Sunteți pe pagina 1din 2

Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale

Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale preuspune două acţiuni complementare:

 Trecerea progresivă de la nivelul idealului, scopurilor şi obiectivelor generale – la formularea


obiectivelor operaţionale

 Specificarea criteriilor sau indicatorilor pe baza cărora un obiectiv devine operanţional.

Pentru a formula obiective operaţional profesorul trebuie să consulte mai întâi obiectivele cadru şi de
referinţă ale disciplinei pe care o predă. De asemenea, profesorul trebuie să distingă conţinutul tipului de
obiective urmărite (cognitive, afective, psiho- motorii) , ca şi nivelul vizat a fi atins de elevi.
Esenţial pentru operaţionalizarea este faptul că se precizeaază ceea ce va face elevul, performanţa sau
competenţa de care va fi capabil acesta după parcurgerea unei anumite secvenţa a procesului de
predare- învăţare.

Procedura de operaţionalizare a lui R. F. Mager presupune parcurgerea a trei etape în elaborarea unui
ociectiv operaţional:

1. Specificarea comportamentului final , a rezultatului care se aşteatpă de la elev la finalul


activităţii, luând ca referinţă categoriile taxonomice şi verbele- acţiune , indicatoare de
comportamente, (vezi tabelul alăturat)

2. Precizarea condiţiilor în care elevii urmează să demonstreze că au dobândit prerfonmanţa


preconizată , prin formule verbale ca: având acces la „.., „fiind date”... , „pus in situaţia de „,
utilizând” , cu ajutorul, alegând un , pe baza , sub forma...

3. Precizarea criteriilor de evaluare, adică specificarea neivelului de rueşită minimală sau a


nivelului la care să se situeze cunoştinţele deprinderile elevilor pentru a decide asupra realiozării
sau nerealizării obiectivelor de ex. : nr minim de răspunsuri corecte solicitate, numărul maxim
de greşeli tolerate, reuşita estimată în procente, intervale de timp acordate pentru rezolvarea
sarcinilor, indici de viteză, precizie şi calitate pentru modul de lucru al elevilor.

Exemplificare:
1. Comportamentul......... 1. Elevii să localizeze
2. Condiţii ....................... 2. Pe hartă
3. Criterii ...........................3. cel puţin trei râuri
In tabelul următor sunt prezentate domeniile in care se regăsesc obiectivele nivelele (treptele ) pe care
le presupun aceste domenii, precum şi câteva exemple de verbe- acţiune pentru fiecare dintre acestea:

Domeniul psiho. Motor Domeniul cognitiv Domeniul afectiv


1. Percepere 1. Cunoaşterea 1. Receptare
Să observe Să definească, să recunoască, să Să asculte, să diferenţieze ,
Să recunoască identifice, să docândească, să să separe, să aleagă , să
Să analizeze enumere, să formuleze combine, să accepte
Să compare
2. Dispoziţie 2. Comprehensiune 2. Reacţie, răspuns
Să dorească Să explice, să ofere exemplu, să Să discute, să practice, să
Să insiste interpreteze, să distingă, să joace, să se conformeze
rezume, să transforme
3. Reacţie dirijată 3. Aplicare 3. Valorizare
Să aplice, să răspundă Să aplice, să stabilească legături, să Să accepte, să renunţe, să nege,
demonstreze, să folosească să dezbată, să argumenteze
4. Automatism 4. Analiză 4. Organizare
Să execute corect Să observe, să distingă, să aleagă, să Să discute, să compare, să
clasifice, să deducă, să ilustreze formuleze, să organizeze
5. Reacţie complexă 5. Sinteză 5. Caracterizare
Să execute corect, cu Să compună, să relateze, să Să schimbe, să revizuiască, să
uşurinţă ăovestească, să planifice, să formuleze aprecieze critic, să rezolve.
, să rezume
6. Evaluare
Să aprecieze, să decidă, să
argumenteze

S-ar putea să vă placă și