Sunteți pe pagina 1din 8

Parohia Sfântul Gheorghe Vechi

Sfântul dimitrie cel nou

Sãptãmâna 25 - 31.X.2009
Al 196-lea cuvânt

cuvânt spre folos


"|ntru tine, P`rinte, cu os#rdie s-a m#ntuit cel dup` chip, c`ci
lu#nd crucea ai urmat lui Hristos [i lucr#nd ai \nv`]at s` nu se
uite la trup, c` este trec`tor, ci s` poarte grij` de suflet, de lucrul
cel nemuritor. Pentru aceasta, [i cu \ngerii se bucur`,
Preacuvioase P`rinte Dimitrie, duhul t`u.”
Troparul Sf#ntului Dimitrie cel Nou
nr. 196 Cuvânt spre folos pagina 2

Duminica a xxiii-a dupã rusalii


pericopa apostolului
din erpistola cãtre efeseni a sfântului apostol pavel (ii, 4-10)
4. Dar Dumnezeu, bogat fiind \n mil`, pen- bun`tatea ce a avut c`tre noi \ntru Hristos
tru multa Sa iubire cu care ne-a iubit, Iisus.
5. Pe noi cei ce eram mor]i prin gre[ealele 8. C`ci \n har sunte]i m#ntui]i, prin
noastre, ne-a f`cut vii \mpreun` cu credin]`, [i aceasta nu e de la voi: este
Hristos - prin har sunte]i m#ntui]i! - darul lui Dumnezeu;
6. {i \mpreun` cu El ne-a sculat [i \mpre- 9. Nu din fapte, ca s` nu se laude nimeni.
un` ne-a a[ezat \ntru ceruri, \n Hristos 10. Pentru c` a Lui f`ptur` suntem, zidi]i
Iisus, \n Hristos Iisus spre fapte bune, pe care
7. Ca s` arate \n veacurile viitoare Dumnezeu le-a g`tit mai \nainte, ca s`
cov#r[itoarea bog`]ie a harului S`u, prin umbl`m \ntru ele.

pericopa sfintei evanghelii


dupã sfântul apostol ºi evanghelist luca (vIii, 26-39)
(Vindecarea demonizatului din ]inutul Gherghesenilor)

26. {i au ajuns cu corabia \n ]inutul 33. {i, ie[ind demonii din om, au intrat \n
Gerghesenilor, care este \n fa]a Galileii. porci, iar turma s-a aruncat de pe ]`rm \n
27. {i ie[ind pe uscat, L-a \nt#mpinat un lac [i s-a \necat.
b`rbat din cetate, care avea demon [i care 34. Iar p`zitorii v`z#nd ce s-a \nt#mplat,
de mult` vreme nu mai punea hain` pe el au fugit [i au vestit \n cetate [i prin sate.
[i \n cas` nu mai locuia, ci prin morminte. 35. {i au ie[it s` vad` ce s-a \nt#mplat [i au
28. {i v`z#nd pe Iisus, strig#nd, a c`zut venit la Iisus [i au g`sit pe omul din care
\naintea Lui [i cu glas mare a zis: Ce ai cu ie[iser` demonii, \mbr`cat [i \ntreg la
mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui minte, [ez#nd jos, la picioarele lui Iisus [i
Prea\nalt? Rogu-Te, nu m` chinui. s-au \nfrico[at.
29. C`ci poruncea duhului necurat s` ias` 36. {i cei ce v`zuser` le-au spus cum a fost
din om, pentru c` de mul]i ani \l st`p#nea, izb`vit demonizatul.
[i era legat \n lan]uri [i \n obezi, p`zindu-l, 37. {i L-a rugat pe El toat` mul]imea din
dar el, sf`r#m#nd leg`turile, era m#nat de ]inutul Gerghesenilor s` plece de la ei, c`ci
demon, \n pustie. erau cuprin[i de fric` mare. Iar El,
30. {i l-a \ntrebat Iisus, zic#nd: Care-]i intr#nd \n corabie, S-a \napoiat.
este numele? Iar el a zis: Legiune. C`ci 38. Iar b`rbatul din care ie[iser` demonii
demoni mul]i intraser` \n el. |l ruga s` r`m#n` cu El. Iisus \ns` i-a dat
31. {i-L rugau pe El s` nu le porunceasc` drumul zic#nd:
s` mearg` \n ad#nc. 39. |ntoarce-te \n casa ta [i spune c#t bine
32. {i era acolo o turm` mare de porci, ]i-a f`cut ]ie Dumnezeu. {i a plecat,
care p`[teau pe munte. {i L-au rugat s` le vestind \n toat` cetatea c#te \i f`cuse Iisus.
\ng`duie s` intre \n ei; [i le-a \ng`duit.
pagina 3 Cuvânt spre folos nr. 196
SÃPTÃMÂNA 25 - 31.x.2009
ZI CALENDAR INTERVAL PROGRAM LITURGIC PreoÞi slujitori
ORAR În ordinea slujirii
Duminic` Sfin]ii Mucenici Marcian [i Martirie; 08.00-12.00 - Utrenia [i Sfânta Liturghie Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita Pr. Ionel Durlea
Pr. Cristian Deheleanu
18.00-20.00 Vecernia Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Luni †) Sf#ntul Mare Mucenic Dimitrie, 08.00-12.00 - Utrenia [i Sfânta Liturghie Pr. Ionel Durlea
Izvor#torul de Mir Pr. Cristian Deheleanu
18.00-20.00 Vecernia Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Mar]i †) Cuv. Dimitrie cel Nou, 08.00-12.00 - Utrenia [i Sfânta Liturghie Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Pr. Ionel Durlea
Ocrotitorul Bucure[tilor, ale c`rui moa[te sunt Pr. Cristian Deheleanu
la Patriarhia Rom#n`; Sf. Mc. Nestor
Miercuri † Sf. Ierarh Iachint, Mitropolitul }`rii
Rom#ne[ti; Sf. Mucenici: Terentie, so]ia sa
Neonila [i cei 7 fii; Sf. Firmilian, Episcopul 18.00-20.00 - Acatist [i catehez` Pr. Sorin-Vasile Tanc`u

Joi Cuvioasa Mare Muceni]` Anastasia Romana;


Cuv. Avramie

Vineri Sfin]ii Mucenici: Zenovie, Episcopul [i sora sa


Zenovia; Sf. Ap. Cleopa
18.00-20.00 - Sf#ntul Maslu de ob[te Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Pr. Ionel Durlea
[i Dialog duhovnicesc
Pr. Cristian Deheleanu
S#mb`t` Sfin]ii Apostoli: Apelie, Stahie, Amplie, 07.30-11.30 - Sf#nta Liturghie [i Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Urban, Aristobul [i Narcis Parastas pentru cei adormi]i

18.00-20.00 - Vecernia Mare [i Cuv#nt de Pr. Ionel Durlea


\nv`]`tur` la Apostolul zilei

CuvÂnt la Duminica a Xxiii-a dupà PogorÂrea SfÂntului Duh


P`rintele Teofil P`r`ian
R`zboiul nev`zut. Cum s` trecem c`peteniile g#ndurilor rele [i a patimilor
de la r`utate la bun`tate? rele, trei sunt mai \nt`rite [i pricin` de alte
Cauzele [i temeliile p`catului p`cate [i patimi, [i anume: iubirea de
Iubi]i credincio[i, pl`cere, iubirea de avere [i iubirea de slav`
|n Filocalie, volumul I, Sf#ntului Marcu (de cinste, de putere). Din acestea \[i au
Ascetul spune c` \naintea oric`rui p`cat pricina [i celelalte rele pe care le face omul.
merg trei uria[i: ne[tiin]a, uitarea [i Mai spune Sf#ntul Marcu Ascetul c` pentru
nep`sarea. Ace[ti 3 uria[i, fie to]i 3 deo- a sc`pa de r`ut`]ile de tot felul pe care le
dat`, fie unul dintre ei, merg \naintea poate face omul, trebuie s` ocoleasc` [i
oric`rui p`cat pe care \l face omul cu pricina relelor, s` ocoleasc` toate \mpre-
deplin` [tiin]` [i cu deplin` voin]`. Sunt jur`rile acelea care \l duc pe om la p`cat.
unii dintre oameni care fac p`cate pentru Pentru c` omul care nu ocole[te pricinile
c` nu [tiu c` e p`cat lucrul pe care \l fac. relelor, acela ajunge cu u[urin]` s` fac`
Al]ii pentru c` au [tiut, dar au uitat c` ceea rele. Mai [tim, tot de la Sf#ntul Marcu
ce fac ei nu-i bine. {i al]ii care [tiu ce s` Ascetul, c` diavolul nu dispre]uie[te
fac` [i n-au grij` s` fac` binele, pentru c` p`catele mici, pentru c` altfel nu-1 poate
sunt nep`s`tori, le este tot una c` fac bine duce pe om s` fac` p`cate mari. Omul care-
sau fac r`u. Nu iau aminte la lucrurile cele i nep`s`tor la gre[elile pe care el le
bune. socote[te mici, acela desigur ajunge s` fac`
Tot Sf#ntul Marcu Ascetul spune c`, [i p`cate mari. Pentru c` se \nt`re[te \n
dintre cele opt g#nduri ale r`ut`]ii, dintre nep`sare.
nr. 196 Cuvânt spre folos pagina 4
Dup` cum spune Sf#ntul Maxim Dumnezeu. Sigur c` este [i o cinste bun`,
M`rturisitorul: " Omul cre[te \n ce cinstea pe care ne-o d` Dumnezeu pentru
porne[te ". Dac` faci lucruri rele, faci [i mai str`dania \n bine.
u[or lucruri rele, [i dac` faci lucruri bune, Iat`, iubi]i credincio[i, diavolul
faci [i mai u[or lucruri bune. De aceea ne st`p#ne[te pe om prin r`ut`]ile pe care i le
este cunoscut [i cuv#ntul pe care-1 spun aduce \n suflet, \nceputurile sunt \ntotdeau-
p`rin]ii, c` tot ce se na[te \ncepe de la ceva na mici, ne\nsemnate, de multe ori nici nu
mic [i pe m`sur` ce-i hr`nit cre[te, deci [i le b`g`m \n seam`, \n parabola cu
binele [i r`ul \ncep de la ceva, de la un fapt sem`n`torul se spune c` cei de l#ng` cale
pe care noi \l socotim ne\nsemnat. De pild`, sunt aceia care primesc cuv#ntul, dar vine
focul \ncepe de la o sc#nteie, oric#t ar fi de diavolul [i ia cuv#ntul din sufletul lor, ca nu
mare focul, nu-i dintr-o dat` mare. Un ste- cumva crez#nd, s` se m#ntuiasc`. Aceasta
jar, oric#t ar fi de mare, nu-i de la \nceput este o lucrare a vr`jma[ului, s` ne fac` s`
mare. Te ui]i la el c#t este de mare [i te pierdem cuv#ntul cel bun, cel sfan], prin
g#nde[ti de la ce a \nceput - de la o ghind` lucrarea sa.
mic`. Tot a[a [i r`ut`]ile omului, \ncep de la S` ne \nt`rim \n bun`tate, \nl`tur#nd
cele mici [i apoi se \nt`resc [i ajunge de nu g#ndul r`u cu g#ndul bun
le mai poate scoate omul din sufletul s`u, Ce este aceast` "m#ntuire", iubi]i
pentru c` \l st`p#nesc. credincio[i? Este sc`pare de ceva r`u. De
Aceasta \nseamn` s` st`p#neasc` ce fel de r`u? De p`cat, de r`ut`]ile de tot
diavolul peste sufletul omului, s` ajung` felul, c` p`catele sunt o r`utate a sufletului.
omul \ndr`cit, cum am auzit c` s-a citit Omul care are r`utate \n suflet, acela nu-i
ast`zi din Sf#nta Evanghelie, despre un m#ntuit. M#ntuit e numai atunci c#nd
\ndr`cit st`p#nit de o mul]ime de draci, de scap` de r`utate. R`utatea \n sufletul omu-
o mul]ime de r`ut`]i, pentru c` puterea lui o aduce diavolul. Cu trecerea vremii,
diavolului este \n r`utatea pe care o purt`m omul se \nt`re[te \n r`utate [i scap` de
noi \n suflet - ne st`p#ne[te cu r`utatea pe r`utate numai prin puterea credin]ei \n
care o purt`m \n suflet. Fie c` r`utatea Dumnezeu, \n m`sura \n care crede \n
aceasta vine din ne[tiin]`, fie c` vine din Dumnezeu [i \n m`sura \n care se \nte-
uitare, fie c` vine din nep`sare, ea are la meiaz` mai mult pe Dumnezeu dec#t pe
temelie: pornirile sale. C#nd e omul \n nep`tare,
- fie iubirea de pl`cere, pentru c` ne atunci scap` de r`utate, pentru c`-i e
place ceea ce facem, chiar dac` nu-i dup` ru[ine de r`utate [i cui nu-i e ru[ine de
voia lui Dumnezeu [i pl`cerea ne este mai r`utate, nu scap` de r`utate [i diavolul \l
la \ndem#n` dec#t g#ndul la Dumnezeu; st`p#ne[te.
- fie iubirea de avere; ca s` adun`m Aceasta e \nv`]`tura p`rin]ilor bis-
mult ne str`duim s` facem tot ce ne st` \n erice[ti [i a sfintei noastre biserici. Deci, s`
putin]`. Spunea cineva c` averea se ]ine cu ne fie ru[ine de r`utate, de tot ce lucreaz`
minciun` [i cu \n[el`torie. Era o m`rtur- diavolul \n noi. Am spus c` diavolul, de obi-
isire a unei persoane care a avut avere; cei, \ncepe cu ceva sub]ire. Mai \nt#i te face
- fie iubirea de slav`; ca s` aib` omul s` nu fii cu luare aminte, s` ]i se par` c` nu-
cinste, caut` s` fac` [i r`ul [i orice ar face i cine [tie ce dac` zici un cuv#nt nepotrivit
numai s` aib` cinste de la oameni. {i cin- [i dup` ce 1-ai zis \]i mai aduci alt g#nd
stea pe care o caut` omul prin \n[el`ciune, dinainte [i iar`[i te face s` fii cu neluare
cu minciun` [i cu r`utate, nu e dup` voia lui aminte, c` nici asta nu-i cine [tie ce [i te
pagina 5 Cuvânt spre folos nr. 196
\nt`re[ti cu vremea \n lucruri potrivnice lui a[a cum s-au rugat cei din jurul \ndr`ci]ilor,
Dumnezeu. Iar dac` e[ti cu luare aminte de c#nd i-au dus la Domnul Hristos s` scoat`
la \nceput, cu voin]`, po]i s` sco]i g#ndurile r`utatea din ei.
cele mici, de nu mai vin lucrurile cele mari {i ne las` Dumnezeu s` p`timim \n
[i \nt`rite. Cu un g#nd bun po]i s` \nl`turi propria noastr` r`utate, ca s` sim]im ce
din suflet un g#nd r`u [i-i a[a de u[or ca [i \nseamn` r`utatea pentru sufletul nostru,
c#nd ai stinge o sc#nteie mic`, iar dac` la[i c` dac` ne-ar spune cineva poate nu 1-am
ca sc#nteia s` fac` foc mare, apoi cu greu \l crede, \ns` r`utatea pe care o purt`m \n noi
mai po]i stinge [i poate c` trebuie s` vin` [i ne arat` gustul amar al ei [i ne face s` fim
al]ii s`-]i ajute ca s` po]i stinge focul cel nemul]umi]i, nelini[ti]i.
mare. Cuv#ntul Sf#ntului Ioan care a scris
Diavolul este \nf`]i[at \n \nv`]`turile "Scara", este c` pomenirea de r`u e rugin`
p`rin]ilor ca o furnic` lene[`, pentru c` a sufletului [i vierme [i cui \nfipt \n suflet [i
\nt#i vine c`tre sufletul omului ca o furnic`, r`utate de orice clip` [i p`cat ne\ncetat [i
ca ceva ne\nsemnat, apoi, dac` \l la[i s`-[i f`r`delege neadormit`. G#ndi]i-v`, iubi]i
fac` ale lui \n suflet, cu vremea se face ca un credincio[i, cuvintele acestea c#nd le auzi]i,
leu [i nu mai po]i s`-1 sco]i din suflet. Deci, ]i se pare c` n-au puterea care o au de fapt.
diavolul ia cuv#ntul lui Dumnezeu din sufle- Au \ntrebat ucenicii Domnului Hristos " de
tul omului, ca nu cumva crez#nd, omul s` se ce noi n-am putut s` scoatem pe diavolul
m#ntuiasc`, pentru c` el [tie c` la temelia din demonizat? " {i Domnul Hristos le-a
vie]ii duhovnice[ti este credin]a \n spus: "pentru necredin]a voastr` " (Mt.
Dumnezeu. Dar cel care are grij` [i 17,20). Iat`, deci, c` cine n-are credin]` \n
credin]` \n Dumnezeu, acela merge pe Dumnezeu, nu se poate angaja la bine,
calea m#ntuirii, scap` de orice fel de tr`ie[te o via]` cum \i firea lui.
r`utate, pentru c` nu vrea ca \n sufletul s`u Privegherea [i smerenia - arme
s` se \ntemeieze r`utatea, ci se \nt`re[te \n \mpotriva diavolului
bun`tate. Iubi]i credincio[i,
C#nd a fost dus la Domnul Hristos, A mai spus Domnul Hristos c`:
un t#n`r st`p#nit de un duh r`u, de c`tre "Acest soi de diavoli nu pot fi sco[i dec#t cu
tat`l s`u, tat`l 1-a rugat pe Domnul rug`ciune [i cu post" (Mt. 17, 21) [i aceasta
Hristos s`-1 ajute, iar Domnul Hristos i-a ne aduce aminte [i de cuvintele: "
spus: "De po]i crede, toate sunt cu putin]` Priveghea]i [i v` ruga]i, ca s` nu c`de]i \n
pentru cel credincios". Iat` c` temelia vie]ii ispit` ". Domnul Hristos ne-a ar`tat calea
celei bune este credin]a. Po]i crede, ai pe prin care omul poate s` scape de sub
Dumnezeu \n ajutor [i cine are pe st`p#nirea vr`jma[ului, ca s` nu-1
Dumnezeu \n ajutor, scap` de orice fel de st`p#neasc` sau dac` 1-a st`p#nit s` nu-1
r`utate. Cine n-are \ns` pe Dumnezeu \ntr- mai st`p#neasc`, [i anume ne arat` calea
ajutor, acela e l`sat de Dumnezeu s` se rug`ciunii [i a lu`rii aminte.
\nt`reasc` \n r`utate [i r`utatea "pe cel r`u "Priveghea]i" ce \nseamn`? Fi]i cu
\l ucide ", cum zice Psalmistul: " Pe cel r`u, luare aminte, fi]i ca omul treaz, c` dac` nu
r`utatea \l ucide [i-l chinuie ". e[ti ca omul treaz, atunci te st`p#ne[te. Se
Nu-i nimeni mai chinuit dec#t omul spune \n Sf#nta Evanghelie de la Matei
r`u, omul nemul]umit. Nou` trebuie s` ne parabola cu s`m#n]a [i cu neghina, c#nd au
fie mil` de astfel de oameni, s` ne par` r`u mers slujitorii [i au spus c` a ap`rut [i
c` sunt \n r`utate, s` ne rug`m pentru ei, neghin` [i au \ntrebat de unde-i neghina, c`
pagina 6 Cuvânt spre folos nr. 196
ei au sem`nat s`m#n]` bun`, st`p#nul a r`u, pentru c` el se mul]ume[te cu \ntre-
spus: " Un om vr`jma[, pe c#nd noi barea [i el nu caut` m`rirea lui, ci m`rirea
dormeam, a venit [i a sem`nat neghin` ". lui Dumnezeu, [i cine caut` m`rirea lui
Deci diavolul \[i seam`n` sem`n`tura c#nd Dumnezeu, \l are pe Dumnezeu \n ajutor.
noi dormim, c#nd dormim suflete[te, c#nd Se spune c` smerenia \i arde pe draci.
nu suntem cu g#ndul la Dumnezeu. Ne Ce este smerenia ? Este acea stare
minte diavolul, iubi]i credincio[i, ne spune sufleteasc` pe care av#nd-o cineva, se
c` mai avem vreme de poc`in]`, ne minte pleac` cu mintea, nu se ]ine c` el [tie [i el
c` adev`rurile din Sf#nta Scriptur` nu-s poate, ci se pleac` cu mintea.
adev`ruri, cum i-a spus [i lui Adam, a Iubi]i credincio[i,
min]it de-a lungul veacurilor, ne minte [i pe Dup` ce omul, despre care am auzit
noi de at#tea ori, pentru c` nu credem \n ast`zi \n Sf#nta Evanghelie, a fost izb`vit
puterea lui Dumnezeu, nu credem \n de puterea dr`ceasc`, a dorit s` fie cu
adev`rul g`sit \n dumnezeiasca Scriptur` [i Domnul. Dar Domnul i-a spus: "Du-te la
nu ne este ru[ine s` facem r`u. casa ta si spune c#t bine ]i-a f`cut ]ie
Iubi]i credincio[i, Dumnezeu " (Lc. 8, 39). Deci, acolo unde-i
"Priveghea]i" \nseamn` "fi]i cu luare casa ta, unde-i rostul t`u, fii pild` bun`,
aminte", ca omul care-i treaz [i [tie ce se arat`-le c` e[ti \n leg`tur` cu Dumnezeu [i
\nt#mpl` \n jurul lui. Fi]i [i voi cu luare atunci M` urmezi pe Mine.
aminte, s` nu vin` diavolul s` v` spun` c` Rostul nostru e s`-1 m`rturisim pe
binele-i r`u [i r`ul e bine. Foarte mare aju- Dumnezeu prin ceea ce vorbim, prin ceea
tor, \mpotriva st`p#nirii diavole[ti, a ce facem, prin ceea ce g#ndim [i s` ar`t`m
g#ndurilor celor diavole[ti, avem \n smere- aceasta. S` se simt` c` avem credin]a \n
nie. Dintre faptele cele bune pe care le face Dumnezeu, c` avem n`dejde [i iubire clo-
omul, parte din ele s-ar zice c` s-ar putea s` cotitoare \n sufletul nostru [i c` am scos
le aib` [i diavolul. ura din sufletul nostru. {i atunci, \ntr-
Se spune \n Pateric, c` s-a \nt#lnit adev`r, suntem m#ntui]i de puterea cea
odat` Cuviosul Macarie cel Mare cu dr`ceasc`. S` avem pild` pe Maica
diavolul, care i-a spus: " Macarie, tu Domnului care a Spus \ngerului p`zitor:
poste[ti, eu nu m`n#nc niciodat`, tu priveg- "Iat` roaba Domnului, fie mie dup`
hezi, eu niciodat` nu dorm, dar este una cu cuv#ntul T`u ", s` ne fie [i nou` exemplu de
care m` biruie[ti". L-a \ntrebat sf#ntul: " via]`. Amin!
Care ? " {i i-a r`spuns diavolul: " Smerenia extras din "Credin]a lucratoare prin
". Omul smerit n-ajunge niciodat` s` fac` iubire - Predici la duminicile de peste an"
Programul manifestãrilor ºi slujbelor
la sãrbãtoarea Cuviosului Dimitrie cel Nou
S`rb`toarea Cuviosului Dimitrie cel binecuv#ntarea Preafericitului P`rinte
Nou, ocrotitorul Bucure[tilor (s`rb`torit Patriarh Daniel, Patriarhia Rom#n` [i
anual la 27 octombrie), ale c`rui cinstite Arhiepiscopia Bucure[tilor organizeaz` o
moa[te se p`streaz` \n Catedrala patriarhal`, serie de manifest`ri care se vor desf`[ura
reprezint`, de secole, un ales popas dup` urm`torul program:
duhovnicesc pentru credincio[ii din Bucure[ti S#mb`t`, 24 octombrie 2009
[i \mprejurimi, ca [i pentru sute de mii de La orele 9.00, moa[tele Sf#ntului
pelerini din \ntreaga ]ar`. Cu acest prilej, \n Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul
perioada 24-29 octombrie 2009, cu Cezareei Capadociei († 379) vor sosi pe
pagina 7 Cuvânt spre folos nr. 196
Aeroportul Interna]ional Henry Coand`, Sectorului Rela]ii interbiserice[ti [i interreli-
fiind aduse din Grecia de c`tre |naltpreas- gioase [i Comunit`]i externe biserice[ti ale
fin]itul P`rinte Vasile, Mitropolit de Patriarhiei Rom#ne din Palatul Patriarhiei.
Elassona. Dup`-amiaza, vor fi sfin]ite magazinul
La orele 9.45, va \ncepe procesiunea de obiecte [i ve[minte biserice[ti "Potirul de
"Calea Sfin]ilor" p#n` la Sf#nta Cruce de la Aur" din strada I.C. Br`tianu, nr. 12, sector
baza colinei Patriarhiei cu moa[tele Sf#ntului III (orele 17.00), magazinul de obiecte [i c`r]i
Cuvios Dimitrie cel nou [i ale Sfin]ilor biserice[ti "Odoare Sfinte" din strada 11
|mp`ra]i Constantin [i Elena aduse de la Iunie, nr. 17, sector IV [i depozitul de colpor-
Catedrala patriarhal`, cu moa[tele Sf#ntului taj "Lumini de s`rb`tori" din strada Intrarea
Grigore Teologul († 389) - oferite recent \n Miron Cristea, nr. 6, sector IV (orele 18.00)
dar Patriarhiei Rom#ne de c`tre Eminen]a sa ale Arhiepiscopiei Bucure[tilor, precum [i
Cardinalul Christoph Schönborn, Centrul social-cultural Sf#ntul Apostol
Arhiepiscopul Vienei-, aduse de la biserica Andrei al Patriarhiei Rom#ne din bulevardul
Sf#ntul Spiridon Nou [i cu moa[tele Sf#ntului Regina Maria, nr. 1, sector IV (orele 18.30).
Grigore de Nyssa (fratele Sf#ntului Vasile cel Duminic`, 25 octombrie
Mare, episcop al cet`]ii Nyssa din provincia De la orele 9.30, Sf#nta Liturghie va fi
bizantin` Capadocia, ast`zi ora[ul Nev[ehir oficiat` de un sobor de ierarhi ai Sf#ntului
din Turcia), aduse de la biserica Domni]a Sinod, preo]i [i diaconi, pe un podium special
B`la[a. amenajat l#ng` Catedrala Patriarhal`, orien-
La orele 10.00, participan]ii la proce- tat spre baldachinul cu moa[tele sfin]ilor.
siune vor \nt#mpina racla cu moa[tele Sf#ntu- Luni, 26 octombrie 2009 (zi \n care
lui Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul este pr`znuit Sf#ntul Mare Mucenic
Cezareei Capadociei \n dreptul Sfintei Cruci Dimitrie, Izvor#torul de mir).
de la baza Dealului Patriarhiei. De la orele 9.30, Sf#nta Liturghie va fi
Sfintele moa[te vor fi aduse, apoi, \n oficiat` de un sobor de ierarhi ai Sf#ntului
procesiune, la Catedrala Patriarhal`, unde Sinod, preo]i [i diaconi, pe podiumul special
vor fi \nt#mpinate de c`tre Preafericitul amenajat l#ng` Catedrala Patriarhal`.
P`rinte Patriarh Daniel [i a[ezate \n bal- Mar]i, 27 octombrie 2009 ziua de
dachinul special amenajat pe Dealul pr`znuire a Cuviosului Dimitrie cel Nou,
Patriarhiei pentru a fi venerate p#n` \n seara Ocrotitorul Bucure[tilor [i hramul
zilei de 29 octombrie 2009. Catedralei Patriarhale).
Prezen]a moa[telor Sf#ntului Ierarh De la orele 9.30, Sf#nta Liturghie va fi
Vasile cel Mare, Sf#ntului Grigorie Teologul [i oficiat` de c`tre Preafericitul P`rinte
ale Sf#ntului Grigorie de Nyssa la Patriarh Daniel, al`turi de |naltpreasfin]itul
s`rb`toarea de anul acesta a Cuviosului P`rinte Mihail, Mitropolitul grec ortodox al
Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucure[tilor, se Austriei, reprezentantul Patriarhiei
\nscrie \n seria manifest`rilor prilejuite de Ecumenice a Constantinopolului, |naltpreas-
Anul comemorativ-omagial al Sf#ntului Vasile fin]itul P`rinte Vasile, Mitropolit de
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei Elassona, reprezentantul Bisericii Ortodoxe a
[i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni \n Patriarhia Greciei, al]i ierarhi ortodoc[i rom#ni, preo]i [i
Rom#n`. diaconi. La Sf#nta Liturghie vor participa
|n continuare, de la orele 11.30, reprezentan]i ai autorit`]ilor centrale [i
Preafericitul P`rinte Patriarh Daniel, \ncon- locale, ai unor institu]ii publice, binef`c`tori
jurat de al]i ierarhi [i membri ai [i sponsori ai Patriarhiei Rom#ne [i
Permanen]elor Consiliului Na]ional Arhiepiscopiei Bucure[tilor, membri
Bisericesc [i ai Adun`rii Eparhiale a Permanen]elor Consiliului Na]ional
Arhiepiscopiei Bucure[tilor, va oficia slujba Bisericesc [i Adun`rii Eparhiale a
de sfin]ire a noilor birouri recent renovate ale Arhiepiscopiei Bucure[tilor etc.
nr. 196 Cuvânt spre folos pagina 8
Dup` Sf#nta Liturghie, \n Sala Sf#ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Festivitas a Palatului Patriarhiei, va avea loc Rom#ne.
un moment aniversar cu prilejul \mplinirii a De la orele 10.00, \n Aula Magna
doi ani de la \nfiin]area Centrului de Pres` "Teoctist Patriarhul" din Palatul Patriarhiei
BASILICA al Patriarhiei Rom#ne. Cu acest va avea loc [edin]a solemn` a Sf#ntului Sinod
prilej, vor fi lansate patru DVD-uri realizate al Bisericii Ortodoxe Rom#ne cu tema "Anul
de c`tre postul de televiziune TRINITAS comemorativ-omagial 2009 al Sf#ntului Vasile
care cuprind dou` filme documentare, "Israel, cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
p`m#ntul m#ntuirii" [i "Pelerini \n Capadocia († 379) [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni \n
Sfin]ilor", precum [i dou` convorbiri Patriarhia Rom#n`", transmis` \n direct de
duhovnice[ti cu p`rintele arhimandrit Teofil posturile de radio [i televiziune TRINITAS.
P`r`ian de la m`n`stirea Br#ncoveanu, |n cadrul [edin]ei solemne vor fi evaluate cele
S#mb`ta de Sus, "Puterea credin]ei" [i mai importante manifest`ri cu caracter reli-
"Rev`rsare de lumin`". Tot cu aceast` ocazie, gios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i
vor fi prezentate patru CD-uri audio realizate mediatic organizate anul acesta de c`tre
de Casa de Discuri TRINITAS. eparhiile din ]ar` [i str`in`tate ale Patriarhiei
De la orele 18.00, \n Aula Magna Rom#ne.
"Teoctist-Patriarhul" a Palatului Patriarhiei, |n continuare, vor fi prezentate succint
se va desf`[ura etapa final` a celei de a doua manifest`rile aniversare organizate de c`tre
edi]ii a concursului coral intitulat "Tineri, eparhiile din cuprinsul Mitropoliei Munteniei
l`uda]i pe Domnul", organizat de Sectorul [i Dobrogei [i Mitropolia Olteniei consacrate
Teologic-Educa]ional al Patriarhiei Rom#ne, \mplinirii anul acesta a "650 de ani de exis-
\n colaborare cu Sectorul |nv`]`m#nt [i ten]` a Mitropoliei }`rii Rom#ne[ti" (1359-
Activit`]i cu Tineretul al Arhiepiscopiei 2009). Cu acest prilej, va fi lansat albumul
Bucure[tilor. Vor concura cele [ase forma]ii "Domnitorii [i ierarhii }`rii Rom#ne[ti.
corale c#[tig`toare ale etapei desf`[urate la Ctitoriile [i mormintele lor", ap`rut recent la
nivelul fiec`rei Mitropolii din ]ar`. La con- editura Cuv#ntul Vie]ii a Mitropoliei
curs vor fi prezen]i ierarhi ai Sf#ntului Sinod, Munteniei [i Dobrogei.
membri ai Permanen]ei Consiliului Na]ional {edin]a solemn` a Sf#ntului Sinod se
Bisericesc [i ai Permanen]ei Consiliului va \ncheia cu vernisarea expozi]iilor tematice
Eparhial al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, al]i de fotografie "2009 - Anul Sfin]ilor
invita]i. Concursul va fi transmis \n direct de Capadocieni. Pelerini \n Capadocia sfin]ilor"
posturile de radio [i televiziune TRINITAS [i "Mitropolia }`rii Rom#ne[ti - 650 de ani de
ale Patriarhiei Rom#ne. existen]`", organizate \n Sala Europa
Miercuri, 28 octombrie 2009 (zi \n Christiana din Palatul Patriarhiei de c`tre
care va fi pr`znuit Sf#ntul Ierarh Iachint Sectorul Patrimoniu Cultural al Patriarhiei
de Vicina, primul Mitropolit al }`rii Rom#ne \n colaborare cu Centrul de pres`
Rom#ne[ti). BASILICA [i Sectorul Cultural al
De la orele 7.30, va fi oficiat` \n Arhiepiscopiei Bucure[tilor.
Catedrala patriarhal` Sf#nta Liturghie Sursa
arhiereasc`, urmat` de slujba de Te Deum Ziarul Lumina, nr. 245 (1447) Anul V,
Sambata, 24 Octombrie 2009
(orele 9.30), la care vor participa membrii
www.ziarullumina.ro

CUV@NT SPRE FOLOS Tel. 021.314.77.89; Fax: 031.811.53.75;


s`pt`m#nal al Parohiei Sf#ntul Gheorghe Vechi Mobil: 0726.325.888
ISSN: 1843 - 8822 Cod fiscal nr. 12102616,
RO-030148, Calea Mo[ilor nr. 36, Cod IBAN: RO93 BACX 0000 0030 0191 4000,
sector 3, Bucure[ti Unicredit }iriac Bank, Sucursala Lipscani
e-mail: cuvant@sfantulgheorghe.ro web: www.sfantulgheorghe.ro