ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

....................................................................................................419 56..............351 44.....444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului................427 62.......... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:.......... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:.................................. Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare.........39.................380 48...........................................................................................................430  Date generale despre colectivul clasei...................................... CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI..................................................................409 50............................................................................449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.....464 4 ..............................................................428 64........................................... Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………..……………….....................................cunoaşterea mediului………………………………...................... pe discipline................................ Test grilă limba română………………………................429 65..................................................................433  Situaţia manualelor şcolare................................................................ pentru prevenirea accidentelor..............408 49...………………….......................................................................................... Fişe de completat şi de colorat………………………………………................415 53........................................................................................................................................................ Fişă de evaluare sumativă matematică………………................................................ Fişă de evaluare iniţială ......................438  Chestionar caracteriologic.......350 43.............................. Fişe de lucru ............................. Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare................................... Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………........................................463 67...........417 54.......457  Proces-verbal..................................................... Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40..................411 51...... Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45....................................................423 58..................... Simulare concursuri şcolare matematică……………………………..... Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură.....................423 57...........………………………...........460  Regulile clasei..348 41............448  Anexa la Programa şcolară...................................... Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………... Fişe de lucru matematică…………………………................ Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă….................. Fişă de evaluare permanentă………………………………………………………….......................... Situaţia elevilor problemă........416 53................................452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii.......... Texte pentru dictări……………………………………………………...........................455 66................ Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară...................428 63.................353 46...................... Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42.418 55......424 59.......... ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:........................................... Simulare concursuri şcolare limba română……………………………..............354 47...... Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului………………….....................456  Norme de protecţia muncii.................................................................. Situaţia rezultatelor şcolare...435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare....451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare........458  Consiliul clasei..............................cunoaşterea mediului……………………..431  Catalog de evaluare şi notare............................... Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar............................443  Fişa de observaţie asupra elevului............425 60..........454  Munca în echipă..............413 52..........................461  Din secretele succesului la învăţătură..453  Decalogul educatorului.............462  Regulamentul de bună purtare..............437  Fişa de caracterizare psihopedagogică.......................426 61.................436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe.................... Bilanţul psiho-social al elevului……………………………………….............................................................

..498  Programa……………………………………………………………………….............465 Planificarea şedinţelor cu părinţii.........................498  Planificare calendaristică………………………………………………………...473 Şcoala şi familia....................................509  Planificare calendaristică………………………………………………………...496 77................. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………............................471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor................................... Limba şi literatura română:………………………………………………………………...... BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 ...............475 Educaţia sanitară......................................481 Modele de diplome pentru părinţi...................466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii..............489 72...................... Programul activităţilor extracurriculare... Matematică:…………………………………………………………………………………....488 71................................................................................................ Materiale metodice.............. mare!.................................................. CAPITOLUL VI ......................... CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………........................................477 Scrisoare informativă pentru părinţi..........................................................491 74..................495 76...... MODELE DE DIPLOME…………………………………………………………........................................................ CAPITOLUL V .................................................FORMARE CONTINUĂ................................. CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79......................................479 Sfaturi pentru părinţi...................................542 82........................................................................... Regulamentele unor concursuri şcolare. SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an………………………………………………………........ Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri…...... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81....................................469 Chestionar pentru părinţi.......................490 73...............ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE...................................... Lista articolelor publicate........................................................................................508  Programa………………………………………………………………………......................485 68..................................502 80.....................................521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului………………………………………………………….487 69............................497 78.........................488 70.................511 81.................... Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent....................................          Comitetul de părinţi........................................495 75........................534  Mare sărbătoare.........561 83..................................................

Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. creativitate şi. cercetare. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere. Autoarea 6 . Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. de satisfacţii. a dificultăţilor. nu în ultimul rând. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. responsabilitate şi rigoare profesională. de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. Totodată.

inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. dacă este ţinută la zi . gustul observaţiei. . credinţă în ceea ce face. echilibru intelectual. creativitatea în completarea. Programe şcolare. “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. simţ critic şi luciditate. a salariilor de merit etc. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . 7 .dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa.Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă. reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă . . nevoia de înnoire. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . dragoste pentru copii. « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : .permite evaluatorului (director. de responsabilitate şi rigoare profesională. metodist. pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale . . devotament.obligă la o muncă de calitate. indulgenţă împletită cu fermitate. curiozitate. acordării calificativelor. Proiectele unităţilor de învăţare . despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă.oferă posibilitatea diminuării stresului. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. entuziasm. Planificarea calendaristică . Proiecte didactice . .

) . Regulamentul de ordine internă. Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. conţinuturi. cu termene: întocmirea planificării. materiale prezentate) . activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. a proiectelor unităţilor de învăţare. cercurilor pedagogice. Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. a anului şcolar. - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. materiale informative trimise părinţilor etc. tabele nominale etc. Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. participări cu referate. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. modalităţi de realizare) . Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. rezultate obţinute. Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . procese – verbale. materiale prezentate. inspecţii speciale) . 8 . Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. fişe de lucru. procese verbale. conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . Fişe de evaluare formativă. portofoliilor realizate de elevi) .- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice. schimburilor de experienţă. prin sponsorizări . - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor . a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. Teste de evaluare (iniţiale. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. - - - Descriptori de performanţă. concluzii. sumative. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului. măsuri de ameliorare) . Lista lecturii suplimentare.) .

T. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii). să poată fi introduse altele. cursuri de formare. activităţi extracurriculare. Regulamentele unor concursuri şcolare. astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. - Programul activităţilor extracurriculare.J. lecţii la consiliile profesorale.- - informări. verificată de evaluatori... Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri.S. schimburi de experienţă. preluate din literatura de specialitate. Diferite materiale metodice primite de la M. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. cercuri pedagogice. I. Bucureşti 2002) 9 . (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare. lectorate cu părinţii). Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri. Standard ocupaţional.E. comisii metodice. - Fişa postului. a lucrărilor publicate. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente). Învăţător.C. de la alţi colegi.

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Scriere Exprimare scrisă Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe 12 .

13 .

14 .

gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă. inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii.  Stabilirea activităţilor didactice individuale. d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă.  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale.  menţinerea motivaţiei elevului.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate.Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A. Activităţi de predare. postliceală).  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor. Activităţi normate în statul de funcţiuni I.  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare. e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase. postuniversitară. 15 .  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie. b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master. pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe.  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional.  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora. c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică.  utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie.  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social. de grup.  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice. sau cu întreaga clasă. doctorat.  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale.  Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei.

periodică a familiei. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa.  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române. congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor. Informarea corectă şi obiectivă.  Corectură.  ascultarea activă şi atentă a elevilor.     acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor. d) Participarea la programe internaţionale. 2. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe.  Subiecte.  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie.  II. postliceală). h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică. g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. postuniversitară. şi oferta de feedback constructive. şi pentru ameliorarea demersului didactic. culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată. Relaţia cu părinţii elevilor. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor. Îndrumare şi consiliere elevi. doctorat. f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare. c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ.  Supraveghere probe scrise. 2. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor. Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. b) Organizarea de schimburi de experienţă.  Organizare examene. e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic. Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1. c) Elaborarea de manuale. III.  Contestaţii.  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii. simpozioane. 16 .  Bibliografie.

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20 .

A.A.Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S -Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi).ŞCOALA CU CLS. -Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor. evaluării iniţiale a elevilor. FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________ NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT. 1. PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C. -Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21 3p 1p 1p 3p . 5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C.

3p 3p -Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi 1p 22 . atitudini) 2p -Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare. necesare(cunoştinţe. -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare. 1p 3p 2p 1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare. -Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active.-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. deprinderi.

demografice. -Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale. elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p Total 2. -Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES.locale.. 1p -Adaptarea la particularităţile geografice. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. etnice. elevi cu situaţia materială precară).Realizarea curriculum-ului 30 puncte -Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a -În cel puţin 50% dintre 2.5p 23 . economice. elevi rromi.

a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice -Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar 1p 24 .5p 3p 2p -Utilizarea manualelor. individual sau în grup. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului. individual sau în grup) în activităţile de învăţare activităţile de învăţare se utilizează metode active.5p 1. care presupun activitatea independentă a elevului. 1.Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S educabilului. 2.5p 3p -Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor -Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs .

după caz.existente în unitatea de învăţământ -Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă 3p 2p -Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline 1p 3p 2p -Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi. a părinţilor în privinţa progresului -Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată 1p 3p 25 .

-Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice. -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse.5p -Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 0. nr. dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES). obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse. şolare a educabililor 1p 2p 1p -Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice.5p 26 . mare de elevi absenţi. 0. cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale.şcolar realizat la 3 luni 3p 2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse.

1p 1p 1p -Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz. -Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate. 1p 1p 27 .-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale. elevilor aparţinând minorităţilor naţionale. al clasei. 3p 2p -Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare. al elevilor cu CES.

-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. -Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei. indiferent de mediul de provenienţă. -Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului 28 . 1p 1p -Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute. demografice. etnice. elevilor cu CES. inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor 2p 2p -Acordarea unui respect egal fiecărui elev. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ -Respectarea tuturor drepturilor copilului. economice.

-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor. minim necesar pe semestru 3p 2p 3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice. indiferent de mediul de provenienţă. capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3.Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p -Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr. 2p -Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 1p 29 .

4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p -Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ -Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare.-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor. relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare. 2p 2p -Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare . deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor. 4p peste 70% din răspunsuri pozitive .Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 3p tuturor notelor3p parţial – 1p 30 .

ale dezvoltării personale. din care una în parteneriat. către beneficiarii de educaţie. -Promovarea autoevaluării educabililor Total 4. -Comunicarea sistematică. instituţionale şi comunitare pe semestru.preuniversitar.Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. extracurric. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare. ale dezvoltării personale. -Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o 31 . extracurric. 2p 1pXactivit. a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie -Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. 20p 4p 1pXactivit.

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii. celelalte cadre didactice.5p 1p 1p -Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) -Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul). -Completarea corectă a situaţiilor solicitate. cu elevii.5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii. a documentelor şcolare. Realizarea/participarea la programe/activităţi 1pXactivit. punctualitate la ore 2p 1pXactivit. cu părinţii. întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC. 0.procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 0. 35 .

5p 0. 0. -Respectarea sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi 36 . -Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene. 1p Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii. 1p 1pXactivit. Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase .5p 1p 1pXactivit.

Total TOTAL GENERAL -Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri. a normelor de securitate a muncii şi PSI. 10p 100p 37 . -Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

Calendar şcolar 2010-2011. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) . Schema orară. prin sponsorizări . Proiectele unităţilor de învăţare . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) .Curriculum Structura anului şcolar. Programe şcolare. Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor). Lista lecturii suplimentare. 38 . Proiecte didactice . Planificarea calendaristică . Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii.

15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 39 .

L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt. L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 40 .Miercuri-1 dec.SEM I : 17 săpt.) Luna Săpt.( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt. (84 zile .

minim ore pe săptămână Nr. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V.3 1 18 20 1 20 41 .română II. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. OM ŞI SOCIETATE Religie IV.Aria curriculară/ Disciplina I. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1. Total ore în trunchi comun VIII. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI.

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 42 .

... 2..... Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: .. Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43 .................... Matematică Matematică Cunoaşterea 3.. …………………………………………………………………………………………………............MANUALE ŞCOLARE: Nr............................crt .......... 4............................................................................

portofolii ilustrative. albume. antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44 . dicţionare.UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. tabele numerice/transformative.

de regulă de tip grilă. postere/afişe jubiliare ş. extrase din studii critice.. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. pliante. tabel cronologic în consecinţă.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”. CD-ROM-uri.a. cu caracter confidenţial. 45 .d. focalizate pe textele prezentate etc.m.. diapozitive ş.a. dischete. microfilme. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

1. 2. 3. Mihăilescu. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar.ORE Sem. al II-lea TOTAL 46 .Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr. Bucureşti. I NR. 2004 Autori : C.crt. Editura Aramis. SEMESTRUL Sem. T.

să aibă un sens pentru copil. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. nu în ultimul rând. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. al evaluării. şi a realizării individualizării demersului didactic. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. 47 . anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). De asemenea. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. Toate acestea determină.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. câteva aspecte ale acestor schimbări. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. în cele ce urmează. în mod firesc. Semnalăm. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. Acestea au un statut orientativ. (De asemenea. de cooperare. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. respectiv. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. în special la clasa I. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar.

jocuri de grup cu teme date. vizând formarea comportamentului de ascultător activ.). exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor.5. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. exerciţii de distingere a sunetului iniţial. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete.2. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată.3.1. pe baza unor imagini prezentate. desen etc. exerciţii de mimă. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.4. OBIECTIVE CADRU 1. să conţină sau să se termine cu o silabă dată. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română . exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4.Clasele I – a II-a 1. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale. 48 1. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1. silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă . jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie).CLASA I I. învăţătorelev pe teme familiare copiilor. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri.

înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt. dramatizare. prezentare etc. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată.Clasele I – a II-a 49 .3. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. exerciţii de dicţie. jocuri didactice de sinonimie. salut. rebusuri. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. integrame. 2. desen etc. jocuri de rol. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. exerciţii de dicţie. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. întâmplări cunoscute. cu accent pe pronunţia corectă. omonimie. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română .2. volumului şi a vitezei vorbirii. exerciţii de reglare a tonului. exerciţii de prezentare a unor obiecte. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. anagrame. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.1. clară. dramatizări. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. frământări de limbă. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. simulări ale unor situaţii de comunicare. folosind cuvinte date. antonimie. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. activităţi familiare copiilor. 2.2. repovestiri. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.) dialoguri pe teme cunoscute. recitări. legate de o situaţie creată.).

exerciţii de citire selectivă. silabe. indicatoare. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. dramatizări.3. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. personaje din texte cunoscute. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3. exerciţii de realizare a unor colaje.5. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular.2. recunoaşterea unor modele repetitive etc. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. exerciţii de citire integrală a cuvintelor. dialoguri despre cărţi. exerciţii de tipul adevărat/fals.. de sus în jos). - - Limba şi literatura română . anunţuri. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3. exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers). exerciţii de citire a unor texte cunoscute. de orientare în pagină. în contexte familiare. librării etc. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare. despre biblioteci. ecusoane. să identifice litere.Clasele I – a II-a 50 . a unor texte scurte (etichetele unor produse. invitaţii etc.). exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. adecvate vârstei.3. să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3.). memorări de versuri. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet). exerciţii de citire selectivă.1. să citească în ritm propriu. grupuri de litere. exerciţii de citire la prima vedere. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. - - 3. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.4. numele unor magazine etc. exerciţii de citire selectivă..

ia. alineat). exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. numerotarea paginii. Limba şi literatura română . care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. uă.1. Se vor folosi numai cuvinte titlu. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. exerciţii de folosire a punctului. gi. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. che. ci.  Citirea cuvintelor. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. expunerea tuturor lucrărilor. pagină. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. cuvintelor şi propoziţiilor. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. ea.  Citirea propoziţiilor. mărimea lor. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. 4. coperte. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. ua. exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris.2. direcţii de orientare în pagină. ge. exerciţii de scriere a literelor. ghe. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. foaie. ghi. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte. silabe. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice. completarea de rebusuri. Grupurile de litere: ce. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. - - 4. dictări de cuvinte şi propoziţii.. să scrie corect.  Literele mici şi mari ale alfabetului. în funcţie de metoda didactică abordată. semnul întrebării. scrierea cu majusculă) 4. respectând forma. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale.4.3. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative. ie. chi.. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii. silabelor. 4. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa.Clasele I – a II-a 51 .4.

Formularea mesajului oral (aplicativ. filme pentru copii. bastonate.  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. Pentru dictare se vor utiliza litere. în activităţi de grup şi individuale).  identificarea unei persoane sau a unui obiect. fără cunoaşterea regulilor). fără teoretizări.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii. semnul întrebării. 15 cuvinte. puncte. întâmplări din viaţa personală etc.max. che. fapte.  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. ovale. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. alineatul în scrierea propoziţiilor.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte. jucării. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar. semiovale. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. zale. Scrierea ortografică a cuvintelor.  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei. spaţiul dintre cuvinte). Limba şi literatura română .Clasele I – a II-a 52 . despre mediul şcolar. Scrierea cuvintelor. despre regulile de igienă sanitară. silabe.  Citirea textelor. Aşezarea corectă în pagină (data.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. participarea copiilor la activităţi de grup. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare). despre comportarea civilizată.  Cuvântul – element de comunicare. de mică întindere. gi. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul. în calitate de vorbitor şi de ascultător).  Ortografia. 2. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală). Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii.  Scrierea de mână. Contexte de realizare  Copierea literelor. în proză sau în versuri. inclusiv la cele de joc. Se recomandă ca elevii. despre regulile de circulaţie rutieră. ghe. ci. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv. eficiente şi nuanţate. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. despre mediul înconjurător etc. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. despre familie. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. Literele mari şi mici ale alfabetului. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale pot utiliza texte literare.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. a cuvintelor. a propoziţiilor. să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. aspecte ale vieţii cotidiene. personaje din poveşti. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual.  Punctuaţia. Scrierea după dictare. bucle. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ. contribuind la structurarea unei comunicări corecte.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii. despre ocrotirea mediului înconjurător etc. chi. cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) .. precum şi texte non-literare. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. până la 75 de cuvinte. ge. ghi. filme de desene animate. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta.). fiinţe. Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie).  Propoziţia/enunţul . noduleţe).

Silaba. substantiv propriu etc.). Articularea vocalelor şi consoanelor. Limba şi literatura română . Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane. bisilabice şi trisilabice. ghi. accentul se va pune pe comunicarea orală.2. ghe. ci. gi. lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. Noţiunile nu vor fi definite. exclamative. Cuvântul. ge. interogative. În perioada preabecedară. antonime. che. chi.  Sunetele limbii române. propoziţii enunţiative.Clasele I – a II-a 53 . care nu vor conţine diftongi. Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice. omonime. triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce.

Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu. foaie. 13.1..3.. Silaba 1. a acuităţii vizuale şi auditive.4.. 2.. pagini. 1.5.. 2. familie. La început de drum! Obiective de referinţă 1. de ore pe an: 270 ore SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1..4..1. 2.. Cuvântul.1...     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54 .2. Propoziţia.1.2.. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr. 1..1. 2. bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii.3.. 2..     3. direcţii de orientare în pagină Dialogul . ore Perioada  2.. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu.) Cartea . coperte. 1. 2. 1. numerotare. 1. 1.etc. Sunetele limbii române 1. 4.1. 2. 1. mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr... 1.5. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut.4...2. 1. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar. 1.. 2. 13.volum... Cuvinte monosilabice.2.3.2.. determinarea volumului vocabularului. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei.1.3. 4.5.. 1.1.convorbirea dintre două sau mai multe persoane. 1. completarea spaţiilor libere din propoziţie. de ore pe săptămână: 8 Nr.1.5.

.. 2. V.. O. 1.2.5..1.3. 4.. L. T. Î.. 2.1. 3. Conţinuturi Nr. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia. 1. D.1. 2. 2. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr. 4. 2. 2.. 3.3. 4.identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E. C.1.2. 4. N.4.1. 1.. R. 2...5.4.1. 3. 4. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6.2.2. ore Perioada 55 ..1..1........ 1. ore Perioada 4.1.2.3..3. 3.2. M. Punctuaţia propoziţiei Ob.4.3. Ă. 2..1. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P.. U.3.2.3..3... Propoziţia unitate a comunicării 1. 4.2. 4. 4.. 4. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală .1. 2. 1..4...2. ref. 1.Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2.1.3.. 3. 1.2. Ş. 1. 1..  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A. 1. 2. 2. Cuvântul element de comunicare 5..

H.3. 3.1.. 3. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B. 3. 2. lumea copilăriei.. 56 . 3. Z.7. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr..3..2.. Farmecul textului literar 1. 4. 2. 3.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului. 2.Unităţi de învăţare 7..3. 3. W. 4.3. Am terminat clasa I 3. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală ..1. 3...dialoguri despre personaje din poveşti. z.. 2..2. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ.5.3.4. f. Y  Alfabetul limbii române.3.3. ghe.4.1. 4.4.. 3.2.. etc. F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge. 2.3. J... 2. 10.dialoguri despre personaje din poveşti. 4.2..1. gi. 3. lumea copilăriei. etc. 3. 3..4... Q.2..1. ore Perioada 8.4.. ref. ghi  Comunicarea orală .3...4.2. 3..  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române. 3.1.. 1.2. 4.5. 4. 4..  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X. 4.3....2. Textul mijloc de comunicare 1. ţ.1... 4..3. 3. 1.. 1.1..1. 3... 9.. Textul Ob.4. 3. che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală . 4.2. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi. 4. 4. 2. K.1.5.

SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr. elemente grafice: linii înclinate. cântec „Ora-i de plecat la şcoală”. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . exerciţiul.observare sistematică 2.Resurse procedurale: explicaţia. exerciţii de scriere şi desen. Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor . demonstraţia. activitate individuală . jocul didactic. cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale . strigarea catalogului .Resurse materiale: fişe de lucru. cântec de înviorare . ghicitori.Resurse procedurale: explicaţia.Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 57 . 1. elemente grafice: linii orizontale. prezentarea catalogului . linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris. “Ce ştiu!” - . învăţarea intuitivă . conversaţia. activităţi în perechi.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. prezenţa. creioane colorate.observare sistematică 3. demonstraţia. jocul didactic . activitate individuală . conversaţia. aşezarea în bănci în mod corespunzător .Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” . vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor. utilizarea cuierului . 2 . creioane colorate . ilustraţii. foi desen. jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz. prezentarea clasei . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi. activităţi în perechi. “Rechizitele mele” 2 . exerciţii de orientare în clasă. descrierea sălii de clasă . activităţi în echipă. activităţi în echipă. aşezarea in bănci . aranjarea ghiozdanului în pupitru . crt. frânte Resurse .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. poziţia corectă în bancă sau la răspuns . probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj. joc de recunoaştere a onomatopeelor . carioci . exerciţiul.Resurse materiale: manuale. dialog .

bucle 6. ilustraţii. exerciţiul. memorizare „Toamna”.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual.probă orală .Resurse procedurale: conversaţia.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr.1.6. jetoane cu imagini. Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs.4. 2.test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului .temă în clasă 2 . activităţi în perechi. . explicaţia.Joc didactic: „Mai spune ceva!” . activitate individuală . “Spune mai departe!” . demonstraţia. explicaţia. jocul didactic . activităţi în perechi. 1. 1.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . jocul didactic . Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . cutie . jocul didactic .observare sistematică . “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică.2. .jocuri didactice .exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Resurse materiale: fişe.memorizare „Abecedarul”. caietul elevului. linii şerpuite. ilustraţii. 1. explicaţia. 1.activitate în clasă . fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.Resurse procedurale: conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală .Resurse materiale: fişe.temă în clasă 2 . activităţi în perechi.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. câştigă!” . 1.frământări de limbă. exerciţiul.observare sistematică 2 . ref.Resurse procedurale: conversaţia.1. steguleţ . activităţi în echipă. exerciţiul. . semioval 5.elemente grafice: bastonul. ilustraţii .probă pentru determinarea memoriei. individuală 2 . . individuală .  Exerciţii de ascultare a unor mesaje. 58 .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. .6. oval.elemente grafice: spirala.  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”. ilustraţii . exerciţiul. de Marcela Peneş.Resurse procedurale: conversaţia. .memorizare „Viţa şi codiţa”. explicaţia. “Cine ştie.observare sistematică . jocul didactic . demonstraţia. explicaţia.Resurse materiale: fişe de lucru. exerciţiul.3. crt.Resurse materiale: fişe. zala 7. demonstraţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ . Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob. “Campionul” . de Marcela Peneş. de Demostene Botez. 2.observare sistematică .

 Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual. susţinere şi încheiere a unui dialog. exerciţiul. Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje.6. demonstraţia. demonstraţia. caietul elevului.6.6. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. 2. activităţi în echipă.4. filă.1. 1.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. caietul elevului.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.Clasa mea (1 oră) 1.  A.  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal.  Exerciţii de iniţiere. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă. activităţi în echipă.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. direcţie de orientare în pagină .6. 2.T.T.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere . activităţi în echipă. copertă. 1.  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală. activităţi în perechi.T.3. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. caietul elevului. explicaţia. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev. activităţi în echipă. 1. Prima zi de şcoală (1 oră) .  A. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 59 .Drumul spre şcoală (1 oră) 1.1. 2.1.Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală. explicaţia. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. -Cartea. volum. exerciţiul. demonstraţia.Şcoala.La cumpărături (1 oră) . 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.2. 4.3. exerciţiul. activităţi în perechi. activităţi în perechi. 2.  A.  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare.  Exerciţii de exersare a comunicării.  A.6. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia. 2.. 1.T. pagină. 2. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare . răspunsuri. . activităţi în perechi. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2.2. 1.

caietul elevului. demonstraţia. activităţi în echipă. activitate individuală  Resurse materiale: manual. exerciţiul. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. 1. 1. 1.1. elev-elev despre familie. 4.1. 4. 1. Rechizitele şcolarului. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  repovestire după imagini.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. silaba. 1.2. exerciţiul.5.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia.2. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare. 2. explicaţia. Detalieri de conţinut Camera de studiu.1.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. activităţi în perechi.2. Propoziţia . demonstraţia. caietul elevului. 1.  exerciţii de pronunţie corectă. cuvântul. activităţi în perechi.4.1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. pe baza imaginilor. demonstraţia. explicaţia.2. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3. 2. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s. activităţi în perechi. 1.3. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4. exerciţiul.  dramatizarea unor fragmente din poveste. 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. Propoziţia formată din trei cuvinte.  Recunoaşterea poveştii: titlul. Propoziţia formată din două cuvinte.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 60 . 2. 1.2. explicaţia.3. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. demonstraţia.2. ref.2.3. explicaţia. crt. 1. 1.4.3. exerciţiul.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor. activitate individuală  Resurse materiale: manual. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. autorul. 1. activităţi în echipă. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev. caietul elevului. personajele.4. 4. activităţi în echipă.4.

fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul.  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar.3. demonstraţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual.2. de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. 4.  exerciţii de scriere 8.  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere 6.2. activităţi în echipă.  iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. Cuvinte monosilabice. 7. 4. activităţi în echipă.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. pe unul şi două spaţii 1. demonstraţia. Programul zilnic al şcolarului. activităţi în echipă. 1. exerciţiul. activităţi în perechi. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 61 . 1. 4. caietul elevului.1. Cuvinte formate din trei silabe. caietul elevului. Cuvinte formate din două silabe. exerciţiul. activităţi în echipă. ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. activităţi în perechi. pe unul şi două spaţii 1.  iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor.1. explicaţia. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. activităţi în perechi.  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. explicaţia.5. 2.  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. 4. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. despre uneltele folosite. caietul elevului. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. despre comportarea civilizată. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 2. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) frontală.2.1.  exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. caietul elevului. activităţi în echipă. exerciţiul. activitate individuală  Resurse materiale: manual. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos.2. activităţi în perechi. demonstraţia.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. 2. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1. explicaţia.1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.3.  exerciţii de formulare de propoziţii. 2. demonstraţia. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.2.4.3.

exerciţiul. 2.4. 2. exerciţiul. explicaţia.5. metoda fonetică. cuvântului şi a silabei. crt. 2. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a. 1.  exerciţii de memorare a unui text în versuri. jocul didactic.3. 2.  exerciţii de dicţie. caietul elevului. 2.5. demonstraţia.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia. a unor proverbe. jocul didactic. 2. 1.4.4. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia.4.3. activităţi în perechi. 2. da!”.1. 2.4. fişe de lucru. fişe de lucru.  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor. 4. metoda fonetică.5. jocul didactic. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.2. 1. 1. 1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. ref.3.1. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă. Activităţi de învăţare  exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător.3.2.5. activitate individuală  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. Familiarizarea cu sunetul „i”.5. activităţi în echipă. fişe de lucru. 2. 2.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 62 .1. 1.1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.3. 1. demonstraţia.4. 2. Scrierea cârligului 1. 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 3.  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe .2. da!”. 1. da!”.  citirea ilustraţiilor din abecedar.  exerciţii de identificare a sunetului în silabe. metoda fonetică. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 2.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore Nr.1. 1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare Obs. caietul elevului. 2.  exerciţii de pronunţare corectă a Resurse  Resurse materiale: manual. sunetului. Familiarizarea cu sunetul „e”. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă.2.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. ghicitori. zicători. frământări de limbă. 1. activităţi în echipă.5.2. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă. demonstraţia. 2.  reprezentarea grafică a propoziţiei. frământări de limbă.1. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob. 4. 1. 1. caietul elevului. 4. explicaţia.2. 2.1. 2. exerciţiul.3.

3.1. 5. 1.2.4. 1. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 2.4.5. 2. activitate individuală 4. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă.  exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.2. jocul didactic. activităţi în perechi. 2. frontală. da!”  Desenarea unor legume. explicaţia. 4. exerciţiul.  exerciţii de memorare a unui text în versuri. Scrierea biciului 1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. da!”. explicaţia. enunţuri după imagini sau suport lingvistic.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.1. 2. 4. jocul didactic.5.  exerciţii de dicţie. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă.2. frământări de  Resurse materiale: manual.  alcătuirea de propoziţii / 6.4. fişe de lucru. 2. exerciţiul.1. caietul elevului. fişe de lucru. activităţi în echipă.1. activităţi în perechi. 2.3.T.  A. activităţi în 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 63 . 2.2. 1.2. Familiarizarea cu sunetul „s”.5.2. 1. activităţi în perechi. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia. 1. activităţi în echipă. jocul didactic. demonstraţia.1. 2.  Cântecul „Acum e toamnă. 1.1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 4. fişe de lucru. activităţi în echipă. caietul elevului. 1. metoda fonetică. 1. da!”. demonstraţia.3. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia. zicători. 1.3.4. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1. cuvântului şi a silabei. 1. caietul elevului.4. 2. 1. ghicitori.  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”. 2.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.5. exerciţii de scriere a elementelor grafice. activitate individuală  Resurse materiale: manual. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  reprezentarea grafică a propoziţiei. 1.5. exerciţiul. a unor proverbe.3. metoda fonetică. explicaţia. frământări de limbă. Familiarizarea cu sunetul „o”. 2.5. 2.  citirea ilustraţiilor din abecedar. Familiarizarea cu sunetul „u”.1.4. metoda fonetică. 2. demonstraţia. Jocuri – Frământări de limbă. 2.1. 2.3. Scrierea semiovalului 1.1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia.

 alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic.1. explicaţia.3. activitate individuală Resurse materiale: manual. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. Familiarizarea cu sunetul „l”.1.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă. 2.1.limbă. 2. 2. 2. „Recunoaşte personajul” 1.2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. metoda fonetică. 2.3. 1. 1.  exerciţii de dicţie.1.4. demonstraţia. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 8. 2. caietul elevului. Jocuri: Frământări de limbă. metoda fonetică. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.4. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. da!”  Desenarea unor legume.2.    10. Recapitulare 1. 7. activitate individuală Resurse materiale: manual.5. demonstraţia. 4. Jocuri – Frământări de limbă. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. 2. 1.3.2.5. 1. 1. 4.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”. frământări de limbă. jocul didactic.1. 1. Familiarizarea cu sunetul „r”.5. 1. fişe de lucru.4. exerciţiul.  reprezentarea grafică a propoziţiei.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. 2.2. fişe de lucru. Familiarizarea cu sunetul „z”. 1. activităţi în perechi.  Cântecul „Acum e toamnă.3. caietul elevului.2. 2.4. exerciţiul. 2.1. explicaţia. jocul didactic.1. 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 64 .  citirea ilustraţiilor din abecedar. 1.4. „Recunoaşte povestea”.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 4. 1. Jocuri – Frământări de limbă.5.3. explicaţia.  exerciţii de scriere a elementelor grafice. 2.1.  9. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1. 2. “Recunoaşte personajul!”.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. 1. activităţi în echipă. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. 2. fişe de lucru. exerciţiul. metoda fonetică.2. 1. caietul elevului.5. 2.2. activităţi în perechi. activităţi în echipă. demonstraţia.5.1.3.1. cuvântului şi a silabei. 2. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru. activităţi în perechi.

analitico-sintetică. activităţi în echipă.. activităţi în perechi.2. plastilină. să conţină sau să se termine cu sunetul .1. exerciţii de scriere a semnelor grafice. activităţi în perechi. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.5. 2. 2.5.. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob. în grup şi independentă. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă.a” în silabe. fişe de lucru.4. 1. 1.1. Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr.1. Sunetul. 1.3. ref. Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.. explicaţia. 2. analitico-sintetică. 2. 1. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. jocul didactic. jocul didactic. 4.2.A”..a” de mână. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. explicaţia..3.4. 2.1. de tipar şi de mână.2. 2.  asocierea sunetului . Litera A 1. 1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. crt.  Resurse materiale: abecedarul.1. 2. fire de lână. caietul elevului. activităţi în echipă.4.  scrierea literei .3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. beţişoare. demonstraţia. Evaluare 1.1. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.2.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. 1. 2.5.5. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. sârmă.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă.1. respectând liniatura caietului tip I  A. 3.. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.3. alfabetar. litera. demonstraţia. 2.  diferenţierea literelor de tipar şi Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 1.a” cu litera .  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul . exerciţii de scriere a semnelor grafice. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală 65 . metoda fonetică.1.  identificarea literei .T.: .a”.       11. 1. 4. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. exerciţiul.2.4. metoda fonetică. exerciţiul.a”.a”. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”.. 1. observaţia dirijată. plastilină. silaba.  asocierea sunetului cu litera. 2. 4. exerciţiul. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. exerciţii de identificare a sunetului în silabe.1.1..3.

 Resurse materiale: abecedarul.. fire de lână.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  .  citirea silabei..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic..m” cu litera . jocul didactic. plastilină.mama”. decupaje din ziare şi reviste.1. exerciţiul.  delimitarea cuvintelor în propoziţii..  identificarea sunetului .ma”. Litera M 1.mama”. 2. a cuvântului .4. plastilină. 4.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă.  scrierea literei . .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică..m” în poziţie iniţială. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.colaj Confecţionarea literelor din sârmă.m” în silabe şi cuvinte.. 3. exerciţiul. 4..  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.T.. analitico-sintetică. sârmă. Silaba ma 1. alfabetar.  construirea unor enunţuri după imagini date. observaţia dirijată.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare. plastilină conversaţia.  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.  scrierea literei .. Sunetul şi litera m 1.m”.pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul .  Resurse materiale: abecedarul.Localitatea mea”. în grup şi independentă. sârmă. 1.  despărţirea cuvintelor în silabe. conversaţia.T. 3. plastilină.1. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului . 1. alfabetar. plastilină.1. observaţia dirijată.M”. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul.3. mici şi mari..1. 2. 2..3. în grup şi independentă. observaţia dirijată.  citirea silabei . alfabetar. beţişoare.  asocierea sunetului ..  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.1.  scrierea literei .m”şi a silabei „ma”  A.ma” şi a cuvântului .1. 3.Crizanteme pentru mama”. conversaţia..1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.m” cu litera „m”.  A. analitico-sintetică. jocul didactic... sârmă.T.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.m” cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 66 . beţişoare. 5.m”. observaţia dirijată. exerciţiul.  despărţirea cuvintelor în silabe. sârmă. plastilină.  A... în grup şi independentă..3.. analitico-sintetică.  scrierea literei .Ma”. de mână.5. fire de lână. plastilină.  construirea unor enunţuri după imagini date. 4..  identificarea sunetului.ma”.5.1..  asocierea sunetului . a silabei . alfabetar.A” de mână  A.citirea” imaginilor.1. 3. 4.5. fire de lână.  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date.. 1.M” şi a silabei . 2  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.m” în silabe şi cuvinte. conversaţia.T.

 scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.1.n”..1. sârmă.  citirea integrală a cuvintelor.  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit. plastilină. conversaţia. 2.  scrierea literei ..T. 3..3. jocul didactic. 2. 4.. analitico-sintetică. beţişoare. exerciţiul.Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic. în grup şi independentă.  asocierea sunetului .. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului . Sunetul şi litera u 1. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.u’.. observaţia dirijată..2 3. : Frământări de limbă Ghici ce e? . observaţia dirijată. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe. în grup şi independentă..  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.mu’  A. analitico-sintetică.u” în silabe.La şcoala ursuleţilor”. Silabă.3 1. jocul didactic.3.. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”.  „citirea” ilustraţiilor.  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.2 7. sârmă.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. decupaje din ziare şi reviste.T. plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini. 2. observaţia dirijată.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. jocul didactic. alfabetar...3. exerciţiul.1 2.. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. fire de lână.3. exerciţiul.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 67 .  citirea silabelor.5. conversaţia.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : .1.2. exerciţiul. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.1.  scrierea literei . 1. în grup şi independentă. 1.  Resurse materiale: abecedarul.5. 3.U”.1.1 3.u” cu litera .u’ şi a silabei .n’’ cu litera . beţişoare.. de Ion Creangă 1.  Resurse materiale: abecedarul.  formarea silabelor şi cuvintelor.Care cheie se potriveşte?’  A.  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.5.1.4. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia. analitico-sintetică.6. observaţia dirijată... analitico-sintetică. . 2.u” cu litera . 1. Sunetul şi litera n 1.  joc didactic. 8. sârmă. 9.1. Litera U 1.  asocierea sunetului . 4. 3.4 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor .U”.  identificarea sunetului . plastilină.

beţişoare. analitico-sintetică. beţişoare. plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei.  citirea în dialog. exerciţiul.T. cuvintelor .: Joc de rol « La bibliotecă’ » abecedarul. Sunetul şi litera i 1.  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet. 12.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.N’’  identificarea literelor învăţate. plastilină..  asocierea sunetului .1 2. plastilină  asocierea sunetului . alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. plastilină. 1.1.1.2.  citirea silabelor şi a cuvintelor. conversaţia.. jocul didactic. alfabetar.1.3. i” izolat şi în cuvinte. observaţia dirijată. fire de lână.5.1 4.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor. plastilină  identificarea sunetului .1.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă.I” cu litera . Litera N 1.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. 3.  asocierea sunetului . propoziţiilor.. jocul didactic.  scrierea literei.n’’ cu litera ..1. în grup şi independentă. 10. 1.Culesul nucilor” – activitate practică (desen..La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă.T. observaţia dirijată. alfabetar. 2.  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare. Joc de rol .n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A.  scrierea literei . 3.  formarea unor cuvinte din alfabetar.1.. 2. 3. 4. conversaţia.4. beţişoare. jocul didactic. 1.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. i’’ cu litera . decupaje din ziare şi reviste.: Învăţarea unui cântec de leagăn ..  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.i’’ în silabe şi în cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul.  A. în grup şi independentă. 1. analitico-sintetică. în grup şi 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 68 .i’’. decupaje din ziare şi reviste. sârmă.  scrierea literei . conversaţia..N’’ izolat şi în cuvinte  A. plastilină. 2.. sârmă.1. decupaje din ziare şi reviste.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T. 11.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.5. 2. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată.. sârmă..  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4.  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână. .3.  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste.4. exerciţiul.  scrierea literei . în grup şi independentă. fire de lână. plastilină. sârmă. Litera I 1. fire de lână.  citirea silabelor.3.T.2...I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A.

independentă. ref.e’’ izolat şi în cuvinte. plastilină.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 2.3.  scrierea literei .2. 2.  despărţirea cuvintelor în silabe. exerciţiul. sârmă.. observaţia dirijată.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. în grup şi independentă. 3.1.1. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. conversaţia. 2.5. exerciţiul. în grup şi independentă. 1. 2. 3.3... Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. 1. cuvinte.  „citirea” ilustraţiilor. plastilină. beţişoare.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.1.  copierea. 1. : joc de rol: .13.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. Nr ore Activităţi de învăţare  . analitico-sintetică. analiticosintetică. conversaţia. jocul didactic. plastilină.Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.  Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.T. observaţia dirijată. 3. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.4. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14. e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .e’’. 4. cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. 4. sârmă.  A. cuvintelor de tipar şi de mână.2. decupaje din ziare şi reviste.. 4. alfabetar. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse materiale: abecedarul. silabe.  copierea. alfabetar.2. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată.1.1. Sunetul şi litera e 2 69 .1.1.3. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.  identificarea sunetului .  formarea silabelor şi cuvintelor.1. 2. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. silabelor.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. transcrierea şi dictarea unor litere. Detalieri de conţinut Ob.1. 1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. Recapitulare 1. silabe. 1. 1. Evaluare 1.  asocierea sunetului cu litera . analitico-sintetică. crt. plastilină  citirea literelor. jocul didactic. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.

5. exerciţiul. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .1. cuvintelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5.  Resurse materiale: abecedarul. Litera R 1. 4. sârmă..2. 2. beţişoare. 4.e” în poziţie iniţială).joc de rol. clară. exerciţiul.T. 3.. E’’ în texte la prima vedere. sârmă. 1. decupaje din ziare şi reviste.. fire de lână.  scrierea literei .. cu sunetul .  citirea silabelor.5. fire de lână. 2.  asocierea sunetului. exerciţiul.r”. R’’..1.. plastilină. observaţia dirijată..1.  identificarea literei ..  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. 4.1.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  asocierea sunetului . Animalul meu preferat ’’.sârmă. E’’. fire de lână. observaţia dirijată. jocul didactic. observaţia dirijată.T. cuvinte. desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste. plastilină  asocierea sunetului . alfabetar.1.3. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea selectivă. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. 2. 4. alfabetar. jocul didactic. 3.: „Poveşti.3. conversaţia.. beţişoare..1. 1.1. conversaţia.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. propoziţii. în grup şi independentă. plastilină. r’’ cu litera . 3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. analiticosintetică. 3.  frământări de limbă. alfabetar.. conversaţia.3. r”  A.. 2.1. Sunetul şi litera r 1.Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.1.o” în silabe şi în cuvinte. sârmă.T. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.3.e’’ cu litera . analiticosintetică..  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. plastilină 2. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă. propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. . plastilină  identificarea sunetului . beţişoare.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.1.o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei . E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. 1.. decupaje din ziare şi reviste.  citirea în dialog.R’’ cu litera .r’’ în silabe şi în cuvinte. în grup şi independentă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului . analiticosintetică. Sunetul şi litera o 1. fire de lână. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 70 .  identificarea sunetului .  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”..  citirea integrală a cuvintelor. analiticosintetică. jocul didactic. observaţia dirijată. Litera E 1.1.5. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 4. conversaţia.

decupaje din ziare şi reviste...  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în cuvinte. 1. 3. exerciţiul. cuvintelor.1.3.2 7.T. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.c” în silabe şi în cuvinte.c’’ cu litera . litera ..  A.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. cuvintelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. propoziţii.4 2.  scrierea literei .1. în grup şi independentă. sârmă. sârmă.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  citirea silabelor. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. alfabetar.  scrierea literei . beţişoare. beţişoare. alfabetar.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.T.O’’ cu litera . jocul didactic.3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. 3.U”. 4. exerciţiul.1 3. jocul didactic.. decupaje din ziare şi reviste.  citirea în dialog. 8. observaţia dirijată.Care cheie se potriveşte?’  A.  citirea silabelor. observaţia dirijată.c”.6. în cuvinte..1 2..Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă.o’’ izolat. propoziţiilor. Litera O 1.  asocierea sunetului.  scrierea literei .. : joc de rol .5. sârmă.  citirea selectivă. plastilină.3 1.. :. fire de lână.o”. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. în grup şi independentă.5. în grup şi independentă. sârmă.. plastilină  asocierea sunetului .  asocierea sunetului .  scrierea literei . cuvinte. O’’. plastilină. în propoziţii.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. cuvintelor.. observaţia dirijată. fire de lână. 2. în propoziţii.1.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Litera C 1.1. analiticosintetică. 4. în grup şi independentă. 2.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă.. analiticosintetică.  Resurse materiale: abecedarul. analiticosintetică. 1. fire de lână.  joc didactic.C”.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. Sunetul şi litera c 1. : Joc de rol . beţişoare.1. propoziţiilor...  Resurse materiale: abecedarul. propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste.o”. plastilină. plastilină  identificarea sunetului .c’’ izolat.Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic.  A.  citirea silabelor.c” cu litera .2 3. La  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea silabelor. plastilină... 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 71 .

plastilină.2. conversaţia.învăţarea cântecului .1. 3.  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică. Ă” de mână  A. Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată.Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ .ă.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. jocul didactic. 2. exerciţiul. analiticosintetică. plastilină.  asocierea sunetului cu litera.5.l’’ în silabe şi în cuvinte. l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor.L’’.. 12.T.. 10. 11. Ă 1. Recapitulare 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. observaţia dirijată.  . jocul didactic. analiticosintetică. jocul didactic. plastilină  asocierea sunetului .1..  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. fire de lână.2.l”. Sunetul şi literele ă.3. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1 4. observaţia dirijată.1 2. respectând liniatura caietului tip I  A.. 3.T. observaţia dirijată.  scrierea literei .  scrierea literelor . 1. beţişoare. plastilină. 2.  identificarea sunetului . : .L” de mana..1. sârmă. clară.T.1. cuvintelor de tipar şi de mână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.3.Broscuţele’’  identificarea sunetului . 1. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. în grup şi independentă. beţişoare. liliac” – dactilopictură  citirea literelor.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele. 2. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  scrierea literei .3.. analiticosintetică.ă. Litera L 1. 4. jocul didactic.  Confecţionarea literelor din sârmă.5. în grup şi independentă.  frământări de limbă. 3. exerciţiul.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine . stomatolog’’ . alfabetar.L”.2. în grup şi independentă.citirea’’ imaginilor. mici şi mari. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.  identificarea literei . propoziţii. sârmă. silabelor. 4.. exerciţiul.  asocierea sunetului . 2.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.  „citirea” ilustraţiilor. decupaje din ziare şi reviste. 3.  Resurse materiale: abecedarul. 4.  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit. 1. alfabetar. 2. analiticosintetică..  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 72 .3. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.: Din folclorul copiilor – numărători. 1.4.. 2.1... Ă’’. Sunetul şi litera l 1. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte.1.3.1.1.. 2. fire de lână.1.ă” cu literele .  diferenţierea literelor de tipar şi de mână. l’’ cu litera .4. sârmă. conversaţia. 1.. de tipar şi de mână.9.

 alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. observaţia dirijată. transcrierea şi dictarea unor litere.ce’’.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 3.1.  copierea. cuvinte. silabe. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână. a cuvintelor şi a propoziţiilor. alfabetar. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.1.  Resurse materiale: abecedarul. ref.  copierea.1. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. 1. jocul didactic. plastilină. crt.  despărţirea cuvintelor in silabe.2 1. în grup şi independentă. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce.. Evaluare 1..3. 1.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. analiticosintetică. în grup şi independentă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 2. observaţia dirijată.13. şi mari de mână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. 14.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. analitico-sintetică.5. 4. -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.1.  asocierea sunetului .  compunerea cuvintelor folosind silabe date.1.2. 1. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. 73 .  asocierea sunetului cu litera . 2.1. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea grupului de litere . 2. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. sârmă. silabe.  citire în ritm propriu a silabelor. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T.ce’’ cu grupul de litere .4.2. Ce Ob. în grup şi independentă.  A. alfabetar. sârmă. exerciţiul.  formarea silabelor şi cuvintelor. cuvinte. abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. 3.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. transcrierea şi dictarea unor litere.1. plastilină. conversaţia. 4. „Ce”. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”.. jocul didactic. conversaţia. alfabetar.

15.  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare.. 4. Sunetul şi litera t 1. 1. observaţia dirijată.  citirea silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei .S’’.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  Resurse materiale: abecedarul.5. analitico-sintetică.3. în cuvinte. alfabetar.. jocul didactic. fire de lână.3. sârmă.  asocierea sunetului . plastilină..T’’ în texte la prima vedere. analitico-sintetică.2. în propoziţii.1. de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică.  construirea unor enunţuri după imagini date. 4. fire de lână. observaţia dirijată.1. propoziţiilor. 18.  scrierea literei .5.1. conversaţia.  asocierea sunetului . exerciţiul. sârmă. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date. 17.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.  Resurse materiale: abecedarul.5.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul .  citirea silabei. 1.  Resurse materiale: abecedarul.. cuvinte.ma”.. jocul didactic. 3.  scrierea literei . plastilină. plastilină  asocierea sunetului . fire de lână. beţişoare.3. decupaje din ziare şi reviste.T.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.t” în poziţie iniţială). 3.  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. exerciţiul. propoziţii.T.. cuvintelor. Litera T 1.m”şi a silabei „ma”  A. decupaje din ziare şi reviste.. plastilină  identificarea sunetului . 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.. conversaţia.t’’ cu litera . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 74 .  scrierea literei ..3. exerciţiul.Acceleratul”.m” cu litera .T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă.s’’ cu litera ..1. sârmă. 1.s’’. T’’.1.s’’ cu litera .s’’ în silabe şi în cuvinte.  identificarea sunetului. 2. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul..  identificarea literei . 4.1. alfabetar. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste. memorizare . în grup şi independentă. 4.. alfabetar.s’’.  despărţirea cuvintelor în silabe.T.1. alfabetar.1.m” în silabe şi cuvinte. sârmă.m”..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare... 2..1. exerciţiul. Litera S 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea integrală a cuvintelor. jocul didactic. cu sunetul . Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă.  A. în grup şi independentă. conversaţia.. plastilină... conversaţia. 1.1.1. plastilină. în grup şi independentă. observaţia dirijată. s’’ izolat. Sunetul şi litera s 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 16.

1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.  „citirea” ilustraţiilor. Ref .2. : . observaţia dirijată. 1. silabelor. decupaje din ziare şi reviste.  „citirea” ilustraţiilor. sârmă.2. în grup şi independentă. sârmă. Evaluare 1. 1.19.1.5.3. sârmă. 1.  formarea silabelor şi cuvintelor. conversaţia. 1. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor. observaţia dirijată. alfabetar..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. decupaje din ziare şi reviste. 1.2.  Resurse materiale: abecedarul. cuvinte. 2. conversaţia. alfabetar. 2. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  copierea.3..1. cuvintelor de tipar şi de mână. silabe.5.  citirea literelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor de tipar şi de mână. 1.1. 2.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.T. Recapitulare. jocul didactic. silabelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 22.  ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale . cuvintelor de tipar şi de mână. transcrierea şi dictarea unor litere.2.4.1. în grup şi independentă.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.5.1.ia’’  A. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. exerciţiul. alfabetar.2. în grup şi independentă. 4.  citirea literelor. 1. decupaje din ziare şi reviste.2.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare . 3.1. Recapitulare şi sistematizare 1.1. cuvinte.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4.2.  Resurse materiale: abecedarul.modelaj de plastilină  citirea literelor. 2. silabelor. Săniuţa’’ . jocul didactic. 1. 4.1.  ex.1.  formarea silabelor şi cuvintelor. 2 21. plastilină.3. silabe. analitico-sintetică. 2  observarea sistematică 75 . plastilină. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4.4. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. 1. Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.  copierea. analitico-sintetică. analitico-sintetică. plastilină. 2. cuvintelor de tipar şi de mână. 3.  citirea literelor. jocul didactic.3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 3.. 1. 2. crt. 1. silabelor. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. 2. 2. Evaluare 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. 2. observaţia dirijată. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob. 1. 1. 1.

 copierea.1. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 76 .2. P’’ în texte la prima vedere.. plastilină.5. crt.p’’.  scrierea literei . 1. 4.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii analitico-sintetică. în grup şi independentă. 4.  asocierea sunetului .  scrierea literei . 3. alfabetar. conversaţia. analitico-sintetică.p’’ cu litera .1.3.  despărţirea cuvintelor în silabe.  A. 1.p’’ izolat şi în cuvinte... beţişoare. 1. în grup şi independentă. 1.v’’ în Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. alfabetar.: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă.. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână. 2.2. sârmă.3. jocul didactic.  formarea silabelor şi cuvintelor. conversaţia. sârmă. cu sunetul . transcrierea şi dictarea unor litere.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. observaţia dirijată. plastilină.1.1.1. jocul didactic. cuvinte.3.3. sârmă. 3. 1.5. 2. silabe. 3..  identificarea literei .. observaţia dirijată.1. beţişoare. 2. ref. observaţia dirijată. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.p” în poziţie iniţială).  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul. 1. analitico-sintetică. exerciţiul.T. fire de lână.1.T. conversaţia.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.. Activităţi de învăţare  .1. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  identificarea sunetului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3 Sunetul şi litera v 1. P’’.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. : joc de rol: .La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă.. conversaţia.. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. analitico-sintetică. 2. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.2.3. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul.  „citirea” ilustraţiilor. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr. 2. clară.  citirea integrală a cuvintelor. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob.  identificarea sunetului .4.1.. 2. exerciţiul. 2 Litera P 1..  Resurse materiale: abecedarul. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. plastilină.1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. propoziţii.d”. observaţia dirijată.  scrierea grupului de litere .1. 2. analitico-sintetică. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.T. jocul didactic. sârmă. în grup şi independentă. La concert ’’... jocul didactic. exerciţiul.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. beţişoare. alfabetar. 4. v”  A. 5 Sunetul şi grupurile de litere ci.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.  asocierea sunetului . analitico-sintetică. plastilină. plastilină. Ci 1. practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă. jocul didactic. jocul didactic.3.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei . alfabetar. alfabetar. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. silabe şi în cuvinte. exerciţiul.d” în silabe şi în cuvinte. 3.  citirea silabelor.. 3. propoziţiilor. 2. în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. 2.1.1. cuvinte.1. 1.. conversaţia. fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul.. decupaje din ziare şi reviste. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. exerciţiul. în grup şi independentă. beţişoare. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 77 ..1.. 4.1..  delimitarea cuvintelor în propoziţii..5.  citirea în dialog. exerciţiul. 6 Sunetul şi litera d 1.  frământări de limbă. cuvintelor.1.Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea silabelor..d’’ izolat.  asocierea sunetului .  citirea selectivă. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”.5. decupaje din ziare şi reviste. 3. Jean Lupu dirijată. analitico-sintetică.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  A. propoziţiilor.T.4.. fire de lână.  scrierea literei .  A.  Resurse materiale: abecedarul.  citire în ritm propriu a silabelor. 1.d’’ cu litera .  despărţirea cuvintelor in silabe.3. în propoziţii. 4. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă.T.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”. conversaţia.  asocierea sunetului. cuvintelor.ci’’ cu grupul de litere .joc de rol. plastilină 4 Litera V 1. decupaje din ziare şi reviste.ci’’. 1... plastilină  identificarea sunetului .3. alfabetar.v”.. .  Resurse materiale: abecedarul. „Ci”. conversaţia.V” cu litera . v’’ cu litera . observaţia dirijată. observaţia dirijată.T.V”. în grup şi independentă.2. plastilină.1.

 citirea silabelor.ş” cu litera .. exerciţiul. : joc de rol . în grup şi independentă..2. Î 1. în grup şi independentă.. 2.7 Litera D 1. propoziţiilor. 4. conversaţia...5. jocul didactic. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î.1.5.Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”. plastilină. fire de lână. sârmă. beţişoare. propoziţii. 2.  citirea selectivă. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă.  identificarea câtorva situaţii  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite..  A.2 8 Sunetul şi litera ş 1. observaţia dirijată.î.3.  Resurse materiale: abecedarul.  Confecţionarea literelor din sârmă. fire de lână.1. sârmă. alfabetar. 1. 3.  asocierea sunetului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 78 ..ş’’ cu litera .T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare. în grup şi independentă. propoziţiilor.  scrierea literei .  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.. „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia.3. analitico-sintetică. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. cuvintelor.  citirea în dialog.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.T.d”.1 2. cuvintelor.ş” în silabe şi în cuvinte.4. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. mici şi mari. plastilină  asocierea sunetului .D’’ cu litera .  Resurse materiale: abecedarul.5.  scrierea literei . plastilină  identificarea sunetului .3.  citirea silabelor.. fire de lână.1 3.T. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. fire de lână. 3. Î’’. observaţia dirijată. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. plastilină..  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.1. în cuvinte.ş’’ izolat. cuvinte.1. alfabetar. conversaţia.1.  scrierea literei . decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1. în propoziţii. jocul didactic.1.3. D’’. analitico-sintetică..În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă.Ş”. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului .î” cu literele . plastilină  asocierea sunetului . analitico-sintetică.3 1. beţişoare.2 3.ş”.. exerciţiul. 1. analitico-sintetică.  citirea silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. exerciţiul.Ş”. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată.. plastilină. 2.. 4.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”. jocul didactic. beţişoare.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  A. :. 1. exerciţiul.4 2.

3. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. 1. silabe. analitico-sintetică.. 2. clară.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. în grup şi independentă. 2.citirea’’ imaginilor. 2. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar.T.1. cuvintelor de tipar şi de mână.. alfabetar.â’’ în silabe şi în cuvinte. 3. : . 14 Evaluare 1.î.  scrierea literei . 4. propoziţii. decupaje din ziare şi reviste.1. 2.3. sârmă.2.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1. exerciţiul. plastilină.1. â’’ cu litera . de scriere după dictare  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. analitico-sintetică. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor de tipar şi de mână.  citirea literelor.2.5. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1.4. sârmă. jocul didactic. conversaţia.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.2. în grup şi independentă. observaţia dirijată.  asocierea sunetului cu litera .1. observaţia dirijată.. cuvinte. 1.  Confecţionarea literelor din sârmă.  identificarea sunetului . sârmă. 2.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 1. alfabetar. beţişoare. observaţia dirijată. 1. alfabetar. 3. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 79 .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul. 2.1.5. Δ de mână  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literelor . conversaţia.â”.1...  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  citirea literelor.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. în grup şi independentă.  . 4. 11 Sunetul şi litera â 1..  Resurse materiale: abecedarul. 1. 4. conversaţia. 12 Ţara mea 1. în grup şi independentă.1. analitico-sintetică. silabelor. sârmă..: „Sportul înseamnă sănătate”. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică.Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.1.4.2.1.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.3. 2.1. fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul.  ex.3. analitico-sintetică.3. 1.  A.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.3. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor.  copierea. exerciţiul. jocul didactic.3. jocul didactic.T. silabelor. decupaje din ziare şi reviste. 4. plastilină.1. 1.  „citirea” ilustraţiilor. plastilină. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.

. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. 1. conversaţia.b’’ cu litera . 4.2. crt. 4. în grup şi independentă.. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. conversaţia. observaţia dirijată. alfabetar.1.5.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.. analitico-sintetică.T.  asocierea sunetului . 4. cuvinte.3.  A.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. clară.1..b” în poziţie iniţială). UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr. : joc de rol: . plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  scrierea literei . Litera B 1. plastilină. sârmă.1. decupaje din ziare şi reviste.3. 2.T. silabe. plastilină. j”  A.. conversaţia. 2. fire de lână.1. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste.1. exerciţiul. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 80 .  Resurse procedurale: metoda fonetică. Activităţi de învăţare  ..j’’ în silabe şi în cuvinte. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. Sunetul şi litera j 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. 2. ref. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.1.. de mână .1.  identificarea sunetului ..1. sârmă. fire de lână. jocul didactic. j’’ cu litera . sârmă. 4. în grup şi independentă. observaţia dirijată. 1. decupaje din ziare şi reviste. .  copierea.1.b’’.b’’ izolat şi în cuvinte.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. 2.5. exerciţiul. sârmă. beţişoare.1. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob.  citirea integrală a cuvintelor.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă.4.  identificarea literei ..  despărţirea cuvintelor în silabe..  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s. B’’. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .  Resurse materiale: abecedarul.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.1.1.  asocierea sunetului . 1. 1.  identificarea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. 2. alfabetar.. alfabetar. 2.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică. B’’ în texte la prima vedere. 3. 2.. jocul didactic. exerciţiul. 3.T.  frământări de limbă.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. conversaţia.. observaţia dirijată. transcrierea şi dictarea unor litere. plastilină. beţişoare. cu sunetul .  scrierea literei . alfabetar.. 3.2. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.3.3. exerciţiul.

alfabetar.  A. 2. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână. sârmă.  citirea silabelor.. alfabetar. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată.H’’ cu litera .3 1. conversaţia.  citirea în dialog. propoziţiilor.2 7. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. .  citirea silabelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată..h’’ izolat. cuvintelor..J’’ cu litera . 2. sârmă.1. exerciţiul. jocul didactic.. fire de lână.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor. 1. analitico-sintetică.  asocierea sunetului . plastilină  identificarea sunetului . beţişoare. plastilină. exerciţiul. 3.  citirea selectivă. 6.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.5.. fire de lână.. 4. conversaţia.g’’ cu plastilină. Sunetul şi litera h 1.T. cuvinte.3.  Resurse materiale: abecedarul.. analitico-sintetică..1.h” în silabe şi în cuvinte.j”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă. Litera J 1.h’’ cu litera . cuvintelor. conversaţia.h”. 2. alfabetar. propoziţiilor.Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă. fire de lână.3.1 2.4 2. în grup şi independentă.g” în silabe şi în cuvinte.1. Sunetul şi litera g 1.  scrierea literei ..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2 3.sârmă.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. observaţia dirijată.h”. în propoziţii. plastilină  identificarea sunetului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 81 .1. cuvinte. în grup şi independentă.5. 3..  Resurse materiale: abecedarul. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. jocul didactic. H’’. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.T.5.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”. analitico-sintetică. jocul didactic.1 3. plastilină. 1.. exerciţiul. în grup şi independentă.1.  scrierea literei . Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă. în cuvinte.T. jocul didactic..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”.  citirea silabelor. : Joc de rol .  asocierea sunetului .  asocierea sunetului . 1. 3.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. beţişoare. 5. observaţia dirijată. propoziţii. Litera H 1. J’’. propoziţiilor..  scrierea literei . analitico-sintetică. exerciţiul.  citirea selectivă.. plastilină  asocierea sunetului .  citirea în dialog.3.1. sârmă.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. plastilină 4. beţişoare. propoziţii.  Resurse procedurale: metoda fonetică.

plastilină. cuvintelor de tipar şi de mână. 1.g”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A.. silabe. 2. conversaţia.  asocierea sunetului .g” cu litera . 3.G”. conversaţia. conversaţia. fire de lână. jocul didactic. sârmă.  copierea. observaţia dirijată. în grup şi independentă.3. -autoevaluarea 9.T. decupaje din ziare şi reviste. 4. Litera G 1. analitico-sintetică. transcrierea şi dictarea unor litere.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  copierea.1.  A.1. 3. 4. silabe.4. sârmă.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 2.  citirea silabelor..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. observaţia dirijată.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1.T.5. 1. Recapitulare 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. alfabetar.8.  Resurse materiale: abecedarul.  asocierea sunetului cu litera . alfabetar. transcrierea şi dictarea unor litere. jocul didactic. în cuvinte. Şt.  citirea silabelor. independentă. 4. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  „citirea” ilustraţiilor. beţişoare.3.  Resurse materiale: abecedarul. litera .  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul..G”. în grup şi independentă.  scrierea literei . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10.1. plastilină. cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul.1.1. plastilină. propoziţiilor. analitico-sintetică. plastilină  citirea literelor. Evaluare 1.3. cuvintelor.. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă. silabelor. exerciţiul. cuvinte..3. alfabetar.  formarea silabelor şi cuvintelor. exerciţiul.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în propoziţii. sârmă.1.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. 2.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 1. sârmă.. 1. analitico-sintetică. 3.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”.g’’ izolat.5. 2.2. observaţia dirijată. jocul didactic.1. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” 82 . decupaje din ziare şi reviste. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.1. : .  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. beţişoare.  scrierea literei .1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. plastilină.

conversaţia. exerciţiul.  asocierea sunetului .Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea selectivă.. analiticosintetică. fire de lână.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . „Ge”. a cuvintelor şi a propoziţiilor.T.. alfabetar. 3. observaţia dirijată. alfabetar. sârmă. jocul didactic.ţ”.ge’’ cu grupul de litere .ţ’’ în silabe şi în cuvinte. plastilină  asocierea sunetului . ref.z” în silabe şi în cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  A...ţ”  A. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică. .  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. analiticosintetică.  scrierea grupului de litere .3. observaţia dirijată.. 1. 4. 3.  identificarea sunetului .1. 1. conversaţia. joc de rol . Sunetul şi literele z. exerciţiul. Sunetul şi litera ţ 1.1. clară. 2. fire de lână. fire de lână. 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4. plastilină. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge. în grup şi independentă.ge’’.NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs. analiticosintetică. cuvintelor. în grup şi independentă. exerciţiul. beţişoare. alfabetar. 2. observaţia dirijată. analiticosintetică.1. 4. conversaţia. Ţ’’.  scrierea literei ..3.. sârmă. 1. decupaje din ziare şi reviste.. 1. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  Resurse materiale: abecedarul.1. în grup şi independentă.1. sârmă.Z 1.2.. conversaţia.  despărţirea cuvintelor in silabe. 1. 2. plastilină  identificarea sunetului . plastilină.5.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.1.1. 4 observarea sistematică  proba orală  proba 83 .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.  asocierea sunetului . propoziţii. Litera Ţ 1. ţ’’ cu litera .  citire în ritm propriu a silabelor.1.  frământări de limbă. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. 3.  Resurse materiale: abecedarul. cuvinte. observaţia dirijată. 3.  citirea în dialog.  citirea silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. 3. Ge Ob.5. crt.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 4.3. propoziţiilor.3.  Resurse materiale: abecedarul..1..T. jocul didactic.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. beţişoare.1. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Ţ’’ cu litera .5..1.T.Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.

 Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 6. observaţia dirijată.  A. sârmă. fire de lână.che’’.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.. plastilină. exerciţiul.  scrierea grupului de litere . analiticosintetică.  asocierea sunetului . Gi 1.f”  A. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul.  A.1. jocul didactic.  asocierea sunetului . 2.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.F”.1. 3. observaţia dirijată. sârmă. cuvintelor. plastilină. alfabetar. sârmă. în grup şi independentă. plastilină.. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.T. Sunetul şi grupurile de litere che..1.z.1. 3.4.1.  scrierea literelor .  asocierea sunetului . 3. „Che”.  Resurse materiale: abecedarul.. jocul didactic.3..3.  A. Z’’ izolat. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. 4. conversaţia. jocul didactic.gi’’ cu grupul de litere . beţişoare.. 1.1. 5. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Z”.3.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. exerciţiul.  identificarea sunetului . 1.  despărţirea cuvintelor in silabe. alfabetar. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. în grup şi independentă.. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. .gi’’. exerciţiul. 4.  citirea silabelor.5.. fire de lână.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. Sunetul şi litera f 1.  citire în ritm propriu a silabelor.che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.T. 2.  scrierea grupului de litere . Litera F 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.f’’ în silabe şi în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. în cuvinte. analiticosintetică.  asocierea sunetului . propoziţiilor. în grup şi independentă. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 8.  Resurse materiale: 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă 84 . 3.z’’ cu literele .3.T. 2. a cuvintelor şi a propoziţiilor. „Gi”.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar.  despărţirea cuvintelor in silabe. Sunetul şi grupurile de litere gi..1. 4.. 7. beţişoare. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. 4 observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. analiticosintetică.  asocierea sunetului .  citirea silabelor.. observaţia dirijată.. alfabetar.z. f’’ cu litera . decupaje din ziare şi reviste.2.  citire în ritm propriu a silabelor. a cuvintelor şi a propoziţiilor. în grup şi independentă. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .f” cu litera . conversaţia.2.  frământări de limbă.. conversaţia. jocul didactic. clară. 1. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.che’’ cu grupul de litere .5. 1.T. jocul didactic.1. exerciţiul. analiticosintetică.1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. fire de lână. Che 1.. fire de lână. decupaje din ziare şi reviste. în propoziţii.. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă.1. exerciţiul. 4.

sârmă. 1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2. silabe.  copierea. silabe. 1.1.2. transcrierea şi dictarea unor litere. 4. 3.. 4.  despărţirea cuvintelor in silabe.1. analiticosintetică. 2. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul 1.5.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.3. plastilină. 3.. 3. în grup şi independentă. jocul didactic.4. 11. silabelor. silabelor. transcrierea şi dictarea unor litere. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.  construirea de enunţuri corecte după imagini date..1. sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână. scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 10. decupaje din ziare şi reviste. Ref.3. plastilină. cuvinte.2. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. plastilină.  A.  copierea.T.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.1.1.1. în grup şi independentă. observaţia 2 observarea sistematică  proba orală 85 . analitico-sintetică.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. alfabetar.  scrierea grupului de litere . observaţia dirijată. analitico-sintetică.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.. „Chi”.  formarea silabelor şi cuvintelor.2. abecedarul. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr ore Nr. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.1.  „citirea” ilustraţiilor.chi’’.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului .  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . completarea cuvintelor cu silabele potrivite.chi’’. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. beţişoare. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. decupaje din ziare şi reviste. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi. analiticosintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. Evaluare 1.3.  citire în ritm propriu a silabelor.  asocierea sunetului cu litera . a cuvintelor şi a propoziţiilor. 4.1. alfabetar.3. conversaţia.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 1. plastilină 9.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.1.  scrierea literei . sârmă. Recapitulare 1.  A. jocul didactic. 2. 1. 1.T.  citirea literelor.1. jocul didactic.  citirea literelor.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs 12.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor de tipar şi de mână.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.chi’’ cu grupul de litere . în grup şi independentă. Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată. plastilină. 1.4.2. conversaţia. 2. independentă. decupaje din ziare şi reviste. 1. 1.F”. 2. : „Poveşti”. conversaţia. cuvinte. Chi Ob. alfabetar. conversaţia. fire de lână. crt.

T. exerciţiul.2. jocul didactic. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.5.). alfabetar.  despărţirea cuvintelor in silabe. X 1.. 2. în propoziţii.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. Sunetul şi grupurile de litere ghe. 14. 3. a cuvintelor şi a propoziţiilor.3.5.1. exerciţiul. în grup şi independentă. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată. 2.1. jocul didactic. Ghe 1. 2.. 1.  asocierea sunetului .  exerciţii de citire la prima vedere. fire de lână. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă.3.  Resurse materiale: abecedarul.  A. alfabetar. plastilină. Prietenii naturii.2. 3. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 86 . conversaţia. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. în cuvinte. observaţia dirijată. fire de lână.  citirea silabelor. beţişoare. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.x” în silabe şi în cuvinte. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.2.ghe’’. conversaţia. sârmă. 2. X’’ izolat. 2.x.sanitar” 1.5.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. cuvintelor.  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor dirijată.  identificarea sunetului . plastilină. cuvintelor de tipar şi de mână.1.ghe’’ cu grupul de litere . 1. Sunetul şi literele x. 3. analitico-sintetică.1. 1.1.4. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare.. numele unor magazine etc. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1.  asocierea sunetului . „Ghe”. decupaje din ziare şi reviste. 3.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1.. 4.T. invitaţii etc.1. plastilină.2.1.x. ecusoane. propoziţiilor. analitico-sintetică.  exerciţii de realizare a unor colaje. silabelor. 4.  citirea literelor. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.  ex.x’’ cu literele . în contexte familiare. 1. alfabetar. X”.  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.  scrierea grupului de litere . 2.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. în grup şi independentă.1. sârmă. 2. 15.1.). în grup şi independentă.  scrierea literelor . conversaţia.4.  Resurse materiale: abecedarul. indicatoare. a unor texte scurte (etichetele unor produse. 1. anunţuri. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste.  citire în ritm propriu a silabelor.. jocul didactic.1.  Resurse materiale: abecedarul. de scriere după dictare 13.3. exerciţiul. 1. sârmă. 2.3. decupaje din ziare şi reviste.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  A. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. exerciţiul. 4.1.. observaţia dirijată.

3. observaţia dirijată.  asocierea sunetului cu litera .3. 3. „Ghi”.  „citirea” ilustraţiilor. observaţia dirijată. 2.2.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. în grup şi independentă. jocul didactic. silabelor. alfabetar. plastilină.  copierea. conversaţia. exerciţiul. exerciţiul. silabe. 4. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr.  copierea. sârmă. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.1.1. Ghi 1. sârmă.1.  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  scrierea grupului de litere . analiticosintetică.1. conversaţia.1.5.  identificarea sunetului . 1. 4. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18. 1.k’’ în silabe şi în cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.ghi’’ cu grupul de litere . analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A. crt. exerciţiul. plastilină  citirea literelor. 1.  citire în ritm propriu a silabelor..  delimitarea cuvintelor în propoziţii.. cuvintelor de tipar şi de mână. 2.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 1.3.1..3. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. independentă. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. jocul didactic.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic..  despărţirea cuvintelor in silabe.2. 4.1..1. Sunetul şi grupurile de litere ghi. 1. Evaluare 1. 4. jocul didactic.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  Resurse materiale: abecedarul. Recapitulare 1. cuvinte. 3. decupaje din ziare şi reviste.5.1.1.16.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.T.  Resurse materiale: abecedarul. 2.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. analitico-sintetică.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. fire de lână. alfabetar.4.ghi’’. decupaje din 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 87 . ref.  frământări de limbă. decupaje din ziare şi reviste. plastilină. 1.1.  formarea silabelor şi cuvintelor. jocul didactic. 3.1. exerciţiul. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică. transcrierea şi dictarea unor litere. observaţia dirijată. 17.  asocierea sunetului . observaţia dirijată. 3.2. analitico-sintetică. conversaţia. 2. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob.  asocierea sunetului . Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . cuvinte.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. k’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. silabe. în grup şi independentă. 2. 2. clară.

a unor texte scurte.1.  asocierea sunetului . în propoziţii. plastilină.. în grup şi independentă.k” cu litera . decupaje din ziare şi reviste. plastilină.  exerciţii de dicţie. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.K”.T.1.1. 1. beţişoare. în cuvinte. 4.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă. y. decupaje din ziare şi reviste.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.3.T. 3.  exerciţii de citire selectivă. în grup şi independentă.K”. 1. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă. 3. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 88 .. Q. 3.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul. W. beţişoare.  Resurse procedurale: metoda fonetică. fire de lână. observaţia dirijată. 3. plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. y” în silabe şi în cuvinte.2. 2. ziare şi reviste.litera .  exerciţii de citire la prima vedere.3.  citirea silabelor. W. W.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. analitico-sintetică. 21 Sunetele şi literele q. în contexte familiare. sârmă. plastilină  identificarea sunetelor „q. conversaţia.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit..1.  exemplificarea unor substantive proprii. y.1.). w. w.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  A.  asocierea sunetelor „q. autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 22 „Abecedarul”.1. în grup şi independentă. conversaţia. analitico-sintetică. alfabetar. y” cu literele „q.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.4.. frământări de limbă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică.  memorări de versuri.3. alfabetar. plastilină 20 Litera K 1. sârmă.3. exerciţiul. observaţia dirijată. Y” izolat. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. cuvintelor.. w.T. propoziţiilor. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă. 4.  A. jocul didactic.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. fire de lână. Y”.1. 2. plastilină. exerciţiul.2. 3. jocul didactic. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. exerciţiul.  citirea silabelor. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. y”. 3. sârmă. beţişoare. 4. w.  scrierea literelor „q. Y 1.5. jocul didactic. fire de lână.5. joc de rol . Q. w. w.4. y. 2. 4. sârmă. Q.k”  A.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. de Victor Tulbure 1. desen etc.

4.  „citirea” ilustraţiilor.2. 1. observaţia dirijată.23 Alfabetul 3. în grup şi independentă. 89 .4. sârmă.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.3. crt. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului cu litera . 3. observaţia dirijată. în grup şi independentă. cuvintelor de tipar şi de mână.  copierea. analitico-sintetică. silabelor.  copierea. în grup şi independentă.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.1. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  formarea silabelor şi cuvintelor. conversaţia. plastilină. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs.  Resurse materiale: abecedarul. silabe. de scriere corectă a literelor mari şi mici. exerciţiul. alfabetar. conversaţia. de mână.1. 4. conversaţia.4.  citirea literelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. transcrierea şi dictarea unor litere.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 24 Recapitulare 1.  Resurse materiale: abecedarul.1. 2.  jocuri. 2. respectând forma.  ex. Detalieri de conţinut Ob. de pronunţie corectă a sunetelor.3. sârmă. mărimea lor. alfabetar.1. jocul didactic. 3. jocul didactic. 2.2. 2.3.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.1. 3. exerciţiul.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 3.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 1. observaţia dirijată. sârmă.1.1.3. cuvinte.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1. alineat). analitico-sintetică. cuvinte. 1.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. transcrierea şi dictarea unor litere.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. jocul didactic.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. Ref.

 exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.1.  exerciţii de citire la prima vedere. exerciţiul. plastilină. În lumea poveştilor 1. 1. 2. plastilină.3. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  „citirea” ilustraţiilor.1.3. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. 2.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. 3. 2. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. a unor texte scurte. 3.1. frământări de limbă. 2. în grup şi independentă.). 4. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3. 4.3. în contexte familiare.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 3. 4. 2 observarea sistematică  proba orală  proba 90 .1. 3.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.  Resurse materiale: abecedarul.2. desen etc. jocul didactic. silabelor.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. de Emilia Căldăraru 1.4. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. alfabetar. sârmă. a unor texte scurte.1.  citirea literelor.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. analitico-sintetică.3. mărimea lor.  exerciţii de citire selectivă.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. cuvintelor de tipar şi de mână. 3. exerciţiul.2. conversaţia. observaţia dirijată.2. 3.4. 3.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 3. conversaţia.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. mărimea lor. alineat).  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. desen etc.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  Resurse materiale: abecedarul. Recapitularea literelor învăţate 1.  memorări de versuri.  exerciţii de citire selectivă.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. 4. în grup şi independentă.). jocul didactic.1. 4. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.5.  exerciţii de citire la prima vedere. alineat).  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. exerciţiul.  exerciţii de dicţie.  exerciţii de dicţie. 1. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. respectând forma.1. observaţia dirijată.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. analitico-sintetică. jocul didactic. „Cea dintâi vacanţă mare”.4. frământări de limbă.3.5. în contexte familiare.  Resurse materiale: abecedarul. respectând forma.4.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. 3. analitico-sintetică.

4.ghi’’/ „Ghi”.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. cuvintelor. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri. cuvinte.  completare de rebusuri.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”. transcrieri. Pregătirea serbării abecedarului. „gi” /„Gi”. observaţia dirijată.4. ghe”/„Ghe”. a cuvintelor şi a propoziţiilor.3. ghe”/„Ghe”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. respectând forma. exerciţiul. propoziţiilor. 3. alineat).  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. Jocuri didactice. plastilină. 1. decupaje. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. rebusuri. sârmă. „gi” /„Gi”. 4.1.4.  copierea.. 6. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de citire selectivă. observaţia dirijată. carioci.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. conversaţia.5. 4. 2. Citirea unor texte. vizită la bibliotecă 3. sârmă.3.  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de citire la prima vedere. transcrierea şi dictarea unor litere. în contexte familiare.ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”. copieri.1. în grup şi independentă. analitico-sintetică.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. plastilină. „ci” /„Ci”. recitări. 3. „ci” /„Ci”.1. conversaţia. 2.  Resurse procedurale: conversaţia. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1.  Resurse materiale: abecedarul.. dramatizări.3.2. cărţi. 3. „ge”. „ge” /„Ge”. povestire orală. 3.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. a unor texte scurte. mărimea lor. în grup şi independentă. cărţi. foi albe. 4.3. . în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. dictări 1. plastilină.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. alfabetar. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia. 4.  realizarea unor colaje .5.  formarea silabelor şi cuvintelor.  asocierea sunetelor „ce”. lipici. 2 7.T.1.2. 1.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. în grup şi independentă. jocul didactic.4. alfabetar. Sărbătoarea abecedarului. „ge” /„Ge”. . jocul didactic. „gi”.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 5. sârmă. jocuri. exerciţiul. scrierea literelor.4. „ci”. Dramatizări. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 91 . 3.  despărţirea cuvintelor in silabe. jocul didactic. exerciţiul. 4.2. invitaţii). ghicitori şi proverbe 1.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. vizită la bibliotecă. în grup şi independentă. A. decupaje din ziare şi reviste.. ghe” .1.  citire în ritm propriu a silabelor.5. observaţia dirijată. silabe.1.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. jocul didactic.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2. decupaje din ziare şi reviste.ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere. 3. 3.1. Orientări pentru lectura de vacanţă.

SEMESTRUL NR. 3. CRT. I Sem. ORE Sem.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. 2. al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 92 . 1.

Activităţile desfăşurate în grădiniţă . crt Unit.3. silaba.5. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1.2 4.1.Povestire după imagini .N.3. semnul întrebării) 93 .I. 2.O.Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale .o.1 .C.elemente grafice 2.1.2 2.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Dialogul .ă .Scrierea de mână a literelor. 2.I. 2.5 2. 1. cuvântul.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul. sunetul .1 3. 1.Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei .c.2 2. ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE .M.Să ne cunoaştem! . propoziţiilor. cuvintelor.Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev. ore Săpt 1.Aşezarea corectă în pagină .E.r.Scrierea caligrafică .2 1. textelor .Elemente ale comportării civilizate .5 Conţinuturi Nr.2. de ref.Ghici ce am în ghiozdan! .R. 1.Citirea silabelor.6. transcriere.Literele mici şi mari ale alfabetului: a.u.Nr. 1. dictare) .U. de învăţare Ob.1 2.Cartea-prietena mea .L.Propoziţia.m.A.e.3 3.4 1.1 1. elevelev despre prima zi de şcoală. 1.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal .i. cuvintelor.n.3 1. propoziţiilor .

Z.z.Scrierea de mână a literelor.3 2.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 94 .1 1. textelor . propoziţiilor.1 4.s.3 1.2 2.h.ţ.Ge.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce. cuvintelor.5 3.Gi.Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .Â. gi.f.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g.2 4.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere. dictare) . dictare) .b.5 3.D.v. transcriere.6 2.Ş.2 1.Scrierea caligrafică .F.ş.3 .j.Ce.che.Ci.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt .chi.d. cuvintelor.ci. ghi. ÎNFLORESC GRĂDINILE 1.t.3 2.1 4.1 4.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .J.2 4.Aşezarea corectă în pagină .S.T.1 1.Povestire după imagini .Î.Ţ.Scrierea de mână a literelor.2 1.Ghi .î.â.Aşezarea corectă în pagină .1 2.Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere . cuvintelor.2 2.Che.1 4.Citirea.H.1 2. cuvintelor.3.Povestire după imagini .Dialogul .Chi. transcriere.Dialogul .ghe.G. . B. propoziţiilor .5 1. CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem.ge.V. propoziţiilor . II 4.p.Ghe.P.Citirea silabelor.5 2. textelor .3 .

Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr.K.5 3.5 1. textelor .Scrierea de mână a literelor. crt 5.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere. propoziţiilor.Memorare de versuri .6 2.y. ore Săpt. dictare) . propoziţiilor .1 1.Aşezarea corectă în pagină .Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .W.Citirea. de ref.x.Povestire după imagini . de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob.Literele mici şi mari ale alfabetului: k.X.Transcrierea de versuri . 1.Nr. Unit.2 2.w.1 2.q.2 4. transcriere.Q . cuvintelor.3 Conţinuturi .3 2.Alfabetul .1 4.Y.Dialogul .1 4. 95 . cuvintelor.2 1.

de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ . -“La cumpărături” 2 96 . I.Nr.3 2.”Deschide urechea bine”).3 1. -“Jocuri de la grădiniţă” 1. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă .6 2.2 1. Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob.1 1. .2 2.1 2.5 2. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. -ex. „Cine face aşa?”.“Jocul numelor“ 1. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare.5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs. crt.“Prima zi de şcoală” 1. salut.verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex. ref. Nr.

1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata. de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5.2 1. -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7.3 1. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. -ex.”Clasa mea” 2.5 1. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8.2 2.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6.1 1. -Evaluare 2 -portofoliul 97 .6 2. .3 2.4. .”Drumul spre şcoală” 2 1. -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri. cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător.

2 1.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1. pagină. Propoziţia.6 2 2. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii . -”Cuvinte vrăjite”.3 1. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 98 . semn de carte.copertă.3 2. -scrierea grupului de linii oblice si a punctului.5 11. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex. -”În clasă”. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum.9. -”Lucrăm în grup. -”Cartea-prietena mea” . foarfecă.imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex. foaie.2 2. lipici -ilustraţii din poveste 12. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex.manualul -hârtie glace. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex. Propoziţia alcătuită din două cuvinte.1 1.1 2. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1.5 10.

ghicitori despre animalele domestice 14. Cuvântul alcătuit din trei silabe.3 1.5 -textul poeziei “Fapte bune” 15. -Cârligul 2. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 99 .iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere . Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16.13. -”Prietenii animalelor”. -”O ramură”. Coşbuc -ex.6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex.1 2 2. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex.3 2. -”A venit un lup din crâng”. de identificare a silabelor din cuvânt -ex. Cuvântul alcătuit din două silabe.1 1.2 2. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date .2 1. -”Răsplata”.5 1. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G.

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

alineatul ) . 2 12. Ina ! “ Litera I 2 11. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -“Ana este harnică“. a unor propoziţii enunţiative. -“Ana şi păpuşa”. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8. Litera M 2. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor.1 1. dictări de cuvinte şi propoziţii. -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13.2 6. Sunetul şi litera i -“Alo.1 7. Sunetul şi litera u 2 3. silabelor. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. -“În grădină“. Nana! “Litera N 2 10. -“Păpuşa face nani“. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . -“La şcoala ursuleţilor“. -“La masă“. -“În parc”.4 1. -“La mulţi ani. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 103 .3 5. -“Urmele“.3 2.5 3.2 2. Sunetul şi litera m 2.1 3. Sunetul şi litera n 2 9.2 1. Sunetul şi litera “a” 2 1. Litera U 4. cuvintelor şi propoziţiilor . -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare .CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1.1 4. coloanele de cuvinte.Litera A.

1 2 -“Prietenie“. Marina şi Riri“. -Recapitulare după 2. dictări de cuvinte şi propoziţii. Semnul întrebării. colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 104 . Litera C 19. -Sunetul şi litera l. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. -Sunetele şi literele ă. cuvintelor şi propoziţiilor . -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei.2 2 2 2 4 2 24. silabelor. Litera E 2 15. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. Sunetul şi litera e 1.14. 4. coloanele de cuvinte. -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . 20.1 -“Ema şi Ene“. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. -“Nelu şi poştaşul“.3 3. Sunetul şi litera L 22. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. alineatul ) . Sunetul şi litera c 2.4 -“Rina. -“Carmen şi Ric“. Lectura imagini.2 1. 26. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. Litera O 21. Ă 23. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. 1.1 2 2 2 3.2 18. Litera R 17. a unor propoziţii enunţiative. -“În livadă“. Sunetul şi litera r 16. -Evaluare 2 25. -“Corina şi Miron.1 -“Zdreanţă“. 1.5 2.Sunetul şi litera o.3 2 2 1.

-exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână.1 1. -“Cu avionul“. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -Grupul de litere ce 1. -“Cu sania“.1 2.S 4. -Recapitulare 1 12. Sunetul şi litera S 2 5. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit.2 2. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. Sunetul şi litera V 2. -Întrebări şi răspunsuri 2 11. -Sunetele şi literele t. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.2 8. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“.1 4. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.3 2 9.T 4 10. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.5 3. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.2 1.6 2 2. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 105 .5 1. -Sunetele şi literele ş.3 2 4.1 2 6. -Grupul de litere Ce 2 3. 2 7. -“La Sinaia“. Sunetul şi litera s 2. -Recapitularea literelor 2 4. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.

4.3 3.2 2. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -Sunetul şi litera B.4 2 16. 2 5.2 3. -Sunetul şi litera Ţ 2 106 . -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.1 2. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 2 8. -Recapitulare 1. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.1 2 14. -Sunetul şi litera b. -Grupul de litere Ci 1. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. .13. -Grupul de litere ci 1. 3. -„citirea” ilustraţiilor. .3 1. -Sunetul şi litera D.. -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9. -Sunetul şi litera d.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână.1 2 2 2 4. -Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10. -Sunetele şi literele â şi  2 7. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.Sunetul şi litera P.Sunetul şi litera p 2.2 2 15. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2. -Test de evaluare 1.

-exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.1 4.1 1.3 1.5 6.2 1. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11.1 2. -Sunetul şi litera g 2. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4. -Sunetul şi litera h 10. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.2 2 7. -Mamei 1. -Grupul de litere Ge 2 8.1 4. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Sunetul şi litera G 2 2.3 2 4. -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1. -Recapitularea literelor 2 5.. -Sunetul şi litera F 2 107 . -Sunetul şi litera f 2 12. -Recapitularea literelor 2 12.5 2 2. -Grupul de litere ge 3. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.11. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.3 2 9. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -Primăvara 2 3.2 2.

13.2 2 16.1 2 20.5 2. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe..5 3.2 4. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -Sunetul şi litera Z 2 23. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.2 19. -Recapitularea grupurilor de litere 2 108 . -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână.1 4. -Grupul de litere chi. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Recapitularea literelor învăţate 1.3 1. Chi 4 24. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -Grupul de litere ghe 2 25. -Grupul de litere Che 2 21. -Grupul de litere Gi 2 15. Sunetul şi litera J 2 2. -Sunetul şi litera z 4. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.3 2 22. -Grupul de litere che 2. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.1 2 17. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.1 1. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26. -Sunetul şi litera j 2 18. -Evaluare 1. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.3 2. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -Bondarul leneş 2 27. -Grupul de litere gi 2 14.

3 1. dramatizări .2 4. -dialoguri despre cărţi ..K 2.2 30.2 2.28. -Somnoroase păsărele. -memorări de versuri.1 2. -Sunetele şi literele x.Yq. despre biblioteci . 7. -Sunetele şi literele w.1 2 3.1 4. -Vara. 10. 2 1.activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte . -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text . -Grupul de litere ghi. -Grupul de litere Ghi 2 1. personaje din textele cunoscute . 2 4 -Alfabetul 8. -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete . -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 109 .Q. -Recapitulare -Evaluare 6 6. -Recapitularea literelor 4.5 2. vizând formarea comportamentului de ascultător activ .X 2 4. 12.3 2 31.Test de evaluare finală 4 4 14 2 .3 4 5. -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1. -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii . -completarea de rebusuri . -Sunetele şi literele k. caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării. -dictări de cuvinte şi propoziţii . de Marin Sorescu 2 2.5 3.W.jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător . 11.1 29. -Recapitulare 1. de M. întâmplări cunoscute . -expunerea tuturor lucrărilor . librării etc. . adecvate vârstei .y. 9. Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală .

autori: Victoria Pădureanu. 2004 Nr. Tudora Piţilă. clasa I. 3. Cleopatra Mihăilescu. Editura Aramis. Sem.Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei.08. Cercetării şi Tineretului nr. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1.2003 110 . I Sem. 4686 / 05. 2.

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

de la 30 la 100: citire. cuburi etc.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text. săptămâna.  Numere naturale: de la 0 la 10. ziua. dreptunghi. masă.  Măsurarea timpului. ordonare. emisiune de televiziune etc.) pentru lungime. fără trecere peste ordin. numărul unui mijloc de transport în comun etc.  Figuri geometrice: triunghi.  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). pătrat.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin. un număr de telefon.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10.) B.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament. recunoaşterea orelor fixe pe ceas. Unităţi de măsură: ora. cerc.  aprecierea globală. bile. de la 10 la 30. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu. comparare. inclusiv punere în corespondenţă.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate. 114 . creion.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă. scriere. capacitate. luna.

1.                        Orientare spaţială. 3.1. Rezolvare şi compunere de probleme 1.1. 1.4. 4. DE REF.2. CONŢINUTURI NR. 2.2.2. 2.2. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1. 2. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5. 1.1.3. 2. CRT.2.3.3.1. 4.2. 2. ORE SĂPT. 1. 1. rezolvare.1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB.2. 2. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte .2. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 115 . 2. 2. 2. 2.1.5.1. 3. 2. OBS. Recapitulare şi sistematizare Enunţ.4. 2. SEMESTRUL I 1.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare.3. 2.4.NR. date.1.2. 4.2. 1.2. 1. 4. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2. Numerele naturale 0-10 4. 4. 9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6. 4. 2. răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10. Numărare.2.6. 1.5.1.4. 4.2. întrebări.1. 2. Numerele naturale 0-5 3. 2.5.3. 3. 2.1.3.1. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte.1. 3.7.1.

5.1.5. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna. 2. formate din zeci şi unităţi. 3. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea.1.1. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. anul). 2. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. Adunarea şi scăderea cu numerele 4. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30. 8. 1. 2. 10 Scăderea numerelor 7. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea. 7. 8. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100.5. 3.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7. 9. 10 Formarea. 2. 1.1.5.3.6.8.1.   5  12. 1.4.7. 1. 10 7 8  11.9. luna.1. 2.                9. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100.1. 6.4. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1.3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030. 2. 9. fără trecere peste ordin (zu-u. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100. formate din zeci şi unităţi.3.1. Numerele naturale 0-100 1. 4.7.      6 116 . 4. fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.1.7. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20.SEMESTRUL al II-lea 7. fără trecere peste ordin (zu-u. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.6. 4.6. 8. 2.5.1. 9. 2. zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. 2. 2.2. 3.7.3.1.6. 2. 1.      10. 10 1. 2. 2. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1. 5. 2.1. 2. 2. 2. 4. Calendarul 11 8. 2.

observare sistematică - 2. exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. afară-înăuntru.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. între. identificare. interior. dreapta. ilustraţii.1. explicaţia. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 .activitate în clasă 117 . beţişoare). foi desen.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală .Resurse procedurale: conversaţia. Nr ore Activităţi de învăţare 2. Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2. activitate individuală . Detalieri de conţinut Orientare spaţială. explicaţia. elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse . fişe. .). jocul didactic .departe.1. demonstraţia.jocuri de percepţie. explicaţia. . - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga. activităţi în perechi. interior. Grupare de obiecte. sus. deasupra. aproape . denumire.elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . Culori 1.1 4.). învăţarea intuitivă .Resurse materiale: manual.gruparea si regruparea obiectelor. fişe de lucru. demonstraţia. exerciţiul. creioane colorate . 2.2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în Data 1 Evaluare . carioci . Recapitulare finală Evaluare 1. interiorexterior. fişe de lucru. .Resurse procedurale: conversaţia. 1. demonstraţia. jos. pe-sub. dreapta.13.observare sistematică 3.Resurse materiale: manual.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. ref. crt.Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul.1. jocul didactic. jocul didactic . exterior etc. deasupradedesubt. exerciţiul. jos. activităţi în echipă. utilizare corespunzătoare a culorilor . sus. sus-jos. activităţi în perechi. ilustraţii .3.Resurse materiale: manual. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga. activităţi în echipă. sub. sub. recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate. Direcţii de deplasare Ob. deasupra. exterior etc.

exerciţiul. Corespondenţe 2. individuală .2. ilustraţii . exerciţiul. grossubţire. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7. jocul didactic . - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare.probă scrisă 1 .temă în clasă . ilustraţii . fişe. explicaţia.Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală .3.observare sistematică . Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1.observare sistematică . demonstraţia. mare-mic. jocul didactic .3.1. ilustraţii. explicaţia. exerciţiul. 2. activităţi în perechi. lat-îngust. fişe de lucru. fişe. ilustraţii . desene. elemente grafice exersate la grădiniţă 8.temă în clasă 1 . activităţi în echipă. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 2. 2. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. demonstraţia. activitate individuală .probă scrisă 1 .Resurse materiale: manual. ilustraţii .observare sistematică . 2. Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1.Resurse procedurale: conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observare sistematică .Resurse materiale: manual. fişe.temă în clasă .Resurse procedurale: conversaţia. compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea. De la mare la mic 1. individuală . după criteriile: înalt-scund. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. uşor-greu.temă în clasă .3. ilustraţii . fişe. explicaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. jocul didactic .1. demonstraţia. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.1.probă orală .1.Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2. De la mic la mare.Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi.observare sistematică 1 . fişe.activitate în clasă .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate. . explicaţia. activitate individuală . explicaţia. - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi. activităţi în perechi.temă în clasă 1 . explicaţia. 1 . demonstraţia. demonstraţia.4. activităţi în perechi. Grup de obiecte – mulţime 1. activităţi în echipă. mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6. Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9.probă scrisă 118 .1.1. individuală .3. exerciţiul. demonstraţia.Resurse materiale: manual.Resurse materiale: manual. 3.1. mai multe. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5. jocul didactic .Resurse materiale: manual.Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observare sistematică . lung-scurt. activităţi în perechi. exerciţiul.Resurse materiale: manual.

Resurse procedurale: conversaţia.3. corpuri geometrice . - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1. 2. fişe. - Resurse Resurse materiale: manual.temă în clasă . numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.probă scrisă 12. recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.Resurse procedurale: conversaţia. 1. explicaţia. ref.Resurse materiale: manual.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 119 . jocul didactic .probă orală . Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob. 1. de orientare în spaţiu ex.observare sistematică . exerciţiul. 3. Recapitulare. Evaluare 1. individuală 1 .1. activităţi în perechi. de recunoaştere a figurilor geometrice ex. - 11.temă în clasă . fişe. exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). demonstraţia. demonstraţia. ilustraţii. jocul didactic . 2.1. - ex.temă în clasă . exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice. identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.Resurse materiale: manual.observare sistematică . - identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. exerciţiul. respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute.probă orală . 2. demonstraţia. explicaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2. fişe. activităţi în perechi.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10. 2. ex-joc de colorare a figurilor geometrice. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. c r t. individuală 1 .Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. ilustraţii .1.Resurse procedurale: conversaţia.2.1. de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex. ilustraţii . activităţi în perechi. exerciţii de scriere şi citire a numărului 1.probă scrisă 1 1 . exerciţiul. Figuri geometrice 2.3. completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice. individuală . de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare . culoare sau mărime. demonstraţia. caietul elevului. realizarea unui tablou din figuri geometrice. explicaţia.2. jocul didactic . jocuri de construcţii.probă orală . jocul didactic .observare sistematică . individuală .2. selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor.2. gruparea formelor geometrice după formă.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3. 1. activităţi în echipă.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3. demonstraţia.2. caietul elevului. activităţi în perechi. explicaţia.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 120 . activităţi în echipă.2.3. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 2. activităţi în perechi. activităţi în perechi. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2.3. exerciţii de scriere şi citire a numărului 2. demonstraţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului. caietul elevului. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte. 1.Numărul cifra 0 şi 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - activitate frontală.2. - - - Numărul cifra 2 şi 1.1. explicaţia. demonstraţia. - - - Numărul şi cifra 3 1. explicaţia. 2. activităţi în perechi. 2. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţiul. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numărului 0.

1. activităţi în echipă. demonstraţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul. - - - Numărul şi cifra 5 1. caietul elevului. puncte) prin diferite procedee. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte. explicaţia. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4. beţişoare. fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 121 . 2. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. demonstraţia.Numărul şi cifra 4 1. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). - - - Recapitulare 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. 2. exerciţiul. caietul elevului. - - - Compararea numerelor naturale 1.2. explicaţia.1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual. 1.3. 1.1. activităţi în echipă. activităţi în perechi. 3.3.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora.3.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).2. 2. exerciţiul. activităţi în perechi. exerciţii de scriere şi citire a numărului 4. demonstraţia. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 1. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

explicaţia. - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 122 . exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte. 2. c r t. activităţi în perechi. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).3. exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte.1. Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob. - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6.2. demonstraţia. 1. exerciţiul. exerciţii de compunere şi de descompunere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. demonstraţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene.2. exerciţii de continuare a unor modele repetitive.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. - - - procedurale: conversaţia.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. exerciţiul. ref 1. explicaţia. activităţi în echipă. - Evaluare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs. exerciţiul. 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. exerciţii de numărare. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. 2.

1. - - - Numărul şi cifra 8 1. 2.3. exerciţiul.- Numărul şi cifra 7 1.1. 3. activităţi în echipă.1.3. activităţi în perechi. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. explicaţia. 2.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. activităţi în echipă. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.1. activităţi în perechi. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte. caietul elevului. demonstraţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7. exerciţii de scriere şi citire a numărului 7. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. demonstraţia. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1. 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual. explicaţia. activităţi în echipă. 2. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte. caietul elevului. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 123 . 1.2.

exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. activităţi în perechi. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte. activităţi în perechi.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul. activităţi în echipă. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte. demonstraţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9. 2.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). explicaţia. demonstraţia. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1. explicaţia.3. activităţi în perechi. 3. demonstraţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9.2.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.2. exerciţiul. exerciţiul. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8. explicaţia. - proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 124 . 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - elevului. - - Numărul şi cifra 9 1. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte.3.

- - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). desene sau numere .Numărul 10 1. desene sau numere ordonate. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.4. 2. explicaţia. activităţi în echipă. - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de numărare cu pas dat. beţişoare). demonstraţia.2. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.1. desene sau numere ordonate. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. . exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. explicaţia.1. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers.2. - - - - - Recapitulare 1. exerciţiul.4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 125 . 2. exerciţii de scriere şi citire a numărului 10. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). caietul elevului. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. activităţi în echipă. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă. 1.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. caietul elevului. exerciţiul. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. explicaţia. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. puncte) prin diferite procedee. caietul elevului. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual.1. “înainte” si “înapoi”. beţişoare). 2. demonstraţia. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.2. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.3. exerciţii de grupare a unor obiecte (bile.4. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. desene sau numere . exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. 2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activităţi în perechi. . beţişoare.

demonstraţia. ref. demonstraţia. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. activităţi în perechi. - - - desene a numerelor. . demonstraţia. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. desene sau numere - exerciţiul.4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - . activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5.proba practică . exerciţiul.- - - - Evaluare 1. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.1.3. exerciţii de numărare cu pas dat. 1. desene sau numere ordonate.2.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. caietul elevului. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.autoevaluarea - - 126 . cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers). “înainte” şi “înapoi”.3. 2. 1. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). exerciţii de numărare cu pas dat. activităţi în echipă. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. cu si fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. desene sau numere . “înainte” si “înapoi”. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observarea sistematică . c r t. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. explicaţia. 2. 3. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - Resurse Resurse materiale: manual. caietul elevului.proba orală . exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.probă scrisă .

3. activitate individuală 1 . exerciţiul.3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1.5. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.proba practică . caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.Observarea sistematică . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.proba orală . exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţiul.autoevaluarea 127 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene şi numere. activităţi în perechi. explicaţia. activitate individuală 1 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene şi numere. activităţi în perechi. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. 3.1.proba practică . desene şi numere.probă scrisă . - - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1. activităţi în echipă. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume.5. activităţi în echipă. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.proba orală . - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.observarea sistematică .probă scrisă . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.- - - - Scăderea numărului natural 1 1.

- - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0. explicaţia.proba practică . explicaţia. 2 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. explicaţia. - - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1. desene şi numere. activitate individuală 1 .1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 3. activităţi în echipă. caietul elevului. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.proba orală . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.proba practică .3. demonstraţia. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.proba orală . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. demonstraţia. 1. exerciţiul. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2.- Scăderea numărului natural 2 1. - - - adunărilor.1. activitate individuală 1 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 1 . folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.3. desene şi numere.Observarea sistematică . demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.observarea sistematică . folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3.probă scrisă .autoevaluarea 128 . exerciţiul.5. 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.probă scrisă . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3.proba practică .proba orală . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.observarea sistematică .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 2. caietul elevului.1.probă scrisă .

exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului.proba practică .5.autoevaluarea 129 . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. 3. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. - - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activitate individuală 1 . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.proba orală . exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. exerciţiul.- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene.probă scrisă . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene şi numere. desene şi numere. 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Observare sistematică . folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă.1. explicaţia. activitate individuală 1 .probă scrisă . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.Observarea sistematică .1. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul. activităţi în perechi. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. desene şi numere. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în perechi. 3.3.proba orală . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.proba practică .

- - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.5.1.5. exerciţiul.proba practică . 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - adunărilor şi scăderilor.autoevaluarea - Resurse materiale: manual. 3. 3. explicaţia. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2.Observarea sistematică . desene şi numere. 3.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.proba orală .- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul 1 .probă scrisă . 3.probă scrisă . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.3. caietul elevului.3. 2.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. desene şi numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.proba practică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - - Recapitulare 1.proba orală . 1. activităţi în perechi. activităţi în echipă. demonstraţia. activitate individuală 1 . exerciţii de scriere a acestor operaţii.Observarea sistematică . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. - - - - - - - Evaluare 1. exerciţiul.Observarea sistematică 130 . caietul elevului.3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1.5. explicaţia. 3. activitate individuală 1 . activităţi în echipă. 3 1. 2. 1. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2.

exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2. 1. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 131 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. cu păstrarea tematicii.3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. ref. 2. caietul elevului. 3. explicaţia. 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţiul. exerciţiul. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. demonstraţia. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r.1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob. activităţi în echipă. b sunt numere date. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. c r t.3. verificarea prin numărare.7. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. în care a. schimbarea numerelor într-o problema dată. 3.5.1. 2.6. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului.

b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. activităţi în echipă. activităţi în perechi. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. - - - - - - - - 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. 2. 3.6. rezolvarea de probleme de tipul ab=x. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 132 . schimbarea numerelor într-o problema dată. a-b=x. verificarea prin numărare. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.3. 3. 2. 3. demonstraţia.1. Compunere de probleme după imagini date 1.5. Probleme care se rezolvă prin scădere 1. explicaţia.7. cu păstrarea tematicii.5. în care a. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. b sunt numere date. activităţi în echipă. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţiul. 2. 2. 1. caietul elevului. schimbarea numerelor într-o problema dată. în care a. 3.1. cu păstrarea tematicii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţiul. caietul elevului. 2. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. verificarea prin numărare. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.7.6. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

2.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. a-b=x. verificarea prin numărare. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. caietul elevului. ref 1. 3. formularea de probleme pornind de la o temă dată. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. cu păstrarea tematicii. 1. formularea de probleme pornind de la o temă dată.7. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. schimbarea numerelor într-o problema dată. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.1.5. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date. demonstraţia. - - - - - - concret în obiecte sau desene. a-b=x.3. explicaţia. - - - Resurse materiale: manual. 3. Evaluare 1. 3. caietul elevului. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr. demonstraţia.6. b sunt numere date. formularea de probleme pornind de la numere date. Detalieri de conţinut Careul magic Ob. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. folosind sprijin cu obiecte sau desene.6. exerciţiul. în care a.7.- - 4. activităţi în echipă. explicaţia. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.1. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 133 . rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. crt. 2.3.

- - - - - - - Melcul matematic 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.7.6. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. a-b=x. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.1. verificarea prin numărare. verificarea prin numărare. demonstraţia. 2. 2. 2. în care a. b sunt numere date.3. 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2.3. 2. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3.5. 2. 3. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în perechi. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. colorăm 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. caietul elevului.7. 1. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 134 . folosind sprijin cu obiecte sau desene.6. - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. explicaţia. desene sau numere Calculăm. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - - Resurse materiale: manual. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.

verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 6. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Scăderea numărului natural 4 1.5. c r t.5. exerciţiul. explicaţia. 3.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a. - - Resurse materiale: 1 - observarea 135 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. 9. activităţi în echipă. 5. 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. ref. exerciţiul. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. - - - - - - - Resurse materiale: manual. Adunarea cu 1.6. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene.3.3. 2.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia.1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. 2. 7. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3. demonstraţia.6. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în care a. 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. b sunt numere date.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 8.

Scăderea numărului natural 5 1. - - manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. b sunt numere date. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - - - - - - - 5.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - 4. 2. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5. a-b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. Legătura dintre adunare şi scădere 1. exerciţiul. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. 2. caietul elevului. - - - - - 5. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. b sunt numere date.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 136 .3. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. b sunt numere date. activităţi în echipă. activităţi în perechi. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 5. în care a. 2. fără efectuarea probei operaţiei.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.6. 4. activităţi în perechi. 5. demonstraţia. 3. 1.6. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. 3. 2. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. în care a. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.numărul natural 5 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. 4. explicaţia. explicaţia. activităţi în echipă.

9. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume.1. b sunt numere date. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. Scăderea numărului natural 6 1.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 137 . exerciţiul.5. 10 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. 2. activităţi în perechi. explicaţia. Adunarea cu numărul natural 6 1.6. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. în care a. în care a. activităţi în echipă. - - - - - - 8. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 10. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. desene sau numere 6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 8. - - - Resurse materiale: manual. 2. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Adunarea cu numerele naturale 7. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. 2. 2. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - - 7. 2. 8. 3. activităţi în perechi. exerciţiul. 3. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.6. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. activităţi în perechi. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume.3. 9. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6.1.3. caietul elevului.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. demonstraţia.5. 3.3. 2.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

- - - - - - - 11.1. 8. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. a-b=x. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. b sunt numere date. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. Scăderea numerelor naturale 7. în care a. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. 10. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. b sunt numere date. explicaţia. demonstraţia. 3. Evaluare 1. demonstraţia.3. 2. fără efectuarea probei operaţiei. 8. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. caietul elevului. - - - - - - 10. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Recapitulare. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1.5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 138 . 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. 10 1. b sunt numere date. 9.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1.6. 3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţiul. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 2. exerciţiul.6. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. 2. 9. caietul elevului. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.- 9.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fără efectuarea probei operaţiei.3. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

demonstraţia.3. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţiul. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20. 1. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.1. desene sau numere ordonate. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. scrierea şi citirea 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. c r t. caietul elevului. în care a. explicaţia. - - Formarea. Detalieri de conţinut Formarea. 2. desene şi numere. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. a-b=x. 1. activităţi în echipă. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. explicaţia. 4. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţiul. activităţi în perechi. - - - Resurse materiale: manual. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.2. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. demonstraţia. demonstraţia.5. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului. b sunt numere date - exerciţiul. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob.1. activităţi în perechi. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r. caietul elevului. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii.2. activităţi în echipă.3. ref. 2.- - - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 139 . jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.

exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora.3. desene şi numere. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de numărare cu pas dat. “înainte” si “înapoi”. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 140 . 2. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţiul. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100.numerelor naturale de la 20 la 30 2. 2. caietul elevului. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activităţi în perechi. explicaţia. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. activităţi în echipă. explicaţia. exerciţiul. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de numărare cu pas dat. activităţi în perechi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. - - Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. caietul elevului. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30. exerciţiul.5. desene sau numere ordonate. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.1. desene sau numere ordonate.5. demonstraţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. activităţi în perechi. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. demonstraţia. - - Formarea. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.2. activităţi în echipă. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - Resurse materiale: manual. “înainte” şi “înapoi”. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. desene şi numere. demonstraţia. 1.

“înainte” şi “înapoi”. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. demonstraţia. exerciţiul. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţiul. explicaţia. explicaţia. 2. 2. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora.1. desene sau numere ordonate.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.2. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.1. demonstraţia. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 4. - - Recapitulare 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. 4. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. activităţi în perechi.Exerciţii de formare. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.1.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. explicaţia. 2. caietul elevului. caietul elevului. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în echipă. caietul elevului. - - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. 1. demonstraţia.1.3. caietul elevului. desene şi numere. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. activităţi în echipă. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 4.2. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. exerciţiul. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 141 . exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate.3. 2. explicaţia.5. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. activităţi în perechi.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă.- - - Evaluare 1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.5. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob. exerciţii de numărare cu pas dat. 2.1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. demonstraţia. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. c r t. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. b sunt numere date. - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. caietul elevului.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual.1. fără trecere peste ordin (Z+U). verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6. “înainte” şi “înapoi”. desene şi numere. desene şi numere. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. Ref . exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1. caietul 1 - observarea sistematică 142 . exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.1.5.3. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. explicaţia. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. 3. 2. fără trecere peste ordin - - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. demonstraţia.3. activităţi în echipă. desene sau numere ordonate. 2.5. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. în care a. 1. 4. exerciţiul.

6. activităţi în perechi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3. fără efectuarea probei operaţiei.6. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 143 . rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.3. - - elevului. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. demonstraţia. fără trecere peste ordin. activităţi în perechi. activităţi în perechi. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 3.6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.naturale de la 0 la 20. explicaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 2. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. activităţi în echipă. fără efectuarea probei operaţiei. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fără trecere peste ordin. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. explicaţia.5.1. - - - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. - - - - - (ZU-U/ ZU-Z). exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. caietul elevului. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1. 2. a-b=x. 3. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţiul.

demonstraţia. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1.1. exerciţiul. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.1. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. a-b=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţiul. în care a.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - - - - - - - Evaluare 1. b sunt numere date Resurse materiale: manual. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. b sunt numere date. a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 144 . 2.6. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. demonstraţia. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.3. 2. explicaţia. în care a. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere.

5.6. exerciţiul. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fără trecere peste ordin (ZU-Z). fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 145 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob. activităţi în perechi.6.5. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. fără trecere peste ordin (ZU-U). activităţi în perechi. explicaţia. caietul elevului. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r. - - - - - - Resurse materiale: manual.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3.3.1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 1. 1. 2. fără trecere peste ordin (Z+U). b sunt numere date. 2. 3. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. activităţi în echipă. 2. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - - 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - - - - - 3.1. 2. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. demonstraţia. c r t. caietul elevului.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1. activităţi în echipă.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. în care a. fără efectuarea probei operaţiei. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date.6. 3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. 2.

5. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. în care a. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.1. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 146 . exerciţiul.1. explicaţia. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5.5. 2. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.- - - - 4. fără trecere peste ordin (ZU-ZU). în care a. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - conversaţia. demonstraţia. exerciţiul. exerciţiul. demonstraţia. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără efectuarea probei operaţiei. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - - - Resurse materiale: manual. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. b sunt numere date. în care a. b sunt numere date. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 2. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. activităţi în perechi.3. 3. fără trecere peste ordin (ZU+ZU).1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală - - - 5. activitate individuală Resurse materiale: manual. Recapitulare 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6.3. fără efectuarea probei operaţiei. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. explicaţia.6.6. activităţi în perechi.

2. 1. explicaţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob.- - - - - 7. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. în care a. activităţi în echipă. activităţi în perechi.1. în care a.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fără trecere peste ordin. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţiul. activităţi în echipă. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 1. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene.6. explicaţia. a-b=x. a-b=x.3. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţiul. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în perechi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 147 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. b sunt numere date - procedurale: conversaţia. formate din zeci (Z+Z/Z-Z). 2. explicaţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. demonstraţia. activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. ref. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6. c r t. Evaluare 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3.

ab=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z). explicaţia. ab=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. caietul elevului. demonstraţia.3. activităţi în echipă. în care a. 2. Recapitulare 1. colectivului: activitate frontală. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.1. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.1. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date. în care a.5. - - - - - 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1.3.- - - 2. activităţi în perechi. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. - - - - - 4. 2. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. fără trecere peste ordin. 2. fără efectuarea probei operaţiei. ab=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. demonstraţia. b sunt numere date. b sunt numere date. 2.6. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 148 . fără trecere peste ordin. 3. 2. activităţi în echipă. în care a. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU). exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100.5.3. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fără trecere peste ordin. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul.

activităţi în echipă. gumă. 2. 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. fără trecere peste ordin. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. în care a. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. în care a.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.- - - - - 5.1. activităţi în perechi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.1. 2. fişe de lucru. ref. explicaţia. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 149 .). demonstraţia. diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung".8. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. ab=x. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. c r t. ab=x. "mai înalt". 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia. palmă etc. activităţi în echipă. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. Evaluare 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. exerciţiul. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r. 1.3. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion.

"mai greu". exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. activităţi în echipă. demonstraţia.) a rezultatelor măsurărilor. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. fişe de lucru. înregistrarea în diverse forme (desene. activităţi în echipă.1.9. explicaţia. balanţe improvizate etc. numeric etc. exerciţiul.). activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.). - - - - 4. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). exerciţiul. 3.- etc. vase de capacităţi diferite. fişe de lucru. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor".). "cel mai greu" etc. diverse obiecte. 3. 3. în timp ce. - - - - 3. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. Măsurarea timpului. ceas. individuală Resurse materiale: manual. - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. înregistrarea în diverse forme (desene.8. caietul elevului. demonstraţia. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. explicaţia.) a rezultatelor măsurărilor. numeric etc. consemnarea rezultatelor si discutarea lor.) a rezultatelor măsurărilor. gumă. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. compararea duratei unor activităţi. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. activităţi în perechi. explicaţia. numeric etc.1. Ora şi ziua. 3. demonstraţia. Luna 2. săptămâni. fişe de lucru. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 150 . caietul elevului. înregistrarea în diverse forme (desene.1. Cântărirea corpurilor 2. exerciţiul. activităţi în perechi. 2. capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. caietul elevului.) a rezultatelor măsurărilor.8. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare. după. calendar Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. numeric etc. palmă.).9. luni. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. înregistrarea în diverse forme (desene. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor. zile. exerciţiul. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. individuală 2. balanţă Resurse procedurale: conversaţia. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. - - 5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.1. Măsurarea capacităţii vaselor 2. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. caietul elevului.8. Recapitulare 2. demonstraţia. Săptămâna. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia.

activităţi în perechi. după. compararea duratei unor activităţi. Evaluare 2. săptămâni. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.- - - - 6. în timp ce. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". activităţi în echipă.8. "mai uşor". "mai uşor". demonstraţia. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. după.). în timp ce. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. capacitate. explicaţia. etc. "cel mai lung" etc. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 151 . - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. luni.) a rezultatelor măsurărilor. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. 3. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". zile. compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. înregistrarea în diverse forme (desene. "mai înalt". jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene.). numeric etc. exerciţiul. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte.9. 2. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. "mai înalt".1. "mai greu". capacitate. "mai greu". exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 152 . 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără trecere peste ordin. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de numărare cu pas dat. 4.2. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. activităţi în echipă. explicaţia. - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref. 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob.1. 2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. activităţi în perechi. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. 2. explicaţia.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere ordonate. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. “înainte” si “înapoi”. fără efectuarea probei operaţiei.6. demonstraţia. - - - - - - 2. exerciţiul. caietul elevului. Detalieri de c conţinut r t .UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.3.3. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 2.5. desene şi numere. în care a. a-b=x. activităţi în perechi. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 3. caietul elevului. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. b sunt numere date.

rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. formularea de probleme pornind de la numere date. 2. Rezolvare şi compunere de probleme 1. explicaţia.5. activităţi în perechi.3. 2. caietul elevului. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.6. b sunt numere date. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. în care a. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene.1. 3. activităţi în echipă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 153 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.7. exerciţiul. - - sarcini care solicită operarea cu obiecte. demonstraţia. schimbarea numerelor într-o problemă dată. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. cu păstrarea tematicii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. a-b=x. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.3. 2.

2004 Autor: Marcela Peneş 154 . clasa I.ARIA CURRICULARĂ MANUAL UTILIZAT: Matematică. Editura Ana.

2 1. 1.1.1.7. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală Ob. 2.Nr.5. 4. 2.1.3 2.3 1.2.2 5 7 7 1. 2. 2.1. 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 31 5.6. 2 Mulţimi de obiecte 7 3 Numerele naturale de la 0 la 10 25 4. 2.1.lea – Nr. 4.ore alocate 12 Perioada Obs.4. 4.2. 2.1 1. ref 1.2. 4. 4.1. 2. 9 10 2.total ore: 4 ore săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL al II.1 155 .1.4. 2. crt.4.6.1.3 2.4. 1. 4.1. 2.1. 2. 2. 1.5.6.2.2. 1.7. 2.7. 2.2. 3. 2.3.1.5.2 2. 1.6. 1. 2. 6.2. 4.5. 3.3. 1.1 1.4. 2. Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală 11 8.5.1. Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30 11 19 7. 4.1 . 3. 2. 1. 3.2. 4.3 Nr. 2.

ore alocate: 12 Nr crt 1. stânga-dreapta. 1.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr. 4. R. probleme ilustrate.1 2. Elemente de orientare spaţială : aproape-departe.UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr. Detalii de conţinut O.2 2.1 2. interior-exterior.  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte . . *figuri geometrice. fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea 1 5. 3. faţă-spate Elemente de  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156 1 6.ore Obs Data 1 1 1 1 Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia 2. creioane colorate .

deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund . lungscurt *Scrierea de liniuţe : 0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2 1 8. desenare Culori. orientare spaţială: sus-jos.7.puţin Figuri geometrice.Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare 1 10. |_/ \ 9. mult. 157 . uşorgreu. 1 -exercitiul -conversaţia 11. Mare-mic .

4.UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr. desene sau numere ordonate. R.2.  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. 2  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.ore alocate: 7 Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=.2.  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură. 2. -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii. 2.1.)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +.  completarea fişelor de muncă independentă 1 3 1 4 1 2 1 158 .1. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr. 4. *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi.4.ore Data 1 Obs 2. – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O. precizarea criteriilor utilizate.

1 1. beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159 . joc de rol.ore alocate: Nr. beţişoare Nr. 2 şi 3 8. Numărul şi cifra 1 2. 1. 27 Detalii de conţinut O. Crt.desene şi numere. grupuri de obiecte. *observarea dirijată.UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr.4 2. 1 1 1 1 1 *manual. Numărul şi cifra 3 5.2 2. 4. Numerele naturale 1 şi 2.2 2. Numărul şi cifra 2 1. Numărul şi cifra 0 7. Numerele naturale 0.4 2. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual. 1.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.ore Data 1 Obs.exerciţiul. Numărul şi cifra 4 2. Numerele naturale 1 2 şi 3 6. jocul didactic.5 1 3.conversaţia. probe scrise. proiectul.R. evaluare prin joc.3 2. grupuri de obiecte.3 2. explicaţia.

exerciţiul. 2 .desene şi numere.conversaţia. Recapitulare 13. Numărul şi cifra 5 11. 1 1 1 1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată. 1 1 1 1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.3 2. joc de rol. proiectul.3 şi 4 10. Evaluare 14.conversaţia. joc de rol.2 2. evaluare prin joc. Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2. probe scrise.diferite reprezentări ale acestora 9. 1.4 2. proiectul. probe scrise. explicaţia. jocul didactic. Numerele naturale 0. Numărul şi cifra 6 15.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată. jocul didactic.1 1.2 2.3 2. 1 Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7 18 Numărul şi cifra 8 160 1 .5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1. Numerele naturale de la 0 la 5 12. evaluare prin joc.2 2. explicaţia.4 2. exerciţiul.

4 2. explicaţia.2 2. beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.4 2.19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare. 1.5 2 1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.3 2.4 2.2 2. evaluare prin joc. probe scrise. grupuri de obiecte.proiectul.2 2.3 2. 2.2 2.1 1.exerciţiul. jocul didactic. desene şi numere.5 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual.3 2. joc de rol.2 2.conversaţia. desene şi numere. 161 .5 1 2 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1. 1 1 1 *observarea dirijată.1 1.

2 1 4.2. exerciţiul. 1. 2.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O.ore alocate: 31 Nr. jocul didactic.2 1.1 4.3 2. grupe de obiecte.3 2.conversaţia.R.1 4.1 1. evaluare prin joc Nr. 1. Perioada: Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual. Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1. 2 1 7.ore Data 1 Obs. 1 5. 3. beţişoare 1 *observarea dirijată. joc de rol. Crt. 1 .4 3. 6. explicaţia.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr.

explicaţia. jocul didactic. joc de rol.8.9. evaluare prin joc. beţişoare *observarea dirijată.3 2.10  Scăderea numerelor naturale 6. 18.10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20. 10.8. 1 163 .  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6.9. conversaţia.4 3.  Adunarea şi scăderea cu 0 9. 11.7. 13.1 4.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual. 1. exerciţiul. 17. 16.1 4.7. 12. grupe de obiecte.8. proiectul 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 19. 15. 14.3 2.

vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5.ore alocate: 11 Nr.R. proiectul.2 1.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr.3 2. Evaluare 1. evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc. 1. Detalii de conţinut O.1 1.2 2 2 4.. Formarea. conversaţia. Recapitulare 6. fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată.4 3.3 -jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte.ore Data 2 Obs. corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor 2. Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare. exerciţiul.2 1. scrierea şi citirea 3.1 4. număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20 1. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr. 2 2 1 164 . obiecte sau desene a oricărui explicaţia. Crt.1 4. joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol.3 2.

exerciţiul.7 3. evaluare prin joc.5 2. grupe de câte 10 obiecte.verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor . (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. conversaţia.fişe 2 Nr. explicaţia.ore Data 2 Obs.1 1.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30.3 2.1 2 2 2 . proiectul. fără trecere peste ordin . Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30. jocul didactic. 2 1. joc de rol. probe scrise Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.6 2. beţişoare.exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată.R. Crt.ore alocate: 19 Nr. fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO.1 4.

3 2.1 4.ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.3 2.2 exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 2 2 2 1 166 .2 1.4 3.1 4.1 1.

vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare 2 1. dat. scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare.  Numerele naturale de la 0 la 100 – formare. jocul didactic. “înainte” şi “înapoi”.2 1.3 2.3 2. evaluare prin joc. Crt. conversaţia. proiectul.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr. 1 11 Detalii de conţinut O. joc de rol.ore alocate: Nr. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte.  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. cu şi explicaţia. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţiul. 3 1 1 167 .R.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. fişe 3 Nr.4 3 4 5 *observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată. fără sprijin în obiecte sau desene.ore Data 3 Obs. citire.

conversaţia. cerc O.ore: 5 Perioada: Nr. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. explicaţia.ore Data 3 Obs. *observarea dirijată. evaluare prin joc.R. pătrat. probe scrise 2 2 Recapitulare  jocuri de construcţii. -sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. 168 1 . 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi. proiectul.2  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice.  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. 4.1 . 4. fişe cunoscute. 2. dreptunghi.UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE Nr. -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. exerciţiul. jocul didactic. joc de rol. .2.precizarea criteriilor utilizate. desene sau numere. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr. Crt.

ore Data 1 Obs. ziua.ore alocate: 7 Nr. creionul etc. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte. luna.3 2. după. conversaţia.  Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas. joc de rol. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma.5 1. Crt. săptămâna. proiectul. evaluare prin joc.  Unităţi de măsură: ora. 6  Recapitulare 7  Evaluare O.3 1.UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr.6 2. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime. în timp ce Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr. 2 3 1. exerciţiul.4 4 *observarea dirijată. probe scrise 1 1 1 5 1 1 1 169 . explicaţia.2 1.4 1.R. jocul didactic.

UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr.ore Data 1 Obs.  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe. 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100.5 1. cu păstrarea tematicii. “înainte” şi “înapoi”.3 3 4 5 6 170 . cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 2 1.  schimbarea numerelor într-o problemă dată.ore alocate: 7 Nr. Crt. exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă.4 1. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.  exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţiul 2 Nr.R.6 2. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.

171 .

Bucur. 1997-1998. Berechet. Barbu. 22. M. Buga. 2003. MEC-CNC. Maria. Editura Carminis Educaţional 2004. Editura Amalteea. Arcire. 1997. Editura Axa. 2003.. 9. selectate şi repovestite.. Canfield.T. Ghid metodic . Aramis.Abecedar.T. M.. Luiza. . 11. . M.T. 30.Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”. . 1991. Radu. Ana –Teatru pentru cei mici. Berechet. Ghid pentru formatori. 26. Editura Aius.Ghid metodologic . Ed. 15.materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA.Carte de construit pentru copii.P.volumul Supă de pui pentru suflet 1. -Să vorbim despre culori . P. Editura Didactica Nova..N. .E. Editura Aramis. I. nr. Maier Jutta . Manual pentru clasa a II-a. Jack. 2001. M. Mitu.C. Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică. Marin .Metodica predării.Snoave populare.P. 2006. 2005. II. 6.D. Maria. 24. Editura Tineretului. Editura Ion Creangă .clasele I . Editura Tineretului. – Aritmetică – clasa I – exerciţii. 29.1967. Bucureşti. Editura Recif.Abilitǎţi practice. Bucureşti. 2002. . Iaşi. Craiova. Maria . Mirea. Învăţământul primar . EDP. Simona . E.învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar. manual pentru clasa I. 17. E. Ghergu. M.S. Daniela. Editura Paralela 45. Ovidiu. 8. Anca. 23. Ion – Poveştile Ilenii.Serbări şcolare pentru ciclul primar. Barff.D.T.Hai să mergem la serbare!. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV. .. Gardin Florin – Limba română. Mihaela.. Gardin.E. 27.programul naţional de educaţie pentru sănătate. 2001. clasa I. Păcurari. Inge Burkhardt. Ilioaia. Mihăilescu. Editura Polirom. Bucureşti. Editura Polirom. 2000 .. Lica. calculatorul. editat de CCD Oradea. M. jocuri şi prubleme. 7. Neacşu.Curriculum Naţional. 21. Hansen . (coord) . Bucureşti. Florica . TBC şi Malarie. .E. . . Grigore-Prună. Florian. Aurel .. Curriculum pentru clasele I. ..1966.II. 2002 . 2006. 5. 2004. Nuta.1. 10. Istrati.E. Faliboga. Editura Axa . Sigma.Tineretului. Bucureşti . 19. Bucureşti.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor.C. Mareş. 2005. Lica. 1986. 1997. Bucureşti. I. 3. 16. Violeta.C. M. 4496/2004. EIS POL. (coord) – Strategii didactice inovative.T. 13.IV. Tudora .Editura Miniped.C. 1974. 31.Victor. 18.E.S. 12. aprobate prin OMEDC nr. Irina. Mioara .S.E. Ed.Informatica şi bazele generale de operare pe calculator.Educaţie plastică în ciclul primar vol. . Maria. 25. Cleopatra şi Piţilă. 14. O. Pali. Ed. 2004. Ghergina. Mark . 1990. Iordăchescu. MEC-CNPP.2-4 .Să dezlegăm tainele abecedarului. Iacob S. Editura Humanitas Educaţional.Metodica predarii desenului la clasele I – IV.S. Adams . O. 28.Prietenul meu.D. Botoşani . Craiova. 20. M. Maria . 2. I. Constantin. 2000. Petrovici C. 4.C. Păcurari O.Învăţarea activă.Gramatică şi compunere. Bucureşti. Editura Fundaţia România de Mâine.Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale . A. Ursula. M.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare.S. Dascălu. E. Motora-Ionescu. Neagu. Carmen . 1999. Ionel. I. Virginia.Revistă dedicată cadrelor didactice.

2000.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. Stan. 35. nr. http://www. E. Bucureşti. Paveliu Eliza . 1996. Peneş. Editura Aramis. D. Stoica.M. 33. 2003. Editura. Marcu.Educaţia plastică în învăţământul primar.D. 1982. Vasilica . 2002. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. Şerdean.P. www. Ion . Maria. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe.D.Cunoaşterea mediului. – Ghid pentru practică pedagogică. Vasilica .pdf 57. Susală.com 58. 34. Focşani. 4686 / 05.google. Editura Terra . Editura ProGnosis şi SNEE.europa. 36. Daniela .didactic. Bucureşti. Editura Carminis. Editura Ana. 52. Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV. 1969.Abilitǎţi practice. Editura Aramis.Viorela . Peneş. D.P.clasa I.ro 54. 1997 .edu.08. E. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I. 51. 40. Roşca.htm . 43. Adriana. 49. Dumbravă..Grafica şi pictura.ro 55. Bucureşti. Tudora. http://www. 45.“Culoarea cea de toate zilele”. Ratyus. Şerban Marinel . Bucureşti. 41. C. Editura Ghe. 37. Stancu. E. 2004. Manual pentru clasa a III-a. 2000. x x x .Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.IV.Gramatică şi compunere. Aramis. 2004. 47. Radu. 53.32. Marcela . 42. 1995. Piţilă. Tincea. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. www. Editura Corint. Editura Aramis 2004.P. Marcela – Matematică. Dumitra. www.clasele I . 1995.. Chişinău.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Editura Albatros. Maria.2003. Marcela– Abecedar. 50. Bucureşti. clasa I. Bucureşti. Ştefănescu.kids-shop. Bucureşti.Comunicare. Editura Aramis. Ioan . Victoria. 46. Piţilă. Mihăilescu. N. 38. 39. Pădureanu.IV ..Bazele informaticii. 2000. Editura Hyperion. 48. L. 2000.eu 56.D. – Antologie de cântece pentru şcolari.cedefop. http://europass. Peneş. Ioan. Diţuleasa. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.toutimages.Aplicaţii cu materiale din natură. curs opţional. 44. Tarlapan. Florian. suport didactic. 2005.com/alimentation/legumes/index. http://cliparts. Editura Petrion. 2004. Tudora. clasa I. Şerdean. Cartu Alexandru.cmbrae. Bucureşti.. Maria . Rotaru.ro. Anastasiu. 2007. Editura Aramis . Editura Ana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful