P. 1
Curs Conducatori Auto ATESTAT

Curs Conducatori Auto ATESTAT

|Views: 4,905|Likes:
Published by atenagoras
Curs Conducatori Auto ATESTAT
Curs Conducatori Auto ATESTAT

More info:

Published by: atenagoras on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

Sections

4.1. Reglementari generale privind transportul rutier de marfuri si de

persoane

Documente necesare efectuarii operatiunilor de transport
Potrivit Ordonantei de Urqenta nr. 109/2005, aprobata prin Legea 102/2006 ~i
OMTCT nr. 1892/2006 pot desfasura operatiuni de transport rutier public operatorii
de transport rutier inreqistrati In Registrul operatorilor de transport rutier, tinut de
autoritatea cornpetenta.

Pot desfasura transport rutier In cont propriu Intreprinderile Inregistrate In
Registrullntreprinderilor tinut de autoritatea rutiera.

licenta de transport se elibereaza de catre ARR, are 0valabilitate de 5 ani si
se pastreaza la sediul operatorului de transport rutier.
Pentru vehiculele detinute de operatorul de transport In conditiile OUG nr.
109/2005, utilizate la cperatiuru de transport rutier public, ARR elibereaza la cerere
copii conforme ale licentei de transport. Nurnarul maxim de copii conforme ale
licente; de transport corespunde nurnarului de vehicule pentru care este indeptinita
conditia de capacitate financiara a operatorului de transport rutier.

Copiile conforme ale licentei de transport se elibereaza de catre autoritatea
cornpetenta pentru perioade succesive de un an, pana la expirarea valabilitatii
licentei de transport.

, Intreprinderea care a dobandit calitatea de operator de transport poete
efectua ~i transport rutier In cont propriu, pe baza licentei de transport ~i a copiilor
conforme ale acesteia, existente la bordul autovehiculelor respective.

Certificatul de transport In cont propriu se elibereaza Intreprinderii de catre
autoritatea cornpetenta, are 0 valabilitate de 5 ani ~i se pastreaza tasediul
intreprinderii respective.

Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere detinute de Intreprindere ~i
utilizate la operatiuni de transport rutier In cont propriu, ARR elibereaza, la cerere,
copii conforme ale certificatului de transport In cont propriu, cu valabilitate de un an.
Efectuarea transportului rutier In cont propriu cu un vehicul detinut este perrnisa
numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport In cont propriu.
20

o lntreprindere care detine numai certificat de transport in cont propriu nu
poate executa transport rutier public.

4.2. Reguli de circulatie rutiera

4.2.1. Stationarea §i oprirea

Oprirea reprezinta imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe
o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera
stationare.

Nu se considera oprire: imobilizarea vehiculului, atata timp cat este necesar
pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta rnanevra nu a
fost perturbate circulatia pe drumul public respectiv; imobilizarea vehiculului avand 0
rnasa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atata timp cat este necesar
pentru operatiunea de distribuire a rnarfurilor alimentare la unitatile comerciale.
Pentru vehiculele de marfuri, altele decat cele prevazute mai sus, organele abilitate
vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, in care oprirea sau
stationarea sunt permise pentru distribuirea marfurilor.
Nu este permisa stationarea pe timpul noptii, pe partea carosabila, a

tractoarelor sau a remorcilor.

4.2.2. Limiteri specifice de viteze

• Vitezele maxime admise In afara localitafilor, pe categorii $i
subcategorii de autovehicule, sunt:
• 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele
nationale europene $i 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru
autovehiculele din categoriile C, CE, D $i DE $i subcategoriile D1 $i D1E;
• 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele
nationals europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru
autovehiculele din subcategoriile C1 $i C1E;
• 45 km/h pentru tractoare;
• Viteza maxima admisa in afara localitanlor pentru autovehiculele care
tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza
maxima adrnisa pentru categoria din care face parte vehiculul traqator.
• Viteza maxima adrnisa pentru autovehiculele cu mase si/sau gabarite
depasite ori care transports produse periculoase este de 40 km/h in localitat', iar
in afara localitatitor de 70 km/h.
• Viteza maxima adrnisa in afara localitatilor pentru autovehiculele ai
carer conducatori au mai putin de un an practice de conducere sau pentru
persoanele care efectueaza preqatirea practica in vederea obtinerii permisului de
conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru
categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

4.2.3. Controale §i senctiuni

Controlul $i supravegherea modului de respectare a reqlementarilor privind
activitatea de transport rutier se efectueaza in trafic de catre inspectori de trafic sau,

21

dupa caz, de catre inspectorii fmputerniciti In acest seep de ARR. Acestia au dreptul
sa patrunda atat In spatiul destinat conducatorului auto, cat ~i In spatiul destinat
transportului rutier de rnarfuri si/sau de persoane pentru efectuarea
controlutui/verificartlor ce se impun.
In cazul transportului rutier de rnarfuri. rnarfun periculoase sau de persoane,
inspectorii mai sus mentionati au dreptul sa verifice l;>iconcordanta dintre Inscrisurile
din documentele de transport ~i bunurile transportate sau identitatea persoanelor
transportate.

Inspectorii de trafic au obliqatia de a purta uniforma de serviciu si de a detine

leqitimatie de control.

Inspectorii de trafic au dreptul sa opreasca orice vehicul care executa
activitati de transport rutier public sau In cont propriu si circula pe drumurile publice,
sernnalizand reglementar din pozitie statica, In acelasi mod ca ~i politistii rutieri, sau
din autovehiculul din dotare aflat ln mers, echipat cu dispozitiv de semnalizare
luminoasa de culoare rosie cu mesaje variabile.
Potrivit reqtementarilor privind organizarea $i efectuarea transporturilor
rutiere, pot constata contraventiile $i pot aplica sanctiuni:
a) personalul autoritati' competente Imputernicit in acest scop;
b) ofiten/aqent' ai politiei rutiere;
c) ofiteri/aqenf ai politiei de frontiera in punctele de trecere a frontierei;
d) personalul cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor
Publice, conform cornpetentelor acordate.

4.3. Utilizarea infrastructurii de transport rutier

Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt reglementate de
Ordonanta nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de
transport rutier aprobata prin Legea. 424/2002. Normele metodologice pentru aplicarea
tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania au fost aprobate prin
Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor §i locuintei nr. 1433/2002.
Pentru plata tarifelor de utilizare a retelei de drumuri nationals din Romania
utilizatorilor retelei de drumuri nationals din Romania Ii se elibereaza de catre
distribuitor rovinieta - document care atesta dreptul de utilizare a retelei de drumuri
nationale - l;>ifactura fiscala corespunzatoare sumei Incasate, ernisa manual sau cu
ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz. Rovinieta se prezinta sub forma de auto-col ant.
Rovinieta va fi aplicata obligatoriu vizibil, pe partea interioara a parbrizului
autovehiculului, astfel lncat sa poata fi verificata. 0 copie a facturii fiscale va fi
pastrata la bordul autovehiculului prin grija conducatorului auto. Responsabilitatea
privind pastrarea In stare buna a rovinietei corespunzatoare tipului §i duratei de
valabilitate $i a copiei facturii fiscale revine In exclusivitate conducatorului auto.
Utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania cu autovehicule
inmatriculate In Romania vor utiliza rovinieta valabila pe perioada lnscrisa pe
aceasta.

22

4.4. Cunostinte generale in domeniul transporturilor rutiere

4.4.1. Cunostinte generale privind geografia Romaniei si a Europei si de

utilizare a hfJrtilor rutiere

,

Cunostinte generale privind geografia Rornaniei $i a Europei si de utilizare a

hartilor rutiere.

Cunostinte generale privind geografia Europei
- Oenumire simbohca: batranul continent
- Suprafata: peste 9000000 km2
- Numarul de state: 46

Cunostinte generale despre Romania
- Pozitia : in centrul Europei la 0 distanta aproximativ eqala fata de limitele
continentale (N,V,$i E 2900 Km) in bazinul dunarean langa coasta de vest a Marii
Negre.

- Vecini : Ungaria,Ucraina,Moldova,Bulgaria $i lugoslavia.
- Suprafata : 237500 km2
- Populatia: aproximativ 22000000 locuitori
- Forma de guvernare: republica
- Repartizare administrativa : 40 de judete !?imunicipiul Bucuresti cu statut
similar unui judet ;260 de erase (din care 56 municipii ) $i 2688 de comune si
aproximativ 13000 sate.

Sistemul de transport rutier in Romania include 72816 km de drumuri (nu se
includ !?istrazile) din care 14688 km de drumuri nationale)

utilizarea hartilor rutiere:
- Principalele elemente de geografie prezentate de hartile rutiere ;
- Principalele denumiri nationaie prezentate pe hartile rutiere ;
- Principalele drumuri europene care strabat Romania;
- Traseul Vest-Est: E-60 ; E-68 ; E-70
- Traseul Nord-Sud :E-81;E-85; E-87
- La Nord de Romania : E-50
- La Sud de Romania: E-80 ; E-90

4.5. Cunostinte despre masurile ce trebuie luate dupa un accident sau
incident in ceea ce priveste asigurarea automobilului

Pentru recuperarea pagubelor produse ca urmare a accidentelor de
autovehicule persoanele paqubite se vor adresa societatii de asigurare cu care
detinatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului a Incheiat
asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.
Daca pentru recuperarea prejudiciului, persoana paqubita se adreseaza
asiquratorului sau de bunuri, constatarea avariilor, evaluarea $i stabilirea
despaqubirilor, efectuate cu respectarea prevederilor prezentelor norme, vor fi
opozabile asiquratorului de raspundere civila al persoanei vinovate.

23

Incuviintarea cu pnvtre la stabilirea despaqubirii pe baza conventiei dintre
asiqurati, persoane paqubite §i asiquratori se da:
a) de catre detinatorul auto raspunzator de producerea pagubei sau de
conducatorul acestuia - numai In cazul In care despaqubirile nu urrneaza sa
fie recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995 - pe actele
eliberate de autoritatile publice cornpetente sa constate §i sa cerceteze
accidentele de autovehicule, pe lnstiintarea sau pe procesul-verbal de
constatare a pagubelor Intocrnit de asiqurator. Aceasta lncuviintare constituie
§i avizare de dauna pentru asiquratorul de raspundere civila, in sensul art. 59
din Legea nr. 136/1995;
b) de catre persoana paqubita (In cazul persoanelor juridice, de
reprezentantul acestora) pe procesul-verbal de constatare a pagubelor,
intocmit de asiqurator in dublu exemplar.
Deschiderea dosarului de dauna, precum si constatarea pagubelor se
efectueaza §i In cazurile in care nu s-aprimit Inca Instiintarea de la asiguratul
raspunzator de producerea pagubei, tnsa persoanele paqubite se prezinta la
asiquratorul acestuia cu dovezi privind raspunderea asiguratului. cauzele si
lrnprejurarile accidentului.

Procesul-verbal de constatare a pagubelor se sernneaza de toate persoanele
care iau parte la intocmirea acestuia.
Eventualele obiectii ale partilor cu privire la pagubele constatate vor fi
rnentionate in procesul-verbal sau Intr-o anexa la acesta.
Eventualele rnodificari in cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub
semnatura acelorasi persoane care I-au semnat.
Daca prin demontarea sau reparatia bunuluiavariat au rezultat §i alte pagube
produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate initial, se va intocmi
un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor, cu participarea acelorasi
persoane care au luat parte la constatarea initiala.
Dupa efectuarea constatani asiquratorul este obligat sa elibereze paqubitului
o copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asiqurator, prin
care sa indice nurnarul de dosar deschis, piesele constatate ca avariate In accident
si solutiile tehnice adoptate (inlocuire sau reparatie).
Asiquratoni pot acorda despaqubiri §i in cazul in care persoana paqubita a
procedat la repararea autovehiculului avariat inainte ca asiquratorii sa efectueze
constatarea pagubei, daca Imprejurarile §i cauzele producerii evenimentului asigurat,
precum si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. In asemenea situatii
stabilirea rnarirnii avariilor §i a cuantumului pagubelor se va face In baza datelor
consemnate In actele incheiate de organele de politie, unitatile de pompieri sau
celelalte autoritati publice competente, a docurnentatiilor privind costul efectiv al
reparatiilor efectuate, coroborate cu preturile practicate de unitatile de specialitate, a
declaratiilor scrise ale paqubitului §i ale martorilor §i a altor dovezi prezentate.
coroborate cu propriile constatari ale asiquratorului, rezultate in urma exarninarii
reparanilor executate autovehiculului §i, dupa caz, a eventualelor parti componente
sau piese avariate inlocuite, precum si cu investiqatiile In leqatura cu dinamica
accidentului, localizarea acestuia etc. $i in aceste cazuri dateIe constatate vor fi
consemnate in procesul-verbal de constatare a pagubelor la autovehicule, care va fi
semnat de toate persoanele care iau parte la intocmirea acestuia.

24

4.6. Clasificarea, cercetarea $i tratarea accidentelor de circulatie

4.6.1. Accidente/e de circulatie se clasifica dupa cum urmeeziit

.

a) accidente usoare - cele care au drept consecinta ranirea uneia sau mai
multor persoane, deterrninand 0incapacitate de munca individuala pana la 30 de zile
inclusiv sau pagube materiale pana la 60% din valoarea vehiculului rutier:
b) accidente grave - cele care au una sau mai multe dintre urmatoarele

consecinte:

(i) - persoane accidentate mortal;
(ii)- persoane ramase definitiv cu infirmitati;
(iii)- ranirea uneia sau mai multor persoane. determinand 0incapacitate de
munca individuala de peste 30 de zile;
(iv)- paqube materiale de peste 60% din valoarea autovehiculului.
La stabitirea pagubelor materiale, In vederea Incadrarii accidentului de

circulatie, se vor lua In calcul:

a) contravaloarea vehiculelor distruse In accident sau a reparatiei celor

avariate;

b) contravaloarea celorlalte bunuri, rnarfuri transportate, distruse sau

degradate.

4.6.2 Intreprinderile!operatorii de transport rutier care etectueezii
ectiviteti de transport rutier vor intreprinde 0 investigatie pe linie
administrativa, in toate cezurite de accidente de circuletie in care au fost
angajate vehiculele utilizate, indiferent de gravitatea accidentului.

4.6.3. Rezultatele cercetsrit administrative vor sta la baza adoptarii
mesurilor ce se impun pentru eliminarea repetarii cauzelor generatoare de
evenimente rutiere.

4.6.4. Intreprinderi/eloperatorii de transport care eiectueeze activitati de
transport rutier au ob/igatia sa inregistreze toate accidentele de circulatie $i sa
trensmite agentiei teritorlele a Autoritatii Rutiere Romen« - AR.R. pe a cerei
raza administrativa i$i au sediul social, in cazul accidentelor grave, un raport
imediat dupa producerea acestuia.

Raportul prevazut mai sus va contine urmatoarele elemente:
a) Intreprinderea/operatorul de transport rutier:
(i) - Denumirea ~i adresa;

(ii)- Seria, nurnarul licentei de transport/certificatului de transport In cont
propriu;
b) data, ora ~i locul producerii accidentului gray de circulafie, inclusiv indicativul
drumului;

c) conducatorul auto:
(i) - numele ~i prenumele;
(ii)- varsta:
(iii)- categoriile permisului de conducere detinut;
(iv)- daca este angajat legal al Intreprinderii/operatorului de transport rutier;

25

(v)- certificat profesional ADR dupa caz;
(vi)- certificat de preqatire profesionala marfa sau persoane;
(vii)- avizele medical si psihologic valabile;
d) autovehicul implicat:
(i)- tipul autovehiculului;
(ii)- nurnarul de inmatriculare;
(iii)- seria, nurnarul ~i valabilitatea coprei conforme a ticentei de
transport/certificatului de transport in cont propriu;
(iv)- valabilitatea mspectiei tehnice periodice;
(v)- valabilitatea certificatului de clasificare;
(vi)- nurnarul de locuri in cazul transportului de persoane;
(vii)- valabilitatea certificatului de agreare RAR si/sau IPROCHIM dupa caz;
e) legalitatea cursei dovedita prin:
(i)- diaqrarna tahograf;
(ii)- copia conforrna a licente: de transport/certificatului de transport in cont propriu
corespunzatoare tipului de transport efectuat;
(iii)- licenta de traseu seria, nurnarul ~i valabilitatea;
(iv)- autorizatii specifice;
(v)- docurnentul de transport;
(vi)- existents consilierului de siquranta daca este cazul;
f) descrierea lmprejuranlor in care s-a produs accidentul;
g) aprecieri privind cauzele producerii accidentului conform procesului-verbal de
constatare lncheiat de organele de Politie;
h) evaluarea prelirninara a consecintelor accidentului;
i) organele de constatare si cercetare care au intervenit la fata locului;
j) stabilirea vinovatilor, in conformitate cu procesul-verbal de constatare
lncheiat de Politie:
k) masurile luate la fata locului pentru lnlaturarea unor consecinte si cele luate
lrnpotriva celor vinovati:
I) denumirea altor institutii care au fost instiintate despre producerea
accidentelor de circulatie.

4.6.5. in cazul producerii unor evenimente rutiere grave, conducerea
Autoritetit Rutiere Romen« - A.R.R. va dispune verificarea ectivitetii de

,

,

transport a intreprinderii/operatorului de transport rutier implicate/implicat,
prin efectuarea unui control tematic.

5. Reglementari sociale in transporturi, cunoasterea
sl utilizarea aparatelor de control (tahoqraf)

5.1. Reglementari privind timpul de conducere si perioadele de repaus

Reglementari nationa/e

Ordonanta nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a
regulilor privind perioadele de conducere, pauzele ~i perioadele de odihna ale
conducatorilor auto ~i utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.
Dispozitiile ordonantei se aplica transporturilor rutiere de rnarfuri ~i de
persoane care se efectueaza, integral sau partial, pe drumurile publice din Romania

26

de catre operatorii de transport autorizati in conditiile leqislatiei in vigoare, cu
respectarea reqlementanlor privind circulatia pe drumurile publice.

Reqlementeri lnternetione!e

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) nr. 3821/1985 privind aparatura de
inregistrare in transportul rutier ~i REGULAMENTUL (EC) nr.561/2006 privind
perioadele de conducere, pauzele ~i perioadele de odihna ale conducatorilor auto.
5.2. Definitii

(a) "Transport rutier" Insearnna orice calatorie efectuata in intregime sau
partial pe drumurile deschise circulatiei publice, cu un vehicul incarcat
sau gol, utilizat pentru transportul rnarfurilor sau al persoanelor;
(b) "vehicule" inseamna autovehicule, tractoare, remorci sau semiremorci
definite astfel:
- "autovehicul": orice vehicul rutier cu autopropulsie rnecanica, altul
decat un vehicul care circula pe sine, ~i care este destinat
transportului de marfuri sau persoane
- "tractor": orice vehicul rutier cu autopropulsie mecanica, altul decat
un vehicul care circula pe sine, proiectat special pentru a trage, a
impinge sau a deplasa remorci, semi-remorci, echipamente sau
utilaje;
- "remorca": orice vehicul destinat sa fie cuplat la un autovehicul sau
tractor;
- "serni-remorca": 0rernorca fara osia din fata, cuplata in asa fel incat
o mare parte din greutatea sa ~i a incarcaturii este preluata de catre
tractor sau autovehicul.
(cj.conducator auto" desernneaza oricepersoana care conduce vehiculul
chiar ~i pentru 0 perioada scurta de timp, sau care este transportat
lntr-un vehicul, cu scopul de a conduce daca este necesar, acest
lucru facand parte din datoriile sale de serviciu;
(dj.pauza" insearnna orice perioada in cursul careia un conducator auto
nu poate conduce sau efectua alta activitate ~i care este utilizata in
special pentru recuperare;
(e) "alta activitate" sernnifica toate activitatile care sunt definite ca ~i
activitate de lucru la Articolul 3(a) din Directiva 2002/15/EC cu
exceptia .sofatului", inclusiv orice activitate pentru acelasi angajat sau
altul, in interiorul sau in afara sectorului de transport;
(f) .odihna" insearnna orice perioada neintrerupta in care un conducator
auto poate dispune in orice mod de timpul sau liber;

(g) .perioada zilnica de odihna" sernnifica perioada ziinica in cursul careia
un sofer poate dispune in orice mod de timpul sau liber si acopera ,,0
perioada zilnica requlata de odihna" si ,,0 perioada zilnica redusa de
odihna",
.perioada de odihna zilnica" semnifica orice perioada de odihna de cel putin
11 ore. Alternativ, aceasta perioada de odihna poate fi lmpartita in doua
perioade, prima, care trebuie sa alba cel putin 3 ore neintrerupte ~i a doua, 0
perioada neintrerupta de cel putin 9 ore,

27

.perioada zilnica redusa de odihna" semnifica orice perioada de odihna de
cel putin noua ore dar mai putin de 11 ore;
(h) .perioada de odihna saptamanala" semnifica perioada saptamanala in cursul
careia un sofer poate dispune in mod liber de timpul sau ~i acopera 0
.perioada de odihna saptarnanala normala" ~i 0 .perioada redusa de odihna
saptarnanala":
.perioada de odihna saptarnanala normala" lnseamna orice perioada de
odihna de cel putin 45 de ore.
.perioada redusa de odihna saptamanala" sernnifica orice perioada de
odihna mai scurta de 45 de ore care, conform prevederilor Articolul 8(6),
poate fi redusa la minimum 24 de ore consecutive;
(i) ,,0 saptarnana" semnifica perioada cuprinsa in intervalul luni, ora 00.00, pana
durninica, ora 24.00;
U) .perioada de conducere" sernnifica perioada de conducere inregistrata:
automat sau semi-automat prin echipamentul de inregistrare asa cum este
definit in Anexa I ~i Anexa IB din Reglementarea (EEC) nr. 3821/85
(echipament destinat insteterlt la bordul vehiculelor rutiere pentru a Inregistra
automat sau semiautomat detalii privind misceree acestor vehicule §i anumite
perioade de lucru ale conoucsiorllor auto...);

manual, precum este stipulat in Articolul 16(2) din Reglementarea (EEC) nr.

3821/85 (In intervalul In care aparatura este inutilizabila sau tunctioneeze
defectuos, conduceiotii auto trebuie sa lnregistreze In foaia sau foile de
Inregistreze sau pe foaia temporere care se ata§eaza la foaia de Inregistrare,
toate intotmeiiite privind diferitele perioadede timp in care aparatura nu a
lnregistrat corect);

(k) .perioada de conducere zilnica" insearnna intreaga perioada de conducere
dintre sfarsitul unei perioade de odihna zilnica ~i inceputul urmatoarei
perioade zilnice de odihna sau intre 0 penoada zilnica de odihna ~i 0
perioada saptarnanala de odihna;
(I) .perioada de conducere saptarnanala" semnifica intreaga perioada de
conducere pe parcursul unei saptarnani:

(m) .rnasa maxima adrnisa" semnifica masa maxima autorizata a vehiculului
atunci cand este complet incarcat:
(n) .servlciile regulate de calator!" semnifica serviciile nationale ~i internationale
asa cum au fost definite in Articolul 2 din Reglementarea Consiliului (EEC) nr.
684/92 din 16 martie 1992, privind regulile comune pentru transportul
international de calatori cu autocarul ~i autobuzul (1);
(0) .lucrul In echipa" semnifica situatia in care, pe parcursul fiecarei perioade de
conducere dintre oricare doua perioade zilnice de odihna, sau dintre 0
pericada zilnica de odihna ~i una saptarnanala, exista cel putin doi soferi in
vehicul care conduc. Pentru prima ora de conducere In echipa. prezenta unui
alt sofer sau soferi este optionala dar, pentru restul perioadei, este
obligatorie;
(p) "Intreprindere de transport" inseamna orice persoana fizica, orice persoana
juridica, orice asociatie sau grup de persoane fara personalitate juridica, cu
sau fara scop patrimonial, sau orice alt organism oficial care are personalitate

28

juridica sau depinde de 0 autoritate care are asemenea personalitate care
etectueaza transport rutier public sau in cont propriu;
(q) .perioada de conducere" Insearnna perioada de conducere dintre momentul
in care un sofer lncepe sa conduca dupa 0 perioada de odihna sau 0 pauza
pana in momentul in care acesta ia 0 perioada de odihna sau 0 pauza.
Perioada de conducere poate fi continua sau lntrerupta.

5.3. Conditii de varsta pentru soferi

1. Varsta minima pentru conducatorii auto va fi de 18 ani.
2. Varsta minima pentru partenerii de echipa ai scterilor va fi de 18 ani. In orice
caz: Statele Membre pot reduce varsta minima a acestora la 16 ani daca:
(a) transportul rutier este efectuat in cadrul unui Stat Membru pe 0 raza de 50
km din locul unde se afla vehiculul, inclusiv zonele locale administrative al
carer centru este situat pe raza respectiva:
(b) reducerea varstei minime este in scopul pregatirii profesionale;
(c) este in conformitate cu limitele impuse de reqlernentarile nationale ale
Statelor Membre in domeniul anqajarii fortei de munca.

5.4. Domeniu de aplicabilitate

1. Regulamentul (CEE) 561/2006 se aplica transportului rutier:
(a) de marfuri, cu vehicule avand masa maxima adrnisa a vehiculului, inclusiv
remorca, sau semi-remorca, peste 3,5 tone sau
(b) vehicule utilizate pentru transportul de calatori care din punct de vedere
constructiv §i al echipamentelor, sunt destinate sa transporte mai mult de 9
persoane, inclusiv soferul §i sunt folosite in acest scop
2. Acest Regulament se va aplica, indiferent de tara de inmatriculare a
vehiculului, transportului rutier efectuat:
(a) exclusiv in cadrul Cornunitatii; sau
(b) intre Comunitate, Elvetia §i tarile semnatare la Acordul privind Zona
Econornica Europeana.
3. AETR se va aplica, in locul acestei Reglementari, operatiunilor de transport
rutier international efectuate partial in afara zonelor mentionate in paragraful
2, pentru:
(a) vehiculele inmatriculate in Comunitate sau in tarile care sunt parti
contractante la AETR, pentru intregul traseu;
(b) vehiculele inmatriculate Intr-o tara terta care nu este parte contractanta la
AETR, numai pentru acea parte a traseului efectuata in interiorul Comunitatii
sau al tarilor care sunt parti contractante la AETR.
Prevederile AETR trebuie aliniate celor cuprinse in Regulamentul CEE
561/2006, astfel lncat principalele prevederi ale acestui Regulament sa se aplice
acestor vehicule, prin intermediul AETR, pe oricare portiune a traseului din interiorul
Cornunitatii.

29

4. Acest Regulament nu se va aplica transportului rutier cu:
(a) vehiculele utilizate la transportul de persoane, prin servicii regulate, in
care traseul serviciului respectiv nu depaseste 50 km;
(b) vehicule a carer viteza maxima autorizata nu depaseste 40 km pe ora;
(c) vehiculele detinute sau inchiriate tara sofer de catre serviciile armatei,
ale apararii civile, ale pompierilor si ale fortelor de rnentinere a ordinii
publice cand transportul este efectuat ca urmare a sarcinilor ce revin
acestor servicii ~i care se afla sub controlul acestora;
(d) vehiculele, inclusiv cele utilizate in transportul in scop ne-comercial al
ajutoarelor umanitare, utilizat pentru urqente sau operatiuni de
salvare;
(e) vehicule specializate utilizate in scopuri medicale;
(f) vehicule specializate pentru depanari care opereaza pe 0raza de 100
km distanta de baza lor;
(g) vehicule care efectueaza teste rutiere pentru Irnbunatatiri tehnice,
reparatii sau lntretinere l?ivehicule noi sau transformate care nu au
fost puse inca in circulatie
(h) vehicule sau cornbinatii de vehicule cu 0 rnasa maxima adrnisa care
nu depaseste 7,5 tone utilizate pentru transportul necomercial de
rnarfuri:

(i) vehicule comerciale care au un statut istoric conform leqislatiei
Statului Membru in care acestea circula si care sunt utilizate pentru
transportul necomercial de rnarfuri sau calatori.

5.5. Timpul de conducere a vehiculului

1. Timpul de conducere zilnica nu trebuie sa depaseasca noua ore.
Cu toate acestea, timpul de conducere zilnica se poate extinde la 10 ore, nu mai
mult de doua ori pe saptamana.
2. Timpul de conducere saptamanata nu trebuie sa depaseasca 56 de ore ~i nu
va avea ca urmare depasirea perioadei saptarnanale de lucru stipulata in
Directiva 2002/15/EC.
3. Timpul total de conducere pe parcursul oricaror doua saptarnani consecutive
nu va depasi 90 de ore.
4. Perioada zilnica ~i saptarnanala de conducere va cuprinde intreaga perioada
de conducere pe teritoriul Cornunitatii sau pe teritoriul unei tari terte.
5. Un sofer va inregistra ca alt gen de activitate orice interval de timp petrecut
asa cum a fost descris la Articolul 4(e) precum si orice alta perioada de
conducere a unui vehicul utilizat pentru activitati comerciale ce nu sunt
rnentionate In aceasta Reglementare, l?i va Tnregistra orice perioade de
disponibilitate, definita In Articolul 15(3)(c) din Reglementarea (EEC) nr.
3821/85, de la ultima sa perioada de odihna zilnica sau saptarnanala.
Aceasta Inregistrare va fi introdusa, fie manual pe 0foaie de Tnregistrare sau
o foaie imprirnata fie prin utilizarea rnanuala a unor dispozitive din cadrul
echipamentului de Tnregistrare.

30

5.6. Pauze Si perioade de odihna

5.6.1 Pauze

Dupa 0 pericada de conducere de patru ore ~i jumatate un sofer va lua 0
pauza neintrerupta de cel putin 45 de minute, aceasta in cazul in care nu-si ia 0
perioada de odihna.

Aceasta pauza poate fi lnlocuita cu una de cel putin 15 minute urmata de 0
pauza de cel putin 30 de minute distribuite fiecare astfel incat sa fie in conformitate
cu prevederile primului paragraf.

5.6.2. Perioade de odihna

1. Un sofer trebuie sa beneficieze de perioade de odihna zilnice si saptarnanale.
2. In intervalul de 24 de ore de la incheierea perioadei precedente de odihna
zilnica sau saptarnanala, un sofer i~i va lua 0noua perioada de odihna zilnica.
Daca perioada de odihna zilnica din intervalul de 24 de ore este de cel putin
noua ore, dar nu depaseste 11 ore, perioada de odihna zilnica respectiva va fi
considerata 0perioada redusa de odinna zilnica.
3. 0 perioada zilnica de odihna poate fi extinsa pentru a forma 0 perioada
normala de odihna saptarnanala sau 0perioada redusa de odihna saptamanala.
4. Un sofer poate avea cel mult trei perioade reduse de odihna zilnica intre
oricare coua perioade de odihna saptarnanale.
5. Prin derogare de la paragraful 2, in intervalul de 30 de ore de la incheierea
unei perioade de odihna zilnica sau saptarnanala, un sofer ce lucreaza in echipa i~i
va lua 0noua perioada de cel putin noua ore.
6. in oricare doua saptarnan! consecutive un ~ofer i~i va lua cel putin:
- doua perioade normaIe de odihna saptamanala, sau
- 0perioada normala de odrhna saptarnanala ~i una redusa, de cel putin 24 de
ore. Cu toate acestea, perioada redusa va fi cornpensata cu 0 pericada echivalenta
de odihna luata in intregime lnainte de sfa~itut celei de-a treia saptarnani ce
urrneaza saptarnanli in discutie.
o perioada de odihna saptarnanala nu va Incepe mai tarziu de sfarsitul celei
de-a sasea perioade de 24 de ore de la sfarsitul perioadei precedente de odihna
saptarnanala.

7. Orice perioada de odihna luata ca 0 compensare pentru 0 perioada de
odihna saptarnanala redusa va fi atasata unei alte perioade de odihna de cel putin
noua ore.

8. in cazul in care un sofer alege aceasta varianta, perioadele reduse de odihna
zilnica ~i saptarnanala pot fi luate la bordul unui vehicul care stationeaza, atata timp
cat acesta este dotat cu conditii de odihna pentru fiecare sofer.
9. 0 perioada de odihna saptarnanala dintr-un interval de doua saptarnani poate
fi incadrata in oricare dintre cele doua saptarnarn, dar nu in ambele.

5.6.3. Derogari

1. Prin derogare de la Articolul 8, in cazul in care un conducator auto lnsoteste
un vehicul transportat cu feribotul sau trenul, si are 0 perioada normala de
odihna zilnica, acea perioada poate fi lntrerupta, maximum de doua ori, prin

31

alte actrvitaf care sa nu depaseasca, cumulate, 0ora. Pe parcursul perioadei
normale de odihna zilnica, soferul va avea acces la 0 cabina de odihna sau
cuseta.

2. Orice perioada de timp in care se calatoreste spre 0 destinatie pentru a
prelua un vehicul ce se lnscrte in prevederile acestei Regulament, sau pentru
a se lntoarce de la acea destinatie, in cazul in care vehiculul nu este nici la
domiciliul conducatorului auto, nici la punctul de lucru la care este angajat
soferul, nu va fi considerate perioada de odihna sau pauza decat daca
conducatorul auto se afla pe un feribot sau in tren $i are acces la 0cabina de
odihna sau cuseta.
3. Orice perioada de timp in care un conducator auto conduce un vehicul ce nu
se inscrie in prevederile acestui Regulament spre/de la locul unde se qaseste
un vehicul care se tnscrie in prevederile acestui Regulament si care nu
reprezinta nici domiciliul conducatorului auto, nici punctul de lucru unde este
angajat soferul, se va considera perioada de prestare a unei alte activitati.

5.7 Utilizarea tahografului si a foilor de inregistrare (diagramelor tahograf)

5.7.1 Tahograful

Fig. 1Tipuride tahograf
Vehiculele lnrnatriculate precizate in domeniul de aplicare trebuie dotate cu
un aparat de control (tahograf), care trebuie sa aib[·aprobare de model. Tahograful
este prevazut cu 0eticheta care are inscriptionata marca aprobarii de model.
o placa de montare este instalata la loc vizibil pe vehicul, limga tahograf sau
chiar pe tahograf, dupa verificarea facuta cu ocazia primei instalari. Dupa fiecare
interventie a unui instalator sau a unui atelier autorizat, care necesita 0 modificare a
reqlarii propriu-zise, trebuie sa fie atasata 0 noua placa, care 0 inlocuieste pe cea
anterioara.

Tahograful trebuie verificat periodic 0 data la doi ani, ocazie cu care se

lnlocuieste placa de instalare.
Urmatoarele elemente ale tahografului trebuie sa fie sigilate:
a) placa de instalare, numai daca ea nu este aplicata astfel lncat sa nu poata fi
desprinsa, fara sa se deterioreze indicatiile:
b) capetele legaturii dintre tahograful propriu-zis §i vehicul;

32

c) adaptorul propriu-zis si inserarea sa in circuit;
d) dispozitivul de comutare pentru vehiculele cu mai multe rapoarte in punte;
e) leqaturile adaptorului §i dispozitivului de comutare cu celelalte elemente de
instalare:
f) carcasa tahografului
Doar sigiliile de leqatura rnentionate la lit. b), c) §i e) pot fi inlaturate in caz de
urqenta: orice rupere a acestor sigilii trebuie sa constituie obiectul unei justificari in
scris, care sa stea la dispozitia autoritatii competente.

5.7.2 Utilizarea tahografului

Manevrarea selectorului dispozitivului de control (tahograf)
Majoritatea tahografelor inreqistreaza timpul de conducere, complet automat.
EI inreqistreaza, de asemenea dupa efectuarea

unei manevre

corespunzatoare a selectorului celelalte grupe de tirnp, dupa cum urmeaza:
-(i) sub semnul : timpul de conducere (numai pentru tahografele care nu
inreqistreaza acest timp automat);

(:0

Ie

-(ii) sub semnul : toti ceilalti timpi de lucru;

X "

-(iii) sub semnul : timpul disponibil, adica:

- timpul de asteptare - perioada In care soferii nu sunt obliqati sa rarnana la
posturile lor de rnunca, decat doar pentru a raspunde la un eventual apel,
pentru a porni sau a relua cursa sau pentru a efectua alte activitati;
- timpul petrecut alaturi de un sofer in timpul mersului vehiculului;
- timpul petrecut pe 0cuseta, In timpul mersului vehiculului;
- (iv) sub semnul : pauze §i perioade de odihna zilnica.
Perioadele de timp mention ate la pct. (ii) si (iii) de mai sus pot sa fie toate

~

Tnregistrate sub semnul:

Distinctia dintre diverse Ie grupe de timp este reprezentata In diaqrarna prin diferenta
de grosime a liniilor corespunzatoare acestora sau prin orice alt sistem care sa fie
cel putin la fel de eficace din punct de vedere allizibilitatii §i interpretarii diagramei.

5.7.3. Utilizarea foilor de inregistrare(diagramelor tahograf)

Foile de Inregistrare cuprind urrnatoarele zone de Inregistrare:
zona rezervata exclusiv indicatiilor privind viteza;
ozona rezervata exclusiv indicatiilor privind distantele parcurse;
ozona sau zone pentru indicatiile privind timpii de conducere, alti
timpi de lucru, tim pi disponibili, Intreruperile de lucru si repausul soferilor
Spatiulliber pentru Inscrieri de mana (pe fata §i pe verso) permite soferului
sa adauge In acest spatiu, de mana, rnentiunile de mai jos:
- numele si prenumele soferului;

- data ~i locul cand incepe ~i se terrnina folosirea foii;
- nurnarul de Inmatriculare al vehiculului sau vehiculelor pe care Ie conduce soferut
in timpul cat foloseste foaia;
- contoarele kilometrice ale vehiculului sau vehiculelor pe care Ie conduce soferul In:
timpul cat foloseste foaia;
- ora schimbarii de vehicul

- introducerea manuala a perioadelor de conducere ~i de repaus
lndicatii tiparite pe foile de inregistrare
- numele ~i adresa sau marca fabricantului;
- marca de omologare a modelului foii de Inregistrare;
- marca de omologare a modelului sau modelelor de aparate, in care se
poate folosi foaia de inregistrare;
.,' - limita superioara a vitezei care se poate inregistra in km/h.

Fig. 2. Aspectul unei diagrame (fata)

34

Fig. 3. Aspectul unei diagrame (verso)
Conducatorul auto trebulesaInscrie pe diagrame, fara sa Ie deterioreze ~ifara sa
afecteze lizibilitatea Inreqistrarilor, indicatiile urmatoare:
a) numele si prenumele sau, la Inceputul folosirii diagramei;
b) data ~i locul, la Inceputul ~i sfarsitu: folosirii diagramei;
c) numarul de Inmatriculare al vehiculului pe care iIconduce
d) contorul de kilometraj:

- Inainte de prima cursa lnreqistrata pe diaqrarna:
- la sfarsitul ultimei curse Inregistrate pe diaqrarna:
-In cazul schimbarii vehiculului, In timpul zilei de lucru (contorul vehiculului
pe care I-a condus ~i contorul vehiculului pe care iIva conduce);'

Fig. 4 Completarea unei diagrame

35

In cazul schimbarii vehiculului §i utilizarii aceleasi diagrame conducatorul
auto trebuie sa completeze de mana, in spatiul de pe verso al diagramei de
inregistrare, cel putin rnentiunile de mai jos:
- numarul sau numerele de inmatriculare al vehiculului sau vehiculelor pe care Ie
conduce soferul In timpul cat foloseste foaia;
- contoarele kilometrice de parcurs ale vehiculului sau vehiculelor pe care Ie conduce
soferul in timpul cat foloseste foaia;
- ora schimbarii de vehicul.

In cazul vehiculelor folosite de un echipaj compus din mai multi soferi,
lnreqistrarite trebuie sa fie facute pe doua foi distincte, fiecare fiind atribuita unui
sofer.

Daca nu se poate folosi in mod normal §i intr-un mod adecvat un aparat de
control instalat pe un vehicul (In caz de defectare), fiecare membru al echipajului
trebuie sa scrie de mana, pe foaia de inregistrare in zona special destinata acestui
scop, folosind simboluri grafice adecvate. indicatiile privind etapele sale de activitate
profesionala si de repaus.

Daca, datorita departarii de vehicul, membrii echipajului nu au fost in rnasura
sa foloseasca aparatul, ei trebuie sa adauge de mana, folosind simboluri grafice
adecvate, pe foaia de inregistrare, diversii timpi corespunzatori activitatilor lor
profesionale in perioada cand ei nu erau in vehicul.

5.8. Evaluarea vizuala a tehnicii de conducere utilizand diagrama

Aspectul lnreqistrarilor vitezei de pe diaqrarna poate da inforrnatii despre
tehnica de conducere a vehiculului. Astfel:
- inreqistrari ale vitezei cu varfuri tesite si relativ lndepartate intre ele indica 0

conducere econornica

- lnreqistrari ale vitezei cu varfuri ascutite §i foarte apropiate intre ele indica 0
conducere neeconornica (soferul accelereaza si franeaza cu violenta)
Trebuie avute In vedere la aceasta evaluare si conditrile de trafic din timpul

deplasarii autovehiculului.

5.9. Obligatiile operatorilor de transport si ale conducatorilor auto

Operatorii de transport rutier au urmatoarele obliqatii:
a) sa monteze, prin agenti economici autorizati, tahografe cu aprobare de
modella vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
b) sa nu permits plecarea in cursa a vehiculelor care au tahograful defect,
nesigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al
transportului;

c) sa informeze conducatorii auto cu privire la reglementarule nationals
relevante, regulamentele interne ale operatorului de transport rutier si prevederile
relevante ale contractelor colective de munca;
d) sa verifice pe foile de inregistrare utilizate modul in care acestia respecta
perioadele de conducere, de odihna si de repaus si sa ia masurile necesare pentru a
lmpiedica repetarea unor nereguli in acest sens;

36

e) sa angajeze transporturile si sa Intocmeasca programul de executare a
transporturilor, astfel incat conducatorul auto sa poata respecta timpul de lucru, de
odihna si de repaus;

f) sa tina evidenta foilor de Inregistrare pentru fiecare conducator auto
distinct, In ordine cronologica, pentru 0perioada de 2 ani

Conoucatorii auto au urmatoarele obliqatii:
- sa nu piece In cursa cu tahograful defect, nesigilat, fara suficiente foi de
inregistrare pentru efectuarea Intregului transport;
- sa respecte perioadele de conducere, de odihna si de repaus stabilite
- sa utilizeze corect tahografele, si foile de Inregistrare, cornpletand pe foile
de Inregistrare rnentiunue necesare;
- sa nu utilizeze foi de Inregistrare falsificate ori deteriorate;
- sa prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la
punctele de trecere a frontierei, foile de Inregistrare utilizate pentru saptarnana In
curs si pentru cel putin ultima zi din saptarnana precedenta.

5.10. Contraventii si sanctiuni in cazul neutilizarii sau utilizarii
defectuoase a tahografului (conform Ordonantei 37/2007 cu modificarile
ulterioare)

5.10.1. Controlul privind respectarea timpului de munce §i de odihna de

cetre conducetorit auto

In cursul exercitarii atributiilor, personalul cu atributii de control are dreptul:
a)sa patrunca In orice vehicul care face obiectul prezentei ordonante ~i sa
inspecteze orice parte a vehiculului $i a tahografului. putand sa verifice, sa retina
si/sau sa copieze orice document sau lnregistrare relevanta pentru activitatea de
control;

b)sa solicite conducatorului auto sau Intreprinderii/operatorului de transport
rutier sa prezinte de Indata vehiculul spre a fi inspectat intr-o locate dotata
corespunzator pentru evaluari tehnice arnanuntite, daca exista indicii privind
interventii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenta unor mijloace
ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzator In trafic;
c)sa patrunda, In vederea efectuarii controlului ~i In timpul programului
normal de lucru, In orice spatiu In care I~i desfasoara activitatea
intreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista inforrnatii relevante
pentru activitatea de control al respectarii regulilor privind perioadele de conducere.
pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto.

5.10.2. Contraventii.

Constituie contraventii, In rnasura In care, potrivit legii penale, nu sunt
considerate infractiuni, si se sanctioneaza ca atare urmatoarele fapte:
1.utilizarea unui vehicul fara tahograf sau tahograf digital ori utilizarea unor
tahografe sau tahografe digitale neomologate;
2.montarea unor tahografe sau tahografe digitale neomologate;
3.utilizarea unor tahografe sautahografe digitale nesigilate;

37

4.utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale montatel reparate/calibrate
de operatori economici neautorizati;
5.utilizarea unor tahografe digitale necalibrate;
6.utilizarea unor tahografe sau tahografe digitale cu termenul de valabilitate
al verificarli/calibrarf periodice depasit:
7.calibrarea incorecta a unui tahograf sau tahograf digital;
8.utilizarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
9.montarea unor dispozitive ilegale de manipulare a tahografului;
10.conducerea unui vehicul dotat cu tahograf tara a utiliza diagrame tahograt;
11.conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital tara a utiliza cartela

tahoqrafica:

12.nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 3.821/85, privind asigurarea unui numar suficient de diagrame tahografice
corespunzatoare pentru efectuarea operatiunilor de transport;
13.nerespectarea obliqatiei de a asigura posibilitatea utilizarii imprimantei
tahografului digital in trafic la solicitarea personalului de control, conform prevederilor
art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
14.nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind detinerea, de catre un
conducator auto. a mai mult de 0cartela tahografica valida:
15.nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) teza a treia, din
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea, de catre un
conducator auto, a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;
16.nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (4 lit. a) teza a treia din
Regulamentul Consiliului ( CEE) nr. 3.821/85, privind utilizarea unei cartele
tahografice defecte sau expirate;
17.nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza a cincea din Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind modul de utilizare a tahografului digital atunci
cand cartela tahoqrafica este defecta sau nu este in posesia conducatorului auto;
18.nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) teza intai din Regulamentul
Consiliului (CEE) nr. 3.821/85. privind utilizarea unor diagrame tahografice sau
cartele tahografice murdare sau deteriorate;
19.nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza lntai din Regulamentul
Consiliuiui (CEE) nr. 3.821/85, privind scoaterea neautorizata a diagramei
tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital inaintea
terminarii zilei de lucru sau utilizarea lor pentru 0 perioada mai lunga decat cea
prevazuta:

.
20.nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) teza a treia din Regulamentul
Consiliului (Cf;:E) nr. 3.821/85, privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor
tahografice atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din mai multi
concucatori auto;'

21.nerespectarea de catre conducatorul auto a obliqatiei prevazute la art. 15
alin. (2) teza a doua din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, privind
introducerea manuals a unor date;
22.nerespectarea prevederilor art. 15 ali;'. (3) din Regulamentul Consiliului
(CEE) nr. 3.821/85, privind reglarea ceasului tahografului ~iutilizarea comutatorului;
23.necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute la art. 15 alin.
(5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;

38

24.omisiunea de a introduce manual in tahograful digital datele prevazute la
art. 15 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85;
25.nerespectarea prevederilor art. 16 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr.
3.821/85, privind utilizarea vehiculului !?iInregistrarea datelor privind perioadele de
conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto In eventualitatea
defectarii sau functionarii defectuoase a tahografului ori In eventualitatea In care
conducatorul auto nu poate utiliza cartela tahograf fiind distrusa, defecta, pierduta
sau furata:

26.depa!?irea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana la 0ora;
27.depa!?ireaperioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana ladoua ore;
28.depa!?irea perioadei maxime de conducere nelntrerupta cu pana la 3 ore;
29.depa!?irea perioadei maxime de conducere neintrerupta cu pana la 4 ore;
30.depa!?ireaperioadei maxime de conducere neintrerupta cu 4 ore sau mai mult;
31.depa!?irea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la 0ora;
32.depa!?irea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la doua ore;
33.depa!?irea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la 3 ore;
34.depa!?irea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la 4 ore;
35.depa!?irea perioadei maxime zilnice de conducere cu 4 ore sau mai mult;
36.depa!?irea perioadei maxime de conducere lntr-un interval de doua

saptarnaru:

37.nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 24 de ore cu

pana la 0ora;

38.nerespectarea perioadei minime de cdihna lntr-un interval de 24 de ore cu

pana la doua ore;

39.nerespectarea perioadei minime de odihna lntr-un interval de 24 de ore cu

pana la 3 ore;

40.nerespectarea perioadei minime de odihna lntr-un interval de 24 de ore cu

pana la 4 ore;

41.nerespectarea perioadei minime de odihna lntr-un interval de 24 de ore cu

4 ore sau mai mult;

42.nerespectarea perioadei minime de odihna Intr-un interval de 30 de ore,
atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori
auto, cu pana la 0ora;

43.nerespectarea perioadei minime de odihna lntr-un interval de 30 de ore,
atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori
auto, cu pana la doua ore;

.
44.nerespectarea perioadei minime de odihna intr-un interval de 30 de ore,
atunci cand vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori
auto, cu pana la 3 ore;

45.nerespectarea perioadei minime de odihna lntr-un interval de 30 de ore,
atunci cane vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori
auto, cu pana la 4 ore;

46.nerespectarea perioadei minime de odihna lntr-un interval de 30 de ore,
atunci cane vehiculul este condus de un echipaj format din minimum 2 conducatori
auto, cu 4 ore sau mai mult;

47.nerespectarea perioadei minime de odihna saptarnanala dupa 6 perioade

zilnice de conducere;

39

48.nerespectarea perioadei rninirne de odihna saptamanala dupa 12

perioade zilnice de conducere;
49.conducerea unui vehicul imobilizat de catre autontatea cornpetenta:
50.refuzul In cursul controlului de a permite verificarea, retinerea sau
copierea oricarei inreqistrari privind perioadele de conducere, pauzele ~i perioadele
de odihna ale conducatorilor auto;
51.neprezentarea, In trafic, a numarului necesar de diagrame tahografice, a
cartelei tahografice sau a listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital,
conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 sau Acordului
AETR, dupa caz;

52.neprezentarea, In cursul controlului la sediul Intreprinderii/operatorului de
transport rutier, a Inreqistrarilor privind perioadele de conducere, pauzele si
perioadele de odihna ale conducatorilor auto solicitate de personalul de control;
53.lipsa, la sediul intreprinderii/operatorului de transport rutier, a registrului de
sarcini si a orarului serviciului regulat, prevazute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul
Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
54.nelnscrierea in registrul de sarcini a tuturor datelor prevazute la art. 16
alin, (2) ~i alin. (3) lit. a) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului
(CE) nr. 561/2006;

55.nesemnarea registrului de sarciru de catre conducatorul
Intreprinderii/operatorului de transport rutier sau de catre 0 persoana Imputernicita
de acesta, potrivit prevederilor art. 16 alin. (3) lit. b) din Regulamentul Parlamentului
European ~i al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
56.neprezentarea de catre conducatorul auto, In cursul controlului In trafic, a
unei copii a registrului de sarcini si a orarului serviciului regulat, conform prevederilor
art. 16 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European !?ial Consiliului (CE) nr.

561/2006;

57.nerespectarea obliqatiei de a pastra registrul de sarcini 0 perioada de cel
putin un an de la expirarea perioadei la care se refera ~i de a pune la dispozitia
conducatorilor auto cate 0 copie a acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit.
c) din Regulamentul Parlamentului European ~i al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
58.nereturnarea diagramelor tahografice utilizate de catre conducatorul auto
Intreprinderii/operatorului de transport rutier, spre a fi pastrate la sediu, dupa 28 de
zile de la utilizarea lor;

59.nerespectarea obliqatiei Intreprinderii/operatorului de transport rutier de a
descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, dateIe din cartelele
tahografice ale conducatorilor auto si/sau nerespectarea obliqatiei de a descarca si
stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 90 de zile, dateIe din tahografele digitale ale
vehiculelor pe care Ie utilizeaza:
60.nerespectarea obliqatiei intreprinderii/operatorului de transport rutier de a
pastra inreqistrarile privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de
odihna ale conducatorilor auto cel putin un an de la efectuarea acestora, In ordine
cronoloqica ~i separat pentru fiecare conducator auto;
61.acordarea de catre intreprindere/operatorul de transport rutier a unor plati
conducatorilor auto, chiar !?isub forma de bonificatii sau prime, in functie de distanta
parcursa si/sau de cantitatea de rnarfuri transportata.

40

5.10.3. Senctiuni

Contraventiile prevazute la subeapitolul 5.10.2. se sanctioneaza dupa eum

urrneaza:

a)eele de la pet. 1, 3, 8, 49, 50 !?i60, cu amenda de la 9.000 lei la 10.000 lei,
aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
b)cele de la pet. 2 si 9, cu arnenda de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabila
atelierului care a montat tahograful, tahograful digital sau dispozitivul ilegal;
e)eele de la pct. 4, 53 §i 57. eu amends de la 4.500 lei la 5.000 lei. aplicabila
Intreprinderiiloperatorului de transport rutier:
d)eele de la pct. 10, 11 si 15, eu amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei. aplicabila
Intreprinderiiloperatorului de transport rutier sau ccnducatorutui auto, dupa eaz; .
e)eea de la pet. 7, eu amenda de la 4.500 lei la 5.000 lei, aplicabila atelierului
eare a ealibrat tahograful sau tahograful digital;
f)eele de la pet. 5, 6, 12, 13 $i 61, eu amends de la 3.500 lei la 4.000 lei,
aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;
g)eele de la pet. 14 $i 16, eu amenda de la 3.500 lei la 4.000 lei, aplicabila

conducatorului auto;

h)cele de la pet. 51, 52, 58 si 59, cu arnenda de la 3.000 lei la 3.500 lei,
aplicabila Intreprinderiiloperatorului de transport rutier;
i)eele de la pct. 54, 55 $i 56, cu arnenda de la 2.000 lei la 2.500 lei, aplicabila
lntreprinderiiioperatorului de transport rutier;
j)cele de la pet. 30, 35, 41 $i 46, cu arnenda de la 3.000 lei la 5.000 lei,
aplicabila IntreprinderiiJoperatorului de transport rutier;
k)eele de la pct. 29, 34, 40 $i 45, cu arnenda de la 2.500 lei la 3.000 lei.
aplicabita intreprinderii/operatorului de transport rutier;
I)cele de la pct. 28, 33, 39 si 44, eu arnenda de la 2.000 lei la 2.500 lei,
apticabila Intreprinderii/operatorului de transport rutier;
m)eele de la pct. 27, 32,.38 $i 43, cu arnenda de la 1.500 lei la 2.000 lei,
aplicabila Intreprinderii/operatorului de transport rutier;
n)eele de la pct. 26, 31, 36, 37, 42, 47 $i 48, eu amend a de la 1.000 lei la
1.500 lei, aplicabila intreprinderiiioperatorului de transport rutier;
o)eele de la pet. 17, 18, 19,20,21,22,23,24 si 25, cu amenda de la 1.000
lei la 1.500 lei, aplicabila conducatorului auto.
(2)ln rnasura in care contraventiile la care se face referire la art. 8 pet. 26-35
si 37-48 sunt depistate In trafic, precum si In toate eelelalte situatii in eare
conducatorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor si/sau perioadelor minime de
odihna prevazute de leqislatia In vigoare, suplimentar fata de sanctiunea eu amenda
prevazuta la alin. (1), se va aplica si sanctiunea imobilizarii vehieulului pana la
indeplinirea conditiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
(3)Contravenientul poate aehita, pe loe sau in termen de eel mult 48 de ore
de la data incheierii procesului-verbal, ori, dupa eaz, de la data ccrnunicarii aeestuia,
jurnatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator Iacand
mentiune in procesul-verbal despre aceasta posibilitate.
(4)Contraventiile prevazute in prezenta ordonanta se constata si se
sanctioneaza de catre personalul cu atributii de inspectie $i control din eadrul
Autoritatit Rutiere Romane - A.R.R., de catre personalul cu atributii de inspectie si
control din cadrul lnspectiei Muncii - I.M., Ministerului Muncii, Familiei $i Egalitatii de
$anse $; de catre politistii rutieri, potrivit cornpetentelor ce Ie revin.
41

5.11. Calendarul de dotare cu tahografe a autovehiculelor destinate
transportului de marfa $i de persoane

Incepand cu 01 ianuarie 2006, toate vehiculele utilizate la transportul de
persoane, avand capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducatorului auto,
precum ~i vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale
autorizate mai mari sau egale cu 3,5 tone sunt obligatoriu dotate cu tahografe.

5.12. Sumar al normelor UE despre timpul de conducere $i timpul de
odihna al conducatorilor auto:

CERINTE

Prevederi ale AETR

Prevederi ale

(OBLIGATII)

(Obligatorii pe teritoriul statelor

Regulamentului (EC) Nr.

necomunitare)

561/2006
(Obligatorii pe teritoriul statelor
comunitare)

TIMPUL DE Durata totala de conducere a

Perioada de conducere dintre

CONDUCERE vehiculului cuprinsa intre doua

sfarsitul unei perioade de odihna

ZILNIC

repausuri zilnice sau intre un

zilnica ~i inceputul urrnatoarei

repaus zilnic ~i un repaus

perioade zilnice de odihna sau

saptarnanal.

intre 0 perioada zilnica de odihna
~i 0perioada saptarnanala de
odihna,

9 ore ( 10 ore de doua ori pe

9 ore ( 10 ore de doua ori pe

saptarnana)

saptarnana)

ZIUA DE

12 la 15 ore. Este lirnitata de

12 la 15 ore. Este limitate de

LUCRU

normele de repaus. Asadar, in mod normele de repaus. Asadar, in

Nu este

normal are 12 ore insa poate fi

mod normal are 12 ore tnsa poate
prevazut explicit prelunqita pana la 15 ore daca este fi prelunqita pana 19 15 ore daca
dar se deduce respectata perioada de repaus de este respectata perioada de
minim 9 ore.

repaus de minim 9 ore.

TIMPUL DE Maxim 6 perioade de conducere

Maxim 6 perioade de conducere

CONDUCERE zilnica.

zilnlca,
SAPTAMANAL Nu este mentionata durata maxima. Maxim 56 de ore de conducere
saptarnanala.

intr-o saptarnana calendaristica.
Nu se specifica explicit in
regulament lnsa este vorba
practic de patru ori cate 9 ore plus
de doua ori cate 10 ore intr-o
saptarnana,

DURATA

Durata maxima de conducere este Limita de 90 de ore in doua

TOTALA DE de 90 de ore in 2 saptarnani

saptamani consecutive este

CONDUCERE consecutive.

rnentinuta.

IN oous
SAPTAMANI
CONSECUTIVE
PAUZA

Minim 45 de minute dupa 0

Pauza de cel punn 45 de minute
perioada de conducere de cel mult dupa 0 perioada de conducere de
4 ore ~i 30 de minute

cel putin 4 ore ~i 30 de minute

Aceasta pauza poate fi fractionata este mentinuta
in doua sau trei perioade de minim Aceasta perioada de odihna
15 minute fiecare.Ultima dintre

poate fi fractionata in doua
aceste perioade este luata cel mai perioade, prima de 15 minute, a
tarziu la starsltut perioadei de

doua de minim 30 de minute luata
conducere de 4 ore ~i 30 de minute cel mai tarziu la sfarsitut perioadei

42

de conducere de 4 ore ~i 30 de
minute

REPAUSUL Repaus normal: 11 ore

Durata de 11 ore este pastrata.

ZILNIC

Repaus redus: 9 ore de cel mult 3 Repaus redus: 9 ore, de cel mult
ori pe saptamana cu conditia ca un 3 ori pe saptamana.
timp de repaus corespunzator sa Obliqatia de compensare dispare.
fie acordat prin compensare,inainte Repaus fractionat: 12 ore.
de sfarsitul saptamanu urrnatoare. Repausul poate fi luat in doua
Repaus fractionat: 12 ore.

perioade, prima dintre ele de
Repausul zilnic poate fi luat in doua minim 3 ore, cea de a doua de
sau trei perioade, din care una

minim 9 ore.

trebuie sa fie de minimum 8 ore
consecutive, iar celeelalte de minim
1 ora
REPAUSUL Repaus saptamanal normal: 45 de Durata de 45 de ore este
SAPTAMANAL ore

mentinuta
Repaus saptamanal redus: 36 de Repaus saptarnanal redus: 24 de
ore daca este luat in cuseta sau la ore cu compensare in cele trei
domiciliul conducatorului auto si 24 saptarnani.
de ore daca este luat intr-un alt loc, Repausul poate fi redus la 24 de
cu compensarea corespunzatoare

ore oricare ar fi locul unde este

luata cel mai tarziu in timpul celei luat.
de-a treia saptarnarn ce urrneaza

in timpul a doua saptaman:

saptarnanii in curs.

consecutive: trebuie sa se ia cel
putin un repaus saptarnanal
normal de 45 de ore ~i un repaus
saptarnanal redus de 24 de ore.

CONDUCERE Fiecare membru al echipajului

Fiecare membru al echipajului

iN ECHIPAJ trebuie sa

trebuie sa

beneficieze de cel putin 8 ore

beneficieze de cel putin 9 ore

consecutive de odihna in cursul

consecutive de odihna in cursul

fiecarei perioade de 30 de ore

fiecarei perioade de 30 de ore

In cazul in care exista 001 $OFERIIN VEHICUL, unul dintre soferi i§i poate
lua pauza de 45 de minute in timp ce al doilea este la volan lnsa repausul zilnic nu
poate fi efectuat intr-un vehiculin miscare. Deci repausul zilnic se ia concomitent de
catre cei doi soferi. Daca repausurile sunt respectate, vehiculul poate rula fara oprire
pana la 21 de ore, intr-un interval de 30 de ore. Pentru a beneficia de aceasta,
tahograful folosit trebuie sa alba capacitatea de a inregistra pe doua grafice
simultan.

43

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->