Sunteți pe pagina 1din 18

GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST...

Page 1 of 18

METODOLOGIE privind efectuarea recepŃiei lucrărilor de întreŃinere şi reparare


curentă drumuri-poduri
Indicativ AND 514-2000

Cuprins

CAPITOLUL 1

Prevederi generale

Art.1. Prezentul regulament este redactat pe structura „Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii"
aprobat prin HG nr. 273/1994, cu adaptările ce s-au impus, Ńinând seama de specificul lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii
curente şi se aplică la drumurile naŃionale, judeŃene şi comunale.

Art.2. RecepŃia constituie o componentă a sistemului calităŃii în construcŃii şi reprezintă actul prin care beneficiarul declară că
acceptă lucrarea cu sau fără rezerve şi că aceasta poate fi dată în folosinŃă,

Prin actul de recepŃie este certificat faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile contractuale şi ale documentaŃiei de
execuŃie.

Art.3. În înŃelesul prezentului regulament, beneficiarul este persoana fizică sau juridică, care încheie contractul de executare
a lucrărilor sau serviciilor de întreŃinere sau reparaŃii curente (în cazul când acestea sunt executate prin unităŃile terŃe de
profil) sau este chiar executantul propriu-zis (în cazul când aceste lucrări, sau servicii sunt realizate în regie proprie), în care
situaŃie prin recepŃie se certifică, că realizările sunt în conformitate cu documentaŃia tehnico-economică şi cu prescripŃiile
tehnice în vigoare cât şi îndeplinirea condiŃiilor pentru darea în exploatare a obiectivului recepŃionat,

Art. 4. RecepŃia lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii curente se efectuează într-o singură etapă, pentru lucrările şi serviciile
cuprinse în tabelul nr. 1 din prezentul regulament şi în două etape pentru lucrările şi serviciile cuprinse în tabelul 2, din
regulament.

Art.5. Pentru lucrările şi serviciile ce se recepŃionează în două etape, aceasta se desfăşoară astfel:

- recepŃie la terminarea lucrărilor;

- recepŃie finală, la expirarea perioadei de garanŃie

Notă:

*) NoŃiunea „drum* este reglementata la art.2, alin.3 şi 4 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea
nr.82/1998, republicată. NoŃiunile „lucrări" respectiv „servicii″ sunt reglementate în „Nomenclatorul privind lucrările şi serviciile
aferente drumurilor publice" aprobat prin ordinul Directorului general al AND.

Art.6. Indiferent de sursa de finanŃare, recepŃiile se vor organiza de către administratorul drumului, care în sensul prezentului
regulament are calitatea de beneficiar.

Art.7. RecepŃiile lucrărilor, respectiv serviciilor se efectuează de către comisii de recepŃie numite de organul central sau
teritorial în funcŃie de categoria lucrărilor conform prevederilor din tabelele 1, 2 şi 3.

Comisiile de recepŃie se numesc de regulă pe perioada unui an calendaristic de către AND, pentru cele de nivel AND şi
DRDP, şi de către DRDP, respectiv Consiliu judeŃean sau local, pentru cele teritoriale (secŃii, judeŃe, localităŃi).

Art.8. RecepŃia se face de regulă prin acordul părŃilor sau, în cazul când părŃile nu ajung la un acord pentru rezolvarea
neînŃelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepŃie, ele se pot adresa instanŃei judecătoreşti competente,
cu excepŃia lucrărilor executate în regie.

Art.9. Pentru activităŃile de întreŃinere curentă şi periodică necuprinse în tabelele nr. 1 şi 2, recepŃia o constituie certificarea
cantităŃii şi calităŃii acestora făcute pe situaŃiile de lucrări întocmite la perioadele de raportări pe foile de lucru sau alte
documente admise pentru plata în conformitate cu legislaŃia în vigoare.

[top]

CAPITOLUL II

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 2 of 18

DocumentaŃiile pentru recepŃie

Art.10. La recepŃia lucrărilor în funcŃie de felul recepŃiei se prezintă următoarele documente:

10.1. În cazul recepŃiei la terminarea lucrărilor:

- aprobarea de începere a execuŃiei lucrărilor:

- avizele de executare a lucrărilor (acolo unde normativele în vigoare prevăd necesitatea acestora):

- contractul de execuŃie a lucrărilor (sau comandă pentru lucrări de valori mici), cu anexele sale (caiet de sarcini, condiŃii
generale, condiŃii speciale, etc);

- documentaŃie tehnico-economică de execuŃie (piesele scrise şi desenate ale proiectului avizate şi aprobate de organele în
drept):

- situaŃiile lucrărilor executate (măsurători, caiete de ataşament, note de comanda suplimentare, note de renunŃare, etc);

- procese verbale de lucrări ascunse;

- caietul de dispoziŃii (comunicări) de şantier pe probleme de execuŃie şi calitate;

- verificări pe poziŃii kilometrice privind profilul transversal, profilul în lung,

- grosimea straturilor de îmbrăcăminte, etc.

- buletine de analize pentru stabilirea reŃetelor privind mixturile asfaltice, betoanele de ciment, etc. cu aprobările respective
precum şi pentru probele prelevate în staŃii de preparare şi la punctele de lucru cu rezultatele încercărilor efectuate pentru
verificarea calităŃii lucrărilor;

- buletine de analize prelevate din îmbrăcămintea rutieră executată cu rezultatele acestora, efectuate în laboratoare atestate,
pe poziŃii kilometrice;

10.2. În cazul recepŃiei finale;

- procesele-verbale de admitere a recepŃiei la terminarea lucrărilor;

- comunicările făcute de investitor executantului, în legătură cu comportarea în exploatare în perioada de garanŃie şi în


legătură cu calitatea remedierilor executate în acest interval;

- rezultatele unor eventuale încercări efectuate în perioada de garanŃie;

- cartea construcŃiei completată la zi în conformitate cu normele în vigoare.

[top]

CAPITOLUL III

RecepŃia într-o singură etapă

Art. 11. Pentru lucrările şi serviciile cuprinse în tabelul nr. 1 la prezentul regulament, recepŃia se realizează într-o singură
etapă (la nivelul secŃiei sau DRDP, respectiv Consiliu judeŃean sau local), iar documentele ce se prezintă la recepŃie vor fi
cele corespunzătoare, prevăzute la art. 10.1. (numai cele care se încadrează în specificul lucrării).

Art. 12. Beneficiarul va organiza desfăşurarea recepŃiilor în termenele stabilite în tabelul nr. 1 Ia prezentul regulament.

Art.13. Comisiile de recepŃie analizează şi examinează vizual şi prin documentele prezentate de beneficiar, executarea
lucrărilor în conformitate cu documentaŃia tehnico-economică şi a contractului încheiat (unde este cazul) cât şi cu
respectarea normelor tehnice în vigoare.

Art.14. La terminarea examinării, comisia va consemna observaŃiile şi concluziile în procesul-verbal de recepŃie, conform
modelului prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va înainta, în termen de 3 zile lucrătoare, beneficiarului (secŃie, DRDP,
respectiv Consiliu judeŃean sau local în funcŃie de nivelul comisiei şi categoria de drum), împreună cu recomandarea de
admitere cu sau fără obiecŃii a recepŃiei, amânarea sau respingerea ei.

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 3 of 18

Art.15. Comisia recomandă amânarea recepŃiei în situaŃiile când se constată neterminarea unor lucrări ce pot afecta
siguranŃa în exploatare sau există în mod justificat dubii privind calitatea lucrărilor, fiind necesare clarificări suplimentare.

Art.16. În situaŃia când comisia de recepŃie constată vicii ce nu pot fi înlăturate, iar prin natura lor acestea împiedică
realizarea exigenŃelor impuse prin normativele în vigoare, se propune respingerea recepŃiei;

Art. 17. Preşedintele comisiei de recepŃie va prezenta beneficiarului procesul-verbal de recepŃie cu observaŃiile comisiei şi
recomandarea acesteia, în baza căreia beneficiarul hotărăşte admiterea, amânarea sau respingerea recepŃiei, pe care o
notifică în termen de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din procesul-verbal.

[top]

CAPITOLUL IV

RecepŃia în două etape

Art.18. Pentru lucrările şi serviciile cuprinse în tabelul nr.2 la prezentul regulament, recepŃia se face în două etape:

- recepŃia la terminarea lucrărilor;

- recepŃia finală, la expirarea perioadei de garanŃie.

RecepŃia la terminarea lucrărilor

Art.19. Executantul trebuie să comunice beneficiarului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un
document scris confirmat de dirigintele de şantier. O copie a comunicării va fi transmisă de executant reprezentantului
beneficiarului pe şantier,

Art.20. Beneficiarul va organiza desfăşurarea recepŃiei în max. 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi
va comunica data stabilită:

a) membrilor comisiei de recepŃie;

b) executantului;

c) proiectantului.

Art.21. Proiectantul, va întocmi şi va prezenta comisiei de recepŃie punctul său de vedere privind execuŃia lucrărilor.

Art.22. Comisia de recepŃie se întruneşte la data, ora şi locul fixate, iar preşedintele acesteia, numit de beneficiar, stabileşte
programul după care va fi făcută recepŃia.

Comisia de recepŃie poate funcŃiona numai în prezenŃa a cel puŃin 2/3 din membrii numiŃi ai acesteia, iar hotărârile acesteia
se iau cu majoritatea simplă.

În cazul când nu se întruneşte prezenŃa menŃionată la aliniatul precedent, preşedintele va stabili un nou termen în vederea
efectuării recepŃiei, iar beneficiarul se va preocupa cu mare atenŃie pentru prezenŃa membrilor comisiei la noul termen
stabilit.

Art.23. În vederea desfăşurării în bune condiŃii a recepŃiei, beneficiarul are obligaŃia de a pune la dispoziŃia comisiei de
recepŃie documentaŃia de execuŃie, precum şi documentele şi explicaŃiile care îi sunt necesare.

Art.24. Comisia de recepŃie examinează:

a) respectarea prevederilor din autorizaŃia de execuŃie a lucrărilor (la lucrările care, conform legislaŃiei în vigoare, necesită
autorizaŃie), precum şi avizele şi condiŃiile de execuŃie impuse de autorităŃile competente;

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaŃiei de execuŃie şi ale reglementărilor
specifice, cu respectarea exigenŃelor esenŃiale (conf. prevederilor de la cap. II al prezentului regulament);

c) referatul de prezentare întocmit de proiectant privind modul în care a fost executată lucrarea (beneficiarul va urmări ca
această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare);

d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi în documentaŃia anexă la contract.

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 4 of 18

Art.25. La terminarea examinării, comisia va consemna observaŃiile şi concluziile în procesul-verbal de recepŃie, model
prezentat în anexa nr.2 la regulament, şi-l va înainta în termen de 3 zile lucrătoare beneficiarului împreună cu recomandarea
privind admiterea cu sau fără obiecŃii a recepŃiei, amânarea sau respingerea ei. Data recepŃiei este cea a încheierii de către
comisia de recepŃie a procesului verbal de recepŃie a lucrărilor, cu sau fără obiecŃii.

Art.26. Comisia de recepŃie recomandă admiterea recepŃiei în cazul în care nu există obiecŃii sau cele care s-au consemnat
nu sunt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinaŃiei sale.

Art.27. Comisia de recepŃie recomandă amânarea recepŃiei când :

- se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranŃa în exploatare a obiectivului în cauză din punct de
vedere al exigenŃelor sale;

- lucrările executate prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcute, ar diminua considerabil
utilitatea lucrării;

- există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica.

Art.28. Comisia de recepŃie recomandă respingerea recepŃiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin
natura lor împiedică realizarea uneia sau mai multor exigenŃe esenŃiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri
de lucrări, etc.

Art.29. Preşedintele comisiei de recepŃie va prezenta beneficiarului procesul-verbal de recepŃie cu observaŃiile participanŃilor
şi cu recomandarea comisiei. Pe baza procesului-verbal de recepŃie, beneficiarul hotărăşte admiterea, amânarea sau
respingerea recepŃiei şi notifică hotărârea sa în termen de 3 zile lucrătoare executantului, împreună cu un exemplar din
procesul-verbal.

Art.30. În cazul când admiterea recepŃiei se face cu obiecŃii în procesui-verbal de recepŃie se vor indica în mod expres acele
lipsuri care trebuie sa fie remediate şi termenele de remediere convenite cu executantul şi care de regulă nu vor depăşi 90
de zile calendaristice de la data recepŃiei, dacă din motive climatice, nu trebuie fixat alt termen.

Art.31. Executantul poate face eventuale contestaŃii la conŃinutul procesului-verbal de recepŃie întocmit de comisia de
recepŃie, în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii acestuia, litigiul rezolvându-se prin arbitraj, dacă această
formă de conciliere a fost prevăzută în contract, sau prin acŃiune înaintată la instanŃa judecătorească competentă.

Art.32. În cazul când executantul nu-şi îndeplineşte obligaŃiile de la art. 30. după trecerea termenului de remediere convenit,
beneficiarul îl va soma în scris în acest sens, iar dacă acesta nu dă curs somaŃiei, beneficiarul este în drept să execute
remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs.

Art.33. După executarea remedierilor, executantul va cere în scris beneficiarului anularea obiecŃiunilor, iar dacă în decurs de
30 de zile calendaristice de la data cererii executantului, beneficiarul nu anulează obiecŃiile, se recurge la procedura de
arbitraj, dacă ea a fost prevăzută în contract şi, în cazul când nu se ajunge la un acord poate să-l acŃioneze la instanŃa
judecătorească competentă.

Art.34. Beneficiarul preia lucrarea odată cu recepŃionarea acesteia, în afara cazului când recepŃia este amânată sau
respinsă.

Art.35. După acceptarea recepŃiei de către beneficiar cu sau fără obiecŃii, acesta nu mai poate emite alte solicitări de
remedieri de lucrări, decât cele consemnate în procesul-verbal de recepŃie. Fac excepŃie viciile ascunse descoperite în
perioada de garanŃie sau în termenul stabilit conform legii.

Art.36. Dacă beneficiarul solicită preluarea unei părŃi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract se
va încheia un proces-verbal de predare-primire (care însă nu constituie un proces-verbal de recepŃie) între executant şi
beneficiar, în care se va consemna starea părŃii de lucrare în cauză, măsurile de conservare, precum şi cele de protecŃie
reciprocă a desfăşurării activităŃii celor două părŃi. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra
beneficiarului, cu excepŃia viciilor ascunse şi a celor ce decurg din executarea necorespunzătoare. În această situaŃie în
procesul-verbal de recepŃie ce se întocmeşte la terminarea în întregime a lucrării, beneficiarul poate cere înscrierea viciilor
pe care Ie-a constatat cu ocazia predării-primirii şi Ie-a consemnat în procesul-verbal respectiv.

Pentru partea de lucrare preluată de beneficiar, perioada de garanŃie pentru viciile care nu Ńin de siguranŃa construcŃiei
începe de la data terminării remedierilor.

[top]

CAPITOLUL V

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 5 of 18

RecepŃia finală

Art.37. RecepŃia finală se convoacă de beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanŃie, prevăzută în
contract.

Art.38. La recepŃia finală participă:

- beneficiarul;

- comisia de recepŃie numită de beneficiar;

- proiectantul lucrării;

- executantul.

Art. 39. Comisia de recepŃie finală se întruneşte la data, ora şi locul fixate şi examinează următoarele:

a) procesele-verbale de recepŃie la terminarea lucrărilor;

b) finalizarea lucrărilor prevăzute de recepŃia la terminarea lucrărilor;

c) referatul beneficiarului privind comportarea lucrării aferente în exploatare pe perioada de garanŃie, inclusiv viciile aferente
şi remedierea lor.

Art. 40. În cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariŃiei unor vicii comisia de recepŃie poate cere efectuarea de
încercări şi expertize.

Art. 41. Comisia de recepŃie finală îşi va consemna observaŃiile şi concluziile în procesul-verbal de recepŃie finală, model
prezentat în anexa nr.3 la prezentul regulament, pe care-l va înainta în termen de 3 zile lucrătoare beneficiarului împreună cu
recomandarea de admitere, cu sau fără obiecŃii, a recepŃiei de amânare sau de respingere a ei, propunând totodată măsuri
pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Art. 42. Pe baza recomandării comisiei de recepŃie finale, beneficiarul hotărăşte admiterea recepŃiei notificând executantului
hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor, data notificării de către beneficiar constituind data recepŃiei
finale.

Art. 43. La lucrarea a cărei recepŃie finală a fost respinsă se va încheia un proces-verbal între beneficiar, proiectant şi
executant, unde se vor menŃiona toate deficienŃele constatate şi care vor trebui să fie remediate de către executant în maxim
90 de zile, iar în cazuri obiective din motive climaterice se va fixa un alt termen. Fac excepŃie lucrările a căror menŃinere în
exploatare ar reprezenta un pericol. Aceste lucrări se vor conserva prin grija şi cheltuiala beneficiarului, utilizarea lor fiind
interzisă.

Pentru recuperarea pagubelor, beneficiarul se va putea îndrepta împotriva factorilor implicaŃi în executarea lucrării, vinovaŃi
de viciile constatate cu ocazia recepŃiei.

Art. 44. Cheltuielile de orice natură rezultate din activitatea comisiei de recepŃie finală cad în sarcina beneficiarului.

Dacă este cazul, specialiştii, membrii în comisia de recepŃie finală, pot fi angajaŃi prin contract de colaborare de către
beneficiar.

Art. 45. În situaŃiile când părŃile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepŃie finală pe cale amiabilă, ele se pot
adresa instanŃei judecătoreşti competente.

[top]

CAPITOLUL VI

DispoziŃii finale

Art.47. Cheltuielile ocazionate de încercări, altele decât cele ce decurg din prevederile contractuale, se plătesc de către
partea care a avut iniŃiativa efectuării lor, iar dacă în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor, se stabileşte o culpă,
cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

Art.48. Cheltuielile de expertiză sau cele ocazionate de asistenŃa unui expert se plătesc de partea care a avut iniŃiativa
convocării expertului şi se suportă de partea în culpă.

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 6 of 18

[top]

ANEXA nr. 1

Investitor ………………………….

DRDP (Consiliu JudeŃean/ Local) ……………………………

SECłIA …………………………

PROCES - VERBAL DE RECEPłIE ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ

Nr …….. din ……………….

privind lucrarea (serviciul) ……………………………………..………


……………………………………………………………………………………..

executată în (regie/prin terŃi) în baza contractului nr. (în cazul execuŃiei prin terŃi) …………………… din
………………..încheiat între ……………… ……………………………………………………… şi între ……………………
………………………………………………………..…………pentru lucrările/ serviciul de
……………………………………………………………………….

1. Lucrările (serviciile) au fost executate în baza autorizaŃiei nr. (dacă este cazul) ………… eliberată de ……………………. la
……………..

cu valabilitate până la …………………………………………………………..

2. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul…….

fiind formată din:

……………………………….

...…………………………….

……………………………….

……………………………….

(nume şi prenume)

3. Au mai participat la recepŃie:

...…………………………….

……………………………….

……………………………….

(nume şi prenume)

4. Comisia de recepŃie, în urma constatărilor făcute, propune :

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 7 of 18

5. Comisia de recepŃie recomandă următoarele :

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

6. Prezentul proces-verbal, conŃinând …….. file şi ………..anexe numerotate, cu un total de …………file, a fost încheiat
astăzi ……..la …… ……………………………….. în ……….. exemplare.

Comisia de recepŃie: Semnătura:

………………………………. …………….

………………………………. …………….

………………………………. …………….

………………………………. …………….

[top]

ANEXA nr. 2

Investitor ………………………….

DRDP (Consiliu JudeŃean/ Local) ……………………………

SECłIA …………………………

PROCES - VERBAL DE RECEPłIE ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ

Nr …….. din ……………….

privind lucrarea …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

executată în cadru contractului nr ……….din ……….., încheiat între ………………………………………….şi


………………………………… …………………… pentru lucrările de …………………………………………
……………………………………………………………………………………..

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaŃiei nr.………… eliberată de ……………………. la ……………..cu valabilitate
până la …………………………………………………………..

2. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul…….

fiind formată din:

……………………………….

...…………………………….

……………………………….

……………………………….

(nume şi prenume)

3. Au mai participat la recepŃie:

...…………………………….

……………………………….

……………………………….

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 8 of 18

(nume şi prenume)

4. Constatările comisiei de recepŃie:

4.1. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse în lista anexa nr. 1;

4.2. CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2, nu au fost executate;

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr.3 nu respectă prevederile documentaŃiei tehnice,

4.4. Alte constatări specifice tipului lucrării recepŃionate conform listei anexa nr.4

5. Comisia de recepŃie, în urma constatărilor făcute, propune:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Comisia de recepŃie motivează propunerile făcute prin:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

7. Comisia de recepŃie recomandă următoarele:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

8. Prezentul proces-verbal, conŃinând ……file şi ………….anexe numerotate, cu un total de …………file, a fost încheiat
astăzi ……….la ….. …………………………….. în ……………….exemplare.

Comisia de recepŃie: Semnătura:

Preşedinte: …………………….. ………………

Membri : ……………………….. ………………

……………………….. ………………

……………………….. ………………

Specialişti: ……………………….. ………………

……………………….. ………………

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONST... Page 9 of 18

[top]

ANEXA nr. 3

Investitor ………………………….

DRDP (Consiliu JudeŃean/ Local) ……………………………

SECłIA …………………………

PROCES - VERBAL DE RECEPłIE ÎNTR-O SINGURĂ ETAPĂ

Nr …….. din ……………….

privind lucrarea …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

1. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul…….

fiind formată din:

……………………………….

...…………………………….

……………………………….

……………………………….

(nume şi prenume)

2. Au mai participat la recepŃie:

...…………………………….

……………………………….

...…………………………….

……………………………….

(nume şi prenume)

3. Comisia de recepŃie finală în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehinică a construcŃiei *) a
constatat următoarele:

3.1 Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexa nr. 1.

3.2 Lucrările au fost complet terminate la data de ……………..

3.3. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexa nr.2.

3.4. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate.

3.5 InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectivului (unde este cazul), sunt (nu) în
posesia utilizatorului,

3.6. Lucrarea s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioadă de la terminarea ei la data de
………………… până în prezent, respectiv pe o durată de ……………… luni, constatările comisiei fiind
enumerate în lista anexa nr.3.

3.7. Alte constatări specifice tipului lucrării recepŃionate conform listei anexa nr.4.

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 10 of 18

3.8. Valoarea obiectivului este de ………… lei, conform listei anexa nr. 1.

4. În urma constatărilor făcute, comisia de recepŃie finală propune:

…………………………………………………………………………….

5. Comisia de recepŃie finală, motivează propunerile făcute prin:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

6. Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

7. Prezentul proces-verbal, conŃinând ………… file şi …… anexe numerotate, cu un total de ………… file, a fost încheiat
astăzi …………..la

……………………………….. în …………………………… exemplare,

Comisia de recepŃie: Semnătura:

Preşedinte : …………………….. ………………

Membri : ……………………….. ………………

……………………….. ………………

……………………….. ………………

Specialişti : ……………………….. ………………

……………………….. ………………

Notă :

*) Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa de date sintetice, se întocmeşte şi administrează în conformitate cu anexa nr.6 la HG.
nr.273 din 14 iunie 1994, publicat în M.O, al României Partea I.nr.193 din 1994.

Tabel nr. 1

LISTA

lucrărilor de întreŃinere curentă şi periodică drumuri, poduri, pasaje şi anexe la care recepŃia se efectuează într-o
singură etapă şi nivelele comisiei care efectuează recepŃia

Nivelul comisiei
Termenul de
Simbol Lucrările supuse care
efectuare a
indicativ recepŃiei efectuează
recepŃiei
recepŃia

1 2 3 4

B. ÎNTREłINERE CURENTĂ DRUMURI, PODURI ŞI ANEXE

101. ÎntreŃinere curentă pe timp de vară

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 11 of 18

ÎntreŃinerea părŃii
carosabile, specifică
101.1.
tipului de
îmbrăcăminte, din care

ÎntreŃinerea
îmbrăcămintilor
asfaltice secŃie,
lunar sau la
respectiv
101.1.1. terminarea
• plombări CJ/Consiliul
lucrării
local
• colmatare fisuri şi
crăpături

ÎntreŃinerea
îmbrăcăminŃilor cu
lianŃi hidraulici

• plombări secŃie,
lunar sau la
respectiv
101.1.2. terminarea
CJ/Consiliul
• colmatări de rosturi şi lucrării
local
crăpături, refacere
rosturi

• refaceri de dale

ÎntreŃinerea pavajelor secŃie,


lunar sau la
din piatră cioplită • respectiv
101.1.3. terminarea
refaceri de suprafeŃe CJ/Consiliul
lucrării
izolate local

ÎntreŃinerea pavajelor
din bolovani sau piatră secŃie,
brută lunar sau la
respectiv
101.1.4. terminarea
CJ/Consiliul
lucrării
• refaceri de suprafeŃe local
izolate

ÎntreŃinere drumuri
pietruite secŃie,
lunar sau la
respectiv
101.1.5. terminarea
CJ/Consiliul
• aprovizionarea de lucrării
local
materiale pietroase

ÎntreŃinerea drumurilor
de pământ secŃie,
lunar sau la
respectiv
101.1.6. terminarea
• stabilizări cu IianŃi CJ/Consiliul
lucrării
sau alte produse local
chimice

ÎntreŃinerea comună
101.2. tuturor drumurilor din
care:

secŃie,
lunar sau la
respectiv
101.2.1. Tratarea burduşirilor terminarea
CJ/Consiliul
lucrării
local

Asigurarea scurgerii
apelor din zona
drumului şi prevenirea
secŃie,
efectului inundaŃiilor, lunar sau la
respectiv
din care : terminarea
CJ/Consiliul
lucrării
local
• executarea şanŃurilor
de acostament sau a
şanŃurilor de gardă

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 12 of 18

• întreŃinere zid de
sprijin şi alte lucrări de
consolidări

secŃie,
lunar sau la
respectiv
• întreŃinerea drenurilor terminarea
101.2.2. CJ/Consiliul
lucrării
local

secŃie,
• lucrări privind lunar sau la
respectiv
prevenirea efectelor terminarea
CJ/Consiliul
inundaŃiilor lucrării
local

secŃie,
ÎntreŃinerea mijloacelor lunar sau la
respectiv
101.2.3. pentru siguranŃa terminarea
CJ/Consiliul
circulaŃiei lucrării
local

secŃie,
lunar sau la
Asigurarea esteticii respectiv
101.2.4. terminarea
rutiere CJ/Consiliul
lucrării
local

secŃie,
lunar sau la
ÎntreŃinerea drumurilor respectiv
101.2.5. terminarea
laterale CJ/Consiliul
lucrării
local

ÎntreŃinere curentă
poduri, pasaje, podeŃe,
viaducte, tunele, din
care:
secŃie,
lunar sau la
• la poduri de lemn : respectiv
terminarea
strângerea buloanelor CJ/Consiliul
lucrării
şi baterea penelor, local
impregnarea cu
substanŃe antiseptice
şi ignifuge a
elementelor de lemn

• la poduri şi pavaje
din beton, beton
armat, beton
precomprimat:
curăŃirea rosturilor
degradate şi umplerea
cu mortar, curăŃirea secŃie,
lunar sau la
banchetelor şi ungerea respectiv
101.3. terminarea
aparatelor de reazem, CJ/Consiliul
lucrării
întreŃineri la parapete, local
trotuare, guri de
scurgere, hidroizolaŃii
rosturi de dilataŃie,
casiuri, sferturi de con,
scări de acces,
perforare fâşii cu goluri

• la poduri metalice :
îndreptarea
elementelor
deformate, curăŃirea DRDP,
lunar sau la
nodurilor, a aparatelor respectiv,
terminarea
de reazem şi a CJ/Consiliul
lucrării
celorlalte accesorii, local
revopsiri parapete,
completări vopsitorii pe
suprafeŃe izolate

• întreŃinerea albiilor

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 13 of 18

din zona podurilor :


lunar sau la secŃie,respectiv
reparaŃii izolate la
terminarea CJ/Consiliul
pragurile de fund şi la
lucrării local
apărări de maluri

• întreŃinerea
podeŃelor : reparaŃii secŃie,
lunar sau la
izolate la respectiv
terminarea
coronamente, aripi, CJ/Consiliul
lucrării
camere de liniştire, local
pereuri

• întreŃinerea
tunelurilor : reparaŃii DRDP,
lunar sau la
izolate a căii şi respectiv
terminarea
cămăşuieliilor, CJ/Consiliul
lucrării
întreŃinerea porŃilor de local
intrare

102. ÎntreŃinerea curentă pe timp de iarnă

102.1. Pregătirea drumurilor


pentru sezonul de DRDP,
iarnă, din care : lunar sau la
respectiv
terminarea
CJ/Consiliul
lucrării
• aprovizionarea cu local
mixtură stocabilă

• amenajare platformă secŃie,


lunar sau la
pentru depozitare respectiv
terminarea
materiale în depozite CJ/Consiliul
lucrării
intermediare local

• plombarea gropilor secŃie,


lunar sau la
respectiv
terminarea
CJ/Consiliul
lucrării
local

102.2. Aprovizionarea
materialelor pentru la
secŃie,
combaterea aprovizionarea
respectiv
lunecuşului, reparaŃii la acestora conf.
CJ/Consiliul
depozitele pentru InstrucŃiei de
local
materiale chimice sau iarnă *)
în amestec

102.3. Aprovizionarea cu DRDP,


la
panouri de parazăpezi respectiv
aprovizionarea
CJ/Consiliul
acestora
local

102.4. Montarea panourilor secŃie,


conf.
de parazăpezi respectiv
InstrucŃiei de
CJ/Consiliul
iarnă *)
local

107. SiguranŃa rutieră

107.2. Montarea pe drum a


secŃie,
indicatoarelor rutiere, lunar sau la
respectiv
stâlpişori de dirijare, terminarea
CJ/Consiliul
parapeŃi, plăcuŃe lucrării
local
reflectorizante etc.

107.2. Montare console, DRDP**),


portale, butoni la terminarea respectiv
reflectorizanŃi lucrării CJ/Consiliul
local

107.4. Amenajări parcări (noi)


DRDP**),

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 14 of 18

respectiv
la terminarea
CJ/Consiliul
lucrării
local

Amenajări de
intersecŃii şi eliminări
puncte periculoase DRDP**),
prin lucrări care nu la terminarea respectiv
107.5.
afectează elementele lucrării CJ/Consiliul
geometrice sau local
sistemul rutier al
drumului

secŃie**),
Completări şi defrişări
la terminarea respectiv
108.2. de plantaŃii pe zone şi
lucrării CJ/Consiliul
spaŃii vezi
local

DRDP,
IntreŃinerea periodică la terminarea respectiv
109.
clădiri lucrării CJ/Consiliul
local

Notă:

ConŃinutul tabelului nr. 1 are la bază prevederile din anexa nr. 2 a “Nomenclatorului privind întreŃinerea şi repararea
drumurilor publice” aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/2000, care defineşte în detaliu aceste lucrări.

Pentru activităŃile de întreŃinere curentă şi periodică din anexa mai sus menŃionată, necuprinse în prezentul tabel, recepŃia o
constituie certificarea cantităŃii şi calităŃii lucrărilor, serviciilor sau furnizărilor făcute pe situaŃiile de lucrări întocmite la
perioadele de raportări, pe foile de lucru sau alte documente admise pentru plata în conformitate cu legislaŃia în vigoare.

*) S-a utilizat termenul prescurtat a “InstrucŃiei privind protecŃia drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecuşului
şi înzăpezirii” ind. AND nr. 525-2000 aprobată prin Ordinul Directorului General al AND nr. 45/13.04.2000

**) În comisiile de recepŃie, vor fi cuprinşi şi reprezentanŃi ai poliŃiei rutiere de la nivelul judeŃului, respectiv al localităŃii în
cazul execuŃiei de lucrări pe drumuri clasate din localitatea respectivă,

Tabel nr. 2

LISTA

lucrărilor de întreŃinere periodică şi reparaŃii curente drumuri şi poduri care se recepŃionează în două etape,
termenele de garanŃie a lucrărilor şi nivelul comisiei care face recepŃiile

Termen Nivelul
Termen de
de comisiei
Simbol Lucrările supuse efectuare a
garanŃie a care
ind. recepŃiei primei faze
lucrării efectuiază
a recepŃiei
(luni) recepŃiile

1 2 3 4 5

C. ÎNTREłINEREA PERIODICĂ DRUMURI, PODURI ŞI ANEXE

la
AND,
terminarea
Tratamente respectiv
103. lucrării şi 12
bituminoase CJ/Consiliul
obligatoriu
local
anual

la
AND,
Straturi terminarea
respectiv
104. bituminoase lucrării şi 12
CJ/Consiliul
foarte subŃiri obligatoriu
local
anual

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 15 of 18

la
AND,
terminarea
Covoare respectiv
105. lucrării şi 12
bituminoase CJ/Consiliul
obligatoriu
local
anual

la
AND,
Reciclarea in situ terminarea
respectiv
106. a îmbrăcăminŃilor lucrării şi 12
CJ/Consiliul
asfaltice obligatoriu
local
anual

conform
prevederilor conform
Executarea din caietul termenului AND*),
marcajelor de sarcini şi de respectiv
107.3.
longitudinale şi instrucŃia garanŃie CJ/Consiliul
transversale de din caietul local
efectuare a de sarcini
recepŃiilor

la
Pietruiri drumuri CJ/Consi-
110. terminarea 12
de pământ liul local
lucrării

Protejarea DRDP,
la
corpului şi respectiv
111. terminarea 12
platformei CJ/Consiliul
lucrării
drumului local

la
AND,
ÎntreŃinere terminarea
respectiv
112. periodică poduri, lucrării 12
CJ/Consiliul
pasaje, tuneluri pentru
local
fiecare pod

D. REPARAłII CURENTE DRUMURI, PODURI ŞI ANEXE

Refaceri după:
inundaŃii,
alunecări de AND,
la
terenuri, afuieri respectiv
113. terminarea 12
de poduri, CJ/Consiliul
lucrării
cutremure, local
accidente rutiere,
etc.

la
AND,
ÎmbrăcăminŃi terminarea
respectiv
114. bituminoase lucrării şi 12
CJ/Consiliul
uşoare obligatoriu
local
anual

la
AND,
terminarea
Ranforsări respectiv
115. lucrării şi 12
sisteme rutiere CJ/Consiliul
obligatoriu
local
anual

AND,
la
Benzi respectiv
116. terminarea 12
suplimentare CJ/Consiliul
lucrării
local

Eliminări puncte
periculoase, AND*),
amenajări de la
respectiv
117. intersecŃii care terminarea 12
CJ/Consiliul
afectează lucrării
local
elementele
geometrice

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 16 of 18

şi/sau sistemul
rutier al drumului

la
terminarea
AND,
ReparaŃii curente lucrării
respectiv
118. poduri viaducte, pentru 12
CJ/Consiliul
pasaje, tuneluri fiecare pod,
local
viaduct,
pasaj, tunel

AND,
la
ReparaŃii curente respectiv
119. terminarea 12
clădiri CJ/Consiliul
lucrării
local

Notă:

ConŃinutul tabelului nr. 2, are la bază prevederile din anexa nr.2 a Nomenclatorului privind întreŃinerea şi repararea
drumurilor publice" aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/15.05.2000, care defineşte în detaliu aceste
lucrări.

*) În comisiile de recepŃie, vor fi cuprinşi şi reprezentanŃi ai poliŃiei rutiere de la nivelul judeŃului, respectiv al localităŃii, în cazul
execuŃiei de lucrări pe drumuri clasate din localitatea respectivă.

Tabel nr. 3

COMPONENłA COMISIILOR DE RECEPłIE

la nivel teritorial *) şi central

Cine
Nivelul
numeşte ComponenŃa comisiei ObservaŃii
comisiei
comisia

1 2 3 4

A. COMISII STABILITE LA NIVEL TERITORIAL

Preşedinte:

- şef secŃie sau ing. şef secŃie

Membri:

- dispecerul (şeful de sector) - în cazul


din secŃie lucrărilor
executate
La nivel - responsabil cu probleme de prin terŃi
de DRDP calitate
secŃie - numai
- şeful de district pentru
lucrări în
- reprezentantul poliŃiei rutiere legătură cu
din teritoriu siguranŃa
rutieră
Secretar:

- un cadru tehnic din secŃie

AsistenŃi: - pentru
lucrări
- şeful de district executate în

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 17 of 18

- proiectantul lucrării regie (dacă


este cazul)
- executantul lucrării
- pentru
lucrările
executate
prin terŃi

Preşedinte:

- şef serviciu întreŃinere

Membri:

- dispecerul din cadrul serv.


Drumuri DRDP

- şef secŃie sau ing. şef secŃie

- ing. din secŃie

- responsabil cu probleme de - numai


calitate din DRDP pentru
lucrări
- şef district realizate din
terŃi
La nivel
AND- - reprezentant teritorial al
de
DRDP poliŃiei rutiere - numai
DRDP
pentru
lucrări în
legătură cu
Secretar: siguranŃa
rutieră
- un cadru tehnic din secŃie

AsistenŃi:

- şeful de district - în cazul


executării
lucrărilor în
regie
- executantul lucrării
- în cazul
- proiectantul lucrării executării
lucrării prin
- dirigintele lucrării terŃi

- unde este
cazul

B. COMISII STABILITE LA NIVEL CENTRAL

Preşedinte :

- reprezentantul AND

Membri :

- directorul tehnic cu probleme


de întreŃinere din DRDP

- şeful serviciului întreŃinere


sau responsabilul cu obiectivul

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010
GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR CONS... Page 18 of 18

din cadrul serviciului întreŃinere


din DRDP

- reprezentantul administraŃiei
publice locale

- ing. cu probleme de calitate


din DRDP

- şeful secŃiei

- şeful de district din raza


AND căruia se face recepŃia
La nivel
de AND -Director - reprezentantul teritorial al
General poliŃiei rutiere

Secretar: - numai
pentru
- un cadru tehnic din DRDP lucrări în
legătură cu
siguranŃa
AsistenŃi :
rutieră
- constructorul lucrării

- proiectantul lucrării

- dirigintele lucrării

Notă:

*) analog Consiliile judeŃene, respectiv Consiliile comunale, stabilesc comisiile la nivel teritorial pentru receptia lucrărilor la
drumuri de interes judeŃean, respectiv drumuri comunale, în care caz pentru lucrările şi serviciile finanŃate din Fondul Special
al Drumurilor, în comisie va participa ca membru, şi reprezentantul AdministraŃiei NaŃionale a Drumurilor.

Pentru comisiile la nivel de secŃii, în anumite situaŃii pe care le consideră necesare, DRDP poate numi un reprezentant al său
în comisie.

mk:@MSITStore:H:\drumuripoduri.chm::/Partea%20III/and%20514-2000.htm 13.10.2010