Sunteți pe pagina 1din 2

Psihologia clinica Definitie-stiinta care studiaza mecanismele psihologice implicate in starea de sanatate si boala . Are doua componente: 1.

se refera la investigarea mecanismelor psihologice implicate in promovarea si optimizarea sanatatii si prevenirea patologiei- psihologia sanatatii 2. investigarea mecanismelor psihologice implicate in patologie (contine patologia somatica-psihologia sanatatii clinice sau psihosomatica; cand vorbim de patologie psihica vorbim de psihopatologie sau mai putin utilizata psihologie medicala) Termenul clinic! nu se refera la clinica" spital" medical" etc" ci la o abordare individualizata a subiectului uman cu referire la starea lui de sanatate si boala. #e poate practica orinde subiectul uman este abordat individualizat cu referire la starea lui sanatate si boala. $n raport cu medicina" care vizeaza aspectul curative si profilactic" psihologia clinica isi aduce aportul la reliefarea factorilor psihologici implicati in acest aspect" la factorii psihologici implicate in aspectul curative si profilactic al bolilor. $n raport cu psihologia" este o ramura a acesteia" fiind fundamentata de dezvoltarile teoretico-e%perimentale care apartin psihologiei. &a are propria cercetare fundamentala si aplicata" impulsionanad prin ea dezvolatrea unor metode cu character general care au fost asimilate in psihologie. 'e asemenea" un accent puternic se pune recent (n psihologia clinic) *i pe profila%iabolilor *i optimizarea performan+elor subiec+ilor umani s)n)to*i. ,n aceast) direc+ie" psihologia clinic) contribuie la furnizarea unor tehnologii psihologice de control al stresului" al unor obiceiuri alimentare dezadaptative" de autocontrol emo+ional" etc. prevenind astfel (mboln)virea *i optimiz-nd performan+ele subiec+ilor umani s)n)to*i. .ele dou) aspecte (n care sunt implica+i factori psihologici" curative *i de optimizare/profila%ie" definesc direc+iile ma0ore de dezvoltare ale psihologiei clinice moderne. 1rofila%ia (preven+ia) poate fi primar)" secundar) sau ter+iar). Prevenia primar se refer) la interven+ia care previne instalarea bolii. &a se adreseaz) popula+iei s)n)toase" dar cu vulnerabilitate la boal) *i se realizeaz) prin interven+ii la nivel de grup(selec+ionat" comunitar" etc.). Prevenia secundar se refer) la interven+ia care are loc imediat dup) apari+ia bolii *i care are ca scop prevenirea complica+iilor *i evolu+iei bolii (e%. reducerea riscului desuicid (n depresie). Prevenia teriar se face (n cazul bolilor cornice *i urm)re*te reducerea complica+iilor induse de complica+iile bolii (e%. cre*terea calit)+ii vie+ii a persoanelor depresive cu tentative de suicid)

Psihologul clinician indeplineste mai multe functii: psihodiagnostic si evaluare clinica- vizeaza identificarea factorilor implicate in sanatate si boala interventie/asistenta psihologica si specifica (dobandita dupa programe avansate de formare profesionala-consiliere psihologica si psihoterapie) cercetare-investigarea rolului factorilor psihologici in sanatate si boala educatie si formare-implicarea celor de0a formati in acest domeniu atat in pregatirea noilor generatii de profesionisti pentru a devein psihologi clinicieni (psihologi specialisti in psihologia clinica)" consilieri psihologici" psihoterapeuti. 1sihopatologia este o disciplina de granite" formata la intersectia dintre psihologi si psihiatrie care este de sine statatoare" are propriul obiect de studio"obiective clar formulate si precizate si dispune de o metodologie si o deontologie specifice" proprii.

Psihologie clinic versus medicin 2edicina este *tiin+a care vizeaz) aspectul curative *i profilactic al bolilor. ,n acest conte%t" psihologia clinic) (*i aduce aportul (n medicin) prin reliefarea factorilor psihologici implica+i (naceste aspecte. Asadar medicina are o e%tensie mai larg) dec-t psihologia clinic)" aceasta din urm) referindu-se doar la factorii psihologici implica+i (n aspectul curative *i profilactic al bolilor.