ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

....464 4 ................452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii............................................428 64.............................................. Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45....................................................................454  Munca în echipă..............................................................460  Regulile clasei..................................417 54.............353 46........428 63...............................................................................................................455 66............................................418 55........................................................462  Regulamentul de bună purtare.. Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar................... Fişe de lucru ...................456  Norme de protecţia muncii....................................................................................413 52....... Simulare concursuri şcolare limba română…………………………….........................................435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare........448  Anexa la Programa şcolară......... Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare.............451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare............................354 47....................................................436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe..457  Proces-verbal................ Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………..............463 67...348 41........... pentru prevenirea accidentelor........438  Chestionar caracteriologic... Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare.... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:.........431  Catalog de evaluare şi notare.....................................................................416 53....... Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40. Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură.............419 56............... Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…...................426 61.............................................. Fişă de evaluare iniţială ....................cunoaşterea mediului………………………………..... Simulare concursuri şcolare matematică……………………………....351 44........................................................ Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………....... Fişă de evaluare permanentă…………………………………………………………............................................. Fişe de lucru matematică…………………………...............424 59..............………………………........39.......................…………………...............................................................408 49... Fişă de evaluare sumativă matematică………………. ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:...... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:....................... Texte pentru dictări……………………………………………………......458  Consiliul clasei............... pe discipline................................449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.............. Situaţia rezultatelor şcolare.................................................443  Fişa de observaţie asupra elevului.................................................. Test grilă limba română………………………............................................................................................………………..........427 62...........................444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului.................................. CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI......380 48...........................350 43........... Situaţia elevilor problemă...................461  Din secretele succesului la învăţătură..........................................................429 65...... Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului………………….cunoaşterea mediului…………………….........................................................................453  Decalogul educatorului..................423 57................................... Fişă de apreciere săptămânală……………………………………………………….................. Fişe de completat şi de colorat………………………………………...............................................423 58......................415 53.....................................430  Date generale despre colectivul clasei................................................................................... Fişă de apreciere comportamentală………………………………………………….....409 50... Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară.437  Fişa de caracterizare psihopedagogică.................................................................411 51.............................................................425 60.................. Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42.......433  Situaţia manualelor şcolare.................................

............................. Limba şi literatura română:………………………………………………………………........................471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor...................................................487 69............498  Programa………………………………………………………………………..............466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii..................488 70.521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului…………………………………………………………..................................477 Scrisoare informativă pentru părinţi..............................FORMARE CONTINUĂ........... mare!................................................................................................508  Programa……………………………………………………………………….........511 81..................................................................................................... Lista articolelor publicate..... MODELE DE DIPLOME…………………………………………………………......................... Materiale metodice...................................... Matematică:…………………………………………………………………………………......................... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81............................................................ Programul activităţilor extracurriculare.............. BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 ..............................534  Mare sărbătoare...............................465 Planificarea şedinţelor cu părinţii.....495 76.............488 71.......................................................490 73.................496 77....................542 82...........481 Modele de diplome pentru părinţi........... Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………..485 68....... Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent...................................................... SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an……………………………………………………….............. CAPITOLUL VI ................ CAPITOLUL V .......          Comitetul de părinţi...........473 Şcoala şi familia...491 74................498  Planificare calendaristică……………………………………………………….........561 83....495 75..........................502 80.........479 Sfaturi pentru părinţi..................................................................................................... CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79..................................................................................... Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri….........................................................................475 Educaţia sanitară........509  Planificare calendaristică……………………………………………………….......................................................................489 72..............................................................497 78.................... CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE……………………………………….......................... Regulamentele unor concursuri şcolare.469 Chestionar pentru părinţi.................ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE..

dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. creativitate şi.Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. responsabilitate şi rigoare profesională. Autoarea 6 . de satisfacţii. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere. de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. a dificultăţilor. cercetare. fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. nu în ultimul rând. Totodată. Această lucrare poate fi folosită la clasa I.

« Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. a salariilor de merit etc.Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale . entuziasm. a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate. . . 7 .oferă posibilitatea diminuării stresului. acordării calificativelor. dragoste pentru copii. indulgenţă împletită cu fermitate.obligă la o muncă de calitate. . În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale. de responsabilitate şi rigoare profesională. metodist. echilibru intelectual. dacă este ţinută la zi . reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă . credinţă în ceea ce face. gustul observaţiei. Programe şcolare. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . . simţ critic şi luciditate. inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. curiozitate. Proiectele unităţilor de învăţare . Proiecte didactice . “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor.dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) .permite evaluatorului (director. pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). nevoia de înnoire. creativitatea în completarea. Planificarea calendaristică . devotament.

Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . cercurilor pedagogice.) .) . asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice. Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. procese – verbale. Teste de evaluare (iniţiale. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. materiale informative trimise părinţilor etc. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . a anului şcolar. fişe de lucru. Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . tabele nominale etc. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului.- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. măsuri de ameliorare) . - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). prin sponsorizări . Lista lecturii suplimentare. modalităţi de realizare) . inspecţii speciale) . a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. 8 . - - - Descriptori de performanţă. materiale prezentate. Regulamentul de ordine internă. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. sumative. participări cu referate. cu termene: întocmirea planificării. - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. portofoliilor realizate de elevi) . Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. procese verbale. schimburilor de experienţă. Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor . Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. rezultate obţinute. conţinuturi. conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . a proiectelor unităţilor de învăţare. Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele. concluzii. Fişe de evaluare formativă. materiale prezentate) .

cursuri de formare. de la alţi colegi. I. preluate din literatura de specialitate. astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. cercuri pedagogice. lecţii la consiliile profesorale. - Programul activităţilor extracurriculare.J. Regulamentele unor concursuri şcolare. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii).T. Standard ocupaţional. Învăţător. Bucureşti 2002) 9 . Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente). Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri. Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri. activităţi extracurriculare. să poată fi introduse altele. Diferite materiale metodice primite de la M. verificată de evaluatori. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora. - Fişa postului. comisii metodice. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe).C.. lectorate cu părinţii). schimburi de experienţă.- - informări..S. a lucrărilor publicate. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice.E.

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Scriere Exprimare scrisă Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe 12 .

13 .

14 .

gradul de interes al clasei şi resursele şcolii.  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale. postuniversitară. 15 .  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale.  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social. doctorat. Activităţi normate în statul de funcţiuni I.  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora.  utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie.  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice. de grup.  Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei. sau cu întreaga clasă.  menţinerea motivaţiei elevului. inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă. e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase.Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A.  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor. d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă. postliceală). b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master.  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie.  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. Activităţi de predare. c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică. pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe. în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă.  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional.  Stabilirea activităţilor didactice individuale.

Îndrumare şi consiliere elevi. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă.  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii.  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române. d) Participarea la programe internaţionale. periodică a familiei. 16 . culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice.  II.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare.  Supraveghere probe scrise. b) Organizarea de schimburi de experienţă. postuniversitară. Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1.  ascultarea activă şi atentă a elevilor. şi pentru ameliorarea demersului didactic.  Organizare examene. 2. III. Informarea corectă şi obiectivă. 2. doctorat. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa. h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional.  Subiecte. congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar.  Bibliografie. f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă.  Contestaţii. e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master. postliceală). Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului. g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. c) Elaborarea de manuale. Relaţia cu părinţii elevilor.  autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor. simpozioane. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică.  Corectură. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători. c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ.     acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor. Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe. şi oferta de feedback constructive.

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20 .

Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S -Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi). FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________ NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT.A.A. 5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C. PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C. -Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor. evaluării iniţiale a elevilor. 1.ŞCOALA CU CLS. -Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21 3p 1p 1p 3p .

3p 3p -Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi 1p 22 . -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare. 1p 3p 2p 1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare. deprinderi. necesare(cunoştinţe.-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. atitudini) 2p -Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare. -Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active.

-Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ.5p 23 . etnice. elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p Total 2. elevi cu situaţia materială precară).locale.Realizarea curriculum-ului 30 puncte -Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a -În cel puţin 50% dintre 2. -Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES. economice.. 1p -Adaptarea la particularităţile geografice. elevi rromi. demografice.

5p 3p -Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor -Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs .5p 1. care presupun activitatea independentă a elevului.5p 3p 2p -Utilizarea manualelor. 2. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului.Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S educabilului. 1. individual sau în grup) în activităţile de învăţare activităţile de învăţare se utilizează metode active. individual sau în grup. a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice -Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar 1p 24 .

după caz.existente în unitatea de învăţământ -Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă 3p 2p -Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline 1p 3p 2p -Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi. a părinţilor în privinţa progresului -Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată 1p 3p 25 .

5p -Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 0.şcolar realizat la 3 luni 3p 2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse. dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES). cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale. -Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice.5p 26 . nr. -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse. 0. mare de elevi absenţi. obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse. şolare a educabililor 1p 2p 1p -Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice.

-Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii. elevilor aparţinând minorităţilor naţionale.-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale. 1p 1p 27 . 1p 1p 1p -Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate. al elevilor cu CES. 3p 2p -Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare. al clasei.

indiferent de mediul de provenienţă. -Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei. economice. -Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului 28 .-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. elevilor cu CES. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ -Respectarea tuturor drepturilor copilului. capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute. inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor 2p 2p -Acordarea unui respect egal fiecărui elev. 1p 1p -Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. etnice. demografice.

minim necesar pe semestru 3p 2p 3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice. capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3. indiferent de mediul de provenienţă. 2p -Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 1p 29 .Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p -Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr.-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.

2p 2p -Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare . 4p peste 70% din răspunsuri pozitive . relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare.-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor.Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 3p tuturor notelor3p parţial – 1p 30 .4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p -Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ -Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare. deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor.

-Comunicarea sistematică.Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. ale dezvoltării personale. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare.preuniversitar. -Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o 31 . din care una în parteneriat. către beneficiarii de educaţie. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie -Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. extracurric. 2p 1pXactivit. 20p 4p 1pXactivit. -Promovarea autoevaluării educabililor Total 4. ale dezvoltării personale. a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor. extracurric. instituţionale şi comunitare pe semestru.

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

-Completarea corectă a situaţiilor solicitate.5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii.5p 1p 1p -Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) -Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul). Realizarea/participarea la programe/activităţi 1pXactivit. cu părinţii. punctualitate la ore 2p 1pXactivit. cu elevii.procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 0. cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii. 0. a documentelor şcolare. întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC. 35 . celelalte cadre didactice.

1p Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.5p 0.5p 1p 1pXactivit.Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii. -Respectarea sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi 36 . 1p 1pXactivit. -Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene.de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase . 0.

Total TOTAL GENERAL -Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. -Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri.procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie. 10p 100p 37 . a normelor de securitate a muncii şi PSI.

Curriculum Structura anului şcolar. Schema orară. Programe şcolare. pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor). 38 . Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. Proiectele unităţilor de învăţare . Lista lecturii suplimentare. Planificarea calendaristică . Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . prin sponsorizări . Proiecte didactice . Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) . Calendar şcolar 2010-2011. Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor.

zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 39 .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .

L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt.Miercuri-1 dec. (84 zile .SEM I : 17 săpt.) Luna Săpt.( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt. L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 40 .

ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI. OM ŞI SOCIETATE Religie IV.Aria curriculară/ Disciplina I.română II. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit. Total ore în trunchi comun VIII. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. minim ore pe săptămână Nr.3 1 18 20 1 20 41 .

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 42 .

. Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: ... Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1.......................................................... …………………………………………………………………………………………………..................... 4.........crt .......... 2...........MANUALE ŞCOLARE: Nr.. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43 ............................ Matematică Matematică Cunoaşterea 3................

dicţionare. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44 . tabele numerice/transformative. albume. portofolii ilustrative.UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase.

CD-ROM-uri. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent. cu caracter confidenţial. diapozitive ş. extrase din studii critice..): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. postere/afişe jubiliare ş. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice.d.a. focalizate pe textele prezentate etc. tabel cronologic în consecinţă. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC. pliante.m.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite.a.. microfilme. dischete. 45 . de regulă de tip grilă.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic.

Editura Aramis. Bucureşti.ORE Sem. T. al II-lea TOTAL 46 .crt. I NR. SEMESTRUL Sem. Mihăilescu. 2. 1. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar.Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr. 2004 Autori : C. 3. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr.

De asemenea. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. în mod firesc. să aibă un sens pentru copil. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. (De asemenea. în special la clasa I.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. Semnalăm. 47 . respectiv. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. Toate acestea determină. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. şi a realizării individualizării demersului didactic. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. al evaluării. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. în cele ce urmează. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. câteva aspecte ale acestor schimbări. nu în ultimul rând. de cooperare. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. Acestea au un statut orientativ. anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic.

simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română . silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă . prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie. jocuri de grup cu teme date. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1. jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător. exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1.5. jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. pe baza unor imagini prezentate.4.CLASA I I. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă.2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. exerciţii de distingere a sunetului iniţial. desen etc. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. OBIECTIVE CADRU 1. exerciţii de mimă. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1.Clasele I – a II-a 1.1.). exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată. să conţină sau să se termine cu o silabă dată. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. învăţătorelev pe teme familiare copiilor. 48 1.3. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri.

cu accent pe pronunţia corectă. jocuri de rol. frământări de limbă.) dialoguri pe teme cunoscute. omonimie. jocuri didactice de sinonimie. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe.2. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. activităţi familiare copiilor. repovestiri. simulări ale unor situaţii de comunicare. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. recitări. 2. exerciţii de dicţie. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. exerciţii de dicţie. antonimie. 2. clară. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire.1. dramatizări. prezentare etc. exerciţii de reglare a tonului. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea.3. volumului şi a vitezei vorbirii. anagrame. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor.Clasele I – a II-a 49 .). legate de o situaţie creată. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română . exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. folosind cuvinte date. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. exerciţii de prezentare a unor obiecte. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. desen etc. înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt. rebusuri. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. integrame. întâmplări cunoscute.2. salut. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. dramatizare.

exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. exerciţii de tipul adevărat/fals. silabe. recunoaşterea unor modele repetitive etc. exerciţii de citire selectivă. de sus în jos). recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text.3. numele unor magazine etc. grupuri de litere. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.5. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. să identifice litere. despre biblioteci. de orientare în pagină. exerciţii de citire selectivă. adecvate vârstei. dramatizări. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. ecusoane.1. invitaţii etc. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc. exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. memorări de versuri.). să citească în ritm propriu.3. - - 3.Clasele I – a II-a 50 . exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers).2. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit. exerciţii de citire selectivă. personaje din texte cunoscute. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet). să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. exerciţii de citire integrală a cuvintelor. a unor texte scurte (etichetele unor produse. - - Limba şi literatura română . să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3. în contexte familiare. exerciţii de citire la prima vedere. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. indicatoare.4. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare. librării etc. dialoguri despre cărţi.). anunţuri.. exerciţii de realizare a unor colaje. exerciţii de citire a unor texte cunoscute.. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3.

ge. uă. gi. che. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. foaie.4. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale.. silabe. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. - - 4. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date.Clasele I – a II-a 51 . ghe. respectând forma. alineat).  Citirea cuvintelor. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. dictări de cuvinte şi propoziţii. exerciţii de scriere a literelor. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. chi. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. Grupurile de litere: ce. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. pagină. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. completarea de rebusuri. exerciţii de folosire a punctului. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative. ea.  Literele mici şi mari ale alfabetului. mărimea lor. lizibil şi îngrijit propoziţii scurte.2.  Citirea propoziţiilor. 4. cuvintelor şi propoziţiilor. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale. expunerea tuturor lucrărilor. scrierea cu majusculă) 4.4. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. Se vor folosi numai cuvinte titlu. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii.1. 4. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice. să scrie corect.. coperte.3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere. ci. silabelor. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. ua. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. ia. numerotarea paginii. ie. în funcţie de metoda didactică abordată. direcţii de orientare în pagină. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă. semnul întrebării. Limba şi literatura română . exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice. ghi. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.

Scrierea ortografică a cuvintelor. în activităţi de grup şi individuale). semnul întrebării. ci. în proză sau în versuri. puncte. inclusiv la cele de joc. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Scrierea după dictare. aspecte ale vieţii cotidiene. zale. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă. fără teoretizări. a cuvintelor. che. eficiente şi nuanţate. Formularea mesajului oral (aplicativ. Se recomandă ca elevii.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.  Scrierea de mână. despre regulile de igienă sanitară. ghi. spaţiul dintre cuvinte). Autorii de manuale pot utiliza texte literare.  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce. fapte. bucle. silabe. 2. până la 75 de cuvinte. întâmplări din viaţa personală etc. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ.Clasele I – a II-a 52 . Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. ge. bastonate. Contexte de realizare  Copierea literelor. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv.  Propoziţia/enunţul . despre mediul înconjurător etc. Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului.). fiinţe. alineatul în scrierea propoziţiilor.  Ortografia. Scrierea cuvintelor. participarea copiilor la activităţi de grup. în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare). despre familie. să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. despre ocrotirea mediului înconjurător etc. contribuind la structurarea unei comunicări corecte. a propoziţiilor. precum şi texte non-literare. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. chi.  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. filme de desene animate. fără cunoaşterea regulilor). jucării.  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei. ovale.  Punctuaţia.max. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii. despre mediul şcolar. cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) . gi.  Cuvântul – element de comunicare. Pentru dictare se vor utiliza litere. Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. personaje din poveşti. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual. ghe. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul.  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. despre comportarea civilizată. Literele mari şi mici ale alfabetului.. noduleţe).alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie). Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală). tratarea didactică originală a noţiunilor din programă.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar. Limba şi literatura română .  identificarea unei persoane sau a unui obiect. de mică întindere. 15 cuvinte. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte.  Citirea textelor. filme pentru copii. Aşezarea corectă în pagină (data. în calitate de vorbitor şi de ascultător). despre regulile de circulaţie rutieră. semiovale.

Cuvântul. chi. ci. lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. Limba şi literatura română . ghe. che. exclamative.Clasele I – a II-a 53 . antonime. propoziţii enunţiative. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice. bisilabice şi trisilabice.2. interogative. triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce. În perioada preabecedară. care nu vor conţine diftongi. omonime. ghi. Noţiunile nu vor fi definite. Articularea vocalelor şi consoanelor. ge.  Sunetele limbii române. substantiv propriu etc. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane. accentul se va pune pe comunicarea orală.). Silaba. Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia. gi.

etc.5. a acuităţii vizuale şi auditive. 1. de ore pe an: 270 ore SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1.. 2. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu.4. mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr. Cuvinte monosilabice..2. 1. 4.1.1.. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar.4. 2.2. bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii..1.4. de ore pe săptămână: 8 Nr...1. 1.5. familie.Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu. 1.3.. determinarea volumului vocabularului. direcţii de orientare în pagină Dialogul .volum.3.1.. 1.convorbirea dintre două sau mai multe persoane.     3.. 2. pagini.. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei.... 2. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr.1. La început de drum! Obiective de referinţă 1. Silaba 1. 13.2... 2.1.. ore Perioada  2. coperte. numerotare.. 1..3. 1.) Cartea .. foaie. 1.5.. 2. Sunetele limbii române 1. Cuvântul. 4. 13.1. 1.2.     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54 . 1. 2. completarea spaţiilor libere din propoziţie. Propoziţia.. 1.3. 1.2...1. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut.5. 2..

2. O.1. 1.. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia.... R.. M. U. 1. 3. V..3.5. 2.5... 2. 2.4. 4. 2. 4.3...1. 1.  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A.3.3..identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E.. Conţinuturi Nr. 1.3.3. 3. 3..1.1.1. 1. 4. Punctuaţia propoziţiei Ob.... 3. 1.. Ş.3. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P.. 4..Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2. Propoziţia unitate a comunicării 1. 2. 4. Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6.. Cuvântul element de comunicare 5. 4.2.1.1. 4. L.2. D.3.. 4.2.2..1. Î. ore Perioada 55 .. ore Perioada 4.1.1.3..2. 1. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală . Ă.2..2. 3.1. 2. 2.4. C. N.4.. 1. 1. 2. T.. 2... ref.2.2.. 1..4. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr..2. 4. 2.1.

3. Am terminat clasa I 3. Textul mijloc de comunicare 1.2. 4. Textul Ob. 3. ţ.1. 56 . 1..  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X.3. 3. Z. 4. 9. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi. 4.5. 3.. Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr..2. J. F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge. 2.3. 1. 2. 4.... Y  Alfabetul limbii române.2... 3. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ.1. 4. 3. gi.. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală . 4.3.. W.4.7.. 1.. 3.. 4.4..4.. ore Perioada 8.3.4. 3. 2. ghe. K.Unităţi de învăţare 7.. 4. 4.. 3.4. 3. 2. 3..2.. 3.  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române. 4. Q.2. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B. 3.3. lumea copilăriei...1..dialoguri despre personaje din poveşti.. f.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului..3. Farmecul textului literar 1.3. 2..3. z..dialoguri despre personaje din poveşti. che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală . ref.2...3...5.1.3.1.5.2.. 3.1. 3.4. 2.4.. etc. 3.3. 10..1. lumea copilăriei.1.1.. 4.1. 2.2. ghi  Comunicarea orală ..2. 4.. H. etc..

SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr. cântec de înviorare . crt.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . demonstraţia. prezentarea clasei . cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale . aşezarea in bănci . exerciţiul. activităţi în echipă. conversaţia. “Ce ştiu!” - . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor . foi desen. linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris. probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj.Resurse procedurale: explicaţia. jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi.observare sistematică 2. carioci . creioane colorate. activităţi în perechi. jocul didactic. strigarea catalogului . aranjarea ghiozdanului în pupitru .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” . exerciţii de scriere şi desen. aşezarea în bănci în mod corespunzător . joc de recunoaştere a onomatopeelor . învăţarea intuitivă . frânte Resurse . activitate individuală .Resurse materiale: manuale. utilizarea cuierului . prezenţa. creioane colorate . cântec „Ora-i de plecat la şcoală”. 1. poziţia corectă în bancă sau la răspuns . jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz. jocul didactic .Resurse materiale: fişe de lucru. elemente grafice: linii înclinate. demonstraţia. 2 . “Rechizitele mele” 2 . dialog .Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 57 . ilustraţii. activităţi în echipă. prezentarea catalogului . ghicitori. exerciţiul. descrierea sălii de clasă .Resurse procedurale: explicaţia. activităţi în perechi.Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. elemente grafice: linii orizontale. vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor. activitate individuală .observare sistematică 3. exerciţii de orientare în clasă. conversaţia.

câştigă!” .  Exerciţii de ascultare a unor mesaje. demonstraţia. exerciţiul. de Demostene Botez. activităţi în perechi.temă în clasă 2 .Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ . memorizare „Toamna”.observare sistematică . exerciţiul.frământări de limbă.memorizare „Viţa şi codiţa”. individuală .test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.jocuri didactice . jetoane cu imagini.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic . zala 7. activitate individuală . 1. exerciţiul.elemente grafice: spirala.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . de Marcela Peneş. demonstraţia. activităţi în echipă. Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs. jocul didactic . .observare sistematică .probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr. Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob.activitate în clasă .Joc didactic: „Mai spune ceva!” .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual.elemente grafice: bastonul. explicaţia.memorizare „Abecedarul”.observare sistematică 2 .observare sistematică . explicaţia. “Spune mai departe!” . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc. “Campionul” . activitate individuală . . crt. oval.2. 1. ilustraţii. 2.Resurse materiale: fişe.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . demonstraţia. ilustraţii .1. “Cine ştie.Resurse materiale: fişe de lucru. explicaţia.Resurse materiale: fişe. ilustraţii. explicaţia. “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică. individuală 2 . 1.1. de Marcela Peneş.Resurse procedurale: conversaţia.6. ilustraţii . exerciţiul.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . explicaţia.probă orală . activităţi în perechi. .  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”. 2. activităţi în perechi. cutie .temă în clasă 2 . 58 .Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic . caietul elevului. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. . . semioval 5.probă pentru determinarea memoriei.Resurse materiale: fişe. 1.4. steguleţ . . bucle 6.3.Resurse procedurale: conversaţia. ref. demonstraţia. exerciţiul. 1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Resurse procedurale: conversaţia. linii şerpuite. Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog. jocul didactic .6.

 Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare . activităţi în echipă.  Exerciţii de iniţiere. caietul elevului.2.  A. activităţi în perechi.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată.  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri.1. susţinere şi încheiere a unui dialog.Clasa mea (1 oră) 1. 1. 1.  Exerciţii de exersare a comunicării. exerciţiul. 1. 1. 2.1.Drumul spre şcoală (1 oră) 1.  A. -Cartea. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. filă. explicaţia.2.6..1. exerciţiul. copertă. caietul elevului.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. 1. 1. 2. activităţi în perechi. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal.T.3.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă. activităţi în echipă. caietul elevului.1.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere . demonstraţia.1.4.  A. explicaţia.T. exerciţiul.T.Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală. Prima zi de şcoală (1 oră) . 4. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev. volum. pagină.Şcoala. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia.6. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. 1. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 59 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2. activităţi în echipă. direcţie de orientare în pagină . demonstraţia.T. activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1. activităţi în perechi.6. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje. demonstraţia. 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. 2.  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare. răspunsuri. 2. activităţi în perechi.3.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.  A. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6. activităţi în echipă.La cumpărături (1 oră) . .6. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice.6. 2. explicaţia.

fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s. explicaţia.2. explicaţia.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor. Rechizitele şcolarului. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare. crt. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob.3. exerciţiul. Propoziţia formată din trei cuvinte. 4. 4. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1. caietul elevului.5.  exerciţii de pronunţie corectă.2.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev. caietul elevului. 1.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3. caietul elevului. 1. 1. explicaţia. demonstraţia. activităţi în perechi. 2. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr. 1.3. cuvântul. exerciţiul. activităţi în perechi.2. autorul. silaba.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte.3. activitate individuală  Resurse materiale: manual.1. activităţi în echipă.  repovestire după imagini. exerciţiul. elev-elev despre familie. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4. demonstraţia. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”. exerciţiul. caietul elevului. pe baza imaginilor. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă.1.1. personajele. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. activitate individuală  Resurse materiale: manual.4. 1.4. 2.3. 1. activităţi în echipă.1. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. 1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Detalieri de conţinut Camera de studiu. 1.4. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia.  dramatizarea unor fragmente din poveste.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 60 .4. 1. demonstraţia.2. Propoziţia .2. 2.  Recunoaşterea poveştii: titlul. ref. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. 1.2. 1. 4.2. 2. explicaţia. Propoziţia formată din două cuvinte.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia.

7. pe unul şi două spaţii 1. 2.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor.3. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber. activităţi în echipă.5. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.4.2.3. Cuvinte monosilabice. Programul zilnic al şcolarului. 1. caietul elevului. activităţi în echipă. activităţi în perechi. activităţi în echipă. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) frontală. 2.2. Cuvinte formate din două silabe. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. 2.  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. activităţi în perechi.2. caietul elevului. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos. activităţi în echipă. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 61 . explicaţia. exerciţiul.3. exerciţiul. exerciţiul.1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.2. demonstraţia. despre uneltele folosite. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1. 4. 4. de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. demonstraţia. 1. explicaţia.  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere 6. 4.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor.  exerciţii de formulare de propoziţii. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.2. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. 2. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. activitate individuală  Resurse materiale: manual. demonstraţia.  exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe. Cuvinte formate din trei silabe. 4.  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. explicaţia. caietul elevului.1.3. exerciţiul.  iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. caietul elevului. activităţi în echipă. activităţi în perechi.  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar.1. pe unul şi două spaţii 1. activităţi în perechi.  exerciţii de scriere 8. demonstraţia. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1. despre comportarea civilizată. activitate individuală  Resurse materiale: manual.

1. caietul elevului. explicaţia. ghicitori.1.5. explicaţia.  exerciţii de identificare a sunetului în silabe. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă. jocul didactic. Scrierea cârligului 1. 2. 1. activităţi în perechi. 1. 1. 2.4. exerciţiul. exerciţiul.4.1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. activităţi în perechi. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă.  exerciţii de dicţie.5. explicaţia. Familiarizarea cu sunetul „e”. 2. 2. 1.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. 2. 2. metoda fonetică.  exerciţii de memorare a unui text în versuri. 2.3.  exerciţii de pronunţare corectă a Resurse  Resurse materiale: manual. demonstraţia. 1.1.4.2. metoda fonetică. 1.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia.4. 2. 2.3. zicători.  reprezentarea grafică a propoziţiei.2.4. 4. 1.2.2.1.  citirea ilustraţiilor din abecedar.1. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore Nr. 1.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. demonstraţia.1. 2. fişe de lucru. activităţi în echipă.2. 1. da!”. fişe de lucru. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 62 . da!”. jocul didactic.1.4. 2. 4.5.3. caietul elevului. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. 1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. ref. exerciţiul. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1. crt. 2.2. 4.1. 2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia. a unor proverbe. caietul elevului.3.5. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a.5. frământări de limbă.3.3.1. 1. 2. jocul didactic.  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe . activitate individuală  Resurse materiale: manual.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. demonstraţia. activităţi în echipă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 3. Familiarizarea cu sunetul „i”.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane. frământări de limbă. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare Obs. 2. Activităţi de învăţare  exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător. metoda fonetică.  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob. cuvântului şi a silabei. da!”. fişe de lucru. sunetului. 2. 1.

frământări de limbă.1.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 1. 2. Familiarizarea cu sunetul „s”.5.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. 1. activităţi în 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 63 .3. 2. explicaţia. Scrierea biciului 1. Familiarizarea cu sunetul „o”.5. activităţi în echipă. 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. 2. exerciţiul.3. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă. frământări de  Resurse materiale: manual. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat.  reprezentarea grafică a propoziţiei. 2.  exerciţii de memorare a unui text în versuri. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia.4.5. 2. 2.  alcătuirea de propoziţii / 6.T.2. 2. 1. 2. Familiarizarea cu sunetul „u”.5. fişe de lucru. 2. da!”  Desenarea unor legume. 4. 2. activităţi în perechi. cuvântului şi a silabei.  exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. Jocuri – Frământări de limbă. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. frontală.  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”.3. caietul elevului. 2.2.  A.1. 4.2. 2.3. exerciţii de scriere a elementelor grafice.1. 1. metoda fonetică. explicaţia.4. activitate individuală 4. 1.1.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. ghicitori. fişe de lucru.1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 1. 1.1.  citirea ilustraţiilor din abecedar. Scrierea semiovalului 1. fişe de lucru.2. activităţi în perechi. caietul elevului. activităţi în echipă.  exerciţii de dicţie. activităţi în perechi.4. activitate individuală  Resurse materiale: manual. jocul didactic. 4. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă.3. 5. exerciţiul. jocul didactic. 1. zicători. exerciţiul.1. explicaţia. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. caietul elevului. activităţi în echipă. enunţuri după imagini sau suport lingvistic. activităţi în perechi. 1. demonstraţia.4.3.5.4. 2. 1.1. 1. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1.2.2.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia. da!”. demonstraţia. a unor proverbe. jocul didactic. metoda fonetică.  Cântecul „Acum e toamnă. metoda fonetică. 2. da!”.

1. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. 1.3.1.  citirea ilustraţiilor din abecedar. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „Recunoaşte povestea”. activităţi în perechi.2.4. fişe de lucru. 1. fişe de lucru. Familiarizarea cu sunetul „z”. demonstraţia. „Recunoaşte personajul” 1.4. jocul didactic. cuvântului şi a silabei. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 64 . 2.2. 7.5. activitate individuală Resurse materiale: manual.4. metoda fonetică. 1. 2.3. caietul elevului. demonstraţia. 1. 4. activităţi în echipă. 2.    10. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. 1.2. 2.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. Recapitulare 1. 2.  exerciţii de scriere a elementelor grafice. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. metoda fonetică. activităţi în perechi.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 1.  9.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Familiarizarea cu sunetul „r”.2.  Cântecul „Acum e toamnă.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia.5. caietul elevului. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. explicaţia.5. 2. Familiarizarea cu sunetul „l”.2. 2. exerciţiul.limbă.1.1.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. jocul didactic. caietul elevului.1.2. fişe de lucru. 8. metoda fonetică.3.4. activităţi în perechi. 2.5. exerciţiul. Jocuri – Frământări de limbă.3. 2. 1. 2. 2.3. caietul elevului. 1. 2. 1. explicaţia. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. 1. exerciţiul. 4.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. explicaţia.3.1. 2. 1. Jocuri – Frământări de limbă. activităţi în echipă. frământări de limbă.4.5.1. 2. Jocuri: Frământări de limbă.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă. da!”  Desenarea unor legume. jocul didactic.4.1. 4. fişe de lucru.  reprezentarea grafică a propoziţiei.3. demonstraţia. 1. “Recunoaşte personajul!”. 2.  exerciţii de dicţie. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”.2. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă.

exerciţii de identificare a sunetului în silabe. litera. 1.5. analitico-sintetică. Evaluare 1. 2.2. 2. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.a” cu litera .1.1. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. sârmă. silaba. 2.T. exerciţiul. plastilină.3. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia.1.  asocierea sunetului . 4.3. exerciţiul. metoda fonetică. exerciţii de scriere a semnelor grafice.A”.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.1.1. de tipar şi de mână. 1.a” de mână. 1. 2. jocul didactic. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob. explicaţia.2. alfabetar. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. ref. 3.. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.  identificarea literei . Sunetul.       11. 2.4. 1.2. 4. metoda fonetică. activităţi în perechi.a”. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare a sunetului în silabe.. în grup şi independentă.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă.3.2. jocul didactic. conversaţia.  asocierea sunetului cu litera..: .1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe. 1.a”.5.a”.a” în silabe. activităţi în echipă. demonstraţia. 2.1. plastilină. Litera A 1. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. 1.5.  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul . observaţia dirijată. Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. activităţi în perechi.4. respectând liniatura caietului tip I  A. 1. 2  observarea sistematică  proba orală 65 . analitico-sintetică.1. 2. 4... Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului.  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare. crt. caietul elevului.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1.4. decupaje din ziare şi reviste. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. 2. 2. jocul didactic. 2.5. 2.2.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe...Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă.. demonstraţia.  diferenţierea literelor de tipar şi Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. să conţină sau să se termine cu sunetul . exerciţii de scriere a semnelor grafice. 1. activităţi în echipă.1. fire de lână. fişe de lucru.3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.  scrierea literei . exerciţiul. explicaţia.4.3.

. 4.ma” şi a cuvântului .  Resurse materiale: abecedarul.  construirea unor enunţuri după imagini date. a silabei . analitico-sintetică.. jocul didactic. . beţişoare.1. fire de lână. a cuvântului . 4.pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul .m” în silabe şi cuvinte.T. observaţia dirijată. fire de lână. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. Litera M 1. alfabetar. conversaţia.1.  scrierea literei .A” de mână  A.  A.  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. alfabetar. 3.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. analitico-sintetică. analitico-sintetică. mici şi mari.1. alfabetar.3. conversaţia.Ma”. exerciţiul. 2  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.Localitatea mea”. 3.. exerciţiul.T. fire de lână.T.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 66 .  asocierea sunetului . 3. beţişoare. sârmă.  .Crizanteme pentru mama”. în grup şi independentă.1. 2.m” cu litera .. 4..  identificarea sunetului. 2.5..mama”. de mână.m” cu litera ..... conversaţia.. 1. exerciţiul. Sunetul şi litera m 1. jocul didactic.  scrierea literei .. 1. beţişoare. Silaba ma 1.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă..  despărţirea cuvintelor în silabe. plastilină. plastilină. alfabetar.M” şi a silabei ...  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea silabei .m”şi a silabei „ma”  A.1. observaţia dirijată.. plastilină.T..mama”.  scrierea literei .  asocierea sunetului .m”.  identificarea sunetului .m” în silabe şi cuvinte.citirea” imaginilor.  Resurse materiale: abecedarul. 4. decupaje din ziare şi reviste..  A.3. 1. 2.  citirea silabei.  construirea unor enunţuri după imagini date.  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.ma”. observaţia dirijată.. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină conversaţia.ma”. plastilină. în grup şi independentă...  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date.1.  scrierea literei .5.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. jocul didactic. sârmă.1. decupaje din ziare şi reviste..4.1.  despărţirea cuvintelor în silabe.m” în poziţie iniţială.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.m” cu litera „m”. 3. 5.M”.colaj Confecţionarea literelor din sârmă. sârmă.m”. plastilină. în grup şi independentă.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date.  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.5..

. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..T.3.3.4 2. exerciţiul.. decupaje din ziare şi reviste. 3. : Frământări de limbă Ghici ce e? .  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. alfabetar.  scrierea literei ..  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă.  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”.  citirea silabelor. analitico-sintetică.  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe. beţişoare. conversaţia..2 3.Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : . 2.  joc didactic.4. observaţia dirijată.3.1. decupaje din ziare şi reviste. 1.  citirea integrală a cuvintelor.u’ şi a silabei .  identificarea sunetului .1 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.u” cu litera .5. plastilină. . Litera U 1.1.  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.1. 3. alfabetar. sârmă.. analitico-sintetică.  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor . fire de lână.  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit.. 3.. exerciţiul. exerciţiul.1. plastilină. 2.u” cu litera .  Resurse materiale: abecedarul. 2.u’.5.  asocierea sunetului . analitico-sintetică. 2.  asocierea sunetului .Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă.1 2.n’’ cu litera . observaţia dirijată.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. jocul didactic. observaţia dirijată. alfabetar.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite..1.  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi. 4. 1. în grup şi independentă. fire de lână. Silabă. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. beţişoare. în grup şi independentă..2 7. de Ion Creangă 1.2. plastilină. conversaţia. 1.3. sârmă.  scrierea literei . conversaţia. 1.Care cheie se potriveşte?’  A.  asocierea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică.T.U”. jocul didactic.mu’  A.  Resurse materiale: abecedarul.n”. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. analitico-sintetică. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.3 1..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 9.  Resurse materiale: abecedarul.  formarea silabelor şi cuvintelor.U”.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 67 .1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”. Sunetul şi litera n 1.La şcoala ursuleţilor”. 8.5. plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini. în grup şi independentă.  „citirea” ilustraţiilor.u” în silabe. conversaţia. jocul didactic.. observaţia dirijată.. 2.6. 4.1. Sunetul şi litera u 1.

 scrierea literei .2. în grup şi independentă..  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. observaţia dirijată. 11. 2.T.  scrierea literei .  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. 3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. 2. sârmă..  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare.La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă. i” izolat şi în cuvinte. 3. alfabetar. 10.1.1 4.T.5. exerciţiul.. jocul didactic.4. exerciţiul.  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative.1.T. sârmă.3.I” cu litera .: Învăţarea unui cântec de leagăn . decupaje din ziare şi reviste. alfabetar.1.T..  scrierea literei. Joc de rol .1.N’’ izolat şi în cuvinte  A.  Resurse materiale: abecedarul.n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A. 1. alfabetar. jocul didactic. 12. conversaţia. alfabetar. conversaţia.i’’.  asocierea sunetului .2.. fire de lână. 1.. cuvintelor . 3.N’’  identificarea literelor învăţate. 2.  formarea unor cuvinte din alfabetar.Culesul nucilor” – activitate practică (desen. plastilină. 4. Sunetul şi litera i 1. . jocul didactic. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.  Resurse materiale: abecedarul. beţişoare.i’’ în silabe şi în cuvinte. Litera N 1.: Joc de rol « La bibliotecă’ » abecedarul. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.. plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei. 2.5. 1. i’’ cu litera .  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet. decupaje din ziare şi reviste. sârmă..  citirea silabelor. fire de lână.  A. exerciţiul.4. 1. analitico-sintetică.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă. 4.  Resurse materiale: abecedarul.  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână. analitico-sintetică. Litera I 1. în grup şi independentă. 2.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. fire de lână. analitico-sintetică.1 2.I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A..n’’ cu litera ..2.1.  citirea silabelor şi a cuvintelor. plastilină.  scrierea literei .  citirea în dialog. propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 68 ...3. plastilină  identificarea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare. plastilină  asocierea sunetului . beţişoare.  asocierea sunetului . observaţia dirijată.1.3. conversaţia.3. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.. decupaje din ziare şi reviste. sârmă.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor.

. analitico-sintetică. ref.1. 4.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. analitico-sintetică.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. decupaje din ziare şi reviste. Recapitulare 1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. cuvintelor de tipar şi de mână. analiticosintetică. 4. observaţia dirijată. jocul didactic. beţişoare.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  copierea.4.  A.3.1.. Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. sârmă. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.e’’ izolat şi în cuvinte. transcrierea şi dictarea unor litere. alfabetar. exerciţiul.2. exerciţiul. alfabetar.. 2. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste. Evaluare 1. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă.  copierea. conversaţia.5.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. 2. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. 1.T. 1. plastilină.3.3. plastilină  citirea literelor..  Confecţionarea literelor din sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14. conversaţia. plastilină.1.2. 2.1. e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . 1.  identificarea sunetului .2. jocul didactic. Detalieri de conţinut Ob.e’’.  despărţirea cuvintelor în silabe.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. Sunetul şi litera e 2 69 . în grup şi independentă. 4.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. jocul didactic. silabelor.1. 1.  „citirea” ilustraţiilor. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. 3. sârmă.1.  asocierea sunetului cu litera . independentă.  formarea silabelor şi cuvintelor. 2. transcrierea şi dictarea unor litere.1.. 1. crt.13. : joc de rol: .  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. sârmă. silabe.1. 3. fire de lână. conversaţia. plastilină. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 2. Nr ore Activităţi de învăţare  .3.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea literei .  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 1. silabe.Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte.1.

.. în grup şi independentă.  identificarea literei . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 4. . exerciţiul.  asocierea sunetului .. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. analiticosintetică. beţişoare. plastilină.1.3. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. 1. plastilină  asocierea sunetului .o” în silabe şi în cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. plastilină  identificarea sunetului .  citirea selectivă. conversaţia. 4.3..1.. 1. r”  A. observaţia dirijată.1.1. exerciţiul.1. jocul didactic. beţişoare.joc de rol. 2.o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică.  frământări de limbă. exerciţiul. desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. R’’.. în grup şi independentă.. fire de lână.1.2.1. alfabetar.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”.  Resurse procedurale: metoda fonetică.R’’ cu litera .5.. în grup şi independentă. fire de lână. 2. clară.r”.  Resurse materiale: abecedarul.Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă.5. fire de lână. E’’ în texte la prima vedere.: „Poveşti. 1. fire de lână.. propoziţii.  citirea integrală a cuvintelor. cu sunetul . jocul didactic.1.3.e’’ cu litera . alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.sârmă.e” în poziţie iniţială).  scrierea literei . Sunetul şi litera o 1..T. sârmă.. r’’ cu litera .1. cuvintelor. beţişoare.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. 4.... decupaje din ziare şi reviste. analiticosintetică..1. conversaţia. 3. plastilină.. observaţia dirijată. E’’.T.  identificarea sunetului . 1. E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 70 .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. cuvinte. 4. Litera R 1. Sunetul şi litera r 1.  asocierea sunetului .  citirea în dialog. Litera E 1. 2. sârmă. plastilină 2. jocul didactic.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. analiticosintetică. analiticosintetică. 3.  citirea silabelor.3.  asocierea sunetului. observaţia dirijată.5. observaţia dirijată. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. propoziţiilor.  scrierea literei . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5.r’’ în silabe şi în cuvinte. conversaţia. 4. exerciţiul. 2. 3. beţişoare. Animalul meu preferat ’’. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.

în grup şi independentă.  A. jocul didactic. 2.  asocierea sunetului.  scrierea literei .3. propoziţii. exerciţiul.  citirea în dialog. Litera O 1.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.. sârmă.  citirea silabelor. Sunetul şi litera c 1. cuvinte. în propoziţii.  joc didactic. 1..c’’ cu litera ..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analiticosintetică. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă.C”.1. plastilină.3. exerciţiul.c’’ izolat.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. exerciţiul.6. :.1 2. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul. propoziţiilor...Care cheie se potriveşte?’  A. 1.o”.T. conversaţia. alfabetar. 2.2 7. alfabetar.. beţişoare. fire de lână.1. beţişoare. jocul didactic.c” cu litera . 3. decupaje din ziare şi reviste. beţişoare.  citirea silabelor.o’’ izolat.1. cuvintelor.o”. 3. în cuvinte.4 2.  A..1. : Joc de rol .. litera . în propoziţii. în grup şi independentă..T. alfabetar.c” în silabe şi în cuvinte.  citirea silabelor. plastilină  identificarea sunetului .. 8.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia...  scrierea literei .2 3. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.T. sârmă. 4.1 3.1. plastilină. plastilină.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. analiticosintetică. propoziţiilor..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 71 .  citirea silabelor.c”.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. O’’.Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă..  asocierea sunetului .1. plastilină  asocierea sunetului .. jocul didactic.O’’ cu litera . sârmă. observaţia dirijată. conversaţia..  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.3 1. Litera C 1.  scrierea literei . decupaje din ziare şi reviste.U”. cuvintelor.T.5.5. în cuvinte. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată. La  Resurse materiale: abecedarul. : joc de rol . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.  citirea selectivă.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  Resurse materiale: abecedarul. fire de lână. cuvintelor..Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă. sârmă.  scrierea literei . analiticosintetică. 4.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. propoziţiilor. observaţia dirijată.

 Confecţionarea literelor din sârmă.ă. 1. 11.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. mici şi mari.  Resurse materiale: abecedarul.. exerciţiul. conversaţia.  asocierea sunetului . stomatolog’’ . Sunetul şi litera l 1. analiticosintetică.9. plastilină.1. alfabetar. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. exerciţiul. 10. în grup şi independentă. conversaţia. plastilină..3.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine . sârmă. jocul didactic..Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ .  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.  . a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. silabelor.T. sârmă.învăţarea cântecului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. jocul didactic.1.1.L” de mana. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului cu litera..  identificarea literei . analiticosintetică.3.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele.ă. în grup şi independentă.1 4.2. Ă” de mână  A. 2. l’’ cu litera . plastilină  asocierea sunetului .  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 72 .1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..L”.Broscuţele’’  identificarea sunetului .T. jocul didactic.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.5. în grup şi independentă. respectând liniatura caietului tip I  A. : . beţişoare.  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit. 3.1..1. 2.4. 2.3. analiticosintetică..1 2. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .. de tipar şi de mână. fire de lână. alfabetar. 2.  scrierea literelor ..1..  scrierea literei .  identificarea sunetului .1. cuvintelor de tipar şi de mână.3.2. observaţia dirijată. observaţia dirijată..  scrierea literei .L’’.2.1. 1.  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică.  „citirea” ilustraţiilor.3. Litera L 1. conversaţia. 12. clară.1. 4. beţişoare. 4. propoziţii.5. exerciţiul.l’’ în silabe şi în cuvinte. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..citirea’’ imaginilor.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 4. Ă 1. 2. fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul. Recapitulare 1. l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. liliac” – dactilopictură  citirea literelor. decupaje din ziare şi reviste. Sunetul şi literele ă. analiticosintetică.2.. 2.4.3. 3. 3.  A. 2. Ă’’.. sârmă. 1.l”. observaţia dirijată.ă” cu literele . Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă.T. observaţia dirijată.  frământări de limbă. 2.: Din folclorul copiilor – numărători. alfabetar. 1.

 delimitarea cuvintelor în propoziţii. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2 1. alfabetar. observaţia dirijată.1.3. alfabetar. 73 .ce’’ cu grupul de litere .13. plastilină. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. crt.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea grupului de litere . în grup şi independentă.1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. alfabetar. 2.  Resurse materiale: abecedarul. 2.5. „Ce”.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . Evaluare 1. 4. conversaţia..  citire în ritm propriu a silabelor.. jocul didactic. sârmă.  asocierea sunetului cu litera . 3. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. exerciţiul.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. plastilină. abecedarul. exerciţiul. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. 14.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. decupaje din ziare şi reviste. transcrierea şi dictarea unor litere.1.2. decupaje din ziare şi reviste. 3. sârmă. ref. fire de lână.ce’’. conversaţia. şi mari de mână. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce.  despărţirea cuvintelor in silabe.2. a cuvintelor şi a propoziţiilor. analiticosintetică. 1. jocul didactic. 2.  Resurse materiale: abecedarul.T. plastilină. 4.  asocierea sunetului . cuvinte.1. sârmă. Ce Ob. analitico-sintetică. silabe.. transcrierea şi dictarea unor litere.1. 1. -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte.4. 1. 1.1.1.3. observaţia dirijată. 2.  A. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă.  copierea. decupaje din ziare şi reviste. silabe.  copierea. în grup şi independentă.  formarea silabelor şi cuvintelor. în grup şi independentă.3. 1.

.S’’...t” în poziţie iniţială).  citirea integrală a cuvintelor. 3. observaţia dirijată. beţişoare. jocul didactic. beţişoare. 2.1. conversaţia.. Litera S 1.5.. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. observaţia dirijată. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia. analitico-sintetică.. 2.1. observaţia dirijată. 1. alfabetar.1.s’’ cu litera . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 74 ..  scrierea literei .1.m” cu litera . în cuvinte. memorizare .: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia. plastilină.s’’ în silabe şi în cuvinte.1.T. jocul didactic.s’’. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date. 1.. 17..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi litera t 1.  construirea unor enunţuri după imagini date. cuvinte. sârmă.  scrierea literei .  identificarea sunetului. 2.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. fire de lână. Litera T 1.1. alfabetar. jocul didactic. cu sunetul . beţişoare. decupaje din ziare şi reviste. plastilină  asocierea sunetului .  asocierea sunetului .15.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. exerciţiul.  scrierea literei . în grup şi independentă. analitico-sintetică.1. 4.. în grup şi independentă.5. plastilină. Sunetul şi litera s 1.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..3. observaţia dirijată.  asocierea sunetului . fire de lână. propoziţii. exerciţiul.T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. s’’ izolat. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul..5. 3. 1. sârmă..  Resurse procedurale: metoda fonetică.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.T.  asocierea sunetului . de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă.1.s’’. decupaje din ziare şi reviste. 4.  identificarea literei . decupaje din ziare şi reviste.m”.m”şi a silabei „ma”  A.Acceleratul”.1. în grup şi independentă. sârmă..  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul . 4.2.  scrierea literei .s’’ cu litera .m” în silabe şi cuvinte.3.T’’ în texte la prima vedere. 16. alfabetar..  Resurse materiale: abecedarul.t’’ cu litera . T’’.1. decupaje din ziare şi reviste.ma”. plastilină.  A. analitico-sintetică. exerciţiul.  citirea silabei.. plastilină  identificarea sunetului .  delimitarea cuvintelor în propoziţii.3. analitico-sintetică. conversaţia. 2. exerciţiul. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.  citirea silabelor.T.. cuvintelor. propoziţiilor. plastilină. alfabetar. 3. fire de lână..  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  despărţirea cuvintelor în silabe. 18. în propoziţii.

ia’’  A. jocul didactic. alfabetar. : . plastilină.2.  „citirea” ilustraţiilor.3.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.. analitico-sintetică.  copierea.1. 2.  ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale . exerciţiul. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. 2  observarea sistematică 75 .3. conversaţia.2. 1.1.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea literelor.2. alfabetar. Resurse materiale: abecedarul. silabelor. 1. plastilină.4.3. Ref . alfabetar.1. 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia. 4.4. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte. Săniuţa’’ . decupaje din ziare şi reviste. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.5. analitico-sintetică. 1.1. 2. observaţia dirijată. exerciţiul. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  „citirea” ilustraţiilor. silabelor. 1..  formarea silabelor şi cuvintelor. 1. Recapitulare. silabe. 2. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob.  citirea literelor. decupaje din ziare şi reviste. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.modelaj de plastilină  citirea literelor. 2. Evaluare 1. în grup şi independentă.1. conversaţia. în grup şi independentă. 1. observaţia dirijată.2.19. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 22.1.1. silabelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. analitico-sintetică. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 4. observaţia dirijată. jocul didactic.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. 2. 2. 1. 1. silabe. sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână.3. cuvinte. 1. 3. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor.5. silabelor. în grup şi independentă.1.1.2.T.. sârmă.2. cuvintelor de tipar şi de mână. 4.1.  formarea silabelor şi cuvintelor.5.  ex. crt. 2.2. 3.  copierea.1. 2 21. 1. decupaje din ziare şi reviste.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  Resurse materiale: abecedarul. Evaluare 1.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare .1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. în grup şi independentă. sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. cuvintelor de tipar şi de mână.3.1. 1. Recapitulare şi sistematizare 1. jocul didactic. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică. transcrierea şi dictarea unor litere. cuvintelor de tipar şi de mână.4.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.3.  citirea literelor.

4.. Activităţi de învăţare  .  Resurse materiale: abecedarul. 2.3. 1.1. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar.. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A.. analitico-sintetică.  A. 1. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.2. 3..p’’ cu litera ..La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. jocul didactic. 1. analitico-sintetică. 4. silabe. exerciţiul. conversaţia. observaţia dirijată.1. 1. sârmă. crt.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.3. 2.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. plastilină. clară. observaţia dirijată. sârmă.p’’ izolat şi în cuvinte. jocul didactic. analitico-sintetică.1. plastilină.  despărţirea cuvintelor în silabe.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1.2.  Resurse materiale: abecedarul.p’’. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .5.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii analitico-sintetică.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr. 4. observaţia dirijată. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.  scrierea literei .3.  citirea integrală a cuvintelor. 3.3. P’’ în texte la prima vedere. conversaţia.5.2.v’’ în Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. : joc de rol: .1. jocul didactic. 1.  scrierea literei . 2... exerciţiul. alfabetar.1. decupaje din ziare şi reviste.T. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. 2. plastilină.: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă. ref. conversaţia. conversaţia.  copierea. 4. fire de lână.  asocierea sunetului .. beţişoare. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . fire de lână. în grup şi independentă..1.p” în poziţie iniţială).1.. cuvinte. 2 Litera P 1.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 76 .  Resurse procedurale: metoda fonetică.  formarea silabelor şi cuvintelor. cu sunetul .  „citirea” ilustraţiilor.1.  identificarea literei . decupaje din ziare şi reviste. P’’.T. exerciţiul.3. sârmă.  identificarea sunetului .  identificarea sunetului . 3.. alfabetar. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3 Sunetul şi litera v 1. beţişoare.1.

propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  A. sârmă. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.ci’’ cu grupul de litere .  scrierea literei . exerciţiul..1. analitico-sintetică.T. în grup şi independentă.  citire în ritm propriu a silabelor. alfabetar.. în grup şi independentă. 4. sârmă.5.  asocierea sunetului . 5 Sunetul şi grupurile de litere ci. jocul didactic. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”. 2. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. în grup şi independentă. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă. practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.  asocierea sunetului .  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”.  frământări de limbă.1..1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 77 . jocul didactic.  scrierea grupului de litere . 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. v”  A. plastilină 4 Litera V 1. 2. analitico-sintetică. plastilină.  A. decupaje din ziare şi reviste. în cuvinte. cuvinte.1. alfabetar.. în propoziţii.d” în silabe şi în cuvinte. Ci 1. plastilină. observaţia dirijată. fire de lână..  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar. 4.  citirea în dialog.T. 3. propoziţiilor. conversaţia.  citirea silabelor.d’’ izolat.  Resurse materiale: abecedarul..  despărţirea cuvintelor in silabe. sârmă. cuvintelor.  citirea silabelor.ci’’. La concert ’’.3.  asocierea sunetului . 1..5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.. în grup şi independentă.Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă. fire de lână. jocul didactic. jocul didactic.  scrierea literei . 1.  Resurse materiale: abecedarul.v”. propoziţii. 1...1. beţişoare.1. „Ci”. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. v’’ cu litera ..V”. 6 Sunetul şi litera d 1. Jean Lupu dirijată. exerciţiul. observaţia dirijată.V” cu litera . analitico-sintetică. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă.d”.. plastilină.  asocierea sunetului.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. beţişoare. plastilină  identificarea sunetului .T. decupaje din ziare şi reviste.3. 4.3. conversaţia.  citirea selectivă. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.T.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. alfabetar. . decupaje din ziare şi reviste.4.1. plastilină.1. decupaje din ziare şi reviste.1. conversaţia. silabe şi în cuvinte...joc de rol.. 2.2. cuvintelor.d’’ cu litera .

4 2. analitico-sintetică. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare. alfabetar. 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. observaţia dirijată.T.. în propoziţii. conversaţia.ş”.. alfabetar. cuvinte. 4.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână. plastilină. beţişoare.D’’ cu litera .1 3..1..2 3.ş” cu litera . 1. în grup şi independentă. observaţia dirijată.T.3. observaţia dirijată. decupaje din ziare şi reviste.1 2. conversaţia. fire de lână. fire de lână. în grup şi independentă.5. exerciţiul.  citirea în dialog.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.1.  identificarea câtorva situaţii  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică. exerciţiul. 1.ş” în silabe şi în cuvinte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. beţişoare.  citirea silabelor. plastilină. 3. Î’’. în cuvinte.5. alfabetar. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. conversaţia. propoziţiilor. mici şi mari.3. propoziţiilor. observaţia dirijată. analitico-sintetică. 3. D’’.Ş”. decupaje din ziare şi reviste. plastilină  identificarea sunetului .Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”..  Resurse procedurale: metoda fonetică.. fire de lână. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 78 . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1.1.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului..d”. 4. exerciţiul.  citirea silabelor. fire de lână. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul.4.. beţişoare.  scrierea literei .  citirea selectivă.3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.ş’’ cu litera .  A..T.1.  citirea silabelor.  asocierea sunetului .. exerciţiul.3 1. plastilină.ş’’ izolat.î. sârmă. jocul didactic.  A. :..  asocierea sunetului .3. plastilină  asocierea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul. 2..5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.1. 1. jocul didactic.. cuvintelor..î” cu literele .7 Litera D 1. 2. propoziţii. decupaje din ziare şi reviste.  Confecţionarea literelor din sârmă.2.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. 2. plastilină  asocierea sunetului .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î.  scrierea literei .1. cuvintelor.2 8 Sunetul şi litera ş 1.1. : joc de rol .  scrierea literei . 2.Ş”.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă. sârmă. „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică. Î 1.

sârmă..3. clară. alfabetar. silabelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  identificarea sunetului . 2. exerciţiul. 1.3.1.1. observaţia dirijată.1. Δ de mână  A. beţişoare. silabelor.4. exerciţiul.T. decupaje din ziare şi reviste.3.  Resurse materiale: abecedarul. analitico-sintetică.1. conversaţia.1. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 79 .  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. transcrierea şi dictarea unor litere.citirea’’ imaginilor.  citirea literelor.  Resurse materiale: abecedarul.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1. 2. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. propoziţii. cuvintelor de tipar şi de mână.2.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.â’’ în silabe şi în cuvinte.1. analitico-sintetică. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. 3.1. plastilină. 11 Sunetul şi litera â 1.. cuvinte.  scrierea literei . în grup şi independentă. conversaţia. plastilină..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă.2. sârmă.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 1.  copierea. observaţia dirijată.  Confecţionarea literelor din sârmă. 1.5. observaţia dirijată. : . decupaje din ziare şi reviste.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. alfabetar. plastilină. fire de lână. â’’ cu litera . de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . 3. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A.  ex. sârmă. conversaţia. 1.  citirea literelor.1.  scrierea literelor . 14 Evaluare 1.3.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.: „Sportul înseamnă sănătate”. plastilină.2.Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor. silabe.  .2. alfabetar. 3. exerciţiul. în grup şi independentă. 2.î.. 1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. decupaje din ziare şi reviste. 2. 4.4.  asocierea sunetului .. analitico-sintetică. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. jocul didactic.5. analitico-sintetică.  „citirea” ilustraţiilor. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. de scriere după dictare  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar.1. în grup şi independentă. 1.. decupaje din ziare şi reviste.3.1.1.  Resurse materiale: abecedarul.1. 12 Ţara mea 1. jocul didactic.  asocierea sunetului cu litera .3.. cuvintelor de tipar şi de mână. de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. 1. jocul didactic.1.â”.

. fire de lână.b’’ cu litera .T. analitico-sintetică. Sunetul şi litera j 1.1. transcrierea şi dictarea unor litere. crt. observaţia dirijată. alfabetar. exerciţiul.  asocierea sunetului . 1. decupaje din ziare şi reviste..1. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera . cu sunetul . 2.4. ref. 1..1.3. silabe.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. 3. decupaje din ziare şi reviste.5.j’’ în silabe şi în cuvinte. observaţia dirijată. observaţia dirijată. 2. exerciţiul.. plastilină. conversaţia.5.3.2.1.1. sârmă..  identificarea literei .  scrierea literei .. 1. analitico-sintetică. jocul didactic. conversaţia.  asocierea sunetului .b’’. plastilină. 4.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. alfabetar. exerciţiul.  A.. jocul didactic. 4.T. 2. sârmă. cuvinte. 1. B’’..  compunerea cuvintelor folosind silabe date.. 2. fire de lână.  citirea integrală a cuvintelor. sârmă. conversaţia.  identificarea sunetului . j’’ cu litera . beţişoare. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. j”  A.  scrierea literei . analitico-sintetică.2. jocul didactic. 1.  Resurse materiale: abecedarul.T. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3.b’’ izolat şi în cuvinte.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s. Activităţi de învăţare  . beţişoare.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.. 2. de mână .  frământări de limbă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. observaţia dirijată. în grup şi independentă.. Litera B 1. 3. alfabetar. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 80 . 1. decupaje din ziare şi reviste.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. jocul didactic.3. exerciţiul.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă.1. B’’ în texte la prima vedere.  Resurse materiale: abecedarul. : joc de rol: . în grup şi independentă.1. 2.. decupaje din ziare şi reviste.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă. 4.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. 3.1.  copierea.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  identificarea sunetului .  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr. conversaţia.1.2.  despărţirea cuvintelor în silabe.b” în poziţie iniţială).3. plastilină. .  Resurse materiale: abecedarul. 2. clară.1. sârmă.1.

2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1 3. exerciţiul.. alfabetar.. 3. cuvintelor. H’’. 1..  scrierea literei .  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”..T. 1..1. 4.Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă.h” în silabe şi în cuvinte. propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic.1.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. analitico-sintetică. 4.1.1.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea silabelor.h”. : Joc de rol . jocul didactic. 3.1.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. sârmă. .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. Sunetul şi litera g 1. plastilină. 6.2 7.h’’ cu litera .  Resurse materiale: abecedarul.g’’ cu plastilină.sârmă. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.T. Sunetul şi litera h 1. 5. 1.  citirea selectivă. plastilină. 3. observaţia dirijată. beţişoare. fire de lână. analitico-sintetică..1.  asocierea sunetului .. decupaje din ziare şi reviste. 4.. propoziţiilor. beţişoare. Litera J 1. în propoziţii. cuvintelor.  citirea în dialog.3.h’’ izolat..  A.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”. sârmă.3 1.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. propoziţii.1. în grup şi independentă. conversaţia.2 3. 2. analitico-sintetică.  scrierea literei .  citirea în dialog.  asocierea sunetului . plastilină. exerciţiul.g” în silabe şi în cuvinte.j”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Litera H 1. conversaţia. J’’. plastilină  identificarea sunetului . propoziţii.T. cuvinte. cuvintelor. sârmă. analitico-sintetică. în grup şi independentă. exerciţiul.  citirea silabelor. beţişoare.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. fire de lână. observaţia dirijată. în cuvinte.J’’ cu litera .5.H’’ cu litera .1..  citirea selectivă. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. plastilină  identificarea sunetului .4 2.. alfabetar. beţişoare. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată. jocul didactic. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic.h”. fire de lână. în grup şi independentă.  asocierea sunetului . cuvinte. exerciţiul. observaţia dirijată.  citirea silabelor.3. decupaje din ziare şi reviste... 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 81 .5.1 2. fire de lână.  scrierea literei . plastilină 4.. plastilină  asocierea sunetului . O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă.3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

jocul didactic. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă.2. alfabetar. beţişoare. 3. silabe. decupaje din ziare şi reviste.1.3.G”. sârmă. 4.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. : . cuvintelor.  scrierea literei .8. exerciţiul. transcrierea şi dictarea unor litere.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  Resurse materiale: abecedarul.T. cuvinte.1.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. Litera G 1. alfabetar. silabe.5.3.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.  A. 1.  Resurse materiale: abecedarul. Recapitulare 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  copierea. 1..  Resurse procedurale: metoda fonetică.. jocul didactic. observaţia dirijată.3. litera .3.  asocierea sunetului cu litera . cuvintelor de tipar şi de mână. propoziţiilor. plastilină. 3..  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . sârmă. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea literei . 2.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10. sârmă..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  „citirea” ilustraţiilor. fire de lână. analitico-sintetică.5.  asocierea sunetului .T. 2.g” cu litera . 1. 2. plastilină.4. fire de lână. analitico-sintetică.  copierea.1. observaţia dirijată. în propoziţii. 3. analitico-sintetică. 2. Evaluare 1.  formarea silabelor şi cuvintelor.  citirea silabelor. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” 82 . plastilină. conversaţia. alfabetar.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse materiale: abecedarul. cuvinte.2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. plastilină  citirea literelor.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”.. independentă. jocul didactic.1. plastilină. Şt.g”. -autoevaluarea 9.1. silabelor.G”.g’’ izolat. beţişoare. sârmă. decupaje din ziare şi reviste. 1. conversaţia. 4. exerciţiul. în grup şi independentă. transcrierea şi dictarea unor litere. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  citirea silabelor. 4.  A. alfabetar. în cuvinte. observaţia dirijată. în grup şi independentă.1. 1. exerciţiul.1.. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.

. în grup şi independentă.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . fire de lână. ref. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. sârmă. „Ge”.. cuvinte.3.  Resurse materiale: abecedarul.  citirea în dialog.5.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. exerciţiul.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.T. alfabetar.. analiticosintetică. fire de lână. 2. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”. propoziţiilor.Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă.1. observaţia dirijată. 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. 3. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. 4.  citire în ritm propriu a silabelor. 3.1. .ge’’ cu grupul de litere .  Resurse procedurale: metoda fonetică.. joc de rol . beţişoare.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor.1.3.. plastilină  identificarea sunetului .Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă. 4.1. Sunetul şi literele z. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  scrierea literei . plastilină. 1. 1. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge. 3. plastilină.1...  frământări de limbă. în grup şi independentă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. ţ’’ cu litera .1.  A. analiticosintetică.3. 3. 2.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. alfabetar. conversaţia. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. în grup şi independentă.1.. sârmă.1. plastilină  asocierea sunetului .5.1. propoziţii. observaţia dirijată.  identificarea sunetului . decupaje din ziare şi reviste..  citirea selectivă. 4.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.  asocierea sunetului . jocul didactic.Z 1..ţ”. plastilină. clară. analiticosintetică.  asocierea sunetului . observaţia dirijată.5.z” în silabe şi în cuvinte.ţ”  A. 3. jocul didactic.ge’’.  scrierea grupului de litere . 1. 4 observarea sistematică  proba orală  proba 83 .  citirea silabelor. conversaţia.ţ’’ în silabe şi în cuvinte. 2. 1. decupaje din ziare şi reviste.Ţ’’ cu litera . analiticosintetică.T.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. 2. beţişoare. fire de lână. crt. 1. conversaţia. observaţia dirijată.T.1.  despărţirea cuvintelor in silabe. Litera Ţ 1. conversaţia. Ţ’’..NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr. 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4. Ge Ob. Sunetul şi litera ţ 1.  Resurse materiale: abecedarul..

„La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. 3. în grup şi independentă. observaţia dirijată. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. plastilină.che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. Litera F 1.1...  A.che’’. alfabetar. Sunetul şi grupurile de litere che. fire de lână. Che 1. 3.  A.  asocierea sunetului . conversaţia. 2. decupaje din ziare şi reviste.1.  scrierea literelor . propoziţiilor. plastilină.4..  Resurse materiale: abecedarul. Sunetul şi litera f 1. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. plastilină. sârmă.1.1.gi’’ cu grupul de litere . 3. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă. fire de lână. exerciţiul. exerciţiul. jocul didactic. 6.3.  citirea silabelor. alfabetar. în cuvinte.2.  despărţirea cuvintelor in silabe. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. observaţia dirijată. 1. fire de lână.  identificarea sunetului . analiticosintetică.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. 1.1. f’’ cu litera .  A.1. clară.  scrierea grupului de litere . 1. Sunetul şi grupurile de litere gi. în grup şi independentă. beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. 3. 4.. a cuvintelor şi a propoziţiilor. a cuvintelor şi a propoziţiilor.f” cu litera .  Resurse materiale: 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă 84 .  asocierea sunetului . 4. fire de lână.. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 8. Z’’ izolat..T.z. în propoziţii. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul.1.2. ..T.5. conversaţia.3.f’’ în silabe şi în cuvinte. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă.3. „Che”. 2. Z”. observaţia dirijată. jocul didactic. sârmă. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea silabelor.  citire în ritm propriu a silabelor. 4. analiticosintetică.T.f”  A.  citire în ritm propriu a silabelor.1.z.1..T. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.. 7. Gi 1. exerciţiul. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică..  asocierea sunetului . 4.3.1.  scrierea grupului de litere .che’’ cu grupul de litere .  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.  asocierea sunetului . exerciţiul. cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .z’’ cu literele .  delimitarea cuvintelor în propoziţii. analiticosintetică. jocul didactic. sârmă.  frământări de limbă.5. 1. conversaţia. jocul didactic.  asocierea sunetului . analiticosintetică.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. alfabetar.  despărţirea cuvintelor in silabe.. în grup şi independentă.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. „Gi”.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.1.1.gi’’. decupaje din ziare şi reviste.. 4 observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică..F”. 2.1. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. sârmă. exerciţiul.. 5. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare.

 despărţirea cuvintelor in silabe. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.chi’’.4. observaţia 2 observarea sistematică  proba orală 85 .  Resurse procedurale: metoda fonetică. independentă..2. analiticosintetică.  scrierea grupului de litere . 4. 1. transcrierea şi dictarea unor litere.chi’’ cu grupul de litere . 2.4. scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 10. 4. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr ore Nr.1. plastilină. decupaje din ziare şi reviste. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  copierea.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1.  „citirea” ilustraţiilor. crt.5. jocul didactic. sârmă.F”. exerciţiul.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. sârmă. plastilină.1.T. silabelor. 1. completarea cuvintelor cu silabele potrivite. analitico-sintetică.2. 3. alfabetar. Chi Ob.  Resurse materiale: abecedarul. cuvintelor de tipar şi de mână.1. în grup şi independentă.  A.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . decupaje din ziare şi reviste.1. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul 1. cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul.chi’’. observaţia dirijată. 1. observaţia dirijată.1. conversaţia. silabe. 2. cuvinte. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs 12. Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar.3. 2..  scrierea literei .1.  copierea. plastilină.  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  asocierea sunetului . silabe.. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. Evaluare 1. Ref. abecedarul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. 1. 2. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia. 11.1. conversaţia.  citire în ritm propriu a silabelor. Recapitulare 1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. transcrierea şi dictarea unor litere. a cuvintelor şi a propoziţiilor. analiticosintetică. fire de lână.3. decupaje din ziare şi reviste. : „Poveşti”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  citirea literelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3.3. jocul didactic.1. exerciţiul. sârmă. observaţia dirijată. 2. cuvintelor de tipar şi de mână.1. jocul didactic. 3. în grup şi independentă. exerciţiul. 1.1. 1.  formarea silabelor şi cuvintelor. sârmă. 1.2.. 1. alfabetar.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi.  A. beţişoare. în grup şi independentă.T. analitico-sintetică. silabelor. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. plastilină. fire de lână.3. „Chi”. plastilină 9.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.  asocierea sunetului cu litera .  citirea literelor.  Resurse materiale: abecedarul.

.  ex. X”. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste.  A. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.1. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor dirijată. în propoziţii. în grup şi independentă.2. 1. 1.3.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  citirea silabelor. plastilină. Prietenii naturii. observaţia dirijată.. observaţia dirijată. jocul didactic. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. silabelor.3. 4. exerciţiul. în grup şi independentă. 2. X 1. 1. 2.T.5. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. decupaje din ziare şi reviste.4. 4. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex. fire de lână. propoziţiilor. exerciţiul.x” în silabe şi în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.1.3.. plastilină. analitico-sintetică.  Resurse materiale: abecedarul.3.  identificarea sunetului . 2. în grup şi independentă. 4.1.5.1. ecusoane. sârmă.5.  exerciţii de realizare a unor colaje. în cuvinte.1. 2..1. exerciţiul.  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. „Ghe”.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. X’’ izolat. jocul didactic.2.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”.). sârmă. de scriere după dictare 13. 14. 2.  Resurse materiale: abecedarul. 4. 3. decupaje din ziare şi reviste. Sunetul şi literele x.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 15. Ghe 1. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. jocul didactic. conversaţia. cuvintelor.  citirea literelor. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului . conversaţia. 3.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.).  Resurse materiale: abecedarul.sanitar” 1..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi grupurile de litere ghe. 2. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă. a cuvintelor şi a propoziţiilor. analitico-sintetică.ghe’’ cu grupul de litere .1.  scrierea grupului de litere .2.ghe’’.  asocierea sunetului . în contexte familiare. alfabetar.  despărţirea cuvintelor in silabe. exerciţiul. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare.x. 2. 1. fire de lână.3. numele unor magazine etc. 3. 2. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar. invitaţii etc.  citire în ritm propriu a silabelor. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. cuvintelor de tipar şi de mână. observaţia dirijată.x.4. sârmă. analitico-sintetică. în grup şi independentă. 1..2.  exerciţii de citire la prima vedere.1. indicatoare. anunţuri.1.  A. 1.1. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 86 .T.  scrierea literelor . 4. a unor texte scurte (etichetele unor produse.. 3. conversaţia.1.1. plastilină.x’’ cu literele .

2..  „citirea” ilustraţiilor. 4.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.  asocierea sunetului cu litera .1.1. observaţia dirijată. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.5. analitico-sintetică.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. alfabetar. sârmă. exerciţiul.1.1. decupaje din ziare şi reviste.3. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. ref.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 1. cuvinte. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. crt. exerciţiul. 2. analitico-sintetică.  identificarea sunetului . observaţia dirijată. 3. 2. plastilină. transcrierea şi dictarea unor litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2.1. 17. alfabetar.k’’ în silabe şi în cuvinte. în grup şi independentă. 4.  copierea. exerciţiul.2.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 2. Sunetul şi grupurile de litere ghi. jocul didactic.5. a cuvintelor şi a propoziţiilor. k’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică. Evaluare 1. conversaţia. analiticosintetică.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.1.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. independentă.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. Ghi 1. conversaţia. silabe. cuvinte.4.ghi’’.  frământări de limbă. plastilină.  asocierea sunetului .  formarea silabelor şi cuvintelor. 1. 1.3. fire de lână. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea grupului de litere .3.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  copierea. conversaţia. sârmă. decupaje din ziare şi reviste. 1. 1. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.1. 4.  Resurse materiale: abecedarul. Recapitulare 1. plastilină. silabelor.1. 3. 2. 1. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă..  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. clară.T.  asocierea sunetului ..  A.16. 2. silabe. plastilină  citirea literelor.  despărţirea cuvintelor in silabe. decupaje din 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 87 .3.1. alfabetar.1.3. 4. jocul didactic.2. jocul didactic.1. analitico-sintetică. cuvintelor de tipar şi de mână.ghi’’ cu grupul de litere .. 3. „Ghi”. exerciţiul.. 3. transcrierea şi dictarea unor litere.  citire în ritm propriu a silabelor. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .1. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob. jocul didactic. 1.

cuvintelor. w.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q. y” cu literele „q. conversaţia.3.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. 2. fire de lână. în grup şi independentă. 3. Y”. a unor texte scurte.T. de Victor Tulbure 1. autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 22 „Abecedarul”. plastilină 20 Litera K 1. observaţia dirijată. W. în cuvinte. 3. Q. w. în grup şi independentă. sârmă.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. beţişoare.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. w.K”. Q. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  asocierea sunetului . 1.k”  A.1.4. 4. 4. plastilină.K”. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.5. 3.1. y. W. sârmă. y” în silabe şi în cuvinte. alfabetar. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. Y” izolat.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. y. fire de lână.5.. joc de rol .1.1.3.  citirea silabelor. decupaje din ziare şi reviste. desen etc. 2. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 88 . w.  citirea silabelor. alfabetar. în contexte familiare.  A. decupaje din ziare şi reviste.4. sârmă. Y 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.. jocul didactic..litera . plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. plastilină  identificarea sunetelor „q. 1. ziare şi reviste. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. y..  exerciţii de citire selectivă.  exerciţii de citire la prima vedere.T.2. conversaţia.k” cu litera . jocul didactic. fire de lână.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic.2.1. y”. conversaţia. 4.  Resurse materiale: abecedarul.  A. frământări de limbă. exerciţiul.1.3..T. alfabetar.  scrierea literelor „q.1.  exemplificarea unor substantive proprii. w. decupaje din ziare şi reviste.5. 3. beţişoare. plastilină. Q.  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. beţişoare. 1. 21 Sunetele şi literele q. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea literei . w. propoziţiilor.  asocierea sunetelor „q. observaţia dirijată. în grup şi independentă. 4.  Resurse materiale: abecedarul.). analitico-sintetică. plastilină. observaţia dirijată.  exerciţii de dicţie. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. în propoziţii. W. analitico-sintetică. 3. analitico-sintetică.  memorări de versuri.

 copierea.3. 4. mărimea lor. alineat). 89 . alfabetar. de scriere corectă a literelor mari şi mici.2. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. alfabetar. sârmă.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. analitico-sintetică. silabelor.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex. exerciţiul. observaţia dirijată. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr. exerciţiul.  asocierea sunetului cu litera . respectând forma.  Resurse materiale: abecedarul. Detalieri de conţinut Ob. conversaţia. 2. transcrierea şi dictarea unor litere. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. 3. observaţia dirijată. 1.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. 3.1. alfabetar. crt. de mână.  Resurse materiale: abecedarul.3.1. Ref.1. jocul didactic.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. conversaţia. conversaţia.23 Alfabetul 3. sârmă.2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă.  ex. exerciţiul. cuvinte. cuvintelor de tipar şi de mână.1. 2. sârmă. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.  citirea literelor. analitico-sintetică. transcrierea şi dictarea unor litere.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 3.4. silabe.  jocuri. plastilină.4. în grup şi independentă. observaţia dirijată.3. jocul didactic. silabe. 4. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1.  formarea silabelor şi cuvintelor.5.  Resurse procedurale: metoda fonetică. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs. cuvinte.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2. jocul didactic.  „citirea” ilustraţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.1. 24 Recapitulare 1. de pronunţie corectă a sunetelor. 1.1.3.  copierea.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. 2. 1.

frământări de limbă. sârmă. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. exerciţiul. jocul didactic. frământări de limbă.2.  exerciţii de citire la prima vedere. jocul didactic.5. conversaţia. 3. a unor texte scurte.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. jocul didactic.1. respectând forma.3.1.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. în grup şi independentă.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. analitico-sintetică.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. 3. alineat). a unor texte scurte. exerciţiul. 2.  exerciţii de citire selectivă. 3. desen etc. în grup şi independentă.1. 2 observarea sistematică  proba orală  proba 90 .2. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. de Emilia Căldăraru 1.  „citirea” ilustraţiilor.3.5. 1.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. 4.3. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. 2. mărimea lor. observaţia dirijată.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. 3.2. mărimea lor. 2. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. 3. conversaţia. 3. cuvintelor de tipar şi de mână. 4.  exerciţii de citire selectivă.4.3. conversaţia.  citirea literelor.).  exerciţii de citire la prima vedere. plastilină.3. analitico-sintetică.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. în contexte familiare.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. respectând forma.  exerciţii de dicţie.  Resurse procedurale: metoda fonetică.).  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. 3. 4. 2.1. analitico-sintetică.1. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. în contexte familiare. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. observaţia dirijată. 3.1. plastilină. 3. „Cea dintâi vacanţă mare”.4. observaţia dirijată.  exerciţii de dicţie.  Resurse procedurale: metoda fonetică.4.  memorări de versuri. silabelor.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. alineat).  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. 4.1. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. În lumea poveştilor 1.  Resurse materiale: abecedarul.2. Recapitularea literelor învăţate 1.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. desen etc.

1.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. 3. jocul didactic. conversaţia. 3. Sărbătoarea abecedarului. 2. în grup şi independentă.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. sârmă. observaţia dirijată. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. dramatizări. plastilină. plastilină. ghicitori şi proverbe 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor. cărţi. cărţi. Orientări pentru lectura de vacanţă. în grup şi independentă. observaţia dirijată. 4.2. povestire orală. sârmă.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.  copierea.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. analitico-sintetică. în contexte familiare.. 4. în grup şi independentă.T.  exerciţii de citire selectivă. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1.3.  completare de rebusuri. invitaţii).3.  realizarea unor colaje .  Resurse materiale: abecedarul.2. alfabetar. copieri.  formarea silabelor şi cuvintelor.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  Resurse materiale: abecedarul. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri.  Resurse materiale: abecedarul.. rebusuri. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 91 .ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”. cuvintelor. transcrierea şi dictarea unor litere. „gi”.4. scrierea literelor.  despărţirea cuvintelor in silabe.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Dramatizări. lipici. „gi” /„Gi”. decupaje din ziare şi reviste. vizită la bibliotecă. observaţia dirijată.1. a unor texte scurte. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia.  asocierea sunetelor „ce”. cuvinte. alfabetar. respectând forma. mărimea lor.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste.ghi’’/ „Ghi”. 5. sârmă. „ci” /„Ci”. vizită la bibliotecă 3. foi albe. Citirea unor texte.4. 2. „ge” /„Ge”. jocul didactic. 3.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. „ge”. propoziţiilor. alineat). transcrieri. 4.1. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.4.3.4. 4.  Resurse procedurale: conversaţia.4.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”. decupaje din ziare şi reviste.3. jocuri. 6. . analitico-sintetică. „ci” /„Ci”.1. „gi” /„Gi”. carioci. Pregătirea serbării abecedarului. decupaje.1.5.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. ghe”/„Ghe”. „ci”. în grup şi independentă. silabe.  Resurse materiale: abecedarul.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. 3. 1. Jocuri didactice. 4.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.. conversaţia. A. alfabetar. 3.  citire în ritm propriu a silabelor. ghe”/„Ghe”. exerciţiul.1.  exerciţii de citire la prima vedere.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol.2. jocul didactic. dictări 1. 2. 1. 2 7. plastilină. jocul didactic.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor.3.5. 3. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. ghe” .5. recitări. .1.ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere. exerciţiul. „ge” /„Ge”.

1.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. ORE Sem. I Sem. CRT. SEMESTRUL NR. 3. 2. al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 92 .

1.2 2.3 1.6.I.4 1.i.2 2. de ref.N.ă . sunetul .C.Aşezarea corectă în pagină . cuvintelor.Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei .1.1 2. ore Săpt 1. 2.5.E.Ghici ce am în ghiozdan! . cuvântul.L.1.n.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal .Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev. silaba.2 1.I.M.R.Scrierea de mână a literelor. 2.5 Conţinuturi Nr. semnul întrebării) 93 . crt Unit.2 4. transcriere.Dialogul . 1.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Cartea-prietena mea .1 1.A.Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale .r.Activităţile desfăşurate în grădiniţă .m.Literele mici şi mari ale alfabetului: a.3 3. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1.Scrierea caligrafică . de învăţare Ob.Citirea silabelor.5 2.o.2. textelor .1 . 1.Elemente ale comportării civilizate .Povestire după imagini . propoziţiilor.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul.3.1 3. dictare) . 1.elemente grafice 2.u.c. propoziţiilor . 2. 1.3.Să ne cunoaştem! . cuvintelor.Propoziţia.O.U. ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE .Nr. elevelev despre prima zi de şcoală.e.

ci.1 2.Aşezarea corectă în pagină . cuvintelor.Citirea silabelor.ghe. gi.P.chi.î. dictare) .6 2.v.3 2. .b.2 2.Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .H.3 .Z.T.2 1.Ci.Chi.Ghe.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere. transcriere.â.Ţ.2 4.1 2.5 3. CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.Scrierea de mână a literelor.V.z. propoziţiilor.Aşezarea corectă în pagină .3 .J.Ş.5 3.1 4.ge.t.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .1 1. dictare) . cuvintelor.F. B.Ge.s.Dialogul .Scrierea de mână a literelor. propoziţiilor .h.Scrierea caligrafică .Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem. textelor .2 4.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt .Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce.1 4.3.Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere .ţ.Che.Î.3 2.5 1.Â.f. cuvintelor.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 94 .Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g. II 4.S.ş. ÎNFLORESC GRĂDINILE 1.1 4. transcriere.Dialogul .Ghi .che.Gi. propoziţiilor .j.3 1.Ce. textelor . cuvintelor.Povestire după imagini .D.p. ghi.5 2.1 1.d.1 4.Citirea.2 1.G.Povestire după imagini .2 2.

Q .1 2.5 3.Aşezarea corectă în pagină .2 1. propoziţiilor .Literele mici şi mari ale alfabetului: k. 95 .Alfabetul .1 1.Povestire după imagini .Nr. cuvintelor.W. cuvintelor. de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob.Y. transcriere. Unit.1 4. ore Săpt.3 2. textelor . de ref.Citirea.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr. dictare) .Transcrierea de versuri .2 4.X.5 1.1 4.w.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.3 Conţinuturi .Memorare de versuri .Scrierea de mână a literelor.6 2.K.y.x. 1. propoziţiilor.2 2.Dialogul .q.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere . crt 5.

Nr. I. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs.6 2.3 2. -“Jocuri de la grădiniţă” 1. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex. Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob. salut.Nr. de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare.2 2. „Cine face aşa?”.“Jocul numelor“ 1.1 1.”Deschide urechea bine”).3 1. de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ .1 2.5 2. .5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3.verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”.2 1.“Prima zi de şcoală” 1. crt. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă . -ex. ref. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex. -“La cumpărături” 2 96 .

cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex.6 2.3 2.”Clasa mea” 2.3 1. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător. -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri. -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7.2 1. .”Drumul spre şcoală” 2 1.5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6.5 1.1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata.1 1. de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa. -ex. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. -Evaluare 2 -portofoliul 97 . .2 2.4.

-scrierea grupului de linii oblice si a punctului. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex.imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex. -”Cuvinte vrăjite”. foarfecă.2 1. pagină.6 2 2.2 2. Propoziţia alcătuită din două cuvinte. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini.copertă. semn de carte. lipici -ilustraţii din poveste 12. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 98 .3 1. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1. -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum.3 2.9. -”În clasă”.5 11. de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii .1 1. Propoziţia. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex. foaie.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1.1 2. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex.5 10. -”Lucrăm în grup. -”Cartea-prietena mea” .manualul -hârtie glace.

1 1.1 2 2. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 99 . de identificare a silabelor din cuvânt -ex.2 1. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1. -”A venit un lup din crâng”. -”Răsplata”.2 2. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex.6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex. -”Prietenii animalelor”.ghicitori despre animalele domestice 14.3 2.5 -textul poeziei “Fapte bune” 15. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16. Coşbuc -ex.iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere . Cuvântul alcătuit din trei silabe. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date .5 1. -”O ramură”. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G.13. -Cârligul 2. Cuvântul alcătuit din două silabe.3 1.

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

coloanele de cuvinte.1 4. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8. Nana! “Litera N 2 10. -“În parc”.1 1. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare .5 3. dictări de cuvinte şi propoziţii. alineatul ) . -“Ana şi păpuşa”.2 6. -“La mulţi ani. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. -“Urmele“. -“În grădină“. silabelor.1 3. Sunetul şi litera “a” 2 1. -“La şcoala ursuleţilor“. -“La masă“. Litera M 2. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 103 . -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei.2 2. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. Sunetul şi litera i -“Alo.1 7. Sunetul şi litera m 2.3 2.4 1. Ina ! “ Litera I 2 11. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text .CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1. Litera U 4. -“Ana este harnică“. 2 12. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . Sunetul şi litera u 2 3. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1.3 5. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. Sunetul şi litera n 2 9. cuvintelor şi propoziţiilor . -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13. -“Păpuşa face nani“. a unor propoziţii enunţiative.Litera A.2 1.

Semnul întrebării. -Sunetul şi litera l. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. -Recapitulare după 2.4 -“Rina. silabelor.3 3.2 18. Sunetul şi litera c 2. 1. -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. -Sunetele şi literele ă. alineatul ) . Litera E 2 15.2 2 2 2 4 2 24. -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. 20. 26. Litera O 21.14. Marina şi Riri“.1 -“Zdreanţă“. Litera R 17. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. Lectura imagini. 4. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. 1.2 1. Sunetul şi litera r 16. -Evaluare 2 25. a unor propoziţii enunţiative.5 2. -“Nelu şi poştaşul“.1 2 -“Prietenie“. dictări de cuvinte şi propoziţii. Ă 23. cuvintelor şi propoziţiilor . -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. coloanele de cuvinte. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare .1 -“Ema şi Ene“. -“Carmen şi Ric“. colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 104 . -“În livadă“.Sunetul şi litera o. Sunetul şi litera e 1. Sunetul şi litera L 22. -“Corina şi Miron.3 2 2 1.1 2 2 2 3. Litera C 19.

-Grupul de litere Ce 2 3.1 2. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Întrebări şi răspunsuri 2 11.1 4. Sunetul şi litera V 2. -Sunetele şi literele ş.1 1. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 105 . -“Cu sania“. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -Recapitulare 1 12. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Grupul de litere ce 1. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit.3 2 4.2 1. Sunetul şi litera s 2.2 2.5 1. Sunetul şi litera S 2 5. -“La Sinaia“. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână.6 2 2.1 2 6.2 8. -Recapitularea literelor 2 4. -“Cu avionul“.T 4 10.5 3. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.S 4.3 2 9. 2 7.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1. -Sunetele şi literele t.

2 2 15. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6.2 2. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. 2 8. -Grupul de litere Ci 1. -Sunetul şi litera b.3 3. -Sunetul şi litera Ţ 2 106 . -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. .1 2 14. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.1 2. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. 3. 4. 2 5. -Grupul de litere ci 1.. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -„citirea” ilustraţiilor.1 2 2 2 4. -Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10. -Sunetul şi litera d.2 3. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -Sunetul şi litera B. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.3 1. -Test de evaluare 1. -Sunetele şi literele â şi  2 7. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. . -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Recapitulare 1.Sunetul şi litera p 2. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.13.Sunetul şi litera P.4 2 16. -Sunetul şi litera D.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2.

-exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.11. -Grupul de litere ge 3. -Recapitularea literelor 2 5. -Recapitularea literelor 2 12. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -„citirea” ilustraţiilor.. -Grupul de litere Ge 2 8. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.2 1.5 2 2. -Sunetul şi litera f 2 12.2 2.5 6. -Mamei 1. -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1. -Sunetul şi litera g 2. -Sunetul şi litera F 2 107 . -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Sunetul şi litera G 2 2. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.3 2 9.3 1. -Primăvara 2 3.3 2 4.1 4.1 4.1 1. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.2 2 7. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -Sunetul şi litera h 10. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.1 2.

-Grupul de litere Gi 2 15. Chi 4 24. -Sunetul şi litera Z 2 23.3 2 22.13.2 2 16. -Sunetul şi litera z 4. -Sunetul şi litera j 2 18. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera.3 1. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.1 4. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.2 19. -Grupul de litere ghe 2 25.1 2 17. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Grupul de litere che 2.3 2.1 1. -Grupul de litere chi. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Grupul de litere Che 2 21. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -Recapitularea grupurilor de litere 2 108 . -Bondarul leneş 2 27. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.1 2 20. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Grupul de litere gi 2 14. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.5 3. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor..5 2. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. Sunetul şi litera J 2 2.2 4. -„citirea” ilustraţiilor. -Evaluare 1. -Recapitularea literelor învăţate 1.

10.X 2 4. -Sunetele şi literele x. 2 4 -Alfabetul 8. -Grupul de litere Ghi 2 1.3 1.. -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii .Yq. -Sunetele şi literele w. -Sunetele şi literele k. de M. -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text . despre biblioteci . -Grupul de litere ghi.y.28.2 4. -Recapitulare -Evaluare 6 6.5 2.K 2. -completarea de rebusuri . de Marin Sorescu 2 2.1 2 3.Q. întâmplări cunoscute . -Somnoroase păsărele.1 29.1 2.activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte . -Vara. 12.Test de evaluare finală 4 4 14 2 . caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării. 9.2 2. .W. adecvate vârstei . -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 109 . -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1. -dialoguri despre cărţi .3 2 31.3 4 5.1 4.jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător . vizând formarea comportamentului de ascultător activ . dramatizări . 2 1. 11. personaje din textele cunoscute . -expunerea tuturor lucrărilor . -Recapitulare 1. librării etc. -memorări de versuri. -Recapitularea literelor 4.2 30.5 3. -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete . Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală . 7. -dictări de cuvinte şi propoziţii .

Tudora Piţilă. al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei.2003 110 . Editura Aramis.Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. I Sem. 4686 / 05. 2004 Nr. 2. Sem. Cercetării şi Tineretului nr. clasa I. 3. autori: Victoria Pădureanu. Cleopatra Mihăilescu. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1.08.

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

numărul unui mijloc de transport în comun etc. emisiune de televiziune etc. săptămâna. ziua.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10. dreptunghi.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin. capacitate.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă. recunoaşterea orelor fixe pe ceas. creion.) pentru lungime. ordonare.) B. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate. comparare. cerc.  Măsurarea timpului. un număr de telefon.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament. fără trecere peste ordin. Unităţi de măsură: ora. de la 10 la 30. cuburi etc. inclusiv punere în corespondenţă. luna.  Numere naturale: de la 0 la 10. pătrat.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate. 114 .  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). masă. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu. scriere.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30. bile.  aprecierea globală. de la 30 la 100: citire.  Figuri geometrice: triunghi.

2.1.2. 2. 2.1. 4.3. 2.6.2.5.4.1. Numărare. Numerele naturale 0-10 4. 1. Recapitulare şi sistematizare Enunţ. întrebări. date. SEMESTRUL I 1.1. CRT. 2. 4. 1. 1. 9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6. 1. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2.3. 2.1.5. 4.2.7.1.1. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 115 . 2.2. 1.3. 2. 2.1. 2.1. 2. răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10. 2. Numerele naturale 0-5 3.2. 4.                        Orientare spaţială.3. 3.1. DE REF.NR.2.2. 2.3. 1.2.2. 3.2. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5. 2. 4. 3. 1. 2.1.4. 3. 2. 4.1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1.3. 4.5. 2. rezolvare.1. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB. Rezolvare şi compunere de probleme 1. OBS. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte . ORE SĂPT.4. CONŢINUTURI NR.1.4.1.2. 2.2. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare.

1. 4. fără trecere peste ordin (zu-u. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. 2.1. 1. 2.5.7. 2.8. fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin (zu-u.                9. 8. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20.3. 9. 6. 7. 2. 2. 2.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7. 8. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.3. anul).5. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna.1.   5  12.1. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100. Numerele naturale 0-100 1.      10.6.      6 116 .5. 3. 3. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030.4. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. 2.2.1. 4. 1. 2. 10 7 8  11. 8. 10 Scăderea numerelor 7. formate din zeci şi unităţi. 2. 4.4. 9. 5.3.1. 2.6. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. formate din zeci şi unităţi. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1.7. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. 10 1.6. 2. 2.7. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30.1.9.3.5. 1. 2. zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. 1. luna.7. 2.5. 3. 1. 10 Formarea. 9. 2.1.1. 2. Calendarul 11 8.SEMESTRUL al II-lea 7. 4.1.1.6. 2. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1. Adunarea şi scăderea cu numerele 4. 2.1.

foi desen. interiorexterior. explicaţia. pe-sub. între. sus.Resurse materiale: manual. 1.gruparea si regruparea obiectelor. jocul didactic. exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. crt. explicaţia.1. ilustraţii . fişe de lucru.). Culori 1. ref. deasupra.13. activitate individuală . demonstraţia. ilustraţii. dreapta. interior. sus-jos.Resurse procedurale: conversaţia. aproape . . jocul didactic . sub.Resurse materiale: manual.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. denumire. Detalieri de conţinut Orientare spaţială. Direcţii de deplasare Ob. învăţarea intuitivă . - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. exterior etc. deasupra. Grupare de obiecte. activităţi în echipă.jocuri de percepţie. exterior etc. exerciţiul. dreapta.1.Resurse procedurale: conversaţia. elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse .elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . explicaţia.3.Resurse materiale: manual.1. beţişoare). identificare. Recapitulare finală Evaluare 1. sub. Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2. interior. activităţi în perechi. activităţi în perechi. activităţi în echipă. afară-înăuntru. fişe. . jos. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga. jos. jocul didactic .departe.observare sistematică - 2. activitate individuală . exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga.Resurse procedurale: conversaţia. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 .1 4. 2.observare sistematică 3.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate. .). fişe de lucru. activităţi în Data 1 Evaluare . Nr ore Activităţi de învăţare 2. demonstraţia. utilizare corespunzătoare a culorilor . demonstraţia. sus.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.activitate în clasă 117 . exerciţiul. carioci . creioane colorate . deasupradedesubt.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile.2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr.

exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia.temă în clasă . fişe. 2. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. Grup de obiecte – mulţime 1. activităţi în echipă. fişe.Resurse materiale: manual.Resurse materiale: manual. explicaţia. explicaţia.Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. explicaţia.1. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi. activităţi în echipă.Resurse procedurale: conversaţia. fişe.Resurse materiale: manual. explicaţia. 1 .observare sistematică . demonstraţia. exerciţiul. - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi.observare sistematică . exerciţiul.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observare sistematică . mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6.Resurse procedurale: conversaţia. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5.Resurse materiale: manual. activitate individuală .temă în clasă 1 . grossubţire. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7.observare sistematică .2.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. după criteriile: înalt-scund. exerciţiul.1.temă în clasă . 2.probă scrisă 1 . 3.4. mai multe. . - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. elemente grafice exersate la grădiniţă 8. individuală . individuală . - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. jocul didactic .3. exerciţiul. uşor-greu. Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2.observare sistematică 1 . activitate individuală .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. lat-îngust. demonstraţia. mare-mic. jocul didactic . De la mic la mare. fişe de lucru. Corespondenţe 2. - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare. ilustraţii . jocul didactic .Resurse materiale: manual. demonstraţia.1. ilustraţii . Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9. demonstraţia.Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate. fişe.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. demonstraţia. De la mare la mic 1. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi.Resurse materiale: manual. demonstraţia. ilustraţii . Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1. 2.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic . individuală .observare sistematică .1.probă scrisă 118 .Resurse procedurale: conversaţia.1. ilustraţii . desene. ilustraţii . activităţi în perechi.temă în clasă 1 . activităţi în perechi.3.temă în clasă . 3. fişe. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea.3.1. Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1.activitate în clasă .probă orală .1.probă scrisă 1 . 2. explicaţia. ilustraţii. activitate individuală . jocul didactic . activităţi în perechi. exerciţiul. lung-scurt. activităţi în perechi.

ilustraţii.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10. caietul elevului. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). de recunoaştere a figurilor geometrice ex.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă orală . corpuri geometrice . 2. ilustraţii . fişe. exerciţiul. - ex. 1.1. fişe. fişe. gruparea formelor geometrice după formă. 2. 2.Resurse procedurale: conversaţia.Resurse materiale: manual.1. - Resurse Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.probă scrisă 1 1 . demonstraţia.probă orală . exerciţii de scriere şi citire a numărului 1. c r t.observare sistematică . de orientare în spaţiu ex.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. individuală . explicaţia.2. 3.Resurse procedurale: conversaţia. - 11. selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor. jocul didactic .Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. demonstraţia.observare sistematică . de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare .1.Resurse procedurale: conversaţia.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. explicaţia.observare sistematică . activităţi în perechi. 1. jocul didactic . Recapitulare. exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect. jocuri de construcţii. individuală . - identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. demonstraţia.2. 2. Evaluare 1. jocul didactic . Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob. individuală 1 . exerciţiul. explicaţia.3. exerciţiul. 2. identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2. - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1. ilustraţii .temă în clasă . ex-joc de colorare a figurilor geometrice. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 119 . Figuri geometrice 2. jocul didactic . ref. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2.probă scrisă 12. exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice.probă orală .1. explicaţia. individuală 1 .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Resurse materiale: manual.temă în clasă . numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice. demonstraţia. completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice. activităţi în perechi.temă în clasă .1. exerciţiul. culoare sau mărime. respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute.2. recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. realizarea unui tablou din figuri geometrice. de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex.

1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2. activităţi în perechi. 1. explicaţia. demonstraţia.3. 1.1. explicaţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2.1. caietul elevului. 2. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3. 2. exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. demonstraţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 120 . demonstraţia. - - - Numărul cifra 2 şi 1. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte. activităţi în perechi. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.2. - - - activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul. activitate individuală Resurse materiale: manual. 1. activităţi în echipă. - - - Numărul şi cifra 3 1. activităţi în echipă.Numărul cifra 0 şi 1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 0. exerciţiul. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect. exerciţii de scriere şi citire a numărului 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului.3. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).

- - - Compararea numerelor naturale 1. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. - - - Numărul şi cifra 5 1.2.1.3. activităţi în echipă. exerciţiul.1. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 121 . exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte.1. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 3. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5. activităţi în perechi.Numărul şi cifra 4 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. beţişoare. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. 1. - - - Recapitulare 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5. 2. explicaţia. puncte) prin diferite procedee. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 4.3. activităţi în perechi.2. 1. 2. exerciţiul.3. demonstraţia. explicaţia. activităţi în echipă. 1.2. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4. 1. exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte. exerciţiul. caietul elevului. demonstraţia.

1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6. 1.2. - - Resurse materiale: manual. explicaţia. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs. exerciţii de continuare a unor modele repetitive. explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6.2. - Evaluare 1. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte. exerciţii de compunere şi de descompunere.3. exerciţii de numărare. exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. ref 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 122 . 1. - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. exerciţiul. activităţi în perechi. demonstraţia. caietul elevului. 2. caietul elevului. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţiul. exerciţiul. - - - procedurale: conversaţia. c r t. explicaţia.

explicaţia. caietul elevului.3. activităţi în echipă. exerciţiul. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 123 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 7. activităţi în perechi.1. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. demonstraţia. activităţi în echipă. 2. 2. activităţi în echipă.3.- Numărul şi cifra 7 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţiul. 3.1. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. - - - Numărul şi cifra 8 1.2. 2. 1. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte. activităţi în perechi.3. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7. 1. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte. demonstraţia.

caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9.1.3. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual.1. 3. - proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 124 . - - - elevului. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului. activităţi în perechi.2. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9. activităţi în echipă. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1. exerciţiul.1.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene.2. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. activităţi în echipă. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9. explicaţia. exerciţiul. explicaţia. 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8. activităţi în perechi. explicaţia. - - Numărul şi cifra 9 1. demonstraţia. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene.

desene sau numere . exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. 2. “înainte” si “înapoi”. beţişoare). - - - - - Recapitulare 1.1. explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. 2. 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 125 .1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. . exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. demonstraţia. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. 1.3. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. caietul elevului. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţiul. 2. puncte) prin diferite procedee. desene sau numere ordonate. desene sau numere ordonate. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 1. exerciţii de numărare cu pas dat. 2. exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. 2. 1. caietul elevului. desene sau numere .exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers).2. activităţi în echipă.2. activităţi în echipă. - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. beţişoare. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. . exerciţii de scriere şi citire a numărului 10.4.1.3. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1. caietul elevului. beţişoare).2.4. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.4. exerciţiul. demonstraţia.Numărul 10 1.3. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). explicaţia.

2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. demonstraţia. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. folosind sprijin cu obiecte sau desene. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. explicaţia. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. 1. activităţi în echipă. exerciţii de numărare cu pas dat.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers). . exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. demonstraţia.proba practică . caietul elevului.3.probă scrisă . desene sau numere - exerciţiul. demonstraţia.- - - - Evaluare 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - .1. “înainte” si “înapoi”. exerciţiul.observarea sistematică . exerciţii de numărare cu pas dat.3. explicaţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). activităţi în perechi. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 2.4. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. desene sau numere . exerciţiul. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. cu si fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. - Resurse Resurse materiale: manual. “înainte” şi “înapoi”.2.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.proba orală . - - - desene a numerelor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3.autoevaluarea - - 126 . 1. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. caietul elevului. desene sau numere ordonate. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. ref. exerciţii de scriere a acestor operaţii. c r t.

exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. - - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1. caietul elevului.probă scrisă . activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.observarea sistematică .3. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. activitate individuală 1 . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.proba practică .proba orală .Observarea sistematică . demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene şi numere. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2.5.3. activităţi în echipă. exerciţiul.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.autoevaluarea 127 . activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.- - - - Scăderea numărului natural 1 1.1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală 1 .1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. 3. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală.probă scrisă . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. desene şi numere. activităţi în echipă. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1.proba orală . exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. activităţi în echipă.proba practică .autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene şi numere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2. 3.

explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. explicaţia. caietul elevului. 3. desene şi numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii.proba practică . folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. 3.3. 2. 1 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. activitate individuală 1 . 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. desene şi numere.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. demonstraţia.- Scăderea numărului natural 2 1.Observarea sistematică . - - - adunărilor.proba orală . 2.5.probă scrisă . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.proba orală . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. explicaţia.1.proba practică .probă scrisă . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. caietul elevului. activităţi în perechi. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.proba practică .probă scrisă .observarea sistematică . 2.observarea sistematică . activitate individuală 1 .autoevaluarea 128 . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 2 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. - - - Resurse materiale: manual. - - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1.1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0. caietul elevului. exerciţiul.proba orală .5. exerciţiul.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

caietul elevului. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. desene şi numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. explicaţia.- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1. activităţi în perechi. activitate individuală 1 . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi.Observare sistematică . exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.proba practică . exerciţiul. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii.proba practică . exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere.1. activităţi în perechi. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.Observarea sistematică .3.5. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.autoevaluarea 129 . 3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene şi numere. 3. activitate individuală 1 . activităţi în echipă.probă scrisă . folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. explicaţia.1. demonstraţia. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3.proba orală . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.proba orală . desene şi numere. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.probă scrisă . exerciţiul. - - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.

exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.Observarea sistematică 130 . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.Observarea sistematică . 3.probă scrisă . exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.probă scrisă . 1. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.proba orală . 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. - - - - - - - Evaluare 1. 2. demonstraţia. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5.1. caietul elevului. 3.Observarea sistematică . 1. activităţi în perechi. exerciţiul. activităţi în echipă.autoevaluarea - Resurse materiale: manual.3. 2. 2.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.3. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene şi numere.1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. caietul elevului. 3.5. 3. - adunărilor şi scăderilor. 2.proba practică . - - - - - - - Recapitulare 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activitate individuală 1 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul 1 . activitate individuală 1 . explicaţia.proba orală . - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. demonstraţia. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. 2. desene şi numere.proba practică .1.- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 3. 3 1.

1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. 2. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.3. 2. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. explicaţia.5. - - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. c r t. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. în care a.1. schimbarea numerelor într-o problema dată. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activităţi în echipă. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. ref. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.6. 1. explicaţia. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului. b sunt numere date.7. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. cu păstrarea tematicii. 1. demonstraţia. verificarea prin numărare. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 131 . exerciţiul. activităţi în perechi.

3. 2.5. b sunt numere date. 3. demonstraţia. 2. Probleme care se rezolvă prin scădere 1. 1. verificarea prin numărare. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. schimbarea numerelor într-o problema dată.2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. a-b=x. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 132 . 1. exerciţiul. 3. 2. 2. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. rezolvarea de probleme de tipul ab=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3.6. 3. cu păstrarea tematicii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - - - 3.6. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. explicaţia. verificarea prin numărare. explicaţia. Compunere de probleme după imagini date 1. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. b sunt numere date.5. 2. 2. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3.7. schimbarea numerelor într-o problema dată. activităţi în echipă. cu păstrarea tematicii. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. caietul elevului.7. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.

fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. 1. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. formularea de probleme pornind de la o temă dată. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.7. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual. b sunt numere date. b sunt numere date. demonstraţia. Detalieri de conţinut Careul magic Ob.7. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. - - - Resurse materiale: manual. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3. 2. exerciţiul. ref 1. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. caietul elevului. 1. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr. explicaţia. 3. crt. în care a. 2. 3. demonstraţia. - - - - - - concret în obiecte sau desene. exerciţii de scriere a acestor operaţii.- - 4. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. formularea de probleme pornind de la numere date. 2.1.5. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.1. verificarea prin numărare. formularea de probleme pornind de la o temă dată. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activităţi în echipă. 3. activităţi în perechi. schimbarea numerelor într-o problema dată.6.3. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 2. Evaluare 1. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 133 . cu păstrarea tematicii. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.6. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. a-b=x. în care a. a-b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. 3. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene.

caietul elevului.5. explicaţia. 2.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.3. 2. verificarea prin numărare. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.7. a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. 2. b sunt numere date. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. activităţi în perechi. activităţi în echipă. 3.5. 1. 3. exerciţiul. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.1. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. colorăm 1. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - - - - - - Melcul matematic 1. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 3. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.3. demonstraţia. în care a. 2. verificarea prin numărare. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. în care a.7. - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 134 . 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2.6. desene sau numere Calculăm.6. 2.

în care a. 5. 7.5. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 1. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi.5. Scăderea numărului natural 4 1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.3. explicaţia.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6. activităţi în perechi. b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. b sunt numere date. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. - - Resurse materiale: 1 - observarea 135 . exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r.6.1.1. c r t. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. - - - - - - - Resurse materiale: manual. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. activităţi în echipă. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. 1. demonstraţia. explicaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţiul. 2. 6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 8. ref. 9. în care a. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. Adunarea cu 1.

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.1. Scăderea numărului natural 5 1. - - manual. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3.3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. b sunt numere date. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. explicaţia. 1.1. activităţi în echipă.5. 3. 4.numărul natural 5 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. activităţi în perechi.6. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5. - - - - - 5. explicaţia.6. b sunt numere date.6. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. 5. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. - - - 4. 3. activităţi în perechi. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Legătura dintre adunare şi scădere 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. 4. a-b=x. în care a. - - - - - - - 5. b sunt numere date. explicaţia. 2. 5. 3. în care a. caietul elevului. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 136 . caietul elevului. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. demonstraţia. 2. 2. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5.

exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Adunarea cu numerele naturale 7. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6. 3.1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. activităţi în echipă. - - - - 7. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. 9. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. Scăderea numărului natural 6 1. în care a.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. explicaţia. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. 2. demonstraţia. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 2.5. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6. b sunt numere date.6. exerciţiul. activităţi în perechi. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 9. 8. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului.1. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fără efectuarea probei operaţiei.3. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 10.6.3. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7. explicaţia.1. exerciţiul. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 8. Adunarea cu numărul natural 6 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în care a. 3. explicaţia.5. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. activităţi în echipă. b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 137 . activităţi în perechi. 3. - - - - - - 8. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 10 1. desene sau numere 6.

demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a. - - - - - - 10. 9. activităţi în echipă. 2. explicaţia. 10 1. - - - - - - - 11. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2. a-b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.5. b sunt numere date. în care a. 9.- 9.1. 3. 2. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1. demonstraţia. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 138 . - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.3. caietul elevului. Scăderea numerelor naturale 7. 10. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. b sunt numere date. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. Recapitulare.3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6. 8. 8. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.5. 3. fără efectuarea probei operaţiei. 2. fără efectuarea probei operaţiei.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.1.1. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. caietul elevului. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.6.3. caietul elevului. 2. individuală - - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Evaluare 1.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual.

activităţi în echipă. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r.5. c r t. 1. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. 1.1. folosind sprijin cu obiecte sau desene. scrierea şi citirea 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Detalieri de conţinut Formarea. - - Formarea. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 1. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob. activităţi în perechi.1. caietul elevului. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual. desene şi numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. explicaţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activităţi în echipă. “înainte” si “înapoi”. exerciţiul. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. ref. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate.3. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. demonstraţia. activităţi în perechi.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţiul. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de numărare cu pas dat. demonstraţia. 2. desene sau numere ordonate. demonstraţia.1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. caietul elevului. - - - Resurse materiale: manual. în care a.2. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. 2. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.- - - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. b sunt numere date - exerciţiul. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 139 . 4. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.2.

4. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.2. activităţi în perechi. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30. - - Resurse procedurale: conversaţia. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).1. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - Resurse materiale: manual. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi.numerelor naturale de la 20 la 30 2. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. demonstraţia. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.2. activităţi în perechi. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activităţi în echipă. caietul elevului. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. demonstraţia. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de numărare cu pas dat. 2. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. desene sau numere ordonate. demonstraţia. desene şi numere. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. “înainte” si “înapoi”. 1. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţiul. caietul elevului. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. desene sau numere ordonate. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.1. activităţi în perechi. activităţi în echipă.5. explicaţia.5. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. desene şi numere. exerciţiul. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţiul. - - Formarea. activităţi în echipă.3. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 140 .

exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 1.5. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.Exerciţii de formare. desene şi numere. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 4. 4.2. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100.2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. demonstraţia. explicaţia. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. caietul elevului. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1.1. desene sau numere ordonate. exerciţii de numărare cu pas dat. activităţi în echipă. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.2. activităţi în echipă. 2. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100.3. activităţi în perechi. exerciţiul.1. explicaţia. 2. caietul elevului. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual.1. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activităţi în echipă. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. caietul elevului. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. 2. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 141 . exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. - - Recapitulare 1. explicaţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.1. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 2. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia.2. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 4. explicaţia. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. activităţi în perechi. exerciţiul. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. - - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţiul. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. activităţi în perechi. “înainte” si “înapoi”. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual. demonstraţia.1.3.

- - - Evaluare 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. activităţi în perechi. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 3. explicaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. Ref . Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. 2. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în echipă.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20.3.5. demonstraţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. demonstraţia.5. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. desene şi numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.6. 2. explicaţia. 2. caietul elevului. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. c r t. exerciţiul. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual.5. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. caietul 1 - observarea sistematică 142 . b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1. activităţi în echipă. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. 1. 4. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţiul.1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20.1. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. desene sau numere ordonate. desene şi numere. în care a.2.3. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. fără trecere peste ordin - - - Resurse materiale: manual. 2. 1. fără trecere peste ordin (Z+U).

exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţiul. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. - - - - - (ZU-U/ ZU-Z).6. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.6. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără trecere peste ordin. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.naturale de la 0 la 20. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.6. caietul elevului. 3. - - elevului.1. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. fără efectuarea probei operaţiei. 2. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. în care a. b sunt numere date. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. activităţi în echipă. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără trecere peste ordin. 2. activităţi în perechi. activităţi în echipă.1.5. fără efectuarea probei operaţiei. caietul elevului. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în perechi. 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 143 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. - - - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. 2. b sunt numere date. demonstraţia.3. în care a. a-b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. explicaţia. - - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul.

1. explicaţia. b sunt numere date. exerciţiul. demonstraţia. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. b sunt numere date Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. 3.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. a-b=x. 2. caietul elevului. b sunt numere date. caietul elevului. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.6. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 144 .5. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. - - - - - - - - - Evaluare 1. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1. activităţi în echipă. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. a-b=x. 2. în care a. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţiul.5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. 2.

exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. c r t. demonstraţia. fără efectuarea probei operaţiei. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob. activităţi în echipă. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 1. 2.6. - - - - - - Resurse materiale: manual. 1. 3. caietul elevului. în care a. fără trecere peste ordin (ZU-U). ref. - - - - - 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 2. activitate individuală Resurse materiale: manual.1.1. 2.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul. fără trecere peste ordin (ZU-Z). exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - - 2. 2. explicaţia. activităţi în echipă.5.3. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. fără trecere peste ordin (Z+U). desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 145 . exerciţiul. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activităţi în perechi. b sunt numere date. 3. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1. explicaţia.5. caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi.6. 3. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30.3. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r. demonstraţia.3. b sunt numere date.6. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2.

2. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.1. fără trecere peste ordin (ZU-ZU).5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. exerciţiul. în care a. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a. Recapitulare 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. explicaţia. - conversaţia.3.1. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. 2. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. activităţi în echipă.6. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6.3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.- - - - 4. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. caietul elevului. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală - - - 5. exerciţiul. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 146 .5. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.1. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. 2. caietul elevului. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. b sunt numere date. 3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1. 3. caietul elevului. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. exerciţii de scriere a acestor operaţii.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere.6. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţiul. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără trecere peste ordin (ZU+ZU). demonstraţia.

exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual.1. - - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.5. fără efectuarea probei operaţiei. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. în care a. ref. fără efectuarea probei operaţiei. 3. explicaţia. 3. c r t. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. caietul elevului. fără trecere peste ordin. activităţi în echipă.6.6.- - - - - 7. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 147 .1. exerciţiul. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 1. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. în care a. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. formate din zeci (Z+Z/Z-Z). Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. activităţi în perechi. activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. explicaţia. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 1. a-b=x. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. exerciţiul. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. b sunt numere date - procedurale: conversaţia.3. folosind sprijin cu obiecte sau desene. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. activităţi în perechi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. 2.3. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. Evaluare 1.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.1. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. ab=x. fără efectuarea probei operaţiei.5. 2. ab=x. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în echipă. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 148 . exerciţiul. 3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 3. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. demonstraţia. - - - - - 4.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z). verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în perechi. 3. explicaţia. b sunt numere date. b sunt numere date.5.6. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU). exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. - - - - - 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. caietul elevului.3. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1. în care a. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fără trecere peste ordin. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin.5.3. activităţi în echipă. activităţi în perechi. exerciţiul. fără trecere peste ordin. - operaţii. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. ab=x. colectivului: activitate frontală. 2. 2. 2. Recapitulare 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului.6. 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.- - - 2. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. 2.1. fără efectuarea probei operaţiei. în care a. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100.1.

). exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". palmă etc. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia. b sunt numere date. demonstraţia. explicaţia. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob. fără efectuarea probei operaţiei. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.8. 2. activităţi în echipă. ab=x. activităţi în echipă. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi. caietul elevului. gumă. c r t. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. explicaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. exerciţiul. fără trecere peste ordin.3. "mai înalt". exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. demonstraţia. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- - - - - 5. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Evaluare 1. în care a. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 149 .1. ab=x. demonstraţia. 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene.5. 2.6. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fişe de lucru. activităţi în perechi. ref. în care a. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. 3. exerciţiul. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul.

balanţă Resurse procedurale: conversaţia. 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 150 . caietul elevului. zile. luni. explicaţia. compararea duratei unor activităţi. - - 5. caietul elevului. după. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. fişe de lucru. 3.9. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. fişe de lucru. ceas. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. activităţi în perechi. înregistrarea în diverse forme (desene. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. Măsurarea capacităţii vaselor 2. Luna 2.) a rezultatelor măsurărilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.) a rezultatelor măsurărilor. Măsurarea timpului.) a rezultatelor măsurărilor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi. activităţi în perechi.8. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. înregistrarea în diverse forme (desene. demonstraţia. 3. "cel mai greu" etc. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. Săptămâna. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.9. individuală Resurse materiale: manual. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. palmă. demonstraţia. capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. "mai greu". numeric etc. individuală 2. exerciţiul. vase de capacităţi diferite. numeric etc. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. demonstraţia.1. 3.8. balanţe improvizate etc. explicaţia. Cântărirea corpurilor 2.1. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. 2. exerciţiul. săptămâni. demonstraţia. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. calendar Resurse procedurale: conversaţia.8. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - Resurse materiale: manual. gumă. fişe de lucru. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.1. explicaţia.). exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor".) a rezultatelor măsurărilor.1. exerciţiul. caietul elevului. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia.- etc. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare.). activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. înregistrarea în diverse forme (desene. activităţi în echipă. 3. - - - - 3. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. explicaţia. numeric etc. - - - - 4. Recapitulare 2. înregistrarea în diverse forme (desene. Ora şi ziua. în timp ce.). exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. activităţi în echipă. caietul elevului. numeric etc. diverse obiecte. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor.).

exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. consemnarea rezultatelor si discutarea lor.- - - - 6. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". etc. caietul elevului. exerciţiul. - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. înregistrarea în diverse forme (desene.8.9. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. capacitate. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. "mai înalt". "mai greu".) a rezultatelor măsurărilor. demonstraţia. "mai greu". sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. după. după.). exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. "cel mai lung" etc. săptămâni. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 151 . activităţi în echipă. 2.1. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. numeric etc. activităţi în perechi. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune.). compararea duratei unor activităţi. "mai înalt". în timp ce. zile. luni. "mai uşor". "mai uşor". exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. explicaţia. 3. în timp ce. Evaluare 2. capacitate. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas.

exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 2. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. activităţi în echipă.2. 4. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete.1.3. Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. - - - - - - 2. exerciţiul. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. demonstraţia. - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. 1. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de numărare cu pas dat. 1. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. activităţi în perechi.1.1. în care a.6. ref. a-b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în echipă.5.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . caietul elevului. 2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. desene şi numere. activităţi în perechi. caietul elevului. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 2. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. fără efectuarea probei operaţiei. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene sau numere ordonate. 3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. b sunt numere date. “înainte” si “înapoi”. exerciţiul. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 152 . Detalieri de c conţinut r t .5.

rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţiul. formularea de probleme pornind de la numere date. 2. demonstraţia. 3. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 153 . a-b=x. 2.3. cu păstrarea tematicii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. schimbarea numerelor într-o problemă dată. Rezolvare şi compunere de probleme 1.5. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.1.6. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.7. - - sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. activităţi în echipă. în care a. caietul elevului. activităţi în perechi. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. b sunt numere date.

ARIA CURRICULARĂ MANUAL UTILIZAT: Matematică. clasa I. 2004 Autor: Marcela Peneş 154 . Editura Ana.

lea – Nr.2.3 Nr. 4. 4. 4. 1. 3. 2. Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30 11 19 7. 2.5.2.3. crt.1.5.1.2 5 7 7 1.2. Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală 11 8. 2. 2.5. 2.1.3 1. 3.1 1.2. 4.1. 2.4.1.1 .3.2. 1. 2.4.1. 1. 1. 1.1 1.5. 1. 9 10 2. 3. 2. 2.6. 2.1. 4. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 31 5. 2 Mulţimi de obiecte 7 3 Numerele naturale de la 0 la 10 25 4.2.6.1. 2. 3.Nr.3 2.7.1. 1. 2.4.7.2. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală Ob.4.total ore: 4 ore săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL al II.1. 2. 4.6.2 2. 4.1. 2. ref 1. 4.4. 2.1. 6.ore alocate 12 Perioada Obs. 2.3 2.2 1. 2. 2. 2. 4.2.1 155 .7.6. 1.5.

stânga-dreapta. faţă-spate Elemente de  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156 1 6. *figuri geometrice.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr. 4.ore Obs Data 1 1 1 1 Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia 2. 1. R. probleme ilustrate.UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr.2 2.1 2.ore alocate: 12 Nr crt 1.  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte . fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea 1 5. Detalii de conţinut O.1 2. interior-exterior. . creioane colorate . Elemente de orientare spaţială : aproape-departe. 3.

Mare-mic . 157 . 1 -exercitiul -conversaţia 11. deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund . orientare spaţială: sus-jos. uşorgreu.Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare 1 10. |_/ \ 9. desenare Culori.7. mult.puţin Figuri geometrice. lungscurt *Scrierea de liniuţe : 0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2 1 8.

4.)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +.UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr. 2. 4.2. *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.ore alocate: 7 Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=.  completarea fişelor de muncă independentă 1 3 1 4 1 2 1 158 . 4. desene sau numere ordonate.1.1.  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură.  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.ore Data 1 Obs 2.  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi.2. R. – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O. 2  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii. -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. precizarea criteriilor utilizate. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr. 2.

Numărul şi cifra 0 7. Numerele naturale 1 şi 2.exerciţiul.ore Data 1 Obs. Numărul şi cifra 4 2.conversaţia. proiectul.4 2. 2 şi 3 8. 4. 1. Numărul şi cifra 3 5. Crt. 1 1 1 1 1 *manual. 27 Detalii de conţinut O. beţişoare Nr. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr. beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159 . probe scrise. Numerele naturale 0.4 2. joc de rol.2 2.5 1 3. *observarea dirijată. 1.ore alocate: Nr.2 2. Numărul şi cifra 1 2.desene şi numere. grupuri de obiecte. jocul didactic. Numărul şi cifra 2 1.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.1 1. Numerele naturale 1 2 şi 3 6. grupuri de obiecte. explicaţia. evaluare prin joc.3 2.R.3 2.

4 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1. 1 Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7 18 Numărul şi cifra 8 160 1 . explicaţia. 2 . jocul didactic.conversaţia.3 şi 4 10.3 2. Numărul şi cifra 5 11. probe scrise. Numărul şi cifra 6 15. explicaţia. Evaluare 14. 1 1 1 1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată. joc de rol.3 2. 1. evaluare prin joc.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată.diferite reprezentări ale acestora 9. evaluare prin joc.1 1. probe scrise. proiectul. Numerele naturale 0. Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2.2 2. Recapitulare 13.2 2.desene şi numere. 1 1 1 1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic.conversaţia.2 2. exerciţiul. Numerele naturale de la 0 la 5 12.4 2. exerciţiul. proiectul. joc de rol.

5 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual.proiectul.conversaţia. probe scrise.4 2.2 2. jocul didactic.3 2. grupuri de obiecte. 1 1 1 *observarea dirijată. 1. 161 . desene şi numere.5 2 1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.2 2.2 2.exerciţiul.2 2.2 2.4 2. explicaţia. beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.3 2.3 2.5 1 2 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1. 2.19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare. joc de rol. evaluare prin joc.4 2.1 1. desene şi numere.1 1.

Perioada: Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual. Crt. 1 5.1 4. 1.3 2.conversaţia. joc de rol.1 1.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O.ore Data 1 Obs. 1.ore alocate: 31 Nr.3 2.4 3.2. 6. beţişoare 1 *observarea dirijată.2 1.1 4.R. 2 1 7.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr. 3. grupe de obiecte. evaluare prin joc Nr. exerciţiul. 2. jocul didactic. explicaţia. 1 . Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1.2 1 4.

7.10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20.10  Scăderea numerelor naturale 6. proiectul 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 19. beţişoare *observarea dirijată. 15.8.  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6. grupe de obiecte. 13. 10. conversaţia. 14.7. 1 163 . 18.3 2.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual.9.3 2.4 3. explicaţia. 1. 12.8. joc de rol.9. 17.1 4. evaluare prin joc. 16.8.  Adunarea şi scăderea cu 0 9.1 4. exerciţiul. 11. jocul didactic.

1 1. 2 2 1 164 .2 2 2 4.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr.3 -jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte. Recapitulare 6. 1. exerciţiul.vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5.R. corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor 2.2 1.ore Data 2 Obs.3 2.1 4. conversaţia. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20 1. joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol. Detalii de conţinut O. scrierea şi citirea 3.4 3. fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea. evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc.1 4.ore alocate: 11 Nr.2 1. Formarea. Evaluare 1. Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare. Crt. număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr. obiecte sau desene a oricărui explicaţia..3 2. proiectul.

fără trecere peste ordin .5 2. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30. fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO.ore Data 2 Obs.verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor . proiectul.7 3. explicaţia. Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30.6 2. joc de rol.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr.1 1.1 4. jocul didactic. (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20.3 2. probe scrise Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual. grupe de câte 10 obiecte. exerciţiul. Crt. beţişoare. conversaţia.1 2 2 2 .fişe 2 Nr.exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată. 2 1. evaluare prin joc.R.ore alocate: 19 Nr.

3 2.4 3.ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.1 4.3 2.2 exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 2 2 2 1 166 .1 1.1 4.2 1.

joc de rol. proiectul. cu şi explicaţia.  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. evaluare prin joc.ore Data 3 Obs.4 3 4 5 *observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată.3 2. scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare. fără sprijin în obiecte sau desene. citire. conversaţia. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. Crt.2 1. vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare 2 1. 1 11 Detalii de conţinut O.  Numerele naturale de la 0 la 100 – formare. fişe 3 Nr. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte. “înainte” şi “înapoi”.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100.R.ore alocate: Nr.3 2. jocul didactic. 3 1 1 167 . dat. exerciţiul.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr.

-sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. *observarea dirijată. dreptunghi. jocul didactic.R. 2.2.ore: 5 Perioada: Nr. fişe cunoscute. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr.1.ore Data 3 Obs.1 . Crt. 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor.2  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice. probe scrise 2 2 Recapitulare  jocuri de construcţii. conversaţia. pătrat. explicaţia.  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. 4. evaluare prin joc. joc de rol.precizarea criteriilor utilizate. cerc O. 2. exerciţiul. 4. 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi. 168 1 . -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE Nr. . proiectul. desene sau numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.

R. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime.3 2. 6  Recapitulare 7  Evaluare O. Crt. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte.UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr.  Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas.ore alocate: 7 Nr. joc de rol.4 1. creionul etc.3 1.4 4 *observarea dirijată. evaluare prin joc. proiectul.  Unităţi de măsură: ora. exerciţiul. jocul didactic.5 1. luna. 2 3 1. explicaţia. săptămâna. probe scrise 1 1 1 5 1 1 1 169 . după. în timp ce Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr.2 1. conversaţia.ore Data 1 Obs. ziua.6 2.

 exerciţii de numărare cu pas dat.  schimbarea numerelor într-o problemă dată. exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă.4 1.ore alocate: 7 Nr. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. Crt. exerciţiul 2 Nr. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. “înainte” şi “înapoi”.5 1.R. cu păstrarea tematicii. 2 1.  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.3 3 4 5 6 170 . Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O.6 2.ore Data 1 Obs.UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr.

171 .

Editura Axa . Maier Jutta . Păcurari O. O.D. Editura Axa. 21. Berechet. Aurel . jocuri şi prubleme. Editura Tineretului. Iacob S. Editura Amalteea. Ed. . Ion – Poveştile Ilenii. Berechet. 2003. 2004. Grigore-Prună. Barff. M..Informatica şi bazele generale de operare pe calculator. . M. M. M. clasa I. MEC-CNPP. . Iordăchescu.D.T. Maria. 1997-1998. Jack. Canfield. Ovidiu.Să dezlegăm tainele abecedarului. E. Constantin.Prietenul meu. Gardin. Florian.T. 26. 2002. Tudora . . 2004. Ilioaia. Editura Didactica Nova. Ursula.C. Pali. Sigma. Ed. Maria. Hansen . Mitu. 2000 .învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar.C. 5. 20. Gardin Florin – Limba română.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. 30. Anca. Carmen . Bucureşti .volumul Supă de pui pentru suflet 1. EIS POL. 1999. 1997.T. Faliboga. Ghid metodic .Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale . 23. TBC şi Malarie. 6. Petrovici C. 2005. 9. Lica. . Iaşi. Simona . 2003. 17.E.Hai să mergem la serbare!. 2001. .Ghid metodologic . . Mareş. Bucureşti. 24.clasele I . Dascălu.T.. I.. A.programul naţional de educaţie pentru sănătate.Serbări şcolare pentru ciclul primar.1966.materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA. Bucureşti. . 22. Ana –Teatru pentru cei mici. MEC-CNC. Barbu. Violeta. 25. Editura Humanitas Educaţional. I. Editura Aius. Bucureşti. Istrati.E. Editura Tineretului. 1986. Curriculum pentru clasele I.Gramatică şi compunere. editat de CCD Oradea. Neacşu. .C. . Florica . Virginia. Manual pentru clasa a II-a. Bucur. I.Învăţarea activă. Irina.Metodica predarii desenului la clasele I – IV. Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică. 3.Victor. 2006. II. 4496/2004. 11.Metodica predării. 1974. Editura Carminis Educaţional 2004. 2002 . Radu.II. nr.E. selectate şi repovestite.Abilitǎţi practice.. Bucureşti. Motora-Ionescu. 31.Curriculum Naţional. Editura Fundaţia România de Mâine. Învăţământul primar . Nuta.C. Lica. Maria .P. Ghergu.2-4 . Editura Paralela 45. M. O. Ed. . 4. Bucureşti. 13. 16. 15. 14.S. M. aprobate prin OMEDC nr.Editura Miniped. M.1967. M. 12. Mihaela.Abecedar. Editura Polirom.E. 7.E. 28. 2006.1. Inge Burkhardt. 2000. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Maria .S. Ghid pentru formatori.S. 1991. Craiova. Editura Aramis. 2005. Adams . P. Mioara .. Editura Recif. 27. Ghergina. Mark .C. Bucureşti. E. 29. 2001. Luiza.E. EDP. (coord) – Strategii didactice inovative.Snoave populare.Carte de construit pentru copii. Neagu. E.. 10. Botoşani . Editura Polirom. Păcurari. 18. Aramis. 1990. 1997. (coord) . manual pentru clasa I. calculatorul.Educaţie plastică în ciclul primar vol.D.Revistă dedicată cadrelor didactice. I.IV.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare. Daniela. Mirea.P. Marin . Editura Ion Creangă . Maria. Craiova. Mihăilescu. -Să vorbim despre culori .. Buga. 2.T. Bucureşti.. Cleopatra şi Piţilă.Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”. – Aritmetică – clasa I – exerciţii.N. Arcire. Ionel.. M.Tineretului.S. 19.S. 8.

Tarlapan. Ratyus. Focşani. 2004. 36. Diţuleasa. 2000. 34. Aramis.P.08. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I.IV .D. Editura Ana. Editura Aramis . http://www. Editura Carminis. 51. Editura Hyperion.com 58.clasele I .IV. 2000. Şerban Marinel .Bazele informaticii.europa.edu. nr. Vasilica .Educaţia plastică în învăţământul primar. 42. Editura Aramis. suport didactic. 41. 50. N. 1969.. Tincea. Bucureşti. 2005. 43.D. Bucureşti. Marcela . 35.eu 56. Editura Aramis. Chişinău. curs opţional. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. 2007.. Editura Ana. L. Piţilă.Aplicaţii cu materiale din natură. Dumbravă. 47.Gramatică şi compunere.Grafica şi pictura. Dumitra. Anastasiu. Mihăilescu.ro 54. 2004. Paveliu Eliza .htm .Cunoaşterea mediului.clasa I. Susală. Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV. Bucureşti. Editura Corint. http://www. http://europass. Cartu Alexandru. 40. Şerdean. 2000.D. x x x . 49. Stoica. 52.toutimages. Ştefănescu. 2004. 4686 / 05.cmbrae. – Antologie de cântece pentru şcolari. Peneş. Tudora.Viorela . www. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. – Ghid pentru practică pedagogică. Piţilă. 46. Peneş. Maria.pdf 57. Şerdean. Adriana. Stan. Ioan. Victoria. Manual pentru clasa a III-a.Abilitǎţi practice. E. Maria . Ioan . 45. Pădureanu. 1996.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar. Marcela – Matematică.ro.M.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. Peneş.kids-shop. 2002. 1982. Stancu. D. Marcela– Abecedar.2003.32. 33. www. Editura. 2003. Bucureşti. 2000.. Tudora. 48. E.“Culoarea cea de toate zilele”.ro 55. Vasilica . Bucureşti. Editura Petrion. 44. Editura Ghe. clasa I. Editura Albatros. 53. Ion . Efrim – Lănţişorul cu cheiţe. Roşca. 1995. Rotaru.google. Bucureşti. Radu. C.Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O. http://cliparts. Editura Aramis 2004. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare.P. 38. 37. 1995.didactic. www. Maria. Editura Terra . Florian. Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. Editura ProGnosis şi SNEE. Daniela . Bucureşti.P. 39.com/alimentation/legumes/index. Bucureşti. 1997 .Comunicare. Editura Aramis.cedefop. E. Marcu.. clasa I. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful