Sunteți pe pagina 1din 25

Drept administrativ 1

MULTIPLE CHOICE

1. Administratia publică se caracterizeaza prin aceea ca:


a. se identifică cu administratia de stat;
b. include si activitatea administratiei publice locale, a regiilor autonome, precum si
a altor institutii publice;
c. este strâns legată de puterea executivă si se confundă cu aceasta.
Raspuns corect: B

2. Sunt principii ale administratiei publice:


a. principiul legalitătii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice;
b. principiul ierarhiei autoritătilor si actelor administrativ-fiscale;
c. principiul transparentei decizionale.
Raspuns corect: C

3. Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite între:


a. organele administratiei publice centrale si organele administratiei publice locale;
b. Guvern si ministere, în cadrul unor raporturi de subordonare;
c. Guvern si autorităti ale administratiei publice locale, în cadrul unor raporturi de
tutelă administrativă.
Raspuns corect: B

4. Nu sunt principii ale administratiei publice:


a. principiul discontinuitătii;
b. principiul operativitătii;
c. principiul oportunitătii.
Raspuns corect: A

5. Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizează prin


următoarele:
a. între sistemul administratiei publice si partidele politice nu există relatii speciale;
b. în statele cu sistem de guvernământ bazate pe existenta unui singur partid politic,
sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului
politic respectiv;
c. în statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul
politic are relatii directe cu sistemul administratiei publice.
Raspuns corect: B

6. Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizează prin


următoarele:
a. functiile de demnitate publică din ministere si cele de conducere a serviciilor
publice deconcentrate din unitătile administrativ-teritoriale sunt ocupate de oameni
politici sau de persoane agreate de partidul aflat la guvernare;
b. oamenii politici sunt cei care au competenta de a elabora proiecte de decizii pe care
sistemul administratiei le ia pentru restructurarea puterii executive, cum ar fi, de
exemplu, proiectele de legi sau de ordonante;
c. sistemul administratiei publice nu are competenta si capacitatea de a intra în relatii
cu grupurile de presiune, ca elemente ale sistemului politic, cum sunt grupările
sociale sindicale, patronale, confesionale sau ale minoritătilor nationale.
Raspuns corect: A

7. Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizează prin


următoarele aspecte:
a. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fată de stiinta
administratiei;
b. stiinta administratiei se preocupă la modul general si de dreptul aplicabil
administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice;
c. între dreptul administrativ si stiinta administratiei există o relatie similară celei
existente între dreptul public si dreptul privat, între administratia publică si
administratia privată.
Raspuns corect: B

8. Principiul fundamental al administratiei publice este:


a. principiul legalitătii;
b. principiul organizării ierarhice;
c. principiul realizării programului de Guvernare.
Raspuns corect: A

9. Sunt izvoare directe ale dreptului administrativ:


a. Hotararile Guvernului;
b. ordinele emise de sefii serviciilor publice deconcentrate în unitătile administrativ-
teritoriale;
c. doctrina si jurisprudenta.
Raspuns corect: A

10. Sunt izvoare ale dreptului administrativ:


a. hotărârile, deciziile si dispozitiile adoptate si, respectiv, emise de către autoritătile
administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, presedintii
consiliilor judetene, primarii;
b. Constitutiile Romaniei
c. contractele administrative.
Raspuns corect: A

11. Raporturile de drept administrativ au in continutul lor:


a. acele relatii sociale, supuse reglementărilor normelor dreptului administrativ, care
se formează în legătură cu organizarea executării si executarea în concret a legii si
se stabilesc numai în activitatea organelor administratiei publice;
b. acele relatii sociale, supuse reglementărilor normelor dreptului administrativ, care
se formează în legătură cu organizarea executării si executarea în concret a legii;
c. acele relatii sociale, supuse reglementărilor normelor dreptului, în general, si a
dreptului administrativ, în special, care se formează în legătură cu organizarea
executării si executarea în concret a legii.
Raspuns corect: B

12. Raporturile de drept administrativ se stabilesc in urmatoarele domenii de activitate:


a. numai în activitatea organelor administratiei publice;
b. în activitatea organelor administratiei publice si în domeniul de activitate al altor
autorităti publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritătii
judecătoresti ori în domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes
public;
c. numai în domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.
Raspuns corect: B

13. Cea mai des întâlnită categorie de raporturi juridice de drept administrativ este:
a. categoria raporturilor juridice de subordonare ierarhică;
b. categoria raporturilor juridice de participare si colaborare a organelor
administratiei publice;
c. categoria raporturilor juridice de subordonare a particularilor fată de organele
administratiei publice.
Raspuns corect: C

14. Performantele organelor administratiei publice sunt în directă legătură cu:


a. calitatea oamenilor care formează personalul acestora;
b. competenta si atributiile specifice care le sunt conferite de lege si de actul normativ
subsecvent de organizare si functionare;
c. capitalul social initial, constituit din resursele materiale si financiare puse la
dispozitie de către stat.
Raspuns corect: A

15. Resursele financiare extrabugetare ale organelor administratiei publice pot proveni si din:
a. din retinerea, potrivit legii, a unei cote procentuale din amenzile si confiscările
dispuse în cadrul activitătii lor specifice;
b. de la bugetul de stat, în completarea fondurilor, constituite din taxe si impozite,
destinate functionării institutiei publice în raport cu domeniul specific de activitate;
c. din fondurile cu caracter nerambusabil.
Raspuns corect: A

16. Competenta organelor administratiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa
actioneze:
a. acel element definitoriu, care le dă dreptul de a actiona în regim de autoritate
supremă în domeniul specific de activitate;
b. acel element definitoriu, care le dă dreptul de a actiona în regim de drept
administrativ, pe baza si în executarea legii;
c. acel element definitoriu, care le dă dreptul de a actiona în regim de drept public,
raportat exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a interesului public general.
Raspuns corect: B

17. Competenta organelor administratiei publice este un ansamblu de atributii publice:


a. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si
în executarea legii, efectuând acte administrative, operatii administrative si/sau
simple operatii materiale;
b. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si
în executarea legii, efectuând operatii administrative cu caracter normativ sau
individual, constând în acte administrative si/sau simple operatii materiale;
c. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona
pe baza si în executarea legii.
Raspuns corect: A

18. Atributia publică este definită ca fiind:


a. operatiunea administrativă prin a cărei îndeplinire se realizează competenta
organului administratiei publice;
b. învestirea legală cu anumite prerogative;
c. dreptul de a lua o anumită decizie si obligatia de a face acest lucru.
Raspuns corect: B

19. Capacitatea de drept administrativ reprezintă:


a. aptitudinea organelor administratiei publice de a actiona pe baza si în executarea
legii;
b. competenta de a face acte administrative;
c. dreptul pe care îl au organele administratiei publice de a participa la raporturile de
drept administrativ.
Raspuns corect: C

20. Sunt elemente constitutive ale personalitătii juridice a organelor administratiei publice:
a. existenta unui colectiv cu o organizare de sine stătătoare, ceea ce înseamnă o
structură internă, organe de conducere, competenta acestora, modul de
reorganizare, etc., care să-i permită să participe la raporturile juridice ;
b. un patrimoniu propriu, constând în capitalul social initial, deosebit de cel al altor
persoane juridice, precum si de cel al persoanelor ce formează colectivul a cărui
expresie este persoana juridică;
c. un anumit scop, în acord cu interesele generale ale partidului de guvernământ, în
raport cu care se defineste capacitatea sa juridică.
Raspuns corect: A

21. În cazul organelor administratiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept
consecinta:
a. lipsa calitătii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitătii
juridice atât în dreptul constitutional cât si în dreptul administrativ;
b. lipsa calitătii de subiect de drept civil atrage, în mod necesar, lipsa capacitătii
juridice în dreptul administrativ, dar nu si în dreptul constitutional;
c. lipsa calitătii de subiect de drept civil nu echivalează cu lipsa unei capacităti
juridice în dreptul constitutional sau în dreptul administrativ.
Raspuns corect: C

22. Organele administratiei de stat se înfiintează prin urmatoarele acte administrative:


a. decizie a organului de conducere, numit de organul ierarhic superior;
b. actul de dispozitie al organului competent al puterii sau administratiei;
c. actul de dispozitie al puterii din care face parte, respectiv legislativă, executivă sau
judecătorească.
Raspuns corect: B

23. Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice:


a. capacitatea juridică de drept civil;
b. personalitatea juridică;
c. competenta.
Raspuns corect: C

24. Prin structură teritorială a sistemului administratiei publice se întelege:


a. clasificarea organelor administratiei publice în functie de unitatea administrativ-
teritorială în raza căreia îsi au sediul;
b. temeiul de drept al împărtirii organelor administratiei publice în organe centrale,
organe locale si autorităti autonome;
c. organizarea sistemului administratiei publice în raport cu teritoriul statului si al
unitătilor administrativ-teritoriale.
Raspuns corect: C

25. Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice:


a. criteriul teritorial;
b. criteriul sursei mijloacelor materiale si resurselor financiare;
c. criteriul functional.
Raspuns corect: A

26. Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se împart în:


a. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice;
b. organe centrale si organe locale;
c. Parlament, Guvern, ministere si autorităti ale administratie publice.
Raspuns corect: B

27. Atributiile generale ale Presedintelui României privesc:


a. legiferarea împreuna cu Parlamentul Romaniei;
b. domeniul politicii externe;
c. conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.
Raspuns corect: B

28. Atributiile Presedintelui României ca sef al Executivului privesc:


a. desemnarea candidatilor pentru functiile de ministru;
b. desemnarea membrilor Guvernului pe baza votului de încredere acordat de
Parlament;
c. revocarea si numirea unor membri ai Guvernului, în caz de remaniere.
Raspuns corect: C
29. Pot fi atacate în contencios administrativ decretele emise de Presedintele României care
privesc:
a. desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru;
b. numirea Guvernului sau a unor membri ai Guvernului în caz de remaniere;
c. aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al stării de urgentă, în
cazul în care au fost emise cu exces de putere.
Raspuns corect: C

30. Limita maximă a mandatului Guvernului este dată de:


a. durata mandatului Parlamentului;
b. adoptarea unei motiuni simple;
c. organizarea alegerilor generale pentru Camera Deputatilor si Senat.
Raspuns corect: A

31. Guvernul îsi exercită mandatul până la data:


a. validării mandatelor deputatilor si senatorilor de fiecare cameră în parte, moment
în care se consideră că Parlamentul poate functiona din punct de vedere
constitutional si regulamentar;
b. constatării rezultatelor alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat;
c. desemnarii candidatului la functia de prim-ministru.
Raspuns corect: A

32. Guvernul este alcătuit din urmatorii demnitari:


a. primul-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organică
b. primul-ministru, ministri, secretari de stat si alti membri stabiliti prin lege
organică;
c. primul-ministru si ministri.
Raspuns corect: A

33. Functia de membru al Guvernului este incompatibilă cu:


a. exercitarea functiei de deputat sau senator;
b. exercitarea unei functii de reprezentare profesională salarizată în cadrul
organizatiilor cu scop comercial;
c. exercitarea unei functii publice în serviciul unei organizatii străine prevăzute în
acordurile si conventiile la care România este parte.
Raspuns corect: B

34. Mandatul de membru al Guvernului nu încetează in una dintre urmatorele situatii:


a. în urma demisiei;
b. în urma pierderii drepturilor electorale;
c. în urma unei motiuni simple care a vizat activitatea acestuia.
Raspuns corect: C

35. Actele Guvernului se adoptă astfel:


a. prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului;
b. cu majoritate calificată, în cazul participării la sedintă a Presedintelui României;
c. cu votul a 2/3 din numărul membrilor Guvernului, în cazul actelor care privesc
ordinea publică si siguranta natională.
Raspuns corect: A

36. Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de:


a. majoritatea calificată a membrilor;
b. majoritatea membrilor;
c. toti membrii Guvernului.
Raspuns corect: B

37. Proiectele de hotărâri si de ordonante supuse adoptării Guvernului pot fi initiate de:
a. ministere;
b. prefecturi;
c. consiliile judetene si consiliile locale, în nume propriu.
Raspuns corect: A

38. Autoritătile administrative autonome se pot înfiinta prin unul din urmatoarele acte normative:
a. prin hotărâre a Guvernului;
b. prin hotărâre a consiliului local sau judetean în raport cu interesul public, local sau
judetean;
c. prin lege organică.
Raspuns corect: C

39. Din punct de vedere al limitelor autonomiei lor, institutiile autonome ale administratiei
publice centrale îsi desfăsoară activitatea:
a. în coordonarea Guvernului;
b. sub controlul exercitat prin diverse forme de Parlament;
c. în afara oricarui control constitutional.
Raspuns corect: B

40. Actele administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome au


urmatoarele caracteristici:
a. sunt sustrase controlului Guvernului;
b. pot fi sustrase oricărei forme de control;
c. pot fi anulate de autoritatea ierarhic superioară institutiei administrative autonome
emitente.
Raspuns corect: A

41. Au statutul de autorităti administrative autonome:


a. Avocatul Poporului;
b. Curtea Constitutională;
c. Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor in Materia Achizitiilor
Publice.
Raspuns corect: A

42. Institutia prefectului reprezinta:


a. un organ al administratiei publice locale;
b. un organ unipersonal al administratiei ministeriale, având competentă teritorială
limitată la unitatea administrativ-teritorială în care îsi desfăsoară activitatea;
c. o institutie administrativă autonomă, având competentă teritorială limitată la
unitatea administrativ-teritorială în care îsi desfăsoară activitatea.
Raspuns corect: B

43. Prefectul este numit si revocat de:


a. de Guvern;
b. la propunerea primului-ministru;
c. cu consultarea partidelor politice, care formează coalitia de guvernare.
Raspuns corect: A

44. Institutia prefectului îsi desfăsoară activitatea potrivit urmatoarelor principii:


a. potrivit principiului subordonării ierarhice fată de Guvern si Ministerul
Administratiei si Internelor;
b. potrivit principiului autonomiei locale, în raport cu autoritătile administratiei
publice locale;
c. potrivit principiului controluilui ierarhic al legalitatii actelor emise de autoritatile
administratiei publice locale.
Raspuns corect: A

45. Prefectul si subprefectul fac parte din una dintre urmatoarele categorii de functionari publici:
a. înaltilor functionari publici;
b. persoanelor care ocupă functii de demnitate publică;
c. personalului autoritătilor administratiei publice locale.
Raspuns corect: A

46. Intre altele, sunt atributii ale prefectului si urmatoarele:


a. verificarea legalitătii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate
sau emise de autoritătile administratiei publice locale si judetene;
b. stabilirea, cu avizul autoritătilor administratiei publice locale si judetene, a
prioritătilor de dezvoltare teritorială;
c. exercitare controlului de tutelă administrativă.
Raspuns corect: C

47. In exercitarea atributiilor legale ce îi revin, prefectul emite:


a. decizii;
b. instructiuni;
c. ordine.
Raspuns corect: C

48. Intre altele, sunt principii ale administratiei publice locale si urmatoarele:
a. principiul descentralizării serviciilor publice;
b. principiul deconcentrării serviciilor publice de interes local;
c. principiul autonomiei locale a serviciilor publice deconcetrate.
Raspuns corect: A
49. Consiliile locale si judetene sunt acele autoritati:
a. autorităti reprezentative ale administratiei publice locale;
b. autorităti deconcentrate cu caracter eligibil, colegial si deliberativ;
c. autorităti cu competentă specială în limitele unitătii administrativ-teritoriale.
Raspuns corect: A

50. Consiliile locale si primarii au, intre altele, si urmatoarele caracteristici si sunt:
a. autorităti administrative autonome;
b. autorităti între care se stabilesc si raporturi de subordonare;
c. autorităti între care se stabilesc raporturi de supraordonare si colaborare.
Raspuns corect: A

51. Consiliul judetean este o autoritate:


a. autoritate a administratiei publice care asigură conducerea activitătii consiliilor
locale comunale si orăsenesti, în vederea realizării serviciilor publice de interes
judetean;
b. autoritate a administratiei publice cu competentă generală în limitele unitătii
administrativ-teritoriale;
c. autoritate deconcentrată a administratiei publice locale.
Raspuns corect: B

52. Consiliile locale si consiliile judetene se aleg astfel:


a. prin vot universal, egal, indirect, secret si liber exprimat;
b. pe baza scrutinului uninominal;
c. potrivit principiului reprezentării proportionale.
Raspuns corect: C

53. Mandatul de consilier în consiliul local sau judetean poate înceta înainte de termen in una din
urmatoarele situatii:
a. prin revocare;
b. prin pierderea drepturilor electorale;
c. pentru lipsă nemotivată la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale
consiliului..
Raspuns corect: B

54. Consiliul local îsi desfăsoară activitatea în cadrul unor sedinte:


a. unor sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului;
b. unor sedinte extraordinare, la cererea secretarului localitatii respective;
c. unor sedinte extraordinare, la cererea a cel putin jumătate din numărul
consilierilor.
Raspuns corect: A

55. Sedintele consiliului local se desfasoara astfel:


a. sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea calificată a consilierilor în
functie, prezenta acestora la sedintă fiind obligatorie;
b. sunt publice;
c. sunt conduse de cel mai vârstnic dintre consilieri.
Raspuns corect: B

56. Din punct de vedere al numarului de voturi, hotărârile consiliului local se adopta astfel:
a. se adoptă cu votul majoritătii membrilor consiliului;
b. prin care se stabilesc taxe si impozite locale se adoptă cu votul majoritătii
consilierilor în functie;
c. trebuie să fie semnate de presedintele de sedintă si contrasemnate pentru legalitate
de primarul localitătii.
Raspuns corect: B

57. Consiliul local poate fi dizolvat în una din urmatoarele situatii:


a. 3 hotărâri, adoptate într-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate în mod
irevocabil de instanta de contencios administrativ;
b. nu se întruneste timp de 3 luni în cursul unui an;
c. nu a adoptat nici o hotărâre în 3 sedinte ordinare consecutive.
Raspuns corect: C

58. Intre altele, sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele:


a. stabilirea, cu avizul autoritătilor administratiei publice locale comunale si
orăsenesti, a proiectele de dezvoltare urbanistică generală a unitătilor
administrativ-teritoriale componente;
b. adoptarea de hotărâri privind avizarea înfiintării de societătile comerciale în raza
teritorială a unitătii administrativ-teritoriale;
c. adoptarea de hotărâri privind privatizarea societăti comerciale pe care le-a înfiintat
si la care exercită toate drepturile aferente actiunilor detinute.
Raspuns corect: A

59. Consiliul judetean îsi desfăsoară activitatea in una dintre urmatoarele forme:
a. în sedinte ordinare lunare, la convocarea presedintelui;
b. în sedinte ordinare o dată la două luni, la convocarea secretarului general al
judetului;
c. în sedinte ordinare o dată la două luni, la convocarea presedintelui sau a
vicepresedintelui, desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci când acesta se află
în imposibilitate temporară de a-si îndeplini atributiile.
Raspuns corect: C

60. Intre altele, Consiliul judetean se dizolvă de drept în una dintre următoarele situatii:
a. nu se întruneste timp de 3 luni consecutive;
b. nu a adoptat, în 2 sedinte ordinare, nici o hotărâre;
c. numărul consilierilor se reduce sub două treimi si nu se poate completa prin
supleanti.
Raspuns corect: C

61. Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este incompatibilă cu una dintre următoarele
functii:
a. functia de consilier local;
b. functia de cadru didactic;
c. orice functie în cadrul unei asociatii neguvernamentale.
Raspuns corect: A

62. Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este compatibilă cu una dintre următoarele
functii:
a. functia de reprezentant al unitătii administrativ-teritoriale în adunările generale ale
societătilor comerciale de interes local;
b. functia de membru al adunării generale a actionarilor sau asociatilor la o societate
comercială;
c. functia de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăti comerciale
de interes national.
Raspuns corect: B

63. Mandatul primarului nu încetează înainte de termen in una dintre situatiile urmatoare:
a. în situatia în care îsi schimbă domiciliul într-o altă unitate administrativ-teritorială,
dar în acelasi judet;
b. ca urmare a rezultatului unui referendum organizat anume în acest scop, la cererea
a cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot din localitate;
c. în situatia în care este revocat din functie de ministrul administratiei si internelor.
Raspuns corect: C

64. Intre altele, sunt atributii ale primarului si urmatoarele:


a. aprobarea bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar;
b. exercitarea functiei de ordonator secundar de credite, pe baza si în executarea
bugetului aprobat de consiliul judetean;
c. luarea de măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentă.
Raspuns corect: C

65. În exercitarea atributiilor conferite de lege, primarul emite una din urmatoarele categorii de
acte administrative:
a. dispozitii cu caracter normativ sau individual;
b. ordine si instructiuni;
c. decizii.
Raspuns corect: A

66. Actele emise de primar se contrasemnează de către:


a. presedintele de sedintă al consiliului local;
b. secretarul comunei sau orasului;
c. secretarul consiliului local.
Raspuns corect: B

67. Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit în functie prin unul din urmatoarele
acte administrative:
a. dispozitie a primarului;
b. hotărâre a consiliului local;
c. ordin al prefectului.
Raspuns corect: C

68. Secretarul comunei, orasului sau municipiului nu are ca atributii :


a. avizarea proiectelor de hotărâri ale consiliului local;
b. asumarea răspunderii pentru legalitatea hotărârilor consiliului local;
c. contrasemnarea hotărârilor consiliului local pe care le consideră legale.
Raspuns corect: C

69. Secretarul comunei, orasului sau municipiului are, intre altele, ca atributii principale si pe
urmatoarele:
a. legalizarea semnăturii primarului de pe hotărârile consiliului local;
b. avizarea dispozitiilor primarului pentru legalitate;
c. pregătirea lucrărilor consiliului local supuse aprobării consiliului judetean.
Raspuns corect: B

70. Primăria nu este:


a. o structură functională cu activitate permanentă, formată din primar, viceprimar,
respectiv viceprimari, secretarul localitătii si aparatul propriu de specialitate al
consiliului local;
b. o structură functională, fără personalitate juridică si fără competentă proprie;
c. o structură functională care emite si adoptă acte juridice administrative, si nu
doar operatiuni administrative si acte materiale.
Raspuns corect: C

71. Sunt trăsături caracteristice ale functiei publice, intre altele, si următoarele:
a. este o situatie juridică reglementată legal, în sensul că drepturile si obligatiile care
formează continutul acesteia sunt prestabilite prin norme juridice si prin actele de
numire în functie emise de către organele administratiei publice;
b. reprezintă un ansamblu complex de drepturi si obligatii conferite titularului ei, care
capătă un adevărat statut propriu si participă la realizarea competentei întregului
sistem al administratiei publice;
c. are caracter continuu în sensul că existenta drepturilor si obligatiilor care formează
continutul său durează atâta timp cât durează competenta organului administratiei
publice pe care functionarul public o realizează, fără intermitente.
Raspuns corect: C

72. Functia publică se caracterizează si prin următoarele trăsături:


a. apartine numai functionarului public, învestit cu realizarea competentei ce revine
organului administratiei publice din care face parte;
b. exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor care formează continutul său
reprezintă o facultate la aprecierea titularului functiei;
c. drepturile si obligatiile care formează continutul functiei publice nu sunt exercitate
în regim de putere publică.
Raspuns corect: A

73. Sunt principii ale exercitării functiei publice, intre altele, si urmatoarele:
a. principiul transparentei, potrivit căruia exercitarea functiei publice implică
furnizarea către structurile de informare a opiniei publice a tuturor informatiilor
legate de exercitarea functiei;
b. principiul eficientei si eficacitătii, potrivit căruia functia publică trebuie exercitată
cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respectiv si, totodată, cu
urmărirea celui mai bun rezultat social pentru cetătean si/sau colectivitate;
c. principiul impartialitătii, în sensul că functia publică va trebui să fie exercitată fată
de subiectii tuturor raporturile juridice de drept administrativ ce intră sub incidenta
reglementării aplicabile.
Raspuns corect: B

74. În raport cu nivelul studiilor necesare ocupării lor, functiile publice se împart în trei clase:
a. clasa I, care cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;
b. clasa a II-a, care cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii
liceale, absolvite cu diplomă de licentă;
c. clasa a III-a, care cuprinde functiile publice pentru a căror ocupare se cer studii
medii, absolvite cu diplomă.
Raspuns corect: A

75. Functiile publice de executie sunt structurate pe urmatoarele grade profesionale:


a. pe 4 grade profesionale: superior, principal, asistent si debutant;
b. pe 3 grade profesionale: superior, principal si debutant;
c. pe 3 grade profesionale: superior, principal si asistent.
Raspuns corect: A

76. Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplică urmatoarelor
categorii de functionari publici:
a. functionarilor publici din administratia publică;
b. functionarilor publici din cabinetul demnitarului;
c. cadrelor didactice.
Raspuns corect: A

77. Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplică urmatoarelor
categorii de functionari publici:
a. functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului;
b. functionarilor publici din autoritatea vamală;
c. functionarilor publici din politie.
Raspuns corect: A

78. Nu pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care îsi desfăsoară activitatea în cadrul
următoarelor structuri:
a. aparatul de lucru al Guvernului;
b. structurile de specialitate ale Parlamentului României;
c. structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ.
Raspuns corect: A
79. Categoria înaltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre
următoarele functii:
a. consilier de stat;
b. secretar de stat;
c. secretar al judetului si, respectiv, al municipiului Bucuresti.
Raspuns corect: B

80. Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre
următoarele functii publice:
a. secretar general al ministerului;
b. primar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si al
comunei;
c. sef de serviciu si sef de birou.
Raspuns corect: C

81. Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, intre altele:
a. să aibă vârsta de minim 21 de ani împliniti;
b. să aibă exclusiv cetătenia română;
c. să cunoască limba română, scris si vorbit.
Raspuns corect: C

82. Calitatea de functionar public este compatibilă cu una din urmatoarele calitati:
a. calitate de membru al unui grup de interes economic;
b. calitatea de reprezentant al institutiei publice în cadrul unor organisme sau organe
colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
c. calitatea de mandatar al unei persoane în ceea ce priveste efectuarea unor acte în
legătură cu functia publică pe care o exercită.
Raspuns corect: B

83. Functionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situatii:
a. este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu
privire la persoane fizice si juridice cu care are relatii cu caracter nepatrimonial;
b. participă în cadrul aceleiasi comisii, constituite conform legii, cu functionari
publici care au calitatea de sot sau rudă de gradul IV;
c. interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea functiei publice.
Raspuns corect: C

84. Organizarea si dezvoltarea carierei în functia publică se realizeaza si pe baza unuia din
principiile urmatoare:
a. principiul concurentei loiale;
b. principiul egalitătii de sanse;
c. principiul motivării deciziilor luate.
Raspuns corect: B

85. Sunt drepturi ale functionarilor publice prevăzute de lege, intre altele, si urmatoarele:
a. dreptul la opinie, în virtutea căruia este interzisă orice discriminare pe criterii de
apartenentă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare
materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură, cu exceptia celor de
natură politică;
b. dreptul functionarului public de a fi informat cu privire la deciziile care se iau cu
privire la organizarea si functionarea institutiei publice din care face parte si a cărei
competentă o realizează;
c. dreptul la grevă.
Raspuns corect: C

86. Sunt, potrivit legii, intre altele, îndatoriri ale functionarilor publici:
a. obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice
sau juridice ori prestigiului Corpului functionarilor publici;
b. obligatia de a se abtine de la exprimarea sau manifestarea publică sau particulară a
convingerilor si preferintelor politice;
c. obligatia de a solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect,
pentru el sau pentru altii, în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu.
Raspuns corect: A

87. Modificarea raportului de serviciu are loc prin una dintre urmatoarele operatiuni:
a. detasare, care reprezintă măsura unilaterală dispusă de conducere pe timp nelimitat
prin care functionarul public subordonat are obligatia de a îndeplini functia publică
în interesul unei alte autorităti sau institutii publice, unde urmează să functioneze,
de regulă într-o altă localitate;
b. delegare, care reprezintă măsura permanentă dispusă de conducerea autoritătii sau
institutiei publice si prin care functionarul subordonat are posibilitatea de a
îndepliniri activităti în interesul, dar în afara organului din care face parte;
c. prin schimbarea definitivă sau temporară a unora dintre atributiile ce revin
functionarului public.
Raspuns corect: C

88. Din punct de vedere al interesului, delegarea functionarului public se realizează:


a. în interesul autoritătii sau institutiei publice care deleagă si al functionarului public
delegat;
b. în interesul autoritătii sau institutiei publice care deleagă;
c. în interesul functionarului public delegat.
Raspuns corect: B

89. Detasarea functionarului public se dispune:


a. în interesul autoritătii sau institutiei publice care dispune detasarea;
b. pentru o perioadă de cel mult 6 luni;
c. pentru o perioadă de 12 luni.
Raspuns corect: B

90. Transferul functionarului public se poate face:


a. în interesul serviciului, în mod unilateral de către autoritatea sau institutia publică
din care face parte functionarul si numai în interesul autoritătii sau institutiei
publice la care se face transferul;
b. în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autoritătii sau institutiei
publice de la care se transferă functionarul public;
c. în interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public.
Raspuns corect: C

91. Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc în una din următoarele
situatii:
a. când functionarul public a fost transferat în interesul serviciului;
b. desfăsoară activitate sindicală pentru care este prevăzuta suspendarea, în conditiile
legii;
c. este dispărut.
Raspuns corect: B

92. Raportul de serviciu al functionarului public încetează de drept in una din urmatoarele situatii:
a. la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti de declarare a mortii
functionarului public;
b. ca urmare a constatării nulitătii absolute a actului administrativ de numire în
functia de demnitate publică, de la data la care nulitatea a fost constatată prin
hotărâre judecătorească definitivă;
c. la data expirării termenului pe care a fost exercitată, cu caracter permanent, functia
publică.
Raspuns corect: A

93. Încetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea din functia publică, pentru motive
neimputabile functionarului public, în unul din următoarele cazuri:
a. starea sănătătii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatată prin decizie
a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îsi
îndeplinească atributiile corespunzătoare functiei publice detinute;
b. ca urmare a respingerii cererii de reintegrare în functia publică ocupată de către
functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru
motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de
reintegrare;
c. pentru incompetentă profesională în cazul obtinerii calificativului "satisfăcător" la
evaluarea performantelor profesionale individuale pe o perioadă de 2 ani
consecutivi.
Raspuns corect: A

94. Raportul de serviciu va înceta prin destituirea functionarului public în următoarele cazuri:
a. starea sănătătii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatată prin decizie
a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îsi
îndeplinească atributiile corespunzătoare functiei publice detinute;
b. ca sanctiune disciplinară, aplicată pentru săvârsirea repetată a unor abateri
disciplinare;
c. dacă s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu
actionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 5 zile calendaristice de la
data intervenirii cazului de incompatibilitate.
Raspuns corect: B
95. Nu constituie abateri disciplinare săvârsite de functionarii publici:
a. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b. stabilirea de către functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii în
vederea solutionării cererilor acestora;
c. neglijenta în rezolvarea lucrării.
Raspuns corect: C

96. Răspunderea disciplinară a functionarilor publici este guvernată de următoarele principii de


drept:
a. principiul proportionalitătii abaterii disciplinare si urmărilor acesteia;
b. principiul unicitătii răspunderii disciplinare;
c. principiul celeritătii si operativitătii tragerii la răspundere penala.
Raspuns corect: B

97. Din punct de vedere al statutului, Agentia Natională a Functionarilor Publici este:
a. o autoritate administrativă autonomă care asigură managementul functiei publice si
al functionarilor publici;
b. un organ de specialitate al administratiei ministeriale, fără personalitate juridică,
aflat în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;
c. un organ de specialitate al administratiei publice centrale care asigură
managementul functiei publice si al functionarilor publici.
Raspuns corect: C

98. Sunt izvoare ale dreptului administrativ:


a. hotărârile de Guvern, legile organice, hotărârile prefectului;
b. ordonantele Guvernului, decretele Presedintelui, instructiunile ministrilor;
c. tratatele internationale, legile constitutionale, dispozitiile consiliilor.
Raspuns corect: B

99. Din punct de vedere al competentei teritoriale pot exista urmatoarele categorii de organe si
institutii:
a. organe de specialitate ale administratiei publice;
b. administratia ministerială deconcentrată în teritoriu;
c. institutii administrative autonome.
Raspuns corect: B

100. Centralizarea administratiei publice presupune:


a. concentrarea unor sarcini de pe teritoriul tării într-o administratie ierarhizată,
unificată;
b. autoritătile locale sunt autonome si adoptă toate măsurile necesare pentru
îndeplinirea obligatiilor asumate la nivel central;
c. ansamblul deciziilor administrative revine organelor centrale ale administratiei de
stat.
Raspuns corect: C

101. Presedintele României, conform prevederilor constitutionale, are urmatoarele roluri:


a. este sef al puterii executive, alături de Guvern;
b. are rolul de mediator între Statul si Uniunea Europeana;
c. are rolul de garant al revizuirii Constitutiei.
Raspuns corect: A

102. Caracteristic decretelor emise de Presedintelui României, este faptul ca:


a. sunt acte juridice cu caracter general;
b. nu pot fi supuse controlului de legalitate prin actiune la instanta de contencios
administrativ;
c. sunt inexistente fără publicarea în Monitorul Oficial al României.
Raspuns corect: C

103. Mandatul Guvernului poate înceta prin:


a. demisia a jumatate plus unu din membrii sai;
b. nedepunerea jurământului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedintă
reunită, a noului Guvern;
c. motiune de cenzură adoptată de Parlament, în sedintă comună a Camerei
Deputatilor si Senatului.
Raspuns corect: B

104. Ministerele, ca organe centrale de specialitate, se pot organiza astfel:


a. se pot organiza ca autorităti centrale autonome pe domenii diverse de activitate;
b. pot avea servicii descentralizate în orice municipiu resedintă de judet de pe
teritoriul României;
c. pot avea în subordine servicii publice deconcentrate.
Raspuns corect: C

105. Revocarea membrilor Guvernului apare în situatia:


a. demiterii;
b. remanierii guvernamentale;
c. pierderii drepturilor electorale.
Raspuns corect: B

106. Indicati care, dintre actele juridice enumerate mai jos, nu fac parte din categoria izvoarelor
scrise ale dreptului administrativ:
a. legile
b. cutuma
c. Constitutia
Raspuns corect: B

107. Dreptul administrativ are strânse legături cu următoarele ramuri de drept:


a. dreptul constitutional;
b. dreptul familiei;
c. dreptul privat international.
Raspuns corect: A
108. Prin deconcentrare administrativă se întelege:
a. autonomie locală;
b. transferul unor atributii care revin organelor centrale, unor organe din subordine ce
functionează în teritoriu;
c. existenta unor agenti administrativi fără competentă proprie de decizie.
Raspuns corect: B

109. Prefectul conduce una din următoarele unităti administrativ - teritoriale:


a. orasul;
b. judetul;
c. municipiul.
Raspuns corect: B

110. Prin statutul său, prefectul se găseste într-o situatie de:


a. cooperare cu Guvernul;
b. colaborare cu Guvernul;
c. subordonare ierarhică în raport cu Guvernul.
Raspuns corect: C

111. În calitatea sa de supraveghetor al respectării legii de către autoritătile locale, prefectul poate
ataca în fata instantei de contencios administrativ:
a. hotărârile consiliilor locale;
b. dispozitiile primarilor;
c. actele administrative nelegale ale autoritătilor administratiei publice locale.
Raspuns corect: C

112. În exercitarea atributiilor sale Prefectul emite:


a. ordine;
b. ordine si dispozitii;
c. dispozitii si alte acte juridice.
Raspuns corect: A

113. Consiliile locale sunt:


a. autorităti ale administratiei publice locale;
b. organe ale administratiei de stat;
c. autorităti executive ale administratiei publice locale.
Raspuns corect: A

114. În exercitarea atributiilor ce-i revin, Consiliul local adoptă:


a. ordine;
b. dispozitii;
c. hotărâri.
Raspuns corect: C

115. Consiliul local este considerat dizolvat de drept când:


a. nu se întâlneste timp de două luni consecutiv;
b. nu a adoptat în două sedinte ordinare consecutive nicio hotărâre;
c. numărul consilierilor se reduce sub 2/3 si nu se poate completa prin supleanti.
Raspuns corect: A

116. Consiliul judetean este dizolvat de drept daca:


a. nu se întruneste timp de 2 luni consecutiv;
b. nu a adoptat între sedintele ordinare consecutive nici o hotărâre;
c. numărul consilierilor a scăzut sub 2/3 si nu se poate completa prin supleanti.
Raspuns corect: A

117. Vicepresedintele Consiliului judetean este numit/ales de:


a. este ales de consiliul judetean;
b. este numit de prefect;
c. este ales de către locuitorii cu drept de vot ai judetului.
Raspuns corect: A

118. Calitatea de primar este compatibilă cu una dintre urmatoarele functii:


a. functii didactice;
b. orice functie de conducere din cadrul societătilor comerciale la care statul sau o
unitate administrativ – teritorială este actionar majoritar ori în cadrul societătilor
nationale, companiilor nationale sau regiilor autonome;
c. orice alte activităti sau functii publice.
Raspuns corect: A

119. În exercitarea atributiilor sale primarul emite:


a. dispozitii;
b. dispozitii si aprobari;
c. ordine.
Raspuns corect: A

120. Mandatul primarului încetează de drept in una dintre urmatoarele situatii:


a. demisie;
b. la cererea a 1/3 din consilierii locali;
c. schimbarea domiciliului într-o altă unitate teritorial – administrativă.
Raspuns corect: C

121. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează la cererea:


a. prefectului;
b. consilierilor locali;
c. a 25% din locuitorii cu drept de vot.
Raspuns corect: C

122. Mandatul primarului este suspendat de drept în una din următoarele situatii:
a. pierderea drepturilor electorale;
b. ivirea unor situatii de incompatibilitate;
c. arestarea preventivă.
Raspuns corect: C

123. Viceprimarul este ales de către:


a. locuitorii cu drept de vot ai localitătii;
b. consilierii locali;
c. consilierii judeteni, la propunerea primarului.
Raspuns corect: B

124. Primarul îndeplineste, intre altele, si următoarele atributii:


a. ordonator principal de credite;
b. ofiter de stare civilă si încheie contul exercitiului bugetar;
c. aprobă proiectul bugetului local.
Raspuns corect: A

125. Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de:


a. prefect;
b. Ministerul Administratiei si Internelor;
c. Consiliul local.
Raspuns corect: C

126. Guvernul nu răspunde politic în una din urmatoarele situatii:


a. in fata Presedintelui României;
b. in cazul unei motiuni de cenzura care a fost adoptata;
c. în fata Parlamentului României.
Raspuns corect: A

127. Functia de membru al Guvernului nu încetează:


a. în urma demisiei;
b. in urma pierderii drepturilor electorale;
c. la cererea primului ministru.
Raspuns corect: C

128. În exercitarea atributiilor sale ministrul emite :


a. instructiuni;
b. ordine si licente;
c. hotărâri.
Raspuns corect: A

129. Din punct de vedere al statutului sau, secretarul general al Guvernului este:
a. membru al Guvernului;
b. reprezentant al partidului de guvernământ;
c. înalt functionar public.
Raspuns corect: C

130. Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de către:


a. partidul sau formatiunea politică ce a câstigat alegerile;
b. Presedintele României;
c. Parlament, la propunerea Presedintelui Romaniei.
Raspuns corect: B

131. Functia de membru al Guvernului este compatibilă cu una din urmatoarele functii:
a. exercitarea altei functii publice de autoritate;
b. exercitarea functiei de deputat sau senator;
c. exercitarea unei functii de reprezentare profesională salarizate în cadrul
organizatiilor cu scop comercial.
Raspuns corect: B

132. Presedintele României îsi exercită mandatul până la:


a. data alegerilor prezidentiale;
b. data depunerii jurământului de către presedintele nou ales;
c. data validării rezultatului alegerilor prezidentiale.
Raspuns corect: B

133. Presedintele României are rolul:


a. de a reprezenta statul român;
b. de a veghea la respectarea si revizuirea Constitutiei si la buna functionare a
autoritătii publice;
c. de a conduce administratia publică centrală de specialitate.
Raspuns corect: A

134. Presedintele României depune jurământul în fata:


a. Curtii Constitutionale
b. Consiliului Legislativ
c. Camerei Deputatilor si Senatului în sedintă comună.
Raspuns corect: C

135. Sedintele Guvernului la care participă Presedintele României sunt prezidate de:
a. Primul – ministru;
b. Presedintele României;
c. de cei doi împreună.
Raspuns corect: B

136. Prefectul este numit de:


a. Consiliul judetean;
b. Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
c. Guvern.
Raspuns corect: C

137. Sunt atributii ale consiliului judetean:


a. cele privind administrarea patrimoniului judetului;
b. stabileste si aprobă impozitele si taxele pentru bugetul de stat;
c. atributii privind gestionarea serviciilor publice locale.
Raspuns corect: A

138. Intre altele, sunt atributii ale secretarului unitătii administrativ-teritoriale si urmatoarele:
a. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local
si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între
acestia si prefect;
b. urmăreste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean
adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;
c. prezintă consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de
îndeplinire a atributiilor sale si a hotărârilor consiliului judetean.
Raspuns corect: A

139. Promovarea proiectelor de hotărâri propuse de cetăteni, consiliilor locale si judetene poate fi
initiată de:
a. un cetătean, dacă acesta este sustinut prin semnături de cel putin 10% din poulatia
cu drept de vot;
b. de mai multi cetăteni cu drept de vot;
c. unul sau de mai multi cetăteni cu drept de vot, dacă acesta este sustinut prin
semnături de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitătii administrativ-
teritoriale respective.
Raspuns corect: C

140. Cand poate avea loc eliberarea din functie a vicepresedintelui Consiliului judetean:
a. în primele 6 luni ale mandatului Consiliului judetean;
b. în ultimele 3 luni ale mandatului Consiliului judetean;
c. mai putin în ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului judetean.
Raspuns corect: C

141. Sunt atributii ale consiliilor locale ale sectoarelor mun. Bucuresti:
a. asigură, potrivit competentelor lor, conditiile necesare bunei functionări a
institutiilor si serviciilor publice de educatie, sănătate, cultură, tineret si sport,
apărarea ordinii publice, de interes local; urmăresc si controlează activitatea
acestora;
b. aleg, din rândul consilierilor, pe presedintele consiliului, precum si un viceprimar;
c. aprobă, la propunerea prefectului, în conditiile legii, organigrama, statul de functii,
numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de
specialitate si ale serviciilor publice de interes local.
Raspuns corect: A

142. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a :


a. exercitării atributiilor ce îi revin, potrivit legii;
b. exercitării atributiilor ca reprezentant al statului;
c. nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivitătii locale.
Raspuns corect: C

143. Primarul nu îsi desfăsoară activitatea ca reprezentant al statului în unitatea administrativ-


teritorială unde a fost ales, în exercitarea atributiilor de :
a. autoritate tutelară si de ofiter de stare civilă;
b. luarea măsurilor de protectie civilă;
c. conduce serviciile publice locale.
Raspuns corect: C

144. Hotărârile consiliului local se semnează de:


a. de presedintele de sedintă si de secretarul localitătii;
b. de presedintele consiliului local si se contrasemnează de secretarul localitătii;
c. de presedintele de sedintă.
Raspuns corect: C

145. Precizati cui revine atributia de a desemna candidatul pentru functia de prim-ministru:
a. Presedintelui României;
b. Guvernului;
c. Parlamentului tării.
Raspuns corect: A

146. Precizati în ce categorie intră atributia de a numi Guvernul pe baza votului de încredere
acordat de către Parlament:
a. în cazuri exceptionale;
b. în domeniul politicii externe;
c. în raporturile cu Guvernul.
Raspuns corect: C

147. În calitatea sa de comandant al fortelor armate, Presedintele României poate declara


mobilizarea partială sau totală, cu aprobarea prealabilă sau, în cazuri exceptionale, ulterioară:
a. a Guvernului;
b. a Parlamentului;
c. a Curtii Constitutionale.
Raspuns corect: B

148. Decretele emise de către Presedintele României, care sunt acte administrative, sunt supuse
controlului :
a. instantelor de drept comun;
b. jurisdictiilor administrative speciale;
c. instantelor de contencios administrativ.
Raspuns corect: C

149. În judetul în care este numit, prefectul :


a. este reprezentant al Guvernului;
b. este reprezentant al primului ministru al Guvernului României;
c. este reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
Raspuns corect: A

150. Potrivit dispozitiilor constitutionale, atributiile prefectului se stabilesc:


a. prin hotărâre a Guvernului;
b. prin lege organică;
c. prin lege.
Raspuns corect: B

151. Între prefecti, pe de o parte, si consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si
presedintii acestora, pe de altă parte :
a. există raporturi de supraordonare si, respectiv, subordonare;
b. există raporturi de coordonare si colaborare;
c. există raporturi de tutelă administrativă.
Raspuns corect: C

152. Prefectul, care are calitatea de înalt functionar public, este numit de către Guvern :
a. la propunerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
b. la propunerea primului ministru al Guvernului României;
c. la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Raspuns corect: A

153. În exercitarea atributiilor sale legale, prefectul emite acte juridice, iar:
a. aceste acte administrative se numesc hotărâri;
b. aceste acte administrative se numesc ordine;
c. aceste acte administrative se numesc decizii.
Raspuns corect: B

154. Actele emise de către prefect, care vatămă drepturile sau interesele legitime ale persoanelor,
pot fi atacate :
a. la primul ministru al Guvernului României;
b. în fata instantelor de contencios administrativ;
c. în fata instantelor de drept comun.
Raspuns corect: B

155. În cadrul Prefecturii se organizează si functionează Cancelaria Prefectului care:


a. este coordonată de către un director;
b. este coordonată în mod direct de către prefect;
c. este coordonată de către secretarul judetului.
Raspuns corect: A