ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

...............………………………....424 59.......433  Situaţia manualelor şcolare.....................448  Anexa la Programa şcolară.........................................................................348 41...................... Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42.................... Simulare concursuri şcolare matematică…………………………….........436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe..............451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare.................... Test grilă limba română……………………….............................. Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………................. Fişe de lucru .......452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii....................................................380 48.................351 44......................................435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare..... Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară...................................430  Date generale despre colectivul clasei.....411 51....................................... Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului………………….............................. ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:...... Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare........................................39..354 47..........408 49...............................423 57....461  Din secretele succesului la învăţătură..... Simulare concursuri şcolare limba română……………………………...426 61...... CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI.................449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional...... Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………......... Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar.........................................................................444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului............................................427 62..........................................cunoaşterea mediului……………………................... pe discipline......................... Fişă de evaluare sumativă matematică………………................................417 54.................... Situaţia elevilor problemă......................................................457  Proces-verbal............................................................. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:......................464 4 .....429 65......................... Situaţia rezultatelor şcolare................................................................................................................353 46.........463 67...................462  Regulamentul de bună purtare..455 66.............................................................438  Chestionar caracteriologic.................. Texte pentru dictări……………………………………………………............................428 63............................................................418 55......458  Consiliul clasei........................................................................................................cunoaşterea mediului……………………………….......................………………..409 50.....................................................................419 56..........................415 53................. CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:............. Fişă de apreciere comportamentală………………………………………………….................................................................350 43.......... Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură..........456  Norme de protecţia muncii........................................... pentru prevenirea accidentelor.......416 53................................... Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare............................................453  Decalogul educatorului........428 64.................................................413 52..................................................................... Fişă de evaluare permanentă………………………………………………………….…………………...........................423 58........................................................................................................... Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………............ Fişe de lucru matematică…………………………..........454  Munca în echipă........ Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…........ Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40............................................460  Regulile clasei...........437  Fişa de caracterizare psihopedagogică..........443  Fişa de observaţie asupra elevului........................................................... Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45.............. Fişă de evaluare iniţială ................................. Fişe de completat şi de colorat………………………………………...431  Catalog de evaluare şi notare......425 60.

................................ CAPITOLUL V ............. mare!.............488 70...........................................469 Chestionar pentru părinţi.............................................. CAPITOLUL VI ...........475 Educaţia sanitară................................. METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81................................. SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an……………………………………………………….............................465 Planificarea şedinţelor cu părinţii................ Limba şi literatura română:……………………………………………………………….................................. CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79....542 82................FORMARE CONTINUĂ........................508  Programa………………………………………………………………………....................490 73..........498  Programa……………………………………………………………………….491 74...........534  Mare sărbătoare..................477 Scrisoare informativă pentru părinţi.......................................................................................................................485 68.....521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului…………………………………………………………................... Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri…......................... CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………....................509  Planificare calendaristică………………………………………………………................................................................................497 78..............466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii..........488 71.......... Matematică:…………………………………………………………………………………............................................................................................. Programul activităţilor extracurriculare.................................489 72........ Materiale metodice.............481 Modele de diplome pentru părinţi....................... Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri……………….................................ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE.................495 75....487 69............. Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent...........498  Planificare calendaristică………………………………………………………..............479 Sfaturi pentru părinţi............................................................. Lista articolelor publicate..................................473 Şcoala şi familia................................................. BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 .....................................................561 83.......511 81.........502 80........................ MODELE DE DIPLOME…………………………………………………………................495 76..................................... Regulamentele unor concursuri şcolare...................471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor............          Comitetul de părinţi.......................................................................496 77.......................................................................

fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. Autoarea 6 . de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. nu în ultimul rând. a dificultăţilor. creativitate şi. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. de satisfacţii. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. responsabilitate şi rigoare profesională.Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. Totodată. cercetare. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi.

“Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. de responsabilitate şi rigoare profesională. 7 . devotament. credinţă în ceea ce face.oferă posibilitatea diminuării stresului. a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate. metodist. Proiecte didactice . acordării calificativelor. . indulgenţă împletită cu fermitate. Planificarea calendaristică .permite evaluatorului (director. curiozitate. . « Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. dacă este ţinută la zi . .dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa. entuziasm.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale .obligă la o muncă de calitate. echilibru intelectual. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. a salariilor de merit etc. Programe şcolare. nevoia de înnoire. gustul observaţiei.Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă. simţ critic şi luciditate. Proiectele unităţilor de învăţare . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă . dragoste pentru copii. creativitatea în completarea. .

concluzii. Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor .- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. conţinuturi. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. măsuri de ameliorare) . Regulamentul de ordine internă. Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . a anului şcolar. materiale prezentate) . Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . Lista lecturii suplimentare. tabele nominale etc. a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. materiale informative trimise părinţilor etc. Fişe de evaluare formativă. portofoliilor realizate de elevi) . Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. 8 . conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. cu termene: întocmirea planificării.) . modalităţi de realizare) . inspecţii speciale) . procese – verbale. - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice. rezultate obţinute. Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. participări cu referate. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . fişe de lucru. Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. - - - Descriptori de performanţă. materiale prezentate. prin sponsorizări .) . Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. a proiectelor unităţilor de învăţare. sumative. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului. cercurilor pedagogice. Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. Teste de evaluare (iniţiale. schimburilor de experienţă. procese verbale.

Diferite materiale metodice primite de la M. Învăţător. schimburi de experienţă. I. lecţii la consiliile profesorale. preluate din literatura de specialitate. - Fişa postului. să poată fi introduse altele. Standard ocupaţional. verificată de evaluatori. cursuri de formare.S.- - informări. Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. - Programul activităţilor extracurriculare. astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. a lucrărilor publicate. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. de la alţi colegi.T. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). Bucureşti 2002) 9 . Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri. activităţi extracurriculare. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii). ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. Regulamentele unor concursuri şcolare. Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente).C.J. (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare.. lectorate cu părinţii). Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri.E. comisii metodice.. cercuri pedagogice.

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Scriere Exprimare scrisă Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe 12 .

13 .

14 .

 structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie. postliceală).  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social. 15 . pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe.  menţinerea motivaţiei elevului.Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A. de grup. postuniversitară. inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. Activităţi normate în statul de funcţiuni I.  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice. doctorat.  Stabilirea activităţilor didactice individuale. b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master. sau cu întreaga clasă. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite. c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică.  Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei.  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale. d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă.  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate. în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă. e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase.  utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie. Activităţi de predare.  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional.  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii.  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor.  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora.

Informarea corectă şi obiectivă. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători. periodică a familiei. Îndrumare şi consiliere elevi. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă. congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar. c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ. Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. 2. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor.  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa. c) Elaborarea de manuale. culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice.  ascultarea activă şi atentă a elevilor. şi pentru ameliorarea demersului didactic. postuniversitară.  Organizare examene.  II. e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor. doctorat. b) Organizarea de schimburi de experienţă.  Contestaţii.     acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor.  Corectură. 16 .  Bibliografie. simpozioane. h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional. 2.  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie.  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare. f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă. Relaţia cu părinţii elevilor.  Subiecte. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului.  Supraveghere probe scrise. g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1. d) Participarea la programe internaţionale. şi oferta de feedback constructive. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe. III. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată. postliceală).

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20 .

-Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor.A. FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________ NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT. evaluării iniţiale a elevilor. 1.Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S -Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi).ŞCOALA CU CLS. 5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C. -Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21 3p 1p 1p 3p . PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C.A.

-Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active. necesare(cunoştinţe. -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare. 3p 3p -Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi 1p 22 . atitudini) 2p -Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare. 1p 3p 2p 1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare.-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. deprinderi.

-Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES.5p 23 . economice.. -Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale.Realizarea curriculum-ului 30 puncte -Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a -În cel puţin 50% dintre 2. demografice.locale. etnice. elevi cu situaţia materială precară). 1p -Adaptarea la particularităţile geografice. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. elevi rromi. elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p Total 2.

5p 3p -Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor -Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs .5p 1.Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S educabilului. a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice -Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar 1p 24 . 2. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului. individual sau în grup. care presupun activitatea independentă a elevului.5p 3p 2p -Utilizarea manualelor. individual sau în grup) în activităţile de învăţare activităţile de învăţare se utilizează metode active. 1.

existente în unitatea de învăţământ -Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă 3p 2p -Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline 1p 3p 2p -Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi. a părinţilor în privinţa progresului -Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată 1p 3p 25 . după caz.

5p -Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 0. -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse. -Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice. cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale.5p 26 .şcolar realizat la 3 luni 3p 2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse. mare de elevi absenţi. dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES). obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse. nr. şolare a educabililor 1p 2p 1p -Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice. 0.

elevilor aparţinând minorităţilor naţionale. 1p 1p 27 . 3p 2p -Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare. al clasei. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate.-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale. -Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii. 1p 1p 1p -Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz. al elevilor cu CES.

-Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei. demografice. etnice. elevilor cu CES. economice. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ -Respectarea tuturor drepturilor copilului. capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute. indiferent de mediul de provenienţă.-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. -Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului 28 . 1p 1p -Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor 2p 2p -Acordarea unui respect egal fiecărui elev.

minim necesar pe semestru 3p 2p 3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice. indiferent de mediul de provenienţă.Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p -Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr. capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3. 2p -Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 1p 29 .-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.

4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p -Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ -Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare. 4p peste 70% din răspunsuri pozitive .-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor. 2p 2p -Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare .Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 3p tuturor notelor3p parţial – 1p 30 . relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare. deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor.

2p 1pXactivit. instituţionale şi comunitare pe semestru. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie -Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. din care una în parteneriat. -Promovarea autoevaluării educabililor Total 4. extracurric. extracurric. 20p 4p 1pXactivit. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare.preuniversitar. a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor. către beneficiarii de educaţie. ale dezvoltării personale.Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. -Comunicarea sistematică. -Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o 31 . ale dezvoltării personale.

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

cu elevii. 35 . -Completarea corectă a situaţiilor solicitate.5p 1p 1p -Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) -Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul). cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii. a documentelor şcolare. Realizarea/participarea la programe/activităţi 1pXactivit. 0. punctualitate la ore 2p 1pXactivit.5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii. întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC. cu părinţii. celelalte cadre didactice.procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 0.

5p 0. 1p 1pXactivit.de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. -Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene. -Respectarea sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi 36 . Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase .5p 1p 1pXactivit. 1p Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii. 0.

a normelor de securitate a muncii şi PSI. 10p 100p 37 . -Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri.procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. Total TOTAL GENERAL -Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.

pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor). Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) . Programe şcolare. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . Schema orară. Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. 38 . Proiecte didactice . Proiectele unităţilor de învăţare . Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. Lista lecturii suplimentare. Planificarea calendaristică . prin sponsorizări . Calendar şcolar 2010-2011.Curriculum Structura anului şcolar.

21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 39 .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .

L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 40 .Miercuri-1 dec.( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt.) Luna Săpt. L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt.SEM I : 17 săpt. (84 zile .

LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit.3 1 18 20 1 20 41 . ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III.Aria curriculară/ Disciplina I. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. OM ŞI SOCIETATE Religie IV. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI. Total ore în trunchi comun VIII.română II. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1. minim ore pe săptămână Nr.

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 42 .

...............................MANUALE ŞCOLARE: Nr.. 4. 2...... Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: .crt ...... Matematică Matematică Cunoaşterea 3................ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43 ............................. …………………………………………………………………………………………………..................................................... Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1..............

antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase. portofolii ilustrative. tabele numerice/transformative. dicţionare. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44 .UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. albume.

. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice. diapozitive ş. 45 . microfilme. pliante.m. CD-ROM-uri. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic. tabel cronologic în consecinţă.d. focalizate pe textele prezentate etc.a. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. extrase din studii critice.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite. de regulă de tip grilă..: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”. cu caracter confidenţial.a. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC. dischete. postere/afişe jubiliare ş.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

3. Editura Aramis. 2. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar. Mihăilescu.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr.crt.ORE Sem. T. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr. SEMESTRUL Sem. al II-lea TOTAL 46 . I NR. 1. Bucureşti. 2004 Autori : C.

mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. respectiv. în cele ce urmează. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. Acestea au un statut orientativ. De asemenea. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. nu în ultimul rând. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. de cooperare. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. şi a realizării individualizării demersului didactic. 47 . Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. să aibă un sens pentru copil. în mod firesc. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. (De asemenea. al evaluării. altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. Toate acestea determină. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. câteva aspecte ale acestor schimbări. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. în special la clasa I. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. Semnalăm. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic.

simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor.). pe baza unor imagini prezentate.2. exerciţii de mimă. OBIECTIVE CADRU 1. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă . să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale. desen etc. 48 1. jocuri de grup cu teme date. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1.4. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română .1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. să conţină sau să se termine cu o silabă dată. jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător.5. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată.Clasele I – a II-a 1.3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. exerciţii de distingere a sunetului iniţial. învăţătorelev pe teme familiare copiilor. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare.CLASA I I. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.

exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. rebusuri. întâmplări cunoscute. desen etc.2. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. dramatizări. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. repovestiri. omonimie. jocuri didactice de sinonimie. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. 2.3. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. dramatizare. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română . simulări ale unor situaţii de comunicare. legate de o situaţie creată. recitări. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea.1. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. clară. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.2. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. anagrame. exerciţii de prezentare a unor obiecte. frământări de limbă. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. folosind cuvinte date. prezentare etc.). exerciţii de reglare a tonului. activităţi familiare copiilor. integrame. jocuri de rol. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. volumului şi a vitezei vorbirii. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. antonimie. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. salut. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. exerciţii de dicţie. cu accent pe pronunţia corectă.Clasele I – a II-a 49 . 2. exerciţii de dicţie.) dialoguri pe teme cunoscute. înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt.

adecvate vârstei. exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers). cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet).). exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare.. anunţuri. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. exerciţii de citire selectivă. librării etc. să citească în ritm propriu. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. dramatizări. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. grupuri de litere. să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3.).3. de sus în jos).Clasele I – a II-a 50 . ecusoane. dialoguri despre cărţi.4. - - Limba şi literatura română . numele unor magazine etc. - - 3. exerciţii de citire selectivă. invitaţii etc. despre biblioteci. silabe.1. exerciţii de citire a unor texte cunoscute. în contexte familiare. memorări de versuri. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. să identifice litere. exerciţii de citire selectivă. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc.2. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit.5. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare.3. personaje din texte cunoscute. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. exerciţii de tipul adevărat/fals. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. a unor texte scurte (etichetele unor produse. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. exerciţii de citire integrală a cuvintelor. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. exerciţii de realizare a unor colaje.. de orientare în pagină. indicatoare. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. exerciţii de citire la prima vedere. recunoaşterea unor modele repetitive etc. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3.

 Citirea cuvintelor. alineat). ghe. ea. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. dictări de cuvinte şi propoziţii. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. foaie. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice.4. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte. ge.Clasele I – a II-a 51 . - - 4. cuvintelor şi propoziţiilor. ia. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. în funcţie de metoda didactică abordată.2. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale. ci. gi. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. direcţii de orientare în pagină. ua. ghi. pagină. expunerea tuturor lucrărilor.. exerciţii de folosire a punctului. să scrie corect. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. exerciţii de scriere a literelor.1. silabe. che. completarea de rebusuri. Grupurile de litere: ce. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. 4.  Citirea propoziţiilor. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative. scrierea cu majusculă) 4.3. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice. Limba şi literatura română . exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. ie. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii. semnul întrebării. 4. uă. coperte. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. Se vor folosi numai cuvinte titlu.. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  Literele mici şi mari ale alfabetului. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. numerotarea paginii. respectând forma. silabelor. mărimea lor. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. chi.4.

Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. despre mediul înconjurător etc.). 15 cuvinte.  Ortografia. bucle. despre mediul şcolar. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. despre familie. eficiente şi nuanţate. despre regulile de igienă sanitară. Literele mari şi mici ale alfabetului. ghe. Pentru dictare se vor utiliza litere. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare). a propoziţiilor. personaje din poveşti. cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) . Aşezarea corectă în pagină (data.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. ghi. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv. fapte. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii. despre comportarea civilizată.  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii.. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ. până la 75 de cuvinte. contribuind la structurarea unei comunicări corecte. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. precum şi texte non-literare. silabe.max.  identificarea unei persoane sau a unui obiect. fiinţe. semnul întrebării. semiovale. Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. fără cunoaşterea regulilor). spaţiul dintre cuvinte).  Citirea textelor.  Propoziţia/enunţul . Se recomandă ca elevii. ge. chi.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală). Elementele grafice utilizate în procesul scrierii. zale. filme pentru copii. Scrierea după dictare.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. jucării. Scrierea cuvintelor. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. în calitate de vorbitor şi de ascultător). 2. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. alineatul în scrierea propoziţiilor. inclusiv la cele de joc.  Punctuaţia. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. noduleţe).Clasele I – a II-a 52 . în activităţi de grup şi individuale).  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. Autorii de manuale pot utiliza texte literare.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte. gi. de mică întindere. întâmplări din viaţa personală etc. în proză sau în versuri. Limba şi literatura română . Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie). Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul.  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei. bastonate. ci. Contexte de realizare  Copierea literelor. participarea copiilor la activităţi de grup. Formularea mesajului oral (aplicativ. aspecte ale vieţii cotidiene. fără teoretizări. che. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei.  Scrierea de mână. puncte. să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. despre ocrotirea mediului înconjurător etc.  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. a cuvintelor. ovale. filme de desene animate. despre regulile de circulaţie rutieră. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. Scrierea ortografică a cuvintelor. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă.  Cuvântul – element de comunicare. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii.

accentul se va pune pe comunicarea orală. ci.Clasele I – a II-a 53 .2. În perioada preabecedară. che. ge. antonime. Silaba. Limba şi literatura română . omonime. ghe. care nu vor conţine diftongi. triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce. gi. propoziţii enunţiative. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice. exclamative. Noţiunile nu vor fi definite. ghi.  Sunetele limbii române. lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. bisilabice şi trisilabice. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane. interogative.). substantiv propriu etc. chi. Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia. Cuvântul. Articularea vocalelor şi consoanelor.

Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu...     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54 . 1. Sunetele limbii române 1. La început de drum! Obiective de referinţă 1..1. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar. Cuvântul. mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr. Silaba 1. 1..3. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut.. a acuităţii vizuale şi auditive..2.....4. 13. familie. bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii. 2.5... determinarea volumului vocabularului.. ore Perioada  2.. 1. 1. 2.3. 13.4.3..2. numerotare. 1.1.2.3.1. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei..     3. 1.convorbirea dintre două sau mai multe persoane.1.volum. 2. 2. 4. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu. 1..5. 2... 2. 1. coperte..5.1.) Cartea . completarea spaţiilor libere din propoziţie. 1.2.1.etc. direcţii de orientare în pagină Dialogul .. Propoziţia. pagini.1.1. 2. 2. 1. de ore pe săptămână: 8 Nr..2.4. foaie.. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr.. 1.5.1. 4. 1. Cuvinte monosilabice. de ore pe an: 270 ore SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1.

2. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6. 2. 2. 2. 4.2. 2. 1.. 1.4. Ş. 4. 2..4..1. N.3...1. 3... R.2.2. Î.2. C.3.. Punctuaţia propoziţiei Ob..1.3.2. 2. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală . Propoziţia unitate a comunicării 1. 1.1..3. 3. 3. 4..Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2.4.3.. Cuvântul element de comunicare 5.2.1. 2. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P. ore Perioada 4.. 1. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr. 1. 1.2. 4.  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A. ref. 4. T.3.identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E.. 2. Ă. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia..5.. ore Perioada 55 .3.3...1.. 2.5... 3. V.4. 4.... L. Conţinuturi Nr.. 1. 4. O.2.. 1..1.2..1.. D.2.. 4. 4.1. 2.. M. U. 3. 1. 1..1.1.1.3.

.. 4.5.3. gi.. 3. ţ. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală . 3. 3.2. 2. che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală . Am terminat clasa I 3. 10.4... 2.4.7.1.dialoguri despre personaje din poveşti.2. 4. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr. 2.. ore Perioada 8. Z....1. 3.3. 3. 2..1. 4..1.1.4.. 56 ..5. 3. Textul mijloc de comunicare 1.. K. 1.2. 4. H.. 4. 3. Textul Ob. 4.2.. etc.2..5.3.. ghi  Comunicarea orală .. 3..3.4.3.2.2. 4..4.. 1... 2. 4. 2.3. J. Farmecul textului literar 1.1.. F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge.  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X.dialoguri despre personaje din poveşti.Unităţi de învăţare 7. 3. 3.4.. 3.2.3. 4. z.2. lumea copilăriei.1..3. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi. 4. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B. 2..dialoguri despre programul zilnic al şcolarului.1..3. 1.. 3. 4.. lumea copilăriei.3.4.3. Y  Alfabetul limbii române. 3. ref.1.1. ghe.. 3. 9. 3.. etc..  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române.. W.. Q. f. 3. 4. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ..

Resurse materiale: manuale. joc de recunoaştere a onomatopeelor . învăţarea intuitivă . demonstraţia.Resurse procedurale: explicaţia. activităţi în perechi.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. frânte Resurse . activităţi în echipă. 2 . probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj. exerciţiul.Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. demonstraţia. cântec de înviorare . jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi. conversaţia. jocul didactic. aranjarea ghiozdanului în pupitru .observare sistematică 3.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. “Ce ştiu!” - . prezentarea clasei . cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale . exerciţii de scriere şi desen. ghicitori.SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr.Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 57 . activităţi în echipă.observare sistematică 2. activitate individuală . elemente grafice: linii înclinate. jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz. linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris. prezenţa. ilustraţii. dialog .Resurse materiale: fişe de lucru. utilizarea cuierului . strigarea catalogului . creioane colorate . “Rechizitele mele” 2 . activităţi în perechi. poziţia corectă în bancă sau la răspuns . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .Resurse procedurale: explicaţia. crt. prezentarea catalogului . creioane colorate. conversaţia. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor . exerciţii de orientare în clasă. 1. carioci . aşezarea în bănci în mod corespunzător . exerciţiul. vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor. activitate individuală . aşezarea in bănci . jocul didactic .Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” . foi desen. elemente grafice: linii orizontale. cântec „Ora-i de plecat la şcoală”. descrierea sălii de clasă .

exerciţiul.probă orală . exerciţiul. ilustraţii . . exerciţiul. de Marcela Peneş. activităţi în perechi. ilustraţii. explicaţia. semioval 5. exerciţiul. crt. activităţi în perechi. demonstraţia.temă în clasă 2 . jocul didactic .Resurse procedurale: conversaţia.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . cutie .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. “Spune mai departe!” .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jetoane cu imagini.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . zala 7. explicaţia. caietul elevului. “Cine ştie.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr. individuală 2 .1. 58 .  Exerciţii de ascultare a unor mesaje.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual.1. ref.Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ . individuală . jocul didactic . bucle 6. activităţi în echipă. explicaţia.elemente grafice: bastonul.2.observare sistematică .Joc didactic: „Mai spune ceva!” . 2.Resurse procedurale: conversaţia. steguleţ . fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.6. Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob.probă pentru determinarea memoriei. .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. 2.Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii. “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică. jocul didactic . explicaţia.3. exerciţiul. câştigă!” . . jocul didactic .observare sistematică 2 . 1. oval.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii .test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului . .Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. de Marcela Peneş.4.jocuri didactice .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. .  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”. Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs. Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog. memorizare „Toamna”. activităţi în perechi. de Demostene Botez. linii şerpuite.memorizare „Viţa şi codiţa”.Resurse materiale: fişe. activităţi în perechi.observare sistematică .observare sistematică .Resurse materiale: fişe.6. activitate individuală . explicaţia. “Campionul” .Resurse materiale: fişe.activitate în clasă .elemente grafice: spirala.temă în clasă 2 . 1.Resurse materiale: fişe de lucru. 1. demonstraţia.frământări de limbă. activitate individuală . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc. 1. ilustraţii . .memorizare „Abecedarul”.

caietul elevului. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia. 2.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.3.  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală. 2. -Cartea. copertă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.6.  A. răspunsuri. 1. 2. demonstraţia. 1. direcţie de orientare în pagină . activităţi în perechi. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual. exerciţiul.La cumpărături (1 oră) . activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1. explicaţia.  A.1.1.T.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2. activităţi în echipă. 4.Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală. 1. 1. 1.Drumul spre şcoală (1 oră) 1. activităţi în echipă. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. filă. explicaţia. 2. explicaţia. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 59 . 2.6.  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri.Şcoala. 1.6.1. activităţi în echipă. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3.  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal. pagină. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare . exerciţiul. caietul elevului. activităţi în echipă. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.1. volum.4. . activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.6.  Exerciţii de exersare a comunicării.Clasa mea (1 oră) 1. activităţi în perechi. Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje. activităţi în perechi.T.T. exerciţiul.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice.  A..6. 1.3. demonstraţia. activităţi în perechi. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.5.  Exerciţii de iniţiere. caietul elevului. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev. activitate individuală Resurse materiale: manual.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. 1. Prima zi de şcoală (1 oră) .T.6.  A.  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere .2.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. demonstraţia. susţinere şi încheiere a unui dialog. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.

activitate individuală  Resurse materiale: manual. explicaţia. Propoziţia formată din două cuvinte.1. explicaţia. demonstraţia.2. Propoziţia formată din trei cuvinte. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.1.  Recunoaşterea poveştii: titlul. 4.3. activităţi în perechi. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr.2. activităţi în echipă. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref. caietul elevului.4.3.1. caietul elevului.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 60 . demonstraţia. 2. Rechizitele şcolarului.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia. explicaţia.  exerciţii de pronunţie corectă. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. 2. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare. 1.2.4.2. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3. 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. crt. personajele. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob.4. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1. 1.1. activităţi în perechi. Detalieri de conţinut Camera de studiu.4. explicaţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. pe baza imaginilor. 1. exerciţiul. exerciţiul.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte. exerciţiul. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s. silaba.2. 2.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor. cuvântul. 1. 2. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1.  repovestire după imagini.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual. 1. 1.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev. 4.  dramatizarea unor fragmente din poveste. activităţi în echipă.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. demonstraţia. 1. Propoziţia . activităţi în perechi. 1.3. activităţi în echipă.2. 4.3. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. caietul elevului. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie.5. activitate individuală  Resurse materiale: manual.2. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. autorul. elev-elev despre familie. 1. exerciţiul.

activităţi în echipă.2. activităţi în perechi.2. activităţi în echipă. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1. demonstraţia.1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.2.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor.  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. caietul elevului.  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) frontală.  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar. activităţi în perechi. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.5. demonstraţia. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. pe unul şi două spaţii 1. 7. explicaţia.3. activităţi în perechi. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.4. 1.  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere 6. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 61 . fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1. 2. explicaţia. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. Cuvinte formate din două silabe. 2.1. explicaţia. caietul elevului. Programul zilnic al şcolarului.  iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor. 4.3. activităţi în echipă. 2. 4. ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. explicaţia. 2.1. demonstraţia. caietul elevului. Cuvinte monosilabice. activitate individuală  Resurse materiale: manual. activitate individuală  Resurse materiale: manual.1. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe. caietul elevului.3.2. exerciţiul.  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. activităţi în echipă. activităţi în perechi.3. despre uneltele folosite. Cuvinte formate din trei silabe. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber. de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. 4.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. exerciţiul.  exerciţii de scriere 8. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. despre comportarea civilizată. pe unul şi două spaţii 1. 4. exerciţiul.  exerciţii de formulare de propoziţii. activităţi în perechi.

2. 2. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia.2. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă.  exerciţii de pronunţare corectă a Resurse  Resurse materiale: manual. caietul elevului.5.4.3. sunetului.1.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 1. 4.1.4.5. 1.4.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. 1. caietul elevului. caietul elevului. 1. 2. cuvântului şi a silabei. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 2. explicaţia.  exerciţii de identificare a sunetului în silabe. frământări de limbă. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia. 2. explicaţia. metoda fonetică. 1.5. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a. exerciţiul. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare Obs.3.1. fişe de lucru.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 62 .  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.3. 1. jocul didactic. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1.2. activităţi în perechi. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia. 1. 1.5. a unor proverbe.3. da!”.3. jocul didactic. zicători. frământări de limbă. 1. da!”. 2.  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe . metoda fonetică.  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor. 4. exerciţiul.2.1. exerciţiul. 2. 2. activităţi în echipă. fişe de lucru.4.5.2. 2.1. demonstraţia. 1. demonstraţia. 2. fişe de lucru. 2. 1.3.5.  exerciţii de memorare a unui text în versuri. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 3. 1. activităţi în echipă.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet.4. Scrierea cârligului 1. jocul didactic. Familiarizarea cu sunetul „i”.1. Activităţi de învăţare  exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător. 2. 1.2. da!”. 2.1. Familiarizarea cu sunetul „e”. explicaţia. crt.1. ref.  exerciţii de dicţie. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 2.  reprezentarea grafică a propoziţiei. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă.2. activităţi în perechi. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore Nr. 4. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ghicitori.4. 1. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob.  citirea ilustraţiilor din abecedar.1. metoda fonetică. demonstraţia.

Familiarizarea cu sunetul „u”. 2. demonstraţia. ghicitori. 2. explicaţia. da!”  Desenarea unor legume. explicaţia. activităţi în perechi. 1. activităţi în echipă. activităţi în perechi. 2. 2.  exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.5.1. a unor proverbe.2. 1. 4.5. activitate individuală 4.2. activităţi în echipă. fişe de lucru. caietul elevului. 1. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia. 5.3. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. 1.3. frământări de  Resurse materiale: manual.4. da!”. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scrierea biciului 1.1. jocul didactic. 1. exerciţiul. frontală.3. activitate individuală  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. 1. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă.  exerciţii de dicţie.4.2. zicători. activităţi în perechi.  A. 2. fişe de lucru. 2. Familiarizarea cu sunetul „s”. metoda fonetică. fişe de lucru. 4.3.  alcătuirea de propoziţii / 6. 2.5. 2. da!”. caietul elevului. jocul didactic. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1.1.2.1. Scrierea semiovalului 1. metoda fonetică.1.4. 4. 2.  exerciţii de memorare a unui text în versuri.1.5. enunţuri după imagini sau suport lingvistic. demonstraţia. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”. demonstraţia. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia. cuvântului şi a silabei. 2.T.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor.  citirea ilustraţiilor din abecedar. 1.  reprezentarea grafică a propoziţiei.3.4.3.4.2. 1.5. activităţi în 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 63 . Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat.1. exerciţii de scriere a elementelor grafice.5.  Cântecul „Acum e toamnă. exerciţiul. caietul elevului. exerciţiul. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă. frământări de limbă.4. metoda fonetică. 1. Familiarizarea cu sunetul „o”. explicaţia. 2. 1. jocul didactic.1.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. 1. 2. 2.1.2. Jocuri – Frământări de limbă. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.

jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. 1.4.3. 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.2. 2.1.5. activităţi în echipă. cuvântului şi a silabei.1.3.5. Familiarizarea cu sunetul „l”.4.2. activităţi în perechi.4. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. Jocuri – Frământări de limbă.  9. metoda fonetică.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. 1. Familiarizarea cu sunetul „z”.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat.1. activităţi în perechi. activităţi în echipă. 2. jocul didactic.2. 1. 2. fişe de lucru. 2. 2. demonstraţia.5. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. 2.  exerciţii de dicţie. 1.1. „Recunoaşte povestea”.2.5. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. fişe de lucru. caietul elevului. demonstraţia. 8.2. 1.  citirea ilustraţiilor din abecedar.3. exerciţiul. demonstraţia. jocul didactic.1. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. 1. Jocuri – Frământări de limbă. 2. exerciţiul.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. 1. fişe de lucru.  Cântecul „Acum e toamnă.2.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 64 . caietul elevului. fişe de lucru.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă.1. Recapitulare 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul.3.5.1. 1.4. jocul didactic.4. frământări de limbă. 4. 1.1.3.3. 2.1.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic.1. 1. explicaţia.2. explicaţia.  reprezentarea grafică a propoziţiei. activităţi în echipă. 1. 4.  exerciţii de scriere a elementelor grafice. “Recunoaşte personajul!”. Familiarizarea cu sunetul „r”. metoda fonetică. Jocuri: Frământări de limbă. 2. activităţi în perechi. 1. 2. da!”  Desenarea unor legume. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1.5. 2. explicaţia.limbă. metoda fonetică.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.    10. 2. 7.4. 2. caietul elevului. „Recunoaşte personajul” 1.

decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul.a”.1.5. sârmă.A”.2. activităţi în echipă. litera. 3.a” în silabe. activităţi în perechi.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe.1.a” cu litera . activităţi în echipă.T.2.3. 2. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul . exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.4. 2.1. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. demonstraţia.3. exerciţii de identificare a sunetului în silabe.4. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. 1.a”.2. plastilină... metoda fonetică. Litera A 1. fire de lână. 2. conversaţia.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă.3. să conţină sau să se termine cu sunetul .  diferenţierea literelor de tipar şi Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. exerciţii de scriere a semnelor grafice.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  identificarea literei .a” de mână.1. ref. explicaţia. 1.2. observaţia dirijată. 2.3. crt. jocul didactic. exerciţiul. respectând liniatura caietului tip I  A. Sunetul. metoda fonetică. alfabetar. 1. 2.4..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. plastilină. 2. jocul didactic. beţişoare. 2. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.5. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. exerciţiul. fişe de lucru. Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului. 2.: . exerciţiul. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob.  scrierea literei .1. 2  observarea sistematică  proba orală 65 .1. 4. Evaluare 1. analitico-sintetică.1. 4.  asocierea sunetului cu litera. de tipar şi de mână.1.1. 1. în grup şi independentă. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. 2.3.. 1..a”. 1. exerciţii de identificare a sunetului în silabe. jocul didactic.1.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă.  Resurse procedurale: metoda fonetică..2. exerciţii de scriere a semnelor grafice. 1.4.  asocierea sunetului . analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.5. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. activităţi în perechi.. 2. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe.5.       11. 2. 1. silaba. analitico-sintetică.. 1. demonstraţia. 2. 4. Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr.

ma”. în grup şi independentă. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul.M”. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  citirea silabei .  asocierea sunetului .1. Litera M 1.  Resurse materiale: abecedarul.colaj Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul.1.. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.1.1. plastilină conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia.Ma”.5. 1.Localitatea mea”. jocul didactic.. decupaje din ziare şi reviste.ma”. 3.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă.. plastilină.  scrierea literei . 3. în grup şi independentă.. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. alfabetar.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. fire de lână.T...  A..  despărţirea cuvintelor în silabe. exerciţiul. plastilină. sârmă.4.A” de mână  A. 2. sârmă..mama”. observaţia dirijată. 3. beţişoare.m” în poziţie iniţială. exerciţiul.  construirea unor enunţuri după imagini date.  .  scrierea literei .  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică.  asocierea sunetului .În parc” Confecţionarea literelor din sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 66 .m”..5.. beţişoare.1. 1.Crizanteme pentru mama”. în grup şi independentă. alfabetar. Sunetul şi litera m 1. 4.m”.  construirea unor enunţuri după imagini date.. analitico-sintetică.3. observaţia dirijată. alfabetar. Silaba ma 1.ma” şi a cuvântului ..citirea” imaginilor. 2  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.m” în silabe şi cuvinte.  identificarea sunetului..  scrierea literei . exerciţiul. 3.. a cuvântului . jocul didactic. 4. plastilină.3.3. plastilină. 2.  despărţirea cuvintelor în silabe. alfabetar.. analitico-sintetică.m” cu litera ..  asocierea sunetului . 4... observaţia dirijată.1. 1..5.  citirea silabei. a silabei .  scrierea literei .mama”. jocul didactic.m”şi a silabei „ma”  A. observaţia dirijată..  Resurse materiale: abecedarul. 4. 5.m” cu litera .T.1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. . de mână..T.m” cu litera „m”. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică.m” în silabe şi cuvinte. beţişoare. fire de lână.T.  Resurse materiale: abecedarul.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.  identificarea sunetului ..  A. conversaţia. mici şi mari. jocul didactic. sârmă.  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date.pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul ..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. 2.1.  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.1.M” şi a silabei .

 Resurse materiale: abecedarul.u” cu litera .1 3. alfabetar. observaţia dirijată.5.  Resurse materiale: abecedarul.. decupaje din ziare şi reviste.  „citirea” ilustraţiilor..  asocierea sunetului ..u’ şi a silabei .1. : Frământări de limbă Ghici ce e? . exerciţiul. analitico-sintetică.T. 3. 4. beţişoare. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”. exerciţiul. jocul didactic.u’.Care cheie se potriveşte?’  A. 1.3 1.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar.n’’ cu litera .2. în grup şi independentă.  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor . jocul didactic. 1.  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.4 2. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi litera n 1..4.La şcoala ursuleţilor”. 3. beţişoare.. analitico-sintetică. Sunetul şi litera u 1.1.1. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.1 2.  asocierea sunetului .  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi.3.1. 2. fire de lână. conversaţia. plastilină. 4. 1.  scrierea literei .T. plastilină.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână..  identificarea sunetului .3. de Ion Creangă 1.5. observaţia dirijată.u” cu litera . analitico-sintetică.. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. fire de lână. 8.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă. conversaţia. 2. .. exerciţiul..1. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii..Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul. 2. alfabetar. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. 1. conversaţia. sârmă. în grup şi independentă.U”.  formarea silabelor şi cuvintelor.  asocierea sunetului . 2..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 67 . decupaje din ziare şi reviste.  citirea silabelor.U”. 2.5..1. 9.  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit.  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”.u” în silabe.. analitico-sintetică.  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe.. Silabă.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini. jocul didactic.1.mu’  A.1.  scrierea literei .3.2 3. jocul didactic.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă. Litera U 1.n”. conversaţia.6.  joc didactic. 3.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : .  citirea integrală a cuvintelor.2 7.

analitico-sintetică. jocul didactic.1. 2. analitico-sintetică. sârmă. 3.I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei .1 4.  citirea silabelor. conversaţia. alfabetar. plastilină  asocierea sunetului . 1. i’’ cu litera . 11. 2.  Resurse materiale: abecedarul.4. exerciţiul. 3. conversaţia. în grup şi independentă. 4. 10. plastilină..3.  citirea în dialog.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. sârmă. exerciţiul.1. plastilină.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul..5.T. cuvintelor .1..  Resurse materiale: abecedarul. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă.1. plastilină  identificarea sunetului .  A. 3.1.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă.N’’ izolat şi în cuvinte  A.. în grup şi 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 68 . fire de lână. 2..1. beţişoare.n’’ cu litera .3.T.  scrierea literei .4.. în grup şi independentă.  citirea silabelor şi a cuvintelor. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. 12. observaţia dirijată.  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. conversaţia. sârmă..  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative.La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. observaţia dirijată. alfabetar.. sârmă.i’’. plastilină..2.2. exerciţiul.1 2. Joc de rol . 2.: Joc de rol « La bibliotecă’ » abecedarul. beţişoare.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor..2.: Învăţarea unui cântec de leagăn .N’’  identificarea literelor învăţate.1.n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.. fire de lână. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului .i’’ în silabe şi în cuvinte. Sunetul şi litera i 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste.3.T. 2. Litera I 1.T. 1.. i” izolat şi în cuvinte.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. alfabetar..  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.I” cu litera . 1. plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei.  asocierea sunetului .1. plastilină.  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet.  formarea unor cuvinte din alfabetar.. 4.5. fire de lână. analitico-sintetică.  scrierea literei. jocul didactic. propoziţiilor. jocul didactic. Litera N 1.Culesul nucilor” – activitate practică (desen.  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare.  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână. beţişoare. .

independentă. decupaje din ziare şi reviste.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. Evaluare 1. alfabetar. plastilină. cuvinte. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.. Detalieri de conţinut Ob.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.T.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. în grup şi independentă.2.  copierea. jocul didactic.4.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  „citirea” ilustraţiilor. ref. 2. silabe. plastilină.. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. transcrierea şi dictarea unor litere. 2. decupaje din ziare şi reviste.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.  identificarea sunetului .1.1.e’’. silabe. sârmă. 4.3.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 3. 2. crt. 3.1. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. observaţia dirijată. 2. plastilină  citirea literelor.1. sârmă. analitico-sintetică. alfabetar.Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.  asocierea sunetului cu litera . observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. 4. Nr ore Activităţi de învăţare  . conversaţia.5. alfabetar. 1.1.2. în grup şi independentă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 3. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.2. în grup şi independentă.1.3. analiticosintetică. exerciţiul.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. Sunetul şi litera e 2 69 .  Confecţionarea literelor din sârmă. 2. exerciţiul.  A. 1.3. transcrierea şi dictarea unor litere.e’’ izolat şi în cuvinte. 1.1. silabelor. fire de lână.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.. : joc de rol: .  formarea silabelor şi cuvintelor. cuvintelor de tipar şi de mână. observaţia dirijată. 1.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  despărţirea cuvintelor în silabe. Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .13. Recapitulare 1.3. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. jocul didactic.  copierea. beţişoare.1. 1.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.  Resurse materiale: abecedarul. 1.  scrierea literei .

beţişoare.. clară. 3..1. plastilină 2.  Resurse materiale: abecedarul. Animalul meu preferat ’’.Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. fire de lână. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 70 . jocul didactic. analiticosintetică..  scrierea literei .1. plastilină  asocierea sunetului . 1. observaţia dirijată.. r’’ cu litera . 1.1. cuvintelor. jocul didactic.. sârmă. cu sunetul .  asocierea sunetului . exerciţiul. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .. în grup şi independentă. jocul didactic.. Sunetul şi litera o 1. analiticosintetică. alfabetar.1. Sunetul şi litera r 1.  identificarea literei .e’’ cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare.5.1.T. analiticosintetică. jocul didactic.. 2. 1. observaţia dirijată. 1.  citirea integrală a cuvintelor. 4. beţişoare. exerciţiul. alfabetar.T. sârmă. analiticosintetică. fire de lână. în grup şi independentă.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. 3.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. beţişoare.2. Litera R 1.  identificarea sunetului . 2.. cuvinte. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă. propoziţii. observaţia dirijată.  citirea selectivă.  citirea în dialog. exerciţiul. E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. conversaţia. observaţia dirijată. alfabetar.  frământări de limbă. 3.e” în poziţie iniţială)..5.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 4.5.  citirea silabelor.sârmă. 4.1. E’’. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5.  Resurse materiale: abecedarul.joc de rol.1. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. r”  A. decupaje din ziare şi reviste. . plastilină.1.1. 2. conversaţia. 4..  scrierea literei . 2. plastilină.: „Poveşti.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”..o” în silabe şi în cuvinte.  asocierea sunetului.3. desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.. sârmă.. plastilină  identificarea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. propoziţiilor.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. R’’.3.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. fire de lână.R’’ cu litera .o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia. Litera E 1.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane.r’’ în silabe şi în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.3.r”.3.  asocierea sunetului .T. 3. E’’ în texte la prima vedere..

observaţia dirijată.  A.1 3.o”. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă. 2. plastilină  asocierea sunetului .1. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare... propoziţii. cuvintelor.  asocierea sunetului . în cuvinte. 1.3 1..  scrierea literei . cuvinte. : joc de rol .Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă...c”. cuvintelor. jocul didactic. fire de lână. : Joc de rol . conversaţia.Care cheie se potriveşte?’  A.T.  citirea silabelor..U”.  scrierea literei .c’’ izolat.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 8. O’’.  scrierea literei . propoziţiilor. litera . în propoziţii.  Resurse materiale: abecedarul. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 71 . în grup şi independentă.2 3.  citirea selectivă. propoziţiilor. în grup şi independentă. alfabetar. analiticosintetică.  citirea silabelor.5. plastilină. 3. fire de lână.1 2.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..c” în silabe şi în cuvinte. analiticosintetică..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă. propoziţiilor. jocul didactic.  scrierea literei . plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. Litera C 1..  citirea în dialog. observaţia dirijată. conversaţia..  asocierea sunetului. decupaje din ziare şi reviste. 3.T.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  citirea silabelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. Sunetul şi litera c 1.3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite..o’’ izolat. observaţia dirijată.. exerciţiul.1. plastilină. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. în cuvinte.1.T. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.2 7. 4. în grup şi independentă. în propoziţii. exerciţiul. plastilină. exerciţiul.6. 2. jocul didactic. cuvintelor.C”..1. decupaje din ziare şi reviste.. Litera O 1.o”. :. fire de lână.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare..O’’ cu litera .T.  citirea silabelor.. La  Resurse materiale: abecedarul.c’’ cu litera .  A. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  joc didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. 4.3.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare. plastilină. sârmă.1. alfabetar. alfabetar. plastilină  identificarea sunetului . conversaţia.5. analiticosintetică.1.4 2..  Resurse materiale: abecedarul.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.c” cu litera .

1.  Resurse materiale: abecedarul..  identificarea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.3...3.1.1. decupaje din ziare şi reviste.1.  frământări de limbă. 2.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele. jocul didactic. conversaţia.Broscuţele’’  identificarea sunetului . alfabetar.5. 1. fire de lână. Sunetul şi litera l 1.: Din folclorul copiilor – numărători.. exerciţiul.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine ... exerciţiul.l”.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.1. beţişoare. 3. 3. l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. conversaţia.învăţarea cântecului . 10. fire de lână. Sunetul şi literele ă. Ă” de mână  A. plastilină. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . propoziţii. Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.L’’. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. jocul didactic.. stomatolog’’ . 4. Ă’’.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. 2. plastilină  asocierea sunetului . în grup şi independentă.T.  „citirea” ilustraţiilor.  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă.4.  scrierea literei . Ă 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic.  asocierea sunetului cu litera. Recapitulare 1.  identificarea sunetului . beţişoare.  Resurse materiale: abecedarul. clară. analiticosintetică. 3.1 2.3. cuvintelor de tipar şi de mână.2.. 1.4. decupaje din ziare şi reviste.L” de mana. exerciţiul. 2. alfabetar.. 4. jocul didactic. silabelor. alfabetar. 2.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.5. observaţia dirijată.3. 12. liliac” – dactilopictură  citirea literelor. 2.T..T. observaţia dirijată. l’’ cu litera . 3. 2.  scrierea literelor . sârmă. : ..  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 72 .. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ .  scrierea literei . mici şi mari.1. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică. respectând liniatura caietului tip I  A.1.ă” cu literele .l’’ în silabe şi în cuvinte.  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. analiticosintetică. conversaţia. observaţia dirijată.ă.9. observaţia dirijată.citirea’’ imaginilor.2. 1. 11.2. 4.. plastilină.  A.  . de tipar şi de mână. sârmă. Litera L 1. exerciţiul. analiticosintetică.1.L”.  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.ă. plastilină..1.1 4. 2.3.  asocierea sunetului .1.1. conversaţia. analiticosintetică.

-autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 73 . 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. plastilină. Ce Ob.  scrierea grupului de litere .  A. în grup şi independentă. în grup şi independentă. exerciţiul. sârmă.ce’’.  formarea silabelor şi cuvintelor. sârmă.1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. observaţia dirijată.2. cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref. în grup şi independentă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 2. 3.ce’’ cu grupul de litere .2. 2. alfabetar. plastilină. şi mari de mână.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. silabe.. silabe. 2. transcrierea şi dictarea unor litere. decupaje din ziare şi reviste.13.1. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. 1. fire de lână.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 1.5. abecedarul. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  copierea. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  despărţirea cuvintelor in silabe.1.2 1. analitico-sintetică. sârmă. cuvinte.. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului cu litera . Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă.T.1. a cuvintelor şi a propoziţiilor.4.3.3. plastilină. transcrierea şi dictarea unor litere. 4. 1. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. crt. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. alfabetar.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1. jocul didactic. „Ce”. alfabetar. 1. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce. jocul didactic. 14.  asocierea sunetului .1. exerciţiul. Evaluare 1. 4. analiticosintetică. 2.  copierea. 1.  citire în ritm propriu a silabelor..  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia.1.

analitico-sintetică.. observaţia dirijată.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul ..m”. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste.T. cu sunetul .1.1.  despărţirea cuvintelor în silabe. fire de lână.T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.  Resurse procedurale: metoda fonetică.5. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date. în propoziţii. propoziţii. 3. beţişoare.Acceleratul”. cuvinte. exerciţiul.  identificarea sunetului..  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 1. analitico-sintetică.  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână.m” în silabe şi cuvinte.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. observaţia dirijată. 18. plastilină.t” în poziţie iniţială). sârmă.  identificarea literei .T.. s’’ izolat. 1. plastilină  asocierea sunetului .3.3..m” cu litera .. 4.1.1. Sunetul şi litera s 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică... jocul didactic. 17. în grup şi independentă. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. în cuvinte.3.T.  A.m”şi a silabei „ma”  A.. 4.1. alfabetar.  scrierea literei . în grup şi independentă..s’’ în silabe şi în cuvinte..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. 4.1.  scrierea literei . analitico-sintetică.  citirea integrală a cuvintelor. 4.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte..s’’ cu litera .  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.1. observaţia dirijată.1. observaţia dirijată. 2. beţişoare.S’’.. de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă.1. decupaje din ziare şi reviste. beţişoare. 2.  Resurse materiale: abecedarul. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă.1. memorizare .s’’. alfabetar.. exerciţiul. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. sârmă.: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică. jocul didactic.  asocierea sunetului . exerciţiul.  asocierea sunetului . 1.ma”. Litera S 1. T’’. decupaje din ziare şi reviste. plastilină  identificarea sunetului .s’’ cu litera . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea silabei.  asocierea sunetului . fire de lână. 2.T’’ în texte la prima vedere.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. 2. conversaţia.. 16. 1..s’’..5.2. alfabetar..t’’ cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3.3.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. plastilină. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 74 . cuvintelor.  scrierea literei .  construirea unor enunţuri după imagini date.  citirea silabelor. Litera T 1. jocul didactic.5. conversaţia.15.. plastilină. alfabetar. Sunetul şi litera t 1.  Resurse materiale: abecedarul.1. propoziţiilor. plastilină. conversaţia.

Evaluare 1. 2. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. în grup şi independentă. transcrierea şi dictarea unor litere. transcrierea şi dictarea unor litere. 2. cuvintelor de tipar şi de mână. observaţia dirijată. 1. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor. crt.. 3.5.1. exerciţiul. jocul didactic.2. observaţia dirijată.2. plastilină.3. 1.1. 2 21. silabelor.1.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. analitico-sintetică. 2. Recapitulare şi sistematizare 1.  copierea.5.1. în grup şi independentă.3.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1. 3.. exerciţiul. alfabetar. 2. plastilină. cuvinte. în grup şi independentă. 1. cuvinte.3.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. plastilină. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. silabe.5. exerciţiul.1.  „citirea” ilustraţiilor.  „citirea” ilustraţiilor.ia’’  A.T.2. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 22. 1. 4.1. 1. silabelor. 1. conversaţia. 1.2. conversaţia. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste. sârmă.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. Recapitulare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob.2.1. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă. : . 1. analitico-sintetică. 1.  citirea literelor. 1.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare .3.4..  ex. Săniuţa’’ . Resurse materiale: abecedarul.4. 1.  ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale . jocul didactic.2.  copierea.modelaj de plastilină  citirea literelor. în grup şi independentă. 1. decupaje din ziare şi reviste.4.3. cuvintelor de tipar şi de mână. 1. cuvintelor de tipar şi de mână. silabelor. Ref . alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. observaţia dirijată.  citirea literelor. 2  observarea sistematică 75 . Evaluare 1.1. sârmă.1. cuvintelor de tipar şi de mână.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  Resurse materiale: abecedarul.19. 2.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. silabe. 2. 4. 2.1.  citirea literelor. conversaţia. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. analitico-sintetică.  formarea silabelor şi cuvintelor. 3. silabelor. plastilină.

alfabetar.  identificarea sunetului .  scrierea literei . analitico-sintetică. 1. observaţia dirijată.p’’ cu litera ..p” în poziţie iniţială).5.  Resurse procedurale: metoda fonetică. clară.3. jocul didactic. transcrierea şi dictarea unor litere. 2.p’’. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . crt. cu sunetul .1.p’’ izolat şi în cuvinte.1. alfabetar. 2.2. 1.  citirea integrală a cuvintelor.5. sârmă.1. 3. P’’.  Resurse materiale: abecedarul. cuvinte.  formarea silabelor şi cuvintelor. 4. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.2. jocul didactic.4..2.1..  „citirea” ilustraţiilor. 1. silabe. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . 2 Litera P 1. sârmă. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.T. 1. 1. conversaţia... observaţia dirijată. beţişoare. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.1.  Resurse materiale: abecedarul.: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină. 2. : joc de rol: .La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă. 4. plastilină.3. 4.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică..  identificarea sunetului .  delimitarea cuvintelor din propoziţii.. 2. conversaţia.  copierea.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.  scrierea literei . exerciţiul.v’’ în Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. în grup şi independentă. fire de lână. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3 Sunetul şi litera v 1. conversaţia...3. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob. observaţia dirijată. 3.  A. 3. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii analitico-sintetică.1. fire de lână.T.  despărţirea cuvintelor în silabe. P’’ în texte la prima vedere.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1. sârmă. conversaţia. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 76 .3. alfabetar. în grup şi independentă.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.  identificarea literei .1.  Resurse materiale: abecedarul.3. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică.  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr.. 1. Activităţi de învăţare  . exerciţiul.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1..  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. 2.  asocierea sunetului . jocul didactic. beţişoare. ref. exerciţiul.

T. v’’ cu litera . Jean Lupu dirijată. cuvintelor.4.5. jocul didactic.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.T. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă. propoziţiilor.. plastilină 4 Litera V 1.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.V” cu litera . plastilină.5.1. 1. 5 Sunetul şi grupurile de litere ci. analitico-sintetică. sârmă. analitico-sintetică. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă.1.. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă. . sârmă.1.1.  despărţirea cuvintelor in silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  identificarea sunetului .Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. propoziţiilor.. practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..T. cuvinte. propoziţii.V”. 4. alfabetar. jocul didactic. 2.. în grup şi independentă. exerciţiul.v”..  scrierea grupului de litere .  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.1. decupaje din ziare şi reviste. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă.d”.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  citire în ritm propriu a silabelor. jocul didactic. în cuvinte.  asocierea sunetului.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”. exerciţiul. a cuvintelor şi a propoziţiilor.ci’’ cu grupul de litere . jocul didactic. 2. observaţia dirijată.  asocierea sunetului . exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică... conversaţia. 3.1. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 77 .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. decupaje din ziare şi reviste..T. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. analitico-sintetică. 3. cuvintelor.d” în silabe şi în cuvinte.1. 6 Sunetul şi litera d 1.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. sârmă. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”.d’’ izolat.joc de rol. beţişoare.  citirea în dialog. v”  A..1. în propoziţii.  A. silabe şi în cuvinte. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea selectivă.3. exerciţiul.. 4.  Resurse materiale: abecedarul.1.  citirea silabelor..3. fire de lână. plastilină. 1. 1.  A. plastilină.  scrierea literei . conversaţia. beţişoare..  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.  citirea silabelor. La concert ’’.  frământări de limbă.d’’ cu litera .ci’’. observaţia dirijată.2.  scrierea literei ..  asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. alfabetar.3. Ci 1. „Ci”. fire de lână. 2. 4. fire de lână. 3. alfabetar. alfabetar..

beţişoare.Ş”.. 3.3. fire de lână.d”. Î 1.1. decupaje din ziare şi reviste.7 Litera D 1.  citirea silabelor. plastilină. 4.. 2.  scrierea literei .  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.  citirea silabelor. jocul didactic..D’’ cu litera .  citirea selectivă.4. conversaţia. cuvintelor.î. cuvinte. jocul didactic. beţişoare.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”. plastilină.5. observaţia dirijată.  Confecţionarea literelor din sârmă. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă.ş’’ izolat. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste.  A. plastilină  asocierea sunetului . sârmă.. 1..ş’’ cu litera . jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.4 2. observaţia dirijată.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. exerciţiul. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică. „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă. 1.2 8 Sunetul şi litera ş 1.î” cu literele .1.5.  Resurse procedurale: metoda fonetică. fire de lână. jocul didactic. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 78 ...ş”.  identificarea câtorva situaţii  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia.  scrierea literei . : joc de rol . sârmă. 1. observaţia dirijată. 2. propoziţii.1. mici şi mari.3. propoziţiilor..3 1.2 3.1. observaţia dirijată.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. plastilină  identificarea sunetului .. analitico-sintetică. exerciţiul. plastilină  asocierea sunetului .3.1. alfabetar. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î.T. conversaţia. alfabetar.  asocierea sunetului ..  citirea silabelor. 1. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  A. beţişoare. D’’. analitico-sintetică.Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”. sârmă. exerciţiul.. analitico-sintetică.1. în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1 2.. fire de lână. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.ş” cu litera .3. în grup şi independentă.  citirea în dialog. în grup şi independentă.T. 4. 2.1 3. în grup şi independentă.ş” în silabe şi în cuvinte.5.  scrierea literei .2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia. beţişoare. 3. 2. propoziţiilor..  Resurse materiale: abecedarul.1.  Resurse materiale: abecedarul.Ş”. în propoziţii. Î’’.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. fire de lână.. analitico-sintetică. :. cuvintelor. alfabetar.  asocierea sunetului .

 Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.4.î.3.3.  scrierea literelor .3.T.1.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.2.  . observaţia dirijată. 2.T.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. sârmă. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.â’’ în silabe şi în cuvinte. silabe. în grup şi independentă.  asocierea sunetului cu litera .  Resurse materiale: abecedarul. silabelor.citirea’’ imaginilor.  identificarea sunetului . analitico-sintetică.1. 2. de scriere după dictare  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.  citirea literelor..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. silabelor. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 79 . cuvinte. propoziţii. în grup şi independentă. beţişoare. conversaţia.5. 14 Evaluare 1.1.1.3.. 2. : . 12 Ţara mea 1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. exerciţiul.  asocierea sunetului .1.  „citirea” ilustraţiilor.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1. 2. plastilină. â’’ cu litera .  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică.1. 1. jocul didactic.5. plastilină. 1.2. 2. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. observaţia dirijată. în grup şi independentă. sârmă. Δ de mână  A. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. decupaje din ziare şi reviste. 1.. observaţia dirijată.3.â”. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. 4. decupaje din ziare şi reviste.1. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică. 4.1.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. 4. alfabetar. 2.  Confecţionarea literelor din sârmă.Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor. conversaţia.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 1.1. plastilină.: „Sportul înseamnă sănătate”. alfabetar. cuvintelor de tipar şi de mână.1. 3.4. 1.  citirea literelor. plastilină.. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. analitico-sintetică. transcrierea şi dictarea unor litere.  copierea.1.2. alfabetar.  ex. 1. 1. în grup şi independentă. 3.3. sârmă. fire de lână. de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. 11 Sunetul şi litera â 1. jocul didactic. 3.. cuvintelor de tipar şi de mână.  A. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . conversaţia. 1.  scrierea literei .  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.3..  Resurse materiale: abecedarul. 2. clară.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  formarea silabelor şi cuvintelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

decupaje din ziare şi reviste. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . 1.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.b’’ cu litera .. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.T.5.1.  A. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .j’’ în silabe şi în cuvinte. conversaţia.1.. j”  A. 1..  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.  scrierea literei .  compunerea cuvintelor folosind silabe date.3. transcrierea şi dictarea unor litere. 3. fire de lână.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică. sârmă.  asocierea sunetului .. 2. 2.1. alfabetar. B’’.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s. sârmă. în grup şi independentă. 2. 1. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.1.  identificarea sunetului . 4.  despărţirea cuvintelor în silabe.  copierea. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 80 . UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr. conversaţia.2. beţişoare. de mână . decupaje din ziare şi reviste. : joc de rol: . observaţia dirijată. silabe. 1. crt.1.  scrierea literei . Litera B 1. cu sunetul . exerciţiul.1.1. Sunetul şi litera j 1... alfabetar. B’’ în texte la prima vedere. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. j’’ cu litera . clară.5. în grup şi independentă.1. observaţia dirijată.  frământări de limbă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..  identificarea literei . jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul. Activităţi de învăţare  . jocul didactic. conversaţia. sârmă.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi..  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.3. .b’’.  Resurse materiale: abecedarul.. alfabetar.1. analitico-sintetică. analitico-sintetică. 4. 3..b” în poziţie iniţială).1. 1.. exerciţiul.3. ref.  citirea integrală a cuvintelor.  asocierea sunetului .4. 2. beţişoare.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  identificarea sunetului . 2. 2. 2. fire de lână.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. exerciţiul.b’’ izolat şi în cuvinte. plastilină. sârmă.1.T.2. 4. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane.T. 4. observaţia dirijată. plastilină. plastilină.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. cuvinte.2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată.. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob.1.. conversaţia. 1. 3. alfabetar.

.J’’ cu litera .T. în cuvinte. analitico-sintetică. în grup şi independentă.T. decupaje din ziare şi reviste.4 2. cuvintelor. propoziţii.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.1.1. exerciţiul... analitico-sintetică. în propoziţii..h”. plastilină  identificarea sunetului . fire de lână. J’’. analitico-sintetică.3.. propoziţiilor. beţişoare. alfabetar.  asocierea sunetului . Sunetul şi litera g 1.h’’ cu litera . Sunetul şi litera h 1. 4.2 3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.1.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. alfabetar. 3.h”.g’’ cu plastilină. jocul didactic. plastilină  identificarea sunetului . H’’. beţişoare. O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 81 . conversaţia.2 7. fire de lână..3..  scrierea literei . cuvinte. observaţia dirijată. 2.  asocierea sunetului . conversaţia. 4. plastilină.  citirea în dialog.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.1. jocul didactic.  citirea silabelor.3 1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A. beţişoare.h’’ izolat..1. plastilină  asocierea sunetului . propoziţiilor. sârmă. Litera H 1. 1. 3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.5. exerciţiul.  scrierea literei . beţişoare. observaţia dirijată..1.  citirea silabelor. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea silabelor.1 3.. 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. jocul didactic. 5.H’’ cu litera .. cuvintelor.  asocierea sunetului . 6. plastilină 4. 3. în grup şi independentă. 2.1 2. 2.  Resurse materiale: abecedarul. : Joc de rol . cuvinte. conversaţia. 4. analitico-sintetică. observaţia dirijată.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”. .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. propoziţiilor.h” în silabe şi în cuvinte. sârmă..j”.  citirea selectivă. Litera J 1.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea selectivă. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă.1. cuvintelor.. decupaje din ziare şi reviste. decupaje din ziare şi reviste.1. observaţia dirijată.T.5.  scrierea literei .sârmă. fire de lână. în grup şi independentă. fire de lână. conversaţia.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 1. propoziţii. plastilină. sârmă.3.Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă..g” în silabe şi în cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea în dialog.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.

4. în grup şi independentă. 1. decupaje din ziare şi reviste. silabe. exerciţiul.8.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. sârmă.  asocierea sunetului cu litera . Evaluare 1. transcrierea şi dictarea unor litere. -autoevaluarea 9. plastilină.5.1.1.  formarea silabelor şi cuvintelor.2. 2. fire de lână.  A. conversaţia. Litera G 1.3. în propoziţii.. analitico-sintetică.5. 1. jocul didactic.  citirea silabelor. cuvinte. 4.g’’ izolat.. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă.3. Şt.1. silabelor. fire de lână.1. conversaţia. sârmă. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” 82 . 1..1.G”.  citirea silabelor. alfabetar. jocul didactic. litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  asocierea sunetului . alfabetar.g” cu litera . analitico-sintetică.  A.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10. 1.  copierea. 1. 2.T. exerciţiul. cuvintelor de tipar şi de mână.g”. decupaje din ziare şi reviste.  „citirea” ilustraţiilor.G”. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. jocul didactic. 3.  Resurse materiale: abecedarul. cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.2.  scrierea literei . 2. sârmă. 3.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . propoziţiilor. sârmă. cuvinte.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. beţişoare.1. : .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată.4. independentă.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. Recapitulare 1. plastilină. plastilină. transcrierea şi dictarea unor litere.  copierea.  Resurse materiale: abecedarul.. decupaje din ziare şi reviste.1.3. analitico-sintetică. 4.  scrierea literei . 2. conversaţia.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în cuvinte. plastilină  citirea literelor.3.T. 3. observaţia dirijată. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  compunerea cuvintelor folosind silabe date..1. beţişoare.  Resurse materiale: abecedarul.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. silabe. 2.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. observaţia dirijată.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. alfabetar. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă.. exerciţiul.

conversaţia. fire de lână. a cuvintelor şi a propoziţiilor. în grup şi independentă.1.ge’’.  scrierea grupului de litere .2.Ţ’’ cu litera . 4 observarea sistematică  proba orală  proba 83 . exerciţiul. joc de rol .5..  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului .ge’’ cu grupul de litere .T.  citirea în dialog. alfabetar.z” în silabe şi în cuvinte. 3.1.ţ”.3. 2. observaţia dirijată. exerciţiul. analiticosintetică. Sunetul şi litera ţ 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .T. crt. 4. 1. alfabetar.1. ţ’’ cu litera . fire de lână. beţişoare.. sârmă. ref. „Ge”. observaţia dirijată. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. analiticosintetică.  citirea silabelor. 1.1.3. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare. în grup şi independentă. 1.. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului . sârmă.1.. 2. Ge Ob. conversaţia.1. clară.3.1. conversaţia..  Resurse materiale: abecedarul.Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină.1. 3. 1. 2.T..1. jocul didactic. 2.  frământări de limbă. plastilină  identificarea sunetului . observaţia dirijată. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.Z 1. cuvintelor. analiticosintetică.3. în grup şi independentă.NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr..  Resurse materiale: abecedarul.. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date..ţ”  A.. 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4.  identificarea sunetului .  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 3.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”.ţ’’ în silabe şi în cuvinte.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. 1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  citirea selectivă.5. jocul didactic. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs. 2. Sunetul şi literele z. propoziţiilor.Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină  asocierea sunetului .  A.  citire în ritm propriu a silabelor. cuvinte. plastilină.1. Ţ’’. 4. 3. sârmă. exerciţiul. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge. fire de lână.. propoziţii.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul..1. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei . 1. . 4. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. plastilină.  despărţirea cuvintelor in silabe. analiticosintetică. 3. Litera Ţ 1.

.. beţişoare. f’’ cu litera .  Resurse materiale: abecedarul. analiticosintetică. 3.T.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. observaţia dirijată. 4.  citire în ritm propriu a silabelor.1. fire de lână. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă.z..che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere..  delimitarea cuvintelor în propoziţii.T. 1. observaţia dirijată. exerciţiul.1. sârmă. clară. 6. Che 1. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 4.5.1. beţişoare. 3. Gi 1. 1. 1. cuvintelor. 2.1. 5. în cuvinte. alfabetar.2. Z”. Z’’ izolat.. 7. fire de lână.  A. Litera F 1. plastilină.  A. jocul didactic.  asocierea sunetului .. 1. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. exerciţiul. a cuvintelor şi a propoziţiilor.1.f” cu litera .  asocierea sunetului .. decupaje din ziare şi reviste. analiticosintetică. 2. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.F”. în grup şi independentă. sârmă. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi litera f 1.  A.2.  Resurse materiale: abecedarul. 3. conversaţia.5. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.T. în grup şi independentă. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii..che’’.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.3.1.z’’ cu literele . alfabetar. „Gi”. Sunetul şi grupurile de litere che.1.1.1. în grup şi independentă. analiticosintetică. alfabetar.  citirea silabelor. plastilină. observaţia dirijată..1. fire de lână.f’’ în silabe şi în cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. jocul didactic.  scrierea literelor . jocul didactic. 3. fire de lână.che’’ cu grupul de litere .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. a cuvintelor şi a propoziţiilor.4. conversaţia. sârmă. observaţia dirijată.1. Sunetul şi grupurile de litere gi. alfabetar. 2.3. 2. exerciţiul. 4 observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea grupului de litere .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.z.3..  Resurse procedurale: metoda fonetică..  asocierea sunetului . în grup şi independentă.gi’’.T. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 8.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea grupului de litere ..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „Che”..gi’’ cu grupul de litere .  citire în ritm propriu a silabelor.  Resurse materiale: 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă 84 .1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. .  despărţirea cuvintelor in silabe.  asocierea sunetului . în propoziţii. 4. analiticosintetică. sârmă. exerciţiul.1. propoziţiilor.  despărţirea cuvintelor in silabe. conversaţia.3.  frământări de limbă. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului .  citirea silabelor. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.. decupaje din ziare şi reviste.  identificarea sunetului . conversaţia.. plastilină. 4.f”  A.  Resurse materiale: abecedarul.

1.  Resurse materiale: abecedarul.  copierea. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul. 1. decupaje din ziare şi reviste.  citirea literelor. alfabetar. silabelor. jocul didactic.  citirea literelor. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 10.  scrierea literei . conversaţia.3. cuvinte.1. silabe. 3.3. 2.1.  „citirea” ilustraţiilor.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. plastilină. sârmă.3. decupaje din ziare şi reviste. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  A. completarea cuvintelor cu silabele potrivite.chi’’. 1. conversaţia. observaţia dirijată. observaţia 2 observarea sistematică  proba orală 85 .chi’’. Chi Ob. în grup şi independentă. cuvintelor de tipar şi de mână. exerciţiul.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. analitico-sintetică. transcrierea şi dictarea unor litere.  copierea. alfabetar. 4. Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. jocul didactic..1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. alfabetar.  despărţirea cuvintelor in silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. transcrierea şi dictarea unor litere.2..  compunerea cuvintelor folosind silabe date. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. 3. decupaje din ziare şi reviste.1..  A. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea grupului de litere .  asocierea sunetului . sârmă. silabe.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă.1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. 1. plastilină.T. abecedarul. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. 2. Evaluare 1. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. observaţia dirijată. observaţia dirijată. fire de lână.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. independentă. conversaţia.1.  Resurse materiale: abecedarul.5. analiticosintetică. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr ore Nr. Ref. în grup şi independentă.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. beţişoare.1. cuvintelor de tipar şi de mână.F”.2.4. 2. 1. sârmă. 2.chi’’ cu grupul de litere . sârmă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . analitico-sintetică. exerciţiul.  formarea silabelor şi cuvintelor. 11. 4. 1. silabelor. Recapitulare 1. 4.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul 1. : „Poveşti”..2.T. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs 12. 2.2. fire de lână. crt.  asocierea sunetului cu litera . analiticosintetică. conversaţia. cuvinte. exerciţiul.  citire în ritm propriu a silabelor. alfabetar.1. „Chi”. 1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.4. 3. plastilină 9. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi.

3.1.1. 1.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. 4. analitico-sintetică. indicatoare. fire de lână. beţişoare.5.  scrierea literelor .3. cuvintelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. 2. sârmă.x. a cuvintelor şi a propoziţiilor. 3. 2. 1.2. observaţia dirijată.  citirea silabelor. decupaje din ziare şi reviste.1.  Resurse materiale: abecedarul. 4. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.3.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. alfabetar.ghe’’ cu grupul de litere .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.  A. alfabetar. 1. 3.1.  scrierea grupului de litere . jocul didactic.. în propoziţii. propoziţiilor.sanitar” 1.  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor dirijată. plastilină.. 2.. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. de scriere după dictare 13. jocul didactic. în cuvinte. 2. 14.4.  citire în ritm propriu a silabelor. 1.T. sârmă. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. a unor texte scurte (etichetele unor produse.  exerciţii de realizare a unor colaje.5.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. ecusoane. 4.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. sârmă.T. jocul didactic. X”. cuvintelor de tipar şi de mână. Sunetul şi grupurile de litere ghe.4. Sunetul şi literele x.  A. exerciţiul. X’’ izolat. în grup şi independentă. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1. în grup şi independentă. conversaţia. exerciţiul. 15.. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă.).1.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 86 . Prietenii naturii. decupaje din ziare şi reviste.  despărţirea cuvintelor in silabe.x” în silabe şi în cuvinte. conversaţia. 1.).  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Ghe 1.  ex.  citirea literelor. invitaţii etc. plastilină. silabelor. „Ghe”.. alfabetar. conversaţia.  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată..2.1.  Resurse materiale: abecedarul. fire de lână. 2.5. exerciţiul.  asocierea sunetului . în contexte familiare.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.2. jocul didactic.  exerciţii de citire la prima vedere. analitico-sintetică. anunţuri.1.  asocierea sunetului . folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare.  identificarea sunetului .1. 4.1.3..  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. analitico-sintetică.1. 3.ghe’’. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. plastilină. X 1.x.2. 2. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. 2. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. în grup şi independentă. numele unor magazine etc.1. observaţia dirijată. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4.x’’ cu literele .3. în grup şi independentă.1.

în grup şi independentă. exerciţiul.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18.  frământări de limbă. analitico-sintetică. 3. observaţia dirijată.  asocierea sunetului cu litera . 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. clară.k’’ în silabe şi în cuvinte. 2. 3. jocul didactic.  A. alfabetar.3.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .1.5.1. 4.1. conversaţia. observaţia dirijată.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  copierea. Sunetul şi grupurile de litere ghi. plastilină..1. 2.2.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. exerciţiul. transcrierea şi dictarea unor litere.  scrierea grupului de litere .1.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. 1. cuvintelor de tipar şi de mână. 2. analitico-sintetică.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  „citirea” ilustraţiilor. fire de lână.1. independentă. 1. 2. cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.2. a cuvintelor şi a propoziţiilor. jocul didactic.3.  formarea silabelor şi cuvintelor. conversaţia. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref. plastilină  citirea literelor.1. analiticosintetică.  citire în ritm propriu a silabelor. plastilină. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. alfabetar. 1. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . observaţia dirijată. 17. cuvinte.. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. crt. exerciţiul. 2.4. 4. conversaţia.ghi’’ cu grupul de litere .3. decupaje din 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 87 .1.5. 4.  copierea. Recapitulare 1.. 1. jocul didactic. transcrierea şi dictarea unor litere. sârmă.16.1.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar.  identificarea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. Evaluare 1.. în grup şi independentă. silabe. 1.  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.3. 3.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. silabelor. 1.T.1.  despărţirea cuvintelor in silabe. sârmă.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. Ghi 1.1. 1. „Ghi”.3.. k’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului . exerciţiul. analitico-sintetică. 3. 4. 2. silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic.ghi’’.

1.T. analitico-sintetică.  scrierea literelor „q. beţişoare. plastilină 20 Litera K 1..  exerciţii de citire la prima vedere. Q. decupaje din ziare şi reviste.1.  exerciţii de dicţie.  Resurse procedurale: metoda fonetică. y. analitico-sintetică. observaţia dirijată.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă.litera .  citirea silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. w.. 2. a unor texte scurte. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.k”  A. beţişoare. decupaje din ziare şi reviste.3.. 21 Sunetele şi literele q. 3.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. w.3. 2. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.  A.  exemplificarea unor substantive proprii. 4. exerciţiul. y.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă.1.  asocierea sunetului . : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul. 1.K”.T. 3.1. 4. în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea silabelor. y” în silabe şi în cuvinte. plastilină  identificarea sunetelor „q. plastilină.1.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 4. jocul didactic.4.3. conversaţia.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q. fire de lână. 1. W.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. frământări de limbă. alfabetar. sârmă. de Victor Tulbure 1. w. exerciţiul. y”. sârmă. analitico-sintetică. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 88 .  Resurse materiale: abecedarul. 3.5. 3.1. 1. în grup şi independentă.1. alfabetar. în grup şi independentă. W. w. Y 1. 2. beţişoare. conversaţia.  memorări de versuri.k” cu litera . observaţia dirijată. Q..  exerciţii de citire selectivă. în propoziţii. fire de lână.2. jocul didactic. plastilină. alfabetar. y” cu literele „q.1. w. în contexte familiare. y..  Resurse materiale: abecedarul. ziare şi reviste.  A. Y” izolat.3. w. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. 4. în grup şi independentă. Q. 3. plastilină. fire de lână.). observaţia dirijată. joc de rol . Y”.5. în grup şi independentă.4.5.  scrierea literei .  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 22 „Abecedarul”. plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor. conversaţia.2. sârmă.T. propoziţiilor. W.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic.  asocierea sunetelor „q. desen etc.K”. 3.

Detalieri de conţinut Ob. exerciţiul. 3. sârmă. 2.3. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1.1. sârmă. 24 Recapitulare 1. alfabetar.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. mărimea lor.3.5. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs. de scriere corectă a literelor mari şi mici. cuvintelor de tipar şi de mână. 2. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. jocul didactic.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.1. observaţia dirijată.  citirea literelor. 89 . plastilină. 1. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. transcrierea şi dictarea unor litere.4.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.1. 2.  asocierea sunetului cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. silabelor.  jocuri. silabe.1. de mână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex.4. crt. 4. în grup şi independentă. 3. 3.3. silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. respectând forma. jocul didactic.  „citirea” ilustraţiilor. 3.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.2. analitico-sintetică. alfabetar. analitico-sintetică. exerciţiul. jocul didactic. conversaţia.  copierea.1. 1. 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  ex. 1.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.3. cuvinte. analitico-sintetică. transcrierea şi dictarea unor litere. în grup şi independentă.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .1. alineat).  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. cuvinte. sârmă. observaţia dirijată.1.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  copierea. conversaţia.  formarea silabelor şi cuvintelor. plastilină. plastilină. în grup şi independentă. 2. 4.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.1.2. Ref.23 Alfabetul 3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr.  Resurse procedurale: metoda fonetică. de pronunţie corectă a sunetelor. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.

3.5.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. conversaţia.2.2.4.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. desen etc. exerciţiul. sârmă. decupaje din ziare şi reviste. 4. 3.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. în contexte familiare. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.  „citirea” ilustraţiilor. mărimea lor.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.  exerciţii de citire selectivă. 3. respectând forma. 3.  memorări de versuri. 4.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4.  exerciţii de dicţie. conversaţia.4.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor de tipar şi de mână.1. alfabetar. 2 observarea sistematică  proba orală  proba 90 .  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. 2. 1. alfabetar. plastilină. În lumea poveştilor 1. 4. analitico-sintetică. „Cea dintâi vacanţă mare”.5.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.  exerciţii de dicţie.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. sârmă. mărimea lor. 3.1. 3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. alineat).  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. exerciţiul.1. frământări de limbă.). desen etc. 3.3. 1. jocul didactic.2.  exerciţii de citire la prima vedere.3.2. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.). în grup şi independentă. 2. respectând forma.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. alineat). a unor texte scurte.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. în grup şi independentă.1.1. 4.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.3. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică. Recapitularea literelor învăţate 1.1. 3.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. conversaţia. 2. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3.  citirea literelor. jocul didactic.  exerciţii de citire la prima vedere. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. 3. 4.4.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. de Emilia Căldăraru 1.3.  Resurse materiale: abecedarul.3. frământări de limbă. jocul didactic. analitico-sintetică.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. plastilină.  exerciţii de citire selectivă. în contexte familiare. exerciţiul. 2. silabelor. a unor texte scurte.

sârmă. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia. observaţia dirijată.1. 2.1. propoziţiilor. 4. 1. „ci” /„Ci”. silabe.ghi’’/ „Ghi”. „ci”. ghe”/„Ghe”. decupaje. cărţi. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1. „ge”.  exerciţii de citire la prima vedere.4.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. respectând forma.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.  citire în ritm propriu a silabelor.ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. alineat).  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  realizarea unor colaje .  despărţirea cuvintelor in silabe. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă.ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”. transcrierea şi dictarea unor litere. în grup şi independentă. 1.  exerciţii de citire selectivă.1.3. analitico-sintetică.1. alfabetar. jocuri. mărimea lor.  asocierea sunetelor „ce”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. vizită la bibliotecă 3. 3. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.T.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. 3. observaţia dirijată. A.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.2. 2.4. în grup şi independentă.1. „ge” /„Ge”. 3. invitaţii). vizită la bibliotecă. alfabetar. „gi” /„Gi”. în grup şi independentă. 3.3. 3.5. exerciţiul. ghe”/„Ghe”. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri.5. foi albe. Orientări pentru lectura de vacanţă.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. Pregătirea serbării abecedarului.  formarea silabelor şi cuvintelor. conversaţia. copieri. rebusuri. cuvintelor.1..  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini..  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. sârmă.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. 4.5. Citirea unor texte.3. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul.3. dramatizări.2. 6. 3. carioci. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 91 . transcrieri. „ci” /„Ci”. Dramatizări.  copierea. recitări. a unor texte scurte. ghe” . conversaţia. sârmă.4.  Resurse procedurale: conversaţia.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.4. în contexte familiare.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. 4. cuvinte. . . 2. 3. povestire orală. lipici. a cuvintelor şi a propoziţiilor. plastilină.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor. exerciţiul. jocul didactic.4. 4. analitico-sintetică. Jocuri didactice. alfabetar. jocul didactic. jocul didactic. exerciţiul.2. 5. cărţi. observaţia dirijată. Sărbătoarea abecedarului.. 2 7. scrierea literelor. plastilină. „ge” /„Ge”. „gi”.1. exerciţiul.  completare de rebusuri.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „gi” /„Gi”. ghicitori şi proverbe 1. dictări 1.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”.  Resurse materiale: abecedarul.

2. SEMESTRUL NR. al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 92 . CRT. 1.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. 3. ORE Sem. I Sem.

crt Unit.1 1.m.1 2.Povestire după imagini .O.R. 1.ă . de învăţare Ob.U.Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei . 1.u.2 4.5 2.n.2 2.2 2.Propoziţia.6.1. 1. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1. propoziţiilor . cuvintelor.1 . transcriere.I.5.3.1.r.i. propoziţiilor. ore Săpt 1.L. textelor . de ref. elevelev despre prima zi de şcoală.Dialogul .2 1.Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev.elemente grafice 2.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul.2.Să ne cunoaştem! .M. 2. cuvântul.4 1.1 3.Elemente ale comportării civilizate . ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE . semnul întrebării) 93 . 2.Nr.A.3.e.Literele mici şi mari ale alfabetului: a.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal . cuvintelor.Scrierea de mână a literelor.Citirea silabelor.o.C.Aşezarea corectă în pagină . 1.Activităţile desfăşurate în grădiniţă .3 1.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Cartea-prietena mea .3 3.c.Ghici ce am în ghiozdan! .E.5 Conţinuturi Nr.Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale .Scrierea caligrafică . 2.I. sunetul . dictare) . silaba.N. 1.

t.h.Ge.ge. CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.Ce.P.b.ghe.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.2 1.Che.Ghe.Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .Aşezarea corectă în pagină .1 4.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem.Dialogul .p. cuvintelor.Scrierea caligrafică . propoziţiilor.Ghi . ÎNFLORESC GRĂDINILE 1.3 .v.z.Scrierea de mână a literelor.j.3 2. propoziţiilor . textelor .1 1.5 2.Scrierea de mână a literelor. ghi.ţ.Citirea. cuvintelor.Ci. dictare) .chi.1 1.5 1. propoziţiilor .Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce.1 2.3 1.S. B.Povestire după imagini .2 2.J.che.G.ci.2 4.5 3.Citirea silabelor. .s.3 2. II 4.D.6 2.Â.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 94 .ş.Z.Ş.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt .1 4.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g.2 1.T.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .Gi.Chi. transcriere.1 4.Aşezarea corectă în pagină .1 2. textelor .f. gi.â.Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere .1 4. cuvintelor.d.3.F.Ţ. cuvintelor.3 .H.V.2 4.2 2. transcriere.5 3.Povestire după imagini .Dialogul .Î. dictare) .î.

de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob.Citirea. 95 .Nr. transcriere.W.1 4.1 2.Y.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr.Q . cuvintelor.2 4.q.w.6 2.5 3. textelor .y.2 2. de ref.3 Conţinuturi .Scrierea de mână a literelor.Povestire după imagini .1 1. crt 5.Dialogul .Alfabetul . dictare) .3 2. propoziţiilor.2 1. propoziţiilor .1 4. Unit.Aşezarea corectă în pagină .x. 1.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.K. ore Săpt.5 1.Literele mici şi mari ale alfabetului: k.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere . cuvintelor.Transcrierea de versuri .Memorare de versuri .X.

verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”. -ex.3 1.“Jocul numelor“ 1. -“La cumpărături” 2 96 . . I.1 2. ref. „Cine face aşa?”. salut. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare.1 1.5 2.“Prima zi de şcoală” 1.Nr. -“Jocuri de la grădiniţă” 1. de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ .2 1. crt. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex.5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob.3 2. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs.6 2. Nr. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă .2 2.”Deschide urechea bine”).

”Clasa mea” 2.2 2. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8.2 1.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6. -Evaluare 2 -portofoliul 97 .5 1.3 2. cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. .4. de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex.1 1.3 1.”Drumul spre şcoală” 2 1. . -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt. -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri.1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata.6 2. -ex. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa.

imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 98 .2 2.6 2 2.3 2. Propoziţia. -”În clasă”. -”Lucrăm în grup. lipici -ilustraţii din poveste 12.2 1.5 11. pagină. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum. foaie. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii . de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex. semn de carte.1 2. -”Cuvinte vrăjite”.manualul -hârtie glace.copertă.9. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex. -”Cartea-prietena mea” . foarfecă. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1. -scrierea grupului de linii oblice si a punctului. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex.1 1. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini. Propoziţia alcătuită din două cuvinte. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1.3 1.5 10.

-”O ramură”.ghicitori despre animalele domestice 14. -”Răsplata”.13. de identificare a silabelor din cuvânt -ex.2 2. Cuvântul alcătuit din trei silabe. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex. Coşbuc -ex. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G.iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere .5 1. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1. -”A venit un lup din crâng”.3 2. -”Prietenii animalelor”.2 1.3 1. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 99 .6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date .5 -textul poeziei “Fapte bune” 15. -Cârligul 2.1 2 2. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16. Cuvântul alcătuit din două silabe.1 1.

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

-“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13.1 7.2 6.3 2. Litera M 2. a unor propoziţii enunţiative. Sunetul şi litera n 2 9. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii.4 1. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . silabelor. coloanele de cuvinte.CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. -“Ana este harnică“. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. 2 12. -“Ana şi păpuşa”. -“Păpuşa face nani“.5 3. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. -“La şcoala ursuleţilor“.1 3. Sunetul şi litera m 2. alineatul ) .3 5. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. Nana! “Litera N 2 10.1 4. -“În grădină“.2 2. -“În parc”. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . Litera U 4.2 1. Sunetul şi litera i -“Alo. Sunetul şi litera u 2 3. -“Urmele“. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.Litera A.1 1. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8. dictări de cuvinte şi propoziţii. -“La masă“. -“La mulţi ani. cuvintelor şi propoziţiilor . Ina ! “ Litera I 2 11. Sunetul şi litera “a” 2 1. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . Scrierea cu literă iniţială mare 2 1. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 103 .

dictări de cuvinte şi propoziţii. a unor propoziţii enunţiative.1 -“Zdreanţă“. -“Nelu şi poştaşul“. -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . Marina şi Riri“. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. coloanele de cuvinte. Ă 23. Litera E 2 15. alineatul ) . 26. -Evaluare 2 25.Sunetul şi litera o.3 2 2 1. Litera C 19. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 104 .1 2 -“Prietenie“.2 2 2 2 4 2 24. 1. 20. -Sunetul şi litera l. Sunetul şi litera e 1. -“Corina şi Miron. -Recapitulare după 2. -“Carmen şi Ric“. Sunetul şi litera r 16. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. cuvintelor şi propoziţiilor . Litera R 17. -“În livadă“. Semnul întrebării. Sunetul şi litera c 2.1 -“Ema şi Ene“. Sunetul şi litera L 22.2 1. Litera O 21. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. 1.2 18.14. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. silabelor. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . Lectura imagini.4 -“Rina. 4.1 2 2 2 3. -Sunetele şi literele ă.3 3.5 2.

-Sunetele şi literele ş. -“La Sinaia“. -Grupul de litere ce 1. 2 7. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.1 2. Sunetul şi litera S 2 5.3 2 9. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -“Cu avionul“. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.2 2. -Recapitulare 1 12. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Întrebări şi răspunsuri 2 11. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 105 .2 1. -Grupul de litere Ce 2 3.6 2 2. Sunetul şi litera s 2.S 4.5 3. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.1 4. Sunetul şi litera V 2. -Sunetele şi literele t.T 4 10. -Recapitularea literelor 2 4.3 2 4. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.1 1.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit.1 2 6. -“Cu sania“.5 1. -„citirea” ilustraţiilor.2 8. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.

-Sunetul şi litera Ţ 2 106 .. -Sunetul şi litera b.4 2 16.Sunetul şi litera p 2.2 2 15. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6. -Grupul de litere Ci 1.13.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2. -Sunetele şi literele â şi  2 7. -Sunetul şi litera B. 2 8.2 3. -Recapitulare 1.3 1. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. . completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1. 4.1 2. . -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9. 2 5. -Sunetul şi litera d. -Grupul de litere ci 1. -Sunetul şi litera D. -Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.1 2 2 2 4. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.1 2 14.3 3. 3.Sunetul şi litera P. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Test de evaluare 1. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.2 2. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.

-exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11. -Mamei 1. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -Sunetul şi litera F 2 107 . -Sunetul şi litera G 2 2.3 2 4. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Recapitularea literelor 2 12. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.2 2. -Sunetul şi litera f 2 12..1 4.3 1. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1. -Grupul de litere Ge 2 8.11. -Sunetul şi litera h 10.5 6.3 2 9. -Grupul de litere ge 3. -Sunetul şi litera g 2. -Primăvara 2 3. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.2 2 7.1 4. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1 1. -„citirea” ilustraţiilor.5 2 2. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.2 1. -Recapitularea literelor 2 5. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4.1 2. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.

2 2 16.5 2. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -„citirea” ilustraţiilor.2 19.1 4.5 3. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.1 1. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Bondarul leneş 2 27. -Sunetul şi litera Z 2 23. -Sunetul şi litera j 2 18. -Grupul de litere che 2.13. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. Sunetul şi litera J 2 2. -Grupul de litere gi 2 14. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.3 2. -Grupul de litere Che 2 21. -Evaluare 1. -Grupul de litere chi. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -Recapitularea literelor învăţate 1.3 1. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Sunetul şi litera z 4. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1 2 17. Chi 4 24.2 4.1 2 20. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.3 2 22. -Grupul de litere ghe 2 25. -Recapitularea grupurilor de litere 2 108 .. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Grupul de litere Gi 2 15.

de M.jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător .y.X 2 4. -Somnoroase păsărele.Test de evaluare finală 4 4 14 2 .W. -Sunetele şi literele x. adecvate vârstei . -Recapitularea literelor 4. personaje din textele cunoscute . -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1. -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii .28. vizând formarea comportamentului de ascultător activ .5 3.2 4.. -Sunetele şi literele w.2 30.1 4. caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării. -memorări de versuri.2 2. -Grupul de litere ghi. de Marin Sorescu 2 2.1 2 3. -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 109 . -completarea de rebusuri .1 2. -Grupul de litere Ghi 2 1.3 4 5. librării etc. 2 1. -Recapitulare -Evaluare 6 6.activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte . . 10. 2 4 -Alfabetul 8. -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text . -dialoguri despre cărţi .K 2.Yq. întâmplări cunoscute .Q. 11.5 2. Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală . -dictări de cuvinte şi propoziţii . -expunerea tuturor lucrărilor . -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete . -Sunetele şi literele k. 9. -Recapitulare 1. despre biblioteci .3 2 31. 12.3 1.1 29. -Vara. 7. dramatizări .

08. Tudora Piţilă. 3. Cleopatra Mihăilescu.Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. 2004 Nr.2003 110 . al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei. Sem. autori: Victoria Pădureanu. Cercetării şi Tineretului nr. 2. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1. I Sem. clasa I. Editura Aramis. 4686 / 05.

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

numărul unui mijloc de transport în comun etc.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.  aprecierea globală.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă.) B. Unităţi de măsură: ora.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text. cuburi etc. 114 .  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). de la 10 la 30. de la 30 la 100: citire. luna. creion. săptămâna. fără trecere peste ordin. ziua.  Numere naturale: de la 0 la 10.) pentru lungime. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu.  Figuri geometrice: triunghi. un număr de telefon. inclusiv punere în corespondenţă. bile. recunoaşterea orelor fixe pe ceas.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30. emisiune de televiziune etc.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10. cerc.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate. pătrat. capacitate. masă. comparare. ordonare.  Măsurarea timpului. dreptunghi. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate. scriere.

1. 4.1. 2. 1. 3.1. 2. 1. 1. întrebări. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2. Numerele naturale 0-10 4.3. date. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5. 1.1. 4. 1. 2. 1.2.1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1. 2.                        Orientare spaţială.1.1. Numărare.4. 4.2.2.7.3.5. 2. SEMESTRUL I 1.1.2.3.2.2. 2. 3. 2. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 115 . 1. DE REF. 2. 2. Rezolvare şi compunere de probleme 1. CRT. ORE SĂPT. 2. OBS.4. 2. 9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte.1.2. 2. 4. 3.NR.3.4.1. 4. Numerele naturale 0-5 3. 2. 4. rezolvare.2.3. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB.2.2.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare.2.5. 2.2. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte .6.3. 2.2.1. 2.1.1. 2.1.5. Recapitulare şi sistematizare Enunţ.4. răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10. CONŢINUTURI NR. 4. 3.1.

fără trecere peste ordin (zu-u.3. 9. Calendarul 11 8.7. 2. 2. anul). 2. formate din zeci şi unităţi.7.3. Numerele naturale 0-100 1. 3. 10 1. 2. 5. 8. Adunarea şi scăderea cu numerele 4.6. luna. 3.                9.5. fără trecere peste ordin (zu-u. 2.1. fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. 2.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7. 9. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna. 1. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. 10 Scăderea numerelor 7.1.1.2. 9. 2.1. 1.1. 1. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea. 7.SEMESTRUL al II-lea 7. 4.6.1. 1. 2.6.9.6. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30. 2.1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030.3. 2. 3.5. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.4.5. 10 7 8  11. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1.1. 2. 2. 8. 2. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1.7. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100. 1.5. 2.1. 4. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100. 8. 4. 2. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.3.7. 10 Formarea.1. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. 4.      10.1. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100.4. 2. formate din zeci şi unităţi.5.      6 116 .8.   5  12. 2.1. 6. 2.

gruparea si regruparea obiectelor. activitate individuală .activitate în clasă 117 . jocul didactic. - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. sus. aproape . jocul didactic . utilizare corespunzătoare a culorilor . sub. elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse . denumire. Culori 1. între. 1. ilustraţii. jos. dreapta.13. fişe de lucru. demonstraţia. exerciţiul. interior. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . deasupradedesubt.).Resurse procedurale: conversaţia.observare sistematică 3. sus. activităţi în echipă.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. . fişe de lucru.elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . activitate individuală .). explicaţia.Resurse procedurale: conversaţia. creioane colorate . dreapta. exerciţiul. activităţi în echipă. Direcţii de deplasare Ob. ilustraţii . beţişoare).observare sistematică - 2. exterior etc. exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia. Detalieri de conţinut Orientare spaţială. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga.1 4.2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr. exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. demonstraţia. afară-înăuntru. . . Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2.Resurse materiale: manual. deasupra. activităţi în perechi. interior.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. crt.Resurse materiale: manual.jocuri de percepţie. fişe. ref. pe-sub. Nr ore Activităţi de învăţare 2. activităţi în perechi.Resurse materiale: manual. recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.departe. deasupra. foi desen. demonstraţia. activităţi în Data 1 Evaluare . 2. carioci . Grupare de obiecte.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.1. identificare. sub. Recapitulare finală Evaluare 1. exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga.1.1. jos. interiorexterior. exterior etc. sus-jos. explicaţia. explicaţia. jocul didactic . învăţarea intuitivă .

jocul didactic .Resurse materiale: manual. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi.1.4. 2.probă scrisă 1 . Grup de obiecte – mulţime 1.probă scrisă 1 .temă în clasă 1 . activităţi în perechi. jocul didactic . gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5. exerciţiul.1. demonstraţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Resurse materiale: manual. exerciţiul. De la mic la mare. explicaţia. 2.Resurse procedurale: conversaţia.observare sistematică .1.3. 1 . . individuală . demonstraţia.temă în clasă 1 . fişe de lucru. activităţi în perechi.1. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi. explicaţia. lung-scurt.observare sistematică 1 . ilustraţii . - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare.observare sistematică . activităţi în echipă.observare sistematică . activitate individuală .1. activităţi în echipă. mare-mic. jocul didactic .2. compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea. ilustraţii . 2. explicaţia.activitate în clasă . activităţi în perechi.Resurse materiale: manual. 3. jocul didactic . - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7. ilustraţii .probă orală .3.3. grossubţire.observare sistematică .Resurse materiale: manual. explicaţia. activitate individuală .Resurse materiale: manual.Resurse materiale: manual.probă scrisă 118 . când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. jocul didactic . explicaţia. elemente grafice exersate la grădiniţă 8.temă în clasă .Resurse procedurale: conversaţia. individuală . demonstraţia. 2.Resurse procedurale: conversaţia. 3.Resurse procedurale: conversaţia. Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1. explicaţia.temă în clasă . uşor-greu.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe.temă în clasă . fişe. exerciţiul. desene.observare sistematică .3. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi. individuală . demonstraţia. exerciţiul.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1.Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii . exerciţiul. mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6.1. ilustraţii. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. activitate individuală .Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. fişe.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. lat-îngust. mai multe. fişe. Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9. De la mare la mic 1. ilustraţii . Corespondenţe 2. demonstraţia. exerciţiul. activităţi în perechi. după criteriile: înalt-scund.1. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. fişe. Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2.

- identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.1. exerciţiul.1.probă orală . demonstraţia.Resurse materiale: manual. ilustraţii. fişe. culoare sau mărime.observare sistematică .3. demonstraţia. activităţi în perechi.Resurse procedurale: conversaţia.temă în clasă . numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice. realizarea unui tablou din figuri geometrice. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).Resurse materiale: manual.2. explicaţia. caietul elevului.probă scrisă 1 1 . exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect. 1.Resurse procedurale: conversaţia. individuală 1 . activităţi în perechi. explicaţia. Recapitulare. de recunoaştere a figurilor geometrice ex. ilustraţii .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observare sistematică . - 11. individuală . jocul didactic . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 119 . selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor.observare sistematică . 2.Resurse materiale: manual.2. fişe. fişe. 2. activităţi în perechi. - ex. exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice. jocul didactic . ex-joc de colorare a figurilor geometrice. individuală . recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. individuală 1 .probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r. - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţiul. identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură.probă orală . ref.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10.Resurse procedurale: conversaţia. 2. 3. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2.temă în clasă . ilustraţii .1.1. completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă scrisă 12. 2.probă orală . de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare .3. demonstraţia.2. exerciţiul. demonstraţia. Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob.2.temă în clasă . explicaţia. 2. de orientare în spaţiu ex. jocul didactic . exerciţii de scriere şi citire a numărului 1. jocuri de construcţii. Figuri geometrice 2. - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1. exerciţiul. corpuri geometrice . c r t. Evaluare 1. respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic .1. 1. explicaţia. gruparea formelor geometrice după formă. activităţi în perechi. de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex.

- - - activitate frontală. demonstraţia. activităţi în perechi. - - - Numărul şi cifra 3 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de scriere şi citire a numărului 2. activităţi în echipă. 1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1.1. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. activităţi în echipă. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numărului 0.3. exerciţiul. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect. activităţi în perechi.2. 2. demonstraţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 120 . exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte. caietul elevului. 1. 1. - - - Numărul cifra 2 şi 1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3. activităţi în echipă.2. 2.2. demonstraţia. caietul elevului. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual.Numărul cifra 0 şi 1.3. activitate individuală Resurse materiale: manual. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului.1.

fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5. exerciţiul. caietul elevului. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere şi citire a numărului 4. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. activităţi în echipă. demonstraţia. 2. 2. - - - Recapitulare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4.1. beţişoare. 1. exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte. caietul elevului. exerciţiul. 1. 1. fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 121 . exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. puncte) prin diferite procedee. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - - Numărul şi cifra 5 1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5.1. caietul elevului. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.3.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 3.2. demonstraţia. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. explicaţia.3. activităţi în perechi. caietul elevului. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).1. activităţi în echipă. demonstraţia.3. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual.1.Numărul şi cifra 4 1. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte. - - - Compararea numerelor naturale 1. exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte. 2. explicaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5.2.2. activităţi în echipă.

2. - - - procedurale: conversaţia. exerciţii de continuare a unor modele repetitive. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi de descompunere. - Evaluare 1.3. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).3. demonstraţia. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 122 . exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. exerciţiul.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. activităţi în perechi.2. 1. exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r.1. exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte. activitate individuală Resurse materiale: manual. explicaţia. 1. exerciţiul. 2. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. ref 1. explicaţia. c r t. exerciţii de numărare. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6. - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5. demonstraţia. - - Resurse materiale: manual. caietul elevului. exerciţiul.

exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7. activităţi în perechi. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. - - - Numărul şi cifra 8 1. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- Numărul şi cifra 7 1.3. activităţi în echipă. explicaţia. activităţi în echipă. 2.2. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte.2. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1.1. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 123 . - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 7. 3.1. explicaţia.3. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. caietul elevului. 1. demonstraţia. exerciţiul. demonstraţia. 1. exerciţiul. activităţi în echipă. 1.3. 2.2.

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9. demonstraţia. 3. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte. explicaţia. 2. exerciţiul. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. activităţi în perechi.2. explicaţia. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9. caietul elevului. 1. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. activităţi în echipă. demonstraţia.2. 2. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8. activitate individuală Resurse materiale: manual. - proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 124 . trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).1.3. exerciţiul.1. activităţi în echipă. - - Numărul şi cifra 9 1. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9. demonstraţia. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. - - - elevului.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. . activităţi în perechi. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. caietul elevului. 1.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. - - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile.1. - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. activitate individuală Resurse materiale: manual.4. exerciţii de scriere şi citire a numărului 10. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. beţişoare. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere ordonate.2.3. beţişoare).1. exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. explicaţia. desene sau numere ordonate. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă.4. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. desene sau numere . 1. demonstraţia. activităţi în echipă. 2. puncte) prin diferite procedee. desene sau numere . 2. 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 125 .2.2. 2. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. demonstraţia. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. activităţi în perechi. explicaţia. exerciţiul. 2.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.3. . beţişoare).3. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. - - - - - Recapitulare 1.Numărul 10 1.4. 1. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă. exerciţiul. explicaţia. 2. 2. caietul elevului. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1. “înainte” si “înapoi”.

Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. 1. exerciţii de numărare cu pas dat. cu si fără sprijin în obiecte sau desene.proba orală . exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. demonstraţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). activităţi în perechi.1. 2. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. . activităţi în echipă. explicaţia. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.1.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - .2. ref. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de numărare cu pas dat.observarea sistematică . cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. desene sau numere .5. - - - desene a numerelor. desene sau numere - exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume.autoevaluarea - - 126 .proba practică .3. 3.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.- - - - Evaluare 1. 2. “înainte” si “înapoi”. exerciţiul. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. explicaţia. desene sau numere ordonate. 2. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. exerciţiul.probă scrisă . exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers). c r t. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. caietul elevului. - Resurse Resurse materiale: manual.4. 1. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. folosind sprijin cu obiecte sau desene.

2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală 1 .proba orală . desene şi numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Observarea sistematică .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere.3.1. activităţi în perechi.3.5. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.observarea sistematică . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.proba practică . activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.autoevaluarea 127 . activităţi în echipă. desene şi numere. activităţi în perechi. explicaţia. exerciţiul. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2.probă scrisă . caietul elevului. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activităţi în perechi. activităţi în echipă.proba practică . explicaţia. - - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. desene şi numere. activitate individuală 1 .proba orală .- - - - Scăderea numărului natural 1 1. 3.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exerciţii de scriere a acestor operaţii.probă scrisă .

- - - adunărilor. demonstraţia. 1 . demonstraţia.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. explicaţia.1.Observarea sistematică .probă scrisă .observarea sistematică . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene şi numere. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2 1. activităţi în perechi.autoevaluarea 128 . - - - Resurse materiale: manual.proba orală . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. caietul elevului.1.1.proba practică . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală 1 . 1. explicaţia.proba orală . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 2.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.proba orală . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1. activităţi în echipă. exerciţiul.probă scrisă .observarea sistematică . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.proba practică . 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene şi numere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. caietul elevului. explicaţia. 3. activităţi în echipă. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.probă scrisă .proba practică . folosind sprijin cu obiecte sau desene.5.- Scăderea numărului natural 2 1.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală 1 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. exerciţiul. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. demonstraţia. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii.

activităţi în echipă. 3. caietul elevului.5. 2.5. exerciţiul.proba practică .1. activitate individuală 1 .proba orală . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. explicaţia.Observarea sistematică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. caietul elevului. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. explicaţia.proba orală . 3. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. demonstraţia. desene şi numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii.Observare sistematică . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. desene şi numere. 2.probă scrisă . folosind sprijin cu obiecte sau desene. - - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1. activităţi în perechi.proba practică . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. activitate individuală 1 . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.probă scrisă . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.autoevaluarea 129 . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. desene şi numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1.

autoevaluarea - Resurse materiale: manual. caietul elevului. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.Observarea sistematică 130 . 1.3.proba practică .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 3. explicaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.3. 2.3.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. 2. - adunărilor şi scăderilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. - - - Resurse materiale: manual. 3. 3. 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. activitate individuală 1 . explicaţia. caietul 1 . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3.probă scrisă .proba practică . 3 1.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. activităţi în echipă. demonstraţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene.proba orală .- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. - - - - - - - Evaluare 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. activitate individuală 1 .Observarea sistematică . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5. 2.proba orală . - - - - - - - Recapitulare 1. 2.5. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul elevului.1. desene şi numere. activităţi în perechi. 1.Observarea sistematică . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă scrisă . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene şi numere.

explicaţia. schimbarea numerelor într-o problema dată. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 1.1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. exerciţiul. demonstraţia.7. exerciţiul. 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului. activităţi în echipă. demonstraţia. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 1.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. ref. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob.1.3. verificarea prin numărare.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. c r t. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. - - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. b sunt numere date. explicaţia. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. cu păstrarea tematicii. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 131 .6. 3.

activităţi în perechi. 3.5.7. verificarea prin numărare. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.2.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 1. în care a. explicaţia. 2. 2. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 132 . caietul elevului. 3. în care a. 1. cu păstrarea tematicii. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. explicaţia. b sunt numere date. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. verificarea prin numărare. - - - - - - - - 3. demonstraţia. 2. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Compunere de probleme după imagini date 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului.1. 3. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. schimbarea numerelor într-o problema dată. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. 2. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.3. Probleme care se rezolvă prin scădere 1. schimbarea numerelor într-o problema dată. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia.5. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. b sunt numere date. - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. cu păstrarea tematicii. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.7. activităţi în perechi. activităţi în echipă. rezolvarea de probleme de tipul ab=x.

rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.6. demonstraţia. 2. demonstraţia. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.3. Detalieri de conţinut Careul magic Ob.1. ref 1. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual. exerciţiul. 2. caietul elevului. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia.3. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date.7. formularea de probleme pornind de la o temă dată.7. formularea de probleme pornind de la o temă dată. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. schimbarea numerelor într-o problema dată. 2. 3. 3. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 1.- - 4. activităţi în echipă.5. a-b=x. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 133 . activităţi în perechi. 2.6. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. formularea de probleme pornind de la numere date. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. în care a. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. Evaluare 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea prin numărare. a-b=x. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - Resurse materiale: manual. 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. exerciţiul. 3.5. cu păstrarea tematicii. crt. - - - - - - concret în obiecte sau desene. 2.

exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date.7. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul elevului. verificarea prin numărare. 2. 3.1. colorăm 1. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.7. a-b=x. activităţi în echipă. b sunt numere date. - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. explicaţia. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 134 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. a-b=x. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere Calculăm. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. 1. 2.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. exerciţiul.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. demonstraţia. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. 2. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2.6.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 1. 3. caietul elevului. explicaţia. 2. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în perechi. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. - - - - - - - Melcul matematic 1.6. 3. - - - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. verificarea prin numărare.

5. activităţi în perechi. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. 1. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 1.5. exerciţiul. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. caietul elevului. 7. explicaţia. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.6. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. Scăderea numărului natural 4 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţiul.3. b sunt numere date. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 8. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. - - Resurse materiale: 1 - observarea 135 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob.6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. Adunarea cu 1. 2. în care a. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3.5. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.1. caietul elevului. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. c r t.3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. ref. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 6. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 9. activităţi în echipă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.

explicaţia. 2. exerciţiul.5. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 136 . 4. în care a. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6.5. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5. 5. 4. activităţi în perechi.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. - - - - - 5. 2. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii.6. demonstraţia. exerciţiul. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. 5. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5. Scăderea numărului natural 5 1. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - - - 5. 3. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. explicaţia. fără efectuarea probei operaţiei. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. a-b=x. - - - 4. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în echipă. 1. 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. exerciţiul. în care a. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date.3. - - manual. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. în care a.6. b sunt numere date.numărul natural 5 2. activităţi în perechi. activităţi în perechi. 2. 3. Legătura dintre adunare şi scădere 1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. 2. demonstraţia.

fără efectuarea probei operaţiei. exerciţiul.6. exerciţiul. 3. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi.1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2.6.6. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. 3. 8. caietul elevului. exerciţiul. 8. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. explicaţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 137 . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. caietul elevului. activităţi în echipă. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Adunarea cu numerele naturale 7. - - - - 7. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume.5. demonstraţia. 2. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 9. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Scăderea numărului natural 6 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 3. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 9. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene.5. 10 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Adunarea cu numărul natural 6 1.1. activităţi în perechi. 10.3. - - - - - - 8. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 2. b sunt numere date. demonstraţia. 2. desene sau numere 6. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.

verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3.3. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3. explicaţia.6. - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. caietul elevului.1. Scăderea numerelor naturale 7. 2. 8. 9. caietul elevului. 10 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără efectuarea probei operaţiei. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 138 . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activităţi în echipă. în care a. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. în care a.5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. a-b=x. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. Recapitulare. 9. în care a. 2. exerciţiul. Evaluare 1. 8. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţiul.1. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3.- 9. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - - - 11.5. b sunt numere date. demonstraţia. 3. - - - - - - 10. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. 2. demonstraţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. 10.3. individuală - - - Resurse materiale: manual.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 139 . Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). demonstraţia. ref.2. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. activităţi în perechi. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia.5. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. “înainte” si “înapoi”.2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în echipă. 1. caietul elevului. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 1. activităţi în perechi. scrierea şi citirea 1. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. a-b=x. - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. - - Formarea. caietul elevului. 1. desene şi numere. caietul elevului. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţiul. 4.2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.1. c r t. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. activităţi în echipă. 2. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. b sunt numere date - exerciţiul. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. desene sau numere ordonate. activităţi în perechi.1.3. exerciţiul. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. 2. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual.- - - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Detalieri de conţinut Formarea. în care a. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.

activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.2. desene şi numere. 1. desene şi numere. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 2. activităţi în perechi. activităţi în perechi. 2. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. activităţi în perechi.numerelor naturale de la 20 la 30 2. explicaţia. exerciţiul.3. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. caietul elevului. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 140 .2. demonstraţia. desene sau numere ordonate. activităţi în echipă. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. demonstraţia. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activităţi în echipă. caietul elevului. demonstraţia. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - Resurse materiale: manual. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 4. desene sau numere ordonate. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi.1. - - Formarea. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. activităţi în echipă. - - Resurse procedurale: conversaţia.5. exerciţiul. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de numărare cu pas dat. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţiul.

exerciţii de numărare cu pas dat. caietul elevului. demonstraţia. 2. 1. caietul elevului. explicaţia.2.Exerciţii de formare. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. caietul elevului. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. exerciţiul. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. activităţi în perechi. desene şi numere. caietul elevului.5. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.2.1. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1.3. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. activităţi în perechi.1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. explicaţia. exerciţiul. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 141 . trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). desene sau numere ordonate. activităţi în echipă. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. “înainte” şi “înapoi”. - - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. 4. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 2. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. explicaţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate.1. activităţi în perechi.2. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de numărare cu pas dat. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual. - - Recapitulare 1. “înainte” si “înapoi”. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. 4. activităţi în echipă. 2. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. explicaţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. 2. 4. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.5.1. demonstraţia. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. demonstraţia.2.1. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţiul.

c r t. activităţi în perechi. caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene sau numere ordonate.3. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. Ref . desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. 1. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţiul. activităţi în echipă. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de numărare cu pas dat. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.5. 4. 1. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. activităţi în echipă. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1.1. 2. fără trecere peste ordin (Z+U). “înainte” şi “înapoi”. exerciţiul. desene şi numere.2.5. fără trecere peste ordin - - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3.6. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume.- - - Evaluare 1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte.3. caietul 1 - observarea sistematică 142 .1. b sunt numere date. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 3. - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20. explicaţia. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. demonstraţia. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. caietul elevului. 2. desene şi numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

6. fără trecere peste ordin. exerciţiul. b sunt numere date. activităţi în perechi. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. explicaţia. b sunt numere date. - - elevului. 2.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20.1. demonstraţia.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. activităţi în echipă. 2. 2. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene.naturale de la 0 la 20. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. caietul elevului. exerciţiul. activităţi în echipă. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. - - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. activităţi în perechi. demonstraţia. în care a.6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere.5. - - - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţiul.1. în care a. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. - - - - - (ZU-U/ ZU-Z). fără trecere peste ordin. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 143 . rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. a-b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3.

explicaţia.1. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2.5. în care a. a-b=x. - - - - - - - - - Evaluare 1. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în care a. 3.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2.1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. a-b=x. exerciţiul. caietul elevului.5. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. - - - - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. caietul elevului. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. a-b=x. activităţi în echipă. în care a. demonstraţia.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără efectuarea probei operaţiei.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 144 . exerciţiul. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. b sunt numere date.

fără trecere peste ordin (ZU-U).1. fără trecere peste ordin (Z+U). - - - - - - Resurse materiale: manual. 2. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin (ZU-Z). activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. ref. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. - - - - - 3. în care a. activităţi în echipă. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului.5. 2. 3.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. c r t.6. 2. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3.3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţiul. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. b sunt numere date. fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 145 . 2. în care a. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r. 3.5. 3. activităţi în perechi. demonstraţia. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - - 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în perechi.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului.3. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia.1. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 1.6. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. b sunt numere date. explicaţia.

fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală - - - 5. activităţi în echipă. activităţi în perechi. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. activităţi în echipă. folosind sprijin cu obiecte sau desene.- - - - 4. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul. demonstraţia. b sunt numere date. b sunt numere date. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 3. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 2. fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 146 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Recapitulare 1. caietul elevului. exerciţiul. 2.5.6. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30.1.6. - - - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere.3. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. în care a. exerciţiul. 3. 2. fără trecere peste ordin (ZU+ZU). explicaţia. în care a.1. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1. fără efectuarea probei operaţiei. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30.5. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. demonstraţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activităţi în perechi. 2. - conversaţia.3.3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fără trecere peste ordin (ZU-ZU). explicaţia.1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 3.

ref. a-b=x. fără trecere peste ordin. fără efectuarea probei operaţiei. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. Evaluare 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. explicaţia. activităţi în echipă. caietul elevului. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1.3. în care a. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. exerciţiul. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100.6. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 3. activităţi în perechi. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.- - - - - 7. c r t. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene.5. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 147 . exerciţiul. 2. a-b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 1. demonstraţia. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. 2. explicaţia. 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r.1. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. formate din zeci (Z+Z/Z-Z).6. explicaţia. demonstraţia. - - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date - procedurale: conversaţia.

exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 148 . - operaţii. exerciţiul. b sunt numere date. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. 2. activităţi în perechi.5. activităţi în perechi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activităţi în echipă. b sunt numere date. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără trecere peste ordin. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. ab=x. demonstraţia. în care a. în care a. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în echipă. 2.5. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z). - - - - - 3. fără trecere peste ordin.3. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU). desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1. b sunt numere date. 3. fără efectuarea probei operaţiei. 3. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.- - - 2. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. 2.6. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. Recapitulare 1.3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.1. ab=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - - - - 4. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără trecere peste ordin. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. ab=x. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul elevului.6. 2.1.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.

palmă etc. fără trecere peste ordin. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. 3. b sunt numere date. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. caietul elevului. explicaţia.5. Evaluare 1. activităţi în perechi.1.- - - - - 5. explicaţia. c r t. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. în care a. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". ab=x. fără efectuarea probei operaţiei.3. 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activităţi în echipă. ref.1. 3. demonstraţia. b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia. ab=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite.8. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.). exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. "mai înalt". fişe de lucru. activităţi în echipă. 2. caietul elevului. exerciţiul. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 149 . Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. consemnarea rezultatelor si discutarea lor.6. în care a. explicaţia. activităţi în perechi. gumă. 2.

explicaţia. explicaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare.). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. săptămâni. individuală Resurse materiale: manual. 3. în timp ce. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. compararea duratei unor activităţi. - - - Resurse materiale: manual. explicaţia. activităţi în perechi. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. calendar Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.1. caietul elevului. caietul elevului. numeric etc. fişe de lucru. înregistrarea în diverse forme (desene. demonstraţia.). diverse obiecte. caietul elevului. - - 5. "cel mai greu" etc.1. Recapitulare 2. - - - - 4.). gumă.) a rezultatelor măsurărilor.8. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. balanţe improvizate etc.) a rezultatelor măsurărilor. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. caietul elevului. exerciţiul. după.) a rezultatelor măsurărilor.- etc. Cântărirea corpurilor 2. 2. numeric etc.8. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor. numeric etc. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite.8. ceas. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Luna 2. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. explicaţia. Săptămâna. activităţi în echipă. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. numeric etc. - - - - 3. Măsurarea timpului. exerciţiul. zile. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.9. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. Ora şi ziua.1. Măsurarea capacităţii vaselor 2. demonstraţia. înregistrarea în diverse forme (desene. "mai greu". capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion.). activităţi în perechi. înregistrarea în diverse forme (desene. palmă. vase de capacităţi diferite. exerciţiul.) a rezultatelor măsurărilor. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). activităţi în echipă. individuală 2. fişe de lucru.9. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. balanţă Resurse procedurale: conversaţia. 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 150 . consemnarea rezultatelor si discutarea lor. înregistrarea în diverse forme (desene. demonstraţia. fişe de lucru. 3. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 3. luni. exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor". 3.

fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. "mai uşor". zile. compararea duratei unor activităţi. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. exerciţiul.9. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. "mai uşor". exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. Evaluare 2. săptămâni. activităţi în echipă. în timp ce. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. numeric etc. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung".- - - - 6. capacitate. "mai înalt". "mai înalt". după. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. capacitate.). exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas.) a rezultatelor măsurărilor. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. înregistrarea în diverse forme (desene. etc. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 151 . compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. după.). - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. explicaţia. luni. în timp ce. activităţi în perechi. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. "mai greu". activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. 3. 2. "mai greu". "cel mai lung" etc.8. demonstraţia. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". caietul elevului.

exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului. exerciţiul.2. 2.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin. 2. ref. Detalieri de c conţinut r t . explicaţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. 2.3. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. 2. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activităţi în perechi. 4. desene sau numere ordonate. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.1. a-b=x. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. demonstraţia. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. în care a.5.1. fără efectuarea probei operaţiei. 1. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. exerciţiul. activităţi în echipă. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 152 . explicaţia.3. - - - - - - 2. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. desene şi numere. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.6.5. exerciţii de numărare cu pas dat. b sunt numere date. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

exerciţiul. demonstraţia. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual.3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.6. Rezolvare şi compunere de probleme 1. cu păstrarea tematicii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.1. a-b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. 3. formularea de probleme pornind de la numere date. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 153 . schimbarea numerelor într-o problemă dată. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.7. - - sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.3. 2. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. în care a. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. 2. activităţi în echipă. b sunt numere date. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 2.5.

clasa I. Editura Ana.ARIA CURRICULARĂ MANUAL UTILIZAT: Matematică. 2004 Autor: Marcela Peneş 154 .

2.6. 1.1.2 2. 1. 1.4. 2.4. 2. 3.3.1 155 .1.1. 4. 1.2.3 Nr.1. 3. 9 10 2.4.7. 2. 2.5.3 2. 1. 4.1.7.2.6. 4. 2. 2 Mulţimi de obiecte 7 3 Numerele naturale de la 0 la 10 25 4.1. 3.3.6. 2. 1.5.1 1. 2. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală Ob. 2. 2.Nr. 2. 2.4.1.2. 2. 4.2.total ore: 4 ore săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL al II. 6. 2.1.3 1.2.6.3 2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 31 5.2. ref 1. 2. 2. Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30 11 19 7.5. 4. 2. 4.1. 2.1. 3.5.1 1.2. 4. 2.ore alocate 12 Perioada Obs. 4.1 . 1. 1. 4.4.2 1. Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală 11 8. 2.7.lea – Nr.2 5 7 7 1. crt.1.5.1.

Elemente de orientare spaţială : aproape-departe. 1. Detalii de conţinut O. probleme ilustrate. stânga-dreapta.UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr. 4. faţă-spate Elemente de  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156 1 6.ore Obs Data 1 1 1 1 Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia 2.2 2.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr. 3.  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte . . fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea 1 5. interior-exterior.1 2. *figuri geometrice.1 2. creioane colorate .ore alocate: 12 Nr crt 1. R.

puţin Figuri geometrice.7. desenare Culori. orientare spaţială: sus-jos. 157 . 1 -exercitiul -conversaţia 11. deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund . uşorgreu. mult.Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare 1 10. Mare-mic . |_/ \ 9. lungscurt *Scrierea de liniuţe : 0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2 1 8.

)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +.  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură. R. desene sau numere ordonate. – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O.  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. precizarea criteriilor utilizate.1. 2. -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii. *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 4.2. 4.ore Data 1 Obs 2. 2  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor.4.ore alocate: 7 Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=.UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr.  completarea fişelor de muncă independentă 1 3 1 4 1 2 1 158 . 2. când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr.1.2.  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.

grupuri de obiecte. 2 şi 3 8. joc de rol. beţişoare Nr.2 2.exerciţiul.4 2. probe scrise. 1.3 2.2 2. 27 Detalii de conţinut O.R. grupuri de obiecte.UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr. Numărul şi cifra 2 1.desene şi numere.3 2.4 2.conversaţia. Numărul şi cifra 1 2. Numerele naturale 1 2 şi 3 6. Numerele naturale 1 şi 2. 1 1 1 1 1 *manual.ore alocate: Nr. 4.ore Data 1 Obs. *observarea dirijată. explicaţia. Numărul şi cifra 0 7.5 1 3. Numărul şi cifra 4 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. Numerele naturale 0. beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159 . Numărul şi cifra 3 5. proiectul. evaluare prin joc.1 1. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual. jocul didactic. Crt. 1.

4 2. explicaţia. evaluare prin joc. Numărul şi cifra 5 11. 1 Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7 18 Numărul şi cifra 8 160 1 . exerciţiul.4 2. exerciţiul. Numărul şi cifra 6 15. evaluare prin joc.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată.2 2.2 2.conversaţia.conversaţia. 1 1 1 1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată.2 2. 1. joc de rol. Evaluare 14.3 2.3 şi 4 10. 2 . explicaţia. jocul didactic. Numerele naturale 0.1 1. jocul didactic.3 2. Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1. probe scrise. probe scrise. proiectul.desene şi numere.diferite reprezentări ale acestora 9. 1 1 1 1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. joc de rol. proiectul. Numerele naturale de la 0 la 5 12. Recapitulare 13.

joc de rol. 161 . probe scrise.5 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual.exerciţiul.4 2.conversaţia. desene şi numere. beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic.4 2.19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare.2 2.proiectul.4 2. 1. desene şi numere.2 2.3 2. evaluare prin joc. explicaţia.2 2. grupuri de obiecte. 1 1 1 *observarea dirijată.1 1.3 2.2 2.5 2 1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. 2.5 1 2 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1.1 1.2 2.3 2.

ore alocate: 31 Nr.3 2. 1. Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr.2. 1 . 1.1 4. 6. 3. 1 5. exerciţiul. jocul didactic.1 1. Perioada: Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual.ore Data 1 Obs.1 4. grupe de obiecte.R. 2. evaluare prin joc Nr.4 3. explicaţia.3 2. beţişoare 1 *observarea dirijată. joc de rol. 2 1 7.2 1.2 1 4. Crt.conversaţia.

3 2. 13.  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6. beţişoare *observarea dirijată. 12.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual. 10.7.8. jocul didactic.10  Scăderea numerelor naturale 6. explicaţia.3 2. 11. 15. joc de rol.10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20. evaluare prin joc. 18.7.1 4.4 3. 14. conversaţia. grupe de obiecte.8. 16.8.9.9. 1 163 . 1.1 4. proiectul 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 19. exerciţiul.  Adunarea şi scăderea cu 0 9. 17.

Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea. proiectul. exerciţiul. Detalii de conţinut O. 2 2 1 164 . fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată. scrierea şi citirea 3.2 1. Recapitulare 6. corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor 2.4 3.ore alocate: 11 Nr.2 2 2 4.vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5.3 2.2 1.R.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr. joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol. număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic.ore Data 2 Obs.. Crt. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20 1. evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc.1 4.1 1. 1. Evaluare 1. conversaţia.1 4. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr.3 2. Formarea.3 -jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte. obiecte sau desene a oricărui explicaţia.

evaluare prin joc.5 2. beţişoare. Crt. probe scrise Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.fişe 2 Nr. jocul didactic.1 4. joc de rol. 2 1. proiectul.3 2. (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. grupe de câte 10 obiecte.verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor . explicaţia.ore Data 2 Obs. fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO.1 2 2 2 . conversaţia. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30.1 1.7 3. exerciţiul. fără trecere peste ordin .exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată.6 2.R.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr.ore alocate: 19 Nr. Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30.

ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.1 4.1 1.3 2.3 2.2 exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 2 2 2 1 166 .1 4.4 3.2 1.

cu şi explicaţia. conversaţia. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr.3 2.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. evaluare prin joc. citire.3 2. exerciţiul. vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare 2 1. Crt. fără sprijin în obiecte sau desene. joc de rol.  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. “înainte” şi “înapoi”.R.4 3 4 5 *observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată.2 1.  Numerele naturale de la 0 la 100 – formare. 3 1 1 167 . 1 11 Detalii de conţinut O. proiectul.ore Data 3 Obs. jocul didactic. scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare. fişe 3 Nr. dat.ore alocate: Nr.

2. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr.1 . 2. -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.ore Data 3 Obs. proiectul. 4. pătrat. 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor.precizarea criteriilor utilizate. cerc O. *observarea dirijată.1. 168 1 . Crt.ore: 5 Perioada: Nr. dreptunghi. joc de rol. explicaţia. jocul didactic. evaluare prin joc. fişe cunoscute. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. -sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. 4.UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE Nr.R. conversaţia. .2  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice. desene sau numere. 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi. 2. exerciţiul. probe scrise 2 2 Recapitulare  jocuri de construcţii.

 Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas. creionul etc. conversaţia. săptămâna.3 1. explicaţia. în timp ce Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr. ziua. exerciţiul.R.4 1. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte. probe scrise 1 1 1 5 1 1 1 169 .ore Data 1 Obs.2 1. luna. proiectul.ore alocate: 7 Nr.3 2.  Unităţi de măsură: ora.4 4 *observarea dirijată. jocul didactic. joc de rol.6 2. 6  Recapitulare 7  Evaluare O. după. Crt. evaluare prin joc.UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr. 2 3 1.5 1. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma.

3 3 4 5 6 170 .5 1. exerciţiul 2 Nr. “înainte” şi “înapoi”.ore alocate: 7 Nr.  schimbarea numerelor într-o problemă dată.  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe.  exerciţii de numărare cu pas dat. 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O.4 1. exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă.UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 2 1.ore Data 1 Obs.6 2. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. cu păstrarea tematicii. Crt. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă.R.

171 .

1966. 1997-1998. Editura Fundaţia România de Mâine. Berechet. 20. . 2. Editura Ion Creangă .Metodica predarii desenului la clasele I – IV.Informatica şi bazele generale de operare pe calculator. 7. Cleopatra şi Piţilă. 2001. 2004. Gardin. 3.C.1967. Botoşani . M. Pali. 13. 17. Grigore-Prună. Constantin.E.II. . (coord) . -Să vorbim despre culori .C. Lica. Ghergina. M. 9. Ghid metodic .D.P. 12. Gardin Florin – Limba română. Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică.E. Adams . Editura Polirom. 1986. I. Florian. Manual pentru clasa a II-a.Hai să mergem la serbare!. E. Mareş.Educaţie plastică în ciclul primar vol. Păcurari.Carte de construit pentru copii. Editura Axa. 28. M. MEC-CNPP.Ghid metodologic . Aramis. Virginia. Editura Aramis.E. 19.E. – Aritmetică – clasa I – exerciţii. 4496/2004. I. Editura Recif. O. 4. 15. Ed. .programul naţional de educaţie pentru sănătate. Arcire. M. aprobate prin OMEDC nr.. EIS POL.Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”. Daniela..Prietenul meu. Editura Axa . .S.Snoave populare.. Ed. Bucureşti. Editura Amalteea.C. 16. Învăţământul primar . 2001. Jack. Editura Tineretului. Mihaela.. M. 1990. O.C.E. 2000 . 23. Bucureşti. 2005.T. TBC şi Malarie. Bucureşti. Maria . jocuri şi prubleme. Bucureşti. Editura Tineretului. . . Canfield.Metodica predării. Tudora . 2003.1. Florica . Bucureşti. Hansen . Ovidiu. Sigma. E. 10.E. Maria. Neagu. M.T. E. 30... Bucur. Editura Aius. Irina. Maria.P. Violeta. Maria. Petrovici C. Dascălu. Editura Polirom.Serbări şcolare pentru ciclul primar. Iacob S.IV. Ilioaia. 1999. I. editat de CCD Oradea. Craiova. calculatorul.Victor.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare.Curriculum Naţional. Editura Carminis Educaţional 2004. I. 31. Barff. Ursula.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor.. Anca. Lica. 27.D. 2002. EDP. MEC-CNC. 2004.volumul Supă de pui pentru suflet 1. 8. A. . 1991. M. 26.C. 2000.T. Ion – Poveştile Ilenii.Gramatică şi compunere. 6. Istrati. Iaşi.Să dezlegăm tainele abecedarului. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Carmen .2-4 . 24. 22. Luiza. . Editura Paralela 45.Învăţarea activă.T. 21. Mark . 29. 2005.D.învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar.Abecedar. clasa I. Berechet. Nuta. .. . Ionel. Ana –Teatru pentru cei mici. Mioara .clasele I . 2006.Editura Miniped. Păcurari O. .S. P. Ghid pentru formatori. Faliboga. Ed. Mitu. Barbu. 2003. Neacşu. Inge Burkhardt. 14.N. 18.T.Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale . Buga.S. Marin . Simona . (coord) – Strategii didactice inovative. Maier Jutta . 2002 . Aurel . 2006. Bucureşti.S. nr. Motora-Ionescu.materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA.Tineretului. Mirea. selectate şi repovestite. Ghergu. M.. Bucureşti . manual pentru clasa I. Editura Humanitas Educaţional. 1997. 1997. Mihăilescu. II. M. 5. Bucureşti. Iordăchescu. Maria .S. Editura Didactica Nova. 25. 11. Radu.Abilitǎţi practice. 1974. Curriculum pentru clasele I.Revistă dedicată cadrelor didactice. Craiova.

Editura Hyperion. 1997 . Manual pentru clasa a III-a.Viorela . Piţilă.Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O. Vasilica . 38. 46. Editura Aramis.Cunoaşterea mediului. Ratyus. clasa I. 50. Tudora. Editura Albatros. Ioan . Bucureşti. 2002. 2000. 45. www. 47. 1996. 34. Cartu Alexandru. Editura. Peneş.Educaţia plastică în învăţământul primar..toutimages. Bucureşti.D. Aramis.europa. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. Ion .P. Anastasiu. Bucureşti. Rotaru.com 58. Editura Aramis . Radu. Dumitra.ro 55. suport didactic. Tarlapan.clasele I . Editura Aramis.pdf 57. x x x . 53. curs opţional. 37. Diţuleasa.. 2000. Daniela . Susală. E.eu 56.D. Şerdean.cedefop. Roşca.“Culoarea cea de toate zilele”. Editura Petrion. 36. www.. 39. 49. Stancu. Stoica. Bucureşti.P. clasa I. Marcu. Stan. http://www. Vasilica . Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. L. D. 33. www. 43. Maria .M. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. 2003. Paveliu Eliza .IV . Bucureşti. Şerban Marinel . Editura Aramis 2004. http://europass. 48. Editura Carminis. http://cliparts. Adriana.Bazele informaticii. – Ghid pentru practică pedagogică. – Antologie de cântece pentru şcolari. Bucureşti. Maria.google.com/alimentation/legumes/index. Peneş. 2005. Editura Terra . 44.32. http://www. Bucureşti. nr. Editura Ana. 2000. C. Editura Aramis. 52.clasa I. 2004. Mihăilescu.08. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. Peneş. 41.. Victoria.P. Marcela– Abecedar. 1969. Piţilă. Marcela – Matematică. Dumbravă. 1982. Florian.edu.kids-shop. 2004. Editura ProGnosis şi SNEE. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I.didactic. Ştefănescu. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe.2003. Marcela . 1995. Focşani.cmbrae. D. Bucureşti. Chişinău.Grafica şi pictura.Aplicaţii cu materiale din natură.ro. 2007. Editura Ana. Tincea. 2004.Gramatică şi compunere.htm . Şerdean. Tudora. Editura Ghe.IV. 42. Editura Corint.ro 54.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. E. 40. Maria. Pădureanu. Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV. N. 51.Abilitǎţi practice. 2000. 35.Comunicare. E. Ioan. 1995.D. 4686 / 05.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful