Sunteți pe pagina 1din 1

compune o singurtfupd de actoi care sd merite acesf deopotrivi cr'iticilor 9i istoricilor

. Textul se adreseazd
nume.[...]
iterari Gocu pa[i de op"'" tu i
ntu Maiore-scu' studenlilor
in contrastul arttat pilnd aici se cuprtnde cea mai dar qi unor
r

ldmuitd explicare a direcliei hoi,ln deosebire de cea


;i;TJil"t ;aie'stuoiazi opera acestora' criticului literar'
ditti ;r*i1i, interesali de opera unui
veche. Arccfia veche a bdrbalilor nogti publici este muft . Este vorba O"tpte uil text gtiin[ifrc' apa(inind
maiindreptatd spre formele dinafard; dircclia noud gi
critic literar.
jund cautd mai intdi de toate fuMamentuldinlduntru gi, o analizi
Criticul realizeazd in acest fragment
.
unde nu-lare sipdnd cdnd incd nu-lare, dispreluiegte' dramaturgia
protu-nJa situatieiin care se afl6
forma dinafard ca neadevdratd gi nedemnd.(...) $i "
romAneasci Tn perioada contemporani lui' Apoi
fiindcd vorbim aici de literaturt prozaicd, vom impdr.ti diferenfele
prezintd direclianouJin teatrul romdnpsc ai
cercetarea noastrd dupd cele doud specii ale ei, in
dintre aceasta qi cea veche'
-' I
cercetarea gtiinlificd gi in cea esteticd sau cel pu,tin cd lipsa
sfilrsftbd. Reproducei din chiar operele autorilor nu pot
ln pritul'paragraf criticul "9n:]-d-"te
important' nu va
foarte
teatruiuii un elementie culturd
avea loc aici: intinderea lucrdrilor prozaice se suplinita prin traduceri' lncuraiarea
unor
impotrivegte Ia aceasta. ;;;; de a forma repede
inceputuristangace sau strdduinla
-_ Trebuie sd ne mdrginim a cita numai titlul scrierilor actori adevdrafi.
gl a scoafe la iveald elementele comune care le . Al doilea paragraf pre zinl6 direclia noudTn
antitezi
impreuneazd in una gi aceeagi direc{ie. discursului
(Titu Maiorescu, Areclia noud ln poezia
cu direc[ia veche apii anunF-tl"1!T" cercetare
t funclie Oe cete doui domeniide
gi proza romiind,in Criticel "#"nbtin
uilatit", cea Etiiniificd gicea esteticd' .
absenfateatrului - element
Gerinle gisugestii de rezolvare 'Titu Maiorescu i"t"tta lipsd nu
r.naior-at unei culturi ,si, in opinia'y!:-":"ttn
ce vor dura zecf 9i
[Citegte textul cu voce tare] ffit-; n suprinita decdt'pri;'r eforturi
. 1. Ge pofi deduce despre autorul textului gi des- zeci de ani'
in deanol'
pre situafia de comunicare? 2. Care este opinia ta despre teatru
. Cuise adreseazd textul? cu argumente'
tarea tinerei generafii? Sus{ine'
. Ce tip de text este acesta?
opinia Prezentati
. Care este atitudinea autoruluifa!6 de importanla
un element de culturi 9i el
teatruluiin cultura romind? ' ' Consider cd teatrul este de-a lungul
ar trebui sd insoleascd fiecare persoand

58 59