Sunteți pe pagina 1din 6

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE

OFERTĂ DE CURSURI
CATALOG

2009
institutul pentru politici sociale 1 8 M A Y 2 0 0 9

Oferta Institutului pentru Politici Sociale include cursuri de formare şi specializare în dezvoltare
managerială şi organizaŃională, comunicare, PR şi negociere, politici publice şi advocacy, finanŃări
europene, anteprenoriat social şi dezvoltare individuală.

Oferta se adresează organizaŃiilor şi instituŃiilor publice şi private care îşi doresc dezvoltarea
resurselor umane şi creşterea gradului de expertiză prin formarea de specialişti cu scopul de a-şi
creşte cota de reprezentativitate în domeniul de activitate, de a îmbunătăŃi sau crea servicii
integrate centrate pe client sau spre îmbunătăŃirea adaptabilităŃii prin inovare şi creativitate
tehnologică.
În ultimii 3 ani, Institutul pentru Politici Sociale s-a dovedit partenerul potrivit dată fiind
implicarea sa directă în formarea de specialişti în economia socială prin intermediul fondurilor
europene, prin crearea unei relaŃii solide cu instituŃii publice locale, naŃionale şi internaŃionale,
ONG-uri, sindicate, patronate şi reŃele de organizaŃii româneşti şi europene, cât şi prin echipa de
profesionişti dedicaŃi şi pasionaŃi, cu expertiză în management şi comunicare, legislaŃie şi
consultanŃă in afaceri, resurse umane şi formare de abilităŃi.
STANDARDE EUROPENE DE FORMARE
♣ Calitate şi utilitate
Oameni de diferite vârste, cu experienŃă profesională şi organizaŃională au muncit împreună în
ideea creării unei curricule foarte puternice din punct de vedere calitativ, care să se adreseze
diferitelor tipuri de clienŃi pentru a le oferi acestora abilităŃi şi soluŃii teoretice şi practice cu care
să poata lucra şi de care să se foloseascǎ în munca de zi cu zi.
♣ EvoluŃie şi inovaŃie
Oferta IPS este rezultatul unui an de efort colectiv, în care experienŃa trainerilor noştri a permis
dezvoltarea diferitelor programe de formare acoperind cognitivul, afectivul şi dimensiunea
practică a indivizilor, dezvoltarea şi înoirea metodelor participatorii.
♣ Formare centrată pe client
Pentru o o formare eficientă bazată pe cunoştinŃe, atitudini şi abilităŃi, cei care învaŃă sunt plasaŃi
în centrul educaŃiei şi a metodelor de training. Aceasta nu este deloc o metoda nouă, dar în
practică, în majoritatea contextelor formale şi în câteva non-formale privilegiaza mai degrabă
predarea decât învăŃarea.
♣ Explorare şi sustenabilitate
Pedagogiile participatorii sunt folosite în tot potenŃialul lor, interactiunea client-trainer este
provocată şi aşteptată. Această interacŃiune „obiect al învăŃării – cel care învaŃă” este inima
pedagogiilor participatorii: explorarea interesului şi a cunoştinŃelor iniŃiale a celor care învaŃă,
învăŃarea individuală, întrebările critice despre ce se învaŃă, aplicarea a ceea ce s-a învăŃat în
mediul învăŃaŃilor şi explorarea viitoare.
♣ Participare activă şi autodezvoltare
Cei care învaŃă devin participanŃi activi în propriul lor proces de învăŃare în care învăŃă sa co-
administreze şi să negocieze împreună cu trainerul lor şi cu co-trainerii acestuia; prin dezvoltarea
conştientizării, prin a avea responsabilităŃi şi a lua decizii pentru dezvoltarea personală şi
colectivă pedagogia prticipativa constituie esenŃa a ceea ce trebuie învăŃat şi practicat în munca
profesionala. Din acest motiv folosim întregul potenŃial al pedagogiilor participatorii şi nu doar ca
nişte exerciŃii nesemnificative fără înŃeles pentru participanŃi.

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE


[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1
[t] 0040 21 314 85 58
[f] 004 0318 157 513
[m] ips.romania@gmail.com
[w] http://ips-romania.synthasite.com/
institutul pentru politici sociale 1 8 M A Y 2 0 0 9

LISTA DE CURSURI

Politici publice, advocacy şi finanŃări europene


Scrierea propunerilor de finanŃare Public speaking.
europeană. Planificarea de politici publice şi
Managementul proiectelor europene. evaluarea impactului acestora.
Introducere în lobby şi advocacy. Elaborarea şi evaluarea politicilor de
Planificarea strategică in advocacy. tineret.
Metode şi tehnici de lobby. Scrierea studiilor de politici publice.

Anteprenoriat şi economie socială


Construirea unei înteprinderi/afaceri Sindicatele şi organizaŃiile patronale.
sociale. Responsabilitate socială şi dezvoltare
Parteneriatul Public-Privat. comunitară.

Resurse umane
Organizarea activităŃilor specifice. Knowledge management - miză a
CompetenŃa managerială. organizaŃiei.
Planificarea strategică în resurse umane. Sindicatele.
Definirea şi analiza posturilor. Managementul conflictelor.
Recrutarea şi selecŃia angajaŃilor. Metode practice pentru sporirea
performanŃei individuale.
Integrarea, motivarea şi evaluarea
performanŃelor personalului. Combaterea stresului la locul de muncă.
Pregătirea resurselor umane. Dezvoltarea carierei profesionale.
Metode de determinare a necesarului de Codul etic şi standarde de calitate în
personal. consilierea carierei.
Planificarea resurselor umane şi Aspecte practice şi metode ale consilierii
managementul teritoriului. carierei adulŃilor.
Team building indoor şi outdoor.

Dezvoltare organizaŃională
Stiluri de conducere. Managementul schimbării şi sănătatea
Procesul decizional. organizaŃiilor.
Grupul şi dinamica organizaŃională. Cultura organizaŃională.
MotivaŃia în organizatii. Conducători, manageri şi lideri în
organizaŃii.
Formarea echipei.
Echilibrul în conducerea organizaŃiilor.
Comunicarea eficientă în grupuri.
Comunicare organizaŃională.

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE


[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1
[t] 0040 21 314 85 58
[f] 004 0318 157 513
[m] ips.romania@gmail.com
[w] http://ips-romania.synthasite.com/
institutul pentru politici sociale 1 8 M A Y 2 0 0 9

Dezvoltare individuală
ToT – formare de formatori. Leadership.
Mentoring – formare de mentori în Comunicare interpersonală.
companii şi organizaŃii. Formare în NLP.
Dezvoltare personală. InteligenŃa emoŃională

Comunicare, negociere şi PR
Comunicare managerială şi relaŃiile Tehnici şi strategii de relaŃii publice.
publice. Publicitate şi reclamă.
Comunicare organizaŃională. Valoarea emoŃională a banilor – tehnici
Comunicare şi tehnici de negociere. inovatoare de fundraising.
Medierea conflictelor. Comunicare asertivă.
Cum să fii un bun negociator. NLP.
Tehnici de comunicare eficientă. Comunicare şi PR – asistent PR.
Tehnici de manipulare.

Dezvoltare managerială
Management organizaŃional si al Sisteme, metode şi tehnici moderne de
proiectelor. management - metode generale: prin
Managementul timpului. bugete, excepŃii, obiective, participativ,
etc.; - metode şi tehnici specifice:
Managementul stresului si al schimbarii.
metoda Delphi, brainstorming,
Managementul riscurilor. diagnosticare etc..
Managementul relaŃiilor umane si a Managementul Inteprinderilor Mici.
resurselor umane
Managementul ospitalităŃii in turism.
Managementul rezolvării conflictelor la
Managementul diversităŃii – politici
locul de muncă.
inclusive la locul de muncă.
Managementul marketingului.
Managementul politicilor publice –
Managementul Ergonomiei – optimizarea elaborare, planificare şi evaluare.
relaŃiei OM-MUNCĂ.
Management european. Scrierea
Managementul modern – perspectiva propunerilor de finanŃare europeană.
dezvoltării durabile.
Programe regionale de management şi
Managementul organizării şi coordonării dezvoltare.
institutionale.
Planul de Afaceri – suport al
Managementul previziunii şi prosperităŃii.
fundamentării deciziilor.
Managementul programelor de tineret si
Comunicare organizaŃională. al voluntarilor.

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE


[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1
[t] 0040 21 314 85 58
[f] 004 0318 157 513
[m] ips.romania@gmail.com
[w] http://ips-romania.synthasite.com/
institutul pentru politici sociale 1 8 M A Y 2 0 0 9

FUNDAMENTAREA NEVOILOR ŞI ALEGEREA PACHETULUI DE CURSURI


Beneficiarul are posibilitatea alegerii propriilor module pe care doreşte să le urmeze. Acestea
sunt concepute într-un mod flexibil, astfel încât asigură competenŃa abilităŃilor dobândite
indiferent de combinaŃia aleasă de către client. Echipa noastră, de asemenea, asigură asistenŃă
în alegerea modulelor pentru a veni în întampinarea nevoilor specifice ale clientului.
Institutul Pentru Politici Sociale furnizează la cerere cursuri şi consultanŃă şi în alte domenii decât
cele prezentate în ofertă, atât în Bucureşti cât şi în Ńară.
PreŃul cursului va fi negociat în funcŃie de:
 numărul participanŃilor
 numărul orelor de formare necesare cursului
 distanŃa faŃă de Bucureşti
 existenŃa unei săli si a infrastructurii necesare pentru desfăşurarea optima a cursului.

PORTOFOLIU DE CLIENłI

♣ Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Teleorman


♣ Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
♣ Primăria Sectorului 1 Bucureşti
♣ Universitatea Hyperion
♣ Institutul de RelaŃii Umane
♣ International Computer School(17 reprezentanŃe)
♣ A.U.D.I.
♣ FundaŃia Roma Mentor
♣ PRO MED Bucureşti

PROFESIONALISMUL NE RECOMANDĂ!

IniŃiator şi partener împreună cu Camera de ComerŃ, Industrie şi Agricultură Teleorman


pe Linia de buget Phare/2005/017-553.04.02 ReferinŃă 01, Coeziune Economică şi
Socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul
Întregii VieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă.
Consultant pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială,
Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul Întregii
VieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă - “Program de
perfecŃionare a personalului operativ administrativ din întreprinderi în Regiunea
Bucureşti-Ilfov”.
Consultant pentru programul PHARE 2006 – Coeziune Economică şi Socială,
Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea ÎnvăŃării pe Parcursul Întregii
VieŃi pentru calificarea şi recalificarea forŃei de muncă - “Program de calificare a
personalului operativ din industria alimentară din judeŃul Vrancea”
– ALIM-VRANCEA.
ConsultanŃă şi management de proiect pentru programul finanŃat prin Fondul Social
European, Programul OperaŃional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE
[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1
[t] 0040 21 314 85 58
[f] 004 0318 157 513
[m] ips.romania@gmail.com
[w] http://ips-romania.synthasite.com/
institutul pentru politici sociale 1 8 M A Y 2 0 0 9

– 2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,


Domeniul major de intervenŃie 3.2 „Formare profesională şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajaŃi pentru promovarea adaptabilităŃii” - “Program de
dezvoltare a abilităŃilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare şi informaŃie a
personalului din sectorul sănătăŃii – PRO-MED BUCUREŞTI -ILFOV 2008".
ConsultanŃă şi management de proiect pentru 2 proiecte integrate finanŃate prin POS DRU
2007-2013, pentru Universitatea Hyperion cu scopul înfiinŃării a 4 laboratoare de
informatică, implementării unei platforme E-learning şi formare profesională specializată
pentru cadrele didactice din 2 facultăŃi.
ConsultanŃă şi management de proiect pentru Primăria Sineşti pentru programul integrat
pentru infrastructura rurală, finanŃat prin PNDR.
ConsultanŃă, parteneriat şi management de proiect pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Alba
Iulia pentru atragerea de fonduri nerambursabile, pentru înfiinŃarea unui „Centru
International pentru Tineret”.
IniŃiatorul unui proiect strategic la nivel naŃional, finanŃat prin POSDRU 2007-2013, în
parteneriat cu Institutul de Resurse Umane şi Partida Romilor din România, pentru proiect
reinserŃie pe piaŃa muncii a 2000 de persoane inactive şi şomeri de lungă durată de etnie
romă.
ConsultanŃi permanenŃi ai Institutului de RelaŃiii Umane şi ai International Computer
School.

CONTACT
Mihaela Cazan – Preşedinte
[t] 0040 21 314.85.58
[m] 0040 723.313.216
[f] 004 0318 157 513
[e] ips.romania@gmail.com

Ana-Maria NiŃă – Director Executiv


[m] 0040 743.575.377
[f] 004 0318 157 513
[e] ips.resurse@gmail.com

INSTITUTUL PENTRU POLITICI SOCIALE


[a] 33rd Ion Campineanu – Bucharest 1
[t] 0040 21 314 85 58
[f] 004 0318 157 513
[m] ips.romania@gmail.com
[w] http://ips-romania.synthasite.com/