Sunteți pe pagina 1din 52

n "f'

uf
)'

PERSONAGIILE:
.\11HAIL IVANOV

54

ACTUT

sotia lui. 26 de ani.


sora ei,20 de ani.
unchiul lor, agent de politie, 50
28 de ani.
licituq,40 de ani.

CARPOVNT\

NATA$A
MEDVEDIEV

VASCA PEPEL

CLESCI, ANDREI

spectator de sus in.jos, prin fereastra

de ani.

so{ia lui, 30 de ani.


24 de ani.

NASTIA
C\/ASNIA

vAnzdtoare de col{unagi calzi, aproape

40 de ani.

gepcar, 45 de ani.

BUBNOV
BARONUT
SATIN
ACTORUL
LUCA

33 de ani.
aproximativ de aceeagi v6rsti, aproape

de 40 de ani.
pribeag prin locurile de inchiniciune,

Ar-roScR

CRIVOI ZOB
TATARUL

60 de ani.
cizmar, 20 de ani.

hamali.

Cdteva haimanale

firi

nume, care nu vorbesc-

'. .-

t'l

.:,i?
''-'

O pilni{5 ce seamdnl cu o pe$ter5. Tar-anul, ir'i6*ti- grea de


piatrir, afurnatS, cu lencuiaia cizutS. Lumirra pHtrunde dinspre

MITRICI
ANNA

de

noapte.

COSTALIOV

VASILISA

de ani, proprietarul azilului

pitrairi din dreapta ii

dela rampi. Collul din dreapta este ocupat de odaia lui Pepel,
desphrtiti prin pere{i de scdndurzi subtire; l6.ngi uga care rispunde in aceasti cameri se aill natul de sc6nduri al lui Qubnor'.
in c,:ltul din s16nga -- un cuptor mare rusesc; in zidul de
piatrd din stdnga
uga spre bucdtdria in care locuesc:
{1", a$nia, B:rronul ii - Nastia. La perete, intre cupior si uQE
run pat mare, despiriit de restul inciperii printr'o perdea.murpereiilor
o
laviti
este
dari de stambi. Peste tot de-a-lungul
latd ce serveEte de pat comun. In primul plan - la peretele
butdrugi de lemn, in care sunt-prinse o mendin st6nga
- o nicovalS:
aliluri, in faf a nicovalei' o buturug.b
shinb si'L micb
pe care gade CleSci :i poirivelte chei la nigte lac.dte
mai ioasd,'picioarele

lui surrt'doriii legdturi nia.ri de chei de dife-.


rite mdrimi, ingirate pe cloui inele de sArmd, un samovar de
tabld turtit,' un' ciocan, nigtc pile. ln mijlocul .inciperii -.o
i"uie mu.., doud binii, uir si:iunel, toate din lernn nevopsit,
samovar', trebdluegte-Cva.qnia. Baromurdare. La masd, ldngd
rirrl mestecd o bucatl "de phine neagr5, iar Nastia qade pe
sciunel, cu coatele pe masi si cite9tJ o carte rupti [erfen^il5'
t , icaid pe paiul de'dupb perdea Anna lrr5eEte iniruna' Sez6nd
p. piiut' iri O" scdndirri,'. Dubno.v potr.ive$te nigte pantaloni
i.cfri, descusuli, pe un calnpod de gepci.pe.care-l tlneo intre
genunchi si chibztieste ctlm sh croiascS. Lringd el se alla cutle
3e odlirii ruDt5. in care tine cozoroace, bucd{i de muqama'
r6rr]e. Satin iocmai s'a treiit, std toldnit pe patul de scandur!
doar cum se foegte pe
li' ,il,irai"- .Acior:ut nu se vede, se aude
.Jpio. 9i tug.qt". Inceprri de primivard. Dimineaia'

u".tti. t-u

BAilONti{. : Mai departe !


CVA$NIA : Nu-u, dragd, ii zic. vezi-fi Ce treab! 1i
lasii-mi in pace. Eu, zic, am trecut prin asta... gi
acum chiar de m'ar line numzri cu pr-ri frip{i, tot nu
mi-ag pune pirostriile'n cap !
BUBNOV : (ciitre Satin) Ce tot grohli acolo ?
(Satin nfirdie)
CVA$NIA : Cum adici, eu, zic. o femeie slohrodd, lirii
sti{pAn pe cap, gi sb mi inscriu in pa;aportul altcuiva, sd nri bag de bunivoie roaba la birbat
asta nu ! Despre partezr mea poate sd fie gi un prin[
gi tot nu m'a$ mdrita cu el !
american
CI.E$CI : Palavre
!

CVA$NIA: Cu-um ?
CLESCI : Palavre I zic. Tot ai sd te cununi cu
Abramca...
BARONUL : (ii smulge Nastiei cartea din mdnd ;i
citegte !itlull ,,Amonrl fatal"... (Rdde cu hohote).
NASTIA : (intinzdnd mdna) D5-mi-o... d5-mi-o inapoi ! Hai... nu te mai line de qotii !
(Btr,ronul o priueste, lluturdrtd carteu in fala ei)

CVA$NIA : (cdtre Cle;ci) Jap rogcovan ce egti !


Cum, zici ci astea-s palavre ! Cum indrdzne;ti
sd-mi spui o aga vorbd necuviincioasd ?
BARONUL : (loaind-o pe Nastia cu carteu in cap)
Proastd mai egti, Nastca...
NASTIA : (ii ia ca.rtea tlin mdna) Dd-mi-o...
CLE$CI : Ia te uiti ce cucoand mare !... Abia agtepgi
sd te cununi cu Abramca... lasi ca stiu eu...
CVA$NIA : Ei agi ! Cum sd nu 1...'Mai vorbegti...
Dupi ce {i-ai chinuit nevasta, de-ai adus-o cu uil
picior in groapd...

! Nu-i treaba ta...


CVA$NIA : A-ha ! Adevirui te usturi I
BI\RONUL : Iar au inceput I Nastca, Lrnde egti ?
NASTIA: (fdrd sd ridice cnpuls Ce vrei ?... Pleacd
de aici !
ANNA : (scoldttd capul rle dupii perdea) De diminea[i
a!i inceput ! Pentru dumnezeu... nu mai strigaf i...
nu vd mai certati I
CLE$CI : Iar se vdicdregte I
.ANNA : Nu e zi dela dumnezeu... llsafi-mi barem sh
mor liniEtitd !
BUBNOV : Moartea nu se sperie de gildgie...
CVA$NIA : (se apropie de Anna) Cum ai putut maicd,
sd trdegti cli un a$a om hain ?
ANNA : Lasd-md... di-mi pace...
CIVA$NIA: Bine, bine ! Siraca de iine... multe mai
induri qi tu !... Nu ie-a mai lisat deloc dttrerea dirt
CLE\SCI : Tac:i-fi q-tr;r cd{ea batiAni

piept ?
BARONUL : Cvagnia ! E"vremea sir ntergem la piafa...
CVA$NIA: Pornim indatl ! (Critre Antru) Vrei sa-ti
dau colfunaqi fierbinfi ?
ANNA : Nu-i nevoie... multumesc ! La ce bun si ma1
mdndnc ?
CVA$NIA : Ba sd mindnci. Cildura i{i mai alinl durerea... I{i pun deoparte intr'o strachini qi !i-i las...
si-i mdndnci cdnd oi avea poftd I Hai, boierule..'

(Cdtre Cle;ci) Huo, duh necurat... (Se duce

bucdtdrie).

irt

ANNA : (l.u;ind) Doamne...


BARONUI- : 1o'to-oe;te incet pe Nastia dupci ceafri)
Lasi-te de citit... proasto !
NASTIA : (bombdnind) $terge-o... eu nu md leg de
tine. (Baronul pleacd fluierdnd dupd Cua;nia).
SATIN : (ridtcdndu-se tnlr'o rdnd) Cine m'o fi biitut ieri ?

BUBNOV: Nu {i-e tot una ?...


SATIN : Si zicem ci da... Dar dece m'o fi bdtut ?
BUBNOV: Ai jucat cdrti ?
SATIN: Am jucat...
BUBNOV : Apoi de aceea te-au bitut...
SATIN: Ce nemernici...
ACTORUL : (aplecdndu-se de pe cuptor) Intr'o bunb
zi aLl sd te omoare in bitaie... de-a-binelea...
SATIN: Eqti un dobitoc.

ACTORUL : Dece ?
SA'IIN : Pentrucd nu poti si mori pe jumdtate.
ACTORUL : (dupd o clipd de tdcere) Nu inteleg...
cum vine asia ?
CLE$CI : Hai, di-te jos de pe cuptor 9i miturd prirr
cas5... ce te rdsfeli ?
ACTORIJL : Asta nu-i treaba ta...
CLE$CI : Lasi cd vine Vasilisa 9i i{i aratd ea tie e
cui treabd e...
ACTORUL : Di-o dracului pe Vasilisa ! Azi e rdndul
Baronului sd mlture... Baroane !
BARONUL : (ie;ind din bucdtdrie) N'am timp de
curdtenie... eu mI duc la piald cu Cvaqnia.
ACTORUL : Nu mi privegte... din partea mea te poli
duce gi la ocnir... dar mai intdi sd mdturi, e rdndul
tiu... eu n'am chef si muncesc pentru altii...
BARONUL : Bine, dracu' si te ia ! Are si rniture
Nastenca. Ei, tu, amor fatal ! Trezegte-te! (SmuLge
cartea din rndna Nastiei).
NASTIA : (ridicdndu-se) Ce ai cu mine ? Dd-o i.r,rcoace ! Neobrlzatule ! $i te mai pretinzi boier.
BARONIJL : (ddndu-i cartea irtapoi) Nastia ! l4ituri tu in iocul meu ne-am inteles ?
NASTIA : (pleciind in- bucdtdrie) Pii da... cd altd
treabd n'am...
CVA$NIA : (din uqa bucirtdriei, cdtre Baron) Haide

l0

odatd ! S'o gisi cineva sd miture in lipsa ta.."


Actorule ! daci te roagi omul, poii sd faci atAta.
lucru... doar n'o si !i se fringd rri.jiu:ri I
ACTORUL : Ei... totdeauna eu... nu inteieg dece...
BARONUL : (aduce din bucdtdrie o cobi[ild. cu doud
coguri, tn care sunt doud oale mari de lut, acoperite cu cdrpe) Parcd-s mai grele azi...
SATIN : Chiar flcea sd te naqti baron...
CVA$NIA : (cdtre Actor) Fi bine 9i miturd | (Iese in
tindd, dupd ce l-a ldsat pe Baron sd treacd tnainte)
ACTORUL : (cobortnd de pe cuptor) Imi face riiu
si trag praf in pl5m6ni. (Cu mdndrle) Organismul
meu e otrivit cu alcool... (Se a;eazd pe patttl de
scdnduri gi cade pe gdnduri).
SATIN : Organism... organon...
ANNA : Andrei Mitrici...
CLE$CI : Ce tot vrei ?
ANNA : Cvagnia mi-a ldsat acolo nigte coljunagi...
i-ai 9i mindnci-i.
CLE$CI : (apropiindu"se de ea) Nu vrei qi tu ?
ANNA: Nu vreau... La ce bun sd mai m5n6nc ? Tu
munceEti... fie i{i trebue hran5.
CLE$CI : fi-e teamd ? Nu te teme... cine gtie, poate
cd...

ANNA : Du-te gi mdn6nci ! Mi-e riu... pesemne, ntt


mai am mult...
CLE$CI : (plecdnd) Nu-i nimic... poate ai sd te fai:i
bine... s'a mai vdzut aga ceva ! (lntrd in bucatdrie)
ACTORUL : (cu gLas tare, ca ;i cum s'ar fi trezit
brusc din somn) Ieri la spital doctorul mi-a spus l
it
,,Organismul dumitale,
- zice - e complet otrIr
cu alcool"...
,' .''
...
SATIN t 1ra*OmaS Organon...
/J
'.
.4CTORUL : (cu stdruinld) Or-ga-nism, nu
ilrga-1iu'D;i
:.
non...
i,rir
y
\tl'\'.':r:!
.,-, "':
.:.. .:-_.

SATIN:

Sicambrule...

ACTORUL : (dd din mdnd supdrat cdtre el) Lasi


prostiile ! Eu vorbesc serios... da. Daci organismui
mi-i otrivit... inseamni ci-mi lace riru si m5tur...
si respir tot prafu1...
SA1'lN : A{acrobiotica... da !
BUBNOV: Ce tot mormii ?
SATIN : Vorbe... lVlai existi gi transcendental...
BUIINOV: Ce inseamnl asta ?
SATIi\ : Nu gtiu... am uitat.
BUBNOV : Atunci dece vorbegti ?
SATIN : Aga... &li-e lehamite de toate vorbele omenegti, lrate... is situi de toate vorbele. De mii 9i
mii de ori 1e-am au.ziI pe toate...

In drama ,,Hamlet" cineva spune:


,,Vorbe, vorbe, vorbe !" Buni piesa... Am jucat in
ea pe unul dintre gropari...
CLE$CI : (ie;ind din bucdtd,rie) Dar cu mdtura n'ai
de gdnd sd joci
AC'IORUL : Nu-i treaba ta... (Se bate cu mdna pes{.e
piept) ,,Oielia ! O, pomenegte-mi nu'mele in ruqaACTORUL:

ciunile tale

1..."

(Din culise, de undeaa de departe, se aud

zgomote

'SATIN : Imi plac cuvintele neobignuite pe care nu le


in{eleg... Cdnd eram inci puEti... lucram la teiegraf... 9i citeam o mul{ime de cir{i...
BUBNOV: Ai fost Ei telegraiist ?
SATIN : Am fost... (Cu zdrnbet ironic) Existd cir{i
foarte bune... gi o sumedenie de cuvinte ciudate...
Am fost un om invdfat... qtii ?
BUBNOV: Am auzit... de o suti de ori ! Ei 9i daci
ai fost... mare scofali !... Uite, eu am fost blinar...

\2

ACTORUL

'.

(se a;eaza cuprinzdndu-7i genunc.hii cu

e fleac,- principalul e talentul'


mdinite) Invdlitirra
'un actor'..
abia putea sd-gi silabiAm cu'noscut
qtia
s:i joace pe cdte un erou
aga
dar
seasci rolurile,
de... trosnea Si se clitina teairul' de aplauzele
oublicului...

SdflN : Bubuor', da-mi cinci copcici


BUBNOV: N'am decAt doud...

Talent, iati ce-!i trebue ca sd joci ttn


erou,'eu aqa zic. Iar talent inseamnd incredere in
iine, in forlele tale...
SATIN : Dd-mi cinci copeici Ei sunt gata sd cred cii
egti un talent, un erou, un crocodil, un poliJai"'
Clegci, d5-mi cinci coPeici !
CLESbI : Du-te dracdlui ! Prea mulli calici is pe

ACTORUL

inndbu;ite, strigdte, fLuierul unui poli{ist. CleEci


tncepe sd lucreze scdrldind din piLd)

ii

am avut atelierul meu... MAinile mi-erau ingilbenite de vopsea : vopseam biinuri gi nici nu-ti inchipui frate, cum mi se ingdlbeniserd m6inile
pdni la coate ! Credeam cd pAnd la moarte n'or -si
se mai curefe... gi c'oi muri aga, cu mdinile galLrene... $i acum, uite-te la mdinile mele... sunt
numai murdare... da !
SATIN : Ei gi ?
IIUBNOV: Asta-i tot...
SATIN : Dece spui toate astea ?
BUBNOV : Iaca a;a... ca si cugeta{i 9i voi... Inseamni ci oricdt te-ai vopsi pe din afar5, tot st
gterge... Totul se gterge, a;a sd Etii !
SATIN :Vai... cum md rior oasele I

aici...

SATIN : Dece te oliri;ti ? Lasd ci ;tiu eu ch'n'ai


nicio le{caie...
ANNA : Andrei Mitrici... Md innibuE". mi-e riu'..
CLESCI : Ce sd-!i fac ?
BUBNOV : Deschide uga dela lindi...
CLE$CI : fie ce'!i pasd ! Tu stai pe pat, eu insd ged
1,3,

ge j9g !... Lasi-md pe mine in locul tdu Ei pe urmd


deschide uga, gi aga sunt rdcit...
.BUB.NOV : (caLm) Eu n'am nevoie sd fie uga deschisd... nevastl-ta cere...
CLE$CI : (ursuz) Aga, oricine poate cere orice...
SATIN : ..Imi.vdjde.capul... eh ! Dece s'or fi pocnind
oamenii unii pe a1{ii in cap ?
BUBNOV : N'avea grija ca nu se pocnesc ei numai
il-gup, n_ici .alte pdrli nu-s scutit-e de iovituri.(S,r

ridicd) Md duc sd-mi cumpdr at5... E tArziu' ;i


gaz_dele noastre incd nu s'au ardtat azi... de parcd
ar li cripat ! (Iese)

i.
I

(Anna tu;eSle. Satin igi pune mdinile sub cap,


se intinde ;i rdmdne nemi;cat)

"ACTORUL : (aruncd o priaire tristd in jurul sdu, apoi


se apropie de Anna) Ce-i ? Ji-e riu ?

ANNA : r\!d inndb'"rg.


./IC]'ORUL : Vrei sii te scot in tindd ? Hai, ridicd-te.
(Ii ajutd femeii sd se scoale din pat, ii pune pe
umeri o sdreanld gi sprijinind-o, o duce in tindd)
Hai... copiicel ! $i eu sunt bolnav... sunt otrdvit cu
alcool.:.

: (din prag) A{i pornit 1a plimbare ?


N'am ce zice, lrumoasd pereche : tusea cu jun-

COSTALIOV
ghiul...
ACTORUL
bolnavi ?

Hai,'d5-te laopartc... nu vezi cA vin doi

COSTALIOV: Poftim, treci... (Mormdind pe nas

un

cdntec bisericesc, el cerceteazd bdnuitor aziLul de


noapte gi-gi lasd capul spre stdnga, ca si cunt ar
trage cu urechea la ce se petrece tn camera lui Pepel. Cle;ci tsi zornde cu ciudd cheile gi scdr{de cu
pila, urmdrindu-l incruntat pe Costdliou). Tot sc6r{6i, ai ?

I't

CLE$CI:

Cum

COSfALIOV : ScArldi mereu, zic, ai ? (Pauzd) A-a...


adicd... Ce mai voiam sd te intreb ? (Repede, in
;oaptd) Nevastd-mea n'a fost pe aici ?
CLE$CI : N'am vizut-o...
COSTALIOV: 1'aproplirtdu-se cu bdgare de seamci
de uga ce dd lrt canTera lui Pepel) CAt ioc imi ocupi
tu pentru doui ruble pe luni ! Ai gi pat... stai sin'
gur... mda ! Asta-i locuin{d de cinci ruble, zdu aga !
Trebue si-{i urc cl-riria cu jumitate de rubl5...
(ILE$CI : llai bine s5-mi pui gtreangul de gdt Ei sa
md sugrumi dintr'odate... Ai si crdpi in curdnd gi
tot la bani {i-e gdndul,..
COSTALIOV : Dece te-ag sugruma ? Cui i-ar folosi ?
Si-ti ajute dumnezeu si trdegti ani mulfi 9i fericifi. Dar si gtii cI tot te urc cu jumitate de rubld,
sl cumpdr untdelemn de candeli... .sd ardd prinosul
meu in fala sfintei icoane... Am si aduc jertfa astri
;i pentru iertarea plcatelor me1e, gi pentru mdntuilea ta. Ci tu insufi nu te gdndeEti la picatele tale...
aga cd vezi... Eh, Andriuqca, multd riutate e in tine I
Nevastd-ta a dai in olticl de pe urma iiciloEiei
ta1e... nimeni nu te iubegte, nici nu te respect5...
pAnd gi munca ta supdrd pe toati lumea cu scdrtditul...
ai venit intr'adins ca sI-mi
CLE$CI : (strigd) Ce...
I
scol; sufletut I
(Satin rdcnegte cdt il line gura)
COSTALIOY : (tresdrind) Ce te-a gdsit, taicd ?...
ACTORUL : (intrd) Am agezat muierea in antreu si
am infololit-o...
COSTAT.IOV : Ce inimi bund ai, frate ! Foarte frumos din partea ta... toate astea au si ti se treacd ia
socotea1i...

l5

ACTORUL: Cdnd ?

li
i

I
,r
i

COSTALIOV : Pe lurnea cealalti, ir5!ioare... acolo se


{ine socoteall de toate, de iiecare fapt} .,r noastrd...
ACTORUL: Mai bine m'ai fi LdsplStit aici pentnr
bundtatea mca...
COSTALIOV : Cum ag putea eu sd te rispl5tesc ?
ACTORUI- : Iartl-mi lumdtate din datorie...
COSTALIOV: He-he ! 'l'e lii de glume, drlgutule,.
lntruna joci te:ltru... Oare bundtatea inimii se poate
pune pe aceliiq cdntar cu banii ? Bundtatea e bunul cel mai cie pre{. Cdt despre banii pe care mi-i
datorezi
datorie ! Va sd zic| ai
- ciltoriacirrdmdne
sd ini-o pl5testi...
un bdtr6n ca mine, trebue -.ri
iii bun fdri si a;tepfi vreo rirsplati...
.I"CTORLIL : .Nlare pungaS e9ti, mo;ule... (Pleacd. in
hutu ltlr ia )

: (cdtre Satin) L-ai vlzut pe scArfAili ?


putina, he-he ! Nu prea md inghite...
spilat
;i
SATIN : Cine te inghite pe tine, afard de satana...
COSTALIO\i: ('rdzdnd ironic) Da' rlu de guri mai
t';ti ! I:Lr insii, vii iirbesc pe tofi... vd inleleg, a;l
cum sunte{i, nisle pripiditi, niste amiri{i, oameni
lSri cipitAi... (Deodatti rrt -ttn ton repezit) Dar...

COSTALIO\r

;i

hate) Vasia

(Actorul apare in uga dela bucdtdrie, mestecdnd


in gurd)
PEPEL : Care-i acolo ?
CIOSTAI-IOV : Eu... eu sunt Vasia.
PEPEI-: Ce vrei ?

(Actorul pufne,ste in rds)


COSTALIOV : (neLini;tit, tncet) Ce-i ? Cine-i acolo ?
Cum... ce-ai spus ?
SATIN : Cu mine vorbegti ?
COSTALIOV : Ce-ai zis ?
SATIN : Vorbeam gi eu aga... ca pentru mine...
(IOSTAI-IOV : Bagi de seame, frate ! Vezi sd nu te
intreci cu gluma... da ! (Bate cu putere in ugii)
Vasili !...
I)EPEL : (deschizdnd uga) Ei? Dece nu md lagi in
pace

(Cle;ci se ridicd qi iese itt untreu)

Vasca e acasd ?
SATIN : N'ai decAt sd te uiti...
COSTALIOV : (se apropie de u;d

La o parte) Deschide...
SATIN : (fdrd sd.-l priaeascd pe Costdlior:) Cum sd
deschidi, doar e gi ea acolo...

COSTALIOV: (ddndu-se

ceucr

(IOSTALIOV
vezi tu...

o priaire in odaie)

Eu...

l)llPEL : Ai adus banii ?


COSTALIOV: Am treabd cu tine...
I)EPEL : Banii i-ai adus ?
COSTALIOV: Ce bani ? Stai Putin...
ei ?
I)EPEL : Banii, cele gapte ruble pentru ceas
COSTALIOV: Care ceas, Vasia ?... Ah, ce om- eEti...
I)EPEL : Bagd-ti minlile in cap ! Ieri, fatd de martori, ti-am vdndut un ceas pe zece ruble'.. trei am
plimit, mai ai sd-mi dai Eapte, di-le incoa'! Ce te
zgdiegti aEa la mine ? Poftim ! Se tot fd{6ie pe
aici, se fine scai de oameni... gi cdnd e vorba sd-r;i
pldteascd datoriile, habar n'are...
COSTALIOV: $-l ! Nu te supdra, Vasia... Ceasul...
de bund seam5...

SA'IIN: Edefurat...
COSTALIOV : (aspru) Eu nu primesc lucruri de
furat... cum indrdzneqti...

l6

ii

(aruncdnd

t7
2

Ar

ilul de

noapte

PEPEL : (il apucd de untdr) Dece te-ai legat dr:


mine ? Ce vrei ?
COSTALIOV: Apoi... nimic... plec... dacd egti aqa...
PEPEL : $terge-o, adu banii !
COSTALIOY : (iese) Ce oameni mojici ! Vai-vai,..
ACTORUL: Ce farsd !
SATIN : Bravo ! &ii-a plicut...
PEPEL : Ce-a clutat aici ?
SATIN : (rdzdnd) Nu pricepi ? Igi cauti nevasta."
dar dece nu-i faci de petrecanie, Vasili ?
PEpEL : Doar n'am dece sI mi nenorocesc pentru
o otreapd ca ista...
SATIN : Fd-o cu chibzuiald. Apoi te insori cu Vasilisa... gi ai sI ajungi tu proprietarul nostru...
PEPEL : Mare scofal-d ! Cum is eu om bun, voi nu
numai cd o s5-mi be{i toati averea, dar Ei pe mine
o sI md dafi pe bduturi... (Se ageazd pe patul de
scdnduri) Ce diavol bdtrAn... m'a trezit... $i tocmai
cdnd visam un vis grozav: se fdcea c5 pescuiant
;i prinsesem o pldticd uriagi ! Aga pliiici numai in
vis o poti vedea... Tot trdgeam de unditd 9i md temeam-si nu se rupd sfoara ! Imi 9i pregdtisem ciorpacul... gi mi gAndeam ! acugi pun mdna pe ea...
SATIN : Era Vasilisa, nu Piitica...
ACTORUL : Pe Vasilisa a prins-o demult.'.
pEpEL : (supdrat) Duceti-vi dracului... cu ea cu tot !
CLE$CI :' (uine din tindd.) E un ger..' si nu laqi un
cdine afard...
ACTORUL : Dece n'ai adus-o pe Anna iniuntru ? Are

si

inghe{e...

\
CLE$CI : A luat'o NataEa la ea in bucdtdrie...
biirAnul...
ACTORUL : Are s'o goneascd
CLE$CI : (a;ezdndu-ie la lucru) Atunci'.. o aduce

Natagca...

SATIN

l8

Vasili

I Di-mi cinci copeici...

AQJO!!I-^: ., (cdt1e .Satin) Ei 9i tu... cinci copeici


Vasia

Dd-ne doudzeci de copeici...

PEPEL: Sd vd dgy mgi repede... pdnd n'afi ajuns


si-mi cere{i o rubld... fine !
SATIN : Gibraltar ! Nu existd pe lume oameni mai
buni decAt hotii !
CLE$CI : (ursdS Lor banii le picd u$or... Ei nu muncesc...

SATIN : Multora le pici banii ugor, dar pu{ini sunt


aceia care se gi despart ugor de ei... Munca ? Fi
aga ca munca sd-mi placi gi, atunci poate ci am ;I
muncesc... da ! Poate ! Cd4d munia e o pldcere,
atunci gi viaJa-i frumoasd ! Cdnd munca e o povarS,
via{a e o robie ! (cdtre Actor) Hai, Sardanapal ! Si
mergem...

ACTORUL : Sd mergem, Nabucodonosor ? Am sI


beau... cdt patruzeci de mii de be{ivi la un loc...

(Ies amdndoi)
PEPEL
cr_E$cr

(cdscdnd) Ei, ce face nevastS-ta


Se vede cd nu mai are mult...

(Pauzd)
Md uit 1a tine
degeaba tot scdrtdi.
Dar ce sE fac-?
PEPEL Nimic...
CLE$CI
$i ce si m5nAnc ?
PEPEL
Dar alfi oameni cum trdesc...
CLE$CI
Agtia ? Parcd igtia-s oameni ? Agtia-s
ni;te gol ani, haimanale... nu oameni ! Eu sunt deprins cu munca... mi-e ruEine cd md uit la ei... eu de
mic muncesc... Crezi cd n'am sd scap de aici ? Ba
am si ies de aici... sd Etiu de bine cd-mi dau 9i pielea de pe mine, gi tot am sd ies... Mai aEteapti
PEPEL

L-LE$Cr

l9

putin... sd moard nevastd-mea... Trdesc aici de gase


iuni... dar parcd au trecut Ease ani'..
PEPEL : Alii nimeni nu-i cu nimic mai prejos decdt
tine... orice ai sPune tu...
CLE$CI : Cum iga ! Aici lumea n'are nici cinste,
nici congtiinli...
PEPEL : (nepdsdtor) La ce i-ar folosi cinstea ;i congtiin{a ?' Daci n'ai cizme, n'ai .sd.te incalli nigi qY
cinstba, nici cu conqtiinfa'.. De cinste 9i de conqtiinfd
au nevoie domnii, 5i mari Ei tari...
BUBNOV : (intrdnd) Brr '.' am inghetat !
PEPEL : Bubnov ! Tu ai congtiintd ?
BUBNOV : Ce si am ? Conqtiinld ?
PFPEL: Apoi
-Ceda I
nevoie am eu de congtiintd ? Doar
BUBNOV:
nu-s bogat...
PEPEL : Aga zic Ai eu : de cinste Ei de con;tiinli au
nevoie numai 5i' bogafi, aqa-i ! Dar Clegci ne tot
ocdrigte : Voi, zice, n'aveti conqtiin{d...
BUBNOV : Da' ce, nu cumva vrea sd se imprumute
dela noi ?
PEPEL : Are e1 Prea multi...
BUBNOV : Te pomenegti ci are gi de vdnzare ? A9?
ceva nu cumper5 nimeni aici. Eu a9 cumpdra cel
mult cutii vechi de carton'.. 9i astea pe datorie".
un ton poudluitor) Prost mai.e.gti AltPEPEL : (pe
'CAnd
e vorba.de conEtiinfs, mai bine ai
driusca !
,..ultu ce zice Satin... sau Baronul...
CLESCI : N'am ce vorbi cu ei...
pepel : Ei sunt mai deqtepli ca tine... cu toate cd-s
betivi...
BUBNOV: Bine de omul be{iv 9i mintos, trage din
viatd folos indoit.
PEPEL : Iatd ce spune Satin : orice om ar vrea ca
vecinul lui sI aibd congtiintd, dar vezi tu, niminui

nu-i vine la socoteald s'o aibi chiar


are dreptate...

e1...

SI stii

cii

(Intrd Nataga. Dupd ea uine Luca, cu un toiag tn ntdni


qi cu o traistd tn spinare ; la cingdtoure are un mit'
ceaun

LUCA
nare

;i

un ceainic)

: Si vd dea domnul

sdnitate, cinstiti

adu-

PEpEL : (netezindu-;i mustdlile) A-a, Nataga !


BUBNOV : (cdtre Luca) Fost-a ea ce-a fost cinstita,
dar de-un timp a mai scrintit-o...
NATA$A : Iatd, a sosit un nou chiriag...
LUCA : Mie mi-e tot una ! Eu gi pe pungagi ii respect ; dupi mine, niciun purice nu-i mai rdu decdt
altul : to{i is negri gi toti sar... s'o gti{i dela mine.
Drdgu{d, unde sd mi aciuez ?
NATA$A : (ardtdnd spre uFa bucdtdriei) Treci dincolo, mogule...
I-UCA : Mul{umesc, fetilo ! Unde zici, acolo md duc...
Pentru un mo,gneag ca mine, unde-i cald, acolo-i
vatra lui...
PEpEL : Hazliu bitrdn ne-ai mai adus...
NATA$A : E mai de treabi decAt voi... Andrei ! Nevasta ta e la noi in bucdtlrie... si vii dupd ea mai
lArziu.
CLE$CI : Bine... viu...
NATA$A : Micar acum ai putea si fii mai bun cu
ea... doar nu mai are muit...
CLE$CI : $tiu !
NATA$A : $tiu... Nu-i destul si gtii, ar trebui sd in{elegi... Orice om se teme de moarte...
PEPEL : Uite ci eu nu mi tem...
NATA$A : Ei agi !... Ia nu mai face pe viteazul...
BUBNOV : (fluierdnd) Pdcat cd-i putredd ata...
PEPEL : Zdtt ci nu mi-e fricd ! $i in clipa asta sunt
2L

20

gata_se mor ! Ia un cufit qi infige-mi-l in inimd...


mor fdrd sd crdcnesc ! Ba chiar cu-bucurie, pentrucd
aq muri de-o mdnd curatd...
NATA\SA : (plecdnd) Bazaconiile astea spune-le altora...
BUBNOV : (cu un glas tdrdgdnat) E cam putredi
a\a-..

:]I
I

!,

il

NATA$A.: . (din u;a tindei) Andrei, sI nu uili de


nevastl-ta...
CLE$CI: Bine, lasi...
PEPEL : Straqnicd fatl !
BUBNOV: Da, e de treabi...
PEPEL : Dece s'o fi purtdnd aga cu mine ? Dece nu
mi vrea ?... Aici oricum are sd ajungd rdu...
BU_BNOV : Din pricina ta are sd ajungd rdu...
PEPEL : Cum a;a ? Mi se rupe inima -de ea.,.
BUBNOV: Ca lupului de oaie...
PEpEL: Min{i ! Mi-e tare mild de ea... Parci eu nu
vdd ce greu o duce aici...
CLE$CI : Dacd te prin-de Vasilisa cd vorbegti cu ea,
o pdfe9ii...
B{JBNOV : Vasilisa ? M-da, de ea nu te descotorosegti cu una cu doui... e datd dracului muierea...
PEPEL : (se intinde pe patut de scd,ndurf) Si vd ia
naiba pe am6ndoi... ce toi cobi{i !
CLE\SCI : Ai sI vezi... agteapti numai !...
LUCA.: .(cdntd tn bucdtdrie) In toiul no-opfii... nu
ve-zi nici drum, nici pote-eci...
CLE.$.CI : (plecdnd in tindd) Ia te uitd.., 9i Ista mai
urle...
PEPEL: Tare m5_plictisesc... dece mi_o fi aga cfe
urit cdteodatd ? Triegti o bucatl de vreme si'totul
merge.strund ! $i deodatd aga te prinde amirul de
_
parcd te ia cu frig...
BUBNOV: Amarul-? De...
PEPEL : Zdu aEa...
22

l-UCA : (cdntd) Of, Ei nu zdre-egti nici dru-umul...


PEPEL : MoEule ! Hei !
LUCA : (scoate capul pe u;d) Pe mine md strigi ?
PEPEL : Pe tine. Ia nu mai cdnta.
I-UCA : (intril) Nu-{i Place ?
PEPEL : Cdnd cineva c6nti lrumos imi place...
I.UCA : Va sd zicd eu nu cdnt frumos ?
PEPEL: Pesemne cd nu...
I-UCA : Ia te uitd ! Eu imi inchipuiam cd gtiu s;i
cAnt bine. Totdeauna se intdmpld aga : fiecare crecie
cd el toate le face bine ! $i cdnd colo, oamenilor nu
le p1ace...
I)irPEL : (rdzd.nd) Chiar a;a ! Ai dreptaie..
BUBNOV : Razi cu hohote gi mai zici ch !i-e urit...
I)EPEL : Ce-!i pasd {ie ? Corbule'..
LUCA : Cui i-e urit ?
PEPEL : Iaci mie...

(lntrd Baronul)
LUCA : Ia te uitn ! $i colea in bucdtdrie, gade o fatd'
citegte o carte qi tot pldngel Zdu aEa ! Cu lacrimi
amare... Eu'ii zic: ,,Ce-i cu tine, drbgufd ?" Dar e-a
de colo. ,,Mi-e mili l" - zice. ,,De cine ti-t ryi!3'
a"tt?;' ,.iaca de 59tia, - zice, - din carte"'" Llite
.u ." ." indeletnicesc oamenii... Tot ca sd-i treaci
de urit, pesemne...
IIARONUL: E o Proastd.'.
PEPEL : Baroane ! Ai bdut ceai ?
BARONUL : Am bdut... mai deParte !
pgDnl : Vrei sd-!i fac cinste cu un litru de votcd ?
BARONUL : Mai intrebi ?'.. mai departe !
PEPEL : Atunci stai in patru labe 9i latrd ca ull
cdine !
IIARONUL : Dobitocuie ! Ce egti tu, negustor J Sau
egti beat ?
23

PEPEL : Hai, iatrd ! Sd mi mai inveselesc Ai eu... Tu


egti boier... altldati pe cei de teapa noastri nici nu-i
socoteai oameni... ba inci...
BARONUL : Ei gi, mai departe !
PEPEL : $i poftim, acum eu te pun sd latri ca un
cAine qi tu ai s'o faci... nu-i aga ?
BARONUL : Ei gi dacd am sd latru ? Tdmpitule I Ce
pllcere poate sd-{i facd asta, de vreme ce gtiu gi eu
cd am ajuns chiar mai rdu decdt tine ? Si mi fi pus
tu si md tdrdsc in patru labe atunci cdnd nu erai
de-o seaml cu mine...
BUBNOV: Adevdrat
LUCA : $i eu spun cd are dreptate !...
a trecut, qi ce-a rimas nlt
BUBNOV : Ce a fost
- Aici
boieri nu-s... s'a ;tcrs
[ace nici doui parale...
boieria, n'a mai rimas decAt omul gol-go1u!...
LUCA : Atunci suntem cu to{ii deopotrivd... Da'1.u.
drdgu{ule, chiar ai fost baron ?
BARONUL ; Cine mai e gi ista ? De unde ai nrai
risirit gi tu, popdnddule ?
I-UCA : (rdzdnd) Conli 9i prinfi am mai vdzut... clar
un baron int6lnesc pentru intdia oard, gi ista-i
paradit...
pEPEL : (rdzdrtd cu hohote) Baroane ! A4'ai fdcut dtr
!

rusine...

fi timpul s5-fi vind mintea la cap.


Vasili...
LUCA : Of-of-oi ! Stau gi mi uit la voi, fratilor
vai Ei amar de via{a voastri !
BUBNOV: De aga viatd iti vine sI urli de diminea{ir.
de cum deschizi ochii...
BARONUL : Am trdit eu Ei altfel... da ! Eu... alt-adatl... cum mI trezeam diminea{a imi 6eam cafeaui.i
tolSnit in pat... cafea !
da !
- cu! frigci...
LUCA : Oamenii-s tot oameni
Oricum te-ai suci, oricum te-ai invdrti, om te-ai ndscut, om ai s5 gi mori...
BARONUL: Ar

24

$i oamenii, dup5 cum vdd, se fac tot mai degtepli, se


sbuciumd tot mai mult... gi cu toate ci triesc din ce
in ce mai rdu, oamenii vor sd trdiasci tot mai bine...
ce inddrltnici !
IIARONUL : Cine mai e;ti Ei tu, mogule ?... De unde
ai risdrit ?
I-UCA : Eu ?
IIARONUL : PribegeEti pe la locurile sfinte ?
I.UCA : Toli suntem pribegi pe acest pimdnt.'. Dupd
cAte am auzit, se spune cd 9i pimAntul nostru ar
pribegi pe cer.
IIARONUL : (aspru) Aga este, ei, dar acte ai ?
I.UCA: (dupd. o clipd de tdcere) Dar tu ce eEti politist ?
I'EPEL :, (bucuros) Bravo, moEule ! Ri, Baronicd,
{i-a zis-o ?
IIIJBNOV : M-da, i-a dat peste nas boieruiui...
Eu
IIARONUL : (ruSinat)
.
'ghimit.' Ei gi, parcl ce am spus ?n'am
moqule ! Nici eu, frate,
cloar... am
acte...

IIUBNOV : Min{i !
I'IARONUL : Adici... acte am.'. dar nu fac doi bani."
I.LICA : Apoi aga-s toate hAr{oagele astea... nu-s bune
la nimic...
I)EPEL : Baroane ! Hai la cdrcium5...
IIARONUL: Gata-s ! Adio, moEule... mare gmecher
egti !
t.UCA : Se intdmplS, dr"dgutule...
I)EPEL : (din u;a tindei) Hai, nu plecim odatir I
(Iese. Baronul se duce repede dupd el)
LUCA : Omul Ssta a lost intr'adevir baron ?
IIUBNOV : Cine gtie ? Cd a fost boier, asta-i sigur...
$i acum, cdnd te agtepti mai pulin, iese la iveali
boierul din el. Pesemne, cd nu s'a desvd{at incd.
[,UCA : Se vede ci boieria asta e ca virsatul... chiar
dacd omul se vindecd, semnele tot ii rimAn-..
25

BUBNOV: Cu toate

astea, nu-i om rdu... Numai ci


cu copita... a$a cum a fdcut adineaori

ll

,r;l
j
;'

rl

it

uneori mai di
cu pagaportul tIu...
ALrO$CA
(aine beat, cu armonica in mdnd ;i ftuierd) MFti, vecini !
BIJBNOV Dece urli ?
ALIOSCA
Scuzati... iertali-md 1... Suni un om plicticos...
BUBNOV Iar ai chefuit ?
ALIO$CA : Chefuesc cdt poftesc ! Chiar acum, subcomisarul Mediachin m'a dat afard dela seclie 9i
mi-a zis : ,,Sd nu cumva,
zice
sd te mai prind
- om
'pe, stradi... ci o p5{eqti !"-Eu sunt
cu ambi!ie...
tot burzuluegte la mine... Ce va sI
$i stdpdnul sephi
zici stipdne ?
! Ce-i de capul lui ?... E un betivan
stipdnul dsta al meu... Dar eu a$a om is, cd... nu
vreau nimic ! Nimic nu vreau gi basta ! Uite, poli
sd-mi dai o rubld, pofi sd-mi dai doudzeci ! Pe mine
tot nu mi cumperi. (Nastia iese din bucdtdrie) $i
tot nu-mi irebue ! Dar mie
un milion si-mi dai
om cumsecade - si-mi porunceascd unul de
-seama mea... nu un- be{iv asta nu ! Nu mI las !

(Nastia, in picioare ldngd usd, se uita la Aliogca;i dd


din cap)
LUCA : (blajin) Eh, fldcdule, ai luat-o razna...
BUBNOV: Ce sI-i faci, prostia omeneascl...
ALIO$CA : (se culcd pe jos) Na, mlnAncd-md

Czi

eu nu vreau nimic ! Sunt dat dracului ! Dar limuriti-md : de ce-s eu mai r5u decdt alfii ? Cu ce-s mai
rdu ca ei ? Poftim ! Mediachin zice : ,,Se nu te
prind pe stradi cd-ti mut filcile din 1oc !" Dar eu tot
md duc... mi duc Ai md culc de-a-curmezigul strdzii
n'are decdt si mi striveascd ! Eu nu vreau nimic !

oc

-\,

NASTIA : Ce prdpddit !... De tdnir a inceput sd sr:


schimonoseascd in halul dsta...
Al,lO$CA: (.cym_-o zdreSte, se ageazd
in genunchil
'franse...
Domnigoard ! Mamsel ! Parle
menu-fix'l
Am tras un chef...
NASTIA : (;optegte) Vasilisa !
VAS,ILISA-: (deschide brusc u;a. Cdtre ALio;ca) Iar
eEti aici ?
ALIO$CA : Bund ziua... pofti{i induntru...
VASILISA : li-am spus sd nu mai calci pe aici'
jigodie... 9i iar ai sosit ?
AI-IO$CA : Vasilisa Carpovna... Vrei sd-ti cdnt un
rnarg funebru ?
VASILISA : (il tmpinge afard de umeri) Marg afard !
,^l.IO$CA : (mergdnd spre ugd) Stai putin... a$a nu
sc poate ! Un marg funebru... acum l-am invi{at !
A{uzici proaspdti... stai pu{in ! Aga nu merge !
\'ASILISA : I{i ardt eu tie ce merge gi ce nu... toatl
strada am s'o asmut impo,triva ia... pigdn blesternat... eqti prea tdndr ca sI mI bdrfeqfi pe mine...
ALIO$CA : (fuge afard) Bine, uite c'o gterg...
VASILISA : (cdtre Bubnou) Sd nu mai puni piciorul
;re-aici t Auzi ?
llllBNOV : Nu m'am tocmit paznic la tine,..
VASILISA : Nu md priveEte ! Locuegti aici de pomand
nu uita ! Cdt imi egti dator ?
IIIIBNOV- : (linigtit) N'am socotit...
VASILISA : N'avea grij5, tin eu socoteala !
ALIO$CA : (deschide uga Si strigd) Vasilisa Carpovna ! Afld cd nu md tem de tine... n-nu mb tem I'
(Se ascunde)
(Luca rdde)

VASILISA: Tu cine egti ?


LUCA : Sunt in trecere pe aici... iaca, un drumet.
2T

VASILISA
aici

Rdmdi numai noaptea asta, sau te muf

I-UCA: Oi vedea...
VASILISA: Arati
LUCA: Se poate...

actele

VASILISA : Dd-le incoace !


'LUCA : Am sd
{i le aduc... md infitigez cu ele acasd
1a tine...

VASILISA : Halal drume! | Zi mai bine o haimana..


atunci te-ag crede...
LUCA : (oftdnd) De maic5, nu egti tocmai blAndi..
(Vasilistt se ?ndreaptd spre ursa ce dd tn camera

lui

Pepel)

ALrO$CA (sconte cupul pe u;a bucdtdriei gi


tegte) A plecat ? Ai ?
VASILISA '. (se intoarce cdtre el) Tol aici egti ?
(Aliogca se ascunde f luierdnd. Nastia Ei Luaa rdd)

BL]BNOV (cdtre Vasilisa) Nu-i acas5...


VASILISA : Cine ?
BUBNOV \rasca...
VASILISA : Te-am intrebat ceva ?
BUBNOV Parci eu nu vdd... cum te ui{i prin toat
col{urile.
?
VASILISA : lli uit si fie o'rdine
- aioriinleles
n'a{i mlturat pAnd acum ? De cdte
v'am poruncit si fie curat aici ?
BUBNOV: E rdndul actorului sd mdture...
VASILISA : Mie nu-mi pasd al cui e r6ndul. Dar dacd
vin sanitarii gi md pun la amend5, atunci... pe to{i
vi dau afard !
BUBNOV : (liniptit) $i din ce ai sd triegti ?
VASILISA : O scamd si nu mai vdd aici | (Se duce.
:2B

spre bucdtd.rie. Cdtre Nastia) Ce te tot invArtegti


Iiiri rost ? Ce-i mutra asta bosumflatd pe tine ? Dece
stai ca o momdie ? Pune mdna pe mdturi ! Pe Natalia... ai vdzut-o ? A fost pe aici ?
Nl\STIA : Nu gtiu... n'am vlzul-o...
V.\SILISA : Bubnov ! Sord-mea a fost pe aici ?
llllBNOV: Apoi... ea l-a adus pe ista...
\'ASILISA : Dar e1... era acasd ?
IttIBNOV: Vasili ? Era acasd... Da-da Natalia a stat
rle vorbi cu Clegci...
\ ,\SILISA : Nu te-am intrebat cu cine a stat de vorbd !'
I)este tot e gunoi, vai ce murdirie ! Eh... porcilor !i
Sh face{i curdfenie... ali auzil ! (Pleacd repede)
Itl IBNOV: E mai rea ca o fiard muierea asta !
I tlCA : Asprd fenteiugcd, n'am ce zice...
\ \STIA : Oricare s'ar fi inrdit in locui ei... Orice'
lemeie ai lega de un bdrbat ca al ei.'.
IttIBNOV: LasI cI nu-i chiar aga tare legaii de el.'"
l.l iCA : Totdeauna... se otdrdgte aEa ?
lilIBNOV: Totdeauna... Vezi tu, a venit la ibovnic

ri ia-1 de unde nu-i...


I liCA : AEa, va si zici, asta o doare. Oho-ho ! Mul{i
oameni mai fac pe grozavii pe lumea asta... poruncesc altora, cauti si-i bage in sperie{i, dar tot nu-i
rdnduiald, nici curi{enie pe pdmdnt...
lllIBNOV: Toli vor sd faci rdnduiald, dar nu-i ajuta
tapul. Oricum, ar trebui mdturat aici... Nastia !..Ce-ar fi si te apuci tu de curdtenie...
NASTIA : Sigur, cum sI nu ! Am ajuns slujnicd la
voi... (Tace cdteaa clipe) laca azi am sI md imbdt..Aga am si md imbdt !
lll]BNOV : Buni treabd...
l.[JCA : Ce te-a gdsit, feti{o, de vrei sd bei ? Adineaori pldngeai gi- acum, poftim, zici cd vrei sd te
imbe{i !
29

NASTIA : (siiddndu-t) Iar dupi ce mi imbit, iar


_ s1 Rl6nS... a$a vreau gi gata-l
BUBNOV: Asta nu-i mare lucru...
LUCA : Bine, dar din ce pricind, ia spune ? Ci doa
aga, firl pricini, nu-!i iese nici mi'car o bubil..
(Nastia clatinti din cap in tdcere)

LUCA: Aqa... Ehe-he... oameni buni ! Ce are sa


aieagi de voi ?... Hai si mI apuc eu de miturat.
Unde {ineti mltura ?
BUBNOV: In tind5, dupd ugi...

(Lut:a se duce in tindd)

: Nastionca
Ce-i ?
BUBNOV : Dece s'a repezit Vasilisa la Aliogca ?
NASTIA : A vorbit pe socoteala ei, cd Vasca s'a
sdturat de ea gi vrea s'o lase... gi si se incurce cu
BUBNOV

NASTIA:

Nataga... Am sd plec de aici... mi mut.


BUBNOV : Dece ? Unde ?
NASTIA : M'am plictisit... Sunt de prisos aici...
BUBNOV : (liniEtit) Tu oriunde eqti de prisos...
apoi to{i oamenii sunt de prisos pe lume...

qi

(Naslia clatind din cap, se ridicd si pleacd, incet


tindii. Intrd Medaedieu. In urma lui aine Luca
mdtura)

MEDVEDIEV : Pe tine parcd nu te stiu...


LLICA : Parcd pe ceilal{i oameni ii gtii pe toli ?
,\{FDVIIDIEV : In seclia mea trebue si-i gtiu pe to{i...
dar uite cd pe tine nu te cunosc...
LUCA : Asta e din pricinl cd n'a inciput tot pim6n30

tul in seclia ta, neica... a mai rdmas putintel qi pe


delituri... (Se duce tn bucdtdrie)
AIIIDVEDIEV: (se apropie de Bubnoa) Ce-i drept,
sec{ia mea nu-i prea mare... gi cu toate astea c
rnai rea ca una mare... Adineaori, p6nd si-mi vind
schimbul, l-am dus pe cismarul Alioqca la sec{ie...
(le sI vezi, s'a culcat in mijlocul strdzii, cdnta din
armonici qi zbiera : ,,Nu vreau nimic, nu doresc
nimic !" Pe acolo trec trdsuri gi, deobicei, e circu'
lafie mare... putea sd ajungd sub ro{i, sd-l striveasci, gi mai gtiu eu ce... Mare derbedeu... Aga .:a
adineaori... 1-am bdgat la ricoare. Tare-i place sd
laci scandal...
llliBNOV: Vii diseard sd jucirn dame ?
MITDVEDIEV: Viu... M-da... Ce mai face... Vasca ?
lll}BNOV: Nimic... tot cum il gtii...
A\IIDVEDIEV: Va sd zick... ii merge bine ?
litIBNOV: Dece nu i-ar merge ? Se descurci e1...

/UIIDVEDIEY : (cu indoiald') Se descurcX ? (Luca iese


in tindd cu o gdleatd tn mdnd) M-da..' pe aici cam
Lrmbld vorbe... pe socoteala lui Vasca... tu n'ai auzit
nimic ?
ItI]BNOV: Aud fel de fel de vorbe...
MIIDVEDIEV: Cici e1 ri Vasilisa... ttt n'ai bigat de
seamd

lllIBNOV : Ce ?
A{I|DVEDIEV: Aga... Fiindcd veni vorba... lasd ci
:,tii tll, dar te preiaci. Toati lumea vorbeqte...
(Aspru) Nu se cade sd minli, frate...
ItIIBNOV: Dece si mint !
A'IIIDVEDIEV: Asta zic Ai eu !... Ah, ce cdini I Se
spune cd Vasca Ei cu Vasilisa... cicd... la urma urmei
ce-mi pasd mie ? Nu-i sunt tatd, ii sunt numai
rrnchi... Atunci dece sd-gi batd joc de mine ? (Intrd
Cua;nia) Ce rii s'au ficut oamenii... De oriEice i9i
bai joc... Aha ! Tu egti... ai sosit...
3l

CVA$NIA : Unde md duc, hop Ei garnizoana dupd


mine ! $tii, Bubnov, azi la piaJd iar sla {inut de
capul meu, si-l iau de bdrbat.
BUBNOV: N'ai decAt... ce mai stai pe gdnduri ? Gologani are gi deocamdatd e un cavaler destul de
voinic...

MEDVEDIEV : Eu ? Oho !
CVA$NIA : Nu te mai lduda, nu vezi cd egti sur ca
un lup ! Nu mai pune gi tu sare pe rand ! Lasd,
drlguiule, ci eu sunt piliti, m'am fript odatl ;i
bine... Pentru femeie, mdritigul e ca qi cum ar sdri
iarna intr'o copci : dacd a fdcut-o odatd, apoi o fine
minte cht trdierte...
MEDVIIDIEV : Stai si vezi... nu-s tofi birbalii 1a fel.
CVA$NIA : Numai cd eu am rdmas la fel ! CAnd l-a
luai dracu' pe iubitul meu bdrbdtel - si n'aibI
zi intreagi
parie de linigte, nici de odihnd
- o 9i nu-mi
n'am ic.;it din casi de bucurie : stiteam
veuea a crcde cd a dat norocul peste mine...
A4llDVI]DIIi\z : Daci te bftea birbaful pe degeaba...
n'aveai de.cljt sii te plAngi 1a polilie...
CVA$NIA: Opt ani de zile m'am pldns lui dumnezetJ -- qi tot nu mi-a aiutat !
MEDVEDIEV : Acurn te opreqte legea s5-|i bati nevasta... acum pentru toate sunt legi aspre Ei r6nduiald ! Nu-i voie sI bati pe nimeni pe degeaba"'
bitaia e numai Pentru ordine...
LUCA : (o aduce pe Anna) Iaid c'am ajuns, tArAggrdpig,'dar tot am ajuns ! Eh, 9i tu ! Pdi se poaie
Ja umbli singurd in halui Ssta de slSbiciune ? Unde

ti-i locul ?

ANNA : (ardtdndu-i_) Mul{umesc, mogule...


CVASNIA : Poftim, e mdritatI... privi{i-o !
LIICA : E intr'un hal fir' de hal biata femeie... Se
tdra prin tind5, se proptea de pere{i gi gemea...
Dece-o ldsali si umble singuri ?
to

\).a

\'A$NIA : Arn ,.cipat-o clin ochi, si ne iie cu ieriare,


llicb ! Se r,ede ci jupdneasa dumneaei a plecat la

'

1r1imbare...

['CA: nlai

Ei rdzi... se poate si laqi un on.] in voia


? Omul
ar fi - igi are preful lui...
- oricum
\il-DVEDIEV: Trebue
s'o urmiri{i ! Ce vd iacefi dacii
rnoare ! Si nu iasi cine gtie ce belea... Blgaf i rle

soartei

-.eamd

: Ai dreptate, domnule subcomisar...


\1EDVEDIEV : ,\I-da.,. deqi eu... incl n'anr ajuns chiar
subcomisar...
I ['CA : Se poatc ? Dar ai o inf5liqare cle viteaz, nr
l"llCA

;rlta

(Din tindti se aucle gdldgie, lropdit


inrrtibu;ite)

;i

slrigdle

\lf :DVEDIEV : Te pomenegti cd iar e scanci:.i1 ?


IttltsNOV : A;a se pare...
( .VA$NIA : i\ld duc sI vdd...
TiEDVEDIEV: $i eu trebue si rnd clLrc... Eh, slujba
Ce'rost arc si-i desparli pe oameni cAncl se incaierir ?
Or inceta ei gi singuri... pdnd la urmi omul 1ol
,ibosegte Ei se lasi oigubag... Ar trebui ldsali sI se
triati in voie, cdt ii !in cure1ele... atunci s'ar inciiera mai rar, pentmci ar fine minte loviturile rnai
rnuliS vreme,..
IIUBNOV : (se dti jos de pe potul de sciuttluri) Asta
s'o spui gefilor tEi...
r-OSTALIOY : (asudrle u5a irtltituri ;i strigit) i\bram I
Dn-te... o omoari... Vasilisa pe Nata;a".. riu-te !
!

(Ct'cttrtitr, Meduedieu gi Bubnou f ug in tindti. I-ucct st:


uitit rlupd ei, cldiirrdnd din cap)

\NNA
l.l-.CA

:
:

Oi. rloamne... Biata \atasenca


Cinc s'a lu:rt 1a bdtaie ?

''-i
,),)

r)r )

ANNA Proprietiresele intre ele... sunt surori...


LUCA (apropiirtdu-se de Anna) Ce au de impartit
ANNA Nimic... amdndoud-s ghiitui te,.. sdndtoiise.'..
LUCA Cum te chiaml ?
ANNA Anna... Mi uit la tine... ce mult semeni cu
tatdl meu... cu taica... eqti la fel cle bldnd... nioale...
LUCA Mi-au muiat oasele de atdtea ori, incAt m'arn
imbld nzit.de-tot....( lzbttciteste intr'un rds de bdirdu,
sacad at gt ragustt)

lttr!<nntp mnLto xronqutU,o

Corlina

il;

.'
t t oUi)

Do

tat ._.L

-t4

-\

31

-u-w<dt

t4p+)

h-

pd lanlal :; a1 .n.

6e_

'\NNA : Bithi... cuvinte de ocarl.. de altceva n'anl


avut parte... de nimic !
I.UCA : Eh, las5, dragi ! Nu te mai amirl !
I'IIIDVEDIEV : Unde te vdri ? Bagi de seamd
ITUBNOV: Aha ! Aga, aga, aga...
I'ATARUL : (ameninldndu-l pe Satin cu pumtrui.J
Dece vrei si ascunzi o carte ? Te vdd... eh. uite cr,'
om egti !
r;llIVOI ZOB : Isprdveqte, Asan ! Tot una - oricc
am face tot ne pungdgesc... Bubnov, dd-i drurnut I
ANNA: Nu-mi aduc aminte si fi mAncat vredati pe
s5turate... Pentru fiecare imbucdturd de pdine ritt
tremurat... De cAnd md qtiu am tremurat... Mi chinuiam... ca nu cumva sd mdndnc mai mult deciit
altul.,. Toatd viala am umblat in zdrenfe'.' toatd
viata mea amiriti... Pentru ce ?
LUCA : Eh, copila mea ! Ai obosit ? Nu-i nimic !
\CTORUL : Qatue Criaoi Zob)- Bate cu valetul... cu
valetul, drace !
IIARONUL: Dar uite cd noi avem un pope'
CLE$CI : Orice ai face, tot ei -cdEtigd.
SATIN : Daci aga mi-e ndravul...
I

ACTUI. !I

L1
1

lf

Acelaq decor.
tlr

f, se,ari. Satin, Baronul, Crivoi Zob 1) qi Titarul stau


patul de- scdnduri de l6ngi sobd Ei joacE clrli, C

gi Actorul urmeresc jocul. BIbnov gade pe patul seri 9i joa


dame cu Medvediev. Luca qade pe un'sciunel idng6 patui Ann,

Azilul de noapte e luminat d-e doud limpi: una-e atirna


intr'un cui pe-perete, tn dreptul celor ce ioach cirti, cealalt
se afli pe patul lui Bubnov.
TATARUL : Odati mai joc qi gata !
BUBNOV : Gugatule ! C6nti ! (lncepe sd cdnte)

e rd,sare-epune...
(continud)

Soarel

CRIVOI

ZOB:

MEDVEDIEV: Dama !
BUBNOV: $i eu am una... Ei !
\NNA: Si acum uite ci mor...
{ILE$CI :' Ai vdzut ! Cneazule 1), lasd cdrtile

Beznd'n temnild-i mereu...

! Nu
juca,
!
ifi
spun
mai
\CTORUL : Crezi ci el nu gtie 9i fird tine ce are de
fdcut ?
IIARONUL : Bagd de seamd, Andriugca, c6nd rn'oi
repezi la tine, dracu te-a luat !

TATARUL : (lui Satin) trit cdrfile ! Aniestecd-le


Te gtim noi cine egii...
BL]BNOV si CRIVOI ZOB : (impreund)
Zi gi noapte sentinelele -. e-eh !
Sub fereastrd.ni calcd greu...
t1 Criuoi Zob porecld care in traducere iextualii inseamnb
- guqatul. (N. trad.)
gugd strdmbi sau
36

::

r\ Cnedz oorecli care se diidea in Rusia taristd tdtarilor,


precld care-sublinia mizeria 9i asuprirea in care trllau acegtia
ln timpul regtmului tarist'

(N. trad.)

3'[

TATARUL: Mai imparte odati. Ulciorul a mers


apd gi s'a spart... gi eu tot aga !

(Clegci dd din cap

;i se duce lct Bubnou)


ANNA : A{d tot gdndesc : doamne ! Nu cumva gi pe

lumea cealaltd tot chinuri mi agteaptd ? Nu cumia


qi pe lumea cealaltd o sI fie la fel ?
LUCA : N'avea nicio grijd ! Liniqtegte-te ! Are si lie
bine ! Acolo ai sI te odihnegti !... Mai rabdi pufin !
Tofi rabdi, draga mea... Fiecare induri in viatd ce
i-e dat... (Se ridicd ;i se duce cu pa;i repezi irr
bucdtdrie)
BLIBNOV : (incepe sd cdnte)

ll

Md pdzili precum ud place...


CRIVOI ZOB: Cd eu tot rtu pot sd fug...

lJ'\ilONtJL: Ai picrdut

,li

TATARUL : (strigd) A ! Are o carte bigati in mdneci !


BARONUL : (ru;inat) Asta-i... doar nu era sd {i-o
bag in nas ?
ACTORUL : (incercd,nd sd-l cctnuingd) Cneazule ! Te
inEeli... nimeni, niciodati...
TATARUL : Am vdzut cu oclrii mei I E pungaq ! r\ir
mai joc !
SATIN : (adundnd cdrlile) Nu bate capul, Asan...
Doar gtiai ci suntem'pungagi. Atunci de ce ai primit sd joci ?
38

qi laci gilSgie

l,\TARUL : (furhs) Tlebue si joci cinstit


SATIN : Dece, mI rog ?
IATARUL : Cum -'- dece ?
S'\TIN : Uite-a,sa... Dece ?
I'ATARUL : Tu nu Etii ?
.SATIN : Nu ;tiu. Dar tu gtii ?

(7.dturul sr uiitt"r de ciuriii. Toli rdd cu ltohote de elj

CRIVOI ZOB: limptit'iuitor) Ciudat mai egti, Asan !


Pricepe gi tu !Dacd ei ar incerca si irdiascd cinstit'
in trei zile ar criPa cir: ioame.'.
TATARUI- : Ce-mi pasil mie ! Trebue sd trdeEti citt-

siit !
CRIVOI ZOB: Iar

ii

dai zor c.v cinstea

bine sil bem ceai... Bubnor'

! Hai mai

tsilBNo\,':

(Pe doud uoci)


e'eh !
Daru-nti-i de libertate
Nu pot lanlul sd mi-l -rup...

-10 de copeici

ca pentru 3 ruble... qi mai zici cd egti cneaz

1.,

;i

utti lattluri, lanluri'..

$i uoi Pdzitori de fier'..


CRIVOI 7OB: Hai si mergem Asanca |

(lese cdn-

tdnd)

Frdnge-a'u;, dar nu e chiP"'


(Tdlarut it nnreninld pe Baron cu pumnul
'
duPu Prictenul lui)

;i

pleucd

: (cdtre Btrrrttt, rdzdnd). Lumindfia voastrl


ai
iut c5lcat in strichini cu brio ! Cogeamite om
inueiut si nici sd mdslueqti o carie nu eEti il :tut:;:;
IIARONUL : (fdcdnd un gest de nedumerire) Dtactr

SATIN

stie cum s'a intAmPlai...

AiioRUl : N'ai talent... n'ai incredere


;i fdrd asta..' nu Poli face nimic"'

in dumneata"'
39

MEDV'EDIEV:. Eu arn o singur.d clami... iar tr.r ai


ooua...
m-da

ii

rl

i'i
,lillt
iiil

BUBNOV : Las' ci o muiere istea{d nu se pierde in


'
viafd... lrari, joaci !
CLE_$CI : Ai pierdut, Abram lr.andci !
MEDVEDIEV : Nu-i treaba ta... ai in{eles !} Tu sti
taci...
SATIN : Am cdstiqat cincizeci gi trei de copeici...
ACTORUL: trei iopeici ii ulu'*.f.... Ou, la urma
urmei, ce si fac cu trei copeici ?

LqgA,^ (y.fu. din bucdtdiie) Ei, l-afi jumulit pc


_ Jqtqr ? Vd duce{i sI be{i vofcl ?

BARONUL: Hai cu noi !'


SATIN : Ag vrea sI vdd cum ardti beat I
LUCA : Nu ardt mai bine decdt tieaz...
ACTORUL : Hai cu noi, mogule... Am si_fi declanr
nigte cupiete...
LUCA : Ce-s alea ?
ACTORUL : Versuri
oriceoi ?
LUCA: Versuri I Ce- nevoie^am de r.ersurile tale ?
ACTORUL : Uneori
te fac si r6zi... Alteori - te

intristeazd..,
SA-TIN : .Ei, cupletistule,

vii ? (lese impreund (u


Baronul)
ACTORUL : Viu... vi ajung eu ! Uite, mogule, sii.1i
spun, de pild5, o poezie...lnceputul l-am uitat... rir
uitat !... (lsi f reacd fruntea)
BUBNOV : Gata ! Sja dus' pe copcd darrr;r rir...
joacd !
MEDVEDIEV: Am migcat-o gre;it... lua-o-ar naiba I
ACTORUL : Pe vremuri, moluld, cdnd orgz,nii;ut
nu-mi era otrdvit de alcool, aveam memorie buna,..
lgutn ins5,-poftim... s'a sfdrgit, frate I pentru tnine,
totul s'a sfdrEit ! De cdte ori recitam poezia asta,
aveam un succes grozav... ropote de aplauze ! .fu,
frate, ha6ar n'ai ce inseamn& aplauzele... te iinj
40

! Adesea iegeam pe scend gi stdteam :


rrite a;a... (lu o pozd teatratd) Stdteam aga... 9i...
(Tace) nu-mi mai aduc aminte... niciun cuvdnf...
rrn-mi' aduc aminte ! Poezia asta mi-era cea mai
drag5.,. E semn rdu, a;a-i rnogule ?
l,tJCA: Cum si lie semn bun, daci ai uitat lot cc
ti-era mai drag ! In ce ti-e drag ili pui tot sufletul..'
\()TORUL : Ali-zrm biut qi sufletul, mo;ule... m'am
nenorocit, irate... $tii trr dece m'am nenorocit ?
Pentruci n'am avut credinti... Sunt un om isprdvit...
I-t.lCA : Dece vorlregti aqa ? Ilai bine... lecuelte-te'
Asculti. Vezi ttt, in zita de azi oamenii se pot vindeca de be{ie ! Te lecueEte fdri bani... s'a flcttt
un spital numai pentrrt be{ivi... ca si-j caute .pe
clegeaba, dupi ctrnr iti spuneam... $tii, lume,a 9i'9
clai' seama cii 9i be{ivul e om... ba chiar se bucurit
cAncl un belir, vrea sd se caute ! Incearcd 9i tu !
Du-te acolo.
.\CTORUL : (pe gdnduri) Unde ? Unde-i spitalul
lratei ca votca

dsta

I.UCA : Este... intr'un oraQ... cum ii zice ? Are aqa


un nllme... Lasi r:i-{i spun eu cum ii zice !... Uite
ce sd iaci : deocetmdatd pregdteqte-te de plecare !
Nu inai bea... stipdneqte-te 9i mai rabdd... Pe
urmi ai si te vindeci... 9i incepi o via{i noud... ct:
bine si iei vierta dela inceput ! Ei, hotirdqte-te...
nu mai sta pe g6nduri...
ACTORUL : (zdlnbinrt) O via!5 noud... S'o iau dela
inceput... Aita-i minunat... M-da. . Dela inceput ?
$Ade) Apoi... da ! Crezi ci sunt ln stare ! Nu-i
aga, mogule, ci sunt in stare ?
LUCA : Ba bine ci nrt I Omul poate orice... numai

si

vrea...

: (brttsc, ptLrcd s'a trezit din somn).9iu-.


dat om mai egti I Deocamdat5, rdmdi cu bine I
(Ftuierii) &togulici 1a revedere.'. (lese)

ACTORUL

.+t

;
ANNA :
ANNA

Unchiagule

LUCA

Mai stai de vorbi cu mine...


(apropiindu-se de ea) llai si stim de vorlra...

(Clegci se uitti de iur imprejur, se upropie de sotiu


lui, o priuersfe ,si gesticuleazd, ca ;i cum ar urcu s{.t
spund ceua)
LUCA : Ce-i, lrdfioare ?
CLE$CI : (cu jtLrrtdtate de gurd) Nirnic... (Se itLdreaptd incet ccitre uqa dela tindd, rdmdne cAte!'.r
t:lipe in loc, ttpoi iese)
I-UCA : (urmdrindu-l cu priuirea) Nn-i vinc tt;or
nici bdrbatului tiu...
ANNA : Nu de el imi arde mie acum...
LUCA : Te bltea ?
ANNA: Inci culrl... Doar din pricina lui arn dat i,'r
ofticd...
BUBNOV : NevastS-mea... avea un ibovnic ; strasiric
mai juca dame, gmecherul...
MEDVEDIEV : Mm-m...
ANNA : Unchiagule ! llai s;rttne-mi ceva, dragi1 ..
Tare mi-e greu...
LUCA: Nu-i nimic ! Aga-i, m5icLrli, inainte tlc
moarte... Nu-i nimic, drigufl... Si nu-ti pierzi n;idejdea... Uite, cum i{i spuneam, ai si mori 5i
ai-sI te linigteEti... N'are sd-{i nrai trebrtiascii nitnic, n'are sd-!i mai fie teamd cle nimeni I Numai
linigte ;i pace... Sd tot dormi ! A{oartea alini orict'
durere... ea e bund cu noi... Se spune cii abia dup;r
moarte te odihnegti... AEa-i, draga mea ! CI' de'
unde sI se odihneascd bietul om pe lumea asta ?

(Intrd Pepel. E cam amelit de bauturti, ciululi.t ;r


posomorit. Se a;eazd, pe patul de scdnduri deltt tt;tt
s,i rdmd,ne tdcut ;i nemigcat)
42

chinuri ?
: Dar claca ;i acolo te agteaptd.totnu-i
nimic
!
Acolo.
nimic
aqireaptd
te
N;
;
'r ulCa
nimic
qi
altceva
pace,
A;;;-;tl Acoio c' numai
spuni
sd-ti
al
domnului
9i
inaintea
;;;t ie ctr.me
sosit roaba ta' Anna"'
ANNA

LUCA: Ce-i, miicufl

I
:

ijffi;; pil".Et., iatd c'a


ntfnVEOrdV : iaipru) Dar ttr de unde qtii ce
sd spunl acolo ? Ilh. cine-ml estl"'

att

(Cdnd atttle glosul lui Medaediea' PepeI i;i inalt'it


cuPul 6i'l ascultd)
LUCA

Se vede

ci ;tiu, domnule .subcomisar"'

au t De"' treaba ta"'


,r"ltijvnorbv-t go,in7;i.; lt"'subcomlsar"'
Cu ioate cd... ett nu-s chiar
tsUBNOV: I{i iau doud"'
iii !
,fribvPnrev', Ah, fir'ai tu s'l
la..tine cu bldndetr:
uite
se
si
are
Dumnezeu
I-UCA
' ".i;; : auioii",
iar-apoi are sd zic6". o gtiu eu 1t'.'
zica' duceti-o pe. A.nna in
t# ;;i;j'ei"., ui" in'epace"'
ltir-r eu c6t de grett
iri,'.e-=" "aif,ntutc-a- iare obositi"'
Ldsati-o pl

;';riJ.".- ti"Uu. ia- ii"

se odihneascd"'
Anna sd
"kdiaiiril
dntr.tiuEut""' cdt e.qti de bun"' m5acolo"'
car de ar fi aqa i'Bl;;.ar fi sI fib liniqte
sh nu mai simt nimic"''iii'are
sd te- nrai doari nimic !
LUCA : N'ai .e .lmii'i
idrd teamd"' Sii
crede-rnd ! Tu sdtmo;'; b;;"iie'
noi' aqa curn
cu
buni
e
;tii d.i;-rnine cd moarttu
mic'".
*-u mume cu un coPil
/
ANNA : Dar... poate"' cd ma lac Dlne
Ce str te chinue:;ti
uun
t''
ilileA iiulra;''Lu
iar ?
pu!in"' a9 vrea sd mai
: Bine, dar"' incdAllfrA
"'i;;;.t;..."puiin
de tot ! Dhci pe lumea cealal"5 nu
;;;".;"i.''hlnuii. ' atunci poi sd mai rabd aici"'
Mai Pot si indur !

artxa''

43

LUCA : Acolo nu mai e nimic 1,,, Doar...


PEPEL : (ridicdndu-se) E adevdrat... ,.1ar, poate sb
nu fie chiar aga !
ANNA : (speriatd) Doamne...
LUCA : Aici erai, craiule.,.
MEDVEDIEV ; Cine strigi ?
PEPEL (apropiirrdu-se de el) Eul Ei qi ce poi'
tegti !'
MEDVEDIEV : Sd nu strigi degeaba. asta vreau !
Orice om trebue si se poarte cur,iincios.
PEPEL : Eh... zevzecule ! $i dsta mai e unchi...
hoho

LUCA : (cdtre Pepel, incet) Ascuiti, nu fipa ala I


Nu vezi cd frrmeia e pe moarte... Buzeie i s'all si
invine{it... n'o turbura I
pEpEL : Pe tine, moqule, iacl te ascuit ! Sd gtii
c5-mi placi, frate ! Egti tare bun de gur5... frumoase basme mai scornegti ! Cu toate ci minli, e
o pldcere si te asculte omul... qi prea pufine lucruri
i{i fac pldcere pe lumea asta...
BUBNOV : Vorbegti serios * muierea e chiar pe
moarte

LUCA : Pe cdt se pare, nu glumeEte...


BUBNOV : Va si zicd, are sd inceteze cu tusea.'.
llult ne-a mai suplrat cu tusea ei... Iti iau doud !
MEDVEDIEV: Ah, trdzni-te-ar I
PEPEL: Abram !
MEDVEDIEV: Pentru tine nu-s Abrant...
PEPEL ; Abragca ! Nataga e bolnavd ?
MEDVEDIEV: Ce-{i pasi }ie !
PEPEL : Ia spune : Vasilisa a bdtut-o rdu ?
MEDVEDIEV: Nici asta nu te privegte ! Asta-i o
chestie de familie... Cu ce drept te amesteci tt-t ?
PEPEL : Cu sau flrd drept.., numai si vreau, qi n'o
mai vedefi voi pe Nataqca !
.14

\IEDVEDIE\-

llasa iocul) Ce spui ? De cine vor-

'De
n6poaia.mea.'. ah, tdlharule !
iie;ii tu aEa ?
I,EPbL: Oi il eu t61har, dar tu nu m'ai prins cu
nimic...
rtEOVgOtgV : Lasi ! Lasi ci te prind eu"' in cttr6nd...

sE se ale.age 4,9 !o'


l,FiEi',
".-iLrf Dacd md prinzi, prai oinchipui
cd o si tac

vostru... Nu ctrmva i{i


,r, iata iudecitoruiui J. in.ttuc{ie ?^ Paqte murgule
! Au sd mI intrebe: cine te-a indemnar
iarbd'verde
-;i ji-;
j;ti
uanaul pontul ? Miec-a CostAliov ei
:;
tu"u.iia-lu i Cln" a tdinuit lucrurile furate ? Migca
Costdliov ;i nevast[-sa !
!
.rlEnf,;nOfnV, Min{i I N'au si te creadi6sta-i
ade'
ir'E-PELi Bu u, sa'ma creadh, pentruci
sd
ca
api"'
rag'-la
ie
sd
ea si pe tine atn
I'aiJ ip"tofi
ce sundiavoli
nenorocesc'vd
sI
dm
.tlil
reti - ai sd vezi I
tolin1i ! Acuma"' min{i i
\titdvrolExi",'i"u"i*acll)
"^D;;..:;;liu
ii'-am fEcui er'r iie? Cdine turbat"'
ntEpEt : Mi rog, ce bine mi'ai l5cut tu mie ?

I.UCA:

AE-ga

lc
ir"r-.oi EriiEt, (catre Lttcu) Ce tot"'.suieri ! Ce
dc
e
vorba
rrmc.teci ,na* nulii ftt# o'io i '{ici
,"r rliuiald intre neamuri !
n:
irt:dNOV' (fttre [,,riS Vezi-li de treabl ! Sd ntr
lcpim 1a caP dacb nu ne doare I
!

am
llliT','
fimeittl Nici nu md amestec ! AtAta
".';;i ti".pitn
inbine'
un
cuiva
ficut
n'ai
i dach
seamnd cd ai iicut rbu."
ii;':ttt) Chiar a;a I Noi aici"'
eV 1,r;i
UenVEnf
'n.
'cu totii,"
'
iiar tu cine eqti ? ({ese
.iinouqtem

retede. bambartirtd suPdrat)

vid eu ci
-UiA,-' S;a speriat cavalerul". da-da,
!
treburi
incdlcite
,r*ii niste treburi cam..'
ptr0ngh
\rasilisii"'
pEl
se
sI
iugit
: .4
l'f
45

r;1"

!t

I ii
| 'l
ir

BUBNOV : Prea iaci pe grozavul, Vasili. De unde


atdta indri zneald' la {ine... bagd de seamd"' indrdzneala e buni cAnd te duci in pddure dupd bure!i"'
aici insi, n'are ce ciuta... CAt ai clipi din ochi att
s5-ti suceascd sdtul.'.
PEPEL : Nu mii spune ! Ntr, pc noi 5;tia delri
Iaroslav nu ne dobori cu una - cu riouI"' Dacd e
atrtnci hai si ne rizboim...
rtzboi
LUCA : -Chiar aga flicdule. ai iacc mai bine si-!i
iei tdlpigi!a de aici..'
PIIPEL : Incotro s'o apuc ? Ia spLtttc "
t,LlCA : Pleaci... in Siberia...

pnpgl '. Ziu ! Asta ntr ! llai bint astept si tnit


trimiti in Siberia pe cheltuiala statului"'
LUCI!:
!e mine -- pleaci in Siberia !
- A"olo oAscult5-mi
si-!i gdseqii un drum'.. Acrilo e nerroie tle

oameni ca tine !
pEPEL : Drumul metl e hotlrit clinainte ! Tatil meu
gi-a petrecut viata prin- inchisori -si mie mi-a prcgdtit'aceea;i soarti... De copil lni se tot spunea :
ho{ule, odrasld de ho!...
farii e Siberia ! ()
I.UCA
;ti ce frumoaszrdeqtept,
-l-a :cleDe-ai
triegte acolo
aur ! tline-i voinic ;i
ca in rai !
pEpgl- : Ascultd mogule ! Dece tot incliusi vntte qi
nevrute

LUCA: Poftim ?
PEPEL: Ce, ai surzit ! Dece tot sprri tninciuni' t':
intreb ?
LUCA : $i mI rog, cu ce te-am rnintit eu pe tine ? ,
'Tot
ce iese din gura ta, e minciund... Dupii
tine gi coio e bine Ei dlncolo e bine... I Dar totui
e minciuni ! Ce rost are ?
LUCA : Crede-mi pe mine ! Du-te ;i ai sii r,ezi singur... Ai sl-rni mu1{ume;ti... Dece sir umbli telelcrr
pe aici ? $i apoi... la ct' ti-ar folosi rdevdtul ? Iii
PEPEL :

46

ci adevirul te-ar pocni in moaun


toPor'.'
lele capuiui ca
1)[1PEL :' Nici cl-mi pasd ! N'are decdt si rtl pocgAndeEte-te

Poate

neasczi...

I UCA

singur

Ciudat orn mai egti

Dece

sI te nenoroceqti

llr.lBfiOV: (le 1ot trincdni{i ? Nr-r pricep..'


-de Ce adevdr
el ? Adenevoie
ai
?
Ce
iii tt.t u" !ie, Vasca
gtie toatl
il
doar...
apoi
gtii
it
tine
despie
vdrul
9i
Iumea...

croncdni I LasS-l szi zicd el"'


este dumnezeu ?

I)EPEL: Stai, ntt tnai


asculti, mognle

(Luca zdnfteste 9i tace)

IiIJBNOV: Triirn cu io{ii." ca ni;te aqchii duse de


api... cincl se cliclcqte o casS'.. a;chiile se aruncii
ue s611i...
I'EPI.-i- : Ei ? Ir:te ,ltttnnezeu ? Sptrnc "
este; daci ntt
l.tJCA : (incet) Dzrcb crezi in el
j atunci ntt este'.. Ntr este decit
cee'ace crez-i
crezi
tLt

ci

este...

(Peltel tuce, trtriuind.u-l tte biitrdrt ctt mirare


si stdruinld)
cluc sd beau ceai". mergeli la cAr'
Ei ?
I-UCA : (cdtre Pepet) Ce te ui{i la mine ?
s{ai-pu{in ! Inseamnl c5"'
['EPEL:'Aga...
'Atunci
me'duc singur.'. (Se indreapiti
nUeXOV:
spre uqri si in tlrum se intdlneEte cu l/asilisa)
PEPtrL : Va sI zic.A... tu..'
VASILISA '. {cti!re Bubnou) Nastia e acasl ?
TJUBNOV: Nu... (Iese)
PEPEL: Aha... ai sosit"'
\/ASILISA : (apropiindu-se de Anna) folai trieqii ?

trSLIBNOV

ciumi

: lld

47

LUCA : Las'o in pace...


VASILISA : Dar tu... ce caufi aici ?
I-UCA : Pot sd plec,.. dacl trebue...
VASILISA (indreptdndu-se spre odaia
Vasili ! \/reau sd-!i spun ceva:..

lui

Pepel'1

(Luca se duce la uga dinspre tindd, o destltide $iapoi

o trdnte;te cu zgomot. Dupd aceea se calitrd tiptil pc


patul de scdnduri gi de acolo pe cuptor)
\/ASILISA: (din cc:nlero lui Pepel) Vasia... r,ilro
incoa' !
PEPEL : Nu viu... n'ant chei...
VASILISA : Dar... ce ai ? Dece egti supdrat ?
PEPEL : iVti-e 1ehamite... m'am sdturat de toatd l6ncezeala asta...
VASILISA : $i de mine... te-ai siturai ?
PEPIIL : $i de iine...

(Vasilisa i;i trage irLciudutd ;alul pe umeri ;i strdrigdndu-;i bralele pe piept se duce la patul Annei, dri
t:u btigare cle seamd pologul la o parte, se uitd, apoi
se ?nloarce inapoi la Pepel)
PEPEI- : llai... vorbegte...
VASILISA : Ce sI mai vorbesc ? Dragoste ctt sila nit
se poate... $i nici nu-mi sti in fire sb cer de poniand... Iti mul{umesc pentruci mi-ai spus aCeviru1...
PEPEL : Ce aclevbr ?
\TASII-ISA ; Pii ci te-ai slturat
adev5rat ?

(Pepel o S;riaeqte in tdcere)


\iASILISA : (apropiindu-se de e!) Ce te li{i aga

mh mai cunogti ?
pFpEL : (o[idrtdi Frttnroasii nrai e;ti,

\rasca...

meia ti pwte ntdna pe gruftraz, dar el iacc o mi;.'.


care tlin. umdr gi o dd Ia o parte)... Dar niciodatd
nu mi-ai fost dragd'.. Am trdit cu tine, dar cu toate
astea... nu te-am indrigit niciodatd'..
VASILISA : (incet) AEa-a..' Bine-e...
PEPEL: Nu inai avem nimic de vorbit ! Chiar nimic".
pleaci de ldngd mine...
VASILISA : 1ii-a chzul alta cu tronc ?
I)EPEL : Nu-i treaba ta... Chiar de-ar fi a;a - tot
nu te-ag trimite pe tine s'o pe{eg!i.'.
VASILISA :'(cu thtc) Riu faci'.. Mai qtii, poate cI

ti-as oeti-o...
PEPEL': (bdnrtitor) Pe cine ?
VaSntSA : $tii prea bine... ce te mai prefaci ?
Vasili... mii: imi place si spun totul pe 91eau"'
(Coboard si mai mult glasul) N'am sl-!i ascund"'
cI m'ai ijsnit... Nu ti-am greqit cu nimic qi tleodata'
parcd m'a"i fi piesnit cu biciul... Ziceai cd rni iubesti... si
. din senin...
, Ba nu-i din senin... demult am vdzut cd
PEPb-L
^
?ailultet, muiere... Femeia trebue sd aibd sullet"'
noi blrbafii, suntem ca nigte fiare.'- .noi avem nevoie ca femeia sd ne indemne ia bine"' tu, ins5'
la ce m'ai indemnat ?
VASiI-ISA : Ce-a fost, s'a isprdvit... Eu gtiu cd omul
nu-i stipdn pe voinla 1ui... Nu mi mai iubeEti...
nu-i nimic ! Fie gi aga...
PEPEL : Bine, gi cu asta basta ! Ne-am despir{it cu
frumosul, fdrd scandal... ioarte bine !
\/ASII-ISA : Nu, stai pu{in ! TotuEi... cdt am trdit cu
tine, am tras ni-dejde cd o sd md ajuli sd ies din
mocirla asta... cd o si md scapi de bdrbat, de unchiu... de toatd viafa asta... $i poate cd nu pe tine,
Vasia, te-am iubit, ci... nddejdea mea, gdndul dsta
l-am idbit in tine... Pricepi ? Am aqteptat sd mI
scoti de aici...
49

.48

- Aillul de n:apte

PEpEL : Tu nu egti un cui, nici eu nu-s clegte... $i


eu credeam cd tu, istea{i curn egti... da, isteaii...
tare dibace mai esti !
r/ASILiSti : (uittc (iprad.pe de tot ;i se aplecLcd. spre
e/) Vasia ! Hai sii ne ajtrtilnl intre noi...
PEPEL : Dar curn ?
VASILISA : (in 5oai;!ti, n1"ti.<at) Sori-mea... ifi piace,

gtiu,

eu...

pnpnl : l)e asta o qi ba{i curnplit ! Bagi de scami,


atingi
Vasca ! De ea
- si nuI te
Nu te aprinde ! Crice sc
VASII.ISA : Ai rlbdare
!

face in liniqte, cu irumos.ul... Insoari-te cu


ba. Vrei ? Ba 1{i mai dau pe deasupra gi bani...
\rre()... Lrei sute rie ruble I DacI strAng mai mult,
ili ciaLr gi mai mttlt...
PEPEL : (ddndu sc lu o 1,t'trtc) Stai pu{in... cttm aga ?
Pentru ce-mi fig;iduegti toate astea ?
VASILISA: Scapi-mi cle barbaiui meu ! Ia-mi
gtreangul Ssta de pe gdt...
PEPEL i lltutera lniet)"Asta urmireai ! Oho-ho !Cu
cAti dibXcie ai pus totul la cale.'. va si zicd, birbatul vrei sd !i-i bagi in groapS, ibovnicul in ocnii,
po,a1e-.

iar

tu...

VASII,ISA : Vasia ! Dece sI intri in ocnd ? Nu-i


nevoie s'o faci cu mdna ta... pune pe altcineva ! Si
apoi, chiar de-ai face-o tu, cine are sd afle ? Gdndeg'ie-te la Natalia ! O si ai bani... o si pleci
undeva departe... 1,'e mine md scapi din robie pentru toideauna Ei dacl sord-mea n'are si ma.i iie
ldngi mine, cu atdi mai bine pentru ea. N'o mai
pot vedea in ochi... sunt furioasd pe ea din pricina
ta... gi nu md pot siipAni... o chinuesc pe biata
fati. o bat... aqa o bat... ci pling Ei eu dc mrla ei...
Dar tot o bat... $i am s'o bat mereu !
PEPEL : Fiard ce egti ! Te mai gi lauzi cu cruzimea ta ?
50

ili spun iiiic'riirul' GAnai stat ia inchisoare


ori
doud
De
a.itot". Vasia...
din .priciira ldcomiei
Jiti'nii.i", bdrbatului meu..'pio;ni{a"r
dc pairu ani
o
singele ca
i;i...'i;i ;"gc
"Spune
pentru
bilbat
utt
Ssia-i
t9,
ti-i =ugu!
'o chinuegtc intr'una, iEi bate
-p" Nataqa 9i

VASILISA: Nu mi laud -

-in",t
j*- A"

din calicii n'o sccate ! lie


"u,
via{a 1a toli...

otr:zivegtr:

: Bine rnai gtii sd incurci iiele"'


itabusa ' Tot ce-ii ipun " foarte iimpede"'
PEPEL

Numai

un prost n'ar PricePe ce vreau"'

{.Cost(tlioaintratiptil;iseapropiepeluri;dcei)
PEPEL : (cdtre Vasitisa) -l]ai',' pleacd
'(lt uede pe bdrba'
Canaeqte-te' bine |
V"A'SIflSa',
^]ii
dupa mine ?
aici ? Te
!

LiS ce cauli

{ii

o priaire
(Pepel sare in sus sl-l
' aruncd tui Costdlirta
f u.rioasd)

aici"'
: Eu sunt"' eu ! $i .v-oi c9 iiceafi
COSTALIOV
"".i"g;;i? 'sieGrti
sa
incepe
(Deodatit
de vorbi i
pili'
glas
cu.
ryn
bafr afn picioar:e ;i :d .lip:
'Calico"'
.ta're,
tiria ! (Se sp.eo"a'iit , Vasc.,'.. aItrrisito !'
'rin ii pripiiitt lui !ipete' la car.e ceitatli ,nu I:t!::
'riora'Arianaoi
rumAn ftculi ;i ncmi;tntt1 D991n!
impins in plcat Vasiltsa"' le-am
m'ai
iar
iartd-m5...
sd strige) Mar;
.lrii"i"p..te tot... (lniepe din nctu
in canunidelemn
sa
torni
! Ai uitat
iu .ri.itu
-nr.ttemutJi"--cuiito"'
repede
(Se
d"'.
scroaf
o?r.-.
dur
loaeasca'
s'o
la Vasilisa, ca .7i cum ar trea

mdinite-itremurd.VasiLisaseind'reaptdincet'spre
Pepel) .
usa tindei, intariL,nd mereu capul spre
!
!
Sierse-o
Ieqi
cititiu)
PfiEi'i'?;'at:r)
ii""." aici I Ttr sd
stdpirn
COSTALIOV : f tiiil Eu'srtnt
iegi afari, tu ! Borlaqule"'
5i

glasu! sugrumut) Iesi a trra,


lE|PL.'
_ ^(cu
COSTALIO\/:
Cum

Jlisca.."

indrizneqti-! Eu arci... am sa'te...

(Pepel il ?.nsfacd de guler ;i-t sgdftde. pe cuptor se


aude cineaa foindu-se gi cdscdnd zgomatos. Pepel ii
rtd drumul lui Costdlioa. Btitrdnul fige alurii, riic'niru!)

: (sare pe patul cle scdndurri) Cine-l acolo...


cine-i pe cuptor ?
LUCA : (scoate capul) Ce-i ?
PFIPEL : Tu egti ? !
LIICA : (lini;tit) Eu... chiar eu... of, doamne Isuse
ITEPEL

Hristoase !
PEPEL : (incltirie usa din spre tindd, cautri zdaorril
_ ;i_ryu-l gdseste) Ah, drace... Mogule, di-te jos !
LUCA: Numaidecdt... iaca, mI dau...
PtrpEL : (brutal) Dece te-ai coco{at pe cuptor ?
LI-ICA : Da' unde era si stau ?
PEPEL : Bine, dar... parci te duseseqi in tindl ?
LUCA : In tind5, fr5fioare, e prea frig pentru Lrn om
bitrAn ca mine...
PEPEL : Ai auzit tot ?
LUCA : Fireste ! Cum sd n'aud ? Da' ce, suni surd ?
Eh, fl5cdule, si gtii c'a dat norocul peste iine...
Mare noroc ai avut !
PEPEL : (bdnuitor) Ce noroc ?
LUCA : Apoi cd m'am urcat eu ne cunior..
pEPEL : Bine, dar... dece ai inceput si te loiegti
acolo sus ?
I-UCA : Apoi, de, mi se flcuse prea cald... spre norocul tdu de orfan... $i pe urmd m'a bdtut un gAnd :
nu cumva mi-am zis. si gre;eascd f1dciul... ii sir-l
str6ngi de gdt pe bdtrdn...
PEPEL : Da-a... eram in stare... i1 urdsc...
LUCA : Parci-i mare lucru ? Asta nu-i o treabd
grea... De cAte ori nu gregesc oamenii aEa...
52

: (zdmbind) De unde gtii ? Te pomenegti cd


ii ii gre;it ;i tu cindva
{.UCA : Mii bdiete ! Ascuitd-md tu pe mine: di-o
incolo pe muierea asta ! N'o mai 15sa si se apropie
niciun prei ! O sd-i faci ea gi singurd
de tine
- cu
de petrecanie, ba chiar cu mai muiti dibdrbatului
bdcie decdt tine, n'avea grijd ! Nr-r te lua dupi drd-

l)ilPEL

coaica asta... Uite-te la mine, mA vezi cd-s pleguv ?...


Dece crezi tu c'am chelit ? Iacd, tocmai din pricitta

muierilor... Ca eu poate am cunoscut mai mulie


muieri decdt am pdr in cap... Cdt clespre Vasilisa... nici nu se afld pe lume dihanie mai rea !
PEPEL : Nu-mi dau seama... dacl trebue sd-ti mui-

{umesc, ori poate ci Ei iu...


[.UCA: Nu mai spune nimic ! Mai bine ca mine tot

n'ai si zici ! As-cultd-mi pe mine: ia-o de bra{ pe


fata care-{i place gi luati-o la sinitoasa ! Pleca{i
cAt mai departe...
PEPEL : (morocdnos) Pas de mai infelege oamenii !
Care-s buni gi care-s rdi ?... Nu mai pricep nimic"'
LUCA : Ce-i de neinteles aici ? Omul trieqte in lel si
chip... dupi cum ii este pe suflet, -a99 se 9i poartd"'
azi'e bun, mAine-i riu...-Iar daci fetiEcana asta {i-a
.Xrrt .u tronc de-a-binelea... pleca{i impreuni ;i
gata socoteala... Iar de nu
- pleaci singur... E;ti
tdndr, mai ai vreme sd-fi gdsegti o muiere...
dece-mi
PFPEL : (iL apucd de umdr) Ia ascultl

spui toate astea... ?


LUCA: Stai pu{in, di-mi drumul... Sd vdd ce face
Anna... ci iare rdu mai horciia adineaori... (S"
apropie de patul Annei, dd' perdeaua .la .o parte,, se
iita'gi o atinge cu mAnq. Pepe! ingdndurat 9i buimdcii, nu-l sldbeSte din ochi) Doamne Isuse, preamilostive ! Odihnegte in pace sufletul roabei tale
Anna...
53

PEPEL : (in ;oaptr?) A rnurit ?... (Se ridica in udrlui


_p-icioarelor ;! tc uild spre pat, fdrri sa se cpropic)
-LUCA
: (incet) A scipat de chinuri !... Dar unde o fi
bdrbatul ei ?

PIPEL

La circiumd,

pescrnne...

LUCA : Trebue sd-i spunem...


PEPEL : (tresdrind) Tare nu-mi plac mor{ii...
LUCA : (mergdnd spre u;d) Dece si-fi placi ?... Cei
vii trebue si-{i p1aci... pe cei vii sI-i iube9ti...
PEPEL: Viu gi eu cu tine...
LUCA; Ji-e fricd ?
PEPEL : Nu-mi piace...

NATA$A : (rdde) Caraghiosri!': ! Iar te-ai pilit"'. ^


i linlarcAndu-se ctitre et) ,Aha, tu eqti ?
ACTORUL
-nai
una"-i mo;ulicI... Drdgu{Lri rie'ei ! Se v':de cd
nu-i nimeni aici... Nataga, rinrii cu blne ! Adio"'
da!
NATA$A : (intrdnd) In ioc si-ini ii dat bunzi seara,
i!i ier rilmas bun...
,\CTORUL : (ii aiine drumu!.| ilu rrlec"' nra duc"'
bu* vine flimS\Iara n'o s:i ilii mar vccieti pe

: Lasi-ml sd trec... unde viei si 1-r.1r:'i ?


: Sd caut ora$u1 acela... sii ma lccuesc"'
'/t,CTORUL

NATA$A

tu sd pleci de aici... Ofelia... du-te ia min!'stire"'


existd ttn spital.netrilu organisme"' pen'
Pricepi
- adicd.'.
un spital grozav"' cil mari-'.]ora"'
tru b'efivi
cu pai'Coseali dr marmori ! Acolo-i lumltti" curapar''-ioseald
ienie, mancare.'. ;i iotul pe gratis ! $i.Si

(les in grabd. E pustiu gi lini;te in incd.ptre. Din

tindd se aude un'n:#roo'

i?i!;.'i;'n"t

;i

ciudat' Apoi

ACTORUL : (se opre;te in prag ;i fdrti su inchidd


uga, strigti lindndu-se cu mdinile de usciar) Hei,
mogule ! Unde e;ti ? Mi-am adus aminte... rrscultS.
(Cldtindndu-se, inainteazd ctt doi pa1i, ia poza
cuuenitd ;i declamdf
Domnilor ! Spre sf dt'Llul cltleuti.r
De nu gdse;te lumea rirumu,! -'
Fie preamdrit nebunul
Ce-i croe;te-un ais strdlucitar !

(Nataga apare ln ugd, in spatele Atlart;iiti)


ACTORUL : A{oEule !...

Dacd mdine soarele-ar uita


Calea pe pdnzdnt s'o'mbrace'n ruzii,
Lumea' ntreagd mdine-o lutnineaza
I/r'un nebun, cu mintea sa...
54

aici...

Am s5-1 gisesc' am sd ma vlndec


fiu om..''Sunt pe cale cle a nri
;i.'l;;;il am sxcum
a spus"' regele"' Lear ! Nanou...
naEte din
i;r;... la teatru mi numbsc Sveriicov-Zavoljschi"'
nulne"'
Aiti nimeni nu $tie asta. nimeni ! Aici n'a'mnumele
?
pierzi
sd-{i
dureros
tJe
.at
iii';;;';;r;n
Pdnd ri cdinii au "nlrme...
de marmord zdu

pe A':lor' se
il ocole;te cu hdgare de.se.amd
' op,rnt
te lttngti rso-tul Annei si prittesle)

(Nataga
--

'

ACTORUL : Fdrd nume eqti L1n om mort"'


XAiASI : Priveqte..' riragul mlu:': a muiit'."
ACTORUL : (ctdlinand din cap) NJU se p9ljtl'"'
NAiATSA : (ddnrlu-se irtupoi) Zirtr aga"' uiid-ie"'
BUBNOV: (in usd) Ce-i de vizut-1. .
NATA$A : Apoi Arina... s'a prapddit !
BUBNOV : Va si zicd, n'o sI mai tu;easci (Se apropie de ptttul Annei, se uitd', apoi se du-ce lu lacul
55

9dz) Trebue sd-l anunllm pe CleEci... asta-i treaba


1ui...

ACTORUL : Mi duc eu... am sd-i spirn... ci gi-a pier_


dut ;i ea numele !... (Iese)
NATA$A : (in mijlotu! camerei) Ara are sd se in_
tdmple .si cu mine....intr'o bund zi,
;i eu tot l;r...
'
_,'Stp^,p_ivniJd... am sd cad singuri gi'oropsitii...
BUBIJO\/ ; (asterrtnrtrl ni;te zctrc,tlc pa potttl snu )
Cum ? Ce tot morrnii ?
NATA$z\ : Ulte aga... r-orbeam singuri...
BUBNOV : Il agtepli pe Vasca ? Bagii cle seami __
Vas,'tr nrc sI tc nenoroceast i...
NATA$A : Parcd nu-i tot una cine mi nenoroceste ?

Atunci inai bine sd fie el.


BUBNOV : (se culcd) De, treaba ta...
NATA$A : Iacit5... e mai bine c'a murit... ,si totLr;i
md doare inima... Doamne !... La ce mai' triesle
omul

BUBNOV: Asta-i soarta fieciruia : te nagti, trdegti


un timp gi mori. gi eu am sI mor... si tu... Afurjci
dece si-{i mai pard r5u... ?
(Intrd Luca, Tdtarul, Criuoi Zob, ior in urms tuturor
aine Clegci ; umbld gdrbortit ;i cu pasi rari)

NATASA:

S-st

Anna...

CRIVOI ZOB: Am auzit... dacd a murii, apoi dumnezeu s'o ierte...


TATARUL : (cdtre Cle;ci) Trebue s'o sco{i atarl !
Scoate-o in tindi ! Aici-un mort nu-i voie' sd stea,
aici
sI doarmd om viu...
- : trebue
CLESCI
(tncet) O s'o ducem afard...

(Toli se apropie de pat. Ctegci se uitd la neuasta lui


peste umerii celor{aQi)

56

CRIVOI ZOB: (ciitre Tdtar) Crezi cd are sb miroase ? Nu te teme, n'are sb miroase... s'a uscat
toati .incl de vie...
NATA$A : Doamne ! Nici micar nu vd e mi1i.'. barem, unul sd fi spus o vorbi ! Ce oameni !...
I-UCA : Nu te neciii fetito... n'ai dece I De asta tre
arde noui... noud- sd ne fie mila Ce rnor{i ? tjlr,
clriigu{d ! Nu ne e noui mili de cei vii... nici cle
noiln$ine nu ne esie mili..' 9i tu mai vorbe;ti !
IIUBNOV : (cascdnd) $l apoi - moartea nu s,:
sperie de vorbe !... Boala da, ea se sperie cle vorbe,
moartea insd, nu !
TATARUL : (depdrtdndu-se) Trebue sX chemi poiifia"'
CRIVOI ZC)g i Polilia trebue chemati negreqit !
Clegci ! Ai anuntat Poli{ia ?
CLE$'CI : Nu... trebue s'o ingrop'.' Ei n'am decat
patruzeci de coPcici...

CRtVOt ZOB: N'are aface' Intr'o imprejut'are ca


ai si ie imprumu{i".. 9i de nu, o sd punem
asta
mdnd- dela m6ni'.. unul cinci copeici... fiecare cdt o
putea... Dar-polifia s'o anun{i... cdt.mai repede ! Ca
nu cumva sa creadd cd tu ai omorit muierea"' sau
mai Etiu eu ce... (Se duce la patul d.e scdndurl 'sl se
pregdtegte sd se culce ldngd Td!a!)^
NArnlSn': (se apropie de phtul lui Bubnoo) Uit.t'"'
,*'t'o vi.", m.t"u'.. totdeauna visez mortii"'
^.urni-u fri.e sd md riuc singurd..' in tindd e intuneric"'
LUaA : (mergdnd clupd' ea) De cei vii - sd te ferelii"'
s'o stii dela mine."
NATASA : Hai sd mi Petreci, moEule...
I-UCA : Sd mergem... hai sd te petrec
(Ies. Pauzd)

CRIVOI ZOB: Oho-ho-o ! Asan ! Vine primlvara,


dragul meu... ce bine o s'o ducem cdnd o fi cald !
la\ara de pe acum igi dreg {dranii p1r-rgurile 9i
57

gr:lpele... se pregetesc de arat... m-da ! Noi insd...


? A ;i inceput si tragd la aghioase afurisitui

Asan

de Mahomed...

BUBNOV : Tdtarilor le place sd doarmd...


CLE$CI : (a rdmas in picioare in rnijlocul oddii ;i
priaeste niiuc incLintea lui) $i acum ce tre6'ue sd
fac

LIRIVOI
CLE$CI

ZOB: Culci-te gi dormi...

atdta tot...

: (incet) Dar... ea... cum aga ?

(Ninteni. nu-i rdspurde.

Irtlrd Sailn ,s-l Aclorul)

ACTORUL : (strigd) Mogule ! Vino, credinciosul


meu Kent...
SATIN : Sosegte Micluho-Maclai... ha-ha !
,tCTORUL : Zis 9i iicut ! Moqule, unde-i oragul
acela... dar tu unde egti ?
SIATIN : Faia Morgana ! Te-a prosiit bitrdnui... Nimic
nu existd ! Nici oraqe, nici oameni... nu exisid
nimic !

ACTORLiL: Minli

TATARUL : (sdrind in sus) Llnde-i stiprlnul ? Me


duc la stipdn ! Daci nu se poate dormi, nu se'
poate cere bani... n4orti... betir,i... (Iese repede.
Satin fluierd in urma lui)
BIIBNOV : (.cu trt glas somnoros) Culca{i-vi. biie{i,
nu mai face{i gdldgie... noaPtea trebue -qd doarmd
omul I
ACTORUI-: Da... e aici - aha ! &1or1-u1.'. ,'Ndoodurile noastre cLtt scos la nml un mar!"... versuri..de Bdranger !
SATIN : $lrigd) Mortii nu aud ! Mor{ii nu - simt...
Poli sd itrigi... sd urli... mortii tot nu te aud !...
(ln. prag apare Luca)

Cortina
58

CT

E.I

t ITI

(,urtr:a azilului : un maidan, plin de gunoaie qi vechituri, nd1r:idit de buruieni. In fund un calcan inalt de cbr5midS, care
irnpiedicd sd se vadi cerul. Ldngd el
un tuiig de soc. ln dreapta
-'un perete de bdrne intnnecat, al- unei magazii sau al unui
grajd. in st6nga
un zid cenugiu, cu iencuiali cdzuti; este
)idul casei undl se- afld azilul de noapte {inut {e so{ii CoslAliov.

Azilul e agezat pieziE, aqa incdt collul lui din fund aiunge
riiitocut maidanului. lntre casd gi zidul de- rimid'd este o treiere ingustl. In zidul cenugiu sunt doui ferestre: una la nivelul cuitii, cealaltl - cu vreun metru 9i jumirtate mai sus gi mai aproape de calcan. L6ng{- zidul casei
.e afld o sanie {irineasch cu'idlpile in sus Ei o b6rni ca dc
vreo trei metri.
un malddr de scinduri vechi li.de
zid
ln dreaota. l6ned
calcan o lumini
,'ii#. t ."ria. 'soui"i. -asiin{caie, aruncdnd pe topit
i"ri.t'i.e'. E"pii*a"ria iitptiti. i zapa<la.s'a
4S qYt?n-d..
f)tr crcnsile nesre ale socului incd n'au leslt mug-urll' l\arala
ei B6'ronul - pe
i-r'iriiii i.J-imanaoue pe barn5, iar Luca
dela zidul din
lemne
grbnrada
pc
de
-rni.."bi.i.i-.Ii
.uGt
'-;r"uptr. La fereastra'de ios se vede mutra lui Bubnov'

irl.rroape pane la

NASTIA : (sld 2v 61:!iii ir;chi;i -si flcirc'sfe,ste i.-ii gla,sut cdntii ctii!ittdrid d!n caP in ri/rtittl rttci'ttelor)
grd.si luti ci intr'o noapte I'ine el 1ir chio;cirl d'n
a;teptam
ii
dine, dup.; cum nt vorbisem... iai' eu
clemult gi tremuranl 'Lcati de spaimi si de ri';rere'
$i el tremura tot, era alb ca riarul, iar' in nr$ni
'. ,.
tinea un liaorter...
59

NATA$A : (mdncancl seminle) Ia te uiti ! Se crede


cd are lilmea dreptaie cdnd zicc cd studcn{ii sunt
nigte descreiera!i...
I{ASTIA : $i atunci el imi spune cu glas insprlimdntdtor: ,,Iubita mea, comoara mea-."
BIJBNOV : Ho-ho I Tu erai comoarl ?
BARONUL : Ai ribdare ! Dzrci nu-ii place, n'ai rlecdt sd n'asculfi, dar riece o impiedici si niscoceascd ?... Mai departe !
NASTIA : ,,Minunata mea iubitd !
zice -- pirin[ii
mei nu-gi dau consirn{imZintul - zice
sit
- ca eu ior
- cLr biestemul
mi cunun cu tine... gi mI amenin{d
vegnic pentrucii te iubesc. $i deaceea
zice
- un
- eu
trebue si-mi pun capdt viefii..." Si avea
liaoriter
uriaE, incdrcat cu zece gloan{e... ,,Adio
-- zice
prietend duioasd a inimii mele ! Hotirirea
mea c
nec1intiti... nu pot trdi fdrl tine nicio clipi". Atunci
eu i-am rispuns : ,,Neuitatul meu prieten... Raui..."
BUBNOV : (mirat) Ce? Cum ? Craul ?
BARONUL : (rdzdnd cu hohote) Nastia ! Apoi dc...
data trecutd parcl ii zicea Gaston !
NASTIA : (sare in sus) Ticefi... prlpiidili1or ! Ah...
cdini vagabonzi ce srlnteli ! Parcd... parci voi putefi pricepe... ce-i dragostea ? Dragostea adeviratd ? Eu insd am cunoscut-o... dragostea cea
adevdratd ! (Cdtre Baron) $i tu ! Nenorocitule !...
Mai spui cI egti om invdfat... czi i{i beai cateaua

NATA$A: |J'.r-i asculia... ce qtiu ei ! liunrai tie ciuda


fac aga... peniruci n'au ce spuns despre ei...
NASTIA '. (se ageazd. la loc) Nu mai vreau I Nu niai
splrn nimic... Dacd nu mi cred... daci rdd de
mine... (Deadatd se opreSte, tace cdteua clipe' ?n'
chide iard;i ocliii, apoi continudL cu glas tare ;i cu.
insuf telire' ddnd din mdnd in rilmu! pooestirii, cct $i
cufft' ar asctLlte o muzicit ilin deprirtare) $i atunci
eu i-am rdspuns : ,,Bucuria vietii mele ! Soarele
meu luminos ! $i mie mi-e ctt neputin{ir si triiesc
pe lurne firi tine... pentruci te iube-sc 1a. neb'.rnie
cdt imi va baie inima in
ii te voi iubi atAta limp
nu pune capat vie{ii tale f ra.zic
piept ! Totugi
- ca -e necesari piiiniilor,iii. dragi,
g.ci.... deoarece
1or mdngdiere.'. mai bine piisingura
ie.i t, e;ti
rEsegte-md pe mine ! Mai bine si pier eu.'. de dorul tiu, via{a mea... eu sunt singuri pe lume, n'am

LUCA : Ei, Ei voi, ia stafi putin ! N'o mai intrerupefi ! Fi{i mai ingdduitori... nu vd legafi de o
vorbd, clutati si pricepe{i dece o spune omul... asta
si cdutali ! Povestegte mai departe, feiifo, nu te
lua dupd ei !
BUBNOV : Hai, cioari, vopsegte-ti penele... dd-i
lnainte !
BARONIUL : Hai
mai departe !

: (tot rdzdrzrl) UnchiaEule ! Tu-.iti inchir Toate astea sunt din cartea
ili cn e acievarat Toate
astea-s mofturi ! Las'o in
fatal"...
-Arnoiri
plata domnului !.'.
NAraSa : Ce-!i pasd {ie ? Ce om egti ! Mai bine ai
tdced... tu n'ai nimic si6nt...
NASiIa : ffurioasd la culme) Picitosule ! Om de
nimic I N'ai sullet

in

pat...

50

pe nimeni... aga-i soarta mea ! lr{ai degrabn'r' s3


mi pripldesc el1 -- n'are aiace ! Eu nu sunt bund
J" til*i"... Ei n'am nimic din viati... n'am nir-t-tic"'"

(l;i

fala ctt md,iriile 5i pldnp;e Ii'rti z-gomot)


NATA$A '. (inloarce capul, incet) Lasd"' nu plAnge I
(Zd.mbintl, Luctt o tii,dngdie pe llastia pe par)
acoperd

BLiBNOV

Ei?

(rdde cu hohote) Ah"' a naibii miriere

UARONUL

6l

: (o ia pe Nastict de mdnd) Drigu{d, hai sd


plecim de aici ! Nu-i nirnic... nu te suplra ! Eu
gtiu... Eu te cred ! Tu ai dreptate, nu ei... Dacd iu
crezi cd in viala ta a fost o dragoste adevlrat'5...
inseamnl cd a fost ! Aga a fost ! $i nu te mai supdra pe ibovnicul tiu... Cine ;tie... poate cI intr'adevdr te pismuegte gi deaceea rAde... poate ci el n'a
avut nimic adevdrat in via{a lui... n'a avut nimic !
Hai sd mergenr 1...
NASTIA : (apdsdrzdLt-gi cu putere mfiitiila pe piepl)
Mogule ! ZAu... aga a fost ! Totul a fosi aievea 1...
Ei era student... era iran{u:... Gasto;ii ii zicea...
avea o bdrbu{5 neagrd... purta cizme cie lac... sI
md trdzneascl aici pe loc clac! mint I $i grozav
LUCA

mi iubea... aqa rni iubea


LUCA : $tiu ! Lasi ! Eu te cred $i zici cii purta
si {ie {i-era
cizme de lac ! Ia te uiti i Drr tu
!

cirag

(Pleacd amdndoi dupd colls


BARONUL : Da' proastd mai e ;i fata asta... e bund
dar... e din cale afard de proastd !...
BUBNOV: Dece i-o fi pllcdnd omului si rninti in
halul dsta ? Parcl intotdeauna s'ar glsi in ia{a
judecitorului de instruc{ie
aga I
- zduastca...
sunt miti
NATA$A : Se vede cd ndscocirile
pldcuie decdt acievirul... $i eu...
BARONUL : Tu ce laci ? Hai, spune
a5teot...
NATA$A : Ndscocesc mereu... Niscocesc qi
!

BARONUL:

Ce

NATA$A : (cu un zdmbet sliosl Aga... Iiic5, imi inchipui ci mdine... are sd vind cineva... 1ln om...
neobignuit... Sau cd are sd se intAmple ceva... tot
ceva neobignuit... De muli agtept... mefeu agtept...
$i de fapt intr'o via{i ca asta la ce te ooti a,clgpis 7
(Pauzd)
62

IIARONUL : (zdmbind ironic) N'ai ce aEtepta.- Etr


nu mai agtept nimic ! De acum totul... a iost
-Totul
a trecut... s'a isprivit ! Mai departe !
l{ATAgA : Aiteori... imi inchipui ci mdine... am sti
mor'de o moarte ndpraznicd... $i la gAndul asta
md ingrozesc... 'i/ara i{i vine mereu si te gAnde;ii
la moarte... varit sunt iurtuni'.. trisnetul te poiite
ucide oricdnd...
llAROliUL : Grea via{5 rnai duci gi tu-.'. sori-ta...
e dati dracului I
I{ATA$A : Dar cine o duce bine ? Toti trle'sc greu...
parci eu nu vid...
CI-E$CI : (care pdnd atunci a stat nemi;cat -;-i neqt.t'.
sdior, debdatd sare in szs) To{i ? Minti ! Nu toii I
nu.a'ui fi aga, ,i .rl nl.tg.'! Atunci nrr ti-ar {i
I

necaz... da !
cri
BUBNOV : Ce te-a gisit
- te-a impins ciiavolrtl
coarnele ? Ia te '.riti... cum mai ur'1i !
(CIeSci se culcd la loc gi bodogrine;ie)

BARONUL: De... trebue si md duc si mI impac ctt


Nastionca... ca altfel n'are si-mi dea de piiealtr.'.
BtiBhlOV : Nlm... Tare le mai place oamenilor sii
minti... De Nastia... nu te miri I Ea s'a inv5lat sI-9i
boiascd mutra... ei, 9i atunci vrea si-gi boiasci 9i
sufletul... ca si pari mai frttmos... Bine... dar alfii
Luca de pild5... Ei el mintc
dece o fac ? Pcliim
- niciun
folos din asta... Doat'
intr'una... fird sd 'rragi
e om bdtrdn... ee cd;iigd e1 dacl minte ?
BARONUL : (pleacd, zdmbind) Toli oamenii au suflete cenugii... toti doresc sd ;i 1e sulemeneascl

pufin.
I-UCA : (iese de riupti co$) Bine, boierule. dcce nercijeqti fata ? N'zrr trebui s'o turburi... 1as'c s5-qi
mai inveseleasci inima cu p1Ansul... Vezi doar ci-i
place si pldngd... ce riu ifi face lie cu as'La ?
63

BARONUL: E o prostie, mo$uie! Ma plictisegte.."


Azi povestegte de Raui, mAine de Gaston... gi de

: ,,Acurn unul sii 3e intinda pe jos, iar celdlait si-i tragd o bdtaic !" $i aga cttm le-am poruncit gi-arr tras unul altttiit cAte o bltaie stralrricri"
Iar dupri ce s'au blcir-rit zdravln mi-au zis: ,,41lgule, di-ne o buci{ic5 cie piine, pentru numele liii
lroruncit

fapt e totdeauna acelag iucru ! De altfel


- md duc
md impac cu ea... (Pteacti)
LUCA : Du-te, asa... mai mdngAe-o ! Niciodatd nu

si

stricl sd mdngAi pe cineva...


NATASA : Ce bun cgti, mogule... Dece oare egti atAt
de bun ?
LUCA : Zici cd-s bun ?
Ei... dacS-i a;a, imi pare
bine... da | (In spalele- calcanului se aude cdntdnCu-se din armonicd Ei din gurii) De, feti{o, cine\ra
tre-lrue sd mai fie ;i bun... cuiva trebue sd-i lie mili
de oameni ! IacI, lui Hristos i-a fost mili de toti
;i noui ne-a poruncit si facem la fel... Afli dela
mine cd prinde bine sI-{i fie miid de un om la timp !
Uite, eu, de pildl, eram odatd paznic la o vilil... 1a
un inginer, lAngi oraEul Tomsc... Ei bine ! Vila era
in pddure, intr'un 1oc pustiu... gi era iarnd, iar ct,t
eram singur in toati casa... O duceam stra;nic, ntinunat ! Numai cd intr'o zi aud pagi, apropiindu-se

tiptil
NATA$A: Ho{ii
!

Chiar aEa. Si crim i{i spun


apropiau,
- se
da !... Mi-am luat pugca qi am iegit...
Ce sd vezi :
doi ingi... tocmai deschideau o fereastri ;i aga erau
de cufundaii in treaba lor, cd nici nu nr'au vizut.
Aiunci eu le-am strigat : ,,Hei, voi de colo !... cdra{i-vi !"... Atunci ei au sdrit pe mine cu toporul... Ett
i-am amenintat gi le-am zis : ,,Vede{i-vd de drum !
Ci, de nu, trag !"... $i pe loc mi-am indreptat pu$ca
ba cdtre unul, ba cdtre celdlalt. Atunci ei au cdzut
in genunchi : cic5, si 1e dau drumul ! Dar eu mi
infuriasem de-a-binelea... $tii, clin pricina toporului ! ,,Blestemafilor
le zic
cAnd v'am alungat
nu v'afi dus... acum- zic - unul din voi sI-mi
- tiiat- arndndoi. Apoi 1e-am
taie nuiele !" $i mi-au

i,UC,,1

I{ristos ! Umblrlm demult --_- zic. ci - ;i ne clrioriic


ma{ele". Iaca ce fel de ho{i erau, drlgrftA... (Rdde1...
Iaca cine titnbla ctt topol'til ! Da... Erau ailinrloi
ni;te {Irani tarc dc ireaLrii... .,Blestenrafilor --lt'zi,-'
*- si ii cerut dela incepnt pAine". Dar: ei clt c,:rlo:
,,Ne-am sdturat sI tot cerem - zic --- ...ceri met'tll
gi nimeni nu-fi di... {i-c mai marc ciLtda"... $i a;a
au rdmas amAncloi peste iarni lzr rnine. Untri
i;i lua pe ltmeri pulca ;i ltorStepan ii spunea
- cel5lalt
-- Iacov se nllmea nea in pidure... Iar
a zlcut toati vremea, tusea intr'una... $i a;a r,a sii
zici, am plzit to{i trei vila aceea. Cdncl a venit prirrriir,nra ei rrii-att zis: ,,RImAi cu bine. ilo;ttle !"
$i-au p1ecat... sii cutt'ciere Rusia...
NATA$A : Erau fugari ? OcnaEi ?
I.LICA: Chiar aqa, eraLr fugari... din surghiun... (le
oameni de treabi !... DacI nu mi-ar [i fost mil:i de
ei, poate cd m'ar {i omorit... sau cine gtie ce ispravii
ar inai fi l5cut... $i pe urmd ajungeau la judecatir,
apoi la pu;cirie, ba cl-riar in Siberia... Ce folos I
PuEciria nu te inva{i nimic bun, nici Siberia...
numai dela oameni po{i invd{a cAte ceva... cl:t !
Numai omul te poate indemna la bine... 9i inli

ioarte ugor

(Pau zd)

BIJBNOV : llm-da 1... Uite elr... nu gtiu sI mint...


Ce rost are ? Dupi mine --- trebue si spui adevirui gol-golu! ! Dece si te sfie;ti ?
CLE$CI : (deodtitu sare iard;i cu ors ;i strigd) Care-i

64

t)

- .\zil q1 cle noapte

i)

adev5rul ? LJnde-i adevdrul ? (Truge cu arnd.ndttu'i


!
mdinile de zdrenlele de pe e/) Poftim
- adevdrul
! lald,
N'am de lucru... 9i puterile m'au pirisit
ista-i adevirul ! Nici adtipost n'am... N'am unrle
sd-mi pun capul ! Nu-{i rdmdne decdt si cr5pi...
iatd adevrirul ! Drace ! Ce sI fac cu el, la ce-mi
iolosegte mie adevlrul ? Lasd-m5 si oftez, micai...
LasS-mI sa-mi trag suiletul ! Cu ce-s eu vinovat ?...
Pentru ce mi se cuvine adevdrul Ssta ? Nici sd
trdiegti nu te lasl -- drace -- nu-i cliip sI triieqti...
iac5, dsta-i adevirul !
BUBNOV: Ia te uitd cum a rlbufnit 1...
LUCA : Doamne Isuse... ia ascult5, dragul meu | '[u..'
CLE$CI : (trenturd de furie) Ii da{i zor intr'una ctt
adevd-drul ! Tu, mogule, umbli s5-i nrdngAi pe to{i...
tJite'ce am s5-!i spun... pe toii ii urisc ! Impretrnl
cu adevlrul ista afurisit... blestemat {ie el ! At'
in{eles 1r Pricepe odatd ! Blestemat si fie r.'{Fuge
dupri col !, uittirLclu-se irtapoi)
LUCA : Of-of-of ! Cum Ei-a iegit din iire biettrl om...
Dar trnde a fugit ?
NATA$A : Parcij s'a scrAniit...
BUBNOV : Straqnic i-a mai dat drtrmLrl I Ai ii zis
ci-i la teatru... A9a il apucd pe el din cAnd in cAncl.'.
Inci nrr s'a obiqnuit cu traiul Ista...
PEPEL : (,aute fdrd grabd de dupd col/) Pace 9i voit:
bun5, cinstitri adunare ! Ce-i, Luca, iar povestelti
bazaconii, gmecher bitrdn ce egti ?
LUCA: Si ii artzit adineauri... cttm a strigat unLrl
aici !
PEPEL : Pesetnnc, CleEci ? Ce i-a gdsit ? Fufea c.r
opirit...
LUCA : i\;a fuge ontul... cdnd il ajunge necazul...
PEPEL '. (se aseazd.) Nu-l pot suferi... prea e riu ,;i
prea sc tine mindrtt. (lmitdndu-t pe Cle;ci) .,L',tt
sunt un om rnuncitor".$i ise pare cd toti is mai
66

lrejos decdt e1... Dacd-{i place, n'ai decAt sI muncegti... dar dece si te fridulegti cu asta ? Dacb_i

si pre{uim oamenii dupi'munc5..atunci calui


-ce
ori
om...
qi tace
trage
;i
:,
Tui
4"
-f,.rql..decAt
Nataqa ! Ai
tdi sunt acasi ?
\ATA$A : Au plecat la cimitir... de acolo aveau de
vorba.

gdnd sd se ducl la vecernie...


: Aggr mi nriram cI e;ti rle capul tiu... asa
ceva se intdmpla rar !
I.UCA, (dq! pe gdnduri, cdtre Bubnoa) tjite... tu
spui adevirr-r1... Apoi gi adevlrul ista iru-i totdea_
una. un leac pentru boala omului... nu totdeauna
pofi lecui sufletul cuiva, spundndu-i adev5rul... si
vd povestesc, de pildd, o intarnplare : am cunoscut
odatd un (rnt cal'e credea lntrb !arI a drepti{ii...
I'}EPEL

BUBNOV: In

ce-e

LUCA : In {ara dreptS{ii. Trebue sii iie pe lume .--.


zicea
a dreptd}ii... In {ara aceea locuesc,
- o {ari
i:ic5, numai
oameni de treabii ! Se respecti unii pe
alfii,.se ajLrti intre ei
fari nrultri i,orbi... gi ^la
ei totul merge strunl ! $i iatii cI omul acela se
tot batca cir gindrrl sd plece... sd carrte !arlr -dreptafii. Era un sirac, .o d^ucea tare r:iu... Ei .ana^it
r.:oplegeau necazurile * altul s'ar fi iijsat si moarh
de atdta anaf
omul nostru nu se dldea
- insl
bitut, ?Ambca numai
gi spunea : ,,Nu-i nimic ! arn
si mai rabd ! Azlai aslept inci pu{in...9i pe urm}r
- {ara dreptilii',... Atata
las totul baltd si plei in
bucurie avca llietrrl om
iara asta...
PEPEL : Ei 5i ? A plecat -?
EUBNOV : Incotro ? Ho-ho I
LUCA : $i uite.ci in locul acela .,- intdmplarea sr:
petrecea in Siberia -,, intr'o buna zi a fost trimis
in surghiun un om inv;i{at... gi a sosit clrturarul
cu cdr{i, cu planuri qi cu iel cle fei de comedii...
Omul meu se duce la el gi-i spilne : ,,Fi bine Si
67

arata-rli tu,

unde _se gdsegte

lara dreptdfii gi cunl

?" Cdrturarul gi-a deichis 'inrlatd


cdr{ile, gi-a intins planurile... s'a tot uitat el --* dar
lur? dreptdtii niclieri ! Toate bune 9i frurnoase"
ajung

acolo

tdrile erau ardtate a;a cum sunt,' numai tara


drepti{ii nu era !...
PEPEL : (incet) ZAu? Nu era ?
t_oate

(Bubnou rdde cu ltohote)

l.l4T4$A : Stai pulin... 9i pe urm5, moqute ?


LUCA : Omul nu voia si creadd... ,,Trebuc sd fie
-_ zice... -- cauti mai bine ! Altminteri --- zice -*
cdrlile gi planurile tale nu fac doul parale dacd nu
aratd {ara dreptdfii..." Cdrturarul s'a supztrai
-poate foc
sunt c6t se
,,Planurile mele -, zice
de
adevdrate, dar o lard a dreptd{ii
nu eristi iriciieri.,'
Ei, atunci s'a infuriat ;i omul meu. ,,Cum sc poate
aga ceva ? Am triit ca vai de lume, -- zice, l. am
tot ribdat, am tot indurat qi am crezut toatir vrefllea
cd este o fari a drept5{ii ! gi cdnd colo, dupl cum
se vede in planurile tale, ia-o de unde nu-i ! Asta-i
jai !"... $i atunci ii spune cdrturaruiui : ,,Nemernicule !... Egti un ticdlos, nu un invl{at..." Apoi l-a
plesnit peste obraz
! gi incd odatd !...
- odatd
(Dup-6 o clipd de tdcere)
Pe urmi s'a dus acasii ;i

* s's spdnzurat

!...

(Toli tac. Luca se uitii zdrnbind la


gi la Nata;a)
PFPEL

Pepel

: (incet) D-dracu' sI tc ia... jalnicd povesrr..

N4T4$_4, N'a-putut omul sI indur"e desanidgireii..


BUBNOV : (ursuz) Astea-s basme...
PEPEL : M-da... poftim ce s'a ales din {ara drep*
tetrii... s'a dovedit cI nu-i nicdieri...
6B

\ATA$A:

Pdcat... bietul om.".

IIUBNOV: Toate astea-s ndscociri.., auzit Ho-ho !


fara dreptd{ii ! Asta-i buni ! Ilo-ho-ho t. (Pleo:,'t

Llela iereustrd)
i.l.'CA : (ctrdtdnd cu culsul cittre Ieretrstra lui Bubttr,,i;)
Ii r.ine a rAde ! Of-of-of... (Pauzti) Ei, copii... rirm6ne{i cu bine ! In curAnd vi las...
l']llP]ll : Incotro o iei ?
l.{lCA,: In Ucraina... Am auzit czi s'a ir,it priirirc
hoholi 1) o credin{I nouzi... trebuc sI vdd 9i er-r
clespre ce e vorba !... Tot cairt;i oamcnii, tot vrir si
ltie cLrni e mir i bine... da-le. rloarlne, rdbdare !
i)EpEL : Tu ci: crezi... oare au sil girseascd ?
l-l-icA : Cine ? Oarnenii, 'ntr't'r zi au si glseascii ?
Cinc cautir, gIsegte... Cittc: r,reit cu adevirat, acela
trebue sI giseascl
\ATr\rSA: Bine ar fi sa giiseascl ceva... si niscoceascii ce\/a mai blln...
{,IJCA: Au sz'r niscoceasc5. firir doar qi poate ! Dar
trebue si-i ajutinr, ietito... trebtte sd-i cinstim pe
!

oameni...

: Cum pot ett sii 1e ajut ? Etr singurir... am


nevoie de ajuioru1...
pEPEL : (cu hotdrire) Asculti, Nata;:r... vreatt sI rnai
vnrbesc odatz'i cn tine'... Chiat' acl1m. de fa!5 cu mcqul... el qtie tot... Hai... vino crt tnine
.\ATA$A : LItrde ? Prin inchisori ?
PIIPEL: Ji-arn sptts cir niir las Ce hofie I ZAu ci md
1as ! C6nd spun ccr,a, trii tin de cuvdnt ! $tiu
carte... arn s:i nrunce.-sc... Iacii, el zice cd in Siberia
trebtre si te duci cle l;ttni'i r,oie... I{ai sd plecdm
;lco1o, r'rei ?... Tu crezi cir nric nu mi-e sild de viafa
lle care o ducr ? Ilh, NataEa ! Eu gtiu... imi dau
\ATA$A

t1 Hohol-.- lrorecli ce se diidea Ucrainienilor in Rusia taristi.


{N. tlad.)
{i!}

seama

!... caut sd..rnd mdngdi qi cu

gdndul

cu
cfi
altii furi mai dihai ca inine qi totugi
li
;;
;t
toati cinstea... numai cd mie asia nu-mi
;;
calil ! Altceva imi trebue mie ! Oar nu mi ti;;
ciesc...

doar eu nu cred in congtiinfi... Cu toate astea simi


ci ornul trebue si trliascd altfel ! Trebue sd ducd o
viatd. mai buni ! Trebue sI trdiesc aga.,. ca sa
nu-mi fie rugine de mine...
I-UCA : Ai dreptate, dragul meu ! Si dea dumne_
zeu... sI te ajute Hristos ! A;a-i : omul trebue sI
se respecte singur...
PEPEL : Eu de mic copil surrt ho{... din totdeauna
lumea imi zicea ; ,,Vasca ho!ul, Vasca, pui de
ho{ !" Aha ? Aga ? Atunci si vi arit. eu voui ! Si
hot_m'am facut !... Pricepe ca eu, poate, numai dc,
ciudd am gi ajuns ho{... nimlnui nu i-a dat nicio9ria
tn-,.grind sd-mi spuni altfel... deaceea gi sunl
ho{... ,Ltdcar tu sd-mi spui altfel... vrei, Nataia ?
NATA$A : (cu tristele) Nu prea am eu incredere in
vorbe... $i astdzi sunt tare neliniqtitb... mi se strdnge inima,.. parcd agtept ceva... Rdu ai fdcut, Vasili,
ci tocmai azi ti-ai gdsit sd vorbesti de asta...
PEPEL : Bine, dar c6nd ? Doar intdia datd ili vorbesc aga...
NATA$A : .!i dece m'ag duce dupii tine ? Doar... de
iubit..- nu te prea iubesc... Uneori
placi...
- imiPesemne
dar alteori mi-e sili sd mi gi uit la tine...
nu prea mi-egti drag... cdnd indrige;ti pe cineva,
nu-i mai vezi cusururile... eu, insd. le vid... pe
ale tale...
pEPEL : Ai sd rnd indrilgelti
nu te teme I Ai sa
te obiqnueqti cu mine... numai-de te-ai hotdri odatb I
pe un an gi mai bine te urmiresc... vid cd egti o
fatd cuminte... de treabi... un om de nidejde... tare,
mi-e;ti dragd !
7A

la ierea,strd, rtintdne in picioare


!'asr/lsa gdtitri
-rsl uporcrezenatd
de Peruuz)
cscti/td

NATASA

Aqa. Pe mine m'ai

indrlgit, iar cu sorl-

mea ?...

Femei ca
I)EPEL '. (irtt:urcttt) Ei 9i, ce-i de capul ei ?
ea... uascsii pe toate drumurile"'
c6nil nrr-i. p6ine,.m[Lie;i
' ""an.a,= N;t; lobocl5..'leti{o
fiindcl n'are pAine"'
ntimai
o*ri 9i
"ln.rriri,
sa {i iie mild dt'
trebui
ar
i)lrPl:L : (1-;rtsotrrttril; Tic"'
lup ve;ntc natun
ca
via1a"'
rtri-e
rninr'l )\rtrirrii
tuii... nici o but:Ltrie n'ant"' Simt cI ma trage -ta
iii"J .".itIa... cle ,ri'icc rl5 agit"' totulcdeepull:q"
altfel"l;;;tl ;;;,ipe.'. Sora ta"' eu am crezutaqa,de lacontii
era
nu
ca"'
Ditc;i
in"..lui...
.lrl:nt;u*
Ii
Je bani, de clragul ei... ficeam orice ! Numat sa
aitcautd
ea
Dar
suflet"'
stiut cir-i a mea itup ;i
'avere"'
ea vrea si triiascd
;;;...';, ;-;l; dupa
md poatc
ii"n"a;.-- ca si-gi facd cle cap' ,E9. -- nu
*tu inlepi'
tindr
biad
un
;j;;-. Tr.,, in.a,'eeti ca
o'mul"'
rtlzema
poate
se
d'ar de tine
spttn si te duci dupi el'.lgtitg' tull
LUCA:
- E biiatEubuni{iqi-ininros'
Numai si ai grija-sa-l am,ln'
utte :
Ggti mai des c5-i bdiat bun, Etii ca sa nu
cdnd
din
s[-i
spui
numai
fu
El are si te creada-'
'treab5"'. ntr
n*
d"
-lti
i,
, ,,Vasial
rn cAnd"ca"'aeqte-ie,
"" parcd .ai
,ir, r';
l:lil."..i
'rea tlrd'gu{a,
'ttqblrbatu-t
cdt despre
Iiar5"'
ca o
Sor5-ta e mai
cuvlnte la
.i -- ." si mai vorbim : nici nu. gisesc toatd
viata
inun .at e de rdu betranul"' 5i'-apoi Iar flscdul
te clrrci ?"'
Ssta e voinic...
N'am' unde sI md duc"'- qtiu"' m'am toi
NATASA:
t";;;iit... Numui
cd..' n'am incredere ln nimeni"'
'Vaa
ca n'ant incotro s'o apuc"'

lliJ'a!'ri.i..ll"i. ;;ii ;t

7i

I)l-Plyf-: I'gi liimA_ne un singur drum... dar pe drrirnul ista nu te las s'o apuci... Mai bine te-omor...
NAI'4.:A: (zdntbind) Poftim... incl nu-fi sunt nc-

vasta, si ric 1re acum vrei si md onrori...


: (o intbrc't!igeozit) Lasi, Nata;a ! Il;ti ca r.-i
nel,asta rttca
lJAl'A$A : (lllicntuirtdu-se lilryd c/) Binc... nurnai un
lLrcrlr vreaLr sa-1'i spun, Va-sili... uitc. vorbesc cu tinc
ca inerintea lrii dnntnezeu, dacl ai sii rni lovegti o
-singurzi daia... s:iu ai sir ni:i jignelti c1t ceva... si
ilii ci1 n'are -si-mi parii liu de via{ri.,. ori rnii
sprinzirr, ori...
PIIPi:t-: Sir nri se Lrsrrcc rnAinile, dacil anr si te
ating !...
l,UCA: ,,\rc sii fii-' bine. drigufii, n'a\rea nicio uriji !
[]1 are rnai nrare nevoie de iine dcrcAt tLr de cI...
\/ASII-lSA : (dirt f ereaslrti) IatS-vi si logodifi ! In
tr'rin ceas bun !
N,\TA$A : S'au intors I Oi, doamnc I Au vizut tot...
;toleu. \'asili
PEPEI- : Dece te-ai speriat ? De acum nu rnai cuterzii nirneni sii se atingil de tine !
VASII-ISA: Nu te teme, Natalia ! El n'are sii tc

I)llPEL

batii...

El nir-i in

stare nici

sI baiii. nici

sz,i iLr-

beasci... eu gtiu !
l.LrCA : (int'et) Oi, ce nruiere... lirimejdioasir r,iperi...
\,/ASILIS;\ : lr numai bun dc gurl...
COSTALIO\' : (apare) Nertagca ! Ce laci acolo, icne;o, tielrebnico ? Te !ii de bArleall ? Te pi6ngi dr
rnde ? Si sanrclr,antl nu-i pregdtit ? ! Nici nr:lsa
nu-i lrrrsl ? |
NATA$A : (plecdnd) Doar avea{i cle gAnd sii rnerqt'ii la bist,rici ?...
COSTALIOV: Nu te privegte ce am avut noi cle
gAnri ! Tu si-{i vezi rle treaba ta. .. sii faci ce !i s'ti
poruncil
!

{i-e
: Taca-{i gui"1 ! De azi inainte nu tllai
ntt te cluci"' sd nu faci nimit
.1;gA Natalia,'sil
)iATf$A : 'l'u sii l1il-mi porunce;ti.'. e incl prea devleme | (Iese)
i,dpel ' hjune,, ! Destul r''ati bdtut joc de iat6"'
aiungel Acumeantenl
,:obTfif OV ' A ta-a ? CAncl ai crtmplrat-o ? Cit tti
<lat pe ea ?

l)[pEL

(Vasili.stt izbrtt:rtc;te

LUCA: Vasia!

in lnhota de rds)

P1eac5'.'

: Prea sr-rnteli veseli I Bagafi cle seirtna !"'


Si nu plAnge{i in curdnd
f'eSIliSn, i.oleu, m'am qi speriat ! Vai' tterrntr
toati de frici
\/asili pleacii de aici I 'lu ntt 1rs21 g;i tlit
LLICA:
-1"
otata... ci te intdrAti -- nu pri'"e1"i
Piii,Ei--; ba... ultu ! Degeaba te lattzi I Ce ai r''rea

PIIPITL

tu n'are sd se intAmPle
VnSrii.iA ' ou, nici ie nu vrealr crr nrl se intirrnplii'
Vasil
vcdea
PE,PEL : (o nrttettinld (:tI pumnul) Om
!

Plcut'd)

\ /iSiLI"SX :

(pLccdncl tlelu Iereastrti)

tna

l\i

pregitesc

ctt

t.r tiuntS, sd
Pomcne;ti
cOS'inlri:V ' (se' ip'ropi'e ric Ltti'u) Ce tnai zici'
mosule ?
'LUCA:
taici !"'
Nimic.'Aqa...
Am aLrzit ci pleci ?
codrnr-foV :
LUCA: Asosiivremea."
!

COSTALIOV: Incotro ?
LLICA : Incotro oi vedea cu ochii"'
ca. o haimana' \-a- sa
Cutreieri
io5rar-rov
--ri.;... G vecle
' .a n, tilara
Ae mAna sI stai intr'uu
loc ?...
at

72

ILJ

I,UCA

nu

Vorba ceea

sub piatra care zace, nici apa

curge...

COSTALIOV : Piatra e altceva. Omul insd trebue sd


stea locului. Nu se cade sd triiasci oamenii ca gdndacii... Fiecarc sii se tdrascd unde poftegte... Omul

trebue s5-gi glseasci un loc gi un rost... nLr ,;:r

umble teleleu prin lume...


LUCA : Dar clacd este qi cAte unul care-gi gdse;tc
pestc tot riistLrl i'
COSTALIOV : Inseamnd ca acela-i o haimana... urr
om fdrii cdpirtdi... Orice om trebue sd fie de iolos...

si

munceasc5...

LUCA : Ia te Lritd !
COSTALIOV : Chiar aEa. Cum se poate aitfel... C,:
rost au iltia... cuviogii, de cutreierd m6nistirilir I
Agtia nu-s... ca toatd lumea... Dacd unul de aqtia
e cu adevdrat crucernic... el qtie cdte ceva... a miri
aflat;i el cdte ceva... dar ce gtie el, nu iolosett,l
niminui... de, poate sI fi aflat chiar adevdrul pr:
unde a umblat... bine, dar nu de orice adevir art'
lumea nevoie... s'o gtii dela mine ! N'are decit sii-l
pdstreze pentrut e1... gi si taci ! cdnd omui este cu
adevdrat... clivios... el gtie si taci ! Ori vorbe;te
a$a ca sd nu-l inteleagd nimeni... $i apoi el nu vr':a
nimic, nu se amestecd in nimic, nu turburl oamenii
degeaba... Pe el nu-1 privegte cum triesc al!ii... EI
trebue si cluci o via{d de sihastru... sd trdiasc;r
prin codrii... prin pustiuri... departe de lume I Sl
sI nu sfipere pe nimeni, si nu judece pe nimeni..ci sd se roage pentru toti... pentru picatele lumii
intregi... pentru ale mele, pentru ale tale... pentru
a1e tuturor ! Deaceea gi fuge el de deEertdciunea
lumeasc5... Anume ca sd se roage. Iaca a;4..(Pauzi!) Tu insd... ce fel de cuvios ma! egti ;i tu,r...
Nici mdcar acte n'ai... Un om cumsecatle trebue s;'i
aibl acte... To!i oamenii cumsecade au acte... cla I
7,+

nutnai indivizi"'
oameni, iar al{ii
sunt
'faci
pe dg-qteptul I
nu
sb
mine...
Cu
i:65Cnr-roV
""N"
tale"' Nu-s mai
;t"t, ta *e duci cu cimiliturile
:'
zicii
onffieni gi indiiri"JO..af tine... Ce va si
vizi ?
? 9u spun tii
Ldbn', Unde vezi tu cimilituri aici nu
";t"
[ace sa ntat
pe
care
cdte un pimdnt sterp
roditor"'
pirnant
un
iate
este
Ei
.iii.i-ra*a"1a... dar
vezi
cr
A;a
rodeqte"'
pu
el
t;;hnu
;;; ;i
- vrei sd zici cu asta ? "
ccisiniioV : Ei si I cu
tu, d; pild5'.. Daci {ie !i-ar spu-nc chiar
;UCA
[-UCA

: Unii

- arrnn.r.u
'"ir.Xdin cer i ,,,viihuito ! Fii om"'" Degeaba'
iot n'are sd se aleagd. ninlic de capul tiu"' si ttt

asa al sa $l morl"'
pesemne nu Etii ca neritsta-nte;'
Binc'..
cci5inlioV':
are un unchi la polifie ? $i dacd eu"'
vAslr-rSa'i- loirt) Mihail lvanAci' viuo si beni ceai""I
cijsrar-rovi tiairi Lur:a) $tii ce\Ia: ;terge-o
Card-te de aici !'..
VASILISA : Chiar aqa, ia-fi tdlpdgi{l'. rlorLtlc.f
tt,
Pt"u ai limbi lungd"' $i apoi, cine ltie / " po{rit'
ci eqti fugit din ocnd"'
o" uii inainte, sd nu te mai prind p"
,i.i t Ci de nu.'. ai s'o Pdlegti ! ? N'ai decdt si-l
Ai ti-i ctremi pu^untiliul
Ldb"i',
"
.fr.rni... Spune-l cd ai'prins.un.ocna$ fugar"' Pe'ti;;';;lr-poate si primeascii Ei o rdsplati"' \'re()
asa cum esti

cosrilloi i
trei

coPeici '.

BUBi\OV

(tela

Pe ce va tocmiti ac'rlo ?

fereastrd)
' sd caPete
tret coPetct I ,
Pentru ce
ni"a"' Amenintd sa t'nii
pi"ltu
p"
LUCA : Iaca,

vdndi...
VASILISA

Hai sd mergem"'
bdrbatul ei)
: (cdtre
'
p.
nroqlle- ba.ga rl''
?
De,
copeici
BU;l(ov'''
";;;il... Agtia ti.i
sunt in stare sd te v6ndd ei pe tr
coPeicd '..
75

COSTALIOV : (ciitre Bubno-,,) gi tu.,. ce te holbezi


asa, cle parca ai fi dracu'pe comoarii I (pteacd impreund cu neuastd,-sa)
VA_SILISA : Ir plind lumea de haimanale... peste tot
dai numai de pungagi !
LUCA : Poftd buni 1...
VASIt.ISA : (?ntoarce capul) r\{ai {ine-gura... ciu;rerczi otr:ii'itoa re ! ( P leact'i dupci coll cu hcirbatul ei)
LUCA : La noapte mi duc de aici...
BUBNO\' : Il mai bine aga. Totdeauna e rnai bine
sb pleci la timp...
LUCA: Ai drepiate,..
BUBNOV : Eu ;tiu asta ! Poate ci qi de ocnd am
scdpat numai fiindcl am plecat la timp.
LUCA : l:i ali ?
BIJBNOV : Z/au atra. Uite cum a fost : nevastd-mea
s'a incurcat cu rlegterul lTteu.,. Era tare dibaci meEterul, n'am ce zice... se pricepea de minune si vop.'seasci pielea de cdine in blani de viezure... gi pisica
in bland de cangur... in lutru... Ei in ce voiai. Era
lare indemdnatec. $i cum ili spuneam
nevastimea s'a inhiitat cu e1...;i aga erau de -legali unul
cle altul cI n'a lipsit mult sI mir otrdveasc5, ori
sI-mi laci altcumva de petrecanie... Am inceput
atunci s'o bat pe nevastd-mea... iar megterul
- pe
mine.., Ne bdteam ca chiorii ! Odati mi-a snruls
jumitate din barbh Ei mi-a rupt o coast5. Ei, atunci
mi-a sirit Ei mie {anddra... intr'o zi am pocnit-o pc
nevasti-mea cu metrul de fier in cap... ce mai turavura, s'a pornit un rdzboi in toatd legea ! Pdni la
urmi, am vlzut ci n'o scot la caplt cu ei... cI tot
ei au sd md doboare ! Aga cd mi-am pus in gAnd
s'o omor pe nevastd-mea... gAndul dsta nu-mi dddea pace ! Dar mi-am venit in fire 1a timp -_ ;i-am
p

7{i

LUCA: Mai
viezure

bine aga

Lasd-i sd faci ei din cdine

BUBNOV: Numai cd'.' atelien'ri era pc numele nevestii... si eu am rlmas lefter a5a cllnl ma vezl
Desi la drePt vorbind, eu tot aq ti biui atelieru1..,
Vcii tu, eu am dat in Patima beiiei
? D9 ! -.
beliei
I.UCA : In Patima
'patimi
'Aiurisiti
! Canrl md aqtern .pc
ilugxoV:
r'amall num4 cu pielca
am,
ie
leri*a - f.uu tot
qi leneg' Tare nu-mt
sunt
apoi
,nin..-.
;;-p;
$i
:

place sd muncesc.

(lntrd

Adorul, discutdnd)
Asta-i cit
SATIN : Fleacuri ! N'ai sI pleci
'Dece niciieri"'
"';;i;
1-ai prostit pe neis'
vr;liioiie ! Moqule I

prlvitul

Sattn

;i

Ssta
llti
: Minf i ! llo;ule, spune-i cd rninteamI nriieitorfur' -"i;^;;;devdrat
I Iacd, asthii am inuncit,
iri^t'tt*ar'.. aot votcl nici n'atn gustat ! Curn ifi
plu.. i Uite cele doul bincule de cAte cincisprezecc
?

coneici. iar eu sunt treaz !


prostieI Dd banii incoetce,5[-i bs''rt.t
''Curatd
joc
la cirli..'
eu... ori sd-i
drum l
niiOnUr--i pieaca de aici ! Altia-s bani de
?
omui
LiCn : (cdtre Satin) Da' tu dece zdpiicelti
ntai
de."i,
iubit
SXriX, I'spune-mi fu, vrijitor
:-",md
agteaptl in via{I ?" Al'am cttrl{lt .tle tot la carlr'

SAiiN

inca
iiu6,'am rarnai f 5rd o lelcaie.! Dar totll
mdsluitori

nu-i-'pi"taut, moqule - sunt pe lume 9i


mai dibaci ca mine !
LUCi;^ M;; colcar eqti iLr, Constantin"' imi place
ci esti vesel.'.
BUBNbV : Actorule ! Ia rino incor I
(Actorut se duce Ia lereaslrd,si se /rrsd- pc uittr: itt ia(u

leca t...

77

SATIN : Eu, frate, cdnd eram tdndr, aveam mult


iraz ! Imi aduc aminte cu pldcere !... Eram un fl5cdu
Ei jumitate... ia dans eram neintrecut, am_ jucat Ei
teatru, imi plicea sb fac lumea si r6dd.'. frumoasd
vreme !
LIICA : Cum se face cd te-ai abitut din drurnul
thu, ai ?
SATII\J : Curios rnai egti, unchiaEule ! Toate vrei sd
le qtii.., dar pentru ce ?
LUCA : Ag vrea sI inteleg ce tdlc au fapteie oqmgni,
lor... mi'uit insi la tine gi nu md dumiresc ! Eqii
at6t de inimos... Constantin... egti iste{... cAnd colo','
SATIN : PuEciria e de vini, mogule ! Patru ani Ei
gapte luni am stat la pugcirie... iar dup[ ce ieEi de
acbto, i1i sunt inchise toate drumurile !
LUCi\ : Oho-ho ! Pentru ce te-au inchis ?
SATIN : Pentru trn ticilos... am ucis un ticilos intr'tr
clip6 de mAnie, mi-am pierdut cumpitul... La pugcbrie am invdlat si joc ai cdrti...
LUCA : Dece l-ai ucis ? Din pricina unei muieri ?
SATIN : Din pricina sorl-mi.'. Da' mai slSbeqte-m[
cu intrebiliie ! Nu-mi place sd mi tragd cinevit
cle limbd... $i-apoi... toate astea s'au intAmpiat dr:
mult... sora-rnea a murit... acum noud ani... totul a
trecut... Ce fetigcani de treabd era sord-mea !
[.UCA : U;or ntai treci peste toate in vialS ! Se-l fi
auzit adfneaori pe leiltuq cum mai zbiera aiii...
Vai-vai !
SATIN: Cleqci ?
LUCr\ : El. ,,N'attr rle lucrtt. striga... nu mai am
nimic l"
SATTN : Are -.a se obi$ntriasci... la zi, cu ce si-mi
mai omor timPul ?
LUCA : (incet) l.lite-1 ! Vine...

(Cle5ti aine incel, cu cttptr! [oorte aplecat)

jos ?
SATIN : Ei, vdduvule I Dece ai lisat nasul in
Ce sdnd te bate ?
CLESbI :- Md sand.tc ai ett"' ce sir mai lac ? Nici
tot !
;;li; nu *oi am... inmortnAntarea a inghitit
!
nimic
faci
:
s'I
nu
sfat
un
dau
sn-{i
Am
,
S,{TIN
!
tot
atata
Iri numai umbi5 pdmAntului,
t-f-USCi: Lasi... ti; iti da m6nii sa vorbeqti"' Dar
rnie tni-e rttEine tle oameni."
c' nLt
, Di-o'incolo de ruqine i Oanlenilor de?"'
snilw
-^i;; *Ei*
ia
cAine
rart
ca
tna.i
ci tu trdeEti
,un
sSndeste-te : tu n'ai si mai munceqti' nlcl cu"' ;llcl
inchipue-{i ci toli se lasi de. lu;it;-;t]i"... qi mii,'Cdnd
nimeni n'o mai vrea sd faci
.:iiir - pr;cepi ?
are si se intlrriple atunci ?
ce
Ited"m
te
ill*i" -'
CLESCI : Atunci o sd crape cu tolii de [oame"'
Salin) Cu'asetnenea crn'-Antdri ar treitlCA
' j,ii^re' (ralrc
't.-'ar.i la ,,alergdtori""' siii. cste o sectl
ielisioasb, dc le zice ,,alershtori" '
sAiii.,$ i-itiu... ;rti, nuls chiar :r;a proqti, mogulicb

l)eta lereaslra

locui rtlei

lui Coslttliott sc aud striga-

iri uit,',iii : ,,Ce !i-atn Iti.ttt l) Slai" pcnlru ce?"


LUCA : (nelini;til) Il ulasul Natagei ? Ea strigi
? Of, doamne...
(Din casa famitiei Costdliou se uude

Ai

larntd, forfotti'

ttsculite aLe
rle'uase spurte
)ga,mot
',,A-a. si lipetele
otreapd...")
ereiico...
.
tAlior,

'

VASILISA
aFa...

Stai... apteapti'.' Lasi

cl-i

lui

Cos-

dau eu"' iac;I

iacl a$a...
: Nli ornoari in biitaie I

415 ucide! I ;,"


SATIN : (strigo pe Icrcastrd) Di: !! Iace{i..acolo,? LUCA : (alergr)rtrl inrolo-irttt,ace) Uttde o li Vasllr ''"' ;'"
ui *"nli sdll cheuinr pe Vasia... ah. doamne ! fr'3'
tilor, siriti, bniefi !...

XAiA$A

Tg
78
I

it-,

ACTORUL

(oleocd iti iugttl Iacri rnri ciuc...

nurna idt'cAt...

il

chcnr

: S'iiu cant intrecut cu glutna in ultimul


tiinp... U stilcesc jn bitaie...
SATIN : Hai sd ntergetn, mo;ule... o sI iim maltori !
I-UCA : (se dut:e dupd Satirt) Ce rrrartor pot ii cu I
Nu-s bun de a5a cL'va... Pe Vasili ar trebui s5-1 adrrcem mai repede... Of-of-of !
NATASA : Soro... surioarI... Va-aa...
IIIlBNOV: I-arr asiupat llllra... mi"r ciuc sI vid...
(Hcirmiiluitt dirr cctstt f otniliei Castdliou se ootoIe;le.
depdrtdndu-se, pesanute, din odaie in antreu. Se aude
strigdtul btitr6,nului : ,,Stai !" CineucL trdntegte o u:iti
;i acest zgotttot t'urntti brusc gdldgia, ca o louiturti
cle tcttrtor. Pe scend e lini;te. Se lasd seara)
CI-ESCI : (;ade rrcpdsd,tor pt: sanie ;i i;i freacd ntti!,
rille ctt putere . Apoi incepa sii mormrie, la incepr:l
tsUBNOV

rrrt se inlelcp:e t:e spune, cLpoi *-) Cum aga ?.., trebLrir'

szi trlegtt... (Cu glas ture) Bine. dar ili trebue un


ad5post... mdcar atAt ! Dar n'ai addpost... n'ai chiar
nimic ! Omul e singur... singttr', cu necazurile lui...

\iciirn ajutor

de niciieri...

(Pleact'i int'ct, t'tL spinurea incoaoiutd.. Cdteutt clipt


t{t' tiicere sinistrii. tlpoi urtcleaa intre cele doud clddiri,
se nsste un zgonrct rrcldmurlt, care se trtittsforrn-d-ittlr'o lurmd t.e cre;te ;i se apropie. Incep sii se clisiitt.gd glasuri riLzlele)

VASILISA : Ii sttnt sori I Dir-mi drumul...


COSTALIO\t : Cu ce drept te amc'steci tu ?
\TASILISA : Ocnaqirle...
S.\TIN: Chiiimd-i pe Vasca 1... mai repede... Gu$atuli:
pocnc;te-l I
(.Se aude urt

lignal

TATARUI- : (uine iugind. Are indnu drenptti bartdajatd ;i legatd de gdt) Ce lege mai e ;i asta : sI
omori oamenii ziua in amiaza mare ?
CRIVOI ZOB: (urmat de Medaediea) Eh, i-am dat
una si md {ind minte !
MEDVEDIEV: Cum indriznegti sl-l iei la bitaie ?
TATARUL : Dar tu ? Carc-i datoria ta ?
MEDVEDIEV: (aleargit dupd hamal) Stai ! Dd-mi
f luierul inapoi...
COSTALIOV : (pleacd in fugd) Abram ! Pune mina
pe e1... umtli-l ! M'a omorit...
(Cuagnia ;i Nttstia uin cle dupd col! : timdrtdoud o du,:
de cdte un bral pe Nata;a, cu pdrul adlaoi. Satin uine
deandaro"telea, impingdnd-ct lct o parte pe Vttsiiisa, care

incearcii s'o loaeascd pe sora ei. ALio;ca sare in iurul


Vasilisei ca un nebun, ii f luierd in urechi, strigti, urld.
Apoi mai apctr r:dteaa femei si cdlit'a bdrbali sdren'

ldro;i)

SATIN

(cdtre Vusilisa) Incotro

? Brrini!5

bleste-

mat5...

VASILISA : D5-te laoparte ocna;ulc ! Chiar de-aq


gti cd mor gi tot am s'o sfdEii...
CVAQNIA : (ducdnd-o pe Nataga mtti depctrte) Ascultd,'Carpovna, ispr5vegte... sl-{i fie rugine ! Nu vezi
ci ai ajuns mai rea ca o fiard ?
.n,IEDVEDIEV: (il prinde pe Satin) Aha... te-am
prins !
SATIN : Gugatule ! Pocnegte-i !... Vasca !... Vasca !

(Se imbulzesc cu tolii la zidul de cdrdmidd, ldngd

trecerea dinlre case. Pe Nata;a. o duc spre dreapta

o a;eazd pe malddrul de scdnduri)

de polilist)

,si

BI

s(i
6

- Azilul de

noapte

PEPEL (dd

irt tircere, cu miEcatt


toyt inldturi) Unde-i Nata-

buznu din gang

aiolente', ii impinge
? Mni...

pi

;i

lia

: (ascunzdndu'sc dupd coU) . Abram !


Prinde-1 pe Vasca... fra{i1or, ajuta!i-l s5-1 inhale pe
Vasca ! E un ho!... un tdlhar...
PEPEL : Ah... mo$neas pdcltos ce cgti | (Ridicd mdna
si-l oocneste cu ltutcre pe bdlran. Costdliou cade iri
a:sa'lcl, in:cdt de'dupd cotl nrL i se acde decot parteLr
r{'e s'tts a cctrpului.'Pcpel alearga la Natosa)
VASII-ISA : Lovi{i-1 pe Vasca ! SIriti, oameni buni"'

COSfnltOV

ingfica{i tAlharul.

rvriiJvnornv, Qi strigd tui satin) N'ui dreptul"'


,[i c. o chestie iamiliari ! Ii srrnt ntde"' da' tu

cine egti ?
PEPEL : Ce {i-a flcut ? Ti-a inf ipt un cu{it ?
bVASXta : Ia te uiti ce liare ! I-au opirit fetei picioarele cu aPi fiarti...
NASTIA : Au vlrsat samovarul"'
TATARUL : Poate - din gregeali"' de rrnde gtii"'
nu ti.nue sd vorbeqti dacd n'ai v1zul"'
NATA$A : (aproape leginatd) Vasili". ia-mi de aici"'
ascunde-mi...

VASILISA : Oameni buni


murit ! L-au ucis...

(Se

ittghesue

Uiia!i-v5"' ia privifi"'

cu lolii tdngu gang' in iuru! lui

it-oi.-fr,i, *,utlime iise Bu'bnoi

si"se apropie de

Costd-

Vasili)

BUBNOV : (incet) Vasca ! BdtrAnul"' gtii e,qata,l


: (se uita ta el ca ;i cttnt riar p.ricepe) Du-te"'
PEPEL
.ttlrtne... trebue s'o ducem la spital... lasl ci mi
r5fuesc eu cu ei !
BUBNOV : N'auzi, bdtrAnului i-a idcut cineva de
petrecanie...
B2

(Larmct de pe scend se potolegte ca un foc peste care


ctpci. Se aud cdteua excluma7ii, innabu;ite :
,,Cum se poate ?" ,,Am biigat-o pe mdnecd !" ,,Ei a;"
,,Hai s'o ;tergem, frale !" ,,Ei drdcie !" ,,Acuma sd le
lii!"
-lintea,,Ha,i sd- ne cdrdm pdnd n'a uenit pglilia t"_.mry!se imprdstie. Bubnou ;i Tdtarul pleacd. Nastia
;i Cuaghia'alectrgii lu cadtturuL lui Costdliou)
VASILISA: (se ridicd de ios Ei strigd cu un gkLs
triumfdtor) Mi-au ucis bdrbatul... iatd cine l-a omorit I Vasca l-a ucis ! Am vizut cu ochii mei ! Oaeu I Ce mai zici, Ya'
meni buni
- ! am vizui chiar
sia ? Poli!ia
PEPEL : (se depdrteazd de NataEa) Fd-mi loc... dd-te
la cr parie | (iL priaeEte pe bdtrdn. Cdtre Vasilisa.).
Ei ? Eqti mui{umiti ? (Atinge cadaarui cu pic.iorul)
A crdpat... cAinele bdtrAn ! A ieqit aqa cum ai vrut'
Dar...' ce-ar fl sd-fi vin gi lie de hac ? (Se repede
la ea ; Satin ;i Criuoi Zob tl inqfacd repede. Vasilisa se ascunde in gang)
SATIN : Vino-ti in fire !
CRIVOI ZOP' : TPruu ! Ai luat-o razna ?
VASILISA : (apare) Ei, Vasia, ce zici, drigllule?
De ce ti-e "cris nrticapi... Politra 1... Abram"' f luier5!
MEDVEDIEV: Mi-au smuls fluierul' diavolii"'
Af-lbsin : Iati-l ! Fluier5. (Medaediea.f uge dupd el)
pe Pepel la Nataqa) Vlsca
SATIN : (r[ucdnrlu-l 'la
--lu
bitaie... irsta-i un lleac ! Din
te teme ! Un om
aga ceva scaPi ieftin...
VASILISA : Jine{i-l pe Vasca ! El l-a omorit... am
vlzut cu ochii mei !
SATIN : $i eu l-am pocnit pe b5trAn de vreo trei ori...
Parcb mult i-a trebuit ! Si md pui martor, Vasca'.'
PEpEL : Eu... n'am dece si md apdr... Tot ce vrcau
e s'o trag ;i pe Vasilisa dupi mine... qi am s'o trag,
las'pe mine ! Ea a pus totul la cale... Ea m'a indemnat sd-i omor b5rbatul... ea m'a pus !...

s'a tnrntLt

B3

NATA$A : (deodatd, cu glas tare) A-a... arr priceput !


Aga, Vasili ? ! Oameni buni ! S'au vorbit itinainte...
SorI-mea Ei cu el... erau in{ele;i ! Impreuni au pus
totul la caie ! Aga-i Vasili ? Deaceea ai stat iu- de
vorbi cu mine adineaori... numai ca si aucid ea ?
Oameni buni ! Ea e ibovnica lui... stiti si voi... ioatl
lumea gtie asta... erau vorbiii ! Ea... numai ea l-a
impins s5-i omoare birbatul... birbair-rl le stitea
in drum... Ei eu le stiteam in drum... Iati dece m'an
schilodit...

pEPEL : Natalia ! Cum vorbegti... cum spui a;a ceva ?!


SATIN : Aga va si zici... ei, dricie !
VASILISA : Min{i ! Minte... nu eu... Vasca l-a ucis !
NATA$A : AmAndoi s'au vorbit ! Vd blesiem ! Pe

ACTUT IV
Decorul din actul intdi, insd fdri camera lui Pepel, cu pereiii
ei de scdndurd. Iar de pe locul unde gedea Clegci, nicovala a
dispirut. In collul unde se gdsea camera lui Pepet, zace acum

amdndoi...

Titarul.; se risucegte 9i ggmg din c6nd .in c6nd. Cle$ci $a_de la


masd gi repari o armonici, incercdndu-i uneori clapele. Satin,
Baronul 9i Nastia ged la celilalt capit al mesei, cu o sticlS de
votci, trei sticle de bere 9i o bucatd mare de pAine neagri in
fafd. Actorul se foiegte pe cuptor 9i tu9e9te. E noapte. Scenl e
luminatl de lampa din mijlocul mesei. Afard guieri vAntul.

SATIN : Ia te uit5, se ingroagd gluma ! Tine-te bine,


\rasili ! Astea au si tc inlLrnde !...
CRIVOI ZOB: Nu mai in{elege omul nimic !... Ah

urAti

treab5.

: Nataiia ! Se poate... cu adevirrat ? ;\;a crerzi


tr-r... ci eu m'am vorbit cu ea...
SAI'IN : Zdu a;a, Nataga... di-ti seama ce laci
PEpEL

VASILISA: (din gang) Mi-au ucis birbaiul...

CLE$CI : D-da... Ei in timpul acela, el a dispdrui in


invilm5geali...
BARONUL: A fugit de poli{ie... ca fumul de rriivi-

dom-

nule comisar... Vasca Pepel, ho{u1... el l-zr omorit...


domnule comisar ! Am vdzut cu ochii nrci... tcatl
lumea a vhztI...
NATA$A : (se zudrcolegte ca scoasti dtn minti) Oameni buni... sorS-mea si cu Vasca l-au omorit ! Ascultd, domnule comisar... uite, sord-mea asta, ea l-a
indemnat... la a!d{at... pe ibovnicul ei... iatrj-1, blestematul !... impreund l-au ucis ! Pune{i m6na pe ei...
judeca{i-i... l-uafi-md gi pe mine... bdga}i-mri ia puqcirie ! Pentru dumnezeu... ducefi-mi 1a prisclrrie ! -.

taia

ladg !
"SATIN
ri
i
I

Cortina

focu1ui...

SATIN : Aga cum fug pdcdtoqii dinaintea cel,rL


drep{i !
NASTIA: A fost un bltrdnel tare de treabd !... Pe
cAnd voi... voi nu sunte{i oameni... sunte{i o pccingine !
BARON{JI-: (bea) In slndtatea dumneavoastri,

ir

: Prea era curios moqneagul...

da

Iacd,

Nastioncr tra indrigostitd de eI...


NASTIA : Il indrigisem chiar... tare mi-era drag !
Ai dreptate ! Pentrucd el toate le vedea.., toatc ie
in{elegea...
85

(rdzdnd\. Ce mai tura-vura"' p::tt:i-*r?fq


el era cllm e miezul de pAine perrtrut un oln lara

SATIN

din{i...
BARONUI-

(ra:t)rLtl) Sau

ca un plasiure pe un

buboi...

CI-ESCi' E1... eia rln om milos"' voi insi"' n'aveti


nimeni...
milI de-f-u
foiosi, dacd mi-ar ii miii de
SAiIN ,
"" {i-ar

tine ?...
rie
CLESCI : Tn... cum si spun"' nu cd {i-al li mill
jigne;ti"'.
om... Dar tu ;tii sa nu-l
(se agc:al(i p'e 1:atut dt' stirduri^;i ipl
rni{nul:
'"i;;;;;; ntina
b'ol,taad' ca P! u1t gopll) Blir6nul
ln
cra"bun... avea o lege in suflet I Cine are leqe un
e
legea
pierdut
a
-Cine
!'..
iuit"t un om bun
" !...
om mort
nniioNur- : Ce fel de lege cneazule ?
fAilRiil'' Una bur-ra...'Este mulie"' Stii si tu
fel...

: Alai dcParte
-i'*i
iegea I
ia' omului -- asta-i: Sh nu
pedepselor
i;iiN; L;g; ,.tu^-." numeqte ,,CorJul
penale si Corectionale"."
: Mai "r1" un' : ,,I?e9;ula.rnentr-rl perlepseeiRoNUt
"-foi-rpil"ute

BARONI IL

TATARUL

de judecitoriile de ocol"'
Coran se numeqte"'.coranul vostru trelege pentru voi"' Inima trebtte sii vd fie

rniAntjr-:
^'fru
te fi.
coran... da
ttcordeonul) Suierd,. el al .dracuCLESCI
"l;il-. :si(incearcd
siiti cd are dreptaie cneazul"' trebue sir
!

tiiegtl dupl lege... dupd evanghelie"'


SATIN: N'ai decAt.'.
BARONUI- : Incearci'
a dat coran ;! a zis : "Asta-i
iiviXnui:
"iil;;l-Fi Mahomed
aga cum se scrie aici !" Mai tdrziu o
pu{in""
u.-ni- ur.*"a cdnd coranul are sd f ie prea
B6

F iecare
vremea are sd tlea legea ei' una noui"'
vreme zrre legea ei"'
vremca care a dat "Codul
: Apoi cla"' a venit n'are
SATIN
"lr."rr:'-^'i*i"i.a
si se uzeze cu una
lege"'
cu doud !
in masd) Dece oare"'
NASiIA; Qoue;te t:u pu'lruru!
';;;i':'
voi.? Flec dc aici"'
t'u
t;
pentrit ce traesc
I
il;"l;.';";*tt"''ian'i- la .cllratul piinrintultii
IIARONUL: Fari..slrete' .lnd.y'!,.
t.
tlt't !" Sl ;tiu cii atn sr nra
.\:ASTIA : $i goata-tI
!
farasc 1i in PatrLr labe
'iiiiutt
tatit'1"' iti patru
.

r;n?ioi'lui.,".{i .e

hazlie

sa
in stare sr mi.tdriisc ! Nrrmai
Nltfil : Da, snniat"'n'i;;
t;"' ah' ce sila n.ri-e de

md descotoi""
de io{i oamen:i !"'
toate I De toat:i'titiir'uitu"'
i' f ^t' tinc 9i p" lt.tot";a
SATIN : Dacd pf"ti,'uiunt'i gAnC
si nornoirsca"'
Si el tot intr'acolo-are de de versiz{
de capatul
allat ca numai it" i'ti';ittt se lecuesc oiganeie"'
lumii se giseEte ti'iiiitji'ti;de
ai pe cuptor) organisACTcRuL 1"o"i|"'iii'l
I
mele. dobitocttle
otrtivite cle alcooi"'
sitlN''" o;;;;;1"
r'ltt" r o si1 vedeli
il;i;;''l*"=e!
Da
:
,\CI'oRUL

'

cd are sti Plece !


ilnnOXUf- :' Cine adica' slr

1)

,\CTORUL : Eu
al zei{t'i'" cum ii
BARONIIL : Merqi, slujilor cum-'o cheml ?
!

zicc

''
Zcita clramti, u ii'utdiei"' !, Nu-i zcitb' ci
\u'u
Mu",'niel'ionut*
TTCTORUL,
Atropa"' dracu''t'
SATIN : Laheza".' ii;it"' AIrotlita".' e cle vini"' cl
le mai clescurcd I"il;;';';alranut
B1l:?n" ?
i:r';#.nii p; Actor"' PricePi'
prost""
un
I}ARONUL :- Bitrdnul eia
! Mel-po-mejieisnrlL,
t
sat6al'":ll"t
""nul"i.# ox..i"i'iilitor
tr'tti"zr'! oameni fdrr suilet ce sun87

tefi

I O sii vedeti c.i el va pleca I

gurul adevir I El in{elege asta"' r oi. insa' nu sul'lcapa!ina.ruastrii


i" ttri. I Sunteii tiri ae cap,inleleg
f*;i'iui.
pe batrdn "
ca o ceramida... Eu il
.
voastrit'
mila
din
ficea
ao-f Ei rninfea... dar o
le
pentrucir
mint.
oameni
i
!
Mulf
i,
t'[
Iiu.u- ta
clesciiit
i\m
asta !
.'*"lll ci,: semenii 1or...'eu Etiuirttmos,.cu
insuflcfire'
pr"'".t, f Uttii gti, sd minti
m'dn96icminciuni
Sunt
!.'.
oamenii
he- invioreazi
care desvino;#;, impdcluitoare..' ca . minciuna
si'eutatea ce a strivit mana muncitorului"'
"xl"ti"
;tiit
.ii"i""ii"i;i;;i; pe cei ce mor cle foamc"'deEutare"'
destul
i"'i".."*":i' nlinc'iuna ! Cinc nu-i acela
arc ncvoit'
.i .in"ttl;*.t* Jin sdngele altuia
-reitzim in ea' altii
ttn
igicauL;i
i"ii
:t;';i";l;;1...
stdpAn P*,:lll9:';
;; ;;;il
-tiu Jupe "u.'. Dal cine-i
Jepinde de nimeni -qi nu minAncd r.lintr'al
.in".
? A/iinaituia - ce nevoie are acela de minciuniAdeviirul
a
stdodniior"'
tonitot
religia
*.t"
;i
Iiun,
e cr:edin{a omului liber !
! Frumos ai sptts-o ! Eu sunt de
BAR-ONUL
"';;;-t; .u :tin.Bravo
I Vorbeqti"' ca un om cumsecade !
9i un
: Dece uneori si nu vorbeasci lrumosvorbesc
SATIN
-';;g;$,-de
oamenii cumsecacie"'
vreme ce
'bu"'
eu am uitat mrrlte' totuEi
ca niEte pungaqr I
vorbeali de bitran ? E
t
."uu
i'at"
;;"i'l!; titini.
a;it
t,"'"t"f"rite-destept !"' El mi-a lirnpezit inima
sirin
bem"'
Sr
vechi"'
ban
;;;;;;i,
"t"tur-,n
Toarnd"'
rrltatea lui !

,,Ghiftui!i-vd,

de B6ranger... cla ! Are si-;i


gdseasci el un rost... de unde nu-i... n'ai ce lua...
BARONUI-: Crezi cI nu-i chiar nimic, sir?
ACTORUL : Da ! Absolut nimic ! ,,Groapa asta irni
rra ii mormdntul... slab gi istovit mir prdpddesc !"
Dei:e inai trii{i r,oi pe lume ? I-a ce bun ?
B,'\R(lNiii-: Ast:Lrliil I I(ean, sau qcniul gi nebunia !
Nu mai urla !
ACTOIiLil- ; Degeaba I Daci vreau tot am sl urlu !
NASTIA: (ridica capul dc pe rntisrj;i riii dir. mAini)
Ba s;,i slriqi ! hi'au clecdt si asculte
BAROI\i jL : Ce rost are, ladrl?
SATII'.1 : La.s5-i in pace, Baroane ! L,a dracu'1... N'au
decdt si strige... N'au decAt -r5-gi spargd capetele...
treab:r lcr ! $i asta are un rost !... SI nr-r-l irnpiedici
pe om dela ninic, cum spunea bitldnui... l)a, el e
de vini, drojdia asta risuflatl i-a innicrii pe tofi
de aici...
CLE$CI : I-a momit undeva... dar nn ie-a ar.ltat incotro s'o apuce...
BAROidUI- : Bijtr6nul a fost un sarlatan.
NASTIA : Min{i ! Tu egti un sariatan !
9ARONUL: Taci-{i gtra, ladg !
C[-E\SCI: Nu-i prea pl.icea bitrijnului adevdrul...
Tare se mai ridica impotrir.a adevlrului... aga qi
trebue ! Avea dreptate
la ce-mi iolosegte 'ade?
lSrI
el te innibugi aici... IatI, cheazul...
'u'drul
$i
gi-a strivit mAna la lucru... 9i acum trebue sd i-o
taie' cu feristriul... poftim, Ssta-i aclevirul !
SATIN : (hdtdnd cu pumnul in masa) Ticere ! Suntqli .., tofii nigte vite ! Progtilor... sI nu mai pomeni{i d_e bltrdn | (Mai calm) Tu, Baroane, egii mai
riu decdt tofi ceilal{i !... Tu nu pricepi nimic... gi
indrugi vrute gi nevrute ! BitrAnul nir-i un sarlitan ! Ct inseamni ader.5rul ? Omul
iafi sinz.evz.eci1or"... poem

b
iL
i{,

li
t

,(l,
',

(l{astit toarrtd bere intr'un.pahctr 9i iI intinde

lui

Satin)

Bltrdnul trdeqte- dupd capul lui"'


SATIN
'"iif'tt"ti: (zdmhincl)
cu ochii sii' Intr'o zi l-am inpriveete
ie
!
Pentru ce triesc oamenii ?"
ilb;i,'(iiiiitaii,"viosrr"
su imite g[usul qt gesturile lui Luco)

89

B8

I
d

triesc pentru o via{ii mai br,rni, drdIac5, sd zicem ci undeva'triesc niste tAmplari, unul mai cdrpaci decdt altul... $i ia-G cd
dintre ei se nagte inir'o buni zi un tdmplar... un
tdmplar cum nlt s'a mai pomenit pe lume. El pune
p.ecetea_ lui pe intreg megtegugul tAmp1dresc...
;i
dintr'odatd el impinge megtequg.ul dstd cu douizeci de ani inainte... La fel se petrec lucrurile gi.:r-r
to!i ceilal{i... cu llcituqii de pildI... cu cizmarii gi
,,Apo-i oamenii

gu{ule

cu ceilalfi rruncitori... ;i cu tilranii e tot a$a...


irAna si ciornrrii
r-tiizrresc spre urai bine I Fie- toiitrrentru
care crede c.i trriegte
sine, qi cind colo triclte pentru o via{zi mai bund ! Unii o duc a;a cAte
o sutl de ani... cdteodatl qi rnai mult -, numai
spre binele omului !"
(Ntistia se uitir cu std.ruinld in ochii lut Satin. Clegci
lusii la o parte armonica;i ascultci;i el. Baronui sdde
tu t'opul o.plt:t:at;i bate incet ctt degetete in ntasd.'Ai:lrtru! se ttpleacti tic pe cuptor ;i urea sd cobctarc cu
bdgare de seuma pe patul ct'c sc{utduri)
,,'1'o{i dr-Jgu{ule, cAt sunt pe lunrc tr:jesc pentru ca
I Tocrnai deaceea irebue sd

viaia rsii iie nrai bLrni

clai respect cntului... cici noi nu Etim cine este el,


pentru ce s'a niscLrt si ce poate sh faci... cine stie
poate cd iocmai dsta s'a ndscut spre fericir"u nbustri... spre binele nostru al tuturor ? ! Mai ales de
copii trebue sd avem mare grijd -- de copilagi ! Ei
trebue sii se simti la largul lor ! Lasa{i copiii..si
sc bucule de via{a... Avc{i grijn dc copii l"'(Rd,:le

irtceti;or.

Pauzd.)

IIARONUL (pe gdnduri) Nlm-da... pentru o viald


mai bund ? Asta... imi amintegte cle familia noas-

tri...

Suntem un neam de vi{5 veche... de pe vremea Ecaterinei... o familie nobili... un neam de

90

clin Franta"' Au siujit cu


in ce mai sus"' Sub ciomi;;ij ;i';:;;i"'iJi.,t-ii"
lrleu' Gustav Dtjbile"'
nia lui Nicoiai l, ;;;it'i r'ogut"'
avea sute de ioinali- tit

rhzboinici

!..' de ba;tin:i

ce

;;p';'r,; post
basi... cai... bucatart"'
minciuni
Nis?in ;"iw"iii-ioate astea-s
Ct'-tttn ? I-i aqi"' rrai de'.
l;;;ti(sttre
BAR.ONUL
!

oarte ? !

,- Niriii,' ntt-i adevlt'rrt !


I Aliir
''"-a
'Trl'.uri"'
l]-\R( )l'itlL : t,irig':'1' nalti'u
('1rlt
s1i ctt bilzt'n I
'iit..t\\trsc'rvrr
czr':i la P.l""l''r''gl''l

\iiil,\
(C

t e ;;

iioNilL":

a.-sia-i

faca

fi

t''t i !

avetr

zt'(rr

r'

tt

rE':,1',: ;' ; r;i r' :;;,:,fl\

lrltS'1'l-,r: $i
n

in t

i u,,, :"il,t'
:: ;

ininciuni

ti

gura

ELr

i{i

spun

ci

cle lachei
Nu-i trcleviirai
l'iASTIA '. (t'tt o r!coseliilti piticc:re)
omor
T'c
it.tnoxut-':
acic
ilAt;iA"," (qilr, ,i'i'i') La fugu) Trisrtri ? Nu-i
1..'

virat

SATIN:

Isprive,'te, Nelstioncrl I

rite...
RARONUL

Stai cd-fi

Ntr-l scoate

arlt eu"' lepiditurl

Bunicul mell..'
I{ASTIA : Nici brtnic n'ai avttt
(Satin izbucne$e in

ce e:ir

Totul e minciuni

hrthrste

!t

din 'll
I

de rds)

: (istoait^ tu':l:^'l-"',llo3frift
BARoNUL
*fli'''ll
- iatin, spttne-i."
tArici"' cum' sr itr .i
itt
'rtu:nttii
-cu
nu crezi ? (Strig?t iitpniit h.'utond
ia !
si^vd
rlracrrl
i"t"i1- 'ftuat't'
ai. incenut sa urli ?
NASTIA 1t,iu"1ui"iii1"
cdnd nu-1 crezi ?
Acum in{elcgi t"fi"tt"i*it'otul

/t

il"tl

Ai;'

91

Ci-E$Ci : (sc iiiloarce lt ntasd) M'am a;teptat si vd


lua{i la bitaie...
: A-ah, proqti mai sunte{i ! Foarte riu !
14I{B!]!
IIARONUL : Eu... nu perrnit niminui se-9i bati
1r,c
Ce mine ! Eu am dovczi... Anr documcni", ,utada
i
SATIN : Arunc5-le I $i uitd cle czric,stile bunicu1Lri...
_ ll:l]g3.Sca lrecutului n'ai sI ajunqi rlepartc...
ISARONUL:
Dar cum indrdzne;ie en'l
NASTIA : Asta-i buni I Cum indrlznesc !
ISATIN : Dece n'ar irrdrizni ? ! CLr ce-i ea mai prejos
Cecdt tine ? Cu toate c:i in trecutui
clesigLri, ri'ai
si gisegti nici caieasci, nici bunic,ei,poate
nici'mi_
car pdrinli...
BARONUL :.(pctoljndu-se) Dracu' si te ia... tu pofi
judeca linigtii... Eu insi... mi se pare ci n'am'ca_
racter...

Dece?

SATIN : Ca s'o vezi pe Nata;a.


NASTIA : Acum te-ai trezit 9i tu I pni a ieEit demult... gi de atunci i s'a pierdut urma ! Penirucd
a intrat in pdm6nt..
SATIN: Va si zich s'a dus si dusi a fost...
CLE$CI : Tare ag vrea si ptiu .r.. n. care o sd-l infunde mai r5u ? Vasca pe Vasilis'a, sau ea pe el?
NASTIA : Vasilisa are si scape I e vicLeana, dar pe
Vasca au sd-l bage in ocnii...
SATII\I : Cdnd omori nn om in bdtaie nLr cape,{i riecdt
inchiscare...

: Plcat. Mai bine l_ar li bigat in


pe
voi tofi ar trebui sd vd bage in ocfra... arocn5...
trebui
sI
.vS,miture
.ca pe nigte gu*noaie... si si vi arun;;
_ .undeva intr'o groapl !
SATIN : (mirat)-Ce ie-a gdsit ? Ai turbat ?
NASTIA

92

Lasd cd-i da'-r eu cdteva"' pentru obrdt"'

niciile astea !
NASTIA: Incearcd. Atinge-md numai !
CliHoNtlt- : Lasi cd incerc, n'avea grijd I
X : Vezi-ii de treabh ! Nu te iega.de ea"' szi nu
.-'ii''n"sti
SAff
o*ri I Nu-mi iese clin cap.'. bltranul acela !
'i[ai, ,u hc;liote) Sd nu jignegti pe niineni !"' Dar
lf).a .,i-r* iost lignit pr.ntirr to.ata viaia ? Cu asta
cum rlmdne ? Si' iert ? Nu' Ninlinul n'arl si-i
iert nimic...
BARON-L : (cdtre Nastia) Trebue si inlelegi ca nu
esti de seama mea ! Tu'eqti"' o cdzituri !
tu""
, \'ai cle capul iiiu, prdpidiiuie I Doar
XLS;ila
"'t" 'iie"Eti
p" spinarea mee' ca viermcle ciintr'un
mdr

(7-oli biirbalii izbucnesc deodatd

SATIN.: .F5-ii rost. Prinde bine cdteod at"k... (pauzd)


Nastia ! Tu te mai duci pe la spital ?

NASTIA:

BARONUL

CI-rr$CI: Ah... ce tArnoitd


,

zice

in

hohote

tle

rds)

Frumos iniit', n'am

BAIIONUL: Nici macar"' nu te

ce

Po'r,i supara Pe ea""

prea e idica*rd !
! Ntr rrd
NASTIA : RAdeti ? Vdd eu ci vi prelacefi
vine voud a rdde !
ACTORUL : (Posomortt) A5a, be5telr:1te-i !
(/a o
NASTIA : Dacd aq Putea I Pe to{i v'a; strivi !
jos)
asa !
Uite
zuarlc
a
o
Pe
masii
de
cea;cd
;i
Pc
f
I
tAmPita
ce
?
8h...
TATARUL : Dece spargr vasele
indatii
eu
invif
o
ci
Lasi
;;iioNut. , 1se ,iiiia;si se poarte cuviincios !
NASTIA': (fugind ttfard) Y. vd ia dracu'l
i'rci
SATIN : (striga d-uPd ea) Ei ! Ajunge ! Pe cine
?
ndzarit
ce
ti
s'a
urmel,
urma
La
sir sperii ?
!
NASTiA : LuPi ce sunte{i ! De-ati craPa cu totii
Fiarelor !
ACTORUL : (incruntat) Amin !
9S

TATARI,II. : Aoleu I Al naibii muiere, se vede cd-i ru-qoaicd I Indrdzneata... de capul ei ! Tdtiroaica nu !
Tdtdroaica Etie de lege I
CLE$CI: Trebue s5-i tragi o chelfInealI...
Rt\RCfiiJL : N-nemernica !
CLE$CI : (incercdnd armonir:a) E gata armonica !
Dar stdpAnul ei n'a vcnit inczr... Sc dLrce de rdpl
f liciu1...
SATIN : I{ai, bea ;i tLr !
CLE$CI : l,{u1{r-rmesc ! $i apoi o fi vrerrea de culcare...

SATIN : Ai inceput si te obiSnuegti cu noi ?


CLE$CI : (dupti ce n bitut, se dtLce spre putut de scdttdurd din coll.) Dc, ce si zic... Peste tot oamettii
sunt oameni... La inceput nu-!i dai scama de asta...
dar cdnd te ui{i mai bine, vezi cd toii oamenii sunt
la fel... nici mai buni, nici mai rdi
!

(Tdtarul agterne ceaa pe patul sdu de scdnduri,


ingenunche qi tnceT:e sd se ronge)

: (fdcdrtdu.i samn lui Satin sd se uite la


Tdtar) PriveEte !
SATIN : Lasi-l in pace I E om de treabi... nu-l turbura ! (Rdde cu hahote) Astizi snnt bun... dractt'
BARONIIL

Etie dece !...


BARONUL : Cdnd bei, totdeauna eqti br-rn...
tept...

gi

de$-

Cdnd sunt beat... totul imi place... M-da...


claci se roagd ! Foarte frumos ! Omul e slobod si creadd sau si nu creadi... asta-i treaba lui !
Omul e slobod... doar el plSte;te pentru toate :
pentru credin!5, pentru necredin{d, pentru dragoste, pentru degteptdciune
pldtegie singur
- omul
pentru toate Ei tocmai deaceea
e slobod... In om e
tot adevirul ! Ce va sd zicd : omul ?... Nici tu,

SATIN

Ei

94

;i

Naponici eu, nici ei". nu ! ci ttt, eu, er' bdtrdnul' cu d.''


toti laolalri ! lDcsert.eazu
i;;".'i\;h"mecl...
'iii,;, )iii,i,"" r'a=i,,n
si!ucta urtui or!) Priccpe'li ?
incep ei siargesc toate"'
Aici
I
i.i"' i";;;, ;;;;;;j
pentiu
om ! Pe lume nit
e
o*,'totul
T"iiir'..tul"
creat de mdna
lost
a
resir-rt
iot
;;.ft'i..al nrntil. Olm'-tt
! Ce mAnCe
minuna{ie
!
I
;i,i.j.;;;u1 lui
! O-mtrl ! Trebue si ai resil;;'.;;i-;..J .uuant
! Ntr tt't'lrtr. sa-l t'T!l]iltl"'il;,;
;".. ;.i;'J" cuo,nmila
ta"' trehuc s5-l respeclr l.l-iiir
i;-i iniot.sti
(S" ridi' t)

l'tttlui. Baroane !
ii-'1,',idi-*'.lntrli,
"-^L
srtnt un- pu$ca
frl"" e... sii te sim{i om !"' E'u
CAnd umbitr
cstt'l
ala
un"liilot"'
rias. rtn itcisag,
punga$"'
,.,,.'=t'lr,te oamenii se uitd 1a mine ca la un

dups rnirrt'"'
I i"[; il;';;i;', -ea ;i intorc c.ap.ul
Sarlatanule
I
l,ii' .*-'*pun.- ,4...u-: ,,Ticiiiosule
ce ? Ca
Du-te ia muncl !"'SI -untt" ! Peniru
lnLot'
rds.)
de
in .hohole
ie ii;, .etrii (lzbuine;te
ingr.ijesc.nu'
se
pe
care
acei
;;";;"-i am dispretuit
rit'
.riorno.ut i,]i"' Ntt asta-i lucnrl ce1 mai
;;;; gui;"n"
impot"mai
cel
lucrulI Nu
^de isia-i
*;;:
orice e omui ! Omul e mzli
tant ! Mai presus
stomacului
I

;;;""- cle in'destrrlarea


,"titatina"d din cap) Tt mereu te ganoihoxilL
"?'"Xi. ir[.rti-.-"aiia-i bine"''asta' pesemne' i!i 1nin sfare"' nu pot"'
!

:;i;:.*-i;i-o...'gu
-f3r'i'iia'i,,'

nu sunt
5i cu
u11oi
irnprciur'
.spune incet
i'u,
'iricd"'
?
Mi-9
Pricepi
u".nii, ti-c
sliata) Frate,
^ma"iitti.ri
?
departe
mai
iie
sa
ce-arc
ti
;i
ilr#al
se
sd
'
cine
SAijN , iiti*ttara"-se)' Fleacuri ! De
teamir omul ?
til minte"' dintotdea: $iii' de cAnd mdintr'o
BARONUL
"';;;"."t.1".ui
cea{5:,-f iti:tl":i
nii-" invatuit
qi
rusine"' mr s('
mi-e
Parci"'
nimic'
n;uiit in1.t.s
decit si-mt
o*' .e'iouti viata n'am ficut?altceva
! CA'nd
priceo
Nu
5Jii# rtri".r...'"liui^p""tt""
95

mergeam ia gcoald, purtam uniiorma unui pension


pentru copiii de nobili... dar ce-air invalat acolo ?
Nu-mi aduc aminte... ! Cdnd m'am insurat, am imbricat fracul, apoi halatul... dar mi-am luat o nevastd nctrebnicir -- clece oare ? Habar n'am... Dupd
ce mi-arn tocat avcrea, am purtat Lin surtuc cenuqiu
gi pzlntaloni ro"scaii... dar cum m'am ruinat ? Nici
r-r'am brigat de seamd... CAt am fost slujbag la fisc...
arr purtat uniforml si chipiu cu cocardii... Cdnd
mi-irm insuqit nigte liani publici -- m'au imbracat
in haine de pugciria;... pe urma am pus uite asta...
$i totr-rl s'a petrecut ca prin vis... ce zici ? E caraghios, nu-i aEa ?
S:\TIIJ : Nu prea... mai degrabi, stupid...
II.A.RONUL : Da... 9i eu cred cI e stupid... foiugi...
trebue sI aibe un rost cd m'am niscrtt ;i eu... nu ?
SATIN : (rdzd,nd) Probabil... Omul se na;te pentru
o via{5 mai bunil t. (ltttuaiin,{dnd din cap) A;a tr,:buc' si fie !
BARONUL : A{uierea asta... Nastia !... A fugit... incotro ? tr{d duc sd viC... unde o fi ? Oricum... ea.."
(Iese. Pauzd)
ACTORUI.: Tdtarule | (Pauzit) Cneazule !
(T

titarul intoarce

capu

: IioagS-te... qi pentru mine...


CC
ACT'ORUL '. (ntai incct) Roagd-te ;i pcntru mine !
TATARUL : (dupa o clipd cle lticere) Roagd-te
ACTORUL

TATARUL:

singur...
ACTORUL : (se dd repede jos de pe cuptor, se duce
la masd. Mdna ii tremurd in timp ce-;i um'ple un'
pahar de aotcd,, iL bea gi iese ln tindd aproape fu'
gind) Am plecat !

cabotirrtrie ! Incoiro \. .lFluterd' Inirrt(


-u
: lii, md
c i c ii d
i"t' t''' i mb iii mt .i il r.' r't, t' aluu
i uL',,"u'' ; i' ut u'i,i),i
Bultbdulurci'
de
ttrne!ili
i,,nni,,
,tntdrtcloi
ju"
gi'
c tt n
""n
r
u
i
o
i,ii i i i "'i " g'i t narcd coc sticld dc urttttl
',ii
1",,',,
tntti * "'i,','
rt)liaa lo.'i':it'i u'icttli'

jA'f
'' iN

"

te

i',i

r,L.r'

'iX'ilrii.i,'i" ii',,ii' in bttzunarut sur,tucului)


crr
,iiibvr'iiir'.v , c.,iirt e"rin iel clc nriigar' Nttntai
n'are urechi... .
'[tt semcttt. ctt ul1 migar.
BTIBNOV : lsprAr'c1tc !
tt'l trrechi"' ea att'lc
A{EDVEDIE\' : Cititif ^ nlt'tt ttt
t

cu ndrileTe-am ciitrtat
RtIBNOV : (ciitre Satittl Dragul..ntert-!
sticla' ci ctt
nrin toate l;irtLrriil ri"drciiimite t Ia
Irn tott. m6inile ()cuPa.te"'

SATIN:N,aidccAtslpuicovrigiipcmasdqiaisit.ti
liberezi o mdnd"'
cine-mi tlli " I'tii'
-Aiclreptate I AL dcetePt
RLIBNOV:
toc !
";;;j[iui" !Ai
E
?
ai
v;;;t,
Lasa cir
st'ni.adEtetrti"'
r"il'piingoiii
,\\EDVIDIE\' :
tlc.stcpiaclrrtrc' IIn ont
stirr eu ! Ir.i nrr p"t''irliliil
nccinstit -ins[^ontttl
tle treabi poott ii"Ei'ptott'nir!i' tni'tit' q'1.1rlcsPrc cirmilrr'
tt'ebttc ttcaParat l"l
e ttn animal ric ctilarie "
ttt n'ai dreptate""chmila
l1'are coarne"' Ei nici din!i"'lttme aici ?
t.lncie-s'ttif oiti i ^Dtt" trrt-i in col{ ?
IlliBNOV:
trcolo
"ti'a*ilt" io....'i^t ii"ti" r cilc-i
gologanii ? Popf,ttSATIN: Incii n,,'ti-^i"frntit tnti
Di' ast.
pu{in ;i nnt isprrivit ! (itrqirltri
ttili;iiecrl: NIai am
',,,.r''.^f,'it.f
siiillr,t...
ci,rn
,llrtii em .,t,,n,,t
Llnde-i Guqatul ?
(ILESCI : (se apr"pia dc nms.d) Nrr-i aici""
lrrlitr!
I

nrlitr'
lltrBNoV, nt-t'-""1'i'':it*;;'i-'.PitI''
petrect
serios'
!
mat'ii
Cttt'canttle r Ntr iiiitn"iii'
'Bca
la
cittste
ett
iac
t'l
clin gros, rrtr liislr'i'rt'tiitn i"-"'
rle-a;
Iii'
!
iac
cinstt'
tn
rlr"'mi'pi"io
loti

Fratilnr.

96
7

Azllul dc no.rple

,9?

ii h,igrri... ;r; ticsclritlc,r (.llr.(.iurltir... .;lr lrtrr toatflt litiltNOV: l-asi-l in pace ! Acurn s'a zis cu tine..,
t Ziu;,,5,, r Cu iniiri.l'
Nu mai eqii curcatt... s'er ispriivit ! Nici varrJist, nir:i
LT::-t.,qfo,l1'
Si
vinl olir:ine, si bea, -'d ;,e;;;;; ;i-gr',riiii.l,,
runclri nu nai e;ti...
.re "r.liriiu'
muzici... sd uite de necazLrri I Orice nm sarac...
,\t.10$CA : N'ai tdtnas decAt bdrbatLrl rrr/rtuqii...
-re
pofteasci la cArciuma rnea qi sii
Fire;Ct p. ii-iirl IIIJBNOV : O nepoatd de-a ta e 1:r pu;ciirie, iar ccaar spune... poitirn'1i,mntot.' ,rii calii_
laltii c pe moarte,..
*l1l
i TieI tjlacii
talul merr
asa
\\EI)VL:DIE\/ : (cu utdndric) :\tinfi ! Nici vorbii sd
!

IATIN: i\lai bine clfilmi

acurna lot cc ai in buzunar....


iie pe r.noarte, e disp:lruth far'6 urnrir
llIJ.BNOV:.'fot capitalrrl ? Ctriar aclm'l Nr,-ii;; ;
nrDtzr ! ,eIai na... incii doudztrci de copeici...
(Satirt rdde t:u hohote)
na gi
c6{iva. gologani de cinci copeici... na'
de
clouA
Si
IitIBNOV : Tot una, irate ! Fird nepoate, nu rnai
r
^ _cgPslcr... lrne tot I
e;ti rrnchi !
SATIN: Bun ! I-asi cii {i-i pisircz err nriri bine.,. Anr
At.IO$CA : llxcelen{a voasiri ! Ajutor de bdgitor dtt
sI joc pe ei gi...
seami la iabrica de intors fesuri I
,\IEDVI]DIE\/ : Sirnt martor cil i-ai clat banii in piis_
trare... in sumi de... c6ti erau ?
Ce tle-u buni urc cuttfitra.
BIIBNO\' : Tu ? Tu esti o cirnili... Ce ne trebrrt
Iur
eu n'unt tit:iutt pilut'!
noui rnartori...
Dtrr
eu sunt fldt'du de tiulu,
AI-lO.lCA.: .(itttru descull) I.'r.a{ilor ! Mi s'arr udat '
$i-s cumetrii mele drag !
prcroarcle !
!

r,

: FIai s5-!i
9-6ilcju1... Asta_i singur.ul
! Si gtii c?.ml.uzi
placr-... ianli ;i joci.. aJ
1i-e
ruai rnare dragul I Dar rdLr iaci 'ca'bei ! Asta nu-i
siinitos.,. biiutura i{i face riu 1...
AI.IO$CA : Bine zici, se vecle pe tine ! Numai cAnd
esti belt s..'pe.ry_;i tLr a orn... Clegci I Mi-ai i.pnrrI
ar.'orrleonrrl
BUBNO\/
leac

? (Cdnti.si jonril

Eh, nu te uittt lu bcttul meu.


Cti-s bdiat lrumos eu - ziiu !
Cdrtd cumdtru rnea md t,ede
Dupii mine se repede !

..I!:q_ilt_ryt_lrigul in oase, tra{ilor ! Brr., ce ger !


: Mm... ce te faci clacd te'ntreb"cine_i

MEDVEDIEV
cumf,tra

98

'l rrre-i h'ig

Criur,ti Zctb, upoi, irtuinte de sfdr;itul rtt:hll,tti,


irtcti t'reo cd{ic,tt bdrbttli si t:dtet'a f emei care sc dt:s'
brttcti li se t'ulcti, bodogtinind, pe laaild)

(lnlrd

(IRIVOI ZOB : Bttbttor' ! Dece ai Eters-o ?


IIUBNOV: Hai incoa ! ,Sezi... heri sI cdntdm, irate I
tttie... r,rei ?
Cdntecul care-mi
'I'ATAR[JI- : Acun eltlace
nt-,apte, trebue si dorrnirn I Zitttt
t:Anta!i c6t vd place I
Sr\TIN: Lasii cnei:zttle nu-i nimic ! Vino 9i tLr incoa !
I'ATARUL : Cum nu-i nimic ? O si faceti tiriboi...
CAnd se cAntd sc face tlrlboi...
IIIIBNOV : (clucfutdn'se lu el) Cneazltle ! Ce-fi face
rndna ? Ti'au tiiat-o ?
99
I

TATARUL : Dece s'o taie ? Sd vedem... poate cI nu


trebue s'o taie... Doar mdna nu-i de fiei. nu-i marc
sco[ald s'o tai...
CRIVOI ZOB: Vai de capul tdu, Asan ! F'drd mAnii
n'o sd mai fii bun de nimic I La cei de teapa noastrl n'au ple! decdt mdinile Ei spinarea... FdrI
rndni nu egti om ! Nu faci nici doud parale !... Hai
sd bei votci... l5rrl rnultd vorbd !
CVA$NIA : (intrd) Vai dragii mei chiriaqi I Nici nu
vi inchipuiti ce-i afard ! E un fris si o zloatd...
Da' vardistul meu e aici ? Atdi, cuFcahe !
I,IEDVEDIEV: Aici sunt !
CVA$NIA : Iar imi terfelegti scurteica ? Nli se pare,
cd te-ai gi pilit, ai ? Frumos i{i gade !
A{EDVEDIEV: De, azi e onomastica iui Bubnov.,.
gi apoi e frig... zloatd...
CVASNIA : I{i dau eu !ie... zloatl
poitegte Ia culcare...
A'IEDVEDIEV: (se duce cd.tre buciitdrie) Pot sd mI
dr,rc gi la cuicare... ciriar mi-e somn... e si lArziul
SATIN : Ce ai cu e1... dece-l tot bruftuluiegii I
CVA$NIA : Altfel nu merge, drag5. Un om ca ista
trebue sa qtie de [ric5. Cdnd rn am hotdrit sd triesc cu el, mi-am zis cd o sd am gi eu un folos de pe
urma lui... ci de, e rnilitar Ei eu o biatd femeie singuri n'o s'o scot la capdt cu nigte scandalagii ca
voi... $i cdnd colo, el s'a pus pe biLrturMs1a-mi
lipsea mie !
9ATIN: Ji-ai ;i gz{sit onul sI te ajute...
C\/ASNIA : DacI n'arr rlat peste altul nrai bun.,
n'ai piimi sI trieEti cu mine... lasd cI te ;tiu
Si chiar de ai vrea, cu ce m'ag alege ? Intr'o
tirmini mi-ai toca la cirti tot ce am, m'ai lis
druniuri !
SATIN : (rdzdrtd cu ltoltote) Asta a;a-i, coanS
prictiireasd cd {i-aE toca averea..,
:

Ei

evA$NIA

vezi

AlioEca

ALIO$CA Iatl-ml !
mea ?i
socoteala Irlea
fleclregti pe socoleala
Ce tot llecareqll
CVA$NIA
UVA$NlA:: Le
este, l)e
Totul,
cum
!
aEa
tot
?
:
Eu
Spun
ALIO$CA
cinsiea mea ! AEa muiere, zic, mai rar ! Are pe
pu{in zece puduri de carne, osdnzi Ei oase, dar
folos, dacd n'are un dram de creier !
CVA$NIA : Iii, te carn intreci ctt gluma ! Am eu creierr
berbchet... Dar dece ai spus c5-mi bat vardistul ?
ALIO$.C$ : A4i s'a pdrut ci-l ba!i, Ei de fapt il
parulal numal...
sd te laci
!
CVA$NIA
'nu : (rdzdnd) Zevzeaie Ar trebui
vezi, nu sI r-rnrbli cu vorbe prin tdrg. Tu nu
cd
gtii cd rufele murdare se spald in familie?... Fiiegte cd asta pe Abram il strpdr5. . Din pricina ta
a Ei inceput sd bea...
ALIO$CA :^ Atunci are dreptate cine zice cd ;i gdina
bea

(Sutirt
CVA$NIA

iu, Alioqca

;i

Cte;ci

Ol, co{t'arulc

rtul ctt hrtholc)


Cc tel de otti mai eqti

: De pritna calitate ! Mare gmeclter


La
mini ce-i in gugd qi'n cdpuES ; ce-alll
!
toatb

ALIO$CA

1a

avut gi ce-am Pierdut ?


BUBNOV '. (se dttce lo ptttut T'dturutui) Hai la noi !
Degeaba, iot nu te ldsdm si dormi ! O sd crdntirnt
toafd noaptea ! Guqatule, db-i drumul !
CI{IVOI ZOB: Sri cAntim ? Dece nu.'.
ALIOSCA : $i eLr am sl vi c6nt din armonicd !
SATIN : Si auzim t
'IATARUL : (zdmbintl) A1 dracului mai eqti, Bub;
nov... hai, dd Ei la mine de biut ! Sd ne pilim, si
chefuim, cd nu-i vremea sd murim !

100

ry

;^i

l0l

llLltlN(lV : 'l"txrnii-i Satin ! Stai jos, GuSatule ! Ei


iralilor I l)arcii rlrttlt ii trtrbtte otttLtllti ? Anr baut
pu!ini.,l ;i izrca. rtt'ant ittvcselit I OLrSltttlc l"' D'i'i
lrirlnrrLt t... $tii, cintccltl care'ltti plitce ntie ! Artr
chel sii cirit... qi sii PlAng !'..
(,lil\'()l ZOi]: (irtt'tpe su cirtli:)
SrttLre

tIUIINOV

le

: (ii lhte
Bezttd'

'

n temrtilit'i ttta rcu"'

(lo1,r

(7'tiL:ere Sa ttitt\ t'u lttlii


A/a.slla, ,'-,',-,.,ihii ltt,l.btiti.

pitrrl

llci-" biiir:li I .Sariti"'


" Act,rttl " s'a spAn-

1re inaitl-an

SA'ilN :

"fr

isonul)

IIAItONi
'-'ii;ii )L.: (strigit tlin prug,l
zural

rasu rc-tt ltut ta

(USu se deschide brtLs'')

in.'un'l

lu llurott- Itt

Ett

st: clut'c

sptt ale lui upure


inrcl spre rtrasii)

(inct:l) [rh... nc-a stricai tot clrt'[1t1"' tdtit-

Corlitttt

,AZILUL DE NOAPTE"
("LA FUND.)

A apirut pentru prinra oarii in

volurrr separat, cu

titlul

,,[.;i

iurdttl vielii" in editura lui ltarhlevschi dela Mrinchen, idrl a sc


inrlica anul ; apoi sub titlul ,,Azilul de noapte", in editura
asocia{iei ,,Znanie", Petersburg, 1903. Ediiia dela I'liinchen s'a

in vdnzare la sfdrgitul lui Decembrie 1902, iar cea dela


la 3l Ianuarie 1903. Cartea a fost neobiEnuit dc
ceruti: intregul tiraj al primei edifii dela Petersburg, in nupus

Petersburg

rniir de 40.000 tle exentplare, s'a epuizat in doui sdptlmdni; ia


si6rgitul anLrlui l!103 se vdnduscrl peste 75.000 de exemplarc.
Nlcio operd literari nu se bucurase pdni atunci de un asemenea
sllcces.

Intenfia de a scric piesa,,,\ziiul de noapte" (,,La fund") s'a


n:iscut chiar la inceputul anrrlrri [900. In prim:ivara acestui an,
in Crimeia,,tul. Gorchi i-a povestit lui C..S. Stanislavschi con!inutnl pieser pc care avea de gdnd s'o scrie.,,ln prima versiune rolul principal il avea un fecior de casl mare, care, luai
rnult dec6t I:r orice pe lurne, linea la gulerul cdmhgii lui de

sa legdtuli cu lia{a de altddati. In incipelile


- unica
azilului
era inghesuiali, Iocaiarii se injurau, atnrosfera era
inveninatd dr url Actr"rl al doilea se incheia printr'o neprevitlrac

zt.th razie poli{ieneasci de noapte. Vestea acestei descinde.ri


rrmplea de panici intregul lurnicar care incepea sI se agitt:.

gribindu-se si doscascii lucrurile furate. Dar in actul al treiiea venea primdvara, era soare, natura reinvia Qi locatarii
irqeau din atmosfera aceea puturoasl, afarb, la ael liber,,-sa
Irrbreze pdmAntul, cAnt6nd voioqi, sub razelc
uitAnd de ttra carc mocnise intre ei" 1).

:i

1l C.

.9. Stanlsl,taschl

- \'ia[u

mea

ln

c;iltlufe ale soarelrti

arta' \loscova

Ian. 3.10r vezi I ed' Cartea RuqJ, 195{' pag.

- l,eningrad.

19tr{'

519.

103

ll"-

.,Dintr'o serie de convorbiri avute cll proiesorul Zveriev,


,iirectorul de atunci al Directiei presei, am rimas cu impresia ci
biesei is'a dat drumul numai pentrucb autoritbtilc au fost convinse de ciderea ei siguri". (,,Gorchi", culegere sub ingrijiren

i-a mijlocul iui Octombrie 1901, Gorciri ii itnEirirta5egte lrti


r;. F. Fiitnitchi cd are inten[ia sa sct'ic ttrt. ,,ciclLt de dramc''
.o*out din'patru Diese. Iriecare din cle va intii{i5lr o linumiti
oatu'rd a societdtii din Rrrsia Dcsplc rrltiln;r tlintrt'elc se spunc
in iirisnat" urmitoarele: ,.$i incb'una : rlespt'e hr'ntan'rl^ -- ttn
iaiu., un Evrett, ttn actor,'proprietareasa trntri. azit de noa-ptc'
l;;t. ;; nolitist. prostituate.'Va-ii ceva ingrozitor Am terminat
inaintea octlilor clriprrri' siirrcte, aLrd glasttri'
.i"il
"i.,ir'rif".'vdd actiunilor -- totul e limpcde, e ciit se poattr
*ril"T.;;ii";rea
lrri A. ,\1. Gorclri).
,le'
limpedc !..." {,\rllivl
"'li.--6"i.tii
a 'inceput sI scrie ,,Az-ilrrL de. noaptc" lbia ia
despr':
in Crimeia' in amintirile saleTolstoi'
*ta.titut inutui t9Ot,
"Cot.tti
povesteEtc ca i-a citit ltri L
il."fi".'i"f ti"i,-rrn.
piesa' ln nr!f l;
il Cii*.ii'tiogtn"nt.l. rehactate'rlin itcertslir
douh acte irlt'prescl

vara anului 1962 M. Gorchi a citit


'rimolc
lrri
"L"V. I. Nemirovici-Dancenco.
1902' el
.qtrutii, unde l't. Corchi a sosit in 2el'\'tai
piesai'
La l5 lunie trimite piesa
.oniinuS-.e iiiir.r" int.n. la
i.iiiii"lia-si i*ni.ti.i pe cuiat lui C. P. Piatni{chi, la Peters-

Gruzdier', M. L. 1928, pag' !51-152). Celelalte teatrc


nrimeau autorizatia de a reprezenta piesa numai itr ntod excepii,,nirl gi de fiecare dati numai cu o ,'interve.nfie specialS" lie-a
,rutnritltitor locale, fie a.,Asociafiei teatrale din Rrrsia"' De
fnnt. pend in Arrritie 1905, neolicial, piesa a fost interzisd
' 'P;ril; a niniici saLr a slSbi micar tendinla revolulionari a
pi"t"i,-l.nrutri i"ott*tnt a tliat fragnrente mari din ea 9i a iScLrt
irnele schimbbri.
pi"., u - iost reprez-entatl pentru Pl1ma.. oarl 1a 18/31 Decembrie 1902 pe scena Teatrului de Artd din.-&loscova' "Spec-

lui I.

'#l

hurg.

D-uoI ce a primit dela Petersburg copiile dactilograliate ale


revizrrit tcxtul
, iinpt.'irna cu manttscrisul, M. (lorchi . a importa.le'
Lri
i,i.i.i .ti a int'odus o serie de completiri loarte
iost erpcdr;rt din notl lir Pctcls'
a
irl picsoi
li f rtii un exempl,,, n".
'i\1. Gorchi lrimito un llt
.exemplar lrti
frirre'eiiiutii ,,ZhaL;
'utt"iint

t.*luf"rf

Al^F. C;-h;;.
autor.
de
--fn-ctrrsul

aceasth

drami ntt a mai fost reviizttti

procesultri de crealie I piesei' titlul ei s'r scltimr.,ri'ae'.a-t.uJ nri- In manuscris' piesa a fost i.ntitulath srrcccsiv :
1','\zilul de noapte")'
::b;;;;1"t"'; (,,Fhra soare"l,,,Nocileica"..oi-r"'; r..Frnaui"l, ,,wa dnie "cop-ia.
iizni" (.'La Irrrrtlrrl vielii".l IJltitntrl
definitiYh. drclil0grafiil-lir . 5i
i,tl;" *'i" p;;iiit'Iana 5i pc
la Iliinchcn Titltrl
;;;;.t^i;'de autoi' chiai ri in ediiia tiparitdoari
abia pc aii5ele
;;iiliff: .,1\i; dni"" - a apirut intdia
Teatrului
..i;'id de Alti din Moscova.
/rreuif rg0z, VL. I. Nenrirovici-Dancenco s'a dus si l
rlcla cl ttn exemplrt'
t.ai n" C"iirti r^ Ariamas 9i ac.i a primit
ri''"i.'..i. A"i"rul a citit-o aitigti'lnr Terrtrtrlui de Artii la '[1os.ovh, in 6 Septembrie.
Reorezentarea piesei pe scenele teatrelor din Rusia a in'
tamplnat piedici ierioasc din partea cenzurii teairelor' La in
si plec
;;;it.'-;i.d; ; fost interzisi categoric. ,,Am fosI ncvoitsa
apar
ia'Peteisbure - scrie Vl. I. Nemirovici-D.ancenco din din{i 9a gd1-r)
;;;;;; fi;C&e lrazd, si fac concesii serainind
H';;fi;-ii nu obtin' dec6t autorizalia pentru Teatrul de Art6'
104

,fi

iacolul a avut un succes rdsunitor' Qegizorii' actorii' "'$i, !n


;i;;;tt, .rrioi coicrti, au trebuit si aparE'neincetat la rrmpi' la
aplauze t).
' pi;r; '.,Azilul de noapte" a fost tradusl in nrulte limhi
.triine si- incd din anul i903. ea a fost reprezentatl cu un sucIn 1903'
."s urlai pe scenele tuturor oraqelor mari din lume'
ir"S"f;,i- pi*r, ,, stdrnit o furiunoasi demtrnstrafie pe strizile
ora$ului.
-in

nututousc articole si scrisori Nt. Grrrchi cii o serie de


limuriri asupra piesei.
,,Monologril lui Satin despre om ca singnrul adevzlr, e palid,
ii s,:rie-'el lui C. P. Pidtnitchi 1a 15 Iulie 1902 - Totuqi'
-afarl
de Satin, n'avea cine si-l spuni, iar el nu-i in stare s{-l
riuna inti'i, ioima mai vie. $i a9a'monologul acesta e destul ile
siriin de limbriul lui Satin. Totuqi - n'ai ce-i face !" (Arhita
lui A. .jVl. Gorchi).

In 1928, ,\'1. Gorehi scrie ostagilor ro$ii din Cursc:


<Tovariqi I .\1i-a{i pus intrebarea : ,,Dece in piesa ,,Azilrrl
de noapte" nu este nicio chemare la riscoald ?"
<Aceastd chemare poate fi auzitd ln cuvintele lui Satin, in
aprecierea lui asupra omului. Pe vremea aceea, in anul 1901,
cind am scris aceastd piesd, eu gtiam deja cd ,,poporul nu este
ci prln
run intreg omogen,
crim propovdduiau ,,narodnicii"

- a siatului este imbucatdtit, firdmitat


in
slructura de clasa
Tabloul
unei rrieti
grupuri
sociale.
in
care
se
dugmdnesc,
,,pituri"
in care oamenii se impart in ,,eioi gi gloatd", deasemenea nu mI
sd vid in toli oamenii,
putea mullumi. Eu volam
- 9i vreau ai- unor
forme noi de viali
i:roi ai muhcii ereatoare, constructori
\ria{a mea ln artii. l\losccva - l-enirrllrad
1l C. \ .\lanis/ao;, lti
pall.555r vezi si ed. Cartea ltusi J931' part.3?5.

19't1

105

lilrcr;i. J'r'ohrrc sii triim aEa, incdt fiecare tlintrc noi, cu toate
de<.rsehililc individuale dintre oarneni, sii se simtd om, egal cu

toti ceriiaili si cu oricare altul. Aceastl se poate realiza numai


dupzi ct' r,;rrncr.rii r.or desfiin{a proprietrtea individuali, izvorul
dLr5miiniei Cirrlre ci. izvorul tuIuror nenorocirilor $i monsiruozit:i!ilor. Cu alte cuvinte: aceasta se poate realiza nurr:ri in
ordrrrlrrircrr socialistl.

"ll cli'!:r sine infcles ci nu puleam pune propaganda fuifi9i


;r s()cirli.r,.rrlLri in gur.rr unor oamr,ni strivi!i de riiaie, incaprbili
dr rlunri,. guta s:i;rcccptc oricc fel de consolar-e. pe consolatori, pc cci ce propovlduesc impacarc:i Cu via{a, ii socotesc
cluprnanii int'r. oricinc ar fi ei . fie ca sunt o:rtncni cu credini;r lrr ciLrrtlrezelt. fie ca sunt scriitr'rri dc ie:rpa alnericanului
O. Henr-r'..
n1'otrr5i riin cur,intcle de rnAngiiere;rle lireiului Luca, Satin
trirgr: concluzia sa asltprir I ir iorii f iecinii umu. (Arhivrr lui
.{. i\1. (lo rch

I)ttprl instaurlrrca Putcrii Soviclice, Ai. Corclti. rclrr6ntl tcma


;i pclsonrigiile pie.sei,,Azilul de rto;rpte,,, a lucrat Ia un sccnirriu
intrlul:rt ,.(l:rlca ce duce la funcl".5ssnnliul a rimas neternrinat.

Drrllii cunr mentiorleaz:i N. (,. Crupscaia, in amintirilc ci,


.,,\zilirl dr-'noapte" inlr:1 in rAndul pieselor care-i pllceau lLri
\'. l. I-errjn. Insu;i V. l. Lerrin ii scria rnirmei salc.,Al..A.
Llljln'rvrr, iilt'ii iir 4 F-cbnrarie l1)03: <Am ftrst odaiii lil teirtrul
gernl:lr lirrc a5 vrc:t si virrl lu Teutlul rus cle,,\t.tii piesa

(\'. l. I-enitr. Scrisori citre iirniilie. l'1.- L.


Aceast:i clorintri ir lui \i. l. Ler,in s'a real;zat
riclbi:r rlrrpu,\larea l{er'<-rlLrtie Socialisti din Octrtmbrie. (N. C.
Crupscnia ,,Amintiri rlespre Lcrrin", 1930, pag. 37).
Piesir ,,Azilul de noapte" a fost inclusii in toate cditiile
..Azilrr
'I

clc rrorptc">>

!):14, Ir:rg. 21)0).

rrperOlol C(,ntplete.

In ediiia de fa{i, ea s'a tiphrit dupi textul dactilcigraiiat.


in l9{)2

rer,iizttt dt' a lrtor

t
I

S-ar putea să vă placă și