Sunteți pe pagina 1din 13

Gheorghe

TOMOZEI
ALTAR
poezii
MIRADONIZ
Copil[ria =i tenere\ea lui
Eminescu

CUPRINS
Not[ asupra edi\iei ........................................................................................2
Tabelcronologic .............................................................................................3

POEZII
PAS{REAALBASTR{
(1957)
PAS{REAALBASTR{.....................................................................................6
ME+TERULF~NT~NAR ................................................................................6
CRAM{M{N{STIREASC{............................................................................8
DOU{SPREZECEPOEME}NTR-UNVERS ......................................................9
STEAUAPOLAR{
(1960)
MAMA ........................................................................................................11
SEPTEMVRIE .............................................................................................. 12
SCAFANDRUL DIN LACRIM{ ..................................................................... 12
V~RSTAS{RUTULUI
(1963)
CORRIDACUHEMINGWAY ........................................................................ 14
SADOVEANULANEAM| ............................................................................ 16
MOARTEAPOETULUI................................................................................. 17
DEVENIRE .................................................................................................. 18
RISIPIRE ..................................................................................................... 18
ALTAR........................................................................................................19
FIOR ........................................................................................................... 20
C~NTEC...................................................................................................... 20
STRADIVARIUS .......................................................................................... 21

F~NT~NACULORILOR
(1964)
LEGEND{CUALB{STRICA ........................................................................24
LEGENDADALIEI .......................................................................................25
NOAPTEDEECHINOX
(1964)
COSMIC{ ...................................................................................................26
}NTOARCEREALUIULISSE ........................................................................27
NOAPTEDEECHINOX ................................................................................29
ADOUANOAPTEDEECHINOX .................................................................. 30
UITARE .......................................................................................................31
TRANSFIGURARE .......................................................................................32
ATLANTIDA ................................................................................................32
TER|INE.....................................................................................................34
POEZII
(1965)
SONETULPSALM .......................................................................................35
RITM PALID................................................................................................36
IARNABUCURE+TILOR.............................................................................. 36
REPETARE...................................................................................................37
POEZII ........................................................................................................38
(1966) ........................................................................................................38
OD{POE|ILORDACI ................................................................................. 38
C{L{TORIE}NICOANETRACICE ..............................................................40
HOMER.......................................................................................................43
LUMEACARESUNT ................................................................................... 43
C~NTECDESF~R+IT..................................................................................44
PATRUZECI+I+ASEPOEZII
DEDRAGOSTE
(1967)
EROS}NR{ZBOI ........................................................................................ 46
MADRIGAL .................................................................................................47
VILLONESC{ ..............................................................................................47

SUNTSEPTEMVRIE ....................................................................................49
PIERDERILE ................................................................................................49
C~NTEC...................................................................................................... 50
F{R{DURAT{............................................................................................51
SUAVANAPODA
(1969)
SUAVANAPODA .........................................................................................52
UCIDEREACUVINTELOR ...........................................................................53
DINTR-UNSEPTEMVRIE ............................................................................54
MISTERULCLEPSIDREI
(1971)
POESIS........................................................................................................56
MA+IN{RIIROMANTICE ...........................................................................57
FRICA .........................................................................................................58
APOCALIPTICULIARMAROC .....................................................................59
TANIT(1972)
TANIT.........................................................................................................61
CEEA CE-I SPUN OGLINZII .........................................................................62
UNST~RV ..................................................................................................62
C~NTEC ALUNGAT DIN CRONICI ..............................................................64
LA LUMINA Z{PEZII
(1974)
}NTOARCEREALUICONSTANTINVOD{ ...................................................65
ECHILIBRU INSTABIL.................................................................................68
UNDEECASA? ...........................................................................................68
GEST ..........................................................................................................69
ORA}NCHIDERII ........................................................................................69

GLORIAIERBII(1975)
SONETULSONETULUI ............................................................................... 71
SONETUL BIBLIOTECII .............................................................................. 72
SONETSIMPLU .......................................................................................... 72
SONETULPIETREIDECOAS{ ....................................................................73
SONETUL COLINDULUI ............................................................................. 73
SONETUL ...................................................................................................74
}NVING{TORULUI .....................................................................................74
SONETUL ...................................................................................................75
VECHILORAUZURI .................................................................................... 75
SONETUL LUI OVID ................................................................................... 75
}N DRUM SPRE TOMIS............................................................................... 75
SONETUL LUI ION BARBU VENIT }NAINTE............................................... 76
DE MOARTE LA C~MPULUNG....................................................................76
ANNODOMINI+APTE................................................................................77
SLUGA LUMINII ......................................................................................... 78
}N FA|A CUVINTELOR ............................................................................... 79
AMORLIVRESC .......................................................................................... 79
VIE|IPARALELE ......................................................................................... 80
GLORIA IERBII ........................................................................................... 80
CALENDAR .................................................................................................81
DOIN{ ........................................................................................................82
DEP~INE.................................................................................................... 83
ALMANACHGOTHA................................................................................... 83
ISTORIAUNEIAMFORE
(1976)
ISTORIAUNEIAMFORE ............................................................................. 85
|ARA}NCARES-AUSCRISPOEZII ............................................................ 89
|ARA LACRIMII.......................................................................................... 91
SCUTURI .................................................................................................... 91
GRECUL +I UIMIRILE ................................................................................. 92

POEMAPATRIEI
(1977)
GEAMANTANUL CU GUTUI ....................................................................... 93
GR~UL+IP~INEA ......................................................................................95
IERBARDENERVI
(1978)
DE-A+FIREGE ...........................................................................................98
IERBARDENERVI.......................................................................................99
POESIS...................................................................................................... 100
AMINTIRI DIN COPIL{RIE ....................................................................... 100
P{RERE..................................................................................................... 100
DEFINI|II................................................................................................. 101
IUBITA...................................................................................................... 101
SIGL{ ....................................................................................................... 102
PLOAIERUSTIC{...................................................................................... 102
CONSOLARE ............................................................................................. 103
DESENATTIC ........................................................................................... 103
FELURITEPETRECERI .............................................................................. 104
ISTORISIRE .............................................................................................. 105
CONDOTIERUL ........................................................................................ 105
DIN|II ...................................................................................................... 106
DEPROVINCIE ......................................................................................... 106
DE UNUL SINGUR .................................................................................... 107
C~NDV~RSTAMEA ................................................................................. 108
}+I}NVERZISECIPRII ............................................................................... 108
C{L{UZ{.................................................................................................. 108
ULISE ....................................................................................................... 109
CU PRIVIRE LA VIA|A MEA...................................................................... 109
CHEIEPIERDUT{ ..................................................................................... 110
ARZI,STEA ............................................................................................... 110
NA+TEREAFIULUI ................................................................................... 111
C{TREPOET............................................................................................. 111

RAN{........................................................................................................ 112
M{NU+A .................................................................................................. 112
C~NTECDEDRAGOSTE ........................................................................... 112
UNFELDEHUMORESC{ ......................................................................... 113
VULTUR.................................................................................................... 114
JOC........................................................................................................... 114
VECHEDRAM{......................................................................................... 114
}NTOARCEREAFIULUI ............................................................................. 115
PREDESTINARE ........................................................................................ 115
LAUS ........................................................................................................ 116
Z{PADAMIEILOR ..................................................................................... 117
UN ECHILIBRU......................................................................................... 117
+TIU UN CUV~NT .................................................................................... 118
VERTICAL................................................................................................. 118
RECOMPENSA .......................................................................................... 118
AMINTIRI DIN MUZEE NEM|E+TI........................................................... 119
LOGODN{ ................................................................................................ 120
HAMALI.................................................................................................... 120
}NTR-OCAS{PUSTIE............................................................................... 120
C{TREPSALOM........................................................................................ 120
C{TREDANS ............................................................................................ 121
B{TR~NII................................................................................................. 122
CREDIN|{ ................................................................................................ 123
EVREMEA ................................................................................................ 123
ORIC~ND DAR NU ORICUM .................................................................... 123
SUNT APOSTATUL.................................................................................... 124
OCHI DE INEL .......................................................................................... 125
C~NTEC.................................................................................................... 125
DESEN ...................................................................................................... 126
RIT ........................................................................................................... 126
FISUR{ ..................................................................................................... 127
ROST ........................................................................................................ 127
TREZORIER............................................................................................... 128
F{R{COPII .............................................................................................. 128

UNTREN .................................................................................................. 129


IERNILEPICTURILORNAIVE ................................................................... 130
POVESTE .................................................................................................. 130
AMINTIRIDESPREMINE
(1980)
DOAR ....................................................................................................... 131
STARE ....................................................................................................... 131
TOAMNA .................................................................................................. 131
PROPOR|II ............................................................................................... 132
AUD.......................................................................................................... 132
ULTIMELE +TIRI DIN PARADIS ................................................................ 132
INVOCARE ................................................................................................ 133
D~R{........................................................................................................ 134
EU SUNT DIN ALT MIT ............................................................................ 134
MARATON ................................................................................................ 135
ATLET AL CRINILOR................................................................................. 135
}NV{|{TUR{ ........................................................................................... 136
VORBE ...................................................................................................... 136
}NTR-UN T~RZIU ..................................................................................... 136
TRIBUL ROBO|ILOR ................................................................................ 137
TRATATUL DESPRE FLUTURI ................................................................... 137
NINIVE(1982)
SALOMEEA ............................................................................................... 143
M{RIME ................................................................................................... 143
NINSOARERAR{ ...................................................................................... 143
NINSORILE ............................................................................................... 144
CAII .......................................................................................................... 145
MONORIM{ ............................................................................................. 145
}NGERULMEUP{ZITOR .......................................................................... 146

PREADEVREME,
PREAT~RZIU
(1984)
TREPTELE................................................................................................. 148
VULGATA.................................................................................................. 149
CASA CUV~NTULUI ................................................................................. 149
ASCULT{-MI VIA|A ................................................................................. 150
CATALOGULCOR{BIILOR
(19841985)
CATALOGUL
COR{BIILOR ............................................................................................ 151
NINGE,NINGERE,NINGERIME ................................................................ 152
FRIG ......................................................................................................... 153
CAPUL DUMINICII ................................................................................... 153
SCRISOAREDIN15IANUAR .................................................................... 154
PROZ{
MIRADONIZ
CARTEA}NT~IA ....................................................................................... 157
CARTEAADOUA ...................................................................................... 256
Referin\ecritice .......................................................................................... 348

CUPRIN
S
CZU 859.0-1 Coperta: Isai C`rmu
T 74

NOT{ ASUPRA EDI|IEI


Textele au fost reproduse dup[:
Gheorghe Tomozei.Altar.Poezii(1956-1966).Editura pentru Literatur[. Bucure=ti, 1967.
Gheorghe Tomozei. Patruzeci =i =ase poezii de
dragoste. Editura Tineretului. Bucure=ti, 1967.
Gheorghe Tomozei. Istoria unei amfore. Poeme
]n proz[ =i proze despre poe\i =i poezie. Editura Cartea
Rom`neasc[. Bucure=ti, 1976.
Gheorghe Tomozei.Ierbar de nervi. Poezii. Editura Cartea Rom`neasc[. Bucure=ti, 1978.
Gheorghe Tomozei. Catalogulcor[biilor. Colec\ia
"Poe\i rom`ni contemporani". Editura Eminescu, Bucure=ti, 1987.
Gheorghe Tomozei. Miradoniz. Copil[ria =i
tinere\ea lui Eminescu. Edi\ia a III-a. Editura Ion Creang[. Bucure=ti, 1985.
Textele, cu unele excep\ii \in`nd de limba =i stilul
autorului, respect[ normele ortografice ]n vigoare.

Editura ]=i exprim[ =i pe aceast[ cale gratitudinea fa\[ de asentimentul poetului


Gheorghe Tomozei de a publica prezentul volum
neremuneratpentrueleviidinRepublicaMoldova.
Spre marele nostru regret, plecarea subit[ ]n
nefiin\[ l-a privat pe autor de dreptul de a-=i
vedea acest volum mul\a=teptat.

ISBN 9975-904-31-1

LITERA, 2002
2

CUPRIN
S

TABEL CRONOLOGIC
1936 La 29 aprilie se na=te ]n Bucure=ti viitorul poet, prozator, publicist =i traduc[tor Gheorghe Tomozei. Urmeaz[ Liceul Nicolae B[lcescu din T`rgovi=te, apoi =coala de literatur[ Mihai
Eminescu.
Activitate la Gazeta literar[ =i Luceaf[rul.
1953 Debutul literar ]n T`n[rul scriitor. Face parte din genera\ia
Labi= St[nescu.
19571968AparvolumelePas[reaalbastr[(1957),Filigran(1958)Steaua
Polar[ (1960), Lacul codrilor albastru (1961), V`rsta s[rutului
(1963), Noapte de echinox (1964), F`nt`na culorilor (1964), Poezii
(1966), Dac[ treci r`ul Selenei(1967), 46 poezii de dragoste (1968),
Altar (1968), volum retrospectiv.
19691972 Gheorghe Tomozei de\ine func\ia de redactor-=ef la revista
Arge= din Pite=ti.
19691975 +i ace=ti ani se dovedesc fructuo=i pentru crea\ia lui. Semneaz[ urm[toarele c[r\i: Suav anapoda (1969), Poezii de dragoste (1970), O evocare a ora=ului T`rgovi=te (1970).
19701974 }n acest r[stimp scoate de sub tipar urm[toarele scrieri pentru copii: Miradoniz, Copil[ria =i tinere\ea lui Eminescu (1970),
Toamn[ cu iepuri (1970), Moartea unui poet o culegere de
m[rturii =i amintiri despre Nicolae Labi= a c[rui amintire o
cinste=te ]n pres[ printr-o activitate permanent[.
Carul cu mere (1974).

urmate de Tanit (1972). Anul 1973 ]i ]nscrie la activ ]nc[ trei


c[r\i: Ma=in[rii romantice, Muzeul ploii =i O sut[ de ani de
sonet rom`nesc. Pana poetului este mereu inspirat[. De sub
teascurile tipografiilor scoate ]n 1974 volumele La lumina z[pezii
=i Negru Vod[.
19751978 }n 1975 public[ volumul Gloria ierbii. Apare Cronica lui
Stavrinos (1975) o adaptare ]n versuri a cunoscutului text
despre
n 1971 editeaz[ dou[ volume: Misterul
Mihai Viteazul
(Marian Popa). Alte opere: |ara lui F[tFrumos (1976), Istoria unei amfore (1976). }n 1977 scoate de sub
tipar Poema Patriei. La Editura Cartea Rom`neasc[ vede lumina
tiparului Ierbar de nervi, poezii, cuprinz`nd ciclurile Iernile picturilor naive, Cu privire la via\a mea =i Ploaie rustic[. Tot ]n
acest an Editura Junimea din Ia=i ]i public[ ]ntr-o edi\ie de
lux, ]n caset[, Sonete de Shakespeare, versiune rom`neasc[ de
Gheorghe Tomozei, o traducere ]n adev[r celebr[, demonstr`nd
]nalta m[iestrie a poetului de a transpune ]ntr-o limb[ at`t de
rafinat[, subliniindu-i concomitent v[dita voca\ie pentru crea\ia
de valoare.
}n 1977, Marian Popa ]n al s[u Dic\ionar de literatur[ rom`n[
contemporan[, edi\ia a doua rev[zut[ =i ad[ugat[, ]i ofer[ scriitorului Gheorghe Tomozei un spa\iu de o pagin[ ]n lucrarea sa de
referin\[.
1980 Nu este trecut cu vederea nici de Istoria literaturii rom`ne de Al.
Piru, ap[rut[ la Bucure=ti ]n 1994, men\ion`ndu-l printre
fantezi=ti =i ironi=ti, al[turi de Romulus Vulpescu, Frorin
Mugur, Mircea Micu, Corneliu Sturzu, Ioanid Romanescu, Vasile
Vlad, Nicolae Oancea, Ion Cocora, Grigore Arbore. }n acest an ]i
apare volumul Amintiri despre mine.
La Editura Facla din Timi=oara apare volumul Carte de Citire,
Carte de Iubire de Nichita St[nescu =i Gheorghe Tomozei.
1982 Public[ volumul liric Ninive.
19841985 Editeaz[ Prea t`rziu (1984) =i Catalogul cor[biilor (1984
1985).

clepsidrei =i Atlantis,