Sunteți pe pagina 1din 202

JEAN-PIERRE VERNANT, Mythe et pensee chez Ies Grecs.

Etudes de psychologie historique, nouvelle edition rcvue


et augmentee, Editions La Decouverte, Paris, 1!!"
#ARTE $INAN%AT& DE '(VERN(L R)*+NIEI PRIN *INI,TER(L #(LT(RII
Toate dre-turile asu-ra -re.entei edi/ii
in lim0a rom1n2 s3nt re.ervate Editurii *eridiane"
SBN 973-33-026l-9
JEAN-PIERRE VERNANT
*IT 4I '5NDIRE 5N 'RE#IA
ANTI#&
,tudii de -si6ologie istoric2
Traducere de 7oe Petre 8i Andrei Niculescu #uv3nt 3nainte de 7oe Petre
EDITURA MERIDIANE 1!
Pe co-ert29
Conductorul de cvadrig, 0ron., :;< a.Ch., =detaliu>
#o-erta 8i mac6eta colec/iei9 R)*E) LI?ERI,
Cuvint nainte
#artea -e care cititorul rom1n o are a.i 3n @a/2 este o carte care a revolu/ionat ra-ortarea genera/iilor
actuale la antic6itatea greac2"
#ultura euro-ean2 nu a 3ncetat s2 se de@ineasc2 3n ra-orturile ei cu lumea antic2A du-2 eB-erien/ele
traumatice ale secolului nostru - care au avut 8i ele -artea lor, deloc ne3nsemnat2, de dialog cu
antic6itatea clasic2, ra-ortul acesta nu -utea s2 r2m3n2 acela8i" Nu mai -utem g3ndi 'recia tiranilor sau
-e cea a cet2/ilor 3n termenii 3n care le g3ndea genera/ia ante0elic2A o -ro0lematic2 radical alta dec3t
cea a tradi/iei neoclasice de.voltate -3n2 c2tre Cum2tatea veacului nostru s-a im-us 8i cercet2rii directe
a @enomenelor antice, 8i ecourilor acesteia 3n lumea culturii contem-orane" #2r/ile lui Jean-Pierre
Vernant -cea -e care am -rivilegiul s2 o -re.int a.i este cea care a desc6is cele dint3i -ers-ective
eB-licite ale unui demers inedit la data a-ari/iei sale
1
- au Cucat un rol esen/ial 3n inovarea acestor
-ers-ective, instituind o nou2 gril2 de decodare a tradi/iei antice 8i @ond3nd o nou2 8coal2 de anali.2 a
@enomenelor civili.a/iei grece8ti 3n sensul cel mai larg al termenuluiA o 8coal2 care s-a constituit ini/ial
-e l3ng2 ,ec/ia a Vi-a a 4colii Practice de 3nalte ,tudii de la Paris, 3ntre tim- devenit2 o institu/ie de
sine st2t2toare - Ecole des Dautes Etudes en ,ci-
ences ,ociales -, 3n vreme ce ecoul interna/ional al cercet2rilor centrului de studii com-arate asu-ra
societ2/ilor antice, -e care Vernant 3l 3ntemeiase cu c3/iva cola0oratori =Pierre Vidal-NaEuet 8i *arcel
Detienne s3nt cei dint3i 8i cei mai cele0ri dintre ace8tia>, ca 8i al o-erei lui -ersonale, s-orea -3n2 la o
remarca0il2 notorietate 8i in@luen/2 interna/ional2" )-era lui Vernant este a.i tradus2 3n cele mai
di@erite lim0i, de la engle.2 la Ca-one.2, 8i interven/iile lui 3n de.0aterile interna/ionale s3nt mereu mai
ascultate"
Esen/a acestui demers novator - 8i c38tigul lui cel mai dura0il - este vi.iunea structural2 8i structurat2 a
ansam0lului civili.a/iei, de la cotidianul cel mai 0anal la conce-tul cel mai elevat, 3ntre care su0tila
anali.2 8i eBtraordinara ca-acitate clari@icatoare a analistului desco-er2 8i eviden/ia.2 nenum2ratele
cores-onden/e" #onstituind serii coerente de @enomene din mani@est2ri ce -2reau la -rima vedere
dis-arate - reguli de succesiune, rituri 8i re-re.ent2ri -lastice, c2r/i de inter-retare a viselorA mituri 8i
institu/ii -olitice, dar 8i sacri@icii sau tragedie -, Vernant restituie de @iecare dat2 o structur2 de
inteligi0ili-tate care de-28e8te cu mult limitele -unctuale ale cercet2rii, instaur3nd o gramatic2 general2
a lumii re-re.entate de di@eritele i-osta.e ale civili.a/iei 3n rela/ie cu @actualitatea istoric2"
Acest demers are o 3ndoit2 @unc/ie 3n -rogresul cercet2rii9 el o@er2, -e de-o -arte, un sistem de re@erin/2
cu o valoare euristic2 eBtrem de 3nalt2, 8i reu8e8te s2 cristali.e.e, -e de alt2 -arte, o vi.iune o-erant2 8i
conving2toare asu-ra nodurilor 8i -articularit2/ilor articul2rii 3ntre real 8i imaginarul colectiv" 3ntr-
adev2r, integrate acelora8i serii, cele dou2 com-onente 38i v2desc lim-ede isomor@ismeleA de-28ind
CuBta-unerile mecanice de ti-ul Fvia/2 -olitic2Gcultur2H, at3t de @rustrante 3n tradi/ia studiilor istorice,
discursul autorului restituie interde-enden/a organic2 8i vie a unei umanit2/i coerente 3n toate
mani@est2rile ei"
(n eBem-lu, dintre multele ce se -ot da9 unul dintre studiile cu-rinse 3n volumul de @a/2, 8i care mi se
-are deose0it de gr2itor -entru acest demers, cel des-re cu-lul divin Destia-Der-mes" Aici, autorul
-leac2 de la o re-re.entare a 7eilor )lim-ieni, unde, al2turi de -erec6i al c2ror -rinci-iu de asociere -
@raternitatea sau conCugalitatea - este u8or de 3n/eles, a-are 8i un cu-lu a c2rui regul2 de constituire nu
e deloc evident29 .eul Dermes, divinitate a 8iretlicului, mesager al .eilor, .eu al drume/ilor, al2turi de
.ei/a Destia, -rotectoare cast2 a @ocului din vatr2" Investiga/ia reu8e8te s2 dovedeasc2 lim-ede 8i
decisiv c2 e vor0a de un cu-lu @unc/ional, reunind dou2 -rinci-ii o-use 8i com-lementare - -e cel al
mo0ilit2/ii 8i comunic2rii s-a/iale, re-re.entat de Dermes, 8i -e acela al statorniciei 3n interiorul unui
s-a/iu domestic sacrali.at de @ocul @amilial" Anc6eta nu se o-re8te 3ns2 aiciA ea se eBtinde, dincolo de
s-a/iul imaginarului religios, dovedind 3n ce m2sur2 @a-te, institu/ii 8i @orme de re-re.entare din cele
mai dis-arate la -rima vedere - regulile de c2s2torie 8i succesiune, a-oria Curidic2 a @iicelor unice
urma8e (epiclere 3n voca0ularul atenian> care, @emei @iind, nu -ot mo8teni averea tat2lui, dar o transmit
-ro-riului @iuA locul ocu-a/iilor -astorale 3n lumea greac2A e-isoade cruciale din tragedie, de la visul
#litemnestrei la drama Antigonei - devin decoda0ile 3n @unc/ie de aceast2 o-o.i/ie constitutiv2 3ntre
s-a/iul 3nc6is, domestic, @eminin, guvernat de Destia, 8i s-a/iul desc6is, incert, urm3nd a0ia s2 @ie
-arcurs, care 3i a-ar/ine lui Dermes" #onvocarea laolalt2 a unor elemente de mitologie 8i re-re.entare
@igurat2, a tragediei 8i institu/iilor @amiliale, a dre-tului succesoral 8i artelor vi.uale restituie, dincolo
c6iar de inteligi0il itatea a ceea ce -utea -2rea 3nainte de anali.a autorului o colec/ie de curio.it2/i,
3nsu8i sensul ad3nc de organicitate 8i coeren/2 a civili.a/iei ca atare" Valoarea de -rinci-iu organi.ator
8i eB-licativ -entru structurile 8i mecanismele g3ndirii mitice -e care o do03nde8te, la ca-2tul anali.ei,
asocierea 0i-olar2 a o-u8ilor com-lementari de-28e8te ca.ul -articular al celor dou2 divinit2/i, Destia
8i Dermes,
veri@ic3ndu-8i -ertinen/a 3n ansam0lul studiilor care eB-loreA teritoriile mitului" Aceast2 eB-lorare,
continuat2 deo-otriv2 Vernant 3n studiile cu-rinse 3n volumul de @a/2 8i 3n cele c i-au urmat, c3t 8i de
cercul, mereu mai larg, al disci-olilor s s-a dovedit a @i de o remarca0il2 -ertinen/2 3n domenii de mai
mare diversitate, de la studiul cu-lurilor divine de ti Atena-Poseidon, Artemis-A@rodite sau Demetra-
A@rodite, - la decodarea -rinci-iului organi.ator al claselor de v3rst2 8 riturilor de ini/iere, al
sacri@iciului sau al structurii dra* antice, remodel3nd ast@el 3ntreaga cercetare asu-ra imaginariH social
8i -olitic al cet2/ii"
$iecare dintre studiile reunite 3n -re.entul volum - caI dealtminteri, ansam0lul o-erei -e care, din c3te
s-er, EdiJ K*eridianeL va i.0uti, -e m2sura no0ilei voca/ii -e care i 3ncetat s2 8i-o asume, s2 o aduc2
mai a-roa-e de citittD rom1n - re-re.int2 r2s-unsul la o asemenea -ro0lem2 rnaCIIII ,tudiul @ondator
des-re mitul v3rstelor la Desiod, cu ad2ugDe sale -olemice sau amicale
M
, a instituit 3n @a-t o 3ntrI@lI
metodologie de anali.2 a tradi/iei literare antice, reconstitmd conturul 8i structurile @undamentale ale
imaginarului ? ar6aic, -e care cercet2ri ulterioare, ale lui Vernant 3nsu8i *u ale numero8ilor s2i
cola0oratori 8i disci-oli l-au 3ntregit, Iu nuan/at, l-au con@irmat" #om-lementare, studiul des-re v3rIIIe
6esiodice 8i cel des-re Destia 8i Dermes au identi@icat corelNDe @ondatoare ale s-a/iului 8i tim-ului 3n
civili.a/ia ar6aic2 grmA2 8i au condus c2tre eB-lorarea, cu-rins2 3n acest volurO a @unc/iilor 8i
articula/iilor memoriei ca modalitate -rin eBce@t " uman2 de a-ro-riere a tim-ului 8i a s-a/iului"
Pornind de aici, anali.a lui Vernant reconstituie, deo-ot@ modalit2/ile -rin care se 3nscriu 3n aceste
coordonate @unda tale elementele de@initorii ale umanit2/ii - 3n ra-orturile .eii, ca 8i 3n -ro-riile
determin2ri interioare" (nei -aradisiace a comensalit2/ii dintre oameni 8i .ei, al c2rei
!
coerent nu are nevoie de m2sur2, 3i urmea.2 ciclul v3rstelor, structurat 3n @unc/ie de o-o.i/ia
com-lementar2 3ntre dike 8i hybris. *odelul v3rstelor umanit2/ii organi.ea.2 8i ciclurile v3rstei omului,
de la v3rsta Knevor0itoareL, nepios =asemeni latinescului infam, cel ce nu -oate articula>, la adolescen/2
8i tinere/e, la v3rsta adult2 8i, 3n @ine, la senectute 8i moarteA aceast2 solidaritate a ontogene.ei 8i a
@ilogene.ei relev2, 3nc2 de la Desiod =8i de la Domer, a8a cum o vor demonstra studii care de.volt2
te.ele -re.entei cercet2ri
P
>, -re.en/a constant2, 3n imaginarul grec, a unei antro-ologii - im-licite, ce-i
dre-t, dar nu mai -u/in 3m-2rt28ite de 3ntreaga mentalitate greac2" ) antro-ologie care re-re.int2
arm2tura dura0il2, structura de ad3ncime a 3ntregii evolu/ii a g3ndirii, de la categoriile mentale ale
epos-ulm la sintaBa celor mai ra@inate conce-te ale @iloso@iei" Pornind de @iecare dat2 de la aceast2
lim02 comun2 a imaginarului, @iecare autor - anonim sau cele0ru, -oet, @iloso@ sau -ictor de vase, n-are
a @ace - 38i construie8te -ro-riul idiolect, care nu e inteligi0il -3n2 la ca-2t dec3t 3n rela/ia sa cu aceast2
Ungua franca a structurilor comune"
#ititorul va reg2si acela8i demers @undamental 3n toate direc/iile scrutate de -re.entul volum" $ie c2 e
vor0a de rela/ia 3ntre tim- 8i memorie, 3ntre memorie, moarte 8i nemurire =rela/ia 3ntre ver0ul -urt2tor
al @aimei nemuritoare 8i imaginarul social, inaugurat2 aici, va @i scrutat2 3n am2nunt de *arcel
Detienne 8i de cola0oratorii acestuia
:
, 3n vreme ce Vernant va continua s2 eB-lore.e imaginarul
esc6atologic al 'reciei, suscit3nd un @ascicol de cercet2ri @undamentale -entru aceast2 direc/ie de
studiu
Q
>A @ie c2 se re@er2 la locul s-eci@ic al omului 3n univers, 3n rela/ie cu .eii -e de-o -arte, cu
animalele -e de-alta - direc/ie generic2 din care s-au de.voltat ulterior studiile des-re @unc/ia
sacri@iciului 3n cetatea greac2
R
-, @ie c2 -rivesc -ro0leme constitutive ale s-iritualit2/ii grece8ti, de la
tragedie la @iloso@ia cea mai elevat2
;
3n rela/ia lor cu religio.itatea greac2 - 3n toate aceste direc/ii,
demersul lui Vernant din
volumul -e care 3l are a.i su0 oc6i cititorul rom1n este un demers @ondator"
) men/iune s-ecial2 se cere a @i @2cut2 cu -rivire la sec/iunea consacrat2 Muncii i gndirii tehnice,
care eB-lorea.2 imaginarul economic al lumii antice 8i rela/ia lui esen/ial2 8i 0iunivoc2 cu -racticile
economice 8i sociale ale 'recieiA se a@l2 aici un model de studiu al interconeBiunilor 8i determin2rilor
reci-roce a c2rui valoare de-28e8te cu mult -e cea a unei contri0u/ii de istorie a civili.a/iei antice -rin
re@u.ul oric2rui determinism sim-li@icator, -rin demonstra/ia ire@uta0il2 de interde-enden/2 3ntre cea
mai consistent2 -ractic2 social2 8i cea mai dessu0stan/ial2 dimensiune a imaginarului colectiv" Al2turi
de acest ca-itol, cel re@eritor la imagine 3n rela/ia sa -e de-o -arte cu religia, -e de-alta cu
re-re.entarea -lastic2, ori cel intitulat !e la mit la ra"iune, care argumentea.2 ra-ortul esen/ial 3ntre
religie, cetate 8i @iloso@ie, s3nt deo-otriv2 im-ortante -entru -ro-riile lor conclu.ii 8i -entru modul
eBem-lar 3n care desc6id noi drumuri -e care cercet2ri ulterioare le vor @ructi@ica admira0il"
Particularitatea cea mai i.0itoare a acestui demers r2m3ne, cred, ca-acitatea lui de elucidare 3n
interiorul c6iar al domeniului -e care 3l cercetea.29 Vernant nu @ace s2 intervin2 elemente de
decodare eBterioare conce-telor antice 3n eB-lici-tarea @a-telor de cultur2 -e care le scrutea.2A el le
-une 3n leg2tur2 cu alte @a-te de cultur2 a-ar/in3nd aceluia8i s-a/iu grec, sur-rin.3nd isomor@isme a
c2ror multi-licare devine elocvent2 -rin ea 3ns28i" La o -rim2 vedere, aceast2 disci-lin2 a cercet2rii ar
-utea -2rea elementar2 8i general -racticat2 de istoriciA ea re-re.int2, la o scrutare mai atent2, o
inova/ie ca-ital2 3ntr-un domeniu 3n care -ractica u.ual2 era aceea a decod2rii, ca-itol cu ca-itol, a
eB-erien/ei antice traduse 3n termeni contem-orani9 3ntreaga istorie -olitic2 a antic6it2/ii, ca 8i tot ce
-3n2 de cur3nd se constituia ca istorie a culturii antice, s-a construit, mai mult sau mai -u/in eB-licit, -e
temeiul unor ec6ivalen/e 3ntre antic 8i
1<
modern care -orneau de la -remisa im-licit2 a unei continuit2/i esen/iale 3ntre civili.a/ia greco-roman2
8i cultura euro-ean2 -ost-renascentist2" Pentru Vernant i -entru 8coala lui, alteri-tatea antic6it2/ii este
un dat asumat din -ornire, 8i de aici decurge e@ortul unei restituiri glo0ale a structurilor coerente 8i
s-eci@ice ale imaginarului acestei lumi" A0ia du-2 ce aceast2 integritate e restaurat2 se -ot 3ntre-rinde
demersuri com-arative cu alte s-a/ii culturale - de la civili.a/ia #6inei, evocat2 3ntr-un studiu asu-ra
r2.0oiului antic
;
, -3n2 la cea modern2" ,everitatea acestui demers are dre-t re.ultat o remarca0il2
-ertinen/2 a discursului analitic 8i o claritate ireducti0il2 a conclu.iilor, calit2/i -e care cititorul rom1n
le va 3nt1lni la @iecare -agin2 a c2r/ii de @a/2" Ele -rovin dintr-un re@u. sistematic al atomi.2rii s-a/iului
cercetat, din e@ortul constant de a scruta o civili.a/ie - 3n s-e/2 cea greac2 - 3n organicitatea ei vie, 8i nu
3ntr-o 3nsumare de -roceduri care disec2, -e @elii - -olitic, cultural, lingvistic, religios, social,
economic - un domeniu din care rela/iile r2m3n -e veci dis-2rute" )riginalitatea acestui demers este,
deo-otriv2, -ro-rie autorului 8i unei 3ntregi genera/ii de istorici care au 3ngem2nat vi.iunea
integratoare a @ondatorilor 8colii @ormate -e l3ng2 revista KAnnales" Economies" ,ocieteJs" #ivili-
sationsL - -olul magnetic al unei istorii inovate 3n contact cu sociologia 8i -si6ologia istoric2 - cu
metodele antro-ologiei culturale9 3n -rimul r3nd cu cele ale antro-ologiei structurale create de #laude
Levi-,trauss, dar 8i, dincolo de acest domeniu -articular, cu ansam0lul studiilor moderne de
antro-ologie, cu care actuala 8coal2 de istorie glo0al2 3ntre/ine un @ructuos dialog"
#ontri0u/ia -e care cercet2rile lui Vernant au adus-o deCa -entru inovarea ansam0lului studiilor
re@eritoare la antic6itatea clasic2, -recum 8i valoarea lor ca -aradigm2 a cercet2rilor asu-ra rela/iei
3ntre realitatea 8i imaginarul oric2rei civili.a/ii ar @i su@iciente -entru a legitima -rin ele 3nsele e@ortul
de a @amiliari.a -u0licul rom1nesc cu demersul -e care aceste cercet2ri l-au inaugurat" 3mi 3ng2dui 3ns2
s2 cred c2 acestor
11
I
considerente generale tre0uie s2 le ad2ug2m 8i unuil s-i /in3nd de momentul 3n care aceast2 traducere,
de mu/t -l2 aCunge s2 vad2 lumina ti-arului" #ercetarea istoric2 r-m1i se a@l2, cu sau @2r2 voia celor ce-
o -ractic2, 3ntr-un -om cum-2n2, 3n care tre0uie s2-8i reg2seasc2 8i ideCitital credi0ilitatea, du-2
decenii de aservire @2/i8e, com-ensat -e alocuri de insule de g3ndire li0er2 de constrmNeri" acest
r2stim-, nici o de.0atere real2 asu-ra conce-tS metodelor esen/iale ale cercet2rii trecutului nu a @ost -e
ea devine acum im-erativ2, dac2 nu vrem ca li0ertatea do03ndit2 s2 se traduc2 -rintr-o rec2dere
-aseist2 3nC -roT tica 8i metodologia 3nce-utului de veac, dac2 nu vr renun/2m din -ornire la
-osi0ilitatea de a ne racoreCa la curente de anali.2 8i sinte.2 istoric2 ale genera/iei n Valoarea
-aradigmatic2 a unei cercet2ri a c2rei sever 3ntrece -e cea academic2 8i -o.itivist2 tradi/ional2 9ocm
vi.iunea integratoare -e care o -ro-une istoriei civili.a/iiT tocmai acum necesar2A -ro-unerea de a
discerni, 3r secven/2 a tim-ului istoric, /es2tura de rela/ii de@initorii cU s-eci@icitate 8i organicitate
3ntregului este a.i mai s ilu0i oric3nd, @iindc2 sugerea.2 o cale -entru a ne d3s-2i e.itare de tenta/iile
identi@ic2rii trecutului cu -re.eitul cotro-it 3n asemenea grav2 m2sur2 discursul istoric uT ultimii ani"
Asumarea eB-licit2 a alterit1/ii istoricului 3r cu o0iectul s2u de studiu - at3t de im-ortant2, cumIam s2
argumente., 3n demersul 3ntre-rins de Vernant -condi/ie necesar2 a asan2rii -racticii istorice de eCBcreI
unei retorici comemorative 8i identitare care treeCe -r dre-t istorie, 8i a restituirii @unc/iei critice a
disci- 3ntregul ei9 adCectivul KcriticL deriv2 din ver0ul gr@ec kr care 3nseamn2 Ka deose0i, a discerneL"
*etoda -e c -ro-us2 de volumul de @a/2 este, dincolo c6iar ae @a9 su0tilitate a nuan/elor 8i ra-orturilor
restituite, VJW adi
lec/ie de discern2m3nt" I
7)El
t2,
Isc2
de
4i
loar tot
4i
-il29
9ent
Ima-
s2
rile
Cstre"
te o
CC-rin
Xeste
0rice
9dau
iec3t
@2r2 @e au al 3n a-ort
5ercat Ate o n/ele ades lei 3n mai, 0etare Inanta ra0il2
iTRE
N)TE
1" 3nainte de 1R;, c3nd a-are Mythe et pensee..., Vernant -u0licase 3n reviste de s-ecialitate o -arte im-ortant2 din studiile
reluate aici =du-2 cum cititorul o -oate vedea din notele @iec2rei sec/iuni>, dar coeren/a demersului s2u -utea @i -erce-ut2 mai
greu de marele -u0lic, c2ruia 3i era la 3ndem3n2 doar admira0ila sinte.2 des-re originile g3ndirii grece8ti (#es $rigines de la
pensee grec%ue, Paris, 1RM>"
M" Prima sec/iune a -re.entului volum, --" M-lPP A c@" 8i id" Mythe et societe en &rece ancienne, Paris, 1;:"
P" V" de eBem-lu Pierre Vidal-NaEuet, 'alori mitice ale pmntului i sacrificiului n $disseia, 3n KV3n2torul negru"
$orme de cultur2 8i @orme de societate 3n 'recia antic2L, =trad" rom", ?ucure8ti, 1!Q>A Annie ,e6na---'our0eillon,
#ions, heros, mas%ues, Paris, 1!1"
:" *arcel Detienne, #es Matres de 'erile en &rece (rchai%ue, Paris, 1R;A J" ,ven0ro, #a parole et le marbre, Paris, 1;"
Q" 3m-reun2 cu '" 'noli, J"-P" Vernant a editat volumul #a mort, les morts, )B@ord, 1!QA v" 8i J"-P" Vernant, #)*ndividu,
#)(mour, #a Mort, Paris, 1!"
R" V" *arcel Detienne 8i Jean-Pierre Vernant, ed", #a cuisine du sacrifice en pays grec, Paris, 1!1"
;" Tre0uie s2 men/ion2m aici cele dou2 volume ca-itale -entru studiul tragediei antice -e care Vernant le-a -u0licat
3m-reun2 cu Pierre Vidal-NaEuet, Mythe et tragedie en &rece ancienne, Paris, 1;M, 8i Mythe et tragedie **, Paris, 1!R"
!" Mythe ei societe... cit"
+refa" la edi"ia din ,-./
"uiI
Meyerson
(u trecut dou0eci de ani de la apari"ia lucrrii *it 8i g3ndire 3n 'recia antic2" (ceast carte, care
inaugura n 1ran"a cercetrile de psihologie istoric n domeniul antichit"ii greceti, a fost publicat
n ,-2/ de ctre 1rancois Maspero n colec"ia condus de +ierre 'idal-3a%uet.
n ,-4,, o nou edi"ie, rev0ut i adugit, a ntinerit ntructva, sub forma a dou volume din 5Mica
colec"ie Maspiro6, o lucrare creia nou reimprimri succesive (trei pentru prima edi"ie, ase pentru
urmtoarea7 i-au asigurat continuitatea n to"i aceti dou0eci de ani.
n introducerea din ,-2/ mi e8primam nde9dea c demersul meu nu va rmne i0olat i c, pe calea
deschis de elenistul #ouis &emet i de psihologul *gnace Meyerson, se vor nmul"i cercetrile
consacrate istoriei interioare a omului grec, organi0rii sale mentale, schimbrilor care afectea0,
din secolul al '*:-lea pn; n secolul al *'-lea a. Ch., ntregul tablou al activit"ilor i func"iilor lui
psihologice< cadrul spa"ial i temporal, memoria, imagina"ia, persoana, voin"a, practicile simbolice i
mnuirea semnelor, modalit"ile ra"ionamentului i categoriile gndirii. =peran"a mea s-a mplinit, i
a putea cita multe nume ale savan"ilor care, n aceast direc"ie, au preluat cu strlucire tafeta. n
clipa n care scriu, antropologia istoric a &reciei antice a dobndit drept de cet"enie n lumea
studiilor
1Q
clasice, ca i n cercetarea istoricilor, sociologilor i antropologilor preocupa"i de demersul
comparatist.
(ctuala edi"ie reia legtura cu cea dinti sub aspectul pre0entrii tuturor pieselor din dosar ntr-un
singur volum. >a o prelungete ns pe cea de a doua, adugndu-i trei noi contribu"ii, redactate ntre
timp, i a cror includere n ansamblul lucrrii mi s-a prut c se impune.
n ce privete studiul consacrat mitului hesiodic al vrstelor, pre0en"a lui n acest volum este de la sine
n"eleas cumva. +ovestea lui :esiod mi servise drept e8emplu, la nceput, pentru a arta ce putea i
ce trebuia s fie, n opinia mea, anali0a structural a unui te8t mitic. n a doua edi"ie indusesem
rspunsul meu la obiec"iile pe care aceast ncercare le suscitase din partea unui filolog. !e data
aceasta, ca un ecou al ideilor lui 'ictor &oldschmidt din care m inspirasem fr a-l urma cu
adevrat i care, n ultimele sale scrieri, revenise asupra respectivelor noastre lecturi pentru a
formula, la cel mai nalt nivel de generali0are, problema interpretrii structurale n istoria gndirii,
am fost adus s reflecte0 eu nsumi asupra propriei mele cercetri i s-mi pun ntrebri n legtur
cu modul n care interpretul modern, dac vrea s discearn cu adevrat ceea ce 'ictor
&oldschmidt numete 5inten"iile autorului6, trebuie s asocie0e i ntr-un fel s altoiasc anali0a
structural i perspectiva istoric. n ca0ul mitului vrstelor, datele noi aduse de arheologie n
legtur cu apari"ia i de0voltarea cultului eroic n cursul secolului al '*:-lea m-au silit s reiau
anali0ele mele mai vechi, modiflcndu-le n puncte
importante.
?rebuie oare s adaug c, ntre timp, metoda anali0ei structurale a fost aplicat cu succes, n 1ran"a
i n alte "ri, multor altor ansambluri mitice greceti de ctre numeroi savan"i, ntre care mai cu
seam este Marcel !etienne, i c, dac ar trebui acum s aleg, dintre propriile mele scrieri,
e8emplul cel mai caracteristic de asemenea procedur de descifrare, m-a referi nainte de toate la
interpretarea dat de
1R
mine mitului lui +rometeu, aa cum am e8pus-o mai nti n *it 8i societate i apoi, ntr-o form mai
precis i mai de0voltat, n volumul ?uc2t2ria sacri@iciului 3n /inuturile grece8tiS, sub titlul 5#a masa
muritorilor6.
(l doilea studiu, care surprinde n plastica greac tran0i"ia de la efortul de a da chip invi0ibilului la o
art a imitrii aparen"elor, prelungete n chip direct capitolul despre categoria psihologic a
dublului i colossos" =au, mai degrab, o pune n lumin, fcnd s fie mai e8plicite motiva"iile i
dimensiunile acestei tran0i"ii. ntr-adevr, studiul preci0ea0 locul pe care categoria dublului l ocup
ntr-o muta"ie mental care duce la instaurarea imaginii propriu-0ise n cultura greac a secolului al
'-lea< de la eidolon, dublul fantomatic, pre0en" n lumea oamenilor a unei realit"i supranaturale, se
a9unge la eidolon - artificiu imitativ, aparen" neltoare n sensul n care n"elege +laton aceast
no"iune. (ceste dou te8te fac corp comun cu un alt studiu, publicat mai nti n Journal de PsYc6o-
logie sub titlul 5*mita"ie i aparen" n teoria platonic despre mimesisL i reluat apoi n volumul
Religii, istorii, ra/iuni (5Mica colec"ie Maspero6, ,-4-7, n cadrul capitolului 53aterea imaginilor6.
(supra acestei probleme care mi-e foarte drag, i creia i-am consacrat cea mai mare parte a
cursurilor mele de la College de 1rance, sper s mai am prile9ul s revin mai pe larg ntr-o bun 0i.
Ultima adugire asupra originilor filosofiei re0um, nuan"nd-o i modificndu-i ntructva orientarea,
demersul mai sinuos al ultimei pr"i a lucrrii mele De la mit la ra/iune"
n acest tablou al omului grec i al aventurii sale interioare - n care pn i ceea ce mi se pare
aproape sigur "ine, o tiu bine, de provi0oriu - e8ist goluri, pete albe. (m ncercat, n
@ *" DETIENNE, J"-P" VERNANT, ed"" #a cuisine du sacrifice en pays grec. Paris, 1!1"
1;
alt parte i ceva mai tr0iu, s umplu cteva dintre ele. (stfel, categoria voin"ei - despre care nu
vorbesc n acest volum, dar al crei studiu l-am abordat n *it 8i tragedie (Masp;ro, colec"ia TeBtes 1
lJa--ui, vol.*, ,-4A7, publicat n colaborare cu +ierre 'idal-3a%uetB am artat acolo cum se
profilea0 n tragedia antic din secolul al '-lea primele schi"e, nc e0itante, ale imaginii, omului-
agent, stpn al actelor sale i rspun0tor de ele, de"intor al unei vreri autonome. +roblema e
reluat, dintr-un punct de vedere mai general, n articolul 5Categorii ale agentului i ale ac"iunii n
&recia antic6, cuprins n volumul Religii, istorii, ra/iuni"
!e la mit la ra"iune< acetia erau cei doi poli ntre care, ntr-o perspectiv panoramic, prea c s-a
mplinit, la captul acestei cr"i, soarta gndirii greceti. !e atunci ns, n ancheta noastr comun
despre *etisS am ncercat, Marcel !etienne i cu mine, s urmrim avatarurile acestei forme aparte,
att de tipic greceti, ale inteligen"ei iscusite, fcut din nelciune i iretlic, din insolen",
mecherie i ingenio0itate de toate felurile< o gndire practic, m;surndu-se cu obstacolul,
confruntndu-se cu adversarul ntr-o ncercare a puterii al crei re0ultat pare deopotriv hotrtor i
incert. $mului priceput, e8pert n tot felul de iretlicuri, iscusin"a - metis - i aduce i0bnda tocmai
unde aceasta prea cu totul imposibil ini"ial. (ceast inteligen" prins ntru totul n ac"iune i are
propriile reguli de func"ionare, finalit"ile ei, propriile ei modele opera"ionale. !in epoca arhaic
pn n cea elenistic ea trasea0 - alturi sau n marginea marilor domenii ale cunoaterii teoretice
i a filosofiei - o linie puternic i continu. 1ie c i se spune iretenie sau mecherie, abilitate,
ingenio0itate sau pruden", aceast metis greac, al crei erou
S *" DETIENNE, J"-P" VERNANT, #es ruses de 'inlelligence. #a Metis des &recs. Paris" 1!1"
1!
i purttor de cuvnt este Ulise, urmea0 o cale care nu e dect a ei, i despre care tind acum s cred
c nu apar"ine nici mitului n ntregime, nici ntru totul ra"iunii.
'iile mele mul"umiri lui 1rancois #issarague, care a corectat i a completat indicele pre0entei edi"ii.
INTR)D(#ERE
Dac2 am g2sit cu cale s2 gru-2m 3ntr-un volum aceste studii ale c2ror su0iecte risc2 s2 -ar2 destul de
diverse, aceasta se datore8te @a-tului c2 le-am conce-ut ca -e elementele unei singure anc6ete" De mai
0ine de .ece ani ne str2duim s2 a-lic2m domeniului grec cercet2rile de -si6ologie istoric2 c2rora I"
*eYerson le este, 3n $ran/a, -romotorul
1
" ,tudiile noastre -ornesc de la documentele -e care le
-relucrea.2 s-eciali8tii, eleni8ti 8i istorici ai antic6it2/ii" Pers-ectiva noastr2 3ns2 este alta" $ie c2 e
vor0a de @a-te de natur2 religioas29 mituri, ritualuri, re-re.ent2ri @igurate -, de @iloso@ie, de 8tiin/2, de
art2, de institu/ii sociale, de @a-te te6nice sau economice, mereu le consider2m 3n calitatea lor de o-ere
create de oameni, ca eB-resie a unei activit2/i mentale organi.ate" Prin intermediul acestor o-ere
c2ut2m s2 vedem ce a @ost omul 3nsu8i, acest om al 'reciei antice -e care nu-l -utem se-ara de cadrul
social 8i cultural c2ruia 3i e deo-otriv2 creator 8i -rodus"
3ntre-rindere di@icil2, -rin caracterul ei 3n c6i- necesar indirect 8i care, -e deasu-ra, mai 8i risc2 s2 nu
@ie 3ntotdeauna 0ine -rimit2" Lu-t3ndu-se cu teBtele, cu documentele @igurate 8i cu realia -e care 8i noi
ne 3ntemeiem, s-eciali8tii au -ro-riile lor -ro0leme 8i te6niciA studiul omului 8i al @unc/iilor sale
-si6ologice le -are cel mai adesea str2in de domeniul lor" Psi6ologii 8i sociologii se a@l2, datorit2
orient2rii actuale a
20
cercet2rilor lor, -rea angaCa/i 3n lumea contem-oran2 -entru a @i interesa/i de antic6itatea clasic2, -e
care o las2 -rad2 curio.it2/ii - cam desuete -entru ei - a umani8tilor"
4i totu8i, dac2 eBist2 o istorie a omului interior, solidar2 cu istoria civili.a/iilor, tre0uie s2 relu2m
lo.inca lansat2 acum c3/iva ani de 7" ?ar0u 3n cartea sa +roblems of historical psychology
A
< K?acZ to
t6e 'reeZsTL Aceast2 K3ntoarcere la greciL ni se -are a se im-une, din -ers-ectiva unei -si6ologii
istorice, din mai multe motive" #el dint3i e de ordin -ractic" Documenta/ia re@eritoare la 'recia este
deo-otriv2 mai eBtins2, mai di@eren/iat2, mai ela0orat2 dec3t -entru alte civili.a/ii" Istoria social2 8i
-olitic2, istoria religiilor, istoria artei 8i a g3ndirii - de @iecare dat2 dis-unem de lucr2ri numeroase,
solide, -recise" Acestui avantaC concret i se adaug2 argumente de @ond" )-erele -e care le-a creat
'recia antic2 s3nt destul de Kdi@eriteL de cele care constituie -ro-riul nostru univers s-iritual -entru a
ne 3nstr2ina de noi-3n8ine, -entru a ne da, o dat2 cu sentimentul distan/ei istorice, con8tiin/a unei
trans@orm2ri a omului" In acela8i tim-, ele nu ne s3nt la @el de str2ine ca altele" Ele s-au transmis -3n2 la
noi @2r2 3ntreru-eri de continuitate" 4i s3nt 3nc2 vii 3ntr-o tradi/ie cultural2 de care n-am 3ncetat s2 @im
lega/i" Destul de 3nde-2rtat de noi -entru a -utea @i studiat ca un o0iect, 8i ca un o0iect di@erit, c2ruia
nu i se a-lic2 eBact categoriile noastre -si6ologice de a.i, omul grec ne e totu8i destul de a-ro-iat
-entru a -utea comunica cu el @2r2 -rea multe o0stacole, -entru a -utea 3n/elege lim0aCul -e care-l
vor0esc o-erele lui, -entru a atinge, dincolo de teBte 8i de documente, con/inutul mental, @ormele de
g3ndire 8i de sensi0ilitate, modurile de organi.are a voin/ei 8i actelor - -e scurt, o ar6itectur2 a
s-iritului"
*ai eBist2 3nc2 un ultim motiv care-l 3ndrea-t2 -e istoricul omului interior c2tre antic6itatea clasic2" 3n
r2stim-ul c3torva secole, 'recia a cunoscut, 3n via/a ei social2 8i 3n via/a ei s-iritual2, trans@orm2ri
decisive" Na8terea #et2/ii 8i a dre-tului, instaurarea, la -rimii @iloso@i, a unei g3ndiri de ti- ra/ional 8i
M1
organi.area -rogresiv2 a cuno8tin/elor 3ntr-un cor- de disci-line -o.itive di@eren/iate9 ontologie,
matematic2, logic2, 8tiin/e ale naturii, medicin2, moral2, -olitic2 - 3n @ine, crearea unor @orme noi de
art29 di@eritele modalit2/i de eB-resie inventate ast@el r2s-undeau nevoii de a legitima as-ecte -3n2
atunci ignorate ale eB-erien/ei umane9 -oe.ia liric2 8i teatrul 3n artele cuv3ntului, scul-tura 8i -ictura
conce-ute ca arti@iciu imitativ 3n artele
-lastice"
Aceste inova/ii 3n toate domeniile denot2 o sc6im0are de mentalitate at3t de -ro@und2, 3nc3t a -utut @i
rev2.ut2 ca un @el de act de na8tere al omului occidental, adev2rat2 /38nire a s-iritului, 3n sensul de-lin
-e care-l recunoa8tem acestui termen, 3n @a-t, aceste trans@orm2ri nu -rivesc doar demersurile
inteligen/ei sau mecanismele ra/ionamentului" De la homo religiosus al culturilor ar6aice la acest om
-olitic 8i ra/ional -e care-l au 3n vedere de@ini/iile aristotelice, muta/ia a@ectea.2 marile cadre ale
g3ndirii 8i 3ntreg ta0loul @unc/iilor -si6ologice9 modurile de eB-resie sim0olic2 8i m3nuirea semnelorA
tim-, s-a/iu, cau.alitate, memorie, imagina/ieA organi.area actelor, voin/a, -ersoana - toate aceste
categorii mentale s3nt trans@ormate 3n structura lor intern2 8i 3n ec6ili0rul general"
Dou2 teme au re/inut, mai mult dec3t altele, aten/ia eleni8tilor 3n ultima Cum2tate de veac9
trecerea de la g3ndirea mitic2 la ra/iune 8i construirea -rogresiv2 a -ersoanei" Am a0ordat aceste dou2
-ro0leme 3n c6i- inegal" #el dint3i @ace o0iectul unui studiu de ansam0lu" 3n ce o -rive8te -e a doua,
ne-am limitat doar la un as-ect -articular" *i se -are totu8i necesar, -entru a evita ne3n/elegerile, s2
-reci.2m -entru @iecare -unctul nostru de vedere" Intitul3nd !e la mit la ra"iune studiul care 3nc6eie
acest volum, nu am tins s2 trat2m g3ndirea mitic2 3n general, cum nu admiten nici eBisten/a unei
g3ndiri ra/ionale imua0ile" Am su0liniat, dim-otriv2, 3n ultimele r3nduri, c2 grecii nu au inventat
ra"iunea, ci o ra/iune anume, legat2 de un conteBt istoric anume 8i di@erit2 de cea a omului de ast2.i" 3n
ceea ce se nume8te g3ndire mitic2, eBist2, credem, de asemenea
@orme diverse, niveluri multi-le, moduri de organi.are 8i ec6ivalentul unor ti-uri di@erite de logic2"
3n ca.ul 'reciei, evolu/ia intelectual2 care merge de la Desiod la Aristotel urmea.2, -e c3t ni se -are,
3n liniile ei esen/iale, o cale du0l29 3n -rimul r3nd, se sta0ile8te o distinc/ie net2 3ntre natur2, universul
uman, lumea @or/elor sacre -totdeauna amestecate mai mult sau mai -u/in ori a-ro-iate de c2tre
imagina/ia mitic2 - care con@und2 uneori aceste domenii, o-erea.2 alteori -rin alunecare de la un -lan
la altul, alteori, 3n @ine, sta0ile8te 3ntre toate sectoarele realului un Coc de cores-onden/e sistematice" 3n
al doilea r3nd, g3ndirea Kra/ional2L tinde s2 elimine acele no/iuni -olari.ate 8i am0ivalen/e care Coac2
un rol im-ortant 3n mitA ea renun/2 s2 utili.e.e asocierile -rin contrast, s2 3m-erec6e.e 8i s2 uneasc2
contrariile, s2 -rogrese.e -rin r2sturn2ri succesiveA 3n numele unui ideal de non-contradic/ie 8i de
univocitate, ea d2 la o -arte orice mod de ra/ionament care -orne8te de la am0iguu 8i de la ec6ivoc"
,u0 aceast2 @orm2 general2, concu.iile noastre au un caracter -rovi.oriu" Ele tind mai ales s2 trase.e
un -rogram de cercetare" Ele atrag du-2 sine studii mai limitate, dar 8i mai -recise9 cutare mit la un
scriitor anume, cutare ansam0lu mitic, cu toate variantele lui, 3n di@eritele tradi/ii grece8ti" Numai
cercet2ri concrete, -reci.3nd evolu/ia voca0ularului, a sintaBei, a modurilor de com-unere, a alegerii 8i
ordon2rii temelor, de la Desiod 8i P6ereZYdes -3n2 la -resocratici, vor 3ng2dui s2 se urm2reasc2
trans@orm2rile utilaCului mental, ale te6nicilor de g3ndire, ale -rocedurilor logice" 3n acest sens, studiul
nostru @inal tre0uie s2 @ie citit 3n lumina celui care desc6ide acest volum9 duc3nd c3t ne-a @ost cu -utin/2
de de-arte anali.a structural2 a unui mit anume, mitul 6esiodic al v3rstelor, am vrut s2 descriem o
@orm2 de g3ndire care e oricum, numai incoerent2 nu, dar a c2rei mi8car-e, rigoare 8i logic2 au -ro-riul
lor caracter, construc/ia mitic2 3ntemeindu-se at3t 3n -lanul ansam0lului, c3t 8i 3n detaliul di@eritelor
-2r/i, -e ec6ili0rul 8i tensiunea unor no/iuni -olari.ate" 3n -ers-ectiva mitului, aceste
22
23
no/iuni eB-rim2 -olaritatea @or/elor sacrului, deo-otriv2 asociate 8i o-use" Reg2sim ast@el 3n o-era lui
Desiod un KmodelL de g3ndire a-ro-iat 3n multe -rivin/e celui care, su0 @orma cu-lului Destia-Dermes,
ni s-a -2rut a guverna cea mai vec6e eB-erien/2 religioas2 a s-a/iului 8i mi8c2rii -e care grecii au
-utut-o avea" Pare -oate nea8te-tat @a-tul c2 n-am re.ervat un loc mai im-ortant 3n economia acestei
categorii anali.ei -ersoanei" Dac2 eBist2, 3ntr-adev2r, un domeniu 3n care eleni8tii au @ost adu8i, -rin
3nsu8i mersul cercet2rilor, s2 a0orde.e -ro0leme -si6ologice, acesta e domeniul -ersoanei" De la omul
6omeric, li-sit de o unitate real2, @2r2 ad3ncime -si6ologic2, str202tut de -ulsiuni su0ite, de ins-ira/ii
resim/ite ca venind de la .ei, str2in 3ntruc3tva sie8i 8i -ro-riilor sale acte, -3n2 la omul grec al e-ocii
clasice, trans@orm2rile -ersoanei -ar i.0itoare" Desco-erire a dimensiunii interioare a
su0iectului, distan/are 3n ra-ort cu tru-ul, uni@icare a @or/elor -si6ologice, a-ari/ia individului - sau
m2car a unor valori anume legate de individ ca atare -, -rogres al sim/ului r2s-underii, angaCare mai
-recis2 a agentului 3n actele lui - toate aceste de.volt2ri ale -ersoanei au @2cut, -entru s-eciali8ti,
o0iectul unor cercet2ri 8i de.0ateri care a-ar/in 3n c6i- direct -si6ologiei istorice" N-am 3ncercat s2
@acem 0ilan/ul de ansam0lu al acestei -ro0leme, nu numai @iindc2 un -si6olog a 3ncercat s2-l @ac2
3naintea noastr2" 7" ?ar0u a reconstituit, 3ntr-o -ers-ectiv2 3nvecinat2 cu a noastr2, ceea ce el nume8te
?he >mergence of +ersonality in the &reek Corld
4
). Acce-t3nd o 0un2 -arte a anali.elor lui 8i
3ndemn3ndu-l -e cititor s2 se re@ere la ele, am @i is-iti/i s2 eB-rim2m dou2 categorii de re.erve @a/2 de
conclu.iile -e care le trage" 3n -rimul r3nd, autorul -are s2 @or/e.e 3ntruc3tva lucrurile 3n ta0loul
de.volt2rii -ersoanei -e care-l sc6i/ea.29 @iindc2 nu a /inut seama de toate categoriile de documente,
@iindc2, mai ales, nu le-a eBaminat 3ndea-roa-e, el le inter-retea.2 uneori 3ntr-un sens -rea modern 8i
-roiectea.2 a,u-ra categoriei grece8ti a -ersoanei unele tr2s2turi care, 3n o-inia noastr2, nu a-ar dec3t
3ntr-o e-oc2 mai recent2" 3n al doilea
r3nd, de8i 3ntre-rins dintr-o -ers-ectiv2 istoric2, studiul lui nu e li0er de orice -reocu-are normativ2"
Pentru 7" ?ar0u, grecii au desco-erit adev2rata -ersoan29 edi@ic3ndu-8i @iin/a interioar2 -e ec6ili0rul
3ntre dou2 -rocese -si6ice o-use - de o -arte KindividuareaL care reali.ea.2, 3n Curul unui centru unic,
integrarea @or/elor interne ale individului, de alt2 -arte Kra/ionali.areaL, care integrea.2 indivi.ii unei
ordini su-erioare =sociale, cosmice, religioase> - grecii ar @i ela0orat @orma -er@ect2 a -ersoanei,
modelul ei" )r, o0iec/iile -e care ni se -are c2 le suscit2 lucr2rile unor eleni8ti, tocmai din -unct de
vedere -si6ologic, -rovin din @a-tul c2 ace8tia ignor2 deo-otriv2 8i com-leBitatea unei categorii
-si6ologice cum e cea a -ersoanei, ale c2rei dimensiuni s3nt multi-le, 8i relativitatea ei istoric2"
Privind-o ca -e o @orm2 3nc6is2, c2reia i se -oate da o de@ini/ie sim-l2 8i general2, ei au uneori tendin/a
de a-8i conduce anc6eta ca 8i c3nd ar tre0ui s2 a@l2m dac2 grecii au cunoscut -ersoana sau n-au
cunoscut-o, 8i 3nce-3nd cu ce moment au desco-erit-o" Pentru -si6ologul istoric, -ro0lema nu se -oate
-une 3n ace8ti termeni9 nu eBist2, nu -oate s2 eBiste o -ersoan2-model, eBterioar2 @a/2 de cursul istoriei
umane, cu vicisitudinile ei, cu varia/iile ei dintr-un loc 3n altul, cu trans@orm2rile ei dintr-o e-oc2 3n
alta
:
" Anc6eta nu are deci de sta0ilit dac2 -ersoana, 3n 'recia, este sau nu este, ci de c2utat ce anume
este -ersoana greac2 antic2, -rin ce anume se deose0e8te ea, 3n multitudinea tr2s2turilor N
9
, de -ersoana
de a.i9 care dintre as-ectele ei se reg2sesc, 3ntr-un moment anume, mai mult sau mai -u/in conturate 8i
su0 ce @orm2, care s3nt cele care r2m3n ignorate, care dimensiuni ale eului a-ar deCa eB-rimate 3n
cutare ti- de o-ere, de institu/ii, de activit2/i omene8ti 8i la ce nivel de ela0orare, care s3nt liniile de
de.voltare a @unc/iei, direc/iile sale -rinci-ale, dar 8i 03C03ielile, 3ncerc2rile e8uate, tentativele @2r2
viitor, care e, 3n @ine, gradul de sistemati.are a @unc/iei, eventual centrul ei, care s3nt tr2s2turile ei
caracteristice"
) asemenea anc6et2 -resu-une identi@icarea -reala0il2, 3n ansam0lul @a-telor de civili.a/ie -e care ni
le o@er2 'recia,
24
MQ
a acelora anume care -rivesc 3n mod s-ecial unul Iau altul dintre as-ectele -ersoaneiA -resu-une c2
8tim s2 de@inim ti-urile
de o-ere 8i de activit2/i -rin intermediul c2rora omiT-----L
construit cadrele eB-erien/ei sale interioare, tot a8a c 8tiin/2 8i te6nic2, el a construit cadrele
eB-erien/ei sale[ @i.ic2" #ercetarea ar avea deci de investigat un c3m- @tX 8i @oarte divers9 @a-te de
lim0aC 8i trans@orm2ri ale C rului, 3n -rimul r3nd -ale voca0ularului -si6ologiaA istoria social2, 3n
s-ecial istoria dre-tului, dar 8i a @am \
9
S institu/iilor -oliticeA mari ca-itole din istoria g3ndirii, cele
-rivitoare la no/iunile de su@let, tru-, indiviN istoria ideilor morale9 ru8ine, gre8eal2, res-onsa0ilital
istoria artelor, 3n mod s-ecial -ro0lemele -e careX a-ari/ia unor noi genuri literare9 -oe.ia liric2, teatiC
0iogra@ia, auto0iogra@ia, romanul - 3n m2sura 3n care i ultimi termeni -ot @i utili.a/i @2r2 anacronism
-enlru lumea greac2A istoria -icturii 8i a scul-turii, cu a-ari/ia -ort - J -
9
- --@ine, istoria religiilor"
Deoarece nu -uteam a0orda toate aceste -ro0len e 3ntr-un studiu de mic2 3ntindere, am -re@erat s2 ne
limitai 1 doar la @a-tele de natur2 religioas2" 4i 3nc2 n-am eBaminat dV c3t religia e-ocii clasice, @2r2 a
/ine seama de inova/iile -e care le-a -utut aduce e-oca elenistic2" Anc6eta tre0uia s2 @ie ct at3t mai
eBigent2 cu c3t era, din -ornire, mai limitat2" Rt str3ns2 la
domeniul religios, ea tre0uia s2 disting2 cu griC2C
1 grec a im, -rin 3n lumea arte vast oca0ula-
liei 8i a -um ar @i uali.areA )D, meritA le -une Jil tragic, Zce8ti trei
etuluiA 3n
F]"]N-" "]",oN"^, ______ _ di@eritele
-lanuri 8i s2 caute, -entru @iecare dintre ele, s2 ` ad2 3n ce m2sur2 el se re@er2 la istoria -ersoanei, -3n2
la ce -un 9t anumite credin/e 8i -ractici religioase, -rin im-lica/iile lor -A i6ologice, angaCea.2 statutul
interior al ar6itectului 8i -a rtici-2 la ela0orarea KeuluiL" Vom vedea c2, 3n ansam0lu, conclu.iile
noastre s3nt negative 8i c2 am ales s2 accentue. mai al-s di@eren/ele, s2 su0linie. distan/ele care 3l
des-art, 3n via/a Leligioas2, -e un grec al secolului al V-lea de un credincios de ast2.i"
3n cea mai mare -arte, culegerea noastr2 e consV erat2 unor categorii -si6ologice care, 3n a0sen/a unei
rela/ii 3n re eleni8ti
8i -si6ologi, n-au @2cut 3nc2 o0iectul unei cercet2ri reali.ate dintr-o -ers-ectiv2 istoric29 memoria 8i
tim-ul, s-a/iul, munca 8i @unc/ia te6nic2, imaginea 8i categoria du0lului"
#a-itolele cele mai su0stan/iale -rivesc munca 8i s-a/iul" *unca a marcat at3t de -ro@und via/a social2
8i -e oamenii contem-oraneit2/ii 3ne3t s3ntem destul de @iresc tenta/i s2 credem c2 aceast2 categorie a
avut dintotdeauna @orma uni@icat2 8i organi.at2 -e care i-o cunoa8tem ast2.i" Tre0uia s2 ar2t2m,
dim-otriv2, c2 semni@ica/ia com-ortamentelor de munc2, locul lor 3n gru- 8i 3n ra-ort cu individul s-au
modi@icat @oarte mult" Pentru un studiu istoric al s-a/iului, datele grece8ti ni s-au -2rut deose0it de
elocvente" Nu numai g3ndirea 8tiin/i@ic2 a grecilor, ci 8i g3ndirea lor social2 8i -olitic2 se caracteri.ea.2
-rintr-un geometrism care contrastea.2 -uternic cu mai vec6ile re-re.ent2ri ale s-a/iului, atestate 3n
mituri 8i -ractici religioase" Ni se o@erea a8adar -rileCul de a urm2ri, 3ntr-un ca. -rivilegiat 3ntr-un @el,
trans@orm2rile cadrelor re-re.ent2rii s-a/iale" Am cre.ut c2 -utem distinge @actorii care, 3n ca.ul
'reciei, au determinat trecerea de la un s-a/iu religios, calitativ di@eren/iat, ierar6i.at, la un s-a/iu
omogen 8i reversi0il de ti- geometric" ,tudiul nostru des-re colossos 8i categoria -si6ologic2 a
du0lului tre0uie s2 @ie considerat ca o -rim2 contri0u/ie la o anc6et2 mai am-l2 3n leg2tur2 cu a-ari/ia
imaginii -ro-riu-.ise, cu a-ari/ia unei activit2/i creatoare de imagini =@ie c2 e vor0a de o0iecte
arti@iciale, av3nd un caracter -ur KimitativL sau de -roduse mentale, av3nd un sens -ur KimaginativL>,
cu ela0orarea unei @unc/ii -si6ologice a imaginarului"
3ncere3nd s2 desc6idem 3ntregul domeniu al elenit2/ii anc6etelor de -si6ologie istoric2, nu -utem
ascunde nici di@icult2/ile unei 3ntre-rinderi care de-28e8te cu mult -uterile autorului, nici insu@icien/a
re.ultatelor -e care le -utem do03ndi" Am 3ncercat s2 desc6idem un drum, s2 -unem -ro0leme, s2
-rovoc2m cercet2ri"
Dac2 3ncercarea noastr2 -oate contri0ui la a suscita o cercetare de ec6i-2, gru-3nd eleni8ti, istorici,
sociologi 8i
MR
27
-si6ologi, dac2 @ace sim/it2 nevoia unui -lan de ansam0lu -entru studierea trans@orm2rilor -si6ologice
-e care eB-erien/a greac2 le-a adus cu sine, o cotitur2 -e care a -rovocat-o 3n istoria omului interior,
atunci cartea aceasta nu va @i @ost .adarnic2"
,tructurile mitului
N)TE
1"1" *EbER,)N, #afonction psychologi%ue des oeuvres, Paris, 1:!"
M" 7" ?AR?(, +roblems of :istorical +sychology, Londra, 1R<"
P" 7" ?AR?(, op. cit., ca-" IV, --" R-l::"
:" I" *EbER,)N, op. cit., ca-" III, des-re istoria @unc/iilor, mai ales -aginile consacrate istoriei -ersoanei, --" 1Q1 - 1!Q"
*itul 6esiodic al v3rstelor"
A.
3ncercare de anali.2 structural2
1
Poemul lui Desiod, Munci i 0ile, 3nce-e cu dou2 -ovestiri mitice" Du-2 ce a evocat 3n c3teva cuvinte
eBisten/a du0lei #upte (>ris7, Desiod -oveste8te istoria cu Prometeu 8i PandoraA ea este imediat urmat2
de o alt2 -ovestire c6emat2, s-une el, s2 Ko 3ncunune.eL -e cea dint3i9 mitul v3rstelor" #ele dou2 mituri
s3nt legate 3ntre ele" Evoc2, 8i unul 8i cel2lalt, un tim- str2vec6i 3n care oamenii tr2iau la ad2-ost de
su@erin/e, de 0oli 8i de moarteA @iecare 3n @elul lui d2 seam2 de neca.urile care au devenit mai a-oi
inse-ara0ile de condi/ia uman2" *itul lui Prometeu com-ort2 o moral2 at3t de lim-ede, 3nc3t Desiod nu
are nevoie s2 o de.volteA 3i e de aCuns s2 lase s2 vor0easc2 -ovestirea9 -rin voin/a lui 7eus care, -entru
a r2.0una @urtul @ocului, i-a ascuns omului via/a, adic2 6rana, oamenii s3nt sorti/i de acum 3nainte
trudeiA ei tre0uie s2 acce-te aceast2 as-r2 lege a .eilor 8i s2 nu-8i -recu-e/easc2 nici e@orturile, nici
osteneala" Din mitul v3rstelor, Desiod des-rinde o lec/ie -e care o adresea.2 mai cu seam2 @ratelui s2u
Perses, un am2r3t, dar care e la @el de -otrivit2 8i -entru mai marii -2m3ntului, -entru cei a c2ror
@unc/ie este s2 reglemente.e certurile -rin ar0itraC, -entru regi" Desiod re.um2 aceast2 lec/ie 3n
@ormula9 ascult2 de dre-tate, !ike, nu l2sa s2 creasc2 nem2sura, :ybris
A
- Dar de @a-t, dac2 ne o-rim la
inter-retarea curent2 a mitului, nu -rea -utem vedea 3n ce @el acesta com-ort2 o asemenea 3nv2/2tur2"
P1
Povestea narea.2, 3ntr-adev2r, succesiunea di@eritelor neamuri de .ei care, -reced3ndu-ne -e
acest -2m3nt, au a-2rut -e r3nd -entru ca a-oi s2 dis-ar2" 3n ce @el o ast@el de -oveste este susce-ti0il2
s2 3ndemne s-re Dre-tatec Toate aceste neamuri, cele mai 0une 8i cele mai rele, au @ost deo-otriv2
silite, c3nd le-a sosit ceasul, s2 -2r2seasc2 lumina soarelui" 4i -rintre cele -e care oamenii le cinstesc
-rintr-un cult de c3nd -2m3ntul Je-a aco-erit, se a@l2 8i unele care, -e -2m3nt, se ilustraser2 -rintr-o
3ns-2im3nt2toare :ybris
E
. *ai mult dec3t at3t, v3rstele acestea -ar a-8i urma una alteia du-2 o ordine de
dec2dere -rogresiv2 8i regulat2" Ele se 3nrudesc, 3ntr-adev2r, cu metalele al c2ror nume 3l -oart2 8i a
c2ror ierar6ie se ordonea.2 de la cel mai -re/ios la cel mai -u/in -re/ios, de la su-erior la in@erior9 mai
3nt3i aurul, a-oi argintul, 0ron.ul 8i, 3n @ine, @ierul" *itul -are a8adar a o-une unei lumi divine, 3n care
ordinea este imua0il @iBat2 de c3nd 7eus a 0iruit, lumii umane 3n care se instaurea.2 tre-tat de.ordinea
8i care tre0uie s2 s@3r8easc2 -rin a 0ascula -e de-a-ntregul de -artea nedre-t2/ii, a nenorocirii, a mor/ii
:
"
Dar acest ta0lou al unei umanit2/i sortite unei dec2deri @atale 8i ireversi0ile nu -are deloc
susce-ti0il s2-l conving2 -e Perses, 8i nici -e regi, de virtu/ile !rept"ii 8i de -rimeCdia 3emsurii.
Aceast2 -rim2 di@icultate, /in3nd de ra-orturile 3ntre mit, a8a cum ne a-are el, 8i semni@ica/ia -e care
Desiod i-o con@er2 3n -oemul lui, este du0lat2 de o a doua care /ine de structura mitului 3nsu8i"
V3rstelor de aur, de argint, de 0ron. 8i de @ier, Desiod le adaug2 o a cincea, -e cea a eroilor, care nu
mai au cores-ondent metalic" Intercalat2 3ntre v3rstele de 0ron. 8i cea de @ier, aceasta distruge
-aralelismul 3ntre neamuri 8i metaleA dincolo de asta, ea 3ntreru-e mi8carea de dec2dere continui
sim0oli.at2 de scara metalic2 cu valoare regulat descresc2toare mitul -reci.ea.2, 3ntr-adev2r, c2
neamul eroilor este su-erio"J celui de 0ron., care totu8i 3l -receda
Q
"
#onstat3nd aceast2 anomalie, E" Ro6de nota c2 Desioi tre0uie s2 @i avut motive -uternice -entru a
introduce t
32
ar6itectura nara/iunii un element vi.i0il str2in de mitul originar, 8i a c2rui intru.iune -are a-i s-arge
sc6ema logic2
R
" El o0serva 2 interesul dominant al lui Desiod -oart2 nu asu-ra eBisten/ei terestre a
eroilor, ci asu-ra soartei lor -ostume" Pentru @iecare din v3rstele anterioare, Desiod indic2, -e de o
-arte, cum au tr2it -e -1m3nt, -e de alt2 -arte ce au devenit 3ndat2 ce au -2r2sit lumina soarelui" *itul
ar r2s-unde a8adar unei du0le -reocu-2ri9 mai 3nt3i, s2 eB-un2 degradarea moral2 a umanit2/iiA a-oi, s2
@ac2 8tiut destinul genera/iilor succesive dincolo de mQarte" Pre.en/a eroilor al2turi de celelalte v3rste
-oate @i de-lasat2 3n ra-ort cu -rimul o0ectiv, dar se Custi@ic2 de-lin 3n ra-ort cu cel de-al doilea" 3n
ca.ul eroilor, inten/ia accesorie ar @i devenit -rinci-al2"
Pornind de la aceste o0serva/ii, V" 'oldsc6midt -ro-une o eB-lica/ie care merge 3nc2 mai de-arte
;
"
Destinul neamurilor din metal, du-2 dis-ari/ia lor din via/a terestr2, const2 - du-2 'oldsc6midt - 3ntr-o
K-romovareL 3n r3ndul @or/elor divine" J)amenii de aur 8i cei de argint devin, du-2 moarte, ni8te
demoni, daimonesB oamenii de 0ron. @ormea.2 -o-orul mor/ilor din Dades" ,inguri eroii nu mai au a
0ene@icia de o trans@ormare care n-ar -utea s2 le dea dec3t ce -osed2 deCa9 eroi s3nt, eroi r2m3n"1 Dar
inser/ia lor 3n nara/iune se eB-lic2 dac2 o0serv2m c2 -re.en/a lor e indis-ensa0il2 -entru a com-leta
ta0loul entit2/ilor divine, care deose0e8te, 3n con@ormitate cu clasi@icarea tradi/ional2, al2turi de theoi -
.ei -ro-riu-.is, des-re care nu se vor0e8te 3n -ovestire - urm2toarele categorii9 demoni, eroi 8i mor/i
!
"
Desiod ar @i ela0orat a8adar -ovestirea sa mitic2 uni@ic3nd 8i ada-t3nd 3ntre ele dou2 tradi/ii di@erite, de
0un2 seam2 inde-endente la origine9 -e de o -arte, mitul genealogic al v3rstelor, legat de sim0olismul
metalelor 8i care -ovestea declinul moral al umanit2/iiA -e de alt2 -arte, o divi.iune structural2 a lumii
divine care urma s2 @ie eB-licat2 -rin remanierea sc6emei mitice -rimitive 3n vederea introducerii unei
v3rste a eroilor" *itul v3rstelor ne-ar o@eri ast@el cel mai
v
ec6i eBem-lu de conciliere 3ntre -ers-ectiva
gene.ei 8i cea a
33
structurii, de tentativ2 de sta0ilire a unei cores-onden/e, termen cu termen, 3ntre stadiile unei serii
tem-orale 8i elementele unei structuri -ermanente

"
Inter-retarea lui V" 'oldsc6midt are marele merit de a -une accentul -e unitatea 8i -e coeren/a intern2
a mitului 6esiodic al v3rstelor" E lesne de acce-tat ideea c2, 3n @orma sa -rimitiv2, -ovestirea nu
com-ort2 o v3rst2 a eroilor
1<
" Dar Desiod a reg3ndit mitul 3n 3ntregul lui, 3n @unc/ie de -ro-riile sale
-reocu-2ri" Tre0uie deci s2 lu2m mitul ca atare, a8a cum se -re.int2 el 3n conteBtul o-erei Munci i
0ile 8i s2 ne 3ntre02m care e, su0 aceast2 @orm2, semni@ica/ia lui"
Din acest -unct de vedere se im-une o o0serva/ie -reliminar2" Nu se -oate vor0i, 3n ca.ul lui Desiod,
de o antinomie 3ntre mitul genetic 8i divi.iunea structural2" Pentru g3ndirea mitic2, orice genealogie
este 3n acela8i tim- 8i 3n acela8i c6i- eB-lica/ia unei structuriA 8i nu eBist2 alt2 cale de a da seam2 de o
structur2, 3n a@ar2 de 3n@2/i8area ei su0 @orma unei -ovestiri genealogice
11
" #um ar -utea @i alt@elc
Desiod nu are no/iunea unui tim- unic 8i omogen 3n care @iecare v3rst2 s-ar situa 3n locul care 3i revine
-entru totdeauna" $iecare neam 38i arei -ro-ria lui tem-oralitate, v3rsta -ro-rie, care eB-rim2 natura Iul
-articular2 8i care, 3n acela8i @el ca 8i genul lui de via/2,X activit2/ile, calit2/ile 8i de@ectele lui, 3i
de@ine8te statutul 8i-l o-une celorlalte neamuri
1M
" Dac2 neamul de aur este numit Kcel> dint3iL, aceasta
nu 3nseamn2 c2 el se va @i ivit 3ntr-o 0un2 .i, 3naintea celorlalte, 3ntr-un tim- linear 8i ireversi0il"
Dim-otriv2, Desiod 3l a8a.2 la 3nce-utul -ovestirii @iindc2 el 3ncarnea.2 virtu/ile - sim0oli.ate de aur -
care ocu-2 culmea unei sc2ri da valori intem-orale" ,uccesiunea v3rstelor 3n tim- re-roduce a ordine
ierar6ic2 -ermanent2 a universului" #3t des-re conce-/ia unei dec2deri -rogresive 8i continue, -e care
comentatorii s3ni de acord s2 o recunoasc2 3n acest mit
1P
, ea nu e numJ incom-ati0il2 cu e-isodul
eroilor =e greu sa admitem c2 Desi n-ar @i o0servat asta>A ea nici nu se corelea.2 cu no/iunea un tim-
care, la Desiod, nu este linear, ci ciclic" V3rstele se succ
-entru a @orma un ciclu com-let care, odat2 3nc6eiat, rerncerCe -@ie 3n aceea8i ordine, @ie mai degra02,
ca 3n mitul -latonic din $mul politic, 3n ordine invers2, tim-ul cosmic des@28ur3ndu-se alternativ, mai
3nt3i 3ntr-un sens, a-oi 3n cel2lalt
1:
A Desiod se -l3nge c2 a-ar/ine el 3nsu8i celei de a cincea 8i ultime
v3rste, cea a @ieruluiA cu acest -rileC, el eB-rim2 regretul de a nu @i murit mai devreme sau de a nu se fi
nscut mai tr0iu
,/
, remarc2 de ne3n/eles 3n -ers-ectiva unui tim- uman constant 3nclinat s-re mai r2u,
dar care se clari@ic2 dac2 admitem c2 serCaCG3rstelor com-une, ca 8i succesiunea anotim-urilor, un ciclu
susce-ti0il de 3nnoire"
3n cadrul acestui ciclu, succesiunea v3rstelor, c6iar 8i 3n a@ara celei a eroilor, nu -are deloc s2 urme.e o
ordine continu2 a dec2derii" A treia v3rst2 nu e Kmai reaL dec3t cea dint3i 8i Desiod nu s-une nic2ieri
a8a ceva
1R
" TeBtul 3i caracteri.ea.2 -e oamenii de argint -rin ne0uneasca lor nem2sur2 8i im-ietate, -e
cei din 0ron. -rin lucr2rile lor @2r2 m2sur2
1;
" #are s2 @ie -rogresul 3n sensul dec2deriic Acesta li-se8te
3n a8a m2sur2 3nc3t neamul oamenilor de argint este singurul ale c2rui gre8eli st3rnesc m3nia divin2 8i
-e care 7eus 3l distruge ca s2-i -ede-seasc2 im-ietatea" )amenii de 0ron. mor, ca 8i eroii, 3n 3n@runt2ri
r2.0oinice" #3nd Desiod vrea s2 sta0ileasc2 o di@eren/2 de valoare 3ntre cele dou2 neamuri, el o
@ormulea.2 eB-licit 8i mereu 3n acela8i @el9 cele dou2 neamuri s3nt o-use ca !ike 8i :ybris. (n contrast
de acest ti- este su0liniat 3ntre -rima 8i a doua v3rst2, -e de o -arteA 3ntre cea de a treia 8i a -atra, -e de
alt2 -arte" *ai -recis, -rima v3rst2 este @a/2 de a doua, din -unct de vedere al valorii, ceea ce a -atra
este @a/2 de a treia" Desiod -reci.ea.2, 3ntr-adev2r, c2 oamenii de argint s3nt Kcu mult in@erioriL celor
de aur - in@erioritatea const3nd 3ntr-o :ybris de care cei dint3i s3nt 3ntru totul cru/a/i
1!
A el -reci.ea.2, de
asemenea, c2 eroii s3nt Kmai dre-/iL dec3t oamenii de 0ron. sorti/i 8i ei nem2surii, :ybris
,-
.
Dim-otriv2, 3ntre cea de a doua 4i cea de a treia v3rst2 Desiod nu sta0ile8te nici o com-ara/ie a valorii9
oamenii de 0ron. s3nt numi/i doar Kcu totul al/iiLJdec3t
34
PQ
cei de argint
M<
" TeBtul im-une, a8adar, 3n -rivin/a ra-ortului 3ntre -rimele -atru v3rste, urm2toarea
structur29 dou2 -lanuri di@erite se disting, aur 8i argint -e de o -arte, 0ron. 8@eroi de cealalt2" $iecare
-lan, 3m-2r/it 3n dou2 as-ecte antitetice - unul -o.itiv, cel2lalt negativ, -re.int2 ast@el c3te dou2 v3rste
asociate, @iecare re-re.ent3nd re-lica necesar2 a celeilalte 8i contrast3nd 3ntre ele ca !ike 8i :ybris
A,
.
#eea ce deose0e8te 3ntre ele -lanul -rimelor dou2 v3rste 8i cel al urm2toarelor dou2 este, a8a cum vom
vedea, @a-tul c2 @iecare se re@er2 la alt2 @unc/ie, c2 re-re.int2 ti-uri o-use de agen/i umani, de @orme
de ac/iune, de statute sociale 8i -si6ologice" Vom avea de -reci.at aceste elemente diverse, dar -utem
consemna de -e acum o -rim2 asimetrie9 -entru -rimul -lan, !ike re-re.int2 valoarea dominant2A cu
ea se 3nce-eA :ybris, secundar2, vine 3n re-lic2A -entru al doilea -lan,J dim-otriv2, DY0ris este as-ectul
-rinci-al" Ast@el, Cie8i cele dou2 -lanuri com-ort2 deo-otriv2 un as-ect dre-t 8i unul nedre-t, -utem
s-une c2, luate 3n 3ntregul lor, ele se o-un unul celuilalt cum se o-un !ike 8i :ybris. Aceasta eB-lic2 8i
destinele di@erite, care o-un, du-2 moarte, -rimele dou2 v3rste celor dou2 care urmea.2" )amenii de
aur 8i cei de argint s3nt 3n egal2 m2sur2 o0iectul unei -romov2ri 3n sensul ceT mai strict9 din oameni
-ieritori, ei devin daimones. #om-lementaritatea care 3i leag2 o-un3ndu-i se v2de8te 3n lumea de
dincolo, ca 8i 3n eBisten/a lor -2m3ntean29 cei dint3i devin demoni epichthonieni, ceilal/i, demoni
hypochthonieni
AA
. )amenii le aduc, 8i unora 8i altora, KcinstireL9 onoruri regale, basileia, 3n ce-i
-rive8te -
a
-rimii, onoruri Kmai -u/ineL 3n ce-i -rive8te -e ceilal/i, d vreme ce ei 3n8i8i s3nt Kin@erioriL
celor dint3iA cinstire, totu8i care nu se -oate Custi@ica -rin virtu/i sau -rin merite9 3n c2.u oamenilor de
argint, acestea nici nu eBist2A cinstirea se Custi@ici numai -rin a-artenen/a lor la acela8i -lan de realitate
ca 8 oamenii de aur, -rin @a-tul c2 oamenii de argint re-re.int2, 3i as-ectul ei negativ, aceea8i @unc/ie
-e care o re-re.int2 oameni de aur" #u totul altul este destinul -ostum al v3rstelor de 0roLJ
8i al eroilor" Nici una, nici cealalt2 nu cunoa8te, ca neam, vreo -romovare" Nu -utem numi
K-romovareL soarta oamenilor de 0ron., care e de o 0analitate com-let29 murind -e c3m-ul de lu-t2, ei
devin, 3n Dades, ni8te de@unc/i KanonimiL
MP
" *aCoritatea celor care @ormea.2 neamul eroilor
3m-2rt28e8te aceast2 soart2 comun2" ,inguri c3/iva -rivilegia/i din aceast2 stir-e mai drea-t2 sca-2 de
anonimatul general al mor/ii 8i 38i -2strea.2, -rin gra/ia lui 7eus care 3i r2s-l2te8te acord3ndu-le aceast2
@avoare eBtraordinar2, un nume -ro-riu 8i o eBisten/2 individual2 3n lumea de dincolo9 str2muta/i 3n
Insulele $erici/ilor, ei duc acolo o via/2 li-sit2 de griCi
M:
" Dar nu @ac o0iectul nici unei venera/ii, nici
unei cinstiri din -artea oamenilor" Ro6de a su0liniat, -e 0un2 dre-tate, Kcom-leta i.olareL a eBisten/ei
lor, care -are cu totul des-2r/it2 de a noastr2
MQ
" ,-re deose0ire de daimones, eroii dis-2ru/i nu au nici o
-utere asu-ra celor vii, 8i cei vii nu le 3nc6in2 nici un @el de cult"
Aceste simetrii @oarte -ronun/ate arat2 c2, 3n versiunea 6esiodic2 a mitului, stir-ea eroilor nu
re-re.int2 un element insu@icient integrat care s2 de@orme.e ar6itectura nara/iunii, ci un element
esen/ial, @2r2 de care ec6ili0rul ansam0lului s-ar -ierde" Dim-otriv2, cea de a_cincea Y3rst2 este cea
care, 3n acest @el, -are -ro0lematic29 ea introduce o dimensiune nou2, un al treilea -lan al realit2/ii
care, s-re deose0ire de cele -recedente, nu s-ar mai dedu0la 3n dou2 as-ecte antitetice, ci s-ar 3n@2/i8a
su0 @orma unei singure semin/ii" TeBtul arat2 3ns2 c2 nu eBist2, de @a-t, un singur veac de @ier, ci
9iouF ti-uri de eBisten/2 uman2 riguros o-use, 3ntre care unul /ine seama de !ike 8i cel2lalt nu
cunoa8te dec3t :ybris. Desiod tr2ie8te, 3ntr-adev2r, 3ntr-0 lume 3n care oamenii se nasc tineri 8i mor
02tr3ni, unde eBist2 legi Kale @iriiL =co-ilul seam2n2 -2rintelui> 8i legi FmoraleL =tre0uie s2 res-ect2m
oas-e/ii, -2rin/ii, Cur2m3ntul>, o lume 3n care 0inele 8i r2ul, intim amestecate, se ec6ili0rea.2" El anun/2
venirea unei alte vie/i care va @i 3ntru totul contrar2 celei dint3i
MR
9 oamenii se vor na8te 02tr3ni cu t3m-le
c2runte, co-ilul nu va mai avea nimic comun cu tat2l s2u, nimeni nu va
PR
37
mai 8ti de -rieteni sau @ra/i, de -2rin/i sau de Cur2minteA singur2
@or/a va @i legeA 3n aceast2 lume, -rad2 de.ordinei 8i 3emsurii,
nici un 0ine nu va mai com-ensa su@erin/a oamenilor" Vedem
ast@el cum e-isodul v3rstei de @ier, 3n cele dou2 as-ecte ale sale,
se -oate 3m0ina cu temele -recedente -entru a com-leta
structura de ansam0lu a mitului" 3n vreme ce -rimul nivel se
re@er2 mai cu seam2 la !ike =3n ra-orturile oamenilor 3ntre ei 8i
cu .eii>, iar ce3 de al doilea la mani@est2rile @or/ei, ale violen/ei
@i.ice, legate de :ybris, cel de al treilea se re@er2 la un univers
uman am0iguu, de@init -rin coeBisten/a contrariilorA orice 0ine
38i are re-lica 3ntr-un r2u anume9 02r0atul im-lic2 @emeia,
na8terea im-lic2 moartea, tinere/ea - 02tr3ne/ea, a0unden/a -
truda, @ericirea - nenorocirea" !ike 8i :ybris, -re.ente unc
l3ng2 cealalt2, o@er2 omului dou2 o-/iuni deo-otriv2 -osi0ile
3ntre care el tre0uie s2 aleag2" Acestui univers al amestecului
care e c6iar lumea lui Desiod, -oetul 3i o-une -ers-ectivA
3ns-2im3nt2toare a unei vie/i omene8ti unde :ybrisGa. @i trium@aJ
integral, o lume r2sturnat2 unde n-ar su0.ista dec3t de.ordinec
8i ne@ericirea 3n stare -ur2"
#iclul v3rstelor s-ar 3nc6eia atunci, 8i tim-ul n-ar mai av dec3t s2 se 3ntoarc2 3n sens invers" 3n v3rsta de
aur, totul erA ordine, dre-tate 8i 0eatitudineA era domnia unei DC@cc -ure" L ca-2tul ciclului, 3n v3rsta
3m02tr3nit2 a @ierului, totul va @i -rad de.ordinii, violen/ei 8i mor/ii9 este domnia unei :ybris pute. D la
o domnie la cealalt2, seria v3rstelor nu marc6ea.2 i decaden/2 -rogresiv2" 3n locul unei suite tem-orale
continue eBist2 @a.e altern3nd con@orm unor ra-orturi de o-o.i/ie 8i dH com-lementaritate" Tim-ul nu
se des@28oar2 du-2 o succesiuni cronologic2, ci du-2 ra-orturile dialectice ale unui sistem N antinomii,
ale c2rui cores-onden/e cu unele structuri -ermane ale societ2/ii omene8ti 8i ale lumii divine tre0uie s2
le -unem eviden/2"
)amenii v3rstei de aur a-ar, @2r2 am0iguitate, ca ni8te @ur regale, basilees, care ignor2 orice @orm2 de
activitate eBterioa
P!
domeniului suveranit2/ii" Dou2 tr2s2turi de@inesc, 3ntr-adev2r, 3n c6i- negativ, modul lor de via/29 ei nu
cunosc r2.0oiul 8i tr2iesc lini8ti/i, r9ov8oi.
A4
- ceea ce 3i o-une oamenilor de 0ron. 8i eroilor, consacra/i
lu-teiA 8i nu cunosc truda c3m-ului, -1m3ntul rodindu-le, 3n c6i- s-ontan, 0unuri nenum2rate
M!
-ceea ce
3i o-une, de data aceasta, oamenilor de @ier, a c2ror eBisten/2 e sortit2 trudei, ponos, 8i care s3nt o0liga/i
s2 lucre.e -2m3ntul -entru a-8i -roduce 6rana
M
"
Aurul al c2rui nume 3l -oart2 aceast2 stir-e este el 3nsu8i, a8a cum s-a dovedit, un sim0ol legal
P<
" 3n
versiunea -latonic2 a mitului, aurul deose0e8te 8i cali@ic2 dintre di@eritele s-ecii de oameni, -e aceia
care s3nt @2cu/i s2 -orunceasc2, archein
E,
. ,tir-ea de aur se situea.2 3n tim-ul lui #ronos, 3n vremea
c3nd acesta domnea, ei82aa(Hev, 3n cer
PM
" #ronos este un .eu suveran care se leag2 de @unc/ia regal29 la
)lim-ia, un colegiu de -reo/i 3i aducea Cert@e -e culmile muntelui #ronos, 3n @iecare an la ec6inoc/iul
de -rim2var2A ace8ti -reo/i se numesc Iegalii, basilai
EE
. 3n @ine,Istir-ei de aur 3i este sortit un -rivilegiu
regal, basileion geras, du-2 ce -iere, trans@orm3nd-o 3n demoni epichthonieni
EJ
. EB-resia basileion
geras i do03nde8te 3ntreaga valoare dac2 o0serv2m c2 ace8ti demoni -reiau, 3n lumea de dincolo, cele
dou2 @unc/ii care, 3n conce-/ie magico-religioas2 a regalit2/ii, @ac evident2 virtutea 0ene@ic2 a regelui
cel 0un9 3n calitate de phylakes
E/
, -a.nici ai oamenilor, ei veg6ea.2 la res-ectarea dre-t2/iiA 3n calitate
de ploutodotai, d2t2tori de 0og2/ie, ei @avori.ea.2 @ecunditatea -2m3ntului 8i a turmelor
PR
"
De altminteri, acelea8i eB-resii, acelea8i @ormule, acelea8i cuvinte care de@inesc stir-ea str2vec6e a
oamenilor de aur se a-lic2 deo-otriv2, la Desiod, regilor dre-/i din lumea -re.entului" )amenii de aur
tr2iau K ca 8i .eiiL, cocA -eoi
P;
A la 3nce-utul ?heogoniei, regele cel dre-t care iese 3n @runte 3n adunare,
gata s2 domoleasc2 certurile 8i s2 -un2 ca-2t nem2surii -rin 3n/elea-t2 0l3nde/e a vor0elor lui, este
3nt3m-inat de to/i deb% VNc, Kca un .euL
P!
" Aceea8i imagine de s2r02toare, de os-e/e 8i d
e
-ace, 3n
miClocul unei a0undente d2ruite li0er de o glie li0er2
P
de orice im-uritate se re-et2 de dou2 ori
P
9 cea dint3i descrie @ericita eBisten/2 a oamenilor de aurA cea
de a doua, via/a 3ntr-o cetate care, st2-3nit2 de un rege dre-t 8i -ios, 3n@lore8te 3ntr-o -ros-eritate
nelimitat2" Dim-otriv2, acolo unde 0asileul uit2 c2 e Kn2scut din 7eusL 8i, @2r2 s2 se team2 de .ei,
tr2dea.2 @unc/ia sim0oli.at2 de skeptron 8i, r2t2cind, -rin :ybris, de-arte de drumul dre-t desc6is de
!ike, acolo cetatea nu are -arte dec3t de calamit2/i, de distrugere 8i de @oamete
:<
" $iindc2, a-ro-ia/i de
regi, amestec3ndu-se cu muritorii, trei.eci de mii de nemuritori invi.i0ili -2.esc, 3n numele lui 7eus,
dre-tatea 8i -ietatea suveranilor" Nu eBist2 Cignire adus2 de regi dre-t2/ii, !ike, care s2 nu @ie, mai
devreJme sau mai t3r.iu, -ede-sit2 -rin interme-i diul acestor -a.nici nev2.u/i" Dar cum s2 nu
recunoa8tem 3n aceste miriade de Nemuritori care s3nt - ne s-une -oetul, laX versul MQM, eirl KF$+#...
(piiKanecB 2'?H?&=' ;vdp;iruv - tocmai -e daimones ai stir-ei de aur, de@ini/i la v" 1MM ca ein8Fvo
LpvKaM.ecB 2vy7?&sv ;v$pituv.
Ast@el, aceea8i @igur2 a ?unului",uv,eiaa" se -roiecti simultan 3n trei -lanuri9 3ntr-un trecut mitic, ea d2
imagini umanit2/ii -rimitive din v3rsta de aurA 3n societatea de a.i, ei este Incarnat2 de -ersonaCul
regelui dre-t 8i -iosA 3n lume su--anatural2, ea re-re.int2 o categorie de demoni care su-ravi g6eara, 3n
numele lui 7eus, eBercitarea corect2 a @unc/l regale"
Argintul nu are valoare sim0olic2 -ro-rie" El se de@ine8te 3i ra-ort cu aurul9 metal -re/ios, ca 8i aurul,
dar in@erior acestuia
:1
T Tot a8a 8i stir-ea de argint, in@erioar2 celei ce a -recedat-o, nC eBist2 8i nu se
de@ine8te dec3t 3n ra-ort cu aceasta9 -e acelaN -lan cu stir-ea de aur, ea re-re.int2 contra-artea eBact2
acesteia, reversul ei" ,uveranit2/ii -ioase i se o-une suverar tatea im-iet2/ii, c6i-ului regelui care
res-ect2 !ike - cel regelui -rad2 nem2surii, :ybris. 3ntr-adev2r, tocmai Kne0F neasca nem2sur2L,
vfipiv ar;aNctKov, de la care nu se pH a0/ine nici 3ntre ei 8i nici 3n ra-orturile lor cu .eii, este ci
oare-i duce la -ieire -e oamenii de argint
:M
" Aceast2 :ybris care 3i de@ine8te nu iese 3n a@ara -lanului
suveranJtN/ii" Ea nu are nimic de-a @ace cu :yhris r2.0oinic2" )amenii de argint, ca 8i cei de aur, r2m3n
3n a@ara lucr2rilor r2.0oiului, care le s3nt la @el de str2ine ca 8i lucrarea ogorului" Nem2sur2 lor se
eBercit2 eBclusiv -e terenul religios 8i teologic
:P
" Ei re@u.2 s2 sacri@ice .eilor olim-ieniA 8i, dac2
-ractic2 3ntre ei adikia, nelegiuirea, o @ac @iindc2 nuCYor s2 recunoasc2 suveranitatea lui 7eus, st2-3n
-este !ike. La acest neam de regi, :ybris 3m0rac2 3n c6i- @iresc @orma im-iet2/ii" Tot a8a, atunci c3nd
sc6i/ea.2 ta0loul regelui nedre-t, Desiod su0linia.2 c2, dac2 acesta ia 6ot2r3ri str3m0e, dac2 asu-re8te
oamenii, el o @ace @iindc2 nu se teme de .ei
::
"
Im-ietatea stir-ei de argint o @ace s2 @ie eBterminat2 de m3nia lui 7eusA revers al stir-ei de aur, ea
0ene@icia.2, du-Vi -edea-s2, de onoruri asem2n2toareN ,olidaritatea @unc/ional2 a celor dou2 neamuri
se men/ine, dincolo de moarte, -rin -aralelismul, deCa su0liniat, 3ntre demonii epichthonieni 8i demonii
hypochthoni-eni. d)amenii de argint -re.int2, -e de alt2 -arte, analogii cu totul i.0itoare cu o alt2
categorie de -ersonaCe mitice9 Titanii
:Q
A
A
acela8i caracter, aceea8i @unc/ie, acela8i destin" Titanii s3nt
ni8te divinit2/i ale Nem2surii" )uranos mutilar 3i 3nvinuie8te de ne0unie tru@a82, ct?oco$aKiiO, 8i
Desiod 3nsu8i 3i cali@ic2 dre-t bicepdvi8oi. -rea-seme/i
:R
" GAce8ti tru@a8i au voca/ia -uterii" Ei s3nt
candida/i la suveranitate" Intr2 3n com-eti/ie cu 7eus -entru arche 8i dynasteia universului
:;
" Am0i/ie
natural2, dac2 nu legitim29 Titanii s3nt @iin/e regale" DesYc6ios a-ro-ie ?*?C#' de TtraiA, rege, 8i de
?i?rHvt7, regin2" 3n @a/a unei suveranit2/i a ordinii, re-re.entat2 de 7eus 8i de )lim-ieni, Titanii
3ncarnea.2 suveranitatea de.ordinii 8i a Nem2surii" 3nvin8i, ei vor @i sili/i, ca 8i oamenii de argint, s2
-2r2seasc2 lumina .ilei, arunca/i din cer dincolo c6iar de su-ra@a/a -2m3ntului, vor dis-2rea 8i ei (TT)
Ast@el, -aralelismul v3rstei de aur 8i al celeiJde argint nu se a@irm2 doar -rin -re.en/a, 3n toate cele trei
-lanuri 3n care se -roiecta @igura regelui dre-t, a du0lului acestuia9 regele
40
:1
Nem2surii, Acest -aralelism este, de altminteri, con@irmat 8i de cores-onden/a @oarte eBact2 3ntre
neamurile de aur 8i de argint -e de o -arte, 7eus 8i Titanii -e de alt2 -arte" ,tructura 3ns28i a miturilor
6esiodice de suveranitate se reg2se8te 3n -ovestirea des-re -rimele dou2 v3rste ale umanit2/ii"
@,tir-ea de 0ron. ne introduce 3ntr-o alt2 s@er2 de ac/iune" ,2 relu2m eB-resia lui Desiod9 KN2scut2 din
@rasin, gro.av2 8i -lin2 de virtute, stir-ea aceasta nu se aseam2n2 3ntru nimic cu cea de argint9 nu-i e
g3ndul dec3t la lucr2rile lui Ares 8i la DY0risL
:
" Nu se -oate indica mai eB-licit dec3t at3t c2 nem2sura
oamenilor de 0ron., de-arte de a-i a-ro-ia -e ace8tia de oamenii de argint, 3i deose0e8te tocmai 3n
aceast2 -rivin/29 a unei DY0ris eBclusiv r2.0oinice, caracteristic2 -entru com-ortamentul o8teanului"
De la -lanul Curidico-religios, am trecut la cel al mani@est2rilor @or/ei 0rutale (ne9k-% pCr97B al vigorii
@i.ice (8elp>C ;aifroi... eirl onfiapooi fieKeooi7, al teroarei (deiv;v, ontKao?$i7 -e care o ins-ir2
-ersonaCul r2.0oinicului" )amenii de 0ron. nu @ac altceva dec3t s2 -oarte r2.0oi" 3n ca.ul lor nu eBist2
nici alu.ia la -racticarea Custi/iei =sentin/e dre-te sau str3m0e>, nici la cultul .eilor =-ietate sau
im-ietate>, cum nu eBista, 3n ca.urile -recedente, nici o alu.ie la com-ortamentele r2.0oinice"
)amenii de 0ron. s3nt deo-otriv2 str2ini de activit2/ile care /in de al treilea -lan, cel al v3rstei de @ier9
ei nu m2n3nc2 -3ine
Q<
, ceea ce ne @ace s2 -resu-unem c2 ignor2 lucrarea -2m3ntului 8i cultura
cerealelor" *oartea lor este asem2n2toare vie/ii -e care au dus-o" Ei nu s3nt .dro0i/i de 7eus, ci cad 3n
lu-t2, unii lovi/i de ceilal/i, 0irui/i Kde -ro-riile lor 0ra/eL, adic2 tocmai de acea @or/2 @i.ic2 eB-rim3nd
esen/a naturii lor" Ei nu au -arte de nici o cinstire9 Koric3t vor @i @ost de 3ns-2im3nt2toriL, ei s@3r8esc
totu8i -rin a se -r20u8i 3n anonimat"C
Acestor indica/ii eB-licite, -oetul le adaug2 c3teva detalii cuC valoare sim0olic2 8i care le 3ntregesc"
*ai 3nt3i re@erirea li 0ron., a c2rui semni@ica/ie nu e mai -u/in -recis2 dec3t cea aX aurului" 7eul Ares
3nsu8i nu -oart2 oare e-itetul de chalkeos
/8
lH
42
$iind, -rin c3teva virtu/i care-i s3nt atri0uite, 0ron.ul a-are indisolu0il legat, 3n g3ndirea religioas2 a
grecilor, de @or/a ascuns2 de armele de@ensive ale r2.0oinicului" ,tr2lucirea metalic2 a K0ron.ului
or0itorL, mpoira KFM$+
/A
, acea lumin2 a aramei care 3n@l2c2rea.2 c3m-ul
QP
8i care Kurc2 -3n2-n ceruriL
Q:
um-le de s-aim2 su@letele du8manilorA sunetul 0ron.ului i.0it de 0ron., acea LpPvf9 care revel2 natura
lui de metal 3nsu@le/it 8i viu, de.leag2 vr2Cile adversaruluiGAcestor arme de@ensive --lato82, coi@ 8i scut
- din 0ron. ase asocia.2, 3n -ano-lia r2.0oinicului mitic, o arm2 o@ensiv2 - lancea, sau mai eBact suli/a
din lemn
QQ
" Putem c6iar -reci.a mai 0ine9 lancea este @2cut2 dintr-ua lemn 3n acela8i tim- @oarte su-lu
8i @oarte re.istent, lemnul de @rasini 4i acela8i cuv3nt desemnea.2 c3nd arma, c3nd ar0orele din care
-rovine9 "ieKia
QR
" 3n/elegem de ce stir-ea oamenilor de 0ron. este numit2 de Desiod Kcea n2scut2 din
@rasinL eGc neKi;v
/4
. Nim@ele Meliai, .3ne ale acestor ar0ori r2.0oinici care se 3nal/2 ei 3n8i8i s-re cer
ca ni8te l2ncii, s3nt mereu asociate, 3n mit, @iin/elor su-ranaturale care 3ncarnea.2 -ersonaCul
r2.0oinicului" Al2turi de oamenii de 0ron. n2scu/i din @rasin se cuvine s2-l -omenim -e uria8ul Talos,
al c2rui tru- este cu totul din 0ron., -a.nic al #retei, 3n.estrat cu o invulnera0ilitate condi/ional2, ca
Ac6ile - 8i -e care doar vr2Cile *edeei l-ar -utea 0irui9 Talos e n2scut dintr-un @rasin" Tru-a
'igan/ilor, re-re.ent3nd, cum a dovedit-o $" Vian
Q!
, ti-ul unei con@rerii militare 8i care 0ene@icia.2 8i
ei tot de o invulnera0ilitate condi/ional2, se a@l2 3ntr-o leg2tur2 direct2 cu nim@ele Meliai. Teogonia
-oveste8te cum se nasc deodat2 uria8ii 8i 'igan/ii cu arme str2lucitoare =care s3nt de 0ron.>, /in3nd de
m3n2 lungile lor suli/i =care s3nt de @rasin> 8i, tot atunci, nim@ele numite KmelieneL
Q
, 3n Curul
leag2nului -runcului 7eus din #reta, #alima6 @ace s2 se adune, al2turi de #ure/ii dans3nd dansul
r2.0oinic 8i ciocnind armele de scuturi -entru a @ace s2 r2sune 0ron.ul, nim@ele !yktaiai Meliai, -e
care le nume8te, 3n e6i- semni@icativ, Mvpl=urcop er;pcu
R<
"
$rasinii, sau nim@ele @rasinilor, din care s-au n2scut oamenii
43
de 0ron., Coac2 un rol 8i 3n alte -ove8ti des-re oamenii -rimordiali" La Argos, P6oroneus, -rimul om
este co0or3tor dintr-o nim@2 melian2
R1
" La Te0a, Nio0e, maica -rimordial2, d2 na8tere celor 8a-te
*eliadai, des-re care -utem crede c2 re-re.int2, ca hetairai 8i ca so/ii, re-lica @eminin2 a -rimilor
02r0a/i indigeni
RM
" Aceste -ove8ti des-re auto6tonie se integrea.2, cel mai adesea, unui ansam0lu mitic
legat de @unc/ia f r2.0oinic2 8i care a-are ca o trans-unere a scenelor rituale mimate de o ceat2 de
tineri r2.0oinici 3narma/i" $" Vian a su0liniat aceste as-ecte 3n ca.ul 'igan/ilor care @ormea.2 - cum
s-unea ,o@ocle
RP
- R yrOyeiQ
<
%g arpci?o%, Ko8tirea n2scut2 din -2m3ntLA o o8tire care evoc2 imaginea
lancei amenin/2toare -e c3m-ie, H2y8v ire.t,;%, 8i a @or/ei s2l0atice, di9pei.o% Ria. ,e 8tie c2
arcadienii, ace8ti r2.0oinici cu suli/i 0une, cum 3i nume8te Iliada
R:
, ace8ti auto6toni hybristai, du-2
scoliastul dramei +rometeu al lui Esc6il
RQ
, -retindeau c2 se trag dintr-un tri0 de 'igan/i a c2rui
c2-etenie era Do-lodamos" )riginea mitic2 a te0anilor nu e di@erit2 de aceasta9 r2.0oinicii sem2na/i,
=partoi, din care s-au n2scut s3nt 8i ei ni8te gegeneis r2s2ri/i gata 3narma/i din -2m3nt 8i care, de-3ndat2,
au 3nce-ut s2 se lu-te unul 3m-otriva ceiuilalt" Povestea acestor spartoi, a acestor Ksem2na/iL, merit2
s2 @ie eBaminat2 mai 3ndea-roa-eA ea l2mure8te unele am2nunte din via/a 8i destinul oamenilor de
0ron." ACuns -e locul unde tre0uie s2 3ntemeie.e Te0a, #admos 38i trimite ni8te tovar28i s2 aduc2 a-2
de la @3nt3na lui Ares, -2.it2 de un 8ar-e
RR
" Acest 8ar-e, 3n@2/i8at c3nd ca un &egenes, c3nd ca un @iu al
lui Ares
R;
, ucide -e o8teniA eroul ucide monstrul" La s@atul .ei/ei Atena, el seam2n2 din/ii 0alaurului -e
o c3m-ie, pedion. 3n aceast2 c3m-ie 3ncol/esc 8i r2sar 3ntr-o cli-2 ni8te 02r0a/i adul/i, 3narma/i din ca-
-3n2-n -icioare, ni8te civbpt% epoirKoi. A0ia n2scu/i, ei se arunc2 3ntr-o lu-t2 -e via/2 8i -e moarteA 8i
-ier, ca 8i oamenii de 0ron., unul de m3na celuilalt, cu eBce-/ia a cinci su-ravie/uitori, str2mo8ii
aristocra/iei te0ane" Aceea8i sc6em2 ritual2 se reg2se8te, 3ntr-o @orm2 mai -recis2, 3n mitul lui Iason 3n
#olc6ida" 3ncercarea la care regele Aietes
3l su-une -e erou const2 3ntr-o ar2tur2 de un caracter cu totul a-arte9 el tre0uie s2 se duc2, nu de-arte
de ora8, 3ntr-un c3m- numit Kc3m-ul, pedion, lui AresL, s2 3nCuge doi tauri mon-struo8i cu co-itele de
0ron. 8i care vars2 @oc -e n2riA s2-i -un2 la -lug, s2-i @ac2 s2 trag2 o 0ra.d2 de -atru acriA s2 semene
a-oi din/ii 0alaurului, din care se vor na8te de-3ndat2 o co6ort2 de 'igan/i 3narma/i 8i lu-t3ndu-se 3ntre
ei
R!
" Datorit2 unei 02uturi vr2Cite dat2 de *edeea 8i care-l @ace momentan invulnera0il, in@u.3nd
tru-ului 8i armelor lui o -utere su-ranatural2, Iason iese trium@2tor din aceast2 -ro02 a aratului - ale
c2rei detalii su0linia.2 as-ectul strict militar al 3ncerc2rii9 ea se des@28oar2 3ntr-o c3m-ie 3n/elenit2,
3nc6inat2 lui (res< acolo se seam2n2, n locul roadelor !emetrei, din"ii balauruluiB Iason vine
3m0r2cat nu 3n ve8minte rustice, ci 3n cele de r2.0oi, cu -lato82 8i scut, cu casc2 8i cu lancea 3n m3n2A
3n @ine, el 38i @olose8te lancea -entru a m3na taurii, 3n c6i- de str2mutare" La s@3r8itul aratului, r2sar
&egeneis, ca 8i spartoi la Te0a, din -2m3nt" K#3m-ia - scria A-ollonios din R6odos - se um-le de
scuturi, de l2ncii 8i de coi@uri, a c2ror lucire aCunge -3n2 la cer d"""X" #um-li/ii 'igan/i str2lucesc ca o
constela/ie -e cerul ierniiL" 'ra/ie stratagemei lui Iason, care arunc2 3n miClocul lor un 0olovan uria8,
ei se n2-ustesc unul asu-ra celuilalt 8i se masacrea.2 reci-roc" Aceast2 ar2tur2, is-rav2 s-eci@ic
militar2, @2r2 rela/ie cu @ecunditatea solului 8i @2r2 e@ect asu-ra rodniciei acestuia, ne 3ng2duie -oate s2
3n/elegem o remarc2 a lui Desiod, al c2rei caracter -aradoBal a @ost adesea o0servat @2r2 a i se da vreo
eB-lica/ie satis@2c2toare" La versul 1:R, -oetul su0linia.2 c2 oamenii de 0ron. Knu m2n3nc2 -3ineL,
ceva mai 3ncolo, 3ns2, a@irm2 c2 Karmele lor erau de 0ron., de 0ron. le erau casele, cu 0ron.ul arauL
R
"
#ontradic/ia -are evident29 de ce s2 are, dac2Jnu m2n3nc2 -3inec Di@icultatea ar @i eliminat2 dac2 aratul
de 0ron., ca 8i cel al lui Iason, ar @i considerat ca un rit militar, nu ca o lucrare agricol2" ) atare
inter-retare se -oate 3ntemeia 8i -e o ultim2 analogie 3ntre oamenii de 0ron. 8i R2.0oinicii ,em2na/i,
@ii ai
44
:Q
?ra.dei, Ace8ti ,-artoi n2scu/i din -2m3nt a-ar/in, ca 8i oamenii de 0ron., neamului @rasinilorA 8i ei
s3nt eGc ii>ki;v. Ei -ot @i recunoscu/i, 3ntr-adev2r, @iindc2 -oart2 tatuat -e tru- un semn distinctiv al
neamului lor, semnul l2ncii
;<
A 8i acest semn 3i caracteri.ea.2 ca @iind r2.0oinici"
3ntre lance, atri0ut militar, 8i sce-tru, sim0ol regal, eBist2 o di@eren/2 de valoare 8i de -lan" 3n mod
normal, lancea e su-us2 sce-trului" Atunci c3nd aceast2 ierar6ie nu mai e res-ectat2, lancea eB-rim2
:ybris, a8a cum sce-trul eB-rim2 !ike. Pentru r2.0oinic, :ybris const2 3n a nu vrea s2 cunoasc2 dec3t
lancea, 3n a i se dedica cu totul" A8a se 3nt3m-l2 cu ^aineus, La-itul cu lancea, 3n.estrat - ca A6ile, ca
Talos, ca 'igan/ii, ca to/i cei care au trecut -rin ini/ierea r2.0oinic2 - cu o invulnera0ilitate
condi/ional2 =el nu -oate @i ucis dec3t 3ngro-at su0 -ietre>
;1
A ^aineus 8i-a 3n@i-t lancea 3n miClocul
-ie/ei -u0lice, 3i 3nc6in2 un cult 8i-i o0lig2 -e trec2tori s2-i aduc2 cinstiri demne de un .eu
;M
" Acela8i
este 8i ca.ul lui Part6eno-aios, 3ncarnare ti-ic2 a unei :ybris r2.0oinice9 el nu-8i venerea.2 dec3t
lancea, o cinste8te mai -resus dec3t -e .ei 8i Cur2 -e ea
;P
"
d$iic2 a l2ncii, 3nc6inat2 cu totul lui Ares 8i str2in2 cu totul doTrieniului Curidic 8i religios, stir-ea de
0ron. -roiectea.2 3n trecut c6i-ul r2.0oinicului cu voca/ia nemsurii, 3n m2sura 3n care nu vrea s2
recunoasc2 nimic din ce-i de-28e8te -ro-ria natur2" Dar violen/a strict @i.ic2, eBaltat2 3n @iin/a
r2.0oiului, nu -oate trece de -or/ile lumii de dincolo9 3n Dades, oamenii de 0ron. se 3m-r28tie ca un
@um 3n anonimatul mor/ii" Acela8i element de hybris r2.0oinic2 se reg2se8te, 3ntru-at2 3n 'igan/i, 3n
miturile de suveranitate care istorisesc lu-ta .eilor -entru -utere" Du-2 3n@r3ngerea Titanilor, victoria
asu-ra 'igan/ilor consacr2 su-rema/ia )lim-ienilor" Nemuritori, Titanii @useser2 eB-edia/i 3n lan/uri,
3n ad3ncurile -2m3ntului" ,oarta 'igan/ilorT e alta" DeCuc3ndu-le inviola0ilitatea, .eii 3i @ac s2 -iar2"
Pentru C ei, 3n@r3ngerea 3nseamn2 c2 nu vor avea -arte de -rivilegiul imortalit2/ii la care r3vneau
;:
" #a 8i
oamenii de 0ron., ei 3m-2rt28esc soarta comun2 a @iin/elor muritoare" Ierar6ia 7eus,
Titani, 'igan/i cores-unde succesiunii -rimelor trei v3rste 6esiodiceb
,tir-ea eroilor se de@ine8te -rin ra-ort la cea de 0ron., ca re-lica acesteia 3n aceea8i s@er2 @unc/ional2"
Eroii s3nt r2.0oinici9 -oart2 r2.0oi, mor 3n r2.0oi" :ybris a oamenilor de 0ron., 3n loc s2-i a-ro-ie -e
ace8tia de oamenii de argint, 3i des-2r/ea de ei" !ike a eroilor, dim-otriv2, 3n loc s2-i se-are -e ace8tia
de oamenii de 0ron., 3i une8te cu ei, o-un3ndu-i" ,tir-ea eroilor este, 3ntr-adev2r, numit2 biumo?>pov
nai apeiov, mai drea-t2 8i, 3n acela8i tim-, su-erioar2 su0 as-ect r2.0oinic
;Q
" !ike eroic2 se situea.2 -e
acela8i -lan militar ca 8i :ybris a oamenilor de 0ron." R2.0oinicului sortit -rin 3ns28i natura lui
3emsurii, i se o-une r2.0oinicul dre-t, cel care, recunosc3ndu-8i limitele, acce-t2 s2 se su-un2 ordinii
su-erioare a !rept"ii "JAceste dou2 @iguri antitetice ale r2.0oiului s3nt cele -e care Esc6il, 3n Cei
apte mpotriva ?ebei, le con@runt2 3n c6i- dramatic9 @iecare -oart2 e amenin/at2 de c3te un r2.0oinic
dominat de :ybris, s2l0atec 8i @reneticA asemeni unui 'igant, el -ro@erea.2 im-iet2/i sarcastice
3m-otriva .eilor suverani 8i a lui 7eusA la @iecare -oart2 i se o-une c3te un r2.0oinic Kmai dre-t 8i mai
curaCosL, a c2rui ardoare com0ativ2, tem-erat2 de sophrosyne, 8tie s2 res-ecte tot ce are o valoare
sacr2"
N3ntru-2ri ale r2.0oinicului dre-t, eroii, -rin gra/ia lui 7eus, s3nt trans-orta/i 3n insula $erici/ilor, unde
duc -entru eternitate o via/2 asem2n2toare celei a .eilor" 3n miturile de suveranitate, o categorie de
@iin/e su-ranaturale cores-und eBact stir-ei eroilor 8i se situea.2 3n ierar6ia agen/ilor divini -e locul
re.ervat r2.0oiului sluCitor al ordinii" Domnia )lim-ienilor -resu-unea o victorie asu-ra 'igan/ilor,
re-re.ent3nd @unc/ia r2.0oinic2" Dar suveranitatea nu se -oate dis-ensa de @or/29 sce-trul tre0uie s2 se
rea.eme -e lance" 7eus are nevoie, 3n -reaCma lui, de Mratos 8i de Nia, care nu-l -2r2sesc niciodat2,
niciodat2 nu se 3nde-2rtea.2 de el
;R
" Pentru a do03ndi 0iruin/a asu-ra Titanilor a tre0uit ca )lim-ienii
s2 recurg2 la @or/2 8i sa c6eme 3n aCutor -e KmilitariL" :ekatoncheires, care le aduc
:R
47
i.03nda, s3nt 3ntr-adev2r ni8te r2.0oinci 3ntru totul asem2n2tori cu 'igan/ii 8i cu oamenii de 0ron.9
avi.i de r2.0oaie, m3ndri de @or/a lor, ei 3ns-2im3nt2 -rin statur2 8i -rin @or/a nenum2ratelor lor 0ra/e
;;
"
Ei s3nt 3ntru-area 8i a Mratos, 8i a Nia. 3ntre Titani 8i )lim-ieni, lu-ta dura, -oveste8te Desiod
;!
, de
.ece ani deCaA incert2, victoria e.it2 3ntre cele dou2 ta0ere regale" Dar 'lia i-a revelat lui 7eus c2 va
o0/ine succesul dac2 va 8ti s2-8i asigure aCutorul DeZatonc6eirilor, a c2ror interven/ie va @i 6ot2r3toare"
7eus i.0ute8te s2-i aduc2 de -artea lui" 3naintea asaltului @inal, el le cere s2-8i v2deasc2 3n lu-t2,
3m-otriva Titanilor, cum-lita lor @or/2, iieySKriv C,ttGCN, 8i 0ra/ele lor ne3nvinse, B
a
JP
a
c ;S???$v%
4-
.
Dar le aminte8te 8i c2 nu tre0uie s2 uite niciodat2 K-rietenia cinstit2L -e care tre0uie s2 i-o
dovedeasc2
!<
" 3n numele @ra/ilor s2i, #ottos, numit -entru aceast2 3m-reCurare buiviiPv, r2s-unde
aduc3nd un omagiu su-eriorit2/ii lui 7eus 3n ce -rive8te g3ndul 8i 3n/ele-ciunea =;r-airi1ea, votOFa,
kmLp-poavuy9T
,
. El @2g2duie8te s2 lu-te 3m-otriva Titanilor ;revel voP mi t-Miippovi, fiovKiO Kcu
g3nd ne3ndu-lecat 8i voin/2 3n/elea-t2L
!M
" 3n acest e-isod, DeZatonc6eirii se situea.2 la anti-odul
oric2rei :yhris r2.0oinice" ,u-u8i lui 7eus, ei nu mai a-ar ca ni8te @iin/e ale orgoliului -urA virtutea
militar2 a acestor (pvKaMcg moroi (c;g, garda credincioas2 a lui 7eus, cum 3i nume8te Desiod
!P
, se
3nso/e8te de aci 3nainte cu isophrosyne. Pentru a le do03ndi s-riCinul 8i a le r2s-l2ti aCutorul, 7eus
acord2 DeZatonc6eirilor o @avoare care aminte8te de cea concedat2 stir-ei eroilor 8i care @ace din ei
ni8te Ksemi-.eiL, d2rui/i cu o via/2 @2r2 s@3r8it 3n Insulele $erici/ilor" 3n aCunul lu-tei decisive, el le
o@er2 DeZatonc6eirilor nectar 8i am0ro.ie, 6rana nemuririi, -rivilegiul eBclusiv al .eilor
!:
" 3i @ace ast@el
-2rta8i la statutul divin -e care nu-l -osedau 3nainteA le con@er2 nemurirea de-lin2 8i 3ntreag2 de care,
@2r2 3ndoial2, erau, ca 8i 'igan/ii, li-si/i -3n2 atunci
!Q
" 'eneroasa voin/2 a lui 7eus nu e li-sit2 de un
g3nd -olitic tainic9 @unc/ia r2.0oinic2, asociat2 de aici 3ncolo suveranit2/ii, se integrea.2 acesteia 3n loc
s2 i se mai o-un2" Domnia ordinii nu mai e amenin/at2 de nimic"
Ta0loul vie/ii omene8ti 3n v3rsta de @ier nu are cum s2 ne sur-rind2" Desiod l-a sc6i/at deCa 3n dou2
r3nduri, 3n introducerea 8i 3n conclu.ia mitului lui Prometeu" ?olile, 02tr3ne/ea 8i moarteaA ne8tiin/a cu
-rivire la ce va aduce a doua .i teama de viitorA eBisten/a Pandorei, @emeiaA nevoia de a trudiA tot at3tea
elemente, -entru noi dis-arate, dar a c2ror solidaritate com-une, -entru Desiod, un ta0lou unic" Tema
lui Prometeu 8i cea a Pandorei re-re.int2 cele dou2 com-onente ale uneia 8i aceleia8i istorii9 cea a
mi.eriei umane 3n v3rsta de @ier" Nevoia de a trudi lucr3nd -2m3ntul -entru a o0/ine 6rana 3nseamn2,
-entru om, 8i nevoia de a .2misli 3n 8i -rin @emeie, de a se na8te 8i de a muri, de a avea .i de .i griCa 8i
n2deCdea unui m3ine nesigur" ,tir-ea de @ier are o eBisten/2 am0igu2 8i am0ivalen/2" 7eus a vrut ca,
-entru ea, 0inele 8i r2ul s2 @ie nu doar amestecate, ci 8i solidare, indisocia0ile" Tocmai de aceea,
omului 3i e drag2 aceast2 via/2 ne@ericit2, cum o-3nconCoar2 cu dragostea lui -e Pandora, Kr2ul iu0itL,
-e care ironia .eilor a voit s2 i-l d2ruiasc2
!R
" Toate su@erin/ele -e care le 3ndur2 oamenii de @ier -
o0oseal2, mi.erie, 0oli, s-aime - au o o03r8ie -e care Desiod o indic2 lim-ede9 Pandora" Dac2 @emeia
n-ar @i ridicat ca-acul c6iu-ului 3n care @useser2 3nc6ise toate relele, oamenii ar @i continuat s2 tr2iasc2
la @el ca 3nainte, Kla ad2-ost de su@erin/2, de truda cea 63d2, de dureroasele 0oli care aduc moarteaL
!;
"
Dar relele s-au 3m-r28tiat -rin lumeA 8i totu8i" ,-eran/a mai d2inuie, c2ci via/a nu e cu totul sum0r2 8i
oamenii mai g2sesc 8i 0inele, amestecat -rintre rele
!!
" Pandora a-are ca sim0ol 8i eB-resie a acestei
vie/i amestecate 8i -line de contraste" MaKbv M$#M$' avr ;yadolo, a8a o de@ine8te Desiod9 Kun r2u
@rumos, reversul 0ineluiL
!
AT@lagel cum-lit instalat 3n miClocul muritorilor, dar 8i minune (thauma7,
3m-odo0it2 de .ei cu @armece atr2g2toare - stir-e 0lestemat2, -e care 02r0atul nu
-oate 3ndura, dar de care nici nu se -oate li-si - contrariul 02r0atului 8i totodat2 tovar28a lui"
4u0 du0lul ei as-ect, de @emeie 8i de glie
<
, Pandora
re
-re.int2 @unc/ia de @ecunditate, a8a cum se
mani@est2 ea 3n
48
:
v3rsta de @ier, 3n -roducerea 6ranei 8i 3n re-roducerea vie/ii" NF mai este acea a0unden/2 s-ontan2 care,
3n v3rsta de aur, s2 /38neasc2 din -2m3nt, -rin sim-la virtute a suveranit2/iX dre-te, @2r2 interven/ie
str2in2, vie/uitoare 8i 6rana lorA de ad 3nainte, 02r0atul s2de8te via/a 3n s3nul @emeii, tot a8a cun
agricultorul, trudind ogorul, @ace s2 3ncol/easc2 3n el gr3neleC )rice 0og2/ie do03ndit2 tre0uie s2 @ie
-l2tit2 cu un e@ort c6eltuN 3n sc6im0ul ei" Pentru stir-ea de @ier, -2m3ntul 8i @emeia s3nt 3 acela8i tim-
-rinci-ii de @ecunditate 8i @or/e ale distrugerii9 el e-ui.ea.2 energia masculin2 8i-i risi-esc truda,
Kusc3ndu-l @1rC @or/2, oric3t ar @i el de vigurosL
1
, d3ndu-l -rad2 02tr3ne/ii mor/ii, Kadun3nd 3n -3nteceL
road2 trudei lui
M
OT
Aruncat 3n acest univers am0iguu, agricultorul lui Desiod a9 de ales 3ntre dou2 atitudini care cores-und
celor dou2 >rH evocate la 3nce-utul -oemului" Lu-ta cea 0un2 este cea care,A st3rne8te s2 munceasc2,
cea care-l 3ndeamn2 s2 nu-8i -rea -e/easc2 truda -entru a-8i s-ori 0unurile" Ea -resu-une c2 el
recunoscut 8i a acce-tat legea cea as-r2 -e care se 3ntemeiaN via/a 3n v3rsta de @ier9 nu eBist2 @ericire,
nu eBist2 0og2/ie caE s2 nu @ie -l2tite dinainte cu o trud2 a-rig2" Pentru cel a c2i @unc/ie este aceea de a
se 3ngriCi de 6ran2, !ike const2 3ntr su-unere com-let2 @a/2 de o ordine -e care
1
nu el a creat-o, care 3i
este im-us2 dina@ar2" Pentru agricultor, res-ectul @a/2 !ike 3nseamn2 s2-8i 3nc6ine via/a muncii9 atunci
el este 3ndr de .eiA 6am0arul lui se um-le de gr3ne
P
" Pentru el, 0in de-28e8te r2ul"
#ealalt2 Lu-t2 este cea care, smulg3ndu-l -e agricultor de truda care 3i e sortit2, 3l st3rne8te s2 caute
0og2/ia nu - munc2, ci -rin violen/2, minciun2 8i nedre-tate" Aceast2 >i care s-ore8te r2.0oaiele 8i
cearta
:
, re-re.int2 interven/ia, lumea agricultorului, a -rinci-iului de :ybris legat de cel d doilea -lan,
de @unc/ia r2.0oinic2" Dar agricultorul r2.vrA 3m-otriva ordinii c2reia 3i este su-us nu devine totu8i -rin
a un r2.0oinic" Nem2sura lui nu e acea @renetic2 3n@l2c2rare a 3i 3nsu@le/e8te 8i-i arunc2 3n lu-t2 -e
'igan/i 8i -e oamenii
0ron." *ai a-roa-e de :ybris a oamenilor de argint, ea se de@ine8te negativ, -rin a0sen/a tuturor
acelor sentimente morale 8i religioaseL care reglementea.2, din voin/a .eilor, via/a oamenilor9 nici o
a@ec/iune -entru oas-ete, -entru -rieten ori @rateA nici oS recuno8tin/2 @a/2 de -2rin/iA nici un res-ect
@a/2 de Cur2minte, de dre-tate, de 0ine" Aceast2 :ybris nu cunoa8te teama @a/2 de .ei 8i nici -e cea -e
care la8ul tre0uie s-o nutreasc2 @a/2 de cel vitea.A ea este cea care-l 3m-inge -e nevolnic s2-l atace -e
02r0atul areion, cel vitea., 8i s2-l 0iruie, nu 3n lu-t2 drea-t2, ci -rin vor0e 3ntortoc6eate 8i -rin
Cur2minte str3m0e
Q
"
Imaginea agricultorului r2t2cit de :ybris, a8a cum o 3n@2/i8ea.2 v3rsta de @ier 3n declin, este 3n esen/2
cea a unei r2.vr2tiri 3m-otriva ordinii9 o lume -e dos, 3n care orice ierar6ie, orice regul2, orice valoare
este inversat2" #ontrastul cu imaginea agricultorului su-us !rept"ii, la 3nce-utul v3rstei de @ier, este
com-let" (nei vie/i amestecate, 3n care 0inele mai com-ensea.2 3nc2 r2ul, i se o-une un univers
negativ, de -riva/iuni, 3n care nu mai su0.ist2 dec3t de.ordinea 8i r2ul 3n stare -ur2"LG
Anali.a detaliat2 a mitului este ast@el 3n m2sur2 s2 con@irme 8i s2 -reci.e.e su0 toate as-ectele sc6ema
-e care de la 3nce-ut marile articula/ii ale teBtului -2reau s2 ni le im-un29 nu cinci v3rste
succed3ndu\se cronologic du-2 o ordine a dec2derii mai mult sau mai -u/in -rogresive, ci o
construc/ie cu trei etaCe, @iecare -alier divi.3ndu-se la r3ndu-i 3n c3te dou2 as-ecte onuse 8i
com-lementare" Aceast2 ar6itectur2 v3rstelor este 8i cea care
omene8ti 8i a lumii divine9 KtrecutulL, a8a cum este el com-us din strati@icarea v3rstelor, se structurea.2
du-2 modelul unei ierar6ii tem-orale de @unc/ii 8i de valori" $iecare -erec6e de v3rste este ast@el
de@init2 nu doar -rin locul ei 3n serie =-rimele dou2, cele dou2 urm2toare, ultimele dou2> ci 8i -rintr-o
calitate tem-oral2 anume, asociat2 ti-ului de activitate care 3i cores-
as-ecte o-use care reglea.2 ciclul -re.idea.2 organi.area societ2/ii
Q<
Q1
-unde, Aur 8i Argint s3nt v3rste ale unei vitalit2/i tinereA ?ron. I 8i Eroi9 o v3rst2 adult2, care ignor2 8i
tinere/ea, 8i 02tr3ne/eaA $ier9 o eBisten/2 care se degradea.2 de-a lungul unui tim-C 3m02tr3nit 8i u.at"
,2 eBamin2m mai 3ndea-roa-e as-ectele calitative aleX v3rstelor 8i semni@ica/ia -e care acestea o
3m0rac2 3n ra-ort cu celelalte elemente ale mitului" )amenii de aur 8i cei de argintX s3nt, deo-otriv2,
KtineriL, tot a8a cum s3nt deo-otriv2 @iin/d regale" Dar valoarea sim0olic2 a acestei tinere/i se
inversea.2 da la -rimii la cei de ai doilea9 din -o.itiv2, devine negativ2X )amenii de aur tr2iesc Kmereu
tineriL 3ntr-un tim- mereu nou 8i inaltera0il, @2r2 o0oseal2, @2r2 0oli, @2r2 02tr3ne/e 8i @2r2 da moarte
c6iar
R
, un tim- 3nc2 @oarte a-roa-e de cel al .eilorT Dim-otriv2, omul de argint re-re.int2 as-ectul
o-us al Kt3n2ruluiL9 nu a0sen/a senilit2/ii, ci -uerilitatea 3n sineX non-maturitatea" Vreme de o sut2 de
ani, el tr2ie8te 3n c6i- de pais, 3n @ustele mamei, f8eya vrimog, ca un -runc mare
;
" A#il ie8it din
co-il2rie, c3nd trece de -unctul crucial care marc6ea.2 metron hebes, -ragul adolescen/ei, el isc2 o mie
de ne0unii 8iC moare -e dat2
!
" ,e -oate s-une c2 3ntreaga lui via/2 sa m2rgine8te la o nes@3r8it2
co-il2rie 8i c2 hebe re-re.int2 -entrl el 3ns28i limita eBisten/ei" Ast@el 3nc3t nu are 3n nici un c6il -arte
de sophrosyne, care e -ro-rie v3rstei mature 8i -oate c6im s2 se asocie.e 3n mod s-ecial imaginii
02tr3nului, geron, o-ul celor tineri

A el nu cunoa8te nici starea celor care, -28inC dincolo de metron


hebes, @ormea.2 clasa de v3rst2 a e@e0iloiI hebontes sau kouroi, su-u8i disci-linei militare
1<
e"
Asu-ra duratei de via/2 a oamenilor de 0ron. 8i a eroilorX Desiod nu ne d2 nici o indica/ie" 4tim doar
c2 ei nu au tim- sa 3m02tr3neasc29 to/i mor 3n -lin2 lu-t2, 3n @loarea vie/ii" Des-3C co-il2ria lor, nici o
vor02" Putem considera c2, dac2 Desiod nu ne s-une nimic des-re ea, du-2 ce .20ovise at3ta asu-ra
celei I oamenilor de argint, aceasta 3nseamn2 c2 oamenii de 0ron. niJ nu au co-il2rie" 3n -oem, ei a-ar
dintr-o dat2 ca oameni 3n to$tl @irea, 3n de-lin2tatea @or/elor, 8i c2rora g3ndul nu le-a stJ
QM
niciodat2 la altceva dec3t la lucr2rile .eului Ares" E i.0itoare analogia cu miturile de auto6tonie, 3n
care &egeneis, /38nind din n2m3nt, se 3n@2/i8au nu ca ni8te co-ii a0ia n2scu/i 8i care urmau s2 mai
creasc2, ci asemeni unor adul/i gata @orma/iS gata 3narma/i c6iar, 8i -reg2ti/i de lu-t2, ni8te civbpc%
evoirKot,. #2ci activitatea r2.0oinic2, legat2 de o clas2 anume de v3rst2, o-une imaginea r2.0oinicului
8i celei a co-ilului, pais, 8i celei a 02tr3nului, geron. #u -rivire la 'igan/i, $" Vian a scris o @ra.2 care
se a-lic2, du-2 -2rerea noastr2, @oarte eBact oamenilor de 0ron. 8i eroilor9 KPrintre ei nu se a@l2 nici
02tr3ni, nici co-ii9 3nc2 de la na8tere, ei s3nt adul/i sau, mai eBact 3nc2, adolescen/i, a8a cum vor r2m3ne
-3n1 la moarte" EBisten/a lor este 3nc6is2 3n cadrul 3ngust al unei singure clase de v3rst2L
1<1
" 3ntreaga
via/2 a oamenilor de argint se des@28ura 3nainte de hebe. #ea a oamenilor de 0ron. 8i a eroilor 3nce-e
cu hebe. Nici unii, nici al/ii nu cunosc 02tr3ne/ea"
?2tr3ne/ea este cea care, dim-otriv2, con@er2 culoare -ro-rie tim-ului oamenilor de @ier9 via/a lor se
u.ea.2 3ntr-o 3m02tr3nire continu2" )steneli, trud2, 0oli, nelini8ti - toate relele care sleiesc mereu @iin/a
omeneasc2, -re@2c3nd-o, tre-tat, din co-il 3n t3n1r, din t3n2r 3n 01tr3n, din 02tr3n 3n cadavru" (n tim-
ec6ivoc 8i am0iguu, 3n care tineri 8i 02tr3ni, de-a valma, se amestec2 8i se im-lic2 unii -e ceilal/i, ca
0inele-r2ul 8i ca via/a-moartea, ca DiZe-DY0ris" Acestui tim- care 3l 3m02tr3ne8te -e t3n2r i se o-une, la
ca-2tul v3rstei de @ier, -ers-ectiva unui tim- cu totul 3m02tr3nit9 o .i va veni, dac2 ne l2s2m -rad2
3emsurii, c3nd va @i dis-2rut din via/a omeneasc2 tot ce e 3nc2 t3n2r, nou, viu 8i @rumos" )amenii se
vor na8te 02tr3ni, cu t3m-lele c2runte
1<M
" Tim-ului amestecurilor 3i va urma, o dat2 cu domnia unei
:ybris -ure, un tim- doar al 02tr3ne/ii 8i doar al mor/ii"
Ast@el, tr2s2turile care dau @iec2rei stir-e o tonalitate tem-oral2 anume se ordonea.2 du-2 aceea8i
sc6em2 tri-artit2 3n
c
Nre am considerat c2 se 3ncadrea.2 toate elementele mitului"
$ie c2-i vor0a de o @ilia/ie sau de o inven/ie inde-endent2,
QP
aceast2 sc6em2 aminte8te, 3n liniile ei @undamentale, sistemu tri-artit al @unc/iilor, a c2rui domina/ie
asu-ra g3ndirii religioasV a indo-euro-enilor a @ost demonstrat2 de '" Dum@eil
1<P
" Primu etaC al"
construc/iei mitice ela0orat de Desiod de@ine8te -lanuC suveranit2/ii, 3n care regele 38i eBercit2
activitatea Curidic2 8C religioas2A cel de al doilea - -lanul @unc/iei militare, 3n canC violen/a 0rutal2 a
r2.0oinicului im-une o domina/ie @2r2 norm al treilea, cel al @ecundit2/ii 8i al 6ranei indis-ensa0ile
vie/ii, dC care agricultorul r2s-unde cu deose0ire"
Aceast2 structur2 tri-artit2 @ormea.2 cadrul 3n care DesioV a reinter-retat mitul stir-elor metalice, 8i
care i-a 3ng2duit si integre.e, cu o coeren/2 -er@ect2, e-isodul eroilor" Ast@a restructurat2, nara/iunea
se integrea.2 ea 3ns28i 3ntr-un ansam0ll mitic mai Vast, -e care 3l evoc2, 3n @iecare dintre -2r/ile N
-rintr-un Coc, deo-otriv2 su-lu 8i riguros, de cores-onden/e toate nivelurile" $iindc2 re@lect2 un sistem
clari@icator dl valoare general2, istoria v3rstelor se 3ncarc2 de semni@icat multi-le9 3n acela8i tim- 3n
care narea.2 suita v3rstel umanit2/ii, ea sim0oli.ea.2 o serie de as-ecte @undamentale aii realului"
Dac2 traducem acest Coc de imagini 8i cores-ondent sim0olice 3n lim0aCul nostru conce-tual, le -utem
-re.enta s
1
@orma unui ta0el cu mai multe ru0rici, 3n care aceea8i structuri re-etat2 cu regularitate,
sta0ile8te ra-orturi analogice 3n/I di@eritele sectoare9 serii de stir-e, niveluri @unc/ionale, ti-uri ac/iuni
8i de agen/i, categorii de v3rst2, ierar6ie a societ2 umane, ierar6ie a -uterilor su-ranaturale, altele dec3t
theoi -@iecare dat2 di@eritele elemente im-licate se evoc2 unul -e al 8i 38i r2s-und"
Dac2 nara/iunea lui Desiod ilustrea.2, 3ntr-un mod cu to @ericit, acest sistem de cores-onden/e multi-le
8i de su-radet minare sim0olic2 ce caracteri.ea.2 activitatea mental2 3n mit, com-ort2 8i un element
nou" Tema se organi.e.2, 3ntr-adevA urm3nd o -ers-ectiv2 mani@est dic6otomic2, care domin2 e6 8i
structura tri-artit2 8i 3i tensionea.2 toate elementele 3n d direc/ii antagonice" Logica orient3nd
ar6itectura mitului, ean
-
articulea.2 di@eritele -lanuri, care reglementea.2 Cocul o-o.i/iilor 8i al a@init2/ilor, este tensiunea 3ntre
!ike 8i :ybris< ea nu se limitea.2 la a ordona construc/ia mitului 3n ansam0lul lui,
#
on@erindu-i
semni@ica/ia general2, ci con@er2 8i @iec2ruia dintre cele trei niveluri @unc/ionale, 3n registrul care 3i e
-ro-riu, acela8i as-ect de -olaritate" Aici re.id2 -ro@unda originalitate a lui Desiod, care @ace din el un
adev2rat re@ormator religios al c2rui accent 8i ins-ira/ie au -utut @i com-arate cu cele care 3i anim2 -e
unii -ro@e/i ai iudaismului"
De ce anume ocu-2 !ike acest loc central 3n -reocu-2rile lui Desiod 8i 3n universul lui religiosc De ce
a 3m0r2cat ea @orma unei .eit2/i -uternice, @iica lui 7eus, cinstit2 8i venerat2 de .eii olim-ienic
R2s-unsul nu /ine de anali.a structural2 a mitului, ci de o cercetare istoric2 menit2 s2 degaCe.e
-ro0lemele noi -e care trans@orm2rile vie/ii sociale, 3n -reaCma veacului al VD-lea, le-au -us 3n @a/a
micului cultivator 0eo/ian 8i care l-au 3ndemnat s2 reg3ndeasc2 materia vec6ilor mituri -entru a le
3nnoi sensul
m
. ) asemenea anc6et2 nu intr2 3n cadrul -re.entului studiu" Anali.a mitului -ermite totu8i
c3teva o0serva/ii care ne 3ng2duie s2 -reci.2m c3teva direc/ii de cercetare"
#onstat2m, 3ntr-adev2r, c2 @igura r2.0oinicului, s-re deose0ire de cele ale regelui 8i agricultorului, nu
mai are la Desiod dec3t o valoare strict mitic2" 3n lumea lui, -e care o 8i descrie, -rintre -ersonaCele
c2rora li se adresea.2, nu vedem s2 mai ai02 loc nici @unc/ia r2.0oinic2, nici r2.0oinicul a8a cum 3l
descrie mitul
1<Q
" Povestea lui Prometeu, cea a v3rstelor, -oemul 3n 3ntregul lui, /intesc s2-l edi@ice -e
Perses, mic agricultor 8i el, ca 8i @ratele s2u" Perses tre0uie s2 renun/e la :ybris, s2 se a-uce, 3n @ine, de
trea02 8i s2 nu-i mai caute lui Desiod -ricin2 4i certuri rele
1<R
" Dar aceast2 lec/ie a @ratelui c2tre @rate, a
/2ranului c2tre /2ran, 3i -rive8te 8i -e basileis, 3n m2sura 3n care ei s3nt cei datori s2 3m-ace con@lictele,
s2 ar0itre.e cu dre-tate -rocesele" Ei nu se a@l2 -e acela8i -lan cu Perses9 rolul lor nu
e
s2 munceasc2,
8i Desiod nu-i 3ndeamn2 s-o @ac2A ei tre0uie s2 res-ecte !ike, d3nd 6ot2r3ri dre-te" Desigur, e mare
distan/a
54
QQ
dintre imaginea mitic2 a ?unului ,uveran, st2-3n al @ertilit2/ii,A d2t2tor a toate 0og2/iile, 8i regii
Km3nc2tori de daruriL
1<;
cu care Desiod risc2 s2 ai02 de-a @ace =8i tocmai aceast2 distant eB-lic2, de
0un2 seam2, 3n -arte m2car, @a-tul c2 DiZe a .0urat 3n conce-/ia lui Desiod, de -e -2m3nt c2tre
ceruri>
1<!
A totu8i,T -oetul r2m3ne convins c2 @elul 3n care regii 38i 3nde-linesc @unc/iile Cudec2tore8ti
r2s-unde direct 3n lumea /2ranului, @avori-C .3nd sau, dim-otriv2, @2c3nd s2 se istoveasc2 a0unden/a de
road ale -2m3ntului
1<
" EBist2 a8adar 3ntre -rima 8i cea de a trei @unc/ie, 3ntre regi 8i /2rani, o coniven/2
deo-otriv2 mitic2 89 real2" Interesul lui Desiod se concentrea.2 tocmai asu-r -ro0lemelor care
-rivesc deo-otriv2 -rima 8i a treia @unc/ie care le -rivesc solidar
uo
" 3n acest sens, mesaCul lui are un
du0i as-ect9 este el 3nsu8i am0iguu, ca orice altceva 3n v3rsta de @ieri El se adresea.2 cultivatorului
Perses - 3n@runt3nd -2m3ntul ingrat, datoriile, @oamea 8i s2r2cia - -entru a-i -redica muncaC dar, dincolo
de Perses, se adresea.2 regilor care tr2iesc cu totul alt@el 3n ora8e, -etrec3ndu-8i vremea 3n Agora, 8i
care nu tre0uii s2 munceasc2" $iindc2 lumea lui Desiod, s-re deose0ire dJ v3rsta de aur, este o lume
amestecat2, 3n care coeBist2 al2turiT dar se o-un -rin @unc/ia lor, oamenii m2run/i 8i mai-marii lori cei
de r3nd, VQei`oi, 8i cei de neam, hadHoi
m
, agricultorii 8l regii" In acest univers discordant nu eBist2 alt2
m3ntuire deci !ike. Dac2 aceasta dis-are, totul se -r20u8e8te 3n 6aos" Da, 3ns2 e res-ectat2 8i de cei a
c2ror via/2 e ro0it2 trudei, 8i de ci care rostesc dre-tul, va @i mai mult 0ine dec3t r2uA se vor evi@l acele
su@erin/e care nu s3nt inerente condi/iei muritorilor"
4i care e locul, atunci, al activit2/ii r2.0oinicec 3n ta0loiC societ2/ii contem-orane -e care-l sc6i/ea.2
Desiod, ea nu ml re-re.int2 un nivel @unc/ional autentic, care s2 cores-und2 uni realit2/i umane de
@a-t" Ea nu mai are alt rol dec3t cel del Custi@ica, 3n -lan mitic, -re.en/a, 3n lumea regilor 8i a /2ranilol a
unui -rinci-iu ne@ast, a acelei :ybris, @actor de discordie 8i J certuri" Ea o@er2 un r2s-uns la ceea ce am
-utea numi, 3ntr-il voca0ular -rea modern, -ro0lema R2ului" 3ntr-adev2r, 3n LH
re.id2 di@eren/a 3ntre Dre-tatea 8i $ecunditatea care domnesc 3n v3rsta de aur 8i cele care se mani@est2
3n v3rsta de @ier, 3ntr-o lume a discordan/elorc 3n v3rsta de aur, Dre-tatea 8i ?el8ugul s3nt K-ureL, @2r2
contra-artid2" Dre-tatea se im-une de la sine9 @2r2 certuri ori -rocese -e care s2 le ordone.eA tot a8a,
@ecunditatea aduce KautomatL 0el8ugul, @2r2 s2 mai @ie nevoie de 3ntrecerea 3n lucrarea -2m3ntului"
V3rsta de aur ignor2 3n toate sensurile KvraC0aL, >ris. Dim-otriv2, Lu-ta de@ine8te modul de eBisten/2
al v3rstei $ierului sau, mai degra02, cele dou2 Lu-te, cea 0un2 8i cea rea" A8a 3nc3t !ike - @ie cea a
regelui, @ie cea a /2ranului, tre0uie s2 se eBercite 3ntotdeauna prin intermediul unei >ris. !ike regal2
const2 3n domolirea certurilor, 3n ar0itrarea con@lictelor -e care >ris cea rea le-a st3rnitA !ike a
agricultorului 3nseamn2 s2 @ac2 din Eris o virtute, de-las3nd lu-ta 8i 3ntrecerea de -e terenul r2.0oiului
-e cel al muncii c3m-ului unde, 3n loc s2 distrug2, ele construiesc, 3n loc s1 semene ruine - aduc
@ecundul 0el8ug"
Dar de unde vine >risU #are 3i e o03r8iac Indisolu0il asociat2 cu :ybris, lu-ta re-re.int2 3nsu8i du6ul
3ndeletnicirilor r2.0oiniceA ea eB-rim2 natura -ro@und2 a r2.0oiniculuiA e c6iar -rinci-iul acesteia,
care, K@2c3nd s2 s-oreasc2 r2.0oiul cel r2uL, domin2 @unc/ia a doua"
Povestea v3rstelor atest2 ast@el tot ceea ce o g3ndire mitic2 asemeni celei a lui Desiod -oate con/ine
-er@ect ela0orat 8i inovator 3n acela8i tim-" Desiod nu se limitea.2 la a reinter-reta mitul v3rstelor de
metal 3n termenii unei conce-/ii tri@unc/ionaleA el trans@orm2 3ns28i structura tri-artit2 8i, devalori.3nd
activitatea r2.0oinic2, o -re@ace, 3n -ers-ectiva religioas2 care 3i e -ro-rie, nu at3t 3ntr-un nivel
@unc/ional -rintre altele, c3t 3n i.vor al r2ului 8i al con@lictului 3n univers"
QR
N)TE
1" KRevue de lJDistoire des ReligionsL, 1R<, --" Ml-Q:"
M" Munci i Vile, M1P" Des-re locul 8i semni@ica/ia celor dou2 mituri 3n ansam0lul -oemelor, c@" Paul *A7)N, :esiode< *a
composition des ?ravait8 el des Wours, KRevue des Etudes AnciennesL, 1:, 11M, --" PM!-PQ;"
P" A8a se 3nt3m-l2 cu v3rsta de argint9 c@" versul 1:P"
:" #@" Rene ,#DAERER, # ):omme anti%ue et la structure du monde interieur d):omere ; =ocrate, Paris, 1Q!, --" ;;-!<"
Q" Munci i Vile, v" 1Q!"
R" Er]in R)DDE, +syche, trad" @r" de A" RAb*)ND, Paris, 1QP, --" ;Q-! =trad" rom" de *" Po-escu, Ed" *eridiane,
?ucure8ti, 1!Q>"
;" Victor ')LD,#D*IDT, ?heologia, KRevue des Etudes 'recEuesL, LgIII, 1Q<, --" PP-P"
!" #u -rivire la aceast2 clasi@icare, c@" A" DELATTE, >tudes sur la litterature pythagoricienne, Paris, 11Q, -" :!A V"
')LD,#D*IDT, G" c , --" P< 8i urm"
" V" ')LD,#D*IDT, l. c, -" P;, n"l"
1<" ,e admite de asemenea c2 mitul com-ort2 la origine trei sau -atru v3rste" #@" totu8i re.ervele lui P" *a.on, care crede
3ntr-o crea/ie cu totul original2 a lui Desiod, =G" c., -" PP>, 8i ale lui *" P" NIL,,)N, &eschichte der griechischen Ieligion,
I
M
, *unc6en 1QQ, -" RMM" Tema unei v3rste DS aur 8i cea a umanit2/ilor succesive distruse de .ei una c3te una -are 3n adev2r
de origine oriental2" 3n aceast2 -rivin/2, tre0uie urm2rit2 discu/ia 3nl *" J" '" 'RI$$ITD, 8iD" #" ?ALDRb, KJournal o@ t6e
DistorY o@ IdeasL, 1;, 1QR, --" 1<-l1 8i QPP-QQ:, 8i 1, 1Q!, --" l-P"
11. 3n ?fieogonia, genera/iile divine 8i miturile cosmogonice @ondea.2 organi.area cosmosuluiA ele eB-lic2 se-ararea
nivelurilor cosmice =lume celest2, su0teran2, terestr2>, re-arti/ia 8i ec6ili0rul di@eritelor elemente care
com-un universul"
1%. V3rstele nu se deose0esc doar -rintr-o longevitate mai mare sau mai mic2A calitatea lor tem-oral2, ritmul de scurgere a
tim-ului, orientareaN @luBului s2u nu s3nt acelea8iA c@" infra, -" QM sE"
1P" #@" $riedric6 ,)L*,EN, :esiod and (eschylus, Ne]-borZ, 1:J
-" !P, n" M;"
1:" PLAT)N, +oliticul, MR c 8i urm" *ai multe tr2s2turi ale mitului din
acest dialog amintesc de cel al v3rstelor" h
1Q" Munci i Vile, 1;Q"
1R" 3n -o@ida o-iniei lui $" ,)L*,EN, care scrie9 KT6e t6ird generatioC """ 6as traveled muc6 @art6er on t6e road o@ hybris
t6an t6e secondL (( treia vrst ... a mers mult mai departe pe drumul ctre 6Y0ris dect cea de 1
Q!
doua< N" tr">A cu toat2 trimiterea la v" 1:P- 1:;, aceast2 a@irma/ie nu e sus/inut2 de nimic"
1&. #@" Munci i Vile, 1P: 8i urm" 8i 1:Q-l:R"
1!" *bid., 1%&'
1" *bid., 1Q!"
M<" *bid., 1::"
%1. Ed" *EbER a o0servat eBact rela/ia 3ntre v3rsta de aur 8i cea de argint -e de-o -arte, cea de 0ron. 8i cea a eroilor -e de-
alt2 -arte" El a inter-retat 3ns2 aceast2 rela/ie 3n sensul unei @ilia/ii9 3n -rimul ca. degenerescent2, 3n al doilea - ra@inareA c@"
:esiods >rga und das &edicht von denfiinf Menschengeschlechtern, Melanges Cari Iobert, ?erlin, 11<, --" 1Pl-lRQ"
%%. #@" 1MP 8i 1:19
MP" *bid., 1Q:,v
M:" ,imetria 3ntre destinul -ostum al oamenilor de 0ron. 8i cel al eroilor nu e mai -u/in marcat2 dec3t cea 3ntre soarta
oamenilor de aur 8i cea a celor de argint" )amenii de 0ron. dis-ar 3n moarte, @2r2 a l2sa vreun nume 3n urm2A eroii continu2
s2 tr2iasc2 3n insula $erici/ilor, 8i numele lor, cele0rate de -oe/i, d2inuie -entru vecie 3n memoria oamenilor" Primii se -ierd
3n Noa-te 8i (itareA ceilal/i a-ar/in t2r3mului Luminii 8i al *emoriei =c@" PINDAR, $limpica M
a
, 1< 8i urm">
MQ" Er]in R)DDE, op. cit., -" !!"
MR" #@" Munci i Vile, 1!:9 nimic nu va mai @i asemenea celor din trecut, ut ?$ n;po" Pep.
M;" *bid., 11"
M!" *bid., 11!- 11A de notat eB-resia av?otiSrr7.
M" Acest ta0lou al v3rstei de @ier, v" 1;R-l;!, tre0uie com-arat cu cel -e care 3l 3n@2/i8ea.2 mitul lui Prometeu, v" :M-:! 8i :-
1<Q"
P<" #@" $" DA(*A,, #a valeur de 'or dans la pensee egyptienne, KRevue de lJDistoire des ReligionsL, 1:, 1QR, --" l- 1!A
Elena #A,,IN, #e 5pesant d)or6, KRivista degli ,tudi )rientaliL, PM, 1Q;, --" P-l1" #u -rivire la cores-onden/a 3ntre aur,
soare 8i rege, c@" PINDAR, $limpica ,, 1 8i urm"
P1" PLAT)N, Iepublica, :1P c 8i urm"
PM" Munci i Vile, 111"
PP" PA(,ANIA,, R, M<, 1"
P:" Munci i Vile, 1MR"
PQ" *bid., 1MP" #@" #ALLI*A#D),, *mn ctre Veus, ; - !19 regii de la 7eus -urcedA ei au @ost investi/i de 7eus ca
K-2.itori ai cet2/ilorLA la PLAT)N (Iepublica, :1P c 8i urm">, oamenii de aur, crea/i -entru a conduce, se numesc
JQvHaMeR. Termenul de K-2.itor, -a.nicL, se a-lic2 la PLAT)N c3nd categoria guvernan/ilor 3n 3ntregul ei, c3nd, mai
s-eciali.at,
Q
celor care 3nde-linesc @unc/ia r2.0oinic2" Aceast2 s-eciali.are e lesne de 3n/eles9 regii s3nt VGWv`a^a, c3t2 vreme veg6ea.2
asu-ra neamului lor 3n numele lui 7eusA r2.0oinicii 3nde-linesc, 3n numele regelui, aceea8i @unc/ie"
PR" Munci i Vile, 1MR" Demonii e-ic6tonieni, lega/i de @unc/ia regal2, asum2 aici un rol care a-ar/ine 3ndeo08te divinit2/ilor
@eminine, cum s3nt #6aritele" )r, aceste divinit2/i de care de-inde @ertilitatea, sau, dim-otriv2, sterilitatea -2m3ntului, s3nt
@oarte am0ivalen/e" In i-osta.a lor Kal02L, ele se mani@est2 3n calitate de #6ariteA 3n cea Kneagr2L - ca ErinYi =c@", 3n a@ar2 c6iar
de >umenidele lui Esc6il, PA(,ANIA,, VIII, P:, 1 8i urm">" Aceea8i am0iguitate s-ar -utea reg2si 3n ra-ortul dintre demonii
e-ic6tonieni 8i cei 6i-oc6tonieni" Ei ar traduce ast@el cele dou2 as-ecte, -o.itiv 8i negativ, ale ac/iunii regelui asu-ra
@ertilit2/ii -2m3ntului" $or/ele susce-ti0ile de a s-ori sau de a 3m-iedica @ecunditatea se mani@est2 -e dou2 -lanuri9 la nivelul
celei de a treia @unc/ii, cum e 8i @iresc, -rin divinit2/i @eminine, dar 8i la nivelul -rimei @unc/ii, 3n m2sura 3n care aceasta o
in@luen/ea.2 -e cea de-a treia, de data aceasta 3ns2 su0 @orma unor demoni masculini"
P;" Munci i Vile, 11M"
P!" ?neogonia, 1"
P" Munci i Vile, 11: 8i urm"A MMQ 8i urm"
:<" *bid., MP! 8i urm" - Aceea8i tem2 3n *liada, gVI, P!R" Des-re ra-ortul 3ntre 7eus, skeptron 8i regii Kcare 3m-art
dre-tateaL, c@" *liada, m MP:A Ig, !"
:1" #@" DIPP)NAg, @r" P! =)" *A,,)N> i P:-PQ =DIEDL>9 K7eud -2rinte, rege al .eilor (?*K=' ir;KXiv7, de ce nu mi-ai dat
aur, rege al argintuluiT (;pyvpov Tr1gGBiiN>cL
:M" Munci i Vile, 1P:"
:P" Re@erindu-se la un curs al lui '" D(*E7IL la Ecole de8i Dautes-Etudes, 1:R - 1:;, $" VIAN scrie 3ntr-o
not2 re@eritoare la a douJ v3rst2 6esiodic29 KAceasta se caracteri.ea.2 -rintr-o nem2sur2 8i o im-ietat2 -rivite din -unct de
vedere teologic, nu militarL (#a &uerre des &eants. #e Mythe avani l)epo%ue hellenisti%ue, Paris, 1QM, -" 1!P, n" M>"
::" Munci i Vile, MQ1"
:Q" #@" Paul *A7)N, loc. cit., -" PP n" P"
:R" ?lieogonia, M<A c@" Munci i Vile, 1P: 8i ?heogonia, ;1"
:;" *bid., !!l-!!QA AP)LL)D)R, Niblioteca, 11,1"
:!" (3. tr.H Ksu0 -2m3ntL> ?heogonia, ;1;A c@" 8i R;"
:" Munci i Vile, 1::-l:R"
Q<" *bid., 1:R-l:;"
Q1" (3. ir. Kde 0ron.L>" #@" de eBem-lu *liada VII, 1:R"
QM" *liada, II, Q;!A $diseea, ggIV, :R;"
QP" *liada, gg, 1QRA E(RIPIDE, 1enicienele, 11<"
()
Q:" *liada, gIg, PRM"
QQ" Aceast2 K-ano-lieL se reg2se8te 8i 3n palladion, 8i 3n tropaion. (3.)tr.< nattadion< statuia -rotectoare a citadelei - troiene la
Domer - re-re.ent3nd o divinitate 3narmat2A tropaion< tro@eu, la origine gr2mad2 de arme de care 3nving2torii 3i des-oaie -e
3nvin8i>"
QR" *bid., gVI, :<A gIg, PR1 8iP<A ggII, MMQA (nthologiapalatina, VI, Qc- c@" DE,b#DI),9 fiekia.i =@rasin>, @ie dopar,
ar0ori, @ie H;y8L8, l2ncii"
Q;" Munci i Vile, 1:Q"
Q!" $rancis VIAN, op. cit., mai ales --" M!< 8i urm"
Q" ?heogonia, 1!Q-l!;"
R<" #ALLI*A#D),, *mn ctre Veus, (l. (3. tr.< Ktovar28ele #orY-0an/ilorL>"
R1" #LE*EN, din AleBandria, =tromata, I, M1"
RM" ,c6olie la E(RIPIDE, 1enicienele, 1Q"
RP" ?rachinienele, 1<Q!-l<Q"
R:" *liada, II, R<: 8i R11A VII, 1P:"
RQ" ,c6olie la E,#DIL, +rometeu, :P! (3. tr.< Kn2scu/ii din -2m3nt, -lini de nem2sur2L>"
RR" AP)LL)D)R, Niblioteca, III, :, 1"
R;" E(RIPIDE, 1enicienele, P1 8i PQA PA(,ANIA,, Ig, 1<, 1"
R!" AP)LL)D)R, I, , MPA AP)LL)NI), din Rodos, (rgonauticele, III, :<1 8i urm", 1<MR 8i urm"
R" Munci i Vile, 1Q<-lQ1A nu -are -osi0il s2 3n/elegem - cum au @acut-o unii - c2 lucrau 0ron.ul" #@" #6arles ^ERENbI, #a
Mythologie des &recs, Paris, 1QM, -" MMQ"
;<" ARI,T)TEL, +oetica, 1R, 1:Q: ? MMA PL(TARD, !espre 0bava r0bunrii 0eilor, MR!A DI)N
#DRb,),T)*(L, IV, MPA I(LIAN, !iscursuri, II, !1 c.
;1" AP)LL)NI), din Rodos, (rgonauticele, I, Q;-R:A AP)LL)D)R, >pitome, I, MM"
;M" ,c6olie la *liada, I, MR:, 8i la AP)LL)NI), din Rodos, (rgonauticele, 1, Q;"
;P" E,#DIL, Cei apte..., QM 8i urm" ,2 o0serv2m c2 r2.0oinicul -oart2 un nume evoc3nd @ecioara, parthenos. ^aineus 38i
do03ndise invulnera0ilitatea o dat2 cu sc6im0area de seB, Ac6ile, r2.0oinic invulnera0il cu eBce-/ia c2lc3iului, crescuse 3n
miClocul @etelor, 3m0r2cat ca o @at2" Ini/ierile r2.0oinice com-ort2 travestiri seBuale"
;:" 4tim c2 'e a 3ncercat s2 do03ndeasc2 -entru 'igan/i un pharmakon,
u
n leac de nemurire, care ar @i tre0uit s2-i -un2 la
ad2-ost de loviturile lui Deracles 8i ale .eilor9 AP)LL)D)R, 1,R,1"
;Q" Munci i Vile, 1Q!"
(1
;R" ?lieogonia, P!Q 8i urm" ,2 not2m -aralelismul eBact 3ntre e-isodul DeZatonc6eirilor 8i cel cu ^ratos 8i ?ia" #a 8i
DeZatonc6eirii, ^ratos 8i ?ia trec, 3n momentul decisiv, de -artea lui 7eus 8i 3m-otriva Titanilor" Victoria )lim-ienilor e
ast@el asigurat2, iar ^ratos 8i ?ia, ca 8i DeZatonc6eirii, o0/in dre-t r2s-lat2 K-rivilegiiL -e care nu le aveau -3n2 atunci"
;;" ,2 com-ar2m ?lieogonia, 1: 8i urm", cu Munci i Vile, 1:Q 8i urm"
;!" ?lieogonia, R1;-RR:"
;" *bid., R:"
!<" *bid., RQ1"
!1" *bid., RQR-RQ!"
!M" *bid., RR1"
!P" *bid., ;PQ"
!:" *bid., RP-R:<"
!Q" 3ntre mortalitatea Ke@emerilorL 8i nemurirea .eilor, eBist2 de 0unA seam2 tre-te intermediare9 mai ales @iin/ele numite
macrobioi =KlongeviviiL>,T 3ntre care tre0uie s2 num2r2m Nim@ele - cum s3nt Meliai - sau 'igan/ii"
!R" Munci i Vile, Q; - Q!"
!;" *bid., < 8i urm"
!!" *bid., 1;"
!" ?lieogonia, Q!Q"
<" Pandora e numele unei divinit2/i a -2m3ntului 8i a @ecundit2/ii" #a 8i du0letul ei, (nesidora, ea e re-re.entat2 3n arta
@igurativ2 ca ie8ind di9 -2m3nt, con@orm cu tema anodos-uhii unei @or/e 6toniene 8i agrare"
1" Munci i Vile, ;<Q"
M" ?lieogonia, Q"
P" Munci i Vile, P<"
:" *bid., 1:"
Q" *bid., 1P-l:"
R" *bid., 11P 8i urm" ,@3r8itul lor nu seam2n2 at3t cu moartea, c3t ci somnul" $iii No-/ii, T6anatos =moartea> 8i DY-nos
=somnul> s3nt gemeni, dA ni8te gemeni 3n o-o.i/ie com-lementar29 c@" ?lieogonia, ;RP 8i urm" DY-noi e lin 8i 0l3nd cu
oameniiA T6anatos, are o inim2 de @ier 8i un su@let nemilos"
;" Munci i Vile, 1P<-lP1"
!" *bid., 1PM-lPP"
" #u -rivire la as-ectul -o.itiv al e-itetului K02tr3nL, sinonim 3n/ele-ciunea 8i ec6itatea, c@" ?lieogonia, MP:-MPR"
1<<" #@" gEN)$)N, =tatul #acedemonienilor, IV, 19 Licurg s-a ocu 3n c6i- s-ecial de hebontes, care s3nt Mouroi.
1<1" $rancis VIAN, op. cit., -" M!<"
1)%. Munci i Vile, 1!1"
1<P" 'eorges D(*E7IL, c2ruia i-am comunicat acest articol 3n m1nu-
(%
scris, ne atrage aten/ia c2 a sugerat el 3nsu8i, 3n Wupiter, Mar, Yuirinus,
Paris, 1:1, o inter-retare tri@unc/ional2 a mitului v3rstelor" Iat2 ce scria el9
s-ar -2rea c2, asemeni mitului indian cores-un.2tor, mitul v3rstelor, la
Desiod, asocia.2 @iec2rei v3rste, sau, mai eBact, celor trei V-erec6i de
v3rste 4S -rin care omenirea se regenerea.2 doar -entru a se degrada, o
conce-/ie -N@unc/ional2NH - religie, r2.0oi, munc2 - a variet2/ii s-ecieiL"
(lterior, D(*E7IL avea s2 acce-te ca satis@2c2toare inter-retarea -ro-us2
de Victor ')LD-,#D*IDT =c@" '" D(*E7IL, ?riades de calamites et
triades de delits valeur fonctionnelles che0 *es peuples indo-europeens,
LatomusL, gIV, 1QQ, -" ; n" P>" Ne-a s-us 3ns2 c2 studiul de @a/2 3i -2rea
de natur2 a con@irma valoarea i-ote.ei sale ini/iale"
1)*. #@" Edouard jTLL, (u8 origines du regime foncier grec. :omere, iiesiode et l)arriere-plan mycenien, KRevue des
Etudes AnciennesL, Q, 1Q;, -- Q _ Q<" ,tudiul o@er2 indica/ii sugestive cu -rivire la modi@ic2rile statutului @unciar -e care le
atest2 o-era lui Desiod =-artaCul succesoral, @2r3mi/area -ro-riet2/ilor, @orme de cesiune a lotului, kleros, datorii 8i crean/e,
-rocesul de de-osedare a micilor -ro-rietari, aca-ararea -2m3nturilor @2r2 -ro-rietar de c2tre cei -uternici>" Louis 'ERNET
nota, concomitent cu noua utili.are a termenului P2HiLB, desemn3nd o societate deCa structurat2, trans@ormarea @unc/iei
Cudiciare, care este vi.i0il2 de la Domer la Desiod (Iecherches sur le developpement de la pensee 9uridi%ue et morale en
&rece, Paris, 11;, --" 1:-lQ>"
1<Q" Este cunoscut rolul -e care 3l Coac2, la originile #et2/ii, dis-ari/ia r2.0oinicului 3n calitate de categorie social2 a-arte 8i
ca ti- de om 3ncarn3nd virtu/i s-eci@ice" Trans@ormarea r2.0oinicului din e-o-ee 3n 6o-lit, -edestra8 lu-t3nd 3n @orma/ie
str3ns2, nu marc6ea.2 doar o revolu/ie a te6nicii militareA ea traduce, -e -lan social, religios 8i -si6ologic, o muta/ie decisiv2"
#@" mai ales Denri JEAN*AIRE, Couroi et Couretes, Lille, 1P, --" 11Q 8i urm"
1<R" Des-re litigiul dintre cei doi @ra/i, materia 8i vicisitudinile -rocesului, c@" ?" A" VAN 'R)NIN'EN, :esiode et +erses,
Amsterdam, 1Q;"
1)&. Munci i Vile, MR:"
1<!" Louis 'ERNET scria9 K,-re deose0ire de /)*M*O 6omeric2, mai omogen2, =ky 6esiodic2 este multi-l2 8i contradictorie
@iindc2 r2s-unde unei st2ri noi - unei st2ri critice a societ2/ii9 .iMr9 - cutum2 -oate @i c3teodat2 @or/a care domin2 asu-ra
dre-tului =1!, 1M>A .)t8ri - sentin/2 e adesea socotit2 nedrea-t2 =P, M1, MM1, MRM, MR:A c@" MQ:, MR, M;1>" Acestor dou2
@orme de dint7 li se o-un SUrO divin2 =M1 - MM< 8i MQ! 8i urm">i 3n cele dou2 -asaCe, 1]oC este antite.a @ormal2 a di@eritelor
2ucai L" Zop. cit., -" 1R>" #@" 8i o0serva/iile autorului des-re divini.area no/iunii de ()*SUY la Desiod" -" ;Q"
1<" Munci i Vile, MP! 8i urm"
11<" Aceast2 solidaritate se v2de8te de-lin 3n aceea -arte a -oemului lui
(+
AR&T), 3n care autorul reia, du-2 Desiod, -ovestea v3rCstelor de metal"l Domnia Dre-t2/ii, !ike, a-are aici inse-ara0il2 de
activitatea agricol2TT )amenii de aur ignor2 discordia 8i lu-ta acestora, K0oulC -lugul 8i Dikm 3ns28i, d2t2toare de avu/ie
legitim2, le d2ruiesc totul din 0el8ugL" )amenii de 0ron., 3n tim-ul c6iar 3n care @2uresc sa0ia r2.0oiului 8i a clrimei, ucid
#ou, deCug (1enomenele, 11< 8i urm">"
111. Munci i Vile, M1:, unde o-o.i/ia e clar marcat2"
*itul 6esiodic alv3rstelor" Des-re o not2 critic2
1
3n nota sa, >ssai de mise au ppint, des-re mitul 6esiodic al v3rstelor, J" De@radas a su-us unei critici
am2nun/ite inter-retarea -ro-us2 de mine, -e urmele lui '" Dume.il, -entru teBtul din Munci i Vile
A
.
Anali.a sa 3l conduce la res-ingerea integral2 a conclu.iilor la care aCunsesem, 8i care s-ar 3ntemeia,
du-2 el, -e o sim-li@icare sistematic2 a datelor -ovestirii 8i -e o lectur2 su-er@icial2" )0iec/iile sale se
-re.int2 ast@el9
1, Prin Ksu0stituirea unei sc6eme structurale 3n locul celei cronologiceL, a8 @i negliCat as-ectele
tem-orare ale -ovestirii lui Desiod -3n2-ntr-at3t 3nc3t s2 -retind c2 v3rstele nu se succed 3n tim-" Du-2
mine, scrie De@radas, mitul Kar gru-a, dou2 c3te dou2, v3rste care nu se succed, 8i care nu ar @i altceva
dec3t trans-unerea celor trei @unc/ii @undamentale ale societ2/ii indo-euro-eneL" )r Desiod, o0serv2
autorul criticii, a avut griC2 s2 -reci.e.e c2 a doua v3rst2 a @ost creat2 -mai t3r.iu dec3t -rima,
p#e?$?uo$ev =v" 1M;>, c2 a treia nu a a-2rut dec3t du-2 dis-ari/ia celei de a doua, iar a -atra - du-2
dis-ari/ia celei de a treiaA a cincea, 3n @ine, e introdus2 -rin adver0ul e-iretra =v"1;:>" Avem deci de-a
@ace @2r2 3ndoial2 cu o serie diacronic2"
M" ,e sus/ine 3ndeo08te c2, 3n a@ara v3rstei eroilor, @iecare v3rst2 e in@erioar2 celei care o -reced2"
A@irm3nd c2 nimic de acest @el nu a-are 3n teBt 3n leg2tur2 cu v3rst2 de 0ron.
RQ
com-arat2 cu cea de argint, c2 v3rsta de 0ron. e 3n@2/i8at2 ci
@iind Knicicum asemeneaL, 8i nu in@erioar2 v3rstei de argint, as
@i su0stituit o Kdi@eren/2 de structur2L Kdi@eren/ei de calitateLT
3ncerc3nd ast@el s2 sta0ilesc te.a con@orm c2reia K3n realitateT
mitul nu ar eB-rima o idee de dec2dere 3n tim-L" )r, notea.2
J" De@radas, de la v3rsta de aur la cea de @ier eBist2 o inconl
testa0il2 degradareA aceasta nu e 3ntreru-t2 -entru o cli-2 dec3C
de v3rsta eroilor, marc2 a unei inser/ii t3r.ii 3n teBt" Dac2 J
adev2rat c2 teBtul insist2 mai des asu-ra di@eren/ei 3ntre v3rsta
de 0ron. 8i cea de argint, nu e mai -u/in evident c2, 3n toatC
clasi@ic2rile re@eritoare la metale, 0ron.ul e cu mult in@erioN
argintului" De altminteri, destinul -ostum al oamenilor d
argint, -romova/i ca K@erici/i ai In@ernuluiL =GBam
vno8donoi.7 denot2 su-erioritatea lor asu-ra oamenilor de 0ron.
care devin -e lumea cealalt2 norodul anonim al mor/ilor da
Dades" E nevoie a8adar, conc6ide criticul nostru, de -rea mult
su0tilitate -entru a -retinde c2 dec2derea stagnea.2 la aceast
v3rsta"
P" Ar eBista ceva 3nc2 8i mai grav9 doar din nevoia d simetrie a8 @i desco-erit sau inventat, -e urmele
lui Dume.il, i a 8asea v3rsta care s2 r2s-und2 v3rstei de @ier al c2rei contemi -oran este Desiod"
Niciodat2 Desiod - o0serva J" De@radas, nH a vor0it de o a 8asea v3rstaA el a imaginat doar o deterioran
-rogresiv2 conduc3nd v3rsta de @ier c2tre moarte, care se v -roduce 3n cli-a 3n care oamenii se vor
na8te cu -2rul c2runt Nu eBist2 deci trei cu-luri de v3rste care s2 cores-und2 celi trei @unc/ii indo-
euro-ene" *itul va @i com-ortat la origine doa -atru v3rste metalice, de valoare regulat descresc2toare"
Desi@W a inserat o a cincea v3rsti, cea a eroilor, @2r2 cores-ondeS metalicA aceasta e v3rsta care -ertur02
succesiunea normal 3ntreru-3nd momentan -rocesul -rogresiv de dec2dere"
:" 3n @ine, un ultim -unct9 Desiod, care tr2ie8te 3n miCloc oamenilor celei de a cincea v3rste, eB-rim2
regretul de a nu murit mai devreme sau de a nu se @i n2scut mai t3r.iu" Remar de ne3n/eles, o0servam
eu, 3n -ers-ectiva unui tim- um
constant 3nclinat s-re mai r2u, dar care se l2mure8te dac2 admitem c2 seria v3rstelor com-une, ca
succesiunea anotim-urilor, un ciclu care se -oate relua" KAr tre0ui 3n @a-t s2 @i @ost deCa cunoscute
doctrinele or@ice 8i ecourile -e care Platon ni le-a transmis des-re eterna re3ntoarcere -entru a -utea
3ntemeia -e aceast2 sim-l2 remarc2 o conce-/ie ciclic2 a tim-ului" Nimic 3n o-era lui Desiod nu
3ng2duie o asemenea eBtra-olare"L #are ar @i, atunci, du-2 De@radas, semni@ica/ia @ormulei 6esiodicec
A8a cum o indica P" *a.on, ea ar avea un sens cu totul 0analA nu ar im-lica vreo re@erire -recis2 nici
la o stare anterioar2, nici la o stare -osterioar2 clar de@inite, ci ar @i doar un @el de a s-une c2 Desiod ar
@i -re@erat s2 tr2iasc2 n orice alt vreme, numai 3n a lui - nu" Aici, J" De@radas adaug2 c3teva
considera/ii -ersonale des-re ceea ce el nume8te Kem-irismulL lui Desiod" Poetul nu are un sistem 0ine
-reci.at" El nu a e.itat s2 -lase.e 3n seria v3rstelor -e eroii e-o-eii, s2 3ntreru-2 -rocesul de dec2dereA
nimic nu se o-une, din -unctul lui de vedere, ca nici viitorul s2 nu @ie at3t de sum0ru ca -re.entul" At3t
e el de de-arte de a -revedea o a 8asea v3rsta, mai rea c6iar dec3t cea a @ieruluiT
Acestea s3nt, 3ntr-un re.umat -e c3t de @idel ne-a @ost cu -utin/2, cele -atru serii de argumente -rin care
J" De@radas 3n/elege s2 distrug2 o inter-retare 3n care vede Ko str2lucit2 tentativ2 @2r2 nici un temeiL"
Vreau s2 r2s-und am2nun/it acestor o0iec/ii, nu dintr-o 3nclina/ie -olemic2 sau @iindc2 a8 sim/i nevoia
s2 m2 Custi@ic" J" De@radas are dre-tate 3ntr-o -rivin/29 de.0aterea este cu adev2rat im-ortant2" Dincolo
de mitul v3rstelor, ea -une -ro0leme generale de metod2 8i angaCea.2 3ntreaga inter-retare a unei o-ere
ca aceea a lui Desiod" #um s2 a0ord2m scrierile celui mai vec6i -oet teolog al 'reciei, ce lectur2 e
-ro-rie desci@r2rii mesaCului sau cum s-er2m s2 sur-rindem, cu aCutorul teBtelor, organi.area unei
g3ndiri religioase al c2rei ar6aism -oate deruta 3n/elegerea secolului nostruc
#itind o0iec/iile lui J" De@radas, am avut -e alocuri
RR
R;
sentimentul c2 nu vor0im aceea8i lim02 8i c2 nu @usesem 3n/elesT *-am temut c2 nu am @ost 3ndeaCuns
de eB-licit asu-ra unoa -ro0leme care 3mi -2reau de la sine 3n/elese" Pro@it deci deC aceast2 oca.ie
-entru a m2 eB-lica mai temeinic 8i, relu3nd d anali.2 care mi se -are 3n continuare vala0il2, 3ncerc s2-
ml -reci.e. -o.i/ia 3n c3teva -uncte esen/iale"
1" ,2 @i negliCat cu adev2rat as-ectele tem-orale ald
nara/iuniic ,2 @i a@irmat eu c2 v3rstele nu se succed una du-l
cealalt2c (ltima o0serva/ie a lui J" De@radas 3mi -are a anula ea
3ns28i aceast2 critic2" Dac2, 3ntr-adev2r, a8a cum mi-J
re-ro8ea.2 la -unctul :, am gre8it admi/3nd c2 seria v3rsteloC
@ormea.2 un ciclu tem-oral com-let, c2 ele se succed asemeni
succesiunii anotim-urilor, 3nseamn2 c2 recunosc valoarea da
tem-oralitate a acestei succesiuni" Tim-ul ciclic nu e mai -u/ii
tem-oral dec3t tim-ul linearA e altminteri" Pre.en/a 3n teBtil
6esiodic a unor termeni ca Kmai t3r.iu, a-oiL, nu are deci cua
s2 com-romit2 inter-retarea mea
P
" ) mare -arte din Munci C
Vile e consacrat2 unei eB-uneri a calendarului muncilor agricol
care ritmea.2 ciclul anotim-urilor" Desiod 38i 3nce-e -ovestir2
cu momentul sem2natului, la vremea -loilor de toamn2, c3nC
strig2 cocorii 8i c3nd Pleiadele a-un, 3n .ori, 3n a-a m2ri
=::!-:Q<>" 38i 3nc6eie nara/iunea cu acela8i tim- al sem2nata
rilor, cu acela8i a-us al Pleiadelor, c3nd s@ir8itul lucr2rild
c3m-ului inaugurea.2 un nou ciclu al anotim-urilor =R1:-R1;1
,-ar cuveni oare s2 tragem de aici conclu.ia c2 -entru Desiol
nu eBist2, 3n e8alonarea muncilor c3m-ului, nici un @el d
K3nainteL 8i Kdu-2L, 8i c2 toate lucr2rile se @ac deodat2c
4i totu8i, contradic/ia nu -rovine -oate de la cel ce r@lC critic2, ci din -ro-riul meu studiu" ,2 @i sus/inut
oare -e alocuC c2 tim-ul v3rstelor e ciclic, 8i 3n alte -agini c2 nu eBi8i succesiune tem-oral2c ,2
eBamin2m mai 3ndea-roa-e aceasC -ro0lem2" 3n 1Q, cu -rileCul !iscu"iilor despre gene0 C structur,
am eB-us -entru -rima oar2, oral, inter-retarea ml asu-ra mitului v3rstelor" 3n discu/ia care a urmat, am
@el
R!
3ntre0at 3nc2 de atunci dac2 nu cumva aveam tendin/a de a 3m-inge -rea de-arte eliminarea
tem-oralit2/ii" Iat2 ce am r2s-uns atunci9 Krecunosc la Desiod eBisten/a unei tem-oralit2/i, Car o
consider @oarte di@erit2 de tim-ul nostru de a.i, linear 8i ireversi0il" A8 s-une mai degra02 c2 e un tim-
care com-ort2 nu at3t o succesiune de momente, c3t o strati@icare de straturi, o su-ra-unere de v3rste
:
"L
Reluam ast@el o tem2 -e care o de.voltasem 3ntr-un studiu anterior, unde scriam, 3n leg2tur2 cu
nara/iunea din ?eogonia 8i cea a v3rstelor9 KAceast2 gene.2 a lumii, al c2rei mers 3l istorisesc *u.ele,
com-ort2 un K3nainteL 8i un Kdu-2L, dar nu se des@28oar2 3ntr-un tim- unic" Nu eBist2, -entru a ritma
acest trecut, o cronologie, ci mai multe genealogii""" $iecare genera/ie, @iecare neam, genos, are
-ro-riul ei tim-, v3rsta sa -ro-rie, a c2rei durat2, @luB 8i c6iar orientare -ot @i cu totul di@erite" Trecutul
se strati@ic2 3ntr-o succesiune de v3rste" Aceste v3rste @ormea.2 tim-ul de demult, dar ele nu 3ncetea.2
s2 eBiste 3nc2, unele c6iar s2 ai02 o realitate su-erioar2 celei -e care o au -re.entul 8i neamul
oamenilor actuali
Q
"L Ar @i tre0uit, -oate, -entru a evita orice eroare, s2 re-et ceea ce scrisesem deCaA dar
nu -utem re-eta mereu acelea8i 8i acelea8i lucruri" #redeam, de asemenea, c2 lucr2rile istoricilor
religiei, ale antro-ologilor, ale -si6ologilor, ale sociologilor, asu-ra di@eritelor @orme de tem-oralitate,
8i cu deose0ire asu-ra tim-ului -e care 3l numim mitic, erau @amiliare 3ntregului -u0lic cultivat" Dar e
lim-ede c2 ne3n/elegea 3ntre J" De@radas 8i mine -rovine din @a-tul c2 el identi@ic2 -ur 8i sim-lu tim-ul
8i cronologia, 3n vreme ce eu le deose0esc cu toat2 griCa" #3nd 3mi re-ro8ea.2 c2 su0stitui o sc6em2
structural2 unei sc6eme cronologice, el crede c2 ast@el am eliminat orice @el de tem-oralitate din
nara/iunea lui Desiod" 4i totu8i, eu scriam9 Kordinea 3n care se succed v3rstele -e -2m3nt
nu
e, 3n sens
-ro-riu, cronologic2" #um ar -utea ea @i, de altminteric Desiod nu are no/iunea unui tim- unic 8i
omogen 3n
c
are di@eritele v3rste s2 se @iBe.e de@initiv 3ntr-un -unct anume" Piecare neam 38i are -ro-ria
sa tem-oralitate, v3rsta sa, care 3i
R
eB-rim2 natura a-arte 8i care, 3n egal2 m2sur2 cu modul s2u di via/2, activit2/ile, calit2/ile 8i de@ectele
sale, 3i de@ine8te statutu 8i 3l o-une altor neamuri
R
"L Nu -utem, 3ntr-adev2r, vor0i d tim- cronologic
stricto sensu dec3t 3n seriile tem-orale 3n car @iecare eveniment e de@init -rintr-o dat2 8i 3ntr-un anume
sen caracteri.at -rin aceast2 dat2A ceea ce -resu-une deo-otriv, -reocu-area -entru o datare riguroas2
8i miCloacele de a @iBa c cronologie -recis2 8i eBact2" Aceasta nu e -osi0il dec3t atunc c3nd tim-ul e
conce-ut ca un cadru unic 8i omogen, o curger linear2, continu2, indi@erent2 8i ireversi0il2A atunci doar
@iecan eveniment ocu-2 3n aceast2 serie un loc anume 8i un singur loc nimic nu se -oate re-eta
vreodat2A orice @a-t are deci propria-dat2" Nu numai tim-ul lui Desiod, dar c6iar 8i cel al istoricilo
greci, ca s2 nu mai vor0im de cel al tragicilor, nu -osed2 3nc aceste caracteristici, -e care numai
de.voltarea istoriei modern i le vor con@eri" 3ntemeindu-se -e anali.ele D-nei de RomillY
;
un -si6olog
ca Ignace *eYerson nota c2 K%ucidide, care aduc @recvent -reci.2ri numerice 8i to-ogra@ice atunci
c3nd aceste -ot l2muri nara/iunea lui, nu d2 nici o dat2L" De unde conclu.ia9 KLa %ucidide, succesiunea
@a-telor este cea logiciT Totul, 3n istoria lui, este o construc/ie, c6iar construc/i riguroas2""" Tim-ul lui
%ucidide nu e cronologic9 el este, daci -utem s-une ast@el, un tim- logic
!
"L
De 0un2 seam2, succesiunea v3rstelor la Desiod nu su-une, ca la %ucidide, unor im-erative logice"
Desiod nu trecut -rin 8coala so@i8tilor" Dar no/iunea 3ns28i de cronologN este, 3n ca.ul lui, 3nc2 8i mai
-u/in adecvat2, @iindc2 nu es vor0a de un tim- sau de ni8te evenimente istorice" *i-am -u a8adar,
3ntre0area -e ce ti- de ordine se 0a.ea.2 construc/ -ove8tii des-re v3rstele succesive" *i s-a -2rut c2
tim-ul nu des@28oar2 3n mod continuu, ci urm3nd alternan/e de @a.i v3rstele succed3ndu-se 3n cu-luri
antinomice9 K3n locul unei s tem-orale continue, eBist2 @a.e altern3nd con@orm unor ra-o de o-o.i/ie 8i
com-lementaritate" Tim-ul nu se des@28oar2 3nti succesiune cronologic2, ci 3n con@ormitate cu rela/iile
dialecti
-ro-rii unui sistem de antinomii ale c2ror cores-onden/e cu anumite structuri -ermanente ale societ2/ii
omene8ti 8i ale lumii divine r2m3n de su0liniat

"L Ast@el, ordinea de succesiune tem-oral2, eB-rimat2


3ntr-o -ovestire genealogic2, 3mi -2rea a cores-unde ordinii ierar6ice care -re.idea.2 3n -ermanen/2
organi.area societ2/ii, @ie ea uman2 sau divin2" #um am conce-ut ra-orturile 3ntre mitul genetic 8i
sc6ema structural2c E oare adev2rat c2 a8 @i Ksu0stituitL aceast2 sc6em2 celei dint3i, -3n2 la a 8terge
as-ectele legate de gene.2c Am sus/inut eBact contrariul" Du-2 mine, ceea ce caracteri.ea.2 g3ndirea
lui Desiod, at3t 3n nara/iunea din ?eogonia, c3t 8i 3n mitul v3rstelor, este @a-tul c2 mitul genetic 8i
divi.iunea structural2
1<
, 3n loc s2 se o-un2 clar, cum se 3nt3m-l2 3n vi.iunea noastr2, a-ar ca
indisocia0ile" KNu -utem vor0i, 3n ca.ul lui Desiod, de o antinomie 3ntre mitul genetic 8i divi.iunea
structural2" Pentru g3ndirea mitic2, orice genealogie este 3n acela8i tim- 8i 3n aceea8i m2sur2 8i
eB-licitare a unei structuriA 8i nu eBist2 alt2 modalitate de a da seama de o structur2 3n a@ara -re.ent2rii
ei su0 @orma unei nara/iuni genealogice" *itul v3rstelor nu @ace eBce-/ie, 3n nici una din -2r/ile sale
com-onente, de la aceast2 regul2
11
"L Alt@el s-us, 3n @iecare din -2r/ile sale com-onente, -ovestirea lui
Desiod e susce-ti0il2 de o du0l2 lectur2A ea -oate @i inter-retat2 3ntr-o -ers-ectiv2 diacronic2 sau 3ntr-o
-ers-ectiv2 sincronic2" Pentru noi, care avem a.i ideea unui tim- care are, ca atare, -ro-ria-i structur2,
-ro-ria-i ordine cronologic2, o structur2 tem-oral2 des@28ur3ndu-se -e modelul unei structuri
-ermanente ne a-are ca o -seudo-tem-oralitate" A8a 3nc3t unele dintre @ormulele -e care le-am @olosit
-uteau crea im-resiaJ c2, 3n vi.iunea mea, nu eBist2 la Desiod un tim- adev2rat" Dar -entru Desiod
3nsu8i, care nu are 6a0ar de un tim- a c2rui ordine s2 se su-un2 unor reguli de -ur2 cronologie, aceasta
este singura tem-oralitate autentic2"
De alt@el, care e -o.i/ia lui J" De@radas 3n aceast2 -rivin/2c to ultima -arte a notei sale, el ado-t2, du-2
ce a o-us-o celei
su
s/inute de mine, inter-retarea lui V" 'oldsc6midt, de la care
70
;1
-ornea studiul meu
1M
" Iat2 ce scrie el9 KPutem dedi s-une c2 Desiod a @olosit mitul v3rstelor -entru a
eB-lica ierar6iaT -ersonaCelor divine 8i -entru a re-situa condi/ia uman2 3n seriaC @iin/elor"L 4i
conc6ide9 K#2ut3nd s2 eB-lice structura actual2 ai societ2/ii religioase, ierar6ia @iin/elor divine, el
transC-une dateleT 3ntr-un mit teogonic 8i, 3ntr-o succesiune de genera/ii di@erite,9 reg2se8te, 3ntr-o
ordine cronologic2, originea di@eritCelor @amilii divine"L La ca-2tul studiului s2u critic, J" De@radas -are
a8adaC s2 acce-te, m2car 3n aceast2 -rivin/2 anume, ti-ul Fle inter-rei tare -e care, urm3ndu-l -e Victor
'oldsc6midt, 3l @ol0sisem, dai ale c2rui im-lica/ii -si6ologice 3ncercasem s2 le analCi.e. tocmai
cu -rivire la natura eBact2 a tim-ului 3n g3ndirea luCi Desiod"
i i
M" )0serv3nd c2 v3rsta de 0ron. nu e 3n@2/i8at2 caT in@erioar2, ci Kcu nimic asemeneaL celei de argint
care o -recede, s2 @i vrut eu s2 dovedesc c2 mitul nu eB-rim2 o idee a dec2derii 3n tim-c Dim-otriv2,
am considerat c2 seria v3rstelor com-unea un ciclu com-let de dec2dere" Plec3nd de la o v3rst2 de aur
3n care domnesc, 3n stare -ur2, tinere/ea, dre-tatea, -rietenia reci-roc2 8i @ericirea, se aCunge la o v3rst2
3n care totul e inv@ersul v3rsteJ dint3i9 e -rada cu totul a 02tr3ne/ii, nedre-t2/ii, --rnirii s-re ceart2,
nenorocirii9 K3n v3rsta de aur, totul era ordine, dre-tate 8i @ericireA era im-eriul Dre-t2/ii -ure" La
ca-2tul ciclului, 3i 3m02tr3nita v3rst2 a @ierului, totul va @i -rad2 de.ordinii violen/ei 8i mor/ii9 e
im-eriul celei mai -ure :ybri
,E
.6 #e an sus/inut eu este c2 acest -roces de decaden/2 nu iirmea.2 ur
curs regulat sau continuu" 3n ce-i -rive8te -eI eroi, to/ comentatorii s3nt de acord9 Desiod indic2
lim-ede c1 ace8tia s3n su-eriori celor care 3i -reced" ,emn, se o0serv2 cCe o0icei, a unei inser/ii t3r.ii"
De acord, 8i admit de asemenea i-ote.a du-A care mitul tre0uie s2 @i com-ortat, la origine, -atru v3rst
metalice cu valoare regulat descresc2toare" Dar Cina e mitu -rimitiv, a8a cum 3l -utem reconstitui
i-otetic, 8i altceva nara/iunea lui Desiod, a8a cum a tre0uit el s2 o reg3ndeasc2 3 @unc/ie de -ro-riile
sale -rocu-2ri, a8a cum se 3rC@2/i8ea.2 eA
72
e@ectiv dinaintea noastr2 3n teBtul care men/ionea.2, al2turi de v3rstele metalice, -e cea a eroilor" )r,
indi@erent care vor @i @ost ra/iunile care l-au 3ndemnat -e Desiod s2 insere.e eroii 3n seria v3rstelor, la
locul anume -e care IIk1 atri0uie, aceast2 inser/ie dovede8te c2 mitul nu mai avea, -entru el,
semni@ica/ia -e care s3ntem tenta/i s2 o recunoa8tem versiunii originare9 Desiod nu-8i -ro-unea s2
descrie un -rogres continuu de dec2dere a condi/iei umane" Nu -utem ie8i din aceast2 dilem29 ori
Desiod vrea s2 s-un2 altceva dec3t sim-la continuitate a decaden/ei, ori se contra.ice 3n c6i- evident
u
"
3nainte de a admite aceast2 a doua i-ote.2, ni se -are corect s2 cercet2m teBtul mai 3ndea-roa-e, -entru
a vedea care e sensul -e care Desiod 3l d2 mitului, ce tr2s2turi a con@erit el, 3n @unc/ie de acest sens,
@iec2ruia dintre v3rste, 3n ce ordine, 3n @ine, le-a dis-us el -entru ca succesiunea lor, de la 3nce-utul
-3n2 la s@3r8itul ciclului, s2 -oat2 ilustra morala -e care el 3nsu8i o atri0uia acestei -ovestiri"
Poemul Munci i Vile 3nce-e cu o declara/ie sur-rin.2toare" Nu eBist2 o singur2 >ris, o singur2 Lu-t2,
ci dou2, o-use, una 0un2 8i una rea" 3n ?heogonia, Desiod o num2rase -e >ris 3ntre co-iii No-/ii, adic2
3ntre @or/ele sum0re ale r2ului
1Q
" 3n descenden/a sinistr2 a No-/ii, 3y8, imediat du-2 3emesis, >ris
@igurea.2 3n str3ns2 asociere cu (pate =3n8el2ciunea>, +hilotes =Tandre/ea erotic2> 8i &er as
=?2tr3ne/ea>" >ris d2dea na8tere la r3ndu-i unei serii de rele9 al2turi de +onos, Truda a-2s2toare, de
#ethe, (itare, de #imos, $oamete, de (lgea, Durerile, care desc6id aceast2 serie, reg2sim aici
!ysnomia, Anar6ia 8i (te, Nenorocirea, care o 3nc6eie, 3m-reun2 cu :orkos, Jur2m3ntul" ,e constituie
ast@el dou2 gru-uri simetrice de @or/e - mai 3nt3i, cele -atru -uteri uciga8e ale r2.0oiului, a-oi cele trei
@or/e ale cuv3ntului tic2los 8i ale minciunii, care 38i r2s-3ndesc r2ul nu 3n lu-ta r2.0oinic2, ci 3n
con@runt2ri 8i 3ri -rocese Cudiciare
1R
"
In Munci i Vile, aceast2 teologie a r2ului este 8i reluat2, 8i corectat2 3n c3teva -uncte esen/iale" Al2turi
de >ris cea rea, care-i arunc2 -e muritori 3n r2.0oaie unul contra celuilalt sau 3i s2 se 3n@runte 3n agora
8i 3n -rocese
1;
, tre0uie s2 recu-
73
noa8tem 8i o alt2 >ris, c2reia i se cuvine toat2 lauda 8i nu ocara
1
c2ci e @olositoare omului
1
" Este, 3ntr-
adev2r, cea care a 3m-inge -e oameni la munc2, @1c3ndu-i s2 are 8i s2 semene -entru a aduna avu/ie
M<
"
Desiod se adresea.2 a-oi 3n c6i- solemn @ratelui s2u Perses, agricultor ca 8i el, -entru a-l -une s2
aleag2 3ntre aceste d,J @eluri de Lu-t2" ,2 renun/e la >ris cea rea =LE-ig GcaGcoBaGorrCg 3m-ing3ndu-l 3n
Agora, la -3nda du-2 certuri 8i -rocese, ci n2deCdea de a -une m3na -e 0unurile altuia, ea 3l
3nde-2rtea.2 de lucrarea -1m3ntului, c2tre care 3l 3ndeamn2 >ris cea 0un2I singura care 3i va d2rui o
drea-t2 0un2stare 0inecuv3ntat2 de
.ei"
(rmea.2 aici dou2 -ovestiri mitologice" ,emni@ica/ia cele dint3i este trans-arent2" Introdus -rin
cuv3ntul ySp, mitu Pandorei aduce Custi@icarea teologic2 a acestei necesare -re.ent a Lu-tei 3n lumea
oamenilor, 8i a o0liga/iei de a munci caN decurge de aici" 3ntr-adev2r, .eii au ascuns de oameni via/C
C,iog, adic2 6rana
MM
" Ei tre0uie s2 trudeasc2 -2m3ntul, s2-l are anotim- du-2 anotim-, 8i s2 3ngroa-e
s2m3n/a din care vd 3ncol/i gr3nele" N-a @ost totdeauna a8a" La origine, oameni tr2iau @2r2 s2
munceasc2, 3ntr-un asemenea 0el8ug 3nc3t n aveau nici o -ricin2 -entru a se invidia 3ntre ei, 8i nici
-entr a se 3ntrece 3n trud2 ca s2 @ie 0oga/i" Dar Prometeu a vrut s2-3n8ele -e .ei 8i s2 dea oamenilor mai
mult dec3t li se cuvenea )ric3t de 8iret ar @i @ost 3ns2 Titanul, aceast2 apate
AE
s-a 3nto -3n1 la urm2
3m-otriva lui" Duc3nd cu el 3n nenorocire 3ntrea/ omenire, Prometeu e -rins 3n c6iar ca-cana -e care o
unelti8i 7eus d2 r2.0un2rii sale o @orm2 am0igu2, cum am0igu2 e, lumea muritorilor, 3ns28i >ris<
Pandora este un r2u, dar un ri -l2cut, -re/ul 8i reversul unui 0ine
M:
A sedu8i de 3n@2/i8area oamenii vor
co-le8i cu dragostea lor aceast2 calamitate -e a .eii le-au trimis-o
MQ
, -e care nu o -ot su@eri, dar de care
nici se -ot li-si, -erec6ea 8i o-usul 02r0atului" R2s-uns la 8iretlic lui Prometeu, Pandora e ea 3ns28i un
8iretlic, o ilu.ie, un .2HoLB)6 3n8el2ciunea -re@2cut2 3n @emeie, (pate su0 masca dr2g2l28enii
philotes. 3m-odo0it2 de A@rodita cu o ire.isti0il2 charis, 3n.estrat2 de Dermes cu un du6 mincinos 8i
cu o lim02 iscusit2 3n minciuni
M;
, ea introduce 3n lume un soi de am0iguitate @undamental2, 8i las2
via/a omului -rad2 amestecului 8i contrastelor" 3ntr-adev2r, o dat2 cu Pandora, nu numai c2 se
r2s-3ndesc 3n lume @or/ele No-/ii, (lgea, durerile 0olii, +onos, &eras
n
, aceste rele -e care omenirea, 3n
-uritatea ei originar2, le ignora -3n2 atunci" *ai mult 3ns2, orice lucru 0un are, de-aci 3nainte reversul
s2u 3n r2u, as-ectul lui nocturn, um0ra care 3l urm2re8te -as cu -as9 a0unden/a im-lic2 acum ponos,
tinere/ea im-lic2 8i 02tr3ne/e, dike im-lic2 erisB tot a8a, 02r0atul -resu-une dinainte-i du0lul 8i
contrariul s2u, acest Kneam al @emeilorL
M
, deo-otriv2 0lestemat 8i 3ndr2git" (n 02r0at care J@uge de
fiepiiep epya yvvmMPv
E[
, de lucr2rile silnice -e care @emeia le" aduce cu sine, 8i se 6ot2r28te s2 nu se
3nsoare, are -3ine din 0el8ug toat2 via/a
P1
A dar alt2 nenorocire 3l a8tea-t29 @2r2 co-ii -entru a-l sus/ine la
02tr3ne/e, 8i averea lui se duce, du-2 moarte, -e m3na rudelor" Dim-otriv2, cel ce se 3nsoar2, c6iar dac2
are noroc s2 dea -este o nevast2 0un2, n-o duce mai 0ine9 toat2 via/a, Kr2ul 3i vine 3n sc6im0ul
0ineluiL
PM
" Aici se ridic2 o 3ntre0are9 de ce celi0atarul, s-re deose0ire de omul 3nsurat, nu duce
niciodat2 li-s2 de -3inec 3nscris 3n c6iar teBtul lui Desiod" r2s-unsul eB-licitea.2 leg2tura, at3t de
-uternic sta0ilit2 de mit, 3ntre crea/ia -rimei @emei, a-ari/ia r2ului, necesitatea unei 3ntreceri continue
3n lucrarea c3m-ului" $emeia e 3n@2/i8at2, 3ntr-adev2r, 3n mai multe -asaCe, ca un -3ntece @l2m3nd care
3ng6ite toat2 6rana -e care 02r0atul se s-ete8te, lucr3nd -2m3ntul, -entru a o @ace s2 r2sar2 8i s2
creasc2" 3nc2 3nainte de nunt2, @emeia trage cu coada oc6iului la 6am0arul mirelui, 3n vreme ce acesta
se las2 dus de @armecul ei seduc2tor, +hilotes, de g3nguritul ei mincinos, (pate
AE
. )dat2 m2ritat2,
@emeia e la vatra casei ca o $oamete, #imos, Permanent2" Nu su-ort2 s2r2cia, penia, vrea mereu mai
mult 3n l2comia ei, koros, 38i 3m-inge 020atul la trud2, 3n tim- ce ea mdeas2 3n -3ntece rodul muncii
altuia
P:
" A8a c2 @emeia aduce
74
;Q
02r0atului, asemeni celorlalte rele -e care ea 3ns28i le-a adus 3nI lume, neca.urile 02tr3ne/ii (&eras7. #a
8i 0oala, griCile 8i truda, ea toce8te -uterile 02r0atului 8i K3l usuc2 @2r2 @ocL
PQ
" $iindc2 ei .eiirvoHo8yLB,
mereu gata s2 se a8e.e la mas2, mereu la -3nda du-2 un @estin, @emeia 38i d2 -rad2 02r0atul, oric3t de
viguros ar @i el, unei 02tr3ne/i -remature
PR
" Dac2 ne amintim c2, 3n catalogul #o-iilor No-/ii, Desiod
r3nduise, tocmai, laolalt2, 3n acela8i gru-, 8i (pate, +hilotes, &eras 8i >ris, vom 3n/elegi cum -oate
mitul Pandorei s2 serveasc2 dre-t Custi@icare a -re.en/ei r2ului, su0 aceste @orme di@erite, 3n via/a
omului da
a.i
37
Prima -ovestire mitic2 com-ort2, a8adar, trei lec/ii9 1" E cJ ne-utin/2 s2-l 3n8eli -e 7eus" Nu eBist2 nici
o @raud2 care s2-l sca-e" Nu eBist2 nedre-tate care s2 nu @ie, mai devreme sau mal t3r.iu, desco-erit2 8i
-ede-sit2
P!
" M" R2s-unsul lui 7eus la @rauda lui Prometeu instituie marea lege care va domni de aici
3nainte asu-ra oamenilor9 nimic @2r2 -re/, totul se -l2te8teT Agricultorii s3nt -rimii care su-ort2
consecin/ele acestei 6ot2r3riC 'r3nele nu mai cresc de la sine" Pentru a avea 3ndeaCunsT tre0uie s2 te
str2duie8ti, s2 te 3ntreci 3n lucru, s2 te -r2-2de8a muncind" %2ranul tre0uie s2 acce-te aceast2 lege
as-r2 -e cari 7eus i-o im-une dre-t -edea-s2 -entru gre8eala -rometeicaT Dac2 vrea s2 o0/in2 0el8ugul
@2r2 a comite vreo nedre-tate -i care mai t3r.iu tot o va -l2ti, el tre0uie, .i du-2 .i, s2-8l trudeasc2
ogorul" A8a va deveni drag Nemuritorilor" Dre-taH lui de-inde de emula/ia 3n munc2, de >ris cea
0un2" P" ) nenol hrotire nu vine niciodat2 singur2" $or/ele R2ului s3nt 3nrudite 8l solidare" Toate
darurile -2m3ntului tre0uie s2 @ie -l2tite cu sa doarea /2ranului" Pandora - toate darurile -2m3ntului - nu
J doar c6i-ul unei divinit2/i a gliei, unei @or/e a $ecundit2/ii" M este 8i $emeia, care sim0oli.ea.2, 3n
du-licitatea ei, o condi/i uman2 3n care r2ul 38i are 3nce-3nd de-acum locul s2u al2turi M 0ine, 3n care
acestea s3nt ineBtrica0il amestecate"
Aceste o0serva/ii -reliminare ar -utea -2rea eBtinse" Nu II socot inutile" Ele dovedesc c2 -ovestirea lui
Desiod nu e delJ
;R
desl3nat2" As-ectele sistematice ale o-erei s3nt marcate nu numai, a8a cum s-a dovedit, 3n -rocedeele
de com-unere a teBtului
P
, ci 8i 3n constan/a unor teme a c2ror semni@ica/ie eBist2 -e mai multe -lanuri
8i care, reluate sau de.voltate 3n di@erite -asaCe, /es o re/ea de cores-onden/e @oarte str3nse 3ntre
di@eritele -2r/i ale -oemului, care se com-letea.2 8i se 3m0og2/esc reci-roc, @2r2 a se re-eta vreodat2"
Avem deci de-a @ace cu o g3ndire @oarte ela0orat2, a c2rei rigoare nu e com-ara0il2 cu cea a unei
construc/ii @iloso@ice, dar care are totu8i -ro-ria ei coeren/2 8i logic2 3n corelarea temelor 8i imaginilor
mitice" Desiod a@irm2 c2 e ins-irat de *u.e" #u acest titlu, el se consider2 ca @iind, 3ntr-un anume
sens, egalul regilor
:<
" *esaCul lui nu /ine de o @ante.ie individual2A 3n orice -ro0lem2 -e care o eB-une,
el roste8te Kadev2rulL
:1
" 'enera/iile succesive de greci au luat 3n serios acest mesaC" Risc2m s2 nu-l mai
3n/elegem deloc dac2 nu-l citim 3n acela8i s-irit, consider3nd c2 @iecare indica/ie, @iecare am2nunt,
odat2 3nscris 3n teBt, are valoarea lui"
Al doilea mit e cel al v3rstelor" El are multe elemente comune cu cel dint3i" #a 8i acesta, el eB-lic2
starea -re.ent2 a unei umanit2/i c2reia via/a 3i o@er2 un amestec de 0ine 8i de r2u" #a 8i acesta, iar28i,
el 3n@2/i8ea.2 tema lu-tei, >ris, sau, mai eBact, a du0lei >ris. 3n tim-ul v3rstei de aur, nu numai c2 nu
eBist2 r2ul, oamenii av3nd -arte doar de 0ine, dar nu e loc -entru nici una dintre cele dou2 >ris. 3ntr-
adev2r9 1" )amenii v3rstei de aur nu se lu-t2 3n r2.0oaie ftav8oi7B li-si/i de invidie unul @a/2 de cel2lalt
feNeKr9f8oi7, nu cunosc nici certurile sau -rocesele, cum o0serv2 @oarte 0ine *a.on, ei ignor2 8i
icopo%, -o@ta nes2tul2, 8i @i>`og, gelo.ia din care se na8te hybris@
A
B M" In @ine, ei nu au nevoie nici de
>ris cea 0un2, emula/ia 3n munc2, -entru a avea ce m3nca" P2m3ntul -roduce toate 0unurile s-ontan 8i
din 0el8ug, @2r2 ca ei s2 ai02 nevoie s2 munceasc2
:P
" Dim-otriv2, Desiod -revede, la s@3r8itul ciclului
v3rstelor, o
v
]/2 3n care nu vor mai eBista dec3t rele9 KDoar tristele su@erin/e vor r2m3ne muritorilorA
3m-otriva r2ului nu va mai
77
eBista nici un leac
::
"L #2ci oamenii se vor @i l2sat cu totul -rad acelei >ris rele 3m-otriva c2reia Desiod
38i -revenea @ratel agricultor9 KDe -a8ii tuturor ne@erici/ilor muritori se va li- "r9Ko% MaMo8ap?o% ,
gelo.ia cu inima tic2loas2, cu vor0ele d r2u, cu -rivirea de ur2
:Q
"L #6iar 3ntre cei -e care odinioar2
uneau leg2turi de a@ec/iune reci-roc2 8i de.interesat2, ur invidioas2 se va strecura9 KPrietenul nu va
mai @i drag -rieti nului, @ratele @ratelui, oas-etele - ga.dei, -2rin/ii - co-iilo $iul va re@u.a 6rana tat2lui
care l-a 6r2nit
:R
"L
)amenii 3n miClocul c2rora tr2iesc Desiod 8i Perses nu a aCuns 3nc2, din @ericire, 3n aceast2 cum-lit2
stare" Desigur, n vor 3nceta s2 cunoasc2 osteneala 8i mi.eria, trimise de .ei, dad cel -u/in, vor mai a@la
K8i ceva 0ine amestecat -rintre releLL Tot a8a, s@aturile -e care le d2 -oetul @ratelui s2u dovedesc c2i
dac2 v3rsta de aur nu cuno8tea nici un @el de >ris, nici 0un2X nici rea, dac2, 3n sc6im0, via/a la s@3r8itul
v3rstei de @ier va @i cu totul -rad2 a celei rele, Desiod 8i Perses tr2iesc, 3n ceJ -rive8te, 3ntr-o lume
caracteri.at2 -rin -re.en/a, al2turi, a am0elor @orme de >ris 8i -rin -osi0ilitatea care eBist2 3nc2 di a o
alege -e cea 0un2 3m-otriva celeilalte"
Totu8i, de la o -ovestire la alta, tema mitic2 nu e doA re-etat2 8i 3m0og2/it2" Ea este trans@erat2"
Accentul nu se m -une, ca la 3nce-ut -e cu-lul -e care 3l @ormea.2 >ris cea 0un 8i >ris cea rea, ci -e
un cu-lu di@erit, c6iar dac2 simetric9 cel dou2 @or/e o-use, !ike 8i :ybris. Lec/ia mitului v3rstelor est
3ntr-adev2r, @ormulat2 de Desiod cu toat2 claritatea" Aceast lec/ie se adresea.2 @oarte direct /2ranului
Perses, c2ruia Desi 3i recomand2 s2 8i-o v3re 0ine 3n ca-
:!
" *itul este urmat, ca d o -arante.2, de o
scurt2 @a0ul2, care se adresea.2, de aceas dat2, nu lui Perses, ci celor care, s-re deose0ire de el, dis-u
de @or/2 8i s3nt is-iti/i s2 a0u.e.e de aceasta9 regii
:
" *orala care Perses tre0uie, dins-re -artea lui, s2 o
des-rind2 di -ovestire este urm2toarea9 ascult2 de !ike, nu l2sa s2 creas :ybris
/[
. :ybris e 3n mod
s-ecial -rimeCdioas2 -entru oamed s2rmani, -entru micii -ro-rietari ca PersesA de alt@el, c6iA
nentru cei mari, ca regii, ea -oate duce la de.astru
Q1
" Perses tre0uie deci s2-i -re@ere cel2lalt drum, cel
care duce c2tre !ike, i -3n2 la urm2 !ike 0iruie totdeauna nem2sura"
#adrul 3n care se inserea.2 -ovestirea @iind ast@el @iBat, s2 revenim la teBtul 3nsu8i, -entru a -reci.a 3n
ce ordine se -re.int2 suita -rimelor -atru v3rste" P3n2 8i cea mai su-er@icial2 lectur2 las2 s2 se vad2 de
3ndat2 o di@eren/2 3ntre secven/ele l-M
8
i P_: -e de-o -arte, 8i secven/a M-P -e de-alt2 -arte" Rela/ia 3ntre
-rima 8i a doua v3rst2, ca 8i 3ntre cea de-a treia 8i a -atra, e eB-rimat2 -rintr-un com-arativ9 iroKv
8Fporepou 3n -rimul ca., biumo?>pov 3n cel de-al doilea
QM
" #e -oate 3nsemna acest com-arativc 3n
am0ele ca.uri, el traduce o di@eren/2 de KvaloareL care se re@er2 la mai mult2 Dre-tate sau, dim-otriv2,
la mai mult2 Nem2sura" V3rsta de argint e Kcu mult in@erioar2L v3rstei de aur 3n sensul c2 e
caracteri.at2 -rintr-o hybris de care tea dint3i era cu totul cru/at2" V3rsta eroilor este Kmai drea-t2L
dec3t cea de 0ron., st1-3nit2 de hybris. )r, 3ntre cea de-a doua 8i cea de-a treia v3rst2, de argint 8i de
0ron., nu eBist2 nici o rela/ie de acest ti-" Di@eren/a dintre ele nu e eB-rimat2 -rintr-o com-ara/ie care
s2 le situe.e mai sus sau mai Cos -e o scar2 a valorilor" Nu ni se s-une c2 ar @i mai 0une sau mai rele, ci
doar c2 Knu s3nt 3n nici o -rivin/2 asemeneaL una cu cealalt2
QP
" De 0un2 seam2, nu -utem deduce din
aceast2 sim-l2 o0serva/ie luat2 3n sine vreo conclu.ie vala0il2" Pe com-ararea acestui obdev bi8oov
cu TT)g( 8Fporepou al -recedentei 8i cu hiMaicntpov care urmea.2 am 3ntemeiat 3ns2 argumenta/ia
mea" Pro0lema e de a 8ti dac2 aceast2 di@eren/2, revelat2 de la -rima lectur2, e cu adev2rat
semni@icativ2, dac2 distinc/ia ast@el re-erat2, @ie ea -ertinent2 sau nu, a-are 8i c3nd o rea8e.2m 3n
conteBtul de ansam0lu" R2s-unsul la aceast2 3ntre0are este, 3n o-inia mea, @2r2 ec6ivoc" Dac2 v3rsta de
aur se o-une v3rstei de
ar
gint ca mai mult2 dike la mai mult2 hybris, cea de 0ron. -celei a eroilor ca mai
mult2 hybris la mai mult2 dike, cele dou2
v
irste succesive de argint 8i de 0ron. s3nt de@inite am0ele 3n
78
;
egal2 m2sur2 -rin hybris (vfipiv a?SadaKov -entru argintC vfipie% -entru 0ron.>
Q:
" #um -oate @i 3ns2
numit2 K3n nici -rivin/2 asemeneaL o v3rst2 caracteri.at2 -rin hybris @a/2 de alta, caracteri.at2 tot -rin
hybrisU Dac2 ar @i @ost vor0a de di@eren/2 de grad, aceasta ar tre0ui s2 @ie cu totul considera0ili -entru
a -ermite situarea celor dou2 v3rstCe K3n nici o -rivin/C asemeneaL la dou2 eBtremit2/i ale sc2rii de
valori" 3n acest ca.C Desiod ar @i eB-rimat aceasta, cum a @2cut-o 8i 3n celelalti ca.uri, -rintr-un
com-arativ de ti-ul9 cu mult in@erior, sau ci mult mai dre-t" Nu numai 3ns2 c2 teBtul nu s-une nimic
deC acest @elA ta0loul ne0uniei 8i 3m-iet2/ilor comise de oamenii v3rstei de argint nu ne -ermite s2
-resu-unem c2 Desiod ar vrei s2 le 3n@2/i8e.e, totu8i, ca aCunse mai de-arte -e calea Nem2surii dec3t
succesorii lor" Nu r2m3ne dec3t o singur2 solu/ie9 cela dou2 v3rste, deo-otriv2 st2-3nite de hybris, se
deose0esc tocmai -rin hybrisB alt@el s-us, 3n vreme ce -rima v3rst2 se o-une celeC de a doua, ca 8i cea
de-a treia celei de-a -atra, a8a cum se o-ui dike 8i hybris, v3rst2 a doua 8i a treia se o-un ca dou2 @ormi
o-use de hybris. ) lectur2 @in2 a teBtului im-une aceastl inter-retare" 3ntr-adev2r, du-2 ce a declarat c2
v3rst2 de 0ronl Knu e 3n nici o -rivin/2 asemeneaL celei de argint, a c2rei hybrim nelegiuit2 a atras
-edea-sa lui 7eus, Desiod eB-licitea.2 aceastl di@eren/2 radical2 -reci.3nd9 KAceia =oamenii v3rstei de
0ron.i nu aveau 3n g3nd dec3t muncile -line de geam2t ale lui Ares 8i lucrarea Nem2surii, hybris
/=
6. Nu
se -utea indica mai clar deci at3t c2 tocmai hybris -ro-rie oamenilor de 0ron. e K3n nici ol -rivin/2
asemeneaL celei a oamenilor de argint" :ybris -ro-rii oamenilor de 0ron. se mani@est2 3n muncile lui
Ares9 e a nem2sur2 r2.0oinic2" :ybris a oamenilor de argint se mani@estT -rin nedre-tatea de la care nu
se -ot a0/ine 3n ra-orturile lol reci-roce 8i -rin im-ietatea lor @a/2 de .ei" 7eus @ace s2 dis-ari aceast2
v3rst2 @iindc2 ea re@u.2 s2 sl2veasc2, -rin cultul care II e datorat, .eii olim-ieni" E o nem2sur2 Curidie2
8i teologic2, ni una r2.0oinic2"
#ontinuarea teBtului aduce un @el de contra-dovad2 3n
!<
s-riCinul acestei inter-ret2ri" 3ntr-adev2r, v3rst2 eroilor care urmea.2 celei de 0ron. e numit2 nu doar
mai drea-t2, ci buaiorepov M$U paov , mai drea-t2 8i mai vitea.2
QR
" !ike care 3i e -ro-rie se situea.2
-e acela8i -lan al r2.0oiului ca 8i hybris a oamenilor de 0ron." Iat2 de ce scriam9 5:ybris a oamenilor
de 0ron., 3n loc s2-i a-ro-ie de oamenii de argint, 3i se-ar2 de ace8tia" Dim-otriv2, dike -ro-rie eroilor,
3n loc s2-i se-are de oamenii de 0ron., 3i une8te cu ace8tia o-un3ndu-i
Q;
"L ,uccesiunea -rimelor -atru
v3rste nu se -re.int2, a8adar, ca o suit2 regulat2 8i -rogresiv29 l-M-P-:, ci ca o suit2 articulat2 -e dou2
etaCe9 l-M mai 3nt3i, a-oi P-:" $iecare -lan, 3m-2r/it 3n dou2 as-ecte antitetice, 3n@2/i8ea.2 dou2 v3rste
@orm3nd @iecare contra-artea celeilalte 8i o-un3ndu-se una @a/2 de cealalt2 ca dike 8i hybris. Avem
ast@el9 aur urmat de argint i dike urmat2 de hybris, dar o dike 8i o hybris situate -e un -lan Curidi-co-
teologicA a-oi 0ron. urmat de eroi i hybris urmat2 de dike, dar -e un -lan K3n nici o -rivin/2
asemeneaL celui dint3i, adic2 o hybris 8i o dike r2.0oinice"
#e mai r2m3ne atunci din du0la o0iec/ie -e care J" De@radas o @ormula 3n aceast2 -rivin/29 1> c2, 3n
clasi@icarea metalelor, 0ron.ul este totdeauna in@erior argintuluiA 8i M> c2 destinul -ostum al v3rstei de
argint, c2reia oamenii 3i vor 3nc6ina un cult, dovede8te su-erioritatea acestei v3rste asu-ra celei a
0ron.ului, care dis-are 3n anonimatul mor/ii" Inter-retarea -e care am argumentat-o -are s2 sca-e
acestor dou2 critici" Am su0liniat, 3ntr-adev2r, c2 3ntre cele dou2 cu-luri -e care le distingem, eBist2 o
disimetrie evident29 KPentru cel dint3i -lan, valoarea dominant2 este dikeB cu aceasta 3nce-e seria, 3n
vreme ce hybris, secundar2, a-are 3n contra--artid2A -entru cel de-al doilea, se 3nt3m-l2 invers9
as-ectul de hybris e -rinci-al" Ast@el, cu toate c2 am0ele -lanuri com-ort2 deo-otriv2 un as-ect dre-t
8i unul nedre-t, -utem s-une c2, luate 3n ansam0lul lor, ele se o-un unul @a/2 de cel2lalt a8a cum se
o-un dike 8i hybris. Aceasta 8i eB-lic2 di@eren/a de destin care o-une, du-2 moarte, -rimele dou2
v3rste celor dou2 care urmea.2" )amenii de aur 8i
!1
cei de argint s3nt deo-otriv2 o0iectul unei -romov2ri 3n sens -ro-riu9 din oameni -ieritori, ei devin
daimones. #om-lementaritatea care 3i leag2 o-un3ndu-i este marcat2 3n lumea de dincolo ca 8i 3n
eBisten/a lor terestr29 -rimii devin demoni e-ic6t6onieni, ceilal/i - demoni 6i-oc6t6onieni" )amenii le
consacr2, 8i unora, 8i celorlal/i, cinstiri""" #u totul altul este destinul -ostum al v3rstei de 0ron. 8i al
celei a eroilor" Nici una, nici cealalt2 nu cunoa8te, ca atare, o -romovare" Nu -utem numi -romovare
soarta oamenilor de 0ron., care e de o 0analitate integral29 mor/i 3n r2.0oi, ei devin 3n Dades ni8te
sim-li de@unc/i anonimi
Q!
"L Alt@el s-us, suita celor -atru v3rste, gru-ate 3n dou2 cu-luri din care un
termen re-re.int2 dike 8i cel2lalt hybris, @ace s2 a-ar2 un decala9 la trecerea de la a doua la a treia
v3rst2, de vreme ce nu se mai trece de la dike la hybris sau invers, 8i de la o @orm2 de hybris la alta"
#are e semni@ica/ia acestui decalaCc V3rsta de aur 8i cea de argint au voca/ia de a eBercita Custi/ia - ceea
ce -entru Desiod este -rin eBcelen/2 rostul regilor - su0 du0lul ei as-ect, mai 3nt3i 3n ra-orturile ei
reci-roce dintre muritori, a-oi 3n ra-orturile dintre muritori 8i .ei" 3n 3nde-linirea acestei @unc/ii, -rima
v3rst2 se con@und2 cu dike, cea de-a doua o nesocote8te cu totul" V3rsta de 0ron. 8i cea a eroilor au
voca/ia eBclusiv2 a r2.0oiului9 am3ndou2 tr2iesc, am3ndou2 mor r2.0oindu-se" )amenii am0elor v3rste
s3nt r2.0oiniciA numai c2 cei de 0ron. nu cunosc dec3t r2.0oiul, 8i -u/in le -as2 de dre-tate" Eroii 3ns2
recunosc, -3n2 8i 3n mie.ul r2.0oiului, valoarea su-erioar2 a lui dike. )r, -entru Desiod, @unc/ia regal2
8i activitatea Cudec2toreasc2 -e de-o -arte, @unc/ia r2.0oinic2 8i activitatea militar2 -e de alta, nu se
situea.2 -e acela8i -lan" $unc/ia r2.0oinic2 tre0uie s2 se su-un2 @unc/iei regale9 r2.0oinicul e @2cut
-entru a se su-une regelui" Iat2 cum @ormulam aceast2 in@erioritate9 K3ntre lance, atri0ut militar, 8i
sce-tru, sim0ol regal, eBist2 o di@eren/2 de valoare 8i de -lan" Lancea este 3n mod normal su-us2
sce-trului" Atunci c3nd aceast2 ierar6ie nu mai este res-ectat2, lancea eB-rim2 hybris a8a cum sce-trul
eB-rim2 dike. Pentru r2.0oinic, hybris
const2 3n a nu voi s2 recunoasc2 dec3t lancea, 3n a se dedica 3n 3ntregime acesteia
Q
"L EBact acesta este
ca.ul oamenilor de 0ron."
Dac2 ace8tia s3nt deci e@ectiv in@eriori oamenilor de argint, aceast2 in@erioritate este de alt2 natur2 dec3t
cea care se-ar2 argintul de aur sau 0ron.ul de eroi9 nu in@erioritatea -e care -ro-ria-i hybris o con@er2
unei v3rste 3n ra-ort cu cea, mai drea-t2, care 3i e asociat2 3n aceea8i s@er2 de @unc/ii, ci in@erioritatea,
3n ierar6ia @unc/iilor, a activit2/ilor -ro-rii unui cu-lu de v3rste 3n ra-ort cu activit2/ile celuilalt cu-lu"
EBist2 oare aici, cum crede J" De@radas - care nu -are, de altminteri, s2 @i 3n/eles eBact ce s-uneam - un
eBces de su0tilitatec Adev2rata -ro0lem2 e de a 8ti dac2 aceast2 su0tilitate se g2se8te 3n teBtul lui
Desiod" Istoricii religiilor ne-au 3nv2/at s2 recunoa8tem, 3n mituri al c2ror ar6aism -2rea a le sorti unei
sim-licit2/i cu totul -rimitive, o 0og2/ie 8i o com-leBitate de g3ndire cu totul remarca0il2"
,2 o0serv2m oricum, c2 una din tr2s2turile -a care J" De@radas le -oate invoca 3n mod legitim -entru a
dovedi in@erioritatea oamenilor de argint - in@erioritatea statutului lor -ostum - e la @el de vala0il 8i
-entru eroi" V3rstele de aur 8i argint, odat2 dis-2rute, @ac o0iectul unui cult" )amenilor de aur, care
intervin direct 3n tim-ul vie/ii ca -a.nici 8i dis-ensatori de 0og2/ie, muritorii le acord2 o cinstire
regal2, fiaoCk%iov yepa%B oamenilor de argint, de8i in@eriori, ei le recunosc 3nc2 rangul, nN
R<
" Nimic
asem2n2tor 3n ce-i -rive8te -e oamenii de 0ron., dar deo-otriv2 3n ce-i -rive8te -e eroi9 cei dint3i, care
-ier 3n lu-te 3n care se masacrea.2 unii -e ceilal/i, cunosc un destin -ostum cu totul 0anal9 -urced s-re
Dades @2r2 a-8i l2sa -e urm2 numeleA moartea 3i ia cu totul
R1
" Eroii, care mor 8i ei K3n r2.0oiul cel greu
8i 3nc2ierarea dureroas2
RM
L, 3m-2rt28esc 8i ei, 3n cea mai mare -arte, aceea8i soart2 a tuturor9 moartea,
ni se s-une, 3i 3nv2luie
RP
" Doar c3/iva -rivilegia/i ai acestei v3rste 0ene@icia.2 de un destin eBce-/ional9
trans-orta/i de c2tre 7eus Ja 6otarele lumii, de-arte de oameni, bi8) ;iQdpPiruiQ, duc o
82
!P
eBisten/2 li0er2 de orice griC2 3n Insulele Prea@erici/ilor
R:
" Dar, 3n teBtul 6esiodic, nici m2car aceast2
minoritate de ale8i -contrar -rimelor dou2 v3rste - nu @ace o0iectul vreunui cult din -artea oamenilor"
E" Ro6de scrie -e 0un2 dre-tate 3n aceast2 -rivin/29 KDesiod nu s-une nimic de vreo ac/iune sau
in@luen/2, oricare ar @i ea, -e care cei r2-i/i =adic2 eroii> ar @i eBercitat-o din Insulele Prea@erici/ilor
asu-ra lumii de dincoace, cum se 3nt3m-l2 -entru oamenii v3rstei de aurA nici nu ne s-une c2 ar @i @ost
venera/i ca du6urile su0-2m3ntene ale v3rstei de argint, ceea ce ne-ar @ace s2 -resu-unem c2 ace8tia
dis-un de o anume -utere" )rice rela/ie 3ntre eroi 8i lumea muritorilor e ru-t2A orice ac/iune a acestora
asu-ra acestei lumi ar contra.ice ideea
1
acestei @ericite i.ol2ri
RQ
"L
#um s2 eB-lic2m aceste date ale -ovestirii 6esiodicec Tre0uie s2 recunoa8tem c2 m2car aceia dintre
eroi -e care 3ng6ite moartea 8i care nu s3nt r2-i/i 3n c6i- miraculos de c2tr 7eus 3n Insula Prea@erici/ilor
au, 3n cealalt2 lume, un statut c mult in@erior celui al oamenilor de argint, onora/i, ca du6ur
su0-2m3ntene, cu o time. 4i totu8i, eroii s3nt cu mult mai dre-t dec3t oamenii de argint, sorti/i unei
3ngro.itoare hybris 3nseamn2 c2 in@erioritatea -e care o atest2 statutul lor -ostu in@erior nu de-inde de
un sur-lus de hybris, de o mai mar coru-/ie" ,u0tilitatea ar consta aici 3n a -retinde, 3n -o@id teBtului,
c2 nu e necesar s2 distingem 3ntre dou2 ti-uri di@erit de in@erioritate9 cea care o-une 3n interiorul
aceleia8i @unc/ii s-e/2 de dike 8i una de hybris, 8i cea care deose0e8te, 3 ierar6ia de @unc/ii, o @unc/ie
in@erioar2 8i o alta mai 3nalt2"
Dac2 acce-t2m aceast2 distinc/ie -e care teBtul 3nsu8i o im-une, -ovestea devine inteligi0il2" )amenii
de aur, aceast2T s-i/2 Regal2, 3ncarnare a Custi/iei ,uveranului, o0/in -e lumea cealalt2 o cinstire
cali@icat2 dre-t regal2A oamenii de arginN 0ene@icia.2 de o onoare mai redus2, sau, mai eBact,
Ksecundai 3n ra-ort cu cel dint3i, c2ruia 3i s3nt in@eriori -rin hybris - da@l au totu8i -arte de o cinstire,
care nu se -oate Custi@ica, 3n ca.ul lor, -rin virtu/i sau -rin merite -e care nu le-au avut niciodat2,T
ci doar -rin @a-tul c2 /in de aceea8i @unc/ie, cea Regeasc2, cea
m
ai 3nalt2 3n ierar6ie
RR
" Aceast2 rela/ie
@unc/ional2 strict2 3ntre -rimele dou2 v3rste se eB-rim2 3n com-lementaritatea statutului lor -ostum9
unii, cei dre-/i, devin demoni e-ic6t6onieniA ceilal/i, cei nedre-/i, devin demoni 6Y-oc6t6onieni"
Dim-otriv2, eroii, c6iar dre-/i @iind, cunosc, 3n cov3r8itoarea lor maCoritate, acela8i destin -ostum ca 8i
oamenii de 0ron., @iind sorti/i, ca 8i ace8tia, @unc/iei r2.0oinice, su0ordonat2 @unc/iei de suveranitate"
Totu8i, in@erioritatea r2.0oinicilor nedre-/i @a/2 de r2.0oinicii dre-/i se traduce 8i ea -rintr-o di@eren/2
3n lumea de dincolo" To/i oamenii de 0ron., @2r2 eBce-/ie, se -ierd 3n mul/imea anonim2 a de@unc/ilor
uita/i care alc2tuiesc -o-orul lui DadesA dim-otriv2, c3/iva dintre eroi sca-2 acestui anonimat al mor/iiA
ei urmea.2, 3n Insulele Prea@erici/ilor, o eBisten/2 voioas2, 8i numele lor, cele0rat de -oe/i,
su-ravie/uie8te -entru totdeauna 3n memoria oamenilor" Ei nu @ac, cu toate acestea, o0iectulS vreunei
vener2ri sau vreunui cult, re.ervate celor care, 3n tim-ul vie/ii, au @ost Regi 8i care 8i-au -2strat, -3n2 8i
-e lumea cealalt2, leg2turile cu @unc/ia regal2 la a c2rei drea-t2 eBercitare veg6ea.2 acum
R;
" "
*-am limitat cu 0un2 8tiin/2 3n r2s-unsul la cea de-a doua o0iec/ie a lui J" De@radas, la eBaminarea c3t
se -oate de -recis2 a cadrului 8i a marilor articula/ii ale nara/iunii" Dar desci@rarea mitului im-une 8i o
anali.2 de con/inut" Tre0uie, 3n -rimul r3nd, s2 se @ac2 un inventar 8i s2 se sta0ileasc2 semni@ica/ia
tr2s2turilor distinctive -e care Desiod le atri0uie @iec2reia dintre v3rste9 valoarea sim0olic2 a metalului,
mod de via/2, activit2/i -ractice sau ignorate, tr2s2turi -si6ologice sau morale, ti-uri diverse de
tinere/e, maturitate 8i 02tr3ne/e, @orma de moarte -ro-rie indivi.ilor @iec2rei v3rste, distrugerea sau
stingerea v3rstei ca atare, destinul ei -ostum" 3n aceast2 situa/ie, nu mai e su@icient s2 lu2m 3n
considerare -ovestea 3n sineA devine necesar s2 sta0ilim a-ro-ieri cu alte -asaCe din Munci i Vile 8i
din ?eogonia, 0a c6iar s2 con@runt2m unele imagini mitice ale lui Desiod cu @a-te de cultur2 sau cu
tradi/ii legendare 0ine atestate
84
!Q
3n alte teBte" 3ncercarea mea de anali.2 structural2 a @ost 3i mare m2sur2 consacrat2 acestui studiu" Nu
am de g3nd, evident s2 re-et o argumenta/ie deCa eB-us2 3n am2nun/ime" < o0serva/ie se im-une
totu8i" 3ntre conclu.iile anali.ei @ormale -e care a0ia le-am de.voltat din nou 3n -aginile -recedente, 8
re.ultatele studierii con/inutului, eBist2 o leg2tur2 -rea str3ns2 -entru a le -utea res-inge -e unele @2r2
a le ruina -e celelalte Inter-retarea devine, 3ntr-adev2r, verosimil2 tocmai -rin convergen/a
acestor dou2 niveluri de date care 38i dovedesc @oarte -recis coinciden/a" KAnali.a detailat2 a mitului -
-uteam s2 constat la ca-2tul anc6etei mele - vine ast@el s2 con@irme 8 s2 -reci.e.e 3n toate detaliile
sc6ema -e care, de la 0un 3nce-ut ni s-a -2rut c2 o im-un marile articula/ii ale teBtului
R!
"L Pent a ne
limita la seria -rimelor v3rste, cadrul -us 3n eviden/2 d anali.a @ormal2 se um-le, 3n esen/2, 3n
modul urm2tor di@eritele tr2s2turi care caracteri.ea.2 v3rstele de aur 8i de argim le arat2 ca @iind str3ns
asociate 8i 3n acela8i tim- o-use, c, aversul 8i reversul, -o.itivul 8i negativul aceleia8i imagini9 nic una
dintre cele dou2 v3rste nu cunoa8te nici r2.0oiul, nic muncaA dike a uneia 8i hybris a celeilalte se re@er2
eBclusiv 1 @unc/iile de administrare a Custi/iei, a-anaC al regilor" #u-lu antitetic @ormat din v3rsta de aur
8i cea de argint se reg2se8te 3H ta0loul -e care Desiod 3l @ace vie/ii su0 domnia regelui cel 0un, regelui
dre-t2/ii, 8i celei su0 domnia regelui cel r2u, regel Nem2surii 8i al 3m-iet2/ii, c2ruia -u/in 3i -as2 de
dre-tatea lui 7eus" Aceea8i o-o.i/ie 3l des-arte, 3n ?eogonia, -e 7eus suveran al ordinii, de rivalii s2i
la domnia asu-ra universului Titanii, suverani ai de.ordinii 8i ai lui hybrisB leg2tura 3ntre au9 8i argint
este de asemenea marcat2, s-uneam, -rin evideni simetrie 3ntre demonii e-ic6t6onieni, care se 0ucur2
de cinsti regale, 8i care veg6ea.2 3n numele lui 7eus la 3m-2r/ireA dre-t2/ii de c2tre regi, 8i demonii
6Y-oc6t6onieni, care au 8i el o time. ) ultim2 tr2s2tur2, 3n @ine9 oamenii de aur tr2iesc ve8nici tineri,
@2r2 a cunoa8te vreodat2 02tr3ne/ea
R
A omul de argim tr2ie8te o sut2 de ani ca un -runc mare 3n @ustele
mamei
;<
" Dar,9
!R
de 3ndat2 ce a -28it -ragul adolescen/ei, @ace o mie de -rostii 8i moare de 3ndat2" )amenii de aur 8i cei
de argint s3nt a8adar tineri 8i unii 8i ceilal/i" Dar -entru cei dint3i tinere/ea 3nseamn2 a0sen/a senilit2/iiA
-entru ceilal/i - a0sen/a maturit2/ii, -uerilitatea 3n stare -ur2"
Aceea8i solidaritate @unc/ional2, dar 8i acela8i contrast 3ntre oamenii de 0ron. 8i eroi" Tot a8a cum
imaginea mitic2 a ?unului Rege se -roiecta asu-ra unei serii de -lanuri -entru a se o-une mereu
imaginii ,uveranului dominat de hybris =3n trecut su0 @orma celor dou2 v3rste succesive, de aur 8i de
argint, 3n -re.ent - su0 tr2s2turile regelui 0un 8i ale regelui r2u, 3n lumea .eilor celor mari -rin 7eus 8i
Titani, 3n .ona @or/elor su-ranaturale, altele dec3t iheoi, ca demoni e-i- 8i 6Y-oc6t6onieni>, tot a8a,
-ersonaCul r2.0oinicului nedre-t se ridica 3n @a/a r2.0oinicului dre-t" 'igan/ii, 3n lu-ta cu 7eus,
contrastea.2 cu cei cu ) ,ut2-de-0ra/e, -a.nicii credincio8i ai lui 7eus care asigur2 )lim-ienilor
victoria 3n lu-ta lor cu Titanii, 3n @ine, mor/ii anonimi se o-un eroilor glorio8i" Dac2 oamenii de aur 8i
de argint a-ar ca ve8nic tineri, r2.0oinicii ace8tia - oamenii de 0ron. 8i eroii - -ar s2 ignore 3n egal2
m2sur2 starea de pais 8i cea de geron. Ei a-ar dintr-o dat2 ca adul/ii, 02r0a/ii 3n -utere, trecu/i deCa de
-ragul adolescen/ei, acel metrou hebes care era, -entru v3rsta de argint, s@3r8itul c6iar al vie/ii"
De 0un2 seam2, aceast2 inter-retare -oate @i res-ins2 3n 3ntregul ei" J" De@radas se teme c2 ar sim-li@ica
o realitate -rea com-leB2" ,-ar -2rea, -e de alt2 -arte, c2 i se -oate re-ro8a o -rea mare com-leBitate,
de vreme ce @ace s2 intervin2, -entru a eB-lica ordinea de succesiune a v3rstelor, nu o sc6em2 linear2,
ci un -rogres 3n @a.e alternative, im-lic3nd -e de-o -arte asocierea v3rstelor 3n -erec6i @unc/ionale 8i,
-e de alt2 -arte, -re.en/a la toate nivelurile -ovestirii a o-o.i/iei 3ntre dike 8i hybris. )ricum ar sta
lucrurile, -entru a ruina 3ntregul edi@iciu argumentativ, re@uta/ia ar tre0ui s2 se 3ndre-te asu-ra esen/ei
argument2rii9 ar tre0ui s2 se demonstre.e c2, nici 3n secven/ele @ormale ale na/iunii, nici 3n ta0loul
vie/ii v3rstelor, al mor/ii lor,
87
al destinului lor -ostum, nu a-are vreo leg2tur2 anume nici 3ntre -rimele dou2 v3rste, nici 3ntre
celelalte dou2" Aceast2 demonstra/ie, tocmai, nu-mi -are c2 s-a @2cut, cel -u/in deocamdat2"
P" ,2 trecem la cea de-a treia o0iec/ie" Pe urmele Iu 'eorges DumeL.il, a8 @i desco-erit, din nevoia de
simetrie, o 8asea v3rst2 care ar r2s-unde v3rstei de @ier 3n care tr2ie8-Desiod" KDoar o trecere ra-id2 -e
deasu-ra teBtului lui Desio ar 3ng2dui o asemenea eroare, care nu re.ist2 la o lectur serioas2
;1
L" 3ntr-
adev2r, nu re.ist2A re.ist2 c6iar at3t de -u/i 3nc3t nimeni nu -utea @i is-itit s2 comit2 aceast2 eroare, 8i
nevoie de o trecere ra-id2 -e deasu-ra teBtului meu -entru a-@i atri0uit2" Iat2 ce scriam9 KA cincea
v3rst2 este cea care -ar s2 ridice -ro0lemeA ea introduce o dimensiune nou2, un treilea -lan de realitate
care, s-re deose0ire de cele -recedent, nu se mai dedu0lea.2 3n dou2 as-ecte antitetice, ci se 3n@2/i8ea.
su0 @orma unei unice v3rste
;M
L" Dac2 a8 @i desco-erit 8a2e v3rst acolo unde Desiod scrie clar c2 au @ost
cinci, n-a8 mai @i ridic aceast2 -ro0lem2" Nu vor0esc, a8adar, de o a 8asea v3rst2 sus/in c2, s-re
deose0ire de celelalte, a cincea v3rst2 nu e un 8i com-ort2 succesiv dou2 ti-uri de eBisten/2 omeneasc2
r guros o-use, dintre care 3ntr-una mai este 3nc2 loc -entru di 3n vreme ce 3n cealalt2 nu mai e loc dec3t
-entru hybris. Tocm @iindc2 este du0lu, @iindc2 are dou2 as-ecte, e-isodul v3rstei d @ier -oate com-leta
structura de ansam0lu a mitului
;P
" Numes acest al doilea as-ect al v3rstei de @ier c3teodat2 Kv3rst2 3m02t
nit2 a @ieruluiL
;:
, alteori Kv3rst2 @ierului 3n declinL
;Q
A niciodai nu s-un9 a 8asea v3rst2"
Dar nu asta este esen/ial" EBist2 cu adev2rat 3n ca.ul v3rst de @ier dou2 ti-uri di@erite de via/2
omeneasc2 -e care e nevoieA s2 le deose0imc ,2 not2m mai 3nt3i c2 Desiod nu vor0e8te, 8i nu -utea
vor0i, de v3rst2 de @ier ca de celelalte" Primele -atru v3rste a-ar/in trecutuluiA ele s3nt dis-2ruteA Desiod
se eB-rim2, 3n -rivin/a lor, la modul -er@ect, al @a-tului deCa 3m-linit" Dim-otriv2, c3nd e vor0a de
v3rst2 de @ier, Desiod nu mai a-are
c
a -rivind s-re trecutA el se eB-rim2 acum n viitorB s-une la ce tre0uie s2 se a8te-te acum omenireaA
su0 oc6ii lui Perses, c2ruia
s
e adresea.2 discursul lui, desc6ide -ers-ectiva unui viitor din care o -arte
e @oarte a-ro-iat2, KdeCa -rintre noiL - acesta e
v
vv, KacumL de la versul 1;R -, dar din care cealalt2 e
3nc2 de-arteA de 0un2 seam2, nici Desiod, nici Perses nu o vor cunoa8te9 acesta va @i momentul 3n care
7eus nu va mai avea altceva de @2cut dec3t s2 distrug2 8i aceast2 v3rst2, ai c2rei oameni se vor na8te cu
-2rul c2runtA acest moment care se 3ntre.2re8te la ori.ont ca-2t2 as-ectul a-ocali-tic al unui s@ir8it al
tuturor tim-urilor" Nici o alt2 v3rst2 nu a @ost ast@el descris2 de-a lungul unei durate susce-ti0ile s2-i
modi@ice condi/iile originare de eBisten/2, nici una nu a @ost 3n@2/i8at2 ca su@erind, -e -arcurs, vreo
degradare
;R
" $iecare v3rst2 a trecutului r2m3ne ce a @ost dintru 3nce-ut 8i -3n2 la s@lr8it, @2r2 s2 com-orte
vreo consisten/2 tem-oral2" Tocmai aceast2 consisten/2 caracteri.ea.2 destinul v3rstei de @ier, @iindc2,
tocmai, acest destin nu e 3nc2 3m-linit, ci -e cale de a se 3m-lini 3ntr-un -re.ent care r2m3ne mereu
desc6is c2tre viitor" V3rst2 de @ier e acum, s-une Desiod" )amenii nu vor nceta s2 @ie c6inui/i de toate
relele -e care .eii li le trimit" Desiod adaug29 KDar -entru ace8tia, 0inele mai e amestecat cu r2ul
;;
"L
)0serva/ie care nu are de ce s2 ne sur-rind2, de vreme ce via/a a c2rei dur2 eB-erien/2 tre0uie s2 o
ai02 Desiod 8i Perses este tocmai aceast2 eBisten/2 amestecat2, contrastant2, -e care a-ari/ia Pandorei
o sim0oli.a 3n e-isodul -recedent"
Acestui vvv 3n care 0inele se mai amestec2 totu8i cu r2ul, Desiod 3i o-une, 3n versurile 1!< - M<1,
-ers-ectiva 3ngro.itoare a unui viitor mult mai sinistru, de vreme ce va @i 3n 3ntregime su-us @or/elor
nocturne ale r2ului" #onclu.ia acestui -aragra@ este ecoul -recis al conclu.iei -asaCului -recedent"
Versului 1;9 K-entru ace8tia =oamenii de acum>, 0inele mai e amestecat cu r2ulL 3i r2s-und versurile
M<<-M<19 Kmuritorilor nu le vor mai r2m3ne dec3t tristele su@erin/eA 3m-otriva r2ului nu va mai @i
m3ntuireL"
!
Dac2 nu ar eBista dec3t aceast2 singur2 di@eren/2 3ntre statutu/ actual 8i cel viitor al v3rstei de @ier9 3ntr-
un ca., amestec de 0ine 8i de r2u, 3n cel2lalt - eBclusiv r2ul, 8i 3nc2 ar @i de-aCuns -entr a deose0i 3n
interiorul aceleia8i v3rste dou2 ti-uri de eBistentN o-use, c2ci semni@ica/ia @undamental2 a mitului
de-inde tocma de acest -unct" ,2 amintim c2 oamenii v3rstei de aur s3nt M eM?oodev $?MS'?C', de-arte
de orice @el de r2uA toate cele 0une s3nt ale lor, ea$Ka .i ir;vra ?$\$* 6ei7v. )amenilor de aur - nidC un
r2u 8i toate cele 0une" )amenilor -rintre care tr2iesc Desic 8i Perses, 0ine 8i r2u amestecate"
)amenilor viitorului, nici uN 0ine, doar r2u"
Dar aceasta nu e singura tr2s2tur2 care situea.2 v3rsta de @ie =adic2 via/a -re.ent2, cea de care tre0uie
s2 se dea seama 8i s2 i se deslu8easc2 lui Perses sensul -ro@und> la Cum2tate drumului 3ntre v3rsta
de aur, la 3nce-utul ciclului, 8i v3rsta de @ier 3n declin, la s@3r8itul ciclului" Tot a8a cum ignor2 -novo%
oi"p% =ace8ti doi @ii ai No-/ii>, oamenii de aur nu cunosc nic 02tr3ne/ea, y9pa%, N2scu/i tineri, ei 38i
r2m3n mereu asemene (bfiolo#7
;,
" Desiod tr2ie8te 3ntr-o lume unde te na8ti t3n2r 8i mor 02tr3n, tinere/ea
-re@2c3ndu-se, tre-tat, din cau.a griCilor, trude? 0olilor, @emeii, 3n 02tr3ne/e" La s@3r8itul v3rstei de @ier,
nu mdl r2m3ne dec3t yripa%< oamenii se vor na8te 02tr3ni, cu t3m-le* c2runte
;
" Dac2 ne vom aminti c2
@iecare v3rsta com-ort2, cal element distinctiv, un mod anume de identi@icare cu v3rste* vie/ii omului,
vom 3n/elege c2 mitul nu devine inteligi0il dec* cu condi/ia de a da 3ntreaga sa valoare o-o.i/iei
marcate dC Desiod 3ntre cele dou2 as-ecte ale v3rstei de @ier"
)amenii de aur tr2iesc 3n dre-tate 8i calm, e@legrCGiol r9ov8oi @@@@ Paci@ici, ei nu cunosc 3n@runt2rile
r2.0oinice -e c3m-ul de lu-taH Li-si/i de invidie, ei nu cunosc nici cearta, nici -rocesele, cu toi
cortegiul lor de Cur2minte str3m0e, de s-use mincinoase, dJ vor0e rele, armele -ro-rii ale unei >ris
Cudiciare care sJ des@28oar2 3n agora" La ca-2tul v3rstei de @ier, cum am v2.u/i doar >ris cea rea e
li0er2 s2 se mani@este" Nici dike, nici Cur2mintele, nici .eii nu vor mai @i nici temu/i, nici res-ecta/ii
<
,ingura hybris va @i onorat2
!1
" #uv3ntul omenesc va avea doar @orma minciunii, a vor0elor 3n8el2toare
8i a s-erCurului
!M
" Invidia ("riKo%7, cea care are aceea8i inim2 cu >ris cea rea (Maic;8ap?o%7 va domni,
st2-3n2 a0solut2, asu-ra tuturor muritorilor" Aceasta nu e r3vna cea 0un2 care-l @ace -e olar s2 se
3ntreac2 cu olarul 8i -e dulg6er cu dulg6erul9 nu te 3ndeamn2 s2 lucre.i mai 0ine dec3t rivalul t2u, s2
munce8ti mai mult -entru a @ace mai 0ine lucrul t2u9 ea 3ncearc2 s2-8i 3nsu8easc2 -rin 3n8el2ciune,
minciuni 8i Cur2minte str3m0e lucrul -e care un rival l-a -rodus -rin munca lui
!P
"
#um st2, din acest -unct de vedere, lumea 3n care tr2ie8te Desiodc 3ntre statutul actual 8i statutul viitor
al v3rstei de @ier, ru-tura e c6iar at3t de com-let2 ca 3n cele dou2 ca.uri -recedentec Am remarcat deCa
c2 eBordiul -oetului c2tre @ratele s2u 3l 3ndeamn2 -e acesta s2 aleag2 -e >ris cea 0un2 8i s2 renun/e la
cea rea, ceea ce dovede8te 3ndeaCuns c2 s3nt am3ndou2 -re.ente 3n via/a lor de /2rani" Dar a@l2m 8i mai
mult din teBt"-" #3nd invidia va um-le cu totul inimile muritorilor, nu va mai @i loc acolo, s-une
Desiod, -entru sentimentul de a@ec/iune, philia, care une8te de o0icei oas-ete 8i ga.d2, -rieten cu
-rieten, @rate cu @rate 8i co-iii cu -2rin/ii lor" ,i -oetul adaug29 ]g ?$ ir;pog irep, cum se 3nt3m-la
odinioar2
!:
" Acest Kodinioar2L care @ace loc" al2turi de eris, 8i -entru philia, este tocmai acel vvv,
KacumaL al vie/ii -re.ente" 3n lumea lui Desiod, eBist2, de 0un2 seam2, r2.0oaie, cum eBist2 8i certuri
ur3te, 8i -rocese @rauduloase ca acela -e care 3ncearc2 Perses s2-l suscite contra lui, dar eBist2 totu8i, 3n
s3nul @amiliei sau 3ntre vecini 8i -rieteni, leg2turi de a@ec/iune 8i 3ntraCutorare
!Q
" Perses are el 3nsu8i
eB-erien/a acestor leg2turi9 Desiod nu a -regetat s2-i vin2 3n aCutor @ratelui la nevoie
!R
" De altminteri,
dac2 li se 3nt3m-la regilor s2 dea sentin/e sim-le, ei -ot 8i s2 3m-art2 cu dre-tate Custi/ia9 3n 3ntregul
/inut se v2de8te atunci cum 0inele 3ntrece r2ulA nu s3nt r2.0oaie (]Mokt98o%7, nu este @oamete (KiX8og7,
nici de.astre @1rN
!;
A norodul s2r02tore8te voios roadele -2m3ntului -e care a trudit, @emeile dau na8tere
1
-entru so/ii lor la @ii Kasemeni ta/ilor lorL, 3n vreme ce 3ii se s-une c2, la s@3r8itul v3rstei de @ier @iii nu
vor mai @i Kasemeni ta/ilor lor
!!
L" Lectura atent2 a teBtului -are deci s2 con@irme 3ntru totul @a-tul c2
v3rsta de @ier com-ort2 dou2 as- deose0ite cu griC2 8i c6iar o-use de c2tre Desiod" V3rsta deC @ier
desemnea.2, 3n -rimul r3nd, via/a actual2, aceea, tocmai, de care d2dea seama 8i mitul Pandorei, 8i
c2reia i se -otrivesc s@aturile religioase, morale 8i -ractice -e care le o@er2 din -lin -oemul Munci i
Vile. Aceast2 v3rst2 de @ier ocu-2 3n mit un loc a-arte, de vreme ce 3ntreaga -ovestire este menit2 s2
dea seima" tocmai, de natura ei am0igu2, de statutul ei Kamestecat
!
Custi@ice alegerea -e care Desiod o
recomand2 @ratelui s2i @avoarea dre-t2/ii, dike 8i a muncii" 3n al doilea sens, v3rsta @ier desemnea.2 3ns2
nu via/a -re.ent2, a8a cum -oetul constat2, ci o via/2 care va s2 vin2, 8i -e care 3n/ele-ciune, ins-irat2
3i 3ng2duie s2 o -revad2" Aceast2 -revestire 3ng toare a unei lumi cu totul -rad2 Nem2surii, hybris, est
acela8i tim- un avertisment solemn c2tre Perses9 dac2 aces cei asemenea lui vor continua s2 se -oarte
-e mai ignor3nd dike, dis-re/uind munca, -utem @i siguri c2 lumea aCunge la acest ca-2t al nenorocirii"
Vi.iunea -ro@etiE2 -oetului are deci o du0l2 semni@ica/ieA ea @iBea.2, -e de-o - termenul unui ciElu al
v3rstelor care va avea un s@3r8it du-2 a avut un 3nce-utA 3nc6ide cercul care a condus umanitatet la dike
la hybris, de la @ericire la nenorocire, de la tineret 02tr3ne/e, de la philia la eris cea reaA ea este, -e de
alt2 -iC un a-el c2tre Perses 8i c2tre cei r2i9 mai este 3nc2 tim- 3n/eleag2 lec/ia, s2 acce-te s2 asculte de
dike, s2 nu las creasc2 hybris, 8i atunci -oate c2 @or/ele male@ice ale No-/i vor -utea invada c6iar toat2
eBisten/a, 8i va mai @i loc, 3n v@ia/a 0ie/ilor muritori, 8i -entru un stro- de @ericire"
denart
:" Anali.ele de mai sus au r2s-uns deCa celei de a -iatra o0iec/ii @ormulate de J" De@radas, cel -u/in 3n
ce -rive8te urm2toarea -ro0lem29 seria v3rstelor @ormea.2 cu adev1ra@ un
M
4i s-i
3n
de o Ct lui io.i-l \ 3nX a 8i 9e
va a rte, @um
de le la rte,
s2 + s2
nu
ciclu com-let de decaden/2, -e care Desiod 3l conce-e ca -e un tot unitar, cu un 3nce-ut 8i un s@3r8it,
strict o-use unul celuilalt" Doar o -reci.are mai tre0uie ad2ugat2" )amenii v3rstei de aur tr2iesc
Kasemenea .eilorL =versul 11M>, 3ntr-o stare care nu e 3nc2 Kdes-2r/it2L de 0eatitudinea nemuritorilor 8i
care re@lect2 3nrudirea de o03r8ie 3ntre neamul .eilor 8i cel al oamenilor
<
" Tot a8a, 3n ?eogonia,
3ntrecerea 3n care oamenii se 3n@runt2 cu .eii la *econe -entru 3m-2r/irea animalului de Cert@2 -
3ntrecere -e care Prometeu, -rintr-o 3n8el2ciune, o va 3nc6eia 3n @avoarea oamenilor - -resu-une dac2
nu o comunitate com-let2 de eBisten/2, cel -u/in o @recventare 8i un sc6im0 asiduu 3ntre @iin/e
a-ro-iate
1
" Dim-otriv2, ta0loul s@3r8itului ciclului v3rstelor 3n@2/i8ea.2 as-ectul li-sit de orice s-eran/2
al unui univers uman radical des-2r/it de lumea .eilorA (idos 8i 3emesis, care mai ins-irau 3nc2
oamenilor teama @a/2 de ceruri 8i le d2deau -osi0ilitatea de a sta0ili cu acestea o comunicare,
a0andonea.2 acum -2m3ntul, retr2g3ndu-se 3n )lim-A ele -2r2sesc cu totul o umanitate st2-3nit2 doar
de @or/a R2ului 8i de Noa-te, -entru a reg2si neamul luminos al Prea@erici/ilor
M
"
Tocmai @iindc2 -ovestirea lui Desiod 3m0r2/i8ea.2 ast@el 3n totalitatea lui destinul neamului omenesc,
a8a cum am -ovesti via/a unui om, de la cea mai @raged2 v3rst2 -3n2 la ultimul ceas al 02tr3ne/ii, am
aCuns s2-mi -un 3ntre02ri cu -rivire la sensul versului 1;Q" Desiod regret2 c2 Kn-a murit mai devreme
sau nu s-a n2scut mai t3r.iuL" #2 Kn-a murit mai devremeL se 3n/elege lesne9 s-ar @i -utut na8te 3n
vremea 3nc2 t3n2r2 a v3rstei de aur" Dar Knu s-a n2scut mai t3r.iuL st3rne8te nedumeririA 3n -unctul 3n
care se situea.2 el 3n seria v3rstelor, viitorul nu o@er2 dec3t o -ers-ectiv2 sum0r2A Desiod nu-8i -oate
dori s2 se nasc2 3ntr-o lume care nu va mai cunoa8te, du-2 el, dec3t 02tr3ne/e, ne@ericire 8i nedre-tate"
El se g3nde8te, deci, c2, 3n ceasul c3nd 7eus va nimici 8i aceast2 v3rst2 de @ier, odat2 3nc6eiat deci ceea
ce ne a-are ca @iind un ciclu com-let, o nou2 v3rst2 a oamenilor se va na8te, una din care -oetul ar @i
-utut, cu ceva mai mult noroc, s2 @ac2 -arte el 3nsu8i" Nu avem nici o -osi0ilitate, din
P
li-s2 de alte indica/ii din -artea lui Desiod, s2 8tim cum anume 38i re-re.enta el venirea acestei noi ere"
)0serva/iile -e care le -utem @ace, 3n aceast2 -rivin/2, -2strea.2 deci un caracter cu totul i-otetic" Nu
-are totu8i nelegitim ca, /in3nd cont de @a-tul c2 Desiod 8i-a conce-ut v3rstele -e modelul unui ciclu, s2
-resu-C -unem c2-8i imagina 8i urm2rea - de vreme ce eBist2 oX urmare - tot -e un model ciclic" A8a
cum genera/iile de oameni se succed 3n interiorul aceluia8i neam, a8a cum neamurile se succed 3n
interiorul ciclului total al v3rstelor, tot a8a 8i ciclurile ,-ar -utea succeda unele du-2 altele" Aceast2
3nnoire a ciclului, C du-2 distrugerea, -rev2.ut2 de Desiod, a v3rstei de @ier, la ca-2tul cel de -e urm2 al
dec2derii, nu are, desigur, nimic de-a @ace - dec3t doar du-2 o-inia lui J" De@radas - cu eterna re3n-C
toarcere din doctrinele or@ice, sau cu esc6atologia acestora
P
"T Pur 8i sim-lu, Desiod conce-e cursul
v3rstelor omenirii du-2 modelul cursului anotim-urilor" #alendarul 6esiodic are un caracter ciclicA
toate -unctele de re-er tem-orale -e care el le semnalea.2 se re-et2 cu regularitate, an du-2 an"
Dim-otriv2, X el nu ne d2 nici un indiciu al unei eventuale dat2ri a anilor, c2rei s2 -ermit2 s2-i
deose0im unul de cel2lalt 8i s2-i ordon2m 3ntr-ol serie linear2 =cum se 3nt3m-l2, de eBem-lu, c3nd anii
s3nt desemna/i -rin numele magistra/ilor laici sau religio8i>" Am I -utea s-une, relu3nd eB-resia lui
*aurice Dal0]ac6s, c2, 3n lumea /2r2neasc2 a lui Desiod, cadrul social al tem-oralit2/ii este 3nc2,
asemeni tuturor Kar6aicilorL, ciclic 3n esen/a lui
:
"X Tim-ul e alc2tuit dintr-o succesiune de anotim-uri,
se-arate clar
9
unul de cel2lalt -rin Kt2ieturiL, marcate de -uncte tem-orale anume, servind dre-t re-er
3n cadrul calendarului anual
Q
" Aceast2 succesiune de anotim-uri di@eren/iate alc2tuie8te un ciclu
com-let, care, odat2 aCuns la ca-2t, re3nce-e" Domina/ia eBercitat2 de aceast2 imagine ciclic2 a
tim-ului se v2de8te 3n acela8i c6i- 8i la Domer9 c3nd evoc2 soarta oamenilor I K-ieritoriL, el nu
o @ace, cum se va 3nt3m-l2 la lirici, -entru a eB-rima nostalgia individului 3n @a/a @ugii ineBora0ile
a tim-ului, ci -entru a com-ara succesiunea genera/iilor de
oameni cu re3ntoarcerea -eriodic2 a anotim-urilor
R
9 Ka8a cum
n
asc @run.ele, tot a8a @ac 8i oamenii"
$run.ele se 3m-r28tie, -e
r
3nd s-ul0erate de v3nt 8i ren2sc3nd 3n -2durea cea verde, c3nd se 3ntoarce
-rim2varaA tot a8a 8i oamenii9 o genera/ie se na8te 3n c6iar cli-a c3nd alta se duce
;
"L
I-ote.a unei re3nnoiri a ciclului v3rstelor, sugerat2 de versul 1;Q, este coro0orat2 de teBtul din $mul
politic 3n care Platon, evoc3nd -arc2 3n Coac2 vec6ile mituri ale vremurilor de odinioar2, s-une c2
genera/iile de oameni se succed 3ntr-un ciclu, 8i c2 acesta, aCuns la ca-2t, re3nce-e - dar 3n sens
invers
!
" )r, alu.iile lui Desiod -ar, 3n acest -asaC, evidente9 iat2 cum e descris2 starea umanit2/ii 3n
tim-ul domniei lui #ronos9 KAveau din 0el8ug roadele ar0orilor 8i o vegeta/ie cu totul darnic2, recoltau
@2r2 s2 @i lucrat de -e -2m3ntul care le d2ruia de la sine (av?$fi??Og avabibovo-%% ?r9g yr9g - c@" ?ravau8,
11;-l1!, apovpa avroX8;rtiWF.6 #e se -etrece, du-2 Platon, la @inele ciclului, 3n cli-a 3n care universul
3nce-e s2 se mi8te 3n sens inversc KTot ce e muritor 3ncetea.2 s2 3n@2/i8e.e oc6ilor s-ectacolul unei
3m02tr3niri tre-tate, 8i a-oi, re3nce-3nd s2 -rogrese.e, dar de-a-nd2r2telea, devine tot mai t3n2r 8i mai
-roas-2t" La cei 02tr3ni, -2rul c2runt a 3nce-ut s2 se 3nc6id2 la culoareA celor a c2ror 0ar02 crescuse 8i-
au reg2sit o0ra.ul neted, 8i @iecare s-a 3ntors la @loarea -rim2verii sale
1<<
"L E greu s2 nu recunoa8tem 3n
umorul -latonic care domin2 aceast2 imagine o re-lic2 la descrierea 6esiodic2 a 3m02tr3nirii -rogresive
a v3rstelor omene8ti"
E dre-t c2 -utem, 3m-reun2 cu P" *a.on, s2 nu lu2m 3n sens strict versul 1;Q 8i s2 recunoa8tem doar
Ko @ormul2 asem2n2toare cu acele antite.e @amiliare, at3t de @recvente la greci -entru a eB-rima aceast2
idee de oricine 8i orice
1<1
L" Numai c2 aceast2 antite.2 a trecutului 8i a viitorului a-are la Desiod 3ntr-
un conteBt mult -rea -recis -entru a o -utea a-ro-ia, @2r2 vreo alt2 -recau/ie, de eB-resii stereoti-e,
cum e cea evocat2 de ,o@ocle, (ntigona, 11<!9 5TJ *?, bv;ove% ol rJ biQ?c% ol ?);ir;vreg, K6ai, 6ai,
sluCitori, cei ce s3nte/i 8i cei ce
:
Q
nu s3nte/i aiceaL, sau >lectra, P<Q-P<R" #a s2 dovedeasd? eBisten/a unei KcronologiiL 3n succesiunea
v3rstelor, J" De@radN invoc2 -re.en/a la versul 1M; a adver0ului Hit4Y^iaitv, la versO 1;: a lui
eircira. Ar @i -utut o0serva c2, din cele 8a-te adver* de tim- care @igurea.2 3n cele cam 1<< de versuri
ale teBtO lui
m
, -atru se g2sesc concentrate tocmai 3ntre versurile 1;: M 1;R9 un -rim eirei?a la 1;:,
cele dou2 itpoadev 8i din no? eirei?a 3n versul 1;Q, vvv la 3nce-utul versului 1;R" TeBtul ari deci
urm2torul sens9 Kde-ar @i vrut .eii s2 nu m2 nasc apoi =adic2 dup v3rsta eroilor>, av3nd -arte de
oamenii celei de-a cincea v3rste, ci s2 @i murit nainte sau s2 m2 @i n2scut mai tr0iuB acum, 3ntr-adev2r,
este v3rsta de @ier"L ,-ar -2rea c2, da-l c2 eBist2 un -asaC 3n care tre0uie s2 d2m indica/iilor tem-orale
valoarea lor de-lin2, acesta e tocmai -asaCul 3n discu/ie"
La ca-2tul eBamenului s2u critic, 3nainte de a trageX conclu.iile, J" De@radas arunc2 o -rivire
asu-ra ruinelor -e car2 38i 3nc6i-uie c2 le-a l2sat 3n urm2 8i se simte n2-2dit de triste/e"ST KE -eni0il,
scrie el, s2-i de.am2gim -e cei ce au cre.ut c2 g2sesc o eB-lica/ie coerent2 8i solid2, ar2t3ndu-le c2
aceasta sel 3ntemeia.2 -e o" lectur2 su-er@icial2 a teBtelor sau -e o sistemati.are care @alsi@ic2
com-leBitatea realului
1<P
"L A8a c2C K-entru a nuN-l -2r2si -e cititor cu aceast2 im-resie negativ2L,T @ace
a-el, -entruJa-i ado-ta conclu.iile, la studiul lui V" 'olc* sc6midt -e care l-am men/ionat mai sus"
Acest studiu, tocmai, X servise dre-t -unct de -ornire -ro-riei mele cercet2riA am -reluat de la V"
'oldsc6midt -rinci-iul de eB-licare -e care 3l -ro-unea atunci c3nd, insist3nd asu-ra Ke@ortului de
sistemati0are -e care 3l tr2dea.2 teBtul lui Desiod
1<:
L vedea 3n el instituirea unei cores-onden/e a dou2
serii di@erite, un mit de gene.2 8i o divi.are structural2, @iB3nd ierar6ia @or/elor su-rana-l turale altele
dec3t theoi - adic2 demonii, eroii 8i mor/ii" 1 V" 'oldsc6midt nu @2cea o anali.2 com-let2 a mitului
v3rstelor9 I o0iectul articolului s2u era altulA el nu trata des-re Desiod dec3t incidental" Am vrut deci s2
reiau anc6eta 3n sine, 3n direc/ia indicat2, 8i str2duindu-m2 s2 a@lu un r2s-uns la 3ntre02rile -e
R
care V" 'oldsc6midt nu le a0ordase 8i la di@icult2/ile -e care sc6ema sa inter-retativ2 le l2sa 3nc2 s2
su0.iste" Am cre.ut c2 g2sesc aceast2 solu/ie, nu re@u.3nd aceast2 sc6em2, ci duc3nd-o mai de-arte,
integr3nd-o 3ntr-o inter-retare deo-otriv2 mai larg2 8i mai com-leB2, susce-ti0il2 - res-ect3nd as-ectul
sistematic al mitului, -e 0un2 dre-tate su0liniat de 'oldsc6midt - s2-i eB-lice @iecare am2nunt"
Di@icult2/ile -e care le -re.int2 teBtul dac2 3l 3n/elegem ca -e o reunire direct, ca -e o ada-tare fr
sici un alt intermediar a unui mit al originilor, 3n care metalele au o valoare monoton descresc2toare,
8i a unei clasi@ic2ri a @iin/elor divine, nu i-au sc2-at din vedere lui V" 'oldsc6midt" 1" V3rsta eroilor, a
c2rei -re.en/2 e indis-ensa0il2 -entru clasi@icarea @iin/elor divine, de@ormea.2 ar6itectura -ovestiriiA
din -unctul de vedere al succesiunii v3rstelor, ea a-are ca su-ra-ad2ugat2, @2r2 a se integra
ansam0lului" M" V3rsta de argint ridic2 -ro0leme din toate -unctele de vedere" 3nt3i de toate, dac2
Desiod utili.ea.2 o tradi/ie legendar2 care -re.enta succesiunea v3rstelor 3ntr-o ordine de dec2dere
-rogresiv2, de ce sc6i/ea.2 el oamenilor de argint -ortretul -e care l-am evocat mai susc De vreme ce-i
situea.2 imediat du-2 aur, 3n v3r@ul ierar6iei, de ce s2-i caracteri.e.e -rintr-o 5hybris demen/ial2Lc
Nimic nu-l o0liga la aceasta" #2ci din dou2 - una 9 ori se con@ormea.2 tradi/iei, 8i atunci aceast2
tradi/ie 3ns28i 3ncalc2 sc6ema unui -rogres regulat 3n dec2dere, ori - cum cred, de @a-t, eu -ersonal,
Desiod a modi@icat 3n acest -unct tradi/ia 8i a inventat tr2s2turile care, 3n -ovestirea lui, de@inesc v3rsta
de argint" Avea motivele lui -entru a @ace astaA tre0uie s2 3ncerc2m s2 discernem aceste motive"
Di@icultatea s-ore8te c3nd trecem de la -ers-ectiva genetic2 la cea structural2" Desiod ar @i legat cele
dou2 -ers-ective, 3ncerc3nd s2 arate c2 statutul -ostum al di@eritelor v3rste, -romovarea lor la rangul de
@or/e divine =altele dec3t theoi7 s3nt consecin/a vie/ii terestre -e care au dus-o" K) anume di@icultate 3n
acest sens, notea.2 V" 'oldsc6midt, -re.int2 v3rsta de argint,
;
3ngro-at2 su0 -2m3nt de 7eus, m3nios @iindc2 re@u.2 s2 aduc2 cinstire .eilor olim-ieniA 8i totu8i, c6iar
mem0rii acestui neam ateu s3nt venera/i
1<Q
"L Ast@el, Desiod avea dou2 motive -entru a 3n@2/i8a 3n culori
@avora0ile v3rsta de argint9 mai 3nt3i, @iindc2 urma de 3ndat2 v3rstei de aurA 3n al doilea r3nd, @iindc2
tre0uia s2 Custi@ice cultul -e care oamenii i-l consacrau" Tre0uie nea-2rat s2 r2s-undem la 3ntre0are9 de
ce @ace el eBact inversc EBist2 ceva 3nc2 8i mai grav" #lasi@icarea entit2/ilor divine c2reia -ovestea
v3rstelor tre0uie s2-i o@ere etiologia cu-rinde, 3n a@ar2 de theoi, de care nu este vor0a 3n acest mit, seria
urm2toare9 demoni, eroi, mor/i" Putem de -e-acum nota c2 ordinea @ireasc2 nu este res-ectat2, 8i c2
mor/ii a-ar 3n mit, 3naintea eroilor, ceea ce nu se -roduce 3n nici un alt teBt care -re.int2 aceast2 serie9
eroii s3nt uneori clasi@ica/i 3naintea demonilor, niciodat2 du-2 mor/i
1<R
" 4i, mai ales, o succesiune de
patru vrste d2 seama de trei categorii de entit2/i su-ranaturale" )amenii de aur devin, du-2 moarte,
daiiiove% cali@ica/i de eirF$;v#oiB oamenii de 0ron., numi/i v;vvfivoi, um-lu /inuturile umede ale
Dades-ului =mor/ii o0i8nui/i>A eroii r2m3n ceea ce s3nt9 eroi" #um r2m3ne 3n acest ca. cu oamenii de
argint, cali@ica/i dre-t n;tcapeLB '?$K$$:$*, -rea@erici/i su0-2m3ntenic )ri @ormea.2 o categorie
a-arte, o a -atra s-ecie de @iin/e divine, care nu 3nca- 3n clasi@ic2rile tradi/ionale, 8i care nu -rea se
vede 3n ce ar consta de @a-t" )ri se asocia.2 oamenilor v3rstei de aur -entru a constitui 3m-reun2 cu
ace8tia - 6Y-oc6t6onienii com-lementari e-ic6t6onienilor - categoria demonilor" Aceasta e solu/ia -e
care, -e urmele lui Ro6de, V" 'oldsc6midt, urmat de J" De@radas, o ado-t2 3n modul cel mai legitim9
KPutem admite, scrie, c2 Desiod a dedu0lat clasa hdemonilor -entru a @ace ast@el loc 3n sistem v3rstei
de argint
1<;
"L Dar cine nu vede lan/ul de consecin/e -e care le aduce cu sine aceast2 o0serva/iec De
dragul coeren/ei sistemului, adic2 -entru ca cele dou2 serii, genetic2 8i structural2, s2 se concea-2 su0
@orma unui cu-lu, 0a c6iar a unui cu-lu indisocia0i3, de vreme ce se com-letea.2 reci-roc -entru a
@orma categoria unic2 a
!
!
i
demonilor" 3n/elegem ast@el de ce le-a con@erit oamenilor de argint, 3n toate am2nuntele ta0loului -e
care 3l @ace vie/ii acestora, tr2s2turi care 3i @ac s2 a-ar2 ca reversul anume al oamenilor de aur" Avem
deci dintr-o dat2 8i r2s-unsul la 3ntre0area -e care o -uneam adineaori9 de ce oamenii de argint, situa/i
imediat du-2 aur -e scara metalelor, nu a-ar cu -u/in in@eriori oamenilor de aur 8i su-eriori cu mult
v3rstelor care urmea.2c De @a-t, oamenii de argint 3i Kdu0lea.2L -e cei de aurA ei 3n@2/i8ea.2 ta0loul
inversat al acestei -rime v3rste, un ta0lou 3n care K6Y0ris dementaL a 3nlocuit cu totul dike.
Aceste considera/ii se a-lic2 3n egal2 m2sur2 8i celor dou2 v3rste care urmea.2, ca 8i -rimelor dou2,
-entru motivele -e care le-am eB-us deCa" Dac2 e adev2rat c2 @iecare dintre cele dou2 v3ste d2 seama
de o categorie anume a @or/elor lumii de dincolo, -e de-o -arte locuitorii Dades-ului, -e de-alta
locuitorii insulelor Prea@erici/ilor, 3n am0ele ca.uri e vor0a, -entru Desiod, de dou2 ti-uri de de@unc/i
care nu s3nt, nici unul, nici cel2lalt, o0iectul unei time asemeni demonilor" Nici la Desiod, nici la
Domer nu g2sim atestarea unui cult al eroilor com-ara0il cu cel care a-are ca organi.3ndu-se 3n cadrul
religiei civice
I<!
" Eroii s3nt doar ni8te mor"i care, 3n loc s2 se adune cu mul/imea anonim2 din Dades, au
@ost du8i, de-arte de oameni, 3n Insulele Prea@erici/ilor" *ai mult, nu to/i cei care @ormea.2 neamul
divin al eroilor se duc 3n aceste Insule ale Prea@erici/ilor" 3n imensa lor maCoritate, ei se adaug2
oamenilor de 0ron. 3n Dades" Vom com-ara 3n acest sens versurile 1Q:-lQQ, unde ni se s-une des-re
oamenii de 0ron. c2 d;va?o% elke _ieHaLB< moartea cea neagr2 i-a cu-rins, cu versul 1:R, unde ni se
s-une des-re cea mai mare -arte a eroilor (rov% Hitv o-us lui rol% di, din versul 1;> c2 davrov reKo%
bnuptM;iMvFt, moartea ce -une ca-2t la toate i-a 3nv2luit 3n um0r2"
Dac2, a8adar, acce-t2m -rinci-iul de eB-lica/ie -ro-us de V" 'oldsc6midt, 8i dac2 admitem 3m-reun2
cu el c2 Desiod a vrut s2 uneasc2 un mit al originii 8i o divi.are structural2, tre0uie s2-i 3ntregim
anali.a o0serv3nd c2, -entru a sta0ili

cores-onden/a 3ntre o serie cu -atru termeni =cele -atru v3rste> 8i o serie ce trei termeni =cele trei
categorii de @or/e su-ranaturale altele dec3t theoi7, ada-tarea -resu-unea o reto-ire a mitului,
ela0orarea unui sistem nou" Dac2 /inem seama de toate detaliile nara/iunii, dac2 situ2m de @iecare dat2
toate aceste detalii 3n conteBtul de ansam0lu al mitului, dac2 mitul 3nsu8i este rea8e.at 3n o-era lui
Desiod, -utem des-rinde -rinci-iile acestei reorgani.2ri" *ai 3nt3i, v3rstele au @ost regru-ate, dou2 c3te
dou2, 8i @iecare -erec6e a do03ndit o semni@ica/ie @unc/ional2 -recis2" 3n al doilea r3nd, @iecare @unc/ie
ast@el dedu0lat2 3n dou2 as-ecte antitetice traduce, la -ro-riul s2u nivel, o-o.i/ia 3ntre dike 8i hybris,
tema central2 a mitului
m
.
Inter-retarea mea o continua, a8adar, -e cea a lui V" 'old-sc6midt @2r2 a o contra.ice" Ea nu e cu
nimic mai sim-l29 dim-otriv2, o com-lic2, -entru a da seama de o serie 3ntreag2 de elemente -e care
V" 'oldsc6midt le l2sase 3n a@ara anc6etei sale" Pentru a o-une te.a lui te.ei mele tre0uia s2 ne @i citit
-e am3ndoi cam la re-e.eal2"
4i, la urma urmei, aceast2 -rea lung2 discu/ie ridic2 o -ro0lem2 de lectur2" #um s2-l citim -e Desiodc
#um o @ace V" 'oldsc6midt, Ki.0it de e@ortul de sistemati.areL al teBtului 6esiodicc ,au ca J"
De@radas, -entru care, dim-otriv2, Desiod Knu are nici un sistem sta0ilitL, 8i nu e.it2, clasi@ic3ndu-8i
eroii, s2 3ntreru-2 un -roces de dec2dere, sau s2 contem-le, Kem-iricLJ cum e el, un viitor mai -u/in
sum0ru dec3t trecutul
no
c 3n -rimul ca., teBtul e luat, dac2 -ot s-une ast@el, de sus" ,e admite c2
3ndatorirea inter-retului este s2 se a0urce la nivelul unei o-ere 8i 0ogate, 8i com-leBe, 8i semantice, al
unei o-ere av3nd -ro-riul ei ti- de coeren/2, -e care, tocmai, tre0uie s2 3ncerc2m s2-l a@l2m" ,e re@u.2
@acilul" ,e 3ncearc2, -rintr-o lectur2 r20d2toare, reluat2 .i du-2 .i, s2 se dea seama de toate
am2nuntele, 8i 3n acela8i tim- s2 le integre.e mereu ansam0lului" Dac2 vreo di@icultate su0.ist2 3n
desci@rarea teBtului, ea e im-utat2 unei de@icien/e de 3n/elegere a cititorului mai degra02 dec3t
contradic/iilor sau negliCen/elor creatorului"
3n al doilea ca., Desiod e inter-retat de Cos"
1<<
N)
1" KRevue de -6ilologieL, 1RR,
M" J" DE$RADA,, #e mythe hesio,
?LI)TEJA `#V K)#T AGA AN M:R-M;R" ri_
T
Cl
>s%"Fe miseFau point,
KLJIn@ormation litteraire, 1RQ, nr" :, --" 1QM-lQRA J"-P" VERNANT, #e mythe hesiodi%ue des races. >ssaid)analyse
structurale, KRevue de lJDistoire des ReligionsL, 1R<, --" Ml-Q:, tradus 3n -re.entul volum, supra, --" P<-RQ"
P" Iat2 ce scriam, de -ild29 K$iecare cu-lu de v3rste se de@ine8te ast@el nu numai -rin locul s2u 3n serie =-rimele dou2,
urm2toarele dou2, ultimele>, ci 8i -rintr-o calitate tem-oral2 -recis2, str3ns legat2 de ti-ul de activitate c2reia 3i cores-undeL
(supra, -" Q1>"
:" >ntretiens sur *es notions de genese et de structure, Paris 1RQ, -" 1M1"
Q" (spectsmythi%ues de la memoire en &rece, KJournal de PsYc6ologieL, 1Q, --"l-MA M:v" infra, -" 1:1"
R" *nfra, -" 1:<A de asemenea, c@" n" M1"
;" JacEueline de R)*ILLb, :istoire et raison che0 ?hucydide, Paris 1QR"
!" I" *EbER,)N, #e temps, la memoire, l)histoire, KJournal de PsYc6ologieL, num2r s-ecial9 #a construction du
tempshumain, 1QR, -" P:<"
" =upra, -" P"
1<" 4i nu, cum scrie J" De@radas, sc6ema cronologic2 8i sc6ema structural2"
11" =upra, -" P:"
1M" J" DE$RADA,, l.c. -" 1QRA Victor ')LD,#D*IDT, ?lieologia, KRevue des Etudes 'recEuesL, 1Q<, --" M<-:M"
1P" =upra, -" P!"
1:" #@" E" R)DDE, +syche, trad" @r" de A ReYmond, Paris, --";;-;!"
1Q" ?heogonia, M1l-MPP"
1R" #@" #lemence RA*N)(g, #a 3uit et *es enfants de la tiuit dans la tradition grec%ue, Paris 1Q, --" RR 8i urm"
1;" La v" 1: din Munci i Vile, Desiod vor0e8te de Eris care @ace s2 s-oreasc2 iroKenov Fc1 =rXpiv, r2.0oiul 8i lu-ta"
Valoarea termenului 2rHpiv e -reci.at2 3n -aragra@ul urm2tor, 3n care -oetul 38i conCur2 @ratele s2 renun/e s2 mai st3rneasc2, 3n
agora, veiM>a ,MLK* br"piv, certuri 8i lu-te menite s2 r2-easc2 0unurile altuia =v" PP>, c@" v" P<9 vei8eav r);yopeav 8i v" M9
tiI#M>c8.... ;yopr9Y. Perses, care e un -r2-2dit, /etH2LB, =M1:> nu -oate n2d2Cdui s2 -un2 m3na -e avutul altuia ca -rad2 de
r2.0oiA ne-ut3ndu-se @olosi de >ris r2.0oinic2 a 0ra/ului, e nevoit s2 se mul/umeasc2 cu >ris a lim0ii9 K?og2/ia nu tre0uie
r2-it29 d2ruit2 de .ei, ea @ace mult mai mult =dec3t valoarea ei
1<1
;R1RRR
0rut2>" ,e -oate c38tiga o avere imens2 -rin violen/2, cu 0ra/ulA se -oate c38tiga 8i cu lim0a, a8a cum se 3nt3m-l2 ades c3nd
l2comia tul0ur2 su@letul omului"""L=PM< -PM:>"
1!" Munci i Vile, 1P 8i 1M"
1" *bid., 1"
A[. *bid., Ml-MM"
M1" *bid., M!"
MM" *bid., :M"
MP" #@" Munci i Vile, :!A ?lieogonia, QP; 8i QRQ"
M:" #@" ?lieogonia, Q!Q9 MCCK$' MCKM$' $#'?) ctyoidolo 8i R<M9 erepop /e ir;pev M$CM$' ;v?);ya$olo.
MQ" Munci i Vile, Q; - Q!9 GcaGcov, l M>' CU?$#'?>Y re-Bucrat ^ar1 <tGGioe tbv MCKM$' itutpayocir;v?ecB.
MR" VQ1`o/ 8i =oKir9 re8vr9 a lui Prometeu, ?heogonia, Q:<, Q:;, QQ<, QQ1, QQQ, QR<, QRMA Pandora ca =;KoiB< ?heogonia, Q!A
Munci i Vile, !P"
M;" M..ci i Vile, RQ - R!A ;P - ;!"
M!" Munci i Vile, < 8i urm" ,e 8tie c2, la v" M, se corectea.2 de o0icei yrfpct% din teBt cu ^iCac" #orec/ie inutil2A sensul, c3t
se -oate de clar, e tocmai cel -reci.at de v" P, o inter-olare din $diseia< Kc2ci oamenii 3m02tr3nesc re-ede 3n s2r2cieL" ,2 nu
uit2m c2 &eras @igurea.2, al2turi de celelalte @or/e ale r2ului, 3ntre co-iii No-/ii"
M" ?lieogonia, Q1"
P<" *bid., R<P"
P1" R<Q9 o y) ov Y*a?$' )ein=>vr9Y @uei"
PM" *bid., R<-R1<9 Ta =e ?)CK?) ai;voc, Mctubv eo.K; c8HnLpbpi"bi 6en(8.e.vai. A se com-ara cu Munci i Vile, 1;, -entru
a 3n/elege cum -oate Pandora re-re.enta c6iar via/a 3n v3rsta de @ier"
PP" Munci i Vile, P;P-P;Q9 ?>?7' bup;oa nctKir9v. De o0servat tema 3n8el2ciunii, (pate, 8i a Persuasiunii, +eitho.
P:" ?heogonia, QP-R<M"
PQ" Munci i Vile, ;<Q9 e)vei ;rep daKoio. Pentru Desiod, t3n2rul 3n @loarea v3rstei e -lin de sev2" ?2tr3ne/ea e o usc2ciune
-rogresiv2" Pentru a 3n/elege mai 0ine rolul @emeii 3n aceast2 sec2tuire a 02tr3ne/ii, se cuvine s2 /inem seama 8i de indica/ia
dat2 la v" Q!R - Q!;9 3n mie.ul uscat al verii, c3nd ,irius -3rCole8te ca-ul 8i genunc6ii (yovvona7 02r0atului, @emeile s3nt
9ia8Korarai, mai lascive, iar 02r0a/ii - cupoaiporaroi, mai sl20i/iA dim-otriv2, c3nd vin -loile de toamn2, c3nd soarele nu mai
arde 8i ,irius str2luce8te -u/in -e tim- de .iu2 deasu-ra ca-etelor muritorilor, tru-ul 02r0atului devine iroKKbv
eKcuppo?>poY< mult mai vioi =:1:-:1R>"
PR" *bid., ;<Q9 coG,- a yr9pai =Y*M>'.
P;" Tema Pandorei la Desiod a-are ast@el simetric2 cu tema Elenei, a8a
102
cum era aceasta 3n@2/i8at2 3n Cnturile cipriene, cum va @i ea reluat2 mai ales de c2tre Tragici9 r2.0unarea divin2, 3emesis
=catalogul #o-iilor No-/ii men/ionea.2, du-2 3emesis, seria (pate, +hilotes, &eras, >ris7, suscit2 --entru a-i @ace -e oameni
s2-8i is-28easc2 im-ietatea 8i -entru a -une ca-2t nem2suratei lor 3nmul/iri - $emeia @atal2, amestec de (pate 8i +hilotes, a
c2rei venire -rovoac2 >ris, r2.0oi 8i moarte" Du-2 At6enaios, PP: c-d = i @r, VII ed" Allen>, autorul Cnturilor cipriene ar @i
scris c2 Nemesis, 3m-reu-n3ndu-se cu 7eus 3n +hilotes, ar @i dat na8tere Elenei, Nahna (=poroioi =c@" aceea8i eB-resie -entru
Pandora, ?eogonia, Q;Q, Q!: 8i QQ!>, dar aceast2 Kminun2/ieL e 3n acela8i tim- un dolos, o ca-can2 =as-ectul de (pate e
3nt2rit 3n ca.ul Elenei de tema du0lului, e)tduKov -e care 3l -utem a-ro-ia de ?eogonia, Q;M, Q!:, 8i de Munci i Vile, RM-RP 8i
;1, unde Nav98a e asociat cu eiSo%7. ,u0 3n@2/i8area ei @ermec2toare, Elena e o eris care 3m-line8te g3ndul lui 7eus, fiovKi`
dio". Elena eris< c@" >schil, (gamemnon, 1:R! - 1:;:A E(RIPIDE, Elena, PR, 1M!M9 7eus a trimis la Ilion un eidolon al Elenei
-entru ca eris iphonos, discordia 8i v2rsarea de s3nge, s2 se iveasc2 3ntre muritoriA )reste, 1RP - 1R:M9 .eii s-au sluCit de
aceast2 K-rea@rumoas2L, MaKKiareviia, -entru a st3rni r2.0oiul 3ntre greci 8i @rigieni, -rovoc3nd at3ta moarte -entru a -uri@ica
-2m3ntul de nem2sura o0ra.nic2, vfipioi8a, a muritorilor care um-luser2 lumea"
P!" *bid. 1<Q"
P" #@" P" jAL#)T, ?lie +roblem ofthe +roemium of:esiod)s theogony, K,Ym0olae)sloensesL, PP, 1Q;, --" P;-:;A
T6e#om-ositiono@ t6e jorZs and DaYs, KRevue des Etudes 'recEuesL, 1R1, --" 1 - 1A c@" de asemenea 3n KAnnuaire
delJEcolePratiEue desDautes Etudes, VPsectionL, 1RMG1RP, --" 1:M 8i urm", re.umatul con@erin/elor mele des-re com-o.i/ia
-reludiului T6eogoniei"
:<" ?heogonia, P 8i urm"
:1" *bid., M 8i urm"
:M" Munci i Vile, 11!-l1"
:P" #@" 11;- 11!9 c;74[Hi.2m7, Mocpirbv ??$KK$+ ?> M$U. aLp2ovov. #el mai 0un comentariu la acest ta0lou ne este o@erit de
Platon atunci c3nd descrie, la 3nce-utul celei de-a treia c2r/i a #egilor, starea umanit2/ii du-2 -oto-, c3nd nu se @olosea 3nc2
nici 0ron.ul, nici L@ierul =R;! d 1>" Pu/ini la num2r, oamenii se 0ucur2 @oarte mult s2 se vad2 unii cu ceilal/i =R;! c Q>A se
iu0esc 3ntre ei, 8i -rivesc unii la al/ii cu 0un2voin/2, nu tre0uie s2 se certe -entru 6ran2, care nu risc2 s2 le li-seasc2 =R;! d
8i urm">A s3nt genero8i din @ire9 $'?> yotp )vlEpiY $'?) ;.bu;a, @iCgot re av nai Lp22 eyyiyvovrai =R; c>, c2ci nici nem2sura,
nici nedre-tatea, nici gelo.ia sau rivalitatea nu au cum se na8te"
::"M<<-M<1"
:Q" 1Q - 1RA c@" M!9 L E-t/-
1<P
:R" 1!P-l!Q"
:;" 1;R-l;"
:!" 1<;"
:" M<M9 NvY .) o;vov fiaoikevoi, e-l]"
Q<" M1P9 L m UtparO, ah .);iMove ,ZrGg, GirGQJ ,@iotv oipeKMs.
Q1" De notat o-o.i/ia, la v" M1:, 3ntre =etcop fiporU =Perses> 8i =regele, c2ruia Desiod i se adresa 3n scurta -arante.2
-recedent2>"
QM" 1M; 8i 1Q!"
QP" 1::"
Q:" 1P: 8i 1:R"
QQ" 1:Q - 1:R"
QR" 1Q!"
Q;" =upra, -" :R"
Q!" =upra, --" PQ - PR"
Q" =upra, --" :Q - :R"
R<" Munci i Vile, 1MR, 1:M"
R1" 1Q:9 uuvvi8voi .S'$#?$LB d"""X eHe
RM" 1R1"
RP" 1RR9 ?$'Y X?ev [$C'S?$' rego@
R:" 1R;9 ?$\Y /e QiBJ ctv$uicuv +#$?$' MC\# r9.e)
RQ" E" R)DDE, o-" cit", -" !!"
RR" 1:l-l:M9 viro8$;vioi n;.ML8peY 2vi7?oiLB naKeov?cu, =evrepoi, aggJ RGiTnC/ ?i.99.ri MM ?$)C*' $?rfds)#
R;" MQM-MQP"
R!" =upra. -" Q1"
oSH" Munci i Vile, 11:9 o)vb iri dsikbv y?Hpa.% evrXv.
;<" 1P19 fieya v%iru8B.
;1" J" DE$RADA,, 1" c, -" 1QQ"
;M" =upra, -" P;"
;P" =upra, -" P;"
;:" =upra, -" P;"
;Q" =upra, -" Q1"
;R" ,ingurul ca. care ar -utea @i invocat este cel al oamenilor de argint, care tr2iesc o sut2 de ani ca ni8te -runci, a-oi @ac
lucruri ne0une8ti 8i mor re-ede" Dar e lim-ede c2 a-ro-ierea ar @i 3n8el2toare" Doar indivi.ii v3rstei de argint ne s3nt -re.enta/i
ca 3ndre-t3ndu-se c2tre moarte de-a lungul unei co-il2rii de un veac, tot a8a cum Desiod sau Perses se 3ndrea-t2 c2tre o
3m02tr3nire -rogresiv2" Nu e vor0a 3ns2 de o sc6im0are a condi/iilor de via/2 ale v3rstei 3nse8i de argint" Nu ni se s-une c2,
du-2 mai multe genera/ii, oamenii de argint, 3n loc s2 r2m3n2 co-il2ro8i -3n2 la moarte, s-ar na8te adul/i sau 02trini" Nu e deci
eBact s2 -retindem, cum o @ace J" De@radas, c2 KDesiod
nu tratea.2 v3rsta de @ier alt@el dec3t -e cele -recedenteL"
;;" Munci i Vile, 1;9 aggJ eGu-rrG/ M$U roiai i8eXiei"r-rci kodHa Manoiatv. 4R.*bid., 11:"
;" 1!1"
!<" 11!-l1"
!1" 119 M$U. ifipiv otvepa nn)%aovai.
!M" 1:"
!P" #@" 1Q- 1R 8i M1 -MR" #er8etorul e invidios (LXQ2oveei7 -e cer8etor, c3nt2re/ul -e c3nt2re/" Vecinul rivne8te ("yKo7 la
averea vecinului mai 0ogat, 8i din acea cli-2 se str2duie el 3nsu8i mai mult la lucru ca s2 @ie el cel mai 0ogat" R3vna ("yHHoY7
este deci 8i ea am0igu2, ca 8i Eris" A8a cum eBist2 o >ris 0un2 al2turi de >ris (M$#M$8otp?o"7 care se 0ucur2 de r2ul altuia -
eBist2 8i un Velos 0un al2turi de cel (M$*M2KLK+?$LB7. Avem aici un eBem-lu remarca0il al Cocului de no/iuni am0igue la
Desiod" >ris cea 0un2, cea care merit2 laud2, care aduce @olos muritorilor, care e legat2 dedike, com-ort2 un element de
phthonos 8i de 0elos, @or/e de o0icei legate de r2.0oi =c@", de eBem-lu, LYsias, II, :!9 r2.0oiul a i.0ucnit 3ntre greci9 (dia.
@CXgoc Fai Lp-2vov7. >ris cea rea, >ris r2.0oinic2, im-lic2 0elos iphthonos 3n sensul lor r2u, dar @ace -arte 8i emula/iei 3n
sensul ei 0un, cea care 3l 3ndeamn2 -e r2.0oinic s2 se arate Kmai v3rtosL (apeiuv7 dec3t adversarul s2u" Acest as-ect -o.itiv al
rivnei r2.0oinice a-are 3n ?eogonia, P!:9 Velos asociat cu 3ike, asemeni lui Mratos 8i Nie, stau de o -arte 8i de cealalt2 a
tronului lui 7eus suveran" Dim-otriv2, la s@3r8itul v3rstei de @ier, Velos cel r2u este cel care 3l 3m-inge -e omul de r3nd, de
neam -rost, kakos, s2-l atace -e cel valoros 8i no0il, areiona, nu cu arme egale, 3ntr-o lu-t2 loial2 3n care cel mai 0un 3nvinge,
ci K-rin vor0e str3m0e 3ntemeiate -e s-erCurL, Munci i Vile, 1P-lQ"
!:" 1!:"
!Q" #@", de eBem-lu, P:M 8i urm", P:"
!R" PR"
!;" MM! 8i urm"
!!" MPQ 8i 1!M"
!" Am @i aici 3n @a/a -re@igur2rii, 3n -lanul imaginilor mitice, a ceea ce va @i, 3n -lanul no/iunilor @iloso@ice, im-ortantul
conce-t de KamestecL
<" A8a -utem 3n/elege, cum o sugerea.2 ?"A" VAN 'R)NIN'EN, (#a composition litteraire archa%ue grec%ue, ed" a M-a,
Amsterdam 1R<, -" M!!, n" P> versul 1<!, condamnat de P" *a.onA9 Kc2 .ei 8i oameni au aceea8i o03r8ieL" J" De@radas
-ro-une o alt2 inter-retare9 KDac2 ierar6ia claselor de oameni con/ine eB-lica/ia ierar6iei claselor divine c2rora li se
adresea.2 cultele, @ormula sus-ect2 este adev2rata introducere a acestei eB-lica/ii"L
104
105
Aceast2 i-ote.2 se ciocne8te de o o0iec/ie decisiv2" Ierar6ia @iin/elor divine de care mitul tre0uie s2 dea seama cu-rinde toate
@or/ele su-ranaturale, cu eBce-/ia, tocmai a .eilor, .eoi. )r, dac2 mitul are cu adev2rat @unc/ia care i se atri0uie, cuv3ntul
deoc, tre0uie luat 3n sensul s2u te6nic, marc3nd di@eren/a 3ntre .eii -ro-riu-.i8i 8i demoni sau eroi"
1. ?eogonia, QPQ 8i urm"
%. Munci i Vile, 1; - M<<" *ai e oare necesar s2 su0liniem c2, 3n lumea lui Desiod, (idos 8i 3emesis s3nt 3nc2 -re.entec
Lui vvv din versul 1;R i se o-une ?$?> din v" 1;, care marc6ea.2 -unctul @inal al ciclului, -lecarea a tot ce mai r2m2sese
divin -e lume"
+. J" DE$RADA,, G" c, -" 1QQ"
*. *" DAL?jA#D,, #es cadres sociau8 de la memoire, Paris"
!. #@" o0serva/iile lui *"P" NIL,,)N asu-ra calendarului 6esiodic, +rimitive ?ime Ieckoning, Lund 1M<"
R" #@" J"-P" VERNANT, (specte mitice ale memoriei n 'recia, in@ra, -" 1M" K#on8tiin/a tot mai lim-ede, do03ndit2 -rin
evolu/ia liricii, a unui tim- uman @ugind @2r2 3ntoarcere de-a lungul unei linii ireversi0ile -une 3n discu/ie ideea unei ordini cu
totul ciclice, a unei re3nnoiri -eriodice 8i regulate a universului"L Des-re conce-/ia unei succesiuni de .ile, de luni, de
anotim-uri succed3ndu-se 3n cadrul unui ciclu anual circular, c@" *mnul homeric pentru (pollon, P: - PQ<9 KDar, c3nd .ilele
8i lunile au aCuns la ca-2t 8i au revenit )rele cu 3ntoarcerea ciclului anului, ;i9X ]Pe.pi?cCofitvov ereoY MM kirr9Kvdov
6Ypai. LA c@" Munci i Vile, P!R"
&. *liada, VI, 1:R 8i urm"
/. PLAT)N, $mul politic, MR! 8i urm"
. *bid., M;M a"
1)). *bid,, M;< d-e"
1)1. P" *A7)N, citat de J" DE$RADA, l"c, -" 1QP"
1)%. 3n a@ar2 de v" 1M;, un eir>irc8 la v" 1P;A 8i acel @inal de la 1;, atunci c3nd (idos 8i 3emesis -2r2sesc -2m3ntul 8i se
retrag 3n ceruri"
1)+. J" DE$RADA,, G" c, -" 1QQ"
1)*. V" ')LD,#D*IDT, G" c, -" PR =cuv3ntul sistemati0are e su0liniat de V, 'oldsc6midt>"
1)!. V" ')LD,#D*IDT, G" c, -" PQ"
1<R" *bid., -" P1"
1)&. *bid., -" P;"
1)/. Tocmai de aceea, teBtul lui Desiod -une, cu -rivire la cultul eroic, o -ro0lem2 de im-ortan/2 maCor2 istoricului religiilor"
,e 8tie c2, la Domer, termenul nu are o semni@ica/ie religioas2 -recis2" La Desiod, termenul a-are -entru -rima dat2 3n cadrul
unei clasi@ic2ri a @or/elor su-ranaturale, av3nd o semni@ica/ie religioas2, dar @2r2 s2 @ie 3nc2 vor0a de o time, de un cult, sau
1<R
cel -u/in de un cult -u0lic, de-28ind cadrul @amilial la care se limitea.2 3ndeo08te ritualul 3n cinstea mor/ilor" Dim-otriv2, 3n
organi.area religiei cet2/ii, cultul -u0lic al eroilor are 8i un loc, 8i o @i.ionomie @oarte -recis2" #um 8i 3n ce condi/ii s-a
constituit acest cult cu elementele sale s-eci@ice -e care i le cunoa8tem din e-oca clasic2c Di@icil2 -ro0lem2" ,2 not2m doar
c2 aceast2 categorie a eroilor regru-ea.2 elementele de origini @oarte di@erite 8i ale c2ror dis-arit2/i s3nt @oarte evidente" Nici
una din cele dou2 teorii tradi/ionale nu i.0ute8te s2 dea seama de toate @a-tele9 nici cea care leag2 cultul eroilor de cultul
@unerar, nici cea care vede 3n eroi ni8te .ei str2vec6i c2.u/i 3n desuetudine" 3n a@ara eroilor care s3nt 3n c6i- mani@est vec6i
divinit2/i sau mor/i ilu8tri al c2ror cult se leag2 de un morm3nt, eBist2 divinit2/i ale gliei, @oarte a-ro-iate de demonii su0terani
ai lui Desiod, 8i divinit2/i @unc/ionale de toate @elurile" Avem clar sentimentul c2 uni@icarea acestor elemente diverse 3ntr-o
categorie omogen2 8i 0ine de@init2, cu un loc sta0ilit 3n cult 8i 3n ierar6ia @iin/elor divine, tre0uie s2 cores-und2 anumitor
nevoi sociale 3n leg2tur2 cu 3ntemeierea cet2/ii, polis. 4i 3n aceast2 -rivin/2, Desiod -oate @i situat 3ntre lumea 6omeric2 8i cea
a cet2/ii" Pe -lan teologic, -rin nomenclatura @iin/elor divine, -rin clasi@icarea lor 3n .ei, demoni, mor/i 8i eroi, el are cu
adev2rat calitatea de -recursor" A8a -ar s2-l vad2 8i Platon, 8i Plutar6 (Cratylos, P; e 8i urm"A Moralia, :1Q ?>" #2ci nu
numai c2 Domer nu @ace din eroi o categorie religioas2A el nici nu distinge m2car cu -reci.ie aceste dou2 categorii"
1). 3mi 3ng2dui s2 trimit aici la conclu.iile -rimului meu studiu, supra, --" :M - ::, unde aceste dou2 -rinci-ii de eB-lica/ie
s3nt de.voltate mai -e larg"
11). J" DE$RADA,, G" c. -" 1QQ"
*etoda structural2 8i mitul v3rs
3n Yuestions platoniciennes, Victor 'oldsc6m studiul -e care 3l -u0licase, cu dou2.eci de an KRevue
des Rtudes grecEuesL, su0 titlul ?heologia. un (ddendum 3n care, discut3nd lectura -e care o du-2 el,
-entru mitul 6esiodic al v3rstelor umanit2/i re@lectarea Kasu-ra detaliului, -recum 8i a
inter-ret2rii mituluiL" Aceast2 K-unere la -unctL dou2 as-ecte9 mai 3nt3i, du-2 constatarea conve
uneori, a unui KaAord com-letL 3ntre noi, 'oldsc6nndt o0iec/iile sau, a
r
a cum se eB-rima, -ro0lemele
-e c i le ridicaA a-ei, -rivitor la -ro-ria te.2, el aducei l2muriri asu-ra -unctelor ce mi se -2ruser2
discuta0ile du-8i anali.a 8i ad2ug3ndu-i elemente noi care, -
studiu de P" jalcot a-2rut 3ntre tim-, 3i con@irma vedere, consolid3ndu-i totodat2 @undamentele teore
c6estiune 3i st2tea la su@let" El avea s2 revin2 la articol -e care l-a -u0licat9 evoc3nd Kcontrov
amical2L 8i K-3n2 la un anumit -unct acordu -rinci-iuL, el se re@erea la Kcele dou2 tentative al a
solu/ionaL de@inirea condi/iilor unei a-lic2ri vala0i structuraliste la lectura teBtelor, literare sau
@iloso@ice
,-re a-i onora memoria, a8a cum cred c2 8i-ar -rin continuarea dialogului cu el -, a8 vrea s2 3nce
108
i
dt reti-2rea
3nainte, 3n El 3i ad2uga ro-usesem, , 38i ad3ncea ansam0lului -resu-unea
en/elor 8i, enumera
re te.a mea
o serie de , l2rgin-T linia unui
-unctul de ce" Aceast2
3n ultimul rsa noastr2
nostru de s noastre de
e a metodei
f*\ *
@i dorit-o -c, la r3ndul
meu, o -unere la -unct" Relu3nd -ro0lema 3n ansam0lul ei, vreau s2 su0linie. datoria de onoare @a/2 de
-rietenul meu, marc3nd a-ortul s2u la 3n/elegerea mitului 8i s2-mi -reci.e. -o.i/ia 3ntr-o de.0atere
care, dincolo de -ersoanele noastre, relev2 o c6estiune esen/ial2 -entru el9 de ce modalit2/i de
desci@rare este 3ndre-t2/it s2 @ac2 u. inter-retul modern, @ie c2 este istoric al @i3oso@iei sau al religiilor,
-entru a-i reda unui teBt sensul s2u originarc
3n ca.ul mitului v3rstelor, era vor0a, de a @ace inteligi0il2 o -ovestire ale c2rei segmente narative, -rost
articulate, nu -ermit -erce-erea succesiunii 8i a semni@ica/iei glo0ale, de a c2uta c6eia unei structuri
care nu e imediat vi.i0il2, dar care, 0ine atestat2 3n alte documente, con@er2 ansam0lului teBtului o
-er@ect2 coeren/2, cu toate distorsiunile sale a-arente" 3n mare, -entru Victor 'oldsc6midt, aceast2
structur2 este aceea a teologiei grece8ti tradi/ionale care distinge, 3n ierar6ia -uterilor su-ranaturale,
al2turi de .eii -ro-riu-.i8i (theoi7, trei categorii de @2-turi venerate de oameni9 demonii, eroii, mor/ii
=-rimele -atru semin/ii, du-2 dis-ari/ia lor, aCung la rangul acestor trei entit2/i religioase>" Pentru mine,
aceast2 structur2 era aceea a sistemului de tri-arti/ie @unc/ional2 - suveranitate, r2.0oi, @ecunditate - a
c2rui in@luen/2 asu-ra g3ndirii religioase a indo-euro-en3lor a @ost ar2tat2 de 'eorges DumeJ.il" #ele
dou2 solu/ii nu erau, du-2 mine, contradictoriiA structura tri@unc/io-nal2, a8a cum o conce-eam, mi se
-2rea susce-ti0il2 de a 3nglo0a structura teologic2" Iat2 ce scriam9 KDac2 acce-t2m sistemul de
eB-licare al d-lui V" 'oldsc6midt 8i dac2 admitem 3m-reun2 cu d3nsul c2 Desiod a vrut s2 3m0ine un
mit genetic 8i o divi.iune structural2, tre0uie s2 com-let2m anali.a sa o0serv3nd c2, -entru a sta0ili o
cores-onden/2 3ntre o serie de -atru termeni =cele -atru v3rste> 8i o serie de trei termeni =cele trei
categorii de -uteri su-ranaturale altele dec3t theoi7, ada-tarea ar -resu-une o re@acere a mitului,
ela0orarea unui nou sistem" Dac2 se iau 3n considerare toate detaliile -ovestirii, dac2 aceste detalii s3nt
situate de @iecare dat2 3n conteBtul de
1<
ansam0lu al mitului, dac2 mitul 3nsu8i este re-lasat 3n o-era 6esiodic2, -ot @i degaCate -rinci-iile
acestei reorgani.2ri" 3n -rimul r3nd, v3rstele au @ost regru-ate dou2 c3te dou2 8i @iecare cu-lu are o
semni@ica/ie @unc/ional2 -recis2" 3n al doilea r3nd, @iecare @unc/ie ast@el dedu0lat2 3n dou2 as-ecte
antitetice traduce, la nivelul care 3i este s-eci@ic, o-o.i/ia dintre dike 8i hybris, tem2 central2 8i lec/ie
moral2 a mitului
P
"L
#e constituia atunci, 3n vi.iunea lui 'oldsc6midt, dac2 nu o incom-ati0ilitate 3ntre cele dou2 lecturi
ale noastre, cel -u/in o divergen/2 de orientare su@icient de grav2 -entru a -une 3n cau.2, din ca-ul
locului, -rinci-iile metodologice de care era ata8atc #riticile de detaliu -e care le @ormulase 3m-otriva
te.ei mele, cele -e care i le o-usesem, nu re-re.entau 3n acest sens esen/ialul" 3n mie.ul dis-utei eBista
un clivaC relevat de 'oldsc6midt 3ntr-un -asaC din Iemar%ues sur la methode structurale en histoire
de la philosophie unde 3i eB-licitea.2 motiva/iile9 KTri-arti/ia @unc/ional2, dac2 ea -oate @i CuBta-us2 3n
mod o0iectiv teBtului =8i, -rin aceasta, s2 @urni.e.e o contri0u/ie la sociologia religioas2>, nu-i -oate
l2muri /elurile interneA 3n tim- ce teologia tri-artit2 -ermite o sur-rindere a sensului teBtual, un sens cu
totul nou, -e care -oetul 3l con@er2 anticei nara/iuni a v3rstelor lumii din care @ace un mit etilogic al
acestei ierar6iiA alt@el s-us, ea -ermite reg2sirea inten/iei autorului" )r, tocmai inten/ia autorului, 3n
ultim2 instan/2, va tre0ui s2 legitime.e con@runt2rile, 8i -ornind de aici -utem -une 3ntr-o manier2 mai
-recis2 -ro0lema metodei structurilor a-licate teBtelor @iloso@ice
:
"L Aceste remarci ridic2 dou2 serii de
3ntre02ri" Prima are 3n vedere tri-arti/ia @unc/ional2" Este adev2rat c2 aceast2 structur2 -oate @i
CuBta-us2 3n mod o0iectiv teBtului 8i, 3n ca. a@irmativ, de ce natur2 este aceast2 CuBta-unerec Prin ce
-oate @i ea vala0il2 -e -lanul sociologiei religioase, @2r2 3ns2 a l2muri /elurile interne ale teBtului la
care este a-licat2c A doua serie de 3ntre02ri -rive8te Kinten/ia autoruluiL" #e tre0uie s2 3n/elegem de
@a-t -rin asta, 8i oare inten/ia autorului unui teBt @iloso@ic -oate @i asimilat2 cu aceea
11<
a unui -oet utili.3nd materia unui mit str2vec6i s-re a-i con@eri un sens nouc
*ai 3nt3i tri-arti/ia @unc/ional2" ,e 8tie c2 acest model, de8i nu are 3n 'recia aceea8i -regnan/2 ca 3n
India sau la Roma, unde constituie c6eia de 0olt2 a sistemului religios, su-ravie/uie8te totu8i 3n
anumite -2r/i ale legendei, 3n gru-area c3torva @iguri divine 8i c6iar 3n g3ndirea @iloso@ic2 a unui Platon,
cu a sa teorie a celor trei clase sociale 3n Iepublica. Este deci istorice8te -osi0il, din -unctul de vedere
al sociologiei religioase, ca Desiod s2 @i utili.at aceast2 sc6em2 de clasi@icare" ?ine3n/eles, aceast2
-osi0ilitate nu ar 3nsemna nimic dac2 aceast2 structur2 tri@unc/ional2 nu era K3n teBtL, im-us2 3n mod
eB-licit de 3ns28i ordinea nara/iunii" )r, 3n ceea ce -rive8te -rimele -atru v3rste, succesiunea lor nu
a-are inteligi0il2 dec3t cu dou2 condi/ii9 ca ele s2 @ie regru-ate 3n cu-lu - aur 8i argint, 0ron. 8i eroi -,
cele dou2 v3rste asociate -re.ent3nd 3n comun un ansam0lul sistematic de tr2s2turi care le o-un @2r2
am0iguitate celorlalte dou2A a-oi, ca 3n interiorul @iec2rui cu-lu cele dou2 v3rste a-ro-iate s2
contraste.e una cu cealalt2 ca dike 8i hybris, dre-tate 8i nem2sur2, ce se mani@est2 3n s@era care este
-ro-rie acestor dou2 v3rste 8i care le distinge 3n mod clar de cu-lul urm2tor" 3n cadrul unei suite de
v3rste ce se succed 3n ritmul dike-hybris, a-oi hybris-dike, Desiod a su0liniat 3n interiorul @iec2rui
cu-lu aceste ra-orturi de o-o.i/ie com-lementar2 8i, 3ntre cele dou2 cu-luri, aceste di@eren/e
@unc/ionale cu mult -rea mult2 acurate/e 8i -reci.ie ca s2 mai -utem 02nui c2 el nu era -e de-lin
con8tient de aceasta" )ricare ar @i @ost /elul sau inten/ia -oetului, el a utili.at, -entru a-8i transmite
mesaCul, dou2 ti-uri de structuri ce tre0uiau s2 @ie @amiliare -u0licului s2u9 o-o.i/ia dike-hybris, care
@unc/ionea.2 de-a lungul 3ntregului teBt, 8i o-o.i/ia suveranitate-activitate r2.0oinic2, ce -une @a/2 3n
@a/2 cu-lul celor dou2 -rime v3rste cu cel al urm2toarelor dou2" Aurul 8i argintul se leag2 de @unc/ia
suveranit2/ii care asigur2 drea-ta eBercitare a Custi/iei 3ntre oameni 8i res-ectarea cultului .eilorA
0ron.ul 8i eroii se situea.2 3n 3ntregime 3n
111
domeniul activit2/ii militare, dedicat2 r2.0oiului 8i 02t2liilor"
#u toate acestea, dac2 @igurii Regelui, care c3nd res-ect2, c3nd ignor2 o0liga/iile cu care este investit,
teBtul 3i o-une -e aceea a R2.0oinicului, ce nu cunoa8te uneori dec3t violen/a 0rutal2 -ro-rie naturii
sale, iar alteori acord2 un loc valorilor de dre-tate 8i -ietate de-28indu-se -e sine, cea de-a treia
@unc/ie, a @ecundit2/ii, o recunosc acum, r2m3ne o -ro0lem2
Q
"
Desigur v3rsta de @ier, a cincea, aceea a lui Desiod, este dedicat2 muncii grele, activit2/ii agricole" Ea
este -o-ulat2 cu -rec2dere de /2rani" Dar regii s3nt 8i ei -re.en/i 3n aceast2 lumeA uneori 8i r2.0oiul
-oate @ace ravagii aici" Acest ta0lou al unei v3rste la declinul s2u, c3nd nimic nu va mai @i ca 3nainte
-entru c2 hybrisGuH a invadat 3ntreaga arie a eBisten/ei umane 8i c3nd, 3n li-sa Custi/iei, nu va mai @i nici
un remediu 3m-otriva r2ului -, acest ta0lou mai ales de-28e8te cu mult cadrul celei de-a treia @unc/iuniA
oamenii -e care-i descrie nu s3nt doar sim-li -roduc2toriA gre8elile, crimele lor, nu s3nt legate eBclusiv
de activit2/ile -rivind 6rana, 0og2/ia, @ecunditatea" Tre0uie deci s2 recunoa8tem c2 dac2 Desiod
utili.ea.2 modelul celor trei @unc/iuni, este -entru a-i a-lica, -entru ultima oar2, o distorsiune evident2,
3ntruc3t v3rsta care 3i cores-unde re-re.int2 ansam0lul umanit2/ii actuale" ,c6ema tri@unc/ional2 3l
interesea.2 mai -u/in -e -oet -rin ceea ce semni@ic2 ea 3ns28i dec3t ca o modalitate de a articula 3ntre
ele -rimele -atru v3rste, de a le regru-a dou2 c3te dou2 ast@el 3nc3t s2 -oate ra-orta @iecare cu-lu
@unc/ional, Ea 8i @iecare v3rsta din interiorul acestor dou2 cu-luri, la categoriile @undamentale de dike 8i
de hybris. $unc/ia regalit2/ii 8i @unc/ia r2.0oinic2, -rivite 3n sensul lor general, se o-un de @a-t ca dike
8i hybris. 3n aceast2 -rivin/2, -rin rolul s2u Curidic 8i religios, Regele este, @a/2 de R2.0oinic, su-us 3n
lu-t2 .ei/ei vraC0ei (eris7, 3ntr-un ra-ort analog, din -unctul de vedere al Custi/iei, cu cel dintre aur 8i
argint 3n cadrul suveranit2/ii, dintre eroi 8i 0ron. 3n cadrul activit2/ii militare" ,co-ul teBtului nu este
tri@unc/ionalitatea ca atare, ci o-o.i/ia dike-hybris. Re-arti.area -rimelor -atru v3rste
11M
3n ordinea celor dou2 mari @unc/ii tradi/ionale de suveranitate 8i de r2.0oi -ermite investirea acestei
o-o.i/ii - 3n care se eB-rim2 inten/ia lui Desiod, @iindc2 @ace din ea o lec/ie a mitului =KAscult2 Custi/ia,
nu l2sa s2 creasc2 necum-2tareaL> - cu de-lina sa eBtensiune 8i 3ntreaga sa sistemati.are"
,tudiul lui jalcot, Cudicios utili.at de 'oldsc6midt, tre0uie luat aici 3n considerareA el com-letea.2
remarcile de mai sus 8i le lim-e.e8te sensul
R
" jalcot a ar2tat c2 -rimele -atru v3rste @ormea.2 un ciclu
com-let, 3nc6is oarecum 3n el 3nsu8i 8i, -rin aceasta, se-arat de v3rsta a cincea cu care cele -recedente
contrastea.2" EBisten/a -ostum2 a eroilor - sau cel -u/in a acelora dintre ei care au @ost adu8i du-2
moarte 3n Insulele $erici/ilor - revine de @a-t eBact la aceea -e care o duceau 3n tim-ul vie/ii oamenii
v3rstei de aur" Desiod le descrie -e am3ndou2 3n termeni voit identici" A8a cum notea.2 'oldsc6midt,
Knara/iunea revine la -unctul s2u de -lecareL" La ca-2tul celei de-a -atra v3rste, eroii @erici/i reg2sesc
3n lumea de dincolo aceea8i stare de 0eatitudine de-lin2 de care se 0ucura -rima v3rsta de aur"
3ntre v3rsta de @ier, a cincea, 8i cea a eroilor, a -atra, -r2-astia este deci mult mai -ro@und2 8i evident2
dec3t aceea care se-ara -e @iecare dintre -rimele -atru v3rste de cele -recedente" De data aceasta,
natura grani/ei nu mai este aceea8i" ,e 3n/elege 0ine de ce" Primele -atru v3rste au ca element comun
@a-tul de a @i dis-2rutA ele a-ar/in unui trecut 3nde-2rtat, unui alt tim- dec3t al nostru" Ele nu mai au
alt2 realitate dec3t eBisten/a lor 3n stare -ostum2A ele s3nt ceea ce au devenit atunci c3nd au 3ncetat s2
mai eBiste la lumina soarelui" Pentru @iecare dintre ele, -ovestirea vie/ii sale serve8te dre-t -reludiu la
descrierea sor/ii care i-a @ost re.ervat2 8i a statutului -e care 3l de/ine de c3nd -2m3ntul a aco-erit-o"
Nimic din toate acestea -entru a cincea v3rsta, a @ierului9 ea este aceea a lui Desiod 3nsu8i, constituind
tim-ul 8i lumea sa, locul de unde el vor0e8te" Ea /ine de KacumL 8i de KaiciL" ,tr2in2 tim-urilor vec6i,
ea nu -reveste8te nici un destin -ostumA ea nu se desc6ide nici asu-ra
11P
unei lumi de dincolo a condi/iei umane" Ea -rive8te s-re un viitor -ur terestru, un Km3ineL care risc2,
dac2 se negliCea.2 lec/ia -ovestirii 8i este l2sat s2 creasc2 hybris-uH, s2 @ie mai r2u dec3t ast2.i 8i s2
constituie - @a/2 de v3rsta de aur, inaugurat2 de -rima semin/ie, reg2sit2 de a -atra du-2 dis-ari/ia sa - o
r2sturnare radical2" 3n tim-ul v3rstei de aur, ca 8i 3n Insulele $erici/ilor, toate 0unurile dis-oni0ile s3nt
la 3ndem3na @iec2ruiaA nu eBist2 nici un @el de r2uA ast2.i 0inele 8i r2ul s3nt amestecateA m3ine -oate nu
vor mai r2m3ne dec3t releleA 3m-otriva r2ului nu va eBista remediu" ,ingurele divinit2/i care men/ineau
un contact 3ntre muritori 8i nemuritori vor -2r2si -2m3ntul -entru a reveni 3n )lim-" (manitatea se va
g2si, din vina sa, din -ricina dis-re/ului @a/2 de dike, se-arat2 3n mod radical de divinitate, ru-t2 de
ceruri" A cincea v3rst2 3n cele dou2 as-ecte sau @a.e ale sale, acel KacumL al lui Desiod, acel Km3ineL
-e care 3l -ro@eti.ea.2 8i de care se teme, contrastea.2 deci cu ciclul v3rstelor anterioare -e care eroii
le-au 3nc6eiat 8i al c2ror ta0lou, cu toat2 eB-licarea r2ului -re.ent, cu toat2 -revestirea unor rele 8i mai
mari dac2 va @i l2sat s2 trium@e hybris, -une 3n eviden/2, du-2 cum 8i 'oldsc6midt 3n/elesese, eBisten/a
3n lume, al2turi de theoi, a trei categorii de -uteri religioase ie8ite din -rimele semin/ii 3ng6i/ite de
vremuri9 demonii (epihthonieni 8i hypohthonieni7, mor/ii din Dades, eroii din Insulele $erici/ilor"
*itul v3rstelor, a8a cum l-a remodelat Desiod, ar reuni ast@el dou2 @inalit2/i, dou2 /eluri interneA
dedu0lat2, inten/ia -oetului ar @i totodat2 aceea de a ar2ta 3nrudirea originar2 a .eilor 8i a oamenilor
=leg3nd de -rimele v3rste ale muritorilor cele trei categorii de @iin/e su-ranaturale care erau venerate
al2turi de theoi7 8i de a averti.a -e oamenii de ast2.i 3ndemn3ndu-i s2 re/in2 3nv2/2tura -ovestirii, s2
res-ecte dike -entru ca 0iata lor eBisten/2 s2 r2m3n2 3nc2 legat2 de divinitate 8i s2 nu cad2 3n 3ntregime
su0 st2-3nirea hybris-ului 8i a r2ului"
Victor 'oldsc6midt, 3n al s2u (ddendum, recuno8tea acest du0lu /el al teBtului atunci c3nd nota c2
inten/ia teologic2 nu era 3n mod necesar incom-ati0il2 Kcu aceea, nu mai -u/in evident2
11:
=@2r2 de care nara/iunea nu ar @i -utut 3ncorona mitul lui Prometeu>, de a eB-lica dec2derea -rogresiv2
a umanit2/ii -rin ideile de Custi/ie 8i necum-2tareL" 3ntre03ndu-se asu-ra modului 3n care cele dou2
/eluri au -utut @i armoni.ate de c2tre Desiod, 'oldsc6midt @ace un -as 3nainte" Ad2ug3nd, o0serv2 el,
-e eroi seriei v3rstelor metalice 8i -las3ndu-i, a8a cum a @2cut-o, du-2 v3rsta 0ron.ului, Desiod
K3ntreru-e desigur mi8carea de declin conturat2 -3n2 la v3rsta a treiaA dar inserarea, 3n acest loc, a
eroilor a c2ror via/2, 3n Insulele $erici/ilor, aduce cu aceea din v3rsta de aur, scoate mai mult 3n
eviden/2 lec/ia moral2 a mitului o-un3nd v3rsta de aur v3rstei de @ier, o-o.i/ie care servise deCa dre-t
cadru mitului lui Prometeu" Alt@el s-us, mitul v3rstelor, du-2 ce a trecut -rin eta-ele declinului, se
3nc6eie ca 8i mitul -rometeic -e un contrast fr etape intermediare 3ntre v3rsta de aur 8i v3rsta de
@ier
;
L"
Dac2 mitul v3rstelor se al2tur2, la ca-2tul s2u, celui -rometeic, atunci /elul s2u interior nu ne 3ndeamn2
oare s2 ie8im din nara/iune -entru a o con@runta, mai 3nt3i, desigur, cu cele dou2 versiuni -e care le d2
Desiod -entru e-isodul lui Prometeu, a-oi cu ansam0lul de mituri care, 3n ?heogonia, -ovestesc
na8terea di@eri/ilor .ei, a-ari/ia -rogresiv2 a unei lumi divine organi.ate -3n2 3n momentul 3n care
victoria lui 7eus sta0ile8te ordinea care va tre0ui s2 domneasc2 ve8nic 8i -e care nimic 8i nimeni nu o
va mai -utea sc6im0ac $2r2 acest -lan secund -e care 3l constituie gene.a .eilor, re-arti/ia 3ntre ei a
onorurilor 8i atri0u/iilor, statutul comun cuvenit rasei lor de Nemuritori, nu s-ar -utea 3n/elege
avatarurile -rin care trec, una du-2 alta, v3rstele oamenilor muritori" Dar aceast2 l2rgire a -ers-ectivei
im-une inter-retului noi -ro0leme" Pentru Victor 'oldsc6midt, mitul v3rstelor @ormea.2 Kun @el de
urmare la ?heogonia6
s
" Acest -rim -oem a8e.ase la locul ei marea @amilie a )lim-ienilor, a .eilor 3n
sensul -ro-riu (theoi7. #6estiunea era 3nc6eiat2 3n ceea ce 3i -rivea" Dar r2m3nea 3n ierar6ia @2-turilor
divine recunoscute, 3n e-oca -oetului, de -ractica cultului, seria urm2toarelor9 demoni, eroi, mor/i -
des-re care ?heogonia nu
11Q
s-usese nimic 8i care r2m3neau 3n continuare o -rot Inten/ia lui Desiod ar @i @ost s2 elude.e aceast2
lacun2 com-lete.e ta0loul de ansam0lu al -uterilor su Leg3nd eBisten/a demonilor, eroilor 8i mor/ilor
de umane anterioare, care le-au dat na8tere, teBtul ar @i V @unc/ie cu adev2rat Kt6eogonic2L" La gene.a
@2-turilor a care o -ovestea ?heogonia, ar @i de ad2ugat ca-itolul careC 3nc2" ,e -are c2 Desiod se
re@erea la acest K/el interior ia 3nce-ut, 3n -reludiul nara/iunii, 3n versul 1<!, conteVC *a.on 8i de care
'oldsc6midt, din acest motiv, nu /inusA din ca-ul locului" Dac2 acce-t2m autenticitatea versului, CC
nimic nu ne autori.ea.2 s2 o -unem la 3ndoial2 din vedere -aleogra@ie, atunci tre0uie s2-l leg2m de
versul -re 8i s2 3n/elegem 3n modul urm2tor avertismentul adre Desiod @ratelui s2u Perses asu-ra
sensului mitului -e -reg2te8te s2-l -ovesteasc29 K,2 ai clar 3n minte c2 .eii 8i oamenii muritori au
aceea8i origine"L Vers -oate scrie 'oldsc6midtN, 3n care Desiod o@er2 de-a d semni@ica/ia -e care
3n/elege s2 o dea mitului v3rstelor9 au creat semin/iile umane succesive =-rimele dou2 au @ostl de
Nemuritorii care tr2iau 3n )lim-L, urm2toarele @* 7eusA nu se s-une nimic des-re originea celei de-a
aceste semin/ii au dat na8tere 3n sc6im0 la @2-turi divir oamenii muritori au a8adar aceea8i origine"
3n acest -unct 3n care inten/ia teBtului, a8a cum 3l reC tuie inter-retul modern, se conCug2 cu -roiectul
-oetu cum 3l @ormulea.2 el 3nsu8i, totul -are, 3n lectura lui sc6midt, de@initiv re.olvat" )r, tocmai aici
a-ar, dV 3ntre02rile 3n serie" *ai 3nt3i asu-ra teBtului9 sensul ver este acela care i se atri0uiec Dar
articularea sa cu Prometeu 8i al Pandorei, care 3l -reced 8i -e care le 8e8teL" 3n @ine, 3n m2sura 3n care
aceast2 inter-retare clasi@icarea .ei, demoni, eroi, mor/i ca un dat al religioase -reluat ca atare de
Desiod, este ea com-A ceea ce 8tim des-re realit2/ile cultului 3ntre secolele a
11R
iern2, 8i s2
-ranaIurale" fstele itat o ne -e
li-sea
tat de
ecare de
sat de
se
-unct
dtheoi7
-rogramatic, re-tul
.eu create u2 de ncea>, .eii 8i
0onsti-Iui a8a 'old-@a-t, ui 1<! 9ul lui ss2v3r-e.int2 adi/iei il2 cu IlI-lea
8i al VD-leac Asu-ra acestor trei -uncte - 3n mod s-ecial asu-ra -rimului 8i ultimului - 3mi
mani@estasem c3ndva re.ervele @a/2 de -unctul de vedere al lui 'oldsc6midt" #um stau lucrurile
ast2.ic
,ensul versului 1<! de-inde de modul 3n care este 3n/eleas2 eB-resia RG.R<e yeyev;oun. Aceasta vrea
s2 s-un2, oare, c2 .eii 8i oamenii, -rin descenden/a lor comun2 -ornind de la acela8i str2mo8, sau -rin
leg2turile de rudenie care 3i unesc, @ormea.2 una 8i aceea8i @amiliec ,au c2 .eii 8i oamenii L8i-au @2cut
a-ari/ia dintr-un -unct comun de -lecare, c2 ei s-au ivit -ornind de la un stadiu 3n care nu se distingeau
clar unii de al/iic 3n -rimul ca. nara/iunea ar avea inten/ia s2 demonstre.e identitatea naturii .eilor cu
aceea a muritorilorA 3n al doilea ca., o asem2nare originar2 3n ceea ce -rive8te modul de via/2, o
comunitate eBisten/ial2 -rimar2
1<
" Este -osi0il a decide 3ntre aceste dou2 inter-ret2ric #a Desiod s2 @i
vrut s2 a@irme c2 theoi 8i oamenii muritori a-ar/in aceleia8i @amilii, este un @a-t ce 3nt3m-in2 multe
di@icult2/i 3n a @i acce-tat" 7eii i-au creat -e oameni nu 3n sensul c2 i-au n2scut, ci 3n acela de a-i @i
-rodus sau @2urit (-MY*U'7. 3n sc6im0, divinit2/ile n2scute din -rimele -atru v3rste nu s3nt theoi, c6iar
dac2, a8a cum o0serv2 'oldsc6midt s-re a r2s-unde o0iec/iei -e care o @ormulasem asu-ra acestui
-unct, oamenii v3rstei de aur Ktr2iesc ca .eiiL iar eroii s3nt Kstir-ea divin2L (delov devo%7 a a8a-
numi/ilor semi.ei (r9Xadcoi7
,,
. #3nd Desiod evoc2, 3n versul ;P1, -e Ndo% c#v%p, omul divin, care 8tie
cum s2 urine.e noa-tea @2r2 a-i o@ensa -e Nemuritori, utili.area calitativului deio% nu 3nseamn2 c2
acest om se num2r2, 3n oc6ii s2i, -rintre divinit2/i" Desigur, asu-ra unor detalii de acest gen, discu/ia
este mereu -osi0il2A dar eBist2 un argument, care -are decisiv, -entru a 3nl2tura lectura -asaCului ca
eB-rim3nd identitatea de origine" Versul 1<! @ace cor- comun cu -recedentul, -e care 3l eB-licitea.2 8i
unde Desiod -re.int2 mitul v3rstelor ca erepov H2yov, o a doua nara/iune care, du-2 cea dint3i, a lui
Prometeu, constituie des2v3r8irea acesteia, adic2 o reca-itulea.2 eB-rim3nd esen/ialul" #e s-unea
legenda lui
11;
Prometeuc Ea ar2ta cum cele dou2 semin/ii di@erite ale oamenilor 8i .eilor, cu toat2 eBisten/a @ericit2
comun2 de la origini, @iindc2 oamenii 3n tim-urile -rimordiale tr2iau amesteca/i cu .eii 8i Kasemeni
.eilorL, s-au a@lat 3ntr-o 0un2 .i angaCa/i 3ntr-o -rocedur2 de se-arare" Dac2 acest divor/ a avut ca
re.ultat @inal reducerea muritorilor la starea actual2 de su@erin/2 8i -riva/iuni, vina 3i a-ar/ine lui
Prometeu9 3n momentul -artaCului, c3nd s-a -us -ro0lema delimit2rii statutului s-eci@ic celor dou2
semin/ii, Titanul, instigat de >ris, .ei/a vraC0ei, s-a revoltat 3m-otriva lui 7eus 3ncerc3nd s2-i 3n8ele
inteligen/a clarv2.2toare" 3n alternativ2 la mitul lui Prometeu, nara/iunea v3rstelor constituie o alt2
manier2, ada-tat2 8i savant2 (>' M$U eino?aiiev&8B7, de a eBem-li@ica aceea8i tem2 a ru-turii dintre .ei
8i oameni -ornind de la stadiul 3n care tr2iau 8i -ros-erau 3m-reun2
1M
" Totu8i, dac2 /elul celor dou2
nara/iuni este acela8i, di@eren/ele dintre ele s3nt semni@icative" 3n -rima dintre ele, se-ararea are loc
dintr-o dat2 8i -entru totdeauna" La s@3r8itul 3m-2r/elii -re.idate de Prometeu, s-e/a uman2 se g2se8te
@iBat2 -entru ve8nicie 3n locul s2u9 3ntre animale 8i .ei" Asemeni animalelor, oamenii s3nt de acum
3nainte su-u8i @oamei, 0olilor, mor/ii, dar ei se deose0esc de necuv3nt2toare -rin aceea c2 recunosc
Custi/ia 8i cultul divin -e care cele dint3i le ignor2A @a/2 de .ei, oamenii s3nt acum se-ara/i de o distan/2
de netrecut, dar ei r2m3n 3n contact 8i 3n rela/ii cu divinitatea -rin o-era/iunile de cult, -rin onorurile 8i
sacri@iciile -e care i le aduc" 3n mitul v3rstelor distan/a se sta0ile8te 3n mai multe r3nduri 8i -rin tratative
@2r2 a @i, c6iar 3n tim-ul lui Desiod, de@initiv @iBat2, -entru c2 -oetul -resimte, 3n cursul v3rstei de @ier,
momentul 3n care -r2-astia l2rgindu-se mai mult, toate leg2turile ce 3i mai uneau -e oameni cu .ei vor
@i t2iate9 (idos 8i 3emesis, cele dou2 divinit2/i care mai r2m2seser2 -e -2m3nt cu muritorii, 3i vor
-2r2si -entru a reveni 3n )lim-" Atunci se-ararea va @i total2 3ntre cele dou2 semin/ii a c2ror eBisten/2
-rimar2 @usese asem2n2toare 8i comun2"
In -lus, 3n mitul -rometeic, oamenii nu au o r2s-undere
11!
direct2 3n nenorocirile care-i lovesc" Ei su@er2 consecin/ele unei se-ar2ri -e care n-au dorit-o 8i nici n-
au -rodus-o" Ei s3nt mai mult victime dec3t vinova/i" ,ingura lor vin2 este a@ec/iunea -e care le-o
-oart2 Prometeu, sau -oate com-licitatea secret2 care-i leag2 de natura re0el2 a Titanului, de s-iritul
s2u 03ntuit de eris. 3n a doua nara/iune, dim-otriv2, distan/a dintre .ei 8i oameni varia.2 du-2 natura
diverselor v3rste" Pr2-astia se ad3nce8te sau se estom-ea.2 3n @unc/ie de conduita oamenilor ce tinde
s-re dlke sau s-re hybris. )amenii 38i au ast@el rolul lor 3n eta-ele unei dec2deri al c2rei curs nu este
nea-2rat liniar, ca 3n ca.ul eroilor" Pr20u8irea risc2 s2 @ie total2, dar acest s@3r8it a-ocali-tic a c2rui
amenin/are se -ro@ilea.2 la ori.ontul v3rstei de @ier nu se va -roduce dec3t dac2 oamenii nu vor asculta
avertismentul solemn al -oetului" Ei nu mai s3nt, 3n mitul v3rstelor, s-ectatorii -asivi ai unei drame
care se Coac2 3m-otriva 8i 3n a@ara lor"
Din acest -unct de vedere, e-isodul eroilor, cum 0ine o0servase 'oldsc6midt, nu mai a-are ca
de-lasat, ci ocu-2 locul central" El su0linia.2 sensul moral 8i -edagogic al nara/iunii" V3rsta eroilor are
un du0lu caracter" *ai 3nt3i istoric9 ea a -recedat cu at3t de -u/in v3rsta de @ier 3nc3t amintirea sa este
3nc2 vie, de-a lungul e-o-eei, 3n memoria tuturor contem-oranilor lui Desiod
iP
A a-oi mitic, -entru c2 ea
3nc6eie ciclul v3rstelor vec6i, acum dis-2rute, 8i care nu mai eBist2 dec3t -rin @2-turile lumii de dincolo
-e care @iecare dintre ele le-a creat" A8adar, nu mult 3naintea noastr2 a eBistat o v3rsta a eroilor
r2.0oinici, dedica/i is-r2vilor viteCe8ti 8i destina/i s2 -iar2 3n lu-t2, ca 8i semin/ia din v3rsta anterioar2"
Dar, mai dre-/i 8i mai 0uni dec3t oamenii v3rstei de 0ron., eroii au 3ntors c3rma 8i au inversat cursul
acestei derive, care 3nc2 din v3rsta de aur 3i 3nde-2rta -e oameni de .ei" Desigur, -e acest -2m3nt eroii
n-au tr2it ca 3n vremea v3rstei de aur, 3n imediata a-ro-iere a .eilor, asemeni acestora, 3n @ericirea -2cii
8i a0unden/ei, @2r2 vraC02 sau con@runt2ri r2.0oinice" #u toate acestea, 3n tim-urile eroice, .eii 8i
.ei/ele au continuat s2 se uneasc2 cu muritorii -entru a da na8tere, 3n -unctul de 3nt3lnire a dou2
semin/ii, celor Knumi/i
11
semi.ei (hemitheoi76 8i a c2ror eBisten/2 dovede8te c2 3ntre muritori 8i nemuritori grani/a nu era de
netrNcut ca ast2.i" *ai dre-/i, mai a-ro-ia/i de .ei 3n tim-ul vie/ii l-r
u
, eroii -rimesc de la 7eus, du-2
moarte, -rivilegiul unei NBisten/- li-site de orice griCi, de orice su@erin/2" Ei devin K$erici/iiL, KNle8iiL
care au reg2sit, 3n lumea de dincolo, aceea8i @or/n2 de via/2 divin2 care domnea 3n v3rsta de aur, -e
tim-ul lui #ronos, c3nd .eii 8i oamenii nu erau 3nc2 cu adev2rat se-ara/i" li reg2sesc aceast2 via/2, dar
cu dou2 re.erve" 3n -rimul r3nd, ei nu se -ot 0ucura de aceast2 @ericire dec3t du-2 moarteA iar 3n n1
doilea r3nd, dac2 eBisten/a lor -ostum2 aminte8te de aceea a .eilor, eroii nu se amestec2 cu ei, nu s3nt
al2turi de ei" C C
Ace8ti semi.ei, ace8ti hemitheoi a@la/i la grani/a dintre cele dou2 semin/ii, au @ost trimi8i de 7eus du-2
rCioarte la marginile lumii, 3ntr-un loc a-arte -e care i.olarea sa 3l 3nde-2rtea.2 deo-otriv2 de .ei 8i de
oameni" (manitatea I3n care neamurile, c3ndva amestecate, ale muritorilor 8i nemuritorilor se mai
3nrudesc 3nc2, este totodat2 cea mai a-ro-iat2 de lumea lui Desiod - de care se al2tur2 3n tim-,
3nvecin3ndu-4e cu ea 3n mod at3t de imediat 3nc3t @amiliile no0ile, din v3r8ta de @ier, -retind a descinde
direct dintr-un str2mo8 eroic, dintr-un hemitheos - 8i cea mai de-2rtat2 -rin locali.area 8i Ntatutul s2u
-ostum, dac2 le com-ar2m cu cele ale -rimelor doii2 neamuri, devenite demoni, mereu -re.ente -e
-2m3nt unde Nc/iunea lor se eBercit2 3n miClocul muritorilor"
*ul/i comentatori au su0liniat, du-2 Ro6de, aceasIt2 di@eren/2 de condi/ii 3ntre v3rsta de aur 8i argint
-e de o -art-, 8i cea de 0ron. 8i a eroilor de cealalt2 -arte"
#reate am3ndou2 de KNemuritorii care ocu-au #Clim-ulL, 3n tim-ul domniei lui #ronos, v3rstele de aur
8i de argint re-re.int2 tinere/ea umanit2/ilor succesive" Prima, v/rstade aur, r2m3ne -ermanent t3n2r2 3n
tim-ul 3ndelungatei sale vie/iA ea nu cunoa8te senectutea" A doua, v3rsta de argint, tr2ie8te o sut2 de ani
3n @a.a co-il2riei -entru a muri 3ndat2 ce a de-28it -ragul adolescen/eiA ea va r2m3ne la acest stadiu
-ueril" Am3ndou2
1M<
aceste v3rste tr2iesc, 3n toate -rivin/ele, 3n -reaCma .eilor, acei Kmereu tineriL, a c2ror natur2 eBclude
02tr3ne/ea, c3t 8i moartea" 3n s3nul a0unden/ei, ele nu cunosc necesit2/ile dure ale muncii, ale
3ndemnului la trud2, ins-irate de 0una erisB ele nu se 3n@ru-t2 nici 3n r2.0oaiele -rovocate de eris cea
rea" )amenii v3rstei de argint, 3n r2stim-ul 3n care au -2r2sit -oala matern2 8i Cocurile co-il2re8ti, nu se
-ot a0/ine de la necum--2tare, @2r2 3ns2 a se r2.0oi 3ntre ei, r2.0oi ale c2rui unelte -ar s2 le ignore" De-
a0ia ie8i/i dintr-un secol de co-il2rie, li-sa lor de Cudecat2 matur2 se mani@est2 3n dou2 @orme9
inCusti/ia 3n ra-orturile cu semenii, li-sa de -ietate @a/2 de .ei, c2rora re@u.2 s2 le aduc2 o@rande, @ie
-entru c2 38i 3nc6i-uie c2 se -ot dis-ensa de ei, @ie c2 se consider2 egalii acestora, -oate din cau.a
a-ro-ierii reci-roce" Pe acest -lan, ei amintesc de #iclo-ii lui Domer
1Q
, c2rora glia le o@erea totul de la
sine, @2r2 munc2 sau sem2n2turi, dar care, 3n ingratitudinea lor, nu aveau @a/2 de .ei nici team2 nici
res-ect" 3n locuin/a 3n care domnea ca singur st2-3n, @iecare #iclo- 38i @2cea singur dre-tate
(defiio?>vci ema?og7 8i se credea destul de -uternic ca s2 nu-i -ese nici de .ei, nici de 7eus (ov yap
^tZgcoTrec (ibg... ;Kiyovaiu oQ.e $ecbp nampuv7. 3n /ara #iclo-ilor, cu reminiscen/ele sale din
v3rsta de aur, nu eBistau nici adun2ri care s2 deli0ere.e o Custi/ie comun2 ($'?) ;yopal fiovKPopoi $)'?>
defiiareg7, nici altare -entru .ei" Toat2 lumea era st2-3n a0solut, dar @iecare la el acas2 8i numai -entru
el" ?ucur3ndu-se de acelea8i -rivilegii ca 8i oamenii v3rstei de aur, cei din v3rsta de argint se
di@eren/ia.2 de -redecesorii lor neres-ect3nd -e themis, asemeni #iclo-ilor, nici 3ntre ei, nici @a/2 de
Nemuritori" Ei re@u.2 s2 aduc2 sacri@icii $erici/ilor (nSMapecB7 du-2 cum o cerea themis a oamenilor"
7eus, @urios s2-i vad2 nesocotind -e time a .eilor @erici/i (n;mpeg $col7, st2-3nii )lim-ului, 3i @ace s2
dis-ar2"
)amenii v3rstei de aur, atunci c3nd -2m3ntul i-a aco-erit, devin, du-2 voin/a lui 7eus, Kdemoni
e-ic6t6onieniL - ceea ce 3nseamn2 c2 re8edin/a lor nu e 3n cer, asemeni olim-ienilor
1M1
theoi, ci -e -1m3nt" Aici, ei veg6ea.2 asu-ra Koamenilor muritoriL asigur3ndu-le K-a.aL, 3n calitate de
phylakes. In ce const2 aceast2 -a.2 8i -e ce -lan se eBercit2 eac 3n versurile MMQ-M:;, Desiod o-une
cetatea 3n@loritoare, natura -ros-er2, -o-orul -lin de 0un2stare ale regilor dre-/i, ce res-ect2 cu
s@in/enie -e dike =ta0lou care, -rin multe detalii, aminte8te via/a din v3rsta de aur>, calamit2/ilor -
ciuma 8i @oametea - ce lovesc 3n totalitate -o-Cala/ia ai c2rei suverani, neav3nd 3n minte dec3t hybris,
dau edicte nedre-te" Adres3ndu-se atunci 3n mod direct regilor - 8i nu ca mai 3nainte @ratelui s2u Perses
-, -entru a-i 3ndemna s2 medite.e, 8i ei, asu-ra lui dike, Desiod 3i averti.ea.2 c2 s3nt urm2ri/i
3ndea-roa-e, 3n toate deci.iile de Custi/ie 8i 3n @unc/ia lor regal2, de o multitudine de .eit2/i -e care
7eus le-a a8e.at 3n miClocul lor ca -a.nici (LpvKoQMe%7< K#6iar l3ng2 voi, le s-une el, amesteca/i
-rintre oameni, Nemuritorii s3nt -re.en/i, o0serv3ndu-i -e cei care, -rin sentin/e nedre-te, se c6inuie
unii -e al/ii 8i nu se tem de m3nia .eilor" Trei.eci de mii de Nemuritori se a@l2 -e -2m3ntul str20un (hm
KY$'# iroHv2o?eipyO7, -u8i de 7eus s2-i su-raveg6e.e -e muritori ((pvKaM>Y dvi980v ;vdPiruv7B iar ei
veg6ea.2 (ipvKaooovaiv7 asu-ra sentin/elor acestora, asu-ra @a-telor rele, ascun8i 3n cea/2, um0l3nd -e
tot -2m3ntulL" ,3nt lesne de recunoscut 3n ace8ti Nemuritori veg6ind -e -2m3nt asu-ra muritorilor feiri
8$oi;... Lpvka.M>Y dvr9?mv ;v$p;?rav7, acei demoni daifiove% em8Ybvioi LpvKaMeg bcvdp;ituv 3n care,
-rin voin/a lui 7eus, au @ost -resc6im0a/i oamenii v3rstei de aur" Dac2 ei au -rimit ca sarcin2 s2
veg6e.e la drea-ta eBercitare a regalit2/ii, 3n du0lul s2u as-ect s2 nu n2-2stuiasc2 -e ceilal/i -rin
sentin/e nedre-te 8i s1-i res-ecte -e .ei -, se 3n/elege mai 0ine c2 statutul lor -ostum le-a @ost 62r2.it ca
K-rivilegiu regalL (yepab fiaoChriiov7 8i c2 ei s3nt numi/i irKov?odo?ai 3m-2r/itori de 0og2/ie9 de
drea-ta Custi/ie a suveranului de-ind de @a-t, -entru su-u8i, acea 0inecuv3ntat2 a0unden/2, acea -ace
3n@loritoare ce constituie, 3n -lin2 v3rst2 a @ierului, -re/ioasa re@lectare a unei v3rste de aur dis-2rute"
1MM
Dar ce se 3nt3m-l2 cu oamenii v3rstei de argint, urma8ii celor
din v3rsta de aur, 3n .orile umanit2/ii, du-2 dis-ari/ia lorc
Asemeni regilor r2i, inter-ela/i de Desiod 8i a c2ror vin2 e
du0l2 - ei se n2-2stuiesc unii -e al/ii (;KKr9Kov% rpiftovoi7, nu
se tem de .ei -, oamenii v3rstei de argint, la ca-2tul eBisten/ei
lor co-il2re8ti, dau dovad2 de necum-2tare unii @a/2 de al/ii
(vYpiv... $'M ebvvavro ;KKrfKPv ;ire8e#u7 8i nesocotesc toate
3ndatoririle @a/2 de .ei" Al2turat2 v3rstei de aur, dar sc6im03nd
-e dike 3n hybris, v3rsta de argint este singura dintre -rimele
-atru care -rovoac2 m3nia suveranului .eilor (8oKovFvo%7.
7eus o ascunde (eMpvHpc7 3n acela8i c6i- 3n care, m3niat
3m-otriva Titanului Prometeu (8oKoPoSnevo%7, el ascunde
(eMpvipe, MpiQHpe7 oamenilor ceea ce 3i @2cea s2 tr2iasc2 odinioar2
3n a0unden/a 8i @ericirea v3rstei de aur" Regele .eilor @ace s2
dis-ar2 aceast2 semin/ie, -entru a o -ede-si de a nu @i adus
$erici/ilor Nemuritori cinstirile (nfiai7 ce li se cuvin de a nu le
@i o@erit sacri@iciile -e care le cere themis de la oameni"
ParadoBul este c2 soarta re.ervat2 acestor nelegiui/i im-lic2,
du-2 -ede-sirea lor, atunci c3nd -2m3ntul i-a aco-erit, nu mai
-u/in o time, Krestrictiv2L desigur, a8a cum o arat2 8i adver0ul
eGiTT3Cg, cu mult in@erioar2 celei sortite @erici/ilor .ei, in@erioar2,
de asemenea (devrepoi7, 8i celei -e care 7eus o acord2, ca geras
regal, oamenilor v3rstei de aur" Aceasta r2m3ne totu8i o time
care arat2 c2, -entru Desiod, oamenii v3rstei de argint, du-2
moartea lor, @ac o0iectul, su0 o @orm2 sau alta, a ceea ce
tre0uie numit un cult" #are este natura acestuia 8i c2rui ti- de
-utere religioas2 3i este adresatc R2s-unsul este cu at3t mai
di@icil cu c3t teBtul este -asi0il de mai multe lecturi" ,ingurul
-unct sigur, -rivind aceast2 categorie a de@unc/ilor Kcinsti/iL de
c2tre oameni, este @a-tul c2 Ks3nt denumi/i n;mpecB, @erici/iL"
)r, 3n -aragra@ul re@eritor la oamenii v3rsei de argint, acest
termen este eBact acela -e care Desiod l-a @olosit 3n dou2
r3nduri, -entru a-i desemna -e Nemuritori (ctdSvot?oi7, -e .eii
(2 coi7 care tr2iesc 3n )lim-, 3n acela8i mod 3n care cuv3ntul time
se a-lic2 at3t cinstirii .eilor, c3t 8i res-ectului ar2tat statutului
123
-ostum al celei de-a doua semin/ii" Totu8i, dac2 3n cvasitotali-tatea ca.urilor, fiMane% se re@er2 -entru
Desiod la Nemuritori, la .eii olim-ieni, dou2 eBce-/ii eBist2 3n Munci i Vile. Prima are 3n vedere
viHaoi nPcSpPv =1;1>, Insulele $erici/ilor, s2la8ul semi.eilor, al eroilor @erici/i (bH2toi7B a doua
-rive8te -e muritorul de r3nd =Q:>, ale c2rui c3m-uri s3nt @ertili.ate de un nor K3nc2rcat cu gr3uL ce se
r2s-3nde8te din ceruri" 3n aceste dou2 eBem-le, iiSMctp se re@er2 la o stare de @ericire, de a0unden/2
care, @ie 3n mod constant =Insulele $erici/ilor>, @ie -entru anul ce vine =muritorul a c2rui recolt2 va @i
3n@loritoare>, evoc2 eBisten/a adev2ra/ilor makares 8i a-ro-ie 3n aceast2 -rivin/2 anumi/i muritori de
.eii @erici/i a c2ror via/2 e li-sit2 de o0oseal2, de trud2 8i de griCi" Dar mor/ii din v3rsta a doua nu s3nt
denumi/i doar makares. Ei mai s3nt 8i hypochthonioi, termen care 3i asocia.2 cu oamenii v3rstei de aur,
cali@ica/i dre-t epichhonioi, o-un3ndu-se ca locuitori su0-2m3nteni @a/2 de cei ce tr2iesc la su-ra@a/2"
Putem @i deci tenta/i, a8a cum am @ost 8i eu 8i 'oldsc6midt, du-2 mul/i al/ii, s2 Kdes-2r/imL destinele
-ostume ale -rimelor dou2 v3rste 8i s2 vedem 3n @iecare originea -uterilor care @ormea.2 3m-reun2
categoria daXiope% 9 baifiove% denumi/i eadKoi, -entru a le marca su-erioritatea valoric2, 8i
ein8$ovioi, @iindc2 ei s2l28luiesc -e -2m3nt, -entru v3rsta de aurA =ainope% in@eriori, bevrepoi, dar a
c2ror calitate demonic2 ar @i conotat2 -rin termenul GBaGca-eg 8i con@irmat2 de -aralelismul
viro8[2iQio#-eiu82onoi. Aceast2 inter-retare este, cel -u/in 3n -arte, solidar2 cu corectitudinea
-ro-us2, la versul 1:1, de Pe--miiller, 8i ado-tat2 de *a.on 8i R.ac6, din $vrH?oi al manuscriselor 3n
dv%?oi%. PasaCul -rivind destinul oamenilor v3rstei de argint du-2 dis-ari/ia neamului lor s-ar citi, 3n
acest ca., 3n maniera urm2toare9 ei s3nt aceia care s3nt denumi/i de muritori, @erici/i inroB@lovioi" Dar
dac2 este men/inut termenul dv%roi din manuscrise, a8a cum @ac al/i editori, jest 3n mod s-ecial,
sensul este modi@icat9 ei s3nt denumi/i ' @erici/i muritori, tiMapc% -U4O?$#. Al2turat lui
termenul nmpe% nu ar mai re-re.enta un stadiu 3nrudit cu cel de dmfiove%. Dim-otriv2, el ar eB-rima
o-o.i/ia dintre de@unc/ii -rimelor dou2 v3rste" KA8a cum :o8$omoi 3i cores-unde lui em8$onoi,
dvr9?oi 3i cores-unde lui baiFovc%. Ace8tia nu s3nt .ei" Termenul serve8te 8i la eBcluderea conota/iei
divine de *8SMape%6, comentea.2 jest
1R
" Yir%roi ar avea ast@el o du0l2 @unc/ie9 aceea de a su0linia
6iatusul dintre v3rsta de aur 8i cea de argintA aceea de a eB-licita contrastul dintre fimape% dv%ro# 8i
adev2ra/ii fiaMape%, a8a-numi/ii deoi aft;varoi.
Aceast2 inter-retare im-lic2 o serie de di@icult2/i" Ea nu /ine cont deloc de leg2turile care, -3n2 8i 3n
o-o.i/ia lor (dike -hybris7, asocia.2 @oarte str3ns v3rstele de aur 8i argint -entru a @ace din ele un cu-lu
de v3rste com-lementare" Ea nu eB-lic2 nici -rin ce 8i de ce v3rsta de argint @ace o0iectul, du-2
dis-ari/ia sa, asemeni celei -recedente, unei nCttiC, unui cult" Dac2 inten/ia lui Desiod era de a nega
oamenilor v3rstei de argint accesul -ostum la un statut dac2 nu divin cel -u/in a-ro-iat de divinitate,
adic2 demonic, din ce motiv s2 le a-lice atunci cali@icativul de n;Mape% care, c6iar -reci.at de
dvr9?ol, nu -oate s2 nu evoce -e acei X8Mape% deoi din r3ndurile anterioarec #e -ot @i 3n s@3r8it, dac2
nu e vor0a de eroi, acei nMape% dv%roi dec3t variet2/i de ;ainove% c jest recunoa8te c2, la tragicii
greci =Esc6il, +erii, RP: 8i Euri-ide, (lcesta, 1<<P>, fiaMapCrri% 8i (ia.Ma.p#o% se a@l2 asociate cu
statutul de =,atGB]@ 8i c2 eB-resia fi;icape% Yv%roi -oate indica o condi/ie totodat2 uman2 8i divin2,
ca aceea a Dioscurilor care, c6iar Ksu0 -2m3ntL, au o nX8-t7, 3n ciuda .eilor ($diseea, 11, P<l-P<:>" La
s@3r8itul lui Ihesus de Euri-ide, *u.a, mama regelui Tracilor c2.ut su0 sa0ia lui (lise, -roclam2
soarta re.ervat2 @iului ei 3n lumea de dincolo" El nu va co0or3 -3n2 3n @undul Dadesului ca mor/ii
o0i8nui/i" KAscunsL 3n cavitatea su0-2m3ntean2, el se va odi6ni acolo viu, Kom 8i .eu laolalt2,
apdpairodainuv6
n
" ) eB-resie analog2 este @olosit2 de Isocrate des-re muritorul care, -rin
su-erioritatea sa 3n toate domeniile 8i @ericirea sa com-let2, >vbcuiiovia, s-a dovedit de la 3nce-utul
1M:
1MQ
8i -3n2 la s@3r8itul vie/ii sale, naMapio?o"a?o%, -er@ect @ericit9 se -oate s-une des-re el c2 este ca un
.eu -rintre oameni 8i -oate @i numit baifuav NinH?2% (>vagorasH ;<-;1>" A8a cum a o0servat 'r"
NagY
1!
, 3nsu8i Desiod -re.int2 3n ?heogonia ca.ul unui demon muritor" Din $aeton, omul asem2n2tor
.eilor =!;>, A@rodita @ace, du-2 moartea acestuia, gardianul su0teran, v%oitoko% nv8t-o% al tem-lului
s2u =1>, ceea ce 3nseamn2 c2, 3n locuin/a sacr2 a .ei/ei, un nv8o%, o cavern2 su0teran2 a @ost
destinat2 ca morm3nt acestui muritor devenit .o% baitiov, demon divin
1
"
*en/inerea termenului 2vtO?oi 3n loc de Yv%?olcB, la versul 1:1, nu ni se -are deci c2 ar des@iin/a
i-ote.a unei avans2ri a oamenilor v3rstei de argint, du-2 moarte, la rangul de demoni" A-ro-ia/i de .ei
3n tim-ul vie/ii lor, asemenea -redecesorilor din v3rsta de aur, c6iar dac2 gre8elile lor i-au dus la
nesocotirea acelei nH;H -ro-rie Nemuritorilor, ei 38i -rimesc, 3n cadrul re-arti.2rii @unc/iilor -ostume,
-e aceea care li se cuvine9 aceea de demoni de rang in@erior, -lasa/i 3ntr-o locuin/2 su0teran2, 8i
ac/ion3nd numai acolo 3n loc s2 intervin2 -retutindeni 3n li0ertate, invi.i0ili 3n miClocul muritorilor,
asemenea demonilor epichthonieni, -u8i de 7eus s2 veg6e.e ca, la cei vii, dihai ale regilor s2 @ie
con@orme cu Custi/ia su-rem2" Demonilor, intermediari 3ntre .ei 8i oameni, auBiliari ai lui 7eus,
locuind nu 3n cer ca theoi, ci -e -2m3nt, amesteca/i cu aceast2 semin/ie de creaturi e@emere -e care ei
3n8i8i le-au -recedat, Desiod le-ar asocia -uteri ce erau venei ate 3n leg2tur2 cu o camer2 @unerar2, ca
acele morminte miceniene care, 3n cursul secolului al V5II-lea, au 3nce-ut s2 @ac2 o0iectul unui cult,
sau asemeni acelor caverne, bohroi, cum a @ost cea din Le0adeea, amenaCat2 -entru consultarea lui
Tro-6onios"
Dar dac2 este eBtrem de greu a trece de la teBtul lui Desiod la -ractica religioas2 e@ectiv2, leg3nd
nemiClocit -e baifiovetB eiu8doviot 8i -e GBaGca-ec (nro8douni de culte contem-orane 0ine -reci.ate =8i
tocmai aici te.a lai 'oldsc6midt -re.int2 di@icult2/i, dac2 este inter-retat2 3n mod literal>, -utem
admite,
1MR
@2r2 a ie8i din teBt, c2 -oetul, 3n ca.ul v3rstelor de aur 8i argint, a ar2tat 3n mod clar c2 -rimii muritori a
c2ror via/2 era 3nc2 a-ro-iat2 .eilor, c6iar dac2 cei din v3rsta de argint, -rin hybris, 3nce-user2 s2 se
3nde-2rte.e de ei, au dat na8tere, o dat2 cu dis-ari/ia lor, unor @2-turi sacre, distincte de .ei, dar ca 8i
ace8tia, @2c3nd o0iectul unui cult"
,itua/ia se sc6im02 -entru, cele dou2 v3rste urm2toare, am3ndou2 create de 7eus" )amenii v3rstei de
0ron. nu s3nt -ede-si/i de regele .eilor" 3n ca.ul lor, nu se @ace nici o alu.ie, 3n ciuda hybris-uHui, la
vreo im-ietate oarecare, la vreun re@u. de a aduce sacri@icii Nemuritorilor" $2r2 a se g3ndi la altceva
dec3t la muncile lui Ares, ei mor a8a cum au tr2it, r2.0oindu-se" ,emin/ia lor dis-are la @el cum
3ncetea.2 02t2lia9 din li-s2 de com0atan/i" Ei se masacrea.2 unii -e al/ii, -ier Ksu-u8i de -ro-riile lor
0ra/eLA ei -2r2sesc lumina soarelui -entru a aCunge cu to/ii 3n umedul Dades" Atunci c3nd -2m3ntul i-a
aco-erit, ei dis-ar ca un @um 3n cea/a /inutului mor/ilor" 3n acest sens, statutul lor -ostum se 3nrude8te
cu acela al de@unc/ilor o0i8nui/i" Ne -utem 3ntre0a 3n consecin/29 evoc3nd destinul oamenilor v3rstei de
0ron., Desiod nu avea 3n minte -racticile cultului @unerarc Desigur, el nu se g3ndea la ele 3n mod
curent" *ai 3nt3i -entru c2 nu @ace nici o re@erire la vreo time ce le-ar @i @ost atri0uit2, contrar modului
3n care -rocedase -entru cele dou2 v3rste anterioareA a-oi 8i mai cu seam2 -entru c2 numindu-i
nonumnai, K@2r2 numeL, el eBclude, din -artea celor vii c2tre ei, orice @el de cele0rare comemorativ2"
Anonimatul 3n care se cu@und2, oric3t de 3ns-2im3nt2tori ar @i @ost, oamenii v3rstei de 0ron., dis-ari/ia
lor 3n Dades @2r2 a l2sa nici o urm2 sau amintire 3n urma lor, 3i o-un 3n mod clar celor din via/a care le
succede 8i care le este intim asociat2" Eroii -ier, ca 8i -redecesorii lor, 3n 02t2lii s3ngeroase, ucig3ndu-
se 3ntre ei" Dar, dre-/i 8i mai curaCo8i, numele 8i gloria lor, c3ntate mereu de -oe/i, r2m3n -re.ente de-a
-ururi 3n memoria oamenilor" ,e -oate oare vor0i 3n ca.ul lor de o time ce le-ar @i consacrat2 de
oameni, iar inten/ia lui Desiod ar @i ea oare ca, -rin ace8tia, s2
127
se re@ere 3ntr-o manier2 mai -recis2 la ritualul cultului eroicc R2s-unsul lui V" 'oldsc6midt este
a@irmativ" Pentru el, ca 8i -entru *2rie Delcourt la care se re@er2, Kdac2 Desiod 3i nume8te -e eroi
semi.ei, o @ace @iindc2 ei -rimeau 3n tim-ul s2u onoruri semidivine
M<
"L Eu scriam eBact contrariul9
KNici la Desiod, nici la Domer nu g2sim atestarea unui cult al eroilor com-ara0il cu cel care a-are
organi.at 3n cadrul regiei civice
M1
"L Judecat2 cam sumar2 8i -ri-it2, ce era -reci.at2 8i nuan/at2 de o
lung2 not2 a c2rei @ormulare, 8i mai ales conclu.ia, au -rimit Kacordul com-letL al lui V" 'oldsc6midt"
,2 3ncerc2m ast2.i s2 @im mai eB-lici/i" Reticen/ele -e care le eB-rimam se situea.2 -e dou2 -lanuri ce
tre0uie 0ine deose0ite9 cel al teBtului, cu logica sa -ro-rieA cel al cultului eroic, cu a-ari/ia 8i
de.voltarea sa"
Privitor la teBt, tre0uie s2 3nce-em -rin a s-une un cuv3nt des-re Domer" 3n *liada 8i $diseea, termenul
KerouL nu are, du-2 cum 8tie @iecare, nici o semni@ica/ie de cult9 el desemnea.2 un no0il sau un sim-lu
r2.0oinic" Dar, contrar convingerilor mele mai vec6i, aceasta nu 3nseamn2 c2 3n e-oca 3n care au @ost
com-use -oemele nu eBista 3nc2 nici un cult de ti- eroic, adic2 dedicat de un gru- uman morm3ntului
vreunui -ersonaC din tim-urile 3nde-2rtate" Desco-eririle ar6eologice din ultimii ani au demonstrat c2
3n a doua Cum2tate a secolului al V(I-lea se de.volt2 @oarte ra-id, 3n multe regiuni ale 'reciei
continentale, o re@olosire 3n sco-uri religioase a mormintelor miceniene c2.ute 3n -aragin2
MM
" Atri0uite
unor @iguri legendare devenite cele0re -rin tradi/ia e-ic2, aceste monumente @ac o0iectul unui cult
@unerar res-ectat, deose0it de ritualurile e@ectuate -entru un mort de c2tre rudele sale a-ro-iate, 3n
cadrul vie/ii de @amilie" *ai multe -asaCe din Iliada, ce men/ionea.2 morminte ale celor vec6i, c6iar
dac2 nu se re@er2 3n mod eB-licit la un cult, nu -ot @i 3n/elese dec3t av3nd leg2tur2 cu acest o0icei
MP
"
Ast@el stau lucrurile cu morm3ntul (tumbos, sema, stele7 lui Ilos, eroul e-onim al Ilionului" ,ituat 3n
a@ara .idurilor, -e c3m-ie, el serve8te dre-t loc de adunare 8i s@at (eovKr97 -entru aceia dintre
1M!
8e@ii troieni care au voturi 3n consiliu (eovHt`Lp2po#7, @unc/ie care evoc2 cu antici-a/ie mormintele
eroilor, din agora, 3n e-oca cet2/ii clasice" *onumentul @unerar -e care troienii l-au ridicat cu m3inile
lor Kdivinului IlosL (delo%7 ca-2t2 acest rol K-re-oliticL, 3ntruc3t -2strea.2 r2m28i/ele -2m3nte8ti ale
unui ?vaKmb% .rn9.oyepuQv, un ,tr2mo8 al Po-orului, din vec6ime =Iliada, g, :1:A gI, 1RR 8i P;1A
ggIV, P:A #@" -entru morm3ntul lui Ai-Ytos, 3n Arcadia, II, R<:A -entru Ere6teu, -e Acro-olele
Atenei, II, :Q;>"
Intre eroii -u8i 3n scen2 de e-o-eea 6omeric2 8i cei c2rora le este adresat cultul inci-ient, di@eren/a este
marcat2 -rintr-o sc6im0are de -ers-ectiv2 tem-oral2 3n ceea ce-i -rive8te" Pentru a le c3nta viteCiile,
-oetul e-ic se situea.2 - 8i 3i trans-ort2 8i -e auditori - 3n tim-ul eroilorA el intr2 3n e-oca ce i-a v2.ut
aievea, devenind contem-oranul oamenilor care se r2.0oiau glorios su0 .idurile Te0ei 8i de-a lungul
malurilor Troiei" Dim-otriv2, eroii cultului s3nt lega/i, 3n oc6ii celor care 3i cinstesc, de un tim-
3nde-2rtat 8i a-usA ei a-ar/in unei alte ere, ei @ormea.2 o umanitate di@erit2 de cea a muritorilor care-i
venerea.2" Ei constituie Kstir-ea divin2 a eroilorL a.i dis-2rut2, din care nu au mai r2mas ca urme
vi.i0ile -e -2m3nt, dec3t mormintele" ,e 3nt3m-l2 ca 3n teBtul *liadei s2 se conture.e, @ugitiv, aceast2 a
doua -ers-ectiv2" Pentru a vor0i de eroi, eB-resia r7f8i2bPiQ yevo% ctvbpPv, v3rsta =sau genera/ia>
oamenilor semi.ei, nu se 3nt3lne8te dec3t o singur2 dat2 3n 3ntreg -oemul
Ai
. Ea @igurea.2 3ntr-un -asaC
ale c2rui sens 8i @unc/iune au @ost 0ine sesi.ate de '" NagY
A=
. Aceste c3teva versuri 3l @ac -e -oet s2
ias2 din tim-ul nara/iunii saleA ele 3l distan/ea.2 de aceast2 v3rsta eroic2 3n care se des@28oar2
evenimentele narate de el" Desc6i.3nd -ers-ectiva unui viitor 3nc2 3nde-2rtat din care vor -utea @i
-rivite de de-arte ac/iunile care constituie materia c3ntului s2u, aedul, -entru o cli-2, se -roiectea.2 -e
sine 3n momentul 3n care Troia a @ost cucerit2 8i distrus2, 3n care .idul ridicat de greci -entru a-8i a-2ra
navele a dis-2rut, 3ng6i/it de valuri9 r2.0oinicii din cele dou2 ta0ere au 3ncetat de mult s2 mai
1M
@ie acei oameni vii -e care ni-i evoc2 8tiin/a *u.eiA c3m-ia ce serve8te dre-t teatru al lu-tei nu va mai
-2stra nici cea mai mic2 urm2 a marilor @a-te relatate de e-o-ee" 3n acest moment teBtul, evad3nd
oarecum din -ro-ria sa tem-oralitate, 3n loc s2-i numeasc2 -e actorii nara/iunii KeroiL, ca de o0icei,
-oate vor0i des-re ei evoc3nd Kstir-ea oamenilor semi.eiL"
#e se 3nt3m-l2 cu teBtul lui Desiodc )amenii celei de a -atra v3rste s3nt cei Kcare -ierir2 3n greul r2.0oi
8i 3n dureroasa 3ncle8tareL, unii 3n @a/a .idurilor Te0ei, ceilal/i la Troia, dincolo de mare" Este vor0a
aici, evident, de eroii tradi/iei e-ice" Nici o alu.ie la vreo nG.cc, nici o re@erire la vestigii sau morminte
unde ei ar @i -rimit o@rande" Printre eroi, se disting dou2 categorii" Des-re unii (?ovgn)eu , 3n versul
1RR>, ni se s-une c2 Kceasul mor/ii ($C#'$#?$' reKog7 i-a ascunsL, ceea ce 3i a-ro-ie de oamenii v3rstei
de 0ron. -e care 3i sur-rinde neagra moarte (f8eKag dava?o%7B des-re ceilal/i (?$\Y be , versul 1R;>, ni
se s-une c2 7eus le-a dat o via/2 (fiiorop , 3n contrast cu d;varog7 8i o re8edin/2, cu -reci.area c2 ele
se situea.2 Kdincolo de oameniL, 3ntr-o lume a-arte, 3n acele Insule ale $erici/ilor unde ei reg2sesc
condi/iile v3rstei de aur, dar care are s-eci@icul, du-2 teBt, de a nu mai /ine nici o leg2tur2 cu lumea
muritorilor v3rstei de @ier, aceast2 umanitate de ast2.i c2reia 3i a-ar/ine 8i Desiod" Destinul -ostum el
eroilor, dac2 el este re.ervat unui gru- de ale8i, -rintr-o @avoare eBce-/ional2 a lui 7eus, -rivilegiul de
a @i luat de -e -2m3nt 8i trans-ortat 3ntr-o lume de dincolo @ericit2, se o-une, ca 8i destinul oamenilor
din v3rsta de 0ron., condi/iei de@unc/ilor din -rimele dou2 v3rste, ridica/i la rangul de demoni 8i
-rimind, din acest motiv, -e -2m3nt, cinstirea la care au dre-tul din -artea muritorilor cu care r2m3n
oarecum amesteca/i"
Re@erirea direct2 la un cult -ro-riu-.is al eroilor -are deci s2 li-seasc2 din teBt" E adev2rat totu8i c2
men/in3nd Kstir-ea divin2 a oamenilor eroi numi/i semi.eiL, Desiod nu mai -rive8te -e mem0rii acestei
semin/ii cum o @2ceau -oemele e-ice" 3ntr-un mod mult mai radical dec3t Domer, 3n acel unic -asaC -e
care
1P<
l-am semnalat, el se distan/ea.2 de v3rsta eroic2, se delimitea.2 de ea -entru a se situa 3ntr-un -re.ent
care arunc2 3na-oi 3ntreaga semin/ie a str2mo8ilor s2i 3ntr-un alt tim- dec3t al s2u, 3ntr-un trecut ar6aic"
Pentru a vor0i des-re eroii din e-o-ee, Desiod ado-t2 a8adar -ers-ectiva tem-oral2 a cultului eroic9
eroii s3nt -re.enta/i ca oameni de odinioar2, c3nd .eii 8i muritorii se -uteau 3nc2 uni, ne@iind des-2r/i/i
a8a cum s3nt acum"
3n @inalitatea 8i logica sa, teBtul r2m3ne distinct de realit2/ile cultului" El nu coincide 3n mod -recis cu
ele, c6iar dac2 ele -ermit o mai 0un2 de@inire a cadrului religios 3n interiorul c2ruia tre0uie situat2
nara/iunea v3rstelor s-re a-i lim-e.i inten/iile" De.voltarea, 3ntre ;Q< 8i RQ< 3nainte de #6ristos, a unui
cult adresat unui -ersonaC uman 8i muritor, ce a tr2it 3n tim-urile 3nde-2rtate, cult cele0rat Ia un
morm3nt din e-oca micenian2 =oricare ar @i @ost ra/iunile ce -uteau eB-lica aceast2 -ractic2 8i @ormele,
-oate -ur locale sau @amiliale, -e care ea le-a 3m0r2cat la origini>, -unea 3n mod desc6is 3n discu/ie
ra-orturile dintre muritori 8i nemuritori, distan/a dintre oameni 8i .ei" Dac2 anumi/i muritori ce au tr2it
3n alte tim-uri dec3t ale noastre s3nt o0iectul unui cult -ermanent 8i regulat, a-ar o serie de 3ntre02ri9 ce
anume a Custi@icat 3n ca.ul lor aceast2 cinstec #e rol le revinec #e loc ocu-2 ei 3n economia -uterilor
su-ranaturalec #um -ot @i situa/i @a/2 de .eii nemuritori -e de o -arte, 8i @a/2 de mor/ii o0i8nui/i, de
cealalt2 -artec Aceste 3ntre02ri se -uneau cu at3t mai mult2 acuitate cu c3t -ractica cultului, 3nc2 sla0
@iBat2 8i nesigur2, nu reu8ise 3nc2, credem noi, s2 le g2seasc2 un r2s-uns clar" Inscri-/iile la care se
re@er2 Victor 'oldsc6midt 8i care, asemeni celor din Dodona" -re.int2 seria .ei, eroi, demoni nu s3nt
anterioare secolului al IV-lea" Pitagoricienii 8i T6ales, c2rora, du-2 m2rturii t3r.ii, le-ar a-ar/ine -rima
divi.iune a -uterilor su-ranaturale 3n aceste trei categorii, nu ne @ac s2 ne 3ntoarcem 3n tim- dincolo de
secolul al Vl-lea" Aceast2 clasi@icare nu e, desigur, o sim-l2 inven/ie mai mult sau mai -u/in gratuit2 a
lui Desiod9 to/i termenii -e care-i @olose8te -oetul, -entru a-i atri0ui diverselor v3rste
1P1
dis-2rute erau deCa 3n u., dar @2r2 ca valoarea lor te6nic2, s-eci@icitatea lor religioas2 -e -lanul cultului
s2 @ie 0ine sta0ilite" Demonii v3rstelor de aur 8i argint ca-2t2 la Desiod @unc/ii destul de a-ro-iate de
cele -e care le vor avea 3n sarcin2 ritualurile consacrate unor -ersonaCe eroice - ceea ce nu este
sur-rin.2tor -entru c2, 3n general, demonii nu s3nt considera/i, 3n -ractica religioas2 a e-ocii clasice,
mor/i divini.a/i" #onstruc/ia sistematic2 a lui Desiod -2strea.2 su@icient2 distan/2 @a/2 de tradi/iile
-o-ulare ale religiei din tim-ul s2u, r2s-un.3nd totodat2 cu destul2 -reci.ie la noile 3ntre02ri ridicate
de a-ari/ia unui cult al eroilor -entru ca un inter-ret at3t de eB-erimentat ca '" NagY s2 -oat2 sus/ine
c2 de@unc/ii din -rimele dou2 v3rste cores-und, su0 numele de daimones, du0lei i-osta.e a eroilor n
cult, iar cei din urm2toarele dou2 v3rste cores-und du0lei i-osta.e, mereu contrastante, a eroilor din
epopee
A2
.
Ar2t3nd c2 Kla Domer termenul r7pP% nu are o semni@ica/ie religioas2 -recis2L 8i c2 la Desiod Kel
a-are -entru -rima dat2 3n cadrul unei clasi@ic2ri a -uterilor su-ranaturale cu o semni@ica/ie religioas2,
dar @2r2 a @i vor0a de o time, de un cult, sau cel -u/in de un cult -u0lic, de-28ind cadrul @amilial 3n care
se restr3nge de o0icei ritualul 3n cinstea mor/ilorL, o0servam 3n lunga not2 la care am mai @2cut alu.ie
c2, 8i 3n acest ca., KDesiod s-ar situa 3ntre lumea 6omeric2 8i lumea polis-ului. Pe -lan teologic, -rin
nomenclatura sa de divinit2/i, -rin clasi@icarea sa 3n .ei, demoni, mor/i, eroi el ar -utea @i considerat cu
adev2rat un -recursor" ,e -are c2 tocmai ast@el este 3n/eles de Platon 8i de Plutar6 ZCratylos, P; 8i
urm" A Moralia, :1Q ?>" Domer nu numai c2 nu @ace din eroi o categorie religioas2, dar el nici nu
distinge cu -reci.ie -e dcoi de .ai(ioiQe%. Plutar6 are dre-tate deci, atunci c3nd scrie c2 Desiod a @ost
-rimul care a sta0ilit aceste genuri de MaNapP% Gcm hPpiof8hP%
A,
, cu claritate 8i -reci.ieL"
#it3nd aceste r3nduri, Victor 'oldsc6midt scria9 KAici, acordul este de-lin 8i m2 0ucur c2 el se
-lasea.2 su0 seninul 3n/ele-tului din #6eroneea
M!
"L 3n acest acord, datoria mea este
1PM
mare @a/2 de -rietenul meu 8i @iindu-i recunosc2tor m2 0ucur la r3ndul meu de a ne reg2si 3m-reun2, la
ca-2tul discu/iei noastre, su0 um0ra im-un2toare a lui Plutar6"
N)TE
1" :istoire et =tructure. ( la memoire de 'ictor &oldschmidt. Etudes reunies -ar JacEues ?R(N,#DjI', #laude I*?ERT
et Alain R)'ER, Paris, Vrin, 1!Q, --" :P-R<"
M" V" ')LD,#D*IDT, T6eologia, in muestions -latoniciennes, Paris, 1;<, ca-" Ig, --" 1:1 - 1Q, cu Addendum, --" 1Q-
1;MA KRemarEues sur la met6ode structurale en 6istoire de la -6iloso-6ieL, 3n Metaphysi%ue, :istoire de la philosophie.
Iecueil d)etudes offert 1ernand Nrunner, Paris, 1!1, --" M1P-M:<"
P" KLe mYt6e 6esiodiEue des races" ,ur un essai de mise au -ointL, supra, -" :!"
:" KRemarEues sur la met6ode structuraleL, op. cit., --" M1 - MM<A c@" 8i --" M1;-M1!"
Q" #@" la acest as-ect remarcile lui P" P(##I, #evi-=trauss and the classical culture, KAret6usaL, :, --" 1<P-l1;"
R" P" jAL#)T, ?he composition of 5?he Corks and !ays6, KRevue des etudes grecEuesL, LggIV =1R1>, --" :-;"
;" Kmuestions -latoniciennesL, Ig, --" 1R-l;<"
!" *bid., -" 1RA c@" -" 1QQ"
" *bid., -" 1R"
1<" #@" #omentariul lui *" L" jE,T la versul 1<!, 3n DE,I)D, Corks and !ays, )B@ord, 1;!, -" 1;!"
11" Kmuestions -latoniciennesL, Ig, --" 1R!-lR"
1M" Asu-ra ra-orturilor 8i di@eren/elor dintre mitul v3rstelor 8i mitul lui Prometeu -rivind motivul tematic al se-ar2rii
oamenilor 8i .eilor, am -utut citi, datorit2 ama0ilit2/ii autoarei, studiul a@lat su0 ti-ar al lui Delen ^IN', :esiod and
:ippocrates< the myth of the 1ive (ges and the $rigin of Medicine.
1P" #@" Jean R(DDARDT, KLe mYt6e 6esiodiEue des races et celui de Promet6eeL" Rec6erc6e des structures et des
signi@icationsL, 3n !u mythe, de la religion grec%ue et de la comprehension d)autrui, KRevue euro-eenne des sciences
socialesL, 'eneve, 1!1, tome gIg, nr" Q!, --" MQQ - MQ;" Anali.a lui J" Rud6ardt re-re.int2 tentativa cea mai 3ndr2.nea/2 de
a armoni.a mitul v3rstelor cu mitul lui Prometeu integr3ndu-le -e am3ndou2 3n cadrul
1PP
KcronologicL -e care 3l im-lic2 succesiunea genera/iilor divine 8i 3nlocuirea regimului lui #ronos -rin acela al lui 7eus" In
aceast2 -ers-ectiv2 se mani@est2 ru-tura 3ntre v3rstele de aur 8i argint, -e de o -arte, 8i seria celorlalte, -e de alt2 -arte" 3ntre
v3rsta eroilor 8i cea de @ier ar eBista, dim-otriv2, un @el de continuitate" )amenii v3rstei de @ier ar continua v3rsta eroilor, su0 o
@orm2 -ervertit2" De @a-t, Desiod nu s-une 3n mod eB-licit c2 neamul eroilor a @ost nimicit, ca 8i celelalteA el nu @olose8te
des-re el @ormula Kc3nd -2m3nlul l-a aco-eritLA el nu s-une nici c2 oamenii v3rstei de @ier au @ost crea/i de 7eus sau de .ei" 3n
acest sens, eBist2 3ntr-adev2r, 3n succesiune, c6iar dac2 e vor0a de dou2 v3rste di@erite, desemnate -rin denumiri distincte, o
-roBimitate s-ecial2 3ntre v3rsta eroilor 8i v3rsta de @ier"
1:" Asu-ra eBisten/ei comune a .eilor 8i eroilor, c@" DE,I)D, @r" 1, Q 8i urm" *erZel0ac6 8i jest"
1Q" $diseea, -, 1<Q-l1QA 1!;-l!A M;:-M;R" Des-re #iclo-ii lui Domer ca m2rturie a unui stadiu anterior 8i -rimitiv al
umanit2/ii, c@" PLAT)N, #egile III, M!< 0"e"
1R" $p. cit., -" 1!R"
1;" E(RIPIDE" Ihesus, ;< 8i urm"
1!" 'regorY NA'b, ?he Nest ofthe (chaeans. Concepts ofthe :ero in (rchaic &reek +oetry, ?altimoreA London, 1;, -"
1!1"
1" 3n (lcesta lui Euri-ide, Alcesta, care a murit -entru so/ul ei este, 3n lumea de dincolo, nSMctipa daifiav. *orm3ntul s2u
este venerat asemeni .eilor ((lcesta, 1<<P 8i urm">" #@" de asemenea, 3n +erii lui Esc6il" eB-resiile H.ovioi ba;yiovecB
uyvoi, 3n v" RM!A )PoSaiyn9sv +aoikei8B 3n v" RPP"
M<" Kmuestions -latoniciennesL, -" 1RQ"
M1" =itpra, -"
MM" J" N" #)LD,TREA*, :ern-ailts in the age of :omer, KJournal o@ Dellenic ,tudiesL, R =1;R>, --" ! - 1;A A" *"
,N)D'RA,,, (rchaeology and the Iise of &reek =tate, #am0ridge, 1;;, -" P1A #es origines du culte des heros dans la
&rece anti%ue, 3n #a Mort les morts dans les societes anciennes, sous la direetion de '" 'N)LI et J" P" VERNANT,
#am0ridge ct Paris, 1!M, --" 1<;- 11A #laude ?ERARD, KRecu-erer la mort du -rince9 6ero3sation et @ormation de la
citeL, ibid., --" !- 1<Q"
MP" #@" T" DAD7I,TELI)( PRI#E, :ero-Cult and :omer, KDistoriaL, PM =1;P>, --" 1M- 1:M"
M:" *liada, gII, MM-MP
MQ" $p. cit., -" 1R<"
MR" *bid., --" 1Ql-l;P"
M;" ,u-ra" -" 1<R, n" 1<!"
M!" Kmuestions -latoniciennesL, --" 1RM 8i 1;M"
134
As-ecte mitice ale memoriei
8i ale tim-ului
As-ecte mitice ale memoriei
1
3ntr-un num2r din KJournal de PsYc6ologieL consacrat constituirii tim-ului uman
M
, dl" I" *eYerson
su0linia c2 memoria, -rin ceea ce are deose0it, re-re.int2 o inven/ie di@icil2, o cucerire -rogresiv2 de
c2tre om a trecutului s2u individual, du-2 cum istoria este -entru gru-ul social cucerirea trecutului s2u
colectiv" #ondi/iile 3n care aceast2 desco-erire a -utut s2 se -roduc2 de-a lungul -rotoistoriei umane,
@ormele -e care le-a c2-2tat memoria la origini, iat2 tot at3tea -ro0leme care sca-2 investiga/iei
8tiin/i@ice" Dim-otriv2, -si6ologul care 38i -une 3ntre02ri asu-ra eta-elor 8i direc/iei de.volt2rii istorice
a memoriei dis-une de m2rturii -rivind locul, orientarea 8i rolul acestei @unc/ii 3n societ2/ile str2vec6i"
Documentele care stau la 0a.a studiului nostru se re@er2 la divini.area memoriei 8i la ela0orarea unei
vaste mitologii a reminiscen/ei 3n 'recia ar6aic2" Este vor0a de re-re.ent2ri religioase" Ele nu s3nt
gratuite" #onsider2m c2 ele -rivesc 3n mod direct istoria memoriei" 3n diverse e-oci 8i 3n diverse
culturi, eBist2 o solidaritate 3ntre te6nicile de rememorare -racticate, organi.area intern2 a @unc/iei,
locul s2u 3n sistemul individual 8i imaginea -e care oamenii 8i-o @ac des-re memorie"
3n -anteonul grec @igurea.2 o divinitate care -oart2 numele unei @unc/ii -si6ologice9 Mnemosyne,
*emoria" EBem-lul, desigur, nu este unic" Vec6ii greci a8a.2 3n r3ndul .eilor -asiuni
1P;
8i sentimente, >ros, (l)dos, +hobos, atitudini mentale, +istis, calit2/i intelectuale, Metis
=3n/ele-ciunea>, gre8eli sau r2t2ciri ale s-iritului, (te =$uria>, #yssa =Ne0unia>
Ahk
. *ulte @enomene de
acest @el, de ordin -si6ologic -entru noi, -ot @ace o0iectul unui cult" 3n cadrul unei g3ndiri religioase,
ele a-ar su0 @orma unor -uteri sacre, de-28indu-l -e om 8i co-le8indu-P, c6iar atunci c3nd se simte
st2-3nit de ele" #u toate acestea, ca.ul lui Mnemosyne -are s2 @ie mai s-ecial" *emoria este o @unc/ie
eBtrem de ela0orat2, care se leag2 de marile categorii -si6ologice, -recum tim-ul 8i eul" Ea im-lic2 un
ansam0lu de o-era/iuni mentale com-leBe, cu tot ceea ce ele com-ort2 3n materie de e@ort,
antrenament 8i eBerci/iu" Puterea de rememorare, a8a cum am mai s-us, este o cucerireA sacrali.area lui
Mnemosyne marc6ea.2 valoarea ce 3i este acordat2 3ntr-o civili.a/ie de tradi/ie -ur oral2 cum a @ost,
3ntre secolele al gD-lea 8i al VlII-lea, 3naintea r2s-3ndirii scrisului, cea a 'reciei
P
" *ai tre0uie -reci.at
ce re-re.int2 de @a-t aceast2 memorie din care vec6ii greci @ac o divinitate" 3n ce domeniu, -e ce c2i,
su0 ce @orm2 se eBercit2 -uterea de rememorare veg6eat2 de MnemosyneU #e evenimente 8i ce
realitate are aceasta 3n vederec 3n ce m2sur2 se orientea.2 ea c2tre cunoa8terea trecutului 8i construirea
unei -ers-ective tem-oralec Noi nu dis-unem de alte documente 3n a@ara nara/iunilor mitice" Dar, -rin
detaliile -e care ele ni le @urni.ea.2 des-re *nemosYne, des-re activit2/ile -e care le -atronea.2,
des-re atri0utele 8i -uterile sale, -utem s-era la c3teva din tr2s2turile acelei memorii ar6aice 8i s2
recunoa8tem c3teva as-ecte ale @unc/ion2rii sale"
7ei/2 titanid2, sor2 a lui Cronos 8i $keanos, mam2 a *u.elor
:
, al c2ror cor 3l conduce 8i cu care,
uneori, se con@und2, Mnemosyne -atronea.2, du-2 cum se 8tie, darul -oetic" #2 acest dar necesit2 o
interven/ie su-ranatural2, este un @a-t de Ia sine 3n/eles -entru vec6ii greci" Poe.ia constituie una din
@ormele ti-ice ale st2rii de -osedare 8i ale delirului divin, starea de Kentu.iasmL 3n sens etimologic"
Posedat de *u.e,
-oetul este inter-retul lui Mnemosyne, a8a cum -ro@etul, ins-irat de .eu, este -urt2torul de cuv3nt al lui
A-olo
Q
" 3n rest, 3ntre divina/ie 8i -oe.ia oral2 a8a cum se eBercit2 ea, 3n e-oca ar6aic2, 3n con@reriile
ae.ilor, c3nt2re/ilor 8i mu.icienilor, eBist2 a@init2/i, 8i c6iar inter@eren/e, ce au @ost de nenum2rate ori
semnalate
R
" Aedul 8i -ro@etul au 3n comun acela8i dar de Ka vedeaL, -rivilegiu -e care au tre0uit s2-l
-l2teasc2 cu -ro-ria vedere" )r0i 3n @a/a luminii, ei v2d invi.i0ilul" 7eul care 3i ins-ir2 le de.v2luie,
3ntr-un @el de revela/ie, realit2/ile care sca-2 -rivirii umane" Aceast2 du0l2 vedere se concentrea.2 mai
ales asu-ra acelor -2r/i din tim- inaccesi0ile muritorilorA ce s-a 3nt3m-lat c3ndva, ce se va 3nt3m-la 3n
viitor" 4tiin/a sau 3n/ele-ciunea, sophia
,
, -e care Mnemosyne o 3m-2rt28e8te ale8ilor s2i este o
Katot8tiin/2L de ti- divinatoriu" Aceea8i @ormul2 care de@ine8te la Domer arta -ro@etului #al6as se
a-lic2, la Desiod, -entru Mnemosyne< ea 8tie - 8i ea c3nt2 - Ktot ceea ce a @ost, tot ce este, tot ce va @iL
!
"
Dar, s-re deose0ire de -ro@et care tre0uie cel mai adesea s2 r2s-und2 unor -reocu-2ri -rivind viitorul,
activitatea -oetului este orientat2 3n mod eBclusiv c2tre trecut" Nu trecutul s2u individual, nici trecutul
3n general asemeni unui cadru vid, inde-endent de evenimentele care se des@28oar2, ci Ktim-urile
vec6iL, cu con/inutul 8i calit2/ile lor -ro-rii9 v3rsta eroic2 sau, 8i mai de-arte 3nc2, v3rsta -rimordial2,
tim-ul originar"
Poetul are eB-erien/a imediat2 a acestor e-oci 3nde-2rtate" El cunoa8te trecutul -entru c2 are -uterea
de a @i -re.ent 3n trecut" A-8i aminti, a 8ti, a vedea, iat2 tot at3/ia termeni ec6ivalen/i" (n loc comun al
tradi/iei -oetice este acela de a o-une ti-ul de cunoa8tere al omului o0i8nuit9 a 8ti din au.ite -e 0a.a
m2rturiei altora, -ornind de la evenimente relatate, celei a aedului -osedat de ins-ira/ie 8i care este,
asemeni celei divine, o vi.iune -ersonal2 direct2

" *emoria 3l trans-ort2 -e -oet 3n s3nul evenimen-


telor vec6i, 3n tim-ul lor
1<
" )rgani.area tem-oral2 a nara/iunii sale nu @ace dec3t s2 re-roduc2 seria
evenimentelor, la care 3ntr-un @el el asist2, 3n c6iar succesiunea lor -ornind de la origineJJ" Pre.en/2
direct2 3n trecut, revela/ie imediat2, dar divin, toate aceste tr2s2turi, care de@inesc ins-ira/ia -rin *u.e,
nu eBclud
1P!
1P
deloc -entru -oet necesitatea unei -reg2tiri severe 8i a unui gen de ucenicie a st2rii sale de vi.ionar"
Nici im-rovi.a/ia 3n tim-ul c3ntului nu eBclude recurgerea @idel2 la o tradi/ie -oetic2 -2strat2 din
genera/ie 3n genera/ie" Dim-otriv2, c6iar regulile com-unerii orale cer ca -oetul-c3nt2re/ s2 dis-un2, nu
numai de un re-ertoriu de teme 8i nara/iuni, ci 8i de o te6nic2 a dic/iei gata @ormulat2 -e care s2 o
@oloseasc2 3n mod nemiClocit, 8i care im-lic2 @olosirea de eB-resii tradi/ionale, a unor com0ina/ii de
cuvinte deCa @iBate, a unor re/ete de versi@ica/ie -resta0ilite
1M
" Nu 8tim cum se ini/ia ucenicul-c3nt2re/,
din con@reriile ae.ilor, 3n a st2-3ni aceast2 lim02 -oetic2
1P
" Putem -resu-une c2 de-rinderea artei
-oetice acorda un loc am-lu eBerci/iilor mnemote6nice, 3n s-eciaT recit2rii unor 0uc2/i @oarte lungi
re-etate -e dina@ar2
1:
" ) indica/ie 3n acest sens g2sim la Domer" Invoca/ia, c2tre *u.2 sau c2tre *u.e,
3n a@ar2 de ca.urile 3n care se situea.2, cum e natural, la 3nce-utul c3ntului, -oate introduce una din
acele enumer2ri intermina0ile de nume de oameni, de /inuturi, de -o-oare, numite #ataloage" 3n c3ntul
al D-lea al *liadei, K#atalogul vaselor de r2.0oiL -re.int2 ast@el un adev2rat inventar al armatei a6eene9
nume de c2-etenii, contingentele a@late su0 ordinele lor, locurile de origine, num2rul navelor de care
dis-un" Lista se 3ntinde -e MRQ de versuri" Ea se desc6ide -rin invoca/ia urm2toare9 K,-une/i acum mai
de-arte, voi *u.elor olim-ieneG Voi doar .ei/e s3nte/i 8i ca martore totul cunoa8te/iAG Ve8tile noi
au.im, dar @a-tele nu le cunoa8temG ,-une/i-mi care erau 3ntre a6ei c2-itanii 8i DomniicL
1Q
K#atalogul
navelorL este urmat imediat de K#atalogul celor mai 0uni r2.0oinici 8i celor mai 0uni cai a6eeniL, care
se desc6ide -rintr-o nou2 invoca/ie c2tre *u.e, du-2 care vine la r3nd K#atalogul armatei troieneL"
Ansam0lul @ormea.2 a-roa-e Cum2tate din c3ntul al II-lea, 3n total a-roa-e :<< de versuri, com-use
a-roa-e eBclusiv dintr-o suit2 de nume -ro-rii, ceea ce -resu-une un adev2rat antrenament al
memoriei"
Aceste liste de nume -ot s2 -ar2 @astidioase" Predilec/ia -e
1:<
care le-o arat2 Domer 8i, mai mult 3nc2, Desiod, demonstrea.2 c2 ele Coac2 3n -oe.ia lor un rol de
-rim2 im-ortan/2" Prin ele se @iBea.2 8i se transmite re-ertoriul cuno8tin/elor care -ermit colectivit2/ii
s2-8i desci@re.e KtrecutulL" Ele constituie 3ntr-un @el ar6ivele unei societ2/i @2r2 scriere, ar6ive -ur
legendare, care nu r2s-und nici unor eBigen/e administrative, nici unei glori@ic2ri regale sau vreunui
scru-ul istoric
1R
" Ele tind s2 -un2 3n ordine lumea eroilor 8i a .eilor, -entru a le @ace un inventar c3t mai
riguros 8i mai com-let -osi0il" 3n aceste re-ertorii de nume ce sta0ilesc lista agen/ilor umani 8i divini,
care -reci.ea.2 @amilia, /ara, descenden/a 8i ierar6ia lor, diversele tradi/ii legendare s3nt codi@icate,
materia nara/iunilor mitice este organi.at2 8i clasat2"
Aceast2 griC2 -entru @ormularea eBact2 8i enumerarea com-let2 con@er2 -oe.iei vec6i - c6iar atunci
c3nd ea are 3n vedere 3n -rimul r3nd des@2tarea, cum e ca.ul lui Domer - o rectitudine a-roa-e ritual2"
Derodot va -utea scrie c2 lumea .eilor greci, -3n2 atunci anonim2, o dat2 cu -oemele lui Domer 8i
Desiod, a @ost identi@icat2, de@init2 8i clasat2
1;
" Acestei ordon2ri a lumii religioase 3i este asociat
3ndea-roa-e e@ortul -oetului de a determina KoriginileL" La Domer, nu este vor0a dec3t de a @iBa
genealogiile oamenilor 8i .eilor, de a -reci.a -rovenien/a -o-oarelor, a @amiliilor regale, de a @ormula
etimologia anumitor su0stantive -ro-rii 8i aition-ul unor e-itete de cult
1!
" La Desiod, aceast2 c2utare a
originilor ca-2t2 un sens cu adev2rat religios 8i atri0uie o-erei -oetului caracterul unui mesaC sacru"
$iicele lui Mnemosyne, atunci c3nd 3i o@er2 sce-trul 3n/ele-ciunii, skeptron, t2iat din lemn de laur, l-au
3nv2/at KAdev2rulL
1
" Ele i-au transmis K@rumoasa c3ntareL cu care vr2Cesc au.ul lui 7eus, 8i care
istorise8te 3nce-utul a toate" *u.ele c3nt2 3ntr-adev2r, 3nce-3nd cu originea - eiA ;p8fig-
8
, a-ari/ia
lumii, gene.a .eilor, na8terea umanit2/ii" Trecutul ast@el de.v2luit este mult mai mult dec3t
antecedentul -re.entului9 el este i.vorul s2u" Revenind 3n tim- -3n2 la el, rememorarea nu caut2 s2
situe.e evenimentele 3ntr-un cadru tem-orar, ci s2
141
aCung2 la r2d2cinile eBistentului, s2 desco-ere originarul, realitatea -rimordial2 din care s-a n2scut
cosmosul 8i care -ermite s2 @ie 3n/eleas2 devenirea 3n ansam0lul ei"
Aceast2 gene.2 a lumii a c2rei evolu/ie este -ovestit2 de *u.e, im-lic2 8i no/iunile de K3nainteL 8i
Kdu-2L, dar ea nu se des@28oar2 3ntr-o durat2 omogen2, 3ntr-un tim- unic" Acest trecut nu este ritmat de
o cronologie, ci de genealogii. Tim-ul -are inclus 3n ra-orturile de @ilia/ie" $iecare genera/ie, @iecare
Kv3rst2NbeCJog, 38i are tim-ul s2u -ro-riu, KevulL s2u a c2rui durat2, @luB 8i c6iar orientare -ot s2 di@ere
cu totul
M1
" Trecutul se strati@ic2 3ntr-o succesiune de Kv3rsteL" Aceste v3rste @ormea.2 Ktim-urile
vec6iL
MM
, dar ele nu 3ncetea.2 de a eBista, 8i unele dintre ele au c6iar mai mult2 realitate dec3t -ot avea
via/a -re.ent2 8i v3rsta actual2 a umanit2/ii" #ontem-orane ale tim-ului originar, realit2/ile -rimordiale
-recum &aia 8i Uranos r2m3n 0a.a neclintit2 a lumii actuale" Puterile 6aosului, ?itanii, n2scu/i din
Uranos, 8i mon8trii 3nvin8i de Veus continu2 s2 tr2iasc2 8i s2 se agite su0 -2m3nt, 3n ad3ncul lumii
in@ernale
MP
" Toate semin/iile str2vec6i ale oamenilor care au dat numele lor tim-urilor de odinioar2,
v3rstei de aur, su0 domnia lui Cronos, a-oi v3rstei de argint 8i de 0ron., 3n s@3r8it v3rstei eroice, s3nt
3nc2 -re.ente, -entru cine 8tie s2 le vad2, du6uri -lutind deasu-ra -2m3ntului" demoni su0terani, sau
oas-e/i, la ca-2tul )ceanului, ai Insulelor $erici/ilor
M:
" *ereu -re.en/i, mereu 3nc2 vii, a8a cum 3i arat2
8i numele
MQ
, s3nt cei care i-au urmat lui Cronos 8i au sta0ilit -rin domnia lor ordinea lumii, )lim-ienii"
De la na8tere, ei tr2iesc 3ntr-un tim- str2in de 02tr3ne/e 8i moarte" Vitalitatea neamului lor se 3ntinde 8i
va dura de-a lungul tuturor e-ocilor, 3ntr-un elan tineresc inaltera0il"
Nu se -oate s-une -rin urmare c2 evocarea KtrecutuluiL @ace s2 retr2iasc2 ceea ce nu mai eBist2, d3ndu-
i, 3n mintea noastr2, ilu.ia unei eBisten/e" 3n nici un moment re3ntoarcerea 3n tim- nu ne @ace s2
-2r2sim realit2/ile actuale" 3nde-2rt3ndu-ne de -re.ent ne distan/2m doar de lumea vi.i0il2A noi ie8im
din universul nostru uman, s-re a desco-eri, dincolo de el, alte regiuni ale
142
@irii, alte niveluri cosmice, 3n mod normal inaccesi0ile9 dedesu0t, lumea in@ernal2 cu tot ce o
-o-ulea.2, deasu-ra lumea .eilor olim-ieni" KTrecutulL @ace -arte integrant2 din cosmosA a-l eB-lora
3nseamn2 a desco-eri ceea ce se ascunde 3n ad3ncurile @iin/ei" Istoria -e care o c3nt2 Mnemosyne este o
desci@rare a invi.i0ilului, o geogra@ie a su-ranaturalului"
#are este atunci @unc/ia memorieic Ea nu reconstituie tim-ulA ea nici nu-l anulea.2" L2s3nd s2 cad2
0ariera ce se-ar2 -re.entul de trecut, ea arunc2 o -unte 3ntre lumea celor vii 8i aceast2 alt2 ,ume la
care revine tot ce a -2r2sit lumea solar2" Ea reali.ea.2 -entru trecut o KevocareL com-ara0il2 cu aceea
e@ectuat2 -entru mor/i de ritualul 6omeric eGcGcgNanC
MR
9 a-elul c2tre cei vii 8i venirea la lumina .ilei,
-entru c3teva cli-e, a unui de@unct re3ntors din lumea in@ernal2A asem2n2toare 8i c2l2toriei mimate 3n
anumite consulta/ii oraculare9 co0or3rea unui muritor 3n /inutul mor/ilor s-re a a@la - s-re a vedea -
ceea ce vrea s2 cunoasc2" Privilegiul -e care Mnemosyne 3l con@er2 aedului este acela al unui contact
nemiClocit cu lumea de dincolo, -osi0ilitatea de a intra 8i de a reveni li0er din ea" Trecutul a-are ca o
dimensiune a lumii de dincolo"
3ncredin/3ndu-i lui Desiod secretul originilor" *u.ele 3i revelea.2 un mister" (namnesis-ul, amintirea,
a-are 3n -oe.ia de ins-ira/ie moral2 8i religioas2 deCa ca o @orm2 de ini/iere" Alesul care 0ene@icia.2 de
ea este el 3nsu8i trans@ormat" 3n acela8i tim- 3n care se de.v2luie oc6ilor s2i Kadev2rulL devenirii -
sta0ilirea de@initiv2 a ordinii cosmice 8i divine, de.ordinea -rogresiv2 3n lumea muritorilor
M;
-,
vi.iunea tim-urilor de odinioar2 3l eli0erea.2 3ntr-o oarecare m2sur2 de relele care co-le8esc
umanitatea de ast2.i, 3n v3rsta de @ier" *emoria 3i con@er2 un @el de transmuta/ie a eB-erien/ei sale
tem-orale" Pentru contactul -e care 3l sta0ile8te cu -rimele v3rste ale umanit2/ii, cu acel aiuu divin,
tim-ul -rimordial, ea-i -ermite s2 sca-e tim-ului v3rstei a cincea, @2cut din trud2, neca.uri 8i griCi
M!
"
Mnemosyne, cea care aduce amintirea, este la Desiod 8i
1:P
aceea care @ace s2 @ie uitate neca.urile, a8a-numita
icaicmv
A-
. Rememorarea trecutului are dre-t com-ensa/ie
necesar2 KuitareaL -re.entului"
Nu ne va sur-rinde deci s2 o g2sim, la oracolul din Le0adeea, unde era mimat2 3n -e8tera lui
Tro-6onius o co0or3re 3n Dades, -e #ethe, (itarea, asociat2 cu Mnemosyne 8i @orm3nd cu aceasta un
cu-lu de -uteri religioase com-lementare
P<
, 3nainte de a -2trunde 3n gura In@ernului, consultantul,
su-us deCa unor rituri -uri@icatoare, era dus l3ng2 dou2 i.voare numite #ethe 8i Mnemosyne. ?3nd din
-rimul, el uita totul des-re eBisten/a sa uman2 8i, asemeni unui mort, el intra 3n domeniul 3ntunericului"
A-a celui de-al doilea i.vor avea s2-i -ermit2 s2 re/in2 tot ceea ce v2.use 8i au.ise 3n lumea cealalt2"
La 3ntoarcere, el nu se mai limita la cunoa8terea -re.entuluiA contactul cu lumea de dincolo 3i revelase
trecutul 8i viitorul"
(itarea este deci o a-2 a mor/ii" Nimeni nu -oate aCunge -e t2r3mul um0relor @2r2 a @i 02ut din ea,
adic2 @2r2 a-8i @i -ierdut memoria 8i con8tiin/a" *emoria a-are, dim-otriv2, ca un i.vor al nemuririi,
;d;uarog nr9yri des-re care vor0esc anumite inscri-/ii @unerare 8i care 3i asigur2 celui decedat
su-ravie/uirea 3n lumea de dincolo
P1
" Tocmai -entru c2 moartea este de@init2 ca domeniu al uit2rii,
(r9dr9g irc.ioiQ
EA
, cel care 38i -2strea.2 memoria 3n Dades transcende condi/ia de muritor" Pentru el nu
mai eBist2 nici o-o.i/ie, nici grani/2 3ntre via/2 8i moarte" El circul2 li0er de la o lume la alta" 3n
aceast2 -rivin/2, el seam2n2 cu un -ersonaC de genul lui Et6alide, @iu al lui Dermes, c2ruia tat2l s2u,
s-re a-l @ace nemuritor, i-a d2ruit o Kmemorie inaltera0il2L9 K#6iar atunci c3nd trecu A6eronul, s-iritul
s2u n-a @ost 3ng6i/it de uitareA de8i el locuie8te c3nd 3n lumea um0relor, c3nd 3n cea a luminii solare, el
-2strea.2 mereu amintirea celor v2.ute"L
PP
Acest -rivilegiu al nemuririi va c2-2ta -entru Et6alide o
semni@ica/ie s-ecial2 -e care o vom -une 3n leg2tur2 cu credin/a 3n metem-si6o.2" Dar acela8i
-rivilegiu a-ar/ine deCa, 3ntr-o tradi/ie mai vec6e, tuturor celor a c2ror memorie 8tie s2 3ntrevad2,
dincolo de -re.ent, ceea ce este ascuns 3n
1::
ad3ncul insonda0il al trecutului 8i ce se ur.e8te 3n tain2 -entru tim-urile viitoare" Ast@el se 3nt3m-l1 cu
vi.ionari ca Tiresias 8i Am-6iaraos
P:
" 3n miClocul um0relor 8ov2itoare din Dades, ei r2m3n activi 8i
luci.i, @2r2 s2 uite nimic din via/a lor terestr2, a8a cum au 8tiut s2 ca-ete 8i memoria tim-urilor
invi.i0ile ce a-ar/in lumii de dincolo"
Mnemosyne din ritualul de la Le0adeea este 3nc2 3n multe -rivin/e 3nrudit2 cu .ei/a ce -atronea.2, la
Desiod, ins-ira/ia -oetic2" #a mam2 a *u.elor, ea are dre-t menire de a revela Kce a @ost 8i ce va @iL"
Dar asociat2 cu #ethe, ea ca-2t2 as-ectul unei @or/e in@ernale, ac/ion3nd 3n -ragul trecerii s-re moarte"
Lumea de dincolo, la care ini/iatul accede -rin ea, se identi@ic2 cu lumea mor/ilor
PQ
"
3ntr-o serie de documente, cu dat2, origine 8i menire eBtrem de diverse, dar cu o orientare Kmistic2L
deo-otriv2, reg2sim cu-lul *emorie-(itare, dar de aceast2 dat2 3n mie.ul unei doctrine des-re
re3ncarnarea su@letelor" 3n conteBtul acestor mituri escatologice, Mnemosyne s-a trans@ormat" Ea nu
mai este aceea care c3nt2 trecutul -rimordial 8i gene.a cosmosului" Putere de care de-inde destinul
su@letelor du-2 moarte, ea este legat2 acum de istoria mitic2 a indivi.ilor, de avatarurile incarn2rilor
lor succesive" Totodat2 ea nu mai de.v2luie muritorilor secretul originilor, ci modalitatea de a aCunge
la sco-ul tim-ului, de a -une un ca-2t ciclului genera/iilor"
Aceast2 sc6im0are re@lect2 o 3ntreag2 serie de -reocu-2ri 8i cerin/e noi, str2ine de -oe.ia lui Domer 8i
Desiod" Ea cores-unde unei c2ut2ri a m3ntuirii ce se 3nso/e8te, 3n curentul de idei care ne interesea.2,
cu o medita/ie, mai mult sau mai -u/in ela0orat2 @iloso@ic, asu-ra -ro0lemelor Tim-ului 8i ,u@letului"
Trans-unerea lui Mnemosyne de -e -lanul cosmologiei -e acela al escatologiei modi@ic2 3ntregul
ec6ili0ru al miturilor memorieiA dac2 ele -2strea.2 temele 8i sim0olurile vec6i, ele le sc6im02 3ns2 3n
-ro@un.ime sensul" Imaginile care, 3n descrierea
1:Q
tradi/ional2, erau legate de Dades9 -ustietate, /inut 3ng6e/at, regat al um0relor, lume a uit2rii, s3nt
a-licate acum vie/ii terestre, v2.ut2 ca un loc de grele 3ncerc2ri 8i -2timiri
PR
" EBilul su@letului nu mai
coincide cu -2r2sirea tru-ului li-sit de via/2, cu .0orul su0-2m3ntean al unei @antasme ne-utincioase 8i
incon8tienteA ci dim-otriv2, cu 3ntoarcerea -e -2m3nt s-re a intra 3ntr-un cor-" ,u@letul a-are cu at3t
mai KlucidL 8i mai -u/in KuitucL, cu c3t a reu8it s2 se eli0ere.e de aceast2 unire
P;
" A-ele lui #ethe nu-i
mai 3nt3m-in2, 3n -ragul lui Dades, -e cei care, trec3nd din via/2 s-re moarte, vor uita 3n lumea
in@ernal2 lumina solar2" Ele 8terg, la cei care, 3n sens invers, revin -e -2m3nt -entru o nou2 incarnare,
amintirea lumii 8i realit2/ilor cere8ti cu care su@letul este 3nrudit" A-a (it2rii nu mai este sim0olul
mor/ii, ci al re3ntoarcerii la via/2, la eBisten/a 3n tim-" ,u@letul care nu s-a @erit s2 0ea din ea, K-lin de
uitare 8i r2utateL
P!
, este aruncat din nou -e acest -2m3nt unde domne8te legea in@leBi0il2 a devenirii" El
crede c2 3nce-e o dat2 cu na8terea o via/2 -e care o va 3nc6eia cu moartea" Dar 3n domeniul tim-ului,
nu eBist2 nici 3nce-ut, nici s@3r8it adev2rat" ,u@letul nu @ace dec3t s2 reia la in@init acela8i ciclu de
eB-erien/e - uit3nd de @iecare dat2 @a.ele anterioare -, ne-ut3ndu-le atinge ca-2tul, acel reKog, cuv3nt
care nu 3nseamn2, 3n sens tem-oral, numai s@3r8itul unei -erioade, ci 8i" 3n sens religios, ini/ierea care
-ermite celui ce 8i-a Ks2v3r8itL ast@el o eta-2 din via/a sa, accesul la o @orm2 nou2 de eBisten/2
P
"
Angrenat2 3n ciclul devenirii, M'MK$Y ycvioeaicB
:<
, 3nv3r-tindu-se 3n Kcercul necesit2/iiL
:1
, 3nl2n/uit2 de
Kroata @atalit2/ii 8i a na8teriiL
:M
, via/a celor ale c2ror su@lete trec alternativ dintr-un cor- de om 3ntr-unui
de animal sau -lant2, re-roduce -e -2m3nt imaginea tradi/ionalilor damna/i ai In@ernului9 ,isi@
3m-ing3nd la nes@3r8it o st3nc2 ce cade mereu 3na-oiA )cnos 3m-letind o @unie de trestie -e care o roade
o m2g2ri/2A Danaidele 3ncerc3nd 3n van s2 um-le un 0utoi @2r2 @und cu a-a scurs2 dintr-o sit2 -lin2 de
g2uri -, acea sit2 des-re care Platon va s-une c2 este su@letul acestor
nenorocite, inca-a0il, din uitare, s2-8i -2stre.e con/inutul
:P
"
3n inscri-/iile de -e lamelele de aur -urtate de cei deceda/i -entru a-i c2l2u.i -rin la0irinturile lumii de
dincolo, #ethe @igurea.2, la r2scrucea drumurilor, ca i.vor de care este inter.is a se a-ro-ia, -e -artea
sting2" Ast@el, su@letul -oate 3n mod de@initiv Ks2 evade.e din tristul ciclu al durerilorL, s2 sca-e de
re3ncarn2ri 8i omul s2 devin2 .eu
::
" Acelea8i teme, acelea8i imagini se reg2sesc 3n mitul -latonician
din IepublicaF< su@letele 3nsetate tre0uie s2 evite s2 0ea din @luviul de -e c3m-ia #ethei o a-2 K-e care
nici un reci-ient nu o -oate -2straL, 8i care, aduc3ndu-le uitarea, le trimite din nou s2 renasc2" La
Platon, aceast2 uitare ce constituie vina esen/ial2 a su@letului, maladia sa s-eci@ic2, nu este altceva
dec3t ignoran/a" 3n a-ele lui #ethe, su@letele 38i -ierd amintirea adev2rurilor eterne -e care le-au -utut
contem-la 3nainte de a reveni -e -2m3nt, dar anamnesis, red3ndu-le adev2rata natur2, le va -ermite s2
le reg2seasc2"
*iturile memoriei s3nt ast@el integrate, la Platon, 3ntr-o teorie general2 a cunoa8terii" Dar leg2tura -e
care acestea o -2strea.2 -3n2 8i 3n @iloso@ia cu credin/a 3n re3ncarn2ri las2 s2 se -resu-un2 c2 au avut, la
origine, o leg2tur2 mai direct2 cu avatarurile su@letului de-a lungul eBisten/elor sale anterioare
:R
"
#on@runtarea teBtelor diverse care -2strea.2 urme ale unor ast@el de legende con@irm2 aceast2 i-ote.2"
3n lamelele de la Petelia 8i de la Eleut6erna, su@letul care a 8tiut s2 evite @luviul #ethe 8i s2 g2seasc2, -e
-artea sa drea-t2, calea cea 0un2, 3nt3lne8te un i.vor ce vine din lacul lui Mnemosyne. Proclam3ndu-8i
-uritatea 8i originea sa celest2, su@letul cere gardienilor s2-l lase s2-8i -otoleasc2 setea9 KDa/i-mi
re-ede din a-a -roas-2t2 ce se scurge din lacul *emoriei" - Iar ei 3/i vor da, @2r2 3m-otrivire, s2 0ei din
i.vorul s@3nt 8i" du-2 aceea, vei domni -rintre eroiL" 3n teBtul de -e lamelele g2site Ia T6urium, su@letul
care -orne8te -e drumul din drea-ta 8i care se declar2 -ur 8i de stir-e divin2 este salutat dre-t Kcel ce a
-2timitL, Kcel ce a -l2tit -re/ul @a-telor
1:R
1:;
nedre-teL
:;
A el evadea.2 ast@el din tristul ciclu al durerilor9 Kvei @i .eu 8i nu vei mai @i muritor""", - din
om ai devenit .eu"""L"
Aceast2 idee c2 su@letul, -entru a se ridica -e scara s-iritelor 8i a aCunge 3n @inal la condi/ia de erou 8i
.eu
:!
, tre0uie, 3n cursul vie/ii, s2 se -uri@ice -rin eB-iere, -l2tind -re/ul -2catelor sale, o a@l2m 3ntr-o
@orm2 mai eB-licit2, 3n teBtele lui Pindar 8i Em-edocle9 este vor0a de K-2cate vec6iL, de r2ul -e care
su@letul l-a @2cut c3ndva, 3n eBisten/ele sale anterioare
:
" Du-2 Pindar, su@letele celor care K8i-au -l2tit o
vec6e -at2L
Q<
dau na8tere, -entru ultima lor re3ncarnare, @ie unor regi, @ie unor 3nving2tori 3n 3ntreceri
sau unor K3n/ele-/iL - trei ti-uri de Koameni diviniL ce vor @i cinsti/i du-2 moarte ca ni8te eroi
Q1
" Pentru
Em-edocle, su@letele -2tate de s3nge sau s-erCur Kr2t2cesc i.gonite tim- de trei.eci de mii de
anotim-uri de-arte de cei $erici/i 8i ca-2t2 -rin na8tere, de-a lungul ciclului v3rstelor, toate @ormele
muritoare"""L
QM
" La ca-2tul acestui -eri-lu eB-iatoriu, ele se incarnea.2 3n oameni a c2ror 8tiin/2 8i
3ndeletnicire 3i aduc 3n -ostura de -ersonaCe KdemoniceL9 lat2-i 3n @ine -re.ic2tori, -oe/i, medici 8i
conduc2tori de oameni -e -2m3nt" A-oi ei renasc 3n r3ndul .eilor""", 3m-2r/ind locuin/a cu ceilal/i
nemuritori, eli0era/i de griCi, deasu-ra destinului 8i distrugeriiL
QP
" Vi.ionar, -oet, medic, c2-etenie,
magul Em-edocle este toate acestea laolalt2" De aceea el se -re.int2 ca deo% avrip, deCa eli0erat de
condi/ia de muritor9 K,3nt eli0erat ve8nic de moarte, .eu nemuritor -e care to/i 3l venerea.2"""L
Q:
"
#ontrar celor -e care 3i cali@ic2 Koameni ai unui iute destinL
QQ
, -entru c2 durata unei vie/i limitat2 3ntre
na8tere 8i moarte 3nseamn2 -entru ei tim-ul eBisten/ei umane, 3n/ele-tul, aCuns atoate8tiutor, cunoa8te
adev2rul su-rem c2 -entru muritori nu eBist2 3n realitate nici 3nce-ut, nici s@3r8it, ci doar ciclurile
metamor@o.elor
QR
" Des-re sine Em-edocle -2strea.2 amintirea acestui 3ntreg trecut -e care al/ii 3l uit2
la @iecare rena8tere9 KR2t2citor eBilat din l2ca8ul divin""", am @ost c3ndva 02iat sau @at2, un tu@i8 sau o
-as2re, un mut -e8te din mare"""L
Q;
"
Aceast2 rememorare a vie/ilor anterioare, cu gre8elile 8i
1:!
-2catele lor, nu @ace dec3t s2 Custi@ice regulile vie/ii ascetice care asigur2, du-2 doctrina KPuri@ic2rilorL,
salvarea su@letului 8i evadarea sa din ciclul na8terilor" E@ortul memoriei este el 3nsu8i K-uri@icareL,
disci-lin2 ascetic2" El constituie un adev2rat eBerci/iu s-iritual, des-re care, 3n -oemul lui Em-edocle,
eBist2 o indica/ie ce -ermite s2 se 3ntrevad2 @orma 8i menirea acestuia" Acela ce se -roclam2 un .eu
-rintre muritori omagia.2 3n/ele-ciunea eBce-/ional2 a unui dintre 3nainta8ii s2i, un om a c2rui g3ndire,
3n loc de a se limita la -re.ent, Kcu-rinde cu u8urin/2 evenimentele din .ece, dou2.eci de vie/i
omene8tiL
Q!
" Alu.ia se re@er2 @oarte -ro0a0il la Pitagora, cu a sa legend2 des-re seria vie/ilor sale
anterioare
Q
" ,e s-une c2 Pitagora 38i amintea s2 @i tr2it, 3n tim-ul r2.0oiului Troiei, su0 3n@2/i8area lui
Eu-6or0ius, cel ucis de *enelaus" 3n lista 3ncarn2rilor sale @igura 8i acel Et6alide des-re care am mai
vor0it, ce-8i -2stra memoria inaltera0il2 at3t 3n via/2, c3t 8i 3n moarte" EBista o tradi/ie ce -retindea c2
3nce-3nd cu Et6alide darul anamnesis-ului se transmisese tuturor mem0rilor seriei -3n2 la Pitagora
R<
"
Aceste -ovestiri tre0uie -use 3n leg2tur2 cu KeBerci/iile de memorareL u.itate 3n via/a -itagoreic2
R1
"
)0liga/ia -entru mem0rii sectei de a-8i rememora 3n @iecare sear2 toate evenimentele .ilei
res-ective nu are doar valoarea moral2 a unui eBamen de con8tiin/2" E@ortul de memorare, dus, du-2
eBem-lul @ondatorului sectei, -3n2 la cu-rinderea istoriei su@letului de-a lungul a .ece sau dou2.eci de
vie/i omene8ti, ne-ar -ermite s2 a@l2m cine s3ntem, s2 ne cunoa8tem -ro-ria psyche, acest daimon venit
s2 se re3ncarne.e 3n noi
RM
" (namnesis-vl vie/ilor anterioare constituie, du-2 @ormula lui Produs, o
-uri@icare a su@letului
RP
9 -entru a-8i reaminti 3ntreaga 3nl2n/uire a vie/ilor sale trecute, el tre0uie s2 se
eli0ere.e de tru-ul care 3l leag2 de via/a -re.ent2" Aceast2 asce.2 de rememorare este descris2 de
Em-edocle ca Ko 3ncordare a tuturor @or/elor s-irituluiL
2J
, iar Platon, con@orm a ceea ce el nume8te Ko
3ndelungat2 tradi/ieL, o consider2 o concentrare a su@letului care, -ornind din toate -2r/ile tru-ului, se
adun2 3n el 3nsu8i, se reculege -ur 8i @2r2
1:
cusur, com-let se-arat de tru-ul cu care era amestecat
RQ
" '3ndirea lui Em-edocle 8i a lui Platon nu se
situea.2 -e acela8i -lan" Dar ceea ce unul -reia 3n mod direct, iar cel2lalt trans-une la nivel @iloso@ic,
este una 8i aceea8i vec6e tradi/ie a magilor, a c2rei amintire s-a transmis -rin 8coala -itagoreic2" A8a
cum a o0servat dl Louis 'ernet, Em-edocle se @olose8te, s-re a denumi Ks-iritulL, de vec6iul termen
irpairCdeg, unul din acele cuvinte care indic2 laolalt2, @2r2 a le deose0i 3n mod clar, un organ al
cor-ului uman 8i o activitate K-si6ic2L SSA irponri.eLB este de @a-t dia@ragma, a c2rei K3ncordareL
reglea.2 sau c6iar o-re8te res-ira/ia" ,3nt cunoscute, de alt@el, leg2turile ce unesc, 3n g3ndirea greac2
ar6aic2, su@letul 8i su@lul res-ira/iei" $ormulele lui Platon des-re su@let ce se adun2 3n el 3nsu8i -ornind
din toate -2r/ile tru-ului, evoc2 acea credin/2, 3m-2rt28it2, du-2 Aristotel, de )r@ici, c2 su@letul este
risi-it 3n tru-ul care-l g2.duie8te, luat de v3nturi, 3n tim-ul res-ira/iei
R;
, 3ncordare a acelor prapides,
concentrarea su@lului lui psyche< eBerci/iile s-irituale de rememorare au -utut @i c3ndva solidare cu
te6nicile de control ale res-ira/iei ce tre0uiau s2 -ermit2 su@letului s2 se concentre.e -entru a se eli0era
de tru- 8i a c2l2tori 3n lumea de dincolo" Legenda magilor le atri0uie tocmai -uteri de acest gen"
,u@letul lor -2r2se8te tru-ul 8i revine 3n el du-2 voie, l2s3ndu-l" uneori -entru ani de .ile, 3ntins @2r2
su@lare 8i @2r2 via/2 3ntr-un @el de somn catale-tic
R!
" Din aceste incursiuni 3n lumea cealalt2, su@letul se
3ntoarce -osesor al unei cunoa8teri -ro@etice" La un E-imenides, aceast2 8tiin/2 a -re.icerii este 3n
3ntregime Kretros-ectiv2L
R
9 ea este orientat2 3ns-re -2catele originare, r2mase necunoscute, -e care le
revelea.2 8i de care cur2/2 su@letul -rin rituri -uri@icatorii"
3nrudirea dintre eBta.ul rememorator al lui E-imenides 8i anamnesis-uH vie/ilor anterioare al
-itagoreismului, va a-2rea cu at3t mai @ra-ant2 cu c3t -ersonaCul -ro@etului -uri@icator se remarc2 3n
via/a sa -ersonal2 -rintr-o disci-lin2 ascetic2" De la te6nicile 8amanice cultivate de c2tre magi la
eBerci/iile s-irituale de memorare, trecerea se o-erea.2 3ntr-un mediu de sect2
1Q<
-reocu-at de -ro-ria m3ntuire, atunci c3nd vec6ea idee a unei li0ere circula/ii 3ntre mor/i 8i vii se
-reci.ea.2 su0 @orma nou2 a unei teorii a -alingene.ei" Aceast2 doctrin2, care concentrea.2
anamnesis-ul asu-ra istoriei individuale a su@letelor, con@er2 e@ortului de rememorare o menire moral2
8i meta-si6ic2 @2r2 -recedent" Reg2sind amintirea 3ntregii serii a eBisten/elor sale anterioare 8i a
gre8elilor comise, omul -oate reu8i s2 -l2teasc2 3n 3ntregime -re/ul -2catelor sale 8i s2 3nc6eie ast@el
ciclul destinului s2u individual" Via/a -re.ent2 devine atunci ultima verig2 care -ermite lan/ului
re3ncarn2rilor s2 se 3nc6id2 de@initiv" )dat2 3nc6eiat2 is-28irea, su@letul redevenit -ur -oate 3n s@3r8it s2
evade.e din ciclul na8terilor, s2 ias2 din -rocrea/ie 8i moarte, -entru a avea acces la acea @orm2 de
eBisten/2 imua0il2 8i -ermanent2 s-eci@ic2 .eilor"
3n -itagoreism, anamnesis-ul reali.ea.2 de-lin ceea ce, la Desiod, era doar sc6i/at9 ini/ierea la o nou2
stare, trans@ormarea radical2 a eB-erien/ei tem-orale" Tim-ului @ugar 8i insesi.a0il, alc2tuit dintr-o
succesiune in@init2 de cicluri mereu re3nce-ute, rememorarea vie/ilor anterioare 3i -une 3n s@3r8it ca-2t, ?bH$Y.
Ea 3i su0stituie un tim- recucerit 3n totalitatea sa, un ciclu integral 3nc6eiat 8i des2v3r8it" Ast@el, devine
lim-ede @ormularea enigmatic2 a medicului Alcmeon din #rotona, a-ro-iat2 de aceea a
-itagoricienilor9 K)amenii mor -entru c2 nu s3nt ca-a0ili s2 3m0ine 3nce-utul cu s@ir8itulL
;<
" Permi/3nd
3n cele din urm2 s2 se ating2 3nce-utul, eBerci/iul de memorie 38i cucere8te m3ntuirea, eli0erarea din
devenire 8i moarte" 3n sc6im0, (itarea este intim legat2 de tim-ul uman, acest tim- al condi/iei de
muritor, al c2rui @luB Kce nu se o-re8te niciodat2L este sinonim cu KineBora0ila necesitateL" ,e s-une c2
-itago-ricianul Pa@on, au.ind la )lim-ia elogiul Tim-ului K3n care a@l2m 8i 3n care ne amintimL, a
3ntre0at dac2, dim-otriv2, nu cumva 3n tim- noi uit2m 8i a -roclamat tim-ul dre-t rege al ignoran/ei
;1
"
Locul central acordat memoriei 3n miturile escatologice traduce ast@el o atitudine de re@u. @a/2 de
eBisten/a tem-oral2"
1Q1
*emoria este eBaltat2 ca -utere ce reali.ea.2 ie8irea din tim- 8i 3ntoarcerea la divinitate" ) anumit2
o0serva/ie ne va -ermite s1 -reci.2m leg2tura dintre valori@icarea anamnesis-ului 8i de.voltarea unei
g3ndiri critice 8i negative @a/2 de tim-" 3n acela8i mediu al sectelor 38i are originea 8i credin/a 3n
metem-si6o.2, ce a-are 3n -aralel cu interesul -entru memorie, 3n sensul unei rememor2ri a vie/ilor
anterioare" Aici are loc un 3ntreg -roces de ela0orare doctrinar2, mai mult sau mai -u/in mitic2, av3nd
ca o0iect tim-ul, -rivit ca no/iune cardinal2
;M
" La P6erecide, care trecea dre-t maestru al lui Pitagora,
-entru c2 ar @i a@irmat -rimul imortalitatea su@letului 8i ar @i @ormulat teoria re3ncarn2rii, tim-ul,
Chronos, este divi.at 8i a8e.at la originea cosmosului
;P
" Din s2m3n/a sa se nasc cele dou2 elemente
antitetice din care este constituit universul" $iin/2 vie 8i no/iune a0stract2, Chronos Coac2 deci la
3nce-uturi rolul unui -rinci-iu de unitate ce transcende toate contrariile" Pe Chronos 3l reg2sim 3n
teogoniile or@ice, unde el 3nde-line8te o @unc/ie analoag2
;:
9 monstru multi@orm, el na8te oul cosmic ce
se desc6ide 3n dou2, cre3nd cerul 8i -2m3ntul, 8i 3l aduce -e lume -e +hanes, 3nt3iul n2scut al .eilor,
divinitate 6erma@rodit2 3n care o-o.i/ia 02r0at-@emeie este a0olit2
;Q
"
Nu tre0uie s2 ne 3n8el2m asu-ra menirii acestei divini.2ri a lui Chronos 8i asu-ra im-ortan/ei acordate
tim-ului 3n acest ti- de teogonie" Aici este sacrali.at tim-ul @2r2 v3rst2, tim-ul nemuritor 8i ne-ieritor
c3ntat 3n -oemele or@ice su0 numele de Chronos ageraos. Asem2n2tor unei alte @iguri mitice, @luviul
$keanos, care 3nconCoar2 3ntregul univers cu a-ele sale etern curg2toare
;R
, Chronos are 3n@2/i8area unui
8ar-e 3ncol2cit, asemenea unui ciclu care, 3nconCur3nd 8i leg3nd lumea, @ace din cosmos, 3n ciuda
a-aren/elor de multi-licitate 8i sc6im0are, o unic2 s@er2 etern2
;;
" Imaginea divini.at2 a tim-ului
v2de8te deci o as-ira/ie c2tre unitatea 8i -erenitatea unui Tot com-ara0il2 celei care se eB-rim2, -e un
alt -lan, 3n @iloso@ia lui Parmenide 8i 3n a sa critic2 a devenirii" ,u0 @orma sa divin2, Chronos a-are" 3n
calitatea sa de -rinci-iu al unit2/ii 8i -ermanen/ei, ca
, 1QM
o negare radical2 a tim-ului uman" Tr2s2tura a@ectiv2 a acestuia din urm2 este, dim-otriv2, aceea a
unei -uteri a insta0ilit2/ii 8i distrugerii aduc2toare, du-2 cum o -roclama Paron, de uitare 8i moarte"
De.voltarea unei mitologii a lui Chronos 3n -aralel cu aceea a lui Mnemosyne -are s2 cores-und2
a8adar unei -erioade di@icile 8i -line de @r2m3nt2ri 3n -rivin/a re-re.ent2rii tim-ului" Tim-ul @ace
o0iectul unor -reocu-2ri doctrinare 8i ia @orma unei -ro0leme arunci c3nd un domeniu al eB-erien/ei
tem-orale se v2de8te incom-ati0il cu vec6ea conce-/ie a devenirii ciclice a-licat2 ansam0lului
realit2/ii 8i or3nduind evenimentele anuale, -eriodicitatea s2r02torilor, succesiunea genera/iilor9
tim-ul cosmic, tim-ul religios, tim-ul oamenilor" Aceast2 cri.2 se -roduce 3n lumea greac2, -rin
secolul al VD-lea, 3n momentul 3n care se a@irm2, o dat2 cu na8terea -oe.iei lirice, o nou2 imagine a
omului
;!
" A0andonarea idealului eroic, mani@estarea valorilor legate direct de via/a a@ectiv2 a
individului 8i su-use tuturor vicisitudinilor eBisten/ei umane9 -l2ceri, emo/ii, iu0ire, @rumuse/e,
tinere/e, au dre-t corolar o eB-erien/2 a tim-ului ce nu mai cadrea.2 cu modelul unei deveniri
circulare" 3n conce-/ia ar6aic2, accentul era -us -e succesiunea genera/iilor umane re3nnoindu-se
unele -rin altele 3ntr-o -ermanent2 circula/ie dintre mor/i 8i vii
;
9 tim-ul oamenilor -2rea a se
integra atunci 3n organi.area ciclic2 a cosmosului" Atunci c3nd individul se 3ntoarce c2tre -ro-ria sa
via/2 emo/ional2 8i c3nd, tr2ind momentul -re.ent, cu toate -l2cerile 8i su@erin/ele sale, situea.2 3n
tim-ul trec2tor valorile de care s-a ata8at, el se simte luat de un @luB mo0il, sc6im02tor, ireversi0il"
Dominat de @atalitatea mor/ii ce-i orientea.2 3ntregul curs, tim-ul 3n care se des@28oar2 eBisten/a sa 3i
a-are ca o @or/2 a distrugerii, ruin3nd iremedia0il tot ceea ce constituie -entru el -re/ul vie/ii"
#on8tienti.area mai clar2, -rin -oe.ia liric2, a unui tim- uman gonind @2r2 3ntoarcere de-a lungul unei
linii ireversi0ile, -une 3n discu/ie ideea unei ordini integral ciclice, a unei re3nnoiri -eriodice 8i
regulate a universului
!<
"
1QP
Prin contrast, 3n sectele @iloso@ico-religioase, g3ndirea -are s2 devie.e 3ntr-o du0l2 direc/ie9 -e de o
-arte o atitudine violent negativ2 @a/2 de acest tim- al eBisten/ei umane, considerat un r2u de care
individul tre0uie s2 se eli0ere.e A iar -e de alta, un e@ort de a -uri@ica eBisten/a divin2 de tot ceea ce o
leag2 3ntr-o @orm2 oarecare de tem-oralitate, c6iar ciclic2" KEternulL ce de@ine8te via/a -.eilor,
eB-rimat 3n no/iunea de AaVaJW divin, 3ncetea.2 de a mai evoca ve8nica reluare a unei necontenite
re@aceri, s-re a semni@ica -ermanen/a 3ntr-o identitate mereu imo0il2
!1
" Imaginea cercului, sim0ol al
ordinii tem-orale, ca-2t2 atunci o semni@ica/ie am0igu2 8i -oate, du-2 ca., s2 se 3ncarce cu valori
a@ective de-a dre-tul o-use" 3ntr-un @el, M'MH$LB r2m3ne modelul -er@ec/iuniiA iar su@letul care, -rin
anamnesis-ul vie/ilor sale anterioare, a 8tiut Ks2 lege s@3r8itul cu 3nce-utulL, devine asem2n2tor astrelor
-e care cursul lor circular, imagine mo0il2 a eternit2/ii imo0ile, le @ere8te mereu de distrugere,
3nc6eindu-8i ciclul, su@letul caut2 totu8i nu s2-l reia ve8nic, asemeni astrelor, ci s2 evade.e din el
de@initiv, s2 ias2 din tim- -entru totdeauna
!M
" Acest M'MK$CB, -e care se -roiectea.2 noua imagine a
tim-ului, devine tristul ciclu al necesit2/ii 8i su@erin/ei, roata crud2 a na8terilor de care vrem s2 sc2-2m
8i care @igurea.2" 3n scenele in@ernale, ca instrument sim0olic de tortur2 8i -edea-s2
!P
"
Aceste disonan/e 3n re-re.entarea tim-ului 8i nelini8tea -e care ele o generea.2 3n anumite medii
demonstrea.2 mai clar semni@ica/ia 8i menirea eBerci/iilor de memorare" E@ortul rememor2rii -redicat
8i eBaltat 3n mit nu se traduce -rin rena8terea interesului -entru trecut sau -rintr-o tentativ2 de
eB-loatare a tim-ului uman" (namnesis-ul nu se -reocu-2 de succesiunea tem-oral2, a8a cum o
sesi.ea.2 individul 3n cursul vie/ii sale a@ective, a8a cum o evoc2 el cu nostalgie sau regret, dec3t
-entru a evada din ea" De aceea, 3ncearc2 s2 trans@orme acest tim- al vie/ii individuale - tim- tr2it,
incoerent, ireversi0il - 3ntr-un ciclu total reconstituit" De aceea 3ncearc2 s2
1Q:
reintegre.e tim-ul uman 3n -eriodicitatea cosmic2 8i 3n eternitatea divin2
!:
"
) orientare analoag2 a memoriei se mani@est2 3n ra-orturile dintre anamnesis 8i no/iunea de su@let
individual" Am v2.ut c2 3n -itagorism amintirea vie/ilor anterioare -oate a-2rea ca un miCloc de a se
cunoa8te -e sine 3nsu8i" Aceasta nu 3n sensul cam 0anal con@erit @ormulei de oracolul din Del@i9 s2 nu
-retindem a-i egala -e .ei, ci d3nd un sens nou maBimei, s2 8tim ce este su@letul nostru, s2 recunoa8tem
3n multi-licitatea re3ncarn2rilor succesive unitatea 8i continuitatea eBisten/ei sale
!Q
" Totu8i, aceast2
psyche ale c2rei avataruri constituie, -entru @iecare om, /es2tura destinului s2u individual, se -re.int2
su0 @orma unui daimon, a unei @iin/e su-ranaturale, ce duce, 3n interiorul nostru, o eBisten/2
inde-endent2" De8i se o-une de acum 3nainte vie/ii cor-orale, de8i e cu at3t mai -ur2 cu c3t e mai
se-arat2 de aceasta, psyche nu se con@und2 totu8i cu via/a -si6ic2" Em-edo-cle distinge net sen.a/iile,
g3ndirea, c6iar ra/iunea - toate @ormele cunoa8terii umane - de daimon-vK ce re.id2 3n noi
!R
" Indi-
viduali.area acestui daimon, consacrat unei @iin/e umane anumite ce-8i desco-er2 3n el -ro-riul destin,
nu-i modi@ic2 s-eci@icul de -utere misterioas2, str2in2 omului, de realitate -re.ent2 -retutindeni 3n
natur2, 3n v3nt, 3n animale, 3n -lante sau 3n om" Reminiscen/a 3ncarn2rilor anterioare -e care
daimon-H8H din su@letul nostru le-a cunoscut odinioar2 arunc2 ast@el o -unte 3ntre eBisten/a noastr2
uman2 8i restul universuluiA ea con@er2 vec6ii imagini a unei lumi -line de su@lete 8i adieri, a unei
-ermanente 3nrudiri 8i circula/ii 3ntre toate @iin/ele naturii, valoarea unei eB-erien/e -e care individul
este ca-a0il s2 o tr2iasc2 la nivelul s2u" Aici se vede 3n ce sens 8i cu ce re.erve -utem recunoa8te 3n
eBerci/iile de memorare e@ortul individului de a se cunoa8te -rin -ro-ria psyche. Nu se -une -ro0lema
-entru individ de a se c2uta -e sine 3n -ro-riul trecut, de a se reg2si 3n continuitatea unei vie/i
interioare care 3l di@eren/ia.2 de toate celelalte @iin/e" El tre0uie s2 se situe.e 3n cadrul unei ordini
generale, s2 resta0ileasc2 -e toate -lanurile continuitatea
1QQ
dintre sine 8i lume, re3nnod3nd sistematic via/a -re.ent2 de ansam0lul tim-urilor, eBisten/a uman2 de
3ntreaga natur2, destinul individual de totalitatea @irii, -artea de 3ntreg"
#eea ce vom re/ine din aceste m2rturii asu-ra divini.2rii memoriei este @a-tul c2 valoarea s-ecial2
acordat2 acestei 3nsu8iri, im-ortan/a rolului ce-i este atri0uit nu au dus la un e@ort de eB-lorare a
trecutului 8i nici la construirea unei ar6itecturi a tim-ului" Acolo unde memoria este venerat2, se
cinste8te 3n ea @ie i.vorul cunoa8terii 3n general, al omniscien/ei, @ie instrumentul unei eli0er2ri din
tim-" Nic2ieri ea nu a-are ca legat2 de ela0orarea unei -ers-ective -ur tem-orale" Ea nu mai este
ra-ortat2 la categoria eului" *emorie im-ersonal2, Mnemosyne care -atronea.2 ins-ira/ia -oetic2 nu
-rive8te trecutul individului" #3t des-re acea memorie care, 3n mediile sectelor, r2s-unde necesit2/ii
3nnoitoare a unei m3ntuiri -ersonale, nici ea nu este orientat2 c2tre cunoa8terea de sine, 3n sensul 3n
care noi o 3n/elegem a.i, ci c2tre o asce.2 -uri@icatoare ce trans@igurea.2 individul 8i 3l ridic2 la rangul
.eilor"
Ie8irea din tim-, unirea cu divinitatea9 reg2sim aceste dou2 tr2s2turi ale memoriei mitice 3n teoria
-latonic2 a anamne-sis-ului. La Platon, rememorarea nu mai vi.ea.2 trecutul -rimordial sau vie/ile
-rimordiale" Ea are ca o0iect adev2rurile al c2ror ansam0lu constituie realitatea" Mnemosyne, ca -utere
su-ranatural2J, s-a interiori.at -entru a deveni la om c6iar 3nsu8irea cunoa8terii" #3ndva instrument de
asce.2 mistic2, e@ortul rememor2rii se con@und2 acum cu c2utarea adev2rului
!;
" Aceast2 identi@icare 38i
are 8i reversul s2u9 -entru Platon, a 8ti nu 3nseamn2 altceva dec3t a-8i aminti, adic2 a ie8i din tim-ul
-re.ent, a @ugi de-arte de via/a terestr2, a se re3ntoarce 3n -atria divin2 a su@letului nostru, a aCunge
3ntr-o Klume a ideilorL ce se o-une celei -2m3nte8ti, asemeni acelei lumi de dincolo cu care comunica
Mnemosyne.
3n teoria lui Platon, g3ndirea mitic2 se -er-etuea.2 -e m2sur2 ce se trans@orm2" Aici anamnesis-ul nu
are ca menire s2
1QR
reconsti a eveni *emor/a lui" Ea atestat2 su@letulili Per8i memoriei vedere umane 8 nu mai ri @iin/a no
individu psyche con@und -oate la cor-ul ea 3ns28i sau 3n ac t2iat ,K
R
devenind *aurice
nici @undiile
copia
ea era degaC2, r2m3ne, un daimd, lega 3n m c2" $ieca -e care c3nd s-a
,u@letiil este de acela al mic8ora v
ituie 8i s2 ordone.e trecutul" El nu vi.ea.2 o cronologie mentelor, ci de.v2luie $iin/a imua0il2 8i
etern2
!!
, a nu este Kg3ndirea tim-uluiL, ea este evadarea 3n a@ara iu tinde s2 ela0ore.e o istorie
individual2 3n care ar @i unicitatea euluiA ea vrea s2 reali.e.e conto-irea i cu divinitatea"
Aten/a, 3n g3ndirea -latonic2, a -ers-ectivei mitice a
9
constituie un @enomen cu at3t mai @ra-ant, av3nd
3n Platon a trans@ormat 3n -ro@un.ime conce-/iapsyche-i c2 el a a-ro-iat su@letul de Komul interiorL
!
"
,u@letul le-re.int2 3n noi o @iin/2 s-iritual2 str2in2, el este c6iar T,tr2 s-iritual2" ,u@letul lui ,ocrate,
este ,ocrate 3nsu8i, ,ocrate al c2rui -ortret unic 3l sc6i/ea.2 Platon
<
" 3ns2 rZm3ne 3n continuare altceva"
Pe de o -arte, ea nu se JS 3n 3ntregime cu @iin/a noastr2 interioar2, -entru c2 ea @el de 0ine s2 se
re3ncarne.e 3ntr-un alt om sau 3n iui animal" Pe de alt2 -arte, ea nu redevine cu adev2rat Cdec3t du-2
moartea noastr2, atunci c3nd nu mai s3ntem, Ye scurte cli-e - -revestitoare ale mor/ii - c3nd ea 8i-a rile
cu @unc/iile noastre organice 8i sensi0ile, g3ndire -ur2" Relu3nd @ormularea memora0il2 a lui
Dal0]ac6s, psyche nu 3nseamn2 la Platon, nici via/a, L
9A1
N -si6ice, ea este co-ia acestora, a8a cum la
Domer @idel2 a tru-ului
1
" Acest Kdu0lu s-iritualL ce se moarte, din omul interior 8i 3i su-ravie/uie8te,
sntru Platon ca 8i -entru -itagoricieni 8i Em-edocle,
-A
, un -rinci-iu divin a c2rui @unc/ie este aceea de
a
umui
legaturile
d0-2
>d direct destinul nostru individual de ordinea cosmi-3 su@let nemuritor este 3ntr-adev2r legat de un
astru,
Demiurgul i l-a atri0uit 8i c2tre care el revine atunci
-uri@icat -rin rememorare
P
" J de@ine8te @oarte 0ine, 3n @iecare individ, ceea ce el " Dar, 3n acela8i tim-,
num2rul su@letelor, egal cu strelor, r1m3ne mereu acela8i, @2r2 a se m2ri sau #odat2, 3n ciuda
ne3ncetatei re3nnoiri a genera/iilor
1Q;
@a0t
umane
:
" 3ntr-un -asaC din +haidon, 0l$ton ,usti1ic- acest num2r @iB al su@letelor -rintr-o argumenta/ie
ce clari@ic2, 3n sistemul s2u, ec6ili0rul dintre su@let, tim- 8i memorie
Q
" Dac2 @iecare individ, n2sc3ndu-
se, ar aduce cu sine un su@let nou 3n loc s2 @ac2 s2 renasc2, -entru un nou ciclu, su@letul unui mort,
atunci n-ar mai eBista un alt tim-, -entru oameni, dec3t acel tim- liniar ce se scurge @2r2 3ntoarcere de
la na8tere c2tre moarte 8i care, eB-rim3nd -entru Platon de.ordinea -ur2, duce la 6aos
R
" Dim-otriv2,
un num2r @iB de su@lete - a8a cum eBist2 3n natur2 un num2r @iB de astre, sau 3n ora8 un num2r @iB de
vetre @amiliale
;
- im-lic2 -entru via/a uman2 o traiectorie circular2 care 3i -ermite s2 se integre.e 3n
ordinea unui tim- ciclic, cu-rin.3nd natura, societatea, eBisten/a, individual2"
*emoria -latonician2 8i-a -ierdut as-ectul s2u miticA anamnesis-vK nu mai aduce din lumea de
dincolo amintirea vie/ilor anterioare" Dar ea -2strea.2, 3n ra-orturile sale cu categoria tim-ului 8i
no/iunea de su@let, o @unc/ie analoag2 celei sl2vite 3n mit" Ea nu 3ncearc2 s2 @ac2 din trecut, ca atare, un
o0iect al cunoa8terii" Ea nu tinde s2 organi.e.e eB-erien/a tem-oral2A ci vrea s2 o de-28easc2" Ea
devine instrumentul unei lu-te 3m-otriva tim-ului uman, ce se de.v2luie ca un @luB -ur, ca domeniul
6eraclitian al lui Traira -e3" Ea 3i o-une acestuia cucerirea, -rin anamnesis. a unei cunoa8teri
susce-ti0ile de a trans@orma eBisten/a uman2 leg3nd-o de ordinea cosmic2 8i d@e imua0ilitatea divin2"
3n momentul 3n care se a@irm2 -reocu-area -entru m3ntuirea individual2, omul caut2 calea c2tre
aceasta -rin integrarea 3n totalitate" #eea ce el a8tea-t2 de la memorie nu este con8tiin/a trecutului s2u,
ci modalitatea de a ie8i din tim- 8i de a aCunge la divinitate"
Din anali.a -e care am @2cut-o miturilor memoriei 8i din ceea ce s-a -2strat la 3nce-uturile @iloso@iei
grece8ti, se des-rinde o conclu.ie9 nu eBist2 o leg2tur2 necesar2 3ntre de.voltarea memoriei 8i
-rogresele con8tiin/ei trecutului" *emoria a-are ca anterioar2 con8tiin/ei trecutului 8i interesului
-entru Itrecut, ca atare" 3n .orii civili.a/iei grece8ti se o0serv2 un @el de eBaltare 3n @a/a -uterii
memoriei - dar este vor0a des-reC o memorie cu totul alt@el orientat2 dec3t a noastr2 8i av3nd alte
sco-uri"
Aceast2 imagine a memoriei re@lectat2 de mituri, @unc/ia -e care acestea i-o atri0uie, nu s3nt gratuite"
Ele s3nt legate, du-2 cum arn v2.ut, de te6nici de rememorare @oarte s-eciale, -racticate 3n interiorul
unor gru-uri 3nc6ise, -entru sco-uri -ro-rii"T 3n con@reriile de ae.i, aceste -ractici @ac -arte din
de-rindCerea ins-ira/iei -oetice 8i a darului Kvi.ionarL -e care 3l con@er2i 3n cercurile magilor, ele
-reg2tesc cucerirea eBta.ului divinat-riu, iar 3n sectele religioase sau @iloso@ice, ele se integrea.2 3n
s@era unor eBerci/ii s-irituale de -uri@icare 8i m3ntuirN" 3n a@ara cadrului institu/ional 8i a conteBtului
mental cu careCs3nt solidare, aceste conduite rememoratoare 38i -ierd semni@ica/ia 8i r1m3n @2r2 o0iect"
Ele nu-8i mai au locul 3n organi.area noastr2 actual2 a memoriei, @unc/ie orientat2 3ns-re cunoa8terea
trecutului individual al omului"
De 1l aceste @orme ar6aice ale memoriei -3n2 la memoria actual2 distan/a este mare" Pentru a o
-arcurge nu e su@icient s2 dis-ar2 vec6ile te6nici ale rememor2rii, ci tre0uie ela0orate instrumente
mentale -ermi/3nd o cunoa8tere -recis2 a trecutului, o Calona Ce cronologic2 strict2, o ordonare
riguroas2 a tim-ului, 3n li-sa unor ast@el de instrumente, civili.a/ia greac2 nu va mai acorda rNemoriei,
odat2 -rivat2 de virtu/ile sale mitice, dec3t un loc secuCndar" 3n m2sura 3n care se vor -reci.a
ra-orturile memorieli cu tim-ul 8i trecutul, aceast2 3nsu8ire 38i va -ierde -restigiul cu care @usese
aureolat2 la origini
!
" La Aristotel, de eBem-luX memoria, H#'?HHMH, 8i amintirea, a.vuHiv%oi%,, s3nt
di@eren/iate, -rima @iind doar -uterea de -2strare a trecutului, iar cea d0-a doua evocarea sa voluntar2
e@ectiv2

" Dar 8i una 8i cealalt2 a-ar ca legate 3n mod necesar de trecut" Ele s3nt condi/ionate de un
interval de tim-A ele im-lic2 o distan/2 tem-oralN, deose0irea dintre un anterior 8i un -osterior
1<
e" 3n
consecin/2, du-2 Aristotel, noi ne amintim 8i -erce-em tim-ul
1Q!
1Q
-rin acela8i organ
1<1
" *emoria nu a-ar/ine deci g3ndirii dec3t Kdin 3nt3m-lareL" Ea este legat2 de
sim/uri, ceea ce eB-lic2 de ce 3n a@ara omului o mul/ime de animale -osed2 3nsu8irea de
mneme
m
.
Nemaiav3nd ca o0iect EBisten/a, ci determin2rile tim-ului, memoria se g2se8te ast@el dec2.ut2 din
locul -e care ea 3l ocu-a 3n v3r@ul ierar6iei 3nsu8irilor" Ea nu mai este dec3t un ndo% al su@letului care,
-rin unirea sa cu tru-ul, este cu@undat 3n @luBul tem-oral" 3ntre 3n/elegerea - vor9cn% - 8i -erce-erea
tim-ului eBist2 o incom-ati0ilitate radical2 care des-arte memoria de -artea intelectual2 a su@letului 8i
o aduce la nivelul -2r/ii sale
sensi0ile"
La Aristotel nimic nu mai aminte8te de acea Mnemosyne mitic2 8i nici de eBerci/iile de rememorare
destinate s2 eli0ere.e din tim- 8i s2 desc6id2 calea s-re nemurire" *emoria a-are acum inclus2 3n
tim-, dar 3ntr-un tim- ce r2m3ne, -entru Aristotel, 3nc2 re0el @a/2 de 3n/elegerea ra/ional2" $unc/ie a
tim-ului, memoria nu mai -oate -retinde s2 revele.e eBisten/a 8i adev2rulA 8i nici nu mai -oate asigura
o adev2rat2 -erce-ere a trecutului" Ea este 3n noi nu at3t i.vorul unei cunoa8teri autentice, c3t semnul
ne3m-linirii-noastre9 ea re@lect2 li-surile condi/iei de muritor, inca-acitatea noastr2 de a @i inteligen/2
-ur2"
N)TE
1" KJournal de PsYc6ologieL, 1Q, --" l-M"
M"1" *EbER,)N, #e temps, la memoire, l)histoire, KJournal de PsYc6ologieL, 1QR, -" PPQ"
M
0is
" #ultul lui >ros este am-lu atestatA -entru cel al lui (idos, 3n ,-arta 8C la Atena, c@" PA(,ANIA,, P"M<, 1< 8i 1"1;, 1A
DE,I)D, Munci, M<<A cultul lui +hobos 3n ,-arta, c@" PL(TARD, 'ia"a lui Cleomene, ! 8i 9 la Atena, 'ia"a lui ?lieseus, M;9
cultul lui +istis, 3n Atica, c@" $ARNELL, Cults of ihe greek states, V, -" :1, nota M:!" Divini.area lui Metis, 3n DE,I)D,
?lieogonia, PQ! 8i !!R 8i urm"A a lui (te, 3n D)*ER, lliada, Ig, Q<P 8i urm", g, P1, gIg, !Q 8i urmA AP)L)D)R,
Niblioteca, III, 1M, P 8i la
tragicii greciA a lui #yssa, E(RIPIDE, Nacantele, !!< 8i urm"
P" Du-2 cum notea.2 dl Louis 'ERNET (#e temps dans lesformes archa-%ues du droit, KJournal de PsYc6ologieL, nr" P,
1QR, -" :<:>, instituirea @unc/iei de mnemon - -ersonaC care -2strea.2 amintirea trecutului 3n vederea unei deci.ii de Custi/ie -
se 0a.ea.2, c3t2 vreme nu eBist2 3nc2 scrierea, -e 3ncrederea 3n memoria individual2 a unei Kar6iveL vii" Doar ceva mai t3r.iu
termenul va -utea desemna -e magistra/ii meni/i s2 -2stre.e documentele" De alt@el, rolul de mnemon nu se limitea.2 la
-lanul Curidic, dl L" 'emet arat2 c2 el este trans-us dintr-o -ractic2 religioas2" In legend2, mnemon-ul a-are ca sluCitor al
eroilor9 el tre0uie s2-i aminteasc2 mereu st2-3nului s2u consemnul divin du-2 care uitarea aduce cu sine moartea =PL(TARD,
Yuestiones graecae, M!>" Mnemon-HiH -oate avea 8i o @unc/ie te6nic2 ($diseea, VIII, 1RP>, -olitico-religioas2 =PL(TARD,
Yuestiones graecae, :> de organi.are a calendarului religios =ARI,T)$AN, 3orii, R1Q-MR>" Remarca lui L" 'emet a-are ca
vala0il2 -e toate -lanurile9 KNe -utem 3ntre0a dac2" 3n momentul a-ari/iei scrisului, @unc/ia memori.2rii nu este oarecum 3n
regres"L
:" DE,I)D, ?heogonia, Q: 8i urm"A 1PQ, 1Q 8i urm"
Q" #@" PINDAR, @rag" PM din edi/ia Puec6, IV, -" M1P9 Mavreveo, Moaa, irpc8parevctio .)eyd K'r2ie8te-/i oracolele, o
*u.2, 8i voi @i -ro@etul t2uLA c@" 8i PLAT)N, *on, QP: e"
R" 3n s-ecial, #)RN$)RD, +rincipium sapientiae. ?he origins of greek philosophical thought, London, 1QM, -" ! 8i urm"
;" Asu-ra -oe.iei ca sophia, c@" JacEueline D(#DE*IN, +indare, poete el prophete, Paris, 1QQ, -" MP 8i urm" Poetul se
nume8te el 3nsu8i aoipoY ;fi9p, ooLpi$?r9g (*stmice, V, M!>"
!" lliada, I, ;<A DE,I)D, ?heogonia, PM 8i P!"
" lliada, II, :!: 8i u"A $diseea, VIII, :1A PINDAR" +eani, K 8i VI, Q<-Q!, edi/ia Puec6, IV, -" 1PP 8i 1M<A $limpice, II, : 8i
urm"
1<" PLAT)N, *on, QPQ 0c"
11" Poetul le cere *u.elor s2 3ncea-2 -ovestirea de la un moment 0ine determinat -entru a urma succesiunea evenimentelor
c3t mai @idel -osi0ilA c@" lliada, I, R9 K"" de c3nd AgamemnonG#raiul n2scut din Atreu, 8i dumne.eiescul A6ileG ,-au
de.0inat"""G"L =Q-;A trad" *urnu, ed" 1QQ>" ,e va nota 8i @ormula9 K*u.elor olim-iene, voi s-une/i-mi cine e-nt3iul"""L, lliada,
gI, M1!, gIV, Q<! etc" =gIV, Q<1A trad" *urnu, ed. cit.7.
1M" #@" A" VAN 'ENNEP, #a %uestion d):omere, Paris, 1<, -" Q< 8i urm"A *ilman PARRb, #)epithete traditionnelle
dans :omere i #es formules et la me)tri%ue d):omere, Paris, 1M!A A" ,EVERbN,, :omere. #e poete et son oeuvre,
?ruBelles, 1:R"
1P" Re@eritor la cel/i, lucrurile s3nt mai 0ine cunoscute" ?ardul gale., sau acel K@iiiL irlande., tre0uie s2 treac2 -rintr-o serie
de grade, con@irmate -rin
1R<
1R1
-ro0e ce las2 loc unor -ractici magice 8i unor eBerci/ii divinatorii" K,tudiile, scrie J" VENDRbE,, durau mai mul/i ani, 3n
tim-ul c2rora 3nv2/2celul -oet era ini/iat at3t 3n cunoa8terea tradi/iilor istorice, genealogice 8i to-ogra@ice ale regiunii, c3t 8i 3n
-racticarea metricii 8i tuturor arti@iciilor -oetice"L 3nv2/2tura era -redat2 de maestru 3n locuri retrase 8i lini8tite" Elevul era
ini/iat 3n arta com-unerii 3n camere Coase, @2r2 @erestre, 3n o0scuritate de-lin2" Din cau.a acestui o0icei de a com-une versuri
3n 3ntuneric un -oet se descrie -e el 3nsu8i ast@el9 K#u -leoa-ele 3nc6ise ca o -erdea s-re a-l @eri de lumina .ilei"L J"
VENDRbE, Choi8 d)etudes linguisti%ues et celti%ues, Paris, 1QM, -" M1R 8i urm"
1:" *" PARRb scrie9 KPentru el dDomerX, ca 8i -entru to/i ae.ii, a versi@ica 3nsemna a-8i aminti"L Iar $ernand R)?ERT
notea.29 KAedul este un recitator, 8i 3ntregul s2u lim0aC -oetic -res2rat cu @ormule adesea @oarte vec6i, -oate @i considerat,
-recum metrul 3n sine, ca o te6nic2 memoratoareL (:omere, Paris, 1Q<, -" 1:>" Asu-ra ra-orturilor dintre recitare 8i im-
-rovi.a/ie, c@" Ra-6ael ,EALEb, 1rom +hemios io *on, KRevue des Etudes grecEuesL, ;<, 1Q;, --" P1M-PQM" ,e -oate
remarca, laPLAT)N =Ion, QPQ 0 8i QPR c> c2 ra-sodul Ion, -ur recitator, este totu8i -re.entat ca un ins-irat, -osedat de mania
divin2" Asu-ra rolului ritmului ca -rocedeu mnemote6nic 3n mediile cu stil oral, c@" *arcel J)(,,E, >tudes de
psychologie linguisti%ue. #e style oral rythmi%ue et mnemotechni%ue che0 *es verbo-moteurs, KArc6ives de P6iloso-6ieL,
ca6ier :, 1M:"
1Q" lliada, II, :!: 8i urm" =:;R-;A trad" *urnu, ed"1QQ>"
1R" #6iar dac2 gustul lui Domer -entru inventare tre0uie legat, du-2 cum s-a sugerat, de scri0ii t20li/elor miceniene, aici ar @i
vor0a mai -u/in de -relungirea unei tradi/ii c3t de o trans-unereA c@" T" ?" L" jE?,TER, :omer and the mycenaean tablets,
KAntiEuitYL, M, 1QQ, --" 1<- 1:"
1;" DER)D)T, II, QP"
1!" #@" D" *unro #DADjI#^ 2iN. ^ers6a]#DADjI#^, ?hegroPth of literature, I, #am0ridge, 1PM, -" M;< 8i urm"
1" ?heogonia, M!T
M<" Ibid., :Q 8i 11Q"
M1" )amenii v3rstei de aur tr2iesc mereu tineri 8i mor su0itA cei din v3rsta de argint r2m3n 3n co-il2rie tim- de o sut2 de ani 8i
3m02tr3nesc deodat2, du-2 ce au trecut de -ragul adolescen/eiA cei din v3rsta de @ier, 3nainte de a @i distru8i, se vor na8te
02tr3ni, cu -2rul al0A Munci, 1< 8i urm", c@" supra, -" :1"
MM" #@" ?lieogonia, 1<<, eB-resia9 Fgeea irporipoiv av$piiitav.
MP" *bid., ;1P 8i urm", !R!"
M:" Munci, 1M< 8i urm", 1:< 8i urm", 1QM 8i urm", 1R! 8i urm"
MQ" 7eii @ac -arte din genos-ul celor ce tr2iesc ve8nic, mec )tovruv.
1RM
MR" D)*ER, $diseea, g, Q1Q 8i urm", 8i gI, MP 8i urm"
M;" Rene ,#D AERER (#a representation mythique de la chute et du mal, KDiogeneL, 11, 1QQ, --" Q! 8i urm"> a o0servat
0ine c2, 3n ?heogonia, dac2 iim-uX .eilor merge 3n sensul ordinii 8i aCunge la sta0ilitate, cel al oamenilor este orientat 3n sens
invers 8i tinde 3n @inal s2 se 3ncline 3ns-re moarte" Aceast2 di@eren/iere constituie unul din t3lcurile -oemului"
M!" Munci, 1;R 8i urm"
M" ?heogonia, QQ 8i 1<M 8i urm"
P<" PA(,ANIA,, Ig, P" De notat c2 la Le0adeea ritualul are toate caracteristicile unei ceremonii de ini/iere" Ne a@l2m
3ntre consultarea oracolului 8i revela/ia misterioas2"
P1" #@" Er]inR)DDE, +syche, trad" @ranc, de A" ReYmond, Paris, 1QP, -" Q!P"
PM" TDE)'NI,, 1M1R, ARI,T)$AN, Nroatele, 1!R"
PP" AP)LL)NI), DIN RD)D),, (rgonaulicele, I, R:P 8i urm"
P:" Tiresias9 $diseea, K, :P-:QA Am-6iaraos9 ,)$)#LE, >lectra,
841,
PQ" Iat2 de ce, la PL(TARD, consultarea lui Tro-6onius va @i -re.entat2, nu ca un oracol o0i8nuit, ci ca -urt2toare a
revela/iei destinului su@letelor du-2 moarte" In -e8ter2, Timar6 -rime8te, su0 @orm2 de imagini, 3nv2/2tura doctrinelor
escatologice 8i a miturilor re3ncarn2rii (!emonul lui =ocrate, Q< 8i urm">"
PR" #@" R" T(R#AN, #a catabase orphi%ue du papyrus de Nologne, KRevue de lJDistoire des ReligionsL, 1Q<, nr" M, 1QR,
--" 1PR-l;P" Autorul consemnea.2 @olosirea unui termen ca MpvepoY ce este asociat de o0icei cu Dadesul (Munci, 1QP>,
-entru a desemna lumea terestr2"
P;" #@" PINDAR, @r" 1P19 su@letul - =imaginea @iin/ei noastre, a Kdu0luluiL nostru" aasvoY udoiHov7 - doarme
atunci c3nd mem0rele ac/ionea.2, dar c3nd acestea dorm su@letul ne arat2 viitorulA 8i E,#DIL, >umenidele, 1<:9 3n somn
su@letul este luminat de oc6i, ce-8i -ierd darul de a vedea atunci c3nd vine .iuaA c@" 8i #I#ER), !e divinatione, I, RP 8i
?usculane, I, M"
P!" PLAT)N, +haidros, M:! c"
P" #@, '" *(RRAb, 1our slages of greek religion, Ne] borZ, 11M, --" :Q-:RA )N1AN,, ?Xie origins of european
thought aboul the body, the mind, the soul, Portd, time and fale =#am0ridge, 1Q:, -" :M; 8i urm">"
:<" 3n comentariul s2u la Platon, ?imaios, :M c, PR)#L(, vor0e8te des-re su@letul KaCuns la via/a @ericit2, 3ncet3ndu-
8i r2t2cirile 3n s@era devenirii""" via/2 ce este eli0erarea din ciclu 8i re-aus de-arte de @or/ele r2uluiL =)tto ^ERN,
$rphicorum 1ragmenta, ?erlin, 1RP, @r" MM>"
:1" DI)'ENE LAERTI),, 'ia"a lui +itagora, Vili, 1:9 K,u@letul se
163
s-une c2 urmea.2 roata sc6im02toare a necesit2/ii, M'MK$' oevS oiiiei9iovaav, unindu-se c3nd cu un animal, c3nd cu un altul"L
#@" Jane DARRI,)N, +rolegomena to the study of greek religion, #am0ridge, 1<P, -" Q!A ed" a :-a, 1Q;"
:M" ,I*PLI#I(, scrie =Aristotel, !e Caeb, II, 1, M!: al:>9 K,u@letul este legat de roata necesit2/ii 8i de na8tere, ev rtCi ??WY
eiiiapi8eiFg ?= M$\* Yeeeaeug ?poH;, de care 3i este im-osi0il s2 sca-e alt@el dec3t, du-2 cum s-une )r@eu, 3m0un3ndu-i -e .eii
ce au -rimit de la 7eus -uterea de a eli0era din acest ciclu, M'MM$' ?) aHHr7boci, 8i de a acorda re-ausul de-arte de @or/ele
r2uluiL =)" ^ERN, op. cit., @r" MP<>" TeBtele lui Produs 8i ,im-licius s3nt citate 8i comentate 3n )NIAN,, op. cit., -" :QM 8i
'(TDRIE, $rphee et la religion grec%ue, trad" de '(ILLE*IN, Paris, 1QR, -" 1!R"
:P" PLAT)N, &orgias, :P c" ,e 8tie c2, la Platon, nenoroci/ii c2r2tori de a-2 nu s3nt 3nc2 asimila/i cu KDanaideleL" Pentru
el, e vor0a de neini/ia/i, amyetoi, de nedes2v3r8i/i, atelestoi. 3n (8iochos se a@l2 @ormularea9 AaiGatQFiW vdpelcu 1rege3c =P;1
e>"
::" De consultat teBtul lamelelor, -u0licat 3n D" DIEL,, !ie fragmente der 'orsokratiker, ?erlin, 1<P, 1 ? 1;-MMA ed" ;-a
1QRA )" ^ERN" $rphicorumfragmenta, ?erlin, 1RP, nr" PM, --" 1<:- 1<A c@" 8i '" *(R-RAb, Criticai appendi8 on the
orphic tablets, 3n J" DARRI,)N, op. cit., -" RQ1 8i urm"A P" *" ,#D(DL, >ssaisurlaformation de lapenseegrec%ue, Paris,
1P:, -" MP 8i urm"A ed" a M-a, 1:A '(TDRIE, op. cit., -" 1P 8i urm"
:Q" PLAT)N, Iep., R1P 0 8i urm"
:R" #@" A" #A*ER)N, ?he pytagorean background of the theory of recollection, jinsconsin, #olum0ia (niversitY, 1P!"
:;" Aceast2 idee c2 su@letul 8i-a -l2tit nedre-t2/ile - iroiv;v .));vraictreia (a7 =i DIEL,, $V,
;
, I, -" 1R, MP> - tre0uie
con@runtat2 cu de@ini/ia celui dre-t du-2 -itagoricieni9 ?$ 1vnireBoiJt@diC, adic29 ce ne, eBo3iCae, ravr) ;v?#icaeeiv,
ARI,T)TEL, >tica nicomahic, 11PM 0, M1 8i urm"A c@" R)DDE, op. cit., -" P;, n" Q"
:!" #@" PL(TARD, 'it. Iom., M! 8i !e defectu oraculorum, :1: 0c9 su@letele umane se ridic2 succesiv de la muritori c2tre
eroi, a-oi de la eroi c2tre demoni, 8i 3n s@1r8it, c3nd ele s3nt de-lin -uri@icate 8i consacrate, de la demoni c2tre .eiA c@" J"
DARRI,)N, op. cit., -" Q<:"
:" No/iunea de Kvec6i -2catL -oate @unc/iona -e trei -lanuri ce nu -ot @i deose0ite 3ntotdeauna cu u8urin/29 1" -2catul unui
str2mo8 ce continu2 s2 at3rne ca un 0lestem asu-ra unei 3ntregi genera/iiA M" -2catul comis de un individ 3ntr-o via/2
anterioar2A P" -2catul comis @a/2 de .ei de neamul omenesc 8i -e care @iecare om tre0uie s2-l -l2teasc2" Elementul comun al
tuturor acestor ca.uri este tema central2 a unui sacrilegiu, conce-ut ca o -utere
1R:
contagioas2 a -2catului, ce se transmite din genera/ie 3n genera/ie, 8i de care omul tre0uie s2 se eli0ere.e @ie -rin rituri
-uri@icatoare, @ie -rin ado-tarea unei vie/i cum-2tate"
Q<" TeBtul9 iroiuav iraKotiov irevdeo" =3n sens literal, -re/ul s3ngelui, tri0utul de r2scum-2rare -entru o vec6e crim2> -are s2
@ac2 alu.ie la uciderea lui DionYsos-7agreus de c2tre Titani, ce tre0uie -l2tit2 de oameni Perse--6onei, mama lui DionYsos"
Aici ar -utea @i -rima m2rturie des-re mitul lui DionYsos masacrat de Titani, str2mo8ii oamenilorA c@" D" J" R),E, ?he
ancient grief Manges &. Murray, -" ; 8i urm"A ?he grief of +ersephone, KDarvard T6eological revie]L, PR, 1:P, -" M:; 8i
urm"A contra, 3n s-ecial, I" LIN$)RTD, ?he arts of $rpheus, ?erZeleY 8i Los Angeles, 1:1, --" P:Q-PQ<"
JQ1" Acest @ragment din Pindar ne este cunoscut din PLAT)N, Menon, !1 0"
QM" E*PED)#LE, +urificri, @r, 11Q, trad" ?ATTI,TINI, ?rois contemporains. :eraclite, +armenide, >mpedocle,
Paris, 1QQ"
QP" *bid., @r" 1:R-l:;"
Q:" *bid., @r" 11MA c@" R)DDE, op. cit., -" :1M, nr" : 8i P" *" ,#D(DL, op. cit., -" P<< 8i urm"
QQ" E*PED)#LE, !espre natur, @r" M"
QR" *bid., @r" !, , 1Q, 1;, M"
Q;" +urificri, @r" 11;"
Q!" *bid., @r" 1M"
Q" #@" R)DDE, op. cit., -" :1Q, nr" M 8i Louis 'ERNET, #es origines de la philosophie, K?ulletin deTEnseignement -u0lic
du *arocL, nr" 1!P, 1:Q, -" !"
R<" #@" R)DDE, op. cit., -" P; 8i, 3n aneB2, eBcursul asu-ra na8terilor anterioare ale lui Pitagora, --" R1;-RM<"
R1" #@" P" *" ,#D(DL, op. cit., -" MQ1A Louis 'ERNET, loc. cit.,p. !"
RM" #@" A" DELATTE, >tudes sur la litterature pythagoricienne, Paris, 11Q, -" R;A P" *" ,#D(DL, op. cit., -" MQ1"
RP" PR)#L(,, ad PLAT)N, ?imaios, I, 1M:":A citat 3n A" DELATTE, op. cit., -" R;"
R:" E*PED)#LE, +urificri, @r" 1M"
RQ" PLAT)N, +haidon, RQ c, R; c, ;< aA c@" 8i Iepublica, Ig, Q;M a 8i urm"
RR" Louis 'ERNET, loc. cit., -" !"
R;" *bid., -" !A c@" ARI,T)TEL, !e anima, A Q, :1< 0 M! de con@runtat cu!e=piritu, :!MaPP 8i urm"A IA*?LI#D),,
apud=?$M(l$=, I, gLIg, PM, t" I, -" PRR, ]A P)R$IR, =crisoare ctre Marcella, 1<A DI)'ENE LAERTI)4, VIII, M! - PM"
De notat -aralelismul @ormul2rilor din +haidon cu
1RQ
cele ale lui DI)'ENE LAERTI), re-roduse du-2 Memoriile pitagorice de AleBandru Poli6istorul" Autorul, du-2 ce scrie c2
venele, arterele 8i nervii s3nt leg2turile su@letului, adaug29 K#3nd su@letul se 3ntremea.2 8i se odi6ne8te coneentr3ndu-se 3n el
3nsu8i, cuvintele 8i ac/iunile sale devin leg2turi @erme"L ,u@letul e conce-ut ca irvevua ce -oate circula -rin artere, vene 8i
nervi" #3nd se concentrea.2, 3n loc s2 se uneasc2 cu tru-ul, el r2m3ne -ri.onierul -ro-riilor cuvinte, acele gR;<1 des-re care
ni se s-une mai sus c2 s3nt su@luri uvinoi. #@" A"J" $E,T('IERE #es 5Memoires pythagori%ues6 ciles par (le8andre
+ofyhistor, KRevue des Etudes grecEuesL, 1:Q, --" 1 - RQA # );me el la musi%ue, KTransactions and -roceedings o@ t6c
American AssociationLJ, !Q, 1Q:, -" ;P"
R!" #@" R)DDE, op. cit., -" PPQ 8i urm"A P"*" ,#D(DL, -" M:: 8i urm"
R" ARI,T)TEL, Ietorica, III, 1;, 1<"
;<" ARI,T)TEL, +roblemata, 1R a PP, c@" A" R),TA'NI, GG verbodi +itagora, Torino, 1M:, --" R-, 1PM-l:M, 1QP
8i urm" 8i Louis 'ERNET, loc. cit., -" !" L" 'emet ne-a atras aten/ia asu-ra unei interesante remarci a lui ARI,T)TEL,
1i0ica, IV, M1! 0" M:-MR" Aristotel relatea.2 3n modul s2u, adic2 3ntr-o -ers-ectiv2 ra/ionalist2, @enomenul de o-rire sau de
a0olire a tim-ului ce se -roduce, la oracolul din ,ardes atunci c3nd consultan/ii se culc2 -entru a dormi l3ng2 mormintele
eroilor9 lor li se -are ca 3ntre momentul 3n care se lungesc, -entru incu0a/ie, 8i cel al tre.irii, nu a eBistat tim-9 Kei leag2,
ovv;P?ovo#, adic2 momentul anterior de cel succesiv cre3nd ast@el un singur moment, ev Poiovoiv.6 Pentru o inter-retare -ur
@i.iologic2 a teBtului lui Alcmeon, c@" #6" *('LER, (lcmeon et les cycles physiologi%ues de +latan, KRevue des Etudes
grecEuesL, 1Q!, --" :M-Q<" Aceea8i inter-retare @usese deCa -ro-us2 de A" #A*ER)N, op. cil., --" P 8i Q!" $ormula lui
Alcmeon ni se -are, dim-otriv2, c2 tre0uie a-ro-iat2 de PLAT)N, ?imaios, < 0 c"
;1" ARI,T)TEL, 1i0ica, IV, 1P, MMM0 1;A c@" P"*" ,#D(DL, op. cit., -" MQ1"
;M" (tili.2m aici 3n mod @oarte direct indica/iile date de Louis 'ERNET, 3ntr-un curs inedit des-re or@ism, -re.entat la
Dautes Etudes 3n @e0ruarie 1Q;"
;P" D" DIEL,, !ie fragmente der 'orsokratiker, I, -" :;, M"
;:" #@" '(TDRIE, op. cit., -" : 8i 1<< 8i urm"A P" *" ,#D(DL, op. cit., -" MPM 8i urm"
;Q" Asu-ra androginiei ca sim0ol al unit2/ii -rimordiale, c@" *2rie DEL-#)(RT, :ermaphrodite. Mythes et rites de la
bise8ualite dans l)anti%uite classi%ue, Paris, 1Q!, -" 1<Q 8i urm"
;R" #@" E,#DIL, +rometeu, 1P; 8i urm"A de con@runtat cu DE,I)D, ?he-ogonia, ;<A D)*ER, lliada, gIV, M<<A P)R$IR,
scol. ad. ,,, gVIII, :<"
1RR
;;" Aceste ra-orturi dintre $keanos 8i Chronos s3nt 0ine su0liniate 3n )NIAN,, op. cit., -" MQ< 8i urm" - De con@runtat
E,#DIL, +rometeu, 1P; 8i urm" cu E(RIPIDE, @r" Q:, ed" NaucZ, 8i cu PL(TARD, Yuaest +lat., VIII, :"
;!" #@" ?runo ,NELL, !ie >ntdeckung des &eistes. =tudien 0ur >ntstehung des europischen !enkens bei den
&riechen, Dam0urg, 1QQ" Des-re -oe.ia liric2 8i imaginea omului con@igurat2 de aceasta, autorul consider2 c2 -oate vor0i
de o Ka@irmare a individuluiLA c@" 8i P" *" ,#D(DL, op. cit., -" 1R<"
;" 3n cele0rul -asaC din D)*ER, lliada, VI, 1:R 8i urm", asu-ra vie/ii umane, -esimismul a-are 3n cadrul unei conce-/ii 3nc2
ciclice9 K#um e cu @run.ele, a8a-i 8i cu neamul s2rmanilor oameniA G (nele toamna le scutur2 v3ntul 8i cad o@ilite, G Altele
codrul le na8te-nver.ind, dac2 d2-n -rim2var2AG Ast@el -e lume valul de oameni se na8te 8i moareGL d1:R-l:, trad" *urnu, ed"
1QQ"X" Aceea8i tem2, reluat2 de,imonide 8i *imnerme, ca-2t2 un accent di@erit -entru c2 ea nu este concentrat2 asu-ra
succesiunii genera/iilor, ci asu-ra e@ectelor -e care le are, -entru @iecare individ, ineBora0ila curgere a tim-ului"
!<" Al2turi de tim-ul -oe.iei lirice, tre0uie a8e.at 8i tim-ul tragic" V" ')LD,#D*IDT scrie KTim-ul tragic este liniarA tot
ceea ce se 3nt3m-l2 3n el se re@lect2 3n viitor, iar dis-erarea 8i @ericirea resim/ite acum, in@luen/ea.2 eternitatea"""L ZW#e
probleme de la tragedie d)apres +laton6, KRevue des Etudes grecEuesL, R1, -" Q!>" Asu-ra -ro0lemei 3n general, a
ra-orturilor dintre imaginea ciclic2 8i imaginea liniar2 a tim-ului la vec6ii greci, c@" #6" *('LER, !eu8 themes de la
cosmologie grec%ue< !evenir cycli%ue et pluralite des mondes, Paris, 1QP"
!1" #@" E" ?ENVENI,TE, >8pression indo-europeene de l)eternite, K?ulletin de la ,ociete de LinguistiEueL, P!, @asc" 1,
--" 1<P - 11P"
!M" #@" R)DDE, op. cit., -" P, nr" M"
!P" #@" J" DARRI,)N, op. cit., -" Q 8i urm"A '(TDRIE, op. cit., -" M<! 8i urm", )NIAN,, op. cit., -" :QM"
!:" Tre0uie reamintit2 tradi/ia -itagoric2 con@orm c2reia *onada 8i Decada, ca -rinci-ii de unitate 8i totalitate veg6ind
asu-ra organi.2rii cosmosului, erau, identi@icate cu Mneme 8i MnemosyneB ?heologoumena arithme-ticae, !1, 1QA P)R$IR,
'ia"a lui +itagora, P1A c@" A" #A*ER)N, op. cit. -" QMA $r" #(*)NT, Un mythe pythagoricien che0 +osidonius et +hilon,
KRevue de P6ilologieL, :P, 11, --" ;!-!Q"
!Q" #@" DELATTE, op. cit., -" RA P"*" ,#D(DL, op. cit., MQ1"
!R" #@" R)DDE, op. cit., -" :1P 8i urm"A R),TA'NI, op. cit., -" 1<< 8i urm"
!;" L" R)?IN a ar2tat -e 0un2 dre-tate c2 teoria anatnnesis-uhn
1R;
cores-unde la Platon unor noi -ro0leme, -ur @iloso@iceA c@" =ur la doctrine de la reminiscence, KRevue des Etudes grecEuesL,
PM, 11, --" :Q1 - :R1"
!!" De8i anamnesis-ul se -roduce 3n tim- =c@" L" R)?IN, op. cit., -" MQ, 8i Nanchetul, M<! a>, el nu are mai -u/in ca o0iect o
reali.are de ordin atem-oral, a c2rei contem-lare i-a @ost 62r2.it2 su@letului 3n a@ara tim-ului vie/ii umane (Menon, !R a0A
+haidon, ;M e, ;Q 0 8i urm", ;R a>" Din succesiunea evenimentelor ce constituie via/a noastr2 -re.ent2, -oate re.ulta un
mneme, dar nu mai -oate @i vor0a de o cunoa8tere adev2rat2 (Iep., VII, Q1R cdA &orgias, Q<1 a>" De v2.ut 3ns2 8i 1ileb, P: 0,
unde mneme 8i anamnesis -ar a se o-une ca virtualul @a/2 de actual, 8i #egi, V, ;PM 0 ce con@er2 anamnesis-8ilui o
semni@ica/ie mai mult -si6ologic2 dec3t ontologic2"
!" Iep. Q! aA (lcibiade, 1P< cA c@" V" ')LD,#D*IDT, #a religion de +laton, Paris, 1:, -" R!"
<" +haidon, 11Q c" 8i urm"
1" *aurice DAL?jA#D,, #a representation de l);me che0 *es &recs. #e double corporal et le double spirituel, KRevue de
*eta-6YsiEue et de *oraleL, 1P<, --" :P-QPQ"
M" ?imaios, < a 8i < c"
P" ?imaios, :1 d-eA +haidros, M:! a-c 8i M: a" ,
:" Iepublica, R11 aA ?imaios, :1 d"
Q" +haidon, ;M a 0"
R" #ei vii, scrie Platon, nu -rovin mai -u/in din cei mor/i dec3t mor/ii din cei vii" Dac2 n-ar @i @ost aceast2 -ermanent2
com-ensare circular2 8i Kdac2, dim-otriv2, sensul vie/ii ar urma o linie drea-t2 -ornind de la unul din contrarii c2tre cel ce-i
st2 3n @a/2, dadic2 merg3nd eBclusiv 3n sensul vie/ii c2ti J moarteX dac2 el nu s-ar re3ntoarce c2tre cel2lalt 3n mod alternativL,
aluni i lumea ar -orni ineBora0il c2tre 6aos 8i moarteA +haidon, ;M 0 c"
;" #egi, ;P;, c 8i urm"A ;:< c 8i urm"A c@" V" ')LD,#D*IDT, op. cit., --" 11;-!"
!" Din li-s2 de documente nu -utem anali.a dec3t -ro0lema locului mnemote6nicii 3n 3nv2/2tura lui Di--ias" Tre0uie s2
recunoa8tem 3ns2 o leg2tur2 3ntre metoda mnemote6nic2 a so@istului 8i idealul s2u enciclo-edic al -olimatiei, as-ira/ia sa
c2tre cunoa8terea universal2 =c@" PLAT)N, :ippias Minor, PR! 0 8i urm">" Am @i tenta/i s2 vedem, a8adar, 3n mnemote6nia
lui Di--ias un @el de trans-unere 8i de laici.are a -uterii de omniscien/2 tradi/ional2 atri0uit2 lui Mnemosyne. Di--ias se
laud2 c2 -osed2 el 3nsu8i acea omniscien/2 con@erit2 aedului de divinitate su0 @orma unei vi.iuni ins-irate" El o -oate
transmite elevilor s2i, -rin te6nici de rememorare care au acum un caracter -ur -o.itiv 8i -ot constitui o0iect de 3nv2/2m3nt
=c@" :ippias Maior, M!Q d>" 3n rest Di--ias nu @ace dec3t s2 urme.e calea desc6is2, 3naintea lui, de un -oet" Poetul liric
,imonide era de @a-t acela -e care vec6ii
1R!
greci 3l considerau autorul acelei techne mnemonike =,(IDA,, #e8icon-,imonidesA L)N'INA Ihet, I, M, M<1A #I#ER), !e
fin. II" PM>" ,e vor nota, la ,imonide, dou2 tr2s2turi susce-ti0ile de a l2muri aceast2 laici.are a te6nicilor memoriei 8i a
momentului 3n care ea se -roduce9 1" ,imonide ar li -er@ec/ionat al@a0etul 8i ar @i inventat noi litere -ermi/3nd o mai 0un2
consemnare scris2A M" el ar @i @ost -rimul ce s-ar @i l2sat -l2tit -entru -oemele sale, -ractic3nd -oe.ia sa ca -e o meserie,
-entru 0ani"
" ARI,T)TEL, !espre memorie, :: 0 R 8i :Q1 a M<"
1<<" *bid., :: 0 1:A 0 M;A :Q< a M<A :Q1 a MA :QM 0 ! 8i urm
1<1" :: 0 M"
1<M" :Q< a 1P 8i urm"
$luviul KAmelesL 8i Kmelete t6anatouL
1
Iepublica se 3nc6eie cu evocarea unui -eisaC in@ernal9 la ca-2tul c2l2toriei sale 3n lumea de dincolo, Er
Pam@ilicul desco-er2 c3m-ia unde, 3ntr-o c2ldur2 su@ocant2, su@letele -o-osesc 3nainte de a @i trimise
3na-oi -e -2m3nt -entru o nou2 re3ncarnare" Ta0loul este con@orm cu o 3ntreag2 tradi/ie din care Platon
se ins-ir2 nemiClocit9 el nu a inventat nici c3m-ia arid2 a (it2rii, #ethe, nici su@letele 3nsetate, nici a-a
-roas-2t2 ce se scurge dintr-un i.vor cu -uteri su-ranaturale" 4i totu8i, numele de (meles, -e care
Platon l-a dat @luviului su0teran din care vin s2 0ea su@letele -ier.3ndu-8i memoria, nu se reg2se8te,
du-2 8tiin/a noastr2, 3n nici o alt2 descriere a lumii mor/ilor anterioar2 Iepublicii. #are este
semni@ica/ia eBact2 a acestui termenc #um se Custi@ic2 -re.en/a sa 3n nara/iunea -latonic2c #e leg2tur2
este 3ntre @luviul (meles din Iepublica 8i i.vorul (it2rii, ce a-are 3n literatura mistic2
M
, 8i de care
su@letul tre0uie s2 8tie s2 se @ereasc2 s-re a -utea 0ea din lacul *emoriei a-a care, eli0er3ndu-l din
ciclul na8terilor, 3i d2ruie8te r2s-lata unei nemuriri @ericite al2turi de eroi 8i de .eic
Traduc3nd (meles -rin K$2r2 griCiL, LeLon Ro0in -are s2 nu admit2 3ntre ameleia 8i lethe dec3t un
ra-ort destul de su-er@icial9 dac2 uitarea cu-rinde su@letele ce au 02ut -este m2sur2 din @luviul (meles,
3nseamn2 c2 3n ele orice KgriC2L a dis-2rut
P
" *ul/umite de acum 3nainte cu via/a lor terestr2,
nesting6erite 3n
3nc6isoarea tru-easc2 3n care au @ost aruncate, su@letele nu mai doresc nimic altceva 8i s3nt satis@2cute
de o ignoran/2 -e care nici nu o mai con8tienti.ea.2" 3n cadrul g3ndirii -latonice, unde tre0uie s2 o
situ2m, ameleia s-ar -utea ast@el de@ini dre-t contrariul acelei nelini8ti s-irituale, al acelei tul0ur2ri
su@lete8ti -e care @iloso@ul, imit3ndu-l -e ,ocrate, tre0uie s2 o -rovoace" Nu este 3ns2 sigur c2 sensul
cuv3ntului este eBact acesta" Ne -utem 3ntre0a dac2 leg2tura dintre c3m-ia #ethe 8i @luviul (meles nu
este mai direct2 8i dac2, 8i aici, Platon nu a inovat cumva 3n loc s2 culeag2 8i s2 trans-un2 o tradi/ie ce
asocia @oarte str3ns temele lui melete 8i ameleia cu miturile *emoriei 8i (it2rii
:
"
Pausanias ne 3n8ir2 numele -e care le-ar @i -urtat, du-2 vec6ea tradi/ie" *u.ele Deliconului, -e tim-ul
c3nd nu erau dec3t trei" Ele se numeau9 Melete, Mneme, (oide< EBerci/iu, *emorie, #3ntec
Q
" ,3nt
cunoscute -rotec/ia -e care Mnemosyne, mama *u.elor, a acordat-o darului -oetic 8i locul ocu-at 3n
con@reriile ae.ilor de eBerci/iile de memorare -reg2tind acea Kvi.iune ins-irat2L care necesit2, 3n
-oe.ia oral2, o @orm2 de com-o.i/ie ce reune8te recitarea cu im-rovi.a/ia
R
" Nu e de mirare deci s2
vedem asociate cu c3ntecul, 3n enumerarea *u.elor, memoria 8i o melete 3n care tre0uie s2
recunoa8tem -ractica unui eBerci/iu mental, a unei disci-line de menTorare necesare de-rinderii
te6nicii -oetice" Aceast2 melete o reg2sim, asociat2 mereu cu cultul *u.elor
;
, 3n con@reriile de genul
sectei -itagoreice, 3n care se ela0orea.2 g3ndirea @iloso@ic2" 3n acest mediu nou, ea a c2-2tat o valoare
mai larg29 ea nu mai este limitat2 la cucerirea unei cunoa8teri anumeA ea constituie -er@ec/iunea uman2
3n general, arete. Ea a c2-2tat un du0lu caracter9 3n -lan individual este o askesis, aduc3nd m3ntuirea
-rin -uri@icarea su@letuluiA 3n -lanul cet2/ii, ea este o paideia ce @ormea.2 tineretul 3n s-iritul virtu/ii 8i
-reg2tindu-i -e cei mai destoinici -entru eBersarea unei suveranit2/i con@orme cu Custi/ia" Aceast2
du0l2 orientare a-ro-ie Kdisci-linaL @iloso@ic2,
1;<
1;1
-e de o -arte, de regulile vie/ii religioase -redicat2 3n sectele mistice, ce nu se -reocu-2 dec3t de
m3ntuirea individual2 8i ignor2 domeniul -olitic
!
, 8i, -e de alt2 -arte, de instruirea colectiv2, 0a.at2 3n
-rinci-al -e -ro0ele 8i eBerci/iile militare, ai ?C' iroKenucuv G-tegerm
-
care, 3n societ2/ile r2.0oinice
ale vec6ii 'recii, au constituit un -rim sistem educativ vi.3nd selec/ionarea tinerilor 3n vederea
-relu2rii -uterii
1<
" Dar, ceea ce o caracteri.ea.2 -e melete @iloso@ic2 este @a-tul c2 ea su0stituie
res-ect2rii normelor rituale 8i eBerci/iului militar un antrenament intelectual, o instruite mental2 ce
-une accentul cu -rec2dere, ca 8i 3n ca.ul acelei melete -oetice, -e o disci-lin2 a memoriei" Virtute
02r02teasc2, melete @iloso@ic2, ca 8i melete r2.0oinic2, im-lic2 3ncordare, aten/ie constant2, epimeleia,
e@ort dur, ponos
n
. 3ntr-o re-re.entare a lui arete devenit2 tradi/ional2 8i al c2rei ecou 3l reg2sim 3n mitul
lui Deracles la r2scrucea Viciului cu Virtutea, ea se o-une del2s2rii, li-sei de antrenament, ameleia 8i
ameletesia, lenei, argia, moliciunii, malachia, -l2cerii, hedone
n
. Dar eBerci/iile 8i disci-lina au 3n
vedere su@letul 8i inteligen/a, iar nu tru-ul" *ai -recis, 8i -entru a relua c6iar eB-resiile lui Iam0lic6os
3n de@inirea acelei askesis -itagoreice, este vor0a de o yv_8iQaaia noii eiriX9-iKeia fivriiirig, de o
eBersare 8i un antrenament al memoriei
1P
" 3n dou2 r3nduri, Iam0lJ]6os su0linia.2 valoarea deose0it2 ce
o ca-2t2, 3n oc6ii -itagoricienilor, -entru cucerirea 3n/ele-ciunii, e@ortul rememor2rii" Prima dat2, el
-re.int2 anamnesis-ul vie/ilor anterioare, care du-2 legend2 3i atri0uia lui Pitagora -uteri s-eciale, ca
i.vor 8i -rinci-iu al 3nv2/2turii acestuia
1:
" Pu/in mai de-arte, aminte8te c2 -itagoricienii aveau o0liga/ia
de a re/ine totul 3n memorie, de a nu -ierde nimic din ceea ce 3nv2/aser2, v2.user2 sau au.iser2, 8i
atri0uia eBamenului cotidian de con8tiin/2, care era regul2 strict2 3n cadrul sectei, semni@ica/ia unui
eBerci/iu mnemonic
1Q
"
Des-re acest eBamen de con8tiin/2 'ersurile de (ur aduc -reci.2ri interesante9 nu tre0uie s2 se cede.e
seara dulce/ii somnului, ci, 3nainte de a adormi, s2 se enumere toate ac/iunile
1;M
3ntre-rinse 3n cursul .ilei, 3nce-3nd cu -rima 8i -arcurg3ndu-le -e toate -3n2 la ca-2t
1R
" 3ncercare
di@icil2, la care disci-olul este 3ndemnat ast@el9 KTaura ]novei, ravf eMXieKera..., tre0uie s2 @aci acest
e@ort, s2 3nde-line8ti acest eBerci/iuL" TeBtul continu29 KTre0uie s2 iu0e8ti e@ortul rememor2rii, el te va
c2l2u.i -e urmele divinei virtu/i"""
n
A nu vei mai s-era im-osi0ilul 8i nimic nu-/i va @i ascuns, GBiCre n
K?W?>UQ6.
3n comentariul s2u, Dierocles arat2 c2 -oetul ne 3ndeamn2 s2 anali.2m toate ac/iunile .ilei, inclusiv -e
cele mai umile, -ornind 3n ordine de la -rimele la ultimele, @2r2 a omite nici un @a-t intermediar9
@iindc2, s-une el, aceast2 anamnesis a evenimentelor vie/ii cotidiene constituie un eBerci/iu menit s2
ne readuc2 3n memorie vie/ile noastre anterioare, o anumit2 _leKerrO ?C+ irpofiefEiPnei)odiQ
uvairoKr9oeaig. #ontinu3ndu-8i adnotarea, Dierocles -une la 0a.a acelei ;aMFat% ?tH" ;perfiiB a
-itagoricienilor trei -uteri, dynameis, ale su@letului9 ponos, melete, eros-melete @iind de@init2 ca o
disci-lin2 im-us2 -2r/ii ra/ionale a su@letului, a c2rei @unc/ie este noein. 3n dialogul s2u des-re
>duca"ia copiilor, Plutar6 insist2 8i el asu-ra im-ortan/ei lui melete, asociat2 cu ponos, 3n paideia
1!
"
PasaCul are valoare -olemic29 Plutar6 3i com0ate -e aceia care, 3n arete, acord2 mai mult2 -ondere
naturii dec3t studiului 8i eBerci/iului" Ace8tia 38i 3nc6i-uie c2 un tem-erament sla0 nu -oate @i redresat
-rin 98eKe?O bpdr7 irpbcB ;p>ii9p. 3n aceasta ei se 3n8al2 cu des2v3r8ireA ameleia distruge su@letul cel
mai ales, a8a cum @ace 8i cu -2m3ntul cel mai 0un sau cu tru-ul cel mai viguros" Dar epimeleia 8i
ponos s3nt @ecunde 8i -roductiveA datorit2 lor, ceea ce era contrariu naturii s@3r8e8te -rin a se im-une
-este ceea ce era con@orm naturii9 K#6iar lucrurile cele mai sim-le s3nt a0andonate de cei li-si/i de
eBerci/iu, -e c3nd cele grele s3nt o0/inute -rin e@orturi st2ruitoareL
1
" #eea ce are interesant teBtul lui
Plutar6 re.id2 3n 0analitatea sa" Plutar6 de.volt2 un loc comun re@eritor la tema multdiscutat2 a
avantaCelor res-ective ale naturii 8i studiului" )r, asu-ra acestei -ro0leme, , s-a -ro@ilat 3nc2 de
tim-uriu o linie de demarca/ie, o-un3ndu-i
173
-e @iloso@i mediilor -oetice tradi/ionale" Poe/ii - nu numai Pindar, dar c6iar 8i Domer - -un accentul -e
darurile -ersonale 8i -e ins-ira/ie 3n detrimentul 3nv2/2rii 8i studiului" Dim-otriv2, un E-i6arm, ale
c2rui leg2turi cu g3ndirea -itagoreic2 s3nt cunoscute, sus/ine -unctul de vedere o-us 3ntr-un @ragment
ce -are comentat de teBtul lui Plutar69 5; .e i8eKera (pvoio% ocyoc?;% irKeova ,co-e3rm, LpCkoi
u
.
EBerci/iul o@er2 mult mai mult dec3t un dar al naturii
M<
" Acest elogiu al lui melete 8i al roadelor sale
este asociat la E-i6arm cu eBaltarea ponos-uHui 8i cu avertismentul 3m-otriva -ericolelor moliciunii,
malachia, 8i ale -l2cerilor
M1
"
Va -2rea cu at3t mai Custi@icat s2 ne g3ndim aici la teme de ins-ira/ie -itagoreic2 cu c3t, la Plutar6,
dialogul se continu2 -rintr-un -aragra@ 3n care se a@l2 ec6ivalentul -er@ect al discursului lui Pitagora
c2tre tineri, a8a cum 3l relatea.2 Iam0lic6os" Toate 0unurile, scrie Plutar6, s3nt -entru un om insta0ile
8i trec2toare9 numai paideia constituie un c38tig de@initiv ce r2m3ne 3n noi Knemuritor 8i divinL, @iindc2
doar s-iritul se 3nt2re8te 3m01tr3nind, iar tim-ul care distruge 8i risi-e8te totul adaug2 3n/ele-ciune
v3rstei 3naintate
MM
" Aceea8i o-o.i/ie 3ntre 0unurile @iBe 8i cele trec2toare o reg2sim la Iam0lic6os9
elogiind paideia 3n @a/a neo@i/ilor, Pitagora ar @i com-arat 0unurile materiale 8i epimeleia tru-easc2 cu
acei @al8i -rieteni ce ne -2r2sesc cu -rima oca.ie" Dim-otriv2, roadele -e care le d2 paideia durea.2
-3n2 la moarte iar unora le aduc, c6iar 8i dincolo de ea, o glorie etern2" 3n tim- ce toate celelalte
0unuri, -entru a @i transmise, tre0uie s2 @ie imediat a0andonate de cel care le -osed2, paideia nu se
s@3r8e8te -rin sc6im0areA ea este, dintre toate cele omene8ti, singura care -oate @i de@initiv cucerit2 8i
-2strat29 M?i9oao?m
MP
"
Aceast2 tem2 a unui 0un susce-ti0il de a @i te.auri.at, 3n ciuda @luBului tem-oral destructiv, este 3n
mod evident legat2 de conce-/ia care -une e@ortul de memorare la 0a.a disci-linei intelectuale" A8a
@ace Plutar6 care 38i 3nc6eie aceast2 -arte a eB-unerii sale -re.ent3nd memoria ca -e c2mara,
1;:
adev2ratei paideia, ar2t3nd totodat2 c2 dac2 Mnemosyne a @ost considerat2 mama *u.elor, aceasta se
datorea.2 @a-tului c2 nimeni -e lume nu -oate mai 0ine ca ea, yevv;v Gcai irp;ipeiv, s2 creasc2 8i s2
6r2neasc2
M:
" Aceast2 imagine a unei *emorii, ine-ui.a0il gr3nar de 3n/ele-ciune, ce s@idea.2 tim-ul 8i
din care su@letul 38i eBtrage 6rana nemuririi, ar -utea -2rea ie8it2 din imagina/ia lui Plutar6 dac2 nu am
reg2si-o la Em-edocle 3ntr-un conteBt ce evoc2 nemiClocit temele -latoniciene re@eritoare la
anamnesis, lethe 8i ameleia. K$ericit cel care, -roclam2 Em-edocle, a c2-2tat euri9oado, 0og2/ia
divinelorprapides6
A/
. $lbios, +loutos, >ktesato, ace8ti termeni asocia/i cu ideea de divinitate nu -uteau
s2 nu evoce, 3n s-iritul unui grec, @igura lui 7eus ce -oart2 tri-lul e-itet de Mtesios, +lousios 8i
$lbios
A2
8i care, c6iar 3n c2mar2, tronea.2
M;
su0 @orma unui reci-ient, ;yydov, a unui 0utoia8,
MabioMo%, mereu -lin cu ambrosia, 02utura nemuririi
M!
" ,im0ol al s2n2t2/ii 8i a0unden/ei ve8nice,
0utoia8ul lui Veus Mtesios veg6ea.2 asu-ra 0unurilor casnice 8i -2strea.2 neatinse toate avu/iile casei"
Acest imens Kte.aurL de prapides l-ar @i -osedat, du-2 Em-edocle, un -ersonaC 3n care cei vec6i l-au
recunoscut -e Pitagora 8i -uterea sa de a -2stra 3n memorie, @2r2 a -ierde nimic, amintirea tuturor
evenimentelor din vie/ile sale anterioare" KAcest om, ne s-une Em-edocle" atunci c3nd 38i 3ncorda ale
sale prapides
A-
, distingea cu u8urin/2 oricare din lucrurile ce a-ar/in unor .ece sau c6iar unor dou2.eci
de vie/i omene8ti"L
(rm3nd eBem-lul lui Louis 'ernet
P<
, am insistat asu-ra a ceea ce las2 s2 se 3ntrevad2, din -racticile 8i
credin/ele vec6i, acest teBt al lui Em-edocle ce se @olose8te, -entru a desemna inteligen/a, de termenul
ar6aic de prapides, semni@ic3nd la origine dia@ragma" 3ntr-o @ormulare de genul Ktensiunea dia@ragmeiL
am considerat c2 -utem recunoa8te reminiscen/a unei disci-line de ti- Yoga 0a.at2, @2r2 3ndoial2, -e o
te6nic2 de controlare a res-ira/iei" Numai ast@el s-ar -utea eB-lica straniul -rivilegiu, atri0uit de
legend2 magilor, de a -utea s2-8i eli0ere.e psyche du-2 voie, s2 o @ac2 s2 -2r2seasc2 tru-ul .2c3nd @2r2
1;Q
via/2 3ntr-un somn catale-tic, -entru a c2l2tori 3n lumea de dincolo de unde aduce, asemeni su@letului
lui E-imenide, cunoa8terea trecutului" ,u0 in@luen/a noilor -reocu-2ri 8i idei ce se iveau 3n con@reriile
@iloso@ice, aceast2 disci-lin2 a eBta.ului s-ar @i trans@ormat 3ntr-un antrenament s-iritual, o melete
reunind str3ns e@ortul de rememorare 3m-ins c3t mai de-arte -osi0il 3n vie/ile anterioare, -uri@icarea
su@letului 8i se-ararea sa de tru-, evadarea din @luBul tem-oral -rin accesul la un adev2r -er@ect sta0il"
Nu este oare un ast@el de antrenament cel -e care 3l evoc2 Platon 3n +haidon 3nainte de a-8i eB-une
teoria des-re anamnesis, atunci c3nd de@ine8te @iloso@ia, con@orm unei vec6i tradi/ii, ca -e o melete
thanatou
E,
, o disci-lin2 sau un eBerci/iu al mor/ii, const3nd 3n -uri@icarea su@letului, 3n concentrarea
acestuia, adun3ndu-l din toate -2r/ile cor-ului, 3n mod at3t de 3nc6egat 8i i.olat de rest, 3nc3t s2 se -oat2
des-rinde de tru- 8i s2 evade.e din el
PM
c Puri@icare, concentrare, se-arare a su@letului9 tot at3/ia termeni
ce semni@ic2 -entru Platon rememorarea, anamnesis. Melete thanatou -2strea.2 caracterul unei melete
mnemes, du-2 cum o atest2 8i teBtul din +haidros unde Platon, de-l3ng3nd inventarea scrisului, arat2 c2
acesta, su0stituind e@ortul -ersonal de rememorare, 3ncrederea 3n am-rentele eBterioare ale s-iritului,
va -ermite uit2rii s2 -2trund2 3n su@let -rin ameleteseia mnemes, datorit2 a0sen/ei eBerci/iului
memoriei
PP
" De alt@el, Produs inter-retea.2 c6iar 3n acest mod ameleia 3n comentariul s2u9 K,u@letul
care a 02ut -este m2sur2 din @luviul (meles, scrie el, uit2 totul des-re vie/ile sale anterioareA
3ndr2gostit de devenire, el 3ncetea.2 de a mai evoca -rinci-iile imua0ile 8i le uit2 ,iJ ;i8eKe?Faiau Gcai
apyiav6. Tot el adaug29 K3ntr-adev2r, avem nevoie de un eBerci/iu care s2 ne re3m-ros-2te.e mereu
memoria celor cunoscute deCa, ,e3 yap ??7CB fieKeru9iB ;vaveovarig rifilv ;el ??7+ i8vrin?O L#C+ iyvPiiev6
P:
"
?ine3n/eles, 3n vi.iunea lui Platon acest eBerci/iu al mor/ii este de @a-t o disci-lin2 de nemurire9
eli0er3ndu-se dintr-un tru- c2ruia Platon 3i atri0uie aceea8i imagine de @luB 8i de curent ca 8i
devenirii
PQ
, su@letul iese din
1;R
@luviul tim-ului -entru a cuceri o eBisten/2 imua0il2 8i -ermanent2, a-ro-iat2 -e c3t este omene8te
-osi0il de divinitate, 3n acest sens, anamnesis-nH -latonician, -rin intermediul eBerci/iilor de memorare
ale -itagorismului, -relunge8te vec6ea tem2 mitic2 a lui Mnemosyne, ca i.vor de via/2 ine-ui.a0il, ca
surs2 a nemuririi" Atunci c3nd Platon locali.ea.2, 3n c3m-ia Let6e, un @luviu (meles Ka c2rui a-2 nu
-oate @i re/inut2 de nici un vas btyyov ov=ev ?$ vbup oreyei6, el r2m3ne @idel inter-ret2rii date
miturilor memoriei 8i uit2rii 3n cercurile @iloso@ice ale 'reciei *ari"
3ntr-adev2r, nimic nu -oate re/ine aceast2 a-2, ea e @2cut2 s2 curg2 mereu, s2 alunece Lpcvyet,,
-2r2sind toate reci-ientele 3n care este v2rsat2" Tot a8a -2r2sesc oamenii, du-2 Pitagora, 0unurile
materiale, 8i tot a8a se risi-e8te 3n ei acea epimeleia tru-easc2 - adic2 ameleia su@letului - -e care
3n/ele-tul o o-unea cuceririi de@initive o0/inute -rin melete mnemes -e care se 0a.ea.2, du-2 el,
paideia. Desigur, la Platon, @luviul (meles a c2-2tat o semni@ica/ie -ur meta@i.ic2" Dincolo de
eli0erarea unui su@let ce se las2 3n voia -l2cerilor 3n loc s2-8i im-un2 dura asce.2 a memoriei, @luviul
sim0oli.ea.2 la el, du-2 cum notea.2 Proclus, @luBul 8i re@luBul -ermanent al devenirii, al c2rei curent
cum-lit nu -oate @i re/inut de nici un reci-ient sau @iin/2, ??7' beivriv eicpor9v
8
. #u toate acestea,
-itagoricianul Paron" du-2 m2rturia lui Aristotel, asociase deCa 3n mod @oarte str3ns conce-tul de lethe
cu tim-ul 8i, 0lam3ndu-i -e cei care vedeau 3n Chronos o divinitate @oarte 3n/elea-t2, el a -roclamat-o,
dim-otriv2, i.vorul ignoran/ei
P;
"
Dar s2 3ncerc2m s2 -reci.2m mai 0ine originile imaginii mitice a @luviului (meles. Aceast2 a-2 -e care
nici un reci-ient nu o -oate re/ine aminte8te de amyetoi din &orgias, ale c2ror vase g2urite nu -ot nici
ele s2 re/in2 a-a ce se scurge -e m2sur2 ce ei o eBtrag
P!
, Reci-ientele acestea -line de g2uri s3nt, du-2
,ocrate, su@letele acelor ne@erici/i care, -rin uitare 8i li-s2 de credin/2, pistis, nu -ot re/ine nimic" 4i el
adaug2 c2, du-2 autorul mitului, italic sau sicilian, pithoi re-re.int2 acea -arte
1;;
a su@letului unde se a@l2 dorin/ele, -entru 92 el este docil 8i credul, pithanon 8i peisticon. Aceast2 @a0i
l2, 3n s-iritul lui ,ocrate, tre0uie s2-l conving2 -e #allicles d A gre8eala sa, care declara c2 ceea ce d2
-re/ vie/ii este sci rgerea ne3ncetat2, 8uvoiul a0undent al -l2cerilor" Via/2 cumC lit2, monstruoas2,
deinon, r2s-unde ,ocrate, 8i care mai degral 2 ar tre0ui numit2 moarte" 4i -entru a ilustra aceea8i tem2
a ce or dou2 genuri de
via/2, a celor doi Moi, 3ntre care omul tr aleag2 -e aceea demn2 de 3ncrederea sa, el rr
com-ara/ie care -rovine, s-une el, din aceldZi gymnasion ca 8i
-rima" El 3l com-ar2 -e 3n/ele-t cu un = 0utoaie 3n 0un2 stare -line cu cele necesare WC @iind -line cu
lic6ide rare 8i -re/ioase, greu cu -re/ul unor mari e@orturi
P
" )dat2 um-l r2m3n mereu -line"
Nesocotitul, acel necum- mitului 3l numea amyetos, nu ar dis-une - dec3t de 0utoaie -utrede 8i cr2-ate
-e care el mereu cu -re/ul celor mai rele su@erin/e"
Alu.ia la via/a care este -oate moarte soma-sema ne orientea.2 3ntr-o direc/ie -i -reci.2rile geogra@ice
@2cute de Platon9 Italia
crede c2 este vor0a de o -ovestire -itagoreid2 des-re cele dou2
Moi, legat2 de tema 0unurilor trec2toare 8i a toate acestea, c3teva detalii din teBtul lui I re@erire mai
-recis2 la Em-edocle" *ai 3iA +eitho 8i +istis, ra-ortate la cele dou2 su@letului" +eitho /ine de acea
-arte a sii locali.ate dorin/ele, -e care autorul mitulJ pithos. +istis /ine de o alt2 -arte a su@letu aceast2
dat2 -rintr-o sit2, koskinon, ale c2rei se scurg2 din li-s2 de memorie, desigur, di 8i din li-s2 de
credin/2, apistia. Tre0uie dec +eitho, cea condamnat2, 8i +istis, cea recorr/ de valoare 8i de -lan"
Putere am0igu2, ceI
I 40
3ntr-un sens sau 3n altul S, +eitho, asociat2 cHi :edone 8i +othos,
1;!
00uie s2 8tie s2 o ai recurge la o alt2
m -osed3nd ni8te ie/ii, unele din ele de -rocurat, c6iar ite, aceste 0utoaie itat -e care autorul itru aceste
lic6ide re0uie s2 le um-le
Cocul de cuvinte
care o con@irm2
4icilia" ,-ar -utea
0unurilor @iBe" #u
laton sugerea.2 o t3i o-o.i/ia dintre
-2r/i di@erite ale @letului unde s3nt ii o re-re.int2 ca uiA sim0oli.at2 de
g2uri las2 totul s2 Ii uitare, lethe, dar
s2 distingem 3ntre Nndat2, o di@eren/2
se -oate 3ntoarce
sim0oli.ea.2 seduc/ia -l2cerii, 3n s-ecial, desigur, a -l2cerii @i.ice
:1
" +istis re-re.int2 o 3ncredere de un
alt ti-, credin/a 3ntr-o divinitate su-erioar2 ale c2rei revela/ii 8i 3ndrum2ri omul tre0uie s1 le acce-te"
De alt@el, @ormul2rile cu du0lu sens de care se serve8te Platon s3nt legate de un voca0ular al misterelor9
un cuv3nt ca amyetoi desemnea.2 3n acela8i tim- ceea ce nu este 3nc6is, ne3ngr2dit, 8i -e neini/ia/ii
care nu 8tiu s2 Kre/in2L, stegein, secretul"
)r, aceea8i o-o.i/ie +eitho-+istis se reg2se8te la Em-edocle" 3n tratatul s2u !espre natur, el -re.int2
3nv2/2tura sa ca -e o revela/ie, @2cut2 disci-olului s2u Pausanias, a unei taine /in3nd de mistere, ce-i va
-ermite s2 st2-3neasc2 v3ntul 8i s2 aduc2 su@letul unui mort din t2r3mul 3ntunericului" Poemul 3nce-e -e
tema lui +istis< 3n/elegerea 8i destinul oamenilor s3nt eBtrem de limitate, via/a lor este numai ignoran/2
8i nenorocireA cui s2-i mai acor.i 3ncrederec )amenii se las2 Kconvin8iL, ircio2iiQ?c% -rad2 -ro-riilor
-l2ceriA ei s3nt arunca/i 3n toate -2r/ile
:M
" Pausanias nu tre0uie s2 acorde pistis cu u8urin/2
:P
" 3nseamn2
aceasta oare c2 el tre0uie s2 re@u.e s2 o acordec Nicidecum, dar el tre0uie s2 as-ire mai sus, c2tre ceea
ce este su-erior omului, c2tre ceea ca are asu-ra lui -utere 8i autoritate, kratos. #2ci a-8i re@u.a
3ncrederea, apistein, unei instan/e su-erioare - adic2 unei ins-ira/ii sau unei 3nv2/2turi divine - este
ca.ul celor r2i, kaXcoi
JJ
. Pausanias va tre0ui deci s2 asculte de pistomata, de dove.ile dura0ile ale
*u.ei lui Em-edocle
:Q
" 3n s@3r8it, ca ultim2 recomandare, el va tre0ui s2 -2stre.e secret2 3nv2/2tura
ast@el revelat2, s2 o Kre/in2L, oreyeiv, 3n mie.ul inimii sale mute
:R
" (n alt @ragment de la s@3r8itul
-oemului clari@ic2 situa/ia acestor concordan/e, -rea numeroase 8i -rea -recise -entru a @i
3nt3m-l2toare" Em-edocle 3l a8a.2 -e Pausanias la r2s-3ntia celor dou2 Moi 3ntre care el tre0uie s2
aleag2" Dac2 el va um0la du-2 acele mii de lucruri m2runte c2rora oamenii le acord2 de o0icei
3ncrederea lor
:;
, atunci, @oarte re-ede, o dat2 cu trecerea tim-ului, ele 3l vor -2r2si
:!
, @iind dornice,
nodeopra, s2 se integre.e regnului lor" Dim-otriv2, dac2 Pausanias 38i va @iBa
1;
temeinic, cu irpaidbc% 0ine 3ncordate, 3nv2/2turile -e care le-a -rimit, dac2 el se va l2sa ini/iat,
eiron?>varucB, -rin eBerci/ii sacre, Madap?Wioi ii>Me?-%iaiv
J-
, atunci aceste 0unuri 3i vor @i ve8nic
-re.ente, 8i c6iar -ornind de la ele va -utea s2 c38tige multe altele
Q<
, acestea de.volt3ndu-se autonom,
@iecare con@orm -ro-riei naturi"
Aceste prapides 0ine 3ncordate 8i eBerci/iile sacre amintesc 3n +urificri de acele prapides 3ncordate
ale lui Pitagora 8i de eBerci/iile ce 3i -ermit s2 38i rememore.e 3n detaliu vie/ile sale anterioare" )r,
nou2 ni s-a -2rut c2 -e @undalul teBtului +urificrilor se -ro@ilea.2, ca sim0ol al unui te.aur de
3n/ele-ciune ve8nic2, imaginea lui Veus Mtesios su0 @orma reci-ientului, a 0utoia8ului ce -2strea.2
-re/ioasa licoare a nemuririi" $ericitului, care a 8tiut s2 cucereasc2 darul ini/ierii com-ara0il cu
ambrosia inaltera0il2, i s-ar o-une ast@el, la Em-edocle, oamenii care nu se 3ngriCesc dec3t de 0unurile
materiale, acele 0unuri ce-i traversea.2 @2r2 a se @iBa 3n ei, care-i -2r2sesc imediat s-re a se reuni
gr20ite cu elementele 3nrudite, a-a cu a-a, @ocul cu @ocul, aerul cu aerul" Iar dac2 3n/ele-tul, ce
K-2strea.2L 3n ad3ncul inimii sale o 3nv2/2tur2, i.vor de via/2 ve8nic2, evoc2 imaginea 0utoiului lui
Veus Mtesios, 3n sc6im0 oamenii acelei epimeleia tru-e8ti, lega/i de 0unuri ce nu 3ncetea.2 s2 se scurg2
-rin ei ca un @luviu, vor aminti cu at3t mai 0ine de acel pithos g2urit" Este vor0a aici de un o0iect
-urt3nd deCa o semni@ica/ie religioas2, sim0ol, 3n cultul @unerar, al unei eBisten/e secerate de moarte
3nainte de a se @i 3m-linit, iar 3n mediile misterelor ini/iatice indic3nd -e ne@erici/ii ce n-au cunosctit
ini/ierea
Q1
"
De.voltase oare Em--docle acest mit 3n @orma 3n care 3l g2sim la Platonc #om-arase el 3n mod
eB-licit su@letul necum-2ta/ilor cu ni8te 0utoaie cr2-ate 8i asociase aceast2 imagine cu aceea a unui
@luviu in@ernal a c2rui a-2, ce nu -oate @i re/inut2 de nici un reci-ient, aduce celor care o 0eau uitarea
naturii lor anterioare, c2derea 3n kyklos geneseos 8i re3ncarnarea 3ntr-un tru-c Pro0lema este 3n mod
evident insolu0il2" Tre0uie
1!<
totu8i s2 su0liniem o ultim2 8i eBtrem de @ra-ant2 convergen/2
QM
" La Em-edocle, c2derea acelor
daimones 3i arunc2 3n crevasa unei -e8teri 3ntunecoase
QP
, 3n c3m-ia ,:te, o-us2 locului lor de origine,
c3m-ia (letheia, a8a cum la Platon c3m-ia #ethe este o-us2 c3m-iei (letheia
/J
. (te, #ethe, dou2
realit2/i ce se con@und2 lesne 3n imagina/ia mitic2" Ele au aceea8i origine, am3ndou2 s3nt descendente
ale No-/ii, 3y8
//
. Totodat2, ele s3nt egal 3nrudite 8i cu 3ntunericul, =cotos< am3ndou2 re-re.int2 cea/a
deas2 ce se a8terne asu-ra s-iritului omenesc, 3l 3nv2luie dintr-o dat2 3n neguri, 3i ascunde calea
drea-t2 s-re adev2r 8i dre-tate 8i 3l atrage c2tre -ierderea sa
QR
" Asemeni (it2rii 8i ,-iritului gre8elii, ele
re-re.int2 R2t2cirea criminal2, ;fi;-prr9ua, 8i, de asemenea, -2catul, -edea-sa 8i moartea ce-i urmea.2
inevita0il
Q;
" 3n +urificri, su@letul, r2t2cind surg6iunit -rin c3m-ia (te, este un daimon care, -rintr-o
gre8eal2 crimi-nalF;fiap?r9aag s-a 3nc2rcat cu un groa.nic -2cat9 a @2cut v2rsare de s3nge sau a Curat
str3m0
Q!
" 3n am0ele ca.uri, semni@ica/ia Kgre8eliiL este aceea8i9 o discordie, 3eikos, s-a iscat 3n lumea
.eilor unde nu tre0uie s2 domneasc2 dec3t armonia" #ei care i-au cedat lui 3eikos, cu-rin8i de ur2, s3nt
arunca/i 3n aceast2 c3m-ie (te unde toate elementele se ur2sc reci-roc
Q
" 3nsu8i Em-edocle, dac2
r2t2ce8te de-arte de .ei, o @ace -entru c2 s-a l2sat sedus de @urioasa Discordie
R<
"
Acest teBt se clari@ic2 dac2 3l con@runt2m cu ?heogonia lui :esiod
2,
. Aici @igurea.2 3ntr-adev2r, 3n
descenden/a lui 3y8, ca -rogenituri ale lui >ris =tygere, al2turi de #ethe 8i (te, #rimele 8i #erturile -e
de o -arte, 3eikea, iar -e de alt2 -arte :orkos, Jur2m3ntul, cel mai mare @lagel al oamenilor" La
s@3r8itul ?heogoniei, :orkos a-are ca a-a @luviului in@ernal =ty8, stygere theos, divinitate a urii -entru
Nemuritori
RM
" Aceast2 a-2 ce se revars2 de -e o st3nc2 a0ru-t2 8i se scurge -rin noa-tea neagr2 este
Kmarele Cur2m3nt al .eilorL la care ei au recurs, 3n ciuda groa.ei ce le-o ins-ir2, de @iecare dat2 c3nd
a-are 3ntre ei un con@lict sau o discordie, epi% M$U ve\Mo%. Atunci ei recurg, -entru a -une ca-2t
g3lcevilor, la a-a =ty8ului, 8i cel ce Cur2
1!1
str3m0 3n cli-a c3nd, con@orm ritualului, risi-e8te -este glie a-a Cur2m3ntului, cade 3ndat2 @2r2 su@lare 8i
r2m3ne ast@el s2 .ac2 de-a lungul unui an 3ntreg" ?u.ele sale nu mai gust2 6rana nemuririi, ambrosia 8i
nici nectarul< el r2m3ne @2r2 su@lare 8i @2r2 glasA o crud2 mole8eal2 3l 3nv2luie
RP
" )dat2 terminat2
aceast2 -edea-s2, 3l a8tea-t2 una 8i mai as-r29 el este 3nde-2rtat din cercul .eilor -entru nou2 ani"
Numai la ca-2tul acestui ciclu el 38i va -utea relua, 3n @ine, locul -rintre Nemuritori" R2t2cirea -e
c3m-ia (te a daimonilor ce au Curat str3m0 3n urma unei discordii a-are ast@el la Em-edocle ca o
trans-unere a unei teme mitice 3n care a-a =ty8ului, i.vor de mole8eal2 8i eBil -entru .eii vinova/i de
Cur2m3nt @als, ocu-a un loc central"
#2 Platon 8i-a amintit, 3n leg2tur2 cu @luviul (meles, de a-a =ty8ului, o -utem 02nui -e 0un2 dre-tate,
@iindc2, 3n Iepublica
R:
, su@letele, de 3ndat2 ce au 02ut din a-a @luviului, cad 3ntr-o coma asem2n2toare
cu cea care-i 3nv2luie 3n 3ntuneric -e .eii vinova/i din ?heogonia. 3n ciuda tr2snetelor 8i cutremurelor,
ele nu se vor tre.i 3n tim-ul c2l2toriei ce le .ore8te, asemeni unor stele c2.2toare, s-re ciclul
genera/iilor" Dar mai s3nt 8i alte elemente 3n -lus" Du-2 Derodot, Pausanias descrie o a-2 -e care a
v2.ut-o 3n mun/ii s2l0atici ai Arcadiei 8i -e care grecii o numesc =ty8
2=
. 3ntre P6eneos 8i Nonacris, ea
se scurge de la 3n2l/imea unei uria8e st3nci ascu/ite 3nainte de a 3nt3lni r3ul #rat6is" Este o a-2 a mor/ii9
nici o @iin/2 vie, om sau animal, nu -oate 0ea din ea @2r2 a @i -ede-sit" $or/a sa de distrugere este at3t
de mare 3nc3t ea s-arge 8i str2-unge orice reci-ient @2cut de m3na omului - @ie c2 e din sticl2, din
cristal, din -iatr2 sau din ceramic2 -, erod3nd 8i di.olv3nd 8i -e cele din metal" Ea atac2 8i aurul, cel
inaltera0il ca .eii" Doar co-ita unui cal -oate re.ista acestei @or/e destructive, -2str3nd a-a v2rsat2, @2r2
3ndoial2 -entru c2 8i co-ita calului este 3nrudit2 cu domeniul ne@ast al im-urit2/ii
RR
"
3n a-ro-iere de =ty8 se a@l2 o grot2 unde, du-2 legend2, s-au ascuns @iicele lui Proitos du-2 ce au @ost
-osedate de delirul @urios mania. Aici a venit *elam-os s2 le ia -entru a le vindeca de -2catul lor -rin
-uri@ic2ri secrete -e care le-a administrat
182
3ntr-un loc numit #oysoi, ?2ile, 3n sanctuarul lui Artemis, Demerasia, cea care lini8te8te" 3ntr-adev2r,
ceva mai de-arte eBist2 un alt i.vor cu a-2 -roas-2t2, l3ng1 care cre8te un -latan 8i -e care Pausanias 3l
asocia.2 3n mod eB-licit cu -rimul i.vor, o-un3ndu-le ca 0inele @a/2 de r2u, leacul 8i su@erin/a
R;
" #el
mu8cat de un c3ine tur0at - 8i 3n general cel cu-rins de delir (#yssa7, adic2 de ne0unia @urioas2 - 38i
g2se8te vindecarea 03nd aceast2 a-2" De aceea este numit acest i.vor, 6(KvooocB , cel ce 3nde-2rtea.2
m3nia"
*u.eul de antic6it2/i constituit de Arcadia din e-oca lui Pausanias ne de.v2luie ast@el, dac2 nu
originea mitului celor dou2 i.voare ale Vie/ii 8i *or/ii, cel -u/in una din versiunile sale cel mai -u/in
alterate, 3nc2 @oarte a-ro-iat2 de realit2/ile de cult" Dar, -entru ca =ty8ul, @luviul in@ernal -urt2tor de
-2cate 8i distrugere, s2 devin2 @luviul (meles, sim0ol -entru su@let al unei eBisten/e cu@undate 3n tru-
8i 3n @luBul tem-oral, tre0uia ca munca de trans-unere, din care vedem la Platon un re.ultat, s2 @i
3nce-ut de mult2 vreme 3n gru-2rile religioase 8i 3n sectele @iloso@ice"
Tema =ty8ului se -otrivea, de alt@el, acestei re3nnoiri mitice9 @luviu in@ernal, el 38i avea locul s2u
-resta0ilit 3n nara/iunile escatologice descriind -eri-lul su@letului du-2 moarteA @luviu al im-urit2/ii
o-us unui i.vor cu virtu/i catartice, el cores-unde -reocu-2rilor maCore ale sectelor religioase, o0sesiei
acestora -rivind -2c2tuirea, setei lor de -uri@icare" #u toate acestea, 3n cadrul g3ndirii mistice, tema
legendar2 a celor dou2 i.voare avea s2 @ie -ro@und re@2cut2 s-re a traduce acea c2utare a m3ntuirii
devenit2, 3n mediul sectelor, 3nsu8i /elul vie/ii religioase" EBisten/a terestr2 a-are de acum 3nainte ca un
-2cat, ca moartea su@letului @a/2 de via/a anterioar2 @ericit2 -e care o 3m-2rt28ea al2turi de .ei"
Reci-roc, a-a Vie/ii, -uri@ic3nd r2ul, nu mai o@er2 vigoare 8i s2n2tate, ea desc6ide su@letului, dincolo
de moarte, calea c2tre adev2rata via/2" Prin aceast2 sc6im0are de -ers-ectiv2, via/a ca-2t2 valori
mitice legate de moarte, iar moartea le -rime8te -e cele atri0uite vie/ii" 3n acela8i tim-, cele
1!P
dou2 i.voare o-use ale *emoriei 8i (it2rii iau, 3n teBtele mistice, locul -e care-l ocu-au 3n Arcadia,
du-2 Pausanias, @luviul =ty8 8i i.vorul (lyssos. Pentru miturile re3ncarn2rii, K3ntinareaL -e care o aduce
a-a mor/ii este, de @a-t, o dat2 cu c2derea 3ntr-o nou2 eBisten/2 tru-easc2, uitarea vie/ilor anterioare 8i
ignorarea destinului su@letesc" Puri@icarea consacrat2 de a-a Vie/ii este memoria in@aili0il2 a ini/iatului
-rivind lumea de dincolo, acea 3n/ele-ciune ce-i va -ermite s2 evade.e de@initiv din ciclul devenirii"
Ast@el era desc6is2, -rin mit, calea -e care avea s2 o urme.e g3ndirea @iloso@ic2" Dac2 #ethe re-re.int2
3ntoarcerea la ciclul genera/iilor, dac2 Via/a im-ur2 coincide cu devenirea, aceasta 3nseamn2 c2 @luBul
tem-oral este el 3nsu8i o @or/2 de distrugere asem2n2toare cu tai arcadian, care nimice8te toate cele
-2m3nte8ti, torent monstruos ce nu -oate @i st2vilit de nimic
R!
" Melete mnemes, eBerci/iul de memorie,
-oate atunci c2-2ta, 3n con@reriile @iloso@ice, du0la semni@ica/ie9 a unei investiga/ii intelectuale tin.3nd
c2tre o cunoa8tere c3t mai de-lin2
R
, 8i a unei disci-line a m3ntuirii aduc3nd i.03nda asu-ra tim-ului 8i
mor/ii"
3n ultimele r3nduri din Iepublica, Platon se @elicit2 c2 mythos-ul lui Er Pam@ilicul nu a -ierit9 cei care
cred 3n el vor avea 8ansa de a @i salva/iA ei vor -utea s2 treac2 @luviul (meles @2r2 a-8i K3ntinaL su@letul"
Prin aceast2 remarc2, Platon, mai 3n serios, mai 3n glum2, se ac6it2 la ca-2tul dialogului de datoria sa
c2tre temele legendare -e care le-a trans-us 8i care -2strea.2 din trecutul religios imemorial al 'reciei
o incom-ara0il2 valoare de sugestie" Desigur, -entru el, @iloso@ia a detronat mitul 8i i-a luat loculA dar
valoarea acesteia re.id2 8i 3n @a-tul c2 a 8tiut s2 salve.e acel Kadev2rL -e care mitul 3l eB-rima 3n @elul
s2u"
N)TE
1" KRevue -6iloso-6iEueL, 1R<, --" 1RP-l;"
M" #@" D" DIEL,A j" ^RAN7, )!ie 1ragmente der 'orsokratiker, voi" I, -" 1Q 8i urm"
P" KNelini8te moral2, scrie Leon Ro0in, sau nelini8te intelectual2 ce -rovoac2 amintirea, sen.a/ie de de@icien/2 ce d2
na8tere iu0irii"L #@" PLAT)N, $euvrescompletes, voi" I, Paris, ?i0liot6eEue de la Pleiade, 1:<, -" 1P;R"
:" Asu-ra acestor mituri, c@" P"*" ,#D(DL, >ssai sur la formation de la pensee grec%ue, -" M:1 8i urm" 8i supra, --" RR-P"
Q" PA(,ANIA,, Ig, M, M-P" *ul/umim d-lui Etiennecare ne-a semnalat acest teBt al lui Pausanias" #@" ?"A" VAN
'R)NIN'EN, KLes trois *uses de lJDeliconL, LJAntiEuite classiEue, 1:!, --" M!;-MR"
R" =upra, -" 1P; 8i urm"
;" #@" P" ?)bAN#E, #e culte des Muses cite0 *es philosophes grecs, Paris, 1PR"
!" 3ntre g3ndirea religioas2 a sectelor 8i re@lec/ia @iloso@ic2, eBist2 o analogie de teme i.0itoare" Dar, di@eren/2
esen/ial2, K3n/ele-ciuneaL @iloso@ului -retinde s2 sta0ileasc2 ordinea cet2/ii, -e c3nd s-iritul sectelor este str2in de orice
-reocu-are -entru organi.area -olitic2"
" T(#IDIDE, II, PA PLAT)N, #egile, Ig, !RQ a"
1<" 3n paideia lacedemonian2, scrie T(#IDIDE, ;vSp>iov este o0/inut, la neoi, -rintr-o )anir;v; 1VrGoCVCai, o Popav Negerg
(ibid.7.
11" Asu-ra o-o.i/iei, 3n cadrul unei conce-/ii a virtu/ii -uternic contaminat2 de s-iritul militar, 3ntre ameleia, -e
de o -arte 8i melete, asociat2 cu epimeleia de cealalt2, c@" gEN)$)N, >conomicul, 3n s-ecial gII, R 8i urm"A gg, P 8i urm"
1M" #@" #6arles PI#ARD, 3ouvelles remar%ues sur l)apologue dit de +redicos, KRevue arc6eologiEueL, gLII, 1QP, --" 1<-
:1" (meleia este asociat2 cu malachia 3n T(#IDIDE, I, 1MM, :A 8i cu argia 3n PLAT)N, Iep., :M1 d"
1P" IA*?LI#D),, '.+., 1R:"
1:" *bid., RP"
1Q" *bid., 1R: 8i 1RQ"
1R" Mis/)virvoiQ naHaMoioiiQ tir) oXinaoi irpode=-ou9?cti irpiv ?Pvi9uepiv8uv 6epyuv rpHLB HM$#$?$' eirek?Civ 9 vers :<-
:1, ed" P" #" Van der Dorst, LeYde, 1PM"
1;" T3Gc *TJ# a-eriGc ei% H8viaB c@" PR)#L(,, *mn ctre Mu0e, R-;A *u.ele ne 3nva/2 cum s2 reg2sim urma, 6i8vo", su0 a-a
ad3nc2 a uit2rii,virep
Hi9r%v.
1!Q
op
1!" PL(TARD, !e educatione puerorum, M i-e"
1" ^a3 ra nev -11ia ?$'C, (KW*>K$''?$#C LpbHiysi, ra /6e BNgera ral/ isKsia% 1gucerai"
M<" D" DIEL,, c-" cit., vol"I, -" M<P, 1<"
M1" ID", i@caG", voi" I, -" M<P, 1!-M1 8i-" M<J:, 1R 8i urm"
MM" PL(TARD, !e educatione puerorum, Q dl"
MP" IA*?L", V" P", :M-:P"
M:" PL(TARD, op. )cit., -" c"
MQ" L)gGPtaWQ, o" Y>)#U' irpotiri=biv cit., voi" I, -" PRQ, Q 8i urm"
MR" #@" $ARNELL, Cults ofthe &reek states
M;" DARP)#RATE, ,"V"G#TTG#T5)( Ai0g, citinduii -e Di-eride 8i *enandru =--" 1!:-l!Q, Dindor@>9 FriCaiov (ice ev roit
fctXueio" IQ-uoWro"
M!" ATDENAI),, :;P 0" 9 MaUaMo% ;yyel;iH
M" D" DIEL,, op. cit., voi" I, -" PR:, :9 ope"cei?$ irpairideaatv. #@" IA*?L, '.+., R; 8i
P<" L" 'ERNET, #es origines de laphilosoph ment -u0lic au *arocL, nr" 1!P, 1:Q, -" !A c@"
P1" +haidon, R; e 8i !1 a"
PM" *bid., R; cA c@" 8i RQ c, ;< a, !1 e 8i c, KconcentrareL, -ro-riu-.is, 3l reg2sim la P)R$IR,T 1<9 dac2 te eBerse.i s2 revii 3n
tine 3nsu/i adun3ncC s-irituale risi-ite 8i @2r3mi/ate 3ntr-o mul/ime d unitatea ce a @ost -3n2 acum 3n de-lin2tatea @or/eT TeBtul
grec s-une9 ei Cueger'JJG# >)*Y )eavrr9v bivuRL obifioi?oc ?;v?$c T) biaaM>boiYev?$# 9ieKr7... #@"
PP" +haidros, M;Q aA c@" 8i ?eaithetos 1QP 0"
P:" PR)#L(,, *n +lat. Iemp., -" P:, ed"
PQ" #@" Darold j" *ILLER, 1lu8 of KTransactions and Proceedings o@ t6e American LgggVIII, 1Q;, --" 1<P-l1P"
PR" PR)#L(,, ibid., -" 1MMA c@" 8i-" Q19 re-re.int2 ciclul genera/iilor, riHv yev>oiv, iar pvcnv ?&*' evvKuv Fai ?$ p;2tov
M\X?$C ?`98iiv, ce cu@undate 3n uitare 3n miClocul realit2/ilor mereu
P;" ARI,T)TEL, 1i0ica, A, 1P, MMM ? 1; =IC -" M1;, 1< 8i urm"A c@" P" -*" ,#D(DL, op. ciH
P!" &orgias, :P a 8i urm"
P" *bid., :P e9 X8>?ce iroKK;v -M$'U' M$C*
:<" #@" :P a9 ctvair>iNNo$m MM
$'*C$?N ybcp ID" LAERTI),, VIII, Q:" K?ulletin de lJenseigne-Hsupra, -" RR"
1!R
??K$'?$'. D" DIEL,,
I, )B@ord, 1!R, -" QQ"
(iac,
I!P a" Acela8i eBerci/iu de =crisoare ctre Mar cella, la un loc toate mem0rele 9 -articule des-rinse din Cor sale =trad"
$estugiere>" a8v>v, avKKeyovaa otirb ?$' Por@ir, =ententiae, P:"
HV" ^roll"
l)ody in +lato)s ?imaeus CP6ilological AssociationL,
e@ste evident c2 8esul #ethe @luviul (it2rii,ir;oav ?'' @ac su@letele noastre s2 @ie imua0ile"
DIEL,, c-" cit., voi" I, -" MQ1"
:1" #@" (frodita-+eithoB asu-ra am0iguit2/ii lui +eitho 8i a ra-orturilor sale cu +istis, c@" *" (NTER,TEINER, *sofiti,
1:!A tradus 3n engle.2 su0 titlul ?lie sophists, )B@ord, 1Q:, -" 1<M 8i urm"A c@" 8i A" ,ETT1, #a memoria e ii canto.
=aggio di poetica arcaica greca, K,tudi italiani di $ilologia classicaL, n"s ggg, nr" M, 1Q!, --" 1M- 1;1A 8i mai ales eBtrem
de sugestivul articol al lui A" R),TA'NI, Un nuovo capitolo nella storia de la retorica e della sofistica, K,tudi italiani di
$ilologia classicaL, n" s" II, 1MM, --" 1:!-M<1"
:M" D" DIEL,, op. cit.B voi" I, -" P<, Q"
:P" *bid., voi" I, -" P1<, 8i urm"9 yviuv vionv 6epvM=.
::" *bid., voi" 1, -" P11, R9 1gg1 MctMo" i8iv MSproi peK>i Mpct?tovoiv ct?C?CUf. Du-2 #LE*EN,, =tromates, V, 1!,
o0iceiul celor r2i este, -entru Em-edocle, acela de a vrea M+S?>)*' rcbv aHtO280v .ia roi7 airior>lv. ( vrea s2 comand2m unei
@or/e ce ne domin2, a nu o@eri pistis celui ce de/ine adev2rul, acesta este, -entru su@letul -2c2tos" 3ntoarcerea iXu F2ro> din
&orgias.
:Q" *bid., voi" l, Cv P11, ;"
:R" *bid., voi" 1, -" P11, 1P9 or>y;oou. tpp1.vhc, FggoBocA E5#T#J"
:;" *bid., voi" I, -" PQP, 1 - M de con@runtat cu voi" I, -" P<, M"
:!" *bid., voi" I, -" PQP, P9 iA o);Lpap iMkstyovoi ir>piirKofievoio K+$'$*$.
:" *bid., voi" I, -" PQM, M<-M1"
Q<" *bid., voi" I, -" PQM, MM-MP9 bi)mvspoY icapeoov?$ei, 1gga ?> CroggJaBo rcTc2J )tMrr9o>cuc8v?bi yctp ocv",bi...
Q1" #@" Jane DARRI,)N, +rolegomena to the study of &reek religion, #am0ridge, 1<P, --" R1P-RMPA ed" a:-a, 1Q;A #6"
PI#ARD, #)eleusinisme el la disgrce des !anaides, KRevue de lJDistoire des ReligionsL, 1M, --" Q;-Q"
QM" #oinciden/2 remarcat2 deCa de PR)#L(," 3n comentariul s2u la ?unaios =P 0> atunci c3nd scrie9 Platon nume8te @luviul
#ethe ansam0lul naturii generatoare, 3n care s2l28luie8te uitarea, iar Em-edocle se re@er2 la e3m-ia (te.
QP" De notat c2 -eisaCul in@ernal descris la PL(TARD, 3n ?ermenele 9usti"iei divine, de T6es-esios la revenirea sa din Dades,
di@er2 de cel din Iepublica. #ethe nu a-are nici su0 @orm2 de @luviu nici de c3m-ie9 este o cavern2 ad3nc2, asem2n2toare cu
-e8terile lui DionYsos" Aceast2 cavern2 sim0oli.ea.2 lumea umed2 a gener2rii, dulcea/a 8i suava moliciune a -l2cerii" 3n @a/a
ei su@letul lui T6es-esios 38i -ierde -uterea, 3n tim- ce simte n2sc3ndu-se 3n el amintirea tru-ului 8i dorin/a gener2rii" A8adar
:edone este cea -re.ent2 3n 3ntunecoasa cavern2 #ethe. )r, 3n alt2 -arte, Plutar6 sus/ine c2 :edone a @ost aruncat2 -e -2m3nt
al2turi de (te (!e +ythiae oraculis. P;>"
Q:" #@" *" DETIENNE, #anotation mythi%ued)(letheia. KRev" Et" gr"L, voi" Lgg1II, 1R<, --" M;-PQ" Des-re #ethe,
(letheia, la Platon, c@"
1!;
PR)#L(,, *n +lat. Iemp. II, -" P:R, 1, ed" j" ^roll"
QQ" DE,I)D, ?heogonia, MM; 8i MP<"
QR" #@", de eBem-lu, PINDAR, $lim., VII, !M 8i urm"A totu8i, uneori, norul (it2rii a-are -e nesim/ite 8i 3i ascunde s-iritului
calea cea drea-t2"
Q;" Des-re ate 8i hamartema, c@" L" 'ERNET, Iecherches sur le developpement de la pensie 9uridi%ue et morale en
&rece, Paris, 11;, --" P1<-PP<"
Q!" D" DIEL,, op. cit., voi" I, -" PQ;, 1Q 8i urm"
Q" *bid., -" PQ!, R9 arvyeovai ]MS.'?>CB.
R<" *bid., -" PQ!, !9 veucei pouvon;ivoii iriovvo%.
R1" DE,I)D, ?heogonia, MMR 8i urm"
RM" *bid., ;;Q 8i urm"
RP" *bid., ;Q 8i urm"9 M>*?$#* vr9vruoY, 2#'2#*?''LW?$Y, ... Mouibv .e e MC9i.ct
R:" Iep., RM1 0"
RQ" PA(,ANIA,, VIII, 1;, R 8i 1!"
RR" #@" re-re.entarea mitic2 a Em-u.ei, monstru in@ernal9 ea are un -icior de aram2, iar cel2lalt are co-it2 de cal"
R;" PA(,ANIA,, VIII, 1, M-P"
R!" 3ntr-un lung -asaC din dialogul !e > apud!elphos, ins-irat direct din teBtele lui E-i6arm ce o-uneau -ermanen/a
divinit2/ii acelei ne3ncetate sc6im02ri e@ectuate 3n om =@r" 1 8i M>, PL(TARD relu3nd c6iar @ormul2rile din Iepublica, scrie,
des-re tim-9 K""JPeoiJ1ei^aiGiTC areyov ;oirep ayyeiov Lp2opocLB Mm yeveoeac,.6 Tim-ul se identi@ic2 3n 3ntregime cu
acelpithos g2urit al Danaidelor" - Plutar6 adaug2 c2 eBisten/a imua0il2 se nume8te A-oloA @luBul devenirii, Pluton" Primul este
3nso/it de *u.e 8i de Mnemosyne, al doilea de #ethe 8i =iope, T2cerea =PM 8i urm">"
R" DERA#LIT 3i re-ro8ea.2 3n/ele-ciunii lui Pitagora de a @i o lanpia, o iraKvi8;Neict =@r" 1M>" PR)#L(, =in Tim", P!
?> -une 3n -aralel anamnesis-ul vie/ilor anterioare al -itagoricienilor, -rin care su@letul 38i a@l2 des2v3r8irea (rtkoY7 cu laPpia
-reo/ilor egi-teni ce -2strau cu str28nicie, ca leac al uit2rii -roduse de tim-, amintirea 3ntregului trecut al -ro-riului -o-or ca
8i al altor -o-oare" Aceste c2ut2ri, adaug2 Produs, imit2 -ermanen/a -rinci-iilor imua0ile ale naturii 8i se asimilea.2 cu
ordinea 3ntregului" EBisten/a unei cunoa8teri com-lete, totale =reg2sirea amintirii fiecrui eveniment al .ilei, al
fiecrui lucru din care se com-un .ece sau dou2.eci de vie/i omene8ti> aminte8te, 3n ritualul religios, o0liga/ia de a nu
omite nimic.
)rgani.area s-a/iului
1!!
Destia-Dermes" Des-re eB-resia religioas2 a s-a/iului 8i mi8c2rii la
vec6ii greci
1
Pe soclul marii statui a lui 7eus, de la )lim-ia, $idias 3i re-re.entase -e cei Dois-re.ece 7ei" 3ntre
,oare (:elios7 8i Luna (=elene7 cele dou2s-re.ece divinit2/i, gru-ate dou2 c3te dou2, se ordonau 3n
8ase -erec6i9 (n .eu - o .ei/2" 3n centrul @ri.ei erau -lasate, 3n -lus, cele dou2 divinit2/i =@eminin2 8i
masculin2> ce -atronea.2 c2s2toriile9 A@rodita 8i Eros
M
" 3n aceast2 serie de o-t cu-luri divine, este unul
care -une -ro0leme9 Dermes-Destia" Pentru ce s2 @ie al2turatec Nimic din genealogia lor, nici din
legenda lor nu Custi@ic2 aceast2 asociere" Ele nu s3nt so/ 8i so/ie =ca 7eus-Dera, Poseidon-Am@itrita,
De@aistos-#6aris>" nici @rate 8i sor2 =ca A-olo-Artemis, Delios-,elene>, nici mam2 8i @iu =ca A@rodita-
Eros>, nici -rotectoare 8i -roteCat =ca A6ena-Deracles>" #e leg2tur2 era deci, 3n s-iritul lui $idias, 3ntre
un .eu 8i o .ei/2 ce -ar s2 @ie str2ini unul de altulc Nu -oate @i emis2 i-ote.a unei @ante.ii -ersonale a
scul-torului" #3nd reali.ea.2 o e-oc2 sacr2, artistul antic tre0uie s2 se con@orme.e anumitor modele9
ini/iativa sa se eBercit2 3n cadrul sc6emelor im-use de tradi/ie" Destia - nume -ro-riu de .ei/2, dar 8i
su0stantiv comun desemn3nd c2minul -era mai -u/in susce-ti0il2 dec3t ceilal/i .ei -entru o
re-re.entare antro-omor@2" Rareori o vedem 3n@2/i8at2" Atunci c3nd este, cel mai adesea @ace cu-lu cu
Dermes, a8a cum o scul-tase $idias
P
" Asocierea Dermes-Destia ca-2t2 deci, de regul2, 3n arta -lastic2
11
o semni@ica/ie -ur religioas2" Ea tre0uie s2 eB-rime o structur2 de@init2 a -anteonului grec"
Rar re-re.entat2, Destia e 8i mai rar -re.ent2 3n nara/iunile mitice9 o indica/ie asu-ra na8terii sale 3n
Desiod 8i Pindar, o alu.ie la statutul s2u de @ecioar2 3n *mnul ctre (frodita. Nu am 8tiut -ractic nimic
des-re ea care s2 ne eB-lice ra-orturile sale cu Dermes, dac2 nu ne-ar @i -arvenit cele c3teva versuri
dintr-un *mn homeric ctre :estia. TeBtul asocia.2 3n modul cel mai str3ns cele dou2 divinit2/i" El
de0utea.2 -rin 8ase versuri de invocare c2tre DestiaA a-oi urmea.2L, @2r2 leg2tur2, 8ase versuri de
invocare c2tre Dermes, c2ruia i se cere -rotec/ia Kal2turi de .ei/a venerat2 ce-i lste scum-2 (LpiktH7
u
.
Imnul se 3nc6eie -rin dou2 versuri adresate deo-otriv2 .ei/ei 8i .eului" 3n dou2 r3nduri -oetul insist2
asu-ra sentimentelor de -rietenie -e care Dermes 8i Destia le nutresc unul -entru cel2lalt" Aceast2
reci-roc2philia eB-lic2 de ce $idias i-a a8e.at, al2turi de celelalte -erec6i, su0 -atronaCul A@roditei 8i
al lui Eros" Totu8i, aceast2 a@ec/iune reci-roc2 nu se 0a.ea.2 -e leg2turi de s3nge, -e c2s2torie sau -e
de-enden/e -ersonale" Ea cores-unde unei a@init2/i @unc/ionale, cele dou2 divinit2/i @iind -re.ente 3n
acelea8i locuri, 8i des@18u-r3nd al2turi activit2/i com-lementare" Nici rude, nici so/i, nici iu0i/i, nici
vasali - s-ar -utea s-une des-re Dermes 8i Destia c2 s3nt KveciniL" Ei au 8i unul 8i cel2lalt leg2tur2 cu
-2m3ntul, cu 6a0itatul unei umanit2/i sedentare" KAm3ndoi, eB-lic2 *mnul, locui/i 3n @rumoasele
a8e.2ri ale oamenilor ce tr2iesc -e su-ra@a/a -2m3ntului (em8Ybvioi7, cu sentimente de -rietenie
3m-2rt28it2
:
"L
E de la sine 3n/eles c2 Destia 38i are sediul 3n cas29 3n miClocul megaron-ului dre-tung6iular, vatra
micenian2 de @orm2 rotund2, marc6ea.2 centrul locuin/ei omene8ti" Destiei, s-une *mnul ctre
(frodita, K7eus i-a 62r2.it, 3n loc de nunt2, s2 trone.e 3n centrul casei =CieaEo orCGc]CL
Q
" Dar Destia nu
constituie doar centrul s-a/iului casnic" $iBat2 3n -2m3nt, vatra circular2 este ca un 0uric ce
3nr2d2cinea.2 casa 3n glie" Ea este sim0olul 8i c6e.28ia @iBit2/ii, a imua0ilit2/ii, a -ermanen/ei" 3n
+haidros,
1M
Platon evoc2 -rocesiunea cosmic2 a celor Dois-re.ece 7ei
R
" 7ece divinit2/i c2l2toresc 3n urma lui 7eus
care le c2l2u.e8te -rin imensitatea cerului" ,ingur2 Destia r2m3ne acas2 imo0il2, @2r2 a-8i -2r2si
niciodat2 locul" Punct @iB, centru -ornind de la care se organi.ea.2 8i se orientea.2 s-a/iul uman,
Destia se va -utea identi@ica, -entru -oe/i 8i @iloso@i, cu -2m3ntul, imo0il 3n miClocul cosmosului"
K3n/ele-/ii, scrie Euri-ide, o numesc -e *ama-'lie Destia -entru c2 ea st2 nemi8cat2 3n centrul
EteruluiL
;
"
Dermes, la r3ndul s2u, dar 3n alt mod, este legat de 6a0itatul oamenilor 8i 3n general de 3ntinderea
terestr2" ,-re deose0ire de .eii 3nde-2rta/i, ce vie/uiesc 3ntr-o alt2 lume, Dermes este un .eu a-ro-iat
care 03ntuie lumea noastr2" Tr2ind 3n miClocul muritorilor, @amiliari.at cu ei, el inserea.2 -re.en/a
divin2 3n mie.ul lumii omene8ti" KDermes, 3i s-une 7eus 3n *liada, dintre to/i .eii /ie 3/i -lace s2-i /ii
tov2r28ie (tiaipioacii7 unui muritorL
!
" Iar Aristo@an 3l salut2, dintre to/i .eii, ca -e cel mai 0un K-rieten
al oamenilorL

" Dar dac2 el se mani@est2 3n acest mod -e -2m3nt, dac2 el locuie8te, al2turi de Destia, 3n
casele muritorilor, Dermes o @ace ca un mesager =Dermes ;yycKc8B, c6iar su0 acest nume este invocat
3n *mnul ctre :estia7, ca un c2l2tor venit de de-arte 8i care se -reg2te8te deCa de -lecare" Nimic nu
este la el @iBat, sta0il, -ermanent, circumscris sau 3nc6is" EI re-re.int2, 3n s-a/iul 8i lumea uman2,
mi8carea, trecerea, sc6im0area de stare, tran.i/iile, contactele 3ntre elemente str2ine" 3n cas2, locul
s2u este la u82, -roteC3nd -ragul, res-ing3ndu-i -e 6o/i -entru c2 el 3nsu8i este Do/ul =Dermes Hrfiarip,
T3l6arul, irvKr9doMog, (8arnicul, ''M?$CB birainO?r9p, P3ndarul nocturn>
1<
, cel -entru care nu eBist2 nici
lac2t, nici 3m-reCmuire, nici grani/29 el este #el ce trece -rin 7iduri 8i -e care *mnul ctre :ermes ni-l
arat2 Kalunec3nd -rin 3nc6i.2toarea u8ii asemeni adierii de toamn2, ca o cea/2L L" Pre.ent la -or/ile
caselor, =Dermes,irvKc;og, dvpalog, $?poLpo;o%7,Yl 38i are locul 8i la intrarea ora8elor, la grani/ele
statelor, la r2s-3ntii =Dermes ?piMeLpaKo%,?e?paMeLpaHo%7
n
, de-a lungul c2r2rilor, ar2t3nd
1P
drumul =Dermes $.#$Y, hodio%7, -e morminte, desc6id c2tre lumea in@ernal2 =Dermes 8$ouio%,
locurile unde oamenii, -2r2sindu-8i locuin/a, 9 3n contact -entru sc6im0 =@ie c2 e vor0a de disc ca 3n
agora, sau -entru o 3ntrecere, ca -e stadi -re.ent =Dermes ;yopaio%, Dermes ;y;viot martor la
3n/elegeri, la armisti/ii, la de-uneri = -artide o-use" El serve8te ca 6erald, ca mesagt 3n str2in2tate
=Dermes ;yyeKo%, biSM?opo%, r2t2citor, st2-3n al drumurilor, -e uscat 8i c c2l2u.e8te -e c2l2tori 3n
aceast2 via/2A el 3ndrui cealalt2 su@letele c2tre Dades, iar uneori le =Dermes irofiiraiog,
m?ai(Ect?ri%, Hpv8oir2nin dansul Daritelor, 3n8iruie anotim-urile, @aciliteA veg6e la somn, de la somn
la veg6e, de la vie la o lume la alta" El este leg2tura, mediatorul .ei, 3ntre cei de Cos 8i cei de sus9 coeli
terrae%i
< inscri-/ie de -e un 0ust al s2u din vila Alto
1 se adresea.2 3n ace8ti termeni9 KPuternic 6 celor de sus 8i al celor de Cos, ascult2-m2, De -oart2-mi
mesaCul9 @ie ca .eii su0-2m3nteni s2 la glasul meuL
l:
" Pre.ent 3n miClocul oameniloi acela8i tim-
insesi.a0il 8i u0icuu" 3ntotdeaun a-are, o @ace -entru a dis-2rea imediat, conversa/ie se 3ntreru-e
dintr-o dat2 8i se a8terr s-une9 KTrece DermesL
1Q
" El -oart2 coi@ul lui 1 invi.i0il, sandalele 3nari-ate, ce
scurtea.2 distai magic ce -resc6im02 tot ce atinge" El re-re.ii nu -oate @i -rev2.ut, nici re/inut,
3nt3m-lar g6inionul, 3nt3lnirea nea8te-tat2A -omana se ni TO '
Din aceast2 multitudine de e-itete, din varie -ersonaCul lui Dermes a-are deose0it de c considerat at3t
de derutant, 3ne3t s-a cre.ut ci eBistat mai mul/i Derme8i di@eri/i care ar @i @u.
1:
este u8i ce se %7. 3n toate dun2 8i intr2 sau comer/>, Dermes este El asist2 ca ur2m3nt 3ntre Aa am0asador
vmo%7. Veu i uscatA el 3i 3ns2 3n lumea ace de acolo El conduce trecerea de la a moarte, de re oameni 8i
teator, s-une
P
" Iar Electr a d (icripv"7 al s in@ernal, 8i Clece urec6ea ermes este 3n colo unde el unei c3nd
o cerea, grecul es care-l @ace s, 8i caduceul 8i tot ceea ce norocul sau 8te 3n greac2
a atri0utelor, >leB" A @ost a origine, au it 3ntre ei mai
t3r.iu
R
" #u toate acestea, diversele tr2s2turi ce alc2tuiesc @i.ion>mia .eului -ar a se ordona mai 0ine
atunci c3nd este -rivit -rin ra-orturile sale cu Destia" Dac2 ei constituie o -erecle, 3n con8tiin/a
religioas2 a vec6ilor greci, este -entru c2 cele Fou2 divinit2/i se situea.2 -e acela8i -lan, -entru c2
ac/iunea lor se a-lic2 la acela8i domeniu al realului, iar ele 38i asum, @unc/ii com-lementare" )r, 3n
leg2tur2 cu Destia, nu 3nca-S nici o 3ndoial29 semni@ica/ia sa este trans-arent2, rolul s2u este -recis
de@init" Deoarece menirea sa este de a trona, ve8nic imo0il2, 3n centrul s-a/iului casnic, Destia im-lic2,
solida- 8i contrast3nd cu ea, -e .eul iute ce domne8te -este 3ntind Arile nes@3r8ite ale c2l2torilor" Destiei
3i revine s-a/iul interior, 3nc6is, @iB, gru-ul uman restr3ns" Lui Dermes 3i revine eBteriorul, desc6iderea,
mo0ilitatea, contactul cu ceilal/i" ,e -oate s-une c2 -erec6ea Dermes-Destia eB-rim2, 3n -olaritatea sa,
tensiunea eBistent2 3n re-re.entarea ar6aic2 a s-a/iului" ,-a/iul necesit2 un centru, un -unct @iB, cu
valoare -rivilegiat2, -ornind de la care se -ot orienta 8i de@ini direc/ii total di@erite calitativ" Dar s-a/iul
se -re.int2 3n acela8i tim- ca loc al
agen/i s-a/iu
as-ect este s Kmo0 -uteri
ii, ceea ce im-lic2 o -osi0ilitate de tran.i/ie 8i de trecere Fricare -unct c2tre un altul"
Aigur c2 traduc3nd ast@el 3n termeni conce-tuali ra-orturile Dermes 8i Destia, noi le @alsi@ic2m" Vec6ii
greci, care u aceste divinit2/i, n-au v2.ut niciodat2 3n ele sim0oluri i/iului 8i ale mi8c2rii" Logica ce
-atronea.2 organi.area mnteon nu o-erea.2 cu categoriile noastre" '3ndirea as2 se su-une unor reguli
de clasi@icare -ro-rii" Ea
com-ar3nd 8i o-un3nd @orme de ac/iune" In acest sistem, 8i mi8carea nu s3nt 3nc2 individuali.ate ca
no/iuni
a0stra 9te" Ele r2m3n im-licite -entru c2 @ac cor- comun cu alte
, mai concrete 8i mai dinamice, ale realului" Dac2 Destia
isce-ti0il2 de a KcentraL s-a/iul, dac2 Dermes 3l -oate
.aL, aceasta se datorea.2 @a-tului c2 ei -atronea.2, ca
livine, un ansam0lu de activit2/i ce -rivesc desigur
1Q
amenaCarea solului 8i organi.area su-ra@e/elor 8i care, 3n calitate de -raBis, au constituit cadrul 3n care
s-a ela0orat, 3n 'recia ar6aic2, eB-erien/a s-a/ialit2/ii" Dar aceste elemente de-28esc cu mult domeniul
-e care 3l numim a.i al s-a/iului 8i mi8c2rii"
Ra-orturile dintre Destia greac2 8i Vesta roman2 au constituit o0iectul multor controverse
1;
" ,e 8tie c2
nu eBist2 nimic com-ara0il 3n 'recia, ca -ersonaC 8i ca @unc/ie, cu Vestalele" Este greu de cre.ut 3ns2
c2, la origini, 3ntre/inerea vetrei miceniene, 3n s-ecial a vetrei regale, nu revenea unei -reotese 8i c2
acest o@iciu nu era 3nde-linit de @ecioara casei, 3naintea c2s2toriei sale
1!
" Louis DeroY a sus/inut ca
termenul irapdevo%, @ecioar2, este o denumire @unc/ional2 indic3nd-o -e aceea care se ocu-2 de @oc
1
"
)ricum ar @i, dac2 @ocul ca atare =@ie c2 e @ocul sacri@iciului, al @ier2riei sau 0uc2t2riei> este ra-ortat la
De@aistos, .eu masculin, altarul rotund al vetrei casnice este dim-otriv2 asimilat unei divinit2/i
@eminine, unei divinit2/i @ecioare" EB-lica/ia o0i8nuit2, -rin -uritatea @ocului, nu este satis@2c2toare" Pe
de o -arte, Destia nu re-re.int2 @ocul, ci altarul c2minuluiA iar -e de alta, De@aistos, ce 3ncarnea.2
tocmai aceast2 -utere a @ocului, este tot ce -oate @i mai -u/in K-urL
M<
" E mai 0ine deci s2 ne re@erim,
-entru a inter-reta aceste date, le teBtul *mnului homeric ctre (frodita, cu acel scurt -asaC -rivitor la
Destia 8i care este destul de eB-licit
M1
" *mnul sl2ve8te su-rema/ia A@roditei9 nimic nu-i re.ist2, nici
animalele, nici oamenii, nici .eii" 7ei/a nu are ca a-anaC domina/ia violent2, constr3ngerea @i.ic2
-ro-rii divinit2/ilor r2.0oinice" Armele sale, mult mai e@icace, s3nt cele ale 0l3nde/ei 8i seduc/iei" Nici
o @2-tur2, 3n cer, -e -2m3nt sau 3n mare nu se -oate sustrage -uterii magice a @or/elor -e care ea le
mo0ili.ea.29 nei@to, -ersuasiunea, )(ir;?rO, seduc/ia 3n8el2toare, eiKo?ricB, la/ul iu0irii" Nu eBist2 3n
tot universul dec3t trei .ei/e ca-a0ile s2 ru-2 aceste vr2Ci9 At6ena, Artemis, Destia" Neclintite 3n
6ot2r3rea lor de a r2m3ne @ecioare, ele o-un #Yt6ereei o inim2 at3t de @erm2, o voin/2 at3t de #onstant2,
3nc3t
1R
nici vicleniile lui Ilei@to, nici seduc/iile lui (-P;riO nu reu8esc s2 le sc6im0e sentimentul 8i atitudinea"
Aceast2 voin/2 a -ermanen/ei, acest re@u. 3nd3rCit 3n @a/a sc6im02rii s3nt su0liniate cu -rec2dere 3n *mn
c3nd este vor0a de Destia" #urtat2 de Poseidon 8i de A-olo, care o doresc deo-otriv2, Destia 3i
res-inge cu 6ot2r3re (arepe;g7, 8i -entru a da re@u.ului s2u un as-ect irevoca0il, ea se consacr2 -e
ve8nicie virginit2/ii rostind *arele Jur2m3nt al .eilor, Kce nu se -oate des@aceL" #2 eBist2 o leg2tur2
3ntre @unc/ia Destiei, ca .ei/2 a c2minului, 8i @iBarea sa de@initiv2 3ntr-un statut virginal, nu 3nca-e
3ndoial2" TeBtul -reci.ea.2 c2 7eus 3i 62r2.e8te dre-tul de a se instala 3n centrul casei drept
compensa"ie -entru nunta la care a renun/at -entru totdeauna (burii ySnoio7. (niunea conCugal2 ar @i
re-re.entat 3ntr-adev2r, -entru Destia, negarea valorilor -ersoni@icate de -re.en/a sa 3n miClocul casei
=casa, $*M$Y, desemn3nd totodat2 6a0itatul 8i gru-ul uman ce locuie8te 3n el>9 @iBitatea, -ermanen/a,
claustrarea" Nu im-lic2 oare c2s2toria -entru t3n2ra @at2, o du0l2 trans@ormare9 a -ersoanei sale 8i a
statutului s2u socialc Ea constituie, -e de o -arte, o ini/iere -rin care @ata accede la o stare nou2, la o
lume de realit2/i umane 8i religioase di@erite
MM
" Pe de alt2 -arte, o smulge din s-a/iul casnic de care era
ata8at2A @iB3nd-o 3n c2minul so/ului, o integrea.2 unei alte case
MP
" 'enerali.3nd, unirea dintre seBe este
un sc6im0 comercial 8i c6iar, dintre toate sc6im0urile, cel care -une 3n contact naturile cele mai o-use9
cea masculin2 8i cea @eminin2" 3n aceast2 -rivin/2, tre0uie su0liniat unul din as-ectele esen/iale ale a8a-
numitei Charis grece8ti" Putere divin2 ce se mani@est2 3n toate @ormele de o@ert2 8i sc6im0 =circuitul
dona/iilor generoase, al darurilor gratuite, /es3nd, 3ntre gru-urile umane, 3ntre oameni 8i .ei, 3ntre
oameni 8i natur2, 3n ciuda tuturor 3ngr2dirilor, o re/ea de o0liga/ii reci-roce
M:
>" Charis semni@ic2, 3ntr-
una din acce-/iile cele mai vec6i ale termenului, autod2ruirea @emeii c2tre 02r0at
MQ
" Nu e deci de
mirare c2 Dermes asociat cu Daritele =Dermes Ba-t,orCYc> Coac2 un rol 8i 3n unirea dintre seBe,
a-2r3nd, al2turi de A@rodita, ca adev2ratul st2-3n al lui
1;
al acelei Persuasiuni susce-ti0ile de a Jelind 6ot1r3rile cele mai @erme, de a sc6im0a -2rerile cele mai
Csigure
MR
"
Dar anali.a -oate @i 3m-ins2 8i mai de-arte" ,-a/iul casnic, s-a/iu 3nc6is, -rev2.ut cu un aco-eri8
=-roteCat> are, -entru grecul antic, o conota/ie @eminin2" ,-a/iul de a@ar2, 3n aer li0er, are o conota/ie
masculin2" $emeia este 3n m0diul ei acas2" Acolo este locul eiA 3n -rinci-iu, ea nu tre0uie 82 ias2 din
ea
M;
" ?2r0atul re-re.int2, dim-otriv2, 3n oikos, elementul centri@ug9 el tre0uie s2 -2r2seasc2 s-a/iul
sigur al c2minului s-re a 3n@runta o0oselile, -ericolele, ne-rev2.utul eBterioruluiT s2 sta0ileasc2
contactele 3n a@ar2, s2 intre 3n rela/ii cu str2inii" $ie c2 e vor0a de munc2, de r2.0oi, de nego/, de
ra-orturi -rietene8ti, de via/a -u0lic2, @ie c2 se a@l2 la c3m-, 3n agora, -e maiie sau -e drum, activit2/ile
02r0atului s3nt orientate c2tre eBterior" geno@on nu @ace dec3t s2 eB-rime sentimentul comun c3nd,
du-2 ce a o-us s-ecia uman2 animalelor =-rimii av3nd nevoie de un aco-eri8 -rotector, iar celelalte
tr2ind 3n aer li0er, ev viatdpcF, adaug2 c2 divinitatea a con@erit 02r0atului 8i @emeii naturi contrare" #u
tru- 8i su@let, 02r0atul este @2cut -entru epya vPSidpla, ?$# eaco epya, activit2/ile 3n aer li0er,
ocu-a/iile de a@ar2, iar @emeia -entru r; 6evbov, cele din2untru" A8adar, esteI Kmai -otrivit -entru
@emeie s2 r2m3n2 acas2 dec3t s2 ias2 a@ar2N 8i mai ru8inos -entru 02r0at s2 stea 3n2untru dec3t s2 ai02
ocu-a/ii 3n eBteriorL
M!
"
EBist2 totu8i un ca. 3n care aceast2 orientaiCe, a 02r0atului c2tre eBterior 8i a @emeii c2tre interior, este
inversat29 3n cadrul c2s2toriei, contrar tuturor celorlalte activit2/i sociale, @emeia constituie elementul
mo0il a c2rui circula/ie @ae@e leg2tura 3ntre gru-uri @amiliale di@eriteA 02r0atul r2m3n3nd, dim-otriv2,
@iBat la -ro-riul c2min" Am0iguitatea statutului @eminin const2 deci
3n aceea c2 @ata casei - mai legat2 dec3t 02r0atul
@eminin2, de s-a/iul casnic - nu se -oate des2v3r8i ca @emeie
-rin c2s2torie @2r2 a renun/a la c2minul -e care
-rin natura sa
3l are 3n griC2"
#ontradic/ia este re.olvat2, -e -lanul re-re.ent2rii religioase, -rin imaginea unei divinit2/i ce
sim0oli.ea.2, 3n natura
1!
@eminin2, as-ectele -ermanen/ei r2m3n3nd totodat2 str2in2, -rin statutul s2u @eciorelnic, as-ectului
mo0ilit2/ii" Aceast2 K-ermanen/2L a Destiei nu este numai de ordin -ur s-a/ial" A8a cum ea con@er2
casei centrul care o @iBea.2 3n s-a/iu, Destia asigur2 gru-ului @amilial -erenitatea sa 3n tim-" Prin
Destia se -er-etuea.2 descenden/a @amilial2 8i se men/ine asem2n2toare sie8i, ca 8i cum, la @iecare
nou2 genera/ie, co-iii legitimi ai casei se n28teau direct Kdin vatraL -2rinteasc2" La .ei/a c2minului,
@unc/ia @ecundit2/ii, disociat2 de rela/iile seBuale -care -resu-un, 3ntr-un sistem eBogamic, rela/ii 3ntre
@amilii di@erite - se -oate -re.enta ca o -relungire in@init2, -rin @iic2, a descenden/ei -aterne, @2r2 a @i
necesar2 -entru -rocrea/ie, de o @emeie Kstr2in2L"
Acest vis al unei eredit2/i -ur -aterne nu a 3ncetat niciodat2 s2 03ntuie imagina/ia greac2" El este
eB-rimat 3n mod desc6is 3n tragedie -rin gura lui A-olo ce -roclam2 3n >umenidele, c2 3n vinele @iului
nu -oate curge s3ngele mamei -entru c2 Knu mama este aceea care na8te @2-tura numit2 co-ilul s2u """
cel care na8te este 02r0atul ce @ecundea.2A mama, ca o str2in2 -e un str2in ("evo< "evrO7, -2strea.2 doar
t3n2rul vl2starL
A-
. Acela8i vis este deg6i.at 3n teorie 8tiin/i@ic2 la medici 8i @iloso@i atunci c3nd sus/in,
a8a cum o @ace Aristotel, c2 3n actul -rocrea/iei la animale @emela nu secret2 lic6id seminal, c2 rolul
s2u este doar -asiv, @unc/ia activ2 8i motrice a-ar/in3nd eBclusiv masculului
P<
" Tot acest vis trans-are 8i
din miturile regalit2/ii care identi@ic2 -e noul n2scut cu un t2ciune din vatra -atern2" Povestea lui
*eleagru, cea a lui Demo@on
P1
, tre0uie con@runtate cu legendele italice - @oarte -ro0a0il grece8ti la
origine -, care-l @ac -e @iul regelui s2 se nasc2 dintr-un t2ciune sau o sc3nteie s2rit2 3n -oala tinerei
@ecioare care are griC2 de vatr2
PM
" Denumirea ritual2 de Copil al 'etrei =ce indic2 3n e-oca istoric2 -e
re-re.entantul cet2/ii -e l3ng2 divinit2/ile de la Eleusis> are semni@ica/ia 8i menirea -e care le-a
recunoscut Louis 'ernet, atunci c3nd a su0liniat tocmai acea leg2tur2 str3ns2 ce une8te 3n 'recia antic2
imaginea Vetrei cu aceea a #o-ilului9 acel Ilrnc aLp) koria%
1
3nseamn2, 3n sens literal, co-ilul Kie8it din vatr2L
PP
" Vom vedea c2 tre0uie s2 3n/elegem, 3n acest
conteBt, ritualul (mfidromiilor 3n care, la 8a-te .ile de la na8tere, noul n2scut este legat de vatra tat2lui
s2u"
Destia traduce deci, 3m-ing3nd-o -3n2 la eBtrem, acea tendin/2 a oikos-uhn de a se i.ola, de a se
3nc6ide, ca 8i cum idealul, -entru @amilie, ar @i o -er@ec2 autosu@icien/29 autar6ie com-let2 -e -lan
economic
P:
, endogamie strict2 -e -lanul c2s2toriei" Acest ideal nu cores-unde realit2/ii grece8ti" El
este 3ns2 -re.ent 3n institu/iile @amiliale 8i 3n re-re.ent2rile ce le asigur2 @unc/ionarea, ca unul din -olii
3n Curul c2rora se orientea.2 3n via/a casnic2 3n 'recia antic2" f
(n eBem-lu, o@erit de >lectra lui ,o@ocle, -ermite m2surarea am-lorii 8i limitelor acestei tendin/e de
introversiune 3n oikos. Este vor0a de visul ce de.v2luie #litemnestrei a-ro-iata 3ntoarcere a lui )reste,
@iul -e care a 3ncercat s2-l @ac2 s2 dis-ar2, du-2 uciderea so/ului s2u Agamemnon, asasinat cu aCutorul
amantului ei Egist" )dat2 regele ucis, Egist 3m-arte de acum 3nainte cu regina un tron la care are acces
-rin c2s2torie, -rin so/ia sa
PQ
" El a -rimit de la aceasta sce-trul str2mo8esc al lui AgamemnonA iar
li0a/iunile -e care noul rege le consacr2 Destiei, 3n sala -alatului, se adresea.2 de @a-t unui c2min
str2in
PR
" Egist se a@l2 deci @a/2 de c2minul regal din *icene 3n situa/ia o0i8nuit2 a unei @emei 3n oikos-
ul so/ului s2u" Acestei invers2ri a statutului social al so/ilor 3i cores-unde, 3n tragedie, o inversare
-aralel2 a rela/iilor 8i naturii lor -si6ologice" 3n cu-lul Egist-#litemnestra, #litemnestra este 02r0atul,
iar Egist este @emeia
P;
" To/i tragicii greci s3nt unanimi 3n a-l descrie -e Egist ca -e un e@eminat, un la8,
volu-tuos, un muieratic, -arvenind -rin @emei, 8i care nu cunoa8te, 3n materie de arme 8i 02t2lii, dec3t
-e cele ale A@roditei
P!
" #litemnestra dim-otriv2 -retinde s2-8i asume virtu/ile 8i riscurile unei naturi -e
de-lin virile
P
" Re@leBiv2, autoritar2 8i 3ndr2.nea/2, @2cut2 -entru a comanda, ea res-inge cu dis-re/
toate sl20iciunile seBului s2uA ea nu devine @emeie, du-2 cum ni se sugerea.2 3n mod evident, dec3t
200
3n -at" 3n 6ot2r3rea sa de a-l ucide -e Agamemnon, re-ro8urile -e care ea le-a -utut invoca 3n mod
legitim 3m-otriva so/ului s2u, au at3rnat mai -u/in dec3t re@u.ul domina/iei masculine, 8i voin/a sa de a
lua locul 02r0atului 3n cas2
:<
" Iat2 3ns2 visul -e care l-a avut regina9 KEa l-a v2.ut -e Agamemnon
suind din nou la lumin2 8i venind iar28i c2tre ea9 el a luat 8i a 3n@i-t 3n vatr2 sce-trul -e care-l -urta
odinioar2 8i -e care 3l /ine acum EgistA din acest sce-tru r2s2ri o ramur2 v3nCoas2 ce aco-eri cu um0ra
ei 3ntregul /inut al *iceneiL
:1
"
,im0olismul seBual =Agamemnon ce -lantea.2 3n tru-ul Destiei t3n2rul vl2star ce va germina> nu este
aici se-ara0il de sim0olismul social" Acel oMFrpov este o imagine mo0il2 a suveranit2/ii" 7eus l-a
transmis, -rin Dermes, Atri.ilor" Regele 3l 3ncredin/ea.2 6eraldului s2u, am0asadorilor s2i" Atunci c3nd
are loc adunarea ?2tr3nilor, el circul2 din m3n2 3n m3n2, con@erindu-i @iec2rui orator, -e r3nd,
autoritatea 8i res-ectul de care are nevoie -entru a vor0i" Acest 6ar regal al sce-trului nu s-ar -utea
men/ine intact -rin delega/ii 8i transmiteri dac2, 3n acela8i tim-, el n-ar @igura ad3nc 3nr2d2cinat 3n
vatra @amilial2" #aduceului (pat(E.oLB, M47pH7Mbiov7, -e care Dermes 3l /ine sau 3l agit2 3i cores-unde
0ag6eta -e care re-re.ent2rile o -un 3n m3na Destiei, ca atri0ut ritual 8i care este aMr9C?pou 3n sens
-ro-riu
:M
" Dar Egist nu a -rimit sce-trul 2cLp) )>anagB acesta i-a @ost transmis -rintr-o @emeie, ea
3ns28i str2in2 de c2minul Atri.ilor, 8i mai mult 3nc2, asemeni unei @emei9 3n 8i -rin -atul conCugal"
3n@ig3ndu-l din nou 3n vatr2, Agamemnon smulge sce-trul u.ur-atorilorA el 3l red2 descenden/ei sale,
singura cu adev2rat 3nr2d2cinat2 3n -2m3ntul micenian" Asem2n2tor cu t2ciunele din legendele italice,
sce-trul 3n@i-t 3n vatr2 sim0oli.ea.2 co-ilul regal, urma8ul, s2m3n/a, avipi8a, de-us2 c3ndva de
Agamemnon 3n -3ntecul #litemnestrei 8i care a rodit
:P
" Acesta e )reste, @iul care a crescut, ur3t 8i
temut de mama sa -entru c2 3n el, tat2l 38i a@l2 continuatorul 8i r2.0un2torul" Visul sim0oli.ea.2 c3t se
-oate de clar, c2 dincolo de -ersoana #litemnestrei, Agamemnon l-a n2scut -e )reste -rin vatra
@amilial2, care leag2
M<1
str3ns casa regal2 de -2m3ntul *icenei" A8a cui/i ea ar @i tre0uit, ca so/ie, s2 cede.e 3ntotdeauna 3n @a/a
so/ului
::
N #litemnestra ar @i tre0uit, 3n calitate de mam2, s2 cede.e Des/iei, limit3ndu-se s2 ai02 griC2,
ca o str2in2, de vl2starul -e icare so/ul i l-a 3ncredin/at" Dim-otriv2, 3n a@irmarea voin/ei s@tle virile,
regina are tendin/a s2 se su0stituie 02r0atului -e toate -lanurile" Ea 38i revendic2 rolul activ 3n
guvernarea statului, 3n c2s2torie, 3n -rocrea/ie, 3n sta0ilirea descenden/ei, a8a cum ea 8i-l asum2, cu
sa0ia 3n m3n2, 3n eBecutarea unei crime din tare lui Egist 3i revine -artea @eminin29 instigarea,
com-licitatea 8i viclenia
:Q
" #litemnestra s-a suit -e tron 3n locul lui Agamemnon
:R
A ea a luat 3n m3n2
sce-trul 8i -utereaA ea l-a adus 3n c2minul Atri.ilor, -e care 3l consider2 de-acum al s2u
:;
, -e amantul
:!
din care a decis s2-8i @ac2 un so/A a@irm2 c2, 3n -rocrea/ie, rolul @emeii e mai im-ortJant dec3t al
02r0atului
:
A reneag2 co-iii -e care i-a avut cu Agamemnon 8i care s3nt lega/i de descenden/a -atern2"
#3t des-re cei -e care i-a avut de la Egist - acest biMovp;%
/[
, acest K02r0at de interiorL care a -re@erat
s2 r2m3n2 cu @emeile acas2 dec3t s2 -lece cu 02r0a/ii la r2.0oi -, #litemnestra 3i vrea, 3i -osed2 at3t de
a-rig, 3nc3t ace8tia -rimesc numele mamei lor 3n loc de cel al tat2lui" ,2 o ascult2m -e Electra lui
Euri-ide denun/3nd 3n @a/a cadavrului lui Egist c2s2toria Kinversat2L a uciga8ilor lui Agamemnon9
KTo/i Argienii 3i d2deau 02r0atului numele @emeii, 8i nu @emeii numele so/ului" Este 3ns2 o ru8ine ca
@emeia s2 @ie st2-3na casei, 8i nu 02r0atul" *i-e sil2 de ace8ti co-ii cunoscu/i 3n cetate, nu du-2 tat2l
lor, ci du-2 mam2
Q1
L"
Prin gura Electrei, gr2ie8te Destia" $iica lui Agamemnon sim0oli.ea.2 c2minul @amilial de unde a @ost
3nde-2rtat2, ca 8i @ratele ei, 8i -e care vrea s2-l re@ac2 gonind-o -e intrusa care s-a instalat 3n el" Dar 3n
ra-orturile sale cu )reste, Electra nu este numai sora at3t de str3ns legat2 de @ratele ei 3nc3t eBisten/ele
lor se conto-esc 3ntr-un singur su@let
QM
, ea este 8i mam2 - de @a-t, unica mam2 a lui )reste" #3nd era
co-il, ea l-a r2s@2/at, l-a -roteCat, l-a salvat9 K#3ndva nu erai dragostea mamei tale, ci a meaA eu te
6r2neam, sora ta, -e care o strigai mereu -e
202
numeL
QP
" ACuns la maturitate, ea 3l 3ndeamn2 la r2.0unare, 3l sus/ine 8i 3l c2l2u.e8te 3n eBecutarea
crimei du0le ce tre0uie s2 @ac2 din ei Ksalvatorii vetrei -2rinte8tiL
Q:
" )cu-3nd l3ng2 @ratele s2u locul
mamei de la care a mo8tenit caracterul viril 8i dominator
QQ
, Electra, Kdu0lulL #litemnestrei, este
totodat2 o-usul acesteia" $ecioara =JDgeGcr-a a -utut @i a-ro-iat2 de ;Kcic?pa, @2r2 c2s2torie
QR
, Electra
lui Euri-ide r2m3n3nd -ur2 8i ca so/ie> se consider2 cu at3t mai cast2 cu c3t 8i-o 3nc6i-uie -e mama sa
mai sen.ual2 8i mai im-udic2
Q;
" Ea 38i iu0e8te tat2l cu -atima cu care #litemnestra 38i ur28te so/ul
Q!
"
Dintre aceste dou2 @emei la @el de masculine, una 8i-a 3nsu8it @ormula At6enei, .ei/2 consacrat2 ca 8i
Destia, virginit2/ii9 KDin toat2 inima 8i dintotdeauna ea a-ar/ine 02r0atului, cu totul - 3n a@ar2 de -atL
Q
"
#ealalt2 dim-otriv2, K@emeia -oliandr2L
*
, K@emela uciga82 de masculiL
R1
, se mani@est2 -e toate
-lanurile 3m-otriva 02r0atuluiA ea nu-l vrea dec3t -entru -at" Am3ndou2, din ra/iuni inverse, s3nt
eBterioare c2s2torieiA una r2m3ne al2turi, iar cealalt2 merge dincolo de ea" Dac2 -rima se -ronun/2
@2r2 re.erve -entru tat2, aceasta se 3nt3m-l2 3n m2sura 3n care, legat2 de c2minul s2u, ea re@u.2 unirea
conCugal2 8i nu are alt co-il dec3t -e @ratele 3n care se -er-etuea.2 descenden/a -atern2 8i care-i /ine
loc de @iu, de tat2 8i de so/" Dac2 #litemnestra se declar2 cu totul de -artea mamei, o @ace 3n m2sura 3n
care ea res-inge statutul de so/ie" Ea reneag2 co-iii ce-i amintesc de c2minul so/ului 8i de su-unerea
so/iei @a/2 de acesta" Asemeni Eriniilor, care-i re-re.int2 cau.a la nivelul -uterilor divine, ea s@idea.2
leg2turile conCugale
RM
" Din leg2turile de s3nge, -e care ea le o-une 8i le -re@er2 acestora, ea vrea s2
re/in2 numai -e cele ce asocia.2 co-ilul cu -3ntecul ce l-a -urtat, sau cu s3nul ce l-a 6r2nit" Pentru ea,
3n cadrul cu-lului, 02r0atul este redus la rolul de -artener 3n rela/iile seBualeA el nu mai este so/ul ce-8i
conduce so/ia la altarul casnic, nici -2rintele co-iilor s2i" Al2turi de so/ie, el Coac2 rolul ce revine de
o0icei amantei l3ng2 02r0at9 un -artener de -at
RP
"
A devenit 0anal2 o0serva/ia c2 -ovestea lui )reste, 3n teatrul
203
grec, eB-rim2 cu miCloacele tragediei con@lictele ce de.0in2 institu/ia @amilial2, 3n s-ecial -e cele care
ridic2 unul contra altuia, 3n aceea8i cas2, 02r0atul 8i @emeia9 con@lictul dintre so/ 8i so/ie, dintre @iu 8i
mam2, dintre descenden/a -atern2 8i cea matern2" Pun3nd accentul at3t de -uternic -e antagonismul
dintre Electra 8i #litemnestra, ce-8i seam2n2 totu8i din multe motive, tragedia su0linia.2 8i
contradic/iile ce 3ntorc @emeia 3m-otriva ei 3ns28i, o-o.i/iile din interiorul statutului s2u social 8i
-si6ologic" 3n calitatea lor de divinit2/i, Destia, A@rodita sau Dera -ot @oarte 0ine s2 re-re.inte o @a/et2
a realit2/ii @eminine, -rin eBcluderea celorlalte" Aceast2 K-uritateL este inaccesi0il2 oamenilor" $iecare
muritoare tre0uie s2-8i asume condi/ia @eminin2 3n 3ntregul ei, cu tensiunile, am0iguit2/ile 8i con@lictele
sale" Vr3nd s2 @ie cu totul de -artea Destiei, sau 3m-otriva ei, Electra 8i #litemnestra -re.int2 o
imagine dedu0lat2, mutilat2 8i contradictorie a @emeii" Ele 38i distrug @iin/a @eminin2 8i a-ar am3ndou2
deo-otriv2 masculini.ate" Ata83ndu-se c2minului -2rintesc, Electra s@3r8e8te -rin a se identi@ica cu
02r0a/ii din descenden/a tat2lui" #on@isc3nd c2minul so/ului -entru a -une 0a.ele -ro-riei descenden/e
matriar6ale, #litemnestra devine 02r0at" 3m-otriva Electrei, ea e 3ndre-t2/it2 s2 acce-te unirea seBual2
=com-lementaritatea @emeii cu 02r0atul>, s2 -lece din casa tat2lui s2u -entru a veni 3n cea a so/ului
=@unc/ia mo0il2 a @emeii>" Dar 8i 3m-otriva #litemnestrei, Electra este 3ndre-t2/it2 s2 centre.e toat2
eBisten/a cu-lului 3n Curul c2minului so/ului =caracterul -atrilocal al c2s2toriei,,su-unerea so/iei @a/2 de
so/, voca/ia casnic2 a @emeii>" Electra nu gre8e8te atunci c3nd leag2 co-ilul de genealogia tat2lui
=-rioritatea @ilia/iei masculine>" #litemnestra are dre-tate atunci c3nd sus/ine c2 @iul are acela8i s3nge
cu mama =regulile inter.icerii incestului s3nt mai stricte de -artea matern2>
R:
" Am3ndou2 se 3n8al2 c3nd
res-ing una din laturile @ilia/iei =caracterul 0ilateral al 3nrudirii la vec6ii greci>"
3ntr-o civili.a/ie masculin2 ca aceea a 'reciei antice, @emeia este v2.ut2 3n mod natural din -ers-ectiva
02r0atului" Din acest
204
-unct de vedere, ea 3nde-line8te -rin c2s2torie dou2 @unc/ii sociale maCore divergente, dac2 nu c6iar
situate 3n -olaritate" 3n @orma sa cea mai vec6e =8i 3ntr-un mediu no0il evocat de -oe.ia e-ic2>
c2s2toria re-re.int2 un act de sc6im0 contractual 3ntre gru-urile @amilialeA @emeia este element al
acestui sc6im0" Rolul s2u este de a -ecetlui o alian/2 3ntre comunit2/i antagonice" Av3nd valoarea unei
r2scum-2r2ri, ea -oate servi la 3nc6eierea unei vendete
RQ
" Printre darurile ce 3nso/esc de o0icei
sc6im0ul, consacr3nd noul acord, 3n ceremonialul c2s2toriei, eBist2 o contri0u/ie cu valoare s-ecial2"
Aceasta este -rimit2 3n com-ensa/ie -entru @emeia al c2rui -re/ 3l re-re.int29 este vor0a de a8a-
numitele edva. ,3nt 0unuri mo0ile scum-e, de un anumit ti-9 turme de vite, 3n s-ecial 0ovine, care au o
semni@ica/ie de -restigiuN 8i care s3nt considerate 3ntotdeauna ca nenum2rate, in@inite" 3n -ractica -rin
sc6im0 a c2s2toriei, @emeia a-are ca ec6ivalentul unor valori de circula/ie" ?un mo0il ca 8i ele, ea este
d2ruit2, sc6im0at2 sau r2-it2
RR
" Dim-otriv2, 02r0atul care-8i -rime8te so/ia 3n cas2 =starea de
avvoiMciv, de a coa0ita cu so/ul, de@ine8te -entru @emeie statutul c2s2toriei> re-re.it2 0unurile @iBe din
oikos, acele narpcha, 3n -rinci-iu inaliena0ile, ce -2strea.2, de-a lungul genera/iilor, leg2tura
urma8ilor cu -2m3ntul str2mo8esc" Aceast2 idee a unei sim0io.e - sau mai eBact a unei comuniuni -
3ntre -2m3nt 8i gru-ul uman care-l cultiv2 nu este -re.ent2 doar 3n g3ndirea religioas2 unde se eB-rim2
-rin miturile auto6toniei =oamenii se declar2 Kn2scu/i de -2m3ntulL -e care 3l locuiesc> sau 3n
ritualurile agricole sacre, asu-ra c2rora vom reveni" Ea se mani@est2 de asemenea, cu o remarca0il2
-ersisten/2, 3n institu/iile cet2/ii" Termenul oikos, av3nd totodat2 o semni@ica/ie @amilial2 8i teritorial2,
s3nt de 3n/eles reticen/ele ce se o-un, 3n -lina economie de sc6im0, o-era/iilor de v3n.are 8i cum-2rare
atunci c3nd e vor0a de 0unuri @amiliale @iBe @Gcg3C-og,>" ,e va 3n/elege atunci 8i re@u.ul de a acorda
unui str2in dre-tul de a -oseda un -2m3nt .is Kal cet2/iiL, -entru c2 acesta tre0uie s2 r2m3n2 -rivilegiul
8i 3nsemnul cet2/eanului Kauto6tonL"
M<Q
Dar c2s2toria nu are numai aceast2 @unc/ie comercial2 3ntre @amilii di@erite" Ea -ermite 8i 02r0a/ilor din
acela8i neam s2 3ntemeie.e o @amilie 8i s2 ai02 urma8i, asigur3nd ast@el su-ravie/uirea casei lor" ,u0
acest nou as-ect, c2s2toria a-are 3n vi.iunea vec6ilor greci ca o ar2tur2 (upo?o%7, 3n care @emeia este
0ra.da (povpa7, iar 02r0atul este -lugarul (ctporr9p7. Aceast2 imagine, a c2rei @olosire este ca 8i
o0ligatorie la tragicii greci
R;
, dar care este 3nt3lnit2 8i la -ro.atori
R!
, nu e o sim-l2 @igur2 de stil" Ea
cores-unde @ormulei stereoti-e a logodnei, a8a cum o cunoa8tem din comedii" Tat2l sau, 3n li-sa
acestuia, acel Mvpio% care are dre-tul de a m2rita @ata, roste8te ca Cur2m3nt de logodn2 Ceyyvr97
urm2toarele cuvinte9 3/i dau aceast2 @at2 3n vederea unui ogor m2nos -roduc2tor de co-ii legitimi
R
"
Plutar6, men/ion3nd eBisten/a, la Atena, a trei ceremonii agrare sacre @le-ot ;po?oi7, adaug29 KDar cea
mai sacr2 dintre toate este 3ns2m3n/area ogorului conCugal =;<;B1; giog ;poPg7 ce are 3n vedere
.2mislirea co-iilorL
;<
"
Asimilat2 adineaori, ca element comercial, cu averea mo0il2 a turmelor, @emeia se identi@ica acum, 3n
@unc/ia sa -rocreatoare, cu un ogor" ParadoBul este c2 ea nu tre0uie s2 sim0oli.e.e -ro-riul -2m3nt, ci
-e cel al so/ului s2u" Tre0uie nea-2rat s2 @ie -2m3ntul so/ului, @iindc2 alt@el urma8ii, ie8i/i din 0ra.da
ast@el arat2, nu vor avea dre-tul religios de a ocu-a domeniul -atern 8i a-l @ertili.a" P2m3ntul *icenei
este cel care, -rin #litemnestra, dar 8i 3m-otriva ei ca Kstr2in2L, @ace s2 r2sar2 8i s2 creasc2 ar0orele a
c2rui um0r2, eBtin.3ndu-se, cu-rinde 3ntregul teritoriu a-ar/in3nd neamului Atri.ilor" Aceast2 um0r2
(ou7 -e care o arunc2 urma8ul regal, n2scut din vatra str2mo8easc2, 3nr2d2cinat 3n inima domeniului
@amilial, -osed2 virtu/i 0ene@ice9 ea a-2r2 -2m3ntul *iceneiA ea 3l 3nconCoar2 ca o -alisad2 statornic2,
cre3nd un s-a/iu de siguran/2 unde @iecare se simte acas2, la ad2-ost de nevoi, 3ntr-un climat @amilial
-rietenos
;1
" Transmise din tat2 3n @iu, aceste sacra, -rivilegiu al @amiliilor regale sau ale anumitor gene
no0iliare, asigur2, 3n acela8i tim-, a-2rarea teritoriului 3m-otriva -ericolelor din
M<R
a@ar2, -acea intern2 -rin Custi/ie, @ertilitatea solului 8i a turmelor" Dac2 un -rin/ este nedemn sau
nelegitim, -2m3ntul este lovit de sterilitate, ca 8i animalele 8i @emeile, iar vraC0a 8i r2.0oiul @ac ravagii"
Dac2 3ns2 regele legitim ac/ionea.2 con@orm legilor 8i 3n s-iritul Custi/iei, atunci -o-orul s2u tr2ie8te
3ntr-o 0un2stare @2r2 margini9 KP2m3ntul 3i o@er2 o eBisten/2 3m0el8ugat2A steCarul are coroana -lin2 de
g6indeA al0inele roiesc 3n stu-iA oile sale s3nt grele de l3n1A @emeile 3i aduc -e lume @ii aidoma cu tat2l
lorL
;M
" ,e -oate crede, -e 0un2 dre-tate, c2 ritualurile agrare sacre, a c2ror tradi/ie se men/ine 3n -lin2
e-oc2 istoric2 8i care s3nt 3nde-linite, 3n cadrul cet2/ii, de c2tre @amilii sacerdotale -recum Nou0ygai,
continu2 vec6i rituri regale" Acestea nu aveau dre-t menire doar inaugurarea 8i ritmarea calendarului
agicol, ci 8i -e aceea de a reali.a, -rin ceremonialul agrar, c2s2toria regelui cu -1m3ntul s2u, a8a cum
odinioar2 Iason se c2s2torise cu .ei/a Demeter -e un ogor de trei ori des/elenit
;P
"
Necesitatea ce se im-une so/ului de a c6ema 3n c2minul s2u, sim0oli.3nd -2m3ntul @amilial din care 3i
vor r2s2ri co-iii, o @emeie str2in2, va a-2rea mai -u/in -aradoBal2 dac2 se va /ine seama de un alt
as-ect al Destiei" K$2r2 Destia, s-une *mnul homeric, nu eBist2 mas2 3m0el8ugat2 -entru muritoriA 8i
aceasta -3n2 nu i se aduce Destiei dre-t o@rand2 o li0a/iune - -rima 8i ultima totodat2 - din vinul dulce
ca mierea"L
;:
Destia are deci ca -rerogativ2 (?*HK.?H7 dre-tul de a -re.ida @estinul care, 3nce-3nd 8i
termin3ndu-se -rintr-o invoca/ie a .ei/ei, constituie un ciclu 3nc6is 3n tim-, a8a cum un oikos re-re.int2
un cerc 3nc6is 3n s-a/iu" '2tite -e altarul c2minului @amilial, alimentele creea.2 3ntre comeseni o
solidaritate religioas2, un @el de identitate eBisten/ial2" #unoa8tem de la Aristotel numele -e care
E-imenides din #reta 3l d2dea mem0rilor unui oikos< el 3i numea bX(dmirot
,=
, adic2 acei ce m2n3nc2 la
aceea8i mas2 sau, -oate, du-2 o alt2 lectur2, bnoMontvoi, cei care res-ir2 acela8i @um" Prin virtutea
uni@icatoare a c2minului, comesenii devin K@ra/iL de s3nge" A8adar eB-resia Ka-i aduce o@rande DestieiL
207
are semni@ica/ia -rover0ului nostru9 milostivirea 0ine c6i0.uit2 3nce-e cu sine 3nsu8i" Atunci c3nd cei
vec6i adu-eau o@rande Destiei, ni se s-une, ei nu d2deau nim2nui nimicN din acesteaA oamenii casei 38i
/ineau masa comun2 3n secret 8i nu acce-tau -e nici un str2in s2 ia -arte la ea
;R
"
,u0 semnul .ei/ei, cercul @amilial se 3nc6ide 3n el 3nsu8i, gru-ul casnic 38i 3nt2re8te coe.iunea 8i 38i
a@irm2 unitatea -rin consumarea unei 6rane inter.ise str2inilor"
Acest as-ect 38i are 3ns2 8i latura sa contrastant2" Ver0ul ean;v - 3n du0la sa acce-/iune9 a -rimi 3n
c2minul s2u sau la masa sa - este a-licat 3n mod normal oas-etelui 3nconCurat cu cinstire" #2minul,
masa, 6rana au ca @unc/ie 8i -e aceea de a desc6ide celor din a@ara @amiliei cercul casnic, de a-i 3nscrie
3n comunitatea @amilial2" #2minul este acela care 3l ad2-oste8te -e cel ce im-lor2 g2.duire, atunci
c3nd, i.gonit de acIas2, r2t2citor -rintre str2ini, el caut2 s2 intre 3ntr-un nou gru-, s-re a-8i reg2si
tradi/iile sociale 8i religioase -ierdute
;;
" ,tr2inul tre0uie mai 3nt3i adus 3n c2min, -rimit 8i 6r2nit,
@iindc2 alt@el acesta n-ar -utea avea rela/ii de nici un @el, cu nimeni, 36ainte de a @i integrat 3n s-a/iul
casnic" Pindar va -utea scrie c2 la mesele servite -ermanent 3n sanctuarele Destiei, este res-ectat2
legea lui 7eus Keniosg. Rela/ia cu str2inii, "evocB, este deci a-anaCul Destiei, @ie atunci c3nd este
-rimit un oas-ete saii c3nd cineva revine acas2 la ca-2tul unei c2l2torii sau al Hinei solii 3n eBterior" 3n
am0ele ca.uri, contactul cu c2minul @amilial are valoare desacrali.ant2 8i de reintegrare 3n s-a/ial
@amilial
;
" #entrul sim0oli.at de Destia nu de@ine8te deci numai o lume 3nc6is2 8i i.olat2" El
-resu-une, 3n mod corelativ, alte centre analoage" Prin sc6im0ul de 0unuri, -rin circula/ia -ersoanelor
- @emei, soli 8i am0asadori, oas-e/i 8i comeseni -, se /ese o re/ea de Kalian/eL 3ntre colectivit2/ile
casnice" $2r2 a @ace -arte din @amilie, un element str2in se -oate a@la ast@el, 3n mod mai mult sau mai
-u/in dura0il, ata8at 8i integrat 3Etr-o alt2 cas2 dec3t a sa" Acesta este modul 3n care so/ia Kstr2iCi2L,
integrat2 3n oikos-vK so/ului s2u -rin ritualul a8a-numit
208
/ine de c2minul acestuia 8i -oate, at3ta tim- c3t locuie8te 3n casa 02r0atului, s2 se asimile.e, -rin
-rocrea/ie, cu -ermanen/a, continuitatea 8i tradi/iile gliei re-re.entate de Destia
!<
"
3n @iecare eta-2 a anali.ei noastre am relevat, 3ntre @iB 8i mo0il, 3ntre 3nc6is 8i desc6is, interior 8i
eBterior, o -olaritate ce nu se v2de8te doar 3n Cocul institu/iilor casnice =atri0uirea sarcinilor, c2s2toria,
descenden/a, masa @amilial2>, dar este 3nscris2 -3n1 8i 3n natura 02r0atului 8i a @emeii" Aceea8i
-olaritate o reg2sim la nivelul divinit2/ilor, 3n structura -anteonului" Nici Dermes, nici Destia nu -ot @i,
3n @a-t, a8e.a/i i.olat" Ei 38i asum2 @unc/iile su0 @orma unui cu-lu, eBisten/a unuia im-lic3nd-o -e a
celuilalt, la care se re@er2 ca la un com-lement necesar" *ai mult, aceast2 com-lementaritate c6iar a
celor dou2 divinit2/i -resu-une, 3n @iecare dintre ele, o o-o.i/ie sau o tensiune interioar2 ce con@er2
-ersonaCului divin un caracter @undamental am0iguu"
Am v2.ut c2 Destia r2m3ne, 3n -uritatea sa, 3n a@ara rela/iilor seBuale ce /in, 3n cas2, de rolul so/iei sau
al concu0inei" Dar .ei/a @ecioar2, -entru a-8i asuma @unc/ia de -ermanen/2 3n tim-, tre0uie s2 a-ar2 8i
ca mam2" Este de re/inut, 3n aceast2 -rivin/2, c2 Euri-ide, asimil3nd -e 'aia cu Destia, @olose8te c6iar
eB-resia9 ?aa-MrW?rip *ama-'lie
!1
" Destia re-re.int2 deci, 3n descenden/a -atern2, at3t @emeia ca
@ecioar2, c3t 8i @emeia ca -utere -rocreatoare, i.vor de via/2" Por@ir su0linia.2 aceast2 -olaritate ar2t3nd
c2 s3nt, nu una, ci dou2 i-osta.e ale Destiei9 -e de o -arte ti-ul @ecioarei (vapdcviMov7, iar -e de alt2
-arte, 3n calitatea Destiei de -utere a @ecundit2/ii (yoviiio%7, ti-ul matroanei cu s3nii -roeminen/i
(yvvmMo% npofi;o?ov7@
A
. EBist2 o institu/ie, 8i nu numai una, 3n care aceste dou2 as-ecte ale Destiei,
3n mod normal se-arate 3n -ractica uman2, se a@l2 3m0inateA acesta este e-icleratul" E-icieratul a-are la
-rima vedere, 3n sistemul @amilial grec, ca un @a-t a0erant" El constituie 3n realitate un ca. limit2,
deose0it de -re/ios, -entru c2 de.v2luie, 3n stare -ur2 8i ca 3ntr-o ru-tur2 de ec6ili0ru, una din
tendin/ele organi.2rii casnice9 toc-
M<
mai aceea ce ni s-a -2rut c2 este sim0oli.at2 -rin .ei/a c2minului"
,-re a de@ini e-icleratul, este cel mai indicat s2 ne re@erim la @ormularea -e care o dau legile lui *1nu
des-re -ractica indian2 similar2
!P
9 K#el ce nu are @iu o -oate -une -e @iica sa s2-i g2seasc2 unul,
c2s2torind-o 3n a8a @el 8i con@orm unei ast@el de 3n/elegeri, 3nc3t co-ilul -e care ea 3l va aduce -e lume
s2 devin2 -ro-riul s2u urma8, ce va 3nde-lini -entru el ceremonialul @une0ru" 3n .iua 3n care @iica ast@el
m2ritat2 va aduce -e lume un @iu, 0unicul dins-re mam2 va deveni tat2l acestui co-ilL
!:
" 3n 'recia, ca
8i 3n India, @iica unui 02r0at li-sit de descenden/2 masculin2, 3i o@er2 tat2lui s2u @iul care-i tre0uie 8i
care, numai el, are adev2rata calitate de mo8tenitor al kleros-ului -atern" $iica este numit2 Ke-icler2L
-entru c2 ea urmea.2 kleros-uH tat2lui, @iindu-i ata8at2 =3n ,-arta, ca 8i 3n #reta, mai este numit2 8i
irct?pov8o%7. La moartea tat2lui, e-icler2 tre0uie s2 @ie luat2 3n c2s2torie, con@orm unei ordini
-re@eren/iale strict reglementate, de c2tre acela dintre 02r0a/ii @amiliei al c2rui grad de rudenie cu tat2l
de@unct 3l desemnea.2, 3n -rimul r3nd, dre-t re-re.entant al acestuia" Primii vor @i @ra/ii tat2lui =unc6ii
-aterni ai @etei>, a-oi co-iii lor =verii -rimari -araleli ai @etei>A urmea.2 @ra/ii 0unicului -atern al @etei
=unc6ii -aterni> sau unul din co-iii lor =veri de gradul doi>" 3n li-s2 de altceva, s3nt -rev2.u/i @iii
m2tu8ilor =surorile tat2lui> sau, 3n ultim2 instan/2, urma8ii surorilor 0unicului -atern
!Q
" As-ectul
succesoral al institu/iei, -uternic su0liniat 3n e-oca clasic2, nu tre0uie s2 ne 3n8ele" E-icleratul
determin2 cu claritate cine este, 3n li-sa mo8tenitorului masculin direct, ruda ce tre0uie s2 -rimeasc2, o
dat2 cu @ata, succesiunea a@erent2 acesteia" Dar aici este mai -u/in ca.ul transmiterii unui 0un unei
rude colaterale, c3t acela al men/inerii -rin @iic2 a continuit2/ii unui Kc2minL" Din acest -unct de
vedere, c2s2toria unei rude cu e-icler2 se -re.int2, nu ca un dre-t -rioritar la o mo8tenire, ci ca o
o0liga/ie @amilial2 im-un3nd celui vi.at o adev2rat2 renun/are9 @iul re.ultat din aceast2 c2s2torie 3l va
continua, de @a-t, nu -e tat2l s2u, ci -e
210
0unicul s2u dins-re mam2" Termenul care 3l desemnea.2 -e acest co-il este cel de Yvyo#?pibov%<
K@iul @iiceiL sau Kne-otulL" )dat2 aCuns la maCorat, dvyarpibovcB intr2 cu dre-turi de-line 3n -osesiunea
Mleros-ului 0unicului s2u matern" Nici tat2l, nici c6iar mama sa nu erau adev2ra/ii -ro-rietari ai
acestuia9 sim-li intermediari, ei aveau dre-t @unc/ie s2 asigure transmiterea sa de la 0unic la ne-ot"
De8i succinte, aceste o0serva/ii s3nt su@iciente -entru a determina locul 8i rolul di@eri/ilor
-rotagoni8ti 3n cadrul e-icieratului" #ontrar o0iceiului, @iica r2m3ne, 8i 3n c2s2torie, legat2 de c2minul
-atern" ,e -oate s-une c6iar c2 ea se con@und2 cu acesta" E@ectiv K-rin eaL se -relunge8te descenden/a
tat2lui cu un nou @iu" ?2r0atul, ales -entru a -rocrea 3n acest c2min, este cel -e care 3nrudirea str3ns2 3l
a-ro-ie cel mai mult de tat2 8i care se -re.int2, 3n rolul s2u de so/, ca 3nlocuitor al tat2lui" #o-ilul,
n2scut dintr-o c2s2torie ce 3l leag2 3n mod direct de 0unicul matern, se -re.int2 at3t ca @rate, c3t 8i ca @iu
al celei ce l-a n2scut
!R
" 3n e-iclerat, 3ntregul sistem al rela/iilor matrimoniale se -roiectea.2 du-2 o
sc6em2 inversat2" $emeia re-re.int2 acum elementul @iB, iar 02r0atul elementul mo0il" ,o/ia nu mai
este acea str2in2 introdus2 3n c2minul so/ului -entru ca, estom-3ndu-se 3n @avoarea Destiei, 8i
asimil3ndu-i virtu/ile, s2 nasc2, @2r2 a tul0ura continuitatea unei descenden/e, ni8te @ii cu adev2rat
Kasemeni tat2luiL" De acum 3nainte so/ia, 3n calitate de @iic2 a casei, repre0int c2minul -atern" De
aceast2 dat2, este rolul so/ului de a se integra 3n oikos-ul so/iei sale, de a r2m3ne -e -lanul doi 3n
@avoarea tat2lui -e care-l 3nlocuie8te" 3n acest mod, @iica va -utea na8te un urma8 asem2n2tor
adev2ratului tat29 0unicul matern" 3n loc ca linia genealogic2 s2 continue, 3n mod normal, din tat2 3n
@iu, per viros, -rin intermediul unei str2ine a c2rei coa0itare, t9viFoMr9aig, o leag2 de c2min, aceasta se
-er-etuea.2, perfeminas, de la mam2 la @iu, -rin miClocirea celei mai a-ro-iate rude masculine a c2rei
consangvinitate, avyyeng, o leag2 de tat2" E-icleratul nu constituie deci un @enomen a0erant" El nu se
situea.2 3n
M11
marginea sistemului matrimonial" Dim-otriv2, el se articulea.2 cu c2s2toria o0i8nuit2, s-re a com-une
cu ea uri ansamnlu care s2 im-lice dou2 solu/ii inverse 8i simetrice ale aceleia8i -ro0leme9 este vor0a
3ntotdeauna de a asigura continuitatea unui neam, su-ravie/uirea unui c2min ce tre0uie s2-8i -2stre.e
3n tim- identitatea - 8i de a o @ace -rintr-o c2s2torie care asociind un 02r0at 8i o @emeie, tre0uie s2
uneasc2 o cas2 cu alt2 cas2, l2s3nd c2minele acestora 0ine determinate" 3n ca.-l e-icleratului, @iica
re-re.int2, -3n2 8i 3n c2s2torie, c2minul -atern" Ast@el s3nt reconciliate 3n -ersoana e-iclerei cele dou2
i-osta.e ale Destiei, de o0icei disociate la muritori9 @iica virgin2 a tat2lui, @emeia rece-tacul al vie/ii
unui 8ir de genera/ii" />ar tre0uie s2 o0serv2m imediat c2 e-icleratul necesit2 circumstan/e cu totul
eBce-/ionale, care s2 Custi@ice inversarea regulilor o0i8nuite ale c2s2toriei9 tre0uie ca at3t tat2l, c3t 8i
@iul care, C3n @unc/ionarea normal2 a institu/iilor matrimoniale, re-re.int2 continuitatea neamului, s2
li-seasc2 8i unul 8i cel2lalt" Prin lipsa brba"ilor - aceste verigi -rin care se /ese lan/ul genealogic -,
@iicei 3i revine voca/ia de a -rocrea un co-il susce-ti0il de a -er-etua s-i/a -atern2" *ai tre0uie 3nc2,
-entru ca ea s2 dontinuie @amilia tat2lui, s2 se c2s2toreasc2 cu o rud2 a acestuia, Creali.3nd, 3ntr-o @orm2
-ermis2 -entru c2 e sim0olic2, aceast2 @inire inter.is2 a tat2lui cu @iica, o uniune ce a-are 3n -lan ideal
cIea mai -otrivit2 -entru a salva de-a lungul genera/iilor -uritatea #2minului" #eea ce se c38tig2 -rin
coeren/2, din -unctul de vederCe al ra-orturilor Destiei cu t3n2ra @at2 ce o re-re.int2, se -ierde -rin
a-ari/ia unei noi 8i @undamentale contradic/ii" ,-re a d,rui un @iu unui 02r0at care nu avea - con@orm
-rinci-iului @ilia/iei per viros -, s-a recurs ca ultim2 solu/ie, 3n mod eBce-/ionCal, la -rinci-iul invers al
unei @ilia/ii uterine 8i @iul e-iclerei, Rvya?p#.ov%, nu a @ost ata8at tat2lui, ci mamei"
Ast@el se con@igurea.2 3n g3ndirea social2 a grecului antic, 3n contrast cu imaginea 02r0atului ca agent
eBclusiv al o-erei generatoare, imaginea nu mai -u/in -uternic2 a @emeii, ca adev2rat i.vor al vie/ii din
care se alimentea.2 @ecunditatea
M1M
KcaselorL" 7ei/a c2minului, du-2 ca., este susce-ti0il2 de a Custi@ica la @el de 0ine am0ele imagini
o-use" Destia -are s2 ai02 3ntr-adev2r @unc/ia s-eci@ic2 de a marca Kincomunica0ilitateaL diverselor
c2mine9 ad3nc 3nr2d2cinate 3ntr-un -unct de@init al solului, acestea nu s-ar -utea amesteca niciodat2, ci
r2m3n K-ureL -3n2 8i 3n unirea dintre seBe 8i 3n alian/a @amiliilor" 3n c2s2toria o0i8nuit2, -uritatea
c2minului este asigurat2 -rin integrarea so/iei 3n casa so/ului s2u =Destia @iind @ecioar2, @emeia nu 38i
re-re.int2 -ro-riul c2min dec3t 3n m2sura 3n care ea r2m3ne @ecioar2A 3n c2s2torie 8i 3n actul -rocrea/iei,
ea 3ncetea.2 de a-8i mai re-re.enta c2minulA s-ar -utea s-une c2 ea este Kneutrali.at2LA ea nu mai Coac2
nici un rol, ea este doar -asiv2A 02r0atul r2m3ne singurul activ>" 3n e-icierat dim-otriv2, -uritatea
c2minului, re-re.entat de @iic2, a-are cu at3t mai 0ine -2strat2 cu c3t so/ul intervine mai -u/in 3n actul
-rocrea/iei" La limit2, @iica -oate @i considerat2 ca singura @or/2 cu adev2rat generatoare de via/2, iar
co-ilul -rivit ca a-ar/in3nd eBclusiv mamei sale
!;
"
Acest as-ect KmaternL al Destiei 3nt2re8te 8i mai mult analogia, -e care am semnalat-o deCa, 3ntre vatra
rotund2 8i acel alt o0iect sim0olic, tot de @orm2 circular2 8i cu valoare de centru, numit omphalos. 3n
anumite re-re.ent2ri, Destia este 3n@2/i8at2 a8e.at2, nu -e altarul s2u casnic, ci -e un omphalosg. ,e
8tie c2 omphalos-ul de la Del-6i trecea dre-t tronul Destiei
!
" 3n e-oca istoric2, altarul Vetrei comune
al Destiei koine, a8e.at 3n miClocul ora8ului se va numi omphalos-ul cet2/ii
<
"
Ridic2tur2 a solului sau -iatr2 ovoid2, omphalos-ul, care are leg2tur2 cu 'lia 8i este numit c3teodat2
&e, re-re.int2 3n acela8i tim- un -unct central, un morm3nt, un rece-tacul de su@lete 8i de via/2" D-na
*2rie Delcourt a relevat Cust acest ultim as-ect
1
" Ea arat2 c2, -rin numele s2u9 0uric, 8i -rin @orma sa
-rotu0erant2, omphalos-ul evoc2 am0ele ca.uri 3n care 0uricul, 3n loc s2 r2m3n2 concav, a-are 3n
relie@9 0uricul @emeii 3ns2rcinate la ca-2tul sarcinii sale, 8i cel al noului n2scut care nu se turte8te
M1P
dec3t du-2 c3teva .ile" 3n -lus, omphalos-ul mai desemnea.2, 3n a@ar2 de 0uric, cordonul om0ilical ce
leag2 co-ilul de mama sa -recum tul-ina leag2 -lanta de -2m3ntul care a 6r2nit-o" ,e 3n/elege de ce
medicii greci au v2.ut 3n omphalos o r2d2cin2, r2d2cina -3ntecelui, 8i de ce $ilolaos, -itagoricianul din
secolul al V-lea a @2cut din aceasta, la om, -rinci-iul 3nr2d2cin2rii (pifaai"7
-,
. 3nr2d2cinare a unei
genera/ii 3n genera/ia -recedent2, dar 8i r2d2cini ale vl2starului uman 3n -2m3ntul casei -aterne9
5$mphalos-ul - scrie Artemidor 3n Cheia visurilor -re-re.int2 -2rin/ii, at3ta vreme c3t s3nt 3n via/2A sau
-atria 3n care @iecare s-a n2scut du-2 cum a @ost .2mislit de 0uric" A visa c2 se 3nt3m-l2 ceva r2u cu
-ro-riul 0uric, aceasta 3nseamn2 c2 cineva va @i li-sit de -2rin/ii s2i sau de -atria sa, iar -entru cel a@lat
3n /ar2 str2in2, eii "ev%%, 3nseamn2 c2 nu se va mai 3ntoarce niciodat2 acas2L
P
"
3n mod cores-un.2tor, altarul circular al vetrei, sim0ol al s-a/iului 3nc6is al casei, -oate evoca -3ntecul
@eminin, rece-tacul al vie/ii 8i al co-iilor" KVatra, scrie Artemidor, re-re.int2 via/a 8i @emeia celui care
le visea.2L
:
, 8i ceva mai de-arte9 KA a-rinde @ocul ce -3l-3ie 3n vatr2 sau 3n cu-tor 3nseamn2 c2 se va
na8te un co-ilA @iindc2 vatra 8i cu-torul s3nt asemeni @emeii""" -rin ele @ocul -re.ice c2 @emeia va @i
3ns2rcinat2L
Q
" Tre0uie notat2 aici valoarea religioas2 a anumitor @iguri geometrice" #a 8i omphalos-ul -
8i contrar celei dre-tung6iulare a lui Dermes =Dermes ?>?p;iycovog7
-2
-, vatra Destiei este circular2"
Avem toate argumentele s2 credem c2 cercul re-re.int2 3n 'recia antic2 @or/ele c6t6oniene 8i @eminine
totodat2, legate de imaginea 'liei-*ame, ce cu-rinde 3n s3nul ei mor/ii, genera/iile umane 8i
germina/iile vegetale
;
" 3n e-oca cet2/ii 8i a a8e.2rii Vetrei colective 3n Pritaneu, Destia r2m3ne
asociat2 unui ti- de construc/ie 3n rotond2, T6olos, singurul eBem-lar grecesc al unei ar6itecturi
religioase de @orm2 circular2, amintind acele aedes 'estae 8i Mundus ale romanilor
!
" ,-a cre.ut mult2
vreme c2 Destia comun2 era locali.at2 3n T6olos" Ast2.i se 8tie c2 nu este 3ntotdeauna a8a9 Pritaneul 8i
M1:
T6olosul -ot s2 r2m3n2 8i se-arate" Dar, du-2 cum notea.2 L" 'ernet, nu tre0uie s2 se mearg2 -rea
de-arte cu nega/ia

" La Del@i, T6olosul din *armaria era a8e.at c6iar 3n Vatra cet2/ii" La *antineea,
du-2 Pausanias, Destia koine se g2sea 3ntr-un edi@iciu rotund ce con/inea 8i morm3ntul unui erou
1<
e"
La )lim-ia, la ,iciona, Pritaneul cu-rindea mai multe cl2diriA cele consacrate Destiei e -osi0il s2 @i
@ost de @orm2 circular2" De alt@el, c6iar denumirea -e care o -oart2 T6olosul la Atena 8i 3n ,-arta -are
a su0linia a@init2/ile dintre acest ti- de edi@iciu circular 8i sim0olismul religios s-eci@ic Destiei" 3n
am0ele cet2/i, T6olosul se nume8te =kias, termen ce evoc2 @ie acele $Mi;de%, coli0e din crengi 8i
@run.e, 3n @orm2 de cort, construite de la cedemonieni cu -rileCul s2r02torilor Carneia, @ie a8a-numitul
aidpov, um0rel2 mare (aaoibaov7 -e care o -lim0au atenienii cu oca.ia =kiroforiilor. )ricum ar @i,
e-itetul de EGad leag2 T6olosul de acest domeniu al o0scurit2/ii -line de um0re ce caracteri.ea.2, -rin
contrast cu s-a/iul eBterior, diversele @orme ale 3m-reCmuirii a-2rate, ale interiorului9 lumea su0teran2,
s-a/iul casnic, -3ntecul @eminin"
Am v2.ut deCa cum vl2starul im-lantat de Agamemnon 3n c2minul s2u, 3n centrul regatului,
Kum0re8teL -rin cre8terea sa 3ntreg /inutul *icene, adic2 38i 3ntinde -3n2 la ultimele 6otare ale
teritoriului um0ra -rotectoare, @1c3nd din cas2 un ad2-ost @erit, un s-a/iu intim unde @emeile se -ot
sim/i 3n siguran/2
1<1
" #ontrast3nd cu aerul li0er de a@ar2 - str2lucind .iua 3n lumina soarelui, dar
noa-tea 3ntunecat de cea/a 3ngriCor2toare a no-/ii -, s-a/iul c2minului, @eminin 8i um0ros, im-lic2, 3n
-enum0ra vetrei, o siguran/2, o lini8te 8i c6iar o moliciune nedemne de statutul 02r02tesc" geno@on va
-utea s-une c2 dac2 me8te8ugarii au tru-ul moale 8i su@letul l3nced, aceasta se datorea.2 meseriei lor
care-i o0lig2 s2 r2m3n2 3n interiorul caselor, tr2ind 3n um0r2, $Mia?paLpc(odcu, l3ng2 @oc, -recum
@emeile
1<M
" 3n +haidros, Platon 3i o-une -e tinerii v3nCo8i 8i virili, crescu/i ev cC`t] Gca@la-], 3n -lin
soare, -e stadion 8i 3n -alestr2 =Dermes>, acelor mol3i li-si/i de 02r02/ie, cu carnea
M1Q
al02 ca de @emeie, -entru c2 au @ost crescu/i vPb avufiiyeC 3n -enum0r2
1<P
"
*mnul homeric ctre !emeter ne aduce, asu-ra acestui as-ect, o indica/ie mai -recis2
1<:
" R2t2cind -e
c3m-ie, du-2 ce a @ugit din l2ca8ul s2u olim-ian, Demeter se o-re8te 3n a-ro-ierea unei @3nt3ni" A8e.at2
ev YM#?W, la um0r2, su0 un m2slin stu@os, ea seam2n2 cu o 02tr3n2 amintind de doicile regilor sau de
c6el2resele (?apim7 ascunse 3n taina locuin/ei lor" $iicele lui #eleu, suveranul din Eleusis, o .2rescA ele
se mir2 s2 o vad2 a@ar2 8i o 3ntrea029 KDe ce te-ai 3nde-2rtat de ora8 3n loc s2 te a-ro-ii de casec Doar
acolo, n odile ntunecoase, 8ed 02tr3nele asemeni /ie, al2turi de altele mai tinereL
1<Q
" Acele neyapa
$M*$>'?$. evoc2 3n mod @ra-ant eB-resia de care se @olose8te A-olo, atunci c3nd de@ine8te, 3n
>umenidele, statutul @amilial al .ei/ei At6ena9 3n ceea ce o -rive8te, .ei/a nu a avut mam2, ea nu a
crescut ev $M$?$*$* v%diiocB, 3n 3ntunericul unui -3ntec
1<R
" Ne va -ermite oare aceast2 a-ro-iere s2
-resu-unem 3n dialectica temelor mitice, c2 eBist2 o leg2tur2 3ntre imaginea casei 3ntunecoase,
sim0oli.at2 de Destia, 8i cea a -3ntecului @emininc Anali.a diverselor valori semantice ale unui termen
ca dakaiioY, 3nrudit cu doKo%, ar 3ndre-t2/i un r2s-uns a@irmativ" Termenul desemnea.2 a-artamentul
re.ervat @emeilor, 3n ari-a cea mai 3nde-2rtat2, cea mai secret2 8i mai ad3nc2 a casei
1<;
" Inter.is cu
str28nicie str2inilor =s-a/iu interior>, 3nc6is cu o u82 .2vor3t2 -entru ca nici sclavii 02r0a/i s2 nu ai02
acces la el =s-a/iu @eminin>
1<!
, acest Kad3ncL al locuin/ei umane, numit adesea J(IWgec
1<
, im-lic2 un
caracter c6t6onian9 dKoif8o% aminte8te, uneori 3n mod eB-licit, ideea de ascun.2toare su0teran2"
3nc6isoarea Danaei
n<
, -e8tera lui Tro-6onius
(1
, un morm3nt
11M
, vor -utea @i numite $;KaFo%. Dar, 3n
acela8i tim-, dakaiW#o% este legat 8i de c2s2torie9 el desemnea.2 @ie camera tinerei @ete 3nainte de
nunt2
11P
, @ie camera nu-/ial2 sau c6iar, mai -recis, -atul nu-/ial
11:
" Ver0ul $aKaFevu 3nseamn29 a duce
la -atul nu-/ial, a lua 3n c2s2torie
11Q
" (n ultim sens al cuv3ntului NakanotB este acela al unei
ascun.2tori, retras2 3n
locul cel mai secret al locuin/ei
11R
, unde @emeia -2strea.2 avu/iile casei asu-ra c2rora ea, ca st2-3n2 a
c2minului, are dre-turi de-line" (neori @igurea.2 so/ia, iar alteori @iica, 3n calitate de de/in2toare a
c6eilor acestui Kte.aurL secret
11;
" Pentru c2 e 62r2.it2 vie/ii de interior, @emeia are rolul de a
3nmaga.ina 0unurile -e care 02r0atul, orientat c2tre eBterior, le-a adus 3n cas2" Pe -lanul activit2/ilor
economice, @emeia re-re.int2 Kte.auri.areaL, iar 02r0atulA K-rocurareaL" #eadint3i ordonea.2, -2strea.2
8i re-arti.ea.2 3n cadrul oikos-ului avu/iile -e care cel de-al doilea le-a c38tigat -rin munca sa 3n a@ar2"
,entimentul acestei -olarit2/i 3ntre cele dou2 @unc/ii economice ale am0elor seBe este at3t de -uternic
3nc3t el este eB-rimat at3t de elogiatorii c3t 8i de de@2im2torii @emeii, -rin acela8i ti- de com-ara/ie" La
un geno@on
(!
, so/ia model este asem2nat2 cu matca al0inelor ce r2m3ne 3n stu- veg6ind ca mierea,
recoltat2 dina@ar2, s2 se acumule.e 3n re.erve 3m0el8ugate 3n celulele alvelolelor @agurelui =acele
alveole circulare numite 8i ele $;KaX8og sau daKur97
u-
. La Desiod, contrast3nd cu 02r0atul ce trude8te
a@ar2 -entru a s-ori 0og2/iile -2m3ntului 8i a aduce 3n cas2 0el8ugul necesar vie/ii, @emeia este
-re.entat2, 3n mie.ul stu-ului, ca tr3ntorul ce adun2 avu/iile str3nse de so/ul-al0in2, nu 3n dSKano%-ul
locuin/ei comune, ci de-a dre-tul 3n -ro-riul -3ntece9 KR1m3n3nd 3n2untru, la ad2-ostul stu-ilor 0ine
@eri/i, ea adun2 3n -3ntecele s2u rodul trudei altuiaL
1M
e"
Dac2 @emeia, -entru a -relua @ormularea lui Platon, Kimit2L -2m3ntul -rimind 3n ea s2m3n/a l2sat2 de
02r0at, atunci casa, asemeni -2m3ntului 8i @emeii, -rime8te 8i -2strea.2 la r3ndul s2u avu/iile aduse de
02r0at" ,-a/iul locuin/ei nu are dre-t menire numai ad2-ostirea gru-ului @amilial" El -2strea.2 0unurile
casnice ce -ot @i adunate, stocate 8i conservate 3n interiorul s2u" Nu e deci de mirare c2 .ei/a @eminin2
sim0oli.3nd interiorul, centrul 8i imua0ilul, este asociat2 3n mod direct cu aceast2 @unc/ie a 6a0itatului,
care orientea.2 via/a oikos-ului 3ntr-o du0l2 direc/ie" 3n -rimul r3nd - 8i 3n o-o.i/ie cu circula/ia
avu/iilor, -atronat2 de Dermes =sc6im0uri, c38tiguri 8i c6eltuieli> -, o
M1R
217
I
tendin ctre tezaurizare (aceast tendin se traduce, n epocile arhaice, prin constituirea
de rezerve alimentare nnjiagazinate n chiupurile din pivni i prin acumularea de bunuri
jpreioase, de tipul ykjxaTa, zvorite n cuferele din 6a\a^!pq; n epoca economiei
monetare, aceast tendin va putea devdni acumulare de capital). n al doilea rnd - i n
opoziie cu forihele comunitare ale vieii sociale -, o tendin ctre proprietate: n cadrul unei
economii distributive
121
, fiecare cas este solidar cu un lot de pmnt, separat i difereniat,
fiecare cmin farpilial vrea s dispun pe deplin de KXTJPOQ, din care i asiguri existena i
care l deosebete de celelalte grupuri casnice. |
Sub numele de Hestia Tamia, zeia cminului ^ asum acest dublu rol de concentrare a
bogiei i de delimitare a patrimoniilor familiale. n palatele regilor homerici, ra/zia este
chelreasa ce rspunde de economat, dirijndj organizarea muncilor casnice i veghind
asupra proviziilor]
22
. n epoca cetii, termenul ra/xtag l va desemna pe vistiernicul ce
administreaz fondurile statului sau averile sacre,! proprietile zeilor. Dou mrturii confirm
faptul c, pn njtr-o perioad trzie, Hestia continu s patroneze acumularea bunjurilor.
Prima se refer la Artemidor, care ne arat c Hestia, sau chipuri ale zeiei, zrite n vis de
ctre un oran, reprezint ,fondurile veniturilor publice"
123
. A doua mrturie, este in ritual
din insula Cos, pe care l cunoatem printr-o inscripie din secolul al -lea .Chr., ce conine
un detaliu semnificai^: este vorba de un sacrificiu adus lui Zeus Polieus cu care Hestjia
Tamia este intim asociat n cadrul festivitii. Dintre toi )oii adui de ctre fraciunile
diverselor triburi, animalul ce trefeuie sacrificat lui Zeus este desemnat la captul unui lung
cerenjonial analog, desigur, cu cel folosit la Atena, cu prilejul Dipol\ilor Victima astfel aleas
este adus pn n a!ora Evaluat iji bani, preul su este declarat n public prin grija
pristavului "#rip$i;% Proprietarul animalului spune atunci c aceast siiim va trebui s fie
pltit de concetenii si, nu lui personal, cji Hestiei. Aa cum observ L. Gernet, valoarea
boului este asjtfel ,capitali-
218
zat", n economia monetar, de ctre Hestia, purttoarea i chezaa avuiilor cetii.
124
Trebuie subliniat pe de alt parte raportul dintre Hestia i ceea ce acelai autor denumete o
economie ,discret" dominat de &''( )'iq'* La Tegeea, Vatra comun a Arcadienilor este
asociat unui Zeus Klario&, mpritorul (cf. K+r,po);, parte, motenire) - epitet ce amintea de
prima mprire a teritoriului arcadian divizat, prin tragere la sori, ntre cei trei fii ai lui
Arca
125
.
La Atena, primul gest al arhontelui (magistratul care, dup cum ne spune Aristotel
126
, i
bazeaz prestigiul funciei pe Vatra comun i care, nc de la origini, a avut reedina n
Pritaneu)
127
, const, odat instalat, n a-l pune pe pristav s proclame c ,fiecare cetean va
rmne, pn la captul magistraturii sale, posesor i stpn pe bunurile ce le poseda naintea
numirii sale"
128
.
Aceste mrturii au n vedere Vatra comun, Hestia Cetii, devenit centrul statului i
simbolul unitii cetenilor. Pentru a putea aprecia corect aceste elemente trebuie s le
situm ntr-o perspectiv istoric, s le raportm la ceea ce mai ntrezrim dintr-un trecut
arhaic, anterior regimului cetii, cnd Hestia nu reprezenta nc Vatra comun, ci altarul
familial, iar simbolismul ei traducea, n mod special, virtuile remarcabile ale casei regale.
129
ns averea regal implic dou aspecte, - am putea spune doi poli. Un prim aspect este
reprezentat de bunurile ce pot fi tezaurizate i nmagazinate n palat: rezerve alimentare,
desigur, dar i diversele tipuri de yXixaTa- esturi, metale preioase, &a)ra cu virtui
speciale, folosite ca insemne ale puterii, blazoane, instrumente de nvestitur. Astfel, n
palatul lui Ulise, Penelopa coboar cu femeile sale n adncul .+ala('l'i unde stpnul a
ncuiat comorile sale
130
: esturi nchise n cufere, bronz, aur i fier prelucrat. La urm apare
i arcul, pe care doar Ulise l poate ntinde i care, n continuarea poemului, va deveni
unealta rzbunrii, simbolul restaurator al suveranitii
219
legitime. Tuturor acestor obiecte li se aplic K*ifirj+a, artnd c e vorba de bunuri imobil
rmn pe loc (cf. verbul m/xm: a sta culcat Cellalt aspect al averii regale este constitui
Tezaurul i turmele contrasteaz, pe planul valori precum interiorul i exteriorul, imobilul i
casnic i spaiul deschis - 'ypoq Ceea ce vechi ypoq, este ntr-adevr, n opoziie cu lumea
ol i chiar cu cmpurile cultivate, domeiiiul pastf spaiul liber unde snt mnate vitele i und|
slbticiunile la vntoare, cmpia ndeprtat nsufleit de turme
133
. Atunci cnd Xenofoi
uman vitelor, este tocmai pentru faptul c oar de un acoperi, pe cnd turmele triesc *$
/i.Q cuvntul ce desemneaz vitele, irpofi'Toi., este d( el nseamn, n sensul propriu, ceea
ce mer deplaseaz. Formularea K0#iff+1q KO22 #po3 prin antinomia lui m/xm, a sta culcat,
cu 1pofi) dublul aspect al averii privit n ansamblul su
13
| mod clar contrastul dintre avuia
ce ,zace" ac ,alearg" pe cmpie. Pe ntinderea aYpog-ului, He (Hermes 4 5y porrjp, Hermes
Nojuoc;) conduce, bagheta sa magic, turmele asupra crora, n c; pstorilor,
137
el are puteri
depline, aa cum He ca divinitate casnic, bunurile fixe ale casei
38
. Hermes s domneasc,
)x$aaa*i$, peste vacile cai i catri, peste lei, mistrei i cini, peste nesfrita glie, peste orice
fptur ce merge n 8'e7ri 7T/oo/3dTO(.fft" - astfel se ncheie 6(#'l7 8*r(*&
Dar turmele nu exprim numai prin mersi mictor al averii. Ele constituie i prima forml n
loc s rmn fix, poate crete sau, di scdea. n primul rnd pentru c, avnd c< Hermes,
houl turmelor, se pot aduga la pn
220
erm destj emi e ti$rme ecoi jilulj freci luij
nul de nate s cat)
131
.
132
^ornice, spaiul frumesc a casei iunile, hruite elenit specia nevoie i altfel, gritor: ce se
xprim, avansa, niaz n :ea care storul
136
lu-le cu e zeu al oneaz, a pus pe^ .i, peste nite
de
1 .i) )9.r*
lor, iaspectul e a\ire care, Dtrhp, poate atea lui |/ite cele
procurate prin incursiunile pe pmntul vecinului. ar n al doilea rnd pentru c, dac Hermes
ki'rjXio);, Hermes iro\"jir%\oq
(
(cu turmele bogate) i este favorabil, atunci vitele se vor
nmuli de la sine, iar averea ta va face pui. Posesiunea i conservarea bunurilor snt
domeniul Hestiei. Dar dinamica averii, ctre ctig sau ctre pierdere, ca i schimbul, depind
de zeul care tie, precum Hecate, ne spune Hesiod, ,s fac s creasc ".xQ:i$% numrul
vitelor n staule: turmele de boi, marile arcuri de capre, irurile nefrite de oi lnoase, el le
face din puine multe i din multe le poate reduce la puine"
140
. Vechii greci, n plin
economie de schimb, l vor recunoate cu uurin, sub chipul zeului comerului, pe vechiul
zeu al pstorilor: n micarea nencetat a banilor ce se reproduc pe sine mereu prin jocul
intereselor, ei vor vedea nc acea cretere a turmelor multiplicndu-se la intervale regulate.
Ei vor numi cu acelai cuvnt, TOKOQ, interesele capitalului i puii ftai de animalele din turm
la venirea primverii
141
.
Opoziia dintre spaiul cminului, nchis i imobil, i spaiul pastoral, deschis i mobil, ne
permite s nelegem mai bine i s situm mai exact o srbtoare familial precum
5(fi;ro(iil* Oficiat, dup caz, a cincea, a aptea sau a zecea zi de la natere, ceremonia
coincide uneori cu punerea numelui copilului
142
; dar rolul su specific este de a consacra
recunoaterea oficial a noului nscut de ctre tatl su. Ritualul are menirea evident de a
nscrie copilul n spaiul oiko&<'l'i, de a-l lega de cminul n care a vzut lumina zilei.
Conform mrturiilor de care dispunem, el implic dou elemente ce trebuie, se pare,
deosebite: primul ar fi hora noului nscut, inut n brae (cel sau cei care l poart alergnd goi
n cerc mprejurul vetrei
143
), iar al doilea depunerea copilului - la un moment dat, desigur
naintea dansului - direct pe pmnt
(
n ritualul 5(fi;ro(i<ilor, aceste dou elemente se
susin reciproc: contactul direct cu solul casei completeaz integrarea n spaiul casnic
realizat i prin plimbarea copilului ntr-un cerc ce se nchide n jurul vetrei
221
fixe. Cu toate acestea, n anumite teme legendare n care
elemente snt intim asociate, se obsefv ntre ele, att co
dene, ct i o opoziie bine reglat. Legendele ne
subliniaz ntr-adevr contrastul cjintre cele dou ri
privind noul nscut: pe de o parte inerea copilului ;i
vetrei, n mijlocul flcrilor; iar pe de alta depunerea aj
lng vatr, direct pe pmnt. Primul procedeu aminteti
ritual al nemuririi n focul vetrei; n contrast cu el, ce
doilea reprezint eecul tentativei de obinere a nel
ntoarcerea la practica obinuit. Dat copilul ar fi putut
,purificat" n flcrile vetrei, el ar fi devenit nemuritor:
pe pmnt, inclus n spaiul casei, el mprtete c
normal a oamenilor. Astfel, n palatul din Celeea, Dem
doic a lui Demophon, ncepe prin a ,ascunde" "KP
copilul n focul arztor, ca i cum l era acel tciune "l
despre care am vzut c se poate identifica, n anumite
cu vlstarul regal. Zeia l-ar fi fcut, n acest mod, nei
pe Demophon dac mama acestuia, descoperind scena,
reproat, cu un ipt ngrozit, strinei, c-i arde i
Mniat, Demeter smulge atunci copilaul din flc:
depune pe pmnt: ,A fi fcut din fiul tu, i sp
Metanirei, o fptur lipsit pe venicie de btrnei
moarte; dar acum el nu mai poate scpa destinului
muritor"
145
. Aceeai structur antitetic se regsete n r
lui Apollonios din Rhodos despre tentativa de a-l face ne
pe Ahile de ctre mama sa Thetis
14
f. n timpul nopii,
aaz copilul n mijlocul focului, pentru a-i arde
muritoare. Atunci cnd Peleu l zrete pe Ahile n flc
se poate abine s nu strige speriat. Furioas, Thetis
brusc copilul pe pmnt; destinul lui Ahile este pecetlu
al omului, el este sortit morii. Exis|t totui o latur co
apropie i uneori asimileaz chiar dele dou ritualuri c
unul i altul au aceeai semnificaiei de pro/9 impus c<
Desigur, proba focului apare ca mfilt mai periculoas
aceasta mai dttoare de virtui j neobinuite, dect
222
ceste spon-uririi ualuri supra estuia de un
de-al uririi,
total aezat ndiia er, ca
xkoq%,
rituri, iuritor n-ar fi iopilul. i i l ine ea
i de su de latarea nuritor eia i
carnea i, el nu depune :: copil mn ce iuse: i pilului.
i prin
simpla
depunere pe sol. Dar nu trebuie s ne nelm; contactul direct cu pmntul - i cu puterile ce
slluiesc n el, mai ales acele puteri chthoniene legate de lumea morii - nu este deloc mai
puin periculos. Legenda arat c depunerea noului nscut direct pe pmnt provoac fie
moartea copilului, fie i consacr nemurirea. Trebuie observat de altfel c ritualul obinerii
nemuririi prin foc, n care copilul este ,ascuns", i are omologul n practica paralel a Medeei
,ascunzndu-i" copiii n pmnt spre a-i face nemuritori "Ko.ToiKp$<irT*ia%
=
*
>
Este limpede
c cele dou rituri ale nemuririi i corespund i se opun ca dou forme de funeralii practicate
deopotriv de vechii greci: mortul este fie ,ascuns n foc" (incinerare), fie ,ascuns n pmnt"
(nhumare). n ambele cazuri, dispariia defunctului din lumea vizibil este condiia i semnul
revenirii sale n cealalt lume
148
.
Mai snt, n plus, dou legende, simetrice, ce ilustreaz totodat pericolele i avantajele
depunerii pe pmnt. Prima este aceea a Hypsipilei
14)
. Doic a lui Opheltes, ea comite
greeala de a pune pe pmnt, doar pentru o clip, copilul regal pe care i l-au ncredinat
prinii. Mucat de un arpe, ncarnare a puterilor chthoniene, copilul moare imediat. Un
oracol recomandase s nu fie pus pe pmnt nainte de a mplini vrsta, primilor pai
15
.
Cealalt povestire ne orienteaz ntr-o direcie invers. Eleenii i apr teritoriul mpotriva
invaziei Arcadieni-lor. naintea btliei apare o femeie alptndu-i pruncul. Pretinznd c e
inspirat de un vis, ea ofer copilul Eleenilor pentru a lupta alturi de ei. Cpeteniile militare
l primesc din minile mamei, l aduc n faa armatei i l depun gol pe pmnt. Dintr-o dat
noul nscut se transform n arpe. Simpla vedere a animalului provoac derute n tabra
dumanului. n locul n care dispruse arpele n pmnt, Eleenii ridic un sanctuar consacrat
zeului-copil Sosipolis, demonul btina "/ai^1$ *i#x'pio!% ce ieise ntre oameni din glia,
personificat de zeia-mam Eileithya
151
.
Desigur, depunerea pe pmnt nu are aceeai semnificaie n
223
al
inujturi pe
ritual! din La este n ca [fara Giiecia a i t al ales vate
condiiile contactului noului nscut cu solul umanizat] interiorului casei, sau cu pmntul
virgin al unor ndeprtate. n contextul 5(fi;ro(iilor, depunerea copilului: pmnt, n
apropierea vetrei, n cercul trasat de hora '
v
jurul Hestiei
15
\ capt valoarea unei probe de
legitimare captul ceremoniei, noul nscut, legat de cminul familial, acceptat, ,recunoscut",
de tatl su. Ritual al integrri spaiul familial i n descendena patern, 5(fi;ro(iil* a
revers practicile prin care copilul este respins n ; cminului, exclus din spaiul oiko&<
#+xi Acesta este n antic obiectul ritualurilor expunerii. n astfel de cazuri, n 5(fi;ro(ii,
copilul este ,depus" pe pmnt (acest depunerii este exprimat prin verbul riflrj/u); dar locul
contrasteaz cu spaiul nchis al casei i cu pmnturile cult: din preajm, fiind ndeprtat i
slbatic
153
. Acesta poat uneori, marea sau fluviile ce simbolizeaz lumea cealalt, cel mai
adesea va fi, departe de case, de grdini i pmntul necultivat unde triesc turmele, spaiul
strin i al crypog-ului. n legenda eroic, totul particip la configu n jurul copilului prsit a
unui peisaj pastoral. Prinii, c< arunc progenitura n afara lumii celor vii, o ncredineaz
pstor pentru ca acesta s duc i s abandoneze copil cmpii sau n muni, n acele trmuri
virgine unde-i turmele. Un alt pstor l descoper i l adpostete; cei crete printre vite;
uneori e hrnit de slbticiuni.
C srbtoarea 5(fi;ro(iilor i riturile expunerii conj ie, n antinomia lor, cei doi termeni ai
unei alternative
154
un fapt subliniat de textul celebru din T*ai.+*.o& n care " se compar, n
rolul su de mamo de suflete, cu moaa
155
. Aa cum (aia le elibereaz pe femeile n
naterii, Socrate i elibereaz pe tineri de adevrurile poart n ei fr a le putea aduce la
lumin. Dar iscusi merge mai departe dect aceea a moaelor obinuite: revine i sarcina de
a ,pune la ncercare" "fi'oa$i,'$% p nscut, spre a discerne dac e vorba doar de un fals nj
224
Dar
cmpuri, ostil area ca!re-i unui 1 pe pate ipilul
stitu-este Scicrate mana sa durerile ce le sa
lui i noul ltor
";?'@\oi@ Kal \p)$/o);% sau de un exemplar de spi bun i autentic "yo$i\7/$ re #ai
o7kq;*);%
156
.
n ce const aceast prob? Care este alternativa ei dac pruncul nu pare capabil s o
treac cu succes? Asupra acestor dou aspecte, Socrate se explic n modul cel mai clar.
Atunci cnd Theetet a reuit, cu preul trudei sale i cu ajutorul filosofului, s ,nasc" pruncul
adevr, Socrate i se adreseaz astfel: ,Ne-am chinuit, se pare, destul pentru a-l aduce la
lumin, oricare i-ar fi valoarea. Dar odat ncheiat naterea, trebuie s celebrm
Amfidromiile pruncului i, cu adevrat, s alergm n cerc fcnd ocolul gndirii noastre spre a
vedea dac, n ciuda eforturilor noastre, nu e cumva un nou nscut nedemn de a fi hrnit, ci
doar vnt i falsitate. Sau poate crezi, pentru c e al tu, c trebuie oricum s-l creti i s
nu-l prseti "rp*p)i$ Kal iaA iro(O*pai%! Vei suporta s fie supus sub ochii ti probei
ntrebrilor, fr a te supra foarte c-i este luat primul nscut?"
157
.
Acest text al lui Platon trebuie confruntat cu detaliile pe care ni le furnizeaz Plutarh asupra
practicilor lacedemoniene corespunztoare. Spiritul comunitar ce caracterizeaz regimul
cetii la Sparta nu mai permite supravieuirea 5(fi;ro(iilor n forma lor tradiional.
Deoarece acum nu mai e vorba de a lega pe noul nscut de cminul tatlui su i nici de
acel i)Xripo); familial, ci de a-l include n comunitatea civic a 0!alilor, printele este lipsit de
puterea de decizie n privina propriului copil. Dar dilema rmne n aceiai termeni: fie de a-l
crete "rp*p*ip% adic de a-l integra n spaiul colectiv; fie de a-l expune "1o#;*$)a%, adic
de a-l respinge dintre oameni: ,Atunci cnd i se ntea un copil, printele su nu avea dreptul
s-l creasc; el l ducea ntr-un loc numit l*&)+* unde edeau btrnii tribului. Dac el era
bine fcut i vnjos, acetia recomandau s fie crescut i i repartizau un Kkypo); printre cele
nou mii de loturi de pmnt. Dac, dimpotriv, copilul era nevolnic i diform, ei l trimiteau n
locul numit ,al depunerilor" "<KoO*r(%B
158
. Remarca lui Plutarh ce urmeaz acestui
225
pasaj subliniaz caracterul de prob asupra cruia P rndul su, insistase. Plutarh arat c la
Sparta fem motive deja prezentate de el, nu spal pe noul nscut c cu vin, ,vrnd n felul
acesta s-i pun la ncercare (/: constituia".
Am vzut c 5(fi;ro(iil*, srbtoare concentrat cminului, implic, n experiena spaiului la
care s aceeai polaritate exprimat de vechii greci, p panteonului lor, prin cuplul Hermes-
Hestia. Ne ved< tentai n a extinde investigaia la alte ritualuri refei zeia cminului, pentru a
cerceta formele reprezentri ce se afl implicate n ele.
Dou cazuri par s fie, n acest sens, edificatoare. ] este cunoscut printr-un text al lui Plutarh,
martor de pr pentru c este vorba despre un ritual din Cheroneea. autorul este originar
159
.
Ritualul Expulzrii Foamei *,*X'(q% se desfura, n cetatea beoian, pe un di fiecare
individ l celebra pentru familia sa n interioru lui; concomitent, arhontele l ndeplinea, n
numele taii, la Vatra Comun a cetii. n ambele cazuri, c era aceeai. Un sclav era lovit cu
o nuia "pfi;o!%
16
c apoi era mpins afar, silindu-l s treac prin ca strignd: ,Afar cu
Foamea; s intre Belugul i SnS Ritualul este construit pe opoziia dintre un nuntr
imuabil n interiorul cruia este reinut avuia (Hes afar ctre care snt expulzate, chiar cu
unealta u forele nefaste ale foamei.
Aceeai opoziie este marcat la Atena, n oi * spaiului n care este situat Cp$Ta$*lo$,
sediul 8*&.i*i imediata apropiere a acestui Cp$Tap;op un teren er vr consacrat lui
BouXt^og, Foamea
162
. Este vorba i un cmp ce trebuia s rmn mereu necultivat i c zint,
n inima spaiului umanizat al oraului, i ,virgin", pe care omul, sub ameninarea unui sacrile
226
la
lin
ci
1%
r, nul tfel : la ale
ne in nde
fXOV
an: nu-ivi-mia lit; iii,
161
his, i n mes
area '.n ade-| rde prei mntj :ru
pedepsire ar fi foametea, nu-l poate atinge
163
. Pmntul lui BouXi/tog reprezint, fa de
Cp$ra$*lo$, complementul lui Do$,iryiop adic acel cmp care, fiind situat la baza Acropolei,
fcea obiectul unei munci rituale agrare executate anual n numele cetii de ctre
Do$,$yio$
164
. Mai rmne de notat un aspect: n timp ce ndeplinea ceremonia agrar, ce
rennoia periodic unirea poporului atenian ,autohton" cu pmntul su i care desacraliza glia
Aticei spre a o reda cultivrii libere, Do$,$yio$ rostea imprecaii pe care solul proaspt le
primea i care le asigura eficacitatea. Preotul i blestema pe de o parte, ,pe cei care aveau
s refuze s mpart apa i focul" (spaiul ospitalitii, Hestia) i, pe de alt parte, pe ,cei ce
nu aveau s arate drumul celor rtcii, i.Xa$'fi*$oii;B (spaiul cltorului, Hermes)
165
.
Oraul aheean Phares, de lng Patrai, ne va oferi al doilea exemplu
166
. Este vorba de un
ritual divinatoriu, de un tip destul de special i care i asociaz extrem de strns pe Hermes i
Hestia. n mijlocul unei vaste a!ora, nconjurat de un peribol, se nal un Hermes din
piatr, brbos i dreptunghiular. Zeul, numit yopa7oq, are puteri de oracol. n faa acestui
Hermes este ridicat Vatra (Hestia). Ea cuprinde, n afar de altar, cteva lmpi de bronz
legate cu plumb. Procedura oracular este urmtoarea. Consultantul ptrunde, la cderea
serii, n a!ora El se duce mai nti la Vatr. Aici el arde tmie, umple lmpile cu ulei i le
aprinde. Apoi depune pe altarul Hestiei o moned a inutului, desigur sacr, numit ,aram".
Doar atunci el se ntoarce ctre Hermes i strecoar n urechea zeului ntrebarea pe care
dorete s o pun. Odat ndeplinit acest lucru, el i astup urechile cu minile i, n aceast
poziie, pornete pentru a iei din pia. De cum a trecut de peribol i a ajuns afar f*! TO
*i)Toq%, el i ia minile de la urechi, i primul glas pe care l aude n drumul su i d
rspunsul zeului.
5!ora se prezint aici ca un spaiu circumscris i centrat, situat sub dublul patronaj al lui
Hermes ayop'7oq i al Hestiei. fe faa Hestiei din centrul acestui spaiu se va opri mai nti
227
consultantul venit din afar. Prin contactul cu vatra, arznd tmia, aprinznd lmpile
mprejurul zeiei, strinul se ptrunde de virtuile religioase necesare pentru a interoga
oracolul locului. El pltete Hestiei preul consultaiei pentru c ea este aceea care
reprezint, n cuplul divin, puterea de permanen i tezaurizare. Modalitatea de consultare a
oracolului subliniaz, dimpotriv, caracterul mobil al lui Hermes. Rspunsul zeului se
dezvluie: 1. prin chiar micarea consultantului ce trebuie s se pun n micare spre a-l
cunoate, 2. n momentul n care prsete mprejmuirea agorei, el intr n spaiul exterior,
3. prin faptul de a prinde din zbor un glas - acea mobfl, uoar, insesizabil "p'$ri -, vocea
primului venit pe care ntmplarea i-l scoate n cale, 4. prin distana pe care oracolul l
stabilete ntre ntrebarea, pus n centrul agorei (aa cum este depus n centru, spre a
rmne venic acolo i preul consultaiei), i rspunsul pe care zeul l face cunoscut n afar,
n alt spaiu dect cel n care este ridicat propria sa imagine.
Cercetarea noastr avea ca punct de plecare prezena, n panteonul grec, a unei structuri
speciale bine atestate: cuplul Hermes-Hestia. Analiza textelor, ce puneau accentul pe
legturile ce unesc pe zeu i zei, a permis scoaterea n eviden a relaiei fiecreia dintre
aceste dou diviniti cu aspecte definite i opuse ale spaiului. Astfel, am ajuns s prsim
domeniul reprezentrilor pur religioase i s ne orientm investigaia nu numai asupra
ideilor pe care vechii greci i le-au fcut despre zeii lor, ci i ctre acele practici sociale cu
care aceste idei apar solidare. Am analizat diversele instituii care, prin nsi funcionarea
lor, se refer n mod explicit la vatra familial i la valorile religioase pe care le reprezint. Se
poate spune c acest ansamblu de practici instituionale, gravitnd n jurul vetrei situat ca
centru fix, traduce un aspect al experienei arhaice a spaiului la vechii greci. n msura n
care constituie un sistem de comportamente, reglat i ordonat, ele implic o organizare
mental a spaiului. Fie c e
228
vorba de fapte interesnd cstoria, ^aporturile de nrudire, filiaia, motenirea acelui KXripoq
familial, statutul casnic al soilor, opoziia social i psihologic dintre brbat i femeie,
formele lor de activitate n cas i n afara ei, dublul aspect al bogiei i al amenajrii solului,
am ncercat mereu s punem n lumin, n jocul reprezentrilor ca i n articularea
comportamentelor, structurile de gndire referitoare la spaiu. Ni s-a prut c valorilor spaiale
legate de un centru, imobil i nchis n el nsui, le corespund n mod regulat valorile opuse
ale unei suprafee deschise, mobile, plin de traiectorii, contacte i tranziii.
Cu toate acestea, analiza noastr a fost ntreprins n mod unilateral. Ne-am plasat
ntotdeauna n perspectiva Hestiei, din punctul de vedere l centrului. De aceea, Hermes nu
a fost abordat dect n aspectul su complementar fa de Hestia, zeul aprnd ca reversul
zeiei. Ar rmne deci, spre a ncheia studiul cuplului format de cele dou diviniti, s
schimbm perspectiva i s relum investigaia n sens invers: plasndu-ne de aceast dat,
din punctul de vedere al lui Hermes, noi ar trebui s analizm gruprile de imagini pe care
zeul le suscit n contiina vechilor greci, sistemul de activiti i de instituii pe care el le
patroneaz. nainte de a o prsi pe Hestia, trebuie s artm c polaritatea, marcnd pe
toate planurile raporturile zeiei cu Hermes, este o trstur att de fundamental a acestei
gndiri arhaice nct o regsim chiar n interiorul divinitii cminului, ca i cum n mod
necesar o parte din Hestia i-ar aparine deja lui Hermes. .
Pentru a-i ndeplini funcia sa pe putere divin ce confer spaiului casnic centrul su,
permanena i delimitarea sa, Hestia, am spus noi, trebuie s nrdcineze casa omeneasc
n pmnt. Aceasta e semnificaia vetrei miceniene, acel altar-vatr fix De aici rezult, la
zeia ,epichfhonian" ce-i are reedina la suprafaa solului, un aspect pur chthonian. Prin
ea, casa i grupul familial intr n contact cu lumea subteran. ntr-un fragment din
P+a*.o#
16?
, Euripide o poate identifica pe Hestia cu fiica Demetrei, acea Core care, cnd
domnind alturi de
229
Hades, cnd trind printre oameni, are drept menire s stabileasc comunicarea i trecerea
ntre dou lumi desprite printr-o
barier de netrecut.
Dar snt i alte elemente n plus. n (*!aro#<\x\ micenian, vatra rotund lipit de pmnt se
nscrie n centrul unui spaiu dreptunghiular delimitat de patru coloane. Ridicndu-se pn la
tavanul ncperii, aceti stlpi las loc unui horn prin care iese fumul. Atunci cnd este ars
tmia pe vatr sau carnea victimelor, ori cnd este fript, n timpul mesei, poria de hran
consacrat zeilor, prin flacra aprins pe altarul su casnic Hestia face s se nale ofrandele
familiale pn la lcaul olimpienilor. Pornind de la ea se stabilete contactul dintre cer i
pmnt, aa cum tot prin ea se deschide o trecere ctre lumea
infernal.
Pentru grupul familial, centrul patronat de Hestia este reprezentat tocmai de acest loc de pe
sol ce permite stabilirea ntinderii terestre, delimitarea ei i propria statornicire n cadrul ei.
Dar el reprezint i locul de trecere prin excelen, calea prin care se realizeaz circulaia
ntre niveluri cosmice, separate i izolate. Pentru membrii unui oiko&, vatra, centrul casei,
mai simbolizeaz i drumul schimburilor cu zeii de sus i cu zeii de jos, axa ce face s
comunice ntre ele toate prile universului. De aceea, vatra poate evoca i imaginea
catargului adnc nfipt n punte spre a se ridica drept ctre cer.
Trebuie oare, alturi de Louis Deroy, s admitem c ntre
vatr i catarg sau coloan exist o legtur primitiv? Aceasta
ar fi postulat prin analogia lexicologic ce a alterat sensul
vechiului termen *ari.E, vatr, nc din limba homeric, n uxrj,
cuvnt ce nseamn colonad, confuzia celor doi termeni
explicndu-se prin faptul c vatra micenian era nconjurat de
stlpi din lemn, laroi, ce susineau hornul acoperiului
"li*X'rpo$%
(
Este cunoscut comentariul lui Hesychius: iaria=
altar al cminului f*axFpa% i catarg de corabie; i n plus:
ioria = femeia estoare; pentru c lar)x; denumete, n afar
de coloan i catarg, meseria estoriei (vertical la vechii greci)
230
care apare i ea la fel de solid legat de sol i totodat orientat n sus.
Trebuie notat n orice caz c, la Platon, cel att de fidel nvmintelor din naraiunile sacre i
sugestiilor din vechile mituri, figura Hestiei, singura ntre toate divinitile ce rmne
nemicat acas
169
, se confund, n mitul final din G*p'/li)a
no
, cu marea zei estoare
5#a!k*, tronnd n centrul universului. Pe genunchi, 5#a!k* ine fusul a crui micare
dirijaz rotaiile tuturor sferelor cereti. Fusul este el nsui fixat de marele ax luminos, n
centrul cruia sade 5#a!k* i care, ridicat drept ca un catarg sau ca o coloan, strbate de
sus n jos tot cerul i pmntul, meninnd unitatea cosmosului aa cum snt legate, de la
pupa la prora, diversele pri ale corbiei.
Nemicat dar stpnind micrile ce graviteaz n jurul su, central dar asemeni unui ax ce
strbate o main n toat lungimea ei i i ine laolalt toate elementele, aceasta este
imaginea Hestiei pe care Platon pare s o fi motenit de la cele mai vechi tradiii religioase
ale Greciei antice. De aceea, atunci cnd el pretinde c dezvluie, n jocul lingvistic din
Hra.ylo&
=>=
, secretui numelor divine, filosoful Academiei propune o dubl etimologie a
numelui Hestia. Din aceste dou explicaii contrarii, Platon prefer, desigur, cnd pe una cnd
pe cealalt. Dar este semnificativ c el le poate prezenta, n ciuda antinomiei lor, ca pe dou
comentarii posibile ale aceluiai nume divin. Pentru unii, Hestia trebuie apropiat de o$aia,
care este numit n grecete i +aaia, adic esena fix i imuabil. Dar pentru alii, esena e
numit )*a.a, fiindc ei cred, ca i Heraclit, c toate lucrurile care exist snt mobile i c
nimic nu rmne niciodat nemicat; dup ei, toate lucrurile au drept cauz i principiu
impulsul micrii "TO 7o;o$$% pe care ei l denumesc ))a7a
Hestia: principiu al permanenei, Hestia: principiu al impulsului i al micrii - n aceast
interpretare dubl i contradictorie a numelui divinitii Cminului, se vor recunoate chiar
termenii relaiei ce opune i unete totodat ntr-un cuplu
231
de contrarii legate printr-o ,prietenie" strns, zeia imobiliznd ntinderea terestr n jurul unui
centru fix i zeul ce-i confer mobilitate infinit n totalitatea sa.
NOTE
1. 248o((*, ,Revue francaise d'anthropologie, 3, 1963, pp. 12-50.
2. PAUSANAS. V, 11,8.
3. Pe vasul de la Sosibios, Hermes o urmeaz pe Hestia (cf. P. RANGE-ARD, 8*r(*&p&y)+a!o!'* 0&&ai& &'r
6*& ori!i#*& ;' )'l.* ;48*r(*&, Paris, 1934, p. 500); stlpi bicefali, cu capul masculin i feminin al lui Hermes i al
Hestiei (cf. W. FROHNER, I)'lp.'r*& ;' 2o'$r*, , p. 220, nr. 108-l09); Hermes i Hestia asociai n cuplu n mod
curent printre cei doisprezece zei: cf. A. B. COOK, J*'& 5 I.';y i# a#)i*#. r*li!io#, , 2, p. 1057 i urm.
4. 6(# +o(*ri) )9.r* 8*&.ia (1), 11 i urm.; cf. i, n versul 2: ,frumoasele locuine ale oamenilor ce merg pe
pmnt "xoi#'i%B 6# H+*ia $i&*lor, Artemidor i aaz pe Hestia i Hermes printre divinitile
,epichthoniene", prin opoziie cu zeii cereti i subpmnteni.
5. 6(# +o(*ri) )9.r* 5fro;i.a, 30.
6. P+ai;ro&, 247 a.
7. EURPDE, fr. 938 N
2
; cf. MACROBUS, , 23,8: ,Dac Hestia rmne singur n casa zeilor, aceasta nseamn
c pmntul rmne nemicat n centrul universului." Cf. i formularea lui Philolaos: ,Unicul ce rmne n miji ui
sferei este numit Hestia." (H. BELS i W. KRANZ, Di* fra!(*#.* ;*r \or&okra.ik*r, voi. , p. 140, 12) De notat i
expresia din 6(#'l +o(*ri) (vers 3): Hestia are n cas un loc imuabil, \+p.\$ )Fio$
8. HOMER, 6lia;a, XXV, 334-335.
9. ARSTOFAN, Pa)*a, 392.
10. 6(# +o(*ri) )9.r* 8*r(*&, 14- 15.
11. 6/i;, 146-l47.
12. Chipul triplu sau cvadruplu al zeului i permite s supravegheze
simultan toate direciile spaiului.
13. L. R. FARNELL, T+* H'l.& of.+* Kr**k I.a.*&, V, p. 62, n. 2.
14. ESCHL, H+o*for*l*, 124 i urm.
15. PLUTARH, D* !arr'li.a.*, 502 F.
16. Cf. i, mai recent, interesantul studiu al lui J. ORGOGOZO, 248*r(*&;*&5)+**#&,
,Revuedel'HistoiredesReligions", 1949,pp. 10-30 i 1950, p. 139 i urm.
17. Referine n Louis DEROY, 2* H'l.* ;' foy*r ;a#& la Kr*)*
232
(y)*#i*##*, ,Revue de l'Histoire des Religions", 1950, p. 32, n. 1.
18. Cf. Louis GERNET, I'r l* &y(/oli&(* poli.iq'* *# Kr*)* a#)i*##*- 2* Loy*r )o(('#, ,Cahiers
internationaux de sociologii,'", 1, 1951, p. 29. n Mia,a l'i N'(a, 9-l1, Plutarh observ c tradiia unui sacerdoiu
feminin al ntreinerii focurilor sacre s-a meninut n Grecia. Sarcina revenea, nu unor fecioare ca la Roma, ci unor
femei abstinente de la orice raport sexual. - n epoca Cetii, sacerdoiul Vetrei Comune a cptat-caracterul unei
funcii esenial politice; prin aceasta, el este rezervat brbailor. Trebuie notat c, nc de la Homer, cultul Hestiei
casnice este lsat pe planul al doilea.
19. L. DEROY, lo) )i., pp. 26-43.
20. Despre focul ,nsctor", cf. PLUTARH, Mia,a l'i Ha(ill'&, XX, 4; Q'a*&. )o#$i$, V, 4, 3.
21. 6(# +o(*ri) )9.r* 5fro;i.a, 20 - 30.
22. Asupra riturilor ce consacr, n pragul cstoriei, renunarea la statutul anterior, cf. EURPDE, 6fi!*#ia 7#
Ta'ri;a, 372 - 375, i observaiile lui Louis SECHAN, 2a l*!*#;* ;48ippoly.* ;a#& l45#.iq'i.*, ,Revue des Etudes
grecques", 1911, p. 115 i urm. Despre ritualul tierii prului, n vederea cstoriei sau n cazul decesului unei
rude, cf. 5#.olo!ia Pala.i#9, V, 276, 277, 280, 281. La Sparta, tnra soie avea easta complet ras, PLUTARH,
Mia,a l'i 2i)'r!, XV, 5.
23. Despre KaTax$a#ara, riturile de integrare a femeii n cminul soului, cf. Ernst SAMTER, La(ili*#f*&.* ;*r
Kri*)+*# '#; Go(*r, Berlin, 1901, p. 159. Tnra cstorit era adus lng vatr, poate chiar aezat alturi de
ea (n poziia ghemuit a imploratorului); capul i era presrat cu TpayrJiio.Ta, dulciuri, n special fructe uscate:
curmale, nuci, smochine. Acelai ritual i se aplica noului sclav, la intrarea acestuia n noua cas din care avea s
fac parte. Ceremonialul era ndeplinit de stpna casei "/*ai.oi$o)% n calitatea sa de reprezentant a
cminului.
24. Despre )+ari&, patronnd comerul gratuit, schimbul generos, cf. ARSTOTEL, 0.i)a #i)o(a+i)9, 1133 a 2.
n comentariul lor la 0.i)a #i)o(a+i)9 (, Louvain - Paris, 1959, p. 375), R. A. GAUTHER i J.Y. JOLF nu par a fi
surprins semnificaia acestui pasaj.
25. PLUTARH, 0ro.i)o&, 751 d.
26. Hermes, asociat cu Afrodita n ipostaza de letflw: inscripia de la Mitilene consacrat Afroditei P*i.+o i, ntre
alii, lui Hermes, . G., X, 2, 73; PLUTARH, Ho#j'! Pra*), 138 c. Asociat Afroditei ca ,urzitoare de viclenii"
Maxawnc, PAUSANAS, V, 31, 6; n ipostaza de ^4I$poQ- ,cu ciripit seductor", cf. HARPOCRATON, s. v.,
^F$p1ir\q- atenienii i consacrau un cult sub acest nume lui Hermes, asociat cu Afrodita i Eros. Despre Hermes
C*1i$o$Q, la Cnidos, cf. L. R. FARNELL, op )i., V, p. 70, n. 43.
233
27. ,O femeie cinstit trebuie s stea la ea acas; strada este pentru femeia de nimic." MENANDRU, fr. 546,
Edmonds.
28. XENOFON, 0)o#o(i)'l, V, 30; cf. HEROCLE^, nSTOBAOS, V, 1, p. 502, H. ,Brbatul trebuie s se
ocupe de munca cnjipului, de a!ora, de drumurile la ora; femeia are n grij torsul lnei, coptul pinii, muncile
casnice," n discursul 7(po.ri$a l'i N**ra, 122, Demostenej definind statutul cstoriei "ro a$$oiK*i$%, subliniaz
n mod clar, n c|ontrast cu rolul curtezanei i concubinei, vocaia casnic a soiei, ca pzitoare a cminului
brbatului su: ,Curtezanele, le avem pentru plceri; concubinele, pentru ngrijirile zilnice cu care ne nconjoar;
soiile pentru a avea copii legitimi i o pzitoare fidel a lucrurilor casei, r($ \$/o$ Op$\).K). Tiarri$B
29. ESCHL, 0'(*#i;*l*, 658 - 661; cf. i EURPDE, pr*&.*, 552 - 555
i 8ippoli., 616 i urm.
30. ARSTOTEL, D* par.i& a#i(ali'(, , 20, 729 a. JO teorie de acest gen, lipsit de orice legtur cu obiectul,
este un mit pujr", observ d-na Mrie DELCOURT, Or*&.* *. 5l)(*o# 0.ii;* &'r la proj*).io# l*!*#;air* ;'
(a.ri)i;* *# Kr*)*, Paris, 1959, p. 85.
31. Despre Meleagru, cf. APOLLODOR, , 8, 2: ESC]HL, H+o*for*l*, 607 i urm. Tciunele "/o7+o,% vetrei este
,dublul" sau sufletul exterior al lui Meleagru. Copilul va muri atunci cnd tciunele - aezat de mama sa ntr-o
ldi "kp$oi.;% < va fi mistuit de flcri. Astfel au hotr^ Moirele, la apte zile de la natere - dat ce corespunde,
cum vom vedpa, cu celebrarea Amfidromiilor, ritualul integrrii noului nscut n cminul tatlui su. Asupra lui
Demophon, cf 6(#'l +o(*ri) )9.r* D*(*.*r, 239 i u^m. Zeia, doic a copilului regal, l ,ascunde" n foc, ca pe
un tciune (SaXoJ.
32. Legendele lui Caeculus i Servius Tullus. Asocierea este fcut de L. GERNET, lo) )i., p. 27.
33. 6/i;, p. 27.
34. Cf. A. AYMARD, 24i;** ;* .ra$ail ;a#& la \Kr*)* ar)+aiq'*, ,Journal de Psychologie", 1948, pp. 29-50.
]
35. Cf. n 0l*).ra, lui EURPDE, 1088 i urm. Clitetnnestra i-a adus ca zestre lui Egist, palatul lui Agamemnon,
spre a-i rscumpra n acest mod noua cstorie.
36. ESCHL, 5!a(*(#o#, 1587 i 1435.
37. Se cuvine s trimitem aici la studiul, riguios i fin, al lui R. P. WNNNGTON-NGRAM,
Hly.*(#*&.ra a#; .l7* $o.* of 5.+*#a, ,Journal of hellenic Studies", 1948, pp. 130- 147.
38. Dm cteva referine, cu titlu informativ, din cei trei tragici greci ce au tratat aceeai tem: ESCHL,
5!a(*(#o#, 1224, 1J259, 1625 i urm. 1635, 1665. 1671; H+o*for*l*, 304; SOFOCLE, il*).ra, 299-
302; EURPDE, 0l*).ra, 917, 930 i urm., 950.
234
39. ESCHL, 5!a(*(#o#, 10- 11, 258, 1251, 1258, 1377 i urm. (cf. i ironia din v. 483 i 592 i urm.),
H+o*for*l*, 664 i urm.; SOFOCLE, 0l*).ra, 650 i urm., 1243; EURPDE, 0l*).ra, 930 i urm.
40. R. P. WNNNGTON-NGRAM, lo) )i.
41. SOFOCLE, 0l*).ra, 416 i urm.
42. Asupra raporturilor i diferenelor dintre p"PQoQ, caduceul magic al lui Hermes, i aK7jXTpo$, cu care acest
pfiIoi; ajunge s se confunde, cf. J. HARRSON, Prol*!o(*#a .o .+* I.';y ofKr**kr*li!io#, Cambridge, 1903,
reedit. New York, 1957, p.44 i urm. pfiIoQ este o nuia inut n aer; cu ea se poate lovi "O;i&**a, X, 236); este
agitat "i/i;, XXV, 1 - 9); nu este lsat s se odihneasc (PNDAR, Oli(pi)*l*, X, 33). Dimpotriv, OKr\MTpo$
este folosit pentru sprijin ca un toiag "P#rpo$%, inut vertical cu unul din capete pe sol. De aceea aruncarea unui
o'rji)rpo$ la pmnt, n timpul unei reuniuni a Adunrii, cum a fcut Ahile "6lia;a, , 245), capt semnificaia unei
respingeri a autoritii regale, a unei rupturi cu aceasta n favoarea solidaritii cu grupul.
43. ESCHL, 5!a(*(#o#, 966-970, H+o*for*l*, 204, 236, 503: Oreste este rdcina, pfa , smna, air*pRia,
casei Atrizilor; aceeai imagine n SOFOCLE, 0l*).ra, 764-765.
44. EURPDE, 0l*).ra, 1052-l054.
45. ESCHL, 5!a(*(#o#, 125l-l252, 1604-l610, 1633, 1643; SOFOCLE, 0l*).ra, 561. n Grecia antic, ca
i la vechii germani, femeia nu poate, din cauza sexului su, s devin ea nsi executoarea rzbunrii
sngeroase: "ji;rjpoOpop*4i$ este apanajul exclusiv al brbatului; cf. G. GLOTZ, 2a &oli;arC* ;* la fa(ili*
;a#& l* ;roi. )ri(i#*l *# Kr*)*, Paris, 1904, p. 82.
46. ESCHL, 5!a(*(#o#, 1379, 1672-l673; Sofocle, Electra, 651.
47. ESCHL, 5!a(*(#o#, 1435.
48. SOFOCLE, 0l*).ra, 97 i 587; Euripide, 0l*).ra, 1035 i urm.
49. SOFOCLE, 0l*).ra, 533.
50. ESCHL, 5!a(*(#o#, 1225.
51. EURPDE, 0l*).ra, 930 i urm.; Sofocle, 0l*).ra, 365.
52. EURPDE, Or*&.*, 1045-l148.
53. SOFOCLE, 0l*).ra, 1145-l148.
54. ESCHL, H+o*f 264.
55. Natura viril a Electrei: SOFOCLE, 0l*).ra, 351, 397, 401, 983, 987 i 1019 - 1020 unde este evideniat
paralelismul cu Clitemnestra; EURPDE, 0l*).ra, 982; Or*&.*, 1204. Electra, autoritar i impulsiv, ca mama sa;
SOFOCLE, 0l*).ra, 605 i urm., 621.
56. SOFOCLE, 0l*).ra, 962.
57. Electra ,fecioara": ESCHL, H+o*for*l*, 140, 486; SOFOCLE,
235
0l*).ra, 1644, 1183; EURPDE, 0l*).ra, 23, 43, 98, 255, Or*&.*, 26, 72, 206, 251.
58. SOFOCLE, 0l*).ra, 341 i urm., 365; EURPl)E
1102-l104.
59. ESCHL, 0'(*#i;*l*, 736 i urm.
60. ESCHL, 5!a(*(#o#, 62.
61. 6/i;, 1231.
62. ESCHL, 0'(*#i;*l*, 213 i urm.
63. SOFOCLE, 0l*).ra, 97; EURPDE, 0l*).ra, 1035: pe Egist, Clitemnestra nu a fcut dect s urmeze exemplul
ce i-o adusese drept concubin pe Casandra.
64. Cstoria fratelui cu sora ;i# a)*laSi .a.9 nu este al
a fratelui cu sora ;i# a)**aSi (a(9 este strict interzis. termenul ?*\OpQ , frate, se refer iniial la filiaia
uterin: el pe cei ieii din acelai pntece.
65. Despre femeia oferit n cstorie ca poi#* a GLOTZ, op )i., p. 130.
66. Persistena acestei valori de rpire n cstorie este at cf. PLUTARH, Mia,a l'i 2i)'r!, XV, 5; Pro/l*(*
ro(a#*,
67. ESCHL, H*i Sap.* )o#.ra T*/*i, 754; SOFOCLE, & 5#.i!o#a, 569; EURPDE, Or*&.*, 553; T*;**a,
128 Cf. DETERCH, T'..*r 0r;*, 1905, p. 47.
68. PLATON, Hra.ylo&, 406 b; 2*!il*, 839 a.
69. MENANDRU, P*rik*iro(*#*, 435 - 436ifr. 720, y$r%oi1$ iro.iI'$ *ir4 ).poTq aoiS5&)ju. Cf. E. BENVENSTE,
,Rev. Etudes Lai;ies", XV, 1936, pp. 5l-58.
70. PLUTAR'f, Ho#j'! Pra*)*p.a, 144 b.
71. SOFOCLE, 0l*).ra, 42l-423; Eschil, 5!a(*(#o#l
72. HESOD, T'#)i, 232 i urm.
73. HESOD, T+*o!o#ia, 969-971.
74. 6(# +o(*ri) )9.r* 8*&.ia (1), 5 i urm.; cf. ;*or'(- ,in ea dea, omnis et precatio et sacrificatio
CORNUTUS, c. 28: Hestia e totodat irp'rr% i eaxrtj; sd se sfrete tot cu ea.
75. ARSTOTEL, Poli.i)a, 1252 b 15.
76. ZENOBUS, V, 44; DOGENAN, , 40.
77. Aa face Ulise, n palatul lui Alcinou, O;i&**a, V
78. N*(**#*, X, 1 i urm. '
79. Cf. L. GERNET, lo) )i., p. 37.
80. Despre ritul acestor KaTax1#aTa, &'pra, p. 233, : brbatului cu soia sa snt de acelai tip cu cele ce une
236
CCERO
0,311, 945; , 0l*).ra,
luhdu-l ca amant i lui Agamemnon
bsolu]t interzis; cea i amintim c i desemneaz
rzbunrii, cf. G.
stat n ritual; 271 d 29. ip r*!*, 1257; , 6o#, 1095.
2i/*r *. 2i/*ri,
966.
, D* #a.'ra extrema est", ncepe cu ea i
, 153-l54.
(i. 23. Legturile se dou grupuri-
antagonice care coabiteaz i snt aliate dup ce schimbarea jurmntului a nlocuit ntre ele starea de rzboi cu
un acord de pace. Acelai termen p+ilo.*& desemneaz relaiile intime dintre soi i contractul ce creeaz ntre
vechii adversari o nrudire fictiv cu scopul de a-i lega prin obligaii reciproce; cf. G. GLOTZ, op )i., p. 22. n
dragostea Afroditei cu Ares, este desigur literatur; dar n ea exist n primul rnd nite realiti instituionale
mpreun cu comportrile i atitudinile psihologice pe care le dicteaz. Asupra legturii ce unete soia cu cminul
soului, cf. EURPDE, 5l)*&.a, 162 i urm. nainte de a muri, Alcesta i se adreseaz Hestiei, divinitatea casnic a
cminului conjugal. Ea o salut ca ;*&poi#a, stpn, i i ncredineaz copiii si.
81. EURPDE, fr. 928 N
2
; cf. i Menandru, 1*p\ *$iI*')TiKoi$ n G+*. Kra*), , 275, ed. Spengel: ,Tnrului
so i se prescrie, nainte de a ncepe relaiile sexuale, s fac o rugciune ctre Eros, ctre Hestia, i ctre
divinitile procreaiei."
82. PORFR, n EUSEBUS, Pra*para.io *$a#!*li)a, , 11,7.
83. Cf. L. BEAUCHET, 8i&.oir* ;' ;roi. pri$i ;* la r*p'/liq'* a.+*#i*##*, , Paris, 1897, p. 399 i urm.
84. 2*!il* l'i T#', 9, 127 i urm.
85. PLATON, 2*!il*, 924 c i urm. Aceeai ordine a gradelor de rudenie n regulamentele succesorale: SEU,
ToS.*#ir*a l'i 8a!#ia&, l-2 i 11; DEMOSTENE, 7(po.ri$a l'i Ta)ar.a.o&, 51.
86. S-a pus chiar ntrebarea dac fiul epiclerei nu ndeplinea i funcia de K$pio.; al mamei sale, jucnd astfel pe
lng ea rolul legal al fratelui. Ni se pare c o instituie ca epicleratul arunc oarecare lumin asupra raporturilor
psihologice ce unesc, n tragedie, personajele Electra i Oreste. Am vzut c Electra este, pentru Oreste, att
mam ct i sor. Epiclera este, pentru fiul su, att sor ct i mam.
87. Este, deci, rndul soului de a fi ,neutralizat" ca reprezentant al unei case diferite de aceea a tatlui. nrudirea
sa de snge cu tatl soiei sale este totodat semnul i instrumentul acestei neutralizri. ntr-adevr, n cazul unui
brbat, simpla a$$oUKriaiQ n-ar fi de ajuns fiindc brbatul, spre deosebire de femeie, nu are vocaia casnic i
nu i poate asimila virtuile cminului. Brbatul se ataeaz unei case prin legtura de snge sau de neam; sau -
n lipsa consangvinitii - printr-un act de adopiune ce stabilete, la rndul su, o legtur direct de la tat la fiu,
un raport agnatic; cf. L. BEAUCHET, op )i., 2, p. 7.
88. Cf. P. ROUSSEL, 248*&.ia 9 l4O(p+alo&, ,Revue archeologique", 2, 1911, pp. 86-91.
89. Cf. ESCHL, 0'(*#i;*l*, 165 i 168; i studiul lui Jean AUDAT, 248y(#* ;45ri&.o#oo& 9 8*&.ia, ,Bulletin de
Correspondance hellenique", 1932, pp. 299-317.
237
90. Cf. L. GERNET, op )i., p. 22.
91. MrieD02HOMKT,24ora)l* ;*D*lp+*&, Paris, 1955, pp. 144- 149.
92. Omphalos-ul este ,principiul nrdcinrii i creterii embrionului (pifwaio? KW 6)$aOp1'%Q TOU6 irpro$%B
PHILOLAOS, !. "IELS, F. V.S.\ voi. , p. 413, 6-7.
93. ARTEMDOR, , 43 (citat n Mrie DELCOURT, op )i., p. 145). n ceea ce privete expresia eiri. ee(C, se
va nota paralelismul cu Hestia, n V, 34 i V, 27.
94. ARTEMDOR, , 74.
95. 6/i;, , 10. Asupra raporturilor dintre cuptor i pntecul feminin, cf. HERODOT, V, 92, 5 i urm.: a-i introduce
pinile ntr-un cuptor rece nseamn a se uni cu o femeie moart.
9#. Hermes .*.ra!o#o&, cf. HERACLT, 5l*!orii +o(*ri)*, 72, 6. 97. S ne amintim formularea hipocratic din
Tra.a.'l ;*&pr* r*!i(, V,
92: ,De la moii ne vin hrana, creterea i smna."
98. Cf. $. RO%ERT, T+y(*l* G*)+*r)+*& &'r la &i!#ifi)a.io# *. la ;*&.i#a.io# ;*& (o#'(*#.& )ir)'lair*& ;a#&
Mar)+i.*).'r* r*li!i*'&* ;* la Kr*)*, Paris, 1939.
99. Louis GERNET, lo) )i., p. 24.
100. PAUSANAS, V, 9,5; cf. U. CKARBONNEAUX, T+olo& *. Pry.a#**, "Bulletin de correspondance
hellenique", 1925, pp. 158-l78.
101. SOFOCLE, 0l*).ra, 416 i urm. Se va compara acest text cu ESCHL, 5!a(*(#o#, 965 i urm. n ambele
cazuri, brbatul este rdcina "pi.a% implantat n pmnt i care, devenind arbore, protector al casei, confer
cminului ";aria% caracterul su ,umbros". Eschil o pune pe Clitemnestra, atunci cnd l ntmpin pe
Agamemnon cu fals bucurie, la revenirea acestuia, s-i vorbeasc astfel: ,Atta vreme ct exist rdcina,
frunziul i va ntinde umbra protectoare asupra casei, ferind-o de ari; la fel i ntoarcerea ta n cminul
familiei este cu adevrat n plin iarn, ntoarcerea verii; i astfel (n zilele de ari) dac rcoarea "ip$xo,%
domnete n cas, aceasta se datoreaz revenirii stpnului."
102. 0)o#o(i)'l, V, 2.
103. P+ai;roS, 239 c - Agesilau, vrnd s-i conving pe soldaii si c aveau s se lupte cu adversarii asiatici ce
aduceau mai mult a femei dect a brbai, i dezbrac pe prizonierii capturai: trupul lor alb i moale, din pricina
obiceiului de a tri n umbra casei, fr a se dezgoli niciodat pentru exerciiile fizice ale palestrei, a reprezentat
pentru lacedemonieni un motiv de batjocur i dispre; XENOFON, 0l*#i)*, , 4, 19; PLUTARH, Mia,a l'i
5!*&ila', 600 e; 5pop+.*!( 2a), 209 c; Pro/l*(* ro(a#*, 28. Pe picturile de pe vase, regula cere ca
personajele feminine s contrasteze cu cele masculine ca pielea alb fa de cea ars de soare.
238
104. 6(# +o(*ri) )9.r* D*(*.*r, 98 i urm.
105. 6/i;, 113- 117.
10#. ESCHL, 0'(*#i;*l*, 665; cf. formularea lui ARSTOFAN. P9&9ril*, 694; n matricea fr fund a
ntunericului, B0pipo$q Q4 .$ ir*ipooi Kok#oQ
107. Cf. O;i&**a, XX, 41 i urm. n timp ce, n (*!aro#, se desfoar masacrul pretendenilor, toate
femeile palatului se ascund n fundul odilor lor "#$\Q OaXji'$%, cu ziduri groase i ui zvorite.
108. Cf. XENOFON, 0)o#o(i)'l, X, 3.
109. Asupra raportului dintre p$xoQ (peter, groap sub nivelul solului) i ;akiioQ, cf. A. J. FESTUGERE, 2*&
(y&.*r*& ;* Dio#y&o&, ,Revue biblique", Avril-Juillet 1935, p. 36; L.R. PALMER, Mi* +o(*ri) a#; .+* i#;o<
*'rop*a# +o'&*, ,Transactions of the Philological Society", 1947, pp. 92- 120. Termenul mai poate desemna i
altarul jos al cminului "*&)+ara% Cf. EURPDE, T*;**a, 397: Rx$xol); *a#aQ , adncimile vetrei (cminului).
110. SOFOCLE, 5#.i!o#a, 947.
111. EURPDE, 6o#, 394.
112. EURPDE, G'!9.oar*l*, 980.
113. O;i&**a, VII, 7.
114. 6lia;a, XV, 492; PNDAR, Pi.i)*l*, , 60. Pollux definete .+ala(o&<'l ca: loc al uniunii conjugale "roiroq
TOU6 yRio$%
115. HELODOR, V, 6.
11#. O;i&**a, XX, 8-9. De reinut expresia 6\ajxo$ B.axaro$, ce trebuie confruntat cu glosa lui HESYCHUS:
8*&.ia- *)xr.E (la capt, ultima). Se tie c, dup CORNUTUS, T+*ol, 28, Hestia este n acelai timp irprq i
iax#j, prima i ultima.
117. Femeia, stpna cheilor tezaurului: ESCHL, 5!a(*(#o#, 609-610; fecioara, deintoare a aceluiai
privilegiu: ESCHL, 0'(*#i;*l*, 827-828.
118. XENOFON, 0)o#o(i)'l, V, 20-21, 35-36; n paragraful 39, soia i spune brbatului su: rolul meu este
acela de a asigura pstrarea i distribuirea lucrurilor dinuntru, ,xIo$, ceea ce ar fi fr noim dac tu n-ai fi aici
ca s aduci din afar ceva provizii .l<a;i$ # 0iaipipo#o Soul i rspunde: eu snt cel care ar prea caraghios dac
a aduce ceva acas unde n-ar fi cineva s pun la pstrare bunurile nuntru. De notat c pstrarea i
distribuirea "Op$\aKij i Ila$o#i% - snt tocmai atribuiile Hestiei Tamia.
119. XENOFON, 0)o#o(i)'l, V, 33.
120. HESOD, T+*o!o#ia, 598-599. n aceast satir antifeminin ce identific acel ;aka,ioq casnic cu aa
numitul yaoT.j, feminin, cuplul celor dou activiti complementare: procurare (brbat, Hermes) - pstrare (femeie,
Hestia) se transform n conflict al contrariilor: munca (masculin) - risipa (feminin). S mai adugm c, pentru
Hesiod, femeia nu se mulumete
239
numai cu a-l ,usca fr foc" pe soul ei prin pofta de mncare, devorind rodul muncii acestuia "T'#),, 705), ci ea l
,usuc" de asemenea i printr-un apetit sexual sporit de ari "T'#)i, 586-587).
121. Asupra opoziiei dintre economia totalitar i distributiv, cf. G. DUMEZL, Ti.ra<Mar'#a, Paris, 1940, p. 155
i urm.
122. S-ar putea face un ntreg studiu despre personajul i atribuiile .a(i*i homerice, asupra raporturilor sale cu
Hestia. S subliniem doar cteva aspecte. n palatul lui Ulise, Eurycleea este n acelai timp chelreas, doic i
responsabil cu focurile, n vremea tinereii sale, Laertes a cumprat-o, pe douzeci de boi, de la tatl ei Ops
(Ochi), fiul lui Pisenor. Din aceast familie Pisenor snt recrutai, n taca, pristavii "O;i&, , 38). n palatul su,
Laertes a cinstit-o pe Eurycleea ca i pe soia sa, dar el s-a abinut de la orice relaii intime cu ea "O;i&, , 431).
Eurycleea l-a alptat pe Ulise, pe care-l numete copilul ei. La iniiativa ei, Autolycos, bunicul matern al lui Ulise, a
fost invitat s aleag un nume pentru noul-nscut. "O;i&, XX, 403). Rolul su este de a veghea fr odihn
asupra tuturor bunurilor casei. Snt ludate vigilena, prudena sa, spiritul su chibzuit. Ea este o Op$\o.
desvrit. Aceleai caliti snt cerute .a(i*i de ctre XENOFON, 0)o#o(i)'l, X, 11: ea nu trebuie s fie atras
nici de mncare, nici de butur, nici de somn, nici de brbai: trebuie s aib o memorie perfect. Dar adevrata
.a(ia, cea mai bun Op$\a, a casei, trebuie s fie soia nsi (X, 14- 15).
123. ARTEMD0R, , 37; cf. L. GERNET, lo) )i., p. 38.
124. Despre ritualul din Cos, cf. V. PROTT, La&.i &a)ri, nr. 8; L.R. FARNELL, op )i.,j V; p 349 i urm.;
NLSSON, Kri*)+i&)+* L*&.*, p. 17 i urm.; A.B. COOBC op )i., , voi. , p. 564; L. GERNET, lo) )i.,
p. 33.
125. PAUSANlAS, V, 53, 9.
12#. Poli.i)a, 1322 b i urm.
127. ARSTOTEiL, Ho#&.i.',ia 5.*#*i, III, 5.
128. 6/i;, LV,| 2.
129. Despre relaia istoric ntre vatra regal micenian i Vatra comun a cetii, cf. L. R. MRNELL, op )i., V.
350 i urm.
130. O;i&**a, VXl, 8 i urm.
131. De notat formularea: fcfii/xijXia K06TOC "6lia;a, V, 47; O;i&**a, XX, 9). n cntul din O;i&**a (312 i urm.),
Telemah i ofer oaspetelui su un dar spunndu-i: ji-l dau ca s fie, din partea mea ctre tine, un K*ifi^Xio$,
adic o amintire pe care s o pstrezi. La fel n cntul XX din 6lia;a (618), Ahile i d lui Nesor o cup: s fie
pentru tine un K0i'rfkio$ n amintirea funeraliilor lui Patrjjcle; cf. i PLATON, 2*!il*, 913 a.
132. Prezena, n turmele lui Atreu, a unui miel cu lna aurie sau rocat este semnul vocaiei fiului lui Pelops
pentru regalitate. Hermes este prezentat
240
uneori ca printe al mielului de aur, simbol al nvestiturii regale (EURPDE, Or*&.*, 995). n orice caz, el este cel
care intervine pentru a restabili suveranitatea legitim atunci cnd Tieste, n confruntarea cu Atreu, se laud n
mod fraudulos cu animalul regal ce aparine turmelor fratelui su. Raporturile lui Hermes cu berbecul, blazon al
regalitii, snt paralele cu cele care l asimileaz cu acel aKf\MTpo$, simbolul mobil al suveranitii, pe care zeul
schimburilor l transmite de la Zeus ctre Atrizi, aa cum le aduce i berbecul de aur. Despre locul lui Hermes n
miturile Lnei de Aur i asupra legturilor sale cu regalitatea, se vor gsi observaii interesante n studiul deja citat
al lui J. ORGOGOZO.
133. Asupra sensului lui ypo!, cf. Pierre CHANTRANE, 0.';*&&'rl* $o)a/'lair* !r*), Paris, 1956, pp. 34-35.
134. 0)o#o(i)'l, VII, 19.
135. Asupra sensului lui irpofiaro$ i asupra opoziiei /cet/tXta-7rpo/3aaif, cf. E. BENVENSTE, No(& ;4a#i(a'x
*# i#;o<*'rop**#, ,Bulletin de la Societe de Linguistique", 45, 1949, pp. 99-l00. Dublul aspect al bogiei poate fi
exprimat i ntr-o formulare ce se gsete n HESOD "T'#)i, 308): ,Prin munc oamenii devin bogai n turme i
n aur, iro\$iRrE\oi .4o.ip$*'# (trad. Mazon). KOp$0.oQ se refer ntr-adevr la un alt tip de avuie dect turmele: o
opulen ce este nmagazinat n case sau n ceti. Termenul se refer, n O;i&**a, , 392, la o cas; n 6lia;a, L
570, la un ora, Corint. Despre Corint )'p$*1) cf. TUCDDE, , 13, 5. De vzut i O;i&**a, , 165, unde este
evideniat opoziia dintre brbaii ,cu picioarele uoare" "*\OxOppoTpoi ir6?a!% i brbaii ngreuiai de
posedarea unor avuii precum aurul i esturile scumpe "oKp$*ioTIpoi%
13#. Hermes a!ro.*r (ef. EURPDE, 0l*).ra, 463; Hermes $Riio!, cf. ARSTOFAN, Tfi*&(oforiil*, W==
137. Cf. SMONDE DN AMORGOS, fr. 18 Diehl
3
: Hermes, divinitate tutelar a pstorilor. Este de meditat
asupra importanei, n sculptura religioas, a ipostazei lui Hermes Hriop+oro&, purtnd un berbec pe umeri.
138. Cf. I)oli* la ARSTOFAN, Plo'.o&, 395.
139. Hermes *(RiriXio!, cf. PAUSANAS, X, 34, 3; Hermes iroXH^Xo.;, cf. 6lia;a, XV, 490.
140. HESOD, T+*o!o#ia, 444 i urm.
141. Cf. ARSTOTEL, Poli.i)a, 1258 b.
142. La Atena cele dou srbtori erau distincte. Punerea numelui avea loc n a zecea zi de la natere
"I0KOiTrj%
143. I)oli* la PLATON, T*ai.+*.o&, 160 e; HEYSCHUS, s.v.
144. I)oli* la ARSTOFAN, 2y&i&.ra.a, 758.
145. 6(# +o(*ri) )9.r* D*(*.*r, 231 -263.
241
146. 5r!o#a'.i)*l*, V, 869 i urm.
147. PAUSANAS, , 3,11; despreKaT;Kp$$T*ia, )7 Charles PCARD, 248*raio# ;* P*ra)+ora *l 6*& *#fa#l& ;*
T*;i*, ,Revue archeologique", 1932, p. 218 i urm.; Ed. WLL, Kori#.+ia)a G*)+*r)+*& &'r l48i&.oir* *l la
)i$ili&a.io# ;* Hori#.+* ;*& ori!i#*& a'x !'*rr*& (*;iq'*&, Paris, 1955,
p. 88 i urm.
148. Spunem bine ntoarcere. Nscut din vatr, aa cum s-a nscut din pmnt, omul se ntoarce mereu, prin
moarte, n lumea din care a venit.
149. APOLLODOR, , 6, 3.
150. Este cu totul altceva a merge pe pmnt sau a sta culcat pe el. Poziia
n picioare nu implic primejdiile poziiei culcat, ce ne las n ntregime n u j prada puterilor chthoniene. De aceea
copilul nou nscut, chiar prsit, nu este niciodat pus n contact direct cu solul. Temele expunerii (prsirii)
menioneaz ntotdeauna cufrul, Xpea, vnturtoarea, X6KMOM sau
oala, xwpa.
151. PAUSANAS, V, 20, 3-6.
152. Io';a, la articolul $GpioriapxoQ ne arat ce semnificaie poate cpta, ntr-un context total diferit, acest
cerc trasat n jurul vetrei: porcii, folosii la Atena pentru purificarea Adunrii, erau mai nti plimbai n jurul vetrei;
cf. FARNELL, op )i., V, p. 363.
153. Prefixele x/ i e din /aroQ*Ki,, e/cfieai subliniaz deopotriv separarea, ndeprtarea. ntre aceti doi
termeni, nu pare s existe acea opoziie clar considerat uneori ca valabil referitor la procedeul expunerii (cf.
Mrie DELCOURT, Ii*4rili.*& i#y&.*ri*'&*& *. #ai&&a#)*&(al*fiq'*& ;a#& l45#.iq'i.* )la&&iq'*, Liege, 1938,
p. 87 i urm.; i, )o#.ra, Pierre ROUSSEL, ,Revue des Etudes anciennes", 1943, pp. 5- 17). Pentru a ne
convinge c B*#;*oi,, prsirea copilului hotrt de tat din raiuni de ordin social, nu nseamn n mod necesar
depunerea acestuia ntr-un loc umblat, n sperana c va supravieui - 6#r6?)oiQ reprezentnd dimpotriv
prsirea sa, din motive pur religioase, ntr-un loc pustiu pentru a-l lsa s piar, - ne vom referi la textul din 6o#
de EURPDE i la cel din Pa&.oral*l* lui LONGUS unde este folosit chiar termenul *#O*)#), on noul nscut, a
fost prsit n petera pustie "i$rpo$ *p.j#o$, 1494) unde va veni s-l ia Hermes; el a fost lsat prad fiarelor
"Qr\po\$ .Kr*;*4iQ, 951) dat ca hran psrilor (504 - 5), expus morii cixj 6O2MOMJX0\OM, 18 i 27), destinat lui
Hades "*4iQ B5.I))$ 6/c/3XXi7, 1496). Ct despre Pa&.oral*l* lui LONGUS putem spune c ntreaga oper
este construit pe opoziia ntre lumea lui ).ypo, i lumea oraului "KOK6Q i O2OTM% Prsii i$ ).ypq (, 2, 1; 4, 1; 5,
1; V, 21, 3), departe de oraul unde triesc prinii lor, n locuri umblate doar de pstorii n cutarea animalelor
rtcite, cei doi copii, ajuni mari i regsindu-i familia, vor rmne simpli ,ciobnai" (V, 39, 1). Despre opoziia
").ypoQ - *.a#, cf. V, 11, 1 i 2; 15, 4; 17, 1; 19, 1; 38, 3 i 4.
154. ,Cnd se nate un copil, se pune problema (pentru tatl familiei) a
242
creterii sau prsirii sale... Prsirea (expunerea) copilului era consecina lipsei celebrrii ritualului Amfidromiilor,
sau, cu alte cuvinte, al repudierii paterne ce rezulta din acest fapt." BEAUCHET, op )i., , p. 87. Cf. i G.
GLOTZ, op )i., p. 41; 0.';*& &o)ial*& *. j'ri;iq'*& &'r l4a#.iq'i.* !r*)q'*, Paris, 1906, p. 192.
155. PLATON, T*ai.+*.o& 150 bc.
156. Se mai poate traduce ,- i Glotz pare s fi neles textul n acest mod - ,bine fcut i copil legitim". To$ijioq i
aXrf;rj! pot avea ambele sensuri. Asupra lui yo$i#o,, opus lui $Ko,, bastard, cu sensul de fiu legitim, cf.
5#.olo!ia Pala.i#a, X, 277.
157. T*ai.+*.o& 160 c - 161 a.
158. PLUTARH, Mia,a l'i 2i)'r!, XV, 1 - 4.
159. Q'a*&.io#*& Ho#$i$iali'(, 693 F.
160. S mai amintim c pfi;o! este atributul lui Hermes i c i confer acestui zeu patronajul anumitor rituri de
,expulzare", n special cele numite de EUSTATHE "a; O;i&, XX, 481) 1oRxTai)., alungare (cf. Hermes
TTO#irao, ESCHL, 0'(*#i;*l*, 91; SOFOCLE, 5iax, 832): ,Cnd snt serbate iroi#r)). i snt aruncate la
rscruci necuriile, se ine n mn un TTO/UTTOC, care, se zice, nu este altceva dect Krjp$K*.o$, atributul lui
Hermes
40pRxo$%; de la acest iroRjir6"; i de la cuvntul Iloi; vine verbul TO r*lpB
i
1#1. ,"EGJ XOM\666OM, *aa I* 6TXOMTOM KOX $yi*i).$4B
162. 5#*); !ra*), ed. Bekher, , 278, 4; G. VERRAL i J. HARR-SON, Ty.+olo!y a#; To#'(*#.& of a#)i*#.
5.+*#&, London, 1890, p. 168.
163. Asupra raportului dintre acest tip de sacrilegiu i ,Foamea mistuitoare", cf. povestea luiErysichton,
CALMAH, 6(# )9.r*D*(*.*r, 30 i urm.
164. PLUTARH, Ho#j'! Pra*)*p.a, 144 b.
165. Paro*(io!r Kra*) (Gaisford), p. 25: Yo$^$yiEO;; cf. L. R. FARNELL, op )i., , p. 315, n.17. - Despre
simbolismul casnic al focului i apei, cf. PLUTARH, Q'a*&.io#*& ro(a#a*, 1: la Roma, tnra cstorit trebuia
,s ating focul i apa". Este vorba aici desigur de un rit al integrrii n cminul soului, cum erau, n Grecia,
Karaxi)iiaT)*
166. PAUSANAS, VL 22,1 i urm.
167. EURPDE, fr. 781, 55 N
2
. PORFR, n EUSEBUS, Pra*para.io *$a#!*li)a, , 11, o asimileaz i el pe
Hestia cu puterile divine subterane.
168. L. DEROY, lo) )i., p. 32 i 43.
169. PLATON, P+ai;ro&, 247 a.
170. G*p'/li)a, 616 i urm.; cf. P. M. SCHUHL 2* jo'! ;' Di*#, 6*& li*#& ;* la N*)*&&i.* *. la fo#).io# ;48*&.ia,
T*la#!*& H+arl*& Pi)ar;, , Paris, 1949, p. 965 i urm.
171. PLATON, Hra.ylo&, 401 c-e.
243
Geometria i astronomia sferic
la nceputurile cosmologiei antice
greceti
1
Tema pe care mi propun s o abordez se refer mai puin la istoria gndirii tiinifice, n
sensul propriu, ct la raporturile dintre anumite noiuni tiinifice de baz - o anumit imagine
a lumii - i fapte de istorie social. La nceputul secolului al Vl-lea .Chr., gndirea
astronomic, n Grecia, nu se bazeaz nc pe o lung serie de observaii i de experiene;
ea nu se sprijin pe o tradiie tiinific stabilit. Dac ar trebui s explic cum a fost fcut o
descoperire n secolul al XlX-lea sau al XX-lea, ar trebui s m refer n special la dezvoltarea
tiinei respective, la stadiul teoriilor i tehnicilor, pe scurt la dinamica intern a cercetrilor
ntr-o anumit disciplin tiinific. Dar n Grecia arhaic nu exista nc o tiin constituit.
Cele cteva cunotine astronomice cu care vor opera ionienii, nu snt elaborate de ei; ei le-
au mprumutat de la civilizaiile vecine din Orientul Apropiat, i mai cu seam de la
babilonieni. Ne aflm aadar n faa urmtorului paradox: grecii vor pune bazele cosmologiei
i astronomiei. Ei le vor da o orientare ce va fi decisiv, n toat istoria Occidentului, pentru
soarta acestor discipline. nc de la nceput, ei le vor impune o direcie de care mai sntem
nc i astzi parial dependeni. Si totui nu ei snt aceia care cu secole nainte se
consacraser muncii minuioase de observare a atrilor, ce notaser pe tblie, aa cum au
fcut babilonienii, efemeridele semnalnd diversele faze
ale lunii, rsrirea i apunerea stelelor de pe cer. Vechii greci au folosit deci observaii,
tehnici i instrumente pe care le perfecionaser alii. Cu toate acestea, e au integrat
cunotinele ce le erau astfel transmise, ntr-un sistem pe deplin nou. Ei au creat o
astronomie nou. Cum poate fi explicat aceast inovare? De ce au plasat vechii greci
cunotinele preluate de la alte popoare ntr-un cadru nou i original? Aceasta este tema
asupra creia a vrea s reflectez astzi.
Astronomia babilonian, foarte dezvoltat, are n mare trei caracteristici:
1. Ea rmne integrat unei religii astrale. Dac babilonienii observ cu mult grij astrul pe
care noi l numim Venus, aceasta se datoreaz faptului c pentru ei este vorba de o
divinitate important: tar, i pentru c ei snt convini c, urmnd poziiile lui Venus, destinul
oamenilor se va orienta ntr-un sens sau ntr-altul. Lumea cereasc este reprezentat n ochii
lor de fore divine. Observndu-le, oamenii pot ptrunde n tainele zeilor.
2. Cei al cror rol este observarea atrilor aparin categoriei scribilor. n societatea
babilonian scribii au drept funcie consemnarea scris i pstrarea n arhive a tuturor
detaliilor vieii economice. Se poate spune c ei contabilizeaz ceea ce se petrece pe cer,
aa cum contabilizeaz tot ceea ce se petrece n societatea omeneasc. n ambele cazuri
scribii acioneaz n servicul acelui personaj care domin ntreaga societate
babilonian i ale crui atribuii snt att religioase ct i politice: Regele. Pentru rege este
ntr-adevr esenial s tie ce se petrece n cer. Destinul su personal i sigurana regatului
depind de aceasta. ntermediar ntre lumea cereasc i lumea terestr, el trebuie s tie n
mod precis n ce moment s ndeplineasc riturile religioase cu care este nsrcinat.
Astronomia este deci legat de elaborarea unui calendar religios a crui punere la
244
245
punct este privilegiul unei clase de scribi regelui.
3. Aceast astronomie are un caract Babilonienii, care posed o cunoatere fenomene
cereti, care pot prevedea empi: reprezint micrile atrilor pe cer dup un nu se
mulumesc numai s-i noteze pe succesive ale astrelor, i s le in socoteai; astfel formule
aritmetice ce permit s se p va aprea ntr-un anumit moment al anului, proiectat la ei ntr-o
schem spaial.
n legtur cu aceste trei puncte, marcheaz nc de la origini o ruptur radi< onia - un
Thales, un Anaximandru, un An n scrierile lor cosmologice s prezinte viziune, o concepie
general care s expl preocupare de ordin religios, fr cea i diviniti sau la practici rituale.
Dimpotr contieni de faptul c ei contrazic sub mu religioase tradiionale.
Ne aflm aadar n faa unei cunoai
nceput de idealul inteligibilitii. onien
plan o extraordinar ndrzneal. Ei vor d
nelege cu ajutorul unor exemple simple
viaa cotidian i din practicile cele ma
constituit lumea la origini. De exemplu, ei
lumii prin imaginea unei site care este ag
unei ape noroioase ce se nvrte ntr-un
mai grele rmnnd n centru, iar cele m
margine. Se observ la ei efortul di
universului ntr-un mod pur pozitiv i raj
n acest sens imaginea lumii propus
din onia apare radical diferit de aceea c;
exemplu la Homer sau la Hesiod. S
246
crnd n serviciul
u strict aritmetic, ecis a anumitor ; o eclips, nu i odei geometric. Ei ibliele lor poziii
xact. Ei stabilesc aic dac un astru \stronomia nu este
istronomia greac l. ,Fizicienii" din rimene - i propun > .+*oria, adic o e lumea fr nici o
ii mic referire la ', ,fizicienii" snt e aspecte credinele
ri ce se leag de la dovedesc pe acest fiecare om s poat preluate adesea din familiare,
cum s-a w explica formarea at sau prin aceea a cipient, prile cele uoare ajungnd pe a
explica ordinea mal.
le primii ,fizicieni"
e exista nainte, spre
comparm vechea
concepie, imaginea arhaic a lumii cu schema pe care o gsim deja bine definit la
Anaximandru. Vei vedea c este vorba de o schimbare n chiar reprezentarea spaiului.
Pentru a m face neles, voi alege un exemplu mai familiar i prin faptul c e mai recent.
Timp de secole, de-a lungul ntregului Ev Mediu dup Antichitate, oamenii au trit cu
convingerea c pmntul era aezat nemicat n centrul universului. Se tie ce revoluie
intelectual a reprezentat prsirea acestei concepii n favoarea unei teorii heliocentrice:
pmntul nu mai era imobil, el nu mai era n centrul cosmosului, lumea nu fusese deci fcut
pentru un om creat dup chipul lui Dumnezeu. Aceast nou concepie a spaiului avea drept
consecin o adevrat transformare a ideii pe care omul i-o fcea despre sine i despre
raporturile sale cu universul.
Revoluia intelectual despre care vreau s vorbesc nu este mai puin radical. n concepia
lui Homer i Hesiod, pmntul este un disc aproape plat nconjurat de un fluviu circular,
Ocean, fr nceput i fr sfrit pentru c se revars n el nsui
2
. Se regsete aici o tem
care apare deja la babilonieni, n acele mari state fluviale unde pmntul cultivat a fost smuls
cu trud apelor, datorit unui sistem de diguri i canalizri. De aceea, geneza i ordonarea
lumii snt concepute ca o secare a pmintului, ce apare treptat din apele ce l nconjoar.
Deasupra pmntului, ca un bol rsturnat ce se sprijin pe marginile Oceanului, se nal
cerul de aram. E numit de aram, tocmai pentru a exprima soliditatea sa inalterabil; trm
al zeilor, cerul este indestructibil. Dar ce se afl sub pmnt? Pentru grecul arhaic, pmntul
este n primul rnd acel ceva pe care se poate merge n absolut siguran, o ,temeile solid
i sigur", ce nu se poate prbui. De aceea sub ea snt nchipuite rdcini care-i asigur
stabilitatea. Unde ajung aceste rdcini? Aceasta nu se tie cu certitudine. Ele coboar, va
spune Xenofon, la nesfrit, ftr limite
3
. De altfel, nu conteaz prea mult unde coboar aceste
rdcini; esenialul este s fim asigurai c pmntul nu se va mica. n locul rdcinilor ce
coboar la nesfrit, ne
247
putem imagina, alturi de Hesiod, un urcior uria cu un gt subire din care rsar rdcinile
lumii
4
. n urcior, sufl n toate direciile vrtejuri de vnt: este lumea dezordinii, a unui spaiu
neorganizat nc. De aceea, i cosmogoniile povestesc cum Zeus, devenit regele
universului, a astupat pentru totdeauna gtul urciorului. El a pecetluit pe venicie aceast
deschidere pentru ca lumea subteran a dezordinii - lumea n care toate direciile spaiului
snt amestecate ntr-un haos inextricabil, unde sus i jos, dreapta i stnga snt amestecate -,
aceast lume s nu mai poat iei la lumina zilei. De ce un urcior n aceast imagine mitic a
cosmosului? Pentru c strmoii grecilor ngropau n pivniele lor mari vase de lut coninnd
roadele pmntului i cadavrele morilor casei; lumea subteran simbolizat de urcior,
este aceea de unde rsar plantele, unde ncolesc seminele, unde slluiesc morii.
Ceea ce caracterizeaz imaginea mitic pe care am prezentat-o, este faptul c ea
reprezint un univers cu mai multe niveluri. Spaiul de sus este complet diferit de cel din
mijloc i de cel de jos. Primul este spaiul lui Zeus i al zeilor nemuritori, al doilea este spaiul
oamenilor, iar al treilea este spaiul morii i al zeilor subpmnteni. Lume cu etaje n care nu
se poate trece, fr condiii speciale, de la un etaj la altul. La fel i pe pmnt, direciile
spaiului snt diferite: dreapta este fast, stnga este nefast. Rsritul i apusul au atribute
religioase
diferite.
S comparm aceast veche imagine mitic cu aceea pe care
o gsim la Anaximandru
5
. Pentru Anaximandru pmntul este
o coloan retezat ce se afl n mijlocul cosmosului. at i
modul n care el explic cum pmntul poate rmne nemicat.
El arat c dac pmntul nu se prbuete, aceasta se datoreaz
faptului c fiind la distan egal fa de toate punctele
circumferinei cereti, el nu are motive s se deplaseze la
dreapta sau la stnga, nici n sus sau n jos. Avem aici deja o
concepie sferic a universului. Vedem naterea unui nou spaiu,
care nu mai este spaiul mitic cu rdcinile sau urciorul su, ci
248
un spaiu de tip geometric. Este vorba de un spaiu definit n mod esenial prin raporturi de
distan i de poziie, un spaiu ce permite s se ntemeieze stabilitatea pmntului pe
definirea geometric a centrului n relaiile sale cu circumferina. Un alt text pe care
doxografia i-l atribuie lui Anaximandru, demonstreaz n mod clar c la el apare contiina
caracterului reversibil al tuturor relaiilor spaiale. Nu ne mai aflm ntr-un spaiu mitic n care
sus i jos, dreapta i stnga, au semnificaii religioase opuse, ci ntr-un spaiu omogen
constituit prin raporturi simetrice i reversibile. n acest text, Anaximadru admite existena
,antipozilor"
6
. Sntem ndreptii s credem, dup cteva documente din colecia hipocratic,
c, dup Anaximandru, ceea ce ne apare ca sus reprezint pentru locuitorii antipozilor jos,
ceea ce este dreapta noastr se afl pentru ei la stnga
7
. Altfel spus, direciile spaiului nu
mai au valoare absolut. Structura spaiului, n centrul cruia se afl pmntul, este de tip pur
matematic.
Cum poate fi explicat aceast cotitur n gndirea astronomic, aceast mutaie
intelectual? Unul dintre cei mai buni specialiti n astronomie antic a putut scrie: ,Astfel
astronomia babilonian este pur aritmetic, pe cnd cosmologia greac este geometric de la
nceputurile sale... Singura explicaie pe care o pot gsi acestui fenomen este aceea c
grecii erau nscui geometri." Explicaia pare puin cam succint. A vrea s ncerc s v
propun alta. ntre epoca lui Hesiod i cea a lui Anaximandru, s-au produs o serie ntreag de
transformri, att pe plan social ct i pe plan economic. mportana acestora a fost subliniat
adesea i pe drept cuvnt. n ce m privete, a vrea s pun accentul pe aspectul pe care l
consider esenial pentru nelegerea precis a schimbrii pe care dorim s o explicm: este
vorba, dup mine, de fenomenul politic, adic de apariia poli&<'T grec. Cutm s elucidm
o anumit concepie astronomic asupra universului; ne aflm, aadar, confruntai cu o
gndire ce se situeaz pe planul contiinei reflexive, al refleciei elaborate. Aceast
gndire se exprim printr-un
249
vocabular definit, ea se organizeaz n jur fundamentale; ea se prezint ca un sistem c
structurat. Acest vocabular, aceste noiuni c conceptual snt noi n raport cu trecutul, modul
n care ele s-au putut constitui, treb ce form s-au tradus transformrile vie conceptual. Altfel
spus, trebuie s cercetai vieii social* care a servit drept intermedia de mediere n raport cu
construciile gn anumitor suprastructuri. Spre a gsi aceast ntre practica social a vechilor
greci < intelectual, trebuie urmrit modul n care o al VH-lea . Chr., aflat n faa crizei pro\
comerului maritim i nceputurile unei e ajuns s-i regndeasc viaa social per
remodeleze conform anumitor aspiraii eg astfel din ea un obiect de reflecie, cum Vom
compara aceste realiti care snt " realiti omogene; vom pune n legtura eventuala lor
coresponden, analogia c sisteme mentale, avnd fiecare vocabularul sale de baz, cadrul
su intelectual - unu fiind elaborat n practica social, cell noaterii naturii.
Or, din acest punct de vedere, Grecia remarcabil, s-ar putea spune extraordinar. ] pare, n
istoria umanitii, se reliefeaz un ce face obiectul unei cercetri delibera contiente.
nstituiile cetii nu implic r domeniu ,politic", ci a unei ,gndiri pol
;
desemneaz domeniul
politic: r+ KO6MF , r comun tuturor, problemele publice. Pentr ntr-adevr, n via, dou
planuri bine d privat, familial, casnic (ceea ce grecii i un domeniu public, ce cupri
250
anumitor noiuni ceptual coerent i 3az, acest sistem jntru a surprinde 7 s cercetm sub
sociale pe plan care este sectorul care a jucat rolul 'ii, cu rennoirea /erig de legtur noul
lor univers l grec din secolul :ate de extinderea lomji monetare a i a ncerca s o tarei cum a
fcut
cor|ceptualizat-o. ctiv | comparabile, penijru a sublinia strujctural, dou ropru, conceptele lin
^ceste sisteme
apicndu-se cu-
;zin un fenomen itru pri(a dat, se an al vieii sociale a junei reflecii nai pxistena unui :e*\
iExpresia care amr^: ceea ce este grecul antic exist inct$: un domeniu lumesc economie: U
toate deciziile de
interes comun, tot ceea ce face din colectivitate un grup unit i solidar, un poli& n sensul
propriu. n cadrul instituiilor cetii - (acea cetate ce apare tocmai ntre epoca lui Hesiod i
cea a lui Anaximandru) - nimic din ceea ce aparine domeniului public nu mai poate fi
rezolvat de un singur individ, fie el chiar rege. Toate lucrurile ,comune" trebuie s fie obiectul,
ntre cei ce constituie colectivitatea politic, al unei dezbateri libere, al unei discuii publice, la
lumina zilei n a!ora, sub forma unor intervenii argumentate. Poli&<'l presupune deci un
proces de desacralizare i de raionalizare a vieii sociale. Nu regele preot este acela care,
prin respectarea unui calendar religios, va realiza, n numele i pentru grupul uman, tot ce
este de fcut, ci oamenii snt cei ce-i iau destinul ,comun" n propriile mini i care iau decizii
dup discuii prealabile (atunci cnd spun oameni, m refer, desigur, numai la ceteni cci,
dup cum se tie, acest sistem politic presupune c ali oameni snt destinai greului muncii
productive). Dar pentru ceteni, treburile cetii nu pot fi rezolvate dect la captul unei
dezbateri publice n care poate interveni liber oricine pentru a-i dezvolta argumentaia.
2o!o&<'l, ca instrument al acestor dezbateri publice, capt atunci un dublu sens. Pe de o
parte el este cuvntul, discursul pe care l rostesc oratorii n adunare; dar el este i raiunea,
acea capacitate de a argumenta ceea ce definete omul prin faptul c nu este un simplu
animal ci, ca ,animal politic", o fptur raional.
Acestei importane pe care o capt cuvntul, devenit de acum nainte instrumentul prin
excelen al vieii politice, i corespunde i o modificare n semnificaia social a scrierii. n
regatele din Orientul Apropiat, scrierea era specialitatea i privilegiul scribilor. Ea permitea
administraiei regale s controleze, contabiliznd-o, viaa economic i social a statului. Ea
avea scopul s constituie arhive mai mult sau mai puin secrete, pstrate n interiorul
palatului. Aceast form de scriere a existat n lumea micenian ntre 1450 i 1200 . Chr.
Dar ea dispare o dat cu nruirea civilizaiei miceniene, iar acolo unde
251
noi o situm, adic n momentul naterii cetii, ea este nlocuit printr-o scriere cu o funcie
exact invers. n loc de a fi privilegiul unei caste, secretul unei clase de scribi lucrnd pentru
palatul regelui, scrierea devine un ,bun comun" tuturor cetenilor, un instrument de
publicitate. Ea permite s se reverse n domeniul public tot ceea ce, depind sfera privat,
intereseaz comunitatea. Legile trebuie s fie scrise; prin aceasta ele devin cu adevrat
bunul tuturor. Consecinele acestei transformri a statutului social al scrierii vor fi
fundamentale pentru istoria intelectual. Dac scrierea permite s se fac public, s se
plaseze sub ochii tuturor ceea ce n civilizaiile orientale rmnea mereu mai mult sau mai
puin secret, rezult c regulile jocului politic, adic dezbaterea liber, discuia public,
argumentaia contradictorie, vor deveni i regulile jocului intelectual. Ca i problemele
politice, cunotinele, descoperirile, teoriile asupra naturii ale fiecrui filosof vor fi puse n
comun; ele vor deveni bunuri comune: i)oi$ Exist o scrisoare, apocrif desigur, dar care
nu e mai puin revelatoare pentru o anumit psihologie colectiv: este scrisoarea pe care
Diogene Laertios i-o atribuie lui Thales, ctre Pherecide, un contemporan al lui Anaximandru,
autor, dup unii, al primei lucrri publicate n proz
8
. Thales se bucur de neleapt hotrre
a lui Pherecide de a nu fi pstrat doar pentru sine tiina sa ci de a fi druit-o *$ KO2MHH,
comunitii. Aceasta implic faptul c el a fcut din ea obiectul unei discuii publice. Altfel
spus, ce face un filosof ca Pherecide atunci cnd scrie o carte? El transform o cunoatere
individual n obiect de dezbatere analoag celor referitoare la chestiunile politice. De fapt,
Anaximandru va discuta ideile lui Thales, Anaximene pe cele ale lui Anaximandru i prin
aceste dezbateri i polemici se va constitui domeniul propriu-zis al istoriei filosofiei.
Consider c dac cosmologia greac s-a putut elibera de religie, dac tiina naturii s-a
desacralizat, se datoreaz faptului c, n acelai timp, viaa social se raionalizase ea nsi
i c administrarea cetii devenise o activitate aproape integral
252
profan. Dar trebuie mers mai departe. n afara formei raionale i pozitive a astronomiei,
trebuie cercetat coninutul su i cutat originea sa. Cum i-au format vechii greci noua lor
imagine despre lume? Aa cum am spus, ceea ce caracterizeaz universul lui Anaximandru
este aspectul su circular, sfericitatea sa. Se tie ce loc privilegiat are cercul n ochii vechilor
greci. Ei vd n el forma cea mai frumoas, cea mai perfect. Astronomul trebuie s in
seama de aparene sau, conform formulei tradiionale, ,s salveze fenomenele", construind
scheme geometrice n care micrile tuturor atrilor se vor face n cercuri. Trebuie s
constatm c domeniul politic apare la rndul su solidar cu o reprezentare a spaiului ce
pune accentul, n mod deliberat, pe cerc i pe centru, conferindu-le o semnificaie extrem
de concret. Se poate spune n aceast privin c naterea cetii este marcat n primul
rnd printr-o transformare a spaiului urban, adic a planului oraelor. n lumea greac, i mai
nti, desigur, n colonii, este locul unde apare un nou plan al oraului n care toate cldirile
urbane snt centrate n jurul unei piee numit a!ora Fenicienii snt comerciani care, cu
cteva secole naintea grecilor, strbat ntreaga Mediteran. Babilonienii snt i ei negustori
care au perfecionat tehnici comerciale i bancare mult mai avansate dect ale grecilor. Nici
la unii, nici la ceilali nu se ntlnete a!ora Pentru a exista o a!ora trebuie un sistem de
via social implicnd, pentru toate problemele comune, o dezbatere public. at de ce
vedem aprnd piaa public numai n oraele ioniene i greceti. Existena a!or*i
marcheaz apariia instituiilor politice ale cetii.
De unde vine, istoricete vorbind, aceast a!oral Ea are, desigur, un trecut. Ea este legat
de anumite obiceiuri caracteristice grecilor indo-europeni, la care exist o clas a
rzboinicilor separat de agricultori i pstori. Gsim la Homer expresia \oi/$ *ip*i$, adic
a aduna armata. Rzboinicii se adun n formaiune militar: ei se aaz n cerc. n cercul
astfel conturat se constituie un spaiu n care se angajeaz o dezbatere
253
public, cu ceea ce vechii greci numesc ia(yapia, dreptul la libertatea cuvntului. La
nceputul Cntulii din O;i&**a, Telemah convoac astfel a!ora, adic adunlaristocraia
militar din taca. Odat format cercul, Telemah nainteaz n interiorul
su i se aaz *# (*&o, n centru; el ia
vorbete liber. Atunci cnd termin, el iese
ia locul i i rspunde. Aceast adunarj
constituie sfatul rzboinicilor, descrie urj
centrat unde fiecare poate spune liber ci
adunare militar va deveni, n urma unei sj
economice i sociale, a!ora cetii unde to
o minoritate de aristocrai, apoi ntregul
dezbate i decide n comun asupra unor eh
deopotriv. Este vorba deci de un spaiu 1
de un spaiu public opus caselor particular*
unde se discut i se argumenteaz liber.
expresia *$ KO6MQ, al crei neles politic
public, a pune n comun, are un sinonin
evident. n loc de a zice c o chestiune e
este dezbtut public, se poate spune c e
c ea este aezat n centru, pus la mijl<
face deci despre sine urmtoarea imagii
private, particulare, exist un centru
afacerile publice, iar acest centru reprez
,comun", colectivitatea ca atare. n ace
consider egalul celuilalt, nimeni nu est
aceast dezbatere liber ce se instituie ii cetenii snt definii calaot, egali, o/xotot, la
naterea unei societi unde raporturi! gndite sub forma unei relaii de identi reversibilitate.
n loc ca societatea uman spaiului mitic, o lume supraetajat cu re; cu o ntreag ierarhie
de statutari sociale dominaie i supunere, universul cetii raporturi egalitare i reversibile n
care
254
uceptrul n mn i flin cerc, un altul i
a ,egalilor", ce spaiu circular i
dorete. Aceast :rii de transformri cetenii (mai nti ;*(o&% vor putea tiuni care-i
privesc :ut pentru discuie, de un spaiu politic ste semnificativ c -am artat: a face cu
valoare spaial e pus *$ i)oi$, c este pus *$ \i*aOZ, :. Grupul uman i
dincolo de casele ide snt dezbtute t tot ceea ce este
centru, fiecare se
supus nimnui. n
centrul a!or*i, toi emntori. Asistm dintre oameni snt te, de simetrie, de formeze,
asemeni :le n vrf iar sub el ;fmite n termeni de jpare constituit din :etenii se definesc
unii fa de alii ca identici pe plan politic. Se poate spune c avnd acces la acest spaiu
circular i centrat al a!or*i, cetenii intr n cadrul unui sistem politic a crui lege este
echilibrul, simetria, reciprocitatea.
Pentru a nelege raporturile dintre instituiile politice ale cetii, noul cadru urban i apariia
unei noi imagini a lumii, trebuie s lum aminte la personaje ca Hippodamos din Milet. El
este posterior cu un secol lui Anaximandru dar este legat de acelai curent de gndire. n ce
direcie se orienteaz activitatea sa? El este cel nsrcinat cu reconstruirea Miletului dup
distrugerea oraului. l va reconstrui dup un plan de ansamblu ce subliniaz intenia de a
raionaliza spaiul urban. n locul unui ora de tip arhaic, comparabil cu oraele noastre
medievale, cu un labirint de strzi cobornd n dezordine pantele unei coline, el alege un
spaiu mult degajat, aliniaz strzile ce se ntretaie n unghi drept, creeaz un ora ca o tabl
de ah, centrat n ntregime n jurul pieei a!or*i Despre acest Hippodamos, spunem, c
este un arhitect, primul mare arhitect urbanist al lumii greceti. Dar Hippodamos este n
primul rnd un teoretician politic care concepe organizarea spaiului urban ca pe un element,
printre altele, al raionalizrii relaiilor politice. El este i un astronom ce se ocup de
,meteorologie", adic de studierea atrilor. Surprindem aici pe viu modul n care se
intersecteaz, la acelai om, preocuprile astronomice referitoare la sfera cereasc,
cutarea celor mai bune instituii politice i efortul de a construi un ora dup un model
geometric raional. Autorul comic Aristofan ne-ar putea oferi un al doilea exemplu. El l aduce
pe scen n comedia sa ,Psrile", pentru a-l ridiculiza, pe un astronom, Meton, despre care
tim c reuise s fac s coincid calculul fazelor lunare cu cel al anului solar. Aristofan ni-l
prezint n timp ce msoar oraul spunnd: ,Voi msura cu un echer drept, pentru ca cercul
s devin ptrat iar la mijloc s se afle a!ora; strzile drepte vor duce la ea, convergnd ctre
centru i, ca dintr-un astru rotund, vor porni n toate direciile raze drepte." Afirmaii ce
provoac
255
aceast exclamaie admirativ a spectatorilor: ,Acest om este un Thales!" Meton ncearc s
rezolve problema cvadraturii cercului. El pretinde c poate trasa planul unui ora circular n
care strzile se ntretaie n unghi drept convergnd totodat ctre centru. Trebuie ca strzile
s se ntretaie n unghi drept pentru c aa e simplu i raional; dar este necesar ca toate
strzile s convearg spre centru pentru c nu exist ora care s nu aib n centrul su o
pia public i fiindc orice grup uman constituie un fel de cerc. Mai trebuie menionat
referirea la consideraii astronomice, la razele soarelui: ele snt explicabile la acest arhitect
care este n acelai timp i un astronom.
Aceste dou exemple ne ndeamn s credem c au putut exista legturi foarte strnse ntre
reorganizarea spaiului social n cadrul cetii i reorganizarea spaiului fizic n noile concepii
cosmologice.
S relum textele lui Anaximandru pentru a le surprinde mai ndeaproape vocabularul,
conceptele fundamentale, organizarea general. Dac pmntul rmne nemicat n centrul
circumferinei cereti, aceasta se datoreaz, spune Anaximandru, similitudinii sale
o^ioiorrj? (noi am spune azi, datorit distanei sale egale fa de toate punctele
circumferinei); dar i din pricina acelei laoppo$la, a echilibrului sau simetriei sale.
Anaximandru mai adaug c, astfel aezat n centru, ix*arE, eri TOD fi*ao$, ir*pl TOM KOO8OM
fi*ao$ pmntul nu este $ir/ ixrE?*p/O; KpaTo$\x*$r\, nu este dominat de nimic, n puterea
nimnui. Ce caut n aceast schem astronomic ideea de ,dominaie", care este de ordin
,politic" i nu de ordin fizic
9
? Aceasta se explic prin faptul c n imaginea mitic a
universului pmntul, pentru a rmne stabil, trebuia s se sprijine pe altceva dect el nsui i
de care, n consecin, depindea. Faptul c pmntul avea nevoie de un punct de sprijin
implica ideea c el nu era complet independent, c se afla n stpnirea unei realiti mai
puternice. Dimpotriv, la Anaximandru centralitatea pmntului semnific ,autonomia" sa.
Dac vom lua acum un text al istoricului Herodot, un text politic de aceast dat, vom regsi
exact
acelai vocabular, aceleai noiuni fundamentale i aceeai solidaritate conceptual ntre
ideile de ,centru", de ,similitudine", de ,non-dominare"
10
. Herodot povestete c la moartea
tiranului Policrate, din Samos, succesorul pe care l desemnase, Maiandrios, ctigat de
idealul democratic, refuz s preia puterea. El convoac deci adunarea. El adun n acest
cerc privilegiat, n acest centru al comunitii umane, pe toi cetenii oraului pentru a le
spune c l dezaprob pe Policrate care a domnit ca tiran peste oamenii care i erau o/iocot
semenii si. n aceste condiii, el se hotrte s depun acel Kp(oq, puterea, *$ ii*a1, la
centru (adic s restituie comunitii tuturor cetenilor ceea ce fusese uzurpat de un singur
individ) i s proclame lao'ofiia Acest paralelism remarcabil al vocabularului, al conceptelor,
al structurii gndirii, pare s ne confirme pe deplin ipoteza c noua imagine sferic a lumii a
devenit posibil prin elaborarea unei noi imagini a societii umane n cadrul instituiilor poli&<
'l'i
S ducem analiza mai departe i s ncercm s supunem teza noastr unui gen de
verificare experimental, n condiiile pe care le permite cercetarea istoric. S studiem, la un
capt al lanului, semnificaia i valorile centrului n imaginea mitic a universului; apoi, la
cellalt capt, noiunea geometric a centrului n cosmologia lui Anaximandru. S examinm
cum s-a produs transferul n mod efectiv asupra acestui aspect precis.
Doi termeni desemneaz centrul n gndirea religioas a vechilor greci. Unul este O(p+alo&,
care nseamn buric, cellalt este 8*&.ia, vatra. De ce este 8*&.ia un centru? Casa
constituie un spaiu casnic bine delimitat, nchis n el nsui, o suprafa diferit de cele din
alte case: ea aparine n fapt unui grup familial, ea i confer o calitate religioas special. De
aceea este necesar, atunci cnd un strin ptrunde n cas, s fie condus mai nti la vatr.
Acesta atinge vatra; el se afl astfel integrat n spaiul casei unde este oaspete. Vatra,
aezat n centrul spaiului casnic, este, n Grecia, o vatr fix, implantat
256
257
n sol. Ea reprezint o(p+alo&<\x\ casei, buricul ce nrdcineaz locuina uman n
adncurile pmntului. Dar ea este n acelai timp, ntr-un anumit mod, un punct de contact
ntre cer i suprafaa terestr unde triesc muritorii. n jurul vetrei circulare, n marea sal
numit de greci (*!aro#, patru mici coloane las loc n acoperi unei deschideri, unui horn
prin care iese fumul. Cnd se aprinde focul n vatr, flacra nlndu-se stabilete
comunicarea ntre casa pmntean i lumea zeilor. ,Centrul" vetrei este deci locul de pe sol
unde se realizeaz, pentru o familie, contactul ntre cele trei niveluri cosmice ale universului.
El efectueaz trecerea din aceast lume ctre celelalte lumi. Aceasta este imaginea mitic a
centrului reprezentat de 8*&.ia Si fiecare centru casnic, fiecare vatr din fiecare cas este
diferit de celelalte. ntre diversele vetre exist un fel de incompatibilitate. Ele nu se pot
,amesteca".
Aadar, ce se ntmpl n epoca cetii? Atunci cnd este instituit a!ora, acest spaiu care nu
mai este casnic, care reprezint, dimpotriv, un spaiu comun tuturor, un spaiu public i nu
privat, acest spaiu devine, n viziunea grupului,, adevratul centru. Pentru a sublinia
valoarea sa de centru, se aaz pe el o vatr ce nu mai aparine unei anumite familii, ci care
reprezint comunitatea politic n ansamblul su: este vatra cetii. Vatra Comun, 'Eana
KO2MT\ Aceast 8*&.ia colectiv apare mai puin ca un simbol religios ct ca un simbol politic.
Ea este de acum nainte centrul n jurul cruia se adun toi brbaii pentru a intra n relaii i
pentru a discuta n mod raional despre treburile lor. Ca simbol politic, 8*&.ia trebuie s
figureze n toate cminele, fr a se identifica cu nici unul. S-ar putea spune c vetrele din
toate casele se afl oarecum la aceeai distan de Vatra Public ce le reprezint deopotriv
fr a se identifica cu vreuna din ele. 8*&.ia nu mare deci drept funcie diferenierea caselor,
nici stabilirea contactului ntre diferitele niveluri cosmice; ea exprim acum simetria tuturor
relaiilor care, n cadrul cetii, i leag ntre ei pe cetenii egali. Simbol politic, 8*&.ia
definete centrul unui spaiu
258
constituit prin raporturi reversibile. Centrul n sens politic va putea servi astfel de mediator,
de intermediar ntre vechea imagine mitic a centrului i noua concepie, raional, a
centrului echidistant ntr-un spaiu matematic constituit din relaii pe deplin reciproce.
S-au petrecut oare lucrurile n acest mod? O anumit observaie pare s ne ofere ceea ce
noi am numit verificarea experimental. Denumirea pe care o dau filosofii Pmntului,
nemicat i fix n centrul cosmosului, este chiar cea de 8*&.ia Atunci cnd astronomii i
autorii de cosmologii au dorit s sublinieze locul central al pmntului n sfera cereasc, ei au
spus c pmntul constituia Vatra universului. Ei au proiectat n lumea naturii imaginea
societii omeneti n forma pe care i-o conferise poli&<'l Prin transformrile simbolismului
8*&.i*i, noi putem deci surprinde trecerea de la o imagine mitic la o noiune politic i
geometric. Putem nelege astfel cum apariia cetii, dezbaterea public, ,modelul" social al
unei comuniti umane constituit din ,egali", au permis gndirii s se raionalizeze, s se
deschid ctre o nou cortcepie a spaiului, exprimndu-se simultan pe o ntreag serie de
planuri: n viaa politic, n organizarea spaiului urban, n cosmologie i astronomie.
.NOTE
1. ,La Pensee", nr. 109, 1963, pp. 82-92. Textul unei conferine la Universite Nouvelle, din Paris, n cadrul unui
ciclu consacrat unei schie a istoriei gndirii tiinifice.
2. Cf. G. S. KRK i J. E. RAVEN, Mi* pr*&o)ra.i) p+ilo&op+*r&, Cambridge, 1960, pp. 10-l9: Tli* #ai$* $i*1 of
.+* 1orl;
3. XENOFON, n DELS, F.V.S.
7
, voi. , p. 135, 16-l7.
4. HESOD, T+*o!o#ia, 726 i urm.
5. Cf. Charles H. KAHN, 5#axi(a#;*r a#; .+* ori!i#& of Kr**k )o&(olo!y, New York, 1960.
6. 6/i;, p. 56.
259
7. 6/i;, pp. 84-85.
8. DOGENE LAERTOS , 1, 15.
9. Faptul c expresia Kpa($ii.$q nu are susinut, i c ea are legtur direct cu ideea de ,pi)tere folosirea
verbului Kpar*l$ n scrierile cosmologice,
H. KAHN, op )i., p. 80 i 130.
10. HERODOT, , 142.
sensul de : fiind ", este dovedit i de medicale sau tehnice. Cf.
Structura geometric i noiunile politice n cosmologia lui
Anaximandru
1
Relund, dup G. Vlastos i Ch. H. Kahn, studierea cosmologiei lui Anaximandru n
raporturile sale cu gndirea politic, am subliniat, n diverse lucrri, nrudirea dintre
concepia geometric a universului, ce se afirm pentru prima dat la acest filosof, i
organizarea, n cadrul cetii, a unui spaiu n care Vatra comun, aezat pe agora,
constituie ntr-un fel centrul
2
. Ceea ce caracterizeaz n fapt spaiul cetii este aceea c el
apare organizat n jurul unui centru. Prin semnificaiile politice ce-i snt atribuite, acest
centru capt o importan excepional. Pe de o parte el se opune, n calitatea sa de
centru, ntregului spaiu civic; pe de alt parte el ordoneaz n jurul su acest spaiu, fiecare
poziie particular definindu-se n funcie i n raport cu el. Aa cum spune o inscripie
juridic din Tenos: n centru, este colectivitatea "ix*o'i irpT*!%; n afara acestuia este
domeniul privat "x'plQ .#aoToq%
P
Expresiile *! ix*oo$, *$ fx*a)) snt perfect sinonime cu
e? KQ2POM, *$ Koi$ T*&o#<'l, mijlocul, definete aadar, prin opoziie cu ceea ce este
privat, particular, domeniul comun, public, aa-numitul ,$$o$ Orict ar fi de diferii, prin
reedin, familie, avere, cetenii sau mai degrab familiile ce alctuiesc o cetate, formeaz,
prin participarea lor colectiv la acest centru unic, o KO2M[M2O sau ,$$o$ir% politic. Mai mult
c
hiar, n ciuda diversitii- lor, a opoziiei dintre ei, ei se
261
definesc prin relaia lor cu acest centru ca laoi, egali, ca o/zotot, semeni. Structurat simetric
n jurul unui centru, spaiul politic, n loc s constituie ca n monarhiile orientale o piramid
dominat de rege urmat, de sus n jos, de o ierarhie de puteri, de prerogative i de funcii, se
configureaz dup o schem geo-metrizat de relaii reversibile, a cror ordonare se
bazeaz pe echilibrul i reciprocitatea dintre egali. 'Eg fi*ao$ #;*$ai fiE$\ Y2pxf\$ sau TO
i)p9(!, a depune puterea n centru, nseamn al smulge privilegiul supremaiei oricrui
individ particular, pentru! ca nimeni s nu mai domine pe nimeni. Fixat n centru,! )ra.o&<'\
scap nsuirii de ctre un individ pentru a devenii bunul comun al tuturor membrilor
colectivitii. Fiecare condu-l ce i se supune siei i celorlali totodat. Pentru cetenii unuif
ora, a depune )ra.o&<'l n centru i a se afirma liber de orice dominaie, nseamn unul i
acelai lucru.
Herodot relateaz c, n jurul anului 510, la Samos, Maiandrios elxe TO KpTo!, deinea
puterea, pe care o preluase de la Policrate. Cu toate acestea, la moartea acestuia,
Maiandrios i ridic un altar lui Zeus 0l*'.+*rio&, Zeus Eliberatorul, i i convoac ntr-o
adunare pe toi cetenii pentru a le spune: ,Dup cum tii, mie mi-au fost ncredinate
aKrjirTpo' /cal /$$aix.! iraa CoX$Kp9r*o!, sceptrul i ntreaga putere a lui Policrate. Dar
Policrate nu avea consimmntuj meu pe vremea cnd i stpnea pe oameni, pe semenii sij
5eff7r6fcof a$/poi$ ofioi)o$ eauTc)... De aceea eu depun puterea la mijloc i proclam pentru
voi i&o#o(ia k! ,i*ao$ TTJM oipE ' TiD9! lao$of1#$ /fil' irpoayop0$1B
\

Se observ aici strnsa legtur ce unete, n gndirea politici a vechilor greci, noiunile de
centru: ,iiao$, de asemnard sau egalitate: opiotorrjg, aorr/g, de non-dominare: o$ Kparoi
!, piQ
Aceast legtur, ntre aceleai noiuni, n cadrul aceleiai concepii de ansamblu asupra
unui spaiu simetric constituit r jurul unui centru, am considerat c o putem regsi n
mrturiile doxografice referitoare la imaginea pe care i-o face
Anaximandru despre un cosmos sferic unde pmntul ar ocupa locul central.
Charles H. Kahn a grupat i a discutat doxografiile ntr-o manier, dup noi, pertinent. El a
demonstrat de asemenea i ce este absolut nou n cosmologia lui Anaximandru, prin
caracterul su geometric, nu numai fa de reprezentrile arhaice ale universului, prezente
la Homer i Hesiod, ci i fa de teoriile lui Thales i Anaximene. Dup Anaximandru, dac
pmntul rmne nemicat, aceasta se datoreaz n mod exclusiv locului pe care el l ocup
n cosmos. Situat n centrul universului, la egal distan de toate punctele ce formeaz
marginile lumii, nu exist nici un motiv pentru ca el s se deplaseze ntr-o direcie sau alta.
Stabilitatea pmntului se explic prin proprietile pur geometrice ale spaiului; pmntul nu
are nevoie de rdcini, ca la Hesiod; el nu trebuie s se sprijine nici pe o for elementar
diferit de el nsui, precum apa la Thales sau aerul la Anaximene. El rmne la locul su
fr o intervenie din afar, pentru c universul, orientat simetric n toate prile sale n
raport cu centrul, nu mai indic direcii absolute. Nici sus, nici jos, nici dreapta sau stnga nu
exist n ele nsele, ci doar raportate la centru. ar, din punctul de vedere al centrului, acest
sus sau jos nu snt doar simetrice, ci pe deplin reversibile
5
. ntre ele nu exist nici o diferen,
la fel ca i ntre dreapta i stnga. Toate punctele sferei cereti snt astfel perfect simetrice
fa de centru, +o(oioi Aceast o/xotorr/g, precizeaz Aristotel, legat de situaia
central a pmntului "TO kirl TOM jx*ao$ i/p$pi*$o$ K)9 /fioi'! Ta koxFTo. *xop% este, dup
Anaximandru, cauza imobilitii acestuia, e my/cr/g ii*$*i$
6
n cartea din a sa G*&pi#!*r*
a .'.'ror *r*:iilor, n textul consacrat lui Anaximandru, Hipolit rezum doctrina milesianului n
aceti termeni: Tr/f /B* yr,$ ;$*a, fiHT*'po' / firj/*$/! KpTo$\ii$r\$, #*'o$aap /* ?ia TTJM
/fioia$ irooTaaip,
=
pasaj pe care Ch. H. Kahn l traduce, corect dup noi, astfel: ,Pmntul
este suspendat n eter, i nu
e
dominat de nimic; el rmne la locul su pentru c e la
262
263
distan egal fa de toate punctele (circumferinei cereti)"
8
.
Centralitate, similitudine, absena dominrii: nu numai c regsim aceti termeni n
cosmologia lui Anaximandru, dar ei se dovedesc a fi legai unii de ceilali aa cum erau n
gndirea politic. Noua concepie despre lume, n geometrismul su, pare a fi deci modelat
dup imaginea pe care i-o reprezenta despre sine cetatea, printr-un vocabular politic ce
exprima ceea ce instituiile civice implic, n viziunea vechilor greci, ca originalitate fa de
statele supuse unei autoriti de tip monarhic.
Apare totui o dificultate. Expresia $i.o i$.\/0$/q Kpo2To$fi*<$.E$ poate fi realmente atribuit
lui Anaximandru? Nu ar trebui considerat ca aparinnd doar lui Hipolit? Ch.H. Kahn nde-
prtase dinainte aceast obiecie; autenticitatea formulrii era atestat n ochii si de
importana excepional pe care o capt noiunile de )ra.o& i de )ra.*i# n gndirea
cosmologic cea mai veche
9
. Desigur, aceast soluie nu a aprut satisfctoare: obiecia a
aprut din nou, ntr-o manier i mai precis
10
. S-a observat c verbul Kpar$ cptase la
nceputul erei cretine sensul uzual de ,a pstra, a susine". Sub pana lui Hipolit $ir/
ixrj;*p/); Kparo$fi*i#j' nu ar face dect s precizeze sensul de Rx0T*1po$, ca putere
dominatoare. Argumentul pare destul de puternic pentru a fi necesar reluarea ntregului
dosar. Mai nainte, cteva remarci preliminare pot s nu fie inutile.
Kpar*l$ are sensul fundamental de ,a fi puternic, a domina, a nvinge". Cu toate acestea, el
implic nc dinaintea epocii elenistice nuane diverse n funcie de contexte. n special n
vocabularul juridic el nseamn ,a fi stpn pe, a avea dreptul asupra", dar i ,a ine n mini,
a pstra" (cf. Demostene, Ho#.ra l'i 2a)ri.o&, 24); n vocabularul medical, el are adesea, ca
*T[ip)#9$, sensul de ,a asimila, a digera". Astfel, n T*;i)i#a M*)+*, XV, ceea ce este
duntor se definete prin ceea ce natura uman nu "poate asimila, KpaT.0i$; n cartea a l-
a, se precizeaz c alimentele au fost fierte i fripte de primii oameni pentru a le digera, *<
KiKpaT.9$; n cartea a V-a, se
264.
pune ntrebarea referitoare la ce trebuie s mnnce i s bea un om spre a asimila mai bine:
o # koTioi$ T0 KOC iri$1 *i#<KpaTrjo*i T0 a$To$ fikiOTa Dar n drept, ca i medicin, fie c e
vorba de sensul ,a pstra" sau de ,a asimila", referirea la )ra.o&, ca putere dominatoare,
legat de noiunile de for "iox$!%, de putere ";$'af');%, este mereu perfect explicit. n
vocabularul juridic KPHXT0UM nseamn a dispune de cineva sau de ceva, fie pe drept, fie a le
stpni efectiv. n vocabularul medical, dac KPCT06M are sensul de a asimila sau a digera,
aceasta se datoreaz diverselor proprieti din care snt constituite elementele (uscat,
umed, cald, frig, dulce, amar), snt concepute ca /$$F#*iq, ca fore mai mult sau mai puin
puternice. Pentru a le asimila, trupul trebuie s fie mai puternic,-mai viguros dect aceste
proprieti, adic s le domine n sensul propriu. at ce citim despre cele duntoare n
viziunea medicilor din T*;i)i#a $*)+*, ,fora fiecrei proprieti este reprezentat de aceea
c, fiind, prea puternic pentru natura uman, nu poate fi asimilat cu aceasta "TO iax$p/$
*i)affTo$ KOC TO Kp*aao$ rrj! Opaaioq TX\H, $;p)oi)0iri!, o$ firf if/$$aTo
KpaT*02$%B4". De aceea, bolnavii i nevolnicii primesc, pentru a le putea digera, alimente
mai slabe "o;0$*oT0poi%, cu puterea sczut "TO iox$p/p% prin fierbere sau amestecndu-le
cu ap
12
. Raportul dintre medic i boli este asemntor cu cel dintre trup i elemente:
medicul nu poate aciona asupra rului dect n msura n care dispune de un instrument mai
puternic, mai eficace: ,n cazurile n care noi putem domina, 4*i1ipaT0U$, datorit unor
instrumente, fie naturale, fie artificiale, avem posibilitatea de a aciona demiurgic, altfel nu
este chip. Atunci cnd un om sufer de un ru mai puternic dect instrumentele medicinei, nu
e de sperat ca acest ru s poat fi dominat de medicin "OTO6M OMM T6 ira;rE o%p6po%iroO;
KO2KOM O 'p*ooo$ *o# TFM :$ irjTpiij /pyi$1$, o$I* 1po/oKa;o2i TOMTO ro$ 5e
UTTO .<flTpiKrj.; Kpoi;ij$ai $%B
13
.
Ceea ce e valabil pentru arta medical este valabil pentru toate tehnicile umane. Este vorba
mereu de a opune, spre a o
265
nvinge, a o domina, o for altei fore, ojputere altei puteri. Aristotel definete n acelai mod
abilitile sofitilor i uneltele inginerului ca arme ce-i permit celui mi mic i slab s-l domine,
#par.i$, pe cel mare i puternic
14
.! Chiar n vocabularul tehnic al lui Philon din Bizan, unde
yerbul #paT)i$ are sensul de a apsa pe o unealt pentru a o mica i KpaT*la;(, atunci
cnd e vorba de piesa unui instrument, are sensul de a fi acionat de o alta (n francez am
spiine ,comandat"), valoarea dinamic a lui )ra.o&, ca for superioar, nu este desigur
absent.
Aceast concepie dinamist a unui univejrs n care realitile fizice snt concepute ca putere,
iar raporturile lor reciproce snt considerate confruntri de fore
15
explic nj mod evident de
ce nc de la Homer expresia #paTaHir*;o$ "O;i&**a, XX, 46) indic un sol tare, rezistent,
capabil s ,siisin" lucrurile i fpturile fr ca acestea s se scufunde &i el
16
. Un corp n
cdere este o for n aciune. Astfel, nej spune Homer, de fiecare dat cnd Sisif,
rostogolindu-i snca nspre vrful colinei, era gata s ajung sus, ]TOT4 <K';j*x6RaaK0
KpaTa;!, atunci o for o fcea s cad napoi" "O;i&, X, 597). Pentru a mpiedica aceast
cdere, i a-i suporta greutatea, e necesar _ o for egal sau superioar. Kaia posed
tocmai aceast putere de susinere. Ea este desigur Glia Hrnitoare, dar i zeia
.j$;*fi*;Xo); cu temelii solide "6(#'l +o(*ri) )9.r* P9(7#., 1), puterea cosmic n calitate
de ir$T'@$ 4kf.pq aaOpaK*q atei, fundamentul venic neclintit pentru toi (ze|ii), ce se opune
la ] nceputurile lumii lui Xoq, genunea ameitoare, abisul fr i fund, fr orientare n
spaiu, dimensiune a (jderii infinite unde | nimic nu oprete rtcirea corpului ce se
prbuete
17
. u
De unde i trage Kaia aceast puterfc de susinere, de stabilitate? De ce este ea suportul
pe care pamenii pot merge fr grij, chiar dac, uneori, pmntul se cutremur sub
picioarele lor? Rspunsurile pe care le dj mitul la aceast ntrebare, fr a o pune niciodat
n mod explicit, snt multiple. Nu le putem examina aici, pentru c ele pun n micare ntrea
concepie mitic asupra organizrii progresive a lumii. S amintim doar cteva aspecte. Kaia
este stabilitatea aa cum ea este i Mama universal din care s-au nscut toate lucrurile,
ncepnd cu Cerul, Oceanul i munii, pn la zei i oameni. Atunci cnd apare, y*$)To, Kaia
(Hesiod, T+*o!o#ia, 114), urmnd imediat dup H+ao&, se stabilete deja n lumea
neorganizat un fel de baz, de temelie; spaiul i gsete un nceput de orientare. Dar
Kaia nu este prima; a fost precedat de H+ao&, ca de o realitate ce-i este strin, singura
for cu care Kaia nu se va uni n nici un mod. Aceasta nseamn c i la captul acestei
suite de generaii i de lupte divine ce se vor ncheia prin stabilirea ordinii, H+ao&<'l nu va
nceta s reprezinte o ameninare persistnd n fundal. El ar risca s scufunde tot ceea ce
este stabil i organizat n cosmos dac domnia lui Zeus, datorit unui )ra.o& superior, nu ar fi
hrzit venic, fiecrei puteri elementare, locul su, privilegiile i capacitile sale
18
. Typhon,
atunci cnd se agit, poate scutura i cutremura glia, poate tulbura direciile spaiului n
vrtejurile uraganelor, poate amesteca cerul i pmntul n bezna furtunilor, monstrul, stpnit
de fora lui Zeus, fiind surghiunit n Tartar, ngropat de-a pururi sub masa uria a Etnei
19
. Ct
despre rdcinile pmntului, ele rsar desigur dintr-o crevas ce se deschide deasupra
Tartarului, domeniul ntunericului, abis asemntor H+ao&<'l'i primordial i care, asemeni
acestuia, ascunde n sine originea "i)qyai% i limitele "ir)ipara% a tot ce exist
20
. Dar, la ordinul
lui Zeus, aceast crevas este acum deschis. Poseidon i-a pecetluit porile de aram peste
Titanii nvini
21
. Nici o for de dezintegrare i de dezordine nu va mai putea iei la lumin
pentru a amenina stabilitatea lumii. Toate imaginile subliniaz dimpotriv caracterul imuabil
al temeliilor pe care st Kaia Porile se reazem pe un soclu de aram, nepieritor, creat de
la sine. Acest prag se sprijin la rndul su pe rdcini care se ntind, n adncime, la
nesfrit, fr margini -
2
. Dar acest tablou, chiar dac traduce n imagini unele din Problemele
pe care filosofia le va pune n termeni conceptuali
266
267
(raportul dintre nefiin i fiin,| dintre nedifereniat i definit)
23
, pozitiv al fizicienilor din Milet.
P universul i a cror aciune trebi actual, nu mai snt entiti primoij tradiionali. Ordinea nu
poate rezj nateri sacre i nici nu poate apao suveranitate dintre zei, atunci cnd| lumii,
flancat de Hra.o& i de Di* Milesienii simeau nevoia s jus ,fizice" asupra universului, aceas
pmntul era nzestrat. Este cunosc el, pmntul nu posed n realitate de la elementul
primordial unic dij rentoarce ntreaga fire, izvor al ir Pmntul plutete pe apa care l , i
insufl via tuturor lucrurilor susinut de ap, de la care pro>j micrile astrelor, i toate realit
asemeni naturii elementului care i aur r9 ir$ra, aOp4 o$ /ca orpo.pa! mi orp'p
Ki1qa*i,!<KOH6 p)7p Tij TOM irpro$
o$#Op*poij*$aB
25
. nceput i sfrit n sensul propriu divinitatea, 6 fiecare parte a acestei
mari fiine c toate transformrile, fr a se sch de a fi ea nsi. Crend, conducni apa
concentreaz n sine cele dou le deosebea atunci cnd confere* #poiToi% precum Kaia, Nyx,
Ok*a multitudinea fiinelor, dar care i Zeus, )ra.o&<$l i /a&il*ia
^6
Dar , nu a putut aprea,
prin decret, la r dac suveran. manent p+y&i&<'l^
re nelimitat i limitat,
)utea satisface spiritul
ei, forele ce constituie
explice organizarea sa
i i nici figuri ale zeiior
jlin uniuni sexuale, din
jcaptul luptelor pentru
se instaleaz pe tronul
n cadrul concepiei lor ; de stabilitate cu care tunsul lui Thales. Dup jl de putere. El o
deine e provine i n care se i i al vieii n univers. e", aa cum ea susine tul, scrie Hipolit,
este jtremurele, uraganele, >nt aduse i se scurg snerat, +i'Op*p0o6ai T0 jfj2o$! ral
ir$*$fiToo$ a ir9$ra Op*p*o?ai T0 y*$*o*ox; a/r$ Op$o*i ceea ce exist, apa este divinitate
prezent n te universul, dirijndu-i niciodat, fr a nceta vluind totalitatea firii, de puteri pe
care mitul tailor primordiale (cot :apacitatea de a genera uva unui ,ntrziat" ca | fizicieni,
ordinea lumii unui zeu unic, chiar ;ea suprem ce guver-
neaz universul a trebuit s fie prezent nc de la origini n elementul primordial din care a
ieit treptat lumea prin difereniere. Astfel era abolit opoziia impus de mit ntre ceea ce
este primordial din perspectiv temporal f*, px^!, irp'(oTOP%
^=
i ceea ce este
primordial din punctul de vedere al )ra.o&<'l#i
^?
; ntre principiul situat cronologic la originea
lumii i principele care supravegheaz ordinea actual a acesteia. Apa la Thales, aerul la
Anaximene joac, n calitate de elemente divine, rolul pe care Homer l rezerv n acelai
timp lui Okeanos i Zeus. Asemeni primului, ele snt y.P0oi! ir9$r*oai, originea tuturor
lucrurilor; tot asemeni acestuia, ele nvluie universul mrginindu-l, ca ir*ipara, fr a fi
nvltiite sau limitate de nimic
29
. Dar asemeni celui de-al doilea, ele snt i #pa#oToi, cele mai
puternice
30
; prin acest )ra.o&, ele stpnesc cosmosul, impunnd devenirii sale o lege a crei
necesitate o2$'yKiE este imanent naturii lor. 8*piix*i$
P
\ a nvlui (cu valorile spaiale pe
care le implic acest termen), K$fi*p$$, a guverna (cu rezonanele sale politice), acestea
snt cele dou aspecte solidare de acum nainte ale puterii )ra.*i# ce definete, dup
Xenofon, divinul ca atare: TOMTO y9p D0OP K( ;*o$ /;$ajxi$ *lp)', Kpar*l$, [9 fiiE
Kpar*ia;ai, K)9 i.F$r'$ Kp9T2aT1$ 06PHC
P^
, formulare ce trebuie confruntat cu aceea
atribuit de Aristotel, n T*.afi:i)a (1074 b 3), unei tradiii venite din zorile Antichitii: #*pi*x02
r/ ;*lo$ TT%M OXTJC Opi@oi$ La fel cum, dup mrturia lui Aetius, Anaximene considera aerul
V.p;x' cosmosul, asemeni acelei i/'vxi? a noastr, fiind de asemenea aer, o$yi)paT0i
<qRx!
PP
, tot astfel, dup Aristotel, Anaximandru atribuia ap*iro#<'l'i, conceput de el ca TO
;*7o$, puterea de a T.0pi*x*1 aira'ra KO22 ira$ra K$"P*p$$
P\
Din aceast perspectiv,
formularea pe care Diogene Laertios i-o atribuie lui Thales: iax$poTaTo$ '$Fyi).E<Kpar*7
y9p irPToop
PQ
, se clarific dac e confruntat cu teoria pitagoreic, relatat de Aetius,
conform creia 45pyKTE i.0piX)io;'2 TOA KOffjx^i
P6
, i cu fragmentul lui Parme-
n
ide:
]Kpaf*p^ yFP 45pyKrj ir*Hparo! +$ /*a#olai
268
269
atotputernica Necesitate l reine n legturile ifnei limite"
37
.
Ceea ce a luat locul vechilor diviniti primordiale sau personale n doctrina milesienilor, snt
elementele, concepute ca fore, nepieritoare asemeni zeilor, i care au, ca i ei, puteri mai
mari sau mai mici, domenii de aciune irjai mult sau mai puin ntinse. Aceste fore nu snt
abstracii ce pot fi concepute independent de ,locurile" pe care le ocup, de zona lor de
extindere. Fiecare for se exercit ntr-uri domeniu bine delimitat, dup cum la Homer
diferiii zei i au sfera lor, (oira lor, poriunea lor de univers asupra creia donnesc
38
.
Aceste limite spaiale marcheaz astfel bornele n interiorul crora este cuprins* fiecare tip
de for. O ;y#a(i& apare altfel ,dominat" de ceea ce o depete, o nconjoar, o nvuie,
i stabilete adic limitele, p*ira.a Ceea ce ,domin totul" nu poate fi ,limitat" de nimic, ci
trebuie dimpotriv s^ cuprind totul. Aristotel scrie despre Anaximandru: ]roi I* o,ir*ipo$
OMK *a#$ px$4 0B[ yFP F$ OHMTOM 1*p)xq, nu exist un ar)+* al ap*iro#<'l'i, fiindc acesta l-ar
limita... at de ce el nu are ar)+*, dar este ar)+*<$X celorlalte lucruri; el nvluie i guver-
neaz totul"
39
. Melissos din Samos va raiona n mod asemntor atunci cnd va defini
Natura sau Firea: Firea nu poate avea nici ar)+* nici .*lo&- ] px1 T0 xai reXog *xo' o$I*$
o$r* ai/io$ OMT0 ir*ipo$ 4*o#$
40
, nimic din ceea 4p* are nceput i sfrit nu este etern i
nelimitat". Firea nu poate fi dect una: ,Dac nu ar fi unic, ea ar fi limitat de altceva, ei iir\
*$ 9i\, K)po.$; irp/! XXo"
41
. Firea este fora suprem: ,Nimic nu este mai puternic dect
adevrata Fire, TOM y+p
E
*o$roq 67kq6i$o$ Kp*laao' o$/*$B
42
.
Dar probabil c la Anaxagora apare cel mai clar acest mod de gndire, care nu separ
niciodat, ntr-un element, )ra.o&<\x\ de care dispune de ntinderea pe care o ocup. Dou
snt de fapt trsturile ce definesc No'&<'\ lui Anaxagora: el nu are limite i scap oricrei
dominaii; el este ap*iro# i a'.o)ra.*& n acest amestec universal pe care l constituie
lumea, el este singurul lucru pur, Ka;apoq; el nu se amestec niciodat
270
cu nimic i rmne unic prin sine nsui: po$! ?* ka#$ o) K) a$TOKpar*! KOC fiifi*iKTo'
o$;*i5 xPMf^
aT
+ oikXa ixo$oq $T/! *ir4 *1pro$ *a#'
\P
ntr-adevr, adaug Simplicius,
lucrurile amestecate cu No'&<'l (adic lucrurile care l-ar limita din interior, dac n-ar fi ,pur",
aa cum l-ar limita din afar, dac n-ar fi ap*iro#, lucrurile susceptibile de a-l ,nvlui") l-ar
putea mpiedica s domine totul, aa cum o face fiind unic/cm o)$ *K;X$*' a/r/$ r9
o$fT_i*"i*iy#*i@a, lliar* ixrj;*p/! XprjfioiToq Kpar:l$ /ixoi'! '! KOC fio$o$ *opra *Op4 ka$To$
Simplicius continu: ,Cci el este cel mai subtil, X0<KTOTO2TOM (deci poate ptrude pretutindeni
i limita totul din interior) i cel mai pur, #a;ap'TaTo$ (deci nimic nu-l poate ptrunde spre a-
l limita n interiorul su); el cuprinde totul, /cai lax$*i Rj<ijiorop
n funcie de acest tip de gndire trebuie neleas mrturia lui Hipolit despre Anaximandru.
Nu se mai pune atunci problema alegerii ntre dou interpretri incompatibile dup modul
de traducere: pmntul ,susinut" de nimic, sau: pmntul ,dominat" de nimic. Este
vorba, dimpotriv, de a ti dac noiunea de ,a susine" nu implic. n viziunea milesienilor, la
fel ca i cea de ,a nvlui", referirea la ideea unei puteri sau fore superioare; dac, invers, o
;y#a(i& care are puterea de )ra.*i# asupra altei ;y#a(i& nu este conceput ca nvluind-o
sau mcar susinnd-o pe aceasta. De altfel, faptul c noiunile de a nvlui i de a susine
snt strns legate, astfel nct o for care o susine pe alta o domin i o guverneaz prin
aceasta ca i cum ar nvlui-o, este sugerat i de un text al lui Aristotel referitor la repausul
ap*iro#<'l'i la Anaxagora: ,Anaxagora spune c ap*iro#<'l se susine singur, i aceasta
pentru c este unic, nefiind nvluit de altceva, oT<qpi,'$ y9p o.MTo Op*o. TO ir*ipo$ TOMTO ?*,
o# *$ $r)j%< 9[o yap o7@Q*i@ THpi*x*i<B
\\
<<< Nelimitatul, existnd n sine i prin sine, nu este
nvluit de nimic. El se susine pe sine nsui aa cum este i a'.o)ra.*&
Aceste remarci preliminare demonstreaz deja verosimili-
271
tatea interpretrii lui VTTO #y;*$/q Kpa Ch. H. Kahn i care se refer la noiunea dominare.
Dar nu se poate duce oare mai artnd c folosirea lui )ra.o& i )ra.*i# 1 nsui al formulrii,
aa cum se desprim
'j propus de de )ra.o&, puterea de (departe demonstraia, i Hipolit, ca i sensul le din
compararea cu
celelalte mrturii ce la deinem pe ace sai tem, subliniaz certitudinea acestei interpretri?
n prima carte din G*&pi#!*r*a sa, Hi] lolit nu ntrebuineaz verbul #paT)i$ dect de dou
ori. Prin a dat n fragmentul discutat, , 6; a doua oar, n , 8 : ,Du > Anaxagora, soarele i
luna se rotesc pentru c snt mpinse le aer, ).Troi;o$fii$o$! $ir/ TOM /)*poq, dar luna se
nvrte mai r pede pentru c ea nu
poate domina frigul, Sta f/ prj /$$aa;ai Folosirea lui )ra.*i# este aici pe deplin inarea sa n
literatura cosmologic i rm , 9, Diels-Kranz corecteaz textul lui \ S' epa Kp;T.i$ TOU6
ira$Toq
45
(aerul do: bazat pe versiunea corespunztoare
1
dir 17, unde )ra.*i# are chjar
sensul de , prilejul s revenim asupra acestui pa interpretarea lui TT\M Se yrjp *l$( JX
$r\$, pmntul e suspendat n apr fr a fi susinut de
nimic, chiar dac nu acceptm corectai cartea urmtoare, cartea V, Hipolit folc )ra.o& ntr-un
context astronomic. Duj eScoKCf o /fEi2io$py$\oOxO; Tij TCMTOM O creatorul a conferit dominaia
micrii c i asemntor siei". Hipolit continu putere de dominaie, KpF1q, a fost da
Kpar9$ TOM \jR$xpo/ conform cu ntrebu-dical. S notm c n ipolit introducnd TOM Sriina
totul), intercalare Diogene Laertios, , . domina". Vom avea aj ce privete direct $i.o //
;a lui Diels-Kranz. n sete din nou termenul astronomi: ]KPCTOH; [al o/iotou 4KHp'popq,,
revoluie a celui unic ,Ei spun c aceast
r____ . micrii de revoluie
nu numai pentru c ea le cuprinde i pe :elelalte, adic planetele, dar i pentru c ea posed
un astfel le )ra.o&, adic o astfel de ;y#a(i&, nct ea face s se roteasc. o dat cu sine ceea
ce i este opus, atrgnd prin fora sa, TT o4iK.iq lax$l planetele de la apus ctre rsrit, ca i
de la ras it ctre apus"
46
. Trebuie deci s constatm c n cel dou cri care ne-au
272
parvenit, i care prezint n introducerea la G*&pi#!*r*a propriu zis a ereziilor, un tablou
istoric al doctrinelor filosofilor, Hipolit confer n mod normal lui )ra.*i# i )ra.o& valorile pe
care aceti termeni le aveau n scrierile cosmologice i astronomice la care se refer.
S revenim la pasajul controversat i s-l situm n contextul su. Am vzut cum prezenta
Hipolit doctrina lui Thales: totul e creat de ap, adunndu-se i divizndu-se; i totul este
,susinut" de ap, de unde provin cutremurele pe pmnt. Aristotel exprima aceeai idee cu
mai mult precizie, spunnd c, dup Thales, e<p' $;aToq '.ioDai _T6AM yy$E, pmntul este n
ap, sau: /ia TO i.X'rq$ *li@)', #*$o$o'$ a$*p .<$ko$; plutete pe ap ca un butean, iar
Simplicius *Op4 $/aTo! /x9o;o.i TUJM yrR$ '@OT0p ,$ko$, pmntul este purtat pe ap ca un
butean
47
.
Punctul de vedere al lui Anaximene, pentru care aerul (nelimitat i nvluind ntregul cosmos)
a luat locul apei ca element primar, este relatat de Hipolit n modul urmtor: ]rq$ fi* y>E$
i.\oiTi"x$ *i$o)i *ir4 ipoQ /xo$"x*$yi$,/jioioi); Se KHC T6X6OC KOC a*Xrj$rjp KQ8 TOH XXa oTpa<
ira$T' yap ir$pi$a /$Ta *<K;ix^i<oQai TC6 ept Sta 7r\aro?, pmntul este plat, susinut de aer; la fel
se ntmpl cu soarele, luna i ceilali atri, pentru c toate fpturile de foc plutesc n aer din
cauza mrimii lor"
48
.
Aerul susine i poart deci cu sine tot ceea ce exist i s-a nscut pornind de la el (m
special pmntul), dup cum la Thales apa primordial, din care ieise pmntul, trebuise s
continuie s susin acest pmnt, oferindu-i sprijinul fr de care acesta s-ar prbui,
neputnd s se susin singur. Dar acest sprijin este n acelai timp o limit, p*ra&, de care
pmntul are nevoie pentru c el nu e nelimitat, ap*iro# Aflndu-se astfel mrginit de altceva
dect el nsui, care l sprijin i l nvluie totodat (n spaiu i timp), pmntul nu se poate
numi a'.o)ra.*&, precum NOCI<T\ lui Anaxagora.
Un alt text al lui Hipolit, ce trebuie apropiat n mod evident
273
de precedentul, clarific ntr-o manier decisiv formularea utilizat de acest autor referindu-
se la Anaximandru. n , 8, Hipolit scrie despre Anaxagora: TTJC /B* yq$ r ox1a# irXaT*7ap
eirai KOH2 ix*p)2P /xerecopof ?2HH TO fi*y);oq mi ?2OH TO C.% eirai K0MOM Koa ?2HH TO TOP *po)
lax$poTo)Top o$ra
La Anaxagora, ca i la Anaximene, pmntul este plat; el rmne nemicat, purtat de aer. Dar
explicaia este mai detaliat. Pe lng aspectul plat, Hipolit mai menioneaz, de aceast
dat, dimensiunea pmntului, absena vidului (adic omniprezena aerului) i mai ales faptul
c aerul, datorit forei sale enorme, poate susine pmntul ce se sprijin pe el.
Paralelismul expresiilor nu e mai puin frapant n pasajul controversat, referitor la
Anaximandru. n ambele cazuri, Hipolit folosete formulri analoage: T6JP yy\p )i$ai ^*r*'ipop
[...], fx*$o$aa$ I* 6i...; TTJM yy\p 1Xa#ap eirai KOH2 \k.$.i$ fi*r*oopo$ ?26H pmntul este
suspendat n aer, imobil...; pmntul este plat i st n aer. De unde provin aceast
imobilitate, pe de o parte "y2*$o$o))p, ii*$*i$%, i pe de alt parte, aceast poziie ,n aer"
"#*T*1pop%` Anaxagora invoc, n ceea ce privete pmntul, faptul c e plat i mrimea sa.
Dar aceste argumente snt secundare. Cauza fundamental este aerul care, pri# for,a &a
&'p*rioar9, are puterea s susin pmntul; aspectul turtit i mrimea asigur aerului o
,priz" mai bun. La Anaximandru, dimpotriv, nici forma nici mrimea pmntului nu intr n
joc. Pmntul rmne, dintr-o cauz unic i suficient, ntr-o poziie central, la egal
distan de tot ce-l nconjoar. Aceast singur explicaie face inutil orice referire la un
sprijin care, dispunnd de o for mai mare, ar ine pmntul, (*.*oro#, adic l-ar imobiliza n
locul su printr-un )ra.o&, o for ce s-ar impune pmntului cununa din afar. Aceast
noiune de )ra.o&, putere superioar (cf. iox$poTo)TOp%, justific folosirea lui )r*7o'(*#*,
chiar dac n acest )ra.o& aspectul subliniat de context este acela al unei fore susceptibile
de a purta pmntul sprijinindu-l, ip*pH2P 4*i.oxo$y*p<q$ TT\P yy\p
274
Dar s-l prsim acum pe Hipolit, spre a vedea n ce termeni este formulat la presocratici i
n literatura secolului al V-lea problema raporturilor dintre pmnt i aerul nconjurtor. Dup
Diogene Laertios, Arhelaos considera c apa muiat de cldur, condensndu-se n partea
inferioar sub aciunea focului, producea pmntul, iar apoi scurgndu-se n toate prile
ctre margini, ddea natere aerului. De aici provine faptul c pmntul $ir/ TOM *po);
KPHHT0UTOH2, iar aerul la rndul su /ir/ Tr\q TOM 1$p/q ir*p'pop); KpaT*UT)', pmntul e dominat de
aer, iar aerul de circulaia focului
50
. Verbul )ra.*i# capt aici nuana de ,a conine" ca i de
,a susine", dar ideea esenial rmne mereu aceea de ,a ine, a domina". Se va compara
formularea $ir/ Trj! TOM ir$p/! ir)p'popq Kp).T*UT)' cu textul lui Hipolit, unde )ra.o&<'l este
conferit n univers chiar p*rip+or*i celui Neschimbtor.
Diogene din Apolonia, relund la sfritul secolului al V-lea concepiile lui Anaximene asupra
aerului, ca element primar, nelimitat, producnd universul prin condensare (frig, imobilitate) i
rarefiere (cald, mobilitate), va scrie c ,acest aer guverneaz i domin totul, $ir/ TOMTOP
#$ra! KOU2 K$ff*ppo;( /tal 1'Toop KpaTHUp
Q=
B- i va aduga: ,fiindc pe el l consider ca
pe un zeu, el se ntinde pretutindeni, ordoneaz totul, este prezent n toate". Acest act divin,
,puternic, etern, nemuritor i dotat cu o imens tiin"
52
i impune msura sa tuturor
lucrurilor irFPT1$ fi*rpa *x*i
QP
, n special pmntului. Dup Diogene Laertios, Diogene din
Apolonia susinea c pmntul sferic este sprijinit temeninic^peta/ie^f, n centrul su, i i
datoreaz situarea n spaiu, Tr\$ OMOTO2O6P .i\r%Op$7ap, circulaiei cldurii i congelrii prin frig
(adic, n definitiv, aerului)
54
. De fapt, o alt mrturie ne confirm c, pentru Diogene din
Apolonia, pmntul este efectiv ,purtat" de aer, $ir/ ipoq
Ecoul acestor doctrine se regsete n textele literare care tocmai pentru c nu snt tehnice,
ne informeaz mai bine dect altele asupra implicaiilor pe care le putea avea pentru marele
275
public vocabularul filosofilor. n Norii, Ar a le ridiculiza, teorii de genul celor ale lui pe cele ale
lui Anaximene: " "Q SeaTro: 'Aijp, /! *x*.! TTJM yr\$ ji0T*1po$ , O, infinit, ce ii pmntul suspendat
n vzduji este aici echivalent cu )ra.*i# n sensul n o divinitate c ea ,posed" un teritoriu,
c B0X06M TUJM yy\$ ,i0T.'po$ nseamn ,a dat", dar n modul n care o poate face calitate de
?4*a<Kof a$a. (stpn suveran), n Troi*#*l*, Hecuba adreseaz zeilor stil neobinuit l
deruteaz pe Menelaijs dezbaterile filosofice:
tofan evoc, pentru )iogene i, implicit,
iare se spune despre JZeusec/dOlimpul. pmntul suspen-o for invocat n
ipe
p rugciune al crei puin versat n
"fl yr\! /x$iJ2.. K)xirl yri! .x^$ */p).$, /a#! 6TOT4 02 a$, I$oTOTr'oTo! eSerai
T' 45$)kyKTE "fMO0o! 02T0 MO\j! YpOTO%M,
ae

57
aportul
Ce reprezint aceast divinitate sau 5#a#k* sau No'&` Stpn a univeri Puterea aerului ce
i servete de temeliej deasupr-i, adic o susine, dar o i dominnd-o.
Dac trecem de la operele teatrale la face aceleai constatri. Citim astfel n P*r, este sediul
aerului i c aerul este su j^r/f x
a.
M 6M TOMTOM _*po!E Dar n ce paragraf i gsete locul cea a lui
Euripide? n pasajul destinat s este la originea tuturor lucrurilor, c el este cea mai mare i
mai puternic dintre invizibil, o$ro! I* y2^yiaTo! 4*$ rolai I$$aTq! *a#'
58
.
Nu toi filosofii admiteau ns c aerul, a
276
tpn suveran, Aer "
56
Verbul *)+*i#
misterioas numit fie Zeus iului, ea este nsi lui K* i troneaz nvluie din toate prile
scrierile medicale, vom P+y&o# c pmntul pmfiitului: aXXa T0 y?g ox??/xa:. aceast
remarc, identic cu c emonstreze c aerul guverneaz totul, c el toate fpturile, dei
TFM
jusinnd i nvluind
pmntul, l i stpnete. Cu titlu de contraargument, s analizm modul n care ei i
formulau punctul de vedere. Dup Hipolit, Xenofon susine c , TT\M ?* yr\$ ir*ipo$ )l$( KHC
p2rj.0 UTT' *po! "6TJT0MTT
>
*po! \T\T0 M6TO TOM o/pa$o$ i.0pi*x<*a;(B, pmntul este nelimitat i nu este
nvluit nici de aer, nici de cer"
59
. Un alt fragment precizeaz sensul formulrii lui Hipolit,
]ya.rj! fi*$ T6?0 ir&lpa! ).$i) irapa <#1ool$ op9r'i rj*p2 irpoOTrX,4op, TO KFTC 5' e o#r*ipop
rarm; noi vedem sub picioarele noastre limita superioar a pmntului, care e n contact cu
aerul; dar partea sa inferioar se ntinde la infinit"
60
. Dac pmntul este n contact cu aerul
ce formeaz astfel limita sa, aceasta se ntmpl numai n partea sa superioar; dedesubt,
ceea ce rmne invizibil i explic stabilitatea pmntului, este faptul c el se ntinde la infinit.
El nu este deci limitat n realitate de aer, care nici nu-l nconjoar i nici nu-l nvluie. Pentru
c este ap*iro# prin rdcinile sale, pmntul nu-i datoreaz stabilitatea dect lui nsui. El
nu depinde nici de )ra.o&<'l, nici de fora aerului. Poziia lui Xenofoh este deci diametral
opus celei a lui Arhelaos pe care Diogene Laertios o reda n aceti termeni: 17 \i*$ \by$\\
$ir/ TOM *po!, / I* $ir/ Tr,! TOM <K$p/! ir&p'pop! xpaT0ir(, pmntul este dominat de
aer, care la rndul lui e nconjurat de foc
61
.
Aceast comparare de texte pune i mai bine n eviden originalitatea punctului de vedere
al lui Anaximandru. Contrar lui Xenofon, el respinge vechea credin hesiodic ntr-un pmnt
ce ar reprezenta puterea stabilitii, pentru c rdcinile sale se ntind n jos *& ap*iro#, aerul
desfurndu-se exclusiv deasupra solului ctre cer, n direcia nlimii absolute. El respinge
i ideea unui pmnt plutind pe nesfritul apelor, din care ar fi aprut. El admite, ca i
Anaximene, c pmntul este fixat n centrul cosmosului. Pmntul deci, este nconjurat din
toate prile, nvluit de altceva diferit de sine nsui. Nu era oare Anaximandru ndreptit s
concluzioneze, dup tot ce am
a
rtat, c pmntul este de asemenea ,dominat" de acest
element strin care-l nvluie? Aici trebuie acordat mai mult
277
atenie trsturilor caracteristice doctrineii acestui filosof. Pentru Anaximandru, ceea ce
nvluie i domin totul n lume nu este unul din elementele ce alctuiesc cosmosul, nici
focul, nici apa sau aerul
62
. Toate mrturiile concord n a spune c Anaximandru nu
recunoate nici un element ca ap*iro#, ci c ap*iro#<\x\ este pentru el altceva dect
elementele. Poziie incomod, care a trebuit s apar contemporanilor suficient de
paradoxal pentru ca Anaximene s considere c nu-i poate urma predecesorul asupra
acestui aspect. Ce putea fi, ntr-adevr, acest ap*iro#, care nu era nici un element anume
nelimitat, nici pmntul, nici aerul, nici apa nemrginit, ci, putem spune, un nelimitat n sine?
Cu toate acestea, Anaximandru avea motivele sale, pe care ni le dezvluie Aristotel, pentru a
menine un punct de vedere ce implica n realitate o concepie absolut nou despre univers.
Dup milesian, dac oricare dintre elemente ar poseda aceast infinitate ce e proprie
ap*iro#<'l'i, celelalte ar fi pn la urm nvinse i distinse de acesta. Elementele se definesc
ntr-adevr prin opoziia lor reciproc: snt fore n conflict. Ele trebuie aadar s se afle
mereu unele fa de altele ntr-o relaie de egalitate, n egalitate de for iaoTrjQ< T>AQ
;$'fi)oiq
6P
, adic, aa cum scrie Aristotel, ,contrariile s se egaleze mereu i nici una din
ele s nu fie nelimitat, io,)1 *i Ta$a$Tia, #*a fir% eirai *$ a$T1$ )#r..po$, cci dac
puterea unui singur corp este depit de a altuia, ntr-o cantitate oarecare, de exemplu
dac focul este limitat iar aerul infinit, oricare ar fi excedentul de putere a focului asupra
aerului n cantiti egale, cu condiia ca acest excedent s fie calculabil, se nelege c, n
pofida acestor considerente, infinitul depete i distruge finitul"
64
. ,at de ce, adaug
Aristotel, unii (printre care i Anaximandru) pun problema unui ap*iro# care nu este nici apa,
nici aerul, i aceasta pentru ca celelalte elemente s nu fie distruse de acela dintre ele care
este ap*iro# ntr-adevr, blementele se contrazic ntre ele, de exemplu aerul este rece, apa|
este umed, focul este cald; unul dintre acestea s fie ap*irS#, i iat-le pe toate
278
celelalte distruse; n fapt, spun acetia, elementele provin toate din altceva"
65
. Dac
ap*iro#<'\ este acel ,altceva" care, posednd ar)+*<'l, nvluie i guverneaz totul,
aceasta se ntmpl pentru ca nici un element particular s nu poat monopoliza )ra.o&<\x\ i
s impun lumii dominaia sa. ntietatea acordat ap*iro#<'l'i de Anaximandru are drept
scop garantarea permanenei unei ordini egalitare n care forele opuse se echilibreaz
reciproc astfel nct dac una din ele domin o clip, ea va fi dominat la rndul su, iar dac
una avanseaz i se ntinde dincolo de limitele sale, ea se va retrage cu ct naintase pentru
a ceda locul contrariului su. 5p*iro#<'l nu reprezint, ca oricare alt element, o realitate
anume, un 6foo$, ci fundalul comun tuturor realitilor, acel KO2MOM, care este la fel de bine
aer, foc, pmnt i ap, fr a fi nici unul dintre ele, cel care le cuprinde pe toate i le unete
ntre ele, fr a se identifica cu nici unul. Astfel, Aristotel i Simplicius, atunci cnd trebuie s
precizeze care este, de fapt, raportul dintre ap*iro# i diversele elemente, ei l definesc nu
numai ca al.)*$a dect elementele, *r)po$ TOMTOOP T6 [o% irapa rura, ci ca pe mediatorul,
intermediarul dintre elemente, r/ "iHTa,$ TOMTCM, TO fx*ra^$ ?)9 TO euaXXotcorof
66
. Acest
mediator, ce reunete toate elementele, se prezint n cadrul unei gndiri obinuite s opun
categoria lui KO6MOM celei lui l/.,o$, i s identifice pe KO6MOM cu fx*ao$, ca ,mijloc" al
elementelor, sau centru al acestora, TO ,i*ao$ a$T'$
6>
,Elementele nu provin dintr-unul
singur, noteaz Aristotel, dar nici din alt corp diferit de ele, care ar fi un fel de fi*oo$ # al
aerului i apei sau al aerului i focului, mai dens n cazul aerului i focului, mai rarefiat n
cazul apei i aerului"
68
. Aristotel respinge aceast ipotez a unui element care ar juca rolul
unui ,mijloc" i o face n termeni ce demonstreaz clar c paternitatea unei astfel de
concepii i revine lui Anaximandru: acest mediator va deveni efectiv aer sau foc, atunci cnd i
se va aduga un cuplu de contrarii: ,Or, observ Aristotel, dintre contrarii, unul este
privaiune, de unde rezult c mediatorul nu poate exista niciodat singur dup cum
279
pretind unii adepi ai nelimitatului i nvluirii, koir*p #$*! r/ ir*ipo$ K)a r/ ir*pi*xo$B
Nelimitatul, nvluind, guvernnd i dominnd totul are, deci, dup Anaximandru, prin funcia
sa mediatoare, valoare de (*&o# Pentru a relua termenii inscripiei din Tenos, el reprezint
ir$r*!, colectivitatea, cosmosul n ansamblul su, i nu *i)aoTo);, particularitatea fiecrui
element n modul su determinat de existen, n fiina sa individual. A conferi )ra.o&<$\
ap*iro#<'l'i, nseamn, aadar, a face din 'acest )ra.o& un ,$$o$, adic a-l depune la centru.
De aceea, guvernarea ap*iro#<'l'i nu este comparabil cu o (o#ar)+ia, asemntoare cu
aceea exercitat de Zeus la Hesiod, sau cu apa i aerul care, n viziunea unor filosofi, au
capacitatea de )ra.*i# asupra ntregului univers. 5p*iro#<'l este suveran n maniera unei legi
comune ce impune tuturor indivizilor aceeai ;ik*, meninnd fiecare for ntre limitele
domeniului su, i nengduind nici o manifestare de for sau abuz de putere, realiznd
astfel ceea ce Alcmeon va numi i&o#o(ia .o# ;ya(*o# n acest sens, a retrage )ra.o&<'l
elementelor ce alctuiesc universul spre a-l conferi ap*iro#<'l'i, nseamn a nfptui, n
gndirea cosmologic, o revoluie analoag cu aceea a lui Maiandrios cnd, acesta refuznd
ca individ s-i domine pe oamenii care snt +o(oioi<i si, ia decizia de a pune )ra.o&<'l n
comun sau, pentru a vorbi n limbajul politic grecesc, s-l depun la centru, proclamnd
i&o#o(ia
Rolul ncredinat ap*iro#<'l( de Anaximandru: a face posibil un univers bazat pe echilibrul
forelor, reciprocitatea poziiilor, ducea astfel la reprezentarea cosmosului dup o schem
spaial circular n care centrul, i nu noiunea de sus sau jos, constituie punctul de
referin. Sub regimul ap*iro#<'l'i, toate elementele trebuie s convearg, toate aa-nu-
mitele ;y#a(*i& s graviteze n jurul aceluiai punct central. Acest centru reprezint, prin
chiar centralitatea sa, ordinea egalitar ce guverneaz ansamblul sistemului cosmic; el
exprim tipul de echilibru ce domnete i este ntruchipat de ap*iro#
Ceea ce definete efectiv centrul este i&orropia sau, +o(oio<.*&<'l su, i&o.*&<'l su, dup
cum ceea ce definea ap*iro#<'l era caracterul su de mediator ntre diversele elemente.
Putem spune, deci, despre centru, ca i despre ap*iro#, c el constituie nu att un anumit
punct din spaiul cosmic, un 7/io$, ct mai degrab elementul comun ce realizeaz medierea
ntre toate punctele spaiului, un KO2POM la care se refer toate punctele individuale
deopotriv, i care le confer tuturor msura lor comun. Reprezentnd pmntul, Kaia este
desigur un element ca celelalte. Dar n ceea ce privete locul su n spaiu, ea ocup o
poziie privilegiat ce o separ de rest. n afar de ap*iro#, care rmne imuabil i etern, totul
n cosmos este micare, schimbare, transformare; totul se deplaseaz, nainteaz i se
retrage. Pmntul rmne, dimpotriv, imobil n locul su. De ce? Pentru c, sub dominaia
ap*iro#<'l'i, lumea are de acum nainte un centru, iar pmntul ocup chiar acest centru.
Este, deci, inutil intervenia unui )ra.o& suficient de puternic pentru a ,guverna" pmntul i
a-l fixa n poziia de (*.*oro# Astfel va scrie i Platon: ,Dac pmntul este n centrul lumii,
el nu are nevoie s evite prbuirea, nu are nevoie nici de aer sau de oricare alt
constrngere asemntoare, ixrE?*$ K2MT.% /*l$ fi*r* *po! irp/! r/ p'iE ir*o*7$ #fRr* [rj!
$yi).j! fi<q;*#i! roia$T.iq Ceea ce ajunge pentru a-l susine, O2MTT% 7ox*i$, este
similitudinea "/,jioiorq!% tuturor direciilor universului ntre ele i starea de echilibru
fiooppoiria% a pmntului. Fiindc un lucru aezat n echilibru n centrul unui spaiu
o(o!*#,iff6ppoiro$ yap irpyfia, /fioio$ #$/! *$ ix*a1 r*;i', nu va putea n nici un
chip, s cad nicieri"
69
. A spune c pmntul este MTO firj*$/! Kparo$\ii$r\ "$%, nseamn
deci a afirma c fiind n centru, prin urmare n echilibru i la distan egal de tot, el nu are,
deci, nevoie nici de aer, nici de orice alt )o#&.r7#!*r* pentru a rmne unde este. Nici un
)ra.o&
R
u trebuie s acioneze asupra sa pentru a-l fixa n locul su, deoarece tocmai
aceast poziie central i confer, o dat cu Privilegiul de a rmne singurul nemicat ntr-
o lume n
280
281
micare, i pe acela de a nu fi dominat de nimic. C Hipolit a fost pe deplin contient de
aceast caracteristic excepional a centrului, care l opune tuturor celorlalte puncte ale
spaiului, mereu individuale i, n aceast calitate, supuse )ra.o&<'l'i, pe ct vreme centrul
reprezint elementul comun i simbolizeaz,. n strns solidaritate cu ap*iro#<'\, non-
dominatul, a'.o)ra<.*&<'\, este un fapt ce pare a fi confirmat i de un alt text al aceluiai
autor. Expunnd concepiile lui Arhelaos, autorul nostru scrie: Tr%$ ,i*$ o$$ yri$ _E K0Uo;oa
6' *' #*oq o/I*$ _l*po! o$a)x ))! H42TT0UM, TOM 6THXMTOH;
=Y
Situat n centru, pmntul nu e, ca
s spunem aa, o parte din acest tot care este lumea. Fiecare punct, fiecare element din
unjivers, indiferent de locul i fora sa, este n mod necesar limitat i individual. Singur
ap*iro#<'l, pe care nu- limiteaz i ni-l domin nimic, nu este individualizat. Cu toate
acestea, pmntul nu este o parte ca celelalte. Datorit faptului c e central "(*&*, *#
(*&o%, el nu este individual, ci comun "koi#*, xy#*% i, n acest sens, omolog cu totalitatea.
Aa se ntmpl, pe planul politic, i cu Vatra public care nu este o vatr ,privat" ca
celelalte, pentru c funcia sa este tocmai aceea de a reprezenta toate vetrele fr a se
identifica cu nici una. Ridicat i) centrul cetii, n acest (*&o# unde a fost depus )ra.o&<'\
pdntru ca nimeni s nu i-l nsueasc. Vatra poart numele d^ 8*&.ia koi#* deoarece
simbolizeaz ansamblul unei comuniti politice n care fiecare element individual, sub
regimul i&o#o(i*i, este de acum nainte +o(oio& cu toate celelalte.
NOTE
1. ,Eirene", V, 1968, pp. 5-23.
2. G. VLASTOS, 0q'ali.y a#; J'&.i)*i# 0arly Kr**k Ho&(olo!i*&, ,Classical Philology", 42, 1947, pp. 156- 178;
Ch. H. KAHN, 5#axi(a#;*r ; a#; .+* Ori!i#& of Kr**k Ho&(olo!y, New York and London, 1960; J. P.
VERNANT, 2*& ori!i#*& ;* la p*#&** !r*)q\.*, Paris, 1962, pp. 115 - 126; cf. i P. LEVEQUE i P. VDAL-
NAQUE|, Hli&.+*#* l45.+*#i*#, Paris,
282
1964, p. 77 i urm. M. DETENNE, 0# Kr*)* ar)+aiq'*- K*o(*.ri*, poli.iq'* *. &o)i*.*, ,Annales E.S.C.",
1965, pp. 425-551.
3. 6K X (5), 872, 27; 31; 38; citat n M. DETENNE, lo))i., p. 428. Asupra opoziiei \iioo$ < \+1$ , cf. HERODOT,
V, 8.
4. HERODOT, , 142; aceeai expresie este folosit pentru Cadmos din Cos (HERODOT, V, 164) i pentru
Demonax, care, la Cirene ctre 550, ,a depus la mijloc" tot ceea ce posedau regii nainte; irF$ra r/. irpr*po$
*7xo$ ol PaoiK**) .q $<ioo$ TO6 ?iJ#M 4i6r\K* (HERODOT, V, 161).
5. Cf. PLATON, TMAOS, 63 a: ,S presupunem c ar exista, n centrul Universului, un solid n echilibru. Un
astfel de solid nu s-ar ndrepta niciodat ctre vreuna din marginile lumii, pentru c toate snt la fel pretutindeni.
Mai mult chiar, dac cineva s-ar deplasa n cerc mprejurul acestui solid, de s-ar opri i s-ar gsi la antipozi, el ar
putea s numeasc acelai punct al lumii cndy'os, cnd &'&B
6. ARSTOTEL, DE CAELO, 295 b 10-l6, Diels, LMI
=
, , p. 88, 1, 5.
7. G*&pi#!*r*a, , 6, LMI
=
, , p. 84, 7-8.
8. Cf. H. KAHN, op )i., p. 76.
9. 6/i;, p. 80 i 130.
10. Jan JANDA, ,Eirene", V, p. 205.
11. T*;i)i#a $*)+*, XV.
12. 6/i;, V.
13. D*&pr* ar.9, V, p. 14 i urm.
14. G*.ori)a, , 1402 a; T*)a#i)a, 847 a, 22.
15. Cf. i ARSTOTEL, K*# Horr'p., 331 a 28-35 i 331 b l-l2; PLATON, TMAOS, 56 e - 57 c.
16. Ar trebui menionate i acele Kpar*$To; "6lia;a X. 214). suporturi metalice destinate s susin frigrile?
Cuvntul a fost legat de Kpar*a dar i de Kpi% Asupra lui Kpo2#ir0/oQ, opus unui micenian aapaT$QoQ
(moale, nenchegat, despre calitatea solului), dup cum Kparo;#o$Q, caracteriznd mersul sigur, stabil al unui
animal, s-ar opune lui oo.p).#o$Q, cu picioarele nesigure, cu mersul ovitor, cf. L. DEROY i M. GERARD, 2*
)a;a&.r* r#y)*#i*# ;* Pylo&, Roma, 1965, pp. 75-76.
17. HESOD, Tli*o!o#ia, 117. Despre H+ao&, abis fr fund, fr direcie, cf. fi.ya xFoRia din versurile 740-
743 ale T+*o!o#i*i
18. 6/i;, 885.
19. HESOD, Tli*o!o#ia, 868 i urm.; PHERECDE DN SROS n ORGENE, mpotriva lui Celsus, V, 42, LMI,
p. 49, 23-26; PNDAR, Pi.i)*l*, , 36-55; ESCHL, Pro(*.*' 7#l9#,'i., 364 i urm.; VALERUS FLACCUS, 5r!o#,
V, 515 i urm.
20. HESOD, Tli*o!o#ia, 809.
283
'(i)*- '+-V ',
21. 6/i;, 730-731.
22. 6/i;, 81l-813.
23. Cf. G. VLASTOS, K#o(o#, 27, 1955, p. 74 i urm. ; H. FRN-KEL, Di)+.'#! '#; P+ilo&op+i* ;*&fril+*#
Kri*)+*#.'(&, pp. 139-l51.
24. HESOD, T+*o!o#ia, 383 i 403.
25. HPOLT, G*&pi#!*r*a, , 1.
26. ARSTOTEL, T*.afi:i)a, 1091 a 33-b 7.
27. HESOD, T+*o!o#ia, 115-l16.
28. bid., 49: Zeus este p*praT)x; D*$ Kpo.T*i r* .i*yioTOQ; 71 i 73: Zeus e/i/3aaiXe0ei... KFpr*i$iKijiJo).;; cf.
465; 490; 496; 506; 837; 883; 892; 897.
29. 6lia;a, XV, 246; XV, 200 i 301.
30. 6lia;a, V, 17 i urm.; XV, 108; 164-l65; XX, 190.
31. Asupra valorii lui p*ri*)+*i# nsemnnd totodat a nvlui i a hrni, a germina, a domina, cf. ZELLER-
MONDOLFO, 2afilo&ofia ;*i Kr*)i #*l &'o &$il'ppo &.ori)o, , 2, Firenze, 1950, p. 62 i 4, p. 179.
32. XENOFON n ARSTOTEL, ;* T*li&&o, X*#op+a#*, Kor!ia, 977 a 27, Bekker, LMI
=
, , p. 117, 27-28.
33. AETUS, , 3, 4, LMI
>
, , 95, 17-l9.
34. ARSTOTEL, Li:i)a, 203 b 11, LMI
>
, , p. 85, 14.19. Asupra echivalenei Kpar*l$ < K$8*p$$, cf. DOGENE
DN APOLONA, fr. V, Zafiropulo, LMI
>
, , p. 61, 5-6: ,Consider c prin aer <KO2MTO6Q KHC K$P*p$o;).i rai
ir).$T'$ cparSi$B Citim de asemenea i n P*ri Diai.*&, , X, 21 i urm. : TO ;*ppoT).To$ KOU6 i)x$pOTOiTo$
ir7%p, o.r*p TFMTCM
, Ii*ro$ xacror KO2TO Op$oi$ 66 TOMTO TO2MTHX Qia irF$ro);
35. DOGENE LAERTOS, , 35, LMI
>
, , p. 71, 12-l3.
36. AETUS, , 25, 2.
37. PARMENDE, fr. V, 3l-32, LMI
>
, , p. 237, 10-l1.
38. Cf. 6lia;a, V, 189 i urm.
39. ARSTOTEL, Li:i)a, 203 b 7 i urm.
40. MELSSOS, V, n SMPLCUS, Li:i)a, 110, 2.
41. 6/i;, n SMPLCUS, Li:i)a, 110, 5; cf. MELSSOS, V: Dac Firea este ap*iro#, atunci ea trebuie s fie
unic. Pentru c dac ar fi dou, ele n-ar putea fi nelimitate, ci ar fi limitate una fa de alta.
42. MELSSOS, V n SMPLCUS, D* Ha*lo, 558, 19, 5.
43. n SMPLCUS, Li:i)a, 164, 24 i urm., LMI
>
, , p. 37, 18 i urm.; cf. PLATON, Hra.ylo&, 413 c:
No#&<'l lui Anaxagora, care nu se amestec cu nimic i guverneaz totul, este nondo-minant,
independent, a$TOKpr'p Despre semnificaia lui a/ro! *i.4
$, cf. observaiile lui A.J. FESTUGERE n ediia sa din HPO-
CRATE, T*;i)i#a $*)+*, Paris, 1948, 47 i urm. '44. ARSTOTEL, Li:i)a, 205 b.
45. LMI
=
, , p. 46, 1, 10-l1.
46. HPOLT, G*&pi#!*r*a, V, 8.
47. LMI
=
, , p*. 77, 38; 78, 2.
48. G*&pi#!*r*a, ,
7
; LMI
>
, , p. 92, 1l-l3.
49. G*&pi#!*r*a, , 8; LMI
=
, , p. 16, 9-l1.
50. DOGENE LAERTOS, , 16, 17; LMI
>
, , p. 45, 10-l1.
51. Fr. V, LMI
=
, , p. 61, 5-7.
52. Fr. V, LMI
>
, , p. 66, 4-5.
53. Fr. , LMI
>
, , p. 60, 13.
54. DOGENE LAERTOS, X, 57, LMI
>
, , p. 52, 6.
55. Scol. la Basil.Marc 58, LMI
>
, , p. 54, 9.
56. Norii, 264.
57. EURPDE, Troi*#*l*, 884, i urm. ,O, tu, temei al Gliei, ce pe Glie i ai lcaul, oricine ai fi, tu, Care eti
greu de cunoscut, o, Zeus, Fie c eti necesitatea firii,
Fie c eti doar cugetul senin Al oamenilor, te slvesc. (Trad. Dan Botta, Buc. ESPLA, 1958, p. 612)
58. PER PHYSON, , 29-31. Cf. i concluzia paragrafului: ,S-a spus deci cum aerul, dintre toate elementele,
este plin de for".
59. HPOLT, G*&pi#!*r*a, , 14; LMI
>
, , p. 122, 36.
60. Fr. B 28, LMI
>
, , p. 135, 16-l7. $
61. DOGENE LAERTOS, , 17; LMI
>
, , p. 45, 10.
62. Dup cum observ pe drept cuvnt Michael C. Stokes, ceea ce ,nconjoar" pmntul la Anaximandru, nu
este ap*iro#<'l, ci aerul; iar aerul, la fel ca orice element individual, nu posed )ra.o&<'l asupra universului, i nici
nu domin celelalte elemente. 5p*iro#<'l nu nvluie direct pmntul de care nu se afl n imediat apropiere.
5p*iro#<'l nvluie cosmosul n ansamblul su, ca totalitate a elementelor: , [Nelimitatul] nu nvluie direct
pmntul n imediata apropiere, ci nvluie ntregul univers - i celelalte universuri dac mai exist altele. El se afl
n afara cosmosului nostru, i nu se manifest ca o entitate din interiorul su [...]. De aceea chiar dac
Nelimitatul continu s existe probabil i dup ce procesul cosmogoniei s-a ncheiat, el nu face aceasta din
interiorul lumii, i nu nvluie pmntul precum aerul din cosmologia lui Anaximene." Michael C. STOKES,
8*&io;i) a#; Til*&ia# Ho&(o!o#i*& 66, ,Phronesis", V, 1962, pp. 30-31.
284
285
63. ARSTOTEL, T*.*orolo!ia, 340 a 16; cf. Ch. H. KAHN, op )i.,
p. 187.
64. ARSTOTEL, Lip)a, 204 b, 13-l9.
65. 6/i;, 204 b, 24+29. . .
66. Se vor gsi textele adunate n Ch. H. KAHN, op. ci., p. 36 i discutate la p. 44 a aceleiai lucrri.
67. ARSTOTEL, Li:i)a, 205 a, 27.
68. ARSTOTEL, ;*# Horr'p., 332 a, 19-25.
69. PLATON, P+ai;o#, 108 a - 109 a.
70. HPOLT, G*&pi#!*r*a, , 9.
Spaiul i organizarea politic n Grecia antic
Prin personajul Hli&.*#* 5.*#ia#'l acesta este titlul ultimei lor lucrri - P. Le"vque i P.
Vidal-Naquet au ncercat s defineasc sensul unei mutaii n viaa social a vechilor greci
l
.
Cartea lor despre Clistene nu este o biografie, care ar fi de altfel imposibil de scris din lips
de documente. Ea nu se limiteaz ns numai la o discuie critic a reformelor atribuite
Alcmeonidului i cronologiei acestora. Pentru a nelege revoluia clistenian, autorii au
trebuit s extind cadrul anchetei i s situeze mrturiile de care dispuneau ntr-un context
istoric de dimensiuni vaste i multiple. De fapt, studiul lor are ca obiect poli&<#l grec din ultimii
ani ai secolului al Vl-lea, cu transformrile ce se petrec n el la diverse niveluri. Cu toate
acestea, ei au tiut s delimiteze aceast materie att de ampl, punnd nc de la nceput
problemele eseniale i definind perspectivele de cercetare ce trebuiau s le permit s
rspund la ele. Era vorba de a depista, i apoi de a explora acele sectoare ale vieii sociale
n care schimbrile, asociate cu numele lui Clistene, snt atestate n modul cel mai clar, i
unde istoricul are ansa de a le putea evalua amploarea cu precizie.
Reformele lui Clistene se situeaz pe planul instituiilor. Ele au stabilit cadrul n care s-a
desfurat viaa politic a Atenei clasice. Mai mult dect despre o transformare, trebuie s se
vorbeasc, referitor la ele, de o instaurare a politicului, de
287
apariia planului politic propriu-zis n existena social a vechilor greci. De la Solon la
Clistene, se constat c toate conflictele ce divizeaz cetatea se exprim n ali termeni. Ele
nu numai c s-au modificat, ele s-au deplasat: centrul de gravitaie al dezbaterilor nu mai
este acelai, jocul forelor antagoniste se desfoar ntr-un context diferit. S subliniem
mutaia cea mai semnificativ n aceast privin. Se trece de la domeniul economic la acela
al instituiilor civice, problema datoriilor i a pmntului, pe primul plan la Solon, fiind eclipsat
de o alt chestiune: cum s se creeze un sistem instituional care s permit unificarea
grupurilor umane separate nc prin statute sociale, familiale, teritoriale, religioase, diferite,
cum s fie smuli indivizii din vechile solidariti, din apartamentele lor tradiionale, pentru a-i
constitui ntr-o cetate omogen, alctuit din ceteni asemntori i egali, avnd aceleai
drepturi n a participa la gestionarea treburilor obteti.
Surprindem aici o cotitur n istoria societilor antice. Prin constituia clistenian, cetatea
devine democratic; ea se realizeaz, oarecum, ntr-un mod contient. Noiunea de
i&o#o(ia, ce dateaz dintr-o epoc n care democraii i oligarhii, aliai mpotriva puterii
tiranilor, nu se configurau nc destul de pregnant, capt acum un sens nou, o valoare
politic clar definit. O anumit trstur subliniaz aceast promovare a politicului, concept
ca principiu motor ce regleaz exercitarea colectiv a suveranitii. Pe timpul lui Solon,
cetile n criz apeleaz la un personaj dotat cu anumite aptitudini excepionale: arbitru,
legislator strin desemnat adesea de ctre oracol, tiran. dealul i&o#o(i*i implic dimpotriv
faptul c cetatea i rezolv problemele datorit funcionrii normale a instituiilor sale, prin
respectarea propriului su #o(o&
Cu o rigoare a crei ndrzneal a fost relevat, Clistene traseaz cadrul politic n care grecii
din epoca clasic i-au situat i exercitat activitatea lor social. Fcnd din om n mod
esenial un cetean, dedicndu-se cu tot ce are mai bun vieii
publice, acest cadru a conferit comportamentelor, valorilor, psihologiei umane o fizionomie
particular, aa cum a atribuit i vieii n grup stilul su propriu.
O mutaie ce influeneaz astfel cadrul vieii n societate i care orienteaz acele activiti
umane considerate a fi cele mai importante, l implic pe om n ansamblul su. Autorii au
neles foarte bine acest lucru, ncercnd s sublinieze aspectele mentale ale unei reforme n
care ei vd un act att politic ct i intelectual. Lucrarea lor se subintituleaz: 0&*' a&'pra
r*pr*:*#.9rii &pa,i'l'i Si .i(p'l'i 7# !7#;ir*a poli.i)9 !r*a)9 ;* la &f7rSi.'l &*)ol'l'i al Ml<
l*ap7#9 la (oar.*a l'i Plafo#
Glotz observase deja spiritul geometric ce patroneaz reformele clisteniene
2
. La rndul
nostru am ncercat s punem n relaie caracterul geometric al cosmologiei i tiinei elene
-contrastnd cu caracterul aritmetic al gndirii tiinifice din Orient - cu organizarea cetii ca
spaiu politic omogen, n care numai centrul are valoare privilegiat, tocmai prin faptul c, n
raportarea fa de el, toate poziiile diverse ocupate de ceteni apar simetrice i
reversibile
3
. Autorii reiau ancheta cu exigenele istoricilor preocupai s nu admit
existena unei legturi ntre dou' fapte de civilizaie dect n msura n care documentele
permit surprinderea punctului lor de inciden .n succesiunea concretului istoric. Aceast
dorin de precizie, n loc s limiteze cercetarea, o lrgete. Dac reformele lui Clistene snt
nainte de toate ecoul unei profunde transformri a spaiului civic, ele pun n micare i alte
categorii: organizarea timpului, sistemele numerice.
Spaiu, timp, numr: schimbrile se petrec n mod omogen, urmnd traiectorii al cror
paralelism este evident. Contrastnd cu vechile reprezentri spaiale, temporale, numerice,
ncrcate de valori religioase, se elaboreaz noile cadre experimentale, rspunznd
necesitilor de organizare ale lumii cetii, aceast lume pur uman n care cetenii
delibereaz i decid ei nii asupra problemelor lor comune.
288
289
Ceea ce se observ mai nti la reformele clisteniene este preponderena decisiv a
principiului teritorial asupra principiului gentilic n organizarea poli&<'l'i Cetatea este
proiectat dup o schem spaial. Triburi, tritii, deme snt toate desemnate pe
pmnt ca tot attea realiti ce se pot nscrie pe o hart. Acest spaiu are un centru, oraul,
ce constituie ntr-un fel nucleul omogen al Aticei, i n care fiecare trib este reprezentat.
Chiar n centrul oraului, a!ora, reorganizat i remodelat, formeaz un spaiu public,
clar circumscris, delimitat de acum nainte prin borne. Pe a!ora se ridic Do'l*'.*rio#<#l,
sediul Do'l* a celor Cinci Sute, alctuit din reprezentanii fiecrui trib care, prin rotaie,
exercit pritania, adic prezideaz edinele 0))l*&i*i cu privilegiul de a locui n acest
rstimp n Vatra comun. Modificrile semnificaiei centrului care, din simbol religios
"8*&.ia, zeia cminului), devine simbol politic (vatra comun a cetii, 8*&.ia koi#*% snt
evideniate aici, considerm noi, ntr-o manier frapant
4
. n centrul Cetii, 8*&.ia koi#*
pstreaz amintirea vetrei familiale: altarul casnic, statornicit n glie, nrdcineaz casa
omeneasc ntr-un punct definit al pmntului; difereniaz fiecare oiko&, conferindu-i
calitatea sa religioas individual, nchide grupul familial n el nsui i l menine pur n afara
oricrui contact strin
5
. Devenind )o('#9, fiind ridicat n spaiul public i deschis al a!or*i,
i nu n interiorul locuinelor private, adpostind n persoana pritanilor aceast Do'l* ce
ntrupeaz ansamblul cetii, vatra simbolizeaz de acum nainte centrul ca reprezentant
colectiv al tuturor caselor ce constituie poli&<'l Centrul se nscrie ntr-un spaiu alctuit,
desigur, din pri diferite, dare care i vdesc toate similitudinea lor, simetria lor, echivalena
lor fundamental prin raportul comun cu acest centru unic care este 8*&.ia koi#* Centrul
reproduce n spaiu aspectele omogenitii i egalitii, i nu ca pn acum, pe cele ale
diferenierii i ierarhiei. S mai adugm c prin contactul cu realitile politice pe care
trebuie s le exprime, simbolul centrului se desprinde de reprezentrile religioase cu care era
290
asociat pn acum. P. LeVeque i P. Vidal-Naquet vorbesc n aceast privin, aa cum am
considerat i noi c o putem face, despre laicizare. Termenul a fost discutat
6
. Ne putem,
desigur, ntreba dac el nu este puin anacronic. Autorii lui Hli&.*#* 5.*#ia#'l, dup ce au
scris c reforma clistenian este profund laic, au, deci, dreptate s adauge: ,n msura n
care poate exista un stat laic n secolul al Vl-lea". Cu toate acestea, dac vocabularul nostru
este puin adecvat, iar categoriile noastre contemporane traduc ntr-o manier imperfect
raporturile dintre politic i religios la vechii greci, aceasta nu nseamn c noiunea de centru,
aa cum apare ea n simbolismul politic al Vetrei comune, nu a cptat un caracter pozitiv i
abstract foarte pronunat. Vatra i-a pierdut relaiile sale chthoniene, implicaiile sale
cosmice; ea exclude misterul. ,Oamenii, scrie L. Gernet, ordoneaz acest spaiu dup bunul
plac, amenajeaz matematic un teritoriu care poate fi oarecare: centrul este arbitrar, dac
nu teoretic; o vatr este deplasat dup voie"
7
. Dac ne aflm nc, cu Vatra comun, ntr-un
context religios, este vorba de o form nou de religie, de o religie ea nsi politic, iar n
echilibrul acestor doi termeni, ultimul are ponderea cea mai mare, cu acel caracter ,raional
i aproape planificat"
8
pe care grecii l-au conferit att de timpuriu domeniului politic.
Orice magistratur, se relev - i pe drept cuvnt -, pstreaz un caracter religios. Acest
adevr i are i alternativa sa. Dup Clistene, anumite funcii sacerdotale, a cror
importan nu va nceta s creasc de-a lungul secolelor V i V, snt autentice magistraturi.
Fapt semnificativ, i pe care autorii l remarc n mod just: se pare c de la Clistene dateaz
instituia sacerdoiilor tribale, sacerdoii anuale, trase la sori din totalitatea corpului civic dup
acelai sistem de numire ca la magistraturile cu funcie pur politic i pe care am numi-o
astzi profan. Aceste sacerdoii civice contrasteaz cu vechile sacerdoii gentilice, privilegii
ale anumitor !*#*, deintori de secrete religioase i legai de culte locale. Dac nu se ine
seama, n religia greac, de aceste clivaje sau de aceste opoziii.
291
nu se mai poate nelege dezvoltarea sofisticii n secolul al V-lea, a crei gndire politic
demonstreaz un realism aproape provocator, nici raionalismul lucid de care d dovad un
istoric ca Tucidide.
Elaborrii unui spaiu abstract, legat de organizarea politic, i corespunde crearea unui timp
civic, constituit dup aceleai exigene. Sntem ndreptii s legm de numele lui Clistene
calendarul pritaneic care, de-a lungul istoriei ateniene, se va opune calendarului religios. Fie
c acest calendar a stabilit un an de 360 de zile (10 pritanii de 36 de zile) sau de 366 de zile
(6 pritanii de 37 de zile, 4 pritanii de 36), el se modeleaz mereu dup cele 10 triburi
teritoriale ce trebuie s se succead n administrarea cetii. Aa cum observ autorii:
,Organizarea timpului este copiat dup cea a spaiului: a deine pritania, nseamn, pentru
un trib, a ocupa o astfel de poziie n decursul unui an politic i a delega 50 dintre membrii si
la vatra comun, care este inima poli&<'l'i (p. 23)." Ca i spaiul, i acest timp civic (contrar
timpului religios, ritmat prin srbtori ce segmenteaz ciclul anual n trane temporale
diverse calitativ, iar uneori chiar net opuse) se caracterizeaz prin omogenitatea sa. Din
punct de vedere politic, toate perioadele timpului civic snt echivalente, interschimbabile.
Ceea ce definete o pritanie, nu este o calitate temporal particular, ci omologia sa n raport
cu ansamblul. S-a trecut de la un sistem temporal la un altul, care este, n multe privine,
contrar primului.
Organizare politic, spaiu civic, timp pritanie snt toate ordonate i msurate prin numere.
Mai nti trei, expresia totalitii, dar mai ales cinci i zece care joac un rol privilegiat n
reformele clisteniene. Ce semnificaie trebuie atribuit acestor preferine? S admitem oare,
aa cum sugera Glotz, o influen a speculaiilor politico-mistice ale Pitagoricienilor?
nvestigaia autorilor duce la un rspuns negativ asupra celui de-al doilea aspect. Alegerea
numrului zece este de un interes special pentru problema noastr, pentru c stabilind
numrul triburilor la zece, Clistene i propunea n mod deliberat, conform
292
mrturiei lui Aristotel, s ndeprteze numrul doisprezece, care fusese nainte cel al tritiilor,
n cadrul crora se distribuia totalitatea cetenilor. Adoptarea unui sistem zecimal n locul
unui sistem duodecimal era totui mpotriva ntregii tradiii politice ioniene. Ea se lovea
probabil i de anumite habitudini de gndire nrdcinate n religie (cele dousprezece luni
din calendarul religios, cei doisprezece mari zei din panteon). Probabil nc de la nceputul
secolului al Vl-lea, exista, n mod contrastant, un sistem numeric acrogonic - numit
convenional herodiah - al crui caracter zecimal i bazat pe cifra cinci, este evident. Se
poate crede c folosirea acestui sistem numeral a corespuns, ntr-o larg msur, rspndirii
monedei i la nevoie unei contabiliti scrise. Trebuie amintit aici rolul pe care l-a jucat
scrierea la originile cetii. Pus n vzul tuturor prin nsui faptul redactrii sale, formularea
scris iese din domeniul privat pentru a se situa pe un alt plan: ea devine bun comun, lucru
public; ea privete de acum nainte n mod direct colectivitatea n ansamblul ei; ea face parte
oarecum din politic. Preferina lui Clistene pentru 5 i 10 s-ar explica atunci foarte simplu:
omul de stat atenian utilizeaz sistemul numeric pe care scrierea l trecuse deja n domeniul
public i care se opunea sistemului duodecimal prin folosirea sa n viaa cotidian, prin
caracterul su profan.
Coerena reformelor clisteniene, subliniat n repetate rnduri de istorici pe planul instituiilor,
nu se vdete mai puin frapant la nivelul structurilor mentale. Mutaia politic este semnul
unei schimbri n universul intelectual. Se pun atunci dou probleme. Care snt, n domeniul
social, factorii care au putut juca un rol determinant n aceste transformri? n ce msur se
poate stabili, n al doilea rnd, o legtur ntre noul ideal politic al i&o#o(i*i, implicnd o
viziune geometric a cetii, i alte creaii ale geniului grec n domenii diferite ale culturii?
293
Rspunsul la prima ntrebare aducea n discuie ntreaga istorie economic i social a
Atenei arhaice. Se subnelege faptul c autorii nu puteau s trateze, i nici mcar s
abordeze, o tem att de vast. Ei i-au limitat ambiia la a defini mai bine locul i rolul
special al Alcmeonizilor n aceast Atena a secolului al Vl-lea, unde jocul politic era dominat
de rivalitatea marilor !*#* nobiliare. Dei familie aristocratic, Alcmeonizii s-au aflat oarecum
,marginalizai" i aproape mereu n opoziie cu celelalte neamuri de vaz. De la asasinarea
lui Cylon, n a doua jumtate a secolului al VH-lea, asupra lor atrn un blestem religios a
crui amintire este remprosptat periodic de ctre adversarii zeloi, i care i sortete, n
cetatea incipient, funciei eretice, dup cum spun autorii. Statitul special al acestei mari
familii eretice, exilurile sale, legturile pe care le stabilete cu Delfi, politica sa extern de
prestigiu i de alian, iat tot attea fapte ce lumineaz dublul caracter al reformei
clisteniene: n timp ce pune bazele democraiei, htr-un mod att de nou, ea pstreaz, din
fidelitate pentru tradiiile familiale, anumite structuri vechi n spirit aristocratic, precpum
Aeropagul sau clasele censitare. Autorii consider ns c pbt duce analiza mai departe.
Cnd Herodot ntrebuineaz, vorbihd de Clistene, formularea: ,el a trecut poporul ";*(o&% n
partidul su"
9
, vocabularul acestuia demonstreaz ct de mult sie situeaz nc politica
clistenian n cadrul rivalitii tradiionale a !*#*<\ox aristocratice. Cu toate acestea, acest
;*(o&, pe| care Alcmeo-nidul ncearc s-l ataeze cauzei sale, deja nu rpai este acelai de
pe timpul lui Pisistrate i pe care acesta i sprijinea puterea: locuitorii demelor rurale opui
cetenilor din a&.' ntre Pisistrate i Clistene, s-a dezvoltat un ;*(o&l urban ce s-a
constituit n ,clas politic". Clistene vrea s-ij ralieze tocmai acest ;*(o& urban, pe care l
va integra n stat prin reforme ce dau oraului, ca atare, mai mult pondere n echilibrul
forelor politice. Aceast poziie de conducere pe care o jocup de acum nainte oraul n
centrul noului spaiu civic nu era ns menit s ruineze puterea tuturor familiilor vechi.
EupatHzii, dup cum
294
se tie, s-au autodefinit ca aceia care locuiesc n ora, spre deosebire de rani. n secolele
al V-lea i al V-lea, nobilii vor mai locui nc efectiv n demele urbane. Aadar, mai ales
,seniorii" locali snt cei vizai de noua organizare politic, precum i individualismul lor care
este sfrmat. Eupatrizii de la ora nu snt exclui din stat; ei snt integrai n democraie.
Aceste observaii, privind apariia unui ;*(o& urban, alctuit din meteugari i negustori,
alturi de nobilimea oreneasc, snt desigur ntemeiate. Poate, ns, c ar trebui adugat,
pentru a situa aceste remarci n lumina cea mai exact, c o constituie ca aceea a lui
Clistene i propune tocmai s depeasc opoziia dintre sat i ora i s edifice un stat
care s ignore n mod deliberat, n organizarea tribunalelor, a adunrilor i magistraturilor,
orice deosebire ntre oreni i locuitorii zonelor rurale. Acesta este adevratul sens al
,amestecului" pe care Clistene a voit s-l realizeze din toate elementele vechi ce compuneau
nainte cetatea. Chiar dac, n aceast epoc, oraul servete deja de reedin
meteugarilor i negustorilor ce formeaz un ;*(o& urban, chiar dac el implic un gen de
via i moduri de activitate particulare, ceea ce l definete n principiu nu este o form
special de habitat, nici o categorie aparte de ceteni, ci faptul c el adun n centrul
teritoriului ca ntr-un singur nucleu, toate cldirile civile i religioase care snt legate de viaa
comun a grupului, tot ceea ce este public n opoziie cu ce este privat. n cadrul constituiei
clisteniene, nici oreanul ca atare, nici steanul ca atare nu-i afl locul n reprezentarea
poli.*i*i
ntr-o lucrare consacrat n special definirii aspectelor intelectuale ale unei reforme politice, a
doua problem: raporturile dintre revoluia clistenian i alte modificri mentale -, capt o
importan deosebit. Autorii au abordat-o n diverse moduri, relevnd foarte explicit
dificultile pe care le ridic soluionarea sa din perspectiva proprie istoricilor.
n eseul nostru, Ori!i#il* !7#;irii !r*)*S.i, sublimasem
295
concordana izbitoare dintre cele dou modele: modelul cosmologic care ornduia
structurarea universului fizic la primii filosofi din onia, n special la Anaximandru unde apare
cel mai clar; modelul politic ce patroneaz organizarea cetii i care i gsete n poli.*ia
clistenian expresia cea mai desvrit. n ambele cazuri, constatm aceeai orientare
geometric, o schem spaial analoag, n care centrul i circularitatea snt valorificate n
msura n care pun bazele, ntre diversele elemente n interaciune din cosmosul natural sau
uman, unor relaii cu caracter simetric, reversibil, egalitar. Aceast analogie structural era
confirmat de folosirea, n gndirea fizic i politic, a aceluiai vocabular, de recurgerea la
aceleai instrumente conceptuale. Analiza noastr era structural; ea compara nite modele;
ea le aborda n acele aspecte n care le putem surprinde n forma cea mai elaborat. Totui,
modelele la care ne refeream aparineau unor perioade distincte (prima jumtate i sfritul
secolului al Vl-lea) i unor sectoare diferite ale lumii greceti (Milet i Atena). Aceast dubl
distan nu ni se prea c pune n discuie apropierea pe care o ncercasem: pe de o parte,
un text de Herodot relatnd o propunere a lui Thales la adunarea panonian, arta c
geometrismul gndirii fizice a miesienilor avea implicaii politice directe
10
; pe de alt parte, la
in Alcmeon, noiunea politic de i&o#o(ia exprima, ntre fore fizice opuse, echilibrul pe care
se sprijin, dup Anaximandru, ordinea universului. n sfrit, dac comparam, la cele dou
capete ale lanului, cosmologia lui Anaximandru i constituia clistenian, artam i verigile
intermediare: textul politic, privind i&o#o(ia, pe care l apropiam prin vocabular, noiuni de
baz, concepie general, de fragmentele cosmologice ale lui Anaximandru, nu aparine
Atenei clisteniene: el este pus, de Herodot, pe buzele lui Maiandrios adresndu-se, ctre 510,
concetenilor si din Samos
11
.
Aceste precizri, ns, dei valabile, considerm noi, la nivelul unei analize socio-
psihologice, nu puteau satisface nite istorici preocupai s discearn mai bine, n estura
faptelor
296
istorice, traiectoria efectiv a influenelor. ,Problema, scriu autorii, este de a ti dac
i&o#o(ia clistenian i reprezentarea cosmosului, aa cum apare el la milesieni, snt dou
fenomene paralele, fr puncte de contact ntre ele, sau dac, dimpotriv, universul mental
al lui Anaximandru era susceptibil de a fi neles de ctre fondatorul noii ceti" (p. 80). P.
LeVque i P. Vidal-Naquet reiau deci investigaia i o urmresc pe mai multe planuri. ntr-un
prim demers, ei cerceteaz care au fost de fapt modelele omului de stat atenian. Mai mult
dect de la strmoul i omonimul su, tiranul din Siciona, Alcmeonidul pare a se inspira din
anumite aspecte ale G+*.r*i lui Licurg, cu diviziunile sale locale, cu ale sale o/ai, servind
drept cadru armatei 0!alilor* Dou episoade par ns caracteristice autorilor pentru climatul
intelectual i politic n care trebuie situat generaia lui Clistene. Primul este tocmai cel pe
care l relatam dup Herodot, i care se refer la propunerea fcut de Thales Adunrii
Panionionului, ctre 547, de a crea la Teos un Do'l*'.*rio# unic, pentru c aceast insul
este ,n centrul oniei"
12
, ii*oo$ 4l'$ir\q Chiar textul lui Herodot impune apropierea de
Clistene pentru c folosete, pentru a indica noul statut al diverselor ceti n raport cu acest
centru de acum unic al ionienilor, termenul de deme, n sensul pe care avea s-l capete
dup reformele Alcmeonidului. Al doilea fapt pe care autorii l adaug la dosarul chestiunii,
ne vine tot de la Herodot. Ctre 550 cireneenii, urmnd sfatul primit de la Delfi, i cer lui
Demonax s le dea o constituie. Demonax restrnge prerogativele regale la domeniul pur
religios i situeaz toate celelalte atribuii ,la mijloc pentru popor", *q ii*ao$ r ;rjixy
=P
Refor-
ma este un exemplu, printre altele, al experimentelor ce au fostv ncercate n aceste moduri
de laboratoarele politice care erau, n secolul al Vl-lea, cetile coloniale i care au cunoscut
forma cea mai radical, desigur, n regimul comunist ntemeiat la nceputul secolului n
insulele Lipari de ctre supravieuitorii expediiei conduse de Pentathlos. ntre iniiativa lui
Clistene i o ntreprindere colonial, paralelismul este cu att mai izbitor
297
atunci c3nd Alcmeonidul, care se 8tie de ce s-riCin se 0ucurase la Del@i, con@er2, 3n cadrul religiei
civice -e care o reorgani.ea.2, un loc -rivilegiat celor .ece eroi @ondatori, cei .ece Ar6ege/i, -e care
Pitia 3i desemnase ca e-onimi ai celor .ece tri0uri, dintre cele o sut2 de nume de eroi -ro-use" )r,
ar6egetul, uneori distinct, alteori con@undat cu oecistul, Coac2 un rol de -rim -lan 3n 3ntemeierea
coloniilor 8i cultul lor civic" ,e -oate admite deci c2 3n e-oca 3n care dis-are coloni.area ar6aic2,
#listene a trans-us c3teva valori ale acesteia -entru a le ada-ta la Atena" Aceast2 conclu.ie a autorilor
ca-2t2 mai mult2 greutate dac2 mai amintim 8i @a-tul c2, du-2 m2rturia lui Elian, AnaBimandru
3ndrumase el 3nsu8i 3ntemeierea unei colonii milesiene la A-olonia 3n Pont
u
"
(n al doilea demers duce, -e o cale total di@erit2, la re.ultate convergente" Ra/ionalismul geometric al
milesienilor, enumera, -rintre o-erele sale cele mai caracteristice, reali.area -rimelor 62r/i ale lumii
locuite" Pe su-ra@a/a -2m3ntului, delimitat2 de curentul circular al @luviului )cean, oikoumene-ul se
3nscrie 3ntr-un cadrilaC regulatA 3n ciuda a-arentei lor de.ordini, -2m3nturile, m2rile, @luviile a-ar -e
6art2 gru-ate 8i distri0uite con@orm unor ra-orturi riguroase de cores-onden/2 8i de simetrie" Aceste
62r/i care 3n@2/i8au -u0licului o imagine, total ra/ionali.at2, a oikoumene-ului, au -utut avea o @unc/ie
-olitic2" #2tre anul Q<<, Aristagoras din *ilet, c2ut3nd alia/i 3m-otriva *arelui Rege, a luat cu el o
ast@el de 6art2, gravat2 3n 0ron. 8i o ar2t2 la ,-arta lui #leomene, -entru a-l convinge s2 intervin2"
Nereu8ind 3ns2, el s-a dus la Atena unde 8i-a -ledat cau.a, de aceast2 dat2 nu 3n @a/a unui rege, ci 3n
@a/a -o-orului adunat" Putem -resu-une c2, la @el ca la ,-arta, el a ar2tat -e 6arta sa -o.i/ia teritoriilor
Im-eriului -ersan, de la litoralul ionian -3n2 la ,usa" 3n o-o.i/ie cu ,-arta, Atena 6ot2r3 s2 trimit2 .ece
nave" Aceste com-ortamente antitetice ale celor dou2 cet2/i au 3n mod evident cau.e -olitice 8i
conCuncturale" Dar ast@el de divergen/e -olitice cores-und 8i cu dou2 mentalit2/i di@erite"
3n s@3r8it, un ultim -alier al investiga/iei" Arta unui Antenor,
298
al c2rui rol -e l3ng2 #listene este analog cu cel al lui $idias -e l3ng2 Pericle, atest2, 3n inova/iile sale, o
modi@icare a mentalit2/ii ce aminte8te de ra/ionalismul geometric al milesienilor" Ar6eologii au
su0liniat, 3n o-era lui Antenor, riguro.itatea ordon2rii s-a/iale, dorin/a de a ec6ili0ra 3ntreaga
com-o.i/ie 3n Curul 8i 3n @unc/ie de un motiv central, arta Kde a mo0ila ra/ional cadrul s-a/iului
tim-anal 8i de a -2stra -ersonaCele mediane la o scar2 cores-un.2toare cu -ersonaCele similareL
1Q
"
Acest KeBces de logic2 8i de disci-lin2L
1R
, ce i-a -utut @i re-ro8at lui Antenor, n-ar tre0ui oare im-utat
8i el tot s-iritului inovator ce se @2cea resim/it -e atunci la Atena 8i care se v2dea eBtrem de desc6is Ia
sugestiile g3ndirii ionienec
La ca-2tul anali.ei lor, autorii consider2 a8adar c2 -ot admite o coinciden/2 3ntre vi.iunea geometric2
asu-ra lumii, -ro-rie unui AnaBimandru, 8i vi.iunea -olitic2 a unei cet2/i guvernate de isonomia, a8a
cum 3ncerca #listene s2 o reali.e.e ia Atena" (nitate de atmos@er2 intelectual2, cores-onden/2 3ntre
s-a/iul @i.ic 8i s-a/iul civic, solidaritatea dintre @iloso@ie 8i via/a -u0lic29 toate aceste tr2s2turi s3nt
caracteristice -entru secolul al Vl-lea" 3n secolul al V-lea, aceast2 coeren/2 intern2 a culturii, aceast2
integrare reci-roc2 a diverselor domenii ale -racticii sociale 8i re@lect2rii teoretice dis-ar" Lumea
geometrilor 8i astronomilor se se-ar2 de aceea a cet2/ii" #u Parmenide, @iloso@ia 38i c38tig2 autonomia"
$iecare ti- de disci-lin2, 3n con@runtare cu -ro-riile -ro0leme, tre0uie s2-8i constituie modul s2u
s-eci@ic de re@lectare, s2-8i ela0ore.e un voca0ular 8i o logic2" Ast@el, se -roduce o ru-tur2,
considerat2 -ro@und2 de c2tre autori, 3ntre s-a/iul matematicienilor 8i cel al comunit2/ii -olitice" ) dat2
cu desco-erirea de c2tre Di--as, la miClocul secolului al V-lea, a incomensura0ilelor 8i o dat2 cu
-u0licarea -rimelor elemente de geometrie de c2tre Di-ocrate din #6ios, s-a/iul geometric, integral
di@eren/iat, nu mai -oate im-lica un
M
/
-unct central -rivilegiat" Dim-otriv2, -rintr-un @el de r2sturnare a criteriilor, s-a/iul cet2/ii 3n du0lul
s2u as-ect de structur2 -olitic2 8i de -lan ar6itectural se 3ndrea-CtI -e calea unei di@eren/ieri eBtrem de
marcate" 3n teoriile f re@ormatorilor -olitici, ca 8i 3n ini/iativele ur0ani8tilor, cetatea a-are ca @iind
alc2tuit2 din -2r/i multi-le cu @unc/ii di@erite" Din acest -unct de vedere, o-era lui Di--odamos este
deose0it de instructiv2, g3nditorul din *ilet v2dindu-se a @i @ost totodat2 -rimul ur0anist 8i -rimul
adev2rat teoretician -olitic" '3ndirea sa asu-ra s-a/iului civic aco-er2 deci 3n acela8i tim- cele dou2
-lanuri ale polis-ului< organi.area cet2/ii, con@igura/ia ora8ului" 3ns2, a8a cum distinge 3n gru-ul social
clase @unc/ionale s-eciali.ate =Aristotel s-une c2 Di--odamos ar @i inventat c6iar aceast2 divi.iune a
cet2/ilor -e clase, care avea s2 ai02 o soart2 at3t de remarca0il2 3n teoriile -olitice ulterioare>, la @el el
delimitea.2 cu antici-a/ie 3n -lanul ora8elor marile, .one @unc/ionale di@eren/iate cores-un.2tor
diverselor ti-uri de activitate9 -olitic2 8i administrativ2, religioas2, economic2" ,-a/iul civic centrat al
lui #listene tindea s2 integre.e nedi@eren/iat -e to/i cet2/enii din polis. ,-a/iul -olitic 8i s-a/iul ur0an
au 3n comun la Di--odamos aceea8i tr2s2tur2 @undamental29 di@eren/ierea lor"
#u toate ac@stea, c6iar -rogresele matematicii aveau s2 o@ere, 3n secolvi al IV-lea, geometriei 8i
-oliticii un nou -rileC de 3nt3lnire" ,e -are c2 3n cercurile -itagoreice care, cu Ar6itas, aCung la -utere 3n
Tarent, ar @i a-2rut -rimele tentative de a-licare a no/iunilor matematice la -ro0lemele sociale -use de
cri.a cet2/ii" ,im-lei no/iuni de egalitate ce a-2rea 3n idealul isonomiei, i se su0stituie conce-/ii mai
savante9 se deose0esc 8i s3nt o-use egalitatea aritmetic2 8i egalitatea geometric2 sau armonic2" De @a-t,
no/iunea @undamental2 a devenit aceea de -ro-or/ie" Ea Custi@ic2 o conce-/ie ierar6ic2 a cet2/ii 8i
-ermite totodat2 s2 se 3ntrevad2 3n institu/iile polis-ului imaginea Kanalogic2L a unei ordini su-erioare
omului, cosmic2 sau divin2" Aceast2 nou2 3nt3lnire a geometricului cu -oliticul nu tre0uie, deci, s2
cree.e con@u.ie9 nu este vor0a de o 3ntoarcere 3n trecut"
300
3ntregul ec6ili0ru al no/iunilor este modi@icat" 3n secolul al Vl-lea, esen/ialul era de a de@ini 8i de a
-romova o ordine -ur uman2" ,-ar -utea s-une s2 @iloso@ul, atunci c3nd 38i re-re.enta ordinea lumii,
avea -rivirile @iBate asu-ra cet2/ii" 3n secolul al IV-lea, @iloso@ul 38i 3ndrea-t2 -rivirile c2tre divinitateA
el contem-l2 cerul, a8trii, mi8c2rile lor regulate" Pornind de la aceste elemente, de la imaginea lor, el
conce-e ordinea cet2/ii 3n momentul 3n care istoria i-a distrus deCa structurile tradi/ionale" Pentru
#listene, -ro0lema era re@acerea institu/iilor atenieneA -entru Platon, 3ntemeierea cet2/ii" #3nd se trece
de la e@ortul de organi.are al cet2/ii reale la teoria sau la uto-ia cet2/ii ideale, ra-orturile dintre
matematic 8i -olitic se inversea.2" #etatea nu mai Coac2 rolul de modelA -oliticul nu mai constituie
acel domeniu -rivilegiat 3n care omul se consider2 ca-a0il s2 re.olve el 3nsu8i, -rintr-o activitate
ra/ional2, -ro0lemele ce-l -rivesc, du-2 de.0aterile 8i discu/iile cu egalii s2i" *atematicii 3i revine
valoarea de model, -entru c2, 3n mintea acestei @iin/e eBce-/ionale care este @iloso@ul, ea re@lect2
g3ndirea divin2" Iat2 de ce au -utut scrie autorii, du-2 o anali.2 a cet2/ii -latonice -K3ntru-at2L, a8a cum
a vrut @iloso@ul s2 o -re.inte 3n ?imaios, Critias 8i 3n #egi, c2 3n ciuda tuturor elementelor -e care
Platon le-a acordat statelor tim-ului s2u, cetatea sa teoretic2, de-arte de a re-re.enta adev2rul cet2/ii
clasice, este 3n multe -rivin/e o-usul ei" #etatea nu mai este condus2 de oameni, ci mai degra02 de .ei,
iar e@ortul lui Platon nu are 3n vedere g2sirea, institu/iilor care s2 le -ermit2 cet2/enilor s2 se conduc2
singuri, ci s2 3ntemeie.e o cetate ce se va a@la -e c3t de mult -osi0il 3n m3inile .eilor" #3t des-re s-a/iul
8i tim-ul civic, create de #listene, Kele d"evin 3n mod natural re@leBul realit2/ilor siderale ast@el 3nc3t
microcosmosul cet2/ii s2 -artici-e la macrocosmosul (niversuluiL =-" 1:R>"
Interesul unei c2r/i nu /ine numai de re.ultatele 8i de ideile noi -e care le aduceA el se m2soar2 8i du-2
num2rul 3ntre02rilor
P<1
-e care le -ro-une, sau du-2 re@lec/iile 8i eventualele o0iec/ii ce le -rovoac2" $ormulat2 3ntr-o manier2
voit radical2, te.a autorilor asu-ra Kr2sturn2riiL ce s-ar @i -rodus 3n secolul al V-lea 3n conce-/ia
s-a/iului civic ridic2 o serie de 3ntre02ri ce -un 3n discu/ie c3teva dintre as-ectele esen/iale ale #et2/ii
8i g3n-dirii -olitice din e-oca ar6aic2 8i clasic2" Ne-am eB-rimat acordul 3n leg2tur2 cu conclu.iile lui
P" LeVeEue 8i P" Vidal-NaEuet re@eritoare la re@ormele clisteniene, la in@luen/a lor intelectual2, la
organi.area s-a/ial2 -e care ele o im-lic2" ,e -oate oare vor0i, 3n secolul al V-lea, de o ru-tur2, de o
r2sturnare a -ers-ectivelor -rivind s-a/iul socialc )are nu este vor0a mai cur3nd de o sim-l2 de-lasare
de accent, 3n cadrul aceluia8i ti- de g3ndire -olitic2c
,2 o0serv2m 3n -rimul r3nd c2 eBem-lul lui Di--odamos, ales de autori, nu este @avora0il i-ote.ei unei
sci.iuni ce ar @i a-2rut 3n cursul secolului al V-lea 3ntre s-a/iul astronomilor 8i s-a/iul cet2/ii" Dac2 este
adev2rat c2 Di--odamos se -re.int2 ca un teoretician -olitic du0lat de un ur0anist, el este v2.ut de
autorii antici mai ales ca un Ksavant 3n cele ale naturiiL, ca un KmeteorologL
1;
" Din aceast2 -ers-ectiv2,
-ersonaCul s2u se 3nscrie 3n linia tradi/iei ioniene9 el continu2 3ndea-roa-e -e un T6ales 8i un
AnaBimandru" $iloso@ c2ut3nd s2 eB-lice natura, Di--odamos nu se de-2rtea.2 3ns2 de via/a civic2A el
este integrat 3n universul cet2/ii" '3ndirea sa nu se-ar2 s-a/iul @i.ic de s-a/iul -olitic 8i de cel ur0anA ea
le reune8te 3n acela8i e@ort de re@lectare"
R2m3ne -ro0lema @undamental29 caracterul di@eren/iat 8i neomogen al s-a/iului 6i--odamian" 3nainte
de a a-recia am-loarea acestui as-ect 8i de a cerceta 3n ce m2sur2 el re-re.int2 o inversare a
-ers-ectivei clisteniene, trCe0uie s2 su0liniem c3teva dintre im-lica/iile sale" Dac2 Di--odamos
conce-e universul @i.ic 8i lumea uman2 ca -e ni8te totalit2/i ale c2ror elemente com-onente, ne@iind
com-let omoloage, nu se ordonea.2 du-2 rela/ii de ec6ivalen/2, ci se ada-tea.2 3ntre ele con@orm unor
ra-orturi de -ro-or/ie, ast@el 3nc3t s2 -roduc2,
302
-rin 3ns28i divergen/a lor, o unitate Karmonic2L, re.ult2 de aici c2 3nc2 din secolul al V-lea g3ndirea
-olitic2 ela0orase un model ierar6ic al cet2/ii 8i c2uta s2-l Custi@ice -rin considera/ii -reluate din
astronomie 8i matematic2" A8adar, -rimele 3ncerc2ri de a-licare a no/iunilor de num2r, de -ro-or/ie,
de armonie sc6emelor de organi.are a polis-ului ar -utea @i anterioare lui Ar6itas - c6iar dac2 acesta
din urm2 le-a dat o @orm2 mai -recis2 - 8i ar a-ar/ine vec6iului -itagorism" Li-sa de m2rturii
contem-orane con@er2 3n mod evident acestei conclu.ii, ca 8i oric2rui alt @a-t legat de -itagorismul
-rimar, un caracter -ur i-otetic" Ea devine 3ns2 destul de -ro0a0il2 atunci c3nd s3nt al2turate dou2
@enomene istorice 0ine atestate" 3n -rimul r3nd, eBisten/a unui model ierar6ic al cet2/ii, at3t la un
-ersonaC ca ,olon =ce se trude8te s2 reali.e.e eunomia, atri0uind @iec2ruia, 3n @unc/ie de valoarea sa
individual2, 8i de arete, rolul -recis care-i revine 3n cadrul polis-ului7, c3t 8i institu/iile cu sistemul
claselor cen.itare" 3n al doilea r3nd, autorii antici s3nt unanimi 3n a-i atri0ui lui Pitagora teoria con@orm
c2reia totul este guvernat de numere 3n (nivers, sau totul este num2r" De alt@el, P" LeVeEue 8i P"Vidal-
NaEuet, 3n -aginile -e care le consacr2 gru-ului -itagorician de la #rotona, o0serv2 cu Custe/e c2
-entru mem0rii sectei nu era nici o di@eren/2 esen/ial2 3ntre -redica -o-ular2, vi.3nd re3nnoirea
-olitic2, 8i medita/ia geometric2 8i astronomic2" Desigur, s3ntem de acord cu autorii c2 nu -utem
atri0ui, @2r2 a @i anacronici, -oliticii -itagoriciene etic6eta de aristocratic2 sau democratic2A -ro0lema
nu se -une 3nc2 3n ace8ti termeni" #u toate acestea, 3n ansam0lu, -itagoricienii s3nt lega/i de o
conce-/ie ierar6ic2 sau armonic2 a cet2/ii9 la @el cum ,olon distinge 3n cor-ul civic -e no0ili 8i -le0ei
=3n sensul moral 8i social al acestor cuvinte>, tot ast@el Pitagora, 3n cu-lurile de elemente o-use din
cataloagele ce ne-au -arvenit, nu -lasea.2 -e acela8i -lan termenii antinomici, ci deose0e8te de
@iecare dat2 o valoare -o.itiv2 8i o valoare negativ2, cea de-a doua tre0uind s2 se su-un2 -rimei 3n
asocierea -e care o @ace cu ea"
303
$usese oare Di--odamos in@luen/at de -itagorismc Teoriile sale demonstrea.2 3n orice ca. cum s-a
-relungit curentul de g3ndire de care se leag2 -olitica -itagorician2 de-a lungul secolului V, 3nainte de
a se eB-rima 3n secolul IV la un Ar6itas Zau la un Platon" Pentru aceast2 3ntreag2 tradi/ie, ordinea, 3n
natur2 8i 3n societate, im-lic2 di@eren/iere 8i ierar6ie" Nu ar tre0ui, deci, s2 conc6idem, al2turi de
autorii c2r/ii, c2 s-a/iul civic al lui Di--odamos, 8i cu at3t mai mult al lui Platon, este 3n a0solut2
o-o.i/ie cu modelul s-a/ial al lui #listenec
#onsider2m 3ns2 c2 aceast2 a@irma/ie ar tre0ui nuan/at2" #om-ar3ndu-i -e #listene 8i Pitagora, autorii
au insistat asu-ra a ceea ce ei numesc am0iguit2/ile -oliticii -itagoriciene" Pro0lema este de a 8ti dac2
3n conce-/ia vec6ilor greci des-re politeia, nu eBist2 o am0iguitate destul de @undamental2 -entru a le
marca, la diverse niveluri, 3ntreaga g3ndire -olitic2
1!
" 'recii nu au se-arat 3n mod distinct, a8a cum o
@acem noi ast2.i, statul 8i societatea, -lanul -olitic 8i -lanul social" Pentru ei, o-o.i/ia se situea.2 3ntre
domeniul -rivat 8i cel -u0lic" #eea ce nu /ine de domeniul -rivat este legat de domeniul -u0lic, de ce
este comun, adic2 3n @inal de s@era -olitic2 =-entru noi, dim-otriv2, maCoritatea activit2/ilor noastre
sociale, care ne -un 3n rela/ie cu ceilal/i, nu a-ar/in nici domeniului -rivat -ro-riu-.is, nici domeniului
-ur -olitic>" Pentru oamenii Antic6it2/ii, orice societate uman2 este alc2tuit2 din -2r/i multi-le,
di@eren/iate -rin @unc/iile lorA dar 3n acela8i tim-, -entru ca aceast2 societate s2 @orme.e un polis, ea
tre0uie s2 se a@irme, -e un anumit -lan, ca unitar2 8i omogen2" +oliteia 3nsemn3nd a/3t gru-ul social
-rivit 3n ansam0lul s2u =societatea>, c3t 8i ,tatul 3n sens strict, este greu de @2cut o teorie -e de-lin
coerent2 des-re ea 3ntruc3t, 3n @unc/ie de -ers-ectiva 3n care ne -las2m, aceast2 politeia se -re.int2
c3nd multi-l2 8i eterogen2 =di@eren/ierea @unc/iilor sociale>, c3nd unitar2 8i omogen2 =as-ectul egalitar
8i comun al -rerogativelor -olitice ce de@inesc cet2/eanul, ca atare>" Dilema unui Aristotel 3n aceast2
c6estiune este semni@icativ29 -olemi-.3nd cu Platon, c2ruia 3i re-ro8ea.2 c2 vrea s2 reali.e.e -rin
304
regimul s2u comunitar unitatea cea mai com-let2 a ,tatului, Aristotel scrie c2 3n -rocesul de uni@icare
cetatea ar 3nceta de a mai @i o cetate, -entru c2 polis-ul =ca gru- uman> este -rin natura sa o -luralitate
(irKridog7, 8i c2 ea nu -oate s2 a-ar2 -ornind de la indivi.i asem2n2tori fofioiuv7
,-
. Aceasta nu-l
3m-iedic2 s2 a@irme c3teva r3nduri mai de-arte c2, dat @iind c2 polis-ul =ca ,tat> se 3ntemeia.2 -e
egalitate 8i reci-rocitate, -uterea tre0uie 3m-2r/it2 3n mod egal 3ntre to/i cet2/enii, care o vor eBercita
-e r3nd 8i vor @i considera/i, 3n a@ara @unc/iilor lor, ca egali (;% bnoiovg7g. #onclu.ia la care aCunge nu
re.olv2 aceast2 antinomie" Atunci c3nd scrie9 5+olis-ul, care este -luralitate, tre0uie @2cut, -rin
educa/ie, comun 8i unitarL
M1
, el se m2rgine8te la a @ormula -ro0lema -e care 3ntreaga g3ndire -olitic2 a
c2utat s2 o re.olve 8i care /ine de du0lul as-ect al politeiei, 3n/eleas2 3n sens strict9 ea nu se con@und2
3n 3ntregime cu via/a gru-ului" EBist2 activit2/i ce -ot @Tnumite sociale -3ntruc3t ele s3nt indis-ensa0ile
vie/ii 3n gru- 8i 3i -un -e oameni 3n rela/ie unii cu al/ii -, care 3i r2m3n totu8i eBterioare politeiei.
Totu8i, de@inind ceea ce este comun 3n o-o.i/ie cu ceea ce este -rivat, politeia eB-rim2 3ns28i esen/a
3ntregii vie/i sociale" #el care se a@l2 3n a@ara politeiei este 3ntr-un @el 8i 3n a@ara societ2/ii" Legislatorii,
oameni de stat, @iloso@i, vor o@eri diverse solu/ii acestei -ro0leme, dar ei le vor @ormula mereu 3n
aceia8i termeniA ceea ce con@er2 g3ndirii -olitice grece8ti, dincolo de disonan/ele sau contradic/iile sale,
o orientare comun2" $ie c2 politeia a @ost eBtins2 la ansam0lul cor-ului social alc2tuit din oameni
li0eri ai unei cet2/i sau limitat2 la un gru- mai restr3ns, @ie c2 au eBistat sau nu 3ntre mem0rii cet2/ii
deose0iri -rivind dre-tul de a eBercita -uterea 3n comun, 3ntotdeauna s-a -us -ro0lema gru-2rii
cet2/enilor 3ntr-o colectivitate cu adev2rat unitar2, 3n ciuda tututor di@eren/elor ce-i o-un -e indivi.ii
care o com-un"
,olu/ia clistenian2 are e@ectiv o semni@ica/ie eBem-lar2A ea re-re.int2 unul din -olii eBtremi ai g3ndirii
-olitice" Re@ormele tind s2 constituie un s-a/iu civic omogen 3n cadrul c2ruia to/i
P<Q
atenienii, indi@erent de origine, -ro@esie sau re8edin/2, s2 -oat2 a-2rea ca ec6ivalen/i unii @a/2 de al/ii,
3n calitate de cet2/eni ai aceluia8i stat" +olis-ul devine tre-tat un univers @2r2 etaCe, nedi@eren/iat" ,e
-oate totu8i remarca @a-tul c2, nedes@iin/3nd clasele cen.itare, #listene -2strea.2 un loc, 3n sistemul
s2u, unui element de ierar6ie" )0iec/ia nu ni se -are 3ns2 decisiv2, 3ntruc3t, -entru a de@ini revolu/ia
clistenian2, tre0uie luat 3n considerare nu ceea ce ea a l2sat s2 su-ravie/uiasc2 din trecut, ci ceea ce
caracteri.ea.2 ansam0lul inova/iilor -e care ea le-a o-erat" Tre0uie deci s2 admitem c2 remodel3nd
statul, #listene s-a su-us unui ideal de cetate egalitar2 unde to/i cet2/enii s-ar situa -e acela8i -lan 8i ar
ocu-a, @a/2 de un centru comun, -o.i/ii simetrice 8i reversi0ile" Dim-otriv2, tre0uie s-us c2 valorile de
egalitate 8i de nedi@eren/iere a-ar la el cu at3t mai accentuate cu c3t el 38i -ro-une tocmai s2 remedie.e
o stare de @a-t marcat2 de se-arare 8i divi.iune9 este vor0a, -entru omul de stat atenian, de a uni@ica o
cetate s@38iat2 de @ac/iuni, de dintele, de rivalit2/ile locale" ,ta0ilirea unui cadru -olitic omogen este
condi/ia unei @u.iuni 3ntr-un tot unitar a elementelor di@eren/iate ale cor-ului civic"
3ntr-un conteBt istoric deCa sc6im0at, -reocu-2rile lui Di--odamos ne a-ar ca destul de a-ro-iate ca
inten/ie" *sonomia de ti- clistenian nu a reu8it s2 su-rime antagonismele sociale" Numeroase cet2/i, 3n
secolul al V-lea, 8i mai multe 3nc2 3n secolul al IV-lea, s3nt divi.ate de lu-te interne, 3n s3nul c2rora
considera/iile de interese - ceea ce noi am numi economicul -au c2-2tat o im-ortan/2 -e care nu o
aveau 3n e-oca lui #listene" Aceste contradic/ii nu vor 3nceta s2 se agrave.e, iar PI aton va -utea
denun/a, dincolo de a-arenta unitate a statului democratic, lu-ta dintre 0oga/i 8i s2raci, gru-a/i 3n dou2
ta0ere du8mane" 3n vi.iunea -arti.anilor lor, teoriile claselor @unc/ionale - ce -ar s2 reia tradi/ia indo-
euro-ean2 re@eritoare la organi.area tri-artit2 a societ2/ii - nu tind s2 institu/ional i.e.e di@eren/ierea
claselor sociale dec3t -entru a asigura mai 0ine unitatea 8i omogenitatea com-let2 a ,tatului" De alt@el,
solu/ia
P<R
lui Di--odamos este 3nc2 destul de a-ro-iat2 de #listene" Di--odamos distinge 3n cor-ul social trei
clase ce r2m3n @iecare 3nc6ise 3n @unc/ia -ro-rie9 militar2, me8te8ug2reasc2, agricol2A el 3m-arte
teritoriul 3n trei sectoare9 domeniul sacru, re.ervat .eilorA -u0lic, re.ervat r2.0oinicilorA -rivat, atri0uit
agricultorilor" Dar toate clasele se a@l2 reunite 8i egale -e -lanul -ro-riu-.is -olitic9 ele alc2tuiesc
3m-reun2 un singur 8i acela8i demos, care-8i alege magistra/ii" ,istemul 6i--odamian, c6iar dac2
im-lic2 o imagine di@eren/iat2 a societ2/ii umane, nu instituie o ierar6ie -ro-riu-.is2 3n s@era -olitic2"
Di--odamos distinge 8i clasea.2 diversele ti-uri de activit2/i considerate necesare vie/ii gru-ului, dar
care r2m3n 3ns2 eBterioare -oliticului 3n/eles ca eBercitarea colectiv2 a -uterii de conducere" #eea ce
este nou la el 8i constituie -iesa de 0a.2 a sistemului s2u este s-eciali.area @unc/iei militare,
3ncredin/at2 unei clase de r2.0oinici -ro@esioni8ti" )r, @unc/ia militar2, s-re deose0ire de activit2/ile
me8te8ug2re8ti 8i agricole, /ine 3n vi.iunea vec6ilor greci de domeniulS -u0licA ea -rive8te comunitatea
3n ansam0lul s2uA ea este integrat2 -oliticului" 3n acest sens eBist2 totu8i o anumit2 dis-ro-or/ie 3n
statului celor trei clase sociale" Pentru ce aceast2 situa/ie s-ecial2 a r2.0oinicilor 3n polisU Era vor0a,
-entru Di--odamos, s2 i.ole.e @unc/ia militar2, a-ro-iat2 -rin natura sa de -olitic, 8i s2 o -uri@ice
ast@el de orice contact cu via/a economic2, cu acea s@er2 a intereselor -rivate ce a-2rea acum ca un
@actor de de.0inare 8i de con@runtare 3ntre cet2/eni" *ilitarii nu -osed2 o -ro-rietate -ersonal2" Ei s3nt
6r2ni/i, ca la ,-arta, -e c6eltuiala ,tatului, de -e ogorul comun" Dat @iind c2 s-ecialitatea lor, 3n
calitate de clas2 @unc/ional2, este aceea de a se ocu-a de un sector a-ar/3n3nd domeniului comun sau
-u0lic, ei nu -ot -oseda nimic 3n -articularA activitatea lor social2 nu tre0uie s2 ca-ete nici un as-ect
-rivat"
Aceea8i conce-/ie se reg2se8te, 3n secolul urm2tor, su0 o @orm2 radical2 8i sistematic2, la Platon" 3n
cetatea -latonic2, di@eren/ierea claselor d2 na8tere la o adev2rat2 segrega/ie 0a.at2
P<;
pe o diferen de natur ntre membrii diverselor categorii funcionale care nu trebuie s se
amestece pe nici un plan. Acesta este, n special, sensul mitului metalelor. Fiecare clas
este asimilat cu un metal. n cazul claselor superioare, ca i n cazul metalelor celor mai
preioase, un amestec nu ar duce dect la un aliaj inferior, la impuritate. Din aceast
perspectiv, Platon apare ca un adevrat anti-Clistene, pentru c Alcmeo-nidul i propunea
s realizeze pC plan politic "amestecul" tuturor atenienilor, fr a ine seama de diversele lor
funcii profesionale. Cu toate acestea, scopul final al lui Platon rmne exact acelai pe care
i-l propunea Clistene: s constituie un Stat cu adevrat unitar i omogen. Dar, pentru filosof,
acest ideal implic o condiie imperioas: cei care formeaz Statul nu pot fi asemntori pe
plan politic dect dac snt la fel i n ansamblul vieii lor sociale. Pentru ca guvernanii i
pzitorii puterii s-i poat ndeplini sarcina i s vegheze asupra binelui general, trebuie ca
totul s fie ntre ei efectiv egal i comun. Acest lucru nu este posibil dect dac ei renun la
orice activitate de ordin profesional sau economic pentru a se consacra pe deplin i n mod
exclusiv funciei lor politice. Altfel spus, realizarea modelului clistenian al unei poli.*,a
omogene presupune o epurare a sferei politice, prin expulzarea tuturor celor care snt
angajai, n vreun fel oarecare, n viaa profesional. nr-o cetate unde specializarea
funciilor i a meseriilor a dezbinat grupul mpotriva lui risui, unitatea i omogenitatea
Statului nu pot fi restabilite dect fcnd din activitatea politic o specialitate aparte, o meserie
opus tuturor meseriilor, n sensul c ine de domeniul public i nu, precum celelalte, de
interesul privat.
Chiar atunci cnd se opune constituiei clisteniene, Platon rmne deci fidel, n anumite
privine, idealului politic care a inspirat-o. De aceea, nu este surprinztor s gsim la filosoful
Academiei tentativa cea mai riguroas de a trasa cadrul teritorial al cetii conform
exigenelor unui spaiu social omogen. n 2*!i, Platon trece de la legislaia ideal, realiznd
comunitatea
308
complet a femeilor, copiilor i bunurilor, la ceea ce el numete a doua sau a treia cetate,
adic la constituii care, innd seama de defectele naturii umane, snt mai apropiate de
realitate.. Cetatea din 2*!i va admite deci mprirea solului i a caselor n locul exploatrii n
comun a pmntului: fiecare cetean va beneficia de un lot determinat. Totui, pentru ca
cetatea s mai fie nc relativ unitar, trebuie ca fiecare lot s apar nu ca o proprietate
personal, ci ca bunul ntregii ceti; mai trebuie ca ordinea de repartizare stabilit la origine
s rmn venic imuabil. Platon ajunge deci s evoce condiiile locale cele mai favorabile
realizrii proiectului su i s precizeze modalitile de organizare a spaiului pe care
legislaia sa l va proiecta pe teren
22
. El nu ascunde faptul c planul su are valoare ideal: n
practic va fi, desigur, imposibil s se ntruneasc toate condiiile cerute. Avem aadar de-a
face - i Platon o spune n mod deschis - cu un model. Acest model este geometric i" politic
totodat. El reprezint organizarea cetii sub forma unei scheme spaiale. El o configureaz
pe sol. Prin ce este contrar acest spaiu civic al lui Platon i prin ce este el asemntor
modelului clistenian?
Dup Platon, fondatorul cetii 2*!ilor stabilete mai nti n centrul "*$ .i*oq`% regiunii o
incint circular mprejmuit, numit Acropol. Pornind de aici el organizeaz teritoriul pentru
a-l configura ntr-un cerc care se desfoar n mod regulat mprejurul Acropolei. ntreaga
suprafa este mprit n dousprezece poriuni - corespunznd celor dousprezece triburi
-, astfel nct fiecare poate s fie echivalent cu celelalte din punctul de vedere al
randamentului. El distribuie atunci, urmnd mereu acelai principiu al echitii, cele 5 040 de
loturi de pmnt la cele 5 040 de cmine ce constituie poli&<'l Dar fiecare lot, atribuit unui
cmin, este mprit n dou pri, una n apropierea oraului, cealalt n zonele periferice,
ctre granie. ntruct nu este posibil s se dispun toate jumtile de lot pe acelai cerc,
fondatorul procedeaz n felul urmtor: cine posed o jumtate de lot n imediata apropiere a
oraului va
309
avea ca jumtate de lot complementar un teren situat lng grani; cine va avea, pornind
de la ora, o jumtate de lot aflat dup cea dinti, va avea urmtoarea jumtate de lot la
grani i aa mai departe, astfel nct jumtile de lot cele mai ndeprtate de ora, aflndu-
se la mijlocul teritoriului, vor fi alturate jumtii de lot complementare aparinnd zonei
periferice. Astfel, fiecare cmin va fi legat de un lot de pmnt care, n media celor dou
componente ale sale, se va gsi la aceeai distan fa de centru, ca toate celelalte. n
sfrit, zona propriu-zis urban va fi mprit la rndul su n dousprezece sectoare, ca
restul teritoriului. Fiecare cetean va avea dou locuine, una n zona urban, aproape de
centru, i o alta n sectorul rural, la periferie.
Circular, centrat precum cel al lui Clistene, spaiul politic al lui Platon se deosebete de
acesta prin cteva aspecte eseniale. 5!ora nu mai ocup poziia central, ci Acropola,
consacrat divinitilor tutelare ale oraului, Zeus i Athena. De asemenea, i sediul Hestiei,
contrar uzanelor din toate cetile greceti, se afl situat nu pe a!ora, ci pe Acropol.
Aceast deplasare a centrului este semnificativ. Acropola se opune a!or*i, ca domeniul
sacrului "+i*ra% fa de domeniul profanului "+o&ia%, ca divinul fa de uman. Cetatea
platonic - P. LeVeque i P. Vidal-Naquet au observat pe drept cuvnt acest aspect - se
construiete n jurul unui punct fix care, prin caracterul su sacru, ataeaz oarecum grupul
uman diviniti; ea se organizeaz dup o schem circular ce reflect ordinea cereasc.
Este deci normal ca Platon, parcurgnd n sens invers drumul urmat de Clistene, s revin la
un sistem duodecimal a crui valoare religioas apare la el fr echivoc: fiecare trib este, ca
i lotul su, destinat unuia dintre cei doisprezece zei din panteon. Posesori ai spaiului, zeii
snt i stpni ai timpului: fiecare dintre cele dousprezece luni este atribuit unui zeu. Dac
diviziunile timpului i spaiului i corespund, aceasta se datoreaz faptului c spaiul i
timpul se modeleaz deopotriv dup ordinea divin a cosmosului.
310
Planul politic, pe care l configurase Clistene, este reintegrat deci de ctre Platon n structura
de ansamblu a universului. Dar n acelai timp, spaiul cetii, cu toat ncrctura sa de
semnificaii religioase, devine, ntr-o manier i mai sistematic dect la Clistene, perfect
omogen i nedifereniat. Prin dispoziii ingenioase, legislatorul platonic intenioneaz s
confere tuturor poriunilor din teritoriu pe care le-a individualizat, o echivalen precis, o
simetrie complet fa de centrul comun. Dar membrii cetii apar ca egali i asemntori nu
numai n calitate de ceteni, pe planul politic. Amenajarea solului i face identici i reciproc
echivaleni prin posesiunea funciar, prin habitatul i locul lor de reedin. Spaiul cetii
este organizat astfel nct dispare orice deosebire dintre oreni i cei din zona rural.
Fiecare cetean este n acelai timp att orean ct i ran. n momentul cnd apare, n
viaa real, opoziia dintre ora i sat, teoria filosofului traseaz planul unei ceti n care ar fi
realizat pe deplin ,amestecul" pe care l dorea Clistene. n acest sens poli&<'\ platonic, care
este n anumite privine, dup cum au artat autorii, contrariul cetii clasice, este i cel mai
veridic. Fr ndoial c n 2*!i modelul unui spaiu politic geometrizat, ce caracterizeaz
civilizaia greac, se afl configurat n trsturile sale specifice cele mai pregnante.
NOTE
1. Pierre LEVEQUE i Pierre VI"AL-NA-.ET, Hli&.+*#* l45.+*#i*#, Paris, Les Belles Lettres, 1964, 163 p.
(,Annales Litteraires de l'Universite de Besancon").
2. G. GLOTZ, 8i&.oir* !r*)q'*, , Paris, 1948, p. 469.
3.J.-P. M0KNkNT ,2*&ori!i#*&;* lap*#&** !r*)q'*, Paris, PUF, 1962 (col. ,Mythes et Religions"); i &'pra, pp.
244-260.
4. Cf. Louis GERNET, I'r l* &y(/oli&(* poli.iq'* *# Kr*)* a#)i*##*- l* Loy*r )o(('#, ,Cahiers
internationaux de Sociologie", 1951, pp. 2l-43.
5. Cf. J.-P. VERNANT, 8*&.ia<8*r(*& I'r l4*xpr*&&io# r*li!i*'&* ;* l4*&pa)* *. ;' (o'$*(*#. )+*: l*& Kr*)&,
&'pra, pp. 191 -243.
311
6. Cf. Roland CRAHAY, I.r').'r*poli.iq'* ;* l 4a#.+ropolo!i* r*li!i*'&* ;a#& la Kr*)* )la&&iq'*, ,Diogene",
1963, pp. 53-71.
7. L. GERNET, op )i., p. 42.
8. 6/i;, p. 43. M. Finley noteaz cu justee: ,n timp ce i Orientul Apropiat guvernarea i politica erau funcii ale
organizaiei religios se, religia greac i roman era o funcie a organizrii politice", D*.1**# &ia$*ry a#;
jr**;o(, ,Comparative Studies n Society and History", V, 3, Apr lie, 1964, p. 246.
9. HERODOT, V, 66; cf. Hli&.+*#* l45.+i#i*#, p. 42.
10. HERODOT, , 170; 2*& ori!i#*& ;* la p*#&i* !r*)q'*, d 124.
11. HERODOT, , 142; 2*& ori!i#*& ;* la p*#&i* !r*)q'*, p. 123.
12. HERODOT, , 170.
13. HERODOT, V, 161. Dup cum noteaz autorii, Aristolel face el nsui apropierea dintre reformele lui Clistene
i ntemeierea dem >craiei la Cirene, Poli.i)a, V, 1319 b, 18-22; Hli&.+*#* l45.+*#i*#, p
14. ELAN, 8i&. $ar, , 17.
15. E. LAPALUS, 2* fro#.o# &)'lp.* *# Kr*)*, Paris, 1947j p. 145; Hli&.+*#* l45.+*#i*#, p. 88.
16. E. LAPALUS, op )i., p. 148.
17. ARSTOTEL, Poli.i)a, , 1267 b 28; HESYCHUS i PHjOTUS fl vor numi pe Hippodamos (*.*orolo!o&,
specialist al fenomenelor cereti.
18. Cf. V. EHRENBERG, T+* !r**k &.a.*, 1960, p. 89.
19. ARSTOTEL, Poli.i)a, 1261 a 18 i 24.
20. 6/i;, 1261 b l-5.
21. 6/i;, 1263 b 35-37.
22. PLATON, 2*!il*, 745 b-e.
Munca i gndirea tehnic
Prometeu 8i @unc/ia te6nic2
1
(ltima carte a lui L" ,2c6an
M
atrage aten/ia asu-ra unui anumit num2r de -ro0leme -e care le -un
-ersonaCul 8i mitul lui Prometeu" #areJs3nt ra-orturile lui Prometeu cu te6nica @ocului, cu arta @ocului,
metalurgia 8i ol2ritul, cu @unc/ia te6nic2 3n generalc #are este semni@ica/ia con@lictului s2u cu 7eusc
EBist2 vreo leg2tur2 oarecare 3ntre r2@uiala sa cu st2-3nul .eilor 8i calitatea sa de lucr2tor al @oculuic
Prometeu nu a-are 3n mitologia greac2 =cu eBce-/ia unui teBt t3r.iu al lui Diodor> ca inventator al
te6nicii @ocului" Dermes este cel care a-are 3n *mnul homeric ca -rimul desco-eritor al miCloacelor ce
-ot da na8tere @l2c2rii" Iar etimologia -ro-us2 de #urtius 8i A" ^u6n, care deriv2 numele lui Prometeu
din sanscritul vedic pramantha, 02/ul rotitor cu care se o0/inea @ocul -rin @recare, este ast2.i @oarte
criticat2" Numele s2u, -rovenit din r2d2cina indo-euro-ean2 man-, are sensul -e care i-l atri0uiau
vec6ii greci de K-rudent, -rev2.2torL, 3n o-o.i/ie cu @ratele s2u E-imeteu, ne3ndem3naticul,
necugetatul" Tre0uie 3ns2 s2 o0serv2m c2 inventarea @ocului, desigur datorit2 vec6imii sale
considera0ile, nu a l2sat dec3t relativ -u/ine urme 3n nara/iunile mitice grece8ti
P
, -e c3nd te6nicile mai
recente, ca agricultura, cre8terea vitelor, t2ierea ar0orilor, construirea caselor, cultura vi/ei de vie 8i a
-omilor @ructi@eri, /es2toria etc, ocu-2 un loc im-ortant 3n legendele .eilor 8i eroilor"
P1Q
Dim-otriv2, leg2tura -are 0ine sta0ilit2, cel -u/in 3n e-oca clasic2, 3ntre trei divinit2/i asociate, At6ena,
De@aistos, Prometeu 8i me8te8ugurile @ocului" Aceast2 gru-are de .ei, a8a cum este atestat2 3n cult, 3n
mit 8i 3n re-re.entarea @igurativ2
:
, tinde s2 sim0oli.e.e la Atena o @unc/ie general2, ce ar -utea @i
numit2 @unc/ia te6nic2, 8i o categorie social2, aceea a me8te8ugarilor" Aceasta @2r2 3ndoial2 -entru c2
te6nicile @ocului s3nt re-re.entate din -lin 3n cartierul ceramicii -atronat de aceste divinit2/i" Dar -oate
c2 mai s3nt 8i alte motive" Practicate 3nc2 de la origini 3n cor-ora/ii 3nc6ise, me8te8ugurile @ocului se
de.volt2 3n a@ara mediului casnicA ele constituie -rimele KmeseriiL s-eciali.ate"
Dar nici una din tr2s2turile acestui Prometeu nu -are a-l -redestina s2 intre 3n o-o.i/ie cu 7eus" De
aceea, L" ,eLc6an este tentat s2 acce-te te.a lui jilamovit., care -resu-unea doi Prometei di@eri/i la
origine9 acel Promet6os ionian-atic, .eul industriilor @ocului, olar 8i metalurgist, cinstit -rin s2r02torile
Promet6eia, 8i acel Prometeu 0eo/ian-locrian, Titanul a c2rui revolt2 8i -ede-sire s3nt legate de marea
tem2 a con@lictului dintre genera/iile divine" ) du0l2 origine deci, 8i @u.iunea a dou2 teme distincte9
.eul te6nicilor @ocului, atunci c3nd este asimilat cu Titanul victim2 a m3niei lui 7eus, a-are ca r2-itorul
@ocului, -ede-sit ca atare" De aici deriv2 8i o o-o.i/ie cu caracter -si6ologic 8i moral ce se
-re@igurea.2 deCa la Desiod9 Prometeu este totodat2 K@iul destoinic al lui Ia-etL, 0ine@2c2torul
umanit2/ii, 8i @2-tura Kcu g3nduri vicleneL, origine a nenorocirilor omului
Q
"
Pro0lema originilor r2m3ne @2r2 r2s-uns" Dar, 3n teBtul cel mai vec6i, la Desiod, mitul r2-irii @ocului
a-are su0 o @orm2 -uternic uni@icat2 ce -re.int2 deCa un as-ect legat de @unc/ia te6nic29 munca a-are
ca o consecin/2 a con@lictului dintre 7eus 8i Prometeu" *itul are desigur semni@ica/ii di@erite" '"
Dume.il a -utut recunoa8te unele elemente ce a-ar/in ciclului indo-euro-ean al r2-irii am0ro.iei,
6rana nemuririi
R
" Dar se mai -ot o0serva 8i alte convergen/e" 3ntr-un @el, nara/iunea relatea.2
I
crearea omului" Aceasta ne este -re.entat2 ca o des-2r/ire a oamenilor de .eii cu care tr2iser2 3nainte
3m-reun2" Atri0uirea -or/iilor de 6ran2 ce 3i d2 -rileCul lui Prometeu s2-i 3n8ele -e .ei 3n @olosul
oamenilor marc6ea.2 aceast2 se-arare ce im-lic2 un nou statut -entru neamul omenesc" R2-irea
@ocului eB-rim2, -rintre altele, noua condi/ie uman2 su0 du0lul s2u as-ect, -o.itiv 8i negativ" $ocul
este un lucru -re/ios" Desigur, '" Dume.il a ar2tat c2 acesta avea la Desiod un sens KalimentarL 8i c2,
de-arte de a @i, ca la Esc6il K@ocul civili.atorL, el nu era 3nc2 dec3t K@ocul care coaceL" Dar aceast2
coacere 3i -ermite omului s2 se alimente.e9 @2r2 ea, el este condamnat s2 moar2 de @oame" Pentru
Desiod, ec6ivalen/a este com-let2 3ntre gestul -rin care 7eus ascunde @ocul oamenilor 8i cel -rin care
le t2inuie8te 6rana 8i via/a, fiio%. 3n am0ele ca.uri, urm2rile sunt acelea8i" 'r3ul @iind ascuns, omul va
tre0ui s2 lucre.e glia care-i o@erea alt2dat2 o recolt2 natural2" Tot ast@el, 7eus 38i re.erv2 8i @ocul
natural, re@u.3nd de acum 3nainte s2-8i mai 3ndre-te @ulgerul s-re -2m3nt, 3n @olosul oamenilor" De
aceea Prometeu, c,are vrea s2 salve.e neamul omenesc, tre0uie s2-i g2seasc2 un @oc arti@icial, ascuns
3n interiorul unei nuiele ev Mothui v;pdifMi
,
, adic2 3n tiCa unui nart6eB, con@orm unei te6nici @olosite
-e atunci -entru trans-ortarea @ocului" #onservarea vie/ii umane este deci asigurat2 -rintr-un act care
are un du0lu caracter arti@icial9 su0stituirea @ocului natural cu o te6nic2 a @ocului, o viclenie care 3l ia
-e 7eus -rin sur-rindere"
R2-irea @ocului tre0uie -l2tit2" De acum 3nainte orice avu/ie va avea dre-t condi/ie truda9 este s@3r8itul
v3rstei de aur a c2rei re-re.entare 3n imagina/ia mitic2 su0linia.2 o-o.i/ia 3ntre @ertilitate 8i munc2,
3ntruc3t toate 0og2/iile a-ar s-ontan din -2m3nt 3n aceast2 e-oc2" #eea ce este vala0il -entru roadele
gliei va @i 8i -entru oameni9 Pandora, -rima @emeie, iat2 com-ensa/ia @urtului -rometeic" De acum
3nainte, oamenii nu vor mai @i .2misli/i direct din /2r3n2A o dat2 cu @emeia ei vor cunoa8te na8terea -rin
-rocrea/ie, 8i deci, ca urmare, 3m02tr3-nirea, su@erin/a 8i moartea"
P1R
P1;
Leg2tura dintre @unc/ia @ertilit2/ii 8i @unc/ia muncii este eB-rimat2 3n mod di@erit 3n mitul Pandorei"
Pandora 3nseamn2 Kcea care d2 totulL
!
A 3ntr-o re-re.entare ar6aic2 e numit2 Anesidora, Kcea care @ace
s2 ias2 darurile din ad3ncuriL, adic2 .ei/a gliei care -atronea.2 @ertilitatea" Dar ea a-are 3n acela8i tim-
3n mit ca un -rodus al me8te8ugului9 ea este o-era unui demiurg care o con@ec/ionea.2 din /2r3n2, 8i
care este c3nd De@aistos, c3nd Prometeu sau c6iar E-imeteu" Poate @i v2.ut2, -e vasele -ictate, ie8ind
din -2m3nt lucrat2 cu maie din lemn9 E-imeteu 38i ridic2 ciocanul s2u" La Desiod, Pandora este o-era
lui De@aistos ce @2ure8te -entru ea 8i o coroan2 de aur -e care s3nt re-re.entate, -line de via/2,
animalele ce -o-ulea.2 -2m3ntul 8i marea" At6ena a /esut roc6ia 8i v2lul cu care este 3m0odo0it2, ea a
3nv2/at-o /es2toria"
3n acest conteBt, @ertilitatea 8i munca a-ar ca dou2 @unc/ii o-use 8i com-lementare" #ondi/ia uman2 se
caracteri.ea.2 tocmai -rin acest as-ect du0lu 8i am0ivalent" )rice avantaC 38i are alternativa sa, orice
0ine este com-ensat de r2u" Avu/ia im-lic2 munca, na8terea, moartea" Prometeu, -2rintele oamenilor,
este du0lu9 0ene@ic 8i male@ic" As-ectele sale negative s3nt re-re.entate 3n -ersoana @ratelui 8i o-usului
s2u, ne3ndem3naticul E-imeteu" Pandora este 8i ea du0l2 3n multe -rivin/e" Ea este un r2u, dar un r2u
-l2cut" Ea re-re.int2 @ertilitatea, detest2 s2r2cia 8i nu se 3m-ac2 dec3t cu a0unden/aA dar, asemeni
tr3ntorului -rintre al0ine, ea este 3n acela8i tim- sim0olul leneviei 8i dela-id2rii" Atunci c3nd Desiod, 3n
-rimul vers din Munci
-
, evoc2 Lu-ta, >ris, o @ace -entru a ne s-une c2 ea nu este una, cum s-ar crede,
ci dou29 cea 0un2 8i cea rea" ,e -oate s-une c2 3n aceast2 lume a du-licit2/ii, -entru Desiod nu eBist2
dec3t o singur2 no/iune care nu minte, -entru c2 ea im-lic2 acce-tarea condi/iei noastre de oameni 8i
su-unerea @a/2 de ordinea divin29 munca" *unca instituie noi rela/ii 3ntre .ei 8i oameni" )amenii
renun/2 la hybris. la r3ndul lor, .eii asigur2 celor ce muncesc 0og2/ia K3n turme si 3n aurL" *uncii i se
con@er2 ast@el o valoare religioas29 Kcei care muncesc devin de
P1!
mii de ori mai dragi nemuritorilorL
1<
" Desigur, -entru un m2runt /2ran 0eo/ian din secolul al VD-lea,
munca r2m3ne limitat2 3n mod esen/ial la agricultur29 ideea unei activit2/i 8i aceea a unei @unc/ii
te6nice nu s3nt 3nc2 0ine con@igurate, ca 8i -ersonaCul lui Prometeu ca -2rinte al tuturor meseriilor" Dar
originalitatea lui Desiod const2 3n a @i sta0ilit, -rin con@lictul ce-l o-une -e 7eus lui Prometeu, locul
muncii 3ntr-o g3ndire religioas2 ela0orat2"
Prometeul lui Desiod -re.int2 c3teva caracteristici -si6ologice care merit2 a @i su0liniate" As-ectul s2u
de am0ivalen/2 moral2 3l a-ro-ie de un -ersonaC ca LoZi, care, la r3ndul s2u, a-are totodat2 ca un .eu
@2urar 8i ca un demon ce r2-e8te 6rana nemuririi
u
" La @el ca 8i LoZi, el este un .eu inteligent, dar -3n2
8i 3n @orma sa de inteligen/2 este marcat2 o-o.i/ia sa @a/2 de 7eus" Le Desiod, 7eus nu re-re.int2
numai Puterea 8i $or/a =sim0oli.ate -rin -re.en/a al2turi de sine a lui Mratos 8i Nie7, ci 8i ordinea 8i
Custi/ia, -rin c2s2toriile sale cu Metis 8i ?hemis. Inteligen/a lui Prometeu -are a @i @2cut2, dim-otriv2,
din calcul 8i 8iretenie, din Kg3nduri vicleneL" ,-iritul s2u -rev2.2tor -reg2te8te adesea o 3n8el2torie"
4iretenia sa -rovoac2 de alt@el catastro@e ce se 3ntorc -3n2 la urm2 3m-otriva sa, @2c3ndu-l s2 -ar2
uneori im-rudent 8i c6iar necugetat
i9
" Aceste contradic/ii -si6ologice se eB-lic2, mai degra02 dec3t
-rintr-o dualitate de origine, -oate -rin acele sentimente amestecate de team2 8i desconsiderare tre.ite
de cor-ora/iile metalurgice care -rin statutul lor, -racticile 8i secretele de 0reasl2 erau la marginea
societ2/ii"
) alt2 caracteristic2 a Prometeului lui Desiod se reg2se8te la Esc6il 8i la Platon" Prometeu -are a avea
3ns2rcinarea s-ecial2 de a re-arti.a 0unuri, de a-i distri0ui @iec2ruia -artea sa" La Desiod, ca ar0itru al
s@adei dintre oameni 8i .ei, el are dre-t menire s2 sta0ileasc2 -entru @iecare c3t i se cuvine" La Esc6il,
atunci c3nd 7eus 3m-arte di@eritele -rivilegii 3ntre diver8ii .ei 8i sta0ile8te rangurile 3n im-eriul s2u
1P
,
el este singurul care se g3nde8te la neamul omenesc 8i se o-une -roiectelor lui 7eus" La
P1
Platon, .eii 3i dau ca misiune s2 3m-art2, 3m-reun2 cu @ratele s2u, tuturor @2-turilor crea/iunii
K3nsu8irile 3n mod convena0ilL
1:
" 4i la acest autor, -ovestirea continu2 3ntr-o manier2 destul de -recis2
-entru a ne l2muri asu-ra sensului ce tre0uie con@erit acestei @unc/ii de 3m-2r/itor" *itul este cunoscut
3n @orma -e care Protagoras -retinde c2 i-ar @i relatat-o lui ,ocrate" E-imeteu risi-e8te toate 3nsu8irile
dis-oni0ile 3n @avoarea animalelor, @2r2 a mai l2sa nimic oamenilor" Pentru a remedia r2ul, Prometeu
r2-e8te @ocul din atelierul lui De@aistos 8i al At6enei, o0/ine adic2 geniul creator al meseriilor" )amenii
-osed2 deci toate te6nicile" Dar ei nu cunosc arta -olitic2, nici arta militar2 care @ace -arte din -rima"
$iindc2 doar 7eus dis-une singur de aceste cuno8tin/e, -e care divinit2/ile te6nice nu le 3m-2rt28esc"
Iar Prometeu nu s-a -utut a-ro-ia de citadela suveranului .eilor, -rev2.ut2 cu -a.nici" 3n @inal, 7eus
tre0uie s2-l delege -e Dermes -e l3ng2 oameni s-re a-i 3nv2/a s-iritul onoarei 8i al Custi/iei, arta
guvern2rii cet2/ilor" Totu8i, mesagerul .eilor cere indica/ii mai -recise asu-ra modului de a-8i
3nde-lini misiunea" Tre0uie el s2 ac/ione.e a8a cum a @2cut Prometeu -entru te6nici, d3nd @iec2ruia o
meserie di@erit2 de a celorlal/ic Nu, 3n -rivin/a artei -olitice, to/i vor 0ene@icia de ea 3n comun" Platon,
desigur, nu este serios9 3n s-iritul lui Protagoras, mitul are menirea de a Custi@ica aceast2 -ractic2 a
democra/iei ateniene, ado-tat2 odinioar2 de Pericle, dar condamnat2 de Platon, de a-i @ace -e meseria8i
s2 -artici-e la guvernarea ,tatului" KIat2 cum, -e 0un2 dre-tate, conc6ide Protagoras, to/i cet2/enii t2i
-rimesc s@aturile unui @ierar sau ale unui ci.mar asu-ra tre0urilor -u0liceL
1Q
" ,e 8tie s2 Platon este,
dim-otriv2, unul dintre cei care au su0liniat cu mai mult2 t2rie incom-ati0ilitatea @unc/iei te6nice cu
@unc/ia -olitic29 -racticarea unei meserii descali@ic2 -entru eBercitarea -uterii" (n am2nunt r2m3ne
3ns2 vala0il 3n vi.iunea lui PlatonA ironia sa se com-lace 3n a recunoa8te, 3n c6iar mitul lui Prometeu,
o-o.i/ia dintre arta -olitic2 8i arta militar2 -e de o -arte, 8i te6nicile utilitare de cealalt2 -arte" (n 7eus
suveran, -roteCat de gardieni ((pvKccMc%7,
320
o-us divinit2/ilor in@erioare care -atronea.2 meseriile 8i munca9 se recunoa8te aici, eB-rimat2 -rin
lim0aCul religiei, sc6ema celor trei clase sociale 8i a @unc/iilor lor care domin2 un 3ntreg curent al
g3ndirii -olitice grece8ti" )r, -entru Platon, 3nsu8irile care-i cali@ic2 -e mem0rii -rimelor dou2 clase
-entru @unc/iile lor de conduc2tori 8i de gardieni 3ntemeia.2 un sistem social comunitarA -si6ologia
meseria8ilor necesit2, dim-otriv2, o economie a -ro-riet2/ii -rivate" Aceast2 conce-/ie nu este de alt@el
s-eci@ic2 lui Platon" La Desiod, deCa, am v2.ut -re@igu-r3ndu-se o orientare asem2n2toare 3n o-o.i/ia
relevat2 3ntre dou2 as-ecte ale @ecundit2/ii9 Custi/ia regal2 garantea.2 gru-ului o -ros-eritate colectiv2,
avu/ia -e care munca o asigur2 @iec2ruia @iind, 3n sc6im0, o @avoare divin2 individual2
1R
"
*itul lui Prometeu, la Platon, eB-rim2 o conce-/ie eBtrem de ela0orat2 a te6nicului ca @unc/ie social2"
Nu este nimic sur-rin.2tor 3n aceasta" 3n acea e-oc2, du-2 cum se 8tie, locul te6nicilor 3n toate
domeniile era mare" Divi.iunea muncii, la Atena, era deCa avansat2" Iar meseria8ii Cucaser2 3n
-ros-eritatea ora8ului 8i 3n via/a -olitic2 un rol -e care Platon, de alt@el, 3l de-l3ngea" 3n mod -aralel,
medita/ia asu-ra a8a-numitelor technai devenise lucru curent, mai ales la so@i8ti" Dar c6iar la Platon
3nsu8i interesul -entru te6nologie este eviden/iat -rin @recventa re@erire ce se @ace, 3n dialoguri, la
eBem-le -reluate din te6nici" Divi.iunea muncii este anali.at2 3ndea-roa-e, iar avantaCele sale servesc
dre-t argument -entru a Custi@ica s-eciali.area -uterii -olitice"
Este, 3n sc6im0, remarca0il c2 aceast2 im-ortan/2 acordat2 te6nicii nu i-a a@ectat conce-/ia sa asu-ra
omului" ,au, mai cur3nd, c2 ea nu a in@luen/at-o, ca s2 .icem a8a, dec3t 3n mod negativ" Nici unul din
as-ectele -si6ologice ale @unc/iei nu 3i a-are ca -re.ent3nd un con/inut uman vala0il9 nici 3ncordarea
muncii ca e@ort uman de un ti- s-ecial, nici arti@iciul te6nic ca inven/ie inteligent2, nici g3ndirea
te6nic2 -rin rolul s2u @ormativ al ra/iunii" Dim-otriv2, la el g2sim -reocu-area de a se-ara inteligen/a
te6nic2 de inteligen/2, omul te6nic de idealul s2u
PM1
des-re om, a8a cum el se-ar2 8i o-une 3n cadrul cet2/ii @unc/ia te6nic2 cu celelalte dou2" Aceast2
-reCudecat2 eB-lic2 devierea -e care Platon o im-une teoriei sale asu-ra tri-artismului social din
#artea a IV-a a Iepublicii 8i care se mani@est2 -rintr-o st3ng2cie evident2 a eB-unerii" Platon enun/2
conce-/ia sa asu-ra celor trei clase sociale 8i a @unc/iilor acestora, -recum 8i asu-ra celor trei ti-uri de
oameni ce le com-un" Pentru a eB-une 3n ce const2 Custi/ia 3n ,tat, el eBaminea.2 -e r3nd trei virtu/i
1;
"
Prima, 3n/ele-ciunea (ooLpia sau kiru9rf9uri7 a-ar/ine mem0rilor -rimei clase =guvernan/ii>9 ea este
aceea care le -ermite s2-8i eBercite @unc/ia 3n @runtea cet2/ii" La @el stau lucrurile 8i cu a doua virtute,
curaCul (c8vbptiet7 @a/2 de mem0rii celei de-a doua clase =r2.0oinici>" Ar @i de a8te-tat ca cea de-a treia
s2 @ie s-eci@ic2 mem0rilor celei de-a treia clase =meseria8i 8i agricultori> 8i ca ea s2 @ie legat2
deo-otriv2 de @unc/ia lor" Ar -utea @i c6iar virtutea muncii, i.vor al -ros-erit2/ii ,tatului" Dar nu e a8a9
a treia virtute (ou8ppoovini7, nu mai este s-eciali.at2A ea este r2s-3ndit2 3n toate clasele sociale @2r2 a
a-ar/ine 3n mod -recis nici uneia" Aceast2 uimitoare asimetrie
1!
nu se eB-lic2 dec3t -rin re@u.ul de a
acorda celor -entru care munca re-re.int2 @unc/ia social2 o virtute -o.itiv2" ,e -oate s-une c2 -entru
Platon munca r2m3ne str2in2 oric2rei valori umane 8i c2 3n anumite -rivin/e aceasta 3i a-are c6iar ca
antite.a a tot ce este esen/ial 3n om"
Acest mod de a delimita 8i de a Cudeca te6nicul 3n om este solidar, la Platon, cu un 3ntreg sistem 3n
care @iloso@icul, moralul 8i -oliticul s3nt str3ns 3m-letite" De la acest ta0lou -3n2 la ceea ce a @ost omul
real 3n aceast2 civili.a/ie, distan/a -oate @i destul de mare" 3ntre realitatea -si6ologic2 8i eB-resia sa
literar2 sau @iloso@ic2 eBist2 3n mod normal un decalaC" 3n ca.ul lui Platon, acesta risc2 s2 @ie m2rit
datorit2 Cocului considera/iilor sociale 8i -olitice" Pentru a-l -utea a-recia cu eBactitate, nu este inutil
s2 se a-ele.e, -rintre alte m2rturii
1
, la acela8i mit al lui Prometeu 3n versiunea -e care ne-o d2 Esc6il"
Esc6il nu are mai -u/in dec3t Platon ideea unei @unc/ii
322
te6nice generale9 Prometeul s2u nu este 3n mod s-ecial nici metalurgist, nici olar" Nici ol2ritul 8i nici
metalurgia nu @igurea.2 m2car -e lunga list2 a te6nicilor cu care el se laud2 c2 i-a 3n.estrat -e oameni"
$ocul -e care l-a r2-it este st2-3nul tuturor meseriilor bibcu9M$#ko% re8vy" ir;or9cB< el este -2rintele
tuturor te6nicilor9 K3ntr-un cuv3nt, s-une el, vei a@la totul" Toate 3ndeletnicirile muritorilor vin de la
PrometeuL
M<
" Pe de alt2 -arte, nu se g2se8te 3n tragedie nici o urm2 a vreunei re.erve @a/2 de te6nic2"
Nu se o0serv2 nici o o-o.i/ie 3ntre 8tiin/a -ur2 8i meseriile utilitare9 3n lista 0ine@acerilor sale,
Prometeu -une -e acela8i -lan 8tiin/a numerelor, arta dres2rii cailor 8i eB-loatarea minelor" *ai mult
c6iar, locul @unc/iei te6nice 3n om se am-li@ic2" Inteligen/a 8i ra/iunea, -rin ceea ce au 3n ele -ur uman,
a-ar ca te6nice9 desco-erirea succesiv2 a meseriilor marc6ea.2 eta-ele -rogresului lor" KLa 3nce-ut, ei
=oamenii> vedeau @2r2 a vedea, ascultau @2r2 a au.i 8i, asem2n2tori @antasmelor din vise, 38i tr2iau
lunga eBisten/2 3n de.ordine 8i con@u.ie" Ei nu cuno8teau casele 3nsorite din c2r2mi.i, nici lemn2ritul,
tr2iau su0 -2m3nt, ca ni8te @urnici s-rintene, 3n @undul v2g2unilor 3nc6ise soarelui"""L
M1
" Este deCa
sugestiv @a-tul c2 Prometeu, divinitatea te6nic2 8i -2rintele meseriilor, devine c6iar sim0olul omului
3nsu8i" 4i mai im-ortant este c2 Esc6il a -us accentul -e anumite tr2s2turi9 sl20iciunea omului la
origini, s-iritual2 8i material2 totodat2, str2dania sa -entru a se trans@orma, din co-ilul care era, 3ntr-o
@2-tur2 3n.estrat2 cu g3ndire, ca-a0il2 -rin munca sa s2 organi.e.e 8i s2 domine via/a"
3n contrast cu Prometeu, se a@l2 7eus" (n 7eus care nu se mani@est2 dec3t -rin catastro@ele -e care le
declan8ea.2 sau -rin amenin/2rile -e care le -ro@erea.2 -rin am0asadorii s2i, sau care ac/ionea.2 -rin
cei doi acoli/i ai s2i Mpot?o% 8i Gcia, sim0oluri ale unei -uteri at3t de a0solute 3nc3t ea se situea.2
dincolo de Custi/ie, ca 8i de inteligen/2" 3n +rometeu nln"uit, 7eus re-re.int2 vec6ea divinitate
suveran2 a unor tim-uri a-useA dar 8i tirania unei -uteri -olitice necontrolate de legeA el mai 3ntru-ea.2
8i tot ce este inuman 3n lume, care 3l strive8te -e om
323
sau st3nCene8te e@ortul la0orios al o-erei sale"
Dar acel (eanoirF% nu constituia dec3t o -arte a ansam0lului tragic
MM
" 3n trilogie - L" ,eLc6an @ace 3n
acest sens, la r3ndul s2u, o demonstra/ie eBtrem de conving2toare - se asista la o trans@ormare a
-ersonaCului Iui 7eus, care se -2trundea de ra/iune 8i Custi/ie, 3n tim- ce Prometeu se cumin/ea 8i
renun/a la s-iritul s2u eBcesiv de KrevendicareL" 3n @inal, cele dou2 divinit2/i se reconciliau"
Tema con@lictului 8i reconcilierii lui 7eus cu Prometeu im-lic2, 3n tragedie, semni@ica/ii multi-leA ea
@unc/ionea.2 -e toate -lanurile realit2/ii umane" Este o nou2 conce-/ie religioas2 care se a@irm2, 8i o
nou2 @orm2 moral2" Pentru Esc6il, este 3n -lus 8i o -ro@esiune de credin/2 3n valorile cet2/ii, 3n demo-
cra/ie, 3n acel nou ec6ili0ru -olitic dintre categoriile sociale antagonice" Dar mai este 8i un nou as-ect
al umanului care 3nce-e s2 se con@igure.e" Tragedia traduce su0 tr2s2turile -ersonaCului lui Prometeu
locul mai im-ortant ocu-at de te6nic 3n om" #a eB-resie literar2, ea su0linia.2 as-ectul interior al
@unc/iei te6nice, ea 3i in@luen/ea.2 @orma -si6ologic2"
Prin cele trei versiuni ale aceluia8i mit, am o0servat unele as-ecte 8i unele momente ale @unc/iei
te6nice" La Desiod, 3n cadrul unei g3ndiri religioase, munca a-are ca o activitate @or/at2A accentul este
-us -e e@ortul uman, garan/ie -entru individ a 0ine@acerilor divine, de -ros-eritate, de @ertilitate" La
Platon, ideea 3ndem3n2rii umane este -er@ect degaCat2, iar locul @unc/iei te6nice este 0ine delimitat -e
-lan socialA dar, 3ntr-o g3ndire @iloso@ic2 ce traduce re@u.ul anumitor trans@orm2ri sociale 8i umane,
@unc/ia te6nic2 este de-reciat2 @a/2 de natur2 8i 3n acela8i tim- as-ectele sale -si6ologice s3nt ignorate
sau 3nl2turate" La Esc6il se simte o orientare moral2 8i social2 di@erit2, 8i 3n mod -aralel -osi0ilitatea
de a integra mai 0ine munca umanului9 anumite tr2s2turi din imaginea omului relev2 im-ortan/a
acordat2 te6nicului"
#u toate acestea, 3n ansam0lu, @unc/ia r2m3ne insu@icient con@igurat2 8i -u/in sistemati.at2" Nimic nu
indic2, c6iar la
324
Esc6il, interesul -entru motiva/iile muncii - desigur, -entru @a-tul c2 ele s3nt -ur eBterioare" Ecoul
activit2/ii te6nice 8i al muncii asu-ra omului, rolul lor creator, as-ectul lor de -artici-are colectiv2 nu
s3nt relevate" Limita dintre munc2 8i cunoa8terea te6nic2 este nesigur2" Nu se vede a-2r3nd ideea
muncii ca o mare @unc/ie social2, ca un ti- de activitate uman2 s-eci@ic2" ,e discerne cu greu ceea ce
de@ine8te domeniul -ro-riu al te6nicului"
,-a remarcat adesea decalaCul dintre nivelul te6nic 8i a-recierea muncii 3n 'recia antic29 3n ciuda
locului deCa asigurat 3n via/a oamenilor -entru te6nici 8i 3n ciuda trans@orm2rilor mentale im-ortante
-e care ele -ar a le @i adus acestora, activitatea te6nic2 8i munca nu au dec3t @oarte greu acces la
valoarea moral2" *ai tre0uie ad2ugat c2 ele nu s3nt 3nc2 delimitate ca @unc/ie -si6ologic2 8i nu au acea
@orm2 dens2 a unei conduite umane organi.ate -e care le-o cunoa8tem ast2.i"
N)TE
1" KJournal de PsYc6ologieL, 1QM, --" :1-:M"
M" L" ,E#DAN, #e mythe de +romethee, Paris, 1Q1"
P" Regele argian P6oroneus a-are ca singurul erou legat de te6nica @ocului =PA(,ANIA,, II, 1,Q>"
:" #@" ,E#DAN, op. cit., -" :, cu notele cores-un.2toare, 8i n" Q din ca-" I"
Q" *bid., --" 1P 8i 1:"
R" '" D(*E7IL, #e festin d)immortalite, Paris, 1M:, ca-" IV"
;" DE,I)D, ?heogonia, QR;A Munci, QM"
!" ,e 8tie c2 DE,I)D d2 o alt2 etimologie9 darul tuturor .eilor, Munci, !l-!M" Dar a-ro-ierea de Ancsidora nu las2
nici o 3ndoial2 asu-ra adev2ratului sens al numelui"
" DE,I)D, Munci, 11 la 1;"
1<" *bid., P<" $unc/ia @ertilit2/ii a-are 8i la Desiod ca de-endent2 de Custa eBercitare a suveranit2/ii regale" Dar acolo este
vor0a de @ertilitate 3n @orma sa cea mai colectiv2" #@" Munci, MMQ 8i urm" Pros-eritatea asigurat2 -rin munc2 este 3n sc6im0 o
@avoare divin2 individual2" Vom reg2si acest
PMQ
as-ect al individuali.2rii atunci c3nd 3l vom studia -e Prometeu 3m-2r/itonil de 0unuri"
11" #@" D(*E7IL, op. cit., -" :"
1M" 3n acest sens, Prometeu, +rev0torul, 8i @ratele s2u geam2n, E-imeteu, 3ecugetatul, a-ar ca cele dou2 @a/ete ale unui
-ersonaC unic"
1P" E,#DIL, +rometeu nln"uit, MM! 8i urm"
1:" PLAT)N, +rotagoras, MP< D 8i urm"
1Q" *bid., PM: c"
1R" #@" supra, n" 1<"
1;" PLAT)N, Iepublica, :M! a 8i urm"
1!" ;vdptict s@3r8e8te ea 3ns28i -rin a-8i -ierde toate tr2s2turile s-eci@ice 3ntr-o conce-/ie unitar2 a virtu/ii" Este -oate al
treilea eBem-lu din acele KRetouc6es 6omologues de deuB traditions -arallelesL a c2ror -re.en/2 era su0liniat2 de '"
D(*E7IL 3n 7oroastrism 8i la #icero (5Wournal de +sychologie6, 1Q<, -" ::>" Dar, laPlaton, anumite ra/iuni sociale 8i
-olitice ale re@ormei a-ar desigur mai clar"
1" ,-a notat orientarea c2tre cercet2rile te6nice la ionieni, 3ntr-un 3ntreg curent al medicinei grece8ti, la un contem-oran al lui
Platon -recum Ar6itas, #@" P, *" ,#D(DL, >ssai sur la fonnation de la pensie grec%ue. Paris, 1:, --" gg 8i ggI"
Im-ortan/a elementului te6nic se eB-rim2 deo-otriv2 8i 3n religie9 -rin sacrali.area te6nicilorA -rin miturile care, leg3nd de .ei
sau de eroi originea te6nicilor, valori@ic2 actul inven/iei"
M<" E,#DIL, +rometeu nln"uit, Q<R"
M1" *bid., ::; 8i urm"
MM" Trilogia mai cu-rindea, 3n a@ar2 de Prometeu 3nl2n/uit, un Prometeu eli0erat, (v;Xtevo", 8i un Prometeu Purt2tor al
$ocului, UvpLppoLB.
*unca 8i natura 3n 'recia antic2
1
Anali.a muncii 3n 'recia antic2 a @ost a0ordat2 cel mai adesea din dou2 -ers-ective, convergente de
alt@el9 de-recierea muncii, limitele g3ndirii te6nice
M
" ,co-ul studiului nostru este di@erit" #onsider3nd
munca un ti- maBim de conduit2
P
, -uternic organi.at 8i uni@icat ast2.i, ne-am 3ntre0at su0 ce @orm2
a-are ea 3n lumea antic2, ce loc ocu-2 3n structura omului 8i 3n societate9 cum este de@init2 @a/2 de
celelalte activit2/i umaneA ce o-era/iuni s3nt resim/ite ca @iind mai mult sau mai -u/in munc2, cu ce
as-ecte, 8i ce con/inuturi -si6ologice"
) -rim2 remarc2, - de voca0ular" 'recul nu cunoa8te un termen ec6ivalent cu cel de Kmunc2L" (n
cuv3nt -recum -M$U$Y este a-licat tuturor activit2/ilor ce necesit2 un e@ort e-ui.ant, 8i nu numai 3n
ca.ul muncilor -roduc2toare de valori sociale utile, 3n mitul lui Deracles, eroul tre0uie s2 aleag2 3ntre
o via/2 de -l2ceri 8i moliciune 8i o via/2 menit2 ponos-uM. Deracles nu este un re-re.entant al muncii"
Ver0ul epy;"eodai -are a @i s-eciali.at 3n dou2 sectoare ale vie/ii economice9 activitatea agricol2,
muncile c3m-ului, ra epya 8i, la cel2lalt -ol, activitatea @inanciar29 epyL8oiot8+C;g
v
) 0ene@iciul
ca-italului" Dar el mai este a-licat cu o nuan/2 de@init2 8i activit2/ii conce-ute 3n @orma sa cea mai
general29 epyov, ce sim0oli.ea.2 -entru @iecare lucru sau @iin/2 re.ultatul 3nsu8irii sale individuale,
im-us de al s2u 1-enC" #uvintele cu r2d2cina indo-
327
! i,
euro-ean2 tek - ne orientea.2 3ntr-o alt2 direc/ie9 de aceast2 dat2 este vor0a de o activitate
me8te8ug2reasc2, de o o-era/iune de ti-ul ^oiv, de @a0ricarea te6nic2, ce se o-une lui -np;ntiv,
activitate natural2 al c2rei sco- nu este -roducerea unui o0iect eBterior, str2in de actul -roductiv, ci s2
des@28oare o ac/iune gratuit2, @2r2 alt /el dec3t -ro-ria eBersare 8i des2v3r8ire
:
" De aceea termenul
epyov, 3n ciuda celor dou2 utili.2ri men/ionate, -oate servi 8i -entru a su0linia contrastul dintre
K3nde-linireaL pra8is-uHui 8i -rodusul travaliului -oietic al meseria8ului" (n teBt sugestiv 3n aceast2
-rivin/2 se a@l2 3n dialogul Charmides de Platon
Q
" #ritias eB-lic2, desigur du-2 so@istul Prodicos
R
,
di@eren/a dintre a ac/iona 8i_a @a0rica9 ^pom0iv 8i iroielv. Ti-ul de ac/iune indicat de termenul
epy;"eo?m este 3ns2 legat de domeniul lui ]M+S??C#'B el se o-une lui iruiev la @el cum epyov
contrastea.2 cu iroCruia. $a-tul c2 meseria8ii s3nt denumi/i demiurgi, bFynovpyoi, nu contra.ice
aceste o0serva/ii" $iindc2 termenul, la Domer 8i Desiod, nu cali@ic2 ini/ial meseria8ul ca atare, ca
Klucr2torL sau K-roduc2torL9 el de@ine8te toate activit2/ile ce se eBercit2 3n a@ara cadrului unui olico%,
3n @olosul unui -u0lic, ,iCGioc9 meseria8ii - dulg6eri 8i @ierari - ae.ii, dar 8i -re.ic2torii sau 6eral.ii,
care nu K-roducL ni@nic
;
"
Aceste @a-te de voca0ular ne las2 s2 02nuim, 3ntre activit2/ile ce constituie 3n vi.iunea noastr2
ansam0lul uni@icat al com-ortamentelor muncii, di@eren/e de -lan, as-ecte multi-le, adic2 o-o.i/ii"
?ine3n/eles c2 a0sen/a unui termen 3n acela8i tim- s-eci@ic 8i general nu este su@icient2 -entru a
demonstra a0sen/a unei no/iuni verita0ile a muncii" Ea su0linia.2, totu8i, eBisten/a unei -ro0leme ce
Custi@ic2 cercetarea -si6ologic2 -e care am 3ntre-rins-o"
Asu-ra con/inutului -si6ologic al activit2/ii agricole, avem ca m2rturie Munci i 0ile de Desiod, -oem
din secolul al Vll-lea, care a @ost considerat ca @iind -rimul imn 3n2l/at muncii" Noi am s-une munca
agricol2" $ormularea e deCa -rea vast2" Relu3nd o distinc/ie a lui geno@on 3ntre KP2m3ntul gr3nelorL 8i
KP2m3ntul -lanta/iilorL, D" Jeanmaire
!
a su0liniat
cu Custe/e o-o.i/ia eBistent2 3n 'recia 3ntre -omicultur2 8i cultura cerealier2, gr3ul 8i or.ul, com-letat2
cu -u/in2 cre8tere a vitelor 8i eB-loatarea lemnului din c3teva cr3nguri" Aceasta este de @a-t agricultura
lui Desiod" )-o.i/ia nu este vala0il2 numai -e -lanul te6nicii 8i economiei" 3n aceste dou2 genuri de
activitate agricol2 se 3ntrev2d dou2 @orme eBtrem de diverse de eB-erien/2 a ra-orturilor omului cu
-2m3ntul" Pomicultura -relunge8te economia culesului9 roadele sale a-ar ca ni8te daruri ale naturii, ca
ni8te 0ine@aceri ce s3nt legate de divinit2/ile distri0uitoare de 0og2/ie - vec6ii greci s-un itoKvyrideg -
care li-sesc a0unden/a de 0ucurie9 a8a-numitele Dorai, Daritele, )inotro-ele" Ele au @unc/ia de a @ace
s2 creasc2 ramurile 8i s2 se coac2 @ructele du-2 un ritm al anotim-urilor la care omul -artici-2 mai
-u/in -rin munca sa, c3t -rin revenirea -eriodic2 a s2r02torilor 8i @estinurilor care reali.ea.2
comuniunea cu .eii" Dar, du-2 cum notea.2 tot D" Jeanmaire, -oemul lui Desiod nu le men/ionea.2
dec3t o singur2 dat2 -e Darite 8i -e Dore" 4i aceasta o @ace @2r2 0un2voin/2" Ele s3nt acelea care au
g2tit-o cu gra/iile lor -e Pandora, cursa 3ntins2 oamenilor de c2tre .ei -entru a r2.0una r2-irea @ocului"
Legenda lui Prometeu nu intervine aici ca un element eBterior acestui c3nt al muncii agricole9 ea nu
numai - c2 Custi@ic2 necesitatea de a stro-i -2m3ntul cu sudoare -entru a-l @ace s2 rodeasc2, dar ea -ro-
iectea.2 3n trecutul mitic al v3rstei de aur aceast2 imagine a unei genero.it2/i s-ontane a gliei
sim0oli.at2 de divinit2/ile vegeta/iei" Darurile -2m3ntului tre0uie c38tigate" 4i Pandora

- toate darurile
-2m3ntului - ca-2t2 -entru oameni c6i-ul unui r2u ascuns su0 -ericuloase seduc/ii9 ea este @emeia -e
care Desiod o com-ar2 cu tr3ntorul -rintre al0ine, ce sim0oli.ea.2 lenevia 8i dela-idarea 0unurilor
o0/inute cu trud2
1<
"
P2m3ntul lui Desiod este ogorul" Acela8i cuv3nt epya 3nseamn2 3n grece8te c3m-ul 8i munca" Demeter
este divinitatea acestui -2m3nt cultivat, 3n o-o.i/ie cu -2m3ntul necultivat sau doar @ertil" 3n
re-re.entarea acestei -uteri divine, eBist2 mereu un -lan care se re@er2 la activitatea, la e@ortul uman
11
"
,e s-une9
PM!
PM
muncile lui Demeter" Iar 3n @ormula consacrat2 aM?r9, gr3ul lui Demeter evoc2 @ie s-icele v3nturate sau
.dro0ite -e altarul sacru al .ei/ei
1M
, @ie -e cele m2cinate su0 -iatra de moar2
1P
" ,-re deose0ire de
divinit2/ile vegeta/iei, Demeter nu are at3t @unc/ia de a-8i distri0ui darurile, c3t de a garanta o ordine
regulat2 3n ra-orturile sale cu oamenii" 3n ceea ce-l -rive8te, atunci c3nd -artici-2 -rin e@ortul s2u la
cre8terea griului, agricultorul lui Desiod nu are sentimentul c2 a-lic2 solului o te6nic2 de cultur2 8i nici
c2 eBercit2 o meserie" El se su-une cu 3ncredere legii in@leBi0ile care dictea.2 rela/ia sa cu .eii" Pentru
el, munca este o @orm2 de via/2 moral2, ce se a@irm2 3n o-o.i/ie cu idealul r2.0oiniculuiA dar 8i o @orm2
de eB-erien/2 religioas2, sever2 8i dornic2 de dre-tate, care, 3n loc s2 se eBalte 3n str2lucirea
s2r02torilor, 38i um-le 3ntreaga eBisten/2 cu 3nde-linirea strict2 a sarcinilor cotidiene" 3n aceast2 lege a
c3m-urilor, ire.iuiQ vdFiog, -e care ne-o -re.int2 Muncile, nu -ot @i se-arate elementele care /in de
teologie, de cele etice sau de as-ectele tratatului de agricultur2" Aceste -lanuri se con@und2 3n acela8i
s-irit de ritual minu/ios" $iecare lucru tre0uie 3nde-linit la tim-ul s2u 3n @orma -otrivit2" Ast@el,
sem2n2turile se @ac c3nd /i-2 cocorul9 atunci, agricultorul cu m3na -e coarnele -lugului, adresea.2 o
rug2ciune lui 7eus #6t6onianul 8i lui Demeter -entru ca gr3ul s2 ai02 s-icul greu c3nd va da 3n co-t"
Dar aceast2 .i nu tre0uie s2 @ie a treis-re.ecea de la 3nce-utul lunii, menit2 s2dirii -omilor, du-2 cum a
o-ta .i e cea 3n care se castrea.2 -orcii 8i taurii, iar 3n .iua a 8a-tea de la miClocul lunii se arunc2 gr3ul
sacru -e altarul .ei/ei
1:
" #el care, cunosc3nd acestea, nu a -recu-e/it nici un e@ort 8i s-a str2duit K@2r2 a-
i su-2ra -e Nemuritori, urm3nd s@aturile cere8ti 8i evit3nd orice gre8eal2L
1Q
, -oate avea 3ncredere 3n
dre-tatea divin2" Dam0arul s2u se va um-le de gr3u" Acesta este, la Desiod, as-ectul -si6ologic al
muncii c3m-ului" El nu constituie un ti- anume de com-ortament vi.3nd -roducerea, cu miCloace
te6nice, a unor valori utile gru-ului" Este vor0a mai cur3nd de o nou2 @orm2 de eB-erien/2 8i atitudine
religioas29 cultiv3nd
330
cerealele, omul intr2 3n contact cu -uterile divine -rin e@ortul 8i truda sa, -rogramate cu stricte/e"
*uncind, oamenii devin de mii de ori mai dragi Nemuritorilor
1R
"
Via/a /2r2neasc2 descris2 de Desiod -resu-une un regim al micilor -ro-riet2/i -e care /2ranul, a-lecat
-este -2m3ntul s2u, o eB-loatea.2 nemiClocit" ,ingura alu.ie a -oetului Ja via/a or28eneasc2 se re@er2 la
is-ita -e care o re-re.int2, 3n .ilele de iarn2, atelierul @ierarului, unde se -oate -2l2vr2gi la c2ldur2
1;
"
Este vor0a aici de un stadiu al 'reciei ar6aice, anterior regimului cet2/ii" Totu8i, c6iar 3n e-oca clasic2,
economia greac2 r2m3ne esen/ial agricol2" Iar, 3n a@ara cet2/ilor doriene de ti- r2.0oinic, mica
-ro-rietate /2r2neasc2 este o regul2" ,e 8tie c2 du-2 c2derea celor Trei.eci, nu se vor mai a@la la Atena
dec3t Q <<< de cet2/eni din cei M< <<< eBclu8i din -ro-rietatea unui @ond rural" 3n anumite regiuni ale
'reciei, -oate c6iar 8i 3n Atica, oikos-vK, -ro-rietatea @amilial2, r2m3ne inaliena0il2 -3n2 la s@3r8itul
secolului al V-lea
1!
" P2m3ntul, cu re-re.ent2rile sale religioase 8i leg2tura s-ecial2 care 3l leag2 de
-osesorul s2u
1
, constituie o categorie de avu/ie total di@erit2 de 0ani9 ea se va mo0ili.a eBtrem de
anevoie -entru a intra 3n ciclul economiei monetare" De aceea, nu va @i sur-rin.2toare -relungirea unor
atitudini -si6ologice @a/2 de munca agricol2, @oarte a-ro-iate de acelea ale lui Desiod
M<
"
#6iar 8i la un geno@on, -reocu-at 3n >conomicul de miCloacele de cre8tere a unui -atrimoniu -rin
v3n.area la -re/uri ridicate a unor -1m3ntur@ cum-2rate ie@tin 8i ameliorate, agricultura, luat2 3n
ansam0lul s2u, nu a-are ca o activitate de ti- -ro@esional" Desiod s-unea9 3naintea meritului - ocpc?-%
- .eii au -us sudoarea" 4i -entru geno@on, agricultura este 3n -rimul r3nd o modalitate de eBercitare a
unui anumit ti- de ;pe?r9. Nu este su@icient a avea calit2/i 8i daruri nativeA ele tre0uie valori@icate9
epy;"ea$m. Nu eBist2 dec3t virtu/i -ractice
M1
" Ast@el se de@ine8te, 3n contrast cu o via/2 -lin2 de
moliciune, de lenevie 8i ne-2sare, o @orm2 de virtute activ2 @2cut2 din energie, ini/iativ2 8i angaCare9
einueKeia. Dar, -entru a 3n/elege -e ce
PP1
-lan -si6ologic se situea.2 acest Kentu.iasm al munciiL
MM
, tre0uie notat c2 el este o-us activit2/ii
arti.anale, care 3i constr3nge -e lucr2tori la o via/2 casnic2, a8e.a/i 3n um0ra atelierului sau .iua
3ntreag2 l3ng2 @oc, cu tru-ul l3nced 8i su@letele sla0e
MP
" 3n antite.2 cu munca meseria8ului, agricultura se
asocia.2 acum cu activitatea militar2 -entru a de@ini domeniul ocu-a/iilor virile, al acelor munci epya
ce nu /in seama de o0oseal2 8i e@ort, iropog
AJ
. KNu m2 -ot a8e.a la cin2, 3i s-une #irus lui Lisandru,
@2r2 a @i asudat, trudind 3n vreun eBerci/iu militar sau lucr3nd c3m-ulL
MQ
" Dac2 3ns2, 3n ca. de r2.0oi,
cultivatorii 8i meseria8ii s3nt 3m-2r/i/i 3n dou2 gru-uri -entru a @i 3ntre0a/i ce vor s2 @ac2, lucr2torii
-2m3ntului vor 6ot2r3 s2 se a-ere cu armele, Kiar meseria8ii s2 nu se lu-te, ci, a8a cum au @ost o0i8nui/i,
s2 r2m3n2 lini8ti/i 8i @2r2 griCi sau -rimeCdii9 GNre ??ovoi+?ag H99Hrt MivbH9vcHiov?oc%6
AfQ
.
Agricultura, ca 8i 3ndeletnicirea armelor, nu a-are ca o meserie" I se -oate a-lica termenul de re8vrfh
#ine s-une re8vrH s-une cunoa8tere s-eciali.at2, ucenicie, -rocedee secrete de reu8it2" Nimic din toate
acestea 3n munca agricol29 singurele cuno8tin/e -e care le necesit2 s3nt cele -e care le -oate o0/ine
oricine -rin o0serva/ie 8i re@lec/ie -ersonal2
M;
" Ea nu cere nici o -reg2tire s-ecial2
M!
" 3n vreme ce
K-ractican/ii celorlalte meserii ascund mai mult sau mai -u/in secretele esen/iale ale me8te8ugului
lorL
M
, -2m3ntul Knu se 3n@umurea.2, ci de.v2luie cu sim-litate, @2r2 -re@2c2torie 8i minciun2, ceea ce
-oate 8i ceea ce nu -oateLA el ne o@er2 cu genero.itate toate tainele sale
P<
"
geno@on descrie sem2natul, -livitul, recoltatul, treieratul, v3nturatul cerealelor, cultura -omilor
@ructi@eri, -entru a ne ar2ta 3n aceste activit2/i, nu 3ndem3narea omului, ci KnaturaL" De unde ne vine,
de eBem-lu, viticultura dac2 nu de la vi/a de viec Vi/a de vie c2/2r3ndu-se -e ar0ori ne 3nva/2 s2-i
o@erim un s-riCin, s2-i des@28ur2m ramurile c3nd strugurii s3nt 3nc2 neco-/i, s2-i -unem la um0r2
-or/iunile eB-use, s2-i smulgem @run.ele c3nd 8i le -ierde, -entru a-8i coace rodul la soarele 0l3nd de
toamn2
P1
" Atunci, de ce oare nu reu8esc to/i oamenii deo-otriv2
332
3n agricultur2c Aici nu este o c6estiune de Kcunoa8tere sau ignoran/2L
PM
, de Kdesco-erire a vreunui
-rocedeu ingenios al muncii c3m-uluiL, ci, la @el ca 3n arta militar2, o -ro0lem2 de e@ort, de
su-raveg6ere atent29 eirifieKau
EE
. EBclu.3nd orice @orm2 de te6nicitate, munca agricol2 are valoarea
omului care o 3ntre-rinde9 KP2m3ntul -ermite deose0irea celor destoinici de cei netre0nici" Tr3ndavii
nu -ot, -recum 3n celelalte meserii, s2 -retind2 c2 nu se -rice- la nimicL
P:
"
$iind o-use acelei re8vO a meseria8ilor, a c2rei -utere este suveran2 3n s-a/iul str3mt 3n care ac/ionea.2,
agricultura 8i arta r2.0oiului mai au 3n comun 8i @a-tul c2 -rin ele omul resimte de-enden/a sa de
@or/ele divine al c2ror aCutor este necesar -entru reu8ita ac/iunii sale" Puterea .eilor este Kla @el de
a0solut2 -entru muncile c3m-ului ca 8i -entru tre0urile r2.0oiuluiL
PQ
" Nu se conce-e nici un @el de
ac/iune militar2 @2r2 a consulta mai 3nt3i .eii, -rin sacri@icii 8i oracole" La @el, nici muncile agricole nu
-ot @i 3ntre-rinse @2r2 acordul acestora" K)amenii 3n/ele-/i aduc o@rande .eilor, $epaitcdovo#, -entru
ca ace8tia s2 veg6e.e asu-ra @ructelor 8i gr3nelorL
PR
" Acest cult nu vine din a@ara muncilor agricole9
cultivarea -1m3ntului nu este altceva dec3t un cult 3n sine, instituind cea mai drea-t2 rela/ie cu .eii"
KP2m3ntul, @iind o divinitate, 3i 3nva/2 dre-tatea -e cei care s3nt ca-a0ili s2 8i-o 3nsu8easc2" #elor care
3l cultiv2 =sau 3i aduc un cult, depaircvouai7 el le d2 3n sc6im0 0ine@acerile saleL
P;
"
#are este semni@ica/ia acestei o-o.i/ii at3t de -uternic su0liniate de geno@on 3ntre munca agricol2 8i
me8te8uguric Este vor0a de @a-tul c2 ele se re@er2 la dou2 -lanuri ale eB-erien/ei care se eBclud 3n
mare m2sur2" Activitatea meseria8ului a-ar/ine unui domeniu 3n care @unc/iona deCa 3n 'recia o
g3ndire -o.itiv2" Agricultura r2m3ne 3n sc6im0 integrat2 unui sistem de re-re.entare religios
P!
"
As-ectul te6nic 8i instrumental al muncii nu -oate a-2rea aici9 3ntre e@ortul uman 8i re.ultatul s2u,
distan/a, tem-oral2 8i te6nic2, e -rea mare" Esen/ialul se -roduce 3n ceea ce E" Du-r2el
P
nume8te
Kcola0orarea intervaluluiL, care activea.2 com-ortamente religioase" A8adar,
333
munca c3m-ului nu ca-2t2 @orma unei strategii de -rocedee e@icace, de reguli in@aili0ile" Ea nu este o
ac/iune asu-ra naturii, -entru a o trans@orma sau a o ada-ta unor sco-uri umane" Aceast2 trans@ormare,
c6iar dac2 ar @i -osi0il2, ar constitui un sacrilegiuS" Agricultura re-re.int2 o -artici-are la o ordine
su-erioar2 omului, 3n acela8i tim- natural2 8i divin2" 3n acest conteBt religios, as-ectul e@ortului din
munca agricol2 ca-2t2 o semni@ica/ie s-ecial29 con@runtarea cu sarcina im-us2, activitatea grea 8i
3ncordat2, au valoare 8i -restigiu 3n m2sura 3n care sta0ilesc o rela/ie cu divinitatea, un @el de leg2tur2
reci-roc2" *unca -oate atunci s2 a-ar2 ca merituoas2, com-ens3nd eBigen/ele 8i dre-tatea divin2, 3n
sensul cel mai general9 ;peii9. Este aici o tem2 care vine s2 ec6ili0re.e, 3n cadrul re@lec/iei morale a
'reciei, a@irmarea su-eriorit2/ii g3ndirii -ure asu-ra ac/iunii
:1
"
3n mod similar cu as-ectele sale instrumentale 8i te6nice, latura economic2 a muncii nu se mani@est2
cu claritate 3n acest ti- de agricultur2" $ikos-uH tre0uind s2 satis@ac2 toate necesit2/ile @amiliale, idealul
vie/ii /2r2ne8ti r2m3ne autar6ia
:M
" Roadele -2m3ntului destinate a @i consumate -e loc Kse o-un valorilor
economice de circula/ieL" 4i aici, munca sta0ile8te mai cur3nd un sc6im0 -ersonal cu natura 8i .eii,
dec3t un comer/ 3ntre oameni
:P
"
#u toate acestea, c6iar insisten/a lui geno@on de a su0linia aceste di@eren/e las2 loc -resu-unerii c2 ele
erau contestate 3n alte medii" Pentru o g3ndire -olitic2 ra/ional2, agricultura se situea.2 3n divi.iunea
muncii, -e acela8i -lan cu celelalte meserii" Li-sit2 de -rivilegiul s2u religios, munca c3m-ului 38i
-ierde totodat2 8i demnitatea sa s-ecial29 e@ortul uman nu mai este resim/it ca ape-rii. El se gru-ea.2
3n categoria ocu-a/iilor in@erioare care nu necesit2 dec3t o risi-2 de energie @i.ic2
::
" Aceast2 du0l2
orientare 3n -rivin/a activit2/ilor agricole este -oate o0serva0il2 3n re-re.entarea -e care 8i-o @ace
grecul des-re comunitatea -olitic29 uneori, agricultorii 8i meseria8ii @ormea.2 dou2 clase distincte,
dac2 nu o-useA alteori, ei
334
constituie o singur2 clas2 ce se con@runt2 cu r2.0oinicii 8i magistra/ii" #riteriile nesigure, 3n 8coala lui
Aristotel, duc la o contradic/ie" ,e aCunge la a -re.enta agricultura @ie ca -e un gen de activitate
Kcon@orm2 cu naturaL 3n care omul -oate ac/iona du-2 im0oldul virtu/ilor sale active, @ie, alteori, ca -e
o activitate totalmente contrar2 naturii omului li0er, o ocu-a/ie Kin@erioar2L, ca 8i meseriile
:Q
"
EBist2 3n legendele grece8ti un -ersonaC @oarte ciudat" 3l remarc2m 3n cele c3teva versuri ale unui -oem
6omeric 8i 3ntr-o scurt2 alu.ie a lui Platon9 *argites, omul care, cunosc3nd toate meseriile, nu -ractic2
nici una cum tre0uie" Am vrea s2 8tim mai multe des-re el" ,e 3ntrevede aici ideea c2 3ndem3narea, 3n
anumite domenii de activitate, necesit2 o strict2 s-eciali.are
:R
" '" DumeL.il a conturat, -e de alt2 -arte,
temele legendare legate de aceast2 activitate te6nic2
:;
" Vedem ast@el cum ni8te meseria8i intervin 3n
mod decisiv 3n ordonarea lumii" Produc3nd lucr2rile s-eci@ice me8te8ugului lor, ei re-arti.ea.2 .eilor
domeniile 8i -rivilegiile cores-un.2toare @unc/iei individuale a @iec2ruia" Acesta este, 3n 'recia, rolul
#iclo-ilor
:!
" Aceste -ersonaCe amintesc de cor-ora/iile Telc6inilor 8i DaZtYlilor
:
, metalurgi8ti cu o
activitate mai mult magic2 dec3t te6nic2, iar uneori 8i r2.0oinic2" Dar aceste @iguri legendare a-ar/in
unui trecut de mult a-us" ,3nt @iin/e marginale, r2t2citori, care 03ntuie mun/ii 8i -2durile
Q<
" *eseria8ii
s3nt oameni a8e.a/i, cet2/eni sedentari
Q1
" Activitatea lor nu -oate @i conce-ut2 dec3t 3n cadrul ora8ului"
3n @unc/ie de conce-tul ur0an de divi.iune a muncii se de@ine8te, 3ntr-o du0l2 direc/ie, o no/iune
-o.itiv2 de ?e8vrH< activitate s-eciali.at2, contri0uind, al2turi de celelalte, la ec6ili0rul cor-ului socialA
ansam0lu de reguli -ermi/3nd reu8ita 3n diverse domenii de activitate" PersonaCul lui *argites este, 3n
aceast2 -rivin/2, semni@icativ" Nu i se cere s2 ordone.e lumea, ci s2 se /in2 de o meserie dac2 vrea s2 o
@ac2 a8a cum tre0uie" La @el cum 3n atitudinile -si6ologice angaCate 3n agricultur2 se sim/ea
PPQ
o continuitate 3nc2 din tim-urile ar6aice, tot a8a, 3n munca me8te8ugarului, se remarc2 ru-tura #et2/ii
de un trecut legendar"
) o0serva/ie de istorie social2 ne -ermite s2 -reci.2m aceste a@irma/ii9 3n e-oca clasic2 nu se g2se8te
nici o @orm2 de organi.are religioas2 a -ro@esiunii" 3ntre meseria8 8i cetate, nu eBist2 intermediar9 nici
cor-ora/ie, nici con@rerie" Acest @a-t contri0uie la situarea KmeserieiL 3ntr-o -ers-ectiv2 -ur ra/ional2A
ea este v2.ut2 -rin @unc/ia sa economic2 8i -olitic2"
Pentru grecul antic, cetatea nu este o entitate a0stract2" El nu s-une KAtenaL9 ci oi J)kYFvc;oi
/A
).
#etatea s3nt cet2/enii uni/i -rin leg2turi -ersonale de -rietenie, care-8i eBercit2 activit2/ile 3n virtutea
acestei koinonia. #are este locul meseriei 3n acest ansam0luc Desigur c2, re@eritor la acest su0iect, erau
divergen/e nota0ile 3n a-recierea diverselor categorii sociale" Dar ele -ar a @i avut 3n vedere mai mult
valoarea moral2 con@erit2 activit2/ilor meseria8ului 8i com-ati0ilitatea acestora cu @unc/iile -olitice"
Asu-ra locului meseriei 3n cadrul sistemului activit2/ilor umane din interiorul polis-uHui, se -ot @ace
constat2ri de ordin general"
3ntr-un @el, ceea ce numim divi.iunea muncii a-are ca 0a.2 a K-oliteieiL" Dac2 oamenii se unesc, o @ac
-entru c2 au nevoie unii de al/ii, 3n virtutea unei com-lementarit2/i reci-roce" #etatea se constituie 3n
o-o.i/ie con8tient2 cu idealul unei autar6ii individuale sau @amiliale
QP
" '2sim la Protagoras o eB-unere
eBtrem de coerent2 a acestei teorii" ,-eciile de animale, -oveste8te so@istul
Q:
, au @ost 3n.estrate de
E-imeteu cu .vH;neig di@erite - unele -rimind -uterea, altele iu/eala, iar altele @ecunditatea etc" -, ast@el
3nc3t s2 ec6ili0re.e 8ansele de su-ravie/uire -entru @iecare" ,itua/ia neamului omenesc, uitat 3n aceast2
3m-2r/ire, se v2de8te a @i dramatic29 el este destinat s2 dis-ar2" Prometeu se 6ot2r28te atunci s2
r2-easc2 .eilor acele 2viQ;neiLB te6nice -entru a le d2rui oamenilor" El le distri0uie a8a cum o @2cuse
8i E-imeteu -entru s-eciile de animale, d3nd @iec2ruia o calitate di@erit2 de a celorlal/i" )amenii s3nt
deci
PPR
singurii care -osed2 inteligen/a te6nic2 necesar2 @a0ric2rii 6ainelor, 3nc2l/2rilor, caselor""", -recum 8i
singurii care nu -ot su-ravie/ui dec3t -rin sc6im0ul reci-roc de -roduse 8i servicii" Acesta nu este oare,
-entru Protagoras, un mod de a declara c2 munca eB-rim2 esen/a rela/iilor sociale 8i c2 oamenii s3nt
cet2/eni 3n cadrul acestei re/ele de activit2/i -ro@esionale com-lementare care-i leag2 3ntre eic Am @i
tenta/i s2 credem aceasta, av3nd 3n vedere 8i @a-tul c2 am0i/ia m2rturisit2 a so@istului este de a Custi@ica
aceast2 Kdemocra/ie a meseria8ilorL - cea mai rea du-2 Platon 8i Aristotel - alc2tuit2 din adunarea
ci.marilor, -ost2varilor, @ierarilor 8i olarilor
QQ
" ) anumit2 o0serva/ie, totu8i, e necesar2 -entru a ne
-une 3n gard2" Nici Platon, nici Aristotel nu -ar s2 @ie 3n de.acord cu Protagoras 3n -rivin/a rolului
divi.iunii sarcinilor" 3n Iepublica, Platon este -oate c6iar mai -recis dec3t so@istul nostru9 K,ocietatea
se na8te din @a-tul c2 @iecare dintre noi, de-arte de a-8i aCunge sie8i, are, dim-otriv2, nevoie de un mare
num2r de oameniL
QR
" 4i @iecare, deose0indu-se de ceilal/i -rin natura sa, tre0uie s2 se s-eciali.e.e 3n
activit2/i di@erite" Ast@el, Koamenii 38i vor 3m-2rt28i reci-roc roadele muncii lorL
Qc
" ,co-ul asocia/iei
-olitice va @i atins" #etatea se s-riCin2 deci -e re-arti.area sarcinilor" Aceasta 3nseamn2 c2 rela/ia de
munc2 constituie leg2tura dintre cet2/enic Pentru Protagoras, ca 8i -entru Platon sau Aristotel,
conclu.ia -are s2 @ie eBact invers2" Dac2 meseria de@ine8te 3n @iecare din noi ceea ce ne deose0e8te de
ceilal/i, atunci unitatea Polis-ului tre0uie s2 se 0a.e.e -e un -lan eBterior activit2/ii -ro@esionale"
,-eciali.2rii sarcinilor, di@eren/ierii meseriilor i se o-une comunitatea -olitic2 a cet2/enilor de@ini/i ca
egali looi, asem2n2tori ?Nioiot
Q!
, am s-une c6iar9 reci-roc 3nlocui0ili" La Protagoras, aceast2 idee este
eB-rimat2 3n lim0aCul meta@oric al mitului" Posed3nd toate te6nicile, oamenii nu -ot 3nc2 institui o
societate -olitic2A le li-se8te esen/ialul9 ceea ce tre0uie s2-i uneasc2 -rin Lpihia
Q
8i -e care nici
Prometeu, nici De@aistos, nici At6ena nu le -ot o@eri, -entru c2 numai 7eus le de/ine
R<
9 s3nt MibS% 8i
virtu/ile morale 8i -olitice" Dermes este 3ns2rcinat s2 le
337
aduc2 oamenilor" Dar atunci c3nd le 3m-arte, acesta tre0uie s2 -rocede.e invers dec3t o @2cuse
Prometeu9 nu @iec2ruia o a-titudine di@erit2, ci acelea8i 3n mod egal 8i nediscriminatoriu -entru to/i"
Aristotel de.volt2 cu rigoare aceea8i te.2" (nitatea ,tatului im-lic2 o reci-rocitate com-let2 3ntre
egali" El adaug29 Kca 8i cum ci.marii 8i dulg6erii 8i-ar sc6im0a meseriile -entru ca acelea8i munci s2
nu @ie @2cute mereu de acelea8i m3iniL
R1
" Dar acest eBem-lu nu a @ost ales dec3t -entru a eviden/ia -rin
a0surditatea sa di@eren/a de -lan sau, mai 0ine, o-o.i/ia dintre domeniul activit2/ilor economice 8i ceea
ce constituie de @a-t cetatea" Nici ci.m2ria, nici dulg6eritul nu -ot sta0ili acele ra-orturi Kreversi0ileL
ce caracteri.ea.2 rela/ia -olitic2" ) dat2 ce a relevat 3n Polis -artea deli0erant2 8i -e cea militar2,
Aristotel remarc2 imediat c2 aceia8i cet2/eni trec alternativ de la una la cealalt2, la @el cum tot ei
comand2 8i se su-un 3n mod reci-roc" Dim-otriv2, agricultorii 8i meseria8ii tre0uie s2 r2m3n2 3nc6i8i 3n
limitele s-ecialit2/ii lor, su0 re.erva contra.icerii acelui ti- de ordine in@erioar2 de care /in -rin
meseria lor
RM
" Atunci c3nd ,tagiritul s-une9 KInc6i-ui/i-v2 .ece mii de oameni care se adun2 3ntre
acelea8i .iduriA care se c2s2torescA care 38i sc6im02 -rodusele lor9 unii @iind dulg6eri, ceilal/i
agricultori, ci.mari""", o ast@el de lume nu va constitui o cetateL
RP
, el este de acord at3t cu -arti.anii unei
guvern2ri a demos-uiui -recum Protagoras, c3t 8i cu ade-/ii regimului Kcelor mai 0uniL" 4i -entru unii
ca 8i -entru al/ii, activit2/ile legate de meserii, limitate la s@era economic2, s3nt eBterioare societ2/ii
-olitice" Dar, 3n ca.ul celor dint3i, meseria8ii -ot avea acces la acest -lan su-erior
R:
, 3n a@ara meseriei
lorA -entru ceilal/i, o-o.i/ia este at3t de -ro@und2, 3nc3t a-artenen/a la un domeniu de activitate
descali@ic2 -entru un altul" Din aceast2 re@lectare -o.itiv2 a organi.2rii activit2/ilor -ro@esionale 3n
cadrul cet2/ii nu se degaC2 ideea unei mari @unc/ii sociale 8i umane unice, munca, ci aceea a unei
-luralit2/i de meserii cu rol di@eren/iat -entru cei care le -ractic2"
Iat2 de ce @ormularea Kdivi.iunea munciiL nu tre0uie a-licat2
338
lumii antice dec3t cu o anumit2 re.erv2" Ea este anacronic2 din -unct de vedere -si6ologic 3n m2sura 3n
care ea im-lic2 o re-re.entare a meseriei 3n ra-ort cu K-roduc/iaL 3n general" 'recul antic nu vede
meseria din aceast2 -ers-ectiv2" Aceasta i se -re.int2 su0 un du0lu as-ect" *eseria -resu-une, la cel
care o eBercit2, o bvvaiu% s-ecial2, iar la cel care 3i @olose8te re.ultatul o gPa5F, o necesitate"
Divi.iunea sarcinilor -rovine din contradic/ia acestor dou2 as-ecte ale meseriei9 multitudinii
necesit2/ilor i se o-une 3n @iecare gen de activitate limitarea -ro-riilor ca-acit2/i" Divi.iunea sarcinilor
nu este deci resim/it2 ca o institu/ie al /2rei sco- ar @i s2 o@ere muncii 3n general maBimul s2u de
e@icacitate -roductiv2" Ea este o necesitate 3nscris2 3n natura omului care @ace cu at3t mai 0ine unul 8i
acela8i lucru" Nici unul din teBtele care men/ionea.2 divi.iunea sarcinilor nu o -rive8te ca -e un miCloc
de organi.are a -roduc/iei s-re a o0/ine mai mult cu aceea8i cantitate de munc29 meritul s2u const2 3n a
-ermite diverselor a-titudini individuale s2 se mani@este 3n activit2/i care le s3nt -ro-rii, cre3nd ast@el
lucr2ri -e c3t -osi0il mai -er@ecte
RQ
" Declara/ia lui (lise din $diseea< K$iec2ruia activitatea care i se
-otrive8teL
RR
, 3i cores-und anali.ele unor teoreticieni ca Platon 8i Aristotel
R;
, c3t 8i remarcile -ractice
ale unui geno@on" 3n Ciropedia, geno@on aCunge cu o0serva/iile destul de de-arte, dincolo de meserie
--3n2 la di@eren/ierea sarcinilor 3n interiorul aceluia8i atelier" K3n ora8ele mici, acela8i lucr2tor @ace
lemn2rie de -at, u8i, -luguri, meseA uneori c6iar el se ocu-2 8i cu construirea caselor d"""X" Dar, 3n
marile ora8e, unde @iecare g2se8te mul/i cum-2r2tori, aCunge o singur2 meserie -entru a 6r2ni un om"
(neori nici nu este nevoie de o meserie 3ntreag29 unul con@ec/ionea.2 3nc2l/2minte -entru 02r0a/i, un
altul -entru @emei" (nui taie, iar altul doar coase -anto@ulA unul nu @ace dec3t s2 croiasc2 6ainele, 3n
tim- ce altcineva asam0lea.2 -2r/ileL
R!
" '3ndirea -are a se orienta aici, ca 8i la Platon
R
, 3ntr-un sens
te6nologic" Deose0ind diversele ti-uri de o-era/ii 3n con@ec/ionarea unui -rodus, s-ar -2rea c2 aceasta
ar tre0ui s2 dea semni@ica/ia social2 8i te6-
PP
nic2 a divi.iunii muncii" De @a-t, nu se 3nt3m-l2 a8a" geno@on nu aCunge s2 3n/eleag2 divi.iunea muncii
ca -e un -rocedeu de distri0uire a sarcinilor 3n cadrul unui -roces -roductiv" El nu o vede dec3t din
-ers-ectiva unei amelior2ri a -rodusului -rin -er@ec/ionarea a-titudinilor meseria8ului"
Aceste ca-acit2/i te6nice -e care divi.iunea sarcinilor tre0uie s2 le -er@ec/ione.e, se -re.int2 ca ni8te
calit2/i naturale" Atunci c3nd Protagoras -une -e acela8i -lan cuno8tin/ele te6nice ale oamenilor 8i
acele ;vu;XiC#g ale animalelor, atunci c3nd com-ar2 ordinea meseriilor cu ec6ili0rul s-eciilor 3n
cosmos, acestea nu s3nt @iguri de stil" )are una dintre @ormele cele mai im-ortante ale divi.iunii
sarcinilor nu se 0a.ea.2 tocmai -e o-o.i/ia 0iologic2 dintre 02r0at 8i @emeiec geno@on ne @ace ,
aceast2 teorie9 K3nc2 de la 3nce-uturi, divinitatea a ada-tat natura @emeii -entru muncile 8i griCile de
interior, iar -e cea a 02r0atului a sortit-o -entru cele din a@ar2L
;<
" Aristotel @ace teoria unei alte o-o.i/ii,
la @el de @undamental2 8i nu mai -u/in Knatural2L9 ocu-a/iile li0ere necesit2 -ruden/2 8i re@lectare,
(ppop-%a#g< muncile in@erioare cer calit2/i -asive de su-unere
;1
" Di@eren/ierea meseriilor nu aduce 3n
discu/ie alte -rinci-ii" Pentru Platon, sarcina oamenilor de meserie este, -entru @iecare, Kaceea c2reia i-
a @ost -redestinat -rin natura sa individual2L
,
G. 3n atelierul olarului, unCul d2 @orm2 vaselor, altul le
-ictea.29 dou2 bvv;nici% di@erite asociate -entru a satis@ace aceea8i cerere a 0ene@iciarului
;P
"
A8adar, activit2/ile -ro@esionale nu @ac dec3t s2 -relungeasc2 a-titudinile naturale ale meseria8ilor"
Dac2 ele s3nt di@eren/iate, aceasta este -entru a cores-unde unor tre0uin/e ce /in tot de natur2" ,ituat 3n
du0la -ers-ectiv2 a unei ierar6ii a ca-acit2/ilor 8i a unei ierar6ii a necesit2/ilor, @enomenul divi.iunii
sarcinilor nu-8i -oate de@ini -ro-riul domeniu" 3n organi.area activit2/ilor din cadrul cet2/ii,
-lani@icarea nu a-are acolo unde e@ortul uman ar -utea @i v2.ut 3n @unc/ia sa creatoare de valoare
social2, ca -roduc/ie" ,u-un3nd ca-acitatea meseria8ului necesit2/ii 0ene@iciarului, meseria devine
serviciu, ea nu mai este munc2"
340
#u toate acestea, lucrarea -e care o -roduce meseria8ul -rin -ro-ria iroir9oiiB nu este un o0iect natural"
Du-2 cum nu s3nt naturale nici -rocedeele de @a0rica/ie ce de@inesc -entru @iecare s-ecialist regulile
-ro-riei reBN- Anti@on su0linia.2 tocmai contrastul dintre -rodusul arti.anal 8i -rodusul natural9 KDac2
s-ar 3ngro-a un -at, iar -rocesul de -utre@ac/ie ar avea -uterea s2 @ac2 s2 r2sar2 un l2star, atunci nu s-ar
na8te un -at, ci un ar0oreL
;:
" Dar aceast2 o-o.i/ie vi.ea.2 un as-ect limitat al activit2/ii de @a0ricare9
-roduc/ia uman2 r2s-unde unei @inalit2/i inteligente, -e c3t2 vreme -rocesele naturale se 3nde-linesc la
3nt3m-lare 8i @2r2 a @i -rev2.ute" 3n rest, activitatea meseria8ului r2m3ne 3nscris2 3n cadrul naturii9 ea nu
a-are ca un arti@iciu menit s2 Ktrans@orme naturaL 8i s2 instituie o ordine uman2"
?e8uri tinde, 3n @a-t, s2 -roduc2 3ntr-un domeniu un ei,oc -recum s2n2tatea sau o cas2" Aceast2
-roduc/ie -resu-une activarea unei .vvafu%, a c2rei reBv3c este oarecum un mod de @unc/ionare" 3n
tim- ce la Descartes meseria8ul 38i cunoa8te meseria -entru c2 el 3n/elege mecanismul ma8inii sale,
conce-tul de 9k8viH const2 3n a 8ti s2 se utili.e.e c3nd 8i cum tre0uie
;Q
o bvvaFi% care este g3ndit2 3n
mod similar @ie c2 e vor0a de o @or/2 natural2 sau de o unealt2 @a0ricat2" Termenii ce de@inesc modul
de ac/iune al unei ri8ur9 s3nt semni@icativi 3n aceast2 -rivin/29 instrumentul tre0uie s2 @ie mai -uternic
dec3t elementele la care este a-licatA el tre0uie s2-8i mani@este a8a-nu-mitul Mpa?C\v
,2
. ) re8v% se
de@ine8te at3t -rin -uterea c3t 8i -rin limitele sale" Aceast2 g3ndire te6nic2 nu este desc6is2 c2tre un
-rogres in@init" $iecare art2 este, dim-otriv2, 3nc2 de la 3nce-ut 0locat2 3ntr-un sistem @iB de esen/e 8i
de -uteri" Ea se g2se8te circumscris2 3ntre limitele 3n care o 3nc6id num2rul 8i @or/a instrumentelor ce-i
a-ar/in 3n mod natural 8i lucrarea -e care tre0uie s2 o -roduc2
;;
" Adev2ratele ?e8voii s3nt limitate ca
num2r 8i resurse" *ulti-licarea lor ar -resu-une o multi-licare a necesit2/ilor" )r, num2rul
necesit2/ilor nu este in@init" Dincolo de ele, te6nicile nu mai tind s2 satis@ac2 necesit2/i, ci s2 -rocure
-l2ceri" Dar, 3n m2sura 3n care ele nu mai -roduc acel e@ect
P:1
care re-re.int2 -entru @iecare sco-ul s2u natural 8i limita sa, ele nu mai creea.2 nimic real9 doar ilu.ii,
imita/ii
;!
" A8adar, KartaL te6nic2 are -utere 8i e@icacitate 3n interiorul unui cadru strict" 4i numai 3n
acest cadru ea este Knatur2L" 3n ciuda celor cre.ute de Es-inas
;
, munca arti.anal2 nu /ine de categoria
acelei K@a0rica/ii umaneL 3n care omul, con8tient de o-o.i/ia sa cu natura, 38i -ro-une s2 o umani.e.e
-rin arti@icii c3t mai -er@ec/ionate, 3n -rocesul -roduc/iei sale, meseria8ul vede, dim-otriv2,
Knaturali.3ndu-seL @i -ro-ria sa activitate" Domeniul Karti@iciuluiL este altul9 el de@ine8te activit2/ile
care nu creea.2 dec3t @ic/iuni, a8a cum o @ac 3n meseria lor acei ilu.ioni8ti care s3nt so@i8tii 8i 0anc6erii"
*unca meseria8ilor, care se o-unea agriculturii, resim/it2 ca mai natural2, se intergrea.2, la r3ndul s2u,
3n ordinea naturii 8i contrastea.2 cu c6rematistica a8a cum tpvai% se o-une lui voH8o%
iK
. Dar, 3ntre
Lpvm% 8i vopFo% nu eBist2 loc -entru -roducerea unei o-ere care, r2m3n3nd -e de-lin real2, s2 nu
a-ar2 ca -ur uman2" )mul nu este 3nc2 su@icient de des-rins de natur2 -entru ca ac/iunea sa s2 se -oat2
eviden/ia @2r2 a 3nclina imediat c2tre conven/ie"
3ntre acest as-ect natural al o-erei 8i caracterul, mai cur3nd de serviciu dec3t de munc2, al activit2/ilor
me8te8ug2re8ti, leg2tura este @oarte str3ns2" 3n evaluarea o-erei, g3ndirea antic2 ia mai -u/in 3n
considerare -rocesul de @a0rica/ie, TrotrGatg, c3t utili.area care i se d2, chresis-v(. 4i 3n @unc/ie de
K+'iF se de@ine8te -entru @iecare lucrare acel el,oc9 -e care meseria8ul 3l 3ntru-ea.2 3n materie"
)0iectul @a0ricat r2s-unde, de @a-t, ca 8i @iin/a vie, unei @inalit2/i analoage9 -er@ec/iunea sa const2 3n
ada-tarea la necesitatea -entru care a @ost -rodus
!M
" EBist2 deci, -entru orice o0iect @a0ricat, un @el de
model care este im-us ca o norm2 meseria8ului" Acest elbo% nu este o Kn2scocireL omeneasc2 -e care
lucr2torul ar -utea-o crea, sau c6iar modi@ica du-2 0unul s2u -lac" *eseria8ul tre0uie, dim-otriv2, s2
se con@orme.e -e c3t este -osi0il acestui model necesar, @ie c2 lucrea.2 cu -rivirile a/intite asu-ra lui,
@ie, mai cur3nd, c2 3i acord2 3ncredere 3n acest domeniu 0ene@iciarului, mai 0ine situat
342
-entru a cunoa8te cu adev2rat et,og-ul, -entru c2 el e singurul care intuie8te acea K+CF
a
o0iectului"
Aristotel s-une c2 PiriLyaLB este un Cudec2tor mai -u/in 0un al o-erei sale dec3t 0ene@iciarul
!P
9
ac/iunea sa de @a0rica/ie are 3n vedere miCloacele, sco-ul 3l de-28e8te
!:
" De aceea, atunci c3nd este
con@ec/ionat un @laut, @lautistul diriCea.2 lucrul, iar meseria8ul 3l ascult2
!Q
" Platon d2 eB-lica/ii 8i mai
-recise
!R
" Pentru @iecare lucru eBist2 trei @eluri de art29 a utili.2rii sale, a @a0ric2rii sale, a imit2rii sale"
Acestea a-ar/in 0ene@iciarului, meseria8ului, -ictorului" Pictorul, asemenea tuturor imitatorilor, nu 8tie
nimic des-re un anumit lucru 3n a@ara a-aren/ei sale eBterioare, asu-ra c2reia va ac/iona -rin Karti@iciiL
-entru a da ilu.ia realit2/ii" *eseria8ul @a0ric2 lucrul, dar @2r2 a-i cunoa8te, 3n calitatea sa de arti.an,
eidos-ul, adic2 sco-ul s2u" ,ingurul care -osed2 aceast2 com-eten/2 este 0ene@iciarul"
Dac2 acele e#.r` ale o0iectelor @a0ricate se -re.int2 ca ni8te KnaturiL -resta0ilite, oarecum, 3n a@ara 8i
deasu-ra voin/ei lucr2torilor, meseria8ii nu mai Coac2 dec3t un rol de intermediar9 ei s3nt instrumentele
-rin care se reali.ea.2 3ntr-un o0iect valoarea de @olosin/2" 3n m3inile 0ene@iciarului, o0iectele
re-re.int2 doar ni8te miCloace utile menite s2 serveasc2 unor necesit2/i diverse" +oiesis-nl a-are ast@el
ca o o-era/iune de ordin instrumental9 -rin termenii BotrCnGca opyc8va. " Aristotel indic2 ceea ce este
susce-ti0il de a K-roduceL ceva9 uneltele, 8i a-roa-e -e acela8i -lan cu ele, meseria8ii
!;
"
3n acest sens, iroir9aig se de@ine8te 3n o-o.i/ie cu irp"icB. 3n cursul ac/iunii, omul 3n@2-tuie8te -entru
sine, el nu K-roduceL nimic eBterior -ro-riei activit2/i" Domeniul lui irpaFnB eBclude toate o-era/iunile
te6nice ale -ro@esioni8tilor" De aceea, a8a-numitul -M$'$CB al meseria8ului 3n munca sa nu -oate c2-2ta
valoare de virtute activ2, a8a cum era ca.ul 3n agricultur2" Acest irovog a-are, dim-otriv2, ca o
su-unere @a/2 de o ordine str2in2 naturii umane, ca o constr3ngere 8i o servitute
!!
3n sensul cel mai
strict"
De la agricultur2 la comer/, nu g2sim, 3n 'recia antic2, un
343
ti- unic de com-ortament, munca, ci di@erite @orme de activit2/i care consider2m c2 s-au organi.at
con@orm unor ra-orturi a-roa-e dialectice" 3n cadrul agriculturii, se con@igurea.2 deCa o o-o.i/ie 3ntre
e@ectul @ertilit2/ii naturale a -2m3ntului 8i e@ortul uman al agricultorului" Privite 3n ansam0lul lor,
activit2/ile agricole contrastea.2 3ns2 cu cele ale meseria8ilor, a8a cum -roduc/ia naturj2 se
deose0e8te de @a0rica/ia te6nic2" La r3ndul lor, -rodusele me8te8ug2re8ti se 3nscriu al2turi de roadele
-2m3ntului 3n acea economie natural2 con@orm2 cu ordinea imua0il2 a necesit2/ilor9 di@erit2 de
tran.ac/iile 02ne8ti, care nu au dec3t o valoare conven/ional2, activitatea arti.anal2 @ace 8i ea -arte din
natur2"
As-ectul uman al muncii este deci con@igurat mai mult sau mai -u/in -regnant 3n activit2/ile
agricultorilor 8i meseria8ilor, dar el nu este niciodat2 relie@at -e de-lin" 3n general, omul nu are
sentimentul c2 trans@orm2 natura, ci mai degra02 c2 i se con@ormea.2" 3n aceast2 -rivin/2, comer/ul
constituie un @el de act scandalos at3t -entru g3ndire c3t 8i -entru moral2"
)mul nu are, 3ns2, nici sentimentul de a crea, -rin e@ortul s2u 8i indi@erent de meserie, o valoare
social2" Diverselor -ro@esiuni le cores-und 3nsu8iri umane di@erite care-l situea.2 -e @iecare la locul
s2u 3n ierar6ia cet2/ii" Din -unct de vedere social, meseria8ul nu este un -roduc2tor" Prin meseria sa, el
intr2 3ntr-o rela/ie de de-enden/2 natural2 cu 0ene@iciarul, 3ntr-un ra-ort de serviciu" Dar -entru am0ii
termeni ai acestui ra-ort, -entru meseria8 8i 0ene@iciar, cuv3ntul natur2 nu mai are acela8i sens" Doar
8+
b
F
a

raa
i 3
me
de irp;"icB< o activitate li0er2, con@orm2 naturii omului ca @iin/2 ra/ional2 8i -olitic2"
+oiesis-uH 3l situea.2 -e meseria8 -e un alt -lan9 cel al @or/elor @i.ice, al instrumentelor materiale" Du-2
cum meseria este -lasat2 la marginea domeniului -ro-riu-.is al cet2/ii, tot ast@el 8i activitatea de
@a0rica/ie a meseria8ului constituie un nivel 8i un gen de ac/iune total eBterioare pra8is-ului.
N)TE
1" KJournal de PsYc6ologieL, 1QQ, --" l-M"
M" #@" P"*" ,#D(DL, Machinisme et philosophie, Paris, 1:;, --" l-MMA A" Ab*ARD, :ierarchie du travail et
autarcie individuetle dans la &rece archai%ue, KRevue dJDistoire de la -6iloso-6ie et dJDistoire generale de la civilisationL,
1:P, --" 1M:- 1:RA #)idee de travail dans la &rece archai%ue, KJournal de PsYc6ologieL, 1:!, --" M-:QA A" ^)bRE,
#esphilosophes et la machine, K#ritiEueL, 1:!, --" PM:-PPP 8i R1<-RMA !u monde de l)5 peu pre6 l)univers de la
precision, *bid., 1:!, --" !<R-!MP =reluat 3n >tudes d)histoire de la pensie philosophi%ue, Paris, 1R1, --" M;-PM>"
P" #@" J" *EbER,)N, #e travail< une conduite, KJournal de PsYc6ologieL, 1:!, --" ;-lR"
:" #@" ARI,T)TEL, +olitica, VII, 1PMQ 0 1Q 8i urm"9 ac/iunea - <3oc ]MpaM?iMo% - nu im-lic2 un o0iect eBteriorA c@" >tica
3icomahic, 7 :, 11:< a9 rrHY fitv y;p voir9osoig 6erepov ?$ reKog, ??*Y =e B-diCe]c om av etiG f eon yap avrri r9 evirpal-ict
?CH$Y =-roduc/ia te6nic2 are 3ntr-adev2r un sco- di@erit de ea 3ns28i, ac/iunea 3ns2 nuA c2ci ac/iunea reu8it2 este ea 3ns28i un
/el>" 4i Metafi0ica, <, R, 1<:! 0 1! 8i urm" - !, 1<Q< a MP 8i urm"
Q" 1RP 0d"
R" #@" D(PREEL, #es =ophistes, Neuc61tel, 1:!, -" 1PP"
;" Poate c6iar cer8etorii, du-2 A" Ab*ARDA c@" #)idee du travail dans la &rece archai%ue, loc. cit., -" P"
!"D" E>(3M(*I>, !ionysos. :istoire du culte de Nacchus, Paris, 1Q1, --" P<-PP"
" 3n re-re.entarea @igurat2, Pandora 8i du0lul s2u Anesidora Kcare @ace s2 a-ar2 3nsu8irileL, s3nt 3n@2/i8ate ca divinit2/i ale
-2m3ntului 8i ale @ertilit2/ii"
1<" A-ro-ierea 3ntre ?heogonia, QQ iMunci, P<Q, este semni@icativ2A c@" 8i Munci, ;<:9 @emeia este 2envvoH28tV , mereu
-3ndind s2 se 3n@ru-te din 0un2t2/i 8i din -l2ceri" Ea consum2 avu/iile so/ului s2u 8i vigoarea seBual2 a acestuia"
11" Asu-ra di@eren/elor de -lan 3n re-re.entarea divinit2/ilor ce -atronea.2 agricultura, c@" J" ?AbET, KRevue de LJDistoire
des religionsL, I, 1Q<, --" 1;M-M<R"
1M" DE,I)D, Munci, Q; 8i !<QA D)*ER, *liada, V, Q<<A TE)#RIT, *dile, VII, P< 8i 1QQ"
1P" D)*ER, *liada, gIII, PMM 8i $diseea, II, PQQ"
1:" Munci, ;!< 8i urm"
344
P:Q
*=.*bid., !MR-!M!"
1R" Munci, P<"
1;" *bid, :P"
1!" #@" A"J"V" $INE, :oroi. =nidies in mortgage, real security and land tenure in ancient &reece, KDes-eriaL, ,u-l" Ig,
1Q1A L" 'ERNET, :oroi, =tudii in $nore di Ugo >nrico +aoli, 1QQ, --" P:Q-PQP"
1" Des-re aceste as-ecte religioase ale -ro-riet2/ii @unciare, c@" 3n ARI,T)TEL, Constitu"ia (tenei, gI, :, versurile -rin
careL,olon ser0ea.2 eli0erarea Kmamei str20une a )lim-ienilor, neagra 'lie d"""X, odinioar2 sclav2, acum 3ns2 li0er2L"
M<" Prin comedie, -utem 3ntrevedea cam ce era via/a unui /2ran din Atica, lucr3ndu-8i -2m3ntul cu aCutorul c3torva sclavi"
Re/inut la Atena de r2.0oi, Diceo-olis, din dema rural2 Acames, este 3ngro.it de ora8" El -l3nge du-2 satul s2u Kunde nu
eBist2 cuv3ntul Fcum-2r2H 8i care-i -rocur2 totul de la sineL9 ARI,T)$AN, (carnienii, PQ 8i urm" - c@" 8i 3n +loutos elogiul
-e care-l @ace ,2r2cia vie/ii /2r2ne8ti, @2cut2 numai din munc2 8i so0rietate" - %2ranul din TIupyo% de *ENANDR(, legat -e
de-lin de -2m3ntul s2u, este 8i el 3nrudit cu agricultorul lui Desiod"
M1" gEN)$)N, >conomicul, I, 1R" 3n acela8i sens, ARI,T)TEL, +olitica, VII, 1PMQ a PM"
MM" >conomicul, I, M1"
MP" IV, M"
M:" )amenii c3m-urilor care -ractic2 agricultura K-rimesc o educa/ie viguroas2 8i 02r02teasc2LA ei au Ksu@letul 8i tru-ul 0ine
cl2diteJL, V, 1P" Des-re via/a agricol2 ca antrenament -entru via/a militar2, V, : 8i urm"
MQ" IV, M:"
MR" VI" ;" Aceea8i o-o.i/ie 3n P,E(D)-ARI,T)TEL, >conomicele. I, 1P:P a MQ 8i urm" Agricultura 3ndeamn2 la curaC
avdpeict. ,-re deose0ire de me8te8uguri, care @ac tru-urile ina-te -entru serviciul militar, ;8p>ia, ea 3i @ace -e oameni
ca-a0ili s2 su-orte via/a 3n aer li0er 8i truda .ilnic29 .vpavHelv M$CH vPvelv.
M;" (nii au @ost 8oca/i de aceast2 a-licare a -rocedeelor maieuticii socratice la cunoa8terea agriculturii9 c@" #A,TER,
Melanges !esrousseau8, Paris, 1P;, -" Q, n" M" Dar inten/ia lui gEN)$)N este de a releva as-ectul s-ontan, natural, al
agriculturii, 3n o-o.i/ie cu te6nicile 3nv2/ate =gIg, 1Q, 1R, 1;>" Divinitatea ne 3nva/2 regulile agriculturii =gVIII, P>"
M!" gV, 1<A gVIII, 1<A gV, :A gI, "
M" gV, 11"
P<" gIg, 1;"
P1" gIg, 1!"
PM" gg, M"
PP" gg, :"
""J P:" gg, 1:" hr PQ" V, 1"
PR" V, M<"
P;" V, 1MA c@" 8i gg, 1:9 -2m3ntul r2s-l2te8te -e cine are griC2 de el" 4i Ciropedia, VIII, P, P!A -2m3ntul res-ect2 mai mult ca
orice dre-tateaA el d2 roade -e m2sura semin/elor -e care le-a -rimit" Aceea8i idee, su0 o @orm2 ironic2 3n *ENANDR(, @r"
M A, PQ 8i R, Edmonds9 KNimeni nu cultiv2 un -2m3nt mai cucernic - ;ypbv evoefito?>pov. Dac2 sem2n or., 3n s-iritul s2u
de dre-tate glia 3mi restituie tot ce am sem2nat"L 3n >conomice, P,E(D)-ARI,T)TEL arat2 c2, dintre toate ocu-a/iile,
agricultura este -e -rimul loc 3n ceea ce -rive8te Kdre-tateaL =I, 1P:P a P<>"
P!" ,2r02torile 8i calendarul religios ale 'reciei antice s3nt m2rturii ale acestei integr2ri a agriculturii 3n religie"
P" E" D(PREEL, =ociologie generale, Paris, 1:!, -" M<; 8i urm"
:<" Dac2 KcultivareaL -2m3ntului este resim/it2 3n mod normal ca o -artici-are la ordinea natural2 8i divin2, anumite activit2/i
umane -ot 3ns2 s2 a-ar2 3n contradic/ie cu aceast2 ordine" Este cunoscut2 m3nia .ei/ei Demeter 3m-otriva lui ErYsi6t6on care
ridicase securea 3m-otriva -2durii sale" Desigur, era vor0a de o -2dure sacr2" Dar -ovestirea aceasta -oate @i a-ro-iat2 de
aceea a lui Licurg -rintr-una din semni@ica/iile sale9 Licurg 3l ucide -e DrYas, @iul s2u, sau, 3n alte versiuni, 38i taie -iciorul,
cre.3nd c2 taie viaA sau de legenda lui P6Ylacus care-8i sc6ilode8te @iul t2ind un ar0ore, sau, du-2 al/ii, t2ind animale"
:1" De la Desiod la Derodot =VII, 1<M>, geno@onJ8i Prodicos, -utem urm2ri aceast2 tem2 a Virtu/ii aleg3nd calea trudei, a lui
*?$'$YB c@" #6" PI# ARD, 3ouvelles remar%ues sur l)apologue dit de +rodicos, KRevue arc6eologiEueL, gLII, 1QP, --" 1<-
:1"
:M" Des-re acest ideal de autar6ie, c@" Ab*ARD, op. cit.
:P" )amenii 38i o0/in 6rana din agricultur2 ;irb ?\HY yrHY, a8a cum toate @iin/ele 8i-o iau de la mama lor" Dar agricultura nu
o0/ine nimic de la oameni onr) avdpuiruv, a8a cum se 3nt3m-l2 cu comer/ul 8i munca salariat29 P,E(D)-ARI,T)TEL,
>conomicele, 1P:P 0"
::" Tre0uie remarcat2 de.voltarea sclavaCului 3n .onele rurale 3nce-3nd cu e-oca elenistic2 8i concentrarea -ro-riet2/ii
@unciare" 3ntr-un teBt @oarte sugestiv, PLINI( com-ar2 tim-urile c3nd, lucrat de generali 8i de 3naltele -ersonaCe ale Romei,
P2m3ntul se r2s@2/a su0 0r2.dare 8i -luguri trium@ale, cu vremurile mai noi, c3nd, l2sat -rad2 m3inilor de sclavi 8i c2lcat de
-icioare 3nl2n/uite, el consimte totu8i s2 mai dea roadele sale (:ist. nat., gVIII, :>" In 3nc6i-uirea mitic2, imaginile carului de
r2.0oi, ale atelaCului trium@al 8i ale -lugului se -ot lesne su-ra-une"
P:R
347
:Q" ,e vor com-ara, de eBem-lu, >conomicele, 1P:P a MQ 8i urm", 8i +olitica, 1PP< a MQ 8i urm" Tre0uie su0liniat c2 aceast2
nesiguran/2 a criteriilor, din lucr2rile lui Aristotel sau atri0uite lui Aristotel, se eB-lic2 -rin eBisten/a, 3n lumea greac2, a dou2
@orme eBtrem de di@erite de -ro-rietate 8i de eB-loatare agricol2, cu statute sociale o-use -entru agricultori9 regimul micii
-ro-riet2/i eB-loatat2 nemiClocit de c2tre /2rani li0eri cet2/eni, ca la AtenaA sistemul K@ermierilorL eBclu8i din s@era
cet2/eneasc2 3n cet2/ile doriene cu organi.are militar2"
:R" L" 'ERNET, care ne-a atras aten/ia asu-ra -ersonaCului lui *argites 8i a im-ortan/ei acestuia -entru o anumit2
re-re.entare a activit2/ii te6nice, sugerea.2 a-ro-ierea de .eul celt Lug" ) conce-/ie diametral o-us2 se va g2si 3n dou2 teBte
din >8od citate de P"*" ,#D(DL 3n #abeur et contemplation, KE@@orts et realisationsL, decem0rie 1QM" Atot-uternicul i-a
ins-irat lui ?etsa0el o art2 Kuniversal2LA el va 8ti s2 3n@2-tuiasc2 orice lucrare 8i s2 eBecute orice o-er2 de art2 (>8odul. KKK*,
1, 11 8i gggV, P< 8i urm"> -A0ilitatea te6nic2 aco-er2 aici ansam0lul me8te8ugurilor"
:;" '" D(*E71L, ?arpeia, Paris, 1:;, --" M<!-M:R"
:!" DE,1)D, ?lieogonia, RP 8i urm"A AP)L)D)R, Niblioteca, I, ;A c@" D(*E7IL, op. cit., -" MMM"
:" Du-2 #ALI*AD, *mn ctre !elos, IV, P1, Telc6inii ar @i @a0ricat tridentul lui Poseidon" Telc6inii 8i DaZtYlii s3nt -rimii
metalurgi8ti"
Q<" Asu-ra acestui as-ect al nomadismului, c@" PL(TARD, 'ia"a lui 3uma, gV" Des-re ori0asie 8i ra-orturile sale cu
metalurgia, c@" JEAN-*A1RE, op. cit., -" 1!M"
Q1" Vor0im des-re e-oca clasic2" ,e 8tie c2, la Domer, demiurgii nu 8i-au -ierdut caracterul lor KitinerantL"
QM" $" ,#DA#DER*EbER notea.2 3n aceast2 -rivin/2 deose0irea dintre polis-uH grec, @2cut din rela/ii -ersonale, 8i
ora8ele din )rient cu 0a.2 teritorial2" Pentru a eB-rima ideea de 0a0ilonieni, tre0uie s2 s-unem9 oamenii de -e teritoriuT
ora8ului ?a0ilon (#aformation de la cile grec%ue, KDiogeneL, IV, 1QP, -" PP>"
QP" Pretin.3nd c2 s3nt ade-/ii unui ideal de autar6ie, #inicii -remerg 3ntreaga g3ndire -olitic2 a Antic6it2/ii" #@" ARI,T)TEL,
+olitica, I, 1MQP a MQ 8i urm"
Q:" PLAT)N, +rotagoras, PM< e 8i urm"
QQ" *bid., PM: cd"
QR" Iep., PR 0 8i urm"
Q;" *bid., P;1 0"
Q!" La ,-arta, cet2/enii s3nt numi/i omoioi. Le este inter.is2 -racticarea unei activit2/i -ro@esionale"
Q" Lpikiot este -rin eBcelen/2 un sentiment K-oliticL" ,entimentele
K-ro@esionaleL /in, dim-otriv2, de categoria invidiei, a concuren/ei" #@" DE,I)D9 K)larul 3l -i.muie8te -e olar, dulg6erul -e
dulg6er, s2racul 3l invidia.2 -e s2rac 8i c3nt2re/ul -e c3nt2re/"L Activit2/ile legate de meserii o im-lic2 -e L >pi% (Munci, M:>"
R<" Am ar2tat 3n alt2 -arte deose0irea dintre divinit2/ile te6nice - At6ena, De@aistos, Prometeu - 8i 7eus, -olitician 8i suveranA
tot acolo am discutat rela/ia dintre divinit2/ile te6nice 8i @unc/ia re-arti/iei =c@" supra, -" MM1>" 3n +rometeu M;ntuit de
E,#DIL, :Q-Q<, De@aistos se -l3nge de meseria sa ca de o K-arteL care i-a @ost re-arti.at2" I se r2s-unde c2 to/i .eii ceilal/i 8i-
au -rimit -artea lor ca 8i el, 3n a@ar2 de 7eus, care este deasu-ra oric2rei s-eciali.2ri"
R1" +olitica, II, 1MR1 a PQ"
RM" VII, 1PM a PQ"
RP" III, 1M!< 0 8i urm"
R:" +rotagoras, PM: e- PMQ a"
RQ" 3n Capitalul, *ARg arat2 c2 aceast2 conce-/ie eB-rim2 un stadiu economic 3n care valoarea de @olosire este
-re-onderent2 @a/2 de valoarea comercial29 ca-" gII, Q =voi" II, -" M;< din traducerea J" *olitor>"
RR" $diseea, gIV, MM!"
R;" K$iecare dintre noi nu este, -rin natura sa, asem2n2tor 3ntru totul cu ceilal/i, ci este, dim-otriv2, deose0itA la eBecutarea
unor sarcini di@erite e nevoie de oameni di@eri/iL, PLAT)N, Iep., P;< 0c" - KNatura nu -rocedea.2 3n mod mesc6in -recum
@a0rican/ii de cu/ite din Del@i, care le @ac s-re a servi mai multor sco-uri9 ea 3i d2 @iec2rei @iin/e destina/ia sa s-ecial2A ast@el,
@iecare instrument este cu at3t mai -er@ect dac2 el este menit eBclusiv unui singur sco- 8i nu mai multoraL, ARI,T)TEL,
+olitica, 1MQM 0 l-Q"
R!" Ciropedia, VIII" M"
R" P"*" ,#D(DL, Iemar%uessur +laton et la technologie, KRevuedes Etudes grecEuesL, 1QP, --" :RQ-;M"
;<" >conomicul, VII, MM" ,e 3n/elege c2 meseria8ii s3nt li-si/i de virtutea 02r02teasc29 ei lucrea.2, -recum @emeile, K3n
interiorL" - Acela8i -unct de vedere asu-ra divi.iunii naturale a sarcinilor 3ntre 02r0at 8i @emeie 3n P,E(D)-ARI,T)TEL,
>conomicele 1P:P 0 M! 8i urm"
;1" +olitica, 1MQM a P< 8i urm" ,e 8tie s2 deose0irea dintre omul li0er 8i sclav nu este acce-tat2 3ntotdeauna ca natural2"
;M" Iep., P;: 0" Dar ARI,T)TEL o0serv2 c2 natura nu 3i @ace -e oameni ci.mari, a8a cum 3i @ace sclavi (+olitica, 1MR< 0 1>"
;P" #eea ce ne relatea.2 Agatar6ides des-re organi.area muncii 3n minele de aur din Nu0ia este eBtrem de semni@icativ9
distri0uirea m3inii de lucru -care cu-rindea c3teva mii de lucr2tori - se @ace, du-2 sarcini, 3n modul urm2-Jor9 -entru a0ataC, cei
mai -uternici =3n @loarea v3rstei>A -entru colectare"
P:!
P:
co-iiiA -entru concasare, 02r0a/ii de -este trei.eci de aniA -entru munca la -iatra de m2cinat, @emeile 8i 02tr3niiA -entru
-uri@icarea minereului 8i o-era/iunile metalurgice s-eci@ice, a8a-numi/ii ?=K'*?$U. - #a-acit2/ile te6nice se 3nscriu 3ntr-o
ierar6ie de sarcini 0a.at2 3n -rinci-al -e di@eren/ele naturale9 categorii de v3rst2 8i seB, DI)D)R DIN ,I#ILIA, III, 1M, 1:"
;:" ANTI$)N, =ofistul, I, M"
;Q" Nici o munc2 te6nic2 nu este doar sim-la a-licare a regulilor 3nv2/ate =PLAT)N, +olitica, M d-P<< a>" Arta const2 3n a
8ti s2 le utili.e.i, la momentul -otrivit, Mcup%, 8i a8a cum tre0uie, iv Ta deovn. Du-2 cum s-une Platon, dac2 meseria8ul las2
s2 treac2 momentul -ro-ice -entru reali.area lucr2rii, aceasta este com-romis2" De aceea lucr2torul, nu-8i -oate -2r2si
niciodat2 lucrul (Iep. II, P;< 0>" Asu-ra acestei 3ntre0uin/2ri a termenului icai-oc, c@" ARI,T)TEL, >tica 3icomahic;, II,
11<: a "
;R" !espre art, 1Q 8i !espre locuri n om, P:1"
;;" ARI,T)TEL, +olitica, 1, 1MQR 0 P:9 )rice art2 este limitat2A nu eBist2 nici una ale c2rei instrumente s2 @ie in@inite ca
num2r 8i m2rimeA - I, 1MQ; 0 M!9 Pentru orice art2, miCloacele de atingere a sco-ului nu s3nt in@inite, iar sco-ul (rtko%7 le
serve8te 3n mod necesar de limit2 (PipoiiB7.
;!" #@" PLAT)N", Iep, P;P a 8i urm" Te6nicile imita/iei, care -roduc -l2cerea, se -ot multi-lica la in@init, -entru c2 -l2cerea
a-ar/ine domeniului nelimitatului" - Pe de alt2 -arte, te6nicile care se -retind universale, -recum cele ale ,o@i8tilor, s3nt 8i ele,
3n mod necesar, -roduc2toare de ilu.ii, nu de realit2/i" =ofistul, MPP e"
;" E,PINA,, $rigines de la technologie, Paris, 1!;, --" 1Q;-M1:"
!<" Aceast2 Knaturali.areL a te6nicilor arti.anale este eB-rimat2 3ntr-o manier2 i.0itoare 3n teBtele 3n care Democrit le
asimilea.2 3n mod sistematic cu ac/iunile naturii" La @el, tratatul K6eraclitianL !espre regim asimilea.2 toate te6nicile cu
@enomenele care se mani@est2 3n mod natural 3n cor-ul uman 8i 3n lume" De eBem-lu, /es2torii Klucrea.2 circular, /es 8i
3nc6eie sto@a de la un ca-2t la altul9 asemeni circula/iei -rin tru-"""L Aurarii s-al2 8i to-esc aurul la @oc moderat K-recum se
altoie8te s2m3n/a 3n tru-L etc" Ast@el, Ktoate artele /in de natura uman2L, !espre regim, M:" - La cel2lalt -ol al g3ndirii antice,
la PLAT)N, a8a-numita rt8vr9 KmuritoareL 8i uman2 nu @ace dec3t s2 re-roduc2 o re8
vr
l divin2" #egile, !! c 8i urm" 8i !M
0"
!1" La ARI,T)TEL, c6rematistica este ov Maroc tpvoav, 3n sensul c2 ea nu tinde s2 satis@ac2 o necesitate, ci ea caut2 s2
o0/in2 0anii -entru 0ani" #on@ec/ionarea unei 3nc2l/2ri are un sco- natural9 @olosirea eiA dar ea 38i -oate -ro-une 8i un altul,
care nu este a8a9 v3n.area acesteia (+olitica, 1MQ; a R 8i urm"> )rice reBc> -oate @i ast@el deviat2 de la @unc/ia sa natural2 c2tre
c6rematistica (*bid., 1MQ! a 1<>" 3n m2sura 3n care el r2m3ne 3nc6is 3ntre limitele necesit2/ilor naturale, 3nsu8i sc6im0ul este
MCU?$C Lpiioiv. Dar, contrar2
naturii unei adev2rate rt8
vr
7Q c6rematistica este Knelimitat2L, ca 8i cum arta de a acumula 0og2/ii, c2m2t2ria de eBem-lu, ar
avea ca-acitatea de a .2misli 0anii din 0ani" 3n realitate, 3ns2, ea nu creea.2 nimic9 0anii nu s3nt dec3t o ilu.ie Kcare are numai
o valoare conven/ional2, 8i nu natural2, 3ntruc3t o sc6im0are a conven/iei de c2tre cei care se servesc de ei, 3i -ot @ace
ne-utincio8i 3n a ne satis@ace cerin/eleL =1MQ; 0 11 - 1Q>"
!M" PLAT)N, Iep., R<1 d" Des-re Ideile o0iectelor @a0ricate, c@" V" ')LD,#D*IDT, >ssai sur le Cratyle, Paris, 1:<, -"
R< 8i urm", 8i j" R),,, +lato)s ?heory of *deas, -" 1;< 8i urm"
!P" +olitica, III, 1M!M a-l; 8i urm"
!:" #@" 3n s-ecial9 +olitica, VII, 1PM! a M;-PP"
!Q" *bid., III, 1M;; 0 M!-P<"
!R" Iepubl, R<1 c 8i urm"
!;" +olitica, I, 1MQ: a"
!!" Istoria social2 a muncii con@irm2 @a-tul c2 acest sistem de g3ndire eB-rim2 @oarte 0ine @orma de organi.are a Polis-ului"
Locul sclavilor 3n activit2/ile me8te8ug2re8ti se va am-li@ica9 -entru a -artici-a la via/a -olitic2, cet2/enii se vor de0arasa din
ce 3n ce mai mult de griCa de a asigura -roducerea de 0unuri, l2s3nd-o 3n seama acestora 8i a metecilor" - )ricare va @i @ost
im-ortan/a meseria8ilor 3n via/a unor cet2/i comerciale -recum Atena sau #orintul, activit2/ile economice r2m3n, 3n cadrul
institu/iilor cet2/ii 8i 3n g3ndirea eB-rimat2 -rin ele, -e -lanul al doilea" Polis-ul -relunge8te 8i generali.ea.2 tradi/iile
aristocratice9 el nu este K0urg6e.L -recum ora8ul medieval"
rm.
350
As-ecte -si6ologice ale muncii 3n 'recia antic2
1
*unca este un @enomen uman cu dimensiuni multi-leA anali.a sa necesit2 studii -e mai multe niveluri"
EBist2 o istorie te6nic2, economic2, social2, -si6ologic2 a muncii" Remarcile noastre au 3n vedere 3n
s-ecial acest ultim as-ect, 3n 'recia antic2" Noi -rivim munca 3n calitatea ei de @orm2 s-ecial2 a
activit2/ii umane" Ne -unem 3ntre02ri re@eritoare la locul s2u 3n interiorul omului, la semni@ica/iile
sale, la con/inutul s2u -si6ologic" Pers-ectiva noastr2 nu e 3ns2 mai -u/in istoric2" La @el cum nu avem
dre-tul s2 a-lic2m lumii grece8ti categoriile economice ale ca-italismului modern, tot ast@el nu -utem
-roiecta asu-ra omului cet2/ii antice @unc/ia -si6ologic2 a muncii, a8a cum se con@igurea.2 ea ast2.i"
Pentru noi, toate sarcinile -ro@esionale, oric3t ar @i de diverse 3n mod concret, se 3nscriu 3ntr-un ti- de
com-ortament unic9 vedem aceea8i activitate @or/at2, -rogramat2, al c2rei e@ect -rive8te direct -e
ceilal/i 8i care are dre-t sco- -roducerea de valori utile gru-ului
M
" Aceast2 uni@icare a @unc/iei
-si6ologice cores-unde cu ceea ce *arB nume8te, 3n anali.a sa economic2, munca a0stract2
P
" 3ntr-
adev2r, -entru ca diversele activit2/i legate de munc2 s2 se integre.e reci-roc 8i s2 alc2tuiasc2 o
@unc/ie -si6ologic2 uni@icat2, tre0uie ca omul, 3n @ormele s-eci@ice @iec2rei meserii, s2-8i concea-2
-ro-ria activitate ca munc2 3n general" Acest lucru nu este -osi0il dec3t 3n cadrul
unei adev2rate economii deJ-ia/2 3n care toate @ormele de munc2 tind deo-otriv2 s2 cree.e -roduse 3n
vederea comerciali.2rii" 3n acest conteBt, nu se mai @a0ric2 un anumit o0iect -entru a satis@ace cererea
unui anumit 0ene@iciar" )rice munc2, agricol2 sau industrial2, are ca unic de0u8eu -roducerea de
mar@2 destinat2 nu numai unui individ -articular, ci unor o-era/ii de v3n.are 8i cum-2rare" Prin
intermediul -ie/ei, toate muncile e@ectuate 3n ansam0lul societ2/ii s3nt -use 3n rela/ie unele cu altele,
con@runtate unele cu altele, egali.ate" De aici deriv2 dou2 consecin/e" 3n -rimul r3nd munca 3ncetea.2
de a mai -une 3n contact mai mult sau mai -u/in direct -e -roduc2tor cu 0ene@iciarul9 -rin circula/ia
general2 a -roduselor sale, munca devine un sc6im0 generali.at 3n interiorul cor-ului social luat 3n
ansam0lul s2uA ea a-are ast@el ca leg2tura -rin eBcelen/2 dintre diver8ii agen/i sociali, ca 0a.2 a rela/iei
sociale" 3n al doilea r3nd, aceast2 con@runtare universal2 a -roduselor muncii -e -ia/2, nu numai c2
trans@orm2 diversele -roduse, total di@erite din -ers-ectiva @olosirii lor, 3n m2r@uri com-ara0ile ca
valoare, dar concentrea.2 8i toate activit2/ile umane, mereu diverse 8i s-eciali.ate, 3ntr-o activitate
unic2, general2 8i a0stract2" Dim-otriv2, 3n cadrul te6nicii 8i economiei antice, munca nu a-are 3nc2
dec3t su0 as-ectul s2u concret" $iecare sarcin2 este de@init2 du-2 -rodusul -e care tinde s2-l @a0rice9
ci.m2ria -rin 3nc2l/2minte, ol2ritul -rin oale" *unca nu este -rivit2, din -ers-ectiva -roduc2torului, ca
eB-resie a unui e@ort uman unic creator de valoare social2" A8adar, nu g2sim 3n 'recia antic2, o mare
@unc/ie uman2, munca, inclu.3nd toate meseriile, ci o -luralitate de meserii di@erite, @iecare constituind
un ti- anume de ac/iune ce -roduce o-era sa -ro-rie" 3n -lus, ansam0lul activit2/ilor agricole, -e care
noi le consider2m integrate com-ortamentelor muncii, r2m3n -entru grecul antic eBterioare domeniului
-ro@esional" Pentru un geno@on, agricultura este 3nrudit2 mai cur3nd cu activitatea militar2 dec3t cu
ocu-a/iile me8te8ug2re8ti" *unca -2m3ntului nu constituie o meserie, nici o a0ilitate te6nic2 sau un
sc6im0 social cu alte categorii" Iar
PQM
353
-ortretul -si6ologic al cultivatorului trudind -e c3m-ul s2u a-are 3n antite.2 cu cel al meseria8ului 3n
atelierul s2u
:
"
*unca se a@l2 deci limitat2 strict la domeniul me8te8ugurilor" Acest ti- de activitate se de@ine8te mai
3nt3i -rin caracterul s2u de s-eciali.are riguroas2, -rin divi.iunea sa" $iecare categorie de meseria8i
este @2cut2 -entru un singur @el de lucru" Dar, a8a cum a ar2tat *arB
Q
, divi.iunea muncii, 3n
Antic6itate, este v2.ut2 eBclusiv 3n @unc/ie de valoarea de utili.are a -rodusului @a0ricat9 ea tinde s2
reali.e.e @iecare -rodus c3t mai -er@ect -osi0il, meseria8ul @2c3nd mereu acela8i lucru" Nu se con@igu-
rea.2 ideea unui -roces -roductiv de ansam0lu, a c2rui divi.iune -ermite o0/inerea, de la travaliul
uman 3n general, a unei cantit2/i mai mari de -roduse" $iecare meserie constituie, dim-otriv2, un
sistem 3nc6is, 3n interiorul c2ruia totul este su-us 3n mod solidar -er@ec/ion2rii -rodusului de @a0ricat9
uneltele, o-era/iunile te6nice 8i, -3n2 8i 3n natura intim2 a meseria8ului, anumite calit2/i s-eci@ice ce
nu-i a-ar/in dec3t lui" *eseria se -re.int2 deci ca un @actor de di@eren/iere 8i de com-artimentare 3ntre
cet2/eni" Dac2 ace8tia se simt uni/i 3ntr-o singur2 cetate, aceasta nu este 3n @unc/ie de munca lor
-ro@esional2, ci 3n -o@ida 8i 3n a@ara ei
R
" Rela/ia social2 se sta0ile8te dincolo de meserie, -e singurul
-lan -e care cet2/enii se -ot a-recia reci-roc, -entru c2 aici se com-ort2 to/i 3n mod similar 8i nu se
simt di@eri/i 3ntre ei9 cel al activit2/ilor ne-ro@esionale, nes-eciali.ate, ce alc2tuiesc via/a -olitic2 8i
religioas2 a cet2/ii" Ne@iind conce-ut2 3n unitatea sa a0stract2, munca, su0 @oma ei de meserie, nu se
mani@est2 3nc2 ca un sc6im0 de activitate social2, ci ca o @unc/ie social2 de 0a.2"
*ai cur3nd, ea -are s2 sta0ileasc2 3ntre @a0ricant 8i 0ene@iciarul unui -rodus o leg2tur2 -ersonal2 de
de-enden/2, o rela/ie de serviciu" 3n s@era meseriei, ca-acit2/ile meseria8ului s3nt -use 3n mod riguros
3n sluC0a lucr2rii sale, iar -rodusul K3n vedereaJL necesit2/ii" 4i nu -oate @i alt@el at3ta vreme c3t -rodu-
sul muncii este considerat, a8a cum se 3nt3m-l2 3n lumea antic2, eBclusiv ca valoare de utili.are, 8i nu
ca valoare de sc6im0
;
" #a
354
valoare de utili.are, -rodusul se de@ine8te 3n mod e@ectiv -rin serviciile -e care le aduce 0ene@iciarului"
Numai ca valoare de sc6im0 el -oate @i v2.ut inde-endent de utilitatea sa concret2, 3n @unc/ie de
munca investit2 3n el
!
" Din -ers-ectiva valorii de utili.are, -rodusul nu este lliat 3n considerare 3n
@unc/ie de munca uman2 care l-a creat, ca munc2 cristali.at2A dim-otriv2, munca este v2.ut2 3n @unc/ie
de -rodus, ca a-t2 s2 satis@ac2 cerin/a 0ene@iciarului

" Prin intermediul -rodusului, munca instituie deci


3ntre meseria8 8i 0ene@iciar un ra-ort economic de servitute, o rela/ie ireversi0il2 de la miCloc la
@inalitate"
Trans-us de -e -lanul economic -e cel al re@lec/iei @iloso@ice, acest sistem de rela/ii 3ntre meseria8,
activitatea sa, -rodusul ei 8i 0ene@iciar, 38i g2se8te eB-resia 3ntr-o teorie general2 a activit2/ii
demiurgice" 3n orice -roduc/ie demiurgic2, me8te8ugarul este @or/a motrice" El ac/ionea.2 asu-ra unui
material - cau.a material2 - -entru a-i da o @orm2 - cau.a @ormal2 - care este aceea a lucr2rii 3nc6eiate"
Aceast2 @orm2 constituie, 3n acela8i tim-, sco-ul 3ntregii o-era/iuni k cau.a @inal2" Ea este cea care
diriCea.2 ansam0lul activit2/ii demiurgice" Adev2rata cau.alitate a -rocesului -roductiv nu re.id2 3n
meseria8, ci 3n a@ara acestuia, 3n -rodusul @a0ricat" Esen/a -rodusului @a0ricat este ea 3ns28i
inde-endent2 de meseria8, de -rocedeele sale de @a0rica/ie, de 3ndem3narea sau de inova/iile sale
te6nice" *odel imua0il 8i necreat, ea se de@ine8te 3n termeni de @inalitate ra-ortat2 la cerin/a -e care
tre0uie s2 o satis@ac2 0ene@iciarului" Esen/a unui scaun este ada-tarea -er@ect2 a tuturor elementelor
sale la sco-ul -entru care a @ost @2cut" Produc/ia arti@icial2 nu are nevoie, 3n dinamica sa, de alte
-rinci-ii dec3t -roduc/ia natural2" $inalitatea -rocesului, K@ormaL 3n act reali.at2 3n o-er2, este mereu
-rinci-iul 8i originea 3ntregii o-era/iuni" #au.a motrice nu este realmente -roductiv2
1<
9 ea Coac2 rolul
unui miCloc -rin care o K@orm2L -reeBistent2 se actuali.ea.2 3ntr-un material" A8a cum omul -rovine
din om -rin intermediul s2m3n/ei, la @el 8i casa -rovine din cas2 -rin intermediul .idarului
11
"
PQQ
,2 ne situ2m acum -e un teren s-eci@ic -si6ologic
Activitatea meseria8ului constituie ceea ce grecul antic nume8t
Po#i9mcB, -roducere, 8i -e care el o o-une lui irp;Ft%, ac/iune
-ro-riu-.is2
i9
" Pentru ca s2 eBiste ac/iune, 3n sensul -ro-riu
tre0uie ca activitatea s2 includ2 /elul s2u -articular, 8i ast@e
agentul, 3n eBercitarea actului s2u, s2 devin2 0ene@iciarul direc"
al o-erei sale" De eBem-lu, 3n activitatea moral2, agentulX
Kin@orm3ndu-seL -e sine 3nsu8i, -roduce o valoare -e care K
@olose8te tot el" Nu acela8i este 8i ca.ul lui noir9aig. El creea.E
o lucrare eBterioar2 meseria8ului 8i str2in2 de activitatea care "
-rodus-o" 3ntre munca meseria8ului 8i esen/a o-erei de@init2 -rir"
utili.area sa, nu eBist2 o m2sur2 comun2" Ele se situea.2 -e
dou2 -lanuri di@erite, dintre care unul este su-us celuilalt, a8a,
cum este miClocul @a/2 de sco-, @2r2 a a-ar/ine naturii acestuia
1P
J
$a0ricarea unui o0iect este un act radical di@erit de utili.area
acestui o0iect" De aceea, nici un meseria8 nu -oate 0ene@icia de
ceea ce lucrea.2
1:
" 3nstr2in3ndu-se 3n @orma concret2 a
-rodusului, 3n valoarea sa de utili.are, munca meseria8ului seT
mani@est2 ca o aservire, ca un sclavaC
1Q
, 3n @olosul altora" Lai
dis-o.i/ia 0ene@iciarului, meseria8ul Coac2 rolul unui instrument H
destinat s1-i satis@ac2 diversele cerin/e" 4i Aristotel, de@inind
acele noirinicc8 bpyapa, instrumentele care K-roducL un o0iect,
-oate cita al2turi uneltele 8i meseria8ii
1R
"
Din acest decalaC dintre o-era/iunea -roduc2toare 8i -rodus, re.ult2 c2 nu meseria8ul, ca atare, este cel
care va cunoa8te cel mai 0ine K@ormaL -e care tre0uie s-o 3n@2-tuiasc2 3n materie" *anevrele sale au 3n
vedere -rocedeele de @a0rica/ie, regulile te6nice9 miCloacele de ac/iune asu-ra materiei" K$ormaL le
de-28e8te" #unoa8terea -rodusului 3n esen/a sa, ca K@orm2L, 3n sensul de sco-, a-ar/ine eBclusiv celui
care 8tie la ce serve8te o0iectul 8i cum s2-l @oloseasc2, adic2 0ene@iciarului
1;
" 3n consecin/2, munca
arti.anal2 a-are ca -ur2 rutin2, ca o sim-l2 a-licare a re/etelor em-irice -entru a @ace un material s2
cores-und2 unui model a c2rui natur2 se @ace cunoscut2 din a@ar2 -rin indica/iile sau ordinele
0ene@iciarului"
,u-us altcuiva, tin.3nd c2tre un /el care 3l de-28e8te, cum -oate @i oare conce-ut2 acea iroirGcrtc a
meseria8ului ca un adev2rat com-ortament de ac/iunec ,-re a-l deose0i de activitatea autentic2, de
icp;"ig, Aristotel 3l nume8te o sim-l2 mi8care9 Mivyai%. *i8care ce im-lic2 o im-er@ec/iune9 alerg3nd
du-2 un sco- care o de-28e8te, ea nu -osed2 3n sine evepyeia, actul" Actul este -re.ent 3n K@ormaL
reali.at2, 3n -rodus, 8i nu 3n e@ortul muncii, 3n energia uman2 consumat2, 3n -roduc/ie" Atunci c3nd
activitatea uman2, scrie Aristotel, nu creea.2 nimic 3n a@ar2, ea este ?cp;"ig, iar actul re.id2 3n
interesul agentului 3nsu8i" El adaug29 3n toate ca.urile 3n care, inde-endent de eBercitarea ac/iunii, se
-roduce ceva, actul este inclus 3n o0iectul -rodus, ac/iunea de a cl2di, de eBem-lu, 3n cl2dire, ac/iunea
de a /ese, 3n /es2tur2
1!
"
,e 3n/elege c2, 3n acest sistem social 8i mental, omul Kac/ionea.2L atunci c3nd utili.ea.2 lucrurile, nu
atunci c3nd le @a0ric2" Idealul omului li0er, al omului activ, este acela de a @i un 0ene@iciar universal, 8i
niciodat2 un -roduc2tor" Iar adev2rata -ro0lem2 a ac/iunii, cel -u/in -entru rela/iile omului cu natura,
este aceea a K0unei @olosin/eL a lucrurilor, 8i nu a trans@orm2rii lor -rin munc2"
Aceea8i structur2 -are ast@el a se reg2si la di@eritele niveluri ale societ2/ii 8i culturii grece8ti9 -e -lanul
economic, valoarea de utili.are -revalea.2 asu-ra valorii comerciale, -rodusul este v2.ut 3n @unc/ie de
serviciul -e care 3l aduce, 8i nu -rin munca investit2 3n elA -e -lanul @iloso@ic, cau.a @inal2, acel K3n
vederea c2ruiaL este @2cut @iecare lucru, -revalea.2 asu-ra cau.ei e@iciente, acel K-rin careL lucrul este
@a0ricatA -e -lanul -si6ologic, -rodusul reali.at, @init 8i gata de 3ntre0uin/are -revalea.2 din
-ers-ectiva actului, a acelei evepyua, asu-ra e@ortului creator al -roduc2torului" #once-tul de irp;"i%,
ce con@er2 nemiClocit agentului li0ertatea ac/iunii sale, -revalea.2, ca ti- 8i nivel de activitate,
asu-rapoiesis-ului, ca o-era/iune de @a0ricare care-l situea.2 -e -roduc2tor, -rin intermediul o0iectului
-rodus, 3n de-enden/a 8i 3n serviciul -ersonal al 0ene@iciarului"
PQR
357
N)TE
1" KLa PenseeL, RR, 1QR, --" !<-!:"
M" #@" articolul consacrat de I" *EbER,)N temei ?ravail, fonctiot psychologi%ue, KJournal de PsYc6ologieL, 1QQ, --" P-l;"
P" K3n tim- ce munca, creatoare de valoare de sc6im0, este munc2 , general, a0stract2 8i uni@orm2, munca creatoare de
valoare de utili.are esi o munc2 concret2 8i s-eciali.at2 care, -rin @orm2 8i materie, se descom-un 3n modalit2/i de munc2
eBtrem de diverseL" ^" *ARg, Contribu"ie la critici economiei politice, -" P< a traducerii *olitor"
:" #@" =upra, -" PP1 8i urm"
Q" ^" *ARg9 Capitalul, voi" II, -" M;< =trad" *olitor>9 K3n o-o.i/ie riguroas2 cu aceast2 accentuare a cantit2/ii 8i valorii de
sc6im0, scriitorii Antic6it2/ii clasice se re@er2 eBclusiv la calitate 8i la valoarea de utili.areL"
R" #@" =upra, -" PP;"
;" Desigur, Aristotel nu ignor2 valoarea de sc6im0, -entru c2 o de@ine8te 3n +olitica =de@ini/ie citat2 de *arB la 3nce-utul
Criticii economiei politice7. Dar, a8a cum arat2 *arB, 3n ca-itolul al doilea al acestei lucr2ri =-" !Q, 3n not2>, acesta nu -oate
3n/elege, K3n calitatea sa de grec anticL, ceea ce con@er2 unitate m2r@urilor 8i le @ace com-ara0ile ca valori de sc6im0" Al2turi
de ceilal/i scriitori ai Antic6it2/ii, el nu vede -rodusul dec3t ca valoare de utili.are"
!" *arB scrie, 3ntr-o manier2 i.0itoare, c2 3n calitatea sa de valoare de sc6im0, mar@a nu mai este v2.ut2 din -ers-ectiva
K@olosului -e care 3l aduce, ci a serviciului care i s-a @2cut -rin @a-tul c2 a @ost -rodus2L" Critica economiei politice, -" PM"
" Aceast2 -ers-ectiv2 se va men/ine -3n2 la a-ari/ia modului de -roduc/ie ca-italist" KDac2 ne-am @i 3ntre0at 3n ce
3m-reCur2ri devin m2r@uri toate -rodusele sau cel -u/in maCoritatea lor, am @i desco-erit c2 aceasta nu se 3nt3m-l2 dec3t -e
0a.a unui mod de -roduc/ie s-ecial, -roduc/ia ca-italist2L" (Capitalul, I, -" MP1>, 4i mai de-arte9 KNumai -ornind de la acest
moment dc3nd munca li0er2 8i salariat2 devine ea 3ns28i o mar@2X, as-ectul de mar@2 al -roduselor devine as-ectul social
dominantL (*bid., -" MPM>" - 3n acela8i mod, 3n Critica economiei politice =-" ;<>9 K,tenart 8tia @oarte 0ine c2 3n e-ocile -re-
0urg6e.e, 8i -rodusul c2-2tase as-ect de m2ria iar mar@a devenise moned2, dar el demonstrea.2 3n detaliu c2 mar@a ca @orm2
elementar2 @undamental2 a 0og2/iei 8i 3nstr2inarea ca @orm2 dominant2 a 3nsu8irii 0unurilor nu a-ar/in dec3t -erioadei de
-roduc/ie 0urg6e.e iar caracterul muncii creatoare de valoare de schimb este deci specific burghe0.L =,u0linierea
noastr2>"
1<" Aceast2 conce-/ie a activit2/ii demiurgice la Platon 8i Aristotel este anali.at2 remarca0il de V" ')LD,#D*IDT9 W#e
systeme stoicien et l)idee
de temps, Paris, 1QP, -" 1:R 8i urm"
11" ARI,T)TEL, Metafi0ica, 7, , 1<P: a M< 8i urm" 8i 1<P: a P<
8i urm"
1M" #@" =upra, -" MM"
1P" KDou2 lucruri -ot @i @2cute unul -entru altul, @2r2 ca 3ntre ele s2 nu @ie altceva 3n comun dec3t ac/iunea -rodus2 de unul 8i
-rimit2 de cel2lalt" Aceasta este rela/ia, 3ntr-o munc2 oarecare, dintre instrument, lucr2tor 8i lucrare" #asa este di@erit2 de
.idar, dar me8te8ugul .idarului este 3n vederea casei"L ARI,T)TEL, +olitica, IV, VII, M" La @el se 3nt3m-l2 cu st2-3nul 8i
sclavul s2uA acesta 3i a-ar/ine, @ace -arte din el" Dar st2-3nul nu K/ineL cu nimic de natura sclavului" *bid., V, II"
1:" #@", de eBem-lu, PLAT)N, >utydemos, M! e 8i urm"
1Q" )rice meseria8, va s-une Aristotel, este sclavul s@erei meseriei sale" Desigur, dac2 eBist2 3nstr2inare, aceasta este -entru
c2 -rodusul muncii sale nu este destinat meseria8ului" El -oate @i v3ndut" 3n acest ca., el va deveni o mar@2" Dar acela8i
-rodus, 3n aceast2 societate, -oate s2 nu @ie o mar@2 datorat2 men/inerii muncii casnice 8i a eBisten/ei anumitor @orme de
munc2 cu sclavi" De aceea, valoarea de sc6im0, 3n cadrul unui sistem social 3n care categoria m2r@ii nu e 3nc2 dominant2, nu
a-are con8tienti.at2 dec3t su0 @orma unei Kvalori de utili.are destinat2 altoraL" $a-tul este deose0it de clar 3n anali.ele valorii
de sc6im0 la Aristotel" *ai tre0uie amintit c2, -entru *arB9 KProducerea m2r@urilor nu a-are ca as-ectul normal 8i
-redominant al -roduc/iei dec3t 3n -roduc/ia ca-italist2L" Capitalul, voi" Q, -" Q a trad" *olitor"
1R" +olitica, I, 1MQ: a"
1;" ARI,T)TEL, +olitica, III, 1M!M a 1; 8i urm"A 1M;; 0 M!-P<A PLAT)N, Iepublica, R<1 c 8i urm"A Cratylos, P< 0 8i
urm"
1!" ARI,T)TEL, Metafi0ica, 1<Q< a P<-PQ"
PQ!
)0serva/ii asu-ra @ormelor 8i limitelor g3ndirii te6nice la vec6ii greci
1
3ntre secolele al Vll-lea 8i al V-lea, 3n 'recia, domeniul te6nic se con@igurea.2 3ntr-un mod mai -recis,
ac/iunea te6nic2 ca-2t2 tr2s2turile sale s-eci@ice" La Domer, termenul de rt8vr" se a-lic2 3ndem3n2rii
acelor demiurgoi, metalurgi8ti 8i dulg6eri, -recum 8i anumitor ocu-a/ii @eminine care cer eB-erien/2 8i
deBteritate, -recum /es2toria
M
" Dar el denume8te la @el de 0ine magia lui De@aistos sau @armecele lui
Proteu
P
" 3ntre reu8ita te6nic2 8i is-rava vr2Citoreasc2 nu eBist2 3nc2 di@eren/2" Tainele meseriei,
-er@orman/ele -ro@esionistului intr2 3n aceea8i categorie de activitate 8i a-elea.2 la acela8i gen de
inteligen/2, la csea8i metis, ca 8i iscusin/a -re.ic2torului, 8iretlicurile vraci lui sau 8tiin/a 02uturilor
magice 8i @armecele vr2Citoarei
:
" De alt@el, categoria social2 a a8a-numi/ilor demiurgoi cu-rinde,
al2turi de -ro@esioni8tii metalului 8i lemnului, con@reriile de -re.ic2tori, de 6eral.i, de vindec2tori 8i
ae.i"
3n e-oca clasic2, dim-otriv2, laici.area te6nicilor este un lucru deCa 3n@2-tuit" *eseria8ul nu mai -une
3n mi8care @or/e religioaseA el ac/ionea.2 la nivelul naturii, al phyis-uM. La el, techne se de@ine8te, 3n
-rinci-iu, -rin o-o.i/ie cu 6a.ardul, cu 3nt3m-larea, tyche, cu darul divin, theia moira
/
. Reu8ita
-ro@esionistului se 0i.uie -e e@icacitatea re/etelor -o.itiveA el nu datorea.2 succesul s2u dec3t acelei
cunoa8teri -ractice, c2-2tat2 -rin ucenicie, care este constituit2, -entru orice activitate s-eciali.at2, din
regulile meseriei"
Pe m2sur2 ce techne s-a des-rins de magic 8i religios, s-a -reci.at ideea @unc/iei meseria8ilor 3n cetate"
Al2turi de agricultori, de militari, de magistra/ii civili 8i religio8i, meseria8ul alc2tuie8te o categorie
social2 a-arte al c2rui loc 8i rol s3nt sta0ilite cu stricte/e" ,tr2in2 domeniulului -olitic ca 8i celui
religios, activitatea me8te8ug2reasc2 r2s-unde unei eBigen/e -ur economice" *eseria8ul se a@l2 3n
serviciul altora" *uncind -entru a vinde -rodusul -e care l-a @a0ricat - 3n vederea 0anilor - el se
situea.2 3n stat la nivelul @unc/iei economice a sc6im0ului
R
"
A-ari/ia unei conce-/ii ra/ionale des-re techne, laici.area meseriilor, delimitarea mai riguroas2 a
@unc/iei arti.anale9 condi/iile -ar 3nde-linite -entru @ormarea unei adev2rate g3ndiri te6nice" Iat2 de ce,
3n $riginile tehnologiei, Es-inas consider2 c2 -utea situa c2tre 3nce-uturile secolului al V-lea cotitura
decisiv2 ce marc6ea.2 trecerea de la o te6nic2 3nc2 necon8tient2 de sine la te6nologia -ro-riu-.is2
;
" El
vedea 3n mi8carea ,o@i8tilor -rimul e@ort de constituire 8i de a@irmare a g3ndirii te6nice9 mai 3nt3i -rin
redactarea unei serii de manuale trat3nd technai s-ecialeA a-oi, -rin ela0orarea unui @el de @iloso@ie
te6nic2, a teoriei generale a unei techne umane, a succesului 8i -uterii acesteia" La maCoritatea
,o@i8tilor, cunoa8terea ca-2t2 @orma unor re/ete ce -ot @i codi@icate 8i 3nv2/ate" Pentru ei, -ro0lema
ac/iunii nu mai are 3n vedere recunoa8terea /elurilor, de@inirea valorilorA ea este -us2 3n termeni de
miCloace -ure9 care s3nt regulile succesului, -rocedeele de reu8it2 3n diversele domenii ale vie/iic Toate
8tiin/ele, toate normele -ractice, morala, -olitica, religia vor @i ast@el a0ordate, dintr-o -ers-ectiv2
Kinstrumentalist2L, ca ni8te te6nici de ac/iune 3n sluC0a indivi.ilor sau cet2/ilor"
Aceast2 -romovare a utilului 8i e@icacit2/ii, care iau locul vec6ilor valori 3n com-ortamentul uman, se
-roduce 3ntr-o e-oc2 8i 3ntr-o societate care, totu8i, r2m3n 3nc6ise -rogresului te6nic" #onstatare
-aradoBal29 degaCarea te6nicului 8i eBaltarea sa evident2 la ,o@i8ti merge 3n -aralel cu ceea ce P"*"
,c6u6l
PR<
PR1
a denumit un adev2rat 0locaC al g3ndirii te6nice la vec6ii greci
!
"
3n @a-t, grecii, care au inventat @iloso@ia, 8tiin/a, morala, -olitica, anumite @orme ale artei, nu au @ost
inovatori -e -lanul te6nicii" Inventarul de instrumente 8i cuno8tin/ele lor te6nice, -reluate 3nc2 din
vec6ime din )rient nu au @ost -ro@und modi@icate -rin noi desco-eriri" Inova/iile sau -er@ec/ion2rile -e
care ei le-au introdus 3n anumite domenii, nu au de-28it cadrul sistemului te6nologic ce a-are deCa
cristali.at 3n e-oca clasic2 8i care const2 3n @olosirea @or/ei umane sau animale -rin intermediul unei
variet2/i de instrumente, 8i nu 3n utili.area @or/elor naturale -rin miClocirea unor ma8ini motrice

" 3n
general, civili.a/ia material2 a vec6ilor greci nu a de-28it stadiul de@init, du-2 mai mul/i autori, ca
te6nic2 a organon-uHui, eteote6nic2, te6nic2 de sim-l2 ada-tare la @enomene
1<
"
La acest nivel al g3ndirii te6nice, nu mai eBist2 conce-/ia ar6aic2, a c2rei amintire -ersist2 3n c3teva
-asaCe din Domer, a uneltelor 3nsu@le/ite 8i a o-erelor arti.anale dotate cu via/2
11
" Dar unealta, m3nuit2
direct de c2tre om, a-are 8i ca o -relungire a organelor sale
1M
" $rganon-ul transmite 8i am-li@ic2 @or/a
uman2, 3n loc s2 ac/ione.e 3n virtutea structurii sale interne, -roduc3nd un e@ect al c2rui mecanism este
de alt gen dec3t e@ortul uman" (nealta -reia, 3n -rocesul muncii, 3nsu8i ritmul cor-ului9 ea ac/ionea.2
3n tim-ul umanA ea nu are, ca instrument, un tim- -ro-riu
1P
" Dac2 -osed2 unul, atunci 3nseamn2 c2 este
vor0a nu de o unealt2 arti@icial2, ci de un instrument natural, -recum @ocul, a c2rui -utere, dynamis, se
des@28oar2 de-a lungul unei durate ce r2m3ne str2in2 8i de ne3n/eles -entru om" $ocul este -rivit cum
coace 3n cu-tor, a8a cum /2ranul -rive8te griul cresc3nd" Durata o-era/iunii 8i determinismul -rocesului
o-erativ, legate de @or/a intrinsec2 a @ocului, s3nt deo-otriv2 im-enetra0ile"
,tagnarea te6nic2 8i -ersisten/a unei mentalit2/i -remeca-niciste 3n c6iar momentul 3n care g3ndirea
te6nic2 -are a se contura, constituie @enomene cu at3t mai sur-rin.2toare cu c3t se -resu-une c2 vec6ii
greci dis-uneau de utilaCul intelectual ce
PRM
le-ar @i -ermis s2 @ac2, 8i 3n acest domeniu, ca 8i 3n altele, -rogrese decisive"
*2rturii diverse demonstrea.2, 3ntr-adev2r, c2 ei au -utut 3nc2 destul de tim-uriu s2 a0orde.e anumite
-ro0leme te6nice la nivel teoretic, utili.3nd cuno8tin/ele 8tiin/i@ice ale e-ocii" 3nc2 din secolul al Vl-lea
o lucrare -recum canalul su0teran construit la ,amos de acel c8p8i-?eM?uv Eu-alinos din *egara,
-resu-une @olosirea unor -rocedee deCa 3ndr2.ne/e de triangula/ie
1:
" EBist2 toate motivele s2 se cread2
c2 nu e vor0a de un ca. i.olat" Termenul ;p8i?eM?uv, la Platon 8i Aristotel, indic2, 3n o-o.i/ie cu
muncitorul necali@icat sau meseria8ul care -une m3na la trea02, -e -ro@esionistul care diriCea.2
lucr2rile de sus9 activitatea sa este de ordin intelectual, esen/ialmente ma-tematic
1Q
" Posed3nd
elementele unei cunoa8teri teoretice, el o -oate transmite -rintr-un instructaC cu caracter ra/ional,
eBtrem de di@erit de ucenicia -ractic2" La @el cum 3n medicin2, adev2ratul iarpo% se deose0e8te de
medicul de r3nd -rin cunoa8terea naturii 8i a cau.elor generale ale 0olilor, tot a8a e ap8treM?uu 3n
domeniile 3n care 38i eBercit2 activitatea9 ar6itectur2 8i ur0anism, construc/ii de nave, ma8in2rii de
r2.0oi, decoruri 8i dis-o.itive teatrale se 0a.ea.2 -e o techne cu un as-ect de teorie mai mult sau mai
-u/in sistematic2"
Pe de alt2 -arte, 3n a@ara oamenilor de meserie, unii ne-ro@esioni8ti au aCuns, cu oca.ia cercet2rilor
matematice, s2 trate.e -ro0leme de mecanic2, s2 le studie.e 3n sine" Ast@el, 3n secolul al IV-lea, lui
Ar6itas i se atri0uia, -rintre altele, inventarea mu@lei 3n metalurgie, a 8uru0ului 8i construirea unui
automat .0ur2tor
1R
" 3n secolul al IlI-lea a-are Ar6imede" Inginer militar din necesitate 8i -ractician @2r2
tragere de inim2, con@orm tradi/iei, el a -utut totu8i, 3n tim- ce utili.a 8uru0ul @2r2 ca-2t 8i -er@ec/iona
@olosirea troliilor 8i scri-e/ilor -entru ridicarea greut2/ilor, s2 trate.e des-re -ro-riet2/ile geometrice
ale s-iralei, s2 ela0ore.e teoria ec6ili0rului @or/elor la -3rg6ie 8i 0alan/2 8i s1 de@ineasc2 mecanica
dre-t 8tiin/a ce -ermite mi8carea unei greut2/i date cu o @or/2 dat2" #ercet2rile
PRP
3ntre-rinse de 4coala Peri-ateticienilor nu au omis nici ele realit2/ile te6nice din c3m-ul lor de
investiga/ie" Mecanica, atri0uit2 lui Aristotel, vrea s2 o@ere o eB-lica/ie ra/ional2 a e@ectelor -roduse
de Kma8inile sim-leL ce constituie 0a.a tuturor com0ina/iilor mecanice, 8i ale c2ror -ro-riet2/i,
con@orm autorului, deriv2 din cerc ca din -rinci-iul lor comun" Acest e@ort de elucidare teoretic2 a
-ro0lemelor ce se -un 3n anumite sectoare ale activit2/ii te6nice este 3ncununat, 3n 8coala aleBandrin2,
de lucr2rile lui #tesi0ios 8i $ilon, iar mai t3r.iu de cele ale lui Deron" Este vor0a de oameni care s3nt
numi/i mechanopoioi, constructori de ma8ini" ,3nt ingineri, inventatori" Ei @ac teoria diverselor ti-uri
de ma8ini9 @a0ricarea lor, @unc/ionarea lor, regulile de @olosire" Ei au o du0l2 -reocu-are9
sistemati.area ra/ional2, 3n @orm2 demonstrativ2, s-riCinindu-se -e K-rinci-iiL LA claritate 8i -reci.ie
su@iciente, 3n detaliile construc/iei, -entru a servi 3n -racticarea meseriilor res-ective
1!
"
#a elemente te6nice, ma8inile lor cu-rind - 3n a@ara celor cinci ma8ini sim-le de la care -reiau teoria,
du-2 Aristotel9 -3rg6ia, scri-etele, troliul, 8uru0ul, -ana - un sistem com-leB de ro0ine/i, valva,
cilindrul 8i -istonul, roata din/at2 8i angrenaCul, si@onul" Ele reali.ea.2 - 3n a@ara greut2/ii, a c2rei
re-arti.are -e sr-or/i -oate @i calculat2 3nc2 de la Ar6imede, ca 8i ec6ili0rul ac@ steia, -rintr-o @or/2
dat2 de un num2r -resta0ilit de scri-e/i, tro"ii 8i angrenaCe - torsiunea ca0lurilor, elasticitatea unei lame
dA metal, com-resiunea aerului 8i a lic6idelor, curen/ii ascenden/i 8i descenden/i de aer 8i a-2, 3nc2l.i/i
8i r2ci/i, e@ectul vaselor comunicante 8i a0sor0/ia -rin vid, @or/a a0urului"
Aceast2 ingenio.itate te6nic2, asociat2 cu cercetarea -rinci-iilor generale 8i a regulilor matematice
-ermi/3nd, atunci c3nd era -osi0il, s2 se calcule.e construirea 8i @olosirea ma8inilor, a -rodus o serie de
inven/iLremarca0ile
1
" WuttdutY acestea, ea nu a ac/ionat asu-ra sistemj]i, te6nologic al Antic6it2/ii
-entru a-l trans@ormaA ea nu a s-art cadrele mentalit2/ii -remecaniciste" ,e im-une, de aceea, o du0l2
constatare" Acolo unde ma8inile descrise de c2tre ingineri au e@ectiv o destina/ie utilitar2, ele s3nt
@olosite 8i conce-ute su0 @orma unor instrumente ce multi-lic2 @or/a omeneasc2, la care recurg, 3n
ciuda com-leBit2/ii lor, ca la singurul -rinci-iu motor" Atunci c3nd ele a-elea.2 la alte surse de energie
8i c3nd, 3n loc s2 am-li@ice o @or/2 ini/ial2 dat2, ele @unc/ionea.2 ca ni8te automate de.volt3ndu-8i
mi8carea -ro-rie, este vor0a de n2scociri care se situea.2, con@orm unei 3ntregi tradi/ii a o0iectelor
miraculoase, la marginea domeniului te6nic -ro-riu-.is
M<
" Acestea s3nt a8a-numitele thaumata,
construite -entru a -rovoca uimirea" 3ns28i 0i.areria e@ectelor lor, -roduse de un dis-o.itiv ascuns, le
limitea.2 strict menirea" Valoarea 8i interesul lor -rovin nu at3t din serviciile -e care le -ot aduce, c3t
din admira/ia 8i -l2cerea -e care le suscit2 s-ectatorului" Niciodat2 nu a-are ideea c2, -rin intermediul
unor ast@el de ma8ini, omul -oate dicta @or/elor naturii, c2 o -oate trans@orma, st2-3ni 8i -oseda"
Pentru a eB-lica limitele 3ntre care a r2mas 3nc6is2 aceast2 g3ndire te6nic2, 3n ciuda inventivit2/ii sale,
s-a insistat -e dre-t cuv3nt asu-ra -iedicilor re-re.entate, 3n de.voltarea sa, de structurile economico-
sociale ale 'reciei antice, 3n s-ecial de eBisten/a unei m3ini de lucru a0undente, asigurat2 -rin sclavi,
8i de a0sen/a unei -ie/e interne -entru -roduc/ia de m2r@uri
M1
" P"*" ,c6u6l a o0servat, -e de alt2 -arte,
3n ideologia acestei societ2/i sclavagiste, tr2s2turile care au -utut 0loca a-rioric orientarea g3ndirii
c2tre te6nic29 categoriei de valori constituite din contem-la/ie, via/a li0er2 8i sedentar2, ca 8i
domeniului naturii, cultura greac2 le o-une, ca tot at3/ia termeni negativi, categoriile de-reciate ale
-racticului, utilitarului, muncii cu sclavi 8i arti@icialului" Dar, inde-endent de aceste o0stacole oarecum
eBterioare, consider2m c2 se -ot g2si 3n c6iar g3ndirea te6nic2, 3n @orma -articular2 -e care a avut-o 3n
'recia, anumite ra/iuni interne ale limit2rii sale" Nu eBist2 3nc2 o g3ndire te6nic2, imua0il2, care s2
-re.inte, odat2 constituit2, tr2s2turile -e care i le cunoa8tem ast2.i 8i care s2 se oriente.e, -recum cea
PR:
PRQ
actual2, 3n virtutea unui dinamism s-ontan, c2tre -rogres" $iecare sistem te6nic 38i are g3ndirea sa
-ro-rie" $olosirea unei unelte, activarea unei te6nici, s3nt @a-te intelectuale solidare cu o anumit2
structur2 mental2 8i, totodat2, cu un conteBt social s-eci@ic" Nu numai c2 acestea de-ind de @orma 8i
nivelul general al cuno8tin/elor, dar ele im-lic2 8i o serie 3ntreag2 de re-re.ent2ri9 ce este unealta,
modul s2u de ac/iune 8i natura acesteia, rela/ia cu o0iectul -rodus 8i agentul -roduc2tor, locul s2u 3n
lumea uman2 8i natural2" Avem tendin/a de a -roiecta asu-ra g3ndirii te6nice a trecutului
caracteristicile -ro-rii civili.a/iei noastre industriale contem-orane" *ai -resu-unem c2, odat2
des-rins2 din magic 8i religios, g3ndirea te6nic2 tre0uie s2 se al2ture 3n mod necesar 8tiin/ei, s2 devin2
-unerea acesteia 3n -ractic2" Vi.3nd realit2/i naturale, 8i nu su-ranaturale, nu are ea oare acela8i o0iect
ca 8i 8tiin/ac 3n m2sura 3n care ea 3m-lic2 o cunoa8tere, va @i vor0a deci de un ti- de g3ndire 8tiin/i@ic2"
#unoa8terea te6nic2 ar deveni ast@el 8tiin/a a-licat2" #onsider2m de asemenea c2, @iind a-ro-iat2 de
realitate, con@runt3ndu-se cu lucrurile 8i -reocu-at2 de e@icacitate, ea tre0uie s2 se desc6id2 o0serva/iei
critice, 3ncerc2rilor 8i gre8elilor, -revi.iunii, veri@ic2rii, recti@ic2rii" Ea ne a-are, dintr-o dat2, ca o
g3ndire eB-erimental2" )-er3nd cu o0iecte materiale, ac/ion3nd asu-ra 8i 3n cadrul s-a/iului, ne-o
imagin2m orientat2 de -re@erin/2 c2tre sc6emele mecanice, cu acel sim/ al aCust2rii -2r/ilor
ansam0lului 8i al solidarit2/ii lor 3n mi8care ce caracteri.ea.2 s-iritul de 0ricolaC" 3n s@3r8it, noi ne-o
re-re.ent2m urm2rind 3n mod con8tient s2 trans@orme natura, s2-i su-ra-un2 un univers de arti@icii
umane, susce-ti0ile de a @i -er@ec/ionate la in@init" ) g3ndire te6nic2 arti@icialist2, mecanicist2,
eB-erimental2, legat2 de 8tiin/2, ar @i destinat2 e@ectiv, -rin logica sa intern2, 3nnoirii 8i -rogresului"
,tagnarea nu s-ar -utea eB-lica dec3t -rin dinamica o0stacolelor eBterioare" Dar, 3n realitate, nici 3n
-ractica curent2 a meseriilor, nici c6iar la nivelul eB-resiei sale teoretice 8i al sistemati.2rii sale
ra/ionale, g3ndirea te6nic2 a Antic6it2/ii nu se -re.int2 ast@el"
Ea nu este 8i nici nu -oate @i o 8tiin/2 a-licat2 3n sensul 3n care o 3n/elegem noi ast2.i" A8a cum a ar2tat
A" ^oYrR, ea ac/ionea.2 asu-ra acelor realit2/i mi8c2toare ale lumii terestre, ce constituie, 3n vi.iunea
grecului antic, domeniul apro8imrii, ce nu -oate @i nici m2surat cu eBactitate, nici calculat cu
-reci.ie
MM
" Ea are, deci, un alt o0iectiv 8i se situea.2 -e un alt -lan dec3t 8tiin/a" 4tiin/a greac2 se
concentrea.2 asu-ra esen/elor imua0ile sau asu-ra mi8c2rilor -eriodice ale ceruluiA ea se su-une unui
ideal logic al deducti0ilit2/ii -ornind de la -rinci-ii a c2ror eviden/2 se im-une s-iritului" 3n li-sa unei
m2suri riguroase a tim-ului, ea nu a cuanti@icat devenirea, 8i nici nu a sta0ilit o coneBiune 3ntre
matematic2 8i @i.ic2" #um ar @i -utut te6nica s2 -un2 3n a-licare legi @i.ice care nu eBist2c
3n c3teva sectoare limitate ale activit2/ii te6nice, se recurge la matematic2 8i, -rin aceasta, a8a cum am
v2.ut, se 3ntrevede -osi0ilitatea a0ord2rii teoretice a anumitor -ro0leme 8i solu/ionarea lor ra/ional2 8i
demonstrativ2" 3ns2 ra/ionamentul nu r2m3ne riguros dec3t cu condi/ia de a se cantona 3n domeniul -ur
teoretic" Preocu-area -entru e@icien/2, luarea 3n considerare a detaliilor te6nice -ro-riu-.ise a-ar/in
unei @orme de g3ndire di@erite 8i unui alt nivel9 nu al demonstra/iei, ci al acelei hi8netpia, eB-erien/a,
ast@el numit2 de grecul antic, 8i care nu este nici eB-eriment, nici g3ndire eB-erimental2, ci cunoa8tere
-ractic2 o0/inut2 -rin taton2ri" Pe m2sur2 ce se a-ro-ie de concretul @i.ic, teoria 38i -ierde rigoarea 8i
3ncetea.2 de a mai @i ea 3ns28i" Ea nu se a-lic2, ci se degradea.2 -rin @a-te"
Ast@el, 3l vedem -e inginerul Deron, atunci c3nd ra/ionea.2 la nivel teoretic, @iind @oarte -u/in
-reocu-at de ada-tarea modelelor sale mecanice la realitatea te6nic2A solu/iile -e care le -re.int2 vor @i
-ro0a0il -e de-lin im-ractica0ile" 3n tratatul s2u Naroulkos, el -une urm2toarea -ro0lem29 cum -oate
@i ridicat2 o greutate de o mie de talan/i cu o @or/2 de cincic Diversele sisteme de ro/i din/ate -ro-use
nu aduc 3n calcul nici re.isten/ele nici @rec2rile care, ne@iind m2sura0ile, s3nt eBterioare domeniului
teoretic" ,olu/iile, vala0ile ca sc6eme de
PRR
PR;
calcul teoretic, s3nt -ractic ireali.a0ile" A8a cum s3nt descrise, angrenaCele de ro/i din/ate nu ar
@unc/iona" Dac2 el ar tre0ui s2 construiasc2 e@ectiv o ma8in2 ca-a0il2 s2 ridice o mie de talan/i cu o
-utere de cinci, atunci inginerul ar @i 3n situa/ia de a aduce teoriei sale corect2rile necesare" 3n alte
-asaCe ale o-erei sale, Deron 8tie s2 se -lase.e -e -o.i/ia -racticianului, lu3nd 3n considerare
eB-erien/a meseriei 8i di@icult2/ile sale s-eci@ice" La acest constructor de ma8ini, g2sim am0ele -lanuri
ale g3ndirii9 li-se8te 3ns2, 3ntre ele, -unctul de Conc/iune"
3n sc6im0, 3ntr-un tratat -recum Mecanica lui Aristotel, care a in@luen/at -ro@und 3ntreaga 8coal2 a
inginerilor aleBandrini 8i din care Deron se ins-ir2 3n mod direct, -ers-ectiva este unilateral2, de -ur2
teorie" 4i aceast2 teorie nu este 8tiin/2 a-licat2" 3n o-era lui Aristotel, -ro0lemele mecanice s3nt
a0ordate mai -u/in 3n sine, c3t -entru di@icult2/ile de ordin logic -e care ele le ridic2" Aristotel se
interesea.2 de com0ina/iile mecanice ca de ni8te @enomene K-aradoBaleL -e care @iloso@ul tre0uie s2 le
elucide.e" '3ndirea nu este te6nic2A dac2 ea utili.ea.2, 3n anumite -2r/i ale demonstra/iei,
ra/ionamentul matematic, 8i dac2 -orne8te, -entru a -une anumite -ro0leme, de la constat2ri de @a-t,
ea r2m3ne 3n mod esen/ial logic2 8i dialectic2" Prin @orm2, voca0ular, cadru conce-tual, teoria -rin care
ea se eB-rim2 r2m3ne ciudat de a-ro-iat2 de so@istic2"
#once-tul de mechane este 3n/eles, 3ntr-un sens 3nc2 @oarte a-ro-iat de cel de 8iretenie, ca -e o
inven/ie ingenioas2 ce -ermite de-28irea unei situa/ii st3nCenitoare, a unei aporia, 8i de a -ro@ita de o
@or/2 a naturii ostil2 8i su-erioar2" Aceast2 lu-t2 dintre techne 8i physis, 8i -rocedeele care asigur2 celei
dint3i i.03nda asu-ra celeilalte s3nt conce-ute du-2 modelul 3ntrecerii oratorice 3n care so@istul se
str2duie8te s2 c38tige o cau.2 di@icil2 3m-otriva adversarului s2u" ,o@istica ela0orase ceea ce am -utea
numi o dinamic2 logic2" Prin -racticarea discursurilor antitetice, Ataa]l H2yoi, ea o0i8nuise s-iritele s2
considere c2, 3n orice c6estiune controversat2, se -ot clasa -e dou2 coloane argumentele -ro 8i contra,
se -ot evalua, con@runta, li se -oate
m2sura @or/a relativ2 8i -onderea
MP
" Pentru so@ist, no/iunea de techne const2 3n st2-3nirea -rocedeelor
-rin care argumentele cele mai sla0e le -ot ec6ili0ra, 3n aceast2 lu-t2, -e cele mai -uternice,
de-28indu-le, domin3ndu-le, nparv. 3n Ietorica sa, Aristotel o de@ine8te ca -e arta de a @ace mai
-uternic argumentul cel mai sla0
M:
" 3n mod analog, el delimitea.2 domeniul mecanicii ca -e acela 3n
care, -entru a-i relua eB-resia, Kcel mai mic 3l domin2 -e cel mai mareL
MQ
, ca -e ansam0lul -rocedeelor
ce -ermit ec6ili0rarea 8i ridicarea greut2/ilor celor mai mari cu aCutorul unei @or/e reduse" Pentru ca,
servindu-se de o -3rg6ie, sla0a -utere uman2 s2 o -oat2 de-28i -e aceea, mult su-erioar2, a unei mase
co-le8itoare, este nevoie, desigur, con@orm logicii s2n2toase, de un @enomen straniu, ;roirop.
Instrumentele care o-erea.2 aceast2 adev2rat2 r2sturnare de -uteri im-lic2Jceva eBtraordinar,
YavH8aPv. Teoria 38i -ro-une s2 elucide.e acest mister" Ea demonstrea.2 c2 toate -rocedeele
mecanice -ot @i reduse la @unc/ionarea a cinci instrumente sim-le - ale c2ror -ro-riet2/i deriv2 din
natura cercului - 8i la com0inarea acestora" Aceast2 demonstra/ie, 3ntemeind un sistem de mecanic2
ra/ional2, 3i circumscrie de@initiv domeniul 8i 3i sta0ile8te dinainte limitele dincolo de care aceast2
techne nu tre0uie s2 se aventure.e" La @el cum 3n geometrie orice @igur2 tre0uie s2 -oat2 @i construit2
cu rigla 8i com-asul, 3n mecanic2 orice ma8in2, -entru a @i via0il2, va tre0ui s2 se 0a.e.e -e
com0inarea unor instrumente sim-le"
Teoria celor cinci instrumente desco-er2 3n natura cercului -rinci-iul - arche - tuturor e@ectelor lor" 3n
@a/a acestei uimitoare r2sturn2ri de @or/e -rodus2 de ma8inile sim-le, 3n vi.iunea lui Aristotel, s3ntem
tenta/i s2 evoc2m -rocedeul decisiv al artei so@istice9 3ntoarcerea 3m-otriva adversarului a -ro-riei
argumenta/iiA cu c3t -uterea argumentului era mai mare, cu at3t devenea mai ne@avora0il2 utili.area sa
contra acestuia" )r, du-2 Aristotel, eBist2 3n mi8carea cercului o anumit2 am0iguitate care -ermite o
inversare analoag2" Punctele situate la cele dou2 eBtremit2/i ale diametrului s2u se mi8c2 simultan 3n
PR!
PR
direc/ii o-use, ast@el 3nc3t dac2 un cerc 38i transmite rota/ia altuia care 3l atinge 3ntr-un -unct, acest al
doilea cerc se va mi8ca, dar 3n sens contrarA cu c3t va @i mai ra-id2 mi8carea -rimului, cu at3t va @i
im-ulsionat mai re-ede al doilea 8i se va roti 3n direc/ia invers2
MR
" Aceste analogii 3ntre cele dou2
domenii, al argumenta/iei dialectice 8i al ac/iunii asu-ra naturii, at3t de di@erite -entru noi, nu @ac dec3t
s2 traduc2 o sim-l2 com-ara/ie, o 3nrudire de voca0ular" Ele su0linia.2, 3n am0ele ca.uri, recurgerea la
acelea8i categorii mentale, utili.area aceluia8i sistem de conce-te" Lucru dovedit de caracterul -ur
logic 8i dialectic al argumenta/iei de care se serve8te Aristotel -entru a demonstra c2 cercul constituie
adev2ratul -rinci-iu gra/ie c2ruia, 3n domeniul ma8inilor, cel mic 8i sla0 3l -oate domina -e cel mare 8i
-uternic" Aceasta -entru c2 cercul este el 3nsu8i o realitate contradictorie, uimitoare, com0inarea 3n
aceea8i natur2 a mai multor elemente o-use" El se mi8c2 3ntr-un sens 8i 3n altul, este 3n acela8i tim-
concav 8i conveB, mo0il 8i imo0il" Aristotel g2se8te, deci, normal 8i re.ona0il ca el s2 @ie -rinci-iul
r2stun2rii -uterii9 nu este sur-rin.2tor c2 eBtraordinarul re.ult2 din ceva 8i mai eBtraordinar
M;
"
De8i -oate -2rea stranie, aceast2 argumenta/ie este tocmai de aceea mai semni@icativ2" Ea arat2 cum,
3n li-sa unei @i.ici eB-erimentale, re@lec/ia te6nic2 se a@l2 3n im-osi0ilitatea de a-8i constitui -ro-riul
a-arat conce-tual" Atunci c3nd ea a voit s2-8i @ormule.e -ro0lemele, a tre0uit s2 recurg2, 3n a@ar2 de
matematic2, la cadrele deCa ela0orate, 3n dinamica logic2, de teoria ra/ionamentului, de discu/ie 8i
demonstra/ie" '3ndirea te6nic2 a conce-ut ac/iunea asu-ra naturii 3n @ormele 8i du-2 modelul ac/iunii
asu-ra oamenilor" Ea a v2.ut 3n instrumentele te6nice miCloacele unei domin2ri a lucrurilor
asem2n2toare cu aceea -e care o eBercit2 retorul asu-ra adun2rii, datorit2 m2iestriei lim0aCului s2u"
Acesta, -rintr-o dynamis a cuv3ntului 8i -rin @or/a argumentelor sale, inversea.2 sau du0lea.2 e@i-
cacitatea -rocedeelor sale demonstrative, trium@3nd, 3n agon-ul Cudiciar" Tot -rintr-o dynamis,
mecanicul 38i multi-lic2 dis-
-o.itivele 3n mod arti@icial -entru a domina o -utere su-erioar2, 3n mecanic2 nu -oate @i totul
matemati.at" Dinamismul @or/elor naturale, ce nu -oate @i 3nc2 calculat su0 @orm2 de legi la nivelul
unei 8tiin/e @i.ice, devine mai inteligi0il -rin aceast2 trans-unere -e -lanul unei dialectici, eB-ert2 3n a
c3nt2ri -onderea logic2 a argumentelor
M!
"
De8i eBtrem de di@erite ca s-irit, lucr2rile mecanice ale lui Ar6imede duc la remarci analoage"
#ercet2rile sale teoretice se concentrea.2 eBclusiv asu-ra staticii, adic2 asu-ra acelor -ro0leme de
ec6ili0ru ce -ot @i @ormulate 8i demonstrate urm3nd metoda eB-unerii ra/ionale utili.at2 de Euclid 3n
>lementele sale" KE uimitor, scrie Arnold ReYmond, c2 Ar6imede, du-2 ce a inventat sau -er@ec/ionat
at3tea ma8ini 0alistice, nu a 3ncercat s2 le studie.e teoreticL" 4i el adaug29 KAceast2 re/inere se eB-lic2,
credem noi, -rin di@icult2/ile logice -e care le ridic2 no/iunea de mi8care
M
L" Argumentele lui 7enon
din Eleea l-ar @i 3m-iedicat, a8adar, -e Ar6imede s2 3ncerce s2 -un2 0a.ele unei dinamici ra/ionale"
Tratatele de 0alistic2 -e care ni le-au l2sat inginerii aleBandrini, aduc 8i alte -reci.2ri" 3n mai multe
r3nduri, $ilon insist2 asu-ra im-osi0ilit2/ii de a continua acest gen de cercet2ri numai -rin ra/ionament
-ur 8i demonstra/ie riguroas2
P<
" Pentru a o0/ine ma8ini de aruncat e@iciente, cu traiectoria dorit2, a @ost
necesar s2 se recurg2 la eB-erien/2, s2 se adauge sau s2 se renun/e la unele detalii" A8a cum arat2 cu
Custe/e P"*" ,c6u6l, c6iar @ormula care-i -ermite inginerului s2 ada-te.e -ro-or/iile ma8inilor sale 3n
@unc/ie de greutatea -roiectilului 8i de traiectoria acestuia, @ormul2 a c2rei eB-resie matematic2 este
dat2 de Diels, nu a @ost o0/inut2 -rin demonstra/ie teoretic2, ci 3n mod em-iric -rin taton2ri 8i
recti@ic2ri succesive
P1
" 3n 'ia"a lui Marcellus, Plutar6 3l laud2 -e Ar6imede -entru c2 nu a vrut s2 lase
nimic 3n scris des-re construirea acestor ma8ini care, totu8i, 3i aduseser2 mai mult2 @aim2 dec3t restul
o-erei sale" Atitudinea lui Ar6imede nu tre0uie considerat2 o sim-l2 -reCudecat2 de aristocrat, re@u.3nd
s2-8i degrade.e 8tiin/a -rin a-licarea ei la munci in@erioare"
370
P;1
Aceasta este datorat2 @a-tului c2 3n vi.iunea sa, 3n m2sura 3n care o cercetare @ace loc empeiriei 8i nu
este -e de-lin ra/ional2, nu se mai -oate vor0i 3n ca.ul acesteia de o adev2rat2 8tiin/2" Acest 6iatus
dintre o 8tiin/2, ins-irat2 dintr-un ideal logic, 8i o empeiria, redus2 la taton2ri ale o0serva/iei, nu a
-utut @i com-letat de g3ndirea greac2" Iat2 de ce, c6iar la inginerii aleBandrini care, s-re deose0ire de
Aristotel 8i Ar6imede, se re@er2 3n tratatele lor la reali.2rile te6nice, g2sim, nu at3t o 8tiin/2 a-licat2, c3t
un com-romis 3ntre teorie 8i eB-erien/2, sla0 articulate 3ntre ele 8i ale c2ror eBigen/e se o-un 3n @inal
PM
"
3n domeniul mecanicii, teoria r2m3ne @idel2 orient2rii logice a lui Aristotel9 cele cinci instrumente
sim-le alc2tuiesc, la Deron, un sistem coerent, 3nc6is 3n el 3nsu8i, care eBclude inova/ia 8i, -rogresul"
Re.olvarea tuturor -ro0lemelor mecanice const2 3n C a calcula modul 3n care -ot @i ec6ili0rate, -rin
miClocirea acestor instrumente, @or/e inegale -resta0ilite, dintre care una este @or/a uman2, iar cealalt2
o greutate oric3t de mare" 3ns28i ra/ionalitatea sistemului -resu-une limitarea 8i des2v3r8irea sa" 3n
sc6im0, atunci c3nd ie8im din domeniul mecanicii, cum e 3n 0alistic2 sau cum se 3nt3m-l2 cu ma8inile
-neumatice, -uterea physis-ulm, care st2 la 0a.2, nu mai este m2sura0il2" Princi-iile eB-licative
-ro-use de teorie, -rea generale 8i de ordin calitativ, nu se ada-tea.2 dec3t 3n mod grosier detaliilor
te6nice ale construc/iei9 nici ma8inile, nici @or/ele -e care le activea.2, nici e@ectele -ro-use nu s3nt
calculate" *a8ina reu8e8te deci s2 st2-3neasc2 @or/ele @i.ice care sca-2 controlului riguros al ra/iuniiA
ea -ermire devierea lor momentan2 de la @2ga8ul lor natural, -roduc3nd ast@el un @enomen uimitor,
eBce-/ional, dar cu anvergur2 redus2" Acest as-ect eBtraordinar a-are -e -rimul -lan 8i la ma8inile
-neumatice ale unui $ilon" #a un ilu.ionist ce-8i de.v2luie taina trucurilor sale, $ilon o@er2 -u0licului,
3n tratatul s2u, c6eia celor mai @rumoase thaumata, tradi/ionale sau de inven/ie -ro-rie
PP
"
La mechanopoios, -ersonaCul demiurgului ar6aic, 3nrudit cu magicianul, aureolat de -restigiul -u/in
3ngriCor2tor al -uterilor
eBce-/ionale con@erite de a8a-numita sa metis, se trans-une 3n @igura inginerului, 3n lu-t2 cu natura, 8i
care -oate, -rin arti@iciile sale savante, s2 o constr3ng2 s2 -roduc2 minuni, -entru c2 @or/ele physis-
ulm, cu care el o-erea.2 8i a c2ror ni3nuire o eB-une, im-lic2 o dynamis, -utere de via/2 re@ractar2 @a/2
de anali.a logic2, el se situea.2 -e un -lan di@erit at3t de cel al 8tiin/ei ra/ionale a teoreticianului -ur c3t
8i de acela al rutinei oar0e a meseria8ului" Domeniul 3n care se eBercit2 ac/iunea 8i cercet2rile sale
im-lic2, 3n vi.iunea grecului antic, un element demonic, 3n sensul 3n care Aristotel, vr3nd s2 su0linie.e
-re.en/a 3n physis a unei @or/e ira/ionale de sc6im0are, scrie c2 physikon 3nseamn2 daimonion. Plutar6,
o0serv3nd e@ectul -rodus asu-ra s-ectatorilor de c2tre ma8inile de r2.0oi construite de Ar6imede, care
@2ceau din ,iracu.a 3n tim-ul 02t2liei un @el de gigantic ?riareu ale c2rui mi8c2ri erau animate de
inginer, ca de o psyche a monstrului, adaug2 c2 acestea au a-2rut ca rod al unei cunoa8teri mai mult
demonice dec3t umane
P:
" EB-resia e cu at3t mai -otrivit2 cu c3t Ar6imede era inca-a0il s2 con@ere artei
sale de a construi ma8ini @orma unei 8tiin/e -e de-lin ra/ionale" De aceea, c3nd cercetarea te6nic2
greac2 iese din cadrul str3mt al eBigen/elor logice ale teoriei 8i se orientea.2 c2tre noi inven/ii, ea se
con@runt2 cu ira/ionalul" 3n acela8i tim-, tre0uie s2 /in2 seama de empeiria 3n demersurile sale" dar 8i
de o natur2 -lin2 de via/2 c2reia nu-i -oate im-une 3n 3ntregime legea sa" Iat2 de ce ma8ina inginerului
-2strea.2 caracterul unei reu8ite eBce-/ionale, ce nu -are susce-ti0il2 de o a-licare generali.at2, 3ntre
g3ndirea logic2, de care se des-rinde anevoie, 8i arta taumaturgului, cu care tinde s2 se con@unde 3n
inven/iile sale cele mai 3ndr2.ne/e, g3ndirea te6nic2 nu aCunge s2 se de@ineasc2 cu claritate" Ea nu este
o g3ndire eB-erimental2" #6iar atunci c3nd utili.ea.2 angrenaCe mecanice, ea r2m3ne ata8at2 unei
conce-/ii dinamiste a realit2/ii asu-ra c2reia ac/ionea.2" Ea nu atri0uie arti@iciilor sale te6nice -uterea
in@init2 de a trans@orma natura" *a8ina nu are dec3t valoarea limitat2 a unui eB-edientA ea este o curs2
3ntins2 -unctelor sla0e ale naturii" *a8ina nu
372
373
a-are 3nc2 3n -ostura de model universal al structurilor @i.ice, 3n trecerea de la teoria te6nic2 la -ractica
meseriilor, as-ectele stagn2rii se eviden/ia.2 8i mai mult" *eseria8ii nu ne-au l2sat o m2rturie direct2
asu-ra muncii lor" Dar scriitorii antici s3nt de acord 3n a recunoa8te 3n aceasta ti-ul de activitate de
rutin2
PQ
" A8a-numita techne arti.anal2 nu este o adev2rat2 8tiin/2
PR
" *eseria8ul nu este con8tient de
metoda sa, el nu 3n/elege ceea ce @ace" El se mul/ume8te s2 a-lice cu stricte/e regulile -e care le-a
3nv2/at 3n tim-ul uceniciei sale
P;
" Pentru el, conce-tul de techne se 0a.ea.2 -e res-ectarea unei tradi/ii,
care nu este de ordin 8tiin/i@ic, dar 3n a@ara c2reia orice inova/ie l-ar l2sa de.armat 3n -rada 6a.ardului"
EB-erien/a nu-l -oate aCuta cu nimic, @iindc2, 3n situa/ia 3n care este -lasat - 3ntre cunoa8terea ra/ional2
8i tyche, 6a.ardul - -entru meseria8 nu eBist2 nici vreo teorie 8i nici @a-te susce-ti0ile de a veri@ica
aceast2 teorie9 nu eBist2 eB-erien/a -ro-riu-.is2" Prin regulile stricte la care este su-us de c2tre meseria
sa, el imit2, or0e8te, rigoarea 8i siguran/a demersului ra/ionalA dar el tre0uie de asemenea s2 se
ada-te.e, datorit2 unui @el de intui/ie c2-2tat2 3n decursul -ractic2rii me8te8ugului s2u, la as-ectele mai
mult sau mai -u/in im-revi.i0ile 8i aleatorii ce le im-lic2 mereu materia asu-ra c2reia ac/ionea.2
P!
"
Tim-ul o-era/iunii te6nice nu este o realitate sta0il2, uni@icat2, omogen2, asccesi0il1 cunoa8teriiA este
un tim- activ, tim-ul sur-rinderii o-ortunit2/ii, al kairos-ului, acel -unct 3n care ac/iunea uman2
3nt3lne8te uri -roces natural ce se des@28oar2 3n ritmul duratei sale -ro-rii" *eseria8ul, -entru a
interveni cu unealta sa, tre0uie s2 a-recie.e 8i s2 a8te-te momentul 3n care situa/ia este @avora0il2, s2
8tie s2 se su-un2 3n 3ntregime oca.iei" Niciodat2 el nu tre0uie s2-8i -2r2seasc2 munca, s-une Platon,
c2ci s-ar eB-une -ericolului de a sc2-a kairos-ui 8i de a-8i vedea lucrarea irosit2
P
" )c6iul eB-ert -e
care 3l -resu-une m2iestria te6nic2 a meseria8ului nu @ace dec3t s2 su0linie.e de-enden/a acestuia @a/2
de un kairos -e care este inca-a0il s2-l domine -rin inteligen/2
:<
"
Laici.3ndu-se, te6nicile nu au @ost -romovate la rangul de
374
a-lica/ii ale 8tiin/eiA ele s-au constituit 3ntr-un sistem de re/ete
tra
di/ionale 8i de a0ilit2/i -ractice, a c2ror
e@icacitate nu mai are
n
CCnic natural 8i care nu se -retea.2 nici re@lec/iei critice, nici
inova/iei"
Ne -utem c6iar 3ntre0a dac2, devenind -o.itiv2, g3ndirea te6nic2 nu s-a degradat 3ntruc3tva" Ea nu s-a
a-ro-iat de cunoa8terea ra/ional2" Dim-otriv2, ea -are a-8i @i -ierdut dinamismul 8i 3ndr2.neala ce o
caracteri.au, 3n e-ocile mai vec6i, -e vremea c3nd nu se 8tersese cu totul amintirea leg2turilor sale cu
cunoa8terea magic2" Via/a te6nic2 -are a @i cunoscut, 3n secolul al VD-lea, 3n 'recia asiatic2, o
de.voltare ce l2sa s2 se 3ntrevad2 evolu/ii eBtrem de @ructuoase, 8i care a @ost 0locat2, 3n 'recia
continental2, din momentul 3n care ea a 3ncremenit 3n @ormele im-use de organi.area -olitic2 a cet2/ii"
PersonaCul demiurgului, la Domer, se 0ucur2 de un -restigiu social su-erior celui al meseria8ului din
e-oca clasic2
:1
" Aceast2 de-reciere a statutului arti.anal, con@irmat2J de evolu/ia voca0ularului
:M
,
cores-unde unei trans@orm2ri 3n 3ns28i natura 8i @unc/ia activit2/ii te6nice" 'ru-a/i 3n con@rerii,
com-ara0ile cu anumite gene religioase, demiurgii s3nt, la origine, am0ulan/i 8i r2s-und cerin/elor unei
clientele no0ile" Ei @a0ric2 o0iecte de luB, lucr2ri -re/ioase de genul acelor agalmata des-re care L"
'ernet a ar2tat c2 s3nt 3nc2 -urt2toarele unei no/iuni mitice a valorii
:P
" Prin alegerea materialului,
@rumuse/ea @ormal2, -er@ec/iunea lucr2turii, o-era demiurgului re-re.int2 -entru cel care a comandat-o
o c6e.28ie a 0og2/iei, a -uterii, a succesului" *ai mult dec3t un o0iect utilitar sau un 0un comercial, ea
este sim0olul valorii -ersonale, al su-eriorit2/ii sociale" #on@reriile de demiurgi, -reocu-ate, -recum
cele ale -re.ic2torilor sau ra-so.ilor, de a-8i t2inui 8tiin/a 8i secretele, 38i angaCea.2 re-uta/ia 3ntr-o
3ntrecere -entru lucrarea cea mai -restigioas2" Aceast2 eris, care este mai degra02 s-irit agonistic dec3t
concuren/2 comercial2, orientea.2 o -arte a activit2/ii te6nice c2tre -roducerea de o-ere eBtraordinare,
menite s2 tre.easc2 uimirea 8i admira/ia
::
" A-ro-iat2 de -si6ologia taumaturgului,
P;Q
cea a demiurgului ar6aic r2m3ne marcat2 de acea c2utare a o-erei eBce-/ionale, de @a-ta remarca0il2 ce
con@er2 i.03nda 3n 3ntrecerea te6nic2"
3n e-oca clasic2, starea de s-irit este cu totul di@erit2" 3n -rimul r3nd, cetatea condamn2 luBul 8i
-ro-ov2duie8te, -3n2 8i 3n vestimenta/ie, un ideal de sever2 austeritate
:Q
" Res-ect3nd egalitatea civic2,
ea de.a-ro02 mani@est2rile ostentative, c6eltuielile @astuoase, -rivilegii ale @amiliilor aristocratice" Pe
de alt2 -arte, 3n noua ordine social2, meseria8ul este redus la locul ce cores-unde @unc/iei sale 3n ,tat,
limitat la rolul s2u su0altern" Demiurgul am0ulant, -ersonaC -u/in marginal, 3ngriCor2tor dar -restigios,
s-a trans@ormat 3n -r2v2lia8 sedentar" Preocu-area sa nu mai este aceea de a uimi -rin lucr2rile sale
minunate, ci de a aduce 3n agora, -rimind un salariu, m2r@uri de u. curent" $unc/ia sa a-are mai -u/in
-ro-riu-.is demiurgic sau poietic, c3t comercial2 8i de sc6im0
:
S9 el -rocur2 concet2/enilor s2i
lucrurile utile care le li-sesc" Lui nu i se mai cere s2 uimeasc2, nici s2 inove.e, ci s2-8i 3nde-lineasc2
sarcina cu corectitudine, a-lic3nd regulile meseriei sale"
3n aceste condi/ii, nu este sur-rin.2tor @a-tul c2 s-iritul su0til de ingenio.itate inventiv2, acea metis
-lin2 de resurse, care -atrona odinioar2 inteligen/a te6nic2, -are s2 @i dis-2rut din C atelierul @ierarului
sau din dug6eana ci.marului
:;
" 3n e-oca #et2/ii, metis ins-ir2 altor -ersonaCe 3ndem3narea, iscusin/a,
eB-edientele9 so@istului, care nu duce li-s2 niciodat2 de argumente, av3nd r2s-uns la toate, 8i care
uneori, -recum 'orgias, @ace -e taumaturgul 8i Coac2 rolul unui magician al cuv3ntului
:!
A de asemenea
inginerului, care, -recum $ilon, reia de la demiurg tradi/ia acelor thaumata. #3t des-re meseria8ul de
r3nd, a8a-numitul 8Fpo?e8vrH%, acest lucr2tor manual care nu are r2ga.ul de a se dedica matematicii,
cum @ace ap8ireM?oop, lui nu-i mai r2m3ne dec3t rutina meseriei"
#6iar 3n cadrul -ro-riei activit2/i -ro@esionale, esen/ialul iese din s@era com-eten/ei saleA regulile -e
care le a-lic2 3n techne se re@er2 la -rocedeele de @a0rica/ie, la poiesisB o-era, poiema,
la care lucrea.2, 3l de-28e8te9 3n vi.iunea grecului antic, aceasta este e@ectiv str2in2 de domeniul -ur
te6nic" $ie c2 e vor0a de case, de 3nc2l/2minte, de @laute sau de scuturi, aceasta r2s-unde necesit2/ii
unei cerin/e naturale de@inite" Ea nu a-are, 3n sensul -ro-riu al termenului, ca un arti@iciu
:
" Este un
eidos, o $orm2 -resta0ilit2, asemeni unei realit2/i naturale" *eseria8ul nu a inventat-oA el nu o -oate
modi@icaA el nu are, 3n calitatea sa de arti.an, nici m2car -osi0ilitatea de a o cunoa8te9 cunoa8terea
@ormei o0iectului @a0ricat nu a-ar/ine -roduc2torului, ci 0ene@iciarului
Q<
" $iind su-erioar2 lucr2torului
8i -ro-riei techne, $orma orientea.2 8i diriCea.2 activitatea care o reali.ea.29 ea 3i @iBea.2 un termen, 3i
sta0ile8te limitele, 3i de@ine8te cadrul 8i miCloacele" 3n o-era de art2, la @el ca 3n -roduc/ia natural2,
cau.a @inal2 este cea care determin2 8i guvernea.2 ansam0lul -rocesului -roductiv" #au.a e@icient2 -
meseria8ul, uneltele sale, techne - nu este dec3t instrumentul -rin care o $orm2 -reeBistent2 modelea.2
materia"
La nivelul muncilor arti.anale, mai mult dec3t 3n ca.ul inginerilor, g3ndirea greac2 r2m3ne -2truns2 de
imagini naturaliste 8i de conce-/ii dinamiste" Arti.anul nu este, ca la Descartes, un mecanic a c2rui
o-er2 nu -oate con/ine nimic 3n -lus @a/2 de ceea ce el a -us 3n ea, 3ntreaga -er@ec/iune eBistent2
@ormal 3n ma8in2, tre0uind s2 se reg2seasc2 -e de-lin 3n inteligen/a creatorului s2u" Pentru antici,
arti.anul este un om care ordonea.2 0 materie o-ac2 -entru s-irit, 3ntru-3nd 3n ea o $orm2 su-erioar2
s-iritului s2u" )-era este mai -er@ect2 dec3t autorul s2uA omul este in@erior sarcinii sale" De-28it ast@el
de lucrarea -e care o @a0ric2, arti.anul nu comand2 naturii, el se su-une eBigen/elor $ormei" El nu are
nevoie, 3n munca sa, nici de s-irit de ini/iativ2, nici de re@lec/ie" $unc/ia 8i virtutea sa, va s-une
Aristotel, constau 3n a se su-une
Q1
"
)0serva/iile noastre aveau ca -unct de -lecare constatarea unui @a-t ce -2rea -aradoBal9 0locaCul
g3ndirii te6nice grece8ti
P;R
377
3n momentul 3n care, -rin re@lectarea ,o@i8tilor asu-ra luiT techne, aceasta -2rea s2 ca-ete @orm2, s2 se
cristali.e.e, s2 seT a@irme 3n tr2s2turile sale esen/iale" #u toate acestea, la diverseleT niveluri la care am
-utut-o sesi.a, ea s-a ar2tatJ eBtrem de di@erit2 de g3ndirea te6nic2 actual2, av3nd o con@igura/ie 8i oi
orientare s-eci@rce" Ea nu -osed2 3nc2 tr2s2turile de@initorii, 3nl vi.iunea noastr2, -entru inteligen/a
te6nic2 8i care stau la 0a.aX dinamismului s2u" Ea nu se com-letea.2 deloc, sau @oarte sla0C cu 8tiin/a"
Ea ignor2 g3ndirea eB-erimental2" 3ntruc3t nu a ela0orat no/iunile de lege natural2, de mecanism @i.ic 8i
de arti@iciu te6nic, ea nu dis-une de cadrul conce-tual care i-ar asigura -rogresul" De alt@el, numai 3n
o-erele inginerilorX aleBandrini, cu -rec2dere la un Deron, se v2de8te interesul -entru instrumente sau
ma8ini 3n sine, iar construirea lor esteT a0ordat2 dintr-o -ers-ectiv2 realmente te6nic2" Teoria are 3n
vedere 3n -rimul r3nd alte -reocu-2riA ea r2m3ne integrat2 g3ndirii matematice 8i logice"
La ,o@i8ti 3n s-ecial, nu se -oate vor0i de o g3ndire te6nic2" Doctrina lor ignor2 activit2/ile arti.analeA
ea nu se re@er2 la miCloacele de a ac/iona asu-ra materiei
QM
" Domeniul lor este cel aHpra8is-aHui, -e care
3l o-un tocmai aceltipoiesis a arti.anului
QP
" Pentru conduita general2 3n via/2, -entru activitatea -olitic2
8i rela/iile umane ei -ro-un, 3nlocuind 3nt3m-larea oar02 sau de.v2luirile su-ranaturale ale oracolului,
solu/ii -ur umane, -o.itive, ra/ionale" Este 3ns2 adev2rat c2 ei -retind s2 regle.e 8i s2 codi@ice ac/iunea,
s2 o@ere te6nici de o0/inere a succesului" Dar, -entru grecul din secolul al V-lea, a ac/iona nu 3nseamn2
a @a0rica o0iecte sau a trans@orma natura, ci aNavea ascendent asu-ra oamenilor, a-i 3nvinge, a-i
domina" 3n cadrul cet2/ii, instrumentul necesar ac/iunii -e care, st2-3nindu-l, -o/i avea -utere asu-ra
celorlal/i, este cuv3ntul" Re@lectarea ,o@i8tilor asu-ra acestei techne umane, asu-ra miCloacelor de a-i
eBtinde -uterea, de a-i -er@ec/iona uneltele, nu a dus la o g3ndire sau la o @iloso@ie te6nic2A ea a aCuns la
retoric2 8i a constituit logica 8i dialectica"
,tagnarea te6nic2 la vec6ii greci este -aralel2 cu a0sen/a unei g3ndiri te6nice adev2rate" Demararea
-rogresului te6nic -resu-une, o dat2 cu trans@orm2rile de ordin -olitic, social 8i economic, ela0orarea
unor noi structuri mentale" Atunci c3nd ea se va de0loca, g3ndirea te6nic2 va @i de @a-t constituit2"
#onstruindu-8i ma8inile, ea 38i va @orma -ro-riul utilaC intelectual"
N)TE
1" KRevue dJDistoire des ,ciencesL, 1Q;, --" M<Q-MMQ"
M" Des-re munca dulg6erului9 *liada, III, R1A des-re metalurgie9 $diseea, VI, MPMA gI, R1:A III, :PPA des-re /esut9 $diseea,
VII, 11< 8i MPQ"
P" Leg2turile magice care 3i /in -ri.onieri -e Ares 8i A@rodita s3nt ni8te ,@i@@GBot ?=8vr9ev?e" voHHnppovoY ) :pe;o?oioA
?2tr3nul ma@ii, 3n metamor@o.ele sale, utili.ea.2 resursele unei dolies technes Z$diseea, VIII, MR 8i IV, :QQ>"
:" Des-re Metis ca inteligen/2 -ractic2 ac/ion3nd 3n m2iestria arti.anal2 8i 3n @ormulele magice, c@" D" JEAN*AIRE, #a
naissance d)(thena et la royautemagi%uedeVeus, KRevuearc6eologiEueL, gLVIII, 1QR, --" 1M-:<"
Q" Asu-ra istoriei no/iunii de techne, c@" R" ,#DAERER,JE;ricm>Ct3G
et
?^vrft etude sur *es notions de connaissance et d)art
d):omere +laton, *1con, 1P<"
R" 3n secolul al IV-lea, Aristotel @ace din -roduc/ia te6nic2 o -arte a a8a-numitei iieraFM?9nM?W. 3n acest sens, ea a-are mai
-u/in ca @a0ricare sau trans@ormare a lucrurilor, c3t ca un as-ect al @unc/iei sc6im0ului" *unca arti.anului intr2 3n categoria
acelei niadapvia, a activit2/ii cu sim0rie (+olitica, I, R 8i ;>"
;" A" E,PINA,, #es origines de la technologie, Paris, 1!;" Asu-ra trecerii, 3n 'recia antic2, de la te6nica incon8tient2 la
te6nologie, c@" 3n s-ecial --" R-;, 8i n" 1 de la -" ;"
!" P" *" ,#D(DL, Machinisme et philosophie, Paris, 1:;, -" gIII 8i ca-" I"
" #@" articolului lui R" J" $)R?E, 3n voi" II din ( :istory of ?echnology, -" Q! 8i urm" Introducerea morii 6idraulice,
c2tre secolul al III-lea d" #6r", inaugurea.2 noua er2 te6nic2 a ma8inii motrice" Asu-ra contri0u/iilor 8i inven/iilor vec6ilor
greci 3n domeniul te6nic, c@" E" *EbER,)N, >ssais, Paris, 1PR, -" M:R 8i urm"
1<" Te6nica organon-uHui< A" E,PINA,, op. cit.B --" ;Q-lQRA e-oca
378
P;
uneltei9 P" *" ,#D(DL, op. cit., -" VIIIA eteote6nic29 Le]is *(*$)RD, i ?echnics and civilisation, Ne] borZ, 1:RA
te6nicile de ada-tare a omului la I lucruri9 A" ^)bRE, !u monde de l)-peu-pres) l)univers de la precision, H K#ritiEueL,
1:!, -" R11"
11" *liada, gVIII, P;P 8i urm" 8i :1; 8i urmA $diseea, VIII, QQP-QQQ"
1M" A" E,PINA,, op. cit., -" :Q 8i urm"
1P" #@" '" $RIED*ANN, $u va le travail humain. Paris, 1Q<, -" MnJ
1:" DER)D)T, III, R<" Des-re a-eductul din ,amos, c@" ( :istory oGl ?echnology, voi" II, --" RR;-!, 8i A" REb*)ND,
:istoire des =ciencesO e8actes et naturelles dans l)(nti%uite greco-romaine, Paris, 1QQ, -" 1!R"
1Q" PLAT)N, +olitica, MQ e9 ;p8ireM?uv i se o-une lui tpyao?ino% 8i, 3l domin2, -entru c2 el aduce, 3n -rocesul muncii,
contri0u/ia unei cunoa8teri C teoretice, 0a.at2 -e calcul" Aceea8i o-o.i/ie la ARI,T)TEL, Metafi0ica, !1 0 P<"
1R" A(L(,-'ELLI(,, g, 1M"
1;" DER)N, Naroulkos, IV" Autorul aminte8te un anumit num2r de reguli metodice9 o -ro-o.i/ie nu o -oate contra.ice -e
alta demonstrat2 anteriorA cercetarea tre0uie s2 -orneasc2 de la ceea ce este evident, 8i are cau.2 evident2A cel care vrea s2
-rogrese.e 3n desco-erirea cau.elor, tre0uie s2 -orneasc2 de la unul sau mai multe -rinci-ii @i.ice 8i s2 ra-orte.e la ele toate
-ro0lemele care se -re.int2"
1!" Tratatul Naroulkos al lui DER)N o@er2 in@orma/ii eBtrem de clare 8i -recise, de o ingenio.itate te6nic2 remarca0il2,
asu-ra modului de ancorare a 0locurilor de -iatr2 ce tre0uiau ridicate de macarale 8i asu-ra condi/iilor de securitate -entru a
evita accidentele"
1" #tesi0ios a inventat -om-a -entru incendii, orga 6idraulic2 8i c3teva ma8ini de r2.0oi" El a -er@ec/ionat ceasul cu a-2"
Deron cuno8tea -resa cu 8uru0A c@" A"'" DRA#D*ANN, Mtesibios, +hilon and :eron, KActa 6istorica scientarum
naturalium et medicinaliumL, voi" IV, ?i0liot6eca universitatis Davniensis, 1:!"
M<" #@" A, E,PINA,, op. cit., -" !RA A" DE R)#DA,, #a science des philosophes et 'an des thaumaturges dans
l)(nti%uite, Paris, 1!!MA P"*" ,#D(DL, op. cit., -" !"
M1" #@" E" *EbER,)N, op. cit.B P"*" ,#D(DL, op. cit.B V" #DAP)T, =entiment des anciens sur le
machinisme, KRevue des Etudes anciennesL, 1P!A R"J" $)R?E,, ?he (ncients andthe machine, KArc6ives internationales
dJ6istoire des sciencesL nr"!, 1:, --" 1-PP"
MM" A" ^)bRE, K#ritiEueL, 1:!, --" !<R-!MP"
MP" #@" E" D(PREEL, #es=ophistes, Neuc61tel, 1:!, --" P! - :QA J" DE R)*ILLb, :istoire et raison chei ?liucydide,
Paris, 1QR, --" 1!<-l!R"
M:" ARI,T)TEL, Ietorica, II, 1:<M aA c@" 8i ARI,T)$AN, 3orii, 11M
h urnl" =citat de J" DE R)*ILLb, op. cit., -" 1!:>"
MQ" iv $HY ?$. re tkS??$'?a. Mparei ?U' fieil-;vuv (Mecanica, !:; a MM>"
MR" Aceast2 -ro-rietate a cercului este @olosit2 de demiurgi atunci c3nd, arat2 Aristotel, -entru a -roduce un Yav9ioca?ov, ei
a8a.2 3n tem-le serii de discuri din @ier ce se rotesc unele -este altele cu @recare dur2, linele din ele
] r2m3n3nd ascunse -rivirilor -u0licului" Mecanica, !:! a P<"
M;" ^ai ?$'?$ eiiKoyo8B ovn(Ei9iiOMr7v tu X8iv yap Navnaoiurepov au9i9icdvciv n daviiaarbv oiidtv ;roirov,
Naviiaoiu?a?ov .e rb ?a.va.v?ia. yiyeo$ai **>?) aggtCg]c
M!" #a 8i g3ndirea te6nic2, g3ndirea istoric2 a vec6ilor greci r2m3ne tri0utar2 logicii 8i dialecticii" I" *EbER,)N scrie9
K,uccesiunea @a-telor la
J Tucidide este logic2""" Tim-ul lui Tucidide nu este cronologic9 el este, ca s2 l .icem a8a, un tim- logic"L 4i amintind
o0serva/iile lui J" de RomillY du-2 I care, la Tucidide descrierea unei 02t2lii este o teorie iar victoria un H ra/ionament ver@icat,
el adaug29 KLumea lui Tucidide este o lume reg3ndit2, A iar istoria sa o dialectic2 tr2it2" 6(#e temps, la memoire, l)histoire,
KJournal )] de -sYc6ologieL, 1QR, -" P:<"> - #6iar 8i g3ndirea medical2, de8i @oarte ela0orat2, nu s-a des-rins integral din
sc6emele im-use de discu/ia 8i con@runtarea oral2" *" L" ?)(R'Eb arat2 c2 -ractica discursurilor medicale era general2 8i
c2, -rin acest su0ter@ugiu, elocven/a eBercita ini/ial un @el de suveranitate 3n medicin29 KNu era vor0a numai de a com-une
@rumoase -iese oratorice, ci tre0uia s2 se @ac2 @a/2 3n mod victorios adversarilorA adesea, du-2 -re.entarea unei anumite te.e,
un alt medic lua cuv3ntul -entru a sus/ine te.a o-us2, sau oratorul, devenit /int2 direct2, era o0ligat s2 r2s-und2 unei
multitudini de 3ntre02ri -reciseL ($bservation et e8perience che0 *es medecins de la collection hippocrati%ue, Paris, 1QP, -"
11: 8i urm">" Desigur c2 aceast2 -reeminen/2 a discursului se accentuea.2 3n g3ndirea medicilor so@i8ti" Ea 38i g2se8te la
ace8tia, o Custi@icare 3n teoria con@orm c2reia -rinci-iul 0olilor este invi.i0il -entru oc6i 8i, evident numai -entru g3ndirea
ra/ional2, Hoyian2%. #urentul medical em-iric sus/ine, 3n sc6im0, c2 adev2ratul criteriu al o0iectivit2tii medicale const2 3n a
sur-rinde direct cu -rivirea, c2ci tot ceea ce eBist2 tre0uie s2 -oat2 @i v2.ut 8i cunoscut =c@" L" ?)(R'Eb, op. cit., -" 11;>"
Reg2sim aici o-o.i/ia, tradi/ional2 3n g3ndirea greac2, dintre ipcoi>p; 8i 1=Qi>ga, cele v2.ute 8i cele nev2.ute - -rimele, /in3nd
direct de empeiria, iar celelalte necesit3nd un demers 3n s-irit di@erit, @ie c2 e vor0a de divina/ie ins-irat2 sau ra/ionament -ur
=c@" P"*" ,#D(DL, (dela, KAnnales de la $acultedes Lettres deToulouseL, I, 1QP, --" !R-:, 8iL" 'ERNET, Choses
visibles et choses invisibles, KRevue -6iloso-6iEueL, 1QR, --" ;-!;>" )r, 3n Naroulkos, DER)N su0linia.2 @a-tul s2
originea tuturor di@icult2/ilor, 3n -ro0lemele mecanice, 8i a o0scurit2/ii ce 3nv2luie cercetarea cau.elor 3n aceast2 8tiin/2,
re.id2 3n aceea c2 nu se -ot vedea @or/ele ce ac/ionea.2 3n
380
P!1
cor-urile grele 8i nici modul lor de divi.are" 3ntruc3t @or/a a-ar/ine domeniului invi.i0il, a8a-numitul KoyPfi;c,, discursul
ra/ional, 38i eBercit2 3n mod necesar suveranitatea asu-ra mecanicii"
M" A" REb*)ND, op. cit., -" M<:"
P<" $IL)N, Mecanica, IV, P" Nu este -osi0il s2 se 3n/eleag2 totul 3n aceste domenii, H2y(iQ mi ped;=oi".
P1" P"*" ,#D(DL, op. cit., -" 1R"
PM" A"'" DRA#D*ANN arat2 tocmai eclectismul considera/iilor teoretice din +neumaticele lui Deron" La Deron, ma8inile
nu servesc la ilustrarea ac/iunii legilor naturale, du-2 cum legile naturale, cu rare eBce-/ii, nu servesc la eB-licarea
@unc/ion2rii ma8inilor" Teoria o@er2 -rinci-ii eB-licative vala0ile -entru ansam0lu" Nu eBist2 no/iunea de legi @i.ice -recise,
nici aceea a unui a-arat eB-erimental -entru a le veri@ica" Nu este vor0a de un tratat de @i.ic2 a-licat2, ci de o culegere de
ingenio.it2/i te6nice (op. cit., -" 1R1>"
PP" ,tarea de s-irit a lui Deron este, 3n aceast2 -rivin/2, deCa di@erit2" ,-re deose0ire de $ilon, el nu men/ionea.2 dec3t o
singur2 dat2 =I, > valoarea atractiv2 a construc/iei sale" El este mai sensi0il, nu at3t la caracte9 KmiraculosL, c3t la
ingenio.itatea ma8inii, la as-ectul s2u de solu/ionare a u -ro0leme te6nice, @2r2 re@erire la eventuala sa utilitateA c@" A"'"
DRA#T *ANN, op. cit., -" 1R1"
P:" PL(TARD, 'ia"a lui Marcellus, 1;"
PQ" #@" A" ^)bRE, loc. cil., --" RM;-RM!"
PR" Ea este cel mult o do8a. Ea nu -artici-2 la -rocesul cunoa8terii di -rin locul -e care 3l re.erv2 calculului, m2sur2rii,
greut2/iiA c@" PLAT)N, +hilebos QQ eA ?eaithetos 1;R c" Termenul ?t8Pi care, la origine, este a-licA at3t cunoa8terii 8tiin/i@ice
c3t 8i eB-erien/ei arti.anatului, se va -utea o-une, du-2 Platon, adev2ratei 8tiin/e9 )ano?r9iit7.
P;" (cenicie -ur -ractic2 cu caracter 3nc2 secret, -e care arti.anul oC transmite @iului s2u, sau @iului unui -rieten, 8i care este
cu totul di@erit2 de uA instructaC teoreticA c@" PLAT#*, +rotagoras, PM! a 8i PMP dA gEN)$)N, >conomicul, gV, 11"
P!" ARI,T)TEL, +olitica, 1MQ! 0 PRA >tica 3icomahic, II, 11<: a A
P" PLAT)N, Iepublica, II, P;< 0 8i P;: c"
:<" ,o@istul, a c2rui doctrin2 se re@er2 la pra8is, conduita general2 3n via/2, 8i nu la poiesis, @a0rica/ia, va -utea -retinde c2 a
aCuns s2 cunoasc2 oca.ia 8i c2 -oate -reda arta utili.2rii acesteiaA el se -re.int2 ca st2-3n al kairos-uluiB arti.anul este sclavul
acestuiiJ"
:1" #@, A" Ab*ARD, #)idee de travail dans la &rece archai%ue, KJournal de -sYc6ologieL, 1:!, --" M-:Q"
:M" 3ntr-un curs -re.entat la Ecole -ratiEuc des Dautes Etudes, L" 'ernet o0serva c2 @olosirea termenului Bci-uiJ1N, ce are
conota/ia unei m2iestrii,
-n#C e vor0a de un meseria8, nu su-ravie/uie8te Cum2t2/ii secolului al V-lea" ruv3ntul 8>ipo?e8vriY nu -2strea.2 dec3t rareori,
3n e-oca clasic2, un sens @avora0il" El tinde din ce 3n ce s2 se cristali.e.e 3n no/iunea de meserie
u0altern1 8i umil2" De o0icei 3l g2sim asociat cu termenul ff;vavootB, care evoc2 @olosirea @or/ei @i.ice, 3n @orma sa cea mai
0rut2A c@" PLAT)N, Iepublica, :<Q a 8i :< cA ARI,T)TEL, +olitica, 1M;; c"
:P" L 'ERNET, #a notion mythi%ue de la valeur en &rece, KJournal de PsYc6ologieL, 1:!, --" :1Q-:RM"
::" >ris su-ravie/uie8te, 3n e-oca cet2/ii, 3n artele care au un caracter estetic 8i utilitar totodat2, -recum decorarea veselei de
luB, 3n domeniul ceramicii"
:Q" #@" T(#IDIDE, I, Q, P 8i :"
:R" #@" supra, -" M!P, n" R"
:;" D" JEAN*AIRE a ar2tat -rin ce tr2s2turi -utea -ermite -ortretul lui >ros, la Platon (Nanchetul, M<P d>, s2 se -reci.e.e
@orma de inteligen/2 ce caracteri.ea.2 no/iunea de metis (loc. cit., -" M: 8i MQ>" >ros a mo8tenit de la tat2l s2u +oros, @iul lui
Metis, s-iritul 3ntre-rin.2tor, inteligen/a @ertil2 3n inven/ii" KV3n2tor destoinic, mereu -l2nuind c3te ceva 8i curios du-2 tot
@elul de n2scociri, -lin de resurse, cu o @iloso@ie -ersonal2 asu-ra vie/ii, vr2Citor iscusit, magician 8i so@ist"L Dar este oare 3nc2
no/iunea de metis, -entru Platon, o Kvirtute arti.anal2Lc Nu s-ar -2rea" 3n acela8i teBt =M<P a>, Platon o-une tocmai categoria
oamenilor a8a-.is KdemoniciL, 3ntruc3t s3nt 03ntui/i de demoni -recum Eros 8i au ast@el acces la cunoa8terea lucrurilor divine,
celor a c2ror 8tiin/2 este legat2 de un domeniu anume sau de o meserie manual2, 8i care nu s3nt dec3t sim-li meseria8i"
:!" #@" ')R'IA,, >logiul >lenei.
:" =upra, -" M1P 8i urm"
Q<" PLAT)N, Iepublica, R<1 cA ARI,T)TEL, +olitica, 1M!M a 1;"
Q1" #onducerea 3i a-ar/ine celui care -osed2 acea LppovrHoic,B meseria8ul, care este li-sit de aceasta, este menit su-unerii,
+olitica, Tlll 0 M"
QM" #6iar la un om ca Di--ias, ce -are a @i re-re.entantul unui ideal de -olimatie, 3nv2/2tura nu tre0uie s2 trate.e des-re
meseriile arti.anale" L2ud3ndu-se c2 8i-a con@ec/ionat cu -ro-riile m3ini tot ceea ce -urta, inclusiv ve8mintele 8i 3nc2l/2rile, el
38i -roclama aularkeia, autosu@icien/a, asemeni #inicilor, 8i nu at3t interesul -entru -ro0lemele te6nice"
QP" #@" PLAT)N, Charmuies, 1RP 0-dA D(PREELA op. cit., -" 1PP"
382
De l1 categoria du0lului
la imagine
Re-re.entarea invi.i0ilului 8i categoria -si6ologic2 a du0lului9
colossos-ul
1
A8 vrea s2 ar2t, -rintr-un eBem-lu, cum au -utut trans-une vec6ii greci, 3ntr-o @orm2 vi.i0il2, anumite
-uteri ale lumii de dincolo, ce a-ar/in domeniului invi.i0ilului"
Natura acestor -uteri sacre a-are str3ns legat2 de modul lor de re-re.entare" 3n sim0olistica religioas2,
ca 3n orice gen de sim0olistic2, g3ndirea 38i ela0orea.2 o0iectele -rin intermediul @ormelor"
EBem-lul ales este colossos-ul. La origine, cuv3ntul nu se re@er2 la m2rime" El nu desemnea.2, a8a
cum o va @ace mai t3r.iu din motive 3nt3m-l2toare, e@igii de dimensiuni gigantice, KcolosaleL" 3n
voca0ularul grecesc al statuii, eBtrem de divers 8i destul de @luctuant, a8a cum a demonstrat E"
?enveniste
M
, termenul colossos, de origine -reelenic2, este legat de o r2d2cin2 kol -, ce -oate @i
a-ro-iat2 de anumite to-onime din Asia *ic2 =^olossai, ^olo-6on, ^oloura> 8i care sugerea.2 ideea
unui o0iect vertical
P
"
Prin aceasta, colossos-ul -are a se deose0i de al/i idoli ar6aici - bretas 8i 8oanon - al c2ror as-ect este
3n multe -rivin/e asem2n2tor =@orm2 3n trunc6i de -iramid2, -icioare 8i 0ra/e li-ite de cor->" Dar
bretas-ul 8i 8oanon-ul -ar a @i mereu 3n mi8care" Plim0a/i, -urta/i 3n -rocesiuni, /inu/i 3n 0ra/e de -reot
sau de -reoteas2, ace8tia s3nt idoli ce ar -utea @i numi/i H-ortativiL
:
" Dim-otriv2, caracterul @iB,
imo0ilitatea de@inesc,
387
3n -rinci-iu, colossos-ul
/
). El va @i re-re.entat 3n dou2 @ormeJ @ie ca statuie-coloan2, @ie ca statuie-
men6ir, @2cut2 dintr-o -iatr2 a8e.at2 vertical, dintr-o les-ede 3n@i-t2 3n -2m3nt, iar uneori c6iar
3ngro-at2"
) serie de documente ar6eologice, care l2muresc cele c3teva teBte care ne-au -arvenit des-re colossoi,
-ermit s2 se -reci.e.e @unc/ia 8i valoarea sim0olic2 a acestor idoli"
La *idea =actuala Dendra>, 3ntr-un cenota@ dat3nd din secolul al glII-lea 3"d" #6r", s-au desco-erit, 3n
loc de sc6elete, dou2 0locuri de -iatr2 3ntinse -e sol, unul mai mare dec3t cel2lalt, cio-lite grosolan 3n
@orm2 de dale dre-tung6iulare ce se 3ngustau 3n -artea su-erioar2, -entru a indica g3tul 8i ca-ul a dou2
-ersonaCe umane =un 02r0at 8i o @emeie>
R
" 3ngro-at 3n morm3ntul gol, al2turi de o0iecte ce au a-ar/inut
r2-osatului, colossos-ul Coac2 rolul de 3nlocuitor al cadavrului a0sent" El /ine locul de@unctului"
Aceast2 -ractic2 a su0stituirii cores-unde unor credin/e -e care le cunoa8tem 0ine" Atunci c3nd un om,
-lecat de-arte, -are dis-2rut -entru totdeauna, sau c3nd el a -ierit @2r2 a i se @i recu-erat cadavrul 8i s2
se @i 3nde-linit asu-ra acestuia riturile @unerare, de@unctul - sau mai cur3nd Kdu0lulL s2u, psyche a sa -
r2t2ce8te @2r2 /el 3ntre lumea celor vii 8i lumea celor mor/i9 el nu mai a-ar/ine celei dint3iA dar nici nu a
@ost trimis 3nc2 3n cealalt2
;
" De aceea, s-ectrul s2u are -uteri -rimeCdioase ce se mani@est2 -rin
neaCunsuri aduse celor vii"
,u0stituind cadavrul 3n morm3nt, colossos-88H nu are menirea de a re-roduce tr2s2turile de@unctului,
cre3nd ilu.ia a-aren/ei sale @i.ice" El nu 3ncarne.2 3n -iatr2 c6i-ul mortului, ci via/a de dincolo, acea
via/2 ce se o-une lumii celor vii,J a8a cum universul no-/ii este o-us universului .ilei" Colossos-ul nu
este o imagine9 el este o Kdu0lur2L, a8a cum mortul 3nsu8i este o du0lur2 a celui viu"
Colossos-ul nu este 3ns2 destinat 3ntotdeauna 3ntunericului morm3ntului" Piatra @unerar2 li-sit2 de
inscri-/ie se -oate ridica 8i la lumina soarelui, deasu-ra gro-ii goale, 3ntr-un loc i.olat 8i
388
ustiu, menit, -rin s2l02ticia sa, -uterilor in@ernale" Ast@el se c
nt3m
-l2 la $lionte, deasu-ra cenota@ului lui
Aras 8i al co-iilor
s
CC- sau la Le0ade, unde se a@la, 3ntr-o -2dure nicic3nd atins2 vreodat2 de m3na
omeneasc2, o les-ede, @2r2 inscri-/ie 8i c6i- cio-liN a8e.at2 -este groa-a lui Agamedes9 la intrarea 3nJ
bothros, Tro-6onius dis-2ruse 3ng6i/it 3n ad3ncurile -2m3ntului" 3n acel loc se o@iciau riturile de
evocare a mortului" ,e v2rsau -este stela @unerar2 li0a/iunile cuvenite, se scurgea s3ngele unui 0er0ec
negruA a-oi cei de @a/2 strigau de trei ori numele mortului, cu -rivirile a/intite asu-ra -ietrei de unde
acesta era a8te-tat s2 a-ar2
!
"
Aceea8i -iatr2 dre-tung6iular2, care la *idea 3l i.ola -e de@unct de cei vii, -2str3ndu-l ve8nic 3n
l2ca8ul s2u su0teran, -oate deci s2 @acilite.e contactul cu acesta" Prin colossos, mortul revine la lumina
.ilei 8i 38i mani@est2 -re.en/a su0 -rivirile celor vii" Pre.en/2 insolit2 8i am0igu2, care este 8i semnul
unei a0sen/e" L2s3ndu-se v2.ut deasu-ra -ietrei, mortul arat2 3n acela8i tim- c2 nu mai /ine de aceast2
lume"
La ,elinunt, un 3ntreg teren, situat 3n a@ara .idurilor, era consacrat lumii de dincolo

" 3n interiorul unei


3m-reCmuiri, l3ng2 s-a/iul a@ectat lui 7eus Meilichios, 7eus In@ernal
1<
, erau 3n@i-te 3n -2m3nt un mare
num2r de stele @unerare cio-lite grosolan 3n c6i- de @iguri masculine 8i @eminine" Des-re ace8ti
colossoi, -e care cei din ,elinunt 3i a8e.au 3n cimitirul lor 8i uride ei mai de-uneau, o dat2 cu
alimentele cuvenite deceda/ilor, 8i ni8te tabulae defi8ionum 3ncredin/ate divinit2/ilor su0terane, dou2
inscri-/ii g2site la #irene ne dau l2muririle necesare"
Prima este teBtul legii sacre re@eritoare la -rimirea im-loratorilor veni/i din /inuturi str2ine
11
" Dac2
-ersoana revendicat2 de im-lorator a murit, 3n /ara sa sau 3n alt2 -arte, iar st2-3nul casei, care-l
-rime8te -e im-lorator s-re a-i acorda -rotec/ia sa, cunoa8te numele celui ce l-a trimis, -e acesta, el 3l
invoc2 c6em3ndu-l de trei ori -e nume" Dac2 el nu-i cunoa8te identitatea, atunci -ronun/2 @ormula9
K)mule, @ie c2 e8ti 02r0at sau @emeieL" El con@ec/ionea.2 ni8te colossoi, unul masculin, iar
P!
cel2lalt @eminin, din lemn sau din -2m3nt" 3i -rime8te la masa sa 8i le serve8te o -arte din toate
m3nc2rurile" )dat2 3nde-linite cele necesare @a/2 de mortul anonim care i l-a trimis -
e
im-lorator,
st2-3nul casei 3l 3nde-2rtea.2 din locuin/a sa 8i g red2 universului mor/ilor9 du-2 3nc6eierea ritualului
os-italit2/ii, el 3i ia -e colossoi 8i -or/iile de 6ran2" Le duce 3ntr-o -2dure virgin2 unde 3n@ige ace8ti
colossoi 3n -2m3nt"
A doua inscri-/ie re-roduce teBtul Cur2m3ntului, garant3nd o0liga/iile reci-roce ale coloni8tilor ce
-lecau 3n A@rica, de la #irene, @a/2 de concet2/enii lor care r2m3neau 3n metro-ola din T6era
1M
"
Jur2m3ntul se -ractic2 3n modul urm2tor9 s3nt con@ec/iona/i colossoi din cear2, care s3nt arunca/i 3n @oc,
-ro-nun/3ndu-se @ormula9 K$ie ca acela ce-8i va 3nc2lca Cur2m3ntul s2 se to-easc2 8i s2 -iar2, el, neamul
s2u 8i avu/iile saleL"
3n decursul am0elor ritualuri, colossos-nH reali.ea.2 trecer 3ntre lumea celor vii 8i cea a mor/ilor" Dar,
du-2 ca., trecer se @ace 3ntr-un sens sau 3n altul9 uneori mor/ii 38i @ac sim/ii -re.en/a 3n universul celor
viiA alteori, cei vii se -roiectea.2 i 3n8i8i 3n moarte" 3n ritualul im-loratorilor este vor0a, de @a-t de a
sta0ili o rela/ie de os-italitate cu un mort necunoscut, @i 02r0at sau @emeie" La @el 3n ritualurile
invoc2rii, psyche, ced3n tri-lei c6em2ri, se ridic2 la lumin2 8i 38i mani@est2 -re.en/a 3 colossos-ul car@ o
re/ine 3n interiorul casei" *asa comun2 oda 3nc6eiat2, -re.en/a mortului este 3nde-2rtat2 -rin im-lantar
colossos-ului 3n /2r3na unui codru s2l0atic, sim0ol al lumii d dincolo -e -2m3nt" #3t des-re Cur2m3nt,
aici e vor0a dim-otrivi de cei vii care se las2 3n mod irevoca0il -rad2 mor/ii 3n ca.ul neres-ect2rii
Cur2m3ntului" Prin intermediul acelor colossoi care 3i re-re.int2 su0 @orm2 de du0luri, de-un2torii
Cur2m3ntului se arunc2 -e sine 3n @oc, s-iritul lor vital 8i social lic6e@iindu-se 8i dis-2r3nd cu antici-a/ie
3n invi.i0il
1P
"
#u toate acestea, colossos-ul a-are, 3n calitatea sa de du0lur2, asociat cu psyche 3n am3ndou2 ca.urile"
El este una din @ormele -e care le -oate lua psyche, -utere a lumii de dincolo, atunci c3nd se arat2
oamenilor"
P<
Colossos-uH 8i psyche s3nt, deci, -entru grecul antic, str3ns 3nrudite" Ele intr2 3ntr-o categorie de
@enomene 0ine de@inite, c2rora li se a-lic2 termenul de e3Qco`a 8i care cu-rinde, -e l3ng2 aceast2
n2lucire care este psyche 8i acest idol grosolan care este colossos-uH, realit2/i -recum imaginea oniric2
(oveipocB7, @antasma (an7, a-ari/ia su-ranatural2 (Lp;ofia7
1:
" (nitatea acestor @enomene, at3t de
dis-arate -entru noi, -rovine din @a-tul c2, 3n conteBtul cultural al 'reciei ar6aice, ele s3nt -erce-ute 3n
mod similar de s-irit 8i ca-2t2 o semni@ica/ie analoag2" Iat2 de ce se -oate vor0i -e dre-t cuv3nt des-re
ele, ca de o adev2rat2 categorie -si6ologic2, categoria du0lului, ce -resu-une o organi.are mental2
di@erit2 de a noastr2" (n du0lu este cu totul altceva dec3t o imagine" El nu este un o0iect KnaturalL, dar
nici un -rodus mental9 nici imita/ie a unui o0iect real, nici ilu.ie a s-iritului, nici crea/ie a g3ndirii"
Du0lul este o realitate eBterioar2 su0iectului dar care, c6iar 3n a-aren/a ei, se deose0e8te -rin
caracterul s2u insolit de o0iectele cotidiene, de decorul vie/ii oni8nuite" El ac/ionea.2 simultan -e dou2
-lanuri contrastante9 3n momentul 3n care 38i revelea.2 -re.en/a, el se arat2 a @i str2in acestei lumi,
a-ar/in3nd unui univers inaccesi0il" Fk-
Ast@el, de eBem-lu, se -etrec lucrurile cu acel eldPKov al lui Patrocle, -e care A6ile 3l vede ridic3ndu-
se 3naintea sa atunci c3nd adoarme, la ca-2tul unei lungi no-/i de Cale 3n tim-ul c2reia, veg6ind de unul
singur, cu su@letul cu-rins de -MoNo% -dorul du-2 cel a0sent -, el nu a 3ncetat s2-8i readuc2 3n memorie
amintirea -rietenului s2u" Acel ebuhov st2 3n -icioare deasu-ra ca-ului lui A6ile care este culcat, a8a
cum se 3nt3m-l2 3n vis, bu>tpogB dar 3n realitate, el este psyche a lui Patrocle" #eea ce vede A6ile este
de @a-t a-aren/a lui Patrocle9 statura, oc6ii, glasul, tru-ul 8i ve8mintele sale" Pentru c2 atunci c3nd el
vrea s2-l 3m0r2/i8e.e, acel e3,]gov se arat2 insesi.a0il9 este un a0ur ce dis-are su0 -2m3nt, cu un mic
strig2t, asemeni unui liliac
1Q
" Este, a8adar, 3n >#.UH$+ un e@ect 3n8el2tor, de dece-/ie, de am2gire,
ccnSr%< este -re.en/a -rietenului, dar 8i a0sen/a sa
P1
iremedia0il29 este a-aren/a lui Patrocle, dar 8i un su@lu, un a0ur, o um0r2 sau .0orul unei -2s2ri
1R
"
Documentele ar6eologice 8i e-igra@ice -e care le-am men/ionat au -us 3n lumin2 as-ectele de du0lu
ale colossos-uHui 8i leg2turile sale cu o realitate -recum psyche, a c2rei a-artenen/2 la lumea vi.i0il2 8i
la lumea de dincolo 3i con@er2 3n mod necesar un caracter am0iguu" (n teBt din (gamemnon de Esc6il
con@irm2 @a-tul c2 colossos-ul tre0uie situat 3n conteBtul -si6ologic -ro-riu eB-erien/ei du0lului 8i c2
semni@ica/iile idolului men6ir, -e -lanul religios, re.ult2 tocmai din aceast2 -erce-ere a sa de c2tre
vec6ii greci, 3n categoria du0lului" #orul c3nt2, descriind -alatul lui *enelaus, -2r2sit Elena cea
-lecat2 -e urmele iu0itului s2u
n
" Niciodat2 -re.ent acestei @emei nu a @ost at3t de o0sedant2 3n
locuin/2, ca acum,X c3nd ea a l2sat-o 3n urm2" Prin -uterea lui Podo%, dorul ar.2toiA -e care *enelaus 3l
resimte -entru cea care este de-arteI @antoma Elenei nu 3ncetea.2 s2 03ntuie casa" 4i o @ace 3n cele trei
@orme ale du0lului, la care corul se re@er2 -e r3nd" *ai 3nt3l (paf8a ce -are a domni 3n -alat 3n locul
so/iei dis-2rute" A-oi urmea.2 colossoi - termen -e care #6" Picard 3l traduce @oarte 0ine -rin K@igurine
de 3nlocuireL, utili.ate 3n magia amoroasa -entru a-l evoca -e cel a0sent, a8a cum se -rocedea.2 3n
riturile @unerare -entru a-l evoca -e cel mort
1!
" *ai s3nt, 3n s@3r8it, i @antasmele din vis
(ov>ip2Lpa.vroi7 ce a-ar 3n tim-ul somnului" Toate aceste du0luri, ce o su0stituie -entru *enelaus -e
so/ia sa, nu au alt e@ect dec3t de a-i @ace 8i mai evident 8i insu-orta0ili vidul -rodus de a0sen/a ei"
Acestora le li-sesc tocmai calit2/ile ce @ac din Elena o @emeie adev2rat29 charis-ul, str2lucirea 8t
-lenitudinea vie/ii" $antasm2, colossos, vis nocturn, aceste elduKa ale Elenei 3i o@er2 so/ului s2u
de.am2girea unei -re.en/eN care se esc6ivea.2 mereu 8i care nu se arat2 dec3t s-re a se risi-i iar28i" 3n
du0lul @emeii iu0ite, su0 masca seduc2toare A@roditei, se 3ntrevede @antomatica Perse@ona
1
"
TeBtul lui Esc6il ar -utea @i comentat -rin versurile -e care Euri-ide le consacr2 aceleia8i teme,
a-roa-e 3n @orm2 N
-asti82, 3n (lcesta sa" Alcesta se -reg2te8te s2 co0oare 3n In@ern" ,o/ul s2u Admet, a c2rui via/2 este
r2scum-2rat2 cu -re/ul -ro-riei sale vie/i, 3i Cur2 c2 va r2m3ne neconsolat -entru totdeauna 8i nu va mai
cunoa8te alt2 @emeie" El va continua s2 ai02 rela/ii cu Alcesta 3n vis, 3n @iecare noa-te" Va -une s2 i se
@ac2 o e@igie -e care o va culca -e -at" El se va 3ntinde l3ng2 ea 8i o va 3m0r2/i8a, c6em3nd-o cu numele
iu0itei" Ast@el va crede el c2 /ine 3n 0ra/e -e so/ia sa, -re.ent2, de8i a0sent29 Maiirep
, v v -V>
ovtc e8uv e8euQ ]
3n aceste rela/ii ciudate, su@letul s2u (psyche7, 3n loc s2 resimt2 calda -l2cere, nu se va alege desigur
dec3t cu volu-tatea rece (psychron7< ce este c6iar psyhe, dac2 nu o um0r2 recec
M1
#uvintele lui Admet evoc2 o legend2 -e care Euri-ide o cuno8tea 0ine 8i care-i ins-irase o alt2
tragedie9 +rotesilaos. *ort l3ng2 Troia, -e meleaguri 3nde-2rtate, @2r2 ca tru-ul s2u s2 @ie adus 3n
-atrie, Protesilaos las2 o v2duv2 nem3ng3iat2" 3n versiunea nara/iunii -e care o d2 A-olodor
MM
, so/ia,
numit2 Laodamia, modelea.2 un eiduKov al so/ului s2u" 3n @iecare noa-te ea 3ntre/ine rela/ii cu acest
du0lu" 7eilor le este mil2 de ea" Ei rec6eam2, -entru o cli-2, su@letul (psyche7 lui Protesilaos l3ng2
so/ia sa 3nc2 3n via/2" 3n versiunea lui DYgin
MP
, @igurina con@ec/ionat2 de Laodamia este din cear2"
Tat2l, care a sur-rins manevrele nocturne ale @etei sale, ordon2 ca e@igia s2 @ie aruncat2 3n @oc"
Laodamia se las2 8i ea -rad2 @l2c2rilor -entru a-l urma -e Protesilaos 3n lumea de dincolo" ,e -oate
recunoa8te 3n am0ele versiuni ale mitului du0la orientare, deCa constatat2 3n ritualurile -racticate la
#irene, ce se con@ormau materialului din care erau con@ec/iona/i colossoi. Dar, @ie c2 e din -iatr2 sau
de cear2, 8i @ie c2 readuce um0ra mortului la lumina .ilei sau c2 3i trimite 3n regatul um0relor -e cei
care tr2iesc su0 soare, colossos-ul reali.ea.2 mereu 3n calitatea sa de du0lu, leg2tura dintrei cei vii 8i
lumea in@ernal2"
A-are 3ns2 o di@icultate" #um -oate o -iatr2, modelat2 8i a8e.at2 undeva de m3na omului, s2 ca-ete o
semni@ica/ie de du0lu care o asimilea.2 cu @enomene -si6ice necontrola0ile 8i
PM
PP
misterioase, -recum c6i-ul din vis sau a-ari/ia su-ranatural2c De unde -rovine @a-tul c2 o les-ede
cio-lit2 grosolan este ca-a0il2, 3n anumite condi/ii, s2 a-ar2 8i ea dedu0lat2, am0igu2, orientat2 c2tre
invi.i0ilc Prin ce contrastea.2 colossos-nl at3t de -uternic @a/2 de lumea celor vii, 3nc3t el -are a
include 3n decorul terestru 3n care a @ost ridicat, nu o sim-l2 -iatr2, un o0iect @amiliar, ci 3ns28i -uterea
insolit2 8i teri@iant2 a mor/iic R2s-unsul tre0uie c2utat 3n re-re.ent2rile religioase ce con@er2 tr2s2turile
s-eci@ice vi.iunii asu-ra lumii a vec6ilor greci, -rin Cocul cores-onden/elor 8i o-o.i/iilor -e care
acestea le sta0ilesc 3ntre diversele as-ecte ale realului" #a orice semn, colossos-uH trimite la un sistem
sim0olic general de care nu -oate @i se-arat" Numai 3n cadrul acestei structur2ri mentale de ansam0lu
el -oate a-2rea 3n str3ns2 a@initate cu moarteaS 8i mor/ii"
,2 su0liniem c3teva din as-ectele acestei 3nrudiri" *ai 3nt3i, s2 o0serv2m c2 Cur2m3ntul care, odat2
3nc2lcat, 3i leag2 -e vinova/i de -uterile in@ernale, se -oate @ace 3n 'recia antic2 -rin sim-la atingere a
unei -ietre 0rute9 se Cur2 K-e -iatr2L
M:
" ,2 mai amintim c2 Perse@ona trimite ca-ul 'orgonei 3n
3nt3m-inarea celor care -retind s2 intre 3nc2 din via/2 3n regatul mor/ilor -'orgona, instrument magic al
mor/ii, ce-i -resc6im02 3n stan2 de -iatr2 -e cei care o -rivesc
MQ
" #2 moartea a a-2rut ca o -ietri@icare a
celor vii, este un @a-t des-re care avem o serie de indicii" Pindar @olose8te eB-resia HiYivo% d;varo%,
moartea de -iatr2
MR
" Desigur c2 metamor@o.a tru-ului viu, su-lu, activ 8i cald 3ntr-un cadavru rigid,
mut 8i 3ng6e/at, -ermite sesi.area simultan2 a acestor ra-orturi sim0olice" Tre0uie 3ns2 conturat mai
-recis @icare din as-ectele care, o-un3nd 3n mod detaliat via/a 8i moartea, le de@inesc una @a/2 de
cealalt2 8i le delimitea.2 domeniile res-ective"
#ontrast3nd cu lumea sonor2 a glasurilor, a strig2telor, c3ntecelor, moartea este 3n -rimul r3nd
universul t2cerii" Anumite -reotese, consacrate unor rituri @unerare 3n care mu.ica era inter.is2, -urtau
numele de ?cutele
A,
. A 3nsu@le/i o statuie, din -iatr2 sau din -2m3nt, a-i da via/2 du-2 ce a @ost
P:
modelat2 - cum e ca.ul lui Dermes tre.ind-o -e Pandora sau cel
a
l statuilor vii a@late 3n sluC0a lui
De@aistos - 3nseamn2 a -une m ea un glas, o phone
A
@. De aceea, T6eognis, evoc3nd momentul c3nd va
@i 3n -2m3nt, li-sit de via/2, scrie c2 el va @i bort Hi2o% ;LpdoyyoLB, -recum o -iatr2 @2r2 glas
M
"
Dim-otriv2, -ietrele metalice care r2sun2 c3nd s3nt lovite, ca 0ron.ul, sau vasele de ceramic2 ce
-ocnesc 3n cu-tor c3nd s3nt arse, s3nt considerate ca @iind 3nsu@le/ite 8i vii, -entru c2 ele sca-2 t2cerii
comune a -ietrelor mute" R2ceala -ietrei este 8i ea 3n rela/ie cu moartea" 3n o-o.i/ie cu c2ldura vie/ii,
psyche evoc2 @rigul, psychron.
$iind dur2, uscat2 8i rigid2, -iatra -oate a-2rea ca o uscare a elementului viu, umed, su-lu 8i -lin de
sev2 at3ta vreme c3t este 3n @loarea v3rstei" ?2tr3ne/ea este deCa, -entru grecul antic, o uscare" T3n2rul
este asem2n2tor cu o -lant2 -lin2 de vigoare 3n verdea/a ei, dar care se usuc2 8i se o@ile8te cu tim-ul" )
glos2 a lui DesYc6ius comentea.2 cuv3ntul 1gtC,aNreg -rin cei doi termeni venpoi 8i M$$j$*<
Kusca/iiL, s3nt mor/ii, colossoi
8
. Iat2 de ce acelepsychai ale mor/ilor s3nt 3nsetate" D3ndu-li-se s2 0ea
diverse licori aduc2toare de via/2, ei s3nt atra8i la lumin2 8i li se red2 -entru un moment, o dat2 cu
amintirea 8i g3ndul, un @el de ilu.ie a vitalit2/ii -ierdute"
Dar o-o.i/ia @undamental2 este aceea dintre vi.i0il 8i invi.i0il" *oartea, :ades, este tocmai invi.i0ilul
(2;byH%7, iar ceea ce vec6ii greci numesc Kcoi@ul lui DadesL, MvvrH, con@er2 invi.i0ilitatea" *or/ii au
ca-etele K3nv2luite de noa-teL" )r, -rintr-un @el de reci-rocitate 3ntre ca-acitatea de a vedea 8i
-ro-rietatea de a @i vi.i0il - am0ele 3nrudite cu lumina .ilei -, dis-ari/ia celui viu 3n a@ara universului
luminos 8i intrarea sa 3n lumea no-/ii se -ot eB-rima la @el de 0ine -rin imaginea trans@orm2rii sale
3ntr-o stan2 de -iatr2 oar02" ,-re deose0ire de -iatra -re/ioas2, care e vie -entru c2 str2luce8te,
re@lect3nd lumina sau l2s3ndu-se -2truns2 de aceasta
P1
, 0locul de -iatr2, tern 8i o-ac, colossos-H8H cu
Koc6ii goiL de care vor0e8te Esc6i3
PM
, -oate a-2rea ca re-re.entantul lumii 3ntunericului" 3ntre acea
PQ
psyche a mortului, cea/2 invi.i0il2, um0r2 o0scur2 8i -iatr2 @orm2 vi.i0il2 dar o-ac2 8i oar02, eBist2 o
a@initate ce -rovine din o-o.i/ia lor comun2 @a/2 de domeniul luminos al vie/ii, caracteri.at de
dualitatea a vedea - a @i v2.ut
PP
"
Piatra 8i su@letul (psyche7 mortului mai contrastea.2 cu omul viu, -rima -rin imo0ilitatea sa, iar
cel2lalt -rin mo0ilitatea sa im-erce-ti0il2" )mul viu se de-lasea.2 vertical -e su-ra@a/a solului,
r1m3n3nd mereu 3n contact cu -2m3ntul -rin tal-a -icioarelor sale" Colossos-ul, 3n@i-t 3n -2m3nt,
3nr2d2cinat 3n ad3ncul acestuia, r2m3ne 3ncremenit 3n imo0ilitate" 'losa lui DesYc6ius, -e care am
citat-o, aS @ost uneori desci@rat2 -rin 3nlocuirea cu 1GPa-rec, cei care nu merg, a termenului
;KCeau?>cB< colossoi s3nt, de @a-t, cei care nu-8i -ot des@ace -icioarele -entru a merge" #3t des-re
psyche, aceasta se de-lasea.2 @2r2 a atinge -2m3ntul9 ea -lute8te deasu-ra solului, mereu mo0il2 8i
insesi.a0il2" Colossos 8i psyche se o-un deci mersului omului viu, ca dou2 -o.i/ii eBtreme @a/2 de
condi/ia median29 3ngro-area 3n -2m3nt (colossos7 - contactul cu su-ra@a/a solului =omul viu,> -
li-sa contactului cu -2m3ntul (psyche7B imo0ilitatea total2 (colossos7 - de-lasarea -rogresiv2 -entru a
ocu-a 3n mod succesiv o serie de -o.i/ii la su-ra@a/a t solului, acela8i individ g2sindu-se 3n @iecare
moment 3ntr-unX singur -unct 8i numai unul =omul viu> - -re.en/a am0igu2 3nC cu-rinsul 3ntregului
s-a/iu (psyche7. Dar, -e acest -lan aii mo0ilit2/ii, leg2tura dintre colossos i psyche nu -rovine numaiJX
din aceea c2, 3n calitatea lor de no/iuni eBtreme, ele s3nt mai3 a-ro-iate 3ntre ele 3n unele -rivin/e dec3t
de -o.i/ia median2X re-re.entat2 de omul viu
P:
" Tr2s2turile antitetice a-ar, 3n ace8ti ca., ca o eB-resie a
leg2turii de com-lementaritate -e care ritul colossos-uM are @unc/ia de a o sta0ili cu psyche. 3n@ig3nd
-iatra I 3n -2m3nt, se 3ncearc2 @iBarea, imo0ili.area, locali.area 3ntr-unI -unct de@init de -e sol a acestei
insesi.a0ile psyche, care este simultan -retutindeni 8i nic2ieri"
Legenda lui Acteon este semni@icativ2 3n aceast2 -rivin/2J Acteon murise @2r2 s2 ai02 morm3nt"
Pro-riul eiQ]g]GW, s-ectrul i
s2u, se deda la tot @elul de n2-aste -e seama -o-ula/iei" Atunci este consultat oracolul din Del@i"
Acesta recomand2 s2 se @ac2 o e@igie a lui Acteon care s2 @ie legat2 cu lan/uri de @ier tocmai de -iatra
unde se mani@esta -re.en/a @antomei" Localnicii 3nde-linesc cele necesare" ,tatuia este ridicat2 8i
3nl2n/uit2"" ,u@letul lui Acteon, de acum 3nainte imo0ili.at, 3ncetea.2 s2-i Cnai -ersecute -e oameni
PQ
" "
Este evident, 3n acest eBem-lu ce a-ar/ine unei e-oci 3n care @igura uman2 a 3nlocuit -iatra 0rut2, care
a @ost la origini valoarea @unc/ional2 a colossos-uM. El servea la atragerea 8i @iBarea unui du0lu 3n
condi/ii anormaleA el -ermitea resta0ilirea unor ra-orturi corecte 3ntre lumea mor/ilor 8i lumea celor
vii" Colossos-ul -osed2 aceast2 -ro-rietate de @iBare, -entru c2 el 3nsu8i este 3n@i-t 3n -2m3nt con@orm
unui ritual" El nu este, deci, un sim-lu semn @igurativ" $unc/ia sa este totodat2 de a traduce 3ntr-o
@orm2 vi.i0il2 -uterea mortului 8i de a o"include, du-2 legi -resta0ilite, 3n universul celor vii" ,emnul
-lastic nu este se-ara0il de ritual" El nu e investit cu toate semni@ica/iile sale dec3t du-2 -rocedurile
rituale ce-l au ca o0iect
PR
" ,emnul este Kactivi.atL de oameni 8i con/ine la r3ndul s2u o @or/2 activ2" El
are o 3nsu8ire e@icace" 3n colossos, re-re.entarea -uterii mortului, mani@est2rile active ale acesteia 8i
regulari.area ra-orturilor cu omul viu, s3nt 3ngem2nate"
3n s@3r8it, o ultim2 c6estiune9 -rin caracterul s2u de du0lu 8i -rin @unc/ia sa de mediator 3ntre dou2 lumi
o-use, colossos-ul -re.int2 ca semn, as-ecte de tensiune 8i de oscila/ie" La el a-are uneori -e -rimul
-lan as-ectul vi.i0il, iar alteori cel invi.i0il" ,e 8tie care a @ost soarta colossos-ului. Vec6ii greci au
uitat destul de re-ede a@initatea dintre -iatra @unerar1N8i mor/i -entru a nu mai re/ine din ea dec3t
@orma sa vi.i0il2" 3n stela ridicat2 -e un cenota@ sau -e un morm3nt, ei nu au mai v2.ut altceva dec3t-un
sim-lu mnema, un semn menit s2 readuc2 amintirea unui de@unct 3n memoria celor vii" Dar uneori se
-re.int2 8i o atitudine di@erit2" Atunci c3nd li0a/iunile rituale au @ost r2s-3ridite, c3nd 0er0ecul negru a
@ost 3nCung6iat iar o@ician/ii
PR
P;
I-au c6emat de trei ori -e mort du-2 numele s2u, deasu-ra morm3ntului a-are cu adev2rat du0lul
P;
" 3n
decorul s2l0atic 3
n
care se ridic2 o -iatr2 0rut2, 3n@i-t2 3n -2m3nt, su0 masca colossos-uM se revelea.2
as-ectul de -utere in@ernal2 ce se mani@est2 3n -re.en/a celor vii" Poate c2 atingem aici o -ro0lem2 ce
de-28e8te cu mult tema colossos-ului 8i care se re@er2 la unul din caracterele esen/iale ale semnului
religios" ,emnul religios nu se -re.int2 ca un sim-lu instrument de g3ndire" El nu are doar menirea de
a evoca 3n s-iritul oamenilor -uterea sacr2 de care a-ar/ineA el are mereu tendin/a de a sta0ili cu
aceasta o adev2rat2 comunicare, de a-i insera realmente -re.en/a 3n universul uman" Dar, c2ut3nd ast@el
s2 arunce o -unte c2tre divinitate, el tre0uie, 3n acela8i tim-, s2 marc6e.e distan/a, s2 -un2 3n eviden/2
incomensura0ilitatea dintre -uterea sacr2 8i toate mani@est2rile sale, 3n mod necesar neadecvate 3n
vi.iunea oamenilor" 3n acest sens, colossos-ul este un 0un eBem-lu al tensiunii -e care o g2sim 3n c6iar
intimitatea semnului religios 8i care 3i con@er2 dimensiunea sa -ro-rie" Prin @unc/ia sa o-era/ional2 8i
e@icace, colossos-uH are am0i/ia de a sta0ili un contact real cu lumea de dincolo, @2c3ndu-i sim/it2
-re.en/a 3n lumea celor vii" #u toate acestea, tocmai -rin aceast2 tentativ2, el su0linia.2 caracterul
inaccesi0il, misterios 8i @undamental di@erit al universului mor/ii -entru muritorul de r3nd"
N)TE
1" EB-unere @2cut2 la #olocviul KLe signe et(es sYstemes de signcsL, organi.at de K#entre de rec6erc6es de-sYc6ologie
com-arativeL, RoYauroont, 1M-lQ a-rilie 1RM"
M" E" ?ENVENI,TE, #e sens du mot M$H$$$2Y et *es noms grecs de la statue, KRevuede-6ilologieL, 1PM, --" 11!- 1PQA c@"
8iP" #DANTRA5NE, 5grec colossos6, Nulletin del)*nstitut francaisd )archeologie orientale6, T P<, --" ::-:QQ"
P" #@" 'eorges R)(g, Yu)est-ce %u)un M$K$$$$*BU KRevue des Etudes anciennesL, 1R<, --" Q-:<"
P!
:" Koanon-ul lui Artemis )rtia, la ,-arta, este /inut 3n m3ini de c2tre o reoteas2 3n tim-ul ceremoniei @lagel2rii tinerilorA
idolul este mic 8i u8or
G-A(,ANIA,, III, 1R, 1<-l1>" Koanon-ul lui Tetis, -e care -reoteasa cesteia, #leo, 3l duce cu ea, 3n tain2, din *esenia -3n2 3n
,-arta, -ro0a0il c1 nu era nici mai mare nici mai greu =PA(,ANIA,, III, 1:, :>" Aceea8i o0serva/ie este vala0il2 -entru
bretas-ul Derei, la ,amos, a c2rei r2-ire era mimat2 anual, du-2 care era redesco-erit2 3ntr-un tu@i8 de r2c6it2, l3ng2 /2rm
=ATDENAI),, gV, R;M 8i urm">"
Q" #@" 'eorges R)(g, loc. cit., 8i ," ?R)#, #):ermes d):ieron !elphes et le nom de l):ermes en grec, KRevue des
Etudes grecEuesL, 1RP, --" P-Q1"
R" A" j" PER,,)N, ?he Ioyal tombs at !endra near Midea, Lund, 1P1" --" ;P- 1<!A *" P" NIL,,)N, ?heminoan-
mycenaean religion andits survival in greek religion, Lund, 1Q<, -" R<< 8i urm"A c@" mai ales, #6" PI#ARD, #e cenotaphe
de Midea et *es colosses de Menelas, KRevue de -6ilologieL, 1PP, --" P:P-PQ: ^H#es religions prehelleni%ues, Paris, 1:!,
-" MR 8i urm" 8i M1" ,tatui-men6ir asem2n2toare cu cele de la *idea au @ost g2site la T6era, 3ntr-un morm3nt, 8i la Atc6ana,
l3ng2 -oarta unui ora8"
;" #@" *liada, ggIII, ;< 8i urm"
!" #@" P" '(ILL)N, #a stele d)(gamedes, KRevuede-6ilologieL, 1PR, --" M<-MPQ" 3ntr-un mod mai general, asu-ra
ra-orturilor dintre stela @unerar2 8i colossos, c@" E" VAN DALL, $ver den $orsprong van de &rieksche graf stele,
Amsterdam, 1:M" Des-re valoarea ritual2 a lui eBZgrGaic" tri-la c6emare a mortului, atunci c3nd e vor0a de un decedat al
c2rui cadavru li-se8te, E" R)DDE scrie9 K,u@letul celor care au c2.ut -e -2m3nt str2in, tre0uie s2 @ie c6ematA dac2 se @ace
c6emarea con@orm riturilor, aceasta are -uterea de a constr3nge su@letul s2 o urme.e 3n -atria sa, unde o a8tea-t2 un morm3nt
gol"""L9 +syche. #e culte de l);tne che0 *es &recs et leur croyance a l)immortalite, traducere @rance.2 de Auguste ReYmond,
Paris, 1QM, --" Q:-QQ"
" #@" #6" PI#ARD, #e rituel des suppliants trouve Cyrene et le champ des 5colossoi6 =elinonte, KRevue arc6eologiEueL,
11, 1PR, --" M<R-;"
1<" La Le0ade, au @ost g2site dedica/ii c2tre 7eus *eilic6ios -e ni8te o0eliscuri -urt3nd deasu-ra conuri om@aloide, ce -ot @i
a-ro-iate de stelele @unerare de la ,elinunt" 7eus-*eilic6ios de la ,iciona era re-re.entat -rintr-o -iatr2 ne8le@uit2, 3n @orm2
de -iramid2 =PA(,ANIA,, II, , R>" Des-re sim0olismul lui 7eus *eilic6ios, c@" #6" PI#ARD, =anctuaires et symboles de
Veus Meilichios, KRevue de lJDistoire des ReligionsL, 1:P, --" ; - 1M;"
11" $" ,)^)L)j,^I, #ois sacreesdes cites grec%ues, Paris, ,E', Ig, ;M, ,u-liment, nr"11Q, 1RMA c@" trad" 8i comentariul
lui Jean ,ERVAI,, #es suppliants dans la loi de Cyrene, K?ulletin de #orres-ondance 6elleniEueL, 1R<, --" 11M-l:;"
P
1M" ,E', Ig, PA c@" $" #DA*)(g, Cyrene sous la monarchie des Nattiades, Paris, 1Q:, -" 1<Q 8i urm"A Louis 'ERNET,
5!roit etpredroit en &rece ancienne, KLJAnnee sociologiEueL, Paris, seria a ID-a =1:!- 1:>, 1Q1, --" RQ-RR"
1P" Louis 'ERNET scrie =-"RR>9 K """ Dac2 -rin ardere ceva se 3nde-line8te imediat, 3nseamn2 c2 8i contractantul este
anga9at imediat -rin Kdu0lulL s2u" Ritualul @igurinelor de cear2 arse 3n @oc se reg2se8te 3ntr-un tratat aramaic de vasalitate, ce
-oate @i datat din ;Q: 3"#6r"A c@" A" D(-P)NT-,)NJ*ER, ?rois steles arameennes provenant de =fire< un trite de vassalite
du '*:-e siecle av;nt W. C., KLes annales arc6eologiEues de ,Yrie" Revue dJarc6eologie et dJ6istoireL, 1<, 1R<, --" M1 -Q:"
A-ro-ierea dintre teBtele grece8ti 8i arameice, ce se l2muresc reci-roc, este @2cut2 de #6" PI#ARD, #e rite magi%ue
des el.uHoi de cire brules, atteste sur trois steles arameennes de =fire. KRevue arc6eologiEueL, 1R1, --" !Q-!;"
1:" A8a cum a o0servat @oarte 0ine T" 7IELIN,^I, !e :elenae simulacro, KEosL, P<, 1M;, --" Q:-!1" Des-re alte @orme
de eidola, c@" Eugene *)N,E(R, #);mepiipilline, KRevue de lJDistoire des ReligionsL, 1<Q, --" l-MPA j" DE)NNA, #);me
piipilline et %uel%ues monmnents
figures, KLJAntiEuite classiEueL, 1Q;, --" Q-<A Jean ?AbET, *deologiet et plasti%ue, # )e8presion des energies divines
dans le monnayage des &recs C K*elanges dJArc6eologie et dJDistoireL =Ecole $ran8aise de Rome>, 1Q,J --" RQ-l<R"
1Q" *liada, ggIII, Q-l<;"
1R" +syche este numit2 uneori @um, kapnos sau um0r2, skia sau vis,X oneiros.
1;" E,#DIL, (gamemnon, :1<-:MR"
1!" #@" PI#ARD, #e cenotaphe de Midea et *es colosses de MenelasW KRevue de -6ilologieL, 1PP, --" P:P-PQ:" '" R)(g,
loc. cit., -ro-une ol inter-retare di@erit2 a acestui -asaC din (gamemnon care consider2m c2 nu /ineC seama de un conteBt 3n
care tema du0lului revine 3n mod a-roa-e o0sedant" *ai tre0uie, oare, s2 amintim c2 -ersonaCul Elenei este de alt@el asociat
adesea, 3n vi.iunea vec6ilor greci, cu tema Kdu0luluiLc ,e 8tie c2 nu eBist2 doar una, ci dou2 Elene" #ea r2-it2 de Paris,
-entru care a avut loc r2.0oiul Troiei, nu era adev2rata Elena, ci @antoma sa, un eI,cogoc -l2smuit de 7eus, de Dera sau de
Protcu" Adev2rata Elena du-2 ,tesicttor, @usese dus2 3n Egi-t =PLAT)N, Iepublica, Q!R 0A +haidros, M:P a>A dar se mai
s-unea c2 ea se a@la 3n Insula Al02, tr2ind ve8nic 3n miClocul 0anc6etelor din l2ca8ul Prea@erici/ilorA c@" V" PI,ANI, >lena
e l)eidaKov, KRivista di $ilologia e di Istru.ione classicaL, 1M!, -" :!1 8i urm"
1" A0sen/ei Elenei, mani@estat2 -rin -re.en/a 3n -alat a @antomelor vagi, 3i cores-unde a0sen/a r2.0oinicilor greci din @iecare
cas2 3ndoliat2, unde 3n
400
Cocul 02r0a/ilor, alt2dat2 vii, stau urnele @unerare -line cu cenu8a lor .adarnic29 KDar 3n toate casele de unde r2.0oinicii au
-lecat de-arte, domne8te Calea, co-le8itoare -entru @iecare" Ea 3m-unge inimile mereu" #6i-ul celor -leca/i st2ruie 3n
amintireA dar 3n locul 02r0a/ilor, doar urne 8i cenu82 se mai 3ntorc acas2"L ((gamemnon, :M-:PQ">
M<" E(RIPIDE, (lcesta, P:M 8i urm"
M1" lb., PQP-PQ:" 3n @orma sa romanesc2 8i -ur -ro@an2, -ovestea eidolon-uHnH Alcestei -2strea.2, -oate, ceva din amintirea
riturilor @unerare -reelcnice, -recum -ractica a8e.2rii 3n morm3nt a unor @igurine @eminine analoage 3n @orma lor cu colossoi,
8i care Coac2 3n lumea de dincolo rolul de" Kconcu0ine ale mortuluiL, 3n maniera egi-tean2 =DER)D)T, II, 1M-lPM>" #@" #6"
PI#ARD, #es 5colossoi6 de !orak ((natolie du 3ord7, KRevue arc6eologiEueL, 1R<, --" 1<R-l<!A Edouard DD)R*E,
Iituel fitneraire assyrien, KRevue dJArc6eologie orientaleL, 1:1, --" Q;-RRA *" R(TTEN, *dole ou substitut, KArc6iv
)rientalniL" 1:, --" P<;-A #@" DE,R)-#DE,-N)?LE#)(RT, 5Concubines du mort6 et meres de familie au Moyen-
>mpire, ?"I"$"A")", 1QP, --" ;-:;"
MM" AP)L)D)R, III, P<"
MP" Db'IN, 1ab., 1<:"
M:" PA(,ANIA,, VIII, 1Q, MA ARI,T)TEL, Constitu"ia (tenei, VII, 1 8i LV, QA c@" Louis 'ERNET, KDroit et -redroit en
'rece ancienneL, -" R!" MQ" $diseea, gI, RP:-Q" Tot o -iatr2, a8e.at2 la con@luen/a celor dou2 @luvii in@ernale, marc6ea.2
intrarea 3n l2ca8ul lui Dades ($diseea, g, Q1Q>"
MR" PINDAR, +iticele, g, ;Q" Pietrele s3nt numite uneori osemintele glieiA )VIDI(, Metamorfo0ele, I, 1PQ<A =chol. in (poll
Ihod, III, 1<!R" #@" 8i PA(,ANIA,, Ig, 1R, ; 8i PDERE#IDE, 1r. hist. gr., I, !M, *iiller"
M;" #ultul a8a-numitelor =emnai la Atena tre0uia s2 se des@28oare 3n t2cere" El era 3ncredin/at unei cor-ora/ii de -reotese,
:esychidele, numite du-2 @ondatorul cultului :esychos, T2cutulA =ch. in =ophocl. $edip la Colonos, :!A J" E"
DARRI,)N, +rolegomena io the study of &reek reli-gion, #am0ridge, 1<PA -" M:P 8i urm" a ed" americane, Ne] borZ,
1Q;"
M!" DE,I)D" Munci, ;A *liada, gVIII, :1"
M" TDE)'NI,, QR"
P<" #@" '" R)(g, loc. cit., A #" LAj,)N, Ur.p)i i8kifrocv?av, K#lassical Revie]L, 1MR, --" QM-Q!A '" P('LIE,E
#ARRATELLI, ?up8vu, ""Arc6ivio glottologico italianoL, gggIg, 1Q:, --" ;!-!M"
P1" Pentru grecul antic, charis-ul nu este doar emana/ia @emeii sau a oric2rei @2-turi umane a c2rei tinere/e 8i @rumuse/e
con@er2 Kstr2lucireL tru-ului =mai ales -rivirii> -rovoc3nd iu0irea, ci re.ult2 8i din 0iCuteriile ci.elate,
1
din giuvaerurile lucrate
artistic, sau din anumite /es2turi scum-e9 str2lucirea metalului, re@leBul nestematelor cu nuan/e diverse, -olicromia
:<1
/es2turilor, varietatea desenelor re-re.ent3nd mai mult sau mai -u/in un decor vegetal 8i animal evoc3nd, eBtrem de sugestiv,
-ulsa/iile vie/ii, toi(d contri0uie la a @ace din o-era 0iCutierului sau din arta 0roderiei un @el =Ce nucleu concentrat de lumin2 vie
din care iradia.2 charis-ul.
PM" E,#DIL, (gamemnon, :1!" K)c6ii goiL aicolossos-ului Eleneides-re care vor0e8te Esc6il cores-und @ormul2rii lui
#alima6 re@eritoare la Knoa-tea care a cu-rins oc6iiL lui Tiresiais (Naia lui +allas, !M>" A-ro-ierea este -oate c6iar str3ns2" 3n
cli-a 3n care .ei/a 3i r2-e8te vederea 8i lumina soarelui, Tiresias 5iar;Ni` /);LproyyoY, @Gcoggaaac yhp aelai yuvarct, rai
LpuvcP 6eo8ev aGi]]ttL 3n -icioare, iar2 vedere, li-sit de glas, nemi8cat =cu t2l-ile 3ncremenite>, Tiresias devine el 3nsu8i un
@el de colossos, imagine a mor/ii -rintre cei vii" El 38i va lua revan8a 3n lumea mor/ilor9 3n miClocul um0relor 3n8el2toare el va
@i singurul ca-a0il s2-8i -2stre.e acele ippiv>Y 8i ]o/, sim/urile 8i cunoa8terea -ro-rii celor vii ($diseea, g, :P>" Asemeni
colossos-ului, -re.ic2torul a-ar/ine at3t lumii oamenilor c3t 8i lumii mor/ilor" Tocmai aceast2 am0iguitate traduce imaginea
Kvi.ionarului or0JL"
PP" (n teBt din lliada ilustrea.2 3n mod i.0itor aceast2 dialectic2 a vi.i0ilului 8i invi.i0ilului" La Aulis, 3nainte de
-lecare, grecii aduc un sacri@iciu la r2d2cina unui -latan" Deodat2 a-are un semn de cum-lit2 -revestire9 7eus c6eam2 la
lumin2 un 8ar-e ce r2sare de su0 altarA el se arunc2 asu-ra unui cui0 de -2s2rele -e care le 3ng6ite 3m-reun2 cu mama lor" KIn
aceea8i cli-2, .eul care 3l t2cuse s2 a-ar2 3l ascunde -rivirilor =adic2 3l @ace invi.i0il>A 3ntr-adev2r, @iul lui #ronos 3l
-resc6im0ase -e dat2 3n -iatr2"L (lliada, II, P1! - >" ,e cunosc a@init2/ile 8ar-elui, animal c6t6onian, cu lumea mor/ilor, 8i
mai ales cu psyche. Presc6im03ndu-l 3n -iatr2, 7eus, care 3l adusese -entru o cli-2 la lumin2, 3l red2 domeniului invi.i0il"
P:" ) com-ara/ie, din lliada, su0linia.2 aceast2 rela/ie dintre mo0ilitatea aerian2 s-eci@ic2 psyche-i 8i imo0ilitatea stelei
@unerare" #aii lui A6ile, @2-turi ale lumii in@ernale, iu/i ca v3ntul, 3ncremenesc dintr-o dat2, 3n semn de doliu -entru Patrocle,
ca o imagine a mor/ii" KEi -ar o stel2 neclintit2, ridicat2 -e morm3ntul unei @emei sau unui 02r0at" Ei r2m3n acolo, la @el de
nemi8ca/i, cu ca-ul li-it dc-2m3nt"L=GGGaa@a, gVII, :P: 8i urm"A c@" 8i gIg, :<Q>" #aii lui A6ile, rod al 3m-reun2rii .eului 7e@ir
cu Dar-ia +odarge, #ea Iute, a-ar/in categoriei demonilor r2-itori care 3i @ac s2 dis-ar2 -e cei vii @2r2 s2 lase nici o urm2 =c@"
E" R)DDE, op. cit., --" Q-R<>" Aceste du6uri ale v3ntului, nev2.ute 8i insesi.a0ile, care se de-lasea.2 @2r2 a atinge -2m3ntul,
atunci c3nd stau nemi8cate 8i -rind r2d2cini 3ntr-un loc anume de -e sol, devin imagini ale stelei @unerare a8a cum aceasta este
alternativa lor imua0il2"
PQ" PA(,ANIA,, Ig, P!, Q"
PR" Acest caracter inse-ara0il al semnului -lastic 8i al actului ritual a-are"cJ 3n mod remarca0il, 3n ca.ul acelor colossoi din
*idea" #ele dou2 les-e.i
402
\
, me6iulare -oart2, -e una din laturile lor, o serie 3ntreag2 de ad3ncitun,
d@tQP
e 3n -iatr2 s-re a -rimi 6rana destinat2 mor/ilor,
asa-numita panspermia, N3ndoial2 KIdoliiL s3nt 3n acela8i tim- 8i mese de o@rand2"
<r
Vc Ast@el de eBem-lu, a-are um0ra lui
Darius, invocat2 ritual, in @a/a Fnei 8i PVjle
r
deasu-ra aco-eri8ului ce-i str2Cuie8te morm3ntulL C4 +erii, RQ>"
De la re-re.entarea invi.i0ilului la imitarea a-aren/ei
1
>8emplul grec
Pentru cel -reocu-at nu numai de @ormele -e care le-au c2-2tat imaginile la un moment dat, 3ntr-o
anumit2 /ar2, ci -oate" 3n mod mai -ro@und, de @unc/iile imaginii ca atare 8i de statutul social 8i mental
al circula/iei acestora 3n cadrul unei anumite civili.a/ii, situa/ia 'reciei este desigur -rivilegiat2"
*ai 3nt3i, din ra/iuni istorice" De-a lungul secolelor numite Ko0scureL, adic2, 3n mare, 3ntre secolele
gII-VII 3" #6r", 'recia, care - du-2 cum se 8tie - nu cuno8tea scrisul 3n aceast2 -erioad2, nu avea nici
univers -ro-riu-.is de imagini, 8i nici nu o-era cu sisteme de re-re.entare @igurativ2" De alt@el, acela8i
termen graphein 3nseamn2, totodat2, a scrie, a desena, a -icta"
#onstituirea, su0 in@luen/a modelelor orientale, a ceea ce am -utea numi un re-ertoriu de imagini, o
-alet2 de @iguri 8i ela0orarea unui lim0aC -lastic 3n ceramic2, 3n relie@, 3n ronde 0osse, se -roduce c2tre
secolul al VDI-lea, -ornind -arc2 de la nimic"
Asist2m, deci, -e acest -lan, ca 8i 3n alte domenii, la un @el de na8tere sau, cel -u/in, de rena8tere, ce ne
autori.ea.2 s2 vor0im des-re o a-ari/ie a @igurativului 3n 'recia"
Paul Demargne a -utut o0serva c2 acest gen de redesco-erire
404
a
imaginii de c2tre greci are loc, @a/2 de -erioada anterioar2, 3ntr-un vid at3t de a0solut, 3nc3t ea ca-2t2
valoarea - 8i 3l cite. _ Kunei crea/ii e8 nihilo6.
*ai mult c6iar" Anali.3nd voca0ularul statutar grecesc, vast, r1s-3ndit 8i nesigur, ?enveniste constat2
c2 grecii nu -osedau nici un cuv3nt s-eci@ic -entru statuie 3n sensul -e care 3l acord2m ast2.i acestui
termen" El scrie9 KPo-orul care a sta0ilit -entru lumea occidental2 canoanele 8i modelele cele mai
des2v3r8ite ale artelor -lastice, a tre0uit s2 3m-rumute de la altele 3ns28i no/iunea de re-re.entare
@igurat2L"
,2 mai @acem un -as 3nainte" ,im-la eBaminare a termenilor la care au recurs vec6ii greci de-a lungul
istoriei lor -entru a denumi KstatuiaL, arat2 c2 ceea ce ?enveniste nume8te Kno/iunea de re-re.entare
@igurat2L nu este un sim-lu dat imediat,Fcare ar @i de@init -entru totdeauna" No/iunea de re-re.entare
@igurat2 nu eBist2 3n sineA nici univoc2, nici -ermanent2, ea constituie ceea ce am -utea numi o
categorie istoric2" Ea este o construc/ie care se ela0orea.2, 8i se ela0orea.2 cu greu, -e c2i eBtrem de
diverse, 3n di@eritele civili.a/ii"
EBist2, 3n 'recia antic2, vreo cincis-re.ece termeni desemn3nd Kidolul divinL, 3n @ormele multi-le -e
care acesta le-a -utut c2-2ta" De eBem-lu, o @orm2 neiconic2 -recum o -iatr2 0rut2, baitulos, ni8te
03rne, dokana, un st3l-, kion, herma, o stel2 @unerar2" ,au o 3ntruc6i-are teriomor@2, monstruoas2
-recum gorgona, s@inBul, 6ar-iile" Dar -oate @i 8i o @igur2 antro-omor@2, cu toat2 diversitatea sa de
ti-uri, de la micul idol ar6aic din lemn, cio-lit grosolan, cu 0ra/ele 8i -icioarele li-ite de tru-, -recum
bretas-vl, palladion-ul, -3n2 la acei kouroi 8i korai ar6aici" 3n s@3r8it, mai r2m3ne marea statuie de cult,
ale c2rei denumiri s3nt @oarte di@erite9 ea -oate @i numit2 hedos sau agalma. la @el de 0ine ca 8i eikon 8i
mimema, care nu are acest sens -recis 3nainte de secolul al V-lea" Dar, dintre to/i ace8ti termeni, 3n
a@ar2 de ultimii doi, nu este nici unul care s2 ai02 vreo leg2tur2 oarecare cu ideea de
405
I
asem2nare, de imita/ie, de re-re.entare @igurat2 -ro-riu-.is2"
De aceea, nu este su@icient s2 se a@irme c2 3nde-2rtatul ar6aism grecesc 8i-a creat un lim0aC com-let al
@ormelor -lastice, ci mai tre0uie ad2ugat c2 el le-a im-rimat o de.voltare 3ntr-o direc/ie destul de
original2 -entru a aCunge, -ornind de la idolii ce @unc/ionea.2 ca actuali.2ri sim0olice ale diverselor
modalit2/i ale divinului, la imaginea ca atare" Adic2 la imaginea conce-ut2 ca un arti@iciu imitativ ce
re-roduce, su0 @orm2 de simulare, a-aren/a eBterioar2 a lucrurilor reale"
La grani/a dintre secolele al V-lea 8i al IV-lea, teoria mimesis-ului, a imita/iei, sc6i/at2 la geno@on 8i
ela0orat2 3n manier2 sistematic2 de c2tre Platon, marc6ea.2 momentul 3n care, 3n cultura greac2, este
cristali.at2 conce-/ia care va duce de la re-re.entarea invi.i0ilului la imitarea a-aren/ei" #ategoria
re-re.ent2rii @igurate este acum 0ine conturat2 3n tr2s2turile sale s-eci@iceA 3n acela8i tim-, aceasta este
legat2 de 3nsemnatul element uman al mimesis-uHm - al imita/iei - ce-i asigur2 @undamentul"
,im0olul -rin care o -utere a lumii de dincolo, adic2 o @2-tur2 esen/ial invi.i0il2, este actuali.at2,
-ersoni@icat2 3n lumea noastr2, s-a transormat 3ntr-o imagine, re.ultat al unei imita/ii di0ace care, -rin
caracterul s2u de te6nic2 savant2 8i de -rocedeu am2gitor, intr2 de acum 3nainte 3n categoria general2 a
K@ictivuluiL - ceea ce noi numim art2" Din acest moment, imaginea a-ar/ine s@erei ilu.iei @igurative 3n
m2sura 3n care ea iese din domeniul realit2/ilor religioase"
*dolul arhaic< 8oanon-ul
,e -une atunci o 3ntre0are" At3ta vreme c3t imaginea nu a @ost legat2 nemiClocit de acea 3nsu8ire -ro-rie
omului de a crea -rin imita/ie o-ere care nu au alt2 realitate dec3t a-aren/a lor, 8i a c2ror eBisten/2
re.id2 numai 3n ilu.ie, care este statutul imaginiic #um @unc/ionea.2 eac #are
:<