Sunteți pe pagina 1din 5

SOCIETATEA NAIONAL DE NCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A. DIRECTOR GENERAL ing.

Anghel Aurel

Director General Adjunct ing. Drgoescu Petru

Vizat, Director Tehnic ing. Nicolescu Cristian

Ing. ef . . !. ing. I"nescu Ion

RAPORTUL ANUAL DE EVALUARE A NIVELULUI DE APRARE MPOTRIVA INCENDIILOR LA SOCIETATEA NAIONAL DE NCHIDERI MINE VALEA JIULUI S.A. A# TADI$% &ND'P%INI(II !) $(I%*( TA+I%IT', Activitatea de P !tec"ie Civi#$ S.N.I.M.V.J. % S.A. &edi' ad(i)i&t ativ unt sta"ilit -unctele de adunare a salaria.ilor la ni/elul o-eratorului econo0ic, confor0 art. 12, alin.2 din *.!.A.I. nr. 334562778, -entru a-ro"area Nor0elor -ri/ind organizarea 9i asigurarea acti/it.ii de e/acuare :n situa.ii de urgen. unt sta"ilite 9i no0inalizate, :n -lanul de e/acuare -entru situa.ii de urgen., loca.iile necesare -entru cazarea salaria.ilor de la o-eratorul econo0ic 9i de-ozitarea "unurilor, confor0 art. 55, alin. 1, lit. d 9i art.58, alin.3, lit. c din *.!.A.I. nr. 334562778, -entru a-ro"area Nor0elor -ri/ind organizarea 9i asigurarea acti/it.ii de e/acuare :n situa.ii de urgen.. Ter0en; Per0anent (s-unde Ins-ector -rotec.ie ci/il Activitatea de a*$ a e +(*!t iva i)ce)dii#! #a S.N.I.M.V.J. % S.A. S.N.I.M.V.J. % S.A. Sedi' ad(i)i&t ativ ,. Au fost :ntoc0ite 9i actualizate ur0toarele docu0ente; < -lanul de 0suri P I :ntoc0it -entru re0edierea deficien.elor constatate :n ur0a controalelor efectuate, < grafic de control, < note de control interne, < instruc.iuni de a-rare :0-otri/a incendiilor, < te0atica de instruire -e categorii de -ersonal 9i graficele de instruire :n do0eniul situa.iilor de urgen., < reactualizarea listei cu su"stan.e -ericuloase, clasificate confor0 legii, < fi9a o"iecti/ului, < organizarea a-rrii :0-otri/a incendiilor, < actualizarea Planului de e/acuarea -ersoanelor6"unurilor :n caz de incendiu confor0 -re/ederilor art. 2=, alin. 2 9i art. 2>, al. 2 din Nor0ele generale de a-rare :0-otri/a incendiilor a-ro"ate cu *rd. !.A.I. nr. 3816277?, < -lanul de inter/en.ie, < -lanurile de -re/enire 9i stingere a incendiilor -entru locurile de 0unc, < -lanurile de de-ozitare 9i e/acuare a 0aterialelor -ericuloase clasificate confor0 legii,

< registrul de e/iden. a e@erci.iilor de inter/en.ie efectuate, < graficul e@erci.iilor de inter/en.ie 9i e/acuare, < ra-ort de e/aluarea e@erci.iului -ri/ind 0odul de inter/en.ie :n caz de incendiu, < 0ijloace tehnice de a-rare :0-otri/a incendiilor, < -rocedura de e/aluare 9i ac.iune referitoare la aten.ionrile 9i a/ertizrile 0eteorologice care se e0it :n cazul -rognozrii de feno0ene 0eteorologice -ericuloase. -. Asigurarea dotrii, calitatea 9i func.ionarea 0ijloacelor tehnice de a-rare :0-otri/a incendiilor; < instala.ia de stingere a incendiilor co0-us din cei doi hidran.i interiori este :n stare de func.ionare fiind /erificat de ctre un o-erator econo0ic acreditat, confor0 *rd. !.A.I. nr. 3816277?. S'c' &a#e#e S.N.I.M.V.J. S.A. % MINA PETRILA. ,. Au fost :ntoc0ite 9i actualizate ur0toarele docu0ente; < -lanul de 0suri P I :ntoc0it -entru re0edierea deficien.elor constatate :n ur0a controalelor efectuate, < grafic de control, < note de control -e locurile de 0unc, < ser/iciul de rond, < instruc.iuni de a-rare :0-otri/a incendiilor, < te0atica de instruire -e categorii de -ersonal 9i graficele de instruire :n do0eniul situa.iilor de urgen., < reactualizarea listei cu su"stan.e -ericuloase, clasificate confor0 legii, < fi9a o"iecti/ului, < organizarea a-rrii :0-otri/a incendiilor la locul de 0unc, < actualizarea Planului de e/acuarea -ersoanelor6"unurilor :n caz de incendiu confor0 -re/ederilor art. 2=, alin. 2 9i art. 2>, al. 2 din Nor0ele generale de a-rare :0-otri/a incendiilor a-ro"ate cu *rd. !.A.I. nr. 3816277?, < -lanul de inter/en.ie, < -lanurile de -re/enire 9i stingere a incendiilor -entru locurile de 0unc, < -lanurile de de-ozitare 9i e/acuare a 0aterialelor -ericuloase clasificate confor0 legii, < registrul de e/iden. a e@erci.iilor de inter/en.ie efectuate, < graficul e@erci.iilor de inter/en.ie 9i e/acuare, < ra-ort de e/aluarea e@erci.iului -ri/ind 0odul de inter/en.ie :n caz de incendiu, < 0ijloace tehnice de a-rare :0-otri/a incendiilor, < -rocedura de e/aluare 9i ac.iune referitoare la aten.ionrile 9i a/ertizrile 0eteorologice care se e0it :n cazul -rognozrii de feno0ene 0eteorologice -ericuloase. -. Asigurarea dotrii, calitatea 9i func.ionarea 0ijloacelor tehnice de a-rare :0-otri/a incendiilor; < au fost /erificate instala.iile de stingere a incendiilor 9i stingtoarele din dotarea 0inei, < a fost refcut re.eaua de ali0entare cu a- a hidrantului e@terior e@istent :n de-ozitul de le0n Agater#, < au fost co0-letate -ichetele P I cu 0ateriale -entru stingerea incendiilor, < a fost refcut re.eaua de ali0entare cu a- a hidrantului e@terior e@istent la 0agazia de 0ateriale, < s<a :ntoc0it necesarul de stingtoare -e fiecare loc de 0unc, confor0 nor0elor e@istente Anecesar de /erificat#. % MINA PARO/ENI. ,. Au fost :ntoc0ite 9i actualizate ur0toarele docu0ente; < dis-ozi.ia -ri/ind nu0irea res-onsa"ililor P I -e sectoarele de acti/itate,

< dis-ozi.ia cu -ri/ire la sta"ilirea 0surilor s-eciale P I -entru contracararea efectelor -erioadelor caniculare 9i secetoase, < actualizarea Planului de e/acuarea -ersoanelor6"unurilor :n caz de incendiu confor0 -re/ederilor art. 2=, alin. 2 9i art. 2>, al. 2 din Nor0ele generale de a-rare :0-otri/a incendiilor a-ro"ate cu *rd. !.A.I. nr. 3816277?, < fi9a o"iecti/ului, < -lanul de inter/en.ie, < registrul -entru e/iden.a -er0iselor de lucru cu focul, < -lanurile de -rotec.ie :0-otri/a incendiilor -entru locurile de 0unc, < instruc.iuni de a-rare :0-otri/a incendiilor, < fi9ele de instruire confor0 regle0entrilor s-ecifice, < te0atica de instruire -e categorii de -ersonal 9i graficele de instruire :n do0eniul situa.iilor de urgen., < reactualizarea listei cu su"stan.e -ericuloase, clasificate confor0 legii, < -rogra0ul ser/iciului de rond, < registrul cu constatrile din ser/iciul de rond, < -lanurile de de-ozitare 9i e/acuare a 0aterialelor -ericuloase 9i a "unurilor co0"usti"ile la de-ozitul de e@-lozi/, 0agazia de car"uran.i, sta.ia de sal/are 0inier, 0agaziile cu tu"uri de o@igen 9i acetilen, < note de control -e locurile de 0unc, < 0suri -entru reducerea riscurilor de incendiu generate de :ncercrile electrostatice confor0 DG P I 77562773, < organizarea a-rrii :0-otri/a incendiilor la locul de 0unc, < necesarul de stingtoare 9i accesorii P I care tre"uie /erificate 9i achizi.ionate :n 2731. -. Asigurarea dotrii, calitatea 9i func.ionarea 0ijloacelor tehnice de a-rare :0-otri/a incendiilor; < au fost /erificate instala.iile de stingere a incendiilor 9i stingtoarele din dotarea 0inei. % MINA URICANI. ,. Au fost :ntoc0ite 9i actualizate ur0toarele docu0ente; < -lanul de 0suri P I :ntoc0it -entru re0edierea deficien.elor constatate :n ur0a controalelor efectuate, < grafic de control, < dis-ozi.ia -ri/ind nu0irea res-onsa"ililor P I -e sectoarele de acti/itate, < note de control -e locurile de 0unc, < dis-ozi.ia -ri/ind reguli 9i 0suri de a-rare :0-otri/a incendiilor la utilizarea, 0ani-ularea, trans-ortul 9i de-ozitarea su"stan.elor -ericuloase, < dis-ozi.ia -ri/ind accesul for.elor de inter/en.ie :n cldire, < -rogra0ul ser/iciului de rond, < instruc.iuni de a-rare :0-otri/a incendiilor, < te0atica de instruire -e categorii de -ersonal 9i graficele de instruire :n do0eniul situa.iilor de urgen., < reactualizarea listei cu su"stan.e -ericuloase, clasificate confor0 legii, < actualizarea Planului de e/acuarea -ersoanelor6"unurilor :n caz de incendiu confor0 -re/ederilor art. 2=, alin. 2 9i art. 2>, al. 2 din Nor0ele generale de a-rare :0-otri/a incendiilor a-ro"ate cu *rd. !.A.I. nr. 3816277?, < -lanurile de -re/enire 9i stingere a incendiilor -entru locurile de 0unc, < -lanurile de de-ozitare 9i e/acuare a 0aterialelor -ericuloase clasificate confor0 legii, < -rocedura de e/aluare 9i ac.iune referitoare la aten.ionrile 9i a/ertizrile 0eteorologice care se e0it :n cazul -rognozrii de feno0ene 0eteorologice -ericuloase.

-. Asigurarea dotrii, calitatea 9i func.ionarea 0ijloacelor tehnice de a-rare :0-otri/a incendiilor; < au fost /erificate instala.iile de stingere a incendiilor 9i stingtoarele din dotarea 0inei. +# C*N TAT)(I &N D*!'NI$% AP)()(II &!P*T(IVA INC'NDII%*( % MINA PETRILA. %a /erificarea :n teren au fost constatate ur0toarele; < re.eaua de ali0entare cu a- a hidran.ilor e@teriori e@isten.i :n de-ozitul de le0n Agater# 9i 0agazia de 0ateriale necesit re-ara.ii, < -ichetele P I necesit co0-letri cu scule necesare inter/en.iei Alo-e.i, cange, ciocane, etc.#, < o serie de stingtoare aflate :n dotarea 0inei a/eau ter0ene de /ala"ilitate de-9ite, < este necesar refacerea e/alurilor de risc la incendiu, confor0 -re/ederilor legale. % MINA PARO/ENI. %a /erificarea :n teren au fost constatate ur0toarele; < re.eaua de ali0entare cu a- a hidran.ilor e@teriori e@isten.i :n incinta -rinci-al necesit re-ara.ii, < 0ajoritatea locurilor de 0unc nu au dotare suficient din -unctul de /edere al stingtoarelor Ao -arte din acestea sunt cu ter0ene de /ala"ilitate de-9ite sau sunt de-resurizate#, < -ichetele P I nu sunt dotate cores-unztor, < este necesar refacerea e/alurilor de risc la incendiu, confor0 -re/ederilor legale. % MINA URICANI. %a /erificarea :n teren au fost constatate ur0toarele; < ilu0inatul de siguran. -entru e/acuarea :n caz de incendiu de la sediul ad0inistrati/ nu func.ioneaz la :ntreaga ca-acitate, < nu se e/acueaz zilnic de9eurile de la atelierul de tB0-lrie. C# C*NC%$CII DIN ACTIVITAT'A D' IN T($I(' I P('G)TI(' A P'( *NA%$%$I S'c' &a#e#e S.N.I.M.V.J. S.A. % MINA PETRILA. Acti/itatea de instruire 9i -regtire a -ersonalului; < acti/itatea de instruire se desf9oar confor0 *rd. !.A.I. nr. ?326277=, co0-letat cu *rd. !.A.I. nr. ?486277=, < dis-ozi.ia -ri/ind instructajul :n do0eniul situa.iilor de urgen. cu -ersonalul din afara unit.ii care e@ecut te0-orar acti/it.i :n locurile de 0unc din incint unde sunt -rezen.i factori de risc -oten.iali generatori de situa.ii de urgen., < a fost reactualizat -ersonalul din co0-onen.a ser/iciului -ri/at -entru situa.ii de urgen.. Acesta este asigurat contra accidentelor de gru- confor0 contractului de ser/icii nr. 115 AP!D624.32.2733, < s<au identificat 9i e/aluat riscurile la incendiu, confor0 -re/ederilor art. 3>, lit. + din %egea nr. 17?62778 -ri/ind a-rarea :0-otri/a incendiilor. % MINA PARO/ENI. Acti/itatea de instruire 9i -regtire a -ersonalului; < acti/itatea de instruire se desf9oar confor0 *rd. !.A.I. nr. ?326277=, co0-letat cu *rd. !.A.I. nr. ?486277=, < nu s<au identificat 9i e/aluat riscurile la incendiu, confor0 -re/ederilor art. 3>, lit. " din %egea nr. 17?62778 -ri/ind a-rarea :0-otri/a incendiilor. % MINA URICANI. Acti/itatea de instruire 9i -regtire a -ersonalului; < acti/itatea de instruire se desf9oar confor0 *rd. !.A.I. nr. ?326277=, co0-letat cu *rd. !.A.I. nr. ?486277=, < instala.ia de alar0are -entru e/acuarea -ersonalului :n cazul -roducerii unor situa.ii de urgen. este :n stare de func.ionare,

< ser/iciul -ri/at -entru situa.ii de urgen. desf9oar acti/it.i s-ecifice de -re/enire a situa.iilor de urgen. -rin derularea acti/it.ilor s-ecifice de control 9i -re/enire, < -entru /erificarea cuno9tin.elor au fost :ntoc0ite teste anuale ti- gril. Se vicii * ivate *e)t ' &it'a"ii de ' 0e)"$ Co0-onen.a ser/iciilor -ri/ate -entru situa.ii de urgen., constituite la ni/elul sucursalelor s<a 0odificat, astfel c noii co0-onen.i nu sunt asigura.i :n caz de "oal -rofesional, :n caz de accident -rodus -e ti0-ul sau din cauza :nde-linirii atri"u.iilor ce le re/in -e ti0-ul inter/en.iilor, concursurilor -rofesionale , etc., contrar art. 52 din %egea 17?62778. unt de0arate -rocedurile de asigurare a noilor co0-onen.i ai ser/iciilor -ri/ate -entru situa.ii de urgen.. Ter0en 3=.33. 2731 I)&t 'i ea *e &!)a#'#'i Instruirea -ersonalului angajat se efectueaz confor0 cerin.elor *!AI nr. ?326277=, co0-letat cu *!AI nr. ?48 din 277= -ri/ind instruirea salaria.ilor :n do0eniul situa.iilor de urgen.. <a efectuat testarea anual a tuturor salaria.ilor, ur0Bnd ca :n luna dece0"rie 2731, confor0 graficului de instruire, s se efectueze 9i testarea anual -entru anul :n curs. P e0$ti ea *e &!)a#'#'i Au a/ut loc dou e@erci.ii de e/acuare a :ntregului -ersonal, atBt din sediul ad0inistrati/ al societ.ii cBt 9i din sediile sucursalelor. Aceste e@erci.ii s<au desf9urat confor0 unor scenarii conce-ute 9i -use :n a-licare de ctre ins-ectorul de -rotec.ie ci/il 9i cadrul tehnic P I, 9i sunt finalizate -rin ra-oarte scrise. D# ('%ADII%' C$ T'(DII P(IVIND AP)(A('A &!P*T(IVA INC'NDII%*(, Au fost achizi.ionate ser/icii de /erificare, :ntre.inere, re-arare 9i :ncrcare a stingtoarelor aflate :n dotarea sucursalelor .N.I.!.V.E. < .A. !en.ion0 c un anu0it nu0r de stingtoare care de9i se afl :n ter0enele de /ala"ilitate, nu 0ai cores-und utilizrii -entru li0itarea 9i stingerea incendiilor, fa-t datorat :n unele cazuri, desco0-letrii stingtoarelor -rin sustragerea 0ano0etrelor care indic starea de func.ionare a stingtoarelor 9i6sau a furtunurilor -entru e/ecuarea agentului de stingere. e :ncearc identificarea 9i tragerea la rs-undere a -ersonanelor care s/Br9esc aceste a"ateri. '# A IG$(A('A D*T)(II, CA%ITAT'A I F$NCDI*NA('A !IE%*AC'%*( T'GNIC' D' AP)(A(' &!P*T(IVA INC'NDII%*(, !ijloacele de stingere a incendiilor aflate :n dotarea .N.I !.V.E..< .A.< sediu ad0inistrati/ se afl :n stare de func.ionare. %a controalele lunare efectuate -ri/ind a0-lasarea 9i starea de func.ionare a acestora nu s<au identificat deficien.e. Alar0area -entru e/acuarea -ersonalului :n cazul -roducerii unor situa.ii de urgen., din sediul ad0inistrati/, se efectueaz -rin 0ijloace adec/ate Atelefonic 9i oral#. F# 'FICI'NDA ACTIVIT)DI%*( D' F)$(AT' D' T($CT$(I%' C$ AT(I+$DII &N D*!'NI$% AP)()(II &!P*T(IVA INC'NDII%*(, er/iciile -ri/ate -entru situa.ii de urgen. constituite la ni/elul sucursalelor .N.I.!.V.E.< .A. desf9oar acti/iti de -re/enire a situa.iilor de urgen. -rin derularea -rocedurilor s-ecifice de control 9i -re/enire. &n ur0a controalelor efectuate de ctre re-rezentan.ii De-arta0entului . .!. .N.I.!.V.E.< .A. au fost -ro-use, -rin notele de control :ntoc0ite, o serie de 0suri necesare :0"unt.irii acti/it.ii acestor ser/icii. G# P(*P$N'(I D' !) $(I P'NT($ &!+$N)T)DI('A ACTIVIT)DII. Pentru asigurarea unei e/acuri eficiente, :n cazul a-ari.iei unei situa.ii de urgen., la sediul ad0inistrati/ al sucursalei este reco0andat achizi.ia unui 0ijloc de a/ertizare6alar0are. ef er/iciu Control ecuritate !inier ing. Eurcan Voicu Cadru Tehnic P. .I. ing. Po- Nicolae Dan

S-ar putea să vă placă și