Sunteți pe pagina 1din 8

Parohia Sfântul Gheorghe Vechi

Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia

Sãptãmâna 07 - 13.Iii.2010
Al 215-lea cuvânt

cuvânt spre folos


"O, \ntru tot c#ntat Lemn, pe care a fost r`stignit Hristos,
Cuv#ntul cel mai sf#nt dec#t to]i sfin]ii, primind rug`ciunile
noastre, de toata primejdia pe to]i izb`ve[te-ne [i de chinurile
ve[nice scap` pe cei ce c#nt` lui Dumnezeu: Aliluia!"
Condacul al 13-lea, Acatistul Sfintei Cruci
nr. 215 Cuvânt spre folos pagina 2

Duminica a treia din post


(a Sfintei Cruci)

pericopa apostolului
din erpistola cãtre evrei a sfântului apostol pavel (iv, 14-16; v, 1-6)
14. Drept aceea, av#nd Arhiereu mare, tori [i r`t`ci]i, de vreme ce [i el este
Care a str`b`tut cerurile, pe Iisus, Fiul lui cuprins de sl`biciune.
Dumnezeu, s` ]inem cu t`rie m`rturisirea. 3. Din aceast` pricin` dator este, precum
15. C` nu avem Arhiereu care s` nu poat` pentru popor, a[a [i pentru sine s` jert-
suferi cu noi \n sl`biciunile noastre, ci ispi- feasc` pentru p`cate.
tit \ntru toate dup` asem`narea noastr`, 4. {i nimeni nu-[i ia singur cinstea aceas-
afar` de p`cat. ta, ci dac` este chemat de Dumnezeu dup`
16. S` ne apropiem, deci, cu \ncredere de cum [i Aaron.
tronul harului, ca s` lu`m mil` [i s` afl`m 5. A[a [i Hristos nu S-a preasl`vit pe Sine
har, spre ajutor, la timp potrivit. \nsu[i, ca s` Se fac` arhiereu, ci Cel ce a
1. C`ci orice arhiereu, fiind luat dintre gr`it c`tre El: "Fiul Meu e[ti Tu, Eu ast`zi
oameni, este pus pentru oameni, spre cele Te-am n`scut".
c`tre Dumnezeu, ca s` aduc` daruri [i 6. |n alt loc se zice: "Tu e[ti Preot \n veac
jertfe pentru p`cate; dup` r#nduiala lui Melchisedec".
2. El poate s` fie \ng`duitor cu cei ne[tiu-

pericopa sfintei evanghelii


dupã sfântul apostol ºi evanghelist marcu (viii, 34-38; ix, 1)
34. {i chem#nd la Sine mul]imea, schimb, pentru sufletul s`u?
\mpreun` cu ucenicii S`i, le-a zis: 38. C`ci de cel ce se va ru[ina de Mine
Oricine voie[te s` vin` dup` Mine s` se [i de cuvintele Mele, \n neamul acesta
lepede de sine, s`-[i ia crucea [i s`-Mi desfr#nat [i p`c`tos, [i Fiul Omului Se
urmeze Mie. va ru[ina de el, c#nd va veni \ntru slava
35. C`ci cine va voi s`-[i scape sufletul Tat`lui s`u cu sfin]ii \ngeri.
\l va pierde, iar cine va pierde sufletul 1. {i le zicea lor: Adev`rat gr`iesc vou`
S`u pentru Mine [i pentru Evanghelie, c` sunt unii, din cei ce stau aici, care nu
acela \l va sc`pa. vor gusta moartea, p#n` ce nu vor
36. C`ci ce-i folose[te omului s` c#[tige vedea \mp`r`]ia lui Dumnezeu, venind
lumea \ntreag`, dac`-[i pierde sufletul? \ntru putere.
37. Sau ce ar putea s` dea omul, \n
pagina 3 Cuvânt spre folos nr. 215

SÃPTÃMÂNA 07 - 13.iiI.2010
ZI CALENDAR INTERVAL PROGRAM LITURGIC PreoÞi slujitori
ORAR În ordinea slujirii
Duminic` Sf. Sfin]i]i Mucenici Episcopi din Cherson: 08.00-12.00 - Utrenia [i Sfânta Liturghie Pr. Ionel Durlea
Efrem, Vasilevs, Evghenie, Agatodor, Pr. Cristian Deheleanu
Capiton, Elpidie [i Eterie Pr. Sorin-Vasile Tanc`u

Luni Cuv. Teofilact M`rturisitorul, Episcopul


Nicomidiei; Cuv. Pavel M`rturisitorul

Mar]i †) Sfin]ii 40 de Mucenici din Sevastia; 08.30-11.00 - Sf#nta Liturghie Pr. Ionel Durlea
Sf. Mucenic Urpasian Pr. Cristian Deheleanu
a Darurilor mai înainte sfin]ite
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
Miercuri Sf. Mucenici: Codrat, Ciprian, Dionisie [i cei
\mpreun` cu d#n[ii

Joi Sf. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului;


Sf. Mucenici Trofim [i Talu

Vineri Cuv. Teofan M`rturisitorul; 17.00-19.00 - Sf#nta Liturghie Pr. Ionel Durlea
Sf. Grigorie Dialogul; Sf. Simeon, Noul Teolog a Darurilor mai înainte sfin]ite Pr. Cristian Deheleanu
Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
S#mb`t` Aducerea moa[telor Sf. Nichifor, 08.00-12.00 - Sf#nta Liturghie [i Pr. Ionel Durlea
Patriarhul Constantinopolului; Parastas pentru cei adormi]i Pr. Cristian Deheleanu
Sf. Muceni]` Hristina din Persia; Pr. Sorin-Vasile Tanc`u
(Pomenirea mor]ilor) 17.00-18.00 - Vecernia Mare [i Cuv#nt de Pr. Cristian Deheleanu
\nv`]`tur` la Apostolul zilei

cuvânt la duminica a treia a sfântului ºi marelui post


(a Sfintei Cruci)
Sfântul Ioan Gur` de Aur
Zis-a Domnul c`tre iudei: s` m`gule[ti, s` dai daruri, s`
"Cine dintre voi M` v`de[te pre Mine amenin]i sau s` faci orice, aceast`
pentru p`cat ?" judec`torie pururea va rosti hot`r#rea
(In. 8, 46) cea dreapt`, chiar [i asupra g#ndurilor
Con[tiin]a noastr` ne p#r`ste tale celor p`c`toase. Si tocmai cel ce a
pe noi s`v#r[it p`catul se os#nde[te pe sine,
Dumnezeu a pus \n sufletul nos- chiar c#nd nu-1 p`r`sesc al]ii. Si
tru un judec`tor neobosit [i priveg- aceasta nu se \nt#mpl` o dat` sau de
hetor necontenit - con[tiin]a. Intr- dou` ori, ci foarte adeseori, \n toat`
adev`r printre oameni nu este nici un via]a. De ar fi trecut oric#t de mult
judec`tor care s` fie a[a de treaz, pre- timp, con[tiin]a niciodat` nu uit` cele
cum con[tiin]a noastr`. Dintre petrecute, at#t \n timpul c#nd se
judec`torii omene[ti, unii se mituiesc, s`v#r[e[te p`catul, c#t [i \nainte [i
al]ii se c#[tig` prin m`guliri, al]ii se dupa s`v#r[irea lui, se ridic` asupra
intimideaz` prin fric`, [i \nc` multe noastr` ca un p#r#[ complet, iar` mai
altele \i \mpiedic` de la judecata cea cu seam` dup` ispr`virea p`catului, \n
dreapt`, \ns` tribunalul con[tiin]ei nu timpul s`v#r[irii p`catului, suntem
se biruie[te prin toate acestea, ci po]i be]i [i nu b`g`m seama la con[tiin]`
nr. 215 Cuvânt spre folos pagina 4
a[a de bine, dar dup` ce p`catul s-a s-o fi ascultat, ea totu[i vorbe[te din
s`v#r[it [i s-a ispr`vit, iar pofta s-a nou [i nu \nceteaz` p#n` la r`suflarea
\mp`cat, atunci vine boldul cel amar- cea mai de pe urm`. Acas`, pe uli]`, la
nic al c`in]ei. Aici se \nt#mpl` cu totul mas`, la t#rg, pe cale, ba adeseori [i \n
\mpotriva celor ce zice Sf#nta visuri, pune \naintea ochilor no[tri
Scriptur` despre femeile n`sc`toare, icoanele p`catelor noastre.
\nainte de na[tere p`timesc dureri {i socote[te \n]elepciunea lui
multe [i nesuferite, iar` dup` ce au Dumnezeu ! Con[tiin]a n-are tre-
n`scut, ele simt u[urare [i durerile buin]` s` ne p#rasc` necontenit, c`ci
trec (In. 16, 21). La p`cat, dimpotriv`. noi n-am putea purta povara cand ea
C#t` vreme purt`m \n noi voin]a cea ar vorbi contra noastr` ne\ncetat. Dar
p`c`toas`, ne bucur`m [i suntem Dumnezeu n-a f`cut con[tiin]a a[a de
veseli, iar dup` ce am n`scut \n lume slab`, \nc#t s` sl`beasc` dup` \nt#ia [i
copilul cel r`u, adic` p`catul, atunci a doua amintire. Dac` ea \n toate zilele
cunoa[tem ur#ciunea lui, atunci [i \n toate ceasurile ne-ar chinui cu
sim]im durerile, atunci p`]im chinuri boldul s`u, noi am fi \n`bu[i]i de des-
mai mari dec#t femeile ce se afl` \n curajare. Dac` din contr`, dup` \nt#ia
durerile na[terii. De aceea v` \ndemn, sau a doua amintire ar \nceta cu p#ra
p`zi]i-v` chiar de la \nceput, s` nu sa, foarte pu]in folos ne-ar aduce. De
z`misli]i \n voi o poft` rea; iar` dac` aceea Dumnezeu a r#nduit a[a, ca s`
am z`mislit-o atunci s` \n`bu[im \n noi ne mustre con[tiin]a de multe ori [i cu
s`m#n]a cea rea. Dac` \ns` [i la aceas- s#rguin]`, dar totu[i nu ne\ncetat; de
ta am fost lene[i, atunci, \ndat` ce multe ori, pentru ca s` nu c`dem \n
p`catul s-a ar`tat \n fapt`, s`-1 u[ur`tatea min]ii, ci p#n` la moarte s`
omoram prin m`rturisire [i lacrimi [i r`m#nem treji; nu ne\ncetat [i f`r`
prin paza asupra noastr` \n[ine. C`ci r`gaz, ca s` nu ne descuraj`m, ci
nimic nu este pentru p`cat a[a de c#teodat` s` ne lini[tim, s` ne
omor#tor ca p#ra asupra noastr` m#ng#iem [i s` putem iar`[i r`sufla.
\n[ine [i os#ndirea de noi \n[ine, unit` Pe c#t de pierz`tor [i aduc`tor de
cu poc`in]a [i cu lacrimile. De aceea grosolan` nesim]ire ar fi daca p`catele
os#nde[te p`catul t`u, [i te vei libera nu ne-ar pricinui nici o durere, tot a[a
de o grea povar`. de v`t`m`tor ar fi dac` ar trebui ca noi
Dup` ce un p`rinte a pedepsit de s` suferim aceast` munc` de-a
multe ori pe fiul s`u, dar cunoa[te c` pururea [i peste m`sur`. C`ci
acela r`m#ne ne\ndreptat, atunci el cov#r[irea necazului poate lipsi pe om
public se leap`d` de d#nsul, \l gone[te de minte, cople[indu-i sufletul [i
din casa sa [i-1 desparte de familie. f`c#ndu-1 incapabil de orice bine. De
Dar con[tiin]a nu urmeaz` a[a. Dup` aceea con[tiin]a ne mustr` numai din
ce a gr`it o dat`, [i de dou` ori, [i de timp \n timp, c`ci ea este destul de
trei ori, [i de zece mii de ori, f`r` ca tu aspr`, chinuindu-1 pe p`c`tos mai
pagina 5 Cuvânt spre folos nr. 215
cumplit dec#t str`mutarea. A[a s-a \nt#mplat feciorilor lui
Pe l#ng` aceasta, con[tiin]a se Iacov. C#nd Iosif a zis c`tre d#n[ii:
de[teapt` [i strig` cu mult` putere "L`sa]i pe unul dintre voi aici, [i
asupra noastr`, nu numai c#nd noi aduce]i pe fratele vostru, iar` dac` nu,
\n[ine p`c`tuim, ci [i c#nd vedem pe ve]i muri". Ce ziceau ei atunci \ntre
al]ii p`c`tuind. C#nd desfr#natul, d#n[ii ? "Noi suntem vinova]i pentru
t#lharul [. a., m`car c` nu se p#r`[te fratele nostru, c` nu ne-a fost mil`,
pe sine, dar aude p#ra asupra altora c#nd se ruga de noi" (Fac. 42, 16-21).
care au s`v#r[it acelea[i p`cate, se A[adar, iat`, dup` c#t de mult` vreme
crede pe sine \nsu[i pedepsit, c`ci ei iar`[i [i-au adus aminte de p`catul
imput#nd altuia p`catele sale, iar`[i se acela. Ei spuser` tat`lui lor: "O fiar`
\nf`]i[eaz` cu vioiciune [i aceluia s`lbatic` a m#ncat pe Iosif" (Fac. 37,
aduc#ndu-i aminte p`catele sale pro- 33), [i acum, c#nd Iosif era de fa]` [i-i
prii. Acela se p#r`[te, iar acesta, care asculta, se \nf`]i[eaz` p`catul lor. Ce
a s`v#r[it acelea[i p`cate, nep#r#t de poate fi mai minunat dec#t acesta ?
nimeni simte durerile pedepsei. Aici vedem noi o judecat` f`r` jeluire,
Dar tot a[a se \nt#mpl` [i cu o ap`rare f`r` p#r`, o dovedire f`r`
faptele cele m`rite. C#nd al]ii se laud` martori, fiindc` f`ptuitorii singuri s-au
si se \ncununeaz`, se bucur` to]i cei ce p#r#t, iar cele f`cute \n tain` le-au
au f`cut acelea[i fapte nobile, ca [i v`dit la lumin`. Cine i-a convins, cine i-
cum lauda aceea i-ar privi pe d#n[ii. a silit s` ating` iar`[i ceea ce
Deci cine poate fi mai nenorocit s`v#r[iser` de un timp at#t de
dec#t p`c`tosul care se doboar` singur \ndelungat ? Nu este oare limpede c`
pe sine, c#nd al]ii se parase? con[tiin]a acest judec`tor nemituit [i
Dimpotriv`, cine poate fi mai norocit, neam`git de-a pururea, zguduia
dec#t cel \mbun`t`]it care se poate sufletele lor, umpl#ndu-[i inimile lor
bucura \mpreuna [i atunci c#nd al]ii se de nelini[te ? A[a ni se \nt#mpl` [i
laud`, c`ci lauda altora \i aduce aminte nou` adeseori cu p`catele noastre cele
de faptele sale cele m`rite. Aceasta de mai \nainte. C#nd suntem \n
este cu adev`rat o \ntocmire care nenorocire, iar`[i ne aducem aminte
m`rturise[te \n]elepciunea cea dum- de vechile noastre c`lc`ri de lege.
nezeiasc`, cu adev`rat un semn al P#n` aici am v`zut c` con[tiin]a
proniei lui Dumnezeu! Mustrarea este judec`torul cel mai nemituit [i
con[tiin]ei, iubi]ilor, este o ancor` neobosit; s` cump`nim acum \n scurt
sf#nt` a sufletului, care nu ne las` s` adev`rul: con[tiin]` bun` este cea mai
ne cufund`m cu totul \n cursa p`catu- mare m#ng#iere \n nenorocire.
lui. C`ci nu numai c#nd s`v#r[im Pentru ce ne temem noi de
p`catul, ci adeseori mul]i ani dup` moarte ? Pentru c` nu avem o
aceea, con[tiin]a iar`[i ne aminte[te con[tiin]` bun`. Dac` noi am avea
nelegiuirile noastre cele vechi. aceasta, nu ne-ar \nsp`im#nta nici
pagina 6 Cuvânt spre folos nr. 215

moartea, nici foametea, nici pierderea con[tiin]a cea rea; c`ci con[tiin]a cea
averii, nici orice alta. C`ci pe cei bun` ridic` chiar mor]ii groaza ei. {i
\mbun`t`]i]i nu-i poate v`t`ma nimic a[a este [i cu orice nenorocire.
din toate acestea, nici nu le poate r`pi In sf#r[it, s` g#ndim ce dragoste
norocirea lor cea l`untric`. mare ne-a ar`tat Dumnezeu prin
Cine se nutre[te cu n`dejdile aceea c` ne-a dat con[tiin]`! Fiindc` el
cele mai m`rite, nimic nu-l poate c#ndva are s` ne trag` la r`spundere
\ntrista. pentru p`catele noastre, de aceea a
Sau cine poate face ceva care s` pus \n inima noastr` acest judec`tor
poat` nelini[ti pe un asemenea om nemituit, pentru ca el chiar aici pe
nobil? Presupuneri c` cineva \i r`pe[te p`m#nt, s` ne judece pentru p`catele
averea. Dar el are o comoar` \n cer! noastre, s` ne fac` mai \n]elep]i [i s`
Cineva \l izgone[te din patrie. Dar el ne m#ntuiasc` de \nfrico[ata judecat`
are patria sa \n cer ! Poate c` cineva \l viitoare. Pentru aceasta zice [i Pavel:
ferec` cu lan]uri. Dar el are o "De ne-am fi judecat pe noi singuri, nu
con[tiin]` liber`, [i nu bag` \n seam` ne-am fi os#ndit" (I Cor. 11, 31). Deci,
\nchisoarea cea din afar` ! \ns` poate pentru ca s` nu ne os#ndim acolo, ca s`
c` cineva ucide trupul lui. Totu[i el nu fim acolo tra[i la r`spundere, s`
iar`[i va \nvia. intre fiecare \n con[tiin]a sa, s`
Precum cel ce se lupta cu umbra deschid` via]a sa ca pe o carte, s`
si bate aerul nu poate rani pe nimeni, urm`reasc` cu am`nuntul toate
asa si cel ce se lupta impotriva celui p`catele sale, s` spun` hot`r#rea cea
drept, se lupta numai cu umbra, chel- de judecat` a sufletului care le-a
tuieste zadarnic puterea sa, si nu s`v#r[it, s` pedepseasc` g#ndurile
poate sa aduca aceluia nici o lovire. sale, s` munceasc` [i s` nec`jeasc`
Daca poti tu s`-mi asiguri inima sa, iar pentru nelegiuirile sale
dob#ndirea cerului, atunci po]i s` m` singur s` se supun` la pedeaps`,
omori ast`zi, [i eu \nc` \]i voi mul]umi os#ndindu-se pe sine, f`c#nd poc`in]`
pentru aceasta, c` tu a[a de repede m- aspr` cu lacrimi, m`rturisind p`catele
ai pus \n st`p#nirea acelor bunuri sale, postind [i dand milostenie,
m`rite. Dar, va r`spunde cineva, toc- s`v#r[ind \nfr#nare [i fapte de
mai de aceea suntem noi \ngriji]i de dragoste, pentru ca noi \nc` de aicea
moarte, c`ci din pricina mul]imii s` lep`d`m p`catele noastre; [i s` ne
p`catelor noastre, avem pu]in` puterm duce \n acea lume cu o vesel`
n`dejde la \mp`r`]ia cerului. Dac` siguran]`, prin harul [i iubirea de
este a[a atunci \nceteaz` a te t#ngui oameni a Domnului nostru Iisus
\mpotriva mor]ii, t#nguie[te-te mai Hristos, c`ruia \mpreun` cu Tat`l [i cu
v#rtos asupra p`catelor tale, spre a te Sf#ntul Duh se cuvine cinstea \n vecii
curati de dansele. Groz`via mor]ii, vecilor! Amin.
a[adar, nu este \ns`[i moartea, ci din "Omilii la Postul Mare"
pagina 7 Cuvânt spre folos nr. 215

C r u c e a
P`rintele Teofil P`r`ian
Cre[tinismul e cu cruce, dar cu o [i chiar le-am subliniat lucrul acesta,
cruce care aduce bucurie. din partea mea, c` e foarte important
Ce \nseamn` asta, s`-]i iei s` privim Crucea \n felul acesta, ca:
crucea? "Fa]a lui Dumnezeu \ndreptat` c`tre
|nseamn` mai multe lucruri, dar oameni". De ce e fa]a lui Dumnezeu
\ntre altele [i aceasta: s`-]i iei partea \ndreptat` c`tre oameni? Pentru c`
de osteneal` care ]ine de dep`[irea de Dumnezeu e iubire. |n Sf#nta Scriptur`
tine \nsu]i, care ]ine de \mplinirea a Noului Testament, \n Epistola I
poruncilor lui Dumnezeu. Soborniceasc` a Sf#ntului Evanghelist
S` [ti]i \ns` c` omul care ajunge Ioan, epistol` cu care el a \nso]it
s`-i devin` normale virtu]ile nu patimi- Evanghelia, se afirm` de dou` ori c`
le, acela nu mai are probleme, nu mai Dumnezeu este iubire.
are lupt` cu el \nsu[i, are odihn`. Crucea este un fel de fa]` a lui
Pe la noi, la m`n`stire, au tre- Dumnezeu \ndreptat` c`tre oameni,
cut ni[te c`lug`ri francezi catolici pentru c` Dumnezeu este iubire, [i \n
care au devenit ortodoc[i, [i c#nd au jertf` se arat` iubirea [i \n Cruce se
trecut pe la noi, catolici fiind ei, un arat` jertfa [i iubirea sau iubirea jertfi-
p`rinte, Placide - poate a]i citit cartea toare, deci iubirea lui Dumnezeu.
Nostalgia Ortodoxiei - a vorbit, era Crucea este fa]a lui Dumnezeu
Duminica a treia din Postul Pa[tilor, \ndreptat` c`tre oameni, dar nu-i
Duminica Sfintei Cruci, [i \mi aduc numai at#t, este [i |nvierea Domnului
aminte clar c` a spus: "Crucea este nostru Iisus Hristos, adic` biruin]a
fa]a lui Dumnezeu \ndreptat` c`tre prin |nviere.
oameni". Mi-a pl`cut tare mult.
extras din
Fa]a lui Dumnezeu \ndreptat` c`tre Veni]i de lua]i bucurie. O sintez` a g\ndirii
oameni. Eu am tradus cuv#ntarea lui P`rintelui Teofil \n 1270 de capete, Editura
pentru credincio[ii care erau \n biseric` Teognost, Cluj-Napoca, 2007

Foloasele si vredniciile iertarii


Sf#ntul Ioan Gur` de Aur
G#nditi-va la toate greselile de dadura adesea, cu privire la acestea,
care aveti a da socoteala - si, mai ales, dovezi de \ntelepciune. Si voi, care tre-
sa uitati nedreptatile sav#rsite de altii buie p#na la urma, sa parasiti lumea
voua, iertati pe cei care v-au jignit, ca aceasta, cu at#t de marete nadejdi, nu
sa aveti dreptul ca \nsiva sa fiti iertati - veti face-o - sau stati la cumpana?
si sa c#stigati, astfel, o usurare a Ceea ce se rezolva de la sine, nu
necazurilor voastre. va arogati si respectati astfel
Grecii, fara vreo mare nadejde, legea dumnezeiasca - si, mai degraba,
nr. 215 Cuvânt spre folos pagina 8
lasati sa vi se stinga patima fara raspla- la masa jertfei dec#t dupa ce s-a
ta pentru voi, \n loc de a merita o ras- \mpacat cu acela.
plata? Dar acesta nu-i temei ca sa astep-
Daca lucrarea vremii va sterge tati sa vina el, caci de faceti asa, ati
ranchiuna, de aici nu puteti trage nici pierdut tot. Numai daca iesiti sa-l
un folos. Veti zice ca aducerea aminte a \nt#mpinati, Dumnezeu va pune \nainte
jignirii va \nflacareaza m#nia? Aduceti- o rasplata nespusa.
va aminte de tot binele pe care cel ce v- Daca va \mpacati cu cel ce v-a jig-
a jignit a putut sa-l sav#rseasca fata de nit numai fiindca el vine spre voi, nu
voi, cum si de tot raul pe care l-ati facut porunca dumnezeiasca este aceea care
altora. a statornicit din nou prietenia, ci numai
V-a vorbit de rau, v-a acoperit de gestul celuilalt. Asa ca veti ram#ne fara
rusine? Aduceti-va aminte de ceea ce si cununa - iar premiul alergarii se duce la
voi ati zis de altii. Asa ca, va \ntreb, cum el.
veti capata iertare, c#nd voi n-o dati
altora? N-ati zis nimic de rau? Dar ati Extras din
auzit de at#tea ori multime de b#rfe si Cuvinte alese, Editura Reintregirea,
le-ati primit, si aceasta este, desigur, o Alba-Iulia, 2002
vinovatie.
Vreti sa stiti ce mare bine este
uitarea jignirilor si ce placut este aceas-
ta Domnului, mai presus de toate? El
pedepseste chiar pe acei care se bucura
de dreapta pedeapsa. Asadar, nu se
cade sa calcam \n picioare nici pe cei
pedepsiti de Dumnezeu si nici pe cei
care ne-au jignit!…
Se arata aici duhul milei, ceea ce
place lui Dumnezeu mai mult ca orice.
Nimic nu hraneste mai bine mila, ca
iertarea jignirilor.
Celui ce a jignit, de asemenea
Dumnezeu i-a aratat ce are de facut. I-
a poruncit sa caute de \ndata pe cel pe
care l-a jignit, sa paraseasca chiar
altarul ca sa-l afle si sa nu se re\ntoarca

CUV@NT SPRE FOLOS Tel. 021.314.77.89; Fax: 031.811.53.75;


s`pt`m#nal al Parohiei Sf#ntul Gheorghe Vechi Mobil: 0726.325.888
ISSN: 1843 - 8822 Cod fiscal nr. 12102616,
RO-030148, Calea Mo[ilor nr. 36, Cod IBAN: RO93 BACX 0000 0030 0191 4000,
sector 3, Bucure[ti Unicredit }iriac Bank, Sucursala Lipscani
e-mail: cuvant@sfantulgheorghe.ro web: www.sfantulgheorghe.ro