Sunteți pe pagina 1din 4

niiiiH-iiilcaza catena de ba/a inccpand dc la accl i apal pentru care indicii de pozipc lint NIIIII cci mai m i c i sau

suma lor este cea mai mica; H i ilniiA lamificafii diferitc se alia la distance egale de capetele catenei de baza, H .1 sc lace astfel incat radicalul prim nar din punct de vedere al ordinii alfabetice 111 de po/.ilic eel mai m i c ; II i |'i intr-un prefix ( d i = 2, t r i = 3, tetra = 4 ) numarul radicalilor de acelasi fel;

Alcani
^ 8 Caracterizare generala N o r m a l - alcanii (n-alcanii) sunt hidrocarburi saturate cu catena aciclica liniara. Izoalcanii sunt hidrocarburi saturate cu catena aciclica ramificata. Cicloalcanii sunt hidrocarburi saturate cu catena ciclica. N o r m a l - alcanii si izoalcanii au formula generala C H
n 2 n + 2

. ii i i n sunl citati i n denumire i n ordinea alfabetica, fara a se fine seama de prefixele [S iSl W j p H S-etil-l.l^-tnmetUheptan

[cry ( U C H - C H C H - C H CH
r r 2 3

si N E = 0 . Cicloalcanii

formula generala C H
n

2 n

si N E = 1 .

Denumire

-^-^r
4 2 6 3 3

Denumirea n-alcanilor Primii patru alcani au denumiri speciale: C H (metan); C H sau C H C H (etan), C sau C H C H C H (propan), C H
3 2 3 4 ] 0

ciclopropan;

sau C H C H C H C H
3

(butan). n

I ciclobutan;

\ ciclopentan

La cuvantul din limba greaca corespunzator numarului de atomi de carbon din m o l e d se adauga sufixul -an. C H,
5 2

/___\. Denumirea cicloalcanilor c u catena laterals se stabileste dupa o regula asemanatoare

zoalcanilor, alegand drept catena de baza catena ciclica, daca aceasta are mai mulfi

sau sau sau sau sau sau

CH -(CH ) --CH
3 2 3

pentan hexan heptan octan nonan decan

I i l r carbon decat catena laterals.

CH -(CH ) -CH
3 2 4

C H
7 C H

1 6

CH -(CH )-CH
3 2

(H CH
r

8 18
9
H

CH -(CH )-CH
3 2

A/

\-(CH ) -CH
2 5

2 0
H

CH -(CH )-CH
3 2

10

22

CH-(CH ) -CH
2 8

i-nlciclopropan

1-ciclopropilhexan

Denumirea unui radical monovalent se formeaza prin inlocuirea sufixului -an dm numele alcanului corespunzator cu sufixul -U.
C H (metil);

CH^ CH,
-

4-etil-1,2-dimetilciclohexan

C H , C H , (etil); C H C H C H (izopropil);
3

I Serie omoloaga i ii

( ) succesiune de termeni i n care fiecare termen difera de vecinii sai printr-o cantitate fi C H C H C H (propil);
2 2

ile carbon si hidrogen ( C H ) , pastrand particularitatile structurale ale termenilor vecin

C H C H C H C H (butil);
3 2

CH CH CHCH
3 2

(sec-butil);

t iiiiMicste serie omoloaga. t *i m/'lii seria omoloaga a n-alcanilor ('IICH CH


2 3

CH CH CH CH
3 2 2

CH CH CH CH CH
3 2 2 2

C H C H C H (izobutil);
3

I C H C C H (tert-butil).
3 3

propan lologul inferior al butanului)

butan

pentan (omologul superior al butanului)

CH

CH

Denumirile celor mai i m p o r t a n t radicali divalenfi sunt: C H < (metilen), C H , C H ,


2

(etilen), C H C H < (etiliden).


3

-fj Structura In alcani, tofi atomii de carbon sunt hibridizati sp si toate covalenjele sunt a.
3

Denumirea unui izoalcan se stabileste dupa urmatoarea regula: - se alege catena liniara cea mai lunga si se precizeaza denumirea n-alcanului corespunzator; - daca au fost identificate mai multe catene ca fiind cele mai lungi, se alegc drept catena de baza catena cu cele mai multe ramificatii; lihacdrica.

Catena liniara a unui alcan este orientata i n zigzag, cu tofi atomii de carbon situa
Icqlectia^ [EDUCATION* 1

lei lasi plan si cu atomii de hidrogen situafi de o parte si de alta a acestui plan, respectand orient

11

II

II

II

II

II I'ruprletati Hzice loloi ulele alcanilor sunt

Exemplu:

/
H' s H

\
C

cf ? \
H H H

nepolare

si

tntre ele

se exercita interacfiuni slabe de tip for(e


4

Catenele cicloalcanilor adopta anumite aranjamente spatiale incercand sa onentarea tetraednca a covalenjelor atomului de carbon hibridizat sp
3

real
'

i i Li mperaturi si presumi obisnuite, p r i m i i patru termeni din seria n-alcanilor ( C , C ) | | H " ' i iiinii'iiii medii ( C C ) sunt lichizi si termenii superiori (peste C ) sunt solizi.
5 | 5 1 6

iclc de I K I here cresc cu 2 0 - 3 0 pentru fiecare atom de carbon i n plus.

i nnilli area catenei micsoreaza punctul de fierbere (vezi anexe pag. 395). i . i -oulcanii izomeri, scaderea punctului de fierbere este mai mare daca: i flcafia
.ii

este mai apropiata de marginea catenei principale; ramificafii si nu una singura;

doufi

i. di lufi ramificatii sunt legate de acelasi atom de carbon al catenei principale si nu de jHtHin < l < carbon diferifi.
Ill, I II, ciclohexan (forma scaun) ciclohexan (forma baie)
3

CH2-CH CH2-CH-CH
r

n-hexan 2-metilpentan

p.f. = + 6 8 , 8 C p.f. = + 6 0 , 3 C

C H (1 1CH CHCH CH,


r

Catena ciclopropanului este plana. Orbitalii hibrizi sp care participa la formarea legaturil CC d i n ciclopropan nu sunt deviati pana la unghiul de 6 0 si intrepatrunderea lor nu are loc de lungul axei ce uneste nucleele atomilor de carbon. A t o m i i de carbon d i n moleculele celorlald cicloalcani nu se ana toji i n acelasi plan. Pentru ca n u se poate asigura orientarea tetraedrica a covalentelor atomilor de carb ciclurile de trei si patru atomi de carbon sunt tensionate si se pot deschide i n prezen(.a mai m u l reactanti. Ciclurile de cinci si sase atomi de carbon sunt cele m a i stabile, unghiurile dintre covalenjel carbonului fiind egale sau apropiate de 109,5. Molecula ciclohexanului adopta doua conformafii extreme: scaun si baie. Conformerul scaun, i n care toate grupele C H se afla i n aranjari intercalate, este forma cea m a i saraca i n energ si cea m a i stabila. Covalentele C H orientate aproximativ perpendicular pe un plan mediu moleculei se numesc axiale, iar cele orientate aproximativ i n planul mediu al moleculei se numesc ecuatoriale.
2

( II,

CH CH-CH CH
r r

3-metilpentan

p.f. = + 6 3 , 3 C

CH
I'll,

-CHCHCH CH C H
3
l

2,3-dimetilbutan

p.f. = + 5 8 C

C H3 , II,-C CHj-CH, CH
3

2,2-dimetilbutan

p.f.+49,7C

( ' iclopropanul si ciclobutanul sunt gaze la temperatura obisnuita. Cicloalcanii au temperaturi


Ii i l ' i i c

mai mari si densitafi mai mari decat ale n-alcanilor corespunzatori (vezi anexe pag. 396).

A l c a n i i sunt insolubili i n apa, dar sunt solubili i n solvenfi organici (alte hidrocarburi, tin I cu ). Alcanii l i c h i z i si solizi au densitatea mai mica decat a apei (0,6 - 0,8 g/cm ). Alcanii gazosi nu au miros. Pentru depistarea scaparilor de gaze d i n conductele de gaz
3

Izomerie A l c a n i i cu aceeasi formula moleculara care difera p r i n aranjamentul atomilor de carbon in catena sunt izomeri de catena (vezi anexe pag. 391). cuomuor ue carbon

Exemple:

CH -CH5-CH CH^CH
3 r

CH CH-CH^CH
r

CH, CHj-C-^CH, CH,


2,2-dimetilpropan (neopentan)

' in sau buteliile de aragaz, se adauga substante urat mirositoare, compusi ai sulfului numifi in ii ipiani.

rg Proprieta^i chimice 1. Rcac(ia de halogenare

CH,
n-pentan 2-metilbutan (izopentan)

( 11, , + X , C H , X + H X
+ + I

Condifii:
1

2n+2

2n+l

ciclopentan colectlal EDUCATIONAL I

a) i n prezenta l u m i n i i (hv = energia cuantei de lumina); nude X = C I , B r b) la intuneric si temperaturi ridicate (300 - 6 0 0 C ) .

-CH,

Reac(ia de halogenare la alcani este neorientata, poate fi substituit hidrogenul de la nili me atom de carbon, rezultand, dupa caz, un singur compus sau un amestec de izomeri (vezi pun 326 - 327).
[ EDUCATIONAL Icolectia

metilciclobutan

Exemple:

CH-CH CH r 3

propan

+Br, -HBr

-^CH-CHpC^
(l-bromopropan) B r (lumina)

CI
IK

ii i I |iiinl
1

Procesul de descompunere termica a al> aniloi eite complex. In amestecul de reactfe produi ai reactiei de dehidrogenare si produsi ai reacjiei de cracare in proportii diferite c ilc conditiile de reactie (temperatura, catalizatori etc.). De exemplu, prin incalzirea la pest a n-butanului au loc reactiile:

CH3-CH-CH3
B r (2-bromopropan)

ciclohexan

* CHjCHCHj CH + H
3

dehidrogenare

clorociclohexanl

1 -butena

Iodul nu reactioneaza cu alcanii. Fluorul reac{ioneaza violent cu formare de ( I Compusii fluorurati se otyin indirect utilizand fluoruri metalice ( A g F , C o F ). Exemplu: C H + 2CoF - C H F + H F + 2CoF 2. Reacfia de izomerizare
2 4 2 3 2

CH, CH^ 2 CH, CH,


A

(tQ

->CH CH=CH C H + H
3

dehidrogenare cracare

2-butena

butan

C H + CH^CHCH
4

metan
3

propena
2

n-alcan * izoalcan

Conditii:
catalizator A1C1
3

C H - C H + CHf=CH
etan etena

cu urme de apa, 50 - 100 d

CH, Exemple: CHjCHJ-CH^CHJ CHjCHCH CH


n-butan (20%)
3 3

4. Reacfii de oxidare 4.1. Arderea


3n+l
ii 2n+2
3

L
8

O, n C O , + ( n + l ) H 0 + Q
2 2

mplu:
ciclohexan (75%) metilciclopentan (25%)

C H + 5Q

3C0 + 4H 0
2 2

izobutan (80%)

3. React ii de descompunere termica 3.1. Reacfia de dehidrogenare

a) cu obfinere de alchene Condifii:


a I c a

4.2. Oxidareaparfiala o. N-alcanii sunt stabili fata de agenfii oxidanri obisnuiti ( K M n 0 , K C r 0 ) . Alcanii superiori ( C C ) se oxideaza cu aer i n anumite conditii la alcooli sau aciz II In i l n i (vezi pag. 289, 352).
4 2 2 7 2 2 2 6

"

alchena

a) temperaturi ridicate (600-900C)-

5. Reactii de deschidere a ciclurilor mici Inelul ciclopropanului se deschide i n reactie cu unii reactanti si i n anumite conditii d

Exemplu:

CH CH
r

b) c a t a l i z a t o r i ( C O / A l O ) , 4 0 0 - 6 0 0 C .
2 3 2 3

etan

> CHj=CH + H
2

etena

Hr,

( l u m i n a sau

^ 4

CHj-CHj-CHj Br Br
1,3-dibromopropan

+ H S0
2

Crrj-CHj-CHj-OSC^H
sulfat acid de propil

b) cu obfinere de arene
n 2n+2

CH
n 2n-6

alcan

Condifii:
' ' t e " ^ !< presume: 1 5 - 2 5 atm.
t e m

arena

MUr P-atura: 500 - 5 5 0 C H

~>

CO^~CHj CH
-

H 2
2

CH -CH -CH
3 2

1 -bromopropan

Br

propan

Exemple: C\h~(Q\{\~pn

JP^AUO,,tQ

Ciclobutanul este mult mai putin reactiv decat ciclopropanul. Inelul ciclobutanului i n ili i hide in reactie cu halogenii sau cu hidracizii. Se poate deschide prin hidrogenare catalitic
i i

2 Reacfia de cracare
C

ciclohexan

benzen

+ H,
> Ii lobutan

(Ni, 120CV

CHj-CH^CHj-CH
n-butan

n 2 2
H +

" a 2a 2
C H +

alcan

2 b

n =3 +b (750 - 800cn

Co /Zt/////;

alcan
r r

alchena
3

Exemplu:

temperaturi ridicate.

CH CH CH
propan

*" O f + C H p C H ,
m

etan

etena

Mel ode de oh tin ere a alcanilor 1.11 idrogenarea hidroearhurilor nesaturate si aromatice (vezi pag. 55,71, 86,110, 349) 2. Reacfia compusilor monohalogenafi cu sodiu (reactia Wiirtz) 2 R X + 2Na R R + 2 N a X / i mplu: 2CH,-

"> CH^CH.+ C H r - C H ^ C ^
ciclopcntM

<fH- CH + 2 N a
3

-> C H - C H - C H - C H , + 2 N a C l

CI

CH C H
3

.,,.

,,,,
1 m' ulentilice urmatoarele hidrocarburi ll/nle prin:
(lum.ng)
(l"C)
>

CHj-CHCH^-CHCHj-CH + Mg
2

+ MgCl
metilciclopentan

Imlioearbura A este o hidrocarbura


2

11111 .ii' 11 1 aciclica ramificata care are un


111'iHI

-H

1,5-diclorohexan

cuaternar si confine 83,72% C; 2,4914 g/L si este izomerul care

g) S3 se calculeze volumul (c.n.) de clor ( C l ) care reac(ioneaz3 cu 129 kg de izomer Z ,


2

hidrocarbura B este o hidrocarbura cu in " - I ' i ulS eel mai mare numar de atomi i n n pi iman; luiliucarbura C este o hidrocarbura iimata cu N E = 1 si are p= 1,875 g / L ; hidrocarbura D este o hidrocarbura I'm 14 itena aciclica liniara si are raportul I I 24:5;

4. Decarboxilarea acizilor (vezi pag. 218) Exemplu: CH,CH COONa + NaOH - ^ U - C H C H


2 3 3

stiind c3 se ob(in numai compusi monoclorurati si c3 reac(ia este total3. h) S3 se calculeze masa de izomer Z care consumS la ardere 1596 m (c.n.) de aer cu 20%
3

+ Na C0
2

propanoat de sodiu

etan

5. Hidroliza unor compusi (vezi pag. 135) Exemplu: CH CHMgCl + H 0


2

0 , procente volumetrice.
2

> CH C H + MgClOH
3

clorurua de etil-magneziu

etan

3.3. O hidrocarbura A are molecula formats din trei atomi de carbon primari, un atom de carbon secundar si un atom de carbon ter(iar, to\i atomii de carbon fiind hibridizafi sp .
3

A1 C + 1 2 H 0
4 3 2 4 3

4Al(OH), + 3CH

Carbura de aluminiu ( A 1 C ) si carbura de beriliu ( B e C ) reacfioneaz3 energic cu sau c u acizii diluati formand metan.
2

Inihocarbura E este o h i d r o c a r b u r a i 111 itena ciclica, are molecula formata HI m i l si are un singur atom de carbon
HI,

a) S3 se serie formula planS a hidrocarburii A. b) S3 se determine formula molecularS a hidrocarburii A si sS se calculeze raportul de masS C : H . c) S3 se determine numSrul de covalenje a din 144 m g de hidrocarbura A . d) S3 se serie formula plan3 a izomerului B care are p.f. mai ridicat decat eel al hidrocarburii A. e) S3 se serie formulele plane si, dupS caz, f o r m u l e l e s t r u c t u r a l e ale c o m p u s i l o r monoclorurafi obfinufi din reacfia izomerului A cu clonal la lumin3 si sS se precizeze num3rul acestora. f) S3 se calculeze v o l u m u l de aer, m3surat la 2 7 C si 760 m m H g , cu 2 0 % 0 , procente
2

Metanul Proprietafi chimice 1. C l o r u r a r e a


+Cl (luminal
2

II Intlioearbura F este o h i d r o c a r b u r a i ' II N l > 0 si are p=3,75 g/L la 4,1 atm


+Cl (luminal
2

+Cl (lumina^ 2

. J^luminai

It) hidrocarbura G este o hidrocarbura 11.1 i II catena aciclica, are raportul dintre I iiomilor de hidrogen si numarul

2. O x i d a r e a la aldehida formica

CH4+ Q Cfi+ H 0 ,
2

CH 0 + H 0
2 2

Ic carbon din molecula egal cu 2,2857 ii IIH nerul care nu are in molecula atomi
i i i l i i i n secundari.

3. Conversia catalitica a metanului


( N i

'

6 5 0

'

1 0 O 0

C K

CO + 3H

CY^+\0

1' CO + 2H

2
1

'

1 hidrocarbura cu N E = 0 are raportul de I 36:7. 11 ' . . i se determine formula moleculara a

4. Amonoxidarea

CH +NH +|0
4 3
( 1 5 C )

(PUQ0

> HCN + 3H 0
C) 2

III

.iilmrii. i i Sa se determine compozijia procentuala ..i a aeestei hidrocarburi. i ) Sa se calculeze masa de hidrocarbura ce "I'lHic 7 kg de hidrogen. > I) Sa se serie formulele plane ale izomerilor 'iista formula molecularS si sa se indice

5. Descompunerea termica i n acetilena si hidrogen (vezi pag. 91) 2CH 4 P > C 2 H 2 + 3H 2


6

volumetrice, consumat la arderea a 288 g de hidrocarbura A . 3.4. S3 se stabileascS denumirea urmStorilor

Cr^+iO, ^ > CH3OH


CH + 0
4 2

7.
St

saracS in 0

atmosfera ^ ^
2

2 H 2 O (negru de fum) 11

izoalcani:

1111 I I I e acestor izomeri. i ) S3 se identifice izomerul X cu p.f. eel >heat si izomerul Y cu p.f. eel mai scSzut. 11 S3 se identifice izomerul Z care nu are

CH @ CHCH^CCHCH CH^ CH
3 3

Utilizari

Cele mai importante utilizari ale alcanilor sunt: combustibili (metanul, propanul, butanul etc.), carburanfi (benzina, motorina, kerosenul), solvend (n-hexanul etc.), materie prima i n industria chimica pentru obfinerea maselor plastice, a cauciucului sintetic, a sapunurilor, a detergentilor etc. Ciclopentanul este utilizat ca agent frigorific, iar ciclopropanul ca anestezic.
colectial

in

molcculS

atomi de carbon secundari si sa se

CH, C H , i CHj-CH-C-CH-CH^CHj C H C H ^ CHj


3

Mi i-cuafiile urmStoarelor reacfii:

EDUCATIONAL I

I colect