Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social-Politice
1.3 Departamentul Știinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice
1.4 Domeniul de studii Știinţe ale comunicării
1.5 Ciclul de studii Masterat
1.6 Programul de studii / Calificarea Relaţii publice şi publicitate/ Specialist în relaţii publice
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Managementul instituțiilor de presă. Piața media
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Daniel Condurache
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Daniel Condurache
2.4 An de studiu II 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare Vp 2.7 Regimul discipinei OB
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar 2
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar 28
Distribuţia fondului de timp Ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 32
Tutoriat 12
Examinări 6
Alte activităţi 0
3.7 Total ore studiu individual 108
3.8 Total ore pe semestru 150
3.9 Număr de credite 6
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum −
4.2 De competenţe −
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului -
5.2 De desfăşurare a seminarului -
6. Competenţe specifice accumulate
C1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a limbajului de specialitate specific
ştiinţelor comunicării.
C1.1. Cunoașterea aprofundată a caracteristicilor instituțiilor de presă și a specificității
pieții media românești și străine.
C1.2. Cunoașterea aprofundată a responsabilităților jurnalistului și a practicianului de
relații publice/publicitarului.
C1.3. Cunoașterea principalelor genuri și specii jurnalistice, respectiv publicitare, și a
Competenţe relațiilor care se stabilesc între diversele trusturi de presă și domeniul publicității.
profesionale C2. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare
incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi.
C2.1. Abilitatea de a comenta alcătuirea materialelor de presă din punct de vedere
editorial și grafic.
C2.2. Abilitatea de a evalua materiale de presă și/sau publicitare.
C2.3. Deprinderea de a scrie materiale de presă (pentru presa print și online).
C2.4. Abilitatea de a evalua o publicație prin prisma factorilor care o definesc: tematică,
public, audiență.
1
CT1. Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor
Competenţe situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora.
transversale CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea
anumitor sarcini pe paliere ierarhice.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)


Însușirea cunoștințelor și abilităților necesare unui specialist de relaţii publice pe o
7.1. Obiectivul
piață competitivă a serviciilor de PR şi formarea capacității de a integra sistemic
general
serviciile de relații publice în cadrul pieței media.
Studenţii care finalizează cu succes această disciplină vor fi capabili să:
 identifice principalele specii și genuri jurnalistice;
 să scrie diverse materiale jurnalistice;
7.2. Obiectivele
specifice  identifice principalele publicații potrivite unui anumit mesaj publicitar din punct de
vedere al publicului și al audienței avute;
 identifice factorii care caracterizează cele două categorii de profesii: jurnaliști și
publicitari.
8. Conţinut
Observaţii
8.1 Curs Metode de predare
Instituțiile de presă. Supremația audienței. Bugete și
1.
performanță
2. Produsul editorial și cel publicitar. Creatorii de conținuturi
Mass-media românești în era digitală: model economic,
3.
produse, public, audiențe
4. Audiențe în presa scrisă și audiențe TV
5. Presa scrisă. Proiect editorial. Proiect grafic  descrierea
Genuri și specii dedicate informării: știrea, relatarea,
6.  expunerea
reportajul, interviul, ancheta
problematizată
Genuri și specii dedicate opiniei: cronica, tableta, editorialul,
7.  explicaţia
comentariul, pamfletul
Genuri și specii dedicate interpretării: reportajul, interviul,  conversaţia
8.
ancheta, cronica reproductivă
9. Genuri hibride: dosarul de presă, advertorialul, analiza
conversaţia euristică
10. Principale instituții media publice și private
11. Analiză comparativă. Instituții media românești și străine
12. Tehnici mediatice – internetul
13. Procesul ,,alfabetizării digitale” și ziarul online
Avantaje și dezavantaje ale digitalizării pentru instituțiile
14.
media
Bibliografie
[1] Bardan, Alexandra, 2012, Introducere în designul de presă, București: Tritonic.
[2] Cappon, J. Rene, 2000, Associated Press Guide to News Writing: The Resource for Professional
Journalists, Canada: Peterson.
[3] Chomsky, Noam; Herman, S. Edward, 2002, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass
Media, New York: Penguin Random House.
[4] Preotesa, Manuela; Radu, Raluca-Nicoleta, 2012, Economia mass-media, Iași: Polirom.
[5] Zelizer, Barbie, 2007, Despre jurnalism la modul serios, Iaşi: Polirom.

2
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii
1. Principalele publicații media actuale. Tendințe digitale
Specificul produselor jurnalistice și publicitare. Analiză
2.
comparativă
Specificul materialelor publicitare găzduite de publicațiile
3.
favorite
Coloșii audiențelor în presa scrisă românească. Ce se vinde
4.
astăzi?
5. Proiectul editorial. Aplicație  expunerea
6. Proiectul grafic. Aplicație problematizată
 discuţia
7. Tehnici de redactare ale știrii, reportajului, interviului. Aplicații
 observaţia dirijată
8. Tehnici de redactare ale dosarului de presă. Aplicații
 observaţia
Tehnici de redactare ale editorialului, comentariului și independentă
9.
pamfletului. Aplicații explicaţia
Identificarea produselor jurnalistice din punct de vedere al
10.
scopului (informare, opinie, interpretare)
11. Dincolo de granițe. Aptitudini și diferențe culturale
Analiza unei publicații din punct de vedere a proiectului
12.
editorial și grafic
Analiza unei publicații din punct de vedere a proiectului
13.
editorial și grafic
Bibliografie
Identică cu bibliografia cursului.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor


profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul relaţiilor publice
Conţinutul prelegerilor şi activităţile de seminar sunt astfel concepute încât masteranzii să-şi perfecţioneze
competenţele necesare îndeplinirii sarcinilor de relaţii publice, în vederea inițierii, întreținerii unei relații cu
jurnaliștii/trusturile de presă și colaborarea ulterioară. În plus, masteranzii sunt ajutaţi să-şi însuşească o
parte a cunoștințelor și abilităților necesare unui practician pe o piață în cadrul căreia cele două domenii
(PR/publicitate, presă) se influențează și depind unul de altul. Discutarea aspectelor teoretice în corelaţie cu
studii de caz relevante este menită să-i apropie şi mai mult pe masteranzi de realitatea pieţei instituțiilor de
presă.

10. Evaluare
10.2 Metode de 10.3 Pondere în
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
evaluare nota finală (%)
 capacitatea de a defini corect conceptele-
cheie din domeniul presei scrise și online;
 capacitatea de a identifica diverse carențe
în colaborarea dintre jurnaliști și publicitare
și propunerea soluțiilor;
 capacitatea de a distinge între diverse
10.4 Curs genuri și specii jurnalistice; Proiect final 60
 capacitatea de a analiza comparativ
anumite instituții media din punct de vedere
al audienței, bugetelor și performanței;
 capacitatea de a redacta materiale
jurnalistice și publicitare;
 capacitatea de analiză a unui ziar din
3
perspectiva tuturor elementelor planului
editorial și grafic.

 Înregistrarea
 Prezenţa activă la seminare. Absolvirea prezenţelor
cursului este condiţionată de participarea
10.5 Seminar
activă la minimum 7 seminare.  Evaluarea temelor de 40
seminar

10.6 Standard minim de performanţă


Realizarea unui proiect prin intermediul căruia studentul analizează un ziar prin prisma proiectului editorial și
grafic.

Data completării Titular de curs Titular de seminar


22.09.2018 Prof. dr. Daniel Condurache Prof. dr. Daniel Condurache

Data avizării în departament Director de departament


25.09.2018
Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte