Ricinul – Ricinus communis

Importanţă Ricinul se cultivă pentru seminţele bogate în ulei (50-60 %), nesicativ (indicele de iod 8 -86), !olosit în di!erite industrii" pielărie, te#tilă, cauciucului sintetic, linoleumurilor, vopselelor, săpunurilor, lubre!ianţilor, !armaceutică $i cosmetică% &roturile deoarece la unele soiuri sunt to#ice nu se !olosesc ca !ura', ci ca îngră$ăminte bogate în a(ot sau la prepararea unor cleiuri% )au creat !orme lipsite de compu$i to#ici, situaţie în care turtele pot !i !olosite ca !ura' concentrat bogat în proteină% *ulpinile sunt !olosite pentru !abricarea plăcilor aglomerate, la !abricarea +,rtiei sau la e#tragerea !ibrelor grosiere !olosite la con!ecţionarea de !unii, s!ori etc% -run(ele în anunite (one din .ndia, )iria sunt !olosite ca +rană pentru cre$terea unor !luturilor de mătase -Phyllosamia ricini, care produc o mătase albă sau brun ro$cată, cu luciu caracteristic% Ricinul este $i o bună plantă meli!eră% Compoziţia chimică )eminţele conţin /5-58 % ulei, proteine 5% , celulo(ă peste 8 %, +idraţi de carbon 0-10 5, cenu$ă 0 %% &roturile conţin peste /0 % proteine, însă ele sunt to#icice datorită alcaloidului cu to#icitate moderată ricinină $i a unei proteine !oarte to#ice ricina. Ricina în cantitate de cca 10 mg poate !i letală, la om pentru 2g greutate corporală 0% 8 g seminţe sunt letale, ceea ce înseamnă că 0- 1 seminţe de ricin provoacă moartea unui om de greutate medie% &roturile pot !i !olosite în +rana animalelor numai după ce au !ost supuse unor metode de înlăturare a compu$ilor to#ici% 3a !ormele lipsite de compu$i to#ici, $roturile se pot !olosi în +rana animalelor !ără nici un risc% Răspândirea 4e glob supra!aţa cultivată cu ricin varia(ă între %1- %5 mil%+a, cele mai mari supra!eţe cultivate sunt în .ndia $i 6+ina% 4roducţia medie mondială varia(ă între 500000 2g7+a% 3a noi în ţară supra!aţa cultivată este de sub 00 +a, supra!eţele cultivate se situea(ă în 'udeţele" *eleorman, 6ălăra$i, 8iurgiu, 9ol' $i :lt% Sistematică, origine, soiuri Ricinul este originar din ;!rica (<tiopia) $i din partea de sud-vest a .ndiei% Ricinul !ace parte din !amilia <up+orbiaaceae, genul Ricinus, specia Ricinus communis. )oiurile cultivate la noi în ţară sunt soiuri cu perioadă de vegetaţie scurtă $i grad de rami!icare c,t mai redus% )oiurile de ricin (onate sunt" 9ragon, 6ristian, Rivlas, *eleorman, =la$ca% Cerinţe faţă de climă şi sol Ricinul este o plantă termo!ilă, soiurile cultivate la noi av,nd nevoie de 15000000>6% *emperatura minimă de germinaţie este de 0- >6, iar în condiţii de c,mp germinarea se !ace la 1- 0>6%

compacte. cu 'udeţele *eleorman.ncimea de încorporare a seminţei% Sămânţa şi semănatul )ăm.teva (ile înainte de semănat. sorgul. imediat după eliberarea terenului de planta premergătoare% ?n ca(ul solurilor cu te#tură grea. :lt. apoi o lucrare cu grapa cu colţi reglabili sau o lucrare cu combinatorul la ad. lucerna% Eonocultura nu este indicată din cau(a atacului de boli speci!ice (!usario(e)% Ricinul este o bună premergătoare pentru culturile de primăvară% Fertilizarea Ricinul este o plantă cu cerinţe mari !aţă de elementele nutritive. 5-00 2g 41:5 $i 5F-50 2g G1:% 9o(ele de îngră$ăminte aplicate la cultura ricinului sunt de 50-502g7+a a(ot. permeabile.nd în sol la ad. producţii bune se obţin c. ceea ce asigură 5080 mii plante7+a% . !olosind grapa cu discuri. în special pe solurile sărace în +umus. se va !ace scari!icarea pentru îmbunătăţirea regimului aero+idric% 4atul germinativ se pregăte$te primăvara.nd între răsărire $i !ormarea seminţelor pe racemul principal cad 100-000 mm precipitaţii.nţa destinată semănatului trebuie să aibă o puritate minimă de F5 % $i o germinaţie minimă de 85 %% ?nainte de semănat săm. dar nici pe cele prea grele sau cele mlă$tinoase $i sărăturate% Zonele de cultură Cona !avorabilă culturii este c.ncimea de 15-00 cm. aplicate în do(e de 10-00 t7+a $i încorporate odată cu arătura% Lucrările solului .mpia din sud .>6 nu re(istă) $i maturitate (-1%%-0>6 distrug plantele)% 6erinţele !aţă de apă sunt ridicate.nţa se tratea(ă cu !ungicide pentru prevenirea atacului de !usario(ă.4lantele de ricin sunt sensibile la ger în !a(a de răsărire (-0%8. cu c. temperatura a'unge la 0 >6. cu e#ces de umiditate. cu p@A6-5%5% Bu se recomandă cultivarea pe soluri u$oare. iarba de )udan.ncimea de 0 cm. bacterio(ă $i putregai cenu$iu% )emănatul începe c. producţii mari se obţin numai în condiţii de irigare% )olurile recomandate pentru cultura ricinului sunt cele !ertile. bine reparti(ate% ?n (onele secetoase.alomiţa. calendaristic semănatul poate începe după 5 aprilie% 9ensitatea la semănat este de 80-F0 mii boabe germinabile7+a. .rătura se !ace la ad.u $i or()% Ricinul nu se cultivă după plante mari consumatoare de apă cum sunt" !loareasoarelui. .l!ov. 6080 2g7+a 41:5 $i /0-60 2g7+a G1:% Raportul dintre a(ot $i !os!or să !ie de " %5% Ricinul valori!ică bine gunoiul de gra'd. însă reacţionea(ă mai slab la !ertili(are comparativ cu alte culturi datorită sistemului radicular puternic de(voltat în pro!un(ime% 6onsumul speci!ic pentru o tonă de seminţe $i producţia secundară a!erentă este de 60-50 2g a(ot. Drăila $i pe supra!eţe mai reduse în 'udeţele Du(ău $i 9obrogea% -actorul limitativ pentru cultura de ricin este temperatura% Tehnologia de cultură Rotaţia 6ele mai bune plante premergătoare sunt pră$itoarele !ertili(ate cu gunoi de gra'd (porumbul $i s!ecla pentru (a+ăr) $i cerealele păioase (gr.

mp a solului pentru apă pe ad. la ad. după ce s-a !ăcut o prealabilă de!oliere. *opsin 1 2g7+a% ri!area culturii H desi este o plantă re(istentă la secetă ricinul reacţionea(ă bine la irigare în anii seceto$i. aplicarea se !ace c.1 %% 4roducţiile obţinute au variat în ultimii ani între 500.nduri la distanţa de 50 cm% Borma de săm. atunci c.5 cm.nt.5 % umiditate% Recoltarea manuală se !ace prin desprinderea capsulelor. imediat după semănat% 4entru combaterea costreiului din ri(omi de !olosesc erbicidele aticostreice% 4rima pra$ilă mecanică se !ace c.tacul de !usario(a se previne prin respectarea unui asolament în care cultura de ricin să revină pe aceea$i supra!aţă după o perioadă de 5-8 ani $i prin tratament la săm. iar cea de a doua pra$ilă mecanică se e#ecută c..nţă% .lnite la cultura ricinului cele mai păgubitoare sunt !usario(a H Fusarium sp.ncimea de semănat între 6.nţă este cuprinsă între 00-/0 2g7+a% Lucrări de îngrijire Combaterea buruienilor H ricinul este o plantă !oarte sensibilă la îmburuienare în primele !a(e de vegetaţie.0 cm în !uncţie de te#tură $i umiditatea solului% )c+ema de semănat este în r. la ad.d. consumul ma#im de apă al plantelor începe cu !a(a de apariţie a racemului principal $i răm. !olosind desicanţi H Reglone /-6 l7+a.tacul de putregai cenu$iu apare în anii cu umiditate $i la soiurile tardive în perioada maturării capsulelor% 4entru combatere se !ac tratamente cu Denlate.nd plantele au răsărit în totalitate.nd !run(ele s-au uscat $i a scă(ut umiditatea capsulelor la 8.ne ridicat p.ncimea de cca 50 cm% Recoltarea Recoltarea se !ace în momentul în care seminţele sunt bruni!icate $i au 0. $i putregaiul cenu$iu (Botrytis cinerea)% .0 (ile de la tratamentul cu desicanţi.100 2g7+a% . capsulele se usucă 1-0 (ile la soare% Recoltarea mecani(ată se !ace cu combina de recoltat ricin GG6 -6.nd cca 55 % din capsule au a'uns la maturitate% Recoltarea cu combina se !ace la 8. care apoi se adună $i sunt transportate la bato(e pentru decapsulare% 4entru o mai bună decapsulare. pentru a evita rănirea plantelor $i acoperirea lor cu păm. deoarece seminţele răsar greu într-un timp de 10-00 de (ile de la semănat% 6ombaterea cea mai bună a buruienilor la ricin se !ace prin !olosirea erbicidului *re!lan %5-1 l7+a asociat cu pra$ile mecanice $i manuale dacă este ca(ul% 9e asemeni buruienile mai pot !i combătute prin aplicarea erbicidelor 8uardian 1 l7+a $i -rontier %/ l7+a.8 (ile % Jmiditatea solului se menţine la 50-80 % din capacitatea de c.nă la umplerea boabelor% 4rima udare se aplică la apariţia racemului principal cu 600 mI 7+a $i următoarea cu aceea$i normă la cca /.ncimea de 8 cm% Combaterea bolilor H dintre bolile înt.nd plantele au înălţimea de 5-10 cm. cu vite(ă mică de lucru $i cu (ona de protecţie de 1.ncimea de 6 cm.