Sunteți pe pagina 1din 6

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume TOMESCU MDLINA
Adres(e) Bucureti!
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri) madalina.tomescu@gmail.com
Naionalitate(-ti) om!n
"ata na#terii $% ianuarie &'(&
)ex femeiesc
Locul "e munc# vi$at %
Domeniul ocupaional
Conferen iar universitar "octor
E&periena profesional#
Perioada *%&% + martie *%&&
Funcia sau ,ostul ocu,at Conferen iar universitar "octor! + Secretar tiin ific al Senatului
Universit# ii Cre tine 'Dimitrie Cantemir'
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Predare cursuri/
(rotec ia )uri"ic# a "repturilor omului
Deontolo*ia func ionarului pu+lic
0oordonarea acti-it ii ,e linie de cercetare tiin ific la ni-elul
1ni-ersit ii
Numele #i adresa
anga2atorului
1ni-ersitatea 0re tin 3"imitrie 0antemir34 ),laiul 1nirii nr. &(54
6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic i de cercetare
Perioada *%%7 + *%&%
Funcia sau ,ostul ocu,at 8ector uni-ersitar doctor4 "irector ad2unct "e,artamentul de )tudii
1ni-ersitare de 9asterat
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Predare cursuri/
(rotec ia )uri"ic# a "repturilor omului
Deontolo*ia func ionarului pu+lic
0oordonare a acti-it ii "e,artamentului
Numele #i adresa
anga2atorului
1ni-ersitatea 0re tin 3"imitrie 0antemir34 ),laiul 1nirii nr. &(54
6ucure ti
Curriculum vitae al
Mdlina Tomescu
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Uniunea European !""!#!"$" !%"&!"$"
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic i de cercetare
Perioada *%%: - *%&%
Funcia sau ,ostul ocu,at 8ector uni-ersitar doctor4 cadru didactic asociat
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Predare cursuri/
Sistemul European al Drepturilor Omului
Teorii politice feministe
Stat "e "rept i constitu ionalism
Numele #i adresa
anga2atorului
1ni-ersitatea ;<,erion4 6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic i de cercetare
Perioada *%%= + *%%7
Funcia sau ,ostul ocu,at 8ector uni-ersitar doctor
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Predare cursuri/
(rotec ia )uri"ic# a "repturilor omului
A"ministra ie pu+lic#
Numele #i adresa
anga2atorului
1ni-ersitatea 0re tin 3"imitrie 0antemir34 ),laiul 1nirii nr. &(54
6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic i de cercetare
Perioada *%%$ + *%%=
Funcia sau ,ostul ocu,at 8ector uni-ersitar doctor4 )ecretar tiin ific Facultatea de tiin e Politice4
1ni-ersitatea 0re tin 3"imitrie 0antemir3
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
(re"are cursuri,
Drepturile omului
A"ministraie pu+lic#
Mana*ementul a"ministraiei pu+lice
Numele #i adresa
anga2atorului
1ni-ersitatea 0re tin 3"imitrie 0antemir34 ),laiul 1nirii nr. &(54
6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic i de cercetare
Perioada &''7 - *%%$
Funcia sau ,ostul ocu,at >nstitutor >4 metodist >.).9.6.
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Acti-itate didactic la clasele >->?
Numele #i adresa
anga2atorului
0olegiul Na ional 39i@ai Eminescu34 str. Aeorge Aeorgescu nr. *4
6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic
Perioada Fe.ruarie &''7 + August &''7
Funcia sau ,ostul ocu,at >ns,ector #colar
Curriculum vitae al
Mdlina Tomescu
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Uniunea European !""!#!"$" !%"&!"$"
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Acti-itate didactic4 control #i Bndrumare
Numele #i adresa
anga2atorului
>ns,ectoratul colar al 9unici,iului 6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
0ontrol4 e-aluare i Bndrumare
Perioada -../ 0 fe+ruarie -..1
Funcia sau ,ostul ocu,at >nstitutor >4 metodist >.).9.6.
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Acti-itate didactic la clasele >->?
Numele #i adresa
anga2atorului
0olegiul Na ional 39i@ai Eminescu34 str. Aeorge Aeorgescu nr. *4
6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic
Perioada Septem+rie -.1. 0-../
Funcia sau ,ostul ocu,at Cn- tor
Acti-iti #i res,onsa.iliti
,rinci,ale
Acti-itate didactic la clasele >->?
Numele #i adresa
anga2atorului
0olegiul Na ional 39i@ai Eminescu34 str. Aeorge Aeorgescu nr. *4
6ucure ti
Ti,ul acti-itii sau sectorul
de acti-itate
Acti-itate didactic
E"ucaie i formare
Perioada *%%' - *%&%
0alificarea / di,loma o.inut
0ertificat de a.sol-ire
"isci,linele ,rinci,ale
studiate / com,etene
,rofesionale do.!ndite
8im.a engleD
Numele #i ti,ul instituiei de
Bn-m!nt / furniDorului de
formare
1ni-ersitatea 0re tin 3"imitrie 0antemir3
Perioada
*%&%
0alificarea / di,loma o.inut
"isci,linele ,rinci,ale
studiate / com,etene
,rofesionale do.!ndite
0urs de Formator
Numele #i ti,ul instituiei de
Bn-m!nt / furniDorului de
formare
1ni-ersitatea 0re tin 3"imitrie 0antemir3
Perioada
%&/&&/*%%5 - %&/%5/*%%7
Curriculum vitae al
Mdlina Tomescu
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Uniunea European !""!#!"$" !%"&!"$"
0alificarea / di,loma o.inut 9A)TE >N 0A>EA E1">0>AA
"isci,linele ,rinci,ale
studiate / com,etene
,rofesionale do.!ndite
E1>)">0 >A 0.E.".F.4 "EPT 0>?>84 "EPT PF0E)1A8 0>?>84
"EPT PENA84 "EPT PF0E)1A8 PENA84 "EPT EGE01T>FNA8
0>?>84 "EPT EGE01T>FNA8 PENA84 0FFPEAE E1">0>AA
>NTENAT>FNA8A
Numele #i ti,ul instituiei de
Bn-m!nt / furniDorului de
formare
1N>?E)>TATEA 0E)T>NA H">9>T>E 0ANTE9>H
6101E)T>
Perioada
%&/&%/*%%& - &&/%5/*%%:
0alificarea / di,loma o.inut "F0TF >N "EPT
"isci,linele ,rinci,ale
studiate / com,etene
,rofesionale do.!ndite
"EPT >NTENAT>FNA8 P168>04 "EPT1>8E F9181>
"EPT 0FN)T>T1T>FNA8
Numele #i ti,ul instituiei de
Bn-m!nt / furniDorului de
formare
A0A"E9>A "E PF8>T>E HA8.>.01IAH
6101E)T>
Perioada
%&/&%/&''& - %5/&''5
0alificarea / di,loma o.inut 8>0ENTA
"isci,linele ,rinci,ale
studiate / com,etene
,rofesionale do.!ndite
)T>>NTE E1>">0E )> A"9>N>)TAT>?E
Numele #i ti,ul instituiei de
Bn-m!nt / furniDorului de
formare
1N>?E)>TATEA 0E)T>NA H">9>T>E 0ANTE9>H
6101E)T>
Perioada
&=/%'/&'7= - &=/%5/&'7'
0alificarea / di,loma o.inut 6A0A8A1EAT
"isci,linele ,rinci,ale
studiate / com,etene
,rofesionale do.!ndite
PE"AAFA>E-P)>;F8FA>E/CN?J JTF
Numele #i ti,ul instituiei de
Bn-m!nt / furniDorului de
formare
8>0E18 PE"AAFA>0
6101E)T>
Perioada
&=/%'/&'(( - &=/%5/&'7=
0alificarea / di,loma o.inut )0FA8A AENEA8A
"isci,linele ,rinci,ale
studiate / com,etene
,rofesionale do.!ndite
018T1A AENEA8A
Numele #i ti,ul instituiei de
Bn-m!nt / furniDorului de
formare
)0FA8A AENEA8A N. &=(
6101E)T>
Aptitu"ini i competene
personale
8im.a(i) matern(e) om!n
Curriculum vitae al
Mdlina Tomescu
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Uniunea European !""!#!"$" !%"&!"$"
8im.a(i) strin(e)
cunoscut(e)
Autoe-aluare 2nele*ere 3or+ire Scriere
Nivel european (*) Ascultare 0itire Partici,are la
con-ersaie
"iscurs oral Ex,rimare
scris
Lim+a En*le$#
6 *
1tiliDator
inde,ende
nt
6
*
1tiliDator
inde,enden
t
6 *
1tiliDator
inde,ende
nt
6 *
1tiliDator
inde,ende
nt
6
*
1tiliDator
inde,enden
t
Lim+a 4rance$#
A&
1tiliDator
elementar
A&
1tiliDator
elementar
A&
1tiliDator
elementar
A&
1tiliDator
elementar
A&
1tiliDator
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
0om,etene #i a.iliti
sociale
)ocia.ila4 ca,a.ila de o foarte .una comunicare cu ceilalt
0om,etene #i a,titudini
organiDatorice
6un organiDator4 se integreaDa usor in ec@i,ele de lucru
0om,etene #i a,titudini de
utiliDare a calculatorului
6une cunostinte de utiliDare a calculatorului4 mai ales in 9icrosoft Kord4
PoLer Point.
0om,etene #i a,titudini
artistice
"escriei aceste com,etene #i indicai contextul Bn care au fost do.!ndite.
(u.ric facultati-4 -eDi instruciunile)
Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria 6 din &''(
Informaii suplimentare
>nstituia (rim#ria Sectorului 5! Bucureti
Perioada *%&%
PoDiia deinut "irector de ,roiect6 Proiectul Consiliul Local al Sectorului ! Ne"t
#eneration$% Acord de Parteneriat nr./ &5:&&/&(.%=.*%&%
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
FrganiDarea #i coordonarea acti-itilor din ,roiect
>nstituia Consiliul Naional pentru Com+aterea Discrimin#rii
Perioada *%%'
PoDiia deinut "irector de ,roiectM Proiectul Suntem e&ali' S fim prieteni'E&alitate (i
nediscriminare'$ ! ediia a )))!a7 Acord de ,arteneriat nr/
=:*$/*=.%=.*%%'
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
FrganiDarea #i coordonarea acti-itilor din ,roiect
>nstituia Comisia pentru e*alitatea "e anse 8ntre femei i +#r+ai a municipiului
Bucureti7
Perioada 9::.;9:-:
PoDiia deinut "irector de ,roiectM Proiectul *odaliti de promovare a principiilor
e&alitii de (anse +ntre femei (i brbai la nivelul Comisiei pentru
e&alitatea de (anse +ntre femei (i brbai ,ucure(ti$% Protocol de
cola.orare nr/ :7*/*7.&%.*%%'
Curriculum vitae al
Mdlina Tomescu
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Uniunea European !""!#!"$" !%"&!"$"
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
FrganiDarea #i coordonarea acti-itilor din ,roiect
>nstituia Consiliul Naional pentru Com+aterea Discrimin#rii
Perioada *%%7
PoDiia deinut "irector de ,roiectM Proiectul Suntem e&ali' S fim prieteni'E&alitate (i
nediscriminare'$ ! ediia a ))!a7 Protocol de cola.orare nr/
$&5'/**.%*.*%%7
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
FrganiDarea #i coordonarea acti-itilor din ,roiect
>nstituia Consiliul Naional pentru Com+aterea Discrimin#rii
Perioada *%%(
PoDiia deinut "irector de ,roiectM Proiectul Suntem e&ali' S fim prieteni'$! ediia ) .
Protocol de cola.orare nr/ '$(/%5.%*.*%%(
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
FrganiDarea #i coordonarea acti-itilor din ,roiect
>nstituia (rim#ria Municipiului Bucureti6 Li*a Ap#r#rii Drepturilor Omului
Perioada *%%5-*%%(
PoDiia deinut "irector de ,roiectM Proiectul Consiliul #eneral al *unicipiului ,ucure(ti!
Ne"t #eneration$. Protocol Anexa la ;.0.A.9.6. nr. *$5/&*.&%.*%%5
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
FrganiDarea #i coordonarea acti-itilor din ,roiect
>nstituia Universitatea Cretin# <Dimitrie Cantemir'; SEMINA=UL
E>ALIT?II DE @ANSE
Perioada *%%74 *%%'4*%&%
PoDiia deinut "irector
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
E-aluare #tiinificM ,u.licarea de studii tiin ifice
>nstitu ia >nstitutul de 0ercetri Euridice
Perioada *%%5 - ,reDent
PoDiia deinut 0ola.orator
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
Partici,are cu sau fr comunicare la sesiunile de comunicri tiin ifice4 alte
acti-it i de cercetare
>nstitu ia Comisia pentru e*alitatea "e anse 8ntre femei i +#r+a i a
municipiului Bucure ti
Perioada *%%= + ,reDent
PoDiia deinut 9em.ru
Princi,ale acti-iti #i
res,onsa.iliti
Promo-are a ,rinci,iului egalit ii de anse la ni-elul institu iei ,ro,rii i
,rin ,roiecte Bn alte institu ii
)emntura4
Curriculum vitae al
Mdlina Tomescu
Pentru mai multe informaii despre Europass accesai pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Uniunea European !""!#!"$" !%"&!"$"