Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Finan elor Publice

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal


Direc ia General Regional a Finan elor Publice
Bra ov
Serviciul Servicii pentru Contribuabili http: // bv.finantepublice.ro

PREVEDERI LEGALE REFERITOARE LA


APLICAREA TAMPILEI
ncepnd cu data de 23 iulie 2015 persoanele fizice,
persoanele juridice de drept privat, precum i entit ile f r
personalitate juridic NU mai au obliga ia de a aplica
tampila pe:
- declara ii, cereri sau orice alte documente depuse la
institu iile sau autorit ile publice;
- documente sau orice alte nscrisuri emise n rela ia
dintre acestea.
ncepnd cu data de 23 iulie 2015 se abrog toate prevederile

legale referitoare la obliga ia aplic rii tampilei de c tre persoanele


fizice, persoanele juridice de drept privat i de entit ile f r
personalitate juridic .
Baza legal : art. V din OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor m suri
fiscal-bugetare i modificarea i completarea unor acte normative, publicat n MO
nr. 540 din 20 iulie 2015

Material informativ elaborat la data de 27.07.2015