ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

.......................457  Proces-verbal...………………....453  Decalogul educatorului................................... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:..413 52.............................350 43..............................427 62......................................................... pe discipline.. Situaţia elevilor problemă.........................................................................411 51........................452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii.......353 46..........................458  Consiliul clasei........ CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI..............................................................................................................................444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului.......409 50........................ Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………........................437  Fişa de caracterizare psihopedagogică...............436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe...435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare..................................... Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40................cunoaşterea mediului…………………….... Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45.............................. Fişă de apreciere comportamentală………………………………………………….................. Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului…………………............................................423 58.........................................................................................423 57................ ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:.............................................................................417 54.............. pentru prevenirea accidentelor...........................................................351 44...... Fişă de evaluare permanentă………………………………………………………….......................438  Chestionar caracteriologic............................................. Fişe de completat şi de colorat……………………………………….....................................................................................………………….354 47................... Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară.....430  Date generale despre colectivul clasei..............461  Din secretele succesului la învăţătură................................................................................... Fişă de evaluare sumativă matematică……………….................................418 55........... Fişă de evaluare iniţială ..429 65...................................cunoaşterea mediului………………………………...348 41............. Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar................................... Fişe de lucru .................................................... Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă….........................463 67.39................................443  Fişa de observaţie asupra elevului...451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare.....464 4 ...............................................................425 60.......................................424 59...............449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional....416 53...................................................................................................................380 48..... Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură......460  Regulile clasei.......431  Catalog de evaluare şi notare.......………………………..............................428 64. Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare..................................................................... Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42........................... Simulare concursuri şcolare limba română…………………………….......................................462  Regulamentul de bună purtare......................408 49............... Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………............................ Fişe de lucru matematică…………………………......448  Anexa la Programa şcolară..... Test grilă limba română……………………….................................454  Munca în echipă...............428 63.........426 61........ Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………...................................... Situaţia rezultatelor şcolare.......................419 56..................455 66.................................................................... Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare.. Simulare concursuri şcolare matematică…………………………….............................................................433  Situaţia manualelor şcolare...............................415 53..... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:...........456  Norme de protecţia muncii............... Texte pentru dictări…………………………………………………….......

.......................................................................................................... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81.............495 76...........................489 72.......................... BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 .......481 Modele de diplome pentru părinţi........487 69................511 81.508  Programa………………………………………………………………………................469 Chestionar pentru părinţi....................................................................................498  Planificare calendaristică………………………………………………………........................................488 71............................................................485 68.................................................... Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri……………….....................................................................................496 77..... CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79....... Materiale metodice...498  Programa………………………………………………………………………...........497 78....................................................................................................477 Scrisoare informativă pentru părinţi.................490 73............. Matematică:…………………………………………………………………………………................................................................ Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent...............ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE................... Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri….............509  Planificare calendaristică………………………………………………………...................... Limba şi literatura română:……………………………………………………………….........471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor.......................... mare!........466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii................................................534  Mare sărbătoare...........FORMARE CONTINUĂ............502 80..... CAPITOLUL VI ............465 Planificarea şedinţelor cu părinţii........................... Regulamentele unor concursuri şcolare................ SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an………………………………………………………...............................................................491 74........................................................473 Şcoala şi familia............................ Programul activităţilor extracurriculare.......479 Sfaturi pentru părinţi................................. Lista articolelor publicate.....................561 83......................488 70. CAPITOLUL V ................................ MODELE DE DIPLOME………………………………………………………….. CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………..475 Educaţia sanitară.................................495 75.................................................542 82.....................521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului…………………………………………………………..........          Comitetul de părinţi..................................................

de satisfacţii. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. Totodată. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. a dificultăţilor. Autoarea 6 . responsabilitate şi rigoare profesională. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. creativitate şi.Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere. cercetare. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. nu în ultimul rând. de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ.

echilibru intelectual.Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă.dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa.obligă la o muncă de calitate. a salariilor de merit etc. . simţ critic şi luciditate. credinţă în ceea ce face. dragoste pentru copii. acordării calificativelor. metodist. curiozitate. . pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . nevoia de înnoire. entuziasm. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . Planificarea calendaristică . “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate. Proiectele unităţilor de învăţare . Programe şcolare. Proiecte didactice .permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale . gustul observaţiei. creativitatea în completarea. « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . . inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor.permite evaluatorului (director. . de responsabilitate şi rigoare profesională. dacă este ţinută la zi . indulgenţă împletită cu fermitate. reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă .oferă posibilitatea diminuării stresului. devotament. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. 7 . despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă.

Regulamentul de ordine internă. conţinuturi. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe.- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. cu termene: întocmirea planificării. Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . 8 . schimburilor de experienţă. cercurilor pedagogice. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului. - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. modalităţi de realizare) . Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . a anului şcolar. rezultate obţinute.) . materiale prezentate) . Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor . a proiectelor unităţilor de învăţare. a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. inspecţii speciale) . Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. sumative. fişe de lucru. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . materiale informative trimise părinţilor etc. tabele nominale etc. Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. portofoliilor realizate de elevi) . măsuri de ameliorare) . Fişe de evaluare formativă. participări cu referate. procese – verbale. Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. Lista lecturii suplimentare. materiale prezentate. - - - Descriptori de performanţă. Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice. Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară .) . prin sponsorizări . procese verbale. Teste de evaluare (iniţiale. concluzii. Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări.

la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe).- - informări.T. astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie.S. comisii metodice. I. cercuri pedagogice. ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. Standard ocupaţional. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii). să poată fi introduse altele. activităţi extracurriculare. Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente).E. Diferite materiale metodice primite de la M. de la alţi colegi.C. Regulamentele unor concursuri şcolare. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. preluate din literatura de specialitate. Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. Bucureşti 2002) 9 . verificată de evaluatori. (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare..J. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri. - Programul activităţilor extracurriculare. Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. lecţii la consiliile profesorale. a lucrărilor publicate. schimburi de experienţă. - Fişa postului. cursuri de formare. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri.. Învăţător. lectorate cu părinţii).

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Scriere Exprimare scrisă Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe 12 .

13 .

14 .

 utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie.  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional.  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie.  Stabilirea activităţilor didactice individuale.  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora. b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master. Activităţi normate în statul de funcţiuni I. postuniversitară.  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. de grup. inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite. doctorat.  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale. 15 . e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase. Activităţi de predare.  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social.  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare.  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale.Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A.  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice. c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate. pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe.  menţinerea motivaţiei elevului.  Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei. sau cu întreaga clasă. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. postliceală). d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă. în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă.

Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă. Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1.  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie. e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic.  Bibliografie.  ascultarea activă şi atentă a elevilor. 2. h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional. c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ. Relaţia cu părinţii elevilor. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare. Informarea corectă şi obiectivă.  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului. simpozioane. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători. culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master.  Subiecte. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe.  Organizare examene. 16 .  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii.  Supraveghere probe scrise. şi oferta de feedback constructive.     acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor. Îndrumare şi consiliere elevi. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică. periodică a familiei.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată.  Corectură. d) Participarea la programe internaţionale. şi pentru ameliorarea demersului didactic.  Contestaţii. 2. postuniversitară. III. doctorat. postliceală). congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar. Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor.  II. c) Elaborarea de manuale. g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă. b) Organizarea de schimburi de experienţă.

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20 .

PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C. 5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C.A.Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S -Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi). -Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor. 1. evaluării iniţiale a elevilor. -Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21 3p 1p 1p 3p .A. FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________ NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT.ŞCOALA CU CLS.

necesare(cunoştinţe. deprinderi. -Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active.-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. 1p 3p 2p 1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare. -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare. atitudini) 2p -Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare. 3p 3p -Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi 1p 22 .

sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. economice.Realizarea curriculum-ului 30 puncte -Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a -În cel puţin 50% dintre 2. demografice.5p 23 . elevi cu situaţia materială precară). -Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES. elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p Total 2. -Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale.locale. 1p -Adaptarea la particularităţile geografice.. elevi rromi. etnice.

1. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului. individual sau în grup) în activităţile de învăţare activităţile de învăţare se utilizează metode active. a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice -Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar 1p 24 . care presupun activitatea independentă a elevului.Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S educabilului.5p 3p 2p -Utilizarea manualelor. 2.5p 1. individual sau în grup.5p 3p -Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor -Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs .

a părinţilor în privinţa progresului -Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată 1p 3p 25 .existente în unitatea de învăţământ -Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă 3p 2p -Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline 1p 3p 2p -Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi. după caz.

-Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice.5p 26 .şcolar realizat la 3 luni 3p 2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse. 0. cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale. nr.5p -Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 0. şolare a educabililor 1p 2p 1p -Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice. -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse. obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse. mare de elevi absenţi. dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES).

-Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate. al elevilor cu CES. elevilor aparţinând minorităţilor naţionale.-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale. 1p 1p 27 . 1p 1p 1p -Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz. al clasei. 3p 2p -Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare.

inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor 2p 2p -Acordarea unui respect egal fiecărui elev. 1p 1p -Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. -Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului 28 . indiferent de mediul de provenienţă. economice.-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ -Respectarea tuturor drepturilor copilului. -Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei. elevilor cu CES. demografice. etnice.

-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor. 2p -Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 1p 29 . indiferent de mediul de provenienţă. minim necesar pe semestru 3p 2p 3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice. capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3.Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p -Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr.

deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor. relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare.Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 3p tuturor notelor3p parţial – 1p 30 .-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor. 2p 2p -Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare .4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p -Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ -Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare. 4p peste 70% din răspunsuri pozitive .

instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie -Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. extracurric. -Comunicarea sistematică. extracurric.Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. din care una în parteneriat. -Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o 31 . 2p 1pXactivit. ale dezvoltării personale. ale dezvoltării personale. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare. -Promovarea autoevaluării educabililor Total 4. a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor. instituţionale şi comunitare pe semestru.preuniversitar. 20p 4p 1pXactivit. către beneficiarii de educaţie.

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

a documentelor şcolare.5p 1p 1p -Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) -Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul). Realizarea/participarea la programe/activităţi 1pXactivit. -Completarea corectă a situaţiilor solicitate.procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 0. 35 . cu părinţii.5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii. întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC. cu elevii. cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii. punctualitate la ore 2p 1pXactivit. celelalte cadre didactice. 0.

-Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene.Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii.5p 1p 1pXactivit. Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase . 1p 1pXactivit. 0. 1p Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.5p 0.de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. -Respectarea sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi 36 .

10p 100p 37 . -Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. a normelor de securitate a muncii şi PSI. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri. Total TOTAL GENERAL -Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

Schema orară.Curriculum Structura anului şcolar. Lista lecturii suplimentare. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. Calendar şcolar 2010-2011. Proiecte didactice . Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) . Programe şcolare. Planificarea calendaristică . 38 . prin sponsorizări . Proiectele unităţilor de învăţare . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor).

15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 39 .7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .

Miercuri-1 dec. L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 40 . L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt.( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt. (84 zile .SEM I : 17 săpt.) Luna Săpt.

minim ore pe săptămână Nr. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III.3 1 18 20 1 20 41 . OM ŞI SOCIETATE Religie IV. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V. Total ore în trunchi comun VIII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit.română II.Aria curriculară/ Disciplina I.

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 42 .

................. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43 .... Matematică Matematică Cunoaşterea 3....................................... 2...............MANUALE ŞCOLARE: Nr.......................crt ......... Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: ....................... …………………………………………………………………………………………………...... 4...................... Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1.

tabele numerice/transformative. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44 . antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase.UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. dicţionare. portofolii ilustrative. albume.

a. CD-ROM-uri..): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. extrase din studii critice. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice.. postere/afişe jubiliare ş.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”. diapozitive ş. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC. 45 .m. focalizate pe textele prezentate etc. microfilme. de regulă de tip grilă.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite.d.a. tabel cronologic în consecinţă. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic. pliante. cu caracter confidenţial. dischete.

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr.crt. al II-lea TOTAL 46 . Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr. 2. 3.ORE Sem. I NR. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar. T. Editura Aramis. Bucureşti. 1. SEMESTRUL Sem. 2004 Autori : C. Mihăilescu.

Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. Semnalăm. 47 . nu în ultimul rând. respectiv. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. (De asemenea. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. în special la clasa I. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. de cooperare. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. Toate acestea determină. şi a realizării individualizării demersului didactic. să aibă un sens pentru copil. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. în mod firesc. De asemenea. câteva aspecte ale acestor schimbări. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. în cele ce urmează. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. Acestea au un statut orientativ. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. al evaluării.

3. jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător. exerciţii de mimă.CLASA I I. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. exerciţii de distingere a sunetului iniţial. pe baza unor imagini prezentate. OBIECTIVE CADRU 1. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). să conţină sau să se termine cu o silabă dată. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie.2. silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă . jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie.5. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor. simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete. exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română . de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale.1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă.Clasele I – a II-a 1. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1. 48 1. jocuri de grup cu teme date. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt.4. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. învăţătorelev pe teme familiare copiilor.). exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. desen etc.

prezentare etc. frământări de limbă. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. folosind cuvinte date. jocuri didactice de sinonimie. desen etc. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.2. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată.Clasele I – a II-a 49 .). exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. dramatizare. antonimie. dramatizări. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. clară. recitări. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. rebusuri. repovestiri. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet.) dialoguri pe teme cunoscute. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte.3. 2. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română . cu accent pe pronunţia corectă. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. volumului şi a vitezei vorbirii. exerciţii de prezentare a unor obiecte. anagrame. omonimie. legate de o situaţie creată. salut. 2. exerciţii de dicţie. exerciţii de dicţie. simulări ale unor situaţii de comunicare. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea.2. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. întâmplări cunoscute. integrame. exerciţii de reglare a tonului. jocuri de rol. activităţi familiare copiilor. înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt.1.

exerciţii de citire selectivă. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. exerciţii de citire la prima vedere. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc. să identifice litere. exerciţii de citire integrală a cuvintelor.4.. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare.. grupuri de litere. numele unor magazine etc.). Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. să citească în ritm propriu. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. exerciţii de citire a unor texte cunoscute.3. - - 3. dialoguri despre cărţi. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. silabe. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. de orientare în pagină. anunţuri. exerciţii de citire selectivă. ecusoane. recunoaşterea unor modele repetitive etc.3. să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3. librării etc. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. invitaţii etc.). rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. personaje din texte cunoscute. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3. în contexte familiare. adecvate vârstei. de sus în jos). dramatizări. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers).Clasele I – a II-a 50 . indicatoare. exerciţii de realizare a unor colaje. memorări de versuri. - - Limba şi literatura română . exerciţii de citire selectivă. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet).1.5. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.2. exerciţii de tipul adevărat/fals. despre biblioteci. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. a unor texte scurte (etichetele unor produse. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit.

ghe. 4. exerciţii de folosire a punctului. scrierea cu majusculă) 4. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. 4. în funcţie de metoda didactică abordată. ie. uă.. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.3. cuvintelor şi propoziţiilor.  Literele mici şi mari ale alfabetului. exerciţii de scriere a literelor.4. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. chi. ghi. expunerea tuturor lucrărilor. ci. Se vor folosi numai cuvinte titlu. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris. che. semnul întrebării. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. ua. silabelor. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. ea. ge. coperte. Limba şi literatura română . exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. dictări de cuvinte şi propoziţii.  Citirea propoziţiilor. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.1. alineat). completarea de rebusuri. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale. gi. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. - - 4. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. respectând forma. numerotarea paginii. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1.  Citirea cuvintelor..4.2. pagină. să scrie corect. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. Grupurile de litere: ce. exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. direcţii de orientare în pagină. foaie. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii. ia. mărimea lor.Clasele I – a II-a 51 . silabe.

che. aspecte ale vieţii cotidiene.  Punctuaţia. Formularea mesajului oral (aplicativ. Scrierea cuvintelor.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte.). urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. Se recomandă ca elevii. ci. în calitate de vorbitor şi de ascultător). silabe. participarea copiilor la activităţi de grup. despre comportarea civilizată. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie). fiinţe. fără cunoaşterea regulilor).  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. Scrierea ortografică a cuvintelor. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. spaţiul dintre cuvinte). despre mediul şcolar. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală). fapte. Literele mari şi mici ale alfabetului. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii. inclusiv la cele de joc..  Citirea textelor. precum şi texte non-literare. ge. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. eficiente şi nuanţate.Clasele I – a II-a 52 . Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. de mică întindere. ovale. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual. până la 75 de cuvinte. fără teoretizări. 15 cuvinte. bastonate. ghe. despre familie. a propoziţiilor. Pentru dictare se vor utiliza litere. zale. puncte. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. Aşezarea corectă în pagină (data. Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. în activităţi de grup şi individuale).  Cuvântul – element de comunicare. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. 2. personaje din poveşti. filme de desene animate. despre ocrotirea mediului înconjurător etc. cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) .  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv. contribuind la structurarea unei comunicări corecte. a cuvintelor. să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. despre regulile de circulaţie rutieră. ghi. despre mediul înconjurător etc.max. întâmplări din viaţa personală etc. semiovale. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. Contexte de realizare  Copierea literelor.  Scrierea de mână.  identificarea unei persoane sau a unui obiect. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ.  Propoziţia/enunţul . noduleţe). semnul întrebării. jucării. despre regulile de igienă sanitară. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. alineatul în scrierea propoziţiilor. în proză sau în versuri. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare).  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. gi.  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. Limba şi literatura română . Scrierea după dictare. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. chi.  Ortografia. bucle. Autorii de manuale pot utiliza texte literare. filme pentru copii.

În perioada preabecedară. ci. accentul se va pune pe comunicarea orală. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice. ghe. Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia. Cuvântul. Noţiunile nu vor fi definite.2. chi. ghi. exclamative. Limba şi literatura română . Silaba.  Sunetele limbii române. care nu vor conţine diftongi. substantiv propriu etc.). triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce. Articularea vocalelor şi consoanelor. propoziţii enunţiative. interogative. gi. lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. che. omonime. bisilabice şi trisilabice.Clasele I – a II-a 53 . ge. antonime.

5..2. 1.Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu. ore Perioada  2. Propoziţia.1... numerotare. 1.3.. 1. 4.1. 13. bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii. 1. pagini. 2... integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut.. determinarea volumului vocabularului. 13.etc. familie. La început de drum! Obiective de referinţă 1. 2.. 2. 2. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei... Silaba 1. 1.5.     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54 ...1. de ore pe an: 270 ore SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1.4.3.. Cuvântul. 2...1. de ore pe săptămână: 8 Nr. 1.. Sunetele limbii române 1. 1.1.1. 1. direcţii de orientare în pagină Dialogul ..3.volum.) Cartea .. Cuvinte monosilabice.. mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr..3.5.4.5.2.2. 4.. 1. 2. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar. a acuităţii vizuale şi auditive. 2.1. 2. foaie.1. 1. 1..     3.. 1.convorbirea dintre două sau mai multe persoane.1. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu.. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr.2. coperte. completarea spaţiilor libere din propoziţie.4.2.

.. 4.Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2. 3..3. R.2. Î. 2. ore Perioada 55 .1. O. 1..2.. 4. 4...1. 4.. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia. 2.3.1.5. 1... 2. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6.3.4.2. 4.5.2. 1.2.... 2.3. 4..1. 2.  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A. L. 2.4.1. 3.1.. 4.4. 1.. 1.2. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală .3..... 1..identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E.3. 1. 4.. M..3. Propoziţia unitate a comunicării 1.3. U.3..2. D. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P. 1.. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr.2. 3. 3. Ă.1. 4. ref.1. 2. N. 2.. Punctuaţia propoziţiei Ob.1. 1. 3.2. 1.1. ore Perioada 4.... 2.. Conţinuturi Nr.1.2. V. 2. Ş. 2. Cuvântul element de comunicare 5. T.4..1.. C.

3... 1. H...2. che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală .4. 3. 4. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi... etc. Q.dialoguri despre personaje din poveşti.1... 3.7. Y  Alfabetul limbii române.5. 2.1.4.2. 3..1. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală .. 3.3. 4. 3.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului. W.2. 3. 4.3.4.. gi. 3.4.. F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ.3..  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr.. ghi  Comunicarea orală ..2. 4. ore Perioada 8.5.. 2. 3.3. etc...4.3.1.3.1.. 3.2.5. 1.2..3. Am terminat clasa I 3. ţ. 9.3.1. 3.. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B. 1.4. 2.. 2.3.2..3. 4..2. 2.2. 3.. lumea copilăriei.. 3.. ghe..1. 2.4.. 4. 4.. Textul Ob. 56 ..Unităţi de învăţare 7.. J. lumea copilăriei. 3.. 4. Z. 4.1.. Farmecul textului literar 1.dialoguri despre personaje din poveşti. 4.1. 4.1. 3. Textul mijloc de comunicare 1. K...  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X. ref. f.3. 2. 4. 10. z.. 3.

elemente grafice: linii orizontale. Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor .Resurse procedurale: explicaţia. ghicitori. 1. aranjarea ghiozdanului în pupitru . probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj.Resurse procedurale: explicaţia. cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale . 2 . crt.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz.SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr. exerciţii de orientare în clasă. învăţarea intuitivă . frânte Resurse .Resurse materiale: fişe de lucru. linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris. creioane colorate . foi desen. exerciţiul. utilizarea cuierului . activitate individuală . “Ce ştiu!” - . descrierea sălii de clasă . strigarea catalogului .Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 57 . exerciţii de scriere şi desen.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. creioane colorate. demonstraţia. activităţi în perechi. exerciţiul. ilustraţii. prezenţa.Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. conversaţia.observare sistematică 3. demonstraţia. conversaţia. dialog . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . cântec „Ora-i de plecat la şcoală”. activitate individuală . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . “Rechizitele mele” 2 . activităţi în perechi. prezentarea catalogului . aşezarea în bănci în mod corespunzător . joc de recunoaştere a onomatopeelor . aşezarea in bănci . activităţi în echipă. carioci . prezentarea clasei . cântec de înviorare . elemente grafice: linii înclinate. activităţi în echipă. jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi.observare sistematică 2.Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” . poziţia corectă în bancă sau la răspuns . vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor.Resurse materiale: manuale. jocul didactic .

demonstraţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. jetoane cu imagini.3. 1. 1. individuală .exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc.6.Resurse procedurale: conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”. “Spune mai departe!” . Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog. ilustraţii .Resurse materiale: fişe.probă orală . jocul didactic . explicaţia.observare sistematică . .Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii.4. .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. activităţi în perechi. activităţi în perechi. activitate individuală . bucle 6. jocul didactic . ref.elemente grafice: bastonul. câştigă!” . 2.2.Joc didactic: „Mai spune ceva!” .Resurse procedurale: conversaţia. 1. “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică.memorizare „Viţa şi codiţa”. steguleţ .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. activitate individuală . exerciţiul. Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob.1. explicaţia. oval.Resurse materiale: fişe. exerciţiul. “Campionul” .exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .temă în clasă 2 . . zala 7.Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ . .Resurse procedurale: conversaţia. 2. demonstraţia.6. 1.frământări de limbă. . explicaţia. cutie . de Marcela Peneş.observare sistematică . exerciţiul. 58 . crt.elemente grafice: spirala.jocuri didactice .1.test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului .observare sistematică 2 . de Marcela Peneş. .probă pentru determinarea memoriei. explicaţia.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . demonstraţia. de Demostene Botez. memorizare „Toamna”. Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs. semioval 5. ilustraţii. activităţi în echipă.memorizare „Abecedarul”. caietul elevului.Resurse materiale: fişe de lucru.  Exerciţii de ascultare a unor mesaje.activitate în clasă . fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual.temă în clasă 2 . 1. activităţi în perechi. linii şerpuite. jocul didactic . individuală 2 .Resurse materiale: fişe.observare sistematică . exerciţiul. jocul didactic .probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr. activităţi în perechi. ilustraţii . “Cine ştie.

explicaţia. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.  Exerciţii de exersare a comunicării. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. exerciţiul. -Cartea. susţinere şi încheiere a unui dialog. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.3.T. volum. 4. 1. 2. filă. activităţi în perechi.  A.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. exerciţiul.. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. 1.  A. caietul elevului.T. caietul elevului.1. demonstraţia. Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje. direcţie de orientare în pagină . caietul elevului. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev.6.Clasa mea (1 oră) 1.4.  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice.1.La cumpărături (1 oră) .2.5.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere . demonstraţia. activităţi în perechi.1.Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală.6.3. 2. 1. . activităţi în echipă. răspunsuri.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare. 1.  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri.Şcoala.  A.T.2.6.6. activităţi în echipă. 1.1.  A. demonstraţia. exerciţiul.  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal.1. Prima zi de şcoală (1 oră) . pagină. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 59 . activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare .6. 2.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă.Drumul spre şcoală (1 oră) 1. 1. activităţi în perechi.T. activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1.  Exerciţii de iniţiere. activităţi în echipă. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia. 1.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. activităţi în perechi. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.6. copertă. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3.

autorul.3. 4.  Recunoaşterea poveştii: titlul. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală  Resurse materiale: manual. Propoziţia . Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr.4. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. Rechizitele şcolarului.2.4. explicaţia. exerciţiul.  dramatizarea unor fragmente din poveste. activităţi în echipă. 1. demonstraţia. 1.1.3.2. Propoziţia formată din două cuvinte.3. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Propoziţia formată din trei cuvinte. 1. caietul elevului. activităţi în echipă. 2. demonstraţia. 1. personajele. exerciţiul. explicaţia. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. 1. demonstraţia. cuvântul. 1.2. silaba. Detalieri de conţinut Camera de studiu. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie.  repovestire după imagini. 2. activitate individuală  Resurse materiale: manual.4.2.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte.1. exerciţiul.3. caietul elevului. caietul elevului.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”.5.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 60 .2. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare.1.1. activităţi în perechi. 4.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. 2. crt. elev-elev despre familie. pe baza imaginilor. ref. explicaţia. activităţi în perechi. exerciţiul.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. 1. explicaţia.2. caietul elevului. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia. 1.2. 1.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3.4. 1. activităţi în echipă. 1. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4.  exerciţii de pronunţie corectă. 2. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s. 4.

2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. despre uneltele folosite.  exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.1. Cuvinte formate din două silabe. 2.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor.  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar. exerciţiul. 2.4.1.3.  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.2. caietul elevului. activităţi în perechi. activităţi în perechi. activităţi în echipă. activităţi în echipă.3.2.  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) frontală. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.3.  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. demonstraţia.5. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos. activitate individuală  Resurse materiale: manual. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. 7. Cuvinte monosilabice.1.  iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber. caietul elevului. activităţi în perechi.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 61 . jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1. ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. activităţi în perechi.  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere 6. despre comportarea civilizată. 2. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. pe unul şi două spaţii 1. exerciţiul.2. activităţi în perechi. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. explicaţia. explicaţia.3. 4. demonstraţia. caietul elevului. activitate individuală  Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. demonstraţia. exerciţiul. Programul zilnic al şcolarului. explicaţia.  iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor.1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.2. pe unul şi două spaţii 1. 4.  exerciţii de scriere 8. activităţi în echipă.  exerciţii de formulare de propoziţii. explicaţia. activităţi în echipă.2. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. Cuvinte formate din trei silabe. 1. exerciţiul. 4. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1. 4.

analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare Obs. demonstraţia. da!”. metoda fonetică.  exerciţii de identificare a sunetului în silabe.2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia. zicători. 4. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a.  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe . 2. 2.5.5.1.5.5.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă. caietul elevului.  citirea ilustraţiilor din abecedar.1.3. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de memorare a unui text în versuri.4. 2. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob.3. explicaţia. crt. Scrierea cârligului 1. 1.3.1. cuvântului şi a silabei. explicaţia.  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor. activităţi în echipă. activităţi în echipă.4. 1. da!”. 2. frământări de limbă. Familiarizarea cu sunetul „i”.3.4. jocul didactic. 2. 4. 2. caietul elevului.5. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 2. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 3. 2. 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia. 1. Familiarizarea cu sunetul „e”.  exerciţii de pronunţare corectă a Resurse  Resurse materiale: manual. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore Nr. metoda fonetică.3. demonstraţia. jocul didactic.4. explicaţia. 1. 1. ghicitori. activităţi în perechi. 2.1.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. a unor proverbe.2. exerciţiul.1. fişe de lucru. 2. 2. 1. caietul elevului.  exerciţii de dicţie. metoda fonetică.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. frământări de limbă. sunetului. fişe de lucru.2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1.5.2.2.1. da!”. exerciţiul. Activităţi de învăţare  exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător.1. 2. jocul didactic. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 62 . Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1. 2. 1. 1. fişe de lucru. ref. demonstraţia. 1. exerciţiul.  reprezentarea grafică a propoziţiei. activităţi în perechi. 4.2.3. 2. 2.4.1. 1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane.4. 2.1. 1.

 alcătuirea de propoziţii / 6. activităţi în echipă. caietul elevului.5. 2. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă. 1. cuvântului şi a silabei. demonstraţia.5. 2. 1.3.4. 2. activităţi în echipă. frontală. metoda fonetică. caietul elevului.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. 1. frământări de  Resurse materiale: manual. Jocuri – Frământări de limbă. demonstraţia. 2.4.1.T.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. Familiarizarea cu sunetul „o”. fişe de lucru. activităţi în perechi. 2. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia. 1. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. fişe de lucru. 1.3.1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1. Familiarizarea cu sunetul „s”.2. enunţuri după imagini sau suport lingvistic. Scrierea semiovalului 1. jocul didactic.  exerciţii de dicţie. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a elementelor grafice. da!”  Desenarea unor legume. 1. 1. activităţi în 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 63 .1. activităţi în perechi.1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia. 4. 1. activităţi în perechi. activităţi în perechi.  citirea ilustraţiilor din abecedar. caietul elevului. 2.5.1. exerciţiul.1. fişe de lucru.3.2. 2. 2. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. a unor proverbe. activităţi în echipă. 5. 2. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.1. 1. metoda fonetică.  reprezentarea grafică a propoziţiei.1.3.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. exerciţiul.5.1.2. activitate individuală  Resurse materiale: manual. jocul didactic. zicători.3. 4. exerciţiul.5. explicaţia. 1. explicaţia.  exerciţii de memorare a unui text în versuri.4.2.  exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. 2.  A. activitate individuală  Resurse materiale: manual. Familiarizarea cu sunetul „u”. 1. demonstraţia. da!”. activitate individuală 4.  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”.3. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă. Scrierea biciului 1. ghicitori.4. da!”.2.4. 2. explicaţia. 2. 1.4. jocul didactic. metoda fonetică. 2. 2. 4. frământări de limbă.  Cântecul „Acum e toamnă.

“Recunoaşte personajul!”.2. Familiarizarea cu sunetul „l”. 2.2. 1.2. 7.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. metoda fonetică.1.2. exerciţiul. 1. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual.  exerciţii de dicţie. demonstraţia.2. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. caietul elevului.5. activitate individuală Resurse materiale: manual.3.1.1.5. metoda fonetică. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. 1.2. caietul elevului. activităţi în echipă.limbă. 1. fişe de lucru. caietul elevului. 4.1.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. metoda fonetică. activităţi în echipă. da!”  Desenarea unor legume.3. Familiarizarea cu sunetul „r”.5. Recapitulare 1. 2. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.1.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă. 1.  reprezentarea grafică a propoziţiei. 1.4.4.4. 1. 2. activităţi în perechi. „Recunoaşte personajul” 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. Jocuri – Frământări de limbă. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1. cuvântului şi a silabei. demonstraţia. 4. frământări de limbă. fişe de lucru. 2.1.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 1. 2.4.    10. 1. 2. fişe de lucru. explicaţia. Jocuri – Frământări de limbă.3. Jocuri: Frământări de limbă. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia.3. jocul didactic. demonstraţia.1.  9. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia. 1.  exerciţii de scriere a elementelor grafice. 2. fişe de lucru. 1. 2.4.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat.1. jocul didactic. 1. caietul elevului. 2. Familiarizarea cu sunetul „z”. explicaţia.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor.4. 2. jocul didactic.  Cântecul „Acum e toamnă. 2. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 64 .3.3. exerciţiul. 1. activităţi în echipă. activităţi în perechi.5. „Recunoaşte povestea”.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”. activităţi în perechi. 1. 8. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5.  citirea ilustraţiilor din abecedar. activitate individuală Resurse materiale: manual.5. exerciţiul.1. 4. 2. explicaţia. 2.

1. crt. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. metoda fonetică. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a semnelor grafice. Evaluare 1.4. activităţi în echipă.2. plastilină.A”. fişe de lucru. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă.5. analitico-sintetică.4. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.2. 1.T.  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul . analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. 1.1. observaţia dirijată..a”. de tipar şi de mână... exerciţii de scriere a semnelor grafice. caietul elevului. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. 2.1. Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. beţişoare. exerciţiul. 1.5. explicaţia.5. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. exerciţiul.a” în silabe. jocul didactic.1. metoda fonetică. analitico-sintetică. jocul didactic. 4. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. 4.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. plastilină. 2. activităţi în perechi.  identificarea literei .4.  asocierea sunetului cu litera. 1. activităţi în echipă.1.  scrierea literei . 2. conversaţia.2. Sunetul. 1.5. 2. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.       11. jocul didactic.2. silaba.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. 3. explicaţia. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. demonstraţia. litera.. 2.. Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.1. demonstraţia.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul. 2. 2.: .3. ref. respectând liniatura caietului tip I  A. activităţi în perechi. 1. 2.  diferenţierea literelor de tipar şi Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.4. 2. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.. 1. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe..2.a”. 1. Litera A 1. sârmă.a” de mână. să conţină sau să se termine cu sunetul . 4.1.. 2.a”.1. 2. fire de lână. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.a” cu litera .3. 2. 2.3. 1. 2  observarea sistematică  proba orală 65 .3.

plastilină. plastilină.colaj Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul.5.m” cu litera . 1.1. exerciţiul. Litera M 1. analitico-sintetică. sârmă.m” cu litera . plastilină.  A.  despărţirea cuvintelor în silabe.M”. 2  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea silabei .  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.ma” şi a cuvântului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..T.m”.3... în grup şi independentă. în grup şi independentă.  despărţirea cuvintelor în silabe. jocul didactic..m” cu litera „m”..pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul .mama”. jocul didactic.  identificarea sunetului.T.  . 4. 4.T..  asocierea sunetului . Sunetul şi litera m 1.1. beţişoare..M” şi a silabei . sârmă. 3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.1. beţişoare.1. decupaje din ziare şi reviste...  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..  Resurse procedurale: metoda fonetică.. decupaje din ziare şi reviste. Silaba ma 1.Localitatea mea”. observaţia dirijată..  construirea unor enunţuri după imagini date.  asocierea sunetului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 66 .  scrierea literei .  identificarea sunetului . 2.Crizanteme pentru mama”. 4.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. alfabetar. a cuvântului . plastilină. 2. fire de lână.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică..  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. 5.m”şi a silabei „ma”  A. sârmă. alfabetar. 3.  A. .A” de mână  A. decupaje din ziare şi reviste.mama”.1..m” în silabe şi cuvinte. sârmă.  construirea unor enunţuri după imagini date. de mână.1. 4. observaţia dirijată.  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.1.m”. alfabetar.ma”.  citirea silabei..  scrierea literei .ma”.4.  Resurse materiale: abecedarul.1.. în grup şi independentă.m” în silabe şi cuvinte. plastilină.5.3.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.m” în poziţie iniţială. exerciţiul. 3.T.  Resurse materiale: abecedarul.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date.1. conversaţia.  scrierea literei . jocul didactic.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă..3. analitico-sintetică.5.Ma”. 1. fire de lână.1... conversaţia.  scrierea literei .. jocul didactic. plastilină.. 1.. 2. beţişoare.citirea” imaginilor.. plastilină conversaţia.. 3. a silabei . exerciţiul.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. mici şi mari. observaţia dirijată. în grup şi independentă.

.  asocierea sunetului . alfabetar. 3. alfabetar.u’. jocul didactic. : Frământări de limbă Ghici ce e? . conversaţia. în grup şi independentă.  scrierea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4 2. 2..U”. 8.La şcoala ursuleţilor”.  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi. Sunetul şi litera u 1.  joc didactic.3.6. analitico-sintetică. 4. exerciţiul..  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.u” în silabe. plastilină. sârmă.5.  citirea silabelor.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică.Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.  „citirea” ilustraţiilor. 1.  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”. Silabă. conversaţia. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. exerciţiul. plastilină. Litera U 1.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : .2 7.mu’  A. conversaţia.1.3. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea literei .Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică.  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.2 3.1.1. 1.Care cheie se potriveşte?’  A..1.. exerciţiul.. exerciţiul..  Resurse materiale: abecedarul.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.1. 2. analitico-sintetică. 2.1 3. 1. jocul didactic..  Resurse materiale: abecedarul.3 1. sârmă. 2.. fire de lână.u” cu litera .5.. beţişoare. observaţia dirijată.  identificarea sunetului . 3.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă.4. beţişoare. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii..  formarea silabelor şi cuvintelor. plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini.n”.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.. observaţia dirijată.1.U”. conversaţia.u’ şi a silabei .2. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul.  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 67 . de Ion Creangă 1.1. 9. . jocul didactic.1 2.. 1.3.  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. Sunetul şi litera n 1. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”.  asocierea sunetului .5. 4. 2. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.u” cu litera .n’’ cu litera ...  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe.1. alfabetar. jocul didactic.T.T.  citirea integrală a cuvintelor.

plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 68 . plastilină. sârmă. 4. Joc de rol .  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. 3.. 4. sârmă.  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. conversaţia.2. fire de lână. Litera I 1.1. în grup şi independentă. 2.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.N’’ izolat şi în cuvinte  A. alfabetar. beţişoare. i” izolat şi în cuvinte. 1..1. propoziţiilor. beţişoare.. observaţia dirijată.n’’ cu litera . 3. exerciţiul.1.  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative.  Resurse materiale: abecedarul. 1. decupaje din ziare şi reviste. 12. 1. decupaje din ziare şi reviste.3. i’’ cu litera . Sunetul şi litera i 1. sârmă. jocul didactic. alfabetar.Culesul nucilor” – activitate practică (desen.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.i’’.La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă.1.1. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.. 2.: Învăţarea unui cântec de leagăn .  citirea silabelor. jocul didactic. jocul didactic.T.. 2. 2.. cuvintelor . observaţia dirijată.2.4.: Joc de rol « La bibliotecă’ » abecedarul.4.  asocierea sunetului .N’’  identificarea literelor învăţate. plastilină.I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A. fire de lână. în grup şi independentă.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă.T..  formarea unor cuvinte din alfabetar. conversaţia.  scrierea literei. 3. alfabetar.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor. plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei.  Resurse materiale: abecedarul. 10.T.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei .2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă.  scrierea literei .i’’ în silabe şi în cuvinte.I” cu litera . beţişoare. plastilină  identificarea sunetului .  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare.1.5.  citirea silabelor şi a cuvintelor. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. .n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A.. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă. 2.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.T.  A.  asocierea sunetului .1 2.  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet. analitico-sintetică. alfabetar... Litera N 1.. analitico-sintetică.1 4. plastilină  asocierea sunetului . plastilină.  scrierea literei . 11.3.1.5.. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. 1..  citirea în dialog.

 Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. sârmă. plastilină. 2.1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. transcrierea şi dictarea unor litere. 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.13.  identificarea sunetului . e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . 3.1. în grup şi independentă. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. cuvinte. 1.4. 1. plastilină.1.1. 2. 4. : joc de rol: .1.. Nr ore Activităţi de învăţare  . alfabetar.  formarea silabelor şi cuvintelor. fire de lână. 3. Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.5. exerciţiul.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.1.2.T. independentă.1. 1. observaţia dirijată.e’’ izolat şi în cuvinte. jocul didactic.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14.. 2. cuvinte. observaţia dirijată. alfabetar.3.2.. Detalieri de conţinut Ob. decupaje din ziare şi reviste. plastilină. analitico-sintetică.3.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. plastilină  citirea literelor. 2. decupaje din ziare şi reviste.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 4.Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. analiticosintetică. silabe.  Resurse materiale: abecedarul. Sunetul şi litera e 2 69 . 1. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor de tipar şi de mână.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.  „citirea” ilustraţiilor. în grup şi independentă.e’’.1.  Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul. 3.. Evaluare 1. 4. alfabetar.  copierea.  Resurse materiale: abecedarul.  copierea. 2.. 1.  A. silabe. crt. jocul didactic. 1.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . transcrierea şi dictarea unor litere. conversaţia.2.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. sârmă. conversaţia.  despărţirea cuvintelor în silabe. observaţia dirijată. ref.  asocierea sunetului cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Recapitulare 1. sârmă. exerciţiul. beţişoare.  scrierea literei . analitico-sintetică.3. silabelor.

4.r’’ în silabe şi în cuvinte.1. jocul didactic.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.. observaţia dirijată.  frământări de limbă. analiticosintetică.1.1.1. clară. exerciţiul..1.. jocul didactic.: „Poveşti. . cuvintelor.. 2.  identificarea literei . alfabetar. Sunetul şi litera r 1. beţişoare. conversaţia. observaţia dirijată. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă.. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. Sunetul şi litera o 1.Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.R’’ cu litera .  Resurse materiale: abecedarul.  citirea selectivă. 1.5.  asocierea sunetului . analiticosintetică.e’’ cu litera . propoziţii.e” în poziţie iniţială).r”. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 70 . fire de lână. analiticosintetică. 3. 4.  scrierea literei .T. propoziţiilor. R’’..  Resurse materiale: abecedarul.5. exerciţiul.sârmă.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină 2.  citirea în dialog. E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. beţişoare.  identificarea sunetului . plastilină. 4.3..1.o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea integrală a cuvintelor. 2. 4. beţişoare. E’’. exerciţiul. r’’ cu litera . plastilină  identificarea sunetului .  citirea silabelor.. conversaţia.2.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. 3. conversaţia..  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. Litera R 1..  asocierea sunetului. în grup şi independentă. fire de lână. cuvinte. 3. fire de lână.1. sârmă. Animalul meu preferat ’’.1. E’’ în texte la prima vedere. beţişoare.  scrierea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. în grup şi independentă. 1. observaţia dirijată. sârmă. alfabetar. cu sunetul . exerciţiul.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 4. 3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. r”  A. decupaje din ziare şi reviste. desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă.T. Litera E 1. jocul didactic. fire de lână... decupaje din ziare şi reviste.3. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă ..1. 2. analiticosintetică. sârmă. 1.5.1.3. alfabetar.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”. plastilină  asocierea sunetului . în grup şi independentă. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..joc de rol. 2.o” în silabe şi în cuvinte.. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5.

.o’’ izolat.1 2.  citirea silabelor. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei . în propoziţii. în grup şi independentă. plastilină. sârmă. 8...T.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă... 2. La  Resurse materiale: abecedarul.O’’ cu litera .. alfabetar.  asocierea sunetului. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.1.c” în silabe şi în cuvinte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. propoziţiilor.  scrierea literei . 1.T. plastilină.3.  citirea silabelor. plastilină  identificarea sunetului . Sunetul şi litera c 1. sârmă. alfabetar..  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.1. analiticosintetică.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului..1.C”. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.  asocierea sunetului .  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. : Joc de rol .  citirea silabelor.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. litera . în propoziţii.Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor. 4. 1.T. 2.o”.  citirea selectivă. fire de lână.. plastilină  asocierea sunetului . jocul didactic. fire de lână.  A. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. observaţia dirijată.c’’ izolat. Litera C 1. exerciţiul.2 3.c” cu litera . cuvintelor.U”..5. cuvinte..  citirea silabelor. propoziţiilor. propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T. exerciţiul.2 7.o”. cuvintelor. conversaţia. beţişoare.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă.. în cuvinte.1 3. 4. jocul didactic.. 3. în cuvinte. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă.1.5. în grup şi independentă. sârmă. fire de lână..4 2.3 1. beţişoare.. observaţia dirijată. propoziţii.c’’ cu litera .  A.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. : joc de rol . analiticosintetică.1.1. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. Litera O 1. analiticosintetică.  citirea în dialog.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar.3. 3.6. beţişoare. în grup şi independentă.c”..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Care cheie se potriveşte?’  A. exerciţiul.  scrierea literei . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 71 . :. O’’.  scrierea literei . conversaţia.  joc didactic.

Ă 1.L’’. Ă’’..  .  scrierea literei .1. 2.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine . plastilină.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele. beţişoare.1.  Resurse materiale: abecedarul. analiticosintetică. analiticosintetică.9.ă” cu literele .2. observaţia dirijată. conversaţia. 2. Sunetul şi literele ă. plastilină. exerciţiul.l”. l’’ cu litera . analiticosintetică. sârmă. 2. exerciţiul..1. 3.4. Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă.1...  identificarea literei ..3. 2. conversaţia.. conversaţia. jocul didactic.3. fire de lână. jocul didactic. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  A..  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. 3.T. de tipar şi de mână.  Confecţionarea literelor din sârmă.2.Broscuţele’’  identificarea sunetului .: Din folclorul copiilor – numărători.  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă.Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ .3.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină  asocierea sunetului . 1.  asocierea sunetului cu litera.1.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână. l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. 4. Sunetul şi litera l 1..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.1. exerciţiul. clară..ă. 2.  Resurse materiale: abecedarul.ă. Ă” de mână  A. 4.l’’ în silabe şi în cuvinte. conversaţia. 1.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. fire de lână.citirea’’ imaginilor. alfabetar. exerciţiul..L” de mana.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 72 .T.  identificarea sunetului . jocul didactic. 2..T. 10. cuvintelor de tipar şi de mână.5. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. observaţia dirijată. 11.L”. observaţia dirijată.  frământări de limbă. 12.  asocierea sunetului . liliac” – dactilopictură  citirea literelor. alfabetar. 3.1 4. 4.  „citirea” ilustraţiilor.1. plastilină. stomatolog’’ . : .învăţarea cântecului . 1. beţişoare.  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit.  scrierea literei .4. în grup şi independentă.  scrierea literelor .3.1. jocul didactic. Litera L 1. 2. decupaje din ziare şi reviste. 1..  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. analiticosintetică. 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.2.3.1. sârmă. Recapitulare 1. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. mici şi mari.1. silabelor. respectând liniatura caietului tip I  A. 3. observaţia dirijată. în grup şi independentă.1 2.5.. în grup şi independentă.. propoziţii.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.

 Resurse materiale: abecedarul. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă.ce’’ cu grupul de litere . decupaje din ziare şi reviste.1. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. abecedarul. 4.  copierea. Ce Ob.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 73 .4. în grup şi independentă.3. cuvinte.1. conversaţia. 3. observaţia dirijată. -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citire în ritm propriu a silabelor.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.5.T. plastilină. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.3.. jocul didactic.ce’’.1. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 14.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. 1.  A. cuvinte. ref.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. analiticosintetică. exerciţiul.  copierea.13.  despărţirea cuvintelor in silabe. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. „Ce”. conversaţia. alfabetar. 1. jocul didactic. şi mari de mână.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1.1.  Resurse materiale: abecedarul. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. analitico-sintetică. 2.3. 2. 1. sârmă.1. 2.2 1. fire de lână.  asocierea sunetului . 2. crt.2. a cuvintelor şi a propoziţiilor. silabe. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce.  asocierea sunetului cu litera . 3.. sârmă. alfabetar. alfabetar. în grup şi independentă. plastilină. silabe.  scrierea grupului de litere . observaţia dirijată. transcrierea şi dictarea unor litere.2. transcrierea şi dictarea unor litere.. 4.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. Evaluare 1.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

în propoziţii. decupaje din ziare şi reviste.1..s’’. propoziţiilor.m”şi a silabei „ma”  A. analitico-sintetică..5. propoziţii..T’’ în texte la prima vedere.  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână. 2.s’’ cu litera . observaţia dirijată. 16.t’’ cu litera .t” în poziţie iniţială). memorizare .. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. în cuvinte. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă..  asocierea sunetului . 2.. beţişoare..  Resurse materiale: abecedarul. 1. 4. T’’. conversaţia. Litera T 1. sârmă.  scrierea literei . sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1..T.  construirea unor enunţuri după imagini date.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.  identificarea sunetului..  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. în grup şi independentă. jocul didactic.2. conversaţia. fire de lână. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 74 . plastilină. de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă.T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.3.  Resurse materiale: abecedarul. Litera S 1.: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă. beţişoare. sârmă. 1. observaţia dirijată. 4.  scrierea literei .s’’ cu litera . conversaţia.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.s’’ în silabe şi în cuvinte.3.1.  scrierea literei .1. decupaje din ziare şi reviste.  citirea silabelor. 3..s’’.m” cu litera .5. 17.3. Sunetul şi litera t 1. exerciţiul. exerciţiul. plastilină  identificarea sunetului .m” în silabe şi cuvinte. beţişoare. analitico-sintetică. analitico-sintetică. 2.  citirea integrală a cuvintelor. 3.S’’.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  identificarea literei . plastilină  asocierea sunetului .  asocierea sunetului . analitico-sintetică. 2..3.  asocierea sunetului .. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date. alfabetar. observaţia dirijată.1. fire de lână. alfabetar. în grup şi independentă.1.  A. plastilină.1. în grup şi independentă.1.m”. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  despărţirea cuvintelor în silabe..ma”.. 1..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul..T. fire de lână. jocul didactic. 1. decupaje din ziare şi reviste..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. cuvintelor.  scrierea literei .15.T. exerciţiul. Sunetul şi litera s 1. conversaţia. 4.. s’’ izolat. 4. sârmă. alfabetar. cuvinte.  citirea silabei..1.1.5. 18. observaţia dirijată.Acceleratul”. plastilină.1. cu sunetul . jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.

 completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  citirea literelor. 1.1.  formarea silabelor şi cuvintelor. observaţia dirijată. 2  observarea sistematică 75 .1.  Resurse materiale: abecedarul. 2. 2. conversaţia..4.1. plastilină.1.modelaj de plastilină  citirea literelor. cuvintelor de tipar şi de mână.  ex. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică.  Resurse materiale: abecedarul. 2.4. plastilină. crt.  „citirea” ilustraţiilor. 1. cuvintelor de tipar şi de mână. transcrierea şi dictarea unor litere. observaţia dirijată. exerciţiul. sârmă.1.5. 4.  citirea literelor. alfabetar.3. 1.  ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale .1. 1. 1.4. 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 22.5.19. conversaţia. 1. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. jocul didactic. 1. 2 21. silabe. plastilină. Evaluare 1. analitico-sintetică. 4.  copierea. 1.1. în grup şi independentă. cuvinte.5.1. jocul didactic. 1. conversaţia. 2. silabe. Săniuţa’’ .  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1.T. decupaje din ziare şi reviste.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare . 3.  „citirea” ilustraţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. silabelor. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. cuvintelor de tipar şi de mână.2.2.. 1. Recapitulare şi sistematizare 1. observaţia dirijată. în grup şi independentă. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 1. 4. silabelor. transcrierea şi dictarea unor litere. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. Ref . sârmă. silabelor. 1.3.3. : . 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.2.3. 3. 2. 3. Evaluare 1.3..2. Resurse materiale: abecedarul.2.3.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea literelor. cuvintelor de tipar şi de mână. jocul didactic. exerciţiul. 2.1. silabelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.2.1. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică.ia’’  A.1. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.  formarea silabelor şi cuvintelor. Recapitulare.  copierea.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. cuvinte. 1.2. 2. în grup şi independentă. 2. sârmă.

Activităţi de învăţare  . observaţia dirijată.2. crt. analitico-sintetică..  scrierea literei . conversaţia.3. 2. cu sunetul .  Resurse materiale: abecedarul. 2.  identificarea sunetului .: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1..1...5.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. analitico-sintetică. beţişoare.1.1...5. conversaţia. 1. sârmă.. 1. decupaje din ziare şi reviste..  Resurse materiale: abecedarul.3.1.  citirea integrală a cuvintelor.p’’ izolat şi în cuvinte. 3. cuvinte.1. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3 Sunetul şi litera v 1.  asocierea sunetului .3.  Resurse materiale: abecedarul.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. 2. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. exerciţiul. P’’ în texte la prima vedere.  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. 4.  scrierea literei . fire de lână.p” în poziţie iniţială).. 4. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 76 . : joc de rol: . 1.  A.3. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob. decupaje din ziare şi reviste.3. în grup şi independentă.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. observaţia dirijată. sârmă.1. 4. transcrierea şi dictarea unor litere. alfabetar.  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr. 1.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.  despărţirea cuvintelor în silabe. 2. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  copierea. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2.p’’ cu litera .1.2. în grup şi independentă. clară. 1. P’’. plastilină..v’’ în Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. observaţia dirijată. conversaţia. 2.p’’. ref. conversaţia.T. 1. exerciţiul. sârmă.La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă.  „citirea” ilustraţiilor. exerciţiul. 2. silabe.  formarea silabelor şi cuvintelor.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. jocul didactic. beţişoare.T. jocul didactic.1.1. plastilină.1.1. analitico-sintetică. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .  identificarea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii analitico-sintetică. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. 3.  identificarea sunetului . jocul didactic.4. fire de lână. 2 Litera P 1.

. 4. beţişoare.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.3. v”  A.. 1. plastilină. sârmă..ci’’ cu grupul de litere . fire de lână.  asocierea sunetului . jocul didactic.1. observaţia dirijată. Ci 1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. cuvinte.d” în silabe şi în cuvinte. cuvintelor. analitico-sintetică.1.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 3.  frământări de limbă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului ..d”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”. plastilină. fire de lână.  scrierea grupului de litere .3.T. practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”.1. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea silabelor.  asocierea sunetului . observaţia dirijată..  citirea silabelor. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. propoziţiilor.. conversaţia. conversaţia. . fire de lână.  scrierea literei . alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul.. plastilină.. 2.d’’ izolat. propoziţiilor.2. 3. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă.d’’ cu litera . în cuvinte. alfabetar. analitico-sintetică. 2. a cuvintelor şi a propoziţiilor.Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. La concert ’’.  citire în ritm propriu a silabelor.1. sârmă. jocul didactic. alfabetar. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste.. 4. jocul didactic. în grup şi independentă.v”.3. cuvintelor. exerciţiul. v’’ cu litera .. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă.1.V” cu litera . 6 Sunetul şi litera d 1.1.joc de rol. „Ci”... Jean Lupu dirijată.  citirea în dialog. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.ci’’... exerciţiul.V”.. exerciţiul.5.1.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 77 .  despărţirea cuvintelor in silabe. exerciţiul.  asocierea sunetului. 2.  citirea selectivă. în grup şi independentă.  A.T. în propoziţii. conversaţia. 5 Sunetul şi grupurile de litere ci.  Resurse materiale: abecedarul. propoziţii.  A. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. plastilină 4 Litera V 1. 3.4. plastilină  identificarea sunetului .T.1. 4.5. sârmă. silabe şi în cuvinte.  scrierea literei . plastilină.1. beţişoare.  Resurse materiale: abecedarul.

beţişoare.  A.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină.4 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia. sârmă. analitico-sintetică. analitico-sintetică. în grup şi independentă. plastilină.5. alfabetar.3 1. 4..1 2.1. 1.1. fire de lână. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea selectivă. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.  Resurse materiale: abecedarul.3. decupaje din ziare şi reviste. 1.ş” în silabe şi în cuvinte. analitico-sintetică. observaţia dirijată. conversaţia. propoziţiilor. exerciţiul.  identificarea câtorva situaţii  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 78 . observaţia dirijată. plastilină. : joc de rol . beţişoare.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă.Ş”. jocul didactic. observaţia dirijată.4. jocul didactic.  citirea silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2..  scrierea literei .3..5. Î’’. observaţia dirijată.ş’’ izolat. plastilină  identificarea sunetului . fire de lână. 4. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î.  scrierea literei .î. sârmă. conversaţia.7 Litera D 1. propoziţiilor.d”. plastilină  asocierea sunetului .3.Ş”.1. exerciţiul.î” cu literele .3. 2.T.2 3.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. în propoziţii. cuvintelor..5.  citirea silabelor. decupaje din ziare şi reviste.T. fire de lână. :. cuvintelor.ş’’ cu litera . plastilină  asocierea sunetului .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”. alfabetar. propoziţii. cuvinte. mici şi mari. analitico-sintetică. în cuvinte. jocul didactic.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. Î 1. fire de lână.D’’ cu litera .. decupaje din ziare şi reviste. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1. 1. 2.ş” cu litera .1.2. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea literei .  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. 1. exerciţiul. 3. în grup şi independentă. 2... D’’.  asocierea sunetului .  A.  citirea în dialog. alfabetar.. beţişoare. exerciţiul.  citirea silabelor.T. în grup şi independentă.  asocierea sunetului . conversaţia..  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.2 8 Sunetul şi litera ş 1.ş”.. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.. sârmă..  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”.  Resurse materiale: abecedarul..1 3.

 citirea literelor.1. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte.1.1. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.2.  Resurse materiale: abecedarul.1.4. 2. silabelor.1. alfabetar.: „Sportul înseamnă sănătate”. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. de scriere după dictare  Resurse materiale: abecedarul. 11 Sunetul şi litera â 1.1. analitico-sintetică.â”. â’’ cu litera .1. jocul didactic. 1.3. 3.1.  ex. 2. decupaje din ziare şi reviste.  identificarea sunetului .  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. silabelor. 4.2..  Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea literelor . Δ de mână  A. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.. 3.1. 1. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.4. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. propoziţii.T.5.â’’ în silabe şi în cuvinte. 1. jocul didactic. observaţia dirijată. 1. analitico-sintetică. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. 1. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor.3. alfabetar. cuvintelor de tipar şi de mână. plastilină.Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor.3. alfabetar. 2. sârmă.  A.3.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 4.  Resurse materiale: abecedarul.î.  formarea silabelor şi cuvintelor.  asocierea sunetului .. silabe.T. plastilină. exerciţiul. 2.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 79 .. 2. 2.3.  asocierea sunetului cu litera . 4.. de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.1. fire de lână.  copierea.  .  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.5.  citirea literelor. 2. alfabetar. exerciţiul. clară.. 12 Ţara mea 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. 3. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1.  Resurse materiale: abecedarul. : . plastilină. beţişoare.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  scrierea literei . plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . conversaţia. în grup şi independentă.2. conversaţia. sârmă. 14 Evaluare 1.3.1.citirea’’ imaginilor.3. 1. analitico-sintetică. observaţia dirijată.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor de tipar şi de mână..2. plastilină. cuvinte. jocul didactic.  „citirea” ilustraţiilor. analitico-sintetică. exerciţiul. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică.

3. B’’. 2. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată. 3. beţişoare. 2. j”  A. conversaţia. conversaţia.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. observaţia dirijată.  citirea integrală a cuvintelor. în grup şi independentă. alfabetar. alfabetar.1.2.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s.5. clară. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr. decupaje din ziare şi reviste. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.3.1. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 80 . Activităţi de învăţare  . B’’ în texte la prima vedere. sârmă. sârmă.  A..  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 2. analitico-sintetică..1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.2.. 1. alfabetar. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . jocul didactic. conversaţia. 4. 1. fire de lână. alfabetar. 2. transcrierea şi dictarea unor litere. în grup şi independentă. 4.1. 1. sârmă. sârmă.T... de mână .  Resurse materiale: abecedarul.. 2. Sunetul şi litera j 1. 1. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. cu sunetul .1. 2.  Resurse materiale: abecedarul.2. 3..  identificarea literei . 4. crt.  scrierea literei . cuvinte.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă. j’’ cu litera . b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . 2. 1. Litera B 1. observaţia dirijată.1.  asocierea sunetului . ..1. silabe. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob. plastilină. beţişoare. exerciţiul.  scrierea literei .T..1..b” în poziţie iniţială).  asocierea sunetului . jocul didactic.  despărţirea cuvintelor în silabe. 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.3.  identificarea sunetului .1. plastilină.  copierea.  Resurse materiale: abecedarul.b’’.b’’ cu litera .  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.j’’ în silabe şi în cuvinte.3. decupaje din ziare şi reviste. ref.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  frământări de limbă. : joc de rol: .1.4. exerciţiul.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.b’’ izolat şi în cuvinte..  Resurse materiale: abecedarul.T. fire de lână.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă..1.5.  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia.  identificarea sunetului ..1. 3. observaţia dirijată.. jocul didactic. 4. analitico-sintetică. plastilină. jocul didactic. exerciţiul.

2 3. Litera H 1. exerciţiul. conversaţia. alfabetar. fire de lână. plastilină  asocierea sunetului . 2.2 7. cuvinte.T. J’’.  citirea selectivă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. 3. 4. conversaţia.Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă.1..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. cuvintelor.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică.5. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.h”..3 1.1.  asocierea sunetului . O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 4. conversaţia. conversaţia..h’’ cu litera ..3.1 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.g” în silabe şi în cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul. Sunetul şi litera h 1.  citirea selectivă.J’’ cu litera . 3. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.. propoziţiilor.1. alfabetar.3. . analitico-sintetică.h’’ izolat.  citirea silabelor. 5. analitico-sintetică. în grup şi independentă. 1.  Resurse materiale: abecedarul.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”. cuvintelor. analitico-sintetică. observaţia dirijată..  scrierea literei . în grup şi independentă. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea în dialog. 2. fire de lână.. observaţia dirijată.  citirea silabelor..T. propoziţii. plastilină  identificarea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă.1..1. în grup şi independentă. : Joc de rol . decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste. 1.h”. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. 6.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi litera g 1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor. analitico-sintetică. plastilină.h” în silabe şi în cuvinte.. jocul didactic.1.T.  A.1.5. plastilină 4. Litera J 1.3.1 3. observaţia dirijată.  scrierea literei . propoziţiilor.. beţişoare. jocul didactic. 4.j”. sârmă. observaţia dirijată. în propoziţii. fire de lână.g’’ cu plastilină. exerciţiul. beţişoare. propoziţiilor. H’’. beţişoare.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. sârmă.4 2. propoziţii.sârmă. fire de lână.5. jocul didactic. 3.  asocierea sunetului .. cuvinte..1. în cuvinte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 81 . alfabetar.  scrierea literei . plastilină  identificarea sunetului . beţişoare. 1. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic..  citirea silabelor.H’’ cu litera . exerciţiul.1.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  citirea în dialog.

sârmă. 2. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.  formarea silabelor şi cuvintelor.T.  „citirea” ilustraţiilor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10. alfabetar.1.g”. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.  A.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.3. în cuvinte.1.3. exerciţiul.  A.g’’ izolat. cuvintelor. 3. plastilină  citirea literelor. 1.. observaţia dirijată.1. observaţia dirijată.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. independentă. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  copierea. silabelor.1.1.G”. sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână. în grup şi independentă. jocul didactic. fire de lână. 2.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. Litera G 1. litera . analitico-sintetică. 1. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. 2.. decupaje din ziare şi reviste.4.1.  copierea. 3.G”. fire de lână. alfabetar.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.g” cu litera .  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . Şt. 4. decupaje din ziare şi reviste.8.. conversaţia. cuvinte. 1. 4. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” 82 .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în propoziţii.2. 1.2. în grup şi independentă. jocul didactic.  Resurse procedurale: metoda fonetică. silabe.5. plastilină. analitico-sintetică. plastilină. transcrierea şi dictarea unor litere.3.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă. 3.1. cuvinte. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă. 2. 2.. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. beţişoare. 1.T. Recapitulare 1. observaţia dirijată.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.1. Evaluare 1.. silabe.1.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. conversaţia.  citirea silabelor. exerciţiul.  scrierea literei . alfabetar. sârmă.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”.  Resurse materiale: abecedarul. -autoevaluarea 9. propoziţiilor. : . 4.1. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului cu litera . beţişoare.  scrierea literei . analitico-sintetică. în grup şi independentă.  citirea silabelor. sârmă.

. plastilină. propoziţiilor. plastilină  identificarea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr. 4 observarea sistematică  proba orală  proba 83 .. 3.1. plastilină.z” în silabe şi în cuvinte.  citirea în dialog.ţ’’ în silabe şi în cuvinte. crt. conversaţia.3. 1.. 2.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. beţişoare. 3. observaţia dirijată.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1. 1.2. beţişoare. conversaţia.. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.1. analiticosintetică. fire de lână.Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă. Ge Ob.Ţ’’ cu litera . 4. plastilină  asocierea sunetului . Litera Ţ 1. 1. cuvinte.  scrierea grupului de litere .3.. în grup şi independentă. sârmă. exerciţiul.ţ”. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.ţ”  A. Sunetul şi literele z.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.  citirea selectivă.T. clară.5. analiticosintetică. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  A. propoziţii. 2.3. fire de lână. plastilină. Sunetul şi litera ţ 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. 4.. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. observaţia dirijată. cuvintelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Ţ’’.ge’’. conversaţia. 1. alfabetar.1. 2. 3. alfabetar.  citire în ritm propriu a silabelor.  citirea silabelor.T.5. sârmă..1. .  scrierea literei . „Ge”. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge.  asocierea sunetului . 3.Z 1. joc de rol . ţ’’ cu litera . 2. analiticosintetică.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”. ref.1..1. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă.. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date. 1.1.. conversaţia.  asocierea sunetului .T.  despărţirea cuvintelor in silabe.ge’’ cu grupul de litere .  frământări de limbă.1. sârmă. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică.5.1.1. 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4.3. jocul didactic. exerciţiul. 1.. fire de lână.. decupaje din ziare şi reviste. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  identificarea sunetului .Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. analiticosintetică. decupaje din ziare şi reviste. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs.

exerciţiul. în grup şi independentă. alfabetar. exerciţiul.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.f” cu litera . „Gi”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 6..1.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă. 3. 2. plastilină.. în cuvinte.  despărţirea cuvintelor in silabe. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. f’’ cu litera . jocul didactic. „Che”. exerciţiul. Che 1.  scrierea grupului de litere . observaţia dirijată.3. . observaţia dirijată.2. în grup şi independentă. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.che’’ cu grupul de litere . 4. conversaţia.z’’ cu literele . 1.1. alfabetar. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. analiticosintetică.  A. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în propoziţii. analiticosintetică.  A. a cuvintelor şi a propoziţiilor. decupaje din ziare şi reviste.z. în grup şi independentă.1.F”. 2. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. jocul didactic. analiticosintetică. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 8.. sârmă. 3. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. 2.3. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. 4.. fire de lână.  asocierea sunetului . în grup şi independentă.  Resurse materiale: 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă 84 ..  citirea silabelor.. exerciţiul. fire de lână. 7..1. beţişoare.  scrierea grupului de litere .  citire în ritm propriu a silabelor. alfabetar.5.  scrierea literelor .1.3.2. Sunetul şi grupurile de litere gi.  identificarea sunetului .f’’ în silabe şi în cuvinte.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. Gi 1.f”  A. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.T.3.1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. conversaţia. 3. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. cuvintelor.1. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . observaţia dirijată.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  citire în ritm propriu a silabelor. clară. Z’’ izolat. 4 observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică..  delimitarea cuvintelor în propoziţii. Litera F 1. 1. 2.. sârmă. 3.  Resurse materiale: abecedarul.T.che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. 1.  citirea silabelor. plastilină. sârmă.1. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. Z”. decupaje din ziare şi reviste. 5.1.5. fire de lână...che’’. propoziţiilor.1.  despărţirea cuvintelor in silabe. 4. sârmă...T.. beţişoare..gi’’ cu grupul de litere .  frământări de limbă.1. alfabetar. plastilină.  asocierea sunetului . fire de lână. 1.  Resurse materiale: abecedarul.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. 4.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.z. conversaţia. Sunetul şi litera f 1.4.  asocierea sunetului .  asocierea sunetului .  A.1. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă. analiticosintetică.gi’’. plastilină. Sunetul şi grupurile de litere che.

.1. cuvintelor de tipar şi de mână.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1. silabe. 11.  asocierea sunetului cu litera .T. 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. analiticosintetică. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr ore Nr.  despărţirea cuvintelor in silabe. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  „citirea” ilustraţiilor.3. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. sârmă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . decupaje din ziare şi reviste.  scrierea grupului de litere .2. jocul didactic.2.1. exerciţiul. beţişoare.  citire în ritm propriu a silabelor. plastilină 9. sârmă. cuvinte. 1.2. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia.  citirea literelor. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs 12.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse procedurale: metoda fonetică. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  asocierea sunetului .1.3. completarea cuvintelor cu silabele potrivite. conversaţia.3. decupaje din ziare şi reviste. 3.  citirea literelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.3. observaţia dirijată. 3. : „Poveşti”. transcrierea şi dictarea unor litere. conversaţia.1. 1. 2.chi’’ cu grupul de litere . sârmă.1.  scrierea literei .. 4.  A. silabe. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi. analiticosintetică. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul 1. plastilină. jocul didactic. silabelor. Ref. Chi Ob.  „citirea” ilustraţiilor. transcrierea şi dictarea unor litere. analitico-sintetică. alfabetar. observaţia dirijată. Recapitulare 1.  copierea. exerciţiul. jocul didactic.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. în grup şi independentă. plastilină. 3. plastilină. 2.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.1. fire de lână. sârmă. 1.5.. 1. 2.  A.. independentă.  copierea. cuvintelor de tipar şi de mână.1. analitico-sintetică. cuvinte.3. 2. fire de lână. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată. Evaluare 1.2. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul.F”. Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. crt. în grup şi independentă.4.1.T. 2.  formarea silabelor şi cuvintelor. scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 10. observaţia 2 observarea sistematică  proba orală 85 .1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. exerciţiul. „Chi”.chi’’. abecedarul. 1. alfabetar.4. 1.1. 1.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.chi’’.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. alfabetar. conversaţia. silabelor.

14. alfabetar. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. exerciţiul. 1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. numele unor magazine etc.  asocierea sunetului . X”. Sunetul şi grupurile de litere ghe.).. în grup şi independentă.ghe’’. propoziţiilor.  scrierea literelor . 3.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.x’’ cu literele . 3. 4.2.  identificarea sunetului .. exerciţiul. a unor texte scurte (etichetele unor produse..  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. X 1.2. indicatoare. plastilină.x.3.4. 2. 4.1.. în grup şi independentă. exerciţiul. ecusoane.x. decupaje din ziare şi reviste. silabelor.1.3.5. 1. 2. alfabetar.  ex.sanitar” 1. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.1. 3. conversaţia. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 86 .).  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”.. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. în grup şi independentă. fire de lână.5.T.3. alfabetar.1. de scriere după dictare 13. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare.  citirea literelor. în propoziţii.4. observaţia dirijată. 4.1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. beţişoare. „Ghe”. 4.x” în silabe şi în cuvinte. plastilină. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică. 2. fire de lână. jocul didactic. plastilină. jocul didactic.  citirea silabelor. sârmă. 2. observaţia dirijată. sârmă. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1.  scrierea grupului de litere .1. în contexte familiare.ghe’’ cu grupul de litere . sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii de citire la prima vedere.1.1... : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia.T. X’’ izolat.2. în grup şi independentă.1. 1. jocul didactic. anunţuri. Sunetul şi literele x. 2.  exerciţii de realizare a unor colaje. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. analitico-sintetică.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul.3. Ghe 1.1. plastilină  „citirea” ilustraţiilor.5. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. 3. 15.  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor dirijată.  asocierea sunetului . cuvintelor de tipar şi de mână. conversaţia.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  A. exerciţiul. cuvintelor.  citire în ritm propriu a silabelor.1. 2. 1. decupaje din ziare şi reviste. în cuvinte.  despărţirea cuvintelor in silabe.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.3. plastilină. Prietenii naturii.  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. 2.2. jocul didactic. invitaţii etc. 4. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A. analitico-sintetică.

ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. 3. conversaţia.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. crt. silabe. Sunetul şi grupurile de litere ghi. în grup şi independentă. plastilină.1.16. 1. sârmă.  identificarea sunetului .1. Recapitulare 1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. jocul didactic. conversaţia. 2.3.  asocierea sunetului . 3. 1. decupaje din ziare şi reviste.1. 1.  scrierea grupului de litere . 4.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. exerciţiul. cuvintelor de tipar şi de mână.  asocierea sunetului cu litera . 4. 1. Ghi 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 4.  Resurse materiale: abecedarul.3. 2. observaţia dirijată.  copierea.1. decupaje din 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 87 . 3.. sârmă. sârmă.2.1.2. alfabetar. observaţia dirijată. în grup şi independentă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.1. jocul didactic. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . Evaluare 1.k’’ în silabe şi în cuvinte. cuvinte. cuvinte. transcrierea şi dictarea unor litere. transcrierea şi dictarea unor litere.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.  copierea. ref. „Ghi”.5. independentă. analitico-sintetică. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. 1.  citire în ritm propriu a silabelor. 2. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . silabelor.  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică. exerciţiul. 2.. plastilină.5.4. clară. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. analiticosintetică. observaţia dirijată. alfabetar.1. plastilină. alfabetar. jocul didactic. 1. conversaţia..  asocierea sunetului .3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.3.T. plastilină  citirea literelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  formarea silabelor şi cuvintelor.2. 4. exerciţiul.. decupaje din ziare şi reviste. silabe. 2.  despărţirea cuvintelor in silabe.. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18.  Resurse materiale: abecedarul.1.  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 2. k’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.1.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.ghi’’ cu grupul de litere . 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob.  „citirea” ilustraţiilor. 17. fire de lână. analitico-sintetică. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. jocul didactic.1. 3.1.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  frământări de limbă.ghi’’.

 Resurse materiale: abecedarul. beţişoare.  Resurse materiale: abecedarul. 2. w. 4. în grup şi independentă.K”.5.1. cuvintelor. analitico-sintetică. alfabetar. y. în grup şi independentă. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. w.  exemplificarea unor substantive proprii. conversaţia.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. decupaje din ziare şi reviste.  exerciţii de citire selectivă..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q. W.5. fire de lână. sârmă.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. plastilină. y..4. conversaţia.T. desen etc.T.3. 3. sârmă. y” în silabe şi în cuvinte. analitico-sintetică. w. Y”. în grup şi independentă.5. 3. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. plastilină 20 Litera K 1. fire de lână. Y” izolat. 3.  citirea silabelor.  citirea silabelor. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.k”  A. Q. fire de lână. alfabetar. frământări de limbă..1. de Victor Tulbure 1. observaţia dirijată. plastilină  identificarea sunetelor „q.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. y” cu literele „q.). în grup şi independentă.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 4.2. w. y. sârmă.. W. decupaje din ziare şi reviste. w.K”.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul.1. jocul didactic. plastilină. exerciţiul. observaţia dirijată. ziare şi reviste. 2. 4. Q.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. alfabetar. 21 Sunetele şi literele q. exerciţiul.  A.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. în contexte familiare. jocul didactic.1.  exerciţii de dicţie. plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. Q. în cuvinte.litera . beţişoare..3. beţişoare.  exerciţii de citire la prima vedere. y”.  asocierea sunetelor „q. sârmă. conversaţia. propoziţiilor. w.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 88 . în propoziţii. jocul didactic. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. joc de rol . 3.1.  asocierea sunetului . autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 22 „Abecedarul”. decupaje din ziare şi reviste. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă.3. 1.  scrierea literelor „q. Y 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. observaţia dirijată. analitico-sintetică.1.k” cu litera . 4.  memorări de versuri.  A. plastilină.  scrierea literei . 3. 2. 1. W. a unor texte scurte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. 3.

4. alfabetar. în grup şi independentă. 2.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. cuvinte.1.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . alineat).  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  Resurse procedurale: metoda fonetică. de scriere corectă a literelor mari şi mici.  Resurse materiale: abecedarul.  ex. conversaţia. 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă. exerciţiul. transcrierea şi dictarea unor litere.1. silabe.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică.1. cuvinte. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1. decupaje din ziare şi reviste.  „citirea” ilustraţiilor. crt. 4. 24 Recapitulare 1. observaţia dirijată. conversaţia.2.1. analitico-sintetică.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare. decupaje din ziare şi reviste.3.  formarea silabelor şi cuvintelor. jocul didactic. jocul didactic.1.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.  citirea literelor. plastilină. conversaţia. de pronunţie corectă a sunetelor. 1. observaţia dirijată.3. respectând forma. cuvintelor de tipar şi de mână.5.  Resurse materiale: abecedarul.  copierea.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. silabelor.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată.2. mărimea lor. silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.4. jocul didactic. exerciţiul. 3. plastilină. 3. decupaje din ziare şi reviste. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr. transcrierea şi dictarea unor litere. 3.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. plastilină. Detalieri de conţinut Ob. 2.1. 2.3. sârmă.3. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs. 1.23 Alfabetul 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. analitico-sintetică.  copierea.1. alfabetar.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. 1.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex. 89 . exerciţiul. de mână. în grup şi independentă.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. Ref. sârmă.  jocuri. 4. alfabetar. 3.  asocierea sunetului cu litera .

decupaje din ziare şi reviste. în contexte familiare.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. alfabetar. sârmă.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. În lumea poveştilor 1. a unor texte scurte. conversaţia.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. de Emilia Căldăraru 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. 4. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. conversaţia. observaţia dirijată. 3.1. 3.  Resurse materiale: abecedarul. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. în grup şi independentă.4. jocul didactic. observaţia dirijată. analitico-sintetică. în contexte familiare. jocul didactic.3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. „Cea dintâi vacanţă mare”. alineat).  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.4.  „citirea” ilustraţiilor. observaţia dirijată. 3. 3. plastilină.1. 2. desen etc.5.  exerciţii de citire la prima vedere.).  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.1.2.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. alineat). plastilină.  exerciţii de citire la prima vedere.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. 4. exerciţiul.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. jocul didactic. desen etc. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3. 4.1. frământări de limbă.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. a unor texte scurte.  memorări de versuri.).3.1. decupaje din ziare şi reviste.  exerciţii de dicţie.3.4. exerciţiul.  exerciţii de citire selectivă.3.2. sârmă. 1.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. 4.1. 2. Recapitularea literelor învăţate 1. mărimea lor.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. silabelor.3.2. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.  citirea literelor. 3. exerciţiul. analitico-sintetică.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul. respectând forma.1. 2. frământări de limbă.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.  exerciţii de dicţie. alfabetar.1. respectând forma. 2 observarea sistematică  proba orală  proba 90 . 3.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.  exerciţii de citire selectivă.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.2. 3.5. conversaţia. analitico-sintetică. cuvintelor de tipar şi de mână. în grup şi independentă.4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. mărimea lor. 3. 4.

 Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 91 .  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol. cuvinte. Citirea unor texte. 4. 5. 3. jocul didactic. carioci.2.3.  copierea.  Resurse materiale: abecedarul. în contexte familiare.1.  formarea silabelor şi cuvintelor.1.  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. Dramatizări. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia. „ge”.  exerciţii de citire selectivă.  completare de rebusuri.  Resurse materiale: abecedarul. 2. observaţia dirijată. 4. rebusuri. exerciţiul. analitico-sintetică. sârmă. decupaje. respectând forma.5. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor. lipici. dictări 1.ghi’’/ „Ghi”.ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”.  asocierea sunetelor „ce”. „ci” /„Ci”. 3.4. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri. povestire orală.3. alfabetar. „gi” /„Gi”. 6.  despărţirea cuvintelor in silabe. invitaţii). exerciţiul. în grup şi independentă.3. „gi”. conversaţia.1. Jocuri didactice. transcrierea şi dictarea unor litere.4.. în grup şi independentă. plastilină. Pregătirea serbării abecedarului. observaţia dirijată. 1.3. a unor texte scurte. mărimea lor. sârmă. a cuvintelor şi a propoziţiilor. alineat).5.2. exerciţiul. 3. exerciţiul. ghe”/„Ghe”.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar. transcrieri.4. . ghe”/„Ghe”. 3. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. Sărbătoarea abecedarului.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1. jocul didactic.4. silabe. plastilină. . sârmă. „ci”.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. 4. 2. analitico-sintetică.. „ci” /„Ci”. vizită la bibliotecă 3. 3.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”. „ge” /„Ge”. plastilină. cărţi.1. recitări.. ghe” . în grup şi independentă. 3. 4. 1.  citire în ritm propriu a silabelor.3. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse procedurale: conversaţia. dramatizări.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor. propoziţiilor. Orientări pentru lectura de vacanţă.  realizarea unor colaje . jocuri.5.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. 2 7.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. vizită la bibliotecă. „ge” /„Ge”.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. alfabetar. conversaţia.ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere.1. cărţi.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.T. scrierea literelor.2.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. jocul didactic.1. 3. copieri. observaţia dirijată. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. 2. foi albe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de citire la prima vedere. 3. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. ghicitori şi proverbe 1. „gi” /„Gi”.4. A.  Resurse materiale: abecedarul.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.1. jocul didactic.

al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 92 . CRT.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. 2. 3. ORE Sem. 1. SEMESTRUL NR. I Sem.

propoziţiilor .N.A. silaba.I.5 2.r. ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE . propoziţiilor.2 1. transcriere.Elemente ale comportării civilizate . 1.L.U.Activităţile desfăşurate în grădiniţă .R. cuvintelor.Să ne cunoaştem! . elevelev despre prima zi de şcoală.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul.Aşezarea corectă în pagină .2.1.Literele mici şi mari ale alfabetului: a. cuvântul.1 2.C. 2. de ref. ore Săpt 1.6.1 .u. 1.E.2 2.Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev.Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale . crt Unit.Scrierea de mână a literelor.3. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1. 1.3 1.1 1.Povestire după imagini .Scrierea caligrafică .1 3.i.Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei .I.Propoziţia.elemente grafice 2.2 4.m.Nr.O.3. cuvintelor.1.Cartea-prietena mea .n.Dialogul .Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal .ă . sunetul . dictare) .4 1.Ghici ce am în ghiozdan! .M. 1.e.2 2.3 3. 2. 2.o. de învăţare Ob.c. 1. textelor . semnul întrebării) 93 .Citirea silabelor.5 Conţinuturi Nr.5.

1 2.Ghe.3 2.ş. propoziţiilor .Aşezarea corectă în pagină .2 1.H.s.ghe.Chi.Ţ. .Dialogul .Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere .Ci.che. propoziţiilor .Ce.ge.Che.h.t. B.2 2. dictare) .3 1.z. cuvintelor.d.3 .Î.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g.5 1.î.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.V. cuvintelor.Z.p.1 4.Scrierea de mână a literelor.3.J.2 1. gi.Ş.1 4.3 .Povestire după imagini .5 3. propoziţiilor.Â. II 4. transcriere.F.G.5 3.2 2. ghi.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Dialogul .P.D.1 4.Ghi . transcriere.ţ.chi. CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. cuvintelor.3 2.ci.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem.Citirea silabelor.1 1.v.S.b.2 4. textelor .1 4.Scrierea caligrafică .j. textelor .T. cuvintelor.1 2.1 1.â.2 4.Citirea.5 2.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere . dictare) . ÎNFLORESC GRĂDINILE 1.Gi.6 2.Povestire după imagini .Aşezarea corectă în pagină .Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .f.Scrierea de mână a literelor.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt .Ge.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 94 .

Dialogul .1 1. dictare) . 95 .Alfabetul .Y. ore Săpt.K.2 2.3 2.1 4. cuvintelor. de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob.q.Literele mici şi mari ale alfabetului: k.Transcrierea de versuri . cuvintelor. propoziţiilor.1 4. transcriere.Aşezarea corectă în pagină .Q .Povestire după imagini .Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere . textelor . crt 5.6 2.3 Conţinuturi .W.y.5 1. 1.2 1.w.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr.X.1 2.2 4.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere. de ref.x.5 3. Unit. propoziţiilor .Citirea.Scrierea de mână a literelor.Memorare de versuri .Nr.

de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ .verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”.1 1. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă .5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3.2 2. crt.“Prima zi de şcoală” 1. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex.3 2.Nr.”Deschide urechea bine”). „Cine face aşa?”.“Jocul numelor“ 1. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob. Nr.5 2. . -“La cumpărături” 2 96 .1 2.6 2.3 1. -ex. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs.2 1. ref. -“Jocuri de la grădiniţă” 1. salut. I.

-Evaluare 2 -portofoliul 97 .6 2.2 1. de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5.4.3 2.”Clasa mea” 2.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6.1 1. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex.2 2. . cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. . -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri.5 1. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător. -ex.3 1. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7. -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa.1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata.”Drumul spre şcoală” 2 1.

3 2. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum. Propoziţia.manualul -hârtie glace.5 10. -”Cuvinte vrăjite”.9. foarfecă. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 98 . foaie. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1. semn de carte.copertă. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex.5 11. -”Lucrăm în grup.1 1. -”În clasă”.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1. pagină.2 2. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii .6 2 2.1 2.2 1. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex. -scrierea grupului de linii oblice si a punctului. lipici -ilustraţii din poveste 12. Propoziţia alcătuită din două cuvinte. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex.3 1. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini.imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex. -”Cartea-prietena mea” .

-Cârligul 2. -”Prietenii animalelor”. de identificare a silabelor din cuvânt -ex.ghicitori despre animalele domestice 14.3 2. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 99 . de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G. Cuvântul alcătuit din trei silabe. Cuvântul alcătuit din două silabe. -”O ramură”. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date . -”A venit un lup din crâng”.iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere . Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1.13.5 1.1 2 2.1 1.3 1.2 1.6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex. Coşbuc -ex.5 -textul poeziei “Fapte bune” 15. -”Răsplata”.2 2. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16.

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

-“Ana este harnică“. Litera U 4. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1.3 5. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. Litera M 2. Sunetul şi litera m 2. Ina ! “ Litera I 2 11.Litera A.1 4.1 1. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.2 1.2 6. -“La masă“. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 103 . -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date.1 7. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . -“Urmele“. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor.4 1. -“La mulţi ani. -“În grădină“. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera .1 3. -“Păpuşa face nani“. -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13. Sunetul şi litera n 2 9. silabelor. -“Ana şi păpuşa”. alineatul ) . coloanele de cuvinte. Sunetul şi litera i -“Alo. -“În parc”.5 3. 2 12. Nana! “Litera N 2 10.2 2. a unor propoziţii enunţiative. cuvintelor şi propoziţiilor . dictări de cuvinte şi propoziţii. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. Sunetul şi litera u 2 3. -“La şcoala ursuleţilor“.CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1.3 2. Sunetul şi litera “a” 2 1.

-exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. alineatul ) . Ă 23. 20. 4.2 2 2 2 4 2 24. silabelor. Sunetul şi litera L 22. Sunetul şi litera r 16. Litera E 2 15. Semnul întrebării. -Evaluare 2 25. dictări de cuvinte şi propoziţii. 26. Litera C 19. 1. cuvintelor şi propoziţiilor . -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. -Sunetul şi litera l. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare .1 -“Ema şi Ene“.5 2. -“Nelu şi poştaşul“.3 2 2 1. -“În livadă“.2 1. 1.1 2 -“Prietenie“. coloanele de cuvinte. -Sunetele şi literele ă.4 -“Rina. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 104 . Sunetul şi litera c 2.14. -exerciţii de asociere a sunetului cu litera .2 18.Sunetul şi litera o.3 3. a unor propoziţii enunţiative. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. Marina şi Riri“.1 -“Zdreanţă“. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. Sunetul şi litera e 1.1 2 2 2 3. -“Carmen şi Ric“. -Recapitulare după 2. Litera O 21. Litera R 17. -“Corina şi Miron. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. Lectura imagini. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text .

2 1. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“. Sunetul şi litera S 2 5. -Recapitulare 1 12.1 4.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1.5 3.S 4. -Recapitularea literelor 2 4. -“Cu avionul“. -Grupul de litere ce 1.2 2. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. 2 7.3 2 9. -„citirea” ilustraţiilor. -Sunetele şi literele ş.T 4 10. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.5 1. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 105 . -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.1 2.1 2 6. -“Cu sania“.2 8. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. Sunetul şi litera V 2. -Sunetele şi literele t. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -“La Sinaia“. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.3 2 4. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -Grupul de litere Ce 2 3.6 2 2. -Întrebări şi răspunsuri 2 11. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. Sunetul şi litera s 2. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1 1.

-exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.2 2 15.1 2 14. -Sunetul şi litera b.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2.3 1. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -Grupul de litere Ci 1. -Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.4 2 16. 2 8. -„citirea” ilustraţiilor. -Sunetul şi litera d.2 3. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.1 2. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Sunetul şi litera D.Sunetul şi litera P..Sunetul şi litera p 2. 4. -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9.1 2 2 2 4. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. 2 5. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. 3. -Sunetele şi literele â şi  2 7. . -Recapitulare 1.2 2.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. -Sunetul şi litera B.13. . -Sunetul şi litera Ţ 2 106 .3 3. -Test de evaluare 1. -Grupul de litere ci 1. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6.

3 2 9. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.1 1. -Sunetul şi litera G 2 2. -Sunetul şi litera f 2 12. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Grupul de litere Ge 2 8. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.2 2.3 1. -Sunetul şi litera h 10..2 1.1 4.1 4. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Sunetul şi litera g 2. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -Grupul de litere ge 3.2 2 7. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11. -Sunetul şi litera F 2 107 . -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.11. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Mamei 1. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.5 2 2. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Recapitularea literelor 2 12. -Primăvara 2 3.3 2 4. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână.5 6. -Recapitularea literelor 2 5.1 2. -„citirea” ilustraţiilor.

-Grupul de litere ghe 2 25. -Grupul de litere che 2.5 2. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.3 2 22.1 2 17. -Sunetul şi litera Z 2 23.2 19. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -Grupul de litere Che 2 21.3 2. -Sunetul şi litera j 2 18. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. Chi 4 24. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. Sunetul şi litera J 2 2.1 2 20. -Bondarul leneş 2 27. -Grupul de litere Gi 2 15.3 1.2 2 16. -Sunetul şi litera z 4. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.5 3. -Evaluare 1. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -Recapitularea grupurilor de litere 2 108 ..13.1 4. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Recapitularea literelor învăţate 1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Grupul de litere gi 2 14. -Grupul de litere chi. -„citirea” ilustraţiilor.2 4.1 1.

personaje din textele cunoscute . .Q. întâmplări cunoscute .5 2. -dictări de cuvinte şi propoziţii . 10. 12.K 2. -dialoguri despre cărţi . -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1.5 3. -Sunetele şi literele w. de M.jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător . caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării. -expunerea tuturor lucrărilor . -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 109 . -Recapitulare -Evaluare 6 6. -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text . vizând formarea comportamentului de ascultător activ . -Grupul de litere ghi.3 2 31.Test de evaluare finală 4 4 14 2 . -memorări de versuri. -Vara. de Marin Sorescu 2 2. -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete . 2 4 -Alfabetul 8.X 2 4. -Grupul de litere Ghi 2 1. 2 1.y.2 2. despre biblioteci .W. dramatizări .. adecvate vârstei . -completarea de rebusuri . 9.28. Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală .3 1. -Recapitulare 1.2 30. librării etc. 11.1 2 3.1 4. -Sunetele şi literele x.2 4. -Somnoroase păsărele. -Recapitularea literelor 4.activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte . 7. -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii .1 29.Yq.3 4 5. -Sunetele şi literele k.1 2.

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. autori: Victoria Pădureanu. Cleopatra Mihăilescu. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1. Cercetării şi Tineretului nr. clasa I. 2.08.2003 110 . 2004 Nr. Editura Aramis. al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei. 3. I Sem. Tudora Piţilă. Sem. 4686 / 05.

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

) pentru lungime.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10.) B.  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). comparare.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.  Măsurarea timpului.  Figuri geometrice: triunghi.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate. de la 10 la 30. inclusiv punere în corespondenţă.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate. ziua. masă. cerc. capacitate.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament. dreptunghi. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate. creion.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă. luna. recunoaşterea orelor fixe pe ceas.  aprecierea globală. bile. cuburi etc. Unităţi de măsură: ora. ordonare.  Numere naturale: de la 0 la 10. pătrat. 114 . numărul unui mijloc de transport în comun etc.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text. scriere. săptămâna. un număr de telefon. fără trecere peste ordin. de la 30 la 100: citire. emisiune de televiziune etc.

9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6. 4. 1. 3.3. 3.NR. 3. 2. 3.4.2.1. 2.5.2.7.1.3. 4.1. 2.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare.                        Orientare spaţială. 2. 1. 1. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB.1.3.2.4. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5. 1.1.5.2. OBS.2. SEMESTRUL I 1.1. 2.1. 2.4.1. 2.2. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte . 1. DE REF. 2. răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 115 .2.4. Numerele naturale 0-10 4.3.6. întrebări.1. 4.1.1. ORE SĂPT.2.1. 2. Numărare.3. Numerele naturale 0-5 3. 1.1.2. 2.3. 2. 4. 4. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte.2. 4.5. 2. 2. 2. 1. 4. date. CRT.1. rezolvare.2. CONŢINUTURI NR.2. Recapitulare şi sistematizare Enunţ. 2.2. 2. Rezolvare şi compunere de probleme 1. 2.1.

fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.4. 1. 2.                9. 4.2.4. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030. formate din zeci şi unităţi. 9.7.      10. 2. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1. 2. 1. 2.1. Adunarea şi scăderea cu numerele 4. 10 1. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1.1.3.      6 116 . fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.   5  12.1. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea.1. 3. 1.5.6. Calendarul 11 8. 1. 2.5.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7. 2. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna. 8. 2.1. 10 7 8  11. zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. 6. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. 1. 9.1. 2.3. 3.6. 2.1. 8.6.3. 5. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. 4. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30. formate din zeci şi unităţi. anul). 2. fără trecere peste ordin (zu-u. 2. 2. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea.9.1. 2. 3.1.5.7.7.5.8. 9.1.6. 10 Scăderea numerelor 7. 2.1. 2. 7. 4. luna. Numerele naturale 0-100 1. 2. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100. 4. 10 Formarea.3.1. 2.5. fără trecere peste ordin (zu-u. 8. 2.SEMESTRUL al II-lea 7.7. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.

jocuri de percepţie. creioane colorate .observare sistematică - 2. beţişoare).Resurse materiale: manual.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. activitate individuală .Resurse materiale: manual.1 4. afară-înăuntru.1. jos. deasupradedesubt. exerciţiul. interior. activităţi în Data 1 Evaluare .activitate în clasă 117 .). aproape . . exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga. utilizare corespunzătoare a culorilor . fişe de lucru. . Grupare de obiecte. Culori 1. Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2. exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga. jocul didactic . Nr ore Activităţi de învăţare 2. deasupra. denumire.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Detalieri de conţinut Orientare spaţială. Direcţii de deplasare Ob. carioci . dreapta.observare sistematică 3. 2. pe-sub. ilustraţii . exerciţiul.). crt. - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. jocul didactic .Resurse procedurale: conversaţia. deasupra.1. exterior etc.3. identificare. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 .2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exterior etc. activităţi în perechi.elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . activităţi în perechi. recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate. demonstraţia. foi desen. demonstraţia. între. jocul didactic. dreapta. sus-jos. 1. ref.Resurse procedurale: conversaţia. Recapitulare finală Evaluare 1. exerciţiul. elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse .gruparea si regruparea obiectelor. interiorexterior. jos. fişe de lucru.departe. demonstraţia. explicaţia. explicaţia. activităţi în echipă. sus.1. sub. activităţi în echipă. sus.13.Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii. sub.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe. explicaţia. . activitate individuală . interior.Resurse materiale: manual. învăţarea intuitivă .

ilustraţii . jocul didactic .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observare sistematică . ilustraţii. 3. Corespondenţe 2. individuală . gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5. activităţi în perechi.observare sistematică .Resurse materiale: manual.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. individuală . Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7. mare-mic. activitate individuală .Resurse materiale: manual. explicaţia. fişe. demonstraţia. 2.Resurse procedurale: conversaţia. după criteriile: înalt-scund.temă în clasă .3. mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6.temă în clasă . jocul didactic . Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1. activităţi în perechi.Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.activitate în clasă . desene.1.temă în clasă 1 . ilustraţii . grossubţire. - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare.observare sistematică . Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9. activitate individuală . compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea.1. Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2. fişe. demonstraţia. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. . jocul didactic .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate.Resurse materiale: manual. ilustraţii .1. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. fişe de lucru. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. fişe. uşor-greu. demonstraţia. lung-scurt.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.probă orală . - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi. activităţi în perechi. explicaţia. exerciţiul. exerciţiul.temă în clasă .Resurse procedurale: conversaţia.1.3.probă scrisă 1 . Grup de obiecte – mulţime 1. jocul didactic . activităţi în echipă. activităţi în perechi.3. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi. 2.temă în clasă 1 .observare sistematică .probă scrisă 118 . - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. demonstraţia. individuală . exerciţiul. De la mic la mare. mai multe.2. explicaţia. ilustraţii . 3.probă scrisă 1 .3.1.4.Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală . De la mare la mic 1. demonstraţia. fişe. jocul didactic . lat-îngust. activităţi în echipă.1. ilustraţii . fişe. activităţi în perechi.Resurse procedurale: conversaţia.Resurse materiale: manual.1. 1 .Resurse materiale: manual. exerciţiul. explicaţia.observare sistematică .observare sistematică 1 . 2. elemente grafice exersate la grădiniţă 8. exerciţiul. demonstraţia.Resurse materiale: manual. 2.Resurse procedurale: conversaţia.

probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r. exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect. demonstraţia. activităţi în perechi. fişe. gruparea formelor geometrice după formă. ilustraţii . ref. exerciţii de scriere şi citire a numărului 1. - identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.1. demonstraţia. exerciţiul. - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1. 2.probă orală . explicaţia.1. selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor. de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex.temă în clasă . realizarea unui tablou din figuri geometrice. c r t. 1. demonstraţia.probă scrisă 12. exerciţiul. 2.2. 3. 2.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 119 . individuală .1. jocul didactic . respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute. Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob. de orientare în spaţiu ex.Resurse procedurale: conversaţia. recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. activităţi în perechi.temă în clasă .Resurse procedurale: conversaţia. - Resurse Resurse materiale: manual. corpuri geometrice .1. 2. de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare .1. fişe.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. fişe. caietul elevului. 2. exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice. exerciţiul.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2.Resurse materiale: manual.probă orală . Recapitulare.2.Resurse materiale: manual.observare sistematică .Resurse procedurale: conversaţia. individuală 1 . jocul didactic . individuală 1 . explicaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Figuri geometrice 2. exerciţiul. de recunoaştere a figurilor geometrice ex.probă orală .observare sistematică .3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.temă în clasă . explicaţia. - 11. jocul didactic . 1. ilustraţii. completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în perechi. identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. ex-joc de colorare a figurilor geometrice.probă scrisă 1 1 . jocuri de construcţii. - ex.2.Resurse materiale: manual.2. demonstraţia. numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice. jocul didactic .observare sistematică . explicaţia. individuală . culoare sau mărime. ilustraţii . activităţi în perechi.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10. Evaluare 1.

exerciţiul.3. activităţi în echipă. activităţi în perechi. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în perechi. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).1. activităţi în perechi. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2. demonstraţia. activităţi în echipă. explicaţia. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.Numărul cifra 0 şi 1. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţiul. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. - - - Numărul cifra 2 şi 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1.3. exerciţii de scriere şi citire a numărului 2.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 120 . exerciţii de scriere şi citire a numărului 0. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). - - - activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. 2. demonstraţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte.1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect. activităţi în echipă. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. caietul elevului.2. demonstraţia.3. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3.2. - - - Numărul şi cifra 3 1. caietul elevului.

2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4. exerciţii de scriere şi citire a numărului 4. puncte) prin diferite procedee. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. - - - Compararea numerelor naturale 1. activităţi în perechi. exerciţiul. demonstraţia. caietul elevului. activităţi în perechi. caietul elevului. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţiul. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5.3. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. caietul elevului. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare.2. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5. exerciţiul. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 121 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. explicaţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. activităţi în echipă. 3.Numărul şi cifra 4 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în echipă.3. caietul elevului.1. exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte. - - - Recapitulare 1. 2. demonstraţia. explicaţia.1. exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte. 1. 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în perechi. demonstraţia.2. 2.1. activităţi în echipă.3. - - - Numărul şi cifra 5 1. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

- - - procedurale: conversaţia. c r t. exerciţii de continuare a unor modele repetitive.3.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6.2. 2. explicaţia. - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5.1. exerciţii de compunere şi de descompunere. exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte. exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. demonstraţia.1. exerciţii de numărare. activităţi în echipă. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - Resurse materiale: manual. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). demonstraţia. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. ref 1. explicaţia. 1. explicaţia. exerciţiul. activităţi în perechi. Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob. exerciţiul. 2. 1. - Evaluare 1.2. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene.3. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 122 . Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.

fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. - - - Numărul şi cifra 8 1. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. 1.3.3. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. exerciţiul. activităţi în perechi. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte.- Numărul şi cifra 7 1. activităţi în echipă. activităţi în echipă.1. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activitate individuală Resurse materiale: manual. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1.2. exerciţii de scriere şi citire a numărului 7. activităţi în perechi. caietul elevului. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 123 . 1. caietul elevului. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1.2. exerciţiul. activităţi în perechi. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7. explicaţia.1.2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. 2. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte. 2. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. 3.1. explicaţia.

- proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 124 . activitate individuală Resurse materiale: manual.2. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. caietul elevului. 1. activităţi în echipă. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9.1. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte. 2. - - Numărul şi cifra 9 1. exerciţiul. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. activităţi în echipă.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.2. 3. demonstraţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. explicaţia. demonstraţia. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9. 2. activităţi în perechi. exerciţiul. explicaţia. activităţi în perechi.3. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8.3. explicaţia. - - - elevului. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1. 1.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte. activităţi în perechi.

“înainte” si “înapoi”. 2. 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). desene sau numere . beţişoare).exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. - - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. 1. exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.1.1.Numărul 10 1. - - - - - Recapitulare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare). jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. desene sau numere . 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. caietul elevului. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării.3.4. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă. . activitate individuală Resurse materiale: manual. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţiul. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.4. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. demonstraţia. desene sau numere ordonate. exerciţii de scriere şi citire a numărului 10. 2. 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. caietul elevului.2. desene sau numere ordonate. puncte) prin diferite procedee.3. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. 2. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. exerciţiul.2. caietul elevului. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. activităţi în echipă. explicaţia. activităţi în perechi. . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. beţişoare. - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.2. explicaţia.4.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. 1. activităţi în perechi. 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 125 . demonstraţia.

2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. exerciţiul.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia.autoevaluarea - - 126 . demonstraţia. desene sau numere . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere ordonate. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.5. demonstraţia. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. .exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. exerciţii de numărare cu pas dat. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. cu si fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. activităţi în perechi.1. explicaţia.proba practică . activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r.3. 3.1. 2. “înainte” şi “înapoi”. - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. desene sau numere - exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. activităţi în echipă.proba orală . caietul elevului. 1. - - - desene a numerelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - .probă scrisă .4.2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers).- - - - Evaluare 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). c r t. 1. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2.observarea sistematică . explicaţia. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. ref.

- - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1. caietul elevului.Observarea sistematică . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene şi numere.proba practică . 3. activităţi în echipă. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. demonstraţia.autoevaluarea 127 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. explicaţia. explicaţia. activităţi în echipă. desene şi numere.1. exerciţiul.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.proba orală . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.proba orală . activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.probă scrisă . exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.5.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 . demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. 2. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi.- - - - Scăderea numărului natural 1 1. desene şi numere.observarea sistematică .probă scrisă . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. 3.5. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1. exerciţiul.3.proba practică .

proba orală .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia. desene şi numere. 2. exerciţiul. caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.observarea sistematică .3. 1. 2 1. 2.Observarea sistematică .autoevaluarea 128 .proba practică . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene şi numere.proba orală . desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2. explicaţia.observarea sistematică .proba practică . folosind sprijin cu obiecte sau desene.proba orală . caietul elevului. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.proba practică . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. demonstraţia. 3. explicaţia.probă scrisă .3.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.- Scăderea numărului natural 2 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0.probă scrisă . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 1 . folosind sprijin cu obiecte sau desene.probă scrisă . activitate individuală 1 . - - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1. 2.5.1.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. exerciţiul. activitate individuală 1 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în echipă. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. explicaţia. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - adunărilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia. activităţi în perechi. activităţi în perechi. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi.proba practică . activităţi în echipă. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.autoevaluarea 129 .proba practică .Observarea sistematică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1 . explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1 .1. explicaţia. caietul elevului. desene şi numere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă.5.Observare sistematică .probă scrisă . demonstraţia. activităţi în perechi. 2. desene şi numere. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene şi numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. activităţi în echipă. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3.proba orală . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.probă scrisă . activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1.1.3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. - - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.proba orală . caietul elevului. 2.

- - - - - - - Evaluare 1. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - - - Resurse materiale: manual. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. desene şi numere. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.autoevaluarea - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală 1 . caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. activitate individuală 1 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.proba practică . 1. - adunărilor şi scăderilor.Observarea sistematică .Observarea sistematică 130 .3. demonstraţia.1. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2.3.probă scrisă . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3. activităţi în echipă. 3. 1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.Observarea sistematică .probă scrisă .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia.proba orală . 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activităţi în perechi. - - - - - - - Recapitulare 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţiul. activităţi în echipă. 2. caietul 1 . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. caietul elevului. 3. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5. 3. explicaţia.proba orală .- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5. 2. desene şi numere. 3 1. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.proba practică . 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 1.

2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. ref. 2. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 131 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. cu păstrarea tematicii. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. activităţi în echipă. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 1. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.3. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. - - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.3. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. c r t. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului. explicaţia. 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date.6. 2.1. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. 2.5. verificarea prin numărare.7. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 1. schimbarea numerelor într-o problema dată. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.1.

5. 2. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.6. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.5. 1. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 132 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. în care a. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.2. explicaţia.1. Probleme care se rezolvă prin scădere 1. în care a. 2. rezolvarea de probleme de tipul ab=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. explicaţia. cu păstrarea tematicii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. 1. 2. activităţi în perechi.7. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. 3. demonstraţia. exerciţiul. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2.3. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. caietul elevului. schimbarea numerelor într-o problema dată. 2.6. schimbarea numerelor într-o problema dată. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. b sunt numere date. Compunere de probleme după imagini date 1. b sunt numere date. verificarea prin numărare. 2.7. folosind sprijin cu obiecte sau desene. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.3.1. verificarea prin numărare. 3. a-b=x. demonstraţia. activităţi în echipă. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. - - - - - - - - 3. caietul elevului. cu păstrarea tematicii. 2. 2.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6. formularea de probleme pornind de la numere date. în care a.- - 4. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date. 1. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. 1. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. Evaluare 1. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 133 . - - - Resurse materiale: manual.7. exerciţiul.5. caietul elevului. formularea de probleme pornind de la o temă dată. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. în care a. verificarea prin numărare. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.6.1.3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. 2.7. demonstraţia. activităţi în echipă. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr. exerciţiul. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene.5. a-b=x. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. explicaţia. b sunt numere date. 2. Detalieri de conţinut Careul magic Ob. 3. 3. 3. explicaţia. crt. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. a-b=x. 2.3. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. cu păstrarea tematicii. schimbarea numerelor într-o problema dată. ref 1. formularea de probleme pornind de la o temă dată. - - - - - - concret în obiecte sau desene. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.

exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 3. în care a.6. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. 2. 1. desene sau numere Calculăm.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. exerciţiul. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2. demonstraţia. - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. - - - - - - - Melcul matematic 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.3. verificarea prin numărare. a-b=x. colorăm 1. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. în care a.7. 3. b sunt numere date.5.1. verificarea prin numărare.5. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. explicaţia. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. 2. a-b=x.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul. caietul elevului. activităţi în echipă.7. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 134 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 1.1. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. - - - Resurse materiale: manual.

exerciţiul. - - Resurse materiale: 1 - observarea 135 . explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r.5. b sunt numere date. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.3. activităţi în echipă. exerciţiul. 6. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 5. ref. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. c r t. 2. b sunt numere date.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4. - - - - - - - Resurse materiale: manual. în care a. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene. explicaţia. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. 1. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. Scăderea numărului natural 4 1. 3. 9. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. 8. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi.1. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. 1. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. 7. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii.6. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. Adunarea cu 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.

2. exerciţiul. activităţi în perechi. exerciţiul. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - manual. 2. b sunt numere date. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1.numărul natural 5 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - 5. 5. Legătura dintre adunare şi scădere 1. demonstraţia. 4. în care a. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.5. în care a.3. 3. - - - - - - - 5. exerciţiul.3. 3. 4.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. activităţi în echipă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 136 .6. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 2. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. - - - 4. 1. a-b=x. 2. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în perechi. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. 2. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. 3. b sunt numere date. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Scăderea numărului natural 5 1.6. explicaţia. caietul elevului.6. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. 5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume.

1. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7.3. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. 3. fără efectuarea probei operaţiei. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a.5. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. - - - - - - 8. Adunarea cu numărul natural 6 1. activităţi în echipă. Scăderea numărului natural 6 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - Resurse materiale: manual. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. - - - - 7. 9. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. 10 1.6. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 2.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a.1.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi.5. 2. 9.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 8. 3. activităţi în echipă.6. demonstraţia. 3. explicaţia. 2. activităţi în perechi. exerciţiul. b sunt numere date.5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere 6. Adunarea cu numerele naturale 7. 10. 8. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activităţi în echipă. caietul elevului. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 137 . folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. demonstraţia. 2.3.

demonstraţia.1. activităţi în echipă. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. b sunt numere date.3. 2.3. - - - - - - - 11. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.6.3. Recapitulare. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. 10 1. caietul elevului. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. 2. Scăderea numerelor naturale 7. 10.- 9. individuală - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 138 . caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 3.1. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. în care a. 9. - - - - - - 10. 9. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. activităţi în perechi.6. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără efectuarea probei operaţiei. 8. exerciţiul. explicaţia.6. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Evaluare 1. 2. caietul elevului. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1. demonstraţia. a-b=x. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 8. 2.1. exerciţiul. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără efectuarea probei operaţiei.5.

caietul elevului. explicaţia.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene şi numere. desene sau numere ordonate. - - - Resurse materiale: manual. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob.2. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. demonstraţia.1. explicaţia. exerciţiul.3. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. 1. activităţi în perechi.3. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. Detalieri de conţinut Formarea. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.- - - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. 4. 2. în care a. 1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.5. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. 1. b sunt numere date - exerciţiul. 2. demonstraţia. “înainte” si “înapoi”. scrierea şi citirea 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. demonstraţia. - - Formarea. c r t. activităţi în echipă. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. ref. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul elevului. activităţi în perechi. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 139 . exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. a-b=x.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.

caietul elevului. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 140 . explicaţia.numerelor naturale de la 20 la 30 2. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. demonstraţia. demonstraţia. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. explicaţia. activităţi în echipă.1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. activitate individuală Resurse materiale: manual.2.5. exerciţiul. activităţi în echipă. caietul elevului.3. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. explicaţia. desene sau numere ordonate. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.2. desene şi numere. exerciţiul. desene şi numere. activităţi în perechi.1. 4. - - Formarea. desene sau numere ordonate. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. - - Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. demonstraţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţiul. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activităţi în perechi. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. 1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. 2. exerciţii de numărare cu pas dat.

2. caietul elevului. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. caietul elevului.2.1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. caietul elevului. explicaţia.1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. 2. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. 4. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.5. 2. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. 2. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţiul. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.3. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. - - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. explicaţia. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 141 . demonstraţia.5. demonstraţia. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. 1. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. explicaţia. - - - Resurse materiale: manual. - - Recapitulare 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. 4. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. desene şi numere. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. desene sau numere ordonate. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. activităţi în perechi. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. demonstraţia. exerciţiul. 4.Exerciţii de formare. 2.2. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi.1.1. activităţi în perechi. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţiul. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat.1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

- exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20. 3. caietul elevului. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de numărare cu pas dat. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob.3. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1. exerciţiul. 1.1.3. 2. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. fără trecere peste ordin (Z+U). desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. desene şi numere. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. 2.- - - Evaluare 1. în care a. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. desene şi numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.5. activităţi în echipă. b sunt numere date. explicaţia. demonstraţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. 2. activităţi în perechi. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.1.6. desene sau numere ordonate. 4. fără trecere peste ordin - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. demonstraţia.5. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. caietul elevului. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Ref . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte.3. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul 1 - observarea sistematică 142 . c r t. exerciţiul.

3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 143 . 2. demonstraţia. exerciţiul.6. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului.5. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. fără efectuarea probei operaţiei. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. b sunt numere date. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. activităţi în perechi. activităţi în echipă. - - - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.1. a-b=x. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţiul. demonstraţia. fără trecere peste ordin. 2.3. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene.naturale de la 0 la 20. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. explicaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. explicaţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. - - elevului. activităţi în perechi.1. - - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. în care a. fără trecere peste ordin. demonstraţia.6. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. - - - - - (ZU-U/ ZU-Z). exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.

b sunt numere date.6. demonstraţia. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. în care a. în care a. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 144 . 2. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. folosind sprijin cu obiecte sau desene. a-b=x. caietul elevului.5. activităţi în perechi. 2. b sunt numere date Resurse materiale: manual. a-b=x. - - - - - - - - - Evaluare 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2.6. exerciţiul. explicaţia. demonstraţia. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în echipă.3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. - - - - - - Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. a-b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul.

exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii.6. fără trecere peste ordin (Z+U). exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. c r t.6. activităţi în echipă. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. activităţi în perechi. 2.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - - 2. activităţi în perechi. demonstraţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - 3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 145 . exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob.5. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1. caietul elevului. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul elevului. 2. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1.1.3. activităţi în echipă.3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţiul.3. 2. caietul elevului. 2.6. explicaţia. fără efectuarea probei operaţiei. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. b sunt numere date. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. - - - - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. ref. fără trecere peste ordin (ZU-U). verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 1. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. fără trecere peste ordin (ZU-Z). 3. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r.5. exerciţiul.

exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.- - - - 4.6. activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1.3. 2. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţiul. demonstraţia. în care a. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. activităţi în perechi. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 146 . activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a. activitate individuală - - - 5. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. caietul elevului.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. fără efectuarea probei operaţiei. Recapitulare 1. activităţi în echipă. b sunt numere date. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - Resurse materiale: manual. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.1. demonstraţia. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6. fără trecere peste ordin (ZU-ZU). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţiul. 2. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30.6. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin (ZU+ZU). exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. - - - - - - - - Resurse materiale: manual.1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. în care a.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. - conversaţia.6.

- - - - - 7. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. fără trecere peste ordin. demonstraţia. b sunt numere date. 3. b sunt numere date - procedurale: conversaţia. a-b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 1. fără efectuarea probei operaţiei. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. 1. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. exerciţiul. 2.6. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Evaluare 1.1. în care a. explicaţia. explicaţia.3.3. demonstraţia. activităţi în echipă. activităţi în perechi. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r. exerciţiul. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref. 2. în care a. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 147 .6. 3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. activităţi în perechi. activităţi în echipă. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual. formate din zeci (Z+Z/Z-Z). folosind sprijin cu obiecte sau desene. folosind sprijin cu obiecte sau desene. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. c r t. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul elevului. 2. demonstraţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.

fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 148 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - 4.6. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU).5. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.1. fără trecere peste ordin. - operaţii. 2. caietul elevului.1. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fără efectuarea probei operaţiei. fără trecere peste ordin. în care a. 3. 3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. în care a. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. activităţi în perechi. fără efectuarea probei operaţiei. ab=x.6. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. demonstraţia. activităţi în perechi. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. 2. fără trecere peste ordin. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. ab=x.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. Recapitulare 1.5. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 3. explicaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. 2. - - - - - 3. activităţi în echipă. b sunt numere date. ab=x. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.- - - 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z). demonstraţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. b sunt numere date. exerciţiul.3. caietul elevului. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6.

rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. ab=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r. activităţi în echipă.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţiul. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 149 . b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul. în care a. 2. c r t. caietul elevului. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ab=x. demonstraţia. 3. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. gumă. 2. în care a. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". palmă etc. explicaţia.8. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. ref. caietul elevului. explicaţia. Evaluare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fără efectuarea probei operaţiei. fără trecere peste ordin. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. demonstraţia.5. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. explicaţia. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul.- - - - - 5. activităţi în echipă. "mai înalt". b sunt numere date.3. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2.6. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3. activităţi în perechi. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. folosind sprijin cu obiecte sau desene.). exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.

exerciţiul. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. Măsurarea capacităţii vaselor 2.). exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. Cântărirea corpurilor 2. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. demonstraţia. exerciţiul. înregistrarea în diverse forme (desene. vase de capacităţi diferite. numeric etc. 3. - - - - 4. "cel mai greu" etc. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). în timp ce. exerciţiul.). săptămâni. numeric etc. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. înregistrarea în diverse forme (desene. calendar Resurse procedurale: conversaţia.1. activităţi în echipă. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.). fişe de lucru. balanţă Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. înregistrarea în diverse forme (desene. Recapitulare 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia.9. fişe de lucru. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. palmă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. gumă. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.8.8.8. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. înregistrarea în diverse forme (desene. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare. 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 150 . zile. individuală 2.) a rezultatelor măsurărilor. caietul elevului. caietul elevului.1. caietul elevului. explicaţia. Luna 2. ceas. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. individuală Resurse materiale: manual. Săptămâna. luni.1. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor. diverse obiecte. "mai greu". compararea duratei unor activităţi. Măsurarea timpului. balanţe improvizate etc. activităţi în perechi.- etc. demonstraţia. 2. 3.). numeric etc. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite.) a rezultatelor măsurărilor. fişe de lucru. - - - - 3. 3. explicaţia.1.) a rezultatelor măsurărilor. explicaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. exerciţiul. exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor". - - 5. activităţi în perechi. capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion.9. activităţi în perechi. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. Ora şi ziua. explicaţia. - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia. numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. după.

3. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte.) a rezultatelor măsurărilor. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. capacitate. după. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.). "mai uşor". consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. compararea duratei unor activităţi. exerciţiul. în timp ce. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. "cel mai lung" etc. zile. 2. luni. după. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. activităţi în echipă. activităţi în perechi. "mai uşor". "mai înalt". "mai greu". demonstraţia. capacitate. în timp ce. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 151 . exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. Evaluare 2. "mai greu". "mai înalt". exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. săptămâni.9. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene.8. numeric etc. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung".1. înregistrarea în diverse forme (desene.). etc. compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung".- - - - 6.

5.3. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. explicaţia. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. Detalieri de c conţinut r t . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. exerciţii de numărare cu pas dat. “înainte” si “înapoi”. exerciţiul. ref. activităţi în perechi. caietul elevului. caietul elevului. - - - - - - 2. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. a-b=x. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . demonstraţia. desene şi numere. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - - Resurse materiale: manual. 1. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activităţi în perechi.1. fără trecere peste ordin. explicaţia. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100.3. demonstraţia.5. 4. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 152 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în echipă. desene sau numere ordonate. 2.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. b sunt numere date. 3.1.6. 1.

formularea de probleme pornind de la numere date. 2. b sunt numere date. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. a-b=x. în care a.7. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. explicaţia.3. 2. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. 3. schimbarea numerelor într-o problemă dată. caietul elevului. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Rezolvare şi compunere de probleme 1.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 153 . - - sarcini care solicită operarea cu obiecte. cu păstrarea tematicii. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2.5.1. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. activităţi în perechi.3.

clasa I. 2004 Autor: Marcela Peneş 154 .ARIA CURRICULARĂ MANUAL UTILIZAT: Matematică. Editura Ana.

1. 3.1.2.2. 3.1 1. 4. 4.1.6. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală Ob.4.3 2. ref 1. 2.2.1 155 . 2. 1. 2.1 1. 1.5.3.2. 2.7.2. 4.ore alocate 12 Perioada Obs.2 5 7 7 1. 2.3.7. 4.3 1.2. 2.2 2.4.4.2.1. 2. 1. 9 10 2. 2 Mulţimi de obiecte 7 3 Numerele naturale de la 0 la 10 25 4. crt. 2.6.1. 4.6. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 31 5.1. 3. 2.Nr.7. 4. 2. 6.1.5. 2. Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30 11 19 7.1. 2.6. 4.1. 4.1.2.total ore: 4 ore săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL al II. 2. 1. 1. 2. 1. 2.3 2. 3.4. 2.2 1.lea – Nr. 1.5.1. 2.4. 2.1 .3 Nr. 4.5. 2. 1. Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală 11 8.1.5.

3. creioane colorate . interior-exterior. Detalii de conţinut O. 4.1 2.2 2. .UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr.ore Obs Data 1 1 1 1 Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia 2. probleme ilustrate.  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte . 1. *figuri geometrice. fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea 1 5. faţă-spate Elemente de  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156 1 6. stânga-dreapta. R.1 2.ore alocate: 12 Nr crt 1. Elemente de orientare spaţială : aproape-departe.

|_/ \ 9. mult. orientare spaţială: sus-jos. 157 . lungscurt *Scrierea de liniuţe : 0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2 1 8. 1 -exercitiul -conversaţia 11.7. Mare-mic . desenare Culori.puţin Figuri geometrice. deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund .Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare 1 10. uşorgreu.

ore Data 1 Obs 2.1.2. 2. desene sau numere ordonate.  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. R.)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +. – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O.4.ore alocate: 7 Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=.  completarea fişelor de muncă independentă 1 3 1 4 1 2 1 158 . Activităţi de învăţare Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr.1.  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură.  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. 2.2. când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi. -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii. 2  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. 4. *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr. 4. precizarea criteriilor utilizate. -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor.

Numărul şi cifra 2 1.desene şi numere. 2 şi 3 8.exerciţiul.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.ore Data 1 Obs.UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr. grupuri de obiecte. grupuri de obiecte.5 1 3.4 2.2 2. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.3 2. joc de rol. 4. *observarea dirijată. proiectul. jocul didactic. beţişoare Nr. Numărul şi cifra 0 7.conversaţia.1 1. Numerele naturale 1 2 şi 3 6.ore alocate: Nr. evaluare prin joc. probe scrise. 1.4 2.2 2. Crt. Numărul şi cifra 1 2.R. 1. Numerele naturale 0. Numărul şi cifra 3 5. 27 Detalii de conţinut O. 1 1 1 1 1 *manual. explicaţia. Numerele naturale 1 şi 2.3 2. Numărul şi cifra 4 2. beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159 .

1 Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7 18 Numărul şi cifra 8 160 1 .5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată. 1 1 1 1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.3 şi 4 10.conversaţia. Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2. 2 . jocul didactic.1 1. evaluare prin joc.diferite reprezentări ale acestora 9. joc de rol. exerciţiul.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1.2 2. proiectul. Numerele naturale 0. proiectul.3 2. Numerele naturale de la 0 la 5 12. explicaţia.desene şi numere. joc de rol. jocul didactic. probe scrise. evaluare prin joc.4 2. exerciţiul. Numărul şi cifra 6 15.conversaţia.4 2. explicaţia. Numărul şi cifra 5 11. Evaluare 14. probe scrise.2 2.3 2. 1. Recapitulare 13. 1 1 1 1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată.2 2.

5 1 2 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1.3 2. 161 . 1.proiectul.3 2.4 2.4 2.2 2. beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare.5 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual. desene şi numere.5 2 1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. 1 1 1 *observarea dirijată. probe scrise.2 2.1 1. evaluare prin joc. desene şi numere. grupuri de obiecte. joc de rol. explicaţia.2 2.conversaţia. 2.2 2.2 2.1 1.4 2. jocul didactic.exerciţiul.3 2.

2 1 7.1 4. 3.3 2.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr.ore alocate: 31 Nr. joc de rol. jocul didactic. explicaţia.R. Crt. evaluare prin joc Nr. grupe de obiecte.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O.ore Data 1 Obs. 6. 2.1 4.2 1 4. beţişoare 1 *observarea dirijată.1 1. 1 5. 1 . Perioada: Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual.2 1. 1. exerciţiul. 1.conversaţia.3 2.4 3.2. Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1.

9. proiectul 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 19. 18. 10.10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20. 14. 16. explicaţia.4 3.8.3 2.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual.7. beţişoare *observarea dirijată.1 4. evaluare prin joc.  Adunarea şi scăderea cu 0 9. 1 163 .3 2. jocul didactic. 11. joc de rol.7.9. 15. exerciţiul. 12. conversaţia. 17.  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6. 1. 13.10  Scăderea numerelor naturale 6.8.1 4. grupe de obiecte.8.

Detalii de conţinut O. scrierea şi citirea 3. Formarea. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr.3 -jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte. joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol.3 2.2 1. Crt. 2 2 1 164 . fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată.1 1. 1.vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5. număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic. corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor 2.3 2. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea.ore alocate: 11 Nr..2 1. evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc.4 3.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr. Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare. Evaluare 1.1 4. proiectul. conversaţia. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20 1.1 4.R. Recapitulare 6.2 2 2 4. exerciţiul. obiecte sau desene a oricărui explicaţia.ore Data 2 Obs.

UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr. Crt. grupe de câte 10 obiecte.ore Data 2 Obs. fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO. 2 1. fără trecere peste ordin .exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată. proiectul. (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30.R. explicaţia. jocul didactic. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30.5 2.fişe 2 Nr. joc de rol.1 2 2 2 . beţişoare.3 2.verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor . exerciţiul. probe scrise Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual. conversaţia.1 4. evaluare prin joc.ore alocate: 19 Nr.1 1.7 3.6 2.

1 4.1 4.4 3.2 exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 2 2 2 1 166 .3 2.1 1.3 2.2 1.ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.

fişe 3 Nr. Crt.  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. jocul didactic. cu şi explicaţia. 3 1 1 167 . exerciţiul. conversaţia.2 1. 1 11 Detalii de conţinut O. fără sprijin în obiecte sau desene. scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare. citire. evaluare prin joc.4 3 4 5 *observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. dat.ore alocate: Nr.3 2.R.ore Data 3 Obs.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr.3 2.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. “înainte” şi “înapoi”. vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare 2 1.  Numerele naturale de la 0 la 100 – formare. joc de rol. proiectul.

4.R. evaluare prin joc. 4. joc de rol.2.1 . proiectul. cerc O. 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi. -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. -sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare.precizarea criteriilor utilizate.UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE Nr. *observarea dirijată.  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.ore Data 3 Obs. explicaţia. jocul didactic. conversaţia. pătrat. 2. desene sau numere. exerciţiul. dreptunghi. .ore: 5 Perioada: Nr.2  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice. fişe cunoscute.1. 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr. 2. 168 1 . probe scrise 2 2 Recapitulare  jocuri de construcţii. Crt.

4 4 *observarea dirijată.UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr.4 1.2 1. exerciţiul. ziua. săptămâna. creionul etc.5 1. jocul didactic. după. evaluare prin joc.ore alocate: 7 Nr. 6  Recapitulare 7  Evaluare O. probe scrise 1 1 1 5 1 1 1 169 .3 1.R.  Unităţi de măsură: ora. în timp ce Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr.3 2.  Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas.6 2. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime. 2 3 1. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte. conversaţia. proiectul. explicaţia. joc de rol.ore Data 1 Obs. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma. luna. Crt.

2 1. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100.R.ore Data 1 Obs.3 3 4 5 6 170 . exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă.5 1.6 2. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă. Crt.  exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O. cu păstrarea tematicii.  schimbarea numerelor într-o problemă dată.ore alocate: 7 Nr. “înainte” şi “înapoi”. exerciţiul 2 Nr.  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe.4 1.UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr.

171 .

O. Ghergu. M.Abecedar.IV. 1997.S. – Aritmetică – clasa I – exerciţii. 1997. Mark . Bucureşti. A. I. editat de CCD Oradea. 2004. 12. Ion – Poveştile Ilenii.S. clasa I. 2000. 7. 2005. 16. I.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare.. . Editura Polirom..P.programul naţional de educaţie pentru sănătate. Craiova. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Ed. Iordăchescu. E. . Istrati. Bucureşti. Berechet. Carmen .E. Bucureşti..D. 10..Abilitǎţi practice. Maria. 1986. Adams . Ed. Florian. Arcire.C. 21. Aramis. II. Simona . 28. . Bucureşti.E. Violeta.II.Snoave populare.Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale ..1967. Mareş. Iaşi.Hai să mergem la serbare!. Editura Amalteea. 4496/2004.Învăţarea activă. Gardin.Informatica şi bazele generale de operare pe calculator.2-4 . . . Editura Polirom. -Să vorbim despre culori . Nuta.T.C.C. 2003. 18. E.. Constantin. 20.T. Maria .Editura Miniped. Bucureşti. (coord) . Mirea.Tineretului. Botoşani . Radu. Pali. Editura Didactica Nova.E. Sigma. . 9. 1990. Canfield.Educaţie plastică în ciclul primar vol. Florica .. Cleopatra şi Piţilă. 2004. .S. (coord) – Strategii didactice inovative. Daniela. nr. Inge Burkhardt. 11. 2006. jocuri şi prubleme.învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Jack. 2002. 19. Aurel .T. Editura Tineretului. Neagu. Ursula. Maria . Maier Jutta . 31. . Lica.Metodica predării. Editura Aius. Maria. Faliboga. Învăţământul primar .volumul Supă de pui pentru suflet 1.Ghid metodologic . Editura Axa . Ghergina. P. 17. Bucureşti.materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA.P. .D.1.Metodica predarii desenului la clasele I – IV. Editura Fundaţia România de Mâine. 2003. manual pentru clasa I. 1997-1998. Neacşu. I. 1991. 15. 27.Curriculum Naţional. 1974.Victor. Ilioaia.C.clasele I .Gramatică şi compunere. I. M.1966.Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”. Barff. Manual pentru clasa a II-a. Ed.Revistă dedicată cadrelor didactice. 24. Editura Carminis Educaţional 2004.Carte de construit pentru copii. 23. M. Ana –Teatru pentru cei mici. Mioara . Editura Paralela 45. 14.E. Bucur.Prietenul meu. Virginia. Buga. EIS POL. M. M.S. Mihăilescu. Editura Humanitas Educaţional. Lica. Petrovici C. O. 5. M.N. TBC şi Malarie. . 6. Maria. 2001. Bucureşti. Ghid pentru formatori. 26.E. Berechet. Mihaela. Bucureşti . Grigore-Prună.E. MEC-CNPP. 2005.D.T. 30. Craiova. Editura Ion Creangă . Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică. 2. Luiza. 2002 . Ionel. Motora-Ionescu.. 3. Gardin Florin – Limba română. Ovidiu. 2000 . Hansen .Serbări şcolare pentru ciclul primar. EDP. Editura Axa.Să dezlegăm tainele abecedarului. Ghid metodic . Iacob S. Păcurari. Păcurari O.C.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. MEC-CNC. 2001. Barbu. 4. 29. 1999. Mitu. M. 8. calculatorul. 22.. Editura Tineretului. 25.T. . Dascălu. selectate şi repovestite. E. 2006. aprobate prin OMEDC nr. Tudora . M. Editura Aramis.S. 13. Curriculum pentru clasele I. M. Marin . Editura Recif. Irina. Anca.

Maria . E. Editura Ana. Peneş. N.Viorela .Bazele informaticii.ro. Florian. Maria. Tarlapan. Editura Aramis. 2004. Focşani. 1982. Vasilica . clasa I.. Dumbravă. Stoica. 2000. 39. Bucureşti. Diţuleasa. Editura Carminis. Maria.europa. Şerdean. 2002. Bucureşti. Editura Aramis 2004. 44. Peneş. Editura Hyperion.08. Editura Ghe. Bucureşti. Piţilă. Şerdean.P. 2004. 50. http://www. http://europass.didactic. Vasilica . 1995. Ratyus. suport didactic. Bucureşti.M. 45. Tudora.. Aramis. 51. 34. 2000.P.clasa I. Editura Ana.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. L. Susală. 2007. – Antologie de cântece pentru şcolari.“Culoarea cea de toate zilele”.pdf 57. Editura Aramis. Daniela . http://cliparts.cedefop. 2003.Gramatică şi compunere.Abilitǎţi practice. Mihăilescu.clasele I . Editura. Peneş. www. Bucureşti. 42. E.Cunoaşterea mediului. Ion . 47.32.. Anastasiu. www.Educaţia plastică în învăţământul primar.ro 54. 41. Şerban Marinel . 38. Victoria. – Ghid pentru practică pedagogică.. Stancu. Marcela– Abecedar. Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV. 2004. 52. Editura Aramis.D.ro 55. 2000.com 58. E. Ştefănescu. Marcu. Editura ProGnosis şi SNEE. Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. Editura Terra .kids-shop. 53. Editura Petrion. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I. x x x . Bucureşti. Marcela . 33. Ioan . Tudora.Grafica şi pictura. Radu. 1969. Adriana. Editura Aramis . Dumitra.eu 56. 2005. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. 1995. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. 2000. D.P. Chişinău. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe. C. 1996. Bucureşti.IV. www.edu.com/alimentation/legumes/index. Marcela – Matematică. 43. Tincea. Editura Albatros. Editura Corint.Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O. curs opţional. D. Stan. 4686 / 05. 37. clasa I. Piţilă. 48.google.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI.htm .D.toutimages. 40. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. Ioan.IV . Rotaru. 49. Paveliu Eliza . http://www. Roşca.cmbrae. Pădureanu. 36.D. 46. nr. Bucureşti.2003.Comunicare.Aplicaţii cu materiale din natură. 1997 . Manual pentru clasa a III-a. 35. Cartu Alexandru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful