Sunteți pe pagina 1din 173

ELENA VÎLCU

-ghid metodic-

“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine.


El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi
chiar de a o depăşi.
Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre
elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a
inteligenţelor şi inimilor.
Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi
cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la
resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate
aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.”
(Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător,
Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae


2010

ISBN 978-606-577-165-9
1
Pagina

1. Argument………………………………………………………………………………......6
2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10

4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11


5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13
6. Fişa personală.....................................................................................................................14
7. Fişa postului.......................................................................................................................15
8. Declaraţie...........................................................................................................................18
9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19
10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20
11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21

12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38

13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39


14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40
15. Schema orară……………………………………………………………………………..41
16. Orar…………………………………………………………………………………….....42
17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43
18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46
19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă,
Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46
 Programa şcolară……………………………………………………………..47
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54
 Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57
20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana,
2000)……………………………………………………………………………………...92
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93
 Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96
21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu,
Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110
 Programa şcolară…………………………………………………………...111
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115
 Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117
22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana,
2000)................................................................................................................................154
 Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155
 Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156
23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171
 Programa şcolară…………………………………………………………....172
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175
 Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177
2
24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186
 Programa şcolară…………………………………………………………....187
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190
 Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191
25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205
 Programa şcolară…………………………………………………………....206
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208
 Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209
26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221
 Programa şcolară……………………………………………………………222
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225
 Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226
27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232
 Programa şcolară……………………………………………………………233
 Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236
 Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237
28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239
29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239
 Argument……………………………………………………………………240
 Programa şcolară……………………………………………………………241
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245
 Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246
 Bibliografie………………………………………………………………….252
30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254
 Argument……………………………………………………………………255
 Programa şcolară……………………………………………………………256
 Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259
 Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261
 Bibliografie………………………………………………………………….262
31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263
 Limba şi literatura română………………………………………………….264
 Matematică………………………………………………………………….278
 Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284
 Educaţie tehnologică………………………………………………………..290
 Educaţie plastică………………………………………………....................294
 Educaţie fizică……………………………………………………………....298
32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa
respectivă)………………………………………………………………………………305
33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin
.sponsorizări ....................................................................................................................306
34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307

35. CAPITOLUL III. EVALUARE

35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308
a. Limba şi literatura română………………………………………………….309
b. Matematică………………………………………………………………….314
c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320
d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322
e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326
f. Educaţie fizică………………………………………………........................328
g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337
38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342
3
39. Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346
40. Fişă de evaluare permanentă………………………………………………………….348
41. Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349
42. Fişă de apreciere săptămânală………………………………………………………...350
43. Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………...351
44. Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352
45. Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………........................353
46. Texte pentru dictări…………………………………………………….......................354
47. Fişe de completat şi de colorat………………………………………..........................380
48. Fişe de lucru matematică………………………….…………………..........................408
49. Simulare concursuri şcolare limba română…………………………….......................409
50. Test grilă limba română………………………..……………………….......................411
51. Simulare concursuri şcolare matematică……………………………...........................413
52. Fişă de evaluare sumativă matematică………………..………………........................415
53. Fişă de evaluare iniţială - cunoaşterea mediului……………………...........................416
53. Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului…………………………….........................417
54. Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului…………………..........................418
55. Fişe de lucru - cunoaşterea mediului……………………………….............................419
56, Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…..................423
57. Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare..423
58. Situaţia rezultatelor şcolare, pe discipline.....................................................................424
59. Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare......................................................................425
60. Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar....................................................426
61. Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură.................................................................427
62. Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară................428
63. Situaţia elevilor problemă.............................................................................................428

64. CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI..................................................429

65. CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:...................................................430


 Date generale despre colectivul clasei................................................................431
 Catalog de evaluare şi notare..............................................................................433
 Situaţia manualelor şcolare.................................................................................435
 Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare.......436
 Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe.............................437
 Fişa de caracterizare psihopedagogică................................................................438
 Chestionar caracteriologic...................................................................................443
 Fişa de observaţie asupra elevului.......................................................................444
 Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului......................448
 Anexa la Programa şcolară..................................................................................449
 Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.................................451
 Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare........................................452
 Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii............................453
 Decalogul educatorului.......................................................................................454
 Munca în echipă..................................................................................................455
66. REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:................................................456
 Norme de protecţia muncii..................................................................................457
 Proces-verbal, pentru prevenirea accidentelor....................................................458
 Consiliul clasei....................................................................................................460
 Regulile clasei.....................................................................................................461
 Din secretele succesului la învăţătură.................................................................462
 Regulamentul de bună purtare............................................................................463
67. ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:.............................................................................464
4
 Comitetul de părinţi.............................................................................................465
 Planificarea şedinţelor cu părinţii........................................................................466
 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii...................................................................469
 Chestionar pentru părinţi......................................................................................471
 Regimul zilnic al activităţilor elevilor..................................................................473
 Şcoala şi familia...................................................................................................475
 Educaţia sanitară.................................................................................................477
 Scrisoare informativă pentru părinţi.....................................................................479
 Sfaturi pentru părinţi............................................................................................481
 Modele de diplome pentru părinţi........................................................................485

68. CAPITOLUL V - FORMARE CONTINUĂ............................................................487

69. Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent........................................................488


70. Materiale metodice.......................................................................................................488
71. Lista articolelor publicate.............................................................................................489

72. CAPITOLUL VI - ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE...............................490

73. Programul activităţilor extracurriculare.......................................................................491


74. Regulamentele unor concursuri şcolare.......................................................................495
75. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………........495
76. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri…..496

77. CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE………………………………………...497

78. CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498


79. Limba şi literatura română:………………………………………………………………...498
 Programa………………………………………………………………………..498
 Planificare calendaristică……………………………………………………….502
80. Matematică:…………………………………………………………………………………...508
 Programa………………………………………………………………………..509
 Planificare calendaristică……………………………………………………….511
81. METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514
81. SERBĂRI ŞCOLARE
 Serbarea de sfârşit de an……………………………………………………….521
 Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526
 Serbarea abecedarului………………………………………………………….534
 Mare sărbătoare, mare!.......................................................................................542
82. MODELE DE DIPLOME………………………………………………………….561
83. BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568

5
Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un
ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de
documentare, cercetare, creativitate şi, nu în ultimul rând, de
performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu
elevii din ciclul primar.
Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine
de ansamblu, dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din
cariera unui dascăl modern. Totodată, ea oferă o multitudine
de instrumente curriculare, fiind astfel de un real ajutor în
urmărirea performanţelor, a dificultăţilor, dar şi a găsirii
soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor
inerente procesului instructiv-educativ.
Această lucrare poate fi folosită la clasa I, cu
îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva
personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din
cadrul fiecărui colectiv de elevi.
Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator
de calitate, responsabilitate şi rigoare profesională, de
satisfacţii, de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor
celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce
“lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere.

Autoarea

6
Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi
diverse : dragoste de muncă, credinţă în ceea ce face, entuziasm, dragoste pentru
copii, devotament, indulgenţă împletită cu fermitate, echilibru intelectual,
curiozitate, gustul observaţiei, simţ critic şi luciditate, nevoia de înnoire.
În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale,
despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă.
« Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii
învăţătorului pentru că :
- permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie
operaţionale ;
- obligă la o muncă de calitate, de responsabilitate şi rigoare
profesională;
- dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa, creativitatea în
completarea, reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă ;
- oferă posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de
inspecţiile inopinate, dacă este ţinută la zi ;
- permite evaluatorului (director, metodist, inspector) o apreciere justă cu
prilejul inspecţiilor, acordării calificativelor, a salariilor de merit etc.

“Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele:

· Curriculum vitae actualizat


· Fişa postului
· Fişa de evaluare anuală

- Structura anului şcolar


- Schema orară
- Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel
încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor
specifica orele de desfăşurare a lecţiilor);
- Programe şcolare;
- Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul
şcolar) ;
- Planificarea calendaristică ;
- Proiectele unităţilor de învăţare ;
- Proiecte didactice ;
- Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la
clasa respectivă) ;
7
- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii,
prin sponsorizări ;
- Lista lecturii suplimentare.

- Descriptori de performanţă;
- Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele, conform
obiectivelor prevăzute de programa şcolară) ;
- Teste de evaluare (iniţiale, sumative, rezultate obţinute, concluzii,
măsuri de ameliorare) ;
- Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, portofoliilor realizate de
elevi) ;
- Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru;
- Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă,
a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective, conţinuturi,
modalităţi de realizare) ;
- Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe, asistenţe la activităţi
în cadrul comisiilor metodice, cercurilor pedagogice, schimburilor de
experienţă, inspecţii speciale) ;
- Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică ;
- Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului, a
anului şcolar.

- Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra


comportamentului elevilor în cei 4 ani);
- Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a ;
- Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară ;
- Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale, materiale
prezentate) ;
- Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor
propuse, procese – verbale, tabele nominale etc.) ;
- Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor, materiale
prezentate, procese verbale, tabelul nominal cu membrii comitetului de
părinţi, materiale informative trimise părinţilor etc.) ;
- Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor ;
- Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare ;
- Regulamentul de ordine internă;
- Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor;
- Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări.

- Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile,


activităţile pe care învăţătorul le are în vedere, cu termene: întocmirea
planificării, a proiectelor unităţilor de învăţare, participări cu referate,
8
informări, lecţii la consiliile profesorale, comisii metodice, cercuri
pedagogice, schimburi de experienţă, sesiuni de referate metodico –
ştiinţifice, activităţi extracurriculare, cursuri de formare, lectorate cu
părinţii). Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite, la rubrica
“Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat
(performanţe).
- Diferite materiale metodice primite de la M.E.C.T., I.S.J., preluate din
literatura de specialitate, de la alţi colegi, elaborate personal (care sunt
utile în diferite momente ale activităţii).
- Lista articolelor publicate în reviste de specialitate, a lucrărilor
publicate.

- Programul activităţilor extracurriculare;


- Regulamentele unor concursuri şcolare;
- Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri;
- Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite
concursuri.

- Fişa postului;
- Contractul individual de muncă

Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va


exista şi un opis care inventariază materialele existente), astfel încât acestea să
fie actualizate la nevoie, să poată fi introduse altele.
Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută,
verificată de evaluatori, ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea
dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului
pregătirii acestora.

(Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător,


Standard ocupaţional, Bucureşti 2002)

9
CAPITOLUL I

 Curriculum vitae
 Dosarul cadrului didactic
 Fişa personală
 Fişa postului
 Declaraţie
 Declaraţie pe propria răspundere
 Declaraţia contribuabilului
 Fişa de evaluare anuală
 Raport de autoevaluare

10
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
Curriculum vitae
principale
Europass

Numelepersonale
Informaţii şi adresa
angajatorului
Nume / Prenume
Adresă(e)

Telefon(oane)
Tipul activităţii sau sectorul Mobil:
de activitate
Fax(uri)
EducaţieE-mail(uri)
şi formare

Naţionalitate(-tăţi)

Data naşterii

Perioada
Sex

Locul de muncă vizat /


Domeniul ocupaţional
Calificarea / diploma
obţinută

Disciplinele
Experienţa principale
profesională
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului
de formare

Perioada

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

11
Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini
artistice

Alte competenţe şi
aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe

12
13
14
Unitatea de Învăţământ: _____________________________
Catedra ________________________

FIŞA POSTULUI
Personal didactic

Numele şi prenumele _________________________________________

A. Activităţi normate în statul de funcţiuni


I. Activităţi de predare, inclusiv pregătirea acestora
a) Module de curs pentru formarea continuă;
b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master, doctorat,
postuniversitară, postliceală);
c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică;
d) Planificarea activităţilor de predare prin:
 Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă,
gradul de interes al clasei şi resursele şcolii;
 Stabilirea activităţilor didactice individuale, de grup, sau cu întreaga clasă, în funcţie
de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă, gradul de interes al clasei şi
resursele şcolii;
 Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea
acestora;
 Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare;
 Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor
stabilite prin Curriculum naţional;
 Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea
obiectivelor operaţionale;
e) Predarea şi managementul clasei:
 Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase, pentru elevii cu aptitudini
speciale şi cei cu deficienţe, astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite;
 Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării
cunoştinţelor specifice disciplinei;
 Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor
operaţionale;
 Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de
disciplină şi comportament social;
 Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra
disciplinei şi subiectelor specifice prin:
 stimularea curiozităţii elevilor;
 manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate;
 menţinerea motivaţiei elevului;
 structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la
fiecare lecţie;
 utilizarea corectă a terminologiei specifice
 oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice;
 utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în
discuţie;

15
 acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din
partea elevilor;
 ascultarea activă şi atentă a elevilor;
 utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare;
 exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de
cunoaştere şi utilizare a limbii române;
 asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii;
 autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare
profesională proprie;
 utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată.
 Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al
elevilor;
 Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare;
 Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin:
1. Informarea corectă şi obiectivă, periodică a familiei;
2. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului, modalitatea de
susţinere a elevului în efortul său de a învăţa, modalităţile de supraveghere şi
control ale elevilor.
 Îndrumare şi consiliere elevi;
 Relaţia cu părinţii elevilor.

II. Activităţi de evaluare


a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă;
b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master,
doctorat, postuniversitară, postliceală);
c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de
învăţământ;
d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:
 Tematică;
 Bibliografie;
 Subiecte;
 Corectură;
 Contestaţii;
 Organizare examene;
 Supraveghere probe scrise;
e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic;
f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării
temelor de casă, şi oferta de feedback constructive;
g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru:
1. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi
deprinderilor, şi pentru ameliorarea demersului didactic;
2. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători;
h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse
sau a celor impuse prin Curriculum naţional.
III. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului
a) Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese organizate în domeniul de activitate sau
interdisciplinar;
b) Organizarea de schimburi de experienţă;
c) Elaborarea de manuale, culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice;
d) Participarea la programe internaţionale.
16
III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare;


b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: ……………………………………

Responsabil catedră:………………………..

Cadru didactic: ……………………………..


Data: ………………………………

17
18
19
20
ŞCOALA CU CLS.

FIŞĂ DE EVALUARE
ANUL ŞCOLAR _______________________
NUMELE ŞI PRENUMELE:
POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR
GRADUL DIDACTIC:
DISCIPLINE PREDATE:

DOMENII ALE CRITERII DE INDICATORI DE PUNCTAJ AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE PUNCTA


EVALUĂRII PERFORMANŢĂ PERFORMANŢĂ MAXIM AL COLEGIALĂ C.A. FINAL Ş
CRIT. CALIFICAT
C.A.
1.Proiectarea -Fundamentarea 5p
eficientă a proiectării didactice pe
curriculum-ului achiziţiile anterioare de
15 puncte învăţare ale
educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică 3p
Minim 13p sau elevi). este întocmită pe baza
pentru FB evaluării iniţiale a
Minim 11p elevilor.
pentru B -Competenţele specifice 1p
Minim 8p urmărite şi strategiile
pentru S didactice folosite în
cadrul lecţiilor sunt
stabilite în funcţie de
achiziţiile anterioare ale 1p
elevilor.
-Sunt identificate pentru
fiecare unitate de
învăţare achiziţiile 3p
anterioare

21
necesare(cunoştinţe,
-Asigurarea deprinderi, atitudini) 2p
caracterului aplicativ
al proiectării
curriculare.
-Proiectările de unităţi
de învăţare conţin 1p
aplicaţii practice şi
strategii didactice
adecvate formării 3p
tuturor competenţelor
generale şi specifice
prevăzute în programa 2p
şcolară
-Respectarea -Sunt prevăzute strategii
reglementărilor legale didactice active.
în vigoare privind 1p
conţinutul şi forma
documentelor de -Conţinutul
proiectare. documentelor de
proiectare respectă 3p
planul-cadru şi
programele şcolare.
-Planificarea 3p
calendaristică este
întocmită conform
reglementărilor în
vigoare.
-Fundamentarea 1p
proiectării curriculare
pe rezultatele
evaluărilor naţionale şi

22
locale.
-Planificarea
calendaristică ţine cont
de rezultatele 1p
evaluărilor de la
sfârşitul anului şcolar
sau de evaluările
-Adaptarea la naţionale..
particularităţile
geografice,
demografice, etnice,
economice, sociale şi
culturale ale
comunităţii în care
funcţionează unitatea
de învăţământ. -Sunt evidenţiate în
cadrul proiectărilor
didactice
particularităţile şcolii:
elevi proveniţi din
grupurile dezavantajate(
elevi cu CES, elevi
rromi, elevi cu situaţia
materială precară), elevi
aparţinând unor
minorităţi naţionale

Total 15p
2.Realizarea -Utilizarea metodelor 5p
curriculum-ului active(care presupun
30 puncte activitatea
independentă a -În cel puţin 50% dintre 2,5p

23
Minim 24 p educabilului, activităţile de învăţare
pentru FB individual sau în grup) se utilizează metode
Minim 21p în activităţile de active, care presupun
pentru B învăţare activitatea independentă
Minim 15p a elevului, individual
pentru S sau în grup.

-Alocarea a cel puţin 2,5p


50% din timpul fiecărei
activităţi de învăţare
pentru activitatea
independentă a elevului.
3p

-Utilizarea unui limbaj 1,5p


-Adaptarea limbajului adecvat nivelului de
la nivelul achiziţiilor înţelegere al fiecărui
anterioare ale elev
educabililor 1,5p
-Introducerea şi
explicarea a cel mult 5
concepte noi în cadrul
unei ore de curs . 3p

2p

-Utilizarea în cadrul
-Utilizarea manualelor, fiecărei ore a
a auxiliarelor manualului şcolar şi a 1p
curriculare autorizate cel puţin unui material
şi a bazei logistice auxiliar

24
existente în unitatea de -Utilizarea
învăţământ TIC/aparatură sportivă
în cel puţin 20% din 3p
activităţile de
învăţare/aparatură
sportivă 2p

-Utilizarea în cadrul
fiecărei ore de curs a
-Utilizarea experienţei cunoştinţelor şi
individuale şi a competenţelor însuşite
achiziţiilor anterioare anterior în însuşirea
de învăţare ale noilor cunoştinţe şi 1p
educabililor formarea competenţelor
specifice
3p
-Corelarea cunoştinţelor
de bază însuşite la
diferite discipline
2p

-Informarea elevilor
despre progresul realizat 1p
-Furnizarea de feed- la fiecare unitate de
back şi informarea învăţare
sistematică a
educabililor şi, după -Informarea părinţilor 3p
caz, a părinţilor în despre progresul realizat
privinţa progresului de elevi cel puţin o dată

25
şcolar realizat la 3 luni 3p

2p
-Atingerea a peste 2/3
din obiectivele
curriculare propuse. 1p
-Atingerea a peste 1/2
din obiectivele
-Realizarea majorităţii curriculare propuse.
obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3
în timpul activităţii din obiectivele 2p
şolare a educabililor curriculare propuse. 1p

-Întocmirea şi predarea
spre avizare la termen a 0,5p
proiectărilor didactice.

-Respectarea datelor
stabilite în planificările
calendaristice şi
proiectările de unităţi de
-Punctualitate şi învăţare pentru
realizarea întocmai şi activităţile didactice, cu
la timp a activităţilor excepţia situaţiilor
planificate motivate(concedii
medicale, nr. mare de
elevi absenţi, dificultăţi 0,5p
mari întâmpinate de
elevii cu CES).

26
-Replanificarea
activităţilor didactice în
cazul nerespectării din
motive obiective a 3p
planificării iniţiale.
2p

-Existenţa aplicaţiilor
practice pentru fiecare 1p
unitate de învăţare.

-Adaptarea aplicaţiilor
practice la specificul
şcolii, al clasei, al
elevilor cu CES,
elevilor aparţinând 1p
minorităţilor naţionale.
-Asigurarea 1p
caracterului aplicativ
al cunoştinţelor
predate. -Realizarea activităţii
didactice în
conformitate cu 1p
indicaţiile metodice
asociate documentelor 1p
curriculare în uz.

27
-Adaptarea strategiei
didactice la
-Respectarea particularităţle clasei, 1p
indicaţiilor metodice elevilor cu CES.
asociate documentelor 1p
curriculare în uz.

-Respectarea tuturor
drepturilor copilului,
inclusiv cele cu privire
-Adaptarea la programele sociale 2p
metodologiei didactice ale guvernului adresate
la particularităţile elevilor 2p
geografice,
demografice, etnice,
economice, sociale şi -Acordarea unui respect
culturale ale egal fiecărui elev,
comunităţii în care indiferent de mediul de
funcţionează unitatea provenienţă, capacitatea
de învăţământ de învăţare şi de
rezultatele obţinute.

-Respectarea tuturor
prevederilor legale
privind drepturile
copilului şi drepturile
omului

28
-Acordarea unui
respect egal tuturor
educabililor, indiferent
de mediul de
provenienţă,
capacitatea de învăţare
şi rezultatele obţinute
Total 30p
3.Evaluarea -Evaluarea continuă şi 5p
rezultatelor notarea conform
învăţării reglementărilor legale
20 puncte şi standardelor -Folosirea a cel puţin 3 3p
naţionale în vigoare tipuri de intrumente de
Minim 16 p evaluare/semestru
pentru FB
Minim 14p -Evaluarea ritmică a 2p
pentru B elevilor)minim 1-2
Minim 10p note/semestru în funcţie
pentru S de nr. minim necesar pe
semestru

3p

-Stabilirea criteriilor şi a 2p
-Asigurarea procedurilor de evaluare
transparenţei în conformitate cu
criteriilor şi a principiile
procedurilor de docimologice. 1p
evaluare

29
-Comunicarea criteriilor
şi procedurilor de
evaluare elevilor şi
părinţilor. 4p

peste 70% din


răspunsuri
pozitive - 4p
-Evaluarea satisfacţiei -Evaluarea cel puţin o peste 50% din
beneficiarilor de dată pe an a gradului de răspunsuri
educaţie conform mulţumire cu referire la pozitive – 2p
procedurilor stabilite calitatea actului de peste 40% din
la nivelul unităţii de predare, deschiderea răspunsuri
învăţământ cadrului didactic pentru pozitive – 1p
soluţionarea
problemelor, relaţia
cadru didactic-elev pe 2p
baza unor chestionare.

2p

-Înregistrarea
activităţilor de - Notarea elevilor şi
evaluare în calcularea mediilor 3p
conformitate cu semestriale şi anuale
legislaţia în vigoare conform prevederilor
Regulamentului de tuturor notelor-
organizare şi 3p
funcţionare a unităţilor parţial – 1p
de învăţământ

30
preuniversitar.

-Comunicarea 3p
sistematică, către 1p/activitate
beneficiarii de -Trecerea notelor şi
educaţie, a rezultatelor mediilor( în cazul
evaluării diriginţilor) acordate în
carnetele elevilor.

-Desfăşurarea a cel
puţin 3 activităţi pe an
-Promovarea în care sunt utilizate
autoevaluării instrumente ale
educabililor autoevaluării.
Total 20p
4.Realizarea -Realizarea de -Realizarea a cel puţin 2 4p
activităţilor activităţi activităţi 1pXactivit.
extracurriculare extracurriculare care extracurriculare pe extracurric.
10 puncte contribuie direct la semestru care contribuie
atingerea obiectivelor la atingerea obiectivelor
Minim 9 p curriculare, ale curriculare, ale
pentru FB dezvoltării personale, dezvoltării personale,
Minim 7p instituţionale şi instituţionale şi
pentru B comunitare sau a celor comunitare pe semestru,
Minim 5p propuse de beneficiarii din care una în
pentru S de educaţie parteneriat. 2p
1pXactivit.
extracurric.
-Contribuţia proprie la
realizarea a cel puţin o

31
-Realizarea activitate
activităţilor extracurriculară pe
extracurriculare pe semestru din cele
baza documentelor organizate la nivelul
proiective ale unităţii unităţii de învăţământ. 2p
de învăţământ 1pXactivit.
extracurric.

-Implicarea elevilor din


-Asigurarea grupurile dezavantajate 2p
participării grupurilor în fiecare semestru în 1pXactivit.
ţintă şi realizarea activităţile extracurric.
activităţilor extracurriculare.
extracurriculare pe
baza planificării
stabilite -Realizarea a cel puţin 2
activităţi
extracurriculare pe
-Utilizarea semestru care utilizează
potenţialului local potenţialul local
pentru creşterea
atractivităţii
activităţilor
extracurriculare şi
comunitare
Total 10p
5.Dezvoltarea -Participarea la 5p
profesională, programele de formare
activitatea obligatorii stabilite la -Participarea la 2,5p
metodică şi nivel naţional sau local termenul stabilit la
ştiinţifică perfecţionarea

32
obligatorie la 5 ani sau
15 puncte la examenul de obţinere
a unui grad didactic. 2,5p
Minim 13 p -Participarea la cel puţin
pentru FB un program de formare
Minim 11p stabilit la nivel naţional 5p
pentru B -Aplicarea în sau local.
Minim 8p activitatea didactică a 5p
pentru S rezultatelor
participării la
activităţile metodice, -Utilizarea în cadrul
ştiinţifice şi de procesului didactic a
dezvoltare profesională strategiilor didactice
active însuşite în cadrul
activităţilor de formare
pentru integrarea 3p
elevilor din grupurile 1p- prezenţă în
dezavantajate. comisie
metodică/catedră
-Participarea la 1p- prezenţă la
activităţile metodice şi Consiliul
ştiinţifice stabilite la -Participarea la toate profesoral cu
nivel de catedră, activităţile metodice şi temă
unitate de învăţământ, ştiinţifice organizate în 1p- prezenţă la
localitate. cadrul comisiei cercuri
metodice/catedrei , pedagogice
consiliului profesoral,
cercului pedagogic al
învăţătorilor.
2p
0,5p/resursă
informaţională

33
Utilizarea a cel puţin 2
-Utilizarea resurselor resurse informaţionale
informaţionale ale pe semestru.
bibliotecii/centrului de
documentare şi
informare şi a surselor
de informaţie
disponibile.

Total 15p
6.Contribuţia la -Realizarea integrală şi 3p
activitatea la timp a atribuţiilor
generală a stabilite prin fişa -Respectarea termenelor 1p
unităţii de postului date pentru îndeplinirea
învăţământ şi la sarcinilor date de
promovarea conducerea şcolii.
imaginii -Realizarea completă şi 1p
acesteia corectă a atribuţiilor
stabilite prin fişa
10 puncte postului în calitate de 1p
profesor de serviciu.
Minim 9 p -Realizarea completă şi
pentru FB corectă a celorlalte
Minim 7p atribuţii stabilite prin
pentru B fişa postului.
Minim 5p -Realizarea
pentru S comunicării formale şi
a schimbului de date
conform legislaţiei şi 1p

34
procedurilor stabilite 0,5p
la nivelul unităţii de
învăţământ şi -Realizarea comunicării
completarea formale cu conducerea
documentelor şcolare şcolii, celelalte cadre
conform prevederilor didactice, cu elevii, cu 0,5p
legale părinţii, cu alte instituţii
şi părţi interesate de la
nivelul comunităţii. 1p
-Completarea corectă a
situaţiilor solicitate, a
documentelor şcolare. 1p

-Respectarea integrală -Prezenţa la toate


a regulamentelor şedinţele consiliilor
interne şi a profesorale sau de
procedurilor stabilite administraţie(unde este
la nivelul unităţii de cazul), întocmirea 2p
învăţământ (inclusiv situaţiilor şi
din domeniul asigurării documentelor solicitate
calităţii) de CEAC, punctualitate
la ore
1pXactivit.

-
Realizarea/participarea
la programe/activităţi - 1pXactivit.

35
de prevenire şi Organizarea/participarea
combatere a violenţei la cel puţin o activitate
şi de prevenire şi pe semestru de
combatere a prevenire şi combatere a
comportamentelor violenţei şi a
nesănătoase. comportamentelor 1p
nesănătoase
- Realizarea/participarea
la cel puţin un 1pXactivit.
program/activitate de
prevenire şi combatere a
violenţei şi a
comportamentelor
nesănătoase/semestru
în parteneriat cu 1p
părinţii.

- -Realizarea/participarea 0,5p
Realizarea/participarea la cel puţin un
la programe/activităţi program/activitate pe
în spiritul integrării şi an în spiritul integrării 0,5p
solidarităţii europene. şi solidarităţii europene.

1p
1pXactivit.

-Respectarea
sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi

36
procedurilor de a normelor de securitate
sănătate şi securitate a a muncii şi PSI.
muncii şi de PSI -Colaborarea cu
prevîzute de legislaţia medicul şcolii şi cu
în vigoare pentru asistenta medicală
activităţile desfăşurate pentru prevenirea
în tipul respectiv de cazurilor grave de
organizaţie. îmbolnăviri.

-Participarea la cel puţin


o acţiune de promovare
a activităţii unităţii de
-Promovarea în învăţământ şi a ofertei
comunitate a activităţii educaţionale.
unităţii de învăţământ
şi a ofertei
educaţionale.

Total 10p
TOTAL GENERAL 100p

37
Curriculum

Structura anului şcolar;


Calendar şcolar 2010-2011;
Schema orară;
Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi
orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a
disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a
lecţiilor);
Programe şcolare;
Programe pentru disciplina opţională (aprobate de
Inspectoratul Şcolar) ;
Planificarea calendaristică ;
Proiectele unităţilor de învăţare ;
Proiecte didactice ;
Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi
folosit la clasa respectivă) ;
Lista materialului didactic propus a fi procurat prin
mijloace proprii, prin sponsorizări ;
Lista lecturii suplimentare.

38
SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile)
Cursuri: 13 septembrie 2010 - 21 decembrie 2010 (marţi)
1 Decembrie –zi liberă
Vacanţă : 1 - 7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar)
Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) - 4
ianuarie 2011 (marţi)
Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) - 28 ianuarie 2011 (vineri)
Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6
februarie 2011 (duminică)

SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile)


Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) - 15 aprilie 2011 (vineri)
Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni)
Cursuri: 26 aprilie (marţi) - 17 iunie 2011(vineri)
24 mai- zi liberă
Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie
2011(duminică)
Total zile lucrătoare: 172

39
SEM I : 17 săpt. (84 zile - Miercuri-1 dec.)
Luna SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

Săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
L 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31
M 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
M 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
J 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
V 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
S 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
D 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

SEM AL II-LEA :18 săpt.( 88 zile – Marti-24 mai)


Luna FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE

Săpt. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
L 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13
M 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14
M 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15
J 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16
V 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17
S 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
D 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
Zile libere + vacanţă Zile lucrătoare: 172

40
Aria curriculară/ Plan Număr Total
Disciplina cadru ore alocate ore
CN CNA CE CES
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7-8
Limba şi lit.română 7-8 7 1 - - 8
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 4-5
Matematică 3-4 3 1 - - 4
Cunoaşterea mediului 1 1 - - - 1

III. OM ŞI SOCIETATE 1
Religie 1 1 - - - 1
IV. ARTE 2-3
Educaţie muzicală 1-2 1 - - - 1
Educaţie plastică 1-2 1 - - - 1
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 2-3
SPORT - - -
Educaţie fizică 2-3 2 2
VI. TEHNOLOGII 1-2
Abilităţi practice 1-2 1 - - - 1
VII. CONSILIERE ŞI 0-1 - - - - -
ORIENTARE
Nr. Total ore în trunchi comun 17 - - -
VIII. CURRICULUM LA 1-3
DECIZIA ŞCOLII
OPŢIONAL 1- 3 1 - - - 1
Nr. minim ore pe săptămână 18
Nr. maxim ore pe săptămână 20 20

41
Marţi

Miercuri

Luni

Joi Vineri

42
MANUALE ŞCOLARE:

Nr.crt
Disciplina Manual Editura Locul şi anul Autori
.

1. Limba şi literatura Abecedar


română
2. Matematică Matematică
Cunoaşterea
3. Cunoaşterea mediului mediului
4. Religie Religie

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:


......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

43
UZ OCAZIONAL:

 ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători:


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri, antologii:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
 cărţi de uz şcolar specific: atlase, albume, dicţionare, tabele
numerice/transformative, portofolii ilustrative, hărţi etc:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

44
 cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic,
tabel cronologic în consecinţă, termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent,
extrase din studii critice, focalizate pe textele prezentate etc.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite, de regulă de tip grilă,
cu caracter confidenţial, ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice, pliante, postere/afişe
jubiliare ş.a.:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 materiale “imprimate”, realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC,
dischete, CD-ROM-uri, microfilme, diapozitive ş.a.m.d.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

45
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Nr. ore: Plan cadru CN CNA CE Total
7-8 7 1 - 8

MANUALUL UTILIZAT: Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004


Autori : C. Mihăilescu, T. Piţilă

Distribuirea orelor pe semestre


Nr.crt. SEMESTRUL NR.ORE
1. Sem. I
2. Sem. al II-lea
3. TOTAL

46
INTRODUCERE

Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din


perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar, al gestiunii activităţii de învăţare şi de
predare şi, nu în ultimul rând, al evaluării.
În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost
necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în
vederea relaxării ritmului de lucru, în special la clasa I, şi a realizării individualizării
demersului didactic, astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare
impuse de diferenţele de vârstă cronologică, dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi
emoţională a elevilor. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au
adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor, dictate de aceleaşi
necesităţi constitutive. Toate acestea determină, în mod firesc, anumite schimbări şi în ceea
ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic, fără de care nu vom obţine
rezultatele dorite. Semnalăm, în cele ce urmează, câteva aspecte ale acestor schimbări.
Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a
ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. De asemenea, practicile
didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup,
de cooperare, mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan
lingvistic: de exemplu, producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare
percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în
sine.
Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o
motivaţie intrinsecă pentru învăţare, să aibă un sens pentru copil, altfel acestea vor fi
consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. Acestea au un statut orientativ,
Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par
mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus.
În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar
trebui să le poată citi, respectiv, scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar, deoarece capacitatea
acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. (De
asemenea, copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul
ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). Conţinuturile referitoare la
compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a, datorită gradului de dificultate
pe care îl presupun
Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin
introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare, de o nouă modalitate de
organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea
unor instrumente adecvate de evaluare.

47
CLASA I

I. OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
(citirea/lectura)
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
capabil:
1.1. să înţeleagă semnificaţia - jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de
globală a mesajului oral învăţător sau elevi;
- exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat,
prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă,
desen etc.);
- exerciţii de mimă, de sesizare a corespondenţei
elementelor verbale cu cele non-verbale;
- exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se
potrivesc cu un mesaj audiat anterior;
- exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat,
pe baza unor imagini prezentate;
1.2. să sesizeze intuitiv - exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri
corectitudinea unei propoziţii realizate de elevilor;
ascultate - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii;
- exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei
enunţiative şi interogative (fără terminologie);
1.3. să distingă cuvintele dintr-o - exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri;
propoziţie dată, silabele dintr- - exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o
un cuvânt şi sunetele dintr-o propoziţie;
silabă - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie;
- jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt;
- exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă, să
conţină sau să se termine cu o silabă dată;
- exerciţii de distingere a sunetului iniţial, final sau din
interiorul unei silabe sau al unui cuvânt;
1.4. să sesizeze sensul cuvintelor - jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu
într-un enunţ dat imaginea corespunzătoare;
- exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca
înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată;
1.5. să manifeste curiozitate faţă de - exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev, învăţător-
mesajele emise de diferiţi elev pe teme familiare copiilor;
interlocutori în situaţii de - jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, vizând formarea
comunicare concretă comportamentului de ascultător activ;
- simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme
cotidiene concrete;
- jocuri de grup cu teme date.
Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 48
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
capabil:
2.1. să formuleze clar şi corect - exerciţii de alcătuire a unor enunţuri, cu accent pe
enunţuri verbale potrivite unor pronunţia corectă, clară;
situaţii date - exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după
imagini, folosind cuvinte date, legate de o situaţie creată;
- exerciţii de reglare a tonului, volumului şi a vitezei
vorbirii; exerciţii de dicţie;
- exerciţii de prezentare a unor obiecte, activităţi familiare
copiilor;
- exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri;
- povestirea unor întâmplări personale ale copiilor;
- recitări, dramatizări, repovestiri;
- exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării
unor nelămuriri legate de o cerinţă dată;
- exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe
marginea unui mesaj ascultat;
- exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat,
prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia
(repovestire, dramatizare, desen etc.);
2.2. să integreze cuvintele noi în - jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie;
enunţuri - exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate;
- rebusuri, integrame, anagrame;
- jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi.
- exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin
eliminarea, înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt;
- exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe;
- exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă
dată;
- exerciţii de dicţie, frământări de limbă;
- formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu
acelaşi sunet;
- exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin
modificarea unui sunet sau a unei silabe;
- exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles
asemănător;
2.3. să manifeste iniţiativă şi interes - exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea
pentru a comunica cu ceilalţi formulelor de adresare, salut, prezentare etc.)
- dialoguri pe teme cunoscute;
- simulări ale unor situaţii de comunicare; jocuri de rol;
- activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu
fapte, întâmplări cunoscute.

Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 49


3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
capabil:
3.1. să identifice litere, grupuri de - exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere –
litere, silabe, cuvinte şi sunet);
enunţuri în textul tipărit şi în - exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea
textul scris de mână silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura
propoziţiei, recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-
un text, recunoaşterea unor modele repetitive etc.;
- exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu
imaginile corespunzătoare;
- exerciţii de citire selectivă;
- exerciţii de citire la prima vedere, în contexte familiare, a
unor texte scurte (etichetele unor produse, indicatoare,
ecusoane, numele unor magazine etc.);
- exerciţii de realizare a unor colaje, folosind decupaje de
texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare, anunţuri,
invitaţii etc.);
3.2. să sesizeze legătura dintre - exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe
enunţuri şi imaginile care le marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc;
însoţesc - exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile
citite (şi invers);
- exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de
mână sau de tipar cu imaginea;
- rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini;
- exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza
ilustraţiilor;
- exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi;
3.3. să desprindă semnificaţia - exerciţii de tipul adevărat/fals;
globală a unui text citit - exerciţii de citire selectivă;
- exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau
eliminarea unor elemente din textul citit;
- exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe
marginea textului citit;
3.4. să citească în ritm propriu, - exerciţii de citire integrală a cuvintelor;
corect un text cunoscut - exerciţii de citire a unor texte cunoscute;
- exerciţii de citire selectivă;
3.5. să manifeste curiozitate pentru - exerciţii de acomodare cu cartea
lectură - exerciţii de observare a cărţii, de orientare în pagină, de
respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta, de
sus în jos);
- dialoguri despre cărţi, personaje din texte cunoscute,
despre biblioteci, librării etc.;
- memorări de versuri, dramatizări;
- exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular;
- exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii,
adecvate vârstei.

Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 50


4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
capabil:
4.1. să scrie corect litere, silabe, - exerciţii de trasare a elementelor grafice;
cuvinte - exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru
scris;
- exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare,
care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct
continuu;
- exerciţii de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor şi
propoziţiilor;
4.2. să scrie corect, lizibil şi îngrijit - exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor, respectând
propoziţii scurte; forma, mărimea lor;
- exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată,
alineat);
- exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte;
- exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor;
exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o
propoziţie;
- exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale;
- exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de
exprimare;
- exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date;
4.3. să utilizeze convenţii ale - exerciţii de folosire a punctului, semnului întrebării şi a
limbajului scris (punctul, semnul scrierii cu majusculă;
întrebării, scrierea cu majusculă) - exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text;
- exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii,
a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii
interogative;
- dictări de cuvinte şi propoziţii;
4.4. să manifeste interes pentru - completarea de rebusuri;
exprimarea scrisă - realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori
lucrările elevilor;
- expunerea tuturor lucrărilor, caietelor elevilor în vederea
încurajării performanţelor individuale.

B. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
1. Formarea capacităţii de citire/lectură
 Cartea – volum, coperte, foaie, pagină, numerotarea paginii, direcţii de orientare în pagină.
 Literele mici şi mari ale alfabetului. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea
autorilor de manuale, în funcţie de metoda didactică abordată..
Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

 Citirea cuvintelor.
În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice; spre sfârşitul perioadei se pot
folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua, uă. Se vor folosi numai cuvinte titlu..
 Citirea propoziţiilor.

Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 51


 Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie).
 Citirea textelor.
Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale
pot utiliza texte literare, în proză sau în versuri, precum şi texte non-literare, de mică întindere, până la
75 de cuvinte, urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. Aceştia vor
avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut
din programă; tratarea didactică originală a noţiunilor din programă.
2. Formarea capacităţii de comunicare
 Comunicarea orală
Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar, despre
familie, despre mediul înconjurător etc.; participarea copiilor la activităţi de grup, inclusiv la
cele de joc, în calitate de vorbitor şi de ascultător).
Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă, astfel încât
noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ, contribuind la structurarea unei comunicări corecte,
eficiente şi nuanţate. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport
vizual.
Formularea mesajului oral (aplicativ, fără teoretizări; în activităţi de grup şi individuale).
 Cuvântul – element de comunicare. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate
(învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor, în cadrul jocurilor sau al activităţilor
de învăţare).
 Propoziţia/enunţul - alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte, fiinţe, personaje din
poveşti, aspecte ale vieţii cotidiene, fapte, întâmplări din viaţa personală etc.).
 Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. Formulele elementare de
iniţiere şi de încheiere a dialogului. Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de
exprimare orală, să realizeze următoarele schimburi verbale:
 iniţierea sau încheierea unui schimb verbal;
 identificarea unei persoane sau a unui obiect;
 formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri;
 oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor
familiei;
 oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte;
 exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.
 Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:
 discuţii libere despre jocuri, jucării, filme de desene animate, filme pentru copii; despre
întâmplări şi fapte din viaţa proprie, despre comportarea civilizată, despre mediul
şcolar, despre regulile de circulaţie rutieră, despre regulile de igienă sanitară, despre
ocrotirea mediului înconjurător etc.
 Comunicarea scrisă
Procesul scrierii
 Organizarea scrierii. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii, care facilitează
însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii, puncte, bastonate, zale, bucle,
semiovale, ovale, noduleţe). Literele mari şi mici ale alfabetului. Scrierea cuvintelor.
Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv, fără cunoaşterea regulilor). Scrierea
propoziţiilor enunţiative şi interogative.
 Scrierea de mână. Aşezarea corectă în pagină (data, alineatul în scrierea propoziţiilor,
spaţiul dintre cuvinte).
 Ortografia. Scrierea ortografică a cuvintelor. Scrierea cu literă mare la începutul
propoziţiei. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia
gramaticală). Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi,
che, chi, ghe, ghi.
 Punctuaţia. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul, semnul întrebării.
Pentru dictare se vor utiliza litere, silabe, cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) - max. 15
cuvinte. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii.
Contexte de realizare
 Copierea literelor, a cuvintelor, a propoziţiilor. Scrierea după dictare.
Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 52
2. Elemente de construcţie a comunicării

 Propoziţia. Cuvântul. Silaba.

Noţiunile nu vor fi definite, lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul
sinonime, antonime, omonime, propoziţii enunţiative, exclamative, interogative, substantiv propriu etc.).
În perioada preabecedară, accentul se va pune pe comunicarea orală, folosindu-se pentru silabaţie
numai cuvinte monosilabice, bisilabice şi trisilabice, care nu vor conţine diftongi, triftongi sau consoane
redate în scris prin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.

 Sunetele limbii române. Articularea vocalelor şi consoanelor.


Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane.

Limba şi literatura română - Clasele I – a II-a 53


Clasa: I
Editura: Aramis
Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă
TIP CURRICULUM: CNA
Nr. de ore pe săptămână: 8
Nr. de ore pe an: 270 ore

SEMESTRUL I

Obiective
Unităţi de de referinţă Conţinuturi Nr. Perioada
învăţare ore
1. La început 1.1.; Probe de cunoaştere a copilului:
1.5.;
de drum! 2.1.;  probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la
2.3.
grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei, a
acuităţii vizuale şi auditive, determinarea
volumului vocabularului, completarea spaţiilor
libere din propoziţie, integrarea în enunţuri a
unui cuvânt cunoscut,etc.)
2. Propoziţia. 1.1.;
1.2.;
 Cartea - volum, coperte, foaie, pagini,
Cuvântul. 1.3.; numerotare, direcţii de orientare în pagină
Silaba 1.4.;
1.5.;  Dialogul - convorbirea dintre două sau mai
2.1.; multe persoane.
2.2.;
2.3.;  Cuvinte monosilabice, bisilabice şi trisilabice
4.1.  Elemente grafice utilizate în procesul scrierii,
care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în
duct continuu.
3. Sunetele 1.1.;
1.2.;
 Articularea consoanelor şi vocalelor
limbii române 13.;  Dialoguri despre viaţa de şcolar, familie,
1.4.;
1.5.; mediul înconjurător
2.1.;  Elemente grafice utilizate în procesul scrierii
2.2.;
2.3.;
4.1.
1.1.;
1.2.;
 Recapitulare
13.;  Evaluare
1.4.;
1.5.;  Recuperare / Dezvoltare
54
Obiective
Unităţi de de referinţă Conţinuturi Nr. Perioada
învăţare ore
2.1.;
2.2.;
2.3.;
4.1.
4. Cuvântul - 1.1.;
1.2.;
 Corespondenţa sunet-literă
element de 1.3.;  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A, M,
comunicare 1.4.;
1.5.; U, N, I
2.1.;  Citirea şi scrierea cuvintelor
2.2.;
2.3.;  Despărţirea cuvintelor în silabe
3.1.  Copierea literelor şi a cuvintelor
 Scrierea după dictare
 Comunicare orală - identificarea unei persoane
sau a unui obiect
 Recapitulare
 Evaluare
 Recuperare / Dezvoltare
5. Propoziţia - 1.3.;
1.4.;
 Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E, R,
unitate a 2.1.; O, C, Ă, L, T, S
comunicării 2.2.;
2.3;  Grupul de litere: ce
3.1.;  Citirea şi scrierea propoziţiilor
3.2.;
4.1.;  Scrierea corectă a cuvintelor
4.2.;  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie
4.3.;
4.4.  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii
 Copierea propoziţiilor
 Scrierea după dictare
 Aşezarea corectă în pagină
 Punctuaţia. Punctul
 Recapitulare
 Evaluare
 Recuperare / Dezvoltare

SEMESTRUL II

Ob.
Unităţi de ref. Conţinuturi Nr. Perioada
învăţare ore
6. Punctuaţia 1.1.;
1.2.;
 Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P, V, D, Ş,
propoziţiei 1.3.; Î, Â
1.5.;
2.1.;  Grupul de litere: ci
2.2.;  Citirea şi scrierea propoziţiilor
2.3.;
3.1.;  Folosirea corectă a punctului
3.2.;  Intonarea corectă a propoziţiilor
4.1.;
4.2.;  Formulări de întrebări şi răspunsuri
4.3.;
4.4.
 Recapitulare
 Evaluare
 Recuperare / Dezvoltare

55
Ob.
Unităţi de ref. Conţinuturi Nr. Perioada
învăţare ore
7. Textul 1.3.;
1.5.;
 Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B, J, H, G
2.1.;  Citirea textelor
2.2.;
2.3.;  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor
3.1.; (fără texte)
3.2.;
3.3.;  Comunicarea orală - dialoguri despre programul
3.4.; zilnic al şcolarului, comportarea în şcoală şi în
4.1.;
4.2.; societate
4.3.;  Recapitulare
4.4.
 Evaluare
 Recuperare / Dezvoltare
8. Textul - 1.3.;
1.5.;
 Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ, ţ, Z, z, f,
mijloc de 2.1.; F
comunicare 2.2.;
2.3.;  Citirea textelor
3.1.;  Grupurile de litere: ge, gi, che
3.2.;
3.3.;  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de
3.4.; litere
4.1.;
4.2.;  Comunicarea orală - dialoguri despre personaje din
4.3.; poveşti, lumea copilăriei, etc.
4.4.
 Recapitulare
 Evaluare
 Recuperare / Dezvoltare
9. Farmecul 1.1.;
2.1.;
 Citirea textelor
textului literar 3.2.;  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X, K, Q,
3.3.;
3.4.; W, Y
3.5.  Alfabetul limbii române. Scrierea alfabetului limbii
române
 Grupurile de litere: chi, ghe, ghi
 Comunicarea orală - dialoguri despre personaje din
poveşti, lumea copilăriei, etc.
 Dramatizări
 Recapitulare
 Evaluare
 Recuperare / Dezvoltare
10. Am 3.1.;
3.2.;
 Alfabetul limbii române. Jocuri didactice
terminat clasa 3.3.;  Poveştile copilăriei
I 3.4.;
3.7.;  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii
4.1.;
4.2.;
4.3.;
4.4.

56
SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum!
NR DE ORE ALOCAT: 14

Nr ore
Nr. Detalieri de
crt. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
conţinut Data
1. Prima zi de - primirea şcolarilor de clasa I - Resurse materiale: manuale, 2 - observare
şcoală din - prezentarea importanţei zilei de 13 foi desen, creioane colorate, sistematică
septembrie carioci
viaţa micului - primirea manualelor ; - Resurse procedurale:
şcolar - prezentarea clasei ; explicaţia, conversaţia,
- vizită în şcoală (asigurarea punctelor exerciţiul, demonstraţia, jocul
de reper) didactic
- cunoaşterea elevilor, prezentarea - Forme de organizare a
catalogului , prezenţa; colectivului: activitate frontală,
- aranjarea ghiozdanului în pupitru ; activităţi în perechi, activităţi în
- aşezarea în bănci în mod echipă, activitate individuală
corespunzător ; - Jocuri: „Ştiu să mă prezint”
- utilizarea cuierului ; „Dacă vesel se trăieşte”
- cântec de înviorare ; „Ce ştiu să fac!”
- exerciţii de scriere şi desen.
2. “Rechizitele - aşezarea in bănci , poziţia corectă în - Resurse materiale: fişe de 2 - observare
mele” bancă sau la răspuns ; lucru, ilustraţii, creioane sistematică
- strigarea catalogului ; colorate
- jocuri de cunoaştere a colectivului de - Resurse procedurale:
elevi, dialog ; explicaţia, conversaţia,
- cântecul: Noi acum suntem şcolari exerciţiul, demonstraţia, jocul
- recunoaşterea rechizitelor şcolarului didactic, învăţarea intuitivă
- desenarea rechizitelor - Forme de organizare a
- test pentru detectarea acuităţii vizuale colectivului: activitate frontală,
; activităţi în perechi, activităţi în
- ghicitori; echipă, activitate individuală
- exerciţii de încălzire a muşchilor mici - Jocuri:
ai mâinii ; „Cine face aşa “
- descrierea sălii de clasă , exerciţii de „Ghiceşte cine sunt”
orientare în clasă; „Spune-mi ce vezi”
- joc de recunoaştere a onomatopeelor ; „Trenul”
- probe şi jocuri pentru depistarea „Deschide urechea bine”
tulburărilor de limbaj;
- elemente grafice: linii orizontale, linii
verticale
3. “Ce ştiu!” - test pentru cunoaşterea volumului - Jocuri: 2 -activitate
achiziţiilor referitoare la citit-scris; „Ghemul călător” în clasă
- jocuri pentru depistarea tulburărilor Deschide urechea bine”
de auz;
- cântec „Ora-i de plecat la şcoală”;
- exerciţii de încălzire a muşchilor mici
ai mâinii ;
- elemente grafice: linii înclinate, frânte

57
4. “Ce-am - test pentru stabilirea nivelului de - Resurse materiale: fişe de 2 - activitate
învăţat” dezvoltare a proceselor de analiză şi lucru, ilustraţii, jetoane cu în clasă
sinteză fonetică; imagini, cutie - observare
- memorizare „Toamna”, de - Resurse procedurale: sistematică
Demostene Botez; conversaţia, explicaţia,
- exerciţii de încălzire a muşchilor mici exerciţiul, demonstraţia, jocul
ai mâinii didactic
- elemente grafice: cerc, oval, semioval - Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activităţi în perechi, activităţi în
echipă, activitate individuală
- Jocuri didactice:
“Ce lipseşte?”
„Caseta cu surprize”
„Deschide urechea bine “
5. “Cine ştie, - test de cunoştinţe şi lărgirea - Resurse materiale: fişe, 2 - observare
câştigă!” vocabularului ilustraţii, steguleţ sistematică
- jocuri didactice - Resurse procedurale: - temă în
- exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai conversaţia, explicaţia, clasă
mâinii exerciţiul, demonstraţia, jocul
- elemente grafice: spirala, linii şerpuite, didactic
bucle - Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activităţi în perechi, activitate
individuală
- Joc didactic:
„Mai spune ceva!”
6. “Spune mai - probă pentru determinarea memoriei; - Resurse materiale: fişe, 2 - observare
departe!” - memorizare „Abecedarul”, de Marcela ilustraţii sistematică
Peneş; - Resurse procedurale: - temă în
- exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai conversaţia, explicaţia, clasă
mâinii ; exerciţiul, demonstraţia, jocul
- elemente grafice: bastonul, zala didactic
- Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activităţi în perechi, individuală
7. “Campionul” - memorizare „Viţa şi codiţa”, de Marcela - Resurse materiale: fişe, 2 - observare
Peneş; ilustraţii sistematică
- frământări de limbă; - Resurse procedurale: - probă
- exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai conversaţia, explicaţia, orală
mâinii ; exerciţiul, demonstraţia, jocul - probă
didactic scrisă
- Forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activităţi în perechi, individuală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri


NR DE ORE ALOCAT: 6

Nr
ore
Nr. Detalieri de Ob.
crt. ref. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
conţinut
Data
1. Comunicare 1.1.  Exerciţii de dialog;  Resurse materiale: 2 -observarea
orală: iniţierea 1.2.  Exerciţii de ascultare a manual, caietul sistematică
1.3. unor mesaje; elevului, fişe de lucru -proba orală
unui dialog 1.6. -proba practică
 Exerciţii-joc de tipul “  Resurse procedurale:
privind prima zi 2.1. emiţător-receptor”; conversaţia, explicaţia, -autoevaluarea
de şcoală 2.6.  Formularea de întrebări şi exerciţiul,

58
- Şcoala. Prima zi răspunsuri. demonstraţia, jocul
de şcoală (1 oră)  A.T. Învăţarea cântecului didactic
„Şcolărei şi şcolăriţe”  Forme de organizare a
- Jocuri de la colectivului: activitate
grădiniţă (1 frontală, activităţi în
oră) perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
2. -Cartea, volum, 1.1.  Exerciţii de iniţiere a unor  Resurse materiale: 1 -observarea
copertă, filă, 1.2. dialoguri despre activităţi manual, caietul sistematică
1.3. desfăşurate la grădiniţă; elevului, fişe de lucru  proba orală
pagină, direcţie 1.6.  Exerciţii de stabilire a  Resurse procedurale:  proba
de orientare în 2.1. condiţiilor de comunicare; conversaţia, explicaţia, practică
pagină 2.6.  Exerciţii de exersare a exerciţiul, autoevaluarea
- Caietul de comunicării. demonstraţia, jocul
scriere  A.T. Clădirea şi curtea didactic
Folosirea corectă şcolii  Forme de organizare a
colectivului: activitate
a instrumentelor frontală, activităţi în
de scriere perechi, activităţi în
- Jocurile echipă, activitate
copiilor (1 individuală
oră)
3. Comunicare 1.1.  Exerciţii de iniţiere şi  Resurse materiale: 2  observarea
orală. 1.2. încheiere a unui schimb manual, caietul sistematică
1.3. verbal; elevului, fişe de lucru  proba orală
- La cumpărături 1.6.  Exerciţii de identificare a  Resurse procedurale:  proba
(1 oră) 2.1. unor obiecte şi utilitatea conversaţia, explicaţia, practică
- Drumul spre 2.6. lor; exerciţiul, -autoevaluarea
şcoală (1 oră)  Exerciţii de integrare a demonstraţia, jocul
unor cuvinte cunoscute în didactic
comunicarea orală;  Forme de organizare a
 Exerciţii de iniţiere a unui colectivului: activitate
dialog despre comportare frontală, activităţi în
civilizată. perechi, activităţi în
 A.T. Desenarea unor echipă, activitate
obiecte din clasă pe baza individuală
descrierii făcute de
învăţător sau elev;
Învăţarea cântecului
„Noi acum suntem şcolari”
4. Comunicare 1.1.  Exerciţii de formulare de  Resurse materiale: 1  observarea
orală: Exerciţii 1.5. mesaje; manual, caietul sistematică
1.6.  Exerciţii de iniţiere, elevului, fişe de lucru  proba orală
de identificare a 2.6. susţinere şi încheiere a  Resurse procedurale:  proba
unor obiecte din 2.4. unui dialog; conversaţia, explicaţia, practică
sala de clasa şi a  Exerciţii de formulare de exerciţiul, -autoevaluarea
rechizitelor întrebări şi răspunsuri; demonstraţia, jocul
şcolare  Exerciţii de scriere a unor didactic
- Clasa mea (1 elemente grafice.  Forme de organizare a
 A.T. Desenarea unor colectivului: activitate
oră) frontală, activităţi în
obiecte din clasa pe baza
descrierii perechi, activităţi în
 Obiectele şcolarului echipă, activitate
individuală

59
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia, cuvântul, silaba. Elemente grafice
NR DE ORE ALOCAT: 16

Nr
ore O
Nr. Detalieri de Ob.
crt. ref. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare b
conţinut s.
Data
1. Camera de 1.1.  exerciţii de identificare a rechizitelor  Resurse materiale: 2  observarea
studiu. 1.2. şcolare; manual, caietul sistematică
Rechizitele 1.3.  exerciţii de pronunţie corectă, elevului, fişe de lucru  proba orală
şcolarului. 1.4.  activitate în perechi organizată cu  Resurse procedurale:  proba practică
Scrierea liniei 1.5. scopul de a preciza forma şi conversaţia, explicaţia, -autoevaluarea
oblice pe un utilitatea rechizitelor; exerciţiul,
spaţiu  exerciţii de scriere demonstraţia, jocul
didactic
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
2. Propoziţia . 1.2.  audierea poveştii „Capra cu trei  Resurse materiale: 2  observarea
Scrierea 1.3. iezi”; manual, caietul sistematică
grupului de 1.4.  dramatizarea unor fragmente din elevului, fişe de lucru  proba orală
linii oblice şi a 2.2. poveste;  Resurse procedurale:  proba practică
punctului 4.1.  repovestire după imagini; conversaţia, explicaţia,  autoevaluare
 formulare de propoziţii pe baza unor exerciţiul,
imagini prezentate demonstraţia, jocul
 exerciţii de scriere didactic
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
3. Propoziţia 1.2.  Recunoaşterea poveştii: titlul,  Resurse materiale: 2  observarea
formată din 1.3. autorul, personajele; manual, caietul sistematică
două cuvinte. 1.4.  Exerciţii de formulare de propoziţii elevului, fişe de lucru  proba orală
Scrierea liniei 2.2. alcătuite din două cuvinte, pe baza  Resurse procedurale:  proba practică
oblice pe două 4.1. imaginilor conversaţia, explicaţia,  autoevaluare
spaţii  Exerciţii de scriere exerciţiul,
(suprarând) demonstraţia, jocul
didactic
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
4. Propoziţia 1.2.  iniţierea unor dialoguri învăţător-  Resurse materiale: 2  observarea
formată din 1.3. elev, elev-elev despre familie, manual, caietul sistematică
trei cuvinte. 1.4. întâmplări şi fapte din viaţa proprie elevului, fişe de lucru  proba orală
Scrierea liniei 2.2. de familie;  Resurse procedurale:  proba practică
oblice pe două 4.1.  exerciţii de formulare de propoziţii conversaţia, explicaţia,  autoevaluare
spaţii alcătuite din trei cuvinte, pe baza exerciţiul,
(subrând) imaginilor; demonstraţia, jocul
 exerciţii de scriere didactic
 Forme de organizare a
colectivului: activitate

60
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
5. Cuvinte 1.3.  iniţierea unor dialoguri despre  Resurse materiale: 2  observarea
formate din 2.2. ocupaţiile oamenilor, despre uneltele manual, caietul sistematică
două silabe. 4.1. folosite; elevului, fişe de lucru  proba orală
Scrierea  exerciţii de despărţire în silabe a  Resurse procedurale:  proba practică
grupului de cuvintelor; conversaţia, explicaţia,  autoevaluare
două linii  Memorizarea a două strofe din exerciţiul,
oblice poezia „Tatăl meu”, de Veronica demonstraţia, jocul
(suprarând şi Porumbacu didactic
subrând)  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu  Forme de organizare a
ustensilele caracteristice, ghicitori colectivului: activitate
despre meserii frontală, activităţi în
 Exerciţii de scriere perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
6. Cuvinte 1.3.  iniţierea unor dialoguri despre  Resurse materiale: 2  observarea
formate din 2.2. întâmplări şi fapte din viaţa proprie, manual, caietul sistematică
trei silabe. 4.1. despre comportarea civilizată; elevului, fişe de lucru  proba orală
Scrierea  exerciţii de despărţire în silabe a  Resurse procedurale:  proba practică
bastonaşului cuvintelor; conversaţia, explicaţia, autoevaluare
cu întoarcere  joc de rol „La magazin” exerciţiul,
sus, pe unul şi  exerciţii de scriere demonstraţia, jocul
două spaţii didactic
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
7. Cuvinte 1.3.  iniţierea unor dialoguri despre  Resurse materiale: 2  observarea
monosilabice. 2.2. organizarea timpului liber; manual, caietul sistematică
Scrierea 4.1.  exerciţii de identificare a unor elevului, fişe de lucru  proba orală
bastonaşelor cuvinte monosilabice,  Resurse procedurale:  proba practică
cu întoarcere  exerciţii de scriere conversaţia, explicaţia, autoevaluarea
jos, pe unul şi exerciţiul,
două spaţii demonstraţia, jocul
didactic
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
8. Programul 1.3.  exerciţii de recunoaştere a  Resurse materiale: 2  observarea
zilnic al 1.2. propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte manual, caietul sistematică
şcolarului. 1.4. şi a cuvintelor formate din 1-2-3 elevului, fişe de lucru  proba orală
Recapitularea 2.2. silabe;  Resurse procedurale:  proba practică
semnelor 4.1.  exerciţii de formulare de propoziţii; conversaţia, explicaţia,  autoevaluare
grafice  exerciţii de citire a ilustraţiilor din exerciţiul,
învăţate abecedar; demonstraţia, jocul
 scrierea semnelor grafice studiate didactic
(copiere şi dictare)  Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală

61
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. Elemente grafice
NR DE ORE ALOCAT: 22

Nr
ore
Nr. Detalieri de Ob.
crt. ref. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
conţinut
Data
1. Familiarizarea cu 1.1;  exerciţii de diferenţiere a  Resurse materiale: 2  observarea
sunetul a. 1.2; manual, caietul sistematică
1.3; sunetelor limbii române de
Învăţarea primei elevului, fişe de lucru,  proba orală
strofe din cântecul 1.4; sunetele muzicale şi de jetoane ilustrând  proba
„Acum e toamnă, 1.5; cuvinte care conţin practică
2.1; zgomotele din mediul
da!”. sunetul a -autoevaluare
Scrierea zalei pe 2.2; înconjurător;  Resurse procedurale:
unul şi două spaţii 2.3; conversaţia, explicaţia,
2.4;  exerciţii de diferenţiere a
exerciţiul,
2.5; vocalelor şi a consoanelor; demonstraţia, jocul
4.1. didactic, metoda
 exerciţii de delimitare a fonetică, analitico-
propoziţiei în cuvinte şi a sintetică
 Forme de organizare a
cuvintelor în silabe ;
colectivului: activitate
 exerciţii de identificare a frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
sunetului în silabe;
echipă, activitate
 exerciţii de pronunţare corectă a individuală
2. Familiarizarea cu 1.1;  Resurse materiale: 2  observarea
sunetului;
sunetul „e”. 1.2; manual, caietul sistematică
Învăţarea celei de- 1.3;  exerciţii de dicţie, frământări de elevului, fişe de lucru,  proba orală
a doua strofe din 1.4; jetoane ilustrând  proba
cântecul „Acum e 1.5; limbă; cuvinte care conţin practică
toamnă, da!”. 2.1;  exerciţii de poziţionare a sunetul e -autoevaluarea
Scrierea buclei pe 2.2;  Resurse procedurale:
unul şi pe două 2.3; sunetului în cuvânt; conversaţia, explicaţia,
spaţii 2.4;  formularea unor propoziţii exerciţiul,
2.5; demonstraţia, jocul
4.1. alcătuite din cuvinte ce încep cu didactic, metoda
acelaşi sunet; fonetică, analitico-
sintetică
 citirea ilustraţiilor din abecedar;  Forme de organizare a
 alcătuirea de propoziţii / colectivului: activitate
frontală, activităţi în
enunţuri după imagini sau perechi, activităţi în
suport lingvistic; echipă, activitate
individuală
3. Familiarizarea cu 1.1;  exerciţii de selectare a  Resurse materiale: 2  observarea
sunetul „i”. 1.2; propoziţiei corecte din manual, caietul sistematică
Învăţarea celei de- 1.3; elevului, fişe de lucru,  proba orală
a treia strofe din 1.4; enunţurile elevilor; jetoane ilustrând  proba
cântecul „Acum e 1.5;  reprezentarea grafică a cuvinte care conţin practică
toamnă, da!”. 2.1; sunetul i -autoevaluarea
Scrierea cârligului 2.2; propoziţiei, cuvântului şi a  Resurse procedurale:
2.3; silabei; conversaţia, explicaţia,
2.4; exerciţiul,
2.5;  exerciţii de memorare a unui demonstraţia, jocul
4.1. text în versuri, a unor proverbe, didactic, metoda
fonetică, analitico-
zicători, ghicitori, frământări de sintetică
limbă;  Forme de organizare a
colectivului: activitate

62
 exerciţii de scriere a elementelor frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
grafice;
echipă, activitate
individuală

4. Familiarizarea cu 1.1;  Resurse materiale: 2  observarea


sunetul „o”. 1.2; manual, caietul sistematică
Învăţarea celei de- 1.3; elevului, fişe de lucru,  proba orală
a patra strofe din 1.4; jetoane ilustrând  proba
cântecul „Acum e 1.5;  A.T. Reprezentarea prin desen a cuvinte care conţin practică
toamnă, da!”. 2.1; sunetul o -autoevaluarea
unor obiecte a căror denumire
Scrierea ovalului 2.2;  Resurse procedurale:
pe un spaţiu 2.3; începe cu un sunet dat; conversaţia, explicaţia,
2.4; exerciţiul,
 Cântecul „Acum e toamnă,
2.5; demonstraţia, jocul
4.1. da!” didactic, metoda
fonetică, analitico-
 Desenarea unor legume;
sintetică
 Joc de mimă „Ghiceşte  Forme de organizare a
colectivului: activitate
meseria”;
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
5. Familiarizarea cu 1.1;  Resurse materiale: 2  observarea
sunetul „u”. 1.2; manual, caietul sistematică
Învăţarea celei de- 1.3; elevului, fişe de lucru,  proba orală
a cincea strofe din 1.4;  exerciţii de pronunţare corectă a jetoane ilustrând  proba
cântecul „Acum e 1.5; cuvinte care conţin practică
sunetului;
toamnă, da!”. 2.1; sunetul u -autoevaluarea
Scrierea biciului 2.2;  exerciţii de dicţie, frământări de  Resurse procedurale:
2.3; conversaţia, explicaţia,
2.4; limbă;
exerciţiul,
2.5;  exerciţii de poziţionare a demonstraţia, jocul
4.1. didactic, metoda
sunetului în cuvânt;
fonetică, analitico-
 formularea unor propoziţii sintetică
 Forme de organizare a
alcătuite din cuvinte ce încep cu
colectivului: activitate
acelaşi sunet; frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
 citirea ilustraţiilor din abecedar;
echipă, activitate
 alcătuirea de propoziţii / individuală
6. Familiarizarea cu 1.1;  Resurse materiale: 2  observarea
1.2; enunţuri după imagini sau
sunetul „s”. manual, caietul sistematică
Jocuri – 1.3; suport lingvistic; elevului, fişe de lucru,  proba orală
Frământări de 1.4; jetoane ilustrând  proba
limbă. Scrierea 1.5;  exerciţii de selectare a cuvinte care conţin practică
semiovalului 2.1; propoziţiei corecte din sunetul s  autoevaluarea
2.2;  Resurse procedurale:
2.3; enunţurile elevilor;
conversaţia, explicaţia,
2.4;  reprezentarea grafică a exerciţiul,
2.5; demonstraţia, jocul
4.1. propoziţiei, cuvântului şi a didactic, metoda
silabei; fonetică, analitico-
sintetică
 exerciţii de memorare a unui  Forme de organizare a
text în versuri, a unor proverbe, colectivului: activitate
frontală, activităţi în
zicători, ghicitori, frământări de perechi, activităţi în

63
limbă; echipă, activitate
individuală
 exerciţii de scriere a elementelor
7. Familiarizarea cu 1.1;  Resurse materiale: 2  observarea
sunetul „r”. 1.2; grafice; manual, caietul sistematică
Jocuri – 1.3; elevului, fişe de lucru,  proba orală
1.4;  exerciţii de dicţie, frământări de
Frământări de jetoane ilustrând  proba
limbă. Scrierea 1.5; limbă; cuvinte care conţin practică
noduleţului pe 2.1; sunetul r -autoevaluarea
rând şi suprarând 2.2;  exerciţii de poziţionare a
 Resurse procedurale:
2.3; sunetului în cuvânt; conversaţia, explicaţia,
2.4; exerciţiul,
2.5;  formularea unor propoziţii demonstraţia, jocul
4.1. alcătuite din cuvinte ce încep cu didactic, metoda
fonetică, analitico-
acelaşi sunet; sintetică
 citirea ilustraţiilor din abecedar;  Forme de organizare a
colectivului: activitate
 alcătuirea de propoziţii / frontală, activităţi în
enunţuri după imagini sau perechi, activităţi în
echipă, activitate
suport lingvistic; individuală
8. Familiarizarea cu 1.1;  exerciţii de selectare a  Resurse materiale: 2  observarea
sunetul „z”. 1.2; manual, caietul sistematică
Jocuri – 1.3; propoziţiei corecte din elevului, fişe de lucru,  proba orală
Frământări de 1.4; enunţurile elevilor; jetoane ilustrând  proba
limbă. Joc de 1.5; cuvinte care conţin practică
mimă „Ghiceşte 2.1;  reprezentarea grafică a sunetul z  autoevaluarea
meseria” 2.2; propoziţiei, cuvântului şi a  Resurse procedurale:
2.3; conversaţia, explicaţia,
2.4; silabei; exerciţiul,
2.5; demonstraţia, jocul
4.1. didactic, metoda
 Reprezentarea prin desen a unor fonetică, analitico-
obiecte a căror denumire începe sintetică
 Forme de organizare a
cu un sunet dat; colectivului: activitate
 Cântecul „Acum e toamnă, frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
da!” echipă, activitate
 Desenarea unor legume; individuală
9. Familiarizarea cu 1.1;  Resurse materiale: 2  observarea
sunetul „l”. 1.2;  Joc de mimă: „Ghiceşte manual, caietul sistematică
Jocuri: 1.3; meseria!”; “Recunoaşte elevului, fişe de lucru,  proba orală
Frământări de 1.4; jetoane ilustrând  proba
limbă. 1.5; personajul!”. cuvinte care conţin practică
„Recunoaşte 2.1; sunetul l -autoevaluarea
povestea”, 2.2;  Resurse procedurale:
„Recunoaşte 2.3; conversaţia, explicaţia,
personajul” 2.4; exerciţiul,
2.5; demonstraţia, jocul
4.1. didactic, metoda
fonetică, analitico-
sintetică
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
10. Recapitulare 1.1;  dramatizarea întâlnirii dintre  Resurse materiale: 2  proba orală
1.2; Scufiţa Roşie şi lup manual, caietul  proba
1.3;  recunoaşterea poveştii şi a elevului, fişe de lucru, practică
64
1.4; personajelor după o ilustraţie ilustraţii -autoevaluarea
1.5; dată  Resurse procedurale:
2.1;  exerciţii de formulare de conversaţia, explicaţia,
2.2; propoziţii din două-trei cuvinte exerciţiul,
2.3; pe baza unor imagini demonstraţia, jocul
2.4;  exerciţii de delimitare a didactic, metoda
2.5; propoziţiilor în cuvinte şi a fonetică, analitico-
4.1. cuvintelor în silabe, sintetică
 exerciţii de identificare a  Forme de organizare a
sunetului în silabe; colectivului: activitate
 exerciţii de pronunţare corectă a frontală, activităţi în
sunetului; perechi, activităţi în
 exerciţii de poziţionare a echipă, activitate
sunetului în cuvânt; individuală
 exerciţii de scriere a semnelor
grafice;
11. Evaluare 1.1;  exerciţii de formulare de  Resurse materiale: 2  proba orală
1.2; propoziţii din două-trei cuvinte manual, caietul  proba
1.3; pe baza unor imagini elevului, fişe de lucru, practică
1.4;  exerciţii de delimitare a ilustraţii -autoevaluarea
1.5; propoziţiilor în cuvinte şi a  Resurse procedurale:
2.1; cuvintelor în silabe, conversaţia, explicaţia,
2.2;  exerciţii de identificare a exerciţiul,
2.3; sunetului în silabe; demonstraţia, jocul
2.4;  exerciţii de pronunţare corectă a didactic, metoda
2.5; sunetului; fonetică, analitico-
4.1.  exerciţii de poziţionare a sintetică
sunetului în cuvânt;  Forme de organizare a
 exerciţii de scriere a semnelor colectivului: activitate
grafice; frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. Sunetul,
litera, silaba. Cuvântul – element de comunicare
NR DE ORE ALOCAT: 28

Nr. Detalieri de Ob. Nr ore


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conţinut ref. Data
1. Sunetul şi 1.2.  identificarea sunetului,,a” în  Resurse procedurale: 2  observarea
litera a 1.3. silabe; metoda fonetică, sistematică
2.1.  asocierea sunetului cu litera; analitico-sintetică;  proba orală
3.1.  identificarea literei ,,a”, de tipar conversaţia, observaţia  proba
4.1. şi de mână; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 descompunerea unor cuvinte didactic;  probă scrisă
care să înceapă, să conţină sau  Resurse materiale: -autoevaluarea
să se termine cu sunetul ,,a”; abecedarul, decupaje din
 formularea unor propoziţii în ziare şi reviste, alfabetar,
care toate cuvintele să înceapă sârmă, plastilină;
cu sunetul ,,a”;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,a” de mână, colectivului: activitate
respectând liniatura caietului tip frontală, în grup şi
I independentă;
 A.T.: ,,Toamna în grădină”
Confecţionarea literelor
din sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină;
2. Litera A 1.1.  asocierea sunetului ,,a” cu litera  Resurse procedurale: 2  observarea
1.2. ,,A”; metoda fonetică, sistematică
2.3.  diferenţierea literelor de tipar şi analitico-sintetică;  proba orală
65
4.1. de mână, mici şi mari; conversaţia, observaţia  proba
 identificarea câtorva situaţii de dirijată, exerciţiul, jocul practică
folosire a literelor mari de tipar didactic;  probă scrisă
şi de mână;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 ,,citirea” imaginilor; abecedarul, decupaje din
 alcătuirea unor enunţuri ziare şi reviste, alfabetar,
folosind cuvinte date; sârmă, plastilină;
 scrierea literei ,,A” de mână  Forme de organizare a
 A.T.: „În curtea bunicilor” colectivului: activitate
Confecţionarea literelor frontală, în grup şi
din sârmă, fire de lână, beţişoare, independentă;
plastilină;
3. Sunetul şi 1.3.  construirea unor enunţuri după  Resurse procedurale: 2  observarea
litera m 1.5. imagini date; metoda fonetică, sistematică
2.1.  delimitarea cuvintelor în analitico-sintetică;  proba orală
3.1. propoziţii; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor în silabe; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 identificarea sunetului,,m” în didactic;  probă scrisă
silabe şi cuvinte;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 asocierea sunetului ,,m” cu abecedarul, decupaje din
litera ,,m”; ziare şi reviste, alfabetar,
 citirea silabei,,ma”; sârmă, plastilină;
 scrierea literei ,,m”şi a silabei  Forme de organizare a
„ma” colectivului: activitate
 A.T. ,,În parc” frontală, în grup şi
Confecţionarea literelor independentă;
din sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină;
4. Silaba ma 1.3.  construirea unor enunţuri după  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. imagini date; metoda fonetică, sistematică
2.1.  delimitarea cuvintelor în analitico-sintetică;  proba orală
3.1. propoziţii; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor în silabe; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 identificarea sunetului ,,m” în didactic;  probă scrisă
silabe şi cuvinte;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 asocierea sunetului ,,m” cu abecedarul, decupaje din
litera „m”; ziare şi reviste, alfabetar,
 citirea silabei ,,ma” şi a sârmă, plastilină;
cuvântului ,,mama”;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,m”, a silabei colectivului: activitate
,,ma”, a cuvântului ,,mama”; frontală, în grup şi
 A.T.,,Crizanteme pentru independentă;
mama”- pictură
5. Litera M 1.3.  exemplificarea unor substantive  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. proprii cu nume de persoane metoda fonetică, sistematică
2.1. care conţin sunetul ,,m” în analitico-sintetică;  proba orală
3.1. poziţie iniţială; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  asocierea sunetului ,,m” cu dirijată, exerciţiul, jocul practică
litera ,,M”; didactic;  probă scrisă
 punerea în corespondenţă a  Resurse materiale: -autoevaluarea
cuvântului cu imaginea abecedarul, decupaje din
corespunzătoare; ziare şi reviste, alfabetar,
 construirea unor enunţuri sârmă, plastilină;
pornind de la imagini date;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,M” şi a silabei colectivului: activitate
,,Ma”; frontală, în grup şi
 A.T.,,Localitatea mea”- colaj independentă;
Confecţionarea literelor
din sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină

66
6. Silabă. 1.3  „citirea” ilustraţiilor;  Resurse procedurale: 2  observarea
Cuvânt 1.4  integrarea unor cuvinte în metoda fonetică, sistematică
„Ursul păcălit 2.1 enunţuri proprii; analitico-sintetică;  proba orală
de vulpe”, de 2.2  scrierea corectă a literelor mici conversaţia, observaţia  proba
Ion Creangă 3.1 şi mari de mână; dirijată, exerciţiul, jocul practică
3.2  identificarea silabelor în didactic;  probă scrisă
cuvântul tipărit sau scris de  Resurse materiale: -autoevaluarea
mână; abecedarul, decupaje din
 recunoaşterea cuvintelor în ziare şi reviste, alfabetar,
spaţiul tipărit, sârmă, plastilină;
 formarea silabelor şi cuvintelor;  Forme de organizare a
 citirea integrală a cuvintelor; colectivului: activitate
 citirea selectivă a silabelor şi frontală, în grup şi
cuvintelor independentă;
7. Sunetul şi 1.3.  intuirea imaginilor ,,La şcoala  Resurse procedurale: 2  observarea
litera u 1.5. ursuleţilor”; metoda fonetică, sistematică
2.1.  selectarea unor propoziţii din analitico-sintetică;  proba orală
3.1. enunţuri create de elevi; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  delimitarea cuvintelor din dirijată, exerciţiul, jocul practică
propoziţii şi despărţirea didactic;  probă scrisă
acestora în silabe;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 identificarea sunetului ,,u” în abecedarul, decupaje din
silabe; ziare şi reviste, alfabetar,
 asocierea sunetului ,,u” cu litera sârmă, plastilină;
,,u’;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,u’ şi a silabei colectivului: activitate
,,mu’ frontală, în grup şi
 A.T. : Frământări de limbă independentă;
Ghici ce e? - Răspunde
desenând!
Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
8. Litera U 1.3.  exemplificarea unor substantive  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. proprii; metoda fonetică, sistematică
2.1.  asocierea sunetului ,,u” cu litera analitico-sintetică;  proba orală
3.1. ,,U”; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  stabilirea corespondentei între dirijată, exerciţiul, jocul practică
imaginea animalului cu urmele didactic;  probă scrisă
lăsate de acesta în deplasare;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 citirea silabelor; abecedarul, decupaje din
 completarea cuvintelor cu ziare şi reviste, alfabetar,
silabele potrivite; sârmă, plastilină;
 scrierea literei ,,U”;  Forme de organizare a
 joc didactic;,,Care cheie se colectivului: activitate
potriveşte?’ frontală, în grup şi
 A.T. ,,Alfabetul vesel” independentă;
(fragment) de Petre Ghelmez –
memorizare
Joc cu cântec şi mişcare :
,,Trenul”
Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
9. Sunetul şi 1.3.  construirea corectă a unor  Resurse procedurale: 2  observarea
litera n 1.4. enunţuri după imagini; metoda fonetică, sistematică
1.5.  descoperirea unor cuvinte care analitico-sintetică;  proba orală
2.1. să înceapă să conţină sau să se conversaţia, observaţia  proba
2.2. termine cu sunetul „n”; dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.3.  asocierea sunetului ,,n’’ cu didactic;  probă scrisă
3.1. litera ,,n”;  Resurse materiale: -autoevaluarea
67
4.1.  citirea silabelor şi a cuvintelor; abecedarul, decupaje din
 asocierea cuvântului scris cu ziare şi reviste, alfabetar,
imaginea corespunzătoare; sârmă, plastilină;
 scrierea literei,,n’’ izolat şi  Forme de organizare a
silabe şi în cuvinte colectivului: activitate
 A.T. ,,Culesul nucilor” – frontală, în grup şi
activitate practică (desen, independentă;
modelaj)
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
10. Litera N 1.3.  asocierea sunetului ,,n’’ cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.4. litera ,,N’’ metoda fonetică, sistematică
1.5.  identificarea literelor învăţate; analitico-sintetică;  proba orală
2.1.  punerea în corespondenţă a conversaţia, observaţia  proba
2.2. silabei scrise de tipar cu silaba dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.3. scrisă de mână; didactic;  probă scrisă
3.1.  citirea propoziţiilor enunţiative  Resurse materiale: -autoevaluarea
4.1. şi a propoziţiilor interogative; abecedarul, decupaje din
 scrierea literei ,,N’’ izolat şi în ziare şi reviste, alfabetar,
cuvinte sârmă, plastilină;
 A.T. Joc de rol ,,La ziua  Forme de organizare a
onomastică’’ colectivului: activitate
 Confecţionarea literelor din frontală, în grup şi
sârmă, fire de lână, beţişoare, independentă;
plastilină
11. Sunetul şi 1.2.  identificarea sunetului ,,i’’ în  Resurse procedurale: 2  observarea
litera i 1.3. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, sistematică
2.1  asocierea sunetului ,, i’’ cu analitico-sintetică;  proba orală
2.2. litera ,,i’’; conversaţia, observaţia  proba
3.1  citirea silabelor, cuvintelor , dirijată, exerciţiul, jocul practică
4.1. propoziţiilor; didactic;  probă scrisă
 citirea în dialog;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 completarea cuvintelor cu abecedarul, decupaje din
silabele potrivite; ziare şi reviste, alfabetar,
 modificarea unui cuvânt prin sârmă, plastilină;
înlocuirea unei litere/unui  Forme de organizare a
sunet; colectivului: activitate
 scrierea literei ,, i” izolat şi în frontală, în grup şi
cuvinte; independentă;
 realizarea unui dialog elev-elev
pornind de la o imagine dată;
 A.T.: Învăţarea unui cântec de
leagăn
,,Jucăria preferată’’ – desen
Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
12. Litera I 1.3.  identificarea unor situaţii de  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. utilizare a majusculei; metoda fonetică, sistematică
2.1.  asocierea sunetului ,,I” cu litera analitico-sintetică;  proba orală
3.1. ,,I’’ conversaţia, observaţia  proba
4.1.  citirea silabelor şi cuvintelor; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 formarea unor cuvinte din didactic;  probă scrisă
alfabetar;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 scrierea literei ,,I’’ abecedarul, decupaje din
 transcrierea cuvintelor formate ziare şi reviste, alfabetar,
la alfabetar sârmă, plastilină;
 A.T.: Joc de rol « La  Forme de organizare a
bibliotecă’ » colectivului: activitate
frontală, în grup şi
68
 Confecţionarea literelor din independentă;
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
13. Recapitulare 1.3.  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 2  observarea
2.1. cuvintelor de tipar şi de mână; metoda fonetică, sistematică
3.1.  „citirea” ilustraţiilor; analitico-sintetică;  proba orală
4.1.  completarea silabelor în cuvinte conversaţia, observaţia  proba
reprezentate grafic; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 scrierea corectă a literelor mici didactic;  probă scrisă
şi mari de mână;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 formarea silabelor şi cuvintelor; abecedarul, decupaje din
 copierea, transcrierea şi dictarea ziare şi reviste, alfabetar,
unor litere, silabe, cuvinte; sârmă, plastilină;
 exersarea comunicării orale prin  Forme de organizare a
construirea unor propoziţii colectivului: activitate
logice după imagini; frontală, în grup şi
independentă;

14. Evaluare 1.1;  asocierea sunetului cu litera ;  Resurse procedurale: 2  proba orală
1.2;  realizarea corespondenţei între metoda fonetică,  probă scrisă
1.3; literele de tipar şi cele de analitico-sintetică; -autoevaluarea
1.4; mână ; conversaţia, observaţia
1.5;  compunerea cuvintelor folosind dirijată, exerciţiul, jocul
2.1, silabe date; didactic;
2.2;  copierea, transcrierea şi dictarea  Resurse materiale:
2.3; unor litere, silabe, cuvinte; abecedarul, decupaje din
3.1;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri ziare şi reviste, alfabetar,
4.1. integrând cuvinte date; sârmă, plastilină;
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. Propoziţia – unitate a


comunicării
NR DE ORE ALOCAT: 28

Nr ore
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conţinut ref. Data
1. Sunetul şi litera e 1.2.  ,,citirea ‘’ imaginilor  Resurse procedurale: 2  observarea
1.3.  selectarea unor propoziţii din metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1. enunţuri realizate de elevi; sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1.  delimitarea cuvintelor din observaţia dirijată,  proba
4.1. propoziţii; exerciţiul, jocul didactic; practică
 despărţirea cuvintelor în  Resurse materiale:  probă scrisă
silabe; abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
 identificarea sunetului ,, e’’ în ziare şi reviste, alfabetar,
silabe şi cuvinte şi asocierea sârmă, plastilină;
acestuia cu litera ,,e’’;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,e’’ izolat şi în colectivului: activitate
cuvinte; frontală, în grup şi
 formularea unor propoziţii independentă;
alcătuite din cuvinte care încep
cu acelaşi sunet;
 A.T. : joc de rol: ,,Jucăriile
mele”
 Confecţionarea literelor din

69
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină

2. Litera E 1.1.  exemplificarea unor cuvinte  Resurse procedurale: 2  observarea


1.2. potrivit unor cerinţe date ( metoda fonetică, analitico- sistematică
2.3. nume de persoane, cu sunetul sintetică; conversaţia,  proba orală
4.1. ,,e” în poziţie iniţială); observaţia dirijată,  proba
 asocierea sunetului ,,e’’ cu exerciţiul, jocul didactic; practică
litera ,, E’’;  Resurse materiale:  probă scrisă
 identificarea literei ,, E’’ în abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
texte la prima vedere; ziare şi reviste, alfabetar,
 citirea integrală a cuvintelor; sârmă, plastilină;
 scrierea literei ,, E’’ şi a unor  Forme de organizare a
cuvinte colectivului: activitate
 alcătuirea unor propoziţii frontală, în grup şi
pornind de la imagini ( oral ) independentă;
 A.T.: „Poveşti. Personaje
preferate”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
3. Sunetul şi litera r 1.3.  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1. clară; sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1.  identificarea sunetului ,,r’’ în observaţia dirijată,  proba
4.1. silabe şi în cuvinte; exerciţiul, jocul didactic; practică
 frământări de limbă;  Resurse materiale:  probă scrisă
 asocierea sunetului ,, r’’ cu abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
litera ,, r” ziare şi reviste, alfabetar,
 A.T. ,,Pe mare” – desen sârmă, plastilină;
Confecţionarea literelor din  Forme de organizare a
sârmă, fire de lână, beţişoare, colectivului: activitate
plastilină frontală, în grup şi
independentă;
4. Litera R 1.3.  asocierea sunetului ,,R’’ cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. litera ,,r”; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1.  scrierea unor cuvinte cu sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. ajutorul alfabetarului; observaţia dirijată,  proba
4.1.  citirea silabelor, cuvintelor, exerciţiul, jocul didactic; practică
propoziţiilor;  Resurse materiale:  probă scrisă
 citirea în dialog; abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
 citirea selectivă; ziare şi reviste, alfabetar,
 scrierea literei ,, R’’, cuvinte, sârmă, plastilină;
propoziţii;  Forme de organizare a
 delimitarea în scris a colectivului: activitate
cuvintelor dintr-o propoziţie frontală, în grup şi
 A.T.,, Animalul meu preferat independentă;
’’- joc de rol, desen
 Audiţie: cântece pentru copii
„Azi Grivei e supărat”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
5. Sunetul şi litera o 1.3.  identificarea sunetului ,,o” în  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. conţin sunetul „o”; observaţia dirijată,  proba
4.1.  asocierea sunetului,,o’’ cu exerciţiul, jocul didactic; practică

70
litera ,,o”;  Resurse materiale:  probă scrisă
 citirea silabelor, cuvintelor, abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
propoziţiilor; ziare şi reviste, alfabetar,
 scrierea literei ,,o’’ izolat, în sârmă, plastilină;
cuvinte, în propoziţii;  Forme de organizare a
 scrierea după dictare a unor colectivului: activitate
cuvinte şi propoziţii scurte; frontală, în grup şi
 A.T. : Joc de rol ,,Ceasul’’ independentă;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
6. Litera O 1.3  asocierea sunetului ,,O’’ cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.4 litera ,,o”; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1  scrierea unor cuvinte cu sintetică; conversaţia,  proba orală
2.2 ajutorul alfabetarului; observaţia dirijată,  proba
3.1  citirea silabelor, cuvintelor, exerciţiul, jocul didactic; practică
3.2 propoziţiilor;  Resurse materiale:  probă scrisă
 citirea în dialog; abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
 citirea selectivă; ziare şi reviste, alfabetar,
 scrierea literei ,, O’’, cuvinte, sârmă, plastilină;
propoziţii;  Forme de organizare a
 delimitarea în scris a colectivului: activitate
cuvintelor dintr-o propoziţie frontală, în grup şi
 A.T. Joc de rol „Pe meleaguri independentă;
româneşti”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
7. Sunetul şi litera c 1.3.  identificarea sunetului ,,c” în  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. conţin sunetul „c”; observaţia dirijată,  proba
4.1.  asocierea sunetului,,c’’ cu exerciţiul, jocul didactic; practică
litera ,,c”;  Resurse materiale:  probă scrisă
 citirea silabelor, cuvintelor, abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
propoziţiilor; ziare şi reviste, alfabetar,
 scrierea literei ,,c’’ izolat, în sârmă, plastilină;
cuvinte, în propoziţii;  Forme de organizare a
 scrierea după dictare a unor colectivului: activitate
cuvinte şi propoziţii scurte; frontală, în grup şi
 A.T. :,,Colţul viu al clasei’’ – independentă;
protejarea şi îngrijirea
plantelor şi animalelor
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
8. Litera C 1.3.  exemplificarea unor  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. substantive proprii; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1.  asocierea sunetului ,,c” cu sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. litera ,,C”; observaţia dirijată,  proba
4.1.  stabilirea corespondentei între exerciţiul, jocul didactic; practică
imaginea animalului cu urmele  Resurse materiale:  probă scrisă
lăsate de acesta în deplasare; abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
 citirea silabelor; ziare şi reviste, alfabetar,
 completarea cuvintelor cu sârmă, plastilină;
silabele potrivite;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,U”; colectivului: activitate
 joc didactic;,,Care cheie se frontală, în grup şi
potriveşte?’ independentă;
 A.T. : joc de rol ,, La

71
stomatolog’’
,, Selectarea şi colorarea unor
imagini reprezentând obiecte de
igienă personală’’
Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
9. Sunetul şi literele ă, 1.3.  asocierea sunetului ,,ă” cu  Resurse procedurale: 4  observarea
Ă 1.4. literele ,,ă, Ă’’; metoda fonetică, analitico- sistematică
1.5.  diferenţierea literelor de tipar sintetică; conversaţia,  proba orală
2.1. şi de mână, mici şi mari; observaţia dirijată,  proba
2.2.  identificarea câtorva situaţii de exerciţiul, jocul didactic; practică
2.3. folosire a literelor mari de tipar  Resurse materiale:  probă scrisă
3.1. şi de mână; abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
4.1.  ,,citirea’’ imaginilor; ziare şi reviste, alfabetar,
 alcătuirea unor enunţuri sârmă, plastilină;
folosind cuvinte date;  Forme de organizare a
 scrierea literelor ,,ă, Ă” de colectivului: activitate
mână frontală, în grup şi
 A.T.: Din folclorul copiilor – independentă;
numărători;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
10. Sunetul şi litera l  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.3. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, analitico- sistematică
1.4. clară; sintetică; conversaţia,  proba orală
1.5.  identificarea sunetului ,,l’’ în observaţia dirijată,  proba
2.1. silabe şi în cuvinte; exerciţiul, jocul didactic; practică
2.2.  frământări de limbă;  Resurse materiale:  probă scrisă
2.3.  asocierea sunetului ,, l’’ cu abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
3.1. litera ,, l’’ ziare şi reviste, alfabetar,
4.1.  citirea integrala a cuvintelor şi sârmă, plastilină;
a propoziţiilor;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,l”; a unor colectivului: activitate
cuvinte si propoziţii frontală, în grup şi
 dictare: cuvinte, propoziţii; independentă;
 A.T. : ,,Ce putem face cu
pensula şi culorile?’’
- învăţarea cântecului
,,Broscuţele’’
11. Litera L 1.2.  identificarea sunetului ,,L’’;  Resurse procedurale: 2  observarea
1.3.  asocierea sunetului cu litera; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1  identificarea literei ,,L”, de sintetică; conversaţia,  proba orală
2.2. tipar şi de mână; observaţia dirijată,  proba
3.1  construirea corecta a unor exerciţiul, jocul didactic; practică
4.1. enunţuri după o imagine ;  Resurse materiale:  probă scrisă
 completarea enunţurilor prin abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
alegerea cuvântului potrivit; ziare şi reviste, alfabetar,
 scrierea literei ,,L” de mana, sârmă, plastilină;
respectând liniatura caietului  Forme de organizare a
tip I colectivului: activitate
 A.T.: Joc de rol „La joacă” frontală, în grup şi
 „Lalele, liliac” – independentă;
dactilopictură
12. Recapitulare 1.3.  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 2  observarea
2.1. cuvintelor de tipar şi de mână; metoda fonetică, analitico- sistematică
3.1.  „citirea” ilustraţiilor; sintetică; conversaţia,  proba orală
4.1.  completarea silabelor în observaţia dirijată,  proba
cuvinte reprezentate grafic; exerciţiul, jocul didactic; practică
 scrierea corectă a literelor mici  Resurse materiale:  probă scrisă
72
şi mari de mână; abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
 formarea silabelor şi ziare şi reviste, alfabetar,
cuvintelor; sârmă, plastilină;
 copierea, transcrierea şi  Forme de organizare a
dictarea unor litere, silabe, colectivului: activitate
cuvinte; frontală, în grup şi
 exersarea comunicării orale independentă;
prin construirea unor propoziţii
logice după imagini;
13. Evaluare 1.1;  asocierea sunetului cu litera ;  Resurse procedurale: 2  proba orală
1.2  realizarea corespondenţei între metoda fonetică, analitico-  probă scrisă
1.3; literele de tipar şi cele de sintetică; conversaţia, -autoevaluarea
1.4; mână ; observaţia dirijată,
1.5;  compunerea cuvintelor exerciţiul, jocul didactic;
2.1, folosind silabe date;  Resurse materiale:
2.2;  copierea, transcrierea şi abecedarul, decupaje din
2.3; dictarea unor litere, silabe, ziare şi reviste, alfabetar,
3.1; cuvinte; sârmă, plastilină;
4.1.  alcătuirea de  Forme de organizare a
propoziţii/enunţuri integrând colectivului: activitate
cuvinte date; frontală, în grup şi
independentă;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. Textul scris


NR DE ORE ALOCAT: 14

Nr ore
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conţinut ref.
Data
14. Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri corecte  Resurse procedurale: 4  observarea
grupurile de 1.3. după imagini date; metoda fonetică, sistematică
litere ce, Ce 2.1.  delimitarea cuvintelor în analitico-sintetică;  proba orală
3.1. propoziţii; conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
 asocierea sunetului ,,ce’’ cu didactic; -autoevaluarea
grupul de litere ,,ce’’, „Ce”;  Resurse materiale:
 citire în ritm propriu a abecedarul, decupaje din
silabelor, a cuvintelor şi a ziare şi reviste,
propoziţiilor; alfabetar, sârmă,
 scrierea grupului de litere plastilină;
,,ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce  Forme de organizare a
conţin acest grup de litere; colectivului: activitate
 A.T. Joc de rol „În sala de frontală, în grup şi
gimnastică” independentă;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, plastilină

73
15. Sunetul şi litera t 1.1.  construirea unor enunţuri după  Resurse procedurale: 2  observarea
1.2. imagini date; metoda fonetică, sistematică
2.3.  delimitarea cuvintelor în analitico-sintetică;  proba orală
4.1. propoziţii; conversaţia, observaţia  proba practică
 despărţirea cuvintelor în silabe; dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
 identificarea sunetului,,m” în didactic; -autoevaluarea
silabe şi cuvinte;  Resurse materiale:
 asocierea sunetului ,,m” cu abecedarul, decupaje din
litera ,,m”; ziare şi reviste,
 citirea silabei,,ma”; alfabetar, sârmă,
 scrierea literei ,,m”şi a silabei plastilină;
„ma”  Forme de organizare a
 A.T. memorizare colectivului: activitate
,,Acceleratul”, de George frontală, în grup şi
Topârceanu independentă;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină;
16. Litera T 1.3.  exemplificarea unor cuvinte  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. potrivit unor cerinţe date metoda fonetică, sistematică
2.1. (nume de persoane, cu sunetul analitico-sintetică;  proba orală
3.1. ,,t” în poziţie iniţială); conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  asocierea sunetului ,,t’’ cu dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
litera ,, T’’; didactic; -autoevaluarea
 identificarea literei ,,T’’ în  Resurse materiale:
texte la prima vedere; abecedarul, decupaje din
 citirea integrală a cuvintelor; ziare şi reviste,
 scrierea literei ,,T’’ şi a unor alfabetar, sârmă,
cuvinte plastilină;
 alcătuirea unor propoziţii  Forme de organizare a
pornind de la imagini ( oral ) colectivului: activitate
 A.T.: „Meseriile” – joc de rol frontală, în grup şi
 Confecţionarea literelor din independentă;
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
17. Sunetul şi litera s 1.3.  identificarea sunetului ,,s’’ în  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce analitico-sintetică;  proba orală
3.1. conţin sunetul ,,s’’; conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  asocierea sunetului ,,s’’ cu dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
litera ,,s’’; didactic; -autoevaluarea
 citirea silabelor, cuvintelor,  Resurse materiale:
propoziţiilor; abecedarul, decupaje din
 scrierea literei ,, s’’ izolat, în ziare şi reviste,
cuvinte, în propoziţii; alfabetar, sârmă,
 scrierea după dictare a unor plastilină;
cuvinte şi propoziţii scurte;  Forme de organizare a
 A.T. Joc de rol „La masă” colectivului: activitate
 Confecţionarea literelor din frontală, în grup şi
sârmă, fire de lână, beţişoare, independentă;
plastilină
18. Litera S 1.3.  asocierea sunetului ,,s’’ cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. litera ,, S’’ metoda fonetică, sistematică
2.1.  compunerea unor cuvinte analitico-sintetică;  proba orală
3.1. folosind silabe date; conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  scrierea literei ,,S’’; cuvinte, dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
propoziţii; didactic; -autoevaluarea
 punerea în corespondenţă a  Resurse materiale:
cuvintelor / propoziţiilor scrise abecedarul, decupaje din
cu litere de tipar /mână; ziare şi reviste,
alfabetar, sârmă,
74
 ortografia unor cuvinte ce plastilină;
conţin grupele de vocale ,,ia’’  Forme de organizare a
 A.T. : ,,Baba iarna intră-n colectivului: activitate
sat’’ de Otilia Cazimir - frontală, în grup şi
memorizare independentă;
,, Săniuţa’’ - modelaj de
plastilină
19. Recapitulare. 1.1;  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 2  observarea
Evaluare 1.2; cuvintelor de tipar şi de mână; metoda fonetică, sistematică
1.3;  „citirea” ilustraţiilor; analitico-sintetică;  proba orală
1.4;  completarea silabelor în conversaţia, observaţia  proba practică
1.5; cuvinte reprezentate grafic; dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
2.1,  formarea silabelor şi didactic; -autoevaluarea
2.2; cuvintelor;  Resurse materiale:
2.3;  copierea, transcrierea şi abecedarul, decupaje din
3.1; dictarea unor litere, silabe, ziare şi reviste,
4.1. cuvinte; alfabetar, sârmă,
 exersarea comunicării orale plastilină;
prin construirea unor propoziţii  Forme de organizare a
logice după imagini; colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare


NR DE ORE ALOCAT: 6

Ob. Nr ore
Nr. Detalieri de
Ref Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conţinut Data
.
20 Să circulăm 1.1;  „citirea” ilustraţiilor; Resurse procedurale: 2  observarea
corect! 1.2;  citirea literelor, silabelor, metoda fonetică, sistematică
1.3; cuvintelor de tipar şi de mână; analitico-sintetică;  proba orală
1.4;  exersarea comunicării orale conversaţia, observaţia  proba
1.5; prin construirea unor propoziţii dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.1, logice după imagini; didactic;  probă scrisă
2.2;  ex. de scriere a cuvintelor Resurse materiale: -autoevaluarea
2.3; ilustrate abecedarul, decupaje din
3.1;  ex. de scriere după dictare ziare şi reviste, alfabetar,
4.1. sârmă, plastilină;
Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
21. Recapitulare şi 1.1;  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 2  observarea
sistematizare 1.2; cuvintelor de tipar şi de mână; metoda fonetică, sistematică
1.3;  „citirea” ilustraţiilor; analitico-sintetică;  proba orală
1.4;  completarea silabelor în conversaţia, observaţia  proba
1.5; cuvinte reprezentate grafic; dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.1,  formarea silabelor şi didactic;  probă scrisă
2.2; cuvintelor;  Resurse materiale: -autoevaluarea
2.3;  copierea, transcrierea şi abecedarul, decupaje
3.1; dictarea unor litere, silabe, din ziare şi reviste,
4.1. cuvinte; alfabetar, sârmă,
 exersarea comunicării orale plastilină;
prin construirea unor propoziţii  Forme de organizare a
logice după imagini; colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;

22. Evaluare 1.1;  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 2  observarea


1.2; cuvintelor de tipar şi de mână; metoda fonetică, sistematică
75
1.3;  „citirea” ilustraţiilor; analitico-sintetică;  proba orală
1.4;  completarea silabelor în conversaţia, observaţia  proba
1.5; cuvinte reprezentate grafic; dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.1,  formarea silabelor şi didactic;  probă scrisă
2.2; cuvintelor;  Resurse materiale: -autoevaluarea
2.3;  copierea, transcrierea şi abecedarul, decupaje
3.1; dictarea unor litere, silabe, din ziare şi reviste,
4.1. cuvinte; alfabetar, sârmă,
 exersarea comunicării orale plastilină;
prin construirea unor propoziţii
SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore)


Nr ore
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conţinut ref.
Data
1. Sunetul şi litera 1.2.  ,,citirea ‘’ imaginilor  Resurse procedurale: 2  observarea
p 1.3.  selectarea unor propoziţii din metoda fonetică, sistematică
2.1. enunţuri realizate de elevi; analitico-sintetică;  proba orală
3.1.  delimitarea cuvintelor din conversaţia, observaţia  proba
4.1. propoziţii; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 despărţirea cuvintelor în didactic;  probă scrisă
silabe;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 identificarea sunetului ,, p’’ abecedarul, decupaje din
în silabe şi cuvinte şi ziare şi reviste, alfabetar,
asocierea acestuia cu litera sârmă, plastilină;
,,p’’;  Forme de organizare a
 scrierea literei ,,p’’ izolat şi în colectivului: activitate
cuvinte; frontală, în grup şi
 formularea unor propoziţii independentă;
alcătuite din cuvinte care
încep cu acelaşi sunet;
 A.T. : joc de rol: ,,La
pescuit”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
2 Litera P 1.1.  exemplificarea unor cuvinte  Resurse procedurale: 2  observarea
1.2. potrivit unor cerinţe date metoda fonetică, sistematică
2.3. (nume de persoane, cu analitico-sintetică;  proba orală
4.1. sunetul ,,p” în poziţie conversaţia, observaţia  proba
iniţială); dirijată, exerciţiul, jocul practică
 asocierea sunetului ,,p’’ cu didactic;  probă scrisă
litera ,, P’’;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 identificarea literei ,, P’’ în abecedarul, decupaje din
texte la prima vedere; ziare şi reviste, alfabetar,
 citirea integrală a cuvintelor; sârmă, plastilină;
 scrierea literei ,, P’’ şi a unor  Forme de organizare a
cuvinte colectivului: activitate
 alcătuirea unor propoziţii frontală, în grup şi
pornind de la imagini ( oral ) independentă;
 A.T.: „La cumpărături”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
3 Sunetul şi litera 1.3.  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2  observarea
v 1.5. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, sistematică
2.1. clară; analitico-sintetică;  proba orală
3.1.  identificarea sunetului ,,v’’ în conversaţia, observaţia  proba
76
4.1. silabe şi în cuvinte; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 frământări de limbă; didactic;  probă scrisă
 asocierea sunetului ,, v’’ cu  Resurse materiale: -autoevaluarea
litera ,, v” abecedarul, decupaje din
 A.T. ,,Prietenia” – joc de rol ziare şi reviste, alfabetar,
Confecţionarea literelor din sârmă, plastilină;
sârmă, fire de lână, beţişoare,  Forme de organizare a
plastilină colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
4 Litera V 1.3.  asocierea sunetului ,,V” cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. litera ,,v”; metoda fonetică, sistematică
2.1.  scrierea unor cuvinte cu analitico-sintetică;  proba orală
3.1. ajutorul alfabetarului; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  citirea silabelor, cuvintelor, dirijată, exerciţiul, jocul practică
propoziţiilor; didactic;  probă scrisă
 citirea în dialog;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 citirea selectivă; abecedarul, decupaje din
 scrierea literei ,,V”, cuvinte, ziare şi reviste, alfabetar,
propoziţii; sârmă, plastilină;
 delimitarea în scris a  Forme de organizare a
cuvintelor dintr-o propoziţie colectivului: activitate
 A.T.,, La concert ’’- joc de frontală, în grup şi
rol, desen independentă;
 Audiţie muzicală: Concerte
pentru vioară
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
5 Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri  Resurse procedurale: 4  observarea
grupurile de 1.3. corecte după imagini date; metoda fonetică, sistematică
litere ci, Ci 2.1.  delimitarea cuvintelor în analitico-sintetică;  proba orală
3.1. propoziţii; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor in dirijată, exerciţiul, jocul practică
silabe; didactic;  probă scrisă
 asocierea sunetului ,,ci’’ cu  Resurse materiale: -autoevaluarea
grupul de litere ,,ci’’, „Ci”; abecedarul, decupaje din
 citire în ritm propriu a ziare şi reviste, alfabetar,
silabelor, a cuvintelor şi a sârmă, plastilină;
propoziţiilor;  Forme de organizare a
 scrierea grupului de litere colectivului: activitate
,,ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce frontală, în grup şi
conţin acest grup de litere; independentă;
 A.T. Joc de rol „La circ”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, plastilină
6 Sunetul şi litera 1.3.  identificarea sunetului ,,d” în  Resurse procedurale: 2  observarea
d 1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte analitico-sintetică;  proba orală
3.1. ce conţin sunetul „d”; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  asocierea sunetului,,d’’ cu dirijată, exerciţiul, jocul practică
litera ,,d”; didactic;  probă scrisă
 citirea silabelor, cuvintelor,  Resurse materiale: -autoevaluarea
propoziţiilor; abecedarul, decupaje din
 scrierea literei ,,d’’ izolat, în ziare şi reviste, alfabetar,
cuvinte, în propoziţii; sârmă, plastilină;
 scrierea după dictare a unor  Forme de organizare a
cuvinte şi propoziţii scurte; colectivului: activitate
 A.T. : Joc de rol „La pădure” frontală, în grup şi
 Audiţie: „La pădure”, Jean independentă;
Lupu
77
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
7 Litera D 1.3  asocierea sunetului ,,D’’ cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.4 litera ,,d”; metoda fonetică, sistematică
2.1  scrierea unor cuvinte cu analitico-sintetică;  proba orală
2.2 ajutorul alfabetarului; conversaţia, observaţia  proba
3.1  citirea silabelor, cuvintelor, dirijată, exerciţiul, jocul practică
3.2 propoziţiilor; didactic;  probă scrisă
 citirea în dialog;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 citirea selectivă; abecedarul, decupaje din
 scrierea literei ,, D’’, cuvinte, ziare şi reviste, alfabetar,
propoziţii; sârmă, plastilină;
 delimitarea în scris a  Forme de organizare a
cuvintelor dintr-o propoziţie colectivului: activitate
 A.T. Joc de rol „În Delta frontală, în grup şi
Dunării” independentă;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
8 Sunetul şi litera 1.3.  identificarea sunetului ,,ş” în  Resurse procedurale: 2  observarea
ş 1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte analitico-sintetică;  proba orală
3.1. ce conţin sunetul „ş”; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  asocierea sunetului ,,ş’’ cu dirijată, exerciţiul, jocul practică
litera ,,ş”; didactic;  probă scrisă
 citirea silabelor, cuvintelor,  Resurse materiale: -autoevaluarea
propoziţiilor; abecedarul, decupaje din
 scrierea literei ,,ş’’ izolat, în ziare şi reviste, alfabetar,
cuvinte, în propoziţii; sârmă, plastilină;
 Forme de organizare a
 scrierea după dictare a unor colectivului: activitate
cuvinte şi propoziţii scurte; frontală, în grup şi
 A.T. :,,În curtea bunicii’’ – independentă;
păsările de curte
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
9 Litera Ş 1.3.  exemplificarea unor  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. substantive proprii; metoda fonetică, sistematică
2.1.  asocierea sunetului ,,ş” cu analitico-sintetică;  proba orală
3.1. litera ,,Ş”; conversaţia, observaţia  proba
4.1.  citirea silabelor; dirijată, exerciţiul, jocul practică
 completarea cuvintelor cu didactic;  probă scrisă
silabele potrivite;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 scrierea literei ,,Ş”; abecedarul, decupaje din
 A.T. : joc de rol ,,Animalul ziare şi reviste, alfabetar,
preferat’’ sârmă, plastilină;
 Audiţie muzicală: „Motanul  Forme de organizare a
pedepsit” colectivului: activitate
 Vizionare film: „Tweety”, frontală, în grup şi
„Tom şi Jerry” independentă;
Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
10 Sunetul şi 1.3.  asocierea sunetului ,,î” cu  Resurse procedurale: 2  observarea
literele î, Î 1.4. literele ,,î, Î’’; metoda fonetică, sistematică
1.5.  diferenţierea literelor de tipar analitico-sintetică;  proba orală
2.1. şi de mână, mici şi mari; conversaţia, observaţia  proba
2.2.  identificarea câtorva situaţii dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.3. didactic;
78
3.1. de folosire a literelor mari de  Resurse materiale:  probă scrisă
4.1. tipar şi de mână; abecedarul, decupaje din -autoevaluarea
 ,,citirea’’ imaginilor; ziare şi reviste, alfabetar,
 alcătuirea unor enunţuri sârmă, plastilină;
folosind cuvinte date;  Forme de organizare a
 scrierea literelor ,,î, Δ de colectivului: activitate
mână frontală, în grup şi
 A.T.: „Sportul înseamnă independentă;
sănătate”;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
11 Sunetul şi litera 1.3.  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2  observarea
â 1.4. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, sistematică
1.5. clară; analitico-sintetică;  proba orală
2.1.  identificarea sunetului ,,â’’ în conversaţia, observaţia  proba
2.2. silabe şi în cuvinte; dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.3.  asocierea sunetului ,, â’’ cu didactic;  probă scrisă
3.1. litera ,, â’’  Resurse materiale: -autoevaluarea
4.1.  citirea integrala a cuvintelor abecedarul, decupaje din
şi a propoziţiilor; ziare şi reviste, alfabetar,
 scrierea literei ,,â”; a unor sârmă, plastilină;
cuvinte si propoziţii  Forme de organizare a
 dictare: cuvinte, propoziţii; colectivului: activitate
 A.T. : ,,Sunt român!” frontală, în grup şi
 Audiţie muzicală: independentă;
„Românaşul”
12 Ţara mea 1.1;  „citirea” ilustraţiilor;  Resurse procedurale: 2  observarea
1.2;  citirea literelor, silabelor, metoda fonetică, sistematică
1.3; cuvintelor de tipar şi de analitico-sintetică;  proba orală
1.4; mână; conversaţia, observaţia  proba
1.5;  exersarea comunicării orale dirijată, exerciţiul, jocul practică
2.1, prin construirea unor didactic;  probă scrisă
2.2; propoziţii logice după  Resurse materiale: -autoevaluarea
2.3; imagini; abecedarul, decupaje din
3.1;  ex. de scriere a cuvintelor ziare şi reviste, alfabetar,
4.1. ilustrate sârmă, plastilină;
 ex. de scriere după dictare  Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
13 Recapitulare 1.3.  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 4  observarea
2.1. cuvintelor de tipar şi de metoda fonetică, sistematică
3.1. mână; analitico-sintetică;  proba orală
4.1.  „citirea” ilustraţiilor; conversaţia, observaţia  proba
 completarea silabelor în dirijată, exerciţiul, jocul practică
cuvinte reprezentate grafic; didactic;  probă scrisă
 scrierea corectă a literelor  Resurse materiale: -autoevaluarea
mici şi mari de mână; abecedarul, decupaje din
 formarea silabelor şi ziare şi reviste, alfabetar,
cuvintelor; sârmă, plastilină;
 copierea, transcrierea şi  Forme de organizare a
dictarea unor litere, silabe, colectivului: activitate
cuvinte; frontală, în grup şi
 exersarea comunicării orale independentă;
prin construirea unor
propoziţii logice după
imagini;
14 Evaluare 1.1;  asocierea sunetului cu litera ;  Resurse procedurale: 2  proba orală
1.2;  realizarea corespondenţei metoda fonetică,  probă scrisă
1.3; între literele de tipar şi cele analitico-sintetică; -autoevaluarea
79
1.4; de mână ; conversaţia, observaţia
1.5;  compunerea cuvintelor dirijată, exerciţiul, jocul
2.1, folosind silabe date; didactic;
2.2;  copierea, transcrierea şi  Resurse materiale:
2.3; dictarea unor litere, silabe, abecedarul, decupaje din
3.1; cuvinte; ziare şi reviste, alfabetar,
4.1. sârmă, plastilină;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…”


NR DE ORE ALOCAT: 20

Nr ore
O
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare b
crt. conţinut ref.
s.
Data
1. Sunetul şi litera 1.2.  ,,citirea ‘’ imaginilor  Resurse procedurale: 2  observarea
b 1.3.  selectarea unor propoziţii din metoda fonetică, sistematică
2.1. enunţuri realizate de elevi; analitico-sintetică;  proba orală
3.1.  delimitarea cuvintelor din conversaţia, observaţia  proba practică
4.1. propoziţii; dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
 despărţirea cuvintelor în silabe; didactic; -autoevaluarea
 identificarea sunetului ,, b’’ în  Resurse materiale:
silabe şi cuvinte şi asocierea abecedarul, decupaje
acestuia cu litera ,,b’’; din ziare şi reviste,
 scrierea literei ,,b’’ izolat şi în alfabetar, sârmă,
cuvinte; plastilină;
 formularea unor propoziţii  Forme de organizare a
alcătuite din cuvinte care încep colectivului: activitate
cu acelaşi sunet; frontală, în grup şi
 A.T. : joc de rol: ,,În parc” independentă;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
2. Litera B 1.1.  exemplificarea unor cuvinte  Resurse procedurale: 2  observarea
1.2. potrivit unor cerinţe date ( metoda fonetică, sistematică
2.3. nume de persoane, cu sunetul analitico-sintetică;  proba orală
4.1. ,,b” în poziţie iniţială); conversaţia, observaţia  proba practică
 asocierea sunetului ,,b’’ cu dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
litera ,, B’’; didactic; -autoevaluarea
 identificarea literei ,, B’’ în  Resurse materiale:
texte la prima vedere; abecedarul, decupaje
 citirea integrală a cuvintelor; din ziare şi reviste,
 scrierea literei ,, B’’ şi a unor alfabetar, sârmă,
cuvinte plastilină;
 alcătuirea unor propoziţii  Forme de organizare a
pornind de la imagini ( oral ) colectivului: activitate
 A.T.: „Oraşul lui Bucur” frontală, în grup şi
 Confecţionarea literelor din independentă;
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
3. Sunetul şi litera j 1.3.  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, sistematică
2.1. clară; analitico-sintetică;  proba orală
3.1.  identificarea sunetului ,,j’’ în conversaţia, observaţia  proba practică
4.1. silabe şi în cuvinte; dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
 frământări de limbă; didactic; -autoevaluarea
 asocierea sunetului ,, j’’ cu  Resurse materiale:
litera ,, j” abecedarul, decupaje
 A.T. ,,Cascada” – desen din ziare şi reviste,
Confecţionarea literelor din alfabetar, sârmă,

80
sârmă, fire de lână, beţişoare, plastilină;
plastilină  Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
4. Litera J 1.3.  asocierea sunetului ,,J’’ cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. litera ,,j”; metoda fonetică, sistematică
2.1.  scrierea unor cuvinte cu analitico-sintetică;  proba orală
3.1. ajutorul alfabetarului; conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  citirea silabelor, cuvintelor, dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
propoziţiilor; didactic; -autoevaluarea
 citirea în dialog;  Resurse materiale:
 citirea selectivă; abecedarul, decupaje
 scrierea literei ,, J’’, cuvinte, din ziare şi reviste,
propoziţii; alfabetar, sârmă,
 delimitarea în scris a plastilină;
cuvintelor dintr-o propoziţie  Forme de organizare a
 A.T. ,, O clipă de istorie - colectivului: activitate
Iancu Jianu” frontală, în grup şi
 Confecţionarea literelor din independentă;
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
5. Sunetul şi litera 1.3.  identificarea sunetului ,,h” în  Resurse procedurale: 2  observarea
h 1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce analitico-sintetică;  proba orală
3.1. conţin sunetul „h”; conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  asocierea sunetului ,,h’’ cu dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
litera ,,h”; didactic; -autoevaluarea
 citirea silabelor, cuvintelor,  Resurse materiale:
propoziţiilor; abecedarul, decupaje
 scrierea literei ,,h’’ izolat, în din ziare şi reviste,
cuvinte, în propoziţii; alfabetar, sârmă,
 scrierea după dictare a unor plastilină;
cuvinte şi propoziţii scurte;  Forme de organizare a
 A.T. : Joc de rol ,,Meserii’’ colectivului: activitate
 Confecţionarea literelor din frontală, în grup şi
sârmă, fire de lână, beţişoare, independentă;
plastilină
6. Litera H 1.3  asocierea sunetului ,,H’’ cu  Resurse procedurale: 2  observarea
1.4 litera ,,h”; metoda fonetică, sistematică
2.1  scrierea unor cuvinte cu analitico-sintetică;  proba orală
2.2 ajutorul alfabetarului; conversaţia, observaţia  proba practică
3.1  citirea silabelor, cuvintelor, dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
3.2 propoziţiilor; didactic; -autoevaluarea
 citirea în dialog;  Resurse materiale:
 citirea selectivă; abecedarul, decupaje
 scrierea literei ,, H’’, cuvinte, din ziare şi reviste,
propoziţii; alfabetar, sârmă,
 delimitarea în scris a plastilină;
cuvintelor dintr-o propoziţie  Forme de organizare a
 A.T. Joc de rol „Pe meleaguri colectivului: activitate
româneşti – La Hotarele” frontală, în grup şi
 Confecţionarea literelor din independentă;
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
7. Sunetul şi litera 1.3.  identificarea sunetului ,,g” în  Resurse procedurale: 2  observarea
g 1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce analitico-sintetică;  proba orală
3.1. conţin sunetul „g”; conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  asocierea sunetului ,,g’’ cu dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
didactic;
81
litera ,,g”;  Resurse materiale: -autoevaluarea
 citirea silabelor, cuvintelor, abecedarul, decupaje
propoziţiilor; din ziare şi reviste,
 scrierea literei ,,g’’ izolat, în alfabetar, sârmă,
cuvinte, în propoziţii; plastilină;
 scrierea după dictare a unor  Forme de organizare a
cuvinte şi propoziţii scurte; colectivului: activitate
 A.T. : ,,În curtea bunicii’’ – frontală, în grup şi
păsările de curte independentă;
 Audiţie muzicală: „Papucii
gâscanului”, Şt. Stănescu
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
8. Litera G 1.3.  exemplificarea unor  Resurse procedurale: 2  observarea
1.5. substantive proprii; metoda fonetică, sistematică
2.1.  asocierea sunetului ,,g” cu analitico-sintetică;  proba orală
3.1. litera ,,G”; conversaţia, observaţia  proba practică
4.1.  citirea silabelor; dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
 completarea cuvintelor cu didactic; -autoevaluarea
silabele potrivite;  Resurse materiale:
 scrierea literei ,,G”; abecedarul, decupaje
 A.T. : „Pictorul Nicolae din ziare şi reviste,
Grigorescu” alfabetar, sârmă,
Confecţionarea literelor din plastilină;
sârmă, fire de lână, beţişoare,  Forme de organizare a
plastilină colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
9. Recapitulare 1.3.  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 2  observarea
2.1. cuvintelor de tipar şi de mână; metoda fonetică, sistematică
3.1.  „citirea” ilustraţiilor; analitico-sintetică;  proba orală
4.1.  completarea silabelor în conversaţia, observaţia  proba practică
cuvinte reprezentate grafic; dirijată, exerciţiul, jocul  probă scrisă
 scrierea corectă a literelor mici didactic; -autoevaluarea
şi mari de mână;  Resurse materiale:
 formarea silabelor şi abecedarul, decupaje
cuvintelor; din ziare şi reviste,
 copierea, transcrierea şi alfabetar, sârmă,
dictarea unor litere, silabe, plastilină;
cuvinte;  Forme de organizare a
 exersarea comunicării orale colectivului: activitate
prin construirea unor propoziţii frontală, în grup şi
logice după imagini; independentă;

10. Evaluare 1.1;  asocierea sunetului cu litera ;  Resurse procedurale: 2  proba orală
1.2;  realizarea corespondenţei între metoda fonetică,  probă scrisă
1.3; literele de tipar şi cele de analitico-sintetică; -autoevaluarea
1.4; mână ; conversaţia, observaţia
1.5;  compunerea cuvintelor dirijată, exerciţiul, jocul
2.1, folosind silabe date; didactic;
2.2;  copierea, transcrierea şi  Resurse materiale:
2.3; dictarea unor litere, silabe, abecedarul, decupaje
3.1; cuvinte; din ziare şi reviste,
4.1.  alcătuirea de alfabetar, sârmă,
propoziţii/enunţuri integrând plastilină;
cuvinte date;  Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, independentă;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste”


82
NR DE ORE ALOCAT: 28
Nr ore
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conţinut ref.
Data
1. Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri corecte  Resurse procedurale: 4 -observarea
grupurile de 1.3. după imagini date; metoda fonetică, analitico- sistematică
litere ge, Ge 2.1.  delimitarea cuvintelor în sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. propoziţii; observaţia dirijată,  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; exerciţiul, jocul didactic; practică
 asocierea sunetului ,,ge’’ cu  Resurse materiale:  probă
grupul de litere ,,ge’’, „Ge”; abecedarul, decupaje din scrisă
 citire în ritm propriu a silabelor, ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
a cuvintelor şi a propoziţiilor; sârmă, plastilină;
 scrierea grupului de litere  Forme de organizare a
,,ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce colectivului: activitate
conţin acest grup de litere; frontală, în grup şi
 A.T. „George Enescu” independentă;
 Confecţionarea grupului de litere
din sârmă, fire de lână, plastilină

2. Sunetul şi 1.3.  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2 observare


litera ţ 1.5. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1. clară; sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1.  identificarea sunetului ,,ţ’’ în observaţia dirijată,  proba
4.1. silabe şi în cuvinte; exerciţiul, jocul didactic; practică
 frământări de limbă;  Resurse materiale:  probă
 asocierea sunetului ,, ţ’’ cu litera abecedarul, decupaje din scrisă
,,ţ” ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 A.T. ,,Veveriţa Riţa” – desen sârmă, plastilină;
Confecţionarea literelor din sârmă,  Forme de organizare a
fire de lână, beţişoare, plastilină colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
3. Litera Ţ 1.3.  asocierea sunetului ,,Ţ’’ cu litera  Resurse procedurale: 2 Observare
1.5. ,,ţ”; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. alfabetarului; observaţia dirijată,  proba
4.1.  citirea silabelor, cuvintelor, exerciţiul, jocul didactic; practică
propoziţiilor;  Resurse materiale:  probă
 citirea în dialog; abecedarul, decupaje din scrisă
 citirea selectivă; ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 scrierea literei ,, Ţ’’, cuvinte, sârmă, plastilină;
propoziţii;  Forme de organizare a
 delimitarea în scris a cuvintelor colectivului: activitate
dintr-o propoziţie frontală, în grup şi
 A.T. joc de rol ,,Animalul independentă;
preferat’’
 Vizionare film: „Tom şi Jerry”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
4. Sunetul şi 1.3.  identificarea sunetului ,,z” în  Resurse procedurale: 4 observarea
literele z,Z 1.5. silabe şi în cuvinte; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. conţin sunetul „z”; observaţia dirijată,  proba
83
4.1.  asocierea sunetului ,,z’’ cu exerciţiul, jocul didactic; practică
literele ,,z, Z”;  Resurse materiale:  probă
 citirea silabelor, cuvintelor, abecedarul, decupaje din scrisă
propoziţiilor; ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 scrierea literelor ,,z, Z’’ izolat, sârmă, plastilină;
în cuvinte, în propoziţii;  Forme de organizare a
 scrierea după dictare a unor colectivului: activitate
cuvinte şi propoziţii scurte; frontală, în grup şi
 A.T. : „Primăvara” – desen independentă;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
5. Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri corecte  Resurse procedurale: 4 observarea
grupurile de 1.3. după imagini date; metoda fonetică, analitico- sistematică
litere gi, Gi 2.1.  delimitarea cuvintelor în sintetică; conversaţia, proba orală
3.1. propoziţii; observaţia dirijată,  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; exerciţiul, jocul didactic; practică
 asocierea sunetului ,,gi’’ cu  Resurse materiale:  probă
grupul de litere ,,gi’’, „Gi”; abecedarul, decupaje din scrisă
 citire în ritm propriu a silabelor, ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
a cuvintelor şi a propoziţiilor; sârmă, plastilină;
 scrierea grupului de litere  Forme de organizare a
,,gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce colectivului: activitate
conţin acest grup de litere; frontală, în grup şi
 A.T. „Regina albinelor” – desen independentă;
 Confecţionarea grupului de litere
din sârmă, fire de lână, plastilină
6. Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri corecte  Resurse procedurale: 4 observarea
grupurile de 1.3. după imagini date; metoda fonetică, analitico- sistematică
litere che, Che 2.1.  delimitarea cuvintelor în sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. propoziţii; observaţia dirijată,  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; exerciţiul, jocul didactic; practică
 asocierea sunetului ,,che’’ cu  Resurse materiale:  probă
grupul de litere ,,che’’, „Che”; abecedarul, decupaje din scrisă
 citire în ritm propriu a silabelor, ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
a cuvintelor şi a propoziţiilor; sârmă, plastilină;
 scrierea grupului de litere  Forme de organizare a
,,che’’„Che” şi a unor cuvinte ce colectivului: activitate
conţin acest grup de litere; frontală, în grup şi
 A.T. „La concert” independentă;
 Confecţionarea grupului de litere
din sârmă, fire de lână, plastilină
7. Sunetul şi 1.3.  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2 observarea
litera f 1.5. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1. clară; sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1.  identificarea sunetului ,,f’’ în observaţia dirijată,  proba
4.1. silabe şi în cuvinte; exerciţiul, jocul didactic; practică
 frământări de limbă;  Resurse materiale:  probă
 asocierea sunetului ,, f’’ cu litera abecedarul, decupaje din scrisă
,,f” ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 A.T. ,,O clipă de istorie – Ştefan sârmă, plastilină;
cel Mare”  Forme de organizare a
Confecţionarea literelor din sârmă, colectivului: activitate
fire de lână, beţişoare, plastilină frontală, în grup şi
independentă;
8. Litera F 1.3.  exemplificarea unor substantive  Resurse procedurale: 2 observarea
1.5. proprii; metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1.  asocierea sunetului ,,f” cu litera sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1. ,,F”; observaţia dirijată,  proba
4.1.  citirea silabelor; exerciţiul, jocul didactic; practică
 Resurse materiale:  probă
84
 completarea cuvintelor cu abecedarul, decupaje din scrisă
silabele potrivite; ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 scrierea literei ,,F”; sârmă, plastilină;
 A.T. : „Poveşti”, Ion Creangă  Forme de organizare a
Confecţionarea literelor din sârmă, colectivului: activitate
fire de lână, beţişoare, plastilină frontală, în grup şi
independentă;
9. Recapitulare 1.3.  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: 2 observarea
2.1. cuvintelor de tipar şi de mână; metoda fonetică, analitico- sistematică
3.1.  „citirea” ilustraţiilor; sintetică; conversaţia,  proba orală
4.1.  completarea silabelor în cuvinte observaţia dirijată,  proba
reprezentate grafic; exerciţiul, jocul didactic; practică
 scrierea corectă a literelor mici şi  Resurse materiale:  probă
mari de mână; abecedarul, decupaje din scrisă
 formarea silabelor şi cuvintelor; ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 copierea, transcrierea şi dictarea sârmă, plastilină;
unor litere, silabe, cuvinte;  Forme de organizare a
 exersarea comunicării orale prin colectivului: activitate
construirea unor propoziţii logice frontală, în grup şi
după imagini; independentă;

10. Evaluare 1.1;  asocierea sunetului cu litera ;  Resurse procedurale: 2  proba orală
1.2;  realizarea corespondenţei între metoda fonetică, analitico-  probă
1.3; literele de tipar şi cele de mână ; sintetică; conversaţia, scrisă
1.4;  compunerea cuvintelor folosind observaţia dirijată, autoevaluare
1.5; silabe date; exerciţiul, jocul didactic;
2.1,  copierea, transcrierea şi dictarea  Resurse materiale:
2.2; unor litere, silabe, cuvinte; abecedarul, decupaje din
2.3;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri ziare şi reviste, alfabetar,
3.1; integrând cuvinte date; sârmă, plastilină;
4.1.  Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, independentă;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii”


NR DE ORE ALOCAT: 24

Nr
ore
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs
crt. conţinut Ref.

Data
11. Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri corecte  Resurse procedurale: metoda 4 observarea
grupurile de 1.3. după imagini date; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
litere chi, Chi 2.1.  delimitarea cuvintelor în conversaţia, observaţia  proba orală
3.1. propoziţii; dirijată, exerciţiul, jocul  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; didactic; practică
 asocierea sunetului ,,chi’’ cu  Resurse materiale:  probă scrisă
grupul de litere ,,chi’’, „Chi”; abecedarul, decupaje din autoevaluare
 citire în ritm propriu a silabelor, ziare şi reviste, alfabetar,
a cuvintelor şi a propoziţiilor; sârmă, plastilină;
 scrierea grupului de litere ,,chi’’,  Forme de organizare a
„Chi” şi a unor cuvinte ce conţin colectivului: activitate
acest grup de litere; frontală, în grup şi
 A.T. „La teatru” independentă;
 Confecţionarea grupului de litere
din sârmă, fire de lână, plastilină
12. Să ne păstrăm 1.1;  „citirea” ilustraţiilor;  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
sănătatea! 1.2;  citirea literelor, silabelor, fonetică, analitico-sintetică; sistematică
Concurs 1.3; cuvintelor de tipar şi de mână; conversaţia, observaţia  proba orală
„Micul 1.4;
85
sanitar” 1.5;  exersarea comunicării orale prin dirijată, exerciţiul, jocul  proba
2.1, construirea unor propoziţii logice didactic; practică
2.2; după imagini;  Resurse materiale:  probă scrisă
2.3;  ex. de scriere a cuvintelor abecedarul, decupaje din ziare autoevaluare
3.1; ilustrate şi reviste, alfabetar, sârmă,
4.1.  ex. de scriere după dictare plastilină;
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
13. Sunetul şi 1.3.  identificarea sunetului ,,x” în  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
literele x, X 1.5. silabe şi în cuvinte; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce conversaţia, observaţia  proba orală
3.1. conţin sunetul „x”; dirijată, exerciţiul, jocul  proba
4.1.  asocierea sunetului ,,x’’ cu didactic; practică
literele ,,x, X”;  Resurse materiale:  probă scrisă
 citirea silabelor, cuvintelor, abecedarul, decupaje din ziare autoevaluare
propoziţiilor; şi reviste, alfabetar, sârmă,
 scrierea literelor ,,x, X’’ izolat, plastilină;
în cuvinte, în propoziţii;  Forme de organizare a
 scrierea după dictare a unor colectivului: activitate
cuvinte şi propoziţii scurte; frontală, în grup şi
 A.T. : „Examenul” independentă;
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
14. Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri corecte  Resurse procedurale: metoda 4 observarea
grupurile de 1.3. după imagini date; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
litere ghe, 2.1.  delimitarea cuvintelor în conversaţia, observaţia  proba orală
Ghe 3.1. propoziţii; dirijată, exerciţiul, jocul  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; didactic; practică
 asocierea sunetului ,,ghe’’ cu  Resurse materiale:  probă scrisă
grupul de litere ,,ghe’’, „Ghe”; abecedarul, decupaje din ziare autoevaluare
 citire în ritm propriu a silabelor, şi reviste, alfabetar, sârmă,
a cuvintelor şi a propoziţiilor; plastilină;
 scrierea grupului de litere  Forme de organizare a
,,ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce colectivului: activitate
conţin acest grup de litere; frontală, în grup şi
 A.T. „Privighetoarea” – desen independentă;
 Confecţionarea grupului de litere
din sârmă, fire de lână, plastilină
15. Prietenii 1.1;  „citirea” ilustraţiilor;  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
naturii. 1.2;  citirea literelor, silabelor, fonetică, analitico-sintetică; sistematică
Realizarea 1.3; cuvintelor de tipar şi de mână; conversaţia, observaţia  proba orală
unor 1.4;  exersarea comunicării orale prin dirijată, exerciţiul, jocul  proba
„fluturaşi” cu 1.5; construirea unor propoziţii didactic; practică
mesaje 2.1, logice după imagini;  Resurse materiale:  probă scrisă
ecologice 2.2;  exerciţii de citire la prima abecedarul, decupaje din ziare autoevaluare
2.3; vedere, în contexte familiare, a şi reviste, alfabetar, sârmă,
3.1; unor texte scurte (etichetele plastilină;
4.1; unor produse, indicatoare,  Forme de organizare a
4.4. ecusoane, numele unor colectivului: activitate
magazine etc.); frontală, în grup şi
 exerciţii de realizare a unor independentă;
colaje, folosind decupaje de
texte şi imagini (realizarea de
afişe publicitare, anunţuri,
invitaţii etc.);
 realizarea unor etichete care să
personalizeze clasa ori lucrările
elevilor
86
16. Sunetul şi 1.2.  construirea de enunţuri corecte  Resurse procedurale: metoda 4 observarea
grupurile de 1.3. după imagini date; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
litere ghi, Ghi 2.1.  delimitarea cuvintelor în conversaţia, observaţia  proba orală
3.1. propoziţii; dirijată, exerciţiul, jocul  proba
4.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; didactic; practică
 asocierea sunetului ,,ghi’’ cu  Resurse materiale:  probă scrisă
grupul de litere ,,ghi’’, „Ghi”; abecedarul, decupaje din ziare autoevaluare
 citire în ritm propriu a silabelor, şi reviste, alfabetar, sârmă,
a cuvintelor şi a propoziţiilor; plastilină;
 scrierea grupului de litere  Forme de organizare a
,,ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce colectivului: activitate
conţin acest grup de litere; frontală, în grup şi
 A.T. „La bibliotecă” independentă;
 Confecţionarea grupului de litere
din sârmă, fire de lână, plastilină
17. Recapitulare 1.3.  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: metoda 4 observarea
2.1. cuvintelor de tipar şi de mână; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
3.1.  „citirea” ilustraţiilor; conversaţia, observaţia  proba orală
4.1.  completarea silabelor în cuvinte dirijată, exerciţiul, jocul  proba
reprezentate grafic; didactic; practică
 scrierea corectă a literelor mici şi  Resurse materiale:  probă scrisă
mari de mână; abecedarul, decupaje din ziare autoevaluare
 formarea silabelor şi cuvintelor; şi reviste, alfabetar, sârmă,
 copierea, transcrierea şi dictarea plastilină;
unor litere, silabe, cuvinte;  Forme de organizare a
 exersarea comunicării orale prin colectivului: activitate
construirea unor propoziţii logice frontală, în grup şi
după imagini; independentă;

18. Evaluare 1.1;  asocierea sunetului cu litera ;  Resurse procedurale: metoda 2  proba orală
1.2;  realizarea corespondenţei între fonetică, analitico-sintetică;  probă scrisă
1.3; literele de tipar şi cele de mână ; conversaţia, observaţia autoevaluare
1.4;  compunerea cuvintelor folosind dirijată, exerciţiul, jocul
1.5; silabe date; didactic;
2.1,  copierea, transcrierea şi dictarea  Resurse materiale:
2.2; unor litere, silabe, cuvinte; abecedarul, decupaje din ziare
2.3;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri şi reviste, alfabetar, sârmă,
3.1; integrând cuvinte date; plastilină;
4.1.  Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, independentă;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor”


NR DE ORE ALOCAT: 14

Nr
ore
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs
crt. conţinut ref.

Data
19 Sunetul şi 1.3.  alcătuirea unor enunţuri cu  Resurse procedurale: 2 observarea
litera k 1.5. accent pe pronunţia corectă , metoda fonetică, analitico- sistematică
2.1. clară; sintetică; conversaţia,  proba orală
3.1.  identificarea sunetului ,,k’’ în observaţia dirijată,  proba
4.1. silabe şi în cuvinte; exerciţiul, jocul didactic; practică
 frământări de limbă;  Resurse materiale:  probă
 asocierea sunetului ,, k’’ cu abecedarul, decupaje din scrisă

87
litera ,,k” ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 A.T. joc de rol ,,În tabără” sârmă, plastilină;
Confecţionarea literelor din  Forme de organizare a
sârmă, fire de lână, beţişoare, colectivului: activitate
plastilină frontală, în grup şi
independentă;
20 Litera K 1.3.  exemplificarea unor substantive  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
1.5. proprii; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
2.1.  asocierea sunetului ,,k” cu litera conversaţia, observaţia  proba orală
3.1. ,,K”; dirijată, exerciţiul, jocul  proba
4.1.  citirea silabelor; didactic; practică
 completarea cuvintelor cu  Resurse materiale:  probă
silabele potrivite; abecedarul, decupaje din scrisă
 scrierea literei ,,K”; ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 A.T. : „Întreceri sportive” sârmă, plastilină;
Confecţionarea literelor din  Forme de organizare a
sârmă, fire de lână, beţişoare, colectivului: activitate
plastilină frontală, în grup şi
independentă;
21 Sunetele şi 1.3.  identificarea sunetelor „q, w, y”  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
literele q, Q, 1.5. în silabe şi în cuvinte; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
w, W, y, Y 2.1.  exemplificarea unor cuvinte ce conversaţia, observaţia  proba orală
3.1. conţin sunetele „q, w, y”; dirijată, exerciţiul, jocul  proba
4.1.  asocierea sunetelor „q, w, y” cu didactic; practică
literele „q, Q, w, W, y, Y”;  Resurse materiale:  probă
 citirea silabelor, cuvintelor, abecedarul, decupaje din scrisă
propoziţiilor; ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 scrierea literelor „q, Q, w, W, sârmă, plastilină;
y, Y” izolat, în cuvinte, în  Forme de organizare a
propoziţii; colectivului: activitate
 scrierea după dictare a unor frontală, în grup şi
cuvinte şi propoziţii scurte; independentă;
 A.T. : „Examenul”
 Confecţionarea literelor din
sârmă, fire de lână, beţişoare,
plastilină
22 „Abecedarul”, 1.1.  exerciţii pentru demonstrarea  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
de Victor 1.4. înţelegerii mesajului audiat, fonetică, analitico-sintetică; sistematică
Tulbure 2.2. prin apelare la alte modalităţi conversaţia, observaţia  proba orală
3.1. de redare a acestuia (mimă, dirijată, exerciţiul, jocul  proba
3.3. desen etc.); didactic; practică
3.4.  jocuri de punere în  Resurse materiale:  probă
3.5. corespondenţă a unui cuvânt abecedarul, decupaje din scrisă
4.2. auzit cu imaginea ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
4.3. corespunzătoare; sârmă, plastilină;
 exerciţii de utilizare a  Forme de organizare a
cuvintelor noi în contexte colectivului: activitate
adecvate; frontală, în grup şi
 exerciţii de dicţie, frământări independentă;
de limbă;
 exerciţii de înlocuire a unor
cuvinte cu altele cu înţeles
asemănător;
 exerciţii de citire la prima
vedere, în contexte familiare, a
unor texte scurte;
 exerciţii de citire selectivă;
 exerciţii de formulare de
întrebări si răspunsuri pe
marginea textului citit;
 memorări de versuri,
88
 exerciţii de scriere a literelor şi
a cuvintelor, respectând forma,
mărimea lor;
 exerciţii de încadrare corectă în
pagină a textului (dată,
alineat);
 exerciţii de apreciere corectă a
spaţiului dintre cuvinte;
 exerciţii de scriere corectă a
cuvintelor şi propoziţiilor;
 exerciţii de plasare a semnelor
de punctuaţie într-un text
23 Alfabetul 3.1.  ex. de pronunţie corectă a  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
3.3. sunetelor; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
3.4.  ex. de scriere corectă a literelor conversaţia, observaţia  proba orală
mari şi mici, de mână; dirijată, exerciţiul, jocul  proba
 scrierea unor cuvinte şi didactic; practică
propoziţii după dictare;  Resurse materiale:  probă
 jocuri. abecedarul, decupaje din scrisă
ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
sârmă, plastilină;
 Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;
24 Recapitulare 1.3.  citirea literelor, silabelor,  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
2.1. cuvintelor de tipar şi de mână; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
3.1.  „citirea” ilustraţiilor; conversaţia, observaţia  proba orală
4.1.  completarea silabelor în cuvinte dirijată, exerciţiul, jocul  proba
reprezentate grafic; didactic; practică
 scrierea corectă a literelor mici  Resurse materiale:  probă
şi mari de mână; abecedarul, decupaje din scrisă
 formarea silabelor şi cuvintelor; ziare şi reviste, alfabetar, autoevaluare
 copierea, transcrierea şi dictarea sârmă, plastilină;
unor litere, silabe, cuvinte;  Forme de organizare a
 exersarea comunicării orale prin colectivului: activitate
construirea unor propoziţii frontală, în grup şi
logice după imagini; independentă;

25 Evaluare 1.1;  asocierea sunetului cu litera ;  Resurse procedurale: metoda 2  proba orală
1.2;  realizarea corespondenţei între fonetică, analitico-sintetică;  probă
1.3; literele de tipar şi cele de mână ; conversaţia, observaţia scrisă
1.4;  compunerea cuvintelor folosind dirijată, exerciţiul, jocul autoevaluare
1.5; silabe date; didactic;
2.1,  copierea, transcrierea şi dictarea  Resurse materiale:
2.2; unor litere, silabe, cuvinte; abecedarul, decupaje din
2.3;  alcătuirea de propoziţii/enunţuri ziare şi reviste, alfabetar,
3.1; integrând cuvinte date; sârmă, plastilină;
4.1.  Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, în grup şi
independentă;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele


NR DE ORE ALOCAT: 16

Nr. Detalieri de Ob. Nr ore


Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. conţinut Ref. Data

89
1. În lumea 1.1.  exerciţii pentru demonstrarea  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
poveştilor 1.4. înţelegerii mesajului audiat, prin fonetică, analitico-sintetică; sistematică
2.2. apelare la alte modalităţi de redare a conversaţia, observaţia  proba
3.1. acestuia (mimă, desen etc.); dirijată, exerciţiul, jocul orală
3.3.  jocuri de punere în corespondenţă a didactic;  proba
3.4. unui cuvânt auzit cu imaginea  Resurse materiale: practică
3.5. corespunzătoare; abecedarul, decupaje din ziare  probă
4.2.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi şi reviste, alfabetar, sârmă, scrisă
4.3. în contexte adecvate; plastilină; autoevaluare
 exerciţii de dicţie, frământări de  Forme de organizare a
limbă; colectivului: activitate
 exerciţii de înlocuire a unor cuvinte frontală, în grup şi
cu altele cu înţeles asemănător; independentă;
 exerciţii de citire la prima vedere, în
contexte familiare, a unor texte
scurte;
 exerciţii de citire selectivă;
 exerciţii de formulare de întrebări si
răspunsuri pe marginea textului citit;
 exerciţii de scriere a literelor şi a
cuvintelor, respectând forma,
mărimea lor;
 exerciţii de încadrare corectă în
pagină a textului (dată, alineat);
 exerciţii de apreciere corectă a
spaţiului dintre cuvinte;
 exerciţii de scriere corectă a
cuvintelor şi propoziţiilor;
 exerciţii de plasare a semnelor de
punctuaţie într-un text
2. „Cea dintâi 1.1.  exerciţii pentru demonstrarea  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
vacanţă mare”, de 1.4. înţelegerii mesajului audiat, prin fonetică, analitico-sintetică; sistematică
Emilia Căldăraru 2.2. apelare la alte modalităţi de redare a conversaţia, observaţia dirijată,  proba
3.1. acestuia (mimă, desen etc.); exerciţiul, jocul didactic; orală
3.3.  jocuri de punere în corespondenţă a  Resurse materiale: abecedarul,  proba
3.4. unui cuvânt auzit cu imaginea decupaje din ziare şi reviste, practică
3.5. corespunzătoare; alfabetar, sârmă, plastilină;  probă
4.2.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi  Forme de organizare a scrisă
4.3. în contexte adecvate; colectivului: activitate frontală, autoevaluare
 exerciţii de dicţie, frământări de în grup şi independentă;
limbă;
 exerciţii de înlocuire a unor cuvinte
cu altele cu înţeles asemănător;
 exerciţii de citire la prima vedere, în
contexte familiare, a unor texte
scurte;
 exerciţii de citire selectivă;
 exerciţii de formulare de întrebări si
răspunsuri pe marginea textului citit;
 memorări de versuri;
 exerciţii de scriere a literelor şi a
cuvintelor, respectând forma,
mărimea lor;
 exerciţii de încadrare corectă în
pagină a textului (dată, alineat);

3. Recapitularea 1.3.  citirea literelor, silabelor, cuvintelor  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
literelor învăţate 2.1. de tipar şi de mână; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
3.1.  „citirea” ilustraţiilor; conversaţia, observaţia dirijată,  proba
4.1.  completarea silabelor în cuvinte exerciţiul, jocul didactic; orală
reprezentate grafic;  Resurse materiale: abecedarul,  proba
90
 scrierea corectă a literelor mici şi decupaje din ziare şi reviste, practică
mari de mână; alfabetar, sârmă, plastilină;  probă
 formarea silabelor şi cuvintelor;  Forme de organizare a scrisă
 copierea, transcrierea şi dictarea unor colectivului: activitate frontală, autoevaluare
litere, silabe, cuvinte; în grup şi independentă;
 exersarea comunicării orale prin
construirea unor propoziţii logice
după imagini;
4. Grupurile de 1.2.  construirea de enunţuri corecte după  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
litere – exerciţii 1.3. imagini date; fonetică, analitico-sintetică; sistematică
aplicative 2.1.  delimitarea cuvintelor în propoziţii; conversaţia, observaţia dirijată,  proba
3.1.  despărţirea cuvintelor in silabe; exerciţiul, jocul didactic; orală
4.1.  asocierea sunetelor „ce”, „ci”, „ge”,  Resurse materiale: abecedarul,  proba
„gi”, ghe” ,,ghi’’ cu grupurile de decupaje din ziare şi reviste, practică
litere „ce”/„Ce”, „ci” /„Ci”, „ge” alfabetar, sârmă, plastilină;  probă
/„Ge”, „gi” /„Gi”, ghe”/„Ghe”,  Forme de organizare a scrisă
,,ghi’’/ „Ghi”; colectivului: activitate frontală, autoevaluare
 citire în ritm propriu a silabelor, a în grup şi independentă;
cuvintelor şi a propoziţiilor;
 scrierea grupurilor de litere
„ce”/„Ce”, „ci” /„Ci”, „ge” /„Ge”,
„gi” /„Gi”, ghe”/„Ghe”, ,,ghi’’/
„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin
aceste grupuri de litere;
5. Citirea unor 1.1.  exerciţii de citire la prima vedere, în  Resurse procedurale: metoda 2 observarea
texte; scrierea 1.4. contexte familiare, a unor texte fonetică, analitico-sintetică; sistematică
literelor, 2.2. scurte; conversaţia, observaţia dirijată,  proba
cuvintelor, 3.1.  exerciţii de citire selectivă; exerciţiul, jocul didactic; orală
propoziţiilor; 3.3.  exerciţii de formulare de întrebări si  Resurse materiale: abecedarul,  proba
copieri, 3.4. răspunsuri pe marginea textului citit; decupaje din ziare şi reviste, practică
transcrieri, dictări 3.5.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi alfabetar, sârmă, plastilină;  probă
4.2. în contexte adecvate;  Forme de organizare a scrisă
4.3.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte colectivului: activitate frontală, autoevaluare
cu altele cu înţeles asemănător; în grup şi independentă;
 exerciţii de scriere a literelor şi a
cuvintelor, respectând forma,
mărimea lor;
 exerciţii de încadrare corectă în
pagină a textului (dată, alineat);
 exerciţii de scriere corectă a
cuvintelor şi propoziţiilor;
 exerciţii de plasare a semnelor de
punctuaţie într-un text
6. Orientări pentru 3.1. jocuri de rol;  Resurse procedurale: 2 observarea
lectura de 3.3. povestire orală; conversaţia, observaţia dirijată, sistematică
vacanţă, vizită la 3.4. jocuri; exerciţiul, jocul didactic;  proba
bibliotecă 4.1. dramatizări;  Resurse materiale: abecedarul, orală
vizită la bibliotecă. cărţi;  proba
 Forme de organizare a practică
colectivului: activitate frontală,  probă
în grup şi independentă; scrisă
autoevaluare
7. Sărbătoarea 1.5.  completare de rebusuri;  Resurse procedurale: 4  proba
abecedarului. 2.3.  realizarea unor colaje , folosind conversaţia, exerciţiul, jocul orală
Jocuri didactice. 3.5. decupaje de texte şi imagini ( didactic;  probă
Dramatizări, 4.4. realizarea de anunţuri, invitaţii);  Resurse materiale: abecedarul, scrisă
recitări, ghicitori  realizarea unor etichete care sa cărţi, rebusuri, decupaje, autoevaluare
şi proverbe personalizeze caietele / lucrarile carioci, foi albe, lipici;
elevilor.  Forme de organizare a
A.T. Pregătirea serbării abecedarului; colectivului: activitate frontală,
Jocuri în are liber în grup şi independentă;
91
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA : Limba şi literatura română

CURRICULUM : Extins

NUMĂR ORE : 8 ore pe săptămână

NR. SEMESTRUL NR.


CRT. ORE
1. Sem. I
2. Sem. al II-lea
3. TOTAL

MANUAL: Abecedar
AUTOR : Marcela Peneş
EDITURA : Ana 2000

92
Nr. Unit. de Ob. Nr. Săpt
crt învăţare de Conţinuturi ore
ref.

1. ŞCOLĂREI ŞI 1.1, - Să ne cunoaştem!


ŞCOLĂRIŢE 1.2, - Probe de evidenţiere a achiziţiilor din
1.3, grădiniţă
1.5, -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev, elev-
1.6, elev despre prima zi de şcoală,viaţa de şcolar
2.1, -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere
2.2 a unui schimb verbal
2.3, - Elemente ale comportării civilizate
2.5 - Oferirea unor informaţii despre identitatea
proprie şi a membrilor familiei
- Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi
activităţi de grup şi individuale
- Activităţile desfăşurate în grădiniţă
- Ghici ce am în ghiozdan!
- Cartea-prietena mea
- Propoziţia, cuvântul, silaba, sunetul
- elemente grafice

2. CU ALAI DE 1.1 - Literele mici şi mari ale alfabetului:


FRUNZE 1.2 a,A,m,M,u,U,n,N,i,I,e,E,r,R,c,C,o,O,I,L,ă
(perioada 1.3 - Citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor,
abecedară) 1.4 textelor
1.5 - Dialogul
2.1 - Povestire după imagini
2.2 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor,
2.3 propoziţiilor
3.1 - Scrierea caligrafică
3.2 - Aşezarea corectă în pagină
4.1 - Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere,
transcriere, dictare)
- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie
(punctul, semnul întrebării)

93
3. CA UN ROI DE 1.1 - Literele şi grupurile de litere mici şi mari
FLUTURI 1.2 ale alfabetului:
ALBI 1.5 ce,Ce,s,S,v,V,ş,Ş,t,T,ci,Ci,p,P,d,D,î,Î,â,Â,b,
1.6 B,ţ,Ţ.
2.1 - Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor
2.2 - Dialogul
2.3 - Povestire după imagini Sem.
2.5 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor, II
3.1 propoziţiilor
4.1 - Scrierea caligrafică a unor texte de mică
4.2 întindere
4.3 - Aşezarea corectă în pagină
- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere,
transcriere, dictare)
- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

4. ÎNFLORESC 1.1 - Literele şi grupurile de litere mici şi mari


GRĂDINILE 1.2 ale alfabetului: g,G,ge,Ge,h,H,f,F,
1.3 gi,Gi,j,J,che,Che,z,Z,chi,Chi,ghe,Ghe,
1.5 ghi,Ghi
2.1 - Exersarea comunicării orale
2.2 -Informaţii despre forma şi utilitatea unor
2.3 obiecte din mediul apropiat
2.5 - Exersarea opiniei în legătură cu un fapt
3.1 - Citirea silabelor, cuvintelor, textelor
4.1 - Dialogul
4.2 - Povestire după imagini
4.3 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor,
propoziţiilor
- Scrierea caligrafică
- Aşezarea corectă în pagină
- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere,
transcriere, dictare)
- Scrierea corectă a cuvintelor care conţin
grupurile de litere
- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

94
Nr. Unit. de Ob. de Nr. Săpt.
crt învăţare ref. Conţinuturi ore

5. ÎN CIREŞUL 1.1 - Literele mici şi mari ale alfabetului:


VERII 1.2 k,K,x,X,w,W,y,Y,q,Q
1.5 - Alfabetul
1.6 - Citirea, cuvintelor, propoziţiilor, textelor
2.1 - Dialogul
2.2 - Povestire după imagini
2.3 - Memorare de versuri
2.5 - Scrierea de mână a literelor, cuvintelor,
3.1 propoziţiilor
4.1 - Scrierea caligrafică a unor texte de mică
4.2 întindere
4.3 - Transcrierea de versuri
- Aşezarea corectă în pagină
- Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere,
transcriere, dictare)
- Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie

95
Nr. Detalii Ob. Nr. Data Activităţi de Resurse
crt. de conţinut ref. ore învăţare
I. ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE 48 -iniţierea unui dialog -textul cân-
(UNITATEA 1) -obs. dirijată a tecului :
1.1 abecedarului “Şcolărei şi
1. - “Prima zi de şcoală” 2 -întrebări şi răspun- şcolăriţe“
1.2 suri referitoare la
orientarea în pagină - “Jocul nu-
1.3 -dialog despre activi melor“
tăţile desfăşurate în
1.5 grădiniţă

2. -“Jocuri de la grădiniţă” 1.6 2 - verificarea acuităţii


vizuale si auditive -înregistrări
2.1 (Jocuri: „Spune ce care redau
ţi-am arătat”, „Cine diferite
2.2 face aşa?”,”Deschide sunete
urechea bine”);
2.3 -ex. de dicţie
-frământări de limbă
2.5 -utilizarea formulelor
de iniţiere şi încheie- -imagini cu
re a unui schimb verbal obiecte ce
pot fi cum-
-identificarea unor părate
obiecte şi utilitatea lor
3. -“La cumpărături” 2 -proba de integrare a -textele unor
unor cuvinte cunos- poezii
cute in enunţuri (Joc
„La ce foloseşte…?”) -materiale
-ex. de dialog cu pentru desen
persoane diferite (fo-
losirea formulelor de
adresare, salut, pre-
zentare)
-jocuri de rol :
”La cumpărături”
-ex. de formulare a u-
nor enunţuri

96
4. - ”Drumul spre şcoală” -Iniţierea unor dialo- -planşă cu
2 guri despre comporta imagini
1.1 rea civilizata;
-oferirea unor informa- -textul
1.2 ţii despre identitatea cântecului
proprie si a membrilor
1.3 familiei (Joc „Cine -poezia
sunt, cine eşti”) «Sunt
1.5 -învăţarea unui politicos»
cântecel : ”Noi acum
1.6 suntem şcolari”
-ex. de dialog cu
2.1 persoane diferite
5. - ”Clasa mea”
2.2 2 -exerciţii de identifica-
re a unor obiecte din -ghicitori
2.3 sala de clasa; despre obi-
-activitate în grup ectele din
2.5 organizată pentru clasă
descoperirea caracte-
risticilor unui obiect pe
baza de întrebări şi
răspunsuri;
-desenarea unor obiecte
din clasă pe baza
descrierii făcute de
învăţător.
6. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2
-ex. de prezentare
-exerciţii de constru-
ire corectă a unor
enunţuri după ima-
gini folosind cuvinte
date legate de o situaţie
7. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 concretă

-identificarea lucruri-
lor din ghiozdan -ghicitori
-exersarea punerii în despre
ghiozdan şi aşezarea pe obiectele
bancă a lucrurilor şcolarului
-ex. de pronunţie co-
8. -Evaluare rectă
2 -întocmirea unui do- -portofoliul
sar cu toate fişele de
lucru

97
9. -”Cartea-prietena mea” -cartea-volum,coper- - manualul
- Scrierea liniei oblice pe un 2 tă, foaie, pagină, semn
spaţiu 1.1 de carte,imagine
-observarea sensului
1.2 citirii şi a scrisului
-ex. de adoptare a
1.3 poziţiei corecte şi
comode pentru scris
1.5 -ex. de scriere a liniei
10. oblice pe un spaţiu
-”Lucrăm în grup. Propoziţia. 1.6
Punctul 2 -exerciţii de formulare -hârtie
-Grupul de linii oblice şi 2.1 de propoziţii după glace, foar-
punctul imagini; fecă, lipici
2.2 -scrierea grupului de
linii oblice si a
2.3 punctului.
-realizarea colajului
2.5 « Şcoala noastră »
11. -”În clasă”. Propoziţia alcătuită
din două cuvinte. 2 -ex. de redare a con-
-Linia înclinată pe două spaţii ţinuturilor imaginilor
(suprarând) -recunoaşterea poveştii
«Albă-ca-zăpada» -ilustraţii
-ex. de formulare de din poveste
propoziţii alcătuite din
două cuvinte
-ex. de colorare a unor
imagini din poveste

-iniţierea unor dialoguri


despre programul zilnic
-”Cuvinte vrăjite”. Propoziţia 2 al elevului
alcătuită din trei cuvinte -ex. de formulare de -planşă cu
12. -Linia înclinată pe două spaţii propoziţii alcătuite din programul
(subrând) trei cuvinte pe baza zilnic al
imaginilor elevului
-precizarea locului
fiecărui cuvânt în
propoziţie
-ex de scriere a liniei
înclinate pe două spaţii

98
13. -”Prietenii animalelor”. -iniţierea unor dialo- - ghicitori
Cuvântul alcătuit din două 2 guri despre animalele despre
silabe. Dialogul 1.1 domestice animalele
-Linii pe două spaţii (suprarând -realizarea unui dialog domestice
şi subrând) 1.2 între fetiţă şi iepuraş
-ex de despărţire a
1.3 cuvintelor în silabe
-alcătuirea unor
1.5 propoziţii cu cuvinte
din imagine
1.6 -ex. de scriere

14. -”O ramură”. Cuvântul alcătuit 2.1 -iniţierea unor dialoguri


din trei silabe. 2 despre activitatea în -textul po-
-Cârligul 2.2 grădină eziei “Fapte
-redarea pe scurt a bune”
2.3 conţinutului imaginii
-realizarea unui joc de
2.5 rol
-ex. de identificare a
silabelor din cuvânt
-ex. de scriere

15. -”A venit un lup din crâng”. 2 -redarea conţinutului -textul


Cuvântul alcătuit dintr-o silabă poeziei «Cântec» de G. poeziei
-Bastonaşe cu întorsătura în sus Coşbuc
-ex. de descoperire a -jetoane cu
cuvintelor alcătuite cuvinte
dintr-o silabă monosila-
-ex de memorare a unei bice
strofe din poezie
-joc de grup cu reguli
-”Răsplata”. Am şi eu păreri date
16. -Bastonaşe cu întorsătura în jos - iniţierea unor dialo- -imagini
guri despre întâmplări
2 şi fapte din viaţa pro-
prie
-potrivirea titlurilor la
imagini
-adoptarea poziţiei
corecte la scris
-ex de scriere

99
- ex. de diferenţiere a
17. -”Anicuţa cea harnică”. 2 sunetelor limbii româ-
Sunetul a. 1.1 ne de sunetele muzicale
-Recapitularea semnelor grafice şi de zgomotele din -textul
învăţate 1.2 mediul înconjurător cântecului «
-exerciţii de diferenţi- Acum e
1.3 ere a vocalelor şi toamnă »
consoanelor;
1.5 -ex. de delimitare a
propoziţiilor în cuvinte -fişă pentru
1.6 şi a cuvintelor în silabe, colorat
-ex. de identificare a imagini care
2.1 sunetului în silabe; încep cu a
-ex. de pronunţare
2.2 corectă a sunetului
-joc de desen şi
2.3 colorare

2.5 -iniţierea unor dialoguri


18. -”Pe stradă”.Sunetul e. 2 despre circulaţie -textul
-Bucle mici -citirea ilustraţiilor din cântecului
abecedar «Acum e
-identificarea poziţiei toamnă »
sunetului în cuvinte
-formulare de propoziţii -poezia
cu cuvinte care cunţin «Semaforul
sunetul e--scrierea
buclelor mici -fişă pentru
-exerciţii de depistare a colorat
poziţiei sunetului „i ” in
cadrul unor cuvinte;
19. -“O felicitare”. Sunetul i 2 -ex. de pronunţare -lipici
-Bastonate legate corectă a sunetului -hartie glace
-confectionarea unor
felicitări pentru mama -textul
-exerciţii de despărţi- cântecului
re a cuvintelor în silabe «Acum e
-scrierea bastonatelor toamnă »
pe un spaţiu

100
20. -“În recreaţie.” Sunetul o -ex. de selectare a -textul
- Ovalul 2 sunetului corect din cântecelor «Acum
1.1 cuvinte propuse e toamnă »,
-ex. de distingere a Broscuţele
1.2 poziţiei sunetului
-citirea ilustraţiilor -fişă pentru
1.3 din abecedar colorat
-învăţarea
1.5 cântecului
«Broscuţele»
1.6 -identificarea unor
numărători folosite
2.1 la joacă
-ex. de scriere a
2.2 ovalului
21. -“De-a trenul”. Sunetul u 2 -textul
-Semiovalul 2.3 -descoperirea cântecului «Acum
cuvintelor care e toamnă »
2.5 conţin sunetul u
-ex. de distingere a -fişă pentru
poziţiei sunetului colorat
-alcătuirea unor
propoziţii cu
cuvinte care conţin
sunetul u
-reprezentarea
grafică a
cuvintelor,
sunetului prin
simboluri -fişă pentru
22. -“Papucii gânsacului”. -joc de rol : «De-a colorat
Sunetul s trenul »
-Zala -scrierea
semiovalului
-exerciţii de -textul poeziei
depistare a poziţiei «Papucii
sunetului „s” in găscanulu»
cadrul unor
cuvinte;
-ex. de pronunţare
corectă a sunetului
-exerciţii de
despărţire a
cuvintelor în silabe
-memorarea a două
strofe din poezia
«Papucii
gâscanului»
-scrierea zalei

101
23. -“În graiul lor.” Sunetul r -ex. de selectare a
- Noduleţul 2 sunetului corect din
1.1 cuvinte propuse
-ex. de distingere a
1.2 poziţiei sunetului
-citirea ilustraţiilor din
1.3 abecedar
-memorarea poeziei -textul
1.5 «Rică nu ştia să zică» poeziei
-ex. de scriere a «Rică nu
1.6 noduleţului ştia să
zică»
2.1
-descoperirea
2.2 cuvintelor care conţin
24. -“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul 2 sunetul u
z 2.3 -ex. de distingere a -povestea
-Semiovalul poziţiei sunetului «Prinţesa şi
2.5 -alcătuirea unor mazărea»
propoziţii cu cuvinte
care conţin sunetul u
-reprezentarea grafică a
cuvintelor, sunetului
prin simboluri
-joc de rol : «De-a
trenul »
-scrierea semiovalului

-ex de depistare a
sunetelor învăţate în -fişă de
25. - Evaluare cadrul unui cuvânt lucru
2 -să sesizeze legătura
dintre imagini şi
simboluri
-ex. de formulare de
propoziţii
-scrierea semnelor
grafice studiate (copiere
şi dictare)

102
CU ALAI DE FRUNZE -exerciţii de asociere
(UNITATEA 2) a sunetului cu litera ; confectionarea
1.1 -exerciţii pentru literelor din
1. -“Ana şi păpuşa”. Sunetul şi 2 lărgirea câmpului sărmă
litera “a” 1.2 vizual prin identifica-
rea silabelor în
1.3 structura cuvintelor -imagini de
2. -“În parc”.Litera A. Scrierea cu 2 şi a cuvintelor în desenat
literă iniţială mare 1.4 structura propoziţiei,
-recunoaşterea unor
1.5 cuvinte care se repetă -decupaje din
3. -“La masă“. Sunetul şi litera m 4 într-un text ; hârtie
2.1 -exerciţii de punere
în corespondenţă a
4. -“În grădină“. Litera M 2.2 2 cuvintelor cu -plastilina
imaginile pentru
2.3 corespunzătoare ; modelarea
5. -“La şcoala ursuleţilor“. 2 -exerciţii de literelor
Sunetul şi litera u 3.1 evidenţiere a rolului
ilustraţiilor unor
3.2 cărţi; -textele
6. -“Urmele“. Litera U 2 -exerciţii de citire jocurilor de rol
4.1 integrală a cuvintelor
-exerciţii de scriere a -povestea
7. -Evaluare (a-U) 2 literelor, silabelor, literelor
cuvintelor şi
propoziţiilor ;
8. -“Ana este harnică“. Sunetul şi 2 -exerciţii de -versuri
litera n încadrare corectă în
pagină a cuvintelor şi
a propoziţiilor (data,
9. -“La mulţi ani, Nana! “Litera N 2 coloanele de cuvinte,
alineatul ) ;
-exerciţii de alcătuire
10. -“Păpuşa face nani“. Sunetul şi 2 de propoziţii folosind
litera i cuvinte date;
-exerciţii de copiere
11. -“Alo, Ina ! “ Litera I /transcriere a unor
2 substantive proprii, a
unor propoziţii
12. -“Păsărelele-prietenele enunţiative; dictări de
noastre” cuvinte şi propoziţii.
2 -memorarea unor
versuri
13. -Recapitularea literelor
2

103
-“Nelu şi poştaşul“. Sunetul şi
14. litera e 2 -exerciţii de asociere
a sunetului cu litera ; confectionarea
1.1 -exerciţii pentru literelor din
-“Ema şi Ene“. Litera E lărgirea câmpului sărmă
15. 1.2 2 vizual prin identifica-
rea silabelor în
-“În livadă“. Sunetul şi litera r 1.3 structura cuvintelor -imagini de
16. 2 şi a cuvintelor în desenat
1.4 structura propoziţiei,
-“Rina, Marina şi Riri“. Litera -recunoaşterea unor
17. R 1.5 2 cuvinte care se repetă -decupaje din
într-un text ; hârtie
2.1 -exerciţii de punere
-“Prietenie“. Sunetul şi litera c 2 în corespondenţă a
2.2 cuvintelor cu -plastilina
18. imaginile pentru
-“Carmen şi Ric“. Litera C 2.3 2 corespunzătoare ; modelarea
-exerciţii de literelor
19. 3.1 evidenţiere a rolului
-“Corina şi Miron.Sunetul şi 2 ilustraţiilor unor
litera o. Semnul întrebării. 3.2 cărţi; -textele
20. -exerciţii de citire jocurilor de rol
4.1 integrală a cuvintelor
-“Zdreanţă“. Lectura după 2 -exerciţii de scriere a -povestea
imagini. Litera O literelor, silabelor, literelor
cuvintelor şi
21. propoziţiilor ;
-Sunetul şi litera l. 2 -exerciţii de -versuri,
încadrare corectă în colinde de
Sunetul şi litera L pagină a cuvintelor şi Crăciun
22. 2 a propoziţiilor (data,
coloanele de cuvinte, -jucării pentru
-Sunetele şi literele ă, Ă alineatul ) ; pomul de
23. 4 -exerciţii de alcătuire Crăciun
de propoziţii folosind
-Recapitulare cuvinte date; -desen liber
2 -exerciţii de copiere Moş Crăciun
24. /transcriere a unor
-Evaluare substantive proprii, a
2 unor propoziţii
25. enunţiative; dictări de
cuvinte şi propoziţii.
-memorarea unor
26. versuri

104
CA UN ROI DE FLUTURI -exerciţii de delimita- confecţionar
ALBI re a cuvintelor în ea literelor
(UNITATEA 3) 1.1 propoziţie şi de din sărmă
despărţire a cuvinte-
1. -Grupul de litere ce 1.2 2 lor în silabe; -imagini de
-exerciţii de identifica- desenat
re a sunetului în silabe;
1.5
2. -Grupul de litere Ce 2 -exerciţii de pronunţa-
re corectă a sunetului;
1.6 -exerciţii de punere în -piese
3. -“Cu sania“. Sunetul şi litera s 2 corespondenţă a TANGRAM
2.1 sunetului cu litera;
-exerciţii de identifica-
4. -“La Sinaia“. Sunetul şi litera S 2.2 re a literelor de tipar -plastilină
scrise cu format diferit pentru
2.3 2 şi a celor de mână; modelajul
5. -“Cu avionul“. Sunetul şi litera -exerciţii de citire a literelor
v 2.5 literelor de tipar şi de
2 mână; -jocul de rol
6. -“Ce meserie au“. Sunetul şi -„citirea” ilustraţiilor; «Reclama
3.1
litera V completarea silabelor în din vitrină»
2 cuvinte reprezentate
4.1 grafic;
7. -Sunetele şi literele ş,S -integrarea unor cuvinte
4.2 2 în enunţuri proprii;
-exerciţii de identificare
8. -Recapitularea literelor 4.3 a silabelor în cuvântul
tipărit sau scris de
2 mână; -cântecel de
9. -Sunetele şi literele t,T -exerciţii de iarnă
recunoaştere a
4 cuvintelor în spaţiul
10. -Întrebări şi răspunsuri tipărit,
-exerciţii de formare a
2 silabelor şi cuvintelor;
11. -Recapitulare -exerciţii de citire
integrală a cuvintelor;
1 -scrierea unor cuvinte
12. -Evaluare din memorie

105
13. -Grupul de litere ci 2 -exerciţii de delimita- -litere din
re a cuvintelor în plastilină
1.1 propoziţie şi de
14. -Grupul de litere Ci 2 despărţire a cuvinte- -imagini de
1.2 lor în silabe; desenat
-exerciţii de identifica-
15. 1.3 2 re a sunetului în silabe;
-Recapitulare -exerciţii de pronunţa-
1.4 re corectă a sunetului;
16. -Test de evaluare 2 -exerciţii de punere în
1.5 corespondenţă a
SEMESTRUL AL II-LEA sunetului cu litera;
2.1 -exerciţii de identifica-
CA UN ROI DE FLUTURI re a literelor de tipar
ALBI 2.2 scrise cu format diferit -desen cu o
şi a celor de mână; scenă din
1. - Sunetul şi litera p 2.3 2 -exerciţii de citire a poveste
literelor de tipar şi de
3.1 mână;
2. - Sunetul şi litera P. 2 -„citirea” ilustraţiilor;
3.2 completarea silabelor în
cuvinte reprezenta-
3. -Sunetul şi litera d. 4.1 2 te grafic;
-integrarea unor cuvinte
în enunţuri proprii;;
4. -Sunetul şi litera D. 2 -exerciţii de identificare
a silabelor în cuvântul
tipărit sau scris de
5. -Sunetele şi literele î şi Î 2 mână;
-exerciţii de recunoaş
tere a cuvintelor în
6. -Sunetele şi literele â şi  2 spaţiul tipărit,
-exerciţii de formare a -pictarea
silabelor şi cuvintelor; unui peisaj
7. -Sunetul şi litera b. 2 -exerciţii de citire
integrală a cuvintelor;
-scrierea unor cuvinte
8. -Sunetul şi litera B. 2 din memorie
-căsuţe
pentru
9. -Sunetul şi litera ţ 2 păsărele

10. -Sunetul şi litera Ţ 2

106
11. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de delimita-
re a cuvintelor în
propoziţie şi de
12. -Evaluare 2 despărţire a cuvinte-
lor în silabe;
-exerciţii de identifica-
ÎNFLORESC GRĂDINILE re a sunetului în silabe;
(UNITATEA 4) 1.1 -exerciţii de pronunţa- -tablou de
re corectă a sunetului; primăvară-
1. -Mamei 1.2 2 -exerciţii de punere în colaj
corespondenţă a
1.3 sunetului cu litera;
2. -Primăvara 2 -exerciţii de identifica-
re a literelor de tipar
1.5 scrise cu format diferit
3. -Sunetul şi litera g 2 şi a celor de mână;
2.1 -exerciţii de citire a
literelor de tipar şi de
4. -Recapitularea literelor 2.2 2 mână;
-„citirea” ilustraţiilor;
2.3 completarea silabelor în
5. -Sunetul şi litera G 2 cuvinte reprezenta- -audierea
2.5 te grafic; poveştii
-integrarea unor cuvinte “Punguţa
6. -Grupul de litere ge 2 în enunţuri proprii;; cu doi bani”
3.1 -exerciţii de identificare
a silabelor în cuvântul
7. -Grupul de litere Ge 4.1 2 tipărit sau scris de
mână;
4.2 -exerciţii de recunoaş
8. -Recapitularea grupurilor de 2 tere a cuvintelor în
litere 4.3 spaţiul tipărit,
-exerciţii de formare a
silabelor şi cuvintelor;
9. -Sunetul şi litera h 2 -exerciţii de citire
integrală a cuvintelor;
-scrierea unor cuvinte
10. -Sunetul şi litera H 2 din memorie

11. -Sunetul şi litera f 2

12. -Sunetul şi litera F 2

107
13. -Grupul de litere gi 2 -exerciţii de delimita- -colaj-
re a cuvintelor în Familia
propoziţie şi de mea
14. -Grupul de litere Gi 2 despărţire a cuvinte-
lor în silabe;
-exerciţii de identifica-
15. -Recapitularea literelor 1.1 2 re a sunetului în silabe;
învăţate -exerciţii de pronunţa-
1.2 re corectă a sunetului;
-exerciţii de punere în
16. -Evaluare 1.3 2 corespondenţă a
sunetului cu litera; -obiceiuri de
-exerciţii de identifica- Paşti
17. -Sunetul şi litera j 1.5 2 re a literelor de tipar
scrise cu format diferit
2.1 şi a celor de mână;
18. Sunetul şi litera J 2 -exerciţii de citire a
2.2 literelor de tipar şi de
mână;
19. -Grupul de litere che 2.3 2 -„citirea” ilustraţiilor;
completarea silabelor în -audierea
2.5 cuvinte reprezenta- poveştii
20. -Grupul de litere Che 2 te grafic; “Punguţa
-integrarea unor cuvinte cu doi bani”
3.1 în enunţuri proprii;;
21. -Sunetul şi litera z 2 -exerciţii de identificare
4.1 a silabelor în cuvântul
tipărit sau scris de
22. -Sunetul şi litera Z 4.2 2 mână;
-exerciţii de recunoaş
4.3 tere a cuvintelor în
23. -Grupul de litere chi, Chi 4 spaţiul tipărit,
-exerciţii de formare a
silabelor şi cuvintelor;
24. -Grupul de litere ghe 2 -exerciţii de citire
integrală a cuvintelor;
-scrierea unor cuvinte
25. -Grupul de litere Ghe 2 din memorie

26. -Bondarul leneş 2

27. -Recapitularea grupurilor de 2


litere

108
28. -Grupul de litere ghi. 2 -ghicitori
- jocuri de rol de tipul despre
1.1 vorbitor-ascultător , animale
29. -Grupul de litere Ghi 2 vizând formarea
1.2 comportamentului de
ascultător activ ;
30. -Recapitulare 2 -simulări ale unor
1.3
situaţii concrete de
1.5 comunicare pe teme
31. -Evaluare 2 cotidiene concrete ;
- activităţi de
ÎN CIREŞUL VERII 2.1 exprimare a propriilor -litere din
(UNITATEA 5) păreri în legătură cu plastilină
2.2 fapte , întâmplări
1. -Vara, de Marin Sorescu cunoscute ;
2.3 2 -exerciţii de stimulare a
atenţiei prin
2. -Sunetele şi literele k,K 2.5 introducerea sau
2 eliminarea unor
3.1 elemente din text ;
3. -Sunetele şi literele x,X -dialoguri despre cărţi
2 , personaje din textele -colaj –
4.1 Litere
cunoscute ,
4. -Recapitularea literelor despre biblioteci , însufleţite
4.2 4 librării etc.;
-memorări de versuri,
5. -Sunetele şi literele w,W,y,Yq,Q. 4.3 dramatizări ;
-exerciţii de iniţiere în
-Recapitulare 6 citirea unor cărţi pentru
6. copii , adec- -Afiş
-Evaluare vate vârstei ; «Serbarea
7. 2 -dictări de cuvinte şi abecedaru
-Alfabetul propoziţii ; lui »
4 -completarea de
8. rebusuri ;
-Somnoroase păsărele, de M.
Eminescu -expunerea tuturor
9. 4 lucrărilor , caietelor
elevilor în vederea -cântece
-Ceata lui Piţigoi
10. 4 evaluării şi
-Recapitulare finală autoevaluării.
11. 14
- Test de evaluare finală
12. 2

109
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: MATEMATICĂ
Varianta de curriculum: Curriculum nucleu
An şcolar:
Număr de ore săptămânal: 3 ore
Manual: Matematică, clasa I, autori: Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă,
Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis, 2004

Nr. ore: Plan cadru CN CNA CE Total


3-4 3 - 3

Distribuirea orelor pe semestre


1. Sem. I
2. Sem. al II-lea
3. TOTAL

ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686 / 05.08.2003

110
I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii


2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în
contexte variate

 A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
capabil:
1.1. să înţeleagă sistemul zecimal de  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);
formare a numerelor (din zeci şi  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile,
unităţi), utilizând obiecte pentru beţişoare, puncte) prin diferite procedee;
justificări  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10
se înlocuiesc cu un alt obiect;
 gruparea şi regruparea obiectelor;
 exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi
unităţile din care sunt formate;
1.2. să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a
să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta
la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor
sau desene şi invers);
 exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;
 exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu
şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi
regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de
„pasul „numărării;
 exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte
folosind procedee diferite.
 exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite
reprezentări ale acestora;
 exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul
de comparare;
1.3. să efectueze operaţii de adunare şi  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0
de scădere: la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu
- în concentrul 0-30, fără trecere ajutorul obiectelor;
peste ordin  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la
- *în concentrul 0-100 fără 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu
trecere peste ordin ajutorul obiectelor;
 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în
sume sau diferente de numere;

111
 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi
scădere, fără efectuarea probei operaţiei;
 exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal,
folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a
acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:
capabil:
2.1. să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga,
obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);
 exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o
ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos,
deasupra, sub, interior, exterior etc.);
2.2. să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a
sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute;
sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în
natură;
 jocuri de construcţii;
 selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii
date şi decuparea lor;
 sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date
sau identificate prin observare; precizarea criteriilor
utilizate;
 recunoaşterea formei feţelor unor corpuri;
2.3. să sesizeze asocierea dintre  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când
elementele a două grupe de se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a
obiecte, desene sau numere mai doua mulţimi;
mici ca 30, pe baza unor criterii  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre
date; grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;
 exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi
invers;
2.4. să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive
reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ;
sau numere mai mici decât 10
2.5. să exploreze modalităţi de a  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor
descompune numere mai mici ca folosind obiecte, desene şi numere;
30 în sumă sau diferenţă folosind  exerciţii de descompunere a numerelor în forme
obiecte, desene sau numere echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea
* să exploreze modalităţi de a operaţiilor;
descompune numere mai mici ca  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru
100 în sumă sau diferenţă folosind efectuarea adunărilor şi scăderilor;
obiecte, desene sau numere
2.6. să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme
o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o
învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris;
verificarea prin numărare;
- rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi
verificarea rezultatului prin numărare;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b
sunt numere date;
2.7. să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

112
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
probleme cu numere de la 0 la 30 numerele neschimbate;
 schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea
tematicii;
 exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme
fără ca tipul de problemă să se schimbe;
 formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau
desene;
 formularea de probleme pornind de la o temă dată;
 formularea de probleme pornind de la numere date;
2.8. să măsoare dimensiunile,  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau
capacitatea sau masa unor obiecte masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard
folosind unităţi de măsură (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe
nestandard aflate la îndemâna improvizate etc.);
copiilor  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;
 exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane
diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;
 exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau
după masă prin comparări succesive şi exprimarea
rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai
greu", "cel mai lung" etc.);
 înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a
rezultatelor măsurărilor;
2.9 Să recunoască orele fixe pe ceas.  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în
termenii: înainte, după, în timp ce;
 exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;
 exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene;
compararea duratei unor activităţi;
 exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei
ore, zile, săptămâni, luni.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic


Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
3.1. să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru
folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită
practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;
 exerciţii de utilizare adecvată a limbajului
matematic în situaţii cotidiene;
 exerciţii de descriere a procedeelor utilizate
pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în


contexte variate
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare
4.1. să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse
disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete;
numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa
cotidiană;
 jocuri cu numere;
4.2. să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar
113
viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text,
emisiune de televiziune etc.
 sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau
utilizarea unui număr este utilă (numărul unui
apartament, un număr de telefon, numărul unui
mijloc de transport în comun etc.)

B. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII
 Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:
 orientare spaţială şi localizări în spaţiu;
 grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau
identificate;
 sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate;
 aprecierea globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi
prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă.
 Numere naturale: de la 0 la 10; de la 10 la 30; de la 30 la 100: citire, scriere,
comparare, ordonare.
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10.
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30, fără trecere peste
ordin.
 Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o
operaţie*).
 *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin.
 Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc.
 Măsurări cu unităţi nestandard (palmă, creion, bile, cuburi etc.) pentru lungime,
capacitate, masă.
 Măsurarea timpului; recunoaşterea orelor fixe pe ceas.
Unităţi de măsură: ora, ziua, săptămâna, luna.

114
NR. UNITATEA DE OB. DE NR.
CRT. ÎNVĂŢARE REF. CONŢINUTURI ORE
SĂPT. OBS.

SEMESTRUL I
1. Elemente 1.1;  Orientare spaţială. Direcţii de deplasare 12
pregătitoare 2.1;  Grupare de obiecte. Culori
pentru 2.2;  Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu
înţelegerea 2.3.  Constituire de mulţimi după criterii date sau
conceptului de identificate
număr natural  Compararea numărului de elemente a două mulţimi
pe baza aprecierii globale
 Grup de obiecte - mulţime
 Corespondenţe
 Colectarea şi sortarea datelor în tabel
 De la mic la mare. De la mare la mic
 Figuri geometrice
 Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice
2. Numerele 1.1;  Numărul şi cifra 1 9
naturale 0-5 1.2;  Numărul şi cifra 0
2.2;  Numărul şi cifra 2
2.3;  Numărul şi cifra 3
2.4;  Numărul şi cifra 4
2.5;  Compararea numerelor naturale
3.1;
 Numărul şi cifra 5
4.1;
4.2.
3. Numerele 1.1;  Numărul şi cifra 6 11
naturale 0-10 1.2;  Numărul şi cifra 7
2.2;  Numărul şi cifra 8
2.3;  Numărul şi cifra 9
2.4;  Numărul natural 10
2.5;
3.1;
4.1;
4.2.
4. Adunarea şi 1.1;  Adunarea cu numărul natural 1 11
scăderea 1.2;  Scăderea numărului natural 1
numerelor 0-3 1.3;  Adunarea cu numărul natural 2
2.3;  Scăderea numărului natural 2
2.4;  Adunarea şi scăderea cu numărul 0
3.1;  Adunarea numărului natural 3
4.1;  Scăderea numărului natural 3
4.2.
5. Rezolvare şi 2.6;  Enunţ, date, întrebări, rezolvare, răspuns 4
compunere de 2.7;  Probleme care se rezolvă prin adunare
probleme 3.1;  Probleme care se rezolvă prin scădere
4.1.  Adunare sau scădere? – compunere de probleme după
imagini cu situaţii problematice
6. Recapitulare 1.1;1.2;  Numerele naturale 0-10. Numărare. Comparare 3
şi 2.2;2.3;  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3
sistematizare 2.4;2.5;  Rezolvare şi compunere de probleme

115
SEMESTRUL al II-lea
7. Adunarea şi 1.1;  Adunarea cu numărul 4 11
scăderea cu 2.4;  Scăderea numărului 4
numerele 4, 5, 2.5;  Adunarea cu numărul 5
6, 7, 8, 9, 10 2.6;  Scăderea numărului natural 5
2.7;  Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre
3.1. adunare şi scădere
 Adunarea cu numărul 6
 Scăderea numărului 6
 Adunarea cu numerele 7, 8, 9, 10
 Scăderea numerelor 7, 8, 9, 10
8. Numerele 1.1;  Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale din 10
naturale 0-100 1.2; concentrul 0-20
2.3;  Compararea şi ordonarea numerelor naturale din
2.4; concentrul 0-20
2.5;  Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30
4.1.  Compararea şi ordonarea numerelor naturale din
concentrul 20-30
 Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale din
concentrul 30-100
 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0
la 100
9. Adunarea şi 1.1;  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, fără 7
scăderea 1.3; trecere peste ordin (z+u)
numerelor 2.5;  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, fără
naturale din 2.6; trecere peste ordin (zu+u)
concentrul 0- 2.7;  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere
20 3.1; peste ordin (zu-u, zu-z)
4.1.  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, fără trecere
peste ordin (zu-u, zu-zu)
 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre
adunare şi scădere
10. Adunarea şi 1.1;  Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din 8
scăderea 1.3; zeci întregi, fără trecere peste ordin
numerelor 2.5;  Adunarea şi scăderea numerelor naturale din
naturale din 2.6; concentrul 0-30, formate din zeci şi unităţi, fără
concentrul 0- 2.7; trecere peste ordin
30, fără 4.1.  Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu
trecere peste numerele naturale din concentrul 0-30, fără trecere
ordin peste ordin
11. Adunarea şi 1.1;  Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din 5
scăderea 1.3; zeci întregi, fără trecere peste ordin
numerelor 2.5;  Adunarea şi scăderea numerelor naturale din
naturale din 2.6; concentrul 30-100, formate din zeci şi unităţi, fără
concentrul 30- 2.7; trecere peste ordin
100, fără 4.1.  Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu
trecere peste numerele naturale din concentrul 0-100, fără trecere
ordin peste ordin
12. Măsurarea 2.8;  Măsurarea lungimilor 6
mărimilor 2.9;  Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor
3.1.  Cântărirea corpurilor
 Măsurarea timpului (ora şi ziua)
 Măsurarea timpului (săptămâna, luna, anul).
Calendarul

116
13. Recapitulare 1.1  Numerele naturale 0-100 3
finală -  Compararea numerelor naturale
Evaluare 4.2  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 1

SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea


conceptului de număr natural
NR DE ORE ALOCAT: 12
Ob. Nr
ref. ore
Nr. Detalieri de
crt. conţinut Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Data
1. Orientare 2.1. - - Resurse materiale: 1 - observare
spaţială. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în manual, fişe, foi desen, sistematică
Direcţii de spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, carioci
deplasare sub, interior, exterior etc.); - Resurse procedurale:
- conversaţia, explicaţia,
exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei exerciţiul, demonstraţia,
pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu jocul didactic
(stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, - Forme de organizare a
interior, exterior etc.); colectivului: activitate
- elemente grafice exersate la grădiniţă frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
2. Grupare de 1.1. - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, - Resurse materiale: 1 - observare
obiecte. Culori 2.3. beţişoare); manual, fişe de lucru, sistematică
- gruparea si regruparea obiectelor; ilustraţii, creioane
- jocuri de percepţie, denumire, identificare, colorate
utilizare corespunzătoare a culorilor - Resurse procedurale:
- elemente grafice exersate la grădiniţă conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstraţia,
jocul didactic, învăţarea
intuitivă
- Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
3. Poziţia relativă 2.1. - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în - Resurse materiale: 1 - activitate în
a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta; sus-jos; deasupra- manual, fişe de lucru, clasă
spaţiu dedesubt; pe-sub; afară-înăuntru, interior- ilustraţii
exterior; între, aproape - departe; - Resurse procedurale:
- exerciţii-joc de identificare a poziţiei conversaţia, explicaţia,
obiectelor în clasă; exerciţiul, demonstraţia,
- recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le jocul didactic
ocupă anumite obiecte desenate; - Forme de organizare a
- elemente grafice exersate la grădiniţă colectivului: activitate
frontală, activităţi în
117
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
4. Constituire de 1.1. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi; - Resurse materiale: 1 - activitate în
mulţimi după 2.3. - gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi manual, fişe de lucru, clasă
criterii date după criterii date sau identificate ilustraţii, - observare
sau identificate - elemente grafice exersate la grădiniţă - Resurse procedurale: sistematică
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activităţi în
echipă, activitate
individuală
5. Compararea 1.1. - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei - Resurse materiale: 1 - observare
numărului de 2.3. între elementele a două mulţimi; manual, fişe, ilustraţii sistematică
elemente a - compararea numărului de elemente utilizând - Resurse procedurale: - temă în clasă
două mulţimi cuvintele: tot atâtea, mai multe, mai puţine conversaţia, explicaţia,
pe baza - elemente grafice exersate la grădiniţă exerciţiul, demonstraţia,
aprecierii jocul didactic
globale - Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, activitate
individuală
6. Grup de 1.1. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi; - Resurse materiale: 1 - observare
obiecte – 2.3. - gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi manual, fişe, ilustraţii sistematică
mulţime după criterii date sau identificate - Resurse procedurale: - temă în clasă
- elemente grafice exersate la grădiniţă conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, individuală
7. Corespondenţe 2.3. - exerciţii de identificare a elementelor unei - Resurse materiale: 1 - observare
mulţimi, când se ştie regula de manual, fişe, ilustraţii sistematică
corespondenţă şi elementele celei de-a doua - Resurse procedurale: - temă în clasă
mulţimi; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de identificare a regulii de exerciţiul, demonstraţia,
corespondenţă dintre grupuri de obiecte, jocul didactic
desene; - Forme de organizare a
- elemente grafice exersate la grădiniţă colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, individuală
8. Colectarea şi 2.2. - sortarea si clasificarea unor obiecte după - Resurse materiale: 1 - observare
sortarea 3.1. criterii date sau identificate prin observare; manual, fişe, ilustraţii sistematică
datelor în tabel Precizarea criteriilor utilizate - Resurse procedurale: - temă în clasă
- elemente grafice exersate la grădiniţă conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
exerciţiul, demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, individuală
9. De la mic la 1.1. - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale - Resurse materiale: 1 - observare
mare. De la 2.1. sau desenate, după criteriile: înalt-scund; manual, fişe, ilustraţii sistematică
mare la mic 3.1. lung-scurt, lat-îngust; mare-mic; gros- - Resurse procedurale: - temă în clasă
subţire; uşor-greu; conversaţia, explicaţia, - probă orală
- ordonarea obiectelor de la mare la mic şi exerciţiul, demonstraţia, - probă scrisă

118
invers (la fel şi pentru celelalte criterii) jocul didactic
- elemente grafice exersate la grădiniţă - Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, individuală
10. Figuri 2.1. - identificarea formelor plane în modele - Resurse materiale: 1 - observare
geometrice 2.2. simulate şi în natură; manual, fişe, ilustraţii sistematică
- numirea şi descrierea verbală empirică a - Resurse procedurale: - temă în clasă
figurilor geometrice; conversaţia, explicaţia, - probă orală
- ex-joc de colorare a figurilor geometrice; exerciţiul, demonstraţia, - probă scrisă
- exerciţii de conturare şi decupare a figurilor jocul didactic
geometrice; - Forme de organizare a
- gruparea formelor geometrice după formă, colectivului: activitate
culoare sau mărime; frontală, activităţi în
- realizarea unui tablou din figuri geometrice; perechi, individuală
completarea unor şiruri repetitive cu figuri
geometrice, respectând regula dată
11. Corpuri cu feţe 2.2. - exerciţii de observare si descriere verbala - Resurse materiale: 1 - observare
în formă de empirica a figurilor geometrice cunoscute; manual, fişe, ilustraţii, sistematică
figuri - identificarea formelor plane în modele corpuri geometrice - temă în clasă
geometrice simulate şi în natură; - Resurse procedurale: - probă orală
- jocuri de construcţii; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- selectarea unor figuri geometrice desenate exerciţiul, demonstraţia,
după criterii jocul didactic
- date si decuparea lor; - Forme de organizare a
- recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, individuală
12. Recapitulare. 1.1. - ex. de orientare în spaţiu - Resurse materiale: 1 - observare
Evaluare 2.1. - ex. de recunoaştere a figurilor geometrice manual, fişe, ilustraţii 1 sistematică
2.2. - ex. de grupare de obiecte şi formare de - Resurse procedurale: - temă în clasă
2.3. mulţimi după criterii date conversaţia, explicaţia, - probă orală
3.1. - ex. de comparare a elementelor a doua exerciţiul, demonstraţia, - probă scrisă
mulţimi jocul didactic
- probă de evaluare - Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activităţi în
perechi, individuală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5


NR DE ORE ALOCAT: 9

N Nr
r. ore
Detalieri de Ob.
c
conţinut ref. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
r
t. Data
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
cifra 1 1.2. desene a numărului 1; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
2.3. de reprezentare la alta (din sistem numeric în elevului, fişe de - proba orală
reprezentare obiectuală a numerelor sau lucru - proba practică
desene şi invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a numărului 1; procedurale:
- exerciţii de formare a mulţimii cu un singur conversaţia,
obiect; explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:

119
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
cifra 0 1.2. desene a numărului 0; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
2.3. de reprezentare la alta (din sistem numeric în elevului, fişe de - proba orală
reprezentare obiectuală a numerelor sau lucru - proba practică
desene şi invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a numărului 0; procedurale:
- exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau conversaţia,
niciun obiect; explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
cifra 2 1.2. desene a numărului 2; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
2.3. de reprezentare la alta (din sistem numeric în elevului, fişe de - proba orală
reprezentare obiectuală a numerelor sau lucru - proba practică
desene şi invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a numărului 2; procedurale:
- exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte; conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
cifra 3 1.2. desene a numărului 3; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
2.3. de reprezentare la alta (din sistem numeric în elevului, fişe de - proba orală
reprezentare obiectuală a numerelor sau lucru - proba practică
desene şi invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a numărului 3; procedurale:
- exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte; conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală

120
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
cifra 4 1.2. desene a numărului 4; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
2.3. de reprezentare la alta (din sistem numeric în elevului, fişe de - proba orală
reprezentare obiectuală a numerelor sau lucru - proba practică
desene şi invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a numărului 4; procedurale:
- exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte; conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală
Compararea 1.1. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 1.2. (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee; manual, caietul sistematică
naturale - exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor elevului, fişe de - proba orală
de obiecte folosind procedee diferite. lucru - proba practică
- exerciţii de comparare a numerelor folosind - Resurse - autoevaluarea
diferite reprezentări ale acestora; procedurale:
- exerciţii de comparare a numerelor folosind conversaţia,
algoritmul de comparare; explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
cifra 5 1.2. desene a numărului 5; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
2.3. de reprezentare la alta (din sistem numeric în elevului, fişe de - proba orală
reprezentare obiectuală a numerelor sau lucru - proba practică
desene şi invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a numărului 5; procedurale:
- exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte; conversaţia,
explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală
Recapitulare 1.1. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 - Resurse materiale: 1 - observarea
1.2. obiecte; manual, caietul sistematică
2.3. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau elevului, fişe de - proba orală
3.1. desene a numerelor naturale 0-5; lucru - proba practică
- exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - Resurse - autoevaluarea

121
“înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau procedurale:
desene; conversaţia,
- exerciţii de utilizare adecvată a limbajului explicaţia,
matematic în situaţii cotidiene; exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activităţi în perechi,
activităţi în echipă,
activitate
individuală
Evaluare 1.1. - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor - Resurse materiale: 1 - observarea
1.2. naturale 0-5; manual, caietul sistematică
2.3. - exerciţii de comparare şi de ordonare a elevului, fişe de - proba orală
grupurilor de obiecte; lucru - proba practică
- exerciţii de continuare a unor modele - Resurse - autoevaluarea
repetitive; procedurale:
- exerciţii de compunere şi de descompunere; conversaţia,
- exerciţii de numărare; explicaţia,
exerciţiul,
demonstraţia, jocul
didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10


NR DE ORE ALOCAT: 11

N Nr
r. ore
Detalieri de Ob.
c Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
conţinut ref
r
t. Data
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte - Resurse 1 - observarea
cifra 6 1.2. sau desene a numărului 6; trecerea de materiale: sistematică
2.3. la o formă de reprezentare la alta (din manual, caietul - proba orală
sistem numeric în reprezentare elevului, fişe de - proba
obiectuală a numerelor sau desene şi lucru practică
invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a procedurale:
numărului 6; conversaţia,
- exerciţii de formare a mulţimii cu 6 explicaţia,
obiecte; exerciţiul,

122
demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activităţi în
perechi,
activităţi în
echipă,
activitate
individuală
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte - Resurse 1 - observarea
cifra 7 1.2. sau desene a numărului 7; trecerea de materiale: sistematică
2.3. la o formă de reprezentare la alta (din manual, caietul - proba orală
sistem numeric în reprezentare elevului, fişe de - proba
obiectuală a numerelor sau desene şi lucru practică
invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a procedurale:
numărului 7; conversaţia,
- exerciţii de formare a mulţimii cu 7 explicaţia,
obiecte; exerciţiul,
demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activităţi în
perechi,
activităţi în
echipă,
activitate
individuală
Exerciţii cu 1.1. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu - Resurse 1 - observarea
numerele 1.2. 0-7 obiecte; materiale: sistematică
naturale 0-7 2.3. - exerciţii de reprezentare prin obiecte manual, caietul - proba orală
3.1. sau desene a numerelor naturale 0-7; elevului, fişe de - proba
- exerciţii de numărare cu pas dat lucru practică
”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin - Resurse - autoevaluarea
de obiecte sau desene; procedurale:
- exerciţii de utilizare adecvată a conversaţia,
limbajului matematic în situaţii explicaţia,
cotidiene; exerciţiul,
demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activităţi în
perechi,
activităţi în
echipă,
activitate
individuală
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte - Resurse 1 - observarea
cifra 8 1.2. sau desene a numărului 8; trecerea de materiale: sistematică
2.3. la o formă de reprezentare la alta (din manual, caietul - proba orală

123
sistem numeric în reprezentare elevului, fişe de - proba
obiectuală a numerelor sau desene şi lucru practică
invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a procedurale:
numărului 8; conversaţia,
- exerciţii de formare a mulţimii cu 8 explicaţia,
obiecte; exerciţiul,
demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activităţi în
perechi,
activităţi în
echipă,
activitate
individuală
Numărul şi 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte - Resurse 1 - observarea
cifra 9 1.2. sau desene a numărului 9; trecerea de materiale: sistematică
2.3. la o formă de reprezentare la alta (din manual, caietul - proba orală
sistem numeric în reprezentare elevului, fişe de - proba
obiectuală a numerelor sau desene şi lucru practică
invers); - Resurse - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a procedurale:
numărului 9; conversaţia,
- exerciţii de formare a mulţimii cu 9 explicaţia,
obiecte; exerciţiul,
demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activităţi în
perechi,
activităţi în
echipă,
activitate
individuală
Exerciţii cu 1.1. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu - Resurse 1 - observarea
numerele 1.2. 0-9 obiecte; materiale: sistematică
naturale 0-9 2.3. - exerciţii de reprezentare prin obiecte manual, caietul - proba orală
3.1. sau desene a numerelor naturale 0-9; elevului, fişe de - proba
- exerciţii de numărare cu pas dat lucru practică
”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin - Resurse - autoevaluarea
de obiecte sau desene; procedurale:
- exerciţii de utilizare adecvată a conversaţia,
limbajului matematic în situaţii explicaţia,
cotidiene; exerciţiul,
demonstraţia,
jocul didactic
- Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
frontală,
activităţi în
perechi,

124
activităţi în
echipă,
activitate
individuală
Numărul 10 1.1. - jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse 1 - observarea
1.2. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un materiale: sistematică
2.3. alt obiect; manual, caietul - proba orală
2.4. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau elevului, fişe de - proba
desene a numerelor; trecerea de la o lucru practică
formă de reprezentare la alta (din sistem - Resurse - autoevaluarea
numeric în reprezentare obiectuala a procedurale:
numerelor sau desene si invers); conversaţia,
- exerciţii de scriere şi citire a numărului explicaţia,
10; exerciţiul,
- exerciţii de identificare a regulii de demonstraţia,
corespondenţă dintre grupuri de obiecte, jocul didactic
desene sau numere ordonate; - Forme de
- exerciţii de trecere de la şirul obiectual organizare a
la şirul numeric şi invers; colectivului:
- - exerciţii de continuare a unor modele activitate
repetitive reprezentate prin obiecte, frontală,
desene sau numere ; activităţi în
perechi,
activităţi în
echipă,
activitate
individuală
Exerciţii cu 1.1. - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, - Resurse 1 - observarea
numerele 1.2. beţişoare); materiale: sistematică
naturale 0- 2.3. - jocuri de numărare cu obiecte în care manual, caietul - proba orală
10 2.4. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un elevului, fişe de - proba
alt obiect; lucru practică
- exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse - autoevaluarea
desene a numerelor; trecerea de la o procedurale:
formă de reprezentare la alta (din sistem conversaţia,
numeric în reprezentare obiectuala a explicaţia,
numerelor sau desene si invers); exerciţiul,
- exerciţii de scriere şi citire a numerelor demonstraţia,
de la 0 la 10; jocul didactic
- exerciţii de numărare cu pas dat, - Forme de
“înainte” si “înapoi”, cu şi fără sprijin în organizare a
obiecte sau desene; exerciţii de grupare colectivului:
şi regrupare a obiectelor sau desenelor activitate
numărate în funcţie de „pasul” frontală,
numărării; activităţi în
- exerciţii de identificare a regulii de perechi,
corespondenţă dintre grupuri de obiecte, activităţi în
desene sau numere ordonate; echipă,
- exerciţii de trecere de la şirul obiectual activitate
la şirul numeric şi invers; individuală
- - exerciţii de continuare a unor modele
repetitive reprezentate prin obiecte,
desene sau numere ;
Recapitulare 1.1. - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, - Resurse 2 - observarea
1.2. beţişoare); materiale: sistematică
2.3. - exerciţii de comparare a grupurilor de manual, caietul - proba orală
2.4. obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin elevului, fişe de - proba
diferite procedee; lucru practică
- jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse - probă orală
grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un procedurale: - probă scrisă
alt obiect; conversaţia, - autoevaluarea
- exerciţii de reprezentare prin obiecte sau explicaţia,

125
desene a numerelor; trecerea de la o exerciţiul,
formă de reprezentare la alta (din sistem demonstraţia,
numeric în reprezentare obiectuala a jocul didactic
numerelor sau desene şi invers); - Forme de
- exerciţii de scriere şi citire a numerelor organizare a
de la 0 la 10; colectivului:
- exerciţii de numărare cu pas dat, activitate
“înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în frontală,
obiecte sau desene; exerciţii de grupare activităţi în
şi regrupare a obiectelor sau desenelor perechi,
numărate în funcţie de „pasul” activităţi în
numărării; echipă,
- exerciţii de comparare şi ordonare a activitate
grupurilor de obiecte folosind procedee individuală
diferite;
- exerciţii de identificare a regulii de
corespondenţă dintre grupuri de obiecte,
desene sau numere ordonate;
- exerciţii de trecere de la şirul obiectual
la şirul numeric şi invers;
- - exerciţii de continuare a unor modele
repetitive reprezentate prin obiecte,
desene sau numere ;
Evaluare 1.1. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse 1 - observarea
1.2. desene a numerelor; trecerea de la o materiale: sistematică
2.3. formă de reprezentare la alta (din sistem manual, caietul - proba orală
2.4. numeric în reprezentare obiectuala a elevului, fişe de - proba
numerelor sau desene si invers); lucru practică
- exerciţii de scriere şi citire a numerelor - Resurse - probă orală
de la 0 la 10; procedurale: - probă scrisă
- exerciţii de numărare cu pas dat, conversaţia, - autoevaluarea
“înainte” si “înapoi”, cu si fără sprijin în explicaţia,
obiecte sau desene; exerciţii de grupare exerciţiul,
şi regrupare a obiectelor sau desenelor demonstraţia,
numărate în funcţie de „pasul” jocul didactic
numărării; - Forme de
- exerciţii de trecere de la şirul obiectual organizare a
la şirul numeric şi invers; colectivului:
- exerciţii de continuare a unor modele activitate
repetitive reprezentate prin obiecte, frontală,
desene sau numere activitate
individuală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3


NR DE ORE ALOCAT: 11
N Nr
r. ore
Detalieri de Ob.
c
conţinut ref. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
r
t. Data
Adunarea cu 1.3. - exerciţii de adunare cu numărul - Resurse materiale: 1 - observarea
numărul 2.5. natural 1; verificarea rezultatelor manual, caietul sistematică
natural 1 3.1. cu ajutorul obiectelor; elevului, fişe de lucru - proba orală
- exerciţii de compunere si - Resurse procedurale: - proba practică
descompunere a numerelor în conversaţia, - probă scrisă
sume; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere demonstraţia, jocul
prin calcul mintal, folosind sprijin didactic
cu obiecte sau desene; exerciţii de - Forme de organizare
scriere a acestor operaţii; a colectivului:

126
- exerciţii de compunere şi de activitate frontală,
descompunere a numerelor activităţi în perechi,
folosind obiecte, desene şi activităţi în echipă,
numere; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare si aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor;
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numărul - Resurse materiale: 1 - Observarea
numărului 2.5. natural 1; verificarea rezultatelor manual, caietul sistematică
natural 1 3.1. cu ajutorul obiectelor; elevului, fişe de lucru - proba orală
- exerciţii de compunere şi - Resurse procedurale: - proba practică
descompunere a numerelor în conversaţia, - probă scrisă
diferenţe de numere; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere demonstraţia, jocul
prin calcul mintal, folosind sprijin didactic
cu obiecte sau desene; exerciţii de - Forme de organizare
scriere a acestor operaţii; a colectivului:
- exerciţii de compunere şi de activitate frontală,
descompunere a numerelor activităţi în perechi,
folosind obiecte, desene şi activităţi în echipă,
numere; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Adunarea cu 1.3. - exerciţii de adunare cu numărul - Resurse materiale: 1 - observarea
numărul 2.5. natural 2; verificarea rezultatelor manual, caietul sistematică
natural 2 3.1. cu ajutorul obiectelor; elevului, fişe de lucru - proba orală
- exerciţii de compunere si - Resurse procedurale: - proba practică
descompunere a numerelor în conversaţia, - probă scrisă
sume; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere demonstraţia, jocul
prin calcul mintal, folosind sprijin didactic
cu obiecte sau desene; exerciţii de - Forme de organizare
scriere a acestor operaţii; a colectivului:
- exerciţii de compunere şi de activitate frontală,
descompunere a numerelor activităţi în perechi,
folosind obiecte, desene şi activităţi în echipă,
numere; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare si aplicare
de scheme pentru efectuarea

127
adunărilor;
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numărul - Resurse materiale: 1 - Observarea
numărului 2.5. natural 2; verificarea rezultatelor manual, caietul sistematică
natural 2 3.1. cu ajutorul obiectelor; elevului, fişe de lucru - proba orală
- exerciţii de compunere si - Resurse procedurale: - proba practică
descompunere a numerelor în conversaţia, - probă scrisă
diferenţe de numere; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere demonstraţia, jocul
prin calcul mintal, folosind sprijin didactic
cu obiecte sau desene; exerciţii de - Forme de organizare
scriere a acestor operaţii; a colectivului:
- exerciţii de compunere şi de activitate frontală,
descompunere a numerelor activităţi în perechi,
folosind obiecte, desene şi activităţi în echipă,
numere; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Adunarea şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
scăderea cu 0 2.5. numărul natural 0; manual, caietul sistematică
(zero) 3.1. - exerciţii de operare cu numere elevului, fişe de lucru - proba orală
prin calcul mintal, folosind sprijin - Resurse procedurale: - proba practică
cu obiecte sau desene; exerciţii de conversaţia, - probă scrisă
scriere a acestor operaţii; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de compunere şi de demonstraţia, jocul
descompunere a numerelor didactic
folosind obiecte, desene şi - Forme de organizare
numere; a colectivului:
- exerciţii de descompunere a activitate frontală,
numerelor în forme echivalente şi activităţi în perechi,
utilizarea acestora pentru activităţi în echipă,
efectuarea operaţiilor; activitate individuală
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Exerciţii de 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
adunare şi 2.5. numerele naturale 0, 1, 2; manual, caietul sistematică
scădere cu 3.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul elevului, fişe de lucru - proba orală
numerele obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
naturale 0,1, 2 - exerciţii de compunere si conversaţia, - probă scrisă
descompunere a numerelor în explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
sume şi diferenţe de numere; demonstraţia, jocul
- exerciţii de operare cu numere didactic
prin calcul mintal, folosind sprijin - Forme de organizare
cu obiecte sau desene; exerciţii de a colectivului:
scriere a acestor operaţii; activitate frontală,

128
- exerciţii de compunere şi de activităţi în perechi,
descompunere a numerelor activităţi în echipă,
folosind obiecte, desene şi activitate individuală
numere;
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Adunarea cu 1.3. - exerciţii de adunare cu numărul - Resurse materiale: 1 - Observarea
numărul 2.5. natural 3; verificarea rezultatelor manual, caietul sistematică
natural 3 3.1. cu ajutorul obiectelor; elevului, fişe de lucru - proba orală
- exerciţii de compunere si - Resurse procedurale: - proba practică
descompunere a numerelor în conversaţia, - probă scrisă
sume; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere demonstraţia, jocul
prin calcul mintal, folosind sprijin didactic
cu obiecte sau desene; exerciţii de - Forme de organizare
scriere a acestor operaţii; a colectivului:
- exerciţii de compunere şi de activitate frontală,
descompunere a numerelor activităţi în perechi,
folosind obiecte, desene şi activităţi în echipă,
numere; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare si aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor;
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numărul - Resurse materiale: 1 - Observare
numărului 2.5. natural 3; verificarea rezultatelor manual, caietul sistematică
natural 3 3.1. cu ajutorul obiectelor; elevului, fişe de lucru - proba orală
- exerciţii de compunere si - Resurse procedurale: - proba practică
descompunere a numerelor în conversaţia, - probă scrisă
diferenţe de numere; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere demonstraţia, jocul
prin calcul mintal, folosind sprijin didactic
cu obiecte sau desene; exerciţii de - Forme de organizare
scriere a acestor operaţii; a colectivului:
- exerciţii de compunere şi de activitate frontală,
descompunere a numerelor activităţi în perechi,
folosind obiecte, desene şi activităţi în echipă,
numere; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea

129
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Exerciţii de 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - Observarea
adunare şi 2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul sistematică
scădere cu 3.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul elevului, fişe de lucru - proba orală
numerele obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
naturale 0,1, 2, - exerciţii de compunere şi conversaţia, - probă scrisă
3 descompunere a numerelor în explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
sume şi diferenţe de numere; demonstraţia, jocul
- exerciţii de operare cu numere didactic
prin calcul mintal, folosind sprijin - Forme de organizare
cu obiecte sau desene; exerciţii de a colectivului:
scriere a acestor operaţii; activitate frontală,
- exerciţii de compunere şi de activităţi în perechi,
descompunere a numerelor activităţi în echipă,
folosind obiecte, desene şi activitate individuală
numere;
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Recapitulare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - Observarea
2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul sistematică
3.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul elevului, fişe de lucru - proba orală
obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
- exerciţii de compunere si conversaţia, - probă scrisă
descompunere a numerelor în explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
sume şi diferenţe de numere; demonstraţia, jocul
- exerciţii de operare cu numere didactic
prin calcul mintal, folosind sprijin - Forme de organizare
cu obiecte sau desene; exerciţii de a colectivului:
scriere a acestor operaţii; activitate frontală,
- exerciţii de compunere şi de activităţi în perechi,
descompunere a numerelor activităţi în echipă,
folosind obiecte, desene şi activitate individuală
numere;
- exerciţii de descompunere a
numerelor în forme echivalente şi
utilizarea acestora pentru
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Evaluare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - Observarea
2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul sistematică

130
3.1. - exerciţii de compunere si elevului, fişe de lucru - proba orală
descompunere a numerelor în - Resurse procedurale: - proba practică
sume şi diferenţe de numere; conversaţia, - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
prin calcul mintal, folosind sprijin demonstraţia, jocul
cu obiecte sau desene; exerciţii de didactic
scriere a acestor operaţii; - Forme de organizare
- exerciţii de descompunere a a colectivului:
numerelor în forme echivalente şi activitate frontală,
utilizarea acestora pentru activitate individuală
efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme


NR DE ORE ALOCAT: 4

N Nr
r. ore
Detalieri de Ob.
c Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinut ref.
r
t. Data
1. Probleme 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1  observarea
care se 2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul elevului, sistematică
rezolvă prin 2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul fişe de lucru  proba orală
adunare 2.7. obiectelor; - Resurse procedurale:  proba practică
3.1. - exerciţii de operare cu numere prin conversaţia, explicaţia,  probă scrisă
calcul mintal, folosind sprijin cu exerciţiul, demonstraţia,  autoevaluarea
obiecte sau desene; exerciţii de jocul didactic
scriere a acestor operaţii; - Forme de organizare a
- exerciţii de analiză a părţilor colectivului: activitate
componente ale unei probleme; frontală, activităţi în
- exerciţii de adăugare sau extragere perechi, activităţi în
de elemente dintr-o mulţime de echipă, activitate
obiecte şi exprimarea operaţiei individuală
verbal şi în scris; verificarea prin
numărare;
- rezolvarea de probleme cu obiecte
sau desene şi verificarea rezultatului
prin numărare;
- rezolvarea de probleme de tipul
a+b=x, în care a, b sunt numere
date;
- exerciţii de transformare a
problemelor păstrând numerele
neschimbate;
- schimbarea numerelor într-o
problema dată, cu păstrarea
tematicii;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor;
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care solicită
operarea cu obiecte, desene sau
numere

131
2. Probleme 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1  Observarea
care se 2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul elevului, sistematică
rezolvă prin 2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul fişe de lucru  proba orală
scădere 2.7. obiectelor; - Resurse procedurale:  proba practică
3.1. - exerciţii de operare cu numere prin conversaţia, explicaţia,  probă scrisă
calcul mintal, folosind sprijin cu exerciţiul, demonstraţia,  autoevaluarea
obiecte sau desene; exerciţii de jocul didactic
scriere a acestor operaţii; - Forme de organizare a
- exerciţii de analiză a părţilor colectivului: activitate
componente ale unei probleme; frontală, activităţi în
- exerciţii de adăugare sau extragere perechi, activităţi în
de elemente dintr-o mulţime de echipă, activitate
obiecte şi exprimarea operaţiei individuală
verbal şi în scris; verificarea prin
numărare;
- rezolvarea de probleme cu obiecte
sau desene şi verificarea rezultatului
prin numărare;
- rezolvarea de probleme de tipul a-
b=x, în care a, b sunt numere date;
- exerciţii de transformare a
problemelor păstrând numerele
neschimbate;
- schimbarea numerelor într-o
problema dată, cu păstrarea
tematicii;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care solicită
operarea cu obiecte, desene sau
numere
3. Compunere 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1  observarea
de probleme 2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul elevului, sistematică
după 2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul fişe de lucru  proba orală
imagini date 2.7. obiectelor; - Resurse procedurale:  proba practică
3.1. - exerciţii de operare cu numere prin conversaţia, explicaţia,  probă scrisă
calcul mintal, folosind sprijin cu exerciţiul, demonstraţia,  autoevaluarea
obiecte sau desene; exerciţii de jocul didactic
scriere a acestor operaţii; - Forme de organizare a
- exerciţii de analiză a părţilor colectivului: activitate
componente ale unei probleme; frontală, activităţi în
- exerciţii de adăugare sau extragere perechi, activităţi în
de elemente dintr-o mulţime de echipă, activitate
obiecte şi exprimarea operaţiei individuală
verbal şi în scris; verificarea prin
numărare;
- rezolvarea de probleme cu obiecte
sau desene şi verificarea rezultatului
prin numărare;
- rezolvarea de probleme de tipul
a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt
numere date;
- exerciţii de transformare a
problemelor păstrând numerele
neschimbate;
- schimbarea numerelor într-o
problema dată, cu păstrarea
tematicii;
- formularea de probleme cu sprijin

132
concret în obiecte sau desene;
- formularea de probleme pornind de
la o temă dată;
- formularea de probleme pornind de
la numere date;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care solicită
operarea cu obiecte, desene sau
numere
4. Evaluare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1  observarea
2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul elevului, sistematică
2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul fişe de lucru  proba orală
2.7. obiectelor; - Resurse procedurale:  proba practică
3.1. - rezolvarea de probleme cu obiecte conversaţia, explicaţia,  probă scrisă
sau desene şi verificarea rezultatului exerciţiul, demonstraţia,  autoevaluarea
prin numărare; jocul didactic
- rezolvarea de probleme de tipul - Forme de organizare a
a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt colectivului: activitate
numere date; frontală, activitate
- exerciţii de transformare a individuală
problemelor păstrând numerele
neschimbate;
- schimbarea numerelor într-o
problema dată, cu păstrarea
tematicii;
- formularea de probleme cu sprijin
concret în obiecte sau desene;
- formularea de probleme pornind de
la o temă dată;
-

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare


NR DE ORE ALOCAT: 3
Nr
Nr. Detalieri de Ob.
Activităţi de învăţare Resurse ore Evaluare
crt. conţinut ref
Data
Careul magic 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1  observarea
2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul sistematică
2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul elevului, fişe de lucru  proba orală
2.7. obiectelor; - Resurse procedurale:  proba practică
3.1. - exerciţii de operare cu numere prin conversaţia,  probă scrisă
calcul mintal, folosind sprijin cu explicaţia, exerciţiul,  autoevaluarea
obiecte sau desene; exerciţii de demonstraţia, jocul
scriere a acestor operaţii; didactic
- exerciţii de adăugare sau extragere - Forme de organizare
de elemente dintr-o mulţime de a colectivului:
obiecte şi exprimarea operaţiei activitate frontală,
verbal şi în scris; verificarea prin activităţi în perechi,
numărare; activităţi în echipă,
- rezolvarea de probleme cu obiecte activitate individuală
sau desene şi verificarea
rezultatului prin numărare;
- rezolvarea de probleme de tipul
a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt
numere date;
- exerciţii de identificare şi aplicare

133
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte, desene
sau numere

Calculăm, 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1  Observarea


colorăm 2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul sistematică
2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul elevului, fişe de lucru  proba orală
2.7. obiectelor; - Resurse procedurale:  proba practică
3.1. - exerciţii de operare cu numere prin conversaţia,  probă scrisă
calcul mintal, folosind sprijin cu explicaţia, exerciţiul,  autoevaluarea
obiecte sau desene; exerciţii de demonstraţia, jocul
scriere a acestor operaţii; didactic
- exerciţii de adăugare sau extragere - Forme de organizare
de elemente dintr-o mulţime de a colectivului:
obiecte şi exprimarea operaţiei activitate frontală,
verbal şi în scris; verificarea prin activităţi în perechi,
numărare; activităţi în echipă,
- rezolvarea de probleme cu obiecte activitate individuală
sau desene şi verificarea
rezultatului prin numărare;
- rezolvarea de probleme de tipul
a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt
numere date;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,
- exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în
rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte, desene
sau numere
Melcul 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1  Observare
matematic 2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3; manual, caietul sistematică
2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul elevului, fişe de lucru  proba orală
2.7. obiectelor; - Resurse procedurale:  proba practică
3.1. - exerciţii de operare cu numere prin conversaţia,  probă scrisă
calcul mintal, folosind sprijin cu explicaţia, exerciţiul,  autoevaluarea
obiecte sau desene; exerciţii de demonstraţia, jocul
scriere a acestor operaţii; didactic
- exerciţii de adăugare sau extragere - Forme de organizare
de elemente dintr-o mulţime de a colectivului:
obiecte şi exprimarea operaţiei activitate frontală,
verbal şi în scris; verificarea prin activitate individuală
numărare;
- rezolvarea de probleme cu obiecte
sau desene şi verificarea
rezultatului prin numărare;
- rezolvarea de probleme de tipul
a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt
numere date;
- exerciţii de identificare şi aplicare
de scheme pentru efectuarea
adunărilor şi scăderilor,

134
SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4,


5, 6, 7, 8, 9, 10
NR DE ORE ALOCAT: 11
N Nr
r. ore
Detalieri de Ob.
c
conţinut ref. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
r
t. Data
1. Adunarea cu 1.3. - exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse materiale: 1 - observarea
numărul 2.5. 4; verificarea rezultatelor cu ajutorul manual, caietul elevului, sistematică
natural 4 2.6. obiectelor; fişe de lucru - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în sume; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte jocul didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare a
operaţii; colectivului: activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor frontală, activităţi în
în forme echivalente şi utilizarea perechi, activităţi în
acestora pentru efectuarea operaţiilor; echipă, activitate
- exerciţii de identificare si aplicare de individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
2. Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numărul natural - Resurse materiale: 1 - observarea
numărului 2.5. 4; verificarea rezultatelor cu ajutorul manual, caietul elevului, sistematică
natural 4 2.6. obiectelor; fişe de lucru - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în diferenţe de numere; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte jocul didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare a
operaţii; colectivului: activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor frontală, activităţi în
în forme echivalente şi utilizarea perechi, activităţi în
acestora pentru efectuarea operaţiilor; echipă, activitate
- exerciţii de identificare şi aplicare de individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
3. Adunarea cu 1.3. - exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse materiale: 1 - observarea
135
numărul 2.5. 5; verificarea rezultatelor cu ajutorul manual, caietul elevului, sistematică
natural 5 2.6. obiectelor; fişe de lucru - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere şi descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în sume; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte jocul didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare a
operaţii; colectivului: activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor frontală, activităţi în
în forme echivalente şi utilizarea perechi, activităţi în
acestora pentru efectuarea operaţiilor; echipă, activitate
- exerciţii de identificare şi aplicare de individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
4. Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numărul natural - Resurse materiale: 1 - observarea
numărului 2.5. 5; verificarea rezultatelor cu ajutorul manual, caietul elevului, sistematică
natural 5 2.6. obiectelor; fişe de lucru - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în diferenţe de numere; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte jocul didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare a
operaţii; colectivului: activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor frontală, activităţi în
în forme echivalente şi utilizarea perechi, activităţi în
acestora pentru efectuarea operaţiilor; echipă, activitate
- exerciţii de identificare şi aplicare de individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
5. Exerciţii şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
probleme de 2.5. numerele naturale 0, 1, 2, 3, 4, 5; manual, caietul elevului, sistematică
adunare şi 2.6. verificarea rezultatelor cu ajutorul fişe de lucru - proba orală
scădere cu 3.1. obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
numerele - exerciţii de compunere si descompunere conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
naturale 0,1, a numerelor în sume şi diferenţe de exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
2, 3, 4, 5. numere; jocul didactic
Legătura - exerciţii de observare a legăturii dintre - Forme de organizare a
dintre adunare si scădere, fără efectuarea colectivului: activitate
adunare şi probei operaţiei; frontală, activităţi în
scădere - exerciţii de operare cu numere prin perechi, activităţi în
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte echipă, activitate
sau desene; exerciţii de scriere a acestor individuală
operaţii;
- exerciţii de descompunere a numerelor
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date;

136
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere

6. Adunarea cu 1.3. - exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse materiale: 1 - observarea


numărul 2.5. 6; verificarea rezultatelor cu ajutorul manual, caietul elevului, sistematică
natural 6 2.6. obiectelor; fişe de lucru - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere şi descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în sume; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte jocul didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare a
operaţii; colectivului: activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor frontală, activităţi în
în forme echivalente şi utilizarea perechi, activităţi în
acestora pentru efectuarea operaţiilor; echipă, activitate
- exerciţii de identificare şi aplicare de individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
7. Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numărul natural - Resurse materiale: 1 - observarea
numărului 2.5. 6; verificarea rezultatelor cu ajutorul manual, caietul elevului, sistematică
natural 6 2.6. obiectelor; fişe de lucru - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în diferenţe de numere; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de observare a legăturii dintre exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
adunare si scădere, fără efectuarea jocul didactic
probei operaţiei; - Forme de organizare a
- exerciţii de operare cu numere prin colectivului: activitate
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte frontală, activităţi în
sau desene; exerciţii de scriere a acestor perechi, activităţi în
operaţii; echipă, activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor individuală
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
8. Adunarea cu 1.3. - exerciţii de adunare cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
numerele 2.5. naturale 7, 8, 9, 10; verificarea manual, caietul elevului, sistematică
naturale 7, 8, 2.6. rezultatelor cu ajutorul obiectelor; fişe de lucru - proba orală
9, 10 3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în sume; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte jocul didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare a
operaţii; colectivului: activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor frontală, activităţi în
în forme echivalente şi utilizarea perechi, activităţi în
acestora pentru efectuarea operaţiilor; echipă, activitate

137
- exerciţii de identificare şi aplicare de individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
9. Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numerele naturale - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. 7, 8, 9, 10; verificarea rezultatelor cu manual, caietul elevului, sistematică
naturale 7, 8, 2.6. ajutorul obiectelor; fişe de lucru - proba orală
9, 10 3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în diferenţe de numere; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
- exerciţii de observare a legăturii dintre exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
adunare şi scădere, fără efectuarea jocul didactic
probei operaţiei; - Forme de organizare a
- exerciţii de operare cu numere prin colectivului: activitate
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte frontală, activităţi în
sau desene; exerciţii de scriere a acestor perechi, activităţi în
operaţii; echipă, activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor individuală
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
10. Exerciţii şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
probleme de 2.5. numerele naturale 0-10; verificarea manual, caietul elevului, sistematică
adunare şi 2.6. rezultatelor cu ajutorul obiectelor; fişe de lucru - proba orală
scădere în 3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
concentrul 0- a numerelor în sume şi diferenţe de conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
10 numere; exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
- exerciţii de observare a legăturii dintre jocul didactic
adunare si scădere, fără efectuarea - Forme de organizare a
probei operaţiei; colectivului: activitate
- exerciţii de operare cu numere prin frontală, activităţi în
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte perechi, activităţi în
sau desene; exerciţii de scriere a acestor echipă, activitate
operaţii; individuală
- exerciţii de descompunere a numerelor
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
11. Recapitulare. 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
Evaluare 2.5. numerele naturale 0-10; manual, caietul elevului, sistematică
2.6. - exerciţii de compunere si descompunere fişe de lucru - proba orală
3.1. a numerelor în sume şi diferenţe de - Resurse procedurale: - proba practică
numere; conversaţia, explicaţia, - probă scrisă

138
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte jocul didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare a
operaţii; colectivului: activitate
- exerciţii de descompunere a numerelor frontală, activităţi în
în forme echivalente şi utilizarea perechi, activităţi în
acestora pentru efectuarea operaţiilor; echipă, activitate
- exerciţii de identificare şi aplicare de individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100


NR DE ORE ALOCAT: 10
N Nr
r. ore
Detalieri de Ob.
c Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinut ref.
r
t. Data
Formarea, 1.1. - jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse materiale: 1 - observarea
scrierea şi 1.2. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt manual, caietul sistematică
citirea 2.3. obiect; elevului, fişe de lucru - proba orală
numerelor 2.5. - exerciţii de descompunere a numerelor în - Resurse procedurale: - proba practică
naturale de zecile si unităţile din care sunt formate; conversaţia, - probă scrisă
la 0 la 20 - exerciţii de scriere şi citire a numerelor de explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
la 0 la 20; demonstraţia, jocul
- exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” didactic
si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau - Forme de organizare
desene; exerciţii de grupare şi regrupare a a colectivului:
obiectelor sau desenelor numărate în activitate frontală,
funcţie de „pasul „numărării; activităţi în perechi,
- exerciţii de identificare a elementelor unei activităţi în echipă,
mulţimi, când se ştie regula de activitate individuală
corespondenţă şi elementele celei de-a
doua mulţimi;
- exerciţii de identificare a regulii de
corespondenţă dintre grupuri de obiecte,
desene sau numere ordonate;
- exerciţii de compunere şi de
descompunere a numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
Compararea 1.2. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
şi ordonarea 4.1. desene a numerelor; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
numerelor de reprezentare la alta (din sistem numeric elevului, fişe de lucru - proba orală
naturale de în reprezentare obiectuală a numerelor sau - Resurse procedurale: - proba practică
la 0 la 20 desene şi invers); conversaţia, - probă scrisă
- exerciţii de comparare şi ordonare a explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
grupurilor de obiecte folosind procedee demonstraţia, jocul
diferite. didactic
- exerciţii de comparare a numerelor - Forme de organizare
folosind diferite reprezentări ale acestora; a colectivului:
- exerciţii de comparare a numerelor activitate frontală,
folosind algoritmul de comparare; activităţi în perechi,
- exerciţii-joc de utilizare a numerelor în activităţi în echipă,
diverse situaţii concrete; activitate individuală
Formarea, 1.1. - jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse materiale: 1 - observarea
scrierea şi 1.2. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt manual, caietul sistematică
citirea 2.3. obiect; elevului, fişe de lucru - proba orală
139
numerelor 2.5. - exerciţii de descompunere a numerelor în - Resurse procedurale: - proba practică
naturale de zecile si unităţile din care sunt formate; conversaţia, - probă scrisă
la 20 la 30 - exerciţii de scriere şi citire a numerelor de explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
la 20 la 30; demonstraţia, jocul
- exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” didactic
si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau - Forme de organizare
desene; exerciţii de grupare şi regrupare a a colectivului:
obiectelor sau desenelor numărate în activitate frontală,
funcţie de „pasul „numărării; activităţi în perechi,
- exerciţii de identificare a elementelor unei activităţi în echipă,
mulţimi, când se ştie regula de activitate individuală
corespondenţă şi elementele celei de-a
doua mulţimi;
- exerciţii de identificare a regulii de
corespondenţă dintre grupuri de obiecte,
desene sau numere ordonate;
- exerciţii de compunere şi de
descompunere a numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
Compararea 1.2. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
şi ordonarea 4.1. desene a numerelor; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
numerelor de reprezentare la alta (din sistem numeric elevului, fişe de lucru - proba orală
naturale de în reprezentare obiectuală a numerelor sau - Resurse procedurale: - proba practică
la 20 la 30 desene şi invers); conversaţia, - probă scrisă
- exerciţii de comparare şi ordonare a explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
grupurilor de obiecte folosind procedee demonstraţia, jocul
diferite. didactic
- exerciţii de comparare a numerelor - Forme de organizare
folosind diferite reprezentări ale acestora; a colectivului:
- exerciţii de comparare a numerelor activitate frontală,
folosind algoritmul de comparare; activităţi în perechi,
- exerciţii-joc de utilizare a numerelor în activităţi în echipă,
diverse situaţii concrete; activitate individuală
Formarea, 1.1. - jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse materiale: 1 - observarea
scrierea şi 1.2. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt manual, caietul sistematică
citirea 2.3. obiect; elevului, fişe de lucru - proba orală
numerelor 2.5. - exerciţii de descompunere a numerelor în - Resurse procedurale: - proba practică
naturale de zecile si unităţile din care sunt formate; conversaţia, - probă scrisă
la 30 la 100 - exerciţii de scriere şi citire a numerelor de explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
la 30 la 100; demonstraţia, jocul
- exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” didactic
şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau - Forme de organizare
desene; exerciţii de grupare şi regrupare a a colectivului:
obiectelor sau desenelor numărate în activitate frontală,
funcţie de „pasul „numărării; activităţi în perechi,
- exerciţii de identificare a elementelor unei activităţi în echipă,
mulţimi, când se ştie regula de activitate individuală
corespondenţă şi elementele celei de-a
doua mulţimi;
- exerciţii de identificare a regulii de
corespondenţă dintre grupuri de obiecte,
desene sau numere ordonate;
- exerciţii de compunere si de
descompunere a numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;

140
Exerciţii de 1.1. - jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse materiale: 1 - observarea
formare, 1.2. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt manual, caietul sistematică
scriere şi 2.3. obiect; elevului, fişe de lucru - proba orală
citire a 2.5. - exerciţii de descompunere a numerelor în - Resurse procedurale: - proba practică
numerelor zecile si unităţile din care sunt formate; conversaţia, - probă scrisă
naturale de - exerciţii de scriere şi citire a numerelor de explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
la 0 la 100 la 0 la 100; demonstraţia, jocul
- exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” didactic
şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau - Forme de organizare
desene; exerciţii de grupare şi regrupare a a colectivului:
obiectelor sau desenelor numărate în activitate frontală,
funcţie de „pasul „numărării; activităţi în perechi,
- exerciţii de identificare a elementelor unei activităţi în echipă,
mulţimi, când se ştie regula de activitate individuală
corespondenţă şi elementele celei de-a
doua mulţimi;
- exerciţii de identificare a regulii de
corespondenţă dintre grupuri de obiecte,
desene sau numere ordonate;
- exerciţii de compunere si de
descompunere a numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
Compararea 1.2. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
şi ordonarea 4.1. desene a numerelor; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
numerelor de reprezentare la alta (din sistem numeric elevului, fişe de lucru - proba orală
naturale de în reprezentare obiectuală a numerelor sau - Resurse procedurale: - proba practică
la 0 la 100 desene şi invers); conversaţia, - probă scrisă
- exerciţii de comparare şi ordonare a explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
grupurilor de obiecte folosind procedee demonstraţia, jocul
diferite. didactic
- exerciţii de comparare a numerelor - Forme de organizare
folosind diferite reprezentări ale acestora; a colectivului:
- exerciţii de comparare a numerelor activitate frontală,
folosind algoritmul de comparare; activităţi în perechi,
- exerciţii-joc de utilizare a numerelor în activităţi în echipă,
diverse situaţii concrete; activitate individuală
Exerciţii de 1.2. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - Resurse materiale: 1 - observarea
comparare şi 4.1. desene a numerelor; trecerea de la o formă manual, caietul sistematică
ordonare a de reprezentare la alta (din sistem numeric elevului, fişe de lucru - proba orală
numerelor în reprezentare obiectuală a numerelor sau - Resurse procedurale: - proba practică
naturale de desene şi invers); conversaţia, - probă scrisă
la 0 la 100 - exerciţii de comparare şi ordonare a explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
grupurilor de obiecte folosind procedee demonstraţia, jocul
diferite. didactic
- exerciţii de comparare a numerelor - Forme de organizare
folosind diferite reprezentări ale acestora; a colectivului:
- exerciţii de comparare a numerelor activitate frontală,
folosind algoritmul de comparare; activităţi în perechi,
- exerciţii-joc de utilizare a numerelor în activităţi în echipă,
diverse situaţii concrete. activitate individuală
Recapitulare 1.1. - jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse materiale: 1 - observarea
1.2. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt manual, caietul sistematică
2.3. obiect; elevului, fişe de lucru - proba orală
2.5. - exerciţii de descompunere a numerelor în - Resurse procedurale: - proba practică
4.1. zecile si unităţile din care sunt formate; conversaţia, - probă scrisă
- exerciţii de scriere şi citire a numerelor de explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
la 0 la 100; demonstraţia, jocul
- exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” didactic
si “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau - Forme de organizare
desene; exerciţii de grupare şi regrupare a a colectivului:
obiectelor sau desenelor numărate în activitate frontală,
funcţie de „pasul „numărării; activităţi în perechi,

141
- exerciţii de identificare a elementelor unei activităţi în echipă,
mulţimi, când se ştie regula de activitate individuală
corespondenţă şi elementele celei de-a
doua mulţimi;
- exerciţii de identificare a regulii de
corespondenţă dintre grupuri de obiecte,
desene sau numere ordonate;
- exerciţii de compunere si de
descompunere a numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
- exerciţii de comparare a numerelor
folosind algoritmul de comparare;
- exerciţii-joc de utilizare a numerelor în
diverse situaţii concrete.
Evaluare 1.1. - exerciţii de scriere şi citire a numerelor de - Resurse materiale: 1 - proba orală
1.2. la 0 la 100; manual, caietul - probă scrisă
2.3. - exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” elevului, fişe de lucru - autoevaluarea
2.5. şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau - Resurse procedurale:
4.1. desene; exerciţii de grupare şi regrupare a conversaţia,
obiectelor sau desenelor numărate în explicaţia, exerciţiul,
funcţie de „pasul „numărării; demonstraţia, jocul
- exerciţii de compunere şi de didactic
descompunere a numerelor folosind - Forme de organizare
obiecte, desene şi numere; a colectivului:
- exerciţii de comparare a numerelor activitate frontală,
folosind algoritmul de comparare; activitate individuală
- exerciţii-joc de utilizare a numerelor în
diverse situaţii concrete.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din


concentrul 0-20
NR DE ORE ALOCAT: 7
N Nr
r. Ob. ore
Detalieri de
c Ref Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinut
r .
t. Data
Adunarea 1.3. - exerciţii de adunare cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. naturale de la 0 la 20, fără trecere peste manual, caietul sistematică
naturale de la 2.6. ordin (Z+U); verificarea rezultatelor cu elevului, fişe de lucru - proba orală
0 la 20, fără 3.1. ajutorul obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
trecere peste - exerciţii de compunere şi descompunere conversaţia, - probă scrisă
ordin (Z+U) a numerelor în sume; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere prin demonstraţia, jocul
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de organizare
operaţii; a colectivului:
- exerciţii de descompunere a numerelor activitate frontală,
în forme echivalente şi utilizarea activităţi în perechi,
acestora pentru efectuarea operaţiilor; activităţi în echipă,
- exerciţii de identificare si aplicare de activitate individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numerele naturale - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. de la 0 la 20, fără trecere peste ordin manual, caietul sistematică
142
naturale de la 2.6. (ZU-U/ ZU-Z); verificarea rezultatelor elevului, fişe de lucru - proba orală
0 la 20, fără 3.1. cu ajutorul obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
trecere peste - exerciţii de compunere şi descompunere conversaţia, - probă scrisă
ordin (ZU-U/ a numerelor în diferenţe de numere; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
ZU-Z) - exerciţii de observare a legăturii dintre demonstraţia, jocul
adunare şi scădere, fără efectuarea didactic
probei operaţiei; - Forme de organizare
- exerciţii de operare cu numere prin a colectivului:
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte activitate frontală,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor activităţi în perechi,
operaţii; activităţi în echipă,
- exerciţii de descompunere a numerelor activitate individuală
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x,
în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Antrenament 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
pentru 2.5. numerele naturale de la 0 la 20, fără manual, caietul sistematică
înţelegerea 2.6. trecere peste ordin; verificarea elevului, fişe de lucru - proba orală
legăturii 3.1. rezultatelor cu ajutorul obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
dintre - exerciţii de compunere si descompunere conversaţia, - probă scrisă
adunare şi a numerelor în sume şi diferenţe de explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
scădere numere; demonstraţia, jocul
- exerciţii de observare a legăturii dintre didactic
adunare si scădere, fără efectuarea - Forme de organizare
probei operaţiei; a colectivului:
- exerciţii de operare cu numere prin activitate frontală,
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte activităţi în perechi,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor activităţi în echipă,
operaţii; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a numerelor
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date;
Exerciţii şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
probleme de 2.5. numerele naturale de la 0 la 20, fără manual, caietul sistematică
adunare şi 2.6. trecere peste ordin; verificarea elevului, fişe de lucru - proba orală
scădere în 3.1. rezultatelor cu ajutorul obiectelor; - Resurse procedurale: - proba practică
concentrul 0- - exerciţii de compunere si descompunere conversaţia, - probă scrisă
20 a numerelor în sume şi diferenţe de explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
numere; demonstraţia, jocul
- exerciţii de observare a legăturii dintre didactic
adunare si scădere, fără efectuarea - Forme de organizare
probei operaţiei; a colectivului:
- exerciţii de operare cu numere prin activitate frontală,
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte activităţi în perechi,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor activităţi în echipă,
operaţii; activitate individuală
- exerciţii de descompunere a numerelor
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;

143
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date;

Recapitulare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 2 - observarea


2.5. numerele naturale 0-20; verificarea manual, caietul sistematică
2.6. rezultatelor cu ajutorul obiectelor; elevului, fişe de lucru - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere şi descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
a numerelor în sume şi diferenţe de conversaţia, - probă scrisă
numere; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de observare a legăturii dintre demonstraţia, jocul
adunare şi scădere, fără efectuarea didactic
probei operaţiei; - Forme de organizare
- exerciţii de operare cu numere prin a colectivului:
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte activitate frontală,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor activităţi în perechi,
operaţii; activităţi în echipă,
- exerciţii de descompunere a numerelor activitate individuală
în forme echivalente şi utilizarea
acestora pentru efectuarea operaţiilor;
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
Evaluare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - proba orală
2.5. numerele naturale 0-20; manual, caietul - proba practică
2.6. - exerciţii de compunere şi descompunere elevului, fişe de lucru - probă scrisă
3.1. a numerelor în sume şi diferenţe de - Resurse procedurale: - autoevaluarea
numere; conversaţia,
- exerciţii de operare cu numere prin explicaţia, exerciţiul,
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte demonstraţia, jocul
sau desene; exerciţii de scriere a acestor didactic
operaţii; - Forme de organizare
- exerciţii de descompunere a numerelor a colectivului:
în forme echivalente şi utilizarea activitate frontală,
acestora pentru efectuarea operaţiilor; activitate individuală
- exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date

144
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din
concentrul 0-30, fără trecere peste ordin
NR DE ORE ALOCAT: 8
N Nr ore
r.
Detalieri de Ob.
c Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare
conţinut ref.
r
t.
1. Adunarea 1.3. - exerciţii de adunare cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. naturale de la 0 la 30, fără trecere peste manual, caietul sistematică
naturale în 2.6. ordin (Z+U); verificarea rezultatelor cu elevului, fişe de - proba orală
concentrul 0- 3.1. ajutorul obiectelor; lucru - proba practică
30 (Z+U) - exerciţii de compunere şi descompunere - Resurse - probă scrisă
a numerelor în sume; procedurale: - autoevaluarea
- exerciţii de operare cu numere prin conversaţia,
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte explicaţia,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor exerciţiul,
operaţii; demonstraţia, jocul
- exerciţii de descompunere a numerelor didactic
în forme echivalente şi utilizarea - Forme de
acestora pentru efectuarea operaţiilor; organizare a
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, colectivului:
în care a, b sunt numere date; activitate frontală,
- exprimarea în cuvinte proprii a modului activităţi în perechi,
de lucru folosit în rezolvarea unor activităţi în echipă,
sarcini care solicită operarea cu obiecte, activitate
desene sau numere individuală
2. Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numerele naturale - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. de la 0 la 30, fără trecere peste ordin manual, caietul sistematică
naturale în 2.6. (ZU-U); verificarea rezultatelor cu elevului, fişe de - proba orală
concentrul 0- 3.1. ajutorul obiectelor; lucru - proba practică
30 (ZU-U) - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse - probă scrisă
a numerelor în diferenţe de numere; procedurale: - autoevaluarea
- exerciţii de observare a legăturii dintre conversaţia,
adunare si scădere, fără efectuarea explicaţia,
probei operaţiei; exerciţiul,
- exerciţii de operare cu numere prin demonstraţia, jocul
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de
operaţii; organizare a
- exerciţii de descompunere a numerelor colectivului:
în forme echivalente şi utilizarea activitate frontală,
acestora pentru efectuarea operaţiilor; activităţi în perechi,
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, activităţi în echipă,
în care a, b sunt numere date; activitate
- exprimarea în cuvinte proprii a modului individuală
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
3. Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numerele naturale - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. de la 0 la 30, fără trecere peste ordin manual, caietul sistematică
naturale în 2.6. (ZU-Z); verificarea rezultatelor cu elevului, fişe de - proba orală
concentrul 0- 3.1. ajutorul obiectelor; lucru - proba practică
30 (ZU-Z) - exerciţii de compunere şi descompunere - Resurse - probă scrisă
a numerelor în diferenţe de numere; procedurale: - autoevaluarea
145
- exerciţii de observare a legăturii dintre conversaţia,
adunare si scădere, fără efectuarea explicaţia,
probei operaţiei; exerciţiul,
- exerciţii de operare cu numere prin demonstraţia, jocul
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de
operaţii; organizare a
- exerciţii de descompunere a numerelor colectivului:
în forme echivalente şi utilizarea activitate frontală,
acestora pentru efectuarea operaţiilor; activităţi în perechi,
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, activităţi în echipă,
în care a, b sunt numere date; activitate
- exprimarea în cuvinte proprii a modului individuală
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
4. Adunarea 1.3. - exerciţii de adunare cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. naturale de la 0 la 30, fără trecere peste manual, caietul sistematică
naturale în 2.6. ordin (ZU+ZU); elevului, fişe de - proba orală
concentrul 0- 3.1. - exerciţii de compunere şi descompunere lucru - proba practică
30 (ZU+ZU) a numerelor în sume; - Resurse - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin procedurale: - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte conversaţia,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor explicaţia,
operaţii; exerciţiul,
- exerciţii de descompunere a numerelor demonstraţia, jocul
în forme echivalente şi utilizarea didactic
acestora pentru efectuarea operaţiilor; - Forme de
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, organizare a
în care a, b sunt numere date; colectivului:
- exprimarea în cuvinte proprii a modului activitate frontală,
de lucru folosit în rezolvarea unor activităţi în perechi,
sarcini care solicită operarea cu obiecte, activităţi în echipă,
desene sau numere activitate
individuală
5. Scăderea 1.3. - exerciţii de scădere cu numerele naturale - Resurse materiale: 1 - observarea
numerelor 2.5. de la 0 la 30, fără trecere peste ordin manual, caietul sistematică
naturale în 2.6. (ZU-ZU); verificarea rezultatelor cu elevului, fişe de - proba orală
concentrul 0- 3.1. ajutorul obiectelor; lucru - proba practică
30 (ZU-ZU) - exerciţii de compunere şi descompunere - Resurse - probă scrisă
a numerelor în diferenţe de numere; procedurale: - autoevaluarea
- exerciţii de observare a legăturii dintre conversaţia,
adunare si scădere, fără efectuarea explicaţia,
probei operaţiei; exerciţiul,
- exerciţii de operare cu numere prin demonstraţia, jocul
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte didactic
sau desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de
operaţii; organizare a
- exerciţii de descompunere a numerelor colectivului:
în forme echivalente şi utilizarea activitate frontală,
acestora pentru efectuarea operaţiilor; activităţi în perechi,
- rezolvarea de probleme de tipul a-b=x, activităţi în echipă,
în care a, b sunt numere date; activitate
- exprimarea în cuvinte proprii a modului individuală
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
6. Recapitulare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 2 - observarea
2.5. numerele naturale 0-30; manual, caietul sistematică
2.6. - exerciţii de compunere şi descompunere elevului, fişe de - proba orală
3.1. a numerelor în sume şi diferenţe de lucru - proba practică
numere; - Resurse - probă scrisă

146
- exerciţii de observare a legăturii dintre procedurale: - autoevaluarea
adunare si scădere, fără efectuarea conversaţia,
probei operaţiei; explicaţia,
- exerciţii de operare cu numere prin exerciţiul,
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte demonstraţia, jocul
sau desene; exerciţii de scriere a acestor didactic
operaţii; - Forme de
- exerciţii de descompunere a numerelor organizare a
în forme echivalente şi utilizarea colectivului:
acestora pentru efectuarea operaţiilor; activitate frontală,
- exerciţii de identificare şi aplicare de activităţi în perechi,
scheme pentru efectuarea adunărilor şi activităţi în echipă,
scăderilor; activitate
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, individuală
a-b=x, în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
7. Evaluare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
2.5. numerele naturale 0-30; manual, caietul sistematică
2.6. - exerciţii de compunere şi descompunere elevului, fişe de - proba orală
3.1. a numerelor în sume şi diferenţe de lucru - proba practică
numere; - Resurse - probă scrisă
- exerciţii de operare cu numere prin procedurale: - autoevaluarea
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte conversaţia,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor explicaţia,
operaţii; exerciţiul,
- exerciţii de descompunere a numerelor demonstraţia, jocul
în forme echivalente şi utilizarea didactic
acestora pentru efectuarea operaţiilor; - Forme de
- exerciţii de identificare şi aplicare de organizare a
scheme pentru efectuarea adunărilor şi colectivului:
scăderilor; activitate frontală,
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, activităţi în perechi,
a-b=x, în care a, b sunt numere date activităţi în echipă,
activitate
individuală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din


concentrul 30-100, fără trecere peste ordin
NR DE ORE ALOCAT: 5
N Nr ore
r.
Detalieri de Ob.
c Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare
conţinut ref.
r
t.
1. Adunarea şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
scăderea 2.5. naturale de la 30 la 100, formate din zeci manual, caietul sistematică
numerelor 2.6. (Z+Z/Z-Z), fără trecere peste ordin; elevului, fişe de - proba orală
naturale 3.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul lucru - proba practică
formate din obiectelor; - Resurse - probă scrisă
zeci (Z+Z/Z- - exerciţii de compunere si descompunere a procedurale: - autoevaluarea
Z) numerelor în sume şi diferenţe de numere; conversaţia,
- exerciţii de observare a legăturii dintre explicaţia,
adunare şi scădere, fără efectuarea probei exerciţiul,
operaţiei; demonstraţia, jocul
- exerciţii de operare cu numere prin calcul didactic
mintal, folosind sprijin cu obiecte sau - Forme de
desene; exerciţii de scriere a acestor organizare a
147
operaţii; colectivului:
- exerciţii de descompunere a numerelor în activitate frontală,
forme echivalente şi utilizarea acestora activităţi în perechi,
pentru efectuarea operaţiilor; activităţi în echipă,
- exerciţii de identificare şi aplicare de activitate
scheme pentru efectuarea adunărilor şi individuală
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-
b=x, în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului de
lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte, desene sau
numere
2. Adunarea şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
scăderea 2.5. naturale de la 30 la 100, formate din zeci şi manual, caietul sistematică
numerelor 2.6. unităţi (ZU+Z/ZU-Z), fără trecere peste elevului, fişe de - proba orală
formate din 3.1. ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul lucru - proba practică
zeci şi unităţi obiectelor; - Resurse - probă scrisă
(ZU+Z/ZU-Z) - exerciţii de compunere şi descompunere a procedurale: - autoevaluarea
numerelor în sume şi diferenţe de numere; conversaţia,
- exerciţii de observare a legăturii dintre explicaţia,
adunare si scădere, fără efectuarea probei exerciţiul,
operaţiei; demonstraţia, jocul
- exerciţii de operare cu numere prin calcul didactic
mintal, folosind sprijin cu obiecte sau - Forme de
desene; exerciţii de scriere a acestor organizare a
operaţii; colectivului:
- exerciţii de identificare şi aplicare de activitate frontală,
scheme pentru efectuarea adunărilor şi activităţi în perechi,
scăderilor; activităţi în echipă,
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a- activitate
b=x, în care a, b sunt numere date; individuală
- exprimarea în cuvinte proprii a modului de
lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte, desene sau
numere
3. Adunarea şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
scăderea 2.5. naturale de la 30 la 100, formate din zeci şi manual, caietul sistematică
numerelor 2.6. unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU), fără trecere elevului, fişe de - proba orală
formate din 3.1. peste ordin; verificarea rezultatelor cu lucru - proba practică
zeci şi unităţi ajutorul obiectelor; - Resurse - probă scrisă
(ZU+ZU/ZU- - exerciţii de compunere si descompunere a procedurale: - autoevaluarea
ZU) numerelor în sume şi diferenţe de numere; conversaţia,
- exerciţii de observare a legăturii dintre explicaţia,
adunare si scădere, fără efectuarea probei exerciţiul,
operaţiei; demonstraţia, jocul
- exerciţii de descompunere a numerelor în didactic
forme echivalente şi utilizarea acestora - Forme de
pentru efectuarea operaţiilor; organizare a
- exerciţii de identificare şi aplicare de colectivului:
scheme pentru efectuarea adunărilor şi activitate frontală,
scăderilor; activităţi în perechi,
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a- activităţi în echipă,
b=x, în care a, b sunt numere date; activitate
- exprimarea în cuvinte proprii a modului de individuală
lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte, desene sau
numere
4. Recapitulare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
2.5. naturale de la 30 la 100, fără trecere peste manual, caietul sistematică
2.6. ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul elevului, fişe de - proba orală
3.1. obiectelor; lucru - proba practică

148
- exerciţii de compunere si descompunere a - Resurse - probă scrisă
numerelor în sume şi diferenţe de numere; procedurale: - autoevaluarea
- exerciţii de observare a legăturii dintre conversaţia,
adunare si scădere, fără efectuarea probei explicaţia,
operaţiei; exerciţiul,
- exerciţii de operare cu numere prin calcul demonstraţia, jocul
mintal, folosind sprijin cu obiecte sau didactic
desene; exerciţii de scriere a acestor - Forme de
operaţii; organizare a
- exerciţii de descompunere a numerelor în colectivului:
forme echivalente şi utilizarea acestora activitate frontală,
pentru efectuarea operaţiilor; activităţi în perechi,
- exerciţii de identificare şi aplicare de activităţi în echipă,
scheme pentru efectuarea adunărilor şi activitate
scăderilor; individuală
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-
b=x, în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului de
lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care
solicită operarea cu obiecte, desene sau
numere
5. Evaluare 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele - Resurse materiale: 1 - observarea
2.5. naturale de la 30 la 100, fără trecere peste manual, caietul sistematică
2.6. ordin; elevului, fişe de - proba orală
3.1. - exerciţii de compunere si descompunere a lucru - proba practică
numerelor în sume şi diferenţe de numere; - Resurse - probă scrisă
- exerciţii de descompunere a numerelor în procedurale: - autoevaluarea
forme echivalente şi utilizarea acestora conversaţia,
pentru efectuarea operaţiilor; explicaţia,
- exerciţii de identificare şi aplicare de exerciţiul,
scheme pentru efectuarea adunărilor şi demonstraţia, jocul
scăderilor; didactic
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a- - Forme de
b=x, în care a, b sunt numere date organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor


NR DE ORE ALOCAT: 6
N Nr
r. ore
Detalieri de Ob.
c Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinut ref.
r
t. Data
1. Măsurarea 2.8. - exerciţii-joc de măsurare a - Resurse materiale: 1 - observarea
lungimii 3.1. dimensiunilor unor obiecte folosind manual, caietul elevului, sistematică
unităţi de măsură nestandard (creion, fişe de lucru, diverse - proba orală
gumă, palmă etc.); obiecte - proba practică
- alegerea etalonului potrivit pentru o - Resurse procedurale: - probă scrisă
anumită măsurătoare; conversaţia, explicaţia, - autoevaluarea
- exerciţii de măsurare a unor obiecte exerciţiul, demonstraţia,
folosind etaloane diferite; consemnarea jocul didactic
rezultatelor si discutarea lor; - Forme de organizare a
- exerciţii de ordonare a unor obiecte colectivului: activitate
după dimensiune prin comparări frontală, activităţi în
succesive şi exprimarea rezultatelor perechi, activităţi în
("mai lung", "mai înalt", "cel mai lung" echipă, activitate

149
etc.); individuală
- înregistrarea în diverse forme (desene,
numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;
- exerciţii de descriere a procedeelor
utilizate pentru măsurarea şi compararea
obiectelor.

2. Măsurarea 2.8. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii - Resurse materiale: 1 - observarea


capacităţii 3.1. unor obiecte folosind unităţi de măsură manual, caietul elevului, sistematică
vaselor nestandard (vase de capacităţi diferite fişe de lucru, diverse - proba orală
etc.); vase - proba practică
- alegerea etalonului potrivit pentru o - Resurse procedurale: - probă scrisă
anumită măsurătoare; conversaţia, explicaţia, - autoevaluarea
- exerciţii de măsurare a unor obiecte exerciţiul, demonstraţia,
folosind etaloane diferite; consemnarea jocul didactic
rezultatelor si discutarea lor; - Forme de organizare a
- exerciţii de ordonare a unor obiecte colectivului: activitate
după capacitate prin comparări frontală, activităţi în
succesive şi exprimarea rezultatelor; perechi, activităţi în
- înregistrarea în diverse forme (desene, echipă, activitate
numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; individuală
- exerciţii de descriere a procedeelor
utilizate pentru măsurarea şi compararea
obiectelor.
3. Cântărirea 2.8. - exerciţii-joc de măsurare a masei unor - Resurse materiale: 1 - observarea
corpurilor 3.1. obiecte folosind unităţi de măsură manual, caietul elevului, sistematică
nestandard (balanţe improvizate); fişe de lucru, diverse - proba orală
- alegerea etalonului potrivit pentru o obiecte, balanţă - proba practică
anumita măsurătoare; - Resurse procedurale: - probă scrisă
- exerciţii de măsurare a unor obiecte conversaţia, explicaţia, - autoevaluarea
folosind etaloane diferite; consemnarea exerciţiul, demonstraţia,
rezultatelor si discutarea lor; jocul didactic
- exerciţii de ordonare a unor obiecte - Forme de organizare a
după masă prin comparări succesive şi colectivului: activitate
exprimarea rezultatelor ("mai uşor", frontală, activităţi în
"mai greu", "cel mai greu" etc.); perechi, activităţi în
- înregistrarea în diverse forme (desene, echipă, activitate
numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; individuală
- exerciţii de descriere a procedeelor
utilizate pentru măsurarea şi compararea
obiectelor.
4. Măsurarea 2.9. - exerciţii de localizare a evenimentelor - Resurse materiale: 1 -
timpului. Ora 3.1. cotidiene în termenii: înainte, după, în manual, caietul elevului,
şi ziua. timp ce; fişe de lucru, ceas,
Săptămâna. - exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas; calendar
Luna - exerciţii de plasare în timp a unor - Resurse procedurale:
evenimente cotidiene; conversaţia, explicaţia,
- compararea duratei unor activităţi; exerciţiul, demonstraţia,
- exerciţii de înregistrare a evenimentelor jocul didactic
pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, - Forme de organizare a
luni; colectivului: activitate
- înregistrarea în diverse forme (desene, frontală, activităţi în
numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor; perechi, individuală
5. Recapitulare 2.8. - exerciţii-joc de măsurare a - Resurse materiale: 1 - observarea
2.9. dimensiunilor, capacităţii sau masei manual, caietul elevului, sistematică
3.1. unor obiecte folosind unităţi de măsură fişe de lucru - proba orală
nestandard (creion, gumă, palmă, vase - Resurse procedurale: - proba practică
de capacităţi diferite, balanţe conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
improvizate etc.); exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea

150
- alegerea etalonului potrivit pentru o jocul didactic
anumită măsurătoare; - Forme de organizare a
- exerciţii de măsurare a unor obiecte colectivului: activitate
folosind etaloane diferite; consemnarea frontală, activităţi în
rezultatelor si discutarea lor; perechi, activităţi în
- exerciţii de ordonare a unor obiecte echipă, activitate
după dimensiune, capacitate, sau după individuală
masă prin comparări succesive şi
exprimarea rezultatelor ("mai lung",
"mai înalt", "mai uşor", "mai greu",
etc.);
- exerciţii de localizare a evenimentelor
cotidiene în termenii: înainte, după, în
timp ce;
- exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;
- exerciţii de plasare în timp a unor
evenimente cotidiene;
- compararea duratei unor activităţi;
- exerciţii de înregistrare a evenimentelor
pe parcursul unei ore, zile, săptămâni,
luni;
- înregistrarea în diverse forme (desene,
numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;
6. Evaluare 2.8. - exerciţii de măsurare a unor obiecte - Resurse materiale: 1 - observarea
2.9. folosind etaloane diferite; consemnarea manual, caietul elevului, sistematică
3.1. rezultatelor si discutarea lor; fişe de lucru - proba orală
- exerciţii de ordonare a unor obiecte - Resurse procedurale: - proba practică
după dimensiune, capacitate, sau după conversaţia, explicaţia, - probă scrisă
masă prin comparări succesive şi exerciţiul, demonstraţia, - autoevaluarea
exprimarea rezultatelor ("mai lung", jocul didactic
"mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel - Forme de organizare a
mai lung" etc.); colectivului: activitate
- exerciţii de localizare a evenimentelor frontală, activitate
cotidiene în termenii: înainte, după, în individuală
timp ce;
- exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;
- exerciţii de plasare în timp a unor
evenimente cotidiene;
- compararea duratei unor activităţi

151
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală
NR DE ORE ALOCAT: 3
N Nr
r ore
.
Detalieri de Ob.
c
conţinut ref. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
r Data
t
.
1. Numerele 1.1. - jocuri de numărare cu obiecte în care - Resurse materiale: 1 - observarea
naturale de 1.2. grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un manual, caietul sistematică
la 0 la 100 2.3. alt obiect; elevului, fişe de lucru - proba orală
2.5. - exerciţii de descompunere a numerelor - Resurse procedurale: - proba practică
4.1. în zecile şi unităţile din care sunt conversaţia, - probă scrisă
formate; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de scriere şi citire a numerelor demonstraţia, jocul
de la 0 la 100; didactic
- exerciţii de numărare cu pas dat, - Forme de organizare
“înainte” si “înapoi”, cu şi fără sprijin în a colectivului:
obiecte sau desene; exerciţii de grupare activitate frontală,
şi regrupare a obiectelor sau desenelor activităţi în perechi,
numărate în funcţie de „pasul activităţi în echipă,
„numărării; activitate individuală
- exerciţii de identificare a elementelor
unei mulţimi, când se ştie regula de
corespondenţă şi elementele celei de-a
doua mulţimi;
- exerciţii de identificare a regulii de
corespondenţă dintre grupuri de obiecte,
desene sau numere ordonate;
- exerciţii de compunere si de
descompunere a numerelor folosind
obiecte, desene şi numere;
- exerciţii de comparare a numerelor
folosind algoritmul de comparare;
- exerciţii-joc de utilizare a numerelor în
diverse situaţii concrete.
2. Adunarea şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
scăderea 2.5. numerele naturale de la 0 la 30, fără manual, caietul sistematică
numerelor 2.6. trecere peste ordin; elevului, fişe de lucru - proba orală
naturale de 3.1. - exerciţii de compunere si descompunere - Resurse procedurale: - proba practică
la 0 la 30 a numerelor în sume şi diferenţe de conversaţia, - probă scrisă
numere; explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
- exerciţii de observare a legăturii dintre demonstraţia, jocul
adunare si scădere, fără efectuarea didactic
probei operaţiei; - Forme de organizare
- exerciţii de operare cu numere prin a colectivului:
calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte activitate frontală,
sau desene; exerciţii de scriere a acestor activităţi în perechi,
operaţii; activităţi în echipă,
- exerciţii de identificare şi aplicare de activitate individuală
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
scăderilor;
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x,
a-b=x, în care a, b sunt numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
152
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere
3. Rezolvare şi 1.3. - exerciţii de adunare şi scădere cu - Resurse materiale: 1 - observarea
compunere 2.5. numerele naturale de la 0 la 30; manual, caietul sistematică
de probleme 2.6. - exerciţii de analiză a părţilor elevului, fişe de lucru - proba orală
2.7. componente ale unei probleme; - Resurse procedurale: - proba practică
3.1. - rezolvarea de probleme cu obiecte sau conversaţia, - probă scrisă
desene şi verificarea rezultatului prin explicaţia, exerciţiul, - autoevaluarea
numărare; demonstraţia, jocul
- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, didactic
a-b=x, în care a, b sunt numere date; - Forme de organizare
- exerciţii de transformare a problemelor a colectivului:
păstrând numerele neschimbate; activitate frontală,
- schimbarea numerelor într-o problemă activităţi în perechi,
dată, cu păstrarea tematicii; activităţi în echipă,
- formularea de probleme cu sprijin activitate individuală
concret în obiecte sau desene;
- formularea de probleme pornind de la
numere date;
- exprimarea în cuvinte proprii a modului
de lucru folosit în rezolvarea unor
sarcini care solicită operarea cu obiecte,
desene sau numere

153
ARIA CURRICULARĂ

MANUAL UTILIZAT:
Matematică, clasa I, Editura Ana, 2004
Autor: Marcela Peneş

154
Nr.total ore: SEMESTRUL I -
4 ore săptămână
SEMESTRUL al II- lea –

Nr. Unitatea de Ob. Nr.ore Perioada Obs.


crt. învăţare ref alocate

1 De la grădiniţă la şcoală 1.1, 12


2.2, 2.1,
2.3
2 Mulţimi de obiecte 2.1; 2.2; 7
2.4;
4.1; 4.2.
3 Numerele naturale de la 0 la 10 1.1, 1.2, 25
2.2, 2.3,
2.4, 2.5,
3.1, 4.1,
4.2
4. Adunarea şi scăderea numerelor 1.1, 1.4, 31
naturale de la 0 la 10 2.5,
2.6, 2.7,
3.1
5. Numerele naturale de la 0 la 30 1.2, 11
1.3
6. Adunarea şi scăderea în 1.1, 1.3, 19
concentrul 0-30 2.5, 2.6,
2.7, 3.1,
4.1
7. Numerele naturale de la 30 la 1.2, 1.3 11
100

8. Elemente de geometrie 2.1 ; 2.2; 5


4.1; 4.2
9 Măsurarea mărimilor 1.4, 1.5, 7
1.6, 2.3
10 Recapitulare finală 2.4; 7
4.1; 4.2
2.5, 2.6,
2.7, 3.1

155
UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ
Nr.ore alocate: 12 Perioada:

Nr Detalii de conţinut O. Activităţi de Resurse Nr.ore Obs


crt R. învăţare *materiale Data
*procedurale
1. Prezentarea 1.1  exerciţii de identificare a culorilor 1
manualului 2.2 *figuri geometrice, creioane colorate ,
2.1  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte , probleme ilustrate, fişe 1
2. Culorile 2.3 geometrice de evaluare 1

3. Figurile geometrice  exerciţii de colorare a unor figuri 1


geometrice
4. Numeraţia
 exerciţii de poziţionare a -exerciţiul 1
obiectelor în spaţiu -conversaţia
5. Elemente de -explicaţia
orientare spaţială :  exerciţii de grupare a obiectelor -problematizarea
aproape-departe, după diferite criterii
stânga-dreapta,
interior-exterior,  realizarea corespondenţei între 1
faţă-spate obiecte
6.
Elemente de  exerciţii de numărare în concentrul

156
orientare spaţială: 0-10
sus-jos, deasupra- 1
dedesubt  rezolvarea unor probleme ilustrate
7. *Scrierea punctului
-exerciţiul
Înalt-scund ; lung- -conversaţia
scurt -explicaţia 1
*Scrierea de liniuţe -problematizarea
8. :
|_/ \  exerciţii de poziţionare a
obiectelor în spaţiu 1
Mare-mic ; uşor-
9. greu; mult- puţin  exerciţii de grupare a obiectelor
Figuri geometrice, după diferite criterii
desenare -explicaţia 2
10.  realizarea corespondenţei între -problematizarea
Culori.Scrierea de obiecte
linii frânte şi curbe 1
11. -exercitiul
Recapitulare- -conversaţia
Elemente de
orientare spaţială

Evaluare

157
UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE
Nr.ore alocate: 7 Perioada:
Nr Detalii de O. R. Activităţi de Resurse Nr.ore Obs
crt conţinut învăţare *materiale Data
*procedurale
1  Corespondenţa între 2.1;  exerciţii de identificare a elementelor unei 1
mulţimi (Scrierea ovalului 2.2; mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite
şi a semiovalului) 2.4; elementele celei de-a doua mulţimi; mulţimi de obiecte
4.1; *Fişe de muncă
4.2.  exerciţii de identificare a regulii de individuală şi în grup
 Exerciţii de observare a corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene 1
2 figurilor şi corpurilor sau numere ordonate;
geometrice  identificarea formelor plane în modele
(Scrierea cârligului şi a simulate şi în natură; -exerciţiul
secerii) -conversaţia
 jocuri de construcţii; -explicaţia
 Mulţimi de obiecte care au -problematizarea
3 tot atâtea elemente  selectarea unor figuri geometrice desenate
(Scrierea semnelor:=,) după criterii date şi decuparea lor; 1

 sortarea si clasificarea unor obiecte date după


 Mulţimi de obiecte care au criterii date sau identificate prin observare;
4 mai multe sau mai puţine precizarea criteriilor utilizate;
elemente 1
(Scrierea semnelor: +, – )  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri;
 Recapitulare 2
 completarea fişelor de muncă independentă
5
Evaluare
6 1

158
UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10

Nr.ore alocate: 27 Perioada:


Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.
Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data
1. Numărul şi cifra 1 1.1 -ghicitori despre aflarea cifrei 1
1.2 corespunzătoare numărului de obiecte *manual,
2.2 -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la grupuri de obiecte,
2. Numărul şi cifra 2 2.3 0 la 10 beţişoare 1
2.4
2.5 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi
3. Numerele naturale 1 înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea 1
şi 2. dirijată,conversaţia,
-exerciţii de comparare a numerelor folosind explicaţia,exerciţiul,
4. diferite reprezentări ale acestora jocul didactic, joc de 1
Numărul şi cifra 3 rol, evaluare prin
-exerciţii de comparare a numerelor folosind joc, proiectul,
5. algoritmul de comparare probe scrise. 1
Numerele naturale 1 2.3
2 şi 3 2.4 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la
6. 2.5 şirul numeric şi invers 1
Numărul şi cifra 0 -exerciţii de compunere şi descompunere a
numerelor folosind obiecte,desene şi numere.
7. 1
Numerele naturale 0, *manual,
1, 2 şi 3 grupuri de obiecte,
beţişoare
8. 1
Numărul şi cifra 4 -exerciţii de comparare a numerelor folosind

159
diferite reprezentări ale acestora
9. *observarea 1
Numerele naturale 0, -exerciţii de comparare a numerelor folosind dirijată,conversaţia,
1, 2 ,3 şi 4 algoritmul de comparare explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic, joc de
10. rol, evaluare prin 1
Numărul şi cifra 5 joc, proiectul,
probe scrise.
11. 1.1 1
Numerele naturale de 1.2
la 0 la 5 2.2
2.3
12. 2.4 1
Recapitulare 2.5 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi
înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea
13. dirijată,conversaţia, 1
Evaluare -exerciţii de comparare a numerelor folosind explicaţia, exerciţiul,
diferite reprezentări ale acestora jocul didactic, joc de
14. rol, evaluare prin 1
Numărul şi cifra 6 -exerciţii de comparare a numerelor folosind joc, proiectul,
algoritmul de comparare probe scrise.
15. 1
Numerele naturale de
la 0 la 6 2.2
2.3 1
16 2.4 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la
17 Numărul şi cifra 7 2.5 şirul numeric şi invers 1
Numerele naturale de -exerciţii de compunere şi descompunere a
la 0 la 7 numerelor folosind obiecte,desene şi
numere.
18 1
Numărul şi cifra 8

160
19 1.1 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare
Numerele naturale de 1.2 numărului de obiecte 1
la 0 la 8 2.2 -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la
2.3 0 la 10
20 2.4
Numărul şi cifra 9 2.5 *manual, 1
grupuri de obiecte,
21 beţişoare
Numerele naturale de exerciţii de trecere de la şirul obiectual la 1
la 0 la 9 şirul numeric şi invers
2.2 -exerciţii de compunere şi descompunere a *observarea
22 2.3 numerelor folosind obiecte, desene şi dirijată,conversaţia, 1
Numărul 10 2.4 numere. explicaţia,exerciţiul,
2.5 jocul didactic, joc de
23 rol, evaluare prin 2
Numerele naturale de joc,proiectul,
la 0 la 10 probe scrise.
exerciţii de numărare şi scriere înainte şi 2
24 înapoi cu şi fără sprijin de obiecte
Recapitulare
1.1 1
25 1.2 exerciţii de compunere şi descompunere a
Evaluare. 2.2 numerelor folosind obiecte, desene şi
2.3 numere.
2.4
2.5

161
UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR
NATURALE DE LA 0 LA 10

Nr.ore alocate: 31 Perioada:


Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.
Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data

1.  Adunarea cu numărul natural 1 1.1 -exerciţii de adunare şi scădere cu 1


1.2 numerele naturale de la 0 la 10 *manual,
1.3 -verificarea rezultatelor cu ajutorul grupe de obiecte,
2.  Scăderea numărului 2.3 obiectelor beţişoare
natural 1 2.4 1
3.1 -exerciţii de compunere şi *observarea
4.1 descompunere a numerelor în sume dirijată,conversaţia,
3.  Adunarea cu numărul 4.2 sau diferenţe de numere explicaţia, exerciţiul,
natural 2 jocul didactic, joc de 1
-exerciţii de descriere a legăturii dintre rol, evaluare prin
adunare şi scădere joc
4.  Scăderea numărului natural 2 1
-exerciţii de identificare şi aplicare de
scheme pentru efectuarea adunărilor şi
5.  Exerciţii de adunare şi de scăderilor 2
scădere cu numerele naturale
6. 1,2. -exerciţii de utilizare adecvată a 1
 Adunarea cu numărul natural 3 limbajului matematic

7. -jocuri didactice 1
 Scăderea numărului natural 3
-testări

162
8. 1
 Adunarea şi scăderea cu 0
1.3 -exerciţii de descriere a legăturii dintre *manual,
9. 2.3 adunare şi scădere grupe de obiecte, 1
 Adunarea cu numărul natural 2.4 beţişoare
10. 4 3.1 -exerciţii de identificare şi aplicare de
4.1 scheme pentru efectuarea adunărilor şi *observarea 1
11.  Scăderea numărului natural 4 4.2 scăderilor dirijată, conversaţia,
explicaţia, exerciţiul, 1
12.  Adunarea cu numărul natural -exerciţii de utilizare adecvată a jocul didactic, joc de
5 limbajului matematic rol, evaluare prin
13.  Scăderea numărului natural 5 joc, proiectul 1
-jocuri didactice
14.  Adunarea cu numerele naturale
6,7,8,9,10 -testări 2
15.  Scăderea numerelor naturale
16. 6,7,8,9,10 2
 Legătura dintre adunare şi
17. scădere 2
18.  Recapitulare
 Evaluare 2

19.  Probleme 1

 Recapitulare: Adunare şi 3
scădere cu numerele naturale de 4
la 0 la 10
Evaluare
20. 1

163
UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30
Nr.ore alocate: 11 Perioada:
Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.
Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data
1. Formarea, scrierea şi 1.2 -jocuri de numărare cu obiecte în  2
citirea numerelor naturale 1.3 care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece
de la 10 la 20 alt obiect obiecte, fişe

2. -gruparea şi regruparea obiectelor  2


Numerele naturale de la 20 *observarea
la 30 -formarea, scrierea şi 1.1 -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată, conversaţia,
citirea 1.2 obiecte sau desene a oricărui explicaţia, exerciţiul,
3. 1.3 număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic, joc de 2
2.3 asocierea grupurilor de obiecte sau rol, evaluare prin
Numerele naturale de la 20 2.4 desene cu numărul de obiecte joc, proiectul,
4. la 30 -ordonare,vecini 3.1 corespunzător probe scrise 2
4.1
Compararea numerelor 4.2
naturale de la 0 la 30
5. 2

Recapitulare
6.. 1

Evaluare

164
UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA
NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30

Nr.ore alocate: 19 Perioada:

Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.


Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data
1  Adunarea şi scăderea 1.1 -exerciţii de adunare şi de scădere 2
numerelor naturale de la 0 la 1.3 în concertul 0-30, fără trecere *manual,
30 peste ordin grupe de câte 10
2.5
obiecte, beţişoare,fişe
2 2.6 - verificarea rezultatelor cu 2
 Adunarea şi scăderea 2.7 ajutorul obiectelor
numerelor formate din zeci 3.1 *observarea
4.1 - exerciţii de descompunere a dirijată, conversaţia, 2
3 numerelor în sumă de numere mai explicaţia, exerciţiul,
 Adunarea numerelor mici jocul didactic, joc de
naturale de la 0 la 30 (ZU+U) rol, evaluare prin
-rezolvare de probleme în care joc, proiectul,
4 numerele sunt date obiectual sau probe scrise 2
 Scăderea numerelor figurate prin desene simple
naturale de la 0 la 30,
(ZU-U) -exemple de adunări şi scăderi de 2
5 numere naturale formate din zeci
 Scăderea numerelor şi unităţi în concentrul 0-30
naturale de la 0 la 20,
fără trecere peste ordin(ZU-U/ZU- -exerciţii-joc

165
ZU)
2
6
 Adunarea numerelor formate
din zeci şi unităţi
1.1 exerciţii de descompunere a 2
7 1.2 numerelor în sumă de numere mai
 Scăderea numerelor formate 1.3 mici
din zeci şi unităţi 2.3
2.4 -rezolvare de probleme în care 2
8 3.1 numerele sunt date obiectual sau
 Probleme 4.1 figurate prin desene simple
4.2 2
9 -exemple de adunări şi scăderi de
 Recapitulare numere naturale formate din zeci
şi unităţi în concentrul 0-30 1
10
 Evaluare -exerciţii-joc

166
UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100

Nr.ore alocate: 11 Perioada:

Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.


Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data
1  Numerele naturale de la 0 la 1.2 -exerciţii de reprezentare prin 3
100 – formare, citire, scriere 1.3 obiecte sau desene a numerelor; *grupe de câte zece
2.3 obiecte, fişe
2  Numerele naturale de la 0 la 2.4  exerciţii de scriere şi citire a 3
100 – ordonare, vecini numerelor de la 30 la 100;
*observarea
3  Numerele naturale de la 0 la  exerciţii de numărare cu pas dirijată, conversaţia, 3
100 –comparare dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi explicaţia, exerciţiul,
fără sprijin în obiecte sau desene; jocul didactic, joc de
4  Recapitulare rol, evaluare prin 1
 exerciţii de grupare şi joc, proiectul,
5  Evaluare regrupare a obiectelor sau probe scrise
desenelor numărate în funcţie de 1
„pasul „numărării;

167
UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE
Nr.ore: 5
Perioada:
Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.
Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data
1 Figuri geometrice: 2.1 ;  exerciţii de observare şi descriere 3
triunghi, pătrat, 2.2; verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice,
dreptunghi, cerc 4.1; cunoscute; fişe
4.2
 identificarea formelor plane în 2
2 modele simulate şi în natură; *observarea
Recapitulare dirijată, conversaţia,
 jocuri de construcţii; explicaţia, exerciţiul,
jocul didactic, joc de
3  selectarea unor figuri geometrice rol, evaluare prin 1
Evaluare desenate după criterii date şi joc, proiectul,
decuparea lor; probe scrise
-sortarea şi clasificarea unor obiecte
date după criterii date sau identificate
prin observare;
- precizarea criteriilor utilizate;
exprimarea în cuvinte proprii a
modului de lucru folosit în rezolvarea
unor sarcini care solicită operarea cu
obiecte, desene sau numere;

-recunoaşterea formei feţelor unor


corpuri;

168
UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR
Nr.ore alocate: 7 Perioada:

Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.


Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data
1  Măsuri cu unităţi nestandard 1.4 -exerciţii-joc de măsurare cu *diverse instrumente 1
pentru lungime, 1.5 palma, creionul etc. a unor
1.6 obiecte
2  Măsuri cu unităţi nestandard 2.3 -exerciţii de estimare a distanţelor *observarea 1
pentru masă 1.2 cu ajutorul pasului dirijată, conversaţia,
1.3 -exerciţii de comparare a greutăţii explicaţia, exerciţiul,
3  Măsuri cu unităţi nestandard 2.4 unor obiecte jocul didactic, joc de 1
pentru capacitate -exerciţii de localizare a rol, evaluare prin
evenimentelor în termenii: joc, proiectul,
4  Măsurareatimpului înainte, după, în timp ce probe scrise 1
recunoaşterea orelor fixe pe
ceas.
5 1
 Unităţi de măsură: ora, ziua,
săptămâna, luna.
6 1
 Recapitulare

7 1
 Evaluare

169
UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ

Nr.ore alocate: 7 Perioada:

Nr. Detalii de O.R. Activităţi de Resurse: Nr.ore Obs.


Crt. conţinut învăţare *materiale
*procedurale Data
1  Numerele naturale de la 0 la 1.4  exerciţii de scriere şi citire a 1
100 1.5 numerelor de la 30 la 100; Fişe
 exerciţii de numărare cu pas dat, 1
1.6
2  Adunarea şi scăderea “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără
numerelor naturale de la 0 la 2.3 sprijin în obiecte sau desene; Munca independentă,
30 exerciţii de grupare şi regrupare a exerciţiul
obiectelor sau desenelor numărate
3  Elemente de geometrie în funcţie de „pasul „numărării; 1
exerciţii de analiză a părţilor Fişe
4  Măsurarea mărimilor componente ale unei probleme;
 schimbarea numerelor într-o 1
5  Probleme problemă dată, cu păstrarea
tematicii; 1
6  Evaluare  exerciţii de schimbare a Munca independentă,
componentelor unei probleme fără exerciţiul 2
ca tipul de problemă să se schimbe;

170
171
1. Adams , M.; Jack, Canfield; Mark ,Victor, Hansen - volumul Supă de pui pentru suflet 1, Editura
Amalteea.;
2. Barbu, A.; Arcire, O.; Bucur, E.; Iacob S. - Programe şcolare pentru învăţământul primar -
Discipline Opţionale , Editura Axa , Botoşani , 2000 ;
3. Barff, Ursula; Inge Burkhardt; Maier Jutta - Carte de construit pentru copii, EIS POL;
4. Berechet, Daniela; Gardin, Maria; Berechet, Florian; Gardin Florin – Limba română, clasa I,
Editura Paralela 45, 2006;
5. Buga, Marin - Snoave populare, selectate şi repovestite, Bucureşti, Ed.Tineretului,1967;
6. Constantin, P., -Să vorbim despre culori , Editura Ion Creangă , Bucureşti , 1986;
7. Dascălu, Aurel - Educaţie plastică în ciclul primar vol. I, II, Editura Polirom, Iaşi, 1997-1998;
8. Faliboga, Violeta; Ghergu, Virginia, - Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic , Editura Axa,
2001;
9. Ghergina, Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică, Editura Didactica Nova, Craiova, 2005;
10. Grigore-Prună, Simona - Hai să mergem la serbare!, Editura Recif, 1999;
11. Ilioaia, Maria - Metodica predarii desenului la clasele I – IV, EDP, Bucureşti, 1990;
12. Istrati, Ion – Poveştile Ilenii, Bucureşti, Editura Tineretului,1966;
13. Iordăchescu, Carmen - Să dezlegăm tainele abecedarului, Editura Carminis Educaţional 2004;
14. Învăţământul primar - Revistă dedicată cadrelor didactice, nr.2-4 .Editura Miniped, 2002 ;
15. Lica, Ovidiu, Ionel; Lica, Mihaela; Nuta, Irina; Mirea, Luiza, Mioara - Prietenul meu,
calculatorul, Editura Aius, Craiova, 2005;
16. Mareş, M.D. - Informatica şi bazele generale de operare pe calculator, Editura Fundaţia
România de Mâine, Bucureşti, 2000;
17. Maria, I. Radu; Maria, I. Anca, - Gramatică şi compunere, Manual pentru clasa a II-a, E.D.P.,
Bucureşti, 1974;
18. M.E.N. - Curriculum Naţional, Bucureşti, 2004;
19. M.E.C.T.S. - materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere
HIV/SIDA, TBC şi Malarie;
20. M.E.C.T.S. - Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor.
Curriculum pentru clasele I- II, Bucureşti, 2003;
21. M.E.C.T.S. - Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”, aprobate
prin OMEDC nr. 4496/2004;
22. M.E.C.T.S. - Ghid metodologic - programul naţional de educaţie pentru sănătate;
23. M.E.C.T.S. - Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi
comunicare, MEC-CNC, Ed. Aramis, 2002;
24. Mihăilescu, Cleopatra şi Piţilă, Tudora - Abecedar, manual pentru clasa I, Editura Aramis, 2004;
25. Mitu, Florica - Metodica predării- învăţării integrate a limbii şi literaturii române în
învăţământul primar, Editura Humanitas Educaţional, 2006;
26. Motora-Ionescu, Ana –Teatru pentru cei mici, Editura Tineretului, 1991;
27. Neacşu, I. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV, E.D.P.;
28. Neagu, M.; Petrovici C. – Aritmetică – clasa I – exerciţii, jocuri şi prubleme, Editura Polirom,
1997;
29. Pali, Maria - Serbări şcolare pentru ciclul primar, editat de CCD Oradea, 1997;
30. Păcurari, O. (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003;
31. Păcurari O. (coord) - Învăţarea activă, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001;
32. Pădureanu, Victoria; Piţilă, Tudora; Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I, Editura Aramis
2004;
33. Peneş, Marcela– Abecedar, Editura Ana, 2000;
34. Peneş, Marcela – Matematică,clasa I, Editura Ana, 2000;
35. Peneş, Marcela - Comunicare, Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV, Editura Aramis,
Bucureşti, 2005;
36. Piţilă, Tudora; Mihăilescu, Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător, suport didactic,
clasa I, Editura Aramis, 2004;
37. Radu, Dumitra; Anastasiu,Viorela - Cunoaşterea mediului, clasa I, E.D.P., Bucureşti, 2004;
38. Ratyus, Maria; Şerban Marinel - Bazele informaticii, Editura Petrion, 1997 ;
39. Roşca, Adriana, Marcu, Vasilica - Aplicaţii cu materiale din natură, Editura Aramis, 2000;
40. Rotaru, Maria; Dumbravă, Maria - Educaţia plastică în învăţământul primar, Editura Ghe. Cartu
Alexandru, 1996;
41. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori
de performanţă pentru învăţământul primar, Editura ProGnosis şi SNEE;
42. Stan, L. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I- IV, Editura. Aramis, 2002,
Bucureşti;
43. Stancu, D. D. – Antologie de cântece pentru şcolari, E.D.P., Bucureşti, 1969;
44. Stoica, Daniela - Abilitǎţi practice- clasele I - IV , Editura Carminis, Bucureşti, 2003;.
45. Susală, N. Ion - “Culoarea cea de toate zilele”, Editura Albatros, Bucureşti, 1982,
46. Şerdean, Ioan - Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar, Editura Corint,
Bucureşti, 2007;
47. Şerdean, Ioan; Diţuleasa, Florian; Paveliu Eliza - Gramatică şi compunere, Manual pentru clasa a
III-a, E.D.P., Bucureşti, 1995;
48. Ştefănescu, C. – Ghid pentru practică pedagogică, Editura Terra , Focşani, 2004;
49. Tarlapan, Efrim – Lănţişorul cu cheiţe, Editura Hyperion, Chişinău, 1995;
50. Tincea, Vasilica - Grafica şi pictura, curs opţional, Editura Aramis , 2000;
51. x x x - Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.M. nr. 4686 / 05.08.2003;
52. www.edu.ro,
53. www.didactic.ro
54. www.kids-shop.ro
55. http://europass.cedefop.europa.eu
56. http://www.cmbrae.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI.pdf
57. http://www.google.com
58. http://cliparts.toutimages.com/alimentation/legumes/index.htm