Sunteți pe pagina 1din 1

ia

Delavnncea giCaragiah o amploare deosebila. Un gen .Al treilea paragraf face referire la existenfa Tn epocd
frecvent este medalionu! literar, prczent fn mai tiate
gi a altor tendin[e in afa_ra direcliei noi impuse de Tltu
rcvistele.
Maiorescu.
(Victor Viginescu, Vatori lexicate gl stilistice . Ultimul paragraf are valoarea unei concluziisinteti-
ln publicistica titerard rom6neasci) zAndtendin{ele carc au contribuitla dezvoltarca presei
litenre la sfdryitul secolului al XlXlea,
Gerinfe 9i rezolviri posibile
2. Care este opinia ta despre importanla presei
[Citegte textulcu voce tare] ln realitatea cotidiani? Sustine, cu argumente,
_ 1. Ce.pofi deduce despre autorul textului si opinia prezentatS.
despre situafia de comunicare ?
. Cuise adreseazi textul? . Mctor Viginescu in Valori lexicale Si stilistice in
. Ce tip de text este acesta? publicistica lltenr9 romdneascd realizeazd o analizl
. Care este atitudinea
autoruluifaf6 de modulin care
profundi a condifiilorin care publicistica literari rom6-
s-a dezvoltat presa romAneascd ? neasci s-adezvoltat de-a lungul timpului, menfion6nd
principalele elemente ce au contribuit la acest proces.
. Victor Viginescu in fragmentul extras din Valori . SusfinAnd ideile enunlate anterior, consider cd
_
Iexicate gi iiai.i"-
stitistice in pubtixttea titena
ci realizeazd o prezentare succintd.a principalelor presa are un rol hotdrdtorln observarea realitdfii, dargi
in manipularea maselor. De exemplu, acelaEi incident
direcJii in presa rom6neascd literari de la
sidrgitut poate fi prezentat?n moduridiferite,ln funcfie de aspec-
secolului alXlXJea urmdrind modulin care puOtich;iite
tul pe care respectiva publicafie doregte sdl scoatd in
reprezentafive reugesc s6_gi impuni un program
redaclional gi sd inoveze stitul'pubicistic. evidenld: politic, *"
"o"':1, ":ono*:"
. Fragmbntulface parte
din stilulqtiinfific, emitdtorul
este specializat, iar receptorul poate fi specializat Varianta 5
sau
nespecializat. To.ti cunoastem importan{ateatrului Wntru un popor,
. Textul pdstreazd gi grafic tofi gtim, asemenea, cd ne /rpsegfe acesf element de
- ordonarea ideilor, astfel
Orimu I para g raf induce ideea rnu ltitu d n
i revistelor
cufturil. Vom traduce dar dramele eminente din alte
lncaj i i

b sfiirqitul secoluluialXlX- lea. literaturi, vom incuraja inceputurile noastrc cele bune,
. In a_1. a par agraf autoru I su bl in iaz6 m porta nf a dacd le avem, vom descuraja pe cele rele gi ne vom
_doile i
pfrlicaliilor reprezentative pentru intetesa, la timp opoftun, de a forma actoi adevdrafi...
pgam re d a cli o n a I si i n ov a re a stit u t uimpunerea
i p u b ti c i stic.
unui
zeci gi zeci de ani vor trece lnainte de a se putea
I