Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

OFERTĂ DE CURSURI

CATALOG

2009
2009

i n s t i t u t u l

p e n t r u

p o l i t i c i

s o c i a l e

1

8

M

A

Y

2

0

0

9

Oferta Institutului pentru Politici Sociale include cursuri de formare şi specializare în dezvoltare managerială şi organizaŃională, comunicare, PR şi negociere, politici publice şi advocacy, finanŃări europene, anteprenoriat social şi dezvoltare individuală.

Oferta se adresează organizaŃiilor şi instituŃiilor publice şi private care îşi doresc dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de expertiză prin formarea de specialişti cu scopul de a-şi creşte cota de reprezentativitate în domeniul de activitate, de a îmbunătăŃi sau crea servicii integrate centrate pe client sau spre îmbunătăŃirea adaptabilităŃii prin inovare şi creativitate tehnologică.

În ultimii 3 ani, Institutul pentru Politici Sociale s-a dovedit partenerul potrivit dată fiind implicarea sa directă în formarea de specialişti în economia socială prin intermediul fondurilor europene, prin crearea unei relaŃii solide cu instituŃii publice locale, naŃionale şi internaŃionale, ONG-uri, sindicate, patronate şi reŃele de organizaŃii româneşti şi europene, cât şi prin echipa de profesionişti dedicaŃi şi pasionaŃi, cu expertiză în management şi comunicare, legislaŃie şi consultanŃă in afaceri, resurse umane şi formare de abilităŃi.

STANDARDE EUROPENE DE FORMARE

Calitate şi utilitate

Oameni de diferite vârste, cu experienŃă profesională şi organizaŃională au muncit împreună în ideea creării unei curricule foarte puternice din punct de vedere calitativ, care să se adreseze diferitelor tipuri de clienŃi pentru a le oferi acestora abilităŃi şi soluŃii teoretice şi practice cu care să poata lucra şi de care să se foloseascǎ în munca de zi cu zi.

EvoluŃie şi inovaŃie

Oferta IPS este rezultatul unui an de efort colectiv, în care experienŃa trainerilor noştri a permis dezvoltarea diferitelor programe de formare acoperind cognitivul, afectivul şi dimensiunea practică a indivizilor, dezvoltarea şi înoirea metodelor participatorii.

Formare centrată pe client

Pentru o o formare eficientă bazată pe cunoştinŃe, atitudini şi abilităŃi, cei care învaŃă sunt plasaŃi în centrul educaŃiei şi a metodelor de training. Aceasta nu este deloc o metoda nouă, dar în practică, în majoritatea contextelor formale şi în câteva non-formale privilegiaza mai degrabă predarea decât învăŃarea.

Explorare şi sustenabilitate

Pedagogiile participatorii sunt folosite în tot potenŃialul lor, interactiunea client-trainer este provocată şi aşteptată. Această interacŃiune „obiect al învăŃării – cel care învaŃă” este inima pedagogiilor participatorii: explorarea interesului şi a cunoştinŃelor iniŃiale a celor care învaŃă, învăŃarea individuală, întrebările critice despre ce se învaŃă, aplicarea a ceea ce s-a învăŃat în mediul învăŃaŃilor şi explorarea viitoare.

Participare activă şi autodezvoltare

Cei care învaŃă devin participanŃi activi în propriul lor proces de învăŃare în care învăŃă sa co- administreze şi să negocieze împreună cu trainerul lor şi cu co-trainerii acestuia; prin dezvoltarea conştientizării, prin a avea responsabilităŃi şi a lua decizii pentru dezvoltarea personală şi colectivă pedagogia prticipativa constituie esenŃa a ceea ce trebuie învăŃat şi practicat în munca profesionala. Din acest motiv folosim întregul potenŃial al pedagogiilor participatorii şi nu doar ca nişte exerciŃii nesemnificative fără înŃeles pentru participanŃi.

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85 58 [f] 004 0318

[t] 0040 21 314 85 58

[f] 004 0318 157 513

[m] ips.romania@gmail.com

[w] http://ips-romania.synthasite.com/

i n s t i t u t u l

p e n t r u

p o l i t i c i

s o c i a l e

1

8

M

A

Y

2

0

0

9

LISTA DE CURSURI

Politici publice, advocacy şi finanŃări europene

Scrierea propunerilor de finanŃare europeană.Managementul proiectelor europene.

Managementul proiectelor europene.Scrierea propunerilor de finanŃare europeană.

Public speaking.Scrierea propunerilor de finanŃare europeană. Managementul proiectelor europene.

Planificarea de politici publice şi evaluarea impactului acestora.Managementul proiectelor europene. Public speaking. Introducere în lobby şi advocacy. Elaborarea şi

Introducere în lobby şi advocacy.Elaborarea şi evaluarea politicilor de tineret.

Elaborarea şi evaluarea politicilor de tineret.Introducere în lobby şi advocacy.

Planificarea strategică in advocacy.Elaborarea şi evaluarea politicilor de tineret. Metode şi tehnici de lobby. Scrierea studiilor de

Metode şi tehnici de lobby.Scrierea studiilor de politici publice.

Scrierea studiilor de politici publice.Metode şi tehnici de lobby.

Anteprenoriat şi economie socială

Construirea unei înteprinderi/afaceri sociale.Parteneriatul Public-Privat.

Parteneriatul Public-Privat.Construirea unei înteprinderi/afaceri sociale.

Sindicatele şi organizaŃiile patronale.Construirea unei înteprinderi/afaceri sociale. Parteneriatul Public-Privat.

Responsabilitate socială şi dezvoltare comunitară.unei înteprinderi/afaceri sociale. Parteneriatul Public-Privat. Sindicatele şi organizaŃiile patronale.

Resurse umane

Organizarea activităŃilor specifice.Knowledge management - miză a organizaŃiei.

Knowledge management - miză a organizaŃiei.Organizarea activităŃilor specifice.

CompetenŃa managerială.specifice. Knowledge management - miză a organizaŃiei. Planificarea strategică în resurse umane. Sindicatele.

Planificarea strategică în resurse umane.Sindicatele.

Sindicatele.Planificarea strategică în resurse umane.

Definirea şi analiza posturilor.Managementul conflictelor.

Managementul conflictelor.Definirea şi analiza posturilor.

Recrutarea şi selecŃia angajaŃilor.Metode practice pentru sporirea performanŃei individuale. Combaterea stresului la locul de muncă.

Metode practice pentru sporirea performanŃei individuale.Combaterea stresului la locul de muncă.

Combaterea stresului la locul de muncă.Metode practice pentru sporirea performanŃei individuale.

Integrarea, motivarea şi evaluarea performanŃelor personalului.individuale. Combaterea stresului la locul de muncă. Pregătirea resurselor umane. Dezvoltarea carierei

Pregătirea resurselor umane.Dezvoltarea carierei profesionale.

Dezvoltarea carierei profesionale.Pregătirea resurselor umane.

Metode de determinare a necesarului de personal.Codul etic şi standarde de calitate în consilierea carierei.

Codul etic şi standarde de calitate în consilierea carierei.Metode de determinare a necesarului de personal.

Planificarea resurselor umane şi managementul teritoriului.Aspecte practice şi metode ale consilierii carierei adulŃilor.

Aspecte practice şi metode ale consilierii carierei adulŃilor.Planificarea resurselor umane şi managementul teritoriului.

Team building indoor şi outdoor.resurselor umane şi managementul teritoriului. Aspecte practice şi metode ale consilierii carierei adulŃilor.

Dezvoltare organizaŃională

Stiluri de conducere.Managementul schimbării şi sănătatea organizaŃiilor.

Managementul schimbării şi sănătatea organizaŃiilor.Stiluri de conducere.

Procesul decizional.Managementul schimbării şi sănătatea organizaŃiilor. Grupul şi dinamica organizaŃională. Cultura

Grupul şi dinamica organizaŃională.Cultura organizaŃională.

Cultura organizaŃională.Grupul şi dinamica organizaŃională.

MotivaŃia în organizatii.Conducători, manageri şi lideri în organizaŃii. Echilibrul în conducerea organizaŃiilor. Comunicare

Conducători, manageri şi lideri în organizaŃii.Echilibrul în conducerea organizaŃiilor. Comunicare organizaŃională.

Echilibrul în conducerea organizaŃiilor.Conducători, manageri şi lideri în organizaŃii. Comunicare organizaŃională.

Comunicare organizaŃională.Conducători, manageri şi lideri în organizaŃii. Echilibrul în conducerea organizaŃiilor.

Formarea echipei.Comunicarea eficientă în grupuri.

Comunicarea eficientă în grupuri.Formarea echipei.

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85 58 [f] 004 0318

[t] 0040 21 314 85 58

[f] 004 0318 157 513

[m] ips.romania@gmail.com

[w] http://ips-romania.synthasite.com/

i n s t i t u t u l

p e n t r u

p o l i t i c i

s o c i a l e

1

8

M

A

Y

2

0

0

9

Dezvoltare individuală

ToT – formare de formatori.Leadership.

Leadership.ToT – formare de formatori.

Mentoring – formare de mentori în companii şi organizaŃii.Comunicare interpersonală.

Comunicare interpersonală.Mentoring – formare de mentori în companii şi organizaŃii.

Formare în NLP.în companii şi organizaŃii. Comunicare interpersonală. Dezvoltare personală. InteligenŃa emoŃională

Dezvoltare personală.InteligenŃa emoŃională

InteligenŃa emoŃionalăDezvoltare personală.

Comunicare, negociere şi PR

Comunicare managerială şi relaŃiile publice.Tehnici şi strategii de relaŃii publice.

Tehnici şi strategii de relaŃii publice.Comunicare managerială şi relaŃiile publice.

Publicitate şi reclamă.publice. Tehnici şi strategii de relaŃii publice. Comunicare organizaŃională. Valoarea emoŃională a

Comunicare organizaŃională.Valoarea emoŃională a banilor – tehnici inovatoare de fundraising. Comunicare asertivă.

Valoarea emoŃională a banilor – tehnici inovatoare de fundraising.Comunicare asertivă.

Comunicare asertivă.Valoarea emoŃională a banilor – tehnici inovatoare de fundraising.

Comunicare şi tehnici de negociere. Medierea conflictelor.tehnici inovatoare de fundraising. Comunicare asertivă. Cum să fii un bun negociator. NLP. Tehnici de

Cum să fii un bun negociator.NLP.

NLP.Cum să fii un bun negociator.

Tehnici de comunicare eficientă.Comunicare şi PR – asistent PR.

Comunicare şi PR – asistent PR.Tehnici de comunicare eficientă.

Tehnici de manipulare.Cum să fii un bun negociator. NLP. Tehnici de comunicare eficientă. Comunicare şi PR – asistent

Dezvoltare managerială

Management organizaŃional si al proiectelor.Sisteme, metode şi tehnici moderne de management - metode generale: prin bugete, excepŃii, obiective, participativ,

Sisteme, metode şi tehnici moderne de management - metode generale: prin bugete, excepŃii, obiective, participativ, etc.; - metode şi tehnici specifice:metoda Delphi, brainstorming, diagnosticare etc

metoda Delphi, brainstorming, diagnosticare etc

Managementul timpului.specifice: metoda Delphi, brainstorming, diagnosticare etc Managementul stresului si al schimbarii. Managementul

Managementul stresului si al schimbarii.Managementul riscurilor.

Managementul riscurilor.Managementul stresului si al schimbarii.

Managementul Inteprinderilor Mici.stresului si al schimbarii. Managementul riscurilor. Managementul relaŃiilor umane si a resurselor umane

Managementul relaŃiilor umane si a resurselor umaneManagementul rezolvării conflictelor la locul de muncă.

Managementul rezolvării conflictelor la locul de muncă.Managementul relaŃiilor umane si a resurselor umane

Managementul ospitalităŃii in turism.Managementul diversităŃii – politici inclusive la locul de muncă.

Managementul diversităŃii – politici inclusive la locul de muncă.Managementul ospitalităŃii in turism.

Managementul marketingului.diversităŃii – politici inclusive la locul de muncă. Managementul Ergonomiei – optimizarea relaŃiei OM-MUNCĂ.

Managementul Ergonomiei – optimizarea relaŃiei OM-MUNCĂ.Managementul modern – perspectiva dezvoltării durabile. Managementul organizării şi coordonării institutionale.

Managementul modern – perspectiva dezvoltării durabile.Managementul Ergonomiei – optimizarea relaŃiei OM-MUNCĂ. Managementul organizării şi coordonării institutionale.

Managementul organizării şi coordonării institutionale.Managementul modern – perspectiva dezvoltării durabile. Managementul previziunii şi fundamentării deciziilor.

Managementul previziunii şi fundamentării deciziilor.dezvoltării durabile. Managementul organizării şi coordonării institutionale. Comunicare organizaŃională.

Comunicare organizaŃională.Managementul organizării şi coordonării institutionale. Managementul previziunii şi fundamentării deciziilor.

Managementul politicilor publice – elaborare, planificare şi evaluare.Management european. Scrierea propunerilor de finanŃare europeană. Programe regionale de management şi dezvoltare.

Management european. Scrierea propunerilor de finanŃare europeană.politicilor publice – elaborare, planificare şi evaluare. Programe regionale de management şi dezvoltare. Planul de

Programe regionale de management şi dezvoltare.european. Scrierea propunerilor de finanŃare europeană. Planul de Afaceri – suport al prosperităŃii.

Planul de Afaceri – suport al prosperităŃii.europeană. Programe regionale de management şi dezvoltare. Managementul programelor de tineret si al voluntarilor.

Managementul programelor de tineret si al voluntarilor.finanŃare europeană. Programe regionale de management şi dezvoltare. Planul de Afaceri – suport al prosperităŃii.

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85 58 [f] 004 0318

[t] 0040 21 314 85 58

[f] 004 0318 157 513

[m] ips.romania@gmail.com

[w] http://ips-romania.synthasite.com/

i n s t i t u t u l

p e n t r u

p o l i t i c i

s o c i a l e

1

8

M

A

Y

2

0

0

9

FUNDAMENTAREA NEVOILOR ŞI ALEGEREA PACHETULUI DE CURSURI

Beneficiarul are posibilitatea alegerii propriilor module pe care doreşte să le urmeze. Acestea sunt concepute într-un mod flexibil, astfel încât asigură competenŃa abilităŃilor dobândite indiferent de combinaŃia aleasă de către client. Echipa noastră, de asemenea, asigură asistenŃă în alegerea modulelor pentru a veni în întampinarea nevoilor specifice ale clientului.

Institutul Pentru Politici Sociale furnizează la cerere cursuri şi consultanŃă şi în alte domenii decât cele prezentate în ofertă, atât în Bucureşti cât şi în Ńară.

PreŃul cursului va fi negociat în funcŃie de:

numărul participanŃilor

numărul orelor de formare necesare cursului

distanŃa faŃă de Bucureşti

existenŃa unei săli si a infrastructurii necesare pentru desfăşurarea optima a cursului.

PORTOFOLIU DE CLIENłI

Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Teleorman

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Primăria Sectorului 1 Bucureşti

Universitatea Hyperion

Institutul de RelaŃii Umane

International Computer School(17 reprezentanŃe)

A.U.D.I.

FundaŃia Roma Mentor

PRO MED Bucureşti

PROFESIONALISMUL NE RECOMANDĂ!

IniŃiator şi partener împreună cu Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Teleorman pe Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02 ReferinŃă 01, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul Întregii VieŃi Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul Întregii VieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă.

Consultant pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul Întregii VieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă - Program de perfecŃionare a personalului operativ administrativ din întreprinderi în Regiunea Bucureşti-Ilfov”.

Consultant pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul Întregii VieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă - “Program de calificare a personalului operativ din industria alimentară din judeŃul Vrancea” – ALIM-VRANCEA.

ConsultanŃă şi management de proiect pentru programul finanŃat prin Fondul Social European , Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 Fondul Social European, Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85 58 [f] 004 0318

[t] 0040 21 314 85 58

[f] 004 0318 157 513

[m] ips.romania@gmail.com

[w] http://ips-romania.synthasite.com/

i n s t i t u t u l

p e n t r u

p o l i t i c i

s o c i a l e

1

8

M

A

Y

2

0

0

9

– 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenŃie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaŃi pentru promovarea adaptabilităŃii” - “Program de dezvoltare a abilităŃilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaŃie a personalului din sectorul sănătăŃii – PRO-MED BUCUREŞTI -ILFOV 2008".

ConsultanŃă şi management de proiect pentru 2 proiecte integrate finanŃate prin POS DRU 2007-2013, pentru Universitatea Hyperion cu scopul înfiinŃării a 4 laboratoare de informatică, implementării unei platforme E-learning şi formare profesională specializată pentru cadrele didactice din 2 facultăŃi.sănătăŃii – PRO-MED BUCUREŞTI -ILFOV 2008". ConsultanŃă şi management de proiect pentru Primăria

ConsultanŃă şi management de proiect pentru Primăria Sineşti pentru programul integrat pentru infrastructura rurală, finanŃat prin PNDR.specializată pentru cadrele didactice din 2 facultăŃi. ConsultanŃă, parteneriat şi management de proiect pentru

ConsultanŃă, parteneriat şi management de proiect pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia pentru atragerea de fonduri nerambursabile, pentru înfiinŃarea unui „Centru International pentru Tineret”. Centru International pentru Tineret”.

IniŃiatorul unui proiect strategic la nivel naŃional, finanŃat prin POSDRU 2007-2013, în parteneriat cu Institutul de Resurse Umane şi Partida Romilor din România, pentru proiect reinserŃie pe piaŃa muncii a 2000 de persoane inactive şi şomeri de lungă durată de etnie romă.unui „ Centru International pentru Tineret”. ConsultanŃi permanenŃi ai Institutului de RelaŃiii Umane

ConsultanŃi permanenŃi ai Institutului de RelaŃiii Umane şi ai International Computer School.inactive şi şomeri de lungă durată de etnie romă. CONTACT Mihaela Cazan – Preşedinte [t] 0040

CONTACT

Mihaela Cazan – Preşedinte

[t] 0040 21 314.85.58

[m] 0040 723.313.216

[f]

004 0318 157 513

[e]

ips.romania@gmail.com

Ana-Maria NiŃă – Director Executiv

[m] 0040 743.575.377

[f]

004 0318 157 513

[e]

ips.resurse@gmail.com

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE [a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1

[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1 [t] 0040 21 314 85 58 [f] 004 0318

[t] 0040 21 314 85 58

[f] 004 0318 157 513

[m] ips.romania@gmail.com

[w] http://ips-romania.synthasite.com/