ELENA VÎLCU

-ghid metodic“ Învăţătorul este cel care pregăteşte omul de mâine. El, mai mult ca oricare altul, are datoria de a se integra în epoca sa şi chiar de a o depăşi. Cadrul didactic trebuie să fie o călăuză care să-i dea fiecăruia dintre elevi un ajutor efectiv şi să vegheze la coacerea în ritm propriu a inteligenţelor şi inimilor. Învăţătorul trebuie să formeze tuturor copiilor capacitatea de a folosi cu inteligenţă instrumentele muncii intelectuale şi gândirea, să facă apel la resursele personalităţii în curs de dezvoltare şi să ştie să utilizeze toate aptitudinile şi toate mijloacele de exprimare pentru a le consolida.” (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare, Învăţător, Standard ocupaţional, Bucureşti 2002, pag. 3).

Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010
1 ISBN 978-606-577-165-9

Pagina 1. Argument………………………………………………………………………………......6 2. Structura portofoliului învăţătorului…………………………………………………….....7

3. CAPITOLUL I –DATE PERSONALE………………………………………………..10 4. Curriculum vitae …………………………………………………………………….......11 5. Dosarul cadrului didactic...................................................................................................13 6. Fişa personală.....................................................................................................................14 7. Fişa postului.......................................................................................................................15 8. Declaraţie...........................................................................................................................18 9. Declaraţie pe propria răspundere.......................................................................................19 10. Declaraţia contribuabilului.................................................................................................20 11. Fişa de evaluare anuală……………………………………………………………….......21 12. CAPITOLUL II – CURRICULUM…………………………………………………..38 13. Structura anului şcolar…………………………………………………………………...39 14. Calendar şcolar 2010-2011………………………………………………………………40 15. Schema orară……………………………………………………………………………..41 16. Orar…………………………………………………………………………………….....42 17. Materiale curriculare……………………………………………………………………..43 18. PROIECTARE CURRICULARĂ:.................................................................................46 19. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Abecedar, Editura Aramis, Bucureşti, 2004 .....................................................................46  Programa şcolară……………………………………………………………..47  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....54  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….57 20. .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ (autori: Marcela Peneş, Abecedar Editura Ana, 2000)……………………………………………………………………………………...92  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………....93  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………….96 21. MATEMATICĂ (autori : Victoria Pădureanu, Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică, clasa I, Ed. Aramis, 2004 ..........................................................................110  Programa şcolară…………………………………………………………...111  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..115  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...117 22. MATEMATICĂ (autori: Marcela Peneş, Matematică, clasa I, Editura Ana, 2000)................................................................................................................................154  Planificarea calendaristică anuală ………………………………………….155  Proiectarea unităţilor de învăţare …………………………………………..156 23. CUNOAŞTEREA MEDIULUI ………………………………………………………..171  Programa şcolară…………………………………………………………....172  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..175  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...177 2

24. EDUCAŢIE MUZICALĂ……………………………………………………………...186  Programa şcolară…………………………………………………………....187  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..190  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...191 25. EDUCAŢIE PLASTICĂ……………………………………………………………….205  Programa şcolară…………………………………………………………....206  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..208  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...209 26. EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ………………………………………………………...221  Programa şcolară……………………………………………………………222  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..225  Proiectarea unităţilor de învăţare…………………………………………...226 27. EDUCAŢIE FIZICĂ…………………………………………………………………...232  Programa şcolară……………………………………………………………233  Distribuirea lecţiilor pe unităţi de învăţare………………………………….236  Eşalonarea unităţilor de învăţare……………………………………………237 28. DISCIPLINE OPŢIONALE :………………………………………………………...239 29. EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE :………………………………………………….239  Argument……………………………………………………………………240  Programa şcolară……………………………………………………………241  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..245  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………246  Bibliografie………………………………………………………………….252 30. PRIETENUL MEU, CALCULATORUL !…………………………………………….254  Argument……………………………………………………………………255  Programa şcolară……………………………………………………………256  Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..259  Proiectarea unităţilor de învăţare……………………………………………261  Bibliografie………………………………………………………………….262 31. PROIECTE DE LECŢIE :……………………………………………………………263  Limba şi literatura română………………………………………………….264  Matematică………………………………………………………………….278  Cunoaşterea mediului……………………………………………………….284  Educaţie tehnologică………………………………………………………..290  Educaţie plastică………………………………………………....................294  Educaţie fizică……………………………………………………………....298 32. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă)………………………………………………………………………………305 33. Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii, prin .sponsorizări ....................................................................................................................306 34. Lista lecturii suplimentare……………………………………………………………....307 35. CAPITOLUL III. EVALUARE 35.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ………………………………………………..308 a. Limba şi literatura română………………………………………………….309 b. Matematică………………………………………………………………….314 c. Cunoaşterea mediului……………………………………………………….320 d. Educaţie muzicală…………………………………………………………...322 e. Educaţie plastică…………………………………………………………….326 f. Educaţie fizică………………………………………………........................328 g. Educaţie tehnologică………………………………………………………..337 38. Fişă de evaluare iniţială – debutul şcolarităţii………………………………………...342 3

......cunoaşterea mediului…………………….............................. Situaţia absenţelor şi a notelor la purtare............................. Simulare concursuri şcolare matematică…………………………….....................…………………........................................ Bilanţul psiho-social al elevului………………………………………................. pentru prevenirea accidentelor.................429 65.................................. Fişe de lucru .............464 4 .......415 53.....................................................................................................451  Adresă către ISJ pentru efectuarea excursiilor şcolare......417 54............................ Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă…....413 52......................................438  Chestionar caracteriologic. Situaţia elevilor problemă.................................463 67.......................448  Anexa la Programa şcolară..................348 41....... Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare.................................. Fişă de evaluare permanentă…………………………………………………………....... Fişă de evaluare sumativă matematică……………….……………………….......................454  Munca în echipă................................................350 43................... Fişă de evaluare iniţială ................................419 56........462  Regulamentul de bună purtare.......................................423 57............................. Simulare concursuri şcolare limba română……………………………....................................... Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară....... CAPITOLUL IV – MANAGEMENTUL CLASEI......................................... Fişă de observaţii – cunoaşterea mediului……………………………................................424 59........................................................437  Fişa de caracterizare psihopedagogică...............................455 66.................................................... REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ:.................................458  Consiliul clasei................... Fişă de evaluare a evoluţiei copilului…………………………………………………352 45.................................................416 53...............................................................452  Proces-verbal pentru instruirea elevilor care merg în excursii.............................................................353 46...........................427 62............................................457  Proces-verbal...449  Fişa de avizare a proiectului de programă pentru opţional.................................409 50........................ Test de evaluare formativă – cunoaşterea mediului…………………......436  Programe de pregătire suplimentară a elevilor cu deficienţe................... Grila de evaluare a copilului aflat în plasament………………………………………349 42.....................425 60..........428 63..................... pe discipline.............................................461  Din secretele succesului la învăţătură................................... ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII:........... Test grilă limba română………………………..................... CAIETUL PERSONAL AL ÎNVĂŢĂTORULUI:....423 58....428 64............................... Fişe de completat şi de colorat………………………………………............................................. Situaţia rezultatelor şcolare.. Texte pentru dictări……………………………………………………............444  Fişa de înregistrare a comportamentelor observabile ale elevului...............431  Catalog de evaluare şi notare...................................................................435  Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru concursurile şcolare..............................418 55.................................................................................433  Situaţia manualelor şcolare...........426 61......... Fişă de apreciere comportamentală…………………………………………………..460  Regulile clasei............................ Fişă de evaluare iniţială………………………………………………………………346 40.........................411 51........cunoaşterea mediului………………………………...............................................354 47.................................... Fişe de lucru matematică………………………….453  Decalogul educatorului.........................456  Norme de protecţia muncii... Situaţia rezultatelor şcolare la sfârşitul anului şcolar......................39...........380 48.......408 49...................443  Fişa de observaţie asupra elevului................................................................... Fişă de apreciere săptămânală……………………………………………………….............. Situaţia statistică a rezultatelor la învăţătură...............................................430  Date generale despre colectivul clasei................351 44...........................................................………………........................................

....466 Proces-verbal la şedinţele cu părinţii....497 78...............490 73..          Comitetul de părinţi.............................................................................. CAPITOLUL VII – ALTE MATERIALE……………………………………….491 74..........................465 Planificarea şedinţelor cu părinţii........................................................................................ Limba şi literatura română:……………………………………………………………….473 Şcoala şi familia.................542 82...............................489 72.....ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE...............................485 68............................ Regulamentele unor concursuri şcolare............... Lista articolelor publicate.............................................................................................................................................................................. Programul activităţilor extracurriculare................................. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri…...................479 Sfaturi pentru părinţi.........FORMARE CONTINUĂ......................................................................................496 77..498  Planificare calendaristică………………………………………………………...................521  Sărbătoarea abecedarului………………………………………………………526  Serbarea abecedarului…………………………………………………………....534  Mare sărbătoare........................ Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri………………......... BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………568 5 ........................... CAPITOLUL VI .....561 83.......... Materiale metodice.......................................................511 81.......488 71.................................. Matematică:………………………………………………………………………………….................................. CAPITOLUL V ....509  Planificare calendaristică……………………………………………………….......................498  Programa………………………………………………………………………..... CURRICULUM ADAPTAT:………………………………………………………498 79..475 Educaţia sanitară.................................. SERBĂRI ŞCOLARE  Serbarea de sfârşit de an………………………………………………………...........................................487 69......... METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE……………………………514 81....................495 76........................502 80..................................488 70................................... MODELE DE DIPLOME…………………………………………………………...........508  Programa………………………………………………………………………...................495 75.......477 Scrisoare informativă pentru părinţi............................................................................................................. mare!.......................................................................481 Modele de diplome pentru părinţi................469 Chestionar pentru părinţi.........471 Regimul zilnic al activităţilor elevilor................... Calendarul activităţilor pentru anul şcolar curent...........................................

Cartea este structurată pe şapte capitole şi dă o imagine de ansamblu. responsabilitate şi rigoare profesională. de performanţă în activitatea cadrelor didactice care lucrează cu elevii din ciclul primar. de mai puţin stres şi de mai mult timp liber tuturor celor care doresc să se folosească de ea pentru a aduce “lumina” în sufletele celor dornici de cunoaştere.Lucrarea “Mapa” învăţătorului –clasa I reprezintă un ghid metodic complex care vine în întâmpinarea nevoii de documentare. Totodată. nu în ultimul rând. Această lucrare poate fi folosită la clasa I. Autoarea 6 . dar şi a găsirii soluţiilor optime pentru rezolvarea tuturor problemelor inerente procesului instructiv-educativ. ea oferă o multitudine de instrumente curriculare. cu îmbunătăţirile de rigoare care se impun din perspectiva personalităţii fiecărui dascăl şi ajustată la situaţiile de fapt din cadrul fiecărui colectiv de elevi. cercetare. fiind astfel de un real ajutor în urmărirea performanţelor. dar şi în detaliu asupra tuturor momentelor din cariera unui dascăl modern. Sper ca această “mapă” să reprezinte un factor generator de calitate. creativitate şi. de satisfacţii. a dificultăţilor.

« Mapa învăţătorului » este un instrument de eficientizare a muncii învăţătorului pentru că : . . Proiecte didactice . a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate.Profesiunea de învăţător cere celui ce o exercită calităţi şi capacităţi diverse : dragoste de muncă. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de inspectoratul şcolar) . curiozitate. Planificarea calendaristică .dă posibilitatea învăţătorului să-şi manifeste iniţiativa. acordării calificativelor.permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale . pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor). entuziasm. nevoia de înnoire. echilibru intelectual. Proiectele unităţilor de învăţare . reorganizarea şi actualizarea materialelor din mapă . gustul observaţiei.obligă la o muncă de calitate. creativitatea în completarea. devotament. . . simţ critic şi luciditate.permite evaluatorului (director. credinţă în ceea ce face. Programe şcolare. Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . despre criterii de calitate şi cantitate a prestaţiei să devină cât mai eficientă. de responsabilitate şi rigoare profesională. metodist. inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor. indulgenţă împletită cu fermitate. a salariilor de merit etc. “Mapa învăţătorului” trebuie să cuprindă următoarele: · Curriculum vitae actualizat · Fişa postului · Fişa de evaluare anuală - - Structura anului şcolar Schema orară Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. dragoste pentru copii. În contextul reformei educaţiei se vorbeşte despre standarde profesionale.oferă posibilitatea diminuării stresului. . dacă este ţinută la zi . 7 .

măsuri de ameliorare) . Regulamentul de ordine internă. procese verbale. Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă. Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a . Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor. Statistici privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul semestrului. 8 .) . modalităţi de realizare) . a anului şcolar. conţinuturi.- Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii. procese – verbale. materiale prezentate) . a proiectelor unităţilor de învăţare. Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară . Fişele de asistenţe efectuate la ore (interasistenţe. cercurilor pedagogice. tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor. tabele nominale etc. cu termene: întocmirea planificării. concluzii. inspecţii speciale) . Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare . Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse. rezultate obţinute. portofoliilor realizate de elevi) . materiale informative trimise părinţilor etc. participări cu referate. Fişe de evaluare formativă. Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale. sumative. Lista lecturii suplimentare. a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (obiective. - - Caietul personal al învăţătorului (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani). activităţile pe care învăţătorul le are în vedere. Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică . asistenţe la activităţi în cadrul comisiilor metodice.) . - Calendarul activităţilor pentru anul în curs (cuprinde toate sarcinile. conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) . - - - Descriptori de performanţă. prin sponsorizări . Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări. Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor. schimburilor de experienţă. fişe de lucru. Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor . Teste de evaluare (iniţiale. materiale prezentate. Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele.

Standard ocupaţional. ci din dorinţa de a face ca activitatea să aibă finalitatea dorită : creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora... Lista articolelor publicate în reviste de specialitate. Învăţător. Învăţătorii nu trebuie să realizeze această mapă pentru a fi văzută. verificată de evaluatori. elaborate personal (care sunt utile în diferite momente ale activităţii). a lucrărilor publicate. cercuri pedagogice.E. sesiuni de referate metodico – ştiinţifice. Pe măsură ce termenele stabilite sunt depăşite. I. - Fişa postului.T. cursuri de formare. astfel încât acestea să fie actualizate la nevoie. comisii metodice. Tabele nominale cu elevii propuşi a participa la diferite cursuri.- - informări. de la alţi colegi. să poată fi introduse altele. Diferite materiale metodice primite de la M. preluate din literatura de specialitate. Bucureşti 2002) 9 . - Programul activităţilor extracurriculare. activităţi extracurriculare. Regulamentele unor concursuri şcolare. Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri. lecţii la consiliile profesorale.S. la rubrica “Observaţii” se consemnează dacă sarcinile propuse s-au realizat (performanţe). Contractul individual de muncă Materialele propuse pot fi grupate pe dosare şi ţinute într-un biblioraft (va exista şi un opis care inventariază materialele existente). schimburi de experienţă.C.J. lectorate cu părinţii). (Consiliul pentru standarde ocupaţionale şi atestare.

CAPITOLUL I  Curriculum vitae  Dosarul cadrului didactic  Fişa personală  Fişa postului  Declaraţie  Declaraţie pe propria răspundere  Declaraţia contribuabilului  Fişa de evaluare anuală  Raport de autoevaluare 10 .

Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi Curriculum vitae principale Europass Numele şi adresa Informaţii personale angajatorului Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fax(uri) EducaţieE-mail(uri) şi formare Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Perioada Sex Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Calificarea / diploma obţinută Mobil: Disciplinele principale Experienţa profesională studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Aptitudini şi competenţe personale 11 .

Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la Discurs oral conversaţie Scriere Exprimare scrisă Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Informaţii suplimentare Anexe 12 .

13 .

14 .

 utilizarea de întrebări care să susţină focalizarea elevilor pe subiectele în discuţie. d) Planificarea activităţilor de predare prin:  Identificarea obiectivelor operaţionale specifice disciplinei şi grupei de vârstă.  Stabileşte o relaţie pozitivă profesor-elev şi menţine la un standard ridicat de disciplină şi comportament social.  Stabilirea activităţilor prin care se asigură atragerea interesului elevilor şi motivarea acestora. e) Predarea şi managementul clasei:  Asigură predarea eficientă la nivelul întregii clase. doctorat.  Analizarea şi utilizarea corectă a informaţiilor privind progresul elevilor în atingerea obiectivelor operaţionale. pentru elevii cu aptitudini speciale şi cei cu deficienţe. inclusiv pregătirea acestora a) Module de curs pentru formarea continuă. sau cu întreaga clasă.  Asigurarea integrării obiectivelor operaţionale proprii cu atingerea obiectivelor stabilite prin Curriculum naţional. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. Activităţi de predare. de grup.  menţinerea motivaţiei elevului. c) Îndrumarea activităţii de practică pedagogică.  Stabilirea activităţilor didactice individuale.  Monitorizează progresul elevilor şi oferă feedback pentru asigurarea fundamentării cunoştinţelor specifice disciplinei. postliceală). b) Cursuri pentru dobândirea de competenţe suplimentare (master.Unitatea de Învăţământ: _____________________________ Catedra ________________________ FIŞA POSTULUI Personal didactic Numele şi prenumele _________________________________________ A. gradul de interes al clasei şi resursele şcolii. în funcţie de disciplina şi caracteristicile grupei de vârstă.  manifestarea interesului propriu asupra subiectelor predate.  Identificarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a celor cu dificultăţi de învăţare. astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite. postuniversitară.  Stabileşte şi menţine o atmosferă propice dezvoltării elevilor şi atingerii obiectivelor operaţionale.  Utilizează metode de predare care asigură menţinerea interesului elevului asupra disciplinei şi subiectelor specifice prin:  stimularea curiozităţii elevilor. 15 .  utilizarea corectă a terminologiei specifice  oferirea de instrucţiuni şi demonstraţii clare la aplicaţiile practice. Activităţi normate în statul de funcţiuni I.  structura corectă şi clară a informaţiilor şi punctarea aspectelor esenţiale la fiecare lecţie.

 autoevaluarea cu discernământ şi utilizarea oricărui mijloc de dezvoltare profesională proprie.  utilizarea cabinetului AEL pentru predarea informatizată. Verificarea progresului elevilor în dobândirea şi fundamentarea cunoştinţelor şi deprinderilor. Informarea corectă şi obiectivă. postuniversitară. şi oferta de feedback constructive. şi pentru ameliorarea demersului didactic.  utilizarea echilibrată a manualelor şi altor surse de informare.  Contestaţii. III.  II. simpozioane. Relaţia cu părinţii elevilor. Îndrumare şi consiliere elevi.     acordarea unei atenţii speciale greşelilor şi înţelegerii eronate sau dificile din partea elevilor. b) Organizarea de schimburi de experienţă. culegeri de probleme şi teste şi alte materiale didactice. modalităţile de supraveghere şi control ale elevilor. d) Evaluarea în cadrul activităţilor complementare:  Tematică. 16 .  asigurarea de şanse egale şi discriminatorii pentru toţi elevii. Activitatea de pregătire metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului a) Participarea la conferinţe. modalitatea de susţinere a elevului în efortul său de a învăţa. Raportarea rezultatelor elevilor către părinţi şi susţinători.  Organizare examene. doctorat.  Subiecte. Consilierea familiei cu privire la programul de viaţă al elevului.  exploatarea ocaziilor de menţinere a elevilor la un standard corespunzător de cunoaştere şi utilizare a limbii române. postliceală).  Corectură.  Supraveghere probe scrise. periodică a familiei. b) Evaluarea în cadrul cursurilor de dobândire de competenţe suplimentare (master. congrese organizate în domeniul de activitate sau interdisciplinar. c) Elaborarea de manuale. 2. Asigură menţinerea relaţiei familie-şcoală prin: 1. d) Participarea la programe internaţionale. h) Utilizează diferite forme de evaluare corespunzătoare scopurilor şi obiectivelor propuse sau a celor impuse prin Curriculum naţional. e) Utilizează rezultatele evaluării pentru îmbunătăţirea demersului didactic. 2. Activităţi de evaluare a) Evaluarea în cadrul modulelor de curs pentru formare continuă. Susţinerea dezvoltării la un standard ridicat a comportamentului moral şi social al elevilor. c) Evaluare în cadrul activităţilor didactice şi de formare continuă la toate formele de învăţământ. Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare.  Bibliografie.  ascultarea activă şi atentă a elevilor. g) Înregistrează sistematic rezultatele evaluărilor şi le utilizează pentru: 1. f) Monitorizează progresul elevilor prin activitatea acestora la clasă şi urmărirea efectuării temelor de casă.

III. Alte activităţi în cadrul şcolii

a) Proiectarea şi conducerea activităţilor extracurriculare; b) Atribuţii specifice în cadrul şcolii (comisii).

B. Norma didactică

Director: …………………………………… Responsabil catedră:……………………….. Cadru didactic: …………………………….. Data: ………………………………

17

18

19

20 .

-Sunt identificate pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile anterioare 21 3p 1p 1p 3p . PUNCTA FINAL Ş CALIFICAT C. 1.ŞCOALA CU CLS. FIŞĂ DE EVALUARE ANUL ŞCOLAR _______________________ NUMELE ŞI PRENUMELE: POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR GRADUL DIDACTIC: DISCIPLINE PREDATE: DOMENII ALE EVALUĂRII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PUNCTAJ MAXIM AL CRIT.A.Proiectarea eficientă a curriculum-ului 15 puncte Minim 13p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S -Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale educabililor (preşcolari -Proiectarea didactică este întocmită pe baza sau elevi).A. evaluării iniţiale a elevilor. 5p AUTOEVALUARE EVALUARE EVALUARE COLEGIALĂ C. -Competenţele specifice urmărite şi strategiile didactice folosite în cadrul lecţiilor sunt stabilite în funcţie de achiziţiile anterioare ale elevilor.

necesare(cunoştinţe. 1p 3p 2p 1p -Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul-cadru şi programele şcolare.-Asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare. -Proiectările de unităţi de învăţare conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şi specifice prevăzute în programa şcolară -Sunt prevăzute strategii didactice active. -Planificarea calendaristică este întocmită conform reglementărilor în vigoare. deprinderi. 3p 3p -Fundamentarea proiectării curriculare pe rezultatele evaluărilor naţionale şi 1p 22 . atitudini) 2p -Respectarea reglementărilor legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de proiectare.

locale. elevi rromi. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ. demografice. etnice. -Sunt evidenţiate în cadrul proiectărilor didactice particularităţile şcolii: elevi proveniţi din grupurile dezavantajate( elevi cu CES. -Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar sau de evaluările naţionale. elevi aparţinând unor minorităţi naţionale 15p 5p Total 2. 1p -Adaptarea la particularităţile geografice.Realizarea curriculum-ului 30 puncte -Utilizarea metodelor active(care presupun activitatea independentă a -În cel puţin 50% dintre 2.. elevi cu situaţia materială precară). economice.5p 23 .

individual sau în grup) în activităţile de învăţare activităţile de învăţare se utilizează metode active. 1.5p 3p 2p -Utilizarea manualelor. care presupun activitatea independentă a elevului.5p 3p -Adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare ale educabililor -Utilizarea unui limbaj adecvat nivelului de înţelegere al fiecărui elev -Introducerea şi explicarea a cel mult 5 concepte noi în cadrul unei ore de curs . 2.Minim 24 p pentru FB Minim 21p pentru B Minim 15p pentru S educabilului. a auxiliarelor curriculare autorizate şi a bazei logistice -Utilizarea în cadrul fiecărei ore a manualului şcolar şi a cel puţin unui material auxiliar 1p 24 .5p 1. individual sau în grup. -Alocarea a cel puţin 50% din timpul fiecărei activităţi de învăţare pentru activitatea independentă a elevului.

după caz. a părinţilor în privinţa progresului -Informarea elevilor despre progresul realizat la fiecare unitate de învăţare -Informarea părinţilor despre progresul realizat de elevi cel puţin o dată 1p 3p 25 .existente în unitatea de învăţământ -Utilizarea TIC/aparatură sportivă în cel puţin 20% din activităţile de învăţare/aparatură sportivă 3p 2p -Utilizarea experienţei individuale şi a achiziţiilor anterioare de învăţare ale educabililor -Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a cunoştinţelor şi competenţelor însuşite anterior în însuşirea noilor cunoştinţe şi formarea competenţelor specifice -Corelarea cunoştinţelor de bază însuşite la diferite discipline 1p 3p 2p -Furnizarea de feedback şi informarea sistematică a educabililor şi.

dificultăţi mari întâmpinate de elevii cu CES). 0.5p -Punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate 0.şcolar realizat la 3 luni 3p 2p -Atingerea a peste 2/3 din obiectivele curriculare propuse. nr. cu excepţia situaţiilor motivate(concedii medicale.5p 26 . -Respectarea datelor stabilite în planificările calendaristice şi proiectările de unităţi de învăţare pentru activităţile didactice. mare de elevi absenţi. -Atingerea a peste 1/2 din obiectivele -Realizarea majorităţii curriculare propuse. şolare a educabililor 1p 2p 1p -Întocmirea şi predarea spre avizare la termen a proiectărilor didactice. obiectivelor curriculare -Atingerea a peste 1/3 din obiectivele în timpul activităţii curriculare propuse.

al clasei. 1p 1p 27 . elevilor aparţinând minorităţilor naţionale. -Adaptarea aplicaţiilor practice la specificul şcolii.-Replanificarea activităţilor didactice în cazul nerespectării din motive obiective a planificării iniţiale. al elevilor cu CES. 1p 1p 1p -Realizarea activităţii didactice în conformitate cu indicaţiile metodice asociate documentelor curriculare în uz. 3p 2p -Existenţa aplicaţiilor practice pentru fiecare unitate de învăţare. -Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate.

-Respectarea indicaţiilor metodice asociate documentelor curriculare în uz. indiferent de mediul de provenienţă. -Respectarea tuturor prevederilor legale privind drepturile copilului şi drepturile omului 28 . 1p 1p -Adaptarea metodologiei didactice la particularităţile geografice. inclusiv cele cu privire la programele sociale ale guvernului adresate elevilor 2p 2p -Acordarea unui respect egal fiecărui elev. sociale şi culturale ale comunităţii în care funcţionează unitatea de învăţământ -Respectarea tuturor drepturilor copilului. demografice. economice. capacitatea de învăţare şi de rezultatele obţinute. etnice. -Adaptarea strategiei didactice la particularităţle clasei. elevilor cu CES.

minim necesar pe semestru 3p 2p 3p -Stabilirea criteriilor şi a procedurilor de evaluare în conformitate cu principiile docimologice. capacitatea de învăţare şi rezultatele obţinute Total 3.-Acordarea unui respect egal tuturor educabililor.Evaluarea rezultatelor învăţării 20 puncte Minim 16 p pentru FB Minim 14p pentru B Minim 10p pentru S -Evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare 30p 5p -Folosirea a cel puţin 3 tipuri de intrumente de evaluare/semestru -Evaluarea ritmică a elevilor)minim 1-2 note/semestru în funcţie de nr. 2p -Asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare 1p 29 . indiferent de mediul de provenienţă.

deschiderea cadrului didactic pentru soluţionarea problemelor. 4p peste 70% din răspunsuri pozitive . relaţia cadru didactic-elev pe baza unor chestionare.Notarea elevilor şi calcularea mediilor semestriale şi anuale conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 3p tuturor notelor3p parţial – 1p 30 .-Comunicarea criteriilor şi procedurilor de evaluare elevilor şi părinţilor. 2p 2p -Înregistrarea activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare .4p peste 50% din răspunsuri pozitive – 2p peste 40% din răspunsuri pozitive – 1p -Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ -Evaluarea cel puţin o dată pe an a gradului de mulţumire cu referire la calitatea actului de predare.

-Comunicarea sistematică. 2p 1pXactivit. a rezultatelor evaluării 3p 1p/activitate -Trecerea notelor şi mediilor( în cazul diriginţilor) acordate în carnetele elevilor.Realizarea activităţilor extracurriculare 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S -Realizarea de activităţi extracurriculare care contribuie direct la atingerea obiectivelor curriculare. extracurric. -Contribuţia proprie la realizarea a cel puţin o 31 . ale dezvoltării personale. din care una în parteneriat. 20p 4p 1pXactivit. extracurric. instituţionale şi comunitare sau a celor propuse de beneficiarii de educaţie -Desfăşurarea a cel puţin 3 activităţi pe an în care sunt utilizate instrumente ale autoevaluării. instituţionale şi comunitare pe semestru. către beneficiarii de educaţie.preuniversitar. -Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care contribuie la atingerea obiectivelor curriculare. -Promovarea autoevaluării educabililor Total 4. ale dezvoltării personale.

-Realizarea activităţilor extracurriculare pe baza documentelor proiective ale unităţii de învăţământ

activitate extracurriculară pe semestru din cele organizate la nivelul unităţii de învăţământ.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Asigurarea participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite

-Implicarea elevilor din grupurile dezavantajate în fiecare semestru în activităţile extracurriculare.

2p 1pXactivit. extracurric.

-Utilizarea potenţialului local pentru creşterea atractivităţii activităţilor extracurriculare şi comunitare Total 5.Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică -Participarea la programele de formare obligatorii stabilite la nivel naţional sau local

-Realizarea a cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe semestru care utilizează potenţialul local

10p 5p -Participarea la termenul stabilit la perfecţionarea 2,5p

32

15 puncte Minim 13 p pentru FB Minim 11p pentru B Minim 8p pentru S

-Aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor participării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională

obligatorie la 5 ani sau la examenul de obţinere a unui grad didactic. -Participarea la cel puţin un program de formare stabilit la nivel naţional sau local.

2,5p

5p 5p

-Utilizarea în cadrul procesului didactic a strategiilor didactice active însuşite în cadrul activităţilor de formare pentru integrarea elevilor din grupurile dezavantajate.

-Participarea la activităţile metodice şi ştiinţifice stabilite la nivel de catedră, unitate de învăţământ, localitate.

-Participarea la toate activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice/catedrei , consiliului profesoral, cercului pedagogic al învăţătorilor.

3p 1p- prezenţă în comisie metodică/catedră 1p- prezenţă la Consiliul profesoral cu temă 1p- prezenţă la cercuri pedagogice

2p 0,5p/resursă informaţională

33

-Utilizarea resurselor informaţionale ale bibliotecii/centrului de documentare şi informare şi a surselor de informaţie disponibile. Total 6.Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 10 puncte Minim 9 p pentru FB Minim 7p pentru B Minim 5p pentru S

Utilizarea a cel puţin 2 resurse informaţionale pe semestru.

-Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

15p 3p -Respectarea termenelor date pentru îndeplinirea sarcinilor date de conducerea şcolii. -Realizarea completă şi corectă a atribuţiilor stabilite prin fişa postului în calitate de profesor de serviciu. -Realizarea completă şi corectă a celorlalte atribuţii stabilite prin fişa postului. 1p

1p

1p

-Realizarea comunicării formale şi a schimbului de date conform legislaţiei şi

1p

34

5p -Realizarea comunicării formale cu conducerea şcolii. a documentelor şcolare.5p 1p 1p -Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ (inclusiv din domeniul asigurării calităţii) -Prezenţa la toate şedinţele consiliilor profesorale sau de administraţie(unde este cazul). -Completarea corectă a situaţiilor solicitate. punctualitate la ore 2p 1pXactivit.procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ şi completarea documentelor şcolare conform prevederilor legale 0. celelalte cadre didactice. 0. cu elevii. Realizarea/participarea la programe/activităţi 1pXactivit. 35 . cu alte instituţii şi părţi interesate de la nivelul comunităţii. cu părinţii. întocmirea situaţiilor şi documentelor solicitate de CEAC.

-Respectarea sistemelor şi a -Prelucrarea pentru elevi 36 .5p 1p 1pXactivit.5p 0. Organizarea/participarea la cel puţin o activitate pe semestru de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase . 1p 1pXactivit.de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase.Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei şi a comportamentelor nesănătoase/semestru în parteneriat cu părinţii. -Realizarea/participarea la cel puţin un program/activitate pe an în spiritul integrării şi solidarităţii europene. 0. 1p Realizarea/participarea la programe/activităţi în spiritul integrării şi solidarităţii europene.

-Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale. -Colaborarea cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea cazurilor grave de îmbolnăviri. a normelor de securitate a muncii şi PSI. 10p 100p 37 . Total TOTAL GENERAL -Participarea la cel puţin o acţiune de promovare a activităţii unităţii de învăţământ şi a ofertei educaţionale.procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevîzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile desfăşurate în tipul respectiv de organizaţie.

Lista materialului didactic existent în şcoală (care poate fi folosit la clasa respectivă) . Proiectele unităţilor de învăţare . Programe şcolare. Programe pentru disciplina opţională (aprobate de Inspectoratul Şcolar) . Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor. 38 . Lista materialului didactic propus a fi procurat prin mijloace proprii.Curriculum Structura anului şcolar. Planificarea calendaristică . Calendar şcolar 2010-2011. Lista lecturii suplimentare. Schema orară. prin sponsorizări . Proiecte didactice . pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor).

28 ianuarie 2011 (vineri) Vacanţă intersemestrială : 29 ianuarie (sâmbătă) -6 februarie 2011 (duminică) SEMESTRUL AL II-LEA: 18 săptămâni (88 zile) Cursuri: 7 februarie 2011 (luni) .7 noiembrie 2010 ( ciclul primar + preşcolar) Vacanţa de iarnă : 22 decembrie 2010 ( miercuri) .SEMESTRUL I : 17 săptămâni (84 zile) Cursuri: 13 septembrie 2010 .4 ianuarie 2011 (marţi) Cursuri: 5 ianuarie (miercuri) .17 iunie 2011(vineri) 24 mai.15 aprilie 2011 (vineri) Vacanţă: 16 aprilie (vineri) -25 aprilie 2011 (luni) Cursuri: 26 aprilie (marţi) .21 decembrie 2010 (marţi) 1 Decembrie –zi liberă Vacanţă : 1 .zi liberă Vacanţa de vară: 18 iunie (sâmbătă) -11 septembrie 2011(duminică) Total zile lucrătoare: 172 39 .

SEM I : 17 săpt.Miercuri-1 dec. (84 zile .( 88 zile – Marti-24 mai) Luna Săpt.) Luna Săpt. L M M J V S D SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 1 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 3 27 28 29 30 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 5 11 12 13 14 15 16 17 6 18 19 20 21 22 23 24 7 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 9 15 16 17 18 19 20 21 10 22 23 24 25 26 27 28 11 29 30 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 31 SEM AL II-LEA :18 săpt. L M M J V S D FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 18 19 20 7 14 21 28 1 8 15 22 2 9 16 23 3 10 17 24 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 Zile libere + vacanţă 21 1 2 3 4 5 6 22 7 8 9 10 11 12 13 23 14 15 16 17 18 19 20 24 21 22 23 24 25 26 27 25 28 29 30 31 1 2 3 26 4 5 6 7 8 9 10 27 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 28 25 26 27 28 29 30 1 29 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 16 23 30 10 17 24 31 11 18 25 1 12 19 26 2 13 20 27 3 14 21 28 4 15 22 29 5 Zile lucrătoare: 172 34 6 7 8 9 10 11 12 35 13 14 15 16 17 18 19 40 .

OM ŞI SOCIETATE Religie IV. Total ore în trunchi comun VIII. TEHNOLOGII Abilităţi practice VII. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi lit.3 1 18 20 1 20 41 . CONSILIERE ŞI ORIENTARE Nr. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică VI. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII OPŢIONAL Nr. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Matematică Cunoaşterea mediului III.română II. maxim ore pe săptămână Plan cadru CN Număr ore alocate CNA CE CES Total ore 2 8 4 1 1 1 1 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 0-1 7 3 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 17 - 1 - 1-3 1. minim ore pe săptămână Nr.Aria curriculară/ Disciplina I. ARTE Educaţie muzicală Educaţie plastică V.

Marţi Miercuri Luni Joi Vineri 42 .

................... 2. Cunoaşterea mediului Religie mediului Religie MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE: .. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 43 ... 4..................................................... Matematică Matematică Cunoaşterea 3...............................MANUALE ŞCOLARE: Nr................crt ... Disciplina Limba şi literatura română Manual Abecedar Editura Locul şi anul Autori 1....... …………………………………………………………………………………………………........................

portofolii ilustrative.UZ OCAZIONAL:  ghiduri şcolare pentru elevi/învăţători: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  cărţi de uz şcolar sintetic: culegeri. antologii: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………  cărţi de uz şcolar specific: atlase. hărţi etc: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 44 . tabele numerice/transformative. dicţionare. albume.

a. CD-ROM-uri. dischete. pliante.a. 45 . cu caracter confidenţial.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  seturi imprimate de probe evaluative specifice (teste tipărite.. ce însoţesc unele manuale pentru evaluarea optimă): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  diverse materiale imprimate adiacente: broşuri tematice. realizate pe alt suport decât hârtie (fişierele dintr-un PC. termeni explicaţi în subsol sau în glosarul adiacent.d.: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………  materiale “imprimate”.. cărţi beletristice prelucrate pedagogic (asortimentate cu o prefaţă în scop didactic. postere/afişe jubiliare ş.m. focalizate pe textele prezentate etc. diapozitive ş. tabel cronologic în consecinţă. microfilme. de regulă de tip grilă.): ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. extrase din studii critice.

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Nr.ORE Sem. T. 3. SEMESTRUL Sem. Editura Aramis. Mihăilescu.crt. I NR. ore: Plan cadru CN 7-8 7 CNA CE 1 Total 8 MANUALUL UTILIZAT: Abecedar. 2004 Autori : C. 2. 1. Piţilă Distribuirea orelor pe semestre Nr. Bucureşti. al II-lea TOTAL 46 .

în mod firesc. Obiectivele de referinţă au fost astfel reformulate încât să creeze o hartă echilibrată a ceea ce însemnă competenţă de comunicare la această vârstă. câteva aspecte ale acestor schimbări. dar şi de diferenţele de dezvoltare psihologică şi emoţională a elevilor.INTRODUCERE Debutul şcolarităţii la 6 ani a determinat reconfigurarea demersului didactic din perspective multiple: la nivelul curriculum-ului şcolar. În situaţia curriculum-ului şcolar pentru Aria curriculară Limbă şi comunicare a fost necesară operarea unor schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă pentru clasa I şi a II-a în vederea relaxării ritmului de lucru. fără de care nu vom obţine rezultatele dorite. nu în ultimul rând. scrie la sfârşitul fiecărui an şcolar. în cele ce urmează. producerea unor enunţuri corecte şi operaţiile de silabisire necesare percepţiei sunetelor vor fi integrate în context şi nu vor fi abordate ca operaţii necesare în sine. Conţinuturile referitoare la compunerea de texte au fost recomandate pentru clasa a III-a. de cooperare. De asemenea. datorită gradului de dificultate pe care îl presupun Schimbările făcute în cadrul Arie Limbă şi comunicare vor fi susţinute prin introducerea unor strategii cât mai diverse de predare/învăţare. astfel încât să existe soluţii profesioniste pentru nevoile de şcolarizare impuse de diferenţele de vârstă cronologică. în special la clasa I. deoarece capacitatea acestora de concentrare asupra sensului enunţurilor este limitată la această vârstă. Modificărilor realizate în cadrul obiectivelor de referinţă li s-au adăugat altele la nivelul activităţilor de învăţare şi al conţinuturilor. altfel acestea vor fi consumatoare de timp iar rezultatele vor fi de suprafaţă. practicile didactice au dovedit că este necesar să accentuăm asupra elementelor de interacţiune în grup. mai curând (aparent) decât asupra achiziţiei de noi cunoştinţe în plan lingvistic: de exemplu. respectiv. al evaluării. Acestea au un statut orientativ. Activităţile de învăţare au fost selectate astfel încât să fie de tip productiv şi să ofere o motivaţie intrinsecă pentru învăţare. şi a realizării individualizării demersului didactic. copiii nu trebuie solicitaţi să scrie după dictare sau să copieze texte atât în cadrul ariei Limbă şi comunicare în cadrul altor arii curriculare). (De asemenea. Toate acestea determină. În cadrul conţinuturilor învăţării a fost redus numărul de cuvinte pe care elevii mici ar trebui să le poată citi. Învăţătorul nu este obligat să le parcurgă pe toate sau poate folosi alte exemple care i se par mai potrivite pentru atingerea obiectivului propus. dictate de aceleaşi necesităţi constitutive. de o nouă modalitate de organizare a timpului şcolar pe activităţi monodisciplinare şi transdisciplinare şi de utilizarea unor instrumente adecvate de evaluare. să aibă un sens pentru copil. al gestiunii activităţii de învăţare şi de predare şi. 47 . anumite schimbări şi în ceea ce priveşte metodologia construirii parcursului didactic. Semnalăm.

învăţătorelev pe teme familiare copiilor. jocuri de grup cu teme date.1. exerciţii de ascultare a dialogurilor elev-elev. Dezvoltarea capacităţii (citirea/lectura) de receptare a mesajului scris 4. pe baza unor imagini prezentate. OBIECTIVE CADRU 1. exerciţii de eliminare a unui cuvânt care nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte dintr-o listă audiată. exerciţii de percepţie fonică a intonaţiei propoziţiei enunţiative şi interogative (fără terminologie). Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. exerciţii de mimă. vizând formarea comportamentului de ascultător activ. simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. exerciţii de descoperire a unor cuvinte care să înceapă.4.5. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă A. să conţină sau să se termine cu o silabă dată. silabele dintrun cuvânt şi sunetele dintr-o silabă . Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 1.CLASA I I.). jocuri de identificare a poziţiei silabelor în cuvânt. 48 1. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei propoziţii ascultate 1. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţii. să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: jocuri de executare a unor comenzi orale formulate de învăţător sau elevi. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1. să manifeste curiozitate faţă de mesajele emise de diferiţi interlocutori în situaţii de comunicare concretă Limba şi literatura română . prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. final sau din interiorul unei silabe sau al unui cuvânt. exerciţii de recunoaştere a unor momente din textul audiat. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.2. exerciţii de delimitare a cuvintelor în enunţuri. jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. desen etc. exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţuri realizate de elevilor.3. exerciţii de recunoaştere a unor comunicări care nu se potrivesc cu un mesaj audiat anterior. exerciţii de distingere a sunetului iniţial. să distingă cuvintele dintr-o propoziţie dată. jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător. de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele non-verbale.Clasele I – a II-a 1. să sesizeze sensul cuvintelor într-un enunţ dat 1. jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziţie. exerciţii de stabilire a poziţiei unui cuvânt într-o propoziţie.

1. formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. integrame. exerciţii de dicţie. întâmplări cunoscute. anagrame. salut. să integreze cuvintele noi în enunţuri - 2. frământări de limbă. să manifeste iniţiativă şi interes pentru a comunica cu ceilalţi - Limba şi literatura română . simulări ale unor situaţii de comunicare.3. exerciţii de formulare de întrebări în vederea clarificării unor nelămuriri legate de o cerinţă dată. clară. exerciţii de modificare a sensului unei propoziţii prin eliminarea. exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe. prezentare etc. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea unui mesaj ascultat. volumului şi a vitezei vorbirii. exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini. exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat. omonimie. exerciţii de schimbare a sensului unui cuvânt prin modificarea unui sunet sau a unei silabe. 2. activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte. folosind cuvinte date. exerciţii de reglare a tonului. activităţi familiare copiilor. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. exerciţii de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare.). legate de o situaţie creată. exerciţii de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată. exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. înlocuirea sau adăugarea unui cuvânt. exerciţii de dicţie. antonimie. jocuri pentru alcătuirea de propoziţii conţinând cuvinte noi. 2.2. dramatizare. cu accent pe pronunţia corectă. recitări.2. jocuri didactice de sinonimie. repovestiri. dramatizări. desen etc. rebusuri. exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să formuleze clar şi corect enunţuri verbale potrivite unor situaţii date Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de alcătuire a unor enunţuri. povestirea unor întâmplări personale ale copiilor. exerciţii de prezentare a unor obiecte.) dialoguri pe teme cunoscute. prin apelare la diferite modalităţi de redare a acestuia (repovestire. jocuri de rol.Clasele I – a II-a 49 .

1. exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.5. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare. exerciţii de citire la prima vedere... corect un text cunoscut să manifeste curiozitate pentru lectură 3. rebusuri în care cuvintele sunt reprezentate prin imagini. exerciţii de citire integrală a cuvintelor. exerciţii de tipul adevărat/fals.). exerciţii de acomodare cu cartea exerciţii de observare a cărţii. personaje din texte cunoscute. exerciţii de realizare a unor colaje. numele unor magazine etc. dialoguri despre cărţi. invitaţii etc. să desprindă semnificaţia globală a unui text citit 3.3. de sus în jos). - - Limba şi literatura română . exerciţii de anticipare a conţinutului unui text pe baza ilustraţiilor. memorări de versuri. librării etc. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvântului scris de mână sau de tipar cu imaginea. de respectare a direcţiilor de citire (de la stânga la dreapta. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit şi în textul scris de mână Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de asociere a sunetului cu litera (grup de litere – sunet). exerciţii de citire selectivă. exerciţii de prezentare a unor cărţi citite în particular. anunţuri. grupuri de litere. exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii. exerciţii de citire selectivă. recunoaşterea unor modele repetitive etc. exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din textul citit. să identifice litere.Clasele I – a II-a 50 . exerciţii de realizare a unor desene pornind de la enunţurile citite (şi invers). dramatizări.2. exerciţii de citire a unor texte cunoscute. în contexte familiare. indicatoare. să citească în ritm propriu. recunoaşterea unor cuvinte care se repetă întrun text. exerciţii de citire selectivă. de orientare în pagină. despre biblioteci. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului citit. a unor texte scurte (etichetele unor produse.4. exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului şi a imaginilor care-l însoţesc. să sesizeze legătura dintre enunţuri şi imaginile care le însoţesc - 3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura) Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: 3. ecusoane. silabe. exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare.).3. exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. adecvate vârstei. - - 3.

exerciţii de scriere a literelor. respectând forma. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să scrie corect litere.  Citirea propoziţiilor. care să faciliteze scrierea literelor şi scriere în duct continuu. exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. - - 4. exerciţii de folosire a punctului. uă. foaie. ci.  Citirea cuvintelor. Se vor folosi numai cuvinte titlu. cuvinte Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: exerciţii de trasare a elementelor grafice. ea. exerciţii de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris.  Literele mici şi mari ale alfabetului. să manifeste interes pentru exprimarea scrisă - B. exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. dictări de cuvinte şi propoziţii. Grupurile de litere: ce. semnul întrebării. direcţii de orientare în pagină. semnului întrebării şi a scrierii cu majusculă. Limba şi literatura română . silabelor. exerciţii de copiere/transcriere a unor substantive proprii. 4.1. pagină. ge. exerciţii joc de stabilire a acordurilor gramaticale. Formarea capacităţii de citire/lectură  Cartea – volum. completarea de rebusuri. exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. coperte. chi. ie.Clasele I – a II-a 51 . lizibil şi îngrijit propoziţii scurte. realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor. numerotarea paginii. expunerea tuturor lucrărilor. exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.4. silabe.. scrierea cu majusculă) 4. ia. caietelor elevilor în vederea încurajării performanţelor individuale. exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. alineat). mărimea lor.2. ghe. che. a unor propoziţii enunţiative şi a unor propoziţii interogative. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (punctul. în funcţie de metoda didactică abordată. gi. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 1. Stabilirea ordinii de predare a literelor este la latitudinea autorilor de manuale.. ua. cuvintelor şi propoziţiilor. exerciţii de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare. exerciţii de scriere a unor elemente grafice pregătitoare. spre sfârşitul perioadei se pot folosi şi cuvinte care conţin diftongii: oa. exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text. În perioada abecedară se vor utiliza progresiv cuvintele plurisilabice. 4. ghi.3.4. să scrie corect. exerciţii de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziţie.

ghe. Elementele grafice utilizate în procesul scrierii.  Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. Scrierea după dictare.. participarea copiilor la activităţi de grup. Formularea mesajului oral (aplicativ. contribuind la structurarea unei comunicări corecte. întâmplări din viaţa personală etc. Nu se vor utiliza texte în procesul scrierii. Formarea capacităţii de comunicare  Comunicarea orală Comunicarea – schimb de informaţii între oameni (dialoguri despre viaţa de şcolar. Autorii de manuale pot utiliza texte literare. ovale. 15 cuvinte.  Citirea textelor. în calitate de vorbitor şi de ascultător). alineatul în scrierea propoziţiilor. despre regulile de igienă sanitară. bucle. fiinţe. urmărind o creştere progresivă a numărului de cuvinte de la o lecţie la alta. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu (linii.  Propoziţia/enunţul . inclusiv la cele de joc. filme de desene animate.Clasele I – a II-a 52 . de mică întindere. Despărţirea cuvintelor în silabe (numai intuitiv.alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere: ce.  Comunicarea scrisă Procesul scrierii  Organizarea scrierii. Vor fi preferate situaţii de comunicare concrete şi actuale pe baza unui suport vizual.  Scrierea de mână.  Cuvântul – element de comunicare. Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii (fără referire la terminologia gramaticală).  Pentru contextualizarea actelor de vorbire se recomandă:  discuţii libere despre jocuri. filme pentru copii. fapte.  formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri. să realizeze următoarele schimburi verbale:  iniţierea sau încheierea unui schimb verbal. astfel încât noţiunile să fie abordate funcţional şi aplicativ. eficiente şi nuanţate. ci.  Punctuaţia. Limba şi literatura română .max. jucării. 2. noduleţe). fără cunoaşterea regulilor). în cadrul jocurilor sau al activităţilor de învăţare). Scrierea cu literă mare la începutul propoziţiei. personaje din poveşti. despre ocrotirea mediului înconjurător etc. chi. în activităţi de grup şi individuale). despre comportarea civilizată. Formulele elementare de iniţiere şi de încheiere a dialogului. până la 75 de cuvinte. Literele mari şi mici ale alfabetului. a cuvintelor. semiovale. Scrierea propoziţiilor enunţiative şi interogative. Scrierea ortografică a cuvintelor. despre familie. Pentru dictare se vor utiliza litere. cuvinte şi propoziţii (enunţiative şi interogative) . silabe.).  oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei. în proză sau în versuri. Se recomandă ca elevii. puncte. ghi.  identificarea unei persoane sau a unui obiect. despre mediul înconjurător etc. Aşezarea corectă în pagină (data. bastonate. despre regulile de circulaţie rutieră. aspecte ale vieţii cotidiene. Utilizarea cuvintelor noi în contexte adecvate (învăţate şi prezentate de copii colegilor sau adulţilor. Autorii de manual vor avea în vedere viziunea comunicativă promovată de programă. Intonarea propoziţiei interogative (fără terminologie). Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul. semnul întrebării. Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. zale.  exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt. despre mediul şcolar.  Ortografia. a propoziţiilor. Scrierea cuvintelor. spaţiul dintre cuvinte). precum şi texte non-literare. gi.  oferirea unor informaţii despre forma şi despre utilitatea unor obiecte. che. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. ge. folosindu-şi deprinderile de exprimare orală. tratarea didactică originală a noţiunilor din programă. Contexte de realizare  Copierea literelor. fără teoretizări. Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la: structurarea şi dispunerea în manual a unităţilor de conţinut din programă.

Articularea vocalelor şi consoanelor. bisilabice şi trisilabice. Silaba. În perioada preabecedară. Limba şi literatura română . exclamative. antonime. care nu vor conţine diftongi. omonime. ghe. Noţiunile nu vor fi definite. gi. ghi. interogative. lucrându-se cu acestea în mod intuitiv (nu se vor folosi noţiuni de genul sinonime. triftongi sau consoane redate în scris prin grupurile de litere: ce.2. chi. substantiv propriu etc. che. ci. Cuvântul. Elemente de construcţie a comunicării  Propoziţia. folosindu-se pentru silabaţie numai cuvinte monosilabice.). ge. propoziţii enunţiative. Nu se vor utiliza termenii de vocale şi consoane.Clasele I – a II-a 53 .  Sunetele limbii române. accentul se va pune pe comunicarea orală.

1.1. Silaba 1. 1. 1. 2.4. determinarea volumului vocabularului.3. numerotare. direcţii de orientare în pagină Dialogul .2. Sunetele limbii române 1..1.5. 2. pagini. 2.1. Propoziţia.5. familie. 1. 2. foaie.4. bisilabice şi trisilabice Elemente grafice utilizate în procesul scrierii. de ore pe săptămână: 8 Nr. 1. Cuvântul. 2...convorbirea dintre două sau mai multe persoane.) Cartea . 2.2. 1. completarea spaţiilor libere din propoziţie.. care facilitează însuşirea literelor şi scrierea în duct continuu. La început de drum! Obiective de referinţă 1. 1.. a acuităţii vizuale şi auditive. 13.. integrarea în enunţuri a unui cuvânt cunoscut. coperte...2.....2.     Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare 54 . 4.volum.1. 1.. 2. 13. de ore pe an: 270 ore SEMESTRUL I Unităţi de învăţare 1.5. ore Perioada  2.1.2. 1...1.....3.4.. Conţinuturi Probe de cunoaştere a copilului: probe de evidenţiere a achiziţiilor dobândite la grădiniţă (constatare a calităţii pronunţiei.. Tudora Piţilă TIP CURRICULUM: CNA Nr.1.etc..1. 1. 1.Clasa: I Editura: Aramis Autori: Cleopatra Mihăilescu. 4.1.. 2.3. mediul înconjurător Elemente grafice utilizate în procesul scrierii Nr.     3. Articularea consoanelor şi vocalelor Dialoguri despre viaţa de şcolar.3.. Cuvinte monosilabice. 1.5.

Ă.4.3. M. 1..1.  Corespondenţa sunet-literă  Literele mici şi mari de mână şi de tipar: A.4.1... Punctul  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare SEMESTRUL II Unităţi de învăţare 6.3. 3. D. 2.. 1.2. L.2.. 3. ore Perioada 55 . 4. 1.2. 1..1..5. V. 2. ore Perioada 4.2.. Punctuaţia propoziţiei Ob.. 2. 3. 4.3. 2. I  Citirea şi scrierea cuvintelor  Despărţirea cuvintelor în silabe  Copierea literelor şi a cuvintelor  Scrierea după dictare  Comunicare orală . 2.. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: P. 4. O.2....1.3. 2. Â  Grupul de litere: ci  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Folosirea corectă a punctului  Intonarea corectă a propoziţiilor  Formulări de întrebări şi răspunsuri  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare Nr. 2.. 4..2. Conţinuturi Nr. U.2. 2.... 4.2... Cuvântul element de comunicare 5. 3. 1. C.. 1. 1.1.2. 4. N.1.. T.2.3.3.1..1.3.. Propoziţia unitate a comunicării 1. Ş. 4. S  Grupul de litere: ce  Citirea şi scrierea propoziţiilor  Scrierea corectă a cuvintelor  Scrierea cu literă mare la început de propoziţie  Scrierea cu literă mare a cuvintelor proprii  Copierea propoziţiilor  Scrierea după dictare  Aşezarea corectă în pagină  Punctuaţia. R. ref. 2. 3. Î....Unităţi de învăţare Obiective de referinţă 2. 4. 2. 4..4.3.1.3..4.1. 1.1.identificarea unei persoane sau a unui obiect  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mici şi mari de tipar şi de mână: E. 1.5. 1.. 2...1.

dialoguri despre personaje din poveşti.Unităţi de învăţare 7. 4. 1.1. F  Citirea textelor  Grupurile de litere: ge..4. Farmecul textului literar 1. 4.. 3... Y  Alfabetul limbii române. 2. 3.. 3... 4.4..dialoguri despre personaje din poveşti. 1. 4. 9. 4..5. 4.2. 2.2.dialoguri despre programul zilnic al şcolarului. che  Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile de litere  Comunicarea orală .3. 4.. lumea copilăriei.7..2. ghe.2.. H. J. 3..4. etc.3. etc.3.3... Jocuri didactice  Poveştile copilăriei  Jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii Nr. Q. 3.2. 3.1.5.  Dramatizări  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Alfabetul limbii române.. 3. ore Perioada 8.2..1... ghi  Comunicarea orală ..3. Textul mijloc de comunicare 1.. 3. 2.. ţ. 2. 56 ..3.4.. 4. Textul Ob.2. 3..1.2. 3.1.. W.2.1. 2. 2.... 3.1.3. 4.. Conţinuturi  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: B.3.3.1. z. Am terminat clasa I 3. 4. 4.3.5. 3.4.4. comportarea în şcoală şi în societate  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: Ţ.. 3.. 3. 2. gi... lumea copilăriei. 3. 3. Z..  Recapitulare  Evaluare  Recuperare / Dezvoltare  Citirea textelor  Literele mari şi mici de tipar şi de mână: X..3. 1. 10. ref.. Scrierea alfabetului limbii române  Grupurile de litere: chi.1.1. f. K. 4.4. G  Citirea textelor  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor (fără texte)  Comunicarea orală .

foi desen. joc de recunoaştere a onomatopeelor . “Rechizitele mele” 2 . cântecul: Noi acum suntem şcolari recunoaşterea rechizitelor şcolarului desenarea rechizitelor test pentru detectarea acuităţii vizuale . cântec „Ora-i de plecat la şcoală”. prezentarea catalogului . poziţia corectă în bancă sau la răspuns . elemente grafice: linii înclinate. aşezarea în bănci în mod corespunzător . activităţi în echipă. jocuri de cunoaştere a colectivului de elevi.Resurse procedurale: explicaţia. conversaţia. jocul didactic .observare sistematică 3.SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: La început de drum! NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr.Resurse materiale: fişe de lucru. crt.Resurse materiale: manuale.Resurse procedurale: explicaţia. creioane colorate .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. creioane colorate. învăţarea intuitivă . prezenţa. strigarea catalogului . ilustraţii. probe şi jocuri pentru depistarea tulburărilor de limbaj. dialog . activităţi în echipă. exerciţiul. exerciţii de orientare în clasă. Detalieri de conţinut Prima zi de şcoală din viaţa micului şcolar Nr ore Activităţi de învăţare primirea şcolarilor de clasa I prezentarea importanţei zilei de 13 septembrie primirea manualelor . 1. elemente grafice: linii orizontale.Jocuri: „Cine face aşa “ „Ghiceşte cine sunt” „Spune-mi ce vezi” „Trenul” „Deschide urechea bine” Evaluare Data Obs. “Ce ştiu!” - . exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . vizită în şcoală (asigurarea punctelor de reper) cunoaşterea elevilor. exerciţiul. jocul didactic. ghicitori. conversaţia. utilizarea cuierului .observare sistematică 2.Jocuri: „Ştiu să mă prezint” „Dacă vesel se trăieşte” „Ce ştiu să fac!” . 2 . linii verticale test pentru cunoaşterea volumului achiziţiilor referitoare la citit-scris.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia.Jocuri: „Ghemul călător” Deschide urechea bine” 2 -activitate în clasă 57 . jocuri pentru depistarea tulburărilor de auz. prezentarea clasei . activitate individuală . activităţi în perechi. exerciţii de scriere şi desen. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . aşezarea in bănci . aranjarea ghiozdanului în pupitru . demonstraţia. activitate individuală . descrierea sălii de clasă . carioci . cântec de înviorare . activităţi în perechi. frânte Resurse .

demonstraţia. caietul elevului.Jocuri didactice: “Ce lipseşte?” „Caseta cu surprize” „Deschide urechea bine “ . ilustraţii . jocul didactic . .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic . exerciţiul.test de cunoştinţe şi lărgirea vocabularului . oval.elemente grafice: bastonul. . cutie .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . jocul didactic . câştigă!” .temă în clasă 2 . linii şerpuite. 1. explicaţia. Detalieri de conţinut Comunicare orală: iniţierea unui dialog privind prima zi de şcoală Ob. 2. ref.6. demonstraţia.  Exerciţii-joc de tipul “ emiţător-receptor”. 1.Resurse procedurale: conversaţia. individuală 2 . . ilustraţii.memorizare „Abecedarul”. activităţi în echipă. explicaţia.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . activitate individuală . activităţi în perechi. bucle 6.4. “Campionul” . exerciţiul.elemente grafice: spirala.observare sistematică 2 .Joc didactic: „Mai spune ceva!” .frământări de limbă. memorizare „Toamna”. .observare sistematică . jetoane cu imagini. demonstraţia.observare sistematică . activităţi în perechi.exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii . ilustraţii.1.probă pentru determinarea memoriei.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Comunicare orală – iniţierea unor dialoguri NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr ore Nr.1. activităţi în perechi. crt.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. de Marcela Peneş. ilustraţii . zala 7. 1.jocuri didactice . de Demostene Botez.memorizare „Viţa şi codiţa”.activitate în clasă .probă orală .3.2.Resurse procedurale: conversaţia. “Ce-am învăţat” - - test pentru stabilirea nivelului de dezvoltare a proceselor de analiză şi sinteză fonetică.6. individuală . exerciţiul.Resurse materiale: fişe. exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii elemente grafice: cerc. semioval 5. 1. jocul didactic .Resurse materiale: fişe. activităţi în perechi. . exerciţiul.Resurse materiale: fişe.  Exerciţii de ascultare a unor mesaje. explicaţia. activitate individuală . 1. Activităţi de învăţare  Exerciţii de dialog.observare sistematică . explicaţia. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. 58 . 2.Resurse materiale: fişe de lucru.  Formularea de întrebări şi Resurse  Resurse materiale: manual. exerciţiul. . explicaţia. de Marcela Peneş.temă în clasă 2 . “Spune mai departe!” .Resurse procedurale: conversaţia. “Cine ştie.Resurse procedurale: conversaţia. steguleţ . demonstraţia. Data 2 Evaluare -observarea sistematică -proba orală -proba practică -autoevaluarea Obs.

exerciţiul.. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.T.2.6. răspunsuri.1.  Exerciţii de scriere a unor elemente grafice. caietul elevului.  Exerciţii de iniţiere. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea  Resurse materiale: manual. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.La cumpărături (1 oră) . 1. 1.2. activităţi în echipă.  A.4.6. exerciţiul. 2. Învăţarea cântecului „Şcolărei şi şcolăriţe”  3. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.  Exerciţii de stabilire a condiţiilor de comunicare. Clădirea şi curtea şcolii    demonstraţia.  A.  Exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri. filă.  Exerciţii de iniţiere a unor dialoguri despre activităţi desfăşurate la grădiniţă.Drumul spre şcoală (1 oră) 1.T. 2.  Exerciţii de iniţiere a unui dialog despre comportare civilizată. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. demonstraţia. 2.6. 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului.Clasa mea (1 oră) 1. exerciţiul. volum. explicaţia. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 59 . caietul elevului. activitate individuală 1 -observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 1.5. explicaţia. activităţi în echipă.6.  A. demonstraţia.6.1. Învăţarea cântecului „Noi acum suntem şcolari”  Exerciţii de formulare de mesaje. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.1.3. Desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător sau elev. Comunicare orală: Exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa şi a rechizitelor şcolare . activităţi în echipă. activităţi în echipă. susţinere şi încheiere a unui dialog.  Exerciţii de exersare a comunicării. explicaţia. 2.  A. activităţi în perechi.Şcoala. 1. 1. pagină.  Exerciţii de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal.6. direcţie de orientare în pagină . demonstraţia. copertă. Desenarea unor obiecte din clasa pe baza descrierii  Obiectele şcolarului  Resurse materiale: manual.1.Jocurile copiilor (1 oră) Comunicare orală.T. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1.  Exerciţii de identificare a unor obiecte şi utilitatea lor. -Cartea. activităţi în perechi.1.  Exerciţii de integrare a unor cuvinte cunoscute în comunicarea orală. 4.T. 1. Prima zi de şcoală (1 oră) . activităţi în perechi.Caietul de scriere Folosirea corectă a instrumentelor de scriere .Jocuri de la grădiniţă (1 oră) 2. activităţi în perechi. .

1. 2. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea O b s.  exerciţii de pronunţie corectă. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 4. caietul elevului.1. 4. 1. 2. 1. Detalieri de conţinut Camera de studiu. ref. explicaţia.3. explicaţia.  exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 4. întâmplări şi fapte din viaţa proprie de familie. explicaţia.  iniţierea unor dialoguri învăţătorelev.  Exerciţii de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.4. 1. 1.2.3.2.  Recunoaşterea poveştii: titlul.  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 60 . 2. caietul elevului.2. 2. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  dramatizarea unor fragmente din poveste. silaba.2. activităţi în echipă.  formulare de propoziţii pe baza unor imagini prezentate  exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 3. demonstraţia.4. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (subrând) 1. caietul elevului. elev-elev despre familie.5. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  audierea poveştii „Capra cu trei iezi”. cuvântul. pe baza imaginilor. Scrierea grupului de linii oblice şi a punctului 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi. Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a rechizitelor şcolare.4. exerciţiul. demonstraţia. 1. activităţi în echipă. personajele.3. explicaţia. activităţi în perechi.2. demonstraţia. Scrierea liniei oblice pe două spaţii (suprarând) 1. Scrierea liniei oblice pe un spaţiu Ob. crt. 1.  exerciţii de scriere Resurse  Resurse materiale: manual.4. caietul elevului. activităţi în perechi. 1. exerciţiul.2. autorul. 1. exerciţiul.1. Rechizitele şcolarului. Propoziţia formată din două cuvinte.2. exerciţiul. Propoziţia . 1. activitate individuală  Resurse materiale: manual. Propoziţia formată din trei cuvinte. 1. 1. activităţi în echipă.  activitate în perechi organizată cu scopul de a preciza forma şi utilitatea rechizitelor.1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia. demonstraţia. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr ore Nr. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.  repovestire după imagini. pe baza imaginilor  Exerciţii de scriere 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 4.

Cuvinte monosilabice. activităţi în perechi.2.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor.  iniţierea unor dialoguri despre organizarea timpului liber. caietul elevului.2. despre comportarea civilizată. 1.4. Scrierea bastonaşului cu întoarcere sus. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. Scrierea bastonaşelor cu întoarcere jos. demonstraţia. 2. activităţi în echipă. demonstraţia. activităţi în echipă. activităţi în echipă. demonstraţia. exerciţiul. 1.3.3. activitate individuală  Resurse materiale: manual. 2. Cuvinte formate din două silabe. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului.2.3. 4. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Programul zilnic al şcolarului.5.  scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare) frontală.1. despre uneltele folosite.  exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor. 4. 4. de Veronica Porumbacu  Exerciţii de asociere a ocupaţiei cu ustensilele caracteristice. Recapitularea semnelor grafice învăţate 1. demonstraţia.  exerciţii de recunoaştere a propoziţiilor formate din 2-3 cuvinte şi a cuvintelor formate din 1-2-3 silabe. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. 2. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.2. explicaţia. explicaţia.  iniţierea unor dialoguri despre ocupaţiile oamenilor. exerciţiul. explicaţia. exerciţiul. exerciţiul. 7. caietul elevului.  exerciţii de identificare a unor cuvinte monosilabice. 4.1.  exerciţii de scriere 8.  Memorizarea a două strofe din poezia „Tatăl meu”. explicaţia. activităţi în perechi. activităţi în echipă. activităţi în perechi. caietul elevului. activitate individuală 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluare 61 . 2.1. pe unul şi două spaţii 1.  joc de rol „La magazin”  exerciţii de scriere 6. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  exerciţii de citire a ilustraţiilor din abecedar. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia.1. jocul didactic  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Cuvinte formate din trei silabe.2. Scrierea grupului de două linii oblice (suprarând şi subrând) 1. fişe de lucru  Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală  Resurse materiale: manual.3. ghicitori despre meserii  Exerciţii de scriere  iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  exerciţii de formulare de propoziţii. activităţi în perechi. pe unul şi două spaţii 1. activităţi în perechi.

1.3.5. zicători. jocul didactic. exerciţiul.5. 1. activitate individuală  Resurse materiale: manual.1. cuvântului şi a silabei. 2.  exerciţii de dicţie. crt.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. 1.1.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. frământări de limbă. 1. explicaţia. da!”.4. 1. Învăţarea celei dea treia strofe din cântecul „Acum e toamnă. 2. 1.5. explicaţia.1. caietul elevului. fişe de lucru. 2. a unor proverbe. activităţi în perechi. metoda fonetică. metoda fonetică.  exerciţii de delimitare a propoziţiei în cuvinte şi a cuvintelor în silabe . jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul a  Resurse procedurale: conversaţia. 1. 1.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Vocale şi consoane.3. 4. 4. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1.3. 2.1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul e  Resurse procedurale: conversaţia. Scrierea buclei pe unul şi pe două spaţii 1. jocul didactic. 2. metoda fonetică. 2. fişe de lucru. Scrierea zalei pe unul şi două spaţii Ob. Detalieri de conţinut Familiarizarea cu sunetul a.2.1. 4.5. Învăţarea primei strofe din cântecul „Acum e toamnă. 1.  exerciţii de memorare a unui text în versuri.  exerciţii de identificare a sunetului în silabe. 1.5.4. activităţi în echipă.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. exerciţiul.2. ref.  citirea ilustraţiilor din abecedar. da!”.2. 1. Activităţi de învăţare  exerciţii de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător. 2. Elemente grafice NR DE ORE ALOCAT: 22 Nr ore Nr. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 3.5. demonstraţia. 1.1.  exerciţii de pronunţare corectă a Resurse  Resurse materiale: manual. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul i  Resurse procedurale: conversaţia. 1. 2.4.  exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi a consoanelor.  reprezentarea grafică a propoziţiei. 2. demonstraţia. Învăţarea celei dea doua strofe din cântecul „Acum e toamnă.1. da!”. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate Data 2 Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluare Obs. 2.4. ghicitori. Familiarizarea cu sunetul „i”. 2.3. fişe de lucru. exerciţiul.2.4. activităţi în perechi. 2. activitate individuală  Resurse materiale: manual.3.4. frământări de limbă. 1. 2. caietul elevului. caietul elevului.1. demonstraţia.2. Scrierea cârligului 1. explicaţia. 2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 62 . analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. sunetului. Familiarizarea cu sunetul „e”.3. 2. jocul didactic.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.2.

analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Învăţarea celei dea patra strofe din cântecul „Acum e toamnă.4. 2. 2. activitate individuală 4. exerciţii de scriere a elementelor grafice.  A. frământări de limbă. Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat.1.1. Familiarizarea cu sunetul „u”.5.3. 4.5.2. activităţi în 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 63 . explicaţia.4. zicători. 2. 1.  exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul o  Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. Scrierea semiovalului 1.4. activitate individuală  Resurse materiale: manual.1. 4. activităţi în perechi. da!”. cuvântului şi a silabei. 1.2. enunţuri după imagini sau suport lingvistic.1. jocul didactic. 2.3. exerciţiul.  reprezentarea grafică a propoziţiei. activităţi în echipă. jocul didactic. activităţi în perechi. 1.5.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul u  Resurse procedurale: conversaţia.3. activităţi în perechi. 1. 2.  alcătuirea de propoziţii / 6.3. 4. Scrierea ovalului pe un spaţiu 1.1. Jocuri – Frământări de limbă.  Joc de mimă „Ghiceşte meseria”. 1.2. 1. da!”.  exerciţii de dicţie.  exerciţii de memorare a unui text în versuri. 1. 2. 2. metoda fonetică. activităţi în echipă. frontală. activităţi în echipă. caietul elevului.1. activitate individuală  Resurse materiale: manual.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor.2.5. 1. fişe de lucru. demonstraţia. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.T. 2. 2.4.1. 5.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. exerciţiul. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea ilustraţiilor din abecedar. fişe de lucru.5. 1.3. 1. 2. demonstraţia. exerciţiul. Scrierea biciului 1.2. demonstraţia. metoda fonetică.  Cântecul „Acum e toamnă.1. Familiarizarea cu sunetul „s”.4. caietul elevului.1. jocul didactic. Învăţarea celei dea cincea strofe din cântecul „Acum e toamnă. explicaţia. caietul elevului. fişe de lucru. da!”  Desenarea unor legume. 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul s  Resurse procedurale: conversaţia.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. a unor proverbe. frământări de  Resurse materiale: manual.3. 2. metoda fonetică. 2.2. 2. ghicitori. Familiarizarea cu sunetul „o”. 2. 1. activităţi în perechi.4. 2.

activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.4. „Recunoaşte povestea”.  exerciţii de dicţie. 2.2. fişe de lucru. exerciţiul.  exerciţii de scriere a elementelor grafice. exerciţiul. 1. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul z Resurse procedurale: conversaţia. fişe de lucru. metoda fonetică. activitate individuală Resurse materiale: manual. 4. 2.  reprezentarea grafică a propoziţiei.1. jocul didactic. caietul elevului.1. jocul didactic. 2. activităţi în echipă. Jocuri – Frământări de limbă. fişe de lucru. 1.1. 2. fişe de lucru.5.2.1. 2. activităţi în echipă.    10.  alcătuirea de propoziţii / enunţuri după imagini sau suport lingvistic. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. demonstraţia.  Joc de mimă: „Ghiceşte meseria!”. 2. 2. 8.3. 2. metoda fonetică.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte ce încep cu acelaşi sunet. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. activităţi în perechi.  9. frământări de limbă. „Recunoaşte personajul” 1.3. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual.       Reprezentarea prin desen a unor obiecte a căror denumire începe cu un sunet dat. analiticosintetică Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.limbă.1. jocul didactic. Familiarizarea cu sunetul „z”. activitate individuală Resurse materiale: manual.5.4.2. demonstraţia. explicaţia. 1. 2. 4. metoda fonetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică -autoevaluarea 2  proba orală  proba practică 64 .3. 1. demonstraţia. Jocuri: Frământări de limbă. 1.3. “Recunoaşte personajul!”.4.1. da!”  Desenarea unor legume.4. caietul elevului. 2.2.5.3. 4.  exerciţii de selectare a propoziţiei corecte din enunţurile elevilor. Familiarizarea cu sunetul „r”.1. 1. activităţi în perechi.1.1.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul l Resurse procedurale: conversaţia. 2.2.5. jetoane ilustrând cuvinte care conţin sunetul r Resurse procedurale: conversaţia. Familiarizarea cu sunetul „l”.2. Jocuri – Frământări de limbă.  Cântecul „Acum e toamnă. 1. exerciţiul. caietul elevului. Joc de mimă „Ghiceşte meseria” 1. explicaţia. 2. Scrierea noduleţului pe rând şi suprarând 1. cuvântului şi a silabei. 7.  citirea ilustraţiilor din abecedar.2.  dramatizarea întâlnirii dintre Scufiţa Roşie şi lup  recunoaşterea poveştii şi a  echipă. caietul elevului. activităţi în echipă.4.3. 1. 1. 1. 2. 2. 1.4. 2. 1.  exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. Recapitulare 1. explicaţia.5.

. jocul didactic. în grup şi independentă. exerciţii de scriere a semnelor grafice. 2. 1. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. 2.2. 1. plastilină. Nr ore Activităţi de învăţare  identificarea sunetului. 1. 3. alfabetar. 1.1. 2. 2. activităţi în echipă. 2.3. conversaţia.       personajelor după o ilustraţie dată exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe..4. 2. explicaţia. Litera A 1. Sunetul. 4. 2. exerciţiul. 2. crt. 2. analitico-sintetică.5.  identificarea literei .1.A”. exerciţii de identificare a sunetului în silabe.  formularea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu sunetul .a” cu litera . 2. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia.2. metoda fonetică.a” în silabe. exerciţiul. activităţi în perechi. jocul didactic.T.. 2  observarea sistematică  proba orală 65 .1. fişe de lucru. decupaje din ziare şi reviste.5. explicaţia.. 1. silaba. 2.       11.2.a” de mână.5. sârmă.2.1.. analiticosintetică  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. activităţi în echipă. analitico-sintetică.a”. ilustraţii  Resurse procedurale: conversaţia.4. 1.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.4. beţişoare. 1. caietul elevului. exerciţii de scriere a semnelor grafice. activitate individuală -autoevaluarea  Resurse materiale: manual.  descompunerea unor cuvinte care să înceapă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. demonstraţia. demonstraţia. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt. exerciţii de formulare de propoziţii din două-trei cuvinte pe baza unor imagini exerciţii de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe.1.  scrierea literei . să conţină sau să se termine cu sunetul .1. exerciţii de pronunţare corectă a sunetului.a”.a”. Evaluare 1. activităţi în perechi.3.3. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera a Ob..  diferenţierea literelor de tipar şi Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. exerciţii de identificare a sunetului în silabe.  asocierea sunetului cu litera.4. ref.3.. litera. exerciţiul.Toamna în grădină” Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală 2  proba orală  proba practică -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Primii paşi în tainele literelor”. 1.1. respectând liniatura caietului tip I  A.  asocierea sunetului .5. 4. exerciţii de poziţionare a sunetului în cuvânt.: . Cuvântul – element de comunicare NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. 2.1..3. jocul didactic. metoda fonetică. 2. observaţia dirijată. de tipar şi de mână. 1.1. fire de lână.

 identificarea sunetului . observaţia dirijată..  delimitarea cuvintelor în propoziţii.5.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină.4. plastilină. a silabei .  construirea unor enunţuri pornind de la imagini date. sârmă. 4.mama”.1. 3. 1.m” cu litera .  punerea în corespondenţă a cuvântului cu imaginea corespunzătoare.m” în silabe şi cuvinte. plastilină.3.. decupaje din ziare şi reviste.T.m” în silabe şi cuvinte. jocul didactic. alfabetar.pictură  exemplificarea unor substantive proprii cu nume de persoane care conţin sunetul ..3.3.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 66 . jocul didactic.  scrierea literei . plastilină... a cuvântului . analitico-sintetică..m” cu litera .1. 3.mama”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Sunetul şi litera m 1.  A. conversaţia..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse procedurale: metoda fonetică.5.. decupaje din ziare şi reviste.ma” şi a cuvântului .  despărţirea cuvintelor în silabe..  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. 4.M”.m” în poziţie iniţială.  construirea unor enunţuri după imagini date.T.  citirea silabei . 3.. Litera M 1.M” şi a silabei . 2..  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână.A” de mână  A. decupaje din ziare şi reviste.m”. de mână.  scrierea literei . .  scrierea literei .. conversaţia. în grup şi independentă.  construirea unor enunţuri după imagini date.  identificarea sunetului.  scrierea literei .1. 5. plastilină. alfabetar. mici şi mari.1..5..1. observaţia dirijată. beţişoare.ma”.  asocierea sunetului ... sârmă.. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.  asocierea sunetului .1. sârmă.Localitatea mea”. jocul didactic.Ma”.: „În curtea bunicilor” Confecţionarea literelor din sârmă. 3. exerciţiul.  . plastilină conversaţia.  despărţirea cuvintelor în silabe. fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul.T.  asocierea sunetului . 4. alfabetar.. 1.m”şi a silabei „ma”  A. observaţia dirijată. fire de lână.colaj Confecţionarea literelor din sârmă.Crizanteme pentru mama”.1.  citirea silabei... 2. beţişoare. analitico-sintetică.1. exerciţiul. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă.citirea” imaginilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul. alfabetar. 2  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. Silaba ma 1. 4. exerciţiul. sârmă. conversaţia. exerciţiul.ma”.1. beţişoare..  A. fire de lână. 1. decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică.1.m” cu litera „m”. 2.m”.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.T. plastilină. jocul didactic..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.În parc” Confecţionarea literelor din sârmă.

2 7.  Resurse materiale: abecedarul.2. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.2 3..5.1.  asocierea sunetului .  citirea integrală a cuvintelor. conversaţia. 3. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. 8.  citirea selectivă a silabelor şi cuvintelor  intuirea imaginilor .  identificarea silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. alfabetar.3. . sârmă.3 1.u” cu litera .mu’  A.6..  recunoaşterea cuvintelor în spaţiul tipărit. 1.1 3.T. 1. Litera U 1.. analitico-sintetică.1. 3. beţişoare.  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. exerciţiul...3. fire de lână. în grup şi independentă.  delimitarea cuvintelor din propoziţii şi despărţirea acestora în silabe. în grup şi independentă.1.T.  citirea silabelor.  selectarea unor propoziţii din enunţuri create de elevi.. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.1. observaţia dirijată. exerciţiul.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.  integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. observaţia dirijată.Răspunde desenând! Confecţionarea literelor din sârmă. analitico-sintetică.3.  asocierea sunetului . alfabetar.  identificarea sunetului . Silabă. 1.n”. sârmă. analitico-sintetică. 1.5.1. alfabetar.La şcoala ursuleţilor”.1. sârmă. conversaţia. Sunetul şi litera u 1.u’.  scrierea literei . conversaţia.Trenul” Confecţionarea literelor din sârmă.u” cu litera . în grup şi independentă..Alfabetul vesel” (fragment) de Petre Ghelmez – memorizare Joc cu cântec şi mişcare : . 2.  Resurse materiale: abecedarul.4. jocul didactic.U”.n’’ cu litera .. fire de lână.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.5.  asocierea sunetului .4 2. jocul didactic..1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. Cuvânt „Ursul păcălit de vulpe”. observaţia dirijată.  joc didactic.1 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.u” în silabe. 2. conversaţia.. de Ion Creangă 1. 4..Care cheie se potriveşte?’  A. Sunetul şi litera n 1. decupaje din ziare şi reviste. 9. 4. beţişoare. exerciţiul. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 67 .3.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. 3.  formarea silabelor şi cuvintelor.u’ şi a silabei .. jocul didactic.. analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. observaţia dirijată. 2.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.  scrierea literei .  descoperirea unor cuvinte care să înceapă să conţină sau să se termine cu sunetul „n”. plastilină.  „citirea” ilustraţiilor..U”. : Frământări de limbă Ghici ce e? . plastilină  construirea corectă a unor enunţuri după imagini.

Sunetul şi litera i 1. plastilină  identificarea unor situaţii de utilizare a majusculei. propoziţiilor.4.3.1 4.1.  scrierea literei . observaţia dirijată.1.  punerea în corespondenţă a silabei scrise de tipar cu silaba scrisă de mână. conversaţia..N’’  identificarea literelor învăţate. sârmă.  modificarea unui cuvânt prin înlocuirea unei litere/unui sunet.. 1. i” izolat şi în cuvinte.2.1. fire de lână. 11.Jucăria preferată’’ – desen Confecţionarea literelor din sârmă.  asocierea cuvântului scris cu imaginea corespunzătoare. 2. conversaţia. alfabetar. 3. sârmă. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul.3. 1. decupaje din ziare şi reviste.2.. . 10.  asocierea sunetului . plastilină  asocierea sunetului .. în grup şi independentă. 3. decupaje din ziare şi reviste.1. analitico-sintetică.La ziua onomastică’’  Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. plastilină.n’’ izolat şi silabe şi în cuvinte  A. exerciţiul. Joc de rol .I” cu litera . 2. modelaj)  Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea în dialog.1. observaţia dirijată. analitico-sintetică.  realizarea unui dialog elev-elev pornind de la o imagine dată. în grup şi independentă.T. plastilină.I’’  transcrierea cuvintelor formate la alfabetar  A.1 2.i’’.. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală..: Învăţarea unui cântec de leagăn . în grup şi 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 68 .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.n’’ cu litera .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A. Litera N 1.  citirea propoziţiilor enunţiative şi a propoziţiilor interogative. sârmă. alfabetar.. 1.T.i’’ în silabe şi în cuvinte.. exerciţiul. conversaţia..  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor . exerciţiul.  scrierea literei.: Joc de rol « La bibliotecă’ » abecedarul.. 2. 1. plastilină.  formarea unor cuvinte din alfabetar.2.. plastilină. i’’ cu litera . 12.  scrierea literei .T.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic.1. decupaje din ziare şi reviste. beţişoare. sârmă.. beţişoare. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea silabelor.  scrierea literei . în grup şi independentă.  asocierea sunetului ..3.1. jocul didactic.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.1.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste. alfabetar. Litera I 1. fire de lână. beţişoare.N’’ izolat şi în cuvinte  A.5.Culesul nucilor” – activitate practică (desen. analitico-sintetică.T.3. 3. 2. observaţia dirijată.. fire de lână.  citirea silabelor şi a cuvintelor.4. plastilină  identificarea sunetului . 4.I’’  citirea silabelor şi cuvintelor.

alfabetar.1. 2. observaţia dirijată.2. 2.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. transcrierea şi dictarea unor litere.T. 1..  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. transcrierea şi dictarea unor litere.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. 2. Propoziţia – unitate a comunicării NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr. 3.  Resurse materiale: abecedarul.  Confecţionarea literelor din sârmă. e’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .  identificarea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4.  copierea.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.3. beţişoare. conversaţia.  „citirea” ilustraţiilor. decupaje din ziare şi reviste. sârmă.  despărţirea cuvintelor în silabe.  Resurse procedurale: metoda fonetică. observaţia dirijată.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. : joc de rol: . analitico-sintetică. observaţia dirijată. plastilină.1.  copierea. exerciţiul.2.e’’ izolat şi în cuvinte.1. 1. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Învăţăm să citim”. fire de lână. silabe.1.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.e’’. cuvintelor de tipar şi de mână. în grup şi independentă.  asocierea sunetului cu litera .13. silabe. 1. 3.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.1. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. jocul didactic.1. silabelor. alfabetar. 2.1.  scrierea literei .1... Detalieri de conţinut Ob.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. Nr ore Activităţi de învăţare  . analitico-sintetică. independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. 4. decupaje din ziare şi reviste.3. 3. 2.2. crt. Evaluare 1.. 1. în grup şi independentă. 4.1.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 14. sârmă.1. Recapitulare 1.Jucăriile mele”  Confecţionarea literelor din Resurse  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.3. plastilină.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână .  A. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. alfabetar. conversaţia. analiticosintetică.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. conversaţia. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic.4. exerciţiul. 1. plastilină  citirea literelor. Sunetul şi litera e 2 69 .  formarea silabelor şi cuvintelor. jocul didactic. cuvinte. ref.. 1.

3.1. conversaţia.3. cuvintelor. fire de lână. sârmă.1.  citirea selectivă.r’’ în silabe şi în cuvinte. fire de lână.5.  Resurse materiale: abecedarul. Sunetul şi litera r 1.2. r’’ cu litera .  citirea integrală a cuvintelor. Personaje preferate”  Confecţionarea literelor din sârmă.  asocierea sunetului . beţişoare. beţişoare.r”. 3... Litera E 1.  identificarea literei . plastilină. plastilină. Animalul meu preferat ’’. 4. jocul didactic.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  identificarea sunetului . plastilină 2. analiticosintetică.o” în silabe şi în cuvinte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 5. clară. propoziţiilor. E’’ în texte la prima vedere..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.5.joc de rol. 3.  scrierea literei .1.e’’ cu litera . exerciţiul.1. sârmă. 1. propoziţii. fire de lână.3. cu sunetul . analiticosintetică. 1.1. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală... E’’.  asocierea sunetului. 2. jocul didactic. .  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. 1.1.sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  citirea silabelor.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.1.1.. jocul didactic. 3.. plastilină  asocierea sunetului .  asocierea sunetului . în grup şi independentă. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 4. Sunetul şi litera o 1..T. 4.: „Poveşti. conversaţia.5. alfabetar. beţişoare. 4. jocul didactic. exerciţiul. plastilină  identificarea sunetului .Pe mare” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.e” în poziţie iniţială).1. sârmă. 1.. 4. Litera R 1. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia. analiticosintetică.R’’ cu litera . alfabetar. analiticosintetică. 3. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . r”  A.T.. 2.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „o”.  Resurse procedurale: metoda fonetică.o’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică..  Resurse procedurale: metoda fonetică. în grup şi independentă. observaţia dirijată.. decupaje din ziare şi reviste. plastilină.  citirea în dialog.  scrierea literei .  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. E’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 70 .3. exerciţiul.. observaţia dirijată. R’’. beţişoare. fire de lână. desen  Audiţie: cântece pentru copii „Azi Grivei e supărat”  Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.. observaţia dirijată.  frământări de limbă. observaţia dirijată.T..1..1. cuvinte. 2.  Resurse materiale: abecedarul.

sârmă.  scrierea literei .. analiticosintetică.  asocierea sunetului ..c’’ cu litera .6. cuvintelor.T.o’’ izolat. fire de lână.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic.. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti”  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste.. 3.O’’ cu litera . La  Resurse materiale: abecedarul.Colţul viu al clasei’’ – protejarea şi îngrijirea plantelor şi animalelor  Confecţionarea literelor din sârmă. 3.c”. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. : joc de rol . 4. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul.. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. cuvintelor.1. exerciţiul.  citirea selectivă.. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 71 . O’’. fire de lână.2 3.c’’ izolat.  scrierea literei . litera .3.Care cheie se potriveşte?’  A.c” cu litera .. observaţia dirijată.  citirea silabelor.5.1. fire de lână. alfabetar.  citirea silabelor.  scrierea literei .  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului.  A.. 1. sârmă.  Resurse materiale: abecedarul.c” în silabe şi în cuvinte. propoziţiilor. jocul didactic. 4..1 2. în propoziţii. alfabetar. Litera O 1. : Joc de rol . beţişoare.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea în dialog. beţişoare. Litera C 1. beţişoare. exerciţiul. 8. conversaţia.T. 2.C”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analiticosintetică.T. în cuvinte. jocul didactic. conversaţia.. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor. plastilină  asocierea sunetului . observaţia dirijată. sârmă.3. în grup şi independentă. Sunetul şi litera c 1.2 7.. :.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite. exerciţiul. în cuvinte. 2. propoziţiilor..1 3.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  joc didactic.1..o”. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea literei . propoziţii.1.3 1. alfabetar.4 2.  stabilirea corespondentei între imaginea animalului cu urmele lăsate de acesta în deplasare.  citirea silabelor. plastilină...o”. alfabetar.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. plastilină  identificarea sunetului .U”.Ceasul’’  Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină. analiticosintetică.T.1. decupaje din ziare şi reviste. 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.. plastilină. propoziţiilor. cuvinte. observaţia dirijată.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „c”. în propoziţii.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  A.. în grup şi independentă.  asocierea sunetului.1.  citirea silabelor.5.

 A. 2. exerciţiul.  Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.1. plastilină.  scrierea literei .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.9.1. 2.. sârmă.  scrierea literelor . plastilină  asocierea sunetului . 4.  asocierea sunetului cu litera. 1.2.2. analiticosintetică. exerciţiul.. decupaje din ziare şi reviste.Broscuţele’’  identificarea sunetului .  scrierea corectă a literelor mici  Resurse procedurale: metoda fonetică. propoziţii.4.l’’ în silabe şi în cuvinte. respectând liniatura caietului tip I  A.T. Recapitulare 1.. beţişoare. 3. în grup şi independentă.1. analiticosintetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.. 1. fire de lână.1 4. 2.L” de mana.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. exerciţiul. 12.L’’.învăţarea cântecului .  Resurse procedurale: metoda fonetică.l”. jocul didactic.citirea’’ imaginilor.1. alfabetar. sârmă.T.ă.. 1. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. analiticosintetică. sârmă.3. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .  „citirea” ilustraţiilor.3. exerciţiul. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. jocul didactic. clară. Ă’’.  identificarea câtorva situaţii de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. 2. silabelor.  identificarea literei . liliac” – dactilopictură  citirea literelor. mici şi mari.  identificarea sunetului . plastilină. conversaţia. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul.1.. 2.  Resurse materiale: 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 72 . Sunetul şi literele ă. conversaţia. alfabetar.  scrierea literei . 3.T.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată.Ce putem face cu pensula şi culorile?’’ . Litera L 1.. de tipar şi de mână. 2.3.1. în grup şi independentă... observaţia dirijată.2. jocul didactic.1. : .4.3. 2. 1.ă” cu literele .L”.. 3.  Resurse materiale: abecedarul.  completarea enunţurilor prin alegerea cuvântului potrivit. conversaţia.3.: Din folclorul copiilor – numărători. Ă 1.. alfabetar.  construirea corecta a unor enunţuri după o imagine . 10. stomatolog’’ . Sunetul şi litera l 1. 4.1 2.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. l’’ cu litera . 2. Ă” de mână  A. l’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. beţişoare. 3.  frământări de limbă. observaţia dirijată. conversaţia. cuvintelor de tipar şi de mână.1. decupaje din ziare şi reviste. 11. analiticosintetică.1.1.: Joc de rol „La joacă”  „Lalele.. plastilină.  .5. Selectarea şi colorarea unor imagini reprezentând obiecte de igienă personală’’ Confecţionarea literelor din sârmă. jocul didactic.ă.2.  asocierea sunetului . fire de lână. 1.5.. observaţia dirijată.

 despărţirea cuvintelor in silabe.2. sârmă. 1. 3. observaţia dirijată.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Textul scris NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. sârmă. 1. conversaţia.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul.  copierea.  formarea silabelor şi cuvintelor.  asocierea sunetului cu litera . silabe. 3.ce’’. Ce Ob. cuvinte.. alfabetar. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Dezlegăm tainele textelor”. plastilină Resurse Data Evaluare 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs.3. 4. exerciţiul. conversaţia. fire de lână.3. transcrierea şi dictarea unor litere. crt.1. 73 .. 1. Evaluare 1. 4. 14. analiticosintetică. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse procedurale: metoda fonetică. „Ce”. transcrierea şi dictarea unor litere. ref. în grup şi independentă. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.ce’’„Ce” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. 2. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date.ce’’ cu grupul de litere .  asocierea sunetului .  citire în ritm propriu a silabelor. 1. sârmă.1.  A. analitico-sintetică. abecedarul. jocul didactic. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. a cuvintelor şi a propoziţiilor. -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.3. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ce. Joc de rol „În sala de gimnastică”  Confecţionarea literelor din sârmă. în grup şi independentă.. alfabetar. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.4. 2. şi mari de mână.2. 2.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.1.  scrierea grupului de litere .13.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. 1. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.1. cuvinte. silabe.5.  copierea.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.T.1. plastilină. 2.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. observaţia dirijată.2 1. decupaje din ziare şi reviste.1. în grup şi independentă.

 scrierea literei . decupaje din ziare şi reviste. alfabetar.  citirea silabelor. 1. Litera S 1.. Joc de rol „La masă”  Confecţionarea literelor din sârmă. plastilină. Sunetul şi litera t 1. conversaţia. 2.  citirea silabei. analitico-sintetică.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul .1.ma”.  Resurse materiale: abecedarul.. plastilină.S’’.  scrierea literei ..  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literei . fire de lână. analitico-sintetică. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 74 . alfabetar. cuvinte. beţişoare. 18.  Resurse materiale: abecedarul. 1. Sunetul şi litera s 1.T. cu sunetul . în cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic.. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.t” în poziţie iniţială). jocul didactic.m”. decupaje din ziare şi reviste.  Resurse materiale: abecedarul.T’’ în texte la prima vedere.. în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 2. plastilină  identificarea sunetului . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.1. propoziţii. analitico-sintetică. 4.T.  asocierea sunetului .. Litera T 1. exerciţiul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alfabetar. exerciţiul.  identificarea literei .1.5. propoziţiilor. 17.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.. exerciţiul. jocul didactic..1. fire de lână.s’’. plastilină.. în propoziţii. 2.1.3.5..  construirea unor enunţuri după imagini date. 3. fire de lână.. beţişoare.  asocierea sunetului .. conversaţia. memorizare . 4.T’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. conversaţia.s’’ în silabe şi în cuvinte.1..1.  scrierea literei . 1. de George Topârceanu  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată.  asocierea sunetului ..m” în silabe şi cuvinte. 4.  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane.  punerea în corespondenţă a cuvintelor / propoziţiilor scrise cu litere de tipar /mână. beţişoare.  citirea integrală a cuvintelor.m”şi a silabei „ma”  A. plastilină. conversaţia.s’’ cu litera . plastilină  asocierea sunetului . 1. decupaje din ziare şi reviste.  A. 4. alfabetar. S’’  compunerea unor cuvinte folosind silabe date. 3. 3.m” cu litera . sârmă.5..  despărţirea cuvintelor în silabe. observaţia dirijată... s’’ izolat.15.Acceleratul”. sârmă.3.t’’ cu litera . analitico-sintetică.3. sârmă.T. T’’.1. sârmă.s’’. în grup şi independentă. jocul didactic..1.  identificarea sunetului.: „Meseriile” – joc de rol  Confecţionarea literelor din sârmă. cuvintelor. 16.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. exerciţiul. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..s’’ cu litera . 2. observaţia dirijată.2.

 citirea literelor. 3.1. silabelor. în grup şi independentă..  citirea literelor. 1.ia’’  A.3.1.  „citirea” ilustraţiilor.1.T. silabelor.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. alfabetar. Recapitulare.5. 2 21.  copierea. 4. sârmă. alfabetar. Resurse materiale: abecedarul. plastilină. cuvintelor de tipar şi de mână.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. analitico-sintetică. observaţia dirijată. 2.  Resurse materiale: abecedarul. 1. 1. de scriere după dictare Resurse Resurse procedurale: metoda fonetică.3. crt.  formarea silabelor şi cuvintelor.  citirea literelor.1. conversaţia.1. Săniuţa’’ .1. 1. cuvintelor de tipar şi de mână. 2. conversaţia. 1. analitico-sintetică.  „citirea” ilustraţiilor. 2.4. jocul didactic. alfabetar.2. exerciţiul. 2  observarea sistematică 75 . conversaţia. 1. 2. 2.3. decupaje din ziare şi reviste. 3.5. Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. jocul didactic. exerciţiul. în grup şi independentă.3. silabe. Ref .  Resurse procedurale: metoda fonetică.2. observaţia dirijată. 1. 1. 1. Data Evaluare  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. exerciţiul. jocul didactic.2. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  copierea.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 4. analitico-sintetică..1. transcrierea şi dictarea unor litere. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 22. observaţia dirijată. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 6 Nr. 2. plastilină.3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. silabe.2. silabelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  formarea silabelor şi cuvintelor.3. 1. 1.2.1.  Resurse materiale: abecedarul. 2.Baba iarna intră-n sat’’ de Otilia Cazimir memorizare . plastilină.2. 3.1.1.19.5. sârmă. 20 Detalieri de conţinut Să circulăm corect! Ob. 1. cuvintelor de tipar şi de mână. în grup şi independentă.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. : . 2. 2. silabelor.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. transcrierea şi dictarea unor litere. Nr ore Activităţi de învăţare  „citirea” ilustraţiilor..  ortografia unor cuvinte ce conţin grupele de vocale . cuvintelor de tipar şi de mână. cuvinte.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1. 1. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.1.4.2.1. cuvinte.4. Evaluare 1. Recapitulare şi sistematizare 1. sârmă. Evaluare 1. în grup şi independentă.  ex.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.modelaj de plastilină  citirea literelor.

4. observaţia dirijată. 4. 2.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet.1.  identificarea literei .T..  citirea integrală a cuvintelor. sârmă. exerciţiul. silabe.. decupaje din ziare şi reviste.3.1. alfabetar.1.3..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. conversaţia.: „La cumpărături”  Confecţionarea literelor din sârmă.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3 Sunetul şi litera v 1. 2.T. alfabetar. exerciţiul. în grup şi independentă.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  despărţirea cuvintelor în silabe.3.  Resurse materiale: abecedarul.  A. alfabetar.  copierea..3.  identificarea sunetului .p” în poziţie iniţială).. jocul didactic.. 2 Litera P 1.. 1. exerciţiul.. decupaje din ziare şi reviste.La pescuit”  Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.2. 1. cu sunetul .  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii analitico-sintetică.1.  scrierea literei . analitico-sintetică. Activităţi de învăţare  .  „citirea” ilustraţiilor.1.1.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .5. 1.p’’. plastilină.p’’ izolat şi în cuvinte. clară.2. sârmă.  delimitarea cuvintelor din propoziţii. 2. 1.4.1. 3. fire de lână. plastilină. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul. P’’ în texte la prima vedere. 3. observaţia 2  observarea sistematică  proba orală  proba 76 . beţişoare. fire de lână. 2. analitico-sintetică. analitico-sintetică...  asocierea sunetului . 4. P’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. 3. jocul didactic.p’’ cu litera . jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.3.v’’ în Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea Obs. 2.1.5. crt. transcrierea şi dictarea unor litere. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea literei . beţişoare. sârmă. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date (nume de persoane. cuvinte. : joc de rol: .  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină.1. P’’.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi.  identificarea sunetului . 1.2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia. 1. observaţia dirijată. ref. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera p Ob. 2. observaţia dirijată.  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Bucuriile iernii” ( 32 ore) Nr ore Nr. p’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .. conversaţia.

1. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. 2.  citirea silabelor.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. în cuvinte.5.ci’’„Ci” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.1. alfabetar..5. plastilină 4 Litera V 1.. cuvintelor. beţişoare.1.  A. 3. în grup şi independentă. sârmă. 3. plastilină  identificarea sunetului .d”.4. 5 Sunetul şi grupurile de litere ci.Prietenia” – joc de rol Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână.. propoziţii. Joc de rol „La circ”  Confecţionarea literelor din sârmă.3. beţişoare. în grup şi independentă. practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică. v’’ cu litera .2. La concert ’’. 4...T.  Resurse materiale: abecedarul.  citire în ritm propriu a silabelor. cuvintelor.. analitico-sintetică. : Joc de rol „La pădure”  Audiţie: „La pădure”. 4.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului... 6 Sunetul şi litera d 1. exerciţiul. 3..ci’’ cu grupul de litere . plastilină.V” cu litera .ci’’.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.v”.V”.  citirea în dialog.T.  despărţirea cuvintelor in silabe. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. conversaţia. desen  Audiţie muzicală: Concerte pentru vioară  Confecţionarea literelor din sârmă. v”  A.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă.3.  frământări de limbă.  asocierea sunetului . alfabetar.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „d”. 2.  Resurse materiale: abecedarul..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „Ci”.1. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  asocierea sunetului . Ci 1. observaţia dirijată. alfabetar.1.  citirea selectivă. . cuvinte. conversaţia. fire de lână.. plastilină.1. decupaje din ziare şi reviste.. plastilină. 1. fire de lână.1. exerciţiul. plastilină. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  scrierea literei . analitico-sintetică.1. propoziţiilor. în grup şi independentă.. exerciţiul. 1.  scrierea literei . silabe şi în cuvinte. 2. propoziţiilor.3.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. alfabetar.. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 77 . decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. în propoziţii. jocul didactic.  scrierea grupului de litere .d’’ izolat.  Resurse procedurale: metoda fonetică. analitico-sintetică.  A. Jean Lupu dirijată. jocul didactic.T. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă.1.1.d” în silabe şi în cuvinte.joc de rol. sârmă. 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.  asocierea sunetului. jocul didactic. 4. 1. observaţia dirijată.  asocierea sunetului . jocul didactic..d’’ cu litera .T.  citirea silabelor.

5. sârmă. analitico-sintetică. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului . fire de lână.  Resurse materiale: abecedarul.. jocul didactic. 2..  identificarea câtorva situaţii  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvinte. plastilină  asocierea sunetului .D’’ cu litera . alfabetar.ş”.  diferenţierea literelor de tipar şi de mână.Ş”. 1.2 3.1. plastilină  asocierea sunetului . conversaţia.3. jocul didactic.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10 Sunetul şi literele î.7 Litera D 1.1.  Confecţionarea literelor din sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4.ş” în silabe şi în cuvinte. conversaţia..  citirea silabelor. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică 78 . exerciţiul.  citirea selectivă. D’’. analitico-sintetică. observaţia dirijată.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea literei .3.  asocierea sunetului . decupaje din ziare şi reviste.1.1 3.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.î” cu literele .Ş”.1.  citirea silabelor. în grup şi independentă. plastilină  identificarea sunetului .. 1. Î 1. 3. jocul didactic. analitico-sintetică.4 2. observaţia dirijată. mici şi mari.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.î. observaţia dirijată.  A.. cuvintelor.  citirea în dialog.5.  A. beţişoare. propoziţiilor. observaţia dirijată.ş’’ cu litera .  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. propoziţii..1. fire de lână.ş” cu litera . 2. beţişoare. jocul didactic.ş’’ izolat.3 1.  scrierea literei . în grup şi independentă.3. 2. analitico-sintetică. 2.Animalul preferat’’  Audiţie muzicală: „Motanul pedepsit”  Vizionare film: „Tweety”.. „Tom şi Jerry” Confecţionarea literelor din sârmă.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. alfabetar. : joc de rol . sârmă.T. în propoziţii.  scrierea literei . 1. 2.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „ş”.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.1.3. beţişoare. Î’’. 4. în grup şi independentă. conversaţia. plastilină. 1.. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. :. Joc de rol „În Delta Dunării”  Confecţionarea literelor din sârmă.. propoziţiilor. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 9 Litera Ş 1.4.. plastilină..5. fire de lână.d”.T.. în cuvinte. decupaje din ziare şi reviste.  citirea silabelor. fire de lână. exerciţiul. sârmă.1 2. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul...  Resurse materiale: abecedarul. exerciţiul. beţişoare. cuvintelor. 3.2 8 Sunetul şi litera ş 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. alfabetar.

 citirea literelor. silabelor. alfabetar. 4. 1. exerciţiul. 3.. 1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2.3.3.. cuvinte.  scrierea literelor . de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  Confecţionarea literelor din sârmă. conversaţia.  copierea. de folosire a literelor mari de tipar şi de mână. 3.. sârmă. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea 79 . 2. decupaje din ziare şi reviste.1.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. cuvintelor de tipar şi de mână. 4.3. analitico-sintetică. alfabetar.  formarea silabelor şi cuvintelor.  Resurse procedurale: metoda fonetică. conversaţia. jocul didactic. 2. alfabetar.T.  Resurse materiale: abecedarul. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 1. observaţia dirijată.T.  alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date. 2.3. exerciţiul. propoziţii. silabelor. jocul didactic. conversaţia.5. 4. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul.  „citirea” ilustraţiilor.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele 4  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. decupaje din ziare şi reviste.: „Sportul înseamnă sănătate”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. sârmă. analitico-sintetică. analitico-sintetică. observaţia dirijată.â”. exerciţiul. silabe.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 13 Recapitulare 1. de scriere după dictare  Resurse materiale: abecedarul. 3.2. observaţia dirijată.  asocierea sunetului . în grup şi independentă. plastilină.citirea’’ imaginilor..1. â’’  citirea integrala a cuvintelor şi a propoziţiilor. transcrierea şi dictarea unor litere. plastilină.  asocierea sunetului cu litera .1.. : . analitico-sintetică.  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.î.4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4.2. 2. â’’ cu litera . Δ de mână  A. a unor cuvinte si propoziţii  dictare: cuvinte. 12 Ţara mea 1.  .â’’ în silabe şi în cuvinte.3.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.4.  identificarea sunetului . 2.  Resurse materiale: abecedarul.2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  ex. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă.1. în grup şi independentă.1. cuvintelor de tipar şi de mână. 14 Evaluare 1.1. 1.1.3. 2. 1. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste.  scrierea literei . plastilină. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .1. 1.. 11 Sunetul şi litera â 1. plastilină. fire de lână. beţişoare. sârmă. jocul didactic. 1.3.  A. clară.  citirea literelor..Sunt român!”  Audiţie muzicală: „Românaşul”  „citirea” ilustraţiilor.2.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.

.  Resurse procedurale: metoda fonetică.2.2.  A. observaţia dirijată.. 2. analitico-sintetică.4. beţişoare.  frământări de limbă. alfabetar. decupaje din ziare şi reviste. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 3. alfabetar. clară..3.1.T. plastilină.  despărţirea cuvintelor în silabe. analitico-sintetică.  scrierea literei .  Resurse procedurale: metoda fonetică. B’’ şi a unor cuvinte  alcătuirea unor propoziţii pornind de la imagini ( oral )  A. fire de lână. 2.T. alfabetar.  compunerea cuvintelor folosind silabe date. decupaje din ziare şi reviste. b’’ în silabe şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera .1. observaţia dirijată. jocul didactic.1. 4.1.1. Litera B 1.. 3.  identificarea sunetului .1.  copierea. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .. plastilină. silabe.j’’ în silabe şi în cuvinte. exerciţiul.  citirea integrală a cuvintelor. 1. conversaţia.: „Oraşul lui Bucur”  Confecţionarea literelor din sârmă.1. 4.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. crt. : joc de rol: . conversaţia. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Vis de primăvară…” NR DE ORE ALOCAT: 20 Nr ore Nr.. 2.b’’.. Detalieri de conţinut Sunetul şi litera b Ob..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fire de lână. exerciţiul...1. 1. observaţia dirijată.b” în poziţie iniţială).  scrierea literei . B’’.1. 2.1. 4.  Resurse materiale: abecedarul.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3. Sunetul şi litera j 1. jocul didactic. cuvinte. analitico-sintetică. în grup şi independentă. sârmă. 2. plastilină.5. decupaje din ziare şi reviste. 1.T..3.3.citirea ‘’ imaginilor  selectarea unor propoziţii din enunţuri realizate de elevi. în grup şi independentă.. observaţia dirijată. B’’ în texte la prima vedere. Activităţi de învăţare  .b’’ izolat şi în cuvinte. beţişoare.  asocierea sunetului . conversaţia.  asocierea sunetului . exerciţiul..b’’ cu litera . exerciţiul. sârmă. 2.  formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care încep cu acelaşi sunet. jocul didactic.  identificarea literei . ref. sârmă.. alfabetar. plastilină  exemplificarea unor cuvinte potrivit unor cerinţe date ( nume de persoane. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 80 .1. j”  A.  delimitarea cuvintelor din propoziţii.  Resurse materiale: abecedarul..1. 1.2. decupaje din ziare şi reviste. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. sârmă. 2. 1. 1. 3.5.Cascada” – desen Confecţionarea literelor din Resurse Data Evaluare 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea O b s.3. jocul didactic.  identificarea sunetului .  Resurse materiale: abecedarul.În parc”  Confecţionarea literelor din sârmă. cu sunetul . j’’ cu litera . de mână . 4. transcrierea şi dictarea unor litere.

 scrierea literei .. ..  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. fire de lână. 1. fire de lână. propoziţiilor.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. exerciţiul..h”.H’’ cu litera . plastilină 4. 4.T..  citirea silabelor.T. sârmă. beţişoare.1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.T. 6. plastilină..  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2. în propoziţii. conversaţia.  Resurse materiale: abecedarul. cuvintelor. plastilină. 3. propoziţii. conversaţia.4 2.  scrierea literei . cuvintelor. jocul didactic.1.  citirea în dialog.1 3. 2. observaţia dirijată..3.g’’ cu plastilină..5.Meserii’’  Confecţionarea literelor din sârmă.5. plastilină..  citirea silabelor.1. jocul didactic.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „h”.1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică.2 7.. 4. cuvintelor. fire de lână. alfabetar.1 2.g” în silabe şi în cuvinte.J’’ cu litera .2 3. O clipă de istorie Iancu Jianu”  Confecţionarea literelor din sârmă. 1. decupaje din ziare şi reviste. H’’. 5.1. în grup şi independentă.  scrierea literei .  citirea silabelor. Joc de rol „Pe meleaguri româneşti – La Hotarele”  Confecţionarea literelor din sârmă. decupaje din ziare şi reviste.  asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. analitico-sintetică.. conversaţia. sârmă. sârmă.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „g”.  Resurse materiale: abecedarul. în grup şi independentă. 3. Sunetul şi litera g 1. 2. J’’.sârmă. propoziţii. 4.3..j”. Litera H 1. Sunetul şi litera h 1. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea  Resurse procedurale: metoda fonetică..  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse procedurale: metoda fonetică.h’’ cu litera .  A.1. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. beţişoare. 1. propoziţiilor.1.h’’ izolat.1.  citirea selectivă. observaţia dirijată. în grup şi independentă. 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 81 . alfabetar. beţişoare.h” în silabe şi în cuvinte. plastilină  identificarea sunetului . fire de lână. exerciţiul. jocul didactic. beţişoare.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. plastilină  asocierea sunetului . în grup şi independentă. în cuvinte.  asocierea sunetului . alfabetar. cuvinte. analitico-sintetică.. analitico-sintetică.h”.  citirea în dialog. plastilină  identificarea sunetului . propoziţiilor. 3.3. : Joc de rol .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. analitico-sintetică. cuvinte.3 1. Litera J 1. observaţia dirijată. exerciţiul.  asocierea sunetului . observaţia dirijată.5.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  citirea selectivă.

 Resurse materiale: abecedarul. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. analitico-sintetică. jocul didactic. 4.1. transcrierea şi dictarea unor litere. 1. observaţia dirijată. silabelor. 2  proba orală  probă scrisă -autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Pe aripi de poveste” 82 . observaţia dirijată. 3.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.În curtea bunicii’’ – păsările de curte  Audiţie muzicală: „Papucii gâscanului”.T. 1. 2.3. Evaluare 1. Recapitulare 1.  scrierea literei . jocul didactic. independentă. conversaţia.. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1. cuvinte. 3. -autoevaluarea 9. litera .4. conversaţia.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  „citirea” ilustraţiilor. cuvinte. propoziţiilor.  asocierea sunetului cu litera .  scrierea literei .. Stănescu  Confecţionarea literelor din sârmă.  citirea silabelor. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul. 4. Litera G 1. plastilină  citirea literelor.8. exerciţiul. decupaje din ziare şi reviste. sârmă. fire de lână. silabe. alfabetar. beţişoare.  copierea.1. în cuvinte.T.1.3.1.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. alfabetar. 1..1.. 3. 2. : . exerciţiul. 4.1.1. cuvintelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. sârmă. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii.g”. 2. analitico-sintetică. beţişoare. sârmă. fire de lână.g” cu litera . decupaje din ziare şi reviste. plastilină. decupaje din ziare şi reviste.3. : „Pictorul Nicolae Grigorescu” Confecţionarea literelor din sârmă.5.  citirea silabelor. jocul didactic. transcrierea şi dictarea unor litere. în propoziţii. cuvintelor de tipar şi de mână.  A. silabe.  Resurse materiale: abecedarul.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 2  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă -autoevaluarea 10.g’’ izolat.  formarea silabelor şi cuvintelor. 2. alfabetar.G”.2.5. analitico-sintetică.  Resurse materiale: abecedarul.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.. plastilină.  asocierea sunetului ..  Resurse procedurale: metoda fonetică.G”. 1. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă.  A. plastilină.2.3. conversaţia. exerciţiul.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date.1. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  copierea. Şt. în grup şi independentă.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.

 asocierea sunetului . conversaţia. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Resurse materiale: abecedarul..1.. 3. 4 observarea sistematică  proba orală  proba 83 . fire de lână. Sunetul şi literele z.  citire în ritm propriu a silabelor.1. 4.1. decupaje din ziare şi reviste. Ţ’’.T.1.3.ţ’’ în silabe şi în cuvinte.  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . .ge’’ cu grupul de litere . propoziţiilor. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere ge.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvinte.  citirea selectivă. conversaţia.  frământări de limbă. în grup şi independentă. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.. în grup şi independentă. plastilină. 1. Ge Ob.T. sârmă. „Ge”. beţişoare. ţ’’ cu litera . beţişoare. crt.. 3. 2. plastilină Resurse Data Evaluare 4 -observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare Obs. 1. alfabetar. 4. 2 observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 4.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „z”. cuvintelor. plastilină  asocierea sunetului .. 2.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. observaţia dirijată. analiticosintetică. exerciţiul.ţ”  A. conversaţia. 3. 1. ref.  scrierea literei . decupaje din ziare şi reviste. clară. conversaţia.3. observaţia dirijată.z” în silabe şi în cuvinte.. jocul didactic. observaţia dirijată.1. decupaje din ziare şi reviste.  delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie  A. plastilină..5.ge’’„Ge” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  scrierea grupului de litere . joc de rol . Sunetul şi litera ţ 1.. 3.ge’’. analiticosintetică.  identificarea sunetului ..5.  Resurse procedurale: metoda fonetică.NR DE ORE ALOCAT: 28 Nr ore Nr. Activităţi de învăţare  construirea de enunţuri corecte după imagini date.  Resurse procedurale: metoda fonetică. jocul didactic..1. propoziţii. 2.Z 1. exerciţiul. sârmă. observaţia dirijată.  A.1. „George Enescu”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. sârmă. exerciţiul. analiticosintetică. plastilină  identificarea sunetului . alfabetar.Ţ’’ cu litera .  asocierea sunetului . analiticosintetică. 2.Veveriţa Riţa” – desen Confecţionarea literelor din sârmă.2.Animalul preferat’’  Vizionare film: „Tom şi Jerry”  Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar. plastilină.  scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului. fire de lână.3.T.  Resurse materiale: abecedarul.5.ţ”.  citirea în dialog. fire de lână..  citirea silabelor. 1.1. în grup şi independentă. Litera Ţ 1.1. 3.1.  Resurse materiale: abecedarul. 1.1. 2.. 4.  despărţirea cuvintelor in silabe.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. jocul didactic.

 despărţirea cuvintelor in silabe. „La concert”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  citire în ritm propriu a silabelor. 2. analiticosintetică.1.. Sunetul şi grupurile de litere gi. plastilină  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă . exerciţiul. jocul didactic. alfabetar.  citirea silabelor. analiticosintetică. a cuvintelor şi a propoziţiilor. în propoziţii. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.T. alfabetar.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.f’’ în silabe şi în cuvinte.  asocierea sunetului .1..4. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  asocierea sunetului . f’’ cu litera . în grup şi independentă. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. decupaje din ziare şi reviste. fire de lână. 4.  A. observaţia dirijată.  scrierea grupului de litere . 2. exerciţiul.  despărţirea cuvintelor in silabe.che’’. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul.  A. conversaţia.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.1.. beţişoare.z’’ cu literele .1.. 5. 1.f”  A. 7.gi’’ cu grupul de litere .. Gi 1.1.F”.O clipă de istorie – Ştefan cel Mare” Confecţionarea literelor din sârmă. exerciţiul..1.1. sârmă. fire de lână.3. jocul didactic.T. cuvintelor. 1.  citire în ritm propriu a silabelor.. fire de lână. : „Primăvara” – desen  Confecţionarea literelor din sârmă.gi’’„Gi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. conversaţia. în grup şi independentă. 3.. alfabetar.  frământări de limbă. jocul didactic. decupaje din ziare şi reviste. plastilină. 1.1. în cuvinte. analiticosintetică.3..  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. 2. sârmă. Sunetul şi litera f 1. 3.1. „Che”.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. plastilină  exemplificarea unor substantive proprii. 3.  asocierea sunetului . 4.. observaţia dirijată. conversaţia. beţişoare.che’’ cu grupul de litere . alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică. „Gi”. 6.1. Che 1.3. exerciţiul.che’’„Che” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.5. 4. observaţia dirijată.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  scrierea literelor .z. analiticosintetică. propoziţiilor. plastilină. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 8.  citirea silabelor.3. decupaje din ziare şi reviste.gi’’.. în grup şi independentă. 2. . jocul didactic..z. 1. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date. sârmă.T. decupaje din ziare şi reviste.5.  scrierea grupului de litere .  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. Litera F 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  asocierea sunetului . 4 observarea sistematică proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. 3.1. fire de lână. observaţia dirijată. plastilină.1.  Resurse materiale: abecedarul..  Resurse materiale: 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă 84 . exerciţiul. clară.  Resurse materiale: abecedarul..f” cu litera .2.  A. în grup şi independentă.  asocierea sunetului .  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  identificarea sunetului .. Z”. sârmă. Sunetul şi grupurile de litere che.T. Z’’ izolat. conversaţia. „Regina albinelor” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. 4.2.

plastilină 9. completarea cuvintelor cu silabele potrivite.1. sârmă. decupaje din ziare şi reviste.F”. 1. jocul didactic.2..1. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  Resurse materiale: abecedarul. fire de lână. 11.4. analitico-sintetică. abecedarul.  citirea literelor.  scrierea literei . exerciţiul. sârmă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.1. jocul didactic.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. în grup şi independentă.  Resurse materiale: abecedarul.  copierea. 1.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . plastilină. „Chi”. exerciţiul.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. Ion Creangă Confecţionarea literelor din sârmă. alfabetar.  despărţirea cuvintelor in silabe.  citire în ritm propriu a silabelor. Evaluare 1.1..  asocierea sunetului cu litera .chi’’. alfabetar. alfabetar. 4.1.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.. crt. conversaţia.3. plastilină. cuvintelor de tipar şi de mână.3. 4. sârmă. Chi Ob. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs 12.chi’’.  asocierea sunetului . cuvinte. conversaţia.  citirea literelor. 3. 1. analiticosintetică. decupaje din ziare şi reviste. 1. 1.  A. silabe. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.1.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic.T. jocul didactic. analitico-sintetică. „Chi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  Resurse procedurale: metoda fonetică. plastilină  „citirea” ilustraţiilor. sârmă.  scrierea grupului de litere . 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  formarea silabelor şi cuvintelor. cuvintelor de tipar şi de mână. silabelor. plastilină.3.3. Recapitulare 1. cuvinte.4. 3.1. „La teatru”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă. transcrierea şi dictarea unor litere.5. silabelor. beţişoare.2.3. 2. decupaje din ziare şi reviste.1. exerciţiul.  Resurse materiale: abecedarul. conversaţia.1.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  „citirea” ilustraţiilor. observaţia dirijată. conversaţia.2. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „În pragul verii” NR DE ORE ALOCAT: 24 Nr ore Nr. 1.chi’’ cu grupul de litere . 2. decupaje din ziare şi reviste. în grup şi independentă. independentă. analiticosintetică. : „Poveşti”.  copierea. în grup şi independentă. Detalieri de conţinut Sunetul şi grupurile de litere chi.  delimitarea cuvintelor în propoziţii. silabe. Ref. 1.1. 1. alfabetar. a cuvintelor şi a propoziţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 10.  Resurse procedurale: metoda fonetică.T.  A. 1. 2.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 3. transcrierea şi dictarea unor litere. plastilină. fire de lână. observaţia 2 observarea sistematică  proba orală 85 . 4. observaţia dirijată. Să ne păstrăm sănătatea! Concurs „Micul 1. observaţia dirijată..2.

 exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul „x”. 3. indicatoare.1. exerciţiul. în grup şi independentă. observaţia dirijată. 1. jocul didactic.2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.T.1.  citirea silabelor. 2.ghe’’ cu grupul de litere .1. X’’ izolat.. sârmă. „Ghe”.5. plastilină. „Privighetoarea” – desen  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.1. conversaţia..1. Sunetul şi literele x.1. silabelor. jocul didactic. în contexte familiare. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 86 .  realizarea unor etichete care să personalizeze clasa ori lucrările elevilor dirijată. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 1..5.T. Sunetul şi grupurile de litere ghe. jocul didactic. X 1. 2. conversaţia. folosind decupaje de texte şi imagini (realizarea de afişe publicitare.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină  construirea de enunţuri corecte după imagini date.x.2. decupaje din ziare şi reviste. 3. 2.2.  identificarea sunetului . de scriere după dictare 13.  asocierea sunetului .  scrierea grupului de litere .x. plastilină. 1.1.. a cuvintelor şi a propoziţiilor. în propoziţii. plastilină.  exerciţii de citire la prima vedere. 3. 1. 14..). analitico-sintetică.x’’ cu literele . 4.ghe’’„Ghe” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere. analitico-sintetică. cuvintelor de tipar şi de mână. în grup şi independentă. 1.. Prietenii naturii. observaţia dirijată. a unor texte scurte (etichetele unor produse. 4. conversaţia.1. fire de lână. ecusoane. anunţuri.1. beţişoare. jocul didactic.5. invitaţii etc. 2. analitico-sintetică. în grup şi independentă. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă.x” în silabe şi în cuvinte. Realizarea unor „fluturaşi” cu mesaje ecologice 1. exerciţiul. alfabetar. propoziţiilor.ghe’’. X”.1. observaţia dirijată. alfabetar. în cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină  „citirea” ilustraţiilor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini.  asocierea sunetului .  A.  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte.4.3. 3. 4. în grup şi independentă.sanitar” 1. 2.4.  ex.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea literelor ..3. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul. de scriere a cuvintelor ilustrate  ex.  citire în ritm propriu a silabelor. decupaje din ziare şi reviste. numele unor magazine etc.1. Ghe 1. fire de lână. 4.  A.  Resurse materiale: abecedarul. 4.1. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. sârmă. sârmă. 2.  exerciţii de realizare a unor colaje.1.3. 15. alfabetar.2. sârmă.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.3. cuvintelor.  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. decupaje din ziare şi reviste.). 1. plastilină.  citirea literelor.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. alfabetar.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2.  Resurse materiale: abecedarul.  despărţirea cuvintelor in silabe.

 „citirea” ilustraţiilor. silabe. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. plastilină. cuvinte.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . conversaţia.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.2. analitico-sintetică. alfabetar.4.  A. 2. 1.1.1. jocul didactic. „Ghi”.1.2. 1. a cuvintelor şi a propoziţiilor.3. observaţia dirijată. Recapitulare 1.1. 3.  formarea silabelor şi cuvintelor. 1.ghi’’„Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin acest grup de litere.  Resurse materiale: abecedarul. fire de lână.  despărţirea cuvintelor in silabe. 2. sârmă. Evaluare 1. analitico-sintetică..  Resurse materiale: abecedarul. 2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Alaiul literelor” NR DE ORE ALOCAT: 14 Nr ore Nr. 4.  copierea. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 18.1.T.ghi’’ cu grupul de litere ..  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.1.k’’ în silabe şi în cuvinte. silabe. exerciţiul.  Resurse procedurale: metoda fonetică.3.3.16. independentă. 2.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. 4.2. 17. ref. plastilină  citirea literelor. 19 Detalieri de conţinut Sunetul şi litera k Ob. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă 87 . jocul didactic.  copierea.1. 1. decupaje din ziare şi reviste. 2. Ghi 1. plastilină. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs  alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia corectă .3... analitico-sintetică.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. cuvintelor de tipar şi de mână. exerciţiul. sârmă.1. k’’ cu  Resurse procedurale: metoda fonetică.1. transcrierea şi dictarea unor litere. sârmă.  asocierea sunetului . conversaţia. 3. observaţia dirijată. observaţia dirijată.5.  Resurse materiale: abecedarul. silabelor.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. 3. în grup şi independentă. exerciţiul.5. 2. plastilină.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. clară. 2.  asocierea sunetului .1.ghi’’. jocul didactic.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.3.  scrierea grupului de litere . conversaţia. 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  identificarea sunetului . decupaje din ziare şi reviste. cuvinte. în grup şi independentă.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. transcrierea şi dictarea unor litere. alfabetar.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  Resurse procedurale: metoda fonetică. analiticosintetică. exerciţiul. alfabetar.1. 1. 4. crt. 3. conversaţia. Sunetul şi grupurile de litere ghi..1. observaţia dirijată.1.  citire în ritm propriu a silabelor.  frământări de limbă. 1. 4. „La bibliotecă”  Confecţionarea grupului de litere din sârmă.  asocierea sunetului cu litera .

y”. w.  exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetele „q. 1. jocul didactic.5. 1. W. Y”.  asocierea sunetului . frământări de limbă. y. y. 2.  Resurse materiale: abecedarul. 4. Q. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1.În tabără” Confecţionarea literelor din sârmă. w. în grup şi independentă. jocul didactic. exerciţiul.  asocierea sunetelor „q. y” cu literele „q.3..  memorări de versuri. fire de lână.  scrierea literelor „q. plastilină.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 22 „Abecedarul”.  exerciţii de citire la prima vedere. de Victor Tulbure 1.. analitico-sintetică. beţişoare. conversaţia. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 88 .  scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii scurte. conversaţia. Q. decupaje din ziare şi reviste.T.  completarea cuvintelor cu silabele potrivite.k” cu litera .1.1.  A.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvintelor.1. decupaje din ziare şi reviste. exerciţiul.3.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător.  exerciţii de dicţie.1.4. y” în silabe şi în cuvinte.  exemplificarea unor substantive proprii. W.). 3.5.3. în grup şi independentă.  A.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. sârmă. Y 1.. 1.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.litera . Y” izolat.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. 3. alfabetar. a unor texte scurte. plastilină. plastilină  identificarea sunetelor „q. plastilină  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.4. fire de lână.2. w. ziare şi reviste. analitico-sintetică. desen etc. 4. 21 Sunetele şi literele q.5. în grup şi independentă. y.3.  Resurse materiale: abecedarul. plastilină. în propoziţii. alfabetar. joc de rol . propoziţiilor. alfabetar.  Resurse procedurale: metoda fonetică.. w. 4. 4. exerciţiul. în contexte familiare. beţişoare. în cuvinte. alfabetar. conversaţia.  citirea silabelor. 3. plastilină. sârmă. observaţia dirijată.1. plastilină 20 Litera K 1. observaţia dirijată. w. 3. fire de lână.k”  A.  citirea silabelor.T. sârmă. 3.  exerciţii de citire selectivă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. decupaje din ziare şi reviste. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.  Resurse procedurale: metoda fonetică.K”.  scrierea literei .T.1. jocul didactic. : „Întreceri sportive” Confecţionarea literelor din sârmă. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. beţişoare. analitico-sintetică. 2. W.K”. sârmă. w. Q. 3.1. : „Examenul”  Confecţionarea literelor din sârmă.2. în grup şi independentă..

2  proba orală  probă scrisă autoevaluare UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Să ne verificăm cunoştinţele NR DE ORE ALOCAT: 16 Nr.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. jocul didactic. alfabetar.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  compunerea cuvintelor folosind silabe date.1. plastilină.  Resurse procedurale: metoda fonetică. cuvinte.  realizarea corespondenţei între literele de tipar şi cele de mână . 1.2.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 25 Evaluare 1. cuvinte.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte. observaţia dirijată. sârmă.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.23 Alfabetul 3.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. transcrierea şi dictarea unor litere. mărimea lor. observaţia dirijată.  Resurse materiale: abecedarul.  scrierea unor cuvinte şi propoziţii după dictare. analitico-sintetică. analitico-sintetică. silabe.  „citirea” ilustraţiilor. în grup şi independentă. 2.4. Detalieri de conţinut Ob. plastilină. 1.  jocuri.4. exerciţiul. 3. alfabetar.1. respectând forma. în grup şi independentă. observaţia dirijată.  copierea. Ref. plastilină. silabelor. 1.1. transcrierea şi dictarea unor litere. 4. 3. analitico-sintetică.  ex. decupaje din ziare şi reviste. 4.1.1. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Obs.5. sârmă.3. alfabetar. sârmă. 89 . în grup şi independentă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.  alcătuirea de propoziţii/enunţuri integrând cuvinte date. de scriere corectă a literelor mari şi mici.3. 2. jocul didactic.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. 1. 3. conversaţia.3. alineat). conversaţia.2. conversaţia.  formarea silabelor şi cuvintelor.  Resurse materiale: abecedarul. 3.  citirea literelor.1. de pronunţie corectă a sunetelor.1. silabe.  asocierea sunetului cu litera . 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. decupaje din ziare şi reviste. cuvintelor de tipar şi de mână. exerciţiul.3. crt. 24 Recapitulare 1.  Resurse materiale: abecedarul.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. jocul didactic. de mână.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  ex.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână.  copierea. decupaje din ziare şi reviste.

frământări de limbă. 2 observarea sistematică  proba orală  proba 90 . decupaje din ziare şi reviste. analitico-sintetică. silabelor. 4.). în grup şi independentă. conversaţia. decupaje din ziare şi reviste. 3. mărimea lor. 3.3. 1.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. 4.4. 3. 3.  citirea literelor. alfabetar.  Resurse materiale: abecedarul. jocul didactic. a unor texte scurte. conversaţia.5.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. 3.  exerciţii de dicţie.4.1.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. 1. în contexte familiare.4.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit. respectând forma. 2.  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exerciţii de citire selectivă.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. mărimea lor.  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.3.2.2. analitico-sintetică. în contexte familiare. desen etc. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă. „Cea dintâi vacanţă mare”. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare 3.4. în grup şi independentă. analitico-sintetică. sârmă.  memorări de versuri. 3.1. 2. alineat).  exerciţii de citire selectivă. jocul didactic. observaţia dirijată.  completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. plastilină.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. alineat).  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată.1. 3.  „citirea” ilustraţiilor.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate.  exerciţii de dicţie.3.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. jocul didactic.1. alfabetar. sârmă.  jocuri de punere în corespondenţă a unui cuvânt auzit cu imaginea corespunzătoare. 2. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică. exerciţiul. 3.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.).  Resurse materiale: abecedarul. În lumea poveştilor 1. prin apelare la alte modalităţi de redare a acestuia (mimă.3.  exerciţii de apreciere corectă a spaţiului dintre cuvinte.2.2. 3.  exerciţii de citire la prima vedere. desen etc. 4. observaţia dirijată. plastilină.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. de Emilia Căldăraru 1.5.  Resurse materiale: abecedarul. observaţia dirijată. respectând forma.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text  exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii mesajului audiat.  Resurse procedurale: metoda fonetică. 2.1. 4. cuvintelor de tipar şi de mână. Recapitularea literelor învăţate 1. exerciţiul.1. frământări de limbă.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor.3.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor. a unor texte scurte. conversaţia.1.1.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. exerciţiul. 4.  exerciţii de citire la prima vedere.

Orientări pentru lectura de vacanţă. 3. Jocuri didactice. scrierea literelor. Dramatizări.  copierea.4. alfabetar. „gi” /„Gi”.  completare de rebusuri. „ci” /„Ci”. foi albe. Jocuri în are liber 4 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  proba orală  probă scrisă autoevaluare 91 .T. 4.5. copieri. conversaţia. .ghi’’/ „Ghi” şi a unor cuvinte ce conţin aceste grupuri de litere. Pregătirea serbării abecedarului. 3. decupaje din ziare şi reviste. observaţia dirijată. 4. a cuvintelor şi a propoziţiilor. „ge” /„Ge”.4. cuvinte.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „gi” /„Gi”. rebusuri. cărţi.  exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu altele cu înţeles asemănător. în grup şi independentă.  formarea silabelor şi cuvintelor.. exerciţiul. carioci.  exerciţii de citire selectivă.. dramatizări. exerciţiul. jocul didactic. alfabetar.  Resurse procedurale: conversaţia. plastilină.  Resurse materiale: abecedarul.1. 6.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „ci” /„Ci”. propoziţiilor. observaţia dirijată. transcrierea şi dictarea unor litere. jocul didactic.5.3. 2.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „ge” /„Ge”.  exerciţii de scriere a literelor şi a cuvintelor. transcrieri. cuvintelor.  scrierea corectă a literelor mici şi mari de mână. alineat).3. Sărbătoarea abecedarului. dictări 1. povestire orală. jocul didactic. decupaje.  exersarea comunicării orale prin construirea unor propoziţii logice după imagini. 3. lipici. 4. practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.4.1.2.  Resurse materiale: abecedarul. în contexte familiare.  scrierea grupurilor de litere „ce”/„Ce”.  delimitarea cuvintelor în propoziţii.  Resurse materiale: abecedarul. „gi”.3. jocuri. mărimea lor. 3.  exerciţii de încadrare corectă în pagină a textului (dată. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: metoda fonetică.  exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în contexte adecvate. sârmă. în grup şi independentă. ghicitori şi proverbe 1.1.  exerciţii de citire la prima vedere. 2. analitico-sintetică. în grup şi independentă. 2 observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă autoevaluare  Resurse procedurale: conversaţia. ghe”/„Ghe”.  exerciţii de formulare de întrebări si răspunsuri pe marginea textului citit.1.2. 1. ghe” . plastilină.1. observaţia dirijată.  exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text jocuri de rol.  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în grup şi independentă.  asocierea sunetelor „ce”. 2 7. analitico-sintetică.3. alfabetar.  despărţirea cuvintelor in silabe. decupaje din ziare şi reviste.1.3. exerciţiul.  realizarea unor etichete care sa personalizeze caietele / lucrarile elevilor. Grupurile de litere – exerciţii aplicative 1. conversaţia. recitări.  citire în ritm propriu a silabelor. 1. respectând forma. jocul didactic. 3.  realizarea unor colaje . 3. în grup şi independentă. 2. plastilină. silabe.  construirea de enunţuri corecte după imagini date. vizită la bibliotecă 3. folosind decupaje de texte şi imagini ( realizarea de anunţuri. 4. A. exerciţiul. „ge”.ghi’’ cu grupurile de litere „ce”/„Ce”.2.ghi’’/ „Ghi”.  Resurse materiale: abecedarul. decupaje din ziare şi reviste.1.  exerciţii de scriere corectă a cuvintelor şi propoziţiilor.4. . 3. cărţi. sârmă.5.. 5. 3. ghe”/„Ghe”. Citirea unor texte. invitaţii).  Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. „ci”. 4. vizită la bibliotecă. a unor texte scurte. sârmă.4.

2.ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA : CURRICULUM : NUMĂR ORE : Limba şi literatura română Extins 8 ore pe săptămână NR. 1. SEMESTRUL NR. I Sem. al II-lea TOTAL MANUAL: Abecedar AUTOR : Marcela Peneş EDITURA : Ana 2000 92 . ORE Sem. CRT. 3.

2.n. propoziţiilor.3.1 .Iniţierea unor dialoguri despre jocuri şi activităţi de grup şi individuale .Oferirea unor informaţii despre identitatea proprie şi a membrilor familiei .1.2 2.Activităţile desfăşurate în grădiniţă .3 3. de învăţare Ob.Aşezarea corectă în pagină . cuvintelor. elevelev despre prima zi de şcoală.C. silaba.5 2.5 Conţinuturi Nr.Propoziţia.N.Citirea silabelor. cuvintelor.4 1.elemente grafice 2. 2.3 1.c.2 2.i.e. propoziţiilor .2 1. textelor . 1.I. 1.R. dictare) .o.O.Nr.Scrierea caligrafică . 2.3.1 1. 1.2. ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE .E.6.1 2.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul.Povestire după imagini .m.Literele mici şi mari ale alfabetului: a.M.Elemente ale comportării civilizate .Cartea-prietena mea . crt Unit.Să ne cunoaştem! . ore Săpt 1.U. 1.2 4.r.A.5. sunetul .L. transcriere. 1.1.I.Probe de evidenţiere a achiziţiilor din grădiniţă -Iniţierea unor dialoguri învăţător-elev. semnul întrebării) 93 .u. cuvântul.Ghici ce am în ghiozdan! . de ref.viaţa de şcolar -Utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal .1 3.ă .Scrierea de mână a literelor. CU ALAI DE FRUNZE (perioada abecedară) 1.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Dialogul .

1 2.ci. transcriere.Z.P.5 2. cuvintelor.1 4.2 2.z.Ge.che.3 .2 1.3 2.Exersarea opiniei în legătură cu un fapt .Povestire după imagini . textelor .J.s.Ce. textelor .Gi.F.5 3. II 4. ÎNFLORESC GRĂDINILE 1. gi.f.d.1 4.Ci.ţ.t. cuvintelor.p.Citirea.1 4.chi.j.b.Dialogul .1 1.T.V.2 2.Ghe. propoziţiilor .Exersarea comunicării orale -Informaţii despre forma şi utilitatea unor obiecte din mediul apropiat .Î.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie 94 . dictare) . propoziţiilor .Scrierea caligrafică .1 2. propoziţiilor.3 .Scrierea de mână a literelor.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere .ge.3.â.Aşezarea corectă în pagină . dictare) . .Ţ.ghe.2 1.Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Sem.Aşezarea corectă în pagină .Scrierea de mână a literelor. cuvintelor.1 4.6 2.3 1.S.H.Â.Che.h.D. B. CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.Dialogul .Citirea silabelor. cuvintelor.1 1.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere. transcriere.î.2 4.5 1.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere.Povestire după imagini .2 4.5 3.3 2.Ş.G.Ghi .v.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: ce. ghi.Literele şi grupurile de litere mici şi mari ale alfabetului: g.Chi.ş.

Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie Nr.5 1.Q .Literele mici şi mari ale alfabetului: k.W. cuvintelor.Citirea. Unit. ore Săpt.2 1. de ref.1 2.Y.Scrierea de mână a literelor.Scrierea ortografică a cuvintelor (copiere. cuvintelor. textelor .2 2.x.Povestire după imagini .Memorare de versuri .3 Conţinuturi .6 2. 1. transcriere.w.1 1.Scrierea caligrafică a unor texte de mică întindere .Transcrierea de versuri . crt 5. 95 .Dialogul .Alfabetul .X.K. de învăţare ÎN CIREŞUL VERII Ob. dictare) .y.Nr. propoziţiilor .q.1 4.5 3.1 4.Aşezarea corectă în pagină .2 4. propoziţiilor.3 2.

5 2 2 -înregistrări care redau diferite sunete -imagini cu obiecte ce pot fi cumpărate -textele unor poezii -materiale pentru desen 3.verificarea acuităţii vizuale si auditive (Jocuri: „Spune ce ţi-am arătat”.1 2.6 2.3 1. crt. I. . salut. prezentare) -jocuri de rol : ”La cumpărături” -ex. -ex. de dicţie -frământări de limbă -utilizarea formulelor de iniţiere şi încheiere a unui schimb verbal -identificarea unor obiecte şi utilitatea lor -proba de integrare a unor cuvinte cunoscute in enunţuri (Joc „La ce foloseşte…?”) -ex.5 2. „Cine face aşa?”.”Deschide urechea bine”). de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare. ref. -“La cumpărături” 2 96 . de formulare a unor enunţuri Resurse -textul cântecului : “Şcolărei şi şcolăriţe“ .“Jocul numelor“ 1. Nr.1 1.2 1.3 2.Nr. ore 48 Data Activităţi de învăţare -iniţierea unui dialog -obs. -“Jocuri de la grădiniţă” 1. Detalii de conţinut ŞCOLAREI ŞI ŞCOLĂRIŢE (UNITATEA 1) Ob.“Prima zi de şcoală” 1. dirijată a abecedarului -întrebări şi răspunsuri referitoare la orientarea în pagină -dialog despre activi tăţile desfăşurate în grădiniţă .2 2.

de pronunţie corectă -întocmirea unui dosar cu toate fişele de lucru -planşă cu imagini -textul cântecului -poezia «Sunt politicos» 5. .2 2.”Drumul spre şcoală” 2 1. -ex. de prezentare -exerciţii de construire corectă a unor enunţuri după imagini folosind cuvinte date legate de o situaţie concretă -identificarea lucrurilor din ghiozdan -exersarea punerii în ghiozdan şi aşezarea pe bancă a lucrurilor -ex. -Evaluare 2 -portofoliul 97 .5 2 -ghicitori despre obiectele din clasă 6.5 1. cine eşti”) -învăţarea unui cântecel : ”Noi acum suntem şcolari” -ex. -oferirea unor informaţii despre identitatea proprie si a membrilor familiei (Joc „Cine sunt.3 2. de dialog cu persoane diferite -exerciţii de identificare a unor obiecte din sala de clasa.6 2. -”Să ne cunoaştem mai bine” 2 7.3 1. .”Clasa mea” 2. -”Ghici ce am în ghiozdan !” 2 -ghicitori despre obiectele şcolarului 8.2 1.1 1. -desenarea unor obiecte din clasă pe baza descrierii făcute de învăţător. -activitate în grup organizată pentru descoperirea caracteristicilor unui obiect pe baza de întrebări şi răspunsuri.1 -Iniţierea unor dialoguri despre comporta rea civilizata.4.

-scrierea grupului de linii oblice si a punctului. lipici -ilustraţii din poveste 12.6 2 2.copertă. pagină. -”Cuvinte vrăjite”. foaie.5 10. -”Lucrăm în grup. -”În clasă”.5 11. de colorare a unor imagini din poveste -iniţierea unor dialoguri despre programul zilnic al elevului -ex.1 2.3 2.2 1. -”Cartea-prietena mea” . de formulare de propoziţii alcătuite din trei cuvinte pe baza imaginilor -precizarea locului fiecărui cuvânt în propoziţie -ex de scriere a liniei înclinate pe două spaţii . -Linia înclinată pe două spaţii (suprarând) 2 -cartea-volum. de formulare de propoziţii alcătuite din două cuvinte -ex. -realizarea colajului « Şcoala noastră » -ex. Propoziţia. de redare a conţinuturilor imaginilor -recunoaşterea poveştii «Albă-ca-zăpada» -ex.9.3 1. Punctul -Grupul de linii oblice şi punctul 1.imagine -observarea sensului citirii şi a scrisului -ex.manualul -hârtie glace. semn de carte.1 1. Propoziţia alcătuită din două cuvinte.Scrierea liniei oblice pe un spaţiu 2 1. de scriere a liniei oblice pe un spaţiu -exerciţii de formulare de propoziţii după imagini. de adoptare a poziţiei corecte şi comode pentru scris -ex. foarfecă. Propoziţia alcătuită din trei cuvinte -Linia înclinată pe două spaţii (subrând) 2 -planşă cu programul zilnic al elevului 98 .2 2.

de identificare a silabelor din cuvânt -ex.13. de scriere -iniţierea unor dialoguri despre activitatea în grădină -redarea pe scurt a conţinutului imaginii -realizarea unui joc de rol -ex. -”O ramură”. -”Răsplata”. Cuvântul alcătuit dintr-o silabă -Bastonaşe cu întorsătura în sus 2 -textul poeziei -jetoane cu cuvinte monosilabice 16.3 2. -”A venit un lup din crâng”. de scriere -redarea conţinutului poeziei «Cântec» de G. Cuvântul alcătuit din trei silabe.5 1.2 2.iniţierea unor dialoguri despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie -potrivirea titlurilor la imagini -adoptarea poziţiei corecte la scris -ex de scriere . -”Prietenii animalelor”.2 1. Am şi eu păreri -Bastonaşe cu întorsătura în jos 2 -imagini 99 . -Cârligul 2.5 -textul poeziei “Fapte bune” 15.3 1. Dialogul -Linii pe două spaţii (suprarând şi subrând) 2 1. de descoperire a cuvintelor alcătuite dintr-o silabă -ex de memorare a unei strofe din poezie -joc de grup cu reguli date .1 1.6 -iniţierea unor dialoguri despre animalele domestice -realizarea unui dialog între fetiţă şi iepuraş -ex de despărţire a cuvintelor în silabe -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte din imagine -ex. Coşbuc -ex.ghicitori despre animalele domestice 14. Cuvântul alcătuit din două silabe.1 2 2.

17.

-”Anicuţa cea harnică”. Sunetul a. -Recapitularea semnelor grafice învăţate

2 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.5

- ex. de diferenţiere a sunetelor limbii române de sunetele muzicale şi de zgomotele din mediul înconjurător -exerciţii de diferenţiere a vocalelor şi consoanelor; -ex. de delimitare a propoziţiilor în cuvinte şi a cuvintelor în silabe, -ex. de identificare a sunetului în silabe; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -joc de desen şi colorare -iniţierea unor dialoguri despre circulaţie -citirea ilustraţiilor din abecedar -identificarea poziţiei sunetului în cuvinte -formulare de propoziţii cu cuvinte care cunţin sunetul e--scrierea buclelor mici -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „i ” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -confectionarea unor felicitări pentru mama -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -scrierea bastonatelor pe un spaţiu

-textul cântecului « Acum e toamnă »

-fişă pentru colorat imagini care încep cu a

18.

-”Pe stradă”.Sunetul e. -Bucle mici

2

-textul cântecului «Acum e toamnă » -poezia «Semaforul -fişă pentru colorat

19.

-“O felicitare”. Sunetul i -Bastonate legate

2

-lipici -hartie glace -textul cântecului «Acum e toamnă »

100

20.

-“În recreaţie.” Sunetul o - Ovalul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -învăţarea cântecului «Broscuţele» -identificarea unor numărători folosite la joacă -ex. de scriere a ovalului -descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului -exerciţii de depistare a poziţiei sunetului „s” in cadrul unor cuvinte; -ex. de pronunţare corectă a sunetului -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe -memorarea a două strofe din poezia «Papucii gâscanului» -scrierea zalei

-textul cântecelor «Acum e toamnă », Broscuţele -fişă pentru colorat

21.

-“De-a trenul”. Sunetul u -Semiovalul

2 2.3 2.5

-textul cântecului «Acum e toamnă » -fişă pentru colorat

22.

-“Papucii gânsacului”. Sunetul s -Zala

-fişă pentru colorat

-textul poeziei «Papucii găscanulu»

101

23.

-“În graiul lor.” Sunetul r - Noduleţul 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 2.1 2.2

2

-ex. de selectare a sunetului corect din cuvinte propuse -ex. de distingere a poziţiei sunetului -citirea ilustraţiilor din abecedar -memorarea poeziei «Rică nu ştia să zică» -ex. de scriere a noduleţului

-textul poeziei «Rică nu ştia să zică»

24.

-“Prinţesa şi mazărea”. Sunetul z -Semiovalul

2 2.3 2.5

-descoperirea cuvintelor care conţin sunetul u -ex. de distingere a poziţiei sunetului -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte care conţin sunetul u -reprezentarea grafică a cuvintelor, sunetului prin simboluri -joc de rol : «De-a trenul » -scrierea semiovalului

-povestea «Prinţesa şi mazărea»

25.

- Evaluare 2

-ex de depistare a sunetelor învăţate în -fişă de cadrul unui cuvânt lucru -să sesizeze legătura dintre imagini şi simboluri -ex. de formulare de propoziţii -scrierea semnelor grafice studiate (copiere şi dictare)

102

Sunetul şi litera u 2 3. alineatul ) . Sunetul şi litera i -“Alo.5 3. -“În grădină“. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text .Litera A. -“Ana este harnică“. Scrierea cu literă iniţială mare 2 1. -“La mulţi ani.CU ALAI DE FRUNZE (UNITATEA 2) 1.1 4. -“La şcoala ursuleţilor“. -Recapitularea literelor 2 -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. Sunetul şi litera m 2. -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii. coloanele de cuvinte. -“În parc”.3 5. Ina ! “ Litera I 2 11. -“Păsărelele-prietenele noastre” 2 13. Sunetul şi litera n 2 9. -“Păpuşa face nani“. -“Urmele“. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri 103 . -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . Sunetul şi litera “a” 2 1. cuvintelor şi propoziţiilor . -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. 2 12. -Evaluare (a-U) 2 2 2 4 8.2 6. silabelor.1 1.4 1. -“La masă“. Nana! “Litera N 2 10. a unor propoziţii enunţiative. dictări de cuvinte şi propoziţii. -“Ana şi păpuşa”. Litera U 4. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei.1 3.1 7.3 2. Litera M 2.2 1. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi.2 2.

Litera R 17.1 -“Zdreanţă“. 26.4 -“Rina. -“Corina şi Miron.5 2. Sunetul şi litera c 2. -Sunetul şi litera l. silabelor. 4. coloanele de cuvinte. Semnul întrebării.1 2 2 2 3. colinde de Crăciun -jucării pentru pomul de Crăciun -desen liber Moş Crăciun 104 . -“Nelu şi poştaşul“. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor -exerciţii de scriere a literelor. 1. Litera C 19. Litera E 2 15. -exerciţii de punere în corespondenţă a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare . -exerciţii de încadrare corectă în pagină a cuvintelor şi a propoziţiilor (data.2 1. Sunetul şi litera e 1. -“În livadă“.14.3 3. Lectura imagini. Litera O 21. -“Carmen şi Ric“. 1. -memorarea unor versuri confectionarea literelor din sărmă -imagini de desenat -decupaje din hârtie -plastilina pentru modelarea literelor -textele jocurilor de rol -povestea literelor -versuri. -Evaluare 2 25. -exerciţii de evidenţiere a rolului ilustraţiilor unor cărţi. dictări de cuvinte şi propoziţii. -Recapitulare după 2. -exerciţii pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura cuvintelor şi a cuvintelor în structura propoziţiei. Marina şi Riri“.2 2 2 2 4 2 24. -recunoaşterea unor cuvinte care se repetă într-un text . -exerciţii de alcătuire de propoziţii folosind cuvinte date. -exerciţii de asociere a sunetului cu litera . alineatul ) .1 -“Ema şi Ene“. Sunetul şi litera L 22. cuvintelor şi propoziţiilor . -exerciţii de copiere /transcriere a unor substantive proprii.3 2 2 1.1 2 -“Prietenie“. Ă 23. 20. -Sunetele şi literele ă.2 18. Sunetul şi litera r 16. a unor propoziţii enunţiative.Sunetul şi litera o.

completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Recapitularea literelor 2 4. Sunetul şi litera S 2 5.2 1. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână.CA UN ROI DE FLUTURI ALBI (UNITATEA 3) 1. -Grupul de litere Ce 2 3.3 2 9. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe.3 2 4.2 2.5 3. -„citirea” ilustraţiilor.S 4.1 2 6. Sunetul şi litera v -“Ce meserie au“. -“La Sinaia“. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii.1 1. -Sunetele şi literele t.6 2 2. Sunetul şi litera V 2. -Grupul de litere ce 1. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.1 4. -Sunetele şi literele ş.1 2.5 1. -“Cu avionul“. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. Sunetul şi litera s 2. 2 7.T 4 10. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -exerciţii de recunoaştere a cuvintelor în spaţiul tipărit. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -“Cu sania“.2 8. -Evaluare 1 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. -Întrebări şi răspunsuri 2 11. -Recapitulare 1 12. -scrierea unor cuvinte din memorie confecţionar ea literelor din sărmă -imagini de desenat -piese TANGRAM -plastilină pentru modelajul literelor -jocul de rol «Reclama din vitrină» -cântecel de iarnă 105 .

-Sunetul şi litera ţ 2 -căsuţe pentru păsărele 10.2 3. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. . -Grupul de litere ci 1. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Sunetul şi litera D. -Sunetul şi litera b. -„citirea” ilustraţiilor. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Sunetul şi litera B.1 CA UN ROI DE FLUTURI ALBI 1.4 2 16.1 2.2 2. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Recapitulare 1.2 2 15. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.Sunetul şi litera p 2.Sunetul şi litera P. 4. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.1 2 14. -Sunetele şi literele î şi Î 2 6.5 2 SEMESTRUL AL II-LEA 2. 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe. . 3. -Test de evaluare 1. 2 5. -Sunetul şi litera Ţ 2 106 . -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. 2 8.1 2 2 2 4. -Sunetele şi literele â şi  2 7. -Sunetul şi litera d..13.3 3.3 1. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -scrierea unor cuvinte din memorie -litere din plastilină -imagini de desenat -desen cu o scenă din poveste -pictarea unui peisaj 9. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -Grupul de litere Ci 1.

. -Mamei 1.1 4. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor. -Recapitularea grupurilor de litere 2 4.3 1. -Sunetul şi litera F 2 107 . -Sunetul şi litera f 2 12. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -Grupul de litere ge 3. -Sunetul şi litera h 10. -Evaluare 2 ÎNFLORESC GRĂDINILE (UNITATEA 4) 1.2 2.3 2 4.5 2 2. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână.2 2 7. -Recapitularea literelor 2 12.1 1. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor.1 4.11. -Primăvara 2 3. -Grupul de litere Ge 2 8. -Sunetul şi litera H 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.3 2 9. -„citirea” ilustraţiilor. -Recapitularea literelor 2 5. -scrierea unor cuvinte din memorie -tablou de primăvarăcolaj -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 11. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -Sunetul şi litera g 2. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Sunetul şi litera G 2 2.5 6. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână.1 2.2 1.

1 1.1 2 17.2 4. -exerciţii de identificare a silabelor în cuvântul tipărit sau scris de mână. -exerciţii de identificare a literelor de tipar scrise cu format diferit şi a celor de mână. -Recapitularea grupurilor de litere 2 108 . -Evaluare 1. -Grupul de litere ghe 2 25. -„citirea” ilustraţiilor.2 2 16.3 2 22. -Grupul de litere Che 2 21.3 1. -exerciţii de formare a silabelor şi cuvintelor. -Grupul de litere gi 2 14.1 4.5 2. -Bondarul leneş 2 27.3 2. -Sunetul şi litera j 2 18. -Grupul de litere Gi 2 15. -Grupul de litere chi. completarea silabelor în cuvinte reprezentate grafic. -Grupul de litere che 2. -exerciţii de citire a literelor de tipar şi de mână. -Sunetul şi litera Z 2 23. -Sunetul şi litera z 4.5 3. -Recapitularea literelor învăţate 1. -exerciţii de pronunţare corectă a sunetului. -integrarea unor cuvinte în enunţuri proprii. -Grupul de litere Ghe 2 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziţie şi de despărţire a cuvintelor în silabe.1 2 20. Sunetul şi litera J 2 2.2 19. -exerciţii de recunoaş tere a cuvintelor în spaţiul tipărit.. Chi 4 24. -exerciţii de identificare a sunetului în silabe. -exerciţii de punere în corespondenţă a sunetului cu litera. -exerciţii de citire integrală a cuvintelor.13. -scrierea unor cuvinte din memorie -colajFamilia mea -obiceiuri de Paşti -audierea poveştii “Punguţa cu doi bani” 26.

de Marin Sorescu 2 2. -memorări de versuri.1 2.jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător . 2 1..1 2 3. -Sunetele şi literele w. 9.1 29. -exerciţii de iniţiere în citirea unor cărţi pentru copii . caietelor elevilor în vederea evaluării şi autoevaluării. 10.y.1 4. 7. dramatizări . întâmplări cunoscute . vizând formarea comportamentului de ascultător activ . -Grupul de litere ghi.X 2 4. adecvate vârstei . -Somnoroase păsărele.28. -dialoguri despre cărţi . 11. -Recapitulare -Evaluare 6 6.Test de evaluare finală 4 4 14 2 . -simulări ale unor situaţii concrete de comunicare pe teme cotidiene concrete .2 2.Yq.3 2 31. . -Sunetele şi literele x. -exerciţii de stimulare a atenţiei prin introducerea sau eliminarea unor elemente din text . -Grupul de litere Ghi 2 1. -expunerea tuturor lucrărilor . -ghicitori despre animale -litere din plastilină -colaj – Litere însufleţite -Afiş «Serbarea abecedaru lui » -cântece 109 . -Evaluare 2 ÎN CIREŞUL VERII (UNITATEA 5) 1. personaje din textele cunoscute .3 1.3 4 5. de M. -Sunetele şi literele k. -Vara. -dictări de cuvinte şi propoziţii . -Recapitulare 1.W. librării etc. 2 4 -Alfabetul 8. -Recapitularea literelor 4. 12.5 3.activităţi de exprimare a propriilor păreri în legătură cu fapte .5 2.Q.K 2.2 30.2 4. despre biblioteci . -completarea de rebusuri . Eminescu -Ceata lui Piţigoi -Recapitulare finală .

I Sem. ore: Plan cadru CN 3-4 3 CNA CE Total 3 Distribuirea orelor pe semestre 1. Cercetării şi Tineretului nr. clasa I. autori: Victoria Pădureanu. 2. Sem. 4686 / 05.08. 3. al II-lea TOTAL ANEXA 5 la Ordinul Ministrului Educaţiei. Editura Aramis. Cleopatra Mihăilescu.Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina: MATEMATICĂ Varianta de curriculum: Curriculum nucleu An şcolar: Număr de ore săptămânal: 3 ore Manual: Matematică. Tudora Piţilă. 2004 Nr.2003 110 .

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Obiective de referinţă La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil: să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi:  exerciţii de grupare a unor obiecte (bile, beţişoare);  exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;  jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect;  gruparea şi regruparea obiectelor;  exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate;

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

1.1.

1.2.

să scrie, să citească, să compare şi  exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a să ordoneze numerele naturale de numerelor; trecerea de la o formă de reprezentare la alta la 0 la 100 (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers);  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100;  exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” şi “înapoi”, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării;  exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.  exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora;  exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare; să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: - în concentrul 0-30, fără trecere peste ordin - *în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin  exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  *exerciţii de adunare şi scădere cu numere naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor;  exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferente de numere;

1.3.

111

 exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere, fără efectuarea probei operaţiei;  exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal, folosind sprijin cu obiecte sau desene; exerciţii de scriere a acestor operaţii.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei I elevul va fi Pe parcursul clasei I se recomandă următoarele activităţi: capabil: să stabilească poziţii relative ale  exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga, obiectelor în spaţiu dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.);  exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); să recunoască forme plane, să  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a sorteze şi să clasifice obiecte date figurilor geometrice cunoscute; sau desene, după criterii diverse  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură;  jocuri de construcţii;  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor;  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor utilizate;  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri; să sesizeze asocierea dintre elementele a două grupe de obiecte, desene sau numere mai mici ca 30, pe baza unor criterii date;  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi, când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi;  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte, desene sau numere ordonate;  exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

să continue modele repetitive - exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene reprezentate prin obiecte, desene sau numere ; sau numere mai mici decât 10 să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 30 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere * să exploreze modalităţi de a descompune numere mai mici ca 100 în sumă sau diferenţă folosind obiecte, desene sau numere  exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte, desene şi numere;  exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor;  exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor;

2.5.

2.6.

să rezolve probleme care presupun - exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme o singură operaţie dintre cele - exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o învăţate mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris; verificarea prin numărare; - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare; - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, în care a, b sunt numere date; să formuleze oral exerciţii şi  exerciţii de transformare a problemelor păstrând

2.7.

112

Obiective de referinţă probleme cu numere de la 0 la 30

Exemple de activităţi de învăţare numerele neschimbate;  schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;  formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene;  formularea de probleme pornind de la o temă dată;  formularea de probleme pornind de la numere date;  exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor, capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion, gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe improvizate etc.);  alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare;  exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite; consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;  exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune, sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung", "mai înalt", "mai uşor", "mai greu", "cel mai lung" etc.);  înregistrarea în diverse forme (desene, numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor;  exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte, după, în timp ce;  exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas;  exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene; compararea duratei unor activităţi;  exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore, zile, săptămâni, luni.

2.8.

să măsoare dimensiunile, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard aflate la îndemâna copiilor

2.9

Să recunoască orele fixe pe ceas.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic
3.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să verbalizeze modalităţile de calcul  exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosite în rezolvarea unor probleme folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită practice şi de calcul operarea cu obiecte, desene sau numere;  exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene;  exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
4.1. Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare să manifeste o atitudine pozitivă şi  exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse disponibilitate faţă de utilizarea situaţii concrete; numerelor  utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană;  jocuri cu numere; să conştientizeze utilitatea matematicii în  exerciţii de numărare a frecvenţei cu care apar

4.2.

113

 Numere naturale: de la 0 la 10.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30. scriere. ziua. un număr de telefon. fără trecere peste ordin. cerc. emisiune de televiziune etc. CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII  Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  orientare spaţială şi localizări în spaţiu.) pentru lungime. 114 . Unităţi de măsură: ora. ordonare. numărul unui mijloc de transport în comun etc. de la 30 la 100: citire.  Măsurări cu unităţi nestandard (palmă.) B.  sa sesizeze situaţiile în care memorarea sau utilizarea unui număr este utilă (numărul unui apartament.  Probleme care se rezolvă cu operaţiile cunoscute (o operaţie sau mai mult de o operaţie*). de la 10 la 30. săptămâna. bile. capacitate.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-10. masă. luna.  grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date sau identificate. cuburi etc.viaţa cotidiană numerele sau alte concepte matematice într-un text.  *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 fără trecere peste ordin. pătrat. creion. inclusiv punere în corespondenţă.  Măsurarea timpului. recunoaşterea orelor fixe pe ceas. dreptunghi. comparare. compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate.  aprecierea globală.  sortarea şi clasificarea obiectelor sau a mulţimilor după criterii variate.  Figuri geometrice: triunghi.

4.1. 2. 3. ORE SĂPT. De la mare la mic Figuri geometrice Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice Numărul şi cifra 1 Numărul şi cifra 0 Numărul şi cifra 2 Numărul şi cifra 3 Numărul şi cifra 4 Compararea numerelor naturale Numărul şi cifra 5 Numărul şi cifra 6 Numărul şi cifra 7 Numărul şi cifra 8 Numărul şi cifra 9 Numărul natural 10 12 2.1.2.2. 4. 4.1.3.1.2.1.2. 2. 2. întrebări. 2.1.6.7.1.1. 4. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OB.2.NR. 2. Recapitulare şi sistematizare Enunţ. răspuns Probleme care se rezolvă prin adunare Probleme care se rezolvă prin scădere Adunare sau scădere? – compunere de probleme după imagini cu situaţii problematice  Numerele naturale 0-10.1.3. Culori Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale Grup de obiecte .2. Numerele naturale 0-5 3. CRT. 2. Direcţii de deplasare Grupare de obiecte. 2. SEMESTRUL I 1.                        Orientare spaţială. 1. 1. 4. 2. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural 1. rezolvare.1.2.5. 2. OBS. 9 11            Adunarea cu numărul natural 1 Scăderea numărului natural 1 Adunarea cu numărul natural 2 Scăderea numărului natural 2 Adunarea şi scăderea cu numărul 0 Adunarea numărului natural 3 Scăderea numărului natural 3 11 6.4.3. 2. date. 3.1.2.1. 1. 1. 2.1.2. DE REF.2. Comparare  Adunări şi scăderi în concentrul 0-3  Rezolvare şi compunere de probleme 4 3 115 .3.3.2. 1.4.1.4. 1. Adunarea şi scăderea numerelor 0-3 5. Numerele naturale 0-10 4. 4.mulţime Corespondenţe Colectarea şi sortarea datelor în tabel De la mic la mare. CONŢINUTURI NR. 2. 2.2. 2. Numărare.3.1. 2. 3. 1. 2.5. 3.5. 4. 2.2. Rezolvare şi compunere de probleme 1.4.

3.5. zu-zu) Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi.1. fără trecere peste ordin (z+u) Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.7.4. 4. fără trecere peste ordin Măsurarea mărimilor 1. 1. 8. 3. 9.1. fără trecere peste ordin Măsurarea lungimilor Măsurarea volumului (capacităţii) vaselor Cântărirea corpurilor Măsurarea timpului (ora şi ziua) Măsurarea timpului (săptămâna.1.SEMESTRUL al II-lea 7.6.1.5.7. 2.5.1. 2. 4. 1.1.      10. 10 7 8  11. 1. 2. 2. scrierea şi citirea numerelor naturale 20-30 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 20-30 Formarea. 2. anul). 4. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 30-100 Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20.1.3. luna. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30100. 5.6. fără trecere peste ordin (zu-u.1. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-30. 10 Formarea. zu-z) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. Numerele naturale 0-100 1. 1. 2.4. 8. 2. 2. 6.                9. fără trecere peste ordin (zu-u.   5  12. fără trecere peste ordin (zu+u) Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. Calendarul 11 8. 2.5.8. 2. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci întregi. formate din zeci şi unităţi.1. 10 1. formate din zeci şi unităţi. Adunarea şi scăderea cu numerele 4. 2. 2.6. 2.7. 3. 9. 2.   Adunarea cu numărul 4 Scăderea numărului 4 Adunarea cu numărul 5 Scăderea numărului natural 5 Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere Adunarea cu numărul 6 Scăderea numărului 6 Adunarea cu numerele 7.1. 2.5. fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. 2.3. 1. 2.      6 116 . fără trecere peste ordin Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30.2.1. 8.3. 3. scrierea şi citirea numerelor naturale din concentrul 0-20 Compararea şi ordonarea numerelor naturale din concentrul 0-20 Formarea.9.6. fără trecere peste ordin Exerciţii şi probleme de adunare şi de scădere cu numerele naturale din concentrul 0-100. 10 Scăderea numerelor 7.1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 030. 2. 7. Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 020 1. 9. 4.7.

sub. elemente grafice exersate la grădiniţă Resurse . activităţi în echipă. creioane colorate .1 4. fişe de lucru.exerciţii de grupare a unor obiecte (bile.Resurse procedurale: conversaţia. jos.Resurse materiale: manual. sus. activitate individuală . foi desen. exerciţiul. exerciţiul. crt. interiorexterior. Grupare de obiecte.Resurse materiale: manual. Culori 1. beţişoare). fişe de lucru. activităţi în echipă. exerciţii-joc de identificare a poziţiei obiectelor în clasă. explicaţia. Detalieri de conţinut Orientare spaţială. deasupradedesubt. Recapitulare finală Evaluare 1.Resurse procedurale: conversaţia.1.1. sus-jos. ilustraţii.). activităţi în Data 1 Evaluare .3. demonstraţia. carioci .activitate în clasă 117 .Resurse materiale: manual. dreapta. ilustraţii . jocul didactic . . .). afară-înăuntru. activităţi în perechi. activităţi în perechi. jocul didactic. pe-sub.observare sistematică - 2. exterior etc.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. între.1.elemente grafice exersate la grădiniţă 1 . sub. 2. Nr ore Activităţi de învăţare 2. explicaţia. dreapta. interior. - - exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu: stânga-dreapta. fişe. 1. jos. elemente grafice exersate la grădiniţă 1 .13. jocul didactic .observare sistematică 3. .gruparea si regruparea obiectelor. exerciţii de recunoaştere şi numire a poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu (stânga. sus. denumire. aproape . ref.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.jocuri de percepţie.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. interior. identificare. demonstraţia. deasupra. activitate individuală . exerciţiul. exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiu (stânga.departe. învăţarea intuitivă . Direcţii de deplasare Ob.Resurse procedurale: conversaţia. recunoaşterea diferitelor poziţii pe care le ocupă anumite obiecte desenate.2  Numerele naturale 0-100  Compararea numerelor naturale  Adunări şi scăderi în concentrul 0-100 3 1 SEMESTRUL I UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente pregătitoare pentru înţelegerea conceptului de număr natural NR DE ORE ALOCAT: 12 Nr. demonstraţia. Poziţia relativă a obiectelor în spaţiu 2. deasupra. utilizare corespunzătoare a culorilor . exterior etc.

activitate individuală .observare sistematică 1 .observare sistematică . ilustraţii . explicaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe. exerciţiul.activitate în clasă .1. exerciţiul. demonstraţia. Precizarea criteriilor utilizate elemente grafice exersate la grădiniţă 9.1. ilustraţii . desene. demonstraţia. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. fişe. explicaţia. activitate individuală .2.Resurse materiale: manual.probă scrisă 118 .temă în clasă 1 .Resurse procedurale: conversaţia.Resurse materiale: manual.3. 1 .temă în clasă 1 . explicaţia. Compararea numărului de elemente a două mulţimi pe baza aprecierii globale 1. explicaţia. explicaţia. lat-îngust.Resurse materiale: manual.1. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 5.Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală . jocul didactic . demonstraţia.temă în clasă . activităţi în perechi. ordonarea obiectelor de la mare la mic şi perechi.Resurse procedurale: conversaţia. ilustraţii . elemente grafice exersate la grădiniţă 8. activităţi în perechi. explicaţia. ilustraţii. individuală . mai puţine elemente grafice exersate la grădiniţă 6.Resurse materiale: manual. De la mic la mare. exerciţiul.observare sistematică . exerciţiul. activităţi în perechi.observare sistematică .3. 2. gruparea unor obiecte şi formarea de mulţimi după criterii date sau identificate elemente grafice exersate la grădiniţă 7. 2. 3. demonstraţia. grossubţire.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. mai multe. jocul didactic . activităţi în perechi.Resurse materiale: manual. 2. activităţi în echipă.Resurse procedurale: conversaţia.Resurse materiale: manual.probă scrisă 1 . jocul didactic . De la mare la mic 1. compararea numărului de elemente utilizând cuvintele: tot atâtea.4. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţiul.Resurse procedurale: conversaţia. fişe. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. individuală . uşor-greu. activităţi în perechi. 2. .1. jocul didactic .observare sistematică . individuală . - exerciţii-joc de stabilire a corespondenţei între elementele a două mulţimi.temă în clasă .1.temă în clasă . Constituire de mulţimi după criterii date sau identificate 1.3. jocul didactic . Grup de obiecte – mulţime 1.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii-joc de comparare a obiectelor reale sau desenate. demonstraţia. fişe de lucru.1. ilustraţii .1. Corespondenţe 2.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. fişe.3. ilustraţii . activităţi în echipă.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.probă scrisă 1 . fişe. Colectarea şi sortarea datelor în tabel 2. lung-scurt. după criteriile: înalt-scund. 3.probă orală .observare sistematică . exerciţiul. - - sortarea si clasificarea unor obiecte după criterii date sau identificate prin observare. mare-mic. - exerciţii de recunoaştere a unor mulţimi. demonstraţia.Resurse procedurale: conversaţia.

activităţi în perechi. 1. 2. activităţi în perechi. - 11. jocul didactic . completarea unor şiruri repetitive cu figuri geometrice. Evaluare 1. individuală 1 .probă orală . Figuri geometrice 2. numirea şi descrierea verbală empirică a figurilor geometrice.Resurse materiale: manual.observare sistematică . demonstraţia. individuală .2.2. 2.1. fişe.Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. jocul didactic .probă scrisă 1 1 . demonstraţia. ex-joc de colorare a figurilor geometrice. selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date si decuparea lor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.probă orală . jocul didactic . gruparea formelor geometrice după formă. explicaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu un singur obiect.1. Corpuri cu feţe în formă de figuri geometrice 2.1. 2.Resurse materiale: manual.Resurse procedurale: conversaţia. 2. 1. ilustraţii .temă în clasă .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul. de comparare a elementelor a doua mulţimi probă de evaluare . - identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. de orientare în spaţiu ex. explicaţia.temă în clasă . exerciţii de conturare şi decupare a figurilor geometrice.1. de recunoaştere a figurilor geometrice ex.- invers (la fel şi pentru celelalte criterii) elemente grafice exersate la grădiniţă 10. fişe. activităţi în perechi. 2.probă orală . Recapitulare.observare sistematică . demonstraţia. demonstraţia.temă în clasă .Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. respectând regula dată exerciţii de observare si descriere verbala empirica a figurilor geometrice cunoscute. - ex. exerciţiul. fişe. ilustraţii .Resurse materiale: manual. culoare sau mărime. - Activităţi de învăţare exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 1. explicaţia.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. individuală . c r t. realizarea unui tablou din figuri geometrice. exerciţiul.3. exerciţii de scriere şi citire a numărului 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).probă scrisă 12. ilustraţii. Nr ore Detalieri de conţinut Numărul cifra 1 şi Ob. 3. de grupare de obiecte şi formare de mulţimi după criterii date ex. individuală 1 . activităţi în perechi.1.Resurse procedurale: conversaţia. jocuri de construcţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 - Evaluare - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - 119 .2.probă scrisă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-5 NR DE ORE ALOCAT: 9 N r. identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. ref. recunoaşterea formei feţelor unor corpuri. jocul didactic .2. - Resurse Resurse materiale: manual. corpuri geometrice . caietul elevului.3.Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.observare sistematică .

activităţi în echipă.3. 1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. caietul elevului. 1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 3.1. exerciţii de formare a mulţimii cu 3 obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numărului 2. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual.2. exerciţii de formare a mulţimii cu unul sau niciun obiect.2. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în echipă. exerciţiul.3. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.2. activitate individuală Resurse materiale: manual. demonstraţia. demonstraţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 2 obiecte. exerciţiul. explicaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 3. activităţi în perechi. 2. explicaţia. activitate individuală Resurse materiale: manual.3. - - - Numărul şi cifra 3 1.Numărul cifra 0 şi 1. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 1. - - - activitate frontală. - - - Numărul cifra 2 şi 1.1. demonstraţia. activităţi în perechi. caietul elevului. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 120 .1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 0. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. exerciţii de scriere şi citire a numărului 0. explicaţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).

exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. 1. demonstraţia. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 121 . 3. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. caietul elevului. explicaţia. - - - Recapitulare 1. caietul elevului.1. activităţi în echipă. - - - Numărul şi cifra 5 1. - - - Compararea numerelor naturale 1. - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de formare a mulţimii cu 5 obiecte. 2. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1.2.1.2. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi - - Resurse materiale: manual. activităţi în echipă. 2. exerciţiul. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. puncte) prin diferite procedee.1. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 5.3. activităţi în perechi. exerciţii de formare a mulţimii cu 4 obiecte. exerciţii de scriere şi citire a numărului 5. activităţi în echipă. exerciţiul. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-5.1. exerciţii de scriere şi citire a numărului 4. caietul elevului. activităţi în perechi. caietul elevului.2. activităţi în perechi. 1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. beţişoare. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-5 obiecte. 1.Numărul şi cifra 4 1. demonstraţia.3. exerciţii de comparare si ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 4. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. 1. activitate individuală Resurse materiale: manual. explicaţia.

exerciţii de continuare a unor modele repetitive. activitate individuală Resurse materiale: manual.2.1. - exerciţii de scriere şi de citire a numerelor naturale 0-5. caietul elevului. exerciţii de formare a mulţimii cu 6 obiecte. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de comparare şi de ordonare a grupurilor de obiecte. activităţi în echipă. - - - procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r.3.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. caietul elevului. demonstraţia. exerciţiul. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Obs. - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. exerciţii de compunere şi de descompunere. exerciţii de scriere şi citire a numărului 6. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 122 . ref 1. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. - Evaluare 1. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. 1. explicaţia. 1.1. explicaţia. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţiul. c r t.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare. Detalieri de conţinut Numărul şi cifra 6 Ob. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 6.

1. 2. caietul elevului. activităţi în perechi. 2. 2. caietul 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 123 .1. activităţi în perechi. - - - Numărul şi cifra 8 1. caietul elevului. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene.2.1. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-7 1. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 7. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere şi citire a numărului 7. - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 8. exerciţiul. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-7. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual. 3. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-7 obiecte. exerciţii de formare a mulţimii cu 7 obiecte. demonstraţia. explicaţia. activităţi în echipă. exerciţiul. activităţi în echipă. 1. explicaţia.- Numărul şi cifra 7 1. demonstraţia. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene.3.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din - demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. 1.3. activităţi în echipă.2.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

explicaţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în echipă. caietul elevului. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. explicaţia. activităţi în perechi. demonstraţia.1. exerciţiul. activitate individuală Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.2. 3. - - exerciţii de formare a unor mulţimi cu 0-9 obiecte. 2. - - - Exerciţii cu numerele naturale 0-9 1.3. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.3. - proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 124 .1. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţii de scriere şi citire a numărului 8. exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic în situaţii cotidiene. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).1. 1. - - Numărul şi cifra 9 1.2. - - - elevului. activitate individuală Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numărului 9. exerciţii de scriere şi citire a numărului 9. exerciţii de formare a mulţimii cu 9 obiecte. exerciţii de numărare cu pas dat ”înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin de obiecte sau desene. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de formare a mulţimii cu 8 obiecte. 2. 1. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor naturale 0-9.

exerciţii de reprezentare prin obiecte sau - - - activităţi în echipă.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. 2.2. exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. - - - exerciţii de grupare a unor obiecte (bile. . exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. activitate individuală Resurse materiale: manual. 2. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. puncte) prin diferite procedee. desene sau numere ordonate. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. 2.1. beţişoare). 1. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. “înainte” si “înapoi”. beţişoare. desene sau numere . trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numărului 10.3.Numărul 10 1.4. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. activităţi în echipă. caietul elevului. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers).4. caietul elevului. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţiul. explicaţia. 1. exerciţiul. demonstraţia. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. activităţi în perechi. explicaţia. explicaţia. activităţi în perechi. activitate individuală Resurse materiale: manual. exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte (bile.1. 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea 125 .4. beţişoare). desene sau numere ordonate. 2.3. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. 2. demonstraţia.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. 1. activităţi în echipă. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. - - - Exerciţii cu numerele naturale 010 1. exerciţii de numărare cu pas dat. desene sau numere . exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. .2. - - - - - Recapitulare 1. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. caietul elevului.2.

2. 3.autoevaluarea - - 126 . “înainte” si “înapoi”. desene sau numere - exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: Data 1 Evaluare - - . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - desene a numerelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. 2. exerciţiul. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene şi invers). exerciţii de numărare cu pas dat. 1.probă scrisă . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. c r t. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. caietul elevului.exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. demonstraţia. caietul elevului.proba practică . exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers.2. cu si fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul” numărării. exerciţii de continuare a unor modele repetitive reprezentate prin obiecte.3. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual.proba orală . explicaţia. desene sau numere . 2. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuala a numerelor sau desene si invers). exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume.5. desene sau numere ordonate. activităţi în echipă. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.- - - - Evaluare 1. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 1 Ob.4. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. explicaţia. . ref. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale 0-3 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r.observarea sistematică . exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţiul. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 1. activităţi în perechi. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite.1. 1.

exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. activităţi în echipă. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi. 3.proba orală . exerciţiul. demonstraţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene.Observarea sistematică .1.proba practică . exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea activitate frontală. 2.proba practică .1. 3. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 2. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 1. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. desene şi numere. - - - - - - - Adunarea cu numărul natural 2 1.3.proba orală . activitate individuală 1 .autoevaluarea 127 .5. caietul elevului. caietul elevului.probă scrisă . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene şi numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în perechi.observarea sistematică . activităţi în echipă. activitate individuală 1 . exerciţiul. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. explicaţia.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene.probă scrisă . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene şi numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.- - - - Scăderea numărului natural 1 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia.

exerciţiul.observarea sistematică . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.proba practică . explicaţia. desene şi numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţiul.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene.autoevaluarea 128 . explicaţia. - - - - Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. demonstraţia. - - - adunărilor. 2. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activităţi în perechi.probă scrisă . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. 2 1.proba orală . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numărul natural 0. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere.1. activitate individuală 1 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii.proba practică . 1.proba practică . - - - - - - - Adunarea şi scăderea cu 0 (zero) 1. desene şi numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2.observarea sistematică . caietul elevului. caietul elevului. demonstraţia.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. - - - Resurse materiale: manual. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. 3.Observarea sistematică . activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.1.3. explicaţia. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 1 . activităţi în perechi.proba orală . activitate individuală 1 . desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 2.1.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.proba orală . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.probă scrisă . exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.probă scrisă . activităţi în echipă.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.- Scăderea numărului natural 2 1.

3. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.autoevaluarea 129 .Observare sistematică . folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în echipă. demonstraţia. desene şi numere.proba orală .proba practică . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. desene şi numere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţiul. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.1. activităţi în echipă. desene şi numere. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3.probă scrisă . caietul elevului. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activitate individuală 1 . 3. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. exerciţiul. - - - - - - exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.proba orală . activitate individuală 1 . 2.- - - - Adunarea cu numărul natural 3 1. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 3. explicaţia.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume.5. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 3. - - - - - - - Scăderea numărului natural 3 1. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. activităţi în perechi.proba practică . folosind sprijin cu obiecte sau desene.Observarea sistematică . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea activităţi în perechi. activităţi în perechi. 2.probă scrisă .

exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.5. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.proba practică . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în echipă. - - - - - - - Recapitulare 1.3. 2. 1. caietul elevului. caietul elevului. activităţi în perechi. 3. 1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3 1. activităţi în echipă. explicaţia. - adunărilor şi scăderilor.probă scrisă .5.proba orală . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0.3.proba practică .- Exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 3. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.Observarea sistematică . 2. activitate individuală 1 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.autoevaluarea - Resurse materiale: manual.3.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. - - - Resurse materiale: manual. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene.proba orală . verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. caietul 1 . desene şi numere. 2.autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activitate individuală 1 . desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţiul. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 1. 2.Observarea sistematică 130 . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. - - - - - - - Evaluare 1.Observarea sistematică . desene şi numere.1. demonstraţia.5.probă scrisă . 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia.

3.5. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. caietul elevului. - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare Detalieri de conţinut Probleme care se rezolvă prin adunare Ob. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor - - elevului. explicaţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 131 .3.6. 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. - - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. verificarea prin numărare. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. activităţi în echipă. c r t. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Rezolvare şi compunere de probleme NR DE ORE ALOCAT: 4 N r. demonstraţia. b sunt numere date. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. în care a. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţiul. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. 3.1. activităţi în perechi. folosind sprijin cu obiecte sau desene.7. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 1. cu păstrarea tematicii. demonstraţia.1. ref. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. schimbarea numerelor într-o problema dată. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.

1. rezolvarea de probleme de tipul ab=x. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3. 2. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.7. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5. în care a.6. verificarea prin numărare. activităţi în perechi. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. Compunere de probleme după imagini date 1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. a-b=x. cu păstrarea tematicii. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 3. verificarea prin numărare. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. 2. activităţi în echipă. b sunt numere date. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. - - - - - - - - 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. demonstraţia. exerciţiul. activităţi în echipă.7. în care a. schimbarea numerelor într-o problema dată. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 3. cu păstrarea tematicii.3. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. - - - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. schimbarea numerelor într-o problema dată. activităţi în perechi.6. 3.1. Probleme care se rezolvă prin scădere 1. formularea de probleme cu sprijin - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 132 . demonstraţia. 2. 2. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate.5. explicaţia. caietul elevului.2. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 1. b sunt numere date.

2. crt. 1. 3. - - - Resurse materiale: manual.6. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.3.3. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. 3. a-b=x.- - 4. activitate individuală 1  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare şi sistematizare NR DE ORE ALOCAT: 3 Nr. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. schimbarea numerelor într-o problema dată.7.5. caietul elevului. 3. explicaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Evaluare 1. 2. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. 1. verificarea prin numărare. 2. 2. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. a-b=x. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. activitate individuală Nr ore Data 1 Evaluare - -  observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - - - 133 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6. demonstraţia. 2. b sunt numere date. formularea de probleme pornind de la o temă dată. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activităţi în perechi. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 2.5. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. cu păstrarea tematicii. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a. exerciţiul. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3. ref 1. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.7. Activităţi de învăţare exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. Detalieri de conţinut Careul magic Ob. - - - - - - concret în obiecte sau desene. formularea de probleme pornind de la numere date. 2. caietul elevului. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. exerciţii de identificare şi aplicare Resurse Resurse materiale: manual. b sunt numere date. explicaţia. formularea de probleme pornind de la o temă dată. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. demonstraţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

1. 2.- de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. exerciţiul.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3.3. 2. - - - - - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. 2. 1. activităţi în perechi. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere Calculăm. b sunt numere date. în care a. 3. a-b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. colorăm 1. verificarea prin numărare. 3. - - - Resurse materiale: manual. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în echipă. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare.1. 2. 2. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris. activitate individuală 1  Observare sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea 134 . exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 1  Observarea sistematică  proba orală  proba practică  probă scrisă  autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 2. verificarea prin numărare.5. demonstraţia.6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. în care a. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.5. explicaţia. - - - - - - - Melcul matematic 1. 3. a-b=x.7.3. 2. exerciţii de adăugare sau extragere de elemente dintr-o mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în scris.6. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.7. exerciţiul. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. b sunt numere date.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 10 NR DE ORE ALOCAT: 11 N r. exerciţiul. desene sau numere exerciţii de adunare cu numărul natural - Resurse Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de scriere a acestor operaţii.3. caietul elevului. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere a acestor operaţii. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. b sunt numere date. 5. 8. activităţi în echipă. 1. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 2. Nr ore Activităţi de învăţare exerciţii de adunare cu numărul natural 4. explicaţia.6. Scăderea numărului natural 4 1. b sunt numere date.5. 2. demonstraţia.3.3. c r t. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - 3. în care a. 2.1. Detalieri de conţinut Adunarea cu numărul natural 4 Ob. - - - - - - - Resurse materiale: manual. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. 6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume.1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activităţi în perechi. activităţi în echipă. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. activitate individuală Data 1 - Evaluare - - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - 2. activităţi în perechi. exerciţiul. demonstraţia. 7. 1. caietul elevului. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea cu numerele naturale 4. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 4. - - Resurse materiale: 1 - observarea 135 . în care a. 9. Adunarea cu 1. ref.6.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene.

3. - - - - - 5. 3. a-b=x. activităţi în echipă. în care a.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 1.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. demonstraţia. activităţi în echipă. 2. activităţi în perechi.3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.1. 3. 2. - - manual.6. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţiul. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Legătura dintre adunare şi scădere 1. fără efectuarea probei operaţiei. în care a. 3. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. demonstraţia. 2. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. explicaţia. caietul elevului.5. 4. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. caietul elevului. explicaţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. folosind sprijin cu obiecte sau desene. în care a. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 136 . 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - - - 5. exerciţii de scriere a acestor operaţii.6. 4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. - - - 4.5. demonstraţia. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. activităţi în perechi. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.numărul natural 5 2. activitate individuală - sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Scăderea numărului natural 5 1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. 3.5. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 5. 5. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. 2. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. b sunt numere date. 2. 2.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în echipă. explicaţia. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 5.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal.

3. 8. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. demonstraţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. 3. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. desene sau numere exerciţii de scădere cu numărul natural 6. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fără efectuarea probei operaţiei. - - - - 7. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. activităţi în perechi.3. - - - Resurse materiale: manual.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activitate 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 137 . caietul elevului. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.1. explicaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. demonstraţia. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Adunarea cu numărul natural 6 1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul. 10 1.6. exerciţiul. 9.6. demonstraţia. 9. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 8.- exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.3. desene sau numere 6.1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. activităţi în perechi. 2. - - - exerciţii de adunare cu numărul natural 6. b sunt numere date. Adunarea cu numerele naturale 7. activităţi în perechi. în care a. explicaţia. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.5. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale 7. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 3. - - - - - - 8.5. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. b sunt numere date. exerciţiul. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x.3. caietul elevului. 10. Scăderea numărului natural 6 1.5. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de scriere a acestor operaţii. în care a.

folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 8. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. 8.5. 2. a-b=x. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. - - - - - - - 11. 9. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Recapitulare. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.- 9. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. - - - - - - 10. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. 3. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 010 1.6. b sunt numere date. Evaluare 1. b sunt numere date. activităţi în perechi. fără efectuarea probei operaţiei. activităţi în echipă. în care a.3. fără efectuarea probei operaţiei. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.1.6. - exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor.6. 2. demonstraţia. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 138 . exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 9. 10 1. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.5. 3. exerciţiul. caietul elevului. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. Scăderea numerelor naturale 7.1. în care a. activităţi în perechi. demonstraţia. exerciţiul. explicaţia. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. 10. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.3. 2. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale 7. caietul elevului.3. b sunt numere date. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. 3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în echipă. individuală - - - Resurse materiale: manual.5. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. în care a. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-10. caietul elevului. 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual.

jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. Detalieri de conţinut Formarea.3. “înainte” si “înapoi”. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. demonstraţia. demonstraţia. activităţi în echipă.1. activităţi în echipă. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activităţi în perechi. 1. c r t. a-b=x. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. în care a. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. scrierea şi citirea 1. 2. 1. caietul elevului. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. ref. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală 139 . exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. 2. exerciţiul. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date - exerciţiul. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. activităţi în perechi.3. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 20.5. caietul elevului. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţiul.2. - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.- - - - exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. activitate individuală - autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numerele naturale 0-100 NR DE ORE ALOCAT: 10 N r.2. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. desene şi numere. desene sau numere ordonate. activitate individuală Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 4. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 20 1. activităţi în perechi. - - Formarea.1. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). 2. activităţi în echipă.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 1. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 20 Ob.1. exerciţii de numărare cu pas dat. demonstraţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. explicaţia.

2. caietul elevului. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.2. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. - - Resurse procedurale: conversaţia.5. 2. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. - - Formarea. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. demonstraţia. demonstraţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. activităţi în echipă. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 30 la 100 1. desene şi numere. activităţi în echipă. “înainte” si “înapoi”. activităţi în perechi. desene şi numere. explicaţia. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. desene sau numere ordonate. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 140 . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.3. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. exerciţiul. explicaţia. activităţi în perechi. exerciţii de numărare cu pas dat. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. “înainte” şi “înapoi”.5. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. 4. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 20 la 30. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. desene sau numere ordonate. - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 20 la 30 1. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. activităţi în perechi. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.numerelor naturale de la 20 la 30 2.1. exerciţiul. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. - - - - - exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. exerciţii de numărare cu pas dat. explicaţia. activitate individuală - proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - Resurse materiale: manual. 1. activităţi în echipă. exerciţiul. demonstraţia. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activitate individuală Resurse materiale: manual.

exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. explicaţia.3. explicaţia.3. 2. caietul elevului. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi.2.2. exerciţiul. 2. caietul elevului. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. “înainte” si “înapoi”.Exerciţii de formare. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. “înainte” şi “înapoi”. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. exerciţii de comparare şi ordonare a grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. exerciţiul.1. - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. scriere şi citire a numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. - - Recapitulare 1. 4. demonstraţia. exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor. activităţi în echipă. 2. activităţi în echipă. exerciţii de numărare cu pas dat. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora. 1. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 141 . 4.5. desene sau numere ordonate. exerciţiul. activitate individuală Resurse materiale: manual. caietul elevului.2. activitate individuală Resurse materiale: manual. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. - - - - - Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. caietul elevului. desene şi numere. 2. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene.2. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile si unităţile din care sunt formate. demonstraţia. - - Exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor naturale de la 0 la 100 1. exerciţiul. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers).1. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 4. activităţi în perechi. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. activităţi în perechi. explicaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. - - - Resurse materiale: manual. jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect.1.1. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. trecerea de la o formă de reprezentare la alta (din sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor sau desene şi invers). activităţi în perechi. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. demonstraţia.5. explicaţia.

“înainte” şi “înapoi”. - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 20.3. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin - - - Resurse materiale: manual. 2. explicaţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de compunere şi de descompunere a numerelor folosind obiecte. 2. activităţi în echipă. exerciţii de identificare si aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de numărare cu pas dat. demonstraţia.5. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. caietul elevului. desene sau numere ordonate. activitate individuală 1 - proba orală probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-20 NR DE ORE ALOCAT: 7 N r. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. exerciţiul. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul 1 - observarea sistematică 142 .2. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.5. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. 1. - - - exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi.1. 2.1. fără trecere peste ordin (Z+U) Ob.5. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare.6. 1. c r t. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2.1. desene şi numere. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - - Scăderea numerelor 1. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. 4. demonstraţia. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activitate individuală - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. 2. explicaţia. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin (Z+U). exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. în care a. Ref . fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. activităţi în perechi.3.3. b sunt numere date.- - - Evaluare 1. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. desene şi numere. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. exerciţiul.

folosind sprijin cu obiecte sau desene. activitate individuală - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin (ZU-U/ ZU-Z) 2. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. în care a. b sunt numere date. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 3. 2.naturale de la 0 la 20. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. demonstraţia.3. fără trecere peste ordin. - - - - - (ZU-U/ ZU-Z). fără efectuarea probei operaţiei. exerciţiul.3. - - - - - - Exerciţii şi probleme de adunare şi scădere în concentrul 020 1.5. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. explicaţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. caietul elevului. fără efectuarea probei operaţiei.5. exerciţii de scriere a acestor operaţii. - - - - - Antrenament pentru înţelegerea legăturii dintre adunare şi scădere 1. activităţi în echipă. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor.1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. a-b=x. activităţi în echipă. 3.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de scriere a acestor operaţii. demonstraţia. activităţi în echipă. exerciţiul. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6. activităţi în perechi. explicaţia. activităţi în perechi. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia.6.6. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 143 . exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţiul. 2. 2. în care a. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 20. demonstraţia. activităţi în perechi. fără trecere peste ordin. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - elevului. 3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. caietul elevului.1.

exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. a-b=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.5. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. în care a.6. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără efectuarea probei operaţiei. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20.3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în echipă. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. a-b=x. exerciţiul. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. 2.5. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. b sunt numere date Resurse materiale: manual. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. exerciţii de scriere a acestor operaţii.1. 2.1. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. în care a. exerciţiul. activităţi în perechi.- rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere. explicaţia. b sunt numere date. explicaţia. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.6.3. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. a-b=x. activitate individuală 2 observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea Recapitulare 1. demonstraţia. 3. 3. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-20. caietul elevului. caietul elevului. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. b sunt numere date. - - - - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de scriere a acestor operaţii. activitate individuală 1 - proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - 144 . - - - - - - - - - Evaluare 1.

exerciţiul. fără efectuarea probei operaţiei.5. exerciţiul.1. ref. b sunt numere date. 3.6. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. caietul elevului.3. 2.5. folosind sprijin cu obiecte sau desene. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în perechi. activităţi în echipă.3. fără trecere peste ordin (ZU-Z). 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în diferenţe de numere. exerciţii de scriere a acestor operaţii. caietul elevului. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.3. 3. 2. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 8 N r. activitate individuală Resurse materiale: manual. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. în care a. - - - - - 3.6. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - Resurse materiale: manual. - - - - - - Resurse materiale: manual. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-Z) 1. explicaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene.1. 2. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. demonstraţia. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - - 2. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.5.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 0-30. 3. explicaţia. activităţi în perechi. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-U) 1. demonstraţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.1. Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (Z+U) Ob. fără trecere peste ordin (Z+U). jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. fişe de lucru Resurse procedurale: 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 145 . exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. - - exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. c r t. b sunt numere date. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. în care a. 1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. fără trecere peste ordin (ZU-U). desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. 1.6. activităţi în echipă. caietul elevului.

activităţi în perechi. explicaţia. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene.5. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. în care a.1. exerciţiul. exerciţii de scriere a acestor operaţii. b sunt numere date. 2. desene sau numere exerciţii de scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. - - - - - - - - Resurse materiale: manual. - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.5. exerciţiul. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de scriere a acestor operaţii. 2. 3.1. fără efectuarea probei operaţiei. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. explicaţia. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 6. caietul elevului.5. - conversaţia. b sunt numere date. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în diferenţe de numere. fără efectuarea probei operaţiei.6. Adunarea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU+ZU) 1. activităţi în echipă. demonstraţia. Recapitulare 1. fără trecere peste ordin (ZU-ZU). fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. în care a. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. activităţi în echipă. desene sau numere exerciţii de adunare cu numerele naturale de la 0 la 30. fişe de lucru Resurse 2 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă 146 . explicaţia. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. activităţi în perechi. activităţi în echipă. - - - Resurse materiale: manual. Scăderea numerelor naturale în concentrul 030 (ZU-ZU) 1. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. demonstraţia.6.3.- - - - 4. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. folosind sprijin cu obiecte sau desene.3. caietul elevului. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume. rezolvarea de probleme de tipul a-b=x. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. exerciţiul. activitate individuală Resurse materiale: manual. fără trecere peste ordin (ZU+ZU). b sunt numere date. în care a. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor.6. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. 2. demonstraţia.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3.1. activităţi în perechi. activitate individuală - - - 5.

1. activităţi în perechi. jocul didactic Forme de organizare a 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 147 . Nr ore Detalieri de conţinut Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci (Z+Z/ZZ) Ob. folosind sprijin cu obiecte sau desene. fără efectuarea probei operaţiei. demonstraţia. c r t.1. exerciţii de scriere a acestor - - - Resurse materiale: manual. folosind sprijin cu obiecte sau desene. exerciţiul. 2. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. activităţi în echipă. demonstraţia. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. explicaţia.1. b sunt numere date - procedurale: conversaţia.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.- - - - - 7. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în perechi. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. a-b=x. activitate individuală - autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. 2. în care a. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. 3. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. explicaţia. 3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. în care a. exerciţiul. demonstraţia. caietul elevului. b sunt numere date. exerciţiul. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea şi scăderea numerelor naturale din concentrul 30-100. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. fără trecere peste ordin NR DE ORE ALOCAT: 5 N r. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. fără efectuarea probei operaţiei. Evaluare 1. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare - - exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale 0-30. - - - - - exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia.5. ref. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. formate din zeci (Z+Z/Z-Z). caietul elevului. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. folosind sprijin cu obiecte sau desene. a-b=x. 1.5.6. fără trecere peste ordin.3. 2.3. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere.

6. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. activităţi în perechi. fişe de lucru 1 - observarea sistematică proba orală proba practică 148 . în care a. în care a. caietul elevului. folosind sprijin cu obiecte sau desene. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. - operaţii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. fără trecere peste ordin. fără trecere peste ordin.1. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. 2.3. fără trecere peste ordin. b sunt numere date.5. explicaţia.- - - 2. colectivului: activitate frontală. formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZU-ZU). exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. caietul elevului. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. activităţi în echipă. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. ab=x. 2. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.3. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. - - - - - 3. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. ab=x. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.5. 2. Recapitulare 1. b sunt numere date. 2. demonstraţia. caietul elevului. 3. exerciţiul. demonstraţia. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z) 1. fără efectuarea probei operaţiei. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.6.1. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor.6.5. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - Resurse materiale: manual. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în perechi. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 3. în care a. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. ab=x. activităţi în perechi. - - - - - 4. exerciţiul. 2. activităţi în echipă. b sunt numere date. exerciţii de scriere a acestor operaţii. Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (ZU+ZU/ZUZU) 1.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. formate din zeci şi unităţi (ZU+Z/ZU-Z). explicaţia.1.

b sunt numere date. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere. fără efectuarea probei operaţiei. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. b sunt numere date - - Resurse procedurale: conversaţia. folosind sprijin cu obiecte sau desene. Evaluare 1. activităţi în echipă. exerciţii de scriere a acestor operaţii. explicaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. 2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. activităţi în echipă. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. fără trecere peste ordin.1. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţiul. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. explicaţia. ref. fişe de lucru. caietul elevului. 3.3. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". gumă. activitate individuală - probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. ab=x. demonstraţia. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. demonstraţia. palmă etc.). diverse obiecte Resurse procedurale: conversaţia.1. ab=x. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. "mai înalt". - - - - exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere. exerciţii de descompunere a numerelor în forme echivalente şi utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor. 3. Nr ore Activităţi de învăţare Resurse Data 1 Evaluare - - exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Măsurarea mărimilor NR DE ORE ALOCAT: 6 N r.6. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. explicaţia. 2. 2. activităţi în perechi. 1. caietul elevului. în care a.5. activitate - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 149 . exerciţiul. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. Detalieri de conţinut Măsurarea lungimii Ob.8. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 30 la 100. activităţi în perechi. "cel mai lung" - - - Resurse materiale: manual. exerciţiul.- - - - - 5. c r t. în care a.

1. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - - - Resurse materiale: manual. explicaţia. activităţi în perechi.). înregistrarea în diverse forme (desene.8.) a rezultatelor măsurărilor. calendar Resurse procedurale: conversaţia. luni. înregistrarea în diverse forme (desene. fişe de lucru. - - 5.). demonstraţia. caietul elevului. caietul elevului.). 2.8. diverse vase Resurse procedurale: conversaţia. "cel mai greu" etc. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. caietul elevului. 3. - exerciţii-joc de măsurare a capacităţii unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (vase de capacităţi diferite etc. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. 1 - 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 150 . numeric etc. Măsurarea timpului. demonstraţia. fişe de lucru. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. Măsurarea capacităţii vaselor 2. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. exerciţii-joc de măsurare a masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (balanţe improvizate). numeric etc.) a rezultatelor măsurărilor. diverse obiecte. palmă. caietul elevului.1. exerciţiul. - - - Resurse materiale: manual. exerciţii-joc de măsurare a dimensiunilor. Cântărirea corpurilor 2. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. Ora şi ziua. 3. numeric etc. capacităţii sau masei unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard (creion. explicaţia. "mai greu". Luna 2.- etc. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. Săptămâna.1. individuală 2. gumă. după. activităţi în echipă. exerciţii de ordonare a unor obiecte după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai uşor". demonstraţia. exerciţiul. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene.). - - - - 3. activităţi în perechi. numeric etc. activităţi în echipă. exerciţiul. balanţe improvizate etc. activităţi în perechi. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor.9. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. vase de capacităţi diferite. zile. 3. consemnarea rezultatelor si discutarea lor.1. individuală Resurse materiale: manual.8. balanţă Resurse procedurale: conversaţia. săptămâni. - - - - 4. exerciţii de descriere a procedeelor utilizate pentru măsurarea şi compararea obiectelor. demonstraţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. explicaţia. alegerea etalonului potrivit pentru o anumita măsurătoare. ceas. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. explicaţia. exerciţiul. 3. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. compararea duratei unor activităţi.9. Recapitulare 2. înregistrarea în diverse forme (desene.) a rezultatelor măsurărilor. exerciţii de ordonare a unor obiecte după capacitate prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor.) a rezultatelor măsurărilor. fişe de lucru. înregistrarea în diverse forme (desene. în timp ce.

etc. 2. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". sau după masă prin comparări succesive şi exprimarea rezultatelor ("mai lung". explicaţia. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. "mai greu".- - - - 6. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. "mai uşor". demonstraţia. exerciţii de înregistrare a evenimentelor pe parcursul unei ore. exerciţii de citire a orelor fixe pe ceas. în timp ce.) a rezultatelor măsurărilor. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. exerciţii de ordonare a unor obiecte după dimensiune. exerciţiul. "mai uşor". zile. "cel mai lung" etc. exerciţii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene.8. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. activităţi în perechi. înregistrarea în diverse forme (desene. în timp ce. "mai greu". - - - - alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare. exerciţii de măsurare a unor obiecte folosind etaloane diferite. numeric etc. Evaluare 2. exerciţii de localizare a evenimentelor cotidiene în termenii: înainte. caietul elevului. după. 3. activitate individuală - - - Resurse materiale: manual. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. luni. activităţi în echipă. săptămâni. după. "mai înalt". capacitate.1.). compararea duratei unor activităţi.9. "mai înalt".). compararea duratei unor activităţi - jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. capacitate. consemnarea rezultatelor si discutarea lor. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 151 . jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală.

5. caietul elevului. activităţi în echipă. 1.6. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. 2.2. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor - - - Resurse materiale: manual. cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. 1. a-b=x.3. exerciţii de operare cu numere prin calcul mintal. activităţi în echipă. fără efectuarea probei operaţiei.1. Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare 1. “înainte” si “înapoi”. - - - - - - 2.3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 1. fără trecere peste ordin. 2. 4. folosind sprijin cu obiecte sau desene. 2. ref. Detalieri de c conţinut r t . 3. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.1. exerciţii de compunere si de descompunere a numerelor folosind obiecte. exerciţiul. demonstraţia. în care a.1. demonstraţia. exerciţii de descompunere a numerelor în zecile şi unităţile din care sunt formate. activităţi în perechi. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x. exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 100. - - - - - - jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare. exerciţiul. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 152 . desene şi numere. exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor. exerciţii de compunere si descompunere a numerelor în sume şi diferenţe de numere.5. explicaţia. 2. explicaţia. caietul elevului. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea - - - Resurse materiale: manual. b sunt numere date. exerciţii de numărare cu pas dat. când se ştie regula de corespondenţă şi elementele celei de-a doua mulţimi. exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30.UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Recapitulare finală NR DE ORE ALOCAT: 3 N r . Numerele naturale de la 0 la 100 Nr ore Ob. activităţi în perechi. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. exerciţii de scriere a acestor operaţii. exerciţii-joc de utilizare a numerelor în diverse situaţii concrete. exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. desene sau numere ordonate. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. exerciţii de observare a legăturii dintre adunare si scădere.

1. fişe de lucru Resurse procedurale: conversaţia. desene sau numere exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 30. activitate individuală 1 - observarea sistematică proba orală proba practică probă scrisă autoevaluarea 153 . cu păstrarea tematicii. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte.7. caietul elevului.5. jocul didactic Forme de organizare a colectivului: activitate frontală. rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene şi verificarea rezultatului prin numărare. activităţi în echipă.6. 2. activităţi în perechi. desene sau numere - - - Resurse materiale: manual. a-b=x. 2. b sunt numere date. schimbarea numerelor într-o problemă dată.3. în care a. 3. 2. formularea de probleme pornind de la numere date. formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme. exerciţiul. demonstraţia. - - sarcini care solicită operarea cu obiecte. Rezolvare şi compunere de probleme 1. exerciţii de transformare a problemelor păstrând numerele neschimbate. rezolvarea de probleme de tipul a+b=x.3. explicaţia.

Editura Ana. clasa I.ARIA CURRICULARĂ MANUAL UTILIZAT: Matematică. 2004 Autor: Marcela Peneş 154 .

1.1 . 4.6. 2.2.total ore: 4 ore săptămână SEMESTRUL I SEMESTRUL al II. 2.2.2.1.4. 3. 2.1 1. 3. crt.1. 6. 2. 2.lea – Nr. 2. 1.1.2.1 155 . 1. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 31 5.6. 2.1. ref 1. 2. 2.2. 1.5.1. 4. 2.5.3 2.2.3.3 2. 4.6.7. 1. 1. 3. 4.1.4. 2. 4. 9 10 2.2.4.1 1.3.5. 4.7. 2. 1.3 Nr.2 5 7 7 1.ore alocate 12 Perioada Obs. Numerele naturale de la 0 la 30 Adunarea şi scăderea în concentrul 0-30 11 19 7. 2.2.1.5. 2 Mulţimi de obiecte 7 3 Numerele naturale de la 0 la 10 25 4.4. 2.5. 2. 1.3 1. 3.1. Numerele naturale de la 30 la 100 Elemente de geometrie Măsurarea mărimilor Recapitulare finală 11 8. 1 Unitatea de învăţare De la grădiniţă la şcoală Ob. 2. 2. 4. 2.2 1. 1.Nr.1.1.1.6. 2. 4.4.7.2 2. 4.

interior-exterior. *figuri geometrice. Detalii de conţinut O. 3. 1. fişe geometrice de evaluare  exerciţii de colorare a unor figuri geometrice  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea 1 5.UNITATEA: DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ Nr. stânga-dreapta. 4. Elemente de orientare spaţială : aproape-departe.1 2. creioane colorate .  exerciţii de recunoaştere a figurilor diferite obiecte .ore alocate: 12 Nr crt 1.3 Activităţi de învăţare  exerciţii de identificare a culorilor Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr.ore Obs Data 1 1 1 1 Prezentarea manualului Culorile Figurile geometrice Numeraţia 2.1 2. . faţă-spate Elemente de  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte  exerciţii de numărare în concentrul 156 1 6. probleme ilustrate.2 2. R.

mult. desenare Culori. deasupradedesubt *Scrierea punctului Înalt-scund . lungscurt *Scrierea de liniuţe : 0-10 1  rezolvarea unor probleme ilustrate -exerciţiul -conversaţia -explicaţia -problematizarea  exerciţii de poziţionare a obiectelor în spaţiu  exerciţii de grupare a obiectelor după diferite criterii  realizarea corespondenţei între obiecte -explicaţia -problematizarea 2 1 8. 1 -exercitiul -conversaţia 11.puţin Figuri geometrice. |_/ \ 9. orientare spaţială: sus-jos. 157 . Mare-mic .7.Scrierea de linii frânte şi curbe RecapitulareElemente de orientare spaţială Evaluare 1 10. uşorgreu.

2. R.  identificarea formelor plane în modele -exerciţiul simulate şi în natură. – )  Recapitulare 5 Evaluare 6 O.  recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.ore Data 1 Obs 2.1.1. 4. 2.2. *Fişe de muncă individuală şi în grup  exerciţii de identificare a regulii de corespondenţă dintre grupuri de obiecte.ore alocate: 7 Nr crt 1 Detalii de conţinut  Corespondenţa între mulţimi (Scrierea ovalului şi a semiovalului)  Exerciţii de observare a figurilor şi corpurilor geometrice (Scrierea cârligului şi a secerii)  Mulţimi de obiecte care au tot atâtea elemente (Scrierea semnelor:=.2.  sortarea si clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare.  completarea fişelor de muncă independentă 1 3 1 4 1 2 1 158 . -problematizarea  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse *materiale *procedurale Nr. 4.UNITATEA: MULŢIMI DE OBIECTE Nr.4.)  Mulţimi de obiecte care au mai multe sau mai puţine elemente (Scrierea semnelor: +. desene sau numere ordonate. 2  exerciţii de identificare a elementelor unei mulţimi. -conversaţia -explicaţia  jocuri de construcţii. precizarea criteriilor utilizate. când se ştie regula de corespondenţă şi *Planşe cu diferite mulţimi de obiecte elementele celei de-a doua mulţimi.

4 2. 1.2 2. Numărul şi cifra 4 2. 27 Detalii de conţinut O. grupuri de obiecte. 1 1 1 1 1 *manual.ore alocate: Nr. probe scrise. Numărul şi cifra 3 5.R. evaluare prin joc. 2 şi 3 8. Crt. 4. joc de rol. 1. beţişoare 1 -exerciţii de comparare a numerelor folosind 159 .3 2. jocul didactic. Numărul şi cifra 0 7. Numerele naturale 1 şi 2.desene şi numere.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. Numărul şi cifra 2 1. *observarea dirijată.1 1.4 2. Numărul şi cifra 1 2.UNITATEA: NUMERELE NATURALE 0-10 Nr.exerciţiul. Activităţi de învăţare -ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 -exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.5 1 3.conversaţia.3 2. grupuri de obiecte. beţişoare Nr. explicaţia. Numerele naturale 1 2 şi 3 6. proiectul.2 2. Numerele naturale 0.ore Data 1 Obs.

Numărul şi cifra 6 15. probe scrise. joc de rol. 1 Numărul şi cifra 7 Numerele naturale de la 0 la 7 18 Numărul şi cifra 8 160 1 . 1 1 1 1 -exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte. Recapitulare 13. 2 . exerciţiul. proiectul. Evaluare 14. joc de rol. 1 1 1 1 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte *observarea dirijată. explicaţia.diferite reprezentări ale acestora 9.3 şi 4 10. Numerele naturale de la 0 la 5 12. jocul didactic. Numerele naturale 0. evaluare prin joc. exerciţiul. jocul didactic. evaluare prin joc.desene şi numere. Numerele naturale de la 0 la 6 16 17 2.4 2.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare *observarea dirijată.3 2.3 2.conversaţia. Numărul şi cifra 5 11.4 2. proiectul. probe scrise.5 -exerciţii de comparare a numerelor folosind algoritmul de comparare -exerciţii de comparare a numerelor folosind diferite reprezentări ale acestora 1.conversaţia. 1. explicaţia.2 2.2 2.2 2.1 1.

1 1 1 *observarea dirijată.conversaţia. desene şi numere. 1. evaluare prin joc.5 1 2 exerciţii de numărare şi scriere înainte şi înapoi cu şi fără sprijin de obiecte 1.exerciţiul. explicaţia.4 2.3 2.1 1.3 2. probe scrise.1 1. 161 . 2.5 2 1 exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.19 Numerele naturale de la 0 la 8 20 Numărul şi cifra 9 21 Numerele naturale de la 0 la 9 22 Numărul 10 23 Numerele naturale de la 0 la 10 24 Recapitulare 25 Evaluare.5 ghicitori despre aflarea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte -exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 0 la 10 *manual.2 2. desene şi numere.2 2.4 2. grupuri de obiecte.2 2.3 2.proiectul.2 2.2 2. jocul didactic. joc de rol. beţişoare exerciţii de trecere de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor folosind obiecte.4 2.

grupe de obiecte.3 2. evaluare prin joc Nr. 6. explicaţia. 1.conversaţia. 3.3 2. beţişoare 1 *observarea dirijată. Crt.2 1. Detalii de conţinut  Adunarea cu numărul natural 1  Scăderea numărului natural 1  Adunarea cu numărul natural 2  Scăderea numărului natural 2  Exerciţii de adunare şi de scădere cu numerele naturale 1.R. 1. joc de rol. jocul didactic.4 3.  Adunarea cu numărul natural 3  Scăderea numărului natural 3 -testări 162 -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice O. 2. exerciţiul.2. Perioada: Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 -verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor -exerciţii de compunere şi descompunere a numerelor în sume sau diferenţe de numere -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere Resurse: *materiale *procedurale *manual.2 1 4.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 10 Nr.1 4.ore Data 1 Obs. 1 5. 2 1 7.1 4. 1 .ore alocate: 31 Nr.1 1.

beţişoare *observarea dirijată. 17.8. explicaţia.  Adunarea cu numărul natural 4  Scăderea numărului natural 4  Adunarea cu numărul natural 5  Scăderea numărului natural 5  Adunarea cu numerele naturale 6.  Adunarea şi scăderea cu 0 9.3 2.10  Scăderea numerelor naturale 6. proiectul 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 4 19. 10.3 2. jocul didactic. 1.4 3.9. joc de rol.10  Legătura dintre adunare şi scădere  Recapitulare  Evaluare  Probleme  Recapitulare: Adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 Evaluare 20.9. 18. 1 163 .8. 14.8.1 4.2 -exerciţii de descriere a legăturii dintre adunare şi scădere -exerciţii de identificare şi aplicare de scheme pentru efectuarea adunărilor şi scăderilor -exerciţii de utilizare adecvată a limbajului matematic -jocuri didactice -testări *manual.1 4.7. 15. grupe de obiecte. exerciţiul.7. conversaţia. evaluare prin joc. 13. 16. 11. 12.

obiecte sau desene a oricărui explicaţia. fişe  *observarea -exerciţii-joc de reprezentare prin dirijată.3 -jocuri de numărare cu obiecte în  care grupele de 10 se înlocuiesc cu *grupe de câte zece alt obiect obiecte. conversaţia.3 2.3 2. Detalii de conţinut O. Formarea..1 4. exerciţiul.4 3. evaluare prin desene cu numărul de obiecte joc.R. 2 2 1 164 .2 1.1 1.2 1.2 2 2 4.1 4. joc de asocierea grupurilor de obiecte sau rol. scrierea şi citirea 3. Activităţi de învăţare Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Nr. scrierea şi citirea numerelor naturale de la 10 la 20 1. Recapitulare 6.ore Data 2 Obs. Evaluare 1. 1. Numerele naturale de la 20 la 30 -formarea. Numerele naturale de la 20 la 30 -ordonare.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr.vecini Compararea numerelor naturale de la 0 la 30 5.ore alocate: 11 Nr. corespunzător probe scrise -gruparea şi regruparea obiectelor 2. număr din concentrul 0-100 şi jocul didactic. proiectul. Crt.

ore Data 2 Obs. evaluare prin joc.6 2. 2 1.5 2. beţişoare. exerciţiul. conversaţia.UNITATEA: ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 Nr. (ZU-U) 5  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20. fără trecere peste ordin .R.1 2 2 2 . proiectul. Activităţi de învăţare -exerciţii de adunare şi de scădere în concertul 0-30.3 2. Crt. probe scrise Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *manual.ore alocate: 19 Nr.verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor . joc de rol. explicaţia. 1 Detalii de conţinut  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Adunarea şi scăderea numerelor formate din zeci 3  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 (ZU+U) 4  Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30.exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 -exerciţii-joc 165 *observarea dirijată.fişe 2 Nr. grupe de câte 10 obiecte.7 3. jocul didactic. fără trecere peste ordin(ZU-U/ZUO.1 1.1 4.

1 4.2 1.3 2.1 1.ZU) 2 6  Adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi 7  Scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi 8  Probleme 9  Recapitulare 10  Evaluare -exerciţii-joc 1.2 exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -rezolvare de probleme în care numerele sunt date obiectual sau figurate prin desene simple -exemple de adunări şi scăderi de numere naturale formate din zeci şi unităţi în concentrul 0-30 2 2 2 1 166 .4 3.1 4.3 2.

conversaţia. Activităţi de învăţare -exerciţii de reprezentare prin obiecte sau desene a numerelor.UNITATEA: NUMERELE NATURALE DE LA 30 LA 100 Nr.4 3 4 5 *observarea  exerciţii de numărare cu pas dirijată. exerciţiul. fişe 3 Nr. Crt. “înainte” şi “înapoi”.  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100. 3 1 1 167 . Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *grupe de câte zece obiecte.R. scriere  Numerele naturale de la 0 la 100 – ordonare.2 1. jocul didactic. citire. fără sprijin în obiecte sau desene. joc de rol. vecini  Numerele naturale de la 0 la 100 –comparare  Recapitulare  Evaluare 2 1.  Numerele naturale de la 0 la 100 – formare. 1 11 Detalii de conţinut O. evaluare prin joc.3 2. proiectul.  exerciţii de grupare şi probe scrise regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării.ore alocate: Nr.3 2. dat.ore Data 3 Obs. cu şi explicaţia.

pătrat. explicaţia. cerc O.  identificarea formelor plane în modele simulate şi în natură. 4. 4. . *observarea dirijată. Crt. 2.2. desene sau numere. proiectul.1. joc de rol. -recunoaşterea formei feţelor unor corpuri.UNITATEA: FIGURI GEOMETRICE Nr. exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea cu obiecte. Activităţi de învăţare Resurse: *materiale *procedurale Nr. exerciţiul.ore Data 3 Obs. dreptunghi. fişe cunoscute.1 . jocul didactic. -sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii date sau identificate prin observare. 1 Detalii de conţinut Figuri geometrice: triunghi. probe scrise 2 2 Recapitulare  jocuri de construcţii. conversaţia.precizarea criteriilor utilizate.ore: 5 Perioada: Nr.R.2  exerciţii de observare şi descriere verbală empirică a figurilor geometrice figuri geometrice. 3 Evaluare  selectarea unor figuri geometrice desenate după criterii date şi decuparea lor. 2. 168 1 . evaluare prin joc.

3 2.5 1. 6  Recapitulare 7  Evaluare O.ore Data 1 Obs. explicaţia. conversaţia.R. proiectul. evaluare prin joc.6 2. Crt.UNITATEA: MĂSURAREA MĂRIMILOR Nr. ziua.  Unităţi de măsură: ora. săptămâna. în timp ce Perioada: Resurse: *materiale *procedurale *diverse instrumente Nr.4 4 *observarea dirijată.  Măsuri cu unităţi nestandard pentru masă  Măsuri cu unităţi nestandard pentru capacitate  Măsurareatimpului recunoaşterea orelor fixe pe ceas. 1 Detalii de conţinut  Măsuri cu unităţi nestandard pentru lungime. după. 2 3 1. joc de rol.ore alocate: 7 Nr. Activităţi de învăţare -exerciţii-joc de măsurare cu palma. probe scrise 1 1 1 5 1 1 1 169 .2 1.3 1. exerciţiul. jocul didactic. a unor obiecte -exerciţii de estimare a distanţelor cu ajutorul pasului -exerciţii de comparare a greutăţii unor obiecte -exerciţii de localizare a evenimentelor în termenii: înainte. creionul etc.4 1. luna.

cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. exerciţii de analiză a părţilor componente ale unei probleme.5 1.  schimbarea numerelor într-o problemă dată. 1 Detalii de conţinut  Numerele naturale de la 0 la 100  Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30  Elemente de geometrie  Măsurarea mărimilor  Probleme  Evaluare O.UNITATEA: RECAPITULARE FINALĂ Nr.6 2.ore alocate: 7 Nr. Crt. Perioada: Resurse: *materiale *procedurale Fişe 1 Munca independentă.R. “înainte” şi “înapoi”. exerciţiul 2 Nr.4 1. 2 1. cu păstrarea tematicii. exerciţiul 1 Fişe 1 1 Munca independentă.  exerciţii de numărare cu pas dat.ore Data 1 Obs.3 3 4 5 6 170 .  exerciţii de schimbare a componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe. exerciţii de grupare şi regrupare a obiectelor sau desenelor numărate în funcţie de „pasul „numărării. Activităţi de învăţare  exerciţii de scriere şi citire a numerelor de la 30 la 100.

171 .

Ed.Informatica şi bazele generale de operare pe calculator. 2003.. Radu. Lica. O.E. 2004. Mark . (coord) . Simona . Hansen . Editura Polirom.clasele I . 24. Editura Carminis Educaţional 2004.C. 12. 1991. manual pentru clasa I. 3.Curriculum Naţional. Editura Aius. Ion – Poveştile Ilenii. -Să vorbim despre culori . EIS POL.T. 5.. 19. Marin . Neacşu. Berechet. Berechet. M. . M. Editura Amalteea. E. (coord) – Strategii didactice inovative.1967. Faliboga. 1997.Tineretului.Ghid metodologic . Maier Jutta .Prietenul meu. 13. 2001.Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară Limbă şi comunicare. 9.S. Bucureşti. M. Ana –Teatru pentru cei mici. 31. 23. Dascălu. 2005. Aurel . 18. 6.N.Să dezlegăm tainele abecedarului. Gardin Florin – Limba română.Programe şcolare pentru învăţământul primar Discipline Opţionale . Bucureşti .Metodica predării. 2002 .C. 2000. Lica. Neagu. Tudora . selectate şi repovestite. Ed. Editura Recif. Gardin. Ursula.Hai să mergem la serbare!.Abilitǎţi practice. . I. Mihaela. M. Adams . 4. Jack. 1997. – Aritmetică – clasa I – exerciţii.E. Iacob S. Craiova. Ghergina. MEC-CNC. Păcurari O.C. 2005. Canfield. I. Nuta.. Luiza.programul naţional de educaţie pentru sănătate. Iordăchescu. TBC şi Malarie.E.D. Păcurari. Barbu. M. 1999. .Serbări şcolare pentru ciclul primar. 15. Inge Burkhardt.C. Ghergu.S. Motora-Ionescu. 10.E. Maria.2-4 . Aramis.Snoave populare. Pali. 1974.Ghidul programului de informare/ formare a institutorilor/ învăţătorilor. 8. Florica . Editura Ion Creangă . 29. 2000 . A. Irina. O. Grigore-Prună. 1986. E. Violeta. 22. Bucureşti. şi colaboratorii – Metodica predării matematicii la clasele I-IV. Editura Axa. 26. Editura Axa .T. Carmen .. nr. Mitu.S. Editura Polirom. 2001. Editura Aramis. 28. E. M. Buga. II. Maria.E. Florian. Bucureşti. M. 1997-1998. 11. 2006. I. Ghid metodic .Editura Miniped. 17. .volumul Supă de pui pentru suflet 1. Editura Humanitas Educaţional. Constantin.1. editat de CCD Oradea. . Bucureşti.Gramatică şi compunere. 2. Editura Didactica Nova. .P. aprobate prin OMEDC nr.Carte de construit pentru copii. jocuri şi prubleme. Ovidiu. Editura Tineretului. Bucureşti.Educaţie plastică în ciclul primar vol. .Învăţarea activă. Mihăilescu.Metodica predarii desenului la clasele I – IV. Cleopatra şi Piţilă. Maria .Programe şcolare pentru disciplina opţională „Educaţie pentru sănătate”. Arcire. Bucur.P.T. Ed. Craiova. Ilioaia. 21. Mirea. Iaşi. Editura Tineretului. . Mareş.materiale realizate în cadrul Proiectului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA. Maria.T.S.1966. clasa I.D.. Petrovici C. EDP. .S. 7. Anca. 2003.Abecedar. Virginia. 16. 2002.II. calculatorul. M. 25. Dumitru şi colaboratorii – Proiectarea pedagogică. MEC-CNPP. Daniela. 2006. 30. Istrati.Victor.Revistă dedicată cadrelor didactice. Curriculum pentru clasele I. . Sigma. 14. 20. Bucureşti. Barff. Editura Paralela 45. Învăţământul primar .. Manual pentru clasa a II-a. 27.E.T.D. .. P. Ionel.învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar. M. 4496/2004. I. 1990. Editura Fundaţia România de Mâine.C. Botoşani .. Ghid pentru formatori. Mioara .IV.. 2004. Bucureşti. Maria .

Stancu.htm . Bucureşti. nr. 47.com/alimentation/legumes/index. Anastasiu. Ratyus. Dumbravă.Grafica şi pictura. 37.google. 46. Adriana. Ştefănescu. Editura. Editura Aramis. Culegere de exerciţii pentru clasele I-IV. 40.Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O. Editura Petrion. http://cliparts. 49. 34. Editura ProGnosis şi SNEE. 1969. Roşca.clasele I .edu. 2005. Mihăilescu. 44. clasa I.P. – Antologie de cântece pentru şcolari. Şerdean. D.cmbrae. Susală. Focşani. 1982. curs opţional. Diţuleasa. D. Ion . Editura Ghe. Bucureşti. 2000. Cartu Alexandru. Editura Aramis 2004. Bucureşti. Florian.Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar.32. Victoria.Viorela .Abilitǎţi practice. 2000. 2003. Editura Ana. 43. 36. Piţilă. Stoica.pdf 57.clasa I. Bucureşti. Bucureşti. C. Editura Hyperion.ro 54.. Editura Terra .2003. Daniela . http://www.“Culoarea cea de toate zilele”.IV .M. 41. Peneş. 33.. http://www. L. Paveliu Eliza . 51. 2004.ro 55. Bucureşti.Bazele informaticii. 45.didactic. suport didactic. Vasilica . 1995.europa. Editura Aramis .Gramatică şi compunere. 2000.Educaţia plastică în învăţământul primar. ( coord) – Abilităţi practice – ghid metodologic clasele I. Tincea. E.eu 56. Marcela– Abecedar. Tarlapan. Manual pentru clasa a III-a. Dumitra. www. http://europass. Pădureanu. 52. Şerban Marinel . 2000. Stan. – Ghid pentru practică pedagogică. 53. www. Cleopatra – Cunoaşterea mediului înconjurător. Editura Aramis. Radu. Maria . N. Aramis.Aplicaţii cu materiale din natură. 39.ro/legi/DOSAR%20PROFESORI. Maria. Tudora. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare. Consiliul Naţional pentru Curriculum – Descriptori de performanţă pentru învăţământul primar. 1996. Editura Ana. Editura Corint. E. Marcela – Matematică. 2004. clasa I. 2004. Marcu. Ioan . Editura Albatros.ro.cedefop.P. Rotaru. 48. Mihăilescu Cleopatra – Matematică –clasa I. Tudora.IV.D.. Şerdean. Peneş.kids-shop. Bucureşti. 50. Peneş. E. 1995.Cunoaşterea mediului. 35. 42. 38. Maria.com 58.P.D. 2002.D. Chişinău. 1997 .Comunicare. x x x . Piţilă. Vasilica . Marcela . 4686 / 05. Efrim – Lănţişorul cu cheiţe. Ioan. Bucureşti. Editura Carminis.. Editura Aramis.08.toutimages. 2007. www.