Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 3 a OMEN nr. 3129/01.02.2013, publicat n Monitorul Oficial nr. 84/07.02.2013, pentru mo ificarea !i completarea OME"#$ nr.%%&1/07.10.

2011 pentru aprobarea Meto olo'iei pri(in formarea continu) a per*onalului in n()+)m,ntul preuni(er*itar

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN OLT

FI DE EVALUARE A ACTIVITII DIDACTICE N CADRUL INSPECIEI CURENTE / SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II Numele, ini+iala tat)lui, prenumele ca rului i actic in*pectat Numele nainte e c)*)torie .acolo un e e*te ca/ul0 1unc+ia i actic) 2nitatea e in()+am,nt 3ata efectu)rii in*pec+iei 4n*pector !colar e *pecialitate/ meto i*t numit prin ele'a+ia- nr. 5555. in 5555555.. ............................................................................................................................................................ ...................................... ......................................................................................................................
.numele !i prenumele, func+ia i actic), *pecialitatea, 'ra ul i actic, unitatea !colar) e la care pro(ine0

$pecialitatea -

I ACTIVITATEA DIDACTIC 1."la*a #ipul lec;iei 2."la*a #ipul lec;iei 46 6"#474#894 7E:414"6#E 3."la*a #ipul lec;iei 4."la*a #ipul lec;iei
GRUPA DE INDICATORI PROIECTAREA ACTIVITILOR !"ax#"$" %& '( CRITERII DE EVALUARE 3ocumentare !tiin+ific) 3efinirea obiecti(elor !i obiecti(ele opera+ionale "orela+ia intre obiecti(e !i celelalte componente ale actului i actic .con+inut, *trate'ie, mi<loace e n()+)m,nt, forme e or'ani/are, e(aluare, etc.0 :epre/entarea con+inutului Economia .e*en+iali/area0 con+inutului =ra ul e *tructurare !i or'ani/are a materialului .*c>ema, planul, *tructura lo'ic) etc.0 ?uterea efecti() a continutului . e a 'enera i ei noi, opinii, *olu+ii etc.0 PUNCTAJ MAXIM 2 2 & 2 2 2 PUNCTAJ ACORDAT

#itlul lec;iei #itlul lec;iei #itlul lec;iei #itlul lec;iei

IC

DESFURAREA ACTIVITILOR !"ax#"$" )& '(

?a'ina 1 in 3

"aracterul !tiin+ific "orela+ii intra@!i inter i*ciplinare, caracter practic@aplicati( "orela+ia con+inutului cu *trate'ia i actic) !i cu tipul e interac+iune :aportul intre urata afectat) *olicit)rii ele(ilor !i cea afectat) eAplica+iilor, n func+ie e *pecificul con+inutului, e tipul !i e (arianta lec+iei, e particularit)+ile e/(olt)rii p*i>ointelectuale, etc "oncor an+a naturii *olicit)rilor cu particularit)+ile con+inutului :aportul intre acti(itatea per*onal) a ele(ilor !i acti(itatea frontal), n conteAtul at 6cti(itatea ele(ilor la ni(elul proAimei e/(olt)ri Or'ani/area colecti(ului !i a acti(it)+ii 6c+iuni lo'ice e or'ani/are !i prelucrare a informa+iei.6c+iuni *trate'ice e e/(oltare 4mpunere 3iferen+iere E(aluarea "rearea climatului afecti(@emo+ional :eali/area e(alu)rii pre icti(e .matricea conceptual) e ba/)0 :eali/area e(alu)rii formati(e :ela+ia cerin+e@obiecti(e :eali/area pro're*ului !colar .raportul intre re/ultatele ob+inute e ele(i la nceputul !i la finalul unei *ec(en+e e n()+are0 ID
EVALUAREA RANDAMENTULUI COLAR !"ax#"$" %* '(

2 2 4 & 4 3 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2

?reocuparea pentru moti(area notei !i formarea capacit)+ii e autoe(aluare :aportul intre con+inutul e(alu)rii *i con+inutul n()+)rii .cuno*tin+e, priceperi, eprin eri, capacit)+i, aptitu ini, atitu ini, intere*e etc.0 :aportul intre notarea profe*orului !i norma ocimolo'ic) :elatia intre pre are@n()+are, e(aluare !i .compen*are0 ameliorare, pe parcur*ul acti(it)+ii i actice

IE

IF

CUNOATEREA I CONSILIEREA ELEVILOR !"ax#"$" %& '( COMPETENE PSI+O, RELAIONALE !"ax#"$" ) ' (
AUTOEVALUAREA

$trate'ii e iferen+iere !i in i(i uali/are 6 aptarea eAi'en+elor la particularit)+ile e (,r*t) / in i(i uale ale ele(ilor 6 aptarea eAi'en+elor la pro'ramul /ilnic al ele(ilor Bn raporturile cu ele(ii Bn raporturile cu p)rin+ii Bn raporturile cu ca rele i actice Bn raporturile cu comunitatea local) 6utoanali/a 6precierea obiecti()

4 3 3 4 % % 4 8 4

IG

!"ax#"$" %& '(

II- ACTIVITATEA EDUCATIV N COAL I N AFARA EI !"ax#"$" ) '( III- ACTIVITATEA DE PERFECIONARE METODIC I TIINIFIC !"ax#"$" . '( IV- APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE ! "ax#" ) '( PUNCTAJ TOTAL ACORDAT Max#"$" %&&' NOTA ACORDAT / CALIFICATIVUL ACORDAT
?a'ina 2 in 3

V- CONCLU/II I RECOMANDRI

Pen01$ $n '$n20a3 4e "#n#" 5* '$n20e 6e a27148 n70a %& Pen01$ $n '$n20a3 2$'1#n6 9n01e .* '$n20e :# 5) '$n20e 6e a27148 n70a 5 Pen01$ $n '$n20a3 2$'1#n6 9n01e ;* '$n20e :# .) '$n20e 6e a27148 n70a . Pen01$ $n '$n20a3 2$'1#n6 9n01e <* '$n20e :# ;) '$n20e 6e a27148 n70a ; Pen01$ $n '$n20a3 2$'1#n6 9n01e ** '$n20e :# <) '$n20e 6e a27148 n70a < Pen01$ $n '$n20a3 2$'1#n6 9n01e )* '$n20e :# *) '$n20e 6e a27148 n70a *

Minimum 8% Bntre &% Di 84 puncte Bntre 4% Di &4 puncte $ub 4% puncte

"alificati( 1C "alificati( C "alificati( $ "alificati( 4

4n*pector/ Meto i*t,


Nume *i prenume, 5555555555555555555.. $emnatura, 5555555555555555555..

"an i at,
Nume *i prenume, 555555555555555555.. $emnatura, 555555555555555555..

3irector,
Nume *i prenume, 555555555555555. $emnatura, 555555555555555555..

Acest formular va fi completat la sfarsitul inspectiei, in prezenta candidatului si va sta la baza intocmirii raportului scris. El nu se va trece in registrul unic deinspectii.Fisa de evaluare este un document ce va face parte din portofoliul cadrului didactic. Un exemplar al acesteia, impreuna cu o copie a raportului scris, ramane lainspectorul de specialitate.

?a'ina 3 in 3