Proiectarea cimentului Portland

I. Linia tehnologică de fabricare a cimentului Portland Să se proiecteze o linie tehnologică de fabricaţie a cimentului Portland cu adaos de zgură prin procedeul umed cu o capacitate de producţie de 1600 t/zi (66,66 t/h). Cimentul va conţine 13% zgură şi 5% ghips. Gradul de saturare în calce a clincherului K=98%, şi modulul de silice Msi=2,2. Ca adaos pentru Fe se va utiliza cenuşa de pirită.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice

1

25.10.2013

Proiectarea cimentului Portland

II. GENERALITĂŢI DESPRE CIMENTULUI PORTLAND Cimentul Portland este o pulbere fină obţinută prin măcinarea clincherului de ciment portland cu un adaos de 1-7% ghips pentru reglarea timpului de priză şi eventual cu alte adaosuri hidraulice sau inerte pentru a imprima acestuia proprietăţi speciale corespunzătoare destinaţiei. Clincherul de ciment portland este produsul obţinut prin arderea amestecului de materii prime până la topire parţială. Amestecul de materii prime se introduce în cuptor fie sub formă de pastă fie sub formă de făină în raport cu produsul folosit. Operaţiile menţionate pot fi grupate în trei etape importante: 0 - pregătirea amestecului brut 1 - arderea 2 - obţinerea cimentului Compoziţia oxidică obişnuită a unui ciment portland variază în limitele următoare: II.1. TABEL: CaO 60 – 67% SiO2 19 – 24% Al2O3 4 – 7% Fe2O3 2 – 6% MgO 4 – 5% SO3 Max 3% Pentru a obţine compoziţia arătată, materia primă trebuie să conţină în jur de 75 – 80% CaCO3 şi 25 – 30% SiO2, Al2O3, Fe2O3. Omogenizarea amestecului brut va fi cu atât mai bună, cu cât fineţea de măcinare va fi mai mare. Astfel concasarea trebuie să asigure obţinerea unui material ale cărui dimensiuni trebuie să facă posibilă alimentarea morilor şi funcţionarea lor cu un consum cât mai mic de energie. Materialul trebuie să se introdusă în moară cât mai fin concasat, adică să nu depăşească 20-30 mm. La obţinerea clincherului de ciment Portland cel mai important proces este clincherizarea. Acest proces presupune topirea parţială a amestecului, apariţia fazei lichide ajută la desăvârşirea reacţiilor de formare a constituenţilor clincherului. Pentru clincherele de compoziţie obişnuită, temperatura maximă de clincherizare se obţine prin arderea combustibililor cu ajutorul unui arzător combinat pentru combustibil solid, gazos, lichid şi este de aproximativ 1450oC. Cimentul ca produs finit se prezintă sub forma unor pulberi de culoare gri-verzui închis culoare care se datorează compuşilor ferici. Dintre proprietăţile sale fizice şi mecanice mai importante sunt: 1)Densitatea: este cuprinsă între 3 şi 3,2 g/cm3..Ease determină cu metoda pitrometrului, folosind ca lichid de lucru eter de petrol.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice

2

25.10.2013

Proiectarea cimentului Portland

2)Timpul de priză: începutul de priză şi sfârşitul prizei sunt termeni care servesc la deosebirea cimenturilor din punct de vedere al vitezei de întărire. La cimenturile normale începutul de priză are loc după cca. 3 ore, iar la cimenturile cu priză înceată înainte de 5-7 ore. Cimenturile la care începutul prizei are loc înainte de o oră sunt considerate ca cimenturi cu priză rapidă. Sfârşitul prizei are loc după 7 ore, iar la cele cu priza înceată, după 10 ore. 3)Apa de consistenţă normală: Apa adăugată cimentului în vederea pregătirii mortarelor sau a betoanelor trebuie să confere amestecului fluiditatea necesară. Adăugarea unor substanţe fluidificatoare determină folosirea unei cantităţi mai mici de apă. 4)Variaţia de volum: Piatra de ciment în curs de întărire prezintă fenomene de contracţie - umflare. Contracţia cimentului se dovedeşte mică în cazul unui conţinut ridicat de 3CaO.SiO2 (C3S). 5)Rezistenţele mecanice: Rezistenţa la compresiune se determină standardizat pe un amestec de nisip poligranular şi ciment. III. PROCEDEE PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI PORTLAND În industria cimentului există mai multe procedee de fabricaţie şi anume: procedeul uscat, procedeul umed, procedeul semiuscat şi procedeul semiumed. III. 1. PROCEDEUL USCAT În cazul acestuia materiile prime înainte de a fi măcinate sunt uscate sau mau recent dacă umiditatea nu depăşeşte 15% uscarea se efectuează concomitent cu măcinarea. În acest caz cuptorul cu care se clincherizează amestecul de materii prime se alimentează cu făină. III. 2. PROCEDEUL UMED Materiile prime se macină umed obţinându-se amestecul brut sub forma unei paste cu un conţinut de apă de 30-50%. Cuptorul cu care se face clincherizarea este alimentată cu pasta obţinută la măcinare. III. 3. PROCEDEUL SEMIUSCAT Materiile prime se pregătesc după tehnologie analoagă procedeului uscat. Făina brută se granulează cu 8-12% apă şi cuptorul se alimentează cu granulele formate. III. 4. PROCEDEUL SEMIUMED Materiile prime se macină în mod analog ca şi în cazul procedeului umed. Pasta obţinută se filtrează pentru eliminarea excesului de apă. Turtele obţinute conţinând 1820% apă se granulează şi se introduc în cuptorul de clincherizare. Până la apariţia cuptoarelor rotative clincherul se obţinea prin procedeul uscat sau semiuscat, iar arderea se făcea în cuptoare verticale. Odată cu apariţia cuptorului rotativ s-a putut introduce şi procedeul umed de fabricaţie. Aceste două procedee principale de fabricaţie a clincherului s-au dezvoltat şi perfecţionat continuu în decursul anilor. Dezvoltarea preferenţială a unuia din cele două procedee a fost influenţată o serie de factori şi anume: 3 - proprietăţile fizice ale materiilor prime
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 3 25.10.2013

Proiectarea cimentului Portland

4 5 6 7

- consumul specific de materii prime - consumul specific de căldură - consumul specific de energie electrică - consumul de metal Consumul specific de căldură ceea ce diferenţiază net procedeul umed de cel uscat este consumul de căldură, care este cu cca. 60% mai mare la procedeul umed la utilaje de capacităţi egale. Proprietăţile fizice ale materiilor prime exercită o influenţă asupra alegerii procedeului de fabricaţie, în special prin valoarea umidităţii naturale a acestora peste 15% uscarea ridică probleme dificile şi în acest caz procedeul umed este cel mai indicat de folosit. Consumul specific de energie electrică. Din datele literaturii de specialitate reiese că pentru obţinerea unei tone de clincher sunt necesari 35-45 KW la procedeul umed şi cu cca. 10-20% mai mult pentru procedeul uscat. Tendinţa generală este micşorarea acestor cifre la ambele procedee. În cazul procedeului uscat acest lucru s-a putut realiza datorită progreselor realizate la omogenizarea şi transportul făinii precum şi la îmbunătăţirea randamentului instalaţiilor de măcinare. Consumul specific de metal. Echipamentul mecanic al unei fabrici de ciment face parte din grupa utilajelor grele, datorită condiţiilor specifice de lucru: volum mare al producţiei, solicitări mecanice mari şi variabile în timpul exploatării, uzură mare datorită frecării şi temperaturii ridicate în cazul cuptoarelor. Analizând greutăţile utilajelor tehnologia de aceeaşi capacitate care funcţionează după cele două procedee rezultă că pentru procedeul uscat apare o importantă economie de metal 15%. Iniţial cimentul Portland s-a fabricat exclusiv după procedeul uscat. Odată cu introducerea cuptorului rotativ a apărut procedeul umed, care în scurt timp a căpătat o pondere predominată în producţia de ciment, datorită avantajului pe care îl avea în comparaţie cu procedeul uscat şi anume: realizarea amestecului brut, măcinarea şi omogenizarea se realizează în bune condiţii cu cheltuieli mult mai reduse decât în cazul procedeului uscat. Creşterea masivă a producţiei de ciment a dus la mărirea continuă a dimensiunilor de gabarit în special a cuptoarelor rotative, ajungându-se la cuptoare cu w 7,62x232m şi capacitate de producţie de 3600 t/zi. Aceasta a determinat creşterea complexităţii utilajelor şi mai ales a dificultăţilor de exploatare. Ca urmare tehnologia de ardere a evoluat spre sisteme care aveau în vedere scoaterea în afara cuptorului a anumitor faze ale procesului de ardere. Aceasta a dus la micşorarea dimensiunilor de gabarit ale cuptorului dar şi la Necesitatea renunţării la procedeul umed. Cel mai mare cuptor prezent în lume pentru acest procedeu a fost pus în funcţiune în anul 1972 în Japonia şi are o productivitate de 5100 t/zi clincher la dimensiuni ale cuptorului w 6,2x125 m. Toate aceste perfecţionări ale procesului tehnologic au produs mutaţii şi în ponderea proceselor de fabricaţie. Astfel că după perioada anilor 1955 ponderea pe plan mondial în producţia de ciment o deţinea procedeul umed, cca. 80% în perioada anilor 1965, procedeul uscat deţinea deja 10% din producţia mondială de ciment.
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 4 25.10.2013

Înălţimea maximă a frontului nu depăşeşte 35m. Extragerea materiilor prime Zăcămintele de calcar sunt constituite în ansamblu din calcar gresoase. 3. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 5 25. nefiind nevoie zilnic să se aducă material calcaros sau cretos din fiecare punct de lucru. IV.10. Concasarea calcarelor compacte se realizează în două trepte şi anume: • treapta I : concasor cu fălci • treapta II: concasor Wedag Tot aici se află şi staţia de descărcare a marnei şi a cenuşii de pirită.2013 .Proiectarea cimentului Portland IV. Gradul de ocupare ale excavatoarelor este între 50-60% din timpul efectiv de lucru datorită următoarelor cauze: 8 . calcare cretoase. IV. 1.Metoda de exploatare folosită cuprinde următoarele operaţii: • descopertarea zăcământului • derocarea primară executată cu explozivi prin găuri de sondă realizată cu ajutorul forezelor • derocarea secundară a blocurilor negabaritice • încărcarea materialului derocat în vagoane basculante pe cale ferată normală cu ajutorul excavatorului de lanţ . Transportul este asigurat de benzi transportoare de cauciuc. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC IV. 2. astfel că exploatarea se realizează într-o singură treaptă. marne calcaroase.carierele fabricii sunt dispersate şi variaţia chimică a calcarului diferă de la carieră la carieră şi chiar în cadrul aceleiaşi cariere aceasta conducând la amplasarea excavatoarelor în fiecare carieră. Transportul materialului se execută pe cale ferată normală cu ajutorul locomotivelor. etc. Vatra carierei este situată la cota +20m. gresii calcaroase. Din această cauză conţinutul în CaCO3 prezintă variaţii mari ceea ce constituie principala dificultate în exploatare fiind necesară uneori o exploatare preferenţială a zăcământului cu influenţe defavorabile asupra producţiei. este concasat şi apoi transportat fie la buncărele morilor de făină fie la hala de materii prime. Încărcarea şi transportul materialului derocat Materialul derocat obţinut prin metodele descrise este încărcată în vagoane basculante cu ajutorul excavatorului cu lanţ. Zăcământul se prezintă sub formă de straturi sau pachete de straturi de calcar alternând într-o succesiune relativă cu straturi de argilă sau marnă. Desprăfuirea este asigurată de filtru cu saci. Pregătirea şi depozitarea materiilor prime Calcarul adus din cariere este basculat în buncărele a 2 concasoare Wedag.

Măcinarea în aceste mori cu bile se face combinat cu uscarea materiilor prime folosind în acest scop gazele arse de la cuptor sau în cazul în care cuptorul staţionează. Clincherul răcit este preluat de transportoare cu racleţi şi benzi de cauciuc şi vărsat în hala de clincher. Dozarea cantităţii de făină ce va fi introdusă în cuptor este asigurată de benzi de cântărire automată. Aceasta impune ca înainte de alimentarea cuptorului cu făină brută să se facă un control riguros al compoziţiei. De la pompe făina intră în turnul de cicloane al cuptorului .2013 . Răcirea clincherului obţinut se face cu răcitoare grătar. Arderea în cuptoare pentru realizarea unei temperaturi în zona de clincherizare de cca. 1500oC se face cu păcură injectată la o presiune de 20-30 atm. trece apoi printr-un separator static care reintroduce în circuit fracţiunea grosieră numită „griş”. Desprăfuirea se realizează în proporţie de 90% în electrofiltre şi în cicloane. Măcinarea şi omogenizarea materiilor prime De la concasoare sau hală calcarul. transportate cu rigole pneumatice şi elevatoare la buncherele pompelor ce vor transporta făina la cuptor. circulaţia materialelor făcându-se în echicurent cu gazele de ardere. Turnul de cicloane are 4 trepte. Pompele asigură în continuare transportul făinii în 3 silozuri de omogenizare. Din procesul de măcinare. Apoi făina trece printr-o baterie de cicloane de unde cade pe rigole pneumatice care o transportă la buncărele pompelor de făină „Fűller”. Fe2O3. Datorită vâscozităţii ridicate la temperatură normală păcura trebuie preîncălzită la peste 100 oC. cenuşa de pirită şi argila sunt introduse în buncărele a 2 mori de făină. iar transportul în hala de clincher sau bunchere se face cu transportoare cu racleţi şi benzi de cauciuc.schimbător de căldură Wedag. Răcirea clincherului se face în răcitoare grătar. Arderea amestecului brut. combinarea CaO cu restul de oxizi (SiO 2. De aici este extrasă. de unde se încălzeşte până la 700-800oC şi se decarbonatează parţial. amestecul brut nu iese omogen din punct de vedere chimic putând prezenta de asemenea unele abateri de la compoziţia calculată. Acest mod de omogenizare este substanţial mai eficace decât folosirea metodelor mecanice.Proiectarea cimentului Portland IV. urmat de corectarea acestuia în conformitate cu datele stabilite prin calcul pentru tipul de clincher care se fabrică. IV. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 6 25. 5.10. Când s-a ajuns la compoziţia dorită făina este trecută în cele 3 silozuri de depozitare . Omogenizarea făinii se face prin barbotare pneumatică aducând masa de făină brută în stare fluidizată cu ajutorul unui curent de gaz. 4. de la focare auxiliare de ardere cu păcură. Făina măcinată. Obţinerea clincherului Procesul de ardere în cuptor comportă următoarele reacţii: decarbonatarea. Al2O3) ce constituie clincherizarea.

2013 . Ambalarea şi livrarea cimentului Livrarea se face la 3 rampe astfel : 9 la rampa 1 numai în saci. zgură granulată de furnal în proporţie de 15.cupă 14 . 11 la rampa 3 are posibilitatea de livrare a cimentului atât în saci cât şi în vrac.sistem de deplasare Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 7 25. Fiecare moară este dotată pentru desprăfuire cu filtre cu saci. Cimentul staţionează în acestea cât este necesar pentru efectuarea analizelor fizico-chimice şi apoi este transportat la staţia de livrare.10. Depozitarea şi măcinarea clincherului Clincherul din hală este preluat de podurile rulante prevăzute cu graifer şi introdus în buncherele morilor de ciment. Atât maşinile de însăcuit cât şi mijloacele de transport şi silozurile are asigurată desprăfuirea cu filtre cu saci. Amestecul este preluat de elevatoare şi transportat la rigolele pneumatice care-l colectează de la toate morile şi-l transportă la buncherele pompelor pneumatice. ÎNCADRAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC CU UTILAJE V. 10 la rampa 2 există posibilitatea de încărcare în saci. Cimentul colectat de filtre este reintrodus în circuit. Operaţiile de săpare şi umplerea cupelor.braţ articulat 13 . 7. Se poate introduce pentru ciment cu zgură. transportul la locul de descărcare şi revenirea cupelor în poziţia iniţială se execută simultan.30%.Proiectarea cimentului Portland IV. funcţionând în acelaşi regim cu cele de la mori ciment. La această rampă livrarea se face şi în vrac. Sacii de ciment sunt preluaţi de benzi transportoare şi apoi de către transportori pe cărucioare şi introduşi în vagoane. V. 1. utilizând maşina de însăcuit. Elementele constructive ale unui excavator: 12 . 6. Cimentul e depozitat pe sortimente în silozuri. Excavator cu lanţ Se foloseşte un excavator cu mai multe cupe.20. Tot de aici prin instalaţii speciale se livrează ciment cu mijloace proprii ale beneficiarilor. Pompele pneumatice asigură în continuare transportul cimentului la silozurile de depozitare. Ca adaos la măcinare se introduce ghips ca moderator de priză. IV. iar încărcarea în vagoane se face cu benzi autoîncărcătoare tip Mőllers.

lovire cu ciocane direct în bucăţile de material 18 . Desprăfuirea acestora e asigurată de cicloane. Fiecare concasor este prevăzut cu un ciur. 4. Aceste mori se compun dintr-un tambur cilindric care se roteşte în jurul axului său orizontal.mişcarea podului rulant de-a lungul halei .mişcarea de ridicare a sarcinii 21 .2013 . Se caracterizează prin aceea că exercită 3 mişcări perpendiculare între ele: 20 . Uscătoare cu tambur rotativ Întrucât zgura necesară pentru ciment soseşte în fabrică umed este necesară uscarea ei. 3.lovire între ciocane şi grătare.lovire între ciocane şi placa excavatoare 19 . V. Se poate utiliza concasorul conic V. Sfărâmarea materialului în aceste concasoare are loc prin: 17 . Concasoare cu ciocane Sunt utilaje folosite în fabrică pentru sfărâmarea rocilor de duritate medie. V. Tamburul este din tole de oţel şi este închis la ambele capete cu fundul in oţel turnat. V. Constructiv se deosebesc : concasoare cu un singur arbore şi concasoare cu doi arbori orizontali. 7. Aceasta este asigurată de uscătoare rotative cu capacitate de 2-15 t/h.mişcarea de translaţie a căruciorului pe pod rulant 22 . 2. 6. Mori cu bile Mărunţirea materialului în morile cu bile se realizează prin efectul combinat de lovire şi frecare a unor corpuri de măcinare libere. V.10.Proiectarea cimentului Portland V. 5. Ciururi oscilante 16 Calcarul din concasoarele giratorii ajunge pe ciururi vibratoare cu dimensiunea ochiurilor 25x25 mm. Poduri rulante cu graifăr Sunt maşinile de transport discontinuu cel mai des folosite în halele de materiale în industria silicaţilor. Aceste concasoare se folosesc la concasarea secundară a calcarului şi a marnei. Concasorul conic 15 Concasare primară a calcarului se face cu concasoare cu fălci sau concasoare conice. Materialul este introdus la un Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 8 25.

acestea fiind aspirate de către instalaţia de exhaustoare de la baza cicloanelor în conductele de gaze dintre treapta III şi II de unde este antrenată în ciclonul treptei a II-a unde are loc o nouă separare după ce în prealabil s-a produs schimbul de căldură.2013 . 8.Proiectarea cimentului Portland capăt al morii prin fusul tubular şi evacuat prin fusul tubular din capătul opus. 800o şi parţial decarbonatată intră în cuptorul rotativ prin camera de legătură. Făina este dozată şi apoi introdusă în camera de amestec a treptei I-a. realizate dintr-un material ceramic sau metal sinterizat prin care este insuflat aer cu debit care să producă fluidizarea parţială a făinii. Silozurile de omogenizare se construiesc din tablă de oţel pentru capacităţi mici. Făina brută capătă o mişcare de rotaţie atât pe verticală.10. V. V. V. 10. Procesul se continuă similar în treapta III şi IV după care făina preîncălzită la cca. La toate tipurile de silozuri de omogenizare pneumatică. Această metodă presupune construirea unor compartimente de omogenizare deasupra silozurilor de depozitare a făinii brute. omogenizarea se impune din ce în ce mai mult. Metoda de omogenizare folosită este metoda sferturilor. Aici făina întâlneşte un curent de gaze calde care antrenează făina în cicloanele treptei I-a transmiţându-i căldura până la egalizarea relativă a temperaturii celor două medii. După umplerea silozului se insuflă aer cu presiune. La fiecare siloz sunt câte 2 bunchere de omogenizare. Procedeul Fũller (al sferturilor) se caracterizează prin aceea că fundul silozului este împărţit în 4 sectoare egale. Scopul acestora este de-a preîncălzii făina până la temperatura de decarbonatare. fundul este prevăzut cu plăci de fluidizare. Cuptorul rotativ Cuptorul cu tambur rotativ cu funcţionare continuă este format dintr-un tub cilindric din tablă de oţel care se roteşte încet în jurul axei sale şi este uşor înclinat faţă de planul orizontal. Sectoarele active se schimbă pe rând după un anumit timp (10-15 minute). Schimbător de căldură Wedag Schimbătoarele de căldură Wedag cu care sunt echipate cuptoarele sunt în 4 trepte tip Wedag. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 9 25. sau din beton armat. În cicloanele din treapta I-a are loc recuperarea făinii din gaze. 9. realizându-se astfel omogenizarea ei. cât şi pe orizontală. Tamburul e căptuşit în interior cu plăci de blindaj. La sfârşitul acestui ciclu făina este omogenizată. Silozuri de omogenizare În orice fabrici moderne de ciment care funcţionează după procedeul uscat.

Transmisia e asigurată de un motor electric de 75 kW.transportoare de ciment către maşina de însăcuit 24 . Răcitorul grătar format din plăci perforate din oţel refractar are un rând de plăci fixe. pentru obţinerea cimentului. Răcitor grătar Clincherul iese din cuptor la temperatura de aproximativ 1350 oC. Răcirea clincherului se realizează în etape cu ajutorul mai multor curenţi de aer produşi de un ventilator. sau până la transportul la maşini de însăcuit. în camera I segmenţii sunt perforaţi. Ambalarea se face cu maşini compuse din: 23 . V.Proiectarea cimentului Portland V. Aici are loc păstrarea acestuia până la momentul livrării. Pompa Fűller Înaintarea materialului din camera de amestec se face printr-un şnec sub impulsul presiunii de aer ce rezultă prin duzele din camera de amestec . urmat de un rând de plăci legate de o bară metalică acţionată de un mecanism bielă-manivelă cu 4-18 rotaţii/minut. Cimentul este depozitat în silozuri pe sortimente. Fiecare siloz e prevăzut cu o pompă Fűller cu capacitate de 100 t/h. 14. Silozuri de ciment După măcinare cimentul se transportă pentru depozitare în silozuri. Pentru a împiedica aglomerarea şi pentru o evacuare normală este necesară să se efectueze o afânare în partea inferioare a silozurile ceea ce se realizează prin insuflare de aer prin plăcile poroase de la bază. Mori de ciment Măcinarea clincherului şi a ghipsului. se realizează în mori tubulare cu bile. 12. de unde trece în maşina de însăcuit. În timpul însilozării cimentul se răceşte şi are loc stingerea calcei libere care mai există necombinată. Această moară este prevăzută cu 3 camere. Din această cauză se impune folosirea răcitorului grătar care reduce temperatura clincherului până la aproximativ 200oC. V. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 10 25. Pentru a evita hidratarea cimentului silozurile trebuie să fie ermetic închise şi bine izolate. Peretele dintre camerele I-II este dublu.2013 . 13. 15.10. V. 11.maşina de însăcuit În principiu instalaţia funcţionează astfel: cimentul este adus pe cale pneumatică în siloz. Peretele dintre camerele II-III este format din segmenţi perforaţi. V. Maşini de însăcuit Livrarea se face fie în vrac fie ambalat în saci. camera II care sunt prinşi de un disc de oţel pe care sunt sudate palete de preluare a cimentului.

80 g/m3. Calcarul prezintă rezistenţa la îngheţ-dezgheţ. dolomitul. ca urmare. zgura. carbonatată. cenuşie sau galbenă. calcarele nu îşi schimbă volumul şi deci nu apar nici tensiuni interne în timpul uscării. conţinutul minim fiind de 70%. Pentru fabricarea acestuia cele mai nedorite impurităţi sunt cuarţul şi feldspatul. 1. La un anumit conţinut de argilă se poate folosi pentru obţinerea cimenturilor.10. Calcarul: sau piatra de var este o rocă monominerală. creta şi tuful calcaros. în funcţie de impurităţi. VI. de precipitaţie chimică sau biochimică. cuarţul. Mineralele care mai pot să fie prezente în proporţii foarte variabile sunt argilele. iar dacă conţine mai mult de 3% argilă. ambele au formula chimică CaCO3. Argila :sunt unele dintre cele mai răspândite roci de pe suprafata pamantului. argila. calcarele nu reţin mai mult de 5% apă. Caracterizarea materilor prime: Materiile prime utilizate în scopul obţinerii cimentului sunt: calcarul. Mineralele componente. VI. Calcarul compact cu granule fine este principala materie primă pentru obţinerea lianţilor. au densitatea cuprinsă între 2. alcătuită predominant din carbonat de calciu. calcitul şi aragonitul. Calcarul care conţine un procent ridicat de argile este numit mergel. 2. Calcarele sunt roci sedimentare organogene. prin uscare şi umezire. Calcarele. stabilitatea la ger şi apă scade puternic . dar se utilizează şi calcarul olitic.002 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 11 25.2013 .Proiectarea cimentului Portland VI. ghipsul şi alte minerale. Datorită compactităţii lor. ajungând până la 99%. Rezistenţa calcarelor este cuprinsă între 50-1500 N/cm2. fiind roci sedimentare cu structura foarte fina. cu granule mai mici de 0. marnele. de culoare albă. ghipsul şi cenuşa de pirită.40-2.

Marnele: sunt roci tranziţie între argilă şi calcar .  Argilele sunt roci sedimentare cu plasticitate ridicată. minerale grele (zircon. şi aluminosilicaţi rezultat în procesul de extragere a metalelor din mindereuri Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 12 25. etc.2013 . aluminaţi.  Argilele sunt masive sau stratificate şi în funcţie de compoziţie. 4. 3. ilmenit.. magnetit. VI. montmorillonit.10. etc). rutil. calcit. Fiind roci argilocalcaroase se utilizează în fabricarea cimenturilor Portland de diferite tipuri. argile de neoformaţie). brun etc. VI. de obicei impermeabile. Acestora li se adauga muscovit.  Argilele se clasifică după criterii mineralogice (argile oligomictice monominerale. granati. Este un reziduu. porozitate şi capacitate de absorţie mare. fragmente de cochilii precum si alte minerale diagenetice ca sulfuri. roşcat. glauconit. sau argile polimictice). realizati din alterarea feldspatilor si a altor silicati. conţinând carbonat de calciu şi hidrosilicaţi de aluminiu în diferite proporţii. hidratate. foarte divers colorate: alb cenusiu. Acestea sunt silicati de aluminiu sau de magneziu hidratati. illit. din complexe coloidale silicatate. Umiditatea variază de la câteva procente până la 20% în funcţie de compoziţie. industriale (argile reziduale. precum si din resturi de substante organice. feldspati. amestec de silicaţi. Au structuri variabile de la compactă şi dură până la friabilă. argile sedimentare. Zgura: este un subprodus industrial rezultat din procesul tehnologic de obţinerea a fontei în combinatele siderurgice. structurale şi texturale. alcatuite dintr-un amestec complex de minerale argiloase: caolinit.Proiectarea cimentului Portland mm. apoi particule foarte fine de minerale nealterate provenite din roca initiala. negru. caolin. argile smectitice etc.

5.2013 . solidificându-se. dar şi sulfuri. 46. Ti2O. de fier. Zgura răcită brusc poate fi granulată. Zgurile se caracterizează printr-o compoziţieoxidică complexă. magneziu şi în cantităţi mici. Topiturile de zguri de furnal constă dintr-un amestec de silicaţi. în cantităţi mai mici sulf. având formula chimică: CaSO4. Cenuşă de pirită: este un adaos de corecţie. CaO. MgO şi pierderi la calcinare. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 13 25. Clincher: Produs intermediar obţinut la fabricarea cimenturilor prin încălzirea materiei prime până aproape de temperatura de vitrifiere şi prin transformarea ei într-o masă compactă şi dură. Prin pierderea în continuare a apei de cristalizare se formează sulfatul anhidru de calciu. VI. calcar. măcinându-se relativ uşor. conţinând cantităţi mici de MnO. 7. P2O5. CaSO4. pierde o parte din apa de cristalizare formându-se un semihidrat cu formula chimică: CaSO4. Prin încălzirea. Se găseşte în natură sub formă de ghips zaharoid. etc. Această rocă sedimentară de precipitaţie.9% apă. alcalii. foarte curat.6% oxid de siliciu şi 20. Al2O3. VI.şi cationi Ca2+.2H2O este format din straturi de anioni SO42. aluminaţi şi silico-aluminaţi de calciu. titan.Proiectarea cimentului Portland sau la topirea metalelor. CaO 2. nisip cuarţos. SiO2.5% oxid de calciu.10. este un mineral incolor. pulberea obţinută absoarbe din nou apă. utilizat în scopul corecţiei conţinutului în Fe2O3 şi este un reziduu la arderea piritelor în industria acidului sulfuric. fosfaţi şi fosfosilicaţi. materii organice. expandată şi ca vată minerală. Un exemplu de compoziţie chimică de cenuşă de pirită ar fi: Fe2O3 67-68%. Reţeau cristalină a CaSO4. sulfat natural hidratat de calciu conţine 32. până la alb. alături de oxizii principali.5-3%. cu forme intermediare de culoare.constituind pachete legate între ele prin molecule de apă.2H2O. Având un conţinut ridicat de Fe2O3 realizează o corecţie eficientă a amestecului brut pentru obţinerea clincherului. ca adaosuri mineralizatoare sau activatoare a întăririi se foloseşte şi anhidritul natural. MgO. Al2O3 4-5%. pentru a reduce consumul de clincher portland a cărui producţie este mare consumatoare de energie. Prin calcinare pierde apa de cristalizare.1/2H2O. SiO2 15-16%. VI. etc. dar de cele mai multe ori amestecat cu diferite impurităţi: argilă. Ca materie primă pentru obţinerea unor lianţi. Zgura granulată şi expandată este folosită ca adaos la producerea cimentului. Ghipsul: utilizat în scopul reglării timpului de priză. 6. mangan. conţinând o cantitate importantă de fază vitroasă chiar când sunt bazice.

Din această categorie fac parte: zgura granulată de furnal şi unele cenuşi bazice de termocentrală.Proiectarea cimentului Portland VI. creşte cu mărirea conţinutului de adaos. dar reduc rezistenţa la ingheţdezgheţ repetat. puzzolanice sau inerte. VI.2013 . cenuşile de termocentrală. 8.10. 8. Din această categorie fac parte tufurile vulcanice pulverulente (puzzolane) sau măcinate (trass). bauxita calcinată. nu modifică procesele de hidratare-hidrolfză ale cimentului. în general îmbunătăţesc rezistenţa la coroziune. argila calcinată. Adaosurile inerte sunt materiale care. calcarul sau calcarul dolomitic. VI. Ca adaosuri inerte sunt utilizate nisipul. sunt utilizate pentru reducerea oreţului de cost al cimentului sau pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi ale acestuia. in cantităţi de 6 . 8. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 14 25. reduc rata de creştere a rezistenţelor mecanice. diatomitele. Adaosurile puzzolanice sunt materiale care în stare fin măcinată nu se întăresc decât în prezenţa apei şi a hidroxidului de calciu. în principiu. 3. Cimenturile cu adaos se obţin prin măcinarea clincherului cu ghips. influenţa acestor adaosuri asupra proprietăţilor cimentuiui. 8. 2. Adaosurile utilizate pot fi roci sau produse secundare industriale. adaosuri cimentoide. 1. cresc rezistenţa la acţiuni corozive. Adaosurile cimentoide sunt materiale care în stare fin măcinată se intăresc lent în prezenţa apei. micşorează rezistenţa la îngheţ-dezgheţ repetat. VI. întărirea lor este accelerată de prezenţa hidroxidului de calciu.65% şi eventual aditivi. măresc tendinţa de separare a apei. Adaosurile cimentoide: • • • • • măresc necesarul de apă pentru prepararea pastei de consistenţă standard.

.. sociale si economice.. Compoziţia procentuală a materiilor prime: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 15 25. Sk = CaO % 2..2013 . VII....2 % Al2O3 % Fe2O3 M Al = 1 p calcar......8 ⋅ SiO2 % + 1...Proiectarea cimentului Portland Ce riscuri presupune producţia cimentului? Producerea cimentului implică riscuri de mediu.10.. Calcul reţetei pentru amestecul brut de clincher. 1..........18 ⋅ Al2O3 % + 0.....................65 ⋅ Fe2O3 % ...98 M Si = % SiO2 % Al2O3 + % Fe2O3 .x părţi argilă... Se ia în consideraţie valoarea gradului de saturare Sk şi valoarea modulului de silice MSi.. Amestecul brut se calculează din trei compuşi.......VII.. S k = 0.....y părţi cenuşă de pirită C0 = C1 + xC2 + yC3 1+ x + y S0 = S1 + xS 2 + yS3 1+ x + y A0 = A1 + xA2 + yA3 1+ x + y F0 = F1 + xF2 + yF3 1+ x + y Tabel... M Si = 2.....

07 MgO 0. Fe0 idem.21 1.20 102.62 18.76 PC 43. 0.156 A2 + 0.27 0. S0.05 5.744 S1 + 2.15 6.62 −0.2 xA2 + 2.04 5.95 101.01 2.33 86.27) + y ( 2.2013 .2 A1 − 2. 2.8 A1 + 1.27 2.72 64.22 Al2O3 0.744 ⋅ 3.5 0.8 yA3 + 0.2 F3 − S3 ) = S1 − 2.Proiectarea cimentului Portland Materii Calcar Argilă Cenuşă de pirită Zgură Ghips CaO SiO2 55.10 44.744 ⋅ 0.32 −2.8 xA2 + 1.68 2.58 86.85 2.41 Fe2O3 0.8 yS3 + 1.156 A3 + 0.20 92.2 = S1 + xS 2 + yS3 A1 + xA2 + yA3 + F1 + xF2 + yF3 C1 + xC2 + yC3 = 2.637 F1 + 0.80 5.3 - alcalii SO 3 0.12 2.744 xS 2 + 2.2 yF3 x (2.156 A1 − x ( 2.12 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 16 25.2 xF2 + 2.2 A3 + 2.2 F1 x (2.32 8.80 3.29 57.5 5 Σ 99.11 0.2 A1 + 2.5 31.65 xF2 + 0.10.744 yS 3 +1.637 F2 −C 2 ) + y (2.156 ⋅18.84 +1.156 ⋅ 5.744 S 2 +1.04 5.20 MgO 0.04 +0.26 3.637 ⋅ 6.85 Σ 100 100 100 100 100 C0= conţinutul % în CaO în amestecul brut C1= conţinutul % în CaO al calcarului C2= conţinutul % în CaO al argilei C3= conţinutul % în CaO al cenuşii Pentru Al0.20 1.26 − 2. Compoziţia procentuală în oxizi a materiilor prime: Materii Calcar Argilă Cenuşă de pirită Zgură Ghips CaO 98.65F1 + 0.744 ⋅ 64.80) = 98.86 W 3 12 2 0.24 +1.156 A1 +1.46 Al2O3 0.07 5.2 F2 − S 2 ) + y (2.5 40.2 yA3 + 2.19 Fe2O3 0.156 ⋅ 0.744 S3 +1.41 7.637 ⋅ 0.744 S1 −1.637 ⋅86.02 2.9 5.25 0.35 15.5 10.2 A2 + 2.15 SiO2 0.156 yA3 + 0.20 0.33 −8.39 alcalii 0.8S1 + 2.41 100 Tabel VII.00 0.24 1.98 = C1 + xC2 + yC3 2.80 5.05 98.22 3.34 1.92 0.72 −1.637 F3 −C3 ) = C1 − 2.24 41.156 xA2 +1.12 6.65 yF3 2.2 F1 + 2.84 3.637 xF2 + 0 S1 + xS 2 + yS 3 = 2.80 44.24 43.86 0.8 xS 2 + 2.50 20.05 +0.

....2 ⋅ 6....24) = 0.32 + 8..5061 C0 = C 0 = 67..2 ⋅ 0.......40% calcar l = 32.2 ⋅ 0...7 y 2............551 − 11.7 y =1 12.80 y 98....0228 = = 67...5061 părţi am.....12 194....4833 1......l..64 y =1 x= 1 −0...2013 ....33 −64.84) + y ( 2.036 −217...34 −8..34 x −217.....27 x + 2....09% argilă m = 1... Conţinutul procentual în CaO în amestecul brut C0 = C1 + xC 2 + yC3 1+ x + y 98.....51% cenuşă de pirită VIII..Proiectarea cimentului Portland x ( 2.........638 y −443.26 −3...80 ⋅ 0..10...97%CaO VIII..0. Calcul compoziţiei oxidice a clincherului VIII.864 y =95.2 ⋅ 5.....k.m k = 66.......05 + 2.036 x +0..72 − 2..27 ⋅ 0....... 1.4833 + 2......04 + 2..1 calcar.115 y = 2...638 y =1 2.204 x + 197. 2....32 + 8..549 x +66.....908 2...036 12...2 ⋅18.62 y =− 0....036 y=0..0... Conţinutul procentual în SiO2 în amestecul brut S0 = S1 + xS 2 + yS 3 1+ x + y Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 17 25...........62 − 2.34 −8...97 1+ x + y 1...0228 cenuşă 100%.64 y 12......0228 → x=0........2 ⋅86.4833 argilă...

04 y 0.0228 = = 6.24% 1.05 ⋅ 0.0228 = = 21.5061 F0 = F0 = 3.4833 + 3. 3.12 + 6.2013 . Conţinutul procentual în Fe2O3 în amestecul brut F0 = F1 + xF2 + yF3 1+ x + y 0.84 x + 3.12 + 6.24 ⋅ 0.5061 S 0 = 21.33 x + 86.84 ⋅ 0.26 y 0.75% MgO VIII.62 +18.28% Al 2 O3 VIII.04 ⋅ 0. 6.75 1+ x + y 1. 5.42 1+ x + y 1.80 ⋅ 0.5061 A0 = A0 = 6.4833 + 5.27 ⋅ 0.85 ⋅ 0.72 + 64.24 y 0. 4.42% Fe 2 O3 VIII.4833 + 0.Proiectarea cimentului Portland S0 = 0.80 y 0.28 1+ x + y 1.33 1+ x + y 1.72 + 64. Conţinutul procentual în Al2O3 în amestecul brut A0 = A1 + xA2 + yA3 1+ x + y 0.0228 = = 0. Conţinutul procentual în alcalii în amestecul brut 0.5061 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 18 25.0228 = 0. Conţinutul procentual în MgO în amestecul brut M0 = M 1 + xM 2 + yM 3 1+ x + y 0.02 + 2.20 + 0.33 ⋅ 0.5061 M0 = M 0 = 0.02 + 2.27 x + 0.62 +18.05 x + 5.0228 = = 3.24 ⋅ 0.26 ⋅ 0.4833 + 86.4833 +1.10.33% SiO2 VIII.

Calculul modulilor clincherului şi reprezentarea grafică: Exprimarea modulară a compoziţiei oxodice determină avantaje în generalizarea rezultatelor cercetărilor.Fe2O3 – 3CaO.98 Calcea standard: K=98% IX.97 SiO2 21.Al2O3 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 19 25.42 MgO 0.64 M Al = 1. Compoziţia oxidică a clincherului: Oxid % CaO 67. 3. Modularea este strâns legată de compoziţia mineralogică a clincherului de sistemele de echilibru termic.65% Fe2 O3 S k = 0.83 Se observă că modulul de alumină este mai mare decât 0. Sistemul de modulare este cel care ia în considerare gradul de saturare în oxid de calciu. Pentru a nu prezenta inconstanţă de volum.8% SiO2 + 1. modulul de silice si modulul de alumina.SiO2 – 4CaO. 1. de obicei. Gradul de saturare în oxid de calciu: reprezintă raportul dintre oxidul de calciu existent în sistem şi cantitatea maximă de oxid de calciu necesar saturării oxizilor acizi.18% Al 2 O3 + 0. un conţinut de CaO mai mic decât cel necesar saturării oxizilor acizi.33 Al2O3 6.24 Σ 100 IX.28 Fe2O3 3.2 IX. IX. M Al = % Al 2 O3 % Fe2 O3 Daca raportul dintre alumina si oxidul feric este echimolar atunci: MAl=102/160=0. Sk = %CaO 2.10.Al2O3. clincherele tehnice au.SiO2 – 2CaO. 2. în calculul compoziţiei amestecului brut.75 alcalii 0.2013 . VIII. 1.Proiectarea cimentului Portland Tabel. Modulul de alumină: reprezintă raportul dintre alumina si oxidul feric.64 ceea ce înseamnă că clincherele fac parte din subsistemul de cristalizare: 3CaO. Modulul de silice: M Si = % Si 2 O % Al 2 O3 + % Fe2 O3 M Si = 2.

5 3 2.2013 .5 4 3. Locul clincherului de ciment Portland în diagrama cuaternară: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 20 25.5 0 0 1 2 3 4 5 6 MAl MSi Portland normal Silico portland Alumino portland Fero portland X.5 2 1.10.5 1 0.Proiectarea cimentului Portland IX. Clasificarea modulară a cimenturilor Portland: 4. 4.

au loc schimbări de valenţă ale fierului.10. care cristalizează în forme cristaline pătratice. ceea ce imprimă un caracter complex. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 21 25. cristalizează cubic.caracteristic clincherelor de ciment Portland. ca şi C3A se topeşte incongruent. C3AS (aluminosilicatul tricalcic). C2AS (ghehlenitul). C 2AS2 (granatul). Se cunosc 5 compuşi: aluminatul tricalcic (C3A). dialuminatul monocalcic (CA2) şi hexaaluminatul monocalcic (CA6).C3S2 şi C3S. ultimul compus. CaO – Al2O3. Sistemul CaO – SiO2: În acest sistem binar se formează 4 componenţi: meta-silicatul de calciu (wollastonitul).CS. lianţ al cărui conţinut în silicaţi şi aluminaţi de calciu depăşeşte de obicei 85-90%.2013 . care separă cimenturile cu priza normală de cele cu priza rapidă. feritul monocalcic (CF) şi diferitul monocalcic (CF2).5 (pentru cimenturi feroportland MSI poate fi egal cu 1). pentru cimenturile albe. silicatul tricalcic –C3S. În sistemul SiO2 – Al2O3 – CaO. Locul cimenturilor Portland tehnice este delimitat de planul caracterizat de M SI=4 care dă limita cimenturilor normal vitrifiabile şi planul MSI=1. Existenţa acestuia din urmă este mai greu de pus în evidenţă deoarece. Sistemul CaO – Al2O3: Se caracterizează prin existenţa unui număr mare de componenţi.Proiectarea cimentului Portland O primă delimitare a zonei caracteristice clincherului de ciment Portland din sistemul cuaternar CaO – Al2O3 – Fe2O3 – SiO2 este dată de sistemul CaO-2CaO·SiO2-12CaO·7Al2O3-2CaO·Fe2O3 care cuprinde toţi compuşi mineralogici corespunzători clincherului. pentru a evita existenta calciei libere se ajung la circumscrierea relativ exacta a domeniului clincherului Portland normal vitrifiabil. CaO – Fe2O3 şi sitemul ternar CaO – Al2O3 – SiO2. în acest domeniu. Ţinand seama şi de faptul că gradul de saturare trebuie sa fie mai mic decât 1. pirosilicatul de calciu (rankinit)-C3S2 . aluminatul monocalcic (CA).orto-silicatul de calciu –C2S. compus congruent cu punct de topire 1590˚C. Sistemul CaO – Al2O3 – SiO2: Prezintă cel mai mare interes pentru chimia cimentului Portland. incongruent în stare solidă. în afara silicaţilor şi aluminaţilor de calciu despre care s-a vorbit în paragrafele anterioare se remarcă compusul binar incongruent A3S2 (mulit). trialuminatul pentacalcic (C5A3 sau C12A7). Un interes particular pentru chimia cimentului Portland îl prezintă sistemele binare: CaO – SiO2. cristalizează sub forme de fibre. incongruent în stare solidă. cum şi compuşii ternari: CAS2 (anortitul) care cristalizează în sistemul triclinic şi se topeşte incongruent la 1550˚C. Sistemul CaO – Fe2O3: În acest sistem se cunosc trei compuşi binari: feritul bicalcic (C2F). Doi dintre aceşti compuşi se topesc incongruent . ceea ce determină modificări în relaţiile de echilibru termic ce se stabilesc. la 97-98%.

Proiectarea cimentului Portland C2F C4AF C2S C3S CaO C3A C5A3 Fig. Subsistemul cuaternar C 3 S − C 2 S − C 3 A − C 4 AF .1.2013 . Calculul compoziţiei mineralogice a clincherului Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 22 25. XI.10.X.

69% Fe2 O3 %C 3 A = 2.4 părţi CaO Al2O3 102 = = 0.0. Conţinutul procentual de C 3 A în clincher: conţine restul de alumină nelegată în C 4 AF .0. 1.0.64 Fe2O3 159 4CaO 4 ⋅ 56 = = 1.10.04 ⋅ 3.64 % Fe2 O3 .86% XI. 3. Conţinutul procentual de C 4 AF în clincher: C 4 AF conţine întreaga cantitate de Fe 2 O3 .05% Fe2 O3 %C3 A = 2.65% Al 2 O3 − 1..Proiectarea cimentului Portland C 3 S − C 2 S − C 3 A − C 4 AF Presupunem clincherul plasat în subsistemul de echilibru termic .86 C 3 A = 10.2013 C3 S . Cantitatea de alumină din C 3 A este dată de % Al 2 O3 .39 C 4 AF = 10.65% Al 2 O3 − 1.39% XI.05 Fe 2 O3 159 C3 A %C 3 A = % Al 2 O3 − 0.65 părţi CaO 3CaO 3 ⋅ 56 = = 1.4 Fe2 O3 159 Se poate exprima cantitatea de C 4 AF în funcţie de Fe2 O3 prin: %C 4 AF = 3.28 −1.64% Fe2 O3 + 1. vom avea următoarea compoziţie mineralogică: XI. Pentru CaO nelegat în C 3 A şi C 4 AF putem scrie: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 23 25.69 ⋅ 3.42 = 10. Conţinutul procentual de C 3 S şi C 2 S în clincher: şi C 2 S conţin tot Si 2 O şi restul de CaO nelegat în C 3 A şi C 4 AF . 1 parte Fe2 O3 leagă……….04 ⋅ % Fe2 O3 %C 4 AF = 3.64 % Fe2 O3 leagă………………………1.42 = 10.64 părţi Al 2 O3 ……………1. % Al 2 O3 .65 ⋅ 6.65 Al 2 O3 102 3CaO 3 ⋅ 56 = = 1. 2.

97 − (1.36 XII.35%C 2 S 56. respectiv 82% clincher.60 ⋅ 21.65%C 2 S %C 3 S = 4.1.73%C 3 S + 0.50 10.41 = 0.83 10.41 % SiO2 = 60 60 ⋅ %C 3 S + ⋅ %C 2 S 228 172 168 112 ⋅ %C 3 S + ⋅ %C 2 S 228 172 %CaO − (1.28 +1.42 = 67.33 − 6.28 + 0.31 11.28 −1.2013 .33 = 0.42 ⋅ 3.06 ⋅ 6. 5%ghips.07%CaO − 7.33 + 5.42 − 3.64% Fe2 O3 ) 159 102 %CaOrőőma = %CaO − (1.05 ⋅ 67.35% Fe2 O3 ) = 21.07 ⋅ 3. ştiind că cimentul conţine 13% zgură.51 %C 2 S = 8.53 C 3 S = 67.35 ⋅ 3.98 = 11.65% Al 2 O3 + 0.26%C 3 S + 0.07 ⋅ 67.42) = 56.98 − 7.60% SiO2 − 6.65 ⋅ 6.05%CaO %C 3 S = 4.60% SiO2 + 5.72% Al 2 O3 − 1.65% Al 2 O3 + 0.42% Fe2 O3 %C 2 S = 8.XI. Compoziţia mineralogică a clincherului după adusă la 100: mineral % C3 S C2 S C3 A C 4 AF 67. Calculul compoziţiei oxidice a cimentului Compoziţia oxidică a cimentului se calculează prin adăugarea de oxizi aduşi de zgură şi de ghips la cantităţile de oxizi din clincher.06% Al 2 O3 + 1.53% Tabel.Proiectarea cimentului Portland %CaOrőőma = %CaO − ( sau 4 ⋅ 56 3 ⋅ 56 )% Fe2 O3 − ( )(% Al 2 O3 − 0. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 24 25.07% Fe2 O3 − 3.72 ⋅ 6.10.51% C 2 S = 11.35% Fe2 O3 ) %CaOrőőma = 67.60 ⋅ 21.

06% Al 2 O3 cim = 5. 3.82 ⋅ 21.1496% Al 2 O3 zgurő = 0.8996% Al 2 O3 XII.46 = 0.73% CaO zgurő = 0. Conţinutul procentual de Al 2 O3 în ciment: Al 2 O3 clincher = 0.82 ⋅ 6.13 ⋅ 44.05 ⋅ 1.97 = 55.4906% SiO2 zgurő = 0.61% CaOcim = 66. Conţinutul procentual de SiO2 în ciment: SiO2 clincher = 0. 1.10.13 ⋅ 41.15 = 5.2013 .13 ⋅ 5.82 ⋅ 67.33 = 17. Conţinutul procentual de Fe2 O3 în ciment: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 25 25.20 = 5.15 = 4.0914%CaO XII.35% SiO2 ghips = 0.19 = 0. 2.746% CaO ghips = 0.05 ⋅ 6. 4.34 = 0.69% Al 2 O3 ghips = 0.05 ⋅ 92.Proiectarea cimentului Portland XII. Conţinutul procentual de CaO în ciment: CaOclincher = 0.1606% SiO2 XII.28 = 5.32% SiO2 cim = 23.

324 3.13 ⋅ 5.1968% alcalii din clincher Tabel.XII.2013 . Conţinutul procentual de MgOclincher = 0.01% Fe2 O3 cim = 3.Proiectarea cimentului Portland Fe2 O3 clincher = 0.10.16 5.98 100 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 26 25.1606 23.8044% Fe2 O3 zgurő = 0.3244% Fe2 O3 XII. 5.315% MgO MgO în ciment: XII.24 = 0.1.51% Fe2 O3 ghips = 0.315 alcalii 0.7% MgOcim = 1.1 23.1968 Σ 99. Compoziţia oxidică a cimentului: oxid % % CaO SiO2 Al 2 O3 Fe 2 O3 MgO 66.615% MgO zgurő = 0.75 = 0.42 = 2.05 ⋅ 0.9 3.92 = 0.324 1.1968 0.82 ⋅ 0.315 1.82 ⋅ 3. 6.82 ⋅ 0.13 ⋅ 3.8996 5.20 = 0. Conţinutul procentual de alcalii în ciment: 0.0914 66.39 = 0.

Schema fluxului technologic de obţinere a cimentului Portland Umiditate calcar – 3% Umiditate argilă – 12% Umiditate cenuşă de pirită – 2% Umiditate pastă – 40% Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 27 25.10.Proiectarea cimentului Portland XIII.2013 .

C= masa amestecului brut final (3) cu titrul T3 pe care dorim să-l obţinem. Corectarea amestecului brut: Amestecul brut. f2 conţinutul in Fe2O3 al amestecului A. omogenizare si controlul calităţii.2013 .10. f1.c= titrurile celor trei amestecuri Corectarea după moduli (M): impune cunoaşterea compoziţiei oxidice a amestecurilor cu care se lucrează. aşa cum iese din moară.b. B= masa amestecului brut (2) cu titrul T2.B. B amestecurile brute care se amestecă. a 1. amestecul brut să fie supus următoarelor operaţii: depozitare.B. Prin titru se inţelege conţinutul procentual de CaCO3.Proiectarea cimentului Portland XIV. nu are o compoziţie chimică constantă datorită faptului că materiile prime au o compoziţie chimică variabilă. Corectarea după titru (T) presupune determinarea raportului în care trebuie să se amestece două fluxuri de făină brută. cunoscându-se titrul pentru ambele fluxuri.B. rezultata din neuniformităţile din frontul de exploatare al carierei. s1. omogenizare. Verificare omogenităţii se face prin determinarea titrului sau a analizei chimice. s2 conţinutul in SiO2 al amestecului A.[5] Pentru a obţine un amestec cu un titru impus se scriu două ecuaţii de bilanţ: A+ B= C aA +bB =cC aA+bB=c(A+B) aA+bB=cA+cB A(a-c)=B(c-b) A/B=(c-b)/(a-c) A= masa amestecului brut (1) cu titrul T1. controlul calităţii. De aceea se impune că înainte de a fi introdus în cuptor. a. Se notează cu A. Dacă se cunoaşte MAl: MAl=%Al2O3 / %Fe2O3 MAl=[(a1A+a2B)/(f1A+f2B)]:B MAl=(a1A/B+a2)/(f1A/B+f2) => MAl ∙f1A/B + MAl ∙f2 = a1A/B+a2 A/B = (a 2-MAl∙f2)/( MAl∙f1-a1) Dacă se cunoaşte MSi: MSi= (s1A+s2B)/(a1A+a2B+f1A+f2B) =>A/B= [(MSi(a2+f2)-a2] / [s1-MSi(a1+f1)] Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 28 25. corectare. a2 conţinutul in Al2O3 al amestecului A.

727 (13% zgură) Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 29 25. C Măcinare P2=8% D F G H C= 67 t/h C= E+D D= 61.08·a= 5.66 t/h AmbalareB XV.078·a= 5.08·a D= a–0.Proiectarea cimentului Portland XV.13425 E= 0.025·P2= 0.82·67. Bilanţul de materiale XV.727 t/h P2= 5.134= 61.3567 (5% ghips) H= 0.1.335 C= 67 t/h C=B+ P1 Depozitare XV. 1600 t/zi = 66.134 P2= 0.08·a= 0.05 t/h G= 3.92·67.5% B= 66.37 P3= 0. A C A= 66.998= 67.134=8. E D P1=0.05 (82% clincher) G= 0.998·a a= 67/0.2013 .025·0.2.66 t/h B= 66.237 D= 0.078·a C= D+E= 0.763 t/h F+G+H= a a= 67.08·a–0.13·67.66 t/h P1=0.66 t/h B Expediere XV.4.763 F= 0.05·67.134 t/h F= 55.3567 t/h H= 8.10.134=3.134= 55.92·a+0.078·a= 0.3.08·a E= P2– P3 E= 0.982 t/h C= D+E D= (F+G+H)– P2 a= F+G+H P2= 0.

237 t/h Purificare E P2= 0.5% Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 30 H= 8.37 t/h P 3= 0.3567 P15= 0.995= 3.727 t/h S 6= 8.5% P2= 5.044 t/h 25.3567/0.3735 t/h ghips XV.2013 .7.3567 t/h S 5= 3.995·S5 S5= 3.134= 5.01687 XV.8.01678 t/h Depozitare S5 T4= S5+P16= 3.Proiectarea cimentului Portland XV.005·S5= 0.37 P3= 0.005·T4 P16= 0.134 E= 0.08·67.5.237 XV.5% S5= 3.3736 G= 0.01687 t/h Dozare G G= S5–P15= S5–0.7709 t/h P 17= 0.3735 P16=0.237= 0.10.3567+0.5% G= 3. T4 P16=0. P2=8% P3=2.005·S5= 0.134= 5.078·67.3736 t/h P 15= 0.3567 t/h T 4=3.3736= 3. S6 P17=0.134 t/h E= 5.6.01678 T4=3.995·3.3735 t/h P 16= 0. S5 P15=0.025·5.005·T4 T4= 3.

J P4=1% Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 31 F=I =55.55606 t/h 25.005· T5=0.11·U5 U5= 9.05 t/h I= 55.044 XV.005· S6 S6= 8.815 U5= T5+P19=8.9045 t/h zgură XV.11·9.9. I Dozare F XV.815 t/h U 5= 9.815+0.727 t/h S6= H+ P17=8.12.0895 U5= 9.10. U5 P19=11% T 5= 8.11.9045 t/h P 19= 1.9045= 1.11·U5= 0.005·S6=0.0441 XV.005· T5 T5= 8.606 t/h P4= 0.7709 t/h P 18= 0.727+0.7709 P17= 0.5% T 5=8.815 t/h S 6= 8.Proiectarea cimentului Portland Dozare H H=8.10.0441 t/h Depozitare S6 S6= 8. T5 P18=0.05 t/h J= 55.815 P18= 0.7709 T5= S6+P18=8.2013 .0895 t/h Uscare T5 T5= 8.815+0.9045 P19= 0.

.....................28%..50% PC..................2% argilă.5% cenuşă...95% calcar...........24% Total pierderi din pastă la calcinare (etapa de ardere): 40% apă (umiditate pastă)+ 19......25% argilă.............55606 XV...........84% ........................1.........39..........66..197% 101............2...12% W..906% cenuşă Pasta conţine: 40% apă 39.......5% PC.10.....2.....2013 .............0..34% PC Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 32 25.... uscat...3% W (umiditate) 39..20% SO 3 19.........997%.......01·J J= 55..608 t/h L=154.........1.....84% calcar.........0...19.......2% .......32..............606= 0.05+0......01·55.......0...09% argilă..906% cenuşă de pirită 99.018% ∑PC = 19.....1.606 t/h P6= 1.................Proiectarea cimentului Portland Concasare I I= 55..............49% ∑SO3 = 0....017%..............606 P4= 0..... uscat...........................51% cenuşă 60% mat.....34% ∑W = 3....906%.10........25% argilă 0..228% 102.....1% SO 3 0......40% apă 100% mat.....1..13. L PC P6=1% J= 55.....05 J= I+P4 = 55....34%....762 t/h Ardere J 100% pastă............0...4% calcar.....17......................547 t/h PC= 97....60% material uscat.........................84% calcar 19..43...........2% W..

606+0.14.325 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 33 25.762 t/h O= 156.762 t/h XV.762 O= N+P7=154. M Omogenizare L XV.6307·L=97.01·L=1.6226 t/h N= 154.2013 .762 PC=0.547 XV.01·L+0.762 t/h Corecţie pastă M M=N= 154.6307·L L=154.563 t/h P1= 62.608 P6=0.325 t/h P7= 1.16.279 t/h P2= 1.15.49% W 0.Proiectarea cimentului Portland 3.606 L=J+P6+PC L=55.07% J= 55. P1 P2 P3 O Măcinare umedă N P7=1% N= 154.416 t/h P3= 92.762+0.24% SO3 63.01·O O= 156.10. N L=M= 154.

224 t/h P10= 0. S1 P8=0.31296 XV.592 P8= 0.279 T1= S1+0.592 t/h P9= 0.005· S1=0.005·T1= 0.279 t/h T1= 62.00906·O P3= (0.313 t/h T 1= S1+ P9 S1= 62.005· T1 T1= 62.5% Dozare P1 P1= 62.31296 XV.6322 t/h 34 25.Proiectarea cimentului Portland P7= 0.3984·156.6226 XV.1925+0.1925+0.325+(0.00906·156.313 t/h S1= P1+P8 P1= 156.325 P1= 62.005· S1 S1= 62.005· S1 S1= 156.279 t/h S1= 62.325.2013 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice .01·O=1.4)· 156.592 P9= 0.18.325= 156. T1 P9=0.19.592 t/h P8= 0. P8= 0. U1 P10=1% Dozare T1 T1= 62.325+0.416 P3= 92.10.17.5% Dozare S1 S1= 62.563 O= P1+ P2+ P3 P1= 0.279 P2= 1.4)·O O= 0.3984·O P2= 0.592 t/h U1= 63.325+0.

2013 .416 t/h T2= 1. T2 P11=0. Q P3=Q=92. R1 R P3 R2 Deleiere Q Q=R= 92.6322 U1= 63.20. S2 P2=S2= 1.10.224 t/h calcar XV.6226 t/h Dozare XV.005·T2 S2= 1.5% Depozitare S2 T 2= T2= 1.416+0.01·U1 U1= 63.224 P10= 0.22.Proiectarea cimentului Portland U1= T1+ P10 T1= 62.0071t/h T2= 1.01·U1= 0.423 P11= 0.416 1.23.0925 t/h R2= 62.592 U1= T1+0.423 t/h cenuşă de pirită XV.21.416 t/h Dozare P2 XV.6226 t/h R1= 30.423 t/h P11= 0.005·T2= 0.0071 T2= S2+ P11 S2= 1.53 t/h Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 35 25.

6225 XV.2437 P12= 0.15198 XV.2013 .2437+0.15198 t/h T3= S3+ P13 S3= 30.005· S3 S3= 30.005· T3 T3= 30.26.3956 t/h P13= 0.4)·O R1= 0. T3 P13=0.24.3956 t/h U3= 30.1925+0.2437 t/h P12= 0.53 R= 0.10.0925+62.53= 92.307 t/h U3= T3+ P14 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 36 25.0925+0.5% Dozare R1 R1= 30.325= 62.702 t/h P14= 0.0925 R2= 0.1925·156.0925 S3= 30. S3 P12=0.4·156.325= 30.5% Depozitare S3 S3= 30.25.4·O=0.2437 T3= 30.2437 t/h T3= 30. U3 P14=1% Depozitare T3 T3= 30.4·O= 30.0925 t/h S3= 30.Proiectarea cimentului Portland R= R1+R2 R= P3 P3= (0.1925·O= 0.1512 XV.1512 t/h S3= R1+ P12 R1= 30.3956 P13= 0.1925·O+0.

55606 1.0895 171.66 0.423 62.Proiectarea cimentului Portland T3= 30.3956+0.608 66.134 0.0071 0.335 0.15198 0.166 0.53 t/h apă Tabel XV.307 U3= 30.1.702 1. S4 Dozare R2 R2= S4= 62.224 30.313 0.01687 0.01· U3 U3= 30.157 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 37 25.49 Total 171.0441 1.9045 Ieşiri (t/h) PC Productivitate P1 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Total 97.3956 U3= 30.53 t/h S4= 62.304 0.702 t/h argilă XV.547 1.63 0.3735 9.702 P13= 0.27. Bilanţ de materiale: Intrări (t/h) Calcar Argilă Cenuşă de pirită Apă Ghips Zgură 63.10.53 3.563 0.044 0.2013 .313 0.01678 0.

9286 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 38 25.0506 XVI.423/66.66= 0.4.3.53/66.66= 0.2.224/66.46 XVI.14858 XVI.66= 0.66= 0.2013 .0213 XVI. Consumul specific de calcar: Csc= 63.Proiectarea cimentului Portland XVI. Consumul specific de apă: Csa= 62.66= 0.9045/66.948 XVI. Consumul specific de argilă: Csa= 30.66= 0.10.5.702/66. Consumul specific de ghips: Csg= 3.3735/66. Consumul specific de cenuşă de pirită: Cscp= 1. Consumul specific de zgură: Csz= 9.1.6. Calculul consumului specific de materii prime XVI.

Gagea. Virginia Ciobotaru–Tehnologii industriale şi de construcţii (biblioteca digitală)  Literat.L. Goga – Principii de calcul şi proiectare  Teoreanu. D.10.2013 . Radu – Calcule de operaţii.Proiectarea cimentului Portland XVII. Utilaje şi instalaţii termotehnologice din industria silicaţilor – probleme şi exemple de proiectare Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 39 25.F. Bibliografie  Ion Teoreanu Bazele tehnologiei lianţilor–editura tehnică Bucureşti 1975  Georgeta Cuculeanu.

PROCEDEE PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI PORTLAND III. Schimbător de căldură Wedag V. 2. Extragerea materiilor prime IV. 2. PROCEDEUL SEMIUSCAT III. Arderea amestecului brut. Mori cu bile V.Proiectarea cimentului Portland Cuprins: I. 3. 7. Ciururi oscilante V. 1. 10. 5. 6. Silozuri de omogenizare V. GENERALITĂŢI DESPRE CIMENTULUI PORTLAND III. 4. 4. Obţinerea clincherului IV. Cuptorul rotativ Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 40 1 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 25. 1. Uscătoare cu tambur rotativ V. Concasoare cu ciocane V. 3.2013 . Depozitarea şi măcinarea clincherului IV. 7. PROCEDEUL UMED III. PROCEDEUL SEMIUMED IV. Încărcarea şi transportul materialului derocat IV. Măcinarea şi omogenizarea materiilor prime IV. Ambalarea şi livrarea cimentului V. Linia tehnologică de fabricare a cimentului Portland II. 6. PROCEDEUL USCAT III. 3.10. Pregătirea şi depozitarea materiilor prime IV. 9. 8. Poduri rulante cu graifăr V. Concasorul conic V. ÎNCADRAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC CU UTILAJE V. 1. 2. 4. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC IV. Excavator cu lanţ V. 5.

Conţinutul procentual de C 3 A în clincher XI. 6. 8. 7. 1. Conţinutul procentual de Al 2 O3 în ciment XII. 3. 5. 1.2013 . Pompa Fűller VI. Cenuşă de pirită VI. Calculul compoziţiei mineralogice a clincherului XI. 11. 2. 4. 3. 8. Clincher VI. Conţinutul procentual în SiO2 în amestecul brut VIII. 1. Ghipsul VI. Conţinutul procentual în alcalii în amestecul brut IX. Gradul de saturare în oxid de calciu IX. Modulul de silice IX. 1. 12. 14. Conţinutul procentual de CaO în ciment XII. Conţinutul procentual în Al2O3 în amestecul brut VIII. Maşini de însăcuit V. 13. 4. Modulul de alumină IX. Calculul compoziţiei oxidice a cimentului XII. 6. Calcul reţetei pentru amestecul brut de clincher VIII. Zgura VI.10. Adaosurile puzzolanice VI. Conţinutul procentual în MgO în amestecul brut VIII. Conţinutul procentual în Fe2O3 în amestecul brut VIII. 2. Silozuri de ciment V. 8. Calcul compoziţiei oxidice a clincherului VIII. 1. 2. Argila VI. Conţinutul procentual de Fe2 O3 în ciment 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 21 23 23 23 24 25 25 25 25 26 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 41 25. 1. Marnele VI. 2. 3. 4. Conţinutul procentual de C 3 S şi C 2 S în clincher XII. Clasificarea modulară a cimenturilor Portland X. 8. Conţinutul procentual în CaO în amestecul brut VIII.Proiectarea cimentului Portland V. 5. 2. Cimenturile cu adaos VI. Mori de ciment V. 3. 4. Calcarul VI. 3. 15. Locul clincherului de ciment Portland în diagrama cuaternară XI. Conţinutul procentual de C 4 AF în clincher XI. Caracterizarea materilor prime VI. 3. 2. Răcitor grătar V. Adaosurile cimentoide VI. Calculul modulilor clincherului şi reprezentarea grafică IX. Adaosurile inerte VII. Conţinutul procentual de SiO2 în ciment XII.

Compoziţia oxidică a cimentului Tabel XV.10. 5.1. Consumul specific de apă XVII. 1.1. Bilanţul de materiale XVI. Calculul consumului specific de materii prime XVI. Bilanţ de materiale 26 26 27 28 29 39 39 39 39 39 39 39 42 43 2 16 16 19 22 24 26 38 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 42 25. Corectarea amestecului brut XV. Bibliografie XVIII.XI. II. 6. Compoziţia oxidică obişnuită a unui ciment Portland Tabel.X.3. Anexe Anexe: Tabel. Subsistemul cuaternar C 3 S − C 2 S − C 3 A − C 4 AF . Compoziţia mineralogică a clincherului după adusă la 100 Tabel. 2.1. 1. Conţinutul procentual de alcalii în ciment XIII. VIII. Conţinutul procentual de MgO în ciment XII.Proiectarea cimentului Portland XII.Consumul specific de calcar XVI.1.XII.5. Compoziţia oxidică a clincherului Fig.VII. Compoziţia procentuală în oxizi a materiilor prime Tabel.1.Consumul specific de ghips XVI.6. Compoziţia procentuală a materiilor prime Tabel VII.4.2013 .Consumul specific de argilă XVI. Tabel.Consumul specific de cenuşă de pirită XVI.1.Consumul specific de zgură XVI.2. Schema fluxului technologic de obţinere a cimentului Portland XIV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful