Sunteți pe pagina 1din 5

Referat la Etic;i deontologie medical

Eleva: erban Florentina Mdlina


Specializare : Asistent medical de laborator
Anul I

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIEAL


ASISTENTULUI MEDICAL DIN ROMANIA
Drepturi si obligatii in exercitarea profesiei
Dintotdeauna au existat persoane devotate, al caror rol in cadrul sistemului social a
fostacela de a asigura bolnavilor ingrjirile de sanatate necesare. Activitatea acestor persoanenu
este doar o simpla meserie, ci o profesie, in sensul ca, pe langa cunostintele siabilitatile
necesare practicarii sale, aceasta activitate presupune in primul rand chemare ina-i ajuta pe cei
aflati in nevoie.
Cea care a pus bazele acestei profesii a fost Florence Nightingale, care in anul 1860 a
publicat o carte intitulata "Notes on Nursing: What it isand What it is Not" (Insemnari despre
ingrijirea bolnavilor: Ce inseamna si ce nuinseamna ingrijirea bolnavilor), menirea principala
a acestei carti fiind aceea de a ajuta in practicarea profesiei de acodare a ingrijirilor de
sanatate.In tara noastra, exercitarea si organizarea profesiei de asistent medical sunt
reglementatede Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si
a profesiei demoasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania. Potrivit art. 5 din aceasta lege, principalele caracteristici ale
activitatilor asistentului medical sunt: determinarea nevoilor de ingrijiri generale de sanatate
sifurnizarea ingrijirilor generale de sanatate, de natura preventiva, curativa si derecuperare;
administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului; protejarea siameliorarea
sanatatii, elaborarea de programe si desfasurarea de activitati de educatie pentru sanatate si
facilitarea actiunilor pentru protejarea sanatatii in grupuri consideratecu risc.
Profesia de asistent medical se poate exercita de catre persoanele care
indeplinesccumulativ urmatoarele cerinte: sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare
deasistent medical; sunt apte, din punct de vedere medical, sa exercite profesia; suntautorizate
de catre Ministerul Sanatatii Publice si nu au fost condamnate definitiv pentrusavarsirea cu
intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legatede exercitarea
profesiei.In ceea ce priveste titlul oficial de calificare, toate diplomele, certificatele si alte
tipuri deformare profesionala dobandite in afara granitelor tarii noastre sunt
recunoscute sauechivalate in Romania, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului
nr. 970/2004 privind regimul calificarilor in profesiile de medic, medic dentist, farmacist,
asistentmedical si moasa, dobandite in afara granitelor Romaniei. Acest act normativ
transpuneintegral prevederile referitoare la recunoasterea diplomelor, certificatelor si a altor
titluride calificare de asistent medical generalist, cuprinse in Directiva Consiliului
nr.77/452/CEE din 27 iunie 1977 privind recunoasterea reciproca a diplomelor,certificatelor si
a altor titluri de asistent medical generalist, inclusiv masuri pentrufacilitarea exercitarii
efective a dreptului de stabilire si a libertatii de prestare aserviciilor, cu modificarile si

completarile ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial alComunitatilor Europene (JOCE) nr. L


176 din 15 iulie 1977.

Autorizatia de libera practica se elibereaza de catre Autoritatile de Sanatate


PublicaJudetene, in temeiul avizului emis de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor
dinRomania, pe baza urmatoarele acte: titlurile de calificare, adeverinta de grad principal(daca
este cazul), certificat de cazier judiciar, certificat de sanatate fizica si psihica, copiacartii de
identitate, copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul).Controlul si supravegherea
exercitarii profesiei de asistent medical sunt atributii aleOrdinului Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania, organizatie profesionalaneguvernamentala, de interes public,
apolitica, nonprofit, care cuprinde asistentiimedicali si moasele, cetateni romani si straini
domiciliati in Romania si autorizati saexercite profesia. Ordinul Asistentilor Medicali si
Moaselor din Romania este o institutieinfiintata in baza Legii nr. 307/2004, menita sa apere
demnitatea si sa promovezedrepturile si interesele profesionale ale membrilor sai, sa ii
reprezinte pe membrii sai inrelatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si
neguvernamentale, interne siinternationale si sa organizeze judecarea cazurilor de abateri de la
normele de etica,deontologie profesionala si a cazurilor de malpraxis, in calitate de organ
de jurisdictie profesionala.Potrivit art. 18 al Statutului din 8 octombrie 2004 al Ordinului
Asistentilor Medicali siMoaselor din Romania, asistentii medicali au dreptul: de a se adresa
nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, de
a participa laactiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si
de a fiinformati despre desfasurarea acestora, de a contesta sanctiunile primite in
conditiilelegii, de a formula si de a depune petitii. Deopotriva, membrii Ordinului
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania sunt obligati: sa respecte dispozitiile legale
carereglementeaza organizarea si exercitarea profesiei de asistent medical, sa respecte si
saaplice prevederile Codului de etica si deontologie profesionala, sa apere reputatia
siinteresele legitime ale asistentilor medicali si sa contribuie la cresterea gradului de pregatire
profesionala prin participarea la cursuri de pregatire, manifestari stiintifice, precum si la
celelalte forme de educatie continua creditate.Adunarea Generala Nationala a Ordinului
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romaniaa adoptat la 03.02.2005 Codul de etica si
deontologie profesiona la al asistentului medicalsi al moasei din Romania. Obligatiile etice si
deontologice ale asistentului medical suntreglementate in capitolul IV al Codului de etica.
Potrivit acestor norme, asistentulmedical trebuie sa acorde asistenta medicala si
ingrijirile necesare in limita competenteisale profesionale, avand obligatia unei conduite
ireprosabile fata de bolnav, curespectarea intotdeauna a vointei pacientului in alegerea
asistentului medical. In caz de pericol public, asistentul medical nu are dreptul sa isi
abandoneze bolnavii. De asemenea,asistentul medical are obligatia de a pastra secretul
profesional, obiectul secretuluiconstand in tot ceea ce asistentul medical, in calitatea sa de
profesionist, a aflat direct sauindirect, in legatura cu viata intima a pacientului, a familiei, a
apartinatorilor, precum si problemele de diagnostic, prognostic, tratament.Incalcarea
prevederilor Legii nr. 307/2004, ale Statutului, Regulamentului de organizaresi functionare,
ale Codului de etica si deontologie al asistentului medical, precum si acelorlalte acte
normative emise de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor dinRomania, constituie abatere
disciplinara.
Abaterile disciplinare sunt clasificate in abateri simple si abateri grave. Constituie
abateri simple: faptele prin care se aduce atingerevalorilor sociale ce ocrotesc drepturile

pacientului, precum si onoarea si demnitateaconfratilor; neindeplinirea obligatiilor


profesionale sau indeplinirea acestora cuneglijenta, nepasare, in mod repetat; neparticiparea la
programele de pregatire si perfectionare profesionala; neplata cotizatiei de membru
al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania pentru o perioada de cel mult
3 luni. Abateri grave, inintelesul art. 89 al Codului de etica si deontologie profesionala, sunt
considerate:divulgarea secretului profesional; neacordarea primului ajutor medical; folosirea
demijloace de constrangere fizica sau morala in exercitarea profesiei; condamnarea printrohotarare judecatoreasca definitiva pentru savarsirea unei infractiuni privitoare la
viata,integritatea fizica a persoanei sau ce are legatura cu profesia.
Abaterile simple sesanctioneaza cu mustrare sau avertisment, fiind de competenta
Consiliului judetean alfilialei Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, iar
abaterile grave sesanctioneaza cu suspendarea temporara sau retragerea calitatii de membru al
OrdinuluiAsistentilor Medicali si Moaselor din Romania si propunerea de anulare a
autorizatiei delibera practica a profesiei pentru o perioada limitata sau definitiv, aplicarea
acestor dinurma sanctiuni fiind de competenta Consiliului National al Ordinului
Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
Plangerea se depune in 30 de zile de la data savarsiriisale sau a luarii la cunostinta
despre aceasta, dar nu mai tarziu de 6 luni de la savarsire.Impotriva hotararilor Consiliului
judetean se poate formula contestatie in termen de 30 dezile de la data comunicarii sale la
Comisia Nationala de Disciplina, Mediere siDeontologie, iar hotararea Comisiei Nationale se
poate contesta in 30 de zile de lacomunicare, la judecatoria in a carei raza de circumscriptie isi
desfasoara activitateaasistentul medical. Sanctiunile se inscriu in dosarele de avizare-reavizare
ale asistentilor medicali si constituie aprecieri negative pentru acordarea reavizarii
.Avand in vedere faptul ca raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea
civila,asistentii medicali trebuie sa incheie o asigurare obligatorie de raspundere
civila profesionala, in conditiile prevazute de Titlul XV al Legii nr. 95/2006 privind reforma
indomeniul sanatatii. In acest sens, art. 7 din Codul de etica si deontologie prevede
ca protectia asistentului medical pentru riscurile ce decurg din practica profesionala
serealizeaza de catre angajator, prin societatile de asigurari, iar pentru
practicieniiindependenti, polita de asigurare pentru malpraxis se incheie in nume personal.
Potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 307/2004, activitatea asistentilor medicali
sedesfasoara in cadrul echipei medicale sau independent, ca si titulari sau asociati
aicabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sanatate.In calitate de angajat,
asistentul medical are in prezent drepturile si obligatiile ce decurgdin Codul muncii si din
Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Ramura Sanitara pe perioada 2005 - 2007 (publicat
in Monitorul oficial nr. 2/31.01.2006). Un aspectimportant este acela ca, in sensul
Contractului Colectiv de Munca la Nivel de RamuraSanitara pe perioada 2005 - 2007, prin
patron se intelege nu doar o unitate sanitara publica, ci si cabinetul de practica individuala,
reprezentat prin titularul cabinetului.Astfel, asistentii medicali angajati in sistemul privat,
respectiv in cabinete medicaleorganizate in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, vor
beneficia de prevederileacestui Contract Colectiv de munca, art. 8 din acest act cu valoare
normativa stipuland ca nici un contract individual de munca nu va putea prevedea drepturi sub
limitele prevazutein Contractul Colectiv de Munca la Nivel de Ramura Sanitara pe perioada
2005 - 2007.Asistentul medical care isi desfasoara activitatea in calitate de titular sau

asociat al unuicabinet de practica medicala, poate furniza ingrijiri medicale la domiciliu, fiind
autorizatin acest sens in conformitate cu prevederile Normelor din 7 aprilie 2003
privindorganizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea
persoanelor juridice si fizice care acorda aceste servicii, aprobate prin Ordinul nr.
318/2003.Dincolo de drepturile si obligatiile legale pe care asistentul medical le are in
exercitarea profesiei sale nobile, noi toti cei care suntem sau putem deveni beneficiari ai
ingrijirilor medicale pe care asistentul medical le acorda, datoram in primul rand respect
acestor oameni devotati, care, alaturi de medici, isi pun viata in slujba semenilor lor.
GENERALITATI
Art.1. Codul de etica si deontologie al asistentului medical din Romania
e x p r i m a c r i t e r i i l e minimale ale comportamentului pentru persoanele ce practica profesia
de asistent medical.Art.2. Codul de etica si deontologie profesionala se completeaza
si se modifica in functie delegislatia statului roman, cu exceptia principiilor fundamentale
cu caracter
universal.Art.3. Nerespectarea prevederilor Codului de etica si deontologie al asist
entului medical dinR o m a n i a a t r a g e s a n c t i u n i p a n a l a r e t r a g e r e a s a u n e a c o r
d a r e a a v i z u l u i p e n t r u o b t i n e r e a autorizatiei de libera practica sau
neacordarea reavizarii autorizatiei de libera practica medicala.
II PRINCIPII UNIVERSALE
Art.4. Asistentul medical nu trebuie sa se faca vinovat de omucidere sau vatamare
corporalaasupra fiintei umane in mod constient, intentionat, din neglijenta, din
incompetenta sau altemotive legal imputabile, cu exceptia legitimei aparari.Art.5.
Asistentul medical nu poate fi vinovat de furt, cu exceptia situatiilor in care prin
asemeneafapta se salveaza vieti umane sau se evita deteriorarea grava a sanatatii
umane, fara ca prinaceasta actiune sa se pericliteze alte vieti sau sanatatea altor
persoane.Art.6. Asistentul medical, ca aparator al vietii si sanatatii umane, nu are
dreptul de a intretinerelatii sexuale aberante sau impotriva
naturii.A r t . 7 . A s i s t e n t u l m e d i c a l t r e b u i e s a f i e
a p t d i n p u n c t d e v e d e r e p s i h i c p e n t r u a - s i a s u m a raspunderea pentru toate actele
sale profesionale.Art.8. Asistentul medical va manifesta respect fata de viata umana
chiar de la inceputurile ei,chiar si atunci cand e supus constrangerii.Art.9. Asistentul
medical profeseaza fara a manifesta nici un fel de discriminare in functie de rasa,nationalitate,
religie, apartenenta etnica, apartenenta politica, sex, varsta sau stare sociala.Art.10. in toate
cazurile in care nu exista reglementari legale primeaza interesele pacientului.Art.11.
Asistentul medical nu va utiliza cunostintele sale de orice fel contrar legilor umanitatii.Art.12.
Asistentul medical nu va divulga secretul profesional decat in conditiile legii.
III PRINCIPII COMUNE
Art.13. Asistentul medical nu poate intretine relatii sexuale cu pacientul sau rudele acestuia
panala gradul 2 inclusiv, cu exceptia casatoriei.Art.14. Asistentul medical nu poate minti,
exceptie fac cauzele in care medicul recomanda o altaconduita doar fata de pacient, daca prin
aceasta nu se provoaca ascunderea culpei profesionale,incompetentei, neglijentei
sau ilegalitatii.Art.15. Asistentul medical nu are voie sa recomande, sa faca propuneri, sa faca

propaganda, sausa desfasoare actiuni in favoarea actelor sexuale anormale sau contra
naturii.Art.16. Se interzice asistentului medical consumul de droguri cu exceptia cazurilor in
care existaprescriptie medicala legala.Art.17. Se interzice asistentului medical sa
participe la transportul, depozitarea, distribuirea si vanzarea de droguri, precum si la
orice fel de actiuni propagandistice in acest sens.Art.18. Nu este admis ca asistentul
medical sa consume bauturi alcoolice in timpul exercitariiprofesiei, cat si intr-o
perioada de timp premergatoare ce ar afecta in orice mod exercitarea profesiei.
Exercitarea profesiei sub influenta alcoolului constituie circumstanta agravanta.Art.19. In
timpul liber asistentul medical nu are voie sa consume o cantitate de bauturi alcoolicece l-ar
impiedica sa acorde primul ajutor in orice situatie in mod competent.Art.20. Abaterile de la
bunele moravuri sunt interzise, pentru ca aduc atingere onoarei de asistentmedical si scad
increderea pacientului. Scaderea increderii pacientului constituie un factor
deagravare a bolilor.Art.21. Asistentul medical nu are voie sa denigreze public
colegii din echipa medicala in
modnejustificat.A r t . 2 2 . O r i c e a c u z a t i e p u b l i c a i m p o t r i v a m e m b r i l o r e c h i p e i
p r o f e s i o n a l e t r e b u i e u r m a t a d e sesizarea organelor de jurisdictie profesionala si
probata legal.Art.23. Asistentul medical are obligatia de a se opune oricarei vatamari
corporale si de a sesizaorganele competente in 48 de ore de la aflarea unor date despre astfel
de actiuni.Art.24. Asistentul medical nu va admite luarea sau darea de mita in exercitarea
profesiei.Art.25. Tainuirea faptelor de luare sau dare de mita in domeniul sanatatii, precum si
ascunderea,distrugerea sau denaturarea unor probe legale privind savarsirea infractiunii de
mituire constituiecomplicitate la infractiune.Art.26. Asistentul medical va mentine prin toate
mijloacele legale onoarea si traditia profesiei.Art.27. Asistentul medical va pastra orice
secret incredintat de pacient chiar si dupa decesul pacientului si nu va folosi secretele
aflate de la pacienti in timpul exercitarii profesiei in intereseleproprii sau in interesul unor
terte persoane.Art.28. Asistentul medical trebuie sa manifeste respect fata de pacient.Art.29.
In toata perioada exercitarii profesiei de asistent medical, trebuie sa existe respect pentrucei ce
au contribuit la inventarea profesiei.Art.30. Asistentul medical trebuie sa respecte legea. Nu
constituie culpa profesionala daca prini n c a l c a r e a l e g i i s e s a l v e a z a v i e t i s a u s e
e v i t a v a t a m a r i c o r p o r a l e , d a c a p r i n a c e a s t a n u s e pericliteaza alte vieti sau
integritati corporale.Art.31. Asistentul medical nu poate face parte din asociatii sau organizatii
cu caracter terorist sau religios ce actioneaza impotriva vietii si sanatatii umane.Art.32. Din
timpul exercitarii profesiei asistentul medical nu are dreptul de a face prozelitism
saupropaganda cu tenta de prozelitism.Art.33. Exercitarea profesiei nu poate constitui motiv
de santaj.Art.34. Asistentul medical va respecta ierarhia profesionala si va respecta
dispozitiile legale alesefilor sai daca acestea nu contravin prezentului Cod de etica si
deontologie.Art.35. Aplicarea acestui Cod de etica si deontologie va fi detaliata
printr-un Regulament deaplicare.Art.36. Acest Cod de etica si deontologie profesionala
intra in vigoare in termen de 30 de zile dela data adoptarii lui.