Sunteți pe pagina 1din 4

Fişa modulului/disciplinei

Denumirea modulului /
Jurnalismul de agenţie
disciplinei
Anul de studiu II Semestrul IV Tipul de evaluare finală Ex
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – Numărul de credite
S
fundamentale, S – de specialitate
Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A -
O
opţională, F-facultativă, L A – liber alese
Total ore din planul de Total ore pe semestru 150
75 Total ore studiu individual 75
învăţământ
Titularul modulului /
lector superior Petru Bogatu
disciplinei

Facultatea Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale


Numărul total de ore (pe semestru)
Comunicării
din planul de învăţământ
Catedra Comunicare
Domeniul general Ştiinţe ale Comunicării
Total C S L T
de studiu
Domeniul de Jurnalism 75 20 15 40
formare profesională
(specialitate)
C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, T- teză de obiect sau teză de an

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei


Competenţe 1. Cunoaştere şi înţelegere
specifice • să determine obiectul de studiu al disciplinei;
disciplinei • să definească semnificaţia unei agenţii de presă;
• să identifice factorii sociali şi politici care au condus la apariţia
jurnalismului de agenţie;
• să explice etapele de evoluţie a jurnalismului de agenţie;
• să determine definiţia şi tipologia agenţiilor de ştiri;
• să identifice strategia şi obiectivele fundamentale ale jurnalismului de
agenţie;
• să determine caracteristicile referenţiale ale jurnalismului de agenţie
autohton;
• să explice esenţa şi particularităţile sistemului mondial de agenţii;
• să identifice rolul şi locul unei agenţii ca grup de comunicare de masă
multimedia;
• să definească scopurile unei agenţii de ştiri ca actor al comerţului
internaţional de informaţii;
• să determine calităţile profesionale ale unui jurnalist de agenţie;
• să identifice sursele jurnalismului de agenţie;
• să definească funcţiile unei agenţii de ştiri;
• să determine structura unei ştiri de agenţie;
• să determine semnificaţia titlului într-o ştire de agenţie;
• să identifice valoarea unei ştiri de agenţie;
• să definească produsele mediatice, altele decât ştirea, furnizate de o
agenţie de presă;
• să descrie procesul de producţie a textului jurnalistic într-o agenţie de
presă.
2. Aplicare
• să identifice însuşirile unei ştiri de agenţie;
• să determine procesul de producţie a ştirilor de agenţie;
• să identifice modalităţile de colectare a ştirilor de agenţie;
• să identifice tipologia evenimentelor publice în funcţie de gradul lor de
intenţionalitate;
• să coreleze conjuncturile istorico-sociale cu evoluţia în timp a
jurnalismului de agenţie;
• să identifice particularităţile raportului reporter-sursă într-o agenţie de
presă;
• să determine tehnicile de scriitură a unui text de agenţie;
• să identifice etapele de redactare a unui text de agenţie;
• să determine caracteristicile limbajului şi stilului unei ştiri de agenţie.
3. Integrare
• să stabilească rolul agenţiilor de presă în difuzarea internaţională a
informaţiei;
• se estimeze impactul jurnalismului de agenţie asupra realităţii;
• să coreleze practicile presei autohtone cu tendinţele generale de dezvoltare
a jurnalismului de agenţie;
• să estimeze rolul agenţiilor de ştiri pe piaţa mediatică din Republica
Moldova;
• să estimeze rolul surselor în activitatea unei agenţii de presă;
• să realizeze ştiri de agenţie;
• să elaboreze modele de ştiri în funcţie de unghiul de abordare a
evenimentului produs.

Conţinutul modulului / disciplinei (unităţi de conţinut)

1. Jurnalismul de agenţie în sistemul mass-media


• Agenţiile de presă – produse mass-media pentru mass-media;
• Nevoia unei instituţii de presă specializate în difuzarea internaţională a informaţiei;
• Parametri temporali şi spaţiali în care s-a constituit jurnalismul de agenţie;
• Evoluţia sistemelor tehnice utilizate de agenţiile de presă;
• Procentajul informaţiei „angrosiste” în substanţa presei internaţionale.

2. Definiţia şi tipologia agenţiilor de presă


• Agenţia de ştiri ca ziar al ziarelor;
• Instrument-cheie de difuzare a informaţiilor;
• Caracteristicile generale ale agenţiilor de presă;
• Criteriile de clasificare a agenţiilor;
• Varietatea agenţiilor în funcţie de natura, forma, funcţiile şi obiectul lor;
• Dubla ipostază a agenţiilor de ştiri: serviciu public şi afacere;
• Agenţiile private, cooperatiste şi de stat.
3. Rolul agenţiilor de ştiri în difuzarea internaţională a informaţiei
• Statutul şi funcţiile agenţiilor de presă;
• Strategia jurnalismului de agenţie;
• Sistemul mondial al agenţiilor de ştiri;
• Exigenţa neutralităţii;
• Multitudinea de servicii prestate de o agenţie de presă;
• Agenţia ca filtru primar al informaţiilor.

4. Agenţiile generaliste şi agenţiile specializate


• Categoriile de agenţii generaliste;
• Principiile operaţionale;
• Nevoia specializării.
• Agenţiile din domeniul economiei, finanţelor, burselor, culturii, cercetării, turismului etc.;
Agenţiile fotografice.

5. Agenţiile naţionale şi cele internaţionale


• Aria de extindere şi acoperirea evenimenţială;
• Agenţiile de ştiri –expresie a identităţii naţionale;
• Poziţionarea unei agenţii faţă de autorităţile ţării de reşedinţă;
• Relaţiile agenţiilor naţionale cu cele internaţionale;
• Limitele regionale ale unei agenţii internaţionale;
• Regrupările regionale ale agenţiilor internaţionale;
• Instituţiile de presă care s-au afirmat sau aspiră la statutul de agenţii internaţionale.

6. Agenţiile mondiale
• Calificativul agenţie mondială;
• Evoluţia statutară a agenţiilor mondiale;
• Premisele apariţiei şi afirmării a unei agenţii mondiale;
• Instituţie de presă cu impact global;
• Particularităţile şi modul de funcţionare agenţiilor mondiale;
• Sfera de influenţă mediatică a agenţiilor mondiale;

7. Organizarea şi funcţionarea agenţiilor de ştiri


• Lanţul informaţional;
• Corespondenţii particulari şi stringherii;
• Birourile şi redacţiile regionale;
• Redacţia centrală – creierul agenţiei telegrafice.
.
8. Jurnalismul de agenţie din Republica Moldova
• Evoluţia în timp a jurnalismului de agenţie autohton;
• Informaţia de agenţie în perioada sovietică;
• Starea actuală a agenţiilor de presă din Republica Moldova;
• Piaţa autohtonă a informaţiei: obstacole, probleme, tendinţe.

9. Producţia de agenţie: trierea, tratarea şi difuzarea informaţiilor


• Regimul producţiei de serie într-o agenţie de presă;
• Normarea operaţiilor de selectare şi formatare a informaţiei;
• Conceptul de eveniment în jurnalismul de agenţie;
• Tipurile produsului de agenţie
• Structura fluxului de informaţii;
• Priorităţile textului de agenţie: flashul, buletinul, ştirea cu atentul „urgent”, sinteza;
• Limba şi stilul textului de agenţie. Tehnici de documentare şi redactare.
10. Ştirea de agenţie
• Specificitatea ştirii de agenţie;
• Ştirea de agenţie ca text jurnalistic;
• Valoarea de ştire a informaţiei;
• Câmpul evenimenţial al ştirii;
• Însuşirile ştirii;
• Piramida inversată lead-ul în jurnalismul de agenţie;
• Structura de organizare a ştirii;
• Semnificaţia titlului în jurnalismul de agenţie;
• Unghiul de abordare;
• Paragrafele de dezvoltare;
• Finalul şi background-ul.

Studiu individual pretins studentului (completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de curs, 0
manualelor) şi documentare suplimentară în 10 7. Alte activităţi...
bibliotecă, pe Internet, pe teren, etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru 0
20 8. Alte activităţi...
seminar/laborator
3. Realizare de teme, referate, eseuri, traduceri, 0
8 9. Alte activităţi...
etc.
4. Activităţi practice 25 10. Alte activităţi... 0
5. Pregătirea pentru lucrări de control, atestări 0
6 11. Alte activităţi...
semestriale
6. Consultaţii 6 12. Examinare finală 6
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 75

1. John Harley.Discursul ştirilor. Iaşi: Editura Polirom,1999.


Bibliografie 2. David Randal, Jurnalismul universa., Iaşi: Editura Polirom, 1998.
Obligatorie 3. Victor Moraru, Mass-media vs politic. Chişinău: USM,2001
4. Fhilipe Gailard. Tehnica jurnalismului. Bucureşti: Editura ştiinţifică, 2000.
5. Ştefan Buzărnescu. Sociologia opiniei public., Bucureşti: Editura didactică şi
pedagogică, 1998.
6. Daniel Bougnoux. Comunicare versus informaţie.Bucureşti: Editura ştiinţifică.
2004.
7. Henri Pigeat. Les Agences de press, Paris. Documentation francaise,1997
8. Cloude-Jean Bertrand (cord),O introducere în presa scrisă şi vorbit. Iaşi: Editura
Polirom, 2001.