctul de conservare.. denigrarea şi învinuirile adresate obiectului pierdut. Friedman. Eul nu se poate restructura de aşa manieră încât să deplaseze energiile libidoului asupra altui obiect. sacrificiul impus sclavilor). această dorinţă antrenează însă teama de obiect şi. Autoînvinuirile şi autodistrugerea reprezintă. s-au luat în consideraţie aspectul libertăţii şi aspectul etic. Freud leagă sinuciderea de starea de melancolie. A. toate cu semnificaţii autodistructive. componenta negativă (ura) este eliberată şi se refugiază în Eu care are tendinţa de autodistrugere. inconştient. Din perspectivă psihiatrică. dacă este capabil să întoarcă spre el însuşi ostilitatea îndreptată spre obiect (ostilitatea reprezintă reacţia primitivă a Eului împotriva lumii exterioare). ambivalenţa şi regresiunea libidoului Eului.

prin tendinţa la . spre deosebire de suicidul autentic care este mai frecvent matinal. respins. refuzul alimentar. la autodistrugere. de la o cultură la alta. Individul alege această modalitate de a se sinucide pentru a nu-şi culpabiliza rudele şi prietenii sau pentru a-i proteja de reacţia anturajului. Szondi defineşte „sindromul suicidal” în care se pot regăsi cele trei condiţii ale lui Freud (pierderea obiectului. Instanţe ale fenomenului suicidar G. Suicidul disimulat (travestit) este o acoperire. Persoana realizează. Eul reîntoarce agresivitatea asupra lui însuşi. acest obiect nemaiexistând. Tentativa de sinucidere poate fi repetată. deoarece poate reuşi. cu proiecţia teoretică a actului fără punerea sa în practică. Ionescu descrie mai multe instanţe ale fenomenului suicidar: Ideea de suicid veleitară reprezintă o dorinţă tranzitorie de autodistrugere. Eul manifestă tendinţe vindicative şi agresive faţă de obiectul care l-a abandonat. un ataşament ireal faţă de un obiect deja pierdut. suicidul reprezintă a doua cauză de deces după accidente. Îl întâlnim mai frecvent la femei şi adolescenţi. menţinând fixaţia la obiect. de aici rezultând ca soluţie tentativa de sinucidere. ele asemănându-se prin caracterul simbolic. Nu se poate prezice cu certitudine care dintre pacienţii cu ideaţie suicidară vor trece la act. la celălalt pol aflându-se impulsiunea de suicid. Tentativele suicidare sunt sinucideri ratate din motive tehnice (mijloace de sinucidere inadecvate sau fortuite. ci momente în care se vorbeşte mai mult despre suicid. unii atribuindu-l unei predispoziţii de ordin caracterial. Tentativa de suicid ar putea fi înscrisă pe o axă cu un pol reprezentând aspectul veleitar. Şantajul cu suicidul – apare la persoanele cu o structură psihică labilă sau la persoane cu un coeficient scăzut de inteligenţă cu scopul de a obţine mai multe drepturi. Tentativa suicidară pare a avea cel mai adesea semnificaţia unei nevoi crescute de afecţiune şi atenţie din partea anturajului faţă de care subiectul se simte izolat. Tentativele suicidare se desfăşoară mai ales vesperal. În grupa de vârstă 15-19 ani. accidente. Pentru a facilita însă o intervenţie adecvată. subestimat. un plus de libertate. Există aproximativ 18 tentative suicidare pentru fiecare suicid. a unui impuls nestăpânit. de 10 ori mai frecvente la adolescenţi. refuzul tratamentului. Sindromul presuicidar a fost descris de Ringel ca fiind caracterizat prin restrângerea câmpului de conştiinţă şi afectivităţii şi înclinaţia către fantasmele suicidului. Orice tentativă suicidară trebuie însă privită cu multă atenţie. ştim că suicidul ocupă un important loc 4 între cauzele de deces după bolile cardiovasculare. Datele statistice arată însă că există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte vârsta şi sexul celor cu tentativă de suicid. trebuie evaluat riscul suicidar analizînd factorii de risc pentru suicid şi starea psihică a individului. 40% dintre bărbaţi şi 80% dintre femei au avut anterior tentativei o situaţie conflictuală. pierdere pe care o respinge. Practic. ajungând într-o stare de izolare şi solitudine. ambivalenţa şi regresiunea libidoului Eului). suicidul constituie o importantă problemă de sănătate publică. Rata suicidului diferă mult de la ţară la ţară. dorinţa fiind generată numai de încărcătura afectivă de moment. folosind orice mijloc are la îndemână. de şantaj. conduitele de risc şi aşa-numitele sinucideri cronice (alcoolismul şi toxicomaniile). Mulţi autori susţin dificultatea punerii în evidenţă a sindromului presuicidar. intervenţia unor persoane străine). În ceea ce priveşte epidemiologia suicidului. în concepţia lui Szondi. Persoana „se aruncă în suicid”. neoplasme. Suicidul cronic (parasuicidul) constituie de fapt echivalentele suicidare. Tentativele suicidare sunt de 8-9 ori mai frecvente la tineri. o disimulare a actului suicidar sub aspectul unui accident. nu există momente în care rata suicidului să crească elocvent. Indiferent însă de regiunea geografică. Literatura de specialitate vorbeşte de aşa numitele „valuri” sau „epidemii” de suicid.ultimă instanţă. din care menţionăm automutilările. Raptusul suicidar este rezultatul unei tendinţe greu reprimabile de dispariţie.

„Contagiunea” suicidară se bazează frecvent pe convingeri religioase sau culturale. el defineşte anomia ca fiind răul de care suferă o societate în ansamblul ei din lipsa regulilor morale şi juridice care îi organizează economia. foştii prieteni. de excludere din grup favorizează suicidul. Termenul de parasuicid a fost introdus de Norman Kreitman în monografia sa „Parasuicide” apărută în 1970. • Bolnavul reuşeşte să îşi convingă partenerul/partenera să „îl urmeze în moarte”. un fel de „regie” a actului suicidar. dar realizând o deturnare a actului greu explicabilă pentru ceilalţi şi chiar pentru sine. nu vor fi cuprinse în această categorie decesele survenite în timpul stărilor confuzionale (care sunt accidentale). Conduita suicidară presupune organizarea comportamentului în vederea acestui scop. rezultă că se consideră ca atare acest act. Anomia este un concept sociologic creat de DURKHEIM. Suicidul colectiv Astfel de cazuri au un grad crescut de sugestibilitate şi un inductor persuasiv. Din punct de vedere social. cât şi automutilarea. el insistă asupra unui alt aspect al anomiei: relaţia individului cu normele societăţii sale şi modul de interiorizare a acestora. numărul actelor suicidare este mai mare la bărbaţi (3:1).autodistrugere cu comportamentul suicidar. cu un plus cognitiv. şomaj. • Suicidul în funcţie de sex În timp ce femeile au un procent mai ridicat de tentative suicidare (6:1) faţă de bărbaţi. . atunci când subiectul îi evaluează consecinţele. Suprasolicitarea individului. Se presupune că un episod parasuicidar desemnează un individ cu mecanisme reduse de inhibiţie a autoagresiunii. • Fiecare partener se poate sinucide separat. Se vorbeşte despre suicidul anomic în societatea modernă. în care dezechilibrul politic. exprimă situaţia în care cei doi sunt de acord să se sinucidă împreună. fiind astfel capabili să acţioneze în sensul oricăror impulsuri suicidare care pot surveni. Conduitele pseudosuicidare (falsele suiciduri) Din definiţia suicidului citată de noi. carismatic. sinuciderea halucinatorie imperativă din stările crepusculare epileptice şi cea din stările demenţiale. în timp ce persoanele rămase singure prezintă o rată a suicidului de patru ori mai mare decât la loturile martor. • Statutul marital Rata suicidului la celibatari este dublă faţă de rata suicidului în populaţia generală. îşi scrie testamentul după care se sinucide. religios şi. Factori de risc pentru suicid Factori socioeconomici Suicidul apare în situaţii de criză acută. provoacă o stare de nelinişte care poate duce la sinucidere. Sărăcirea. pierderea unui statut economic şi nu sărăcia în sine favorizează suicidul. Morgan a sugerat introducerea termenului de autoagresiune deliberată. Implicit. DURKHEIM vorbeşte de instabilitatea materială şi familială care creşte în timpul crizelor economice. În 1979. nu în ultimă instanţă. Suicidul în doi (suicidul dual) Poate îmbrăca mai multe aspecte: • Poate fi considerat o formă de suicid altruist. În rândul persoanelor văduve. Stricto senso. Pe de altă parte. incluzând aici atât intoxicaţiile cu medicamente sau substanţe chimice. în lucrarea sa consacrată suicidului. riscul suicidar este de aproape 4 ori mai mare la bărbaţi faţă de femei. Pe de o parte. Anomia este văzută de el cu două sensuri diferite. tendinţa de marginalizare. competiţia exagerată în relaţiile sociale. faliment. economic. Individul îşi vizitează locurile din copilărie. conform cărora moartea ar avea un rol eliberator. cel moral împing individul spre autoliză.

Nu se întâlneşte decât extrem de rar. Alţi câţiva factori minori pot fi anxietatea. Adolescenţii sunt supuşi bombardamentelor continue din partea sferelor fizice. eşecuri şcolare. moartea unei rude apropiate. deoarece nimeni nu poate promova starea de bine a pacientului. au o stimă de sine redusă şi au avut un eveniment stresant în ultimul an. tendinţele impulsive. după accidente şi cancer. Ereditatea Până în urmă cu aproximativ 25 de ani. dacă un pacient vorbeşte despre sinucidere. Infecţia cu HIV fără alte complicaţii nu pare să aibă un risc suicidar crescut. Acesta este momentul „acumulării”. Statisticile evidenţiază faptul că mai mult de 50% din victimele suicidului au căutat tratament înaintea actului. să pună mâna pe o armă sau pe un obiect de bucătărie. După vârsta de 15 ani. se spunea că suicidul are un caracter ereditar. insomnia continuă. raportarea suicidului creşte numeric. aşteaptă să fie singur pe balcon. iar atunci este rezultatul imitaţiei. Departe de aceasta: acesta este momentul care trebuie să îl preocupe cel mai mult pe profesionist. Suicidul în funcţie de vârstă • 0-10 ani. Factorii meteorologici şi cosmici Suicidul este mai frecvent primăvara şi toamna. dispute familiale. operaţii chirurgicale recente sau boli în fazele terminale. este momentul „aşteptării calme” de dinaintea actului. un act care apoi tinde să surprindă pe oricine. prezentul este frustrant. ca în zicala „Câinele care latră nu muşcă”. Sentimentul de neajutorare al pacientului este diferit. Pacientul ascunde şi depozitează pilule cu scopul de a le înghiţi toate odată. Unele evenimente precipitante acţionează ca triggeri pentru actul suicidar al unui adolescent: despărţiri. Părerea psihologilor este că la această grupă de vârstă suicidul este reactiv şi este foarte frecvent rezultatul unor pedepse exagerate. La militari rata suicidului este mai ridicată cu cel puţin 25% decât în rândul civililor. • Statutul profesional Sinuciderile sunt mai frecvente la cei fără statut profesional sau cu statut profesional nesigur. profesioniştii nu trebuie să fie atât de imprudenţi să creadă că. pe de altă parte. el nu va comite sinuciderea. • 16-24 ani. ci boala care îl ocazionează. . precum şi un anumit mod de viaţă. Un pacient care suferă şi care relatează o adâncă lipsă de speranţă este considerat cu un înalt risc suicidar. un simptom apărut fie în cadrul unei depresii majore sau a unei psihoze. Sucidul este însă o manifestare. deoarece trecutul acuză şi condamnă pacientul. dar nu au fost diagnosticate corect sau au fost tratate inadecvat. statisticile europene declarându-l printre primele 3 cauze de deces la adolescenţi. psihice şi sociale. Medicii se înscriu în categoria profesiilor cu risc crescut. ţinând cont de faptul că sub vârsta de 10 ani.• Habitatul Suicidul este mai frecvent în aglomerările urbane. Aşadar. Profesia intervine în măsura în care ea implică un anumit nivel intelectual. Există anumite profesii cu un risc suicidar mai crescut. Este important pentru profesionişti să nu îşi relaxeze vigilenţa atunci când un pacient nu mai vorbeşte despre sinucidere şi pare să fie calm. plăcerea sau satisfacţia (aşa cum s-a văzut în exemplul clinic de mai sus). iar viitorul este nesigur şi chiar mai ameninţător. care pe rând implică idealuri noi efemere şi tiranice şi necesită forme noi de rezolvare. Adolescenţii cu risc înalt de sinucidere au de obicei legături de prietenie slab dezvoltate. nu se poate vorbi de conştiinţa morţii. Lipsa de speranţă pe care pacientul o simte nu este oarecare. Alţi importanţi factori de risc sunt sentimentul durerii existenţiale („vidul narcisismului”) şi lipsa speranţei. • 11-15 ani. este lipsa de speranţă a Eu-lui. corespunzător frecvenţei crescute a debutului şi recăderilor în psihoze. Ideile suicidare sunt un factor comun în evoluţia depresiei şi pot sau nu să fie evidente. nu suicidul este ereditar. Factorii somatici Riscul suicidar creşte în bolile somatice precum durerea cronică.

. Depresia este în prim-planul cauzelor de suicid. • Preferinţa de a fi mort. În plus. Pensionarea este. ceea ce constituie un obstacol pentru psihoterapie. de asemenea. Cel mai frecvent. în mod obişnuit. Suicidul în bolile psihice Suicidul în depresie Riscul suicidar este prezent la orice pacient cu depresie fără să fie însă corelat cu severitatea depresiei. dar şi scăderea venitului obişnuit. Suicidul se datorează în special abuzului de alcool asociat depresiei. pierderea ocaziilor de întâlnire măreşte sentimentele de singurătate ale vârstnicilor. Gradul de angajament într-o criză suicidară (în ordine crescătoare a gravităţii) − Idei suicidare: • Gândul la moarte. aşa încât persoanele vârstnice se ancorează în trecut. deoarece implică nu numai pierderea statutului social. orizonturile vieţii devin mai înguste. • 31-40 ani. motiv pentru care unii clinicieni ajung să afirme că o depresie foarte severă ar constitui o profilaxie a suicidului. caracteristicitraumatice. vigoarea sistemului pulsional e practic anulată. Bilanţul evaluării riscului suicidar Întrucât asocierea suicidului cu depresia este cea mai frecvent întâlnită în psihopatologie.Suicidul mai poate fi o manifestare a debutului unor psihoze. sistemul pulsional se revigorează şi riscul suicidar revine pe măsura ameliorării depresiei. deşi nu au avut în trecut. Aceste schimbări transformă pensionarii în consumatori de alcool şi medicamente şi afectează atât sănătatea lor fizică. • Dispunerea de mijloc suicidar (stoc de medicamente. când starea pacientului se ameliorează. se menţin aceiaşi factori de risc şi o rată foarte crescută a suicidului. moartea rudelor apropiate. Teama şi izolarea sunt. • Gândul la suicid. • Pregătirea suicidului. cu cât depresia este mai severă. Până la vârsta de 30 de ani. un factor de risc pentru predispoziţia persoanelor vârstnice către depresie şi suicid. • Alegerea unei modalităţi de suicid. prevalent prin otrăvire sau spânzurare. Sentimentul constant al incapacităţii este combinat cu o scădere reală a anumitor abilităţi. • Procurarea unei arme. poate apărea la începutul şi finalul episodului depresiv. Vârstnicii sunt mai vulnerabili la evenimentele din viaţă care au acum. În consecinţă. arme în casă). prezentăm bilanţul evaluării riscului suicidar la un pacient cu depresie. − Planificarea unui gest: • Proiectarea unei modalităţi de suicid. prietenilor sau cunoştinţelor face ca sentimentul terminării vieţii să fie mai acut pentru ei. frecvent observate la persoanele vârstnice. cât şi echilibrul lor narcisistic. Ulterior. • Dispoziţii legale (testament sau scrisori). • Gândul de a putea comite suicid. nu este neobişnuit ca suicidul să constituie o evadare din această situaţie. • peste 60 ani. Evocarea predomină asupra posibilităţii introspecţiei. Ar putea fi explicat prin faptul că suicidul este expresia unei pulsiuni autolitice care se înscrie în ansamblul sistemului pulsional şi se relaxează pe măsură ce pacientul se cufundă în depresie. Astfel. • 51-60 ani. Insomnia severă din cadrul episodului depresiv este corelată cu un risc suicidar mai crescut.

• Bipolaritate (succesiune a episoadelor depresive şi maniacale). • Răspuns slab la tratament sau complianţă nesatisfăcătoare. • Idei delirante şi halucinaţii. − Comportamente violente şi impulsive: • Temperament violent. • Anxietate.− Calitatea relaţiei medic-bolnav şi capacitatea pacientului de a se putea confesa. Simptomatologia actuală: • Durere morală şi suferinţă. − Maladie depresivă: • Diagnostic. • Probleme anxioase. divorţ. • Insomnie persistentă. schimbări sau conflict profesional. eşec sentimental. • Tentative de suicid anterioare. • Şomaj. • Relaţii interpersonale haotice şi conflictuale. • Probleme de conduită (în mod special la adolescent). de culpabilitate. • Alterarea capacităţilor de adaptare. confuzie. − Comorbiditate: • Alcoolism. • Agresivitate şi ostilitate. • Idei de depreciere. • Efectul tratamentului asupra simptomatologiei (dezinhibiţie). toxicomanii. • Episoade cu simptome psihotice. • Agitaţie. • Alterarea funcţiilor superioare. mai ales dacă sunt trataţi umilitor. • Conduite antisociale. • Antecedente medico-legale. • Pesimism. • Rupturi recente ale relaţiilor. lipsă de demnitate. • Pierderea unei persoane apropiate. • Comorbiditate. • Stări mixte. Context psihosocial: • Evenimente de viaţă defavorabile. • Antecedente de agresiune fizică. • Tendinţă la retragere. . disperare. Antecedente personale: − Conduite suicidare: • Ideaţii suicidare.

Actul suicidar în schizofrenie are unele particularităţi: apare mai frecvent în perioada de debut. Dintre bolnavii cu schizofrenie 10% fac tentative de suicid. • Stil cognitiv rigid. căruia îi este imposibil să se obişnuiască cu acest statut (dat fiind stigmatul cu care secole de-a rândul societatea a . − Premeditarea: • Gest planificat. • Precauţii luate pentru a nu fi descoperit. Epilepsia poate însă cuprinde toată gama comportamentelor suicidare. • Consideraţie redusă despre sine. • Violenţe. brutale. • Izolare socială. iar 2% reuşesc să le realizeze. de la impulsiunea suicidară conştientă. putând fi expresia unei ideaţii delirante. de o stare. • Scrisoare lăsată anturajului. manifestare în cadrul comportamentului halucinator determinat cel mai frecvent de halucinaţii auditive imperative. Suicidul poate apărea în contextul depresiei reactive a unui bolnav de epilepsie. • Punerea „afacerilor” în ordine. • Letabilitatea şi violenţa mijlocului întrebuinţat. • Probleme psihiatrice (depresii. tulburări bipolare). de un sentiment intern insuportabil. • Personalitate borderline. iar modul de realizare este prin mijloace atroce. Evaluarea gravităţii unei tentative suicidare: • Caracteristicile evenimentului precipitant. • Voinţa de a scăpa de o situaţie. pesimism. până la actul automat confuzooniric. ostilitate. gradul de informare asupra letalităţii toxicului. Personalitate: • Impulsivitate. • Achiziţie specifică a mijlocului utilizat. Suicidul în schizofrenie Studii recente insistă asupra suicidului ca prim simptom al psihozei. • Alcoolism. în cele mai multe cazuri lipseşte motivaţia. Suicidul în epilepsie Unii clinicieni sunt de părere că suicidul în epilepsie ar fi expresia unui automatism motor epileptic care poate fi comis în virtutea actului automat al crizei. • Motivaţii (în ordinea crescătoare a gravităţii). • Disperare. dar de cele mai multe ori este un act incomprehensibil. pedepsire).• Afecţiuni somatice cronice. Antecedente familiale: • Conduite suicidare. • Acţiunea asupra anturajului (sensibilizare. • A muri (măsurarea gradului de ambivalenţă şi de determinare). • Abuz de alcool. • Agresivitate.

ceea ce duce la catalogarea lui drept alcoolic. fără a fi neapărat expresia alcoolismului. conştient de continua degradare. trebuie să ia cele mai mari precauţii în ceea ce priveşte siguranţa pacientului. Suicidul în demenţe Este expresia deteriorării. Între 5% şi 25% din indivizii alcoolici mor prin sinucidere. numărul actelor suicidare scade. bărbaţii şi persoanele vârstnice au nivelele cele mai crescute ale alcoolemiei.marcat epilepticul). incidenţa alcoolismului printre cei care comit suicid variază între 6% şi 30%. Statistic după 65 de ani. Tulburările psihice intercritice pot avea în corolarul lor şi conduita de şantaj suicidar. 15% din cei cu dependenţă). Cu câţiva ani în urmă. dar şi pentru că ideile delirante „se pierd în masa demenţei”. Drogurile cel mai frecvent folosite sunt antidepresivele (când pacientul a fost tratat cu ele) şi tranchilizantele medii. deoarece bolnavul nu mai are critica de la început. Bazat pe nivelele alcoolemiei. tentativele se răresc considerabil. recurge deznădăjduit la suicid. suicidul apare rar şi nu putem vorbi de un act suicidar propriu-zis. Suicidul în întârzierea mintală În oligofrenii. În perioada de stare. în timp ce riscul comiterii suicidului variază între 7% şi 15% pentru indivizii alcoolici. suicidul apare mai ales în perioada de debut a bolii. Ca act intenţional şi deliberat. Alte studii au arătat că indivizii alcoolici depresivi tind să caute tratament mai frecvent decât aceia care nu sunt depresivi. inutilitate şi incurabilitate. cum ar fi supravegherea continuă a pacientului în timpul . − Suicidul în abuzul de substanţă mai poate fi ocazionat de simptome psihotice (în special halucinaţii) apărute în timpul stării confuzionale de delirium tremens sau în urma unei intoxicaţii cu diferite droguri. Este evident că. se credea că depresia alcoolicilor este o consecinţă a efectelor directe ale alcoolului. când bolnavul mai are încă critica necesară evaluării pantei dezastruoase pe care a început să alunece. Consumul de droguri – în special de alcool – joacă un rol important în suicid. deşi natura exactă a acestei asocieri nu este încă limpede definită. Totuşi. Există o considerabilă (60%) comorbiditate între depresie şi problemele cu alcoolul în cazurile suicidare. Asocierea alcoolismului cu o simptomatologie depresivă creşte riscul suicidar. Există şi teoria unor psihologi conform căreia alcoolicul. Trecerea la act este favorizată de stările depresive cu idei de culpabilitate. atunci când medicii prescriu antidepresive. În diferite studii. Suicidul în alcoolism şi toxicomanii Justificarea ratei înalte de suicid în alcoolism şi toxicomanii apare din următoarele motive: − 30% din alcoolici sunt depresivi şi aceştia recurg la alcool sau la droguri diverse pentru a putea suporta mai uşor supliciul depresiei lor. Indivizii nu au conştiinţa reală a morţii şi în consecinţă a actului suicidar. − Există situaţii în care înainte de realizarea actului suicidar. Intoxicaţia cu medicamente este cauza morţii în 90% din cazurile de sinucidere şi este mult mai frecventă la alcoolici datorită interacţiunilor letale produse de combinarea celor două droguri. individul consumă o cantitate mare de alcool. 40% din indivizii care au o tentativă de sinucidere au consumat alcool împreună cu medicamente. el fiind expresia unei imitaţii sau a tendinţei de a-i sancţiona pe cei din jur. investigaţiile clinice au indicat ca alcoolismul este frecvent complicat de tulburări afective bipolare şi monopolare. Suicidul este citat foarte frecvent în cadrul alcoolismului (aprox.

care face viaţa subiectului insuportabilă fie prin intensitatea suferinţelor pe care le va avea de înfruntat. cu cele mai mici efecte neurologice şi cardiotoxice. de ultim moment. de la explicitarea pentru sine şi pentru ceilalţi a actului. formală. Suicidul şi tentativa de suicid sunt în aceeaşi clasă de comportament Unii oameni încearcă să se sinucidă. Deşi multitudinea deciziilor de comitere a suicidului poate releva stresul sau depresia. Tentativa de suicid este un comportament Familial Factorul de suicid „aleargă” în familie. şi depresia este cauzatoare de suicid. dar realizând o deturnare. dar comportamentul care sugerează suicidul real trebuie privit serios. dar iniţial veleitară. Suicidul în nevroze Este rar. de natură să argumenteze un şantaj. Atunci când apare. par mai puţin depresivi. rezultă că se consideră ca atare acest act. Este de remarcat că în ceea ce priveşte tulburările anxioase. Weissman şi colab. Suicidul în tulburările de personalitate Cunoaşte o rată surprinzător de înaltă. refuzul tratametului şi aşa-numitele sinucideri cronice (alcoolismul şi toxicomaniile). Celelalte religii sunt mai predispuse să comită suicidul decât catolicii Evidenţa care priveşte această afirmaţie este mixtă. este probabil un factor dual el având ca bază un factor genetic de depresie. Numai persoanele foarte deprimate comit suicid Mulţi oameni care comit suicid sunt depresivi. ele asemănându-se prin caracterul simbolic prin tendinţa la autodistrugere cu comportamentul suicidar. Tipuri particulare de suicid Sinuciderea de abandon Reprezintă un act reacţional la un abandon real. înainte de a comite actul suicidal. refuzul alimentar. 20% din cei cu tulburări de panică au un istoric de tentative suicidare. fie prin faptul că va fi silit să ducă o . Nu am inclus în cadrul conduitelor suicidare echivalentele suicidare. în timp ce ceilalţi pot face gesturi suicidare care sunt chemări în ajutor sau încercări de a comunica cât de adâncă (mare) este disperarea lor. Rata suicidului este mai mare în lunile ploioase decât în cele însorite Totuşi este evident că rata suicidului poate creşte când vine primăvara. prescriind numai cantitatea exactă care trebuie luată între vizite. S-a observat că asocierea crizelor de panică sau a depresiei majore cu abuzul de alcool sau droguri creşte riscul tentativelor de sinucidere la femei. au ajuns la concluzia că tentativele de sinucidere sunt asociate cu forme complicate sau necomplicate de panică şi că riscurile sunt comparabile cu cele asociate cu depresia severă. suicidul marchează o decompensare a stării nevrotice. dar foarte mulţi depresivi nu au suficientă energie să comită suicidul şi îl comit când se simt mai bine. nu este mai frecvent decât în populaţia generală. fie este expresia unei tentative suicidare reuşită. sinuciderea halucinatorie imperativă din stările crepusculare epileptice şi cea din stările demenţiale. dar nu apare a fi o diferenţă a ratei în aceste grupuri religioase. mulţi oameni. nu vor fi cuprinse în această categorie decesele survenite în timpul stărilor confuzionale (care sunt accidentale). atunci când subiectul îi evaluează consecinţele. şi selectarea medicaţiei adecvate. Din definiţia suicidului citată de noi. Mituri şi false păreri despre suicid Oamenii care vorbesc despre suicid nu comit suicid.tratamentului. Poate apărea fie în cadrul episoadelor depresive apărute la un moment dat în evoluţia tulburării. Între 60% şi 80% dintre persoanele care au comis suicid au comunicat intenţia lor din timp. Implicit. din care menţionăm automutilările. Pot fi diferite motivaţii.

epilepticul. Murphy deosebeşte trei subtipuri de sinucideri samsonice: • cea care poate chema spiritele. Sinuciderea corectivă poate fi întâlnită numai la grupurile etnice la care există o puternică credinţă în justiţia socială. Sinuciderea care are ca scop producerea sau continuarea unor răzbunări sângeroase a devenit mai puţin frecventă în secolul nostru şi se întâlneşte numai la grupurile etnice în care „spălarea cu sânge” a unui ultraj este o datorie de onoare. În unele societăţi. acest tip de suicid este expresia urii şi a furiei pe care subiectul le nutreşte faţă de alte persoane. Din punct de vedere clinic. la care se descrie un tip de sinucidere „raţională”. iritabil decât depresiv. Noua Britanie. Cele trei categorii de subiecţi cu risc crescut pentru acest tip de sinucidere sunt: • Bătrânii. subiectul este mai frecvent agitat. cu tulburări somatice sau psihice care îi împiedică să-şi satisfacă vechile necesităţi şi să-şi obţină micile satisfacţii obişnuite. ca şi în alte societăţi. în care acest comportament este instituţionalizat drept „corectiv” al unor situaţii. cât şi în cele occidentale (în deceniile al VI-lea şi al VII-lea ale secolului nostru). că sunt definitiv etichetaţi. pedepsindu-i pe cei care l-au împins la acest act. în perioada presuicidară. care nu pot fi însă lezate decât în acest mod. în semn de protest. • Indivizii total abandonaţi pe plan afectiv. care se va considera o povară pentru societate. dar nu mai pot suporta durerile) sau reacţie la consecinţele bolii (schizofrenul. Acest tip de sinucidere apare observatorului ca un act perfect comprehensibil. care sunt în imposibilitatea de a mai lucra şi refuză condiţia de povară pentru familie şi societate). adesea izolaţi afectiv. moartea sa fiind dovada unui ultraj deosebit de grav pe care l-a suferit de la persoane sau familii adverse. În cazul tentativelor nereuşite. bolnavii cu dureri intense care nu sunt ameninţaţi de un pronostic vital nefavorabil. Perspectiva existenţei într-un spital de cronici sau într-un azil este considerată ca inacceptabilă de către bătrân. reacţie la boală (bolnavul de cancer.existenţă „incompatibilă cu sensul pe care el îl acordă demnităţii umane”. prin autoincendiere publică. precum şi convingerea că o persoană sănătoasă mintal nu va comite un suicid decât dacă a fost nedreptăţită sau abandonată de ceilalţi. A fost descrisă la populaţiile din vestul Africii. ca şi la alte popoare la care există credinţa în duhurile ce pot răzbuna moartea sinucigaşului. După unii autori. Semnificaţia adevăratului suicid de abandon este după L. întâlnite atât în societăţile asiatice. . după unii autori. cu dificultăţi financiare care se agravează în timp. Aşa-numitele sinucideri „eroice”. care îşi dau seama în perioadele intercritice. sinuciderea care cheamă spiritele poate fi întâlnită la unele popoare din sudul şi din estul Africii. pentru care tratamentele se dovedesc ineficace şi care se simte abandonat de medic. • cea corectivă. sinuciderile samsonice (opuse sinuciderilor anomice) au fost descrise ca o modalitate instituţionalizată de expresie a unor relaţii interindividuale. Principiile morale care stau la baza acestui tip de sinucidere (încurajat de tradiţiile locale) necesită o atenţie specială din partea psihiatrului care supraveghează o astfel de comunitate. aceea de unică ieşire posibilă dintr-o situaţie („o sinucidere de situaţie”). depresia reactivă este constantă şi în multe cazuri s-a putut demonstra o insuficienţă a tratamentului antidepresiv. • Bolnavii foarte grav sau incurabili. Sinuciderea de abandon ar fi întâlnită. recidivele sunt frecvente. Sinuciderea „Samsonică” Se mai numeşte şi sinuciderea răzbunătoare şi ascunde dorinţa de a pricinui prin aceasta o suferinţă altcuiva. • cea care cere sânge. Importanţa factorului afectiv este deosebit de pregnantă. marii suferinzi. Bonnafé (1955). în peste o zecime din tentativele de sinucidere. Fără să îmbrace un aspect psihotic (deoarece şi alţi membri ai societăţii respective împărtăşesc credinţe asemănătoare). Sinucigaşul urmăreşte provocarea unei reacţii în lanţ.

epilepsie. fie în mod deliberat. stările confuzionale din cadrul toxicomaniilor sau alcoolismului. tatălui (patricid). homicidul poate fi întâlnit ca: • Accident la un bolnav aflat într-o stare confuzo-onirică. • Act delirant „altruist” care apare în psihozele depresive. mamei (matricid). înfăptuită de persoane sănătoase pentru un beneficiu.4. Homicidul se poate manifesta fie impulsiv. tulburările afective. El hotărăşte să se sinucidă şi doreşte să-i salveze pe cei apropiaţi care nu sunt conştienţi de supliciul acestei existenţe. fratele sau sora. stările obsesive. sistematizate. căzut pradă complotului pus la cale de filisteni. sub forma unui raptus concomitent cu ideea de suicid. Termenul. deoarece homicidul. Mai târziu. având complicitatea Dalilei. De exemplu. • Expresie a unor halucinaţii auditive imperative sau a unei halucinaţii vizuale terifiante de care pacientul doreşte să se apere. cu toate că în diverse locuri şi în perioade de timp diferite perspectivele au suferit numeroase transformări. Din punct de vedere istoric. dar răzbunându-se totodată. Sălbaticii şi barbarii aveau în faţă problema eliminării „afluenţei” de copii atunci când erau prea multe guri de hrănit. Acestei persoane i se propune suicidul dual. Doar pruncii care se năşteau îndeajuns de viguroşi pentru a deveni apoi luptători erau lăsaţi în viaţă şi erau socotiţi printre cetăţenii capabili să-şi servească ţara. Autorii de limbă franceză (Porot) diferenţiază acest termen de libericid sau filicid. Homicidul Definit ca actul de provocare directă a morţii unei fiinţe umane de către o altă fiinţă umană. sinucigându-se. de apărare a unui bolnav cu idei delirante de persecuţie. • Manifestare întâmplătoare. Actele homicidare sunt rar extrafamiliale. iar rezultatul . nedeliberată în tulburările de personalitate cu manifestări explozive. când pacienţii beneficiază de un tratament adecvat. Victimele pot fi mai rar şi soţul/soţia. problema morţii nou-născuţilor este veche de când lumea. că nu se mai poate trăi. homicidul trebuie diferenţiat de crimă. 8. Pruncii care îşi câştigau dreptul la viaţă erau aleşi cu foarte mare atenţie. victima aflându-se întâmplător în vecinătatea bolnavului. ceea ce îl distinge de crimă. Cu excepţia evreilor şi asirienilor. a prăbuşit templul în care era judecat peste judecătorii săi. de a cărei rezolvare victima nu mai poate beneficia. creat de Jeffreys (1952). În bolile psihice. Statul avea dreptul de decizie asupra vieţii tuturor nounăscuţilor. deşi apare uneori ca deliberat şi premeditat. în cazul refuzului recurgându-se la homicid. infanticidul era o practică generală a raselor antice. copilului (infanticid). chiar în rândul societăţilor mai dezvoltate. Ele sunt mai ales intrafamiliale orientate asupra părinţilor (paricid). în Sparta. este expresia unei stări psihopatologice. Acest fenomen clinic este mai rar întâlnit în epoca noastră. schizofrenie. Bolile psihice în care poate apărea homicidul sunt: tulburările delirante cu deliruri cronice. cei slabi şi fragili erau sortiţi morţii. ideea de homicid fiind mai frecvent orientată asupra unor persoane puternic investite afectiv şi erotic. Bolnavul are ideea delirantă conform căreia viaţa constituie un supliciu de nesuportat.3.pot fi apropiate prin scopurile lor de acest tip de sinucidere: corectarea unor situaţii sociale sau politice. a fost inspirat de legenda biblică a lui Samson care. • Acţiune agresivă. 8. deoarece aceşti nou-născuţi nu erau consideraţi ca având vreo valoare pentru Stat. termen care denumeşte uciderea unui copil mai mare. Infanticidul Constă în provocarea morţii nou-născutului de către mamă prin diferite mijloace.

depresii psihotice). a fost urmată practica grecilor prin care erau trimişi la moarte nou-născuţii consideraţi a fi prea fragili sau deformaţi. infanticidul constituie un delict grav. se impune examinarea psihiatrică şi medico-legală. . deşi mai este practicată şi astăzi. pentru a nu trece şi copiii prin „tortura vieţii” prin care a trecut el/ea. a fost diminuată masiv şi nu are acceptul public. Din punct de vedere psihopatologic. tatăl avea drept de viaţă şi de moarte asupra nou-născutului. infanticidul putând constitui debutul medico-legal al unei psihoze. în aceeaşi măsură. infanticidul este săvârşit de mame psihotice (bufee deliranthalucinatorii. Solon. Creştinismul a adus cu el şi iertarea pruncilor. ori de câte ori se ridică suspiciunea unei tulburări psihice în producerea unui infanticid. cea mai evoluată rasă a acelor timpuri. În India şi China pruncuciderea era practicată din cele mai vechi timpuri şi. În prezent. infanticidul poate fi expresia unui homicid „altruist”. în care mama sau tatăl îşi ucide copiii şi apoi se sinucide pentru a se „salva” împreună de la chinurile existenţei lor. În prima perioadă a Romei. viaţa nou-născutului a început să câştige importanţă. Licurg.acestei practici a fost că spartanii au devenit. Motivele care argumentau această practică erau aceleaşi peste tot: eliminarea sărăciei sau creşterea eficienţei naţiunii prin eliminarea celor slabi. Aristotel şi Platon au privit acest infanticid drept o atitudine care asigura prosperitatea şi acţiona favorabil în prevenirea creşterii rapide a populaţiei şi. Prima atestare a unei legislaţii având ca obiect „pruncii abandonaţi” datează de la creştinarea Romei. schizofrenie. din punct de vedere fizic. Tulburările psihice postpartum netratate cresc riscul realizării infanticidului. La romani. S-a estimat că rata de infanticid asociată psihozelor puerperale netratate cât şi rata de suicid în această perioadă este de 4 ori mai mare decât la populaţia generală. pedepsit de lege. În vremurile lui Traian. Încă din primele secole de creştinism se poate vorbi despre o atitudine mult mai responsabilă în ceea ce priveşte viaţa nou-născuţilor. stări confuzionale. O dată cu trecerea timpului. constituia o soluţie pentru eliminarea celor slabi sau handicapaţi. Deşi la început victimele erau doar pruncii de sex feminin. existau organizaţii care se ocupau cu acordarea asistenţei pentru copii. Din aceste motive. În unele cazuri. ulterior în categoria celor cărora li se refuza dreptul la viaţă au intrat şi copii de sex masculin care se năşteau cu malformaţii sau aveau constituţii fragile.

dar care niciodată nu poate fi epuizat.2.2.4.6. terenul de intersecţie al multor discipline ştiinţifice. Tulburarea de personalitate paranoidă 9. Tulburarea de personalitate evitantă 9. 9. Încercări de definire a personalităţii. Tulburarea de personalitate borderline 9. Tulburarea de personalitate narcisică 9. direct sau indirect.10. 9.2. Încercări de definire a personalităţii.2.12.9.8.3.1. . Clasificarea tulburărilor de personalitate şi ipostaze medicale ale acestora 9.1.2.2. Personalitatea umană constituie. Tulburarea de personalitate schizotipală 9. Delimitări conceptuale Orice încercare de definire a personalităţii se loveşte de enorme dificultăţi. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă 9. Tulburarea de personalitate dependentă 9. generate pe de o parte de gradul deosebit de generalitate al noţiunii. Tulburarea de personalitate antisocială 9.1.5.2. Tulburări de personalitate.2. iar pe de altă parte de nevoia de sinteză pe care orice definiţie o presupune.2. este un univers care incită permanent la cunoaştere. Tulburarea de personalitate histrionică 9. Tulburarea de personalitate schizoidă 9.2.2.2.7.9. Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă 9.11.2.2. Tulburarea de personalitate depresivă 9.

Koch). Vom trece în revistă o serie de definiţii care ni s-au părut mai complete din ultima jumătate de veac: . Kraepelin). tulburare de personalitate. pentru psihiatrie. − dezvoltarea personalităţii este secvenţială. fie de modelul personalităţii însuşit de autori. boală sau oricare altă situaţie cu implicaţii medicale. sistemice. cât şi prin faptul că omul reprezintă valoarea supremă pentru om. anetopatie. − ea are un anumit grad de permanenţă. Între pesimismul lui Nietzsche care afirma că omul este animalul care nu poate fi niciodată definit şi viziunea axiologică a lui Protagoras care spunea că omul este măsura tuturor lucrurilor. Subliniem însă încă o dată că abordarea acestor puncte de referinţă diferă după şcoală. Tulburările de personalitate sunt alcătuite din trăsături de personalitate. Trăsăturile de personalitate sunt Patternurile durabile ale comportamentului. dizarmonie de personalitate. cheia de boltă a psihologiei şi a psihopatologiei. au căutat de-a lungul timpului să acopere domeniul tulburării de personalitate. Ideea este justificată atât prin complexitatea maximă a fiinţei umane. cât şi a ponderii ce li se aplică în cadrul personalităţii. care arată o persistenţă maladaptativă şi inflexibilitate. Tulburările de personalitate se recunosc încă din adolescenţă şi persistă toată viaţa. Cu toate că se pot inventaria aproape tot atâtea definiţii asupra personalităţii câte teorii psihologice există.L. psihopatologie şi psihologie clinică.Goethe considera că suprema performanţă a cunoaşterii ştiinţifice este cunoaşterea omului. Prichard). ale contextelor. personalitate psihopatică (E. Recunoaşterea acestor trăsături poate fi folositoare oricărui medic în înţelegerea reacţiei faţă de stres. fie chiar de tabloul psihopatologic. inferioritate psihopatică. ea trebuie cu necesitate să-şi găsească un răspuns. cunoaşte zeci de definiţii şi sute de accepţii ( G. ansamblurilor. nebunie morală (J. atât în privinţa sensului acordat. caracteropatie. o structură care nu se poate descrie decât prin elementele sale structurale. Acest răspuns devine extrem de complex în contextul creşterii vertiginoase a volumului informaţiilor ştiinţifice. Trăsăturile nu sunt patologice şi nici nu sunt diagnosticabile ca tulburări mintale.C. Prin tulburări de personalitate înţelegem acele trăsături inflexibile şi dezadaptative care provoacă fie perturbări în funcţionalitatea socioprofesională a individului. atenuându-se de obicei cu vârsta. prin care realitatea nu poate fi cunoscută decât prin interpretările interdisciplinare. psihopatie (J. − este rezultanta dezvoltării potenţialităţilor înnăscute într-un mediu de dezvoltare precizabil din punct de vedere sociocultural. care determină o viziune multidimensională. Pentru a denumi tulburările de personalitate aşa cum le înţelegem şi le denumim azi. în genere. nevroză de caracter. se naşte neliniştitoarea întrebare – cum să evaluezi ceva care nu este măsurabil? Dacă pentru alte domenii această întrebare poate să rămână retorică. acest lucru fiind de înţeles în contextul în care chiar conceptul de personalitate. o dinamică şi o economie proprie. Ionescu). Prin trăsături de personalitate se înţeleg modelele de gândire şi de relaţionare cu mediul social şi cu propria individualitate a subiectului. fie disconfort subiectiv. se poate stabili totuşi un oarecare consens asupra unui număr de noţiuni care sunt. Pinel). Termeni ca folie sans delir (Ph. de-a lungul timpului au fost folosiţi o serie de termeni cu destin lingvistic variabil şi cu o arie de răspândire mai mult sau mai puţin importantă. cuprinse în orice definire şi descriere şi pe care vom încerca să le trecem în revistă: − personalitatea este un concept global. care operează cu modelul medical. Formulările menţionate au ţinut seama fie de presupusa determinare etiopatogenică a tulburării de personalitate.

• Personalităţile psihopatice sunt acele personalităţi anormale care suferă datorită anormalităţilor structurale sau care. social ( V. de relaţie. • Patternul nu se datorează consecinţelor fizice directe ale unei substanţe ori ale unei condiţii medicale generale (criteriul F). suficient de severe. nerecunoaşterea defectului structural. fie suferinţe obiective (DSM III. • Acest Pattern durabil este inflexibil şi extins în majoritatea situaţiilor sociale şi personale ale individului (criteriul B). • Principalele trăsături sunt reprezentate de modele rigide. necorespunzătoare. Tulburarea de personalitate tinde să apară în copilăria tardivă sau în adolescenţă şi continuă să se manifeste în viaţa adultă. 1934). este improbabil ca diagnosticul de tulburare de personalitate să fie cel corect pentru un pacient care nu a împlinit încă 16 sau 17 ani. control al impulsului (criteriul A). 1994) Elementul esenţial al tulburării de personalitate îl constituie un pattern (model) durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază considerabil de la expectaţiile culturii individului şi care (conform DSM IV): • Se manifestă în cel puţin două din următoarele domenii: cunoaştere. Levine. afectivitate. • Patternul este stabil şi de lungă durată. judecarea morală poate fi deseori. profesional sau. Schneider. cu debut în adolescenţă sau timpuriu în viaţa adultă. fac societatea să sufere (K. iar debutul său poate fi găsit în copilărie sau la începutul perioadei adulte (criteriul D). • Duce la deteriorarea semnificativă în domeniul social. profesional. acest Pattern este pervaziv şi inflexibil. • Ei tind să-şi exteriorizeze social conflictele în loc să dezvolte simptomele conflictului interior (S. 1942). incapacitatea de integrare armonioasă în mediul social ( F. implicând de obicei mai multe arii ale personalităţii şi asociate aproape întotdeauna cu o considerabilă disrupţie personală şi socială. • Au ca elemente definitorii: controlul incomplet al sferelor afectivvoliţionale şi instinctive. sau alte domenii importante de funcţionare (criteriul C). (DSM-IV. în general. stabil în timp şi care determină disfuncţionalitate. Gorgos. . 1976). 1980). Predescu. 1985) • Tulburarea specifică de personalitate este o perturbare severă în constituţia caracteriologică şi tendinţele comportamentale ale individului. (ICD-10. • Psihopatiile reprezintă un grup polimorf de dezvoltări patologice ale personalităţii caracterizate clinic printr-o insuficientă capacitate sau printr-o incapacitate episodică sau permanentă de integrare armonică şi suplă la condiţiile obişnuite ale mediului familial. pentru a determina fie tulburări severe în adaptarea socioprofesională. • Patternul nu poate fi explicat mai bine ca manifestare sau consecinţă a altei tulburări mentale (criteriul E). Tudose şi C. 1992) • Tulburarea de personalitate este un Pattern persistent de experienţă interioară şi comportament care deviază în mod clar de la aşteptările pe care le avem din partea insului. funcţionare interpersonală. de percepţie şi de apreciere a lumii şi sinelui. prin acestea. Din această cauză. Caractere clinice generale ale dizarmoniei Personalităţile dizarmonic-psihopate se caracterizează prin: − o dizarmonie caracterială gravă şi persistentă care se exprimă prin diverse tipologii. − această tulburare influenţează negativ (perturbator) existenţa interpersonal-socială a individului. deficitară.

imigranţi şi surzi. depresie.5%. − lipsa de adecvare nuanţată la diverse situaţii. Prevalenţa este mai mare la minorităţi. argumentativitate. schizofrenie. sancţiuni sau chiar prin tratament psihiatric. În activitatea profesională depun multe eforturi şi.− dizarmonia este urmarea disontogenezei persoanei. injurii sau ofense. − în situaţii conflictuale este de părere că alţii sunt vinovaţi (extrapunitivitate). Sunt înclinaţi spre introspecţie şi reverie şi sunt retraşi. Poartă pică tot timpul şi sunt implacabili faţă de insulte. Date epidemiologice: Prevalenţa este de 0. însă. Sunt exagerat de suspicioşi tinzând să testeze deseori fidelitatea partenerilor. Complicaţii: tulburare delirantă. reci şi aplatizaţi emoţional. ci mai ales la cele etichetate ca „sociopatice” ori „nucleare”: − subiectul urmăreşte satisfacerea propriilor interese şi plăceri fără a ţine cont de alţii (egocentric.2. persuasiune. incapabili şi sunt extrem de exigenţi şi intransigenţi. devenind astfel extrem de dificil de contracarat într-un schimb de opinii. Există şi alte caracteristici care. alcool) 9. Faptul că sunt distanţi şi reţinuţi le creează numeroase dificultăţi interrelaţionale. Sunt indiferenţi la laude sau critici. . fiind în general introverşi. − îi determină pe alţii să sufere mai mult decât suferă el însuşi. Clasificarea tulburărilor de personalitate şi ipostaze medicale ale acestora Tulburările de personalitate sunt împărţite în trei grupe pe baza similitudinilor descriptive: 9. Sunt mulţi care au tendinţa de a obţine şi păstra puterea. nu de puţine ori supraestimându. anormalitatea fiind neevolutivă şi greu influenţabilă prin educaţie. Au dubii nejustificate referitoare la loialitatea sau corectitudinea amicilor sau colegilor. − subiectul este de acord cu comportamentul lui (egosintonic).2.2. Au o marcată tendinţă la autonomie fiind aproape incapabili să coopereze deoarece îi dispreţuiesc pe cei slabi.2. Tulburarea este mai frecventă la bărbaţi decât la femei. comportamentul lor putând părea neconvenţional sau bizar. de integrare şi armonizare. lipsiţi de simţ al umorului.şi calităţile. anxietate. Lăzărescu şi D. − atitudinea activă şi heteroagresivă predomină asupra celei inhibate.Există însă persoane în rândul celor cu tulburare de personalitate paranoidă care au multă rigoare logică. tulburări de abuz şi dependenţă de substanţă (droguri. dacă se află în situaţia de a munci individual. fără umor şi certăreţi şi fac adeseori „din ţânţar armăsar”.5-2. Ei tind să fie anxioşi. 9. nu se întâlnesc în modobligatoriu la toate cazurile de psihopatie. În situaţia în care greşesc heteroatribuie eşecul. Tulburarea de personalitate paranoidă Indivizii manifestă neîncredere şi suspiciozitate faţă de alţii ale căror intenţii sunt interpretate ca rău-voitoare şi care persistă chiar în faţa unor dovezi puternice că nu există niciun motiv de îngrijorare. Ogodescu. hedonic). Tulburarea de personalitate schizoidă Caracteristica principală a acestei personalităţi este lipsa de interes faţă de alte persoane şi relaţii sociale. Incidenţa este crescută în familiile probanzilor cu schizofrenie şi tulburări delirante. Sunt nişte singuratici şi exprimă foarte puţine emoţii.1. Dacă sunt contrazişi sau respinşi tolerează greu frustrarea şi contraatacă violent. combativitate şi tenacitate. distanţi. incapacitatea de a învăţa din experienţă (psihorigiditate) (M. Preferă activităţile solitare. se descurcă foarte bine. Au preocupări reduse ori absente pentru activitatea sexuală. 1995).

particulare ilustrate prin: clarviziune. Date epidemiologice: Prevalenţa este de 3% la bărbaţi (ar putea fi de 7%) şi de 1% la femei. telepatie sau superstiţie. Au o instabilitate psihică crescută. ei trăiesc experienţe perceptive insolite. Complicaţii: Suicid. iresposabilitate considerabilă indicată prin incapacitatea repetată de a avea un comportament consecvent la muncă ori de a-şi onora obligaţiile financiare. incapacitate de a se conforma normelor sociale în legătură cu comportamentele legale (comiterea repetată de acte care constituie motive de arest). De asemenea. Prevalenţa este crescută în familiile probanzilor schozofrenici. nu au tulburări de gândire (halucinaţii. Incidenţa este mai mare la bărbaţi decât la femei. cu un posibil raport de 2:1. Aceşti indivizi pot forma cu uşurinţă relaţii interpersonale. distimia. incluzând iluzii corporale. Incidenţa crescută în unele familii a tulburării antisociale de personalitate. Tulburarea este mai frecventă în grupurile socioeconomice mai joase. Date epidemiologice: Prevalenţa acestei tulburări este de 3%. schizofrenie. a tulburării de somatizare şi a alcoolismului. Au o gândire de tip magic şi un limbaj bizar (ex. Tulburarea se constată mai frecvent la bărbaţi decât la femei. episoade psihotice tranzitorii. lipsa de remuşcare. Ideaţia este dominată de convingerea că posedă însuşiri rare. dar natura acestora este superficială. Afişează siguranţă de sine. minţit repetat. indiferenţă faţă de faptul de a fi furat sau maltratat sau încercarea de justificare a acestor fapte. A fost evidenţiată o concordanţă mai mare la gemenii monozigoţi. Tulburarea de personalitate schizotipală Este în principal caracterizată de deficite sociale şi interpersonale manifestate prin disconfort acut în relaţii şi reducerea capacităţii de a stabili relaţii intime. Complicaţii: Alcoolismul şi dependenţa de droguri. aroganţă.Deşi sunt izolaţi social şi au afectivitate aplatizată (caracteristici ale schizofreniei). iritabilitate şi agresivitate. idei delirante sau tulburări de limbaj) şi de aceea nu pot fi consideraţi schizofrenici. limbaj vag. tulburarea schizofreniformă.2. incorectitudine. tulburarea ciclotimică. 9.3. 9. În populaţia penitenciarelor poate să ajungă la 75%.5% din populaţia generală.2. Complicaţii: tulburare delirantă. Date epidemiologice: Această tulburare poate să afecteze 7. moartea violentă. tulburarea delirantă. impulsivitate şi incapacitate de a face planuri pe durată lungă. manipularea altora pentru profitul sau plăcerea personală. evaziune fiscală şi numeroase alte acte ilegale sau în orice caz imorale. metaforic.. În antecedentele personale distingem minciuna. tulburări medicale . supraelaborat sau stereotip). Ignoră problemele personale curente şi de perspectivă. Condiţiile predispozante includ tulburarea prin deficit atenţional/hiperactivitate (ADHD) şi tulburarea de conduită. capacitate de premoniţie. Indivizii au o gândire magică sau credinţe stranii care influenţează comportamentul şi sunt incompatibile cu normele subculturale. se supraestimează. Tulburarea de personalitate antisocială Denumiţi adeseori şi sociopaţi. înşelăciunea. Tulburarea este de cinci ori mai frecventă la rudele de gradul întâi ale pacienţilor de sex masculin decât printre subiecţii de control. schizofrenie sau tulburare depresivă majoră.4. tulburarea de somatizare. Incidenţa este crescută la familiile probanzilor cu schizofrenie. suicidul. circumstanţial. neglijenţă nesăbuită pentru siguranţa sa sau a altora. precum şi prin distorsiuni cognitive şi de percepţie şi excentricităţi de comportament. obsesii cu conţinut dismorfofobic. aceşti indivizi sunt caracterizaţi de: desconsiderarea şi violarea drepturilor altora. episoade depresive majore.

Are un comportament seducător şi provocator sexual.9. Pot avea o perturbare de identitate şi sentimentul cronic de vid interior. tulburări de dinamică sexuală. Profită de alţii pentru a-şi atinge scopurile. tentative de suicid. imaginii de sine şi afectului şi impulsivitatea manifestată prin cheltuieli abuzive. Are tendinţa de a dramatiza conţinutul vorbirii şi un stil de comunicare colorat. frustrărilor şi afectelor dramatice. necesitatea de admiraţie şi lipsa de empatie. Prevalenţa este mai mare la femei decât la bărbaţi. dar tulburarea probabil că este subdiagnosticată la bărbaţi. stimulare sau schimbare. Sunt manipulativi. Dintre aceste persoane. Comportamentul lor este imprevizibil. Este lipsit de empatie: este incapabil să cunoască sau să se identifice cu sentimentele şi necesităţile altora. Este mai frecventă la femei decât la bărbaţi. tulburări somatoforme. 9. putând exista repetate ameninţări cu suicidul. Catarsisul afectiv este facil. Este sensibil la critică. iar 40% au încă două diagnostice psihiatrice. Împrumută cu uşurinţă „temperatura” afectivă a anturajului în care se află fără să manifeste o empatie autentică faţă de ceilalţi. Tulburarea de personalitate histrionică Este caracterizată de emoţionalitate excesivă şi de căutare a atenţiei. acreditează exclusiv afectiv celelalte persoane împărţindu. Personalizează relaţiile. dar au o redusă disponibilitate de menţinere a acestora.7. orientaţi spre satisfacerea propriilor interese.5. Necesită admiraţie excesivă şi îşi subliniază repetat şi exagerat calităţile. abuz de substanţă. Tulburarea de personalitate borderline Caracteristica principală este instabilitatea relaţiilor interpersonale. 90% au un diagnostic psihiatric. Au frecvente reacţii impulsiv-agresive la incitaţii minime. Se entuziasmează facil şi efemer. Manifestă interes pentru noutate. tentative suicidare. pe lângă cel de tulburare de personalitate borderline. părând detaşaţi în comparaţie cu dramatismul evenimentelor trăite şi povestite (la belle indifference). episoade depresive majore. putere. mâncat excesiv. De asemenea. tulburări sexuale. uşor de influenţat. are sentimente ostile sau de invidie pe care le proiectează asupra interlocutorilor. alcoolism. Complicaţii: Tulburări de somatizare. Trăiesc sentimentul inconsistenţei sau dispersiei identităţii.i în „cei pe care îi iubesc şi cei pe care îi urăsc”. fantasme de succes nelimitat. relaţii sexuale dezorganizate etc. sfidător. În istoricul personal întâlnim acte autodistructive repetitive.2.2. se raportează că 10-15% au această tulburare. Tulburarea de personalitate narcisică Caracterizată prin grandoare. autolezarea. cu tulburările dispoziţiei şi cu uzul de alcool. Prevalenţa familială a tulburărilor dispoziţiei şi a tulburărilor legate de substanţe este crescută. Afişează o conduită . impresionabil. Are un comportament arogant. tulburări conversive. Dintre pacienţii care sunt în tratament. Date epidemiologice: Prevalenţa este în jur de 2% în populaţia generală. Date epidemiologice: Prevalenţa tulburării de personalitate histrionice este de 2-3%. joc patologic. Îşi schimbă rapid emoţiile care sunt superficiale. dependenţe medicamentoase. Prevalenţa tulburării de personalitate borderline este crescută la mamele pacienţilor borderline. Manifestă intoleranţă la ignorare sau periferizare. 9. Nu suportă singurătatea şi sunt instabili afectiv. Istericul se simte nemulţumit atunci când nu se află în centrul atenţiei. Are sentimentul de autoimportanţă.2. Indivizii alternează între extremele de idealizare şi devalorizare. episoade depresive. Se autoipostaziază în roluri extreme sau insolite. Se asociază cu tulburarea de somatizare.6. insucces sau pierdere. Are pretenţii exagerate de tratament favorabil şi supunere dorinţelor sale. Este sugestionabil. Apar manifestări frecvente de furie cu incapacitatea de a-şi controla mânia Au un comportament automutilant şi ameninţări recurente de suicid. Complicaţii: Episoade psihotice. Pot manifesta amnezia traumelor. tulburări disociative. Consideră relaţiile a fi mai intime decât sunt în realitate.

Tulburarea de personalitate dependentă Principala caracteristică este necesitatea excesivă de a fi supervizat. tulburări de dispoziţie. Îşi limitează relaţiile sociale la cei de care sunt dependenţi. Se consideră inapt social.8. Nu rareori poate avea sentimente ostile sau malefice. respingerea şi discriminarea. Date epidemiologice: Prevalenţa este de 0. Este suspectată o transmitere familială. Complicaţii: Tulburare de adaptare. fiind non-receptiv şi insensibil la opinii diferite. Posibilii factori predispozanţi includ tulburarea evitantă din copilărie sau adolescenţă sau o boală fizică (somatică) deformantă. Necesită ca alţii să-şi asume responsabilitatea pentru cele mai importante domenii ale vieţii lui. Au nevoie de aprobare. neatractiv şi se subestimează. fobia socială. Fac sacrificii în vederea obţinerii aprobării suportului şi îngrijirii. poate. eşecuri. securizare şi reasigurare. Manifestă reţinere în relaţiile intime de teama de a nu fi ridiculizat şi inhibat în relaţii noi din cauza sentimentelor de inadecvare. Are dificultăţi în a lua decizii simple fără reasigurări şi sfaturi din partea altora. Evită activităţile profesionale care implică un contact interpersonal semnificativ din cauza fricii de critică. Are dificultăţi în a-şi exprima dezaprobarea faţă de alţii de teama de a nu pierde aprobarea sau suportul acestora. 9. demnităţi. 2. abuzul şi dependenţa de droguri sau alcoolismul. tulburarea depresivă majoră. Este avid de titluri. Tulburarea de personalitate evitantă Caracterizată prin inhibiţie socială. Trăieşte intens. refuzul. Are tendinţa de a exagera eventualele riscuri. În populaţia din clinicile psihiatrice prevalenţa este de 2-16%. Merge foarte departe spre a obţine solicitudine până la punctul de a se oferi voluntar să facă lucruri care sunt neplăcute. Are nevoie de tandreţe. Complicaţii: Tulburări anxioase. Îi este exagerat de frică de a nu fi lăsat să aibă grijă de sine şi se simte lipsit de ajutor când rămâne singur. Au tendinţa de a interpreta orice contrariere sau dezaprobare ca expresia neîncrederii sau incapacitării sale. Date epidemiologice: Tulburarea este mai prevalentă la femei decât la bărbaţi. dezaprobare sau respingere. 9.5% din totalul tulburărilor de personalitate. Tulburarea este frecventă. sentimente de insuficienţă şi hipersensibilitate la evaluare negativă.2. tulburare somatoformă. Deşi îşi doreşte să fie acceptat şi simpatizat. trăind o stare de aprehensiune sau de anxietate persistentă şi limitativă. emfatică. onoruri.9. evită şi îi este teamă să iniţieze noi relaţii interpersonale. dureros inacceptarea. Acordă altora girul propriilor sale responsabilităţi. episoade psihotice tranzitorii. inferior celorlalţi. Au stimă de sine redusă şi îşi subestimează calităţile şi disponibilităţile proprii. sfaturi sau îndemnuri. tulburare anxioasă. de acceptare şi de susţinere. Le este teamă de a fi abandonat.5-1% din populaţia generală. care duce la un comportament submisiv şi adeziv şi la frica de separare. Prezintă teama de a nu fi criticat sau umilit în public. pericole. de 10%. pe care le proiectează asupra interlocutorilor. tulburare depresivă. Caută urgent o altă relaţie drept sursă de supervizare când o relaţie strânsă se termină. fiind extrem de interpretativ şi hipersensibil faţă de comentariile celorlalţi.distantă. dar se consideră că tulburarea este semnificativ mai frecventă decât arată această cifră şi este posibil ca numărul de persoane afectate să fie în creştere. arogantă. . Complicaţii: Tulburarea distimică. reducându-şi sau chiar anulându-şi ini-ţiativele. Date epidemiologice: Prevalenţa constatată este de sub 1% din populaţia generală. Este ezitant în a-şi asuma riscuri ori în a se angaja în activităţi noi pentru a nu fi pus în dificultate. S-au raportat şi cifre mult mai ridicate. ranguri care consideră că i se cuvin.2. constituind. manifestând o toleranţă excesivă faţă de persoana investită ca protector.

Este critic şi acuzator faţă de sine. a locuinţei. . Este pesimist şi are predispoziţie către sentimente de vinovăţie şi remuşcare. abuzul de alcool. Dispoziţia obişnuită este dominată de amărăciune. Este într-o relaţie de dependenţă ostilă cu persoana semnificativă cu care se află în relaţie. perfecţionism şi control mental şi interpersonal în detrimentul flexibilităţii. temporizarea îndeplinirii sarcinilor. valori. tulburare hipocondriacă. tulburări anxioase. tulburare depresivă majoră. etică. Nu se cunoaşte epidemiologia tulburării. Sunt ambivalenţi în deliberări. Este hiperconştiincios. Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă Caracteristicile principale ale acestei tulburări de personalitate sunt rezistenţa la solicitări sau îndemnuri însoţită de amânarea răspunsului la rugăminţi sau solicitări.2. Are o stimă de sine scăzută. inflexibilitate. deschiderii şi eficienţei. lipsă de bucurii. liste. Prezintă perfecţionism care interferează cu îndeplinirea sarcinilor. Pasiv agresivul formulează indirect sau chiar disimulează cererile pe care le face şi dorinţele pe care le exprimă. mergând până la excluderea activităţilor recreative şi amiciţiilor.9. rigori sau stil de viaţă. depresie majoră. Complicaţii: Suicidul. În mod deplasat critică şi „veghează” cu atenţie persoana care reprezintă autoritatea în grupurile din care face parte. Sunt militanţi ai standardelor înalte autoimpuse şi în aceeaşi măsură sunt foarte exigenţi cu ceilalţi. Prezintă frecvent ruminaţii anxioase şi depresive. având tendinţa de a le impune propriile standarde. organizare sau planuri în aşa fel încât obiectivul major al activităţii este pierdut. simţindu-se inadecvat şi lipsit de valoare. conservatori. Verbalizează acuze exagerate şi persistente de ghinion personal. Refuză se delege sarcini sau să lucreze cu alţii în afara situaţiei când aceştia se supun stilului său.10. fiind adepţi ai stabilităţii. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă Caracterizată de preocuparea către ordine. 9. Tulburarea de personalitate depresivă Se caracterizează prin gânduri şi comportamente depresive. veselie şi spontaneitate.2. a locului de muncă. dezvoltări delirante de tipul delirului de relaţie. Apare în mod egal la bărbaţi şi femei. iritabilitate şi cinism faţă de colegi. ordine. Are cvasipermanent un aer posomorât. reguli. Nu au încredere în forţele proprii şi au o stimă de sine scăzută. Este negativist şi critic în legătură cu alţii. Manifestă teamă de schimbare a activităţii cotidiene. nefericit. Adoptă un stil avar de a cheltui în ideea de a fi pregătit financiar în orice situaţie neprevăzută. Este preocupat de detalii. Complicaţii: distimie.Este excesiv de devotat muncii şi productivităţii. Tulburarea se diagnostichează mai frecvent la copiii mai mari din familie. Are un comportament frecvent lamentativ.11. Concordanţa este crescută la gemenii monozigoţi. compromis şi corupţie. scrupulos şi inflexibil în probleme de morală. distimia. Au incapacitate în a exprima sentimente tandre având puţine relaţii interpersonale.2. având impresia că sunt neînţeleşi şi insuficient apreciaţi. Sunt cvasipermanent îmbufnaţi şi certăreţi manifestând resentimente şi invidie.12. Date epidemiologice: apare probabil în familiile cu depresie. alternând între sfidarea ostilă şi remuşcări. Este probabilă transmiterea familială. 9. intoleranţă faţă de indiferenţă. Date epidemiologice: Prevalenţa este mai mare la bărbaţi decât la femei. Complicaţii: Schizofrenie.

dar din punct de vedere clinic este considerat ca o suferinţă psihotică exterioară. 10. Dar. indiferent dacă acestea erau provocate din exterior sau interior. „interiorului” psihismului bolnavului. Clasificarea psihozelor Bogăţia descrierilor psihopatologice din psihiatria clasică. pe de o parte. unele a căror valoare este discutabilă (criteriul gravităţii. • Comportamente inadecvate. de ce nu. bizare. Tulburări delirante 10.3. Altfel spus. neorganice). psihozele halucinator-delirante. Termenul de psihoză cuprinde un cadru larg de entităţi nosografice care se referă. schizofrenia. pe de altă parte. tulburările delirante şi tulburările afective). limbaj etc.se o etiologie somatică. psihogene. acestea erau pur şi simplu denumite în funcţie de presupusul agent cauzal sau de situaţia în care apăreau ori . Tulburările afective 10. Conceptul de psihoză Până la DSM III.2. în linii mari. s-au căutat criterii psihopatologice care să definească endogenitatea. bolile afective.) şi a cărui trăsătură fundamentală este incomprehensibilitatea. exogenă. Conceptul de psihoză 10. le vom menţiona pe următoarele: • Pierderea capacităţii de autoapreciere a propriei suferinţe. a condus multiple încercări de a clasifica psihozele. De exemplu. • Existenţa ideaţiei delirante. tulburarea schizo-afectivă. dar şi lipsa unei sistematizări clare. • Incapacitatea de a distinge între experienţa subiectivă şi realitate. înţelegându. criteriul evolutiv. • Apariţia tulburărilor de percepţie (halucinaţii. Pentru a sistematiza (şi. iluzii).4. Nu putem vorbi despre psihoze fără să facem referire la conceptul de endogenitate.10. ei au provocat o serie de confuzii. sistemele de clasificare includeau categoriile de boli mintale: psihoze şi nevroze. Schizofrenia 10. psihozele fiind împărţite în psihoze endogene (cu cauză organică) şi exogene (funcţionale. Iniţial. un delir uremic (creşterea acidului uric şi ureei în insuficienţa renală) este endogen (are originea în corp). deşi din punct de vedere semantic termenii de endogen şi exogen sunt clari. Psihozele endogene cuprind schizofrenia. modelul psihotic presupune dezorganizarea globală a persoanei tradusă prin distrugerea unităţii psihice şi pierderea contactului cu realitatea. psihoza afectivă (maniaco-depresivă).1. Psihoza instaurează o dezordine mintală care se manifestă în plan expresiv (prin comportament. Prima utilizare a acestui termen aparţine lui Moebius în 1893 care grupează bolile în boli exogene şi endogene în funcţie de cauzele bolii care ţin sau nu de individ. Mai târziu. la formele mai severe de boală psihică din care fac parte (tulburările mintale organice. Noţiunea de endogenitate se referea iniţial la leziunile organice ale creierului. criteriul etiologic). • Gândire ilogică.1. Pentru definirea mai precisă a termenului au fost propuse numeroase criterii. Psihozele. a simplifica lucrurile). iar prin endogenie se consideră că factorii care le produc se datorează structurii dinamice a personalităţii bolnavului.

psihoze infecţioase (în sifilis. Criterii de diagnostic dsm iv pentru tulburarea delirantă A. psihoze gravidice (psihoza puerperală. marihuana etc. clasificarea bolilor mintale cuprinse în trecut sub termenul de psihoză arată astfel: • Tulburare psihotică indusă de alcool. − Psihozele delirante nonschizofrenice: paranoia. iar comportamentul nu este în mod straniu sau bizar. înşelat de soţie/soţ ori de a avea o maladie. Idei delirante nonbizare (adică implicând situaţii care survin în viaţa reală. Tulburarea delirantă include sub această denumire următoarele psihoze delirante cronice neschizofrenice: • Paranoia. psihoza epileptică.evoluţia pe care o parcurgeau. D. psihoza de detenţie. droguri) sau ale unei boli. • Tulburare psihotică indusă de substanţă (amfetamine. Dificultatea definirii psihozei. medicamente. • Psihoza paranoidă. boli microbiene şi virale febrile etc. tulburarea psihotică datorată unei condiţii medicale generale. . Astfel. alte substanţe sau substanţe necunoscute). În prezent. dar ele trebuie să fie prezente cel puţin 3 luni.). trăsăturile puţin comune a entităţilor pe care le cuprinde şi faptul că clasificarea unei tulburări ca psihoză ar fi mai săracă în informaţii decât clasificarea ca tulburare distinctă în cadrul psihozelor (ex. cum ar fi faptul de a fi urmărit. durata lor a fost scurtă în raport cu durata perioadelor delirante. alcool. psihoza postpartum şi psihoza de lactaţie). • Tulburarea afectivă (tulburarea bipolară). psilocibina. psihoze vasculare. tulburarea delirantă. Notă: Halucinaţiile tactile şi olfactive pot fi prezente în tulburarea delirantă dacă sunt în raport cu tema delirantă. E. delirul pasional sau de gelozie). iubit de la distanţă. infectat.. sedative. În afara impactului ideii (ideilor) delirante. halucinogene. parafrenia. opiacee.). Pelagra – carenţa de vitamina C). Dacă episoadele afective au survenit concomitent cu ideile delirante. inhalante.. folosirea de psihodisleptice – LSD. psihoza copilului – autismul etc. Tulburări delirante Definiţie Tulburare în care ideile delirante de lungă durată reprezintă unica sau cea mai pregnantă caracteristică clinică şi nu poate fi clasificată ca fiind o tulburare organică. tulburarea schizoafectivă. psihozele carenţiale (avitaminoze. ex. psihoza isterică.2. psihoze traumatice. 10. cocaină. Nu sunt satisfăcute niciodată criteriile A pentru schizofrenie. tulburarea psihotică scurtă. psihoze senile sau de involuţie. • Schizofrenia şi alte tulburări psihotice (tulburarea schizofreniformă. reacţiile psihotice-bufeele delirante. tulburarea psihotică indusă. au fost descrise psihoze acute. phenczclidină. tulburare psihotică fără altă specificaţie).. cu durată de cel puţin o lună). − Psihozele schizofrenice. Pe lângă acestea au fost descrise psihozele endogene care formau „marea psihiatrie”: − Psihoza maniaco depresivă. hipnotice sau anxiolitice. delirurile constituie cea mai proeminentă trăsătură clinică. otrăvit. psihoze endocrine (apărute în tulburările hormonale severe). Tulburarea nu se datorează efectelor directe ale unei substanţe (ex. afectivă sau schizofrenie. psihoze toxice (provocate de acumularea de metale. C. delirul senzitiv de relaţie. În ICD 10. psihozele delirante sistematizate (delirul de interpretare. B. schizofrenie) i-a determinat pe autorii americani ai manualelor de clasificare a bolilor mintale să renunţe la termenul de psihoză începând cu DSM III. cu evoluţie cronică prelungită şi psihoze intermitente. psihoze exotice (din ţările calde). funcţionalitatea individului nu este deteriorată semnificativ. psihoza familială de contagiune (delirul indus). cannabis.

Persoana. Efortul de a contacta obiectul ideii delirante (prin apeluri telefonice. Elementele definitorii sunt realizate de: − delir cronic bine sistematizat nehalucinator. colegi). râd de nenorocirile sale. Debutul este marcat de obicei de circumstanţe umilitoare. vizite şi chiar supraveghere sunt frecvente. în special bărbaţii. Ideea delirantă se referă adesea la o dragoste romantică. Mai rar. timizi. − discrepanţă între aspiraţii şi posibilităţi. vecini. Paranoia Este o tulburare care era descrisă ca o psihoză cronică endogenă care constă în evoluţia continuă a unui sistem delirant durabil şi impenetrabil la critică. − Juxtapunerea unei lumi imaginare realului. deşi. are de regulă un statut mai înalt (ex. vârstnicii celibatari.. persoana crede că ar avea un mesaj special de la o divinitate). voinţei şi acţiunii. • Delirul senzitiv de relaţie. timoraţi. declanşat brusc de conflictul dintre bolnav şi anturajul imediat (familie.• Parafrenia (tardivă). pe când în eşantioanele medico-legale cei mai mulţi indivizi sunt bărbaţi). Delirul apare frecvent la subiecţii rezervaţi. Cei mai mulţi indivizi cu acest subtip în eşantioanele clinice sunt femei. dezvoltându-se insidios pe fondul conservăriicomplete a ordinii şi clarităţii gândirii. în raport cu care se are această convingere. Psihoza paranoidă este în prezent asimilată cu tipul de persecuţie din tulburările delirante. cum sunt femeile în vârstă. . ocazional. Tipul erotoman. − Predominanţa limbajului asupra acţiunii. îl arată cu degetul etc. individul poate avea ideea delirantă că ar avea o relaţie specială cu o persoană marcantă (ex. a. mai degrabă decât la atracţia sexuală. Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie faptul că o altă persoană este îndrăgostită de individ(ă).. Subtipuri de tulburare delirantă Tipurile de tulburare delirantă pot fi specificate pe baza temei delirante predominante. − personalitate premorbidă specifică (rigidă. hipertrofie a eu-lui). Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie convingerea că are un mare (dar nerecunoscut) talent sau perspicacitate ori că a făcut o mare descoperire. scrisori. această tulburare este un delir de interpretare care se instalează insidios pe fondul unei personalităţi premorbide senzitive. Ideile delirante de grandoare pot avea şi conţinut religios (ex. eşecuri sentimentale care rănesc orgoliul crescut al subiectului. Delirul senzitiv de relaţie Descrisă de Kretschmer. Tipul de grandoare. cadouri. cu pondere majoră a imaginarului. un consilier al preşedintelui) ori că ar fi o persoană marcantă (în care caz respectivul poate fi considerat drept impostor). vin în conflict cu legea în eforturile lor de a urmări obiectul ideii lor delirante sau în efortul lor necugetat de a-l „salva” de la un pericol imaginar. Elementele definitorii sunt realizate de: − Caracterul fantastic al temelor delirante. persoana respectivă poate ţine secretă ideea delirantă. în care bolnavul continuă să se adapteze bine. b. dar poate fi şi una complet străină. necăsătorite.. idealizată şi la uniune spirituală. Delirantul senzitiv are brusc revelaţia că persoane din anturaj îi cunosc gândurile ascunse. Unii indivizi cu acest subtip. o persoană faimoasă sau un superior de la serviciu). este un delir „de relaţie”. Parafrenia Înglobează un grup de psihoze endogene cronice caracterizate prin luxurianţa fantastică a producţiei delirante în contrast cu buna adaptare la mediu. − Menţinerea îndelungată a nucleului personalităţii. cu pulsiuni sexuale inhibate.

e. • Comportament litigios. g. gură. neglijenţa vestimentară sau pete pe pătură) care sunt colectate şi utilizate spre a-şi justifica delirul. • Dispoziţie disforică. În alte cazuri. că este infestată cu insecte pe sau sub piele. f. otrăvită sau drogată. Persoana cu tulburare delirantă îşi confruntă de regulă partenerul(a) şi încearcă să intervină în presupusa infidelitate (ex. violent. Epidemiologie. La această convingere se ajunge fără o cauză reală şi se bazează pe idei incorecte susţinute de aşazise dovezi (ex. Incidenţa este de 0. tulburarea delirantă este cronică cu intensificări şi diminuări ale preocupărilor referitoare la convingerile delirante. În general. ci apar elemente din mai multe teme. Indivizii cu idei delirante de persecuţie sunt adesea plini de resentimente şi coleroşi şi pot recurge adesea la violenţă contra celor care cred ei că iau ofensat.. dar alte studii nu au remarcat nicio relaţie familială între tulburarea delirantă şi schizofrenie.c. de serviciu. Tipul nespecificat. Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului persoanei o constituie faptul că soţul (soţia) sau amantul (amanta) persoanei este infidel(ă). Tipul de persecuţie este cel mai frecvent subtip. • Probleme legale. d. fiind responsabilă de 1-2% din internări. îl(o) urmăreşte în secret. fără o componentă de persecuţie sau de grandoare notabilă). date de evoluţie şi prognostic Tulburarea delirantă este relativ rară în mediile clinice. Vârsta la debut este în general perioada adultă medie sau târzie (media 34-45 ani). Tipul de persecuţie. perioade de remisiune completă pot fi urmate de recăderi. că anumite părţi ale corpului său sunt diforme sau hidoase (contrar oricărei evidenţe) ori că părţi ale corpului (ex. înşelată.. iritabilă. Tipul de gelozie. • Stare coleroasă. tratată cu răutate sau vexată sau obstrucţionată în urmărirea obiectivelor sale pe termen lung. Studiile epidemiologice şi clinice sugerează faptul că anumiţi factori de risc sunt relevanţi în apariţia acestei tulburări: . restrânge autonomia partenerului de viaţă.. rect sau vagin. Prevalenţa este de 24-30 la 100 000 de locuitori. • Idei de referinţă. Tipul mixt. Factori etiopatogenici implicaţi în apariţia tulburării Cauza tulburării delirante este necunoscută..7 – 3 la 100 000 de locuitori. idei delirante de referinţă. Alteori. Elemente şi tulburări asociate • Probleme sociale. investighează amantul(a) presupus(ă). Tipul somatic. Nucleul delirului îl constituie adesea o injustiţie oarecare care trebuie remediată prin acţiune legală („paranoia cverulentă”). Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului implică funcţii sau senzaţii corporale. Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului implică convingerea persoanei că se conspiră împotriva sa. maritale. Evoluţia este foarte variabilă. Acest subtip se aplică atunci când nu predomină nicio temă delirantă. urmărită. îşi atacă soţul(soţia)). Ideile delirante somatice pot surveni în diverse forme. Mici umilinţe pot fi exagerate şi deveni nucleul unui sistem delirant. Acest subtip se aplică atunci când convingerea delirantă dominantă nu poate fi clar stabilită sau nu se înscrie în tipurile specificate (ex. • Episoade depresive. intestinul gros) nu funcţionează. că are paraziţi interni. Unele date sugerează că tulburarea delirantă este mai frecventă printre rudele indivizilor cu schizofrenie. adesea fără recădere ulterioară. Cele mai frecvente constau din convingerea persoanei că ea emite un miros urât din piele. că este spionată. iar persoana afectată se poate angaja în tentative repetate de obţinere a satisfacţiei prin apel la tribunale şi la alte agenţii guvernamentale. tulburarea se remite în decursul a câteva luni.

10. CO.). boli tiroidiene şi de corticosuprarenală etc. Trăsăturile paranoide incluzând tipuri de idei delirante întâlnite în această tulburare pot apărea într-un număr mare de condiţii medicale dintre care enumerăm câteva: • Tulburări neurologice (tumori cerebrale. factori precipitanţi. • Unele medicamente.).). • Infecţii (SIDA.). Investigaţii psihologice specifice Examinarea psihică obişnuită trebuie completată cu obţinerea informaţiilor legate de: • Tipul debutului. condamnări. emigrare etc. comportament profund dezorganizat sau catatonic. demenţă. mediu ostil. schizofrenia este o boală a cărei gravitate ar putea fi pe scurt caracterizată prin următoarele trăsături: . deficienţă de vitamină B12 sau folaţi. • Istoric psihiatric (cronicitatea. izolare.). • Istoricul personal (injurii pre sau postnatale. pierderea auzului etc. halucinaţii. • Abuz de alcool şi droguri. probleme cu poliţia. • Emigrare recentă. probleme legale. Din punct de vedere etimologic. simptome negative)”. schizofrenia este definită ca o: „Tulburare mintală care durează cel puţin şase luni şi presupune pentru cel puţin o lună existenţa unei stări de boală (adică existenţa a două sau mai multe simptome dintre următoarele: idei delirante. • Alte boli psihiatrice. dezorganizarea vorbirii. sifilis. boli cerebrovasculare. dismorfofobie. tratamente urmate şi răspuns la tratament).• Vârsta avansată.). tulburare obsesiv – compulsivă. cuvântul schizofrenie provine din skhizein = a despica. encefalită virală etc. asalturi). spirit. boli cardiovasculare. Iniţial denumită „demenţa precoce” pentru incapacitatea severă în funcţionalitatea zilnică pe care o produce (demenţă) şi având în mod tipic un debut în adolescenţă (precoce). • Severitatea tulburării. • Deteriorarea senzorială/ Izolarea. schizoidă sau evitantă).3. infecţii cerebrale etc. abuzuri în copilărie. consum de alcool sau droguri.). • Consecinţele simptomelor prezente (tentative de suicid sau homicid. • Istoric medical (traumatisme craniocerebrale. • Istoricul familial. HIV. • Probleme legale (litigii. droguri şi alcool. • Trăsăturile de personalitate. • Prezenţa altor tulburări psihiatrice (depresie. Schizofrenia Definiţie. În manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM IV. • Personalitatea premorbidă (teste de personalitate). mercur etc. periculos. a rupe + phren = suflet. • Boli metabolice şi endocrine (hipoglicemie. • Istoricul familial. fluctuaţiile simptomatologiei. • Intoxicaţii (arsenic. • Izolarea socială. tulburare de personalitate paranoidă. refuzul hranei sau apei în ideile de otrăvire etc.

• Negative: diminuarea funcţiilor normale.• Distruge coeziunea şi unitatea conştiinţei şi personalităţii. S-a concentrat pe simptomele caracteristice. fragmentat. Simptomele fundamentale ale lui Bleuler: • Asociaţii patologice. Simptomele schizofreniei pot fi subdivizate în trei dimensiuni: 1. Psihismul îşi pierde unitatea. Dezorganizarea comportamentului. Dezorganizare: Dezorganizarea vorbirii. Bolnavul este „…un suflet frânt care reflectă realitatea ca o oglindă spartă” (fiecare fragment altceva). Un concept mai lărgit. Prezentare clinică Schizofrenia este o boală complexă care nu are o singură trăsătură definitorie. • Bolnavul pierde contactul vital cu realul (Minkowski). Heterogenitate: grupul schizofreniilor. Dimensiunea psihotică: Idei delirante. emoţie. 3. . • Ambivalenţă. abulie. activitate motorie. • tipuri specifice de idei delirante şi halucinaţii (Schneider). personalitate. cufundat în lumea gândurilor. Inexistenţa „restitutiom ad integrum”. BLEULER: SIMPTOME FUNDAMENTALE A renumit boala SCHIZOFRENIE. Este o boală catastrofică denumită şi „ Cancerul bolilor mintale”. • Afectivitate tocită. 2. O altă modalitate de a împărţi simptomele schizofreniei este în grupuri de simptome polare: • Pozitive: distorsiuni sau exagerări ale funcţiilor normale. Posibila revenire parţială. Are o mare probabilitate să rămână cronică. • Abulie. Principala trăsătură clinică a schizofreniei este poate aceea că psihismul pacientului pare rupt. • Autism. disociat.5-1% din populaţie. iar diferitele aspecte ale psihismului reflectă în mod individual aspectele realităţii. • Are o frecvenţă importantă – 0. Această disociere apare între ins şi ambianţă care. Negative: Sărăcirea vorbirii. A subliniat fragmentarea gândirii. se rupe de realitate şi intrapsihic – între principalele funcţii şi procese psihice. • Are o rată de suicid de 10%. Afect nepotrivit. Simptomele caracteristice ale schizofreniei în viziunea principalilor psihiatri care au aprofundat această boală sunt: • sărăcire emoţională. Halucinaţii. • Atenţie tulburată. • gândire fragmentată. ci multiple simptome caracteristice din domenii multiple: cogniţie. pierderea unităţii identităţii (Kraepelin). inabilitatea de raportare la lumea externă (Bleuler).

la celălalt pol situându-se raptusul catatonic reprezentând o forma maximă de agitaţie-psihomotorie. să aibă relaţii intime familiale. În această formă de schizofrenie se descriu negativisme active şi pasive. • Dezorganizare comportamentală: pacientul este într-o continuă deplasare. să-şi formeze prietenii. pe care clasicii o denumeau „euforie Tipuri de halucinaţii • auditive • vizuale • tactile • olfactive • kinestezice Tipuri de idei delirante • de persecuţie • de grandoare • mistice • de gelozie • somatice 2. în general prezintă mutism. va rămâne în acea poziţie pentru o lungă perioadă de timp. absolut detaşat. cel în cauză devenind dezorganizat în gânduri şi comportament. această formă clinică (denumită în trecut schizofrenie hebefrenică) se caracterizează printr-o dezorganizare ideativă şi comportamentală masivă. În modelul clasic. SCHIZOFRENIA CATATONICĂ Este o formă clinică caracterizată prin tulburări psihomotorii. Pacientul trece brusc de la o idee la alta aşa încât nu se înţelege ce vrea să spună. e prezentat ca opoziţionism. Extremele tulburărilor psihomotorii sunt. starea de stupor în care pacientul este complet imobil. − pare a fi mai frecventă la bărbaţi. fără legătură. halucinaţiile şi ideile delirante sunt de mai multe tipuri: Importanţa simptomelor negative constă în faptul că ele deteriorează capacitatea pacientului de a funcţiona zilnic: să aibă un serviciu. Pacientul pare dispus. iar atunci când este plasat într-o anumită poziţie. • Dezorganizare ideativă se traduce prin incoerenţă masivă. După cum sugerează numele. în mişcare. pe de o parte. severă. Această incoerenţă nu este prezentă doar la nivelul ideilor. Negativismul în schizofrenia catatonică este: • greşit definit şi prezentat. de o bună dispoziţie surprinzătoare. . care îl face să fie extrem de periculos. parcă ar fi întrun fel de investigare. să frecventeze şcoala. pacientul este catatonic şi prezintă flexibilitate ceroasă ceea ce presupune că este ca o statuie de ceară. FORME CLINICE DE SCHIZOFRENIE Formele clinice tradiţionale cuprind pacienţii în funcţie de simptomele predominante. ci şi al cuvintelor spuse la întâmplare. Ele sunt utile pentru predicţia prognosticului funcţionalităţii sociale şi ocupaţionale şi a răspunsului la tratament. 1. o izbucnire a pacientului. − debutul în general brusc printr-o schimbare frapantă a conduitei. amuzat. SCHIZOFRENIA DEZORGANIZATĂ − apare în adolescenţă/la oamenii foarte tineri.În ceea ce priveşte simptomele pozitive. acontextuală.

dar tabloul clinic actual nu prezintă simptome psihotice pozitive notabile (ex. • o scădere până la anulare a funcţionalităţii profesionale şi sociale. 3. Ecopraxia constă în repetarea gesturilor interlocutorului. iar trăsăturile distinctive mai stabile de-a lungul timpului. a cuvintelor şi frazelor spuse de o altă persoană. dimpotrivă. • o scădere a capacităţii de rezonanţă afectivă. • o însingurare. furia. stereotipii. sunt puţin frecvente şi vagi. caracteristic. Alte trăsături cuprind manierisme. combativitate sau. Trăsăturile asociate ideilor delirante şi halucinaţiilor sunt: anxietatea. Apare o retragere socială marcată. atunci când apar. pacienţii pot scrie memorii. Deşi indivizii cu acest pattern simptomatic sunt identificaţi ca având un subtip particular de schizofrenie. Debutul schizofreniei paranoide tinde să fie mai târziu în cursul vieţii decât la celelalte forme. ci printr-o gamă largă de simptome negative: • o scădere a capacităţii voliţionale. viaţa pacientului ajunge în pericol prin nealimentare. SCHIZOFRENIA REZIDUALĂ Această formă presupune că a existat în trecut cel puţin un episod acut de schizofrenie. • un fenomen incomprehensibil. dar ele nu mai sunt marcate. Ecolalia este o repetare lipsită de sens. Ecomimia presupune imitarea expresiei mimice a interlocutorului. De asemenea. azi este din ce în ce mai rară datorită intervenţiei rapide şi eficiente a medicaţiei neuroleptice. 4.• depăşeşte disponibilitatea voliţională a persoanei. dezorganizare a vorbirii). Halucinaţiile şi ideile delirante. • negativismul alimentar este o problemă de intervenţie psihofarmacologică de urgenţă. izolare. niciun mijloc de convingere/constrângere. 6. 5. pacientul supunându-se automat ordinelor terapeutului. denunţuri. • o anumită detaşare. poate apărea o sugestibilitate crescută. Deşi această formă se întâlnea frecvent în urmă cu câteva decenii. • un comportament autist. supunere automată. Pot fi prezente idei excentrice sau bizarerii de comportament. nu poate da rezultate. SCHIZOFRENIA PARANOIDĂ Simptomele dominante ale acestei forme sunt ideile delirante de persecuţie sau grandoare. funcţionalitatea ocupaţională şi capacitatea de a trăi independent sunt superioare celor ale bolnavilor cu alte tipuri de schizofrenie. legate de cele mai multe ori de conţinutul temei delirante. idei delirante. ambivalenţa sau inversiunea afectivă. ca „de papagal”. el nu poate da curs invitaţiei. halucinaţii. Sub influenţa ideilor delirante. aplatizarea afectului. parte din evoluţia acestei boli. simptomatologia reziduală pe care o prezintă face. abulie. având cel mai bun prognostic dintre toate formele clinice de schizofrenie. Aceşti pacienţi prezintă scoruri puţin modificate la testele neuropsihologice. de fapt. devenind astfel periculoşi. cel mai adesea auditive. SCHIZOFRENIA NEDIFERENŢIATĂ . retragere socială. nu se opune. pot trece la măsuri de apărare faţă de presupusele ameninţări. Dimpotrivă. SCHIZOFRENIA SIMPLĂ Această formă clinică de schizofrenie nu se distinge printr-un element clinic semnificativ.. ordinelor interlocutorului. • ca dovadă că este în imposibilitatea de a da curs unei comenzi în plan verbal sau motor. Frecvent apar iluzii şi halucinaţii.

• Raportul bărbaţi / femei = 1. • fraţi non gemeni ai pacientului schizofren – 8%. • copii a doi părinţi schizofreni – 40%. • Vârsta de debut mai mică la bărbaţi. precum şi gradul de afectare. mentală şi a întregii personalităţi mai mult sau mai puţin accentuată. • Prevalenţa la populaţii specifice: • generală –1%. − Evident. aşadar. de a soluţiona. de a schimba mesaje în situaţie. După remiterea manifestărilor acute. • copii cu un părinte schizofren – 12%. pentru a se preciza modul în care este afectată structura personalităţii. pacientul va fi investigat şi când se află sub terapie medicamentoasă. aşa cum apare ea ca simptom în boală. − cazuri de remisiune. ca instrument în evaluarea cantitativă şi calitativă a defectului psihologic. Epidemiologie. psihoticul schizofren se păstrează într-un registru de regresie. în special. ci dintr-o dificultate de a se raporta la celălalt şi la o situaţie. cu excepţia ţărilor nordice unde prevalenţa este mai mare. de persoane bolnave la un moment dat într-o populaţie)= 0. • gemeni monozigoţi ai pacientului schizofren – 47%.5 – 1% Incidenţa (nr.2. de precizare şi apreciere a capacităţilor restante. debutul stabilizării remisiunii. în funcţie de intensitatea patologiei. aşa cum apare ea ca modalitate a individului de a alege. în majoritatea cazurilor. date de evoluţie şi prognostic • Prevalenţa (nr. în: − cazurile de debut ca adjuvant în diagnosticul diferenţial.2% Nu diferă în raport cu zona geografică. • Femeile dezvoltă mai mult simptomatologie afectivă. de la . • Prevalenţa pe viaţă (o persoană dintr-o sută poate face schizofrenie la un moment dat) = 0. atitudinea schizofrenului stă sub semnul bolii sale. de a răspunde la o anumită situaţie-stimul. investigaţia psihologică (dealtfel. • gemeni dizigoţi ai pacientului schizofren – 12%. psihoterapie de grup. în funcţie de intensitatea fazei acute. în perspectiva reintegrării sociale a bolnavului (în activitatea anterioară a bolii sau într-o terapie ocupaţională. ci registrul latent. în ultimă instanţă. Există o corelaţie între manifestarea psihologică. imposibilă datorită lipsei de cooperare. şi manifestarea într-o probă dată. este însă necesară suprimarea acesteia cu 24 ore înainte de investigare. psihoterapie analitică de grup etc. Încercări mai noi de clasificare a schizofreniilor pun accentul pe tipul tulburărilor şi pe aspectul cognitiv al acestora. Investigarea psihologică a schizofrenului este utilă. în regim instituţionalizat. acela în care manifestarea se articulează şi din care îşi extrage conţinuturile. halucinaţii auditive şi mult mai rar simptome negative. de îmbolnăviri noi pe an)= 1/10 000 • Debutul majoritar între 20-35 de ani.Desemnează în general o categorie care cuprinde indivizii ce nu pot fi plasaţi în niciuna din categoriile precedente sau care întrunesc criterii pentru mai mult decât o singură formă clinică. Atitudinea schizofrenului în şedinţa de investigare psihologică este o atitudine modificată. Schizofrenul cooperează greu nu dintr-o intenţionalitate negativăconştientă. − pentru evaluarea persoanei (personalităţii) în perspectiva unui tratament psihoterapeutic (cura analitică.). şi alte investigaţii) este. ambulatoriu sau unitate de cronici). În puseul acut. Investigarea psihologică nu vizează registrul manifestărilor evidente.

cognitive. mai ales. Pentru evaluarea eficienţei cognitive există diferite teste de atenţie. prelungite şi „infirmizante” ale dispoziţiei şi afectivităţii care sunt asociate cu disfuncţii comportamentale. Scurtă prezentare clinică Pacienţii cu boală bipolară diferă de cei cu alte forme de depresie. psihologice. de euforie sau iritabilitate extremă care se dezvoltă în decurs de câteva zile până la o deteriorare gravă. Hiperactivitate şi planuri excesive. PMD debutează. cunoscută în termeni medicali ca boala afectivă bipolară. înaintea vârstei de 35 de ani.dificultatea intrării în relaţie până la cooperarea minimă. Tulburarea afectivă bipolară Definiţie Psihoza maniaco-depresivă (PMD). măsura participării. Boala a fost separată de Kraepelin (1889) de celelalte psihoze. prin modul lor de a oscila între depresie şi manie. deci în situaţie. Tulburările afective Tulburările afective sunt caracterizate prin exagerări pătrunzătoare. modificările acestui comportament şi. 10. frizând incoerenţa şi plasând pacientul în afara relaţiei şi a situaţiei. sau doar episoade expansive (10%). Lipsa puterii de concentrare: . acestea fiind o expresie a distorsiunilor generate de boală. expansiv sau iritabil. în activitate. SIMPTOMELE FAZEI MANIACALE Un mod de a se simţi excesiv de bun. tragedii) nu poate schimba această stare de fericire. acestea apar când dispoziţia se inversează. celebrităţi. însă cu puţină aplicabilitate în clinică. insomnii. reluările şi referinţele personale. Necesitatea redusă de somn. întreruperile. euforic. Euforia se poate schimba rapid în iritare sau furie. EPISODUL MANIACAL Pacienţii care se află în faza maniacală simt mai curând un atac brusc de exaltare. tulburarea afectivă bipolară (denumită şi psihoza maniaco-depresivă) şi tulburarea distimică. Cealaltă este tulburarea afectivă unipolară (doar cu episoade depresive sau maniacale). chiar dacă.1. participare în numeroase activităţi care pot conduce la rezultate nedorite. 10.1. În şedinţa de investigare se vor observa atent comportamentul schizofrenului. Un comportament sexual anormal (libidou crescut. este cea mai dramatică formă de manifestare a tulburărilor afective.4. aparent. De obicei. În accepţia lui Kraepelin boala se caracterizează prin episoade maniacale şi depresive care survin la acelaşi pacient. dezinhibiţie sexuală). în mod necontrolat. de la apelul nonverbal la sprijinul examinatorului până la comentariile. dar legătura dintre melancolie şi manie a fost observată de Hipocrate şi Areteu din Capadocia. Durata în timp a acestui ciclu variază de la o persoană la altă persoană. Exprimă numai optimism nejustificat şi o lipsă de discernământ. Uneori aşa se întâmplă (în aproximativ 20 – maximum 25% din cazuri). Încrederea în sine creşte până la delir de grandoare în care persoana consideră că are legături speciale cu Dumnezeu. Fuga de idei. separate prin perioade normale. Există aşa numitele stări mixte care amestecă elemente depresive cu elemente de excitaţie. în general. neurochimice şi psihomotorii. iar în aproximativ 75% din cazuri pacienţii fac sau doar episoade depresive (90% din ei). el are reacţii emoţionale ce ar pleda pentru implicarea lui în probă. care poate surveni la orice vârstă. Sindroamele afective majore sunt tulburarea depresivă majoră (denumită şi tulburare unipolară). conducători politici. Spre deosebire de depresia majoră. fiind folosite mai ales în cercetare. Pacienţii prezintă o multitudine de idei care se succed rapid. Boala bipolară este una dintre cele două boli afective majore. nimic (veşti rele.

6) capacitatea de judecată – superficială. Elemente facultative: 1. ori din punct de vedere sexual) ori agitaţie psihomotorie. asociaţii prin asonanţă. boală a prezentului. 8) creşterea activităţii. idei delirante incongruente – idei de persecuţie. în faze severe stil ludic. euforică. trăieşte numai prezentul. atenţia este atrasă prea uşor de stimuli externi fără importanţă sau irelevanţi. deci manie coleroasă şi violentă. (la serviciu sau la şcoală. – de grandoare.atenţia pacientului este cu uşurinţă deviată către detalii neimportante. dar are tendinţă la jocuri de cuvinte. stabileşte imediat relaţii. filiaţie. 11) sociofilie. manifestări halucinatorii. gratifică partenerul de discuţie 12) trăirea timpului. Majoritatea pacienţilor cu manie au: iritabilitate (80%). manifestări catatonice. 13) psihomotricitate exacerbată. calambururi. sentimente de derealizare şi depersonalizare. pacientul «devoră » prezentul. 10) sistem pulsional dezinhibat – plan erotic. alimentar. consideră că ştie totul. solicitant. anormală şi persistentă. indecent. Iritabilitate bruscă. 5. disponibilitate de relaţionare – intruziv. poate păstra coerenţa. onomatopee. se angajează în consecinţă în diverse acţiuni. sentimente de omnipotenţă şi încredere nelimitată în forţele proprii. idei delirante concordante cu dispoziţia: – de supraestimare. furie sau paranoia se declanşează când planurile grandioase ale pacientului se năruie sau când sociabilitatea lui excesivă este refuzată. prejudiciu. 2) scăderea nevoii de somn ( de ex. iniţiatică şi incoerentă = polipragmazie. angajarea în cumpărături excesive. relaţie. 3. Diagnosticul episodului maniacal se poate face dacă există următoarele simptome. O perioadă distinctă de dispoziţie crescută. având o evoluţie clinică particulară. se simte refăcut după numai trei ore de somn). B. dezlănţuire motorie). 4) fugă de idei sau experienţa subiectivă că gândurile sunt accelerate. formală. Acestea trebuie să aibă o durată sub 2 săptămâni în absenţa tulburărilor afective predominante. alert. dispoziţie expansivă (72%) şi labilitate dispoziţională (69%). 9) implicare excesivă în activităţi plăcute care au un înalt potenţial de consecinţe nedorite (de ex. noncauzală . rimă. 4. vorbeşte tare. discurs greu de întrerupt. 3) logoree (mai locvace decât în mod uzual) sau presiunea vorbirii (se simte presat să vorbească continuu). Lingvistic – nu se evidenţiază dezorganizări severe de tip structural. lexical = stil telegrafic.. cu voce sigură. Mania este o stare de euforie. durând cel puţin o săptămână. prietenos. descrisă doar de o minoritate de pacienţi. care devine multiplă.. 2. spirit gregar. de la excitaţie motorie moderată până la hiperkinezie nestăpânită (furor maniacal. după cum urmează: A. dezordonată. dacă dispoziţia este numai iritabilă) şi au fost prezente într-un grad semnificativ: 1) stimă de sine exagerată sau grandoare. indiscreţii sexuale ori investiţii în afaceri nesăbuite). veselie sau iritabilă – sarcasm. expansivă = bună dispoziţie. trei (sau mai multe) din următoarele simptome au persistat (patru. manifestări clastice şi agresive (comutare a polarităţii). comentarii sentenţioase. îi distrage orice stimuli). numai prenume şi verbe. În timpul perioadei de perturbare a dispoziţiei. cunoaşte totul. supraevaluare. se poate ajunge şi la un limbaj destructurat fonetic şi semantic. sexual. 5) distractibilitate (adică. situaţională. Simptomele cele mai frecvente sunt . putere. urmărire. 7) imaginaţia şi capacitatea creativă este scăzută şi deturnată.

Simptomele care caracterizează anxietatea pot precede depresia.2. Netratată. Există un risc crescut pentru consum abuziv de alcool sau medicamente. ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE PMD Asemeni altor afecţiuni severe. endocrine apar cu o frecvenţă crescută la persoanele cu tulburare afectivă. Tulburările anxioase 11. Tulburările fobic anxioase – fobiile 11. Tulburarea anxioasă generalizată 11. Inatenţia. agitaţia psihomotorie (87%). Pe de altă parte. Tulburările obsesiv-compulsive 11. religiozitatea (39%). Au fost descrise o serie de particularităţi ale pacienţilor cu tulburări bipolare şi ale celor cu tulburări unipolare. Mai puţin întâlnite sunt: violenţa (49%).2. este nevoie de sprijinul psihiatrului pentru colaborarea pacientului la tratament.1.1. pacienţii cu PMD pot beneficia de psihoterapie. comportamentul extravagant (55%).2. logoreea (89%). Tulburări cognitive nonpsihotice frecvente în manie sunt: grandoarea (78%). pacientul încearcă să-şi amelioreze starea în acest mod. Despre conceptul de nevroză 11. COMORBIDITATE Există o suprapunere considerabilă cu simptomatologia tulburărilor anxioase. fuga de idei (71%) şi distractibilitatea (68%). nevoia scăzută de somn (81%). aşa cum ştim din descrierea lui Kraepelin.5. un episod depresiv poate fi precipitat de complicaţii somatice. de multe ori. ştiut fiind faptul că alcoolul are şi un efect anxiolitic.2. alterarea relaţiilor cu cei din jur. Această boală poate afecta în mod serios relaţiile de familie. putând duce la dezintegrare socială şi profesională. se pot manifesta în timpul episodului depresiv sau pot continua un episod depresiv. Membrii de familie trebuie să înveţe să imite strategia psihiatrului şi să fie o parte activă în echipa de tratare a bolnavului. Pacientul şi medicul conlucrează pentru restabilirea relaţiilor sociale. Tulburările de percepţie apar de regulă în cursul episoadelor maniacale. hipersexualitatea (57%). Nevrozele.2. constă în apariţia atât a unor episoade expansive.2.4. Boala afectivă bipolară. În absenţa tratamentului boala are un prognostic grav. regresia pronunţată (28%) şi catatonia (22%). faza maniacală poate avea o durată de până la 3 luni. De cele mai multe ori. a imaginii proprii.2. Simptomatologia depresivă are un impact negativ asupra evoluţiei acestor afecţiuni. Tulburarea de panică 11. indecizia şi retardul psihomotor apar mai ales în tulburarea bipolară. 11. cardiovasculare. în special cu soţul sau familia. chiar suicid.vorbirea precipitată (98%). cât şi a unor episoade depresive. Cel puţin 2/3 din pacienţi prezintă simptome psihotice în cursul unui episod afectiv. Tulburarea de stres posttraumatic . a stării de sănătate. O serie de boli somatice de tipul afecţiunilor cerebrale. 11. Totuşi. PMD poate determina autosubestimare.3.

deoarece nu poate fi identificat un substrat organic pentru justificarea simptomatologiei. − legătura inteligibilă între conţinutul trăirilor patologice şi traumă. sunt tulburări funcţionale. depăşindu-i capacităţile de adaptare şi răspuns. o nevroze diferenţiate. care operează cu materialul unui conflict intrapsihic inserat în istoria individului. acestea reprezintă un grup de tulburări cu etiologie psihogenă. brutal sau trenant. Neurastenia 11. şi anume: 1. apetit. dar îi provoacă dificultăţi de adaptare caracterizate prin următoarele elemente definitorii: anxietate. în acest sens răspunsul lui fiind un compromis între apărare şi dorinţă. exprimate clinic printr-o simptomatologie cu debut insidios şi intensitate redusă. Î n tratatul de psihiatrie Oxford ediţia a II-a. nu sunt psihoze. Există multiple încercări de a defini nevroza. a căror apariţie şi evoluţie depind de durata şi intensitatea psihotraumei ca şi de particularităţile psihologice şi somatice ale subiectului. o reacţii de intensitate nevrotică. recunoscută şi resimţită neplăcut de bolnav. iritabilitate. Cunoscute şi ca „tulburări funcţionale”. Într-o altă încercare de definire a nevrozelor.1. sexualitate). 2. adică nu sunt însoţite de o boală cerebrală organică. căruia nu-i alterează inserţia în real. adică pacientul nu pierde contactul cu realitatea exterioară oricât de severă este starea sa. existenţa ei bazându-se pe dezacordul dintre dorinţă şi posibilităţile ei de realizare. ne referim la un grup polimorf de afecţiuni psihice de intensitate şi coloratură psihopatologică variabilă. • Nevroze: o nevroze nediferenţiate. intricate inteligibil în istoria individuală a subiectului. cu etiologie în principal reprezentată de traume psihice care interferează cu istoria individului. tulburări ale principalelor funcţii fiziologice (somn. ci se apără de real. definiţia nevrozelor este formulată prin sublinierea caracteristicilor acestora. Când vorbim despre psihogenii.11. cu mecanisme psihice profunde în formarea simptomelor. vom încerca să selectăm câteva dintre definiţiile nevrozei pentru a contura cât mai exact graniţele conceptului. creând un disconfort somatic care evoluează pe fundalul unei predispoziţii specifice a personalităţii premorbide. . ele diferă de tulburările de personalitate. − terenul constituţional. 3. având un debut distinct şi nu o dezvoltare continuă din primii ani ai vârstei adulte. Fără pretenţia de a fi exhaustivi. Psihogeniile pot fi clasificate în: • Reacţii psihice patologice: o reacţii de intensitate psihotică.3. psihogeniile au ca elemente definitorii: − prezenţa evenimentului psihotraumatizant. Nevroticul nu se confruntă cu realul. Nevrozele sunt un grup de afecţiuni cu determinare psihogenă. Despre conceptul de nevroză Domeniul cel mai întins al psihopatologiei cu etiologie dominant psihogenă îl reprezintă nevrozele. • Dezvoltări patologice reactive. Nevroza ar putea fi considerată ca un răspuns de adaptare ineficient.

deoarece caracteristicile sale sunt prezentate în contrast cu termenul de psihoză. de grandoare. 3. Nevrozele cuprind două mari domenii de psihopatologie: a. împărtăşeşte experienţele comune cu realitatea celorlalţi. Reprezentanţii realităţii oricărui obiect este păstrat la nevrotic mai mult sau mai puţin normal. incomprehensibilă pentru ceilalţi. global. Freud. Jaspers: 1. 5. comprimare. Psihozele lezează omul în întregime. în cel al psihoticului. Cea mai bună diferenţiere a fost făcută de K. La psihotic. 2. Nevroticul. îi întoarce spatele şi construieşte o lume nouă (ruminaţie. fiind incomprehensibile. Nevroticul pierde simţul realităţii numai parţial. surogatul obiectului (simbolizarea sa verbală) . transformare prin similitudine sonoră). ş. diferenţele dintre nevroze şi psihoze sunt următoarele: 1. Pentru S. Spre deosebire de Freud. De aceea. la nevrotic. desistematizarea activităţii mentale. El îşi va comunica suferinţa care nu va fi de neînţeles pentru ceilalţi şi nu îi va rupe de realitate. când simptomatologia se fixează exclusiv pe un aparat sau sistem şi b. informaţiile furnizate nu pot fi înţelese şi folosite de către ceilalţi. Nevroticul nu vrea să ştie decât despre un decupaj (bucată) a realităţii. relaţiile formal verbale (pur formale. Cuvântul. însă în predominenţe diferite. simbolizarea verbală acoperă realitatea. 4. Conflictul nevrotic poate fi developat şi soluţionat printr-o îndelungată cură psihanalitică (vezi psihoterapie) şi niciodată spontan. psihoticul devine incapabil să comunice. ea apare la suprafaţă fără niciun fel de rezistenţă. Psihoza ia naştere din conflictul dintre Eu şi Lumea exterioară. Şi în cazul nevrozelor comunicarea poate fi îngreunată de anumite inhibiţii. 4. nevrozele de organ. atunci când o face. psihonevroza. În discursul nevrotic precumpănesc relaţiile obiectuale (decuplaj).). Psihoticul neagă întreaga realitate. Fenomenul nevrotic poate apărea pasager şi la indivizi absolut normali. Nevroticul ajunge în situaţia sa paradoxală de frică ca nu cumva decupajul de lume pe care l-a refulat să se reactiveze şi să-l indispună. circumstanţială. Ele se deosebesc de normal din ambele puncte de vedere.). pe de altă parte. Într-adevăr.a. Cu timpul. Limbajul nevrotic rămâne intact (e comprehensibil). Nevroza ia naştere în urma conflictului dintre Eu şi Sine. nici fenomenul nevrotic. dar. 3. iar modificările sunt în special cantitative. delir). cum ar fi profesional. exact cea la care se referă refularea sa personală. când simptomatologia este cu precădere psihică (dismnezii. Esenţialul nevrozei stă în situaţie şi conflict. 2. disprosexii. limbajul psihoticului se dezorganizează în mod obligatoriu (până la psitacism – salată de cuvinte). nici fenomenul psihotic nu pot fi considerate ca modificări exclusiv cantitative sau calitative. Dar la psihotic. melancolic etc. în cazul psihozelor se produce o ruptură de realitatea exterioară care poate fi respinsă parţial sau total şi înlocuită de realitatea proprie. Nevroticul îşi formează surogate de obiect prin asemănarea reală dintre obiecte. structura lor psihopatologică permite mai uşor stabilirea unei limite de demarcaţie între bolnav şi sănătos. Psihozele cuprind un domeniu mai redus. distimii.Definiţia nevrozei rămâne discutabilă şi arbitrară. nevroticul utilizând mecanisme specifice care modifică trăirile întrun sens care survine şi la normali. accentuându-se determinarea lor psihogenă. Nevrozele sunt anomalii sufleteşti care vizează persoana într-un anumit domeniu. 6. Psihoza are în special o etiologie endogenă şi rar una exogenă. dar aceasta nu echivalează cu sănătatea. dar nu este niciodată întreruptă total. iar. ni se pare util ca în continuare să prezentăm diferenţele dintre psihoză şi nevroză. Psihoticul refuză realitatea din frica de a-şi pierde lumea proprie pe care a construito sau ca nu cumva această lume să se prăbuşească (delir de gelozie. familial sau interesele personale. refularea poate fi recunoscută spontan de bolnav.

nu se mai bazează pe nimic faptic, pe nimic real, ci numai pe asemănarea verbală, pe asonanţa verbală. Cuvântul şi realitatea nu mai au nimic în comun, la psihotic. O altă diferenţă importantă dintre psihoze şi nevroze ţine de absenţa sau prezenţa caracterului morbid al tulburării, de critica pe care individul o are asupra problemelor sale. De regulă, nevroticul îşi cunoaşte problemele şi este capabil să le conştientizeze şi să ceară ajutor. De regulă, pacientul psihotic nu recunoaşte caracterul patologic al ideilor şi percepţiilor sale, considerându-se perfect sănătos. O caracteristică proprie psihozelor este stranietatea, bizarul tulburărilor sale care creează disfuncţionalitate în raporturile cu un psihotic, o stare de angoasă în relaţionarea cu pacientul psihotic, mai ales dacă nu suntem obişnuiţi cu acest tip de patologie. Un alt criteriu propus pentru a distinge nevrozele de psihoze a fost criteriul gravităţii. În general, tulburările nevrotice sunt uşoare sau de o gravitate medie şi nu rup legăturile familiale, profesionale sau sociale. Spitalizările sunt rareori necesare şi, atunci când este cazul, sunt de scurtă durată. Dimpotrivă, tulburările produse de psihoze sunt grave, spitalizarea fiind de cele mai multe ori necesară şi uneori îndelungată. Există desigur şi excepţii de la aceste situaţii, existând nevroze grave care ating uneori un nivel psihotic sau psihoze care, cu ajutorul terapiei, permit continuarea unei vieţi profesionale şi familiale normale. Nu în ultimul rând, o altă diferenţă extrem de importantă între nevroză şi psihoză derivă din etiologia acestor tipuri de tulburări psihice. Dacă în cazul psihozelor factorii exogeni, de mediu, sunt extrem de puţin implicaţi, în cazul nevrozelor ei sunt fundamentali în generarea tulburărilor. Desigur, şi vulnerabilitatea persoanei, trăsăturile de personalitate contribuie la apariţia nevrozei, dar este necesar un trigger extern care să o declanşeze. CLASIFICAREA CLASICĂ ÎN TULBURĂRILE NEVROTICE Nevroze nediferenţiate: Nevroze diferenţiate: Elementele definitorii ale nevrozei erau considerate a fi: anxietatea, iritabilitatea, tulburări funcţionale şi disconfort somatic. Elementele definitorii ale sindroamelor nevrotice: • sindromul astenic: astenie, fatigabilitate, cefalee, dispoziţie tristă; • sindromul fobic: fobii, conduite de asigurare/evitare, anxietate concentrică; • sindromul obsesiv: obsesii, compulsii/ritualuri, anxietate; • sindromul hipocondriac: cenestopatii, idei hipocondriace, anxietate concentrică; • sindromul isteric: sugestibilitate/autosugestibilitate, demonstrativitate, hiperemotivitate, caracterul polimorf atipic al acuzelor în raport cu sindroamele organice pe care le mimează. În clasificarea americană a bolilor mintale DSM III-R se renunţă la termenul de nevroză, deoarece mulţi dintre psihiatri asociază termenul cu teoriile psihanalitice referitoare la etiologie, teorii pe care autorii americani nu le-au acceptat. În consecinţă, „noua clasificare” a devenit următoarea: TULBURĂRI ANXIOSFOBICE – Agorafobie – Tulburarea de panică – Amnezie psihogenă – Tulburarea de conversie – Fobie simplă – Tulburare anxioasă generalizată – Fugă psihogenă – Tulburarea de somatizare – Tulburarea obsesivcompulsivă

– – – – – – –

Personalitate multiplă Tulburarea dismorfică Tulburarea de adaptare Fobie socială Reacţia de stres postraumatică Tulburare de depersonalizare Durere somatoformă

11.2. Tulburările anxioase Simptom ubicuitar în patologia psihiatrică, anxietatea se întâlneşte într-o proporţie mai mult sau mai puţin importantă în majoritatea sindroamelor şi entităţilor nosografice din psihiatrie. În mod clasic ea era axul central al nevrozelor, categorie nosologică pe care clasificările moderne însă nu au mai acceptat-o. Tulburările de anxietate au fost grupate de autorii americani în următoarele categorii: TULBURĂRILE ANXIOASE (PE BAZA CLASIFICĂRII DSM-IV) – 1994 • Tulburările anxioase fobice (fobia specifică, fobia socială, agorafobia) • Atacuri de panică • Tulburarea anxioasă generalizată • Tulburarea obsesiv-compulsivă • Reacţia acută la stres • Tulburarea de stres posttraumatică 11.2.1. Tulburarea anxioasă generalizată Definiţie Tulburarea anxioasă generalizată se caracterizează prin anxietate persistentă pentru o perioadă de câteva luni. Anxietatea sau simptomele somatice produc suferinţe marcate în arii funcţionale importante (activitate socială, muncă). Există frecvent trei aspecte cheie ale bolii: îngrijorare şi nelinişte greu de controlat, tonus muscular crescut (cefalee, agitaţie) şi hiperactivitate vegetativă (simptome gastro-intestinale şi cardiovasculare). Vârsta de debut este în ultima parte a adolescenţei, până la 20 de ani, dar pot exista unele simptome în antecedentele pacienţilor. Tulburarea anxioasă generalizată este de obicei persistentă şi în lipsa tratamentului nu apar perioade de remisiune mai lungi; totuşi, cu înaintarea în vârstă, pacienţii au mai puţine simptome şi par mai puţin afectaţi. Majoritatea pacienţilor se ameliorează în primele 6 luni de tratament, dar de obicei este nevoie de un tratament pe termen lung. Simptomele mai severe şi ideea suicidară se asociază cu un prognostic mai prost. Depresia este frecventă şi este posibil ca anxietatea persistentă să predispună pacientul la depresie. Scurtă prezentare clinică Simptomul principal al tulburării anxioase generalizate este anxietatea, generalizată şi persistentă, care nu apare doar în anumite condiţii de mediu. Cele mai comune simptome sunt: • nervozitate; • tremor; • tensiune musculară; • transpiraţii; • ameţeală; • palpitaţii;

• disconfort epigastric. Cu toate că simptomele şi semnele anxietăţii variază de la persoană la persoană, semnele obişnuite sunt tensiune motorie, hiperactivitate vegetativă, expectaţii aprehensive şi vigilenţă. Pacienţii cu tulburare anxioasă generalizată nu semnalează fluctuaţii acute ale nivelului de anxietate şi simptomele vegetative caracteristice panicii. Spre deosebire de pacienţii cu panică, la care simptomele apar brusc, pacienţii cu tulburare anxioasă generalizată trec printr-o anxietate difuză persistentă, fără simptomele specifice ce caracterizează tulburarea fobică, panica sau tulburarea obsesiv-compulsivă. 11.2.2. Tulburarea de panică Definiţie Tulburarea de panică se caracterizează prin apariţia neaşteptată şi spontană a atacurilor de panică recurente. Sintagma „atac de panică” caracterizează apariţia bruscă a sentimentului de frică, acompaniat de semne şi simptome fizice şi cognitive (tahicardie, tremor, sentimente de derealizare, frica de moarte). Frecvenţa atacurilor de panică variază în limite largi, de la câteva pe zi la câteva pe an. În cadrul tulburării de panică taxinomia europeană (ICD-X) include: − atacul de panică; − statusul de panică. Prezentare clinică Tulburarea de panică îşi are originile în sindromul Da Costa (sindromul inimii iritabile), diagnosticat prima oară la soldaţii care au luptat în Războiul de Secesiune. Cu un secol în urmă, Sigmund Freud definea nevroza anxioasă ca un sindrom caracterizat prin iritabilitate, aşteptare anxioasă, vertij, parestezii, palpitaţii, transpiraţii, tulburări de respiraţie. Conceptul de tulburare de panică a fost introdus în literatură abia în 1980 de către D.F. Klein şi imediat însuşit şi consacrat de DSMIII. O tulburare de panică implică perioade scurte de anxietate extrem de intensă. Aceste perioade apar şi dispar brusc, durând de obicei doar câteva minute, iar apariţia lor nu este predictibilă. Atacurile par „să apară din senin”. În afară de simptomele psihologice de: frică, teroare, „teamă de moarte”, „teamă de a nu înnebuni”, sentimente de derealizare, depersonalizare, individul poate avea oricare din următoarele simptome fizice: dispnee cu tahipnee, palpitaţii, tahicardie, dureri de tip anginos, senzaţia de înec, vertij, parestezii în extremităţile membrelor, senzaţia de „valuri de rece şi cald”. Dacă aceste atacuri apar într-o situaţie specifică, cum ar fi într-un autobuz sau într-o mulţime, pacienţii pot ulterior evita situaţia respectivă. În mod similar, atacuri de panică frecvente şi imprevizibile pot produce teama de a nu fi singur sau de a merge în locuri publice. Un atac de panică este adesea urmat de o teamă persistentă de a avea un alt atac. Pentru un diagnostic cert de tulburare de panică, trebuie să aibă loc mai multe atacuri de panică severe într-o perioadă de aproximativ o lună: • În circumstanţe în care nu există un pericol obiectiv. • Atacurile să nu poată fi datorate unor situaţii cunoscute sau previzibile. • Între atacuri trebuie să existe intervale libere de simptome anxioase (deşi anxietatea anticipatorie este obişnuită). 11.2.3. Tulburările fobic anxioase – fobiile Fobia se referă la un grup de simptome cauzate de obiecte sau situaţii care provoacă frica. Fobia este frica specifică, intensă declanşată de un obiect sau o situaţie, care nu au prin ele însele un caracter periculos, cu caracter iraţional recunoscut ca atare şi care nu poate fi controlat volitiv. Proiecţii ale anxietăţii, fobiile pot invada oricare din obiectele şi situaţiile realităţii de care experienţa individuală se leagă într-un mod oarecare. Astfel, după Mallet relicvele fricilor din prima copilărie

fobii specifice. mai ales în locuri care nu pot fi părăsite imediat în eventualitatea că ar apărea un atac de panică. A. spaimă). care este cea mai frecventă boală psihiatrică în S. de obicei anxietate anticipatorie. Fobia este cea mai frecventă formă a tulburării de anxietate. în psihoze depresive. Persoana fuge de teama unor obiecte/situaţii. Prezentare clinică Simptomele incluse în fobie: a. oroare. Pacientul evită străzile circulate. Termenul derivă din cuvintele greceşti agora (piaţă) şi phobos (frică. Apar reacţii fizice (vegetative) de însoţire: palpitaţii cardiace. Alteori. de contacte interumane. Categorii de fobie Ele definesc cauza reacţiei şi modul de evitare. dar devin patologice în: nevroza fobică. că aceste conduite de evitare au un caracter limitat. teatrele. relaţiile sociale şi necesită o consultaţie psihiatrică. La această clasificare putem adăuga pantofobia care desemnează o teamă difuză provocată de orice obiect sau eveniment. c. Fobia se poate dezvolta după un atac de panică. persistentă şi interpune gândurile persoanei ca un baraj faţă de ameninţări. iar cele din a doua copilărie – de animale mici şi insecte. în fobie ea capătă caracter specific (formă.A. Victima simte brusc o panică persistentă şi fără cauză.U. O încercare de sistematizare după conţinutul lor este cel puţin temerară ca orice încercare de sistematizare a lumii reale ca întreg. la personalitatea psihastenică decompensată. fobie socială (anxietate socială).sunt fobiile de animale mari. Menţionăm. Precauţia de a le evita poate altera procesul de muncă. ei pur şi simplu nu îşi părăsesc casa. deoarece acestea îi provoacă trăirile anxioase neplăcute. Conduitele de evitare sunt comportamente menite să asigure evitarea situaţiei fobice de către subiect. de boli. debutul schizofreniilor şi în bolile psihice ale involuţiei. Fobia apare la orice vârstă. respiraţie superficială. O clasificare a fobiilor le împarte în: agorafobie. bisericile. Fobiile au fost denumite cu echivalente greceşti (Pitres şi Regis). Reacţia fobică este automată. transpiraţii etc. de animale. pentru a ilustra condiţia celor care se temeau să apară singuri în locuri publice. Fobiile pot fi considerate normale la copii dacă rămân discrete. necontrolabilă. agorafobia este teama de a fi singur în orice loc sau situaţie din care persoana crede că este greu să evadeze sau din care este greu să fie ajutat. bazându-se numai pe posibilitatea anticipativă a subiectului în legătură cu situaţia fobogenă. nume. întrucât interferă cu funcţionalitatea individului în societate şi în situaţiile din locuri deschise. localizare). totuşi. întâlnită în nevroza anxioasă şi în delirurile alcoolice acute şi subacute. teroare într-o situaţie care nu prezintă pericol. Contemplarea perspectivei de a intra într-o situaţie fobică generează. pacienţii cu fobie nu au avut niciodată un atac de panică. Sintagma a apărut în 1871. dacă s-ar afla în primejdie. b. d. Dacă în cazul anxietăţii teama nu avea obiect. Prezentare clinică • După cum am mai menţionat. spaţiu. tremor. la toate clasele sociale şi în toate zonele geografice. . Persoana recunoaşte că teama depăşeşte limitele normale şi este resimţită ca o ameninţare în faţa unui pericol. Agorafobia se numără printre cele mai grave fobii. e. Le vom nota pe cele mai frecvente: de locuri. pericole imaginare. AGORAFOBIA Agorafobia se defineşte prin teama de a fi singur într-un loc public. la debilii mintali (nu au aceeaşi semnificaţie). Uneori. f.

este necesară repetarea asocierii de mai sus. aşa încât nu pot fi anticipate. obsesii. tensiune. FOBIA SOCIALĂ Fobia socială (denumită de americani şi tulburare anxioasă socială) se caracterizează prin frică excesivă de a fi umilit sau jenat în diverse situaţii sociale. Când fobia socială se extinde la aproape toate situaţiile sociale. ea devine generalizată. • Bolnavii cu agorafobie dezvoltă şi depresie. pentru dezvoltarea reflexului condiţionat. alcoolism. De aceea. Sunt implicaţi: • Factori genetici (30% eredibilitate). J. B. În mod clasic. cu un grad extrem de disfuncţionalitate şi este foarte greu de diferenţiat de tulburarea de personalitate evitantă (anxioasă). Musa. De aceea. Simptomul fobic schimbă comportamentul individului. Se pare că există anxietate sau alcoolism la alţi membri de familie. ei evită să mai meargă în locuri sau situaţii unde ei ştiu că a apărut un atac de panică. o mersul la o întâlnire.P. − managementul anxietăţii (relaxare. • Inhibiţia comportamentală. Intervenţii psihoterapeutice Patru tipuri de intervenţii psihoterapeutice par să-şi fi câştigat legitimitatea în ultimele două decenii: − antrenamentul abilităţilor sociale. cum ar fi: o vorbitul în public. al cărei rol este de a proteja individul de anxietate. interpretate de cele mai multe ori eronat) se asociază cu o situaţie neutră (în speţă situarea într-un anumit cadru social). distragere). Interesant la mecanismul de producere a fobiilor apare faptul că stimulul neplăcut nu este necesar să fie repetat. Fobiile sociale apar după modelul răspunsului condiţionat: un stimul nociv sau neplăcut (remarca unei alte persoane. o urinatul în toaletele publice (aşa-numita „vezică ruşinoasă”). 2002). în cele din urmă.. Lepine. Autorii citaţi mai sus afirmă că terapia cognitiv comportamentală de grup este intervenţia care şi-a probat în cele mai multe cazuri eficacitatea. • Factori biologici. • Rolul părinţilor (relaţiilor parentale) şi al relaţiilor dintre fraţi. pentru că evitarea situaţiilor sociale neplăcute devine un simptom stabil în timp şi. Factori etiopatogenici implicaţi în apariţia tulburării Etiologia fobiei sociale are un model integrativ. nu li se cunoaşte factorul declanşator. o vorbitul la telefon. Teodorescu. • Majoritatea agorafobiilor apar după unul sau mai multe atacuri de panică ″spontane″. − expunerea la stimulii evitaţi. o mâncatul în locuri publice.• 2/3 din bolnavii cu agorafobie sunt femei. . o piesă centrală în rutina zilnică. − terapia cognitivă (Z. Simptomul fobic apare uneori timp de mai mulţi ani fără ca asocierea cu evenimentul neplăcut să fie întărită. oboseală. privirile celor din jur etc. • Experienţele învăţate. cu debut brusc sau progresiv. R. pacienţii se tem de un nou atac de panică în mod anticipativ ( anxietate anticipatorie). Mecanismele de apariţie a fobiilor sociale sunt comune cu cele ale anxietăţii şi fobiilor în general. Aceste atacuri par că apar la întâmplare şi în situaţii fără pericole. Majoritatea simptomelor apar între 18-35 de ani.

moarte. individul efectuează acte rigide. Unele dintre aceste fobii sunt întâlnite în mod normal la primii ani de viaţă ai copilului.2. trebuie îndeplinite toate criteriile de mai jos (ICD 10) A) Simptomele psihologice sau vegetative trebuie să fie manifestări primare ale anxietăţii şi nu secundare altor simptome ca idei delirante sau gânduri obsesive. Obiectul sau situaţia sunt evitate sau sunt suportate cu un distres marcat. Principalele teme obsesive (care apar indiferent de rasă. Cele mai frecvente fobii simple sunt frica de spaţii închise. de a atinge obiectele din baie şi pot deveni extrem de anxioşi dacă o altă persoană atinge alimentele pe care au intenţia să le consume. • după alţi autori.4. FOBII SPECIFICE (FOBIA SIMPLĂ) Definiţie Teama de anumite obiecte sau situaţii care provoacă teroare. compulsiile sunt comportamente repetitive care par să se supună unui scop şi care au un caracter stereotip (motiv pentru care au fost numite şi ritualuri compulsive). mediu cultural sau social): − contaminare (microbi. frica de locuri la înălţime. • persoana recunoaşte faptul că obsesiile sunt un produs al propriei minţi şi nu îi sunt impuse din exterior (cum se întâmplă în inserţia gândirii). • prin definiţie. . boli. fobia specifică este frica produsă de prezenţa sau anticiparea prezenţei unui obiect sau situaţii specifice.C. finalitatea acestor ritualuri compulsive este acela de a neutraliza. Prezentare clinică Conform definiţiei. cu atât fenomenele capătă o intensitate mai mare. în al treilea deceniu de viaţă. conform unor reguli elaborate idiosincratic. stereotipe. Tulburările obsesiv-compulsive Tulburările obsesiv-compulsive se caracterizează prin prezenţa unor simptome obsesive şi compulsive. 11. C) Situaţiile fobice sunt evitate ori de câte ori este posibil. B) Anxietatea trebuie să fie limitată la prezenţa situaţiilor sau obiectelor particulare. Poate apărea la orice vârstă. iar frica apărută este recunoscută de individ ca excesivă. Pentru un diagnostic cert. inadecvată şi produce o afectare semnificativă a vieţii. conştient de inutilitatea lor. iar fobiile faţă de anumite situaţii debutează de obicei mai târziu. frica de animale. depresie şi depersonalizare. de a preveni sau reduce anxietatea şi nu de a produce plăcere sau gratificare. Compulsia • definită de unii autori ca fiind teama de a traduce în practică o idee obsesivă sau o fobie. precum şi a unor diferite grade de anxietate. fie neconectate realist cu ceea ce sunt destinate să neutralizeze sau să prevină. Indivizii prezintă o teamă morbidă de a contracta SIDA sau alte boli infecţioase. compulsiile sunt fie clar excesive. de a suprima obsesiile. substanţe chimice) – este unul din cele mai întâlnite simptome. • în unele cazuri. murdărie. impulsiuni. imagini recurente şi persistente care pătrund în mintea persoanei în ciuda eforturilor acesteia de a le exclude. furtuni. Obsesia • tulburare complexă ideo-afectivă caracterizată prin prezenţa în psihicul individului a unor grupuri de fenomene care tulbură buna desfăşurare a tuturor proceselor. Fobiile specifice apar cel mai frecvent între 5 şi 9 ani. individul este incapabil să le neutralizeze şi cu cât se străduieşte mai mult să le îndepărteze. fără a fi capabil să spună de ce face aceasta. dar ele pot surveni şi mai târziu (la fobiile faţă de sânge şi injecţii). • obsesiile pot fi gânduri.

: copii care trebuie să citească de la coadă la cap o propoziţie după ce au citit-o normal. − imagini cu temă sexuală. numere vechi de ziare şi reviste în ideea că vor fi cândva necesare). − imagini cu conţinut agresiv. − Rugăciune. − ordonarea unor obiecte în mod repetat sau executarea unui anumit gest într-un anume fel până când se obţine senzaţia de „aşa cum trebuie”. Ca urmare o problemă de matematică incluzând . astfel de ritualuri compulsive pot face formularele de examen extrem de dificil de completat (mai ales acele tipuri de formulare care se completează prin colorarea unui cerc) – indivizii se simt obligaţi să coloreze perfect cercurile şi pot petrece foarte mult timp făcând acest lucru). un student care nu poate privi sau scrie un număr din cauza obsesiei că se poate întâmpla ceva îngrozitor. individul poate începe să evite situaţia sau locul respectiv. terifiant (rănirea membrilor familiei. Copiii cu scrupule se simt obligaţi să anunţe atunci când cuiva i se face o nedreptate sau o acuzaţie falsă. pacientul poate începe brusc să se gândească dacă ritualul de numărare a fost corect îndeplinit şi se poate simţi obligat să îl reia până când consideră că l-a efectuat corespunzător. un anumit eveniment sau stimul poate fi asociat cu gânduri terifiante. În alte cazuri. − ritualuri de numărare – se pot asocia adesea cu alte ritualuri compulsive. ei pot rămâne să lucreze până noaptea târziu din dorinţa de a face totul perfect. alteori obsesiile vechi sunt complet înlocuite de unele noi. Temele şcolare. Întrucât îndoiala este de asemenea întâlnită în tulburarea obsesiv-compulsivă. iar persoana evită respectivul stimul. sinucidere. − ordine şi simetrie-lucrurile trebuie să fie perfect aliniate sau aranjate întrun anumit mod. − solicitarea de asigurări. întrucât pacienţii petrec foarte mult timp îndeplinind aceste ritualuri de verificare. aparatura electrică din casă închisă sau dacă nu cumva individul a accidentat pe cineva în timp ce îşi conducea maşina. − colectarea unor lucruri inutile (inclusiv obiecte din coşul de gunoi. uciderea altor persoane). − ritualuri de repetare – ex.− îndoială. Nu sunt neobişnuite la astfel de persoane întârzierile la şcoală sau la serviciu. morală (scrupule). Temele obsesive se pot modifica în timp. colegii pot să nu-şi dea seama că individul este obligat să numere pentru a putea îndeplini o sarcină care i se încredinţează. proiectele pot să nu fie predate la termen întrucât ele sunt continuu verificate pentru depistarea unor eventuale erori. − obsesii pe temă religioasă. individul adaugă pur şi simplu noi obsesii la cele deja existente.. Pentru elevi sau studenţi.. Unii indivizi repetă de nenumărate ori rugăciuni (ca pedeapsă sau pentru a alunga gândurile nedorite). Ritualuri compulsive frecvente − ritualuri de spălare (igienă). consecinţele putând fi grave – de ex. sau persoane care sunt obligate să meargă de mai multe ori de-a lungul unui culoar sau să intre într-un anumit mod pe uşă de un anumit număr de ori. pentru a împiedica ceva îngrozitor să se întâmple. − perfecţionismul – copiii cu astfel de compulsii se pot simţi obligaţi să şteargă şi să îşi rescrie tema până când paginile caietului ajung să se rupă. Numărarea este frecvent un ritual îndeplinit în tăcere. de teama că şiar putea pierde controlul şi ar rămâne „blocat” îndeplinind un ritual compulsiv. − verificare şi reverificare exagerată – fie că este vorba de a verifica dacă uşa a fost încuiată. Profesorii. De asemenea. − evitarea compulsivă – atunci când o anumită situaţie sau un anume loc este asociat cu comportamentul compulsiv. Uneori.

iritabilitate. izolării de cei din jur. dacă nu excede normele culturale.2. În puţine cazuri. nu toţi veteranii de război dezvoltă un stres posttraumatic. capacitate redusă de a simţi emoţiile. . tulburări ale comportamentului alimentar. Unele ritualuri sunt urmate de o reducere a anxietăţii. lipsă de speranţă. Soldaţii se aşteaptă totuşi la anumite violenţe. trăind din nou trauma. care prezintă următoarele simptome timp de mai mult de o lună. De asemenea. SCURTĂ PREZENTARE CLINICĂ Sindromul posttraumatic de stres apare mai frecvent la veteranii de război. tulburări afective (stări depresive. Această stare poate dura secunde până la zile. Oamenii care au fost martorii unui accident aviatic sau care au fost victimele unui atentat pot dezvolta acest stres posttraumatic. Gravitatea tulburării este mai mare când traumatismul a fost neaşteptat. Persoanele care suferă de stres posttraumatic retrăiesc experienţa traumatică: Coşmaruri. dificultăţi în luarea deciziilor. evitarea locurilor. sentimentul distanţării. La un pacient care a fost o dată victimă a unui incendiu. ci mai ales aceia care au luat parte la lupte sângeroase şi îndelungate. În cele mai multe cazuri este vorba de reacţii normale la situaţii anormale. dar poate apărea uneori în lipsa acestora (lentoare obsesivă primară). nu survine la date şi în locuri considerate inadecvate de către alţii aparţinând aceleiaşi culturi şi nu interferează cu funcţionarea socială a individului. Anxietatea este o componentă importantă a tulburării obsesivcompulsive. agerime în declanşarea reacţiilor. gânduri. flashbackuri ale evenimentului.5. Tulburarea de stres posttraumatic Persoanele care au trăit o experienţă traumatizantă sunt supuse adesea unui stres psihologic legat de respectivul eveniment. rezultatul ritualurilor compulsive. dar poate apărea la oricine a fost supus unui traumatism grav fizic sau mintal. coşmaruri legate de incident). al îndoielilor repetate. iar calculele implicând acest număr îi vor crea persoanei o stare de anxietate extremă astfel încât individul se va vedea obligat să îndeplinească o serie de ritualuri compulsive pentru a împiedica producerea „catastrofei”. ar trebui să ia în considerare ideea solicitării unui ajutor profesionist: tulburări de somn (insomnii de diferite tipuri. imagini recurente. 11. Din această cauză. tulburări de memorie (legate de incidentul marcant). Lentoarea obsesivă este. Cei care sunt victime ale traumatismelor sunt prinşi nepregătiţi de situaţii care le pun viaţa în pericol. de obicei.respectivul număr nu va putea fi rezolvată. Ele pot fi considerate patologice doar dacă sunt extrem de consumatoare de timp sau duc la o deteriorare semnificativă clinic. situaţiilor sau chiar persoanelor care au în vreun fel legătură cu evenimentul stresant. anestezie psihică dureroasă: pacientul îşi pierde interesul pentru lumea din jur şi pentru activităţile care îi făceau în trecut plăcere. însă cei care se simt incapabili să-şi recapete controlul propriei vieţi. Anestezie emoţională („amorţeală psihică”). de atenţie şi de concentrare. teamă exagerată pentru siguranţa acestora. pacientul suferă de o disociaţie temporală a realităţii. anxietate ce se intensifică mai ales în situaţii care amintesc de traumă). atitudine protectoare excesivă faţă de cei dragi. comportamentul ritual prescris cultural nu este prin sine indicator de tulburare obsesiv-compulsivă. în timp ce altele duc la o creştere a acesteia. plâns spontan aparent nemotivat. sentimente de disperare. vederea unei maşini arzând îl determină să se arunce instinctiv la pământ. Superstiţiile şi comportamentele de verificare repetitive sunt întâlnite frecvent în viaţa de zi cu zi. Vigilenţă excesivă. vise terifiante. mânie.

poliţişti. depresie. iritabilitatea.3. aerofagia. 1998). De altfel şi ICD-10 a revenit şi a introdus neurastenia (codul F48) subliniind că în prezentarea acestei tulburări există variaţii culturale considerabile. adesea asociată cu o anumită scădere în performanţa ocupaţională. hipomnezie de fixare şi evocare.. hiperestezii şi cenestopatii cu stare generală de disconfort psihic şi somatic adesea însoţite de o stare depresiv-anxioasă trăită penibil şi conştient de către bolnav (Predescu V. iritabilitate. Îngrijorare privind o scădere a stării de bine mintale şi corporale. labilitate emoţională. neurastenia este văzută ca: O reacţie psihică de intensitate nevrotică a cărei expresie clinică evidenţiază sindromul dominant astenic caracterizat prin fatigabilitate. ameţeala (ameţeala sperie cu mult mai mult decât cefalea . epuizare rapidă hipoprosexie voluntară. membrii echipelor de salvare. Fatigabilitatea mintală este descrisă tipic ca o intruziune neplăcută a unor asociaţii sau reamintiri care distrag atenţia. slăbirea memoriei. insomnie. anhedonia şi grade minore variabile atât de depresie.. dar hipersomnia poate fi proeminentă. paresteziile. pompieri). dificultate în concentrare etc. 11. secundar (prin compasiune extremă. dar şi la reporterii care prezintă respectivul eveniment de la faţa locului. 1997). cefalea de tensiune şi sentimentul unei instabilităţi generale. traumatizarea prin mandatar – by proxi) – poate apărea la cei care vin în ajutorul victimelor unui eveniment traumatizant (medici de diferite specialităţi (inclusiv psihiatri!). cefalea. cât şi de anxietate sunt obişnuite. cea mai dispreţuită şi cea mai mascată de alte etichete (pentru concedii şi pensionări) ( Romilă A. două tipuri principale apărând cu o suprapunere importantă: • Un tip are ca principală trăsătură o acuză de fatigabilitate crescută după efort mintal. să urce în tramvai). o gândire ineficientă. însoţit de algii şi dureri musculare şi incapacitate de relaxare. Anxietate generalizată. insomnia. cum ar fi ameţeala. Tulburările asociate PTSD cel mai frecvent sunt: tulburarea depresivă majoră. diskinezia biliară şi patologia genitală. Se poate uşor observa tendinţa ambilor autori de a face o descriere fenomenologică ca o tentativă de a delimita un câmp conceptual imposibil altfel de a fi abordat mai riguros. Acelaşi autor încearcă să delimiteze principalele manifestări ale neurasteniei ca fiind irascibilitatea. În ambele tipuri este comună o varietate de alte trăiri somatice neplăcute.căci dă nesiguranţă în mers şi bolnavului îi este frică să traverseze strada. sensibilitatea empatică a celor expuşi. era foarte frecventă şi în trecut. de a face faţă eficient în sarcinile cotidiene. în general. . hiperestezia. consumul de droguri. Principalii trei factori de risc implicaţi în apariţia tulburărilor de stres secundar sunt: expunerea la imagini sau multiple relatări ale victimelor directe ale dezastrelor. contratransfer. aspecte emoţionale neclarificate care sunt legate afectiv sau simbolic de suferinţele la care individul asistă. tulburarea de panică. Stresul posttraumatic poate fi: primar – persoanele afectate sunt în mod direct expuse evenimentului traumatizant. Neurastenia este boala epuizării şi suprasolicitării. insomnie. Somnul adesea perturbat în fazele iniţiale şi mijlocii. fobia socială. fatigabilitatea. tulburarea de somatizare. agorafobia. • În celălalt tip accentul este pus pe sentimentul unei slăbiciuni şi epuizări fizice sau corporale după un efort minim. tulburarea obsesiv-compulsivă. dificultăţi de concentrare şi. fobia specifică. Neurastenia În ceea ce priveşte poziţia adoptată de şcoala românească de psihiatrie în două lucrări recent publicate sub titlul „Psihiatrie”.

potrivit criteriilor DSM-IV. Paine). (6) iritabilitate. redactată de M. B. relaxării sau divertismentului. CONSENSUL DE NEURASTENIE Subliniind trăsăturile clinice ale sindromului neurastenic. (5) incapacitate de relaxare. Aceşti pacienţi pot fi diagnosticaţi folosind criteriile ICD-10 sau vor primi un diagnostic de tulburare somatoformă nediferenţiată. care sublinia ideea că „burnout înseamnă existenţa unei discrepanţe între ceea ce se aşteaptă de la un rol profesional şi ceea ce se obţine de la el”. unei boli afective. traumatismului craniocerebral. Lauderdale. NEURASTENIA ŞI SINDROMUL BURNOUT O altă zonă din vechiul concept de neurastenie a fost redefinit după 1974 când psihanalistul american H. Acest termen venea să definească mai bine aşa numitul stres profesional (W. un grup de lucru al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie condus de profesorul Edmond Chiu (1999) dedicat consensului în neurastenie delimitează cele cinci domenii în care trebuiesc căutate principalele semne clinice ale sindromului neurastenic şi ale sindroamelor asemănătoare în care apar diferenţe culturale. (2) ameţeală. (3) cefalee difuză. 2) sentimentul persistent şi neplăcut de oboseală şi slăbiciune corporală după eforturi fizice minore. Pines (1982) considera sindromul mai frecvent în sectoarele auxiliare. cele care .N. hiperestezie şi tulburări în sfera anxietăţii. uzura şi epuizarea energiei şi forţelor sau resurselor care Îi provoacă individului o scădere globală a întregului potenţial de acţiune. Totuşi. Sindromul de burnout va deveni obiectul unei monografii apărută în urmă cu trei decenii. anumiţi pacienţi au simptome atât de variate încât neurastenia rămâne diagnosticul preferat.Un recent studiu publicat de Krasnov. Cele mai obişnuite cauze care trebuie excluse: – tulburările trebuie să nu apară în prezenţa unei labilităţi emoţionale datorată encefalitei. depresia de epuizare a autorilor sovietici. sindromul şefului stresat ( Larouche). V. Unul din următoarele simptome trebuie să fie prezent: (1) sentimentul de durere şi suferinţă musculară. publice. administrative. asigurarea ordinii). la persoanele predispuse. Durata tulburării este în ultimele trei luni. NEURASTENIA ŞI TULBURĂRILE SOMATOFORME O a doua categorie de tulburări care se suprapun teritoriului clasic al neurasteniei sunt tulburările somatoforme care în DSM-III-R şi DSM-IV au acoperit o bună parte din mai vechea neurastenie. tulburării de panică sau tulburării de anxietate generalizată. Sindromul de burnout apare frecvent în profesiunile care presupun o implicare directă în ajutorarea celorlalţi (servicii sociale. Una din următoarele trebuie să fie prezentă: 1) sentimentul de oboseală dureroasă şi persistentă după eforturi mintale minore (ca: executarea sau desfăşurarea sarcinilor zilnice care nu ar trebui să ceară un efort mintal deosebit). Freundenberg a introdus termenul de sindrom burnout pentru a desemna eşuarea. Pacientul este incapabil să treacă de la simptomele de la criteriul (1) sau (2) cu ajutorul odihnei. depresivitate şi alte tulburări din spectrul afectiv şi cea hiperstenică cu hiperreactivitate. CRITERIILE ICD-10 PENTRU NEURASTENIE A. şi Vel’tishev Dlu (1999) obţin date certe pentru a împărţi neurastenia în două variante: cea hipostenică cu hiporeactivitate. (4) tulburări de somn. A.

Crombez. „ştie” dinainte rezultatele unor acţiuni şi nu mai doreşte să-şi asculte colaboratorii). Dezechilibrul psihic 4. Shortt. Profesiunile care predispun la apariţia acestui sindrom de epuizare ar fi profesiunile care implică o mare dependenţă a individului aflat în poziţia de simplu executant al unor operaţiuni de mare precizie. Cadru general . profesiuni care sub presiunea ritmului informaţional crescut şi a cererilor tot mai mari din partea membrilor comunitari şi-au schimbat profilul tradiţional precum şi metodele obişnuite de adresabilitate. oboseală etc. dar realizează tot mai puţin din ceea ce îşi propune fără să fie conştient pe deplin de acest lucru). Saucier). Este uşor de constatat că există un grup profesional cel mai defavorizat. tulburări digestive. Clasificarea psihopatiilor 1. acesta fiind grupul personalului medical. În acest fel cea mai crescută a sindromului de burnout la medici (Vaillant.. Personalităţile psihopatice 1. − atitudini defensive cum ar fi: rigiditate. neîncredere. astenie. 20. negativism. e la curent cu „orice”. care din păcate îndeplineşte toate cele trei condiţii. Se acceptă un tablou clinic minim cu următoarele aspecte: − semne şi simptome somatice: cefalee perpetuă. profesiunile cu un program neconvenţional sau care nu ţin seama de bioritmurile obişnuite şi care conduc la desincronizări în cadrul familiar între partenerii cuplului. Deşi majoritatea autorilor sunt de acord că acest concept de sindrom de burnout este eterogen şi că nu se poate vorbi de o patologie specifică. pseudoactivism (subiectul petrece tot mai multe ore la locul de muncă. Cadru general 2. ruperea relaţiilor cu colaboratorii până atunci apropiaţi. rezistenţa la schimbare. Caracteristicile comune ale meseriilor predispozante la burnout au fost prezentate de Ch. − comportamente neobişnuite pentru subiect: iritabilitate. atitudine de superioritate (subiectul cunoaşte „totul”. Dejous ca obligaţie permanentă a individului de a-şi susţine o imagine personală idealizată indiferent de progresul tehnologic şi de condiţiile socioeconomice reale. dar a căror reuşită nu influenţează în niciun fel prestigiul pe care profesiunea ar trebui să i-l confere.idealizează natura muncii şi scopurile lor profesionale. Definiţia şi natura psihopatiilor 3.

pasiv-agresivă. în aceeaşi epocă. Fries). Pentru înţelegerea acestei categorii de fenomene psihice morbide. c) sunt structuri caracteriale şi temperamentale de un tip constituţional particular. Magnan. ei reprezentând personalităţi anormal constituite psihic. d) prin cele expuse anterior. Dispoziţia de bază este esenţială în orientarea dezvoltării personalităţii unui individ în direcţia unei psihopatii. Morel. Pinel. schizoidă. existând numeroase variaţii şi diferenţieri chiar în cadrul normalităţii (Dobzhansky). Conceptul de psihopatie este legat de aptitudinile congenitale ale unui individ. considerată ca „zonă a normalităţii psihice". La originea lor. compulsivă. Schneider pleacă de la criteriul diferenţei sau al abaterii de la norma medie. Ele reprezintă un domeniu al patologiei psihiatrice extrem de complex şi polimorf. 2. un rol esenţial revine educaţiei. fapt care a dat naştere la numeroase controverse între specialişti. La Bruyere. cu caracter interdisciplinar. bizarerii. V. admiţând în felul acesta dificultatea extremă de a trasa o „limită" între „normali" şi „psihopaţi". circumstanţelor de viaţă. precum şi a locului ocupat în sfera nosologiei psihiatrice a fost complet revizuită şi adâncită considerabil. care îi fac pe aceşti indivizi să sufere. ezitantă etc. consi-derându-i pe psihopaţi ca fiind personalităţi dezechilibrate congenital (A. comportamentul şi felul de a fi ale acestei categorii de indivizi au fost etichetate în raport cu valorile morale şi cu normele vieţii sociale. în sensul acesta. psiho-socio-medicoantropologic. V. Ph. Faţă de cele de mai sus se impun câteva criterii de referinţă. societăţii. b) dificultăţile de adaptare-integrare. Binder face distincţie între „temperamentul primar" sau „dispoziţia de bază" şi „influenţele mediului extern" asupra individului în procesul de geneză a tipului de personalitate anormală sau psihopatică. psihiatria engleză sublinia caracterul de degenerescentă sau de ireversibilitate morală a acestei categorii de indivizi. se ridică o nouă problemă: în ce constă diferenţa dintre „personalităţile normale" şi „personalităţile anormale" sau „personalităţile psihopatice" ? Majoritatea autorilor sunt de acord în a recunoaşte existenţa unei lungi „game intermediare" de aspecte psihopatologice. o incursiune istorică în evoluţia ideilor despre personalităţile psihopatice se impune de la început. Acest aspect apare cu atât mai pregnant în cazul psihopaţilor. subliniindu-se tendinţa acestor persoane de „a se abate" de la reguli. cum ar fi: personalitatea histrionică. anetopatia sau oligotimia. Suner şi Pascalis . Acestea sunt următoarele : a) existenţa unor ciudăţenii. J. în evaluarea personalităţilor psihopatice.Personalităţile psihopatice ocupă un loc intermediar între starea de normalitate psihică şi marile tablouri psihopatologice. schizotipală. narcisică. şcolii. Kahn vorbeşte despre „normalii discordanti". în secolul XX. înrudite cu sociopatia. de comunicare cu lumea. pe când mediul reprezintă circumstanţele exterioare patogene care favorizează apariţia nevrozelor. problema naturii personalităţii psihopatice şi a raporturilor sale cu psihopatologia. Dar odată stabilit acest aspect. Lombroso într-un context lărgit. excentricităţi psihice la indivizi care se manifestă asocial sau antisocial prin comportamente care au repercusiuni în special asupra relaţiilor interumane. K. dependentă. Magnan).B.despre „dezechilibraţii simpli" şi „dezechilibraţii complecşi". în sensul acesta. capabile de a delimita cadrul „personalităţilor amorale" sau al psihopaţilor. Etichetarea diagnostică de personalitate psihopatică include o gamă largă de aspecte psihopatologice. stările borderline. Viaţa ne dovedeşte că oamenii nu sunt egali între ei. producând astfel şi suferinţa persoanelor din anturajul lor. Acest punct de vedere a fost preluat şi dezvoltat de către C. iar Gruhle distinge „personalităţile conflictuale". fapt care a făcut să fie „diferite" de ceilalţi indivizi (Teofrast. Leonhardt introduce conceptul de „personalităţi accentuate". Definiţia şi natura psihopatiilor . ci „caracteriopaţi". personalitatea paranoică. pe care-i eticheta drept moral insanes. aceşti indivizi nu trebuie etichetaţi drept „bolnavi psihic". ceea ce este cu totul altceva. mediului familial de origine. Psihiatria franceză din secolul al XlX-lea a propus ca mod de explicare a naturii personalităţilor anormale conceptul de „degenerescentă" expus mai pe larg. antisocială. în sensul acesta. de tip constituţional.

Gruhle. cât şi a „nevroticilor psihopaţi". K. din punct de vedere psihopatologic. aşa cum se poate vedea şi din schema de mai jos. de structura psihopaţilor.' . de o anumită „dispoziţie" patologică congenitală de tip constituţional. face o analiză comparată între nevroze şi psihopatii. profund diferită de alte forme de manifestare a anormalităţii psihice. Homburger. şcolară sau profesională. de fapt. dificultatea sa fiind legată de o tulburare caracterialconstituţională. Trebuie ca în ambele situaţii să fie avute în vedere „structurile temporale ale vieţii individuale" în „geneza" şi „direcţia" de evoluţie şi dezvoltare a acestor situaţii psihopatologice. în cazul psihopaţilor este vorba de formaţiuni congenitale degenerate ale structurii caracteriale. Aceste aspecte dovedesc că psihopatiile sunt legate de o anumită structură internă a personalităţii. viaţa vegetativ-sensibilă şi personalitatea (caracterul şi temperamentul). despre dezvoltări reactive în raport cu situaţiile externe ale lumii şi ale vieţii. Cele expuse mai sus relevă importanţa raportului dintre dispoziţia constituţio. „psihopaţi cu exterior nevrotic" (Stranski). Nevrozele sunt conflicte situate în interiorul normelor socioumane. Dificultatea de a defini psihopatiile derivă şi din natura psihopatologică a acestora. în cazul evaluării structurii sau a naturii individuale a unei persoane. dar şi de a putea fi egal cu sine însuşi. de care am amintit deja. Brăutigam propune să se delimiteze structura nevrotică. de a se integra sau de a se pune de acord cu lumea. Faptul se explică prin relaţia dintre „fragilitatea constituţională" a dispoziţiei psihopaţilor şi „vulnerabilitatea" nevroticilor la acţiunea factorilor mediului sau ai lumii externe. Relaţia dintre nevroze şi psihopatii. Se considera. con-flictuală şi ambivalenţă. iar trăsăturile individuale ale personalităţii acestuia nu înregistrează deviaţii semnificative în raport cu media" (N. care este mai mult de factură „exterioară". în scopul elucidării naturii personalităţilor psihopatice.A. s-a recurs la o comparaţie a acestora cu nevrozele. L. în evaluarea anormalităţii psihice. Walter admite existenţa concomitentă atât a „psihopaţilor nevrotici". pe când nevrozele reprezintă un anumit „mod de răspuns" de factură reactiv-conflictuală la factorii mediului extern. Binder aduce în discuţie două aspecte: dispoziţia de bază şi influenţa mediului extern. că „este apreciat ca normal acel om la care dizarmoniile personalităţii şi reacţiile sale se menţin între anumite limite. DISPOZIŢIE 4. pe când psihopatiile depind de o tulburare a ordinii sufleteşti interioare a acestei categorii de indivizi. pe când la nevrotici este vorba. ci şi pentru alţii sunt o povară" greu de suportat.nal-genetică a personalităţii şi influenţa mediului extern în geneza psihopatiilor şi a nevrozelor. Alţi autori pun accentul pe dificultăţile de „adaptare-integrare" socială. exclusiv.K. pe imaturitatea afectivă şi tulburările lor caracteriale (Kahn. Schneider propune să se ia în considerare trei complexe de calităţi: inteligenţa. Petrifowitsch). Astfel. psihopatul este incapabil de a se adapta. raportat la ambele situaţii menţionate. Rothacker. După acesta. Spre deosebire de aceştia. familială. la rândul său. Hăfner. Schneider afirmă că „personalităţile psihopatice sunt acele forme anormale care suferă din cauza anomaliei lor şi din cauza acestei anomalii suferă şi societatea". Se consideră că mulţi nevrotici sunt. de factură „internă". nevrozele sunt tulburări ale comunicării interumane. individul rămânând însă în limitele stabilite ale lumii. pare însă a fi admisă de numeroşi specialişti. Strumpfel). în special. Koch afirmă că aceste persoane sunt oameni care „nu numai pentru ei. Zeldenrust menţionează că diferenţa dintre nevroze şi psihopatii trebuie căutată nu numai în intervenţia „predispoziţiei constituţional-genetice" în cazul „factorului psihopatie" şi în cea a „influenţelor psihotraumatizante ale mediului extern" în cazul „factorului nevrotic". pe incapacitatea de a se autoconduce şi.

frecvent întâlnită. tendinţă de mitomanie. persoana dezechilibratului se deosebeşte de persoana desocializată adaptată şi integrată într-un grup marginal în care-şi găseşte identitatea şi securitatea. aşa cum se poate vedea în continuare: a) copilărie tulburată. precum şi de dificultăţile ipohondriace ale individului respectiv. experienţe toxi. suicid). fugi. Manifestările sau trăsăturile psihopatologice ale psihopaţilor încep să se manifeste încă din perioada adolescenţei sau. existenţă parazitară. . persistând în perioada adultă şi accentuându-se odată cu înaintarea în vârstă. activităţi temporare de factură marginală). divorţ.). instabilitate şcolară ducând la eşecuri. jocul cu moartea. prostituţie. fugile patologice. anomalia de personalitate se traduce prin dificultăţi de adaptare sau inadaptare permanentă la normele şi sistemul de valori al vieţii sociale. b) accentuarea tulburărilor în adolescenţă. agresivitate). dificultăţi de integrare socioprofesională (schimbarea frecventă şi nejustificată a locului de muncă. suportarea dificilă a obligaţiilor legate de serviciul militar (dezertare. ci tipuri de constituţii anormale ale personalităţii normale. toţi aceşti termeni desemnând acea formă. insubordonare. frecven tarea grupurilor marginale sau delictuale .gesturi suicidare. zgomotos. Această stare este cunoscută sub denumirea de dezechilibru psihopatie. nomadism. stări reactive. reacţii de panică. părinţii. inadaptate şi responsabile de o alterare subiectivă a individului în relaţiile sale sociale. este legată de vidul de existenţă pe care-1 dă absenţa valorilor. manifestând o suferinţă psihică netă. Acestea sunt următoarele : 1. Dezechilibrul psihic al personalităţilor psihopatice. fuga de responsabilitate şi tendinţă către aventuri. în care semnalăm: alternanţă de apatie şi surescitabilitate. . manifestate prin conflicte repetate cu autorităţile. rău adaptate. Un stil de existenţă specific. familiale sau profesionale. Aceste personalităţi patologice sunt definite de K. inflexibile. devianţe etc. în unele cazuri. Un fapt asupra căruia dorim să insistăm este că psihopatiile nu trebuie considerate boli în sens psihiatric.comanice. tentative de suicid. Schneider ca având comportamente profund imprimate.sau heteroagresivitate. relaţii efemere etc.consumul de alcool şi toxicomaniile ca forme sublimate de conduite de refugiu. conduită labilă şi imprevizibilă. acţiuni delictuale şi infracţionale .depresia. sociopatie. O anumită evoluţie psihobiografică. excese etilice. de o suficientă gravitate pentru a putea provoca fie un deficit de adaptare. Dezechilibrul psihic Trăsătura psihopatologică definitorie pentru structurile psihopatice ale personalităţii este reprezentată prin starea de dezechilibru psihic. fie o suferinţă subiectivă. traiul din expediente . lovire. imitaţie etc. egocentrism şi instabilitate emoţional-afectivă (separare. care le sunt specifice din punct de vedere psihopatologic. 2. prin natura instabilităţii jale. caracterizată prin existenţa unor frustrări. homosexualitate. psihotraumatisme. chiar mai devreme. . La dezechilibrul psihic. frecvenţa fugilor. se asociază în mod frecvent cu „accidente psihiatrice" de următoarele tipuri: . sustragerea de la efectuarea serviciului militar. caracterizat prin următoarele : instabilitate. abandon familial.Schema de mai sus oferă o imagine grafică a raportului şi repartiţiei nevrozelor şi psihopatiilor în relaţie cu „dispoziţia" şi „mediul". .. inadaptabilitate. impulsivitate. Stările de dezechilibru psihic se caracterizează prin câteva trăsături majore. c) profilul personalităţii la adult este marcat de următoarele aspecte : persistenţa instabilităţii. a profesiei. de devianţă socială care se observă în special la sexul masculin şi în mediile sociofamiliale dezorganizate.. crize de manie. disimulare. Acestea pot avea un caracter exploziv. Trăsăturile de personalitate pot să se constituie în tulburări de personalitate din momentul în care devin rigide. familiale etc. primele delicte (furt. 3. Prin instabilitatea şi incapacitatea sa de a se integra în grup. profesorii. personalitate antisocială.crize de agitaţie clasică asociate cu auto. activitate şcolară neregulată şi indisciplinată.

. ale modului de organizare a gândirii. nu transmit „predispoziţia" la această tulburare. Dumas descriu câteva tipuri particulare de personalitate de tip „psihopatie" : ciclotimii.ataşamentul afectiv al membrilor săi. Din punctul de vedere al psihologiei diferenţiale. . . de Ajuriaguerra. pe trăsăturile acestuia.carenţe emoţional-afective. se pot descrie diferite tipuri de personalităţi care sunt considerate fie ca simple particularităţi de dispoziţie emoţională. schizoizii şi vâscoşii epileptoizi. Autorii americani pun accentul pe tulburările modelului de personalitate şi. Un important factor de risc este reprezentat de prezenţa şi apartenenţa la „grupele de instabili". uzurparea de titluri şi funcţii. ciclotime şi paranoide. mitomanii. de Ajuriaguerra). ei includ personalităţile inadecvate şi tipurile de personalitate apropiate psihozelor : personalităţile schizoide. E. Dupre şi A. consumul şi traficul de droguri etc 4. . abuz de încredere. în special. precum şi raportul dintre „modelele de educaţie" şi „personalităţile psihopatice". El se manifestă prin furt.sugestibilitate crescută. Literatura pedagogică şi psihopedagogică subliniază influenţa factorilor formativ--educativi.absenţa unui model sau a unor modele negative. hiperemotivii. d) Comportamentul delictual este o trăsătură dominantă a stării de dezechilibru psihic. . de contact social. în acest cadru. Schneider.abandon familial. Pentru acesta. de opoziţie).. M. paranoicii. . le semnalează şi la copii. . ciclotimii.carenţe educaţionale. Delimitarea la copil a cadrului clinic al personalităţilor psihopatice pune numeroase probleme. întrucât. E. aşa cum sunt ele întâlnite în sfera psihiatriei clinice a adultului. cu rol primordial. personalităţile psihopatice sunt personalităţile anormale în măsura în care ele afectează caracterul şi deranjează societatea. în apariţia trăsăturilor psihopatice ale personalităţii copiilor şi adolescenţilor au importanţă următoarele aspecte (M. se consideră că psihopatiile sunt tulburări psihopatologice de caracter şi personalitate specifice vârstei adulte. la copii şi adolescenţi. cu caracter net delimitat. personalităţile emoţionale instabile şi personalităţile pasiv-agresive. vagabondaj. Tramer admite că numai după vârsta de 18 ani se poate vorbi despre psihopatii.cultivarea directă şi fixarea prin intermediul anturajului a unor reacţii psihopatice la adolescent. Tramer): . în ceea ce priveşte tulburările trăsăturilor de personalitate. . caracterizate prin următoarele : . M. Schneider. sunt menţionate personalităţile compulsive.absenţa unor interese superioare. . perverşii. Psihopatiile se diferenţiază de psihoze. CV. ca şi alţi autori. fie chiar ca tulburări propriu-zise (J. Kretschmer distinge.marea receptivitate la influenţele negative. ca în cazul psihozelor. susţine K. care generează o stare desocializată. numindu-le personalităţi neobişnuite.apariţia şi fixarea unor semne psihopatice prin imitaţia formelor de comportament psihopatie ale anturajului (reacţii de imitare). care predispun la o decompensare psihonevrotică. .frustrări. Problema psihopatiilor capătă contur precis odată cu studiile lui K. Clasificarea psihopatiilor De regulă. Kerbikov şi alţii semnalează dificultatea tipologiei psihopatice. . în cadrul tipurilor constituţionale.bufeuri delirante legate de o puternică încărcătură emoţional-afectivă a individului.consolidarea reacţiilor de negativism care se pot repeta ca urmare a unor situaţii particulare (reacţii de protest. Tramer. J.

însă superficiali. Pe aceste considerente. Le lipsesc siguranţa şi încrederea. A. supraes-timându-şi opiniile. în orice clasificare a psihopatiilor este absolut obligatoriu de a avea în vedere „factorii psihologici diferenţiali". Sunt incapabile de a se bucura. Jaspers îi numeşte isterici. 2. Psihopaţii deprimaţi Aceste persoane sunt calme.Psihopaţii cu dispoziţie labilă . Ei sunt personalităţi de tip artificial. Acestea sunt următoarele: 1. 6.Psihopaţii vanitoşi Aceştia sunt acele personalităţi care vor să pară mai mult decât sunt în realitate. 5. care caută în mod permanent să atragă atenţia celorlalţi asupra lor. sunt independenţi şi uşor influenţabili. respectiv a „personalităţilor psihopatice". valorile moral-culturale. K. K. neserioşi şi nesiguri. Ele privesc viaţa şi lumea cu o pronunţată notă de angoasă.Psihopaţii timoraţi Sunt personalităţi apropiate de cei deprimaţi. certăreţi şi instabili. Schneider. Au puţin simţ critic. „forma psihopatiilor" va fi la fel de variabilă ca şi „forma personalităţilor" umane luate în considerare. cât şi „modelele de comportament" ale indivizilor respectivi. a psihologiei şi psihiatriei pune problema unei noi forme de clasificare a tulburărilor de caracter. descrişi mai sus. Buni şi serviabili. 4. de regulă.Psihopaţii fanatici În această categorie sunt incluşi cei care-şi exagerează meritele personale. agresiv. Petrilovisch. conflictual. specifici unei culturi şi de care depind atât „structura personalităţii". . optimişti. mereu în conflict cu societatea. Acesta descrie zece tipuri de psihopatii. K. Comportamentul lor etic este dominat de scrupule. sunt capabili de randament. Leonhardi etc. Din cele de mai sus se poate desprinde faptul că o clasificare unică şi unitară a personalităţilor psihopatice este greu de făcut şi mai ales de impus tuturor specialiştilor. adesea tumultuoşi.. Cea mai cunoscută şi mai utilizată clasificare a psihopatiilor îi aparţine lui K.Psihopaţii hipertimici sau activi Aceştia au o dispoziţie veselă. 3. considerându-le ca reprezentând tipuri de „personalităţi anormale" şi care nu trebuie privite neapărat ca „diagnostice psihiatrice". un temperament sangvin şi sunt activi. Unii dintre ei sunt agitaţi şi excitaţi. Schneider. care se supraestimează. care descrie cu un uimitor spirit de fină observaţie psihologică 30 de tipuri morale de caracter. Factorii de mediu social. Fanaticul este o personalitate de tip expansiv. Ei se caracterizează printr-o lipsă de securitate interioară şi o lipsă de încredere în ei. Suspicioase. orgolioşi şi excentrici. aşa cum o vedem la numeroşi specialişti (E. Pe acest teren se dezvoltă.fugi şi vagabondaj. comportamentul lor este fără formă. Kretschmer. fără distanţă şi neinhibat. este virulent. Tema este reluată de La Bruyere în acelaşi spirit de clasificare morală a caracterelor umane considerate ca „moravuri ale epocii". sceptice sau pesimiste.asocierea la grupele delictuale de adolescenţi. modelele familiale şi de educaţie contribuie enorm la modelarea personalităţii indivizilor. Din aceste considerente. dar se reconciliază uşor. procesele obsesionale. Pruna încercare cunoscută în istoria culturii de clasificare a „tipurilor caracteriale umane" îi aparţine lui Teofrast.). Naivi şi vanitoşi. ele sunt persoane înclinate către introspecţie. Scoaterea din sfera moralei şi transferul lor în aria medicinei.

onoarea. de o notă psihologică privind „anomaliile caracteriale" ale personalităţii. Unii dintre aceştia pot avea o inteligenţă superioară. 8. Personalitatea paranoică Este caracterizată prin neîncredere. Rodiere-Hein şi J. iritabili şi irascibili. atât pentru persoanele în cauză. Sunt susceptibili. de factură ipohondriacă. brutali. Clasificarea psihopatiilor propusă de K. descoperind adesea suferinţe imaginare. 7. pe de o parte. b) personalitatea schizoidă. excesele episodice de alcoolism (dipso-manie). 10. cu un caracter permanent oscilant. punerea sub semnul îndoielii a cinstei altor persoane. Considerate din punct de vedere psihopatologic. C. Acest fapt este admis şi de unii psihiatri germani care consideră psihopatiile nu ca pe nişte „boli psihice". migrene. ocupă o poziţie intermediară între starea de normalitate psihică şi categoriile psihopatologice. inactive. în forme diferite. Reacţiile acestei categorii de indivizi au un caracter primitiv. pudoarea. C.D. Ei sunt sobri. Din rândul acestora se recrutează delincvenţii şi criminalii. cât şi pentru cele din anturajul imediat sau mai îndepărtat al acestora. caracterizată prin retragerea emoţională şi absenţa dorinţei . Schneider este dominată.Psihopaţii explozivi Aceştia sunt indivizii care explodează din orice. restricţia deliberată a afectelor exprimate.Psihopaţii astenici în această categorie intră persoanele care au un randament scăzut. de consecinţele morale şi sociale ale acestor anomalii. exagerarea dificultăţilor.Psihopaţii reci în această grupă sunt incluşi oamenii cărora compasiunea. fie depresivă. cruzi. conştiinţa morală le lipsesc complet. refuzul criticii altora. hipertrofia Eului. neîncredere sau disimulare. caracterizată prin bizareria conduitelor şi a gândirii. 9. Personalitatea antisocială Este caracterizată prin aspectul impulsiv şi imprevizibil al actelor şi comportamentelor sale cu caracter autodistructiv. după cum urmează mai jos. pentru autorii menţionaţi. uşor de manipulat din cauza sugestibilităţii lor crescute. Sunt persoane needucabile şi incurabile. responsabilitatea.D. aşteptarea permanentă de a fi înşelat sau de a fi victima răutăţii altora. respiratorii. A. Le sunt caracteristice fugile. senzitivitate. insensibili. reci. Guelfi descriu opt „forme" sau „tipuri" de personalităţi psihopatice. la orice motiv anodin. iar pe de altă parte. Acuză insomnii. Rodiere-Rein şi J. de regulă. la care se asociază alte diferite forme de tulburări de comportament. C. ci ca pe nişte „variaţii patologice ale normalului". B. Ei sunt foarte atenţi la corpul lor. influenţabile. digestive sau menstruale. în sensul acesta. stările impulsive subite. Personalităţile schizotipă şi schizoidă Acest grup reuneşte două subforme de personalităţi psihopatice: a) personalitatea schizotipă. persoane cu o dispoziţie fie excitabilă. personalităţile psihopatice. Guelfi propun o clasificare a psihopatiilor raportată în primul rând la aspectele clinico-psihiatrice pe care le presupun conduitele acestor indivizi. tulburări cardiace. o capacitate de concentrare redusă şi memorie slabă.Psihopaţii abulici Sunt persoane inerte. fiind permanent dirijate de alţii.Ei sunt.

aptitudinea limitată de a exprima emoţiile tandre şi călduroase. reactivitatea excesivă la influenţa evenimentelor minore. un anumit „destin". sunt indiferenţi sau chiar total inafectivi. nevoia imperioasă de activitate şi de senzaţii tari. Sunt evitate relaţiile sociale. remarcându-se prin tendinţa de dramatizare. implicit. F. Personalitatea narcisică Acest tip de personalitate psihopatică se caracterizează prin exagerarea până la grandomanie a propriei importanţe în detrimentul celorlalţi. organizarea deliberată a eşecului social. contactele şi comunicarea interumană. Personalitatea pasiv-agresivă Caracteristicile acestui tip de personalitate sunt comportamentul de rezistenţă indirectă. G. dependenţă. care pot fi sintetizate în următoarele: a) incapacitatea adaptării lor sociale . oscilaţia caracteristică între poziţiile extreme de idealizare şi de devalorizare a celorlalţi. fantasme sau atotputernicie. b) imposibilitatea acestor indivizi de a duce o viaţă în comun cu alţii. Psihobiografia personalităţilor psihopatice Caracteristicile personalităţilor anormale de tip psihopatie presupun un anumit mod sau stil de viaţă al acestora şi. Personalitatea compulsivă Opinia referitoare la acest tip de personalitate oscilează în două direcţii: . Indivizii respectivi manifestă o mare vulnerabilitate la respingere. b) personalitatea dependentă. H. exigenţă faţă de ceilalţi. tulburări de relaţii interpersonale care merg de la exploatarea celuilalt până la tulburări de apreciere a valorii sau a sentimentelor acestuia. exhibiţionism.de contact social. agresivitatea exprimată printr-o rezistenţă pasivă din partea individului. pe care-i obligă să se supună propriei maniere de a gândi şi de a acţiona. D. c) psihopaţii se dovedesc inapţi pentru viaţa de familie. Caracteristicile personalităţii de tip compulsiv sunt următoarele : indecizia şi perfec-ţionismul. cu pervertirea . sentimentul de a avea orice drept. O analiză psihobiografică a personalităţilor psihopatice pune în evidenţă aspecte specifice. caracterizată printr-o stare de dependenţă. impresia de a fi perceput de ceilalţi ca superficial şi lipsit de autenticitate. . Personalităţile histrionică şi dependentă Această categorie cuprinde două subgrupe de psihopaţi: a) personalitatea histrionică. se simt constrânşi de rigorile cuplului conjugal din cauza iritabilităţii lor. la care se adaugă o nevoie crescută de a fi iubit şi acceptat.a f i considerată o personalitate cu trăsături de caracter anal şi comportamente tiranice exercitate de individ asupra lui însuşi şi asupra anturajului.a fi considerată o personalitate cu trăsături psihastenice . E. ataşamentul excesiv de muncă. Ele sunt cuprinse în carac teristicile psihobiografice ale acestor indivizi. Personalitatea evitantă Acest tip de personalitate se caracterizează prin comportamente de evitare. condus de alţii. tentative permanente de a atrage atenţia celorlalţi asupra lor. nevoia de a fi sprijinit şi securizat.

indiferenţi. neregularităţi. d) inadaptabili la viaţa şi programul de disciplină şcolară. extravaganţe. dezertări. continuă. indisciplinaţi. instabili. comit acte infracţionale de diferite forme şi gravităţi. incapabili de efort. refuză să execute ordinele. alcoolism. internări repetate în spitalele de psihiatrie. toxicomanii. parazitism social. Făcând o sinteză a aspectelor menţionate mai sus.apetenţelor şi instabili. Dupre afirmă că viaţa psihopaţilor se înfăţişează ca o suită neîntreruptă de bizarerii. droguri. ei sunt „elevii-problemă". apetenţă pentru alcool. susţinută. invidioşi faţă de colegii lor. vagabondaj. simulări ale unor afecţiuni în scopul realizării unor interese. diferite conduite de refugiu etc. vanitoşi. delicte şi crime. indisciplinaţi. f) incapabili de a desfăşura o activitate profesională teoretică sau practică utilă. dezertează. greu educabili. suspicioşi. criminalitate). nepunctuali. expertize medico-legale psihiatrice. g) tendinţe la delincvente şi criminalitate. fugi. tendinţă la perversiuni. E. leneşi. e) inapţi pentru serviciul militar. . conduite de refugiu sau agresiune (suicid. instabili. indisciplinaţi.

1. Alcoolismul 13. Noţiunea de act-simptom propusă de McDougall (1978. chiar de pierdere a limitelor sau cu sentimentul inexistenţei. de renaştere sau de unificare cu sinele. făcând. comportamente sexuale. de altfel. Termenul de comportament adictiv corespunde extensiei termenului care serveşte a desemna toxicomanii cu alte comportamente pe care Fenichel (1945) i-a numit „toxicomanii fără drog”.5. 1981). că diferenţele comportamentale. în general. deci. limitele simbolizării şi incapacitatea de a elabora tensiuni pulsionale cărora subiectul le răspunde printr-o regresie comportamentală (J. Psihopatologia adicţiei. autoagresiunea. Conduitele adictive trebuie.1. jocul patologic (gambling). de o parte de insuccesul acţiunii de identificare. cronică. 13. Comportamentul adictiv se manifestă ca o incapacitate psihică de a elabora tensiunile pulsionale sau „violenţa fundamentală” (Bergeret. Pedinielli. 13. toxicofilia. • consumul de alcool în ciuda consecinţelor adverse. 1982) a demonstrat raportul între descărcarea în comportament şi eşecul funcţiei reprezentării. . Comportamentul adictiv reprezintă un eşec de „INTROIECŢIE”. Economia adicţiilor este construită pe reducerea dorinţelor la nevoie. Ea se referă la zona comportamentelor caracterizate de acte repetate în care predomină dependenţa faţă de o situaţie sau un obiect material care este căutat şi consumat cu aviditate.3. comportamentul sexual compulsiv) 13.4.L. Într-o manieră mai largă. dispariţia obiectului confruntând subiectul cu sentimentul de vid. Comportamentul adictiv este pus în raport cu eşecul în faţa unei obligaţii. Pare aşadar. Impasurile de identificare sunt determinante. Alcoolismul Este o boală primară. de mediu Se caracterizează prin: • scăderea controlului asupra băutului. eşec ce pune la îndoială capacitatea de a reuşi (sentimentul incompetenţei personale şi sociale). adesea progresivă şi fatală. parte din aceasta: bulimia. trebuie să fie situate nu într-un registru oedipian. Conceptul de adicţie 13. 1991). În comportamentul adictiv persoanele deviază toate celelalte centre de interes cu incapacitatea de a alege să nu realizeze gestul adictiv. Adicţia sexuală (dependenţa la sex. psihosociali.2. • distorsiuni în gândire – negarea. se caracterizează prin importanţa pulsiunilor agresive. sfera sa de aplicare nu poate fi limitată numai la alcoolism sau toxicomanie. subsumate sub termenul de comportament adictiv.13.2. Într-o perspectivă psihanalitică modelul adictiv subliniază că relaţiile obiectuale sunt în adicţie caracterizate de inexistenţa relaţiilor genitale şi de predominanţa obiectului parţial. neapărat. de asemenea o tentativă paradoxală de identificare. care nu constituie. Alte tipuri de comportament adictiv 13. Înţelesul comportamentului adictiv este situat. Gestul adictiv survine într-un context de separare sau echivalent de separare. să se situeze într-o patologie a axei narcisist. • interesul pentru alcool. Manifestările şi dezvoltarea ei sunt influenţate de factori: genetici. Toxicomania 13. de asemenea. ci într-o patologie ce evoca axa narcisistă. o experienţă agreabilă (Peele). în mod clar. Conceptul de adicţie Noţiunea de adicţie este o noţiune descriptivă şi defineşte comportamente sau procese.

Nu s-au găsit dovezi pentru existenţa unui anumit tip de personalitate care să fie predictivă pentru alcoolism. CIRCUMSTANŢE PATOLOGICE INDUSE DE ALCOOL ♦ Intoxicaţia alcoolică ♦ Sevrajul necomplicat ♦ Sevrajul complicat cu convulsii ♦ Delirium tremens ♦ Tulburarea psihotică indusă de alcool ♦ Tulburarea amnezică persistentă indusă de alcool ♦ Boli neurologice ♦ Boli hepatice INTOXICAŢIA ALCOOLICĂ Variază de la ebrietate uşoară la insuficienţă respiratore. • 0. receptorii pentru n metil-d-aspartat (nmda) şi mesageri secunzi. familie.4 mg% – anestezie. • Probleme medicale induse de alcool – 7. . PREDISPOZIŢIE ŞI FACTORI DE RISC ÎN ALCOOLISM Există o interacţiune complexă între: vulnerabilitate. prostaglandine. În efectele fiziologice sunt implicaţi: γ acidul aminobutiric (gaba) în transmisia activă. Adresabilitatea acestor pacienţi se împarte în mod egal între medici generalişti şi medici psihiatri. Organismul poate metaboliza 100 mg/kgc/oră. cultură. • Prevalenţa abuzului/consumului de alcool – 13. comă şi moarte.Simptomele alcoolismului pot fi continue sau periodice. antisocială) care se asociază cu alcoolismul. • 0.6% în populaţia generală. Un consum îndelungat poate preceda apariţia atacurilor de panică sau tulburării anxioase generalizate şi poate urma după un istoric de agorafobie şi fobie socială. tulburări de personalitate (borderline. • 0. Există însă. Factorii ereditari au influenţă prin transmiterea unor deficienţe în: serotonină. moarte.05 mg% – incoordonare motorie.4%. Se asociază cu: tulburările de somatizare. Cei care nu au dezvoltat toleranţă la alcool dezvoltă la: • 0. endorfine. mediu. Factorii genetici influenţează în mare măsură prevalenţa alcoolismului. • 53% dintre persoanele cu alcoolism au o boală psihică în relaţie de comorbiditate. comă. • 25% dintre pacienţii unui spital general şi 20% din pacienţii policlinicilor au diverse tulburări legate de alcool. • Doar 22% dintre aceştia apelează la servicii de specialitate. depresia (2/3 din alcoolici au cel puţin un episod depresiv major în timpul vieţii). anxietatea. EPIDEMIOLOGIA ALCOOLISMULUI • Problemele legate de alcool încep de obicei la vârsta de 16-30 ani. activează canalele ionice gaba Alcoolul inhibă canalele ionice nmda potenţează canalele ionice de 5HT3 Se combină cu substanţe endogene şi exogene precum dopamina şi cocaina rezultând metaboliţi toxici.1 mg% – ataxie.03 mg% – disforie.

Modificările psihologice sau comportamentale dezadaptive semnificative clinic sunt datorate efectului substanţei asupra sistemului nervos central (de ex. chiar şi pentru câteva zile. Conflictele existente în copilărie în cadrul familiilor dezechilibrate şi reactualizarea acestora în adolescenţă joacă un rol important în geneza toxicomaniilor. iar uneori de moarte. implicând solicitare insistentă – „sete” de drog. socială sau profesională) şi apar în cursul consumului de substanţă sau la scurt timp după aceea.13. deteriorarea judecăţii. caracterizată prin apariţia sevrajului include: − Efectele somatice ale utilizării repetate a substanţelor respective. labilitate afectivă. beligeranţă. compulsivă de a utiliza o substanţă psihoactivă • Dificultate de a opri consumul • Comportament de căutare a drogurilor cu invazia progresivă a întregii existenţe de către acest fenomen. C. − Definiţia OMS = dorinţa de a experimenta din nou efectele unei substanţe consumate anterior. Acest fenomen joacă un rol important în apariţia dependenţei. al unor interacţiuni patogene din copilărie. − Crave (engl. Sindromul specific substanţei cauzează suferinţă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social. − În acest context intervin alţi doi termeni: toleranţa şi sevrajul. Criterii de diagnostic pentru abstinenţa de o substanţă A. notă: substanţe diferite pot produce sindroame similare sau identice. cronic sau periodic. Criterii de diagnostic pentru intoxicaţia cu o substanţă după DSM-IV A. B. însoţită de o perturbare biologică eurovegetativă şi dismetabolică de amploare. Dependenţa: se caracterizează prin tendinţa de creştere progresivă a dozelor de drog şi prin imposibilitatea de a opri. condensându-se – în pofida oricăror riscuri şi neajunsuri spre procurarea drogului. Sevrajul – stare de rău subiectiv. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu sunt explicate mai bine de o altă tulburare mintală.3. Toxicomania DEFINIŢIE: este un consum patologic. Comportamentul devine expresia acestei trăiri. intens.) = a dori ceva cu ardoare. Apariţia unui sindrom reversibil specific substanţei datorat ingestiei unei substanţe (sau expunerii la o substanţă). în care pacientul caută să obţină prin orice mijloace drogul. deteriorarea funcţională. profesional ori în alte domenii importante de funcţionare. B. Toxicomania este rezultatul acţiunii unor factori externi şi interni. Dependenţa • Reprezintă tulburarea comportamentală definită prin dorinţa puternică. C.. . Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu sunt explicate mai bine de altă tulburare mintală Craving sau apetenţa − Este o nevoie imperioasă pentru o substanţă cu efect psihotrop şi căutarea compulsivă a acesteia. Dependenţa fizică. consumul fără ca aceasta să nu determine apariţia sevrajului. Dezvoltarea unui sindrom specific unei substanţe datorat încetării (sau reducerii) consumului de substanţă care a fost excesiv şi prelungit. impulsiv de substanţe care modifică starea afectivă sau de conştiinţă. deteriorare cognitivă.

emoţie. Administrarea acestei substanţe produce o serie de efecte având următoarea succesiune: Iniţial: – senzaţie de căldură. dar şi de a evita senzaţia de rău psihic care apare în lipsa consumului. LSD. stimularea pe care o aduce consumatorilor. asemănătoare sau superioară senzaţiei de orgasm. aşa-numitele opiacee. de bine. meprobamat. ceea ce constituie de altfel motivaţia iniţială Dependenţă apare rapid – pe măsură ce se instalează toleranţa. satisfacţia. substanţă administrată pentru efectul său euforizant dintre căile de administrare. COCAINA . ecstasy) • amfetamine • inhalanţi Tulburările psihice produse de consumul de substanţe • Intoxicaţii şi sevraj • Delirium • Tulburări psihotice • Tulburări de dispoziţie • Tulburări anxioase • Sindrom amnestic • Tulburare demenţială • Disfuncţii sexuale • Tulburări de somn DERIVAŢII DE OPIU În categoria derivaţilor de opiu. psilocibina. − Cel mai cunoscut opiaceu este heroina. − Morfina este o substanţă care se foloseşte în clinica medicală ca analgezic major. cel mai frecvent este preferată de către toxicomani calea intravenoasă. ceea ce conduce la creşterea dozelor. înfiorare. heroina) • cocaina • canabis (haşis. Principalele droguri: • derivaţii de opiu (morfina. codeină şi cele sintetice – petidină şi metadonă. marijuana) • tranchilizante (barbiturice. 2) Efecte somatice: ♦ deprimare respiratorie. La scurt timp apar: 1) Disforie. se înscriu opiaceele „naturale” – morfină. ♦ constipaţie severă.Dependenţa psihică = craving şi căutarea compulsivă a substanţei = nevoia de a menţine şi regăsi senzaţia de plăcere. heroină. ♦ treptat – scăderea libidoului. ♦ scăderea apetitului. benzodiazepine) • psihodisleptice = halucinogene (mescalina.

stări depresive sau disforice. stări emoţionale secundare intense. 3. care se pot agrava. scarlatiniforme). ♦ Mdma „ecstasy”/metilen-dioxi-metamfetamina. ♦ Mescalina. exanteme rubeoliforme. Aceste substanţe sunt derivaţi de cânepă indiană şi au reputaţia. iluzii. BARBITURICE Consumul îndelungat conduce la instalarea unui sindrom toxicomanic complet ceea ce a condus în multe ţări la renunţarea folosirii acestei categorii de substanţe în practica medicală. • stări asemănătoare atacului de panică. Substanţele care intră în această categorie sunt haşişul şi marijuana. conduce la comportament violent. 3) Paloare. relaxare. aritmii – fibrilaţie ventriculară – stop cardiac. labilitate afectiva. urmate de stare confuzională cu apatie. Intoxicaţia cu canabis produce iniţial fenomene de excitaţie euforică – (greu de diferenţiat de manie). 2. atunci când există supraadăugate palpitaţii şi hiperventilaţie. DERIVAŢII DE CANABIS (HAŞIŞ. Slăbirea simţului estetic.Este un drog a cărui administrare se face frecvent prin aspiraţie nazală (prizare). Scăderea responsabilităţii. Pe acest fond pot apărea tulburări psihotice: . Slăbirea cenzurii morale. 4) Dermatoze (prurit. irascibilitate. MARIJUANA) Consumul acestor substanţe poate produce senzaţii de bine. De asemenea. în unele ţări asiatice există un consum endemic de derivaţi canabici. 5) Alergii de aspect reumatoid. cel puţin în Statele Unite de a fi droguri sociale fiind extrem de răspândite în populaţia studenţească. linişte. convulsii. Consumul produce: • fenomene euforice – de difererenţiat de manie. ♦ Psihocibina. 3) Scăderea randamentului profesional. Simptome psihice: 1) Iritabilitate. HALUCINOGENE Consumul acestor substanţe produce halucinaţii. senzaţie de reptaţie. tremor. • fenomene confuzionale – de diferenţiat de tulburările psihotice. 2) Scăderea posibilităţii adaptative. Într-o fază tardivă acestora li se adaugă: ameţeli. Manifestări comportamentale: 1. mai ales. 6) Insuficienţă hepatică. Fenomenele de sevraj mai importante sunt: midriaza. 4) Modificări caracteriale. 2) Scădere ponderală. Consumul de fenciclidina. motiv pentru care apariţia intoxicaţiei este rapidă (minute) conducând la dependenţă puternică. Dintre substanţele halucinogene cele mai cunoscute sunt: ♦ LSD – dietilamina acidului lisergic. ataxie. ♦ Fenciclidina. mioclonii. Intoxicaţia cu barbiturice produce următoarele: Simptome somatice: 1) Inapetenţă.

Adicţia sexuală (dependenţa la sex. – Este o sursă de sentimente de vinovăţie şi ruşine în sexualitatea adictivă. – Nu este încurajat de ataşamentul emoţional pentru un partener sexual. ca act sexual distinct. – Continuă în ciuda problemelor asociate. odată cu apariţia modelului adicţiilor. Cu toate că „normale” în sine. cât şi partenerului acestuia. încadrând aceste cazuri în marele capitol al adicţiilor. comportamentul sexual compulsiv) O problemă aparte de încadrare diagnostică o pune dependenţa la sex sau adicţia sexuală. continuat de obsesionalitate şi raţionalizare. – Este caracterizată prin asumarea riscurilor şi a necesităţii de a depăşi sau de a se elibera de sentimentele dureroase. Se încadrează această categorie la parafilii sau nu? Răspunsul clinicienilor nu este unanim. Elemente definitorii ale adicţiei (după Brown. repetarea lor necontrolată poate fi dăunătoare atât subiectului. Atunci când comportamentul compulsiv cuprinde practici perverse. 13. caz în care de cele mai multe ori la . neparafile. – Este necunoscută de către ceilalţi. – Este ciclică cu obsesionalitate şi raţionalizări care conduc către episoade de acting out urmate de sentimente de teamă ruşine care tind să oprească acest comportament. cum ar fi divorţul – sau expunerea publică a comportamentului adictiv. de cea mai mare importanţă pentru diagnostic rămânând totuşi mai puţin numărul de orgasme cât absenţa controlului asupra comportamentului.a) Excitaţie. Un punct de vedere pe care îl împărtăşim foloseşte termenul de adicţie sexuală atunci când intenţiile conştiente al subiectului sunt convenţionale. acesta fiind un argument în sprijinul apropierii adicţiei sexuale de parafilii. trăind o perioadă prodromală de tensiune urmată de un sentiment de eliberare odată cu realizarea actului. c) Fenomene halucinatorii. asigurându-se acele mijloace vitale înlăturării nevoii adictive. se consideră că 7 sau mai multe orgasme pe săptămână ar fi o definiţie rezonabilă a compulsivităţii sexuale. rămânând să se încadreze ca parafilii cazurile cu intenţii conştiente şi punere în practică. – Adesea merge netratată până la un punct de criză. – Adesea conduce la implicarea în numeroase aventuri. asemănător cu ce se întâmplă în dependenţa de substanţe. Comportamentul poate fi mediat de administrarea unei substanţe (dependenţă la alcool şi alte substanţe psihoactive). – Conduce la creşterea preocupărilor despre sex. Dar numeroşi pacienţi prezintă această compulsivitate sexuală pentru un comportament sexual normal. care mpulsului de a adopta acel comportament. Esenţa adicţiei este reprezentată de lipsa controlului asupra comportamentului respectiv. Este vorba despre pacienţi cu o afectare importantă a funcţionării lor sociofamiliale şi profesionale datorită unei compulsivităţi sexuale exprimată prin căutarea repetată şi necontrolată a activităţii sexuale. care nu poate fi definit în sine ca pervers. În termeni clinici. Diagnosticul diferenţial al intoxicaţiei cu barbiturice se face cu: – beţia alcoolică.4. 1991) – Este compulsivă. conduce la creşterea fisurilor din personalitatea adictivă. înscrierea în cadrul parafiliilor este evidentă. b) Fenomene confuzionale. Conceptul de dependenţă la sex s-a dezvoltat în ultimele două decenii. – stări confuzionale. Termenul de adicţie sexuală pune accentul pe pierderea controlului asupra comportamentului.

Cu toate că subiectul poate traversa sentimente de culpabilitate după ce trece la act.dependenţa psihologică se adaugă şi cea fizică. 1991) – Pierderea controlului asupra comportamentului respectiv – Consecinţe adverse severe (medicale. cu repetate încercări eşuate de a opri comportamentul. care are implicaţii majore în terapia acestui tip de comportament. Nimfomania „autentică” este mai mult un exhibiţionism (obţinerea satisfacţiei sexuale prin expunerea nudităţii corporale. acestea nu previn recurentele. De obicei nu se mai arată interesat de o femeie o dată cucerită. Odată ce învăţăm să asociem răspunsul sau reacţia noastră la mediu cu consecinţele răspunsului nostru vom continua să răspundem în maniere care duc la rezultate . mai mult decât o simplă nevoie de a satisface un impuls sexual. În donjuanism (sau satiriazis) bărbatul respectiv îşi multiplică întâlnirile şi cuceririle. Adesea în nimfomanie există o nevoie marcată de dependenţă şi teama de a pierde dragostea. acest diagnostic trece cu vederea nucleul său adictiv. depresie. În această a doua categorie se înscrie adicţia la sex. euforie) – Un timp neobişnuit de mare pentru a obţine. Spre deosebire de adicţia sexuală pură. În alte cazuri este vorba despre un comportament repetitiv în sine (jocul patologic.). în care pacientul se implică în mod compulsiv în activităţi sexuale. a desfăşura şi a-şi reveni din activitatea sexuală – Interferenţa comportamentului sexual cu activităţile sociale. 2000). tentativa de a stopa comportamentulproblemă soldându-se cu o marcată stare de frustrare şi disconfort. Individul intră astfel sub semnul repetiţiei incontrolabile a aceluiaşi comportament. a zonelor erogene sau a organelor genitale). Tablouri clinice care pot trimite la adicţia sexuală se întâlnesc în donjuanism şi nimfomanie. cumpărăturile patologice.7. în donjuanism accentul este pus pe a avea o relaţie sexuală cu o nouă cucerire şi nu pe relaţia sexuală în sine.5. compensate în acest fel. Caracteristicile adicţiei sexuale (după Carnes. 13. În adicţia sexuală de obicei anamneza revela un lung istoric al tulburării. ajungând la o afectare a funcţionării sale socioprofesionale şi familiale. Skinner a creat teoria condiţionării operante al cărei principiu este: oamenii au tendinţa de a repeta un comportament dacă acesta este întărit sau recompensat. În nimfomanie pacienta prezintă o dorinţă excesivă sau patologică de a avea relaţii sexuale. sau impulsiuni homosexuale latente. Sunt femei care obţin adevărata plăcere doar în acest mod. Alte tipuri de comportament adictiv ADICŢIA DE INTERNET Dependenţa de internet ar putea fi privită din perspectiva orientării behavioriste. petrecând un timp excesiv în aceste activităţi şi făcând tentative nereuşite de a stopa acest comportament. Din păcate. Se presupune că la baza acestui comportament ar sta sentimente marcate de inferioritate. În clasificarea internaţională a maladiilor (ICD-10) se întâlneşte diagnosticul de «Activitate sexuală excesivă» – F52. interpersonale) – Persistenţa unor comportamente sexuale autodistructive sau de risc – Încercări repetate de a limita sau stopa comportamentul – Obsesia sexuală sau fantezia sexuală ca mecanism primar de coping – Nevoia unei activităţi sexuale crescânde – Schimbări severe de dispoziţie legate de activitatea sexuală (de exemplu. ocupaţionale sau recreaţionale Este vorba despre persoane a căror viaţă este sub semnul căutării permanente a sexului şi activităţilor legate de el. bulimia etc. definită ca prezenţa unor pulsiuni sexuale excesive. apărând ca hipersexual. a cărui oprire declanşează importante simptome de distres ( Kaplan şi Saddock. pentru ele actul sexual în sine neavând o valoare deosebită. legale.

oamenii primesc rareori o astfel de recunoaştere socială. deoarece duce frecvent la cure de slăbire exagerate. Unii cercetători sunt de părere că termenul de adicţie la internet este prea nespecific pentru că nu defineşte un comportament precis şi că mai corect ar fi să se vorbească de una din următoarele comportamente: adicţie cibersexuală. Tot din iniţiativa producătorilor jocurilor foarte populare şi jucate în toată lumea. bolile organice intervin în modificări ale conduitelor alimentare. cei din echipa lui îi trimit mesaj (eşti cel mai tare) îi trimit baloane colorate cu numele lui etc. − o echipă multidisciplinară. Recompensa jucătorului avansat poate să nu apară aşa repede. chiar dacă recompensa nu a apărut de mult timp. demonstrată prin faptul că tulburările psihice duc frecvent la modificări ale apetitului şi consumului de alimente şi invers. Timpul este foarte important pentru eficienţa oricărei recompense. o altă recompensă ar fi adrenalina jucătorului atunci când câştigă o luptă. care sunt de multe ori necunoscuţi şi aproape sigur idealizaţi. compulsion Net. Este o tulburare a conduitei alimentare. . Se poate conchide că problematica centrală a anorexiei nervoase o reprezintă neintegrarea armonioasă a corporalităţii în structura personalităţii psihice ceea ce duce la dezvoltarea unor contradicţii între psihism şi componenta somatică. Relaţia dintre psihic şi comportamentul alimentar este de natură duală. − corectarea imaginii corporale. fiind conştienţi de principiile psihologice care îi ţin pe oameni „lipiţi” de calculator. admiraţie chiar veneraţie din partea celorlalţi. Acesta este un factor favorizant al anorexiei. se caracterizează printr-o restricţie progresivă. Recompensa pentru un începător al cărui comportament nu a fost încă puternic condiţionat apare mai repede. De exemplu.plăcute şi vom rări răspunsurile urmate de rezultate neplăcute. În cazul chat-ului şi a jocurilor pe internet recompensa poate fi recunoaşterea şi atenţia din partea celorlalţi. Are un determinism multifactorial. Riscul bolii este letal şi de aceea echipa trebuie să aibă multă perseverenţă. premii. Information overload. foarte importante. ea îşi va pierde mult din putere şi este mai puţin probabil ca noi să o asociem cu răspunsul nostru. Tratamentul anorexiei se bazează pe: − reabilitarea nutriţională prin creşterea în greutate a bolnavilor. Recompensele sociale sunt. durabilă şi voluntară a consumului de alimente motivată de dorinţa de a avea o greutate de manechin conform sistemului sociocultural referitor la estetismul frumuseţii feminine. În viaţa reală. rezolvă o enigmă sau găseşte calea secretă către următorul nivel. Producătorii jocurilor pe calculator au inventat recompense. Jucătorii cu cele mai mari scoruri sunt recompensaţi cu respect. Un comportament învăţat prin condiţionare operantă poate fi eliminat dacă nu mai este întărit. ANOREXIA MINTALĂ Anorexia (în greacă an – „lipsă” şi orexis – „apetit. pe măsură ce jocul evoluează este din ce în ce mai greu să avansezi. dar pe internet poţi să devii „cel mai tare” dacă petreci suficient de mult timp în faţa calculatorului. sunt organizate concursuri. afectează cu predilecţie fetele tinere. motiv pentru care este denumită şi boală a civilizaţiei. adică psihică şi somatică. Atunci când un jucător a marcat un punct. de asemenea. Astfel personajele din spatele caracterelor animate au posibilitatea să iasă din anonimat. Interactive gaming compulsion. de data asta în afara cadrului virtual. Dacă recompensa întârzie. adicţie Cyberrelationship. el oricum îşi va păstra comportamentul şi în absenţa ei. poftă de mâncare”) nervoasă reprezintă un concept psihosomatic în care lipsa apetitului alimentar este de natură psihogenă cu interferenţe socioculturale. la începutul jocului este uşor să treci la un nou nivel. În cazul jocurilor. însă de cele mai multe ori. campionate la care se întâlnesc cei mai buni jucători. comportamentul poate fi incredibil de persistent.

BULIMIA ŞI CORPUL PERFECT Se caracterizează prin episoade paroxistice de supraalimentare marcate de consumul rapid al unor mari cantităţi de alimente. persoana bulimică se va forţa să vomite la toaletă. bulimicii îşi lasă o urmă pe mâna dreaptă de care se muşcă pentru a atenua sentimentul de culpabiliatate. exerciţii fizice excesive. Reprezintă o tulburare de comportament caracteristică femeilor care începe de obicei în adolescenţă sau la începutul vârstei adulte. Tulburarea nu survine exclusiv în timpul episoadelor de anorexie mintală. post. Crizele de bulimie şi comportamentele compensatorii inadecvate apar. clisme. în medie. timp de 3 luni. diuretice. 5. Comportamente compensatorii inadecvate şi recurente care să prevină îngrăşarea cum ar fi: vomitări provocate şi recurente care să prevină îngrăşarea. − alte comportamente compensatorii inadecvate: inaniţia. exerciţii fizice excesive. Pentru a stopa efectul de îngrăşare asupra corpului. Respectul de sine este influenţat excesiv de greutate şi de forma corporală. în magazine. Vomitările sunt mult timp ascunse anturajului. . ştie că va ceda încă o dată şi consideră acest comportament inevitabil şi de necontrolat. 3. Criza apare la sfârşitul zilei când îşi cumpără alimentele şi le mănâncă pe stradă. − sentimentul de pierdere a controlului asupra comportamentului alimentar în timpul crizei (sentimentul că nu te mai poţi opri din mâncat sau că nu poţi controla ceea ce mănânci ori cantitatea în care mănânci). de 2 ori pe săptămână. Încă de dimineaţă este preocupată de hrană. în maşină. Un alt comportament frecvent este acela de a goli frigiderul. Crize recurente: − consumul rapid al unei mari cantităţi de hrană în timp scurt 2 ore. acasă sau chiar în restaurante. Dacă locuieşte cu familia se va izola şi îşi va domoli senzaţiile de tensiune interioară consumând alimente dulci şi sărate. 4. După o lungă practică a ritualului. acasă. Criterii de diagnostic DSM IV 1. Specificarea formei − vomitări şi purgative. 2.

Rundell. 2-3/1993. Persistent neuropsychological deficits in cervical whiplash patients without direct headstrike. D. 1996.. Darmstadt. Bergeret. May 18. Psychologie pathologique.. 134:673676. 23-31. M. second edition. Wien Med Wochenschr. Bracken. 146 (17) pp. Facial disfigurement and personality. Andreasen. Freedman A. Geriatrie practică. P. American Psychiatric Association.D. Steinkopff. 1980. J. BMJ 2001. Fast Facts. Dysmorphophobia: Symptom of disease? Am J Psychiatry. Blackwell. Bracken. Parquet. Paris. Thomas. 93 (1) pp. FR.. S. Munchausen's syndrome. M. 112:301-304. B... Editura Payot. Editura Washington DC. şi colab. Bolduc. 19-23 Mai 1992. Postpsychiatry: a new direction for mental health. 1994. Paris. Chodoff. Thomas P. in Text book of Consultation-Liaison Psychiatry. May 1991. Beaudichon. Suicidul în România. Qu’ est-ce que la psychologie medicale?.. 2000. 1991. Editura Washington DC. Bondolfi. Andreasen. 1993. 1977. G. 39:173-176.. R.C.. Williams & Wilkins.. M. Smith. W. Oxford. American Psychiatric Association. No. Acta Neurol Belg. Bostwich.I. L.. Social structure. 1996. 1993. J. Editura Masson. Open Mind 1998. Paris. J. Armand Colin. A.. 1999.M. Bergeret. N. Traitement integre de la depression. Lyons. symptoms and prevention of professional burnout. Arches.D. P. burnout. . N. Dec 1995. S.H. Editura Masson.Y.. Editura Masson. 21 Spec. Margin... JAMA: The Journal of the American Medical Association. 8é edition.. L. Roumanie. Botezat Antonescu. Revista Română de Psihiatrie. Societies and Cultures – Bucharest. pp.BIBLIOGRAFIE Ackerman. Bucureşti. Washington DC. 2000. Institut Synthélabo. Posttraumatic Stress Disorder. en Les nouvelles adictions . Baker. Signs. J. J. A new debate on mental health. C. M. Verhey. Bohnen. formes et application.. Hammer. JAMA. Jolles. J. 89: 17. 138-162. Sep. Editura Medicală AMALTEA.. Soc-Work. Paris. Suicidality. Bloch. Hirschfeld. 1974.. Mental Health. J. D. Paris. P. Paris. The impact of coexisting depression and timing of psychiatric consultation on medical patients length of stay. ediţia a 2-a. 2004. American Psychiatric Association. Bălăceanu-Stolnici. 322:724-727. Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală.M. P. Baldwin.... Aust Fam Physician 1999 Aug. N. 28(8): 8057.. Asociaţia Medicală Română.. (Management of somatization in depression).. Etică psihiatrică. Besançon. Sadok B. La communication. J. Ratte. 1997. Processus. J. Alexandrescu. 1977. A. Une conduite addictive: la tentative de suicide. JDent-Que. Bardach. Clasificarea stresului psihic. La depression et les etats-limites.G.. 1993.. G.R. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders . Gedachtnisschwache.. Inc. 1998. Bernard. 1517-1525. P. Barschneider. Editura APLR şi GIP. No. 1999. serie nouă. no 7: 1722. Health Press Limited. Azorin. Encephale. 271(19):1466. Still alive and well. Bailly.. Baker. J.S. American Psychiatric Association. 2005. and job satisfaction. 1988.. Trouve. J. Bucureşti. Semiologie psychiatrique.S. 4th.C. in Comprehensive Textbook of Psychiatry. Depression... Mission... 1994. pp. Bucureşti. Practice Guidelines. B.D. S.C... Bourassa. theorique et clinique. 1990.J Baltimore. 482. Hosp Community Psychiatry. Edited by Kaplan H.

V. Wied. J. 2:5-9. Cloninger. Christenson. 1997.. Ch. Editura Junimea. bio-medicale şi juridice. N. Ellipses. Collier. C..E. Jul 1996. Nov 1993. Iaşi. G.Brânzei.J.. J. V. In Handbook of Prescriptive Treatments for Adults. F. Cloninger. Editure Imprimerie France Quercy. Bucureşti. Psychiatric Annals. Dysmorphophobia: A centenary discussion. 8-th ECNP Congress.42:15-25... 59: (3) 26-30. quels psychiatres pour demain? . 1975.C. C.Psychiatry.. Editura Martin Dunitz.. 1997. Family psychotjerapy of the patient with cronic organic brain syndrome.. Brilez. Munchausen syndrome.B.. Br-J-Gen-Pract. Chiriţă. Editura Medicală. Antidepressant therapy.. J Nerv Ment Dis. G. 1998. I. V. 2002. Jeanneau. Broen. Buckley. Editura Tehnică. S. 1994. 97: 310-334. J. Germany. Katona. Body dismorfic disorder. A. Tudose. Bazele psihologice ale practicii medicale. Niculăiţă. Revista Infomedica.. Caïn. pp. 1985. Br.. Iftenie. UK. Editura Teora.Q.. Editura Ştiinţelor Medicale. Veneţia. Ph.. Itinerar psihiatric. Chiu E. Paris. Quelle psychiatrie.C. 2002. Burbiel. J. E. Editura Privat. Montogomery. M. R. Ammerman R. Bychowski.. Ene. Avoiding burnout in general practice. F. G. Vascular Disease and Affective Disorders. Caïn. P. Sindromul de burnout – suferinţa epidemică a medicilor din România. M. T. Guze.A. Cornuţiu. Understanding antidepressants. T. Butoi. Trichotillomania. Somatoform Disorders and Personality in the General Population and in Psychiatric Outpatients....121-129. 1988 (suppl. Abnormal Psychology and Modern Life – fourth edition.. 1984.. J.. 11-th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP INC. Diagnosis and prognosis in schizophrenia. London.. Cohen. Edited by Hersen M. Brisset. Mackenzie. R. Sinuciderea – studiu în perspectivă biopsihosocială. Coleman. P. . Calza. M. 1984.A. J.. Butoi. 1994. 1979. TO. Munich. Losinskya. Editure Presses Universitaires de France.. Martin Dunitz. 1998. Manual de medicină clinică – specialităţi.M. 6. 14. A..J.. Bucureşti. Dermatol Clin.. 1998. Contant. Plenum Press. E. Oradea. What the eyes can’t see: Diagnosis and treatment of somatic obsessions and delusions.A. Le champ psychosomatique. 1994. Cotterill. Cottraux. 1943. Substance abuse in schizophrenia: a review.. Longmore. Iaşi. Paris.B. Briley. Cosman. D. M.. Manea.. Editura Trei. London.R. Iaşi. anul V. S. Bucureşti.. Etică şi psihiatrie.A. BERN.. Editura Symposion.Jr. The treatment ideology dimensions of the burnout syndrome in psychiatric institutions.2). 1990.. august 1998. Martin Dunitz Ltd. Editura Risoprint. 14(3): 437-63. Cociorva. Hodgetts.. R. Bucureşti. Toulouse. Terapia cognitivă. Chiriţă. A.F.T.245(5):544-5. Chambers..A. J Intern Med 1999 May. M. Psihanaliză şi psihosomatică. 1997. Les therapies cognitives. Le symptome psychosomatique. Arch Gen Psychiatry. nr.. UK.. T. Brill. W. 1999. 34-36. M. Cluj-Napoca. Hollander. Boroi.. L. Disorders of the body image in the clinical picture of the psychoses. J Clin Psychiatry. 1999. Badarucco... 1998. Incursiuni în problematica alcoolismului.. M. Sinuciderea un paradox – consideraţii psihosociologice. 153: 41-43.... Brinster.. Harvard Review of Psychiatry. Editura Imprimeriei de Vest...).J. March 4-8. J. şi colab.. 2001. D. Britchnell. G. Cheng. 1995. A. Paris.. New York.. (coord. 2000. Ames D. Constantinescu.

. C. immunity and illness – a review .. 17: 393407.. A. Iasi. The Zurich study. Traite des hallucinations. 1988. Farmer. 1986.. C. Tratat de psihoterapii. A. Etude-no17.. Psychopathologie de l’adulte. Cluj. Fallon... Ruiu... S. Uber dysmorphophobie (MiBgestaltfurcht).. 1993. Overview of somatization: diagnosis. 1994. pp. M. O. D. Factitious disorders and Munchausens's syndrome.. S. Nov 1994. Oct 1995. Hypochondrie. Neuraesthenia revisited: ICD-10 and DSM-III-R psychiatric syndromes in chronic fatigue patients and comparison subjects.. Hypocondriasis. H. Jones. epidemiology and management. V.. Enăchescu. H. Dragomirescu.E.. Cult Med Psychiatry. Granger.. Debray.. Krauthauser. 1987. Q. Deniker. 503-6. 1962.. L. vol. Encephale. Editura Tehnică. Editura Hollander E. Dictionnaire de la philosophie. Washington DC. A. Dejours. Del Zompo. Veneţia. 167 (4) pp. Hanganu. Didier. Borysiewicz.. Eckhardt-Henn. 21 Spec.. Brisset. B.. E. Dialogul medic-bolnav. David.. 2001. A. D. P. P. Hoffmann. L. Hartmann.. A. Ey. 16: 377-94. Fodoreanu. Liebowitz. H. 95-102. Etudes psychiatriques. S. Ekhardt.. 1981. H. I.. Azais. Social phobia and agoraphobia. Mitchell. 2000. Cluj-Napoca. 1954. F. Editura Polirom. G... Rational therapy of eating disorders. Escobar. 1995. 615-8. H. Schizophrenia. Dantzer.I.Crocq. Degonda. 1993. Editura Medicala Universitară „Iuliu Haţieganu”. In: Obsessive Compulsive Related Disorders. Hopf. Le corps entre biologie et psychanalyse. Les recherches sur la fatigue en France dans les vingt dernieres annees.. 20 Spec. C. Psychother Psychosom Med Psychol 1999 Mar... Manuel de psychiatrie. Tratat de psihopatologie. C. 1978. Bucureşti.. Ey..Apr.... B. M. Br J Psychiatry.O. J. V.. ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Thomalskeb. Enăchescu. Fisher. May-Jun 1992. H... 1996. P.. Psychopharmacol-Bull. H. (Stress theories and the somatization process).A. M. P. Vertigo and anxiety disorders – results of interdisciplinary evaluation. Editure Payot. Une echelle pour evaluer la psychasthenie. Arch Psychiatr Nervenkr. J. Davis. III. Editura Medicală.. The state of research. Adolescenţii şi toxicomania. Bocchetta.H. 453-483. Paris. Editura Polirom.. 1992. 18 (3) pp. no 7: 3-9.E. B. Part I: Etiology and Pathophysiology..C.. No. An educational programme.. C.. Editure Masson. Crow. 203: 511-518..49(3-4):75-89. 3 pp. Paris. Stress. Elemente de diagnostic şi tratament în psihiatrie . Usaia. Deitrich.. 1973. Ferreol. Smith. Sept 1966. B. A. R. Cherchi. Transcultural aspects of eating disorders: a critical literature review. J. 1990. CME 2001. Editure Masson et Cie. Edition Desclee De Brouwer&Cie. Hillier. Angst. L. Encephale. Dec 1995. 1963.. J. Dysmorphophobia. Paris. 75(9): 517-22.A. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. Finkelstein. Tettenborn. O... S. Encephale. Rasmussen. Ey. Expertiza medico-legală psihiatrică. Llewelyn. Garfinkel. Editure Masson. Bucureşti. 24:365-370. Ganry. Yager. Editure Larousse. Dorian. 48(3): 372-9.. 2006 . 247-50.. 8-th ECNP Congress.J.. J. Severino. Focus on Biological Basis of Somatoform Disorders. 2006. XX. Editura Dacia. Laryngorhinootologie.A. J. Prelipceanu.. M. Paris. B. Drugs. Bernard. Dis Nerv Syst. 32(4): 589-96. 2000. Psychol Med... American Psychiatric Press. 243 (2) pp. G...

Grecu Gabos I. Ghid clinic de psihiatrie. Grecu-Gaboş. Gen Hosp Psychiatry. Am J Public Health. Tudose. A prospective study of delirium in hospitalized elderly . Editura Ardealul. 2001. Revista Infomedica. Bolis. S. Y. pp. R.1978.. F. Gorgos. C. Universitaires. Grecu Gabos M. Milano. Fulop.. şi colab. R. 8-th ECNP Congress.. Fontanille. M. S. Grecu Gabos I. Editura American Psychiatric Press. 1989. Editura APA.. Jouselin.. Concept. M.. 1986.. R. I. H... Patients who self-initiate a psychiatric consultation . Frommer. I. 1999. Frisch. Goldberg. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie. Botezat Antonescu. L. The relationship between coping and emotion. Editura Medicală. Toulouse. C. Tudose. Frommer. Freud. Bucureşti. Gori. Depresia mascată. I-IV. şi colab. Holmes.J. J.. etiopatogenice. Practical Guide to the Care of the Psychiatric Patient... Tudose. 1993. W. M.S. Mancinelli. Amsterdam. aspecte istorice. S. Drogurile..M..Z.. Editura Oxford University Press. R.C. D. 1985. F. Washington DC. Strain. Gelder. Semiotica pasiunilor. Green.. 1988. Lopez-Ibor.. Editurile ALL. J. Editure Frison-Roche. 1976. Gluzman. S. Images de la psychiatrie. F. Editura Scripta.. iulie 1993. Ed. Veneţia. Anmerkungen zu Willy Hellpachs sozialpathologischen Prognosen fur das 20.. Family Involvement in the treatment of schizophrenia . J. 2006. Anorexia nervoasă. Martin.. Psychose et Perversion. University Press.Folkman.. Social and Scientific Medicine. 7:267-271. Severe Depressive Disorders. C. 1999. 2000. Trabucchi. 1996... Congress News in Press.. Gorgos. Jun 1997. Francis. J. Mulvihill. Washington DC.. Treatment of patients with chronic fatigue syndrome. Paris. Nevrose. Athens. New York. 2000.1. Le Centurion. Psychosocial research in traumatic stress: an update.. 16-20 April... Gantz. 1972. Vademecum în psihiatrie.. Psychother Psychosom Med Psychol. Paris.. D. 1990.. Grunhaus. Goldstein. Grecu Gabos M. Grecu-Gaboş. JAMA.P. Azzena. M. Mureş. Govoni. 309-317.. The Medical Psychiatry Continuum. Poinso. Editura Springer. 1994. PUF. G. F. On soviet totalitarian psychiatry. Pascal.. Editura IAPUP. Tg.J. Mosby.N. Kipman. Depresia: aspecte istorice. 1989. Glass.. 26..... 1997. Lazarus.. 1985. S. Missouri. clinice şi terapeutico-profilactice. M. N.. vol. Andreasen. J. A. Tudose. A. Editura Medicală. Drugs. Bucureşti. nr. R. M. Halaris. Date generale şi clinico-terapeutice. 263:1097-1101. 1995. Bucureşti. epidemiologice şi clinico-terapeutice. Botezat Antonescu... Greden..B. 2002. BL. Fratta. C... Le Moi et les Mechanismes de defense. Paris. Garrabe... Grecu.. J. 1994. Smith. 219-24.. Forgione. Freud.. G. Dictionnaire pratique de psychopathologie. Jahrhundert. Gorgos. Paris. G. Kapoor. 47 (6) pp.. CL. A. Târgu Mureş. Editura Ardealul. S. Diana. vol. 1995. 8-9. R. G. 7:341-362. 38: 855-862. A.. Von der Hysterie zur Nervositat. I. Dementias – Biological Bases and Clinical Approach to Treatment.. Goldberg... Bucureşti. J Trauma Stress. 1974. C. 1986-1990...D.. New Oxford Textbook of Psychiatry. L. Éléments de médicine psichosomatique. . W. PUF.. Greimas.. New Perspectives on Physioopathology and Therapy of Somatoform Diseases. J. N. The 4-score: an index for predicting a patient′s nonmedical hospital days.

Handbook of Coping. D. Iamandescu. Huber... Bucureşti. Editura Harper Collins Publishers. 1977.Hamburg. L.M. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) – o taxinomie psihiatrică ateoretică. Psychopatology of depressions: quantitative aspects. şi colab. nontradiţională. G. Paris. L’homme psychopathologique et la psychologie clinique. Edited by Hollander E. P. Ionescu. Ann Intern Med. 1988. Manual of Clinical Problems in Psychiatry.. Editura Humanitas... 1989. Bucureşti. Ionescu. G. 1975. Koivisto. Iamandescu.Compulsive Related Disorders.B. Geneva. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Washington. Ionescu. Phillips.J. G. Ionescu.. N. . New York.A.. Bucureşti. K. Health and the Social Environment: A Sociobiologic Approach . Bucureşti. J. 1990. Little. section of clinical psychopatology. 42 (1) pp. 2-3/1993. Holmes. M. Chronic fatigue syndrome: a working case definition. Jan 1994. 1995. Psihiatrie clinică standardizată şi codificată. T. I.. Igoin-Apfelbaum. Applications . 1998.. W. 165-176.J.H. Jenike M. Moos... revoluţionară.L. Kaplan. Brown. Research. Rossor. Le corps et sa memoire. New-York. Huber.. Paris. Reinikainen. Editura Univers Enciclopedic. pp.. Helkala.. 116:399-406. Hersch.. J. Editura Infomedica..B. G. Editura Martin Duntiz.. 1970. Henry. Dysmorphophobia. Body image and experience disorders. M. 1986. Stephens. 2000. Stress. Fox. 1993.Cambridge University Press.. Theory. DC. and company.. G. Sartorius. 1/1993.M. 2002. W. Gantz. Confrontations Psychiatr. 1997. K. Editura All.. Laakso. K. Bucureşti. N. 1999. Hermant. G.P.. K. Editura Infomedica. Pyorala. Editura Infomedica. E. Hamilton. Bucureşti.. Editura Asklepios. 1972. London. Harvey. Ionescu.. L. 108:387-389. Hay.... Hamburger. Holmes. Springer -VVerlag. Psihosomatica.. Horney. N.G. Health and Behaviour: selected perspectives.. J Am Geriatr Soc. J. Bucureşti.. D. Bucureşti. Iamandescu. C. Revista Română de Psihiatrie. I. Holahan.B. Stresul psihic din perspectivă psihologică şi psihosomatică . Hanninen. Editura Flammarion. Dementia HandBook. 1995. Asociaţia Medicală Română. in Obsessive. 1993. Subjective memory complaints and personality traits in normal elderly subjects. Mirarea filosofică. pragmatică. 1996. Cluj. Elemente de psihosomatică generală şi aplicată . Hollander. La puissance et la fragilite.A. G. Editura WPA Symposium. Revista Română de Psihiatrie.. G. Psihoterapiile-Terapia potrivită fiecărui pacient. 1979. Presses Universitaires de France. J. Editura Ştiinţă şi Tehnică. Psychopathologie clinique de la boulimie.. Bucureşti. ICD10.. American Psychiatric Press. 1999. New York. Personalitatea nevrotică a epocii noastre. Abnormal Psychology. R. Editura Ştiinţifică. 1989. Editure Doin... Etiologia depresiilor din perspectivă psihopatogenică. Boston. 1994.. Hyman S. Paris. G. K. Schafer. 1-4... Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie. Editura IRI. E. Inc...E. Br J Psychiatry.. Clasificarea tulburărilor mintale şi de comportament. 1993.. 1991.. Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală – serie nouă. 1973.. M. R. Ionescu. Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală – serie nouă..P.. John Wiley and Sons.E. J. Manual de psihologie medicală. I. Introducere în psihologia medicală. Mykkanen. 31. 1996.

Editura Lito-i. 3 pp. Dynamische Psychiatrie. Kabanov. Kinzie. M.J. Jan 1993.. Ş.. Editura Free Press. 21(1):1-25. M. Goetz. Larousse. Ionescu. Cannon. Jonas. 159-79. 272(9): 694-701. Br J Psychiatry. Editia a VIII-a. 2000. 1982. Baltimore. G. 9 (2) pp.t. Editura Infomedica. Tribolet S. Timişoara. Lăzărescu. Lăzărescu. no 7: 11-15. 309-316. L. S. 153: 1-5. E. Editura Asklepios.M.. 1997.. 1991. 1995. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry . PA..R.160/161. 1988. Neurotoxic syndromes and occupational exposure to solvents. Kaplan. Juntunen. Williams and Wilkins.. B. 1933. No. M. Psychiatric diagnoses in patients who have chronic fatigue syndrome. J.. M. Editura Humanitas. Lauderdale.Ionescu. H. Curs şi îndreptar de psihiatrie. M.. 1999. Lanteri-Laura. Janca. Nov. Lipsitt. Paris.. 1997. 98-111. JB Lippincott. Ideology..E. pp. 1998. The new epidemiology of schizophrenia: The Psychiatric Clinics of North America. Keiser. son corp et l’autre.. M. Apr 1996. M.I. Psychopatologie generale... Fatigue and fatigability.. 1995. A century of controversy surrounding posttraumatic stress spectrum syndromes: the impact on DSM-III and DSM-IV. A. G.. 5. G. Environ Res. 50: 53-56. Quatorze approches de la psychopatologie.I.1998. Nathan-Universite.. Nr.... Ş. 1998. J clin Psychiatry.R. Timişoara. New York. J Trauma Stress. Lhote.R.). Sartorius. 1996. Jacquet. London. Textbook of consultation – liaison psychiatry. Synopsis of Psychiatry. Editura John Wiley & Sons.R. Washington DC. Amsterdam.. Dale.. 551-7. Psihopatologie clinică. Jacquet.P. Editura Facla. 1999. 29. R.S. M. L’alcoolique. J. K. 1993.M. Ionescu. Bucureşti. 2-e edition.. Burnout. Paris. Educational Programs in US Medical Schools. Lăzărescu. James.D. 60 (1) pp. JAMA: The Journal of the American Medical Association. American psychiatry Press Inc. M.. Paris. 1987. D..... B. S. Jaspers.B. The Traumatic Neurosis. Veneţia. Barzansky. Pontalis.. Modalites pratiques..G.. Phenomenologic analysis of somatic symptoms in melancholia – Encephale. (coord. Encephale. Editura Helicon.W. Nathan-Universite. 1989.-6.. Paris. 1994. Kraus. R. Jamison.. J. Burows. Editura Felix Alcan. These de doctorat. theorie et clinique . Editura Masson. Wise. 1994. Bucureşti. 1982. La psychasthenie-historie et evolution d'un concept de P. C. Quality of life in mental disorders. 1993-1994. Editions scientifiques & LC. 1995. Vocabular de psihanaliză. 8-th ECNP Congress. Mircea T. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. Paris.R.. J. K. Psychiatrie du generaliste. Politics and Psychiatry. Le corps en psychiatrie. H. N... Tratat despre moarte. Judd. M. Philadelphia. Les Mechanismes de defense. Touched with fire. H.. Katschnig.J.. Etzel.Janet.. Jeddi. V. Tulburările personalităţii. F. Elsevier Science Publishers Biomedical Division. situations concretes. H. Sadock. Bucureşti..m.M.D. Jahrgang... Editura Saunders. Dec 1995. Freeman. 1986.G. Laplanche. J. . 1996. Lăzărescu. A. Jones.. Kennedy. Dicţionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. M. 1989. Jonas C. Timişoara. Handbook of studies on general hospital psychiatry .. Calitatea vieţii în psihiatrie. Jankelevitch.. H. N. WHO International Study of Somatoform Disorders a Review of Methods and Results .. 21 Spec. 1997. Editura Amarcord. Straus. September 7 1994. Montreal. Introducere în psihopatologie antropologică.. 20 Spec. Heft 1996.... Kruesi. P.

. Levitan. 2005. Editura ACSA. K. Klemperer. 1996. Pangaro.. F. 20 Spec. 2000. Methodology in consultation-liaison research: a classification of biases. M. La neurasthenie et la thymasthenie. S. Les therapies breves. 1997. Archives of Internal Medicine. Macdonald. quiz 90-1. Programme de Recherche et d’Information sur la Depression.. Paris.. Why people are hospitalized: a decription of preventable factors leading to admission for medical illness. Hikita. Mihaescu C. Jones. Matsuno.. Matsuo. Bucureşti. Convieţuirea cu stresul – strategii de înfrânare a anxietăţii. Editura John Wiley & Sons. Mărgineanu. U.. Ltd.. 1991. Larson. F. Clinical and cost benefits of liaison psychiatry. şi colab. Clement. D...A. Mayou. 1993. Mason... J. W. second edition.. J.. R. 1990.P. 1994. D. Third-Year Medical Student Attitudes Toward Internal Medicine.C.. 511-6. 18:147-163. Baltimore. Ogodescu. pp.). T. Organic psychiatry: the psychological consequences of cerebral disorder. M. Marple. O. Carlevaro. Editura Martin Dunitz. Lickey.. Med Care. C. A. Dec 1996. C.. W. W.. Editura Johns Hopkins University Press. Am J Psychiatry. 19 (1) pp.. ediţia a 2-a. Lee. şi colab. 18 Spec. 12-8.. Editura WH Freeman & Company. Rethinking neurasthenia: the illness concepts of shenjing shuairuo among Chinese undergraduates in Hong Kong. Dementia. Bucureşti. Psychiatric problems among medical admissions. Craiova... Paris. Pozzi. 1339-44. 559-62. Mace. Th.L. 1996. Int J Psychiatry Med. Nov 1994.. Editura Ştiinţifică. Encephale. 91-111. Maj. Îndreptar de psihiatrie. Weiller..22(1):52-64. Medicine and mental illness. New York. 1990. N. Anorexie. S..Lăzărescu. Cult Med Psychiatry. R. J. Sartorius.A. D. K.. 138:790793. Kornfeld. Marvin E.. Barbara. Psychosomatics. Editura Trei. Th. Feldman. Editura Masson. May 1994... Libow J.. Luban-Plozza. 383 pp. adicţii şi fragilităţi narcisice.. Luban-Plozza. 1996. Boli psihosomatice în practica medicală. 2000.. Chronic fatigue syndrome and psychiatric diseases . Bucureşti. Lishman.. 1980. A.. Sep 1992. 1973.C. Acta Psychiatr Scand Suppl. Colenda. 1994.. N. Marinov V. Zwaag. Cultures in psychiatric nosology: the CCMD-2-R and international classification of mentaldisorders. N.. 1990. Wong.M. Lopez Ibor. K. Meggle.. E. (coord. Leger. Dementia Care. L. London. Bucureşti. 52 (5). T. 3. La depression et le vieillissement. Dysthymic disorder: a comparison of DSM-IV and ICD-10 and issues in differential diagnosis.. Mc. Kroenke. 1987. Child and adolescent illness falsification.. Editura Helicon. 1981. Glossary of descriptive psychopathology and neuropsychiatry. Nippon Rinsho. D. Box.. Hawton. Lemperiere. Bedwell.. Condiţia umană.. Poldinger. Kroger. Encephale. Editura Retz. E. pp. Les depressions reactionnelles... Editura Medicală. Mar 1995. London: Blackwell Scient. şi colab. Patient family and community .Pub.. Londra. Levenson.B. Lee. Aspects evolutifs de la depression. B.. (coord. Lecrubier.). K. J... 4 pp. Cult Med Psychiatry... C. Medicaţia psihotropă modernă – ghid terapeutic. Frances.. Gordon. No. Dougall J.. . 1991. Pediatrics 2000. 31:367-376. R. S. Editura Medicală. Marinescu D. B. Timişoara. Editura Masson. Y. Lemperiere. T.J. şi colab. No. 21:71-84. 2000.. May.

Editura University Press.. II. Nutt D. Historique du mot et des concepts . Mihăescu.. N. Paris. Târgu Mureş. Merikangas. Les concepts d'asthenie et de fatigue.. 1996. K. 134:1313-1316.. Angst. Kraan.). New York. Martin Dunity. Editura Ştiinţifică. Montgomerz SA. Phillips. Psychol Med... Porot. 1996. Personalitatea normală şi patologică. A. J. Anxiety Disorders. K. Traité de psychopathologie. Encephale. T.C. 57 Suppl 8: 61-4. V. pp. Pieron.. 1995 Spring. modele şi intervenţii cognitive în fobia socială. 1984.G.R. M. Editura Alternative.. Bucureşti.. H. 2001.F.. Pichot. Editura Trei. Mincowski. pp.. 1977.. Toxicomaniile.. 20 Spec. 2001.. . Vocabularul psihologiei. Encephale.. 2005. Nireştean.. (coord. J-ClinPsychiatry.. 3. O. III. Paris. 1997. Neurasthenia in a longitudinal cohort study of young adults. N.U. Institutul de medicină şi farmacie. The British Journal of Psychiatry.. femei şi morală. Int J Eating Dis.Menninger. hier et aujourd'hui. Editura Polirom. S. Ballenger J. Management of bipolar disorders. Presses Universitaires de France.J. Psychopharmacol-Bull. E. Knotterus. Specker. vol. Nakdimen. Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique. 32(4): 597-605. Iaşi. Pichot. vol. 31(1):29-37. Editura Harcourt. 2002 Moscicki-Ek. J.. 1996.. 1938. F.R. Miroiu. P. Dec 1996. Obsessive – Compulsive Disorder and Post-Traumatic Stress Disorder. 1996. Elemente de psihologie medicală şi logopedie. Proot. 1996.A. Gunther. 1993. References Larousse. Encephale. Men against himself. seria III.. discussion 65. A. K.. Portegijs.. Cercetare fundamentală. R. Mitchell. Van Dyck. Mureş. 541-4.P. 24 (4) pp. I. Editura Prisma. Nr... Revista Română de Psihiatrie. Musa C.. Nov 1994. J. 159. Teodorescu. A. A..... No..E. Panic Disorder and Social Anxiety Disorder .A.A... Clinica de psihiatrie. Bucureşti. Epidemiology of suicidal behavior. Personalitate şi profesie. 5. Body dysmorphic disorder: diagnosis and treatment of imagined ugliness. A. Pirozynski. J. P. Anxiety Disorders. Munchausen by proxy syndrome: the forensic challenge of recognition. Cassano GB.A. Tulburări anxioase şi de dispoziţie. Vanderlinden. No. J.M.H. 1993. Y. Nutt D.. Nov 1994.. P. 1966. Van der Hart. 1999. Pharmacologic treatment of body dysmorphic disorder. pp.. G. Soc-PsychiatryPsychiatr-Epidemiol. diagnosis. 25(1): 2235. Bucureşti. Tg. (sub redacţia). Nijenhuis. 2001. Osman. Psihoterapie şi psihosomatică. pp. 3-4.. Nireştean. 545-9. Porot.. Somatization in frequent attenders of general practice. Blackwell Publishing Ltd. Blackwell Publishing Ltd. Jan 1996. Crit Care Nurs Q 1999. Raymond. Popper.. Iaşi. Bucureşti. 22. No. Van-der-Horst. 14(3): 229-47.Z. 2005. 3-8. 20 Spec. and reporting. Pasqualone. Spec... M. Sep 1991. The development and psychometric characteristical of the Somatoform Dissociations Questionnaire (SDQ-20). S. Suicide-Life-Threat-Behav. 2001. P. Ballenger J. Editura Univers Enciclopedic. 184(11): 688-94. A neglected reference. vol.. R. Am J Psychiatry. Postel.). Phillips. Pelicier. 3. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte.A. Psihoza hipocondriacă unisimptomatică (P. 1013-24. K.. La neurasthenie.. J.. Generalized Anxiety Disorders. A review of the controlled trials of pharmacotherapy and psychotherapy in the treatment of bulimia nervosa. 428-430. Panique: attaque et trouble. Nov 1994. Lepine.M. Fitzgerald. Convenio – Despre natură. H. I. Spinhoven. E. Ardelean M.

F. Thase... Cluj. Rowan.. Vraşti R. Priest. Săhleanu. Tudose C. Le syndrome de fatigue chronique. Nov 1994. D.. Corps reel. Psihiatrie vol. I.. 2002. prezentat la a XIII-a Consfătuire Naţională de Psihiatrie. Sadock B.M. D.. I. Neurochirurgie.. Schizophrenia Bull. Vize. Revista de Neurologie. T. 1994.. W. W. British J of Psychiatry. Steinert. Alexandru. R. Hiller.. şi colab.. Teodorescu.J. Bucureşti. S. Stelzer. Popescu-Sibiu. Predescu. A. Restian. Corps imaginaire – pour une epistemologie psychanalytique .Predescu. Bucureşti. Bucureşti.. Terapie medicamentoasa in psihiatrie. P.M. 1984.-sept. Comprehensive Textbook of Psychitry. 20 Spec. Editura Medicală. . Paris.E. 1. A. Riemann F. 2005.. Mihailescu... 35:233-252. Editura Enciclopedică. Editura Infomedica. Bromet. 1996. M. 2000..H. 3. E. Sadock. Alcoholism and Violence. R. J. 1997. V. R..C. Sadock. Bullock. No. 1984. Evenimente stresante de viaţă şi suportul social. Daley.. S. 11-14 Mai 1988. Sadock V.. 2. Psychosomatics. Salloum. Stain. 1986.. Delhommeau. L.. Philadelphia. Tudose. J. iul. Vinceneux. nr... pp.E.. G.. Predescu. Rief.. L. pp. pp.. 2000. V. R. (coord. Obsessive compulsive disorder in dermatologic practice. C. R.160:65-71.A.). R. Ediţia a 7-a. Mayrhuber. D. Patologie Informaţională. 3. M.. Heuser. Editura Dacia. 2001. Lavin.. 94-107 în Depresii – noi perspective (coord. Presse Med. Richter. E. 25 (40). Les etats depressifs et les syndromes d'asthenie chronique en medecine praticienne. Rouillon. Bucureşti. Lippincott Wiliams Wilkins. Eaton. C. Bucureşti... Prelipceanu.. 1989.. 6:109115. 1996.W. C. Schwarz. W... Roberts. 2031-6. S. Editura Martin Dunitz Ltd. Saravay... Encephale. şi colab. V. 1996.J. J-Nerv-Ment-Dis. Rasmussen. Sami-Ali. Tudose. Psihiatrie. G. (coord. 1984. 2000. J Am Acad Dermatol. I. Bucureşti.. Dec 21... Gen Hosp Psychiatry. Ram.. Răşcanu. Psihologie medicală şi asistenţă socială. Semnificaţia lor pentru tulburările depresive. Introducere critică în psihanaliză. Editura Academiei Române. Psihiatrie vol. 571-4. Alexandrescu. Londra.P.. training and research. D.M.). Lynch. L. Editura trei. 1992. M.. Prelipceanu. The classification of multiple somatoform symptom. V.G.. 1997.. S. Pulver.E . Ionescu.. Editura Medicală Callisto. Limite şi perspective în patologia nevrotică (referat general). F.. Ghid de tratament în abuzul de substanţe psihoactive . Formele fundamentale ale angoasei. gender and familial risk. Predescu. Nov 1996. V..). Male Depression. Eisemann M. Editura All. 184(11): 680-7. Pato. D. Prelipceanu. J. Editura Lippincott Williams & Wilkins. Risk factors in Schizophrenia: season of birth. V. 1992. Psychiatric comorbidity and length of stay in the general hospital: a review of outcome studies.. Gise.. J. Bucureşti. vol I.. Tratat de sănătate mintală. B. The liaison clinic: a model for liaison psychiatry funding.. Editura Medicală. 18(2): 185-207. 1972. Prelipceanu.. Aspecte psihopatologice şi etiopatogenice ale nosologiei psihiatrice la adolescent şi adultul tânăr. The natural course of schizophrenia: a review of first-admission studies... Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică. Bucureşti. 13: 965-967. M. Fichter. Editura Bordas. Bucureşti...

Use of the computer for teaching in the psychiatric residency. J.J. discussion 308-17. Stern.. USA.. Stress and burnout in junior doctors. Edited by Howells JG. 2004.. 2006. New York. S. Stahl M. Editura Vivienne Schnieden Greenwich Medical Media. J. A.. JAMA: The Journal of the American Medical Association. Strain. H. Arch Gen Psychiatry. Fogel. Shorter. Strain. Hammers..Med. S. A. Essential psychopharmacology.. The Prescriber’s Guide. Strain. A Primer in Liaison Psychiatry.S. in Modern Perspectives inClinical Psychiatry . 1995... Journal of Psychiatric Education.K. M. Nutt D. Sharpe. 30:830-835. Hollander E. Drug and Alcohol Abuse – a clinical guide to diagnosis and treatment . Schnieden. Usefulness of psychiatric intervention in patients undergoing cardiac surgery. . Third Edition. V. How to spot the patient who's faking it. Grossman. 76-101. 148:1044-1049.. Somerfeld-Ziskind.. Stein. 1988. Schaechter.J. Martin Dunitz. Schweitzer. Wittchen. MacLeod. Sensky.S. discussion 16-22. Stoudemire. Lyons. 10:19-33. E... New York. 1999. Îngrijirea psihiatrică a pacientului de medicină internă. generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder . 1987. Strain. 10:178. pp. 1971.).. Stein J. Hollander. Neuroses dysmorphophobiques (complexes de laideur et delire ou conviction deliraute de dysmorphophobie). New York. pp. C. A. J. T.Sartorius. 38-43. J. J.... 2000. Shorter...U. Fulop. Anxiety disorders Comorbid with Depression.B.. Depression comorbid with anxiety: results from the WHO study on psychological disorders in primary health care . 76(10):105-6. Saunders Company ltd. Ann Med-Psychiologiques. Textbook of Psychopharmacology. Atlas of psychiatric pharmacotherapy.. Norfolk. An Introduction to Descriptive Psychopatology . Editura Plenum Medical Book Company. 6-16..J. Causal attributions about common somatic sensations among frequent general practice attenders.. (ed... Inc..F. G. A. Editura Martin Dunitz Ltd. S-Afr-Med-J. Ciba Found Symp.186. Schatzberg.. Weizman A. Brunner/Mazel. E. Cost offset from a psychiatric consultation-liaison intervention with elderly hip fracture patients. 272(18):1465-1467. D. N. May 1996. M. T. (30).. Surman.. Am J Psychiatry. T. 1975. Stinett.S. Londra. fourth edition. 1993.. Nov 9 1994. 1993. M.. Psychol. Ustun.. Stahl. J. Psychiatr Clin N-Am. OS. pp. Psychopharmacology of Antypsichotics. Psychological Care of the Medically Ill.. New York. Rigby.J. Strain. American Psychiatric Publishing. 2006.. Liaison psychiatry. B. J. J. J. Clin-orthop. The functional Somatic Symptom. E. Synthesis of Psychiatric Cases. M. 2002. Oxford University Press. 298308.. Shiloh R. 1974. Schukit. Chronic fatigue in historical perspective.L. Anxiety Disorders Comorbid with Depression: Social anxiety disorder. 1991.W. Ciba Found Symp. Strain. 26(3):641-6. Editura Martin Dunitz. Somatization and chronic pain in historic perspective. 129:123-145. Br J Psychiatry Suppl.. Mar. 108-9. 2002. Taylor & Francis. 173. Non-pharmacological approaches to treatment. Jun 1994. 1997 (336):5260. Second Edition. Y.. 173.. Sims. Lecrubier. 1993.. Appleton-Century-Crofts.. Londra. Cambridge University PressNew York. post-traumatic stress disorder. 1986.. Nemeroff. 1995. Londra.A. Symptoms in the Mind.. Med Econ 1999 May 24. S... E. şi colab.. Stryjer R.J.J. Child Psychiatry: Child and Adolescent Psychiatry: Modern Approaches . pp. şi colab. Jun 1996. UK.

C.. „1st.Svedlund. Neurastenia la 130 de ani. Tudose. Infomedica. Paris. Bucureşti. Dysmorphophobia: A question of definitions. Tudose. Tudose C. Tudose. M. World Congress on Women’s Mental Health” Berlin / Germany.. Demenţele – o provocare pentru medicul de familie.. C. Tudose.. 2-3: 71-76. Abordarea pacientului in psihiatrie. Teodorescu. Canada. C. 1995. lucrare prezentată la cel de-al III-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Gerontologie. 255-64. Bucureşti. B. M. C. 1979. 8th Edition. March 2731. Tudose. Tudose. nr. C. Tudose. 1997. C. C. A..C. şi colab.. Tacchini. A. Musazzi. lucrare prezentată la Conferinţa de Geriatrie organizată de Fundaţia „Ana Aslan” septembrie 1993.G. Infomedica. 1996. lucrare de doctorat. Marian A.. Recchia. C. R. The occurrence of Depression in Alzheimer′s Disease and its treatment in Romania. M. Tudose. London and New York. Apr 1996... M. 8-th ECNP Congress. Dificultăţi în protejarea bătrânilor cu tulburări de tip Alzheimer . Quality of life in gastric cancer prior to gastrectomy. 2004. I. Teodorescu. Scripcaru... Editura Medicală. Truchon.M. Carta. 7 februarie 1998. F. Bucureşti. 5 (2) pp. Editura Progresul Românesc.. Sindroame rătăcitoare. M. 1999.. L. Pretorian. August 1998. Bucureşti. Altamura. XX. Psihopatologia tulburărilor de personalitate la vârstnic – între îmbătrânirea normală şi organicitate. 2001. Qual Life Res. 1996.. British Columbia.. F. F. Situaţia bolii Alzheimer în România. Tatossian. L. Paton C. Tudose. Sante Mentale au Quebec.. 2000.. M. Noiembrie 1996. The Maudsley 2005-2006 Prescribing Guidelines .. Bucureşti.. 1989 Thomas. Tudose. C. Editura CRIS CAD. A.. R. Italian Collaborative Group of Somatoform Disorders. 1995. Tudose F. Greece.. 1984.. Editura Infomedica. „Estrogenii şi bolile demenţiale – posibile corelaţii etiopatogenice”. Bucureşti. 8. Bucureşti. Tudose C. 9 (67).. seria a III-a.S. Kerwin R.. Tudose F. 2005.. Bucureşti. Phenomenologie des psychoses.. Lemyre. Sullivan. UMF Carol Davila. Alfabetar de sexologie. J.. Tudose F. Tudose. nr... Editura Infomedica. Bucureşti. Patomorfoza tulburărilor de integrare şi adaptare în condiţiile unor modificări sociale majore... De la cercetare şi standardele de calitate în gerontopsihiatrie la îngrijirile reale în boala Alzheimer: Revista română de psihiatrie. Depressive Disorders Frequency at Old Women –the Main Carers in Alzheimer Disease.. Taylor & Francis Group. Valorile vitale şi morale în practica medicală . C. Coordonate deontologice ale actului medical. Les evenements anticipes comme stresseurs. C. Editura Infomedica. Vancouver. Thessaloniki. nr.. 2001... The Role of the Major Social Changes in the Affective Disorder Pathomorphosis. (coord. Sjodin. Taylor D.. G. Editura Infomedica. Terbancea.. simpozion organizat de firma Pfizer International Corporation.. vol II. F. Tudose F... Tudose. Liedman. 1999. anul VII. 144:513-516.). 1999.. Băile Felix. 2004. an 5. C. prezentată la a VIII-a Consfătuire Naţională de Psihiatrie Socială. Tudose. Actualităţi în tulburările anxioase. Lundell. Veneţia. lucrare prezentată la Simpozionul Aricept – o speranţă pentru pacient şi familie. Gh. Tudose.. prezentată la al XVI-lea Congres al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie Socială. The present Nosography of Somatoform Disorders: Results of the Italian Epidemiological Study of Somatoform Disorders . 2005. Br J Psychiatry. Editura Masson.C. Tudose. ..

II. vol.. nr. The Frequency of the Somatoform Disorders in a Psychiatric Service Connected with the General Hospital. Corpul în psihopatologie. F.. F. 1998. Tudose. Revista Infomedica nr.. Drepturile omului şi drepturile oamenilor. UMF Carol Davila. Tudose. lucrare comunicată la al 17lea Simpozion Danubian de Psihiatrie. 1996. Tudose. Tudose.. Tudose. Psihiatria românească în reformă. Infomedica nr. F. Revista română de Psihiatrie. Tudose. Tudose. 1999. Liaison Psychiatry – A Novelty in Romania . prezentată la „Mental health Economics and Psychiatric Practice in Central and Eastern Europe”. Infomedica nr. C. anul V. Tudose. Simpozionul Naţional Terapie şi Management în Psihiatrie. F. Madrid. iunie 1998. 2(14).. 24-27 aprilie 1996. Craiova. A. Thessaloniki. 2000. Tudose.. Bucureşti. The Frequency of the Somatoform Disorders in a Psychiatric Service Connected with the General Hospital. 1999. Bucureşti. an VI. Lucrare de doctorat. 1998.. C. pp. F. F. vol.. F. a IX-a Conferinţă a Societăţii Sud-Est Europene de Neurologie şi Psihiatrie. Tudose.. Feb 1995. Tulburările depresive la membrii de familie ai pacienţilor suferinzi de boala Alzheimer. nr. F. F. Difficulties in implementing the first liaison psychiatry service in a general hospital in Romania. O abordare modernă a psihologie medicale. Editura Infomedica.. F. 3 (18-21).. F. Simpozion „Progrese în diagnosticul şi tratamentul depresiei”. nr. 70-72. Lucrare de diplomă. Erotica în cotidian. Voicilã. Bucureşti. 1996. Adolescent Suicide – A Case History of Addictive Behaviour ... Medici obosiţi. Bucureşti. F. Tudose. Niculăiţă. 1997. Bucureşti. Etică şi deontologie în colaborarea psihiatrului cu specialiştii cu medicii de alte specialităţi în spitalul general.. Diagnosticul precoce al demenţei Alzheimer. Tudose. Tudose. Psihiatria de legătură în Spitalul General – direcţie contemporană în reforma psihiatrică. Simpozionul „Noi antidepresive”. 10 (2). 354-358.. poster prezentat la cel de al X-lea Congres Mondial de Psihiatrie..4.. nr.. 1977. lucrare prezentată la XI World Congress of Psychiatry. 1996. Somatizarea – un nou concept sau o abordare eclectică a nosologiei?. 1. Risc şi eficienţă în administrarea extrapsihiatrică a psihotropelor . Revista de Medicină Legală. C. Sinuciderea la adolescenţii tineri – un comportament adictiv tipic . 1998. Revista Colegiul. A. 1997. Impactul economic şi social al depresiei . Revista Română de Sănătate Mintală. Dec 1996. F. Vasilescu. lucrare prezentată la al II-lea Congres Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 1997.. Tudose. F. anul III. 1997. Tudose. Tudose. Hamburg.. C. Varşovia. Pedopsihiatrie şi Psihologie Clinică. 8 (11). anul 2. 2000. Tudose. lucrare comunicată la Congresul European al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie.. 4(7). Aspecte ale aplicării subnarcozei în nevroze. 2001. F.. Tudose. Thessaloniki. Tudose. 12-21. Psihiatria de legătură şi imaginea psihiatriei pentru medicii de altă specialitate .. Bucureşti. F. pp.. Tudose. Tudose. pp. Tudose... F. anul II. august 1999. F. F.. Editura Infomedica.1/1995.. Thessaloniki. F.Tudose. Coaxil o soluţie între depresia somatizată şi tulburările somatoforme .4.. Revista Colegiul. . Geneva. F. Timişoara. F. Tudose. nr.. lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihiatrie Braşov. Liaison Psychiatry at the University Hospital of Bucharest . F. C. Binomul anxietate-depresie – în condiţii postrevoluţionare . Tudose. F. Tudose. Tudose. lucrare prezentată la a XI-a Conferinţă a Societăţii Sud-Est Europene de Neurologie şi Psihiatrie. 23-26 septembrie 1992. Bucureşti. Voicilă. 1998. Direcţii de intervenţie terapeutică în psihiatria de legătură. 2000.

Tudose. Studiu longitudinal asupra unui sistem multifuncţional de asistenţă psihiatrică – Centrul de Sănătate Mintală Titan. lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihiatrie „Terapia psihofarmacologică în practica psihiatrică“. F.25... C. nr. Tudose. prezentată la al 14-lea Congres Internaţional de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului (I. 1987. Bucureşti. Bucureşti. C. F. 1982. Tudose. Gorgos. 16... Tudose. nr. pp. Târgu-Mureş. 2000. C. L. Gender Related Difference In Symptom Localization In Somatoform Disorders. F. Aspecte psihopatologice ale durerii în cancer. I... Bucureşti.. Tudose. 1998.. lucrare prezentată la a VIII-a Consfătuire a Uniunii Societăţilor Ştiinţifice Medicale (USSM). Conferinţa Naţională de Psihiatrie Braşov. Frăsineanu. 1984.. Revista Medicala Română. Niculăiţă. Niculăiţă. F. Folosirea medicaţiei psihotrope în serviciul de psihiatrie de legătură din spitalul general. Tudose. Tudose.. Niculăiţă. Gorgos. Ştefănescu. The Psychoterapeutic Approaches – An Important Contribution to the Medical Treatment in the First Liaison-Psychiatry Department in Romania. Bucureşti.. F. F. comunicată la consfătuirea USSM. Tudose. Tudose. Trinomul depresie-anxietate-tulburări somatoforme şi iluzia nosologiei. „1st. Bucureşti. lucrare prezentată la al 11-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie Dinamică. 1/1997/volum 5.000 de cazuri tratate în staţionarul de zi al Centrului de Sănătate Mintală Titan.). Tudose.A.. Tudose. Radu E. I. Secţia Psihiatrie. lucrare prezentată la Conferinţa „Actualităţi în terapia depresiei”. Tudose. A. F... Suedia.. Tudose. Tudose. A. Thessaloniki. Iaşi.. Croitoru. Boala psihică.. C. Tulburarea mixtă depresie-anxietate fundal al tulburărilor somatoforme un impas terapeutic? lucrare prezentată la Simpozionul „Actualitatea depresiei”. Orientări moderne în psihiatria contemporană: concluzii ale unui studiu OMS. 1981.. 2-6 August 1998. 2001.. 1997. Iorgulescu. 186188.C. L. Tudose.. vol XLVII nr. 10-11 Oct 1986.. F. Niculăiţă. Vasilescu. Un sistem deschis – psihiatria deceniului IX. publicată în volumul Depresiile.. M. Addictive-Type Behaviour in Teenagers and Young People as a Result of Major Social Disruption. pp. F. Revista Infomedica. cu tema „Depresiile”.. Antonescu-Botezat. Aspecte ale psihopatologiei vârstnicului. 1999.. Tudose. Dobranici. 1981.A.P.3-4/2000.. II. Bucureşti. 2001. World Congress on Women’s Mental Health” Berlin / Germany.A. lucrare comunicată la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Dispensarului Policlinic Titan. Revista Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii.Tudose. vol. D. For whom Liaison Psychatry is offering psychiatric training in the General Hospital?. Tudose.Est Europene. F. Corpul în depresie. 1994.. . G. March 27. Tudose. Gorgos. C.. lucrare prezentată la Sesiunea Ştiinţifică Anuală al Policlinicii Titan.....concept şi realitate clinică. F. C... 6 (10). lucrare prezentată la Sesiunea Şiinţifică Anuală a Policlinicii Titan.. F. 1983.31. Sindromul Münchausen revine pe internet. C. Gorgos. 1997. pp. F. C.. C... Prelipceanu. Dumitriu. 480-481. Germania.. Consideraţii asupra a 10. C. A. Depresia sau tentaţia modelului. Stockholm. lucrare prezentată la a VIII-a Consfătuire a USSM Bucureşti. O.. A. Tudose. F..G. Gorgos. lucrare comunicată la Seminarul francoromân de psihiatrie..P. Le role des troubles de la personalitee dans les tendances suicidaires graves.. prezentată la Congresul Internaţional de Gerontologie. Asistenţa ambulatorie şi semi-ambulatorie – o etapă necesară sau o necesitate obiectivă?.. Dobrea. A... a 12-a Conferinţă a Societăţii Sud. 9-11 Iun 1988. Munich. Niculăiţă. F. F. iunie 1999. Tudose. 154-161. Botezat-Antonescu. Alice în ţara minunilor sau despre folosirea psihotropelor în spitalul general. F. V.. 1985. A. F. Tudose. lucrare prezentată la a IV-a Conferinţă Naţională de Psihiatrie. F. Tudose. F. Gorgos.

Goldman.. Culture and somatic experience: the social course of illness in neurasthenia and chronic fatigue syndrome.B. Psychosomatische medizin. Les nouvelles addictions. La psychiatrie et les sciences de l'homme.. Wise M. . Social Anxiety Disorder.. Mass hysteria: two syndromes? Psychol Med...C. K. 1987. The Role of Medical Schools In Graduate Medical Education .. Psychiatric consultations in short term hospitals.31. T. Les processus d identification. Editura IAPUP. Westenberg. Vasilescu.W.. 140(23):1221-6. Buletin de Psychologie. J Clin Psychiatry.A. Editura Masson. 17: 109-120. Schonecke. 1996.. Diagnosis and management of dementia – a manual for memory disorders teams. iunie 1999... J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000 May.Tudose. H. A. al Ixlea Simpozion Naţional de Psihoneuroendocrinologie. D.A. Am J Surg. Bucureşti. Inc. S. Paris. London. O. 1977. Malignant Sadness – The anatomy of Depression. Weinberger. W. 1993.G.. Adler. Tudose. R. Constantin. The Frequency of Depresssion -Anxiety Syndrome at Women in the Liaison-Consultation Psychiatric Department.. Van-Hemert. F.L. G. H. A. den Boer J. Depresii – noi perspective.. C...58(10):22-27. 2001. Bucureşti.. 1987.E. A. Ir. Bertelsen... Geneva. Psihosomatică feminină. A.. Amsterdam. Soviet psychiatric abuse in the gorbachev era... Bolk.. Tudose.. J. 10th Revision. Botoşani... Switzerland. 8 Jun 1996. Munchausen by proxy. Rooijmans. Weintrob... G. 23 Wilcock. American Psychiatric Press. Some psychoanalytic aspects of plastic surgery. Updegraff. Herrmann.. pp. World Health Organization. 1991. Usten. 1995. Ware. 1996. K.G. 44:163-168. V. Editura Quadrat. Pincus. 272(9):702-704. World Congress on Women’s Mental Health” Berlin / Germany. H. H.L. Librairie Maloine. Ospedale Psichiatr. Westack. Th.1999. The biological basis of schizophrenia: new directions . Psychosom Med. K. 54 (5). World Health Organization. L. A. 39(5): 543-4.A. şi colab. March 27.. van Voren. H. A. 1996. Eisenmann. 38:57-73. L. 1999.E. J. Fayard. Jm. Sep-Oct 1992.. R. Sep.. Wallen. A. Editura Oxford University Press. Patogeneza sindromului de oboseală cronică între ipoteza endocrină şi ipoteza imunologică. 25:554-558. ICD-10 Casebook – The Many Faces of Mental Disorders. Venisse. Rockwood. Tudose. Widlocher. Editura Felix Alcan. 1999.. (coord. Editura All.. R. Les Logiques de la depression. Schizofrenie e dismorfofobie. Initiation à la psychologie medicale. J. Kleinman.. Dobrea.. A. Widlocher... Bucureşti. 1991. 546-60. Vasilescu. 1983. N.26(2):315-26. International Classification of Diseases. Paris.). Wolpert. 1999..M. Editura Medicală. J. 1989. Vasilescu. Speckens.V. Tusques.. Văileanu.M.. F. „1st. Ford C. M.von. Factitious disorders.H. Editura Faber and Faber Ltd.. Menninger. Editura Urban & Schwarzenberg. Wessely. Dilling.H. A. D. 1997. Vasilescu. 1970.R.. D.. 7 1994. F. Uexküll. M.. H. 1976. 1933. JAMA: The Journal of the American Medical Association. «Abordarea cognitiva a obezităţii – de la stil cognitiv la psihoterapie». Köhle.G. Amsterdam. D.. Criteria for somatization studied in an outpatient clinic for general internal medicine . Arch Gen Psychiatry... Ned-Tijdschr-Geneeskd.. Editura SynThesis Pub.. N. Bucks.. Psihopatiile în semnificaţia clinică şi relaţională. Paris. L. Villey. Vrasti. al IX-lea Simpozion Naţional de Psihoneuroendocrinologie. Vlad. Vitello. Whitcomb.. Prim Care 1999 Jun. şi colab..

World Health Organization... M.P. Y. Yager..F. New York. Yong. Lexicon of Psychiatric and Mental Health Terms. Lin. Tratamente psihosociale în tulburările de alimentaţie .World Health Organization.. May 1994. Comparative study of diagnostic systems: Chinese Classification of Mental Disorders-Second. .. J. Editura Şansa. D. 2nd Edition. Med Care. Geneva. Compr Psychiatry. The International black Book of Psychotropic Dosing and Monitoring. Zimmer. Breaking the patterns of Depression. 1974. Wright. Editura Bantam Doubleday Dell Publishing Group. J. 1993.. World Health Organization. Nov. 1994.. K. Nov-Dec 1994.P. Archives of General Psychiatry 57(11):153-164. DeBattista Ch. Geneva. versus DSM-III-R. World Health Organization. 2006.M. 51(5):430-431. Introducere în psihologie.. Ed. Inc.Y. 14:453-462. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic Criteria for Research. Familial Obsessive-Compulsive Disorder Presenting as Pathological Jealousy Successfully Treated With Fluoxetine.. New York.. J.. 1994. Archives of General Psychiatry. Bucureşti.. 441-9. Zheng. M. 1994 Zohar J. S. 35 (6) pp. Length of stay and hospital bed misutilization.. Zlate. Schatzberg A. Zhang. Yapko. Zhao.. 1997. M. MBL Communication Inc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful