Sunteți pe pagina 1din 4

OPERAȚIONALIZAREA OBIECTIVELOR EDUCAȚIONALE (material suport)

A. Ce sunt obiectivele operaționale

Obiectivele operaţionale descriu cât mai concret posibil ce va şti şi ce va fi capabil să facă elevul

la sfârşitul unei activităţi de instruire. Anticipează o schimbare comportamentală observabilă şi măsurabilă. Se realizează de către un singur educator, pe parcursul unei activităţi didactice determinate (de regulă o lecţie / activitate didactică).

B. Tehnica modernă de operaţionalizare a obiectivelor cuprinde 5 paşi:

1. cine va produce comportamentul dorit;

2. ce comportament observabil va dovedi că obiectivul este atins;

3. care va fi produsul acestui comportament (performanţa);

4. în ce condiţii trebuie să aibă loc comportamentul;

5. care sunt criteriile în baza cărora comportamentul este considerat satisfăcător;

C. Condițiile operaționalizării obiectivelor:

obiectivul vizează activitatea elevilor şi nu a profesorului;

obiectivul trebuie să fie în principiu realizabil, să corespundă particularităţilor de vârstă,

experienţei anterioare a elevilor etc.;

obiectivul va descrie comportamente observabile, şi nu acţiuni sau procese psihice interne;

obiectivul operaţional desemnează un rezultat imediat al instruirii şi nu unul de perspectivă,

neidentificat în timp şi spaţiu;

în obiectiv se vor enunţa atât condiţiile de realizare a sarcinilor, cât şi criteriul performanţei, al

realizării acestora;

exprimarea comportamentelor preconizate de obiectiv se va face prin apelul la „verbe de acţiune";

fiecare obiectiv va viza o operaţie singulară, şi nu un comportament compozit, greu de

analizat şi evaluat;

obiectivele nu se vor repeta prin reformulări diferite, ele trebuie să fie unice, congruente logic şi valide axiologic.

D. Taxonomiile operaționalizării obiectivelor

În

formularea

obiectivelor

operaţionale

cognitive

se

utilizează

următoarele

comportamente (verbe) derivate din taxonomia lui Bloom.

Domeniu cognitiv după Bloom

 

Parametri taxonomici

Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale cognitive

I. Cunoştinţe = sunt considerate ca cel mai scăzut nivel de manifestare a comportamentului mental care implică reactualizare şi recunoaştere a unor informaţii. Ele vizează în principal memoria.

a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a recunoaşte, a dobândi

II.

Înţelegerea = presupune decodificarea

a transforma, a traduce, a exprima cu cuvinte proprii, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a rescrie, a redefini, a interpreta, a diferenţia, a stabili, a explica, a demonstra, a estima, a induce, a prevedea, a determina, a extinde, a completa, a stabili

semnificaţiilor cuprinse de informaţiile învăţate, implică interpretare informaţiilor.

1

III.

elevul utilizează informaţia, în forma primită, pentru a rezolva o problemă.

Aplicarea = semnifică nivelul la care

aplica, a generaliza, a alege, a dezvolta, a organiza, a utiliza

a

IV.

Analiza = presupune capacitatea de a

 

descompune informaţia în elementele sale componente cu scopul de a înţelege relaţiile dintre componente şi dintre fiecare componentă şi întreg. Implică separarea elementelor, căutarea relaţiilor, căutarea

a detecta, a recunoaşte, a categorisi, a deduce, a clasifica, a contrasta

principiilor de organizare

V. Sinteza = este un nivel superior de manifestare a comportamentului mental care implică posibilitatea de a reuni informaţiile deţinute în prealabil analizate într-o structura nouă cu finalităţi noi.

povesti, a relata, a produce, a transmite, a crea, a modifica, a documenta, a proiecta, a specifica, a deriva, a combina, a formula

a

VI.

Evaluarea = este cel mai elaborat

 

nivel de comportament mental. Implică posibilitatea de a gândi logic în raport cu o problemă dată, in sensul de a-i stabili puncte de referinţă

A judeca, a argumenta, a constata, a standardiza,

a

evalua, a valida

Atenţie !!! Se vor evita aşa numitele verbe intelectualiste: a şti, a cunoaşte, a înţelege, a învăța, a memora

În formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Simpson.

Domeniul psihomotor după Simpson

 

Parametri taxonomici

Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale psihomotorii

I. Percepere

a percepe mişcarea

,

a discrimina mişcarea

 

II.

Dispoziţii

a avea dispoziţia fizică

 

III. Reacţie dirijată

a a mânui

executa

,

a

pipăi

a coordona

,

IV. Reacţie automatizată

automatiza

a ,

a executa automat

,

a deprinde

V.

Reacţie complexă

integra mişcarea mișcarea

a

în activitatea

,

a adapta

2

În formularea obiectivelor operaţionale afectiv-atitudinale se utilizează următoarele verbe derivate din taxonomia lui Krathwohl.

Domeniul afectiv-atitudinal după Krathwohl

 

Parametri taxonomici

Cuvinte cheie / verbe la infinitiv utilizabile in formularea obiectivelor operaţionale afective

I. Receptarea = înseamnă a fi conştient de un fapt, eveniment, a-l discrimina şi identifica dintre altele

a separa, a diferenţia, a pune de o parte, a împărţi, a selecta, a accepta, a controla

II. Răspunsul = reprezintă reacţia individului în raport cu un lucru sau un eveniment.

a

urma, a se supune, a urma, a comanda, a

aproba, a discuta, a se juca, a aplauda, a aclama

 

a

colabora, a valoriza, a specifica, a valoriza, a

III.

unei credinţe, valori, norme

Valorizarea = reprezintă interiorizarea

renunţa la

,

a ajuta, a acorda asistenţă, a

denunţa, a protesta, a aprecia

 

IV.

Organizarea = semnifică angajarea în

dezbate, a discuta, a echilibra, a formula, a revizui, a schimba, a organiza

a

raport cu un set de valori (asumarea lor).

V. Caracterizarea = implică elaborarea unui set de comportamente corespunzătoare setului valoric elaborat

a

evita, a se descurca cu

,

a rezista

Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare: cognitiv, afectiv-atitudinal sau psihomotor.

Pe parcursul activității elevii clasei

la disciplina

/ 1 vor fi capabili:

Aplicație: Examinaţi obiectivele operaţionale prezentate şi încadraţi-le în taxonomiile corespunzătoare domeniului cognitiv, afectiv-atitudinal sau psihomotor.

Pe parcursul activității elevii clasei capabili:

la disciplina

/ 1 vor fi

1. să alcătuiască propoziţii cu cuvintele găsite

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Psihomotor

Cognitiv Afectiv Psihomotor

2. să construiască grafice folosind datele din tabel

 

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

PsihomotorCognitiv Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

3. să rezolve problemele cu ajutorul formulelor

 

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

PsihomotorCognitiv Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

4. să deosebească faptele bune de cele rele

 

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

PsihomotorCognitiv Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

3

5. să delimiteze propoziţiile subordonate în părţile de propoziţie corespunzătoare

Cognitiv

Afectivîn părţile de propoziţie corespunzătoare Cognitiv Psihomotor 6. să mânuiască aparatura din laborator în

Psihomotorpărţile de propoziţie corespunzătoare Cognitiv Afectiv 6. să mânuiască aparatura din laborator în realizarea

de propoziţie corespunzătoare Cognitiv Afectiv Psihomotor 6. să mânuiască aparatura din laborator în realizarea

6. să mânuiască aparatura din laborator în realizarea experimentelor

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Psihomotor

Cognitiv Afectiv Psihomotor

7. să elaboreze o compunere respectând condiţiile date

Cognitiv

AfectivCognitiv Psihomotor

PsihomotorCognitiv Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

8. să respecte regulile şcolare Cognitiv

Afectiv8. să respecte regulile şcolare Cognitiv Psihomotor

Psihomotor8. să respecte regulile şcolare Cognitiv Afectiv

8. să respecte regulile şcolare Cognitiv Afectiv Psihomotor

9. să prezinte semnificaţia datelor istorice

 

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

PsihomotorCognitiv Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

10. să comenteze un text filosofic folosind argumentaţia filosofică

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Psihomotor

Cognitiv Afectiv Psihomotor

11. să precizeze trei modalităţi de combatere a poluării aerului

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

PsihomotorCognitiv Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

12. să coopereze în activităţile de grup

 

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

PsihomotorCognitiv Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

13. să execute corect exerciţiile pentru influenţarea selectivă a organismului

Cognitiv

Afectivpentru influenţarea selectivă a organismului Cognitiv Psihomotor 14. să accepte răspunderea propriei

Psihomotorinfluenţarea selectivă a organismului Cognitiv Afectiv 14. să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a

selectivă a organismului Cognitiv Afectiv Psihomotor 14. să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a

14. să accepte răspunderea propriei sănătăţi şi a protejării sănătăţii altora

 

Cognitiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Psihomotor  Cognitiv Afectiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

15. să interpreteze grafice şi hărţi

 
 

Cognitiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Psihomotor  Cognitiv Afectiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

16. să demonstreze un pas de dans

 
 

Cognitiv

Afectiv  Cognitiv Psihomotor

Psihomotor  Cognitiv Afectiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

17. să fie punctuali

 

Cognitiv

Afectiv  Cognitiv Psihomotor

Psihomotor  Cognitiv Afectiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

18. să descopere funcţionalitatea unei maşini după zgomotul produs

 

Cognitiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

Psihomotor

  Cognitiv Afectiv Psihomotor

19. să adopte postura corectă a corpului în activităţile statice şi dinamice

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Psihomotor

Cognitiv Afectiv Psihomotor

20. să mani feste toleranţă fată de partenerul de dialog

 

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Psihomotor

Cognitiv Afectiv Psihomotor

21. să execute graficul corespunzător mărimilor fizice studiate

Cognitiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Afectiv

Cognitiv Afectiv Psihomotor

Psihomotor

Cognitiv Afectiv Psihomotor

22. să urmeze instrucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene

Cognitiv

Afectiv22. să urmeze ins trucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene Cognitiv 4

4

Psihomotor22. să urmeze ins trucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene Cognitiv Afectiv

urmeze ins trucţiunile detaliate primite de la profesori în diverse situaţii cotidiene Cognitiv Afectiv 4 Psihomotor