Sunteți pe pagina 1din 13

Sănătatea şi Securitatea în muncă

Raport Special

Sănătatea şi securitatea în muncă – clauză obligatorie în Regulamentul intern

Desemnaţi persoana potrivită pentru activitatea de protecţia muncii

Stabiliţi în fişa postului obligaţiile lucrătorului!

Fişa postului pentru Inspector de Specialitate Protecţia Muncii (model)

Fişa postului pentru cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva


incendiilor (model)
Sănătatea şi Securitatea în muncă

Sănătatea şi securitatea în muncă – clauză obligatorie în


Regulamentul intern
Obligaţia de a cuprinde în Regulamentul intern reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în
muncă în cadrul unităţii este reluată în art. 173 alin. (2) din Codul muncii, care prevede:
“În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod obligatoriu reguli privind
securitatea şi sănătatea în muncă”.

Cu privire la aceste prevederi ale Regulamentului intern, legea vă obligă pe dvs. în calitate de
angajator să vă consultaţi nu numai cu sindicatul, respectiv cu reprezentanţii salariaţilor (ca în
cazul celorlalte prevederi), ci şi cu Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

Într-un plan mai larg, dvs. aveţi obligaţia de a lua măsurile necesare pentru:

y protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor;


y prevenirea riscurilor profesionale;
y informarea şi pregătirea salariaţilor cu privire la aceste riscuri;
y organizarea protecţiei muncii şi a mijloacelor necesare acesteia.

Prevederile privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, ce se cuprind în


Regulamentul intern, vor urmări:

• evitarea riscurilor;
• evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
• combaterea riscurilor la sursă;
• adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi
alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie, în vederea atenuării, cu
precădere, a muncii monotone şi a muncii repetitive, precum şi a reducerii efectelor acestora
asupra sănătăţii;
• luarea în considerare a evoluţiei tehnicii;
• înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai
puţin periculos;
• planificarea prevenirii;
• adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie
individuală;
• aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare.

ATENŢIE
Prevederi cu privire la securitatea în muncă în cadrul unităţii se vor regăsi nu numai în
Regulamentul intern, dar şi în alte acte, cum ar fi Contractul colectiv de muncă sau
Regulamentul de organizare si funcţionare, după cum prevede Legea securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006, publicată în M.Of. nr. 646 din 26 iulie 2006.
---

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004: “Pentru asigurarea securităţii şi
sănătăţii în muncă a salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează,
regulamentele interne ale unităţilor trebuie să conţină măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii
şi securitatea în muncă a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de
urgenţă şi ale celorlalte acte normative în vigoare” (art. 18).

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2003:

2
Sănătatea şi Securitatea în muncă

• salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale
fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau
de medicul specialist care să îi ateste această stare;

• salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea
concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de lege,
anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6 luni de la
data la care a născut;

• salariata care alăptează este femeia care, la reluarea activităţii după efectuarea
concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la începutul
şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale eliberate de
medicul de familie în acest sens.

În calitate de angajator aveţi obligaţia să adoptaţi măsurile necesare, astfel încât să preveniţi
expunerea salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care alăptează la riscuri ce le pot
afecta sănătatea şi securitatea, şi să nu le constrângeţi la efectuarea unei munci dăunătoare
sănătăţii sau stării lor de graviditate ori copilului nou-născut, după caz.

Dacă o asemenea salariată desfăşoară la locul de muncă activitate care prezintă riscuri
asupra sarcinii sau alăptării, îi veţi modifica în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de
muncă ori o veţi repartiza la un alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea
sa. Dacă îndeplinirea acestei obligaţii nu este posibilă, salariata va intra în concediu de risc
maternal.

INFO
În plus, veţi informa in scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot
fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care le revin, potrivit legii şi
Regulamentului intern.
---

Desemnaţi persoana potrivită pentru activitatea de protecţia muncii


Sancţiune
Răspundeţi contravenţional şi puteţi fi sancţionat cu amendă de la 3.500 de lei la 7.000 de
lei dacă nu vă respectaţi obligaţiile legale referitoare la desemnarea unuia sau mai multor
lucrători care să se ocupe de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor
profesionale din organizaţia pe care o conduceţi.
---

În calitate de angajator, aveţi obligaţia de desemna prin decizie scrisă unul sau mai mulţi
lucrători care să se ocupe de activităţile de prevenire şi protecţie. Desemnarea se va face
numai din rândul lucrătorilor cu care aţi încheiat contract individual de muncă cu normă
întreagă.

Aceşti angajaţi se vor numi lucrători desemnaţi şi, pentru ca ei să-şi poată desfăşura
activitatea în mod nestingherit, va trebui să respectaţi cel puţin următoarele condiţii:

y să le asiguraţi timpul necesar pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile ce le revin prin lege
odată ce au fost desemnaţi. Ei va trebui să fie implicaţi, în principal, în activităţile legate
de securitatea şi sănătatea în muncă şi, cel mult, în alte activităţi complementare;
y să nu îi prejudiciaţi ca urmare a activităţii lor de protecţie şi de prevenire a riscurilor
profesionale.

Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie


fie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de corespunzătoare nivelului mediu de

3
Sănătatea şi Securitatea în muncă

pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fie să aibă pregătirea pentru ocupaţia
specifică de tehnician de securitate şi sănătate în muncă.

INFO
Numărul de lucrători desemnaţi depinde de mărimea organizaţiei şi/sau de riscurile la care
sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora în cadrul organizaţiei.
---

Stabiliţi în fişa postului obligaţiile lucrătorului!

Fişa postului reprezintă documentul prin care dvs., în calitate de angajator, stabiliţi limitele
competenţelor unui lucrător, precizaţi atribuţiile şi obligaţiile pe care acesta le are faţă de
societate etc.
În practica curentă, în fişa de post se fac remarcate lipsuri majore în ceea ce priveşte
stabilirea obligaţiilor lucrătorului din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Iată câteva exemple de responsabilităţi ale titularului postului, pe care vă sfătuim să le


introduceţi în fişele dvs. de post:
y Să se prezinte la serviciu apt pentru lucru;
y Să poarte echipamentul individual de protecţie din dotare;
y Să nu efectueze, în timpul lucrului, operaţiuni pentru care nu este instruit
corespunzător etc.

Lipsa stabilirii prin fişa postului a atribuţiilor şi răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate, constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 4.000 de lei la 8.000 de lei, conform art. 39, alin. (4) din
Legea nr. 319/2006.

Fişa postului pentru Inspector de Specialitate Protecţia Muncii


(model)

I. Identificarea postului

1. Numele şi prenumele titularului: ................


2. Denumirea postului: Inspector de Specialitate Protecţia Muncii

Util
Denumire oficială actuală conform Ordinului MMFES nr. 238/2008 si Ordinului INS nr.
282/2008.
---

3. Poziţia în COR / Cod: 241204


4. Departament: Protecţia Muncii
5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Middle
b. Execuţie: Nu este cazul
6. Relaţiile:
a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
y se subordonează: Directorului General
y are în subordine: Alţi lucrători desemnaţi sau Serviciul intern de prevenire şi protecţie
b. Funcţionale: cu şefii de departamente, de Secţii Producţie, Investiţii/Utilităţi,

4
Sănătatea şi Securitatea în muncă

Aprovizionare/Achiziţii, Administrativ, cu toate departamentele funcţionale din firmă,


extern cu serviciile externe de prevenire şi protecţie, cu furnizorii de echipamente şi
materiale de PM
c. Reprezentare: Servicii de ambulanţă, spitale, pompieri, poliţie, jandarmerie,
securitate civilă, Inspecţia Muncii şi Direcţia de accidente de muncă şi boli profesionale
din cadrul CNPAS, medici/servicii de medicină a muncii, instituţii de securitate şi
sănătate ocupaţională

II. Descrierea postului

1. Scopul general al postului


Organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor de prevenire şi protecţie, în
conformitate cu legislaţia specifică în vigoare (Legea nr. 319/2006 şi H.G. nr. 1.425/2006).

2. Obiectivele postului
y Evaluarea riscurilor privind securitatea şi sănătatea angajaţilor şi elaborarea unui plan şi
a instrucţiunilor de prevenire şi protecţie, în funcţie de particularităţile activităţii
desfăşurate.
y Elaborarea de instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de SSM, în funcţie de
particularităţile proceselor de muncă din organizaţie, de numărul de angajaţi, de riscurile
de accidente şi îmbolnăviri profesionale.
y Verificarea modului în care se aplică reglementările legislative în vigoare şi normele
referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protecţia sănătăţii angajaţilor şi protecţia
mediului înconjurător.

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului


y Asigură obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al SSM, înainte de
începerea oricărei activităţi.

y Asigură formarea şi funcţionarea Comitetului de securitate şi sănătate în muncă (în


societăţile care au cel puţin 50 de lucrători).

y Propune pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în


domeniul SSM, corespunzător funcţiilor exercitate.

y Elaborează, îndeplineşte, monitorizează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie


compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea
riscurilor.

y Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de


securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale
unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzează
aceste instrucțiuni în întreprindere şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către
angajator.

y Verifică însuşirea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de


prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce
le revin în domeniul SSM stabilite prin fişa postului.

y Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește, în scris, periodicitatea


instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigura informarea
şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verifică însuşirea şi
aplicarea de către lucrători a informaţiilor primite.

y Întocmeşte programul anual de PM, organizează şi amenajează punctele de prim-ajutor


din interiorul întregii societăţi.

5
Sănătatea şi Securitatea în muncă

y Asigură controlul şi respectarea reglementărilor legislative în vigoare privind Securitatea


şi Sănătatea în Muncă, Prevenirea şi Stingerea Incendiilor şi Protecţia Mediului de către
toţi angajaţii, conform Legii nr. 319/2006.

y Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea


lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau
preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă, ţinând seama de
natura activităţilor din firmă.

y Asigură luarea măsurilor stabilite de angajator pentru protecţia grupurilor sensibile la


riscuri (femei gravide, lehuze sau care alăptează, tineri, persoane cu dizabilităţi).

y Asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi instruirea


tuturor lucrătorilor pentru aplicarea lui.

y Ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.

y Stabileşte zonele care necesită semnalizare de SSM, precum şi tipul de semnalizare


necesar şi amplasarea conform prevederilor legale.

y Ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor.

y Ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

y Ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicină a muncii,


necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.

y Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de


măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru
controlul noxelor în mediul de muncă.

y Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de


urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.

y Efectuează controalele interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a


angajatorului asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru
remedierea acestora.

y Ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie
permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.

y Asigură condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată


în domeniul SSM, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice
locului de muncă şi postului său.

y Întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a


lucrătorilor în domeniul SSM.

y Elaborează programul de instruire-testare la nivelul unităţii.

6
Sănătatea şi Securitatea în muncă

y Acordă consultanţă coordonatorilor diferitelor departamente din cadrul organizaţiei cu


privire la reglementările legislative în vigoare şi la normele privitoare la SSM, PSI şi
Protecţia Mediului.

y Asigură efectuarea instruirii şi informării personalului în probleme de PM, PSI şi Protecţia


Mediului.

y Participă la comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa


accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea
şi raportarea bolilor profesionale.

y Întocmeşte Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă; Registrul unic de


evidenţă a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare;
Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de
muncă mai mare de 3 zile de lucru.

y Controlează continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate și sănătate


în muncă.

y Propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi


atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

y Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi întocmeşte necesarul de


dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie.

y Ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă


este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de
persoane competente.

y Întocmeşte planul de intervenţie în vederea Prevenirii şi Stingerii Incendiilor pentru toate


punctele de lucru din firmă.

y Coordonează activităţile de intervenţie şi evacuare în situaţii de pericol iminent, dezastre,


situaţii de accident şi efectuează primele cercetări privind cauzele şi împrejurările
producerii acestora.

y Alertează factorii de intervenţie, oferind informaţiile necesare într-un mod clar, precis şi la
obiect.

y Analizează frecvenţa accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi întocmeşte


documente de raportare.

y Întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor, acordurilor şi


autorizaţiilor de mediu, precum şi a documentaţiei de mediu necesare obţinerii formelor
de punere în practică a diferitelor activităţi ale organizaţiei.

y Asigură evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, efectuarea la timp şi de


către persoane competente a verificărilor şi/sau încercărilor periodice ale echipamentelor
de muncă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele
minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi
unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive.

7
Sănătatea şi Securitatea în muncă

y Alte activităţi necesare/specifice asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de


muncă.

4. Descrierea responsabilităţilor postului


a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
y Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea legăturilor necesare cu serviciile
specializate, îndeosebi în ceea ce priveşte primul-ajutor, serviciul medical de urgenţă,
salvare şi pompieri.
y Sesizează unuia dintre superiorii ierarhici ori de câte ori apar probleme ce depăşesc
competenţa personală de rezolvare.
b) Faţă de echipamentul din dotare
Răspunde de informarea imediată a superiorului ierarhic privind orice defecţiune în
funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului
y Are responsabilitatea de a identifica potenţialul de risc de accident sau de îmbolnăviri
profesionale pentru fiecare post în parte şi de a stabili tipul de semnalizare necesar, în
conformitate cu Legea nr. 319/2006.
y Are responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare de prevenire şi protecţie a
lucrătorilor, cu respectarea ierarhizării măsurilor, conform principiilor generale ale
prevenirii.
y Răspunde de elaborarea, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu
reglementările legale, de rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi.
y Colaborează cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii
şi sănătăţii lucrătorilor şi prezintă propuneri în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători
şi / sau al eliminării surselor de pericol.
y Răspunde de pregătirea şi derularea instructajelor de Protecţia Muncii în funcţie de
domeniul de activitate al firmei, categoriile de personal şi de specificul ocupaţiilor
practicate.
y Are responsabilităţi în asigurarea echipamentului individual de protecţie a muncii şi de
lucru, stabilind tipul şi cantităţile necesare şi participând la recepţionarea acestuia.
y Are responsabilitate permanentă de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale, evaluând riscurile de producere a evenimentelor periculoase şi propunând
măsuri pentru asigurarea siguranţei în desfăşurarea proceselor de muncă.
y Răspunde de stabilirea căilor de evacuare a personalului în caz de pericol iminent.
y Răspunde de investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale.
y Răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces.
d) Privind securitatea şi sănătatea muncii
y Respectă normele de SSM şi de PSI şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de
către toţi angajaţii firmei.
y Răspunde de deţinerea unor cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei SSM şi se preocupă
permanent de asimilarea noutăţilor specifice.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
y Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
y Răspunde de consemnarea în RI/ROF a activităţilor de prevenire şi protecţie pentru
efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace
adecvate, a resurselor materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea activităţilor de
prevenire şi protecţie desfăşurate în firmă.

5. Condiţiile de lucru ale postului


a. Programul de lucru: 8 ore şi suplimentar când este nevoie.
b. Condiţiile materiale
y ambientale: Lucrează ocazional în condiţii de zgomot, umiditate, alternanţă
temperaturi scăzute / ridicate etc.

8
Sănătatea şi Securitatea în muncă

y spaţiu: Are birou propriu; se deplasează frecvent în firmă şi în spaţii deschise.


y condiţii suplimentare: Telefon mobil, PC.
c. Condiţii de formare profesională: Participă la diverse traininguri.
d. Buget: Gestionează bugetul alocat Departamentului Protecţia Muncii.

Atenţie
Condiţiile de la punctele a - d se decid la nivelul fiecărei firme în funcţie de nevoile pentru
postul respectiv.
---

6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi decât cele aflate în subordinea
directă:.................
b. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate):.......................

7. Indicatori de performanţă: reducerea numărului de accidente de muncă sau boli


profesionale cu ...%.
8. Perioada de evaluare a performanţelor: în funcţie de sistemul de evaluare din fiecare
firmă.
9. Evoluţii posibile: ..........................................

III. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii
Studii superioare tehnice.

2. Calificări / specializări necesare


y Cursuri de aprofundare a legislaţiei privind SSM;
y cursuri generale de legislaţia muncii;
y Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.

3. Competenţele postului (pachet de competenţe)


y cunoştinţe excelente de legislaţie generală şi specifică de PM, Legea nr.
319/2006.
y capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protecţie a muncii la
specificul activităţilor din firmă;
y responsabilitate şi meticulozitate în elaborarea/completarea regulilor proprii de
aplicare a NSSM;
y adaptabilitate la situaţii neprevăzute;
y cunoştinţe şi metode de investigare a accidentelor, noţiuni de bază de
medicina muncii, agenţi de risc;
y gândire şi capacitate de analiză şi sinteză;
y discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;
y putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
y spirit de ordine şi disciplină;
y uşurinţă în comunicare, abilităţi pentru lucrul în echipă.

4. Experienţa de lucru necesară: minimum 3 ani în domeniu.

Fişa postului pentru cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării


împotriva incendiilor (model)

I. Identificarea postului

9
Sănătatea şi Securitatea în muncă

3. Numele şi prenumele titularului: ................

4. Denumirea postului: Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Util
Denumire oficială actuală conform Ordinului MMFES nr. 397/2008 si Ordinului INS nr.
451/2008.
---

5. Poziţia în COR / Cod: 315104

4. Departament: Resurse Umane / Personal / Securitatea Muncii / PSI

5. Nivelul de supervizare al postului: Mediu

6. Relaţiile cu celelalte posturi:

a. Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):

y se subordonează: Manager Securitate la Incendiu

y are în subordine: Operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea


stingătoarelor de incendiu, Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare,
alarmare şi alertare în caz de incendiu

b. Funcţionale: cu şefii de departamente, de secţii de producţie, investiţii/utilităţi,


aprovizionare/achiziţii, administrativ, cu toate departamentele funcţionale din firmă,
extern cu serviciile externe de prevenire şi protecţie, cu furnizorii de echipamente şi
materiale de PSI.

c. Reprezentare: Servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, poliţie,


jandarmerie, protecţie civilă, inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti.

II. Descrierea postului

5. Scopul general al postului

Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu


legislaţia specifică în vigoare.

6. Obiectivele postului

y Planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul organizaţiei.

y Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor.

y Monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

y Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice.

y Elaborarea documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor.

y Avizarea documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

y Controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

10
Sănătatea şi Securitatea în muncă

y Investigarea contextului producerii incendiilor.

y Instruirea salariaţilor în domeniul apărării împotriva incendiilor incendiilor.

7. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

y Participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la


nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic.

y Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de


apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva
incendiilor şi echipamente de protecţie specifice.

y Stabileşte necesarul de personal pentru executarea activităţii de apărare împotriva


incendiilor.

y Atribuie responsabilităţi personalului din domeniul apărării împotriva incendiilor.

y Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul


specific.

y Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează


respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau
private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care face parte.

y Stabileşte conţinutul programului de instruire a personalului în probleme de apărare


împotriva incendiilor.

y Asigură efectuarea instruirii şi informării personalului în probleme de apărare


împotriva incendiilor.

y Verifică însuşirea de către salariaţi a normelor specifice activităţii de apărare


împotriva incendiilor.

y Evaluează capacitatea de apărare împotriva incendiilor.

y Înregistrează datele obţinute în urma monitorizării.

y Culege şi structurează datele necesare elaborării documentelor specifice activităţii


de apărare împotriva incendiilor.

y Redactează documentele specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor.

y Verifică respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul


executării investiţiilor şi exploatării obiectivelor.

y Urmăreşte existenţa şi starea de funcţionare a mijloacelor tehnice de prevenire şi


stingere a incendiilor.

y Investighează contextul producerii incendiilor şi stabileşte cauzele probabile ale


producerii acestora. Propune măsuri de prevenire a producerii unui eveniment
similar.

y Prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de
evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor.

11
Sănătatea şi Securitatea în muncă

y Răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum
şi de participarea acestuia la concursurile profesionale.

y Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii


de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

8. Descrierea responsabilităţilor postului

a. Privind comunicarea

y Primeşte şi transmite informaţii.

y Participă la discuţii în grup în vederea obţinerii soluţiilor optime.

y Diseminează informaţii.

y Utilizează Internet şi poşta electronică.

b. Privind munca în echipă

y Identifică rolul în cadrul echipei.

y Desfăşoară munca în echipă.

c. Privind echipamentul din dotare

y Răspunde de informarea imediată a superiorului ierarhic privind orice defecţiune


în funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.

d. Privind securitatea şi sănătatea muncii

y Aplică normele de securitate şi sănătate în muncă.

y Sesizează, elimină şi/sau raportează pericolele care apar la locul de muncă

e. Privind regulamentele / procedurile de lucru

y Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.

y Răspunde de consemnarea în RI/ROF a activităţilor de apărare împotriva


incendiilor, a resurselor materiale şi umane necesare pentru îndeplinirea
acestor activităţi.

5. Condiţiile de lucru ale postului

a. Timpul de muncă

y Nr. ore muncă / zi: 8

y Nr. ore muncă suplimentară / zi: 2-4 (în funcţie de necesităţi);

y Tipul programului de lucru: program normal

b. Resurse disponibile

12
Sănătatea şi Securitatea în muncă

Mijloace tehnice de PSI:

y sisteme/instalaţii de semnalizare, limitare şi stingere a incendiilor (care


echipează construcţiile);

y maşini/utilaje din dotarea serviciilor de pompieri;

y substanţe de stingere, echipamente şi accesorii pentru protecţia personalului de


intervenţie.

Echipamente software: Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat,


programe legislative, programe diverse etc.

Alte resurse: abonament telefon mobil, acces internet.

c. Accesul la informaţii confidenţiale: are acces nelimitat la documentele


departamentului din care face parte; restricţiile de manevrare se aplică doar în cazul
secretelor de serviciu aşa cum au fost reglementate de lege; în cazul informaţiilor
aparţinând altor departamente decât cele din subordine, accesul la informaţii se
realizează cu acordul personalului responsabil cu paza şi protecţia informaţiilor
respective, sau conform regulamentelor organizaţiei.

d. Condiţii de formare profesională: Participă la cursuri periodice şi neperiodice de


pregătire în domenii conexe activităţii de apărare împotriva incendiilor, cum ar fi
legislaţia muncii, normele de sănătatea şi securitatea muncii (NSSM), noutăţi
tehnice, prezentarea noilor echipamente utilizate de către organizaţie, cursuri de
perfecţionare diverse, arhivistică, managementul timpului, comunicare etc.

Angajatul are obligaţia de a participa la toate cursurile, stagiile şi alte forme de


pregătire şi perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de organizaţie.

III. Specificaţiile postului

a. Nivelul de studii

y Studii medii sau postliceale.

2. Calificări / specializări necesare

y Curs de formare profesională în specialitatea „Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul


prevenirii şi stingerii incendiilor”.

o Experienţa

ƒ Experienţa în muncă: cel puţin un an.

ƒ Experienţa în specialitate: cel puţin un an

13